Aeg-Electrolux F77010W0P User manual

Aeg-Electrolux F77010W0P User manual
FAVORIT 77010
PL ZMYWARKA DO NACZYŃ
SK UMÝVAČKA RIADU
SL POMIVALNI STROJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
NAVODILA ZA UPORABO
2
26
48
2
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG.
Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej bezawaryjnej
pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które
ułatwiają życie — nie wszystkie te funkcje można znaleźć
w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku
minut na lekturę w celu zapewnienia najlepszego
wykorzystania urządzenia.
AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
W sklepie internetowym AEG można znaleźć wszystko co
niezbędne do utrzymania urządzeń AEG w doskonałym
stanie technicznym i wizualnym. Wśród szerokiej gamy
akcesoriów, zaprojektowanych i wyprodukowanych
zgodnie z wysokimi standardami jakości, oferujemy
specjalistyczne naczynia kuchenne, kosze na sztućce,
półki na butelki oraz torby do delikatnego prania...
Odwiedź sklep internetowy pod adresem
www.aeg-electrolux.com/shop
Spis treści
3
SPIS TREŚCI
4 Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
8 Opis urządzenia
9 Panel sterowania
11 Eksploatacja urządzenia
12 Ustawianie zmiękczacza wody
13 Wsypywanie soli do zmywarki
14 Używanie detergentu i płynu
nabłyszczającego
15 Uniwersalna tabletka do zmywarki
15 Wkładanie sztućców i naczyń
16 Programy zmywania
17 Wybór i uruchamianie programu
zmywania
19 Konserwacja i czyszczenie
20 Co zrobić, gdy…
23 Dane techniczne
24 Ochrona środowiska
24 Instalacja
W niniejszej instrukcji użyte zostały
następujące symbole:
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa użytkownika oraz
prawidłowej eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia zmian bez
wcześniejszego powiadomienia
4
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i eksploatacją urządzenia należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi:
• Ze względu na własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo mienia.
• Mając na uwadze ochronę środowiska.
• Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.
Instrukcję należy przechowywać wraz z urządzeniem, również w przypadku przeprowadzki
lub odstąpienia urządzenia innemu użytkownikowi.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłową insta‐
lacją i eksploatacją.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
• Urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach ru‐
chowych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wie‐
dzy niezbędnej do jego obsługi. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nad‐
zorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpie‐
czeństwo.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Istnieje ryzyko udu‐
szenia lub odniesienia obrażeń.
• Przechowywać detergenty w bezpiecznym miejscu. Nie dopuszczać do kontaktu dzieci z
detergentami.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy jego
drzwi są otwarte.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń i
uszkodzenia urządzenia.
• Aby uniknąć poparzenia oczu, ust i gardła, należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa
dostarczonych przez producenta detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia. W urządzeniu mogą być obecne cząsteczki detergentów.
• Nie pozostawiać drzwi urządzenia otwartych bez nadzoru. Pozwoli to uniknąć potknięcia
się o otwarte drzwi i potencjalnych obrażeń.
• Nie wolno siadać ani stawać na otwartych drzwiach urządzenia.
Użytkowanie
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym. Aby unik‐
nąć obrażeń ciała i szkód materialnych, nie należy używać urządzenia do innych celów.
• Urządzenie służy wyłącznie do zmywania naczyń i sprzętów domowych nadających się
do mycia w zmywarce.
• Nie umieszczać łatwopalnych produktów lub przedmiotów nasączonych łatwopalnymi pro‐
duktami w urządzeniu, na nim lub w jego pobliżu. Występuje ryzyko wybuchu lub pożaru.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
5
• Noże i wszystkie przedmioty z ostrymi końcówkami umieszczać w koszu na sztućce, os‐
trym końcem skierowanym w dół. Można je również układać w pozycji poziomej w gór‐
nym koszu lub koszyku na noże. (nie wszystkie modele są wyposażone w kosz na noże).
• Używać wyłącznie produktów przeznaczonych do zmywarek (detergentu, soli oraz płynu
nabłyszczającego).
• Sól, która nie jest przeznaczona do zmywarek może spowodować uszkodzenie zmiękcza‐
cza wody.
• Sól w urządzeniu należy uzupełniać bezpośrednio przed uruchomieniem programu zmy‐
wania. Resztki soli pozostające w urządzeniu mogą spowodować korozję lub perforację
dna urządzenia.
• Nie należy wlewać do dozownika płynu nabłyszczającego żadnych innych substancji (środ‐
ków do czyszczenia zmywarek, detergentów w płynie). Może to spowodować uszkodze‐
nie urządzenia.
• Przed uruchomieniem programu zmywania upewnić się, że ramiona spryskujące mogą
się swobodnie obracać.
• W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu zmywania może dojść do uwolnienia gorącej
pary. Istnieje ryzyko poparzenia ciała.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed zakończeniem programu zmywania.
Konserwacja i czyszczenie
• Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć i wyjąć wtyczkę prze‐
wodu zasilającego z gniazdka.
• Nie stosować łatwopalnych produktów lub produktów powodujących korozję.
• Nie używać urządzenia bez filtrów. Należy upewnić się, że filtry są prawidłowo zainstalo‐
wane. Nieprawidłowa instalacja filtrów spowoduje niezadowalające rezultaty mycia oraz
może spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod ciśnieniem ani pary wodnej. Ist‐
nieje zagrożenie porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.
Instalacja
• Upewnić się, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Nie instalować ani nie podłączać uszko‐
dzonego urządzenia; skontaktować się z dostawcą.
• Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy je całkowicie roz‐
pakować.
• Podłączenie elektryczne, hydrauliczne oraz instalacja urządzenia muszą być wykonane
przez wykwalifikowaną osobę. Pozwoli to uniknąć ryzyka istotnych uszkodzeń lub obra‐
żeń ciała.
• Należy upewnić się, że podczas instalacji wtyczka przewodu zasilającego jest wyjęta z
gniazdka.
• Nie wolno nawiercać ścian bocznych urządzenia, ponieważ może dojść do uszkodzenia
części hydraulicznych lub elektrycznych.
Środki ostrożności w przypadku mrozu
• Nie instalować urządzenia w miejscach, w których temperatura jest niższa niż 0°C.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez mróz.
6
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Podłączenie do sieci wodociągowej
• W celu podłączenia doprowadzenia wody należy użyć nowych węży. Nie stosować uży‐
wanych węży.
• Nie podłączać urządzenia do nowych rur lub rur, które nie były używane przez długi czas.
Odkręcić wodę na kilka minut, a następnie podłączyć wąż dopływowy.
• Podczas instalacji urządzenia należy zwrócić uwagę, aby nie przygnieść ani nie uszko‐
dzić węży wodnych.
• Aby zapobiec wyciekom wody, po zainstalowaniu należy sprawdzić szczelność połączeń
hydraulicznych.
• Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia należy sprawdzić, czy węże nie przeciekają.
• Wąż dopływowy jest wyposażony w zawór bezpieczeństwa i podwójne ścianki z wewnętrz‐
nym przewodem zasilającym. Ciśnienie w wężu dopływowym jest obecne tylko podczas
przepływu wody. W razie wycieku z węża dopływowego zawór bezpieczeństwa zatrzymu‐
je przepływ.
– Należy zachować ostrożność podczas podłączania węża dopływowego:
– Nie wkładać węża dopływowego ani zaworu bezpieczeństwa do wody.
– W razie uszkodzenia węża dopływowego lub zaworu bezpieczeństwa, natychmiast
wyjąć wtyczkę z gniazdka.
– Wąż dopływowy z zaworem bezpieczeństwa może być wymieniany wyłącznie przez
autoryzowany serwis.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
Podłączenie do sieci elektrycznej
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce zna‐
mionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
• Nie używać rozdzielaczy ani przedłużaczy. Istnieje ryzyko pożaru.
• Nie zmieniać ani nie wymieniać samodzielnie przewodu zasilającego. Skontaktować się z
punktem serwisowym.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
7
• Należy zwrócić uwagę, aby nie przygnieść ani nie uszkodzić wtyczki oraz przewodu zasi‐
lającego za urządzeniem.
• Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilają‐
cego była łatwo dostępna.
• Przy odłączaniu urządzenia nigdy nie ciągnąć za przewód zasilający. Należy zawsze ciąg‐
nąć za wtyczkę sieciową.
Autoryzowany serwis
• Naprawy urządzenia mogą wykonywać tylko wykwalifikowane osoby. Skontaktować się z
punktem serwisowym.
• Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
Utylizacja urządzenia
• Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub uszkodzeń:
– Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
– Odciąć przewód zasilający i wyrzucić.
– Wymontować zatrzask zamka drzwi. Zapobiega to ryzyku zamknięcia się dzieci lub
zwierząt domowych we wnętrzu urządzenia. Istnieje ryzyko uduszenia.
– Oddać urządzenie do złomowania w lokalnym punkcie utylizacji odpadów.
OSTRZEŻENIE!
Detergenty stosowane w zmywarce są niebezpieczne i mogą powodować korozję!
• Jeśli dojdzie do wypadku związanego z detergentami należy natychmiast skontaktować
się z lekarzem.
• W przypadku dostania się detergentu do ust, należy natychmiast skontaktować się z leka‐
rzem.
• W przypadku dostania się detergentu do oczu, należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem i przemyć oczy wodą.
• Detergenty do zmywarki należy przechowywać w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem
dzieci.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia, gdy w dozowniku znajduje się detergent.
• Napełniać dozownik detergentu bezpośrednio przed uruchomieniem programu zmywania.
8
Opis urządzenia
OPIS URZĄDZENIA
11
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kosz górny
Pokrętło regulacji zmiękczania wody
Zbiornik soli
Dozownik detergentu
Dozownik płynu nabłyszczającego
Tabliczka znamionowa
Filtry
Dolne ramię spryskujące
Górne ramię spryskujące
Sufitowe ramię spryskujące
Blat roboczy
8
7
6
Panel sterowania
9
PANEL STEROWANIA
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
4
9
8
5
6
7
Przycisk Wł./Wył.
Przewodnik po programach
Przycisk Program
Wskaźniki programów
Wyświetlacz
Przycisk Delay
Przycisk Start
Wskaźniki
Przycisk Option
Wskaźniki
Wskaźnik funkcji Multitab. Włącza się w momencie włączenia funkcji.
Wskaźnik funkcji Extra-Hygiene. Włącza się w momencie włączenia funkcji.
Wskaźnik fazy zmywania. Włącza się podczas fazy zmywania.
Wskaźnik fazy płukania. Włącza się podczas fazy płukania.
Wskaźniki fazy suszenia. Włącza się podczas fazy suszenia.
Wskaźnik zakończenia programu. Włącza się, gdy skończy się program zmywania.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. Włącza się, gdy należy uzupełnić płyn nabły‐
szczający. 1)
Wskaźnik soli. Włącza się, gdy należy uzupełnić sól. 1)
Po napełnieniu zbiornika wskaźnik soli może nadal być włączony przez kilka go‐
dzin. Nie ma to negatywnego wpływu na działanie urządzenia.
Wskaźnik Delay. Włącza się w momencie włączenia funkcji opóźnienia rozpoczę‐
cia programu.
10
Panel sterowania
Wskaźniki
Wskaźnik drzwi. Włącza się w razie otwarcia lub nieprawidłowego zamknięcia
drzwi.
1) Gdy zbiornik soli oraz/lub dozownik płynu nabłyszczającego są puste, ich wskaźniki nie włączają się podczas
programu zmywania.
Przycisk Wł./Wył.
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Po upływie dziesięciu minut od momentu zakończenia programu zmywania funkcja AUTO
OFF powoduje automatyczne wyłączenie urządzenia. Pomaga to zmniejszyć zużycie energii.
Przewodnik po programach
Przewodnik ten jest pomocny w wyborze odpowiedniego programu zmywania.
Przycisk Program
Naciskać ten przycisk, dopóki nie włączy się wskaźnik programu zmywania. Patrz „Progra‐
my zmywania”.
Wyświetlacz
Na wyświetlaczu widoczne są:
• Ustawienie elektronicznej regulacji poziomu zmiękczania wody.
• Włączenie i wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego (tylko przy włączonej funkcji
Multitab)
• Długość programu zmywania
• Czas pozostały do zakończenia programu zmywania
• Zakończenie programu zmywania (na wyświetlaczu pojawi się zero)
• Czas opóźnienia rozpoczęcia programu
• Kody alarmowe.
Przycisk Delay
Naciskać ten przycisk, aby ustawić opóźnienie rozpoczęcia programu zmywania w zakresie
od 1 do 24 godzin.
Przycisk Start
Nacisnąć ten przycisk, aby rozpocząć:
• Program zmywania.
• Odliczanie czasu opóźnienia rozpoczęcia programu.
Przycisk Option
Nacisnąć ten przycisk, aby ustawić funkcje.
Po włączeniu danej funkcji włączy się odpowiedni wskaźnik.
Przycisk Option
Funkcja Multitab
Extra-Hygiene
Nacisnąć jeden raz
WŁĄCZONE
WYŁĄCZONE
Nacisnąć dwa razy
WYŁĄCZONE
WŁĄCZONE
Eksploatacja urządzenia
Przycisk Option
Funkcja Multitab
11
Extra-Hygiene
Nacisnąć trzy razy
WŁĄCZONE
WŁĄCZONE
Nacisnąć cztery razy
WYŁĄCZONE
WYŁĄCZONE
Funkcje
Funkcja Multitab
W przypadku używania tabletek do zmywarek („3 w 1”, „4 w 1”, „5 w 1”) należy wybrać funk‐
cję Multitab. Patrz „Funkcja Multitab”.
Extra-Hygiene
Ta funkcja pozwala uzyskać lepsze efekty jeśli chodzi o higienę zmywania. Podczas fazy
płukania temperatura przez 10 do 14 minut pozostaje na poziomie 70°C.
Tryb ustawiania
Tryb ustawiania jest wymagany, aby wykonać następujące czynności:
• Ustawić i uruchomić program zmywania.
• Ustawić i włączyć opóźnienie rozpoczęcia programu.
• Dokonać elektronicznej regulacji poziomu zmiękczania wody.
• Wyłączyć lub włączyć dozownik płynu nabłyszczającego (tylko przy włączonej funkcji Mul‐
titab).
Włączyć urządzenie. Urządzenie znajduje się w trybie ustawiania, gdy:
• Wskaźniki wszystkich programów są włączone.
• Na wyświetlaczu widoczne są dwa poziome paski stanu.
Włączyć urządzenie. Urządzenie nie znajduje się w trybie ustawiania, gdy:
• Włączony jest wskaźnik tylko jednego programu.
• Wyświetlacz pokazuje czas trwania programu zmywania lub opóźnienia rozpoczęcia pro‐
gramu.
– Aby powrócić do trybu ustawiania, należy anulować program lub opóźnienie rozpoczę‐
cia programu. Patrz „Wybór i uruchamianie programu zmywania”.
EKSPLOATACJA URZĄDZENIA
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom zmiękczania wody odpowiada twardości wody dopro‐
wadzanej do urządzenia. Jeśli nie, ustawić poziom zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego płynem nabłyszczającym.
4. Włożyć naczynia i sztućce do urządzenia.
5. Ustawić program zmywania odpowiedni do rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia.
6. Napełnić dozownik detergentu odpowiednią ilością detergentu.
7. Uruchomić program zmywania.
12
Ustawianie zmiękczacza wody
W przypadku stosowania tabletek do zmywarek („3 w 1”, „4 w 1”, „5 w 1” itp.) należy wybrać
funkcję Multitab (patrz „Uniwersalna tabletka do zmywarki”).
USTAWIANIE ZMIĘKCZACZA WODY
Zmiękczacz wody usuwa minerały i sole z doprowadzanej wody. Minerały te i sole mogą
spowodować uszkodzenie urządzenia.
Odpowiednio ustawić poziom zmiękczania wody, jeśli nie odpowiada on twardości wody do‐
prowadzanej do urządzenia.
Skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym, aby ustalić stopień twardości wo‐
dy doprowadzanej do urządzenia.
Ustawienie poziomu
zmiękczania wody
Twardość wody
Stopnie niemiec‐
kie (°dH)
Stopnie francu‐
skie (°TH)
mmol/l
Stopnie Clar‐
ka
ręczne
elektro‐
niczne
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Poziom zmiękczania wody należy ustawić ręcznie oraz elektronicznie.
Regulacja ręczna
Obrócić pokrętło ustawienia twardości wody w po‐
łożenie 1 lub 2 (patrz tabela).
Wsypywanie soli do zmywarki
13
Regulacja elektroniczna
1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie ustawiania.
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski Delayoraz Start, dopóki wskaźniki progra‐
mów AUTO, PRO i SILENT nie zaczną migać.
4. Zwolnić przyciski Delay i Start.
5. Nacisnąć przycisk Program,
• Wskaźniki programów PRO i SILENT wyłączą się.
• Wskaźnik programu AUTO nadal będzie migał.
= po‐
• Na wyświetlaczu widoczne jest ustawienie zmiękczacza wody (przykład:
ziom 5).
6. Naciskać przycisk Program, aby zmienić ustawienie.
7. Wyłączyć urządzenie, aby potwierdzić.
Jeśli funkcja zmiękczania wody jest ustawiona elektronicznie na poziomie 1, wskaźnik soli
nie włącza się.
WSYPYWANIE SOLI DO ZMYWARKI
Napełnianie zbiornika soli
1. Obrócić pokrywkę w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara i otworzyć
zbiornik soli.
2. Wlać do zbiornika soli 1 litr wody (tylko pod‐
czas pierwszego wsypywania soli).
3. Do napełnienia zbiornika solą należy użyć
lejka.
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu zbior‐
nika soli.
5. Obrócić pokrywkę w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć
zbiornik soli.
Normalnym zjawiskiem jest wypływanie wody ze zbiornika podczas napełniania go solą.
14
Używanie detergentu i płynu nabłyszczającego
UŻYWANIE DETERGENTU I PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
Stosowanie detergentu
Aby chronić środowisko, nie należy używać większych ilości detergentu niż zalecane.
Należy przestrzegać zaleceń producenta podanych na opakowaniu detergentu.
Napełnianie dozownika detergentu:
1. Nacisnąć przycisk zwalniający 2 w celu otwarcia pokrywy 7 dozownika detergentu.
2. Umieścić detergent w dozowniku 1 .
3. Jeśli program zmywania przewiduje fazę zmywania wstępnego, umieścić niewielką ilość
detergentu na wewnętrznej stronie drzwi urządzenia.
4. W przypadku używania detergentu w tabletkach, umieścić tabletkę w dozowniku deter‐
gentu 1 .
5. Zamknąć dozownik detergentu. Docisnąć pokrywę, aż zaskoczy na swoje miejsce.
W przypadku używania tabletek do zmywarek zaleca się korzystanie z długich programów
zmywania. Wynika to z faktu, że w krótkich programach zmywania tabletki mogą nie rozpusz‐
czać się całkowicie, co może niekorzystnie wpływać na wyniki zmywania.
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Płyn nabłyszczający umożliwia wysuszenie naczyń bez smug i plam.
Płyn nabłyszczający jest automatycznie podawany przez dozownik podczas ostatniej fazy
płukania.
Aby napełnić dozownik płynu nabłyszczającego, należy wykonać następujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk zwalniający 6 w celu otwarcia pokrywy 5 dozownika płynu nabły‐
szczającego.
2. Napełnić odpowiedni dozownik 3 płynem nabłyszczającym. Oznaczenie „max” wskazu‐
je maksymalny poziom.
Uniwersalna tabletka do zmywarki
15
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć za pomocą chłonnej szmatki, aby zapobiec
powstaniu zbyt dużej ilości piany podczas programu zmywania.
4. Zamknąć dozownik płynu nabłyszczającego. Docisnąć pokrywę, aż zaskoczy na swoje
miejsce.
Regulacja dozowania płynu nabłyszczającego
Ustawienie fabryczne: położenie 3.
Dozowanie płynu nabłyszczającego można ustawić w zakresie od 1 (najmniejsze dozowa‐
nie) do 4 (największe dozowanie).
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu nabłyszczającego 4 , aby zwiększyć lub zmniej‐
szyć dozowanie.
UNIWERSALNA TABLETKA DO ZMYWARKI
Funkcja Multitab jest przeznaczona dla tabletek do zmywarek.
Tabletki te zawierają takie składniki jak: detergent, środek nabłyszczający i sól do zmywa‐
rek. Niektóre typy tabletek mogą zawierać również inne środki.
Należy sprawdzić, czy dane tabletki są odpowiednie do stopnia twardości wody doprowadza‐
nej do zmywarki (patrz instrukcje podane na opakowaniu produktu).
Włączenie funkcji Multitab powoduje zatrzymanie dozowania płynu nabłyszczającego i soli.
Włączenie funkcji Multitab powoduje wyłączenie wskaźników soli i płynu nabłyszczającego.
Po wybraniu funkcji Multitab czas trwania programu może ulec wydłużeniu.
Włączyć lub wyłączyć funkcję Multitab przed rozpoczęciem programu zmywania. Funkcji Mul‐
titab nie można włączyć ani wyłączyć w czasie trwania programu zmywania.
Funkcję Multitab należy zawsze włączać przed uruchomieniem programu zmywania.
Aby wyłączyć funkcję Multitab i stosować oddzielnie detergent, sól i płyn nabłyszczający:
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Option, dopóki nie wyłączy się wskaźnik funkcji Multi‐
tab. Funkcja jest wyłączona.
2. Uzupełnić zbiornik soli i dozownik płynu nabłyszczającego.
3. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania wody.
4. Uruchomić program zmywania bez naczyń.
5. Po zakończeniu programu zmywania ustawić poziom zmiękczania wody odpowiednio
do twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
6. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.
WKŁADANIE SZTUĆCÓW I NACZYŃ
Patrz ulotka „Przykładowe rozmieszczenia naczyń ProClean”.
Porady i wskazówki
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów, które mogą pochłaniać wodę (gąbki, ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
Programy zmywania
16
•
•
•
•
•
•
•
•
Namoczyć przypalone resztki potraw.
Wydrążone elementy (kubki, szklanki i miski) układać otworami w dół.
Upewnić się, że woda nie zbiera się w pojemnikach lub miskach.
Upewnić się, że naczynia i sztućce nie przylegają do siebie.
Szklanki nie mogą stykać się ze sobą.
Małe elementy umieścić w koszu na sztućce.
Wymieszać łyżki z innymi sztućcami, aby nie przylegały do siebie.
Naczynia należy wkładać do koszy w taki sposób, aby woda miała dostęp do wszystkich
powierzchni.
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym. Upewnić się, że naczynia się nie przemie‐
szczają.
• Na elementach plastikowych i miskach z powłoką zapobiegającą przywieraniu mogą za‐
trzymywać się krople wody.
PROGRAMY ZMYWANIA
Program
Rodzaj zabrudze‐
nia
Wszystkie
1)
Rodzaj załadunku
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patel‐
nie
Opis programu
Funkcja ExtraHygiene
Zmywanie wstępne Tak, ma wpływ
Zmywanie w tem‐
peraturze 45°C lub
70°C
Płukania
Suszenie
Bardzo zabrudzo‐ Naczynia stołowe,
ne
sztućce, garnki i patel‐
nie
Zmywanie wstępne Tak, nie ma
Zmywanie w tem‐ wpływu
peraturze 70°C
Płukania
Suszenie
2)
Średnio zabru‐
dzone
Zmywanie wstępne Tak, nie ma
Zmywanie w tem‐ wpływu
peraturze 50°C
Płukania
Suszenie
3)
Świeżo zabrudzo‐ Naczynia stołowe i
ne
sztućce
Zmywanie w tem‐
peraturze 60°C
Płukania
4)
Średnio zabru‐
dzone
Zmywanie wstępne Tak, ma wpływ
Zmywanie w tem‐
peraturze 50°C
Płukania
Suszenie
Naczynia stołowe i
sztućce
Naczynia stołowe i
sztućce
Tak, ma wpływ
Wybór i uruchamianie programu zmywania
Program
Rodzaj zabrudze‐
nia
Rodzaj załadunku
17
Opis programu
Funkcja ExtraHygiene
Lekko zabrudzo‐
ne
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w tem‐
peraturze 55°C
Płukania
Tak, ma wpływ
Średnio lub lekko
zabrudzone
Delikatne naczynia i
szkło
Zmywanie w tem‐
peraturze 45°C
Płukania
Suszenie
Tak, nie ma
wpływu
1) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Następnie
automatycznie reguluje temperaturę i ilość wody, a także pobór prądu oraz czas trwania programu.
2) Jest to najcichszy program zmywania. Pompa pracuje na bardzo niskich obrotach, co pozwala obniżyć poziom
hałasu. Ze względu na niskie obroty program trwa długo.
3) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Pozwala w krótkim czasie uzyskać dobre efekty
zmywania.
4) Standardowy program dla ośrodków przeprowadzających testy. W tym programie uzyskuje się największą
efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców.
Dane z testów są przedstawione na osobnej, dołączonej do urządzenia naklejce.
Parametry eksploatacyjne
Program1)
Zużycie energii (kWh)
Zużycie wody (litry)
0,9 - 1,7
8 - 15
1,5 - 1,6
13 - 14
1,1 - 1,2
9 - 11
0,9
9
0,9 - 1,0
9 - 11
1,0 - 1,2
10 - 11
0,8 - 0,9
11 - 12
1) Czas trwania programu jest pokazywany na wyświetlaczu.
Podane parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatu‐
ry wody, zmian w napięciu zasilania oraz ilości naczyń.
WYBÓR I URUCHAMIANIE PROGRAMU ZMYWANIA
Uruchamianie programu zmywania bez opóźnienia
1.
2.
3.
4.
Zamknąć drzwi urządzenia.
Włączyć urządzenie.
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie ustawiania.
Ustawić program zmywania.
• Włączy się wskaźnik odpowiedniego programu.
• Na wyświetlaczu zacznie migać czas trwania programu.
18
Wybór i uruchamianie programu zmywania
• Włączą się wskaźniki ustawionego programu zmywania.
5. Jeśli to wymagane, ustawić funkcję Extra-Hygiene.
• Funkcję tę można wybrać dopiero po ustawieniu programu zmywania.
6. Nacisnąć przycisk Start – ustawiony program zmywania rozpocznie się automatycznie.
• Wskaźniki faz programu wyłączą się, ale wskaźnik aktualnej fazy będzie nadal włą‐
czony.
Uruchamianie programu zmywania z opóźnieniem
1.
2.
3.
4.
5.
Zamknąć drzwi urządzenia.
Włączyć urządzenie.
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie ustawiania.
Ustawić program zmywania i funkcje.
Naciskać przycisk Delay, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się czas opóźnienia.
• Na wyświetlaczu miga czas opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Wskaźnik opóźnienia rozpoczęcia programu jest włączony.
6. Nacisnąć przycisk Start; odliczanie rozpocznie się automatycznie.
• Czas opóźnienia rozpoczęcia programu przestanie migać na wyświetlaczu.
• Wyłączą się wskaźniki faz ustawionego programu zmywania.
• Po zakończeniu odliczania czasu opóźnienia program zmywania rozpocznie się automa‐
tycznie.
– Wskaźnik aktualnej fazy programu jest włączony.
Otwarcie drzwi urządzenia zatrzymuje odliczanie. Po ponownym zamknięciu drzwi odlicza‐
nie jest kontynuowane od momentu przerwania.
Anulowanie funkcji opóźnienia rozpoczęcia programu
Odliczanie nie działa
1. Naciskać przycisk Delay aż:
• Na wyświetlaczu pojawi się czas trwania programu zmywania.
• Włączą się wskaźniki faz programów.
2. Nacisnąć przycisk Start, aby rozpocząć program zmywania.
Odliczanie działa
1. Naciskać przycisk Delay aż:
• Na wyświetlaczu pojawi się czas trwania programu zmywania.
• Włączą się wskaźniki faz programów.
• Program zmywania rozpocznie się automatyczne.
Przerwanie programu zmywania
• Otworzyć drzwi urządzenia.
– Program zmywania zostanie zatrzymany.
• Zamknąć drzwi urządzenia.
– Program zmywania zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany.
Konserwacja i czyszczenie
19
Anulowanie programu zmywania
Jeśli program zmywania nie rozpoczął się, istnieje możliwość zmiany ustawień.
Aby dokonać zmiany ustawień po rozpoczęciu programu, należy anulować program.
• Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski Delay i Start aż:
– Włączą się wskaźniki wszystkich programów.
– Na wyświetlaczu widoczne będą dwa poziome paski stanu.
Przed uruchomieniem nowego programu zmywania należy upewnić się, że w dozowniku znaj‐
duje się detergent.
Zakończenie programu zmywania
Po zakończeniu programu zmywania na wyświetlaczu pojawia się zero i włącza się wskaź‐
nik zakończenia programu.
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Otworzyć drzwi urządzenia.
3. Aby naczynia lepiej wyschły, drzwi urządzenia należy pozostawić na kilka minut uchylone.
Opróżnianie koszy
• Należy odczekać aż naczynia wystygną przed ich wyjęciem z urządzenia. Gorące naczy‐
nia łatwo ulegają uszkodzeniu.
• Najpierw wyjmować naczynia z dolnego kosza, a następnie z górnego.
• Na ścianach i na drzwiach urządzenia może występować woda. Stal nierdzewna stygnie
szybciej niż naczynia.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Wyjmowanie i czyszczenie filtrów
Brudne filtry pogarszają wyniki zmywania.
Mimo że tego typu filtry nie wymagają częstej konserwacji, zaleca się ich okresowe spraw‐
dzanie i w razie potrzeby oczyszczanie.
1. Obrócić filtr (A) w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, a następnie wy‐
jąć go z filtra (B).
B
A
20
Co zrobić, gdy…
2. Filtr (A) składa się z dwóch części. Aby ro‐
zebrać filtr, części te należy odciągnąć od
siebie.
3. Dokładnie wyczyścić części filtra wodą.
4. Złożyć dwie części filtra (A) ze sobą i docis‐
nąć. Sprawdzić, czy elementy odpowied‐
nio połączyły się ze sobą.
5. Wyjąć filtr (B).
6. Dokładnie umyć filtr (B) wodą.
7. Umieścić filtr (B) w pierwotnym położeniu.
Sprawdzić, czy jest prawidłowo zamonto‐
wany w dwóch zaczepach (C).
8. Umieścić filtr (A) na swoim miejscu w fil‐
trze (B). Obrócić filtr (A) w kierunku zgod‐
nym z ruchem wskazówek zegara aż do za‐
blokowania.
C
Czyszczenie ramion spryskujących
Nie demontować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących ulegną zatkaniu, zabrudzenia należy usunąć przy
pomocy cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Oczyścić zewnętrzne powierzchnie urządzenia oraz panel sterowania wilgotną miękką ście‐
reczką.
Używać wyłącznie neutralnych środków do czyszczenia.
Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania ani rozpuszczalników (np. acetonu).
CO ZROBIĆ, GDY…
Urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas pracy.
W pierwszej kolejności należy spróbować ustalić przyczynę problemu (patrz tabela). Jeśli
nie można rozwiązać problemu, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
W przypadku niektórych usterek na wyświetlaczu pojawia się kod alarmowy:
- Urządzenie nie napełnia się wodą.
•
- Urządzenie nie wypompowuje wody.
•
- Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem.
•
Co zrobić, gdy…
21
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do sprawdzenia urządzenie należy wyłączyć.
Nieprawidłowe działanie
Możliwa przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie napełnia się wo‐ Zawór wody jest zablokowany
Oczyścić zawór wody.
dą.
lub pokryty osadem z kamienia.
Ciśnienie wody jest zbyt niskie.
Skontaktować się z miejsco‐
wym zakładem wodociągowym.
Zamknięty zawór wody.
Otworzyć zawór wody.
Zablokowany filtr w wężu dopły‐ Oczyścić filtr.
wowym.
Urządzenie nie wypompowuje
wody.
Nieprawidłowe podłączenie
węża dopływowego.
Sprawdzić, czy podłączenie
jest prawidłowe.
Wąż dopływowy jest uszkodzo‐
ny.
Sprawdzić, czy wąż dopływowy
nie jest uszkodzony.
Zatkane rozgałęzienie syfonu
zlewozmywaka.
Oczyścić rozgałęzienie syfonu
zlewozmywaka.
Nieprawidłowe podłączenie
węża spustowego.
Sprawdzić, czy podłączenie
jest prawidłowe.
Wąż spustowy jest uszkodzony. Sprawdzić, czy wąż spustowy
nie jest uszkodzony.
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem.
Program zmywania nie urucha‐
mia się.
Zamknąć zawór wody i skontak‐
tować się z punktem serwiso‐
wym.
Drzwi urządzenia są otwarte.
Włączony jest wskaźnik drzwi.
Zamknąć drzwi urządzenia.
Nie zostało dotknięte pole doty‐ Dotknąć pola dotykowego lub
kowe lub nie został naciśnięty
nacisnąć przycisk Start.
przycisk Start.
Wtyczka przewodu zasilające‐
go nie została prawidłowo wło‐
żona do gniazdka.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
przewodu zasilającego do
gniazdka.
Uszkodzony bezpiecznik w
skrzynce bezpieczników.
Wymienić bezpiecznik.
Ustawiono opóźnienie rozpo‐
częcia programu.
• Anulować opóźnienia rozpo‐
częcia programu.
• Po zakończeniu odliczania
czasu opóźnienia program
zmywania rozpocznie się au‐
tomatycznie.
Po sprawdzeniu urządzenie należy włączyć. Program zostanie wznowiony od momentu, w
którym został przerwany.
W razie ponownego wystąpienia problemu należy skontaktować się z punktem serwisowym.
Jeśli wyświetlacz pokazuje inne kody alarmowe, należy skontaktować się z serwisem.
22
Co zrobić, gdy…
Informacje niezbędne dla serwisu znajdują się na tabliczce znamionowej.
Należy zanotować:
– Model (MOD.) ........................................................
– Numer produktu (PNC) ........................................
– Numer seryjny (S.N.) ...............................................
Rezultaty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Naczynia nie są czyste.
Możliwa przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Wybrany program zmywania
nie jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku lub stopnia
zabrudzenia.
Należy upewnić się, czy wybra‐
ny program zmywania jest odpo‐
wiedni dla danego rodzaju zała‐
dunku oraz stopnia zabrudzenia.
Kosze nie zostały załadowane Umieścić naczynia i przybory ku‐
prawidłowo, w wyniku czego wo‐ chenne prawidłowo w koszach.
da nie mogła dotrzeć do wszyst‐
kich powierzchni.
Ramiona spryskujące nie mogą
się swobodnie obracać. Niepra‐
widłowe ułożenie naczyń i przy‐
borów kuchennych w koszach.
Sprawdzić, czy niewłaściwe uło‐
żenie naczyń nie powoduje za‐
blokowania ramion spryskują‐
cych.
Filtry są zabrudzone lub niepra‐ Upewnić się, że filtry są czyste
widłowo złożone i zamontowa‐ oraz prawidłowo złożone i za‐
ne.
montowane.
Użyto za mało detergentu lub
nie użyto go w ogóle.
Upewnić się, że użyto wystar‐
czającej ilości detergentu.
Zbiornik soli jest pusty.
Napełnić zbiornik soli solą do
zmywarek.
Nieprawidłowa regulacja pozio‐
mu zmiękczacza wody.
Prawidłowo ustawić poziom
zmiękczania wody.
Nieprawidłowe zamknięcie po‐
krywy zbiornika soli.
Upewnić się, czy zbiornik soli
jest prawidłowo zamknięty.
Na szklankach i naczyniach wi‐
dać smugi, białawe plamy lub
niebieskawy nalot.
Zbyt duże dozowanie płynu na‐
błyszczającego.
Zmniejszyć dozowanie płynu na‐
błyszczającego.
Ślady kropel wody na kielisz‐
kach i na naczyniach.
Zbyt małe dozowanie płynu na‐
błyszczającego.
Zwiększyć dozowanie płynu na‐
błyszczającego.
Ślady kamienia na naczyniach.
Przyczyną może być rodzaj uży‐ Użyć detergentu innej marki.
tego detergentu.
Naczynia są mokre.
Włączono program zmywania
bez fazy suszenia lub ze skró‐
coną fazą suszenia.
Aby naczynia lepiej wyschły,
drzwi urządzenia należy pozos‐
tawić na kilka minut uchylone.
Naczynia są wilgotne i matowe. Dozownik płynu nabłyszczają‐
cego jest pusty.
Napełnić dozownik płynu nabły‐
szczającego płynem nabły‐
szczającym.
Dane techniczne
Problem
Możliwa przyczyna
23
Możliwe rozwiązanie
Włączona funkcja Multitab (po‐ Włączyć dozownik płynu nabły‐
woduje ona automatyczne wy‐ szczającego.
łączenie dozownika płynu nabły‐
szczającego).
Włączanie dozownika płynu nabłyszczającego
1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie ustawiania.
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski Delay oraz Start, dopóki wskaźniki pro‐
gramów AUTO, PRO i SILENT nie zaczną migać.
4. Zwolnić przyciski Delay i Start.
5. Nacisnąć przycisk Option.
• Wskaźniki programów AUTO i SILENT wyłączą się.
• Wskaźnik programu PRO nadal będzie migał.
• Na wyświetlaczu widoczne będzie ustawienie dozownika płynu nabłyszczającego.
Dozownik płynu nabłyszczającego wyłączony.
Dozownik płynu nabłyszczającego włączony.
6. Nacisnąć przycisk Option, aby zmienić ustawienie.
7. Wyłączyć urządzenie, aby potwierdzić.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Ciśnienie doprowadzanej wody
Szerokość
596 mm
Wysokość
850 mm
Głębokość
625 mm
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
Dopływ wody 1)
Zimna lub ciepła woda
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
0,5 bara (0,05 MPa)
8 barów (0,8 MPa)
maksimum 60°C
12
1) Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z gwintem 3/4".
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się na tabliczce znamionowej umie‐
szczonej na wewnętrznej krawędzi drzwi urządzenia.
Jeżeli ciepła woda jest wytwarzana przy pomocy alternatywnych źródeł energii (np. kolekto‐
ry słoneczne, ogniwa słoneczne lub elektrownie wiatrowe), można użyć jej do zasilania urzą‐
dzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
24
Ochrona środowiska
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu
skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego
wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem,
w którym produkt został zakupiony.
Materiały oznaczone symbolem powinny być poddane ponownemu przetworzeniu. Wy‐
rzucić elementy opakowania do odpowiednich pojemników, aby zostały poddane recyklingowi.
INSTALACJA
Instalacja pod blatem
Ustawić urządzenie w pobliżu zarówno zaworu jak i spustu wody.
Wymontować blat urządzenia, aby je zainstalować pod ociekaczem zlewu lub pod blatem
kuchennym.
Upewnić się, że wymiary wnęki odpowiadają wy‐
miarom podanym na rysunku.
Demontaż blatu roboczego urządzenia
1. Odkręcić śruby z tyłu (1).
Instalacja
25
2. Popchnąć blat roboczy do tyłu (2).
3. Podnieść blat roboczy i wysunąć go z przed‐
nich mocowań (3).
4. Wypoziomować urządzenie za pomocą re‐
gulowanych nóżek.
5. Zainstalować urządzenie pod blatem ku‐
chennym. Uważać, aby podczas instalacji
nie przygnieść ani nie zagiąć węży wod‐
nych.
Poziomowanie urządzenia
Właściwe wypoziomowanie urządzenia zapewnia szczelność i prawidłowe zamykanie się je‐
go drzwi.
Przy nieprawidłowym wypoziomowaniu urządzenia drzwi zahaczają o boki obudowy.
Wypoziomować urządzenie wykręcając lub wkręcając regulowane nóżki.
Podłączenie węża spustowego
max 400 cm
Podłączyć wąż spustowy:
• Do rozgałęzienia syfonu zlewozmywaka i zamocować go pod blatem. Zapobiegnie to co‐
faniu się brudnej wody ze zlewozmywaka do urządzenia.
• Do rury kanalizacyjnej z otworem odpowie‐
max 85 cm
trzającym. Jej średnica wewnętrzna powinna
wynosić co najmniej 4 cm.
W czasie odprowadzania wody, w otworze od‐
min 40 cm
pływowym zlewu nie może być zatyczki, ponie‐
waż mogłoby to spowodować zassanie wody z
powrotem do urządzenia.
Długość przedłużacza węża spustowego nie mo‐
że przekraczać 2 m, zaś jego średnica wewnętrz‐
na nie może być mniejsza od średnicy węża.
Usunąć całkowicie plastikową membranę (A)
przed podłączeniem węża spustowego do syfonu
pod zlewem. Jeżeli membrana nie zostanie całko‐
wicie usunięta, gromadzące się resztki jedzenia mo‐
gą spowodować powstanie blokady w rozgałęzie‐
niu syfonu.
Urządzenie zabezpieczające ogranicza możliwość
cofania się brudnej wody do urządzenia. Jeżeli w
odpływie zlewu zamontowano zawór zwrotny, mo‐
że on uniemożliwiać prawidłowe odprowadzanie
wody z urządzenia. Należy wymontować zawór zwrotny.
26
PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky
AEG. Vytvorili sme ho tak, aby vám poskytol dokonalý
výkon po mnoho rokov, za pomoci inovačných technológií,
ktoré uľahčujú život - vlastností, ktoré u bežných
spotrebičoch nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút
prečítaniu si tohto návodu, aby ste svoj spotrebič využili čo
najlepšie.
PRÍSLUŠENSTVO A SPOTREBNÝ MATERIÁL
V internetovom obchode AEG nájdete všetko, čo
potrebujete, aby vaše spotrebiče AEG skvelo vyzerali a
bezchybne pracovali. Spolu so širokou ponukou
príslušenstva navrhnutého a vytvoreného podľa najvyšších
kvalitatívnych noriem, aké by ste očakávali - od
špeciálnych košíkov na príbor, držiakov na fľaše až po
vrecká na jemnú bielizeň…
Navštívte náš internetový obchod na
www.aeg-electrolux.com/shop
Obsah
27
OBSAH
28
31
32
34
35
36
36
37
38
38
40
41
43
45
46
46
Bezpečnostné pokyny
Popis výrobku
Ovládací panel
Používanie spotrebiča
Nastavenie zmäkčovača vody
Používanie soli do umývačky riadu
Používanie umývacieho
prostriedku a leštidla
Funkcia Multitab
Vkladanie jedálenského príboru a
riadu
Umývacie programy
Výber a spustenie umývacieho
programu
Ošetrovanie a čistenie
Čo robiť, keď...
Technické údaje
Ochrana životného prostredia
Inštalácia
V tejto príručke používatel’a sa
používajú nasledujúce symboly:
Dôležité informácia týkajúce sa váš
osobnej bezpečnosti a informácie o tom,
ako predíst' poškodeniu spotrebiča.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Zmeny vyhradené
28
Bezpečnostné pokyny
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pred inštalovaním a použitím si pozorne prečítajte tento návod:
• Vaša bezpečnosť a ochrana vášho majetku.
• Pomoc pri ochrane životného prostredia.
• Správna obsluha spotrebiča.
Tieto pokyny vždy uchovávajte v blízkosti spotrebiča, a to aj vtedy, ak sa presťahujete alebo
ho odovzdáte inej osobe.
Výrobca nie je zodpovedný za nesprávnu inštaláciu a používanie, ktoré spôsobia poškodenie.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
• Tento spotrebič nenechávajte obsluhovať osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou spôsobilosťou, ani osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo
znalosťami. Takíto ľudia musia mať dohľad alebo pokyny na ovládanie spotrebiča od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
• Všetky obaly držte mimo dosahu detí. Existuje nebezpečenstvo udusenia alebo úrazu.
• Všetky pracie a podobné prostriedky uskladňujte na bezpečnom mieste. Nedovoľte deťom,
aby sa dotýkali umývacích prostriedkov.
• Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k
nemu priblížili.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Nemeňte technické vlastnosti tohto spotrebiča. Existuje nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia spotrebiča.
• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny výrobcu umývacieho prostriedku, aby ste predišli popáleninám očí, úst alebo hrdla.
• Nepite vodu zo spotrebiča. Čiastočky umývacieho prostriedku môžu zostať v spotrebiči.
• Nenechávajte na spotrebiči otvorené dvierka bez dohľadu. Zabránite tak zraneniu alebo
pádu na otvorené dvierka.
• Na otvorené dvierka si nesadajte ani na ne nestúpajte.
Používanie
• Spotrebič je určený iba na domáce použitie. Nepoužívajte ho na iné účely, zabránite tak
zraneniu osôb a poškodeniu vášho majetku.
• Spotrebič používajte výhradne na umývanie zariadení, ktoré sú vhodné na umývanie v umývačke.
• Horľavé produkty alebo veci, ktoré obsahujú horľavé látky, nevkladajte do spotrebiča, do
jeho blízkosti ani naň. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
• Nože a všetky zahrotené predmety vkladajte do košíka na príbor hrotmi dolu. Ak to nie je
možné, uložte ich vodorovne do vrchného košíka alebo do košíka na nože. (Nie všetky
modely majú košík na nože).
• Používajte iba prípravky určené pre umývačky riadu (umývací prostriedok, soľ, leštidlo)
• Druhy soli, ktoré nie sú určené pre umývačky riadu, môžu poškodiť zmäkčovač vody.
Bezpečnostné pokyny
29
• Spotrebič naplňte soľou pred spustením umývacieho programu. Zvyšná soľ v spotrebiči môže spôsobiť koróziu, alebo vyleptať dieru na dne spotrebiča.
• Nikdy nedopĺňajte do dávkovača leštidla iný prípravok (umývací prostriedok pre umývačky
riadu alebo tekutý umývací prostriedok). Spôsobilo by to poškodenie spotrebiča.
• Pred spustením umývacieho programu skontrolujte, či sa sprchovacie ramená môžu voľne
otáčať.
• Pri otvorení dverí počas spusteného umývacieho programu môže uniknúť zo spotrebiča horúca para. Hrozí riziko popálenia pokožky.
• Nevyberajte riad zo spotrebiča, pokým neskončil umývací program.
Ošetrovanie a čistenie
• Pred vyčistením spotrebiča ho vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
• Nepoužívajte horľavé produkty ani produkty, ktoré spôsobujú koróziu.
• Nepoužívajte spotrebič bez filtrov. Skontrolujte, či sú filtre namontované správne. Nesprávna montáž spôsobuje neuspokojivé výsledky umývania a poškodenie spotrebiča.
• Nepoužívajte na čistenie spotrebiča prúd vody alebo paru. Hrozí nebezpečenstvo úrazu
zásahom elektrickým prúdom a poškodenia spotrebiča.
Inštalácia
• Skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený. Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepripájajte. Obráťte sa na dodávateľa.
• Pred inštaláciou a používaním spotrebiča odstráňte všetky baliace materiály.
• Elektrické pripojenie, vodoinštaláciu a namontovanie spotrebiča môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Predchádza sa tak riziku konštrukčného poškodenia alebo zranenia.
• Pred inštaláciou skontrolujte, či je zástrčka odpojená od zásuvky elektrickej siete.
• Steny umývačky riadu nikdy nesmiete prevŕtať, aby sa nepoškodili hydraulické alebo elektrické časti.
Ochranné opatrenia pred zamrznutím
• Spotrebič neinštalujte na mieste, kde teplota môže klesnúť pod 0 °C.
• Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené mrazom.
Vodovodná prípojka
• Na pripojenie spotrebiča k zdroju vody používajte nové hadice. Nezapájajte použité hadice.
• Spotrebič nezapájajte k novým potrubiam ani k potrubiam, ktoré neboli dlho používané. Nechajte vodu tiecť niekoľko minút, až potom pripojte prívodnú hadicu.
• Pri zapájaní spotrebiča postupujte opatrne, aby ste nestlačili alebo nepoškodili vodovodné
hadice.
• Skontrolujte, či sú vodovodné prípojky utiahnuté, aby sa predišlo únikom vody.
• Pri prvom použití spotrebiča sa uistite, že z hadíc neuniká voda.
• Prívodná hadica na vodu má bezpečnostný ventil a dvojité puzdro s vnútorným elektrickým
káblom. V prívodnej hadici na vodu je tlak iba počas prietoku vody. Ak z prívodnej hadice
uniká voda, bezpečnostný ventil preruší prívod vody.
– Pri zapájaní prívodnej hadice dávajte pozor:
30
Bezpečnostné pokyny
– Neponárajte prívodnú hadicu, ani bezpečnostný ventil do vody.
– Ak sú prívodná hadica alebo bezpečnostný ventil poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
– Prívodnú hadicu s bezpečnostným ventilom vám vymení autorizované servisné stredisko.
VAROVANIE
Nebezpečné napätie.
Zapojenie do elektrickej siete
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Skontrolujte, či elektrické údaje uvedené na výkonovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete.
• Vždy používajte správne inštalovanú uzemnenú zásuvku.
• Nepoužívajte rozdvojky ani predlžovacie prívodné káble. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
• Nevymieňajte ani nemeňte elektrický kábel. Obráťte sa na servisné stredisko.
• Pri zapájaní spotrebiča postupujte opatrne, aby ste nestlačili alebo nepoškodili napájaciu
zástrčku alebo kábel za spotrebičom.
• Skontrolujte, či je napájací elektrický kábel po inštalácii prístupný.
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za prívodný kábel. Vždy ťahajte zástrčku.
Autorizované servisné stredisko
• Opravy alebo údržbu zariadenia môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Obráťte sa na
servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné diely.
Vyradenie spotrebiča
• Aby ste predišli riziku zranenia alebo poškodenia:
– Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky elektrickej siete.
– Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
– Vytiahnite poistku dverí. Tak zabránite tomu, aby v spotrebiči ostali zatvorené deti alebo
domáce zvieratá. Hrozí riziko udusenia.
Popis výrobku
31
– Spotrebič vyraďte do miestneho zberného dvora.
VAROVANIE
Umývacie prostriedky pre umývačku riadu sú nebezpečné a môžu spôsobiť koróziu!
• Ak pri používaní umývacích prostriedkov nastane nehoda, okamžite vyhľadajte lekára.
• Ak sa umývací prostriedok dostane do úst, okamžite vyhľadajte lekára.
• Ak sa umývací prostriedok dostane do očí, okamžite sa obráťte na lekára a vypláchnite oči
vodou.
• Umývacie prostriedky pre umývačku riadu skladujte na bezpečnom mieste, kde k nim deti
nebudú mať prístup.
• Ak je v dávkovači umývacieho prostriedku umývací prostriedok, nenechávajte otvorené
dvierka spotrebiča.
• Dávkovač umývacieho prostriedku naplňte až pred spustením umývacieho programu.
POPIS VÝROBKU
11
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Horný kôš
Volič tvrdosti vody
Zásobník na soľ
Dávkovač umývacieho prostriedku
Dávkovač leštidla
Typový štítok
Filtre
Dolné sprchovacie rameno
Horné sprchovacie rameno
Vrchné sprchovacie rameno
8
7
6
32
Ovládací panel
11 Pracovná plocha
OVLÁDACÍ PANEL
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
4
9
8
5
6
7
Tlačidlo Zap./Vyp.
Popis programov
Tlačidlo Program
Ukazovatele programov
Displej
Tlačidlo Delay
Tlačidlo Start
Ukazovatele
Tlačidlo Option
Ukazovatele
Ukazovateľ funkcie Multitab. Rozsvieti sa po zapnutí funkcie.
Ukazovateľ funkcie Extra-Hygiene. Rozsvieti sa po zapnutí funkcie.
Ukazovateľ fázy umývania. Rozsvieti sa po spustení umývacieho programu.
Ukazovateľ fázy oplachovania. Rozsvieti sa po spustení fázy oplachovania.
Ukazovateľ fázy sušenia. Rozsvieti sa po spustení fázy sušenia.
Ukazovateľ ukončenia. Rozsvieti sa po skončení umývacieho programu.
Ukazovateľ stavu leštidla. Rozsvieti sa, keď treba doplniť leštidlo do dávkovača
leštidla. 1)
Ukazovateľ stavu soli. Rozsvieti sa, keď treba doplniť soľ do zásobníka. 1)
Po naplnení zásobníka môže ukazovateľ svietiť ešte niekoľko hodín. Nemá to nepriaznivé účinky na prevádzku spotrebiča.
Ukazovateľ Delay. Rozsvieti sa po zapnutí odloženého štartu.
Ovládací panel
33
Ukazovatele
Ukazovateľ otvorených dvierok. Rozsvieti sa, keď sú dvierka otvorené alebo nesprávne zatvorené.
1) Keď je zásobník na soľ alebo dávkovač leštidla prázdny, príslušné ukazovatele sa nerozsvietia, kým je v činnosti
umývací program.
Tlačidlo Zap./Vyp.
Ak chcete spotrebič zapnúť alebo vypnúť, stlačte toto tlačidlo.
Po desiatich minútach po dokončení umývacieho programu funkcia AUTO OFF automaticky
deaktivuje spotrebič. Pomôže to znížiť spotrebu energie.
Popis programov
Tento návod vám pomôže pri výbere umývacích programov.
Tlačidlo Program
Opakovane stláčajte toto tlačidlo, kým sa nerozsvieti ukazovateľ umývacieho programu. Pozrite tabuľku „Umývacie programy“.
Displej
Displej zobrazuje:
• Elektronické nastavenie úrovne zmäkčovača vody
• Aktivácia a deaktivácia dávkovača leštidla (iba ak je aktívna funkcia Multitab)
• Čas umývacieho programu
• Zostávajúca doba do ukončenia umývacieho programu
• Ukončenie umývacieho programu (na digitálnom displeji sa objaví nula)
• Čas posunutého štartu
• Chybové kódy.
Tlačidlo Delay
Opakovaným stláčaním tohto tlačidla odložte štart umývacieho programu v rozpätí 1 až 24 hodín.
Tlačidlo Start
Stlačením tohto tlačidla spustíte:
• umývací program,
• odratávanie času odloženého štartu.
Tlačidlo Option
Stláčaním tohto tlačidla nastavte funkcie.
Keď je aktívna nejaká funkcia, rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
Tlačidlo Option
Multitab
Extra hygiena
Stlačenie jedenkrát
ZAPNUTÉ
VYPNUTÉ
Stlačenie dvakrát
VYPNUTÉ
ZAPNUTÉ
Stlačenie trikrát
ZAPNUTÉ
ZAPNUTÉ
34
Používanie spotrebiča
Tlačidlo Option
Stlačenie štyrikrát
Multitab
VYPNUTÉ
Extra hygiena
VYPNUTÉ
Funkcie
Multitab
Ak používate kombinované tablety umývacieho prostriedku („3 v 1“, „4 v 1“ a „5 v 1“), použite
funkciu Multitab. Pozrite časť „Funkcia Multitab“.
Extra-Hygiene
Pomocou tejto funkcie dosiahnete lepšie výsledky v oblasti hygieny. Počas fázy oplachovania
zostane teplota 10 až 14 minút na úrovni 70 °C.
Režim nastavenia
Spotrebič musí byť v režime nastavenia pri týchto činnostiach:
• Nastavenie a spustenie umývacieho programu.
• Nastavenie a spustenie posunutého štartu.
• Elektronická úprava úrovne zmäkčovača vody,
• Vypnutie alebo zapnutie dávkovača leštidla (iba keď je zapnutá funkcia Multitab.
Zapnutie spotrebiča. Spotrebič je v režime nastavenia:
• Ak sa rozsvietia všetky ukazovatele programov.
• Na displeji sa zobrazia dve vodorovné stavové čiary.
Zapnutie spotrebiča. Spotrebič nie je v režime nastavenia:
• Ak sa rozsvieti iba jeden programový ukazovateľ.
• Ak displej zobrazuje trvanie umývacieho programu alebo čas do posunutého štartu.
– Je nutné zrušiť program alebo posunutý štart, aby ste sa dostali späť k režimu nastavenia. Pozrite časť „Výber a spustenie umývacieho programu“.
POUŽÍVANIE SPOTREBIČA
1. Uistite sa, či nastavená hladina zmäkčovača vody sa zhoduje s tvrdosťou vody vo vašej
oblasti. V opačnom prípade nastavte zmäkčovač vody.
2. Naplňte zásobník na soľ soľou do umývačky riadu.
3. Naplňte dávkovač leštidlom.
4. Do umývačky riadu vložte príbor a riad na umývanie.
5. Nastavte správny umývací program podľa druhu náplne a znečistenia.
6. Naplňte dávkovač umývacieho prostriedku správnym množstvom prostriedku.
7. Zapnite umývací program.
Ak používate kombinované tablety umývacieho prostriedku („3 v 1“, „4 v 1“, „5 v 1“), použite
funkciu Multitab (pozrite si časť „Funkcia Multitab“).
Nastavenie zmäkčovača vody
35
NASTAVENIE ZMÄKČOVAČA VODY
Zmäkčovač vody odstraňuje minerály a soli z privádzanej vody. Tieto minerály a soli môžu
spotrebič poškodiť.
Nastavte hladinu zmäkčovača vody podľa stupňa tvrdosti vody vo vašej oblasti.
Informácie o tvrdosti vody vo vašej oblasti zistíte na miestnej správe vodární.
Nastavenie tvrdosti vody
Tvrdosť vody
Nemecké stupne
(°dH)
Francúzske stupne (°TH)
mmol/l
Clarkove
stupne
ručne
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Nastavenie z výroby.
2) Na tejto úrovni nepoužívajte soľ.
Zmäkčovač vody musíte nastaviť ručne alebo elektronicky.
Ručné nastavenie
Otočte volič tvrdosti vody do polohy 1 alebo 2 (pozrite tabuľku).
Elektronické nastavenie
1. Zapnutie spotrebiča.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v režime nastavenia.
3. Stlačte a podržte tlačidlo Delay a zároveň tlačidlo Start, kým sa nerozblikajú ukazovatele
programov AUTO, PRO a SILENT.
4. Uvoľnite tlačidlo Delay a tlačidlo Start.
36
Používanie soli do umývačky riadu
5. Stlačte tlačidlo Program.
• Ukazovatele programov PRO a SILENT zhasnú.
• Ukazovateľ programu AUTO naďalej bliká.
• Na displeji sa zobrazuje nastavenie zmäkčovača vody (príklad:
6. Opakovaným stláčaním tlačidla Program zmeníte nastavenie.
7. Potvrďte vypnutím spotrebiča.
= úroveň 5).
Ak sa zmäkčovač vody elektronicky nastaví na úroveň 1, kontrolka soli nebude svietiť.
POUŽÍVANIE SOLI DO UMÝVAČKY RIADU
Plnenie zásobníka na soľ
1. Otočte viečko doľava a otvorte zásobník
na soľ.
2. Do zásobníka na soľ vlejte 1 liter vody (iba
pri prvom plnení soľou).
3. Na naplnenie zásobníka soľou použite lievik.
4. Odstráňte soľ z okolia otvoru zásobníka na
soľ.
5. Otočením viečka doprava zásobník na soľ
zatvorte.
Je normálne, že pri pridaní soli voda pretečie
cez okraj zásobníka na soľ.
POUŽÍVANIE UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU A LEŠTIDLA
1
3
2
4
30
7
4
+
3 2
-
1
20
MA X
6
5
Funkcia Multitab
37
Používanie umývacieho prostriedku
Nepoužívajte viac umývacieho prostriedku, ako je potrebné, ochránite tak životné prostredie.
Dodržujte odporúčania výrobcu umývacieho prostriedku na obale umývacieho prostriedku.
Plnenie dávkovača umývacieho prostriedku:
1. Stlačením uvoľňovacieho tlačidla 2 otvoríte kryt 7 dávkovača umývacieho prostriedku.
2. Pridajte umývací prostriedok do dávkovača 1 .
3. Ak má umývací program fázu predumývania, pridajte malé množstvo umývacieho prostriedku do vnútornej časti dvierok spotrebiča.
4. Ak používate tablety umývacieho prostriedku, vložte ich do dávkovača umývacieho prostriedku 1 .
5. Zatvorte dávkovač umývacieho prostriedku. Zatlačte viečko, aby zapadlo na miesto.
Ak používate tablety umývacieho prostriedku, použite dlhšie umývacie programy. Pri krátkych
umývacích programoch sa nestihnú úplne rozpustiť a znižuje sa tak účinnosť umývania.
Používanie leštidla
Leštidlo umožňuje osušenie riadu bez škvŕn a usadenín.
Dávkovač leštidla automaticky dávkuje leštidlo počas poslednej fázy oplachovania.
Pri plnení dávkovača leštidla urobte nasledujúce kroky:
1. Stlačením uvoľňovacieho tlačidla 6 otvoríte kryt 5 dávkovača leštidla.
2. Naplňte dávkovač leštidla 3 leštidlom. Značka „max.“ zobrazuje maximálnu hladinu.
3. Rozliate leštidlo odstráňte pomocou handričky, aby ste predišli tvorbe veľkého množstva
peny počas umývania.
4. Dávkovač leštidla zatvorte. Zatlačte viečko, aby zapadlo na miesto.
Nastavenie dávkovania leštidla
Nastavenie výrobcu: poloha 3.
Dávkovanie leštidla môžete nastaviť medzi polohami 1 (najnižšie dávkovanie) až 4 (najvyššie
dávkovanie).
Otočením voliča leštidla 4 zvýšte alebo znížte dávku.
FUNKCIA MULTITAB
Funkcia Multitab je určená pre kombinované tablety umývacieho prostriedku.
Sú to tablety s kombinovaným účinkom umývacieho prostriedku, leštidla a soli. Niektoré druhy tabliet môžu obsahovať aj iné látky.
Presvedčte sa, či sa tieto tablety môžu použiť pri tvrdosti vody vo vašej oblasti (pozrite si pokyny na balení výrobkov).
Funkcia Multitab vypne prívod leštidla a soli.
Funkcia Multitab vypne ukazovatele soli a leštidla.
Trvanie programu sa pri používaní funkcie Multitab môže predĺžiť.
Vkladanie jedálenského príboru a riadu
38
Zapnite alebo zrušte funkciu Multitab predtým, ako spustíte umývací program. Funkcia sa nedá zapnúť, ani zrušiť, kým prebieha program.
Pred spustením umývacieho programu sa vždy presvedčte, či je funkcia Multitab zapnutá.
Vypnutie funkcie Multitab a samostatné použitie umývacieho prostriedku, soli a leštidla
1. Stláčajte tlačidlo Option, kým ukazovateľ funkcie multitab nezhasne. Funkcia je vypnutá.
2. Naplňte zásobník soli a dávkovač leštidla.
3. Upravte nastavenie tvrdosti vody na najvyššiu úroveň.
4. Spustite umývací program bez riadu.
5. Po skončení umývacieho programu nastavte zmäkčovač vody podľa tvrdosti vody vo vašej oblasti.
6. Upravte množstvo leštidla.
VKLADANIE JEDÁLENSKÉHO PRÍBORU A RIADU
Pozrite si leták „Príklady náplní ProClean“.
Rady a tipy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do spotrebiča nevkladajte predmety, ktoré môžu absorbovať vodu (špongie, handričky).
Odstráňte z predmetov zvyšky jedla.
Zmäkčite zvyšky pripáleného jedla na predmetoch.
Duté predmety (šálky, poháre a panvice) vložte otvorom smerom dolu.
Uistite sa, že sa v nádobách a misách nehromadí voda.
Skontrolujte, či do seba kusy príboru a riadu nezapadli.
Skontrolujte, či sa poháre navzájom nedotýkajú.
Malé predmety vložte do košíka na príbor.
Lyžičky striedajte s iným jedálenským príborom, aby ste zabránili ich zlepeniu.
Pri kladení predmetov do košíkov sa uistite, že sa môže voda dostať k celému ich povrchu.
Ľahké predmety vložte do horného koša. Zabezpečte, aby sa predmety nehýbali.
Na plastových predmetoch a nepriľnavých panviciach sa môžu zrážať kvapky vody.
UMÝVACIE PROGRAMY
Program
Typ znečistenia
Všetko
1)
Druh náplne
Popis programu
Porcelán, jedálenský
Predumývanie
príbor, hrnce a panvice Umývanie 45 °C
alebo 70 °C
Oplachovania
Sušenie
Funkcia Extra
Hygiena
Áno, s účinkom
Umývacie programy
Program
Typ znečistenia
Silné znečistenie
Druh náplne
Popis programu
Porcelán, jedálenský
Predumývanie
príbor, hrnce a panvice Umývanie 70 °C
Oplachovania
Sušenie
39
Funkcia Extra
Hygiena
Áno, bez účinku
2)
Bežné znečistenie Porcelán a jedálenský
príbor
Predumývanie
Umývanie 50 °C
Oplachovania
Sušenie
Áno, bez účinku
Čerstvé znečistenie
Porcelán a jedálenský
príbor
Umývanie 60 °C
Oplachovanie
Áno, s účinkom
3)
Bežné znečistenie Porcelán a jedálenský
príbor
Predumývanie
Umývanie 50 °C
Oplachovania
Sušenie
Áno, s účinkom
4)
Mierne znečistenie
Porcelán a jedálenský
príbor
Umývanie 55 °C
Oplachovania
Áno, s účinkom
Bežné alebo mier- Jemný porcelán a sklo
ne znečistenie
Umývanie 45 °C
Oplachovania
Sušenie
Áno, bez účinku
1) Spotrebič rozoznáva typ znečistenia a množstvo riadu v košoch. Automaticky nastavuje teplotu a množstvo vody,
spotrebu energie a trvanie programu.
2) Toto je najtichší umývací program. Čerpadlo pracuje veľmi pomaly, aby sa znížila úroveň hluku. Kvôli nízkej
rýchlosti trvá program dlho.
3) S týmto programom môžete umývať čerstvo znečistený riad. Za krátky čas dosiahnete dobré výsledky umývania.
4) Toto je štandardný testovací program pre skúšobne. S týmto programom dosiahnete najúčinnejšie využitie vody a
energie pri bežne znečistenom porceláne a príbore. Testovacie informácie nájdete v dodávanom letáku.
Spotreba
Energia (kWh)
Program1)
Voda (litre)
0,9 - 1,7
8 - 15
1,5 - 1,6
13 - 14
1,1 - 1,2
9 - 11
0,9
9
0,9 - 1,0
9 - 11
1,0 - 1,2
10 - 11
0,8 - 0,9
11 - 12
1) Na displeji sa zobrazí trvanie programu.
Uvedené hodnoty spotreby ovplyvňujú nasledujúce faktory: tlak a teplota vody, kolísanie napätia v elektrickej sieti a množstvo riadu.
40
Výber a spustenie umývacieho programu
VÝBER A SPUSTENIE UMÝVACIEHO PROGRAMU
Spustenie umývacieho programu bez odloženia štartu
1.
2.
3.
4.
Zatvorte dvierka spotrebiča.
Zapnite spotrebič.
Skontrolujte, či je spotrebič v režime nastavenia.
Nastavte umývací program.
• Zobrazí sa ukazovateľ príslušného programu.
• Čas programu na displeji bliká.
• Rozsvietia sa ukazovatele fáz nastaveného umývacieho programu.
5. V prípade potreby nastavte funkciu Extra-hygiene.
• K výberu funkcie musí dôjsť vždy po nastavení umývacieho programu.
6. Stlačte tlačidlo Start a nastavený umývací program sa automaticky zapne.
• Ukazovatele fáz zhasnú, ale ukazovateľ spustenej fázy zostane zapnutý.
Spustenie umývacieho programu s odložením štartu
1.
2.
3.
4.
5.
Zatvorte dvierka spotrebiča.
Zapnite spotrebič.
Skontrolujte, či je spotrebič v režime nastavenia.
Nastavte umývací program a funkcie.
Opakovane stláčajte tlačidlo Delay, až kým sa na displeji nezobrazí čas odloženého štartu.
• Čas odloženého štartu bliká na displeji.
• Ukazovateľ odloženia svieti.
6. Stlačte tlačidlo Start a odratávanie sa automaticky zapne.
• Čas odloženého štartu už nebliká na displeji.
• Zhasnú ukazovatele fáz nastaveného umývacieho programu.
• Po ukončení odratávania sa umývací program spustí automaticky.
– Ukazovateľ spustenej fázy svieti.
Otvorením dvierok spotrebiča sa odratávanie zastaví. Keď dvierka zatvoríte, odratávanie bude pokračovať od bodu, v ktorom bolo prerušené.
Zrušenie odloženého spustenia
Odratávanie nie je spustené.
1. Opakovane stláčajte tlačidlo Delay, kým sa:
• na displeji nezobrazí dĺžka umývacieho programu,
• nerozsvietia ukazovatele fáz.
2. Umývací program spustíte stlačením tlačidla Start.
Odratávanie je spustené.
1. Opakovane stláčajte tlačidlo Delay, kým sa:
• na displeji nezobrazí dĺžka umývacieho programu,
Ošetrovanie a čistenie
41
• nerozsvietia ukazovatele fáz.
• Umývací program sa spustí automaticky.
Prerušenie umývacieho programu
• Otvorte dvierka spotrebiča.
– Umývací program sa zastaví.
• Zatvorte dvierka spotrebiča.
– Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Zrušenie umývacieho programu
Ak umývací program nie je spustený, môžete zmeniť výber.
Na zmenu výberu pri spustenom umývacom programe je potrebné zrušiť program.
• Zároveň stlačte a podržte tlačidlá Delay a Start, kým sa:
– nerozsvietia všetky ukazovatele programov,
– na displeji nezobrazia dve vodorovné čiarky stavu.
Pred spustením nového umývacieho programu skontrolujte, či sa v dávkovači umývacieho prostriedku nachádza umývací prostriedok.
Koniec umývacieho programu
Keď sa umývací program skončí, na displeji sa zobrazí nula a rozsvieti sa ukazovateľ ukončenia.
1. Vypnite spotrebič.
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
3. Lepšie vysušenie dosiahnete, keď necháte dvierka spotrebiča niekoľko minút pootvorené.
Vyberte predmety z košíkov
• Pred vybratím zo spotrebiča nechajte riad vychladnúť. Horúci riad sa ľahko poškodí.
• Vyprázdnite najprv dolný kôš a potom horný kôš.
• Po stranách a na dverách spotrebiča sa môže nachádzať voda. Nehrdzavejúca oceľ vychladne rýchlejšie ako taniere.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
Vybratie a čistenie filtrov
Znečistené filtre zhoršujú výsledky umývania.
Hoci tieto filtre takmer nevyžadujú údržbu, pravidelne ich kontrolujte a v prípade potreby ich
vyčistite.
42
Ošetrovanie a čistenie
1. Ak chcete vybrať filter (A), otočte ho proti
smeru hodinových ručičiek a vyberte ho z
filtra (B).
B
A
2. Filter (A) má dve časti. Ak chcete filter rozmontovať, vytiahnutím ich oddeľte.
3. Dôkladne vyčistite tieto časti vodou.
4. Zložte obe časti filtra (A) dohromady a zatlačte. Skontrolujte, či do seba správne zapadli.
5. Vyberte filter (B).
6. Dôkladne vyčistite filter (B) vodou.
7. Vložte filter (B) do svojej pôvodnej polohy.
Skontrolujte, či je správne umiestnený pod
dvoma vodiacimi časťami (C).
8. Filter (A) vložte do polohy filtra (B). Otočte
filter (A) doprava až kým sa neuzamkne.
C
Čistenie sprchovacích ramien
Sprchovacie ramená nevyberajte.
Ak sa otvory na umývacích ramenách upchajú, odstráňte zvyšné nečistoty špicatým predmetom.
Čistenie vonkajších povrchov
Vonkajšie povrchy spotrebiča a ovládací panel umývajte navlhčenou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky ani rozpúšťadlá (acetón).
Čo robiť, keď...
43
ČO ROBIŤ, KEĎ...
Spotrebič sa nespustí, alebo sa zastaví jeho prevádzka.
Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľku). Ak ste riešenie nenašli, obráťte sa
na autorizované servisné stredisko.
Pri niektorých poruchách sa na displeji zobrazí chybový kód:
- Do spotrebiča nepriteká voda
•
- Spotrebič nevypúšťa vodu
•
- Aktivovalo sa zariadenie proti vytopeniu
•
VAROVANIE
Pred vykonaním kontroly vypnite spotrebič.
Problém
Do spotrebiča nepriteká voda.
Spotrebič nevypúšťa vodu.
Možná príčina
Vodovodný kohútik je upchaný
alebo zanesený vodným kameňom.
Vyčistite vodovodný kohútik.
Tlak vody je príliš slabý.
Obráťte sa na miestnu vodárenskú spoločnosť.
Vodovodný ventil je zatvorený.
Otvorte vodovodný ventil.
Filter na prívodnej hadici je upchaný.
Vyčistite filter.
Nie je správne zapojená prívodná hadica.
Skontrolujte, či je hadica správne zapojená.
Prívodná hadica na vodu je poškodená.
Skontrolujte, či na prívodnej hadici nie sú chyby.
Upchané hrdlo výlevky.
Vyčistite hrdlo výlevky.
Odtoková hadica nie je správne
zapojená.
Skontrolujte, či je hadica správne zapojená.
Odtoková hadica je poškodená.
Skontrolujte, či odtoková hadica
nie je poškodená.
Aktivovalo sa zariadenie proti vytopeniu.
Umývací program sa nespustí.
Možné riešenie
Zatvorte vodovodný kohútik a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Dvierka spotrebiča sú otvorené.
Svieti ukazovateľ dverí.
Zatvorte dvierka spotrebiča.
Nestlačili ste dotykové tlačidlo
ani tlačidlo Start.
Stlačte dotykové tlačidlo alebo
tlačidlo Start.
Sieťová zástrčka spotrebiča nie Zapojte sieťovú zástrčku.
je zasunutá do sieťovej zásuvky.
Vyhodená poistka v poistkovej
skrinke.
Vymeňte poistku.
44
Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Je nastavený Posunutý štart.
Možné riešenie
• Zrušte funkciu Posunutý štart.
• Po ukončení odpočítavania
sa umývací program spustí
automaticky.
Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak chyba nastane znovu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné chybové kódy, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Informácie potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku.
Zaznamenajte si tieto informácie:
– Modeli (MOD.) ........................................................
– Číslo výrobku (PNC) ........................................
– Sériové číslo (S.N.) ..............................................
Výsledky umývania a sušenia nie sú uspokojivé
Problém
Riad nie je čistý.
Možná príčina
Možné riešenie
Umývací program nebol vhodný Skontrolujte, či je umývací propre druh a stupeň znečistenia
gram vhodný pre druh a stupeň
riadu.
znečistenia riadu.
Nevložili ste do košíkov predme- Vložte predmety do košíkov
ty správne, voda nemá prístup
správne.
k celému ich povrchu.
Na riade sú škvrny od vodného
kameňa.
Umývacie ramená sa nemôžu
voľne otáčať. Predmety v košíkoch nemajú správnu polohu.
Skontrolujte, či nesprávne uložené predmety neblokujú sprchovacie ramená.
Filtre sú zanesené alebo nesprávne vložené a namontované.
Skontrolujte, či sú filtre čisté a
správne vložené a namontované.
Použili ste nedostatočné množstvo umývacieho prostriedku
alebo ste ho zabudli použiť.
Skontrolujte, či ste použili dostatočné množstvo umývacieho prostriedku.
Zásobník na soľ je prázdny.
Naplňte zásobník na soľ soľou
do umývačky riadu.
Nesprávna úroveň úpravy zmäk- Upravte zmäkčovač vody na
čovača vody.
správnu úroveň.
Viečko zásobníka na soľ nie je
správne zatvorené.
Skontrolujte, či je viečko zásobníka na soľ správne zatvorené.
Na pohároch a riade sú šmuhy,
belavé škvrny alebo modrastý
povlak.
Príliš veľké množstvo leštidla.
Znížte množstvo leštidla.
Na pohároch a riade sú škvrny
od kvapiek vody.
Príliš nízke množstvo leštidla.
Zvýšte množstvo leštidla.
Technické údaje
Problém
Možná príčina
45
Možné riešenie
Príčinou môže byť umývací pro- Použite iný typ umývacieho prostriedok.
striedku.
Riad je mokrý.
Umývací program neobsahoval
fázu sušenia alebo bola táto fáza skrátená.
Lepšie vysušenie dosiahnete,
keď necháte dvierka niekoľko minút pootvorené.
Riad je mokrý a matný.
Dávkovač leštidla je prázdny.
Naplňte dávkovač leštidlom.
Funkcia multitab je zapnutá (táto funkcia automaticky vypne
dávkovač leštidla).
Zapnite dávkovač leštidla.
Zapnutie dávkovača leštidla
1. Zapnite spotrebič.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v režime nastavenia.
3. Stlačte a podržte tlačidlo Delay a zároveň tlačidlo Start, kým sa nerozblikajú ukazovatele
programov AUTO, PRO a SILENT.
4. Uvoľnite tlačidlo Delay a tlačidlo Start.
5. Stlačte tlačidlo Option.
• Ukazovatele programov AUTO a SILENT zhasnú.
• Ukazovateľ programu PRO naďalej bliká.
• Na displeji sa zobrazuje nastavenie dávkovača leštidla.
Dávkovač leštidla je prázdny.
Dávkovač leštidla je zapnutý.
6. Stlačením tlačidla Option zmeníte nastavenie.
7. Potvrďte vypnutím spotrebiča.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery
Šírka
596 mm
Výška
850 mm
Hĺbka
Tlak privádzanej vody
625 mm
Minimálny
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximálny
8 bar (0,8 MPa)
Prítok vody 1)
Studená alebo horúca voda
Obsah
Súpravy riadu
maximálne 60 °C
12
1) Prívodnú hadicu zapojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.
Výkonový štítok na vnútornom okraji dvierok spotrebiča obsahuje údaje o elektrickom pripojení.
46
Ochrana životného prostredia
Ak horúca voda pochádza z alternatívnych zdrojov energie (napr. zo solárnych alebo z fotovoltaických panelov alebo veterných turbín), používajte prívod teplej vody, aby ste znížili spotrebu energie.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale, návode na použitie a záručnom liste znamená,
že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho je
potrebné ho odovzdať do najbližšieho zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber
odpadu z elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a zneškodnený environmentálne vhodným
spôsobom tak, aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke www.envidom.sk.
Recyklujte materiály so symbolom . Obal vyhoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu.
INŠTALÁCIA
Montáž pod pult
Spotrebič umiestnite v blízkosti vodovodného kohútika a odtoku vody.
Ak spotrebič nainštalujete pod kuchynský drez alebo pracovnú plochu kuchynskej linky, odoberte jeho pracovnú plochu.
Skontrolujte, či sa rozmery výklenku zhodujú s rozmermi na obrázku.
Odobratie pracovnej plochy spotrebiča
1. Odskrutkujte zadné skrutky (1).
Inštalácia
47
2. Potiahnite pracovnú plochu od zadnej strany spotrebiča (2).
3. Nadvihnite pracovnú plochu a vyberte ju z
predných otvorov (3).
4. Na úpravu do vodorovnej polohy použite nastaviteľné nožičky.
5. Nainštalujte spotrebič pod pracovnú plochu
kuchynskej linky. Počas inštalácie nestlačte
ani neohnite vodovodné hadice.
Úprava vodorovnej polohy spotrebiča
Správna vodorovná poloha spotrebiča umožňuje správne zatvorenie a utesnenie dvierok.
Ak spotrebič nebude vo vodorovnej polohe, dvierka nebudú po stranách priliehať.
Uvoľnením alebo dotiahnutím nastaviteľných nožičiek upravíte vodorovnú polohu spotrebiča.
Pripojenie odtokovej hadice
max 400 cm
Pripojte odtokovú hadicu k:
• k sifónu umývadla a pripevnite ju pod pracovnou plochou. Predídete tak tomu, že sa odpadová voda z umývadla dostane späť do spotrebiča.
• k stúpajúcemu potrubiu s vetracím otvorom.
max 85 cm
Vnútorný priemer musí byť minimálne 4 cm.
Keď spotrebič vypúšťa vodu, vyberte zátku umývadla, aby sa predišlo tomu, že sa voda vráti
min 40 cm
späť do spotrebiča.
Predĺženie odtokovej hadice nesmie byť dlhšie
ako 2 m. Vnútorný priemer nesmie byť menší
ako priemer hadice.
Pri zapojení odtokovej hadice k sifónu pod umývadlom vyberte plastovú membránu (A). Ak membránu
nevyberiete, zvyšky jedál by mohli sifón upchať.
Bezpečnostné zariadenie zabraňuje špinavej vode,
aby sa dostala späť do spotrebiča. Ak je sifón vybavený nevratným ventilom, tento ventil môže spôsobiť nesprávne vypúšťanie vody zo spotrebiča. Vyberte nevratný ventil.
48
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z
namenom, da bi vam brezhibno služil vrsto let, inovativna
tehnologija pa vam bo olajšala življenje – funkcije, ki jih
morda ne boste našli pri običajnih aparatih. Prosimo,
vzemite si nekaj minut časa za branje, da boste izdelek
čim bolje izkoristili.
DODATKI IN POTROŠNI MATERIAL
V spletni trgovini AEG boste našli vse, kar potrebujete, da
bi vaši aparati AEG izgledali enkratno in delovali odlično.
Čaka pa vas tudi pestra izbira dodatkov, ki so bili
oblikovani in narejeni v skladu z visokokakovostnimi
standardi, ki jih pričakujete, od vrhunske kuhinjske
posode do košar za jedilni pribor, od držal za steklenice
do prefinjenih vreč za perilo ...
Obiščite spletno trgovino na naslovu
www.aeg-electrolux.com/shop
Vsebina
49
VSEBINA
50
53
54
56
56
58
58
59
60
60
62
63
65
67
68
68
Varnostna navodila
Opis izdelka
Upravljalna plošča
Uporaba naprave
Nastavitev stopnje trdote vode
Uporaba soli za pomivalne stroje
Uporaba detergenta in tekočine za
lesk
Funkcija Multitab
Zlaganje jedilnega pribora in
posode
Programi pomivanja
Izbira in zagon programa
pomivanja
Vzdrževanje in čiščenje
Kaj storite v primeru…
Tehnični podatki
Skrb za varstvo okolja
Namestitev
V navodilih za uporabo so uporabljeni
naslednji simboli:
Pomembne informacije glede vaše
osebne varnosti in informacije za
preprečitev poškodb na napravi.
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije
Pridržujemo si pravico do sprememb
50
Varnostna navodila
VARNOSTNA NAVODILA
Pred namestitvijo in uporabo natančno preberite ta priročnik:
• Zaradi vaše varnosti in varnosti vaše lastnine.
• Za pomoč okolju.
• Zaradi pravilnega delovanja naprave.
Ta navodila vedno hranite skupaj z aparatom, tudi če se odselite ali jo predate drugemu.
Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe, nastale zaradi napačne namestitve in uporabe.
Varnost otrok in ranljivih oseb
• Naprave ne smejo uporabljati osebe, vključno z otroki, z zmanjšanimi telesnimi in dušev‐
nimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja. Oseba, ki je odgovorna za
njihovo varnost, mora zagotoviti nadzor ali jih natančno seznaniti z uporabo naprave.
• Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok. Obstaja nevarnost zadušitve ali poškodb.
• Vse detergente hranite na varnem mestu. Ne dovolite, da bi se jih otroci dotikali.
• Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni
od naprave.
Splošna varnostna navodila
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave. Obstaja nevarnost telesnih poškodb in poškodb
naprave.
• Upoštevajte varnostna navodila proizvajalca detergenta, da preprečite opekline oči, ust in
grla.
• Ne pijte vode iz naprave. V njej lahko ostanejo ostanki detergenta.
• Vrat naprave ne puščajte odprtih brez nadzora. S tem preprečite poškodbe in padec na
odprta vrata.
• Ne sedajte ali stopajte na odprta vrata.
Uporaba
• Naprava je namenjena le uporabi v gospodinjstvu. Naprave ne uporabljajte za druge na‐
mene, da preprečite poškodbe oseb in lastnine.
• Napravo uporabljajte samo za pomivanje posode, ki je primerna za strojno pomivanje.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih predmetov
z vnetljivimi izdelki. Obstaja nevarnost eksplozije ali požara.
• Nože in ostale predmete z ostrimi konicami vstavite v košarico za jedilni pribor tako, da
bodo konice obrnjene navzdol. V vodoravnem položaju jih lahko vstavite tudi v zgornjo
košaro ali košarico za nože. (Košarice za nože nimajo vsi modeli).
• Uporabljajte samo določene izdelke za pomivalne stroje (detergent, sol, sredstvo za izpi‐
ranje).
• Sol, ki ni primerna za pomivalne stroje, lahko povzroči poškodbe sistema za mehčanje vode.
• Pred vklopom programa pomivanja napravo napolnite s soljo. Ostanki soli v napravi lahko
povzročijo korozijo ali naredijo luknjo v dnu naprave.
• V predal sredstva za izpiranje nikoli ne vstavljajte drugih sredstev (sredstva za čiščenje
pomivalnega stroja, tekočega detergenta). To lahko poškoduje napravo.
Varnostna navodila
51
• Pred vklopom programa pomivanja se prepričajte, da se obe brizgalni ročici lahko neovi‐
rano vrtita.
• Če med pomivanjem odprete vrata, se lahko iz stroja sprosti vroča para. Obstaja nevar‐
nost opeklin.
• Ne odstranite posode iz naprave, dokler se program pomivanja ne zaključi.
Vzdrževanje in čiščenje
• Pred čiščenjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.
• Ne uporabljajte vnetljivih izdelkov ali izdelkov, ki lahko povzročijo korozijo.
• Naprave ne uporabljajte brez vstavljenih filtrov. Preverite, ali so filtri pravilno nameščeni.
Nepravilna namestitev povzroči nezadovoljive rezultate pomivanja in poškoduje napravo.
• Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca ali pare. Obstaja nevarnost smrti zara‐
di električnega udara in škode na napravi.
Namestitev
• Prepričajte se, da naprava ni poškodovana. Ne nameščajte ali priključujte poškodovane
naprave, obrnite se na dobavitelja.
• Odstranite vso embalažo, preden namestite in uporabite napravo.
• Priključitev na električno omrežje in vodovodno napeljavo ter namestitev naprave lahko
opravi samo usposobljena oseba. Na ta način preprečite nevarnost poškodb na konstruk‐
ciji ali telesne poškodbe.
• Med nameščanjem mora biti vtič izključen iz omrežne vtičnice.
• Ne vrtajte lukenj v stranice naprave, da ne poškodujete hidravličnih ali električnih sestav‐
nih delov.
Zaščita pred zmrzaljo
• Stroja ne nameščajte na mesto, kjer lahko temperatura pade pod 0 °C.
• Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe zaradi zamrzovanja.
Vodovodna napeljava
• Za priključitev naprave na vodovodno omrežje uporabite nove cevi. Ne uporabljajte rablje‐
nih cevi.
• Naprave ne priključite na nove vodovodne priključke ali priključke, ki že dolgo niso bili v
uporabi. Vodo pustite teči nekaj minut, nato priključite dovodno cev.
• Pri nameščanju stroja pazite, da ne boste stisnili vodovodnih cevi ali jih kako drugače po‐
škodovali.
• Preverite, ali vodovodni priključki in spoji tesnijo, da ne pride do iztekanja vode.
• Pred prvo uporabo naprave se prepričajte, da cevi ne puščajo.
• Cev za dovod vode ima varnostni ventil in dvojno oblogo z notranjim priključnim vodom.
V cevi za dovod vode ni tlaka, dokler ne začne teči voda. Če pride do puščanja cevi za
dovod vode, varnostni ventil prekine pretok vode.
– Pri priključitvi cevi za dovod vode bodite previdni:
– Cevi za dovod vode ali varnostnega ventila ne potapljajte v vodo.
52
Varnostna navodila
– V primeru poškodbe cevi za dovod vode ali varnostnega ventila takoj izključite vtič
iz omrežne vtičnice.
– Za zamenjavo cevi za dovod vode z varnostnim ventilom se obrnite na servisni center.
OPOZORILO!
Nevarna napetost.
Priključitev na električno napetost
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so električni podatki na ploščici za tehnične navedbe skladni z električno na‐
peljavo.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno vtičnico, odporno proti udarcem.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov. Obstaja nevarnost požara.
• Ne zamenjujte električnega priključnega kabla. Obrnite se na servisni center.
• Pazite, da ne stisnete vtiča in kabla za napravo ali ju kako drugače poškodujete.
• Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
• Ne vlecite za električni priključni kabel, če želite izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.
Servisni center
• Popravila ali katerakoli druga dela na napravi lahko izvaja le usposobljena oseba. Obrnite
se na servisni center.
• Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
Za odstranitev naprave.
• Za preprečitev nevarnosti telesnih ali drugih poškodb:
– Izključite vtič iz omrežne vtičnice.
– Odrežite električni priključni kabel in ga zavrzite.
– Odstranite zapah. S tem preprečite, da bi se otroci ali živali zaprli v napravo. Obstaja
nevarnost zadušitve.
– Napravo odpeljite v krajevni center za zbiranje odpadkov.
Opis izdelka
53
OPOZORILO!
Pomivalna sredstva za pomivalni stroj so nevarna in lahko povzročijo korozijo!
• Če pride do nesreče z detergenti, takoj pokličite zdravniško pomoč.
• Če pride detergent v usta, takoj pokličite zdravniško pomoč.
• Če pride detergent v oči, takoj pokličite zdravniško pomoč in oči sperite z vodo.
• Pomivalna sredstva za pomivalni stroj hranite na varnem mestu in izven dosega otrok.
• Vrat naprave ne puščajte odprtih, ko je pomivalno sredstvo v predalu za pomivalno sredstvo.
• Predal za pomivalno sredstvo napolnite le pred vklopom programa pomivanja.
OPIS IZDELKA
11
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Zgornja košara
Preklopnik za nastavitev trdote vode
Posoda za sol
Predal za pomivalno sredstvo
Predal sredstva za izpiranje
Ploščica za tehnične navedbe
Filtri
Spodnja brizgalna ročica
Zgornja brizgalna ročica
Vrhnja brizgalna ročica
Delovna površina
8
7
6
54
Upravljalna plošča
UPRAVLJALNA PLOŠČA
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
4
9
8
5
6
7
Tipka za vklop/izklop
Vodič po programih
Tipka Program
Programski indikatorji
Prikazovalnik
Tipka Delay
Tipka Start
Indikatorji
Tipka Option
Indikatorji
Indikator funkcije Multitab. Zasveti, ko vklopite funkcijo.
Indikator funkcije Extra-Hygiene. Zasveti, ko vklopite funkcijo.
Indikator pomivanja. Sveti med pomivanjem.
Indikator izpiranja. Sveti med izpiranjem.
Indikator sušenja. Sveti med sušenjem.
Indikator za konec. Zasveti, ko se program pomivanja zaključi.
Indikator sredstva za izpiranje. Zasveti, ko je treba napolniti predal sredstva za
izpiranje. 1)
Indikator za sol. Zasveti, ko je treba napolniti posodo za sol. 1)
Po polnjenju posode za sol lahko indikator za sol sveti še nekaj ur. To nima neu‐
godnega vpliva na delovanje naprave.
Indikator funkcije Delay. Zasveti, ko vklopite zamik vklopa.
Upravljalna plošča
55
Indikatorji
Indikator vrat. Zasveti, ko so vrata odprta ali niso pravilno zaprta.
1) Ko sta posoda za sol in/ali predal sredstva za izpiranje prazna, ustrezna indikatorja med delovanjem programa
pomivanja ne svetita.
Tipka za vklop/izklop
S pritiskom te tipke vklopite ali izklopite napravo.
Deset minut po koncu programa pomivanja funkcija AUTO OFF samodejno izklopi napravo.
Na ta način zmanjšate porabo energije.
Vodič po programih
Ta vodič vam pomaga pri izbiri programa pomivanja.
Tipka Program
To tipko pritiskajte, dokler ne zasveti indikator programa pomivanja. Oglejte si poglavje »Pro‐
grami pomivanja«.
Prikazovalnik
Na prikazovalniku se prikaže naslednje:
• Elektronska nastavitev stopnje sistema za mehčanje vode.
• Vklop in izklop doziranja sredstva za izpiranje (samo z vklopljeno funkcijo Multitab).
• Čas trajanja programa pomivanja.
• Preostali čas do konca programa pomivanja.
• Konec programa pomivanja (na prikazovalniku se prikaže ničla).
• Čas zamika vklopa.
• Opozorilne kode.
Tipka Delay
To tipko pritiskajte, da zamaknete vklop programa pomivanja za 1 do 24 ur.
Tipka Start
To tipko pritisnite za vklop:
• Programa pomivanja
• Odštevanja časa zamika vklopa.
Tipka Option
To tipko pritisnite za nastavitev funkcij.
Ko je funkcija vklopljena, zasveti ustrezen indikator.
Tipka Option
Multitab
Extra-Hygiene
Pritisnite enkrat
VKLOPLJENO
IZKLOPLJENO
Pritisnite dvakrat
IZKLOPLJENO
VKLOPLJENO
Pritisnite trikrat
VKLOPLJENO
VKLOPLJENO
Pritisnite štirikrat
IZKLOPLJENO
IZKLOPLJENO
56
Uporaba naprave
Funkcije
Multitab
Če uporabljate kombinirane tablete (»3 v 1«, »4 v 1«, »5 v 1« itd.), uporabite funkcijo Multi‐
tab. Oglejte si poglavje »Funkcija Multitab«.
Extra-Hygiene
Ta funkcija omogoča boljše rezultate glede higiene. Med izpiranjem se temperatura 10 do
14 minut ohrani pri 70 °C.
Nastavitveni način
Naprava mora biti v nastavitvenem načinu za:
• Nastavitev in vklop programa pomivanja.
• Nastavitev in vklop zamika vklopa.
• Elektronsko nastavitev stopnje sistema za mehčanje vode.
• Izklop ali vklop doziranja sredstva za izpiranje (samo z vklopljeno funkcijo Multitab).
Vklopite napravo. Naprava je v nastavitvenem načinu:
• Ko zasvetijo vsi programski indikatorji.
• Ko sta na prikazovalniku prikazani dve vodoravni vrstici stanja.
Vklopite napravo. Naprava ni v nastavitvenem načinu:
• Ko sveti samo en programski indikator.
• Ko je na prikazovalniku prikazan čas programa pomivanja ali zamik vklopa.
– Če želite nazaj v nastavitveni način, najprej prekličite program ali zamik vklopa. Oglejte
si poglavje »Izbira in zagon programa pomivanja«.
UPORABA NAPRAVE
1. Nastavljena stopnja sistema za mehčanje vode mora ustrezati trdoti vode v vašem kra‐
ju. V nasprotnem primeru nastavite sistem za mehčanje vode.
2. Posodo za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje.
3. S sredstvom za izpiranje napolnite predal sredstva za izpiranje.
4. Jedilni pribor in posodo zložite v napravo.
5. Nastavite program pomivanja, ki ustreza vstavljeni posodi in stopnji umazanosti.
6. Predal za pomivalno sredstvo napolnite s pravo količino pomivalnega sredstva.
7. Zaženite program pomivanja.
Če uporabljate kombinirane tablete (»3 v 1«, »4 v 1«, »5 v 1« itd.), uporabite funkcijo Multi‐
tab (glejte »Funkcija Multitab«).
NASTAVITEV STOPNJE TRDOTE VODE
Sistem za mehčanje vode odstrani iz vode minerale in soli. Ti minerali in soli lahko povzroči‐
jo poškodbo naprave.
Nastavitev stopnje trdote vode
57
Nastavite stopnjo sistema za mehčanje vode, če ta ni v skladu s trdoto vode v vašem kraju.
Za informacije o trdoti vode v vašem kraju se obrnite na krajevno vodovodno podjetje.
Trdota vode
Nastavitev trdote vode
V nemških stopi‐
njah (°dH)
V francoskih stopi‐
njah (°TH)
mmol/l
V Clarkovih/
angleških
stopinjah
ročna
elek‐
tronska
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Tovarniška nastavitev.
2) Na tej stopnji ne uporabljajte soli.
Sistem za mehčanje vode je treba nastaviti ročno in elektronsko.
Ročna nastavitev
Preklopnik za nastavitev trdote vode zavrtite v po‐
ložaj 1 ali 2 (glejte razpredelnico).
Elektronska nastavitev
1. Vklopite napravo.
2. Naprava mora biti v nastavitvenem načinu.
3. Hkrati pritisnite in držite tipki Delay in Start, dokler ne začnejo utripati programski indika‐
torji AUTO, PRO in SILENT.
4. Spustite tipki Delay in Start.
5. Pritisnite tipko Program.
• Programska indikatorja PRO in SILENT ugasneta.
• Programski indikator AUTO še naprej utripa.
58
Uporaba soli za pomivalne stroje
• Prikazovalnik prikazuje nastavitev sistema za mehčanje vode (primer:
5).
6. Pritiskajte tipko Program, da spremenite nastavitev.
7. Za potrditev izklopite napravo.
= stopnja
Če je sistem za mehčanje vode elektronsko nastavljen na stopnjo 1, indikator za sol ne zasveti.
UPORABA SOLI ZA POMIVALNE STROJE
Polnjenje posode za sol
1. Pokrov zavrtite v nasprotni smeri urnega
kazalca, da odprete posodo za sol.
2. Posodo za sol napolnite z enim litrom vo‐
de (le ob prvem polnjenju).
3. Pri polnjenju posode za sol si pomagajte z
lijakom.
4. Odstranite sol okoli odprtine posode za sol.
5. Pokrov zavrtite v smeri urnega kazalca,
da zaprete posodo za sol.
Prav je, da pri polnjenju s soljo iz posode prite‐
če voda.
UPORABA DETERGENTA IN TEKOČINE ZA LESK
1
3
2
4
30
7
4
+
3 2
-
1
20
MA X
6
5
Uporaba pomivalnega sredstva
Zaradi varovanja okolja uporabljajte le predpisano količino pomivalnega sredstva.
Upoštevajte priporočila proizvajalca detergenta na embalaži.
Polnjenje predala za detergent:
Funkcija Multitab
59
1. S pritiskom gumba za sprostitev 2 odprite pokrov 7 predala za pomivalno sredstvo.
2. S pomivalnim sredstvom napolnite predal 1 .
3. Če program pomivanja vključuje fazo predpranja, na notranji del vrat naprave stresite
majhno količino pomivalnega sredstva.
4. Če uporabljate tablete, vstavite tableto v predal za pomivalno sredstvo 1 .
5. Zaprite predal za pomivalno sredstvo. Pritisnite pokrov, da se zaskoči.
Kadar pomivate s tableto, uporabite dolg program pomivanja. Tableta se pri kratkem progra‐
mu pomivanja ne more v celoti raztopiti in lahko poslabša kakovost pomivanja.
Uporaba sredstva za izpiranje
Sredstvo za izpiranje omogoča, da se posoda posuši brez lis in madežev.
Predal sredstva za izpiranje samodejno dodaja sredstvo za izpiranje med zadnjim izpiranjem.
Postopek za polnjenje predala sredstva za izpiranje:
1. S pritiskom gumba za sprostitev 6 odprite pokrov 5 predala sredstva za izpiranje.
2. Napolnite predal sredstva za izpiranje 3 s sredstvom za izpiranje. Oznaka »max« prika‐
zuje najvišjo raven.
3. Razlito sredstvo za izpiranje obrišite z vpojno krpo, da preprečite pretirano penjenje
med programom pomivanja.
4. Zaprite predal sredstva za izpiranje. Pritisnite pokrov, da se zaskoči.
Nastavitev odmerka sredstva za izpiranje
Tovarniška nastavitev: položaj 3.
Odmerek sredstva za izpiranje lahko nastavite med položajem 1 (najnižji odmerek) in polo‐
žajem 4 (najvišji odmerek).
Z obračanjem izbirnika sredstva za izpiranje 4 zvišate ali znižate odmerek.
FUNKCIJA MULTITAB
Funkcija Multitab omogoča uporabo kombiniranih tablet.
Te tablete vsebujejo sredstva, kot so pomivalno sredstvo, sredstvo za izpiranje in sol za po‐
mivalne stroje. Nekatere vrste tablet lahko vsebujejo tudi druga sredstva.
Prepričajte se, da so tablete primerne za trdoto vode v vašem vodovodu (oglejte si navodila
na embalaži izdelkov).
Funkcija Multitab zaustavi dotok sredstva za izpiranje in soli.
Funkcija Multitab izklopi indikatorja za sol in sredstvo za izpiranje.
Pri uporabi funkcije Multitab se čas programa lahko podaljša.
Funkcijo Multitab vklopite oz. izklopite pred zagonom programa pomivanja. Funkcije Multitab
med delovanjem programa pomivanja ni mogoče vklopiti oz. izklopiti.
Pred zagonom programa pomivanja se vedno prepričajte, da je vklopljena funkcija Multitab.
Za izklop funkcije Multitab in ločeno uporabo pomivalnega sredstva, soli in sredstva za izpiranje
1. Pritiskajte tipko Option, dokler indikator funkcije Multitab ne ugasne. Funkcija je izklopljena.
Zlaganje jedilnega pribora in posode
60
2.
3.
4.
5.
Napolnite posodo za sol in predal sredstva za izpiranje.
Trdoto vode nastavite na najvišjo vrednost.
Zaženite program pomivanja s praznim strojem.
Ko se program pomivanja zaključi, sistem za mehčanje vode prilagodite trdoti vode v
vašem kraju.
6. Prilagodite količino sredstva za izpiranje.
ZLAGANJE JEDILNEGA PRIBORA IN POSODE
Oglejte si list »Primeri vstavljanja v pomivalni stroj ProClean«.
Namigi in nasveti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V napravo ne dajajte predmetov, ki lahko vpijejo vodo (gobe, gospodinjske krpe).
S posode odstranite ostanke hrane.
Zažgane ostanke hrane na posodi pred pomivanjem namočite v vodi.
Votle predmete (npr. skodelice, kozarce in ponve) postavite z odprtino navzdol.
Poskrbite, da se voda ne bo nabirala v posodah ali skledah.
Poskrbite, da se jedilni pribor in posoda ne bodo dotikali.
Kozarci se ne smejo medsebojno dotikati.
Manjše predmete vstavite v košarico za jedilni pribor.
Žlice pomešajte med drug pribor, tako da se ne bodo sprijele med seboj.
Ko dajete pribor v košarico, se prepričajte, da voda lahko pride do vseh površin.
Lahke predmete zložite v zgornjo košaro. Poskrbite, da se predmeti ne bodo premikali.
Na plastičnih predmetih in ponvah s prevleko proti sprijemanju se lahko naberejo vodne
kapljice.
PROGRAMI POMIVANJA
Program
Vrsta umazanosti
Vrsta posode
Opis programa
Funkcija Ex‐
tra-Hygiene
Vse
Porcelan, jedilni pri‐
bor, lonci in ponve
Predpomivanje
Pomivanje pri 45
°C ali 70 °C
Izpiranja
Sušenje
Da, z učinkom
Zelo umazano
Porcelan, jedilni pri‐
bor, lonci in ponve
Predpomivanje
Pomivanje pri 70
°C
Izpiranja
Sušenje
Da, brez učin‐
ka
1)
Programi pomivanja
Program
2)
Vrsta umazanosti
Vrsta posode
Običajno umaza‐
no
Opis programa
Funkcija Ex‐
tra-Hygiene
Porcelan in jedilni pri‐
bor
Predpomivanje
Pomivanje pri 50
°C
Izpiranja
Sušenje
Da, brez učin‐
ka
Sveža umazanija
Porcelan in jedilni pri‐
bor
Pomivanje pri 60
°C
Izpiranje
Da, z učinkom
Običajno umaza‐
no
Porcelan in jedilni pri‐
bor
Predpomivanje
Pomivanje pri 50
°C
Izpiranja
Sušenje
Da, z učinkom
Malo umazano
Porcelan in jedilni pri‐
bor
Pomivanje pri 55
°C
Izpiranja
Da, z učinkom
Običajno ali malo
umazano
Občutljiv porcelan in
steklena posoda
Pomivanje pri 45
°C
Izpiranja
Sušenje
Da, brez učin‐
ka
3)
4)
61
1) Naprava zazna vrsto umazanosti in količino posode v košarah. Samodejno prilagodi temperaturo in količino
vode, porabo energije in čas trajanja programa.
2) To je najbolj tih program pomivanja. Črpalka deluje zelo počasi in na ta način zniža raven hrupa. Ker črpalka
deluje počasi, traja program dlje časa.
3) S tem programom lahko pomijete sveže umazano posodo. V kratkem času zagotavlja dobre rezultate pomivanja.
4) To je standardni program za preizkuševalne inštitute. Ta program vam omogoča najvarčnejšo porabo vode in
energije za običajno umazan porcelan in jedilni pribor. Za informacije o preizkušanju si oglejte priložen list.
Vrednosti porabe
Program1)
Poraba energije (kWh)
Voda (litri)
0,9 - 1,7
8 - 15
1,5 - 1,6
13 - 14
1,1 - 1,2
9 - 11
0,9
9
0,9 - 1,0
9 - 11
1,0 - 1,2
10 - 11
0,8 - 0,9
11 - 12
1) Na prikazovalniku se prikaže čas trajanja programa.
Vrednosti porabe so odvisne od tlaka in temperature vode, nihanja v električnem napajanju
in količine posode.
62
Izbira in zagon programa pomivanja
IZBIRA IN ZAGON PROGRAMA POMIVANJA
Zagon programa pomivanja brez zamika vklopa
1.
2.
3.
4.
Zaprite vrata naprave.
Vklopite napravo.
Naprava mora biti v nastavitvenem načinu.
Izberite program pomivanja.
• Zasveti indikator ustreznega programa.
• Na prikazovalniku utripa čas trajanja programa.
• Zasvetijo indikatorji faz izbranega programa pomivanja.
5. Po potrebi nastavite funkcijo Extra-Hygiene.
• To funkcijo morate vedno izbrati po nastavitvi programa pomivanja.
6. Pritisnite tipko Start, program pomivanja se samodejno zažene.
• Indikatorji faz ugasnejo, a indikator trenutne faze programa še naprej sveti.
Zagon programa pomivanja z zamikom vklopa
1.
2.
3.
4.
5.
Zaprite vrata naprave.
Vklopite napravo.
Naprava mora biti v nastavitvenem načinu.
Izberite program pomivanja in funkcije.
Pritiskajte tipko Delay, dokler se na prikazovalniku ne prikaže čas zamika vklopa.
• Čas zamika vklopa utripa na prikazovalniku.
• Sveti indikator za zamik vklopa.
6. Pritisnite tipko Start, odštevanje se začne samodejno.
• Čas zamika vklopa na prikazovalniku ne utripa več.
• Indikatorji faz izbranega programa pomivanja ugasnejo.
• Po koncu odštevanja se program pomivanja zažene samodejno.
– Sveti indikator trenutne faze programa.
Odpiranje vrat naprave prekine odštevanje časa. Ko vrata zaprete, se odštevanje nadaljuje
od trenutka prekinitve.
Preklic zamika vklopa
Odštevanje ne deluje
1. Pritiskajte tipko Delay, dokler:
• Se na prikazovalniku ne prikaže čas trajanja programa pomivanja.
• Ne zasvetijo indikatorji faz.
2. Program pomivanja vklopite s pritiskom tipke Start.
Odštevanje deluje
1. Pritiskajte tipko Delay, dokler:
• Se na prikazovalniku ne prikaže čas trajanja programa pomivanja.
Vzdrževanje in čiščenje
63
• Ne zasvetijo indikatorji faz.
• Program pomivanja se samodejno zažene.
Prekinitev programa pomivanja
• Odprite vrata naprave.
– Program pomivanja se zaustavi.
• Zaprite vrata naprave.
– Program pomivanja se nadaljuje od trenutka prekinitve.
Preklic programa pomivanja
Če se program pomivanja ni zagnal, lahko spremenite izbor.
Če želite spremeniti izbor med delovanjem programa pomivanja, morate program preklicati.
• Hkrati pritisnite in držite tipki Delay in Start, dokler:
– Ne zasvetijo vsi programski indikatorji.
– Na prikazovalniku nista prikazani dve vodoravni vrstici stanja.
Pred začetkom novega programa pomivanja se prepričajte, da je pomivalno sredstvo v pred‐
alu za pomivalno sredstvo.
Konec programa pomivanja
Ko se program pomivanja zaključi, se na prikazovalniku prikaže ničla in zasveti indikator za
konec.
1. Izklopite napravo.
2. Odprite vrata naprave.
3. Za boljše rezultate sušenja pustite vrata naprave priprta nekaj minut.
Odstranjevanje predmetov iz košar
• Posodo pred jemanjem iz pomivalnega stroja pustite, da se ohladi. Vroča posoda se hitro
poškoduje.
• Najprej izpraznite spodnjo in potem zgornjo košaro.
• Na straneh in vratih naprave se lahko nahaja voda. Deli iz nerjavnega jekla se ohladijo
hitreje kot posoda.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Odstranjevanje in čiščenje filtrov
Umazani filtri poslabšajo kakovost pomivanja.
Čeprav vzdrževanje teh filtrov ni zahtevno, jih občasno preverite in po potrebi očistite.
64
Vzdrževanje in čiščenje
1. Filter (A) obrnite v nasprotni smeri urnega
kazalca in ga odstranite iz filtra (B).
B
A
2. Filter (A) ima dva dela. Če želite filter raz‐
staviti, ju ločite.
3. Dela temeljito sperite pod vodo.
4. Dela filtra (A) sestavite in pritisnite. Poskrbi‐
te, da bosta pravilno sestavljena.
5. Odstranite filter (B).
6. Filter (B) temeljito sperite pod vodo.
7. Filter (B) namestite v prvotni položaj. Po‐
skrbite, da bo pravilno vstavljen pod vodili
(C).
8. Vstavite filter (A) na njegovo mesto v filter
(B). Obračajte filter (A) v smeri urnega ka‐
zalca, dokler se ne zaskoči.
C
Čiščenje brizgalnih ročic
Ne odstranite brizgalnih ročic.
Če se luknjice v brizgalnih ročicah zamašijo, odstranite ostanke umazanije s tankim ostrim
predmetom.
Čiščenje zunanjih površin
Zunanje površine pomivalnega stroja in upravljalno ploščo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralne detergente.
Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic ali topil (npr. acetona).
Kaj storite v primeru…
65
KAJ STORITE V PRIMERU…
Naprava se ne zažene ali se ustavi med delovanjem.
Najprej poskusite najti rešitev težave (glejte razpredelnico). Če je ne najdete, se obrnite na
servisni center.
Pri nekaterih motnjah v delovanju se na prikazovalniku izpiše opozorilna koda:
- Naprava se ne napolni z vodo.
•
- Voda ne odteče iz naprave.
•
- Vklopljen je zaščitni sistem za zaporo vode.
•
OPOZORILO!
Pred preverjanji izklopite napravo.
Nepravilno delovanje
Možen vzrok
Naprava se ne napolni z vodo.
Pipa je zamašena ali obložena
z vodnim kamnom.
Očistite pipo.
Možna rešitev
Tlak vode je prenizek.
Obrnite se na krajevno vodovod‐
no podjetje.
Pipa je zaprta.
Odprite pipo.
Filter v cevi za dovod vode je za‐ Očistite filter.
mašen.
Cev za dovod vode ni pravilno
priključena.
Zagotovite pravilno priključitev.
Cev za dovod vode je poškodo‐ Poskrbite, da na cevi za dovod
vana.
vode ne bo poškodb.
Voda ne odteče iz naprave.
Sifon je zamašen.
Očistite sifon.
Cev za odvod vode ni pravilno
priključena.
Zagotovite pravilno priključitev.
Cev za odvod vode je poškodo‐ Poskrbite, da na cevi za odvod
vana.
vode ne bo poškodb.
Vklopljen je zaščitni sistem za
zaporo vode.
Zaprite pipo in se obrnite na ser‐
visni center.
Program pomivanja se ne zaže‐ Vrata naprave so odprta. Sveti
ne.
indikator vrat.
Zaprite vrata naprave.
Niste pritisnili polja ali tipke Start. Pritisnite polje ali tipko Start.
Vtič ni vtaknjen v vtičnico.
Vtaknite vtič v vtičnico.
Varovalka v omarici za varoval‐
ke je poškodovana.
Zamenjajte varovalko.
Nastavljen je zamik vklopa.
• Prekličite zamik vklopa.
• Po koncu odštevanja se pro‐
gram pomivanja zažene sa‐
modejno.
66
Kaj storite v primeru…
Po opravljenem pregledu vklopite napravo. Program se nadaljuje od trenutka prekinitve.
Če se napaka v delovanju ponovi, se obrnite na servisni center.
Če se na prikazovalniku prikažejo druge opozorilne kode, se obrnite na servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se nahajajo na ploščici za tehnične navedbe.
Zabeležite naslednje podatke:
– Ime modela (MOD.) ........................................................
– Številka izdelka (PNC) ..........................................
– Serijska številka (S.Š.) ..............................................
Rezultati pomivanja in sušenja niso zadovoljivi.
Težava
Posoda ni čista.
Možen vzrok
Možna rešitev
Program pomivanja ni bil prime‐ Poskrbite, da bo program pomi‐
ren za vstavljeno posodo in
vanja primeren za vstavljeno po‐
stopnjo umazanosti.
sodo in stopnjo umazanosti.
Predmetov niste pravilno zložili
v košari, zato voda ni prišla do
vseh površin.
Predmete pravilno zložite v ko‐
šari.
Brizgalni ročici se ne moreta ne‐ Poskrbite, da napačno zloženi
ovirano vrteti. Napačno zloženi predmeti ne bodo ovirali vrtenja
predmeti v košarah.
brizgalnih ročic.
Na posodi so delci vodnega
kamna.
Filtri so umazani ali niso pravil‐
no sestavljeni in nameščeni.
Poskrbite, da bodo filtri čisti ter
pravilno sestavljeni in namešče‐
ni.
Pomivalnega sredstva je bilo
premalo ali ga sploh ni bilo.
Poskrbite za zadostno količino
pomivalnega sredstva.
Posoda za sol je prazna.
Posodo za sol napolnite s soljo
za pomivalne stroje.
Napačna nastavitev stopnje si‐
stema za mehčanje vode.
Sistem za mehčanje vode nasta‐
vite na pravo stopnjo.
Pokrov posode za sol ni pravil‐
no zaprt.
Poskrbite, da bo pokrov posode
za sol pravilno zaprt.
Na kozarcih in posodi se vidijo
lise, beli madeži ali modrikasta
prevleka.
Prevelika količina sredstva za iz‐ Zmanjšajte količino sredstva za
piranje.
izpiranje.
Na kozarcih in posodi so posu‐
šene kapljice.
Premajhna količina sredstva za
izpiranje.
Povečajte količino sredstva za
izpiranje.
Vzrok je lahko v pomivalnem
sredstvu.
Uporabite drugo znamko pomi‐
valnega sredstva.
Posoda je mokra.
Program pomivanja je bil na‐
stavljen brez faze sušenja ali s
skrajšano fazo sušenja.
Za boljše rezultate sušenja pu‐
stite vrata naprave nekaj minut
priprta.
Posoda je mokra in brez sijaja.
Predal sredstva za izpiranje je
prazen.
S sredstvom za izpiranje napol‐
nite predal sredstva za izpiranje.
Tehnični podatki
Težava
Možen vzrok
67
Možna rešitev
Funkcija Multitab je vklopljena Vklopite doziranje sredstva za
(ta funkcija samodejno izklopi
izpiranje.
doziranje sredstva za izpiranje).
Vklop doziranja sredstva za izpiranje
1. Vklopite napravo.
2. Naprava mora biti v nastavitvenem načinu.
3. Hkrati pritisnite in držite tipki Delay in Start, dokler ne začnejo utripati programski indika‐
torji AUTO, PRO in SILENT.
4. Spustite tipki Delay in Start.
5. Pritisnite tipko Option.
• Programska indikatorja AUTO in SILENT ugasneta.
• Programski indikator PRO še naprej utripa.
• Na prikazovalniku je prikazana nastavitev doziranja sredstva za izpiranje.
Doziranje sredstva za izpiranje je izklopljeno.
Doziranje sredstva za izpiranje je vklopljeno.
6. Pritisnite tipko Option za spremembo nastavitve.
7. Za potrditev izklopite napravo.
TEHNIČNI PODATKI
Dimenzije
Tlak vode
Širina
596 mm
Višina
850 mm
Globina
625 mm
Najmanj
0,5 bara (0,05 MPa)
Največ
Dovod vode 1)
Hladna ali vroča voda
Zmogljivost
Pogrinjkov
8 barov (0,8 MPa)
največ 60 °C
12
1) Cev za dovod vode priključite na pipo s 3/4-colsko spojko.
Na ploščici za tehnične navedbe na notranjem robu vrat stroja so navedeni podatki o električ‐
nem priključku.
Če se vroča voda ogreva s pomočjo nadomestnih virov energije (npr. sončnih, fotonapetost‐
nih plošč in vetrne elektrarne), uporabite priključitev na vročo vodo, da zmanjšate porabo
energije.
68
Skrb za varstvo okolja
SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Simbol
na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot
z običajnimi gospodinjskimi odpadki, Izdelek odpeljite na ustrenzo zbirno mesto za
predelavo električne in elektronske opreme. S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka
boste pomagali prepreViti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi,
ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše
informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za
odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za
reciklažo.
NAMESTITEV
Vgradnja pod pult
Napravo namestite v bližino pipe in odtoka.
Za namestitev pod umivalnik ali kuhinjski pult odstranite delovno ploščo naprave.
Dimenzije izreza se morajo ujemati z dimenzijam
na sliki.
Odstranitev delovne plošče naprave
1. Odstranite vijaka na zadnji strani (1).
69
2. Delovno ploščo povlecite z zadnje strani na‐
prave (2).
3. Dvignite delovno ploščo in jo premaknite iz
sprednjih rež (3).
4. Z nastavljivimi nogami uravnajte napravo.
5. Napravo namestite pod kuhinjski pult. Med
nameščanjem ne stiskajte ali ukrivljajte vo‐
dovodnih cevi.
Uravnavanje naprave
Pravilna namestitev naprave v vodoraven položaj omogoča pravilno zapiranje in tesnjenje vrat.
Če naprava ni nameščena v vodoravnem položaju, se vrata ujamejo v stranice omare.
Odvijte ali privijte nastavljive noge, da uravnate napravo.
Priključitev cevi za odvod vode
max 400 cm
Cev za odvod vode priključite na:
• sifon in jo pritrdite pod delovno površino. Na ta način preprečite, da bi se odpadna voda
iz odtoka stekala nazaj v napravo.
• Fiksna odvodna cev s prezračevalno odprti‐
max 85 cm
no. Notranji premer mora biti najmanj štiri cen‐
timetre.
Ko naprava izčrpava vodo, odstranite pokrov si‐
min 40 cm
fona in tako preprečite, da bi voda stekla nazaj
v napravo.
Podaljšek odvodne cevi ne sme biti daljši od
dveh metrov. Notranji premer ne sme biti manjši
od premera cevi.
Če cev za odvod vode priključite na priključek sifo‐
na pod pomivalnim koritom, odstranite plastično
membrano (A). Če membrane ne odstranite, lahko
ostanki hrane zamašijo priključek cevi za odvod vo‐
de v sifon.
Varnostna naprava preprečuje, da bi umazana vo‐
da stekla nazaj v pomivalni stroj. Če je na priključ‐
ku pomivalnega korita vgrajen »protipovratni ven‐
til«, lahko le-ta povzroči nepravilno iztekanje vode
iz naprave. Odstranite protipovratni ventil.
70
71
www.aeg-electrolux.com/shop
117938140-A-312010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement