Aeg-Electrolux F65020WOP, F65020M0P, F65020MOP, ESF66070XR, F65020W0P User manual

Aeg-Electrolux F65020WOP, F65020M0P, F65020MOP, ESF66070XR, F65020W0P User manual
FAVORIT 65020
NL
EN
FR
DE
AFWASAUTOMAAT
DISHWASHER
LAVE-VAISSELLE
GESCHIRRSPÜLER
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
23
43
64
2
INHOUD
4
6
7
8
9
10
13
16
17
21
22
VEILIGHEIDSINFORMATIE
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
BEDIENINGSPANEEL
PROGRAMMA’S
OPTIES
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
DAGELIJKS GEBRUIK
ONDERHOUD EN REINIGING
PROBLEEMOPLOSSING
MONTAGE
TECHNISCHE INFORMATIE
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR:
- Producten
- Brochures
- Gebruikershandleidingen
- Oplossen van problemen
- Service-informatie
www.aeg.com
LEGENDA
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
3
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om
vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG
mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u
verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Wanneer u contact opneemt met de klantenservice dient u de volgende
gegevens bij de hand te hebben. Deze informatie treft u aan op het typeplaatje.
Model
Productnummer
Serienummer
4
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door
een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
• Laat het water stromen tot het schoon
is voordat u het apparaat aansluit op
nieuwe leidingen of leidingen die lang
niet zijn gebruikt.
• Zorg dat er geen lekkages zijn als u het
apparaat de eerste keer gebruikt.
•
VEILIGHEID VAN KINDEREN
EN KWETSBARE MENSEN
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of
permanente invaliditeit.
• Mensen, met inbegrip van kinderen,
met beperkte lichamelijke, zintuiglijke
of verstandelijke vermogens of gebrek
aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder
toezicht staan of instructies krijgen over
het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid. Laat kinderen niet met het
apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de
buurt van kinderen.
• Houd alle reinigingsmiddelen uit de
buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de
buurt van het apparaat als de deur
open is.
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Dit apparaat moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd
of bekwaam persoon.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur onder de 0 °C komt.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Aansluiting aan de waterleiding
• Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een omhulsel met een
hoofdkabel aan de binnenkant.
• Als de watertoevoerslang beschadigd
is, haal dan onmiddellijk de stekker uit
het stopcontact. Neem contact op met
de service-afdeling om de watertoevoerslang te vervangen.
Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met
de stroomvoorziening. Zo niet, neem
dan contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Neem contact op met
de service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel
te vervangen.
NEDERLANDS
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het aansluitnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel.
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Doe messen en bestek met scherpe
punten in het bestekmandje met de
punten omlaag in horizontale positie.
• Laat de deur van het apparaat niet
open staan zonder toezicht om te voorkomen dat er iemand over struikelt.
• Ga niet op de open deur zitten of
staan.
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de
veiligheidsinstructies op de verpakking
van het vaatwasmiddel op.
• Speel niet met het water van het apparaat en drink het niet op.
• Verwijder de borden pas uit het apparaat als het programma is voltooid. Er
kan vaatwasmiddel op de borden zitten.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische schokken,
brand of brandwonden.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen.
• Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen als u de deur opent terwijl er
een programma wordt uitgevoerd.
VERWIJDERING
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
5
• Snijd het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.
6
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
2
1
3
13
12
11
1 Bovenblad
2 Top sproeiarm
3 Bovenste sproeiarm
4 Onderste sproeiarm
5 Filters
6 Typeplaatje
7 Zoutreservoir
8 Waterhardheidsknop
9 Glansmiddeldoseerbakje
10 Wasmiddeldoseerlade
11 Bestekmand
12 Onderrek
13 Bovenrek
10 9
8
7
6
5
4
NEDERLANDS
BEDIENINGSPANEEL
2
1
3
A B C
4
8
9
5
6
7
1 Aan/uit-toets
6 Delay-toets
2 Programmagids
7 Start-toets
3 Program-toets
4 Programma-indicatielampjes
8 Indicatielampjes
9 Option-toets
5 Display
Indicatielampjes
Omschrijving
Multitab-indicatielampje.
ExtraHygiene-indicatielampje.
Wasfase-indicatielampje.
Spoelfase-indicatielampje.
Droogfase-indicatielampje.
Einde-indicatielampje.
Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is
uit als het programma werkt.
Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als
het programma werkt.
Uitstelindicatielampje.
Deur-indicatielampje. Gaat aan als de deur niet is
gesloten.
7
8
PROGRAMMA’S
Programma
Mate van vervuiling
Type lading
Programmafasen
Opties
Alles
Serviesgoed, bestek en pannen
Voorspoelen
Wassen 45°C of 70°C
Spoelgangen
Drogen
ExtraHygiene
Sterk bevuild
Serviesgoed, bestek en pannen
Voorspoelen
Wassen 70 °C
Spoelgangen
Drogen
3)
Normaal bevuild
Serviesgoed en bestek
Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelgangen
Drogen
4)
Net gemaakt vuil
Serviesgoed en bestek
Wassen 60 °C
Spoelen
ExtraHygiene
Normaal bevuild
Serviesgoed en bestek
Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelgangen
Drogen
ExtraHygiene
1)
2)
5)
1) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de
korven. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur
worden automatisch aangepast.
2) Dit programma bevat de optie ExtraHygiene.
3) Dit is het meest stille afwasprogramma. De pomp werkt op zeer lage snelheid om zo
weinig mogelijk geluid te maken. Door de lage snelheid is de programmaduur uiteraard
lang.
4) Met dit programma kunt u een pas bevuilde lading wassen. Het programma geeft goede
wasresultaten in een korte tijd.
5) Dit is het standaard programma voor testinstituten. Met dit programma hebt u de meest
efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek.
Raadpleeg de apart bijgeleverde documentatie voor testgegevens.
Verbruikswaarden
Programma1)
Energie (kWh)
Water (l)
0.9 - 1.7
8 - 15
1.5 - 1.6
13 - 14
1.1 - 1.2
9 - 11
0.9
9
0.90 - 0.91
9.8 - 10
1) Het display geeft de programmaduur weer.
De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de
hoeveelheid vaat kan de programmaduur en de verbruikswaarden veranderen.
NEDERLANDS
OPTIES
6. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
MULTITAB-FUNCTIE
Activeer deze functie alleen als u allesin-1-tabletten gebruikt.
Deze functie stopt de stroom van glansmiddel en zout. De bijbehorende indicatielampje gaan uit.
De programmaduur kan stijgen.
EXTRAHYGIENE
Deze functie geeft betere resultaten voor
de hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de
temperatuur gedurende 10 tot 14 minuten op 70 °C.
DE OPTIES ACTIVEREN
• Schakel de opties in of uit, voordat u
een programma start. U kunt de opties
niet inschakelen of uitschakelen als er
een programma bezig is.
Druk op
de knop
Option
1 keer
aan
uit
de levensduur is 2
keer
uit
aan
de levensduur is 3
keer
aan
aan
de levensduur is 4
keer
uit
uit
Voer deze stappen uit als u stopt met
het gebruik van alles-in-1-tabeltten en
apart vaatwasmiddel, glansspoelmiddel
en vaatwaszout gaat gebruiken:
1. Schakel de multitab-functie uit
2. Stel de waterontharder op het hoogste niveau in.
3. Zorg ervoor dat het zoutreservoir en
het glansmiddeldoseerbakje vol zijn.
4. Start het kortste programma met een
spoelfase, zonder vaatwasmiddel en
zonder servies.
5. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.
9
10
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
1. Controleer of het ingestelde niveau
van de waterontharder juist is voor de
waterhardheid in uw omgeving. Als
dat niet het geval is, dan stelt u de waterontharder in. Neem contact op met
uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid van het water in uw omgeving.
2. Het zoutreservoir vullen.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
4. Draai de waterkraan open.
5. Er kunnen wasmiddelen in het apparaat achtergebleven zijn. Start een
programma om ze te verwijderen. Gebruik geen wasmiddel en gebruik de
mandjes niet.
DE WATERONTHARDER
INSTELLEN
Hard water bevat een grote hoeveelheid
mineralen die schade aan het apparaat en
slechte schoonmaakresultaten kan veroorzaken. De waterontharder neutraliseert
deze mineralen.
Het vaatwaszout houdt de waterontharder
schoon en in goede staat. Zie de tabel om
de waterontharder af te stellen op het
juiste niveau. Dit zorgt ervoor dat de waterontharder de juiste hoeveelheid regenereerzout en water gebruikt.
U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen.
Activeer de multitabfunctie als u
gecombineerde vaatwastabletten
gebruikt. Deze tabletten bevatten
vaatwasmiddel, glansspoelmiddel
en andere middelen. Zorg ervoor
dat deze tabletten geschikt zijn
voor de waterhardheid in uw omgeving. Zie de instructies op de
verpakking van de producten.
Waterontharder
afstelling
Waterhardheid
Duits
graden
(°dH)
Nederlands
graden
(°fH)
mmol/l
Clarke
graden
Handmatig
Elektronische
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Fabrieksinstelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
NEDERLANDS
11
Handmatig instellen
Zet de waterhardheidsknop in stand 1 of
2.
Elektronische instelling
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie ‘HET PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN'.
3. Houd Delay en Start tegelijkertijd ingedrukt tot de indicatielampjes (A), (B)
en (C) gaan knipperen.
4. Druk op Program.
• De indicatielampjes (B) en (C) gaan
uit.
• Het indicatielampje (A) blijft knipperen.
• Het display toont de instelling van
de waterontharder. Voorbeeld:
= niveau 5.
5. Druk herhaaldelijk op Program om de
instelling te wijzigen.
6. Schakel het apparaat uit om te bevestigen.
HET ZOUTRESERVOIR VULLEN
LET OP!
Gebruik alleen regenereerzout.
Andere producten kunnen het apparaat beschadigen.
Water en zout kunnen uit het
zoutreservoir stromen als u het bijvult. Gevaar voor roest. Start om
dit te voorkomen een programma
nadat u het zoutreservoir heeft bijgevuld.
1.
2.
3.
4.
5.
Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
Doe een liter water in het zoutreservoir (alleen de eerste keer).
Vul het zoutreservoir met zout voor
afwasautomaten.
Verwijder het zout rond de opening
van het zoutreservoir.
Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
12
HET GLANSMIDDELDOSEERBAKJE VULLEN
LET OP!
Gebruik alleen glansmiddel voor
afwasautomaten. Andere producten kunnen het apparaat beschadigen.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
Het glansmiddel helpt om tijdens
de laatste spoelfase het servies te
drogen zonder strepen en vlekken.
C
D
1.
Druk op de ontgrendelknop (D) om
de deksel (C) te openen.
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje (A)
niet verder dan de aanduiding 'max'.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met
een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat.
4. Sluit de deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
U kunt het schuifje voor de vrij te
geven hoeveelheid (B) instellen
tussen stand 1 (laagste hoeveelheid) en stand 4 (hoogste hoeveelheid).
NEDERLANDS
13
DAGELIJKS GEBRUIK
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie ‘EEN
PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN'.
• Vul het zoutreservoir als het zoutindicatielampje brandt.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje als
het indicatielampje van het glansmiddel brandt.
3. Ruim de rekken in.
4. Voeg vaatwasmiddel toe.
5. U dient het juiste programma in te
stellen en te starten voor het type lading en de mate van vervuiling.
DE REKKEN INRUIMEN
Zie de meegeleverde folder voor
voorbeelden voor het inruimen
van de rekken.
• Gebruik het apparaat alleen om voorwerpen af te wassen die vaatwasbestendig zijn.
• Doe geen voorwerpen in het apparaat
die gemaakt zijn van hout, hoorn, aluminium, tin en koper.
• Plaats geen voorwerpen in het apparaat
die water kunnen absorberen (sponzen,
keukenhanddoeken).
• Verwijder alle voedselresten van de
voorwerpen.
• Maak aangebrande voedselresten op
de voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,
glazen en pannen) met de opening
naar beneden.
• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek
niet in elkaar liggen. Meng lepels met
ander bestek.
• Zorg er voor dat glazen andere glazen
niet aanraken
• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek.
Zorg ervoor dat de voorwerpen niet
verschuiven.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij
kunnen ronddraaien voordat u een programma start.
VAATWASMIDDEL GEBRUIKEN
LET OP!
Gebruik alleen wasmiddel voor afwasautomaten.
B
30
1.
MAX
+
32
C
-
1
20
4
A
2.
3.
4.
5.
Druk op de ontgrendelknop (B) om
de deksel (C) te openen.
Doe de vaatwastablet in het doseerbakje (A) .
Plaats een kleine hoeveelheid van het
vaatwasmiddel in de binnenkant van
de deur van het apparaat als het programma een voorwasfase heeft.
Als u vaatwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het doseerbakje (A).
Sluit de deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
14
Gebruik niet meer dan de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie
de instructies van de vaatwasmiddelfabrikant.
Vaatwastabletten lossen niet helemaal op bij korte programma's en
er blijven resten van het vaatwasmiddel achter op het servies.
Wij raden aan dat u vaatwastabletten gebruikt bij lange programma's.
EEN PROGRAMMA INSTELLEN
EN STARTEN
Instelmodus
Het apparaat moet in de instelmodus
staan om bepaalde acties te accepteren.
Het apparaat staat in de instelmodus als,
na de activering:
• Alle programmalampjes aan gaan.
• De display twee horizontale statusstreepjes weergeeft.
Als het bedieningspaneel andere instellingen toont, houd dan de functietoetsen
Delay en Start tegelijkertijd ingedrukt tot
het apparaat in instelmodus staat.
Een programma starten zonder
een uitgestelde start
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
3. Sluit de deur van het apparaat.
4. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
5. Blijf op Program drukken tot de aanduiding van het programma dat u wilt
instellen verschijnt.
• De duur van het programma knippert op display.
• De fase-indicatielampjes van het ingestelde programma gaan branden.
6. Indien gewenst kunt u de opties instellen.
7. Druk op Start. Het programma wordt
gestart.
• Alleen de indicatie van de fase in
werking blijft aan.
• Het display toont de programmaduur die afloopt in stappen van 1
minuut.
Een programma starten met
een uitgestelde start
1. Stel het programma en de opties in.
2. Blijf op Delay drukken tot het display
de uitgestelde tijd toont die u wilt instellen (van 1 tot 24 uur).
• De uitgestelde tijd knippert op de
display.
• Het indicatielampje van de uitgestelde start staat aan.
3. Druk op Start. Het aftellen start.
• Het display toont het aftellen van de
uitgestelde start in stappen van 1
uur.
• De fase-indicatielampjes van het ingestelde programma gaan uit.
• Nadat het aftelproces voltooid is, wordt
het programma gestart.
– Het indicatielampje van de lopende
fase gaat aan.
De deur openen als het
apparaat in werking is
Als u de deur opent, stopt het apparaat.
Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking.
De uitgestelde start annuleren
tijdens het aftellen
Blijf op Delay drukken tot:
• Het display geeft de programmaduur
weer.
• De fase-indicatielampjes aan gaan.
• Het programma wordt gestart.
Het programma annuleren
Houd Delay en Start tegelijkertijd ingedrukt tot:
• Alle programmalampjes aan gaan.
• Het display geeft twee horizontale statusstreepjes weer.
NEDERLANDS
Controleer of er afwasmiddel in
het afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is voordat u een nieuw programma start.
Aan het einde van het
programma
Als het programma voltooid is, is het indicatielampje einde aan en toont het display 0.
1. Open de deur van het apparaat.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te deactiveren.
3. Draai de waterkraan dicht.
Als u niet op de aan-/uittoets
drukt, dan schakelt de Auto Offvoorziening het apparaat automatisch uit na een paar minuten. Dit
helpt het energieverbruik te verminderen.
• Laat de deur van het apparaat een paar
minuten op een kier staan, voor betere
droogresultaten.
• Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. Hete borden
zijn gevoelig voor beschadigingen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit.
Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat. Roestvrij staal koelt sneller af
dan borden.
15
16
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Vuile filters en verstopte sproeiarmen verminderen de wasresultaten.
Controleer regelmatig de filters
en reinig deze zo nodig.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
DE FILTERS REINIGEN
1.
C
C
A
B
A1
A2
2.
3.
4.
5.
6.
Draai het filter (A) linksom en
verwijder het.
Haal om het filter (A) te demonteren, (A1) en (A2) uit elkaar.
Verwijder het filter (B).
Reinig de filters met water.
Zet het filter (B) terug in de
startpositie. Zorg ervoor dat ze
goed worden gemonteerd onder de twee geleiders (C).
Monteer het filter (A) en zet
het in positie in filter (B).
Rechtsom draaien tot het vastzit.
Een onjuiste plaatsing van
de filters kan leiden tot
slechte wasresultaten en
het apparaat beschadigen.
DE SPROEIARMEN REINIGEN
BUITENKANT REINIGEN
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de
sproeiarmen hebben verstopt, verwijder
deze dan met een smal en puntig voorwerp.
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes of oplosmiddelen.
NEDERLANDS
17
PROBLEEMOPLOSSING
Het apparaat start of stopt niet tijdens de
werking.
Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Zo niet, bel dan de serviceafdeling.
Bij sommige problemen wordt er op de
display een alarmcode weergegeven:
•
- Het apparaat wordt niet gevuld
met water.
•
- Het apparaat pompt geen water
weg.
•
- Het bescherminssysteem tegen
waterlekkage is in werking getreden.
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit voordat u
controles uitvoert.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Het programma
start niet.
De stekker zit niet in het
stopcontact.
Sluit de stekker aan.
De deur van het apparaat is
open.
Sluit de deur van het apparaat.
U hebt niet op toets Start
gedrukt.
Druk op Start.
De zekering in de zekeringkast is doorgebrand.
Vervang de zekering.
Startuitstel is ingesteld.
Annuleer de uitgestelde
start of wacht tot het einde
van het aftellen.
De waterkraan is dicht.
Draai de waterkraan open.
De waterdruk is te laag.
Neem contact op met het
waterleidingbedrijf.
Het apparaat wordt
niet met water gevuld.
De waterkraan is verstopt of Maak de waterkraan schoon.
aangezet met kalkaanslag.
Het filter in de watertoevoerslang is verstopt.
Maak de filter schoon.
De watertoevoerslang is ge- Zorg ervoor dat de positie
knikt of gebogen.
van de slang correct is.
Het beschermingssysteem
tegen lekkage is aan. Er zijn
waterlekkages in het apparaat.
Het apparaat pompt De gootsteenafvoer is gegeen water weg.
blokkeerd.
De waterafvoerslang is geknikt of gebogen.
Schakel het apparaat na de controles in.
Het programma gaat verder vanaf het
punt waar het werd onderbroken.
Draai de waterkraan dicht
en neem contact op met de
service-afdeling.
Ontstop de gootsteenafvoer.
Zorg ervoor dat de positie
van de slang correct is.
Als het probleem opnieuw optreedt,
neemt u contact op met onze service-afdeling.
18
Als de display andere alarmcodes aangeeft, neemt u contact op met onze service-afdeling.
DE WAS- EN DROOGRESULTATEN ZIJN NIET NAAR
TEVREDENHEID
Probleem
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
De borden zijn niet
schoon.
De filters zijn verstopt.
Reinig de filters.
De filters zijn niet juist gemonteerd en geplaatst.
Zorg ervoor dat de filters
juist zijn gemonteerd en geinstalleerd.
De sproeiarmen zijn verstopt.
Verder het vuil met een dun,
puntig voorwerp.
Het programma is niet geschikt voor het type lading
en de mate van vervuiling.
Zorg ervoor dat het programma geschikt is voor het
type lading en mate van vervuiling.
Onjuiste positie van de
items in de mandjes. Water
kan niet alle items afwassen.
Zorg ervoor dat de positie
van de items in de rekken
juist is en dat het water eenvoudig alle items kan afwassen.
De sproeiarmen konden
niet vrij draaien.
Zorg ervoor dat de positie
van de items in de rekken
juist is en dat de sproeiarmen niet worden geblokkeerd.
Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
Zorg ervoor dat u de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel
gebruikt in het doseerbakje
voordat u een programma
start.
Er zit geen vaatwasmiddel
in het doseerbakje.
Zorg ervoor dat er vaatwasmiddel in het doseerbakje zit
voordat u een programma
start.
Het zoutreservoir is leeg.
Zorg ervoor dat er vaatwaszout in het zoutreservoir zit.
Het ingestelde niveau van
de waterontharder is onjuist.
Controleer of het ingestelde
niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving.
De dop van het zoutreservoir zit los.
Draai de dop vast.
Er zitten kalkresten
op de borden.
NEDERLANDS
19
Probleem
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Witte strepen of
vlekken of een blauwe waas op glazen
en serviesgoed.
De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te
hoog.
Stel de hoeveelheid glansmiddel lager in.
.
Er is te veel vaatwasmiddel
gebruikt.
Zorg ervoor dat u de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel
gebruikt in het doseerbakje
voordat u een programma
start.
De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te laag.
Stel de hoeveelheid glansmiddel hoger in.
De kwaliteit van het vaatwasmiddel kan de oorzaak
zijn.
Probeer een ander merk
vaatwasmiddel.
Het serviesgoed is
nat.
• Het programma had
geen droogfase.
• Het programma heeft
een droogfase met lage
temperatuur.
Laat de deur een paar minuten op een kier staan, voor
betere droogresultaten.
Het serviesgoed is
nat en mat.
Het glansmiddeldoseerbak- Zorg ervoor dat er glansje is leeg.
spoelmiddel in het glansmiddeldoseerbakje zit.
Opgedroogde waterdruppels op de
glazen en de borden.
De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
Probeer een ander merk
glansmiddel.
De kwaliteit van de gecombineerde vaatwastabletten
kan de oorzaak zijn.
• Probeer een ander merk
gecombineerde vaatwastabletten.
• Activeer de glansmiddeldosering en gebruik het
glansmiddel samen met
de gecombineerde vaatwastabletten.
Activeer het
glansmiddeldoseerbakje als de
multitabfunctie geactiveerd is
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie ‘EEN PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN'.
3. Houd Delay en Start tegelijkertijd ingedrukt tot de indicatielampjes (A), (B)
en (C) gaan knipperen.
4. Druk op Option.
• De indicatielampjes (A) en (C) gaan
uit.
• Het indicatielampje (B) blijft knipperen.
• Wordt op de display de instelling
van het glansmiddeldoseerbakje
weergegeven
Uit
Aan
5. Druk op Option om de instelling te
wijzigen.
20
6. Schakel het apparaat uit om te bevestigen.
7. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
8. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
NEDERLANDS
21
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Zie “VEILIGHEIDSINFORMATIE”.
PLAATSING ONDER EEN KEUKENAANRECHT
1.
Zorg er voor dat de afmetingen van de opening overeenkomen met de afmetingen in
de afbeelding.
2. Zet het apparaat naast een waterkraan en een afvoer.
570-600 mm
820 mm
600 mm
3.
4.
1
5.
2
3
4
Verwijder het werkbad van het
apparaat.
Gebruik de instelbare voetjes
om het apparaat waterpas te
zetten.
Als het apparaat waterpas
staat sluit de deur goed af.
Installeer het apparaat onder
het aanrecht van de keuken.
22
AANSLUITING WATERAFVOERSLANG
max. 850 mm
max.
4000 mm
min. 400 mm
Sluit de waterafvoerslang aan op:
• De afvoer van de gootsteen. Bevestig
de waterafvoerslang onder het keukenaanrecht. Hiermee wordt voorkomen
dat het afvalwater van de gootsteen terug het apparaat in.
• Een standpijp met ventilatieopening.
De binnendiameter moet minimaal 40
mm zijn.
Verwijder de stop uit de afvoer als het apparaat het water wegpompt. Dit voorkomt
dat het water terug loopt naar het apparaat.
Een verlengslang voor de waterafvoerslang moet korter zijn dan 2 m en dezelfde
diameter hebben als de waterafvoerslang.
Verwijder het kunststofmembraan (A) als u
de waterafvoerslang op een sifon onder
de gootsteen aansluit. Een incomplete
verwijdering van het membraan veroorzaakt een verstopping in de sifon en problemen met de afvoer.
Het apparaat heeft een terugslagklep die
voorkomt dat vies water terug het apparaat in loopt. Verwijder een eventuele terugslapklep uit de sifon om te voorkomen
dat het water niet goed wegloopt uit het
apparaat.
A
TECHNISCHE INFORMATIE
Afmetingen
Breedte / hoogte / diepte
(mm)
596 / 850 / 610
Aansluiting op het elek- Zie het typeplaatje.
triciteitsnet
Spanning
Frequentie
Druk watertoevoer
Min. / max. (bar / MPa)
Watertoevoer 1)
Koud water of warm water2)
Vermogen
Couverts
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
12
1) Sluit de watertoevoerslang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd
wordt (bijv. zonnepanelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het
energieverbruik te verminderen.
ENGLISH
23
CONTENTS
25
27
28
29
30
31
34
37
38
41
42
SAFETY INFORMATION
PRODUCT DESCRIPTION
CONTROL PANEL
PROGRAMMES
OPTIONS
BEFORE FIRST USE
DAILY USE
CARE AND CLEANING
TROUBLESHOOTING
INSTALLATION
TECHNICAL INFORMATION
ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol . Put the packaging in applicable containers to
recycle it.
Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and
electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol with the
household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your
municipal office.
VISIT OUR WEBSITE FOR:
- Products
- Brochures
- User manuals
- Trouble shooter
- Service information
www.aeg.com
LEGEND
Warning - Important Safety information.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
24
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend
a few minutes reading to get the very best from it.
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEG
appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of
accessories designed and built to the high quality standards you would expect, from
specialist cookware to cutlery baskets, from bottle holders to delicate laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available. The
information can be found on the rating plate.
Model
PNC
Serial Number
ENGLISH
25
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and
use causes injuries and damages. Always
keep the instructions with the appliance
for future reference.
• The first time you use the appliance,
make sure that there is no leakage.
•
CHILDREN AND VULNERABLE
PEOPLE SAFETY
WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• Do not let persons, children included,
with reduced physical sensory, reduced
mental functions or lack of experience
and knowledge use the appliance. They
must have supervision or instruction for
the operation of the appliance by a person who is responsible for their safety.
Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep all detergents away from children.
• Keep children and pets away from the
appliance door when it is open.
INSTALLATION
WARNING!
This appliance must be installed
by a qualified or competent person.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Do not install or use the appliance
where the temperature is less than 0 °C.
• Obey the installation instruction supplied with the appliance.
Water connection
• Make sure not to cause damage to the
water hoses.
• Before you connect the appliance to
new pipes or pipes not used for a long
time, let the water flow until it is clean.
WARNING!
Dangerous voltage.
The water inlet hose has a safety valve
and a sheath with an inner mains cable.
• If the water inlet hose is damaged, immediately disconnect the mains plug
from the mains socket. Contact Service
to replace the water inlet hose.
Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the
power supply. If not, contact an electrician.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable.
Contact the Service or an electrician to
change a damaged mains cable.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to
the mains plug after the installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the
mains plug.
26
USE
WARNING!
Risk of injury.
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Put knives and cutlery with sharp points
in the cutlery basket with the points
down or in a horizontal position.
• Do not keep the appliance door open
without supervision to prevent to fall on
it.
• Do not sit or stand on the open door.
• Dishwasher detergents are dangerous.
Obey the safety instructions on the detergent packaging.
• Do not drink and play with the water in
the appliance.
• Do not remove the dishes from the appliance until the programme is completed. There can be detergent on the
dishes.
WARNING!
Risk of electrical shock, fire or
burns.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• The appliance can release hot steam if
you open the door while a programme
operates.
DISPOSAL
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and dispose of
it.
• Remove the door catch to prevent children and pets to get closed in the appliance.
ENGLISH
PRODUCT DESCRIPTION
2
1
3
13
12
11
1 Worktop
2 Top spray arm
3 Upper spray arm
4 Lower spray arm
5 Filters
6 Rating plate
7 Salt container
8 Water hardness dial
9 Rinse aid dispenser
10 Detergent dispenser
11 Cutlery basket
12 Lower basket
13 Upper basket
10 9
8
7
6
5
4
27
28
CONTROL PANEL
2
1
3
9
A B C
4
5
8
6
7
1 On/off button
6 Delay button
2 Programme guide
7 Start button
3 Program button
4 Programme indicators
8 Indicators
9 Option button
5 Display
Indicators
Description
Multitab indicator.
ExtraHygiene indicator.
Washing phase indicator.
Rinsing phase indicator.
Drying phase indicator.
End indicator.
Rinse aid indicator. This indicator is off while the
programme operates.
Salt indicator. This indicator is off while the programme operates.
Delay indicator.
Door indicator. It comes on when the door is not
closed.
ENGLISH
29
PROGRAMMES
Programme
Degree of soil
Type of load
Programme phases
Options
All
Crockery, cutlery,
pots and pans
Prewash
Wash 45 °C or 70 °C
Rinses
Dry
ExtraHygiene
Heavy soil
Crockery, cutlery,
pots and pans
Prewash
Wash 70 °C
Rinses
Dry
3)
Normal soil
Crockery and cutlery
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
4)
Fresh soil
Crockery and cutlery
Wash 60 °C
Rinse
ExtraHygiene
Normal soil
Crockery and cutlery
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
ExtraHygiene
1)
2)
5)
1) The appliance senses the degree of soil and the quantity of items in the baskets. It
automatically adjusts the temperature and quantity of the water, the energy consumption
and the programme duration.
2) This programme includes the ExtraHygiene option.
3) This is the most silent washing programme. The pump works at a very low speed to
decrease the level of noise. Because of the low speed, the programme duration is long.
4) With this programme you can wash a load with fresh soil. It gives good washing results in a
short time.
5) This is the standard programme for test institutes. With this programme you have the most
efficient use of water and energy consumption for crockery and cutlery with normal soil.
Refer to the supplied leaflet for test information.
Consumption values
Programme1)
Energy (kWh)
Water (l)
0.9 - 1.7
8 - 15
1.5 - 1.6
13 - 14
1.1 - 1.2
9 - 11
0.9
9
0.90 - 0.91
9.8 - 10
1) The display shows the programme duration.
The water pressure and temperature, the variations of the mains supply, the options and
the quantity of dishes can change the programme duration and the consumption values.
30
OPTIONS
MULTITAB FUNCTION
Activate this function only when you use
the combi detergent tablets.
This function deactivates the flow of rinse
aid and salt. The related indicators are off.
The programme duration can increase.
EXTRAHYGIENE
This function gives better results for the
hygiene. During the rinsing phase, the
temperature stays at 70 °C for 10 to 14 minutes.
ACTIVATING THE OPTIONS
• Activate or deactivate the options before the start of a programme. You cannot activate or deactivate the options
while a programme operates.
Press Option button
1 time
on
off
2 times
off
on
3 times
on
on
4 times
off
off
If you stop to use the combi detergent
tablets, before you start to use
separately detergent, rinse aid and
dishwasher salt, do these steps:
1. Deactivate the multitab function.
2. Adjust the water softener to the highest level.
3. Make sure that the salt container and
the rinse aid dispenser are full.
4. Start the shortest programme with a
rinsing phase, without detergent and
without dishes.
5. Adjust the water softener to the water
hardness in your area.
6. Adjust the released quantity of rinse
aid.
ENGLISH
31
BEFORE FIRST USE
1. Make sure that the set level of the water softener agrees with the water
hardness in your area. If not, adjust the
water softener. Contact your local water authority to know the water hardness in your area.
2. Fill the salt container.
3. Fill the rinse aid dispenser.
4. Open the water tap.
5. Processing residues can stay in the appliance. Start a programme to remove
them. Do not use detergent and do
not load the baskets.
ADJUSTING THE WATER
SOFTENER
Hard water contains a high quantity of
minerals that can cause damage to the
appliance and bad washing results. The
water softener neutralises these minerals.
The dishwasher salt keeps the water softener clean and in good conditions. Refer
to the table to adjust the water softener
to the right level. It makes sure that the
water softener uses the correct quantity of
dishwasher salt and water.
If you use the combi detergent
tablets, activate the multitab function. These tablets contain detergent, rinse aid and other added
agents. Be sure that these tablets
are applicable to the water hardness in your area. Refer to the instructions on the packaging of the
products.
You must adjust the water softener manually and electronically.
Water softener
adjustment
Water hardness
German
degrees
(°dH)
French
degrees
(°fH)
mmol/l
Clarke
degrees
Manual
Electronic
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Factory position.
2) Do not use salt at this level.
32
Manual adjustment
Turn the water hardness dial to the position 1 or 2.
Electronic adjustment
1. Press the on/off button to activate the
appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode. Refer to ‘SETTING AND
STARTING A PROGRAMME’.
3. Press and hold Delay and Start at the
same time until the indicators (A), (B)
and (C) flash.
4. Press Program.
• The indicators (B) and (C) go off.
• The indicator (A) continues to flash.
• The display shows the setting of the
= levwater softener. Example:
el 5.
5. Press Program again and again to
change the setting.
6. Deactivate the appliance to confirm.
FILLING THE SALT CONTAINER
CAUTION!
Only use dishwasher salt. Other
products can cause damage to
the appliance.
Water and salt can come out from
the salt container when you fill it.
Risk of corrosion. To prevent it, after you fill the salt container, start
a programme.
1.
2.
3.
4.
5.
Turn the cap counterclockwise and
open the salt container.
Put 1 litre of water in the salt container (only for the first time).
Fill the salt container with dishwasher
salt.
Remove the salt around the opening
of the salt container.
Turn the cap clockwise to close the
salt container.
ENGLISH
33
FILLING THE RINSE AID DISPENSER
CAUTION!
Only use rinse aid for dishwashers.
Other products can cause damage to the appliance.
B
A
M AX
4
3 2
The rinse aid, during the last rinsing phase, helps to dry the dishes
without streaks and stains.
1
+
-
Press the release button (D) to open
the lid (C).
2. Fill the rinse aid dispenser (A), no
more than the mark 'max'.
3. Remove the spilled rinse aid with an
absorbent cloth to prevent too much
foam.
4. Close the lid. Make sure that the release button locks into position.
1.
C
D
You can turn the selector of the
released quantity (B) between position 1 (lowest quantity) and position 4 (highest quantity).
34
DAILY USE
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate the
appliance. Make sure that the appliance is in setting mode. Refer to ’SETTING AND STARTING A PROGRAMME’.
• If the salt indicator is on, fill the salt
container.
• If the rinse aid indicator is on, fill the
rinse aid dispenser.
3. Load the baskets.
4. Add the detergent.
5. Set and start the correct programme
for the type of load and soil.
LOADING THE BASKETS
Refer to the supplied leaflet with
examples of the load of the baskets.
• Only use the appliance to wash items
that are dishwasher-safe.
• Do not put in the appliance items made
of wood, horn, aluminium, pewter and
copper.
• Do not put in the appliance items that
can absorb water (sponges, household
cloths).
• Remove remaining food from the items.
• Make soft the remaining burned food
on the items.
• Put hollow items (cups, glasses and
pans) with the opening down.
• Make sure that cutlery and dishes do
not bond together. Mix spoons with
other cutlery.
• Make sure that glasses do not touch
other glasses.
• Put small items in the cutlery basket.
• Put light items in the upper basket.
Make sure that the items do not move.
• Make sure that the spray arms can
move freely before you start a programme.
USING THE DETERGENT
A
CAUTION!
Use only detergents for dishwashers.
B
30
4
32
-
1
20
1.
MAX
+
C
2.
3.
4.
5.
Do not use more than the correct
quantity of detergent. Refer to the
instructions on the detergent
packaging.
Press the release button (B) to open
the lid (C).
Put the detergent in the compartment (A) .
If the programme has a prewash
phase, put a small quantity of detergent on the inner part of the appliance door.
If you use detergent tablets, put the
tablet in the compartment (A).
Close the lid. Make sure that the release button locks into position.
Detergent tablets do not fully dissolve with short programmes and
detergent residues can stay on
the dishes.
We recommend that you use detergent tablets with long programmes.
ENGLISH
SETTING AND STARTING A
PROGRAMME
Setting mode
The appliance must be in setting mode to
accept some operations.
The appliance is in setting mode when,
after the activation:
• All the programme indicators come on.
• The display shows two horizontal status
bars.
If the control panel shows other conditions, press and hold Delay and Start at
the same time until the appliance is in setting mode.
35
• The display shows the countdown of
the delay start that decreases with
steps of 1 hour.
• The phase indicators of the set programme go off.
• When the countdown is completed, the
programme starts.
– The indicator of the phase in operation comes on.
Opening the door while the
appliance operates
If you open the door, the appliance stops.
When you close the door, the appliance
continues from the point of interruption.
Starting a programme without
delay start
Cancelling the delay start while
the countdown operates
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate the
appliance.
3. Close the appliance door.
4. Make sure that the appliance is in setting mode.
5. Press Program again and again until
the indicator of the programme that
you want to set comes on.
• The programme duration flashes in
the display.
• The phase indicators of the set programme come on.
6. If you want, you can set the options.
7. Press Start. The programme starts.
• Only the indicator of the phase in
operation stays on.
• The display shows the programme
duration that decreases with steps
of 1 minute.
Press Delay again and again until:
• The display shows the programme duration.
• The phase indicators come on.
• The programme starts.
Starting a programme with
delay start
1. Set the programme and the options.
2. Press Delay again and again until the
display shows the delay time you want
to set (from 1 to 24 hours).
• The delay time flashes in the display.
• The delay indicator is on.
3. Press Start. The countdown starts.
Cancelling the programme
Press and hold Delay and Start at the
same time until:
• All the programme indicators come on.
• The display shows 2 horizontal status
bars.
Make sure that there is detergent
in the detergent dispenser before
you start a new programme.
At the end of the programme
When the programme is completed, the
end indicator is on and the display shows
0.
1. Open the appliance door.
2. Press the on/off button to deactivate
the appliance.
3. Close the water tap.
If you do not press the on/off button, the Auto Off device automatically deactivates the appliance after some minutes. This
helps to decrease the energy consumption.
36
• For better drying results, keep the appliance door ajar for some minutes.
• Let the dishes become cold before you
remove them from the appliance. Hot
dishes can be easily damaged.
• First remove the items from the lower
basket, then from the upper basket.
There can be water on the sides
and on the door of the appliance.
Stainless steel becomes cool
more quickly than the dishes.
ENGLISH
37
CARE AND CLEANING
WARNING!
Dirty filters and clogged spray
arms decrease the washing results.
Make a check regularly and, if
necessary, clean them.
Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from
the mains socket.
CLEANING THE FILTERS
1.
A1
Turn the filter (A) counterclockwise and remove it.
To disassemble the filter (A),
pull apart (A1) and (A2).
Remove the filter (B).
Wash the filters with water.
Put the filter (B) to its initial position. Make sure that it assembles correctly under the two
guides (C).
Assemble the filter (A) and put
it into position in filter (B). Turn
it clockwise until it locks.
A2
An incorrect position of the
filters can cause bad washing results and damage to
the appliance.
C
C
A
B
2.
3.
4.
5.
6.
CLEANING THE SPRAY ARMS
Do not remove the spray arms.
If the holes in the spray arms are clogged,
remove remaining parts of soil with a thin
pointed object.
EXTERNAL CLEANING
Clean the appliance with a moist soft
cloth.
Only use neutral detergents. Do not use
abrasive products, abrasive cleaning pads
or solvents.
38
TROUBLESHOOTING
The appliance does not start or it stops
during operation.
First try to find a solution to the problem
(refer to the table). If not, contact the
Service.
With some problems, the display shows
an alarm code:
•
- The appliance does not fill with
water.
•
- The appliance does not drain the
water.
•
- The anti-flood device is on.
WARNING!
Deactivate the appliance before
you make the checks.
Problem
Possible cause
Possible solution
The programme
does not start.
The mains plug is not connected in the mains socket.
Connect the mains plug.
The appliance door is open. Close the appliance door.
The appliance does
not fill with water.
The appliance does
not drain the water.
You did not press Start.
Press Start.
The fuse in the fuse box is
damaged.
Replace the fuse.
The delay start is set.
Cancel the delay start or
wait for the end of the
countdown.
The water tap is closed.
Open the water tap.
The water pressure is too
low.
Contact your local water authority.
The water tap is clogged or
there is limescale on it.
Clean the water tap.
The filter in the water inlet
hose is clogged.
Clean the filter.
The water inlet hose has a
kink or a bend.
Make sure that the position
of the hose is correct.
The anti-flood device is on.
There are water leakages in
the appliance.
Close the water tap and
contact the Service.
The sink spigot is clogged.
Clean the sink spigot.
The water drain hose has a
kink or a bend.
Make sure that the position
of the hose is correct.
After the checks are completed, activate
the appliance. The programme continues
from the point of interruption.
If the problem occurs again, contact the
Service.
If the display shows other alarm codes,
contact the Service.
ENGLISH
39
THE WASHING RESULTS AND DRYING RESULTS ARE NOT
SATISFACTORY
Problem
Possible cause
Possible solution
The dishes are not
clean.
The filters are clogged.
Clean the filters.
The filters are not correctly
assembled and installed.
Make sure that the filters are
correctly assembled and installed.
The spray arms are clogged.
Remove remaining soil with a
thin pointed object.
The programme was not
applicable for the type of
load and soil.
Make sure that the programme is applicable for the
type of load and soil.
Incorrect position of the
items in the baskets. Water
could not wash all items.
Make sure that the position
of the items in the baskets is
correct and that the water
can easily wash all items.
The spray arms could not
turn freely.
Make sure that the position
of the items in the baskets is
correct and does not cause
the blockage of the spray
arms.
The quantity of detergent
was not sufficient.
Make sure that you add the
correct quantity of detergent
in the dispenser before you
start a programme.
There was no detergent in
the detergent dispenser.
Make sure that you add detergent in the dispenser before you start a programme.
The salt container is empty.
Make sure that there is dishwasher salt in the salt container.
The set level of the water
softener is incorrect.
Make sure that the set level
of the water softener agrees
with the water hardness in
your area.
The cap of the salt container is loose.
Tighten the cap.
The released quantity of
rinse aid is too much.
Decrease the released quantity of rinse aid
.
Limescale particles
on the dishes.
Whitish streaks and
stains or bluish layers on glasses and
dishes.
40
Problem
Dry water drop
stains on glasses
and dishes.
Possible cause
Possible solution
The quantity of detergent
was too much.
Make sure that you add the
correct quantity of detergent
in the dispenser before you
start a programme.
The released quantity of
rinse aid was not sufficient .
Increase the released quantity of rinse aid.
The quality of the detergent Try a different brand of decan be the cause.
tergent.
The dishes are wet.
• The programme had no
drying phase.
• The programme had a
low temperature drying
phase.
For better drying results,
keep the door ajar for some
minutes.
The dishes are wet
and matt.
The rinse aid dispenser is
empty.
Make sure that there is rinse
aid in the rinse aid dispenser.
The quality of the rinse aid
can be the cause.
Try a different brand of rinse
aid.
The quality of the combi
detergent tablets can be
the cause.
• Try a different brand of
combi detergent tablets.
• Activate the rinse aid dispenser and use the rinse
aid together with the combi detergent tablets.
Activating the rinse aid
dispenser with the multitab
function activated
1. Press the on/off button to activate the
appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode. Refer to ‘SETTING AND
STARTING A PROGRAMME’.
3. Press and hold Delay and Start at the
same time until the indicators (A), (B)
and (C) flash.
4. Press Option .
• The indicators (A) and (C) go off.
• The indicator (B) continues to flash.
• The display shows the setting of the
rinse aid dispenser.
Off
On
5. Press Option to change the setting.
6. Deactivate the appliance to confirm.
7. Adjust the released quantity of rinse
aid.
8. Fill the rinse aid dispenser.
ENGLISH
41
INSTALLATION
WARNING!
Refer to “SAFETY INFORMATION”.
INSTALLATION UNDER A KITCHEN COUNTER
1.
Make sure that the dimensions
of the recess agree with the dimensions in the figure.
2. Put the appliance adjacent to
a water tap and a water drain.
570-600 mm
820 mm
600 mm
3.
4.
1
5.
2
3
4
Remove the worktop of the
appliance.
Loosen or tighten the adjustable feet for a correct level of
the appliance.
With a correct level the appliance door closes and seals
correctly.
Install the appliance under the
kitchen counter.
42
WATER DRAIN CONNECTION
max. 850 mm
max.
4000 mm
min. 400 mm
Connect the water drain hose to:
• The sink spigot. Attach the water drain
hose under the kitchen counter. This
prevents that waste water from the sink
goes back to the appliance.
• A stand pipe with vent-hole. The internal diameter must be minimum 40 mm.
Remove the sink plug when the appliance
drains. This prevents water to go back to
the appliance.
An extension hose for the water drain
hose must be shorter than 2 m and with
the same diameter as the water drain
hose.
If you connect the water drain hose to a
trap spigot under the sink, remove the
plastic membrane (A). A not complete removal of the membrane causes a blockage in the spigot and problems with
drain.
The appliance has a non-return valve that
prevents dirty water to go back to the appliance. If there is a non-return valve in
the sink spigot, remove it to prevent the
appliance to drain incorrectly.
A
TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
Width / Height / Depth (mm)
Electrical connection
Refer to the rating plate.
Voltage
596 / 850 / 610
220-240 V
Frequency
Water supply pressure
Min. / max. (bar / MPa)
Water supply 1)
Cold water or hot water2)
Capacity
Place settings
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4'' thread.
2) If the hot water comes from alternative sources of energy, (e.g. solar panels, aeolian
energy), use the hot water supply to decrease energy consumption.
12
FRANÇAIS
43
SOMMAIRE
45
47
48
49
50
51
55
58
59
62
63
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
BANDEAU DE COMMANDE
PROGRAMMES
OPTIONS
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
UTILISATION QUOTIDIENNE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
INSTALLATION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les
ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE POUR CONSULTER:
- Produits
- Brochures
- Notices d'utilisation
- Dépannage
- Informations sur le service après-vente
www.aeg.com
LÉGENDE
Avertissement – Informations importantes sur la sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
44
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos
appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme
d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui
soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles
aux sacs à linge délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Lorsque vous contactez le service après-vente, assurez-vous de disposer des
données suivantes. Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique.
Modèle
PNC
Numéro de série
FRANÇAIS
45
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil,
lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures
liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET
DES PERSONNES
VULNÉRABLES
Raccordement à l'arrivée d'eau
• Veillez à ne pas endommager les
tuyaux de circulation d'eau.
• Avant de brancher l'appareil à des
tuyaux neufs ou n'ayant pas servi depuis longtemps, laissez couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit propre.
• Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous de l'absence
de fuites.
•
AVERTISSEMENT
Risque d'asphyxie, de blessure ou
d'invalidité permanente.
• Cet appareil n'est pas conçu pour être
utilisé par des personnes (y compris des
enfants) dont les facultés physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites,
ou qui manquent d'expérience et de
connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les
supervise ou leur donne des instructions sur la manière de l'utiliser. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de la porte de l'appareil lorsque
celle-ci est ouverte.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Cet appareil doit être installé par
un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez
pas dans un endroit où la température
ambiante est inférieure à 0 °C.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
AVERTISSEMENT
Tension dangereuse.
Le tuyau d'arrivée d'eau comporte une
soupape de sécurité et une gaine avec
un câble d'alimentation intérieur.
• Si le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé, débranchez immédiatement la
fiche de la prise secteur. Contactez le
service après-vente pour remplacer le
tuyau d'arrivée d'eau.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT
Risque d'incendie ou d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si
ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises
ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d’alimentation. Con-
46
tactez le service après-vente ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
• Ne connectez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de
courant est accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez pas sur le câble électrique pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours sur
la prise.
UTILISATION
AVERTISSEMENT
Risque de blessure.
• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Placez les couteaux et les couverts avec
des bouts pointus dans le panier à couverts avec les pointes tournées vers le
bas ou en position horizontale.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans surveillance pour éviter tout
risque de chute.
• Ne montez pas sur la porte ouverte de
votre appareil ; ne vous asseyez pas
dessus.
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle sont dangereux. Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.
• Ne buvez pas l'eau de l'appareil ; ne
jouez pas avec.
• N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil
avant la fin du programme. Il peut rester du produit de lavage sur la vaisselle.
AVERTISSEMENT
Risque d'électrocution, d'incendie
ou de brûlures.
• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits
inflammables à l'intérieur, à proximité
ou sur l'appareil.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• De la vapeur chaude peut s'échapper
de l'appareil si vous ouvrez la porte
pendant le déroulement d'un programme.
MISE AU REBUT
AVERTISSEMENT
Risque de blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage de
la porte pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
FRANÇAIS
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
2
1
3
13
12
11
10 9
1 Plan de travail
2 Bras d'aspersion supérieur
3 Bras d'aspersion intermédiaire
4 Bras d'aspersion inférieur
5 Filtres
6 Plaque signalétique
7 Réservoir de sel régénérant
8 Sélecteur de dureté de l'eau
9 Distributeur de liquide de rinçage
10 Distributeur de produit de lavage
11 Panier à couverts
12 Panier inférieur
13 Panier supérieur
8
7
6
5
4
47
48
BANDEAU DE COMMANDE
2
1
3
A B C
9
4
8
5
6
7
1 Touche Marche/Arrêt
6 Touche Delay
2 Guide des programmes
7 Touche Start
3 Touche Program
4 Voyants des programmes
8 Voyants
9 Touche Option
5 Écran
Voyants
Description
Voyant « Tout en 1 ».
Voyant ExtraHygiene.
Voyant de phase de lavage.
Voyant de phase de rinçage.
Voyant de phase de séchage.
Voyant de fin.
Voyant du réservoir de liquide de rinçage. Ce voyant est éteint pendant le déroulement du programme.
Voyant du réservoir à sel régénérant. Ce voyant est
éteint pendant le déroulement du programme.
Voyant de départ différé.
Voyant de porte. Il s'allume lorsque la porte n'est
pas fermée.
FRANÇAIS
49
PROGRAMMES
Programme
Degré de salissure
Type de charge
Phases des program- Options
mes
Tous
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage à 45 °C ou
70 °C
Rinçage
Séchage
Très sale
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage à 70 °C
Rinçage
Séchage
3)
Normalement sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage à 50 °C
Rinçage
Séchage
4)
Légèrement sale
Vaisselle et couverts
Lavage à 60 °C
Rinçage
ExtraHygiene
Normalement sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage à 50 °C
Rinçage
Séchage
ExtraHygiene
1)
2)
5)
ExtraHygiene
1) L'appareil est sensible au degré de saleté et à la quantité d'articles qui se trouvent dans les
paniers. Il règle automatiquement la température ainsi que le volume d'eau, la
consommation d'énergie et la durée du programme.
2) Ce programme inclut l'option ExtraHygiene.
3) C'est le programme de lavage le plus silencieux. La pompe fonctionne très lentement afin
de réduire le bruit. En raison de la faible vitesse, ce programme est long.
4) Ce programme vous permet de laver une charge de vaisselle légèrement sale. Il offre de
bons résultats de lavage en peu de temps.
5) Il s'agit du programme standard pour les instituts de tests. Ce programme vous permet
d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la vaisselle et les couverts
normalement sales.
Valeurs de consommation
Programme1)
Énergie (KWh)
Eau (l)
0.9 - 1.7
8 - 15
1.5 - 1.6
13 - 14
1.1 - 1.2
9 - 11
0.9
9
0.90 - 0.91
9.8 - 10
1) L'affichage indique la durée du programme.
La durée du programme et les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la
pression et de la température de l'eau, des variations de l'alimentation électrique, de la
quantité de vaisselle chargée ainsi que des options sélectionnées.
50
OPTIONS
FONCTION « TOUT EN 1 »
Activez cette fonction uniquement si vous
utilisez des pastilles de détergent multifonctions.
Cette fonction désactive le débit du liquide de rinçage et du sel. Les voyants correspondants sont éteints.
La durée du programme peut augmenter.
EXTRAHYGIENE
Avec cette fonction, la vaisselle est plus
propre. Au cours de la phase de rinçage,
la température se maintient à 70 °C pendant 10 à 14 minutes.
ACTIVATION DES OPTIONS
• Activez ou désactivez les options avant
de démarrer un programme. Vous ne
pouvez pas activer ni désactiver les options pendant le déroulement d'un programme.
Appuyez
sur la touche Option.
1 fois
activée
désactivée
2 fois
désactivée
activée
3 fois
activée
activée
4 fois
désactivée
désactivée
Si vous arrêtez d'utiliser des pastilles
de détergent multifonctions, avant de
commencer à utiliser séparément du
produit de lavage, du liquide de
rinçage et du sel régénérant, effectuez
ces étapes :
1. Désactivez la fonction « Tout en 1 ».
2. Réglez l'adoucisseur d'eau au niveau
maximum.
3. Assurez-vous que le réservoir de sel
régénérant et le distributeur de liquide de rinçage sont pleins.
4. Démarrez le programme le plus court
par une phase de rinçage, sans produit de lavage ni vaisselle.
5. Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction
de la dureté de l'eau de votre région.
6. Ajustez la quantité de liquide de rinçage libérée.
FRANÇAIS
51
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Assurez-vous que le niveau réglé pour
l'adoucisseur d'eau est compatible
avec la dureté de l'eau de votre région. Dans le cas contraire, réglez
l'adoucisseur d'eau. Contactez votre
compagnie des eaux pour connaître la
dureté de l'eau de votre région.
2. Remplissez le réservoir de sel régénérant.
3. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.
4. Ouvrez le robinet d'eau.
5. Des résidus de traitement peuvent
subsister dans votre lave-vaisselle. Démarrez un programme pour les supprimer. N'utilisez pas de produit de lavage et ne chargez pas les paniers.
RÉGLAGE DE L'ADOUCISSEUR
D'EAU
L'eau dure contient une grande quantité
de minéraux pouvant endommager l'appareil et donner de mauvais résultats de
lavage. L'adoucisseur d'eau neutralise ces
minéraux.
Le sel régénérant préserve la propreté et
le bon état de l'adoucisseur d'eau. Reportez-vous au tableau pour régler l'adoucisseur d'eau au niveau adapté. Il garantit
que l'adoucisseur d'eau utilise la quantité
correcte de sel régénérant et d'eau.
L'adoucisseur d'eau doit être réglé manuellement et électroniquement.
Si vous utilisez des pastilles de détergent multifonctions, activez la
fonction « Tout en 1 ». Ces pastilles contiennent du produit de lavage, du liquide de rinçage et
d'autres adjuvants. Assurez-vous
que ces pastilles sont adaptées à
la dureté de l'eau de votre région.
Reportez-vous aux instructions figurant sur l'emballage de ces produits.
Adoucisseur d'eau
réglage
Dureté de l'eau
Degrés
allemands
(°dH)
Degrés
français
(°fH)
mmol/l
Degrés
Clarke
Manuel
Électronique
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Réglage d'usine.
52
2) Ne pas utiliser de sel à ce niveau.
Réglage manuel
Tournez le sélecteur de dureté de l'eau
sur la position 1 ou 2.
Réglage électronique
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour mettre en fonctionnement l'appareil.
2. Assurez-vous que l'appareil est en mode Programmation. Reportez-vous au
chapitre « RÉGLAGE ET DÉPART
D'UN PROGRAMME ».
3. Maintenez appuyées les touches Delay et Start simultanément jusqu'à ce
que les voyants (A), (B) et (C) clignotent.
4. Appuyez sur Program.
• Les voyants (B) et (C) s'éteignent.
• Le voyant (A) continue à clignoter.
• L'écran indique le réglage de
l'adoucisseur d'eau. Exemple :
= niveau 5.
5. Appuyez sur Program à plusieurs reprises pour modifier le réglage.
6. Mettez à l'arrêt l'appareil pour confirmer.
FRANÇAIS
53
REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR DE SEL RÉGÉNÉRANT
ATTENTION
Utilisez uniquement du sel régénérant pour lave-vaisselle. D'autres produits peuvent endommager l'appareil.
De l'eau et du sel peuvent sortir
du réservoir de sel régénérant
lorsque vous le remplissez. Risque
de corrosion. Afin d'éviter cela,
après avoir rempli le réservoir de
sel régénérant, démarrez un programme.
1.
2.
3.
4.
5.
Tournez le couvercle vers la gauche
et ouvrez le réservoir de sel régénérant.
Mettez 1 litre d'eau dans le réservoir
de sel régénérant (uniquement la première fois).
Remplissez le réservoir avec du sel régénérant.
Enlevez le sel qui se trouve autour de
l'ouverture du réservoir de sel régénérant.
Tournez le couvercle vers la droite
pour fermer le réservoir de sel régénérant.
54
REMPLISSAGE DU DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE
ATTENTION
Utilisez uniquement du liquide de
rinçage pour lave-vaisselle. D'autres produits peuvent endommager l'appareil.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
Lors de la dernière phase de rinçage, le liquide de rinçage permet
de sécher la vaisselle sans laisser
de traînées ni de taches.
C
D
1.
Appuyez sur le bouton d'ouverture
(D) pour ouvrir le couvercle (C).
2. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage (A), en ne dépassant pas la
marque « max ».
3. Si le liquide de rinçage déborde,
épongez-le avec un chiffon absorbant
pour éviter tout excès de mousse.
4. Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le bouton d'ouverture se verrouille correctement.
Vous pouvez tourner le sélecteur
de quantité délivrée (B) entre la
position 1 (quantité minimale) et
la position 4 (quantité maximale).
FRANÇAIS
55
UTILISATION QUOTIDIENNE
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil. Assurez-vous
que l'appareil est en mode Programmation. Reportez-vous au chapitre
« RÉGLAGE ET DÉPART D'UN PROGRAMME ».
• Si le voyant du réservoir de sel régénérant est allumé, remplissez celuici.
• Si le voyant du liquide de rinçage
est allumé, remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
3. Chargez les paniers.
4. Ajoutez du produit de lavage.
5. Réglez et lancez le programme adapté
au type de vaisselle et au degré de salissure.
CHARGEMENT DES PANIERS
Reportez-vous à la brochure fournie pour consulter des exemples
de charge des paniers.
• Utilisez uniquement cet appareil pour
laver des articles qui peuvent passer au
lave-vaisselle.
• Ne mettez pas dans le lave-vaisselle
des articles en bois, en corne, en aluminium, en étain et en cuivre.
• Ne placez pas dans l'appareil des objets pouvant absorber l'eau (éponges,
chiffons de nettoyage).
• Enlevez les restes d'aliments sur les articles.
• Laissez tremper les casseroles contenant des restes d'aliments brûlés.
• Chargez les articles creux (tasses, verres
et casseroles) en les retournant.
• La vaisselle et les couverts ne doivent
pas être insérés les uns dans les autres
ni se chevaucher. Mélangez les cuillères
avec d'autres couverts.
• Vérifiez que les verres ne se touchent
pas pour éviter qu'ils ne se brisent.
• Placez les petits articles dans le panier
à couverts.
• Placez les objets légers dans le panier
supérieur. Disposez-les de façon à ce
qu'ils ne puissent pas se retourner.
• Assurez-vous que les bras d’aspersion
tournent librement avant de lancer un
programme.
UTILISATION DU PRODUIT DE LAVAGE
ATTENTION
Utilisez uniquement des produits
de lavage pour lave-vaisselle.
B
30
1.
MAX
+
32
C
-
1
20
4
A
2.
3.
4.
5.
Appuyez sur le bouton d'ouverture (B)
pour ouvrir le couvercle (C).
Versez du produit de lavage dans le
compartiment (A).
Si le programme comporte une phase
de prélavage, versez une petite quantité de produit de lavage à l'intérieur
de la porte de l'appareil.
Si vous utilisez des tablettes de détergent, placez une tablette dans le
compartiment (A).
Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le bouton d'ouverture se verrouille correctement.
56
N'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage. Reportez-vous aux instructions figurant
sur l'emballage du produit de lavage.
Les pastilles de détergent ne se
dissolvent pas complètement
avec des programmes courts et
des résidus de détergent peuvent
apparaître sur la vaisselle.
Nous recommandons d'utiliser
des pastilles de détergent avec
des programmes longs.
RÉGLAGE ET DÉPART D'UN
PROGRAMME
Mode Programmation
L'appareil doit être en mode Programmation pour effectuer certaines opérations.
L'appareil se trouve en mode Programmation lorsque, après sa mise en fonctionnement :
• Tous les voyants des programmes s'allument.
• Deux lignes horizontales apparaissent
sur l'écran.
Si le bandeau de commande indique
d'autres conditions, maintenez appuyées
simultanément les touches Delay et Start
jusqu'à ce que l'appareil se mette en mode Programmation.
Démarrage d'un programme
sans départ différé
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour mettre en fonctionnement l'appareil.
3. Fermez la porte de l'appareil.
4. Assurez-vous que l'appareil est en mode Programmation.
5. Appuyez sur Program à plusieurs reprises jusqu'à ce que le voyant du programme que vous souhaitez sélectionner s'allume.
• La durée du programme clignote
sur l'affichage.
• Les voyants des phases correspondant au programme sélectionné
s'allument.
6. Si vous le souhaitez, vous pouvez définir des options.
7. Appuyez sur Start. Le programme démarre.
• Seul le voyant correspondant à la
phase en cours reste allumé.
• L'affichage indique le décompte de
la durée du programme par intervalles d'une minute.
Démarrage d'un programme
avec départ différé
1. Sélectionnez le programme et les options.
2. Appuyez sur Delay à plusieurs reprises
jusqu'à ce que l'affichage indique la
durée du départ différé sur vous souhaitez régler (de 1 à 24 heures).
• La durée du départ différé clignote
sur l'affichage.
• Le symbole correspondant au départ différé s'allume.
3. Appuyez sur Start. Le décompte démarre.
• L'affichage indique le décompte du
départ différé par intervalles d'une
heure.
• Les voyants des phases correspondant au programme sélectionné
s'éteignent.
• Lorsque le décompte est terminé, le
programme démarre.
– Le voyant correspondant à la phase
en cours s'allume.
Ouverture de la porte au cours
du fonctionnement de
l'appareil
Si vous ouvrez la porte, l'appareil se met
en fonctionnement. Lorsque vous refermez la porte, l'appareil reprend là où il a
été interrompu.
Annulation du départ différé au
cours du décompte
Appuyez sur Delay à plusieurs reprises
jusqu'à ce que :
• L'affichage indique la durée du programme.
• Les voyants de phase s'allument.
FRANÇAIS
• Le programme démarre.
Annulation du programme
Appuyez simultanément sur les touches
Delay et Start et maintenez-les enfoncées
jusqu'à ce que :
• Tous les voyants des programmes s'allument.
• Deux lignes horizontales s'affichent à
l'écran.
Assurez-vous que le distributeur
de produit de lavage n'est pas vide avant de démarrer un nouveau
programme de lavage.
À la fin du programme
Lorsque le programme de lavage est terminé, le voyant de fin est allumé et l'affichage indique 0.
1. Ouvrez la porte de l'appareil.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour mettre à l'arrêt l'appareil.
3. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
Si vous n'appuyez pas sur la touche Marche/Arrêt, la fonction Auto Off éteint automatiquement
l'appareil au bout de quelques
minutes. Cela permet de diminuer
la consommation d'énergie.
• Pour de meilleurs résultats de séchage,
entrouvrez la porte pendant quelques
minutes.
• Attendez que la vaisselle refroidisse
avant de la retirer du lave-vaisselle. La
vaisselle encore chaude est sensible
aux chocs.
• Déchargez d'abord le panier inférieur,
puis le panier supérieur.
Les côtés et la porte de l'appareil
peuvent être mouillés. L'acier inoxydable refroidit plus rapidement
que la vaisselle.
57
58
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT
Les filtres sales et les bras d'aspersion obstrués diminuent les résultats de lavage.
Contrôlez-les régulièrement et
nettoyez-les si nécessaire.
Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la prise secteur.
NETTOYAGE DES FILTRES
1.
C
C
2.
3.
4.
A
B
5.
A1
A2
NETTOYAGE DES BRAS
D'ASPERSION
Ne retirez pas les bras d’aspersion.
Si des résidus ont bouché les orifices des
bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide
d'un objet fin et pointu.
NETTOYAGE EXTÉRIEUR
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide.
6.
Tournez le filtre (A) vers la gauche et sortez-le.
Pour démonter le filtre (A), détachez (A1) et (A2).
Retirez le filtre (B).
Lavez les filtres à l'eau courante.
Replacez le filtre (B) dans sa
position initiale. Vérifiez qu'il
est correctement placé sous
les deux guides (C).
Assemblez le filtre (A) et mettez-le en place dans le filtre
(B). Tournez-le vers la droite
jusqu'à la butée.
Une position incorrecte
des filtres peut donner de
mauvais résultats de lavage
et endommager l'appareil.
Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits
abrasifs, de tampons à récurer ni de solvants.
FRANÇAIS
59
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
L'appareil ne démarre pas ou s'arrête en
cours de programme.
Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (reportezvous au tableau). Si vous n'y parvenez
pas, contactez le service après-vente.
Pour certaines anomalies, l'écran affiche un code d’alarme :
•
- L'appareil n'est pas approvisionné en eau.
•
•
- L'appareil ne se vidange pas.
- Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché.
AVERTISSEMENT
Éteignez l'appareil avant de procéder aux vérifications.
Problème
Cause possible
Solution possible
Le programme ne
démarre pas.
La fiche n'est pas branchée
à la prise murale.
Branchez la prise d'alimentation.
La porte de l'appareil est
ouverte.
Fermez la porte de l'appareil.
Vous n'avez pas appuyé sur
Start.
Appuyez sur Start.
Le fusible de la boîte à fusibles a grillé.
Remplacez le fusible.
Le départ différé est sélectionné.
Annulez le départ différé ou
attendez la fin du décompte.
Le robinet d'arrivée d'eau
est fermé.
Ouvrez le robinet d'eau.
L'appareil ne se
remplit pas d'eau.
La pression de l'eau est trop Contactez votre compagnie
faible.
des eaux.
Le robinet d'eau est bouché Nettoyez le robinet d'eau.
ou entartré.
L'appareil ne vidange pas l'eau.
Le filtre du tuyau d'arrivée
d'eau est bouché.
Nettoyez le filtre.
Le tuyau d'arrivée d'eau est
plié ou tordu.
Vérifiez que la position du
tuyau est correcte.
Le système de sécurité antidébordement s'est déclenché. Il y a des fuites d'eau
dans l'appareil.
Fermez le robinet d'eau et
contactez le service aprèsvente.
Le siphon de l'évier est bou- Nettoyez le siphon de
ché.
l'évier.
Le tuyau d'évacuation d'eau Vérifiez que la position du
est plié ou tordu.
tuyau est correcte.
Après avoir effectué les vérifications, mettez l'appareil en fonctionnement. Le programme reprend là où il a été interrompu.
Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
Si l'écran affiche d'autres codes d'alarme,
contactez le service après-vente.
60
LES RÉSULTATS DE LAVAGE ET DE SÉCHAGE NE SONT PAS
SATISFAISANTS
Problème
Cause possible
La vaisselle n'est pas Les filtres sont obstrués.
propre.
Solution possible
Nettoyez les filtres.
Les filtres sont mal montés
et installés.
Assurez-vous que les filtres
sont montés et installés correctement.
Les bras d'aspersion sont
obstrués.
Enlevez les résidus à l'aide
d'un objet fin et pointu.
Le programme n'était pas
adapté au type de charge
et au degré de salissure.
Assurez-vous que le programme est adapté au type
de charge et au degré de salissure.
La vaisselle est mal positionnée dans les paniers.
L'eau n'a pas pu laver toute
la vaisselle.
Vérifiez que la vaisselle est
bien placée dans les paniers
et que l'eau peut facilement
laver toute la vaisselle.
Les bras d'aspersion ne
Vérifiez que la vaisselle est
pouvaient pas tourner libre- bien placée dans les paniers
ment.
et qu'elle ne bloque pas les
bras d'aspersion.
Traces de calcaire
sur la vaisselle.
La quantité de produit de
lavage n'était pas suffisante.
Vérifiez que vous ajoutez la
bonne quantité de produit
de lavage dans le distributeur avant de démarrer un
programme.
Il n'y avait pas de produit
de lavage dans le distributeur de produit de lavage.
Vérifiez que vous ajoutez du
produit de lavage dans le
distributeur avant de démarrer un programme.
Le réservoir de sel régénérant est vide.
Vérifiez qu'il y a du sel régénérant dans le réservoir de
sel régénérant.
Le niveau réglé pour
l'adoucisseur d'eau est incorrect.
Assurez-vous que le niveau
réglé pour l'adoucisseur
d'eau correspond à la dureté
de l'eau de votre région.
Le bouchon du réservoir de
sel régénérant est dévissé.
Serrez le bouchon.
Traînées et taches
La quantité de liquide de
blanchâtres ou pelli- rinçage libérée est trop imcules bleuâtres sur
portante.
les verres et la vaisselle.
Diminuez la quantité de liquide de rinçage libérée
.
FRANÇAIS
Problème
61
Cause possible
Solution possible
La quantité de produit de
lavage était excessive.
Vérifiez que vous ajoutez la
bonne quantité de produit
de lavage dans le distributeur avant de démarrer un
programme.
La quantité de liquide de
rinçage libérée n'était pas
suffisante.
Augmentez la quantité de liquide de rinçage libérée.
Il se peut que la qualité du
produit de lavage soit en
cause.
Utilisez une autre marque de
produit de lavage.
La vaisselle est
mouillée.
• Le programme n'a pas de
phase de séchage.
• Le programme comprend
une phase de séchage à
basse température.
Pour de meilleurs résultats
de séchage, entrouvrez la
porte pendant quelques minutes.
La vaisselle est
mouillée et terne.
Le distributeur de liquide
de rinçage est vide.
Vérifiez qu'il y a du liquide
de rinçage dans le distributeur de liquide de rinçage.
Il se peut que la qualité du
liquide de rinçage soit en
cause.
Utilisez une autre marque de
liquide de rinçage.
Il se peut que la qualité des
pastilles de détergent multifonctions soit en cause.
• Utilisez une autre marque
de pastilles de détergent
multifonctions.
• Activez le distributeur de
liquide de rinçage et utilisez du liquide de rinçage
avec les pastilles de détergent multifonctions.
Traces de gouttes
d'eau séchées sur
les verres et la vaisselle.
Activation du distributeur de
liquide de rinçage lorsque la
fonction « Tout en 1 » est
activée
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour mettre en fonctionnement l'appareil.
2. Assurez-vous que l'appareil est en mode Programmation. Reportez-vous au
chapitre « RÉGLAGE ET DÉPART
D'UN PROGRAMME ».
3. Maintenez appuyées les touches Delay et Start simultanément jusqu'à ce
que les voyants (A), (B) et (C) clignotent.
4. Appuyez sur Option.
• Les voyants (A) et (C) s'éteignent.
• Le voyant (B) continue à clignoter.
• L'écran indique le réglage choisi
pour le distributeur de liquide de
rinçage.
désactivé
activé
5. Appuyez sur Option pour modifier le
réglage.
6. Mettez à l'arrêt l'appareil pour confirmer.
7. Ajustez la quantité de liquide de rinçage libérée.
8. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.
62
INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Reportez-vous au chapitre « CONSIGNES DE SÉCURITÉ ».
INSTALLATION SOUS UN PLAN DE TRAVAIL DE CUISINE
1.
Vérifiez que les dimensions de
la niche correspondent aux dimensions de l'illustration.
2. Placez l'appareil à proximité
d'un robinet d'arrivée d'eau et
d'un dispositif d'évacuation
d'eau.
570-600 mm
820 mm
600 mm
3.
4.
1
5.
2
3
4
Retirez le plan de travail de
l'appareil.
Desserrez ou serrez les pieds
réglables pour que l'appareil
soit de niveau.
La porte de l'appareil se ferme correctement lorsque l'appareil est de niveau.
Installez l'appareil sous le plan
de travail de la cuisine.
FRANÇAIS
63
RACCORDEMENT DU TUYAU DE VIDANGE
max. 850 mm
max.
4000 mm
min. 400 mm
Raccordez le tuyau de vidange au :
• Siphon de l'évier. Fixez le tuyau d'évacuation d'eau sous le plan de travail de
la cuisine. Cela empêche tout reflux des
eaux usées de l'évier vers l'appareil.
• Une conduite verticale avec évent. Le
diamètre intérieur ne doit pas être inférieur à 40 mm.
Retirez la bonde de l'évier lorsque l'appareil évacue l'eau. Cela empêche l'eau de
repartir dans l'appareil.
Un tuyau de rallonge pour le tuyau d'évacuation d'eau doit être d'une longueur inférieure à 2 m et posséder le même diamètre que le tuyau d'évacuation d'eau.
Lorsque vous raccordez le tuyau de vidange à un embout du siphon sous l'évier, retirez la membrane en plastique (A). Un retrait incomplet de la membrane provoque
un blocage dans le siphon et des problèmes d'évacuation d'eau.
L'appareil possède un clapet de retenue
qui empêche l'eau sale de retourner dans
l'appareil. Si le siphon de l'évier contient
un clapet de retenue, retirez-le pour permettre à l'appareil d'évacuer l'eau correctement.
A
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)
596 / 850 / 610
Branchement électrique Reportez-vous à la plaque signalétique.
Tension
Fréquence
Pression de l'arrivée
d'eau
Min. / max. (bar / MPa)
Arrivée d'eau 1)
Eau froide ou eau chaude2)
Capacité
Couverts
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
12
1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 pouce).
2) Si l'eau chaude est produite à partir de sources d'énergie respectueuses de
l'environnement (par exemple, panneaux solaires ou énergie éolienne), utilisez une arrivée
d'eau chaude afin de réduire la consommation d'énergie.
64
INHALT
66
68
69
70
72
73
76
79
80
84
85
SICHERHEITSHINWEISE
GERÄTEBESCHREIBUNG
BEDIENFELD
PROGRAMME
OPTIONEN
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
TÄGLICHER GEBRAUCH
REINIGUNG UND PFLEGE
FEHLERSUCHE
MONTAGE
TECHNISCHE DATEN
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das
Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
AUF UNSERER WEBSITE FINDEN SIE:
- Produkte
- Prospekte
- Gebrauchsanweisungen
- Problemlöser
- Service-Informationen
www.aeg.com
LEGENDE
Warnung - Wichtige Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
DEUTSCH
65
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist
mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind.
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu
lernen.
ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN
Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und
perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten Qualitätsansprüche erfüllt, vom
Profi-Kochgeschirr bis zu Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...
Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Wir empfehlen die Verwendung von Originalersatzteilen.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden. Die Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Modell
Produkt-Nummer (PNC)
Seriennummer
66
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie die mitgelieferte Anleitung
sorgfältig vor der Montage und dem ersten Gebrauch des Geräts durch. Der Hersteller ist nicht dafür verantwortlich, wenn
eine fehlerhafte Montage oder Verwendung Verletzungen und Schäden verursacht. Bewahren Sie die Anleitung zusammen mit dem Gerät für den zukünftigen
Gebrauch auf.
SICHERHEIT VON KINDERN
UND SCHUTZBEDÜRFTIGEN
PERSONEN
WARNUNG!
Erstickungs- und Verletzungsgefahr oder Gefahr einer dauerhaften Behinderung.
• Lassen Sie keine Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung oder
mangelndem Wissen dieses Gerät benutzen. Solche Personen müssen von
einer Person beaufsichtigt oder bei der
Bedienung des Geräts angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Lassen Sie Kinder nicht mit dem
Gerät spielen.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
von Kindern fern.
• Halten Sie alle Reinigungsmittel von
Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom
geöffneten Gerät fern.
MONTAGE
WARNUNG!
Das Gerät muss von einer Fachkraft installiert werden.
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht
auf und benutzen Sie es nicht.
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem
Ort auf, an dem die Temperatur unter 0
°C absinken kann, und benutzen Sie
das Gerät nicht, wenn die Temperatur
unter 0 °C absinken könnte.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Wasseranschluss
• Achten Sie darauf, die Wasserschläuche
nicht zu beschädigen.
• Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht
benutzte Schläuche an das Gerät anschließen, lassen Sie Wasser durch die
Schläuche fließen, bis es sauber austritt.
• Achten Sie darauf, dass beim ersten
Gebrauch des Geräts keine Undichtheiten vorhanden sind.
•
WARNUNG!
Gefährliche Spannung.
Der Wasserzulaufschlauch verfügt über
ein Sicherheitsventil und eine Ummantelung mit einem innenliegenden Netzkabel.
• Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus
der Steckdose, wenn der Wasserzulaufschlauch beschädigt ist. Wenden Sie
sich für den Austausch des Wasserzulaufschlauches an den Kundendienst.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten
Ihrer Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich andernfalls an einen
Elektriker.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
DEUTSCH
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und
Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich zum Austausch des beschädigten Netzkabels an den Kundendienst oder einen Elektriker.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät vom Stromnetz trennen
möchten. Ziehen Sie dazu immer direkt
am Netzstecker.
GEBRAUCH
WARNUNG!
Verletzungsgefahr.
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie Messer und Besteck mit
scharfen Spitzen mit der Spitze nach
unten in den Besteckkorb oder legen
Sie sie in eine waagerechte Position.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht ohne Beaufsichtigung offen stehen, damit von
der Tür keine Stolpergefahr ausgeht.
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die
offene Tür.
• Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind
gefährlich. Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen auf der Reinigungsmittelverpackung.
• Trinken Sie nicht das Wasser aus dem
Gerät und verwenden Sie es nicht zum
Spielen.
• Nehmen Sie kein Geschirr aus dem Gerät, bevor das Programm beendet ist.
Es könnte sich noch Reinigungsmittel
auf dem Geschirr befinden.
WARNUNG!
Stromschlag-, Brand- und Verbrennungsgefahr.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt sind,
im Gerät, auf dem Gerät oder in der
Nähe des Geräts.
67
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl.
• Es kann heißer Dampf aus dem Gerät
austreten, wenn Sie die Tür während
des Ablaufs eines Programms öffnen.
ENTSORGUNG
WARNUNG!
Verletzungs- oder Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie das Türschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere in dem Gerät einschließen.
68
GERÄTEBESCHREIBUNG
2
1
3
13
12
11
10 9
1 Arbeitsplatte
2 Oberer Sprüharm
3 Mittlerer Sprüharm
4 Unterer Sprüharm
5 Filter
6 Typenschild
7 Salzbehälter
8 Wasserhärtestufen-Wähler
9 Klarspülmittel-Dosierer
10 Reinigungsmittelbehälter
11 Besteckkorb
12 Unterkorb
13 Oberkorb
8
7
6
5
4
DEUTSCH
69
BEDIENFELD
2
1
3
A B C
9
4
5
8
6
7
1 Taste Ein/Aus
6 Taste Delay
2 Programmübersicht
7 Taste Start
3 Taste Program
4 Programm-Kontrolllampen
8 Kontrolllampen
9 Taste Option
5 Display
Anzeigen
Beschreibung
Kontrolllampe „Multitab“.
Kontrolllampe „ExtraHygiene“.
Kontrolllampe „Hauptspülgang“.
Kontrolllampe „Klarspülphase“.
Kontrolllampe „Trocknungsphase“.
Kontrolllampe „Programmende“.
Kontrolllampe „Klarspülmittel“. Diese Kontrolllampe erlischt während des Programmbetriebs.
Kontrolllampe „Salz“. Diese Kontrolllampe erlischt
während des Programmbetriebs.
Kontrolllampe „Zeitvorwahl“.
Kontrolllampe „Tür“. Leuchtet auf, wenn die Tür offen ist.
70
PROGRAMME
Programm
Verschmutzungsgrad
Beladung
Programmphasen
Optionen
Alle
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang 45 °C
oder 70 °C
Spülgänge
Trocknen
ExtraHygiene
Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang 70 °C
Spülgänge
Trocknen
3)
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
Hauptspülgang 50 °C
Spülgänge
Trocknen
4)
Vor Kurzem benutz- Hauptspülgang 60 °C
tes Geschirr
Spülgang
Geschirr und Besteck
ExtraHygiene
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
ExtraHygiene
1)
2)
5)
Vorspülen
Hauptspülgang 50 °C
Spülgänge
Trocknen
1) Das Gerät erkennt den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrteile in den
Körben. Es stellt dann automatisch die Wassertemperatur und -menge, den
Energieverbrauch und die Programmdauer ein.
2) Dieses Programm enthält die Option ExtraHygiene.
3) Dies ist das leiseste Spülprogramm. Die Pumpe arbeitet mit einer sehr niedrigen Drehzahl,
um das Geräusch zu verringern. Auf Grund der niedrigen Drehzahl verlängert sich die
Programmdauer.
4) Mit diesem Programm können Sie vor Kurzem benutztes Geschirr spülen. Sie erhalten ein
gutes Spülergebnis in einer kurzen Zeit.
5) Dies ist das Standardprogramm für Prüfinstitute. Dieses Programm gewährleistet den
wirtschaftlichsten Wasser- und Energieverbrauch für normal verschmutztes Geschirr und
Besteck. Informationen zu den Testdaten finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
Verbrauchswerte
Programm1)
Energie (kWh)
Wasser (l)
0.9 - 1.7
8 - 15
1.5 - 1.6
13 - 14
1.1 - 1.2
9 - 11
0.9
9
0.90 - 0.91
9.8 - 10
1) Das Display zeigt die Programmdauer an.
DEUTSCH
Druck und Temperatur des Wassers, die Schwankungen in der Stromversorgung, die
ausgewählten Optionen und die Geschirrmenge können die Programmdauer und die
Verbrauchswerte verändern.
71
72
OPTIONEN
MULTITAB-FUNKTION
Schalten Sie diese Funktion nur ein, wenn
Sie Kombi-Reinigungstabletten verwenden.
Die Funktion Multitab sperrt automatisch
die Zufuhr von Klarspülmittel und Salz.
Die entsprechenden Anzeigen sind ausgeschaltet.
Die Programmdauer kann sich verlängern.
EXTRAHYGIENE
Diese Funktion sorgt für hygienischere Ergebnisse. Während der Spülphase wird
die Temperatur für 10 bis 14 Minuten auf
70 °C gehalten.
EINSCHALTEN DER
OPTIONEN
• Schalten Sie die Optionen vor dem Programmstart ein oder aus. Sie können
die Funktionen nicht ein- oder ausschalten, wenn ein Programm angelaufen ist.
Drücken
Sie die
OptionTaste
Einmal
ein
aus
Zweimal
aus
ein
Dreimal
ein
ein
Viermal
aus
aus
Wenn Sie nicht länger KombiReinigungstabletten verwenden, führen
Sie die folgenden Schritten aus, bevor
Sie ein anderes Reinigungsmittel, einen
anderen Klarspüler oder ein anderes
Geschirrspülersalz verwenden:
1. Schalten Sie die Funktion „Multitab“
aus.
2. Stellen Sie den Wasserenthärter auf
die höchste Stufe ein.
3. Stellen Sie sicher, dass der Salzbehälter und der Klarspülmittel-Dosierer
voll sind.
4. Starten Sie das kürzeste Programm mit
einem Klarspülgang ohne Reinigungsmittel und ohne Geschirr.
5. Stellen Sie den Wasserenthärter entsprechend der Wasserhärte in Ihrem
Gebiet ein.
6. Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.
DEUTSCH
73
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
1. Prüfen Sie, ob die Einstellung des
Wasserenthärters der Wasserhärte in
Ihrem Gebiet entspricht. Stellen Sie
ihn bei Bedarf entsprechend ein. Wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen, um die
Wasserhärte in Ihrem Gebiet zu erfahren.
2. Füllen Sie den Salzbehälter.
3. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer
mit Klarspülmittel.
4. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
5. Möglicherweise haben sich im Gerät
Verarbeitungsrückstände angesammelt. Starten Sie ein Programm, um
diese zu entfernen. Verwenden Sie
kein Reinigungsmittel und beladen Sie
die Körbe nicht.
EINSTELLEN DES
WASSERENTHÄRTERS
Hartes Wasser enthält viele Mineralien,
die das Gerät beschädigen können und
zu schlechten Spülergebnissen führen.
Der Wasserenthärter neutralisiert diese
Mineralien.
Das Geschirrspülsalz hält den Wasserenthärter sauber und in gutem Zustand. Beachten Sie für die richtige Einstellung des
Wasserenthärters nachfolgende Tabelle.
Sie stellt sicher, dass der Wasserenthärter
die richtige Menge Geschirrspülsalz und
Wasser verwendet.
Sie müssen den Wasserenthärter
manuell und elektronisch einstellen.
Schalten Sie die Funktion Multitab
ein, wenn Sie Kombi-Reinigungstabletten verwenden. Diese Tabletten enthalten das Reinigungsmittel, Klarspülmittel und andere
Zusätze. Achten Sie darauf, dass
die Tabletten der Wasserhärte in
Ihrer Region entsprechen. Beachten Sie die Anweisungen auf der
Reinigungsmittelverpackung.
WasserenthärterEinstellung
Wasserhärte
Deutsche
Wasserhärtegrade
(°dH)
Französische
Wasserhärtegrade
(°fH)
mmol/l
Clarke
Wasserhärtegrade
Manuell
Elektronisch
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
74
1) Werkseinstellung.
2) Verwenden Sie kein Salz bei diesen Werten.
Manuelle Einstellung
Stellen Sie den Wasserhärtestufen-Wähler
auf Stufe 1 oder 2.
Elektronische Einstellung
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das
Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Einstellmodus befindet. Siehe
„EINSTELLEN UND STARTEN EINES
PROGRAMMS“.
3. Halten Sie Delay und Start gleichzeitig gedrückt, bis die Kontrolllampen
(A), (B) und (C) blinken.
4. Drücken Sie Program.
• Die Kontrolllampen (B) und (C) erlöschen.
• Die Kontrolllampe (A) blinkt weiterhin.
• Das Display zeigt die Einstellung
des Wasserenthärters an. Beispiel:
= Stufe 5.
5. Drücken Sie zur Einstellungsänderung
wiederholt die Taste Program.
6. Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung aus.
FÜLLEN DES SALZBEHÄLTERS
VORSICHT!
Verwenden Sie nur Spezialsalz für
Geschirrspüler. Andere Produkte
können das Gerät beschädigen.
Beim Befüllen des Salzbehälters
können Wasser und Salz austreten. Korrosionsgefahr. Starten Sie
ein Programm, nachdem Sie den
Salzbehälter befüllt haben, um die
Korrosion zu vermeiden.
1.
2.
3.
4.
5.
Drehen Sie den Deckel gegen den
Uhrzeigersinn und öffnen Sie den
Salzbehälter.
Füllen Sie 1 Liter Wasser in den Salzbehälter (nur beim ersten Mal).
Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
Entfernen Sie das Salz, das sich um
die Öffnung des Salzbehälters herum
angesammelt hat.
Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, um den Salzbehälter zu schließen.
DEUTSCH
75
FÜLLEN DES KLARSPÜLMITTEL-DOSIERERS
VORSICHT!
Verwenden Sie nur Klarspülmittel
für Geschirrspüler. Andere Produkte können das Gerät beschädigen.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
Das Klarspülmittel während der
letzten Spülphase lässt das Geschirr ohne Streifen und Flecken
trocknen.
C
D
1.
Drücken Sie die Entriegelungstaste
(D), um den Deckel (C) zu öffnen.
2. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer
(A) nicht über die Marke „max“ hinaus.
3. Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel mit einem saugfähigen Tuch
auf, um zu große Schaumbildung zu
vermeiden.
4. Schließen Sie den Deckel. Achten Sie
darauf, dass die Entriegelungstaste
einrastet.
Sie können den Regler der Zugabemenge (B) zwischen Position 1
(geringste Menge) und Position 4
(größte Menge) einstellen.
76
TÄGLICHER GEBRAUCH
1. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das
Gerät einzuschalten. Stellen Sie sicher,
dass sich das Gerät im Einstellmodus
befindet. Siehe „EINSTELLEN UND
STARTEN EINES PROGRAMMS“.
• Füllen Sie den Salzbehälter auf,
wenn die Salz-Kontrolllampe leuchtet.
• Leuchtet die Klarspülmittel-Kontrolllampe, füllen Sie den KlarspülmittelDosierer.
3. Beladen Sie die Körbe.
4. Füllen Sie Reinigungsmittel ein.
5. Stellen Sie je nach Beladung und Verschmutzungsgrad das passende Programm ein.
BELADEN DER KÖRBE
Beispiele für die Beladung der
Körbe finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
• Spülen Sie in diesem Gerät keine Gegenstände, die Wasser aufnehmen können (Schwämme, Geschirrtücher usw.).
• Entfernen Sie Speisereste vom Geschirr.
• Weichen Sie eingebrannte Essensreste
ein.
• Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B. Tassen,
Gläser, Pfannen) mit der Öffnung nach
unten ein.
• Stellen Sie sicher, dass Geschirr und
Besteck nicht aneinander haften. Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck.
• Achten Sie darauf, dass Gläser einander
nicht berühren.
• Ordnen Sie kleine Gegenstände in den
Besteckkorb ein.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände im
Oberkorb an. Achten Sie darauf, dass
diese nicht verrutschen können.
• Vergewissern Sie sich, dass sich die
Sprüharme ungehindert bewegen können, bevor Sie ein Programm starten.
• Spülen Sie im Gerät nur spülmaschinenfestes Geschirr.
• Spülen Sie im Gerät keine Geschirrteile
aus Holz, Horn, Aluminium, Zinn oder
Kupfer.
VERWENDUNG DES REINIGUNGSMITTELS
VORSICHT!
Verwenden Sie ausschließlich speziell für Geschirrspüler bestimmte
Reinigungsmittel.
B
30
MAX
+
32
-
1
20
4
A
1.
2.
C
3.
4.
5.
Drücken Sie die Entriegelungstaste
(B), um den Deckel (C) zu öffnen.
Füllen Sie das Reinigungsmittel in
den Behälter (A).
Wenn das Programm einen Vorspülgang hat, schütten Sie eine kleine
Menge Reinigungsmittel auf die Innenseite der Gerätetür.
Wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, legen Sie diese in den Reinigungsmittelbehälter (A).
Schließen Sie den Deckel. Achten Sie
darauf, dass die Entriegelungstaste
einrastet.
DEUTSCH
Verwenden Sie nicht mehr als die
angegebene Reinigungsmittelmenge. Siehe hierzu die Angaben
auf der Reinigungsmittelverpackung.
Geschirrspüler-Tabs lösen sich bei
kurzen Programmen nicht vollständig auf, sodass Reinigungsmittelreste auf dem Geschirr haften bleiben können.
Wir empfehlen daher, Geschirrspüler-Tabs nur bei langen Programmen zu verwenden.
EINSTELLEN UND STARTEN
EINES PROGRAMMS
Einstellmodus
Das Gerät muss sich für einige Einstellungen im Einstellmodus befinden.
Das Gerät ist im Einstellmodus, wenn
nach dem Einschalten:
• Alle Programmanzeigen leuchten.
• Im Display zwei horizontale Balken angezeigt werden.
Wenn im Bedienfeld andere Bedingungen angezeigt werden, halten Sie gleichzeitig Delay und Start gedrückt, bis sich
das Gerät im Einstellmodus befindet.
Starten eines Programms ohne
Zeitvorwahl
1. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das
Gerät einzuschalten.
3. Schließen Sie die Gerätetür.
4. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Einstellmodus befindet.
5. Drücken Sie Program wiederholt, bis
die Kontrolllampe des gewünschten
Programms leuchtet.
• Die Programmdauer blinkt im Display.
• Die Phasen-Anzeigen des eingestellten Programms leuchten.
6. Stellen Sie nach Bedarf die Optionen
ein.
7. Drücken Sie Start. Das Programm
startet.
• Es leuchtet nur noch die Anzeige
der laufenden Programmphase.
77
• Das Display zeigt die Programmdauer an, die in 1-Minuten-Schritten
zurückgezählt wird.
Starten eines Programms mit
Zeitvorwahl
1. Wählen Sie das Programm und die gewünschten Optionen.
2. Drücken Sie Delay wiederholt, bis das
Display die gewünschte Startzeitverzögerung anzeigt (1 bis 24 Stunden).
• Die Zeitvorwahl blinkt im Display.
• Die Anzeige für die Zeitvorwahl
leuchtet auf.
3. Drücken Sie Start. Der Ablauf der
Zeitvorwahl startet.
• Das Display zeigt den Ablauf der
Zeitvorwahl, die in Schritten von jeweils 1 Stunde abnimmt, an.
• Die Phasen-Anzeigen des eingestellten Programms erlöschen.
• Nach Ablauf der Zeitvorwahl startet das
Programm.
– Die Anzeige des laufenden Programmabschnitts leuchtet auf.
Öffnen der Tür während eines
laufenden Programms
Wenn Sie die Tür öffnen, unterbricht das
Gerät das Programm. Wenn Sie die Tür
wieder schließen, arbeitet das Gerät ab
dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter.
Abbrechen einer eingestellten
Zeitvorwahl während des
Countdowns
Drücken Sie Delay wiederholt, bis:
• Das Display die Programmdauer anzeigt.
• Die Phasen-Anzeigen aufleuchten.
• Das Programm startet.
Beenden des Programms
Halten Sie die Tasten Delay und Start
gleichzeitig gedrückt, bis:
• Alle Programm-Kontrolllampen leuchten.
• Im Display zwei horizontale Balken angezeigt werden.
78
Bevor Sie ein neues Programm
starten, kontrollieren Sie, ob der
Reinigungsmittelbehälter gefüllt
ist.
Am Programmende
Wenn das Programm beendet ist, leuchtet die Programmende-Anzeige und das
Display zeigt 0 an.
1. Öffnen Sie die Tür des Geräts.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das
Gerät auszuschalten.
3. Schließen Sie den Wasserhahn.
Wenn Sie die Ein/Aus-Taste nicht
drücken, schaltet die Auto OffFunktion das Gerät nach einigen
Minuten automatisch aus. Diese
Funktion hilft bei der Senkung des
Energieverbrauchs.
• Öffnen Sie für bessere Trocknungsergebnisse für einige Minuten die Tür einen Spaltbreit.
• Lassen Sie das Geschirr abkühlen, bevor Sie es aus dem Gerät nehmen. Heißes Geschirr ist stoßempfindlich.
• Entladen Sie zuerst den Unter- und
dann den Oberkorb.
An den Innenseiten und an der
Tür des Gerätes kann sich Wasser
niederschlagen. Edelstahl kühlt
schneller ab als Geschirr.
DEUTSCH
79
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Verschmutzte Filter und verstopfte
Sprüharme beeinträchtigen das
Spülergebnis.
Prüfen Sie die Filter regelmäßig
und reinigen Sie diese, falls nötig.
Schalten Sie vor Reinigungsarbeiten immer das Gerät aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
REINIGEN DER FILTER
1.
C
B
C
2.
A
3.
4.
5.
A1
6.
A2
Drehen Sie den Filter (A) nach
links und nehmen Sie ihn heraus.
Um den Filter (A) auseinanderzubauen, ziehen Sie (A1) und
(A2) auseinander.
Nehmen Sie den Filter (B) heraus.
Reinigen Sie die Filter mit
Wasser.
Setzen Sie den Filter (B) wieder in der ursprünglichen Position ein. Vergewissern Sie sich,
dass er korrekt unter den beiden Führungen (C) sitzt.
Bauen Sie den Filter (A) zusammen und setzen Sie ihn in
Filter (B) ein. Drehen Sie ihn
nach rechts, bis er einrastet.
Eine falsche Anordnung
der Filter führt zu schlechten Spülergebnissen und
kann das Gerät beschädigen.
REINIGEN DER SPRÜHARME
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus.
Falls die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, reinigen Sie sie mit einem
dünnen spitzen Gegenstand.
REINIGEN DER
AUSSENSEITEN
Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde Reinigungsschwämmchen
oder Lösungsmittel.
80
FEHLERSUCHE
Das Gerät startet nicht oder bleibt während des Betriebs stehen.
Versuchen Sie zunächst selbst eine Lösung für das Problem zu finden (siehe Tabelle). Wenn Sie keine Lösung finden,
wenden Sie sich an den Kundendienst.
Bei manchen Störungen zeigt das Display einen Alarmcode an:
•
- Es läuft kein Wasser in das Gerät.
•
- Das Gerät pumpt das Wasser
nicht ab.
•
- Die Aquasafe-Einrichtung ist ausgelöst.
WARNUNG!
Schalten Sie das Gerät aus, bevor
Sie die Überprüfungen vornehmen.
Problem
Mögliche Ursache
Das Programm startet nicht.
Der Netzstecker steckt nicht Stecken Sie den Netzstecker
richtig in der Steckdose.
richtig in die Steckdose.
Es läuft kein Wasser
in das Gerät.
Mögliche Abhilfe
Die Gerätetür ist offen.
Schließen Sie die Gerätetür.
Sie haben die Taste Start
nicht gedrückt.
Drücken Sie die Taste Start.
Die Sicherung im Sicherungskasten ist durchgebrannt.
Setzen Sie eine neue Sicherung ein.
Die Zeitvorwahl ist eingestellt.
Brechen Sie die Zeitvorwahl
ab oder warten Sie auf das
Ende des Countdowns.
Der Wasserhahn ist geschlossen.
Drehen Sie den Wasserhahn
auf.
Der Wasserdruck ist zu
niedrig.
Wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen.
Der Wasserhahn ist blockiert oder durch Kalkablagerungen verstopft.
Reinigen Sie den Wasserhahn.
Der Filter im Wasserzulaufschlauch ist verstopft.
Reinigen Sie den Filter.
Der Wasserzulaufschlauch
ist geknickt oder gebogen.
Vergewissern Sie sich, dass
der Schlauch ordnungsgemäß angebracht ist.
Das Aqua-Control-System
ist eingeschaltet. Im Gerät
sind Wasserlecks aufgetreten.
Drehen Sie den Wasserhahn
zu und wenden Sie sich an
den Kundendienst.
Das Gerät pumpt
Der Siphon ist verstopft.
das Wasser nicht ab.
Der Wasserablaufschlauch
ist geknickt oder gebogen.
Schalten Sie das Gerät nach der Überprüfung wieder ein. Das Programm wird an
Reinigen Sie den Siphon.
Vergewissern Sie sich, dass
der Schlauch ordnungsgemäß angebracht ist.
der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
DEUTSCH
Tritt das Problem erneut auf, wenden Sie
sich an den Kundendienst.
81
Wenn das Display andere Alarmcodes anzeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
DIE SPÜL- UND TROCKNUNGSERGEBNISSE SIND NICHT
ZUFRIEDENSTELLEND.
Problem
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Das Geschirr ist
nicht sauber.
Die Filter sind verstopft.
Reinigen Sie die Filter.
Die Filter sind nicht richtig
zusammengebaut und eingesetzt worden.
Stellen Sie sicher, dass die
Filter ordnungsgemäß zusammengebaut und eingesetzt sind.
Die Sprüharme sind verstopft.
Entfernen Sie die Speisereste mit einem dünnen spitzen
Gegenstand.
Das ausgewählte Programm
ist für das Spülgut und den
Verschmutzungsgrad nicht
geeignet.
Achten Sie darauf, dass das
Programm für die Art der Beladung und den Verschmutzungsgrad geeignet ist.
Falsche Anordnung der Geschirrteile in den Körben.
Das Wasser konnte nicht alle Geschirrteile erreichen.
Stellen Sie sicher, dass das
Geschirr richtig in die Körbe
geladen wird und das Wasser leicht alle Geschirrteile
erreichen kann.
Die Sprüharme konnten
sich nicht frei drehen.
Stellen Sie sicher, dass das
Geschirr richtig in die Körbe
geladen wird und die Sprüharme nicht behindert.
Die Reinigungsmittelmenge Bevor Sie ein neues Prowar nicht ausreichend.
gramm starten, prüfen Sie,
ob der Reinigungsmittelbehälter mit der richtigen Menge Reinigungsmittel gefüllt
ist.
Kalkablagerungen
auf dem Geschirr.
Es befand sich kein Reinigungsmittel im Reinigungsmittelbehälter.
Füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter mit Reinigungsmittel, bevor Sie ein
neues Programm starten.
Der Salzbehälter ist leer.
Stellen Sie sicher, dass der
Salzbehälter mit Geschirrspülsalz gefüllt ist.
Der Wasserenthärter ist
nicht auf die richtige Stufe
gestellt.
Prüfen Sie, ob der Wasserenthärter entsprechend der
Wasserhärte in Ihrem Gebiet
eingestellt ist.
82
Problem
Weiße Streifen und
Flecken oder blau
schimmernder Belag auf Gläsern und
Geschirr.
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Der Deckel des Salzbehälters ist locker.
Drehen Sie den Deckel fest
zu.
Die zugegebene Klarspülmittelmenge ist zu hoch.
Verringern Sie die Menge
des Klarspülmittels.
.
Die Reinigungsmittelmenge Bevor Sie ein neues Prowar zu hoch.
gramm starten, prüfen Sie,
ob der Reinigungsmittelbehälter mit der richtigen Menge Reinigungsmittel gefüllt
ist.
Getrocknete Wassertropfen auf Gläsern und Geschirr.
Die zugegebene Klarspülmittelmenge ist zu niedrig.
Erhöhen Sie die Menge des
Klarspülmittels.
Die Ursache kann in der
Verwenden Sie eine andere
Qualität des Reinigungsmit- Reinigungsmittelmarke.
tels liegen.
Das Geschirr ist
nass.
• Es wurde ein Programm
ohne Trocknungsphase
gewählt.
• Es wurde ein Programm
mit einer niedrigen
Trocknungstemperatur
gewählt.
Um bessere Trocknungsergebnisse zu erreichen, lassen
Sie die Gerätetür einige Minuten lang einen Spaltbreit
offen.
Das Geschirr ist nass Der Klarspülmittel-Dosierer
und glanzlos.
ist leer.
Stellen Sie sicher, dass der
Klarspülmittel-Dosierer gefüllt ist.
Die Ursache kann in der
Qualität des Klarspülmittels
liegen.
Verwenden Sie eine andere
Klarspülmittelmarke.
Die Ursache kann in der
Qualität der Kombi-Reinigungstablette liegen.
• Verwenden Sie eine andere Tablettenmarke.
• Schalten Sie den Klarspülmittel-Dosierer ein und
verwenden Sie ihn zusammen mit den Kombi-Reinigungstabletten.
Einschalten des KlarspülmittelDosierers bei eingeschalteter
Multitab-Funktion
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das
Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Einstellmodus befindet. Siehe
„EINSTELLEN UND STARTEN EINES
PROGRAMMS“.
3. Halten Sie Delay und Start gleichzeitig gedrückt, bis die Kontrolllampen
(A), (B) und (C) blinken.
4. Drücken Sie Option.
• Die Kontrolllampen (A) und (C) erlöschen.
DEUTSCH
• Die Kontrolllampe (B) blinkt weiterhin.
• Das Display zeigt die Einstellung
des Klarspülmittel-Dosierers an.
aus
ein
5. Drücken Sie Option zur Änderung der
Einstellung.
6. Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung aus.
7. Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.
8. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer.
83
84
MONTAGE
WARNUNG!
Siehe „SICHERHEITSHINWEISE“.
MONTAGE ALS EINBAUGESCHIRRSPÜLER
1.
Achten Sie darauf, dass die
Einbaunische die in der Abbildung gezeigten Abmessungen
aufweist.
2. Installieren Sie das Gerät in
der Nähe eines Wasserhahns
und eines Wasserablaufs.
570-600 mm
820 mm
600 mm
3.
4.
1
5.
2
3
4
Nehmen Sie die Arbeitsplatte
des Geräts ab.
Richten Sie das Gerät mit den
Schraubfüßen waagerecht
aus.
Die Tür eines waagerecht ausgerichteten Geräts lässt sich
dicht und sicher schließen.
Installieren Sie das Gerät unter der Arbeitsplatte.
DEUTSCH
85
ANSCHLUSS DES ABLAUFSCHLAUCHS
max. 850 mm
max.
4000 mm
min. 400 mm
Schließen Sie den Wasserablaufschlauch
an Folgendes an:
• Den Siphon eines Spülbeckens. Befestigen Sie den Wasserablaufschlauch unter der Arbeitsplatte. Dadurch wird verhindert, dass Abwasser aus dem Siphon
in das Gerät zurückfließen kann.
• Ein Standrohr mit Entlüftungsöffnung.
Der Innendurchmesser muss mindestens 40 mm betragen.
Nehmen Sie den Spülbeckenstöpsel aus
dem Becken, während das Gerät das
Wasser abpumpt. Dadurch wird verhindert, dass das Wasser in das Gerät zurückfließt.
Ein Verlängerungsschlauch für den Wasserablaufschlauch muss kürzer als 2 m sein
und denselben Durchmesser, wie der Ablaufschlauch haben.
Wenn der Ablaufschlauch an einen Siphon unter einem Spülbecken angeschlossen wird, muss die Kunststoffmembrane (A) entfernt werden. Andernfalls blockiert der Siphon und es können Probleme mit dem Wasserablauf entstehen.
Das Gerät ist mit einem Rückschlagventil
ausgerüstet, das verhindert, dass das
Schmutzwasser zurück in das Gerät läuft.
Falls der Siphon des Beckens mit einem
Rückschlagventil ausgerüstet ist, entfernen Sie es, damit das Gerät korrekt abpumpen kann.
A
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Breite / Höhe / Tiefe (mm)
Elektrischer Anschluss
Siehe Typenschild.
Spannung
Frequenz
Wasserdruck
Min. / max. (bar / MPa)
Wasserversorgung 1)
Kalt- oder Warmwasser2)
Fassungsvermögen
Gedecke
596 / 850 / 610
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
12
1) Schließen Sie den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde an.
2) Wenn Sie Heißwasser mit umweltfreundlichen, alternativen Energiequellen (z.B.
Solaranlagen oder Windkraft) aufbereiten, können Sie durch den Anschluss des Geräts an
die Heißwasserversorgung Energie sparen.
86
DEUTSCH
87
www.aeg.com/shop
117925311-A-402011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement