AEG | F65042W0P | User manual | Aeg F65042W0P Ръководство за употреба

Aeg F65042W0P Ръководство за употреба
FAVORIT 65042 WOP
FAVORIT 65042 MOP
BG Ръководство за употреба
CS Návod k použití
SR Упутство за употребу
2
18
33
2
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
КОМАНДНО ТАБЛО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ПРОГРАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ОПЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим че, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с иновативни
технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен - функции, които не можете
да откриете при обикновените уреди. Моля, отделете няколко минути за прочит, за да се
възползвате по най-добрия начин от него.
Посетете нашата уебстраница на:
Вижте полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности, сервизна
информация:
www.aeg.com
Регистрирайте своя продукт за по-добро обслужване:
www.aeg.com/productregistration
Купете принадлежности, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И СЕРВИЗ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с отдел "Обслужване", трябва да имате под ръка следната
информация.
Информацията можете да намерите на табелката с данни. Модел, PNC (номер на
продукт), Сериен номер.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност.
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
Преди инсталиране и експлоатация на
уреда прочетете внимателно предос‐
тавените инструкции. Производителят
не носи отговорност, ако неправилно‐
то инсталиране и експлоатация пре‐
дизвикат наранявания и щети. Пазете
инструкциите в близост до уреда за
бъдещи справки.
1.1 Безопасност за децата и
хората с ограничени
способности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от задушаване, наранява‐
не или трайно увреждане.
• Не позволявайте на лица, в това
число и деца, с понижена физичес‐
ка сетивност, намалени умствени
функции или липса на опит и позна‐
ния да използват уреда. Те трябва
да са под надзора на или да бъдат
инструктирани за работа с уреда от
лице, отговорно за тяхната безопас‐
ност.
• Не позволявайте на децата да си
играят с уреда.
• Съхранявайте всички опаковъчни
материали далеч от деца.
• Пазете всички препарати далеч от
деца.
• Пазете децата и домашните любим‐
ци далече от вратата на уреда, ко‐
гато е отворена.
1.2 Инсталиране
• Отстранете всички опаковки.
• Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
• Не инсталирайте и не използвайте
уреда на места, където температу‐
рата е под 0 °C.
• Спазвайте инструкциите за инстали‐
ране, приложени към уреда.
Свързване към
електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов удар.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на електрозах‐
ранването. В противен случай се
свържете с електротехник.
• Винаги използвайте правилно ин‐
сталиран, защитен от удари контакт.
• Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
• Не повреждайте захранващия щеп‐
сел и захранващия кабел. Свържете
се със сервиза или електротехник
за смяната на повреден захранващ
кабел.
• Включете захранващия щепсел към
контакта само в края на инсталация‐
та. Уверете се, че щепселът за за‐
хранване е достъпен след инстали‐
рането.
• Не дърпайте захранващия кабел, за
да изключите уреда. Винаги издърп‐
вайте щепсела.
• Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.
• Уредът съответства на Директивите
на E.E.C.
Водно съединение
• Не повреждайте маркучите за вода.
• Преди да свържете уреда към нови
тръби или такива, които не са били
използвани дълго време, оставете
малко вода да потече по тях, докато
бъдат чисти.
• Когато използвате уреда за първи
път, се уверете, че няма течове.
• Маркучът за подаване на вода има
предпазен вентил и обшивка с въ‐
трешен захранващ кабел.
4
www.aeg.com
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасно напрежение.
• Ако маркучът за подаване на вода е
повреден, незабавно изключете
щепсела от контакта. За подмяна на
маркуча за подаване на вода се
свържете със сервиза.
1.3 Употреба
• Уредът е предназначен за домакин‐
ски и други битови нужди като:
– Служебни кухни в магазини, офи‐
си и други работни помещения
– Ферми
– От клиенти в хотели, мотели и
други места за настаняване
– Пансиони, общежития и социални
заведения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване, изгаряния,
токов удар или пожар.
• Не променяйте спецификациите на
уреда.
• Всички ножове и прибори с остри
върхове трябва да се поставят в
кошничката за прибори с острите
върхове надолу или в хоризонтално
положение.
• Не оставяйте вратичката на уреда
отворена без наблюдение, за да не
се допусне препъване в нея.
• Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
• Препаратите за съдомиялни маши‐
ни са опасни. Следвайте инструк‐
циите върху опаковката на перил‐
ния препарат.
• Не поглъщайте и не използвайте за
други цели водата от уреда.
• Не изваждайте съдовете от уреда,
докато програмата не приключи. По
съдовете е възможно да има препа‐
рат.
• Уредът може да изпусне гореща па‐
ра, ако отворите вратичката по вре‐
ме на програма.
• Не поставяйте запалителни мате‐
риали или предмети, намокрени със
запалителни материали, в уреда, в
близост до него или върху него.
• Не почиствайте уреда чрез воден
спрей или пара.
1.4 Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или заду‐
шаване.
• Изключете уреда от електрозахран‐
ването.
• Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
• Отстранете ключалката на вратич‐
ката, за да не могат деца и домаш‐
ни любимци да се заключат в уреда.
БЪЛГАРСКИ
5
2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
2
1
3
4
13
12
10 9
11
8
7
5
6
1 Работен плот
8 Скала за твърдост на водата
2 Най-горно разпръскващо рамо
9 Отделение за препарат за изплак‐
ване
10 Отделение за миещ препарат
11 Кошничка за прибори
3 Горно разпръскващо рамо
4 Долно разпръскващо рамо
5 Филтри
12 Долна кошница
6 Табелка с данни
13 Горна кошница
7 Резервоар за сол
3. КОМАНДНО ТАБЛО
1
2
8
3
4
7
5
6
6
www.aeg.com
1 Бутон за включване/изключване
5 Бутон Delay
2 Бутон Program
3 Индикатори на програмите
6 Бутон Start
4 Дисплей
8 Бутон Option
Индикатори
7 Индикатори
Описание
Индикатор Multitab.
Индикатор ExtraHygiene.
Индикатор за фаза миене. Светва, когато се
изпълнява фазата на измиване.
Индикатор за фаза изплакване. Светва, когато
се изпълнява фазата на изплакване.
Индикатор за фаза сушене. Светва, когато се
изпълнява фазата сушене.
Индикатор за край.
Индикатор за препарат за изплакване. Той не
свети докато се изпълнява програмата.
Индикатор за сол. Той не свети докато се из‐
пълнява програмата.
Индикатор Delay.
Индикатор за вратичката. Светва, когато вра‐
тичката е отворена или не е затворена правил‐
но.
4. ПРОГРАМИ
Програма
1)
2)
3)
Степен на замър‐
сяване
Тип зареждане
Програма
фази
Oпции
Всички
Чинии, прибори,
тенджери и тига‐
ни
Предмиене
Измиване от 45°C
до 70°C
Изплаквания
Изсушаване
ExtraHygiene
Силно замърсява‐
не
Чинии, прибори,
тенджери и тига‐
ни
Предмиене
Миене 70 °C
Изплаквания
Изсушаване
Нормално замър‐
сяване
Чинии и прибори
Предмиене
Миене 50 °C
Изплаквания
Изсушаване
БЪЛГАРСКИ
Програма
4)
5)
Степен на замър‐
сяване
Тип зареждане
Програма
фази
Oпции
"Пресни" замър‐
сявания
Чинии и прибори
Миене 60 °C
Rinse
ExtraHygiene
Нормално замър‐
сяване
Чинии и прибори
Предмиене
Миене 50 °C
Изплаквания
Изсушаване
ExtraHygiene
7
1) Уредът усеща степента на замърсяване и количеството предмети в кошничките.
Той автоматично настройва температурата и количеството на водата,
консумацията на енергията и времетраенето на програмата.
2) Тази програма има фаза за изплакване при висока температурата за по-добри
резултати на хигиена. По време на фазата на изплакване температурата остава 70
°C поне за 10 минути.
3) Това е най-тихата програма за измиване. Помпата работи на много ниска скорост,
за да се намали нивото на шума. Поради ниските обороти времетраенето на
програмата е дълго.
4) С тази програма може да миете съдове и прибори, замърсяванията по които са
още "пресни". Постига добри резултати от измиването за кратко време.
5) С тази програма може да постигнете най-ефективно използване на вода и
електроенергия за нормално замърсени чинии и прибори. (Това е стандартна
програма за изпитателни лаборатории).
Данни на потреблението
Програма 1)
Времетраене.
(мин)
Електроенергия
(kWh)
Вода
(l)
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 11
30
0.8
9
195
0.92
10.2
1) Налягането и температурата на водата, различията в електрозахранването,
опциите и количеството съдове могат да променят стойностите.
Информация за изпитателни лаборатории
За цялата необходима информация относно изпълнението на теста. Изпрате‐
те имейл на адрес:
info.test@dishwasher-production.com
Напишете номера на продукта (PNC), който се намира на табелката с данни.
8
www.aeg.com
5. ОПЦИИ
Включете или изключете оп‐
циите преди началото на про‐
грамата. Не можете да включи‐
те или изключите опциите, до‐
като програмата работи.
Ако са зададени една или по‐
вече опции, уверете се, че съо‐
тветните индикатори са вклю‐
чени преди програмата да
стартира.
5.1 Multitab
Активирайте тази опция, само ако из‐
ползвате комбинирани таблетки за
миене.
Тази опция спира автоматично прито‐
ка на препарат за изплакване и сол.
Съответните индикатори са изключе‐
ни.
Времетраенето на програмата може
да се увеличи.
• Натиснете Option няколко пъти, до‐
като индикатора Multitab светне.
Ако спрете използването на
комбиниран миялен препарат на
таблетки, преди да започнете да
използвате отделно препарат за
миене, преперат за изплакване и сол,
извършете следните стъпки:
1. Настройте омекотителя на водата
на максимално ниво.
2. Уверете се, че контейнера за сол и
отделението за препарат за из‐
плакване са пълни.
3. Стартирайте най-късата програма
с фаза изплакване, без да слагате
препарат и съдове.
4. Регулирайте омекотителя за вода
според твърдостта на водата във
Вашия район.
5. Регулирайте отпусканото количе‐
ство препарат за изплакване.
5.2 ExtraHygiene
Тази опция дава по-добри резултати
за хигиената. По време на фазата на
изплакване температурата остава 70
°C поне за 10 минути.
Натиснете Option няколко пъти, дока‐
то индикатора ExtraHygiene светне.
Ако опцията не е приложима за про‐
грамата, индикаторът няма да светне.
6. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
1. Уверете се, че зададеното ниво на
омекотителя за вода съответства
на твърдостта на водата във ва‐
шия район. Ако не, променете на‐
стройката на омекотителя за вода.
Свържете се с местната водоснаб‐
дителна компания, за да научите
твърдостта на водата във вашия
район.
2. Пълнене на резервоара за сол.
3. Напълнете отделението за препа‐
рат за изплакване.
4. Отворете крана за вода.
5. В уреда може да има остатъци от
обработката. Стартирайте една от
програмите, за да ги отстраните.
Не използвайте миялен препарат и
не зареждайте кошничките.
БЪЛГАРСКИ
9
6.1 Регулиране на омекотителя на водата
Омекотител на во‐
дата
настройка
Твърдост на водата
Немски
градуси
(°dH)
Френски
градуси
(°fH)
милимол/
литър
Кларк
градуси
Ръчно
Елек‐
трон‐
но
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
2 1)
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Фабрично положение.
2) Не използвайте сол на това ниво.
Трябва да настроите омекоти‐
теля на водата ръчно и елек‐
тронно.
Ръчна настройка
Завъртете скалата за твърдост на во‐
дата на положение 1 или 2.
Електронна настройка
1. Натиснете бутона за вкл/изкл, за
да включите уреда. Уверете се, че
уредът е в режим на настройване,
вижте "Настройка и стартиране на
програма".
2. Натиснете и задръжте едновре‐
менно бутони, Delay и Start, докато
индикаторите на
,
и
започнат да премиг‐
ват .
3. Натиснете Program,
• Индикаторите
и
угасват.
• Индикаторът
продъл‐
жава да мига.
• Дисплеят показва настройката
на омекотителя за вода. Напр.
= ниво 5.
10 www.aeg.com
4. Натиснете Program неколкократно,
за да промените настройката.
5. Натиснете бутона за включване/из‐
ключване на уреда, за да потвър‐
дите настройката.
6.2 Пълнене на резервоара за сол
1.
2.
3.
4.
5.
Завъртете капачката обратно на
часовниковата стрелка и отворете
резервоара за сол.
Поставете 1 литър вода в резер‐
воара за сол (само първия път).
Напълнете резервоара за сол със
сол за съдомиялна машина.
Почистете солта около отвора на
резервоара за сол.
Завъртете капачката по часовни‐
ковата стрелка, за да затворите
резервоара за солта.
ВНИМАНИЕ!
Докато пълните резервоара за
сол, от него могат да излязат
вода и сол. Риск от корозия. За
да предотвратите това, след
като напълните резервоара за
сол, стартирайте програма.
6.3 Напълнете отделение за препарат за изплакване
1.
B
A
2.
M AX
4
3 2
1
+
-
3.
C
D
4.
Натиснете бутона за освобожда‐
ване (D), за да отворите капака
(C).
Напълнете отделението за препа‐
рат за изплакване (A), но без да
надвишавате обозначението
"макс.".
Отстранете излишния препарат за
изплакване с абсорбираща кърпа,
за да предотвратите образуване
на прекалено много пяна.
Затворете капака. Уверете се, че
бутонът за освобождаване е за‐
стопорен на място.
Можете да завъртите селекто‐
ра на освободеното количество
(B) между положение 1 (наймалко количество) и положе‐
ние 4 (най-голямо количество).
7. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
1. Отворете крана за вода.
БЪЛГАРСКИ
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда. Уверете се, че
уредът е в режим на настройване,
вижте "Настройка и стартиране на
програма".
• Ако индикаторът за сол свети,
напълнете резервоара за сол.
• Ако индикаторът за препарат за
изплакване свети, напълнете от‐
делението за препарат за из‐
плакване.
11
3. Заредете кошничките.
4. Добавете миялен препарат.
• Ако използвате комбинирани та‐
блетки за миене, активирайте
опцията Multitab.
5. Задайте и стартирайте правилната
програма за вида зареждане и сте‐
пента на замърсяване.
7.1 Използване на миялния препарат
A
1.
B
2.
30
4
+
32
-
1
20
MAX
C
3.
4.
5.
7.2 Настройка и стартиране
на програма
Режим на настройка
За някои настройки е необходимо уре‐
дът да е в режим на настройка.
Натиснете бутона за вкл/изкл, за да
включите уреда. Уредът е в режим
"настройка", когато всички програмни
индикатори се включат и дисплея по‐
казва две хоризонтални ленти. Ако на
командното табло не е показано това
условие, натиснете и задръжте едно‐
временно Delay и Start, докато уредът
бъде в режим на настройка.
Стартиране на програма без
отложен старт
1. Отворете крана за вода.
2. Натиснете бутона за вкл/изкл, за
да включите уреда. Уверете се, че
уредът е в режим на настройка.
3. Затворете вратичката на уреда.
Натиснете бутона за освобожда‐
ване (B), за да отворите капака
(C).
Поставете миялен препарат в от‐
делението (A) .
Ако програмата има фаза за пред‐
миене, поставете малко миялен
препарат на вътрешната част на
вратичката на уреда.
Ако използвате миялен препарат
на таблетки, поставете таблетката
в отделението (A).
Затворете капака. Уверете се, че
бутонът за освобождаване е за‐
стопорен на място.
4. Натиснете Program няколко пъти,
докато се появи индикатора на
програмата, която искате да зада‐
дете. Може също и да зададете
приложимите опции.
• Времетраенето на програмата
мига върху дисплея.
• Индикаторите на фазите на про‐
грамата, които са предвидени за
нея светват.
5. Натиснете Start, за да стартирате
програмата.
• Когато програмата започне,
остава единствено индикаторът
на текущата фаза.
• Продължителността на програ‐
мата започва да намалява на
стъпки от 1 минута.
Стартиране на програма с
отложен старт
1. Задайте програмата.
12 www.aeg.com
2. Натиснете Delay няколко пъти, до‐
като дисплеят покаже отложения
старт, който желаете да зададете
(от 1 до 24 часа).
• Индикаторът Delay светва.
• Времето на отложения старт ми‐
га на дисплея.
• Индикаторите на фазите на про‐
грамата, които са предвидени за
нея изгасват.
3. Натиснете Start, за да стартирате
отброяване на времето.
• Стойността на отброяване за‐
почва да намалява на стъпки от
1 час.
Когато отброяването завърши, про‐
грамата стартира автоматично. Инди‐
каторът на работещата фаза светва.
Отваряне на вратичката,
докато уредът работи
Ако отворите вратичката уредът спи‐
ра. Когато затворите вратичката, уре‐
дът продължава от момента на пре‐
късването.
Отмяна на отложения старт,
докато отброяването работи
Когато отмените отложен старт, отме‐
няте и програмата за измиване.
1. Натиснете и задръжте едновре‐
менно Delay и Start, докато светнат
всички индикатори на програмата
и дисплеят покаже 2 хоризонтални
ленти.
2. Задайте програмата отново.
всички индикатори на програмата
и дисплеят покаже 2 хоризонтални
ленти.
Уверете се, че в отделението
за миялен препарат има препа‐
рат, преди да стартирате нова
програма.
В края на програмата
Дисплеят показва 0 и индикаторната
лампичка за край на програмата све‐
тва.
1. Натиснете бутона за включване/из‐
ключване, за да деактивирате уре‐
да.
2. Затворете крана за водата.
Ако не натиснете бутона за
включване/изключване, функ‐
цията Auto Off автоматично
деактивира уреда до няколко
минути след края на програма‐
та.
Това спомага за намаляване
на разхода на енергия,
Внимание
• Оставете чиниите да се охладят,
преди да ги извадите от уреда. Го‐
рещите съдове могат лесно да се
повредят.
• Изпразнете първо долната кошни‐
ца, а след това горната кошница.
• Отстрани и във вратичката на уреда
може да има вода. Неръждаемата
стомана се охлажда по-бързо от чи‐
ниите.
Прекратяване на програмата
1. Натиснете и задръжте едновре‐
менно Delay и Start, докато светнат
8. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
8.1 Омекотител за вода
Твърдата вода съдържа голямо коли‐
чество минерали и може да причини
повреда на уреда и да доведе до ло‐
ши резултати при миене. Омекотителя
на водата неутрализира тези минера‐
ли.
Солта за съдомиялна машина запазва
омекотителя на водата чист и в добро
състояние. Важно е да зададете пра‐
вилното ниво на омекотителя за вода.
БЪЛГАРСКИ
По този начин се гарантира, че омеко‐
тителят за водата използва правилно‐
то количество сола за съдомиялна ма‐
шина и вода.
8.2 Използване на сол,
препарат за изплакване и
препарат за миене
• Използвайте само сол, препарат за
изплакване и препарат за миене за
миялната машина. Използването на
други продукти може да причини по‐
вреда на уреда.
• Препаратът за изплакване спомага,
по време на последната фаза на из‐
плакване, за подсушаване на съдо‐
вете без да остават засъхнали кап‐
ки и петна.
• Комбинираните таблетки за миене
съдържат препарат за миене, пре‐
парат за изплакване и други доба‐
вени съставки. Уверете се, че тези
таблетки са приложими към твър‐
достта на водата във вашия район.
Вземайте предвид инструкциите на
опаковките на продуктите.
• Таблетките за миене не се разтвар‐
ят напълно при кратки програми. За
да предотвратите остатъци от пре‐
парат за миене по кухненската посу‐
да, препоръчваме да използвате та‐
блетките при дълги програми.
Не използвайте по-голямо ко‐
личество миялен препарат от
необходимото. Вижте инструк‐
циите на опаковката на препа‐
рата.
8.3 Зареждане на кошничките
Разгледайте предоставената
листовка с примери за заре‐
ждане на кошничките.
• Използвайте уреда за миене само
на съдове, които са подходящи за
съдомиялна машина.
• Не поставяйте в уреда предмети,
изработени от дърво, рог, алуми‐
ний, олово и мед.
13
• Не поставяйте в уреда предмети,
които могат да абсорбират вода (гъ‐
би, домакински кърпи).
• Отстранете оставащата храна от
предметите.
• За да премахнете лесно останала
загоряла храна, накиснете тендже‐
рите и тиганите във вода, преди да
ги поставите в уреда.
• Поставяйте дълбоките съдове (ча‐
ши и тигани) с дъното нагоре.
• Уверете се, че приборите и съдове‐
те не се слепват. Смесвайте лъжи‐
ците с други прибори.
• Уверете се, че стъклените чаши не
се допират до други стъклени чаши.
• Поставете дребните предмети в
кошничката за прибори.
• Поставете леките съдове в горната
кошничка. Уверете се, че те не се
движат.
• Уверете се, че разпръскващите ра‐
мена могат да се движат свободно,
преди да стартирате програма.
8.4 Преди стартиране на
програма
Уверете се, че:
• Филтрите са чисти и са правилно
поставени.
• Разпръскващите рамена не са запу‐
шени.
• Предметите в кошниците са поста‐
вени правилно.
• Програмата е приложима за вида
натоварване и степента на замърся‐
ване.
• Използва се правилното количество
миялен препарат.
• Има сол и препарат за изплакване
за съдомиялна машина (освен ако
не използвате комбинирани таблет‐
ки за миене).
• Капачката на резервоара за сол е
затегната.
14 www.aeg.com
9. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди поддръжка изключете
уреда и извадете щепсела на
захранването от контакта на
ел. мрежа.
Замърсените филтри и запу‐
шените разпръскващи времена
понижават резултатите от мие‐
нето.
Извършвайте периодични про‐
верки и, ако е необходимо, ги
почиствайте.
9.1 Почистване на филтрите
C
1.
Завъртете филтъра (A) обратно
на часовниковата стрелка и го от‐
странете.
2.
За да разглобите филтъра (A),
разделете(A1) и (A2).
Извадете филтър (B).
Измийте филтрите с вода.
Преди да върнете филтъра (B) се
уверете, че няма следи от храна
или замърсявания, или около ъгъ‐
ла в каналчето.
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
7.
Уверете се, че филтърът (B) е по‐
ставен правилно под 2 водача (C).
Сглобете филтър (A) и го върнете
на мястото му във филтър (B). За‐
въртете го по часовниковата
стрелка, докато се заключи.
Неправилно поставяне на фил‐
трите може да причини лоши
резултати при миене и да по‐
вреди уреда.
9.2 Почистване на
разпръскващите рамена
Не сваляйте разпръскващите рамена.
Ако отворите на разпръскващите ра‐
мена се запушат, отстранете остатъ‐
ците от замърсявания с тънък остър
предмет.
9.3 Външно почистване
Почиствайте уреда с навлажнена ме‐
ка кърпа.
Използвайте само неутрални препара‐
ти. Не използвайте абразивни продук‐
ти, абразивни стъргалки или разтво‐
рители.
БЪЛГАРСКИ
9.4 Почистване отвътре
Ако често използвате програми с крат‐
ко времетраене, това може да остави
наслагвания от мазнина и варовик в
уреда.
15
За да предотвратите това, ви препо‐
ръчваме да пуснете програмите за
дълго пране поне 2 пъти в месеца.
10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Уредът не се включва или спира по
време на работа.
Преди да се свържите със сервиза,
вижте информацията, която следва за
решение на проблема.
При някои неизправности дисплеят
показва код на аларма:
•
- Уредът не се пълни с вода.
•
•
- Уредът не източва водата.
- Устройството против наводне‐
ние работи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Деактивирайте уреда, преди да
извършите проверките.
Проблем
Възможно решение
Не можете да активирате уре‐
да.
Уверете се, че главния щепсел е свързан
към главния контакт.
Уверете се, че няма повреден предпази‐
тел в електрическата кутия.
Програмата не се включва.
Уверете се, че уредът е заземен.
Натиснете Start.
Ако е настроен отложен старт, отменете
настройката или изчакайте края на пре‐
брояването.
Уредът не се пълни с вода.
Уверете се, че кранът на водата е отво‐
рен.
Уверете се, че водното налягане не е
твърде ниско. За такава информация, се
обърнете към местната водоснабдителна
компания.
Уверете се, че кранът на водата не е за‐
пушен.
Уверете се, че филтърът на маркуча не е
запушен.
Уверете се, че маркуча не е прегънат или
усукан.
Уредът не източва водата.
Уверете се, че канала на водата не е за‐
пушен.
Уверете се, че отходния маркуч не е пре‐
гънат или усукан.
Устройството против наводне‐
ние работи.
Затворете крана за вода и се свържете
със сервизния център.
16 www.aeg.com
След като приключи проверката, акти‐
вирайте уреда. Програмата продъл‐
жава от момента на прекъсване.
Ако проблемът се появи отново, се
обърнете към сервизния център.
Ако дисплеят показва други кодове за
аларма, се обърнете към сервизния
център.
10.1 Резултатите от
измиването и изсушаването
не са задоволителни
Бели ленти или сини пластове по
стъклените чаши и съдовете.
• Количеството освободен препарат
за изплакване е твърде голямо. Ко‐
ригирайте селектора за препарат за
изплакване на по-ниска позиция.
• Използван е прекалено много пре‐
парат за миене.
Петна и изсъхнали капки вода върху
чашите и чиниите
• Количеството освободен препарат
за изплакване не е достатъчно. Ко‐
ригирайте селектора за препарат за
изплакване на по-висока позиция.
• Причината може да е в качеството
на препарата за миене.
Чиниите са мокри
• Програмата е без фаза на изсуша‐
ване или с фаза на изсушаване с
ниска температура.
• Отделението за препарат за изплак‐
ване е празно.
• Причината може да е в качеството
на препарата за изплакване.
• Причината може да е в качеството
на комбинираните таблетки за мие‐
не. Опитайте друга марка или акти‐
вирайте дозатора за препарата за
изплакване и използвайте такъв за‐
едно с комбинираните таблетки за
миене.
Вижте "ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ" за
други възможни причини.
10.2 Как се включва дозатора
за препарата за изплакване
Активирането на дозатора за препа‐
рат за изплакване може да стане само
при активиране на опция Multitab .
1. Натиснете бутона за вкл/изкл, за
да включите уреда. Уверете се, че
уредът е в режим на настройване,
вижте "Настройка и стартиране на
програма".
2. Натиснете и задръжте едновре‐
менно бутони, Delay и Start, докато
,
индикаторите на
и
започнат да премиг‐
ват .
3. Натиснете Option.
• Индикаторите
и
угасват.
• Индикаторът
продължава
да мига.
• На дисплея се извежда текущата
настройка.
Отделение за
препарат за из‐
плакване из‐
ключено
Отделение за
препарат за из‐
плакване вклю‐
чено
4. Натиснете Option, за да промените
настройката.
5. Натиснете бутона за включване/из‐
ключване на уреда, за да потвър‐
дите настройката.
6. Регулирайте отпусканото количе‐
ство препарат за изплакване.
7. Напълнете отделението за препа‐
рат за изплакване.
БЪЛГАРСКИ
17
11. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Размери
Ширина / Височина / Дъл‐
бочина (мм)
596 / 850 / 610
Свързване в електри‐ Вижте табелката с данни.
ческата мрежа
Волтаж
220-240 V
Честота
50 Hz
Налягане на водос‐
набдяването
Мин. / макс. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Водоснабдяване 1)
Студена или гореща во‐
да2)
Вместимост
Настройки
Консумация на ел.
енергия
"Оставена включена"
0.10 W
"Изключена" и режим
0.10 W
макс. 60 °C
12
1) Свържете маркуча за водоснабдяване към кран с резба 3/4 цола.
2) Ако топлата вода идва от алтернативни източници на енергия (като слънчеви
панели, вятърна енергия), използвайте топла вода, за да намалите консумацията.
12. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте
опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на
околната среда и човешкото
здраве, както и за рециклирането
на отпадъци от електрически и
електронни уреди. Не изхвърляйте
уредите, означени със символа ,
заедно с битовата смет. Върнете
уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
18 www.aeg.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POPIS SPOTŘEBIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIPY A RADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICKÉ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
21
21
22
23
24
26
28
29
30
31
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let,
vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej
funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak
z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš
spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
19
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě
před instalací spotřebiče a jeho prvním
použitím. Výrobce nezodpovídá za ško‐
dy a zranění způsobená nesprávnou in‐
stalací či chybným používáním. Návod k
použití vždy uchovávejte spolu se
spotřebičem pro jeho budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a
postižených osob
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu
nebo jiných trvalých následků.
• Nedovolte, aby spotřebič používaly
osoby, včetně dětí, se zhoršenými fy‐
zickými a smyslovými schopnostmi,
sníženými mentálními funkcemi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí.
Takové osoby mohou spotřebič použí‐
vat jen pod dozorem nebo vedením
osob odpovědných za jejich bezpeč‐
nost.
• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu
dětí.
• Všechny prací prostředky uschovejte z
dosahu dětí.
• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, ne‐
dovolte dětem a domácím zvířatům,
aby se k němu přibližovaly.
1.2 Instalace
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota kles‐
nout pod 0 °C.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úra‐
zu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napá‐
jecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže
potřebujete vyměnit přívodní kabel,
musí výměnu provést autorizované se‐
rvisní středisko.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zá‐
suvky až na konci instalace spotřebi‐
če. Po instalaci musí zůstat síťová zá‐
strčka nadále dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky ta‐
hem za kabel. Vždy tahejte za zá‐
strčku.
• Nedotýkejte se napájecího kabelu či
síťové zástrčky mokrýma rukama.
• Tento spotřebič je v souladu s směrni‐
cemi EEC.
Vodovodní přípojka
• Dbejte na to, abyste hadice nepoško‐
dili.
• Před připojením spotřebiče k novým
hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používané, nechte vodu na ně‐
kolik minut odtéct, dokud nebude či‐
stá.
• Při prvním použití spotřebiče se ujistě‐
te, že nedochází k únikům vody.
• Přívodní hadice s opláštěním je vyba‐
vena bezpečnostním ventilem a
vnitřním síťovým kabelem.
20 www.aeg.com
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečné napětí.
• Jestliže se přívodní hadice poškodí,
okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku
ze zásuvky. Zkontaktujte servisní
středisko, aby vám přívodní hadici vy‐
měnilo.
1.3 Použití spotřebiče
• Tento spotřebič je určen pro použití v
domácnosti a pro následující způsoby
použití:
– Kuchyňky pro zaměstnance v ob‐
chodech, kancelářích a jiných pra‐
covních prostředích
– Farmářské domy
– Pro zákazníky hotelů, motelů a ji‐
ných ubytovacích zařízení
– Penziony a ubytovny.
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí zranění, popále‐
ní, úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Nože a další nástroje s ostrými špička‐
mi vkládejte do košíčku na příbory
špičkou dolů nebo vodorovně.
• Nenechávejte dvířka spotřebiče
otevřená bez dozoru, aby na ně nikdo
nespadl.
• Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si
na ně nestoupejte.
• Mycí prostředky pro myčky jsou ne‐
bezpečné. Řiďte se bezpečnostními
pokyny uvedenými na balení mycího
prostředku.
• Nepijte ani si nehrajte s vodou ve
spotřebiči.
• Nádobí ze spotřebiče nevyjímejte, do‐
kud se nedokončí program. Na nádobí
mohou být zbytky mycího prostředku.
• Pokud během probíhajícího programu
otevřete dvířka spotřebiče, může dojít
k uvolnění horké páry.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte pro‐
ud vody nebo páru.
1.4 Likvidace
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu či uduše‐
ní.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveřní západku, abyste za‐
bránili uvěznění dětí a domácích zvířat
ve spotřebiči.
ČESKY
2. POPIS SPOTŘEBIČE
2
1
3
4
13
12
10 9
11
8
7
5
6
1 Horní deska
8 Otočný volič tvrdosti vody
2 Nejvyšší ostřikovací rameno
9 Dávkovač leštidla
3 Horní ostřikovací rameno
4 Dolní ostřikovací rameno
10 Dávkovač mycího prostředku
5 Filtry
12 Dolní koš
6 Typový štítek
13 Horní koš
11 Košíček na příbory
7 Zásobník na sůl
3. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
8
3
4
7
5
6
21
22 www.aeg.com
1 Tlačítko Zap/Vyp
5 Tlačítko Delay
2 Tlačítko Program
3 Kontrolky programů
6 Tlačítko Start
4 Displej
8 Tlačítko Option
Kontrolky
7 Kontrolky
Popis
Kontrolka Multitab.
Kontrolka ExtraHygiene.
Kontrolka mycí fáze. Rozsvítí se během fáze my‐
tí.
Kontrolka oplachovací fáze. Rozsvítí se během
oplachovací fáze.
Kontrolka sušicí fáze. Rozsvítí se během fáze su‐
šení.
Kontrolka konce programu.
Kontrolka stavu leštidla. Nikdy v průběhu progra‐
mu nesvítí.
Kontrolka množství soli. Nikdy v průběhu progra‐
mu nesvítí.
Kontrolka Delay.
Kontrolka dvířek. Rozsvítí se, když jsou dvířka
spotřebiče otevřená nebo nejsou správně
zavřená.
4. PROGRAMY
Program
1)
2)
Stupeň znečištění
Druh náplně
Fáze
programu
Funkce
Vše
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
Předmytí
Mytí 45 °C až 70 °C
Oplachy
Sušení
ExtraHygiene
Velmi znečištěné
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
Předmytí
Mytí 70 °C
Oplachy
Sušení
3)
Normálně znečiště‐ Předmytí
né
Mytí 50 °C
Nádobí a příbory
Oplachy
Sušení
4)
Čerstvě znečištěné Mytí 60 °C
Nádobí a příbory
Oplach
ExtraHygiene
ČESKY
Program
5)
Stupeň znečištění
Druh náplně
Fáze
programu
23
Funkce
Normálně znečiště‐ Předmytí
né
Mytí 50 °C
Nádobí a příbory
Oplachy
Sušení
ExtraHygiene
1) Spotřebič zjistí stupeň znečištění a množství nádobí v koších. Automaticky pak nastaví
teplotu a množství vody, spotřebu energie a délku programu.
2) Tento program zahrnuje oplachovací fázi při vysoké teplotě, která zajišťuje lepší
hygienické výsledky. Během oplachovací fáze zůstane teplota na hodnotě 70 °C po dobu
nejméně 10 minut.
3) Jedná se o nejtišší mycí program. Čerpadlo pracuje při velmi nízkých otáčkách, aby se
snížila úroveň hluku. Kvůli nízkým otáčkám trvá tento program déle.
4) U tohoto programu můžete umýt čerstvě znečištěné nádobí. Tento program nabízí dobré
výsledky mytí při krátké délce programu.
5) Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie při mytí normálně
znečištěného nádobí a příborů. (Jedná se o standardní program pro zkušebny.)
Údaje o spotřebě
Program1)
Délka
(min)
Energie
(kWh)
Voda
(l)
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 11
30
0.8
9
195
0.92
10.2
1) Hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce
proudu, na zvolených funkcích a na množství nádobí.
Informace pro zkušebny
Pro všechny potřebné informace ohledně testu výkonnosti zašlete e-mail na:
info.test@dishwasher-production.com
Poznamenejte si výrobní číslo (PNC) uvedené na typovém štítku.
5. FUNKCE
Jakékoliv funkce zapněte či vy‐
pněte ještě před spuštěním pro‐
gramu. Funkce nelze zapnout
nebo vypnout v průběhu progra‐
mu.
Pokud je nastavena jedna nebo
více funkcí, před spuštěním pro‐
gramu se ujistěte, že příslušné
kontrolky svítí.
5.1 Multitab
Tuto funkci zapněte, pouze když použí‐
váte kombinované mycí tablety.
Tato funkce vypne dávkování soli a lešti‐
dla. Příslušné kontrolky nesvítí.
Délka programu se může zvýšit.
• Opětovně stiskněte Option, dokud se
nerozsvítí kontrolka Multitab.
Chcete-li použít kombinované mycí
tablety před tím, než začnete odděleně
24 www.aeg.com
používat mycí prostředek, sůl do myčky
a leštidlo, postupujte následovně:
1. Nastavte změkčovač vody na nejvyš‐
ší stupeň.
2. Ujistěte se, že je zásobník na sůl a
dávkovač leštidla plný.
3. Spusťte nejkratší program s oplacho‐
vací fází bez mycího prostředku a
bez nádobí.
4. Nastavte změkčovač vody podle
tvrdosti vody ve vaší oblasti.
5. Seřiďte dávkování leštidla.
5.2 ExtraHygiene
Tato funkce nabízí lepší hygienické vý‐
sledky. Během oplachovací fáze zůstane
teplota na hodnotě 70 °C po dobu nej‐
méně 10 minut.
Opětovně stiskněte Option, dokud se ne‐
rozsvítí kontrolka ExtraHygiene.
Pokud tuto funkci nelze použít s daným
programem, příslušná kontrolka se ne‐
rozsvítí.
6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Ujistěte se, zda nastavený stupeň
změkčovače vody odpovídá tvrdosti
vody ve vaší oblasti. Pokud ne, na‐
stavte změkčovač vody. Přesný stu‐
peň tvrdosti vody ve vaší oblasti zji‐
stíte u místního vodárenského podni‐
ku.
2. Naplňte zásobník na sůl.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otevřete vodovodní kohoutek.
5. Během provozu mohou ve spotřebiči
zůstat zbytky. Odstraníte je spuště‐
ním libovolného programu. Nepouží‐
vejte mycí prostředek a nevkládejte
nic do košů.
6.1 Seřízení změkčovače vody
Změkčovač vody
nastavení
Tvrdost vody
Německé
stupně
(°dH)
Francouzské
stupně
(°fH)
mmol/l
Clarkovy
stupně
Ruční
Elek‐
tronic‐
ké
47 - 50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
2 1)
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Výchozí nastavená poloha.
2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte.
ČESKY
25
Změkčovač vody musíte nastavit
ručně a elektronicky.
Ruční nastavení
Otočte voličem tvrdosti vody do polohy 1
nebo 2.
Elektronické nastavení
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič. Ujistěte se, že je spotřebič
v režimu nastavení, viz „Nastavení a
spuštění programu“.
2. Současně stiskněte a podržte Delay
a Start, dokud nezačnou blikat kon‐
,
a
trolky
.
3. Stiskněte Program.
• Kontrolky
zhasnou.
• Kontrolka
a
dále bliká.
• Na displeji se zobrazí aktuální na‐
stavení změkčovače vody. Např.:
= stupeň 5.
4. Opětovným stisknutím Program
změňte nastavení.
5. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič
vypnete a potvrdíte nastavení.
6.2 Plnění zásobníku na sůl
1.
2.
3.
4.
5.
Otočením víčka směrem doleva
otevřete zásobník na sůl.
Do zásobníku na sůl nalijte 1 l vody
(pouze při prvním plnění).
Naplňte zásobník na sůl solí do myč‐
ky.
Odstraňte sůl, která se vysypala
okolo zásobníku na sůl.
Otočením víčka směrem doprava
zásobník na sůl zavřete.
POZOR
Při plnění může ze zásobníku na
sůl unikat voda nebo sůl. Nebez‐
pečí koroze. Po naplnění zásob‐
níku na sůl jí zabráníte spuště‐
ním programu.
26 www.aeg.com
6.3 Plnění dávkovače leštidla
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Stiskněte uvolňovací tlačítko (D) a
otevřete víčko (C).
Naplňte dávkovač leštidla (A), maxi‐
málně však po značku „MAX“.
Rozlité leštidlo setřete savým
hadříkem, aby se netvořilo přílišné
množství pěny.
Zavřete víko. Ujistěte se, že se uvol‐
ňovací tlačítko zaklapne zpět.
Voličem můžete nastavit dávko‐
vané množství (B) jeho otočením
do polohy 1 (nejmenší množství)
až 4 (největší množství).
7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič. Ujistěte se, že je spotřebič
v režimu nastavení, viz „Nastavení a
spuštění programu“.
• Pokud kontrolka stavu soli svítí,
doplňte zásobník na sůl.
• Pokud kontrolka stavu leštidla svítí,
doplňte dávkovač leštidla.
3. Naplňte koše.
4. Přidejte mycí prostředek.
• Pokud používáte kombinované my‐
cí tablety, zapněte funkci Multitab.
5. Nastavte a spusťte správný program
pro daný druh náplně a stupeň zneči‐
štění.
7.1 Použití mycího prostředku
1.
B
2.
30
3.
MAX
+
32
C
-
1
20
4
A
4.
5.
Stiskněte uvolňovací tlačítko (B) a
otevřete víčko (C).
Mycím prostředkem naplňte komoru
(A).
Pokud má program fázi předmytí,
naneste na vnitřní stranu dvířek
spotřebiče trochu mycího
prostředku.
Pokud používáte mycí tablety, vložte
tabletu do komory (A).
Zavřete víko. Ujistěte se, že se uvol‐
ňovací tlačítko zaklapne zpět.
ČESKY
7.2 Nastavení a spuštění
programu
Režim nastavení
U některých nastavení je nutné, aby byl
spotřebič v režimu nastavení.
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič. Spotřebič se nachází v režimu
nastavení, když se na displeji zobrazí
dvě vodorovné stavové čárky a všechny
kontrolky programů se rozsvítí. Pokud se
na ovládacím panelu nezobrazí tento
stav, současně stiskněte a podržte De‐
lay a Start, dokud se spotřebič nepřepne
do režimu nastavení.
27
• Kontrolky předpokládaných fází
daného programu zhasnou.
3. Stiskněte Start ke spuštění odpočtu.
• Odpočítávání se začne snižovat v
krocích po jedné hodině.
Po dokončení odpočtu se spustí nasta‐
vený program. Kontrolka právě probíha‐
jící fáze se rozsvítí.
Otevření dvířek za chodu
spotřebiče
Otevřením dvířek zastavíte chod
spotřebiče. Když dvířka opět zavřete,
bude spotřebič pokračovat od okamžiku
přerušení.
Spuštění programu bez
odloženého startu
Zrušení odloženého startu
během jeho odpočítávání
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič. Zkontrolujte, zda je
spotřebič v režimu nastavení.
3. Zavřete dvířka spotřebiče.
4. Několikrát stiskněte tlačítko Program,
dokud se nerozsvítí kontrolka vámi
požadovaného programu. Také lze
nastavit použitelné funkce.
• Na displeji začne blikat délka pro‐
gramu.
• Rozsvítí se kontrolky předpokláda‐
ných fází daného programu.
5. Stiskněte Start ke spuštění progra‐
mu.
• Po spuštění programu zůstane sví‐
tit pouze kontrolka právě probíhají‐
cí fáze.
• Délka programu se začne snižovat
v krocích po jedné minutě.
Pokud zrušíte odložený start, zruší se ta‐
ké daný program.
1. Současně stiskněte a podržte Delay
a Start, dokud se nerozsvítí kontrolky
všech programů a na displeji se ne‐
zobrazí dvě vodorovné stavové čár‐
ky.
2. Nastavte opět program.
Spuštění programu s
odloženým startem
Na displeji se zobrazí 0 a rozsvítí se
kontrolka konce programu.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič
vypněte.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
1. Nastavte program.
2. Opakovaně stiskněte Delay, dokud
se na displeji nezobrazí čas odlože‐
ného startu, který chcete nastavit (1–
24 hodin).
• Rozsvítí se kontrolka Delay.
• Na displeji bliká čas odloženého
startu.
Zrušení programu
1. Současně stiskněte a podržte Delay
a Start, dokud se nerozsvítí kontrolky
všech programů a na displeji se ne‐
zobrazí dvě vodorovné stavové čár‐
ky.
Před spuštěním nového progra‐
mu zkontrolujte, zda je v dávko‐
vači mycí prostředek.
Na konci programu
Pokud nestisknete tlačítko Zap/
Vyp, funkce Auto Off spotřebič
po několika minutách od konce
programu automaticky vypne.
Snižuje se tak spotřeba energie.
28 www.aeg.com
Důležité upozornění
• Nádobí před vyjmutím ze spotřebiče
nechte vychladnout. Horké nádobí se
snadněji poškodí.
• Nejprve vyjměte nádobí z dolního ko‐
še, a potom z koše horního.
• Na stěnách a dvířkách spotřebiče mů‐
že být voda. Nerezový povrch chladne
rychleji než nádobí.
8. TIPY A RADY
8.1 Změkčovač vody
Tvrdá voda obsahuje velké množství mi‐
nerálů, které mohou způsobit poškození
spotřebiče a špatné výsledky mytí.
Změkčovač vody tyto minerály neutrali‐
zuje.
Sůl do myčky udržuje změkčovač vody
čistý a v dobrém stavu. Je důležité na‐
stavit správný stupeň změkčovače vody.
Zajistíte tak, že změkčovač vody bude
používat správné množství soli do myčky
a vody.
8.2 Použití soli, leštidla a
mycího prostředku
• Používejte pouze sůl, leštidlo a mycí
prostředek určený pro myčky nádobí.
Jiné výrobky by mohly spotřebič po‐
škodit.
• Leštidlo během poslední oplachovací
fáze umožňuje usušení nádobí bez
šmouh a skvrn.
• Kombinované tablety obsahují mycí
prostředek, leštidlo a další přísady.
Ujistěte, že jsou tyto tablety vhodné
pro tvrdost vody ve vaší oblasti. Řiďte
se pokyny na balení výrobků.
• Mycí tablety se u krátkých programů
zcela nerozpustí. Abyste zabránili usa‐
zování zbytků mycího prostředku na
nádobí, doporučujeme používat table‐
ty s dlouhými programy.
Nepoužívejte větší množství my‐
cího prostředku, než je správné.
Řiďte se pokyny na balení mycí‐
ho prostředku.
8.3 Plnění košů
Viz přiložený leták s příklady
plnění košů.
• Spotřebič používejte pouze k mytí
nádobí, které je bezpečné mýt v myč‐
ce.
• Do spotřebiče nevkládejte předměty
vyrobené ze dřeva, rohoviny, hliníku
mědi nebo cínu.
• Nevkládejte do spotřebiče předměty,
které sají vodu (houby, hadry).
• Z nádobí odstraňte zbytky jídla.
• Připálené zbytky jídel snadno odstra‐
níte, když hrnce a pánve necháte před
vložením do spotřebiče odmočit ve vo‐
dě.
• Duté nádobí (např. šálky, sklenice,
hrnce) pokládejte dnem vzhůru.
• Dbejte na to, aby se nádobí nebo
příbory nelepily k sobě. Lžíce smíchej‐
te s ostatními příbory.
• Přesvědčte se, že se sklenice vzájem‐
ně nedotýkají.
• Malé kusy nádobí vložte do košíčku
na příbory.
• Lehké kusy nádobí vložte do horního
koše. Zajistěte, aby se jednotlivé kusy
nádobí nehýbaly.
• Před spuštěním programu zkontroluj‐
te, zda se ostřikovací ramena mohou
volně otáčet.
8.4 Před spuštěním programu
Zkontrolujte, zda:
• Filtry jsou čisté a správně nainstalova‐
né.
• Ostřikovací ramena nejsou zanesená.
• Rozmístění nádobí v koších je správ‐
né.
• Program je vhodný pro daný druh ná‐
plně a stupeň znečištění.
• Používá se správné množství mycího
prostředku.
ČESKY
• Je doplněna sůl do myčky a leštidlo
(pokud nepoužíváte kombinované my‐
cí tablety).
29
• Víčko zásobníku na sůl je dotažené.
9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Před čištěním nebo údržbou
spotřebič vždy vypněte a vytáh‐
něte síťovou zástrčku ze zásuv‐
ky.
Zanesené filtry a ucpaná ostřiko‐
vací ramena snižují výsledky my‐
tí.
Pravidelně je kontrolujte a v
případě potřeby je vyčistěte.
9.1 Čištění filtrů
C
1.
Otočte filtrem (A) proti směru hodi‐
nových ručiček a vyndejte jej.
2.
Filtr (A) rozmontujete oddělením
částí (A1) a (A2).
Vyjměte filtr (B).
Filtry vyčistěte vodou.
Než vložíte filtr (B) zpět, zkontroluj‐
te, zda ve sběrné jímce nebo kolem
ní nejsou žádné zbytky jídel a neči‐
stot.
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
7.
Filtr (B) musí být správně umístěn
pod dvěma úchytkami (C).
Sestavte filtr (A) a vložte jej zpět na
jeho místo ve filtru (B). Otočte jím
po směru hodinových ručiček, do‐
kud se nezajistí.
Nesprávné umístění filtrů může
mít z následek špatné výsledky
mytí a poškození spotřebiče.
9.2 Čištění ostřikovacích ramen
9.3 Čištění vnějších ploch
Ostřikovací ramena nevyjímejte.
Jestliže se otvory v ostřikovacích rame‐
nech zanesou nečistotami, odstraňte je
úzkým špičatým předmětem.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým had‐
rem.
Používejte pouze neutrální mycí
prostředky. Nepoužívejte prostředky s
30 www.aeg.com
drsnými částicemi, drátěnky nebo roz‐
pouštědla.
9.4 Čištění vnitřního prostoru
Aby k tomu nedocházelo, doporučujeme
nejméně dvakrát měsíčně spustit dlouhý
program.
Pokud pravidelně používáte krátké pro‐
gramy, může uvnitř spotřebiče dojít k
usazování mastnoty a vodního kamene.
10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Spotřebič nezačne pracovat nebo se bě‐
hem provozu zastavuje.
Před kontaktováním servisního střediska
se pokuste závadu odstranit sami pomo‐
cí níže uvedených informací.
U některých poruch se na displeji zobra‐
zí výstražný kód:
•
- Spotřebič se neplní vodou.
•
•
- Spotřebič nevypouští vodu.
- Je aktivován systém proti vypla‐
vení.
UPOZORNĚNÍ
Před kontrolou spotřebič vypně‐
te.
Problém
Možné řešení
Nelze zapnout spotřebič.
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťo‐
vé zásuvky.
Ujistěte se, že není poškozená domovní po‐
jistka či jistič.
Nespustil se program.
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče
zavřená.
Stiskněte Start.
Pokud je nastavený odložený start, zrušte jej
nebo vyčkejte do konce odpočtu.
Spotřebič se neplní vodou.
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek
otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívo‐
du vody. Ohledně těchto informací se obrať‐
te na místní vodárenský podnik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní ko‐
houtek.
Ujistěte se, že není zanesený filtr v přívodní
hadici.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnu‐
tá či přiskřípnutá.
Spotřebič nevypouští vodu.
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není
přehnutá či přiskřípnutá.
Je aktivován bezpečnostní sy‐
stém proti vyplavení.
Zavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na
autorizované servisní středisko.
ČESKY
Po kontrole spotřebič zapněte. Program
bude pokračovat od okamžiku, ve kte‐
rém byl přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte
se na autorizované servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiný výstra‐
žný kód, obraťte se na autorizované se‐
rvisní středisko.
10.1 Pokud nejsou výsledky
mytí a sušení uspokojivé
Na nádobí a skle jsou bílé šmouhy nebo
modravý potah
• Uvolňuje se příliš velké množství lešti‐
dla. Otočte voličem leštidla do nižší
polohy.
• Nadměrné množství mycího
prostředku.
Skvrny a suché vodní kapky na skle a na
nádobí
• Uvolňuje se příliš malé množství lešti‐
dla. Otočte voličem leštidla do vyšší
polohy.
• Příčinou může být kvalita mycího
prostředku.
Nádobí je vlhké
• Program neobsahuje sušicí fázi nebo
sušicí fáze používá příliš nízkou teplo‐
tu.
• Dávkovač leštidla je prázdný.
• Příčinou může být kvalita leštidla.
• Příčinou může být kvalita kombinova‐
ných mycích tablet. Zkuste jinou znač‐
ku nebo zapněte dávkovač leštidla a
použijte leštidlo spolu s kombinovaný‐
mi mycími tabletami.
31
Další možné příčiny naleznete v
části „TIPY A RADY“.
10.2 Jak zapnout dávkovač
leštidla
K zapnutí dávkovače leštidla může dojít
pouze se zapnutou funkcí Multitab.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič. Ujistěte se, že je spotřebič
v režimu nastavení, viz „Nastavení a
spuštění programu“.
2. Současně stiskněte a podržte Delay
a Start, dokud nezačnou blikat kon‐
,
a
trolky
.
3. Stiskněte Option.
• Kontrolky
a
zhasnou.
• Kontrolka
dále bliká.
• Na displeji se zobrazí aktuální na‐
stavení.
Dávkovač lešti‐
dla vypnutý
Dávkovač lešti‐
dla zapnutý
4. Stisknutím Option změňte nastavení.
5. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič
vypnete a potvrdíte nastavení.
6. Seřiďte dávkování leštidla.
7. Naplňte dávkovač leštidla.
11. TECHNICKÉ INFORMACE
Rozměry
Šířka / Výška / Hloubka
(mm)
Připojení k elektrické
síti
Viz typový štítek.
Napětí
Frekvence
Tlak přívodu vody
Min. / max. (bar / MPa)
596 / 850 / 610
220-240 V
50 Hz
(0,5 / 0,05 ) / (8 / 0,8 )
32 www.aeg.com
max. 60 °C
Přívod vody 1)
Studená nebo teplá voda2)
Kapacita
Jídelní soupravy
Příkon
Režim zapnuto
0.10 W
Režim vypnuto
0.10 W
12
1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".
2) Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární panely, větrná
energie), použijte tuto horkou vodu ke snížení spotřeby energie.
12. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k
likvidaci. Spotřebiče označené
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte
místní úřad.
СРПСКИ
33
САДРЖАЈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИС ПРОИЗВОДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
КОНТРОЛНА ТАБЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРОГРАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПЦИЈЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НАПОМЕНЕ И САВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
36
37
38
39
39
42
44
45
46
48
ЗА САВРШЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ
Хвала што сте одабрали овај AEG производ. Направили смо га како бисмо вам у
наредним годинама обезбедили рад без застоја заједно са најновијим технологијама које
олакшавају свакодневицу. Ове функције вероватно нећете наћи код уобичајених уређаја
за домаћинство. Посветите се читању у наредних неколико минута како бисте добили
корисне информације.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за проблеме,
информације о сервисирању:
www.aeg.com
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.aeg.com/productregistration
Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за
свој уређај:
www.aeg.com/shop
БРИГА О КОРИСНИЦИМА И СЕРВИС
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће податке.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама. Модел, број
производа (PNC), серијски број.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности.
Опште информације и савети
Еколошке информације
Задржано право измена.
34 www.aeg.com
1.
УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређа‐
ја, пажљиво прочитајте приложено
упутство. Произвођач није одговоран
уколико услед неправилне инсталаци‐
је и употребе уређаја дође до повреда
и квара. Чувајте упутство за употребу
поред уређаја ради будућих подеша‐
вања.
1.1 Безбедност деце и
осетљивих особа
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји ризик од гушења, по‐
вређивања или трајног инвали‐
дитета.
• Особама са умањеном физичком
осетљивошћу, умањеним ментал‐
ним способностима или недостат‐
ком искуства и знања, укључујући ту
и децу, немојте дозволити да кори‐
сте овај уређај. Коришћење овог
уређаја је таквим особама дозвоље‐
но искључиво под надзором или
према упутствима особе одговорне
за њихову безбедност.
• Немојте дозволити деци да се игра‐
ју уређајем.
• Сву амбалажу држите ван домашаја
деце.
• Све врсте детерџената држите ван
домашаја деце.
• Децу и кућне љубимце држите под‐
аље од уређаја док су врата отворе‐
на.
1.2 Инсталирање
• Уклоните сву амбалажу.
• Немојте да инсталирате или кори‐
стите оштећен уређај.
• Немојте инсталирати или користити
уређај на местима на којима је тем‐
пература мања од 0 °C.
• Придржавајте се упутства за инста‐
лацију које сте добили уз уређај.
Прикључење на електричну
мрежу
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји опасност од пожара и
струјног удара.
• Уређај мора да буде уземљен.
• Уверите се да информације о напо‐
ну и струји на плочици са техничким
карактеристикама одговарају пара‐
метрима електричне мреже. Уколи‐
ко то није случај, обратите се елек‐
тричару.
• Користите искључиво правилно ин‐
сталирану утичницу, отпорну на
ударце.
• Не користите адаптере за више‐
струке утикаче и продужне каблове.
• Проверите да нисте оштетили глав‐
но напајање и кабл за напајање.
Уколико кабл за напајање уређаја
треба да се замени, то треба да
обави наш сервисни центар.
• Прикључите главни кабл за напаја‐
ње на мрежну утичницу тек на крају
инсталације. Водите рачуна да по‐
стоји приступ мрежној утичници на‐
кон инсталације.
• Немојте вући напојни кабл да бисте
искључили уређај. Кабл искључите
тако што ћете извући утикач из
утчнице.
• Немојте додиривати напојни кабл
нити утикач напојног кабла влажним
рукама.
• Уређај је у складу са E.E.C. Дирек‐
тивама.
Прикључивање воде
• Водите рачуна да не оштетите цре‐
ва за довод воде.
• Пре него што повежете уређај нове
цеви или цеви које се нису дуго ко‐
ристиле, пустите да вода истече док
не буде чиста.
• Када по први пут користите уеђај,
проверите да не цури негде.
• Црево за довод воде има сигурнос‐
ни вентил и облогу унутрашњег цре‐
ва за напајање.
СРПСКИ
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ
Опасност од електричног напо‐
на.
• Уколико је доводно црево за воду
оштећено, одмах искључите кабл за
напајање из мрежне утичнице. Об‐
ратите се сервису да бисте замени‐
ли доводно црево за воду.
1.3 Коришћење
• Овај уређај је намењен за употребу
у домаћинству и сличним окружењи‐
ма као што су:
– кухиње за особље у продавница‐
ма, канцеларијама и другим рад‐
ним окружењима;
– сеоске куће;
– од стране клијената у хотелима,
мотелима и другим окружењима
за становање;
– смештај типа ноћења са до‐
ручком.
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји опасност од повређи‐
вања, опекотина или струјног
удара или пожара.
• Не мењајте спецификацију овог уре‐
ђаја.
• Ножеве и прибор за јело са оштрим
и врховима ставите у корпу за при‐
•
•
•
•
•
35
бор за јело са врховима окренутим
надоле или хоризонтално положе‐
ним.
Немојте оставити врата уређаја от‐
вореним без надзора како неко не
би пао на њих.
Немојте седати нити стајати на от‐
ворена врата.
Детерџенти за машину за прање по‐
суђа су опасни. Поштујте упутства о
безбедности са паковања детерџен‐
та.
Немојте да пијете нити да се играте
са водом у уређају.
Не уклањајте посуђе из уређаја пре
него што се програм заврши. На по‐
суђу може да буде детерџент.
Уређај може да испусти врелу пару
ако отворите врата док је програм у
току.
Запаљиве материје или предмете
натопљене запаљивим материјама
немојте стављати унутар, поред или
на уређај.
Не користите млаз воде или пару за
чишћење уређаја.
1.4 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји могућност од повређи‐
вања или гушења.
• Одвојте кабл за напајање уређаја
од мрежног напајања.
• Одсеците кабл за напајање и баци‐
те га у смеће.
• Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца и кућни љу‐
бимци затворе у уређају.
36 www.aeg.com
2. ОПИС ПРОИЗВОДА
2
1
3
4
13
12
11
10 9
8
7
6
5
1 Радна површина
8 Бирач за тврдоћу воде
2 Горњи крак са млазницама
9 Дозатор за средство за испирање
3 Горњи крак са млазницама
4 Доњи крак са млазницама
10 Дозатор детерџента
5 Филтери
12 Доња корпа
6 Плочица са техничким карактери‐
13 Горња корпа
стикама
7 Посуда за со
11 Корпа за прибор за јело
СРПСКИ
37
3. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2
3
8
7
1 Дугме за укључивање/искључива‐
ње
2 Дугме Program
3 Програмски индикатори
5
6
5 Дугме Delay
6 Дугме Start
7 Индикатори
8 Дугме Option
4 Дисплеј
Индикатори
4
Опис
Multitab индикатор.
ExtraHygiene индикатор.
Индикатор фазе прања. Пали се када је фаза
прања активна.
Индикатор фазе испирања. Пали се када је
фаза испирања активна.
Индикатор фазе сушења. Укључује се када је
фаза сушења активна.
Индикатор краја.
Индикатор средства за испирање. Увек је ис‐
кључен док је програм активан.
Индикатор за со. Увек је искључен док је про‐
грам активан.
Delay индикатор.
Индикатор за врата. Пали се када су отворена
врата уређаја или када нису добро затворена.
38 www.aeg.com
4. ПРОГРАМИ
Програм
Степен запрља‐
ности
Врста пуњења
Програмске
фазе
Опције
Све
Посуђе, прибор за
јело, шерпе и ти‐
гањи
Претпрање
Главно прање од 45
°C до 70 °C
Испирања
Сушење
ExtraHygiene
Висок степен за‐
прљаности
Посуђе, прибор за
јело, шерпе и ти‐
гањи
Претпрање
Прање на 70 °C
Испирања
Сушење
3)
Нормалан степен
запрљаности
Посуђе и прибор
за јело
Претпрање
Прање на 50 °C
Испирања
Сушење
4)
Свежа запрља‐
ност
Посуђе и прибор
за јело
Прање на 60 °C
Испирање
ExtraHygiene
Нормалан степен
запрљаности
Посуђе и прибор
за јело
Претпрање
Прање на 50 °C
Испирања
Сушење
ExtraHygiene
1)
2)
5)
1) Уређај препознаје степен запрљаности и количину предмета у корпама. Он
аутоматски подешава температуру и количину воде, потрошњу електирчне
енергије и трајање програма.
2) Овај програм има фазу за повећање високе температуре за боље резултате
прања. Током фазе испирања, температура остаје на 70 °C у трајању од најмање
10 минута.
3) Ово је најтиши програм прања. Пумпа ради веома споро како би се смањио ниво
буке. Због мале брзине, трајање програма је дуго.
4) Са овим програмом можете опрати свеже запрљано посуђе. Овај програм даје
добре резултате прања за кратко време.
5) Са овим програмом постижете најефикаснију потрошњу воде и електичне енергије
за посуђе и прибор за јело који су нормално запрљани. (Ово је стандардни програм
за институте за тестирање).
Вредности потрошње
Програм1)
Трајање
(мин)
Eнергија
(kWh)
Вода
(л)
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 11
30
0.8
9
СРПСКИ
Програм1)
Трајање
(мин)
Eнергија
(kWh)
Вода
(л)
195
0.92
10.2
39
1) Притисак и температура воде, промене у напону, опције и количина посуђа могу да
измене ове вредности.
Информације за институте за тестирање
За све потребне информације у вези са учинком током тестирања, пошаљите
е-поруку на:
info.test@dishwasher-production.com
Запишите број производа (PNC) који се налази на плочици са техничким карак‐
теристикама.
5. ОПЦИЈЕ
Активирајте или деактивирајте
опције пре покретања програ‐
ма. Ове опције не можете да
активирате или деактивирате
док је програм активан.
Уколико је подешена једна оп‐
ција или више њих, уверите се
да су повезани индикатори ук‐
ључени пре него што програм
почне.
5.1 Multitab
Активирајте ову опцију искључиво ка‐
да користите таблете комбинованог
детерџента.
Ова опција деактивира доток средства
за испирање и соли. Одговарајући ин‐
дикатори су искључени.
Трајање програма може да се повећа.
• Притисните Option више пута све
док се индикатор Multitab поново не
прикаже.
Уколико престанете да користите
таблете комбинованог прашка, пре
него што почнете да користите
засебно детерџент, средство за
испирање и со за машину за прање
посуђа, предузмите следеће кораке:
1. Подесите омекшивач воде на нај‐
виши ниво.
2. Проверите да ли су посуда за со и
дозатор за средство за испирање
пуни.
3. Покрените најкраћи програм са фа‐
зом испирања, без детерџента и
посуђа.
4. Подесите ниво омекшивача воде у
складу са тврдоћом воде у вашој
водоводној мрежи.
5. Подесите ослобођену количину
средства за испирање.
5.2 ExtraHygiene
Ова опција даје хигијенски боље ре‐
зултате. Током фазе испирања, тем‐
пература остаје на 70 °C у трајању од
најмање 10 минута.
Притисните Option више пута све док
се индикатор ExtraHygiene поново не
прикаже.
Уколико је ова опција применљива на
програм, индикатор се не укључује.
6. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
1. Проверите да ли је подешени ниво
омекшивача воде у складу са твр‐
доћом воде у вашој области. Уко‐
лико је то потребно, подесите
омекшивач воде. Обратите се ло‐
калним представницима водовода
да бисте сазнали која је тврдоћа
воде у вашем крају.
40 www.aeg.com
2. Напуните посуду за со.
3. Сипајте средство за испирање у
дозатор.
4. Одврните славину за воду.
5. Талог након прања може да остане
у уређају. Покрените програм да
бисте га уклонили. Немојте кори‐
стити детерџент и немојте препу‐
нити корпе.
6.1 Подешавање омекшивача воде
Омекшивач воде
подешавање
Тврдоћа воде
Немачки
степени
(°dH)
Француски
степени
(°fH)
mmol/l
Clarke
степени
Ручно
Елек‐
трон‐
ски
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
2 1)
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Фабрички подешен положај.
2) Не користите со на овом нивоу.
Омекшивач воде треба да под‐
есите ручно и електронски.
Ручно подешавање
Окрените бирач за тврдоћу воде на
позицију 1 или 2.
Електронско подешавање
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте активирали
уређај. Уверите се да је уређај у
режиму подешавања, погледајте
„Подешавање и покретање програ‐
ма".
2. Истовремено притисните Delay и
Start и задржите их све док индика‐
,
и
тори за
не почну да трепере.
СРПСКИ
3. Притисните Program.
• Индикатори за
и
ће се искључити.
• Индикатор
наставља
да трепери.
• На дисплеју је приказано тренут‐
но подешавање омекшивача во‐
= ниво 5.
де. Нпр.
41
4. Узастопно притискаjте Program да
бисте променили подешавање.
5. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бите деактивира‐
ли уређај и потврдили подешава‐
ње.
6.2 Пуњење посуде за со
1.
2.
3.
4.
5.
Окрените поклопац у смеру су‐
протном од кретања казаљки на
сату и отворите посуду за со.
Ставите 1 литар воде у посуду за
со (икључиво први пут).
Сипајте со за машинско прање по‐
суђа у посуду за со.
Уклоните со која се задржала око
отвора посуде за со.
Окрените поклопац у смеру крета‐
ња казаљки на сату да бисте за‐
творили посуду за со.
ПАЖЊА
Вода и со могу да изађу из по‐
суде за со када је пуните. По‐
стоји опасност од корозије. Да
бисте је спречили, након што
напуните посуду за со, покре‐
ните програм.
6.3 Сипање средства за испирање у дозатор
1.
B
A
2.
M AX
4
3 2
1
+
-
3.
C
D
4.
Притисните дугме за отпуштање
(D) да бисте отворили поклопац
(C).
Напуните дозатор средства за
испирање (A), не више од ознаке
„макс.”.
Помоћу упијајуће крпе уклоните
средство за испирање које сте
просули како би се спречило ства‐
рање превелике количине пене.
Затворите поклопац. Проверите
да ли је дугме за отпуштање за‐
кочено у месту.
Можете да укључите одабир за
количину која ће се ослобађати
(B) између позиције 1 (најмања
количина) и позиције 4 (највећа
количина).
42 www.aeg.com
7. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
1. Одврните славину за воду.
2. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте активирали
уређај. Уверите се да је уређај у
режиму подешавања, погледајте
„Подешавање и покретање програ‐
ма".
• Уколико је индикатор за со ук‐
ључен, напуните посуду за со.
• Уколико је индикатор средства
за испирање укључен, напуните
дизатор средства за испирање.
3. Напуните корпе.
4. Додајте детерџент.
• Уколико користите таблете ком‐
бинованог детерџента, активи‐
рајте опцију Multitab.
5. Одаберите и покрените одговарају‐
ћи програм прања, у зависности од
типа уноса и степена запрљаности.
7.1 Коришћење детерџента
A
1.
B
30
4
+
32
-
1
20
2.
3.
MAX
C
4.
5.
7.2 Подешавање и покретање
програма
Режим подешавања
За нека подешавања је неопходно да
се уређај налази у режиму подешава‐
ња.
Притисните дугме за укључивање/ис‐
кључивање да бисте активирали уре‐
ђај. Уређај је у режиму подешавања
када се сви индикатори програма упа‐
ле и на дисплеју се појаве 2 водорав‐
не статусне линије. Уколико командна
табла не показује ово стање, истовре‐
мено притисните и задржите дугме
Delay и Start док уређај не пређе у ре‐
жим подешавања.
Притисните дугме за отпуштање
(B) да бисте отворили поклопац
(C).
Ставите детерџент у одељак (A).
Уколико програм има фазу прет‐
прања, ставите малу количину де‐
терџента на унутрашњост врата
уређаја.
Уколико користите таблете детер‐
џента, ставите таблету у одељак
(A).
Затворите поклопац. Проверите
да ли је дугме за отпуштање за‐
кочено у месту.
Покретање програма без
одложеног старта
1. Одврните славину за воду.
2. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте активирали
уређај. Уверите се да се уређај на‐
лази у режиму за подешавање.
3. Затворите врата уређаја.
4. Изнова притискајте дугме Program
док се индикатор програма који же‐
лите да подесите не упали. Такође,
можете да подесите опције које су
применљиве на тај програм.
• Трајање програма трепери на
дисплеју.
• Индикатори фаза предвиђених
за програм се пале.
5. Притисните Start да бисте покрену‐
ли програм.
СРПСКИ
• Када се програм покрене, остаје
укључен само индикатор за фазу
која је у току.
• Трајање програма почиње да
опада у корацима од 1 минута.
Покретање програма са
одложеним стартом
1. Подесите програм.
2. Узастопно притискајте дугме Delay
док се на дисплеју не не прикаже
време одлагања старта које жели‐
те да подесите (од 1 дo 24 сата).
• Укључује се индикатор Delay.
• Време одлагања старта трепери
на дисплеју.
• Индикатори фаза предвиђених
за програм се гасе.
3. Притисните Start да бисте покрену‐
ли одбројавање.
• Одбројавање почиње да опада у
корацима од 1 часа.
Када се одбројавање заврши, програм
се покреће. Индикатор фазе која је у
току се пали.
Отварање врата док уређај
ради
Уколико отворите врата, уређај се зау‐
ставља. Када затворите врата, уређај
наставља са радом од тачке на којој је
прекинут.
Отказивање одложеног
старта док је одбројавање у
току
Када откажете одложени старт, отка‐
зујете и програм.
1. Истовремено притисните и задржи‐
те Delay и Start док се индикатори
програма не упале и док се на дис‐
плеју не појаве 2 водоравне ста‐
тусне линије.
43
2. Подесите програм поново.
Отказивање програма
1. Истовремено притисните и задржи‐
те Delay и Start док се индикатори
програма не упале и док се на дис‐
плеју не појаве 2 водоравне ста‐
тусне линије.
Пре него што покренете нови
програм, проверите да ли има
детерџента у дозатору детер‐
џента.
Поступак након завршетка
програма
На дисплеју се приказује 0 и пали се
индикатор краја.
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте деактиви‐
рали уређај.
2. Заврните славину за воду.
Ако не притиснете дугме за ук‐
ључивање/искључивање, фун‐
ција Auto Off аутоматски деак‐
тивира уређај неколико минута
по завршетку програма.
Тиме се смањује потрошња
електричне енергије,
Важно
• Оставите посуђе да се охлади пре
него што га извадите из уређаја.
Вруће посуђе може лако да се
оштети.
• Прво извадите посуђе из доње кор‐
пе, а затим из горње.
• На бочним странама и на вратима
уређаја може да се задржи вода.
Нерђајући челик се брже хлади од
посуђа.
44 www.aeg.com
8. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ
8.1 Омекшивач воде
Тврда вода садржи велику количину
минерала који изазивају оштећење
уређаја и лоше резултате прања.
Омекшивач воде неутралише ове ми‐
нерале.
Со за машину за прање посуђа одржа‐
ва омекшивач воде чистим и у добром
стању. Важно је да се подеси тачан
ниво омекшивача воде. Ово пружа си‐
гурност да омекшивач воде користи
одговарајућу количину соли за маши‐
ну за прање посуђа, као и воде.
8.2 Употреба соли, средства
за испирање и детерџента
• Исључиво користите со, средство за
испирање и детерџент предвиђене
за машину за прање посуђа. Остали
производи могу да изазову оштеће‐
ње уређаја.
• Током последње фазе испирања,
средство за испирање помаже вам
да осушите посуђе без мрља и фле‐
ка.
• Комбиноване таблете детерџента
садрже детерџент, средство за
испирање и остала додатна сред‐
ства. Проверите да ли су ове табле‐
те у складу са тврдоћом воде у ва‐
шем крају. Погледајте упутства која
се налазе на паковању производа.
• Таблете детерџента се не раствара‐
ју у потпуности при кратким програ‐
мима. Да би се спречило стварање
патине на прибору за јело, препо‐
ручујемо вам да таблете детерџен‐
та користите са дужим програмима.
Не употребљавајте више од
прописане количине детерџен‐
та. Погледајте упутства на па‐
ковању детерџента.
8.3 Пуњење корпи
Погледајте приложену брошуру
са примерима пуњења корпи.
• Уређај користите искључиво за пра‐
ње посуђа које се може прати у ма‐
шини за прање посуђа.
• У уређај немојте стављати посуђе
од дрвета, рогова, алуминијума, ка‐
лаја и бакра.
• Не стављајте у уређај предмете који
могу да апсорбују воду (сунђере, ку‐
хињске крпе).
• Уклоните остатке хране са посуђа.
• Да би се остаци загореле хране лак‐
ше опрали, шерпе и тигање потопи‐
те у воду пре него што их ставите у
уређај.
• Посуђе, као што су шоље, чаше и
тигањи, поставите са отвором окре‐
нутим надоле.
• Водите рачуна да се прибор за јело
и посуђе међусобно не закаче. По‐
мешајте кашике и остали прибор за
јело.
• Водите рачуна да се чаше не доди‐
рују.
• Мале предмете ставите у корпу за
прибор за јело.
• Лагано посуђе ставите у горњу кор‐
пу. Проверите да оно не може да се
помера.
• Проверите да ли кракови са млазни‐
цама могу слободно да се окрећу
пре покретања програма.
8.4 Пре покретања програма
Проверите да:
• Филтри су чисти и правилно су ин‐
сталирани.
• Кракови са млазницама нису запу‐
шени.
• Положај предмета у корпама је пра‐
вилан.
• Програм одговара типу уноса и сте‐
пену запрљаности.
• Користи се одговарајућа количина
детерџента..
• Сипана је со за машину за прање
посуђа и средство за испирање
(осим ако не користите таблете ком‐
бинованог детерџента).
• Поклопац посуде за со је чврсто
стегнут.
СРПСКИ
45
9. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ
Пре одржавања уређаја деак‐
тивирајте уређај и одвојте ути‐
кач кабла за напајање од зидне
утичнице.
Прљави филтери и зачепљени
кракови са млазницама утичу
лоше на резултате прања.
Редовно их проверавајте и,
уколико је потребно, очистите
их.
9.1 Чишћење филтера
C
1.
Окрените филтер (A) супротно од
смера кретања казаљке на сату и
извадите га.
2.
Да бисте демонтирали филтер
(A), одвојено извуците (A1) и (A2).
Извадите филтер (B).
Филтере исперите водом.
Пре него што вратите филтер (B),
проверите да у сифону или око
његове ивице нема остатака хра‐
не или прљавштине.
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
7.
Проверите да ли је филтер (B)
правилно поставњен испод 2 во‐
ђице (C).
Склопите филтер (A) и вратите га
у филтер (B). Окрените га у смеру
кретања казаљке на сату док не
кликне.
Неправилан положај филтера
може да изазове лоше резул‐
тате прања, као и да оштети
уређај.
9.2 Чишћење кракова са
млазницама
Не уклањајте кракове са млазницама.
Уколико се отвори на краковима са
млазницама запуше, уклоните остатке
прљавштине помоћу танког шиљатог
предмета.
9.3 Спољашње чишћење
Уређај чистите влажном, меком
крпом.
У ту сврху користите искључиво неу‐
тралне детерџенте. Немојте да кори‐
стите абразивне производе, абразив‐
не сунђере или раствараче.
46 www.aeg.com
9.4 Унутрашње чишћење
Уколико редовно користите програме
који кратко трају, унутар уређаја може
доћи до накупљања масноће и камен‐
ца.
Да бисте то спречили, препоручујемо
вам да барем 2 пута месечно користи‐
те програм који дуго траје.
10. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Уређај неће да се покрене или се зау‐
ставља у току рада.
Пре него што се обратите сервису, ре‐
шење проблема потражите у инфор‐
мацијама датим у наставку.
Код неких проблема, на екрану се
приказује шифра аларма:
•
- Уређај се не пуни водом.
•
•
- Уређај не одводи воду.
- Уређај за заштиту од плавље‐
ња је активиран.
УПОЗОРЕЊЕ
Деактивирајте уређај пре него
што почнете да проверавате у
чему је проблем.
Проблем
Могуће решење
Не можете да активирате уре‐
ђај.
Уверите се да је кабл за напајање при‐
кључен на зидну утичницу.
Уверите се да у кутији са осигурачима ни‐
је прегорео неки осигурач.
Програм се не покреће.
Проверите да ли су врата уређаја затво‐
рена.
Притисните Start.
Ако је подешен одложени старт, откажите
одлагање или сачекајте да се заврши од‐
бројавање.
Уређај се не пуни водом.
Уверите се да је славина отворена.
Уверите се да притисак воде није исуви‐
ше низак. Ради добијања ове информаци‐
је обратите се локалној надлежној служби
водовода.
Уверите се да славина за воду није запу‐
шена.
Уверите се да филтер на цреву за довод
воде није запушен.
Уверите се да доводно црево није увијено
или савијено.
Уређај не одводи воду.
Уверите се да славина на судопери није
зачепљена.
Уверите се да одводно црево није увијено
нити савијено.
Уређај за заштиту од плавље‐
ња је активиран.
Затворите славину за воду и обратите се
сервису.
СРПСКИ
Након завршетка провера, активирајте
уређај. Програм се наставља од оног
места на којем је прекинут.
Уколико се проблем поново јави, об‐
ратите се сервису.
Уколико се на екрану појаве друге ши‐
фре аларма, обратите се сервису.
10.1 Ако прање и резултати
прања нису задовољавајући
На стаклу и посуђу постоје беличасти
трагови и плавкасти слојеви
• Ослобођена је превелика количина
средства за испирање. Подесите
бирач средства за испирање на
нижи положај.
• Количина детерџента је сувише ве‐
лика.
Флеке и осушене капи воде на
чашама и посуђу
• Ослобођена количина средства за
испирање није довољна. Подесите
бирач средства за испирање на ви‐
ши положај.
• Узрок томе може да буде квалитет
детерџента.
Посуђе је мокро
• Програм нема фазу сушења или је
фаза сушења са ниском температу‐
ром.
• Дозатор за средство за испирање је
празан.
• Узрок томе може да буде квалитет
средства за испирање.
• Узрок томе може да буде квалитет
таблета комбинованог детерџента.
Испробајте неку другу марку или ак‐
тивирајте дозатор средства за испи‐
рање и користите средство за испи‐
рање заједно са таблетама комби‐
нованог детерџента.
Погледајте САВЕТИ И НАПО‐
МЕНЕ за друге могуће узроке.
10.2 Како да активирате
дозатор за средство за
испирање
Активирање дозатора за средство за
испирање могуће је само уколико је
активирана опција Multitab.
47
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте активирали
уређај. Уверите се да је уређај у
режиму подешавања, погледајте
„Подешавање и покретање програ‐
ма".
2. Истовремено притисните Delay и
Start и задржите их све док индика‐
,
и
тори за
не почну да трепере.
3. Притисните Option.
• Индикатори за
и
ће се искључити.
• Индикатор
наставља да
трепери.
• На дисплеју се приказује тренут‐
но подешавање.
Дозатор за
средство за
испирање ис‐
кључен
Дозатор за
средство за
испирање ук‐
ључен
4. Притисните Option да бисте проме‐
нили подешавање.
5. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бите деактивира‐
ли уређај и потврдили подешава‐
ње.
6. Подесите ослобођену количину
средства за испирање.
7. Сипајте средство за испирање у
дозатор.
48 www.aeg.com
11. ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Димензије
Тежина / висина/ дубина
(мм)
596 / 850 / 610
Прикључење на елек‐ Погледајте плочицу са техничким подацима.
тричну мрежу
Напон
220-240 V
Фреквенција
50 Hz
Притисак воде
Мин. / макс. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Довод воде 1)
Хладна вода или топла во‐
да 2)
Капацитет
Подешавања места
Потрошња елек‐
тричне енергије
Режим „Укључено“
0.10 W
Режим „Искључено“
0.10 W
највише 60 °C
12
1) Повежите црево за довод воде са славином за воду која има навој димензија 3/4''.
2) Уколико топла вода долази преко алтернативног извора енергије, (нпр. соларни
панели, извори који енергију производе помоћу ветра), користите топлу воду да
бисте смањили потрошњу електричне енергије.
12. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са
симболом . Паковање одложите
у одговарајуће контејнере ради
рециклирања.
Помозите у заштити животне
средине и људског здравља као и
у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
електричних уређаја. Уређаје
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем.
Производ вратите у локални
центар за рециклирање или се
обратите општинској канцеларији.
СРПСКИ
49
50 www.aeg.com
СРПСКИ
51
117920272-A-122013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising