Aeg-Electrolux | F88009W0P | User manual | Aeg-Electrolux F88009M0P Uživatelský manuál

Aeg-Electrolux F88009M0P Uživatelský manuál
FAVORIT 88009
CS MYČKA NÁDOBÍ
HU MOSOGATÓGÉP
SK UMÝVAČKA
NÁVOD K POUŽITÍ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
2
23
44
2
OBSAH
4
6
7
8
10
11
14
17
18
21
22
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
POPIS SPOTŘEBIČE
OVLÁDACÍ PANEL
PROGRAMY
FUNKCE
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
INSTALACE
TECHNICKÉ INFORMACE
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů
k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní
úřad.
NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY OHLEDNĚ:
- Produktů
- Brožur
- Uživatelských příruček
- Odstraňování závad
- Servisních informací
www.aeg.com
VYSVĚTLIVKY
Upozornění - Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny
ČESKY
3
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let,
vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej
funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z
něho získat co nejvíce.
PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
V e-shopu společnosti AEG naleznete vše, co potřebujte k udržování všech vašich spotřebičů AEG
v perfektním stavu. Čeká na vás široká nabídka příslušenství navrženého a vyrobeného s ohledem
na nejvyšší standardy kvality, které očekáváte: od speciálního kuchyňského vybavení po košíčky
na příbory, od držáků na lahve po vaky na choulostivé prádlo…
Navštivte internetový obchod na
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Model
Výrobní číslo (PNC)
Sériové číslo (S.N.)
4
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte
spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.
• Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho
používané, nechte vodu na několik minut
odtéct, dokud nebude čistá.
• Při prvním použití spotřebiče se ujistěte, že
nedochází k únikům vody.
•
BEZPEČNOST DĚTÍ A
POSTIŽENÝCH OSOB
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo
jiných trvalých následků.
• Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby,
včetně dětí, se zhoršenými fyzickými a
smyslovými schopnostmi, sníženými mentálními funkcemi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Takové osoby mohou
spotřebič používat jen pod dozorem nebo
vedením osob odpovědných za jejich bezpečnost. Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Všechny mycí prostředky uschovejte z dosahu dětí.
• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
INSTALACE
UPOZORNĚNÍ
Instalaci tohoto spotřebič smí provádět pouze kvalifikovaná nebo oprávněná osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
• Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič
tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu
s tímto spotřebičem.
Vodovodní přípojka
• Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečné napětí.
Přívodní hadice s opláštěním je vybavena
bezpečnostním ventilem a vnitřním síťovým
kabelem.
• Jestliže se přívodní hadice poškodí, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Zkontaktujte servisní středisko, aby vám
přívodní hadici vyměnilo.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na
elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí
kabel a síťovou zástrčku. Pro výměnu napájecího kabelu se obraťte na servisní
středisko nebo elektrikáře.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky
až na konci instalace spotřebiče. Po insta-
ČESKY
laci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu.
• Tento spotřebič používejte v domácnosti.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Nože a další nástroje s ostrými špičkami
vkládejte do košíčku na příbory špičkou dolů nebo vodorovně.
• Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená
bez dozoru, aby na ně nikdo nespadl.
• Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si na
ně nestoupejte.
• Mycí prostředky pro myčky jsou nebezpečné. Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení mycího prostředku.
• Nepijte ani si nehrajte s vodou ve spotřebiči.
• Nádobí ze spotřebiče nevyjímejte, dokud
se nedokončí program. Na nádobí mohou
být zbytky mycího prostředku.
5
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem, požáru či popálení.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
• Pokud během probíhajícího programu
otevřete dvířka spotřebiče, může dojít k
uvolnění horké páry.
LIKVIDACE
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
6
POPIS SPOTŘEBIČE
2
1
3
4
13
12
11
10 9
8
7
6
5
1 Horní deska
2 Nejvyšší ostřikovací rameno
8 Otočný volič tvrdosti vody
9 Dávkovač leštidla
3 Horní ostřikovací rameno
4 Dolní ostřikovací rameno
10 Dávkovač mycího prostředku
11 Košíček na příbory
5 Filtry
6 Typový štítek
12 Dolní koš
13 Horní koš
7 Zásobník na sůl
ČESKY
7
OVLÁDACÍ PANEL
2
1
3
A
4
B C
5
8
9
6
7
1 Tlačítko zap/vyp
2 Přehled programů
6 Dotykový panel Delay
7 Dotykový panel Start
3 Dotykový panel Program
4 Kontrolky programů
8 Kontrolky
9 Dotykový panel Option
5 Displej
Kontrolky
Popis
Kontrolka funkce Multitab.
Kontrolka ÖKO PLUS.
Kontrolka funkce Extra hygiena.
Kontrolka fáze mytí.
Kontrolka oplachovací fáze.
Kontrolka fáze sušení.
Kontrolka konce programu.
Kontrolka stavu leštidla. Tato kontrolka během průběhu programu nesvítí.
Kontrolka množství soli. Tato kontrolka během průběhu programu nesvítí.
Kontrolka Odloženého startu.
Kontrolka dvířek. Rozsvítí se, když nejsou dvířka myčky
zavřená.
8
PROGRAMY
Program
Stupeň znečištění
Druh náplně
Fáze programu
Funkce
Vše
Nádobí, příbory, hrnce
a pánve
Předmytí
Mytí 45 °C nebo 70 °C
Oplachy
Sušení
Extra hygiena
ÖKO PLUS
Velmi znečištěné
Nádobí, příbory, hrnce
a pánve
Předmytí
Mytí 70 °C
Oplachy
Sušení
ÖKO PLUS
3)
Normálně znečištěné
Nádobí a příbory
Předmytí
Mytí 50 °C
Oplachy
Sušení
4)
Čerstvě znečištěné
Nádobí a příbory
Mytí 60 °C
Oplach
Extra hygiena
Normálně znečištěné
Nádobí a příbory
Předmytí
Mytí 50 °C
Oplachy
Sušení
Extra hygiena
ÖKO PLUS
Lehce znečištěné
Nádobí a příbory
Mytí 55 °C
Oplachy
Extra hygiena
Různě znečištěné
Nádobí, příbory, hrnce
a pánve
Předmytí
Mytí 70 °C
Oplachy
Sušení
ÖKO PLUS
Normálně nebo lehce
znečištěné
Křehké nádobí a sklo
Mytí 45 °C
Oplachy
Sušení
ÖKO PLUS
1)
2)
5)
6)
1) Spotřebič zjistí stupeň znečištění a množství nádobí v koších. Automaticky pak nastaví teplotu a množství
vody, spotřebu energie a délku programu.
2) Tento program zahrnuje funkci Extra hygiena.
3) Jedná se o nejtišší mycí program. Čerpadlo pracuje při velmi nízkých otáčkách, aby se snížila úroveň
hluku. Díky nízkým otáčkám trvá tento program déle.
4) U tohoto programu můžete umýt čerstvě znečištěné nádobí. Tento program nabízí dobré výsledky mytí při
krátké délce programu.
5) Jedná se o standardní program pro testovací instituce. Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody
a energie při mytí normálně zašpiněného nádobí a příborů. Testovací údaje najdete v přiloženém letáku.
6) U tohoto programu můžete umýt náplň různě znečištěného nádobí. Velmi znečištěné nádobí v dolním koši
a normálně znečištěné v horním koši. Tlak a teplota vody v dolním koši je vyšší než v horním koši.
Údaje o spotřebě
Program1)
Energie (kWh)
Voda (l)
0.9 - 1.7
8 - 15
1.4 - 1.6
13 - 14
ČESKY
Program1)
Energie (kWh)
Voda (l)
1.1 - 1.2
9 - 11
0.8
9
0.9 - 1.0
9 - 11
1.0 - 1.1
10 - 11
1.3 - 1.5
14 - 15
0.8 - 0.9
11 - 12
1) Na displeji se ukáže délka programu.
Délka programu a hodnoty spotřeby se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v
dodávce proudu, na zvolených funkcích a na množství nádobí.
9
10
FUNKCE
FUNKCE MULTITAB
Tuto funkci zapněte pouze, když používáte
kombinované mycí tablety.
Tato funkce vypne dávkování soli a leštidla.
Příslušné kontrolky nesvítí.
Délka programu se může zvýšit.
ÖKO PLUS
Tato funkce snižuje teplotu ve fázi sušení.
Spotřeba energie se sníží o 25 %.
Nádobí může být na konci programu ještě
vlhké. Doporučujeme nechat dvířka otevřená,
aby mohlo nádobí doschnout.
EXTRA HYGIENA
Tato funkce nabízí lepší hygienické výsledky.
Během oplachovací fáze zůstane teplota na
hodnotě 70 °C po dobu 10 až 14 minut.
ZAPNUTÍ FUNKCÍ
• Jakékoliv funkce zapněte či vypněte ještě
před spuštěním programu. Funkce nelze
zapnout nebo vypnout v průběhu programu.
• Funkci Extra hygiena nelze zapnout spolu
s funkcí ÖKO PLUS.
Stiskněte dotykový
panel
Option
jedenkrát svítí
nesvítí
nesvítí
dvakrát
nesvítí
svítí
nesvítí
třikrát
svítí
svítí
nesvítí
čtyřikrát
nesvítí
nesvítí
svítí
pětkrát
svítí
nesvítí
svítí
šestkrát
nesvítí
nesvítí
nesvítí
Chcete-li použít kombinované mycí tablety
před tím, než začnete odděleně používat
mycí prostředek, sůl a leštidlo, postupujte
následovně:
1. Vypněte funkci Multitab
2. Nastavte změkčovač vody na nejvyšší
stupeň.
3. Ujistěte se, že je zásobník na sůl a dávkovač leštidla plný.
4. Spusťte nejkratší program s oplachovací
fází bez mycího prostředku a bez nádobí.
5. Nastavte změkčovač vody podle tvrdosti
vody ve vaší oblasti.
6. Seřiďte dávkování leštidla.
ČESKY
11
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Ujistěte se, zda nastavený stupeň změkčovače vody odpovídá tvrdosti vody ve
vaší oblasti. Pokud ne, nastavte změkčovač vody. Přesný stupeň tvrdosti vody ve
vaší oblasti zjistíte u místního vodárenského podniku.
2. Naplňte zásobník na sůl.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otevřete vodovodní kohoutek.
5. Během provozu mohou ve spotřebiči zůstat zbytky. Odstraníte je spuštěním libovolného programu. Nepoužívejte mycí
prostředek a nevkládejte nic do košů.
SEŘÍZENÍ ZMĚKČOVAČE VODY
Tvrdá voda obsahuje velké množství minerálů, které mohou způsobit poškození spotřebiče a špatné výsledky mytí. Změkčovač vody
tyto minerály neutralizuje.
Sůl do myčky udržuje změkčovač vody čistý a
v dobrém stavu. Nastavení změkčovače vody
na správný stupeň viz tabulka. Zajišťuje, aby
změkčovač vody používal správné množství
soli do myčky a vody.
Změkčovač vody musíte nastavit ručně a elektronicky.
Pokud používáte kombinované mycí
tablety, zapněte funkci Multitab. Tyto
tablety obsahují mycí prostředek, leštidlo a další přísady. Ujistěte, že jsou
tyto tablety vhodné pro tvrdost vody
ve vaší oblasti. Řiďte se pokyny na
balení výrobků.
Změkčovač vody
nastavení
Tvrdost vody
Německé
stupně
(°dH)
Francouzské
stupně
(°fH)
mmol/l
Clarkovy
stupně
Ruční
Elektronické
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Výchozí nastavená poloha.
2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte.
12
Ruční nastavení
Otočte voličem tvrdosti vody do polohy 1 nebo
2.
Elektronické nastavení
1. Stisknutím tlačítka zap/vyp spotřebič zapněte.
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení. Viz „NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ
PROGRAMU“.
3. Současně stiskněte a podržte Delay a
Start, dokud nezablikají kontrolky (A), (B)
a (C).
4. Stiskněte Program.
• Kontrolky (B) a (C) zhasnou.
• Kontrolka (A) dále bliká.
• Na displeji se zobrazí nastavení změk= stupeň 5.
čovače vody. Příklad:
5. Opětovným stisknutím Program změňte
nastavení.
6. Nastavení potvrďte vypnutím spotřebiče.
PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA SŮL
POZOR
Používejte pouze sůl do myčky. Jiné
výrobky by mohly spotřebič poškodit.
Při plnění může ze zásobníku na sůl
unikat voda nebo sůl. Nebezpečí koroze. Po naplnění zásobníku na sůl jí
zabráníte spuštěním programu.
1.
2.
3.
4.
5.
Otočením víčka směrem doleva otevřete
zásobník na sůl.
Do zásobníku na sůl nalijte 1 l vody (pouze při prvním plnění).
Naplňte zásobník na sůl solí do myčky.
Odstraňte sůl, která se vysypala okolo
zásobníku na sůl.
Otočením víčka směrem doprava zásobník na sůl zavřete.
ČESKY
13
PLNĚNÍ DÁVKOVAČE LEŠTIDLA
POZOR
Používejte pouze leštidlo pro myčky.
Jiné výrobky by mohly spotřebič poškodit.
B
A
M AX
4
3 2
Leštidlo během poslední oplachovací
fáze umožňuje usušení nádobí bez
šmouh a skvrn.
1
+
-
C
D
1.
2.
3.
4.
Stiskněte uvolňovací tlačítko (D) a
otevřete víčko (C).
Naplňte dávkovač leštidla (A), maximálně
však po značku „MAX“.
Rozlité leštidlo setřete savým hadříkem,
aby se netvořilo přílišné množství pěny.
Zavřete víčko. Ujistěte se, že se uvolňovací tlačítko zaklapne zpět.
Voličem můžete nastavit dávkované
množství (B) jeho otočením do polohy 1 (nejmenší množství) až 4 (největší množství).
14
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Stisknutím tlačítka zap/vyp spotřebič zapněte. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení. Viz „NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU“.
• Pokud kontrolka stavu soli svítí, doplňte
zásobník na sůl.
• Pokud kontrolka stavu leštidla svítí, doplňte dávkovač leštidla.
3. Naplňte koše.
4. Přidejte mycí prostředek.
5. Nastavte a spusťte správný program pro
daný druh náplně a stupeň znečištění.
PLNĚNÍ KOŠŮ
Viz přiložený leták s příklady plnění
košů.
• Spotřebič používejte pouze k mytí nádobí,
které je bezpečné mýt v myčce.
• Do spotřebiče nevkládejte předměty vyrobené ze dřeva, rohoviny, hliníku mědi nebo
cínu.
• Nevkládejte do spotřebiče předměty, které
sají vodu (houby, hadry).
• Z nádobí odstraňte zbytky jídla.
• Připálené zbytky jídel na nádobí nechte
změknout.
• Duté nádobí (např. šálky, sklenice, hrnce)
pokládejte dnem vzhůru.
• Dbejte na to, aby se nádobí nebo příbory
nelepily k sobě. Lžíce smíchejte s ostatními
příbory.
• Přesvědčte se, že se sklenice vzájemně
nedotýkají.
• Malé předměty vložte do košíčku na příbory.
• Lehké kusy vložte do horního koše. Dbejte
na to, aby se jednotlivé kusy nádobí nehýbaly.
• Před spuštěním programu zkontrolujte, zda
se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.
ČESKY
15
POUŽITÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU
A
POZOR
Používejte pouze mycí prostředky
určené pro myčky nádobí.
B
30
1.
4
MAX
+
32
-
1
20
2.
3.
C
4.
5.
Stiskněte uvolňovací tlačítko (B) a
otevřete víčko (C).
Mycím prostředkem naplňte komoru (A).
Pokud má program fázi předmytí, naneste na vnitřní stranu dvířek spotřebiče
trochu mycího prostředku.
Pokud používáte mycí tablety, vložte tabletu do komory (A).
Zavřete víčko. Ujistěte se, že se uvolňovací tlačítko zaklapne zpět.
Nepoužívejte větší množství mycího
prostředku, než je správné. Řiďte se
pokyny na balení mycího prostředku.
Mycí tablety se nemohou při krátkých
programech plně rozpustit, a mohou
tak na nádobí zanechat zbytky mycího prostředku.
Mycí tablety doporučujeme používat
spolu s dlouhými programy.
NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ
PROGRAMU
Režim nastavení
Spotřebič musí být při některých postupech v
režimu nastavení.
Spotřebič je v režimu nastavení, když:
• Všechny kontrolky programů se rozsvítí.
• Na displeji se zobrazí dvě vodorovné stavové čárky.
Pokud se na ovládacím panelu zobrazí jiné
údaje, současně stiskněte a podržte Delay a
Start, dokud se spotřebič nepřepne do režimu
nastavení.
Spuštění programu bez odloženého
startu
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Stisknutím tlačítka zap/vyp spotřebič zapněte.
3. Zavřete dvířka spotřebiče.
4. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení.
5. Několikrát stiskněte tlačítko Program, dokud se nerozsvítí kontrolka vámi požadovaného programu.
• Na displeji bliká délka tohoto programu.
• Rozsvítí se kontrolky fází nastaveného
programu.
6. V případě potřeby nastavte požadované
funkce.
7. Stiskněte Start. Program se spustí.
• Zůstane svítit pouze kontrolka právě
probíhající fáze.
• Na displeji se zobrazí délka programu,
která snižuje v krocích po jedné minutě.
Spuštění programu s odloženým
startem
1. Nastavte program a funkce.
2. Opakovaně stiskněte Delay, dokud se na
displeji nezobrazí čas odloženého startu,
který chcete nastavit (1—24 hodin).
16
• Na displeji bliká čas odloženého startu.
• Kontrolka odloženého startu se rozsvítí.
3. Stiskněte Start. Spustí se odpočet.
• Na displeji se zobrazuje odpočítávání
odloženého startu v krocích po jedné
hodině.
• Kontrolky fází nastaveného programu
zhasnou.
• Po dokončení odpočtu se spustí nastavený
program.
– Rozsvítí se kontrolka právě probíhající
fáze.
Otevření dvířek za chodu spotřebiče
Otevřením dvířek zastavíte chod spotřebiče.
Když dvířka opět zavřete, bude spotřebič pokračovat od okamžiku přerušení.
Zrušení odloženého startu během
jeho odpočítávání
Opakovaně stiskněte Delay, než:
• na displeji se ukáže délka programu.
• rozsvítí se kontrolka mycí fáze.
• program se spustí.
Zrušení programu
Současně stiskněte a podržte Delay a Start.
• Všechny kontrolky programů se rozsvítí.
• Na displeji se zobrazí dvě vodorovné stavové čárky.
Před spuštěním nového programu
zkontrolujte, zda je v dávkovači mycí
prostředek.
Na konci programu
Po dokončení programu se na displeji zobrazí
0 a rozsvítí se kontrolka konce programu.
1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Stisknutím tlačítka zap/vyp spotřebič vypněte.
3. Zavřete vodovodní kohoutek.
Pokud nestisknete tlačítko zap/vyp,
zařízení pro automatické vypnutí (Auto Off) spotřebič po několika minutách automaticky vypne. Snižuje se
tak spotřeba energie.
• Aby nádobí lépe oschlo, ponechte dvířka
spotřebiče pár minut otevřená.
• Nádobí před vyjmutím ze spotřebiče nechte
vychladnout. Horké nádobí se snadněji poškodí.
• Nejprve vyjměte nádobí z dolního koše, a
potom z koše horního.
Na stěnách a dvířkách spotřebiče
může být voda. Nerezový povrch
chladne rychleji než nádobí.
ČESKY
17
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Zanesené filtry a ucpaná ostřikovací
ramena snižují výsledky mytí.
Pravidelně je kontrolujte a v případě
potřeby je vyčistěte.
Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
1.
C
C
A
B
2.
3.
4.
5.
6.
A1
A2
Otočte filtrem (A) proti směru hodinových ručiček a vyndejte jej.
Filtr (A) rozmontujete oddělením
částí (A1) a (A2).
Vyjměte filtr (B).
Filtry vyčistěte vodou.
Vraťte filtr (B) na jeho původní
místo. Ujistěte se, že je správně
umístěn pod dvěma vodícími
drážkami (C).
Sestavte filtr (A) vložte jej na jeho
místo ve filtru (B). Otočte jím po
směru hodinových ručiček, dokud
se nezajistí.
Nesprávné umístění filtrů může mít z následek špatné výsledky mytí a poškození
spotřebiče.
ČIŠTĚNÍ OSTŘIKOVACÍCH RAMEN
ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH PLOCH
Ostřikovací ramena nevyjímejte.
Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech
zanesou nečistotami, odstraňte je úzkým špičatým předmětem.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky nebo rozpouštědla.
18
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Spotřebič nezačne pracovat nebo se během
provozu zastavuje.
Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka). Pokud se nepodaří, obraťte se na autorizované servisní středisko.
U některých poruch se na displeji zobrazí
výstražný kód:
•
•
•
- Spotřebič se neplní vodou.
- Spotřebič nevypouští vodu.
- Je aktivován systém proti vyplavení.
UPOZORNĚNÍ
Před kontrolou spotřebič vypněte.
Problém
Možná příčina
Možné řešení
Nespustil se program.
Zástrčka není zasunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Dvířka spotřebiče jsou otevřená.
Zavřete dvířka spotřebiče.
Nestiskli jste Start.
Stiskněte Start.
Poškozená pojistka v pojistkové
skříňce (vybavený jistič).
Vyměňte pojistku (znovu aktivujte jistič).
Je nastavený odložený start.
Zrušte odložený start a vyčkejte
na konec odpočítávání.
Vodovodní kohoutek je zavřený.
Otevřete vodovodní kohoutek.
Příliš nízký tlak vody.
Kontaktujte vaši vodárenskou
společnost.
Vodovodní kohoutek je ucpaný
nebo zanesený vodním kamenem.
Vyčistěte vodovodní kohoutek.
Filtr v přívodní hadici je zanesený.
Vyčistěte filtr.
Přívodní hadice je přehnutá nebo zkroucená.
Ujistěte se, že je hadice správně
umístěná.
Je aktivován bezpečnostní systém proti vyplavení. Ve
spotřebiči uniká voda.
Zavřete vodovodní kohoutek a
obraťte se na servisní středisko.
Přípojka sifonu je ucpaná.
Vyčistěte přípojku sifonu.
Vypouštěcí hadice je přehnutá
nebo zkroucená.
Ujistěte se, že je hadice správně
umístěná.
Spotřebič se neplní vodou.
Spotřebič nevypouští
vodu.
Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude
pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na
autorizované servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiný výstražný
kód, obraťte se na autorizované servisní
středisko.
NÁDOBÍ NENÍ DOSTATEČNĚ UMYTÉ NEBO SUCHÉ
Problém
Možná příčina
Možné řešení
Nádobí není čisté.
Filtry jsou ucpané.
Vyčistěte filtry.
ČESKY
Problém
19
Možná příčina
Možné řešení
Filtry nejsou správně sestavené
a umístěné.
Zkontrolujte, zda jsou filtry správně sestavené a umístěné.
Ostřikovací ramena jsou zanesená.
Odstraňte zbytky nečistot pomocí
úzkého špičatého předmětu.
Zvolený program nebyl vhodný
pro daný druh náplně a stupeň
znečištění.
Ujistěte se, že je zvolený program
vhodný pro daný druh náplně a
stupeň znečištění.
Nesprávné rozmístění nádobí v Ujistěte se, že je nádobí v koších
koších. Voda nemohla omýt vše- správně rozloženo a že voda jej
chno nádobí.
voda může zcela snadno omývat.
Ostřikovací ramena se nemohou Ujistěte se, že je nádobí v koších
volně otáčet.
správně rozloženo a neblokuje
ostřikovací ramena.
Částečky vodního kamene na nádobí.
Na nádobí a skle jsou
bílé šmouhy a skvrny
nebo modravý potah.
Nedostatečné množství mycího
prostředku.
Ujistěte se, že jste do dávkovače
před spuštěním programu přidali
správné množství mycího
prostředku.
V dávkovači nebyl žádný mycí
prostředek.
Ujistěte se, že jste do dávkovače
před spuštěním programu přidali
mycí prostředek.
Zásobník na sůl je prázdný.
Ujistěte se, že je v zásobníku na
sůl dostatečné množství soli.
Nastavený stupeň změkčovače
vody je nesprávný.
Ujistěte se, zda nastavený stupeň
změkčovače vody odpovídá
tvrdosti vody ve vaší oblasti.
Víčko zásobníku na sůl je uvolněné.
Víčko utáhněte.
Uvolňuje se příliš velké množství Snižte dávkování leštidla.
leštidla.
Nadměrné množství mycího
prostředku.
Na nádobí a skle jsou
zaschlé vodní kapky.
Ujistěte se, že jste do dávkovače
před spuštěním programu přidali
správné množství mycího
prostředku.
Uvolňuje se příliš malé množství Zvyšte dávkování leštidla.
leštidla.
Příčinou může být kvalita mycího prostředku.
Zkuste jinou značku mycího
prostředku.
Nádobí je mokré.
• Program neobsahoval žádnou sušicí fázi.
• Program obsahoval sušicí fázi při nízké teplotě.
Aby nádobí lépe oschlo, ponechte
dveře myčky pár minut otevřené.
Nádobí je vlhké a matné.
Dávkovač leštidla je prázdný.
Ujistěte se, že je v dávkovači leštidlo.
20
Problém
Možná příčina
Možné řešení
Příčinou může být kvalita leštidla.
Zkuste jinou značku leštidla.
Příčinou může být kvalita kombi- • Zkuste jinou značku kombinonovaných mycích tablet.
vaných mycích tablet.
• Zapněte dávkovač leštidla a
použijte leštidlo spolu s kombinovanými mycími tabletami.
Zapnutí dávkovače leštidla při
zapnuté funkci Multitab
1. Stisknutím tlačítka zap/vyp spotřebič zapněte.
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení. Viz „NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ
PROGRAMU“.
3. Současně stiskněte a podržte Delay a
Start, dokud nezablikají kontrolky (A), (B)
a (C).
4. Stiskněte Option.
• Kontrolky (A) a (C) zhasnou.
• Kontrolka (B) dále bliká.
• Na displeji se zobrazí nastavení dávkovače leštidla.
Vypnuto
Zap
5.
6.
7.
8.
Stisknutím Option změňte nastavení.
Nastavení potvrďte vypnutím spotřebiče.
Seřiďte dávkování leštidla.
Naplňte dávkovač leštidla.
ČESKY
21
INSTALACE
UPOZORNĚNÍ
Viz „BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE“.
UMÍSTĚNÍ POD KUCHYŇSKOU PRACOVNÍ DESKU
1.
570-600 mm
2.
820 mm
Zkontrolujte, zda rozměry místa
pro instalaci souhlasí s rozměry
na obrázku.
Umístěte spotřebič v blízkosti
přívodu vody a odpadu.
600 mm
3.
4.
1
5.
2
3
4
Odstraňte horní pracovní desku
spotřebiče.
Utažením či povolením seřiditelných nožiček nastavte správnou
výšku spotřebiče.
Při správném vyrovnání se dvířka
spotřebiče správně zavírají a těsní.
Nainstalujte spotřebič pod kuchyňskou desku.
22
PŘÍPOJKA ODPADU
max. 850 mm
max.
4000 mm
min. 400 mm
Vypouštěcí hadici připojte:
• K sifonu. Připojte vypouštěcí hadici pod kuchyňskou desku. Tím se zabrání tomu, aby
odpadní voda ze sifonu tekla zpět do
spotřebiče.
• Ke vodnímu potrubí s odvětrávacím průduchem. Vnitřní průměr musí být minimálně
40 mm.
Ze dřezu odstraňte při vypouštění spotřebiče
zátku. Zabráníte tak vracení vody zpět do
spotřebiče.
Prodlužovací hadice k vypouštěcí hadici nesmí být delší než 2 m a musí mít stejný průměr jako vypouštěcí hadice.
Jestliže vypouštěcí hadici připojíte k přípojce
sifonu pod dřezem, je nutné odstranit plastovou membránu (A). Neúplné odstranění membrány způsobí ucpání sifonu a problémy s vypouštěním.
Spotřebič je vybaven zpětným ventilem, který
brání vracení špinavé vody zpět do spotřebiče. Pokud je sifon pod dřezem vybaven zpětným ventilem, odstraňte jej, abyste zajistili
správné vypouštění spotřebiče.
A
TECHNICKÉ INFORMACE
Rozměry
Šířka / Výška / Hloubka (mm)
Připojení k elektrické síti
Viz typový štítek.
Tlak přívodu vody
Min. / max. (bar / MPa)
Přívod vody 1)
Studená nebo teplá voda2)
Kapacita
Jídelní soupravy
596 / 850 / 610
(0,5 / 0,05 ) / (8 / 0,8 )
max. 60 °C
12
1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".
2) Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární panely, větrná energie), použijte tuto
horkou vodu ke snížení spotřeby energie.
MAGYAR
23
TARTALOMJEGYZÉK
25
27
28
29
31
32
35
38
39
42
43
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
TERMÉKLEÍRÁS
KEZELŐPANEL
PROGRAMOK
KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
NAPI HASZNÁLAT
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
HIBAELHÁRÍTÁS
ÜZEMBE HELYEZÉS
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra: . Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és
elektronikus hulladékot. A tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék
közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a
hulladékkezelésért felelős hivatallal.
HONLAPUNKON AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK ÁLLNAK RENDELKEZÉSÉRE:
- Termékek
- Kiadványok
- Felhasználói kézikönyvek
- Hibaelhárítás
- Szerviz információk
www.aeg.com
AZ ÚTMUTATÓBAN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK
Figyelem - Fontos biztonsági információk.
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk
24
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan
teljesítményével hosszú éveken át elégedett lesz. Pontosan ezért alkalmaztunk olyan innovatív
technológiákat és jellemzőket, melyek a mindennapi teendőket nagymértékben megkönnyítik, és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az útmutató
végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK ÉS SEGÉDANYAGOK
Az AEG webáruházban mindent megtalál, ami ahhoz szükséges, hogy AEG készülékeinek
ragyogó külsejét és tökéletes működését fenntartsa. Ezzel együtt széles választékban kínáljuk a
legszigorúbb szabványoknak és az Ön minőségi igényeinek megfelelően tervezett és kivitelezett
egyéb kiegészítő tartozékokat - a különleges főzőedényektől az evőeszköz kosarakig, az
edénytartóktól a fehérnemű-zsákokig...
Látogassa meg webáruházunkat az alábbi címen:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Javasoljuk az eredeti alkatrészek használatát.
Ha a szervizhez fordul, legyenek kéznél a következő adatok. Az információ az
adattáblán található.
Típus
Termékszám
Sorozatszám
MAGYAR
25
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt, gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem
megfelelő üzembe helyezés vagy használat
által okozott károkért nem vállal felelősséget a
gyártó. További utánanézés érdekében tartsa
elérhető helyen az útmutatót.
GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKKAL
ÉLŐ SZEMÉLYEK BIZTONSÁGA
• Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem használt csövekhez csatlakoztatja a készüléket,
addig folyassa a vizet, amíg az teljesen ki
nem tisztul.
• A készülék első használata előtt ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
•
VIGYÁZAT
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.
• Ne engedje, hogy a készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek
híján lévő személy használja, beleértve a
gyermekeket is. A biztonságukért felelős
személy felügyelje őket, illetve a készülék
használatára vonatkozóan biztosítson útmutatást számukra. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol.
• Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat
tartsa távol a készüléktől, amikor az ajtaja
nyitva van.
ÜZEMBE HELYEZÉS
VIGYÁZAT
Ezt a készüléket szakképzett vagy
hozzáértő személynek kell üzembe
helyeznie.
• Távolítsa el az összes csomagolást.
• Ne helyezzen üzembe és ne használjon sérült készüléket.
• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan
helyen, ahol a hőmérséklet 0°C alatt van.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt szerelési
útmutatót.
Vízhálózatra csatlakoztatás
• Ellenőrizze, hogy nem okoz-e sérülést a
vízcsöveknek.
VIGYÁZAT
Veszélyes feszültség.
A befolyócső biztonsági szeleppel, valamint
dupla bevonattal ellátott belső vezetékkel
rendelkezik.
• Ha a befolyócső megsérül, akkor azonnal
húzza ki a csatlakozódugót a fali csatlakozóaljzatból. Forduljon szervizhez a befolyócső cseréje érdekében.
Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT
Tűz- és áramütésveszély.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromossági adatok megfelelnek-e a
háztartási hálózati áram paramétereinek.
Ha nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
• Mindig megfelelően felszerelt, érintésbiztos
aljzatot használjon.
• Ne használjon dugaszátalakítót és vezetékhosszabbítót.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugasz és a
hálózati kábel épségére. Ha a hálózati vezeték cserére szorul, forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy villanyszerelőhöz.
• Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót
a hálózati csatlakozóaljzatba. Üzembe he-
26
lyezés után biztosítsa a hálózati dugasz
könnyű elérhetőségét.
• Amikor kihúzza a készülék hálózati vezetékét, soha ne a vezetéket fogja meg. Mindig
a dugasznál fogva húzza ki.
• Az edényeket a mosogatógépből csak a
mosogatóprogram lejárta után vegye ki.
Mosogatószer maradhat az edényeken.
HASZNÁLAT
• Ne tegyen gyúlékony anyagot, vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére.
• A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt.
• A készülékből forró gőz szabadulhat ki, ha
az ajtót mosogatóprogram futtatása közben
kinyitja.
VIGYÁZAT
Sérülésveszély.
• Háztartási környezetben használja e készüléket.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
• Lefelé fordítva vagy vízszintes irányba tegye a késeket és a hegyes evőeszközöket
az evőeszközkosárba.
• A beleütközés elkerülésének megelőzésére, ne hagyja nyitva felügyelet nélkül a készülék ajtaját.
• Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
• Veszélyesek a mosogatógépben használt
mosogatószerek. Tartsa be a mosogatószer csomagolásán feltüntetett utasításokat.
• Ne igyon a készülékben lévő vízből, és ne
játsszon vele.
VIGYÁZAT
Áramütés, tűz és égésveszély.
ÁRTALMATLANÍTÁS
VIGYÁZAT
Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja át a hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékben rekedését.
MAGYAR
TERMÉKLEÍRÁS
2
1
3
4
13
12
11
10 9
8
7
6
5
1 Munkafelület
2 Felső szórókar
8 Vízkeménység-tárcsa
9 Öblítőszer-adagoló
3 Legfelső szórókar
4 Alsó szórókar
10 Mosogatószer-adagoló
11 Evőeszköztartó
5 Szűrők
6 Adattábla
12 Alsó kosár
13 Felső kosár
7 Sótartály
27
28
KEZELŐPANEL
2
1
3
A
4
B C
5
8
9
6
7
1 Be/ki gomb
2 Program mutató
6 Delay érintőgomb
7 Start érintőgomb
3 Program érintőgomb
4 Programkijelzők
8 Visszajelzők
9 Option érintőgomb
5 Kijelző
Visszajelzők
Leírás
Multitab visszajelző.
ÖKO PLUS visszajelző.
ExtraHygiene visszajelző.
Mosogatási fázis visszajelzője.
Öblítési fázis visszajelző.
Szárítási fázis visszajelző.
Program vége visszajelző.
Öblítőszer visszajelző. Amikor egy program fut, a visszajelző kialszik.
Só visszajelző. Amikor egy program fut, a visszajelző kialszik.
Késleltetés visszajelzés.
Ajtó visszajelző. Akkor világít, ha az ajtó nincs becsukva.
MAGYAR
29
PROGRAMOK
Program
Szennyeződés típusa Programfázisok
Töltet típusa
Kiegészítő funkciók
Összes
Edények, evőeszközök, lábasok és fazekak
Előmosás
Főmosogatás: 45°C-on
vagy 70°C-on
Öblítés
Szárítás
ExtraHygiene
ÖKO PLUS
Erős szennyezettség
Edények, evőeszközök, lábasok és fazekak
Előmosás
Főmosogatás: 70°C-on
Öblítés
Szárítás
ÖKO PLUS
3)
Normál szennyezettség
Edények és evőeszközök
Előmosás
Főmosogatás: 50°C-on
Öblítés
Szárítás
4)
Friss szennyezettség
Edények és evőeszközök
Főmosogatás: 60°C-on
Öblítések
ExtraHygiene
Normál szennyezettség
Edények és evőeszközök
Előmosás
Főmosogatás: 50°C-on
Öblítés
Szárítás
ExtraHygiene
ÖKO PLUS
Enyhe szennyezettség
Edények és evőeszközök
Főmosogatás: 55°C-on
Öblítés
ExtraHygiene
Vegyes szennyezettség
Edények, evőeszközök, lábasok és fazekak
Előmosás
Főmosogatás: 70°C-on
Öblítés
Szárítás
ÖKO PLUS
Normál vagy enyhe
szennyezettség
Kényes cserép- és
üvegedények
Főmosogatás: 45°C-on
Öblítés
Szárítás
ÖKO PLUS
1)
2)
5)
6)
1) A készülék érzékeli a kosarakba helyezett edények mennyiségét és szennyezettségét. Automatikusan
beállítja a szükséges hőmérsékletet, vízmennyiséget, áramfogyasztást és programidőt.
2) Ez a program kizárja az ExtraHygiene funkciót.
3) Ez a legcsendesebb mosogatóprogram. A zajszint csökkentése érdekében a szivattyú nagyon alacsony
fordulatszámon működik. Az alacsony fordulatszám miatt a programidő hosszabb.
4) Ezzel a programmal enyhén szennyezett edényeket mosogathat el. Rövid idő alatt is kiváló eredményt
nyújt.
5) Ezt a programot használják tesztprogramként a bevizsgáló intézetek. A programmal a leghatékonyabb vízés áramfelhasználás mellett mosogathatja el a normál mértékben szennyezett edényeket és
evőeszközöket. A tesztadatok megtalálhatók kiadványunkban.
6) Ezzel a programmal változatos mértékben szennyezett edényeket mosogathat el. Az erősen szennyezett
edényeket az alsó kosárba, míg a normál mértékben szennyezetteket a felső kosárba tegye. Az alsó
kosárban a víz hőmérséklete és nyomása nagyobb, mint a felső kosárban.
30
Fogyasztási értékek
Program1)
Energia (kWh)
Víz (l)
0.9 - 1.7
8 - 15
1.4 - 1.6
13 - 14
1.1 - 1.2
9 - 11
0.8
9
0.9 - 1.0
9 - 11
1.0 - 1.1
10 - 11
1.3 - 1.5
14 - 15
0.8 - 0.9
11 - 12
1) A kijelző a program időtartamát mutatja.
A víz nyomása és hőmérséklete, az áramszolgáltatás ingadozásai, a funkciók és az edények mennyisége
módosíthatják a programidőt és a fogyasztási értékeket.
MAGYAR
31
KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
MULTITAB FUNKCIÓ
Csak kombinált mosogatószer-tabletták esetében aktiválja e funkciót.
E funkció leállítja az öblítőszer és a só betöltését. Nem világítanak a hozzátartozó visszajelzők.
Nőhet a program időtartama.
ÖKO PLUS
Ez a funkció csökkenti a hőmérsékletet a szárítási szakaszban. Ez 25%-kal csökkenti a készülék energiafogyasztását.
A program végén az edények nedvesek maradhatnak. Azt javasoljuk, hogy hagyja nyitva
az ajtót, és hagyja megszáradni az edényeket.
EXTRAHYGIENE
Ezzel a funkcióval higiénikusabban mosogathat. Az öblítési fázis során a hőmérséklet
70°C-on marad 10–14 percig.
A FUNKCIÓK BEKAPCSOLÁSA
• A funkciót a programok indítása előtt kell
be- vagy kikapcsolni. A funkciókat a programok működése közben nem lehet be- vagy
kikapcsolni.
• Együtt nem lehetséges az ExtraHygiene
és az ÖKO PLUS funkció bekapcsolása.
Nyomja
meg a
Option
érintőgombot.
1-szer
be
ki
ki
2-szer
ki
be
ki
3-szor
be
be
ki
4-szer
ki
ki
be
5-ször
be
ki
be
6-szor
ki
ki
ki
Amennyiben abbahagyja a kombinált
mosogatószer-tabletták használatát, egy
külön mosogatószer, öblítőszer és
regeneráló só használata előtt hajtsa végre
a következő lépéseket:
1. Kapcsolja ki a multitab funkciót.
2. Állítsa a vízlágyítót a legmagasabb szintre.
3. Ellenőrizze, hogy fel van-e töltve a sótartály és az öblítőszer-adagoló.
4. Indítsa el a legrövidebb öblítéses programot mosogatószer és edények nélkül.
5. Állítsa be a vízlágyítót lakóhelye vízkeménységének megfelelően.
6. Állítsa be az adagolt öblítőszer mennyiségét.
32
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító szintje megfelel-e környékén használt víz keménységének. Szükség esetén módosítsa a vízlágyító beállítását. A használt víz keménységére vonatkozó tájékoztatásért lépjen
kapcsolatba a helyi vízügyi hatóságokkal.
2. Töltse fel sótartályt.
3. Töltse fel az öblítőszer-adagolót.
4. Nyissa ki a vízcsapot.
5. A készülékben gyártási maradványok lehetnek. Az eltávolításukhoz indítson el
egy mosogatóprogramot. Ne használjon
mosogatószert és ne töltse meg a kosarakat.
A VÍZLÁGYÍTÓ BEÁLLÍTÁSA
Nagy mennyiségű ásványi anyagot tartalmaz
a kemény víz, mely károsíthatja a készüléket,
és gyenge mosási eredmény érhető el vele. A
vízlágyító semlegesíti ezen ásványi anyagokat.
A regeneráló só tartja tisztán és jó állapotban
a vízlágyítót. A helyes vízlágyító szint beállításához a táblázatot nézze meg. Ez biztosítja,
hogy megfelelő mennyiségű regeneráló sót és
vizet használjon a vízlágyító.
Manuálisan és elektronikusan kell beállítania a vízlágyítót.
Ha kombinált mosogatószer-tablettákat használ, akkor aktiválja a multitab
funkciót. Ezek a tabletták mosogatószert, öblítőszert és regeneráló sót
tartalmaznak. Győződjön meg arról,
hogy e tabletták megfelelnek-e a környékén lévő vízkeménységnek. Nézze meg a termék csomagolásán található útmutatásokat.
Vízlágyító
beállítás
Vízkeménység
Német
fok
(°dH)
Francia
fok
(°fH)
mmol/l
Clarke
fok
Kézi mosogatás
Elektronika
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Gyári helyzet.
2) Ezen a szinten ne használjon sót.
MAGYAR
33
Manuális beállítás
A vízkeménység-tárcsát forgassa el az 1.
vagy 2. állásba.
Elektronikus beállítás
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg
a be/ki gombot.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van-e. Nézze meg a
„PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS ELINDÍTÁSA“ című részt.
3. Egyidejűleg nyomja meg és addig tartsa
megnyomva a Delay és Start gombokat,
amíg az (A), (B) és (C) visszajelzők villognak.
4. Nyomja meg aProgram gombot.
• Kialszik a (B) és (C) visszajelző.
• Továbbra is villog az (A) visszajelző.
• A kijelzőn a vízlágyító beállítása látha= 5. szint
tó. Példa:
5. Többször nyomja meg a Program érintőgombot a beállítás módosításához.
6. A megerősítéshez kapcsolja ki a készüléket.
A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE
FIGYELEM
Csak mosogatógéphez ajánlott regeneráló sót használjon. Egyéb termékek károsodást okozhatnak a készülékben.
Víz és só juthat ki a töltés során a sótartályból. Korrózióveszély. Ennek
megakadályozására, a sótartály töltése után indítson el egy programot.
1.
2.
3.
4.
5.
Csavarja le a kupakot az óramutató járásával ellenkező irányba, és nyissa ki a
sótartályt.
Öntsön 1 liter vizet a sótartályba (csak az
első alkalommal).
Töltse fel a sótartályt regeneráló sóval.
Távolítsa el a sótartály nyílása körül lévő
sót.
A sótartály visszazárásához tekerje a kupakot az óramutató járásával megegyező
irányba.
34
AZ ÖBLÍTŐSZER-ADAGOLÓ TÖLTÉSE
FIGYELEM
Csak mosogatógépekhez való márkás öblítőszert használjon. Egyéb termékek károsodást okozhatnak a készülékben.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
Az utolsó öblítési fázis során az öblítőszer elősegíti az edények csík- és
foltmentes szárítását.
C
D
1.
2.
3.
4.
Nyomja meg a kioldó gombot (D) a fedél
(C) felnyitására.
Töltse fel az öblítőszer-adagolót (A), de
ne lépje túl a 'max' jelzést.
A kilöttyent öblítőszert nedvszívó törlőkendővel távolítsa el, hogy a mosogatóprogram alatt megakadályozza a túlzott
habképződést.
Zárja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy reteszelő helyzetben van-e a kioldó gomb.
Elfordíthatja az adagolt mennyiség
választókapcsolót (B) 1 (legkisebb
mennyiség) és 4 (legnagyobb mennyiség) helyzetek közötti beállítására.
MAGYAR
35
NAPI HASZNÁLAT
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg
a be/ki gombot. Győződjön meg arról,
hogy a készülék beállítási módban van-e.
Nézze meg a „PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS ELINDÍTÁSA“ című részt.
• Ha világít a só visszajelző, akkor töltse
fel a sótartályt.
• Ha világít az öblítőszer-adagoló visszajelző, akkor töltse fel az öblítőszer-adagolót.
3. Pakolja meg megfelelően a kosarakat.
4. Töltse be a mosogatószert.
5. Állítsa be és indítsa el a töltet és a szennyeződés típusának megfelelő programot.
PAKOLJA MEG MEGFELELŐEN A
KOSARAKAT.
A mellékelt tájékoztatóban nézzen
meg a kosarak feltöltésére vonatkozó
példákat.
• Csak mosogatógépbe tehető darabok mosogatására használja a készüléket.
• Ne tegyen fából, szaruból, alumíniumból,
ónból és rézből készült darabokat a készülékbe.
• Ne helyezzen a készülékbe a vizet felszívó
darabokat (szivacsot, rongyot).
• Távolítsa el az ételmaradékot az edényekről.
• Áztassa fel az edényekre égett ételt.
• Az üreges tárgyakat (pl. csészék, poharak
és lábasok) nyílásukkal lefele tegye be.
• Fontos, hogy az edények és evőeszközök
ne legyenek egymásba csúszva. Keverje
más edényekkel a kanalakat.
• Ellenőrizze, hogy a poharak nem érnek-e
más poharakhoz.
• A kisebb tárgyakat helyezze az evőeszközkosárba.
• A könnyű darabokat helyezze a felső kosárba. Ügyeljen arra, hogy az eszközök ne
mozdulhassanak el.
• A mosogatóprogram elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a szórókarok szabadon mozoghatnak.
36
A MOSOGATÓSZER HASZNÁLATA
A
FIGYELEM
Csak mosogatógépekhez készült mosogatószereket használjon.
B
30
1.
4
MAX
+
32
-
1
20
2.
3.
C
4.
5.
Nyomja meg a kioldó gombot (B) a fedél
(C) felnyitására.
Tegyen mosogatószert az adagolóba (A).
Ha előmosogatási fázissal rendelkező
mosogatóprogramot használ, tegyen egy
kevés mosogatószert a készülék ajtajának belsejébe.
Ha mosogatószer-tablettát használ, tegye a tablettát a mosogatószer-adagolóba (A).
Zárja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy reteszelő helyzetben van-e a kioldó gomb.
Ne használjon a szükségesnél több
mosogatószert. További információkért a mosogatószer csomagolásán
található útmutatásokat nézze meg.
Rövid programok alatt nem oldódnak
fel teljesen a mosogatószer-tabletták,
és az edényeken maradhatnak a mosogatószer maradványok.
Hosszú programok esetén célszerű
mosogatószer-tablettákat használni.
PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS
ELINDÍTÁSA
Beállítási mód
A következő műveletek esetében a készüléknek beállítás üzemmódban kell lennie:
A készülék beállítási módban van az aktiválás
után:
• Az összes programjelzőfény felgyullad.
• A kijelző két vízszintes állapotjelző sávot jelenít meg.
Ha más állapot látható a kezelőpanelen, akkor
egyidejűleg nyomja meg és addig tartsa megnyomva a Delay és a Start gombot, amíg beállítási módba nem kerül a készülék.
A program elindítása késleltetett
indítás nélkül
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg
a be/ki gombot.
3. Csukja be a készülék ajtaját.
4. Győződjön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van-e.
5. Annyiszor nyomja meg a Program gombot, amíg világítani nem kezd annak a
programnak a visszajelzője, amelyet be
szeretne állítani.
• A program időtartama villog a kijelzőn.
• A beállított program visszajelzői világítanak.
6. Amennyiben szeretné, beállíthatja a funkciókat.
7. Nyomja meg a Start gombot. A program
elindul.
• Csak az aktív fázis visszajelzője marad
bekapcsolva.
• A kijelzőn a programidő látható, amely
1 perces időközökkel csökken.
MAGYAR
A program késleltetett elindítása
1. Válassza ki a programot és a kívánt opciókat.
2. Nyomja meg ismételten a Delay gombot,
amíg a kijelzőn a kívánt késleltetési idő
nem jelenik meg (1-24 óra között).
• A késleltetési idő villog a kijelzőn.
• A késleltetett indítás visszajelzője bekapcsol.
3. Nyomja meg aStart gombot. Elkezdődik a
visszaszámlálás.
• A kijelzőn a késleltetett indítás visszaszámlálása 1 órás lépésekben látható.
• Kialszanak a beállított program állapotjelzői.
• Amikor a visszaszámlálás befejeződött, a
program elindul.
– Bekapcsol az aktív fázis visszajelzője.
A z ajtó kinyitása a készülék
működése közben
Ha kinyitja az ajtót, a készülék leáll. Amikor ismét becsukja az ajtót, a készülék a megszakítási ponttól folytatja tovább.
A késleltetett indítás visszavonása a
visszaszámlálás működése közben
Nyomja meg újból a Delay gombot, amíg:
• A kijelző a program időtartamát mutatja.
• Világítani nem kezdenek a fázisjelzők.
• A program elindul.
A program törlése
37
Egyidejűleg érintse meg hosszan a Delay és
Start mezőket, amíg:
• Az összes programjelzőfény felgyullad.
• A kijelző két vízszintes állapotjelző sávot jelenít meg.
Egy új program elindítása előtt ellenőrizze, hogy van-e mosogatószer a
mosogatószer-adagolóban.
Miután a program véget ért
A program befejezése után világít a program
vége visszajelző, és a kijelzőn a0 látható.
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. A be-/ki gomb megnyomásával kapcsolja
ki a készüléket.
3. Zárja el a vízcsapot.
Ha nem nyomja meg a be/ki gombot,
az Auto Off eszköz néhány perc után
automatikusan kikapcsolja a készüléket. Ez segít az energiafogyasztás
csökkentésében.
• Jobb szárítási eredmény eléréséhez tartsa
a készülék ajtaját nyitva néhány percig.
• A kipakolás előtt várja meg, amíg az edények kihűlnek. A forró edények könnyebben megsérülnek.
• Először az alsó kosarat, majd a felső kosarat ürítse ki.
Lehetséges, hogy víz van a készülék
oldalfalain és ajtaján. A rozsdamentes acél hamarabb lehűl, mint az edények.
38
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT
Az elszennyeződött szűrők és az eltömődött szórókarok rontják a mosogatás eredményességét.
Rendszeresen ellenőrizze, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
A SZŰRŐK TISZTÍTÁSA
1.
C
B
C
2.
A
3.
4.
5.
A1
A2
6.
Az óramutató járásával ellentétesen fordítsa el az (A) szűrőt, és
vegye ki.
Az (A) szűrő szétszereléséhez
húzza szét az (A1) és az (A2)
részt.
Vegye ki a (B) szűrőt.
Vízzel tisztítsa meg a szűrőt.
Helyezze a (B) szűrőt eredeti állásába. Ellenőrizze, hogy a két
vezetősín (C) alatt megfelelően illeszkedik-e.
Szerelje össze az (A) szűrőt, és
tegye a (B) szűrőben lévő helyére. Az óramutató járásával megegyező irányban forgassa, amíg
bezárul.
A szűrők helytelen pozíciója
rossz mosogatási eredményeket okoz, és a készüléket
is károsítja.
A SZÓRÓKAROK TISZTÍTÁSA
KÜLSŐ TISZTÍTÁS
Ne szerelje ki a szórókarokat.
Ha a szórókarok furatai eltömődnének, a
szennyeződés megmaradó részét egy hegyes
végű tárggyal távolítsa el.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa.
Csak semleges tisztítószert használjon. Ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy
oldószereket.
MAGYAR
39
HIBAELHÁRÍTÁS
A készülék nem indul el, vagy működés közben leáll.
Először próbálja meg kiküszöbölni a problémát (lásd a táblázatot). Ha nem, hívja a szervizt.
Bizonyos meghibásodások esetén a kijelzőn egy riasztási kód látható:
•
- A készülék nem tölt be vizet.
Jelenség
•
•
- A készülék nem ereszti le a vizet.
- A túlcsordulás-gátló bekapcsolt.
VIGYÁZAT
Mielőtt elvégezné az alábbi ellenőrzéseket, kapcsolja ki a készüléket.
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
A program nem indul el. A hálózati csatlakozódugó nincs Csatlakoztassa megfelelően a
megfelelően csatlakoztatva a há- csatlakozódugót.
lózati csatlakozóaljzatba.
A készülék nem tölt be
vizet.
A készülék ajtaja nyitva van.
Csukja be a készülék ajtaját.
Nem nyomta meg a Start gombot.
Nyomja meg a Start gombot.
A biztosítódobozban kiolvadt a
biztosíték.
Cserélje ki a biztosítékot vagy
kapcsolja fel a megszakítót.
Késleltetett indítás van beállítva.
Törölje a késleltetett indítást,
vagy várja meg a visszaszámlálás befejeződését.
A vízcsap zárva van.
Nyissa ki a vízcsapot.
A víznyomás túl alacsony.
Forduljon a helyi vízszolgáltatóhoz.
A vízcsap eltömődött vagy vízkö- Tisztítsa ki a vízcsapot.
ves.
Eltömődött a befolyócső szűrője. Tisztítsa meg a szűrőt.
A készülék nem engedi
ki a vizet.
Összehurkolódott vagy meghajlott a befolyócső.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
cső beszerelése.
A túlcsordulás-gátló bekapcsolt.
Vízszívárgások fordulnak elő a
készülékben.
Zárja el a vízcsapot, és forduljon
a szakszervizhez.
A szifon eltömődött.
Tisztítsa ki a szifont.
Összehurkolódott vagy meghajlott a vízleeresztő cső.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
cső beszerelése.
Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A
program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon szakszervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő riasztási kódot
mutat, forduljon a szervizhez.
40
A MOSOGATÁS ÉS A SZÁRÍTÁS EREDMÉNYE NEM KIELÉGÍTŐ
Jelenség
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
Az edények nem tiszták.
A szűrők eltömődtek.
Tisztítsa meg a szűrőket.
Nincsenek megfelelően összeés beszerelve a szűrők.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
szűrők össze- és beszerelése.
Eltömődtek a szórókarok.
Egy vékony, hegyes tárggyal távolítsa el a megmaradt szennyeződést.
A kiválasztott program nem felel
meg a töltet és a szennyeződés
típusának.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
program az ilyen típusú töltet és a
szennyeződés esetében.
Az edények nem megfelelően
vannak a kosarakba helyezve.
Nem lehet minden darabot a vízzel mosni.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
darabok helyzete a kosarakban,
valamint a víz könnyen moshatjae azokat.
A szórókarok nem tudnak szabadon mozogni.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
darabok helyzete a kosarakban,
valamint nem akadályozzák-e a
szórókar mozgását.
Nem volt elegendő a mosogatószer.
A program indítása előtt ellenőrizze, hogy megfelelő mennyiségű
mosogatószert tett-e az adagolóba.
Nem volt mosogatószer a moso- A program indítása előtt ellenőrizgatószer-adagolóban.
ze, hogy tett-e mosogatószert az
adagolóba.
Vízkőmaradványok
vannak az edényeken.
A sótartály üres.
Ellenőrizze, hogy van-e regeneráló só a sótartályban.
Megfelelő-a vízlágyító beállított
szintje.
Ellenőrizze, hogy a vízlágyító
szintje megfelel-e környékén
használt víz keménységének.
Laza a sótartály kupakjának rög- Húzza meg a kupakot.
zítése.
Fehéres csíkok és
szennyeződések vagy
kékes réteg látható a
poharakon és edényeken.
Túl nagy volt az adagolt öblítőszer mennyisége.
Csökkentse az adagolt öblítőszer
mennyiségét.
Túl sok volt a mosogatószer.
A program indítása előtt ellenőrizze, hogy megfelelő mennyiségű
mosogatószert tett-e az adagolóba.
MAGYAR
Jelenség
Lehetséges ok
41
Lehetséges megoldás
Vízcseppek száradási
Túl kicsi volt az adagolt öblítőnyomait észleli a poha- szer mennyisége.
rakon és az edényeken.
Növelje az adagolt öblítőszer
mennyiségét.
Lehet, hogy a mosogatószer mi- Próbáljon ki másik márkájú mosonősége az oka.
gatószer.
Nedvesek az edények.
• Nincs szárító szakasza a
programnak.
• Egy alacsony hőmérsékletű
szárítási szakasza van a
programnak.
Jobb szárítási eredmény eléréséhez tartsa az ajtót nyitva néhány
percig.
Az edények nedvesek
és homályosak.
Az öblítőszer-adagoló üres.
Ellenőrizze, hogy van-e öblítőszer
az öblítőszer-adagolóban.
Lehet, hogy az öblítőszer minősége az oka.
Próbáljon ki másik márkájú öblítőszert.
Lehet, hogy a kombinált mosogatószer-tabletta minősége az
oka.
• Próbáljon ki másik márkájú
kombinált mosogatószer-tablettát.
• Aktiválja az öblítőszer-adagolót, majd használja együtt az
öblítőszer-adagolót és kombinált mosogatószer-tablettákat.
Az öblítőszer-adagoló aktiválása
aktivált multitab funkcióval együtt
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg
a be/ki gombot.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van-e. Nézze meg a
„PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS ELINDÍTÁSA“ című részt.
3. Egyidejűleg nyomja meg és addig tartsa
megnyomva a Delay és Start gombokat,
amíg az (A), (B) és (C) visszajelzők villognak.
4. Nyomja meg a Option gombot.
• Kialszik az (A) és (C) visszajelző.
• Továbbra is villog a (B) visszajelző.
• A kijelzőn az öblítőszer-adagoló beállítása látható.
Ki
Be
5. A beállítás módosításához nyomja meg az
Option gombot.
6. A megerősítéshez kapcsolja ki a készüléket.
7. Állítsa be az adagolt öblítőszer mennyiségét.
8. Töltse fel az öblítőszer-adagolót.
42
ÜZEMBE HELYEZÉS
VIGYÁZAT
Tekintse meg a „BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK” részt.
BEÉPÍTÉS KONYHAPULT ALÁ
1.
570-600 mm
2.
820 mm
Ügyeljen arra, hogy a fülke méretei megegyezzenek az ábrán látható méretekkel.
A készüléket vízcsap és lefolyó
közelében helyezze el.
600 mm
3.
4.
1
5.
2
3
4
Távolítsa el a készülékről a munkafelületet.
A készülék helyes szintbe való
állításához engedje ki, vagy húzza meg az állítható lábakat.
A megfelelően szintezett készülék ajtaja megfelelően zár és szigetel.
Szerelje be a készüléket a konyhai munkapult alá.
MAGYAR
43
VÍZLEERESZTÉS CSATLAKOZTATÁSA
max. 850 mm
max.
4000 mm
min. 400 mm
Csatlakoztassa a kifolyótömlőt:
• A szifonhoz. Rögzítse a kifolyótömlőt a
konyhai munkafelület alá. Ez megakadályozza, hogy a szennyvíz a mosogatótálcából visszafolyjon a készülékbe.
• Egy szellőzőlyukkal ellátott állócsőhöz,
melynek belső átmérője minimum 40 mm.
Távolítsa el a mosogatótálca dugóját, amikor
a készülék kiengedi a vizet. Ez megakadályozza, hogy a víz visszafolyjon a készülékbe.
A kifolyótömlő hosszabbítója nem lehet hosszabb 2 méternél, és ugyanolyan átmérőjűnek
kell lennie, mint a kifolyótömlő.
Ha a kifolyótömlőt a mosogató alatti szifonhoz
csatlakoztatja, távolítsa el a műanyag membránt (A). A membrán nem teljes eltávolítása a
szifon eltömődését okozhatja, és nem megfelelő vízleeresztéshez vezethet.
Ez a készülék visszacsapó szeleppel rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a piszkos
víz visszajusson készülékbe. Ha a mosogató
szifonjába visszacsapó szelep van beépítve, a
megfelelő vízleeresztés érdekében távolítsa el
azt.
A
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
Méretek
Szélesség / Magasság / Mélység
(mm)
Elektromos csatlakoztatás
Lásd az adattáblát.
Hálózati víznyomás
Min. / max. (bar / MPa)
Vízellátás 1)
Hidegvíz vagy melegvíz2)
Kapacitás
Teríték
596 / 850 / 610
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60°C
1) Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
2) Ha a meleg víz alternatív energiaforrásokból származik (pl. napelemek, szélenergia), akkor az
energiafogyasztás csökkentése érdekében használja a melegvízvezetéket.
12
44
OBSAH
46
48
49
50
52
53
56
59
60
63
64
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
POPIS VÝROBKU
OVLÁDACÍ PANEL
PROGRAMY
VOLITEĽNÉ FUNKCIE
PRED PRVÝM POUŽITÍM
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
OŠETROVANIE A ČISTENIE
RIEŠENIE PROBLÉMOV
INŠTALÁCIA
TEHNIČNE INFORMACIJE
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických
spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti.
Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
NAVŠTÍVTE NAŠU STRÁNKU, KDE NÁJDETE:
- Produkty
- Brožúry
- Návody na použitie
- Riešenie problémov
- Servisné informácie
www.aeg.com
LEGENDA
Upozornenie - Dôležité bezpečnostné pokyny.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
45
PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho tak, aby vám poskytol
dokonalý výkon po mnoho rokov, za pomoci inovačných technológií, ktoré uľahčujú život vlastností, ktoré u bežných spotrebičoch nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút prečítaniu si
tohto návodu, aby ste svoj spotrebič využili čo najlepšie.
PRÍSLUŠENSTVO A SPOTREBNÝ MATERIÁL
V internetovom obchode AEG nájdete všetko, čo potrebujete, aby vaše spotrebiče AEG skvelo
vyzerali a bezchybne pracovali. Spolu so širokou ponukou príslušenstva navrhnutého a
vytvoreného podľa najvyšších kvalitatívnych noriem, aké by ste očakávali - od špeciálnych košíkov
na príbor, držiakov na fľaše až po vrecká na jemnú bielizeň…
Navštívte náš internetový obchod na
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Pred skontaktovaním servisného oddelenia skontrolujte, či máte k dispozícii tieto
informácie. Informácie nájdete na typovom štítku.
Model
Výrobné číslo
Sériové číslo
46
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si
pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a
zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a
používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste do nich
mohli v budúcnosti nahliadnuť.
• Pred pripojením spotrebiča k novému potrubiu alebo potrubiu, ktoré sa dlho nepoužívalo, nechajte vodu tiecť, až kým nebude
čistá.
• Pri prvom použití spotrebiča skontrolujte, či
nikde neuniká voda.
•
BEZPEČNOSŤ DETÍ
A ZRANITEĽNÝCH OSÔB
VAROVANIE
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia
alebo trvalého postihnutia.
• Tento spotrebič nesmú obsluhovať osoby
(vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou spôsobilosťou ani
osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami. Tieto osoby musia byť pod
dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ich táto osoba musí poučiť o
správnom používaní spotrebiča. Nedovoľte,
aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Všetky obaly uschovajte mimo dosahu detí.
• Umývacie prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
• Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa
k nemu priblížili.
INŠTALÁCIA
VAROVANIE
Tento spotrebič musí nainštalovať
kvalifikovaná a vyškolená osoba.
• Odstráňte všetky obaly.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
• Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na
mieste, kde teplota môže klesnúť pod 0 °C.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané k
spotrebiču.
Pripojenie do vodovodného potrubia
• Uistite sa, že hadice na vodu nie sú poškodené.
VAROVANIE
Nebezpečné napätie.
Prívodná hadica na vodu má bezpečnostný
ventil a puzdro s vnútorným elektrickým
káblom.
• Ak je prívodná hadica poškodená, okamžite
vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej
siete. Kontaktujte servis, aby vymenil prívodnú hadicu vody.
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE
Nebezpečenstvo požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Skontrolujte, či elektrické údaje uvedené na
typovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
• Vždy používajte správne inštalovanú uzemnenú zásuvku.
• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžovacie prívodné káble.
• Uistite sa, že zástrčka a napájací kábel nie
sú poškodené. Ak chcete vymeniť sieťový
kábel, kontaktujte servis alebo elektrikára.
• Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie. Skontrolujte, či je napájací elektrický kábel po inštalácii prístupný.
SLOVENSKY
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete
neťahajte za napájací kábel. Vždy ťahajte
za zástrčku.
POUŽÍVANIE
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo poranenia.
• Tento spotrebič používajte v domácom prostredí.
• Nemeňte technické charakteristiky tohto
spotrebiča.
• Nože a iný ostrý alebo špicatý príbor dajte
do košíka na príbor hrotom nadol alebo ho
umiestnite v horizontálnej polohe.
• Dvierka spotrebiča nenechávajte otvorené,
aby ste na ne nespadli.
• Na otvorené dvierka si nesadajte ani na ne
nestúpajte.
• Umývacie prostriedky do umývačky sú nebezpečné. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale umývacieho prostriedku.
• Nepite vodu zo spotrebiča a nehrajte sa s
ňou.
• Nevyberajte riad zo spotrebiča, kým sa neskončil program. Na riade môže byť umývací prostriedok.
47
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým
prúdom, požiaru alebo popálenín.
• Horľavé produkty alebo veci, ktoré obsahujú horľavé látky, nevkladajte do spotrebiča,
do jeho blízkosti ani naň.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd
vody a paru.
• Ak otvoríte dvierka, keď je spustený program, zo spotrebiča môže uniknúť horúca
para.
LIKVIDÁCIA
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia alebo
udusenia.
• Spotrebič odpojte zo sieťovej zásuvky.
• Odrežte prívodný elektrický kábel a zlikvidujte ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
48
POPIS VÝROBKU
2
1
3
4
13
12
11
10 9
8
7
6
5
1 Pracovná plocha
2 Stropné sprchovacie rameno
8 Volič tvrdosti vody
9 Dávkovač leštidla
3 Horné sprchovacie rameno
4 Dolné sprchovacie rameno
10 Dávkovač umývacieho prostriedku
11 Košík na príbor
5 Filtre
6 Typový štítok
12 Dolný kôš
13 Horný kôš
7 Zásobník na soľ
SLOVENSKY
49
OVLÁDACÍ PANEL
2
1
3
A
4
B C
8
9
5
6
7
1 Tlačidlo Zap./Vyp.
2 Popis programov
6 Dotykové tlačidlo Delay
7 Dotykové tlačidlo Start
3 Dotykové tlačidlo Program
4 Ukazovatele programov
8 Ukazovatele
9 Dotykové tlačidlo Option
5 Displej
Ukazovatele
Opis
Ukazovateľ funkcie Multitab.
Ukazovateľ ÖKO PLUS.
Ukazovateľ funkcie ExtraHygiene.
Ukazovateľ fázy umývania.
Ukazovateľ fázy oplachovania.
Ukazovateľ fázy sušenia.
Ukazovateľ dokončenia.
Ukazovateľ stavu leštidla. Počas vykonávania programu
tento ukazovateľ nesvieti.
Ukazovateľ stavu soli. Počas vykonávania programu tento
ukazovateľ nesvieti.
Ukazovateľ posunutého štartu.
Ukazovateľ dvierok. Rozsvieti sa, keď dvierka nie sú zatvorené.
50
PROGRAMY
Program
Typ znečistenia
Druh náplne
1)
6)
Voliteľné funkcie
Všetko
Predumývanie
ExtraHygiene
Porcelán, jedálenský
Umývanie 45 °C alebo 70 ÖKO PLUS
príbor, hrnce a panvice °C
Oplachovania
Sušenie
Silné znečistenie
Predumývanie
Porcelán, jedálenský
Umývanie 70 °C
príbor, hrnce a panvice Oplachovania
Sušenie
2)
5)
Fázy programu
ÖKO PLUS
3)
Bežné znečistenie
Porcelán a jedálenský
príbor
Predumývanie
Umývanie 50 °C
Oplachovania
Sušenie
4)
Nezaschnuté nečistoty
Porcelán a jedálenský
príbor
Umývanie 60 °C
Oplachovanie
ExtraHygiene
Bežné znečistenie
Porcelán a jedálenský
príbor
Predumývanie
Umývanie 50 °C
Oplachovania
Sušenie
ExtraHygiene
ÖKO PLUS
Mierne znečistenie
Porcelán a jedálenský
príbor
Umývanie 55 °C
Oplachovania
ExtraHygiene
Rôzne znečistenie
Predumývanie
Porcelán, jedálenský
Umývanie 70 °C
príbor, hrnce a panvice Oplachovania
Sušenie
ÖKO PLUS
Bežné alebo mierne
znečistenie
Jemný porcelán a sklo
ÖKO PLUS
Umývanie 45 °C
Oplachovania
Sušenie
1) Spotrebič rozoznáva typ znečistenia a množstvo riadu v košoch. Automaticky nastavuje teplotu a
množstvo vody, spotrebu energie a trvanie programu.
2) Tento program obsahuje voliteľnú funkciu ExtraHygiene.
3) Toto je najtichší umývací program. Čerpadlo pracuje veľmi pomaly, aby sa znížila úroveň hluku. Kvôli
nízkej rýchlosti trvá program dlho.
4) S týmto programom môžete umývať riad s nezaschnutými nečistotami. Za krátky čas dosiahnete dobré
výsledky umývania.
5) Toto je štandardný testovací program pre skúšobne. S týmto programom dosiahnete najúčinnejšie využitie
vody a energie pri bežne znečistenom porceláne a príbore. Informácie o teste nájdete v priloženom letáku.
6) S týmto programom môžete umývať riad s rôznym stupňom znečistenia. Veľmi znečistený riad umiestnite
do dolného koša, riad s bežným znečistením do horného koša. Tlak a teplota vody v dolnom koši sú vyššie
ako v hornom koši.
SLOVENSKY
51
Spotreba
Program1)
Energia (kWh)
Voda (l)
0.9 - 1.7
8 - 15
1.4 - 1.6
13 - 14
1.1 - 1.2
9 - 11
0.8
9
0.9 - 1.0
9 - 11
1.0 - 1.1
10 - 11
1.3 - 1.5
14 - 15
0.8 - 0.9
11 - 12
1) Na displeji sa zobrazí dĺžka trvania programu.
Hodnoty spotreby a trvanie programu ovplyvňujú nasledujúce faktory: tlak a teplota vody, kolísanie napätia
v elektrickej sieti, voliteľné funkcie a množstvo riadu.
52
VOLITEĽNÉ FUNKCIE
FUNKCIA MULTITAB
Túto funkciu aktivujte len vtedy, keď používate
tablety s kombinovaným umývacím prostriedkom.
Táto funkcia vypne prívod leštidla a soli. Príslušné ukazovatele sú vypnuté.
Dĺžka programu sa môže predĺžiť.
ÖKO PLUS
Táto funkcia znižuje teplotu vo fáze sušenia.
Spotreba energie sa zníži o 25 %.
Po ukončení programu môže byť riad ešte
mokrý. Odporúčame vám, aby ste dvierka nechali pootvorené, aby riad mohol vyschnúť.
EXTRAHYGIENE
Pomocou tejto funkcie dosiahnete hygienickejšie umytie riadu. Počas fázy oplachovania riadu ostáva teplota na úrovni 70 °C po dobu 10
až 14 minút.
ZAPNUTIE VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ
• Voliteľné funkcie zapnite alebo vypnite ešte
pred spustením programu. Voliteľné funkcie
nie je možné zapnúť ani vypnúť, kým prebieha program.
• Funkciu ExtraHygiene nie je možné zapnúť súčasne s funkciou ÖKO PLUS.
Stlačte
dotykové tlačidlo
Option
1-krát
Zap.
Vyp.
Vyp.
2-krát
Vyp.
Zap.
Vyp.
3-krát
Zap.
Zap.
Vyp.
4-krát
Vyp.
Vyp.
Zap.
5-krát
Zap.
Vyp.
Zap.
6-krát
Vyp.
Vyp.
Vyp.
Ak prestanete používať kombinované
umývacie tablety, pred začiatkom
používania kombinácie umývacieho
prostriedku, leštidla a soli do umývačky
riadu vykonajte tieto kroky:
1. Zrušte funkciu Multitab.
2. Upravte nastavenie zmäkčovača vody na
najvyššiu úroveň.
3. Skontrolujte, či je plný zásobník na soľ a
dávkovač leštidla.
4. Spustite najkratší program s fázou oplachovania, bez použitia umývacieho prostriedku a riadu.
5. Zmäkčovač vody nastavte na tvrdosť vody
v mieste, kde bývate.
6. Upravte dávkovanie leštidla.
SLOVENSKY
53
PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Skontrolujte, či nastavená hladina zmäkčovača vody sa zhoduje s tvrdosťou vody
vo vašej lokalite. V opačnom prípade nastavte zmäkčovač vody. Informácie o tvrdosti vody vo vašej oblasti zistíte v miestnej vodárenskej spoločnosti.
2. Naplňte zásobník na soľ.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otvorte vodovodný ventil.
5. V spotrebiči môžu zostať zvyšky z výroby.
Odstránite ich spustením programu. Nepoužívajte umývací prostriedok a do košíkov nedávajte riad.
NASTAVENIE ZMÄKČOVAČA VODY
Tvrdá voda obsahuje vysoké množstvo minerálov, ktoré môžu poškodiť spotrebič a spôsobiť zlé výsledky umývania. Zmäkčovač vody
neutralizuje tieto minerály.
Soľ do umývačky riadu udržiava zmäkčovač
vody čistý a v dobrom stave. Pozrite si tabuľku, aby ste nastavili zmäkčovač vody na
správnu úroveň. Zabezpečí sa tým, že zmäkčovač vody použije správne množstvo soli do
umývačky riadu a vody.
Zmäkčovač vody musíte nastaviť ručne a elektronicky.
Ak používate kombinované umývacie
tablety, zapnite funkciu Multitab. Tieto
tablety obsahujú umývací prostriedok,
leštidlo a iné prídavné prostriedky.
Ubezpečte sa, že sa tieto tablety môžu použiť pri tvrdosti vody vo vašej lokalite. Postupujte podľa pokynov na
obale výrobkov.
Zmäkčovač vody
nastavenie
Tvrdosť vody
Nemecké
stupne
(°dH)
Francúzske
stupne
(°fH)
mmol/l
Clarkove
stupne
Manuálne
Elektronicky
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Nastavenie z výroby.
2) Pri tejto úrovni nepoužívajte soľ.
54
Manuálne nastavenie
Otočte volič tvrdosti vody do polohy 1 alebo 2.
Elektronické nastavenie
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnete.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v režime nastavenia. Pozrite si časť NASTAVENIE A
SPUSTENIE PROGRAMU.
3. Naraz stlačte a podržte tlačidlá Delay a
Start, kým nezačnú blikať ukazovatele
(A), (B) a (C).
4. Stlačte tlačidlo Program.
• Ukazovatele (B) a (C) zhasnú.
• Ukazovateľ (A) naďalej bliká.
• Na displeji sa zobrazuje nastavenie
= úrozmäkčovača vody. Príklad:
veň 5.
5. Stláčaním dotykového tlačidla Program
zmeníte nastavenie.
6. Nastavenie potvrďte vypnutím spotrebiča.
NAPLNENIE ZÁSOBNÍKA NA SOĽ
POZOR
Používajte výhradne soľ do umývačky
riadu. Iné výrobky by mohli spôsobiť
poškodenie spotrebiča.
Pri napĺňaní zásobníka na soľ z neho
môže vytiecť voda a soľ. Hrozí nebezpečenstvo korózie. Ak jej chcete
zabrániť, po naplnení zásobníka na
soľ spustite program.
1.
2.
3.
4.
5.
Otočte viečko doľava a otvorte zásobník
na soľ.
Do zásobníka na soľ nalejte 1 liter vody
(iba prvýkrát).
Zásobník na soľ naplňte soľou do umývačky riadu.
Odstráňte soľ z okolia otvoru zásobníka
na soľ do umývačky riadu.
Otočením viečka doprava zásobník na
soľ zatvorte.
SLOVENSKY
55
NAPLNENIE DÁVKOVAČA LEŠTIDLA
POZOR
Používajte výhradne leštidlo pre umývačky riadu. Iné výrobky by mohli
spôsobiť poškodenie spotrebiča.
B
A
M AX
4
3 2
Leštidlo pôsobí počas poslednej fázy
oplachovania a zabezpečuje, aby riad
vyschol bez šmúh a škvŕn.
1
+
-
C
D
1.
2.
3.
4.
Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (D)
otvorte kryt (C).
Naplňte dávkovač leštidla (A) maximálne
po značku „max“.
Rozliate leštidlo odstráňte pomocou
handričky, aby ste predišli tvorbe veľkého
množstva peny.
Zatvorte veko. Skontrolujte, či uvoľňovacie tlačidlo zapadlo na svoje miesto.
Volič dávkovania (B) môžete otočiť v
škále od polohy 1 (najmenšie množstvo) po polohu 4 (najväčšie množstvo).
56
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnete. Skontrolujte, či je spotrebič v režime nastavenia. Pozrite si časť NASTAVENIE A SPUSTENIE PROGRAMU.
• Ak svieti ukazovateľ soli, naplňte zásobník soli.
• Ak svieti ukazovateľ leštidla, naplňte
dávkovač leštidla.
3. Do košov vložte riad.
4. Pridajte umývací prostriedok.
5. Nastavte a spustite správny program pre
daný druh náplne a stupeň jej znečistenia.
VKLADANIE RIADU DO KOŠOV
Riaďte sa príkladmi rozmiestnenia
riadu v košoch, ktoré nájdete v priloženom letáku.
• Spotrebič používajte len na umývanie predmetov, ktoré sú vhodné na umývanie v
umývačke riadu.
• Do spotrebiča nedávajte riad vyrobený z
dreva, rohoviny, hliníka, cínu a medi.
• Do spotrebiča nevkladajte predmety, ktoré
môžu absorbovať vodu (špongie, handričky).
• Z riadu odstráňte zvyšky jedla.
• Zvyšky pripáleného jedla na riade nechajte
odmočiť.
• Duté predmety (šálky, poháre a panvice)
vložte otvorom smerom nadol.
• Skontrolujte, či do seba kusy príboru a riadu nezapadli. Lyžice premiešajte s iným
príborom.
• Dávajte pozor, aby sa poháre navzájom nedotýkali.
• Malé predmety vložte do košíka na príbor.
• Ľahké predmety vložte do horného koša.
Zabezpečte, aby sa predmety nehýbali.
• Pred spustením programu skontrolujte, či
sa sprchovacie ramená môžu voľne otáčať.
SLOVENSKY
57
POUŽÍVANIE UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
A
POZOR
Používajte len umývacie prostriedky
pre umývačky riadu.
B
30
1.
4
MAX
+
32
-
1
20
2.
C
3.
4.
5.
Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (B)
otvorte kryt (C).
Umývací prostriedok pridajte do priehradky (A).
Ak má program fázu predumývania, pridajte malé množstvo umývacieho prostriedku do vnútornej časti dvierok spotrebiča.
Ak používate umývacie tablety, vložte ich
do priehradky (A).
Zatvorte veko. Skontrolujte, či uvoľňovacie tlačidlo zapadlo na svoje miesto.
Nepoužívajte väčšie ako správne
množstvo umývacieho prostriedku.
Pozrite si pokyny na obale umývacieho prostriedku.
Umývacie tablety sa úplne nerozpustia pri krátkych programoch a na riade môžu zostať zvyšky umývacieho
prostriedku.
Odporúčame vám, aby ste používali
umývacie tablety s dlhými programami.
NASTAVENIE A SPUSTENIE
PROGRAMU
Režim nastavenia
Spotrebič musí byť v nastavovacom režime,
aby mohol vykonávať niektoré činnosti.
Spotrebič je v nastavovacom režime, keď sa
po zapnutí:
• rozsvietia všetky ukazovatele programov.
• na displeji zobrazia dve vodorovné stavové
čiary.
Ak sa na ovládacom paneli zobrazujú iné stavy, naraz stlačte a podržte tlačidlá Delay a
Start, až kým spotrebič nebude v nastavovacom režime.
Spustenie programu bez posunutého
štartu
1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Spotrebič zapnite stlačením tlačidla Zap./
Vyp.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča.
4. Skontrolujte, či je spotrebič v režime nastavenia.
5. Opakovane stláčajte tlačidlo Program, až
kým sa nerozsvieti ukazovateľ požadovaného programu.
• Trvanie programu bliká na displeji.
• Rozsvietia sa ukazovatele fáz nastaveného programu.
6. Ak chcete, môžete nastaviť voliteľné funkcie.
7. Stlačte tlačidlo Start. Program sa spustí.
• Svietiť bude iba ukazovateľ práve prebiehajúcej fázy programu.
58
• Na displeji sa zobrazí trvanie programu, ktoré sa bude odpočítavať v 1-minútových krokoch.
Spustenie programu s posunutým
štartom
1. Nastavte program a voliteľné funkcie.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo Delay, až
kým sa na displeji nezobrazí požadovaný
čas posunutého štartu (od 1 do 24 hodín).
• Na displeji bliká čas posunutia.
• Ukazovateľ posunutého štartu svieti.
3. Stlačte tlačidlo Start. Spustí sa odpočítavanie.
• Na displeji sa zobrazuje odpočítavanie
posunutého štartu v 1-hodinových krokoch.
• Zhasnú ukazovatele fáz nastaveného
programu.
• Po skončení odpočítavania sa spustí program.
– Ukazovateľ prebiehajúcej fázy sa rozsvieti.
Otvorenie dvierok pri zapnutom
spotrebiči
Ak dvierka otvoríte, spotrebič sa vypne. Keď
dvierka zatvoríte, spotrebič bude pokračovať v
činnosti od bodu, v ktorom bol prerušený.
Zrušenie posunutého štartu počas
odpočítavania
Opakovane stláčajte tlačidlo Delay, kým sa:
• sa na displeji nezobrazí dĺžka trvania programu.
• nerozsvietia ukazovatele fáz,
• Program sa spustí.
Zrušenie programu
Stlačte a podržte súčasne tlačidlá Delay a
Start, kým sa:
• nerozsvietia všetky ukazovatele programov,
• na displeji nezobrazia dve vodorovné stavové čiary.
Pred spustením nového programu
skontrolujte, či sa v dávkovači umývacieho prostriedku nachádza umývací
prostriedok.
Po skončení programu
Keď sa umývací program dokončí, rozsvieti sa
ukazovateľ dokončenia a na displeji sa zobrazí 0.
1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Spotrebič vypnite stlačením tlačidla Zap./
Vyp.
3. Zatvorte vodovodný ventil.
Ak nestlačíte tlačidlo Zap./Vyp., zariadenie Auto Off po niekoľkých minútach automaticky vypne spotrebič.
Pomôže to znížiť spotrebu energie.
• Lepšie vysušenie dosiahnete, ak necháte
dvierka spotrebiča niekoľko minút pootvorené.
• Pred vybratím zo spotrebiča nechajte riad
vychladnúť. Horúci riad sa ľahko poškodí.
• Vyprázdnite najprv dolný kôš, a potom horný kôš.
Po stranách a na dverách spotrebiča
sa môže objaviť voda. Nehrdzavejúca
oceľ vychladne rýchlejšie ako riad.
SLOVENSKY
59
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE
Znečistené filtre a upchané sprchovacie ramená zhoršujú výsledky umývania.
Pravidelne ich kontrolujte a v prípade
potreby ich vyčistite.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
ČISTENIE FILTROV
1.
C
C
A
B
2.
3.
4.
5.
6.
A1
A2
ČISTENIE SPRCHOVACÍCH
RAMIEN
Sprchovacie ramená nevyberajte.
Ak sa otvory na umývacích ramenách upchajú, odstráňte nečistoty špicatým predmetom.
Filter (A) otočte proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho.
Ak chcete rozobrať filter (A), odtiahnite časti (A1) a (A2).
Vyberte filter (B).
Filtre umyte vodou.
Filter (B) umiestnite do pôvodnej
polohy. Skontrolujte, či je správne
umiestnený pod dvoma vodiacimi
časťami (C).
Filter (A) zložte a vložte ho na
svoje miesto vo filtri (B). Otočte
ho v smere hodinových ručičiek,
kým nazacvakne.
Nesprávna poloha filtrov môže spôsobiť zlé výsledky umývania a poškodiť spotrebič.
VONKAJŠIE ČISTENIE
Vyčistite spotrebič vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky ani rozpúšťadlá.
60
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Spotrebič sa počas činnosti nespúšťa alebo
nezastavuje.
Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite
si tabuľku). Ak nie je k dispozícii, obráťte sa
na servisné stredisko.
Pri niektorých poruchách sa na displeji zobrazí chybový kód:
•
– Do spotrebiča nepriteká voda.
•
•
– Spotrebič nevypúšťa vodu.
– Aktivovalo sa zariadenie proti vytopeniu.
VAROVANIE
Pred vykonaním kontroly vypnite spotrebič.
Problém
Možná príčina
Možné riešenie
Program sa nespúšťa.
Sieťová zástrčka spotrebiča nie Zapojte sieťovú zástrčku.
je zasunutá do sieťovej zásuvky.
Dvierka spotrebiča sú otvorené.
Zatvorte dvierka spotrebiča.
Nestlačili ste tlačidlo Start.
Stlačte tlačidlo Start.
Vyhodená poistka v poistkovej
skrinke.
Nahoďte poistku.
Je nastavený posunutý štart.
Zrušte posunutý štart alebo počkajte do konca odpočítavania.
Do spotrebiča nepriteká Vodovodný ventil je zatvorený.
voda.
Otvorte vodovodný ventil.
Tlak vody je príliš slabý.
Obráťte sa na miestnu vodárenskú spoločnosť.
Vodovodný kohútik je upchaný
alebo zanesený vodným kameňom.
Vyčistite vodovodný kohútik.
Filter na prívodnej hadici je upchaný.
Filter vyčistite.
Prívodná hadica je skrútená alebo ohnutá.
Skontrolujte, či má hadica správnu polohu.
Zaplo sa zariadenie proti vytope- Zatvorte vodovodný kohútik a obniu. Zo spotrebiča uniká voda.
ráťte sa na servisné stredisko.
Spotrebič nevypúšťa
vodu.
Upchané hrdlo výlevky.
Vyčistite hrdlo výlevky.
Vypúšťacia hadica je skrútená
alebo ohnutá.
Skontrolujte, či má hadica správnu polohu.
Po vykonaní kontroly spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na
servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné chybové kódy,
obráťte sa na servisné stredisko.
VÝSLEDKY UMÝVANIA A SUŠENIA NIE SÚ USPOKOJIVÉ.
Problém
Možná príčina
Možné riešenie
Riad nie je čistý.
Filtre sú upchané.
Vyčistite filtre.
SLOVENSKY
Problém
61
Možná príčina
Možné riešenie
Filtre nie sú správne zložené a
nainštalované.
Skontrolujte, či sú filtre správne
zložené a nainštalované.
Sprchovacie ramená sú upchané.
Nečistoty odstráňte špicatým
predmetom.
Program nebol vhodný pre druh
a stupeň znečistenia riadu.
Skontrolujte, či je program vhodný pre druh a stupeň znečistenia
riadu.
Riad v košoch nie je správne
rozmiestnený. Voda nemohla
poumývať všetky kusy riadu.
Skontrolujte, či je poloha riadu v
košoch správna a či voda môže
ľahko umyť všetky predmety v
umývačke.
Umývacie ramená sa nemôžu
voľne otáčať.
Skontrolujte, či je poloha riadu v
košoch správna a či riad neprekáža pohybu sprchovacích ramien.
Množstvo umývacieho prostried- Pred spustením programu skonku nebolo dostatočné.
trolujte, či ste do dávkovača pridali správne množstvo umývacieho prostriedku.
Na riade sú škvrny od
vodného kameňa.
Bledé šmuhy a škvrny
alebo modr
V dávkovači umývacieho prostriedku nebol žiadny umývací
prostriedok.
Pred spustením programu skontrolujte, či ste do dávkovača pridali umývací prostriedok.
Zásobník na soľ je prázdny.
Presvedčte sa, že v zásobníku na
soľ je soľ do umývačky riadu.
Nastavená úroveň zmäkčovača
vody je nesprávna.
Skontrolujte, či sa nastavená hladina zmäkčovača vody zhoduje s
tvrdosťou vody vo vašej oblasti.
Veko zásobníka na soľ je uvoľnené.
Zatiahnite veko.
Dávkovanie leštidla je príliš vysoké.
Znížte dávkovanie leštidla.
Množstvo umývacieho prostried- Pred spustením programu skonku bolo príliš veľké.
trolujte, či ste do dávkovača pridali správne množstvo umývacieho prostriedku.
Na pohároch a riade sú Dávkovanie leštidla je príliš nízškvrny od kvapiek vody. ke.
Zvýšte dávkovanie leštidla.
Príčinou môže byť kvalita umývacieho prostriedku.
Vyskúšajte iný typ umývacieho
prostriedku.
Riad je mokrý.
• Program nemá fázu sušenia.
• Program mal fázu sušenia pri
nízkej teplote.
Lepšie vysušenie dosiahnete, keď
necháte dvierka niekoľko minút
pootvorené.
Riad je mokrý a matný.
Dávkovač leštidla je prázdny.
Skontrolujte, či je v dávkovači leštidla leštidlo.
62
Problém
Možná príčina
Možné riešenie
Príčinou môže byť kvalita leštidla.
Vyskúšajte iný typ leštidla.
Príčinou môže byť kvalita kombi- • Vyskúšajte iný typ kombinovanovaných umývacích tabliet.
ných umývacích tabliet.
• Zapnite dávkovač leštidla a
používajte leštidlo spolu s kombinovanými umývacími tabletami.
Zapnutie dávkovača leštidla pri
zapnutej funkcii Multitab
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnete.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v režime nastavenia. Pozrite si časť NASTAVENIE A
SPUSTENIE PROGRAMU.
3. Naraz stlačte a podržte tlačidlá Delay a
Start, kým nezačnú blikať ukazovatele
(A), (B) a (C).
4. Stlačte tlačidlo Option.
• Ukazovatele (A) a (C) zhasnú.
• Ukazovateľ (B) naďalej bliká.
• Na displeji sa zobrazí nastavenie dávkovača leštidla.
Vypnuté
Zapnuté
5.
6.
7.
8.
Stlačením tlačidla Option zmen
Nastavenie potvrďte vypnutím spotrebiča.
Nastavte dávkovanie leštidla.
Naplňte dávkovač leštidla.
SLOVENSKY
63
INŠTALÁCIA
VAROVANIE
Pozrite si časť „BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY“.
INŠTALÁCIA POD KUCHYNSKÝ PULT
1.
570-600 mm
2.
820 mm
Skontrolujte, či sa rozmery výklenku zhodujú s rozmermi na
obrázku.
Spotrebič umiestnite v blízkosti
vodovodného kohútika a odtoku
vody.
600 mm
3.
4.
1
5.
2
3
4
Zo spotrebiča odmontujte pracovnú dosku.
Uvoľnením alebo dotiahnutím nastaviteľných nožičiek nastavte
spotrebič do vodorovnej polohy.
Pri správnej vodorovnej polohe
sa dvierka spotrebiča správne
zatvoria a dosadnú.
Spotrebič nainštalujte pod kuchynskú pracovnú dosku.
64
PRIPOJENIE ODTOKOVEJ HADICE
max. 850 mm
max.
4000 mm
min. 400 mm
Odtokovú hadicu pripojte k:
• hrdlu sifónu. Odtokovú hadicu pripevnite
pod kuchynskú pracovnú dosku. Zabránite
tak tomu, aby odpadová voda z umývadla
natiekla späť do spotrebiča.
• odpadovému potrubiu s vetracím otvorom.
Vnútorný priemer musí byť minimálne
40 mm.
Keď spotrebič vypúšťa vodu, vyberte zátku
umývadla. Zabránite tak tomu, aby voda natiekla späť do spotrebiča.
Predlžovacia odtoková hadica musí byť kratšia ako 2 m a mať rovnaký priemer ako odtoková hadica.
Pri zapojení odtokovej hadice k sifónu pod
umývadlom vyberte plastovú membránu (A).
Ak neodstránite celú membránu, dôjde k upchatiu sifónu a problémom s odtokom.
Spotrebič je vybavený spätným ventilom, ktorý
zabráni pretekaniu znečistenej vody späť do
spotrebiča. Ak je spätný ventil aj v sifóne, odstráňte ho, aby ste predišli nesprávnemu vypúšťaniu vody zo spotrebiča.
A
TEHNIČNE INFORMACIJE
Rozmery
Šírka / výška / hĺbka (mm)
596 / 850 / 610
Zapojenie do elektrickej sie- Pozrite si typový štítok.
te
Tlak pritekajúcej vody
Min./max. (bar / MPa)
Prívod vody 1)
Studená alebo teplá voda2)
Kapacita
súprav riadu
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
12
1) Prívodnú hadicu zapojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.
2) Ak horúca voda pochádza z alternatívnych zdrojov energie (napr. zo solárnych alebo z veterných turbín),
používajte prívod horúcej vody, aby ste znížili spotrebu energie.
SLOVENSKY
65
66
SLOVENSKY
67
www.aeg.com/shop
117931270-A-242011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising