AEG | F988709W0P | User manual | Aeg F988709M0P Пайдаланушы нұсқаулығы

Aeg F988709M0P Пайдаланушы нұсқаулығы
KK
RU
UK
Қолдану туралы нұсқаулары
Ыдыс жуғыш машина
Инструкция по эксплуатации
Посудомоечная машина
Інструкція
Посудомийна машина
2
26
51
FAVORIT 988709 M0P
FAVORIT 988709 W0P
2
www.aeg.com
МАЗМҰНЫ
1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ....................................................................................... 3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 4
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................. 6
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.............................................................................................7
5. БАҒДАРЛАМАЛАР............................................................................................ 8
6. ПАРАМЕТРЛЕР...............................................................................................10
7. ФУНКЦИЯЛАР................................................................................................. 13
8. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН.....................................................................13
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ...................................................................................... 15
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС................................................................................................ 16
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ............................................................................... 18
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ...................................................................................20
13. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ..............................................................................24
ТАМАША НӘТИЖЕГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ҮШІН
AEG өнімін таңдағаныңызға рахмет. Бұл өнімді тұрмыс-тіршілікті жеңілдету
үшін инновациялық технологияны - қатардағы құрылғыларда бола бермейтін
функцияларды қолдана отырып, сізге жылдар бойы мүлтіксіз көмек көрсету
үшін арнайы жасадық. Құрылғының мүмкіндіктерін барынша толық
пайдалану үшін бірнеше минут уақытыңызды бөліп оқып шығыңыз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет
көрсету туралы ақпарат:
www.aeg.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registeraeg.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.aeg.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
3
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау
нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын
алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты
келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап қойыңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген адамдар не тәжірибесі аз адамдар өз
қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның
қадағалауы немесе құрылғыны қауіпсіз қолдану
бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс
қолданбау салдарын түсінсе қолдануына болады.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Жуғыш заттардың барлығын балалардан алыс
ұстаңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын алыс ұстаңыз.
Балалар тазалау және күтім көрсету жұмыстарын
басқаның бақылауынсыз орындамауға тиіс.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
Бұл құрылғы үйде және сол сияқты төменде
аталған жерлерде қолдануға арналған:
– фермадағы үйлердің; дүкендердегі, кеңселер
мен басқа жұмыс орындарындағы
қызметкерлерге арналған ас бөлмелерде;
– қонақ үйлерде, мотельдер мен төсек және таңғы
аспен қамтамасыз ететін қонақжайлар мен басқа
да тұрғынды жерлерде.
Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Судың жұмыс қысымы (ең аз және ең көп) 0.5
(0.05) / 8 (0.8) бар (МПа) аралығында болуы керек
Ең көбі 15 орыннан асырмаңыз.
Егер қуат cымына зақым келсе, қатерден сақтану
үшін оны өндіруші немесе уәкілетті қызмет көрсету
орталығы немесе сол сияқты білікті маман
ауыстыруға тиіс.
Өткір ұшты пышақтар мен ас құралдарының
ұштарын төмен қаратып немесе көлденеңінен
қойып ас құралдарына арналған себетке салыңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрған кезде соғылып
қалмас үшін қараусыз қалдырмаңыз.
Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен
ағытып, ашасын розеткадан суырыңыз.
Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және буды
қолданбаңыз.
Табанындағы желдеткіш саңылауларға (егер бар
болса) кілем кедергі жасамауға тиіс.
Құрылғыны жаңа түтіктер жинағын пайдаланып, су
жүйесіне қосу керек. Ескі түтіктерді қайта
пайдалануға болмайды.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
•
•
•
•
Орам материалдарының барлығын
алыңыз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғыны температурасы 0 °C
градустан төмен жерге орнатпаңыз
немесе қолданбаңыз.
Құрылғымен бірге берілген орнату
бойынша нұсқауларды орындаңыз.
•
•
•
2.2 Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ!
Өрт шығу және электр
қатеріне ұшырау қаупі бар.
•
•
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы электр
•
параметрлерінің электр желісіндегі
параметрлерге сай келетініне көз
жеткізіңіз. Сай келмесе, электршіге
хабарласыңыз.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
қатерден сақтандырылған
розетканы қолданыңыз.
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғының ашасына және
сымына зақым келтірмеңіз. Қорек
сымын ауыстыру қажет болса, оны
міндетті түрде қызмет көрсету
орталығы жүзеге асыруға тиіс.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан
кейін ғана жалғаңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол
жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
ҚАЗАҚ
•
•
•
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне
сай келеді.
ҰБ мен Ирландияға ғана арналған.
Құрылғының 13 амперлік қуат
ашасы бар. Қуат ашасындағы
сақтандырғышты ауыстыру қажет
болса, келесі сақтандырғышты
пайдаланыңыз: 13 amp ASTA (BS
1362).
•
•
•
•
Су қосылымы түтіктеріне ешбір
зақым келтірмеңіз.
Құрылғыны жаңа құбырларға
немесе ұзақ уақыт қолданылмаған
құбырларға жалғамай тұрып, суын
тазарғанша ағызыңыз.
Құрылғыны алғаш рет қолданған
кезде еш жерінен су ақпай
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтік, ішіне сым өткізілген
екі қабат қаптамадан тұрады және
қауіпсіздік клапанымен
жабдықталған.
Егер су құятын түтік бүлінсе, ашаны
дереу розеткадан суырыңыз. Су
құятын түтікті ауыстыру үшін
уәкілітті қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
2.4 Пайдалану
•
•
2.3 Суға қосу
•
5
•
•
•
•
Ашық тұрған есіктің үстіне отыруға
немесе үстіне шығып тұруға
болмайды.
Ыдыс жуғыш машинаға арналған
жуғыш заттар қауіпті. Жуғыш
заттың орамында көрсетілетін
нұсқауларды орындаңыз.
Құрылғыдағы сумен ойнауға немесе
ішуге болмайды.
Ыдыстарды бағдарлама
аяқталғанша құрылғыдан алмаңыз.
Ыдыстарда жуғыш зат болуы
мүмкін.
Бағдарлама орындалып тұрғанда
құрылғы есігін ашсаңыз, ыстық бу
шығуы мүмкін.
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды құрылғының ішіне, қасына
немесе үстіне қоймаңыз.
2.5 Құрылғыны тастау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
•
•
ЕСКЕРТУ!
Қатерлі кернеу.
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Қуат сымын кесіп алыңыз да,
қоқысқа тастаңыз.
Балалар мен жануарлар құрылғыға
қамалып қалмас үшін есіктің
бекітпесін алыңыз.
6
www.aeg.com
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
1 2
3
4
13
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10 9
Жұмыс алаңы
Ең үстіңгі бүріккіш түтік
Үстіңгі бүріккіш түтік
Астыңғы бүріккіш түтік
Сүзгілер
Техникалық ақпарат тақтайшасы
Тұз сауыты
8
7
6
8
9
10
11
12
13
Ауа саңылауы
Шайғыш зат үлестіргіші
Жуғыш зат үлестіргіші
Астыңғы себет
Үстіңгі себет
Ас құралдарының тартпасы
5
ҚАЗАҚ
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
2
3
8
1
2
3
4
5
Қосу/Өшіру түймешігі
Program сенсорлық түймешігі
Бағдарлама индикаторлары
Бейнебет
Delay сенсорлық түймешігі
4
7
5
6
6 Option сенсорлық түймешігі
7 Индикатор шамдары
8 Start сенсорлық түймешігі
4.1 Индикатор шамдары
Индикатор
Сипаттама
Жуу циклы. Жуу циклы жұмыс істеп тұрғанда жанады.
Шаю циклы. Шаю циклы орындалып тұрғанда жанады.
Кептіру циклы. Кептіру циклы орындалып тұрғанда жанады.
Аяқтау индикаторы.
XtraDry индикаторы.
Тұз индикаторы. Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда бұл үнемі сөніп
тұрады.
Шайғыш зат индикаторы. Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда бұл үнемі
сөніп тұрады.
TimeSaver индикаторы.
Delay индикаторы.
ExtraHygiene индикаторы.
7
8
www.aeg.com
5. БАҒДАРЛАМАЛАР
Бағдарлама
1)
Кірдің ауқымы
Кірдің түрі
Бағдарлама
циклдары
Опциялар
•
Қалыпты
кірленген
Ыдыс-аяқтар
мен ас
құралдары
•
•
•
•
Алғашқы жуу
Жуу 50 °C
Шаю циклдары
Кептіру
•
•
•
ExtraHygiene
TimeSaver
XtraDry
Барлығы
Ыдыс-аяқтар, ас
құралдары,
кәстрөлдер мен
табалар
•
•
Алғашқы жуу
•
Жуу 45 °C бастап •
70 °C дейін
Шаю циклдары
Кептіру
ExtraHygiene
XtraDry
•
•
TimeSaver
XtraDry
•
2)
•
•
•
•
3)
4)
Аралас ластық
Ыдыс-аяқтар, ас
құралдары,
кәстрөлдер мен
табалар
•
•
•
•
Алғашқы жуу
Жуу 50 °C және
65 °C
Шаю циклдары
Кептіру
•
•
Қатты ластанған
Ыдыс-аяқтар, ас
құралдары,
кәстрөлдер мен
табалар
•
•
•
•
Алғашқы жуу
Жуу 70 °C
Шаю циклдары
Кептіру
•
•
TimeSaver
XtraDry
•
Қалыпты не
•
аздап кірлеген
•
Морт сынғыш
•
ыдыс-аяқтар мен
шыны ыдыстар
Жуу 45 °C
Шаю циклдары
Кептіру
•
XtraDry
•
•
Аз кірленген
Ыдыс-аяқтар
мен ас
құралдары
•
•
Жуу 55 °C
Шаю циклдары
•
•
ExtraHygiene
XtraDry
•
•
Жаңа ластанған
Ыдыс-аяқтар
мен ас
құралдары
•
•
Жуу 60 °C
Шаю циклдары
•
•
ExtraHygiene
XtraDry
•
5)
•
•
ҚАЗАҚ
Бағдарлама
6)
Кірдің ауқымы
Кірдің түрі
Бағдарлама
циклдары
Опциялар
•
•
•
•
•
•
•
Қалыпты
кірленген
Ыдыс-аяқтар
мен ас
құралдары
Алғашқы жуу
Жуу 50 °C
Шаю циклдары
Кептіру
9
XtraDry
1) Осы бағдарламаны қолданып, қалыпты кірлеген фарфор ыдыс-аяқ пен ас құралдарын жуғанда,
су мен қуат барынша тиімді жұмсалады. (Бұл сынақ мекемелеріне арналған стандартты
бағдарлама).
2) Құрылғы себеттердегі заттардың қаншалықты ластанғанын және заттардың санын анықтай
алады. Бұл судың температурасы мен мөлшерін, пайдаланылатын қуат мөлшері мен бағдарлама
уақытын автоматты түрде реттейді.
3) Осы бағдарламамен ыдыстардағы аралас ластықты жууға болады. Қатты ластанған ыдыстарды
астыңғы себетке және қалыпты ластанған ыдыстарды үстіңгі себетке салыңыз. Астыңғы себеттегі
судың қысымы және температурасы үстіңгі себетпен салыстырғанда жоғары болады.
4) Бұл бағдарламаның жуу нәтижесін жақсартуға арналған жоғары температурада шаю циклы бар.
Шаю циклі кезінде температура кем дегенде 10 минут 70 °C градуста тұрады.
5) Осы бағдарламамен жаңа ластанған ыдыстарды жууға болады. Бұл қысқа уақыт ішінде жақсы
нәтиже береді.
6) Бұл ең шуылсыз бағдарлама. Шуыл деңгейін азайту үшін сорғы өте төмен жылдамдықпен
жұмыс істейді. Жылдамдық төмен болғандықтан бағдарлама уақыты ұзақ.
5.1 Пайдалану көлемі
Бағдарлама1)
Су
(л)
Қуат
(кВт)
Ұзақтық
(мин)
11
0.961
225
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 160
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 155
12.5 - 14.5
1.4 - 1.8
169 - 179
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
9.5 - 10.5
1.10 - 1.30
55 - 65
10
0.9
30
9 - 10
1.1 - 1.3
219 - 229
1) Мәндерді судың қысымы мен температурасы, электр қуатының ауытқуы, параметрлер және
ыдыс-аяқтың мөлшері өзгертуі мүмкін.
10
www.aeg.com
5.2 Сынақ институттарына
арналған ақпарат
info.test@dishwasher-production.com
Техникалық ақпарат тақтайшасындағы
құрылғының нөмірін (PNC) жазып
қойыңыз.
Сынақ өткізуге қажетті барлық
ақпаратты алу үшін мына эл.поштаға
хат жолдаңыз:
6. ПАРАМЕТРЛЕР
6.1 Бағдарламаны таңдау
режимі және пайдаланушы
режимі
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұрғанда, бағдарламаны
орнатуға және пайдаланушы режиміне
кіруге болады.
Пайдаланушы режимінде келесі
параметрлерді өзгертуге болады:
• Су жұмсартқыштың деңгейін судың
кермектігіне сай келтіруге.
• Шайғыш зат үлестіргішін қосу
немесе ажырату.
• Шайғыш заттың қосылатын
мөлшерін қажетті деңгейге қою
үшін.
Бұл параметрлер өзгерткенше
сақтаулы тұрады.
Бағдарламаны таңдау
режимін қалай орнату керек
Бағдарлама индикаторы
қалпына келгенде, құрылғы
бағдарламаны таңдау режимінде
тұрады және дисплейде
бағдарламаның ұзақтығы көрсетіледі.
Құрылғыны іске қосқанда, әдетте
бағдарламаны таңдау режимі қосылып
тұрады. Дегенмен, бұндай жағдай
байқалмаса, бағдарламаны таңдау
режимін келесі жолмен орнатуға
болады:
Delay және Option түймешігін құрылғы
бағдарламаны таңдау режиміне
қойылғанша қатар басып ұстап
тұрыңыз.
6.2 Су жұмсартқыш
Су жұмсартқыш жуу нәтижелеріне
және құрылғыға жағымсыз әсер ететін,
судың құрамындағы минералдарды
тазалайды.
Осы минералдың мөлшері неғұрлым
көп болса, судың кермектігі де
соғұрлым жоғары болады. Судың
кермектігі балама шкаламен
есептеледі.
Су жұмсартқыш аймағыңыздағы судың
кермектігіне сәйкес бапталуға керек.
Аймағыңыздағы судың кермектігі
туралы ақпаратты жергілікті су
мекемесінен ала аласыз. Жақсы жуу
нәтижесіне жету үшін су
жұмсартқыштың дұрыс деңгейін
орнату керек.
Судың кермектігі
Неміс градусы
(°dH).
Француз
градусы (°fH).
ммоль/л
Кларк
градусы
Су
жұмсартқыштың
деңгейі
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
ҚАЗАҚ
11
Неміс градусы
(°dH).
Француз
градусы (°fH).
ммоль/л
Кларк
градусы
Су
жұмсартқыштың
деңгейі
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Зауытта орнатылған параметр.
2) Тұзды осы деңгейге қойып қолданбаңыз.
Құрамында тұзы бар
мультитаблетканы қолдансаңыз және
судың кермектігі 21°dH мәнінен төмен
болса, су жұмсартқышты ең төменгі
деңгейге қоюға болады. Бұл тұзды
толтыру индикаторын сөндіреді.
Егер стандартты жуғыш затты
немесе тұзы жоқ мультитаблетканы
пайдалансаңыз, тұзды толтыру
индикаторын қосу үшін су
кермектігін тиісті деңгейге қойыңыз.
Су жұмсартқыштың
деңгейін орнату
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұруға тиіс.
1. Пайдаланушы режиміне өту үшін
Delay және Option түймешіктерін
,
және
жыпылықтай бастап, дисплейде
ешнәрсе көрсетілмей қалғанша
қатар басып ұстап тұрыңыз.
2. Program түймешігін басыңыз.
•
және
индикаторлары сөнеді.
•
индикаторы
жыпылықтауын жалғастырады.
Дисплейде ағымдық параметр
•
көрсетіледі: мысалы,
= 5-ші
деңгей.
3. Параметрді өзгерту үшін Program
түймешігін қайта-қайта басыңыз.
4. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
6.3 Шайғыш зат үлестіргіші
Шаю құралы ыдыс-аяқты ешбір жолақ
немесе дақ қалдырмай құрғатуға
мүмкіндік береді.
Шайғыш зат ыстық сумен шаю циклы
кезінде автоматты түрде қосылады.
Шайғыш затты үлестіру мөлшерін 1
(ең аз мөлшер) мен 6 (ең жоғарғы
мөлшер) аралығына қоюға болады. 0деңгейде шайғыш зат үлестіргіш
сөнеді және шайғыш зат
үлестірілмейді.
Зауыттық параметрлер: 4-ші деңгей.
Шайғыш заттың деңгейін
орнату
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұруға тиіс.
1. Пайдаланушы режиміне өту үшін
Delay және Option түймешіктерін
,
және
жыпылықтай бастап, дисплейде
ешнәрсе көрсетілмей қалғанша
қатар басып ұстап тұрыңыз.
2. Delay түймешігін басыңыз.
•
және
индикаторлары сөнеді.
•
индикаторы жыпылықтауын
жалғастырады.
Дисплейде ағымдық параметр
•
көрсетіледі: мысалы,
деңгей.
= 4-ші
12
www.aeg.com
– Шайғыш зат деңгейі 0Aбастап 6A дейін.
– 0 деңгей = шайғыш зат
құйылмайды.
3. Параметрді өзгерту үшін Delay
түймешігін қайта-қайта басыңыз.
4. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
6.4 Шайғыш зат үлестіргіші
бос екенін ескерту
Шайғыш зат үлестіргіші бос тұрған
кезде шайғыш зат индикаторы
қосылып, шайғыш затты толтыру
қажет екенін хабарлайды. Егер
шайғыш құралы бар көп таблетканы
пайдалансаңыз және кептіру
нәтижесіне қанағаттансаңыз, шайғыш
зат үлестіргіші бос екенін ескерту
индикаторын сөндіруге болады.
Дегенмен, кептіру нәтижесін жақсарту
үшін әрқашан шайғыш затты
пайдалануды ұсынамыз.
Егер шайғыш құралы жоқ стандартты
жуғыш затты немесе
мультитаблетканы пайдалансаңыз,
шайғыш зат толтыру индикаторын қосу
үшін ескерту құралын қосыңыз.
Шайғыш зат үлестіргішін
қалай сөндіру керек
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұруға тиіс.
1. Пайдаланушы режиміне өту үшін
Delay және Option түймешіктерін
,
және
жыпылықтай бастап, дисплейде
ешнәрсе көрсетілмей қалғанша
қатар басып ұстап тұрыңыз.
2. Start түймешігін басыңыз.
•
•
•
сөнеді.
және
индикаторлары
индикаторы
жыпылықтауын жалғастырады.
Дисплейде ағымдық параметр
= шайғыш зат
көрсетіледі:
үлестіргіші қосулы тұрады
(зауытта орнатылған).
3. Параметрді өзгерту үшін Start
түймешігін басыңыз.
= шайғыш зат үлестіргіші
сөндірілген.
4. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
6.5 AutoOpen функциясын
қалай сөндіру керек
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұруға тиіс.
1. Пайдаланушы режиміне өту үшін
Delay және Option түймешіктерін
,
,
және
жыпылықтай бастап, дисплейде
ешнәрсе көрсетілмей қалғанша
қатар басып ұстап тұрыңыз.
2. Start түймешігін басыңыз.
•
,
және
индикаторлары сөнеді.
•
индикаторы
жыпылықтауын жалғастырады.
Дисплейде ағымдық параметр
•
көрсетіледі:
= AutoOpen
қосылды.
3. Параметрді өзгерту үшін Start
түймешігін басыңыз:
=
AutoOpen ажыратылған.
4. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
ҚАЗАҚ
13
7. ФУНКЦИЯЛАР
Қажетті функцияларды
міндетті түрде
бағдарламаны бастау
алдында іске қосу керек.
Бағдарлама жұмыс істеп
тұрған кезде
функцияларды іске қосу
немесе ажырату мүмкін
емес.
Кей функциялар өзара
үйлесімді емес. Егер өзара
үйлесімсіз функциялар
таңдалса, құрылғы
олардың біреуін немесе
бірнешеуін автоматты
түрде сөндіреді. Қосылып
тұрған функциялардың
индикаторлары ғана жанып
тұрады.
7.1 XtraDry
Кептіру нәтижесін жақсарту үшін осы
опцияны қосыңыз. Осы опцияны
қолдансаңыз, кейбір
бағдарламалардың уақыттарына,
пайдаланылатын судың мөлшеріне
және соңғы шаю циклының
температурасына әсер етеді.
XtraDry опциясы тұрақты таңдалып
тұрмайды және оны әр цикл үшін
таңдау керек.
Қалай қосу керек XtraDry
Option түймешігін
индикаторы
жанғанша басыңыз.
Егер бағдарламада қандай да бір
функция жоқ болса, тиісті индикатор
жанбайды немесе бірнеше секунд
жылдам жыпылықтап барып сөніп
қалады.
Дисплейде бағдарламаның жаңарған
уақыты көрсетіледі.
7.2 TimeSaver
Бұл функция судың қысымы мен
температурасын көбейтеді. Жуу және
кептіру циклдары қысқарақ болады.
Бағдарламаның жалпы уақыты
шамамен 50% пайызға азаяды.
Жуу нәтижесі қалыпты уақыты бар
бағдарламаны пайдаланғанмен
бірдей. Кептіру нәтижелері төмендеуі
мүмкін.
Қалай қосу керек TimeSaver
Option түймешігін
индикаторы
жанғанша басыңыз.
Егер бағдарламада қандай да бір
функция жоқ болса, тиісті индикатор
жанбайды немесе бірнеше секунд
жылдам жыпылықтап барып сөніп
қалады.
Дисплейде бағдарламаның жаңарған
уақыты көрсетіледі.
7.3 ExtraHygiene
Осы функцияны пайдаланғанда
тазалық барынша жақсы сақталады.
Соңғы шаю циклында температура
кем дегенде 10 минут 70 °C градуста
тұрады.
Қалай қосу керек
ExtraHygiene
Option түймешігін
индикаторы
жанғанша басыңыз.
Егер бағдарламада қандай да бір
функция жоқ болса, тиісті индикатор
жанбайды немесе бірнеше секунд
жылдам жыпылықтап барып сөніп
қалады.
Дисплейде бағдарламаның жаңарған
уақыты көрсетіледі.
8. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН
1. Су жұмсартқыштың ағымдық
деңгейінің сумен жабдықтау
жүйесіндегі судың кермектігіне
сай келетініне көз жеткізіңіз.
Егер сай келмесе, су
жұмсартқыштың деңгейін
реттеңіз.
2. Тұз сауытын толтырыңыз.
14
www.aeg.com
3. Шайғыш зат үлестіргішін
толтырыңыз.
4. Су құятын шүмекті ашыңыз.
5. Құрылғының ішінде өндіру
барысында қалуы мүмкін қалдық
заттарды тазалау үшін
бағдарламаны бастаңыз. Жуғыш
затты қолданбаңыз және
себеттерді толтырмаңыз.
Бағдарламаны бастаған кезде, су
жұмсартқыштың ішіндегі шайырды
қайта толтыру үшін шамамен 5 минут
уақыт кетеді. Құрылғы жұмыс істемей
тұрған тәрізді көрінуі мүмкін. Жуу
циклы осы үдеріс аяқталғаннан кейін
ғана басталады. Бұл әрекет ара-тұра
қайталанып тұрады.
8.1 Тұз сауыты
АБАЙЛАҢЫЗ
Ыдыс жуғыш машиналарға
арналған арнайы тұздарды
ғана пайдаланыңыз.
Тұз су жұмсартқыштың ішіндегі
шайырды толтыру үшін және
күнделікті жуу нәтижесін
қанағаттанарлық ету үшін
қолданылады.
5. Тұз сауытын жабу үшін тұз
сауытының қақпағын сағат тілінің
бағытымен бұраңыз.
Тұз сауытын толтырған
кезде одан су және тұз
ағуы мүмкін. Тот басу қауіпі
бар. Бұндай жағдайға жол
бермеу үшін тұз сауытын
толтырғаннан кейін
бағдарламаны бастаңыз.
8.2 Шайғыш зат үлестіргішін
толтыру
A
B
Тұз сауытын қалай толтыру
керек
1. Тұз сауытының қақпағын сағат
тілінің бағытына қарсы бұрап
алыңыз.
2. Тұз сауытына 1 литр су құйыңыз
(ең алғаш қолданғанда ғана).
3. Тұз сауытына ыдыс жуғыш машина
тұзынан салыңыз.
4. Тұз сауытының ернеуіндегі тұзды
тазалаңыз.
C
АБАЙЛАҢЫЗ
Ыдыс жуғыштарға
арналған шайғыш
заттарды ғана
пайдаланыңыз.
1. Қақпақшаны (C) ашыңыз.
2. Үлестіргішті (B) шайғыш зат ''MAX''
деңгейіне жеткенше толтырыңыз.
3. Төгіліп қалған шайғыш зат қатты
көпіршімес үшін сіңіргіш
шүберекпен тазалаңыз.
4. Қақпақшаны жабыңыз. Қақпақтың
жабылғанына көз жеткізіңіз.
ҚАЗАҚ
Шайғыш зат үлестіргішін
(A) индикаторы мөлдір
болған кезде толтырыңыз.
15
Егер бірнеше жуу
таблеткасын
пайдалансаңыз және жуу
нәтижесі қанағаттанарлық
болса, шайғыш затты
толтыру индикаторын
сөндіруге болады.
Біз шаю сапасын жақсарту
үшін үнемі құрамында
шайғыш заты бар көп
таблеткамен бірге шайғыш
затты пайдалануды
ұсынамыз.
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
1. Су құятын шүмекті ашыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
Құрылғының бағдарлама таңдау
режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз.
• Тұз индикаторы қосулы тұрса,
тұз сауытын толтырыңыз.
• Шайғыш зат индикаторы қосулы
тұрса, шайғыш зат үлестіргішін
толтырыңыз.
3. Себеттерді толтырыңыз.
4. Жуғыш заттан қосыңыз.
5. Бағдарламаны салынған заттар
мен олардың ластану деңгейіне
қарай дұрыс орнатыңыз да, іске
қосыңыз.
9.1 Жуғыш затты қолдану
A
B
АБАЙЛАҢЫЗ
Ыдыс жуғыш машиналарға
арналған арнайы жуғыш
құралдарды ғана
пайдаланыңыз.
1. (A) босату түймешігін басып,
қақпақты (C) ашыңыз.
2. Ұнтақ немесе таблетка түріндегі
жуғыш құралды (B) бөлігіне
салыңыз.
3. Бағдарламаның алдын ала жуу
циклы болса, құрылғы есігінің ішкі
бөлігіне жуғыш заттан аздап
салыңыз.
4. Қақпақшаны жабыңыз. Қақпақтың
жабылғанына көз жеткізіңіз.
9.2 Бағдарламаны орнату
және бастау
Auto Off функциясы
Бұл функция құрылғы жұмыс істемей
тұрған кезде автоматты түрде сөндіру
арқылы қуатты үнемдейді.
C
Құрылғы келесі жағдайда іске
қосылады:
• Бағдарлама аяқталғаннан кейін 5
минут өткенде.
• Бағдарламаның басталмағанынан
бері 5 минут өтсе.
Бағдарламаны бастау
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
16
www.aeg.com
Құрылғының бағдарлама таңдау
режимінде тұрғанына және есіктің
жабық екеніне көз жеткізіңіз.
2. Program түймешігін орнатқыңыз
келген бағдарламаның индикаторы
жанғанша қайта-қайта басыңыз.
Дисплейде бағдарлама ұзақтығы
көрсетіледі.
3. Қолжетімді функцияларды
орнатыңыз.
4. Бағдарламаны бастау үшін Start
түймешігін басыңыз.
• Орындалып тұрған циклдың
индикаторы жанады.
• Бағдарламаның уақыты 1
минутқа тең қадаммен азая
бастайды.
Кешіктіріп бастау
функциясы бар
бағдарламаны бастау
1. Бағдарламаны орнатыңыз.
2. Delay түймешігін дисплейде
орнатқыңыз келген кешіктіріп
бастау уақыты көрсетілгенше
қайта-қайта басыңыз (1 сағаттан
24 сағатқа дейін).
3. Кері санақты бастау үшін Start
түймешігін басыңыз.
• Кері санақтың басталуын
растау үшін кешіктіру
индикаторы көрсетіледі.
• Кеі санақ 1 сағат шамасына
кеми бастайды. Тек ең соңғы
сағат ғана 1 минутқа тең
қадаммен азая бастайды.
Кері санақ аяқталған кезде
бағдарлама басталады да, жұмыс
істеп тұрған цикл индикаторы жанады.
Кешіктіру индикаторы сөнеді.
Құрылғы жұмыс істеп
тұрған кезде есікті ашу
Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде
есікті ашсаңыз, құрылғы тоқтайды. Бұл
қуатты пайдалануға және
бағдарламаның ұзақтығына әсер етуі
мүмкін. Есікті жапқаннан кейін,
құрылғы тоқтаған жерінен бастап
жұмыс істейді.
Кері санақ жұмыс істеп
тұрған кезде кешіктіріп
бастау функциясын
біржола тоқтату
Кешіктіріп бастау функциясын біржола
тоқтатқан кезде бағдарлама мен
функцияларды қайта орнату керек.
1. Құрылғының есігін ашыңыз.
2. Delay және Option түймешігін
құрылғы бағдарламаны таңдау
режиміне қойылғанша қатар басып
ұстап тұрыңыз.
Бағдарламаны біржола
тоқтату
1. Құрылғының есігін ашыңыз.
2. Delay және Option түймешігін
құрылғы бағдарламаны таңдау
режиміне қойылғанша қатар басып
ұстап тұрыңыз.
Жаңа бағдарламаны бастар алдында,
жуғыш зат үлестіргіште жуғыш заттың
бар екеніне көз жеткізіңіз.
Бағдарламаның аяқталуы
Бағдарлама аяқталған кезде
бейнебетте 0:00 көрсетіледі де аяқтау
индикаторы жанады
Қосу/сөндіру түймешігінен басқа
түймешіктердің барлығы белсенді
емес.
1. Қосу/сөндіру түймешігін басыңыз
немесе Auto Off функциясының
құрылғыны автоматты түрде
сөндіруін күтіңіз.
Auto Off функциясы қосылмай
тұрып есікті ашсаңыз, құрылғы
автоматты түрде сөнеді.
2. Судың шүмегін жабыңыз.
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС
10.1 Жалпы
Келесі ақыл-кеңестер күнделікті
қолдану барысында кептіріп және
тазалаған кезде жақсы нәтижелерге
қол жеткізуге, сондай-ақ, қоршаған
ортаны қорғауға көмектеседі.
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
Ыдыстарға жабысқан тағамның
үлкенірек қалдықтарын алып,
қоқысқа салыңыз.
Ыдысты алдын ала қолмен
шаймаңыз. Егер қажет болса,
алдын ала жуу бағдарламасын
(егер бар болса) қолданыңыз
немесе алдын ала жуу циклі бар
бағдарламаны таңдаңыз.
Себеттердің ішіндегі орынды үнемі
толық пайдаланыңыз.
Құрылғыға зат салған кезде,
бүріккіштен шыққан судың
ыдыстардың барлығына толық
жетіп және оларды жуа алатынына
көз жеткізіңіз. Заттардың бір-біріне
тимей немесе бірін бірі далдалап
тұрмағанына көз жеткізіңіз.
Ыдыс жуғыш машинаға арналған
жуғыш, шайғыш құралды және
тұзды бөлек пайдалануға немесе
аралас таблеткаларды пайдалануға
болады (мысалы, "3in1'', ''4in1'', ''All
in 1''). Орамында көрсетілген
нұсқауларды орындаңыз.
Бағдарламаны салынған заттар
мен олардың ластану деңгейіне
қарай орнатыңыз. ECO
бағдарламасын пайдаланып
қалыпты кірлеген ас үй құралдары
және ыдыс-аяқты жуғанда, су мен
қуат барынша тиімді жұмсалады.
10.2 Тұз, шайғыш зат және
жуғыш затты пайдалану
•
•
•
Тек ыдыс жуғыш машинаға
арналған тұзды, шайғыш және
жуғыш затты пайдаланыңыз. Басқа
өнімдер құрылғыға нұқсан келтіруі
мүмкін.
Аралас таблеткалар судың
кермектігі 21 °dH болатын аймақтар
үшін жарамды. Осы шектен асатын
аймақтарда шайғыш зат пен тұзды
аралас таблеткалармен бірге
пайдалану керек. Дегенмен суы
кермек және өте кермек аймақтарда
жуу және кептіру нәтижесі барынша
жақсы болуы үшін жеке жуғыш,
(қосымша функциялары жоқ
ұнтақты, гельді, таблеткаларды)
шайғыш затты және тұзды жекежеке пайдаланыңыз.
Жуғыш таблеткалар қысқа
бағдарламаларда әбден ерімейді.
•
17
Жуғыш заттардың қалдықтары
ыдыстарға тұрып қалмас үшін
жуғыш таблеткаларды
пайдаланғанда ұзақ
бағдарламаларды қолдануды
ұсынамыз.
Жуғыш затты қажетті мөлшерден
артық пайдаланбаңыз. Жуғыш
заттың орамындағы нұсқауларды
қараңыз.
10.3 Жуғыш таблеткаларды
пайдалануды тоқтатқыңыз
келсе
Жуғыш затты, тұзды және шайғыш
заттарды жеке-жеке пайдалану
алдында келесі әрекетті орындаңыз.
1. Су жұмсартқыштың ең жоғары
деңгейін орнатыңыз.
2. Тұз және шайғыш зат
сауыттарының толы екеніне көз
жеткізіңіз.
3. Шаю циклы бар ең қысқа
бағдарламаны бастаңыз. Жуғыш
зат қоспаңыз және себеттерді
толтырмаңыз.
4. Бағдарлама аяқталған кезде, су
жұмсартқышты тұратын жеріңіздегі
судың кермектігіне қойыңыз.
5. Шайғыш заттың қосылатын
мөлшерін реттеңіз.
6. Шайғыш зат үлестіргішін белсенді
күйге көшіріңіз.
10.4 Себеттерді толтыру
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны ыдыс жуғыш машинада
жууға болатын заттарды жуу үшін
ғана қолданыңыз.
Ағаш, мүйіз, алюминий, қалайы
және мыстан жасалған заттарды
құрылғыға салмаңыз.
Құрылғыға су сіңіретін заттарды
(жөке, ас үй шүберектері)
салмаңыз.
Заттарға жабысқан тағам
қалдықтарын алыңыз.
Заттарға күйіп жабысқан
қалдықтарды жібітіңіз.
Шұңғыл ыдыстардың (мысалы,
кесе, стакан және кәстрөл) аузын
төмен қаратып салыңыз.
Ас құралдары мен ыдыс-аяқты
араласып кетпейтін етіп салыңыз.
18
www.aeg.com
•
•
•
•
Қасықтарды басқа ас
құралдарымен араластырып
салыңыз.
Стакандарды бір-біріне тигізбей
салыңыз.
Кішкене заттарды ас құралдары
себетіне салыңыз.
Жеңіл заттарды үстіңгі себетке
салыңыз. Заттарды жылжып
кетпейтін етіп салыңыз.
Бағдарламаны бастамай тұрып,
бүріккіш түтіктің еркін айнала
алатынына көз жеткізіңіз.
10.5 Бағдарламаны бастау
алдында
Мынаны ескеріңіз:
•
•
•
Сүзгілердің таза екенін және
орнатылып тұрғанын.
Тұз сауытының қақпағының мықтап
жабылғанын.
Бүріккіш түтіктердің бітеліп
қалмағанын.
•
•
•
•
Кір жуғыш машина тұзы мен
шайғыш заттың (егер аралас
таблетканы қолданбасаңыз) бар
екенін.
Заттардың себеттерге дұрыс
салынғанын.
Бағдарламаның салынған ыдыстың
түріне және ластану дәрежесіне сай
екенін.
Жуғыш зат дұрыс мөлшерде
қолданылғанын.
10.6 Себеттерді босату
1. Ыдыстарды суытып алғаннан кейін
ғана құрылғыдан алыңыз. Ыстық
заттар осал келеді.
2. Әуелі астыңғы себеттегі, содан
кейін үстіңгі себеттегі заттарды
алыңыз.
Бағдарламаның соңында
құрылғының
қабырғаларында және
есігінде су тұруы мүмкін.
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны жөндеу
алдында электр желісінен
ағытыңыз және ашасын
розеткадан суырыңыз.
C
Қоқыс тұрған сүзгілер мен
бүріккіш түтіктер жуу
нәтижесін төмендетеді.
Уақытылы тексеріп, қажет
болса тазалаңыз.
B
11.1 Сүзгілерді тазалау
A
Сүзгі жүйесі 3 бөліктен тұрады.
1. Сүзгіні (B) сағат тілінің бағытына
қарсы бұрап алыңыз.
ҚАЗАҚ
19
7. (B) және (C) сүзгілерін
құрастырыңыз.
8. (B) сүзгісін (A) сүзгісіне салыңыз.
Сырт етіп орнына түскенше сағат
тілінің бағытымен бұраңыз.
2. (C) сүзгісін (B) сүзгісінен алыңыз.
3. Жалпақ сүзгіні (A) алыңыз.
4. Сүзгілерді жуыңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Сүзгілер дұрыс салынбаса,
жуу нәтижесі
қанағаттанғысыз болуы
және құрылғыға нұқсан
келуі мүмкін.
11.2 Үстіңгі бүріккіш түтікті
тазалау
Үстіңгі түтіктің саңылауларына қоқыс
жиналып қалмас үшін оны уақытылы
тазалауды ұсынамыз.
5. Зумпф сорғышының ішінде немесе
айналасында ешбір тағам
қалдығыңың немесе қоқыстың жоқ
екеніне көз жеткізіңіз.
6. Жалпақ сүзгіні орнына (A)
қойыңыз. Оның 2 бағыттағыштың
астына дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Саңылауларға қоқыс жиналып қалса
жуу нәтижесі қанағаттанғысыз болуы
мүмкін.
1. Үстіңгі себетті тартып шығарыңыз.
2. Бүріккіш түтікті себеттен ағыту үшін
үстіңгі бүріккіш түтікті астыңғы
бүріккіш түтік көрсетіп тұрған
бағытқа қарай жоғары басып
тұрып, сағат тілінің бағытымен
бұраңыз.
20
www.aeg.com
11.3 Сыртын тазалау
•
•
•
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз.
Тек бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз.
Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені
немесе еріткіштерді
пайдаланбаңыз.
11.4 Ішін тазалау
3. Бүріккіш түтікті ағып тұрған сумен
жуыңыз. Жіңішке, үшкір ұшты
құралды, мысалы, тіс шұқығышты
пайдаланып, саңылаулардағы
қоқыстарды тазалаңыз.
•
•
•
Құрылғыны мұқият тазалаңыз,
соның ішінде есіктің резеңке
тығыздағышын жұмсақ, дымқыл
шүберекпен сүртіңіз.
Егер қысқа бағдарламаларды жиі
пайдалансаңыз, құрылғының ішінде
май немесе әк жиналып қалуы
мүмкін. Бұндай жағдайдың алдын
алу үшін ұзақ бағдарламаларды
айына кем дегенде 2 рет қосып
орындауды ұсынамыз.
Құрылғының барынша жақсы жұмыс
істеуін қамтамасыз ету үшін ыдыс
жуғыш машиналарға арналған
арнайы жуғыш затты ай сайын
қолдануды ұсынамыз. Өнімдердің
орамындағы нұсқауларды мұқият
орындаңыз.
4. Бүріккіш түтікті себетке қайта
орнату үшін үстіңгі бүріккіш түтікті
астыңғы бүріккіш түтік көрсетіп
тұрған бағытқа қарай жоғары
басып тұрып, сағат тілінің
бағытына қарсы бекітілгенше
бұраңыз.
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
Құрылғы жұмысын бастамаса немесе
жұмыс жасап тұрып тоқтап қалса.
Уәкілетті қызмет көрсету орталығына
хабарласу алдында, кестеде
ҚАЗАҚ
көрсетілген ақпаратты қолданып,
ақаулықты өз бетіңізбен түзетіп көріңіз.
ЕСКЕРТУ!
Дұрыс жөндемеген
жағдайда пайдаланушы
қатерлі жағдайға тап
болуы мүмкін. Кез келген
жөндеу жұмысын тек білікті
маман ғана іске асыруға
тиіс.
21
Кей ақаулықтар орын алғанда,
дисплейде ескерту коды
көрсетіледі.
Мәселелердің көпшілігін Уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласпай-ақ жөндеуге болады.
Ақау және ескерту коды
Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Құрылғыны іске қоса
алмадыңыз.
•
•
Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы еш сақтандырғышқа
зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.
Бағдарлама басталмайды.
•
•
•
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Start түймешігін басыңыз.
Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса,
оны ажыратыңыз немесе кері санақ аяқталғанша
күтіңіз.
Құрылғы су жұмсартқыштың ішіндегі шайырды қайта
толтыру үдерісін бастап кеткен. Бұл үдерістің
ұзақтығы шамамен 5 минут.
•
Ыдыс жуғыш машинаға су
құйылмай тұр.
•
•
Бейнебетте
көрсетіледі.
•
•
•
Құрылғы суы сарқылмай
тұр.
•
Бейнебетте
көрсетіледі.
•
Тасқынға қарсы құрал
қосулы.
•
Бейнебетте
көрсетіледі.
•
•
Су шүмегінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сумен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының өте
төмен емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты
жергілікті су ресурстары мекемесіне хабарласып
алыңыз.
Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Раковина түтікшесінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Ішкі түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Судың шүмегін жабыңыз да, уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
22
www.aeg.com
Ақау және ескерту коды
Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Жұмыс барысында
құрылғы көп рет тоқтап
және қайта іске қосылады.
•
Бұл қалыпты жағдай. Бұл оңтайлы жуу нәтижесіне
қол жеткізуге көмектеседі және қуатты үнемдейді.
Бағдарлама өте ұзаққа
созылады.
•
•
Бағдарлама уақытын қысқарту үшін TimeSaver
опциясын таңдаңыз.
Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса,
кешіктіру функциясын ажыратыңыз немесе кері
санақ аяқталғанша күтіңіз.
Қалған уақыт дисплейде
көбейіп көрінеді де,
бағдарлама уақытының
соңына өтеді.
•
Бұл ақау емес. Құрылғы дұрыс жұмыс істеп тұр.
Құрылғының есігінен сәл
су жылыстап ағады.
•
Құрылғы деңгейленген жоқ. Өзгермелі аяқтарын
(егер бар болса) босатыңыз немесе қатайтыңыз.
Құрылғының есігі науаның ортасына қарай
орнатылмаған. Артқы аяғын (егер бар болса)
реттеңіз.
Құрылғының есігін жабу
қиын.
•
•
•
Құрылғының ішінен
гүрілдеген/тарсылдаған
дыбыс шығады.
•
Құрылғы айырыпқосқышты іске қосып
жібереді.
•
•
•
Құрылғы деңгейленген жоқ. Өзгермелі аяқтарын
(егер бар болса) босатыңыз немесе қатайтыңыз.
Ыдыстардың кей бөліктері себеттерден шығып тұр.
Ыдыстар себеттерге дұрыс салынбаған. Себеттерді
толтыру парақшасын қараңыз.
Бүріккіш түтіктердің еркін айнала алатынына көз
жеткізіңіз.
Ампер қуаты пайдаланылып тұрған құрылғылардың
барлығына бірдей жеткілікті емес. Розетканың ампер
қуатын және өлшегіштің мүмкіндігін тексеріңіз
немесе пайдаланылып тұрған құрылғылардың бірін
сөндіріңіз.
Құрылғының ішкі электр жүйесінде ақау бар.
Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Басқа ықтимал себептерді
"Ең алғаш пайдалану
алдында", "Әркүндік
пайдалану" немесе
"Ақыл-кеңес"
тарауларынан қараңыз.
Құрылғыны тексеріп болғаннан кейін,
сөндіріп де, қайта қосыңыз. Ақаулық
қайта пайда болса, уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Кестеде көрсетілмеген ақау кодтары
пайда болса, уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
ҚАЗАҚ
23
12.1 Жуу және құрғату нәтижелері қанағаттанарлықтай
емес
Ақаулық
Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Жуу нәтижелері
қанағаттанарлық емес.
•
•
•
Кептіру нәтижелері
қанағаттанарлық емес.
•
•
•
•
•
Стакандар мен ыдыстарда
ақ жолақтар немесе көк
дақтар пайда болған.
•
•
Стакандар мен ыдыстарда
дақтар және кепкен су
тамшылары қалған.
•
Ыдыс-аяқ кеппеген.
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғының ішкі жағы
дымқыл.
•
"Күнделікті қолдану", "Ақыл-кеңес" тарауын
және себетті толтыру парақшасын қараңыз.
Қарқыны барынша жоғары бағдарламаларды
пайдаланыңыз.
Бүріккіш түтікшелерді және сүзгіні тазалаңыз. "Күту
менен тазалау" тарауын қараңыз.
Жабық тұрған құрылғының ішіне ыдыс өте ұзақ
уақыт қалдырылған.
Шайғыш зат жоқ немесе шайғыш затты үлестіру
мөлшері жеткіліксіз. Шайғыш зат үлестіргішті ең
жоғары деңгейге қойыңыз.
Пластик заттарды сүлгімен құрғату қажет болуы
мүмкін.
Тамаша кептіру нәтижесіне қол жеткізу үшін XtraDry
опциясын қосыңыз.
Біз шайғыш затты әрқашан пайдалануды, тіпті
аралас таблеткалармен бірге қолдануды
ұсынамыз.
Шайғыш зат тым көп мөлшерде қосылған. Шайғыш
заттың деңгейін ең төменгі деңгейге қойыңыз.
Жуғыш зат тым көп мөлшерде салынған.
Шайғыш зат жеткіліксіз мөлшерде үлестірілген.
Шайғыш заттың деңгейін ең жоғары деңгейге
қойыңыз.
Бұл шайғыш заттың сапасына байланысты болуы
мүмкін.
Тамаша кептіру нәтижесіне қол жеткізу үшін XtraDry
опциясын қосыңыз.
Бұл бағдарламаның кептіру режимі жоқ немесе
кептіру режимінің температурасы төмен.
Шайғыш зат үлестіргіші босап қалған.
Бұл шайғыш заттың сапасына байланысты болуы
мүмкін.
Бұл жуғыш таблеткалардың сапасына байланысты
болуы мүмкін. Басқа түрін қолданыңыз немесе
шайғыш зат үлестіргішті қосып, шайғыш зат пен
жуғыш таблеткаларды бірге пайдаланыңыз.
Ыдыстарды алмай тұрып ыдыс жуғыш машинаның
есігін біраз уақыт ашып қойыңыз.
Бұл құрылғының ақауы емес, бұл қабырғаларда
конденсат пайда болуға әкелген ауаның
ылғалдылығына байланысты.
24
www.aeg.com
Ақаулық
Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Жуған кезде әдеттегіден тыс •
көпіршік пайда болады.
•
Ыдыс жуғыш машиналарға арналған жуу затты
ғана пайдаланыңыз.
Шайғыш зат диспенсерінен су ағады. Уәкілетті
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Ас құралдарын тот басқан.
Жуу үшін пайдаланған судың құрамында өте көп
тұз бар. "Су жұмсартқышты орнату" тарауын
қараңыз.
Күміс және болаттан жасалған ас үй құралдары
бірге салынған. Күміс және болаттан жасалған ас
үй құралдарын бірге салмаңыз.
•
•
Бағдарлама соңында жуғыш
зат үлестіргіште жуғыш
заттың қалдықтары қалады.
•
•
•
Жуғыш зат үлестіргішке жуғыш таблетка кептеліп
қалған, сондықтан оны су толығымен шайып кетіре
алмаған.
Су жуғыш зат үлестіргіштен жуғыш таблетканы
шайып кетіре алмайды. Бүріккіш түтіктің бітеліп
немесе кептеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Себеттердегі заттардың жуғыш зат үлестіргіштің
қақпағын ашуға кедергі жасамай тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының ішінде иіс бар.
•
"Құрылғының ішін тазалау" тарауын қараңыз.
Ыдыстарға, науаға және
есіктің ішіне әк қалдықтары
тұрып қалған.
•
"Су жұмсартқышты орнату" тарауын қараңыз.
Ыдыстардың түстері көмескі, •
өңдері кеткен.
•
•
Құрылғыда тек ыдыс жуғыш машинаға төзімді
ыдыстарды ғана жуыңыз.
Себеттерді абайлап толтырып, абайлап
босатыңыз. Себеттерді толтыру парақшасын
қараңыз.
Осал заттарды үстіңгі себетке салыңыз.
Басқа ықтимал себептерді
"Ең алғаш пайдалану
алдында", "Әркүндік
пайдалану" немесе
"Ақыл-кеңес"
тарауларынан қараңыз.
13. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ
Өлшемдері
Ені / биіктігі / тереңдігі (мм)
596 / 850 / 610
Электртоғына қосу 1)
Кернеу (В)
200 - 240
Жиілік (Гц)
50 / 60
ҚАЗАҚ
Құйылатын судың қысымы
жолақ (ең аз және ең көп)
0.5 - 8
МПа (ең аз және ең көп)
0.05 - 0.8
Сумен жабдықтау
Суық су немесе ыстық су2)
ең көбі 60 °C
Сыйымдылығы
Орын параметрлері
15
Қуат тұтынуы
Қосулы режим (Вт)
5.0
Қуат тұтынуы
Сөндіру режимі (Вт)
0.10
25
1) Басқа мәндерді техникалық ақпарат тақтайшасынан қараңыз.
2) Егер ыстық су басқа қуат көздерінен (мысалы, күн батареясы, желдің қуаты) алынса, тұтыну
қуатын азайту үшін ыстық суды қолданыңыз.
14. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
26
www.aeg.com
СОДЕРЖАНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...............................................27
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ................................................................. 29
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ................................................................................... 30
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ................................................................................. 31
5. ПРОГРАММЫ.................................................................................................. 32
6. ПАРАМЕТРЫ...................................................................................................34
7. РЕЖИМЫ......................................................................................................... 37
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ........................................................38
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.............................................................. 39
10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ...................................................................................41
11. УХОД И ОЧИСТКА........................................................................................ 43
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..........................................45
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ............................................................................ 50
ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Благодарим Вас за выбор данного изделия AEG. Оно будет безупречно
служить Вам долгие годы – ведь мы создали его, призвав на помощь
инновационные технологии, которые помогают облегчить жизнь и реализуют
функции, которых не найдешь в обычных приборах. Потратьте несколько
минут на чтение, чтобы получить от своей покупки максимум пользы.
На нашем веб-сайте Вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании:
www.aeg.com/webselfservice
Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.registeraeg.com
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.aeg.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую
информацию: модель, код изделия (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по охране окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
РУССКИЙ
1.
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с приложенным
руководством. Производитель не несет
ответственность за травмы и повреждения,
полученные/вызванные неправильной установкой и
эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное
руководство было у Вас под рукой на протяжении
всего срока службы прибора.
1.1 Безопасность детей и лиц с
ограниченными возможностями
•
•
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми
старше 8 лет и лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными
способностями и с недостаточным опытом или
знаниями только при условии нахождения под
присмотром лица, отвечающего за их
безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать электроприбор и
дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Храните все моющие средства вне досягаемости
детей.
Не подпускайте детей и домашних животных к
прибору, когда его дверца открыта.
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание не должно производиться детьми
без присмотра.
1.2 Общие правила техники безопасности
•
Прибор предназначен для домашнего бытового и
аналогичного применения, например:
– в сельских жилых домах; в помещениях,
служащих кухнями для обслуживающего
27
28
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
персонала в магазинах, офисах и на других
рабочих местах;
– для использования клиентами отелей, мотелей
мини-гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других
мест проживания.
Не изменяйте параметры данного прибора.
Рабочее давление воды (минимальное и
максимальное) должно находиться в пределах 0.5
(0.05) / 8 (0.8) бар (МПа)
Не превышайте максимальное количество 15
комплектов посуды.
В случае повреждения шнура питания во
избежание несчастного случая он должен быть
заменен изготовителем, авторизованным
сервисным центром или специалистом с
равнозначной квалификацией.
Размещайте ножи и столовые приборы с
заостренными концами в корзину для столовых
приборов либо острыми концами вниз, либо
укладывайте их горизонтально.
Не оставляйте прибор с открытой дверцей без
присмотра во избежание падения на открытую
дверцу.
Перед выполнением операций по чистке и уходу
выключите прибор и извлеките вилку сетевого
шнура из розетки.
Не используйте для очистки прибора подаваемую
под давлением воду или пар.
Вентиляционные отверстия в днище (если они
предусмотрены конструкцией) не должны
перекрываться ковровым покрытием.
При подключении прибора к водопроводу должны
использоваться новые поставляемые с ним
комплекты шлангов. Использовать старые
комплекты шлангов нельзя.
РУССКИЙ
29
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
•
•
•
•
Удалите всю упаковку.
Не устанавливайте и не
подключайте прибор, если он имеет
повреждения.
Не устанавливайте и не
эксплуатируйте прибор в
помещениях с температурой ниже
0°C.
Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по его установке.
2.2 Подключение к
электросети
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и
поражения электрическим
током.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Прибор должен быть заземлен.
Убедитесь, что параметры
электропитания, указанные на
табличке с техническими данными,
соответствуют параметрам
электросети. В противном случае
вызовите электрика.
Включайте прибор только в
установленную надлежащим
образом электророзетку с
защитным контактом.
Не пользуйтесь тройниками и
удлинителями.
Следите за тем, чтобы не
повредить вилку и сетевой кабель.
В случае необходимости замены
сетевого шнура она должна быть
выполнена нашим авторизованным
сервисным центром.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только во конце установки
прибора. Убедитесь, что после
установки имеется доступ к вилке.
Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь
за саму вилку.
Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.
Только для Великобритании и
Ирландии. Прибор оснащен вилкой,
рассчитанной на ток 13 А. При
замене предохранителя в вилке
электропитания следует
использовать предохранитель: 13
amp ASTA (BS 1362).
2.3 Подключение к
водопроводу
•
•
•
•
•
Следите за тем, чтобы не
повредить шланги для воды.
Перед подключением прибора к
новым или давно не
использовавшимся трубам дайте
воде стечь, пока она не станет
чистой.
Перед первым использованием
прибора убедитесь в отсутствии
протечек.
Наливной шланг оснащен
предохранительным клапаном и
оболочкой с внутренним сетевым
кабелем.
ВНИМАНИЕ!
Опасное напряжение.
Если наливной шланг поврежден,
немедленно выньте вилку сетевого
шнура из розетки. Обратитесь в
авторизованный сервисный центр
для замены наливного шланга.
2.4 Эксплуатация
•
•
•
Не садитесь и не вставайте на
открытую дверцу.
Моющие средства для
посудомоечных машин
представляют опасность. Следуйте
правилам по безопасному
обращению, приведенным на
упаковке моющего средства.
Не пейте воду и не играйте с водой
из прибора.
30
www.aeg.com
•
•
•
Не извлекайте посуду из прибора
до завершения программы. На
посуде может оставаться моющее
средство.
Если открыть дверцу прибора во
время выполнения программы, из
него может вырваться горячий пар.
Не помещайте на прибор, рядом с
ним или внутрь него
легковоспламеняющиеся вещества
или изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися
веществами.
2.5 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы или удушья.
•
•
•
Отключите прибор от электросети.
Отрежьте и утилизируйте кабель
электропитания.
Удалите защелку дверцы, чтобы
предотвратить риск ее запирания
при попадании внутрь прибора
детей и домашних животных.
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1 2
3
4
13
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10 9
Верхняя панель
Потолочный разбрызгиватель
Верхний разбрызгиватель
Нижний разбрызгиватель
Фильтры
Табличка с техническими данными
Емкость для соли
8
7
6
8
9
10
11
12
13
Вентиляционное отверстие
Дозатор ополаскивателя
Дозатор моющего средства
Нижняя корзина
Верхняя корзина
Ящик для столовых приборов
5
РУССКИЙ
31
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
2
8
1
2
3
4
5
Кнопка «Вкл/Выкл»
Сенсорное поле Program
Индикаторы программ
Дисплей
Сенсорное поле Delay
3
4
7
5
6
6 Сенсорное поле Option
7 Индикаторы
8 Сенсорное поле Start
4.1 Индикаторы
Индикатор
Описание
Этап мойки. Загорается, когда выполняется этап мойки.
Этап ополаскивания. Загорается, когда выполняется этап ополаски‐
вания.
Этап сушки Загорается на время этапа сушки.
Индикатор окончания.
Индикатор XtraDry.
Индикатор отсутствия соли. Во время работы программы данный ин‐
дикатор всегда погашен.
Индикатор отсутствия ополаскивателя. Во время работы программы
данный индикатор всегда погашен.
Индикатор TimeSaver.
Индикатор Delay.
32
www.aeg.com
Индикатор
Описание
Индикатор ExtraHygiene.
5. ПРОГРАММЫ
Программа
Степень загряз‐
ненности
Тип загрузки
•
1)
3)
Предваритель‐
ная мойка
Мойка, 50°C
Ополаскивания
Сушка
•
•
•
ExtraHygiene
TimeSaver
XtraDry
•
•
Все
•
Посуда, столо‐
вые приборы, ка‐ •
стрюли и сково‐
роды
•
•
Предваритель‐
•
ная мойка
•
Мойка от 45°C до
70°C
Ополаскивания
Сушка
ExtraHygiene
XtraDry
•
Смешанная за‐
грязненность
Посуда, столо‐
вые приборы, ка‐
стрюли и сково‐
роды
•
Предваритель‐
ная мойка
Мойка, 50°C или
65°C
Ополаскивания
Сушка
•
•
TimeSaver
XtraDry
Высокая загряз‐
ненность
Посуда, столо‐
вые приборы, ка‐
стрюли и сково‐
роды
•
Предваритель‐
ная мойка
Мойка, 70°C
Ополаскивания
Сушка
•
•
TimeSaver
XtraDry
Обычная или не‐ •
большая загряз‐ •
ненность
•
Тонкий фаянс и
стекло
Мойка, 45°C
Ополаскивания
Сушка
•
XtraDry
Слабая загряз‐
ненность
Посуда и столо‐
вые приборы
•
•
Мойка, 55°C
Ополаскивания
•
•
ExtraHygiene
XtraDry
Свежее загряз‐
нение
Посуда и столо‐
вые приборы
•
•
Мойка, 60°C
Ополаскивания
•
•
ExtraHygiene
XtraDry
•
•
4)
•
•
•
•
•
5)
Режимы
Обычная загряз‐ •
ненность
Посуда и столо‐ •
вые приборы
•
•
•
2)
Этапы программы
•
•
•
•
•
•
•
•
РУССКИЙ
Программа
6)
Степень загряз‐
ненности
Тип загрузки
•
•
Этапы программы
Обычная загряз‐ •
ненность
Посуда и столо‐ •
вые приборы
•
•
Предваритель‐
ная мойка
Мойка, 50°C
Ополаскивания
Сушка
33
Режимы
•
XtraDry
1) Данная программа обеспечивает наиболее практичное использование воды и электроэнергии
при мытье посуды и столовых приборов обычного уровня загрязнения. (Это стандартная програм‐
ма для тестирующих организаций).
2) Прибор самостоятельно определяет степень загрязненности и количество посуды в корзинах.
Он автоматически регулирует температуру и количество воды, энергопотребление и продолжи‐
тельность программы.
3) Данная программа позволяет вымыть посуду, степень загрязненности которой различается. В
нижнюю корзину устанавливается посуда с высоким загрязнением, а в верхнюю – с обычным. Да‐
вление и температура воды в области нижней корзины выше, чем в области верхней корзины.
4) Данная программа имеет фазу резкого повышения температуры для достижения повышенной
гигиеничности. В ходе этапа ополаскивания температура достигает 70°C на период не менее 10
минут.
5) Данная программа позволяет вымыть посуду со свежими загрязнениями. Программа обеспечи‐
вает хорошие результаты за короткое время.
6) Это самая тихая программа. Насос работает на очень низкой скорости, чтобы понизить уровень
шума. Из-за пониженной скорости насоса продолжительность программы увеличивается.
5.1 Показатели потребления
Программа 1)
Вода
(л)
Энергопотребле‐
ние
(кВт·ч)
Продолжитель‐
ность
(мин)
11
0.961
225
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 160
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 155
12.5 - 14.5
1.4 - 1.8
169 - 179
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
9.5 - 10.5
1.10 - 1.30
55 - 65
10
0.9
30
9 - 10
1.1 - 1.3
219 - 229
1) Указанные показатели могут изменяться в зависимости от давления и температуры воды, на‐
пряжения в электросети, выбранных функций и количества посуды.
34
www.aeg.com
5.2 Информация для
тестирующих организаций
info.test@dishwasher-production.com
Для запроса всей информации,
необходимой для тестирования
производительности, обращайтесь по
электронной почте:
Запишите номер изделия (PNC),
который находится на табличке с
техническими данными.
6. ПАРАМЕТРЫ
6.1 Режим выбора
программы и
пользовательский режим
программы. Тем не менее, если этого
не произошло, для входа в режим
выбора программы выполните
следующие действия:
Если прибор находится в режиме
выбора программы, имеется
возможность задать программу и
войти в пользовательский режим.
Одновременно нажмите и
удерживайте Delay и Option, пока
прибор не перейдет в режим выбора
программы.
В пользовательском режиме
имеется возможность изменения
следующих настроек:
• Уровень смягчителя для воды с
учетом жесткости воды.
• Включение или выключение
дозатора ополаскивателя.
• Уровень ополаскивателя с учетом
его требуемой дозировки.
6.2 Смягчитель для воды
Смягчитель для воды удаляет из
подаваемой в прибор воды
минеральные вещества, которые в
противном случае могли бы оказать
вредное влияние на результаты мойки
и на сам прибор.
Данные установки будут сохранены
до своего следующего изменения
пользователем.
Вызов режима выбора
программы
Прибор находится в режиме выбора
программы, если индикатор программ
включен, а на дисплее
отображается продолжительность
программы.
Обычно при включении прибора он
находится в режиме выбора
Чем больше в воде содержится таких
минеральных веществ, тем выше
жесткость воды. Жесткость воды
измеряется в соответствующих
единицах.
Смягчитель для воды необходимо
настроить в соответствии с уровнем
жесткости воды, используемой в
Вашем регионе. Информацию о
жесткости воды в Вашем районе
можно получить в местной службе
водоснабжения. Для получения
хороших результатов мойки важно
правильно выбрать уровень настройки
смягчителя для воды.
Жесткость воды
Градусы
Градусы по
(жесткость во‐ французскому
ды) по немец‐
стандарту
кому стандар‐
(°fH)
ту (°dH)
ммоль/л
Градусы
по шкале
Кларка
Уровень смягчи‐
теля для воды
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
РУССКИЙ
Градусы
Градусы по
(жесткость во‐ французскому
ды) по немец‐
стандарту
кому стандар‐
(°fH)
ту (°dH)
35
ммоль/л
Градусы
по шкале
Кларка
Уровень смягчи‐
теля для воды
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Заводские установки.
2) Не используйте соль при таком уровне.
В случае использования
таблетированного моющего средства,
содержащего соль, в регионах, где
уровень жесткости воды ниже 21°dH,
можно установить самый низкий
уровень для смягчителя для воды. Это
отключает индикатор наличия соли.
При использовании стандартного
таблетированного моющего
средства, которое не содержит
соли, задайте требуемый уровень
жесткости: в этом случае индикатор
наличия соли не будет отключен.
Установка смягчителя для
воды
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
1. Для входа в пользовательский
режим одновременно нажмите и
удерживайте Delay и Option, пока
индикаторы
,
и
не начнут мигать, а дисплей не
погаснет.
2. Нажмите на Program.
•
Индикаторы
погаснут.
и
•
•
Индикатор
продолжит
мигать.
На дисплее отобразится
текущая настройка: напр.,
=
уровень 5.
3. Для изменения установки нажмите
на Program нужное количество
раз.
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
6.3 Дозатор ополаскивателя
Дозатор ополаскивателя способствует
высушиванию посуды без
образования потеков и пятен.
Ополаскиватель автоматически
добавляется на этапе ополаскивания
горячей водой.
Количество выдаваемого
ополаскивателя задается в пределах
от 1 (минимальное количество) до 6
(максимальное количество). Уровень 0
отключает дозатор ополаскивателя, и
ополаскиватель не выдается.
Заводская настройка: уровень 4.
36
www.aeg.com
Установка уровня дозатора
ополаскивателя
необходимости добавления
ополаскивателя.
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
Выключение дозатора
ополаскивателя
1. Для входа в пользовательский
режим одновременно нажмите и
удерживайте Delay и Option, пока
индикаторы
,
и
не начнут мигать, а дисплей не
погаснет.
2. Нажмите на Delay.
и
•
Индикаторы
погаснут.
•
Индикатор
продолжит
мигать.
На дисплее отобразится
•
=
текущая настройка: напр.,
уровень 4.
– Уровень ополаскивателя
может принимать значения
от 0A до 6A.
– Уровень 0 = ополаскиватель
не выдается.
3. Для изменения установки нажмите
на Delay нужное количество раз.
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
6.4 Уведомление о том, что
дозатор ополаскивателя
пуст
Когда емкость для ополаскивателя
оказывается пустой, загорается
индикатор ополаскивателя, уведомляя
о необходимости добавления
ополаскивателя. В случае
удовлетворительных результатов
сушки при использовании
таблетированного моющего средства,
содержащего ополаскиватель,
уведомление о необходимости
добавления ополаскивателя можно
отключить. Тем не менее,
рекомендуется всегда использовать
ополаскиватель для достижения
оптимальных результатов сушки.
При использовании стандартного
таблетированного моющего средства,
которое не содержит ополаскивателя,
включите уведомление о
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
1. Для входа в пользовательский
режим одновременно нажмите и
удерживайте Delay и Option, пока
индикаторы
,
и
не начнут мигать, а дисплей не
погаснет.
2. Нажмите на Start.
•
Индикаторы
погаснут.
•
Индикатор
продолжит мигать.
На дисплее отобразится
•
и
текущая настройка:
=
дозатор ополаскивателя
включен (заводская установка).
3. Для изменения установки нажмите
на Start.
= дозатор ополаскивателя
выключен.
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
6.5 Выключение AutoOpen
Прибор должен находиться в режиме
выбора программы.
1. Для входа в пользовательский
режим одновременно нажмите и
удерживайте Delay и Option, пока
индикаторы
,
,
и
не начнут мигать, а
дисплей не погаснет.
2. Нажмите на Start.
•
Индикаторы
и
•
,
погаснут.
Индикатор
мигать.
продолжит
РУССКИЙ
•
На дисплее отобразится
текущая настройка:
= режим
AutoOpen выключен.
3. Для изменения установки нажмите
на Start:
= режим AutoOpen
выключен.
37
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
7. РЕЖИМЫ
Требуемые режимы
необходимо включать
перед каждый запуском
программы.
Режимы невозможно
включить или выключить
во время выполнения
программы.
Не все режимы
совместимы друг с другом.
При выборе
несовместимых режимов
прибор автоматически
отключит один или более
режимов. При этом будут
гореть индикаторы только
тех режимов,которые
остались включенными.
7.1 XtraDry
Воспользуйтесь данным режимом,
если требуется повысить
эффективность сушки. Использование
данного режима может повлиять на
продолжительность ряда программ,
потребление воды и температуру
последнего ополаскивания.
Режим XtraDry не является
постоянным режимом; его необходимо
выбирать при каждом цикле.
Включение XtraDry
Нажмите и удерживайте Option, пока
.
не загорится индикатор
Если выбранный режим нельзя
использовать с данной программой,
соответствующий индикатор не
загорится или быстро замигает на
несколько секунд, а затем погаснет.
На дисплее отобразится обновленное
значение продолжительности
программы.
7.2 TimeSaver
Данный режим увеличивает давление
и температуру воды. Этапы мойки и
сушки сокращаются.
Общая продолжительность
программы сокращается примерно на
50%.
Результаты мойки соответствуют
результатам программы со
стандартной продолжительностью.
Результаты сушки могут ухудшиться.
Включение TimeSaver
Нажмите и удерживайте Option, пока
.
не загорится индикатор
Если выбранный режим нельзя
использовать с данной программой,
соответствующий индикатор не
загорится или быстро замигает на
несколько секунд, а затем погаснет.
На дисплее отобразится обновленное
значение продолжительности
программы.
7.3 ExtraHygiene
Этот режим обеспечивает
повышенную гигиеничность при мойке.
В ходе последнего этапа
ополаскивания температура достигает
70°C на период не менее 10 минут.
Включение ExtraHygiene
Нажмите и удерживайте Option, пока
.
не загорится индикатор
Если выбранный режим нельзя
использовать с данной программой,
соответствующий индикатор не
загорится или быстро замигает на
несколько секунд, а затем погаснет.
38
www.aeg.com
На дисплее отобразится обновленное
значение продолжительности
программы.
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Убедитесь, что установленные
настройки смягчителя для воды
соответствуют уровню
жесткости поставляемой Вам
воды. В противном случае
произведите настройку
смягчителя для воды.
2. Наполните емкость для соли.
3. Наполните дозатор
ополаскивателя.
4. Откройте вентиль подачи воды.
5. Запустите программу, чтобы
избавиться от загрязнений,
которые могли остаться в приборе
после его производства. Не
используйте моющее средство и
не загружайте корзины.
При включении программы прибору
может потребоваться до 5 минут для
«зарядки» ионообменной смолы в
устройстве для смягчения воды. При
этом кажется, что прибор не работает.
Этап мойки начнется, как только
данная процедура будет завершена.
Процедура будет повторяться с
определенной периодичностью.
8.1 Емкость для соли
ОСТОРОЖНО!
Используйте только соль,
специально
предназначенную для
посудомоечных машин.
Соль используется для «зарядки»
ионообменной смолы в смягчителе
для воды и обеспечения хороших
результатов мытья в ходе
ежедневного использования.
Наполнение емкости для
соли
1. Поверните крышку емкости для
соли против часовой стрелки и
снимите ее.
2. Налейте в емкость для соли 1 л
воды (только перед первым
использованием).
3. Насыпьте посудомоечную соль в
емкость для соли.
4. Уберите соль вокруг отверстия
емкости для соли.
5. Чтобы закрыть емкость для соли,
поверните крышку емкости для
соли по часовой стрелке.
При заполнении емкости
для соли из нее может
вылиться вода с солью.
Существует опасность
коррозии. Для того, чтобы
ее предотвратить, после
заполнения емкости для
соли запустите любую
программу.
РУССКИЙ
8.2 Заполнение дозатора
ополаскивателя
A
B
3. Во избежание избыточного
пенообразования удалите
пролившийся ополаскиватель
тканью, хорошо впитывающей
жидкость.
4. Закройте крышку. Убедитесь, что
крышка зафиксирована.
Когда становится виден
индикатор (A), заливайте в
дозатор ополаскиватель.
Если при использовании
таблетированного
моющего средства
результаты сушки
удовлетворительны,
индикацию о
необходимости
наполнения
ополаскивателя можно
отключить.
Для повышения
эффективности сушки
рекомендуется постоянно
использовать
ополаскиватель – даже в
сочетании с
таблетированным моющим
средством, содержащим
ополаскиватель.
C
ОСТОРОЖНО!
Используйте только
ополаскиватель,
специально
предназначенный для
посудомоечных машин.
1. Откройте крышку (C).
2. Наполните дозатор (B) так, чтобы
уровень ополаскивателя достиг
отметки «MAX».
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Откройте вентиль подачи воды.
2. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
Убедитесь, что прибор находится в
режиме выбора программы.
• Если горит индикатор
отсутствия соли, наполните
емкость для соли.
• Если горит индикатор
отсутствия ополаскивателя,
заправьте дозатор
ополаскивателя.
3. Загрузите корзины.
4. Добавьте моющее средство.
5. Выберите подходящую программу
мойки в соответствии с типом
загрузки и степенью ее
загрязненности.
9.1 Использование
моющего средства
A
B
C
39
40
www.aeg.com
ОСТОРОЖНО!
Используйте только
моющее средство,
специально
предназначенное для
посудомоечных машин.
1. Нажмите на кнопку разблокировки
(A), чтобы открыть крышку (C).
2. Заполните дозатор (B)
порошковым или таблетированным
моющим средством.
3. При использовании программы,
включающей стадию
предварительной мойки,
поместите немного моющего
средства на внутреннюю сторону
дверцы прибора.
4. Закройте крышку. Убедитесь, что
крышка зафиксирована.
9.2 Настройка и запуск
программы
Функция Auto Off
Данная функция уменьшает
энергопотребление, автоматически
выключая прибор, если он не
работает.
Функция срабатывает при следующих
условиях:
• Через 5 минут по окончании
программы.
• Через пять минут, если программа
не была запущена.
Запуск программы
1. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл». Убедитесь, что
прибор находится в режиме
выбора программы, а дверца
закрыта.
2. Многократным нажатием на
Program добейтесь высвечивания
индикатора требуемой программы.
На дисплее отобразится
продолжительность программы.
3. Выберите применимые режимы.
4. Для начала выполнения
программы нажмите на Start.
•
•
Загорится индикатор
выполняемого этапа
программы.
Значение продолжительности
программы начнет уменьшаться
с интервалом в 1 минуту.
Запуск программы с
использованием отсрочки
пуска
1. Задайте программу.
2. Многократным нажатием на Delay
добейтесь появления на дисплее
нужного времени отсрочки (от 1 до
24 часов).
3. Для начала обратного отсчета
нажмите на Start.
• Высветится индикатор
отсрочки, подтверждающий
начало обратного отсчета.
• Обратный отсчет времени
начнет уменьшаться с
интервалом в 1 час. Обратный
отсчет времени уменьшается с
интервалом в 1 минуту только в
течение последнего часа.
По окончании обратного отсчета будет
автоматически запущена выбранная
программа и загорится индикатор
текущего этапа программы. Индикатор
отсрочки пуска гаснет.
Открывание дверцы во
время работы прибора
Открывание дверцы во время
выполнения программы приводит к
остановке работы прибора. Это может
повлиять на показатели
энергопотребления и на
продолжительность программы. При
закрывании дверцы работа
продолжается с момента, на котором
она была прервана.
РУССКИЙ
Отмена отсрочки пуска во
время обратного отсчета
средства перед запуском новой
программы.
При отмене отсрочки пуска
необходимо заново задать программу
и дополнительные функции.
Завершение программы
1. Откройте дверцу прибора.
2. Одновременно нажмите и
удерживайте Delay и Option, пока
прибор не перейдет в режим
выбора программы.
Отмена программы
1. Откройте дверцу прибора.
2. Одновременно нажмите и
удерживайте Delay и Option, пока
прибор не перейдет в режим
выбора программы.
Убедитесь в наличии моющего
средства в дозаторе моющего
41
По окончании программы загорается
индикатор окончания работы, а на
дисплее отображается 0:00.
Все кнопки неактивны за исключением
кнопки «Вкл/Выкл».
1. Выключите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл» или дождитесь,
пока функция Auto Off не выключит
прибор автоматически.
Открывание дверцы до
выполнения Auto Off приводит к
автоматическому выключению
прибора.
2. Закройте водопроводный вентиль.
10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
10.1 Общие положения
Приведенные ниже рекомендации
обеспечат оптимальные результаты
мытья и сушки в ходе каждодневного
использования прибора, а также
позволят защитить окружающую
среду.
•
•
•
•
•
Крупные остатки пищи с тарелок
выбрасывайте в мусорное ведро.
Не производите предварительное
ополаскивание посуды вручную.
При необходимости используйте
программу предварительной мойки
(если таковая имеется) или
выбирайте программу с этапом
предварительной мойки.
Всегда используйте все
пространство корзин.
При загрузке прибора убедитесь,
что вода из разбрызгивателей
сможет полностью достичь и
вымыть всю посуду. Предметы
посуды не должны касаться или
перекрывать друг друга.
Можно использовать средство для
посудомоечных машин,
ополаскиватель и соль отдельно
или в виде таблетированного
моющего средства (напр., «3 в 1»,
«4 в 1», «Все в одном»). Следуйте
•
указаниям, приведенным на
упаковке
Выберите программу в
соответствии с типом загрузки и
степенью ее загрязненности.
Программа ECO обеспечивает
наиболее практичное потребление
воды и энергии при мытье посуды и
столовых приборов обычного
уровня загрязнения.
10.2 Использование соли,
ополаскивателя и моющего
средства
•
•
Используйте только соль,
ополаскиватель и моющее
средство для посудомоечных
машин. Другие продукты могут
привести к повреждению прибора.
Таблетированное моющее
средство обычно подходит для
использования в регионах с
жесткостью воды до 21°dH. В
регионах, где жесткость превышает
данный уровень, в дополнение к
таблетированному моющему
средству следует также
использовать ополаскиватель и
соль. Тем не менее, в регионах с
жесткой и очень жесткой водой для
42
www.aeg.com
•
•
достижения оптимальных
результатов мойки и сушки
рекомендуется использовать
некомбинированное моющее
средство (порошок, гель или
таблетки без дополнительных
составляющих), ополаскиватель и
соль.
Таблетированные моющие
средства не успевают полностью
раствориться при использовании
коротких программ. Для того, чтобы
избежать образование на посуде
осадка из моющего средства,
рекомендуется использовать
таблетки с длинными программами.
Не превышайте указанную
дозировку моющего средства. См.
инструкции на упаковке моющего
средства.
10.3 Что делать, если
необходимо прекратить
использовать
таблетированное моющее
средство
Прежде чем перейти к использованию
моющего средства, соли и
ополаскивателя по отдельности
выполните следующую процедуру.
1. Установите максимальный уровень
смягчителя для воды.
2. Убедитесь, что емкость для соли и
дозатор ополаскивателя
заполнены.
3. Запустите самую короткую
программу, содержащую этап
ополаскивания. Не добавляйте
моющее средство и не загружайте
корзины.
4. Когда программа будет завершена,
скорректируйте уровень жесткости
смягчителя для воды в
соответствии с жесткостью воды в
Вашем регионе.
5. Задайте дозировку
ополаскивателя.
6. Включите дозатор ополаскивателя.
10.4 Загрузка корзин
•
Используйте прибор только для
мытья принадлежностей,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
пригодных для мытья в
посудомоечных машинах.
Не загружайте в прибор изделия из
дерева, кости, алюминия, олова и
меди.
Не помещайте в прибор предметы,
которые могут впитывать воду
(губки, бытовые ткани).
Удалите остатки пищи с посуды.
Размягчите пригоревшие остатки
пищи на посуде.
Загружайте полые предметы
(чашки, стаканы и сковороды)
отверстием вниз.
Убедитесь, что столовые приборы и
тарелки не слиплись. Размещайте
ложки вперемежку с другими
столовыми приборами.
Проверьте, чтобы стаканы не
соприкасались друг с другом.
Загружайте мелкие предметы в
корзину для столовых приборов.
Легкие предметы укладывайте в
верхнюю корзину. Убедитесь, что
посуда не двигается.
Прежде чем запускать программу,
убедитесь, что разбрызгиватель
может свободно вращаться.
10.5 Перед запуском
программы
Убедитесь, что:
•
•
•
•
•
•
•
Фильтры очищены и установлены
должным образом.
Крышка емкости для соли плотно
закрыта.
Разбрызгиватели не засорены.
Посудомоечная машина
заправлена солью и
ополаскивателем (если не
используется таблетированное
моющее средство).
Посуда правильно загружена в
корзины.
Выбранная программа
соответствует типу посуды и
степени ее загрязненности.
Использовано подходящее
количество моющего средства.
РУССКИЙ
10.6 Разгрузка корзин
1. Прежде чем доставать посуду из
прибора, дайте ей остыть. Горячую
посуду легко повредить.
2. Вначале вынимайте посуду из
нижней корзины, потом - из
верхней.
43
По окончании программы
на стенках и дверце
прибора может оставаться
вода.
11. УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением
операций по чистке и
уходу выключите прибор и
извлеките вилку сетевого
шнура из розетки.
Грязные фильтры
засоренность
разбрызгивателей
приводит к ухудшению
качества мойки.
Периодически проверяйте
состояние фильтров и, при
необходимости, проводите
их очистку.
11.1 Очистка фильтров
Система фильтров выполнена из 3
деталей.
2. Извлеките фильтр (C) из фильтра
(B).
3. Снимите плоский фильтр (A).
C
4. Вымойте фильтры.
B
A
1. Поверните фильтр (B) против
часовой стрелки и извлеките его.
44
www.aeg.com
ОСТОРОЖНО!
Неверная установка
фильтров может привести
к неудовлетворительным
результатам мойки и
повреждению прибора.
11.2 Чистка верхнего
разбрызгивателя
5. Убедитесь, что внутри или по
краям отстойника нет остатков
пищи или других загрязнений
загрязнений.
6. Установите плоский фильтр
обратно на место (A). Убедитесь,
что он установлен правильно – под
двумя направляющими.
7. Соберите фильтры (B) и (C).
8. Установите фильтр (B) обратно в
плоский фильтр (A). Поверните по
часовой стрелке до щелчка.
Рекомендуется производить
регулярную очистку верхнего
разбрызгивателя во избежание
засорения его отверстий.
Засорение отверстий может привести
к неудовлетворительным результатам
мойки.
1. Вытяните верхнюю корзину.
2. Для извлечения разбрызгивателя
из корзины приподнимите его в
направлении, обозначенном
нижней стрелкой, и одновременно
поверните его по часовой стрелке.
3. Промойте разбрызгиватель под
струей воды. Для прочистки
отверстий от частиц грязи
воспользуйтесь заостренным
предметом (например,
зубочисткой).
РУССКИЙ
•
•
45
Используйте только нейтральные
моющие средства.
Не используйте абразивные
средства, царапающие губки и
растворители.
11.4 Чистка внутренних
частей
•
•
4. Для возврата разбрызгивателя в
корзину нажмите на него вверх в
направлении, обозначенном
нижней стрелкой, и одновременно
поверните его против часовой
стрелки, чтобы он зафиксировался
на своем месте со щелчком.
•
Тщательно очистите прибор,
включая резиновый уплотнитель
дверцы, мягкой влажной тряпкой.
При регулярном использовании
программ с малой
продолжительностью внутри
прибора могут откладываться
наслоения жира и накипи. Во
избежание этого рекомендуется не
реже 2 раз в месяц запускать
программы с большой
продолжительностью.
Для обеспечения оптимального
уровня производительности
прибора рекомендуется раз в
месяц использовать
специализированное средство для
очистки посудомоечных машин.
Точно следуйте инструкциям на
упаковке продуктов.
11.3 Очистка наружных
поверхностей
•
Протирайте прибор мягкой влажной
тряпкой.
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прибор не запускается или
останавливается во время работы.
Перед обращением в авторизованный
сервисный центр убедитесь, что Вы не
можете разрешить проблему
самостоятельно при помощи
информации, приведенной в Таблице.
ВНИМАНИЕ!
Произведенный
ненадлежащим образом
ремонт может
представлять серьезный
риск для безопасности
потребителя. Все
ремонтные работы должны
производиться
квалифицированным
персоналом.
46
www.aeg.com
При некоторых неисправностях на
дисплей выводится код
неисправности.
без обращения в авторизованный
сервисный центр.
Большинство возможных
неполадок могут быть устранены
Неисправность и код не‐
исправности
Возможная причина неисправности и способ ее ус‐
транения
Прибор не включается.
•
•
Программа не запускается. •
•
•
•
В прибор не поступает во‐
да.
На дисплее отображается
.
•
•
•
•
•
Прибор не сливает воду.
На дисплее отображается
.
•
•
•
•
Сработала система защи‐
ты от перелива.
На дисплее отображается
•
Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в
розетку электропитания.
Убедитесь, что предохранитель на электрощите не
поврежден.
Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
Нажмите на Start.
Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените ее
или дождитесь окончания обратного отсчета.
Прибор приступил к процедуре «зарядки» смолы
внутри смягчителя для воды. Продолжительность
данной процедуры составляет приблизительно 5 ми‐
нут.
Убедитесь, что водопроводный кран открыт.
Убедитесь, что давление в водопроводной сети не
понижено. Для получения сведений об этом обрат‐
итесь в местную службу водоснабжения.
Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.
Убедитесь, что фильтр наливного шланга не засо‐
рен.
Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и не
передавлен.
Убедитесь, что сливная труба не засорена.
Убедитесь, что фильтр сливного шланга не засорен.
Убедитесь, что внутренняя система фильтрации не
засорена.
Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не
передавлен.
Закройте водопроводный вентиль и обратитесь в ав‐
торизованный сервисный центр.
.
Во время выполнения цик‐ •
ла прибор останавливает и
возобновляет работу чаще
обычного.
Это нормально. Так обеспечиваются оптимальные
результаты мойки и экономия электроэнергии.
РУССКИЙ
Неисправность и код не‐
исправности
Возможная причина неисправности и способ ее ус‐
транения
Программа выполняется
слишком долго.
•
Значение оставшегося до
окончания цикла времени
увеличивается, а затем
резко уменьшается перед
самым окончанием про‐
граммы.
•
•
47
Для уменьшения времени программы выберите ре‐
жим TimeSaver.
Если выбран режим «Отсрочка пуска», отмените его
или дождитесь окончания обратного отсчета.
Это не является неисправностью. Прибор работает
надлежащим образом.
Имеется небольшая утеч‐ •
ка со стороны дверцы при‐
бора.
•
Прибор не выровнен. Слегка вывинтите или завинти‐
те регулировочные ножки (если предусмотрено в
данной модели).
Дверца прибора находится не по центру внутренней
камеры. Отрегулируйте заднюю ножку (если подоб‐
ная регулировка доступна).
Дверца прибора закры‐
вается с трудом.
Прибор не выровнен. Слегка вывинтите или завинти‐
те регулировочные ножки (если предусмотрено в
данной модели).
Столовые приборы частично выступают за пределы
корзин.
•
•
Изнутри прибора доносит‐
ся дребезжание или стук.
•
•
Работа прибора приводит
к срабатыванию электро‐
предохранителя.
•
•
Столовые приборы размещены в корзинах ненадле‐
жащим образом. Сверяйтесь с брошюрой, описы‐
вающей загрузку корзин.
Убедитесь, что разбрызгиватели свободно вращают‐
ся.
Создаваемая одновременной работой ряда прибо‐
ров нагрузка превышает допустимую. Проверьте
значение разрешенной нагрузки розетки и макси‐
мальную нагрузку счетчика, или выключите один из
работающих приборов.
Повреждение в электрической цепи внутри прибора.
Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Другие возможные
причины приведены в
Главах «Перед первым
использованием»,
«Ежедневное
использование» и
«Указания и
рекомендации».
Проверив прибор, выключите и
включите прибор. Если неисправность
появится снова, обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
Если коды неисправности не описаны
в таблице, обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
48
www.aeg.com
12.1 Результаты мойки и сушки неудовлетворительны
Неисправность
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Неудовлетворительные ре‐
зультаты мойки.
•
•
•
Неудовлетворительные ре‐
зультаты сушки.
•
•
•
•
•
См. Главы «Ежедневное использование», «Ука‐
зания и рекомендации» и брошюру, описываю‐
щую загрузку корзин.
Используйте программы более интенсивной мойки.
Произведите очистку разбрызгивателя и фильтра.
См. Главу «Уход и очистка».
Столовые приборы слишком долго находились в
закрытом приборе.
Ополаскиватель отсутствует, или дозировка опола‐
скивателя слишком мала. Установите более высо‐
кую дозировку ополаскивателя.
Возможно, предметы из пластика потребуется вы‐
тереть полотенцем.
Для оптимальных результатов сушки включите ре‐
жим XtraDry.
Рекомендуется постоянно использовать ополаски‐
ватель – даже в сочетании с таблетированным
моющим средством.
Имеются белесые потеки
•
или синеватый налет на сте‐
клянной посуде и тарелках.
•
Слишком большое количество выдаваемого опола‐
скивателя. Уменьшите уровень дозатора ополаски‐
вателя.
Было добавлено слишком большое количество
моющего средства.
Имеются пятна и потеки на
стекле и посуде.
Недостаточное количество выдаваемого ополаски‐
вателя. Повысьте уровень дозатора ополаскивате‐
ля.
Причиной может быть качество ополаскивателя.
•
•
Посуда остается влажной.
•
•
•
•
•
•
Внутри прибора имеется
влага.
•
Для оптимальных результатов сушки включите ре‐
жим XtraDry.
В программе отсутствует этап сушки, или в ней
предусмотрен этап сушки при низкой температуре.
Дозатор ополаскивателя пуст.
Причиной может быть качество ополаскивателя.
Причиной может быть качество таблетированного
моющего средства. Попробуйте таблетки другого
производителя или включите дозатор ополаскива‐
теля и используйте ополаскиватель одновременно
с таблетированным моющим средством.
Откройте дверцу машины, оставьте ее приоткры‐
той и подождите некоторое время, прежде чем до‐
ставать столовую посуду.
Это не является признаком неисправности прибо‐
ра. Данное явление вызвано содержащейся в воз‐
духе влагой, которая конденсируется на стенках.
РУССКИЙ
Неисправность
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Необычно сильное пеноо‐
бразование в ходе мойки.
•
На столовых приборах
имеются следы ржавчины.
•
•
•
По окончании программы в
дозаторе находятся остатки
моющего средства.
•
•
•
Внутри прибора присут‐
ствует неприятный запах.
•
49
Используйте только моющие средства для посудо‐
моечных машин.
Имеется утечка ополаскивателя из дозатора опо‐
ласкивателя. Обратитесь в авторизованный сер‐
висный центр.
В воде, используемой для мойки, слишком высоко
содержание солей. См. Главу «Смягчитель для
воды».
Столовые приборы из серебра и нержавеющей
стали оказались рядом друг с другом. Избегайте
ситуаций, в которых изделия из серебра и нержа‐
веющей стали могли бы оказаться рядом друг с
другом.
Таблетированное моющее средство застряло в до‐
заторе и не было полностью вымыто водой.
Моющее средство вымывается из дозатора не пол‐
ностью. Убедитесь, что разбрызгиватель не засо‐
рен и не заблокирован.
Убедитесь, что изделия в корзинах не препят‐
ствуют открыванию крышки дозатора моющего
средства.
См. «Чистка внутренних частей».
На столовых приборах, внут‐ •
ренней камере и внутренней
стороне дверцы имеется из‐
вестковый налет.
См. Главу «Смягчитель для воды».
Сколы, обесцвечивание или •
помутнение столовых прибо‐
ров.
•
Мойте в приборе только посуду, пригодную для
мытья в посудомоечных машинах.
Будьте внимательны при загрузке и разгрузке кор‐
зины. Сверяйтесь с брошюрой, описывающей за‐
грузку корзин.
Деликатные предметы укладывайте в верхнюю
корзину.
•
Другие возможные
причины приведены в
Главах «Перед первым
использованием»,
«Ежедневное
использование» и
«Указания и
рекомендации».
50
www.aeg.com
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габаритные размеры
Ширина /высота / глубина (мм)
596 / 850 / 610
Подключение к электросе‐
Напряжение (В)
200 - 240
ти 1)
Частота (Гц)
50 / 60
Давление в водопроводной
сети
бар (минимум и максимум)
0.5 - 8
МПа (минимум и максимум)
0.05 - 0.8
Водоснабжение
Холодная или горячая вода 2)
макс. 60°C
Вместимость
Комплектов посуды
15
Потребляемая мощность
При оставлении во включенном
состоянии (Вт)
5.0
Потребляемая мощность
В отключенном состоянии (Вт)
0.10
1) Другие значения приведены в табличке с техническими данными.
2) Если горячая вода подается из системы, использующей альтернативный источник энергии (на‐
пример, солнечные панели или ветрогенераторы), подключайте машину к водопроводу горячей
воды, чтобы снизить потребление энергии.
14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
Дата производства данного изделия указана в серийном
номере (serial numbеr), где первая цифра номера
соответствует последней цифре года производства, вторая и
третья цифры – порядковому номеру недели. Например,
серийный номер 43012345 означает, что изделие
произведено на тридцатой неделе 2014 года.
Kласс энергопотребления: A
Электролюкс Италия С.п.А.
Виале Европа, 63, 20020 Соларо (MИ),
Италия
УКРАЇНСЬКА
51
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..............................................................52
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................. 53
3. ОПИС ВИРОБУ............................................................................................... 55
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.................................................................................... 56
5. ПРОГРАМИ......................................................................................................57
6. НАЛАШТУВАННЯ............................................................................................59
7. ФУНКЦІЇ........................................................................................................... 62
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.......................................................... 62
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................64
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.......................................................................... 66
11. ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ................................................................................... 67
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.................................................................................70
13. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ..............................................................................74
ДЛЯ ВІДМІННОГО РЕЗУЛЬТАТУ
Дякуємо, що обрали цей прилад AEG. Ми створили його для бездоганної
роботи протягом багатьох років, за інноваційними технологіями, які
допомагають робити життя простішим — це властивості, які можна й не
знайти в звичайних приладах. Будь ласка, приділіть декілька хвилин, аби
прочитати, як отримати найкраще від цього приладу.
Звертайтеся на наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.aeg.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registeraeg.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.aeg.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу, серійний номер.
Її можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
52
1.
www.aeg.com
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за пошкодження, що
виникли через неправильне встановлення чи
експлуатацію. Інструкції з користування приладом
слід зберігати з метою користування в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями й особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після проведення інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Усі миючі засоби слід тримати в недоступному для
дітей місці.
Не допускайте дітей і домашніх тварин до
відчинених дверцят приладу.
Не можна доручати чищення або технічне
обслуговування приладу дітям без відповідного
нагляду.
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
•
Цей прилад призначено для використання в
побутових і аналогічних сферах:
– у фермерських будинках; на кухнях магазинів,
офісів та інших робочих установ;
– клієнтами готелів, мотелів та інших житлових
приміщень.
Не змінюйте технічні характеристики приладу.
Робочий тиск води (мінімальний і максимальний)
має бути в діапазоні 0.5 (0.05) / 8 (0.8) бар (МПа)
Дотримуйтеся максимального значення кількості
комплектів посуду 15.
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
•
•
•
53
У разі пошкодження електричного кабелю
виробник або його авторизований сервісний центр
чи інша кваліфікована особа має замінити його.
Робити це самостійно небезпечно.
Ножі та інші гострі прибори потрібно класти до
кошика для столових приборів гострим кінцем
донизу або горизонтально.
Щоб не перечепитися через дверцята приладу, не
залишайте їх відкритими без нагляду.
Перед початком ремонту прилад треба від’єднати
від електромережі, знявши запобіжник або
витягнувши шнур живлення з розетки.
Не використовуйте водяні розпилювачі або пару,
щоб почистити прилад.
Килим не повинен закривати вентиляційні отвори в
основі приладу (за наявності).
Прилад слід під’єднати до водопроводу за
допомогою набору нових шлангів, що
постачається. Повторно використовувати набір
старих шлангів не можна.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Установка
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Не встановлюйте та не
користуйтеся приладом у
приміщеннях, де температура
опускається нижче 0°C.
Дотримуйтесь інструкцій зі
встановлення, що постачаються із
приладом.
2.2 Підключення до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання або
ураження електричним
струмом.
•
Прилад повинен бути заземленим.
•
•
•
•
•
•
Переконайтеся, що електричні
параметри на табличці з технічними
даними відповідають параметрам
електромережі. У разі
невідповідності слід звернутися до
електрика.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Будьте обережні, аби не пошкодити
штепсельну вилку та кабель. Якщо
кабель живлення потребує заміни,
зверніться до нашого сервісного
центру.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
вимкнути прилад із мережі. Завжди
54
www.aeg.com
•
•
вимикайте, витягаючи штепсельну
вилку.
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.
Лише для Великобританії та
Ірландії. Прилад має електричну
вилку 13 А. Якщо необхідно
замінити запобіжник в електричній
вилці, використовуйте запобіжник:
13 amp ASTA (BS 1362).
2.4 Користування
•
•
•
2.3 Підключення до
водопроводу
•
•
•
•
•
•
Стежте за тим, щоб не пошкодити
водяні шланги.
Перш ніж підключити прилад до
нових труб або до труб, які
впродовж тривалого часу не
використовувалися, зачекайте, поки
потік води стане прозорим.
При першому користуванні
приладом переконайтеся у
відсутності протікання.
Наливний шланг оснащено
запобіжним клапаном та каналом із
кабелем живлення.
•
2.5 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Висока напруга.
У разі пошкодження наливного
шланга негайно вийміть
штепсельну вилку з розетки. Для
заміни наливного шланга
звертайтеся до авторизованого
сервісного центру.
Не сідайте й не ставайте на відкриті
дверцята.
Миючі засоби для посудомийної
машини є небезпечними.
Дотримуйтеся інструкцій з безпеки,
що зазначені на упаковці миючого
засобу.
Не пийте воду із приладу, а також
не грайтеся цією водою.
Не виймайте посуд із приладу до
завершення програми. На посуді
може залишатися миючий засіб.
Із приладу може вийти гаряча пара,
якщо відчинити дверцята під час
виконання програми.
Не кладіть усередину пристрою,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
Відключіть прилад від
електромережі.
Відріжте кабель живлення і
викиньте його.
Зніміть замок із дверцят, щоб
уникнути запирання дітей і
домашніх тварин у приладі.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
УКРАЇНСЬКА
3. ОПИС ВИРОБУ
1 2
3
4
13
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10 9
Робоча поверхня
Верхній розпилювач
Середній розпилювач
Нижній розпилювач
Фільтри
Табличка з технічними даними
Контейнер для солі
8
7
6
8
9
10
11
12
13
Вентиляційний отвір
Дозатор ополіскувача
Дозатор миючого засобу
Нижній кошик
Верхній кошик
Ящик для столових приборів
5
55
56
www.aeg.com
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
2
8
1
2
3
4
5
Кнопка ввімкнення/вимкнення
Сенсорна кнопка Program
Індикатори програм
Дисплей
Сенсорна кнопка Delay
3
4
7
5
6
6 Сенсорна кнопка Option
7 Індикатори
8 Сенсорна кнопка Start
4.1 Індикатори
Індикатор
Опис
Фаза миття. Світиться, коли виконується фаза миття.
Фаза полоскання. Вмикається, коли виконується фаза полоскання.
Фаза сушіння. Вмикається, коли виконується фаза сушіння.
Індикатор завершення.
Індикатор XtraDry.
Індикатор рівня солі. Коли виконується програма, індикатор не сві‐
титься.
Індикатор рівня ополіскувача. Коли виконується програма, індикатор
не світиться.
Індикатор TimeSaver.
Індикатор Delay.
Індикатор ExtraHygiene.
УКРАЇНСЬКА
5. ПРОГРАМИ
Програма
1)
Ступінь забруд‐
нення
Тип завантаження
Фази програми
•
•
•
•
•
Попереднє миття •
Миття 50 °C
•
Ополіскування
•
Сушіння
ExtraHygiene
TimeSaver
XtraDry
•
•
Усе
•
Посуд, столові
•
прибори, кастру‐
лі та сковороди
•
•
Попереднє миття •
Миття 45°C–
•
70 °C
Ополіскування
Сушіння
ExtraHygiene
XtraDry
•
Різний ступінь
забруднення
Посуд, столові
прибори, кастру‐
лі та сковороди
•
•
TimeSaver
XtraDry
•
•
Попереднє миття •
Миття 50 °C та
•
65 °C
Ополіскування
Сушіння
Високий ступінь
забруднення
Посуд, столові
прибори, кастру‐
лі та сковороди
•
•
•
•
Попереднє миття •
Миття 70 °C
•
Ополіскування
Сушіння
TimeSaver
XtraDry
Середній та
•
низький ступінь
•
забруднення
•
Делікатна порце‐
ляна й скляний
посуд
Миття 45 °C
Ополіскування
Сушіння
•
XtraDry
Низький ступінь
забруднення
Посуд і столові
прибори
•
•
Миття 55 °C
Ополіскування
•
•
ExtraHygiene
XtraDry
Свіже забруд‐
нення
Посуд і столові
прибори
•
•
Миття 60 °C
Ополіскування
•
•
ExtraHygiene
XtraDry
•
2)
3)
•
•
4)
•
•
•
•
•
5)
•
•
Середній ступінь
забруднення
Посуд і столові
прибори
Опції
57
58
www.aeg.com
Програма
6)
Ступінь забруд‐
нення
Тип завантаження
Фази програми
•
•
•
•
•
•
Середній ступінь
забруднення
Посуд і столові
прибори
Опції
Попереднє миття •
Миття 50 °C
Ополіскування
Сушіння
XtraDry
1) Ця програма забезпечує найефективніше використання води й електроенергії для миття посуду
та столових приборів із середнім ступенем забруднення. (Це стандартна програма для дослідниць‐
ких установ.)
2) Прилад автоматично визначає ступінь забруднення та кількість посуду в кошиках. Він автома‐
тично регулює температуру й об’єм води, споживання електроенергії та тривалість програми.
3) За допомогою цієї програми можна мити посуд із різним ступенем забруднення. Дуже сильно за‐
бруднений посуд ставте в нижній кошик, а посуд із середнім ступенем забруднення – у верхній ко‐
шик. Тиск і температура води в нижньому кошику вищі, ніж у верхньому.
4) З міркувань гігієни ця програма виконує ополіскування за високої температури. Під час фази
ополіскування впродовж принаймні 10 хвилин підтримується температура 70 °C.
5) Ця програма використовується, якщо треба вимити посуд зі свіжим забрудненням. Вона забез‐
печує високі результати миття за короткий час.
6) Це найтихіша програма миття. Насос працює на дуже низькій швидкості, що зменшує рівень шу‐
му. Через низьку швидкість тривалість програми збільшується.
5.1 Показники споживання
Програма 1)
Споживання води
(л)
Споживання елек‐
троенергії
(кВт-год)
Тривалість
(хв.)
11
0.961
225
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 160
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 155
12.5 - 14.5
1.4 - 1.8
169 - 179
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
9.5 - 10.5
1.10 - 1.30
55 - 65
10
0.9
30
9 - 10
1.1 - 1.3
219 - 229
1) Показники залежать від тиску й температури води, коливання напруги в електромережі, вибра‐
них функцій і кількості посуду.
УКРАЇНСЬКА
5.2 Інформація для
дослідницьких установ
59
info.test@dishwasher-production.com
Для отримання необхідної інформації
щодо тестових процедур зверніться за
адресою електронної пошти:
Вкажіть номер виробу (PNC),
зазначений на табличці.
6. НАЛАШТУВАННЯ
6.1 Режим вибору програм і
режим користувача
програми. В іншому разі можливо
встановити режим вибору програми, як
це вказано нижче.
Коли прилад знаходиться в режимі
вибору програм, можна встановити
програму та увійти в режим
користувача.
Одночасно натисніть і утримуйте
кнопки Delay і Option, доки прилад не
перейде в режим вибору програми.
В режимі користувача можна
змінити такі налаштування:
• рівень пом’якшувача води
відповідно до жорсткості води;
• активація або деактивація дозатора
ополіскувача;
• рівень ополіскувача відповідно до
необхідного дозування;
6.2 Пом’якшувач води
Налаштування збережуться до
наступного внесення вами змін.
Встановлення режиму
вибору програми
Прилад знаходиться в режимі вибору
програми, якщо горить програмний
і на дисплеї
індикатор
відображається тривалість програми.
Зазвичай після ввімкнення приладу він
знаходиться в режимі вибору
Пом’якшувач води видаляє з води
мінеральні речовини, які погіршують
якість миття та скорочують термін
експлуатації приладу.
Чим вищий вміст мінеральних
речовин, тим жорсткіша вода.
Жорсткість води вимірюється шкалою
еквівалентів.
Пристрій для пом'якшення води
необхідно настроїти відповідно до
жорсткості води у вашому регіоні. Щоб
дізнатися про рівень жорсткості води у
своєму регіоні, зверніться до місцевого
органу водопостачання. Важливо
налаштувати правильний рівень
пом’якшувача води, щоб забезпечити
якісні результати миття.
Жорсткість води
Німецькі гра‐
дуси (°dH)
Французькі
градуси (°fH)
ммоль/л
Градуси
Кларка
Рівень пом’якшу‐
вача води
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
60
www.aeg.com
Німецькі гра‐
дуси (°dH)
Французькі
градуси (°fH)
ммоль/л
Градуси
Кларка
Рівень пом’якшу‐
вача води
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Заводські налаштування.
2) Не використовуйте сіль на цьому рівні.
Якщо ви застосовуєте комбіновані
таблетовані миючі засоби, що містять
сіль, та жорсткість вашої води менше
ніж 21°dH, ви можете встановити
найнижчий рівень пом’якшувача води.
Він деактивує індикатор додавання
солі.
Якщо ви застосовуєте стандартний
миючий засіб або комбінований
таблетований миючий засіб без
солі, встановіть належний рівень
жорсткості води, щоб індикатор
додавання солі залишався
активним.
Встановлення рівня
пом’якшувача води
6.3 Дозатор ополіскувача
Завдяки ополіскувачу на посуді після
висихання не залишаються смуги та
плями.
Ополіскувач автоматично
вивільняється під час фази
ополіскування при високій
температурі.
Можна вибрати кількість ополіскувача,
що використовується, між рівнем 1
(мінімальна кількість) і рівнем 6
(максимальна кількість). Рівень 0
деактивує вивільнення ополіскувача,
вимикаючи дозатор ополіскувача.
Заводське налаштування: рівень 4.
Прилад має перебувати в режимі
вибору програм.
Налаштування рівня
дозування ополіскувача
1. Для того щоб увійти в режим
користувача, одночасно натисніть і
утримуйте Delay і Option, доки
На пристрої повинен бути активований
режим вибору програм.
,
і
індикатори
не почнуть блимати, а на дисплеї
не буде нічого відображатися.
2. Натисніть Program.
•
Індикатори
згаснуть.
•
Індикатор
продовжує
блимати.
На дисплеї відображається
поточне налаштування:
•
і
наприклад
= рівень 5.
3. Натискайте Program, щоб змінити
налаштування.
4. Для того щоб підтвердити
налаштування, натисніть кнопку
ввімкнення/вимкнення.
1. Щоб увійти в режим користувача,
одночасно натисніть і утримуйте
кнопки Delay і Option доки
індикатори
,
і
не почнуть блимати, а на дисплеї
не буде нічого відображатися.
2. Натисніть Delay.
•
Індикатори
згаснуть.
•
Індикатор
продовжує
блимати.
На дисплеї відображається
поточне налаштування:
•
наприклад,
і
= рівень 4.
УКРАЇНСЬКА
– Рівень дозування
ополіскувача становить від
0A до 6A.
– Рівень 0 = вивільнення
ополіскувача не
відбувається.
3. Натисніть декілька разів кнопку
Delay для того, щоб змінити
налаштування.
4. Щоб підтвердити налаштування,
натисніть кнопку «Вкл/вимк».
6.4 Повідомлення про
низький рівень
ополіскувача
Коли контейнер ополіскувача
порожній, активується відповідний
індикатор, який повідомляє про
необхідність поповнити запаси
ополіскувача. Якщо ви використовуєте
багатофункціональний таблетований
мийний засіб, що містить речовини для
ополіскування, а ефективність сушіння
є задовільною, ви можете вимкнути
повідомлення про необхідність
поповнення ополіскувача. Однак для
підвищення ефективності сушіння
рекомендується завжди
використовувати ополіскувач.
Якщо ви використовуєте стандартний
мийний засіб або
багатофункціональний таблетований
мийний засіб без ополіскувача,
увімкніть повідомлення для того, щоб
індикатор рівня ополіскувача
залишався активним.
Вимкнення дозатора
ополіскувача
Прилад має перебувати в режимі
вибору програм.
1. Для того щоб увійти в режим
користувача, одночасно натисніть і
утримуйте Delay і Option, доки
індикатори
,
і
61
не почнуть блимати, а на дисплеї
не буде нічого відображатися.
2. Натисніть Start.
•
Індикатори
•
Індикатор
продовжує
блимати.
На дисплеї відображається
•
і
згаснуть.
=
поточне налаштування:
дозатор ополіскувача ввімкнено
(заводське налаштування).
3. Натисніть Start, щоб змінити
налаштування.
= дозатор ополіскувача вимкнено.
4. Для того щоб підтвердити
налаштування, натисніть кнопку
ввімкнення/вимкнення.
6.5 Дезактивація опції
AutoOpen
На пристрої повинен бути активований
режим вибору програм.
1. Щоб увійти в режим користувача,
одночасно натисніть і утримуйте
кнопки Delay і Option, доки
індикатори
,
,
і
не почнуть блимати, а на
дисплеї не буде нічого
відображатися.
2. Натисніть Start.
•
Індикатори
,
•
продовжує
Індикатор
блимати.
На дисплеї відображається
поточне налаштування:
згаснуть.
•
= AutoOpen активовано.
3. Натисніть Start, щоб змінити
= AutoOpen
налаштування:
дезактивовано.
4. Щоб підтвердити налаштування,
натисніть кнопку «Вкл/вимк».
і
62
www.aeg.com
7. ФУНКЦІЇ
Перш ніж запустити
програму, слід увімкнути
необхідні функції.
Не можна вмикати чи
вимикати функції у процесі
виконання програми.
Не всі функції сумісні одна
з одною. Якщо обрані
несумісні функції, прилад
автоматично вимкне одну
або декілька з них.
Горітимуть лише
індикатори ввімкнених
функцій.
7.1 XtraDry
Увімкніть цю функцію для того, щоб
підвищити ефективність сушіння.
Використання цієї функції може
вплинути на тривалість деяких
програм, рівень споживання води й
останню температуру ополіскування.
Функція XtraDry не є постійною та
повинна бути активована при кожному
циклі.
Активація XtraDry
Натисніть і утримуйте Option, доки не
.
загориться індикатор
Якщо функція не доступна для
програми, то відповідний індикатор не
засвітиться або буде швидко блимати
впродовж декількох секунд, після чого
згасне.
На дисплеї відображається оновлена
тривалість програми.
Загальна тривалість виконання
програми зменшується приблизно на
50 %.
Результати миття будуть такими
самими, як і в нормальному режимі
роботи програми. Результати сушіння
можуть погіршитися.
Активація TimeSaver
Натисніть і утримуйте Option, доки не
.
ввімкнеться індикатор
Якщо функція не доступна для
програми, то відповідний індикатор не
загориться або буде швидко блимати
впродовж декількох секунд, після чого
згасне.
На дисплеї відобразиться оновлена
тривалість програми.
7.3 ExtraHygiene
За допомогою цієї функції можна
забезпечити більш гігієнічне миття. Під
час останньої фази полоскання
впродовж принаймні 10 хвилин
підтримується температура 70 °C.
Активація ExtraHygiene
Натисніть і утримуйте Option, доки не
ввімкнеться індикатор
.
Якщо функція не доступна для
програми, то відповідний індикатор не
загориться або буде швидко блимати
впродовж декількох секунд, після чого
згасне.
На дисплеї відобразиться оновлена
тривалість програми.
7.2 TimeSaver
Ця функція також підвищує тиск і
температуру води. Фази миття та
сушіння скорочуються.
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
1. Перевірте, чи поточний рівень
пом’якшувача води відповідає
жорсткості води вашого
водопостачальника. Якщо ні,
налаштуйте рівень приладу для
пом’якшення води.
2. Покладіть сіль у контейнер для
солі.
УКРАЇНСЬКА
3. Залийте ополіскувач у дозатор
ополіскувача.
4. Відкрийте водопровідний кран.
5. Запустіть програму, щоб видалити
будь-які залишки обробки, які все
ще можуть залишатися в приладі.
Не застосовуйте миючий засіб і не
завантажуйте кошики.
При запуску програми може
знадобитися до 5 хвилин для
перезарядження смоли у пристрої для
пом’якшення води. Може виникнути
враження, що прилад не працює.
Програма миття запуститься лише
після завершення цієї процедури. Така
процедура періодично
повторюватиметься.
8.1 Контейнер для солі
ОБЕРЕЖНО!
Використовуйте тільки
спеціальну сіль для
посудомийних машин.
Сіль використовується для
заряджання смоли в пристрої для
пом’якшення води. Це забезпечує
добрі результати миття при
щоденному користуванні.
63
5. Закрийте контейнер для солі,
повернувши кришечку за
годинниковою стрілкою.
Вода й сіль можуть
перелитися з контейнера
для солі під час
наповнення. Існує ризик
корозії. Щоб запобігти
цьому, запустіть програму
після наповнення
контейнера для солі.
8.2 Заповнення дозатора
ополіскувача
A
B
Заповнення контейнера для
солі
1. Поверніть кришечку контейнера
для солі проти годинникової
стрілки і зніміть її.
2. Налийте 1 літр води в контейнер
для солі (лише в перший раз).
3. Заповніть контейнер сіллю для
посудомийної машини.
C
ОБЕРЕЖНО!
Користуйтеся лише
спеціальними
ополіскувачами для
посудомийних машин.
4. Приберіть сіль із поверхні навколо
отвору контейнера для солі.
1. Відкрийте кришку (C).
2. Наливайте ополіскувач у дозатор
(B) до позначки «MAX».
3. Для запобігання надмірному
утворенню піни видаліть пролитий
64
www.aeg.com
ополіскувач вологопоглинаючою
ганчіркою.
4. Закрийте кришку. Переконайтеся в
тому, що кришка зафіксована на
місці.
Якщо ви використовуєте
багатофункціональний
таблетований мийний
засіб, а ефективність
сушіння є задовільною,
індикатор рівня
ополіскувача можна
вимкнути.
Для підвищення
ефективності сушіння
також рекомендується
завжди використовувати
ополіскувач у поєднанні з
багатофункціональним
таблетованим мийним
засобом, що містить
речовини для
ополіскування.
Наливайте ополіскувач у
дозатор, доки індикатор (A)
не стане прозорим.
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
1. Відкрийте водопровідний кран.
2. Для ввімкнення приладу натисніть
кнопку ввімкнення/вимкнення.
Переконайтеся, що прилад
переведено в режим вибору програми.
• Якщо світиться індикатор солі,
наповніть сіллю контейнер для
солі.
• Якщо індикатор ополіскувача
світиться, наповніть дозатор
ополіскувача.
3. Завантажте посуд у кошики.
4. Додайте миючий засіб.
5. Встановіть і запустіть програму, що
відповідає типу посуду та ступеню
його забруднення.
9.1 Користування миючим
засобом
A
B
C
ОБЕРЕЖНО!
Використовуйте тільки
спеціальний миючий засіб
для посудомийних машин.
1. Натисніть кнопку розблокування
(A), щоб відкрити кришку (C).
2. Помістіть порошкоподібний або
таблетований миючий засіб у
відділення (B).
3. Якщо програма передбачає фазу
попереднього миття, помістіть
невелику кількість миючого засобу
УКРАЇНСЬКА
на внутрішню частину дверцят
приладу.
4. Закрийте кришку. Переконайтеся,
що кришка зафіксована на місці.
9.2 Встановлення і запуск
програми
Функція Auto Off
З метою зменшення споживання
електроенергії ця функція
автоматично вимикає прилад, коли він
не працює.
Функція вмикається в таких випадках.
• Через 5 хвилин після завершення
програми.
• Через 5 хвилин, якщо програма не
запустилася.
Запуск програми
1. Для того щоб увімкнути прилад,
натисніть кнопку ввімкнення/
вимкнення. Переконайтеся в тому,
що прилад перебуває в режимі
вибору програм, а дверцята
зачинені.
2. Натискайте Program, доки не
засвітиться індикатор потрібної
програми.
На дисплеї відображається тривалість
програми.
3. Налаштуйте відповідні функції.
4. Натисніть Start, щоб запустити
програму.
• Засвітиться індикатор фази
програми, що виконується.
• Розпочнеться зворотний відлік
тривалості програми із кроком в
1 хвилину.
Відкладений запуск
програми
1. Виберіть програму.
2. Натискайте кнопку Delay, доки на
дисплеї не відобразиться
потрібний час відкладеного запуску
(від 1 до 24 годин).
3. Натисніть Start, щоб почати
зворотний відлік.
65
•
Для підтвердження початку
зворотного відліку загориться
індикатор відкладеного запуску.
• Зворотний відлік відбувається із
кроком в 1 годину. Тільки під
час останньої години відлік буде
відбуватися із кроком в
1 хвилину.
Після закінчення зворотного відліку
запускається програма та загорається
індикатор поточної фази. Індикатор
відкладеного запуску згасне.
Відчинення дверцят під час
роботи приладу
Якщо відкрити дверцята під час
виконання програми, прилад зупиняє
свою роботу. Це може вплинути на
рівень споживання електроенергії й
тривалість програми. Після зачинення
дверцят прилад поновить свою роботу
з моменту, коли її було перервано.
Скасування відкладеного
запуску під час зворотного
відліку
У разі скасування відкладеного
запуску необхідно повторно вибрати
програму й функції.
1. Відчиніть дверцята приладу.
2. Одночасно натисніть і утримуйте
кнопки Delay і Option, доки прилад
не перейде в режим вибору
програми.
Зупинення програми
1. Відчиніть дверцята приладу.
2. Одночасно натисніть і утримуйте
кнопки Delay і Option, доки прилад
не перейде в режим вибору
програми.
Перед тим як нова програма
запуститься, переконайтеся, що в
дозаторі є миючий засіб.
Завершення програми
Після закінчення програми на дисплеї
відображається 0:00, і загорається
індикатор завершення
66
www.aeg.com
Активна лише кнопка ввімкнення/
вимкнення.
1. Натисніть кнопку ввімкнення/
вимкнення або почекайте, доки
функція Auto Off вимкне прилад.
Прилад автоматично вимикається,
якщо дверцята не були закриті до
запуску функції Auto Off.
2. Закрийте водопровідний кран.
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
10.1 Загальна інформація
•
Поради щодо забезпечення
оптимальних результатів чищення та
сушіння при щоденному використанні
та захист навколишнього середовища.
•
•
•
•
•
•
Видаліть із посуду великі рештки
їжі.
Не потрібно попередньо
ополіскувати посуд вручну. При
потребі використовуйте програму
попереднього миття (за наявності)
або виберіть програму з фазою
попереднього миття.
Завжди використовуйте весь
простір кошиків.
При завантаженні приладу
упевніться, що вода з розпилювача
зможе досягти всіх поверхонь
посуду. Переконайтеся, що
предмети не торкаються один
одного й не перекриваються.
Можна використовувати миючий
засіб для посудомийних машин,
ополіскувач і сіль окремо або
застосувати багатофункціональний
таблетований миючий засіб
(наприклад, «3 в 1», «4 в 1», «Все в
1»). Дотримуйтеся вказаних на
пакуванні інструкцій.
Виберіть програму, що відповідає
типу посуду й ступеню його
забруднення. Програма ECO
забезпечує найефективніше
споживання води й електроенергії
при митті посуду й столових
приборів із середнім ступенем
забруднення.
10.2 Використання солі,
ополіскувача та миючого
засобу
•
Використовуйте сіль, ополіскувач і
миючий засіб, призначені лише для
посудомийних машин. Інші засоби
можуть пошкодити прилад.
•
•
Багатофункціональний
таблетований миючий засіб
зазвичай підходить для місцевостей
із значенням жорсткості води до
21 °dH. У місцевостях із жорсткістю
води, що перевищує цей рівень,
ополіскувач і сіль повинні
використовуватися як додаток до
багатофункціональних
таблетованих миючих засобів.
Однак, у місцевостях із жорсткою та
дуже жорсткою водою для
оптимальних результатів чищення
та сушіння рекомендується
застосовувати простий миючий
засіб (порошок, гель, таблетований
миючий засіб без додаткових
функцій), ополіскувач і сіль окремо.
Таблетований миючий засіб не
розчинюється повністю, якщо
використовуються короткі програми.
Щоб запобігти утворенню залишків
миючого засобу на столовому
посуді, рекомендується
використовувати таблетовані
засоби для тривалих програм.
Використовуйте мінімально
необхідну кількість миючого засобу.
Див. інструкції на упаковці миючого
засобу.
10.3 Що робити, якщо
потрібно припинити
використання
комбінованого
таблетованого миючого
засобу
Перш ніж розпочинати використання
миючого засобу, солі та ополіскувача
УКРАЇНСЬКА
окремо, виконайте наступну
процедуру.
1. Установіть найвищий рівень
пом’якшувача води.
2. Переконайтеся в тому, що
контейнер для солі та дозатор
ополіскувача заповнені.
3. Запустіть найкоротшу програму з
фазою ополіскування. Не
додавайте миючий засіб і не
завантажуйте кошики.
4. Коли програму буде завершено,
скоригуйте рівень пристрою для
пом'якшення води з урахуванням
жорсткості води у вашому регіоні.
5. Відрегулюйте дозування
ополіскувача.
6. Увімкніть дозатор ополіскувача.
10.4 Завантаження посуду в
кошики
•
•
•
•
•
•
•
•
Прилад призначено лише для миття
посуду, що підходить для
посудомийних машин.
Забороняється мити в
посудомийній машині вироби з
дерева, рогу, алюмінію, олова й
міді.
Забороняється класти в прилад
речі, що вбирають вологу (губки,
ганчірки).
Видаліть із посуду рештки їжі.
Пом'якшуйте залишки пригорілої їжі
на посуді.
Предмети, що мають заглиблення
(напр., чашки, склянки та миски),
ставте отвором донизу.
Подбайте, щоб столові прибори і
посуд не злипалися. Кладіть ложки
серед інших гострих приборів.
Подбайте про те, щоб склянки не
стикалися з іншими склянками.
•
•
•
Маленькі предмети кладіть у кошик
для столових приборів.
Легкі предмети кладіть у верхній
кошик. Подбайте про те, щоб
предмети не рухалися.
Перед запуском програми
переконайтеся, що розпилювачі
можуть вільно обертатися.
10.5 Перед запуском
програми
Переконайтеся, що:
•
•
•
•
•
•
•
Фільтри очищені та правильно
встановлені.
Кришка контейнера для солі щільно
закрита.
Розпилювачі не забиті.
Наявні сіль і ополіскувач для
посудомийних машин (якщо лише
не використовуються комбіновані
таблетовані миючі засоби).
Посуд у кошиках розташований
правильно.
Програма відповідає типу
завантаження та ступеню
забруднення.
Використовується правильна
кількість миючого засобу.
10.6 Витягання посуду з
кошиків
1. Дайте посуду охолонути, перш ніж
виймати його з приладу. Гарячий
посуд можна легко пошкодити.
2. Вийміть посуд спершу з нижнього,
а потім з верхнього кошика.
Після завершення
програми по боках і на
дверцятах приладу може
залишатися вода.
11. ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перш ніж виконувати
технічне обслуговування,
вимкніть прилад і витягніть
вилку з розетки.
67
Брудні фільтри і забиті
розпилювачі понижують
результати миття.
Регулярно перевіряйте їх і
чистіть за необхідності.
68
www.aeg.com
11.1 Чищення фільтрів
Фільтрувальна система складається з
трьох частин.
C
B
A
1. Поверніть фільтр (B) проти
годинникової стрілки та зніміть
його.
5. Переконайтеся, що всередині
відстійника або по його краях
немає залишків їжі або
забруднення.
6. Встановіть плаский фільтр (A) на
місце. Переконайтеся, що він
розташований належним чином під
2 напрямними.
7. Знову зберіть фільтри (B) та (C).
8. Встановіть фільтр (B) у плаский
фільтр (A). Поверніть за
годинниковою стрілкою до фіксації.
2. Вийміть фільтр (C) із фільтру (B).
3. Вийміть плаский фільтр (A).
4. Промийте фільтри.
УКРАЇНСЬКА
69
ОБЕРЕЖНО!
Неправильне
встановлення фільтрів
може призвести до
незадовільних результатів
миття й пошкодження
приладу.
11.2 Чищення верхнього
розпилювача
Рекомендується регулярно чистити
верхній розпилювач для того, щоб
уникнути засмічення отворів.
Засмічення отворів може призвести до
незадовільних результатів миття.
1. Витягніть верхній кошик.
2. Для того щоб від’єднати
розпилювач від кошика, натисніть
на верхню частину розпилювача в
напрямку, указаному нижньої
стрілкою, і одночасно поверніть за
годинниковою стрілкою.
3. Вимийте розпилювач під
проточною водою. Використовуйте
тонкий гострий предмет,
наприклад зубочистку, щоб
видалити з отворів частки
забруднень.
4. Для того щоб знову під’єднати
розпилювач до кошика, натисніть
на верхню частину розпилювача в
напрямку, указаному нижньої
стрілкою, і одночасно поверніть
проти годинникової стрілки, доки
він не зафіксується на місці.
11.3 Чищення зовнішніх
поверхонь
•
•
•
Очищуйте прилад м’якою вологою
тканиною.
Застосовуйте лише нейтральні
миючі засоби.
Не застосовуйте абразивні
продукти, абразивні серветки чи
розчинники.
11.4 Чищення всередині
•
•
М’якою вологою ганчіркою
обережно почистіть прилад і гумову
прокладку дверцят.
Якщо регулярно використовуються
короткотривалі програми, всередині
приладу можуть залишатися
відкладення жиру та накип. Щоб
уникнути цього, рекомендується
70
www.aeg.com
•
принаймні двічі на місяць
виконувати довготривалі програми.
Для підтримання оптимальної
роботи приладу рекомендується
один раз на місяць використовувати
спеціальний засіб для чищення
посудомийних машин.
Дотримуйтесь інструкцій, наведених
на упаковці продукту.
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
Прилад не запускається або
зупиняється під час роботи. Перш ніж
звертатися до уповноваженого
сервісного центру, ознайомтесь з
інформацією в таблиці та спробуйте
вирішити проблему самостійно.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Виконаний неналежним
чином ремонт може
призвести до серйозного
ризику для безпеки
користувача. Будь-який
ремонт повинен
здійснюватись
кваліфікованими
спеціалістами.
При виникненні деяких проблем на
дисплеї з’являється код
попередження.
Більшість проблем, що виникають,
можуть бути вирішені без
необхідності звернення в
авторизований сервісний центр.
Проблема або код попе‐
редження
Можлива причина несправності та спосіб її усунен‐
ня
Прилад не вмикається.
•
•
Програма не запускається. •
•
•
•
Прилад не заповнюється
водою.
На дисплеї з’являється
•
•
.
•
•
•
Переконайтеся, що вилку вставлено в розетку.
Переконайтеся, що всі запобіжники справні.
Переконайтеся в тому, що дверцята приладу закриті.
Натисніть Start.
Якщо встановлено відкладений запуск, скасуйте його
або зачекайте завершення зворотного відліку.
Розпочалося заряджання смоли в пристрої для
пом’якшення води. Ця процедура триває приблизно
5 хвилин.
Переконайтеся в тому, що водопровідний кран від‐
крито.
Переконайтеся, що тиск води не є занадто низьким.
Щоб отримати цю інформацію, зверніться до місце‐
вої водопровідної служби.
Переконайтеся, що водопровідний кран не засміче‐
ний.
Переконайтеся, що фільтр у шлангу подачі води не
засмічений.
Переконайтеся, що шланг подачі води не має пере‐
гинів.
УКРАЇНСЬКА
Проблема або код попе‐
редження
Можлива причина несправності та спосіб її усунен‐
ня
Вода не зливається з при‐
строю.
На дисплеї з’являється
•
•
.
•
•
Працює пристрій, який за‐ •
побігає переливанню води.
На дисплеї з’являється
71
Переконайтеся, що зливний отвір не засмічено.
Переконайтеся, що фільтр у зливному шлангу не за‐
смічено.
Переконайтеся, що внутрішню систему фільтрації не
засмічено.
Переконайтеся в тому, що зливний шланг не пере‐
тиснутий і не перекручений.
Закрийте водопровідний кран і зверніться до уповно‐
важеного сервісного центру.
.
Прилад зупиняється та
знову запускається декіль‐
ка разів під час роботи.
•
Це нормально. Це забезпечує оптимальні результати
миття та заощаджує електроенергію.
Програма триває занадто
довго.
•
Оберіть функцію TimeSaver, щоб скоротити час вико‐
нання програми.
Якщо встановлено відкладений запуск, скасуйте його
або зачекайте завершення зворотного відліку.
Час, що залишився, на
дисплеї збільшується та
перескакує майже до за‐
вершення програми.
•
Це не є несправністю. Прилад працює правильно.
Невелике протікання з
дверцят приладу.
•
Прилад не вирівняно. Закручуйте або викручуйте ре‐
гульовані ніжки (якщо застосовується).
Дверцята приладу не розташовані по центру баку. Ві‐
дрегулюйте задні ніжки (якщо застосовується).
Дверцята приладу важко
закривати.
•
Звуки стуку/ударів з сере‐
дини приладу.
•
•
•
•
•
Прилад викликає спрацьо‐ •
вування автоматичного за‐
побіжника.
•
Прилад не вирівняно. Закручуйте або викручуйте ре‐
гульовані ніжки (якщо застосовується).
Частини посуду виступають з кошиків.
Посуд не розміщено належним чином в кошиках.
Зверніться до буклету щодо завантаження кошиків.
Переконайтеся, що розпилювачі можуть вільно обер‐
татися.
Сили струму недостатньо для одночасного живлення
усіх приладів, що використовуються. Перевірте силу
току в розетці та потужність лічильника або вимкніть
один із приладів, що використовуються.
Внутрішня електрична несправність приладу. Звер‐
ніться до сервісного центру.
72
www.aeg.com
Див. розділи «Перед
першим користуванням»,
«Щоденне
користування» або
«Поради і рекомендації»,
щоб дізнатися про інші
можливі причини.
Після перевірки вимкніть і увімкніть
прилад. Якщо проблема виникає
знову, зверніться до уповноваженого
сервісного центру.
Якщо з’являються інші коди помилок,
зверніться до уповноваженого
сервісного центру.
12.1 Результати миття та сушіння є незадовільними
Проблема
Можлива причина несправності та спосіб її усунен‐
ня
Незадовільні результати
миття.
•
•
•
Незадовільні результати су‐
шіння.
•
•
•
•
•
На склянках та іншому пос‐
уді утворюються смуги білу‐
ватого кольору або синюва‐
тий наліт.
•
Плями та сліди від води на
склянках та іншому посуді.
•
•
•
Див. розділи «Щоденне користування», «Поради
і рекомендації» та буклет щодо завантаження ко‐
шиків.
Використовуйте більш інтенсивні програми миття.
Очистіть насадки розпилювача та фільтр. Див. роз‐
діл «Догляд і очищення».
Посуд залишався занадто довго всередині закрито‐
го приладу.
Ополіскувач закінчився або надходить у недо‐
статньому обсязі. Установіть вищий рівень дозато‐
ра ополіскувача.
Пластмасові вироби, можливо, потрібно буде ви‐
терти рушником.
Для найбільш ефективного сушіння активуйте
функцію XtraDry.
Рекомендується завжди використовувати ополіску‐
вач, навіть якщо одночасно застосовується багато‐
функціональний таблетований миючий засіб.
Завелике дозування ополіскувача. Зменште рівень
ополіскувача.
Забагато миючого засобу.
Недостатнє дозування ополіскувача. Збільште рі‐
вень ополіскувача.
Проблему може бути спричинено якістю ополіску‐
вача.
УКРАЇНСЬКА
73
Проблема
Можлива причина несправності та спосіб її усунен‐
ня
Посуд вологий.
•
•
•
•
•
•
Для найбільш ефективного сушіння активуйте
функцію XtraDry.
Програма не включає фазу сушіння, або для фази
сушіння встановлено низьку температуру.
Дозатор ополіскувача порожній.
Проблему може бути спричинено якістю ополіску‐
вача.
Проблему може бути спричинено якістю багато‐
функціонального таблетованого миючого засобу.
Спробуйте використати засіб іншого виробника або
активуйте дозатор ополіскувача, щоб ополіскувач
використовувався разом із багатофункціональним
таблетованим миючим засобом.
Залиште дверцята посудомийної машини злегка
відчиненими на деякий час, перш ніж виймати з неї
посуд.
Усередині приладу є волога. •
Це не дефект приладу. Волога виникає внаслідок
осідання конденсату на стінках.
Незвичайне утворення піни
під час миття.
•
Користуйтеся лише миючим засобом для посудо‐
мийних машин.
Протікання в дозаторі ополіскувача. Зверніться до
авторизованого сервісного центру.
Сліди іржі на столових при‐
ладах.
•
•
•
Після закінчення програми в
дозаторі залишаються сліди
миючого засобу.
•
•
•
У воді, що використовується для миття, забагато
солі. Див. розділ «Пристрій для пом’якшення во‐
ди».
Столові прибори зі срібла та нержавіючої сталі бу‐
ло розміщено разом. Ніколи не ставте поряд срібні
вироби та предмети з нержавіючої сталі.
Таблетка миючого засобу застрягла в дозаторі. То‐
му її не було повністю змито водою.
Вода не може змити миючий засіб із дозатора. Пе‐
реконайтеся в тому, що розпилювач не засмічено,
а також у тому, що ніщо не заважає йому вільно об‐
ертатися.
Переконайтеся в тому, що посуд у кошиках не зав‐
ажає відкриватися кришці дозатора миючого засо‐
бу.
Запахи всередині приладу.
•
Див. розділ «Очищення всередині».
Вапняні відкладення на пос‐
уді, баку та внутрішній сто‐
роні дверцят.
•
Див. розділ «Пристрій для пом’якшення води».
74
www.aeg.com
Проблема
Можлива причина несправності та спосіб її усунен‐
ня
Посуд тьмяний, знебарвле‐
ний або надколотий.
•
•
•
Переконайтеся в тому, що ви миєте у приладі лише
той посуд, який дозволено мити в посудомийній ма‐
шині.
Завантажуйте та розвантажуйте кошик обережно.
Зверніться до буклета щодо завантаження кошиків.
Делікатні предмети кладіть у верхній кошик.
Див. розділи «Перед
першим користуванням»,
«Щоденне
користування» або
«Поради і рекомендації»,
щоб дізнатися про інші
можливі причини.
13. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Габарити
Ширина/висота/глибина (мм)
596 / 850 / 610
Підключення до електроме‐ Напруга (В)
200 - 240
режі 1)
Частота (Гц)
50 / 60
Тиск у мережі водопоста‐
чання
у барах (мінімальний і макси‐
мальний)
0.5 - 8
у МПа (мінімальний і макси‐
мальний)
0.05 - 0.8
Водопостачання
Холодна або гаряча вода 2)
макс. 60 °C
Ємність
Кількість комплектів посуду
15
Споживання енергії
Режим «Залишити ввімк.» (Вт)
5.0
Споживання енергії
Режим «Вимк.» (Вт)
0.10
1) Див. табличку з технічними даними, щоб дізнатися про інші значення.
2) Якщо гаряча вода нагрівається за допомогою альтернативного джерела енергії (наприклад, со‐
нячних батарей або вітроелектростанцій), то використовуйте гарячу воду, щоб зменшити спожи‐
вання електроенергії.
14. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
переробку електричних і електронних
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
УКРАЇНСЬКА
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
*
75
117899643-A-342015
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising