Aeg-Electrolux | F99009W0P | User manual | Aeg-Electrolux F99009W0P Handleiding

Aeg-Electrolux F99009W0P Handleiding
FAVORIT 99009
NL AFWASMACHINE
FR LAVE-VAISSELLE
GEBRUIKSAANWIJZING
NOTICE D'UTILISATION
2
28
2
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit
apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te
presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone
apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten
de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al
uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te
laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de
hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal
kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg-electrolux.com/shop
Inhoud
3
INHOUD
4
8
8
12
12
14
14
15
16
18
19
21
22
24
25
25
Veiligheidsinformatie
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
Bediening van het apparaat
De waterontharder instellen
Gebruik van zout voor de
vaatwasser
Gebruik van afwasmiddel en
glansmiddel
De Multitabfunctie
De vaatwasser inruimen
Wasprogramma's
Een afwasprogramma selecteren
en starten
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Technische gegevens
Milieubescherming
Montage
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke
veiligheid en informatie over het voorkomen
van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
4
Veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken:
• Voor uw veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen.
• Om het milieu te helpen.
• voor de correcte werking van het apparaat.
Houd deze instructies altijd in de buurt van het apparaat, ook als u verhuist of het apparaat
aan iemand anders geeft.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij
moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of
lichamelijk letsel.
• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilige plaats. Laat kinderen de afwasmiddelen niet
aanraken.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
Algemene veiligheid
• De specificaties van het apparaat mogen niet worden veranderd. Risico op letsel en beschadiging van het apparaat.
• Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant om brandwonden aan ogen,
mond en keel te voorkomen.
• Drink geen water uit het apparaat. Er kan afwasmiddel in uw apparaat achtergebleven
zijn.
• Houd de deur van het apparaat niet open zonder toezicht. Hierdoor voorkomt u persoonlijk letsel en vallen op een open deur.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
Gebruik
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet
voor andere doeleinden om persoonlijk letsel en schade aan uw eigendommen te voorkomen.
• Gebruik het apparaat alleen om accessoires dat geschikt is voor afwasmachines, schoon
te maken.
• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat. Risico op explosie of brand.
• Plaats de messen en alle voorwerpen met scherpe punten met de punt naar beneden in
de bestekmand. Als dat niet past, leg ze dan horizontaal op het bovenrek of in het messenrek. (Niet alle modellen hebben een messenrek).
Veiligheidsinformatie
5
• Gebruik alleen gespecificeerde producten voor afwasmachines (afwasmiddel, zout, glansspoelmiddel).
• Zout dat niet gespecificeerd is voor afwasmachines, veroorzaakt schade aan de waterontharder.
• Vul het apparaat met zout voordat u een afwasprogramma start. Zout dat in het apparaat is achtergebleven, kan roest veroorzaken of een gat in de onderkant van het apparaat maken.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit met andere middelen dan glansspoelmiddel (bijv.
afwasmachinereinigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel). Dit kan het apparaat beschadigen.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een afwasprogramma start.
• Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen als u de deur opent terwijl er een wasprogramma wordt uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een risico op brandwonden.
• Verwijder pas borden uit het apparaat als het wasprogramma is voltooid.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
gaat schoonmaken.
• Gebruik geen ontvlambare producten of producten die corrosie kunnen veroorzaken.
• Gebruik het apparaat niet zonder filters. Zorg dat de filters op de juiste wijze worden geinstalleerd. Een onjuiste installatie levert onbevredigende wasresultaten en schade aan
het apparaat op.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen. Gevaar op een elektrische schok en schade aan het apparaat.
Installatie
• Zorg ervoor dat het apparaat niet is beschadigd. Installeer een beschadigd apparaat niet
en sluit een beschadigd apparaat niet aan. Neem contact op met de leverancier.
• Verwijder alle verpakking voordat u het apparaat installeert en gebruikt.
• Alleen een erkende persoon mag de elektrische installatie, het loodgieterswerk en de installatie van het apparaat uitvoeren. Dit om het risico op structurele schade of lichamelijk letsel te voorkomen.
• Zorg er tijdens de installatie voor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
• Boor niet in de zijkanten van het apparaat om schade aan de hydraulische en elektrische
onderdelen te voorkomen.
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
• Installeer het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder de 0°C komt.
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade door bevriezing.
Wateraansluiting
• Gebruik nieuwe slangen om het apparaat aan te sluiten op de watertoevoer. Gebruik
geen gebruikte slangen.
6
Veiligheidsinformatie
• Sluit het apparaat niet op nieuwe leidingen aan of op leidingen die lang niet zijn gebruikt. Laat het water enkele minuten stromen en sluit dan de toevoerslang pas aan.
• Zorg ervoor dat de waterslangen niet knakken of beschadigd raken bij installatie van het
apparaat.
• Zorg er voor dat de waterkoppelingen stevig vast zitten om waterlekkage te voorkomen.
• Let er bij het eerste gebruik op dat de watertoevoerslangen niet lek zijn.
• De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een dubbel omhulsel met een
hoofdkabel aan de binnenkant. De watertoevoerslang staat alleen onder druk wanneer er
water stroomt. Als er een lek in de watertoevoerslang aanwezig is, onderbreekt de veiligheidsklep de stroom van het water.
– Wees voorzichtig als u de watertoevoerslang aansluit:
– Laat de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in het water komen.
– Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd is, haal dan onmiddellijk
de stekker uit het stopcontact.
– Laat alleen de service-afdeling de watertoevoerslang met de veiligheidsklep repareren.
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
Elektrische aansluiting
• Dit apparaat moet worden geaard.
• Zorg er voor dat de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomtoevoer.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegspluggen en verlengsnoeren. Er kan brand ontstaan.
• Vervang of verander het netsnoer niet zelf. Neem contact op met het servicecentrum.
• Zorg ervoor dat de stroomsnoeren en kabel niet knakken of beschadigd raken achter het
apparaat.
• Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Veiligheidsinformatie
7
Binnenlamp
Dit apparaat is voorzien van een binnenlamp die aan- en uitgaat met het openen en sluiten
van de deur.
WAARSCHUWING!
Zichtbare LED-straling, niet rechtstreeks in de straal kijken.
De LED van de lamp is KLASSE 2 en is compatibel met IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 +
A2:2001.
Uitstoot golflengte: 450 nm
Maximaal vermogen: 548 μW
Neem contact op met het service-centrum om de binnenlamp te vervangen.
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de binnenlamp vervangt.
Service-afdeling
• Alleen een erkende persoon mag dit apparaat repareren. Neem contact op met het servicecentrum.
• Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Het apparaat wegdoen
• Om lichamelijk letsel of schade te voorkomen:
– Trek de stekker uit het stopcontact.
– Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.
– Verwijder de deurvergrendeling. Dit voorkomt dat er kinderen of huisdieren in het apparaat vast komen te zitten. Er bestaat gevaar voor verstikking.
– Gooi het apparaat weg bij uw lokale afvalverwerkingsbedrijf.
WAARSCHUWING!
Het afwasmiddel is gevaarlijk en kan corrosie veroorzaken!
• Als er een ongeval met deze afwasmiddelen optreedt, neemt u onmiddellijk contact op
met een arts.
• Als het afwasmiddel in iemands mond komt, neemt u onmiddellijk contact op met een
arts.
• Als het afwasmiddel in iemands ogen komt, neemt u onmiddellijk contact op met een
arts en maakt u de ogen schoon met water.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Laat de deur van het apparaat niet open staan als er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje zit.
• Vul het afwasmiddelbakje alleen voordat u een wasprogramma start.
8
Beschrijving van het product
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
11
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8
7
6
Bovenrek
Aanpassen van de instelling van de waterhardheid
Zoutreservoir
Afwasmiddeldoseerbakje
Glansmiddeldoseerbakje
Typeplaatje
Filters
Onderste sproeiarm
Bovenste sproeiarm
Top sproeiarm
Bovenblad
BEDIENINGSPANEEL
Berichten op het display en geluidssignalen helpen u bij de bediening van het apparaat.
Bedieningspaneel
9
1
2
4
3
6 5
8 7
1
2
3
4
5
6
7
8
Aan-/uit-toets
Menu-aanraaktoets (omhoog)
Display
Enter-aanraaktoets
Start-aanraaktoets
OK-aanraaktoets
Menu-aanraaktoets (omlaag)
Weergave-aanraaktoets
Aan-/uit-toets
Druk op deze toets om het apparaat in of uit te schakelen.
Tien minuten na het einde van het afwasprogramma, wordt het apparaat automatisch via
de Auto Off-functie uitgeschakeld. Dit helpt bij het beperken van het energieverbruik.
Display
A
B
C
Het display bestaat uit drie delen. Druk op de weergave-aanraaktoets om een deel in te
stellen, totdat de rand van dat deel aan gaat.
Het deel Programma's (A)
Dit deel toont het menu met de afwasprogramma's en de duur van elk programma. Voor
meer informatie over het instellen van afwasprogramma's raadpleegt u 'Afwasprogramma's'.
1. Druk op de weergave-aanraaktoets om naar dit deel te gaan.
2. Druk op een van de menu-aanraaktoetsen. Op het display verschijnt:
• Het menu met de afwasprogramma's
• De duur van elk programma
3. Druk op één van de menu-aanraaktoetsen om een afwasprogramma in te stellen.
10
Bedieningspaneel
4. Druk op de OK-aanraaktoets. Op het display verschijnen de drie delen:
• Deel (A) toont het afwasprogramma en de duur van het programma.
• Deel (B) toont de eindtijd van het afwasprogramma.
Het deel Eindtijd (B)
U kunt de start van het afwasprogramma tussen 1 en 24 uur uitstellen.
1. Druk op de weergave-aanraaktoets om naar dit deel te gaan.
2. Druk op één van de menu-aanraaktoetsen om het aantal uur van de uitgestelde start te
selecteren.
• In het bovenste deel wordt de uitgestelde start getoond.
• In het onderste deel wordt de eindtijd van het afwasprogramma getoond.
3. Druk op de OK-aanraaktoets.
4. Druk op de Enter-aanraaktoets om de menu-optie te sluiten en terug te keren naar deel
(A).
Het deel Opties (C)
1.
2.
3.
4.
Druk op de weergave-aanraaktoets om naar dit deel te gaan.
Druk op één van de menu-aanraaktoetsen om door de menu-optie te bladeren.
Druk op de OK-aanraaktoets om een functie in te stellen of het submenu te openen.
Druk op de Enter-aanraaktoets om de menu-optie te sluiten en terug te keren naar deel
(A).
Menu-optie
Menu
Submenu
Beschrijving van de functie
Multitab
Aan
Uit
Als u gecombineerde afwasmiddeltabletten gebruikt ('3 in
1', '4 in 1', '5 in 1', enz.), gebruikt u de multitab-functie.
Zie 'Multitabfunctie'.
Extra hygiene
Aan
Uit
Deze functie geeft betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens
de spoelfase blijft de temperatuur gedurende 10 tot 14 minuten op 70 °C.
ProBoost
Aan
Uit
Deze functie verhoogt de waterdruk met 40%. De functie
geeft betere afwasresultaten
wanneer het serviesgoed bijzonder vuil is.
Instellingen
Taal Nederlands
U kunt de taal van de berichten
in het display instellen.
(Er zijn verschillende talen beschikbaar.)
Bedieningspaneel
Menu
11
Submenu
Beschrijving van de functie
Signaalvolume
Aan
Uit
(Er zijn 5 niveaus beschikbaar.)
U kunt het volume van alle geluidssignalen aanpassen.
Niveau 0 = geluid uit.
Fabrieksinstelling: 5.
Tijd
U kunt de tijd instellen.
Helderheid
U kunt de intensiteit van het
display veranderen.
(Er zijn 10 niveaus beschikbaar.) Fabrieksinstelling: 10.
Contrast
U kunt het contrast van het
display veranderen.
(Er zijn 10 niveaus beschikbaar.) Fabrieksinstelling: 6.
Instellingen resetten
U kunt teruggaan naar de fabrieksinstellingen van het apparaat.
Waterhardheid
U kunt het niveau van de waterontharder instellen. Zie 'De
(Er zijn 10 niveaus beschikbaar.) waterontharder instellen'.
Fabrieksinstelling: 5.
Wasvoorschriften
Glansmiddel
Aan
Uit
U kunt het glansmiddeldoseerbakje inschakelen. Deze functie
is alleen beschikbaar wanneer
de multitab-functie is ingeschakeld.
Terug
Terug naar de menu-optie.
Programma-overzicht
Het display toont informatie
over de afwasprogramma's.
Optie-overzicht
Het display toont informatie
over de functies.
Demomodus
Aan
Uit
U kunt een afwasprogramma
simuleren. Raadpleeg Demomodus .
Fabrieksinstelling: Uit .
Terug
Terug naar de menu-optie.
Demomodus
1. Ga naar de menu-optie.
2. Ga naar Wasvoorschriften .
3. Druk op de OK-aanraaktoets om het submenu te openen.
12
Bediening van het apparaat
4. Ga naar Demomodus en activeer de functie.
5. Druk op de weergave-aanraaktoets.
• Het display geeft de drie delen (A), (B) en (C) weer.
• De linkerbovenhoek van het display geeft DEMO weer. De functie is ingeschakeld.
Schakel de functie uit om het apparaat in gebruik te nemen.
BEDIENING VAN HET APPARAAT
Wat te doen als u het apparaat voor het eerst inschakelt
1. Schakel het apparaat in.
2. Het display geeft de standaard taal weer: Language English.
• Druk op de OK-aanraaktoets om de standaardtaal te bevestigen.
• Druk op één van de menu-aanraaktoetsen om een andere taal in te stellen en druk
dan op de OK-aanraaktoets ter bevestiging.
3. Het display geeft het tijdbericht weer.
4. Druk op één van de menu-aanraaktoetsen om de tijd in te stellen.
5. Druk op de OK-aanraaktoets.
6. Het display verspringt naar het deel Programma's .
Het apparaat gebruiken
1. Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Als dat niet het geval is, dan stelt u de waterontharder in.
2. Vul het zoutreservoir met zout voor afwasmachines.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
4. Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.
5. Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling.
6. Vul het afwasmiddeldoseerbakje met de juiste hoeveelheid afwasmiddel.
7. Start het afwasprogramma.
Als u gecombineerde afwasmiddeltabletten gebruikt ('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1', enz.), gebruikt
u de multitab-functie. Zie 'Multitabfunctie'.
DE WATERONTHARDER INSTELLEN
De waterontharder verwijdert mineralen en zouten van de watertoevoer. Deze mineralen en
zouten kunnen schade aan het apparaat toebrengen.
Pas het niveau van de waterontharder aan als dit niveau niet overeenstemt met de hardheid van het water in uw omgeving.
Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid van
het water in uw omgeving.
De waterontharder instellen
Instelling waterhardheid
Waterhardheid
Duitse graden
(°dH)
Franse graden (TH
°)
mmol/l
Clarke-graden
handmatig
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Fabrieksinstelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen.
Handmatig instellen
Zet de schijf voor de waterhardheid in stand 1 of 2
(zie de tabel).
Elektronische instelling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
13
Open de menu-optie.
Ga naar Instellingen .
Druk op de OK-aanraaktoets om het submenu te openen.
Ga naar Waterhardheid .
Druk op de OK-aanraaktoets.
Stel het niveau van de waterontharder in.
Druk op de OK-aanraaktoets.
Druk op de Enter-aanraaktoets om de menu-optie te sluiten.
14
Gebruik van zout voor de vaatwasser
GEBRUIK VAN ZOUT VOOR DE VAATWASSER
Het zoutreservoir vullen
1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
2. Vul het zoutreservoir met 1 liter water (u
vult alleen bij het eerste gebruik zout bij).
3. Gebruik de trechter om het zoutreservoir
te vullen met zout.
4. Verwijder het zout rond de opening van
het zoutreservoir.
5. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
Als het nodig is om het zoutreservoir te vullen, wordt op het display een bericht weergegeven. Het bericht wordt niet getoond als een afwasprogramma bezig is.
Het bericht blijft enkele uren op het display staan, nadat u het zoutreservoir hebt gevuld.
Dit heeft geen ongewenst effect op de werking van het apparaat.
Het is normaal dat er water uit het zoutreservoir stroomt wanneer u dit vult met zout.
GEBRUIK VAN AFWASMIDDEL EN GLANSMIDDEL
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
Gebruik van afwasmiddel
Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te beschermen.
Volg het advies van de afwasmiddelfabrikant op de verpakking.
Het afwasmiddeldoseerbakje vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop 2 om het deksel te openen 7 van het afwasmiddelbakje.
De Multitabfunctie
15
2. Doe het afwasmiddeltablet in het afwasmiddeldoseerbakje 1 .
3. Plaats een kleine hoeveelheid van het afwasmiddel in de binnenkant van de deur van
het apparaat als het afwasprogramma een voorwasfase heeft.
4. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het afwasmiddelbakje. 1 .
5. Sluit het afwasmiddelbakje. Druk op het deksel totdat het op zijn plaats klikt.
Gebruik lange wasprogramma's wanneer u vaatwastabletten gebruikt. Deze tabletten kunnen bij korte wasprogramma's niet helemaal oplossen, waardoor de afwasresultaten afnemen.
Gebruik van glansspoelmiddel
Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd.
Het glansmiddeldoseerbakje voegt automatisch glansmiddel toe tijdens de laatste keer
spoelen.
Voer deze stappen uit om het glansmiddeldoseerbakje bij te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop 6 om het deksel 5 van het glansmiddeldoseerbakje te openen.
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel 3 . De markering 'max' toont het
maximale niveau.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te
veel schuim ontstaat tijdens het afwassen.
4. Sluit het glansmiddeldoseerbakje. Druk op het deksel totdat het op zijn plaats klikt.
Als het nodig is om het glansmiddeldoseerbakje te vullen, wordt op het display een bericht
weergegeven. Het bericht wordt niet getoond als een afwasprogramma bezig is.
Stel de glansmiddeldosering in
Fabrieksinstelling: stand 3.
U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en stand
4 (hoogste dosering).
Draai de glansmiddelknop 4 om de dosering te vergroten of te verkleinen.
DE MULTITABFUNCTIE
De multitabfunctie is voor gecombineerde afwastabletten.
Deze tabletten bevatten middelen zoals afwasmiddel, glansmiddel en regenereerzout. Sommige soorten tabletten kunnen andere middelen bevatten.
Zorg dat deze tabletten geschikt zijn voor de waterhardheid in uw omgeving (raadpleeg de
instructies op de verpakking van de producten).
De multitabfunctie stopt de stroom van glansmiddel en zout.
De multitabfunctie schakelt de meldingen uit over het zout en het glansmiddel.
De programmaduur kan toenemen als u de multitabfunctie gebruikt.
Schakel de multitabfunctie in of uit, voordat u een afwasprogramma start. U kunt de functie niet inschakelen of uitschakelen als er een afwasprogramma bezig is.
16
De vaatwasser inruimen
De multitabfunctie inschakelen
1. Open de menu-optie.
2. Ga naar Multitab en schakel de multitab-functie in.
• Als u de multitab-functie hebt ingeschakeld, blijft deze functie ingeschakeld totdat u
de functie zelf weer uitschakelt.
3. Druk op de OK-aanraaktoets.
4. Druk op de Enter-aanraaktoets om de menu-optie te sluiten.
De multitab-functie uitschakelen en apart afwasmiddel, zout en glansmiddel gebruiken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Open de menu-optie.
Ga naar Multitab en schakel de multitab-functie uit.
Druk op de OK-aanraaktoets.
Druk op de Enter-aanraaktoets om de menu-optie te sluiten.
Vul het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje.
Stel de waterontharder op het hoogste niveau in.
Start een afwasprogramma zonder serviesgoed.
Als het afwasprogramma is voltooid, wijzigt u de waterontharder in de waterhardheid
van uw omgeving.
9. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
DE VAATWASSER INRUIMEN
Raadpleeg de brochure 'Voorbeelden van ProClean-beladingen'.
Adviezen
• Plaats geen voorwerpen in het apparaat die water kunnen absorberen (sponzen, keukenhanddoeken).
• Verwijder alle voedselresten van de voorwerpen.
• Maak aangebrande voedselresten op de voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en pannen) met de opening naar beneden.
• Zorg ervoor dat zich geen water kan ophopen in opbergdozen of kommen.
• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek niet in elkaar liggen.
• Zorg ervoor dat glazen andere glazen niet aanraken.
• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Meng lepels met ander bestek om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven.
• Als u de voorwerpen in de manden plaatst, zorg er dan voor dat het water alle oppervlakken kan bereiken.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek. Zorg ervoor dat de voorwerpen niet verschuiven.
• Waterdruppels kunnen zich ophopen op plastic voorwerpen en antiaanbakpannen.
De vaatwasser inruimen
Bierglazenhouders
De bierglashouders voorkomen dat bierglazen verplaatst worden tijdens een wasprogramma.
Als u de houders niet gebruikt, kunt u ze opklappen of verwijderen. U kunt ook de steun verwijderen.
WAARSCHUWING!
Wees voorzichtig bij het verwijderen of bevestigen
van de steun.
Volg onderstaande aanwijzingen om de houders en de steun te verwijderen:
1. Maak de houders los van de steun en verwijder ze.
2. Druk de steun naar de achterkant van het
mandje om los te maken.
Volg onderstaande aanwijzingen om de houders en de steun vast te maken:
1. Druk de steun naar de voorkant van het
mandje om de steun vast te maken.
2. Maak de houders vast op de steun.
17
18
Wasprogramma's
WASPROGRAMMA'S
Programma
Soort vuil
Type lading
Programmabeschrijving
Automatisch 1)
Alles
Serviesgoed, bestek
en pannen
Voorspoelen
Wassen 45°C of 70°C
Spoelgangen
Drogen
70° Pro
Sterk vervuild
Serviesgoed, bestek
en pannen
Voorspoelen
Wassen 70 °C
Spoelgangen
Drogen
Extra silent 2)
Normaal bevuild
Serviesgoed en bestek Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelgangen
Drogen
60° Kort 3)
Net gemaakt vuil Serviesgoed en bestek Wassen 60 °C
Spoelgang
50° E-stand 4)
Normaal bevuild
Serviesgoed en bestek Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelgangen
Drogen
50 Minuten
Licht bevuild
Serviesgoed en bestek Wassen 55 °C
Spoelgangen
ProZone 5)
Gecombineerd
vuil
Serviesgoed, bestek
en pannen
Voorspoelen
Wassen 70 °C
Spoelgangen
Drogen
45° Glas
Normaal of licht
bevuild
Teer serviesgoed en
glaswerk
Wassen 45 °C
Spoelgangen
Drogen
Voorspoelen
Gebruik dit programma om het serviesgoed snel te spoelen. Hierdoor kunnen
voedselresten niet aan het serviesgoed
vastkoeken en ontstaan er geen vieze
geurtjes in het apparaat.
U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.
Spoelgang
1) Het apparaat detecteert het soort vuil en de hoeveelheid serviesgoed in de mandjes. De temperatuur en
hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmatijd worden automatisch aangepast.
2) Dit is het meest geruisloze afwasprogramma. De pomp werkt op zeer lage snelheid om het geluidsniveau te
beperken. Door de lage snelheid is de programmaduur uiteraard lang.
3) Met dit programma kunt u een net bevuilde lading wassen. Het biedt goede wasresultaten in een korte duur.
4) Dit is het standaard programma voor testinstituten. Met dit programma hebt u de meest efficiënte water- en
energieconsumptie voor normaal bevuild serviesgoed en bestek. Raadpleeg de apart bijgeleverde documentatie
voor testgegevens.
5) Met dit programma kunt u een lading met gecombineerde bevuiling afwassen. Erg zwaar bevuild serviesgoed in
de onderste mand en normaal bevuild serviesgoed in de bovenste mand. De waterdruk in de onderste mand is
Een afwasprogramma selecteren en starten
19
drie keer hoger dan in de bovenste mand. De temperatuur van het water in de onderste mand is 25% hoger dan
in de bovenste mand.
Functies
Programma
Extra hygiene
ProBoost
Automatisch
Ja, met effect.
Ja, zonder effect.
70° Pro
Ja, zonder effect.
Ja, met effect.
Extra silent
Ja, zonder effect.
Ja, zonder effect.
60° Kort
Ja, met effect.
Ja, zonder effect.
50° E-stand
Ja, met effect.
Ja, zonder effect.
50 Minuten
Ja, met effect.
Ja, zonder effect.
ProZone
Ja, zonder effect.
Ja, zonder effect.
45° Glas
Ja, zonder effect.
Ja, zonder effect.
Voorspoelen
Ja, zonder effect.
Ja, zonder effect.
Verbruiksgegevens
Energie (kWh)
Programma1)
Water (liter)
Automatisch
0,9 - 1,7
8 - 15
70° Pro
1,4 - 1,6
13 - 14
Extra silent
1,1 - 1,2
9 - 11
60° Kort
0,8
9
50° E-stand
0,9 - 1,0
9 - 11
50 Minuten
1,0 - 1,1
10 - 11
ProZone
1,3 - 1,5
14 - 15
45° Glas
0,8 - 0,9
11 - 12
Voorspoelen
0,1
4
1) Op het display verschijnt de tijd van het programma.
De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer en de hoeveelheid
vaat kan deze waarden veranderen.
EEN AFWASPROGRAMMA SELECTEREN EN STARTEN
Het afwasprogramma starten
1.
2.
3.
4.
Sluit de deur van het apparaat.
Schakel het apparaat in.
Stel het afwasprogramma en de functies in.
Druk op de start-aanraaktoets. De afteller van de uitgestelde start of het afwasprogramma gaan automatisch van start.
20
Een afwasprogramma selecteren en starten
• Het apparaat start niet automatisch als het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn. De bijbehorende berichten worden dan in het display weergegeven.
Druk nogmaals op de start-aanraaktoets. De afteller van de uitgestelde start of het
afwasprogramma gaan van start.
• Zodra het aftellen van de uitgestelde start voltooid is, wordt het afwasprogramma
automatisch gestart.
Het openen van de deur van het apparaat onderbreekt het aftelproces. Als u de deur weer
sluit, gaat het aftellen verder vanaf het punt van de onderbreking.
De uitgestelde start annuleren
1. Druk op de start-aanraaktoets.
2. Volg de aanwijzingen op het display om de uitgestelde start te annuleren.
3. Druk op de start-aanraaktoets. Het afwasprogramma start automatisch.
Het afwasprogramma onderbreken
• Open de deur van het apparaat.
– Het afwasprogramma stopt.
• Sluit de deur van het apparaat.
– Het afwasprogramma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken.
Het afwasprogramma annuleren
Als het afwasprogramma nog niet is begonnen, kunt u de selectie veranderen.
Als u de selectie wilt veranderen terwijl een afwasprogramma in werking is, moet u het programma annuleren.
1. Druk op de start-aanraaktoets.
2. Volg de aanwijzingen op het display om het afwasprogramma te annuleren.
Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is voordat u een
nieuw afwasprogramma start.
Einde van het afwasprogramma
Wanneer het afwasprogramma is voltooid, weerklinkt er met tussenpozen een geluidssignaal en wordt er een bericht op het display weergegeven.
1. Schakel het apparaat uit.
2. Open de deur van het apparaat.
3. Laat de deur van het apparaat een paar minuten op een kier staan, voor betere droogresultaten.
Verwijder de voorwerpen uit de manden.
• Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. Hete borden zijn gevoelig voor beschadigingen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit.
• Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat. Roestvrij staal koelt
sneller af dan borden.
Onderhoud en reiniging
21
ONDERHOUD EN REINIGING
De filters verwijderen en reinigen
Vuile filters verminderen de wasresultaten.
Hoewel deze filters maar weinig onderhoud vergen, kunt u de filters het beste regelmatig
controleren en zo nodig reinigen.
1. Draai het filter (A) tegen de klok in (linksom) en verwijder het uit filter (B).
B
A
2. Filter (A) heeft twee delen. Haal de twee
delen uit elkaar om het filter te demonteren.
3. Maak de onderdelen schoon onder stromend water.
4. Plaats de twee delen van filter (A) tegen
elkaar en druk ze samen. Zorg ervoor dat
ze goed worden gemonteerd.
5. Verwijder filter (B).
6. Maak filter (B) schoon onder stromend
water.
7. Zet filter (B) op de oorspronkelijke plaats
terug. Zorg ervoor dat het filter goed
wordt gemonteerd in de twee geleiders
(C).
8. Zet filter (A) in filter (B) op zijn plaats.
Draai filter (A) met de klok mee (rechtsom)
totdat het filter wordt vergrendeld.
De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
C
22
Problemen oplossen
Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met
een smal en puntig voorwerp.
De buitenoppervlakken reinigen
Reinig de buitenoppervlakken van het apparaat en het bedieningspaneel met een vochtige
zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen (bijv. aceton).
PROBLEMEN OPLOSSEN
Het apparaat start niet of stopt tijdens de werking.
Probeer het probleem op te lossen. Raadpleeg de aanwijzingen in de tabel.
Bij sommige storingen wordt op het display een bericht weergegeven en klinkt er met
tussenpozen een geluidssignaal.
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit voordat u de controles uitvoert.
Storing
Het apparaat wordt niet gevuld
met water.
Het apparaat pompt geen water weg.
Mogelijke oorzaak
Maak de waterkraan schoon.
De waterdruk is te laag.
Neem contact op met de waterleidingsmaatschappij.
De waterkraan is dicht.
Draai de waterkraan open.
Het filter in de wateraanvoerslang is verstopt.
Maak het filter schoon.
De aansluiting van de wateraanvoerslang is niet correct.
Zorg dat de aansluiting altijd
correct is.
De watertoevoerslang is beschadigd.
Verzeker u ervan dat de watertoevoerslang niet is beschadigd.
De gootsteenafvoer is geblokkeerd.
Ontstop de gootsteenafvoer.
De aansluiting van de waterafvoerslang is niet correct.
Zorg dat de aansluiting altijd
correct is.
De waterafvoerslang is beschadigd.
Verzeker u ervan dat de waterafvoerslang niet is beschadigd.
Anti-overstromingsinrichting
werkt.
Het afwasprogramma start
niet.
Mogelijke oplossing
De waterkraan is verstopt of
aangezet met kalkaanslag.
Draai de waterkraan dicht en
neem contact op met de service-afdeling.
De deur van het apparaat is
open. Er wordt een bericht op
het display weergegeven.
Sluit de deur van het apparaat.
Problemen oplossen
Storing
Mogelijke oorzaak
23
Mogelijke oplossing
U hebt niet op de start-aanraaktoets gedrukt.
Druk op de start-aanraaktoets.
De stekker zit niet in het stopcontact.
Sluit de stekker aan.
De zekering in de zekeringkast
van de woning is doorgebrand.
Vervang de zekering.
De uitgestelde start is ingesteld.
Annuleer de uitgestelde start.
Als het aftelproces is voltooid,
wordt het afwasprogramma
automatisch gestart.
Schakel het apparaat na de controle in. Het programma gaat verder vanaf het punt waar
het werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt, neem dan contact op met onze service-afdeling.
Als het display andere storingsberichten weergeeft, neemt u contact op met onze serviceafdeling.
De benodigde informatie voor de service-afdeling staat op het typeplaatje.
Leg deze informatie vast.
– Model (MOD.) ........................................................
– Productnummer (PNC) ..........................................
– Serienummer (S.N.) ..............................................
De afwas- en droogresultaten zijn niet bevredigend
Probleem
De borden zijn niet schoon.
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Het afwasprogramma is niet
geschikt voor het type lading
en de mate van vervuiling.
Zorg ervoor dat het afwasprogramma geschikt is voor het
type lading en de mate van
vervuiling.
U heeft de items niet goed in
de mandjes geplaatst. Het water heeft niet alle oppervlakken
aangeraakt.
Plaats de items correct in de
mandjes.
De sproeiarmen konden niet
vrij draaien. Onjuiste positie
van de items in de mandjes.
Controleer of een verkeerde
plaatsing van de items geen
blokkering van de sproeiarmen
veroorzaakt.
De filters zijn vuil of niet juist
gemonteerd en geplaatst.
Zorg ervoor dat de filters
schoon zijn en op de juiste manier zijn gemonteerd en geïnstalleerd.
Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
Zorg voor voldoende afwasmiddel.
24
Technische gegevens
Probleem
Er zitten kalkresten op de borden.
De glazen en borden vertonen
strepen, witachtige vlekken of
een blauwzweem.
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Het zoutreservoir is leeg.
Vul het zoutreservoir met zout
voor afwasmachines.
Verkeerde instelling van niveau
waterontharder.
Stel de waterontharder in op
het correcte niveau.
De dop van het zoutreservoir is
niet goed gesloten.
Zorg ervoor dat de dop van het
zoutreservoir goed gesloten is.
Er wordt teveel glansmiddel
gebruikt.
Verminder de hoeveelheid
glansmiddel.
Opgedroogde waterdruppels op Er wordt te weinig glansmiddel
de glazen en de borden.
gebruikt.
Verhoog de hoeveelheid glansmiddel.
Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn.
Gebruik een ander merk afwasmiddel.
Het serviesgoed is nat.
Het afwasprogramma bevatte
geen droogfase of een kortere
droogfase.
Laat de deur een paar minuten
op een kier staan voor betere
droogresultaten.
Het serviesgoed is nat en mat.
Het glansmiddeldoseerbakje is
leeg.
Vul het glansmiddeldoseerbakje
met glansmiddel.
De multitabfunctie is ingescha- Schakel het glansmiddeldoseerkeld (deze functie schakelt het bakje in.
glansmiddeldoseerbakje automatisch uit).
Het glansmiddeldoseerbakje inschakelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Open de menu-optie.
Ga naar Instellingen .
Druk op de OK-aanraaktoets om het submenu te openen.
Ga naar Glansmiddel en activeer het glansmiddeldoseerbakje.
Druk op de OK-aanraaktoets.
Druk op de Enter-aanraaktoets om de menu-optie te sluiten.
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmeting
Leidingwaterdruk
Watertoevoer 1)
Breedte
596 mm
Hoogte
850 mm
Diepte
625 mm
Minimaal
0.5 bar (0.05 MPa)
Maximaal
8 bar (0,8 MPa)
Koud water of warm water
maximaal 60 °C
Milieubescherming
Capaciteit
Couverts
25
12
1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje op de binnenrand van de
deur van het apparaat.
Gebruik een heet watervoorziening om het energieverbruik te verminderen, als het hete
water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. zonne- of fotovoltaïsche panelen en wind).
MILIEUBESCHERMING
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.
MONTAGE
Plaatsing onder een aanrecht
Zet het apparaat naast een waterkraan en een afvoer.
Verwijder het werkblad van de afwasmachine om het onder een aanrecht of een keukenwerkblad te installeren.
Zorg ervoor dat de afmetingen van de opening
overeenkomen met de afmetingen in de afbeelding.
26
Montage
Het werkblad van het apparaat verwijderen
1. Verwijder de achterste schroeven (1).
2. Trek het werkblad van de achterkant van
het apparaat (2).
3. Til het werkblad op en haal het uit de
voorste gleuven (3).
4. Gebruik de afstelbare voetjes om het apparaat waterpas te zetten.
5. Installeer het apparaat onder het werkblad
van de keuken. De waterslangen tijdens de
installatie niet pletten of buigen.
Het niveau van het apparaat afstellen
Zorg ervoor dat het apparaat waterpas staat, zodat de deur goed kan sluiten en afgedicht
is.
Als het apparaat niet goed waterpas staat, raakt de deur de zijkanten van het keukenkastje.
Gebruik de instelbare voetjes om het apparaat waterpas te zetten.
Aansluiting waterafvoerslang
max 400 cm
Sluit de waterafvoerslang aan op:
• een sifon en maak deze vast onder het werkoppervlak. Hiermee wordt voorkomen dat het
gootsteenwater terug de machine in loopt.
• Een standpijp met ventilatieopening. De binmax 85 cm
nendiameter moet minimaal 4 cm zijn.
Verwijder de gootsteendop als het apparaat
water afvoert om te voorkomen dat het water
min 40 cm
terug in de machine loopt.
Het verlengstuk voor de afvoerslang mag niet
langer zijn dan 2 meter. De binnendiameter
mag niet kleiner zijn dan de diameter van de
slang.
Montage
Verwijder het kunststofmembraan (A) als u de waterafvoerslang op een sifon onder de gootsteen
aansluit. Als u het membraan niet verwijdert, kunnen voedselresten een verstopping in de slang
veroorzaken.
Een beveiliging voorkomt dat het vuile water terugloopt naar het apparaat. Als uw gootsteenafvoer is voorzien van een geïntegreerde terugslagklep kan dit een goede waterafvoer van uw afwasmachine in de weg staan. Verwijder de terugslagklep.
27
28
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons créé
pour vous offrir la meilleure performance pour une
longue durée, avec des technologies innovantes qui vous
simplifient la vie - autant de caractéristiques que vous ne
trouverez pas sûrement pas sur d'autres appareils.
Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice
afin d'utiliser au mieux votre appareil.
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce
qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent
parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires
conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus
élevés qui soient, des articles de cuisine spécialisés aux
range-couverts, des porte-bouteilles aux sacs à linge
délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg-electrolux.com/shop
Sommaire
29
SOMMAIRE
30
34
34
38
38
40
40
41
42
44
45
47
48
50
51
51
Consignes de sécurité
Description de l'appareil
Bandeau de commande
Utilisation de l'appareil
Réglage de l'adoucisseur d'eau
Utilisation du sel régénérant
Utilisation du produit de lavage et
du liquide de rinçage
Fonction "Tout en 1"
Rangement des couverts et de la
vaisselle
Programmes de lavage
Sélection et départ d'un
programme de lavage
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de
fonctionnement
Caractéristiques techniques
En matière de protection de
l'environnement
Installation
Les symboles suivants sont utilisés dans ce
manuel:
Informations importantes pour votre sécurité
et pour éviter d’abîmer l’appareil.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications
30
Consignes de sécurité
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lire attentivement cette notice d'utilisation avant l'installation et l'utilisation de l'appareil :
• Pour votre sécurité et la sécurité de votre appareil.
• Pour protéger l'environnement.
• Pour le bon fonctionnement de l’appareil.
Conservez cette notice d'utilisation avec l'appareil. Si vous déménagez ou si l'appareil est
cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaise installation ou utilisation.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné aux enfants et aux personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent
d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance, ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans
danger.
• Ne laissez jamais les emballages à la portée des enfants. Risque d'asphyxie ou de blessure.
• Conservez tous les produits de lavage dans un endroit sûr. Ne laissez pas les enfants toucher les produits de lavage.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l’appareil lorsque la porte est ouverte.
Consignes générales de sécurité
• Ne modifiez jamais les caractéristiques de cet appareil. Vous risqueriez de vous blesser et
d'endommager l'appareil.
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle peuvent occasionner des brûlures chimiques au
niveau des yeux, de la bouche et de la gorge. Respectez les instructions de sécurité du
fabricant des produits.
• L'eau de votre lave-vaisselle n'est pas potable. Des résidus de produits de lavage peuvent
subsister dans votre lave-vaisselle.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans supervision. Vous éviterez ainsi les blessures et les chutes sur une porte ouverte.
• Ne montez pas ou ne vous asseyez pas sur la porte ouverte de votre appareil.
Utilisation de l'appareil
• Cet appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez jamais à d'autres
fins, pour éviter les dommages corporels et les dégâts matériels.
• Ce lave-vaisselle est conçu pour laver la vaisselle et les ustensiles pouvant être lavés en
machine.
• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables
à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil. Risque d'explosion ou d'incendie.
• Les couteaux et autres ustensiles pointus ou tranchants doivent être placés dans le panier à couverts avec la pointe vers le bas, ou placez-les en position horizontale dans le
Consignes de sécurité
•
•
•
•
•
•
•
31
panier supérieur ou dans le panier à couteaux (tous les modèles ne sont pas équipés d'un
panier à couteaux).
N'utilisez que des produits (sel, produit de lavage, liquide de rinçage) spécifiques pour
lave-vaisselle.
Tout autre type de sel non spécialement étudié pour être utilisé dans un lave-vaisselle, en
particulier le sel de cuisine, peut endommager l'adoucisseur d'eau.
Approvisionnez en sel juste avant de démarrer un programme de lavage. Les restes de sel
dans l'appareil peuvent provoquer de la corrosion ou perforer la cuve de l'appareil.
Ne remplissez jamais le distributeur de liquide de rinçage avec d'autres produits (agent
de nettoyage pour lave-vaisselle, produit de lavage liquide). Vous risqueriez d'endommager l'appareil.
Assurez-vous que les bras d'aspersion tournent librement avant de lancer le programme
de lavage.
De la vapeur chaude peut s'échapper de l'appareil si vous ouvrez la porte pendant le déroulement d'un programme de lavage. Risque de brûlures cutanées.
N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil avant la fin du programme de lavage.
Entretien et nettoyage
• Avant de nettoyer l'appareil, arrêtez-le et débranchez-le du secteur.
• N'utilisez pas de produits inflammables ou corrosifs.
• N’utilisez pas l'appareil sans les filtres. Contrôlez que les filtres sont correctement installés. Si les filtres ne sont pas correctement installés, les performances de lavage pourraient
être compromises et l'appareil endommagé.
• Ne projetez pas d'eau ou de vapeur sur l'appareil pour son nettoyage. Cela créerait un
risque de choc électrique et pourrait endommager l'appareil.
Installation
• Vérifiez que l'appareil n'a subi aucun dommage au cours du transport. Ne branchez jamais un appareil endommagé. Si l'appareil est endommagé, contactez votre magasin
vendeur.
• Retirez tous les emballages avant la première utilisation.
• Seul un professionnel qualifié doit effectuer l'installation, le raccordement électrique et
hydraulique, la mise en service et la maintenance de l'appareil. Vous éviterez ainsi des
risques mobiliers, immobiliers et corporels.
• Pendant l'installation et avant toute intervention sur le lave-vaisselle, il est nécessaire de
débrancher l'appareil.
• Les parois de votre lave-vaisselle ne doivent jamais être percées pour éviter d'endommager les composants hydrauliques et électriques.
Précautions contre le gel
• N'installez pas l'appareil dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0
°C.
• Le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de dommages dus au gel.
32
Consignes de sécurité
Tuyau d’arrivée d’eau
• Utilisez des tuyaux neufs pour raccorder l'appareil à l'arrivée d'eau. N’utilisez pas de
tuyaux usagés.
• Ne raccordez pas l’appareil à des conduites neuves ou qui n’ont pas été utilisées depuis
longtemps. Laissez couler l’eau pendant quelques minutes avant de brancher le tuyau
d’arrivée d’eau.
• Veillez à ne pas écraser ou endommager les tuyaux d'eau lorsque vous installez l'appareil.
• Assurez-vous que tous les raccords de tuyaux d’eau sont bien serrés afin d’éviter les fuites.
• Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, vérifiez que les tuyaux ne fuient pas.
• Le tuyau d'arrivée est à double paroi et comporte un câble d'alimentation intérieur ainsi
qu'une soupape de sécurité. Le tuyau d'arrivée d'eau est sous pression uniquement lorsque l'eau s'écoule Si le tuyau d'arrivée d'eau fuit, la soupape de sécurité coupe automatiquement l'eau.
– Faites attention au moment de raccorder le tuyau d'arrivée d'eau :
– N'immergez pas le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sécurité dans l'eau.
– Si le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sécurité est endommagé, débranchez
immédiatement la prise secteur.
– Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur pour remplacer le tuyau
d'arrivée d'eau avec soupape de sécurité.
AVERTISSEMENT
Tension dangereuse
Raccordement électrique
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à
celles de votre réseau.
• Utilisez toujours une prise correctement installée, protégée contre les chocs.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur ou d'une prise multiple.
Risque d'incendie.
• Ne remplacez et ne modifiez jamais le câble d'alimentation. Contactez votre service
après-vente.
Consignes de sécurité
33
• Attention à ne pas écraser ou endommager la prise et le câble d'alimentation situés à
l'arrière de l'appareil.
• Assurez-vous que la prise principale est accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Détachez, pour ce faire, la fiche de la prise secteur.
Éclairage interne
Ce lave-vaisselle est doté d'un éclairage intérieur qui s'allume lors de l'ouverture de la porte
et s'éteint lors de la fermeture de celle-ci.
AVERTISSEMENT
Rayonnement visible, ne fixez pas le faisceau.
LED de classe 2 conforme à la norme IEC 60825-1 : 1993 + A1:1997 + A2:2001.
Longueur d’émission d’onde : 450 nm
Puissance maximale émise : 548 μW
Pour remplacer l'éclairage intérieur, contactez votre service après-vente.
Débranchez l'appareil électriquement avant de remplacer l'éclairage intérieur.
Service après-vente
• Toute intervention ou réparation sur votre appareil doit uniquement être effectuée par
une personne qualifiée. Contactez votre service après-vente.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
Pour mettre l'appareil au rebut
• Pour éviter tout risque corporel ou matériel :
– Débranchez l'appareil.
– Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
– Retirez le loquet de la porte. Ceci évite d'enfermer un enfant ou un animal dans l'appareil par accident. Risque d'asphyxie.
– Mettez l'appareil au rebut dans un centre local agréé.
AVERTISSEMENT
Les produits de lavage pour lave-vaisselle sont dangereux et peuvent être corrosifs !
• En cas d'accident impliquant ces produits, contactez immédiatement un médecin.
• En cas d'ingestion du produit, contactez immédiatement un médecin.
• En cas de projection de produit de lavage dans les yeux, contactez immédiatement un
médecin et rincez abondamment à l'eau.
• Conservez les produits de lavage pour lave-vaisselle dans un endroit sûr et hors de portée
des enfants.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte quand celui-ci contient du produit de lavage.
• Remplissez le distributeur de produit de lavage juste avant de démarrer un programme
de lavage.
34
Description de l'appareil
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
11
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8
7
6
Panier supérieur
Sélecteur de dureté de l'eau
Réservoir à sel régénérant
Distributeur de produit de lavage
Distributeur de liquide de rinçage
Plaque signalétique
Filtres
Bras d'aspersion inférieur
Bras d'aspersion supérieur
Bras d'aspersion supérieur
Plan de travail
BANDEAU DE COMMANDE
Une série de messages et de signaux sonores vous guideront lors de l'utilisation de l'appareil.
Bandeau de commande
35
1
2
4
3
6 5
8 7
1
2
3
4
5
6
7
8
Touche Marche/Arrêt
Touche menu (haut)
Affichage
Touche retour
Touche départ
Touche OK
Touche menu (bas)
Touche affichage
Touche Marche/Arrêt
Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver l’appareil.
La fonction Auto Off met à l'arrêt automatiquement l'appareil au bout de 10 minutes dès la
fin du programme de lavage. Cela permet de diminuer la consommation d'énergie.
Affichage
A
B
C
L'affichage se compose de trois zones. Pour activer une zone, appuyez sur la touche affichage jusqu'à ce que le bord de la zone s'allume.
Zone de programmes (A)
Cette zone affiche le menu avec les programmes de lavage, ainsi que la durée de chaque
programme. Pour régler le programme de lavage, reportez-vous aux « Programmes de lavage ».
1. Appuyez sur la touche affichage pour aller dans cette zone.
2. Appuyez sur l'une des touches menu. L'affichage indique :
• Le menu avec les programmes de lavage
• La durée de chaque programme
3. Pour sélectionner un programme de lavage, appuyez sur l'une des touches menu.
36
Bandeau de commande
4. Appuyez sur la touche OK. L'affichage se compose de trois zones :
• La zone (A) indique le programme de lavage et la durée du programme.
• La zone (B) indique l'heure de fin du programme de lavage.
Zone Fin de cycle (B)
Vous pouvez différer de 1 à 24 heures le départ du programme de lavage.
1. Appuyez sur la touche affichage pour accéder à cette zone.
2. Pour sélectionner le nombre d'heures correspondant au départ différé, appuyez sur
l'une des touches menu.
• La partie supérieure de la zone indique le début du départ différé.
• La partie inférieure de la zone indique l'heure de fin du programme de lavage.
3. Appuyez sur la touche OK.
4. Pour fermer l'option menu et retourner à la zone (A), appuyez sur la touche retour.
Zone Options (C)
1.
2.
3.
4.
Appuyez sur la touche affichage pour accéder à cette zone.
Pour faire défiler l'option menu, appuyez sur l'une des touches menu.
Pour sélectionner une fonction ou ouvrir le sous-menu, appuyez sur la touche OK.
Pour fermer l'option menu et retourner à la zone (A), appuyez sur la touche retour.
Option menu
Menu
Sous-menu
Description de la fonction
Multitab
On
Off
Si vous utilisez des pastilles de
détergent multifonctions (« 3
en 1 », « 4 en 1 » « 5 en 1 »,
etc.), utilisez la fonction « Multitab ». Reportez-vous au chapitre « Fonction Multitab ».
Extra hygiene
On
Off
Cette fonction offre de meilleurs résultats en termes d'hygiène. Au cours de la phase de
rinçage, la température est
maintenue à 70 °C pendant 10
à 14 minutes.
ProBoost
On
Off
Cette fonction augmente la
pression de l'eau de 40 %. Cette fonction offre de meilleurs
résultats de lavage lorsque la
vaisselle est très sale.
Réglages
Langue Français
Vous pouvez sélectionner la
langue d'affichage des messages.
(Différentes langues sont disponibles).
Bandeau de commande
Menu
Sous-menu
Description de la fonction
Volume sonore
On
Off
(5 niveaux sont disponibles).
Vous pouvez régler le volume
de tous les signaux sonores.
Niveau 0 = volume désactivé.
Réglage d'usine : 5.
Heure
Vous pouvez régler l'heure.
Luminosité
Vous pouvez modifier l'intensité de l'affichage.
Réglage d'usine : 10.
(10 niveaux sont disponibles).
Contraste
(10 niveaux sont disponibles).
Vous pouvez modifier le contraste de l'affichage.
Réglage d'usine : 6.
Réinitialisation réglages
Vous pouvez revenir aux réglages d'usine de l'appareil.
Dureté eau
Vous pouvez régler le niveau de
l'adoucisseur d'eau. Reportezvous au chapitre « Réglage de
l'adoucisseur d'eau ».
Réglage d'usine : 5.
(10 niveaux sont disponibles).
Guide de lavage
37
Produit Rincage
On
Off
Vous pouvez activer le distributeur de produit rincage. Cette
fonction n'est disponible
qu'avec la fonction « Multitab »
activée.
Retour
Permet de revenir à l'option
menu.
Guide des programmes
L'affichage indique des informations sur les programmes de
lavage.
Guide des options
L'affichage indique des informations sur les fonctions.
Mode démo
On
Off
Vous pouvez simuler un programme de lavage. Reportezvous à la section Mode démo .
Réglage d'usine : Off .
Retour
Permet de revenir à l'option
menu.
Mode démo
1. Accédez à l'option menu.
2. Accédez au Guide de lavage .
3. Pour ouvrir le sous-menu, appuyez sur la touche OK.
38
Utilisation de l'appareil
4. Accédez au Mode démo et activez la fonction.
5. Appuyez sur la touche affichage.
• L'affichage se compose de trois zones (A), (B) et (C).
• Le coin supérieur gauche de l'affichage indique DEMO. La fonction est activée.
Pour faire fonctionner l'appareil, désactivez la fonction.
UTILISATION DE L'APPAREIL
Première activation de l'appareil
1. Activez l'appareil.
2. L'affichage indique la langue par défaut : Language English.
• Appuyez sur la touche OK pour confirmer la langue par défaut
• Appuyez sur l'une des touches menu pour sélectionner une langue différente et appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. L'affichage indique le message relatif à la durée.
4. Appuyez sur l'une des touches menu pour régler la durée.
5. Appuyez sur la touche OK.
6. L'affichage passe à la zone Programmes .
Utilisation
1. Vérifiez si le réglage de dureté de l'adoucisseur d'eau correspond à la dureté de l'eau de
votre région. Sinon, ajustez le niveau de l'adoucisseur d'eau.
2. Remplissez le réservoir de sel régénérant avec du sel spécial pour lave-vaisselle.
3. Remplissez le distributeur de produit rincage.
4. Rangez les couverts et la vaisselle dans le lave-vaisselle.
5. Sélectionnez le programme de lavage en fonction de la charge et du degré de salissure.
6. Remplissez le réservoir avec la quantité nécessaire de produit de lavage.
7. Démarrez le programme de lavage.
Si vous utilisez des pastilles de détergent multifonctions (« 3 en 1 », « 4 en 1 » « 5 en 1 »,
etc.), utilisez la fonction « Multitab ». Reportez-vous au chapitre « Fonction Multitab ».
RÉGLAGE DE L'ADOUCISSEUR D'EAU
Le lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur d'eau conçu pour éliminer les minéraux et les
sels de l'eau d'alimentation. Ces minéraux et sels peuvent endommager l'appareil.
Réglez le niveau de l'adoucisseur d'eau s'il ne correspond pas à la dureté de l'eau de votre
région.
Contactez votre compagnie des eaux pour connaître la dureté de l'eau de votre région.
Réglage de l'adoucisseur d'eau
39
Réglage de la dureté
de l'eau
Dureté eau
Degrés allemands
(dH°)
Degrés français
(°TH)
mmol/l
Degrés Clarke
manuel
électronique
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Réglage d'usine
2) Ne pas utiliser de sel à ce niveau.
L’adoucisseur d’eau doit être réglé manuellement et électroniquement.
Réglage manuel
Tournez le sélecteur de dureté de l'eau sur 1 ou 2
(reportez-vous au tableau).
Réglage électronique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ouvrez l'option menu.
Accédez à la rubrique Réglages .
Pour ouvrir le sous-menu, appuyez sur la touche OK.
Accédez à la rubrique Dureté eau .
Appuyez sur la touche OK.
Réglez le niveau de l'adoucisseur d'eau.
Appuyez sur la touche OK.
Appuyez sur la touche retour pour fermer l'option menu.
40
Utilisation du sel régénérant
UTILISATION DU SEL RÉGÉNÉRANT
Pour remplir le réservoir de sel
1. Dévissez le bouchon du réservoir à sel régénérant en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Versez 1 litre d'eau à l'intérieur du réservoir (uniquement lorsque vous remplissez
le réservoir pour la première fois).
3. Versez le sel à l'aide de l'entonnoir jusqu'à
ce que le réservoir soit rempli.
4. Éliminez toute trace de sel autour de l'ouverture du réservoir de sel régénérant.
5. Remettez le bouchon en place et serrez-le
en le tournant dans le sens des aiguilles
d'une montre pour fermer le réservoir de sel régénérant.
Lorsqu'il est nécessaire de remplir le réservoir de sel, le message suivant s'affiche : Il ne s'affiche pas lorsqu'un programme de lavage est en cours.
L'affichage peut continuer à indiquer le message pendant plusieurs heures après le remplissage du réservoir à sel. Ceci n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.
Il est normal que de l'eau s'écoule du réservoir lorsque vous le remplissez de sel.
UTILISATION DU PRODUIT DE LAVAGE ET DU LIQUIDE DE RINÇAGE
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
Utilisation du produit de lavage
Afin de préserver l'environnement, n'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage.
Respectez les recommandations fournies par le fabricant du produit de lavage qui figurent
sur l'emballage du produit.
Fonction "Tout en 1"
41
Pour remplir le réservoir de produit de lavage :
1. Appuyez sur la touche de déverrouillage 2 afin d'ouvrir le couvercle 7 du réservoir du
produit de lavage.
2. Introduisez le produit de lavage dans le réservoir 1 .
3. Si le programme de lavage comporte une phase de prélavage, versez une petite quantité de produit de lavage à l'intérieur de la porte de l'appareil.
4. Si vous utilisez des pastilles de détergent, placez-les dans le distributeur 1 .
5. Fermez le réservoir du produit de lavage. Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit
verrouillé.
Utilisez des programmes de lavage longs quand vous utilisez des pastilles de détergent. En
effet, elles ne se dissolvent pas entièrement pendant les programmes courts et peuvent
donner de mauvais résultats.
Utilisation du produit rincage
Le liquide de rinçage assure un rinçage optimal et un séchage sans taches ni striures.
Le distributeur de liquide de rinçage libère automatiquement le liquide de rinçage durant la
dernière phase de rinçage.
Pour remplir le distributeur de liquide de rinçage, procédez comme suit :
1. Appuyez sur le bouton de dégagement 6 pour ouvrir le couvercle 5 du distributeur
de liquide de rinçage.
2. Remplissez le distributeur 3 de liquide de rinçage. Le repère « max. » indique le niveau
maximum.
3. Essuyez tout débordement de liquide de rinçage à l'aide de papier absorbant, afin d'éviter une formation excessive de mousse lors du lavage.
4. Vérifiez que le couvercle est fermé après chaque remplissage. Appuyez sur le couvercle
jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.
Lorsqu'il est nécessaire de remplir le distributeur de liquide de rinçage, le message suivant
s'affiche : Il ne s'affiche pas lorsqu'un programme de lavage est en cours.
Réglez le dosage du liquide de rinçage
Réglage d'usine : position 3.
Vous pouvez régler le dosage du liquide de rinçage entre 1 (minimum) et 4 (maximum).
Tournez le sélecteur de liquide de rinçage 4 afin d'augmenter ou diminuer le dosage.
FONCTION "TOUT EN 1"
La fonction « Multitab» utilise les pastilles de détergent multifonctions.
Ces produits combinent les fonctions de produit de lavage, de liquide de rinçage et de sel
régénérant. Certains types de pastilles contiennent d'autres agents.
Assurez-vous que ces pastilles conviennent à la dureté de l'eau de votre région (référezvous aux instructions figurant sur l'emballage des produits).
La fonction « Multitab » désactive le débit du liquide de rinçage et du sel.
La fonction « Multitab » désactive le message lié au débit du liquide de rinçage et au sel.
42
Rangement des couverts et de la vaisselle
La durée du programme peut augmenter si vous utilisez la fonction « Multitab ».
Activez ou désactivez la fonction « Multitab» avant de lancer un programme de lavage. Vous
ne pouvez pas activer ou désactiver la fonction en cours de programme.
Pour activer la fonction « Multitab»
1. Ouvrez l'option menu.
2. Accédez à la rubrique Multitab et activez la fonction « Multitab».
• La fonction « Multitab» une fois sélectionnée reste allumée sauf si vous la désactivez.
3. Appuyez sur la touche OK.
4. Appuyez sur la touche retour pour fermer l'option menu.
Pour désactiver la fonction « Multitab » et utiliser le produit de lavage, le sel régénérant et le liquide
de rinçage séparément
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ouvrez l'option menu.
Accédez à la rubrique Multitab et désactivez la fonction « Multitab».
Appuyez sur la touche OK.
Appuyez sur la touche retour pour fermer l'option menu.
Approvisionnez de nouveau le réservoir de sel et le distributeur de liquide de rinçage.
Réglez la position maximale du degré de dureté de l'eau.
Démarrez un programme de lavage sans vaisselle.
Une fois le programme de lavage terminé, réglez l'adoucisseur d'eau en fonction de la
dureté de l'eau de votre région.
9. Ajustez la quantité de liquide de rinçage.
RANGEMENT DES COUVERTS ET DE LA VAISSELLE
Reportez-vous à la brochure « Exemples de charges ProClean ».
Conseils et astuces
• Les éponges, les chiffons de nettoyage et tout autre objet absorbant l'eau ne doivent pas
être lavés au lave-vaisselle.
• Enlevez tous les restes d'aliments.
• Laissez tremper les casseroles au fond desquelles adhèrent des restes d'aliments brûlés ou
attachés.
• Chargez les articles creux, tels que tasses, verres, casseroles, etc. en les retournant,
• de manière à ce que l'eau ne s'accumule pas dans le creux ou dans un fond bombé.
• La vaisselle et les couverts ne doivent pas être insérés les uns dans les autres ou se chevaucher.
• Pour éviter que les verres ne se brisent, évitez qu'ils se touchent.
• Placez les petites pièces dans le panier à couverts.
• Intercalez les cuillères aux autres couverts, afin d'éviter qu'elles ne s'emboîtent.
Rangement des couverts et de la vaisselle
43
• Lorsque vous placez des articles dans les paniers, veillez à ce que l'eau puisse accéder à
toutes les surfaces.
• Placez les objets légers dans le panier supérieur. Disposez-les de façon à ce qu'ils ne puissent pas se retourner.
• La vaisselle en plastique et les poêles en matériau antiadhésif tendent à retenir les gouttes d'eau.
Supports pour verres à bière
Les éléments de maintien des verres à bière empêchent les verres de se retourner pendant le cycle
de lavage.
Si vous n'utilisez pas le support pour verres à bière,
rabattez-le vers le haut. Vous pouvez également le
retirer.
AVERTISSEMENT
Faites attention en retirant ou en installant le support.
Pour retirer les supports, suivez les instructions ci-dessous :
1. Désengagez les éléments qui maintiennent
en place les verres à bière et retirez-les.
2. Poussez le support vers l'arrière du panier
pour le retirer.
Pour réinsérer les supports, suivez les instructions ci-dessous :
1. Poussez le support vers l'avant du panier
pour l'installer.
2. Engagez les éléments de maintien des verres sur le support.
44
Programmes de lavage
PROGRAMMES DE LAVAGE
Programme
Niveau de salissure
Type de charge
Description du programme
Automatique 1)
Tout
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage à 45 °C ou 70 °C
Rinçages
Séchage
70° Pro
Très sale
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage 70 °C
Rinçages
Séchage
Extra silent 2)
Normalement
sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage 50 °C
Rinçages
Séchage
60° Rapide 3)
Légèrement sale
Vaisselle et couverts
Lavage 60 °C
Rinçage
50° Eco 4)
Normalement
sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage 50 °C
Rinçages
Séchage
50 Minutes
Légèrement sale
Vaisselle et couverts
Lavage 55 °C
Rinçages
ProZone 5)
Différents degrés Vaisselle, couverts,
de salissure
plats et casseroles
Prélavage
Lavage 70 °C
Rinçages
Séchage
45° Verre
Normalement ou Vaisselle délicate et
légèrement sale verres
Lavage 45 °C
Rinçages
Séchage
Prélavage
Ce programme permet de rincer les plats
rapidement. Cela empêche les restes de
nourriture de coller sur les plats et évite
les mauvaises odeurs.
N'utilisez pas de produit de lavage avec
ce programme.
Rinçage
1) Le lave-vaisselle détecte le degré de salissure et la quantité de vaisselle présente dans les paniers. Il ajuste
automatiquement la température et la quantité d'eau, la consommation d'énergie et la durée du programme..
2) Il s'agit du programme de lavage le plus silencieux. La pompe fonctionne à très faible vitesse pour atteindre une
réduction du niveau sonore. Le programme dure donc plus longtemps.
3) Ce programme vous permet de laver une charge de vaisselle légèrement sale. Il offre de bons résultats de lavage
en peu de temps.
4) Il s'agit du programme standard pour les instituts de tests. Ce programme vous permet d'utiliser le plus
efficacement votre consommation d'eau et d'énergie pour les plats et couverts avec un niveau normal de
salissure. Reportez-vous à la brochure fournie pour connaître les résultats des tests.
5) Ce programme vous permet de laver une charge de vaisselle de différents degrés de salissure. Placez la vaisselle
très sale dans le panier inférieur et la vaisselle normalement sale dans le panier supérieur. La pression de l'eau
Sélection et départ d'un programme de lavage
45
dans le panier inférieur est trois fois supérieure à celle du panier supérieur. La température de l'eau dans le
panier inférieur est 25 % plus élevée que dans le panier supérieur.
Fonctions
Programme
Extra hygiene
ProBoost
Automatique
Oui, avec impact.
Oui, sans impact
70° Pro
Oui, sans impact
Oui, avec impact.
Extra silent
Oui, sans impact
Oui, sans impact
60° Rapide
Oui, avec impact.
Oui, sans impact
50° Eco
Oui, avec impact.
Oui, sans impact
50 Minutes
Oui, avec impact.
Oui, sans impact
ProZone
Oui, sans impact
Oui, sans impact
45° Verre
Oui, sans impact
Oui, sans impact
Prélavage
Oui, sans impact
Oui, sans impact
Valeurs de consommation
Énergie (kWh)
Programme1)
Eau (litres)
Automatique
0,9 - 1,7
8 - 15
70° Pro
1,4 - 1,6
13 - 14
Extra silent
1,1 - 1,2
9 - 11
60° Rapide
0,8
9
50° Eco
0,9 - 1,0
9 - 11
50 Minutes
1,0 - 1,1
10 - 11
ProZone
1,3 - 1,5
14 - 15
45° Verre
0,8 - 0,9
11 - 12
Prélavage
0,1
4
1) L'affichage indique la durée du programme.
Ces valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la température de l'eau, des variations d'alimentation électrique et de la quantité de vaisselle.
SÉLECTION ET DÉPART D'UN PROGRAMME DE LAVAGE
Départ du programme de lavage
1.
2.
3.
4.
Fermez la porte de l'appareil.
Activez l'appareil.
Sélectionnez le programme de lavage et les fonctions.
Appuyez sur la touche départ. Le décompte du départ différé ou le programme de lavage démarre automatiquement.
46
Sélection et départ d'un programme de lavage
• L'appareil ne démarre pas automatiquement si le réservoir à sel et le distributeur de
liquide de rinçage sont vides. Les messages associés s'affichent. Appuyez de nouveau
sur la touche départ. Le décompte du départ différé ou le programme de lavage démarre.
• Lorsque le décompte est terminé, le programme de lavage démarre automatiquement.
L'ouverture de la porte de l'appareil interrompt le décompte du départ différé. Lorsque vous
refermez la porte, le décompte reprend là où il a été interrompu.
Annulation du départ différé
1. Appuyez sur la touche départ.
2. Suivez les indications de l'affichage pour annuler le départ différé.
3. Appuyez sur la touche départ. Le programme de lavage démarre automatiquement.
Interruption d'un programme de lavage
• Ouvrez la porte de l'appareil.
– Le programme de lavage s'arrête.
• Fermez la porte de l'appareil.
– Le programme de lavage reprend là où il a été interrompu.
Annulation du programme de lavage
Si le programme de lavage n'a pas encore démarré, vous pouvez changer la sélection.
Pour changer la sélection pendant que le programme de lavage est en cours, il est nécessaire d'annuler le programme.
1. Appuyez sur la touche départ.
2. Suivez les indications de l'affichage pour annuler le programme de lavage.
Avant de démarrer un nouveau programme de lavage, vérifiez qu'il y a du produit de lavage
dans le distributeur correspondant.
Fin du programme de lavage
Une fois le programme de lavage terminé, un signal sonore intermittent retentit et un message s'affiche.
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Ouvrez la porte de l'appareil.
3. Pour de meilleurs résultats de séchage, entrouvrez la porte de l'appareil pendant quelques minutes.
Retirez les articles des paniers
• Attendez que la vaisselle refroidisse avant de la retirer du lave-vaisselle. La vaisselle encore chaude est sensible aux chocs.
• Déchargez d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur.
• Les côtés et la porte de l'appareil peuvent être mouillés. L’acier inox refroidit plus rapidement que la vaisselle.
Entretien et nettoyage
47
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Pour retirer et nettoyer les filtres
Avec des filtres sales les résultats du lavage sont inférieurs.
Bien que ces filtres ne nécessitent pas beaucoup d'entretien, nous vous recommandons de
les vérifier à intervalles réguliers et, si besoin, de les nettoyer.
1. Pour retirer le filtre (A), tournez-le dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre et
retirez-le du filtre (B).
B
A
2. Le filtre (A) est constitué de 2 pièces. Pour
démonter le filtre, séparez-les.
3. Nettoyez soigneusement les filtres avec de
l’eau.
4. Rassemblez les 2 pièces du filtre (A) et
poussez. Vérifiez qu'elles s'emboîtent correctement.
5. Retirez le filtre (B).
6. Nettoyez soigneusement le filtre (B) avec
de l’eau.
7. Replacez le filtre (B) dans sa position initiale. Vérifiez qu'il est correctement placé
dans les deux guides (C).
8. Mettez les filtres (A) en place dans le (B).
Bloquez le filtre (A) en tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.
Pour nettoyer les bras d'aspersion
Ne retirez pas les bras d’aspersion.
C
48
En cas d'anomalie de fonctionnement
Si des résidus ont bouché les orifices des bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide d'un objet pointu.
Nettoyage des surfaces externes
Nettoyez les surfaces externes de l'appareil, de même que le bandeau de commandes, à l'aide d'un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement un peu d'eau savonneuse.
N'utilisez en aucun cas des substances abrasives, des tampons à récurer ou des solvants
(acétone).
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme.
Essayez d'abord de trouver une solution au problème. Reportez-vous aux indications contenues dans le tableau.
Pour certaines anomalies, un message s'affiche et un signal sonore intermittent retentit.
AVERTISSEMENT
Mettez l'appareil à l'arrêt avant de procéder aux vérifications.
Anomalie
L'appareil n'est pas approvisionné en eau.
L'appareil ne vidange pas.
Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché.
Cause possible
Solution possible
Le robinet d'arrivée d'eau est
obstrué ou incrusté de tartre.
Nettoyez le robinet d'arrivée
d'eau.
La pression d'eau est trop basse.
Contactez votre compagnie locale de distribution des eaux.
Le robinet d'arrivée d'eau est
fermé.
Ouvrez le robinet d'arrivée
d'eau.
Le filtre situé dans le tuyau
d'arrivée d'eau est bouché.
Nettoyez le filtre.
Le tuyau d'arrivée d'eau n'a pas
été raccordé correctement.
Vérifiez que le tuyau est bien
raccordé.
Le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé.
Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas endommagé.
Le robinet de l'évier est bouché. Nettoyez le robinet de l'évier.
Le tuyau de vidange n'a pas été
raccordé correctement.
Vérifiez que le tuyau est bien
raccordé.
Le tuyau de vidange est endommagé.
Assurez-vous que le tuyau de
vidange n'est pas endommagé.
Fermez le robinet d'eau et contactez votre service après-vente.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Anomalie
Cause possible
Le programme de lavage ne dé- La porte de l'appareil est oumarre pas.
verte. Un message s'affiche.
49
Solution possible
Fermez la porte de l'appareil.
Vous n'avez pas appuyé sur la
touche départ.
Appuyez sur la touche départ.
La fiche n'est pas branchée sur
la prise de courant.
Branchez l'appareil.
Un fusible a disjoncté dans la
boîte à fusibles de votre habitation.
Remplacez le fusible.
La fonction Départ différé est
sélectionnée.
Annulez le départ différé.
Lorsque le décompte est terminé, le programme de lavage
démarre automatiquement.
Après avoir effectué ces vérifications, mettez l'appareil en fonctionnement. Le programme
reprend là où il a été interrompu.
Si l'anomalie persiste, contactez le service après-vente.
Si d'autres messages d'anomalie s'affichent, contactez le service après-vente.
Les informations nécessaires pour le service après-vente figurent sur la plaque signalétique.
Notez ces informations.
– Modèle (MOD.) ........................................................
– Référence produit (PNC) ..........................................
– Numéro de série (S.N.) ..............................................
Les résultats de lavage et de séchage ne sont pas satisfaisants
Problème
La vaisselle n’est pas propre.
Cause possible
Solution possible
Vous n'avez pas sélectionné le Vérifiez que ce programme de
programme approprié pour ce lavage est approprié pour ce
type de vaisselle et de salissure. type de vaisselle et de salissure.
Vous n'avez pas placé les articles dans les paniers de façon à
ce que l'eau puisse accéder à
toutes les surfaces.
Placez les articles correctement
dans les paniers.
Les bras d’aspersion ne pouvaient pas tourner librement.
La vaisselle est mal positionnée
dans les paniers.
Vérifiez qu'une disposition incorrecte de la vaisselle ne bloque pas les bras d'aspersion.
Les filtres sont encrassés ou
mal montés et installés.
Assurez-vous que les filtres
sont propres et correctement
montés et installés.
50
Caractéristiques techniques
Problème
Traces de tartre sur la vaisselle.
Cause possible
Solution possible
Vous avez utilisé trop peu de
produit de lavage ou avez oublié d'approvisionner le distributeur de produit de lavage.
Vérifiez que la quantité de produit de lavage est suffisante.
Le réservoir de sel régénérant
est vide.
Remplissez le réservoir de sel
régénérant avec du sel spécial
pour lave-vaisselle.
Réglage incorrect du niveau de
l'adoucisseur d'eau.
Ajustez l'adoucisseur d'eau au
niveau correct.
Le bouchon du réservoir de sel
régénérant n'a pas été vissé
correctement.
Assurez-vous que le bouchon
du réservoir de sel est correctement fermé.
Les verres et la vaisselle présen- La quantité de liquide de rinça- Réduisez la quantité du liquide
tent des rayures, des taches
ge est trop élevée.
de rinçage.
blanches ou un film bleuâtre.
Traces de gouttes d'eau séchée
sur les verres et la vaisselle
La quantité de liquide de rinça- Augmentez la quantité du lige est trop basse.
quide de rinçage.
Il se peut que le produit de lavage soit en cause.
Utilisez une autre marque de
produit de lavage.
La vaisselle est mouillée.
Le programme de lavage choisi
n'avait pas de phase de séchage ou avait une phase de séchage courte.
Pour de meilleurs résultats de
séchage, entrouvrez la porte
pendant quelques minutes.
La vaisselle est mouillée et terne.
Le distributeur de liquide de
rinçage est vide.
Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
La fonction « Tout en 1 » est
activée (cette fonction désactive automatiquement le distributeur de liquide de rinçage).
Activez le distributeur de liquide de rinçage.
Pour activer le distributeur de produit rincage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ouvrez l'option menu.
Accédez à la rubrique Réglages .
Pour ouvrir le sous-menu, appuyez sur la touche OK.
Accédez à la rubrique Produit Rincage et activez le distributeur de liquide de rinçage.
Appuyez sur la touche OK.
Appuyez sur la touche retour pour fermer l'option menu.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur
596 mm
Hauteur
850 mm
En matière de protection de l'environnement
Profondeur
51
625 mm
Pression de l'eau d'alimentation Minimale
0,5 bars (0,05 MPa)
Maximale
8 bars (0,8 MPa)
Arrivée d'eau 1)
Eau froide ou eau chaude
maximum 60 °C
Capacité
Couverts
12
1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 po).
La plaque signalétique située sur le bord intérieur de la porte de l'appareil donne des informations sur le branchement électrique.
Si l'eau chaude est produite à partir de sources énergétiques alternatives plus respectueuses
de l'environnement (par ex. panneaux solaires ou photovoltaïques et énergie éolienne), utilisez un raccordement à l'eau chaude pour réduire la consommation énergétique.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.
INSTALLATION
Encastrement
Placez l’appareil à proximité d'un robinet d'arrivée d'eau et d'un dispositif d'évacuation
d'eau
Enlevez le dessus de l'appareil pour encastrer celui-ci sous un évier ou un plan de travail de
cuisine.
52
Installation
Vérifiez que les dimensions de la niche correspondent aux dimensions de l'illustration.
Pour enlever le plan de travail de l'appareil
1. Dévissez les vis situées à l'arrière (1).
2. Tirez le plan de travail par l'arrière (2).
3. Soulevez le plan de travail et dégagez-le
des emboîtements avant (3).
4. Desserrez ou serrez les pieds jusqu'à ce
que l'appareil soit à niveau.
5. Installez l'appareil sous le plan de travail
de la cuisine. Veillez à ne pas écraser ni
tordre les tuyaux d'eau au cours de l'installation.
Pour mettre l'appareil à niveau
Le niveau de l'appareil est correct lorsque la porte ferme parfaitement.
Si l'appareil n'est pas correctement à niveau, la porte entre en contact avec les deux côtés
du meuble.
Desserrez ou serrez les pieds jusqu'à ce que l'appareil soit parfaitement à niveau.
53
Raccordement du tuyau de vidange
max 400 cm
Raccordez le tuyau de vidange :
• Au robinet de sortie de l'évier et fixez-le sous le plan de travail. Cela empêche les eaux
usées de l'évier de repartir dans l'appareil.
• A une conduite fixe dotée d'une ventilation
max 85 cm
spéciale. Le diamètre intérieur ne doit pas
être inférieur à 4 cm.
Enlevez le bouchon d'évier lorsque l'appareil
min 40 cm
évacue l'eau pour empêcher tout reflux de l'eau
vers l'appareil.
La rallonge de tuyau ne doit pas dépasser
2 mètres. Son diamètre intérieur ne doit pas
être inférieur au diamètre du tuyau.
Lorsque vous raccordez le tuyau de vidange à un
embout du siphon sous l'évier, n'oubliez pas d'enlever toute la membrane en plastique (A). Si vous
oubliez d'enlever toute la membrane, les particules
d'aliments risquent de s'accumuler avec le temps
et de boucher l'embout du tuyau de vidange du
lave-vaisselle.
Un dispositif de sécurité empêche l'eau sale de retourner dans l'appareil. Si le robinet de votre évier
est doté d'un clapet de retenue, cela risque d'entraver la vidange correcte de l'appareil. Enlevez le clapet de retenue.
54
55
www.aeg-electrolux.com/shop
117939861-A-382010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising