Electrolux | ESF68070WR | User manual | Electrolux ESF68070WR Uživatelský manuál

Electrolux ESF68070WR Uživatelský manuál
návod k použití
instrukcja obsługi
návod na používanie
kullanma kılavuzu
Myčka nádobí
Zmywarka
Umývačka riadu
Bulaşık makinesi
ESF 68070
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com
OBSAH
Bezpečnostní informace
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Použití spotřebiče
Nastavení změkčovače vody
Použití soli do myčky
Použití mycího prostředku a leštidla
Funkce Multitab
Vkládání příborů a nádobí
2
5
5
8
9
9
10
11
11
Volba a spuštění mycího programu
Mycí programy
Čištění a údržba
Co dělat, když...
Technické údaje
Poznámky k ochraně životního prostředí
Instalace
12
13
14
15
17
17
18
Zmĕny vyhrazeny
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte
tento návod:
• Abyste ochránili svoji bezpečnost i svůj
majetek.
• Abyste pomáhali chránit životní prostředí.
• Abyste spotřebič správně používali.
Pokyny vždy uchovávejte spolu se spotřebičem i pro případ, že byste jej přestěhovali
nebo předali jiné osobě.
Výrobce nezodpovídá za škody způsobené
nesprávnou instalací či chybným používáním.
Bezpečnost dětí a osob se zdravotním
postižením
• Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby, včetně dětí, se zhoršenými fyzickými
a smyslovými schopnostmi, sníženými
mentálními funkcemi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí. Takové osoby mohou spotřebič používat jen pod dozorem
nebo vedením osob odpovědných za jejich bezpečnost.
• Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Hrozí nebezpečí udušení nebo zranění.
• Všechny mycí prostředky skladujte na
bezpečném místě. Nedovolte dětem, aby
se dotýkaly mycích prostředků.
• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se
k němu přibližovaly.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče. Hrozí nebezpečí úrazu nebo
poškození spotřebiče.
• Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce
mycího prostředku, aby nedošlo k popálení očí, úst nebo hrdla.
• Nepijte vodu ze spotřebiče. Mohou v ní
být zbytky mycího prostředku.
• Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená
bez dozoru. Zabráníte tak možným zraněním nebo tomu, že na otevřená dvířka
upadnete.
• Na otevřená dvířka myčky si nesedejte,
ani si na ně nestoupejte.
Použití
• Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, zabráníte tak zranění osob
nebo poškození majetku.
• Tento spotřebič používejte jen k mytí
nádobí určeného pro mytí v myčkách.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumisťujte hořlavé předměty
nebo předměty, které obsahují hořlavé
látky. Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
• Nože a další nástroje s ostrými špičkami
vkládejte do koše na příbory špičkou dolů. Můžete je také položit vodorovně do
horního koše nebo do koše na nože.
(Koš na nože mají jen některé modely.)
• Používejte pouze prostředky určené pro
myčky (mycí prostředek, sůl, leštidlo).
electrolux 3
• Druhy soli, které nejsou určené do myčky, mohou poškodit změkčovač vody.
• Před spuštěním mycího programu doplňte do spotřebiče sůl. Zbylá sůl může
ve spotřebiči způsobit korozi nebo díry ve
spodku spotřebiče.
• Nikdy dávkovač leštidla neplňte jinými
prostředky než leštidlem (např. čisticími
prostředky pro myčky, tekutými mycími
prostředky). Spotřebič by se mohl poškodit.
• Před spuštěním mycího programu zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.
• Pokud během probíhajícího mycího programu otevřete dvířka, může dojít k uvolnění horké páry. Hrozí nebezpečí popálení pokožky.
• Nádobí z myčky nevyjímejte, dokud se
nedokončí mycí program.
Čištění a údržba
• Před čištěním spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
• Nepoužívejte hořlavé prostředky nebo
prostředky, které mohou způsobit korozi.
• Nepoužívejte myčku bez filtrů. Zkontrolujte, zda jsou filtry správně umístěné. Nesprávná instalace filtrů má za následek
nedostatečné umytí nádobí a může myčku poškodit.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud
vody nebo páru. Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem nebo poškození
spotřebiče.
Instalace
• Přesvědčte se, že spotřebič není poškozený. Poškozený spotřebič neinstalujte a
nezapojujte do sítě a obraťte se na dodavatele.
• Před instalací a použitím spotřebiče odstraňte všechny obaly.
• Elektrické a instalatérské připojení nebo
instalaci spotřebiče smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba. Zabrání se tak nebezpečí poškození zařízení nebo zranění
osob.
• Při instalaci musí být síťová zástrčka vytažená ze zásuvky.
• Neprovrtávejte boční strany spotřebiče,
aby nedošlo k poškození hydraulických a
elektrických součástí.
Opatření proti vlivu mrazu
• Neinstalujte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0°C.
• Výrobce není odpovědný za škody způsobené mrazem.
Vodovodní přípojka
• Pro připojení spotřebiče k vodovodu použijte nové hadice. Nepoužívejte použité
hadice.
• Nepřipojujte spotřebič k novému potrubí
nebo k potrubí, které nebylo dlouho používané. Před připojením přívodní hadice
nechte vodu několik minut odtéct.
• Při instalaci spotřebiče dávejte pozor,
abyste hadice neskřípli nebo jinak nepoškodili.
• Přesvědčte se, zda jsou vodovodní spojení těsná, aby nedocházelo k úniku vody.
• Při prvním použití spotřebiče zkontrolujte,
zda nedochází k úniku vody ze spojů hadic.
• Přívodní hadice s dvojitým opláštěním je
vybavena bezpečnostním ventilem a
vnitřním síťovým kabelem. Přívodní hadice je pod tlakem pouze při průtoku vody.
Pokud přívodní hadice začne prosakovat,
bezpečnostní ventil přeruší průtok vody.
– Při připojení přívodní hadice buďte
opatrní:
– Přívodní hadici ani bezpečnostní ventil neponořujte do vody.
– Jestliže se přívodní hadice nebo bezpečnostní ventil poškodí, okamžitě
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
– Zavolejte pracovníka servisního
střediska, aby přívodní hadici vybavenou bezpečnostním ventilem vyměnil.
Upozornění Nebezpečné napětí.
4 electrolux
Připojení k elektrické síti
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku odolnou proti rázovému
proudu.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely. Hrozí nebezpečí požáru.
• Nevyměňujte ani neupravujte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko.
• Dávejte pozor, abyste zástrčku a síťový
kabel za spotřebičem neskřípli nebo jinak
nepoškodili.
• Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka
nadále dostupná.
• Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
Vnitřní osvětlení
Tato myčka je vybavena vnitřním osvětlením, které se rozsvítí při otevření dvířek a
zhasne při jejich zavření.
Upozornění Viditelné záření LED,
nedívejte se přímo do světelného
paprsku.
Jedná se o LED diodu TŘÍDY 2, která odpovídá IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 +
A2:2001.
Emisní vlnová délka: 450 nm
Maximální emitovaný výkon: 548 μW
Pokud je potřeba vnitřní osvětlení vyměnit, kontaktujte servisní středisko.
Před výměnou vnitřního osvětlení vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Servisní středisko
• Spotřebič může opravovat pouze kvalifikovaná osoba. Kontaktujte servisní
středisko.
• Použijte výhradně originální náhradní díly.
Vyřazení spotřebiče
• Aby nedošlo k úrazu nebo vzniku škod:
– Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
– Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
– Odstraňte dveřní západku. Tím zabráníte dětem či zvířatům, aby se zavřely
ve spotřebiči. Hrozí nebezpečí udušení.
– Spotřebič zlikvidujte ve sběrném dvoře
v místě vašeho bydliště.
Upozornění Mycí prostředky pro
myčky nádobí jsou nebezpečné a
mohou způsobit poleptání!
• Pokud dojde s těmito mycími
prostředky k nehodě, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
• Pokud se mycí prostředek dostane
do úst, vyhledejte ihned lékařskou
pomoc.
• Pokud se mycí prostředek dostane
do očí, vyhledejte ihned lékařskou a
propláchněte oči vodou.
• Mycí prostředky pro myčky nádobí
uchovávejte na bezpečném místě
mimo dosah dětí.
• Nenechávejte dvířka spotřebiče
otevřená, pokud je v dávkovači mycí
prostředek.
• Dávkovač mycího prostředku naplňte
až před spuštěním mycího programu.
electrolux 5
POPIS SPOTŘEBIČE
7
1
2
3
4
5
Horní koš
Otočný volič tvrdosti vody
Zásobník na sůl
Dávkovač mycího prostředku
Dávkovač leštidla
6
7
8
9
10
Typový štítek
Filtry
Dolní ostřikovací rameno
Horní ostřikovací rameno
Horní deska
OVLÁDACÍ PANEL
6
7
1
2
3
4
5
6 electrolux
1
2
3
4
5
6
7
Tlačítko Zap/Vyp
Posunovací tlačítko programů
Posunovací tlačítko odloženého startu
Posunovací tlačítko možností
Tlačítko OK
Tlačítko Start
Displej
Při používání spotřebiče vám pomohou
zprávy zobrazené na displeji a zvukové
signály.
Displej
A
B
C
Displej je rozdělen do tří oblastí. Volbu určité oblasti provedete stisknutím posunovacího tlačítka programů, dokud se požadovaná oblast nezvýrazní rámečkem.
Oblast Programy (A)
Tato oblast displeje zobrazuje seznam dostupných mycích programů a jejich délky.
1. Stiskněte posunovací tlačítko programů
k výběru této oblasti.
2. Stiskněte znovu posunovací tlačítko
programů. Oblast se rozšíří a na displeji
se zobrazí:
– mycí programy,
– délka mycích programů.
3. Stisknutím posunovacího tlačítka programů procházíte nabídkou mycích
programů.
4. Zvolte mycí program.
5. Volbu potvrďte tlačítkem OK.
Na displeji se znovu zobrazí tři oblasti.
– Oblast Programy zobrazuje zvolený
program a jeho délku.
– Oblast Čas ukončení (B) zobrazuje
přibližný čas do konce mycího programu (čas + délku programu).
Oblast Čas ukončení (B)
Spuštění mycího programu můžete odložit
až o 24 hodin.
1. Stiskněte posunovací tlačítko odloženého startu k volbě požadované oblasti.
2. Počet hodin do odloženého startu nastavíte dalším tisknutím tohoto tlačítka.
– V horní části zvolené oblasti se zobrazí odložený start.
– Spodní část zvolené oblasti zobrazuje přibližný čas do konce mycího programu.
3. Volbu potvrďte tlačítkem OK.
Oblast Možnosti (C)
1. Stiskněte posunovací tlačítko možností
k volbě požadované oblasti.
2. Nabídku možností si prohlédnete dalším tisknutím posunovacího tlačítka
funkcí.
3. Stisknutím tlačítka OK provedete následující:
– přejdete do podnabídky,
– zvolíte možnost.
4. Stisknutím posunovacího tlačítka programů opustíte nabídku možností a vrátíte se do oblasti Programy .
Nabídka Možnosti
Nabídka
Návod k mytí
Podnabídka
Přehled programů
Popis dané možnosti
Na displeji se objeví příslušné
údaje o mycích programech.
electrolux 7
Nabídka
Podnabídka
Přehled funkcí
Režim demo
Popis dané možnosti
Na displeji se objeví příslušné
údaje o funkcích.
Zap
Vyp
Pomocí této funkce můžete simulovat mycí program.
1. Zapněte funkci. Objeví se
displej rozdělený na tři oblasti a v levém horním rohu
se objeví slovo DEMO.
2. Pomocí posunovacího tlačítka volitelných funkcí nastavíte mycí program a
příslušné funkce.
Vypnutím této funkce vrátíte
spotřebič do normálního stavu.
Výrobní nastavení: vypnuto.
Zpět
Slouží pro návrat do nabídky
možností.
Úspora energie
Zap
Vyp
Tato funkce snižuje teplotu ve
fázi sušení. Spotřeba energie
se sníží o 10 % až 25 %.
Nádobí může být na konci programu ještě vlhké. Doporučujeme otevřít dvířka myčky a nechat je zcela otevřená, aby
nádobí mohlo doschnout.
Tato funkce je k dispozici u
všech mycích programů, na některé programy však nemá vliv.
Řiďte se pokyny v části „Mycí
programy“.
Extra oplach
Zap
Vyp
Tato funkce přidá k mycímu
programu jeden oplach studenou vodou navíc.
Délka mycího programu a
spotřeba vody ze při použití této funkce zvýší.
Tato funkce je k dispozici u
všech mycích programů, na některé programy však nemá vliv.
Řiďte se pokyny v části „Mycí
programy“.
Multitab
Zap
Vyp
Funkce Multitab je určena pro
kombinované mycí tablety. Řiďte se pokyny v části „Funkce
Multitab“.
Nastavení
Jazyk čeština
Můžete nastavit jazyk zpráv,
které se zobrazují na displeji.
K dispozici jsou různé jazyky.
8 electrolux
Nabídka
Podnabídka
Hlasitost
Zap
Vyp
Popis dané možnosti
Umožňuje nastavit hlasitost
zvukových signálů.
K dispozici je 5 stupňů nastavení.
Stupeň 0 = vypnutý zvuk.
Výrobní nastavení: stupeň 5.
Čas
Můžete nastavit čas.
Světlost
Umožňuje zvýšit nebo zeslabit
intenzitu podsvícení displeje.
K dispozici je 10 stupňů nastavení.
Výrobní nastavení: stupeň 10.
Kontrast
Umožňuje zvýšit nebo snížit
kontrast displeje.
K dispozici je 10 stupňů nastavení.
Výrobní nastavení: stupeň 6.
Reset nastavení
Můžete se vrátit zpět k výrobnímu nastavení spotřebiče.
Tvrdost vody
Umožňuje nastavit stupeň
změkčovače vody. Řiďte se pokyny v části „Nastavení změkčovače vody“.
K dispozici je 10 stupňů nastavení.
Výrobní nastavení: stupeň 5.
Leštidlo
Zap
Vyp
Zpět
Umožňuje aktivovat/deaktivovat
dávkovač leštidla.
Tuto funkci lze použít pouze se
zapnutou funkcí Multitab.
Slouží pro návrat do nabídky
možností.
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
První zapnutí myčky - nastavení jazyka
displeje a času
1. Zapněte spotřebič.
2. Na displeji se objeví zpráva ve výchozím jazyce: Language English .
– Volbu potvrďte tlačítkem OK.
– Stisknutím tlačítka možností zvolte jiný jazyk a volbu potvrďte stisknutím
tlačítka OK.
3. Na displeji se zobrazí čas, který můžete
nastavit.
4. Stiskněte tlačítko možností a nastavte
čas.
5. Volbu potvrďte tlačítkem OK.
6. Displej se přepne do oblasti Programy .
Řiďte se pokyny pro jednotlivé kroky postupu:
1. Zkontrolujte, zda nastavení změkčovače vody odpovídá tvrdosti vody ve vaší
oblasti. Je-li to nutné, změkčovač vody
seřiďte.
2. Naplňte zásobník na sůl solí pro myčky.
3. Naplňte dávkovač leštidla lešticím
prostředkem.
4. Vložte do myčky nádobí a příbory.
5. Nastavte správný mycí program pro
daný druh nádobí a stupeň znečištění.
6. Naplňte dávkovač mycího prostředku
správným množstvím mycího
prostředku.
7. Spusťte mycí program.
electrolux 9
Použijete-li kombinované mycí tablety
(3 v 1, 4 v 1, 5 v 1 apod.), řiďte se pokyny v části „Funkce Multitab“.
NASTAVENÍ ZMĚKČOVAČE VODY
Změkčovač vody slouží k odstranění minerálů a solí z přiváděné vody. Tyto minerály a
soli mohou spotřebič poškodit.
Pokud stupeň změkčovače vody neodpovídá tvrdosti vody ve vaší oblasti, nastavte jej.
Přesný stupeň tvrdosti vody ve vaší oblasti
zjistíte u místního vodárenského podniku.
Nastavení tvrdosti
vody
Tvrdost vody
Německé stupně (°dH)
Francouzské
stupně (°TH)
mmol/l
Clarkovy
stupně
ručně
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
1)
8
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
2
1)
6
2
1)
5 1)
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
2)
1 2)
1) Výchozí nastavená poloha.
2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte.
Změkčovač vody musíte nastavit ručně
a elektronicky.
Ruční nastavení
Otočte voličem tvrdosti vody do polohy 1
nebo 2 (řiďte se tabulkou).
Elektronické nastavení
1. Jděte do nabídky Možnosti.
2. Přejděte na Nastavení . Volbu potvrďte
tlačítkem OK.
3. Přejděte na Tvrdost vody . Volbu potvrďte tlačítkem OK.
4. Nastavte stupeň změkčovače vody.
Správné nastavení najdete v tabulce.
5. Volbu potvrďte tlačítkem OK.
6. Z nabídky se dostanete stisknutím tlačítka Domů.
Pokud je změkčovač vody nastaven
elektronicky na stupeň 1, zpráva ukazatele soli se nezobrazí.
POUŽITÍ SOLI DO MYČKY
Jak doplnit zásobník na sůl:
1. Otočením víčka směrem doleva
otevřete zásobník na sůl.
10 electrolux
2. Zásobník na sůl naplňte jedním litrem
vody (pouze v případě, že jej plníte solí
poprvé).
3. K doplnění soli do zásobníku na sůl
použijte trychtýř.
4. Odstraňte sůl, která se vysypala okolo
zásobníku na sůl.
5. Otočením víčka směrem doprava zásobník na sůl zavřete.
Po vyčerpání soli se na displeji zobrazí
příslušná zpráva.
Tato zpráva nikdy nesvítí v průběhu
mycího programu.
Po naplnění zásobníku soli se může
zpráva ještě několik hodin zobrazovat.
Na provoz spotřebiče to nemá nežádoucí vliv.
Při doplňování zásobníku na sůl vytéká
voda; to je normální jev.
POUŽITÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU A LEŠTIDLA
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
Použití mycího prostředku
Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte více mycího prostředku, než je
nutné.
Řiďte se doporučením výrobce uvedeným na obalu mycího prostředku.
Jak doplnit dávkovač mycího prostředku:
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko 2 , abyste otevřeli víčko 7 dávkovače mycího
prostředku.
2. Mycí prostředek nasypte/nalijte do dávkovače 1 .
3. Pokud má mycí program fázi předmytí,
nasypte/nalijte trochu mycího
prostředku na vnitřní stranu dvířek myčky.
4. Pokud používáte mycí tablety, dejte tabletu do dávkovače mycího prostředku
1 .
5. Zavřete dávkovač mycího prostředku.
Zatlačte na víčko, dokud nezaklapne.
Při použití mycích tablet používejte
dlouhé mycí programy. Tyto tablety se
nemohou při krátkých mycích programech plně rozpustit a mohou tak zhoršovat výsledky mytí.
electrolux 11
Použití lešticího prostředku
Leštidlo umožňuje usušení nádobí bez
šmouh a skvrn.
Dávkovač leštidla automaticky přidá lešticí prostředek při poslední oplachovací fázi.
Při doplňování dávkovače leštidla postupujte takto:
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko 6 , aby-
ste otevřeli víčko 5 dávkovače leštidla.
2. Naplňte dávkovač leštidla 3 lešticím
prostředkem. Značka „max.“ ukazuje
maximální hladinu.
3. Rozlité leštidlo setřete savým hadříkem,
aby se při mycím programu netvořilo
přílišné množství pěny.
4. Zavřete dávkovač leštidla. Zatlačte na
víčko, dokud nezaklapne.
Nastavte dávkování leštidla
Výrobní nastavení: poloha 3.
Dávkování leštidla můžete nastavit mezi polohou 1 (nejnižší dávkování) a 4 (nejvyšší
dávkování).
Otočením voliče leštidla 4 můžete zvýšit
nebo snížit dávku leštidla.
Po vyčerpání leštidla se na displeji zobrazí příslušná zpráva.
Tato zpráva nikdy nesvítí v průběhu
mycího programu.
FUNKCE MULTITAB
Funkce Multitab je určena pro kombinované
mycí tablety.
Tyto tablety obsahují mycí prostředek, leštidlo a sůl do myčky. Některé druhy tablet
mohou obsahovat ještě další složky.
Zkontrolujte, zda jsou tyto tablety vhodné
pro tvrdost vody ve vaší oblasti. Řiďte se
pokyny výrobce.
Když nastavíte funkci Multitab, zůstane nastavená, dokud ji nevypnete.
Funkce Multitab vypne dávkování soli a leštidla.
Funkce Multitab vypne zobrazování zprávy
o stavu soli a leštidla.
Při použití funkce Multitab se délka programu může prodloužit.
Funkci Multitab zapněte ještě před spuštěním mycího programu.
Funkci Multitab nelze vypnout v průběhu mycího programu.
Zapnutí funkce Multitab
• Jděte do nabídky Možnosti a zapněte
funkci Multitab. Viz „Ovládací panel“.
Vypnutí funkce Multitab a oddělené použití
mycího prostředku, soli a leštidla:
1. Jděte do nabídky Možnosti a vypněte
funkci Multitab. Viz „Ovládací panel“.
2. Doplňte zásobník na sůl a leštidlo.
3. Nastavte změkčovač vody na nejvyšší
stupeň.
4. Spusťte mycí program bez nádobí.
5. Nastavte změkčovač vody podle
tvrdosti vody ve vaší oblasti.
6. Nastavte dávkování leštidla.
VKLÁDÁNÍ PŘÍBORŮ A NÁDOBÍ
Řiďte se pokyny v letáku „Příklady
RealLife náplně“.
Rady a tipy
• Nevkládejte do spotřebiče předměty, které sají vodu (houby, hadry).
• Z nádobí odstraňte zbytky jídla.
• Připálené zbytky jídel na nádobí nechte
změknout.
• Duté nádobí (např. šálky, sklenice, hrnce)
pokládejte dnem vzhůru.
• Ujistěte se, že se v nádobách či mísách
nehromadí voda.
• Dbejte na to, aby se nádobí nebo příbory
nelepily k sobě.
• Dbejte na to, aby se sklenice vzájemně
nedotýkaly.
• Malé předměty vložte do koše na příbory.
• Lžíce promíchejte s dalšími příbory, aby
se neslepily dohromady.
• Nádobí do košů vkládejte tak, aby se voda dostala na všechny jeho části.
12 electrolux
• Lehké kusy vložte do horního koše. Dbejte na to, aby jednotlivé kusy nádobí nehýbaly.
• Na plastovém nádobí či nepřilnavých
pánvích se mohou držet kapky vody.
VOLBA A SPUŠTĚNÍ MYCÍHO PROGRAMU
Volba a spuštění mycího programu
1. Zavřete dvířka spotřebiče a spotřebič
zapněte.
2. V případě potřeby zvolte možnosti nebo odložený start. Viz „Ovládací panel“.
3. Zvolte mycí program. Řiďte se pokyny v
části „Mycí programy“.
4. Stiskněte tlačítko Start. Mycí program
se spustí automaticky.
– Pokud je nastavený odložený start,
odpočítávání se spustí automaticky.
Po uplynutí nastaveného času se automaticky spustí mycí program.
– Při vypotřebování soli nebo leštidla se
na displeji zobrazí příslušná zpráva a
spotřebič se nespustí. Opětovným
stisknutím tlačítka Start spusťte mycí
program.
Zásobník na sůl nebo leštidlo doplňte,
když je spotřebič prázdný a před tím,
než spustíte mycí program.
Otevřením dvířek spotřebiče se přeruší
odpočítávání odloženého startu. Když
dvířka opět zavřete, bude odpočítávání
pokračovat od okamžiku přerušení.
Přerušení mycího programu
• Otevřete dvířka myčky.
– Mycí program se zastaví.
• Zavřete dvířka myčky.
– Program pokračuje od okamžiku, ve
kterém byl přerušen.
Zrušení mycího programu nebo
odloženého startu
Pokud mycí program nebo odložený
start ještě nezačaly, můžete volbu změnit.
Pokud už mycí program nebo odložený
start běží, není možné volbu změnit.
Mycí program nebo odložený start je
nutné zrušit.
Jak zrušit mycí program
1. Stiskněte tlačítko Start.
2. Na displeji se zobrazí, jak zrušit mycí
program.
Před spuštěním nového mycího programu zkontrolujte, zda je v dávkovači
mycí prostředek.
Jak zrušit odložený start
1. Stiskněte tlačítko Start.
2. Na displeji se zobrazí, jak zrušit odložený start.
3. Stiskněte tlačítko Start.
– Nastavený mycí program se spustí
automaticky.
Na konci mycího programu
• Spotřebič se automaticky zastaví.
• Zazní zvukový signál.
1. Na displeji se zobrazí zpráva, že byl
mycí program dokončen, a že můžete
spotřebič vypnout.
Při vypotřebování soli nebo leštidla se
na displeji zobrazí příslušná zpráva. .
2. Vypněte spotřebič.
3. Otevřete dvířka spotřebiče.
4. Aby nádobí lépe oschlo, ponechte
dvířka myčky pár minut otevřená.
Automatické vypnutí
Funkce automatického vypnutí spotřebič
automaticky vypne po 10 minutách od konce mycího programu.
Snižuje se tak spotřeba energie.
Vyjměte nádobí z košů
• Nádobí před vyjmutím z myčky nechte
vychladnout. Horké nádobí se snadněji
poškodí.
• Nejprve vyjměte nádobí z dolního koše, a
potom z koše horního.
• Na stěnách a dvířkách spotřebiče může
být voda. Nerezový povrch chladne rychleji než nádobí.
electrolux 13
MYCÍ PROGRAMY
Mycí programy
Program
1)
Stupeň znečištění
Typ nádobí
Popis programu
Jakékoli
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
Předmytí
Hlavní mytí 45 °C nebo 70 °C
1 nebo 2 průběžné oplachy
Závěrečný oplach
Sušení
60° Rychlý 2)
Normálně nebo
lehce znečištěné
Nádobí a příbory
Hlavní mytí 60 °C
Oplach
70° Intenzivní
Velmi znečištěné
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
Předmytí
Hlavní mytí 70 °C
1 průběžný oplach
Závěrečný oplach
Sušení
50° Úsporný 3)
Normálně znečištěné
Nádobí a příbory
Předmytí
Hlavní mytí 50 °C
1 průběžný oplach
Závěrečný oplach
Sušení
Jedna hodina
Lehce znečištěné
Nádobí a příbory
Hlavní mytí 55 °C
1 průběžný oplach
Závěrečný oplach
45° Sklo
Normálně nebo
lehce znečištěné
Křehké nádobí a sklo
Hlavní mytí 45 °C
1 průběžný oplach
Závěrečný oplach
Sušení
Ohřev talířů
Tento program ohřívá nádobí před jeho
použitím a odstraňuje prach z dlouho nepoužívaného nádobí.
1 horký oplach
Předmytí
Tento program umožňuje rychlé opláchnutí
nádobí, které zabrání přilepení zbytků jídla
na nádobí a nepříjemnému zápachu vycházejícímu ze spotřebiče.
Pro tento program nepoužívejte mycí
prostředek.
1 studený oplach
Automatický
1) Spotřebič automaticky upravuje teplotu a množství vody. Závisí to na množství nádobí v myčce a na úrovni jeho
znečištění. Délka programu, spotřeba vody nebo spotřeba energie se mohou změnit.
2) Tento program poskytuje úsporné řešení s dokonalými mycími výsledky, pokud chcete umýt jen malé množství
nádobí.
3) Testovací program pro zkušebny. Testovací údaje najdete v přiloženém letáku.
Možnosti
Program
Extra oplach
Úspora energie 1)
Automatický
Ano, má účinek.
Ano, má účinek.
60° Rychlý
Ano, má účinek.
Ano, nemá účinek.
70° Intenzivní
Ano, má účinek.
Ano, má účinek.
50° Úsporný
Ano, má účinek.
Ano, má účinek.
Jedna hodina
Ano, má účinek.
Ano, nemá účinek.
45° Sklo
Ano, má účinek.
Ano, má účinek.
Ohřev talířů
Ano, nemá účinek.
Ano, nemá účinek.
14 electrolux
Program
Předmytí
Úspora energie 1)
Extra oplach
Ano, nemá účinek.
Ano, nemá účinek.
1) U programů, kde má tato funkce účinek, je úspora energie mezi 10 % a 25 %.
Údaje o spotřebě
Program 1)
Energie (kWh)
Voda (litry)
Automatický
0,9 - 1,7
8 - 15
60° Rychlý
0,9
9
70° Intenzivní
1,4 - 1,6
13 - 15
50° Úsporný
0,9 - 1,0
9 - 11
Jedna hodina
1,0 - 1,2
10 - 11
45° Sklo
0,8 - 0,9
11 - 12
Ohřev talířů
0,8
4
Předmytí
0,1
4
1) Na displeji se zobrazí délka trvání programu.
Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísá-
ní v dodávce proudu a na množství
nádobí.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Vyjmutí a čištění filtrů
Zanesené filtry zhoršují výsledky mytí nádobí.
Ačkoliv je nutnost údržby těchto filtrů minimální, musíte je pravidelně kontrolovat a v
případě potřeby vyčistit.
1. Otočte filtrem (A) proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej z filtru (B).
B
A
2. Filtr (A) má dvě části. Pro demontáž filtru
je od sebe oddělte.
3. Jednotlivé součásti důkladně očistěte
vodou.
4. Přiložte obě části filtru (A) k sobě a zatlačte. Ujistěte se, že jsou obě části
správně usazené.
5. Vyjměte filtr (B).
6. Filtr (B) důkladně očistěte vodou.
7. Vraťte filtr (B) na jeho původní místo. Ujistěte se, že je správně umístěn ve vodicích drážkách (C).
electrolux 15
C
8. Vložte filtr (A) zpět do filtru (B). Otočte filtrem (A) po směru hodinových ručiček,
dokud se nezajistí.
Čištění ostřikovacích ramen
Ostřikovací ramena nevyjímejte.
Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech
zanesou nečistotami, odstraňte je úzkým
špičatým předmětem.
Čištění vnějšího povrchu
Vnější povrch spotřebiče a ovládací panel
otírejte vlhkým měkkým hadříkem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla (např. aceton).
CO DĚLAT, KDYŽ...
Myčka nezačne mýt nebo se během mytí
zastavuje.
Problém
Myčka se neplní vodou.
Spotřebič nevypouští
vodu.
Je aktivován systém
proti vyplavení.
Nejprve zkuste najít řešení problému (podle
tabulky). Pokud řešení nenajdete, kontaktujte servisní středisko.
Poruchový kód
Možná příčina
• Zní zvukový signál.
• Na displeji se zobrazí zpráva.
Vodovodní kohoutek je
zavřený.
Otevřete vodovodní
kohoutek.
Příliš nízký tlak vody.
Kontaktujte vaši vodárenskou společnost.
Vodovodní kohout je
zablokovaný nebo zanesený vodním kamenem.
Vyčistěte vodovodní
kohout.
Filtr v přívodní hadici je
zanesený.
Vyčistěte filtr.
Přívodní hadice není
správně připojena.
Zkontrolujte, zda je
připojení správné.
Přívodní hadice je poškozená.
Ujistěte se, že přívodní
hadice není poškozená.
Přípojka sifonu je zablokovaná.
Vyčistěte přípojku sifonu.
Vypouštěcí hadice je
nesprávně připojena.
Zkontrolujte, zda je
připojení správné.
Vypouštěcí hadice je
poškozená.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená.
• Zní zvukový signál.
• Na displeji se zobrazí zpráva.
• Zní zvukový signál.
• Na displeji se zobrazí zpráva.
Možné řešení
Zavřete vodovodní kohout a obraťte se na
servisní středisko.
16 electrolux
Problém
Poruchový kód
Nespustil se program.
Po kontrole spotřebič zapněte. Program
bude pokračovat od okamžiku, ve kterém
byl přerušen.
Pokud se závada objeví znovu, obraťte se
na servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiný poruchový
kód, obraťte se na servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku.
Možná příčina
Možné řešení
Dvířka spotřebiče jsou
otevřená. Na displeji se
zobrazí zpráva.
Zavřete správně dvířka
spotřebiče.
Síťová zástrčka není
zasunutá do zásuvky.
Zasuňte ji do zásuvky.
Je spálená pojistka v
pojistkové skříni vaší
domácnosti.
Vyměňte pojistku (aktivujte jistič).
Je nastavený odložený
start.
Pokud chcete zrušit
odložený start, řiďte se
pokyny v části „Volba a
spuštění mycího programu“.
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
....................
Výrobní číslo (PNC)
....................
Sériové číslo (S.N.)
....................
Nádobí není dostatečně umyté nebo suché
Problém
Nádobí není čisté.
Částečky vodního kamene na
nádobí.
Na nádobí a skle jsou šmouhy,
mléčné skvrny nebo modravý
potah.
Možná příčina
Možné řešení
Zvolený mycí program není
vhodný pro daný druh nádobí a
stupeň znečištění.
Ujistěte se, že je zvolený mycí
program vhodný pro daný druh
nádobí a stupeň znečištění.
Koše myčky nebyly naplněny
správně. Voda se nedostala na
všechny části nádobí.
Rozložte nádobí v koších správně.
Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet kvůli špatně
uloženému nádobí.
Ujistěte se, že nesprávně uložené nádobí nebrání v pohybu
ostřikovacích ramen.
Filtry jsou zanesené nebo nesprávně sestavené a umístěné.
Zkontrolujte, zda jsou filtry čisté
a správně sestavené a nainstalované.
Nedostatečné množství mycího
prostředku nebo prostředek
chybí.
Ujistěte se, že je množství mycího prostředku dostatečné.
Zásobník na sůl je prázdný.
Naplňte zásobník na sůl solí pro
myčky.
Nesprávné nastavení změkčovače vody.
Seřiďte změkčovač vody.
Uzávěr zásobníku na sůl není
správně zavřený.
Zkontrolujte, zda je víčko zásobníku na sůl správně
zavřené.
Příliš vysoká dávka leštidla.
Snižte dávkování leštidla.
electrolux 17
Problém
Na nádobí a skle jsou zaschlé
vodní kapky.
Možná příčina
Možné řešení
Příliš nízká dávka leštidla.
Zvyšte dávkování leštidla.
Příčinou může být mycí
prostředek.
Použijte jinou značku mycího
prostředku.
Nádobí je mokré.
Nastavili jste mycí program bez
sušicí fáze nebo se zkrácenou
sušicí fází.
Nechte dvířka myčky na několik
minut pootevřená, a teprve potom nádobí vyjměte.
Nádobí je vlhké a matné.
Dávkovač leštidla je prázdný.
Naplňte dávkovač leštidla lešticím prostředkem.
Je zapnutá funkce Multitab (tato funkce automaticky vypne
dávkovač leštidla).
Zapněte dávkovač leštidla.
Jak zapnout dávkovač leštidla
• Přejděte na nabídku funkcí a zapněte
dávkovač leštidla. Viz „Ovládací panel“.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Tlak přívodu vody
Šířka
596 mm
Výška
850 mm
Hloubka
620 mm
Minimální
0,5 barů (0,05 MPa)
Maximální
8 barů (0,8 MPa)
Přívod vody 1)
Studená nebo teplá voda
maximálně 60°C
Kapacita
Jídelní soupravy
12
1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".
Na typovém štítku na vnitřním okraji
dvířek spotřebiče jsou uvedeny údaje
pro elektrické připojení.
taické panely nebo větrná energie),
použijte horkou vodu ke snížení
spotřeby energie.
Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární či fotovol-
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly vyhoďte do příslušných nádob k
recyklaci.
18 electrolux
INSTALACE
Umístění pod pracovní desku
Umístěte spotřebič v blízkosti přívodu vody
a odpadu.
Chcete-li myčku umístit pod dřez nebo kuchyňskou pracovní desku, odstraňte horní
desku myčky.
Zkontrolujte, zda rozměry místa pro instalaci souhlasí s rozměry na obrázku.
5. Zasuňte spotřebič pod kuchyňskou
pracovní desku. Dávejte pozor, abyste
během instalace neskřípli nebo
nepřehnuli hadice.
Vyrovnání spotřebiče
Spotřebič je nutné správně vyrovnat, aby se
dvířka správně otevírala a těsnila.
Při nesprávném vyrovnání spotřebiče mohou dvířka drhnout o boky hlavní skříně.
Spotřebič vyrovnejte povolením nebo utažením nastavitelných nožiček.
Přípojka odpadu
Vypouštěcí hadici připojte:
• K přípojce sifonu a připojte ji pod úrovní
pracovní plochy. Tím se zabrání tomu,
aby odpadní voda ze sifonu tekla zpět do
myčky.
• Ke stoupacímu potrubí s průduchem.
Vnitřní průměr musí být minimálně 4 cm.
2. Zatáhněte za horní desku ze zadní strany spotřebiče (2).
3. Nadzdvihněte horní desku a uvolněte ji
z předních drážek (3).
4. Pomocí seřiditelných nožiček seřiďte
výšku spotřebiče.
max 400 cm
max 85 cm
Odstranění horní desky spotřebiče
1. Vyšroubujte zadní šrouby (1).
min 40 cm
Když myčka vypouští vodu, nesmí být v
dřezu zátka, protože by se voda mohla vracet zpět do myčky.
Prodlužovací hadice pro vypouštění vody
nesmí být delší než 2 m. Vnitřní průměr nesmí být menší než průměr hadice.
Jestliže připojíte vypouštěcí hadici k vypouštěcímu otvoru sifonu pod dřezem, je nutné
odstranit plastovou membránu (A). Pokud
byste membránu neodstranili, zbytky jídel
by mohly přípojku vypouštěcí hadice zanést.
electrolux 19
Bezpečnostní zařízení brání tomu, aby
se špinavá voda vracela do spotřebiče.
Pokud je však přípojka sifonu vybavena
„zpětným ventilem“, může tento ventil
způsobit nedostatečné vypouštění vody. Zpětný ventil proto odstraňte.
20 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą
stronę internetową www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 20 Wkładanie sztućców i naczyń
30
Opis urządzenia
23 Wybór i uruchamianie programu zmywania
Panel sterowania
24
30
Eksploatacja urządzenia
27 Programy zmywania
32
Ustawianie zmiękczacza wody
27 Konserwacja i czyszczenie
33
Wsypywanie soli do zmywarki
28 Co zrobić, gdy…
34
Używanie detergentu i płynu
Dane techniczne
36
nabłyszczającego
29 Ochrona środowiska
37
Uniwersalna tabletka do zmywarki
30 Instalacja
37
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i eksploatacją urządzenia
należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi:
• Ze względu na własne bezpieczeństwo
oraz bezpieczeństwo mienia.
• Mając na uwadze ochronę środowiska.
• Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.
Instrukcję należy przechowywać wraz z
urządzeniem, również w przypadku przeprowadzki lub odstąpienia urządzenia innemu użytkownikowi.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia spowodowane nieprawidłową
instalacją i eksploatacją.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
• Urządzenia nie powinny używać osoby (w
tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy niezbędnej do jego obsługi. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
• Dzieciom należy zapewnić odpowiednią
opiekę, aby mieć pewność, że nie bawią
się urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Występuje
zagrożenie uduszenia lub odniesienia obrażeń.
• Przechowywać detergenty w bezpiecznym miejscu. Nie dopuszczać do kontaktu dzieci z detergentami.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny
znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy
jego drzwi są otwarte.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia. Istnieje ryzyko odniesienia
obrażeń i uszkodzenia urządzenia.
• Aby uniknąć poparzenia oczu, ust i gardła, należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa dostarczonych przez producenta detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia. W urządzeniu
mogą być obecne cząsteczki detergentów.
• Nie pozostawiać drzwi urządzenia otwartych bez nadzoru. Pozwoli to uniknąć potknięcia się o otwarte drzwi i potencjalnych obrażeń.
• Nie wolno siadać ani stawać na otwartych drzwiach urządzenia.
Użytkowanie
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do użytku w gospodarstwie domowym.
Aby uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych, nie należy używać urządzenia do
innych celów.
electrolux 21
• Urządzenie służy wyłącznie do zmywania
naczyń i sprzętów domowych nadających się do mycia w zmywarce.
• Nie umieszczać łatwopalnych produktów
lub przedmiotów nasączonych łatwopalnymi produktami w urządzeniu, na nim
lub w jego pobliżu. Występuje ryzyko wybuchu lub pożaru.
• Noże i wszystkie przedmioty z ostrymi
końcówkami umieszczać w koszu na
sztućce, ostrym końcem skierowanym w
dół. Można je również układać w pozycji
poziomej w górnym koszu lub koszyku
na noże. (nie wszystkie modele są wyposażone w kosz na noże).
• Używać wyłącznie produktów przeznaczonych do zmywarek (detergentu, soli
oraz płynu nabłyszczającego).
• Sól, która nie jest przeznaczona do zmywarek może spowodować uszkodzenie
zmiękczacza wody.
• Sól w urządzeniu należy uzupełniać bezpośrednio przed uruchomieniem programu zmywania. Resztki soli pozostające w
urządzeniu mogą spowodować korozję
lub perforację dna urządzenia.
• Nie należy wlewać do dozownika płynu
nabłyszczającego żadnych innych substancji (środków do czyszczenia zmywarek, detergentów w płynie). Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Przed uruchomieniem programu zmywania upewnić się, że ramiona spryskujące
mogą się swobodnie obracać.
• W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu zmywania może dojść do uwolnienia
gorącej pary. Istnieje ryzyko poparzenia
ciała.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu zmywania.
Konserwacja i czyszczenie
• Przed przystąpieniem do czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
• Nie stosować łatwopalnych produktów
lub produktów powodujących korozję.
• Nie używać urządzenia bez filtrów. Należy
upewnić się, że filtry są prawidłowo zainstalowane. Nieprawidłowa instalacja filtrów spowoduje niezadowalające rezulta-
ty mycia oraz może spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno
używać wody pod ciśnieniem ani pary
wodnej. Istnieje zagrożenie porażenia
prądem lub uszkodzenia urządzenia.
Instalacja
• Upewnić się, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Nie instalować ani nie podłączać uszkodzonego urządzenia; skontaktować się z dostawcą.
• Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem
użytkowania urządzenia należy je całkowicie rozpakować.
• Podłączenie elektryczne, hydrauliczne
oraz instalacja urządzenia muszą być wykonane przez wykwalifikowaną osobę.
Pozwoli to uniknąć ryzyka istotnych uszkodzeń lub obrażeń ciała.
• Należy upewnić się, że podczas instalacji
wtyczka przewodu zasilającego jest wyjęta z gniazdka.
• Nie wolno nawiercać ścian bocznych
urządzenia, ponieważ może dojść do
uszkodzenia części hydraulicznych lub
elektrycznych.
Środki ostrożności w przypadku mrozu
• Nie instalować urządzenia w miejscach,
w których temperatura jest niższa niż
0°C.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności
za uszkodzenia spowodowane przez
mróz.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• W celu podłączenia doprowadzenia wody
należy użyć nowych węży. Nie stosować
używanych węży.
• Nie podłączać urządzenia do nowych rur
lub rur, które nie były używane przez długi czas. Odkręcić wodę na kilka minut, a
następnie podłączyć wąż dopływowy.
• Podczas instalacji urządzenia należy
zwrócić uwagę, aby nie przygnieść ani
nie uszkodzić węży wodnych.
• Aby zapobiec wyciekom wody, po zainstalowaniu urządzenia należy sprawdzić
szczelność złączek hydraulicznych.
• Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia należy sprawdzić, czy węże nie
przeciekają.
22 electrolux
• Wąż dopływowy jest wyposażony w zawór bezpieczeństwa i podwójne ścianki z
wewnętrznym przewodem zasilającym.
Ciśnienie w wężu dopływowym jest
obecne tylko podczas przepływu wody.
W razie wycieku z węża dopływowego
zawór bezpieczeństwa zatrzymuje przepływ.
– Należy zachować ostrożność podczas
podłączania węża doprowadzającego
wodę:
– Nie wkładać węża doprowadzającego wodę ani zaworu bezpieczeństwa
do wody.
– W razie uszkodzenia węża dopływowego lub zaworu bezpieczeństwa
natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka.
– Aby wymienić wąż dopływowy z zaworem bezpieczeństwa, należy
skontaktować się z punktem serwisowym.
Ostrzeżenie! Niebezpieczne napięcie.
Podłączenie do sieci elektrycznej
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
• Nie używać rozdzielaczy ani przedłużaczy. Istnieje ryzyko pożaru.
• Nie zmieniać ani nie wymieniać samodzielnie przewodu zasilającego. Skontaktować się z punktem serwisowym.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie przygnieść ani nie uszkodzić wtyczki oraz
przewodu zasilającego za urządzeniem.
• Należy zadbać o to, aby po zakończeniu
instalacji urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
• Przy odłączaniu urządzenia nigdy nie
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Oświetlenie wewnętrzne
Urządzenie posiada oświetlenie wewnętrzne, które włącza się w momencie otwarcia
drzwiczek i wyłącza po ich zamknięciu.
Ostrzeżenie! Widoczne
promieniowanie LED – nie wpatrywać
się bezpośrednio w wiązkę światła.
Dioda świecąca to urządzenie KLASY 2 i
jest zgodna z normą IEC 60825-1: 1993 +
A1:1997 + A2:2001.
Długość emitowanej fali: 450 nm
Maksymalna moc emisji: 548 μW
Aby wymienić oświetlenie wewnętrzne,
należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Przed wymianą oświetlenia wewnętrznego odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
Autoryzowany serwis
• Naprawy urządzenia mogą wykonywać
tylko wykwalifikowane osoby. Skontaktować się z punktem serwisowym.
• Używać wyłącznie oryginalnych części
zamiennych.
Utylizacja urządzenia
• Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub uszkodzeń:
– Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
– Odciąć przewód zasilający i wyrzucić.
– Wymontować zatrzask zamka drzwi.
Zapobiega to ryzyku zamknięcia się
dzieci lub zwierząt domowych we wnętrzu urządzenia. Istnieje ryzyko uduszenia.
– Oddać urządzenie do złomowania w
lokalnym punkcie utylizacji odpadów.
electrolux 23
Ostrzeżenie! Detergenty stosowane
w zmywarce są niebezpieczne i
mogą powodować korozję!
• Jeśli dojdzie do wypadku związanego z detergentami należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
• W przypadku dostania się detergentu do ust, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
• W przypadku dostania się detergentu do oczu, należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem i przemyć oczy wodą.
• Detergenty do zmywarki należy przechowywać w bezpiecznym miejscu
poza zasięgiem dzieci.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi
urządzenia, gdy w dozowniku znajduje się detergent.
• Napełniać dozownik detergentu bezpośrednio przed uruchomieniem programu zmywania.
OPIS URZĄDZENIA
7
1
2
3
4
5
Kosz górny
Pokrętło ustawienia twardości wody
Zbiornik soli
Dozownik detergentu
Dozownik płynu nabłyszczającego
6
7
8
9
10
Tabliczka znamionowa
Filtry
Dolne ramię spryskujące
Górne ramię spryskujące
Blat roboczy
24 electrolux
PANEL STEROWANIA
6
7
2
1
1
2
3
4
5
6
7
3
4
5
Przycisk Wł./Wył.
Przycisk wyboru programów
Przycisk wyboru opóźnionego rozpoczęcia programu
Przycisk wyboru opcji
Przycisk OK
Przycisk Start
Wyświetlacz
Komunikaty na wyświetlaczu oraz sygnały dźwiękowe ułatwiają obsługę urządzenia.
Wyświetlacz
A
B
C
Wyświetlacz podzielono na 3 obszary. Aby
wybrać dany obszar, należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk wyboru programu, aż wymagany obszar zostanie oznaczony ramką.
Obszar Programy (A)
Ten obszar wyświetlacza przedstawia dostępne programy zmywania oraz czas trwania każdego programu.
1. Nacisnąć przycisk wyboru programu,
aby wybrać wymagany obszar.
2. Nacisnąć ponownie przycisk wyboru
programu. Obszar powiększy się i na
wyświetlaczu pojawią się następujące
elementy:
– programy zmywania,
– czas trwania programu zmywania,
3. Nacisnąć przycisk wyboru programu,
aby przejść przez menu programów
zmywania.
4. Wybrać program zmywania.
5. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
Wyświetlacz ponownie podzieli się na
trzy obszary.
– Obszar Programy przedstawia ustawiony program oraz czas trwania
programu.
– Obszar Czas zakończenia (B) przedstawia przybliżony czas zakończenia
programu zmywania (czas + czas
trwania programu).
Obszar Czas zakończenia (B)
Rozpoczęcie programu zmywania można
opóźnić maksymalnie o 24 godziny.
1. Wcisnąć przycisk wyboru opóźnionego
rozpoczęcia programu, aby wybrać obszar.
2. Nacisnąć kilkakrotnie ten przycisk, aby
wybrać liczbę godzin opóźnienia uruchomienia programu.
– W górnej części obszaru wyświetlany
jest czas opóźnionego rozpoczęcia.
– W dolnej części obszaru wyświetlany
jest przybliżony czas zakończenia
programu zmywania.
3. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
electrolux 25
Obszar Opcje (C)
1. Nacisnąć przycisk wyboru opcji, aby
wybrać obszar.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk wyboru
opcji, aby przejść przez menu opcji.
3. Nacisnąć przycisk OK, aby:
– przejść do podmenu,
– wybrać opcję,
4. Nacisnąć przycisk wyboru programu,
aby wyjść z menu opcji i wrócić do obszaru Programy .
Menu opcji
Menu
Instrukcja prania
Podmenu
Wyświetlacz przedstawia dane
związane z programami zmywania.
Przewodnik po opcjach
Wyświetlacz przedstawia dane
związanie z funkcjami.
Tryb demo
Oszczędzanie energii
Opis opcji
Tabela programów
Wł.
Wył.
Dzięki tej funkcji można przeprowadzić symulację programu
zmywania.
1. Włączyć funkcję. Wyświetlacz podzieli się na trzy obszary, a w lewym górnym
rogu pojawi się DEMO.
2. Za pomocą przycisków
przewijania należy wybrać
program zmywania oraz
funkcje.
Wyłączyć funkcję, aby powrócić do normalnego trybu pracy
urządzenia. Ustawienie fabryczne: wyłączone.
Powrót
Powrót do menu opcji.
Wł.
Wył.
Funkcja ta zmniejsza temperaturę w fazie suszenia. Oszczędność energii waha się w zakresie od 10% do 25%.
Po zakończeniu programu naczynia mogą być mokre. Zaleca
się otwarcie i pozostawienie
uchylonych drzwi urządzenia
do czasu wyschnięcia naczyń.
Funkcja ta jest dostępna we
wszystkich programach zmywania, ale nie ma wpływu na
przebieg niektórych z nich.
Patrz „Programy zmywania”.
26 electrolux
Menu
Podmenu
Opis opcji
Płukanie extra
Wł.
Wył.
Ta funkcja przedłuża program
zmywania o jedno dodatkowe
płukanie na zimno.
Gdy wybrana jest ta funkcja,
wydłuża się czas trwania programu i wzrasta zużycie wody.
Funkcja ta jest dostępna we
wszystkich programach zmywania, ale nie ma wpływu na
przebieg niektórych z nich.
Patrz „Programy zmywania”.
Funkcja Multitab
Wł.
Wył.
Funkcja Multitab jest przeznaczona dla wieloskładnikowych
tabletek z detergentem. Patrz
„Funkcja Multitab”.
Ustawienia
Język polski
Wybór języka komunikatów na
wyświetlaczu.
Menu jest dostępne w różnych
językach.
Głośność
Wł.
Wył.
Regulacja głośności sygnałów
dźwiękowych.
Dostępnych jest 5 poziomów.
Poziom 0 = dźwięk wyłączony.
Ustawienie fabryczne: poziom
5.
Czas
Ustawianie aktualnej godziny.
Jasność
Zwiększanie lub zmniejszanie
jasności wyświetlacza.
Dostępnych jest 10 poziomów.
Ustawienie fabryczne: poziom
10.
Kontrast
Pozwala na zwiększenie lub
zmniejszenie kontrastu wyświetlacza.
Dostępnych jest 10 poziomów.
Ustawienie fabryczne: poziom
6.
Kasowanie ustawień
Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia.
Twardość wody
Regulacja poziomu zmiękczania wody. Patrz rozdział „Ustawianie zmiękczania wody”.
Dostępnych jest 10 poziomów.
Ustawienie fabryczne: poziom
5.
Nabłyszczacz
Wł.
Wył.
Włączanie lub wyłączanie dozownika płynu nabłyszczającego.
Opcja ta jest dostępna tylko
przy włączonej funkcji Multitab.
electrolux 27
Menu
Podmenu
Opis opcji
Powrót
Powrót do menu opcji.
EKSPLOATACJA URZĄDZENIA
Włączanie po raz pierwszy – ustawianie
języka i aktualnej godziny na
wyświetlaczu
1. Włączyć urządzenie.
2. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
w domyślnym języku: Language English .
– Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
– Nacisnąć przycisk opcji, aby wybrać
inny język, a następnie nacisnąć
przycisk OK, aby potwierdzić.
3. Na wyświetlaczu pojawi się czas —
można ustawić czas.
4. Nacisnąć przycisk opcji, aby ustawić
czas.
5. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
6. Na wyświetlaczu pojawi się obszar
„Programy” .
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom
zmiękczania wody odpowiada twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
W razie potrzeby ustawić poziom
zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
3. Napełnić odpowiedni dozownik płynem
nabłyszczającym.
4. Włożyć naczynia i sztućce do urządzenia.
5. Ustawić program zmywania odpowiedni do rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia.
6. Napełnić dozownik detergentu odpowiednią ilością detergentu.
7. Uruchomić program zmywania.
W przypadku używania złożonych tabletek z detergentem („3 w 1”, „4 w 1”,
„5 w 1” itp.) należy zapoznać się z rozdziałem „Funkcja Multitab”.
Należy postępować zgodnie z instrukcjami
wykonując kolejne czynności:
USTAWIANIE ZMIĘKCZACZA WODY
Zmiękczacz wody usuwa minerały i sole
z doprowadzanej wody. Minerały te i sole
mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
Odpowiednio ustawić poziom zmiękczania
wody, jeśli nie odpowiada on twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
Skontaktować się z miejscowym zakładem
wodociągowym, aby ustalić stopień twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
Ustawienie poziomu
zmiękczania wody
Twardość wody
Stopnie niemieckie (°dH)
Stopnie francuskie (°TH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
ręczne
elektroniczne
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
23 - 27
1)
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
5 1)
28 electrolux
Ustawienie poziomu
zmiękczania wody
Twardość wody
Stopnie niemieckie (°dH)
Stopnie francuskie (°TH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
ręczne
elektroniczne
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Poziom zmiękczania wody należy ustawić ręcznie oraz elektronicznie.
Ustawianie ręczne
Obrócić pokrętło regulacji zmiękczania wody w położenie 1 lub 2 (patrz tabela).
2. Przejść do opcji Ustawienia . Nacisnąć
przycisk OK, aby potwierdzić.
3. Przejść do opcji Twardość wody . Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
4. Ustawić poziom zmiękczania wody. Informacje dotyczące prawidłowych ustawień podano w tabeli.
5. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
6. Nacisnąć przycisk Menu główne, aby
wyjść z menu.
Jeśli funkcja zmiękczania wody jest ustawiona elektronicznie na poziomie 1,
komunikat o konieczności uzupełnienia
soli nie pojawia się.
Regulacja elektroniczna
1. Przejść do menu opcji.
WSYPYWANIE SOLI DO ZMYWARKI
Napełnianie zbiornika soli:
1. Obrócić pokrywkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i otworzyć zbiornik soli.
2. Wlać do zbiornika soli 1 litr wody (tylko
podczas pierwszego wsypywania soli).
3. Do napełnienia zbiornika solą należy
użyć lejka.
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
5. Obrócić pokrywkę w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć zbiornik soli.
Podczas napełniania zbiornika solą wypływa z niego woda – jest to normalne.
electrolux 29
Brak soli w pojemniku sygnalizowany
jest przez komunikat na wyświetlaczu.
W trakcie zmywania komunikat nie jest
wyświetlany.
Po napełnieniu zbiornika komunikat o
konieczności uzupełnienia soli może
być nadal wyświetlany przez kilka godzin. Nie ma to negatywnego wpływu
na działanie urządzenia.
UŻYWANIE DETERGENTU I PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
1
3
2
30
7
Wlewanie płynu nabłyszczającego
4
MA X
+
3 2
Płyn nabłyszczający umożliwia wysuszenie naczyń bez smug i plam.
Płyn nabłyszczający jest automatycznie
podawany przez dozownik podczas
ostatniej fazy płukania.
-
1
20
z faktu, że w krótkich programach
zmywania tabletki mogą nie rozpuszczać się całkowicie, co może niekorzystnie wpływać na wyniki zmywania.
4
6
5
Stosowanie detergentu
Aby chronić środowisko, nie należy
używać większych ilości detergentu niż
zalecane.
Należy przestrzegać zaleceń producenta podanych na opakowaniu detergentu.
Napełnianie dozownika detergentu:
1. Nacisnąć przycisk zwalniający 2 w celu otwarcia pokrywy 7 dozownika detergentu.
2. Umieścić detergent w dozowniku 1 .
3. Jeśli program zmywania przewiduje fazę zmywania wstępnego, umieścić niewielką ilość detergentu na wewnętrznej
stronie drzwi urządzenia.
4. W przypadku używania detergentu w
tabletkach, umieścić tabletkę w dozowniku detergentu 1 .
5. Zamknąć dozownik detergentu. Docisnąć pokrywę, aż zaskoczy na swoje
miejsce.
W przypadku używania tabletek do
zmywarek zaleca się korzystanie z długich programów zmywania. Wynika to
Aby napełnić dozownik płynu nabłyszczającego, należy wykonać następujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk zwalniający 6 w celu otwarcia pokrywy 5 dozownika płynu nabłyszczającego.
2. Napełnić odpowiedni dozownik 3 płynem nabłyszczającym. Oznaczenie
„max” wskazuje maksymalny poziom.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany podczas programu zmywania.
4. Zamknąć dozownik płynu nabłyszczającego. Docisnąć pokrywę, aż zaskoczy
na swoje miejsce.
Regulacja dozowania płynu
nabłyszczającego
Ustawienie fabryczne: położenie 3.
Dozowanie płynu nabłyszczającego można
ustawić w zakresie od 1 (najmniejsze dozowanie) do 4 (największe dozowanie).
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu
nabłyszczającego 4 , aby zwiększyć lub
zmniejszyć dozowanie.
30 electrolux
Brak płynu nabłyszczającego w dozowniku sygnalizowany jest przez komunikat na wyświetlaczu
W trakcie zmywania komunikat nie jest
wyświetlany.
UNIWERSALNA TABLETKA DO ZMYWARKI
Funkcja Multitab jest przeznaczona dla wieloskładnikowych tabletek z detergentem.
Tabletki te zawierają takie składniki jak: detergent, środek nabłyszczający i sól do
zmywarek. Niektóre typy tabletek mogą zawierać również inne środki.
Sprawdzić, czy dane tabletki są odpowiednie do stopnia twardości wody doprowadzanej do urządzenia. Patrz instrukcja producenta.
Po włączeniu funkcji Multitab pozostaje ona
włączona, dopóki nie zostanie wyłączona.
Włączenie funkcji Multitab powoduje zatrzymanie dozowania płynu nabłyszczającego
i soli.
Włączenie funkcji Multitab powoduje wyłączenie komunikatów informujących o konieczności uzupełnienia soli i płynu nabłyszczającego.
Po wybraniu funkcji Multitab czas trwania
programu może ulec wydłużeniu.
Funkcję Multitab należy włączyć przed
uruchomieniem programu zmywania.
Funkcji Multitab nie można włączyć w
trakcie trwania programu.
Włączanie funkcji Multitab
• Przejść do menu opcji i włączyć funkcję
Multitab. Patrz „Panel sterowania”.
Aby wyłączyć funkcję Multitab i stosować
oddzielnie detergent, sól i płyn
nabłyszczający:
1. Przejść do menu opcji i wyłączyć funkcję Multitab. Patrz „Panel sterowania”.
2. Napełnić zbiornik soli i dozownik płynu
nabłyszczającego.
3. Ustawić najwyższy poziom twardości
wody.
4. Uruchomić program zmywania bez naczyń.
5. Ustawić poziom zmiękczania wody odpowiednio do twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
6. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.
WKŁADANIE SZTUĆCÓW I NACZYŃ
Więcej informacji można znaleźć w broszurze „Przykładowe rozmieszczenie
RealLife”.
Porady i wskazówki
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów,
które mogą pochłaniać wodę (gąbki,
ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Namoczyć przypalone resztki potraw.
• Wydrążone elementy (kubki, szklanki i miski) układać otworami w dół.
• Upewnić się, że woda nie zbiera się w
pojemnikach lub miskach.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
przylegają do siebie.
• Szklanki nie mogą stykać się ze sobą.
• Małe elementy umieścić w koszu na
sztućce.
• Wymieszać łyżki z innymi sztućcami, aby
nie przylegały do siebie.
• Naczynia należy wkładać do koszy w taki
sposób, aby woda miała dostęp do
wszystkich powierzchni.
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym. Upewnić się, że naczynia się nie
przemieszczają.
• Na elementach plastikowych i miskach z
powłoką zapobiegającą przywieraniu mogą zatrzymywać się krople wody.
WYBÓR I URUCHAMIANIE PROGRAMU ZMYWANIA
Wybór i uruchamianie programu
zmywania
1. Zamknąć drzwi urządzenia i włączyć
urządzenie.
2. Wybrać w razie potrzeby opcje i/lub
czas opóźnienia rozpoczęcia programu. Patrz „Panel sterowania”.
electrolux 31
3. Wybrać program zmywania. Patrz „Programy zmywania”.
4. Nacisnąć przycisk Start. Program zmywania rozpocznie się automatyczne.
– Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, odliczanie czasu rozpocznie się automatycznie. Po zakończeniu odliczania program rozpocznie się automatycznie.
– Jeżeli zbiornik soli lub dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty, na
wyświetlaczu pojawi się odpowiedni
komunikat i urządzenie nie uruchomi
się. Ponownie nacisnąć przycisk
Start, aby uruchomić program.
Zbiornik soli i/lub dozownik płynu nabłyszczającego należy napełniać przed
rozpoczęciem zmywania, gdy zmywarka jest pusta.
Otwarcie drzwi urządzenia przerywa
odliczanie czasu opóźnienia rozpoczęcia programu. Po ponownym zamknięciu drzwi odliczanie jest kontynuowane
od momentu przerwania.
Przerwanie programu zmywania
• Otworzyć drzwi urządzenia.
– Program zmywania zostanie zatrzymany.
• Zamknąć drzwi urządzenia.
– Program zmywania zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany.
Anulowanie programu zmywania lub
opóźnienia rozpoczęcia programu
Jeśli nie uruchomił się program zmywania ani nie zaczęło się odliczanie czasu
opóźnienia jego rozpoczęcia, istnieje
możliwość zmiany ustawień.
Zmiana ustawień nie jest możliwa w
trakcie trwania programu zmywania lub
odliczania czasu opóźnienia jego rozpoczęcia. Konieczne jest anulowanie
programu zmywania lub opóźnienia jego rozpoczęcia.
Anulowanie programu zmywania
1. Nacisnąć przycisk Start.
2. Na wyświetlaczu pojawi się procedura
anulowania programu zmywania.
Przed uruchomieniem nowego programu zmywania należy upewnić się, że w
dozowniku znajduje się detergent.
Anulowanie opóźnionego rozpoczęcia programu
1. Nacisnąć przycisk Start.
2. Na wyświetlaczu pojawi się procedura
anulowania opóźnionego rozpoczęcia
programu.
3. Nacisnąć przycisk Start.
– Ustawiony program zmywania rozpocznie się automatyczne.
Po zakończeniu programu zmywania
• Urządzenie zatrzyma się automatycznie.
• Urządzenie wyemituje sygnały dźwiękowe.
1. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
informujący o zakończeniu programu
zmywania oraz zalecenie wyłączenia
urządzenia.
Jeżeli zbiornik soli lub dozownik płynu
nabłyszczającego jest pusty, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.
2. Wyłączyć urządzenie.
3. Otworzyć drzwi urządzenia.
4. Aby naczynia lepiej wyschły, należy pozostawić na kilka minut uchylone drzwi
urządzenia.
Automatyczne wyłączanie
Dzięki funkcji automatycznego wyłączania
urządzenie wyłącza się automatycznie po
10 minutach od zakończenia programu
zmywania.
Pomaga to zmniejszyć zużycie energii.
Opróżnianie koszy
• Należy odczekać aż naczynia wystygną
przed ich wyjęciem z urządzenia. Gorące
naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
• Najpierw wyjmować naczynia z dolnego
kosza, a następnie z górnego.
• Na ścianach i na drzwiach urządzenia
może występować woda. Stal nierdzewna stygnie szybciej niż naczynia.
32 electrolux
PROGRAMY ZMYWANIA
Programy zmywania
Program
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Opis programu
Automatyczny 1)
Dowolny
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patelnie
Mycie Wstępne
Zmywanie zasadnicze w temperaturze 45°C lub 70°C
1 lub 2 płukania pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
60° Szybki 2)
Średnio lub lekko
zabrudzone
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie zasadnicze w temperaturze 60°C
Płukanie
70° Intensywny
Bardzo zabrudzone
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patelnie
Mycie Wstępne
Zmywanie zasadnicze w temperaturze 70°C
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
50° Energooszczędny 3)
Średnio zabrudzone
Naczynia stołowe i
sztućce
Mycie Wstępne
Zmywanie zasadnicze w temperaturze 50°C
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Jedna godzina
Lekko zabrudzone
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie zasadnicze w temperaturze 55°C
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
45° Szkło
Średnio lub lekko
zabrudzone
Delikatne naczynia i
szkło
Zmywanie zasadnicze w temperaturze 45°C
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Podgrzewanie
Program ten służy do podgrzewania naczyń
przed ich użyciem lub do usuwania kurzu z
naczyń, które nie były używane od dłuższego czasu.
1 płukanie na gorąco
Mycie Wstępne
Ten program to krótkie płukanie zapobiegające zasychaniu resztek jedzenia na naczyniach i powstawaniu przykrych zapachów.
W przypadku tego programu nie należy stosować detergentu.
1 płukanie na zimno
1) Urządzenie samoczynnie reguluje temperaturę oraz ilość wody. Zależy to od stopnia załadowania urządzenia oraz
zabrudzenia naczyń. Czas trwania programu oraz zużycie wody i energii mogą się zmieniać.
2) W przypadku niewielkiej ilości naczyń program ten zapewnia oszczędność czasu przy doskonałych efektach
zmywania.
3) Program testowy dla ośrodków przeprowadzających testy. Dane z testów są przedstawione na osobnej,
dołączonej do urządzenia naklejce.
Opcje
Program
Płukanie extra
Oszczędzanie energii 1)
Automatyczny
Tak, ma wpływ.
Tak, ma wpływ.
60° Szybki
Tak, ma wpływ.
Tak, nie ma wpływu.
electrolux 33
Program
Oszczędzanie energii 1)
Płukanie extra
70° Intensywny
Tak, ma wpływ.
Tak, ma wpływ.
50° Energooszczędny
Tak, ma wpływ.
Tak, ma wpływ.
Jedna godzina
Tak, ma wpływ.
Tak, nie ma wpływu.
45° Szkło
Tak, ma wpływ.
Tak, ma wpływ.
Podgrzewanie
Tak, nie ma wpływu.
Tak, nie ma wpływu.
Mycie Wstępne
Tak, nie ma wpływu.
Tak, nie ma wpływu.
1) W programach, w których włączenie tej funkcji ma wpływ na ich przebieg, oszczędność energii wynosi od 10% do
25%.
Parametry eksploatacyjne
Program 1)
Zużycie energii (kWh)
Zużycie wody (litry)
Automatyczny
0,9 - 1,7
8 - 15
60° Szybki
0,9
9
70° Intensywny
1,4 - 1,6
13 - 15
50° Energooszczędny
0,9 - 1,0
9 - 11
Jedna godzina
1,0 - 1,2
10 - 11
45° Szkło
0,8 - 0,9
11 - 12
Podgrzewanie
0,8
4
Mycie Wstępne
0,1
4
1) Czas trwania programu jest pokazywany na wyświetlaczu.
Podane wartości mogą ulec zmianie w
zależności od ciśnienia i temperatury
wody, zmian w napięciu zasilania oraz
ilości naczyń.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Wyjmowanie i czyszczenie filtrów
Brudne filtry pogarszają efekt zmywania.
Mimo że tego typu filtry nie wymagają częstej konserwacji, należy je okresowo sprawdzać i w razie potrzeby czyścić.
1. Obrócić filtr (A) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, a następnie wyjąć go z filtra (B).
2. Filtr (A) składa się z dwóch części. Aby
rozebrać filtr, należy odciągnąć od siebie jego części.
B
A
3. Dokładnie opłukać elementy filtra wodą.
34 electrolux
4. Złożyć dwie części filtra (A) ze sobą i docisnąć. Sprawdzić, czy elementy odpowiednio połączyły się ze sobą.
5. Wyjąć filtr (B).
6. Dokładnie umyć filtr (B) wodą.
7. Umieścić filtr (B) w pierwotnym położeniu. Sprawdzić, czy jest prawidłowo zamontowany w dwóch prowadnicach (C).
C
8. Umieścić filtr (A) w odpowiednim miejscu w filtrze (B). Obrócić filtr (A) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania.
Czyszczenie ramion spryskujących
Nie demontować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących
ulegną zatkaniu, zabrudzenia należy usunąć
przy pomocy cienkiego i zaostrzonego
przedmiotu.
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Oczyścić zewnętrzne powierzchnie urządzenia oraz panel sterowania wilgotną
miękką ściereczką.
Używać wyłącznie neutralnych środków do
czyszczenia.
Nie używać produktów ściernych, myjek do
szorowania ani rozpuszczalników (np. acetonu).
CO ZROBIĆ, GDY…
Urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas pracy.
W pierwszej kolejności należy spróbować
samodzielnie znaleźć rozwiązanie (patrz taNieprawidłowe działanie
Urządzenie nie napełnia się wodą.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
Kod błędu
• Rozlega się sygnał
dźwiękowy.
• Na wyświetlaczu pojawia się komunikat.
• Rozlega się sygnał
dźwiękowy.
• Na wyświetlaczu pojawia się komunikat.
bela). Jeśli to niemożliwe, należy skontaktować się z punktem serwisowym.
Możliwa przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Zawór wody jest zamknięty.
Otworzyć zawór wody.
Ciśnienie wody jest
zbyt niskie.
Skontaktować się z
miejscowym zakładem
wodociągowym.
Zawór wody jest zablokowany lub zatkany
osadem z kamienia.
Oczyścić zawór wody.
Zablokowany filtr w
wężu doprowadzającym wodę.
Oczyścić filtr.
Nieprawidłowe podłączenie węża doprowadzającego wodę.
Sprawdzić, czy podłączenie jest prawidłowe.
Wąż doprowadzający
wodę jest uszkodzony.
Sprawdzić, czy wąż
doprowadzający wodę
nie jest uszkodzony.
Zatkane rozgałęzienie
syfonu zlewozmywaka.
Oczyścić rozgałęzienie
syfonu zlewozmywaka.
electrolux 35
Nieprawidłowe działanie
Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem.
Kod błędu
Możliwa przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Nieprawidłowe podłączenie węża spustowego.
Sprawdzić, czy podłączenie jest prawidłowe.
Wąż spustowy jest
uszkodzony.
Sprawdzić, czy wąż
spustowy nie jest uszkodzony.
• Rozlega się sygnał
dźwiękowy.
• Na wyświetlaczu pojawia się komunikat.
Program nie uruchamia
się.
Po sprawdzeniu urządzenie należy włączyć.
Program zostanie wznowiony od momentu,
w którym został przerwany.
W razie ponownego wystąpienia problemu
należy skontaktować się z punktem serwisowym.
Jeśli wyświetlacz pokazuje inne kody błędów, należy skontaktować się z serwisem.
Zamknąć zawór wody i
skontaktować się z
punktem serwisowym.
Drzwi urządzenia są
otwarte. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat.
Zamknąć prawidłowo
drzwi urządzenia.
Nie podłączono wtyczki do gniazdka sieciowego.
Podłączyć wtyczkę do
gniazdka.
Przepalony bezpiecznik w domowej instalacji elektrycznej.
Wymienić bezpiecznik.
Ustawiono opóźnienie
rozpoczęcia programu.
Aby anulować opóźnienie rozpoczęcia
programu, patrz „Wybór i uruchamianie
programu zmywania”.
Dane niezbędne dla serwisu znajdują się na
tabliczce znamionowej.
Zalecamy wpisanie danych w tym miejscu:
Model (MOD.)
....................
Numer produktu (PNC)
....................
Numer seryjny (S.N.)
....................
Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Naczynia nie są czyste.
Możliwa przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Wybrany program zmywania
nie jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku lub stopnia
zabrudzenia.
Należy upewnić się, czy wybrany program zmywania jest odpowiedni dla danego rodzaju
załadunku oraz stopnia zabrudzenia.
Kosze nie zostały załadowane
prawidłowo, co uniemożliwiło
dotarcie wody do wszystkich
powierzchni.
Prawidłowo załadować kosze.
Ramiona spryskujące nie obracają się swobodnie z powodu
niewłaściwego ułożenia naczyń.
Sprawdzić, czy niewłaściwe
ułożenie naczyń nie powoduje
zablokowania ramion spryskujących.
36 electrolux
Problem
Możliwa przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Filtry są zabrudzone lub nieprawidłowo zamontowane.
Upewnić się, że filtry są czyste
oraz prawidłowo złożone i zamontowane.
Użyto za mało detergentu lub
nie użyto go w ogóle.
Upewnić się, że użyto wystarczającej ilości detergentu.
Dozownik soli jest pusty.
Napełnić zbiornik soli solą do
zmywarek.
Niewłaściwe ustawienie poziomu zmiękczania wody.
Ustawić zmiękczanie wody.
Nieprawidłowe zamknięcie pokrywy pojemnika na sól.
Upewnić się, czy zbiornik soli
jest prawidłowo zamknięty.
Na szklankach i naczyniach widać smugi, mleczne plamy lub
niebieskawy nalot.
Zbyt duża dawka płynu nabłyszczającego.
Zmniejszyć dozowanie płynu
nabłyszczającego.
Ślady kropel wody na kieliszkach i na naczyniach.
Zbyt mała dawka płynu nabłyszczającego.
Zwiększyć dawkę płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być zastosowany detergent.
Użyć detergentu innej marki.
Naczynia są mokre.
Włączono program zmywania
bez fazy suszenia lub ze skróconą fazą suszenia.
Otworzyć drzwi i pozostawić je
uchylone na kilka minut przed
wyjęciem naczyń.
Naczynia są wilgotne i matowe.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Napełnić odpowiedni dozownik
płynem nabłyszczającym.
Funkcja “Uniwersalna tabletka
do zmywarki” jest włączona (ta
funkcja automatycznie wyłącza
dozownik płynu nabłyszczającego).
Włączyć dozownik płynu nabłyszczającego.
Ślady kamienia na naczyniach.
Włączanie dozownika płynu
nabłyszczającego
• Przejść do menu opcji i włączyć dozownik płynu nabłyszczającego. Patrz „Panel
sterowania”.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość
596 mm
Wysokość
850 mm
Głębokość
Ciśnienie doprowadzanej wody
Dopływ wody
Pojemność
1)
620 mm
Minimum
0,5 bara (0,05 MPa)
Maksimum
8 barów (0,8 MPa)
Zimna lub ciepła woda
maksymalnie 60°C
Liczba standardowych nakryć
12
1) Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z gwintem 3/4".
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się na tabliczce
znamionowej umieszczonej na wewnętrznej krawędzi drzwi urządzenia.
Jeżeli ciepła woda jest wytwarzana
przy pomocy alternatywnych źródeł
energii (np. kolektory słoneczne, ogniwa słoneczne lub elektrownie wiatro-
electrolux 37
we), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w
eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
powinny
Materiały oznaczone symbolem
być poddane ponownemu przetworzeniu.
Wyrzucić elementy opakowania do odpowiednich pojemników, aby zostały poddane
recyklingowi.
INSTALACJA
Montaż pod blatem
Ustawić urządzenie w pobliżu źródła i odpływu wody.
Zdjąć blat urządzenia, aby je zainstalować
pod zlewem lub pod blatem kuchennym.
Należy upewnić się, że wymiary wnęki odpowiadają wymiarom przedstawionym na
rysunku.
2. Popchnąć blat do tyłu urządzenia (2).
3. Podnieść blat i wysunąć go z przednich
mocowań (3).
4. Wypoziomować urządzenie przy pomocy regulowanych nóżek.
5. Zainstalować urządzenie pod blatem
kuchennym. Nie zginać lub przygniatać
wężów wodnych podczas montażu.
Zdejmowanie blatu urządzenia
1. Odkręcić śruby z tyłu (1).
Poziomowanie urządzenia
Właściwe wypoziomowanie urządzenia zapewnia szczelność i prawidłowe zamykanie
się jego drzwi.
Przy nieprawidłowym wypoziomowaniu
urządzenia drzwi zahaczają o boki obudowy.
Wypoziomować urządzenie wykręcając lub
wkręcając regulowane nóżki.
38 electrolux
Podłączenie węża spustowego
Podłączyć wąż spustowy wody do:
• Syfonu zlewozmywaka i przymocować
go pod blatem roboczym. Zapobiegnie to
cofaniu się brudnej wody ze zlewozmywaka do urządzenia.
• Rury kanalizacyjnej z otworem odpowietrzającym. Wewnętrzna średnica musi
wynosić przynajmniej 4 cm.
wewnętrzna nie może być mniejsza niż
średnica węża
Usunąć całkowicie plastikową membranę
(A) przed podłączeniem węża spustowego
do syfonu pod zlewem. Jeżeli membrana
nie zostanie całkowicie usunięta, gromadzące się resztki jedzenia mogą spowodować powstanie blokady w rozgałęzieniu syfonu.
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
W czasie odprowadzania wody, w otworze
odpływowym zlewu nie może być zatyczki,
ponieważ mogłoby to spowodować zassanie wody z powrotem do urządzenia.
Ewentualne przedłużenie węża spustowego
nie może być dłuższe niż 2 m. Średnica
Urządzenie zabezpieczające uniemożliwia powrót brudnej wody do urządzenia. Jeżeli odpływ zlewu wyposażony
jest w zawór zwrotny, może on utrudniać prawidłowe odprowadzanie wody
z urządzenia. Należy usunąć zawór
zwrotny.
electrolux 39
Electrolux. Thinking of you.
Viac o nás na www.electrolux.com
OBSAH
Bezpečnostné pokyny
39 Výber a spustenie umývacieho programu
Popis výrobku
42
49
Ovládací panel
42 Umývacie programy
50
Používanie spotrebiča
45 Ošetrovanie a čistenie
51
Nastavenie zmäkčovača vody
46 Čo robiť, keď...
52
Používanie soli do umývačky riadu
46 Technické údaje
54
Používanie saponátu a leštidla
47 Ochrana životného prostredia
54
Funkcia Multitab
48 Inštalácia
55
Vkladanie príboru a riadu
48
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pred inštalovaním a použitím si pozorne
prečítajte tento návod:
• Vaša bezpečnosť a ochrana vášho majetku.
• Pomoc pri ochrane životného prostredia.
• Správna obsluha spotrebiča.
Tieto pokyny vždy uchovávajte v blízkosti
spotrebiča, a to aj vtedy, ak sa presťahujete
alebo ho odovzdáte inej osobe.
Výrobca nie je zodpovedný za nesprávnu
inštaláciu a používanie, ktoré spôsobia poškodenie.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
• Tento spotrebič nesmú obsluhovať osoby
(vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou spôsobilosťou,
ani osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami. Tieto osoby musia
byť pod dohľadom osoby zodpovednej
za ich bezpečnosť alebo ich táto osoba
musí poučiť o správnom používaní spotrebiča.
• Dohliadajte na deti, aby sa nehrali so
spotrebičom.
• Všetky obaly uschovajte mimo dosahu
detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia alebo úrazu.
• Všetky umývacie a podobné prostriedky
skladujte na bezpečnom mieste. Nedovoľte deťom, aby sa dotýkali umývacích
prostriedkov.
• Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám,
aby sa k nemu priblížili.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Nemeňte technické vlastnosti tohto spotrebiča. Existuje nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia spotrebiča.
• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny výrobcu umývacieho prostriedku, aby ste
predišli popáleninám očí, úst alebo hrdla.
• Nepite vodu zo spotrebiča. Čiastočky
umývacieho prostriedku môžu zostať v
spotrebiči.
• Nenechávajte na spotrebiči otvorené
dvierka bez dohľadu. Zabránite tak zraneniu alebo pádu na otvorené dvierka.
• Na otvorené dvierka si nesadajte ani na
ne nestúpajte.
Používanie
• Spotrebič je určený iba na domáce použitie. Nepoužívajte ho na iné účely, zabránite tak zraneniu osôb a poškodeniu vášho majetku.
• Spotrebič používajte výhradne na umývanie zariadení, ktoré sú vhodné na umývanie v umývačke.
• Horľavé produkty alebo veci, ktoré obsahujú horľavé látky, nevkladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
• Nože a všetky zahrotené predmety vkladajte do košíka na príbor hrotmi dolu. Ak
to nie je možné, uložte ich vodorovne do
40 electrolux
•
•
•
•
•
•
•
vrchného košíka alebo do košíka na nože. (Nie všetky modely majú košík na nože).
Používajte iba prípravky určené pre umývačky riadu (umývací prostriedok, soľ, leštidlo)
Druhy soli, ktoré nie sú určené pre umývačky riadu, môžu poškodiť zmäkčovač
vody.
Spotrebič naplňte soľou pred spustením
umývacieho programu. Zvyšná soľ v spotrebiči môže spôsobiť koróziu, alebo vyleptať dieru na dne spotrebiča.
Nikdy nedopĺňajte do dávkovača leštidla
iný prípravok (umývací prostriedok pre
umývačky riadu alebo tekutý umývací
prostriedok). Spôsobilo by to poškodenie
spotrebiča.
Pred spustením umývacieho programu
skontrolujte, či sa sprchovacie ramená
môžu voľne otáčať.
Pri otvorení dverí počas spusteného umývacieho programu môže uniknúť zo spotrebiča horúca para. Hrozí riziko popálenia pokožky.
Nevyberajte riad zo spotrebiča, pokým
neskončil umývací program.
Ošetrovanie a čistenie
• Pred vyčistením spotrebiča ho vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
• Nepoužívajte horľavé produkty ani produkty, ktoré spôsobujú koróziu.
• Nepoužívajte spotrebič bez filtrov. Skontrolujte, či sú filtre namontované správne.
Nesprávna montáž spôsobuje neuspokojivé výsledky umývania a poškodenie
spotrebiča.
• Nepoužívajte na čistenie spotrebiča prúd
vody alebo paru. Hrozí nebezpečenstvo
úrazu zásahom elektrickým prúdom a
poškodenia spotrebiča.
Inštalácia
• Skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený. Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepripájajte. Obráťte sa na dodávateľa.
• Pred inštaláciou a používaním spotrebiča
odstráňte všetky baliace materiály.
• Elektrické pripojenie, vodoinštaláciu a namontovanie spotrebiča môže vykonávať
iba kvalifikovaná osoba. Predchádza sa
tak riziku konštrukčného poškodenia alebo zranenia.
• Pred inštaláciou skontrolujte, či je zástrčka odpojená od zásuvky elektrickej siete.
• Steny umývačky riadu nikdy nesmiete
prevŕtať, aby sa nepoškodili hydraulické
alebo elektrické časti.
Ochranné opatrenia pred zamrznutím
• Spotrebič neinštalujte na mieste, kde teplota môže klesnúť pod 0 °C.
• Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené mrazom.
Pripojenie na vodovodné potrubie
• Na pripojenie spotrebiča k zdroju vody
používajte nové hadice. Nezapájajte použité hadice.
• Spotrebič nezapájajte k novým potrubiam
ani k potrubiam, ktoré sa dlho nepoužívali. Nechajte vodu tiecť niekoľko minút, až
potom pripojte prívodnú hadicu.
• Pri zapájaní spotrebiča postupujte opatrne, aby ste nestlačili alebo nepoškodili
vodovodné hadice.
• Skontrolujte, či sú vodovodné prípojky
utiahnuté, aby sa predišlo únikom vody.
• Pri prvom použití spotrebiča sa uistite, že
z hadíc neuniká voda.
• Prívodná hadica na vodu má bezpečnostný ventil a dvojité puzdro s vnútorným elektrickým káblom. V prívodnej hadici na vodu je tlak iba počas prietoku vody. Ak z prívodnej hadice uniká voda,
bezpečnostný ventil preruší prívod vody.
– Pri zapájaní prívodnej hadice dávajte
pozor:
– Neponárajte prívodnú hadicu, ani
bezpečnostný ventil do vody.
– Ak sú prívodná hadica alebo bezpečnostný ventil poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky
elektrickej siete.
– Prívodnú hadicu s bezpečnostným
ventilom vám vymení autorizované
servisné stredisko.
Varovanie Nebezpečné napätie.
electrolux 41
Pred výmenou vnútorného osvetlenia
treba odpojiť zástrčku spotrebiča zo
zásuvky elektrickej siete.
Autorizované servisné stredisko
• Opravy alebo údržbu zariadenia môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Obráťte
sa na servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné diely.
Zapojenie do elektrickej siete
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Skontrolujte, či elektrické údaje uvedené
na výkonovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete.
• Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
• Nepoužívajte rozdvojky ani predlžovacie
prívodné káble. Hrozí nebezpečenstvo
požiaru.
• Nevymieňajte ani nemeňte elektrický kábel. Obráťte sa na servisné stredisko.
• Pri zapájaní spotrebiča postupujte opatrne, aby ste nestlačili alebo nepoškodili
napájaciu zástrčku alebo kábel za spotrebičom.
• Skontrolujte, či je napájací elektrický kábel po inštalácii prístupný.
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za prívodný kábel. Vždy ťahajte zástrčku.
Vnútorné osvetlenie
Tento spotrebič má vnútorné osvetlenie,
ktoré sa zapína a vypína pri otváraní a zatváraní dvierok.
Varovanie Viditeľné žiarenie svietivej
diódy – nepozerajte sa priamo do lúča.
LED dióda tohto osvetlenia je triedy 2 a spĺňa požiadavky smernice IEC 60825-1: 1993
+ A1:1997 + A2:2001.
Vlnová dĺžka žiarenia: 450 nm
Maximálny vyžarovaný výkon: 548 μW
Ak chcete vymeniť vnútorné osvetlenie,
obráťte sa na servisné stredisko.
Vyradenie spotrebiča
• Aby ste predišli riziku zranenia alebo poškodenia:
– Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla
zo zásuvky elektrickej siete.
– Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
– Vytiahnite poistku dverí. Tak zabránite
tomu, aby v spotrebiči ostali zatvorené
deti alebo domáce zvieratá. Hrozí riziko
udusenia.
– Spotrebič vyraďte do miestneho zberného dvora.
Varovanie Umývacie prostriedky
pre umývačku riadu sú nebezpečné
a môžu spôsobiť koróziu!
• Ak pri používaní umývacích prostriedkov nastane nehoda, okamžite
vyhľadajte lekára.
• Ak sa umývací prostriedok dostane
do úst, okamžite vyhľadajte lekára.
• Ak sa umývací prostriedok dostane
do očí, okamžite sa obráťte na lekára
a vypláchnite oči vodou.
• Umývacie prostriedky pre umývačku
riadu skladujte na bezpečnom mieste, kde k nim deti nebudú mať prístup.
• Ak je v dávkovači umývacieho prostriedku umývací prostriedok, nenechávajte otvorené dvierka spotrebiča.
• Dávkovač umývacieho prostriedku
naplňte až pred spustením umývacieho programu.
42 electrolux
POPIS VÝROBKU
7
1
2
3
4
5
Horný kôš
Volič tvrdosti vody
Zásobník na soľ
Dávkovač umývacieho prostriedku
Dávkovač leštidla
6
7
8
9
10
Typový štítok
Filtre
Dolné sprchovacie rameno
Horné sprchovacie rameno
Pracovná plocha
OVLÁDACÍ PANEL
6
7
1
1
2
3
4
5
6
7
Tlačidlo Zap./Vyp.
Posuvné tlačidlo programu
Posuvné tlačidlo posunutého štartu
Posuvné tlačidlo možností
Tlačidlo OK
Tlačidlo Štart
Displej
2
3
4
5
electrolux 43
Pri obsluhe spotrebiča vám pomôžu
správy na displeji a zvukové signály.
Displej
A
B
C
Displej má 3 oblasti. Ak chcete vybrať niektorú oblasť, stláčajte posuvné tlačidlo programu dovtedy, kým sa požadovaná oblasť
nezvýrazní rámikom.
Oblasť Programy (A)
V tejto oblasti displeja sa zobrazujú dostupné umývacie programy a doba trvania každého programu.
1. Ak chcete vybrať túto oblasť, stlačte
posuvné tlačidlo programu.
2. Znovu stlačte posuvné tlačidlo programu. Príslušná oblasť sa zväčší a na displeji sa zobrazí:
– umývacie programy,
– doba trvania umývacích programov,
3. Stlačením posuvného tlačidla programu
môžete prechádzať ponuku umývacích
programov.
4. Vyberte umývací program.
5. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
Na displeji sa znovu zobrazia tri oblasti.
– V oblasti Programy sa zobrazí nastavený program a doba trvania programu.
– V oblasti End Time (B) sa zobrazí približný čas skončenia umývacieho
programu (čas + doba trvania programu).
Oblasť Čas skončenia (B)
Čas spustenia umývacieho programu možno posunúť až o 24 hodín.
1. Ak chcete vybrať túto oblasť, stlačte
posuvné tlačidlo posunutého štartu.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte
počet hodín, o ktorý sa má spustenie
posunúť.
– V hornej časti tejto oblasti displeja sa
zobrazí nastavený posun.
– V spodnej časti tejto oblasti displeja
sa zobrazí príslušný čas ukončenia
umývacieho programu.
3. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
Oblasť Možnosti (C)
1. Stlačením posuvného tlačidla možností
vyberte príslušnú oblasť.
2. Opakovaným stláčaním posuvného tlačidla možnosti môžete prechádzať ponuku možností.
3. Stlačením tlačidla OK:
– prejdete do podponuky,
– vyberiete možnosť.
4. Stlačením posuvného tlačidla programu
ukončíte ponuku možností a vrátite sa
späť do oblasti Programy .
Ponuka možností
Ponuka
Návod na umývanie
Podponuka
Popis možnosti
Popis programov
Na displeji sa zobrazia údaje
súvisiace s umývacími programami.
Popis možností
Na displeji sa zobrazia údaje
súvisiace s funkciami.
44 electrolux
Ponuka
Podponuka
Demo režim
Zap
Vyp
Popis možnosti
Pomocou tejto funkcie môžete
spustiť simuláciu umývacieho
programu.
1. Aktivujte funkciu. Na displeji sa zobrazia tri oblasti
a v ľavom hornom rohu displeja sa zobrazí symbol
DEMO.
2. Pomocou posuvného tlačidla možností nastavte
umývací program a funkcie.
Deaktivovaním funkcie sa vrátite k bežnému režimu umývania.
Nastavenie výrobcu: vyp.
Späť
Návrat do ponuky možností.
Úspora energie
Zap
Vyp
Táto funkcia znižuje teplotu vo
fáze sušenia. Úspora energie
predstavuje 10 až 25 %.
Po ukončení programu môže
byť riad ešte mokrý. Odporúčame otvoriť dvierka spotrebiča a
nechať ich pootvorené, aby sa
riad vysušil prirodzene.
Táto funkcia je k dispozícii so
všetkými umývacími programami, na niektoré programy však
nemá vplyv. Pozrite tabuľku
„Umývacie programy“.
Extra oplach
Zap
Vyp
Táto funkcia pridáva do umývacieho programu jedno studené
oplachovanie.
Pri použití tejto funkcie sa môže
predĺžiť trvanie programu a zvýšiť spotreba vody.
Táto funkcia je k dispozícii so
všetkými umývacími programami, na niektoré programy však
nemá vplyv. Pozrite tabuľku
„Umývacie programy“.
Multitab
Zap
Vyp
Funkcia Multitab je určená pre
kombinované tablety umývacieho prostriedku. Pozrite časť
„Funkcia Multitab“.
Nastavenia
Language english
Môžete nastaviť jazyk správ zobrazených na displeji.
K dispozícii sú rôzne jazyky.
Hlasitosť
Nstavenie času
Zap
Vyp
Môžete upraviť hlasitosť zvukových signálov.
K dispozícii je 5 úrovní.
Úroveň 0 = zvuk vypnutý.
Nastavenie výrobcu: úroveň 5.
Umožňuje nastaviť čas.
electrolux 45
Ponuka
Podponuka
Popis možnosti
Jas
Umožňuje zvýšiť alebo znížiť jas
displeja.
K dispozícii je 10 úrovní.
Nastavenie výrobcu: úroveň 10.
Kontrast
Umožňuje zvýšiť alebo znížiť
kontrast displeja.
K dispozícii je 10 úrovní.
Nastavenie výrobcu: úroveň 6.
Zrušiť nastavenia
Umožňuje návrat k nastaveniam spotrebiča z výroby.
Tvrdosť vody
Môžete upraviť úroveň zmäkčovača vody. Pozrite časť „Nastavenie zmäkčovača vody“.
K dispozícii je 10 úrovní.
Nastavenie výrobcu: úroveň 5.
Leštidlo
Zap
Vyp
Späť
Dávkovač leštidla možno aktivovať a deaktivovať.
Táto možnosť je k dispozícii iba
pri zapnutej funkcii Multitab.
Návrat do ponuky možností.
POUŽÍVANIE SPOTREBIČA
Pri prvom zapnutí nastavte jazyk
displeja a čas
1. Zapnite spotrebič.
2. Displej zobrazí správu v predvolenom
jazyku: Language English .
– Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
– Stlačením tlačidla možností vyberte
iný jazyk a stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
3. Na displeji sa zobrazí informácia o čase
– teraz môžete nastaviť čas.
4. Stlačením tlačidla možností nastavte
čas.
5. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
6. Displej prejde do oblasti Programy .
Pri každom kroku postupu dodržiavajte príslušné pokyny:
1. Skontrolujte, či sa nastavenie zmäkčovača vody zhoduje s tvrdosťou vody vo
vašej oblasti. Podľa potreby nastavte
zmäkčovač vody.
2. Naplňte zásobník na soľ soľou do umývačky riadu.
3. Naplňte dávkovač leštidlom.
4. Do umývačky riadu vložte príbor a riad
na umývanie.
5. Nastavte správny umývací program
podľa druhu náplne a znečistenia.
6. Naplňte dávkovač umývacieho prostriedku správnym množstvom prostriedku.
7. Zapnite umývací program.
Ak používate kombinované tablety
umývacieho prostriedku („3 v 1“, „4 v
1“, „5 v 1“), pozrite si kapitolu „Funkcia
Multitab“.
46 electrolux
NASTAVENIE ZMÄKČOVAČA VODY
Zmäkčovač vody odstraňuje minerály a soli
z privádzanej vody. Tieto minerály a soli
môžu spotrebič poškodiť.
Nastavte hladinu zmäkčovača vody podľa
stupňa tvrdosti vody vo vašej oblasti.
Informácie o tvrdosti vody vo vašej oblasti
zistíte na miestnej správe vodární.
Nastavenie tvrdosti
vody
Tvrdosť vody
Nemecké stupne (°dH)
Francúzske
stupne (°TH)
mmol/l
Clarkove
stupne
ručne
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
1)
7
6
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
1)
5 1)
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
2
1) Nastavenie z výroby.
2) Na tejto úrovni nepoužívajte soľ.
Zmäkčovač vody musíte nastaviť ručne
alebo elektronicky.
Ručné nastavenie
Otočte volič tvrdosti vody do polohy 1 alebo 2 (pozrite tabuľku).
Elektronické nastavenie
1. Prejdite do ponuky možností.
2. Prejdite do časti Nastavenia . Stlačením
tlačidla OK potvrďte výber.
3. Prejdite do časti Tvrdosť vody . Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
4. Nastavte úroveň zmäkčovača vody.
Správnu úroveň nastavenia nájdete v
tabuľke.
5. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
6. Ak chcete odísť z ponuky, stlačte tlačidlo úvodného zobrazenia.
Ak elektronicky nastavíte zmäkčovač
vody na úroveň 1, ukazovateľ doplnenia soli zostane vypnutý.
POUŽÍVANIE SOLI DO UMÝVAČKY RIADU
Plnenie zásobníka na soľ:
1. Otočte viečko doľava a otvorte zásobník na soľ.
2. Do zásobníka na soľ vlejte 1 liter vody
(iba pri prvom plnení soľou).
3. Na naplnenie zásobníka soľou použite
lievik.
4. Odstráňte soľ z okolia otvoru zásobníka
na soľ.
5. Otočením viečka doprava zásobník na
soľ zatvorte.
Je normálne, že pri pridaní soli voda
pretečie cez okraj zásobníka na soľ.
electrolux 47
Keď je zásobník soli prázdny, na displeji sa zobrazí správa.
Správa sa nezobrazí počas umývacieho programu.
Po naplnení zásobníka môže správa
svietiť ešte niekoľko hodín. Nemá to
nepriaznivé účinky na prevádzku spotrebiča.
POUŽÍVANIE SAPONÁTU A LEŠTIDLA
1
3
2
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
3. Ak má umývací program fázu predumývania, pridajte malé množstvo umývacieho prostriedku do vnútornej časti
dvierok spotrebiča.
4. Ak používate tablety umývacieho prostriedku, vložte ich do dávkovača umývacieho prostriedku 1 .
5. Zatvorte dávkovač umývacieho prostriedku. Zatlačte viečko, aby zapadlo
na miesto.
4
6
5
Používanie umývacieho prostriedku
Nepoužívajte viac umývacieho prostriedku, ako je potrebné, ochránite tak
životné prostredie.
Dodržujte odporúčania výrobcu umývacieho prostriedku na obale umývacieho
prostriedku.
Plnenie dávkovača umývacieho prostriedku:
1. Stlačením uvoľňovacieho tlačidla 2
otvoríte kryt 7 dávkovača umývacieho
prostriedku.
2. Pridajte umývací prostriedok do dávkovača 1 .
Ak používate tablety umývacieho prostriedku, použite dlhšie umývacie programy. Pri krátkych umývacích programoch sa nestihnú úplne rozpustiť a znižuje sa tak účinnosť umývania.
Používanie leštidla
Leštidlo umožňuje osušenie riadu bez
škvŕn a usadenín.
Dávkovač leštidla automaticky dávkuje
leštidlo počas poslednej fázy oplachovania.
Pri plnení dávkovača leštidla urobte nasledujúce kroky:
1. Stlačením uvoľňovacieho tlačidla 6
otvoríte kryt 5 dávkovača leštidla.
2. Naplňte dávkovač leštidla 3 leštidlom.
Značka „max.“ zobrazuje maximálnu
hladinu.
3. Rozliate leštidlo odstráňte pomocou
handričky, aby ste predišli tvorbe veľkého množstva peny počas umývania.
48 electrolux
4. Dávkovač leštidla zatvorte. Zatlačte
viečko, aby zapadlo na miesto.
Nastavenie dávkovania leštidla
Nastavenie výrobcu: poloha 3.
Dávkovanie leštidla môžete nastaviť medzi
polohami 1 (najnižšie dávkovanie) až 4 (najvyššie dávkovanie).
Otočením voliča leštidla 4 zvýšte alebo
znížte dávku.
Keď je dávkovač leštidla prázdny, na
displeji sa zobrazí správa.
Správa sa nezobrazí počas umývacieho programu.
FUNKCIA MULTITAB
Funkcia Multitab je určená pre kombinované tablety umývacieho prostriedku.
Sú to tablety s kombinovaným účinkom
umývacieho prostriedku, leštidla a soli. Niektoré druhy tabliet môžu obsahovať aj iné
látky.
Skontrolujte, či sú tieto umývacie prostriedky vhodné pre vašu tvrdosť vody. Pozrite
pokyny od výrobcu.
Keď nastavíte funkciu Multitab, zostane aktívna, kým ju nevypnete.
Funkcia Multitab vypne prívod leštidla a soli.
Funkcia Multitab vypne správy o prívode leštidla a soli.
Trvanie programu sa pri používaní funkcie
Multitab môže predĺžiť.
Aktivujte funkciu Multitab predtým, ako
spustíte umývací program.
Funkcia Multitab sa nedá aktivovať,
kým prebieha program.
Aktivácia funkcie Multitab
• Prejdite do ponuky možností a aktivujte
funkciu Multitab. Pozrite časť „Ovládací
panel“.
Vypnutie funkcie Multitab a samostatné
použitie umývacieho prostriedku, soli a
leštidla:
1. Prejdite do ponuky možností a deaktivujte funkciu Multitab. Pozrite časť
„Ovládací panel“.
2. Naplňte zásobník na soľ a dávkovač leštidla.
3. Upravte nastavenie tvrdosti vody na
najvyššiu úroveň.
4. Spustite umývací program bez riadu.
5. Zmäkčovač vody nastavte na tvrdosť
vody v mieste, kde bývate.
6. Nastavte dávkovanie leštidla.
VKLADANIE PRÍBORU A RIADU
Pozrite si leták „Príklady náplní RealLife“.
Rady a tipy
• Do spotrebiča nevkladajte predmety, ktoré môžu absorbovať vodu (špongie,
handričky).
• Odstráňte z predmetov zvyšky jedla.
• Zmäkčite zvyšky pripáleného jedla na
predmetoch.
• Duté predmety (šálky, poháre a panvice)
vložte otvorom smerom dolu.
• Uistite sa, že sa v nádobách a misách
nehromadí voda.
• Skontrolujte, či do seba kusy príboru a
riadu nezapadli.
• Skontrolujte, či sa poháre navzájom nedotýkajú.
• Malé predmety vložte do košíka na príbor.
• Lyžičky striedajte s iným jedálenským príborom, aby ste zabránili ich zlepeniu.
• Pri kladení predmetov do košíkov sa uistite, že sa môže voda dostať k celému ich
povrchu.
• Ľahké predmety vložte do horného koša.
Zabezpečte, aby sa predmety nehýbali.
• Na plastových predmetoch a nepriľnavých panviciach sa môžu zrážať kvapky
vody.
electrolux 49
VÝBER A SPUSTENIE UMÝVACIEHO PROGRAMU
Výber a spustenie umývacieho
programu
1. Zatvorte dvierka spotrebiča a zapnite
ho.
2. V prípade potreby nastavte voliteľné
funkcie alebo posunutý štart. Pozrite
časť „Ovládací panel“.
3. Vyberte umývací program. Pozrite tabuľku „Umývacie programy“.
4. Stlačte tlačidlo Štart. Umývací program
sa spustí automaticky.
– Ak ste nastavili posunutý štart, automaticky sa začne odpočítavanie času. Po ukončení odpočítavania sa
umývací program spustí automaticky.
– Ak je zásobník soli alebo dávkovač
umývacieho prostriedku prázdny, na
displeji sa zobrazia príslušné správy a
spotrebič sa nespustí. Opätovným
stlačením tlačidla Štart zapnite umývací program.
Zásobník soli alebo dávkovač leštidla
naplňte, keď je spotrebič prázdny, ešte
pred spustením umývacieho programu.
Ak nastavíte posunutý štart, otvorením
dvierok spotrebiča sa preruší odpočítavanie. Keď dvierka zatvoríte, odpočítavanie bude pokračovať od bodu, v ktorom bolo prerušené.
Prerušenie umývacieho programu
• Otvorte dvierka spotrebiča.
– Umývací program sa zastaví.
• Zatvorte dvierka spotrebiča.
– Program bude pokračovať od bodu
prerušenia.
Zrušenie umývacieho programu alebo
odloženého spustenia
Ak sa ešte umývací program alebo posunutý štart nespustil, môžete výber
zmeniť.
Keď už prebieha umývací program alebo je zapnutý posunutý štart, nie je
možné výber zmeniť. Vtedy je potrebné
zrušiť umývací program alebo posunutý
štart.
Zrušenie umývacieho programu
1. Stlačte tlačidlo Štart.
2. Na displeji sa zobrazí, ako zrušiť umývací program.
Pred spustením nového umývacieho
programu skontrolujte, či sa v dávkovači umývacieho prostriedku nachádza
umývací prostriedok.
Zrušenie posunutého štartu
1. Stlačte tlačidlo Štart.
2. Na displeji sa zobrazí, ako zrušiť posunutý štart.
3. Stlačte tlačidlo Štart.
– Nastavený umývací program sa spustí automaticky.
Na konci umývacieho programu
• Spotrebič sa zastaví automaticky.
• Zaznejú zvukové signály.
1. Na displeji sa zobrazí správa o tom, že
umývací program skončil a spotrebič
môžete vypnúť.
Ak je zásobník soli alebo dávkovač
umývacieho prostriedku prázdny, na displeji sa zobrazia príslušné správy. .
2. Vypnite spotrebič.
3. Otvorte dvierka spotrebiča.
4. Lepšie vysušenie dosiahnete, keď necháte dvierka niekoľko minút pootvorené.
Automatické vypnutie
Funkcia automatického vypnutia automaticky prístroj vypne 10 minút po skončení
umývacieho programu.
Pomôže to znížiť spotrebu energie.
Vyberte predmety z košíkov
• Pred vybratím zo spotrebiča nechajte riad
vychladnúť. Horúci riad sa ľahko poškodí.
• Vyprázdnite najprv dolný kôš a potom
horný kôš.
• Po stranách a na dverách spotrebiča sa
môže nachádzať voda. Nehrdzavejúca
oceľ vychladne rýchlejšie ako taniere.
50 electrolux
UMÝVACIE PROGRAMY
Umývacie programy
Program
Stupeň znečistenia
Druh náplne
Popis programu
Automatický 1)
Akékoľvek
Porcelán, jedálenský
príbor, hrnce a panvice
Predumývanie
Hlavné umývanie 45 °C alebo
70 °C
1 alebo 2 priebežné oplachovania
Posledné oplachovanie
Sušenie
60° Rýchly 2)
Bežné alebo mierne znečistenie
Porcelán a jedálenský
príbor
Hlavné umývanie 60 °C
Oplachovanie
70° Intenzívny
Silné znečistenie
Porcelán, jedálenský
príbor, hrnce a panvice
Predumývanie
Hlavné umývanie 70 °C
1 priebežné oplachovanie
Posledné oplachovanie
Sušenie
50° Úsporný 3)
Bežné znečistenie
Porcelán a jedálenský
príbor
Predumývanie
Hlavné umývanie 50 °C
1 priebežné oplachovanie
Posledné oplachovanie
Sušenie
Jedna hodina
Ľahké znečistenie
Porcelán a jedálenský
príbor
Hlavné umývanie 55 °C
1 priebežné oplachovanie
Posledné oplachovanie
45° Sklo
Bežné alebo mierne znečistenie
Jemný porcelán a sklo
Hlavné umývanie 45 °C
1 priebežné oplachovanie
Posledné oplachovanie
Sušenie
Zohrievanie tanierov
Tento program riad pred použitím zohreje
alebo odstráni prach z riadu, ktorý sa dlhšie
nepoužíval.
1 opláchnutie horúcou vodou
Predumytie
Tento program rýchlo opláchne riad, aby na
ňom nezaschli zvyšky jedál a aby sa zo spotrebiča nešírili nepríjemné pachy.
S týmto programom nepoužívajte umývací
prostriedok.
1 opláchnutie studenou vodou
1) Spotrebič automaticky nastavuje teplotu a množstvo vody. Nastavenie závisí od toho, či je spotrebič úplne
naplnený a ako veľmi je riad znečistený. Trvanie programu a spotreba sa môžu meniť.
2) Ak je v umývačke málo riadu, tento program ponúka riešenie, ktoré zaručí úsporu času a dokonale umytý riad.
3) Testovací program pre skúšobne. Testovacie údaje nájdete v dodávanom letáku.
Voliteľné funkcie
Program
Extra oplach
Úspora energie 1)
Automatický
Áno, s účinkom.
Áno, s účinkom.
60° Rýchly
Áno, s účinkom.
Áno, bez účinku.
70° Intenzívny
Áno, s účinkom.
Áno, s účinkom.
50° Energ Úsp
Áno, s účinkom.
Áno, s účinkom.
Jedna hodina
Áno, s účinkom.
Áno, bez účinku.
45° Sklo
Áno, s účinkom.
Áno, s účinkom.
Zohrievanie tanierov
Áno, bez účinku.
Áno, bez účinku.
electrolux 51
Program
Predumytie
Úspora energie 1)
Extra oplach
Áno, bez účinku.
Áno, bez účinku.
1) Pri programoch, na ktoré má táto funkcia vplyv, je úspora energie 10 až 25 %.
Spotreba
Program 1)
Energia (kWh)
Voda (litre)
Automatický
0,9 - 1,7
8 - 15
60° Rýchly
0,9
9
70° Intenzívny
1,4 - 1,6
13 - 15
50° Energ Úsp
0,9 - 1,0
9 - 11
Jedna hodina
1,0 - 1,2
10 - 11
45° Sklo
0,8 - 0,9
11 - 12
Zohrievanie tanierov
0,8
4
Predumytie
0,1
4
1) Na displeji sa zobrazí dĺžka trvania programu.
Uvedené hodnoty spotreby ovplyvňujú
nasledujúce faktory: tlak a teplota vody,
kolísanie napätia v elektrickej sieti a
množstvo riadu.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
Vybratie a čistenie filtrov
Znečistené filtre zhoršujú výsledky umývania.
Hoci tieto filtre takmer nevyžadujú údržbu,
pravidelne ich kontrolujte a v prípade potreby ich vyčistite.
1. Ak chcete vybrať filter (A), otočte ho
proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho z filtra (B).
B
A
2. Filter (A) má dve časti. Ak chcete filter
rozmontovať, vytiahnutím ich oddeľte.
3. Časti filtra dôkladne vyčistite vodou.
4. Obe časti filtra (A) zložte dohromady a
zatlačte. Skontrolujte, či do seba správne zapadli.
5. Vyberte filter (B).
6. Filter (B) dôkladne vyčistite vodou.
7. Filter (B) vráťte do pôvodnej polohy.
Skontrolujte, či je správne umiestnený
pod dvoma vodiacimi časťami (C).
52 electrolux
C
8. Filter (A) vložte do správnej polohy vo filtri (B). Otočte filter (A) doprava, aby sa
zablokoval.
Čistenie sprchovacích ramien
Sprchovacie ramená nevyberajte.
Ak sa otvory na umývacích ramenách upchajú, odstráňte zvyšné nečistoty špicatým
predmetom.
Čistenie vonkajších povrchov
Vonkajšie povrchy spotrebiča a ovládací
panel umývajte navlhčenou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky ani rozpúšťadlá (acetón).
ČO ROBIŤ, KEĎ...
Spotrebič sa počas činnosti nespúšťa alebo
nezastavuje.
Problém
Kód poruchy
Do spotrebiča nepriteká voda.
• Zaznie zvukový signál.
• Na displeji sa zobrazuje správa.
Spotrebič nevypúšťa
vodu.
Aktivovalo sa zariadenie proti vytopeniu.
• Zaznie zvukový signál.
• Na displeji sa zobrazuje správa.
• Zaznie zvukový signál.
• Na displeji sa zobrazuje správa.
Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľku). Ak ste riešenie nenašli, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Možná príčina
Možné riešenie
Vodovodný kohútik je
zatvorený.
Otvorte vodovodný kohútik.
Tlak vody je príliš slabý.
Obráťte sa na miestnu
vodárenskú spoločnosť.
Vodovodný kohútik je
upchaný alebo zanesený vodným kameňom.
Vyčistite vodovodný
kohútik.
Filter na prívodnej hadici je upchaný.
Vyčistite filter.
Nie je správne zapojená prívodná hadica.
Skontrolujte, či je hadica správne zapojená.
Prívodná hadica na vodu je poškodená.
Skontrolujte, či na prívodnej hadici nie sú
chyby.
Upchané hrdlo výlevky.
Vyčistite hrdlo výlevky.
Odtoková hadica nie je
správne zapojená.
Skontrolujte, či je hadica správne zapojená.
Odtoková hadica je
poškodená.
Skontrolujte, či odtoková hadica nie je poškodená.
Zatvorte vodovodný
kohútik a obráťte sa na
autorizované servisné
stredisko.
electrolux 53
Problém
Kód poruchy
Program sa nespúšťa.
Možná príčina
Možné riešenie
Dvierka spotrebiča sú
Dvierka riadne zatvorotvorené. Na displeji sa te.
zobrazuje správa.
Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak sa chyba prejaví znova, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné kódy porúch,
obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované servisné
stredisko nájdete na typovom štítku.
Zástrčka nie je zapojená do sieťovej zásuvky.
Zapojte zástrčku do
sieťovej zásuvky.
Vypálená poistka v domácej skrini s poistkami.
Vymeňte poistku.
Je nastavený posunutý
štart.
Ak chcete zrušiť posunutý štart, pozrite časť
„Výber a spustenie
umývacieho programu“.
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto
údaje:
Model (MOD.)
....................
Číslo výrobku (PNC)
....................
Sériové číslo (S.N.)
....................
Výsledky umývania a sušenia nie sú uspokojivé
Problém
Riad nie je čistý.
Na riade sú škvrny od vodného
kameňa.
Možná príčina
Možné riešenie
Zvolený umývací program nebol vhodný pre druh a stupeň
znečistenia riadu.
Skontrolujte, či je umývací program vhodný pre druh a stupeň
znečistenia riadu.
Koše neboli správne naplnené
a voda sa nedotkla všetkých
povrchov.
Koše naplňte správnym spôsobom.
Sprchovacie ramená sa nemôžu voľne otáčať, pretože im v
tom bráni nesprávne uložený
riad.
Skontrolujte, či nesprávne uložený riad neblokuje sprchovacie
ramená.
Filtre sú zanesené alebo nesprávne vložené a namontované.
Skontrolujte, či sú filtre čisté a
správne vložené a namontované.
Použili ste nedostatočné množstvo umývacieho prostriedku
alebo ste ho zabudli použiť.
Skontrolujte, či ste použili dostatočné množstvo umývacieho
prostriedku.
Zásobník na soľ je prázdny.
Naplňte zásobník na soľ soľou
do umývačky riadu.
Nesprávne nastavenie zmäkčovača vody
Nastavte zmäkčovač vody.
Viečko zásobníka na soľ nie je
správne zatvorené.
Skontrolujte, či je viečko zásobníka na soľ správne zatvorené.
54 electrolux
Problém
Možná príčina
Možné riešenie
Na pohároch a riade sú šmuhy,
mliečne škvrny alebo modrastý
povlak.
Dávkovanie leštidla je príliš vysoké.
Znížte dávkovanie leštidla.
Na pohároch a riade sú škvrny
od kvapiek vody.
Dávkovanie leštidla je príliš nízke.
Zvýšte dávkovanie leštidla.
Príčinou môže byť umývací
prostriedok.
Použite iný typ umývacieho
prostriedku.
Riad je mokrý.
Nastavili ste umývací program
bez fázy sušenia alebo s fázou
zníženého sušenia.
Dvierka umývačky riadu nechajte pootvorené a pred vybratím
riadu počkajte niekoľko minút.
Riad je mokrý a bez lesku.
Dávkovač leštidla je prázdny.
Naplňte dávkovač leštidlom.
Funkcia Multitab je zapnutá (táto funkcia automaticky vypne
dávkovač leštidla).
Zapnite dávkovač leštidla.
Ako zapnúť dávkovač leštidla
• Prejdite do ponuky možností a aktivujte
dávkovač leštidla. Pozrite časť „Ovládací
panel“.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery
Tlak pritekajúcej vody
Šírka
596 mm
Výška
850 mm
Hĺbka
620 mm
Minimálny
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximálne
8 bar (0,8 MPa)
Prívod vody 1)
Studená alebo teplá voda
Kapacita
Súpravy riadu
maximálne 60 °C
12
1) Prívodnú hadicu zapojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.
Typový štítok na vnútornom okraji dvierok spotrebiča obsahuje údaje o elektrickom pripojení.
Ak horúca voda pochádza z alternatívnych zdrojov energie (napr. zo solár-
nych alebo z fotovoltaických panelov
alebo veterných turbín), používajte prívod teplej vody, aby ste znížili spotrebu
energie.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale,
návode na použitie a záručnom liste
znamená, že s výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do
najbližšieho zmluvného zberného dvora
vykonávajúceho zber odpadu z
elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto
predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad
zhodnotený a zneškodnený
environmentálne vhodným spôsobom tak,
aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom
na životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na
internetovej stránke www.envidom.sk.
. Obal
Recyklujte materiály so symbolom
vyhoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu.
electrolux 55
INŠTALÁCIA
Montáž pod pult
Spotrebič umiestnite v blízkosti vodovodného kohútika a odtoku vody.
Ak spotrebič nainštalujete pod kuchynský
drez alebo pracovnú plochu kuchynskej linky, odoberte jeho pracovnú plochu.
Skontrolujte, či sa rozmery výklenku zhodujú s rozmermi na obrázku.
5. Nainštalujte spotrebič pod pracovnú
plochu kuchynskej linky. Počas inštalácie nestlačte ani neohnite vodovodné
hadice.
Úprava vodorovnej polohy spotrebiča
Správna vodorovná poloha spotrebiča
umožňuje správne zatvorenie a utesnenie
dvierok.
Ak spotrebič nebude vo vodorovnej polohe,
dvierka nebudú po stranách priliehať.
Uvoľnením alebo dotiahnutím nastaviteľných nožičiek upravíte vodorovnú polohu
spotrebiča.
Pripojenie odtokovej hadice
max 85 cm
max 400 cm
Odobratie pracovnej plochy spotrebiča
1. Vyberte zadné skrutky (1).
Pripojte odtokovú hadicu k:
• sifónu umývadla a pripevnite ju pod pracovnou plochou. Predídete tak tomu, že
sa odpadová voda z umývadla dostane
späť do spotrebiča.
• odpadovému potrubiu s vetracím otvorom. Vnútorný priemer musí byť minimálne 4 cm.
min 40 cm
2. Potiahnite pracovnú plochu od zadnej
strany spotrebiča (2).
3. Nadvihnite pracovnú plochu a vyberte
ju z predných drážok (3).
4. Na úpravu do vodorovnej polohy použite nastaviteľné nožičky.
Keď spotrebič vypúšťa vodu, vyberte zátku
umývadla, aby sa predišlo tomu, že sa voda
vráti späť do spotrebiča.
Predĺženie odtokovej hadice nesmie byť
dlhšie ako 2 m. Vnútorný priemer nesmie
byť menší ako priemer hadice.
Pri zapojení odtokovej hadice ku sifónu pod
umývadlom vyberte plastovú membránu (A).
Ak membránu nevyberiete, zvyšky jedál by
mohli sifón upchať.
56 electrolux
Bezpečnostné zariadenie zabraňuje
špinavej vode, aby sa dostala späť do
spotrebiča. Ak je sifón vybavený nevratným ventilom, tento ventil môže
spôsobiť nesprávne vypúšťanie vody zo
spotrebiča. Vyberte nevratný ventil.
electrolux 57
Electrolux. Thinking of you.
Düşüncelerinizi www.electrolux.com.tr adresinden bizimle
daha fazla paylaşın
İÇİNDEKİLER
Güvenlik bilgileri
57 Bir yıkama programının seçilmesi ve
Ürün tanımı
60 başlatılması
67
Kontrol Paneli
60 Yıkama programları
68
Cihazın kullanımı
63 Bakım ve temizlik
69
Su yumuşatıcının ayarlanması
64 Servisi aramadan önce
70
Bulaşık makinesi tuzunun kullanımı
64 Teknik veriler
72
Deterjan ve parlatıcı kullanımı
65 Çevreyle ilgili bilgiler
72
Multi-tablet fonksiyonu
66 Montaj
73
Çatal-bıçaklar ve tabakların yerleştirilmesi
66
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
GÜVENLİK BİLGİLERİ
Kurulum ve kullanım öncesinde bu kılavuzu
dikkatlice okuyun:
• Kendi emniyetiniz ve mal güvenliğiniz için.
• Çevreye katkıda bulunmak için.
• Cihazın doğru bir şekilde kullanılması için.
Bu kılavuzu, makineyi başka bir yere taşımanız veya farklı bir kişiye vermeniz durumunda da daima beraberinde bulundurun.
Üretici, hatalı kurulum ve kullanım sonucu
ortaya çıkan hasarlardan sorumlu değildir.
Çocukların ve savunmasız kişilerin
emniyeti
• Fiziksel, duyusal ve mental kapasiteleri
düşük veya makinenin kullanımı hakkında
deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dahil) bu cihazı kullanmamalıdır. Bu kişiler makineyi, güvenliklerinden sorumlu
olan bir kişinin denetimi altında veya cihazın kullanımı hakkında bu kişi tarafından
bilgilendirilmek kaydıyla kullanabilir.
• Çocuklar, cihazla oynamamaları için denetim altında tutulmalıdır.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan
uzak tutun. Nefes alamama veya yaralanma riski vardır.
• Tüm deterjanları emniyetli bir yerde saklayın. Çocukların deterjanlara dokunmasına
izin vermeyin.
• Kapak açıkken, çocukları ve evcil hayvanları makineden uzak tutun.
Genel güvenlik
• Bu makinenin teknik özelliklerini değiştirmeyin. Yaralanma ve makineye zarar verme riski vardır.
• Gözde, ağızda ve boğazda yanıkları önlemek için deterjan üreticisinin emniyet talimatlarına göre hareket edin.
• Makinedeki suyu içmeyin. Makinenizde
deterjan partikülleri kalabilir.
• Makinenin kapağını başında bulunmadığınız zamanlarda açık bırakmayın. Bu,
yaralanmayı ve açık bir kapak üzerine
düşmeyi önlemek içindir.
• Açık kapak üzerine oturmayın veya basmayın.
Kullanıldığı işlemler
• Bu makine, sadece ev içi kullanım içindir.
Kişilerin yaralanmasına ve mal zararına
engel olmak için makineyi başka amaçlarla kullanmayın.
• Bu cihazı sadece bulaşık makinesinde yıkanabilir aksesuarları temizlemek için kullanın.
• Cihazın içine, üzerine veya yakınına yanıcı
ürünler ya da yanıcı ürünlerle ıslanmış eşyalar koymayın. Patlama veya yangın riski.
• Bıçakları ve sivri uçlu eşyaların tümünü,
sivri uçları aşağı gelecek şekilde çatal-bıçak sepetine koyun. Bu şekilde koyamıyorsanız, yatay bir şekilde üst sepete ve-
58 electrolux
•
•
•
•
•
•
•
ya bıçak sepetine koyun. (Modellerin tümünde bıçak sepeti bulunmaz).
Sadece bulaşık makinelerine özel ürünleri
(deterjan, tuz ve parlatıcı) kullanın.
Bulaşık makinelerine uygun olmayan tuz
tipleri su yumuşatıcının zarar görmesine
neden olabilir.
Bir yıkama programını başlatmadan önce
cihaza tuz koyun. Cihazda kalan tuz paslanmaya neden olabilir veya cihazın altında bir delik açabilir.
Parlatıcı gözüne parlatıcı dışında maddeler (örneğin; bulaşık makinesi temizleme
maddesi, sıvı deterjan) koymayın. Bu durum cihazın zarar görmesine neden olabilir.
Bir yıkama programını başlatmadan önce,
püskürtme kollarının rahatça hareket edebildiğinden emin olun.
Bir yıkama programı çalışırken kapağı
açarsanız cihazdan sıcak buhar çıkışı olabilir. Cilt yanıkları riski vardır.
Yıkama programı tamamlanana kadar cihazdan bulaşıkları çıkarmayın.
Bakım ve temizlik
• Cihazı temizlemeden önce, kapatın ve
elektrik fişini prizden çekin.
• Yanıcı ürünler veya korozyona neden olabilen ürünler kullanmayın.
• Cihazı filtreler olmadan kullanmayın. Filtrelerin doğru monte edildiğinden emin olun.
Yanlış bir montaj işlemi, tatmin edici olmayan yıkama sonuçlarına ve cihazın zarar görmesine neden olur.
• Cihazı temizlemek için su spreyi veya buhar kullanmayın. Elektrik çarpması ve cihazın zarar görme riski vardır.
Montaj
• Cihazın zarar görmediğinden emin olun.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin veya
bağlamayın, tedarikçi ile temas kurun.
• Cihazı monte etmeden ve kullanmadan
önce tüm ambalajı çıkartın.
• Cihazın elektrik bağlantısını, tesisatını ve
montajını sadece kalifiye bir kişi yapmalıdır. Bunun amacı yapısal hasar veya yaralanma riskinin ortadan kaldırılmasıdır.
• Montaj sırasında elektrik fişinin prizden
çekili olduğundan emin olun.
• Hidrolik bileşenlerin ve elektrikli bileşenlerin zarar görmesini önlemek için, cihazın
yanlarında delik açmayın.
Donmaya karşı önlemler
• Cihazı, sıcaklığı 0 °C'den daha az olan
yerlere monte etmeyin.
• Üretici firma donma nedeniyle oluşan zararlardan sorumlu değildir.
Su bağlantısı
• Cihazı su beslemesine bağlamak için yeni
hortumlar kullanın. Eski hortumları kullanmayın.
• Cihazı yeni borulara veya uzun süre kullanılmamış olan borulara bağlamayın. Suyu
birkaç dakika akıttıktan sonra giriş hortumunu bağlayın.
• Cihaz montajını yaparken su hortumlarını
ezmemeye veya zarar vermemeye dikkat
edin.
• Su kaçağı olmaması için, su bağlantılarının sıkı olduğundan emin olun.
• Cihazı ilk kez kullanırken, hortumlarda su
kaçağı olmadığından emin olun.
• Su giriş hortumu bir emniyet valfine ve
içinden elektrik kablosunun geçtiği bir çift
kılıfa sahiptir. Su giriş hortumunda yalnızca içinden su akarken basınç vardır. Su
giriş hortumunda bir kaçak varsa, emniyet valfi su akışını keser.
– Su giriş hortumunu bağlarken dikkatli
olun:
– Su giriş hortumunu veya emniyet valfini suya batırmayın.
– Su giriş hortumu veya emniyet valfi
zarar görürse, elektrik fişini derhal
elektrik prizinden çekin.
– Su giriş hortumunu emniyet valfiyle
değiştirmek için servis merkeziyle iletişime geçin.
Uyarı Tehlikeli voltaj.
Elektrik bağlantısı
• Cihaz topraklanmalıdır.
• Veri etiketindeki elektriksel verilerin elektrik beslemesine uygun olduğundan emin
olun.
electrolux 59
• Her zaman doğru monte edilmiş, darbelere dayanıklı bir priz kullanın.
• Priz çoğaltıcıları ve uzatma kablolarını kullanmayın. Yangın riski vardır.
• Elektrik kablosunu yenilemeyin veya
değiştirmeyin. Servis merkezini arayın.
• Cihazın arkasındaki elektrik fişini ve kablosunu ezmemeye veya zarar vermemeye
dikkat edin.
• Montajdan sonra elektrik fişine erişilebildiğinden emin olun.
• Cihazın fişini prizden çıkarmak için elektrik
kablosunu çekmeyin. Her zaman fişten
tutarak çekin.
Dahili lamba
Bu cihazda, kapağını açtığınız zaman yanan
ve kapattığınız zaman da sönen dahili bir
aydınlatma lambası vardır.
Uyarı Gözle görülebilir led ışığı yayılımı
vardır, doğrudan ışığa bakmayın.
Lambanın LED'i SINIF 2'dir ve IEC 60825-1
ile uyumludur: 1993 + A1:1997 + A2:2001.
Emisyon dalga boyu: 450 nm
Yayılan maksimum güç: 548 μW
Dahili lambayı değiştirmek için servis
merkezini arayın.
Dahili lambayı değiştirmeden önce elektrik fişini prizden çıkartın.
Servis merkezi
• Sadece yetkili bir kişi cihaz üzerinde onarım veya çalışma yapabilir. Servis merkezini arayın.
• Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.
Cihazın ıskartaya çıkarılması
• Yaralanma veya hasar riskini ortadan kaldırmak için:
– Elektrik fişini prizden çekin.
– Elektrik kablosunu kesin ve atın.
– Kapak mandalını sökün. Bu, çocukların
veya evcil hayvanların cihaz içinde kapalı kalmalarına engel olur. Boğulma
riski söz konusudur.
– Cihazı yerel atık imha merkezine atın.
Uyarı Bulaşık deterjanları tehlikeli
maddelerdir ve korozyona neden
olabilirler!
• Bu deterjanlarla herhangi bir kazanın
meydana gelmesi halinde, hemen bir
doktora danışın.
• Deterjan ağzınıza bulaşırsa, vakit kaybetmeden bir doktora danışın.
• Deterjan gözlerinize bulaşırsa, derhal
bir doktora danışın ve gözlerinizi suyla temizleyin.
• Bulaşık deterjanlarını çocukların erişemeyeceği, güvenli bir yerde tutun.
• Deterjan çekmecesinde deterjan varken cihazın kapağını açık bırakmayın.
• Deterjan çekmecesini ancak bir yıkama programını başlatmadan önce
doldurun.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX HOME PRODUCTS
CORPORATION NV.
RAKETSTRAAT 40 / RUE DE LA FUSEE 40
B-1130 BRUSSEL / BRUXELLES
BELGIUM
TEL: +32 2 716 26 00
FAX: +32 2 716 26 01
www.electrolux.com
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır.
Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı
firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini
ve bakım süresini ifade eder.
60 electrolux
ÜRÜN TANIMI
7
1
2
3
4
5
Üst sepet
Su sertliği ayar düğmesi
Tuz haznesi
Deterjan gözü
Parlatıcı gözü
6
7
8
9
10
Bilgi etiketi
Filtreler
Alt püskürtme kolu
Üst püskürtme kolu
Üst tabla
KONTROL PANELİ
6
7
1
1
2
3
4
5
6
7
Açma/kapama tuşu
Program kaydırma tuşu
Gecikmeli başlatma kaydırma tuşu
Opsiyon kaydırma tuşu
Onay tuşu
Başlat tuşu
Ekran
2
3
4
5
electrolux 61
Ekranda görüntülenen mesajlar ve sesli
sinyaller cihazı çalıştırmanıza yardımcı
olur.
Ekran
A
B
C
Ekranda 3 alan vardır. Bir alanı seçmek için,
gerekli alan vurgulanan bir çerçeve ile belirlenene kadar program kaydırma tuşuna basınız.
Programlar alanı (A)
Ekranın bu alanı seçilebilir yıkama programlarını ve her programın süresini görüntüler.
1. Alanı seçmek için program kaydırma tuşuna basınız.
2. Program kaydırma tuşuna tekrar basınız. Alandaki değer artar ve ekranda
şunlar gösterilir:
– yıkama programları,
– yıkama programlarının süresi,
3. Yıkama programları menüsüne gitmek
için program kaydırma tuşuna basınız.
4. Bir yıkama programını seçiniz.
5. Teyit etmek için onay tuşuna basınız.
Ekran tekrar üç alanı görüntüleyecektir.
– Programlar alanı ayarlanan programı
ve programın süresini gösterir.
– Bitiş Zamanı alanı (B) yıkama programının yaklaşık bitiş zamanını gösterir
(zaman + program süresi).
Bitiş Zamanı alanı (B)
Bir yıkama programının başlatılmasını en
fazla 24 saate kadar geciktirebilirsiniz.
1. Alanı seçmek için gecikmeli başlatma
kaydırma tuşuna basınız.
2. Gecikmeli başlatma süresini seçmek
için tuşa basmaya devam ediniz.
– Alanın üst kısmında gecikmeli başlatma ayarı gösterilir.
– Alanın alt kısmında yıkama programının yaklaşık bitiş zamanı gösterilir.
3. Teyit etmek için onay tuşuna basınız.
Opsiyonlar alanı (C)
1. Alanı seçmek için opsiyon kaydırma tuşuna basınız.
2. Opsiyon menüsünde gezinmek için opsiyon kaydırma tuşuna basmaya devam
ediniz.
3. Aşağıdaki işlemler için onay tuşuna basınız:
– alt menüye gitmek için,
– bir opsiyonu seçmek için,
4. Program kaydırma tuşuna basarak opsiyon menüsünden çıkabilir ve Programlar alanına geri dönebilirsiniz.
Opsiyon menüsü
Menü
Yıkama kılavuzu
Alt menü
Opsiyonun tanımı
Program kılavuzu
Ekran yıkama programları hakkındaki bilgileri görüntüler.
Seçenek kılavuzu
Ekran, fonksiyonlar hakkındaki
bilgileri görüntüler.
62 electrolux
Menü
Alt menü
Demo modu
On
Off
Opsiyonun tanımı
Bu fonksiyonla bir yıkama programını simüle edebilirsiniz.
1. Fonksiyonu aktive ediniz.
Ekranda üç alan görüntülenir ve ekranın sol üst köşesinde şu kelimeyi görebilirsiniz: DEMO.
2. Yıkama programını ve fonksiyonları ayarlamak için isteğe bağlı fonksiyon kaydırma tuşunu kullanınız.
Normal koşullara geri dönmek
için fonksiyonu devre dışı bırakınız. Fabrika ayarı: kapalı.
Geri
Opsiyon menüsüne geri dönmek için.
Enerji tasarrufu
On
Off
Bu fonksiyon, kurutma aşamasında sıcaklığı düşürür. Enerji
tasarrufu %10 ile %25 arasındadır.
Programın sonunda bulaşıklar
ıslak olabilir. Bulaşıkların kuruması için cihaz kapağını açmanızı ve aralık bırakmanızı öneririz.
Bu fonksiyon tüm yıkama programlarında seçilebilir, ancak bazı programlarda etkili değildir.
'Yıkama programları' bölümüne
bakınız.
Ekstra durulama
On
Off
Bu fonksiyon yıkama programına bir soğuk durulama aşaması
daha ekler.
Program süresi ve su tüketimi
bu fonksiyon kullanılırken artabilir.
Bu fonksiyon tüm yıkama programlarında seçilebilir, ancak bazı programlarda etkili değildir.
'Yıkama programları' bölümüne
bakınız.
Multitab
On
Off
Multitablet fonksiyonu kombi
deterjan tabletleri içindir. 'Multitablet fonksiyonu' bölümüne
bakınız.
Ayarlar
Dil Türkçe
Ekrandaki mesajların dilini ayarlayabilirsiniz.
Farklı dil seçenekleri mevcuttur.
Ses ayari
On
Off
Tüm sesli sinyallerin ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
5 seviye mevcuttur.
Seviye 0 = ses kapalı.
Fabrika ayarı: seviye 5.
electrolux 63
Menü
Alt menü
Opsiyonun tanımı
Saat
Saati ayarlayabilirsiniz.
Parlaklık
Ekran ışığının parlaklığını artırabilir veya azaltabilirsiniz.
10 seviye mevcuttur.
Fabrika ayarı: seviye 10.
Kontrast
Ekranın kontrastını artırabilir veya azaltabilirsiniz.
10 seviye mevcuttur.
Fabrika ayarı: seviye 6.
Ayarları sıfırla
Cihazın fabrika ayarına geri dönebilirsiniz.
Su sertliği
Su yumuşatıcının seviyesini
ayarlayabilirsiniz. 'Su yumuşatıcının ayarlanması' bölümüne
bakınız.
10 seviye mevcuttur.
Fabrika ayarı: seviye 5.
Parlatıcı
On
Off
Geri
Parlatıcı gözünü aktive edebilir /
devre dışı bırakabilirsiniz.
Bu seçenek sadece multitablet
fonksiyonu devrede olduğunda
kullanılabilir.
Opsiyon menüsüne geri dönmek için.
CİHAZIN KULLANIMI
Cihazı ilk kez çalıştırma - ekran dilinin
ve saatin ayarlanması
1. Cihazı açınız.
2. Ekranda varsayılan dilde bir mesaj görüntülenir: Language English .
– Teyit etmek için onay tuşuna basınız.
– Farklı bir dil seçmek için opsiyon tuşuna ve ardından teyit için onay tuşuna basınız.
3. Ekran, saat ayarı mesajını gösterir, saati
ayarlayabilirsiniz.
4. Saati ayarlamak için opsiyon tuşuna basınız.
5. Teyit etmek için onay tuşuna basınız.
6. Ekran 'Programlar' alanına gider.
Prosedürün her adımı için talimatlara bakınız:
1. Su yumuşatıcı ayarı ile bölgenizdeki su
sertliğinin uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz. Gerekirse, su yumuşatıcıyı
ayarlayınız.
2. Tuz haznesini bulaşık makinesi tuzu ile
doldurunuz.
3. Parlatıcı gözüne parlatıcı koyunuz.
4. Çatal-bıçakları ve tabakları cihaza yerleştiriniz.
5. Bulaşığın tipine ve kirliliğine göre doğru
yıkama programını ayarlayınız.
6. Deterjan gözünü doğru miktarda deterjanla doldurunuz.
7. Yıkama programını başlatınız.
Eğer kombi deterjan tabletleri kullanıyorsanız ('3'ü 1 arada', '4'ü 1 arada',
'5'i 1 arada'), 'Multitablet fonksiyonu'
bölümüne bakınız.
64 electrolux
SU YUMUŞATICININ AYARLANMASI
Su yumuşatıcı su beslemesindeki mineralleri
ve tuzları giderir. Bu mineraller ve tuzlar makinenizin zarar görmesine neden olabilir.
Bölgenizdeki su sertliği ile uyumlu değilse su
yumuşatıcının seviyesini ayarlayın.
Bölgenizdeki su sertliği konusunda bilgi almak için yerel su idarenize başvurun.
Su sertliği
Su sertliği ayarı
Alman derecesi
(dH°)
Fransız derecesi
(°TH)
mmol/l
Clarke derecesi
manuel
elektronik
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
2
1)
8
2
1)
7
2
1)
6
2
1)
5 1)
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
2)
1 2)
1) Fabrika konumu.
2) Bu seviyede tuz kullanmayın.
Su yumuşatıcıyı manuel ve elektronik
olarak ayarlamalısınız.
Manuel ayarlama
Su sertliği ayar düğmesini pozisyon 1 veya
2'ye getirin (tabloya bakın).
Elektronik ayarlama
1. Opsiyon menüsüne gidiniz.
2. Go to Ayarlar öğesine gidiniz. Teyit etmek için onay tuşuna basınız.
3. Go to Su sertliği öğesine gidiniz. Teyit
etmek için onay tuşuna basınız.
4. Su yumuşatıcının seviyesini ayarlayınız.
Ayarlanacak doğru seviye için tabloya
bakınız.
5. Teyit etmek için onay tuşuna basınız.
6. Menüden çıkmak için başlangıç tuşuna
basınız.
Su yumuşatıcı elektronik olarak seviye
1'e ayarlanmışsa, tuz göstergesi kapalı
kalır.
BULAŞIK MAKİNESİ TUZUNUN KULLANIMI
Tuz haznesinin doldurulması:
1. Kapağı saatin tersi yönde çevirin ve tuz
haznesini açın.
2. Tuz haznesine 1 litre su koyun (sadece
ilk defa tuz doldurduğunuzda).
3. Tuz haznesine tuz koymak için huniyi
kullanın.
4. Tuz haznesi deliğinin etrafındaki tuzları
temizleyin.
5. Tuz haznesini kapatmak için kapağı saat yönünde çevirin.
Tuz doldururken, tuz haznesinden suyun taşması normaldir.
electrolux 65
Tuz haznesi boşaldığında göstergede
bir mesaj görüntülenir.
Bir yıkama programı çalıştırılırken mesaj
görüntülenmez.
Tuz haznesini doldurduktan sonra, mesaj birkaç saat daha görüntülenmeye
devam edebilir. Bu durumun, cihazın
çalışması üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.
DETERJAN VE PARLATICI KULLANIMI
1
3
2
30
Deterjan tabletlerini kullanırken uzun yıkama programlarını kullanın. Bunlar kısa
yıkama programlarında tamamen çözünmezler ve yıkama sonuçlarını kötüleştirebilirler.
4
MA X
+
3 2
-
1
20
5. Deterjan haznesini kapatın. Kapağı, yerine oturuncaya kadar bastırın.
4
Parlatıcı kullanımı
Parlatıcı, kapların çizilmeden ve lekelenmeden kurumasını sağlar.
Parlatıcı haznesi son durulama aşamasında parlatıcıyı otomatik olarak ekler.
7
6
5
Deterjan kullanımı
Çevrenin korunmasına yardımcı olmak
amacıyla sadece belirtilen miktarda deterjan kullanın.
Deterjan ambalajı üzerinde verilen deterjan üreticisinin tavsiyelerine uyun.
Deterjan gözünün doldurulması:
1. Kilit açma tuşuna basarak 2 deterjan
haznesinin 7 kapağını açın.
2. Hazneye deterjan koyun 1 .
3. Yıkama programının ön yıkama aşaması
varsa, cihaz kapağının iç kısmına az
miktarda deterjan koyun.
4. Deterjan tabletleri kullanacaksanız, tableti deterjan haznesine koyun. 1 .
Parlatıcı haznesini doldurmak için şu işlemleri yapın:
1. Kilit açma tuşuna basarak 6 parlatıcı
haznesinin 5 kapağını açın.
2. Parlatıcı haznesine 3 parlatıcı koyun.
'Max.' işareti maksimum seviyeyi gösterir.
3. Dökülen parlatıcıyı, yıkama programı sırasında aşırı köpük oluşmasını önlemek
için emici bir bezle silin.
4. Parlatıcı haznesini kapatın. Kapağı, yerine oturuncaya kadar bastırın.
Parlatıcı dozunu ayarlayın
Fabrika ayarı: Pozisyon 3.
Parlatıcı dozunu konum 1 (en düşük doz) ile
konum 4 (en yüksek doz) arasında ayarlayabilirsiniz.
66 electrolux
Parlatıcı seçme düğmesini çevirerek 4 dozu artırın veya azaltın.
Bir yıkama programı çalıştırılırken mesaj
görüntülenmez.
Parlatıcı gözü boşaldığında göstergede
bir mesaj görüntülenir
MULTİ-TABLET FONKSİYONU
Multitablet fonksiyonu kombi deterjan tabletleri içindir.
Bu tabletler deterjan, parlatıcı ve bulaşık
makinesi tuzu gibi maddeleri bir arada barındırır. Bazı tablet tipleri başka maddeler de
içerebilir.
Bu tabletlerin bölgesel su sertliğine uygun
olup olmadığını kontrol ediniz. Üretici talimatlarına bakınız.
Multitablet fonksiyonunu aktive ettiğinizde,
devre dışı bırakıncaya kadar aktif halde kalır.
Multitablet fonksiyonu, parlatıcı ve tuzun
akışını durdurur.
Multitablet fonksiyonu, tuz ve parlatıcı mesajlarını durdurur.
Multitablet fonksiyonunu kullanırsanız, program süresi uzayabilir.
Multitablet fonksiyonunu, bir yıkama
programı başlamadan önce aktive ediniz.
Program çalışmaya başladıktan sonra
multitablet fonksiyonunu aktive edemezsiniz.
Multitablet fonksiyonunu aktive etmek
için:
• Opsiyon menüsüne gidiniz ve multitablet
fonksiyonunu aktive ediniz. 'Kontrol paneli' öğesine bakınız.
Multitablet fonksiyonunu devre dışı
bırakmak ve deterjan, tuz ve parlatıcıyı ayrı
ayrı kullanmak için:
1. Opsiyon menüsüne gidiniz ve multitablet fonksiyonunu devre dışı bırakınız.
'Kontrol paneli' öğesine bakınız.
2. Tuz haznesini ve parlatıcı gözünü doldurunuz.
3. Su sertlik ayarını en yüksek seviyeye
getiriniz.
4. Makineye bulaşık koymadan bir yıkama
programını çalıştırınız.
5. Su yumuşatıcıyı bölgenizdeki su sertliğine göre ayarlayınız.
6. Parlatıcı dozunu ayarlayınız.
ÇATAL-BIÇAKLAR VE TABAKLARIN YERLEŞTİRİLMESİ
Bkz. 'Yerleştirme Örnekleri' RealLife kitapçığı.
Pratik bilgiler
• Suyu emebilen nesneleri (süngerler, toz
bezleri) cihazin içine koymayın.
• Bulaşıklarda kalan yiyecekleri alın.
• Bulaşıklarda kalan yanmış besinleri yumuşatın.
• İçi boş bulaşıkları (kupalar, bardaklar ve
tavalar) ağızları aşağı gelecek şekilde yerleştirin.
• Suyun kaplarda veya çanaklarda birikmemesine dikkat edin.
• Çatal-bıçak ve tabakların birbirlerine yapışmamasını sağlayın.
• Bardakların diğer bardaklara temas etmediğinden emin olun.
• Küçük bulaşıkları çatal-bıçak sepetine koyun.
• Kaşıkların birbirlerine yapışmalarını önlemek için, diğer çatal-bıçaklarla karışık halde koyun.
• Bulaşıkları sepetlere koyarken, suyun tüm
yüzeylere temas edebileceğinden emin
olun.
• Hafif bulaşıkları üst sepete koyun. Bulaşıkların hareket etmediğinden emin olun.
• Plastik bulaşıklarda ve yapışmaz tavalarda su damlaları birikebilir.
electrolux 67
BİR YIKAMA PROGRAMININ SEÇİLMESİ VE BAŞLATILMASI
Bir yıkama programının seçilmesi ve
başlatılması
1. Cihazın kapağını kapatınız ve cihazı çalıştırınız.
2. Gerekirse, opsiyonları ve/veya gecikmeli
başlatmayı seçiniz. 'Kontrol paneli'
öğesine bakınız.
3. Bir yıkama programını seçiniz. 'Yıkama
programları' bölümüne bakınız.
4. Başlat tuşuna basınız. Yıkama programı
otomatik olarak çalışmaya başlar.
– Gecikmeli başlatma ayarlanırsa, geri
sayım otomatik olarak başlar. Geri
sayım işlemi sona erdiğinde, yıkama
programı otomatik olarak çalışmaya
başlar
– Tuz haznesi ve / veya parlatıcı gözü
boşsa, ekranda ilgili mesajlar görüntülenir ve cihaz çalışmaya başlamaz.
Yıkama programını başlatmak için
Başlat tuşuna tekrar basınız.
Tuz haznesini ve/veya parlatıcı gözünü
cihaz boşken ve bir yıkama programını
başlatmadan önce doldurunuz.
Gecikmeli başlatma ayarlanırsa, cihaz
kapağının açılması geri sayımı durdurur.
Kapağı kapattığınızda, geri sayım duraklatıldığı noktadan itibaren devam
eder.
Yıkama programının kesilmesi
• Cihazın kapağını açın.
– Yıkama programı durdurulur.
• Cihazın kapağını kapatın.
– Yıkama programı duraklatıldığı noktadan itibaren çalışmaya devam eder.
Bir yıkama programının veya bir
gecikmeli başlatmanın iptal edilmesi
Bir yıkama programı veya gecikmeli
başlatma henüz başlamamışsa, seçimi
değiştirebilirsiniz.
Bir yıkama programı veya gecikmeli
başlatma başladıktan sonra seçimi
değiştirmek mümkün değildir. Yıkama
programını veya gecikmeli başlatmayı
iptal etmek gerekir.
Bir yıkama programının iptal edilmesi
1. Başlat tuşuna basınız.
2. Ekranda yıkama programının nasıl iptal
edileceği gösterilir.
Yeni bir yıkama programını başlatmadan önce deterjan gözünde deterjan
bulunduğundan emin olunuz.
Bir gecikmeli başlatmanın iptal edilmesi
1. Başlat tuşuna basınız.
2. Ekranda gecikmeli başlatmanın nasıl iptal edileceği gösterilir.
3. Başlat tuşuna basınız.
– Ayarlanan yıkama programı otomatik
olarak çalışmaya başlar.
Yıkama programının sonunda
• Cihaz otomatik olarak durur.
• Sesli sinyaller devreye girer.
1. Yıkama programının tamamlandığını ve
cihazı kapatabileceğinizi söyleyen bir
mesaj ekranda görüntülenir.
Tuz haznesi ve / veya parlatıcı gözü
boşsa, ekranda ilgili mesajlar görüntülenir. .
2. Cihazı kapatınız.
3. Cihazın kapağını açınız.
4. Daha iyi kurutma sonuçları elde etmek
için kapağı birkaç dakika aralık bırakınız.
Otomatik Kapanma
Otomatik Kapanma fonksiyonu yıkama
programı bittikten 10 dakika sonra cihazı
otomatik olarak kapatır.
Bu, enerji tüketimini azaltmaya yardımcı
olur.
Bulaşıkları sepetlerden alın.
• Bulaşıkları makineden çıkarmadan önce
soğumalarını bekleyin. Sıcak bulaşıklar
kolayca zarar görebilir.
• Öncelikle alt sepeti sonra üst sepeti boşaltın.
• Makinenin yan kısımlarında ve kapağında
su olabilir. Paslanmaz çelik, tabaklara göre daha çabuk soğur.
68 electrolux
YIKAMA PROGRAMLARI
Yıkama programları
Program
Bulaşık türü
Program tanımı
Herhangi
Çanak-çömlekler, çatal-bıçaklar, tencere
ve tavalar
Ön Yıkama
Ana Yıkama 45°C veya 70°C
1 veya 2 ara durulama
Son durulama
Kurutma
60° Hızlı 2)
Normal veya hafif
kirli
Çanak-çömlek ve çatal-bıçak
Ana Yıkama 60°C
Durulama
70° Yoğun
Ağır kirli
Çanak-çömlekler, çatal-bıçaklar, tencere
ve tavalar
Ön Yıkama
Ana Yıkama 70°C
1 ara durulama
Son durulama
Kurutma
50° Enerji 3)
Normal kirli
Çanak-çömlek ve çatal-bıçak
Ön Yıkama
Ana Yıkama 50°C
1 ara durulama
Son durulama
Kurutma
Bir saat
Hafif kirli
Çanak-çömlek ve çatal-bıçak
Ana Yıkama 55°C
1 ara durulama
Son durulama
45° Cam
Normal veya hafif
kirli
Hassas çanak-çömlekler ve cam eşyalar
Ana Yıkama 45°C
1 ara durulama
Son durulama
Kurutma
Tabak Isıtma
Bu program, kullanımdan önce tabakları kurutur veya uzun süre kullanılmayan bulaşıkların üzerinde biriken tozu temizler.
1 sıcak durulama
Ön Yıkama
Bu program bulaşıkları hızla durulayarak kalan yemeklerin tabaklara yapışmasını ve cihazdan kötü kokular gelmesini önler.
Bu programda deterjan kullanmayınız.
1 soğuk durulama
Otomatik
1)
Kirlilik derecesi
1) Cihaz, suyun sıcaklığını ve miktarını otomatik olarak ayarlar. Bu, cihazın tam yükte olup olmamasına ve kirlilik
derecesine bağlıdır. Program süresi ve program tüketim değerleri değişebilir.
2) Yıkanacak miktar azsa, bu program kısa sürede mükemmel sonuçlar almanızı sağlar.
3) Test enstitüleri için test programı. Test verileri için ekli broşüre bakınız.
Opsiyonlar
Program
Ekstra durulama
Enerji tasarrufu 1)
Otomatik
Evet, etkili.
Evet, etkili.
60° Hızlı
Evet, etkili.
Evet, etkili değil.
70° Yoğun
Evet, etkili.
Evet, etkili.
50° Enerji
Evet, etkili.
Evet, etkili.
Bir saat
Evet, etkili.
Evet, etkili değil.
45° Cam
Evet, etkili.
Evet, etkili.
Tabak Isıtma
Evet, etkili değil.
Evet, etkili değil.
Ön Yıkama
Evet, etkili değil.
Evet, etkili değil.
1) Bu fonksiyonun bir etkisinin olduğu programlarda, enerji tasarruf oranı %10 ile %25 arasındadır.
electrolux 69
Tüketim değerleri
Program 1)
Enerji (kWs)
Su (litre)
Otomatik
0,9 - 1,7
8 - 15
60° Hızlı
0,9
9
70° Yoğun
1,4 - 1,6
13 - 15
50° Enerji
0,9 - 1,0
9 - 11
Bir saat
1,0 - 1,2
10 - 11
45° Cam
0,8 - 0,9
11 - 12
Tabak Isıtma
0,8
4
Ön Yıkama
0,1
4
1) Gösterge, programın süresini görüntüler.
Suyun basıncı ve sıcaklığı, elektrik beslemesindeki dalgalanmalar ve bulaşıkların miktarı bu değerleri değiştirebilir.
BAKIM VE TEMİZLİK
Filtreleri çıkarmak ve temizlemek için
Kirli filtreler yıkamadan alınacak sonucu
azaltır
Bu filtreler için çok az bakım gerekmesine
rağmen, düzenli olarak bunları kontrol edin
ve gerekirse temizleyin.
1. Filtreyi (A) saat yönünün tersine çevirin
ve filtreden (B) ayırın.
B
A
2. Filtre (A) iki parçadan oluşur. Filtreyi sökmek için parçaları ayırın.
3. Parçaları suyla iyice temizleyin.
4. Filtrenin (A) iki parçasını birleştirin ve
bastırın. Birbirlerine tam olarak geçtiklerinden emin olun.
5. Filtreyi (B) çıkarın.
6. Filtreyi (B) suyla iyice temizleyin.
7. Filtreyi (B) ilk konumuna yerleştirin. İki kılavuza (C) tam olarak oturduğundan
emin olun.
70 electrolux
C
Püskürtme kollarının temizlenmesi
Püskürtme kollarını çıkartmayın.
Püskürtme kollarındaki delikler tıkanırsa, kalan kir parçalarını ince sivri bir cisim ile çıkarın.
Dış yüzeylerin temizlenmesi
Makinenin dış yüzeylerini ve kontrol panelini
nemli yumuşak bir bezle temizleyin.
Sadece nötr deterjanlar kullanın.
Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı temizleme bezlerini veya çözücüleri (aseton) kullanmayın.
8. Filtreyi (A) filtre (B) içindeki konumuna
yerleştirin. Filtreyi (A) kilitlenene kadar
saat yönünde çevirin.
SERVİSİ ARAMADAN ÖNCE
Cihaz çalışmıyor veya çalışırken bir anda
duruyor.
Sorun
Arıza kodu
Cihaz suyla dolmuyor.
• Sesli bir sinyal duyulur.
• Ekranda bir mesaj
görüntülenir.
Cihaz suyu boşaltmıyor.
Taşma tespit aygıtı çalışıyor.
• Sesli bir sinyal duyulur.
• Ekranda bir mesaj
görüntülenir.
• Sesli bir sinyal duyulur.
• Ekranda bir mesaj
görüntülenir.
Önce sorun için bir çözüm bulmaya çalışın
(tabloya başvurun). Aksi takdirde, servis
merkezini arayın.
Muhtemel neden
Muhtemel çözüm
Su musluğu kapalı.
Su musluğunu açınız.
Su basıncı çok düşük.
Yerel su idarenize başvurunuz.
Su musluğu tıkalı veya
kireç kaplamış.
Su musluğunu temizleyiniz.
Su giriş hortumundaki
filtre tıkalı.
Filtreyi temizleyiniz.
Su giriş hortumunun
bağlantısı yanlış yapılmış.
Bağlantının düzgün yapıldığından emin olunuz.
Su giriş hortumu hasar
görmüş.
Su giriş hortumunda
hasar olmadığından
emin olunuz.
Lavabo tahliyesinde tıkanma var.
Lavabo tahliyesini temizleyiniz.
Su tahliye hortumunun
bağlantısı düzgün yapılmamış.
Bağlantının düzgün yapıldığından emin olunuz.
Su tahliye hortumu hasar görmüş.
Su tahliye hortumunda
hasar olmadığından
emin olunuz.
Su musluğunu kapatınız ve servis merkezini
arayınız.
electrolux 71
Sorun
Arıza kodu
Program başlamıyor.
Kontrol ettikten sonra cihazı çalıştırınız.
Program duraklatıldığı noktadan itibaren çalışmaya devam eder.
Arıza tekrarlanırsa servis merkezini arayınız.
Ekranda başka arıza kodları gösterilirse,
servis merkezini arayınız.
Servis merkezi için gerekli bilgiler bilgi etiketinde bulunmaktadır.
Muhtemel neden
Muhtemel çözüm
Cihazın kapağı açık.
Ekranda bir mesaj görüntülenir.
Kapağı düzgünce kapatınız.
Elektrik fişi prize takılı
değil.
Elektrik fişini takınız.
Ev sigorta kutusunda
bir sigorta atmış.
Sigortayı değiştiriniz.
Gecikmeli başlatma
ayarlanmış.
Gecikmeli başlatmayı
iptal etmek isterseniz,
'Bir yıkama programının seçilmesi ve başlatılması' bölümüne bakınız.
Bu verileri aşağıya yazmanızı öneriyoruz:
Model (MOD.)
....................
Ürün numarası (PNC)
....................
Seri numarası (S.N.)
....................
Yıkama ve kurutma sonuçları memnun edici değil
Sorun
Tabaklar temiz değil.
Tabaklar üzerinde kireç kalıntıları var.
Bardakların ve tabakların üzerinde çizgiler, beyazımsı lekeler
veya mavimsi bir tabaka var.
Muhtemel neden
Olası çözüm
Seçilen yıkama programı bulaşık tipi veya kirlilik derecesi için
uygun değildir.
Seçilen yıkama programının bulaşık tipine veya kirlilik derecesine uygun olduğundan emin
olun.
Sepetler düzgün yüklenmemiş,
su tüm yüzeylere temas etmemiştir.
Bulaşıkları sepete doğru bir şekilde yerleştirin.
Bulaşıkların yanlış yerleştirilmesinden ötürü püskürtme kolları
rahatça dönemiyordur.
Bulaşıkları yanlış yerleştirme nedeniyle püskürtme kollarının engellenmediğinden emin olun.
Filtreler kirlidir veya düzgün birleştirilmemiş ve takılmamıştır.
Filtrelerin temiz ve doğru şekilde
birleştirilip takıldığından emin
olun.
Çok az deterjan kullanılmıştır
veya hiç deterjan kullanılmamıştır.
Deterjan miktarının yeterli olduğundan emin olun.
Tuz haznesi boştur.
Tuz haznesini bulaşık makinesi
tuzu ile doldurun.
Su yumuşatıcı ayarı yanlış
Su yumuşatıcıyı ayarlayın.
Tuz haznesinin kapağı doğru
bir şekilde kapatılmamıştır.
Tuz haznesi başlığının doğru bir
şekilde kapatıldığından emin
olun.
Parlatıcı dozajı çok yüksektir.
Parlatıcı dozunu azaltın.
72 electrolux
Sorun
Bardakların ve tabakların üzerinde kurumuş su damlaları var.
Muhtemel neden
Olası çözüm
Parlatıcı dozajı çok düşüktür.
Parlatıcı dozunu artırın.
Sebebi kullandığınız deterjan
olabilir.
Farklı marka bir deterjan kullanın.
Bulaşıklar ıslak.
Kurutma aşaması olmayan veya kurutma aşaması kısaltılmış
bir yıkama programı seçilmiştir.
Bulaşıkları makineden çıkarmadan önce, kapağı birkaç dakika
aralık bırakın.
Tabaklar ıslak ve mat.
Parlatıcı gözü boştur.
Parlatıcı haznesine parlatıcı koyun.
Multitablet fonksiyonu açıktır
(bu fonksiyon parlatıcı gözünü
otomatik olarak devre dışı bırakır).
Parlatıcı gözünü etkinleştirin.
Parlatıcı gözünün etkinleştirilmesi
• Seçenek menüsüne gelin ve parlatıcı gözünü etkinleştirin. Bkz. 'Kontrol paneli'
bölümü.
TEKNİK VERİLER
Boyutlar
Genişlik
596 mm
Yükseklik
850 mm
Derinlik
Su besleme basıncı
620 mm
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maksimum
8 bar (0,8 MPa)
Su beslemesi 1)
Soğuk su veya sıcak su
Kapasite
Yer ayarları
maksimum 60°C
12
1) Su giriş hortumunu, 3/4” dişli bir su vanasına takın.
Cihaz kapağının iç kenarındaki bilgi plakasında elektriksel bağlantı verileri gösterilmektedir.
panelleri ve rüzgar) enerji tüketimini
azaltmak için sıcak su kaynağını kullanın.
Sıcak su alternatif enerji kaynaklarından
geliyorsa (örn. güneş veya fotovoltaik
ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Ürünün ya da ambalajının üzerindeki
simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi
atılmayıp, elektrik ve elektronik cihazların
geri dönüşüm için verildiği özel toplama
noktalarından birine verilmesi gerektiğini
belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha
edilmesine katkıda bulunmakla hem çevreyi,
hem de çevrenizdekilerin sağlığını korumuş
olursunuz. Yanlış şekilde imha ise hem
çevreye hem sağlığa zararlıdır. Bu ürünün
geri dönüşümüne ilişkin daha ayrıntılı bilgileri
belediyenizden, çöp dairenizden veya ürünü
satın almış olduğunuz bayiden
edinebilirsiniz.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
Şu simgeye sahip malzemeler geri dönüştü. Ambalajı geri dönüşüm için uyrülebilir:
gun konteynerlere koyun.
electrolux 73
MONTAJ
Bir mutfak tezgahının altına montaj
Cihazı bir su musluğunun ve bir su giderinin
yakınına yerleştirin.
Cihazı bir lavabonun veya mutfak mobilyasının altına monte etmek için, cihazın üst panelini çıkarın.
Yerleştirileceği yerin boyutlarının resimde
gösterilen boyutlara uyduğundan emin olun.
5. Cihazı mutfak tezgahının altına yerleştirin. Montaj sırasında su hortumlarını ezmeyin veya bükmeyin.
Cihazın düzlemselliğinin ayarlanması
Cihazın düz bir seviyede olması kapağın
tam kapanmasını sağlar.
Cihaz seviyesinin düzgün olmaması halinde
kapak, kabinin yan taraflarına takılır.
Cihaz düzlemselliğini ayarlamak için ayarlanabilir ayağı gevşetin veya sıkılaştırın.
Su gideri bağlantısı
Su gideri hortumunu:
• Lavabo tahliyesine bağlayın ve tezgahın
altına monte edin. Bu, atık suyun lavabodan cihaza geri akışını engeller.
• Havalandırma menfezli bir tezgah borusu.
İç çapı en az 4 cm olmalıdır.
Cihazın üst panelinin çıkartılması
1. Arka vidaları sökün (1).
2. Üst paneli, cihazın arka kısmından çekin
(2).
3. Üst paneli kaldırın ve ön yuvalardan kurtarın (3).
4. Cihazın düzlemselliğini ayarlamak için
ayarlanabilir ayakları kullanın.
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
Atık suyun cihaza geri akışını önlemek için,
cihaz tahliye yaparken lavabo tapasını çıkarın.
Gider hortumu uzatması en fazla 2 m olabilir. İç çap, hortumun çapından daha küçük
olmamalıdır.
Su tahliye hortumunu süzgeçli bir lavabo-altı
tahliye borusuna bağlıyorsanız, plastik
membranı (A) çıkarın. Membranı çıkarmazsanız, yiyecek kalıntıları tahliye hortumunun
süzgecini tıkayabilir.
74 electrolux
Bir emniyet cihazı kirli suyun cihaza geri
dönmesini engeller. Lavabo tahliyesinde bir 'tek yönlü valf' varsa, bu valf, ci-
hazın doğru tahliye yapmasına engel
olabilir. Tek yönlü valfi çıkarın.
electrolux 75
www.electrolux.com/shop
117946121-A-152011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising