Aeg-Electrolux | F88030IMP | User manual | Aeg-Electrolux F88030IMP Brugermanual

Aeg-Electrolux F88030IMP Brugermanual
Favorit 88030 I
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Opvaskemaskine
Oppvaskmaskin
2
Indhold
Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter.
Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og
regelmæssig ydelse fra dit nye produkt Den vil guide dig sikkert igennem alle
produktets funktioner. Vi anbefaler, at du opbevarer brugsanvisningen på et sikkert
sted, så den altid kan bruges som reference. Den skal skal følge produktet ved en
eventuel overdragelse til en ny ejer.
Vi ønsker dig god fornøjelse med den nye maskine.
Indhold
Betjeningsvejledning
3
Om sikkerhed
Sikkerhed for børn og andre udsatte
personer
Generelt om sikkerhed
Anvendelse
Vedligeholdelse og rengøring
Installation
Forholdsregler mod frost
Tilslutning, vand
Tilslutning, el
Servicecenter
Bortskaffelse af apparatet
Produktbeskrivelse
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
Betjeningspanel
Afbryd-knap
Programvalgsknapper
Knap til stilleprogram
Multitab-knap
Senere start-knap
Display
Funktionstaster
Indstillingsfunktion
Før ibrugtagning
7
8
8
8
8
8
8
8
9
9
Indstilling af blødgøringsanlæg
Manuel indstilling
Elektronisk indstilling
Brug af filtersalt
9
10
10
11
Brug af vaske- og afspændingsmiddel
Brug af opvaskemiddel
11
11
Brug af afspændingsmiddel
Indstil dosering af afspændingsmiddel
Multitab-funktion
Placering af bestik og service
Råd
Tørreprogrammer
12
12
12
13
13
13
Valg og start af opvaskeprogram
14
Valg og start af opvaskeprogram uden
Senere start
14
Valg og start af opvaskeprogram med Senere
start
15
Afslutning på opvaskeprogrammerne
15
Sådan annulleres et program eller Senere
start:
15
Når opvaskeprogrammet er slut
15
Tøm opvaskemaskinen
16
Vedligeholdelse og rengøring
16
Sådan fjernes og renses filtre:
16
Sådan rengøres spulearmene:
17
Sådan renses de ydre overflader:
17
Når der opstår fejl
17
Opvaskeresultaterne og tørreresultaterne er
ikke tilfredsstillende
18
Sådan slås beholderen til
afspændingsmiddel til
19
Tekniske data
20
Miljøhensyn
20
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
Om sikkerhed
3
Betjeningsvejledning
Om sikkerhed
Læs denne brugervejledning grundigt før installation og ibrugtagning af maskinen :
• Af hensyn til din og din ejendoms sikkerhed.
• Af hensyn til miljøet.
• For korrekt betjening og brug af opvaskemaskinen.
Opbevar altid brugsanvisningen sammen med opvaskemaskinen, også hvis du flytter eller
sælger maskinen.
Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og eller anvendelsen forårsager skade.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
• Lad ikke personer, herunder børn, med nedsat fysisk mobilitet, nedsatte mentale evner
eller manglende erfaring og viden betjene apparatet. De skal være under opsyn af en
person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller de skal instrueres i at bruge maskinen.
• Opbevar al emballagen utilgængeligt for børn Der er fare for kvælning eller fysisk personskade.
• Opbevar altid opvaskemidler et sikkert sted. Lad ikke børn røre opvaskemidlerne.
• Lad ikke børn og dyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
Generelt om sikkerhed
• Apparatets specifikationer må ikke ændres. Dette kan medføre risiko for personskade
samt beskadigelse af maskinen.
• Overhold sikkerhedsanvisningerne på pakken med opvaskemidlet for at undgå ætsning
af øjne, mund og hals.
• Drik ikke vandet fra opvaskemaskinen. Der kan være rester af opvaskemiddel i maskinen.
• Luk altid lågen, efter du har påfyldt eller tømt maskinen, for at forhindre personskade,
eller at nogen falder over en åben låge.
• Undgå at sidde eller stå på den åbne låge.
Anvendelse
• Denne maskine er kun til husholdningsbrug. Maskinen må ikke bruges til erhvervs- eller
industrimæssige formål eller andre formål som ikke er almindelig husholdningsbrug
• Apparatet må ikke bruges til andre formål end det tilsigtede. Dermed undgår du personskade eller skade på ejendom.
• Brug kun maskinen til service og køkkenredskaber, der egner sig til maskinopvask.
• Anbring ikke brandbare produkter - eller genstande der er gennemvædet af brandbare
produkter -, i nærheden eller på apparatet. Der er fare for eksplosion eller brand.
• Sæt knive og andre ting med skarpe spidser i bestikkurven med spidsen nedad. De kan
evt. også lægges vandret i den øverste kurv eller i kurven til knive (ikke alle modeller har
en kurv til knive).
• Brug kun foreskrevne produkter til opvaskemaskiner (opvaskemiddel, filtersalt, afspændingsmiddel).
4
Om sikkerhed
• Blødgøringsanlægget kan tage skade af salttyper, der ikke er beregnet til opvaskemaskiner.
• Påfyld salt i maskinen, inden du starter et opvaskeprogram. Saltkorn og saltvand kan
forårsage rustangreb og lave hul i bunden af apparatet.
• Fyld aldrig andre midler (f.eks. afkalkningsmiddel til opvaskemaskine, flydende opvaskemiddel) i beholderen til afspændingsmiddel. Det kan skade maskinen.
• Sørg for, at spulearmene kan bevæge sig frit, før du starter et opvaskeprogram.
• Hvis du åbner lågen, mens maskinen kører, kan der slippe meget varm damp ud. Dette
kan medføre skoldningsfare.
• Tag ikke opvasken ud af maskinen, før opvaskeprogrammet er slut.
Vedligeholdelse og rengøring
• Inden rengøring slukkes der for maskinen, og stikket tages ud af kontakten.
• Undlad at bruge brændbare produkter eller produkter, der kan forårsage rust.
• Brug ikke maskinen uden filtrene. Sørg for at sætte filtrene rigtigt i. En forkert isættelse
resulterer i, at opvasken bliver utilfredsstillende, og maskinen tager skade.
• Undlad at bruge vandsprøjte eller damp til at rengøre maskinen. Risiko for elektrisk ulykke
for mennesker og maskine.
Installation
• Kontroller, at apparetet ikke er blevet beskadiget under transporten. Tilslut ikke en beskadiget maskine. Kontakt om nødvendigt forhandleren.
• Fjern al emballage før ibrugtagning.
• Kun en kvalificeret person må udføre den elektriske installation og blikkenslagerinstallationen, opsætningen og vedligeholdelsen af maskinen. Dette er for at forhindre risikoerne ved strukturel beskadigelse eller fysisk skade.
• Sørg for, at netstikket er taget ud af stikkontakten under installationen.
• Bor ikke huller i maskinens sider, med fare for at beskadige de hydrauliske dele og elektriske dele.
• Vigtigt! Overhold instruktionerne i den vedlagte skabelon:
– Ved installation af maskinen.
– Ved montering af møbellågen.
– Til tilslutning af vandforsyningen og afløbet.
• Sørg for, at maskinen installeres under og ved siden af sikre strukturer.
Forholdsregler mod frost
• Stil ikke maskinen et sted, hvor temperaturen kommer under 0 °C.
• Producenten påtager sig intet ansvar for frostskader.
Tilslutning, vand
• Anvend nye slanger ved tilslutning af apparatet til vandforsyningen. Brug ikke brugte
slanger.
• Ved tilslutning til nye rør eller rør, der ikke har været brugt i længere tid. Lad vandet løbe
i nogle minutter, og forbind så tilløbsslangen.
• Undgå at mase eller forårsage skade på vandslangerne, når du installerer apparatet.
• Kontroller, at samlingerne er tætte, så der ikke kan sive vand ud.
• Sørg for, at slangerne er tætte inden ibrugtagning af apparatet.
Om sikkerhed
5
• Tilløbsslangen har dobbelte vægge og har en indvendig elledning samt en sikkerhedsventil. Tilløbsslangen står kun under tryk, mens vandet løber. Hvis tilløbsslangen bliver
utæt, lukker sikkerhedsventilen for vandtilførslen.
– Vær omhyggelig, når tilløbsslangen tilsluttes:
– Tilløbsslangen eller sikkerhedsventilen må ikke komme i vand.
– Tag straks stikket ud af stikkontakten, hvis tilløbsslangen eller sikkerhedsventilen
beskadiges.
– Tilløbsslangen med sikkerhedsventil må kun udskiftes af servicecentret.
ADVARSEL
Højspænding.
Tilslutning, el
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet skal ekstrabeskyttes, jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen til maskinen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig tilslutningskontakt.
Brug ikke multistik, stikdåser og forlængerledninger. Der er risiko for brand.
Udskift ikke elledningen. Kontakt servicecentret.
Undgå at mase eller forårsage skade på stikket og ledningen bag apparatet.
Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
Undgå at slukke for apparatet ved at trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud.
Servicecenter
• Kun en godkendt tekniker kan reparere eller arbejde på maskinen. Kontakt servicecenteret.
• Brug kun originale reservedele.
Bortskaffelse af apparatet
• Sådan undgås risiko for personskade eller beskadigelse:
– Tag stikket ud af kontakten.
– Klip netledningen af, og kassér den.
– Fjern dørlåsen, og kassér den. Dette forhindrer, at børn og dyr bliver lukket inde i
apparatet. Der er fare for kvælning.
6
Produktbeskrivelse
ADVARSEL
Opvaskemidler er farlige og kan forårsage ætsning!
• Kontakt straks en læge, hvis der opstår en ulykke med disse vaskemidler.
• Kontakt straks en læge, hvis disse vaskemidler ved et uheld kommer ind i munden.
• Kommer vaskemidlerne i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og læge kontaktes.
• Opbevar opvaskemidlerne på et sikkert sted og utilgængeligt for børn.
• Lad ikke vaskemaskinens låge stå åben, når der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel.
• Fyld først beholderen til opvaskemiddel op, lige inden du starter et opvaskeprogram.
Produktbeskrivelse
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Den øverste kurv
Justering af vandets hårdhedsgrad
Saltbeholder
Beholder til opvaskemiddel
Beholder til afspændingsmiddel
Typeskilt
Filtre
Nederste spulearm
Mellemste spulearm
Øverste spulearm
8
7
6
Betjeningspanel
7
Betjeningspanel
7
2
1
B
4 5 6
9
10
A
3
C
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tænd-/sluk-knap
Afbryd-knap
Programvalgsknapper
Knap til stilleprogram
Multitab-knap
Senere start-knap
Display
Funktionsknapper
Kontrollamper
Programlamper
Kontrollamper
1)
Kontrollampen lyser, når der skal påfyldes salt i beholderen. Se under "Brug af
filtersalt".
Når beholderen er fyldt, kan salt-lampen fortsætte med at lyse i nogle timer. Det
påvirker ikke apparatets funktion i øvrigt.
8
Betjeningspanel
Kontrollamper
1)
Lampen tændes, når beholderen til afspændingsmiddel skal påfyldes. Se under
"Brug af vaske- og afspændingsmiddel".
MULTITAB
Tændes, når du slår Multitab-funktionen til. Se under "Multitab-funktion".
1) Når beholderne til salt og/eller afspændingsmiddel er tomme, lyser de tilhørende kontrollamper ikke, hvis et
opvaskeprogram er i gang.
Afbryd-knap
Med denne knap kan du afbryde et opvaskeprogram eller nedtælling til senere start. Se
under "Valg og start af opvaskeprogram".
Programvalgsknapper
Med disse programmer vælges opvaskeprogram. Tryk på en af knapperne gentagne gange,
indtil kontrollampen lyser ud for det ønskede program.
Se under "Opvaskeprogrammer" for at få flere oplysninger om opvaskeprogrammerne.
Knap til stilleprogram
Dette er et opvaskeprogram, som kører med et lavt lydniveau.
Under stilleprogram kører pumpen med meget lav hastighed. Dette sker for at sænke støjniveauet til under 25 % i forhold til deklarationsprogrammet. På grund af dette har programmet en lang varighed.
Programmet kan f.eks indstilles til at køre om natten, eller når der evt. er lavere takst på el.
Multitab-knap
Tryk på denne knap for at slå Multitab-funktionen til/fra. Se under "Multitab-funktion".
Senere start-knap
Brug denne knap til at udsætte opvaskeprogrammets start med et interval fra 1-24 timer.
Se under "Valg og start af opvaskeprogram".
Display
Displayet viser:
• Den elektroniske indstilling af blødgøringsanlægget.
• Om tilsætning af afspændingsmiddel er slået til/fra (kun når Multitab-funktionen er slået
til).
• Opvaskeprogrammets varighed.
• Resttid, til programmet er slut.
• Afslutningen på opvaskeprogrammet. Displayet viser et nul.
• Resttid for den indstillede senere start.
• Fejlkoder.
Funktionstaster
Brug funktionsknapperne til følgende:
• Til at justere blødgøringsanlæggets niveau elektronisk. Se under "Indstille blødgøringsanlægget".
• Til at slå tilsætning af afspændingsmiddel til/fra, når Multitab-funktionen er slået til. Se
"Når der opstår fejl".
Før ibrugtagning
9
• Sådan deaktiveres/aktiveres lydsignalerne. Se "Lydsignaler".
Indstillingsfunktion
Ved disse operationer skal apparatet stå på indstillingsfunktion:
• Ved valg og start af opvaskeprogram og/eller senere start.
• Ved elektronisk indstilling af niveauet for blødgøringsniveau.
• Ved aktivering/deaktivering af tilsætning af afspændingsmiddel.
Tryk på tænd-/sluk-knappen. Apparatet står i indstillingsfunktion, når:
– Alle programlamperne tændes.
Tryk på tænd-/sluk-knappen. Apparatet står ikke i indstillingsfunktion, når:
– Kun én programlampe tændes.
– Displayet viser varigheden af opvaskeprogrammet eller en senere start.
– For at gå tilbage til indstillingsfunktion er det nødvendigt at afbryde programmet eller
afbryde senere start. Se under "Valg og start af opvaskeprogram".
Før ibrugtagning
Se brugsanvisningen for at få oplysninger om de enkelte punkter i proceduren:
1. Kontroller, om det indstillede niveau for blødgøringsanlægget passer til det lokale vands
hårdhedsgrad. Indstil om nødvendigt blødgøringsanlægget.
2. Fyld saltbeholderen op med filtersalt.
3. Fyld beholderen til afspændingsmiddel op.
4. Sæt bestik og tallerkener i opvaskemaskinen.
5. Vælg det opvaskeprogram, der passer til opvaskens art og graden af snavs.
6. Fyld den rette mængde opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel.
7. Start opvaskeprogrammet.
Se under "Multitab-funktion", hvis du bruger Multitabs ("3 i 1", "4 i 1", "5 i 1" osv.).
Indstilling af blødgøringsanlæg
Blødgøringsanlægget fjerner salte og mineraler fra vandet. Salte og mineraler kan have
negative virkninger på maskinens funktion.
Skalaer for vandets hårdhed:
• Tyske grader (dH°).
• Franske grader (°TH).
• mmol/l (millimol pr. liter - international enhed for vands hårdhedsgrad).
• Clarke-grader.
Indstil blødgøringsanlægget til det lokale vands hårdhedsgrad. Spørg eventuelt det lokale
vandværk til råds.
Vandets hårdhedsgrad
Indstilling af vandets hårdhed
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manuelt
elektronisk
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
10
Indstilling af blødgøringsanlæg
Vandets hårdhedsgrad
Indstilling af vandets hårdhed
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manuelt
elektronisk
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Fabriksindstilling.
2) Filtersalt er ikke nødvendigt.
Blødgøringsanlægget skal både indstilles manuelt og elektronisk.
Manuel indstilling
Sæt knappen til indstilling af hårdhedsgrad i position 1 eller 2 (se tabel).
Elektronisk indstilling
1. Tænd for apparatet.
2. Sørg for, at apparatet står på indstillingsfunktionen.
3. Tryk på funktionsknapperne B og C, og hold dem nede, indtil kontrollamperne over
funktionsknap A, B og C begynder at blinke.
4. Slip funktionsknapperne B og C.
5. Tryk på funktionsknappen A.
– Programlamperne over funktionsknapperne B og C slukkes.
– Programlampen over funktionsknappen A bliver ved med at blinke.
– Digitaldisplayet viser det aktuelle niveau.
= niveau 5.
Eksempel: Displayet viser
6. Tryk på funktionsknappen A gentagne gange, indtil displayet viser den ønskede indstilling.
7. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at gemme indstillingen.
Hvis blødgøringsanlægget indstilles elektronisk til niveau 1, forbliver salt-lampen slukket.
Brug af filtersalt
11
Brug af filtersalt
Gør følgende for at påfylde saltbeholderen:
1. Drej låget mod uret for at åbne saltbeholderen.
2. Hæld 1 liter vand i saltbeholderen (kun
ved første ibrugtagning).
3. Brug tragten til at fylde salt i beholderen.
4. Fjern salt rundt om saltbeholderens åbning.
5. Luk saltbeholderen ved at dreje låget med
uret.
Det er normalt, at vandet i saltbeholderen løber over, når der påfyldes salt.
Brug af vaske- og afspændingsmiddel
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
Brug af opvaskemiddel
Brug ikke mere end den korrekte mængde opvaskemiddel af hensyn til miljøet.
Følg anbefalingerne fra producenten af opvaskemidlet på pakningen.
Fremgangsmåde for påfyldning af beholderen til opvaskemiddel:
1. Tryk på udløserknappen 2 for at åbne låget 7 til beholderen til opvaskemiddel.
2. Fyld opvaskemiddel i beholderen 1 .
3. Hvis opvaskeprogrammet har et trin med forvask, anbringes en lille mængde opvaskemiddel i hulningen udvendig på låget til opvaskemiddel.
4. Læg tabletten i beholderen til opvaskemiddel, hvis du bruger tabs 1 .
5. Luk beholderen til opvaskemiddel. Tryk på låget, indtil det låses fast.
12
Multitab-funktion
Opvaskemidler af forskellige fabrikater opløses ikke lige hurtigt. Nogle tabs giver ikke helt
tilfredsstillende resultater sammen med korte opvaskeprogrammer. Brug længere opvaskeprogrammer, når du bruger opvasketabs. Det giver større sikkerhed for et godt resultat.
Brug af afspændingsmiddel
Afspændingsmiddel gør det muligt at tørre tallerkener og fade, uden at de får pletter og
striber.
Beholderen til afspændingsmiddel tilfører automatisk afspændingsmiddel under det sidste
skylletrin.
Fremgangsmåde for påfyldning af beholderen til afspændingsmiddel:
1. Tryk på udløserknappen 6 for at åbne låget 5 til beholderen til afspændingsmiddel.
2. Fyld beholderen til afspændingsmiddel op 3 med afspændingsmiddel. Påfyld kun til
"Max"-mærket.
3. Tør spildt afspændingsmiddel op med en sugende klud, så der ikke dannes for meget
skum under det næste program.
4. Luk beholderen til afspændingsmiddel. Tryk på låget, indtil det låses fast.
Indstil dosering af afspændingsmiddel
Fabriksindstilling: Position 3.
Doseringen af afspændingsmiddel kan indstilles fra position 1 (laveste dosering) til position
4 (højeste dosering).
Drej på vælgeren til afspændingsmiddel 4 for at øge eller reducere doseringen.
Multitab-funktion
Multitab-funktionen er til kombinerede opvaskemidler i tabletform (tabs).
Disse tabs indeholder opvaskemidler med kombineret rengørings-, afspændings- og saltfunktion. Nogle typer tabletter kan indeholde andre funktioner.
Kontroller, om de passer til vandets hårdhedsgrad. Følg vejledningen på pakken.
Når Multitab-funktionen er indstillet, er den aktiveret, indtil du slår den fra.
Multitab-funktionen stopper automatisk tilsætning af afspændingsmiddel og salt.
Multitab-funktionen deaktiverer automatisk kontrollamper til afspændingsmiddel og salt.
Programmets varighed kan blive forlænget, hvis du bruger Multitab-funktionen.
Aktiver "Multitab-funktionen", inden du starter et opvaskeprogram.
Multitab-funktionen kan ikke aktiveres, mens programmet kører.
Sådan aktiveres Multitab-funktionen:
• Tryk på Multitab-knappen. Multitab-lampen tændes.
Sådan deaktiveres Multitab-funktionen. Brug igen separat opvaskemiddel, salt og
afspændingsmiddel:
1. Tryk på Multitab-knappen. Multitab-lampen slukkes.
2. Fyld beholderne til salt og afspændingsmiddel.
3. Indstil blødgøringsanlægget til højeste niveau.
4. Kør et opvaskeprogram med tom maskine.
5. Indstil blødgøringsanlægget til det lokale vands hårdhedsgrad.
Placering af bestik og service
13
6. Indstil doseringen af afspændingsmiddel.
Placering af bestik og service
Se folderen "Eksempler på ProClean påfyldninger".
Råd
Brug ikke maskinen til at opvaske ting, der kan suge vand (f.eks. svampe, karklude).
• Gør følgende, før du sætter opvasken i maskinen:
– Fjern alle grove madrester.
– Blødgør fastbrændte madrester i gryder og pander.
• Gør følgende, når du sætter opvasken i maskinen:
– Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og gryder) med åbningen nedad.
– Sørg for, at der ikke kan samle sig vand i hulninger eller en dybe bunde.
– Sørg for, at service og tallerkner m.m. ikke ligger sammen.
– Sørg for, at glas ikke rører andre glas.
– Læg små ting i bestikkurven.
– Bland skeer med andet bestik, så de ikke sætter sig sammen.
– Anbring tingene, så vandet kan komme til på alle sider.
• Ting af plastik og teflonbelagt køkkentøj med sliplet-belægning har en tendens til at
holde på vanddråber.
• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg for, at tingene ikke kan flytte sig.
Tørreprogrammer
Tørreprogrammer
Program
Grad af snavs
Opvaskens type
Beskrivelse af programmet
Alle
Service, bestik, gryder Forvask
og pander
Hovedvask 45 °C eller 70 °C
1 eller 2 mellemskylninger
Sidste skylning
Tørring
INTENSIV PRO 70°
Meget snavset
Service, bestik, gryder Forvask
og pander
Hovedvask 70 °C
1 mellemskylning
Sidste skylning
Tørring
30 MIN 60°2)
Normalt eller let
snavset
Service og bestik
Hovedvask 60 °C
Skylning
ECO 50°3)
Normalt snavset
Service og bestik
Forvask
Hovedvask op til 50 °C
1 mellemskylning
Slutskylning
Tørring
AUTO
45°-70°1)
14
Valg og start af opvaskeprogram
Program
Grad af snavs
Opvaskens type
Normalt eller let
snavset
Skrøbeligt service og
glasvarer
Beskrivelse af programmet
Hovedvask 45 °C
1 mellemskylning
Sidste skylning
Tørring
Dette program giver opvasken en hurtig 1 kold skylning
skylning for at forhindre, at madrester
sætter sig fast på opvasken, og for at forhindre at apparatet giver lugtgener.
Opvaskeprogrammet kan kun startes, når
maskinen er fyldt helt op.
Brug ikke opvaskemidler til dette program.
EXTRA SILENT
Normalt snavset
Service og bestik
Forvask
Hovedvask 50 °C
1 mellemskylning
Sidste skylning
Tørring
1) Apparatet justerer automatisk vandtemperatur og -mængde. Dette afhænger af, om maskinen er helt fyldt
eller ej, samt hvor snavset opvasken er. Programmernes varighed og forbrug kan variere.
2) Ved mindre fyldninger er let tilsmudset service giver dette program en tidsbesparende løsning.
3) Testprogram, prøveanstalter. Se den medfølgende folder med testdata.
Forbrugsværdier
Energi (kWh)
Program 1)
Vand (liter)
AUTO 45°-70°
0,9 - 1,7
8 - 17
INTENSIV PRO 70°
1,5 - 1,7
15 - 16
30 MIN 60°
0,9
9
ECO 50°
1,0 - 1,1
10 - 11
0,8 - 0,9
12 - 13
0,1
4
1,1 - 1,3
10 - 11
EXTRA SILENT
1) Displayet viser programmets varighed.
Disse værdier kan variere, alt efter vandtemperatur og -tryk, udsving i netspænding og
opvaskens størrelse.
Valg og start af opvaskeprogram
Valg og start af opvaskeprogram uden Senere start
1.
2.
3.
4.
Åbn lågen.
Tænd for apparatet.
Sørg for, at apparatet står på indstillingsfunktionen.
Vælg et opvaskeprogram. Se under "Tørreprogrammer".
Valg og start af opvaskeprogram
15
– Den tilhørende programlampe tændes.
– Alle andre programlamper slukkes.
– Programmets varighed blinker i displayet.
5. Luk lågen til opvaskemaskinen. Opvaskeprogrammet starter automatisk.
Du kan også indstille opvaskeprogrammet, mens lågen er lukket. Når du trykker på en
programknap, har du kun 3 sekunder til at vælge et andet program. Efter disse 3 sekunder
starter det valgte program automatisk.
Valg og start af opvaskeprogram med Senere start
1. Åbn lågen.
2. Tænd for opvaskemaskinen, og vælg et opvaskeprogram.
3. Tryk på Senere start-knappen gentagne gange, indtil displayet viser det ønskede antal
timer til Senere start.
4. Luk lågen til opvaskemaskinen.
– Nedtællingen begynder automatisk.
– Når nedtællingen er slut, starter opvaskeprogrammet automatisk.
Hvis lågen åbnes, standser nedtællingen. Når lågen lukkes igen, fortsætter nedtællingen
det sted, hvor den blev afbrudt.
Senere start-programmet kan også indstilles, mens lågen er lukket. Når der vælges opvaskeprogram, har du kun 3 sekunder til at vælge Senere start. Efter disse 3 sekunder starter
det valgte program automatisk.
Afslutning på opvaskeprogrammerne
• Åbn lågen.
– Opvaskeprogrammet stopper.
• Luk lågen til opvaskemaskinen.
– Programmet fortsætter det sted, hvor det blev afbrudt.
Sådan annulleres et program eller Senere start:
Hvis opvaskeprogrammet eller Senere start ikke er startet, kan du ændre indstillingen.
Når et program eller Sener start kører, er det ikke muligt at ændre indstillingen. For at vælge
en ny indstilling skal programmet eller Senere start afbrydes.
Hvis Senere start afbrydes, afbrydes samtidigt det valgte opvaskeprogram. I så fald skal
programmet vælges igen.
1. Tryk på Afbryd-knappen og hold den nede, indtil alle programlamperne tændes.
2. Sørg for, der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel, inden der startes et nyt
opvaskeprogram.
Når opvaskeprogrammet er slut
•
•
1.
2.
Maskinen stopper automatisk.
Displayet viser 0.
Sluk for opvaskemaskinen.
Åbn lågen.
16
Vedligeholdelse og rengøring
3. Lad lågen stå på klem i nogle minutter for at opnå bedre tørring.
• Hvis der ikke slukkes for apparatet inden for 3 minutter efter opvaskeprogrammets afslutning:
– Alle kontrallamper slukkes
– Displayet viser en vandret bjælke
Dette hjælper med at reducere energiforbruget.
Tryk på en vilkårlig knap (ikke tænd/sluk-knappen). Displayet og kontrollamperne tændes
igen.
Apparatet slukker automatisk efter 10 minutter efter opvaskeprogrammets afslutning.
Tøm opvaskemaskinen
• Lad opvasken køle af, før du tager den ud af maskinen. Tallerkener m.m. er skrøbelige,
når de er meget varme.
• Tøm først nederste kurv og derefter øverste kurv.
• Der kan være vand på maskinens sider og låge. Rustrit stål køler hurtigere af end tallerkener.
Vedligeholdelse og rengøring
Sådan fjernes og renses filtre:
Snavsede filtre forringer opvaskeresultatet. Selvom vedligeholdelsen er meget begrænset
med disse filtre, anbefales det, at du jævnligt efterse maskinen og om nødvendigt renser
filtrene.
1. For at fjerne filteret (A) skal du dreje det
mod uret og fjerne det fra filteret (B).
B
A
Når der opstår fejl
17
2. Filteret (A) består af 2 dele. Filteret adskilles
ved at trække delene fra hinanden.
3. Rens delene grundigt under rindende
vand.
4. Sæt det todelte filter (A) sammen, og pres.
Sørg for, at delene samles korrekt.
5. Fjern filteret (B).
6. Rens filteret (B) grundigt under rindende
vand.
7. Anbring filteret (B) i den oprindelige position. Sørg for, at det samles korrekt under de to styr (C).
8. Anbring filteret (A) på plads i filteret (B),
og drej det med uret, indtil det låses fast.
C
Sådan rengøres spulearmene:
Fjern ikke spulearmene.
Hvis hullerne i spulearmene tilstoppes, kan snavset fjernes med en tandstikker.
Sådan renses de ydre overflader:
Det udvendige kabinet og betjeningspanelet aftørres med en blød, fugtig klud. Brug kun et
neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmidler
(f.eks. acetone).
Når der opstår fejl
Maskinen starter ikke eller stopper under drift.
Forsøg først at finde en løsning på problemet (se tabellen). Hvis ikke, bør du kontakte servicecenteret.
Fejl
Maskinen tager ikke
vand ind.
Fejlkode
Mulig årsag
Mulig løsning
• Der høres et signal. Vandtilslutningen er
Rengør vandtilslutnin• Displayet viser
. blokeret eller kalket til. gen.
Vandtrykket er for lavt. Kontakt det lokale
vandværk.
18
Når der opstår fejl
Fejl
Fejlkode
Mulig årsag
Mulig løsning
Der er lukket for vand- Åbn for vandhanen.
et.
Filteret i tilløbsslangen Rens filteret.
er stoppet.
Tilløbsslangen er ikke
rigtigt tilsluttet.
Kontroller, at tilslutningen er i orden.
Tilløbsslangen er beskadiget.
Sørg for, at tilløbsslangen er intakt.
Maskinen tømmes ikke • Der høres et signal. Køkkenvaskens vandfor vand.
• Displayet viser
. lås er tilstoppet.
Overløbssikringen er
blevet udløst.
Afløbsslangen er ikke
tilsluttet korrekt.
Kontroller, at tilslutningen er i orden.
Afløbsslangen er beskadiget.
Sørg for, at afløbsslangen er intakt.
• Der høres et signal.
• Displayet viser
.
Programmet starter ikke.
Rens vandlåsen.
Luk for vandhanen, og
kontakt servicecentret.
Lågen er åben.
Luk lågen rigtigt.
Stikket er ikke sat i stik- Sæt stikket i stikkonkontakten.
takten.
Der er sprunget en sik- Udskift sikringen.
ring i boligens sikringsboks.
Senere start er indstil- Afbryd Senere start for
let (kun for apparater at starte programmet
med Senere start).
med det samme.
Tænd for maskinen, når den er kontrolleret. Programmet fortsætter det sted, hvor det blev
afbrudt.
Kontakt det lokale servicecenter, hvis den samme fejl opstår igen.
Kontakt det lokale servicecenter, hvis displayet viser andre fejlkoder.
De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på typeskiltet.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
Produktnummer (PNC)
Serienummer (S.N.)
....................
....................
....................
Opvaskeresultaterne og tørreresultaterne er ikke tilfredsstillende
Fejl
Opvasken er ikke ren.
Mulig årsag
Mulig løsning
Det valgte opvaskeprogram
Sørg for, det valgte opvaskepasser ikke til opvaskens art og program passer til opvaskens
graden af snavs.
art og graden af snavs.
Når der opstår fejl
Fejl
Mulig årsag
19
Mulig løsning
Kurvene blev ikke fyldt korrekt, Fyld kurvene korrekt.
vandet overspulede ikke alle
overflader.
Spulearmene kunne ikke dreje
frit, da opvasken ikke blev anbragt korrekt.
Kontroller, at en ukorrekt anbringelse af opvasken ikke blokerer for spulearmene.
Filtrene er snavsede eller mon- Sørg for, at filtrene er rene og
teret forkert.
korrekt monteret.
Der er kalkaflejringer på servicet.
Der er brugt for lidt eller intet
opvaskemiddel.
Sørg for, der er tilstrækkeligt
med opvaskemiddel.
Saltbeholderen er tom.
Fyld saltbeholderen med opvaskesalt.
Blødgøringen er indstillet forkert.
Indstil blødgøringen.
Hætten på saltbeholderen er
ikke rigtigt lukket.
Sørg for, at saltbeholderens
hætte er lukket korrekt.
Der er striber, matte pletter el- Doseringen af afspændingsler en blålig belægning på glas middel er for høj.
og service.
Nedsæt doseringen af afspændingsmiddel.
Der er spor efter indtørrede
vanddråber på glas og service.
Øg doseringen af afspændingsmiddel.
Doseringen af afspændingsmiddel er for lav.
Det kan skyldes opvaskemidlet. Brug en anden type opvaskemiddel.
Opvasken er våd.
Der er valgt et opvaskeprogram Lad maskinens låge stå på klem,
uden tørring eller med nedsat og vent nogle minutter med at
tørring.
tømme maskinen.
Opvasken er våd og mat.
Beholderen til afspændingsmiddel er tom.
Fyld beholderen med afspændingsmiddel.
Multitab-funktionen er aktiveret (beholderen til afspændingsmiddel slukkes automatisk).
Aktiver beholderen til afspændingsmiddel. Se "Sådan aktiveres beholderen til afspændingsmiddel".
Sådan slås beholderen til afspændingsmiddel til
1. Tænd for maskinen.
2. Se efter, at maskinen står på indstillingsfunktionen.
3. Tryk på funktionsknap B og C, og hold dem nede.
– Programlamperne over funktionsknap A, B og C begynder at blinke
4. Slip funktionsknap B og C.
5. Tryk på funktionsknap B.
– Programlamperne over funktionsknap A og C slukker.
– Programlampen over funktionsknap B bliver ved med at blinke.
– Displayet viser den aktuelle indstilling.
20
Tekniske data
Beholderen til afspændingsmiddel er slået fra
Beholderen til afspændingsmiddel er slået til
6. Tryk igen på funktionsknap B.
– Displayet viser den nye justering.
7. Gem indstillingen ved at slukke for apparatet.
Tekniske data
Mål
Vandtilførslens tryk
Bredde
596 mm
Højde
818 - 898 mm
Dybde
575 mm
Minimum
Maksimum
Vandtilførsel 1)
Koldt vand eller varmt vand
Kapacitet
Antal kuverter
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
maksimum 60°C
12
1) Forbind tilløbsslangen til en vandhane med et 3/4"-gevind.
Typeskiltet på lågens indvendige kant på apparatet viser data for den elektriske forbindelse.
Hvis det varme vand leveres af alternative energikilder (f.eks. solfangere, solceller eller vindenergi), bruges tilslutning til varmt vand for at spare på energien.
Miljøhensyn
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den
rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og
af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er
købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
Genbrug materialer med symbolet . Anbring indpakningen i passende beholdere for at
genbruge den.
Innhold
21
Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter.
For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese denne
bruksanvisningen grundig. Den vil hjelpe deg i å navigere gjennom alle prosessene
på mest effektiv og lettest måte. For at du kan rådføre deg med denne håndboken
når du måtte trenge det, anbefaler vi at du oppbevarer den på et trygt sted. Den
bør følge med maskinen, dersom du gir den videre til en annen bruker.
Vi håper at du får mye glede av den nye maskinen din.
Innhold
Brukerveiledning
22
Sikkerhetsinformasjon
22
Sikkerhet for barn og personer med reduserte
evner
22
Generelt om sikkerhet
22
Bruk
22
Rengjøring og stell
23
Montering
23
Forholdsregler ved frost
23
Vanntilkopling
23
Elektrisk tilkopling
24
Servicesenter
24
Kassere maskinen
24
Produktbeskrivelse
25
Betjeningspanel
Avbryt-knapp
Knapper for programvalg
Ekstra stille-knapp
Multitab-knapp
Knapp for starttidsforvalg
Display
Funksjonsknapper
Innstillingsmodus
Før første gangs bruk
26
27
27
27
27
27
27
27
28
28
Stille inn vannhardhet
Manuell innstilling
Elektronisk innstilling
Bruke oppvaskmaskinsalt
28
29
29
30
Bruk av oppvaskmiddel og skyllemiddel
30
Bruke vaskemiddel
Bruke skyllemiddel
Juster skyllemiddeldoseringen
Multitab-funksjon
Sette inn servise og bestikk
Generelle råd og tips
Oppvaskprogram
30
31
31
31
32
32
32
Velge og starte et vaskeprogram
33
Velge og starte oppvaskprogram uten
starttidsforvalg
33
Velge og starte oppvaskprogram med
starttidsforvalg
34
Avbrudd av et oppvaskprogram
34
Hvordan avbryte et oppvaskprogram eller et
starttidsforvalg
34
Når programmet er slutt
34
Ta ut oppvasken.
35
Stell og rengjøring
35
For å fjerne og rengjøre filtrene
35
For å rengjøre spylearmene
36
For å rengjøre de utvendige flatene
36
Hva må gjøres, hvis...
36
Vaskeresultatene og tørkeresultatene er ikke
tilfredsstillende
38
Hvordan aktivere skyllemiddelbeholderen
38
Tekniske data
39
Miljøvern
39
Med forbehold om endringer
22
Sikkerhetsinformasjon
Brukerveiledning
Sikkerhetsinformasjon
Les denne håndboken nøye før installasjon og bruk:
• For din personlige sikkerhet og sikkerhet til omgivelsene.
• Av hensyn til miljøet,
• For riktig bruk av maskinen.
Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med oppvaskmaskinen hvis du
selger eller flytter den
Produsenten er ikke ansvarlig hvis feil installasjon og bruk fører til skade.
Sikkerhet for barn og personer med reduserte evner
• Ikke la personer, heller ikke barn, med redusert fysisk sensorisk, reduserte mentale funksjoner eller manglende erfaring og kunnskap, bruke maskinen. De må ha tilsyn og gis
instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
• La ikke barn leke med emballasjen. Det er risiko for kvelning eller fysisk skade.
• Oppbevar alle vaskemidler på et trygt sted La aldri barn få komme i berøring med vaskemidler.
• Hold barn og små dyr borte fra produktet når døren er åpen.
Generelt om sikkerhet
• Ikke endre spesifikasjonene for dette apparatet. Det er risiko for skade på apparatet
• Følg sikkerhetsanvisningene fra produsenten på oppvaskmiddelets emballasje. Oppvaskmiddelet er etsende og kan gi forbrenninger i øyne, munn og svelg.
• Drikk ikke vann fra oppvaskmaskinen. Det kan være rester av oppvaskmiddel i maskinen.
• Lukk alltid døren etter at du har tatt ut eller satt noe inn i maskinen for å forhindre skade
og hindre at noen faller på en åpen dør.
• Ikke sitt eller stå på den åpne døren
Bruk
• Maskinen er beregnet for bruk i vanlig husholdning. Ikke bruk maskinen til kommersielt
og industrielt formål eller for noe annet formål.
• Ikke bruk maskinen til annet enn det den er tiltenkt. Du vil forhindre fysisk skade av
personer eller forhindre skade på eiendom.
• Bruk maskinen kun til å vaske husholdningsredskaper som kan vaskes i oppvaskmaskin
• Ikke la brannfarlige produkter eller gjenstander som er fuktet med brannfarlige produkter
stå i eller i nærheten av maskinen. Risiko for eksplosjon eller brann.
• Sett kniver og alle skarpe redskaper med spissen ned i bestikkurven De kan også legges
vannrett i den øvre kurven eller i bestikkurven. (Ikke alle modeller har knivkurv).
• Bruk kun spesifiserte produkter for oppvaskmaskiner (oppvaskmiddel, salt og skyllemiddel)
• Alle andre typer salt som ikke er spesielt beregnet for bruk i oppvaskmaskiner vil skade
vannavherderen
• Fyll maskinen med salt før du starter et vaskeprogram. Saltkornene og saltvannet kan
føre til korrosjon eller lage hull i bunnen av maskinen.
Sikkerhetsinformasjon
23
• Fyll aldri i andre stoffer enn skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen (f. eks. oppvaskmiddel
eller flytende oppvaskmiddel) Dette kan skade maskinen.
• Pass på at spylearmene kan bevege seg fritt før du starter et oppvaskprogram
• Hvis du åpner døren mens maskinen er i gang, kan det sive ut varm damp Det er fare for
forbrenning.
• Ikke ta noe ut maskinen før oppvasksyklusen er slutt
Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid.
• Ikke bruk brannfarlige produkter eller produkter som kan føre til korrosjon.
• Bruk ikke apparatet uten filtrene Forsikre deg om at filtrene er korrekt montert Ukorrekt
installasjon vil føre til utilfredsstillende vaskeresultater og skader på apparatet
• Ikke bruk høytrykksspyler eller damp til å rengjøre maskinen. Risiko for elektrisk støt eller
skade på produktet
Montering
• Kontroller at maskinen ikke har transportskader. Ikke kople til en skadet maskin. Kontakt
leverandøren ved behov.
• Fjern all emballasje før apparatet tas i bruk.
• Strøm- og rørinstallasjon, montering og vedlikehold av maskinen må bare utføres av en
faglært person. Dette for å hindre skade på konstruksjonen eller personskade.
• Kontroller at støpselet er trukket ut av stikkontakten under installasjon.
• Ikke bor hull i noen av sidene på maskinen. Dette for å hindre skade på hydrauliske og
elektriske komponenter.
• Viktig! Overhold anvisningene i vedlagte mal:
– For å montere maskinen.
– For å montere innbygningsdøren.
– For å kople til vann og avløp.
• Sørg for at gulvet under og seksjonene ved siden av maskinen er forsvarlige.
Forholdsregler ved frost
• Unngå å sette oppvaskmaskinen et sted der temperaturen er under 0 °C.
• Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for frostskade.
Vanntilkopling
• Bruk nye slanger til å kople maskinen til vanntilførselen. Unngå brukte slanger.
• Kontroller rørene før tilkobling. La vannet renne i noen minutter før du kopler til inntaksslangen.
• Pass på så du ikke klemmer eller på annen måte skader vannslangene når du installerer
maskinen.
• Kontroller at vanntilkoplingene er tette, så du unngår vannlekkasjer.
• Første gang du bruker maskinen, må du kontrollere at det ikke lekker vann fra slangene.
• Vanninntaksslangen har doble vegger, innvendig strømkabel og sikkerhetsventil. Vanninntaksslangen er bare under trykk når vannet renner. Hvis det er lekkasje i vanninntaksslangen, avbryter sikkerhetsventilen det rennende vannet.
– Vær forsiktig når du kopler til vanninntaksslangen:
24
Sikkerhetsinformasjon
– Ikke legg vanninntaksslangen eller sikkerhetsventilen i vann.
– Hvis vanninntaksslangen eller sikkerhetsventilen blir skadet, må du straks trekke
støpselet ut av stikkontakten.
– Kontakt servicesenteret for å få skiftet vanninntaksslangen med sikkerhetsventil.
ADVARSEL
Farlig spenning.
Elektrisk tilkopling
• Apparatet må være jordet
• Pass på at de elektriske dataene på merkeplaten er i samsvar med strømforsyningen du
bruker ellers.
• Bruk alltid korrekt installert, støtsikker stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter, skjøteledninger eller lignende. Det er fare for brann.
• Ikke skift eller bytt nettkabelen. Ta kontakt med servicesentret.
• Pass på at du ikke klemmer eller skader nettstøpselet og kabelen bak maskinen.
• Forsikre deg om at kontakten er tilgjengelig etter installasjon
• Ikke trekk i kabelen når du trekker støpselet ut av stikkontakten. Trekk alltid i selve støpselet.
Servicesenter
• Bare godkjent tekniker kan reparere eller jobbe med maskinen. Ta kontakt med servicesentret.
• Bruk kun originale reservedeler
Kassere maskinen
• For å forhindre risikoen for fysisk skade eller skade på maskinen:
– Trekk støpselet ut av stikkontakten
– Kutt av strømkabelen og kast den.
– Ødelegg dørlåsen. Dette forhindrer at barn eller små dyr stenges inne i maskinen. Det
er fare for kvelning
Produktbeskrivelse
25
ADVARSEL
Oppvaskmidlene er farlige og kan forårsake korrosjon!
• Hvis det skjer en ulykke med disse oppvaskmidlene, må du kontakte det lokale giftsenteret
og lege.
• Hvis oppvaskmidlene kommer inn i munnen, må du kontakte det lokale giftsenteret og
lege.
• Hvis oppvaskmidlene kommer inn i øynene, må du straks kontakte lege og skylle øynene
med vann.
• Oppbevar oppvaskmidlene på et sikkert sted og utenfor barns rekkevidde.
• La ikke maskindøren stå åpen når det er oppvaskmidler i oppvaskmiddelbeholderen.
• Fyll først oppvaskmiddelbeholderen rett før du starter et oppvaskprogram.
Produktbeskrivelse
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Øvre kurv
Justeringshjul for innstilling av vannhardheten
Saltbeholder
Oppvaskmiddelbeholder
Skyllemiddelbeholder
Typeskilt
Filtre
Nedre spylearm
Øvre spylearm
Øverste spylearm
8
7
6
26
Betjeningspanel
Betjeningspanel
7
2
1
B
4 5 6
9
10
A
3
C
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
På/Av-knapp
Avbryt-knapp
Knapper for programvalg
Knapp for ekstra stillegående program
Multitab-knapp
Knapp for starttidsforvalg
Display
Funksjonsknapper
Indikatorlamper
Programindikatorlamper
Indikatorlamper
1)
Tennes når du må fylle saltbeholderen. Se "Bruke oppvaskmaskinsalt".
Når du har fylt beholderen, kan indikatorlampen for salt fortsette å lyse i noen
timer. Dette har ingen ting å si for maskinen.
Betjeningspanel
27
Indikatorlamper
1)
Tennes når du må fylle skyllemiddelbeholderen. Se "Bruk av oppvaskmiddel og
skyllemiddel".
MULTITAB
Tennes når multitab-funksjonen aktiveres. Se "Multitab-funksjon".
1) Selv om salt- og/eller skyllemiddelbeholderen er tom, tennes ikke indikatorlampene når et vaskeprogram er i
gang.
Avbryt-knapp
Med denne knappen kan du avbryte et vaskeprogram eller utsette start Se etter i kapitlet
"Velge og starte et vaskeprogram"
Knapper for programvalg
Med disse knappene kan du velge vaskeprogram. Trykk gjentatte ganger på en av knappene
til indikatorlampen for det aktuelle programmet tennes.
Se "Vaskeprogrammer" for mer informasjon om vaskeprogrammene.
Ekstra stille-knapp
Dette er et vaskeprogram som opererer med ekstra lavt støynivå.
i denne funksjonen jobber pumpen i svært lav hastighet. Dette er for å redusere støynivået
med 25 %, sammenlignet med deklarasjonsprogrammet. På grunn av dette, varer programmet lenger.
Bruk dette vaskeprogrammet f.eks. når strømmen er billigere.
Multitab-knapp
Trykk på denne knappen for å aktivere/deaktivere multitab-funksjonen. Se etter i 'Multitabfunksjon'
Knapp for starttidsforvalg
Bruk denne knappen for å utsette start av vaskeprogrammet med et intervall på mellom 1
og 24 timer Se etter i kapitlet "Velge og starte et vaskeprogram"
Display
Displayet viser:
• Den elektroniske justeringen av nivået av vannmykner.
• Aktivere/deaktivere skyllemiddelbeholderen (bare med multitab-funksjonen på).
• Vaskeprogrammets varighet.
• Tiden som gjenstår til vaskeprogrammet er ferdig.
• Når et vaskeprogram er ferdig. Displayet viser null
• Tiden som gjenstår til slutten av tidsforsinkelsen.
• Feilkoder.
Funksjonsknapper
Bruk funksjonsknappene når du vil gjøre følgende:
• Regulere nivået på vannavherderen elektronisk. Se "Stille inn vannavherder".
• Aktivere/deaktivere skyllemiddelbeholderen når multitab-funksjonen er på. Se “Hva må
gjøres, hvis…”.
• Deaktivere/aktivere lydsignalene. Se "Lydsignaler".
28
Før første gangs bruk
Innstillingsmodus
Apparatet må være i innstillingsmodus når du vil stille inn følgende:
• For å velge og starte et vaskeprogram og/eller forsinket start.
• For å justere nivået av vannmykner elektronisk.
• Deaktivere/aktivere skyllemiddelbeholderen.
Trykk på På/Av-knappen Apparatet er i innstillingsmodus når:
– Alle programindikatorlampene tennes.
Trykk på På/Av-knappen Apparatet er ikke i innstillingsmodus når:
– Bare en indikatorlampe tennes.
– Displayet viser varighetene av et vaskeprogram eller forsinket start.
– Programmet eller forsinket start må avbrytes for å gå tilbake til innstillingsmodus. Se
etter i kapitlet "Velge og starte et vaskeprogram"
Før første gangs bruk
Se instrukser for hvert trinn i prosedyren:
1. Sjekk om justeringen av vannmykneren samsvarer med vannets hardhet der du bor.
Juster avherderen om nødvendig.
2. Fyll saltbeholderen med spesialsalt for oppvaskmaskiner
3. Fyll skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen
4. Sett inn bestikk og servise i oppvaskmaskinen.
5. Velg korrekt oppvaskprogram på bakgrunn av mengden servise og grad av smuss
6. Fyll oppvaskmiddelbeholderen med den korrekte mengde oppvaskmiddel
7. Start oppvaskprogrammet
Hvis du bruker kombi-oppvaskmiddeltabletter ("3 i 1", "4 i 1", "5 i 1"), se "Multitab-funksjon".
Stille inn vannhardhet
Avherderen fjerner mineraler og salt fra vannet som tilføres maskinen Mineraler og salt kan
påvirke apparatets funksjon i negativ retning
Tilsvarende skalaer måler vannets hardhet:
• Tyske grader (dH°)
• Franske grader (°TH)
• mmol/l (millimol for hver liter - internasjonal enhet for vannhardhet)
• Clarke-grader.
Still inn avherderen Kontakt om nødvendig kommunen eller vannverket.
Vannhardhet
Innstilling av vannhardhet
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manuelt
elektronisk
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
Stille inn vannhardhet
Vannhardhet
29
Innstilling av vannhardhet
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manuelt
elektronisk
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Fabrikkinnstilt posisjon.
2) Ikke nødvendig å bruke salt.
Du må justere avherderen manuelt og elektronisk
Manuell innstilling
Drei på innstillingshjulet for vannhardhet til posisjon 1 eller 2 (se tabell).
Elektronisk innstilling
1. Slå på apparatet
2. Forsikre deg om at apparatet befinner seg i innstillingsmodus
3. Trykk inn og hold inne funksjonsknappene B og C, til indikatorlampene over funksjonsknappene A, B og C begynner å blinke
4. Slipp funksjonsknappene B og C.
5. Trykk på funksjonsknapp A
– Indikatorlampene over funksjonsknappene B og C slukkes
– Indikatorlampen over funksjonsknapp A fortsetter å blinke
– Displayet viser aktuell strømjustering.
= nivå 5.
Eksempel displayet viser
6. Trykk igjen på funksjonsknapp A til displayet viser nødvendig justering.
7. Trykk på På/Av-knappen for å lagre handlingen
Hvis vannmykneren er stilt elektronisk til nivå 1, lyser ikke saltindikatorlampen.
30
Bruke oppvaskmaskinsalt
Bruke oppvaskmaskinsalt
Slik fyller du saltbeholderen:
1. Drei lokket mot urviseren for å åpne saltbeholderen.
2. Hell 1 liter vann i saltbeholderen (bare
første gang du fyller salt).
3. Bruk trakten til å fylle salt i saltbeholderen.
4. Fjern saltsøl rundt åpningen på beholderen.
5. Drei lokket med viserne for å lukke saltbeholderen.
Det er normalt at det renner vann fra saltbeholderen når du fyller den.
Bruk av oppvaskmiddel og skyllemiddel
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
Bruke vaskemiddel
for å hjelpe miljøet, ikke bruk mer enn riktig mengde med oppvaskmiddel.
Følg anbefalingene til produsenten av oppvaskmiddel på forpakningen.
Gå frem som følger for å fylle oppvaskmiddelbeholderen:
1. Trykk på utløserknappen 2 for å åpne lokket 7 i vaskemiddelskuffen.
2. Ha vaskemiddel i skuffen. 1 .
3. Hvis vaskeprogrammet har en forvasksyklus, ha litt vaskemiddel i den innerste delen av
døren.
4. Hvis du bruker oppvaskmiddeltabletter, legger du tabletten i oppvaskmiddelbeholderen
1 .
5. Lukk rengjøringsmiddeldispenseren. Trykk på lokket til det klikker på plass.
Multitab-funksjon
31
Forskjellige oppvaskmiddelmerker vil ha forskjellig oppløsningstid Dette innebærer at noen
typer tabletter ikke vil utnyttes helt i korte oppvaskprogrammer Derfor bør du bruke lengre
oppvaskprogrammer når du bruker oppvaskmiddeltabletter, for å sikre at alle rester etter
oppvaskmiddelet blir fjernet
Bruke skyllemiddel
Skyllemiddelet gjør at serviset tørkes uten striper og flekker.
Skyllemiddelbeholderen tilsetter automatisk skyllemiddel under den siste skyllefasten.
Gå fram på følgende måte for å fylle skyllemiddelbeholderen
1. Trykk på utløserknappen 6 for å åpne lokket 5 i skyllemiddelskuffen.
2. Fyll opp skyllemiddelbeholderen 3 med skyllemiddel. Merket "maks" viser maks-nivået.
3. Tørk bort skyllemiddelsøl med en absorberende klut for å unngå for mye skumdannelse
under vaskeprogrammet.
4. Lukk skyllemiddelbeholderen. Trykk på lokket til det klikker på plass.
Juster skyllemiddeldoseringen
Fabrikkinnstilling posisjon 3.
Du kan stille inn skyllemiddeldoseringen på mellom posisjon 1 (lavest dosering) og posisjon
4 (høyest dosering).
Drei på skyllemiddelvelgeren 4 for å øke eller reduserer doseringen.
Multitab-funksjon
Multitab-funksjonen er for kombinerte oppvaskmiddeltabletter
Disse tablettene inneholder oppvaskmiddel, skyllemiddel og salt Noen typer tabletter kan
inneholde andre midler
Kontroller om disse midlene er egnet for vannhardheten der du bor Les anvisningene fra
produsenten
Hvis du stiller inn multitab-funksjonen, blir den værende aktivert, til du deaktiverer den
Multitab-funksjonen stopper tilførselen av skyllemiddel og salt.
Multitab-funksjonen deaktiverer indikatorlampene for skyllemiddel og salt.
Hvis du bruker multitab-funksjonen, kan programtiden bli lengre
Aktiver Multitab-funksjonen før du starter et oppvaskprogram.
Du kan ikke aktivere multitab-funksjonen etter at programmet har startet
Aktivere multitab-funksjonen
• Trykk på multitab-knappen Indikatorlampen for multitab lyser.
For å deaktivere multitab-funksjonen og bruke pulver, salt og skyllemiddel hver for seg:
1. Trykk på multitab-knappen Indikatorlampen for multitab slukkes
2. Fyll saltbeholderen og skyllemiddelbeholderen.
3. Innstill vannhardheten på høyeste nivå
4. Kjør et oppvaskprogramm uten oppvask
5. Still inn avherderen
6. Juster skyllemiddeldoseringen
32
Sette inn servise og bestikk
Sette inn servise og bestikk
Se heftet "Eksempler på ProClean oppvask'.
Generelle råd og tips
Bruk ikke apparatet til vasking av produkter som kan suge opp vann (f.eks. svamper, kjøkkenhåndklær.)
• Før du setter inn bestikk og servise må du gjøre følgende:
– Fjern resten av matvarer.
– Bløtgjør rester av fastbrent mat i panner.
• Når du setter inn servise og bestikk må du gjøre følgende
– Sett dype gjenstander (f. eks. kopper, glass, kjeler osv.) med åpningen ned
– Forsikre deg om at ikke vannet kan samle seg i hulrom og fordypninger
– Pass på at bestikk og servise ikke klistrer seg sammen.
– Forsikre deg om at ikke glassene står helt inntil andre glass
– Legg små gjenstander i bestikkurven
– Bland skjeer med andre bestikkdeler for å hindre at de legger seg i hverandre.
– Plasser alle gjenstandene slik at vannet kan nå alle overflatene
• Plastredskaper og panner med teflonbelegg har en tendens til å samle vanndråper
• Plasser lette redskaper i den øvre kurven Forsikre deg om at gjenstandene ikke kan bevege
seg
Oppvaskprogram
Vaskeprogrammer
Program
Grad av smuss
Type oppvask
Programbeskrivelse
AUTO 45°-70°1)
Uavhengig av
smussgrad
Servise, bestikk, gryter og panner
Forvask
Hovedvask 45 °C eller 70 °C
1 eller 2 mellomskyllinger
Klarskylling
Tørking
INTENSIV PRO 70°
Meget skittent
Servise, bestikk, gryter og panner
Forvask
Hovedvask 70 °C
1 mellomskylling
Klarskylling
Tørking
30 MIN 60°2)
Normalt eller lett Servise og bestikk
skittent
Hovedvask 60 °C
Skylling
ECO 50°3)
Normalt skittent
Forvask
Hovedvask opptil 50 °C
1 mellomskylling
Klarskylling
Tørking
Servise og bestikk
Velge og starte et vaskeprogram
Program
Grad av smuss
Type oppvask
Normalt eller lett Ømfintlig servise og
skittent
bestikk
33
Programbeskrivelse
Hovedvask 45 °C
1 mellomskylling
Klarskylling
Tørking
Med dette programmet får serviset en
1 kaldskylling
rask skylling for å hindre at matrester setter seg fast på serviset og det oppstår
vond lukt i maskinen.
Du kan bare starte et vaskeprogram når
maskinen er fullastet.
Ikke bruk oppvaskmiddel med dette programmet.
EXTRA SILENT
Normalt skittent
Servise og bestikk
Forvask
Hovedvask 50 °C
1 mellomskylling
Klarskylling
Tørking
1) Maskinen justerer temperaturen og vannmengden automatisk. Dette avhenger av om maskinen er full eller
ikke, samt hvor skitten oppvasken er. Programvarigheten og forbruket kan variere.
2) Når oppvasken er lite skitten, er dette programmet tidsbesparende og gir et perfekt vaskeresultat.
3) Testprogram for testinstitutter. Se medfølgende hefte når det gjelder testdata.
Forbruksverdier
Energi (kWt)
Program 1)
Vann (liter)
AUTO 45°-70°
0,9 - 1,7
8 - 17
INTENSIV PRO 70°
1,5 - 1,7
15 - 16
30 MIN 60°
0,9
9
ECO 50°
1,0 - 1,1
10 - 11
0,8 - 0,9
12 - 13
0,1
4
1,1 - 1,3
10 - 11
EXTRA SILENT
1) Displayet viser programvarigheten.
Forbruksverdiene er veiledende og avhenger av vannets trykk og temperatur og også av
variasjoner i strømforsyningen og mengden servise som er satt inn.
Velge og starte et vaskeprogram
Velge og starte oppvaskprogram uten starttidsforvalg
1.
2.
3.
4.
Åpne døren
Slå på apparatet.
Forsikre deg om at apparatet befinner seg i innstillingsmodus.
Velg et vaskeprogram. Se tabellen "Vaskeprogram".
34
Velge og starte et vaskeprogram
– Tilsvarende indikatorlampe tennes.
– Alle andre programindikatorlamper slukkes.
– Programvarigheten blinker i displayet.
5. Lukk døren. Oppvaskprogrammet starter automatisk.
Du kan også velge vaskeprogram med døren lukket. Når du trykker på en programknapp,
har du bare 3 sekunder til å velge et annet vaskeprogram. Etter disse 3 sekundene, starter
det valgte programmet automatisk.
Velge og starte oppvaskprogram med starttidsforvalg
1. Åpne døren
2. Slå på maskinen og velg et vaskeprogram.
3. Trykk på forsinket startknappen igjen til displayet viser nødvendig antall timer for forsrinket start.
4. Lukk døren.
– Nedtellingen starter automatisk.
– Når nedtellingen er ferdig, starter oppvaskprogrammet automatisk
Nedtellingen avbrytes dersom døren åpnes. Når du lukker døren, vil nedtellingen begynne
fra det punktet den ble avbrutt
Du kan også velge vaskeprogram med døren lukket. Når du velger vaskeprogram, har du
bare 3 sekunder for å velge forsinket start. Etter disse 3 sekundene, starter det valgte programmet automatisk
Avbrudd av et oppvaskprogram
• Åpne døren til oppvaskmaskinen.
– Vaskeprogrammet vil stanse.
• Lukk døren.
– Vaskeprogrammet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt.
Hvordan avbryte et oppvaskprogram eller et starttidsforvalg
Hvis et vaskeprogram eller en forsinket start ikke er startet, kan du endre valget.
Når et vaskeprogram eller en forsinket start pågår, kan ikke valget endres. Vaskeprogrammet
eller forsinket start må avbrytes for å gjøre et nytt valg.
Når du avbryter forsinket start, avbrytes automatisk det valgte vaskeprogrammet. I så fall
må du stille inn vaskeprogrammet igjen.
1. Trykk inn og hold inne avbryt-knappen til alle programindikatorlamper tennes.
2. Kontroller at det er oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen før du starter et nytt
oppvaskprogram.
Når programmet er slutt
•
•
1.
2.
Oppvaskmaskinen stopper automatisk
Displayet viser 0
Slå av apparatet
Åpne døren til oppvaskmaskinen.
Stell og rengjøring
35
3. For bedre tørkeresultater, hold døren åpen i noen minutter.
• Hvis du ikke slå av maskinen, etter tre minutter fra slutten av vaskeprogrammet:
– slukkes alle indikatorlamper,
– displayet viser én horisontal søyle,
Dette bidrar til å redusere energiforbruk.
Trykk én av knappene (ikke av-/på-knappen), displayet og indikatorlampene lyser igjen.
Maskinen slås av automatisk etter 10 minutter fra slutten av vaskeprogrammet.
Ta ut oppvasken.
• La serviset avkjøle seg før du tar det ut av oppvaskmaskinen Varmt servise er ømfintlig
mot støt
• Tøm den nedre kurven først, og deretter den øvre
• Det kan være vann på sidene og på døren til oppvaskmaskinen fordi det rustfrie stålet
gradvis blir kaldere enn serviset
Stell og rengjøring
For å fjerne og rengjøre filtrene
Skitne filtre fører til dårligere vaskeresultater. Selv om det er svært lite vedlikehold med
disse filtrene, anbefaler vi at du sjekker dem regelmessig og rengjør dem om nødvendig.
1. For å fjerne filteret (A), må du vri det mot
urviseren og deretter trekke det ut fra filteret (B).
B
A
36
Hva må gjøres, hvis...
2. Filter (A) har to deler. For å demontere filteret, trekker du dem fra hverandre.
3. Rengjør delene grundig under rennende
vann.
4. Sett sammen de 2 delene av filteret (A) og
trykk. Pass på at de sitter inni hverandre
som de skal.
5. Ta ut filteret (B).
6. Rengjør filteret (B) under rennende vann.
7. Sett filteret (B) tilbake på sin opprinnelige
plass. Pass på at det er montert riktig under de to føringene (C).
8. Sett filteret (A) på plass i filter (B), og drei
det med urviserne til det er låst.
C
For å rengjøre spylearmene
Fjern ikke spylearmene
Hvis matrester blokkerer hullene i spylearmene, kan du fjerne dem med en tannpirker.
For å rengjøre de utvendige flatene
Rengjør de utvendige overflatene på oppvaskmaskinen og betjeningspanelet med en fuktig,
myk klut Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler Du må aldri bruke skurende vaskemidler,
skuresvamper eller løsemidler (f.eks. aceton).
Hva må gjøres, hvis...
Oppvaskmaskinen vil ikke starte eller den stopper under drift.
Prøv først å finne en løsning på problemet (se tabellen). Hvis ikke må du ta kontakt med
servicesentret.
Feilfunksjon
Maskinen tar ikke inn
vann.
Feilkode
Mulig årsak
• Du hører et lydsig- Vannkranen er bloknal.
kert eller full av kalk.
• Displayet viser
.
Mulig løsning
Rengjør vannkranen.
Hva må gjøres, hvis...
Feilfunksjon
Feilkode
Mulig årsak
37
Mulig løsning
Vanntrykket er for lavt. Kontakt det lokale
vannverket.
Vannkranen er stengt.
Åpne vannkranen.
Filteret i vanninntaksslangen er tett.
Rengjør filteret.
Vanninntaksslangen er Forsikre deg om at
ikke korrekt tilkoplet.
koplingen er korrekt.
Vanninntaksslangen er Kontroller at vanninnskadet.
taksslangen ikke er
skadet.
Maskinen tømmer ikke • Du hører et lydsig- Avløpsrøret på vasken
vannet.
nal.
er blokkert.
• Displayet viser
.
Lekkasjesystemet er
aktivert.
Vannavløpsslangen er
ikke korrekt tilkoplet.
Forsikre deg om at
koplingen er korrekt.
Vannavløpsslangen er
skadet.
Kontroller at vannavløpsslangen ikke er
skadet.
• Du hører et lydsignal.
• Displayet viser
.
Programmet starter ikke.
Rengjør avløpsrøret på
vasken.
Lukk vannkranen og
kontakt servicesenteret.
Døren til maskinen er
åpen.
Lukk døren.
Støpselet er ikke satt i. Sett i støpselet.
Defekt sikring i husets
sikringsskap.
Skift sikring.
Du har valgt starttidsforvalg. (Bare på maskiner med starttidsforvalg.)
Avbryt starttidsforvalget hvis du vil starte
programmet umiddelbart.
Etter at kontrollen er utført, starter du maskinen. Programmet fortsetter fra det stedet det
ble avbrutt.
Kontakt servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.
Kontakt servicesenteret hvis displayet viser andre feilkoder.
Du finner dataene som servicesenteret trenger, på typeskiltet.
Vi anbefaler at du noterer dem her:
Modell (MOD.)
Produktnummer (PNC)
Serienummer (S.N.)
....................
....................
....................
38
Hva må gjøres, hvis...
Vaskeresultatene og tørkeresultatene er ikke tilfredsstillende
Problem
Serviset er ikke rent.
Mulig årsak
Mulig løsning
Det valgte oppvaskprogramPass på at oppvaskprogrammet
met passer ikke til typen servise som er valgt passer til typen
eller smuss.
servise eller smuss.
Kurvene ble ikke lastet riktig,
Fyll kurvene på riktig måte.
vannet kom ikke i kontakt med
alle flater.
Spylearmen kunne ikke rotere
fritt, fordi serviset var plassert
feil
Pass på at feil oppsetting av lasten ikke fører til at spylerarmene blokkeres.
Filtrene er skitne eller ikke riktig Sørg for at filtrene er rene og
montert og installert.
riktig installert og montert.
Det er kalkflekker på serviset.
Det ble brukt for lite eller ikke
noe oppvaskmiddel
Pass på at nok oppvaskmiddel
brukes.
Saltbeholderen er tom.
Fyll saltbeholderen med spesialsalt for oppvaskenheter.
Feil justering av vannmykner
Juster avherderen.
Lokket til saltbeholderen er ikke Sørg for at saltbeholderdekselet
skikkelig lukket.
er skikkelig lukket.
Det er striper, melkeaktige flek- Det er for mye skyllemiddel.
ker eller blålig belegg på glass
og servise.
Reduser skyllemiddeldoseringen.
Vanndråper har tørket på glass Det er for lite skyllemiddel.
og servise.
Øk skyllemiddeldoseringen.
Oppvaskmiddelet kan være år- Prøv en annen type oppvasksaken.
middel.
Serviset er vått.
Du har angitt et vaskeprogram La døren stå på gløtt i et par
uten tørkefase eller med korte- minutter før du tar ut serviset.
re tørkefase.
Serviset er vått og matt.
Skyllemiddelbeholderen er
tom.
Fyll skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen.
Multitab-funksjonen er på.
(Skyllemiddelbeholderen er
slått av automatisk).
Aktiver skyllemiddelbeholderen. Se "Hvordan aktivere/deaktivere skyllemiddelbeholderen".
Hvordan aktivere skyllemiddelbeholderen
1. Slå på apparatet
2. Forsikre deg om at apparatet befinner seg i innstillingsmodus.
3. Trykk inn og hold inne funksjonsknappene B og C.
– Indikatorlampene over funksjonsknappene A, B, og C begynner å blinke.
4. Slipp funksjonsknappene B og C.
5. Trykk på funksjonsknapp B.
Tekniske data
39
– Indikatorlampene over funksjonsknappene A og C slukkes.
– Indikatorlampen over funksjonsknapp B fortsetter å blinke.
– Displayet viser gjeldende innstilling.
Skyllemiddelbeholderen deaktivert
Skyllemiddelbeholderen aktivert
6. Trykk en gang til på funksjonsknapp B.
– Displayet viser den nye justeringen.
7. Slå maskinen av for å lagre innstillingene.
Tekniske data
Dimensjoner
Vanntrykk
Bredde
596 mm
Høyde
818 - 898 mm
Dybde
575 mm
Minimum
Maksimum
Vanntilførsel 1)
Kaldt vann eller varmt vann
Kapasitet
Kuvertinnstillinger
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
maksimum 60°C
12
1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4-tommers gjenger.
Merkeplaten på den indre kanten av maskinens dør viser elektrisk koblingsdata.
Hvis varmtvannet kommer fra alternative energikilder som er mer miljøvennlige (f. eks.
solpaneler, fotoelektriske paneler og vindkraft), benyttes varmtvannstilførselen for å redusere apparatets energiforbruk
Miljøvern
Symbolet
på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles
som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk
og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å
forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre.
For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
Resirkuler materialet med symbolet .Plasser emballasjen i riktige beholdere for resirkulering.
www.electrolux.com
117946770-B-082010
Besøg vor hjemmeside www.electrolux.dk for bestilling av tilbehør og reservedele:
www.aeg-electrolux.dk
Besøk vår hjemmeside www.electrolux.no for bestilling av tilbehør og reservedeler:
www.aeg-electrolux.no
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising