Aeg-Electrolux F78008IM0P User manual

Aeg-Electrolux F78008IM0P User manual
FAVORIT 78008 I
PL ZMYWARKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG.
Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej bezawaryjnej
pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które
ułatwiają życie — nie wszystkie te funkcje można znaleźć
w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku
minut na lekturę w celu zapewnienia najlepszego
wykorzystania urządzenia.
AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
W sklepie internetowym AEG można znaleźć wszystko co
niezbędne do utrzymania urządzeń AEG w doskonałym
stanie technicznym i wizualnym. Wśród szerokiej gamy
akcesoriów, zaprojektowanych i wyprodukowanych
zgodnie z wysokimi standardami jakości, oferujemy
specjalistyczne naczynia kuchenne, kosze na sztućce,
półki na butelki oraz torby do delikatnego prania...
Odwiedź sklep internetowy pod adresem
www.aeg.com/shop
Spis treści
3
SPIS TREŚCI
4 Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
8 Opis urządzenia
9 Panel sterowania
11 Eksploatacja urządzenia
12 Ustawianie zmiękczacza wody
13 Wsypywanie soli do zmywarki
14 Używanie detergentu i płynu
nabłyszczającego
15 Uniwersalna tabletka do zmywarki
15 Wkładanie sztućców i naczyń
16 Programy zmywania
17 Wybór i uruchamianie programu
zmywania
19 Konserwacja i czyszczenie
21 Co zrobić, gdy…
23 Dane techniczne
24 Ochrona środowiska
W niniejszej instrukcji użyte zostały
następujące symbole:
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa użytkownika oraz
prawidłowej eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia
4
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i eksploatacją urządzenia należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi:
• Ze względu na własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo mienia.
• Mając na uwadze ochronę środowiska.
• Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.
Instrukcję należy przechowywać wraz z urządzeniem, również w przypadku przeprowadzki
lub odstąpienia urządzenia innemu użytkownikowi.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
• Urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy niezbędnej do jego obsługi. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod
nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
• Dzieciom należy zapewnić odpowiednią opiekę, aby mieć pewność, że nie bawią się
urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia lub odniesienia obrażeń.
• Przechowywać detergenty w bezpiecznym miejscu. Nie dopuszczać do kontaktu dzieci z
detergentami.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy jego
drzwi są otwarte.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń i
uszkodzenia urządzenia.
• Aby uniknąć poparzenia oczu, ust i gardła, należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa
dostarczonych przez producenta detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia. W urządzeniu mogą być obecne cząsteczki detergentów.
• Nie pozostawiać drzwi urządzenia otwartych bez nadzoru. Pozwoli to uniknąć potknięcia
się o otwarte drzwi i potencjalnych obrażeń.
• Nie wolno siadać ani stawać na otwartych drzwiach urządzenia.
Użytkowanie
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym. Aby
uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych, nie należy używać urządzenia do innych celów.
• Urządzenie służy wyłącznie do zmywania naczyń i sprzętów domowych nadających się
do mycia w zmywarce.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
5
• Nie umieszczać łatwopalnych produktów lub przedmiotów nasączonych łatwopalnymi
produktami w urządzeniu, na nim lub w jego pobliżu. Występuje ryzyko wybuchu lub pożaru.
• Noże i wszystkie przedmioty z ostrymi końcówkami umieszczać w koszu na sztućce, ostrym końcem skierowanym w dół. Można je również układać w pozycji poziomej w górnym koszu lub koszyku na noże. (nie wszystkie modele są wyposażone w kosz na noże).
• Używać wyłącznie produktów przeznaczonych do zmywarek (detergentu, soli oraz płynu
nabłyszczającego).
• Sól, która nie jest przeznaczona do zmywarek może spowodować uszkodzenie zmiękczacza wody.
• Sól w urządzeniu należy uzupełniać bezpośrednio przed uruchomieniem programu zmywania. Resztki soli pozostające w urządzeniu mogą spowodować korozję lub perforację
dna urządzenia.
• Nie należy wlewać do dozownika płynu nabłyszczającego żadnych innych substancji
(środków do czyszczenia zmywarek, detergentów w płynie). Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Przed uruchomieniem programu zmywania upewnić się, że ramiona spryskujące mogą
się swobodnie obracać.
• W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu zmywania może dojść do uwolnienia gorącej
pary. Istnieje ryzyko poparzenia ciała.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed zakończeniem programu zmywania.
Konserwacja i czyszczenie
• Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka.
• Nie stosować łatwopalnych produktów lub produktów powodujących korozję.
• Nie używać urządzenia bez filtrów. Należy upewnić się, że filtry są prawidłowo zainstalowane. Nieprawidłowa instalacja filtrów spowoduje niezadowalające rezultaty mycia oraz
może spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod ciśnieniem ani pary wodnej. Istnieje zagrożenie porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.
Instalacja
• Upewnić się, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Nie instalować ani nie podłączać uszkodzonego urządzenia; skontaktować się z dostawcą.
• Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy je całkowicie rozpakować.
• Podłączenie do sieci elektrycznej, instalacji wodnej oraz instalacja urządzenia muszą być
wykonane przez wykwalifikowaną osobę. Pozwoli to uniknąć ryzyka istotnych uszkodzeń
lub obrażeń ciała.
• Upewnić się, że podczas instalacji wtyczka przewodu zasilającego jest wyjęta z gniazdka.
• Nie wolno nawiercać ścian bocznych urządzenia, ponieważ może dojść do uszkodzenia
części hydraulicznych lub elektrycznych.
6
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Ważne!Należy przestrzegać instrukcji podanych na szablonie dostarczonym wraz z urządzeniem:
– Aby zainstalować urządzenie.
– Aby zamontować panel drzwiowy.
– Aby podłączyć doprowadzenie i spust wody.
• Należy zadbać o zainstalowanie urządzenia w meblach spełniających odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
Środki ostrożności w przypadku mrozu
• Nie instalować urządzenia w miejscach, w których temperatura jest niższa niż 0°C.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez mróz.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• W celu podłączenia doprowadzenia wody należy użyć nowych węży. Nie stosować używanych węży.
• Nie podłączać urządzenia do nowych rur lub rur, które nie były używane przez długi czas.
Odkręcić wodę na kilka minut, a następnie podłączyć wąż dopływowy.
• Podczas instalacji urządzenia należy zwrócić uwagę, aby nie przygnieść ani nie uszkodzić węży wodnych.
• Aby zapobiec wyciekom wody, po zainstalowaniu należy sprawdzić szczelność połączeń
hydraulicznych.
• Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia należy sprawdzić, czy węże nie przeciekają.
• Wąż dopływowy jest wyposażony w zawór bezpieczeństwa i podwójne ścianki z wewnętrznym przewodem zasilającym. Ciśnienie w wężu dopływowym jest obecne tylko podczas przepływu wody. W razie wycieku z węża dopływowego zawór bezpieczeństwa zatrzymuje przepływ.
– Należy zachować ostrożność podczas podłączania węża dopływowego:
– Nie wkładać węża dopływowego ani zaworu bezpieczeństwa do wody.
– W razie uszkodzenia węża dopływowego lub zaworu bezpieczeństwa, natychmiast
wyjąć wtyczkę z gniazdka.
– Wąż dopływowy z zaworem bezpieczeństwa może być wymieniany wyłącznie przez
autoryzowany serwis.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
7
Podłączenie do sieci elektrycznej
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
• Nie używać rozdzielaczy ani przedłużaczy. Istnieje ryzyko pożaru.
• Nie zmieniać ani nie wymieniać samodzielnie przewodu zasilającego. Skontaktować się z
punktem serwisowym.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie przygnieść ani nie uszkodzić wtyczki oraz przewodu zasilającego za urządzeniem.
• Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.
• Przy odłączaniu urządzenia nigdy nie ciągnąć za przewód zasilający. Należy zawsze
ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Autoryzowany serwis
• Naprawy urządzenia mogą wykonywać tylko wykwalifikowane osoby. Skontaktować się z
punktem serwisowym.
• Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
Utylizacja urządzenia
• Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub uszkodzeń:
– Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
– Odciąć przewód zasilający i wyrzucić.
– Wymontować zatrzask zamka drzwi. Zapobiega to ryzyku zamknięcia się dzieci lub
zwierząt domowych we wnętrzu urządzenia. Istnieje ryzyko uduszenia.
– Oddać urządzenie do złomowania w lokalnym punkcie utylizacji odpadów.
8
Opis urządzenia
OSTRZEŻENIE!
Detergenty stosowane w zmywarce są niebezpieczne i mogą powodować korozję!
• Jeśli dojdzie do wypadku związanego z detergentami należy natychmiast skontaktować
się z lekarzem.
• W przypadku dostania się detergentu do ust, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
• W przypadku dostania się detergentu do oczu, należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem i przemyć oczy wodą.
• Detergenty do zmywarki należy przechowywać w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem
dzieci.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia, gdy w dozowniku znajduje się detergent.
• Napełniać dozownik detergentu bezpośrednio przed uruchomieniem programu zmywania.
OPIS URZĄDZENIA
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kosz górny
Regulacja ustawienia twardości wody
Pojemnik na sól
Dozownik detergentu
Dozownik płynu nabłyszczającego
Tabliczka znamionowa
Filtry
Dolne ramię spryskujące
Górne ramię spryskujące
Sufitowe ramię spryskujące
8
7
6
Panel sterowania
9
PANEL STEROWANIA
2
1
3
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
4
8
6
7
Przycisk Wł./Wył.
Przewodnik po programach
Przycisk Program
Wskaźniki programów
Wyświetlacz
Przycisk Delay
Przycisk Start
Wskaźniki
Przycisk Option
Wskaźniki
Wskaźnik funkcji Multitab. Włącza się w momencie włączenia funkcji.
Wskaźnik funkcji Extra-Hygiene. Włącza się w momencie włączenia funkcji.
Wskaźnik fazy zmywania. Włącza się podczas fazy zmywania.
Wskaźnik fazy płukania. Włącza się podczas fazy płukania.
Wskaźniki fazy suszenia. Włącza się podczas fazy suszenia.
Wskaźnik zakończenia programu. Włącza się, gdy skończy się program zmywania.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. Włącza się, gdy należy uzupełnić płyn nabłyszczający. 1)
Wskaźnik soli. Włącza się, gdy należy uzupełnić sól. 1)
Po napełnieniu zbiornika wskaźnik soli może nadal być włączony przez kilka godzin. Nie ma to negatywnego wpływu na działanie urządzenia.
10
Panel sterowania
Wskaźniki
Wskaźnik Delay. Włącza się w momencie włączenia funkcji opóźnienia rozpoczęcia programu.
Wskaźnik drzwi. Włącza się w razie otwarcia lub nieprawidłowego zamknięcia
drzwi.
1) Gdy zbiornik soli oraz/lub dozownik płynu nabłyszczającego są puste, ich wskaźniki nie włączają się podczas
programu zmywania.
Przycisk Wł./Wył.
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Po upływie dziesięciu minut od momentu zakończenia programu zmywania funkcja AUTO
OFF powoduje automatyczne wyłączenie urządzenia. Pomaga to zmniejszyć zużycie energii.
Przewodnik po programach
Przewodnik ten jest pomocny w wyborze odpowiedniego programu zmywania.
Przycisk Program
Naciskać ten przycisk, dopóki nie włączy się wskaźnik programu zmywania. Patrz „Programy zmywania”.
Wyświetlacz
Na wyświetlaczu widoczne są:
• Ustawienie elektronicznej regulacji poziomu zmiękczania wody.
• Włączenie i wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego (tylko przy włączonej funkcji
Multitab)
• Długość programu zmywania
• Czas pozostały do zakończenia programu zmywania
• Zakończenie programu zmywania (na wyświetlaczu pojawi się zero)
• Czas opóźnienia rozpoczęcia programu
• Kody alarmowe.
Przycisk Delay
Naciskać ten przycisk, aby ustawić opóźnienie rozpoczęcia programu zmywania w zakresie
od 1 do 24 godzin.
Przycisk Start
Nacisnąć ten przycisk, aby rozpocząć:
• Program zmywania.
• Odliczanie czasu opóźnienia rozpoczęcia programu.
Przycisk Option
Nacisnąć ten przycisk, aby ustawić funkcje.
Po włączeniu danej funkcji włączy się odpowiedni wskaźnik.
Eksploatacja urządzenia
Przycisk Option
Funkcja Multitab
11
Extra-Hygiene
Nacisnąć jeden raz
WŁĄCZONE
WYŁĄCZONE
Nacisnąć dwa razy
WYŁĄCZONE
WŁĄCZONE
Nacisnąć trzy razy
WŁĄCZONE
WŁĄCZONE
Nacisnąć cztery razy
WYŁĄCZONE
WYŁĄCZONE
Funkcje
Funkcja Multitab
W przypadku używania tabletek do zmywarek („3 w 1”, „4 w 1”, „5 w 1”) należy wybrać funkcję Multitab. Patrz „Funkcja Multitab”.
Extra-Hygiene
Ta funkcja pozwala uzyskać lepsze efekty jeśli chodzi o higienę zmywania. Podczas fazy
płukania temperatura przez 10 do 14 minut pozostaje na poziomie 70°C.
Tryb ustawiania
Tryb ustawiania jest wymagany, aby wykonać następujące czynności:
• Ustawić i uruchomić program zmywania.
• Ustawić i włączyć opóźnienie rozpoczęcia programu.
• Dokonać elektronicznej regulacji poziomu zmiękczania wody.
• Wyłączyć lub włączyć dozownik płynu nabłyszczającego (tylko przy włączonej funkcji
Multitab).
Włączyć urządzenie. Urządzenie znajduje się w trybie ustawiania, gdy:
• Wskaźniki wszystkich programów są włączone.
• Na wyświetlaczu widoczne są dwa poziome paski stanu.
Włączyć urządzenie. Urządzenie nie znajduje się w trybie ustawiania, gdy:
• Włączony jest wskaźnik tylko jednego programu.
• Wyświetlacz pokazuje czas trwania programu zmywania lub opóźnienia rozpoczęcia programu.
– Aby powrócić do trybu ustawiania, należy anulować program lub opóźnienie rozpoczęcia programu. Patrz „Wybór i uruchamianie programu zmywania”.
EKSPLOATACJA URZĄDZENIA
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom zmiękczania wody odpowiada twardości wody doprowadzanej do urządzenia. Jeśli nie, ustawić poziom zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego płynem nabłyszczającym.
4. Włożyć naczynia i sztućce do urządzenia.
5. Ustawić program zmywania odpowiedni do rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia.
6. Napełnić dozownik detergentu odpowiednią ilością detergentu.
12
Ustawianie zmiękczacza wody
7. Uruchomić program zmywania.
W przypadku stosowania tabletek do zmywarek („3 w 1”, „4 w 1”, „5 w 1” itp.) należy wybrać
funkcję “Uniwersalna tabletka do zmywarki” (patrz „Uniwersalna tabletka do zmywarki”).
USTAWIANIE ZMIĘKCZACZA WODY
Zmiękczacz wody usuwa minerały i sole z doprowadzanej wody. Minerały te i sole mogą
spowodować uszkodzenie urządzenia.
Odpowiednio ustawić poziom zmiękczania wody, jeśli nie odpowiada on twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
Skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym, aby ustalić stopień twardości
wody doprowadzanej do urządzenia.
Ustawienie poziomu
zmiękczania wody
Twardość wody
Stopnie niemieckie (°dH)
Stopnie francuskie (°TH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
ręczne
elektroniczne
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Poziom zmiękczania wody należy ustawić ręcznie oraz elektronicznie.
Wsypywanie soli do zmywarki
13
Regulacja ręczna
Obrócić pokrętło ustawienia twardości wody w położenie 1 lub 2 (patrz tabela).
Regulacja elektroniczna
1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie ustawiania.
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski Delayoraz Start, dopóki wskaźniki programów AUTO, PRO i SILENT nie zaczną migać.
4. Zwolnić przyciski Delay i Start.
5. Nacisnąć przycisk Program,
• Wskaźniki programów PRO i SILENT wyłączą się.
• Wskaźnik programu AUTO nadal będzie migał.
= po• Na wyświetlaczu widoczne jest ustawienie zmiękczacza wody (przykład:
ziom 5).
6. Naciskać przycisk Program, aby zmienić ustawienie.
7. Wyłączyć urządzenie, aby potwierdzić.
Jeśli funkcja zmiękczania wody jest ustawiona elektronicznie na poziomie 1, wskaźnik soli
nie włącza się.
WSYPYWANIE SOLI DO ZMYWARKI
Napełnianie zbiornika soli
1. Obrócić pokrywkę w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara i otworzyć
zbiornik soli.
2. Wlać do zbiornika soli 1 litr wody (tylko
podczas pierwszego wsypywania soli).
3. Do napełnienia zbiornika solą należy użyć
lejka.
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu zbiornika soli.
5. Obrócić pokrywkę w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć
zbiornik soli.
14
Używanie detergentu i płynu nabłyszczającego
Normalnym zjawiskiem jest wypływanie wody ze zbiornika podczas napełniania go solą.
UŻYWANIE DETERGENTU I PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
Stosowanie detergentu
Aby chronić środowisko, nie należy używać większych ilości detergentu niż zalecane.
Należy przestrzegać zaleceń producenta podanych na opakowaniu detergentu.
Napełnianie dozownika detergentu:
1. Nacisnąć przycisk zwalniający 2 w celu otwarcia pokrywy 7 dozownika detergentu.
2. Umieścić detergent w dozowniku 1 .
3. Jeśli program zmywania przewiduje fazę zmywania wstępnego, umieścić niewielką ilość
detergentu na wewnętrznej stronie drzwi urządzenia.
4. W przypadku używania detergentu w tabletkach, umieścić tabletkę w dozowniku detergentu 1 .
5. Zamknąć dozownik detergentu. Docisnąć pokrywę, aż zaskoczy na swoje miejsce.
W przypadku używania tabletek do zmywarek zaleca się korzystanie z długich programów
zmywania. Wynika to z faktu, że w krótkich programach zmywania tabletki mogą nie rozpuszczać się całkowicie, co może niekorzystnie wpływać na wyniki zmywania.
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Płyn nabłyszczający umożliwia wysuszenie naczyń bez smug i plam.
Płyn nabłyszczający jest automatycznie podawany przez dozownik podczas ostatniej fazy
płukania.
Aby napełnić dozownik płynu nabłyszczającego, należy wykonać następujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk zwalniający 6 w celu otwarcia pokrywy 5 dozownika płynu nabłyszczającego.
Uniwersalna tabletka do zmywarki
15
2. Napełnić odpowiedni dozownik 3 płynem nabłyszczającym. Oznaczenie „max” wskazuje maksymalny poziom.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć za pomocą chłonnej szmatki, aby zapobiec
powstaniu zbyt dużej ilości piany podczas programu zmywania.
4. Zamknąć dozownik płynu nabłyszczającego. Docisnąć pokrywę, aż zaskoczy na swoje
miejsce.
Regulacja dozowania płynu nabłyszczającego
Ustawienie fabryczne: położenie 3.
Dozowanie płynu nabłyszczającego można ustawić w zakresie od 1 (najmniejsze dozowanie) do 4 (największe dozowanie).
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu nabłyszczającego 4 , aby zwiększyć lub
zmniejszyć dozowanie.
UNIWERSALNA TABLETKA DO ZMYWARKI
Funkcja Multitab jest przeznaczona dla tabletek do zmywarek.
Tabletki te zawierają takie składniki jak: detergent, środek nabłyszczający i sól do zmywarek. Niektóre typy tabletek mogą zawierać również inne środki.
Należy sprawdzić, czy dane tabletki są odpowiednie do stopnia twardości wody doprowadzanej do zmywarki (patrz instrukcje podane na opakowaniu produktu).
Włączenie funkcji Multitab powoduje zatrzymanie dozowania płynu nabłyszczającego i soli.
Włączenie funkcji Multitab powoduje wyłączenie wskaźników soli i płynu nabłyszczającego.
Po wybraniu funkcji Multitab czas trwania programu może ulec wydłużeniu.
Włączyć lub wyłączyć funkcję Multitab przed rozpoczęciem programu zmywania. Funkcji
Multitab nie można włączyć ani wyłączyć w czasie trwania programu zmywania.
Funkcję Multitab należy zawsze włączać przed uruchomieniem programu zmywania.
Aby wyłączyć funkcję Multitab i stosować oddzielnie detergent, sól i płyn nabłyszczający:
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Option, dopóki nie wyłączy się wskaźnik funkcji Multitab. Funkcja jest wyłączona.
2. Uzupełnić zbiornik soli i dozownik płynu nabłyszczającego.
3. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania wody.
4. Uruchomić program zmywania bez naczyń.
5. Po zakończeniu programu zmywania ustawić poziom zmiękczania wody odpowiednio
do twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
6. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.
WKŁADANIE SZTUĆCÓW I NACZYŃ
Patrz ulotka „Przykładowe rozmieszczenia naczyń ProClean”.
16
Programy zmywania
Porady i wskazówki
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów, które mogą pochłaniać wodę (gąbki, ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Namoczyć przypalone resztki potraw.
• Wydrążone elementy (kubki, szklanki i miski) układać otworami w dół.
• Upewnić się, że woda nie zbiera się w pojemnikach lub miskach.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie przylegają do siebie.
• Szklanki nie mogą stykać się ze sobą.
• Małe elementy umieścić w koszu na sztućce.
• Wymieszać łyżki z innymi sztućcami, aby nie przylegały do siebie.
• Naczynia należy wkładać do koszy w taki sposób, aby woda miała dostęp do wszystkich
powierzchni.
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym. Upewnić się, że naczynia się nie przemieszczają.
• Na elementach plastikowych i miskach z powłoką zapobiegającą przywieraniu mogą zatrzymywać się krople wody.
PROGRAMY ZMYWANIA
Program
Rodzaj zabrudzenia
Wszystkie
1)
Rodzaj załadunku
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patelnie
Opis programu
Funkcja Extra-Hygiene
Zmywanie wstęp- Tak, ma
ne
wpływ
Zmywanie w temperaturze 45°C lub
70°C
Płukania
Suszenie
Bardzo zabrudzo- Naczynia stołowe,
ne
sztućce, garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze 70°C
Płukania
Suszenie
Tak, nie ma
wpływu
2)
Średnio zabrudzone
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze 50°C
Płukania
Suszenie
Tak, nie ma
wpływu
3)
Świeżo zabrudzone
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w temperaturze 60°C
Płukania
Tak, ma
wpływ
Wybór i uruchamianie programu zmywania
Program
4)
Rodzaj zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Opis programu
17
Funkcja Extra-Hygiene
Średnio zabrudzone
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze 50°C
Płukania
Suszenie
Tak, ma
wpływ
Lekko zabrudzone
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w temperaturze 55°C
Płukania
Tak, ma
wpływ
Średnio lub lekko
zabrudzone
Delikatne naczynia i
szkło
Zmywanie w temperaturze 45°C
Płukania
Suszenie
Tak, nie ma
wpływu
1) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Następnie
automatycznie reguluje temperaturę i ilość wody, a także pobór prądu oraz czas trwania programu.
2) Jest to najcichszy program zmywania. Pompa pracuje na bardzo niskich obrotach, co pozwala obniżyć poziom
hałasu. Ze względu na niskie obroty program trwa długo.
3) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Pozwala w krótkim czasie uzyskać dobre efekty
zmywania.
4) Standardowy program dla ośrodków przeprowadzających testy. W tym programie uzyskuje się największą
efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców.
Dane z testów są przedstawione na osobnej, dołączonej do urządzenia naklejce.
Parametry eksploatacyjne
Program1)
Zużycie energii (kWh)
Zużycie wody (litry)
0,9 - 1,7
8 - 15
1,5 - 1,6
13 - 14
1,1 - 1,2
9 - 11
0,9
9
0,9 - 1,0
9 - 11
1,0 - 1,2
10 - 11
0,8 - 0,9
11 - 12
1) Czas trwania programu jest pokazywany na wyświetlaczu.
Podane parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w napięciu zasilania oraz ilości naczyń.
WYBÓR I URUCHAMIANIE PROGRAMU ZMYWANIA
Uruchamianie programu zmywania bez opóźnienia
1. Zamknąć drzwi urządzenia.
18
Wybór i uruchamianie programu zmywania
2. Włączyć urządzenie.
3. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie ustawiania.
4. Ustawić program zmywania.
• Włączy się wskaźnik odpowiedniego programu.
• Na wyświetlaczu zacznie migać czas trwania programu.
• Włączą się wskaźniki ustawionego programu zmywania.
5. W razie potrzeby ustawić funkcję Extra-Hygiene.
• Funkcję tę można wybrać dopiero po ustawieniu programu zmywania.
6. Nacisnąć przycisk Start – ustawiony program zmywania rozpocznie się automatycznie.
• Wskaźniki faz programu wyłączą się, ale wskaźnik aktualnej fazy będzie nadal włączony.
Uruchamianie programu zmywania z opóźnieniem
1.
2.
3.
4.
5.
Zamknąć drzwi urządzenia.
Włączyć urządzenie.
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie ustawiania.
Ustawić program zmywania i funkcje.
Naciskać przycisk Delay, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się czas opóźnienia.
• Na wyświetlaczu miga czas opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Wskaźnik opóźnienia rozpoczęcia programu jest włączony.
6. Nacisnąć przycisk Start; odliczanie rozpocznie się automatycznie.
• Czas opóźnienia rozpoczęcia programu przestanie migać na wyświetlaczu.
• Wyłączą się wskaźniki faz ustawionego programu zmywania.
• Po zakończeniu odliczania czasu opóźnienia program zmywania rozpocznie się automatycznie.
– Wskaźnik aktualnej fazy programu jest włączony.
Otwarcie drzwi urządzenia zatrzymuje odliczanie. Po ponownym zamknięciu drzwi odliczanie jest kontynuowane od momentu przerwania.
Anulowanie funkcji opóźnienia rozpoczęcia programu
Odliczanie nie działa
1. Naciskać przycisk Delay aż:
• Na wyświetlaczu pojawi się czas trwania programu zmywania.
• Włączą się wskaźniki faz programów.
2. Nacisnąć przycisk Start, aby rozpocząć program zmywania.
Odliczanie działa
1. Naciskać przycisk Delay aż:
• Na wyświetlaczu pojawi się czas trwania programu zmywania.
• Włączą się wskaźniki faz programów.
• Program zmywania rozpocznie się automatyczne.
Konserwacja i czyszczenie
19
Przerwanie programu zmywania
• Otworzyć drzwi urządzenia.
– Program zmywania zostanie zatrzymany.
• Zamknąć drzwi urządzenia.
– Program zmywania zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany.
Anulowanie programu zmywania
Jeśli program zmywania nie rozpoczął się, istnieje możliwość zmiany ustawień.
Aby dokonać zmiany ustawień po rozpoczęciu programu, należy anulować program.
• Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski Delay i Start aż:
– Włączą się wskaźniki wszystkich programów.
– Na wyświetlaczu widoczne będą dwa poziome paski stanu.
Przed uruchomieniem nowego programu zmywania należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Zakończenie programu zmywania
Po zakończeniu programu zmywania na wyświetlaczu pojawia się zero i włącza się wskaźnik zakończenia programu.
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Otworzyć drzwi urządzenia.
3. Aby naczynia lepiej wyschły, drzwi urządzenia należy pozostawić na kilka minut uchylone.
Opróżnianie koszy
• Należy odczekać aż naczynia wystygną przed ich wyjęciem z urządzenia. Gorące naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
• Najpierw wyjmować naczynia z dolnego kosza, a następnie z górnego.
• Na ścianach i na drzwiach urządzenia może występować woda. Stal nierdzewna stygnie
szybciej niż naczynia.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Wyjmowanie i czyszczenie filtrów
Brudne filtry pogarszają wyniki zmywania.
Mimo że tego typu filtry nie wymagają częstej konserwacji, zaleca się ich okresowe sprawdzanie i w razie potrzeby oczyszczanie.
20
Konserwacja i czyszczenie
1. Obrócić filtr (A) w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, a następnie wyjąć go z filtra (B).
B
A
2. Filtr (A) składa się z dwóch części. Aby rozebrać filtr, części te należy odciągnąć od
siebie.
3. Dokładnie wyczyścić części filtra wodą.
4. Złożyć dwie części filtra (A) ze sobą i docisnąć. Sprawdzić, czy elementy odpowiednio połączyły się ze sobą.
5. Wyjąć filtr (B).
6. Dokładnie umyć filtr (B) wodą.
7. Umieścić filtr (B) w pierwotnym położeniu.
Sprawdzić, czy jest prawidłowo zamontowany w dwóch zaczepach (C).
8. Umieścić filtr (A) na swoim miejscu w filtrze (B). Obrócić filtr (A) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do
zablokowania.
C
Czyszczenie ramion spryskujących
Nie demontować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących ulegną zatkaniu, zabrudzenia należy usunąć przy
pomocy cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Oczyścić zewnętrzne powierzchnie urządzenia oraz panel sterowania wilgotną miękką ściereczką.
Używać wyłącznie neutralnych środków do czyszczenia.
Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania ani rozpuszczalników (np. acetonu).
Co zrobić, gdy…
21
CO ZROBIĆ, GDY…
Urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas pracy.
W pierwszej kolejności należy spróbować ustalić przyczynę problemu (patrz tabela). Jeśli
nie można rozwiązać problemu, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
W przypadku niektórych usterek na wyświetlaczu pojawia się kod alarmowy:
- Urządzenie nie napełnia się wodą.
•
- Urządzenie nie wypompowuje wody.
•
- Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem.
•
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do sprawdzenia urządzenie należy wyłączyć.
Nieprawidłowe działanie
Urządzenie nie napełnia się
wodą.
Urządzenie nie wypompowuje
wody.
Możliwa przyczyna
Zawór wody jest zablokowany
Oczyścić zawór wody.
lub pokryty osadem z kamienia.
Ciśnienie wody jest zbyt niskie.
Skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym.
Zamknięty zawór wody.
Otworzyć zawór wody.
Zablokowany filtr w wężu dopływowym.
Oczyścić filtr.
Nieprawidłowe podłączenie
węża dopływowego.
Sprawdzić, czy podłączenie
jest prawidłowe.
Wąż dopływowy jest uszkodzony.
Sprawdzić, czy wąż dopływowy
nie jest uszkodzony.
Zatkane rozgałęzienie syfonu
zlewozmywaka.
Oczyścić rozgałęzienie syfonu
zlewozmywaka.
Nieprawidłowe podłączenie
węża spustowego.
Sprawdzić, czy podłączenie
jest prawidłowe.
Wąż spustowy jest uszkodzony.
Sprawdzić, czy wąż spustowy
nie jest uszkodzony.
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem.
Program zmywania nie uruchamia się.
Możliwe rozwiązanie
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem serwisowym.
Drzwi urządzenia są otwarte.
Włączony jest wskaźnik drzwi.
Zamknąć drzwi urządzenia.
Nie zostało dotknięte pole doty- Dotknąć pola dotykowego lub
kowe lub nie został naciśnięty
nacisnąć przycisk Start.
przycisk Start.
Wtyczka przewodu zasilającego nie została prawidłowo włożona do gniazdka.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
przewodu zasilającego do
gniazdka.
22
Co zrobić, gdy…
Nieprawidłowe działanie
Możliwa przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Uszkodzony bezpiecznik w
skrzynce bezpieczników.
Wymienić bezpiecznik.
Ustawiono opóźnienie rozpoczęcia programu.
• Anulować opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Po zakończeniu odliczania
czasu opóźnienia program
zmywania rozpocznie się automatycznie.
Po sprawdzeniu urządzenie należy włączyć. Program zostanie wznowiony od momentu, w
którym został przerwany.
W razie ponownego wystąpienia problemu należy skontaktować się z punktem serwisowym.
Jeśli wyświetlacz pokazuje inne kody alarmowe, należy skontaktować się z serwisem.
Informacje niezbędne dla serwisu znajdują się na tabliczce znamionowej.
Należy zanotować:
– Model (MOD.) ........................................................
– Numer produktu (PNC) ........................................
– Numer seryjny (S.N.) ...............................................
Rezultaty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Naczynia nie są czyste.
Ślady kamienia na naczyniach.
Możliwa przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Wybrany program zmywania
nie jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku lub stopnia
zabrudzenia.
Należy upewnić się, czy wybrany program zmywania jest odpowiedni dla danego rodzaju
załadunku oraz stopnia zabrudzenia.
Kosze nie zostały załadowane
prawidłowo, w wyniku czego
woda nie mogła dotrzeć do
wszystkich powierzchni.
Umieścić naczynia i przybory
kuchenne prawidłowo w koszach.
Ramiona spryskujące nie mogą
się swobodnie obracać. Nieprawidłowe ułożenie naczyń i
przyborów kuchennych w koszach.
Sprawdzić, czy niewłaściwe
ułożenie naczyń nie powoduje
zablokowania ramion spryskujących.
Filtry są zabrudzone lub nieprawidłowo złożone i zamontowane.
Upewnić się, że filtry są czyste
oraz prawidłowo złożone i zamontowane.
Użyto za mało detergentu lub
nie użyto go w ogóle.
Upewnić się, że użyto wystarczającej ilości detergentu.
Zbiornik soli jest pusty.
Napełnić zbiornik soli solą do
zmywarek.
Nieprawidłowa regulacja poziomu zmiękczacza wody.
Prawidłowo ustawić poziom
zmiękczania wody.
Dane techniczne
Problem
Możliwa przyczyna
23
Możliwe rozwiązanie
Nieprawidłowe zamknięcie pokrywy zbiornika soli.
Upewnić się, czy zbiornik soli
jest prawidłowo zamknięty.
Na szklankach i naczyniach widać smugi, białawe plamy lub
niebieskawy nalot.
Zbyt duże dozowanie płynu nabłyszczającego.
Zmniejszyć dozowanie płynu
nabłyszczającego.
Ślady kropel wody na kieliszkach i na naczyniach.
Zbyt małe dozowanie płynu nabłyszczającego.
Zwiększyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być rodzaj
użytego detergentu.
Użyć detergentu innej marki.
Włączono program zmywania
bez fazy suszenia lub ze skróconą fazą suszenia.
Aby naczynia lepiej wyschły,
drzwi urządzenia należy pozostawić na kilka minut uchylone.
Naczynia są wilgotne i matowe. Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego płynem nabłyszczającym.
Włączona funkcja Multitab (powoduje ona automatyczne wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego).
Włączyć dozownik płynu nabłyszczającego.
Naczynia są mokre.
Włączanie dozownika płynu nabłyszczającego
1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie ustawiania.
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski Delay oraz Start, dopóki wskaźniki programów AUTO, PRO i SILENT nie zaczną migać.
4. Zwolnić przyciski Delay i Start.
5. Nacisnąć przycisk Option.
• Wskaźniki programów AUTO i SILENT wyłączą się.
• Wskaźnik programu PRO nadal będzie migał.
• Na wyświetlaczu widoczne będzie ustawienie dozownika płynu nabłyszczającego.
Dozownik płynu nabłyszczającego wyłączony.
Dozownik płynu nabłyszczającego włączony.
6. Nacisnąć przycisk Option, aby zmienić ustawienie.
7. Wyłączyć urządzenie, aby potwierdzić.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość
596 mm
Wysokość
818 - 898 mm
Głębokość
575 mm
24
Ochrona środowiska
Ciśnienie doprowadzanej wody
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
Dopływ wody 1)
Zimna lub ciepła woda
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
0,5 bara (0,05 MPa)
8 barów (0,8 MPa)
maksimum 60°C
12
1) Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z gwintem 3/4".
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się na tabliczce znamionowej
umieszczonej na wewnętrznej krawędzi drzwi urządzenia.
Jeżeli ciepła woda jest wytwarzana przy pomocy alternatywnych źródeł energii (np. kolektory słoneczne, ogniwa słoneczne lub elektrownie wiatrowe), można użyć jej do zasilania
urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować
tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu
surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe
dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt
został zakupiony.
Materiały oznaczone symbolem powinny być poddane ponownemu przetworzeniu. Wyrzucić elementy opakowania do odpowiednich pojemników, aby zostały poddane recyklingowi.
25
26
27
www.aeg.com/shop
117933350-A-492010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement