Aeg-Electrolux | F99015IM0P | User manual | Aeg-Electrolux F99015IM0P Kasutusjuhend

Aeg-Electrolux F99015IM0P Kasutusjuhend
FAVORIT 99015 I
ET NÕUDEPESUMASIN
LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA
LT INDAPLOVĖ
KASUTUSJUHEND
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
2
25
49
2
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis tagab teile
aastateks laitmatu toimimise ning lisasime teie elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete
juures ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega
parimaid tulemusi saavutada.
LISASEADMED JA KULUTARVIKUD
AEG veebipoest leiate kõik vajaliku, mida te oma AEG seadmete laitmatu
väljanägemise ja heas töökorras hoidmise jaoks vajate. Koos laia valiku
kvaliteedistandarditele vastavate lisatarvikutega, alates spetsialistidele mõeldud
kööginõudest kuni söögiriistade korvideni, pudelihoidjatest kuni õrnade
pesuesemete pesukottideni...
Külastage veebipoodi aadressil
www.aeg.com/shop
Sisukord
3
SISUKORD
4
7
8
11
12
13
14
15
15
17
19
20
21
23
24
Ohutusinfo
Seadme kirjeldus
Juhtpaneel
Seadme kasutamine
Veepehmendaja kasutamine
Nõudepesusoola kasutamine
Pesu- ja loputusvahendi
kasutamine
Multitab funktsioon
Söögiriistade ja nõude
paigutamine
Pesuprogrammid
Valige ja käivitage pesuprogramm
Puhastus ja hooldus
Mida teha, kui...
Tehnilised andmed
Jäätmekäitlus
Käesolevas kasutusjuhendis on kasutatud
järgmisi hoiatusmärke:
Tähtis info teie isikliku ohutuse kohta ja info
seadme kahjustamise vältimise kohta.
Üldine info ja nõuanded
Keskkonnainfo
Jäetakse õigus teha muutusi
4
Ohutusinfo
OHUTUSINFO
Enne paigaldamist ja kasutamist lugege kasutusjuhend hoolega läbi.
• Et teaksite, kuidas tagada enda ja oma vara ohutus.
• Et aidata keskkonda.
• Et teaksite, kuidas seda seadet õigesti kasutada.
Hoidke kasutusjuhend alati seadme läheduses, et see oleks käepärast ka teise kohta kolimisel või siis, kui te seadme kellelegi teisele annate.
Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud kahjude eest.
Laste ja ohustatud isikute turvalisus
• Ärge lubage seadet kasutada lastel ega füüsilise või vaimse puudega inimestel; samuti
isikutel, kel puuduvad selleks vajalikud kogemused või oskused. Kui nad siiski nõudepesumasinaga töötavad, peab neid juhendama või jälgima isik, kes vastutab nende turvalisuse eest.
• Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
• Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas. Lämbumis- või vigastusoht!
• Hoidke kõik pesuained kindlas kohas. Ärge lubage lastel pesuaineid puutuda.
• Hoidke lapsed ja väikesed koduloomad seadmest eemal, kui selle uks on lahti.
Üldised ohutusjuhised
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi. Sellega kaasneb vigastuste ja seadme kahjustamise oht.
• Järgige nõudepesuaine tootja antud ohutusjuhiseid, et ära hoida silmade, suu ja neelu
põletust.
• Ärge mingil juhul jooge seadmes olnud vett. Seadmes võib olla pesuainejääke.
• Ärge jätke seadme ust lahti, kui te ise selle juurest lahkute. Nii väldite vigastusi ja kukkumist lahtise ukse otsa.
• Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
Kasutamine
• See seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Kehavigastuste või materiaalse
kahju ärahoidmiseks ärge kasutage seadet muul otstarbel.
• Kasutage seadet ainult selliste nõude pesemiseks, mida on lubatud nõudepesumasinas
pesta.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määrdunud esemeid seadmesse, selle lähedusse
või peale. Plahvatuse või tulekahju oht!
• Pange noad ja kõik terava otsaga esemed söögiriistade korvi, teravad otsad allapoole.
Samuti võite need horisontaalselt asetada ülemisse korvi või noakorvi. (Kõigil mudelitel
noakorvi ei ole).
• Kasutage ainult nõudepesumasinale sobivaid tooteid (pesuainet, soola ja loputusainet).
• Nõudepesumasinale sobimatu sool võib kahjustada veepehmendit.
Ohutusinfo
5
• Lisage sool enne pesuprogrammi käivitamist. Nõudepesumasinasse seisma jäänud sool
võib põhjustada korrosiooni või tekitada seadme põhja augu.
• Ärge kunagi pange loputusvahendi jaoturisse mõnda muud ainet (nt nõudepesumasina
puhastusvahendit või vedelat pesuainet). See võib seadet kahjustada.
• Enne pesuprogrammi käivitamist veenduge, et pihustikonsool saab vabalt liikuda.
• Kui avate ukse pesuprogrammi töötamise ajal, võib ukse vahelt välja paiskuda kuuma auru. Põletusoht!
• Ärge võtke nõusid seadmest välja enne, kui pesuprogramm on lõppenud.
Puhastus ja hooldus
• Enne seadme puhastamist lülitage see välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
• Ärge kasutage kergsüttivaid tooteid või tooteid, mis võivad põhjustada korrosiooni.
• Ärge kasutage masinat ilma filtriteta. Veenduge, et filtrid on õigesti paigaldatud. Vale paigaldus põhjustab ebarahuldavaid pesemistulemusi ja kahjustab masinat
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või aurupihustit. Elektrilöögi- või seadme
kahjustamise oht!
Paigaldamine
• Veenduge, et seadmel ei ole kahjustusi. Kui seadmel on kahjustusi, ärge seda paigaldage ega ühendage, vaid pöörduge müüja poole.
• Enne seadme paigaldamist ja ühendamist eemaldage sellelt kogu pakend.
• Elektri- ja veevõrguühendused ning seadme paigaldamine jäägu kvalifitseeritud tehniku
hooleks. Nii hoiate ära seadme kahjustusi või vigastusi.
• Veenduge, et toitepistik on paigaldamise ajal seinakontaktist väljas.
• Ärge puurige nõudepesumasina külgedesse auke, sest nii võite seadme hüdraulilisi ja
elektrilisi osi vigastada.
• NB!Järgige seadmega kaasas olevaid juhiseid:
– Seadme paigaldamisel.
– Uksepaneeli kokkupanemisel.
– Veevarustuse ja äravooluga ühendamisel.
• Veenduge, et seade on paigaldatud kindlate konstruktsioonide alla ja kõrvale.
Ettevaatusabinõud külmumise vastu
• Ärge paigaldage seadet ruumi, mille temperatuur on alla 0 °C.
• Tootja ei vastuta külmumisest tingitud kahjustuste eest.
Veeühendused
• Seadme veevõrku ühendamiseks kasutage uusi voolikuid. Ärge kasutage pruugitud voolikuid.
• Ärge ühendage seadet uute torudega või torudega, mida pole pikka aega kasutatud. Laske veel mõni minut joosta, seejärel ühendage sisselaskevoolik.
• Hoiduge veevooliku muljumisest või kahjustamisest, kui seadet paigaldate.
• Vee lekkimise vältimiseks pärast paigaldamist veenduge, et veeliitmikud on tihedad.
• Seadme esmakordsel kasutamisel veenduge, et voolikutel pole lekkeid.
6
Ohutusinfo
• Vee sisselaskevoolikul on kaitseklapp ja kahekordse kattega sisemine toitejuhe. Vee sisselaskevoolikus on surve ainult vee voolamise ajal. Kui vee sisselaskevoolik lekib, katkestab kaitseklapp veevoolu.
– Olge vee sisselaskevooliku ühendamisel ettevaatlik:
– Ärge pange vee sisselaskevoolikut või kaitseklappi vette.
– Kui vee sisselaskevoolik või kaitseklapp on vigastatud, ühendage seadme toitepistik
koheselt pistikupesast lahti.
– Vee sisselaskevoolikut ja kaitseklappi võib vahetada vaid teeninduskeskus.
HOIATUS
Ohtlik pinge.
Elektriühendus
•
•
•
•
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised parameetrid vastavad vooluvõrgu pingele.
Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmik-pistikuid ega pikenduskaableid. Tuleoht!
Ärge asendage toitekaablit ega vahetage seda. Pöörduge teeninduskeskuse poole.
Jälgige, et te seadme taga olevat toitepistikut ega juhet ei muljuks ega vigastaks.
Veenduge, et pärast paigaldamist säiliks juurdepääs toitepistikule.
Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake toitekaablist. Tõmmake alati toitepistikust.
Sisevalgusti
Sellel seadmel on sisevalgusti, mis süttib, kui uks avatakse ja kustub, kui uks suletakse.
HOIATUS
Nähtav valgusdioodi kiirgus, ärge vaadake otse kiirde.
Lambi valgusdiood kuulub KLASSI 2 ja vastab standardile IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 +
A2:2001.
Kiirguslaine pikkus: 450 nm
Maksimaalne kiirgusjõud: 548 µW
Seadme kirjeldus
7
Sisevalgusti vahetamiseks võtke ühendust teeninduskeskusega.
Enne sisevalgusti vahetamist eemaldage toitepistik pistikupesast.
Teeninduskeskus
• Seadet tohib remontida või parandada ainult kvalifitseeritud tehnik. Pöörduge teeninduskeskuse poole.
• Kasutage ainult originaalvaruosi.
Seadme kõrvaldamiseks
• Vigastuste või kahjustuste vältimiseks:
– Eemaldage toitepistik seinakontaktist.
– Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja visake ära.
– Eemaldage ukse käepide. Nii hoiate ära võimaluse, et lapsed või lemmikloomad seadmesse kinni jääks. Lämbumisoht!
– Viige kasutatud seade kohalikku jäätmete kogumispunkti.
HOIATUS
Nõudepesuaine on ohtlik ja võib tekitada söövitust!
• Kui nõudepesuaine põhjustab õnnetuse, pöörduge kiiresti arsti poole.
• Kui pesuainet on sattunud suhu, pöörduge kohe arsti poole.
• Kui pesuainet satub silma, siis pöörduge viivitamatult arsti poole ja loputage silmi veega.
• Hoidke nõudepesuaineid kindlas ja lastele kättesaamatus kohas.
• Ärge hoidke seadme ust avatuna, kui pesuaine jaoturis on nõudepesuainet.
• Täitke nõudepesuaine jaotur ainult enne pesuprogrammi käivitamist.
SEADME KIRJELDUS
10
1
9
2
3
4
5
8
7
6
8
Juhtpaneel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ülemine korv
Vee kareduse näidik
Soolamahuti
Pesuaine jaotur
Loputusaine jaotur
Andmeplaat
Filtrid
Alumine pihustikonsool
Keskmine pihustikonsool
Ülemine pihustikonsool
JUHTPANEEL
Ekraanil kuvatavad teated ja helisignaalid aitavad teil seadet paremini kasutada.
1
2
8 7
1
2
3
4
5
6
7
8
3
4
6 5
Sisse/välja nupp
Menüü puutenupp (üles)
Ekraan
Tagasi-puutenupp
Start-puutenupp
OK-puutenupp
Menüü-puutenupp (alla)
Ekraani-puutenupp
Sisse/välja nupp
Vajutage seda nuppu seadme sisse- või väljalülitamiseks.
Kümme minutit pärast pesuprogrammi lõppu lülitab funktsioon AUTO OFF seadme automaatselt välja. See vähendab energiatarvet.
Juhtpaneel
9
Ekraan
A
B
C
Ekraanil on kolm ala. Kindla ala kasutamiseks vajutage niikaua ekraani-puutenuppu, kuni
kuvatakse vajaliku ala serv.
Ala Programmid (A)
Sellel alal kuvatakse menüü pesuprogrammidega ja iga programmi kestus. Pesuprogrammi
valimiseks vaadake jaotist "Pesuprogrammid".
1. Sellele alale liikumiseks vajutage ekraani-puutenuppu.
2. Vajutage ühte menüü-puutenuppudest. Ekraanil kuvatakse:
• Menüü pesuprogrammidega
• Iga programmi kestus
3. Pesuprogrammi valimiseks vajutage ühte menüü puutenuppudest.
4. Vajutage OK-puutenuppu. Ekraanil kuvatakse kolm ala:
• Alal (A) kuvatakse pesuprogramm ja programmi kestus.
• Alal (B) kuvatakse pesuprogrammi lõpuaeg.
Ala Lõppaeg (B)
Saate pesuprogrammi käivitumist 1 kuni 24 tunni võrra edasi lükata.
1. Sellele alale liikumiseks vajutage ekraani-puutenuppu.
2. Vajutage ühte menüü-puutenuppudest, et valida viitkäivituse tundide arv.
• Ala ülemises osas kuvatakse viitkäivituse andmed.
• Ala alumises osas kuvatakse pesuprogrammi lõpuaeg.
3. Vajutage OK-puutenuppu.
4. Menüüvaliku sulgemiseks vajutage tagasi-puutenuppu ja liikuge tagasi alale (A).
Ala Valikud (C)
1.
2.
3.
4.
Sellele alale liikumiseks vajutage ekraani-puutenuppu.
Menüüvalikus liikumiseks vajutage ühte menüü-puutenuppudest.
Funktsiooni valimiseks või alammenüü avamiseks vajutage OK-puutenuppu.
Menüüvaliku sulgemiseks vajutage tagasi-puutenuppu ja liikuge tagasi alale (A).
Menüüvalik
Menüü
Multitab
Alammenüü
Sees
Väljas
Funktsiooni kirjeldus
Kui te kasutate kombineeritud
pesuainetablette ("3 in 1", "4 in
1", "5 in 1"), kasutage Multitabfunktsiooni. Vt jaotist "Multitabfunktsioon".
10
Juhtpaneel
Menüü
Alammenüü
Funktsiooni kirjeldus
Extra hygiene
Sees
Väljas
See funktsioon tagab paremad
hügieenilised tulemused. Loputusfaasis püsib temperatuur 70
°C juures 10 kuni 14 minutit.
ProBoost
Sees
Väljas
See funktsioon suurendab veesurvet 40% võrra. Kui nõud on
väga mustad, aitab see funktsioon neid paremini puhastada.
Seaded
Keel eesti
Saate valida ekraaniteadete
keele.
(Saadaval on erinevad keeled)
Helitugevust
Sees
Väljas
(Saadaval on 5 taset)
Saate reguleerida helisignaalide helitugevust.
Tase 0 = heli väljas.
Tehaseseaded: 5
Aeg
Saate seada kellaaja.
Eredus
Saate muuta ekraani intensiivsust.
Tehaseseaded: 10
(Saadaval on 10 taset)
Kontrast
(Saadaval on 10 taset)
Valikute tühistamine
Saate taastada seadme tehaseseaded.
Vee karedus
Veepehmendaja taseme reguleerimiseks. Vt jaotist "Veepehmendaja kasutamine".
Tehaseseaded: 5
(Saadaval on 10 taset)
Pesu juhis
Saate muuta ekraani kontrastsust.
Tehaseseaded: 6
Loputusvahend
Sees
Väljas
Saate aktiveerida loputusvahendi jaoturi. See funktsioon on
saadaval vaid siis, kui Multitabfunktsioon on sees.
Tagasi
Menüüvalikusse tagasipöördumiseks.
Pesuprogrammi juhis
Ekraanil kuvatakse pesuprogrammide teave.
Valiku juhis
Ekraanil kuvatakse funktsioonide teave.
Seadme kasutamine
Menüü
Alammenüü
11
Funktsiooni kirjeldus
Demo-režiim
Sees
Väljas
Saate "simuleerida" pesuprogrammi. Vt jaotist Demo-režiim .
Tehaseseaded: Väljas
Tagasi
Menüüvalikusse tagasipöördumiseks.
Demo-režiim
1.
2.
3.
4.
5.
Liikuge menüüvalikusse.
Liikuge valikusse Pesu juhis .
Alammenüü avamiseks vajutage OK-puutenuppu.
Liikuge valikusse Demo-režiim ja aktiveerige funktsioon.
Vajutage ekraani-puutenuppu.
• Ekraanil kuvatakse kolm ala: (A), (B) ja (C).
• Ekraani vasakul ülanurgas näete tähist DEMO. Funktsioon on sisse lülitatud.
Seadme kasutamiseks lülitage funktsioon välja.
SEADME KASUTAMINE
Seadme esmakordne sisselülitamine
1. Käivitage seade.
2. Ekraanil kuvatakse vaikimisi valitud keel: Language English.
• Vaikekeele kinnitamiseks vajutage OK-puutenuppu
• Mõne muu keele valimiseks vajutage ühte menüü-puutenuppudest ja seejärel vajutage kinnitamiseks OK-puutenuppu.
3. Ekraanil kuvatakse ajateade.
4. Vajutage ühte menüü-puutenuppudest, et valida kellaaeg.
5. Vajutage OK-puutenuppu.
6. Ekraanil kuvatakse ala Programmid .
Seadme kasutamine
1. Kontrollige, kas veepehmendaja on reguleeritud vastavalt teie piirkonna vee karedusele.
Kui vaja, reguleerige veepehmendajat.
2. Täitke soolamahuti nõudepesumasina soolaga.
3. Täitke loputusvahendi jaotur loputusvahendiga.
4. Asetage köögiriistad ja nõud nõudepesumasinasse.
5. Valige nõude tüübile ja määrdumisastmele vastav õige pesuprogramm.
6. Pange pesuaine jaoturisse õige kogus pesuainet.
7. Käivitage pesuprogramm.
12
Veepehmendaja kasutamine
Kui te kasutate kombineeritud pesuainetablette ("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1"), kasutage Multitab-funktsiooni. Vt jaotist "Multitab-funktsioon".
VEEPEHMENDAJA KASUTAMINE
Veepehmendi eemaldab veevärgiveest seal leiduvad mineraalid ja soolad. Need mineraalid
ja soolad võivad seadet kahjustada.
Kui veepehmendi tase ei vasta teie piirkonna vee karedusele, siis tuleb seda reguleerida.
Piirkonna vee kareduse kohta saate teavet kohalikult vee-ettevõttelt.
Vee kareduse reguleerimine
Vee karedus
Saksa kraadid
(°dH)
Prantsuse kraadid (TH°)
mmol/l
Clarke'i
kraadid
käsitsi
elektrooniliselt
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Tehaseseadistus.
2) Selle taseme puhul ärge soola kasutage.
Veepehmendit tuleb reguleerida nii käsitsi kui ka elektrooniliselt.
Käsitsi reguleerimine
Keerake vee kareduse mõõdik asendisse 1 või 2
(vt tabelit).
Elektrooniline reguleerimine
1. Avage menüüvalik.
Nõudepesusoola kasutamine
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
13
Liikuge valikusse Seaded .
Alammenüü avamiseks vajutage OK-puutenuppu.
Liikuge valikusse Vee karedus .
Vajutage OK-puutenuppu.
Määrake veepehmendaja tase.
Vajutage OK-puutenuppu.
Menüüvaliku sulgemiseks vajutage tagasi-puutenuppu.
NÕUDEPESUSOOLA KASUTAMINE
Soolamahuti täitmine
1. Soolamahuti avamiseks keerake selle korki vastupäeva.
2. Täitke soolamahuti 1 liitri veega (ainult
esimesel soolaga täitmise korral).
3. Kasutage soolamahuti täitmiseks lehtrit.
4. Eemaldage sool soolamahuti avause ümbert.
5. Soolamahuti sulgemiseks keerake selle
korki päripäeva.
Kui soolamahutit on vaja täita, kuvatakse
ekraanil vastavasisuline teade. Teadet ei kuvata pesuprogrammi töötamise ajal.
Pärast soolamahuti täitmist võib teade veel mõneks tunniks ekraanile jääda. See ei mõjuta
kuidagi seadme tööd.
On normaalne, et soolaga täitmise ajal voolab soolamahutist välja vett.
14
Pesu- ja loputusvahendi kasutamine
PESU- JA LOPUTUSVAHENDI KASUTAMINE
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
Pesuaine kasutamine
Looduse säästmiseks ärge kasutage pesuainet rohkem, kui ette nähtud.
Järgige tootja soovitatud koguseid pesuaine pakendil.
Pesuaine jaoturi täitmine:
1. Vajutage avamisnuppu 2 , et avada pesuaine dosaatori kaas 7 .
2. Pange pesuaine dosaatorisse 1 .
3. Kui pesuprogramm sisaldab ka eelpesu, pange väike kogus pesuainet seadme ukse
sisemisele küljele.
4. Kui kasutate pesuainetablette, pange tablett pesuaine dosaatorisse 1 .
5. Sulgege pesuaine dosaator. Vajutage kaant, kuni see suletuna lukustub.
Pesuainetablette kasutage pikkade pesuprogrammide puhul. Lühikeste programmidega ei
jõua need piisavalt lahustuda ja see võib pesutulemust halvendada.
Loputusvahendi kasutamine
Loputusvahend võimaldab nõusid kuivatada ilma triipude ja plekkideta.
Loputusvahendi jaotur lisab loputusvahendi automaatselt viimase loputusfaasi ajal.
Loputusvahendi jaoturi täitmiseks toimige järgmiselt:
1. Vajutage vabastusnuppu 6 , et avada 5 loputusvahendi jaoturi kaas.
2. Täitke loputusvahendi jaotur 3 loputusvahendiga. Tähis "max" näitab maksimumtaset.
3. Eemaldage mahaläinud loputusvahend imava lapiga, et pesuprogrammi käigus ei tekiks liiga palju vahtu.
4. Sulgege loputusvahendi jaotur. Vajutage kaant, kuni see asendisse lukustub.
Kui loputusvahendi jaoturit on vaja täita, kuvatakse ekraanil vastavasisuline teade. Teadet ei
kuvata pesuprogrammi töötamise ajal.
Multitab funktsioon
15
Loputusaine koguse reguleerimine
Tehase seade: asend 3.
Loputusaine kogust on võimalik määrata alates 1. (madalaim kogus) kuni 4. (kõrgeim kogus) tasemeni.
Koguse suurendamiseks või vähendamiseks keerake loputusaine valikunuppu 4 .
MULTITAB FUNKTSIOON
Multitab-funktsioon on mõeldud kombineeritud pesuainetablettidele.
Need tabletid sisaldavad nii pesuainet, loputusvahendit kui ka nõudepesumasina soola. Mõned tabletid sisaldavad ka muid aineid.
Veenduge, et need tabletid sobivad teie piirkonna vee kareduse näitajaga (vt toodete pakendil olevaid juhiseid).
Multitab-funktsioon peatab loputusvahendi ja soola eraldumise.
Multitab-funktsioon peatab teadete kuvamise loputusaine ja soola kohta.
Programmi kestus võib Multitab-funktsiooni kasutades pikeneda.
Aktiveerige või deaktiveerige Multitab-funktsioon enne pesuprogrammi käivitamist. Pesuprogrammi ajal ei ole võimalik funktsiooni aktiveerida või deaktiveerida.
Multitab-funktsiooni aktiveerimiseks toimige järgmiselt.
1. Avage menüüvalik.
2. Liikuge valikusse Multitab ja aktiveerige Multitab-funktsioon.
• Kui te lülitate Multitab-funktsiooni sisse, jääb see sisselülitatuks kuni väljalülitamiseni.
3. Vajutage OK-puutenuppu.
4. Menüüvaliku sulgemiseks vajutage tagasi-puutenuppu.
Multitab-funktsiooni deaktiveerimiseks ning pesuaine, soola ja loputusvahendi eraldi kasutamiseks
toimige järgmiselt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Avage menüüvalik.
Liikuge valikusse Multitab ja lülitage Multitab-funktsioon välja.
Vajutage OK-puutenuppu.
Menüüvaliku sulgemiseks vajutage tagasi-puutenuppu.
Täitke soolamahuti ja loputusvahendi jaotur.
Seadke vee karedus kõrgeimale tasemele.
Käivitage pesuprogramm ilma nõudeta.
Kui pesuprogramm on lõppenud, kohandage veepehmendaja oma piirkonna vee kareduse näitajale.
9. Reguleerige loputusvahendi kogust.
SÖÖGIRIISTADE JA NÕUDE PAIGUTAMINE
Vt brošüüri "Näited ProClean'i abil pestavatest nõudest".
16
Söögiriistade ja nõude paigutamine
Nõuandeid ja näpunäiteid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge pange seadmesse vett imavaid esemeid (käsnu või lappe).
Eemaldage nõudelt toidujäägid.
Enne pesemist leotage kõrbenud kohad nõude küljest lahti.
Asetage õõnsad esemed (tassid, klaasid ja pannid) masinasse avausega allapoole.
Veenduge, et vesi õõnsatesse nõudesse või kaussidesse ei koguneks.
Veenduge, et söögiriistad ja lauanõud üksteise küljes kinni ei oleks.
Veenduge, et klaasid üksteise vastu ei puutuks.
Pange väikesed esemed söögiriistade korvi.
Pange lusikad ja muud söögiriistad korvi läbisegi, et need üksteise külge kinni ei jääks.
Esemeid korvi pannes jälgige, et vesi pääseks kõigi pindadeni.
Pange kerged esemed ülemisse korvi. Veenduge, et esemed liikuma ei pääseks.
Plastist esemetele ja mitte-külgevõtva pinnaga pannidele võivad koguneda veetilgad.
Õlleklaaside hoidikud
Õlleklaaside hoidikud takistavad klaaside liikumise
pesuprogrammi ajal.
Kui te hoidikuid ei kasuta, keerake need üles või
võtke välja. Eemaldada saate ka toe.
HOIATUS
Olge toe eemaldamisel ja kinnitamisel ettevaatlik.
Hoidikute ja toe eemaldamiseks tehke järgmist.
1. Võtke hoidikud toe küljest lahti ja eemaldage.
2. Toe lahtivõtmiseks lükake see korvi tahaossa.
Pesuprogrammid
Hoidikute ja toe kinnitamiseks tehke järgmist.
1. Toe kinnitamiseks lükake see korvi eesmisse ossa.
2. Kinnitage hoidikud toe külge.
PESUPROGRAMMID
Programm
Määrdumisaste
Nõude tüüp
Programmi kirjeldus
Automaatne 1)
Kõik
Lauanõud, söögiriistad, potid ja pannid
Eelpesu
Pesu 45 °C või 70 °C
Loputused
Kuivatamine
70° Pro
Tugev määrdumine
Lauanõud, söögiriistad, potid ja pannid
Eelpesu
Pesu 70 °C
Loputused
Kuivatamine
Extra silent 2)
Tavaline määrdumine
Lauanõud ja söögiriis- Eelpesu
tad
Pesu 50 °C
Loputused
Kuivatamine
60° Kiire 3)
Värske määrdumine
Lauanõud ja söögiriis- Pesu 60 °C
tad
Loputus
50° Energia 4)
Tavaline määrdumine
Lauanõud ja söögiriis- Eelpesu
tad
Pesu 50 °C
Loputused
Kuivatamine
50 minutit
Kerge määrdumine
Lauanõud ja söögiriis- Pesu 55 °C
tad
Loputused
ProZone 5)
Erineva mustusega nõud
Lauanõud, söögiriistad, potid ja pannid
Eelpesu
Pesu 70 °C
Loputused
Kuivatamine
45° Klaas
Tavaline või kerge määrdumine
Õrnad lauanõud ja
klaas
Pesu 45 °C
Loputused
Kuivatamine
17
18
Pesuprogrammid
Programm
Eelpesu
Määrdumisaste
Nõude tüüp
Kasutage seda programmi nõude kiireks
loputamiseks. See hoiab ära toidujääkide
kleepumise nõudele ja ebameeldiva lõhna tekkimise seadmes.
Ärge kasutage selle programmi puhul pesuainet.
Programmi kirjeldus
Loputus
1) Seade tunneb ära korvis olevate esemete määrdumisastme ja koguse. Vee temperatuur ja kogus, energiatarve
ja programmi aeg reguleeritakse automaatselt.
2) See on kõige vaiksem pesuprogramm. Pump töötab väga aeglaselt, et vähendada mürataset. Madalast kiirusest
tingituna kestab programm kaua.
3) See programm sobib äsja kasutatud nõude pesemiseks. Seda kasutades saate head pesutulemused lühikese
ajaga.
4) See on standardprogramm testimisasutustele. Selle programmiga kasutate te tavalise määrdumisastmega
lauanõude ja söögiriistade pesemiseks vett ja energiat kõige efektiivsemalt. Testimisteavet leiate eraldi
brošüürist.
5) See programm sobib erineva mustusastmega nõude pesemiseks. Väga mustad nõud alumises korvis ja tavalise
määrdumisastmega nõud ülemises korvis. Alumisele korvile rakendatav veesurve on kolm korda tugevam kui
ülemisele. Vee temperatuur alumises korvis on 25% võrra kõrgem kui ülemises korvis.
Funktsioonid
Programm
Extra hygiene
ProBoost
Automaatne
Jah, toimega
Jah, ilma toimeta
70° Pro
Jah, ilma toimeta
Jah, toimega
Extra silent
Jah, ilma toimeta
Jah, ilma toimeta
60° Kiire
Jah, toimega
Jah, ilma toimeta
50° Energia
Jah, toimega
Jah, ilma toimeta
50 minutit
Jah, toimega
Jah, ilma toimeta
ProZone
Jah, ilma toimeta
Jah, ilma toimeta
45° Klaas
Jah, ilma toimeta
Jah, ilma toimeta
Eelpesu
Jah, ilma toimeta
Jah, ilma toimeta
Tarbimisväärtused
Energia (kWh)
Programm1)
Vesi (liitrid)
Automaatne
0,9 - 1,7
8 - 15
70° Pro
1,4 - 1,6
13 - 14
Extra silent
1,1 - 1,2
9 - 11
60° Kiire
0,8
9
50° Energia
0,9 - 1,0
9 - 11
50 minutit
1,0 - 1,1
10 - 11
ProZone
1,3 - 1,5
14 - 15
45° Klaas
0,8 - 0,9
11 - 12
Valige ja käivitage pesuprogramm
Energia (kWh)
Programm1)
Eelpesu
0,1
19
Vesi (liitrid)
4
1) Ekraanile kuvatakse programmi aeg.
Veesurve ja -temperatuur, elektripinge kõikumine ja nõude kogus võivad neid tarbimisväärtusi mõjutada.
VALIGE JA KÄIVITAGE PESUPROGRAMM
Pesuprogrammi käivitamine
1.
2.
3.
4.
Sulgege seadme uks.
Käivitage seade.
Valige pesuprogramm ja funktsioonid.
Vajutage start-puutenuppu; viitkäivituse pöördloendus või pesuprogramm käivitub automaatselt.
• Seade ei alusta automaatselt tööd juhul, kui soolamahuti või loputusvahendi jaotur on
tühjad. Ekraanil kuvatakse vastavad teated. Vajutage uuesti start-puutenuppu; viitkäivituse pöördloendus või pesuprogramm käivitub automaatselt.
• Kui viitkäivituse pöördloendus on lõppenud, käivitub pesuprogramm automaatselt.
Seadme ukse avamine katkestab viitkäivituse pöördloenduse. Kui panete ukse uuesti kinni,
jätkub pöördloendus kohast, kus see katkestati.
Viitkäivituse tühistamine
1. Vajutage start-puutenuppu.
2. Viitkäivituse tühistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
3. Vajutage start-puutenuppu. Pesuprogramm käivitub automaatselt.
Pesuprogrammi katkestamine
• Avage uks.
– Pesuprogramm katkeb.
• Sulgege uks.
– Programm jätkub kohast, kus see katkes.
Pesuprogrammi tühistamine
Kuni pesuprogramm ei ole veel alanud, võite tehtud valikut muuta.
Valiku muutmiseks pesuprogrammi toimumise ajal tuleb programm tühistada.
1. Vajutage start-puutenuppu.
2. Pesuprogrammi tühistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Enne uue pesuprogrammi käivitamist veenduge, et pesuaine jaoturis on pesuainet.
Pesuprogrammi lõpp
Kui pesuprogramm on lõppenud, kõlab katkendlik helisignaal ja ekraanil kuvatakse vastav
teade.
20
Puhastus ja hooldus
1. Lülitage seade välja.
2. Avage seadme uks.
Paremate kuivamistulemuste saamiseks hoidke seadme ust mõni minut paokvel.
Võtke esemed korvidest välja.
• Laske nõudel jahtuda, enne kui need seadmest välja võtate. Tulised nõud on kergesti purunevad.
• Võtke kõigepealt välja nõud alumisest korvist, seejärel ülemisest korvist.
• Seadme külgedel ja uksel võib olla vett. Roostevaba teras jahtub kiiremini kui lauanõud.
PUHASTUS JA HOOLDUS
Filtrite eemaldamine ja puhastamine
Mustad filtrid halvendavad pesutulemust.
Ehkki filtrid erilist hooldust ei vaja, on soovitatav neid aeg-ajalt kontrollida ja vajadusel puhastada.
1. Filtri (A) eemaldamiseks keerake seda
vastupäeva ja võtke see filtrist (B) välja.
B
A
2. Filtril (A) on kaks osa. Filtri lahtivõtmiseks
tõmmake osad üksteise küljest lahti.
3. Puhastage osad hoolikalt jooksva vee all.
4. Pange filtri (A) kaks osa kokku ja suruge.
Veenduge, et need on korralikult teineteise
küljes kinni.
5. Eemaldage filter (B).
6. Puhastage filter (B) jooksva vee all.
Mida teha, kui...
21
7. Pange filter (B) oma kohale tagasi. Jälgige, et see paigutuks täpselt kahte juhikusse (C).
8. Pange filter (A) oma kohale filtris (B). Keerake filtrit (A) päripäeva, kuni see kohale
lukustub.
C
Pihustikonsoolide puhastamine
Ärge pihustikonsoole eemaldage.
Kui pihustikonsoolide avad on ummistunud, eemaldage mustus peenikese teravaotsalise
esemega.
Välispindade puhastamine
Puhastage seadme välispinnad ja juhtpaneel niiske pehme lapiga.
Kasutage ainult neutraalseid puhastusaineid.
Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme ega lahusteid (atsetooni).
MIDA TEHA, KUI...
Seadet ei õnnestu käivitada või see jääb töö käigus seisma.
Püüdke leida probleemile lahendus. Vaadake erinevaid kirjeldusi tabelist.
Mõne rikke puhul kuvatakse ekraanil vastav teade ja kõlab katkendlik helisignaal.
HOIATUS
Enne kontrollima asumist lülitage seade välja.
Rike
Seade ei täitu veega.
Seade ei tühjene veest.
Võimalik põhjus
Võimalik lahendus
Veekraan on ummistunud või
on selles katlakivi.
Puhastage veekraan.
Veesurve on liiga madal.
Võtke ühendust kohaliku veeettevõttega.
Veekraan on kinni.
Keerake veekraan lahti.
Veevõtuvooliku filter on blokeeritud.
Puhastage filtrit.
Veevõtuvoolik on valesti ühendatud.
Veenduge, et voolik on õigesti
ühendatud.
Veevõtuvoolik on kahjustatud.
Veenduge, et veevõtuvoolikul
pole kahjustusi.
Kraanikausi äravool on ummistunud.
Puhastage kraanikausi äravoolu.
22
Mida teha, kui...
Rike
Võimalik põhjus
Võimalik lahendus
Vee väljavooluvoolik on valesti
ühendatud.
Veenduge, et voolik on õigesti
ühendatud.
Tühjendusvoolik on kahjustatud.
Veenduge, et tühjendusvoolikul
pole kahjustusi.
Üleujutuse-vastane seade töötab.
Pesuprogrammi ei õnnestu käivitada.
Sulgege veekraan ja pöörduge
kohalikku teeninduskeskusse.
Seadme uks on avatud. Ekraanil kuvatakse teade.
Sulgege seadme uks.
Te ei vajutanud start-puutenuppu.
Vajutage start-puutenuppu.
Toitepistik ei ole korralikult pistikupessa ühendatud.
Ühendage toitepistik korralikult
pistikupessa.
Elektrikilbi kaitse on läbi põlenud.
Vahetage kaitse välja.
Valitud on viitkäivitus.
Tühistage viitkäivitus.
Kui pöördloendus on lõppenud,
käivitub pesuprogramm automaatselt.
Pärast kontrollimist lülitage seade sisse. Programm jätkub kohast, kus see katkes.
Kui rike ilmneb uuesti, pöörduge kohalikku teeninduskeskusse.
Kui ekraanil on teised rikketeated, pöörduge teeninduskeskusse.
Teeninduskeskuse jaoks vajalikud andmed leiate andmesildilt.
Kirjutage üles järgmised andmed.
– Mudel (MOD.) ........................................................
– Tootenumber (PNC) ........................................
– Seerianumber (S.N.) ...........................
Pesu- ja kuivatustulemused ei ole rahuldavad
Probleem
Nõud ei ole puhtad.
Võimalik põhjus
Võimalik lahendus
Valitud pesuprogramm ei sobi
nõude ja määrdumise tüübiga.
Veenduge, et valitud pesuprogramm sobib nõude ja määrdumise tüübiga.
Esemed ei olnud korralikult
Paigutage esemed korvidesse
korvidesse paigutatud ja vesi ei õigesti.
pääsenud kõigile pindadele ligi.
Pihustikonsoolid ei saanud vabalt pöörelda. Esemete paigutus korvides polnud õige.
Veenduge, et nõude paigutus
nõudepesumasinas ei tekitaks
pihustikonsoolide blokeerimist.
Filtrid on mustad või valesti
kokku pandud ja paigaldatud.
Veenduge, et filtrid on puhtad
ning õigesti kokku pandud ja
paigaldatud.
23
Tehnilised andmed
Probleem
Nõudele on ladestunud katlakivi.
Võimalik põhjus
Võimalik lahendus
Pesuainet kasutatakse liiga vähe või üldse mitte.
Veenduge, et pesuainet on piisavalt.
Soolamahuti on tühi.
Täitke soolamahuti nõudepesumasina soolaga.
Veepehmendi tase on valesti
reguleeritud.
Reguleerige veepehmendi taset
õigesti.
Soolamahuti kaas ei ole korrali- Veenduge, et soolamahuti kaas
kult kinni.
on korralikult kinni.
Klaasidel ja nõudel on triipe,
piimjaid plekke või sinakas pinne.
Loputusvahendi kogus on liiga
suur.
Vähendage loputusvahendi kogust.
Klaasidel ja nõudel on jälgi kuivanud veetilkadest.
Loputusvahendi kogus on liiga
väike.
Suurendage loputusvahendi kogust.
Põhjuseks võib olla pesuaine.
Kasutage teistsugust pesuainet.
Nõud on märjad.
Valitud oli ilma kuivatusfaasita
või lühendatud kuivatusfaasiga
pesuprogramm.
Paremate kuivamistulemuste
saamiseks hoidke ust mõni minut paokil.
Nõud on märjad ja tuhmid.
Loputusvahendi jaotur on tühi.
Täitke loputusvahendi jaotur loputusvahendiga.
Valitud on multitab-funktsioon
(see funktsioon deaktiveerib
automaatselt loputusvahendi
jaoturi).
Aktiveerige loputusvahendi jaotur.
Loputusvahendi jaoturi aktiveerimine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Avage menüüvalik.
Liikuge valikusse Seaded .
Alammenüü avamiseks vajutage OK-puutenuppu.
Liikuge valikusse Loputusvahend ja aktiveerige loputusvahendi jaotur.
Vajutage OK-puutenuppu.
Menüüvaliku sulgemiseks vajutage tagasi-puutenuppu.
TEHNILISED ANDMED
Mõõtmed
Laius
Kõrgus
Sügavus
Veesurve
Minimaalne
Maksimaalne
596 mm
818 - 898 mm
575 mm
0,5 baari (0,05 MPa)
8 baari (0,8 MPa)
24
Jäätmekäitlus
Veevarustus 1)
Külm vesi või kuum vesi
Jõudlus
Koha seaded
maksimaalselt 60°C
12
1) Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4” keermega kraani külge.
Nõudepesumasina ukse sisemisel küljel asuval andmeplaadil on andmed elektriühenduste
kohta.
Kui kuum vesi tuleb alternatiivsest energiaallikast (nt päikese-, fotoelektrilised - ja eoolsed
paneelid), siis kasutage energiakulu vähendamiseks neid kuumaveesüsteeme.
JÄÄTMEKÄITLUS
Tootel või selle pakendil asuv sümbol näitab, et seda toodet ei tohi kohelda
majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb toode anda taastöötlemiseks vastavasse
elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise punkti. Toote õige utiliseerimise kindlustamisega
aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele, mida võiks
vastasel juhul põhjustada selle toote ebaõige käitlemine. Lisainfo saamiseks selle toote
taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, oma majapidamisjäätmete
käitlejaga või kauplusega, kust te toote ostsite.
Sümboliga tähistatud materjalid tuleb suunata taaskasutusse. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse.
25
VISLABĀKAJIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to radījuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes lasīšanai, lai sasniegtu vislabākos rezultātus.
PIEDERUMI UN SAIMNIECĪBAS PRECES
AEG interneta veikalā atradīsiet visu, kas nepieciešams, lai visas jūsu AEG
ierīces izskatītos nevainojami un darbotos ar pilnu atdevi. Tāpat tur atradīsiet
plašu piederumu klāstu, kas izstrādāts un veidots pēc augstākajiem kvalitātes
standartiem, – sākot no traukiem ēdiena gatavošanai līdz galda piederumu
groziem, no pudeļu turētājiem līdz maisiņiem delikātās veļas mazgāšanai...
Apmeklējiet interneta veikalu vietnē
www.aeg.com/shop
26
Saturs
SATURS
27
31
31
35
35
37
37
38
39
41
42
43
45
47
47
Drošības informācija
Izstrādājuma apraksts
Vadības panelis
Ierīces lietošana
Ūdens mīkstinātāja iestatīšana
Trauku mazgātāja sāls
izmantošana
Mazgāšanas un skalošanas
līdzekļu lietošana
Multitab funkcija
Trauku un virtuves piederumu
ievietošana
Mazgāšanas programmas
Izvēlieties un aktivizējiet
mazgāšanas programmu
Kopšana un tīrīšana
Ko darīt, ja ...
Tehniskie dati
Apsvērumi par vides aizsardzību
Šajā rokasgrāmatā izmantoti šādi simboli:
Svarīga informācija attiecībā uz personisko
drošību un informācija kā izvairīties no
iekārtas bojājumiem.
Vispārīgā informācija un piemēri
Vides informācija
Izmaiņu tiesības rezervētas
Drošības informācija
27
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu:
• savai un jūsu īpašuma drošībai;
• lai palīdzētu videi;
• lai pareizi lietotu ierīci.
Vienmēr glabājiet šīs instrukcijas kopā ar ierīci, arī tad, ja pārbraucat uz citu mājokli vai atdodat ierīci citai personai.
Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
• Neļaujiet ierīci izmantot cilvēkiem, tostarp bērniem, ar ierobežotām fiziskām un garīgām
spējām vai ar ierīces lietošanas pieredzes un zināšanu trūkumu. Cilvēkiem, kuri atbildīgi
par šādām personām, jānodrošina nepieciešamā uzraudzība vai jāsniedz norādījumi par
ierīces darbību.
• Bērni jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar ierīci.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā. Pastāv nosmakšanas vai savainošanās risks.
• Uzglabājiet mazgāšanas līdzekļus drošā vietā. Neļaujiet bērniem pieskarties mazgāšanas
līdzekļiem.
• Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces tuvumā, ja ierīces durvis ir atvērtas.
Vispārīgi drošības norādījumi
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas. Pastāv risks savainoties un sabojāt ierīci.
• Lai nepieļautu acu, mutes vai rīkles apdegumus, ievērojiet trauku mazgājamai mašīnai
paredzēto mazgāšanas līdzekļu ražotāja norādījumus.
• Nedzeriet ūdeni no ierīces. Ierīcē var būt mazgāšanas līdzekļu paliekas.
• Neatstājiet ierīces durvis atvērtas, ja tā palikusi bez uzraudzības. Tas nepieciešams, lai
novērstu traumas un lai neviens nepakluptu pār atvērtām durvīm.
• Nesēdiet un nekāpiet uz atvērtām ierīces durtiņām.
Lietošana
• Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai vienīgi mājsaimniecībā. Neizmantojiet ierīci citiem
mērķiem, lai novērstu traumas un īpašuma bojāšanu.
• Mazgājiet tikai tādus priekšmetus, kas paredzēti mazgāšanai trauku mazgājamās mašīnās.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli
uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus. Pastāv sprādziena vai aizdegšanās
risks.
• Ievietojiet galda piederumu grozā nažus un citus asus piederumus ar smailajiem galiem
uz leju. Ja tas nav iespējams, novietojiet tos horizontālā stāvoklī augšējā grozā vai nažu
grozā. (Ne visi modeļi ir aprīkoti ar nažu grozu).
28
Drošības informācija
• Lietojiet tikai trauku mazgājamām mašīnām paredzētus līdzekļus (mazgāšanas līdzekli,
sāli, skalošanas līdzekli).
• Sāls, kas nav paredzēta trauku mazgājamām mašīnām, var sabojāt ūdens mīkstinātāju.
• Uzpildiet specializētās sāls tvertni pirms mazgāšanas programmas aktivizēšanas. Ierīcē
atlikušais sāls var izraisīt koroziju un izveidot caurumu ierīces apakšā.
• Neiepildiet skalošanas līdzekļa dozatorā citus līdzekļus (piemēram, trauku mazgājamās
mašīnas tīrīšanas līdzekli, šķidros mazgāšanas līdzekļus). Tas var radīt ierīces bojājumus.
• Pirms mazgāšanas programmas aktivizēšanas pārliecinieties, vai netiek traucēta izsmidzinātāju kustība.
• Atverot ierīces durvis mazgāšanas programmas darbības laikā, no tās var nākt ārā karsti
tvaiki. Pastāv apdegumu risks.
• Neizņemiet traukus no ierīces, kamēr mazgāšanas programma nav beigusies.
Kopšana un tīrīšana
• Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci, deaktivizējiet to un atvienojiet no elektrotīkla.
• Neizmantojiet viegli uzliesmojošas vielas vai vielas, kas var izraisīt koroziju.
• Nelietojiet ierīci, ja tajā nav filtru. Pārbaudiet, vai filtri ir uzstādīti pareizi. Nepareiza filtru
uzstādīšana var radīt neapmierinošus mazgāšanas rezultātus un ierīces bojājumus.
• Tīrot ierīci, neizmantojiet tvaiku un nesmidziniet ūdeni. Pretējā gadījumā pastāv elektrošoka un ierīces bojājumu risks.
Ūdens padeves pieslēgšana
• Pārliecinieties, ka ierīce nav bojāta. Neuzstādiet un nepieslēdziet bojātu ierīci, sazinieties
ar tās piegādātāju.
• Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas noņemiet visus iepakojuma materiālus.
• Elektrisko savienojumu, santehnikas un ierīces uzstādīšanas darbus var veikt tikai kvalificētas personas. Tādējādi iespējams novērst ierīces bojājumu vai savainošanās risku.
• Ierīces uzstādīšanas laikā pārbaudiet, vai trauku mazgājamā mašīna ir atvienota no elektrotīkla.
• Lai pasargātu hidrauliskās un elektriskās detaļas, neurbiet ierīces sienās.
• Svarīgi!Ievērojiet veidnē sniegtās instrukcijas, kuru saņēmāt līdz ar ierīci:
– uzstādot ierīci;
– samontējot durvju paneli;
– pieslēdzot ierīci ūdens piegādes un novadsistēmai.
• Pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīta zem un pie drošām ietaisēm.
Aizsardzība pret sasalšanu
• Neuzstādiet ierīci vietā, kuras temperatūra ir zemāka par 0 °C.
• Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies sasalšanas rezultātā.
Ūdens padeves pieslēgšana
• Izmantojiet jaunas šļūtenes ierīces pieslēgšanai ūdens padevei. Neizmantojiet lietotas
šļūtenes.
Drošības informācija
29
• Nepievienojiet ierīci pie jauna ūdensvada vai arī ūdensvada, kas nav ilgstoši izmantots.
Ļaujiet ūdenim tecēt dažas minūtes un tikai pēc tam pievienojiet ūdens padeves šļūteni.
• Uzstādot ierīci, ūdens padeves šļūtenes nedrīkst saspiest vai sabojāt.
• Lai nepieļautu ūdens noplūdes, pārbaudiet, vai savienotājdetaļas ir cieši pievilktas.
• Lietojot ierīci pirmo reizi, pārbaudiet, vai šļūtenēs nav sūces.
• Ūdens ieplūdes šļūtene ir aprīkota ar drošības vārstu un divkāršu apšuvumu ar iekšēju
elektrības kabeli. Ūdens ieplūdes šļūtenē spiediens ir tikai tad, ka tajā plūst ūdens. Ja
ūdens padeves šļūtenē rodas noplūdes, drošības vārsts aptur ūdens plūsmu.
– Ievērojiet piesardzību, pievienojot ūdens padeves šļūteni:
– neiegremdējiet ūdens padeves šļūteni vai drošības vārstu ūdenī;
– ja ūdens padeves šļūtene vai drošības vārsts ir bojāts, nekavējoties atvienojiet ierīci
no elektrotīkla;
– sazinieties ar apkopes centru, lai nomainītu ūdens padeves šļūteni ar drošības vārstu.
BRĪDINĀJUMS
Bīstams spriegums.
Elektriskais pieslēgums
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka informācija uz tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu elektrosistēmas parametriem.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu drošu kontaktligzdu.
• Nelietojiet vairākus kontaktspraudņus vai pagarinātājus. Pastāv aizdegšanās risks.
• Nemainiet un nenomainiet elektrības kabeli. Sazinieties ar apkopes centru.
• Uzstādot ierīci, elektrības kabeli un spraudkontaktu ierīces aizmugurē nedrīkst saspiest
vai sabojāt.
• Pārliecinieties, vai pēc uzstādīšanas spraudkontaktam var brīvi piekļūt.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz spraudkontakta.
30
Drošības informācija
Iekšējā apgaismojuma lampa
Trauku mazgājamā mašīnā ir iekšējā apgaismojuma lampa, kas ieslēdzas, atverot ierīces
durtiņas, un izslēdzas, tās aizverot.
BRĪDINĀJUMS
Redzamā spektra gaismas diodes gaisma; neskatieties tieši staros.
Lampa ir II klases LED ierīce, kas atbilst IEC 60825-1 standartiem: 1993 + A1:1997 +
A2:2001.
Emisijas viļņa garums: 450 nm
Maksimālā emisijas jauda: 548 µW
Lai nomainītu iekšējā apgaismojuma lampu, sazinieties ar apkopes centru.
Pirms iekšējā apgaismojuma lampas nomaiņas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Apkopes centrs
• Vienīgi kvalificēta persona var veikt ierīces remontu. Sazinieties ar apkopes centru.
• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
Atbrīvošanās no ierīces
• Lai izvairītos no savainojumiem vai bojājumiem:
– atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas;
– nogrieziet elektrisko kabeli un izmetiet to;
– izņemiet durvju slēdzeni. Šādi bērni vai dzīvnieki nevarēs iesprūst ierīcē. Pastāv nosmakšanas risks;
– atbrīvojieties no ierīces vietējā atkritumu likvidēšanas centrā.
BRĪDINĀJUMS
Trauku mazgāšanas līdzekļi ir bīstami un var izraisīt koroziju!
• Ja notiek negadījums, kas saistīts ar šiem mazgāšanas līdzekļiem, nekavējoties sazinieties ar ārstu.
• Ja mazgāšanas līdzeklis nonāk personas mutē, nekavējoties sazinieties ar ārstu.
• Ja mazgāšanas līdzeklis nonāk acīs, nekavējoties sazinieties ar ārstu un skalojiet acis ar
ūdeni.
• Glabājiet trauku mazgāšanas līdzekļus drošā un bērniem nepieejamā vietā.
• Neatstājiet ierīces durvis atvērtas, kad mazgāšanas līdzeklis atrodas mazgāšanas līdzekļa dozatorā.
• Uzpildiet mazgāšanas līdzekļa dozatoru vienīgi pirms mazgāšanas programmas aktivizēšanas.
Izstrādājuma apraksts
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Augšējais grozs
Ūdens cietības skala
Specializētās sāls tvertne
Mazgāšanas līdzekļa dozators
Skalošanas līdzekļa dozators
Tehnisko datu plāksnīte
Filtri
Apakšējais izsmidzinātājs
Augšējais izsmidzinātājs
Virsmas izsmidzinātājs
VADĪBAS PANELIS
Displejā redzamā informācija un skaņas signāli palīdzēs lietot ierīci.
8
7
6
31
32
Vadības panelis
1
4
3
2
6 5
8 7
1
2
3
4
5
6
7
8
Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
Izvēlnes skārienpaliktnis (uz augšu)
Displejs
Atgriešanās skārienpaliktnis
Starta skārienpaliktnis
OK skārienpaliktnis
Izvēlnes skārienpaliktnis (uz leju)
Displeja skārienpaliktnis
Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
Nospiediet šo taustiņu, lai aktivizētu vai deaktivizētu ierīci.
Desmit minūtes pēc mazgāšanas programmas beigām, funkcija AUTO OFF automātiski
deaktivizēs ierīci. Tādējādi tiek samazināts elektroenerģijas patēriņš.
Displejs
A
B
C
Displejā ir trīs lauki. Lai darbotos kādā laukā, spiediet displeja skārienpaliktni, līdz līdz iedegas lauka mala.
Zona Programmas (A)
Šis displeja lauks rāda izvēlni ar mazgāšanas programmām un katras programmas laiku.
Lai iestatītu mazgāšanas programmu, skatiet sadaļu "Mazgāšanas programmas".
1. Lai nokļūtu šajā laukā, spiediet displeja skārienpaliktni.
2. Piespiediet vienu no izvēlnes skārienpaliktņiem. Displejā var redzēt:
• mazgāšanas programmas izvēlni;
• katras programmas laiku.
Vadības panelis
33
3. Piespiediet kādu no izvēlnes skārienpaliktņiem, lai iestatītu mazgāšanas programmu.
4. Nospiediet OK skārienpaliktni. Displejā redzami trīs lauki:
• lauks (A) rāda mazgāšanas programmu un programmas laiku;
• lauks (B) rāda mazgāšanas programmas beigu laiku.
Zona Beigu laiks (B)
Mazgāšanas programmas sākumu var atlikt uz laiku no 1 līdz 24 stundām.
1. Lai nokļūtu šajā laukā, spiediet displeja skārienpaliktni.
2. Nospiediet vienu no izvēlnes skārienpaliktņiem, lai izvēlētos atliktā starta stundu skaitu.
• Lauka augšā redzams atliktais starts.
• Lauka apakšā redzams mazgāšanas programmas beigu laiks.
3. Nospiediet OK skārienpaliktni.
4. Piespiediet atgriešanās skārienpaliktni, lai aizvērtu izvēlnes iespēju un atgrieztos laukā
(A).
Zona Izvēle (C)
1.
2.
3.
4.
Lai nokļūtu šajā laukā, spiediet displeja skārienpaliktni.
Nospiediet vienu no izvēlnes skārienpaliktņiem, lai aplūkotu izvēlnes iespēju.
Piespiediet OK skārienpaliktni, lai iestatītu iespēju vai atvērtu apakšizvēlni.
Piespiediet atgriešanās skārienpaliktni, lai aizvērtu izvēlnes iespēju un atgrieztos laukā
(A).
Izvēlnes iespēja
Izvēlne
Apakšizvēlne
Funkcijas apraksts
Multitab
Ieslēgts
Izslēgts
Ja lietojat kombinēto mazgāšanas līdzekļu tableti („trīs vienā”,
„četri vienā”, „pieci vienā”), izmantojiet Multitab funkciju.
Skatiet sadaļu „Multitab funkcija”.
Extra hygiene
Ieslēgts
Izslēgts
Šī funkcija sniedz higiēniskākus rezultātus. Skalošanas laikā 10 līdz 14 minūtes tiek uzturēta 70 °C temperatūra.
ProBoost
Ieslēgts
Izslēgts
Šī funkcija palielina ūdens spiedienu par 40%. Šī funkcija nodrošina labākus ļoti netīru trauku mazgāšanas rezultātus.
Iestatījumi
Latviešu valoda
Jūs varat iestatīt displejā redzamo ziņojumu valodu.
(Pieejamas dažādas valodas)
Skaņas līmenis
Ieslēgts
Izslēgts
(Pieejami 5 līmeņi)
Ļauj noregulēt visu skaņas signālu skaļumu.
Līmenis 0 = skaņa ir izslēgta.
Rūpnīcas iestatījumi: 5
34
Vadības panelis
Izvēlne
Apakšizvēlne
Laiks
Varat iestatīt laiku.
Spilgtums
Varat mainīt displeja fona apgaismojuma intensitāti.
Rūpnīcas iestatījumi: 10
(Pieejami 10 līmeņi)
Kontrasts
(Pieejami 10 līmeņi)
Mazgāšanas pamācība
Funkcijas apraksts
Varat mainīt displeja fona apgaismojuma kontrastu.
Rūpnīcas iestatījumi: 6
Atcelt iestatījumus
Var atjaunot ierīces rūpnīcas
iestatījumus.
Ūdens cietība
(Pieejami 10 līmeņi)
Jūs varat noregulēt ūdens mīkstinātāja līmeni. Skatiet sadaļu
"Ūdens mīkstinātāja iestatīšana".
Rūpnīcas iestatījumi: 5
Skalošanas līdzeklis
Ieslēgts
Izslēgts
Jūs varat aktivizēt skalošanas
līdzekļa dozatoru. Šī funkcija
pieejama tikai tad, kad aktivizēta Multitab funkcija.
Atpakaļ
Lai atgrieztos pie izvēlnes iespējas.
Programmu rokasgrāmata
Displejā redzama ar mazgāšanas programmām saistītā informācija.
Izvēles rokasgrāmata
Displejā redzama ar funkcijām
saistītā informācija.
Demo režīms
Ieslēgts
Izslēgts
Izmantojot šo funkciju, var simulēt mazgāšanas programmu. Skatiet sadaļu Demo režīms .
Rūpnīcas iestatījumi: Izslēgts
Atpakaļ
Lai atgrieztos pie izvēlnes iespējas.
Demonstrācijas režīms
1.
2.
3.
4.
5.
Dodieties uz izvēlnes iespēju.
Dodieties uz sadaļu Mazgāšanas pamācība .
Nospiediet OK skārienpaliktni, lai atvērtu apakšizvēlni.
Dodieties uz sadaļu Demo režīms un aktivizējot šo funkciju.
Nospiediet displeja skārienpaliktni.
• Displejā ir redzami trīs lauki (A), (B) un (C).
Ierīces lietošana
35
• Displeja augšējā, kreisajā stūrī redzams DEMO. Funkcija ir aktivizēta.
Lai lietotu ierīci, deaktivizējiet funkciju.
IERĪCES LIETOŠANA
Ieslēdzot ierīci pirmo reizi
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Displejs rāda noklusējuma valodu: Language English.
• Nospiediet OK skārienpaliktni, lai apstiprinātu noklusējuma valodu
• Piespiediet kādu no izvēlnes skārienpaliktņiem, lai izvēlētos citu valodu un piespiediet OK skārienpaliktni, lai apstiprinātu izvēli.
3. Displejā būs redzams laika ziņojums.
4. Nospiediet kādu no izvēlnes skārienpaliktņiem, lai iestatītu laiku.
5. Nospiediet OK skārienpaliktni.
6. Displejs pāriet pie lauka "Programmas" .
Ierīces lietošana
1. Pārbaudiet, vai iestatītais ūdens mīkstinātāja līmenis atbilst ūdens cietības pakāpei apgabalā, kurā ir uzstādīta ierīce. Ja nepieciešams, noregulējiet ūdens mīkstinātāja līmeni.
2. Uzpildiet specializētās sāls tvertni ar trauku mazgāšanas sāli.
3. Uzpildiet skalošanas līdzekļa dozatoru ar skalošanas līdzekli.
4. Ievietojiet ierīcē traukus un virtuves piederumus.
5. Iestatiet pareizu mazgāšanas programmu atbilstoši ievietotajam trauku daudzumam un
netīrības līmenim.
6. Uzpildiet mazgāšanas līdzekļa dozatoru ar pareizu mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
7. Aktivizējiet mazgāšanas programmu.
Ja lietojat kombinēto mazgāšanas līdzekļu tableti („trīs vienā”, „četri vienā”, „pieci vienā”),
izmantojiet Multitab funkciju. Skatiet sadaļu „Multitab funkcija”.
ŪDENS MĪKSTINĀTĀJA IESTATĪŠANA
Ūdens mīkstinātājs neitralizē ūdenī esošās minerālvielas un sāļus. Šīs minerālvielas un sāļi
var bojāt ierīci.
Noregulējiet ūdens mīkstinātāja līmeni, ja iestatītais neatbilst ūdens cietībai jūsu rajonā.
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu ūdens cietības pakāpi savā rajonā.
36
Ūdens mīkstinātāja iestatīšana
Ūdens cietības līmeņa iestatīšana
Ūdens cietība
Vācu mērlielumi
(°dH)
Franču mērlielumi (°TH)
mmol/l (starptautiska ūdens
cietības mērvienība - milimolos)
Klārka grādi
manuāli
elektroniski
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Rūpnīcas iestatījums.
2) Šajā līmenī nelietojiet sāli.
Ūdens mīkstinātāja līmenis jāiestata manuāli vai elektroniski.
Manuālā iestatīšana
Pagrieziet ūdens cietības skalu pozīcijā 1 vai 2
(skatiet tabulu).
Elektroniskā iestatīšana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Atveriet izvēlnes iespēju.
Pārejiet uz sadaļu Iestatījumi .
Nospiediet OK skārienpaliktni, lai atvērtu apakšizvēlni.
Dodieties uz sadaļu Ūdens cietība .
Nospiediet OK skārienpaliktni.
Iestatiet ūdens mīkstinātāja līmeni.
Nospiediet OK skārienpaliktni.
Nospiediet atgriešanās skārienpaliktni, lai aizvērtu izvēlnes iespēju.
Trauku mazgātāja sāls izmantošana
37
TRAUKU MAZGĀTĀJA SĀLS IZMANTOŠANA
Specializētās speciālās sāls tvertnes uzpilde
1. Pagrieziet specializētās sāls tvertnes vāciņu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai
to atvērtu.
2. Uzpildiet specializētās sāls tvertni ar vienu
litru ūdens (tikai pirmo reizi uzpildot sāli).
3. Lai iepildītu sāli specializētās sāls tvertnē,
lietojiet piltuvi.
4. Notīriet specializētās sāls tvertnes iepildes vietu.
5. Pagrieziet specializētās sāls tvertnes vāciņu pulksteņa rādītāja virzienā, lai aizvērtu
tvertni.
Kad nepieciešams uzpildīt speciālās sāls tvertni, displejā būs redzams paziņojums. Šis paziņojums neparādās mazgāšanas programmas darbības laikā.
Pēc speciālās sāls tvertnes uzpildes paziņojums var vēl būt redzams vairākas stundas. Tas
neietekmēs ierīces pareizu darbību.
Ir normāli, ja, iepildot sāli, ūdens plūst pāri specializētās sāls tvertnes malām.
MAZGĀŠANAS UN SKALOŠANAS LĪDZEKĻU LIETOŠANA
1
3
2
4
30
7
4
+
3 2
-
1
20
MA X
6
5
Mazgāšanas līdzekļa izmantošana
Lai saudzētu vidi, neizmantojiet vairāk par nepieciešamo mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
Ievērojiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja rekomendācijas, kas atrodas uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.
Kā uzpildīt mazgāšanas līdzekļa dozatoru:
38
Multitab funkcija
1.
2.
3.
4.
5.
Nospiediet atbloķēšanas taustiņu 2 , lai atvērtu mazgāšanas līdzekļa dozatora vāciņu
7 .
Iepildiet mazgāšanas līdzekli dozatorā. 1 .
Ja mazgāšanas programmai ir priekšmazgāšanas fāze, ievietojiet nelielu daudzumu
mazgāšanas līdzekļa ierīces durtiņu iekšpusē.
Ja lietojat mazgāšanas līdzekļa tabletes, ievietojiet tās mazgāšanas līdzekļa dozatorā.
1 .
aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru. Spiediet vāciņu, līdz tas nofiksējas.
Lietojot mazgāšanas līdzekļus tablešu veidā, izmantojiet ilgstošas mazgāšanas programmas. Īsu mazgāšanas programmu laikā tabletes pilnībā neizšķīst un mazgāšanas rezultāti
var pasliktināties.
Skalošanas līdzekļa izmantošana
Lietojot skalošanas līdzekli, uz traukiem neparādīsies traipi un svītras.
Skalošanas līdzekļa dozators automātiski pievieno skalošanas līdzekli pēdējā skalošanas
fāzē.
Lai uzpildītu skalošanas līdzekļa dozatoru, rīkojieties šādi:
1. Piespiediet atbloķēšanas taustiņu 6 , lai atvērtu skalošanas līdzekļa dozatora vāciņu
5 .
2. Uzpildiet skalošanas līdzekļa dozatoru 3 ar skalošanas līdzekli. Atzīme "max" norāda
maksimālo līmeni.
3. Lai mazgāšanas programmas laikā neveidotos pārāk daudz putu, notīriet izlijušo skalošanas līdzekli ar absorbējošu drāniņu.
4. Aizveriet skalošanas līdzekļa dozatoru. Nospiediet vāciņu, līdz tas nofiksējas tam paredzētājā vietā.
Kad nepieciešams uzpildīt skalošanas līdzekļa dozatoru, displejā būs redzams paziņojums.
Šis paziņojums neparādās mazgāšanas programmas darbības laikā.
Skalošanas līdzekļa dozēšanas regulēšana
Rūpnīcas iestatījums: 3. stāvoklis.
Skalošanas līdzekļa daudzumu var iestatīt diapazonā no 1 (zemākais iestatījums) līdz 4
(augstākais iestatījums).
Pagrieziet skalošanas līdzekļa pārslēgu 4 , lai palielinātu vai samazinātu līdzekļa daudzumu.
MULTITAB FUNKCIJA
Multitab funkcija paredzēta lietošanai ar kombinētā mazgāšanas līdzekļa tabletēm.
Šie izstrādājumi ir mazgāšanas līdzekļi ar apvienotām tīrīšanas, skalošanas un trauku mazgāšanas sāls funkcijām. Dažos tablešu veidos var būt arī citas vielas.
Pārliecinieties, ka šīs tabletes atbilst ūdens cietībai jūsu apgabalā (skatiet ražotāja instrukcijas uz produktu iepakojuma).
Multitab funkcija deaktivizē skalošanas līdzekļa un sāls plūsmu.
Trauku un virtuves piederumu ievietošana
39
Multitab funkcija deaktivizē speciālās sāls un skalošanas līdzekļa paziņojumus.
Ja izmantojat Multitab funkciju, programmas darbības laiks var palielināties.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet Multitab funkciju pirms mazgāšanas programmas aktivizēšanas. Aktivizētas programmas laikā nevar aktivizēt vai deaktivizēt šo funkciju.
Lai aktivizētu Multitab funkciju
1. Atveriet izvēlnes iespēju.
2. Dodieties uz sadaļu Multitab un aktivizējiet Multitab funkciju.
• Lietojot Multitab funkciju, tā paliek aktivizēta, kamēr to neatceļat.
3. Nospiediet OK skārienpaliktni.
4. Nospiediet atgriešanās skārienpaliktni, lai aizvērtu izvēlnes iespēju.
Lai deaktivizētu Multitab funkciju un lietotu atsevišķi mazgāšanas līdzekli, sāli un skalošanas līdzekli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Atveriet izvēlnes iespēju.
Dodieties uz sadaļu Multitab un deaktivizējiet Multitab funkciju.
Nospiediet OK skārienpaliktni.
Nospiediet atgriešanās skārienpaliktni, lai aizvērtu izvēlnes iespēju.
Uzpildiet specializētās sāls tvertni un skalošanas līdzekļa dozatoru.
Noregulējiet ūdens cietību augstākajā iespējamajā līmenī.
Aktivizējiet mazgāšanas programmu, neieliekot ierīcē traukus.
Kad mazgāšanas programma ir beigusies, noregulējiet ūdens mīkstinātā līmeni atbilstoši ūdens cietībai jūsu apgabalā.
9. Noregulējiet skalošanas līdzekļa daudzumu.
TRAUKU UN VIRTUVES PIEDERUMU IEVIETOŠANA
Skatiet brošūru " ProClean ielādes piemēri".
Ieteikumi un padomi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neievietojiet ierīcē priekšmetus, kas var uzsūkt ūdeni (sūkļus, lupatiņas).
Notīriet no traukiem ēdiena atliekas.
Atmiekšķējiet ēdiena atliekas, kas pielipušas pie traukiem.
Ievietojiet traukus, piemēram, krūzītes, glāzes un pannas, ar atveri uz leju.
Pārliecinieties, ka ūdens nesakrāsies tvertnēs un bļodās.
Pārliecinieties, vai galda piederumi un trauki nesaskaras.
Pārliecinieties, vai glāzes nesaskaras ar citām glāzēm.
Mazus priekšmetus ievietojiet galda piederumu grozā.
Novietojiet karotes pamīšus ar citiem galda piederumiem, lai tās nesaliptu kopā.
Ievietojot priekšmetus grozos, pārliecinieties, ka ūdens var piekļūt visām virsmām.
Ievietojiet vieglus priekšmetus augšējā grozā. Pārbaudiet, lai priekšmeti neizkustas.
Uz plastmasas priekšmetiem un piedegumdrošām pannām var sakrāties ūdens piles.
40
Trauku un virtuves piederumu ievietošana
Alus glāžu turētāji
Alus glāžu turētāji novērš alus glāžu pārvietošanos
kamēr darbojas mazgāšanas programma.
Ja jūs neizmantojat turētājus, salokiet tos vai noņemiet. Jūs varat arī noņemt balstu.
BRĪDINĀJUMS
Noņemot vai uzstādot balstu, rīkojieties uzmanīgi.
Lai noņemtu turētājus un balstu veiciet šādas darbības:
1. Atvienojiet turētājus no balsta un noņemiet
tos.
2. Pabīdiet balstu līdz groza aizmugurējai daļai, lai to atbrīvotu.
Lai ieliktu turētājus un balstu veiciet šādas darbības:
1. Pabīdiet balstu līdz groza priekšējai daļai,
lai to ieliktu.
2. Ielieciet turētājus uz balsta.
Mazgāšanas programmas
41
MAZGĀŠANAS PROGRAMMAS
Programma
Netīrumu veids
Trauku veids
Programmas apraksts
Automātiski 1)
Visi
Trauki, galda piederu- Priekšmazgāšana
mi, katli un pannas
Mazgāšana 45 °C vai 70 °C
Skalošana
Žāvēšana
70° Pro
Ļoti netīri
Trauki, galda piederu- Priekšmazgāšana
mi, katli un pannas
Mazgāšana 70 °C
Skalošana
Žāvēšana
Extra silent 2)
Vidēji netīri
Trauki un galda piederumi
Priekšmazgāšana
Mazgāšana 50 °C
Skalošana
Žāvēšana
60° Ātri 3)
Nepiekaltuši netīrumi
Trauki un galda piederumi
Mazgāšana 60 °C
Skalošana
50° Enerģija 4)
Vidēji netīri
Trauki un galda piederumi
Priekšmazgāšana
Mazgāšana 50 °C
Skalošana
Žāvēšana
50 minūtes
Nedaudz netīri
Trauki un galda piederumi
Mazgāšana 55 °C
Skalošana
ProZone 5)
Vidēji netīri
Trauki, galda piederu- Priekšmazgāšana
mi, katli un pannas
Mazgāšana 70 °C
Skalošana
Žāvēšana
45° Stikls
Vidēji vai nedaudz netīri
Trausli māla trauki un
stikla trauki
Priekšmazgāšana
Izmantojiet šo programmu, lai ātri noskalotu traukus. Tā novērš ēdiena palieku
pielipšanu pie traukiem un nepatīkamu
smaku veidošanos ierīces darbības laikā.
Izvēloties šo programmu, nelietojiet mazgāšanas līdzekli.
Mazgāšana 45 °C
Skalošana
Žāvēšana
Skalošana
1) Ierīce nosaka netīrumu veidu un grozos ievietoto priekšmetu daudzumu. Tā automātiski pielāgo ūdens
temperatūru un daudzumu, elektroenerģijas patēriņu un programmas norises laiku.
2) Šī ir pati klusākā mazgāšanas programma. Sūknis darbojas ar ļoti mazu ātrumu, lai samazinātu trokšņa līmeni.
Programmas norises laiks ir ilgs, jo ir mazs ātrums.
3) Ar šo programmu var mazgāt traukus, kuri nav piekaltuši. Tas dod labus rezultātus īsā laikā.
4) Šī ir standarta programma pārbaudes institūcijām. Mazgājot vidēji netīrus traukus un galda piederumus ar šo
programmu, vislietderīgāk tiek patērēts ūdens un enerģija. Skatiet pievienoto brošūru ar testēšanas datiem.
5) Ar šo programmu var mazgāt ievietotos traukus ar dažādu netīrības pakāpi. Ļoti netīrus traukus apakšējā grozā
un vidēji netīrus traukus augšējā grozā. Ūdens spiediens apakšējā grozā ir trīs reizes augstāks kā augšējā
grozā. Ūdens temperatūra apakšējā grozā ir par 25% augstāka kā augšējā grozā.
42
Izvēlieties un aktivizējiet mazgāšanas programmu
Funkcijas
Programma
Extra hygiene
ProBoost
Automātiski
Ir efektīva
Nav efektīva
70° Pro
Nav efektīva
Ir efektīva
Extra silent
Nav efektīva
Nav efektīva
60° Ātri
Ir efektīva
Nav efektīva
50° Enerģija
Ir efektīva
Nav efektīva
50 minūtes
Ir efektīva
Nav efektīva
ProZone
Nav efektīva
Nav efektīva
45° Stikls
Nav efektīva
Nav efektīva
Priekšmazgāšana
Nav efektīva
Nav efektīva
Patēriņa lielumi
Elektroenerģija (kWh)
Programma1)
Ūdens (litri)
Automātiski
0,9 - 1,7
8 - 15
70° Pro
1,4 - 1,6
13 - 14
Extra silent
1,1 - 1,2
9 - 11
60° Ātri
0,8
9
50° Enerģija
0,9 - 1,0
9 - 11
50 minūtes
1,0 - 1,1
10 - 11
ProZone
1,3 - 1,5
14 - 15
45° Stikls
0,8 - 0,9
11 - 12
Priekšmazgāšana
0,1
4
1) Displejā redzams programmas norises ilgums.
Šīs vērtības var mainīties atkarībā no ūdens spiediena un temperatūras, strāvas padeves
parametriem, kā arī no ievietotā trauku daudzuma.
IZVĒLIETIES UN AKTIVIZĒJIET MAZGĀŠANAS PROGRAMMU
Mazgāšanas programmas sākšana
1.
2.
3.
4.
Aizveriet ierīces durvis.
Ieslēdziet ierīci.
Iestatiet mazgāšanas programmu un funkcijas.
Piespiediet starta skārienpaliktni – mazgāšanas programmas atliktā starta laika atskaite
sāksies automātiski.
• Ierīce neieslēgsies automātiski, ja speciālās sāls tvertne un skalošanas līdzekļa dozators ir tukši. Displejā redzami attiecīgie paziņojumi. Atkārtoti piespiediet starta skārienpaliktni – sāksies mazgāšanas programmas atliktā starta laika atskaite.
Kopšana un tīrīšana
43
• Kad laika atskaite būs beigusies, mazgāšanas programma aktivizēsies automātiski.
Atverot ierīces durvis, atliktā starta laika atskaite tiek pārtraukta. Aizverot durvis, laika atskaite atsākas no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.
Atliktā starta atcelšana
1. Nospiediet starta skārienpaliktni.
2. Izpildiet displejā redzamās norādes, lai atceltu atlikto startu.
3. Nospiediet starta skārienpaliktni. Mazgāšanas programma aktivizējas automātiski.
Mazgāšanas programmas pārtraukšana
• Atveriet trauku mazgājamās mašīnas durtiņas.
– Programma tiek apturēta.
• Aizveriet durtiņas.
– Programma atsāksies no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.
Mazgāšanas programmas atcelšana
Ja mazgāšanas programma nav sākusies, programmas izvēli var mainīt.
Lai mainītu programmas izvēli, kad mazgāšanas programma darbojas, nepieciešams atcelt
programmu.
1. Nospiediet starta skārienpaliktni.
2. Izpildiet displejā redzamās norādes, lai atceltu mazgāšanas programmu.
Pirms jaunas mazgāšanas programmas aktivizēšanas pārliecinieties, ka mazgāšanas līdzekļa dozatorā ir mazgāšanas līdzeklis.
Mazgāšanas programmas beigas
Kad mazgāšanas programma ir beigusies, atskan pārtraukts skaņas signāls un displejā būs
redzams paziņojums.
1. Izslēdziet ierīci.
2. Atveriet ierīces durvis.
Lai trauki labāk nožūtu, pāris minūtes paturiet ierīces durvis pusvirus.
Izņemiet traukus no groziem.
• Pirms trauku izņemšanas ļaujiet tiem atdzist. Karsti trauki var būt triecienneizturīgi.
• Vispirms iztukšojiet apakšējo trauku grozu, tad augšējo.
• Uz ierīces sienām un uz durvīm var būt ūdens. Nerūsējošais tērauds atdziest ātrāk nekā
trauki.
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
Filtru izņemšana un tīrīšana
Netīri filtri pasliktinās mazgāšanas rezultātus.
44
Kopšana un tīrīšana
Lai gan šiem filtriem nepieciešama minimāla apkope, pārbaudiet tos regulāri un vajadzības
gadījumā iztīriet.
1. Pagrieziet filtru (A) pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un izņemiet no filtra (B).
B
A
2. Filtram (A) ir divas daļas. Lai izjauktu filtru,
atdaliet tās.
3. Kārtīgi ar ūdeni notīriet filtra daļas.
4. Salieciet abas filtra (A) daļas kopā un saspiediet. Pārliecinieties, vai tās ir pareizi
samontētas kopā.
5. Izņemiet filtru (B).
6. Kārtīgi ar ūdeni nomazgājiet filtru (B).
7. Ielieciet filtru (B) atpakaļ paredzētajā vietā.
Pārliecinieties, vai tas ir pareizi ievietots
divās vadotnēs (C).
8. Ievietojiet filtru (A) pareizajā pozīcijā filtrā
(B). Pagrieziet filtru (A) pulksteņa rādītāja
virzienā, līdz tas nofiksējas.
C
Izsmidzinātāju tīrīšana
Nenoņemiet izsmidzinātājus.
Ja izsmidzinātāju atveres ir nosprostojušās, iztīriet tās, izmantojot tievu, asu priekšmetu.
Ārējo virsmu tīrīšana
Ierīces ārpusi un vadības paneli tīriet ar mitru, mīkstu drāniņu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus.
Ko darīt, ja ...
45
Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus vai šķīdinātājus (piemēram, acetonu).
KO DARĪT, JA ...
Ierīce nesāk darboties vai arī apstājas darbības laikā.
Centieties atrast problēmas risinājumu. Skatiet tabulā sniegtās norādes.
Dažu darbības traucējumu gadījumā displejā būs redzams paziņojums un atskanēs
pārtraukts skaņas signāls.
BRĪDINĀJUMS
Pirms pārbaudes veikšanas deaktivizējiet ierīci.
Darbības traucējums
Ierīce nepiepildās ar ūdeni.
Iespējamais iemesls
Ūdens krāns ir nosprostojies
vai tajā ir izveidojies kaļķakmens.
Iespējamais risinājums
Iztīriet ūdens krānu.
Ūdens spiediens ir pārāk zems. Sazinieties ar vietējo ūdensapgādes dienestu.
Ierīce neizsūknē ūdeni.
Aizgriezts ūdens krāns.
Atgrieziet ūdens krānu.
Ūdens ieplūdes šļūtenes filtrs ir
nosprostojies.
Iztīriet filtru.
Nepareizs ūdens ieplūdes šļūtenes pieslēgums.
Nodrošiniet pareizu pieslēgumu.
Ūdens ieplūdes šļūtene ir bojāta.
Pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes
šļūtene nav bojāta.
Izlietnes sifons ir nosprostojies.
Iztīriet izlietnes sifonu.
Nepareizs ūdens izplūdes šļūtenes pieslēgums.
Nodrošiniet pareizu pieslēgumu.
Ūdens izplūdes šļūtene ir bojāta.
Pārliecinieties, vai ūdens aizplūdes šļūtene nav bojāta.
Aktivizējusies ierīce pret ūdens
noplūdēm.
Mazgāšanas programma neaktivizējas.
Aizgrieziet ūdens krānu un sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
Ierīces durvis ir atvērtas. Displejā redzams paziņojums.
Aizveriet ierīces durvis.
Jūs nepiespiedāt starta skārienpaliktni.
Nospiediet starta skārienpaliktni.
Spraudkontakts nav pareizi ievietots kontaktligzdā.
Pieslēdziet spraudkontaktu pareizi.
Izdedzis mājas drošinātājs.
Nomainiet drošinātāju.
Iestatīta atliktā starta funkcija.
Atceliet atliktā starta funkciju.
46
Ko darīt, ja ...
Darbības traucējums
Iespējamais iemesls
Iespējamais risinājums
Kad laika atskaite beigusies,
mazgāšanas programma automātiski aktivizējas.
Pēc pārbaudes ieslēdziet ierīci. Programma tiks turpināta no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.
Ja problēmas atkārtojas, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
Ja displejā parādās citu kļūdu kodi, sazinieties ar servisa centru.
Klientu apkalpošanas centram nepieciešamie dati norādīti tehnisko datu plāksnītē.
Pierakstiet šo informāciju:
– ierīces modeļa nosaukums (mod.) .................................................. ......
– izstrādājuma numurs (PNC) ......................................
– sērijas numurs (S.N.) .............................................
Mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti nav apmierinoši
Problēma
Trauki ir netīri.
Iespējamais iemesls
Iespējamais risinājums
Mazgāšanas programma nav
piemērota ievietoto trauku veidam un netīrības pakāpei.
Pārliecinieties, vai izvēlētā
mazgāšanas programma ir piemērota trauku veidam un netīrības pakāpei.
Trauki nebija ielikti grozos pareizi un ūdens nepiekļuva visām virsmām.
Ievietojiet traukus grozos pareizi.
Izsmidzinātāji nevarēja griezPārliecinieties, ka trauku izkārties brīvi. Trauki izvietoti grozos tojums netraucē izsmidzinātānepareizi.
jiem brīvi griezties.
Filtri ir netīri vai nav pareizi salikti un uzstādīti.
Pārliecinieties, vai filtri ir tīri un
ir pareizi salikti un uzstādīti.
Pārāk maz mazgāšanas līdzek- Pārbaudiet, vai mazgāšanas
ļa, vai tā nav vispār.
līdzekļa daudzums ir pietiekošs.
Uz traukiem ir kaļķakmens nogulsnes.
Specializētās sāls tvertne ir
tukša.
Uzpildiet specializētās sāls
tvertni ar trauku mazgāšanas
sāli.
Nepareizs ūdens mīkstinātāja
līmeņa iestatījums.
Noregulējiet ūdens mīkstinātāju
pareizajā līmenī.
Specializētās sāls tvertnes vāciņš nav pareizi aizvērts.
Pārbaudiet, vai specializētās
sāls tvertnes vāciņš ir pareizi
aizvērts.
Uz glāzēm un traukiem ir redzamas svītras, balti punkti vai
zilgans pārklājums.
Pārāk daudz skalošanas līdzekļa.
Samaziniet skalošanas līdzekļa
daudzumu.
Uz glāzēm un traukiem ir izžuvušu ūdens pilienu traipi.
Pārāk maz skalošanas līdzekļa.
Palieliniet skalošanas līdzekļa
daudzumu.
Tehniskie dati
Problēma
Iespējamais iemesls
47
Iespējamais risinājums
Iemesls var būt mazgāšanas
līdzeklis.
Lietojiet citas markas mazgāšanas līdzekli.
Trauki ir slapji.
Mazgāšanas programma tika
iestatīta bez žāvēšanas fāzes
vai ar samazinātu žāvēšanas
fāzi.
Lai trauki labāk nožūtu, pāris
minūtes paturiet durvis pusvirus.
Trauki ir slapji un nespodri.
Skalošanas līdzekļa dozators ir
tukšs.
Uzpildiet skalošanas līdzekļa
dozatoru ar skalošanas līdzekli.
Multitab funkcija ir ieslēgta (šī
funkcija automātiski deaktivizē
skalošanas līdzekļa dozatoru).
Aktivizējiet skalošanas līdzekļa
dozatoru.
Skalošanas līdzekļa dozatora aktivizēšana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Atveriet izvēlnes iespēju.
Pārejiet uz sadaļu Iestatījumi .
Nospiediet OK skārienpaliktni, lai atvērtu apakšizvēlni.
Dodieties uz Skalošanas līdzeklis un ieslēdziet skalošanas līdzekļa dozatoru.
Nospiediet OK skārienpaliktni.
Nospiediet atgriešanās skārienpaliktni, lai aizvērtu izvēlnes iespēju.
TEHNISKIE DATI
Izmēri
Platums
Augstums
596 mm
818 - 898 mm
Dziļums
Ūdens spiediens
Minimālais
575 mm
0,5 bāri (0,05 MPa)
Maksimālais
8 bāri (0,8 MPa)
Ūdens padeve 1)
Auksts ūdens vai karsts ūdens
maksimāli 60 °C
Ietilpība
Trauku komplekti
12
1) Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni krānam ar 3/4” vītni.
Informācija par elektrisko savienojumu ir atrodama datu plāksnītē, kas piestiprināta pie trauku mazgājamās mašīnas durtiņu sānu malas.
Ja karstais ūdens tiek sildīts ar alternatīvu enerģijas avotu (piem., saules vai vēja), lietojiet
karsto ūdeni, lai tādējādi samazinātu elektroenerģijas patēriņu.
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
saimniecības atkritumos. Tas jānodod attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu
48
Apsvērumi par vides aizsardzību
savākšanas punktos pārstrādāšanai. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, jūs
palīdzēsiet izvairīties no potenciālām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēka veselībai,
kuras iespējams izraisīt, nepareizi izmetot atkritumos šo produktu. Lai iegūtu detalizētāku
informāciju par atbrīvošanos no šī produkta, lūdzu sazinieties ar jūsu pašvaldību,
saimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā jūs iegādājāties šo produktu.
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus
atbilstošos konteineros to otrreizējai pārstrādei.
49
PUIKIEMS REZULTATAMS PASIEKTI
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai
veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda
palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose
prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį
maksimaliai panaudoti.
PRIEDAI IR VARTOJIMO REIKMENYS
AEG interneto parduotuvėje rasite viską, ko jums reikia, kad visi jūsų AEG
prietaisai atrodytų nepriekaištingai ir puikiai veiktų. Taip pat siūlomas didelis
asortimentas priedų, sukonstruotų ir pagamintų atsižvelgiant į aukštos kokybės
standartus, kurių galite tikėtis: nuo porfesionalių virtuvės reikmenų iki krepšių
stalo įrankiams, nuo butelių laikiklių iki maišelių gležniems skalbiniams…
Apsilankykite interneto parduotuvėje adresu
www.aeg.com/shop
50
Turinys
TURINYS
51
55
55
59
59
61
61
62
63
65
66
67
69
71
72
Saugos informacija
Gaminio aprašymas
Valdymo skydelis
Prietaiso naudojimas
Vandens minkštintuvo nustatymas
Indaplovės druskos naudojimas
Plovimo ir skalavimo priemonių
naudojimas
Kombitabletės funkcija
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
Plovimo programos
Pasirinkti ir pradėti plovimo
programą
Valymas ir priežiūra
Ką daryti, jeigu...
Techniniai duomenys
Aplinkosauga
Tokie simboliai naudojami šioje instrukcijoje:
Svarbi informacija apie Jūsų asmeninį
saugumą ir informacija, kaip išvengti
prietaiso gedimų.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai
Saugos informacija
51
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš prijungdami ir pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą:
• kad užtikrintumėte savo pačių ir savo turto saugumą;
• kad medžiagos nepakliūtų į aplinką;
• kad prietaisas tinkamai veiktų.
Visada laikykite šią instrukciją su prietaisu, taip pat persikraustydami arba atiduodami jį kitam asmeniui.
Gamintojas neatsako už žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
• Neleiskite naudoti prietaiso asmenims, įskaitant vaikus, turintiems fizinę jutimo ir proto
negalią arba stokojantiems prietaiso naudojimo patirties ir žinių. Juos turi prižiūrėti arba
pamokyti naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo.
• Pasirūpinkite vaikų priežiūra ir neleiskite jiems žaisti su prietaisu.
• Visas pakuotės medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kyla uždusimo arba
sužalojimo pavojus.
• Visus ploviklius laikykite saugioje vietoje. Neleiskite vaikams liesti ploviklių.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia, kai prietaiso durelės atviros.
Bendrieji saugos reikalavimai
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių. Kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą.
• Tam, kad išvengtumėte akių, burnos ir gerklės nudegimų, vadovaukitės indaplovės ploviklio gamintojo pateikta saugos instrukcija.
• Negerkite vandens iš šio prietaiso. Prietaise gali likti ploviklio likučių.
• Nepalikite durelių atvirų be priežiūros. Taip apsisaugosite nuo susižeidimo ir neužkliūsite
už atvirų durelių.
• Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų durelių
Paskirtis
• Šis prietaisas yra skirtas naudoti buityje. Nenaudokite prietaiso kitiems tikslams, kad išvengtumėte fizinių traumų arba žalos turtui.
• Prietaisą naudokite tik indaplovėje tinkamiems priedams plauti.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių produktų arba degiais produktais sudrėkintų
daiktų. Gali kilti sprogimas arba gaisras.
• Peilius ir visus įrankius aštriais galais dėkite į stalo įrankių krepšelį žemyn nuleistais galais arba horizontaliai suguldykite į viršutinį krepšį arba krepšį peiliams. (Krepšys peiliams
yra ne visuose modeliuose).
• Naudokite tik specialius indaplovėms skirtus produktus (ploviklį, druską, skalavimo priemonę).
• Indaplovėms neskirtos druskos gali sugadinti vandens minkštiklį.
• Druskos į prietaisą pripilkite prieš įjungdami plovimo programą. Prietaise likusi druska gali
sukelti koroziją arba išėsdinti skylę prietaiso dugne.
52
Saugos informacija
• Niekuomet nepilkite į skalavimo priemonės dalytuvą kitų priemonių (pvz., indaplovės valiklių, skystų ploviklių), išskyrus skalavimo priemonę. Prietaisas gali būti pažeistas.
• Prieš paleisdami plovimo programą, pasirūpinkite, kad purkštuvo alkūnės galėtų laisvai
judėti.
• Atidarius dureles, veikiant plovimo programai, iš prietaiso gali išsiveržti karšti garai. Galima apsideginti odą.
• Neišimkite indų iš prietaiso, kol nepasibaigs plovimo programa.
Valymas ir priežiūra
• Prieš atlikdami valymo darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš
tinklo lizdo.
• Nenaudokite degių produktų arba produktų, kurie gali sukelti koroziją.
• Nenaudokite prietaiso be filtrų. Įsitikinkite, ar filtrai tinkamai įstatyti. Netinkamai įstačius,
bus pasiekti nepatenkinami plovimo rezultatai ir padaryta žala prietaisui.
• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite vandeniu. Galite gauti elektros smūgį arba sugadinti prietaisą.
Įrengimas
• Patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas. Jokiu būdu neįrenkite ir nejunkite į elektros tinklą
apgadinto prietaiso; susisiekite su tiekėju.
• Prieš įrengdami ir naudodami prietaisą, nuo jo nuimkite visas pakuotės medžiagas.
• Prietaiso elektros ir prijungimo prie vandentiekio bei įrengimo darbus privalo atlikti tik kvalifikuotas specialistas. Tai padės išvengti konstrukcijos pažeidimo arba traumų pavojų.
• Įsitikinkite, kad įrengiant prietaisą elektros laido kištukas būtų ištrauktas iš elektros lizdo.
• Negręžkite prietaiso šonų, kad nepažeistumėte hidraulinių ir elektros komponentų.
• Svarbu!Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis instrukcijomis, norėdami:
– įrengti prietaisą;
– sumontuoti durelių plokštę;
– prijungti vandens tiekimą ir išleidimą.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Apsauga nuo užšalimo
• Neįrenkite prietaiso ten, kur temperatūra būna žemesnė nei 0 °C.
• Gamintojas nėra atsakingas už žalą, patirtą prietaisui užšalus.
Vandens įvado prijungimas
• Prietaisą prie vandentiekio sistemos prijunkite naudodami naujas žarnas. Nenaudokite
panaudotų žarnų.
• Nejunkite prietaiso prie naujų arba ilgai nenaudotų vamzdžių. Keletą minučių leiskite vandeniui nutekėti, tada prijunkite įvado žarną.
• Įrengdami prietaisą, neprispauskite ir nepažeiskite vandens žarnų.
• Įsitikinkite, kad vandens žarnų jungtys būtų gerai užveržtos, jog jos nepraleistų vandens.
• Prieš pirmą kartą pradėdami naudoti prietaisą, patikrinkite, ar žarnos nepraleidžia vandens.
Saugos informacija
53
• Vandens įvado žarna turi dvigubą vožtuvą ir dvigubą įmovą su viduje esančiu maitinimo
kabeliu. Vandens įvado žarnoje slėgis susidaro tik tada, kai teka vanduo. Atsiradus vandens pratekėjimui įvado žarnoje, apsauginis vožtuvas sustabdo vandens tekėjimą.
– Būkite atsargūs, prijungdami vandens įvado žarną:
– nemerkite vandens įvado žarnos arba apsauginio vožtuvo į vandenį;
– jeigu pažeista vandens įvado žarna arba apsauginis vožtuvas, nedelsdami išjunkite
prietaisą iš elektros tinklo;
– susisiekite su techninės priežiūros centro darbuotojais, kad jie pakeistų vandens
įvado žarną su apsauginiu vožtuvu.
ĮSPĖJIMAS
Pavojinga įtampa.
Elektros įvado prijungimas
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų lentelėje, atitinka maitinimo tinklo duomenis.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą įžemintą elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų. Gali kilti gaisras.
• Nekeiskite ir nemodifikuokite maitinimo laido. Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
• Žiūrėkite, kad nesuspaustumėte ar nepažeistumėte už prietaiso esančio elektros kištuko
ir laido.
• Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą, elektros laido kištuką lengva pasiekti.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elektros laido. Visada traukite paėmę už kištuko.
Vidinė lemputė
Šioje indaplovėje yra vidinė lemputė, įsijungianti ir išsijungianti atidarant ir uždarant indaplovės dureles.
ĮSPĖJIMAS
Matomas šviesos diodų spinduliavimas; nežiūrėkite tiesiai į spindulį.
54
Saugos informacija
Naudojama 2 KLASĖS šviesos diodo lemputė, atitinkanti IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 +
A2:2001.
Spinduliuojamos bangos ilgis: 450 nm
Didžiausia spinduliuotės galia: 548 µW
Norėdami pakeisti vidinę lemputę, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
Prieš keisdami vidinę lemputę, iš elektros tinklo ištraukite maitinimo laido kištuką.
Techninės priežiūros centras
• Šį prietaisą gali taisyti tik kvalifikuotas specialistas. Kreipkitės į techninio aptarnavimo
centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines dalis.
Prietaiso išmetimas
• Norėdami išvengti traumų arba žalos:
– ištraukite kištuką iš elektros tinklo;
– nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį;
– nuimkite durelių skląstį. Taip apsaugosite vaikus arba gyvūnus, kad jie neužsitrenktų
prietaiso viduje. Kyla pavojus uždusti;
– atiduokite prietaisą į vietos atliekų surinkimo punktą.
ĮSPĖJIMAS
Indaplovės plovikliai yra pavojingi ir gali sukelti koroziją!
• Įvykus nelaimingam atsitikimui su šiais plovikliais, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
• Jeigu ploviklio patektų į burną, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
• Jeigu ploviklio patektų į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir plaukite akis vandeniu.
• Indaplovės plovimo priemones laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Pripylę ploviklio į ploviklio dalytuvą, būtinai uždarykite prietaiso dureles.
• Ploviklio į dalytuvą pripilkite tik prieš pat paleisdami plovimo programą.
Gaminio aprašymas
GAMINIO APRAŠYMAS
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Viršutinis krepšys
Vandens kietumo reguliatorius
Druskos talpykla
Ploviklio dalytuvas
Skalavimo priemonių dalytuvas
Techninių duomenų plokštelė
Filtrai
Apatinis purkštuvas
Vidurinis purkštuvas
Viršutinis purkštuvas
VALDYMO SKYDELIS
Pranešimai ekrane ir garso signalai padės naudotis prietaisu.
8
7
6
55
56
Valdymo skydelis
1
4
3
2
6 5
8 7
1
2
3
4
5
6
7
8
Įjungimo/išjungimo mygtukas
Jutiklinis krypties mygtukas (aukštyn)
Ekranas
Jutiklinis grįžties mygtukas
Jutiklinis paleisties mygtukas
Jutiklinis patvirtinimo mygtukas OK
Jutiklinis krypties mygtukas (žemyn)
Jutiklinis ekrano parinkimo mygtukas
Įjungimo / išjungimo mygtukas
Spauskite šį mygtuką prietaisui įjungti arba išjungti.
Pasibaigus plovimo programai, po 10 minučių funkcija AUTO OFF automatiškai išjungia
prietaisą. Tai padeda sumažinti energijos sąnaudas.
Ekranas
A
B
C
Ekrane yra trys sritys. Norėdami pasirinkti sritį, spauskite jutiklinį ekrano parinkimo mygtuką,
kol užsidegs srities kraštas.
Sritis „Programos“ (A)
Šioje ekrano srityje rodomos galimos plovimo programos ir kiekvienos programos trukmė.
Norėdami nustatyti plovimo programą, žr. skyrių „Plovimo programos“.
1. Norėdami atidaryti šią sritį, paspauskite jutiklinį ekrano parinkimo mygtuką.
2. Paspauskite vieną iš jutiklinių krypties mygtukų. Ekrane rodoma:
• plovimo programų meniu
• kiekvienos plovimo programos trukmė
Valdymo skydelis
57
3. Paspauskite vieną iš šių jutiklinių krypties mygtukų, kad nustatytumėte plovimo programą.
4. Paspauskite jutiklinį mygtuką OK. Ekrane bus rodomos trys sritys:
• Srityje (A) rodoma plovimo programa ir programos trukmė.
• Srityje (B) rodomas plovimo programos pabaigos laikas.
Sritis „Pab. laikas“ (B)
Plovimo programos paleidimo laiką galima atidėti nuo 1 iki 24 valandų.
1. Norėdami atidaryti šią sritį, paspauskite jutiklinį ekrano parinkties mygtuką.
2. Paspauskite vieną iš jutiklinių krypties mygtukų, kad pasirinktumėte paleidimo atidėjimo
valandų skaičių.
• Srities viršutinėje dalyje rodomas paleidimo atidėjimas.
• Srities apatinėje dalyje rodomas plovimo programos pabaigos laikas.
3. Paspauskite jutiklinį mygtuką OK.
4. Paspauskite jutiklinį grįžties mygtuką, kad uždarytumėte parinkčių meniu ir grįžtumėte
atgal į sritį (A).
Sritis „Parinktys“ (C)
1. Norėdami atidaryti šią sritį, paspauskite jutiklinį ekrano parinkties mygtuką.
2. Paspauskite vieną iš jutiklinių krypties mygtukų, kad peržiūrėtumėte parinkčių meniu.
3. Spauskite jutiklinį mygtuką OK, norėdami nustatyti funkciją arba atidaryti papildomą meniu.
4. Paspauskite jutiklinį grįžties mygtuką, kad uždarytumėte parinkčių meniu ir grįžtumėte
atgal į sritį (A).
Parinkčių meniu
Meniu
Papildomas meniu
Funkcijos aprašymas
Multitab
Įjungti
Išjungti
Jeigu naudojate sudėtines ploviklių tabletes („trys viename“,
„keturi viename“, „penki viename“), naudokite funkciją „Multitab“. Žr. skyrių „Funkcija „Multitab““.
Extra hygiene
Įjungti
Išjungti
Ši funkcija užtikrina geriausius
rezultatus higienos atžvilgiu.
Skalavimo fazės metu 10–14
minučių išlieka 70 °C temperatūra.
ProBoost
Įjungti
Išjungti
Ši funkcija 40 % padidina vandens slėgį. Kai indai yra labai
nešvarūs, naudojant šią funkciją gaunami geresni plovimo rezultatai.
Nustatymai
Kalba: lietuvių
Galite nustatyti ekrane rodomų
pranešimų kalbą.
(Galimos įvairios kalbos)
58
Valdymo skydelis
Meniu
Papildomas meniu
Signalo garsumas
Įjungti
Išjungti
(Galimi 5 lygiai)
Galite reguliuoti garso signalų
garsumą.
0 lygis = garsas išjungtas.
Gamyklos nuostata: 5
Laikas
Jūs galite nustatyti laiką.
Ryškumas
Galite pakeisti ekrano šviesumą.
Gamyklos nuostata: 10
(Galimi 10 lygių)
Kontrastas
(Galimi 10 lygių)
Plovimo instrukcija
Funkcijos aprašymas
Galite pakeisti ekrano kontrastą.
Gamyklos nuostata: 6
Perstatykite nustatymus
Galite grąžinti prietaiso gamyklos nuostatas.
Vandens kietumas
(Galimi 10 lygių)
Galite reguliuoti vandens
minkštiklio lygį. Žr. skyrių „Vandens minkštiklio lygio nustatymas“.
Gamyklos nuostata: 5
Skalavimo priemonė
Įjungti
Išjungti
Galite įjungti skalavimo priemonės dalytuvą. Ši funkcija galima
tik veikiant funkcijai „Multitab“.
Atgal
Grįžti į parinkčių meniu.
Programų instrukcija
Ekrane rodoma informacija apie
plovimo programas.
Parinkčių instrukcija
Ekrane rodoma informacija apie
parinktis.
Parodomoji programa
Įjungti
Išjungti
Jūs galite imituoti plovimo programą. Žr. Demonstracinis režimas .
Gamyklos nuostata: Išjungti
Atgal
Grįžti į parinkčių meniu.
Demonstracinis režimas
1.
2.
3.
4.
5.
Atidarykite parinkčių meniu.
Atidarykite parinktį Plovimo instrukcija .
Norėdami atidaryti papildomą meniu, paspauskite jutiklinį mygtuką OK.
Atidarykite Parodomoji programa ir įjunkite šią funkciją.
Paspauskite jutiklinį ekrano parinkties mygtuką.
Prietaiso naudojimas
59
• Ekrane bus rodomos trys sritys: (A), (B) ir (C).
• Viršutinėje kairėje ekrano pusėje rodoma DEMO. Funkcija įjungta.
Jeigu norite naudoti prietaisą, išjunkite šią funkciją.
PRIETAISO NAUDOJIMAS
Prietaiso įjungimas pirmąkart
1. Įjunkite prietaisą.
2. Ekrane rodoma numatytoji kalba: Language English.
• Norėdami patvirtinti numatytąją kalbą, paspauskite jutiklinį mygtuką OK.
• Paspauskite vieną iš jutiklinių krypties mygtukų, kad pasirinktumėte kitą kalbą, ir paspauskite patvirtinimo mygtuką OK, kad patvirtintumėte.
3. Ekrane rodomas laiko pranešimas.
4. Paspausdami vieną iš jutiklinių krypties mygtukų, nustatykite laiką.
5. Paspauskite jutiklinį mygtuką OK.
6. Ekrane pereinama prie srities „Programos“ .
Prietaiso naudojimas
1. Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas vandens minkštiklio lygis pagal jūsų vietovėje tiekiamo vandens kietumą. Jeigu ne, pareguliuokite vandens minkštiklį.
2. Į druskos talpyklą pripilkite indaplovės druskos.
3. Į skalavimo priemonių dalytuvą pripilkite skalavimo priemonės.
4. Sudėkite stalo įrankius ir indus į prietaisą.
5. Nustatykite tinkamą plovimo programą, skirtą atitinkamai įkrovai ir indų nešvarumui.
6. Į ploviklio dalytuvą įpilkite reikiamą ploviklio kiekį.
7. Paleiskite plovimo programą.
Jeigu naudojate sudėtines ploviklių tabletes („trys viename“, „keturi viename“, „penki viename“), naudokite funkciją „Multitab“. Žr. skyrių „Funkcija „Multitab““.
VANDENS MINKŠTINTUVO NUSTATYMAS
Vandens minkštiklis iš tiekiamo vandens pašalina mineralus ir druskas. Šie mineralai ir druskos gali sugadinti prietaisą.
Pareguliuokite vandens minkštiklio lygį, jeigu jis netinka pagal jūsų vietovėje tiekiamo vandens kietumą.
Norėdami sužinoti savo vietovėje tiekiamo vandens kietumą, susisiekite su vietos vandentiekio įmone.
60
Vandens minkštintuvo nustatymas
Vandens kietumo
nustatymas
Vandens kietumas
Vokiški laipsniai
(dH°)
Prancūziški
laipsniai (°TH)
mmol/l
Klarko laips- rankiniu būniais
du
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Gamyklos nuostata.
2) Nenaudokite druskos esnt šiam lygiui.
Vandens minkštintuvą privalote nustatyti rankiniu ir elektroniniu būdu.
Rankinis nustatymas
Pasukite vandens kietumo reguliatorių į 1 arba 2
padėtį (žr. lentelę).
Elektroninis reguliavimas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Atidarykite parinkčių meniu.
Atidarykite parinktį Nustatymai .
Norėdami atidaryti papildomą meniu, paspauskite jutiklinį mygtuką OK.
Atidarykite parinktį Vandens kietumas .
Paspauskite jutiklinį mygtuką OK.
Nustatykite vandens minkštiklio lygį.
Paspauskite jutiklinį mygtuką OK.
Norėdami uždaryti parinkčių meniu, paspauskite jutiklinį grįžties mygtuką.
elektroniniu būdu
Indaplovės druskos naudojimas
61
INDAPLOVĖS DRUSKOS NAUDOJIMAS
Druskos talpyklos pildymas
1. Sukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę ir
atidarykite druskos talpyklą.
2. Pripilkite į druskos talpyklą 1 litrą vandens
(tik pirmą kartą pildami druskos).
3. Druskos talpyklai užpildyti druska naudokite piltuvėlį.
4. Nuvalykite druską aplink druskos talpyklos
angą.
5. Norėdami uždaryti druskos talpyklą, sukite
dangtelį pagal laikrodžio rodyklę.
Kai būtina pripilti daugiau druskos, ekrane rodomas pranešimas. Veikiant plovimo programai, šis pranešimas nerodomas.
Druskos talpyklą pripildžius, šis pranešimas gali būti rodomas dar kelias valandas. Tai neturi
nepageidaujamo poveikio prietaiso veikimui.
Normalu, kai į druskos talpyklą pilant druską iš jos liejasi vanduo.
PLOVIMO IR SKALAVIMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
Ploviklio naudojimas
Norėdami tausoti aplinką, naudokite tik tiek ploviklio, kiek reikia.
Vadovaukitės ploviklio gamintojo rekomendacijomis, esančiomis ant ploviklio pakuotės.
Kaip pripildyti ploviklio talpyklą:
1. Paspauskite atidarymo mygtuką, 2 kad atidarytumėte ploviklio dalytuvo dangtelį 7 .
62
Kombitabletės funkcija
2.
3.
4.
5.
Pripilkite ploviklio į dalytuvą 1 .
Jeigu plovimo programa turi nuskalavimo fazę, pripilkite truputį ploviklio ant vidinės
prietaiso durelių dalies.
Jeigu naudojate ploviklio tabletes, jas dėkite į ploviklio dalytuvą 1 .
Uždarykite ploviklio dalytuvą. Spauskite dangtelį, kol jis užsifiksuos.
Naudodami plovimo priemonės tabletes, rinkitės ilgąsias plovimo programas. Esant trumpoms plovimo programoms, jos negali visiškai ištirpti ir gali sumažinti plovimo veiksmingumą.
Skalavimo priemonės naudojimas
Skalavimo priemonės leidžia išdžiovinti indus, nepaliekant ant jų ruožų ar dėmių.
Vykdant paskutinę skalavimo fazę, skalavimo priemonė automatiškai tiekiama iš skalavimo
priemonės dalytuvo.
Norėdami pripildyti skalavimo priemonės dalytuvą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Paspauskite atlaisvinimo mygtuką 6 , kad atidarytumėte skalavimo priemonės dalytuvo dangtelį 5 .
2. Pripilkite skalavimo priemonės į skalavimo priemonės dalytuvą 3 . Žymė „maks.“ rodo
maksimalų lygį.
3. Nuvalykite išsiliejusią skalavimo priemonę sugeriančia šluoste, kad išvengtumėte per
didelio putų susidarymo kitos plovimo programos metu.
4. Uždarykite skalavimo priemonės dalytuvą. Dangtelį spauskite tol, kol jis įsistatys į vietą.
Kai būtina pripildyti skalavimo priemonės dalytuvą, ekrane rodomas pranešimas. Veikiant
plovimo programai, šis pranešimas nerodomas.
Nustatykite skalavimo priemonės dozę
Gamyklinis nustatymas: 3 padėtis.
Skalavimo priemonės dozę galite nustatyti tarp 1 (mažiausios dozės) ir 4 (didžiausios dozės) padėties.
Sukite skalavimo priemonės reguliatorių, 4 , kad padidintumėte arba sumažintumėte dozę.
KOMBITABLETĖS FUNKCIJA
Funkcija „Multitab“ skirta sudėtinėms ploviklio tabletėms.
Šių tablečių sudėtyje yra tokių medžiagų kaip ploviklis, skalavimo priemonė ir indaplovės
druska. Kai kurių rūšių tabletėse gali būti kitų priemonių.
Įsitikinkite, ar šios tabletės tinkamos pagal jūsų vietovėje tiekiamo vandens kietumą (žr. gaminių pakuotėse pateiktas instrukcijas).
Funkcija „Multitab“ sustabdo skalavimo priemonės ir druskos tiekimą.
Funkcija „Multitab“ atšaukia druskos ir skalavimo priemonės papildymo priminimus.
Naudojant funkciją „Multitab“ gali pailgėti programos trukmė.
Prieš pradėdami plovimo programą, įjunkite arba išjunkite funkciją „Multitab“. Programai veikiant šios funkcijos įjungti arba išjungti negalima.
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
63
Funkcijos „Multitab“ įjungimas
1. Atidarykite parinkčių meniu.
2. Atidarykite „Multitab“ ir įjunkite funkciją „Multitab“.
• Kai įjungiate funkciją „Multitab“, ji veikia tol, kol ją išjungiate.
3. Paspauskite jutiklinį mygtuką OK.
4. Norėdami uždaryti parinkčių meniu, paspauskite jutiklinį grįžties mygtuką.
Jeigu norite išjungti funkciją „Multitab“ ir atskirai naudoti ploviklį, druską ir skalavimo priemonę
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Atidarykite parinkčių meniu.
Atidarykite „Multitab“ ir išjunkite funkciją „Multitab“.
Paspauskite jutiklinį mygtuką OK.
Norėdami uždaryti parinkčių meniu, paspauskite jutiklinį grįžties mygtuką.
Pripildykite druskos talpyklą ir skalavimo priemonės dalytuvą.
Nustatykite aukščiausią vandens kietumo lygį.
Paleiskite plovimo programą be indų.
Programai pasibaigus, nustatykite vandens minkštiklio lygį, atsižvelgdami į savo vietovės vandens kietumą.
9. Nustatykite skalavimo priemonės kiekį.
STALO ĮRANKIŲ IR INDŲ SUDĖJIMAS
Žr. informacinį lapelį „ProClean“ apkrovų pavyzdžiai“.
Naudingi patarimai
• Nenaudokite prietaiso vandenį sugeriantiems daiktams (pvz., kempinėms, šluostėms)
plauti.
• Nuvalykite nuo indų maisto likučius.
• Atmirkykite ant indų likusį pridegusį maistą.
• Tuščividurius daiktus (pvz., puodelius, stiklines ir keptuves) dėkite apverstus žemyn.
• Pasirūpinkite, kad induose arba dubenėliuose nesikauptų vanduo.
• Pasirūpinkite, kad stalo įrankiai ir indai nesuliptų.
• Pasirūpinkite, kad stiklinės nesiliestų su kitomis stiklinėmis.
• Mažus daiktus sudėkite į stalo įrankių krepšelį.
• Šaukštus dėkite pramaišiui su kitais įrankiais, kad jie nesuliptų.
• Dėdami šiuos įrankius į krepšius, įsitikinkite, ar vanduo galės patekti ant visų paviršių.
• Lengvus daiktus dėkite į viršutinį krepšį. Pasirūpinkite, kad šie daiktai neslankiotų.
• Ant plastikinių daiktų ir keptuvių su nesvylančiu paviršiumi gali likti vandens lašelių.
64
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
Alaus bokalų laikikliai
Alaus bokalų laikikliai neleidžia alaus bokalams judėti veikiant plovimo programai.
Jeigu nenaudojate laikiklių, juos sulenkite arba
nuimkite. Taip pat galite nuimti atramą.
ĮSPĖJIMAS
Atramą nuimkite ir tvirtinkite atsargiai.
Laikikliams ir atramai išimti atlikite šiuos veiksmus:
1. Atlaisvinkite laikiklius nuo atramos ir juos
išimkite.
2. Stumkite atramą į krepšio galinę dalį, kad
atlaisvintumėte ją.
Laikikliams ir atramai įdėti atlikite šiuos veiksmus:
1. Stumkite atramą į krepšio priekinę dalį,
kad pritvirtintumėte ją.
2. Pritvirtinkite laikiklius ant atramos.
Plovimo programos
65
PLOVIMO PROGRAMOS
Programa
Nešvarumų rūšis
Įkrovos tipas
Programos aprašymas
Automatinis 1)
Visi
Indai, stalo įrankiai,
puodai ir keptuvės
Pirminis plovimas
Plovimas 45 °C arba 70 °C
Skalavimai
Džiovinimas
70° Pro
Labai nešvarūs
Indai, stalo įrankiai,
puodai ir keptuvės
Pirminis plovimas
Plovimas 70 °C
Skalavimai
Džiovinimas
Extra silent 2)
Vidutiniškai nešvarūs
Indai bei stalo įrankiai
Pirminis plovimas
Plovimas 50 °C
Skalavimai
Džiovinimas
60° greitas 3)
Neįsisėnėję nešvarumai
Indai bei stalo įrankiai
Plovimas 60 °C
Skalavimas
50° energija 4)
Vidutiniškai nešvarūs
Indai bei stalo įrankiai
Pirminis plovimas
Plovimas 50 °C
Skalavimai
Džiovinimas
50 minučių
Mažai sutepti
Indai bei stalo įrankiai
Plovimas 55 °C
Skalavimai
ProZone 5)
Įvairiai sutepti
Indai, stalo įrankiai,
puodai ir keptuvės
Pirminis plovimas
Plovimas 70 °C
Skalavimai
Džiovinimas
45° stiklas
Vidutiniškai arba
mažai sutepti
Trapūs moliniai arba
porcelianiniai indai
bei stiklas
Plovimas 45 °C
Skalavimai
Džiovinimas
Pirminis plovimas
Naudokite šią programą indams greitai
nuskalauti. Ji apsaugo, kad maisto likučiai neprikibtų prie indų ir neleidžia prietaise atsirasti blogam kvapui.
Naudodami šią programą, nenaudokite
ploviklio.
Skalavimas
1) Prietaisas nustato nešvarumų tipą ir krepšiuose sudėtų indų kiekį. Jis automatiškai nustato vandens temperatūrą
ir kiekį, energijos sąnaudas bei programos trukmę.
2) Tai tyliausiai veikianti plovimo programa. Siurblys veikia labai lėtai, todėl mažesnis triukšmo lygis. Dėl mažo
greičio programa ilgai trunka.
3) Naudodami šią programą, galite plauti neseniai suteptus indus. Per trumpą laiką gaunami geri plovimo rezultatai.
4) Tai standartinė bandymų institutų naudojama programa. Naudojant šią programą, vandens ir energijos
sąnaudos yra efektyviausios plaunant vidutiniškai nešvarius indus bei stalo įrankius. Daugiau informacijos apie
bandymų duomenis rasite pateiktame informaciniame lape.
5) Naudodami šią programą, galite plauti įvairiai suteptus indus. Labai suteptus indus dėkite į apatinįjį krepšį, o
vidutiškai suteptus į viršutinįjį krepšį. Vandens slėgis apatiniame krepšyje yra tris kartus didesnis negu
viršutiniame. Vandens temperatūra apatiniame krepšyje yra 25 % aukštesnė negu viršutiniame krepšyje.
66
Pasirinkti ir pradėti plovimo programą
Funkcijos
Programa
Extra hygiene
„ProBoost“
Automatinis
Yra, veiksminga
Yra, neveiksminga
70° Pro
Yra, neveiksminga
Yra, veiksminga
Extra silent
Yra, neveiksminga
Yra, neveiksminga
60° greitas
Yra, veiksminga
Yra, neveiksminga
50° energija
Yra, veiksminga
Yra, neveiksminga
50 minučių
Yra, veiksminga
Yra, neveiksminga
ProZone
Yra, neveiksminga
Yra, neveiksminga
45° stiklas
Yra, neveiksminga
Yra, neveiksminga
Pirminis plovimas
Yra, neveiksminga
Yra, neveiksminga
Sąnaudos
Energija (kWh)
Programa1)
Vanduo (litrais)
Automatinis
0,9 - 1,7
8 - 15
70° Pro
1,4 - 1,6
13 - 14
Extra silent
1,1 - 1,2
9 - 11
60° greitas
0,8
9
50° energija
0,9 - 1,0
9 - 11
50 minučių
1,0 - 1,1
10 - 11
ProZone
1,3 - 1,5
14 - 15
45° stiklas
0,8 - 0,9
11 - 12
Pirminis plovimas
0,1
4
1) Ekrane rodoma programos trukmė.
Sąnaudos gali kisti, atsižvelgiant į vandens slėgį ir temperatūrą, maitinimo tinklo sąlygas ir
indų kiekį.
PASIRINKTI IR PRADĖTI PLOVIMO PROGRAMĄ
Plovimo programos paleidimas
1.
2.
3.
4.
Uždarykite prietaiso dureles.
Įjunkite prietaisą.
Pasirinkite plovimo programą ir funkcijas.
Paspauskite jutiklinį paleisties mygtuką: pasibaigus atidėto paleidimo laikui, plovimo
programa paleidžiama automatiškai.
• Jeigu druskos talpykla ir skalavimo priemonės dalytuvas yra tušti, prietaisas automatiškai paleistas nebus. Ekrane rodomi atitinkamai pranešimai. Dar kartą paspauskite
Valymas ir priežiūra
67
jutiklinį paleisties mygtuką: pasibaigus atidėto paleidimo laikui, plovimo programa paleidžiama.
• Pasibaigus atgaliniam atidėto paleidimo laiko skaičiavimui, plovimo programa paleidžiama automatiškai.
Atidarius dureles, atidėto paleidimo galinės atskaitos laiko skaičiavimas nutrūksta. Uždarius
dureles, atgalinės atskaitos laiko skaičiavimas tęsiamas nuo nutraukimo momento.
Paleidimo atidėjimo atšaukimas
1. Spauskite jutiklinį paleisties mygtuką.
2. Ekrane rodoma, kaip atšaukti atidėtą paleidimą.
3. Spauskite jutiklinį paleisties mygtuką. Plovimo programa bus paleista automatiškai.
Plovimo programos nutraukimas
• Atidarykite prietaiso duris.
– Plovimo programa sustabdoma.
• Uždarykite prietaiso dureles.
– Plovimo programa tęsiama nuo nutraukimo momento.
Plovimo programos atšaukimas
Jeigu plovimo programa dar nepaleista, galite pakeisti pasirinkimą.
Norint pakeisti pasirinkimą plovimo programai veikiant, būtina atšaukti programą.
1. Spauskite jutiklinį paleisties mygtuką.
2. Ekrane rodoma, kaip atšaukti plovimo programą.
Prieš paleisdami naują plovimo programą, patikrinkite, ar ploviklio dalytuve yra ploviklio.
Plovimo programos pabaiga
Plovimo programai pasibaigus, su pertrūkiais girdimi garso signalai ir ekrane rodomas pranešimas.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Atidarykite prietaiso dureles.
Kad indai geriau išdžiūtų, prietaiso dureles kelias minutes palikite praviras.
Išimkite indus iš krepšių
• Prieš išimdami indus iš prietaiso, leiskite jiems atvėsti. Karštus indus lengva sugadinti.
• Pirmiausia iškraukite apatinį krepšį, po to – viršutinį.
• Prietaiso durelių šonuose gali būti vandens. Nerūdijantis plienas atvėsta greičiau nei indai.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Filtrų išėmimas ir valymas
Nešvarūs filtrai blogina plovimo kokybę.
68
Valymas ir priežiūra
Nors šiems filtrams reikia minimalios techninės priežiūros, reguliariai juos tikrinkite ir, jei reikia, išvalykite juos.
1. Sukite filtrą (A) prieš laikrodžio rodyklę ir
ištraukite jį iš filtro (B).
B
A
2. Filtras (A) turi dvi dalis. Norėdami išardyti
filtrą, ištraukite vieną dalį iš kitos.
3. Išplaukite filtrus vandeniu.
4. Įdėkite dvi filtro (A) dalis vieną į kitą ir paspauskite. Įsitikinkite, ar jos tinkamai sumontuotos.
5. Išimkite filtrą (B).
6. Išplaukite filtrą (B) vandeniu.
7. Įstatykite filtrą (B) į jo pradinę padėtį. Įsitikinkite, ar jis tinkamai sumontuotas dviejuose kreiptuvuose (C).
8. Įstatykite filtrą (A) į jo pradinę padėtį filtre
(B). Sukite filtrą (A) pagal laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos.
C
Purkštuvo alkūnių valymas
Nenuimkite purkštuvo alkūnių.
Užsikimšus purkštuvo alkūnių skylutėms, nešvarumų likučius pašalinkite plonu, smailiu daiktu.
Išorinių paviršių valymas
Išorinį prietaiso paviršių ir valdymo skydelį valykite minkštu drėgnu skudurėliu.
Naudokite tik neutralius ploviklius.
Ką daryti, jeigu...
69
Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių arba tirpiklių (acetono).
KĄ DARYTI, JEIGU...
Prietaisas neįsijungia arba nesustoja skalbimo programos metu.
Pabandykite rasti problemos sprendimo būdą Žr. lentelėje pateiktas indikacijas.
Esant tam tikriems veikimo sutrikimams, ekrane rodomas pranešimas ir su pertrūkiais girdimi garso signalai.
ĮSPĖJIMAS
Prieš atlikdami patikros darbus, išjunkite prietaisą.
Veikimo sutrikimas
Galima priežastis
Į indaplovę nepatenka vanduo.
Užsikimšęs arba kalkių nuosėdomis užkimštas vandens čiaupas.
Išvalykite vandens čiaupą.
Per mažas vandens slėgis.
Susisiekite su vietos vandentiekio įmone.
Užsuktas vandens čiaupas.
Atsukite vandens čiaupą.
Užsikimšęs vandens įvado žarnoje esantis filtras.
Nuvalykite filtrą.
Netinkamai prijungta įvadinė
vandens žarna.
Įsitikinkite, kad sujungimas atliktas tinkamai.
Pažeista vandens įleidimo žarna.
Patikrinkite, ar nepažeista vandens įleidimo žarna.
Užsikimšęs praustuvo sifonas.
Išvalykite praustuvo sifoną.
Netinkamai prijungta vandens
išleidimo žarna.
Įsitikinkite, kad sujungimas atliktas tinkamai.
Pažeista vandens išleidimo
žarna.
Patikrinkite, ar nepažeista vandens išleidimo žarna.
Iš prietaiso vanduo neišleidžiamas.
Veikia apsaugos nuo vandens
nutekėjimo įtaisas.
Plovimo programa nepradeda
veikti.
Galimas sprendimas
Užsukite vandens čiaupą ir
kreipkitės į techninės priežiūros
centrą.
Neuždarytos prietaiso durelės.
Ekrane rodomas pranešimas.
Uždarykite prietaiso dureles.
Nepaspaudėte jutiklinio paleisties mygtuko.
Spauskite jutiklinį paleisties
mygtuką.
Maitinimo laido kištukas
neįjungtas į tinklo lizdą.
Prijunkite maitinimo laido kištuką.
Perdegė namo elektros skydinės saugiklis.
Pakeiskite saugiklį.
Nustatytas atidėtas paleidimas.
Atšaukite atidėtą paleidimą.
70
Ką daryti, jeigu...
Veikimo sutrikimas
Galima priežastis
Galimas sprendimas
Pasibaigus atgalinės atskaitos
laiko skaičiavimui, plovimo programa paleidžiama automatiškai.
Patikrinę, įjunkite prietaisą. Programa tęsiasi nuo pertraukimo momento.
Jeigu sutrikimas kartojasi, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
Jeigu ekrane rodomi kiti veikimo sutrikimų pranešimai, kreipkitės į techninio aptarnavimo
centrą.
Informacija, kurią būtina pateikti techninio aptarnavimo centrui, nurodyta techninių duomenų
plokštelėje.
Užsirašykite šiuos duomenis.
– Modelis (MOD.) ........................................................
– Gaminio numeris (PNC) ..........................................
– Serijos numeris (S.N.) ..............................................
Nepatenkinami plovimo ir džiovinimo rezultatai
Gedimas
Nešvarūs indai.
Galima priežastis
Galimas sprendimas
Esamam indų kiekiui ir indų ne- Įsitikinkite, kad pasirinkote tinšvarumui pasirinkta netinkama kamą plovimo programą esaplovimo programa.
mam indų kiekiui ir sutepimui.
Indus į krepšius sudėjote netinkamai, todėl vanduo nepasiekė
visų paviršių.
Tinkamai sudėkite indus į krepšius.
Purkštuvo alkūnės negalėjo
laisvai suktis. Netinkama indų
padėtis krepšiuose.
Būtinai tinkamai sudėkite indus,
kad jie nekliudytų purkštuvų alkūnėms laisvai suktis.
Nešvarūs arba netinkamai įdėti
filtrai.
Įsitikinkite, kad filtrai yra švarūs
ir tinkamai sumontuoti bei įdėti.
Naudojama per mažai ploviklio
arba ploviklis visai nenaudojamas.
Patikrinkite, ar pripylėte tinkamą kiekį ploviklio.
Tuščia druskos talpykla.
Į druskos talpyklą pripilkite indaplovės druskos.
Netinkamas vandens minkštiklio lygio nustatymas.
Nustatyktie tinkamą vandens
minkštiklio lygį.
Negerai uždarytas druskos talpyklos dangtelis.
Patikrinkite, ar tinkamai uždarytas druskos talpyklos dangtelis.
Ant stiklinių ir indų matyti dryžiai, baltos dėmės arba melsvos apnašos.
Per didelis skalavimo priemonės kiekis.
Sumažinkite skalavimo priemonės kiekį.
Ant stiklinių ir indų lieka išdžiūvusio vandens lašų žymių.
Per mažas skalavimo priemonės kiekis.
Padidinkite skalavimo priemonės kiekį.
Ant indų lieka kalkių nuosėdų.
71
Techniniai duomenys
Gedimas
Galima priežastis
Taip gali atsitikti dėl ploviklio.
Galimas sprendimas
Naudokite kito gamintojo ploviklį.
Drėgni indai.
Nustatėte plovimo programą be Kad indai geriau išdžiūtų, indadžiovinimo fazės arba su trum- plovės dureles kelias minutes
pesne džiovinimo faze.
palikite praviras.
Drėgni ir neskaidrūs indai.
Tuščias skalavimo priemonės
dalytuvas.
Į skalavimo priemonių dalytuvą
pripilkite skalbiklio.
Įjungta funkcija „Multitab“ (ši
funkcija automatiškai išjungia
skalavimo priemonės dalytuvą).
Įjunkite skalavimo priemonės
dalytuvą.
Skalavimo priemonės dalytuvo įjungimas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Atidarykite parinkčių meniu.
Atidarykite parinktį Nustatymai .
Norėdami atidaryti papildomą meniu, paspauskite jutiklinį mygtuką OK.
Atidarykite parinktį Skalavimo priemonė ir įjunkite skalavimo priemonės dalytuvą.
Paspauskite jutiklinį mygtuką OK.
Norėdami uždaryti parinkčių meniu, paspauskite jutiklinį grįžties mygtuką.
TECHNINIAI DUOMENYS
Matmenys
Plotis
Aukštis
Gylis
Tiekiamo vandens slėgis
Minimalus
Maksimalus
Vandens tiekimas 1)
Šaltas arba karštas vanduo
Talpa
Indų rinkiniai
596 mm
818 - 898 mm
575 mm
0,5 baro (0,05 MPa)
8 barai (0,8 MPa)
maks. 60 °C
12
1) Prijunkite vandens įleidimo žarną prie vandens čiaupo, kurio sriegis yra 3/4 colio.
Elektros prijungimo duomenys pateikti techninių duomenų plokštelėje, esančioje ant prietaiso durelių vidinio krašto.
Jeigu karštas vanduo tiekiamas iš alternatyvių energijos šaltinių (pvz., saulės energijos, fotogalvaninių elementų ir vėjo jėgainių), norėdami sumažinti energijos sąnaudas, naudokite
karštą vandenį.
72
Aplinkosauga
APLINKOSAUGA
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui,
kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą, jūs
prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali
sukelti netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl išsamesnės informacijos apie šio produkto
išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą
arba parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
73
74
75
www.aeg.com/shop
117931110-A-162011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising