AEG | F88700IM0P | User manual | Aeg F88700IM0P Kasutusjuhend

Aeg F88700IM0P Kasutusjuhend
ET
LV
LT
Kasutusjuhend
Nõudepesumasin
Lietošanas instrukcija
Trauku mazgājamā mašīna
Naudojimo instrukcija
Indaplovė
2
22
42
FAVORIT 88700 IM0P
2
www.aeg.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 3
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4
3. SEADME KIRJELDUS........................................................................................6
4. JUHTPANEEL.................................................................................................... 7
5. PROGRAMMID...................................................................................................8
6. SEADED........................................................................................................... 10
7. VALIKUD.......................................................................................................... 12
8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST....................................................................... 13
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 14
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID............................................................................16
11. PUHASTUS JA HOOLDUS............................................................................ 17
12. VEAOTSING...................................................................................................19
13. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 20
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil
aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures
ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid
tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teave teeninduse kohta:
www.aeg.com
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registeraeg.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed. Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo.
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
3
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei
vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu
tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles,
et saaksite seda ka edaspidi kasutada.
1.1 Üldine ohutus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades,
näiteks:
– talumajapidamistes, personalile mõeldud köökides
kauplustes, kontorites ja mujal;
– hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
Kasutatava vee surve (minimaalne ja maksimaalne)
peab jääma vahemikku 0.5 (0.05) / 8 (0.8) baari (Mpa)
Järgige kohalikku maksimaalset15 taset.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
Pange noad ja teravate otsadega söögiriistad
söögiriistade korvi otsaga allapoole või
horisontaalasendisse.
Ärge jätke seadme ust lahti; vastasel korral võib keegi
selle otsa komistada.
Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage
toitepistik pistikupesast lahti.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või
aurupihustit.
Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid (kui need on
olemas) ei tohi vaipkattega tõkestada.
Seade tuleb veevarustusega ühendada kaasasolevate
uute voolikukomplektide abil. Vanu voolikukomplekte
kasutada ei tohi.
4
www.aeg.com
1.2 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased
lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega
inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul,
kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid
juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning
nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadme uksest
eemal, kui see on avatud.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Ärge paigaldage seadet ruumi, mille
temperatuur on alla 0 °C.
Järgige seadmega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid.
Veenduge, et seade on paigaldatud
kindlate konstruktsioonide alla ja
kõrvale.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Kui seadme
toitekaabel tuleb välja vahetada, siis
pöörduge meie hoolduskeskusse.
•
•
•
•
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
See seade vastab EÜ direktiividele.
Ainult UK-s ja Iirimaal. Seadmel on
13-ampriline voolupistik. Kui peate
toitepistikus kaitset vahetama,
kasutage järgmist kaitset: 13 amp
ASTA (BS 1362).
2.3 Veeühendus
•
•
•
•
Veenduge, et te veevoolikuid ei
vigastaks.
Enne seadme ühendamist uute torude
või pikalt kasutamata torudega laske
neist vett läbi voolata, kuni vesi jääb
puhtaks.
Seadme esmakordsel kasutamisel
veenduge, et kusagil ei oleks lekkeid.
Vee sisselaskevoolikul on kaitseklapp
ja kattega sisemine toitejuhe.
EESTI
•
5
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
2.5 Sisevalgusti
HOIATUS!
Vigastusoht!
•
•
HOIATUS!
Ohtlik pinge.
Kui vee sisselaskevoolik on
kahjustada saanud, eemaldage pistik
koheselt seinakontaktist. Vee
sisselaskevooliku asendamiseks
võtke ühendust hoolduskeskusega.
•
•
2.6 Jäätmekäitlus
2.4 Kasutamine
•
•
•
•
•
Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
Nõudepesumasina pesuained on
ohtlikud. Järgige pesuainepakendil
olevaid kasutusjuhiseid.
Ärge jooge ega kasutage seadmes
olnud vett.
Ärge eemaldage nõusid seadmest
enne, kui programm on lõppenud.
Nõudele võib olla jäänud pesuainet.
Kui avate ukse pesuprogrammi
töötamise ajal, võib ukse vahelt välja
paiskuda kuuma auru.
Sellel seadmel on sisevalgusti, mis
süttib, kui uks avatakse ja kustub, kui
uks suletakse.
Selle seadme lamp ei sobi eluruumide
valgustamiseks.
Lambi vahetamiseks võtke ühendust
teeninduskeskusega.
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage seadme ukse fiksaator, et
vältida laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
6
www.aeg.com
3. SEADME KIRJELDUS
1
2
3
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
Pealmine pihustikonsool
Ülemine pihustikonsool
Alumine pihustikonsool
Filtrid
Andmesilt
Soolamahuti
Ventilatsiooniava
9 8
7
8
9
10
11
12
6
5
4
Loputusvahendi jaotur
Pesuaine jaotur
Alumine korv
Ülemine korv
Söögiriistade sahtel
EESTI
4. JUHTPANEEL
1
2
8
1
2
3
4
5
3
4
6
7
Sisse/välja-nupp
Program-puutenupp
Programmide indikaatorid
Ekraan
Delay-puutenupp
5
6 Option-puutenupp
7 Indikaatorid
8 Start-puutenupp
4.1 Indikaatorid
Indikaator
Kirjeldus
Pesufaas. Süttib pesufaasi ajal.
Loputusfaas. Põleb loputusfaasi ajal.
Kuivatusfaas. Süttib kuivatusfaasi ajal.
Multitab-indikaator.
Soolaindikaator. Programmi töötamise ajal on see indikaator alati väljas.
Loputusvahendi indikaator. Programmi töötamise ajal on see indikaator
alati väljas.
AutoOpen-indikaator.
TimeSaver-indikaator.
Delay-indikaator.
7
8
www.aeg.com
Indikaator
Kirjeldus
ExtraHygiene-indikaator.
5. PROGRAMMID
Programm
1)
Määrdumisaste
Nõude tüüp
Programmi faasid
Valikud
•
Tavaline määrdu‐
mine
Lauanõud ja söö‐
giriistad
•
•
•
•
Eelpesu
Pesu 50 °C
Loputused
Kuivatamine
•
•
•
•
ExtraHygiene
TimeSaver
AutoOpen
Multitab
Kõik
Lauanõud, söö‐
giriistad, potid ja
pannid
•
•
•
•
ExtraHygiene
Multitab
•
•
Eelpesu
Pesu alates 45 °C
kuni 70 °C
Loputused
Kuivatamine
Tugev määrdu‐
mine
Lauanõud, söö‐
giriistad, potid ja
pannid
•
•
•
•
Eelpesu
Pesu 70 °C
Loputused
Kuivatamine
•
•
TimeSaver
Multitab
Tavaline või
kerge määrdu‐
mine
Õrnad lauanõud
ja klaas
•
•
•
Pesu 45 °C
Loputused
Kuivatamine
•
Multitab
Kerge määrdu‐
mine
Lauanõud ja söö‐
giriistad
•
•
Pesu 55 °C
Loputused
•
•
ExtraHygiene
Multitab
Värske määrdu‐
mine
Lauanõud ja söö‐
giriistad
•
•
Pesu 60 °C
Loputused
•
•
ExtraHygiene
Multitab
Kõik
•
Eelpesu
•
2)
•
•
•
3)
•
•
•
•
•
4)
•
•
5)
•
EESTI
Programm
6)
Määrdumisaste
Nõude tüüp
Programmi faasid
Valikud
•
•
•
•
•
•
•
Tavaline määrdu‐
mine
Lauanõud ja söö‐
giriistad
Eelpesu
Pesu 50 °C
Loputused
Kuivatamine
9
Multitab
1) Selle programmiga kasutate te tavalise määrdumisastmega lauanõude ja söögiriistade pesemiseks
vett ja energiat kõige efektiivsemalt. (See on standardprogramm testimisasutustele.)
2) Seade tunneb ära korvides olevate esemete määrdumisastme ja koguse. Vee temperatuuri ja kogust,
energiatarvet ja programmi kestust reguleeritakse automaatselt.
3) Selle programmi puhul kasutatakse paremate hügieeniliste tulemuste saavutamiseks loputamisel kõr‐
get temperatuuri. Loputusfaasis püsib temperatuur 70 °C juures vähemalt 10 minutit.
4) See programm sobib äsja kasutatud nõude pesemiseks. Seda kasutades saate head pesutulemused
lühikese ajaga.
5) Selle programmiga saate nõusid kiiresti loputada, et takistada toidujääkide kuivamist nõude külge ja
hoida ära ebameeldiva lõhna tekkimist. Ärge kasutage selle programmi puhul pesuainet.
6) See on kõige vaiksem pesuprogramm. Pump töötab väga aeglaselt, et vähendada mürataset. Mada‐
last kiirusest tingituna kestab programm kaua.
5.1 Tarbimisväärtused
Programm 1)
Veepehmendaja
(l)
Energia
(kWh)
Kestus
(min)
11
0.857
225
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
9.5 - 10.5
1.10 - 1.30
55 - 65
10
0.9
30
4
0.1
14
9 - 10
1.0 - 1.2
219 - 229
1) Veesurve ja -temperatuur, elektripinge kõikumine, erinevad valikud ja nõude kogus võivad tarbimis‐
väärtusi mõjutada.
5.2 Teave testimisasutustele
Kogu vajaliku teabe saamiseks testimise
kohta saatke meilisõnum aadressile:
info.test@dishwasher-production.com
Pange kirja tootenumber (PNC), mis
asub andmeplaadil.
10
www.aeg.com
6. SEADED
6.1 Programmi valiku režiim
ja kasutajarežiim
Kui seade on programmi valimise
režiimis, saab valida sobiva programmi ja
sisestada kasutajarežiimi.
Kasutajarežiimis saab muuta järgmisi
seadeid:
• Veepehmendaja taset vastavalt vee
karedusele.
• Loputusvahendi jaoturi väljalülitamist,
kui soovite kasutada funktsiooni
Multitab ilma loputusvahendita.
• Loputusvahendi taset vastavalt
vajalikule kogusele.
Need seaded salvestatakse seniks,
kuni te neid uuesti muudate.
Programmi valimise režiimi
valimine
Seade on programmi valimise režiimis
siis, kui programmi indikaator
põleb ja ekraanil kuvatakse programmi
kestus.
Kui te seadme sisse lülitate, on see
tavaliselt programmi valimise režiimis.
Kui see nii aga pole, saate programmi
valimise režiimi sisse lülitada järgmiselt:
Vajutage ja hoidke samaaegselt Delay ja
Option, kuni seade jõuab programmi
valimise režiimi.
6.2 Veepehmendaja
Veepehmendaja eemaldab vees olevad
mineraalid, mis halvendavad nii
pesutulemust kui ka seadet ennast.
Mida kõrgem on mineraalide tase, seda
karedam on vesi. Vee karedust
mõõdetakse vastavate skaaladega.
Veepehmendajat tuleks reguleerida
vastavalt teie piirkonna vee karedusele.
Teavet oma piirkonna vee kareduse
kohta saate kohalikult vee-ettevõttelt.
Heade pesutulemuste saamiseks tuleb
kindlasti valida õige veepehmendaja
tase.
Vee karedus
Saksa kraadid
(°dH)
Prantsuse
kraadid (°fH)
mmol/l
Clarke'i
kraadid
Veepehmendaja
tase
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Tehaseseade.
2) Selle taseme puhul ärge soola kasutage.
EESTI
Veepehmendi taseme
valimine
•
Seade peab olema programmi valimise
režiimis.
1. Kasutajarežiimi sisestamiseks
vajutage ja hoidke korraga Delay ja
,
Option, kuni indikaatorid
ja
hakkavad
vilkuma ja ekraan läheb pimedaks.
2. Vajutage Program.
ja
•
Indikaatorid
kustuvad.
•
•
Indikaator
jätkab vilkumist.
Ekraanil kuvatakse olemasolev
seade: nt
= tase 5.
3. Seade muutmiseks vajutage
korduvalt Program-nuppu.
4. Seade kinnitamiseks vajutage sisse/
välja-nuppu.
6.3 Loputusvahendi jaotur
Loputusvahend võimaldab nõusid
kuivatada ilma triipude ja plekkideta.
Loputusvahendit eraldatakse
automaatselt kuuma loputusfaasi ajal.
Eraldatava loputusvahendi kogust saate
valida vahemikus tase 1
(miinimumkogus) kuni tase 6
(maksimumkogus). Taseme 0 puhul
lülitatakse loputusvahendi jaotur välja ja
loputusvahendit ei eraldata.
Tehaseseade: tase 4.
11
Ekraanil kuvatakse olemasolev
seade: nt
= tase 4.
– Loputusvahendi tasemed on
alates 0A kuni 6A.
– Tase 0 = loputusvahendit ei
kasutata.
3. Seade muutmiseks vajutage
korduvalt Delay-nuppu.
4. Seade kinnitamiseks vajutage sisse/
välja-nuppu.
6.4 Loputusvahendi ja
multitablettide kasutamine
Loputusvahendi jaoturi tehaseseade on
aktiveeritud olek. See tähendab, et
loputusvahendi jaotur eraldab alati
loputusvahendit.
Loputusvahendi jaoturit saab ka välja
lülitada – sellisel juhul loputusvahendit ei
eraldata, välja arvatud juhul, kui valik
Multitab on aktiveeritud.
Kui loputusvahendi jaotur on välja
lülitatud ja valik Multitab pole valitud,
eraldab jaotur loputusvahendit.
Valiku Multitab kasutamine koos
väljalülitatud loputusvahendi jaoturiga ei
pruugi tagada rahuldavaid
kuivatustulemusi.
Kui loputusvahendi jaotur on välja
lülitatud, on loputusvahendi indikaator
alati väljas, kui valik Multitab on
aktiveeritud.
Loputusvahendi jaoturi
väljalülitamine
Loputusvahendi taseme
valimine
Seade peab olema programmi valimise
režiimis.
Seade peab olema programmi valimise
režiimis.
1. Kasutajarežiimi sisestamiseks
vajutage ja hoidke korraga Delay ja
1. Kasutajarežiimi sisestamiseks
vajutage ja hoidke korraga Delay ja
Option, kuni indikaatorid
,
ja
hakkavad
vilkuma ja ekraan läheb pimedaks.
2. Vajutage Delay.
•
Indikaatorid
kustuvad.
•
Indikaator
ja
jätkab vilkumist.
Option, kuni indikaatorid
,
ja
hakkavad
vilkuma ja ekraan läheb tühjaks.
2. Vajutage Start.
ja
•
Indikaatorid
kustuvad.
•
Indikaator
jätkab
vilkumist.
Ekraanil kuvatakse olemasolev
•
seade:
= loputusvahendi
12
www.aeg.com
jaotur on sisse lülitatud
(tehaseseade).
3. Seade muutmiseks vajutage Start.
= loputusvahendi jaotur on välja
lülitatud.
4. Seade kinnitamiseks vajutage sisse/
välja-nuppu.
7. VALIKUD
Sobivad valikud tuleb sisse
lülitada iga kord, kui te
programmi käivitate.
Programmi töösoleku ajal
valikuid sisse ega välja
lülitada ei saa.
Kõik valikud omavahel ei
sobi. Kui olete sisse lülitanud
omavahel sobimatud
valikud, lülitab seade
automaatselt neist ühe või
rohkem välja. Põlema jäävad
ainult sisselülitatud valikute
indikaatorid.
7.1 Multitab
Aktiveerige see valik, kui kasutate soola,
loputusvahendit ja pesuainet sisaldavaid
multitablette. Need võivad sisaldada ka
muid puhastus- või loputusaineid.
See valik peatab soola eraldamise.
Soolaindikaator ei sütti.
See valik lülitab välja ka loputusvahendi
eraldamise, kuid ainult siis, kui
loputusvahendi jaotur on välja lülitatud
(loputusvahendi indikaator ei põle). Kui
loputusvahendi jaotur on aktiveeritud,
eraldatakse loputusvahendit ka siis, kui
valik Multitab on sisse lülitatud.
Seda valikut kasutades pikeneb
programmi kestus, et multitablettide
kasutamisel pesu- ja kuivatustulemusi
tõhustada.
Multitab ei ole püsiv valik ja seetõttu
tuleb see iga tsükli jaoks eraldi sisse
lülitada.
Multitab sisselülitamine
Vajutage Option, kuni süttib
indikaator.
-
7.2 TimeSaver
See valik tõstab veesurvet ja temperatuuri. Pesu- ja kuivatusfaasid on
lühemad.
Programmi kogukestus väheneb
ligikaudu 50%.
Pesutulemus on sama mis tavalise
programmi kestuse puhulgi.
Kuivatustulemused võivad olla
kehvemad.
TimeSaver sisselülitamine
Vajutage Option, kuni süttib
indikaator.
Kui valik programmiga ei sobi, ei sütti ka
vastav indikaator (või vilgub kiiresti paar
sekundit ja kustub siis).
Ekraan näitab programmi uuendatud
kestust.
7.3 ExtraHygiene
Selle funktsiooniga saavutate paremad
hügieenilised tulemused. Loputusfaasis
püsib temperatuur 70 °C juures vähemalt
10 minutit.
ExtraHygiene sisselülitamine
Vajutage Option, kuni süttib
indikaator.
Kui valik programmiga ei sobi, ei sütti ka
vastav indikaator (või vilgub kiiresti paar
sekundit ja kustub siis).
Ekraan näitab programmi uuendatud
kestust.
7.4 AutoOpen
See valik annab head
kuivatamistulemused väiksema
energiatarbimisega.
EESTI
13
ETTEVAATUST!
Ärge üritage seadme ust
sulgeda, kui seade hoiab ust
poolavatuna. See võib
seadet kahjustada.
See valik aktiveeritakse automaatselt, kui
te valite programmi
. Indikaator
süttib.
Seda valikut ei saa valida koos teiste
programmidega.
•
•
Kui kuivatustsükkel töötab, avab
seade ukse ja hoiab selle
poolavatuna.
Programmi lõpus tõmmatakse seade
ja seadme uks sisse. Seade on
automaatselt välja lülitatud.
Kui te soovite funktsiooniAutoOpen välja
lülitada, siis vajutage Option, kuni vastav
indikaator kustub. Selles režiimis
programmi energiatarve suureneb.
8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
1. Kontrollige, kas veepehmendaja
on reguleeritud vastavalt teie
piirkonna vee karedusele. Kui
mitte, reguleerige veepehmendaja
taset.
2. Täitke soolamahuti.
3. Täitke loputusvahendi jaotur.
4. Keerake veekraan lahti.
5. Käivitage programm, et eemaldada
kõik seadmes leiduda võivad
tootmisjäägid. Ärge kasutage
pesuainet ega pange midagi
korvidesse.
Programmi käivitamisel kulub seadmel
veepehmendajas sisalduva vaigu
aktiveerimiseks kuni 5 minutit. Võib jääda
mulje, et seade ei tööta. Pesutsükkel
käivitub alles pärast selle toimingu
lõppemist. Toimingut korratakse
perioodiliselt.
8.1 Soolamahuti
Soolamahuti täitmine
1. Keerake soolamahuti korki
vastupäeva ja võtke see välja.
2. Valage soolamahutisse 1 liiter vett
(ainult esimesel korral).
3. Täitke soolamahuti
nõudepesumasina soolaga.
4. Eemaldage sool soolamahuti avause
ümbert.
ETTEVAATUST!
Kasutage ainult
nõudepesumasinate jaoks
mõeldud soola.
Soola kasutatakse veepehmendaja vaigu
aktiveerimiseks ja igapäevases
kasutuses heade pesutulemuste
tagamiseks.
5. Soolamahuti sulgemiseks keerake
soolamahuti korki päripäeva.
14
www.aeg.com
Vesi ja sool võivad
soolamahutist täitmise ajal
välja tulla. Korrosioonioht!
Selle vältimiseks käivitage
pärast soolamahuti täitmist
programm.
8.2 Loputusvahendi jaoturi
täitmine
A
B
ETTEVAATUST!
Kasutage vaid
nõudepesumasina jaoks
mõeldud loputusvahendit.
1. Avage kaas (C).
2. Täitke jaotur (B), kuni loputusvahend
jõuab tasemeni ''MAX''.
3. Eemaldage mahaläinud
loputusvahend imava lapiga, et ei
tekiks liiga palju vahtu.
4. Sulgege kaas. Veenduge, et kaas
lukustub asendisse.
Loputusvahendi jaoturit tuleb
täita siis, kui indikaator (A)
muutub läbipaistvaks.
C
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
1. Keerake veekraan lahti.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
Veenduge, et seade on programmi
valimise režiimis.
• Kui soolaindikaator põleb, täitke
soolamahuti.
• Kui loputusvahendi indikaator
põleb, täitke loputusvahendi
jaotur.
3. Pange nõud korvidesse.
4. Lisage pesuaine. Multitablettide
kasutamisel aktiveerige valik
Multitab.
5. Määrake ja käivitage nõude tüübile ja
määrdumisastmele vastav
programm.
9.1 Pesuaine kasutamine
A
B
C
EESTI
ETTEVAATUST!
Kasutage ainult
nõudepesumasinate jaoks
mõeldud pesuainet.
1. Vajutage avamisnuppu (A), et avada
kaas (C).
2. Pange pesuaine (pulber või tabletid)
lahtrisse (B).
3. Kui pesuprogramm sisaldab ka
eelpesu, pange väike kogus
pesuainet seadme ukse sisemisele
küljele.
4. Sulgege kaas. Veenduge, et kaas
lukustub asendisse.
9.2 Programmi valimine ja
käivitamine
Funktsioon Auto Off
See funktsioon võimaldab vähendada
energiatarbimist, lülitades mittetöötava
seadme automaatselt välja.
Funktsioon käivitub:
• 5 minutit pärast pesuprogrammi
lõppu.
• Kui 5 minuti jooksul ei ole programm
käivitunud.
Programmi käivitamine
1. Sulgege seadme uks.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada. Veenduge, et seade on
programmivaliku režiimis.
3. Vajutage korduvalt nuppu Program,
kuni sobiva programmi indikaator
süttib.
Ekraanil kuvatakse programmi kestus.
4. Valige saadaolevad funktsioonid.
5. Vajutage Start, et programm
käivitada.
• Süttib käimasoleva faasi
indikaator.
• Programmi kestuse näit hakkab
vähenema 1-minutiliste
sammudega.
15
Programmi käivitamine
viitkäivitusega
1. Valige programm.
2. Vajutage järjest Delay-nuppu, kuni
ekraanil kuvatakse soovitud
viitkäivituse aeg (1 kuni 24 tundi).
3. Vajutage Start, et käivitada
pöördloendus.
• Viitkäivituse indikaator süttib,
kinnitades pöördloenduse algust.
• Pöördloenduse ajanäit hakkab
vähenema 1-tunniste
sammudena. Viimase tunni
jooksul toimub pöördloendus ühe
minuti kaupa.
Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm ja pesufaasi indikaator süttib.
Viitkäivituse indikaator kustub.
Ukse avamine seadme töö
ajal
Kui avate ukse programmi töösoleku ajal,
peatub seadme töö. Kui panete ukse
uuesti kinni, jätkub seadme töö kohast,
kus see katkes.
Viitkäivituse tühistamine
pöördloenduse ajal
Viitkäivituse tühistamisel tuleb programm
ja valikud uuesti valida.
1. Avage seadme uks.
2. Vajutage seadme väljalülitamiseks
sisse/välja-nuppu.
3. Hoidke seade umbes 30 sekundit
väljalülitatuna.
4. Vajutage uuesti sisse/välja-nuppu, et
seade käivitada.
5. Vajutage korraga Delay ja Option,
kuni seade jõuab programmi valimise
režiimi.
16
www.aeg.com
Programmi tühistamine
Programmi lõpp
1. Avage seadme uks.
2. Vajutage seadme väljalülitamiseks
sisse/välja-nuppu.
3. Hoidke seade umbes 30 sekundit
väljalülitatuna.
4. Vajutage uuesti sisse/välja-nuppu, et
seade käivitada.
5. Vajutage ja hoidke samaaegselt
Delay ja Option, kuni seade jõuab
programmi valimise režiimi.
Enne uue programmi käivitamist
veenduge, et pesuaine jaoturis on
pesuainet.
Kui programm on lõppenud, kuvatakse
ekraanil 0:00.
Kõik nupud on passiivsed (välja arvatud
sisse/välja-nupp).
1. Vajutage sisse/välja-nuppu või
oodake, kuni funktsioon Auto Off
seadme automaatselt välja lülitab.
Kui avate ukse enne funktsiooni Auto
Off sisselülitamist, lülitub seade
automaatselt välja.
2. Sulgege veekraan.
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
10.1 Üldteave
Järgmisi näpunäiteid järgides saavutate
igapäevasel kasutamisel parimad pesuja kuivatustulemused ning aitate säästa
keskkonda.
•
•
•
•
•
•
Enne masinasse panekut eemaldage
nõudelt suurem mustus.
Ärge loputage nõusid eelnevalt
käsitsi. Vajadusel kasutage
eelpesuprogrammi (kui see on
olemas) või valige mõni eelpesuga
programm.
Kasutage alati ära kogu korvide ruum.
Seadme täitmisel veenduge, et kõik
nõud oleks paigutatud selliselt, et
pihustikonsoolidest eralduv vesi
pääseks neile juurde ja saaks neid
pesta. Kontrollige, et nõud ei puutu
üksteise vastu ega ole üksteise peal.
Pesemisel võib kasutada eraldi
nõudepesumasina-pesuainet,
loputusvahendit ja -soola, või ka
multitablette (nt ''3in1'', ''4in1'', ''All in
1''). Järgige pakendil olevaid juhiseid.
Valige nõude tüübile ja
määrdumisastmele vastav programm.
Programmiga ECOkasutate te
tavalise määrdumisastmega
lauanõude ja söögiriistade
pesemiseks vett ja energiat kõige
efektiivsemalt.
10.2 Soola, loputusvahendi ja
pesuaine kasutamine
•
Kasutage ainult nõudepesumasina
jaoks mõeldud soola, loputusvahendit
•
•
•
•
ja pesuainet. Teised tooted võivad
seadet kahjustada.
Multitablette sobib kasutada
piirkondades, mille veekaredus on
kuni 21 °dH. Piirkondades, kus see
tase on kõrgem, tuleks
multitablettidele lisaks kasutada ka
loputusvahendit ja soola.
Piirkondades, kus vesi on kare või
väga kare, on parima pesu- ja
kuivatustulemuse saamiseks
soovitatav kasutada eraldi nii
pesuainet (lisaomadusteta pulbrit,
geeli või tablette), loputusvahendit kui
ka soola.
Multitablettide kasutamisel võite
valida funktsiooni Multitab (kui see on
olemas). Kui kasutate multitablette,
parandab see valik pesu- ja
kuivatustulemusi.
Lühikeste programmidega ei jõua
pesuainetabletid täielikult lahustuda.
Et nõudele ei jääks pesuainejääke,
soovitatakse pesuainetablette
kasutada ainult pikkade
programmidega.
Ärge kasutage pesuainet rohkem, kui
ette nähtud. Vt pesuaine pakendil
olevaid juhiseid.
EESTI
10.3 Kuidas lõpetada
multitablettide kasutamine
Enne pesuaine, soola ja loputusvahendi
eraldi kasutamist tehke järgmist.
1. Valige kõrgeim veepehmendaja tase.
2. Veenduge, et soolamahuti ja
loputusvahendi jaotur on täis.
3. Käivitage lühim loputusfaasiga
programm. Ärge kasutage pesuainet
ega pange midagi korvidesse.
4. Kui pesuprogramm on lõppenud,
kohandage veepehmendaja vastavalt
oma piirkonna vee karedusele.
5. Reguleerige eraldatava
loputusvahendi kogust.
10.4 Korvide täitmine
•
•
•
•
•
•
•
•
Kasutage seadet ainult
nõudepesumasinakindlate nõude
pesemiseks.
Ärge pange seadmesse puust,
sarvest, alumiiniumist, tinast ega
vasest esemeid.
Ärge pange seadmesse vett imavaid
esemeid (käsnu või lappe).
Eemaldage nõudelt toidujäägid.
Enne pesemist leotage kõrbenud
kohad nõude küljest lahti.
Asetage õõnsad esemed (tassid,
klaasid ja pannid) masinasse
avausega allapoole.
Veenduge, et söögiriistad ja lauanõud
üksteise küljes kinni ei oleks. Pange
lusikad teiste söögiriistade juurde.
Veenduge, et klaasid ei puutuks
omavahel kokku.
•
•
•
Pange väikesed esemed söögiriistade
korvi.
Pange kerged esemed ülemisse korvi.
Veenduge, et esemed liikuma ei
pääseks.
Enne programmi käivitamist
veenduge, et pihusti tiivik saab vabalt
liikuda.
10.5 Enne programmi
käivitamist
Veenduge järgmises:
•
•
•
•
•
•
•
Filtrid on puhtad ja õigesti
paigaldatud.
Soolamahuti kork on kindlalt kinni.
Pihustuskonsoolid ei ole ummistunud.
Nõudepesusool ja loputusvahend on
mahutites (juhul, kui te ei kasuta
multitablette).
Esemete paigutus korvides on õige.
Valitud programm sobib pestavate
esemete tüübi ja määrdumisastmega.
Kasutatav pesuainekogus on õige.
10.6 Korvide tühjendamine
1. Enne seadmest väljavõtmist laske
nõudel jahtuda. Tulised nõud
purunevad kergesti.
2. Võtke kõigepealt välja esemed
alumisest korvist, seejärel ülemisest.
Programmi lõpus võib
seadme külgedel ja uksel
olla veel vett.
11. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Enne hooldust lülitage seade
välja ja eemaldage toitepistik
pistikupesast.
Mustad filtrid ja ummistunud
pihustikonsoolid
halvendavad
pesemistulemusi. Kontrollige
nende seisukorda
regulaarselt; vajadusel
puhastage.
17
11.1 Filtrite puhastamine
Filtrisüsteem koosneb kolmest osast.
18
www.aeg.com
C
B
A
1. Pöörake filtrit (B) vastupäeva ja võtke
välja.
2. Eemaldage filter (C) filtrist (B).
3. Eemaldage lame filter (A).
5. Veenduge, ega settevanni äärte
ümber pole kogunenud toidujäätmeid
või mustust.
6. Asetage lame filter tagasi (A).
Veenduge, et see paikneb õigesti
kahe juhiku all.
7. Pange uuesti kokku filtrid (B) ja (C).
8. Pange tagasi filter (B) lameda filtri
sees (A). Keerake päripäeva, kuni
see kohale lukustub.
4. Peske filtrid puhtaks.
ETTEVAATUST!
Filtrite ebaõige asend võib
põhjustada kehva
pesutulemust ja kahjustada
seadet.
EESTI
11.2 Pihustikonsoolide
puhastamine
•
Ärge pihustikonsoole eemaldage. Kui
pihustikonsoolide avad on ummistunud,
eemaldage mustus peenikese
teravaotsalise esemega.
11.4 Sisemuse puhastamine
11.3 Välispinna puhastamine
•
•
•
•
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga.
Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid.
19
Ärge kasutage abrasiivseid tooteid,
küürimisšvamme ega lahusteid.
Puhastage seadet, sealhulgas ukse
kummist tihendit, pehme niisutatud
lapiga.
Kui kasutate tihti lühikesi programme,
võib sellega kaasneda rasvajääkide ja
katlakivi kogunemine seadmesse.
Selle ärahoidmiseks on soovitatav
vähemalt kaks korda kuus kasutada
ka pikki programme.
12. VEAOTSING
Seade ei käivitu või seiskub töö käigus.
Enne hoolduskeskuse poole pöördumist
proovige probleem alltoodud tabeli abil
ise lahendada.
Mõne probleemi puhul kuvatakse
ekraanil veakoodid.
Probleem ja veakood
Võimalik lahendus
Seade ei käivitu.
•
•
Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud.
Veenduge, et kaitsmekapis ei ole kaitse läbi läinud.
Programm ei käivitu.
•
•
•
Veenduge, et seadme uks on suletud.
Vajutage Start.
Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oo‐
dake pöördloenduse lõppemiseni.
Seade on alustanud veepehmendajas oleva vaigu akti‐
veerimist. Selle toimingu kestus on umbes 5 minutit.
•
Seade ei täitu veega.
Ekraanil kuvatakse
.
•
•
•
•
•
Seade ei tühjene veest.
Ekraanil kuvatakse
.
Üleujutuse-vastane seade
töötab.
Ekraanil kuvatakse
Veenduge, et veekraan on lahti.
Veenduge, et veevarustuse surve ei ole liiga väike. Selle
teabe saamiseks pöörduge kohaliku vee-ettevõtte poole.
Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud.
Veenduge, et sisselaskevooliku filter ei ole ummistunud.
Veenduge, et sisselaskevoolik ei oleks muljutud ega
väänatud.
•
•
Veenduge, et valamu äravool ei ole ummistunud.
Veenduge, et tühjendusvoolik ei ole muljutud ega vää‐
natud.
•
Sulgege veekraan ja pöörduge hoolduskeskusse.
.
Kui olete seadme üle vaadanud, lülitage
see välja ja siis uuesti sisse. Kui rike
ilmneb uuesti, pöörduge
hoolduskeskusse.
Tabelis mitte leiduvate veakoodide puhul
võtke ühendust hoolduskeskusega.
20
www.aeg.com
12.1 Pesu- ja kuivatustulemused ei ole rahuldavad
Probleem
Võimalik lahendus
Valged jooned ja plekid või si‐
nakas kiht klaasidel ja nõudel.
•
Plekid ja kuivanud veetilkade
jäljed nõudel ja klaasidel.
•
Nõud on märjad.
•
•
•
•
•
•
Eraldatava loputusvahendi kogus on liiga suur. Pange
loputusvahendi jaotur madalamasse asendisse.
Pesuaine kogus on liiga suur
Eraldatava loputusvahendi kogus on liiga väike. Valige
loputusvahendi jaoturi jaoks kõrgem tase.
Põhjuseks võib olla loputusvahendi kvaliteet.
Programmil puudub kuivatusfaas või kasutatakse ma‐
dala temperatuuriga kuivatust.
Loputusvahendi jaotur on tühi.
Põhjuseks võib olla loputusvahendi kvaliteet.
Põhjuseks võib olla pesuaine multitablettide kvaliteet.
Proovige mõnda teist marki või aktiveerige loputusva‐
hendi jaotur ja kasutage loputusvahendit koos multita‐
blettidega.
Muude võimalike põhjuste
kohta vt "Vihjeid ja
näpunäiteid".
13. TEHNILISED ANDMED
Mõõdud
Laius / kõrgus / sügavus (mm)
596 / 818 - 898 / 575
Elektriühendus 1)
Pinge (V)
220 - 240
Sagedus (Hz)
50
bar (minimaalne ja maksimaalne)
0.5 - 8
MPa (minimaalne ja maksi‐
maalne)
0.05 - 0.8
Veevarustus
Külm või kuum vesi 2)
maks. 60 °C
Jõudlus
Kohalikud seaded
15
Voolutarve
Ooterežiim (W)
0.99
Voolutarve
Väljas-režiim (W)
0.10
Veesurve
1) Muud andmed leiate andmeplaadilt.
2) Kui kuum vesi tuleb alternatiivsest energiaallikast (nt päikesepaneelid, tuuleenergia), kasutage ener‐
giakulu vähendamiseks neid kuumaveeallikaid.
14. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
EESTI
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
21
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
22
www.aeg.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA..............................................................................23
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI................................................................................24
3. IERĪCES APRAKSTS....................................................................................... 26
4. VADĪBAS PANELIS.......................................................................................... 27
5. PROGRAMMAS............................................................................................... 28
6. IESTATĪTIE PARAMETRI.................................................................................30
7. FUNKCIJAS......................................................................................................32
8. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES.......................................................... 33
9. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 34
10. PADOMI UN IETEIKUMI................................................................................ 36
11. APKOPE UN TĪRĪŠANA................................................................................. 38
12. PROBLĒMRISINĀŠANA................................................................................ 39
13. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA............................................................................ 41
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu
novēršanu un apkopi:
www.aeg.com
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par vides aizsardzību
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
1.
23
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana
vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces
tuvumā turpmākām uzziņām.
1.1 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un
līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos,
birojos un citās darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās
viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Ūdens darba spiedienam (minimālajam un
maksimālajam) ir jābūt starp 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bāriem
(Mpa)
Ievērojiet maksimālo 15 vietu iestatījumu skaitu.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
Nažus un citus galda piederumus ar asiem galiem
galda piederumu grozā ievietojiet ar asajiem galiem uz
leju vai horizontālā stāvoklī.
Lai novērstu paklupšanu, neatstājiet atvērtas ierīces
durvis bez uzraudzības.
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no
elektrotīkla.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet
ūdeni.
Ventilācijas atveres pamatnē (ja tādas ir) nedrīkst
aizsegt ar paklāju.
Ierīci pievieno ūdens padevei ar pievienotajiem
jaunajiem šļūteņu komplektiem. Jau lietotu cauruļu
komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.
24
www.aeg.com
1.2 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir apmācīti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Glabājiet visus mazgāšanas līdzekļus bērniem
nepieejamās vietās.
Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces
durvju tuvumā, ja tās ir atvērtas.
Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni
bez uzraudzības.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā,
kur temperatūra ir zemāka par 0 °C.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīta zem
un pie drošām ietaisēm.
•
•
•
2.2 Elektriskais savienojums
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
Ierīce jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka informācija uz
tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
elektrosistēmas parametriem. Ja
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu,
drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
Tikai Lielbritānijai un Īrijai. Ierīcei ir 13
ampēru kontaktspraudnis. Ja
nepieciešams nomainīt drošinātāju
kontaktspraudnī, izmantojiet šādu
drošinātāju: 13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Elektrības padeves
pieslēgšana
•
•
•
•
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
ūdens šļūtenes.
Pirms ierīces pieslēgšanas pie
jaunām caurulēm vai caurulēm, kas
ilgstoši nav lietotas, ļaujiet notecēt
ūdenim, līdz sāk plūst tīrs ūdens.
Pirmajā ierīces lietošanas reizē
pārliecinieties, vai nav sūču.
Ūdens ieplūdes šļūtene aprīkota ar
drošības vārstu un apšuvumu ar
iekšēju elektrības kabeli.
LATVIEŠU
•
•
•
BRĪDINĀJUMS!
Bīstams spriegums.
Ja ūdens ieplūdes šļūtene ir bojāta,
nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu
no elektrotīkla kontaktligzdas.
Sazinieties ar autorizētu servisa
centru, lai nomainītu ūdens ieplūdes
šļūteni.
2.4 Pielietojums
•
•
•
•
Nesēdiet un nekāpiet uz atvērtām
ierīces durvīm.
Trauku mazgājamās mašīnas
mazgāšanas līdzekļi ir bīstami.
Ievērojiet uz mazgāšanas līdzekļa
iesaiņojuma minētos drošības
norādījumus.
Nedzeriet un nespēlējieties ar ierīcē
esošo ūdeni.
Neizņemiet no ierīces traukus, kamēr
programma nav beigusies. Uz
25
traukiem var būt mazgāšanas
līdzeklis.
Programmas izpildes laikā, atverot
ierīces durvis, pa tām var izplūst
karsts tvaiks.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
2.5 Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās risks.
•
•
•
Ierīcei ir iekšējā apgaismojuma lampa,
kas ieslēdzas, atverot ierīces durvis,
un izslēdzas, tās aizverot.
Šajā ierīcē esošā lampa nav
paredzēta telpu apgaismojumam.
Lai nomainītu lampu, sazinieties ar
apkopes dienestu.
2.6 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet elektrisko kabeli un
izmetiet to.
Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu
bērnu vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
26
www.aeg.com
3. IERĪCES APRAKSTS
1
2
3
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
Virsmas izsmidzinātājs
Augšējais izsmidzinātājs
Apakšējais izsmidzinātājs
Filtri
Datu plāksnīte
Specializētās sāls tvertne
Gaisa atvere
9 8
7
8
9
10
11
12
6
5
4
Skalošanas līdzekļa dozators
Mazgāšanas līdzekļa dozators
Apakšējais grozs
Augšējais grozs
Galda piederumu atvilktne
LATVIEŠU
27
4. VADĪBAS PANELIS
1
2
8
1
2
3
4
5
Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
Program skārienpaliktnis
Programmu indikatori
Displejs
Delay skārienpaliktnis
3
4
7
5
6
6 Option skārienpaliktnis
7 Indikatori
8 Start skārienpaliktnis
4.1 Indikatori
Indikators
Apraksts
Mazgāšanas fāze. Iedegas mazgāšanas fāzes darbības laikā.
Skalošanas fāze. Iedegas skalošanas fāzes darbības laikā.
Žāvēšanas fāze. Iedegas žāvēšanas fāzes darbības laikā.
Multitab indikators.
Specializētās sāls indikators. Programmas darbības laikā tas vienmēr ir iz‐
slēgts.
Skalošanas līdzekļa indikators. Programmas darbības laikā tas vienmēr ir
izslēgts.
AutoOpen indikators.
TimeSaver indikators.
Delay indikators.
28
www.aeg.com
Indikators
Apraksts
ExtraHygiene indikators.
5. PROGRAMMAS
Programma
1)
2)
3)
Netīrības pakāpe
Ielādes veids
Programmas fāzes
Iespējas
•
•
Vidēji netīri
Ēdienu gatavoša‐
nas trauki un gal‐
da piederumi
•
•
•
•
Mērcēšana
Mazgāšana 50° C
Skalošanas
Žāvēšana
•
•
•
•
ExtraHygiene
TimeSaver
AutoOpen
Multitab
•
•
Visi
Ēdienu gatavoša‐
nas trauki, galda
piederumi, katli
un pannas
•
•
•
•
ExtraHygiene
Multitab
•
•
Mērcēšana
Mazgāšana no
45° C līdz 70° C
Skalošanas
Žāvēšana
•
•
Ļoti netīri
Ēdienu gatavoša‐
nas trauki, galda
piederumi, katli
un pannas
•
•
•
•
Mērcēšana
Mazgāšana 70° C
Skalošanas
Žāvēšana
•
•
TimeSaver
Multitab
•
Vidēji vai ne‐
daudz netīri
Trausli trauki un
stikla trauki
•
•
•
Mazgāšana 45° C
Skalošanas
Žāvēšana
•
Multitab
•
•
Nedaudz netīri
•
Ēdienu gatavoša‐ •
nas trauki un gal‐
da piederumi
Mazgāšana 55° C
Skalošanas
•
•
ExtraHygiene
Multitab
•
•
Nepiekaltuši netīr‐ •
umi
•
Ēdienu gatavoša‐
nas trauki un gal‐
da piederumi
Mazgāšana 60° C
Skalošanas
•
•
ExtraHygiene
Multitab
•
Visi
Mērcēšana
•
4)
5)
•
LATVIEŠU
Programma
6)
Netīrības pakāpe
Ielādes veids
Programmas fāzes
Iespējas
•
•
•
•
•
•
•
Vidēji netīri
Ēdienu gatavoša‐
nas trauki un gal‐
da piederumi
Mērcēšana
Mazgāšana 50° C
Skalošanas
Žāvēšana
29
Multitab
1) Mazgājot vidēji netīrus traukus un galda piederumus ar šo programmu, vislietderīgāk tiek patērēts
ūdens un enerģija. (Šī ir standarta programma pārbaudes institūcijām).
2) Ierīce nosaka netīrības pakāpi un grozos ievietoto priekšmetu daudzumu. Tā automātiski pielāgo
ūdens temperatūru un daudzumu, elektroenerģijas patēriņu un programmas ilgumu.
3) Šai programmai ir augstākas temperatūras skalošanas fāze, lai nodrošinātu labāku higiēnu. Skaloša‐
nas laikā vismaz 10 minūtes tiek uzturēta 70° C temperatūra.
4) Ar šo programmu var mazgāt traukus, kuri nav piekaltuši. Tas dod labus rezultātus īsā laikā.
5) Ar šo programmu var ātri noskalot traukus, lai novērstu ēdiena palieku pielipšanu pie traukiem un
smaku veidošanos ierīcē. Izvēloties šo programmu, neizmantojiet mazgāšanas līdzekli.
6) Šī ir pati klusākā programma. Sūknis darbojas ar ļoti mazu ātrumu, lai samazinātu trokšņa līmeni. Pro‐
gramma darbojas ilgi mazā ātruma dēļ.
5.1 Patēriņa lielumi
Programma 1)
Ūdens
(l)
Enerģija
(kWh)
Darbības laiks
(min.)
11
0.857
225
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
9.5 - 10.5
1.10 - 1.30
55 - 65
10
0.9
30
4
0.1
14
9 - 10
1.0 - 1.2
219 - 229
1) Lielumi var mainīties atkarībā no ūdens spiediena un temperatūras, strāvas padeves parametriem, iz‐
vēlētajām iespējām, kā arī no ievietotā trauku daudzuma.
5.2 Informācija pārbaudes
iestādēm
Lai saņemtu visu nepieciešamo
informāciju par pārbaužu efektivitāti,
sūtiet e-pastu uz:
info.test@dishwasher-production.com
Pierakstiet izstrādājuma numuru (PNC),
kas norādīts uz datu plāksnītes.
30
www.aeg.com
6. IESTATĪTIE PARAMETRI
6.1 Programmas izvēles
režīms un lietotāja režīms
Kad ierīce ir programmas izvēles režīmā,
ir iespējams iestatīt programmu un ieiet
lietotāja režīmā.
Lietotāja režīmā var mainīt šādus
iestatījumus:
• Ūdens mīkstinātāja līmeni atbilstoši
ūdens cietībai.
• Skalošanas līdzekļa dozatora
deaktivizēšanu, ja vēlaties izmantot
Multitab iespēju bez skalošanas
līdzekļa.
• Skalošanas līdzekļa līmeni atbilstoši
nepieciešamajai devai.
Vienlaicīgi nospiediet un turiet Delay un
Option, kamēr ierīce ieslēdzas
programmas izvēles režīmā.
6.2 Ūdens mīkstinātājs
Ūdens mīkstinātājs atdala ūdenī esošās
minerālvielas, kas nelabvēlīgi ietekmē
mazgāšanas rezultātus un ierīci.
Jo augstāks ir šo minerālvielu saturs
ūdenī, jo tas ir cietāks. Ūdens cietība tiek
mērīta skaitliskā izteiksmē.
Šie iestatījumi tiek saglabāti līdz
nākošajai to maiņai.
Kā iestatīt programmas
izvēles režīmu
Ierīce ir programmas izvēles režīmā, ja ir
programmas
izgaismots
indikators un displejā ir redzams
programmas ilgums.
Aktivizējot ierīci, tā parasti ir programmas
izvēles režīmā. Ja tā tomēr nenotiek,
programmas izvēles režīmu var iestatīt
šādi:
Ierīce ūdens mīkstināšanai jānoregulē
atbilstoši ūdens cietībai vietā, kur ierīce ir
uzstādīta. Jūsu vietējais ūdens apgādes
dienests varēs sniegt sīkāku informāciju
par jums piegādātā ūdens cietību. Svarīgi
iestatīt pareizu ūdens mīkstinātāja līmeni,
lai nodrošinātu labus mazgāšanas
rezultātus.
Ūdens cietība
Vācu mērlielu‐
mi (°dH)
Franču mērlie‐
lumi (°fH)
mmol/l
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Rūpnīcas iestatījumi.
2) Šajā līmenī nelietojiet sāli.
Klārka grādi Ūdens mīkstinātāja
līmenis
LATVIEŠU
Kā iestatīt ūdens mīkstinātāja
līmeni
Trauku mazgājamai mašīnai jābūt
programmas izvēles režīmā.
1. Lai ieietu lietotāja režīmā, vienlaicīgi
nospiediet un turiet Delay un Option,
līdz sāk mirgot
,
un
indikatori un displejs ir tukšs.
2. Nospiediet Program.
un
•
Indikatori
nodziest.
•
•
Indikators
turpina mirgot.
Displejs rāda pašreizējo
iestatījumu: piemēram,
= 5.
pakāpe.
3. Lai mainītu iestatījumu, atkārtoti
nospiediet taustiņu Program.
4. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai apstiprinātu iestatījumu.
6.3 Skalošanas līdzekļa
dozators
Lietojot skalošanas līdzekli, uz traukiem
neparādīsies traipi un svītras.
Skalošanas līdzeklis tiek automātiski
padots karstās skalošanas fāzes laikā.
Padoto skalošanas līdzekļa daudzumu
var mainīt no 1. līmeņa (minimāls
daudzums) līdz 6. līmenim (maksimāls
daudzums). 0 līmenī skalošanas līdzekļa
dozators tiek deaktivizēts un skalošanas
līdzeklis netiek padots.
Rūpnīcas iestatījumi: 4. līmenis.
iestatījumu: piemēram,
= 4.
pakāpe.
– Skalošanas līdzekļa līmeņi ir
no 0A līdz 6A.
– 0 līmenis = skalošanas
līdzeklis netiek padots.
3. Lai mainītu iestatījumu, atkārtoti
nospiediet taustiņu Delay.
4. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai apstiprinātu iestatījumu.
6.4 Skalošanas līdzekļa un
kombinēto mazgāšanas
līdzekļa tablešu izmantošana
Pēc rūpnīcas iestatījuma skalošanas
līdzekļa dozators ir aktivizēts. Tas
nozīmē, ka skalošanas līdzekļa dozators
vienmēr izdala skalošanas līdzekli.
Ir iespējams deaktivizēt skalošanas
līdzekļa dozatoru; šādā gadījumā
dozators neizdalīs skalošanas līdzekli
tikai, ja būs aktivizēta Multitab iespēja.
Ja dozators ir deaktivizēts, un jūs
neizvēlaties Multitab iespēju, dozators
izdalīs skalošanas līdzekli.
Multitab iespējas izmantošana, kad
skalošanas līdzekļa dozators ir
deaktivizēts, var nesniegt vēlamo
žāvēšanas rezultātu.
Kad skalošanas līdzekļa dozators ir
deaktivizēts, skalošanas līdzekļa
indikators nekad nedeg, kad ir aktivizēta
Multitab iespēja.
Ierīcei jābūt programmas izvēles režīmā.
Trauku mazgājamai mašīnai jābūt
programmas izvēles režīmā.
1. Lai ieietu lietotāja režīmā, vienlaicīgi
nospiediet un turiet Delay un Option,
1. Lai ieietu lietotāja režīmā, vienlaicīgi
nospiediet un turiet Delay un Option,
,
Displejs rāda pašreizējo
Kā deaktivizēt skalošanas
līdzekļa dozatoru
Kā aktivizēt skalošanas
līdzekļa līmeni
līdz sāk mirgot
•
31
un
indikatori un displejs ir tukšs.
2. Nospiediet Delay.
•
Indikatori
nodziest.
un
•
Indikators
turpina mirgot.
līdz sāk mirgot
,
un
indikatori un displejs ir tukšs.
2. Nospiediet Start.
•
Indikatori
nodziest.
•
Indikators
mirgot.
un
turpina
32
www.aeg.com
•
Displejs rāda pašreizējo
= skalošanas
iestatījumu:
līdzekļa dozators ir aktivizēts
(rūpnīcas iestatījums).
3. Nospiediet Start, lai mainītu
iestatījumu.
= skalošanas līdzekļa dozators ir
deaktivizēts.
4. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai apstiprinātu iestatījumu.
7. FUNKCIJAS
Vēlamās funkcijas jāaktivizē
katru reizi pirms
programmas palaišanas.
Programmas darbības laikā
nevar ieslēgt vai izslēgt
funkcijas.
Ne visas funkcijas ir
saderīgas savā starpā. Ja
esat izvēlējies nesaderīgas
funkcijas, ierīce automātiski
izslēgs kādu vai kādas no
tām. Turpinās degt tikai
joprojām aktīvo funkciju
indikatori.
Multitab aktivizēšana
Nospiediet Option, līdz iedegas
indikators.
7.2 TimeSaver
Šī iespēja palielina spiedienu un ūdens
temperatūru. Mazgāšanas un žāvēšanas
fāzes ir īsākas.
Kopējais programmas laiks samazinās
aptuveni par 50 %.
Mazgāšanas rezultāti ir tādi paši kā ar
normālu programmas laiku. Žāvēšanas
rezultāti var pasliktināties.
7.1 Multitab
TimeSaver aktivizēšana
Aktivizējiet šo iespēju, ja vēlaties
izmantot kombinētās mazgāšanas
līdzekļa tabletes, kas apvieno
specializētā sāls, skalošanas līdzekļa un
mazgāšanas līdzekļa īpašības. Tās var
saturēt arī citus tīrīšanas vai skalošanas
līdzekļus.
Nospiediet Option, līdz iedegas
indikators.
Ja šī iespēja programmai nav spēkā,
attiecīgais indikators neiedegas vai ātri
mirgo dažas sekundes un tad nodziest.
Displejā redzams precizētais
programmas darbības ilgums.
Šī iespēja atceļ sāls izdalīšanos. Sāls
indikators neieslēdzas.
Šī iespēja arī deaktivizē skalošanas
līdzekļa izdalīšanu, bet tikai tad, kad
skalošanas līdzekļa dozators ir
deaktivizēts (skalošanas līdzekļa
indikators nesāk degt). Ja skalošanas
līdzekļa dozators ir aktivizēts, skalošanas
līdzeklis tiek izdalīts pat tad, kad ir
aktivizēta Multitab iespēja.
Izmantojot šo iespēju, programmas
darbības ilgums tiek pagarināts, lai
iegūtu labāku mazgāšanas un
žāvēšanas rezultātu, izmantojot
kombinētās mazgāšanas līdzekļa
tabletes.
Multitab nav pastāvīgs iespēja, un tā
jāizvēlas katram ciklam.
7.3 ExtraHygiene
Šī funkcija nodrošina labāku higiēnu.
Pēdējās skalošanas laikā vismaz 10
minūtes tiek uzturēta 70 °C temperatūra.
ExtraHygiene aktivizēšana
Nospiediet Option, līdz iedegas
indikators.
Ja šī iespēja programmai nav spēkā,
attiecīgais indikators neiedegas vai ātri
mirgo dažas sekundes un tad nodziest.
Displejā redzams precizētais
programmas darbības ilgums.
7.4 AutoOpen
Šī iespēja uzlabo žāvēšanas rezultātus
ar mazāku enerģijas patēriņu.
LATVIEŠU
33
UZMANĪBU!
Nemēģiniet aizvērt ierīces
durvis, kad mehānisms tur
tās pusvirus. Tas var radīt
ierīces bojājumus.
Šī iespēja tiek automātiski aktivizēta,
izvēloties
indikators
programmu. Iedegas
.
Šo iespēju nevar izvēlēties ar citām
programmām.
•
•
Žāvēšanas fāzes laikā īpašs
mehānisms atver ierīces durvis un
atstāj tās pusvirus.
Programmas beigās mehānisms un
ierīces durvis aizveras. Ierīce tiek
automātiski izslēgta.
Ja vēlaties deaktivizēt AutoOpen iespēju,
nospiediet Option, kamēr nodziest
attiecīgais indikators. Šādā stāvoklī
palielinās ierīces enerģijas patēriņš.
8. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
1. Pārliecinieties, vai iestatītais
ūdens mīkstinātāja līmenis atbilst
ūdens cietības pakāpei. Ja tā nav,
noregulējiet ūdens mīkstinātāja
līmeni.
2. Uzpildiet specializētās sāls tvertni.
3. Piepildiet skalošanas līdzekļa
dozatoru.
4. Atgrieziet ūdens krānu.
5. Palaidiet programmu, lai notīrītu visus
apstrādes pārpalikumus, kas var būt
palikuši ierīcē. Nelietojiet
mazgāšanas līdzekli un neievietojiet
neko grozos.
Uzsākot programmu, ierīcei var būt
nepieciešams līdz 5 minūtēm laika, lai
atjaunotu ūdens mīkstinātāja sveķus. Var
izskatīties, ka ierīce nedarbojas.
Mazgāšanas fāze sākas tikai pēc šīs
procedūras pabeigšanas. Šī procedūra
periodiski atkārtojas.
8.1 Specializētās sāls tvertne
UZMANĪBU!
Lietojiet tikai trauku
mazgājamām mašīnām
paredzēto sāli.
Sāli izmanto ūdens mīkstinātāja sveķu
atjaunošanai un labu ikdienas
mazgāšanas rezultātu nodrošināšanai.
Kā uzpildīt specializētās sāls
tvertni
1. Pagrieziet specializētās sāls tvertnes
vāciņu pretēji pulksteņa rādītāja
virzienam, lai to atvērtu.
2. Specializētās sāls tvertnē ielejiet 1
litru ūdens (tikai pirmajā lietošanas
reizē).
3. Uzpildiet specializētās sāls tvertni ar
trauku mazgāšanas sāli.
4. Notīriet specializētās sāls tvertnes
uzpildes vietu.
34
www.aeg.com
UZMANĪBU!
Lietojiet tikai trauku
mazgājamām mašīnām īpaši
paredzētu skalošanas
līdzekli.
5. Pagrieziet specializētās sāls tvertnes
vāciņu pulksteņa rādītāja virzienā, lai
to aizvērtu.
Uzpildes laikā no
specializētās sāls tvertnes
var izplūst ūdens un sāls.
Pastāv korozijas risks. Lai to
novērstu, pēc specializētās
sāls tvertnes uzpildes
palaidiet programmu.
1. Atveriet vāku (C).
2. Uzpildiet dozatoru (B), līdz
skalošanas līdzeklis sasniedz ''MAX''
atzīmi.
3. Lai neveidotos pārāk daudz putu,
notīriet izlijušo skalošanas līdzekli ar
absorbējošu drāniņu.
4. Aizveriet vāku. Pārliecinieties, ka
vāks nofiksējas slēgtā pozīcijā.
Ja skalošanas līdzekļa
dozatora indikators (A) kļūst
gaišs, uzpildiet skalošanas
līdzekļa dozatoru.
8.2 Kā piepildīt skalošanas
līdzekļa dozatoru
A
B
C
9. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
1. Atgrieziet ūdens krānu.
2. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
Pārbaudiet, vai ierīce ir programmas
izvēles režīmā.
• Ja deg sāls indikators, uzpildiet
specializētās sāls tvertni.
•
Ja deg skalošanas līdzekļa
indikators, uzpildiet skalošanas
līdzekļa dozatoru.
3. Ievietojiet grozus.
4. Uzpildiet mazgāšanas līdzekli. Ja
izmantojat kombinētā mazgāšanas
līdzekļa tabletes, aktivizējiet Multitab.
5. Iestatiet un palaidiet pareizu
programmu atbilstoši ievietotajam
daudzumam un netīrības līmenim.
LATVIEŠU
9.1 Mazgāšanas līdzekļa
izmantošana
A
B
C
UZMANĪBU!
Lietojiet tikai trauku
mazgājamām mašīnām
paredzētu mazgāšanas
līdzekli.
1. Piespiediet atbloķēšanas taustiņu
(A), lai atvērtu vāku (C).
2. Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa
pulveri vai tabletes nodalījumā (B).
3. Ja programmai ir priekšmazgāšanas
fāze, ievietojiet nelielu daudzumu
mazgāšanas līdzekļa attiecīgajā
mazgājamā līdzekļa dozatora
nodalījumā.
4. Aizveriet vāku. Pārliecinieties, ka
vāks nofiksējas slēgtā pozīcijā.
9.2 Programmas iestatīšana
un aktivizēšana
Funkcija Automātiskā
izslēgšana
Šī funkcija samazina enerģijas patēriņu,
automātiski izslēdzot ierīci, kad tā netiek
lietota.
Funkcija ieslēdzas:
• 5 minūtes pēc programmas beigām.
• Pēc 5 minūtēm, ja nav palaista
programma.
Programmas aktivizēšana
1. Aizveriet ierīces lūku.
2. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
35
Pārbaudiet, vai ierīce ir programmas
izvēles režīmā.
3. Atkārtoti nospiediet Program, līdz
iedegas iestatāmās programmas
indikators.
Displejā redzams programmas darbības
ilgums.
4. Iestatiet pieejamās iespējas.
5. Nospiediet Start, lai sāktu
programmu.
• Iedegsies pašreiz aktīvās fāzes
indikators.
• Programmas ilgums sāk
samazināties ar 1 minūtes soli.
Programmas aktivizēšana,
izmantojot atlikto startu
1. Iestatiet programmu.
2. Atkārtoti nospiediet taustiņu Delay,
līdz displejā redzams vajadzīgais
atliktā starta laiks (no 1 līdz 24
stundām).
3. Piespiediet Start, lai sāktu laika
atskaiti.
• Iedegas atliktā starta indikators,
apstiprinot laika atskaites
sākumu.
• Laika atskaite sāk samazināties
ar soli 1 stunda. Tikai pēdējās
stundas laikā solis ir 1 minūte.
Kad laika atskaite būs beigusies,
programma automātiski aktivizēsies un
iedegsies aktivizētās fāzes indikators.
Atliktā starta indikators nodziest.
Durvju atvēršana, kad ierīce
darbojas
Atverot durvis programmas darbības
laikā, ierīce apstājas. Aizverot durvis,
ierīces darbība atsākas no tās vietas, kur
tā tika pārtraukta.
36
www.aeg.com
Atliktā starta atcelšana laika
atskaites laikā
Ja atceļ atliktā starta funkciju,
programma un iespējas jāiestata no
jauna.
1. Atveriet ierīces durvis.
2. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai izslēgtu ierīci.
3. Atstājiet ierīci izslēgtu apmēram 30
sekundes.
4. Vēlreiz piespiediet Ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu
ierīci.
5. Vienlaicīgi nospiediet Delay un
Option, kamēr ierīce ieslēdzas
programmas izvēles režīmā.
Programmas atcelšana
Pirms jaunas programmas aktivizēšanas
pārliecinieties, vai mazgāšanas līdzekļa
dozatorā ir mazgāšanas līdzeklis.
Programmas pabeigšana
Kad mazgāšanas programma ir
pabeigta, displejā ir redzams 0:00.
Visi taustiņi, izņemot ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu, ir neaktīvi.
1. Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas
taustiņu vai pagaidiet, līdz
Automātiskā izslēgšana funkcijai
automātiski izslēgs ierīci.
Atverot durvis pirms Automātiskā
izslēgšana aktivizēšanas, ierīce tiek
automātiski izslēgta.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
1. Atveriet ierīces durvis.
2. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai izslēgtu ierīci.
3. Atstājiet ierīci izslēgtu apmēram 30
sekundes.
4. Vēlreiz piespiediet Ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu
ierīci.
5. Vienlaicīgi nospiediet un turiet Delay
un Option, līdz ierīce ir programmas
izvēles režīmā.
10. PADOMI UN IETEIKUMI
10.1 Vispārīga informācija
•
Tālāk sniegtie ieteikumi nodrošinās
optimālus tīrīšanas un žāvēšanas
rezultātus, lietojot ierīci ikdienā, kā arī
palīdzēs aizsargāt vidi.
•
•
•
•
Notīriet no traukiem lielas ēdiena
paliekas un izmetiet tās.
Neskalojiet traukus paši. Kad
nepieciešams, lietojiet
priekšmazgāšanas programmu (ja
tāda ir) vai izvēlieties programmu ar
priekšmazgāšanas fāzi.
Vienmēr izmantojiet visu grozu
platību.
Ieliekot ierīcē traukus, pārliecinieties,
ka ūdens, kas izšļakstīsies no
izsmidzinātāju sprauslām, var pilnībā
sasniegt un nomazgāt traukus.
Pārliecinieties, ka trauki neskaras un
nepārsedz viens otru.
•
Jūs varat lietot trauku mazgājamās
mašīnas mazgāšanas līdzekli,
skalošanas līdzekli un specializēto sāli
atsevišķi, vai arī izmantot kombinētās
mazgāšanas līdzekļa tabletes (piem.,
"3 vienā", "4 vienā", "Viss vienā").
Ievērojiet uz iepakojuma redzamās
norādes.
Izvēlieties programmu saskaņā ar
trauku veidu un netīrības pakāpi.
Mazgājot vidēji netīrus traukus un
galda piederumus ar ECO
programmu, vislietderīgāk tiek
patērēts ūdens un enerģija.
LATVIEŠU
10.2 Trauku mazgāšanas
sāls, skalošanas līdzekļa un
mazgāšanas līdzekļa
lietošana
•
•
•
•
•
Izmantojiet tikai trauku mazgājamai
mašīnai paredzētu trauku
mazgāšanas sāli, skalošanas līdzekli
un mazgāšanas līdzekli. Citi
izstrādājumi var radīt ierīces
bojājumus.
Kombinētās mazgāšanas līdzekļa
tabletes parasti ir piemērotas vietās,
kur ūdens cietība nepārsniedz 21 °dH.
Vietās, kur ūdens cietība ir lielāka,
papildus kombinētajām mazgāšanas
līdzekļa tabletēm vēl jālieto arī
skalošanas līdzeklis un sāls. Tomēr
vietās, kur ūdens ir ciets un ļoti ciets,
mēs iesakām izmantot mazgāšanas
līdzekli (pulveri, gelu, tabletes bez
papildu īpašībām), skalošanas līdzekli
un sāli atsevišķi, lai iegūtu optimālu
mazgāšanas un žāvēšanas rezultātu.
Ja lietojat kombinētās mazgāšanas
līdzekļa tabletes, jūs varat izvēlēties
Multitab iespēju (ja tāda ir). Šī iespēja
uzlabo tīrīšanas un žāvēšanas
rezultātus, lietojot kombinētās
mazgāšanas līdzekļa tabletes.
Mazgāšanas līdzekļa tabletes īso
programmu laikā pilnībā neizšķīst. Lai
nepieļautu mazgāšanas līdzekļa
nogulsnes uz traukiem, iesakām
mazgāšanas līdzekļa tabletes
izmantot garajās programmās.
Neizmantojiet mazgāšanas līdzekli
vairāk par noteikto daudzumu. Skatiet
norādes uz mazgāšanas līdzekļa
iepakojuma.
37
10.3 Ja vēlaties pārtraukt
izmantot kombinētās
mazgāšanas līdzekļa tabletes
Pirms sākt atsevišķi izmantot
mazgāšanas līdzekli, sāli un skalošanas
līdzekli, rīkojieties šādi.
1. Iestatiet visaugstāko ūdens
mīkstinātāja līmeni.
2. Pārliecinieties, ka specializētās sāls
tvertne un skalošanas līdzekļa
dozators ir pilns.
3. Iestatiet visīsāko programmu ar
skalošanas fāzi. Nelietojiet
mazgāšanas līdzekli un neievietojiet
neko grozos.
4. Kad programma ir beigusies,
noregulējiet ūdens mīkstinātā līmeni
atbilstoši ūdens cietībai jūsu
apgabalā.
5. Noregulējiet skalošanas līdzekļa
dozēšanas daudzumu.
10.4 Grozu ievietošana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ierīci izmantojiet tikai trauku
mazgājamā mašīnā mazgāt piemērot
priekšmetu mazgāšanai.
Neievietojiet ierīcē koka, raga,
alumīnija, alvas un vara priekšmetus.
Neievietojiet ierīcē priekšmetus, kas
var uzsūkt ūdeni (sūkļus, lupatiņas).
Notīriet no priekšmetiem ēdiena
atliekas.
Atmiekšķējiet ēdiena atliekas, kas
pielipušas pie priekšmetiem.
Ievietojiet priekšmetus, piemēram,
tases, glāzes un pannas, ar atveri uz
leju.
Pārliecinieties, vai galda piederumi un
trauki nesaskaras. Karotes izkārtojiet
starp citiem galda piederumiem.
Pārliecinieties, vai glāzes nesaskaras.
Mazus priekšmetus ievietojiet galda
piederumu grozā.
Vieglus priekšmetus ievietojiet
augšējā grozā. Pārbaudiet, lai
priekšmeti nekustas.
Pirms programmas palaišanas
pārliecinieties, vai netiek traucēta
izsmidzinātāju kustība.
38
www.aeg.com
10.5 Pirms programmas
palaišanas
•
Pārliecinieties, vai:
10.6 Grozu iztukšošana
•
•
1. Pirms trauku izņemšanas ļaujiet tiem
atdzist. Karsti trauki var būt
triecienneizturīgi.
2. Vispirms iztukšojiet apakšējo trauku
grozu, tad augšējo.
•
•
•
•
Filtri ir tīri un pareizi uzstādīti.
Specializētās sāls tvertnes vāks ir
cieši noslēgts.
Izsmidzinātāji nav nosprostoti.
Ir trauku mazgāšanas sāls un
skalošanas līdzeklis (ja netiek
izmantotas kombinētās mazgāšanas
līdzekļa tabletes).
Priekšmeti grozos izvietoti pareizi.
Programma ir atbilstoša ievietotajam
daudzumam un netīrības līmenim.
Izmantots noteiktais mazgāšanas
līdzekļa daudzums.
Programmas beigās uz
ierīces sānu sienām un
durvīm var būt ūdens.
11. APKOPE UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Pirms apkopes izslēdziet
ierīci un atvienojiet to no
elektrotīkla.
Netīri filtri un nosprostotas
izsmidzinātāju atveres
pasliktina mazgāšanas
rezultātus. Regulāri tos
pārbaudiet un, ja
nepieciešams, notīriet.
11.1 Filtru tīrīšana
Filtru sistēma sastāv no 3
komponentiem.
2. Izņemiet filtru (C) no filtra (B).
3. Izņemiet plakano filtru (A).
C
B
A
1. Pagrieziet filtru (B) pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam un izņemiet to.
4. Nomazgājiet filtrus.
LATVIEŠU
39
UZMANĪBU!
Nepareiza filtru pozīcija var
izraisīt sliktus mazgāšanas
rezultātus un ierīces
bojājumus.
11.2 Izsmidzinātāju tīrīšana
Nenoņemiet izsmidzinātājus. Ja
izsmidzinātāju atveres ir nosprostotas,
iztīriet tās, izmantojot tievu, asu
priekšmetu.
5. Pārliecinieties, ka nostādinātājā vai
ap tā malām nav ēdiena atlieku un
netīrumu.
6. Ievietojiet atpakaļ plakano filtru (A).
Pārliecinieties, ka tas ir pareizi
novietots zem abām vadīklām.
11.3 Ārpuses tīrīšana
•
•
•
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
līdzekļus.
Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus vai
šķīdinātājus.
11.4 Iekšpuses tīrīšana
•
•
7. Salieciet atpakaļ filtrus (B) un (C).
8. Ievietojiet filtru (B) atpakaļ plakanajā
filtrā (A). Grieziet to pulksteņa
rādītāja virzienā, līdz tas nofiksējas.
12. PROBLĒMRISINĀŠANA
Ierīce neieslēdzas vai apstājas darbības
laikā. Pirms sazināties ar pilnvaroto
Rūpīgi notīriet ierīci, tostarp durvju
gumijas blīvi, ar mīkstu, samitrinātu
drānu.
Ja regulāri izmantojat programmas ar
mazu ilgumu, tās ierīces iekšpusē var
atstāt tauku un kaļķa nogulsnes. Lai
to novērstu, ir ieteicams vismaz 2
reizes mēnesī izmantot ilgākas
programmas.
40
www.aeg.com
servisa centru, mēģiniet atrisināt
problēmu, izmantojot tabulā sniegto
informāciju.
Dažu problēmu gadījumā displejā
redzams brīdinājuma kods.
Problēma un brīdinājuma
kods
Iespējamais risinājums
Nevar ieslēgt ierīci.
•
•
Pārbaudiet, vai kontaktdakša pieslēgta kontaktligzdai.
Pārliecinieties, ka nav bojāti drošinātāji drošinātāju blo‐
kā.
Programma neaktivizējas.
•
•
•
Pārliecinieties, ka ierīces durvis ir aizvērtas.
Nospiediet Start.
Ja iestatīts atliktais starts, atceliet iestatījumu vai gaidiet
laika atskaites beigas.
Ierīce ir uzsākusi ūdens mīkstinātāja sveķu atjaunoša‐
nas procedūru. Procedūra ilgst aptuveni 5 minūtes.
•
Ierīce nepiepildās ar ūdeni.
Displejā būs redzams
.
•
•
Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir atvērts.
Pārliecinieties, vai ūdens piegādes spiediens nav pārāk
zems. Lai iegūtu šo informāciju, sazinieties ar vietējo
ūdens apgādes dienestu.
Pārbaudiet, vai ūdens krāns nav aizsērējis.
Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtenes filtrs nav aizsprostots.
Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtene nav samezglojusies vai
saliekta.
•
•
•
Ierīce neizsūknē ūdeni.
Displejā būs redzams
.
Aktivizējusies ierīce pret
ūdens noplūdēm.
Displejā būs redzams
•
•
Pārbaudiet, vai izlietnes sifons nav aizsērējis.
Pārbaudiet, vai ūdens izplūdes šļūtene nav sagriezusies
vai saliekta.
•
Aizgrieziet ūdens krānu un sazinieties ar pilnvaroto ser‐
visa centru.
.
Kad ierīce ir pārbaudīta, izslēdziet to un
ieslēdziet no jauna. Ja problēma
atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru.
Ja brīdinājuma kodi nav atrodami tabulā,
sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
12.1 Mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti nav apmierinoši
Problēma
Iespējamais risinājums
Uz glāzēm un traukiem ir gai‐
šas svītras vai zilgani slāņi.
•
•
Uz glāzēm un traukiem ir izžu‐ •
vušu ūdens pilieni un traipi.
•
Pārāk liels atļautā skalošanas līdzekļa daudzums. Nor‐
egulējiet skalošanas līdzekļa izvēles slēdzi uz mazāku
daudzumu.
Pārāk liels mazgāšanas līdzekļa daudzums.
Nepietiekams atļautā skalošanas līdzekļa daudzums.
Noregulējiet skalošanas līdzekļa izvēles slēdzi uz lielā‐
ku daudzumu.
Iemesls var būt skalošanas līdzekļa kvalitāte.
LATVIEŠU
Problēma
Iespējamais risinājums
Trauki ir slapji.
•
•
•
•
41
Programmai nav žāvēšanas fāzes, vai žāvēšanas fā‐
zei ir zema temperatūra.
Skalošanas līdzekļa dozators ir tukšs.
Iemesls var būt skalošanas līdzekļa kvalitāte.
Iemesls var būt kombinēto mazgāšanas līdzekļa table‐
šu daudzums. Pamēģiniet citu zīmolu vai aktivizējiet
skalošanas līdzekļa dozatoru un izmantojiet skaloša‐
nas līdzekli kopā ar kombinētām mazgāšanas līdzekļa
tabletēm.
Citus iespējamos cēloņus
skatiet sadaļā "Noderīgi
ieteikumi un padomi".
13. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Izmēri
Platums / augstums / dziļums
(mm)
596 / 818 - 898 / 575
Elektrības padeves pieslēg‐
Spriegums (V)
220 - 240
šana 1)
Frekvence (Hz)
50
Ūdens padeves spiediens
bāri (minimālie un maksimālie)
0.5 - 8
MPa (minimālie un maksimālie)
0.05 - 0.8
Ūdens padeve
Auksts ūdens vai karsts ūdens 2)
maks. 60° C
Ietilpība
Trauku komplekti
15
Enerģijas patēriņš
Atstāta Ieslēgtā režīmā (W)
0.99
Enerģijas patēriņš
Izslēgtā režīmā (W)
0.10
1) Pārējos lielumus skatiet datu plāksnītē.
2) Ja karstais ūdens tiek sildīts ar alternatīvu enerģijas avotu (piem., saules vai vēja), izmantojiet karsto
ūdeni, lai tādējādi samazinātu elektroenerģijas patēriņu.
14. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
42
www.aeg.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 43
2. SAUGOS INSTRUKCIJA..................................................................................44
3. GAMINIO APRAŠYMAS...................................................................................46
4. VALDYMO SKYDELIS......................................................................................47
5. PROGRAMOS.................................................................................................. 48
6. NUOSTATOS................................................................................................... 50
7. PARINKTYS..................................................................................................... 52
8. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...............................................................53
9. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 54
10. PATARIMAI.................................................................................................... 56
11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 57
12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 59
13. TECHNINĖ INFORMACIJA............................................................................ 60
PUIKIEMS REZULTATAMS
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai
veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda
palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose
prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį
maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją:
Modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
43
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją
šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį
galima naudoti, pavyzdžiui:
– kaimo sodybose, darbuotojų valgomuosiuose,
pavyzdžiui, parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo
aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose aplinkose;
Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
Darbinis vandens slėgis (mažiausias ir didžiausias)
turi būti nuo 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barų (Mpa)
Laikykitės didžiausio 15 vietos nuostatų skaičiaus.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
Peilius ir stalo įrankius aštriais kraštais dėkite į stalo
įrankių krepšelį taip, kad aštrūs kraštai būtų nukreipti
žemyn arba horizontalioje padėtyje.
Nelaikykite prietaiso durelių atvirų be priežiūros, kad
ant jų niekas neužgriūtų.
Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir
ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo
lizdo.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite
vandeniu.
Pagrinde esančių ventiliacijos angų (jeigu taikytina)
neturi užstoti kilimas.
44
www.aeg.com
•
Prietaisą prie vandentiekio sistemos prijunkite
naudodami pateiktus naujus žarnų komplektus. Senų
žarnų komplektų pakartotinai naudoti negalima.
1.2 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių
arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo,
jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas plovimo priemones laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia,
kai prietaiso durelės atviros.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
2. SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso
ten, kur temperatūra būna žemesnė
nei 0 °C.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
•
•
•
•
•
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
Tik Jungtinei Karalystei ir Airijai.
Prietaisas turi 13 A maitinimo kištuką.
Jeigu reikia pakeisti maitinimo kištuko
saugiklį, naudokite 13 amp ASTA (BS
1362) saugiklį.
2.3 Vandens prijungimas
•
•
Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte
vandens žarnų.
Prieš jungdami prietaisą prie naujų
arba ilgai nenaudotų vamzdžių,
nuleiskite vandenį, kol jis bėgs švarus.
LIETUVIŲ
•
•
Pirmą kartą naudodami prietaisą,
įsitikinkite, ar nėra nuotėkio.
Vandens įvado žarna turi apsauginį
vožtuvą ir įmovą su viduje esančiu
maitinimo kabeliu.
•
•
45
Iš prietaiso gali išsiveržti karšti garai,
jeigu atidarysite dureles veikiant
programai.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
2.5 Vidinė apšvietimo
lemputė
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti.
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojinga įtampa.
Jeigu pažeista vandens įvado žarna,
nedelsdami ištraukite kištuką iš
elektros tinklo lizdo. Dėl vandens
įvado žarnos pakeitimo kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
2.4 Naudojimas
•
•
•
•
Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų
durelių.
Indaplovės plovikliai yra pavojingi.
Laikykitės ant ploviklio pakuotės
pateiktų saugos nurodymų.
Negerkite ir nežaiskite su prietaise
esančiu vandeniu.
Neišimkite indų iš prietaiso, kol
nepasibaigs programa. Ant indų gali
būti ploviklio.
•
Šiame prietaise yra vidinė lemputė,
įsijungianti ir išsijungianti atidarant ir
uždarant prietaiso dureles.
Šiame prietaise esanti lemputė
netinka namų patalpų apšvietimui.
Norėdami pakeisti lemputę, kreipkitės
į techninės priežiūros tarnybą.
2.6 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų
prietaise.
46
www.aeg.com
3. GAMINIO APRAŠYMAS
1
2
3
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
Viršutinis purkštuvas
Vidurinis purkštuvas
Apatinis purkštuvas
Filtrai
Techninių duomenų plokštelė
Druskos talpykla
Oro anga
9 8
7
8
9
10
11
12
6
5
4
Skalavimo priemonės dalytuvas
Plovimo priemonių dalytuvas
Apatinis krepšys
Viršutinis krepšys
Stalo įrankių stalčius
LIETUVIŲ
4. VALDYMO SKYDELIS
1
2
8
1
2
3
4
5
Įjungimo / išjungimo mygtukas
Jutiklinis mygtukas Program
Programų indikatoriai
Rodinys
Jutiklinis mygtukas Delay
3
4
7
5
6
6 Jutiklinis mygtukas Option
7 Indikatoriai
8 Jutiklinis mygtukas Start
4.1 Indikatoriai
Indikatorius
Aprašymas
Plovimo fazė. Jis užsidega plovimo fazės metu.
Skalavimo fazė. Užsidega skalavimo fazės metu.
Džiovinimo fazė. Įsijungia vykdant džiovinimo fazę.
Multitab indikatorius.
Druskos indikatorius. Šis indikatorius visada yra išjungtas, kol veikia pro‐
grama.
Skalavimo priemonės indikatorius. Šis indikatorius visada yra išjungtas,
kol veikia programa.
AutoOpen indikatorius.
TimeSaver indikatorius.
Delay indikatorius.
47
48
www.aeg.com
Indikatorius
Aprašymas
ExtraHygiene indikatorius.
5. PROGRAMOS
Programa
1)
Nešvarumo laipsnis Programos fazės
Įkrovos tipas
Parinktys
•
Vidutiniškai su‐
tepti
Indai bei stalo
įrankiai
•
•
•
•
Pirminis plovimas
Plovimas 50 °C
Skalavimai
Džiovinimas
•
•
•
•
ExtraHygiene
TimeSaver
AutoOpen
Multitab
Visos
Indai, stalo įran‐
kiai, puodai ir
keptuvės
•
•
•
•
ExtraHygiene
Multitab
•
•
Pirminis plovimas
Plovimas nuo 45
°C iki 70 °C
Skalavimai
Džiovinimas
•
•
Labai nešvarūs
Indai, stalo įran‐
kiai, puodai ir
keptuvės
•
•
•
•
Pirminis plovimas
Plovimas 70 °C
Skalavimai
Džiovinimas
•
•
TimeSaver
Multitab
•
Vidutiniškai arba
mažai sutepti
Trapūs moliniai
arba porceliani‐
niai indai bei sti‐
klas
•
•
•
Plovimas 45 °C
Skalavimai
Džiovinimas
•
Multitab
•
•
Mažai sutepti
Indai bei stalo
įrankiai
•
•
Plovimas 55 °C
Skalavimai
•
•
ExtraHygiene
Multitab
•
Neįsisenėję neš‐
varumai
Indai bei stalo
įrankiai
•
•
Plovimas 60 °C
Skalavimai
•
•
ExtraHygiene
Multitab
Visos
•
Pirminis plovimas
•
2)
3)
•
•
•
4)
•
5)
•
LIETUVIŲ
Programa
6)
Nešvarumo laipsnis Programos fazės
Įkrovos tipas
Parinktys
•
•
•
Vidutiniškai su‐
tepti
Indai bei stalo
įrankiai
•
•
•
•
Pirminis plovimas
Plovimas 50 °C
Skalavimai
Džiovinimas
49
Multitab
1) Naudojant šią programą, vandens ir energijos sąnaudos yra efektyviausios plaunant vidutiniškai neš‐
varius indus bei stalo įrankius (tai standartinė bandymų institutų naudojama programa).
2) Prietaisas nustato nešvarumo laipsnį ir krepšiuose sudėtų indų kiekį. Jis automatiškai reguliuoja van‐
dens temperatūrą ir kiekį, energijos sąnaudas bei programos trukmę.
3) Šioje programoje yra aukštos temperatūros skalavimo fazė, kad būtų galima gauti geresnius rezulta‐
tus. Skalavimo fazės metu bent 10 minučių išlieka 70 °C temperatūra.
4) Naudodami šią programą, galite plauti indus be įsisenėjusių nešvarumų. Per trumpą laiką gaunami
geri plovimo rezultatai.
5) Šia programa galite greitai nuskalauti indus, kad maisto likučiai neprikibtų prie indų ir prietaise nesusi‐
darytų nemalonus kvapas. Pasirinkę šią programą, nenaudokite ploviklio.
6) Tai tyliausiai veikianti programa. Siurblys veikia labai lėtai, todėl mažesnis triukšmo lygis. Dėl mažo
greičio programa ilgai trunka.
5.1 Sąnaudos
Programa 1)
Vanduo
(l)
Energija
(kWh)
Trukmė
(min)
11
0.857
225
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
9.5 - 10.5
1.10 - 1.30
55 - 65
10
0.9
30
4
0.1
14
9 - 10
1.0 - 1.2
219 - 229
1) Vertės gali kisti, atsižvelgiant į vandens slėgį ir temperatūrą, maitinimo tinklo sąlygas, parinktis ir indų
kiekį.
5.2 Informacija patikros
įstaigoms
Dėl visos reikiamos informacijos apie
bandymų atlikimą rašykite el. žinutę
adresu:
info.test@dishwasher-production.com
Užrašykite gaminio numerį (PNC), kuris
yra ant techninių duomenų plokštelės.
50
www.aeg.com
6. NUOSTATOS
6.1 Programos pasirinkimo
režimas ir naudotojo režimas
Kai prietaisas veikia programos
pasirinkimo režimu, galima nustatyti
programą ir įeiti į naudotojo režimą.
Esant naudotojo režimui, galima keisti
šias nuostatas:
• vandens minkštiklio lygį pagal
vandens kietumą;
• skalavimo priemonės dalytuvo
išjungimą, kai norite naudoti Multitab
parinktį be skalavimo priemonės;
• skalavimo priemonės lygį pagal
reikalingą dozę.
Šios nuostatos bus išsaugotos, kol
vėl jas pakeisite.
Kaip nustatyti programos
pasirinkimo režimą
Prietaisas veikia programos pasirinkimo
režimu, kai programų indikatorius
šviečia ir ekrane rodoma programos
trukmė.
Kai įjungiate prietaisą, paprastai jis veikia
programos pasirinkimo režimu. Tačiau
jeigu taip nėra, galite nustatyti programos
pasirinkimo režimą taip:
Vienu metu paspauskite ir palaikykite
Delay ir Option, kol prietaisas veiks
programos pasirinkimo režimu.
6.2 Vandens minkštiklis
Vandens minkštiklis pašalina mineralus
iš tiekiamo vandens, kurie turėtų
neigiamo poveikio plovimo rezultatams ir
prietaisui.
Kuo daugiau vandenyje yra šių mineralų,
tuo kietesnis vanduo. Vandens kietumas
matuojamas lygiavertėmis skalėmis.
Vandens minkštiklį sureguliuokite pagal
savo vietovės vandens kietumą. Vietos
vandens tinklai gali nurodyti, koks
vandens kietumas yra jūsų vietovėje.
Svarbu nustatyti tinkamą vandens
minkštiklio lygį, kad būtų gauti geri
plovimo rezultatai.
Vandens kietumas
Vokiški laips‐
niai (°dH)
Prancūziški
laipsniai (°fH)
mmol/l
Klarko
laipsniai
Vandens minkšti‐
klio lygis
47–50
84–90
8,4–9,0
58–63
10
43–46
76–83
7,6–8,3
53–57
9
37–42
65–75
6,5–7,5
46–52
8
29–36
51–64
5,1–6,4
36–45
7
23–28
40–50
4,0–5,0
28–35
6
19–22
33–39
3,3–3,9
23–27
5 1)
15–18
26–32
2,6–3,2
18–22
4
11–14
19–25
1,9–2,5
13–17
3
4–10
7–18
0,7–1,8
5–12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
1) Gamyklos nuostata.
2) Nenaudokite druskos esant šiam lygiui.
LIETUVIŲ
Kaip nustatyti vandens
minkštiklio lygį
Prietaisas turi veikti programos
pasirinkimo režimu.
1. Norėdami įeiti į naudotojo režimą,
vienu metu paspauskite ir palaikykite
Delay ir Option, kol indikatoriai
,
ir
pradės
mirksėti, o ekranas taps tuščias.
2. Paspauskite Program.
•
Indikatoriai
išsijungs.
ir
•
•
.
Toliau mirksi indikatorius
Ekrane rodoma esama nuostata:
pvz.,
= 5-as lygis.
3. Norėdami pakeisti šią nuostatą, kelis
kartus paspauskite mygtuką
Program.
4. Norėdami patvirtinti nuostatą,
spauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką.
6.3 Skalavimo priemonės
dalytuvas
Skalavimo priemonė padeda indams
išdžiūti be dryžių ir dėmių.
Skalavimo priemonė automatiškai
išskiriama per karšto skalavimo fazę.
Galite nustatyti išskiriamos skalavimo
priemonės kiekį nuo 1 lygio (minimalus
kiekis) iki 6 lygio (maksimalus kiekis). 0
lygyje skalavimo priemonės dalytuvas
bus išjungtas ir skalavimo priemonė
nebus išskiriama.
Gamyklos nuostata: 4-as lygis.
Kaip nustatyti skalavimo
priemonės lygį
Prietaisas turi veikti programos
pasirinkimo režimu.
1. Norėdami įeiti į naudotojo režimą,
vienu metu paspauskite ir palaikykite
Delay ir Option, kol indikatoriai
,
ir
pradės
mirksėti, o ekranas taps tuščias.
2. Paspauskite Delay.
•
Indikatoriai
išsijungs.
ir
•
•
51
Toliau mirksi indikatorius
.
Ekrane rodoma esama nuostata:
pvz.,
= 4-as lygis.
– Skalavimo priemonės lygiai
yra nuo 0A iki 6A.
– 0 lygis = skalavimo priemonė
nepaduodama.
3. Norėdami pakeisti šią nuostatą, kelis
kartus paspauskite mygtuką Delay.
4. Norėdami patvirtinti nuostatą,
spauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką.
6.4 Skalavimo priemonės ir
kombinuotųjų tablečių
naudojimas
Skalavimo priemonės dalytuvo gamyklinė
nuostata – dalytuvas įjungtas. Tai reiškia,
kad skalavimo priemonės dalytuvas
visada tiekia skalavimo priemonę.
Galima išjungti skalavimo priemonės
dalytuvą. Šiuo atveju dalytuvas netieks
skalavimo priemonės tik tada, jeigu bus
aktyvi parinktisMultitab.
Jeigu dalytuvas išjungtas ir jūs
nepasirenkate parinkties Multitab,
dalytuvas tieks skalavimo priemonę.
Parinkties Multitab naudojimus su
išjungtu skalavimo priemonės dalytuvu
gali neduoti tenkinančių džiovinimo
rezultatų.
Kai skalavimo priemonės dalytuvas
išjungtas, skalavimo priemonės
indikatorius visada išjungtas veikiant
parinkčiai Multitab.
Kaip išjungti skalavimo
priemonės dalytuvą
Prietaisas turi veikti programos
pasirinkimo režimu.
1. Norėdami įjungti naudotojo režimą,
vienu metu paspauskite ir palaikykite
Delay ir Option, kol pradės mirksėti
indikatoriai
,
ir
bei ekranas taps tuščias.
2. Paspauskite Start.
•
Indikatoriai
išsijungs.
ir
52
www.aeg.com
•
Indikatorius ir toliau mirksės
•
.
Ekrane rodoma esama nuostata:
= skalavimo priemonės
dalytuvas įjungtas (gamyklos
nuostata).
3. Norėdami pakeisti nuostatą,
paspauskite Start.
= skalavimo priemonės dalytuvas
išjungtas.
4. Norėdami patvirtinti nuostatą,
paspauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką.
7. PARINKTYS
Norimas parinktis reikia
suaktyvinti kiekvieną kartą
prieš paleidžiant programą.
Parinkčių negalima įjungti ar
išjungti, kai programa veikia.
Ne visos parinktys yra
suderinamos viena su kita.
Jeigu pasirinkote
nesuderinamas parinktis,
prietaisas automatiškai
išjungs vieną ar kelias jų. Tik
aktyvių parinkčių indikatoriai
bus įjungti.
7.1 Multitab
Suaktyvinkite šią parinktį, kai naudojate
kombinuotąsias tabletes, kurios atlieka
druskos, skalavimo priemonės ir ploviklio
funkcijas. Jose taip pat gali būti kitų
valymo ar skalavimo medžiagų.
Šia parinktimi išjungiamas druskos
tiekimas. Druskos indikatorius
neužsidega.
Šia parinktimi taip pat išjungiamas
skalavimo priemonės tiekimas, bet tik kai
skalavimo priemonės dalytuvas yra
išjungtas (skalavimo priemonės
indikatorius neužsidega). Jeigu
skalavimo priemonės dalytuvas įjungtas,
skalavimo priemonė tiekiama netgi kai
įjungta parinktis Multitab.
Naudojant šią parinktį programos trukmė
pailgėja bei pagerėja valymo ir
džiovinimo rezultatai naudojant
kombinuotąsias tabletes.
Multitab nėra nuolatinė parinktis ir ją
reikia pasirinkti kiekvienam ciklui.
Kaip suaktyvinti Multitab
Spauskite Option, kol užsidegs
indikatorius.
7.2 TimeSaver
Šia parinktimi didinamas vandens slėgis
ir temperatūra. Plovimo ir džiovinimo
fazės yra trumpesnės.
Bendra programos trukmė sumažėja
maždaug 50 proc.
Plovimo rezultatai yra tokie patys kaip ir
esant įprastai programos trukmei.
Džiovinimo rezultatai gali būti prastesni.
Kaip suaktyvinti TimeSaver
Spauskite Option, kol užsidegs
indikatorius.
Jeigu parinktis netaikytina programai,
susijęs indikatorius neužsidega arba jis
kelias sekundes greitai mirksi ir tada
išsijungia.
Ekrane rodoma atnaujinta programos
trukmė.
7.3 ExtraHygiene
Naudojant šią parinktį gaunami geresni
higienos rezultatai. Paskutinės skalavimo
fazės metu bent 10 minučių išlieka 70 °C
temperatūra.
Kaip suaktyvinti
ExtraHygiene
Spauskite Option, kol užsidegs
indikatorius.
Jeigu parinktis netaikytina programai,
susijęs indikatorius neužsidega arba jis
kelias sekundes greitai mirksi ir tada
išsijungia.
LIETUVIŲ
Ekrane rodoma atnaujinta programos
trukmė.
7.4 AutoOpen
Šia parinktimi gaunami geri džiovinimo
rezultatai suvartojant mažiau energijos.
•
53
Programai pasibaigus įtaiso ir
prietaiso durelės įtraukiamos.
Prietaisas automatiškai išjungiamas.
PERSPĖJIMAS!
Nemėginkite uždaryti
prietaiso durelių, kol įtaisas
laiko jas atidarytas. Antraip
prietaisas gali būti
sugadintas.
Ši parinktis automatiškai suaktyvinama,
kai pasirenkate programą
Užsidega indikatorius
.
.
Negalima pasirinkti šios parinkties su
kitomis programomis.
•
Kai veikia džiovinimo fazė, įtaisas
atidaro prietaiso dureles ir laiko jas
atidarytas.
Jeigu norite išjungti AutoOpen parinktį,
spauskite Option, kol susijęs indikatorius
išsijungs. Šioje būklėje padidėja
programos energijos suvartojimas.
8. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
1. Patikrinkite, ar nustatytas vandens
minkštiklio lygis atitinka jūsų
vietovėje tiekiamo vandens
kietumą. Jeigu ne, reguliuokite
vandens minkštiklio lygį.
2. Pripildykite druskos talpyklą.
3. Pripildykite skalavimo priemonės
dalytuvą.
4. Atsukite vandens čiaupą.
5. Paleiskite programą, kad būtų
pašalinti apdorojimo likučiai, galintys
būti prietaiso viduje. Nenaudokite
ploviklio ir nedėkite krepšių.
Kai paleidžiate programą, prietaisui gali
prireikti iki 5 minučių, kad būtų įkrauta
derva vandens minkštiklyje. Atrodo, kad
prietaisas neveikia. Plovimo fazė
pradedama tik pabaigus šią procedūrą.
Procedūra reguliariai bus kartojama.
8.1 Druskos talpykla
PERSPĖJIMAS!
Naudokite tik specialiai
indaplovėms skirtą druską.
Druska yra naudojama įkrauti dervą
vandens minkštiklyje ir užtikrinti gerus
kasdienio naudojimo plovimo rezultatus.
Kaip pripildyti druskos
talpyklą
1. Sukite druskos talpyklos dangtelį
prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Į druskos talpyklą įpilkite 1 litrą
vandens (tik pirmą kartą).
3. Į druskos talpyklą pripilkite
indaplovės druskos.
4. Nuvalykite druską aplink druskos
talpyklos angą.
54
www.aeg.com
PERSPĖJIMAS!
Naudokite tik indaplovėms
skirtą skalavimo priemonę.
5. Sukite druskos talpyklos dangtelį
pagal laikrodžio rodyklę, kad
uždarytumėte druskos talpyklą.
Pildant iš druskos talpyklos
gali ištekėti vanduo ir
druska. Korozijos rizika.
Norėdami nuo jos
apsisaugoti, pripildę druskos
talpyklą, paleiskite
programą.
1. Atidarykite dangtį (C).
2. Pilkite į dalytuvą (B), kol skalavimo
priemonė pasieks žymą „MAX“.
3. Nuvalykite išsiliejusią skalavimo
priemonę sugeriančia šluoste, kad
išvengtumėte per didelio putų
susidarymo.
4. Uždarykite dangtį. Įsitikinkite, ar
dangtelis užsifiksuoja savo vietoje.
Kai indikatorius (A) tampa
skaidrus, pripildykite
skalavimo priemonės
dalytuvą.
8.2 Kaip pripildyti skalavimo
priemonės dalytuvą
A
B
C
9. KASDIENIS NAUDOJIMAS
1. Atsukite vandens čiaupą.
2. Norėdami suaktyvinti prietaisą,
spauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką.
Įsitikinkite, ar prietaisas veikia programos
pasirinkimo režimu.
• Jeigu šviečia druskos indikatorius,
pripildykite druskos talpyklą.
• Jeigu šviečia skalavimo
priemonės indikatorius,
pripildykite skalavimo priemonės
dalytuvą.
3. Įdėkite krepšius.
4. Įpilkite ploviklio. Jeigu naudojate
kombinuotąsias tabletes,
suaktyvinkite parinktį Multitab.
5. Nustatykite ir paleiskite tinkamą
programą, atsižvelgdami į indų tipą ir
jų nešvarumo laipsnį.
LIETUVIŲ
9.1 Ploviklio naudojimas
A
B
55
Ekrane rodoma programos trukmė.
4. Pasirinkite derančias parinktis.
5. Norėdami įjungti programą,
paspauskite Start.
• Užsidega vykdomos fazės
indikatorius.
• Programos trukmė pradeda
mažėti 1 minutės intervalais.
Programos paleidimas su
atidėtu paleidimu
C
PERSPĖJIMAS!
Naudokite tik specialiai
indaplovėms skirtą ploviklį.
1. Paspauskite atlaisvinimo mygtuką
(A), kad atidarytumėte dangtelį (C).
2. Pripilkite ploviklio miltelių arba įdėkite
tabletę į skyrių (B).
3. Jeigu programa turi pirminio plovimo
fazę, pripilkite truputį ploviklio ant
vidinės prietaiso durelių dalies.
4. Uždarykite dangtį. Įsitikinkite, kad
dangtelis užsifiksuotų savo vietoje.
9.2 Programos nustatymas ir
paleidimas
Funkcija Auto Off
Šia funkcija sumažinamas energijos
vartojimas automatiškai išjungiant
prietaisą, kai jis neveikia.
Funkcija pradeda veikti:
• praėjus 5 minutėms nuo programos
pabaigos;
• po 5 minučių, jeigu programa nebuvo
paleista.
Programos paleidimas
1. Uždarykite prietaiso dureles.
2. Norėdami suaktyvinti prietaisą,
spauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką. Įsitikinkite, ar prietaisas
veikia programos pasirinkimo režimu.
3. Kelis kartus spauskite Program, kol
užsidegs norimos pasirinkti
programos indikatorius.
1. Nustatykite programą.
2. Kelis kartus spauskite Delay, kol
ekrane bus rodomas norimas
nustatyti atidėto paleidimo laikas
(nuo 1 iki 24 valandų).
3. Norėdami įjungti atgalinę atskaitą,
paspauskite Start.
• Užsidegs atidėto paleidimo
indikatorius, patvirtinantis
atgalinės atskaitos paleidimą.
• Laikas skaičiuojamas atgal 1
valandos intervalais. Tik
paskutinę valandą laikas mažės 1
minutės intervalais.
Baigus atgalinę atskaitą, programa
paleidžiama ir užsidega vykdomos fazės
indikatorius. Atidėto paleidimo
indikatorius užges.
Durelių atidarymas veikiant
prietaisui
Jeigu atidarysite dureles vykdant
programą, prietaisas išsijungs. Uždarius
dureles, prietaisas pradės veikti nuo
nutraukimo momento.
Atidėto paleidimo atšaukimas
veikiant atgalinei atskaitai
Kai atšaukiate atidėtą paleidimą, turite iš
naujo nustatyti programą ir parinktis.
1. Atidarykite prietaiso dureles.
2. Norėdami išjungti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką.
3. Laikykite prietaisą išjungtą maždaug
30 sekundžių.
4. Norėdami suaktyvinti prietaisą, vėl
spauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką.
5. Vienu metu paspauskite Delay ir
Option, kol prietaisas veiks
programos pasirinkimo režimu.
56
www.aeg.com
Programos atšaukimas
Programos pabaiga
1. Atidarykite prietaiso dureles.
2. Norėdami išjungti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką.
3. Laikykite prietaisą išjungtą maždaug
30 sekundžių.
4. Norėdami suaktyvinti prietaisą, vėl
spauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką.
5. Vienu metu paspauskite ir palaikykite
Delay bei Option, kol prietaisas
pradės veikti programos pasirinkimo
režimu.
Prieš paleisdami naują programą,
patikrinkite, ar ploviklio dalytuve yra
ploviklio.
Pasibaigus programai, ekrane rodoma
0:00.
Visi mygtukai yra neaktyvūs, išskyrus
įjungimo / išjungimo mygtuką.
1. Paspauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką arba palaukite, kol Auto Off
funkcija automatiškai išjungs
prietaisą.
Jeigu atidarysite dureles prieš
suaktyvinant Auto Off, prietaisas
automatiškai išsijungs.
2. Užsukite vandens čiaupą.
10. PATARIMAI
10.1 Bendroji informacija
Šie patarimai padės užtikrinti optimalius
valymo ir džiovinimo rezultatus ir
apsaugoti aplinką.
•
•
•
•
•
•
Išmeskite didesnius maisto likučius
nuo indų į šiukšlių dėžę.
Nenuskalaukite indų rankomis. Jeigu
reikia, naudokite pirminio plovimo
programą (jeigu yra) arba pasirinkite
programą su pirminio plovimo faze.
Visada išnaudokite visą krepšių
erdvę.
Kai kraunate į prietaisą, įsitikinkite,
kad indus visiškai pasiektų vanduo iš
purkštuvo purkštukų. Įsitikinkite, kad
daiktai neliestų ir neuždengtų vienas
kito.
Jūs galite naudoti atskirai indaplovės
ploviklį, skalavimo priemonę ir druską
arba kombinuotąsias tabletes (pvz.,
„trys viename“, „keturi viename“,
„viskas viename“). Vadovaukitės ant
pakuotės pateiktomis instrukcijomis.
Pasirinkite programą, atsižvelgdami į
indus ir jų nešvarumo laipsnį.
Naudojant ECO programą, vandens ir
energijos sąnaudos yra efektyviausios
plaunant vidutiniškai nešvarius indus
bei stalo įrankius.
10.2 Druskos, skalavimo
priemonės ir ploviklio
naudojimas
•
•
•
•
•
Naudokite tik indaplovėms skirtą
druską, skalavimo priemonę ir ploviklį.
Kiti gaminiai gali pažeisti prietaisą.
Kombinuotosios tabletės paprastai
tinka rajonuose, kur vandens
kietumas yra iki 21 °dH. Rajonuose,
kuriuose ši riba viršijama, be
kombinuotųjų tablečių reikia naudoti
skalavimo priemonę ir druską. Tačiau
rajonuose, kuriuose vanduo yra kietas
arba labai kietas, rekomenduojame
naudoti atskirai ploviklį (miltelius, gelį,
tabletes be papildomų funkcijų),
skalavimo priemonę ir druską
optimaliems valymo ir džiovinimo
rezultatams.
Jeigu naudojate kombinuotąsias
tabletes, galite pasirinkti parinktį
Multitab (jeigu yra). Šia parinktimi
gaunami geresni valymo ir džiovinimo
rezultatai naudojant kombinuotąsias
tabletes.
Ploviklio tabletės visiškai neištirpsta
naudojant trumpas programas. Norint
kad ant valgymo reikmenų neliktų
ploviklio likučių, rekomenduojame
tabletes naudoti tik su ilgomis
programomis.
Nepilkite ploviklio daugiau nei reikia.
Žr. nurodymus ant ploviklio pakuotės.
LIETUVIŲ
10.3 Ką daryti, jeigu norite
nebenaudoti kombinuotųjų
tablečių
•
Prieš pradėdami naudoti atskirai ploviklį,
druską ir skalavimo priemonę, atlikite šią
procedūrą.
•
1. Nustatykite didžiausią vandens
minkštiklio lygį.
2. Įsitikinkite, ar druskos ir skalavimo
priemonės talpyklos yra pilnos.
3. Paleiskite trumpiausią programą su
skalavimo faze. Nedėkite ploviklio ir
krepšių.
4. Programai pasibaigus, pareguliuokite
vandens minkštiklio lygį,
atsižvelgdami į savo vietovės
vandens kietumą.
5. Nustatykite tiekiamos skalavimo
priemonės kiekį.
10.4 Krepšių įdėjimas
•
•
•
•
•
•
•
Prietaise plaukite tik tuos daiktus,
kuriuos galima plauti indaplovėje.
Į prietaisą nedėkite daiktų, pagamintų
iš medžio, rago, aliuminio, alavo ir
vario.
Nenaudokite prietaiso vandenį
sugeriantiems daiktams (pvz.,
kempinėms, šluostėms) plauti.
Nuvalykite nuo indų maisto likučius.
Atmirkykite ant indų likusį pridegusį
maistą.
Tuščiavidurius daiktus (pvz.,
puodelius, stiklines ir keptuves) dėkite
apverstus žemyn.
Pasirūpinkite, kad stalo įrankiai ir indai
nesuliptų. Šaukštus sumaišykite su
kitais stalo įrankiais.
•
•
Pasirūpinkite, kad stiklinės nesiliestų
su kitomis stiklinėmis.
Mažus daiktus sudėkite į stalo įrankių
krepšelį.
Lengvus daiktus dėkite į viršutinį
krepšį. Pasirūpinkite, kad šie daiktai
neslankiotų.
Prieš paleisdami programą,
pasirūpinkite, kad purkštuvo alkūnė
galėtų laisvai judėti.
10.5 Prieš paleidžiant
programą
Įsitikinkite, kad:
•
•
•
•
•
•
•
filtrai būtų švarūs ir tinkamai įdėti;
druskos talpyklos dangtelis gerai
prisuktas;
purkštuvai neužsikimšę;
yra indaplovės druskos ir skalavimo
priemonės (jeigu nenaudojamos
kombinuotosios ploviklio tabletės);
tinkama indų padėtis krepšiuose;
esamam indų kiekiui ir nešvarumo
laipsniui pasirinkta tinkama programa;
naudojamas tinkamas kiekis ploviklio.
10.6 Krepšių išėmimas
1. Prieš išimdami jį iš prietaiso,
palaukite, kol valgymo reikmenys
atvės. Karštus daiktus lengva
sugadinti.
2. Pirmiausia iškraukite apatinį krepšį,
po to – viršutinį
Programos pabaigoje ant
prietaiso šonų ir durelių dar
gali būti vandens.
11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Prieš atlikdami priežiūros
darbus, išjunkite prietaisą ir
ištraukite maitinimo laido
kištuką iš elektros tinklo
lizdo.
57
Nešvarūs filtrai ir užsikimšę
purkštuvai pablogina
plovimo rezultatus.
Reguliariai tikrinkite ir, jei
reikia, juos išvalykite.
11.1 Filtrų valymas
Filtro sistemą sudaro 3 dalys.
58
www.aeg.com
C
B
A
1. Pasukite filtrą (B) prieš laikrodžio
rodyklę ir ištraukite jį.
2. Išimkite filtrą (C) iš filtro (B).
3. Išimkite plokščią filtrą (A).
5. Įsitikinkite, ar nėra maisto likučių ar
nešvarumų ant ar aplink rinktuvės
kraštą.
6. Vėl įdėkite plokščią filtrą (A).
Įsitikinkite, ar jis taisyklingai įdėtas po
2 kreiptuvais.
7. Vėl surinkite filtrus (B) ir (C).
8. Vėl įdėkite filtrą (B) į plokščią filtrą
(A). Sukite pagal laikrodžio rodyklę,
kol užsifiksuos.
4. Išplaukite filtrus.
PERSPĖJIMAS!
Dėl netinkamos filtrų
padėties plovimo rezultatai
gali būti blogi ir gali būti
pažeistas prietaisas.
LIETUVIŲ
11.2 Purkštuvų valymas
11.4 Valymas iš vidaus
Nenuimkite purkštuvo alkūnių.
Užsikimšus purkštuvo alkūnių skylutėms,
nešvarumų likučius pašalinkite plonu,
smailiu daiktu.
•
11.3 Valymas iš išorės
•
•
•
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste.
Naudokite tik neutralius ploviklius.
Nenaudokite šveičiamųjų produktų,
šveitimo kempinių arba tirpiklių.
•
59
Atsargiai išvalykite prietaisą, įskaitant
durelių guminį tarpiklį, švelnia drėgna
šluoste.
Jeigu reguliariai naudojate trumpos
trukmės programas, prietaiso viduje
gali likti riebalų ir kalkių likučių. Kad
apsisaugotumėte nuo to,
rekomenduojame naudoti ilgos
trukmės programas bent 2 kartus per
mėnesį.
12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Jeigu prietaisas nepasileidžia arba
sustoja veikiant. Prieš kreipdamiesi į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą, patikrinkite,
ar galite patys išspręsti problemą pagal
lentelėje pateiktą informaciją.
Esant tam tikroms problemoms,
ekrane rodomas įspėjamasis kodas.
Problema ir įspėjamasis
kodas
Galimas sprendimas
Negalima įjungti prietaiso.
•
•
Programa nepasileidžia.
•
•
•
•
Į prietaisą nepatenka van‐
duo.
Ekrane rodoma
•
•
.
•
•
•
Iš prietaiso neišleidžiamas
vanduo.
Ekrane rodoma
Ekrane rodoma
.
Įsitikinkite, ar prietaiso durelės uždarytos.
Paspauskite Start.
Jeigu nustatyta atidėto paleidimo funkcija, atšaukite šią
nuostatą arba palaukite, kol bus baigta atgalinė laiko at‐
skaita.
Prietaisas pradėjo dervos vandens minkštiklyje įkrovimo
procedūrą. Procedūros trukmė yra maždaug 5 minutės.
Patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas.
Patikrinkite, ar ne per mažas vandentiekio sistemos slė‐
gis. Norėdami gauti šią informaciją, kreipkitės į vietos
vandentiekio įmonę.
Patikrinkite, ar vandens čiaupas neužsikimšęs.
Patikrinkite, ar neužsikimšęs įleidimo žarnos filtras.
Patikrinkite, ar įleidimo žarna nesumazgyta ir neužlenk‐
ta.
•
•
Patikrinkite, ar kriauklės vandens čiaupas neužsikimšęs.
Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarna nesumazgyta ir
neužlenkta.
•
Užsukite vandens čiaupą ir kreipkitės į įgaliotąjį aptarna‐
vimo centrą.
.
Veikia apsaugos nuo van‐
dens nutekėjimo įtaisas.
Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas įkištas į elektros
tinklo lizdą.
Įsitikinkite, ar nepažeistas saugiklis saugiklių dėžėje.
60
www.aeg.com
Patikrinę prietaisą, jį išjunkite ir vėl
įjunkite. Jeigu problema kartojasi,
kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Dėl lentelėje neaprašytų įspėjamųjų kodų
kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
12.1 Nepatenkinami plovimo ir džiovinimo rezultatai
Problema
Galimas sprendimas
Balsvi dryžiai arba melsvi
sluoksniai ant stiklinių ir indų.
•
•
Dėmės ir išdžiūvę vandens la‐
šai ant stiklinių ir indų.
•
•
Drėgni indai.
•
•
•
•
Tiekiama per daug skalavimo priemonės. Nustatykite
skalavimo priemonės pasirinkimo rankenėlę į mažesnę
padėtį.
Naudojama per daug ploviklio.
Tiekiama per mažai skalavimo priemonės. Nustatykite
skalavimo priemonės pasirinkimo rankenėlę į didesnę
padėtį.
Taip gali atsitikti dėl skalavimo priemonės kokybės.
Programa neturi džiovinimo fazės arba turi džiovinimo
fazę maža temperatūra.
Tuščias skalavimo priemonės dalytuvas.
Taip gali atsitikti dėl skalavimo priemonės kokybės.
Taip gali atsitikti dėl kombinuotųjų tablečių kokybės.
Pamėginkite kito gamintojo ploviklį arba suaktyvinkite
skalavimo priemonės dalytuvą ir naudokite skalavimo
priemonę kartu su kombinuotomis tabletėmis.
Apie kitas galimas priežastis
skaitykite skyriuje
„Patarimai“.
13. TECHNINĖ INFORMACIJA
Matmenys
Plotis / aukštis / gylis (mm)
596 / 818 - 898 / 575
Elektros prijungimas 1)
Įtampa (V)
220 - 240
Dažnis (Hz)
50
barais (mažiausias ir didžiausias)
0.5 - 8
MPa (mažiausias ir didžiausias)
0.05 - 0.8
Vandens šaltinis
Šaltas arba karštas vanduo 2)
maks. 60 °C
Talpa
Vietos nuostatos
15
Energijos sąnaudos
Įjungimo režimas (W)
0.99
Energijos sąnaudos
Išjungimo režimas (W)
0.10
Tiekiamo vandens slėgis
1) Kitas vertes žr. techninių duomenų plokštelėje.
2) Jeigu karštas vanduo tiekiamas iš alternatyvaus energijos šaltinio (pvz., saulės energijos ir vėjo jėgai‐
nių), norėdami sumažinti energijos sąnaudas, naudokite karštą vandenį.
LIETUVIŲ
61
14. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
62
www.aeg.com
LIETUVIŲ
63
117899241-A-312014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising