Electrolux | ESL65070R | User manual | Electrolux ESL65070R Korisnički priručnik

Electrolux ESL65070R Korisnički priručnik
upute za uporabu
instrukcja obsługi
kullanma kılavuzu
Perilica posuđa
Zmywarka
Bulaşık makinesi
ESL 65070
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com
SADRŽAJ
Informacije o sigurnosti
Opis proizvoda
Upravljačka ploča
Uporaba uređaja
Podešavanje omekšivača vode
Uporaba soli u perilici posuđa
Uporaba sredstva za pranje i sredstva za
ispiranje
2
4
5
6
6
7
8
Funkcija "Višenamjenske tablete"
9
Stavljanje pribora za jelo i posuđa
9
Odabir i pokretanje programa pranja
10
Programi pranja
10
Čišćenje i održavanje
11
Rješavanje problema
12
Tehnički podaci
14
Briga za okoliš
15
Zadržava se pravo na izmjene
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo
pročitajte ovaj priručnik:
• Za vašu osobnu sigurnost i sigurnost vašeg vlasništva.
• Radi zaštite okoliša,
• Radi pravilnog rada uređaja.
Uvijek imajte ovaj priručnik s uređajem ako
ga premještate ili podajete.
Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno
postavljanje i korištenje uređaja dovede do
oštećenja.
Sigurnost djece i slabijih osoba
• Nemojte dozvoliti osobama, uključujući
djecu, smanjenih fizičkih, senzornih i mentalnih funkcija ili bez iskustva i znanja da
koriste uređaj. Mora ih se nadzirati ili uputiti u rukovanje uređajem od strane osoba
koje su odgovorne za njihovu sigurnost.
• Pakiranje mora biti spremljeno podalje od
dohvata djece. Postoji opasnost od gušenja ili fizičke ozljede.
• Držite sve deterdžente na sigurnom
mjestu. Ne dopuštajte djeci da diraju deterdžente.
• Držite djecu i male životinje dalje od uređaja dok su vrata otvorena.
Opća sigurnost
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Postoji opasnost od ozljeda i oštećenja
uređaja.
• Kako biste spriječili opekline na očima,
ustima i grlu pridržavajte se sigurnosnih
uputa proizvođača deterdženta za perilicu.
• Ne pijte vodu iz uređaja. U uređaju se
mogu nalaziti ostaci deterdženta.
• Kako biste spriječili ozljeđivanje i da netko
padne na otvorena vrata, uvijek zatvorite
vrata nakon što ste ispraznili ili napunili uređaj.
• Nemojte sjesti ili stati na otvorena vrata.
Uporaba
• Uređaj je isključivo za uporabu u
domaćinstvima. Ne koristite ovaj uređaj u
komercijalne ili industrijske svrhe ili u bilo
koju drugu svrhu.
• Ne koristite uređaj za svrhu osim one za
koju je namijenjen. Spriječit ćete fizičke
ozljede osoba ili oštećenje imovine.
• Koristite ga samo za pranje kućanskog posuđa i pribora koji je predviđen za pranje
u perilicama.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim sredstvima u, pored ili na uređaj. Opasnost od
eksplozije ili požara.
• Noževe i sve ostale šiljaste predmete stavite u košaricu za pribor za jelo s vrhovima prema dolje. Ako to nije moguće, stavite ih u vodoravan položaj u gornju košaru ili u košaru za noževe. (Nemaju svi
modeli košaru za noževe).
• Koristite isključivo navedene marke sredstava za perilice posuđa (sredstvo za
pranje, sol, sredstvo za ispiranje).
• Soli koje nisu namijenjene perilicama za
posuđe izazivaju oštećenja omekšivača
vode.
• Prije početka programa pranja u uređaj
stavite sol. Zrnca soli i slana voda na dnu
uređaja mogu izazvati koroziju ili stvoriti rupu.
electrolux 3
• Nikad ne punite spremnik sredstva za ispiranje ostalim tvarima (npr. sredstvo za
pranje perilica posuđa, tekuća sredstva
za pranje). To može prouzročiti oštećenja
na uređaju.
• Prije početka pranja provjerite mogu li se
mlaznice slobodno kretati.
• Ako otvorite vrata dok uređaj radi, iz uređaja može izići vruća para. Postoji opasnost od opeklina na koži.
• Ne vadite posuđe iz uređaja prije završetka programa pranja.
Čišćenje i održavanje
• Prije održavanja, isključite uređaj i izvadite
električni utikač iz utičnice mrežnog napajanja.
• Nemojte koristiti zapaljive ili proizvode koji
mogu dovesti do korozije.
• Nemojte koristiti uređaj bez filtra. Uvjerite
se da su filtri pravilno postavljeni. Nepravilno postavljanje dovodi do nezadovoljavajućih rezultata pranja i oštećenja
uređaja.
• Nemojte raspršivati vodu ili paru za čišćenje uređaja. Opasnost od strujnog udara i oštećenja na uređaju.
Postavljanje
• Provjerite da uređaj nije pretrpio nikakvo
oštećenje tijekom transporta. Nemojte
priključivati uređaj ako je oštećen. Po potrebi se obratite dobavljaču.
• Prije prve upotrebe uklonite svu ambalažu.
• Samo kvalificirana osoba mora vršiti instalaciju elektrike i cijevi, postavljanje i održavanje uređaja. Da bi se spriječila opasnost od strukturnog oštećenja ili fizičkih
ozljeda.
• Kabel glavnog napajanja tijekom instalacije mora biti isključen iz utičnice.
• Nemojte bušiti stranice uređaja, da biste
spriječili oštećenja hidrauličkih i električnih
komponenata.
• Važno! Poštujte upute u priloženoj
šabloni za sljedeće radnje:
– Za postavljanje uređaja.
– Za sastavljanje vrata na elementu.
– Za priključenje dovoda i odvoda vode.
• Provjerite je li uređaj postavljen ispod i
blizu sigurnih konstrukcija.
Zaštita od zaleđivanja
• Ne postavljajte uređaj na mjesta na
kojima je temperatura ispod 0°C.
• Proizvođač nije odgovoran za štete od
zamrzavanja.
Spajanje na dovod vode
• Za priključivanje na dovod vode koristite
nove cijevi. Nemojte koristiti korištene
cijevi.
• Nemojte priključivati uređaj na nove cijevi
ili cijevi koje se dulje vrijeme ne koriste.
Najprije pustite vodu da teče nekoliko
minuta, zatim priključite dovodnu cijev.
• Pazite da ne zgnječite ili ne oštetite cijevi
za vodu prilikom postavljanja uređaja.
• Provjerite spojeve cijevi, da biste spriječili
curenje vode.
• Prilikom prvog korištenje uređaja provjerite da cijevi ne cure.
• Cijev za vodu ima dvostruke stjenke i unutarnji glavni vod i sigurnosni ventil. Dovodna cijev za vodu pod tlakom je samo
kada kroz nju teče voda. Ako dođe do curenja u dovodnoj cijevi, sigurnosni ventil
prekida protok vode.
– Pri priključivanju dovodne cijevi za vodu
morate biti vrlo pažljivi:
– Nemojte uranjati cijev za dovod vode
ili sigurnosni ventil u vodu.
– Ako su dovodna cijev ili sigurnosni
ventil oštećeni, odmah isključite
utikač iz glavnog napajanja.
– Obratite se servisnom centru za
zamjenu cijevi za vodu sa sigurnosnim ventilom.
Upozorenje Opasan napon.
Spajanje na električnu mrežu
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Pazite da električni podaci na nazivnoj
pločici budu u skladu s vašim napajanjem
u kućanstvu.
4 electrolux
– Bacite kvaku na vratima. Ovo će spriječiti da djeca ili male životinje budu zatvoreni unutar uređaja. Postoji opasnost
od gušenja.
• Obvezno koristite pravilno postavljenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite višeputne utikače, konektore i
produžne kabele. Postoji opasnost od požara.
• Ne mijenjajte niti zamjenjujte kabel napajanja. Obratite se servisnom centru.
• Osigurajte da ne zgnječite ili dovedete do
oštećenja na utikaču napajanja prilikom
postavljanja uređaja.
• Osigurajte da se utičnici nakon postavljanja može lako pristupiti.
• Ne povlačite za električni kabel kako biste
iskopčali uređaj. Uvijek povucite utikač.
Upozorenje Deterdženti za perilicu
su opasni i mogu dovesti do
korozije!
• Ako dođe do nesreće s ovim deterdžentima, odmah se obratite
lokalnom toksikološkom centru i liječniku.
• Ako vam deterdžent dospije u usta,
odmah se obratite lokalnom
toksikološkom centru i liječniku.
• Ako vam deterdžent dospije u oči,
odmah se obratite liječniku i vlažite
oči vodom.
• Držite deterdžente za perilicu na sigurnom mjestu i izvan dohvata djece.
• Ne držite vrata uređaja otvorenima
kad u spremniku za deterdžent ima
deterdženta.
• Napunite spremnik za deterdžent
samo prije početka programa pranja.
Servisni centar
• Samo ovlašteni serviser može popraviti ili
raditi na uređaju. Obratite se servisnom
centru.
• Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Odlaganje uređaja
• Kako biste spriječili opasnost od fizičkih
ozljeda ili oštećenja:
– Iskopčajte utikač iz električne utičnice.
– Prerežite glavni kabel i bacite ga.
OPIS PROIZVODA
1
9
2
8
3
7
4
5
1
2
3
4
Gornja košara
Prekidač tvrdoće vode
Spremnik za sol
Spremnik za sredstvo za pranje
6
5
6
7
8
Spremnik za sredstvo za ispiranje
Natpisna ploča
Filtri
Donja mlaznica
electrolux 5
9 Gornja mlaznica
Optički signal
Nakon što je pokrenut program pranja
prikazuje se optički signal na podu ispod vrata uređaja:
• Crveno svijetlo tijekom svih programa
pranja.
• Zeleno svijetlo kada programi pranja završe.
• Ako je došlo do kvara treperi crveno
svijetlo.
Ako je uređaj postavljen na višem
položaju, u ravnini s vratima kuhinjskog
elementa, ne prikazuje se optički signal.
UPRAVLJAČKA PLOČA
5
A
B
D
2
1
1
2
3
4
5
C
E
3
4
Tipka Uključeno/Isključeno
Tipke za odabir programa
Tipka za odgodu početka
Indikatorska svjetla
Funkcijske tipke
Indikatorska svjetla
Sol 1)
Uključuje se kada je potrebno napuniti spremnik za sol. Pročitajte poglavlje „Uporaba soli u perilici posuđa“.
Nakon punjenja spremnika indikatorsko svjetlo za sol ostaje uključeno još
nekoliko sati. To nema nikakve neželjene učinke na rad uređaja.
Funkcija „Multitab“
Uključuje se kad aktivirate funkciju Multitab. Pogledajte poglavlje „Funkcija "Višenamjenske tablete"“
Završetak programa
Uključuje se kada:
• Završi program pranja.
• Prilagođavate razinu omekšivača vode.
• Aktivirate/deaktivirate spremnik sredstva za ispiranje.
• Postoji neispravnost na uređaju.
1) Kada su spremnici za sol prazni, odgovarajuće indikatorsko svjetlo ne uključuje se dok radi program pranja.
Tipke za odabir programa
Ovim tipkama možete odabrati program
pranja. Pritisnite tipku programa, uključuje
se odgovarajuće indikatorsko svjetlo.
Za više podataka o programima pranja
pogledajte poglavlje „Programi pranja“.
Tipka za odgodu početka
Koristite ovu tipku za odgodu početka programa pranja u vremenskom intervalu od 3,
6 ili 9 sati. Pogledajte poglavlje „Odabir i
pokretanje programa pranja“.
Funkcijske tipke
Koristite funkcijske tipke za sljedeće operacije:
• Za podešavanje elektroničke razine
omekšivača vode. Pogledajte poglavlje
„Podešavanje omekšivača vode“.
• Za aktiviranje/deaktiviranje funkcije Multitab. Pogledajte poglavlje „Funkcija "Višenamjenske tablete"“.
6 electrolux
• Za aktiviranje/deaktiviranje spremnika
sredstva za ispiranje kada je aktivna
funkcija Multitab. Pogledajte poglavlje
„Rješavanje problema“.
• Za poništavanje programa pranja koji je u
tijeku ili za početak pranja s odgodom
koji je u tijeku. Pogledajte poglavlje „Odabir i pokretanje programa pranja“.
• Za deaktivaciju/aktivaciju zvučnih signala.
Pogledajte poglavlje „Zvučni signali“.
Način postavljanja
Uređaj mora biti u načinu postavljanja za
ove radnje:
• Za odabir i početak programa pranja i/ili
odgode početka.
• Za elektroničko prilagođavanje razine
omekšivača vode.
• Za aktiviranje/deaktiviranje funkcije Multitab.
• Za aktiviranje/deaktiviranje spremnika
sredstva za ispiranje.
• Za aktiviranje/deaktiviranje zvučnih signala.
Pritisnite tipku Uključeno/isključeno. Uređaj
je u načinu postavljanja kada:
– se uključe sva indikatorska svjetla programa.
Pritisnite tipku Uključeno/isključeno. Uređaj
nije u načinu postavljanja kada:
– se uključi samo jedno indikatorsko svjetlo
programa.
– Za povratak u način postavljanja potrebno je poništiti program pranja ili odgo-
du početka. Pogledajte poglavlje „Odabir i pokretanje programa pranja“.
Zvučni signali
Zvučni signali naznačuju:
• Kraj programa pranja.
• Elektroničko prilagođavanje razine
omekšivača vode.
• Neispravnost uređaja.
Za deaktivaciju zvučnih signala učinite sljedeće:
1. Uključite uređaj.
2. Provjerite je li uređaj u načinu postavljanja.
3. Pritisnite i držite funkcijske tipke B i C
dok indikatorska svjetla funkcijskih tipki
A, B i C ne počnu treperiti.
4. Otpustite funkcijske tipke A i B.
5. Pritisnite funkcijsku tipku C.
– Indikatorska svjetla funkcijskih tipki A i
B se gase.
– Indikatorsko svjetlo funkcijske tipke C
treperi.
– Uključuje se indikatorsko svjetlo kraja
programa.
• Zvučni signali su aktivirani.
6. Ponovo pritisnite funkcijsku tipku C.
– Lampica indikatora završetka programa se isključuje.
• Zvučni signali su deaktivirani.
7. Isključite uređaj kako biste zadržali radne postavke.
Za ponovnu aktivaciju zvučnih signala izvedite gornji postupak.
UPORABA UREĐAJA
Pogledajte upute za svaki korak postupka:
1. Provjerite odgovara li podešenje omekšivača vode tvrdoći vode u vašem području. Po potrebi podesite omekšivač vode.
2. Napunite spremnik solju.
3. Spremnik sredstva za ispiranje napunite
sredstvom za ispiranje.
4. Stavite pribor za jelo i posuđe u uređaj.
5. Postavite program koji odgovara vrsti i
zaprljanosti posuđa.
6. U spremnik stavite odgovarajuću količinu sredstva za pranje.
7. Pokrenite program pranja
Ako koristite kombinirane tablete sredstva za pranje („3 u 1“, „4 u 1“, „5 u
1“ itd.), pogledajte poglavlje „Funkcija
"Višenamjenske tablete"“.
PODEŠAVANJE OMEKŠIVAČA VODE
Omekšivač vode uklanja minerale i soli iz dovodne vode. Minerali i soli mogu imati loš učinak na rad uređaja.
Ekvivalentne skale izmjerene tvrdoće vode:
• Njemačkim stupnjevima (dH°)
• Francuskim stupnjevima (°TH)
electrolux 7
• mmol/l (milimol po svakoj litri, međunarodna jedinica za tvrdoću vode)
• Clarke stupnjevi.
Postavite omekšivač vode u skladu s tvrdoćom vode u vašem području. Ako je potrebno, obratite se lokalnom distributeru vode.
Tvrdoća vode
Prilagođavanje tvrdoće vode
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
ručno
elektronički
2
1)
10
2
1)
9
2
1)
8
2
1)
7
2
1)
6
2
1)
5 1)
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Postavljeno tvornički.
2) Nije potrebno koristiti sol.
Omekšivač vode morate podesiti ručno
ili elektronički.
Ručno podešavanje
Okrenite prekidač tvrdoće vode u položaj 1
ili 2 (pogledajte grafikon).
Elektroničko prilagođavanje
1. Uključite uređaj.
2. Provjerite je li uređaj u načinu postavljanja.
3. Pritisnite i držite funkcijske tipke B i C
dok indikatorska svjetla funkcijskih tipki
A, B i C ne počnu treperiti.
4. Otpustite funkcijske tipke B i C.
5. Pritisnite funkcijsku tipku A.
– Indikatorska svjetla funkcijskih tipki B i
C će se isključiti.
– Indikatorsko svjetlo funkcijske tipke A
nastavlja treperiti.
– Počinje treperiti indikatorsko svjetlo
kraja programa. Broj treptaja označava trenutačnu postavku.
– Isprekidani zvučni signali naznačuju
trenutačnu postavku.
Primjer: 5 treptaja i 5 isprekidanih zvučnih signala, stanka, 5 treptaja i 5
isprekidanih zvučnih signala, stanka = razina 5
6. Pritisnite funkcijsku tipku „A“ za
promjenu postavke. Svaki puta kada pritisnete gumb A, postavka se pomiče na
sljedeću razinu.
7. Isključite uređaj kako biste zadržali radne postavke.
Ako je omekšivač vode elektronički podešen na razinu 1, indikatorsko svjetlo
ne svijetli.
UPORABA SOLI U PERILICI POSUĐA
Za punjenje spremnika za sol učinite
sljedeće:
1. Za otvaranje spremnika soli okrećite
poklopac u smjeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu.
8 electrolux
2. Napunite spremnik soli s 1 litrom vode
(samo prvi put).
3. Za punjenje spremnika solju koristite
lijevak.
4. Uklonite sol oko otvora spremnika soli.
5. Za zatvaranje spremnika soli okrenite
poklopac u smjeru kretanja kazaljki na satu.
Normalno je da se voda prelijeva iz
spremnika za sol kada ga napunite solju.
UPORABA SREDSTVA ZA PRANJE I SREDSTVA ZA ISPIRANJE
1
3
2
4
30
8
4
MA X
+
3 2
-
1
20
5
7
6
Uporaba deterdženta
Nemojte koristiti više od propisane
količine sredstva za pranje kako ne biste izazvali zagađenje okoliša.
Pridržavajte se preporuka proizvođača
sredstva za pranje na pakiranju sredstva za pranje.
Za punjenje spremnika sredstva za pranje
učinite sljedeće:
1. Pritisnite tipku za otpuštanje 2 kako biste otvorili poklopac 8 spremnika sredstva za pranje.
2. Stavite sredstvo za pranje u spremnik.
1 .
3. Ako program pranja ima fazu predpranja, stavite malu količinu sredstva za
pranje u unutarnji dio vrata uređaja.
4. Ako koristite tablete za pranje, stavite ih
u spremnik sredstva za pranje. 1 .
5. Zatvorite spremnik sredstva za pranje.
Vratite poklopac i pritisnite ga na mjesto.
Različite vrste sredstava za pranje otapaju se različitom brzinom. Neka sredstva za pranje u tabletama ne postižu
najbolje rezultate pranja u kratkim programima pranja. Ako koristite tablete za
pranje, koristite duge programe pranja
u kojima se sredstva za pranje potpuno
uklanjaju.
Uporaba sredstva za ispiranje
Sredstvo za ispiranje omogućuje sušenje posuđa bez mrlja i pruga.
Sredstvo za ispiranje automatski se dodaje tijekom posljednjeg ispiranja.
Za punjenje spremnika sredstvom za ispiranje učinite slijedeće:
1. Pritisnite tipku za otpuštanje 7 kako biste otvorili poklopac 6 spremnika sredstva za ispiranje.
2. Napunite spremnik 3 sredstvom za ispiranje. Oznaka „max.“ pokazuje
maksimalnu razinu.
3. Proliveno sredstvo za ispiranje uklonite
upijajućom krpom kako biste spriječili
stvaranje pjene tijekom programa pranja.
electrolux 9
4. Zatvorite spremnik sredstva za ispiranje.
Vratite poklopac i pritisnite ga na mjesto.
Napunite spremnik sredstva za ispiranje kada indikator 5 zasvijetli.
Doziranje sredstva za ispiranje možete postaviti između položaja 1 (najniže) i 4 (najviše).
Okrenite birač sredstva za ispiranje 4 kako
biste povećali ili smanjili dozu.
Prilagodite količinu sredstva za ispiranje
Tvornička postavka: položaj 3.
FUNKCIJA "VIŠENAMJENSKE TABLETE"
Funkcija Multitab predviđena je za kombinirane tablete za pranje.
Te tablete sadrže deterdžent, sredstvo za
ispiranje i sol za perilicu posuđa. Neke vrste
tableta mogu sadržavati i druga sredstva.
Provjerite odgovaraju li te tablete tvrdoći vaše vode. Slijedite preporuke proizvođača deterdženta.
Nakon što postavite funkciju Multitab ona
ostaje aktivna dok je ne deaktivirate.
Funkcija Multitab zaustavlja protok sredstva
za ispiranje i soli.
Funkcija Multitab deaktivira svjetlo pokazivača soli.
S funkcijom Multitab trajanje programa
može biti dulje.
Funkciju Multitab aktivirajte prije početka programa pranja.
Kada se program jednom pokrene, više
ne možete aktivirati funkciju Multitab.
Za aktiviranje funkcije Multitab:
1. Uključite uređaj.
2. Provjerite je li uređaj u načinu postavljanja.
3. Pritisnite i držite pritisnutim funkcijske
tipke D i E sve dok se ne upali indikatorsko svjetlo funkcije Multitab.
Za deaktivaciju funkcije Multitab i odvojeno
korištenje sredstva za pranje, soli i sredstva
za ispiranje:
1. Uključite uređaj.
2. Provjerite je li uređaj u načinu postavljanja.
3. Pritisnite i držite pritisnutim dvije
funkcijske tipke D i E sve dok se ne
isključi indikatorsko svjetlo funkcije Multitab.
4. Napunite spremnik soli i spremnik sredstva za ispiranje.
5. Postavite tvrdoću vode na najvišu razinu.
6. Obavite ciklus pranja bez posuđa.
7. Postavite omekšivač vode u skladu s tvrdoćom vode u vašem području.
8. Prilagodite količinu sredstva za ispiranje.
STAVLJANJE PRIBORA ZA JELO I POSUĐA
Pogledajte letak „Primjeri RealLife
punjenja“.
Korisni savjeti
Ne koristite uređaj za čišćenje predmeta
koji upijaju vodu (npr. spužvi, kućanskih
krpa).
• Prije stavljanja pribora i posuđa učinite
sljedeće:
– Uklonite preostalu hranu.
– Omekšajte zagorjele ostatke u posuđu.
• Dok stavljate pribor i posuđe učinite sljedeće:
– Stavite šuplje predmete (npr. šalice, čaše i lonce) otvorom okrenutim prema
dolje.
– Provjerite da se voda ne sakuplja u
spremniku ili u dubokoj bazi.
– Provjerite da se pribor i posuđe međusobno ne preklapa.
– Pazite da se stakleni predmeti ne dodiruju međusobno.
– Male predmete položite u košaru za pribor za jelo.
– Pomiješajte žlice s drugim priborom
kako se ne bi slijepile.
– Poslažite predmete tako da voda može
doprijeti do svih površina.
• Plastični predmeti i tave prevučene
slojem protiv lijepljenja mogu zadržati
kapljice vode.
• Lagano posuđe stavite u gornju košaru.
Pazite da se posuđe ne miče.
10 electrolux
ODABIR I POKRETANJE PROGRAMA PRANJA
Odaberite i pokrenite program pranja
bez odgode početka.
1. Uključite uređaj.
2. Provjerite je li uređaj u načinu postavljanja.
3. Odaberite program pranja. Pogledajte
poglavlje „Programi pranja“.
– Uključuje se odgovarajuće indikatorsko svjetlo.
4. Zatvorite vrata uređaja. Program pranja
automatski se pokreće.
Odaberite i pokrenite program pranja s
odgodom početka
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite program pranja.
3. Pritišćite gumb za odgodu početka dok
se ne uključi indikatorsko svjetlo koje odgovara broju sati.
4. Zatvorite vrata uređaja.
– Automatski započinje odbrojavanje.
– Kada odbrojavanje završi, program
pranja se automatski pokreće.
Otvaranje vrata na uređaju prekida odbrojavanje. Kada zatvorite vrata, odbrojavanje se nastavlja od točke u kojoj
je bilo prekinuto.
Prekid programa pranja
• Otvorite vrata uređaja.
– Program pranja se zaustavlja.
• Zatvorite vrata uređaja.
– Program pranja se nastavlja od točke u
kojoj je prekinut.
Kako poništiti program pranja ili
odgodu početka
Ako program pranja ili odgoda početka
još nisu započeli, možete promijeniti
odabir.
Kada su program pranja ili odgoda početka pokrenuti, nije moguće promijeniti odabir. Za novi odabir potrebno je poništiti program pranja ili odgodu početka.
Kada poništite odgodu početka, to automatski poništava odabrani program
pranja. Morate ponovno odabrati program pranja.
1. Pritisnite i držite funkcijske tipke B i C
dok se ne uključe sva programska svjetla.
2. Prije nego započnete novi program
pranja provjerite je li sredstvo za pranje
u spremniku sredstva za pranje.
Na kraju programa pranja
• Uređaj se automatski zaustavlja.
• Uključuju se zvučni signali.
1. Otvorite vrata uređaja.
– Indikatorsko svjetlo završetka programa je upaljeno.
2. Isključivanje uređaja.
3. Kako biste postigli bolje sušenje, ostavite vrata otvorena nekoliko minuta.
Automatsko isključivanje
Funkcija automatskog isključivanja isključuje
uređaj 10 minuta nakon kraja programa
pranja.
To pomaže u smanjenju potrošnje energije.
Pražnjenje uređaja
• Ostavite posuđe da se ohladi prije nego
što ga izvadite iz uređaja. Vruće posuđe
je lomljivo.
• Prvo ispraznite predmete iz donje košare,
zatim iz gornje košare.
• Na stranicama i na vratima uređaja može
biti vode. Nehrđajući čelik brže se hladi
od posuđa.
PROGRAMI PRANJA
Programi pranja
Program
Stupanj
zaprljanosti
Bilo koji
Automatsko 1)
Vrsta posuđa
Posuđe, pribor za
jelo, tave i lonci
Opis programa
Predpranje
Glavno pranje 45 °C ili 70 °C
1 ili 2 srednja ispiranja
Zadnje ispiranje
Sušenje
electrolux 11
Program
Stupanj
zaprljanosti
Ekonomično 3)
Staklo
Opis programa
Jako zaprljano
Posuđe, pribor za
jelo, tave i lonci
Uobičajeno ili
malo zaprljano
Posuđe i pribor za jelo Glavno pranje 60 °C
Ispiranje
Normalno
zaprljano
Posuđe i pribor za jelo Predpranje
Glavno pranje do 50 °C
1 međuispiranje
Završno ispiranje
Sušenje
Uobičajeno ili
malo zaprljano
Osjetljivo posuđe i
staklo
Intenzivno
Brzo 2)
Vrsta posuđa
Predpranje
Glavno pranje 70 °C
1 srednje ispiranje
Zadnje ispiranje
Sušenje
Glavno pranje 45 °C
1 srednje ispiranje
Zadnje ispiranje
Sušenje
1) Uređaj automatski prilagođava temperaturu i količinu vode tijekom pranja. To ovisi o tome je li uređaj potpuno
napunjen ili nije te o stupnju zaprljanosti posuđa. Trajanje programa i potrošnja u programu mogu biti različiti.
2) Ovaj program vam omogućuje uštedu vremena uz savršene rezultate pranja manje količine posuđa.
3) Testni program za ustanove za testiranje. Pogledajte letak za podatke o testiranju.
Potrošnja
Program
Trajanje (minute)
Električna energija
(kWh)
Voda (litre)
90 - 160
0,9 - 1,7
8 - 17
130 - 150
1,4 - 1,6
15 - 16
30
0,9
9
150 - 160
1,0 - 1,1
10 - 11
65 - 75
0,8 - 0,9
12 - 13
Automatsko
Intenzivno
Brzo
Ekonomično
Staklo
Pritisak i temperatura vode, varijacije u
mrežnom napajanju te količina posuđa
mogu promijeniti te podatke.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Za uklanjanje i čišćenje filtra
Zaprljani filtri smanjuju rezultate pranja. Iako
je održavanje s ovim filtrima vrlo jednostavno, preporučamo da ih u intervalima
pregledavate i po potrebi čistite.
1. Za uklanjanje filtra (A) zakrenite ga u
smjeru kretanja kazaljki na satu i uklonite
iz filtra (B).
12 electrolux
5. Uklonite filtar (B).
6. Potpuno očistite filtar (B) pod mlazom vodom.
7. Postavite filtar (B) u njegov početni
položaj. Provjerite da ste ih pravilno
spojili pod dvije vodilice (C).
B
C
A
2. Filtar (A) ima 2 dijela. Za rastavljanje filtra
povucite jedan dio od drugog.
8. Postavite filtar (A) u položaj u filtru (B) i
zakrenite u smjeru kretanja kazaljki na satu dok se zabravi.
Za čišćenje mlaznica
Nemojte uklanjati mlaznice.
Ako se otvori mlaznica začepe, uklonite
zaprljanja štapićem za ražnjiće.
3. Potpuno očistite dijelove pod tekućom
vodom.
4. Postavite 2 dijela filtra (A) zajedno i gurnite. Provjerite da ste pravilno spojili jedan
na drugi.
Za čišćenje vanjskih površina
Vanjske površine i upravljačku ploču čistite
vlažnom mekom krpom. Koristite samo neutralna sredstva za čišćenje. Nikad ne koristite abrazivna sredstva, jastučiće za ribanje
ili otapala (npr., aceton).
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja
tijekom rada.
Kvar
Uređaj se ne puni vodom.
Šifra pogreške
Najprije pokušajte pronaći rješenje
problema (pogledajte odlomak). Ako ne pronađete, kontaktirajte servisni centar.
Mogući uzrok
• Indikatorsko svjetlo proSlavina je blokirana ili zagrama u tijeku treperi.
čepljena naslagama
• Indikatorsko svjetlo kraja kamenca.
programa trepne jednom.
Moguće rješenje
Očistite slavinu za vodu.
Tlak vode je prenizak.
Obratite se lokalnom distributeru opskrbe vodom.
Zatvorena je slavina za
vodu.
Otvorite slavinu za vodu.
electrolux 13
Kvar
Šifra pogreške
Uređaj ne izbacuje vodu.
Mogući uzrok
• Indikatorsko svjetlo programa u tijeku treperi.
• Indikatorsko svjetlo kraja
programa treperi dva puta.
Moguće rješenje
Filter na dovodnoj cijevi
za vodu je blokiran.
Očistite filter.
Spoj dovodne cijevi za
vodu nije ispravno izveden.
Uvjerite se da je
priključak dobro izveden.
Dovodna cijev vode je
oštećena.
Provjerite da dovodna
cijev vode nema oštećenja.
Sifon je začepljen.
Očistite sifon.
Spoj odvodne cijevi za
vodu nije ispravno izveden.
Uvjerite se da je
priključak dobro izveden.
Odvodna cijev je ošteće- Provjerite da odvodna
na.
cijev vode nema oštećenja.
Radi zaštita od
poplave.
• Indikatorsko svjetlo programa u tijeku treperi.
• Indikatorsko svjetlo kraja
programa treperi tri puta.
Program ne započinje s radom.
Nakon provjere, uključite uređaj. Program
se nastavlja od točke u kojoj je prekinut.
Ako i dalje dolazi do kvarova, obratite se servisnom centru.
Za šifre kvarova koji nisu prikazani u tablici,
obratite se servisnom centru.
Podaci potrebni za servisni centar nalaze se
na nazivnoj pločici.
Zatvorite slavinu za vodu i obratite se ovlaštenom servisu.
Otvorena su vrata uređaja.
Pravilno zatvorite vrata.
Električni utikač nije
ukopčan.
Utaknite utikač u utičnicu.
Pregorio je osigurač u
kutiji s osiguračima
kućanstva.
Zamijenite osigurač.
Postavljena je odgoda
početka. (samo za uređaje se odgodom početka).
Ako želite poništiti odgodu početka, pogledajte
„Odabir i pokretanje
programa pranja“.
Preporučujemo da ih zapišete ovdje:
Model (MOD.)
....................
Broj proizvoda (PNC)
....................
Serijski broj (S.N.)
....................
Rezultati pranja i sušenja nisu zadovoljavajući
Problem
Posuđe nije čisto.
Mogući uzrok
Odabrani program pranja nije
primjenjiv za vrstu posuđa i
zaprljanost.
Moguće rješenje
Provjerite odgovara li program
pranja vrsti posuđa i zaprljanosti.
14 electrolux
Problem
Mogući uzrok
Moguće rješenje
Košare nisu pravilno napunjene, voda ne ispire sve površine.
Pravilno napunite košare.
Mlaznice se ne mogu slobodno
okretati zbog pogrešno raspoređenog posuđa.
Pripazite da nepravilno raspoređeno posuđe ne uzrokuje
blokadu mlaznica.
Filtri su prljavi ili nisu pravilno
sklopljeni i postavljeni.
Provjerite jesu li filtri čisti, pravilno sklopljeni i postavljeni.
Nedovoljna količina deterdženta, ili ga uopće nema.
Osigurajte dovoljnu količinu deterdženta.
Spremnik soli je prazan.
Napunite spremnik solju.
Pogrešna postavka omekšivača vode
Prilagodite omekšivač vode.
Poklopac spremnika za sol nije
dobro zatvoren.
Provjerite je li čep spremnika čvrsto zatvoren.
Na čašama i posuđu pojavljuju
se pruge, mliječne mrlje ili
plavkasti film.
Prevelika količina sredstva za
ispiranje.
Smanjite količinu sredstva za
ispiranje.
Osušene kapljice vode ostaju
na čašama i posuđu.
Preniska količina sredstva za
ispiranje.
Povećajte količinu sredstva za
ispiranje.
Uzrok može biti deterdžent.
Koristite deterdžent druge robne marke.
Naslage kamenca na posuđu.
Posuđe je mokro.
Postavili ste program za pranje Prije nego što izvadite posuđe
bez sušenja ili sa smanjenom fa- ostavite vrata uređaja pritvorena
zom sušenja.
nekoliko minuta.
Posuđe je mokro i mutno.
Prazan je spremnik sredstva za
ispiranje.
Napunite spremnik sredstvom
za ispiranje.
Uključena je funkcija "Višenamjenske tablete". (Spremnik
sredstva za ispiranje automatski se isključuje).
Aktivirajte spremnik sredstva za
ispiranje. Pogledajte odlomak
„Kako aktivirati spremnik sredstva za ispiranje“.
Kako aktivirati/deaktivirati spremnik
sredstva za ispiranje
1. Uključite uređaj.
2. Provjerite je li uređaj u načinu postavljanja.
3. Pritisnite i držite funkcijske tipke B i C
dok indikatorska svjetla funkcijskih tipki
A, B i C ne počnu treperiti.
4. Otpustite funkcijske tipke B i C.
5. Pritisnite funkcijsku tipku B.
– Indikatorska svjetla funkcijskih tipki A i
C se gase.
– Indikatorsko svjetlo funkcijske tipke B
nastavlja treperiti.
6. Ponovno pritisnite funkcijsku tipku B.
– Uključuje se indikatorsko svjetlo kraja
programa.
7. Isključite uređaj kako biste zadržali radne postavke.
Za deaktiviranje spremnika sredstva za
ispiranje izvedite isti postupak dok se indikatorsko svjetlo kraja programa ne
isključi.
TEHNIČKI PODACI
Dimenzije
Širina
596 mm
Visina
818 - 898 mm
Dubina
550 mm
electrolux 15
Tlak dovoda vode
Minimalno
0,5 bara (0,05 MPa)
Maksimalno
8 bara (0,8 MPa)
Dovod vode 1)
Hladna ili topla voda
Kapacitet
Broj kompleta posuđa
najviše 60°C
12
1) Spojite cijev dovoda vode na slavinu s navojem 3/4".
Nazivna pločica na unutarnjem rubu vrata uređaja prikazuje podatke za električno priključenje.
toćelije ili vjetar), upotrijebite vruću vodu
kako biste smanjili potrošnju energije.
Ako vruća voda dolazi iz alternativnih izvora energije (npr., solarna energija, fo-
BRIGA ZA OKOLIŠ
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom
ne smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti
uručen prikladnim sabirnim točkama za
recikliranje elektroničkih i električkih
aparata. Ispravnim odvoženjem ovog
proizvoda spriječit ćete potencijalne
negativne posljedice na okoliš i zdravlje
ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Reciklirani materijali sa simbolom
. Stavite pakiranje u prikladne spremnike za recikliranje.
16 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą
stronę internetową www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Opis urządzenia
Panel sterowania
Eksploatacja urządzenia
Ustawianie zmiękczacza wody
Wsypywanie soli do zmywarki
Używanie detergentu i płynu
nabłyszczającego
16
19
19
21
21
22
23
Uniwersalna tabletka do zmywarki
24
Wkładanie sztućców i naczyń
24
Wybór i uruchamianie programu zmywania
25
Programy zmywania
26
Konserwacja i czyszczenie
27
Co zrobić, gdy…
28
Dane techniczne
30
Ochrona środowiska
31
Może ulec zmianie bez powiadomienia
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i eksploatacją urządzenia
należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi:
• Ze względu na własne bezpieczeństwo
oraz bezpieczeństwo mienia.
• Ze względu na dbałość o środowisko.
• Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.
Instrukcję należy przechowywać wraz z urządzeniem – również w przypadku jego sprzedaży lub przeprowadzki.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia spowodowane nieprawidłową
instalacją i eksploatacją.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
• Urządzenia nie powinny używać osoby (w
tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy niezbędnej do jego obsługi. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
• Wszystkie materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Istnieje ryzyko uduszenia lub odniesienia
obrażeń.
• Przechowywać detergenty w bezpiecznym miejscu. Nie dopuszczać do kontaktu dzieci z detergentami.
• Gdy otwarte są drzwi urządzenia, nie powinny się do niego zbliżać dzieci ani małe
zwierzęta.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń i uszkodzenia urządzenia.
• Aby uniknąć poparzenia oczu, ust i gardła, należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych
przez producenta detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia. W urządzeniu
mogą być obecne pozostałości detergentu.
• Po załadowaniu lub rozładowaniu urządzenia zawsze należy zamykać jego
drzwi, aby nie dopuścić do urazów ciała
oraz aby ktoś nie upadł na otwarte drzwi.
• Nie wolno siadać ani stawać na otwartych drzwiach urządzenia.
Użytkowanie
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do użytku w gospodarstwie domowym.
Nie wykorzystywać urządzenia do celów
komercyjnych, przemysłowych itp.
• Nie używać urządzenia do innych celów
niż zostało przeznaczone. Pozwoli to uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń lub uszkodzenia mienia.
• Urządzenie służy wyłącznie do mycia naczyń i sprzętów domowych nadających
się do mycia w zmywarce.
electrolux 17
• Nie umieszczać łatwopalnych produktów
lub przedmiotów nasączonych łatwopalnymi produktami w urządzeniu, na nim
lub w jego pobliżu.. Istnieje ryzyko eksplozji lub pożaru.
• Noże i wszystkie przedmioty z ostrymi
końcówkami umieszczać w koszu na
sztućce, skierowane ostrym końcem w
dół. Można też układać je w pozycji poziomej w górnym koszu lub koszyku na noże (na wyposażeniu niektórych modeli).
• Używać wyłącznie produktów przeznaczonych do zmywarek (detergentu, soli
oraz płynu nabłyszczającego).
• Sól nieprzeznaczona do zmywarek do naczyń może spowodować uszkodzenie
zmiękczacza wody.
• Napełniać urządzenie solą bezpośrednio
przed uruchomieniem programu zmywania. Grudki soli lub słona woda mogą spowodować korozję lub perforację na dnie
urządzenia.
• Nigdy nie wlewać do dozownika płynu nabłyszczającego innych substancji niż płyn
nabłyszczający (np. środków do czyszczenia zmywarek, detergentów w płynie itp.).
Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Przed uruchomieniem programu zmywania upewnić się, że ramiona spryskujące
mogą się swobodnie obracać.
• W przypadku otwarcia drzwi podczas pracy urządzenia może dojść do uwolnienia
gorącej pary. Istnieje ryzyko poparzenia
skóry.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu zmywania.
Konserwacja i czyszczenie
• Przed przeprowadzeniem konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka.
• Nie stosować łatwopalnych produktów
lub produktów powodujących korozję.
• Nie używać urządzenia bez filtrów. Należy
upewnić się, że filtry są prawidłowo zainstalowane. Nieprawidłowa instalacja filtrów spowoduje niezadowalające rezultaty mycia oraz może spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod ciśnieniem lub pary wod-
nej. Występuje ryzyko porażenia prądem
oraz uszkodzenia urządzenia.
Instalacja
• Należy sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu. Nie
wolno podłączać uszkodzonego urządzenia. W razie konieczności należy skontaktować się z dostawcą.
• Przed pierwszym użyciem usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
• Podłączenie do instalacji elektrycznej
oraz wodno-kanalizacyjnej, uruchomienie
oraz konserwację urządzenia może wykonywać jedynie wykwalifikowana osoba.
Celem tych środków bezpieczeństwa jest
wyeliminowanie ryzyka uszkodzenia urządzenia lub urazów ciała.
• Należy upewnić się, że podczas instalacji
wtyczka przewodu zasilającego jest wyjęta z gniazdka.
• Nie wolno nawiercać ścian bocznych urządzenia, ponieważ może dojść do uszkodzenia części hydraulicznych lub elektrycznych.
• Ważne! Przestrzegać instrukcji zawartych w dołączonym szablonie, aby:
– Zainstalować urządzenie.
– Zamontować drzwi szafki.
– Podłączyć doprowadzenie i odprowadzenie wody.
• Urządzenie musi być zainstalowane pod
odpowiednio bezpieczną konstrukcją.
Środki ostrożności w przypadku mrozu
• Nie instalować urządzenia w miejscach,
w których temperatura jest niższa niż 0°C.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności
za uszkodzenia spowodowane przez
mróz.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• W celu podłączenia doprowadzenia wody
należy użyć nowych węży. Nie stosować
używanych węży.
• Nie podłączać urządzenia do nowych rur
lub rur, które nie były używane przez długi czas. Odkręcić wodę na kilka minut, a
następnie podłączyć wąż doprowadzający wodę.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie przygnieść lub uszkodzić węży doprowadzających wodę podczas instalacji urządzenia.
18 electrolux
• Aby zapobiec wyciekom wody, po zainstalowaniu należy sprawdzić szczelność
połączeń hydraulicznych.
• Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia należy sprawdzić, czy węże nie
przeciekają.
• Wąż doprowadzający wodę ma podwójne ściany, wewnętrzny przewód zasilający oraz zawór bezpieczeństwa. Wąż doprowadzający wodę jest pod ciśnieniem
tylko podczas przepływu wody. W razie
wycieku z węża doprowadzającego wodę zawór bezpieczeństwa zatrzymuje
przepływ wody.
– Należy zachować ostrożność podczas
podłączania węża doprowadzającego
wodę:
– Nie wkładać węża doprowadzającego wodę ani zaworu bezpieczeństwa
do wody.
– W razie uszkodzenia węża doprowadzającego wodę lub zaworu bezpieczeństwa, natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka.
– Wąż doprowadzający wodę z zaworem bezpieczeństwa może być wymieniany wyłącznie przez autoryzowany serwis.
Ostrzeżenie! Niebezpieczne napięcie.
Podłączenie do sieci elektrycznej
• Urządzenie musi być uziemione.
• Upewnić się, że parametry elektryczne
podane na tabliczce znamionowej są
zgodne z parametrami domowej instalacji
elektrycznej.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
• Nie używać rozgałęziaczy, łączników ani
przedłużaczy. Istnieje ryzyko pożaru.
• Nie zmieniać ani nie wymieniać samodzielnie przewodu zasilającego. Skontaktować się z punktem serwisowym.
• Podczas instalacji urządzenia uważać,
aby nie przygnieść lub nie uszkodzić
wtyczki lub przewodu zasilającego z tyłu
urządzenia.
• Należy zadbać o to, aby po zainstalowaniu urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.
• Podczas odłączania urządzenia nigdy nie
ciągnąć za przewód zasilający. Zawsze
ciągnąć za wtyczkę.
Autoryzowany serwis
• Jedynie uprawniony specjalista może wykonywać naprawy urządzenia. Należy
skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
• Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
Utylizacja starego urządzenia
• Aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń
lub uszkodzeń:
– Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
– Odciąć przewód zasilający i wyrzucić.
– Usunąć zamek w drzwiach. Zapobiega
to zatrzaśnięciu się wewnątrz urządzenia dziecka lub małego zwierzęcia. Istnieje ryzyko uduszenia.
Ostrzeżenie! Detergenty stosowane
w zmywarce są niebezpieczne i
mogą powodować korozję!
• Jeśli dojdzie do wypadku związanego z tymi detergentami, należy natychmiast skontaktować się z regionalnym ośrodkiem toksykologicznym
oraz z lekarzem.
• W przypadku dostania się detergentu do ust, należy natychmiast skontaktować się z regionalnym ośrodkiem toksykologicznym i lekarzem.
• W przypadku dostania się detergentu do oczu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i przemyć
oczy wodą.
• Detergenty do zmywarki należy przechowywać w bezpiecznym miejscu
poza zasięgiem dzieci.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi
urządzenia, gdy w dozowniku znajduje się detergent.
• Napełniać dozownik detergentu bezpośrednio przed uruchomieniem programu zmywania.
electrolux 19
OPIS URZĄDZENIA
1
9
2
8
3
7
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
• Czerwone światło podczas trwania
wszystkich programów zmywania.
• Zielone światło, gdy program zmywania
zakończy się.
• Migające czerwone światło w przypadku
awarii.
Górny kosz
Pokrętło ustawienia twardości wody
Zbiornik soli
Dozownik detergentu
Dozownik płynu nabłyszczającego
Tabliczka znamionowa
Filtry
Dolne ramię spryskujące
Górne ramię spryskujące
Jeżeli urządzenie jest zainstalowane wyżej, na poziomie drzwi mebli kuchennych, sygnał optyczny nie będzie widoczny.
Wskaźnik optyczny
Po rozpoczęciu programu zmywania, na
podłodze poniżej drzwi urządzenia wyświetlany jest wskaźnik optyczny:
PANEL STEROWANIA
5
A
1
B
C
2
D
E
3
4
20 electrolux
1
2
3
4
5
Przycisk wł./wył.
Przyciski wyboru programu
Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu
Kontrolki
Przyciski funkcyjne
Kontrolki
Sól 1)
Zapala się, gdy należy uzupełnić sól. Patrz „Wsypywanie soli do zmywarki”.
Po napełnieniu zbiornika kontrolka soli może nadal świecić się przez kilka godzin.
Nie ma to negatywnego wpływu na działanie urządzenia.
Funkcja Multitab
Zapala się w momencie włączenia funkcji Multitab. Patrz „Uniwersalna tabletka
do zmywarki”.
Koniec programu
Zapala się w przypadku:
• Zakończenia programu zmywania.
• Regulacji poziomu zmiękczania wody.
• Włączenia/wyłączenia dozownika płynu nabłyszczającego.
• Usterki urządzenia.
1) Gdy zbiornik soli jest pusty, kontrolka nie świeci się podczas programu zmywania.
Przyciski wyboru programów
Przyciski te służą do wyboru programu zmywania. Po naciśnięciu przycisku programu
zapala się odpowiednia kontrolka.
Więcej informacji o programach zmywania
można znaleźć w punkcie „Programy zmywania”.
Przycisk opóźnienia rozpoczęcia
programu
Ten przycisk służy do opóźnienia rozpoczęcia programu zmywania o 3, 6 lub 9 godzin.
Patrz „Wybór i uruchamianie programu zmywania”.
Przyciski funkcyjne
Przyciski funkcyjne służą do wykonywania
następujących czynności:
• Elektroniczna regulacja poziomu zmiękczania wody. Zapoznać się z rozdziałem
„Ustawianie zmiękczania wody”.
• Włączanie/wyłączanie funkcji Multitab. Zapoznać się z rozdziałem „Uniwersalna tabletka do zmywarki”.
• Włączanie/wyłączanie dozownika płynu
nabłyszczającego przy włączonej funkcji
Multitab. Zapoznać się z rozdziałem „Co
zrobić, gdy...".
• Anulowanie trwającego programu zmywania lub opóźnianie rozpoczęcia programu
w trakcie odliczania. Zapoznać się z rozdziałem „Wybór i uruchamianie programu
zmywania".
• Włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych. Zapoznać się z rozdziałem „Sygnały dźwiękowe”.
Tryb ustawiania
Tryb ustawiania jest niezbędny do
wykonania następujących czynności:
• Wyboru i uruchamiania programów zmywania i/lub opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Elektronicznej regulacji poziomu zmiękczania wody.
• Włączenia/wyłączenia funkcji Multitab.
• Włączenia/wyłączenia dozownika płynu
nabłyszczającego.
• Włączenia/wyłączenia sygnałów dźwiękowych.
Nacisnąć przycisk wł./wył. Urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania, gdy:
– Świecą się kontrolki wszystkich programów.
Nacisnąć przycisk wł./wył. Urządzenie nie
znajduje się w trybie ustawiania, gdy:
– Świeci się kontrolka tylko jednego programu.
– Aby powrócić do trybu ustawiania, należy anulować program lub opóźnienie
rozpoczęcia programu. Patrz „Wybór i
uruchamianie programu zmywania”.
Sygnały dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe sygnalizują:
• Zakończenie programu zmywania.
electrolux 21
• Ustawienie elektronicznej regulacji poziomu zmiękczania wody.
• Nieprawidłowe działanie urządzenia.
Aby wyłączyć sygnały dźwiękowe, należy
wykonać poniższe czynności:
1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie znajduje się
w trybie ustawiania.
3. Nacisnąć i przytrzymać przyciski funkcyjne B i C, aż kontrolki przycisków funkcyjnych A, B i C zaczną migać.
4. Zwolnić przyciski funkcyjne A i B.
5. Nacisnąć przycisk funkcyjny C.
– Kontrolki przycisków funkcyjnych
A i B zgasną.
– Kontrolka przycisku funkcyjnego C będzie migać.
– Zapali się kontrolka sygnalizująca zakończenie programu.
• Sygnały dźwiękowe są włączone.
6. Ponownie nacisnąć przycisk funkcyjny C.
– Zgaśnie kontrolka sygnalizująca zakończenie programu.
• Sygnały dźwiękowe są wyłączone.
7. Wyłączyć urządzenie, aby zapisać ustawienie.
Wykonać powyższą procedurę, aby ponownie włączyć sygnały dźwiękowe.
EKSPLOATACJA URZĄDZENIA
Należy postępować zgodnie ze wskazówkami, wykonując kolejno następujące czynności:
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom zmiękczania wody odpowiada twardości wody doprowadzanej do urządzenia. W razie potrzeby ustawić poziom zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
3. Napełnić dozownik płynem nabłyszczającym.
4. Włożyć naczynia i sztućce do urządzenia.
5. Ustawić program zmywania odpowiedni
do rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia.
6. Napełnić dozownik odpowiednią ilością
detergentu.
7. Uruchomić program zmywania.
W przypadku używania wieloskładnikowych tabletek do zmywarek („3 w 1”,
„4 w 1”, „5 w 1”) należy zapoznać się z
rozdziałem „Uniwersalna tabletka do
zmywarki”.
USTAWIANIE ZMIĘKCZACZA WODY
Zmiękczacz wody usuwa z doprowadzanej
wody sole i substancje mineralne. Substancje mineralne i sole mogą mieć negatywny
wpływ na działanie urządzenia.
Różne skale używane do oznaczania stopnia twardości wody:
• Stopnie niemieckie (dH°).
• Stopnie francuskie (°TH).
• mmol/l (milimol na litr – międzynarodowa
jednostka twardości wody).
• Stopnie Clarke'a.
Ustawić poziom zmiękczania wody odpowiednio do twardości wody doprowadzanej
do urządzenia. W razie potrzeby skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym.
Ustawienie poziomu zmiękczania
wody
Twardość wody
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
ręczne
2
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
1)
8
7
1)
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
1)
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
elektroniczne
10
6
5 1)
22 electrolux
Ustawienie poziomu zmiękczania
wody
Twardość wody
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
ręczne
elektroniczne
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
2)
1 2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Użycie soli nie jest konieczne.
Poziom zmiękczania wody należy ustawić ręcznie oraz elektronicznie.
Ustawianie ręczne
Ustawić pokrętło ustawienia twardości wody w położenie 1 lub 2 (patrz tabela).
Ustawienie elektroniczne
1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie znajduje się
w trybie ustawiania.
3. Nacisnąć i przytrzymać przyciski funkcyjne B i C, aż kontrolki przycisków funkcyjnych A, B i C zaczną migać.
4. Zwolnić przyciski funkcyjne B i C.
5. Nacisnąć przycisk funkcyjny A.
– Kontrolki przycisków funkcyjnych B i C zgasną.
– Kontrolka przycisku funkcyjnego A będzie nadal migać.
– Zacznie migać kontrolka sygnalizująca
zakończenie programu. Liczba mignięć sygnalizuje aktualne ustawienie.
– Przerywany sygnał dźwiękowy sygnalizuje aktualne ustawienie.
Przykład: 5 mignięć i 5 przerywanych
sygnałów dźwiękowych / pauza / 5 mignięć i 5 przerywanych sygnałów dźwiękowych = poziom 5.
6. Nacisnąć przycisk funkcyjny A, aby zmienić ustawienie. Każde naciśnięcie przycisku funkcyjnego A powoduje zmianę ustawienia o jeden poziom.
7. Wyłączyć urządzenie, aby zapisać ustawienie.
Jeśli zmiękczanie wody zostało elektronicznie ustawione na poziom 1, kontrolka soli pozostaje wyłączona.
WSYPYWANIE SOLI DO ZMYWARKI
Aby napełnić zbiornik soli, należy wykonać poniższe czynności:
1. Obrócić pokrywkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby
otworzyć zbiornik soli.
2. Wlać do zbiornika soli 1 litr wody (tylko
za pierwszym razem).
3. Do napełnienia zbiornika solą należy
użyć lejka.
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
5. Obrócić pokrywkę w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć zbiornik soli.
Podczas napełniania zbiornika solą wypływa z niego woda – jest to normalne
zjawisko.
electrolux 23
UŻYWANIE DETERGENTU I PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
1
3
2
4
30
8
4
MA X
+
3 2
-
1
20
5
7
6
Stosowanie detergentu
ką ilość detergentu na wewnętrznej stronie drzwi urządzenia.
4. W przypadku używania z detergentu w
tabletkach umieścić tabletkę w dozowniku detergentu 1 .
5. Zamknąć dozownik detergentu. Docisnąć pokrywę, aż się zatrzaśnie.
Detergenty różnych producentów rozpuszczają się w różnym czasie. Niektóre tabletki nie zapewniają odpowiednich efektów podczas krótkich programów zmywania. W przypadku używania tabletek do zmywarek zaleca się korzystanie z długich programów zmywania w celu całkowitego rozpuszczenia
detergentu.
Wlewanie płynu nabłyszczającego
W celu ochrony środowiska, nie należy
używać większej ilości detergentu, niż
jest wymagana.
Należy przestrzegać zaleceń producenta podanych na opakowaniu detergentu.
Dzięki płynowi nabłyszczającemu na suszonych naczyniach nie pozostają smugi i zacieki.
Płyn nabłyszczający jest dodawany automatycznie podczas ostatniej fazy płukania.
Aby napełnić dozownik detergentu, należy
wykonać poniższe czynności:
1. Nacisnąć przycisk zwalniający 2 , aby
otworzyć pokrywę 8 dozownika detergentu.
2. Umieścić detergent w dozowniku 1 .
3. Jeśli program zmywania przewiduje fazę
zmywania wstępnego, umieścić niewiel-
Aby napełnić dozownik płynu nabłyszczającego, należy wykonać poniższe czynności:
1. Nacisnąć przycisk zwalniający 7 , aby
otworzyć pokrywę 6 dozownika płynu
nabłyszczającego.
2. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego 3 płynem nabłyszczającym. Ozna-
24 electrolux
czenie „max” wskazuje maksymalny poziom.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć za pomocą chłonnej szmatki, aby zapobiec powstaniu zbyt dużej ilości piany
podczas programu zmywania.
4. Zamknąć dozownik płynu nabłyszczającego. Docisnąć pokrywę, aż się zatrzaśnie.
Regulacja dozowania płynu
nabłyszczającego
Ustawienie fabryczne: położenie 3.
Dozowanie płynu nabłyszczającego można
ustawić w zakresie od 1 (najmniejsze dozowanie) do 4 (największe dozowanie).
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu
nabłyszczającego 4 , aby zwiększyć lub
zmniejszyć dozowanie.
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego, gdy wskaźnik 5 stanie się przezroczysty.
UNIWERSALNA TABLETKA DO ZMYWARKI
Funkcja Multitab jest przeznaczona dla wieloskładnikowych tabletek z detergentem.
Tabletki te zawierają takie składniki jak: detergent, środek nabłyszczający i sól do zmywarek. Niektóre typy tabletek mogą zawierać również inne środki.
Sprawdzić, czy dane tabletki są odpowiednie do stopnia twardości wody doprowadzanej do zmywarki. Postępować zgodnie ze
wskazówkami producenta detergentu.
Po włączeniu, funkcja Multitab pozostaje
włączona, dopóki nie zostanie wyłączona.
Włączenie funkcji Multitab powoduje zatrzymanie dozowania płynu nabłyszczającego
i soli.
Włączenie funkcji Multitab powoduje wyłączenie kontrolki soli.
Po wybraniu funkcji Multitab czas trwania
programu może ulec wydłużeniu.
Funkcję Multitab należy włączyć przed
uruchomieniem programu zmywania.
Funkcji Multitab nie można włączyć w
trakcie trwania programu.
2. Upewnić się, że urządzenie znajduje się
w trybie ustawiania.
3. Nacisnąć i przytrzymać przyciski funkcyjne D i E, aż zapali się kontrolka Multitab.
Aby wyłączyć funkcję Multitab i stosować
oddzielnie detergent, sól i płyn
nabłyszczający:
1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie znajduje się
w trybie ustawiania.
3. Nacisnąć i przytrzymać przyciski funkcyjne D i E, aż zgaśnie kontrolka Multitab.
4. Napełnić zbiornik soli i dozownik płynu
nabłyszczającego.
5. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania
wody.
6. Uruchomić program zmywania bez naczyń.
7. Ustawić poziom zmiękczania wody odpowiednio do twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
8. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.
Włączanie funkcji Multitab:
1. Włączyć urządzenie.
WKŁADANIE SZTUĆCÓW I NACZYŃ
Więcej informacji można znaleźć w broszurze „Przykładowe rozmieszczenie
RealLife”.
Porady i wskazówki
Nie używać urządzenia do czyszczenia
przedmiotów pochłaniających wodę (np. gąbek, ściereczek itp.).
• Przed włożeniem naczyń i sztućców do
zmywarki, wykonać następujące czynności:
– Usunąć resztki jedzenia.
– Namoczyć przypalone i wyschnięte
resztki jedzenia.
• Wkładając naczynia i sztućce do zmywarki, wykonać następujące czynności:
– Wklęsłe naczynia (np. kubki, szklanki i
miski) układać otworami w dół.
electrolux 25
– Upewnić się, że woda nie zbiera się w
pojemniku ani w zagłębieniu podstawy
naczynia.
– Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
przylegają do siebie.
– Upewnić się, że szklanki nie stykają się
ze sobą.
– Umieścić małe elementy w koszu na
sztućce.
– Wymieszać łyżki z innymi sztućcami,
aby nie przylegały do siebie.
– Naczynia rozmieścić w taki sposób,
aby woda miała dostęp do wszystkich
powierzchni.
• Przedmioty plastikowe oraz patelnie teflonowe mają tendencję do zatrzymywania
kropel wody.
• Lekkie elementy umieścić w górnym koszu. Upewnić się, że naczynia się nie przemieszczają.
WYBÓR I URUCHAMIANIE PROGRAMU ZMYWANIA
Wybór i uruchamianie programu
zmywania bez opóźniania jego
rozpoczęcia
1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie znajduje się
w trybie ustawiania.
3. Wybrać program zmywania. Patrz „Programy zmywania”.
– Zaświeci się kontrolka odpowiedniego
programu.
4. Zamknąć drzwi urządzenia. Program
zmywania rozpocznie się automatyczne.
Wybór i uruchamianie programu
zmywania z opóźnieniem jego
rozpoczęcia
1. Włączyć urządzenie.
2. Wybrać program zmywania.
3. Nacisnąć wielokrotnie przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu, aż zaświeci
się kontrolka odpowiadająca żądanej
liczbie godzin opóźnienia.
4. Zamknąć drzwi urządzenia.
– Odliczanie rozpocznie się automatycznie.
– Po zakończeniu odliczania program
zmywania rozpocznie się automatycznie.
Otwarcie drzwi urządzenia przerywa odliczanie. Po ponownym zamknięciu
drzwi odliczanie jest kontynuowane od
momentu przerwania.
Przerwanie programu zmywania
• Otworzyć drzwi urządzenia.
– Program zmywania zostanie zatrzymany.
• Zamknąć drzwi urządzenia.
– Program zmywania zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany.
Anulowanie programu zmywania lub
opóźnienia rozpoczęcia programu
Jeśli nie uruchomił się program zmywania ani nie zaczęło się odliczanie czasu
opóźnienia jego rozpoczęcia, istnieje
możliwość zmiany ustawień.
Podczas trwania programu zmywania
lub odliczania opóźnienia jego rozpoczęcia, nie jest możliwa zmiana ustawień. Aby wybrać nowe ustawienia, konieczne jest anulowanie bieżącego programu zmywania lub opóźnienia jego
rozpoczęcia.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu jest równoznaczne z anulowaniem samego programu. W takim
przypadku należy ponownie ustawić
program zmywania.
1. Nacisnąć i przytrzymać przyciski funkcyjne B i C, aż zaświecą się kontrolki wszystkich programów.
2. Przed uruchomieniem nowego programu zmywania należy sprawdzić, czy w
dozowniku detergentu znajduje się detergent.
Po zakończeniu programu zmywania
• Urządzenie zatrzyma się automatycznie.
• Urządzenie wyemituje sygnały dźwiękowe.
1. Otworzyć drzwi urządzenia.
– Zapali się kontrolka sygnalizująca zakończenie programu.
2. Wyłączyć urządzenie.
26 electrolux
3. Aby naczynia lepiej wyschły, należy pozostawić na kilka minut uchylone drzwi
urządzenia.
Automatyczne wyłączanie
Dzięki funkcji automatycznego wyłączania
urządzenie wyłącza się automatycznie po
10 minutach od zakończenia programu zmywania.
Pomaga to zmniejszyć zużycie energii.
Wyjmowanie załadunku
• Przed wyjęciem naczyń z urządzenia należy odczekać do ich ostygnięcia. Gorące
naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
• Najpierw wyjmować naczynia z dolnego
kosza, a następnie z górnego.
• Na ścianach i drzwiach urządzenia może
pozostawać woda. Stal nierdzewna stygnie szybciej niż naczynia.
PROGRAMY ZMYWANIA
Programy zmywania
Program
Stopień zabrudzenia
Naczynia stołowe,
Zmywanie wstępne
sztućce, garnki i patel- Zmywanie zasadnicze w temperanie
turze 45°C lub 70°C
1 lub 2 płukania pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Duże
Naczynia stołowe,
Zmywanie wstępne
sztućce, garnki i patel- Zmywanie zasadnicze w temperanie
turze 70°C
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Intensywny
Średnie lub lekkie Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie zasadnicze w temperaturze 60°C
Płukanie
Średnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie zasadnicze w temperaturze do 50°C
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Ekonomiczny 3)
Naczynia stołowe i
sztućce
Średnie lub lekkie Delikatne naczynia i
szkło
Szkło
Opis programu
Dowolny
Automatyczny 1)
Szybki 2)
Rodzaj załadunku
Zmywanie zasadnicze w temperaturze 45°C
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
1) Urządzenie samoczynnie reguluje temperaturę oraz ilość wody. Zależy to od stopnia załadowania urządzenia oraz
zabrudzenia naczyń. Czas trwania programu oraz zużycie wody i energii mogą się zmienić.
2) W przypadku niewielkiej ilości naczyń program ten zapewnia oszczędność czasu przy doskonałych efektach
zmywania.
3) Program testowy dla ośrodków przeprowadzających testy. Dane z testów są przedstawione na osobnej,
dołączonej do urządzenia naklejce.
Parametry eksploatacyjne
Program
Automatyczny
Czas trwania (minuty)
Zużycie energii (kWh)
90 - 160
0,9 - 1,7
Zużycie wody (litry)
8 - 17
electrolux 27
Program
Czas trwania (minuty)
Zużycie energii (kWh)
Zużycie wody (litry)
130 - 150
1,4 - 1,6
15 - 16
30
0,9
9
150 - 160
1,0 - 1,1
10 - 11
65 - 75
0,8 - 0,9
12 - 13
Intensywny
Szybki
Ekonomiczny
Szkło
Podane wartości mogą ulec zmianie w
zależności od ciśnienia i temperatury
wody, zmian w napięciu zasilania oraz
ilości naczyń.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Wyjmowanie i czyszczenie filtrów
Brudne filtry sprawiają, że skuteczność zmywania ulega pogorszeniu. Pomimo tego, że
czynności konserwacyjne związane z tymi filtrami są nieznaczne, zalecamy regularne
sprawdzanie ich stanu oraz czyszczenie w
razie konieczności.
1. Aby wymontować filtr (A), należy obrócić
go w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, a następnie wyjąć
go z filtra (B).
B
A
2. Filtr (A) składa się z dwóch części. Aby
rozebrać filtr, należy rozłączyć te części.
3. Dokładnie wyczyścić te części pod bieżącą wodą.
4. Złożyć 2 części filtra (A) ze sobą i docisnąć. Obie części muszą być do siebie
dobrze dopasowane.
5. Wyjąć filtr (B).
6. Dokładnie umyć filtr (B) pod bieżącą wodą.
7. Ustawić filtr (B) w początkowym położeniu. Filtr musi być prawidłowo zamocowany pod dwiema prowadnicami (C).
28 electrolux
C
8. Zamocować filtr (A) w filtrze (B) i obrócić
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek
zegara aż do zablokowania.
Czyszczenie ramion spryskujących
Nie demontować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących
ulegną zatkaniu, należy usunąć zabrudzenia
za pomocą zaostrzonego patyczka.
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Oczyścić zewnętrzne powierzchnie urządzenia oraz panel sterowania wilgotną miękką
ściereczką. Używać wyłącznie neutralnych
detergentów. Nie używać materiałów ściernych, myjek do szorowania ani rozpuszczalników (np. acetonu).
CO ZROBIĆ, GDY…
Urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas pracy.
W pierwszej kolejności należy spróbować samodzielnie znaleźć rozwiązanie (patrz tabe-
la). Jeśli to niemożliwe, należy skontaktować się z punktem serwisowym.
Usterka
Kod usterki
Możliwa przyczyna
Urządzenie nie
napełnia się wodą.
• Miganie kontrolki trwającego programu zmywania.
• Jednokrotne mignięcie
kontrolki sygnalizującej
zakończenie programu.
Zawór wody jest zablokowany lub zatkany osadem z kamienia.
Możliwe rozwiązanie
Oczyścić zawór wody.
Zbyt niskie ciśnienie wo- Skontaktować się z
dy.
miejscowym zakładem
wodociągowym.
Urządzenie nie
wypompowuje
wody.
• Miganie kontrolki trwającego programu zmywania.
• Dwukrotne mignięcie
kontrolki sygnalizującej
zakończenie programu.
Zawór wody jest zamknięty.
Otworzyć zawór wody.
Zablokowany filtr w
wężu doprowadzającym wodę.
Oczyścić filtr.
Nieprawidłowe podłączenie węża doprowadzającego wodę.
Sprawdzić, czy podłączenie jest prawidłowe.
Wąż doprowadzający
wodę jest uszkodzony.
Sprawdzić, czy wąż doprowadzający wodę nie
jest uszkodzony.
Zatkane rozgałęzienie
syfonu zlewozmywaka.
Oczyścić rozgałęzienie
syfonu zlewozmywaka.
Nieprawidłowe podłączenie węża spustowego.
Sprawdzić, czy podłączenie jest prawidłowe.
electrolux 29
Usterka
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem.
Kod usterki
Możliwa przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Wąż spustowy jest uszkodzony.
Sprawdzić, czy wąż
spustowy nie jest uszkodzony.
• Miganie kontrolki trwającego programu zmywania.
• Trzykrotne mignięcie kontrolki sygnalizującej zakończenie programu.
Program nie uruchamia się.
Po sprawdzeniu urządzenie należy włączyć.
Program zostanie wznowiony od momentu,
w którym został przerwany.
W razie ponownego wystąpienia problemu
należy skontaktować się z autoryzowanym
serwisem.
W przypadku wystąpienia kodów błędów,
które nie zostały uwzględnione w tabeli, należy skontaktować się z punktem serwisowym.
Zamknąć zawór wody i
skontaktować się z lokalnym autoryzowanym
serwisem.
Drzwi urządzenia są otwarte.
Zamknąć prawidłowo
drzwi urządzenia.
Nie podłączono wtyczki
do gniazdka sieciowego.
Włożyć wtyczkę do
gniazdka.
Przepalony bezpiecznik
w domowej skrzynce
bezpieczników.
Wymienić bezpiecznik.
Ustawiono opóźnienie
rozpoczęcia programu.
(Dotyczy wyłącznie urządzeń wyposażonych w
funkcję opóźnienia rozpoczęcia programu).
Aby anulować opóźnienie rozpoczęcia programu, patrz „Wybór i uruchamianie programu
zmywania”.
Dane potrzebne podczas zgłaszania usterki
w serwisie znajdują się na tabliczce znamionowej.
Zalecamy wpisane danych w tym miejscu:
Model (MOD.)
....................
Numer produktu (PNC)
....................
Numer seryjny (S.N.)
....................
Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Naczynia nie są czyste.
Możliwa przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Wybrany program zmywania
nie jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku lub stopnia
zabrudzenia.
Należy upewnić się, czy wybrany program zmywania jest odpowiedni dla danego rodzaju załadunku oraz stopnia zabrudzenia.
Kosze nie zostały załadowane
prawidłowo, co uniemożliwiło
dotarcie wody do wszystkich
powierzchni.
Prawidłowo załadować kosze.
Ramiona spryskujące nie obra- Sprawdzić, czy niewłaściwe ułocają się swobodnie z powodu
żenie naczyń nie powoduje zaniewłaściwego ułożenia naczyń. blokowania ramion spryskujących.
30 electrolux
Problem
Możliwa przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Filtry są zabrudzone lub nieprawidłowo złożone i zamontowane.
Upewnić się, że filtry są czyste
oraz prawidłowo złożone i zamontowane.
Użyto za mało detergentu lub
nie użyto go w ogóle.
Upewnić się, że użyto wystarczającej ilości detergentu.
Dozownik soli jest pusty.
Napełnić zbiornik soli solą do
zmywarek.
Niewłaściwe ustawienie poziomu zmiękczania wody.
Ustawić zmiękczanie wody.
Nieprawidłowe zamknięcie pokrywy pojemnika na sól.
Upewnić się, czy zbiornik soli
jest prawidłowo zamknięty.
Na szklankach i naczyniach widać smugi, mleczne plamy lub
niebieskawy nalot.
Zbyt duża dawka płynu nabłyszczającego.
Zmniejszyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
Ślady kropel wody na kieliszkach i na naczyniach.
Zbyt mała dawka płynu nabłyszczającego.
Zwiększyć dawkę płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być zastosowany detergent.
Użyć detergentu innej marki.
Naczynia są mokre.
Włączono program zmywania
bez fazy suszenia lub ze skróconą fazą suszenia.
Otworzyć drzwi i pozostawić je
uchylone na kilka minut przed
wyjęciem naczyń.
Naczynia są wilgotne i matowe.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Napełnić odpowiedni dozownik
płynem nabłyszczającym.
Włączona jest funkcja Multitab.
(dozownik płynu nabłyszczającego jest wtedy automatycznie
wyłączany).
Włączyć dozownik płynu nabłyszczającego. Patrz punkt „Włączanie dozownika płynu nabłyszczającego”.
Ślady kamienia na naczyniach.
Włączanie dozownika płynu
nabłyszczającego
1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie znajduje się
w trybie ustawiania.
3. Nacisnąć i przytrzymać przyciski funkcyjne B i C, aż lampki kontrolne przycisków funkcyjnych A, B i C zaczną migać.
4. Zwolnić przyciski funkcyjne B i C.
5. Nacisnąć przycisk funkcyjny B.
– Kontrolki przycisków funkcyjnych
A i C zgasną.
– Kontrolka przycisku funkcyjnego B będzie nadal migać.
6. Ponownie nacisnąć przycisk funkcyjny B.
– Zapali się kontrolka sygnalizująca zakończenie programu.
7. Wyłączyć urządzenie, aby zapisać ustawienie.
Aby wyłączyć dozownik płynu nabłyszczającego, należy wykonać tę samą
procedurę, aż zgaśnie kontrolka sygnalizująca zakończenie programu.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość
596 mm
Wysokość
818 - 898 mm
Głębokość
Ciśnienie doprowadzanej wody
Dopływ wody
1)
Minimum
550 mm
0,5 bara (0,05 MPa)
Maksimum
8 barów (0,8 MPa)
Zimna lub ciepła woda
maksymalnie 60°C
electrolux 31
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
12
1) Podłączyć wąż doprowadzający wodę do zaworu z gwintem 3/4".
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej na wewnętrznej krawędzi drzwi urządzenia.
energii (np. kolektory słoneczne, ogniwa słoneczne lub elektrownie wiatrowe), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
Jeżeli ciepła woda jest wytwarzana
przy pomocy alternatywnych źródeł
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, że tego produktu nie
wolno traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w
eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
Materiały oznaczone symbolem
powinny
być poddane ponownemu przetworzeniu.
Wyrzucić elementy opakowania do odpowiednich pojemników, aby zostały poddane
recyklingowi.
32 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Düşüncelerinizi www.electrolux.com.tr adresinden bizimle
daha fazla paylaşın
İÇİNDEKİLER
Güvenlik bilgileri
32 Bir yıkama programının seçilmesi ve
40
Ürün tanımı
35 başlatılması
41
Kontrol Paneli
35 Yıkama programları
42
Cihazın kullanımı
37 Bakım ve temizlik
43
Su yumuşatıcının ayarlanması
37 Servisi aramadan önce
45
Bulaşık makinesi tuzunun kullanımı
38 Teknik veriler
46
Deterjan ve parlatıcı kullanımı
39 Çevreyle ilgili bilgiler
Multi-tablet fonksiyonu
39
Çatal-bıçaklar ve tabakların yerleştirilmesi
40
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
GÜVENLİK BİLGİLERİ
Kurulum ve kullanım öncesinde bu kılavuzu
dikkatlice okuyun:
• Kendi can ve mal güvenliğiniz için.
• Çevrenin korunması için,
• Cihazın doğru bir şekilde kullanılması için.
Bu kılavuzu saklayın, cihazı başka bir yere taşıdığınızda veya sattığınızda dahi beraberinde verin.
Üretici, hatalı kurulum ve kullanım sonucu ortaya çıkan hasarlardan sorumlu değildir.
Çocuklar ve savunmasız kişilerin
güvenliği
• Fiziksel, duyusal ve mental kapasiteleri düşük veya cihazın kullanımı hakkında deneyimi ve bilgisi olmayan kişilerin (çocuklar
dahil) bu cihazı kullanmalarına izin vermeyin. Bu kişiler cihazı, güvenliklerinden sorumlu olan bir kişinin denetimi altında veya cihazın kullanımı hakkında bu kişi tarafından bilgilendirilmek kaydıyla kullanabilir.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan
uzak tutun. Boğulma veya yaralanma riski
vardır.
• Tüm deterjanları güvenli bir yere koyun.
Çocukların deterjanlara dokunmasına izin
vermeyin.
• Kapağı açıkken, çocukları ve küçük hayvanları cihazdan uzak tutun.
Genel güvenlik
• Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin. Yaralanma ve cihaza zarar verme riski
söz konusudur.
• Gözde, ağızda ve boğazda yanıkları önlemek için bulaşık makinesi deterjanı üreticisinin güvenlik talimatlarına uygun hareket
edin.
• Cihazdaki suyu içmeyin. Cihazınızda deterjan artığı kalabilir.
• Yaralanmaları veya insanların açık kapağa
takılarak düşmesini önlemek için cihazı
yükledikten veya boşalttıktan sonra mutlaka kapağını kapatın.
• Açık kapak üzerine oturmayın veya basmayın.
Kullanıldığı işlemler
• Bu cihaz, sadece ev içi kullanım için tasarlanmıştır. Cihazı ticari, endüstriyel ya da
başka amaçlarla kullanmayın.
• Bu cihazı kullanım amacı dışında amaçlarla kullanmayın. İnsanların yaralanmasını veya eşyalara zarar gelmesini önlemiş olursunuz.
• Bu cihazı sadece bulaşık makinesinde yıkanabilir ev eşyalarını temizlemek için kullanın.
• Cihazın içine, üzerine veya yakınına yanıcı
ürünler ya da yanıcı ürünlerle ıslanmış eşyalar koymayın. Patlama veya yangın riski.
• Bıçaklar ve sivri uçlu nesnelerin tümü, sivri uçları aşağı gelecek şekilde çatal-bıçak
sepetine konulmalıdır. Bu şekilde koyamıyorsanız, yatay bir şekilde üst sepete veya bıçak sepetine koyun. (Tüm modellerde bıçak sepeti bulunmamaktadır).
electrolux 33
• Sadece bulaşık makineleri için belirtilen
ürünleri (deterjan, tuz ve parlatıcı) kullanın.
• Bulaşık makinelerine uygun olmayan tuz
tipleri su yumuşatıcının zarar görmesine
neden olabilir.
• Bir yıkama programını başlatmadan önce
cihaza tuz koyun. Tuz ve tuzlu su tanecikleri korozyona veya cihaz tabanının delinmesine neden olabilir.
• Parlatıcı gözüne parlatıcı dışında başka
maddeler (örneğin; bulaşık makinesi temizleyici, sıvı deterjan) koymayın. Aksi halde
cihazınız zarar görebilir.
• Yıkama programını başlatmadan önce,
püskürtme kollarının serbestçe hareket
edebildiğinden emin olun.
• Cihaz çalışmaktayken kapağını açarsanız,
sıcak buhar çıkabilir. Cilt yanığı riski söz
konusudur.
• Bulaşık yıkama işlemi bitmeden önce bulaşıkları cihazdan çıkarmayın.
Bakım ve temizlik
• Bakımdan önce, cihazı kapayın ve elektrik
fişini prizden çekin.
• Yanıcı ürünler veya korozyona neden olabilen ürünler kullanmayın.
• Cihazı filtreler olmadan kullanmayın. Filtrelerin doğru monte edildiğinden emin olun.
Yanlış bir montaj işlemi, tatmin edici olmayan yıkama sonuçlarına ve cihazın zarar
görmesine neden olur.
• Cihazı temizlemek için su spreyi veya buhar kullanmayın. Elektrik çarpması ve cihazın zarar görme riski vardır.
Montaj
• Cihazın nakliye sırasında herhangi bir zarar görmediğinden emin olun. Hasarlı bir
cihazın bağlantısını asla yapmayın. Gerekirse, tedarikçiyi arayın.
• İlk kullanım öncesinde tüm ambalajı çıkartın.
• Elektrik ve sıhhi tesisat işleri ile cihazın
montaj ve bakımı sadece kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır. Bunun amacı yapısal
hasar veya kişisel yaralanma riskinin ortadan kaldırılmasıdır.
• Montaj sırasında elektrik fişinin prizden çekili olduğundan emin olun.
• Hidrolik bileşenlerin ve elektrikli bileşenlerin zarar görmesini önlemek için, cihazın
yanlarında delik açmayın.
• Önemli! Aşağıdaki işlemler için ilişikte verilen şablondaki talimatları takip edin:
– Cihazın montajı.
– Mobilya kapağının montajı.
– Su besleme ve tahliye bağlantılarının yapılması.
• Cihazın güvenli yapıların altına ve yanına
kurulmasını sağlayın.
Donmaya karşı önlemler
• Cihazı, sıcaklığın 0°C'nin altına düştüğü
yerlere kurmayın.
• Üretici firma donmadan kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.
Su bağlantısı
• Cihazı su beslemesine bağlamak için yeni
hortumlar kullanın. Eski hortumları kullanmayın.
• Cihazı yeni borulara veya uzun süre kullanılmamış olan borulara bağlamayın. Suyu
birkaç dakika akıttıktan sonra giriş hortumunu bağlayın.
• Cihazın montajını yaparken su hortumlarının ezilmemesine ya da zarar görmemesine dikkat edin.
• Su sızıntısı olmaması için su bağlantılarının sıkı olduğundan emin olun.
• Cihazı ilk kez kullanırken, hortumlarda su
sızıntısı olmadığından emin olun.
• Su giriş hortumu çift cidarlıdır ve dahili bir
elektrik kablosu ile bir emniyet valfine sahiptir. Su giriş hortumu sadece su akışı esnasında basınç altındadır. Su giriş hortumunda bir sızıntı varsa, emniyet valfi su akışını keser.
– Su giriş hortumunu bağlarken dikkatli
olun:
– Su giriş hortumunu veya emniyet valfini suya batırmayın.
– Su giriş hortumu veya emniyet valfi
zarar görürse, elektrik fişini derhal
elektrik prizinden çekin.
– Su giriş hortumunu emniyet valfiyle
birlikte değiştirmek için servis merkeziyle iletişime geçin.
Uyarı Tehlikeli voltaj.
34 electrolux
• Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.
Elektrik bağlantısı
• Cihaz topraklanmalıdır.
• Bilgi etiketindeki elektriksel verilerin evinizdeki güç kaynağına uygun olduğundan
emin olun.
• Daima elektrik çarpması emniyeti olan,
doğru takılmış prizler kullanın.
• Priz çoğaltıcılar, ara bağlantılar ve uzatma
kabloları kullanmayın. Yangın riski söz konusudur.
• Şebeke kablosunu değiştirmeyin. Servis
merkezini arayın.
• Cihaz kurulumunu yaparken elektrik fişini
ve kablosunu ezmemeye veya zarar vermemeye dikkat edin.
• Kurulumdan sonra elektrik prizinin erişilebilir olduğundan emin olun.
• Cihazın fişini prizden çekerken, kablosundan tutarak çekmeyin. Daima fişten tutarak çekin.
Servis merkezi
• Sadece yetkili bir teknisyen cihaz üzerinde onarım veya çalışma yapabilir. Servis
merkezini arayın.
Cihazın atılması
• Fiziksel yaralanma veya hasar riskini önlemek için:
– Fişi prizden çekin.
– Elektrik kablosunu kesin ve atın.
– Kapak kilit dilini çıkarıp atın. Bu sayede
çocukların veya küçük hayvanların cihazın içinde kapalı kalması önlenmiş olur.
Boğulma riski söz konusudur.
Uyarı Bulaşık makinesi deterjanları
tehlikelidir ve korozyona neden
olabilirler!
• Bu deterjanlarla ilgili bir kaza meydana gelirse, derhal bölgenizdeki zehir
merkezine ve bir doktora danışın.
• Deterjan ağzınıza kaçarsa, derhal bölgenizdeki zehir merkezine ve bir doktora danışın.
• Deterjan gözlerinize bulaşırsa, derhal
doktorunuzu arayın ve gözlerinizi suyla ıslatın.
• Bulaşık deterjanlarını çocukların erişemeyeceği, güvenli bir yerde tutun.
• Deterjan gözünde deterjan varken cihazın kapağını açık bırakmayın.
• Deterjan gözünü ancak bir yıkama
programını başlatmadan önce doldurun.
electrolux 35
ÜRÜN TANIMI
1
9
2
8
3
7
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
• Kırmızı bir ışık yıkama programı süresince
yanık durumda kalır.
• Yıkama programı sona erdiğinde yeşil bir
ışık yanar.
• Bir arıza olduğunda kırmızı bir ışık yanıp
söner.
Üst sepet
Su sertliği ayar düğmesi
Tuz haznesi
Deterjan gözü
Parlatıcı gözü
Bilgi etiketi
Filtreler
Alt püskürtme kolu
Üst püskürtme kolu
Cihaz kapaklı bir mutfak mobilya ünitesi
içine monte edilirse, optik sinyal görülemez.
Optik sinyal
Yıkama programı başladıktan sonra, zeminde ve cihazın kapağının altında optik bir sinyal görünür:
KONTROL PANELİ
5
A
1
B
C
2
D
E
3
4
36 electrolux
1
2
3
4
5
Açma/kapama tuşu
Program seçme tuşları
Gecikmeli başlatma tuşu
Gösterge lambaları
Fonksiyon tuşları
Gösterge lambaları
Tuz 1)
Gösterge lambası, tuz haznesinin doldurulması gerektiği zaman yanar. 'Bulaşık makinesi tuzunun kullanımı' bölümüne bakınız.
Hazneyi doldurduktan sonra, tuz gösterge lambası birkaç saat daha yanmaya devam edebilir. Bu durumun, cihazın çalışması üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi
yoktur.
Multitablet
Multitablet fonksiyonunu çalıştırdığınızda yanar. 'Multitablet fonksiyonu' bölümüne
bakınız.
Program sonu
Aşağıdaki durumlarda yanar:
• Yıkama programı tamamlandığında.
• Su yumuşatıcının seviyesini ayarladığınızda.
• Parlatıcı gözünü aktive ettiğinizde / devre dışı bıraktığınızda.
• Cihazda bir arıza olduğunda.
1) Tuz haznelerinin boş olması durumunda, herhangi bir yıkama programı çalışıyorken ilgili gösterge lambası yanmaz.
Program seçme tuşları
Bu tuşlarla yıkama programını seçebilirsiniz.
Bir program tuşuna bastığınızda, ilgili gösterge ışığı yanar.
Yıkama programları hakkında daha fazla bilgi için 'Yıkama programları' bölümüne bakın.
Gecikmeli başlatma tuşu
Yıkama programının başlatılmasını 3, 6 veya
9 saat arasındaki bir aralıkta ertelemek için
bu tuşu kullanın. 'Bir yıkama programının seçilmesi ve başlatılması' bölümüne bakınız.
Fonksiyon tuşları
Aşağıdaki işlemler için fonksiyon tuşlarını kullanın:
• Su yumuşatıcının seviyesini elektronik olarak ayarlamak için. 'Su yumuşatıcının ayarlanması' bölümüne bakınız.
• Multitablet fonksiyonunu aktive etmek /
devre dışı bırakmak için. 'Multitablet fonksiyonu' bölümüne bakınız.
• Multitablet fonksiyonu aktifken, parlatıcı
gözünü aktive etmek / devre dışı bırakmak için. 'Servisi aramadan önce' bölümüne bakınız.
• Çalışmakta olan bir yıkama programını veya aktive edilmiş bir gecikmeli başlatmayı
iptal etmek için. 'Bir yıkama programının
seçilmesi ve başlatılması' bölümüne bakınız.
• Sesli sinyalleri devre dışı bırakmak / aktive
etmek için. 'Sesli sinyaller' bölümüne bakınız.
Ayarlama modu
Aşağıdaki işlemler için cihazın ayarlama
modunda olması gereklidir:
• Bir yıkama programını ve/veya gecikmeli
başlatmayı seçmek ve başlatmak için.
• Su yumuşatıcının seviyesini elektronik olarak ayarlamak için.
• Multitablet fonksiyonunu aktive etmek /
devre dışı bırakmak için.
• Parlatıcı gözünü aktive etmek / devre dışı
bırakmak için.
• Sesli sinyalleri devre dışı bırakmak / aktive
etmek için.
Açma/kapama tuşuna basın. Aşağıdaki
durumlarda cihaz ayarlama modundadır:
– Tüm program gösterge lambaları yanıyorsa.
Açma/kapama tuşuna basın. Aşağıdaki
durumlarda cihaz ayarlama modunda
değildir:
– Sadece bir program gösterge lambası yanıyorsa.
– Ayarlama moduna geri dönmek için
programı veya gecikmeli başlatmayı iptal etmek gerekir. 'Bir yıkama programının seçilmesi ve başlatılması' bölümüne
bakınız.
electrolux 37
Sesli sinyaller
Sesli sinyaller aşağıdaki durumları bildirir:
• Bir yıkama programının sonu.
• Su yumuşatıcı seviyesinin elektronik olarak ayarı.
• Cihazda bir sorun olması.
Sesli sinyalleri devre dışı bırakmak için
aşağıdaki işlemleri yapın:
1. Cihazı açın.
2. Cihazın ayarlama modunda olduğundan
emin olun.
3. B ve C fonksiyon tuşlarını, A, B ve C fonksiyon tuşlarının gösterge lambaları yanıp
sönmeye başlayıncaya kadar basılı tutun.
4. A ve B fonksiyon tuşlarını serbest bırakın.
5. C fonksiyon tuşuna basın.
– A ve B fonksiyon tuşlarının gösterge
lambaları söner.
– C fonksiyon tuşunun gösterge lambası yanıp söner.
– Program sonu gösterge lambası yanar.
• Sesli sinyaller aktiftir.
6. C fonksiyon tuşuna tekrar basın.
– Program sonu gösterge ışığı söner.
• Sesli sinyaller devre dışıdır.
7. İşlemi kaydetmek için, cihazı kapatın.
Sesli sinyalleri yeniden aktive etmek için
yukarıdaki işlemleri yapın.
CİHAZIN KULLANIMI
Prosedürün her adımı için talimatlara bakın:
1. Su yumuşatıcı ayarı ile bölgenizdeki su
sertliğinin uygun olup olmadığını kontrol
edin. Gerekirse su yumuşatıcıyı ayarlayın.
2. Tuz haznesini bulaşık makinesi tuzu ile
doldurun.
3. Parlatıcı haznesine parlatıcı doldurun.
4. Çatal-bıçakları ve tabakları cihaza yerleştirin.
5. Bulaşığın tipine ve kirliliğine göre uygun
yıkama programını ayarlayın.
6. Deterjan çekmecesine uygun miktarda
deterjan koyun.
7. Yıkama programını başlatın.
Eğer kombi deterjan tabletleri kullanıyorsanız ('3'ü 1 arada', '4'ü 1 arada', '5'i 1
arada'), 'Multitablet fonksiyonu' bölümüne bakın.
SU YUMUŞATICININ AYARLANMASI
Su yumuşatıcı, su sistemindeki mineralleri
ve tuzları giderir. Mineraller ve tuzlar cihazın
çalışmasını kötü yönde etkileyebilir.
Su sertliği ölçümündeki eşdeğer birimler:
• Alman derecesi (dH°).
• Fransız derecesi (°TH)
• mmol/l (litre başına milimol - su sertliğinin
uluslararası birimi).
• Clarke derecesi.
Su yumuşatıcıyı ayarlayın. Gerekirse, yerel
su idarenizi arayın.
Su sertliği
Su sertliği ayarı
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manuel
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
1)
elektronik
10
38 electrolux
Su sertliği
Su sertliği ayarı
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manuel
elektronik
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Fabrika konumu.
2) Tuz kullanmanız gerekmez.
Su yumuşatıcıyı manuel ve elektronik
olarak ayarlamalısınız.
Manuel ayarlama
Su sertliği ayar düğmesini pozisyon 1 veya
2'ye getirin (tabloya bakın).
Elektronik ayarlama
1. Cihazı açın.
2. Cihazın ayarlama modunda olduğundan
emin olun.
3. B ve C fonksiyon tuşlarını, A, B ve C fonksiyon tuşlarının gösterge lambaları yanıp
sönmeye başlayıncaya kadar basılı tutun.
4. B ve C fonksiyon tuşlarını serbest bırakın.
5. A fonksiyon tuşuna basın.
– B ve C fonksiyon tuşlarının gösterge
lambaları söner.
– A fonksiyon tuşunun gösterge lambası
yanıp sönmeye devam eder.
– Program sonu gösterge lambası yanıp
sönmeye başlar. Yanıp sönme sayısı
geçerli ayarı gösterir.
– Aralıklı sesli sinyaller geçerli ayarı bildirir.
Örnek: 5 yanıp sönme ve 5 aralıklı sesli
sinyal / duraklama / 5 yanıp sönme ve 5
aralıklı sesli sinyal = seviye 5.
6. Ayarı değiştirmek için A fonksiyon tuşuna basın. A fonksiyon tuşuna her basışınızda, ayar bir sonraki seviyeye geçer.
7. İşlemi kaydetmek için, cihazı kapatın.
Su yumuşatıcı elektronik olarak seviye
1'e ayarlanmışsa, tuz gösterge ışığı kapalı kalır.
BULAŞIK MAKİNESİ TUZUNUN KULLANIMI
Tuz haznesini doldurmak için aşağıdaki
işlemleri yapınız:
1. Tuz haznesini açmak için kapağı saat yönünün tersine çevirin.
2. Tuz haznesine 1 litre su koyun (sadece
ilk çalıştırmada).
3. Tuz haznesine tuz koymak için huniyi kullanın.
4. Tuz haznesi deliğinin etrafındaki tuzları temizleyin.
5. Tuz haznesini kapatmak için kapağı saat
yönünde çevirin.
Tuz doldururken, tuz haznesinden suyun taşması normaldir.
electrolux 39
DETERJAN VE PARLATICI KULLANIMI
1
3
2
4
30
4
MA X
+
3 2
-
1
20
5
Farklı markalardaki deterjanlar farklı sürelerde çözünürler. Bazı deterjan tabletleri kısa yıkama programlarında en iyi temizleme sonuçlarını vermezler. Deterjan
tabletlerini kullanırken deterjan kalıntılarını tamamen gidermek için uzun yıkama
programlarını kullanın.
Parlatıcı kullanımı
Parlatıcı, kapların çizilmeden ve lekelenmeden kurumasını sağlar.
Parlatıcı, son durulama aşamasında otomatik olarak eklenir.
8
7
6
Deterjan kullanımı
Çevrenin korunmasına yardımcı olmak
amacıyla, doğru miktarda deterjandan
fazlasını kullanmayın.
Deterjan ambalajı üzerinde verilen deterjan üreticisinin tavsiyelerine uyunuz.
Deterjan gözünü doldurmak için aşağıdaki işlemleri yapın:
1. Kilit açma tuşuna basarak 2 deterjan gözünün 8 kapağını açın.
2. Göze deterjan koyun. 1 .
3. Yıkama programının ön yıkama aşaması
varsa, cihaz kapağının iç kısmına az miktarda deterjan koyun.
4. Deterjan tabletleri kullanacaksanız, tableti deterjan gözüne koyun. 1 .
5. Deterjan gözünü kapatın. Kapağa yerine
oturuncaya kadar bastırın.
Parlatıcı gözünü doldurmak için şu işlemleri
yapın:
1. Kilit açma tuşuna basarak 7 parlatıcı gözünün 6 kapağını açın.
2. Parlatıcı gözüne 3 parlatıcı koyun.
'Max.' işareti maksimum seviyeyi gösterir.
3. Dökülen parlatıcıyı, yıkama programı sırasında aşırı köpük oluşmasını önlemek
için emici bir bezle silin.
4. Parlatıcı gözünü kapatın. Kapağa yerine
oturuncaya kadar bastırın.
Gösterge net bir şekilde görüldüğünde
parlatıcı 5 gözünü doldurun.
Parlatıcı dozunu ayarlayın
Fabrika ayarı: Pozisyon 3.
Parlatıcı dozunu konum 1 (en düşük doz) ile
konum 4 (en yüksek doz) arasında ayarlayabilirsiniz.
Parlatıcı seçme düğmesini çevirerek 4 dozu artırın veya azaltın.
MULTİ-TABLET FONKSİYONU
Multitablet fonksiyonu kombi deterjan tabletleri içindir.
Bu tabletler deterjan, parlatıcı ve bulaşık makinesi tuzu gibi maddeleri bir arada barındırır. Bazı tablet tipleri başka maddeler de içerebilir.
Bu tabletlerin bölgesel su sertliğine uygun
olup olmadığını kontrol edin. Deterjan üreticisinin talimatlarına bakın.
Multitablet fonksiyonunu aktive ettiğinizde,
devre dışı bırakıncaya kadar aktif halde kalır.
Multitablet fonksiyonu, parlatıcı ve tuzun akışını durdurur.
Multitablet fonksiyonu, tuz gösterge lambasını söndürür.
Multitablet fonksiyonunu kullanırsanız, program süresi uzayabilir.
Multitablet fonksiyonunu, bir yıkama
programı başlamadan önce aktive edin.
Program çalışmaya başladıktan sonra
multitablet fonksiyonu aktive edemezsiniz.
40 electrolux
Multitablet fonksiyonunu aktive etmek için:
1. Cihazı açın.
2. Cihazın ayarlama modunda olduğundan
emin olun.
3. Multitablet gösterge lambası yanana kadar D ve E fonksiyon tuşlarına basınız ve
basılı tutun.
Multitablet fonksiyonunu deaktive etmek ve
deterjan, tuz ve parlatıcıyı ayrı ayrı
kullanmak için:
1. Cihazı açın.
2. Cihazın ayarlama modunda olduğundan
emin olun.
3. Multitablet gösterge lambası sönene kadar D ve E fonksiyon tuşlarına basın ve
basılı tutun.
4. Tuz haznesini ve parlatıcı gözünü doldurun.
5. Su sertlik ayarını en yüksek seviyeye getirin.
6. Makineye bulaşık koymadan bir yıkama
programını çalıştırın.
7. Su yumuşatıcıyı bölgenizdeki su sertliğine göre ayarlayın.
8. Parlatıcı dozunu ayarlayın.
ÇATAL-BIÇAKLAR VE TABAKLARIN YERLEŞTİRİLMESİ
Bkz. 'Yerleştirme Örnekleri' RealLife kitapçığı.
Pratik bilgiler
Cihazı, suyu emebilecek eşyaları (süngerler,
ev temizlik bezleri, vs.) temizlemek için kullanmayın.
• Çatal-bıçakları ve tabakları yerleştirmeden
önce şu işlemleri yapın:
– İçindeki tüm yiyecekleri temizleyin.
– Tavalardaki yanıkları, yemek kalıntılarını
yumuşatın.
• Çatal-bıçakları ve tabakları yerleştirirken
şu işlemleri yapın:
– İçi boş eşyaları (örneğin kupalar, bardaklar ve tavalar) ağızları aşağı bakacak
şekilde yerleştirin.
– Kapların veya derin eşyaların içerisinde
su toplanmadığından emin olun.
– Çatal-bıçak ve tabakların birbirine yapışmamasını sağlayın.
– Bardakların diğer bardaklara temas etmediğinden emin olun.
– Küçük eşyaları çatal-bıçak sepetine koyun.
– Kaşıkların birbirlerine yapışmalarını önlemek için, diğer çatal-bıçaklarla karışık
halde koyun.
– Su bulaşıkların tüm yüzeylerine temas
edecek şekilde, bulaşıkları düzenleyin.
• Plastik eşyalar ve yapışmaz kaplamalı tavalar su damlalarını tutabilirler.
• Hafif parçaları üst sepete koyun. Eşyaların
hareket etmediğinden emin olun.
BİR YIKAMA PROGRAMININ SEÇİLMESİ VE BAŞLATILMASI
Yıkama programının gecikmeli
başlatma olmadan seçilmesi ve
başlatılması
1. Cihazı açın.
2. Cihazın ayarlama modunda olduğundan
emin olun.
3. Bir yıkama programını seçin. 'Yıkama
programları' bölümüne bakınız.
– İlgili program gösterge lambası yanar.
4. Cihazın kapağını kapatın. Yıkama programı otomatik olarak çalışmaya başlar.
Yıkama programının gecikmeli
başlatmayla seçilmesi ve başlatılması
1. Cihazı açın.
2. Bir yıkama programını seçin.
3. Süreye ilişkin gösterge lambası yanana
kadar gecikmeli başlatma tuşuna arka arkaya basın.
4. Cihazın kapağını kapatın.
– Geri sayım otomatik olarak başlar.
– Geri sayım işlemi sona erdiğinde, yıkama programı otomatik olarak çalışmaya başlar.
Cihaz kapağının açılması geri sayımı durdurur. Kapağı kapattığınızda, geri sayım
duraklatıldığı noktadan itibaren devam
eder.
Yıkama programının kesilmesi
• Cihazın kapağını açın.
– Yıkama programı durdurulur.
electrolux 41
• Cihazın kapağını kapatın.
– Yıkama programı duraklatıldığı noktadan itibaren çalışmaya devam eder.
Bir yıkama programını veya bir
gecikmeli başlatmayı iptal etmek
Bir yıkama programı veya gecikmeli başlatma henüz başlamamışsa, seçimi
değiştirebilirsiniz.
Bir yıkama programı veya gecikmeli başlatma başladıktan sonra seçimi değiştirmek mümkün değildir. Yeni bir seçim
yapmak için yıkama programını veya gecikmeli başlatmayı iptal etmeniz gerekir.
Gecikmeli başlatmayı iptal ettiğinizde,
seçilen yıkama programı otomatik olarak iptal edilir. Bu durumda, tekrar bir yıkama programı seçmeniz gerekir.
1. Tüm program lambaları yanıncaya kadar
B ve C fonksiyon tuşlarına basın ve basılı
tutun.
2. Yeni bir yıkama programını başlatmadan
önce deterjan gözünde deterjan bulunduğundan emin olun.
Yıkama programının sonunda
• Cihaz otomatik olarak durur.
• Sesli sinyaller devreye girer.
1. Cihazın kapağını açın.
– Program sonu gösterge lambası yanar.
2. Cihazı kapatınız.
3. Daha iyi kurutma sonuçları elde etmek
için kapağı birkaç dakika aralık bırakın.
Otomatik Kapanma
Otomatik Kapanma fonksiyonu yıkama programı bittikten 10 dakika sonra cihazı otomatik olarak kapatır.
Bu, enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olur.
Bulaşıkları çıkarın
• Tabakları cihazdan çıkarmadan önce
soğumalarını bekleyin. Sıcak tabaklar kolayca zarar görebilir.
• Öncelikle alt sepeti sonra üst sepeti boşaltın.
• Yan kısımlarda ve cihazın kapağında su
olabilir. Paslanmaz çelik, tabaklara göre
daha çabuk soğur.
YIKAMA PROGRAMLARI
Yıkama programları
Program
Kirlilik derecesi
Ön yıkama
Ana yıkama 45°C veya 70°C
1 veya 2 ara durulama
Son durulama
Kurutma
Ağır kirli
Tabaklar, çatal-bıçaklar, tencere ve tavalar
Ön yıkama
Ana yıkama 70°C
1 ara durulama
Son durulama
Kurutma
Normal veya hafif
kirli
Tabaklar ve çatal-bıçak
Ana yıkama 60°C
Durulama
Normal kirli
Tabaklar ve çatal-bıçak
Ön yıkama
50°C'ye kadar ana yıkama
1 ara durulama
Son durulama
Kurutma
Yoğun
Ekonomi
3)
Program tanımı
Tabaklar, çatal-bıçaklar, tencere ve tavalar
Otomatik 1)
Hızlı 2)
Bulaşık türü
Herhangi
42 electrolux
Program
Kirlilik derecesi
Normal veya hafif
kirli
Bardaklar
Bulaşık türü
Hassas tabaklar ve
cam eşyalar
Program tanımı
Ana yıkama 45°C
1 ara durulama
Son durulama
Kurutma
1) Cihaz, suyun sıcaklığını ve miktarını otomatik olarak ayarlar. Bu, cihazın tam yükte olup olmamasına ve kirlilik
derecesine bağlıdır. Program süresi ve program tüketim değerleri değişebilir.
2) Yıkanacak miktar azsa, bu program kısa sürede mükemmel sonuçlar almanızı sağlar.
3) Test enstitüleri için test programı. Test verileri için ekli broşüre bakınız.
Tüketim değerleri
Program
Süre (dakika olarak)
Enerji (kWs)
Su (litre)
90 - 160
0,9 - 1,7
8 - 17
130 - 150
1,4 - 1,6
15 - 16
30
0,9
9
150 - 160
1,0 - 1,1
10 - 11
65 - 75
0,8 - 0,9
12 - 13
Otomatik
Yoğun
Hızlı
Ekonomi
Bardaklar
Suyun basıncı ve sıcaklığı, elektrik beslemesindeki değişimler ve bulaşıkların
miktarı bu değerleri değiştirebilir.
BAKIM VE TEMİZLİK
Filtreleri çıkarmak ve temizlemek için
Kirli filtreler yıkama sonuçlarının kötüleşmesine neden olur. Bu filtreler için çok az bakım
gerekmesine rağmen, aralıklarla bunları kontrol etmenizi ve gerekirse temizlemenizi öneririz.
1. Filtreyi (A) çıkarmak için, saat yönünün
tersine çevirin ve filtreden (B) ayırın.
B
A
2. Filtre (A) 2 parçadan oluşur. Filtreyi sökmek için bunları ayırın.
3. Parçaları akan suyun altında iyice temizleyin.
4. Filtrenin (A) 2 parçasını birleştirin ve bastırın. Birbirlerine tam olarak geçtiklerinden emin olun.
5. Filtreyi (B) çıkarın.
electrolux 43
6. Filtreyi (B) akan suyun altında iyice temizleyin.
7. Filtreyi (B) ilk konumuna yerleştirin. İki tırnağın (C) altına tam olarak oturduğundan emin olun.
C
8. Filtreyi (A), diğer filtre (B) üzerine oturtun
ve yerine kilitlenene kadar saat yönünde
çevirin.
Püskürtme kollarının temizlenmesi
Püskürtme kollarını çıkartmayın.
Eğer püskürtme kollarındaki delikler tıkanırsa, kalan pislik parçalarını bir kokteyl çubuğu ile çıkartın.
Dış yüzeylerin temizlenmesi
Cihazın dış yüzeylerini ve kontrol panelini
nemli yumuşak bir bezle temizleyin. Sadece
nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı temizlik
ürünleri, ovalama telleri veya çözücüler (aseton, vs.) kullanmayın.
SERVİSİ ARAMADAN ÖNCE
Cihaz çalışmıyor veya çalışırken bir anda duruyor.
Sorun
Cihaz suyla dolmuyor.
Arıza kodu
Önce sorun için bir çözüm bulmaya çalışın
(tabloya başvurun). Aksi takdirde, servis merkezini arayın.
Muhtemel neden
Muhtemel çözüm
• Çalışmakta olan prograSu musluğu tıkalı veya
mın gösterge lambası ya- kireç kaplamış.
nıp söner.
• Program sonu gösterge
lambası bir defa yanıp söner.
Su musluğunu temizleyin.
Su basıncı çok düşük.
Yerel su idarenize başvurun.
Su musluğu kapalı.
Su musluğunu açın.
Su giriş hortumundaki fil- Filtreyi temizleyin.
tre tıkalı.
Cihaz suyu boşaltmıyor.
• Çalışmakta olan programın gösterge lambası yanıp söner.
• Program sonu gösterge
lambası iki defa yanıp söner.
Su giriş hortumunun
bağlantısı yanlış yapılmış.
Bağlantının düzgün yapıldığından emin olun.
Su giriş hortumu hasar
görmüş.
Su giriş hortumunda hasar olmadığından emin
olun.
Lavabo tahliyesinde tıkanma var.
Lavabo tahliyesini temizleyin.
Su tahliye hortumunun
bağlantısı düzgün yapılmamış.
Bağlantının düzgün yapıldığından emin olun.
44 electrolux
Sorun
Arıza kodu
Muhtemel neden
Su tahliye hortumu hasar görmüş.
Taşma tespit aygıtı çalışıyor.
• Çalışmakta olan programın gösterge lambası yanıp söner.
• Program sonu gösterge
lambası üç defa yanıp söner.
Program başlamıyor.
Kontrol ettikten sonra cihazı çalıştırın. Program duraklatıldığı noktadan itibaren çalışmaya devam eder.
Arıza tekrarlanırsa servis merkezini arayın.
Çizelgede gösterilmeyen diğer arıza kodları
için, lütfen yetkili servisinize danışın.
Servis merkezi için gerekli bilgiler bilgi etiketinde bulunmaktadır.
Muhtemel çözüm
Su tahliye hortumunda
hasar olmadığından
emin olun.
Su musluğunu kapatınız
ve servis merkezini arayın.
Cihazın kapağı açık.
Kapağı düzgünce kapatın.
Elektrik fişi prize takılı
değil.
Elektrik fişini takın.
Ev sigorta kutusunda bir
sigorta atmış.
Sigortayı değiştirin.
Gecikmeli başlatma
ayarlanmış. (Sadece gecikmeli başlatma özellikli
cihazlar için).
Gecikmeli başlatmayı iptal etmek isterseniz, 'Bir
yıkama programının seçilmesi ve başlatılması'
bölümüne bakınız.
Bu verileri aşağıya yazmanızı öneriyoruz:
Model (MOD.)
....................
Ürün numarası (PNC)
....................
Seri numarası (S.N.)
....................
Yıkama ve kurutma sonuçları memnun edici değil
Sorun
Tabaklar temiz değil.
Olası neden
Olası çözüm
Seçilen yıkama programı bulaSeçilen yıkama programının buşık tipi ve kirlilik derecesi için uy- laşık tipine ve kirlilik derecesine
gun değildir.
uygun olduğundan emin olun.
Sepetler düzgün yüklenmediğinden su tüm yüzeylere temas etmemiştir.
Bulaşıkları sepete doğru şekilde
yerleştirin.
Bulaşıkların yanlış yerleştirilmesinden ötürü püskürtme kolları
rahatça dönemiyordur.
Püskürtme kollarının, bulaşıkların yanlış yerleştirilmesi nedeniyle engellenmediğinden emin
olun.
Filtreler kirlidir veya düzgün birleştirilmemiş ve takılmamıştır.
Filtrelerin temiz ve doğru şekilde
birleştirilip takıldığından emin
olun.
Çok az deterjan kullanılmıştır ve- Deterjan miktarının yeterli olya hiç deterjan kullanılmamıştır. duğundan emin olun.
Tabaklar üzerinde kireç kalıntıla- Tuz haznesi boştur.
rı var.
Su yumuşatıcı ayarı yanlıştır.
Tuz haznesine bulaşık makinesi
tuzu doldurun.
Su yumuşatıcıyı ayarlayın.
electrolux 45
Sorun
Olası neden
Olası çözüm
Tuz haznesinin kapağı doğru
bir şekilde kapatılmamıştır.
Tuz haznesi kapağının doğru bir
şekilde kapatıldığından emin
olun.
Bardakların ve tabakların üzerin- Parlatıcı dozu çok yüksektir.
de çizgiler, beyazımsı lekeler veya mavimsi bir tabaka var.
Parlatıcı dozunu azaltın.
Bardakların ve tabakların üzerin- Parlatıcı dozu çok düşüktür.
de kurumuş su damlaları var.
Parlatıcı dozunu artırın.
Sebebi kullandığınız deterjan
olabilir.
Farklı marka bir deterjan kullanın.
Bulaşıklar ıslak.
Kurutma aşaması olmayan veya kurutma aşaması kısaltılmış
bir yıkama programı seçilmiştir.
Bulaşıkları makineden çıkarmadan önce, kapağı birkaç dakika
aralık bırakın.
Tabaklar ıslak ve mat.
Parlatıcı gözü boştur.
Parlatıcı gözüne parlatıcı koyun.
Multitablet fonksiyonu devrededir. (Parlatıcı gözü otomatik olarak kapanır).
Parlatıcı gözünü etkinleştirin.
Bkz. 'Parlatıcı gözünün etkinleştirilmesi' bölümü.
Parlatıcı gözünün aktive edilmesi
1. Cihazı açın.
2. Cihazın ayarlama modunda olduğundan
emin olun.
3. A, B ve C fonksiyon tuşlarının gösterge
lambaları yanıp sönmeye başlayıncaya B
ve C fonksiyon tuşlarını basılı tutun.
4. B ve C fonksiyon tuşlarını serbest bırakın.
5. B fonksiyon tuşuna basın.
– A ve C fonksiyon tuşlarının gösterge
lambaları söner.
– B fonksiyon tuşunun gösterge lambası yanıp sönmeye devam eder.
6. B fonksiyon tuşuna tekrar basın.
– Program sonu gösterge lambası yanar.
7. İşlemi kaydetmek için, cihazı kapatın.
Parlatıcı gözünü devre dışı bırakmak
için, program sonu gösterge lambası sönene kadar aynı işlemleri yapın.
TEKNİK VERİLER
Boyutlar
Genişlik
596 mm
Yükseklik
818 - 898 mm
Derinlik
Su besleme basıncı
550 mm
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maksimum
8 bar (0,8 MPa)
Su beslemesi 1)
Soğuk su veya sıcak su
Kapasite
Yer ayarları
maksimum 60°C
12
1) Su giriş hortumunu, 3/4” dişli bir su vanasına takın.
Cihaz kapağının iç kenarındaki bilgi plakasında elektriksel bağlantı verileri gösterilmektedir.
Sıcak su alternatif enerji kaynaklarından
geliyorsa (örn. güneş veya fotovoltaik
panelleri ve rüzgar) enerji tüketimini
azaltmak için sıcak su kaynağını kullanın.
46 electrolux
ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Ürünün ya da ambalajının üzerindeki
simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi
atılmayıp, elektrik ve elektronik cihazların
geri dönüşüm için verildiği özel toplama
noktalarından birine verilmesi gerektiğini
belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha
edilmesine katkıda bulunmakla hem çevreyi,
hem de çevrenizdekilerin sağlığını korumuş
olursunuz. Yanlış şekilde imha ise hem
çevreye hem sağlığa zararlıdır. Bu ürünün
geri dönüşümüne ilişkin daha ayrıntılı bilgileri
belediyenizden, çöp dairenizden veya ürünü
satın almış olduğunuz bayiden edinebilirsiniz.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
Şu simgeye sahip malzemeler geri dönüştürülebilir:
. Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun.
electrolux 47
www.electrolux.com/shop
117944751-A-192010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising