Electrolux | ESL67070R | User manual | Electrolux ESL67070R User Manual

Electrolux ESL67070R User Manual
navodila za uporabo
Pomivalni stroj
ESL 67070
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Sodelujte pri naših razmišljanjih na spletni strani:
www.electrolux.com
VSEBINA
Varnostna navodila
Opis izdelka
Upravljalna plošča
Uporaba naprave
Nastavitev stopnje trdote vode
Uporaba soli za pomivalne stroje
Uporaba detergenta in tekočine za lesk
2
5
5
7
7
8
9
Funkcija Multitab
10
Zlaganje jedilnega pribora in posode
10
Izbira in zagon programa pomivanja
11
Programi pomivanja
12
Vzdrževanje in čiščenje
13
Kaj storite v primeru…
14
Tehnični podatki
16
Skrb za varstvo okolja
16
Pridržujemo si pravico do sprememb
VARNOSTNA NAVODILA
Pred namestitvijo in uporabo natančno preberite ta priročnik:
• Zaradi osebne varnosti in varnosti vaše
lastnine;
• Zaradi spoštovanja do okolja;
• Zaradi pravilnega delovanja naprave.
Ta navodila za uporabo hranite skupaj z napravo, tudi če le-to premaknete ali prodate.
Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe, nastale zaradi napačne namestitve in uporabe.
Varnost otrok in ranljivih oseb
• Naprave ne smejo uporabljati osebe,
vključno z otroki, z zmanjšanimi telesnimi
in duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja. Oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, mora zagotoviti nadzor ali jih natančno seznaniti z uporabo naprave.
• Vse dele embalaže hranite izven dosega
otrok. Obstaja nevarnost zadušitve ali telesnih poškodb.
• Vsa pomivalna sredstva hranite na varnem mestu. Ne dovolite, da bi se jih otroci dotikali.
• Ko so vrata naprave odprta, poskrbite,
da bodo otroci in male živali dovolj oddaljeni od naprave.
Splošna varnostna navodila
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
Obstaja nevarnost telesnih poškodb in poškodb naprave.
• Upoštevajte varnostna navodila proizvajalca pomivalnega sredstva za pomivalni
stroj, da preprečite opekline oči, ust in grla.
• Ne pijte vode iz naprave. V njej lahko ostanejo ostanki pomivalnega sredstva.
• Po vstavljanju ali odstranjevanju posode
iz stroja vedno zaprite vrata, da preprečite poškodbe in padce na odprta vrata.
• Ne sedajte ali stopajte na odprta vrata.
Uporaba
• Naprava je namenjena le uporabi v gospodinjstvu. Ne uporabljajte je v komercialne,
industrijske ali kakršnekoli druge namene.
• Napravo uporabljajte le za predpisan namen. Na ta način preprečite telesne poškodbe oseb ali poškodbe lastnine.
• Stroj uporabljajte samo za pomivanje gospodinjske posode in pripomočkov, ki so
primerni za strojno pomivanje.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki. Obstaja nevarnost eksplozije ali požara.
• Nože in ostale predmete z ostrimi konicami vstavite v košarico za jedilni pribor s konicami obrnjenimi navzdol. V vodoravnem
položaju jih lahko vstavite tudi v zgornjo
košaro ali košarico za nože. (Košarice za
nože nimajo vsi modeli).
• Uporabljajte samo določene izdelke za pomivalne stroje (pomivalno sredstvo, sol,
sredstvo za izpiranje).
• Sol, ki ni primerna za pomivalne stroje, lahko povzroči poškodbe sistema za mehčanje vode.
• Pred vklopom programa pomivanja napravo napolnite s soljo. Zrna soli in kapljice
slane vode lahko povzročijo korozijo ali
electrolux 3
•
•
•
•
pa naredijo luknjo na dnu pomivalnega
stroja.
V predal sredstva za izpiranje nikoli ne
vstavljajte drugih sredstev (npr. sredstva
za čiščenje pomivalnega stroja, tekočega
detergenta). To lahko povzroči okvaro naprave.
Pred vklopom programa pomivanja se
prepričajte, da se obe brizgalni ročici lahko neovirano vrtita.
Če odprete vrata med delovanjem naprave, lahko pride do izhajanja vroče pare.
Obstaja nevarnost opeklin.
Pred koncem programa pomivanja ne odstranjujte posode iz naprave.
Vzdrževanje in čiščenje
• Pred vzdrževalnimi deli izklopite napravo
in izključite vtič iz omrežne vtičnice.
• Ne uporabljajte vnetljivih izdelkov ali izdelkov, ki lahko povzročijo korozijo.
• Naprave ne uporabljajte brez vstavljenih filtrov. Preverite, ali so filtri pravilno nameščeni. Nepravilna namestitev povzroči nezadovoljive rezultate pomivanja in poškoduje napravo.
• Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca ali pare. Obstaja nevarnost
smrti zaradi električnega toka in škode na
napravi.
Namestitev
• Prepričajte se, da se naprava med prevozom ni poškodovala. Ne priključite poškodovane naprave. Po potrebi pokličite dobavitelja.
• Pred prvo uporabo odstranite vso embalažo.
• Električno in vodovodno napeljavo, namestitev in vzdrževanje naprave mora izvesti
strokovno usposobljena oseba. Na ta način preprečite nevarnost poškodb na konstrukciji ali telesnih poškodb.
• Med nameščanjem mora biti vtič izključen
iz omrežne vtičnice.
• Ne vrtajte lukenj v stranice naprave, da
ne poškodujete hidravličnih ali električnih
sestavnih delov.
• Pomembno! Upoštevajte navodila v priloženi predlogi:
– Za namestitev naprave;
– Za montažo pohištvenih vrat;
– Za priključitev na napeljavo za dovod in
odvod vode.
• Poskrbite, da bo naprava nameščena
pod in v bližino trdnih konstrukcij.
Zaščita pred zmrzaljo
• Naprave ne nameščajte na mesto, kjer
temperatura lahko pade pod 0 °C.
• Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe
zaradi zamrzovanja.
Vodovodna napeljava
• Za priključitev naprave na vodovodno omrežje uporabite nove cevi. Ne uporabljajte
rabljenih cevi.
• Naprave ne priključite na nove vodovodne priključke ali priključke, ki že dolgo niso bili v uporabi. Vodo pustite teči nekaj
minut, nato priključite dovodno cev.
• Pri nameščanju stroja pazite, da ne boste
stisnili vodovodnih cevi ali jih kako drugače poškodovali.
• Preverite, ali vodovodni priključki in spoji
tesnijo, da ne pride do iztekanja vode.
• Pred prvo uporabo naprave se prepričajte, da cevi ne puščajo.
• Cev za dovod vode z dvojno steno ima
notranji električni priključni kabel in varnostni ventil. Cev za dovod vode je pod
pritiskom le, ko skoznjo teče voda. Če pride do puščanja cevi za dovod vode, varnostni ventil prekine pretok vode.
– Pri priključitvi cevi za dovod vode bodite previdni:
– Cevi za dovod vode ali varnostnega
ventila ne potapljajte v vodo.
– V primeru poškodbe cevi za dovod
vode ali varnostnega ventila takoj izključite vtič iz omrežne vtičnice.
– Za zamenjavo cevi za dovod vode z
varnostnim ventilom se obrnite na
servisni center.
Opozorilo! Nevarna napetost.
4 electrolux
Priključitev na električno napetost
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, da so električni podatki na napisni ploščici skladni z vašo hišno električno napeljavo.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno vtičnico, odporno na udarce.
• Ne uporabljajte razdelilnikov, konektorjev
in podaljškov. Obstaja nevarnost požara.
• Ne zamenjujte električnega priključnega
kabla. Obrnite se na servisni center.
• Pazite, da ne stisnete vtiča in kabla za napravo ali ju kako drugače poškodujete.
• Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
• Ne vlecite za električni priključni kabel, če
želite izključiti napravo. Vedno povlecite
za vtič.
Notranja žarnica
Pomivalni stroj ima notranjo žarnico, ki se
vklopi in ugasne ob odpiranju in zapiranju
vrat.
Opozorilo! Vidno LED-sevanje, ne
glejte neposredno v žarek.
LED-žarnica je RAZREDA 2 in je v skladu z
IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 + A2:2001.
Valovna dolžina sevanja: 450 nm
Največja moč sevanja: 548 μW
Za menjavo notranje žarnice stopite v
stik s servisnim centrom.
Odklopite električni vtič iz vtičnice, preden zamenjate žarnico.
Servisni center
• Popravila ali katerakoli druga dela na napravi lahko izvaja le pooblaščen serviser.
Obrnite se na pooblaščen servisni center.
• Uporabljajte samo originalne nadomestne
dele.
Odstranjevanje naprave
• Za preprečitev nevarnosti telesnih ali drugih poškodb:
– Izključite vtič iz omrežne vtičnice.
– Odrežite električni priključni kabel in ga
zavrzite.
– Odstranite zapah. Na ta način preprečite, da bi se v napravo zaprli otroci ali
male živali. Obstaja nevarnost zadušitve.
Opozorilo! Pomivalna sredstva za
pomivalni stroj so nevarna in lahko
povzročijo korozijo!
• Če pride do nesreče s temi sredstvi,
takoj pokličite območni center za zastrupitve in zdravnika.
• Če zaužijete pomivalno sredstvo, takoj pokličite območni center za zastrupitve in zdravnika.
• Če pomivalno sredstvo pride v oči, takoj pokličite zdravniško pomoč in oči
zmočite z vodo.
• Pomivalna sredstva za pomivalni
stroj hranite na varnem mestu in izven dosega otrok.
• Vrat naprave ne puščajte odprtih, ko
je pomivalno sredstvo v predalu za
pomivalno sredstvo.
• Predal za pomivalno sredstvo napolnite le pred vklopom programa pomivanja.
electrolux 5
OPIS IZDELKA
1
9
2
8
3
7
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
• Rdeča lučka sveti celoten čas trajanja programa pomivanja.
• Zelena lučka sveti, ko je program pomivanja končan.
• Rdeča lučka utripa, ko je prišlo do napake v delovanju.
Zgornja košara
Preklopnik za nastavitev trdote vode
Posoda za sol
Predal za pomivalno sredstvo
Predal sredstva za izpiranje
Ploščica za tehnične navedbe
Filtri
Spodnja brizgalna ročica
Zgornja brizgalna ročica
Če je stroj nameščen višje, poravnano
z vrati pohištva, se optični signal ne prikaže.
Optični signal
Po zagonu programa pomivanja se na tleh
pod vrati stroja prikaže optični signal:
UPRAVLJALNA PLOŠČA
9
A
1
2
3
C
B
4
5
6
7
8
6 electrolux
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tipka za vklop/izklop
Prikazovalnik
Tipka za zamik vklopa
Tipke za izbiro programov
Tipka za varčevanje z energijo
Tipka Multitab
Tipka za preklic
Kontrolne lučke
Funkcijske tipke
Kontrolne lučke
Sol
1)
Sredstvo za izpiranje 1)
Zasveti, ko je treba napolniti posodo za sol. Glejte poglavje »Uporaba soli za pomivalne stroje«.
Po polnjenju posode za sol lahko kontrolna lučka za sol sveti še nekaj ur. To nima neugodnega vpliva na delovanje naprave.
Zasveti, ko je treba napolniti predal sredstva za izpiranje. Glejte poglavje »Uporaba detergenta in tekočine za lesk«.
Konec programa Zasveti, ko se program pomivanja zaključi.
1) Ko sta posodi za sol in/ali sredstvo za izpiranje prazni, ustrezni kontrolni lučki med delovanjem programa pomivanja
ne svetita.
Prikazovalnik
Na prikazovalniku se prikaže:
• elektronska nastavitev stopnje sistema za
mehčanje vode;
• vklop/izklop doziranja sredstva za izpiranje (samo z vklopljeno funkcijo Multitab);
• številka programa pomivanja;
• preostali čas do konca programa pomivanja;
• konec programa pomivanja - na prikazovalniku se prikaže ničla;
• preostali čas do konca zamika vklopa;
• kode napak;
• vklop/izklop zvočnih signalov.
Tipka za varčevanje z energijo
Ta funkcija zniža temperaturo v fazi sušenja
Prihranek energije je med 10% in 25%.
Tipka za zamik vklopa
To tipko uporabite za vklop programa pomivanja z zamikom od 1 do 24 ur. Glejte poglavje »Izbira in zagon programa pomivanja«.
Tipka Multitab
S pritiskom na to tipko vklopite/izklopite
funkcijo Multitab. Glejte poglavje »Funkcija
Multitab«.
Tipke za izbiro programov
S temi tipkami lahko izberete program pomivanja. Pritiskajte eno izmed teh tipk, dokler
se na prikazovalniku ne prikaže številka potrebnega programa
Za dodatne informacije o programih pomivanja si oglejte poglavje »Programi pomivanja«.
Tipka za preklic
Tipka omogoča preklic programa pomivanja
ali zamika vklopa. Glejte poglavje »Izbira in
zagon programa pomivanja«.
Posoda je ob zaključku programa lahko
mokra. Svetujemo vam, da odprete vrata stroja in jih pustite priprta, dokler se
posoda ne posuši.
Ta funkcija je na voljo z vsemi programi pranja. Ko pritisnete tipko, zasveti ustrezna kontrolna lučka.
Funkcija varčevanja z energijo ne vpliva na
nekatere programe. Oglejte si poglavje »Programi pomivanja«.
Funkcijske tipke
Funkcijske tipke uporabljate za:
• elektronsko nastavitev stopnje sistema za
mehčanje vode - glejte poglavje »Nastavitev sistema za mehčanje vode«;
electrolux 7
• vklop/izklop doziranja sredstva za izpiranje pri vklopljeni funkciji Multitab - glejte
poglavje »Kaj storite v primeru ...«;
• vklop/izklop zvočnih signalov - glejte poglavje »Zvočni signali«.
Nastavitveni način
Naprava mora biti v nastavitvenem načinu za:
• izbiro in zagon programa pomivanja in/ali
zamik vklopa;
• elektronsko nastavitev stopnje sistema za
mehčanje vode;
• vklop/izklop zvočnih signalov;
• vklop/izklop doziranja sredstva za izpiranje.
Pritisnite tipko za vklop/izklop. Naprava je v
nastavitvenem načinu, ko:
– na digitalnem prikazovalniku sta prikazani
dve vodoravni črtici.
Pritisnite tipko za vklop/izklop. Naprava ni v
nastavitvenem načinu, ko:
– prikazovalnik prikazuje trajanje programa
pomivanja ali zamik vklopa.
– Če želite nazaj v nastavitveni način, najprej prekličite program ali zamik vklopa. Glejte poglavje »Izbira in zagon programa pomivanja«.
Zvočni signali
Zvočni signali predstavljajo:
• Konec programa pomivanja.
• Elektronsko nastavitev stopnje sistema za
mehčanje vode.
• Napako v delovanju stroja.
Postopek za izklop zvočnih signalov:
1. Vklopite napravo.
2. Naprava mora biti v nastavitvenem načinu.
3. Hkrati pritisnite in držite funkcijski tipki B
in C, dokler ne začnejo utripati kontrolne
lučke funkcijskih tipk A, B in C.
4. Spustite funkcijski tipki A in B.
5. Pritisnite funkcijsko tipko C.
– Kontrolni lučki funkcijskih tipk A in B
ugasneta.
– Kontrolna lučka funkcijske tipke C še
vedno utripa.
– Na prikazovalniku se prikaže trenutna
nastavitev.
Vključeni zvočni signali
Izključeni zvočni signali
6. Ponovno pritisnite funkcijsko tipko C.
– Na prikazovalniku se prikaže nova nastavitev.
7. Operacijo shranite z izklopom naprave.
Za ponoven vklop zvočnih signalov izvršite zgornji postopek.
UPORABA NAPRAVE
Za posamezne korake upoštevajte navodila:
1. Preverite, ali nastavitev sistema za mehčanje vode ustreza trdoti vode v vašem
kraju. Po potrebi nastavite sistem za
mehčanje vode.
2. Posodo za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje.
3. S sredstvom za izpiranje napolnite predal sredstva za izpiranje.
4. Jedilni pribor in posodo zložite v napravo.
5. Nastavite program pomivanja, ki ustreza
vstavljeni posodi in stopnji umazanosti.
6. Predal za pomivalno sredstvo napolnite
s pravo količino pomivalnega sredstva.
7. Zaženite program pomivanja.
Če uporabljate kombinirane tablete (»3
v 1«, »4 v 1«, »5 v 1« itd.), si oglejte poglavje »Funkcija Multitab«.
NASTAVITEV STOPNJE TRDOTE VODE
Sistem za mehčanje vode odstrani iz vode
minerale in soli. Minerali in soli lahko neugodno vplivajo na delovanje naprave.
Ekvivalentne lestvice služijo merjenju trdote
vode:
• V nemških stopinjah (°dH)
• V francoskih stopinjah (°TH)
• mmol/l (v milimolih na liter – mednarodna
enota za trdoto vode).
• V Clarkovih/angleških stopinjah.
Sistem za mehčanje vode prilagodite trdoti
vode v vašem kraju. Po potrebi se obrnite
na krajevno vodovodno podjetje.
8 electrolux
Trdota vode
Nastavitev trdote vode
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
ročna
elektronska
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
2
<5
1
2)
5 1)
1 2)
1) Tovarniška nastavitev.
2) Uporaba soli ni potrebna.
Sistem za mehčanje vode je treba nastaviti ročno in elektronsko.
Ročna nastavitev
Preklopnik za nastavitev trdote vode zavrtite
v položaj 1 ali 2 (glejte razpredelnico).
Elektronska prilagoditev
1. Vklopite napravo.
2. Naprava mora biti v nastavitvenem načinu.
3. Hkrati pritisnite in držite funkcijski tipki B
in C, dokler ne začnejo utripati kontrolne
lučke funkcijskih tipk A, B in C.
4. Spustite funkcijski tipki B in C.
5. Pritisnite funkcijsko tipko A.
– Kontrolni lučki funkcijskih tipk B in C
ugasneta.
– Kontrolna lučka funkcijske tipke A še
vedno utripa.
– Na prikazovalniku se prikaže trenutna
nastavitev.
– Prekinjajoči zvočni signali predstavljajo trenutno nastavitev.
Primer: na prikazovalniku se prikaže:
/ 5 prekinjajočih zvočnih signalov =
stopnja 5.
6. Pritiskajte funkcijsko tipko A, dokler se
na prikazovalniku ne prikaže potrebna
nastavitev.
7. Nastavitev shranite s pritiskom na tipko
za vklop/izklop.
Če je sistem za mehčanje vode elektronsko nastavljen na stopnjo 1, kontrolna
lučka za sol ne zasveti.
UPORABA SOLI ZA POMIVALNE STROJE
Postopek za polnjenje posode za sol:
1. Odprite posodo za sol — pokrov zavrtite
v nasprotni smeri urnega kazalca.
2. V posodo za sol nalijte en liter vode (samo pred prvo uporabo).
3. Pri polnjenju posode za sol si pomagajte
z lijakom.
4. Odstranite sol okoli odprtine posode za
sol.
5. Zaprite posodo za sol — pokrov zavrtite
v smeri urnega kazalca.
Prav je, da pri polnjenju s soljo iz posode priteče voda.
electrolux 9
UPORABA DETERGENTA IN TEKOČINE ZA LESK
1
3
2
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
stresite majhno količino pomivalnega
sredstva.
4. Če uporabljate tablete, vstavite tableto v
predal za pomivalno sredstvo 1 .
5. Zaprite predal za pomivalno sredstvo.
Pritisnite pokrov, da se zaskoči.
4
6
Čas raztapljanja detergentov različnih
proizvajalcev je različen. Nekatere tablete ne zagotavljajo najboljših rezultatov
pomivanja v kratkih programih pomivanja. Pri uporabi tablet uporabljajte dolge programe pomivanja, da zagotovite
popolno odstranitev pomivalnega sredstva.
5
Uporaba pomivalnega sredstva
Zaradi varovanja okolja uporabljajte le
predpisano količino pomivalnega sredstva.
Upoštevajte priporočila proizvajalca pomivalnega sredstva na embalaži.
Postopek za polnjenje predala za pomivalno
sredstvo:
1. S pritiskom gumba za sprostitev 2 odprite pokrov 7 predala za pomivalno
sredstvo.
2. S pomivalnim sredstvom napolnite predal 1 .
3. Če program pomivanja vključuje fazo
predpranja, na notranji del vrat naprave
Uporaba sredstva za izpiranje
Sredstvo za izpiranje omogoča, da se
posoda posuši brez lis in madežev.
Predal sredstva za izpiranje samodejno
dodaja sredstvo za izpiranje med zadnjim izpiranjem.
Postopek za polnjenje predala sredstva za
izpiranje:
1. S pritiskom gumba za sprostitev 6 odprite pokrov 5 predala sredstva za izpiranje.
2. Napolnite predal sredstva za izpiranje 3
s sredstvom za izpiranje. Oznaka »max«
prikazuje najvišjo raven.
3. Razlito sredstvo za izpiranje obrišite z
vpojno krpo, da preprečite pretirano penjenje med programom pomivanja.
10 electrolux
4. Zaprite predal sredstva za izpiranje. Pritisnite pokrov, da se zaskoči.
Nastavitev odmerka sredstva za
izpiranje
Tovarniška nastavitev: položaj 3.
Odmerek sredstva za izpiranje lahko nastavite med položajem 1 (najnižji odmerek) in
položajem 4 (najvišji odmerek).
Z obračanjem izbirnika sredstva za izpiranje
4 zvišate ali znižate odmerek.
FUNKCIJA MULTITAB
Funkcija Multitab omogoča uporabo kombiniranih tablet.
Te tablete vsebujejo sredstva, kot so pomivalno sredstvo, sredstvo za izpiranje in sol
za pomivalne stroje. Nekatere vrste tablet
lahko vsebujejo tudi druga sredstva.
Preverite, ali so te tablete primerne za trdoto vaše vode. Glejte navodila proizvajalcev.
Ko nastavite funkcijo Multitab, ostane le-ta
vklopljena, dokler je ne izklopite.
Funkcija Multitab zaustavi dotok sredstva
za izpiranje in soli.
Funkcija Multitab izklopi kontrolni lučki za
sol in sredstvo za izpiranje.
Pri uporabi funkcije Multitab se čas programa lahko podaljša.
Funkcijo Multitab vklopite pred zagonom programa pomivanja.
Funkcije Multitab med delovanjem programa ni možno vklopiti.
Za vklop funkcije Multitab:
• Pritisnite tipko Multitab. Zasveti kontrolna
lučka za funkcijo Multitab.
Za izklop funkcije Multitab in ločeno
uporabo pomivalnega sredstva, soli in
sredstva za izpiranje:
1. Pritisnite tipko Multitab. Kontrolna lučka
za funkcijo Multitab ugasne.
2. Napolnite posodo za sol in predal sredstva za izpiranje.
3. Trdoto vode nastavite na najvišjo vrednost.
4. Zaženite program pomivanja s praznim
strojem.
5. Sistem za mehčanje vode prilagodite trdoti vode v vašem kraju.
6. Nastavite odmerek sredstva za izpiranje.
ZLAGANJE JEDILNEGA PRIBORA IN POSODE
Oglejte si list »Primeri vstavljanja v pomivalni stroj RealLife«.
Namigi in nasveti
Naprave ne uporabljajte za pomivanje predmetov, ki vpijajo vodo (npr. gob, krp za pomivanje).
• Postopek pred polnjenjem naprave z jedilnim priborom in posodo:
– Odstranite ostanke hrane;
– Odmočite zažgane ostanke hrane na
posodi.
• Postopek polnjenja naprave z jedilnim priborom in posodo:
– Votle predmete (npr. skodelice, kozarce in ponve) vstavite z odprtino navzdol;
– Poskrbite, da se v posodi ali globokih
podstavkih ne bo nabirala voda;
– Poskrbite, da se jedilni pribor in posoda ne bodo dotikali;
– Kozarci se ne smejo medsebojno dotikati;
– Manjše predmete vstavite v košarico
za jedilni pribor;
– Žlice pomešajte med drug pribor, tako
da se ne bodo sprijele med seboj;
– Posodo razporedite tako, da lahko voda doseže vse površine.
• Na plastičnih predmetih in ponvah s teflonskimi premazi se rade zadržijo vodne
kapljice.
• Lahke predmete zložite v zgornjo košaro.
Poskrbite, da se predmeti ne bodo premikali.
electrolux 11
IZBIRA IN ZAGON PROGRAMA POMIVANJA
Izbira in zagon programa pomivanja
brez zamika vklopa
1. Vklopite napravo.
2. Naprava mora biti v nastavitvenem načinu.
3. Izberite program pomivanja. Glejte poglavje »Programi pomivanja«.
– Na prikazovalniku je prikazana številka
programa pomivanja.
4. Po potrebi izberite eno ali več funkcij.
5. Zaprite vrata naprave. Program pomivanja se samodejno zažene.
Izbira in zagon programa pomivanja
z »zamikom vklopa«
1. Vklopite napravo in izberite program pomivanja.
2. Pritiskajte tipko za zamik vklopa, dokler
se na prikazovalniku ne prikaže potrebno število ur za zamik vklopa.
3. Zaprite vrata naprave.
– Odštevanje se začne samodejno.
– Po izteku časa odštevanja se samodejno zažene program pomivanja.
Odpiranje vrat naprave prekine odštevanje časa. Ko vrata zaprete, se odštevanje nadaljuje od trenutka prekinitve.
Prekinitev programa pomivanja
• Odprite vrata naprave.
– Program pomivanja se zaustavi.
• Zaprite vrata naprave.
– Program pomivanja se nadaljuje od trenutka prekinitve.
Prekinitev programa pomivanja ali
zamika vklopa
Če se program pomivanja ali zamik vklopa nista začela, lahko spremenite izbor.
Ko je program pomivanja ali zamik vklopa v teku, izbora ni mogoče spremeniti.
Za nov izbor morate preklicati program
pomivanja ali zamik vklopa.
S preklicem zamika vklopa je samodejno preklican tudi izbran program pomivanja. V tem primeru morate ponovno
izbrati program pomivanja.
1. Pritisnite in držite tipko za preklic, dokler
se na prikazovalniku ne prikažeta dve vodoravni črtici.
2. Pred začetkom novega programa pomivanja se prepričajte, da je pomivalno
sredstvo v predalu za pomivalno sredstvo.
Ob koncu programa pomivanja
• Naprava se samodejno zaustavi.
• Vklopi se zvočni signal.
1. Odprite vrata naprave.
– Na prikazovalniku se prikaže 0.
– Zasveti kontrolna lučka za konec programa.
2. Izklopite napravo.
3. Za boljše rezultate sušenja pustite vrata
priprta nekaj minut.
Deset minut po koncu programa pomivanja se naprava samodejno izklopi.
Odstranjevanje posode in pribora
• Posodo pred jemanjem iz pomivalnega
stroja pustite, da se ohladi. Vroča posoda
se hitro poškoduje.
• Najprej izpraznite spodnjo in potem zgornjo košaro.
• Na straneh in vratih naprave se lahko nahaja voda. Deli iz nerjavnega jekla se ohladijo hitreje kot posoda.
12 electrolux
PROGRAMI POMIVANJA
Programi pomivanja
Program
1
Stopnja umazanosti
Vrsta posode
Opis programa
Varčevanje z
energijo 1)
Katerakoli
Porcelan, jedilni pribor,
lonci in ponve
Predpranje
Pomivanje pri 45 °C ali
70 °C
1 ali 2 vmesni izpiranji
Zadnje izpiranje
Sušenje
Da, z učinkom
Zelo umazano
Porcelan, jedilni pribor,
lonci in ponve
Predpranje
Pomivanje pri 70 °C
1 vmesno izpiranje
Zadnje izpiranje
Sušenje
Da, z učinkom
Normalno ali
malo umazano
Porcelan in jedilni pribor
Pomivanje pri 60 °C
Izpiranje
Da, brez učinka
Normalno umazano
Porcelan in jedilni pribor
Predpranje
Pomivanje do 50 °C
1 vmesno izpiranje
Končno izpiranje
Sušenje
Da, z učinkom
Malo umazano
Porcelan in jedilni pribor
Pomivanje pri 55 °C
1 vmesno izpiranje
Zadnje izpiranje
Da, brez učinka
Normalno ali
malo umazano
Občutljiv porcelan in steklena posoda
Pomivanje pri 45 °C
1 vmesno izpiranje
Zadnje izpiranje
Sušenje
Da, z učinkom
1 hladno izpiranje
Da, brez učinka
Samodejni
45°-70°C 2)
2
Intenzivni 70 °C
3
Hitri 60°C 3)
4
Varčni 50 °C 4)
5
Enourni 55°C
6
Steklo 45 °C
7
Predpranje
V tem programu stroj hitro spere
posodo, da prepreči zasuševanje
ostankov hrane in razvijanje neprijetnega vonja v stroju.
Program pranja lahko vklopite samo, ko je stroj popolnoma napolnjen.
S tem programom ne uporabljajte pomivalnega sredstva.
1) Pri programih, kjer funkcija deluje, je prihranek energije med 10% in 25%.
2) Naprava samodejno nastavi temperaturo in količino vode pri glavnem pomivanju. Nastavitev pa je odvisna od
količine posode v stroju in stopnje umazanosti. Trajanje programa in poraba se lahko spreminjata.
3) Ko v stroju ni veliko posode, je ta program časovno varčna rešitev z odličnimi rezultati pomivanja.
4) Testni program za preizkuševalne inštitute. Za podatke o preizkušanju si oglejte priložen list.
Vrednosti porabe
Program
1
Samodejni 45°-70 °C
Trajanje (v minutah)
90 - 160
Energija (kWh)
0,9 - 1,7
Voda (v litrih)
8 - 15
electrolux 13
Program
2
Trajanje (v minutah)
Energija (kWh)
Voda (v litrih)
130 - 150
1,4 - 1,6
13 - 15
30
0,9
9
160 - 170
0,9 - 1,1
9 - 11
50 - 60
1,0 - 1,2
10 - 11
65 - 75
0,8 - 0,9
11 - 12
14
0,1
4
Intenzivni 70 °C
3
Hitri 60 °C
4
Varčni 50 °C
5
Enourni 55 °C
6
Steklo 45 °C
7
Predpranje
Vrednosti porabe so odvisne od tlaka in
temperature vode ter od nihanj v električnem napajanju in količine posode.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Odstranjevanje in čiščenje filtrov
Umazani filtri poslabšajo kakovost pomivanja. Čeprav vzdrževanje teh filtrov ni zahtevno, priporočamo, da le-te občasno preverite in po potrebi očistite.
1. Za odstranitev filtra (A) le-tega obrnite v
nasprotni smeri urnega kazalca in ga odstranite iz filtra (B).
B
A
2. Filter (A) ima dva dela. Če želite filter razstaviti, ju ločite.
3. Dela temeljito sperite pod tekočo vodo.
4. Dela filtra (A) sestavite in pritisnite. Poskrbite, da bosta pravilno sestavljena.
5. Odstranite filter (B).
6. Filter (B) temeljito sperite pod tekočo vodo.
14 electrolux
7. Filter (B) namestite v prvotni položaj. Poskrbite, da bo pravilno vstavljen pod dve
vodili (C).
C
8. Filter (A) vstavite v filter (B) in ga obračajte v smeri urnega kazalca, dokler se ne
zaskoči.
Čiščenje brizgalnih ročic
Ne odstranite brizgalnih ročic.
Če se luknjice v brizgalnih ročicah zamašijo,
z zobotrebcem odstranite preostale dele
umazanije.
Čiščenje zunanjih površin
Zunanje površine naprave in upravljalno ploščo očistite z mehko, vlažno krpo. Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih
gobic ali topil (npr. acetona).
KAJ STORITE V PRIMERU…
Naprava se ne zažene oz. se ustavi med delovanjem.
Nepravilno delovanje
Naprava se ne napolni
z vodo.
Voda ne odteče iz naprave.
Vključen je zaščitni sistem za zaporo vode.
Program se ne zažene.
Koda napake
Na prikazovalniku se
prikaže
Na prikazovalniku se
prikaže
Najprej poskusite najti rešitev težave (glejte
razpredelnico). Če je ne najdete, se obrnite
na servisni center.
Možen vzrok
Možna rešitev
Pipa je zamašena ali
obložena z vodnim
kamnom.
Očistite pipo.
Tlak vode je prenizek.
Obrnite se na krajevno
vodovodno podjetje.
Pipa je zaprta.
Odprite pipo.
Filter v cevi za dovod
vode je zamašen.
Očistite filter.
Cev za dovod vode ni
pravilno priključena.
Zagotovite pravilno
priključitev.
Cev za dovod vode je
poškodovana.
Poskrbite, da na cevi
za dovod vode ne bo
poškodb.
Sifon je zamašen.
Očistite sifon.
Cev za odvod vode ni
pravilno priključena.
Zagotovite pravilno
priključitev.
Cev za odvod vode je
poškodovana.
Poskrbite, da na cevi
za odvod vode ne bo
poškodb.
Na prikazovalniku se
prikaže
Zaprite pipo in se obrnite na servisni center.
Vrata naprave so odprta.
Pravilno zaprite vrata.
Vtič ni vključen v omrežno vtičnico.
Vtič vključite v omrežno vtičnico.
electrolux 15
Nepravilno delovanje
Koda napake
Po opravljenem pregledu vklopite napravo.
Program se nadaljuje od trenutka prekinitve.
Če se napaka v delovanju ponovi, se obrnite na servisni center.
Če se na prikazovalniku prikažejo druge kode napak, se obrnite na servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se nahajajo na ploščici za navedbe.
Možen vzrok
Možna rešitev
Pregorela je varovalka
električne napeljave v
stanovanju.
Zamenjajte varovalko.
Nastavljen je zamik
vklopa. (Le za naprave
z zamikom vklopa).
Če želite takoj zagnati
program, prekličite zamik vklopa.
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
....................
Številka izdelka (PNC)
....................
Serijska številka (S.N.)
....................
Rezultati pomivanja in sušenja niso zadovoljivi
Težava
Posoda ni čista.
Možen vzrok
Možna rešitev
Izbran program pomivanja ni bil
primeren za vstavljeno posodo
in stopnjo umazanosti.
Poskrbite, da bo program pomivanja primeren za vstavljeno posodo in stopnjo umazanosti.
Posoda ni bila pravilno zložena
v košari, zato voda ni prišla do
vseh površin.
Posodo pravilno zložite v košari.
Brizgalni ročici se zaradi napač- Poskrbite, da napačno zložena
no zložene posode ne moreta
posoda ne bo ovirala vrtenja
neovirano vrteti.
brizgalnih ročic.
Filtri so umazani ali niso pravilno sestavljeni in nameščeni.
Poskrbite, da bodo filtri čisti ter
pravilno sestavljeni in nameščeni.
Pomivalnega sredstva je bilo
premalo ali ga sploh ni bilo.
Poskrbite za zadostno količino
pomivalnega sredstva.
Posoda za sol je prazna.
Posodo za sol napolnite s soljo
za pomivalne stroje.
Napačna nastavitev sistema za
mehčanje vode.
Nastavite sistem za mehčanje
vode.
Pokrov posode za sol ni pravilno zaprt.
Poskrbite, da bo pokrov posode za sol pravilno zaprt.
Na kozarcih in posodi se vidijo
lise, mlečni madeži ali modrikasta prevleka.
Odmerek sredstva za izpiranje
je previsok.
Znižajte odmerek sredstva za izpiranje.
Na kozarcih in posodi so posušene kapljice.
Odmerek sredstva za izpiranje
je prenizek.
Zvišajte odmerek sredstva za izpiranje.
Vzrok je lahko v pomivalnem
sredstvu.
Uporabite drugo znamko pomivalnega sredstva.
Posoda je mokra.
Program pomivanja ste nastavili
brez faze sušenja ali s skrajšano fazo sušenja.
Pred odstranjevanjem posode
pustite vrata nekaj minut priprta.
Posoda je mokra in brez sijaja.
Predal sredstva za izpiranje je
prazen.
S sredstvom za izpiranje napolnite predal sredstva za izpiranje.
Na posodi so delci vodnega
kamna.
16 electrolux
Težava
Možen vzrok
Možna rešitev
Vklopljena je funkcija Multitab.
(Doziranje sredstva za izpiranje
se samodejno izklopi).
Vklopite doziranje sredstva za izpiranje. Oglejte si poglavje
»Vklop doziranja sredstva za izpiranje«.
Vklop doziranja sredstva za izpiranje
1. Vklopite napravo.
2. Naprava mora biti v nastavitvenem načinu.
3. Pritisnite in držite funkcijski tipki B in C.
– Kontrolne lučke funkcijskih tipk A, B in
C začnejo utripati.
4. Spustite funkcijski tipki B in C.
5. Pritisnite funkcijsko tipko B.
– Kontrolni lučki funkcijskih tipk A in C
ugasneta.
– Kontrolna lučka funkcijske tipke B še
vedno utripa.
– Na prikazovalniku se prikaže trenutna
nastavitev.
Doziranje sredstva za
izpiranje je izklopljeno
Doziranje sredstva za
izpiranje je vklopljeno
6. Ponovno pritisnite funkcijsko tipko B.
– Na prikazovalniku se prikaže nova nastavitev.
7. Operacijo shranite z izklopom naprave.
TEHNIČNI PODATKI
Dimenzije
Tlak vode
Širina
596 mm
Višina
818 - 898 mm
Globina
550 mm
Najmanj
0,5 bara (0,05 MPa)
Največ
Dovod vode
Zmogljivost
1)
8 barov (0,8 MPa)
Hladna ali vroča voda
Pogrinjkov
največ 60 °C
12
1) Cev za dovod vode priključite na pipo s 3/4-colsko spojko.
Na ploščici s tehničnimi podatki, na notranjem robu vrat stroja, so navedeni
podatki o električnem priključku.
fotonapetostnih plošč in vetrne elektrarne), uporabite priključitev na vročo vodo, da zmanjšate porabo energije.
Če se vroča voda ogreva s pomočjo nadomestnih virov energije (npr. sončnih,
SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Simbol
na izdelku ali njegovi embalaži
označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati
kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
Izdelek odpeljite na ustrenzo zbirno mesto
za predelavo električne in elektronske
opreme. S pravilnim načinom
odstranjevanja izdelka boste pomagali
prepreViti morebitne negativne posledice in
vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko
pojavile v primeru nepravilnega
odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše
informacije o odstranjevanju in predelavi
izdelka se obrnite na pristojen mestni organ
za odstranjevanje odpadkov, komunalno
službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek
kupili.
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
. Embalažo odložite v ustrezne zabojnike
za reciklažo.
electrolux 17
18 electrolux
electrolux 19
www.electrolux.com/shop
117947161-A-202010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising