Aeg-Electrolux | F88040VIP | User manual | Aeg-Electrolux F88040VIP Handleiding

Aeg-Electrolux F88040VIP Handleiding
FAVORIT 88040VI
Gebruiksaanwijzing
Benutzerinformation
User manual
Afwasmachine
Geschirrspüler
Dishwasher
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Bedieningsinstructies
3
Veiligheidsinformatie
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
Algemene veiligheid
Gebruik
Onderhoud en reiniging
Montage
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
Wateraansluiting
Elektrische aansluiting
Binnenverlichting
Service-afdeling
Afvalverwerking van het apparaat
Beschrijving van het product
Optisch signaal
Bedieningspaneel
Display
Toets uitgestelde start
Programmakeuzetoetsen
Programmatoets extra stil
Multitab-toets
Annuleertoets
Functie-toetsen
Instelmodus
Geluidssignalen
Voor het eerste gebruik
De waterontharder instellen
Handmatig instellen
Elektronische aanpassing
Gebruik van zout voor de vaatwasser
3
Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
6
7
7
8
8
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
11
11
12
12
Gebruik van afwasmiddel
Gebruik van glansmiddel
Stel de glansmiddeldosering in
De Multitabfunctie
12
13
13
13
De vaatwasser inruimen
14
Adviezen
14
Wasprogramma's
14
Een afwasprogramma selecteren en starten
16
Een wasprogramma selecteren en starten
zonder uitgestelde start
16
Een wasprogramma selecteren en starten
met uitgestelde start
16
Het afwasprogramma onderbreken
16
Het annuleren van een wasprogramma of
een uitgestelde start
17
Aan het einde van het wasprogramma
17
Het apparaat uitruimen
17
Onderhoud en reiniging
18
De filters verwijderen en reinigen
18
De sproeiarmen reinigen
18
De buitenoppervlakken reinigen
19
Problemen oplossen
19
De was- en droogresultaten zijn niet naar
tevredenheid
20
Het inschakelen van het
glansmiddeldoseerbakje
21
Technische gegevens
21
Milieubescherming
22
Veiligheidsinformatie
3
Wijzigingen voorbehouden
Bedieningsinstructies
Veiligheidsinformatie
Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken:
• voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen.
• uit respect voor het milieu,
• voor de correcte werking van het apparaat.
Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken.
Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat
van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of
lichamelijk letsel.
• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilge plaats. Laat kinderen de afwasmiddelen niet
aanraken.
• Houd kinderen en kleine huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
Algemene veiligheid
• Verander de specificaties van dit product niet. Risico op letsel en beschadiging van het
apparaat.
• Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant om brandwonden aan ogen,
mond en keel te voorkomen.
• Drink geen water uit het apparaat. Er kan afwasmiddel in uw apparaat achtergebleven
zijn.
• Sluit de deur altijd na het vullen of leeghalen van het apparaat om letsel te voorkomen.
Bovendien struikelt u zo niet over de deur.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
Gebruik
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet
voor commerciële of industriële doeleinden, of voor enig ander doel.
• Gebruik het apparaat niet voor iets anders dan waarvoor het is bedoeld. Zo voorkomt u
lichamelijk letsel of schade aan eigendommen.
• Gebruik het apparaat alleen om huishoudelijk keukengerei dat geschikt is voor afwasmachines, schoon te maken.
• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat. Risico op explosie of brand.
4
Veiligheidsinformatie
• Plaats de messen en alle voorwerpen met scherpe punten met de punt naar beneden in
de bestekmand. Als dat niet past, leg ze dan horizontaal op het bovenrek of in het messenrek. (Niet alle modellen hebben een messenrek).
• Gebruik alleen gespecificeerde producten voor afwasmachines (afwasmiddel, zout,
glansspoelmiddel).
• Zout dat niet gespecificeerd is voor afwasmachines, veroorzaakt schade aan de waterontharder.
• Vul het apparaat met zout voordat u een afwasprogramma start. Zoutkorrels en zout
water kunnen roest veroorzaken of kunnen een gat maken in de bodem van het apparaat.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit met andere middelen dan glansspoelmiddel (bijv.
afwasmachinereinigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel). Dit kan het apparaat beschadigen.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een afwasprogramma
start.
• Als u de deur opent als het apparaat in werking is, kan er hete stoom ontsnappen. Hierdoor ontstaat een risico op brandwonden.
• Neem geen serviesgoed uit het apparaat voordat het afwasprogramma is afgelopen.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Gebruik geen ontvlambare producten of producten die corrosie kunnen veroorzaken.
• Gebruik het apparaat niet zonder filters. Zorg dat de filters op de juiste wijze worden
geïnstalleerd. Een onjuiste installatie levert onbevredigende wasresultaten en schade aan
het apparaat op.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen. Gevaar voor elektrocutie en schade aan het apparaat.
Montage
• Controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens het transport. Sluit een beschadigd
apparaat niet aan. Neem indien nodig contact op met de leverancier.
• Verwijder de verpakking vóór het eerste gebruik.
• Alleen een gekwalificeerd persoon dient de elektrische en loodgieterswerkzaamheden,
de montage en het onderhoud van het apparaat te verrichten. Dit om lichamelijk letsel
of schade te voorkomen.
• Zorg er voor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald tijdens de installatie.
• Boor niet in de zijkanten van het apparaat om schade aan de hydraulische en elektrische
onderdelen te voorkomen.
• Belangrijk! Volg de instructies op de bijgesloten sjabloon voor:
– Installatie van het apparaat.
– Het monteren van de meubeldeur.
– Het aansluiten van de watertoevoer en -afvoer.
• Zorg dat het apparaat onder en naast een veilige structuur wordt geïnstalleerd.
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
• Installeer het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder de 0°C komt.
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade door bevriezing.
Veiligheidsinformatie
5
Wateraansluiting
• Gebruik nieuwe slangen om het apparaat aan te sluiten op de watertoevoer. Gebruikt
geen gebruikte slangen.
• Sluit het apparaat niet aan op nieuwe leidingen of leidingen die lang niet zijn gebruikt.
Laat het water enkele minuten stromen en sluit dan de toevoerslang pas aan.
• Zorg ervoor dat de waterslangen niet knakken of beschadigd raken bij installatie van het
apparaat.
• Zorg er voor dat de waterkoppelingen stevig vast zitten om waterlekkage te voorkomen.
• Let er bij het eerste gebruik op dat de watertoevoerslangen niet lek zijn.
• De watertoevoerslang heeft een dubbele wand en bevat een hoofdkabel aan de binnenkant en een veiligheidsklep. De watertoevoerslang staat alleen onder druk als het water
stroomt. Als er een lek in de watertoevoerslang is, onderbreekt de veiligheidsklep het
stromende water.
– Wees voorzichtig als u de watertoevoerslang aansluit:
– Laat de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in het water komen.
– Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd is, haal dan onmiddellijk
de stekker uit het stopcontact.
– Laat alleen de service-afdeling de watertoevoerslang met de veiligheidsklep repareren.
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
Elektrische aansluiting
• Dit apparaat moet geaard worden.
• Zorg er voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd schokvrij stopcontact.
• Gebruik geen meerwegsstekkers, -aansluitingen en verlengkabels. Er kan brand ontstaan.
• Vervang of verander de hoofdkabels niet zelf. Neem contact op met de service-afdeling.
• Zorg ervoor dat de stroomsnoeren en kabel niet knakken of beschadigd raken achter het
apparaat.
• Zorg ervoor dat de stekker toegankelijk is na de installatie.
• Trek niet aan het snoer om het apparaat los te koppelen van de netvoeding. Trek altijd
aan de stekker.
6
Veiligheidsinformatie
Binnenverlichting
Dit apparaat is voorzien van een binnenverlichting die aan- en uitgaat met het openen en
sluiten van de deur.
WAARSCHUWING!
Zichtbare LED-straling, niet rechtstreeks in de straal kijken.
De LED-lamp is van KLASSE 2, in overeenstemming met IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 +
A2:2001.
Uitstoot golflengte: 450 nm
Maximaal vermogen: 548 μW
Neem contact op met het service-centrum om de binnenverlichting te vervangen.
Trek de stroomstekker uit het stopcontact voor u de binnenverlichting vervangt.
Service-afdeling
• Alleen een bevoegd servicemonteur mag dit apparaat repareren. Neem contact op met
de service-afdeling.
• Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Afvalverwerking van het apparaat
• Om lichamelijk letsel of schade te voorkomen:
– Trek de stekker uit het stopcontact.
– Snijd het netsnoer door en gooi het weg.
– Verwijder de deurvergrendeling. Dit voorkomt dat kinderen of kleine huisdieren in het
apparaat opgesloten raken. Er bestaat gevaar voor verstikking.
WAARSCHUWING!
Het afwasmiddel is gevaarlijk en kan corrosie veroorzaken!
• Neem bij ongelukken met deze middelen onmiddellijk contact op met uw regionale gifcentrum en uw huisarts.
• Neem als deze middelen in uw mond komen onmiddellijk contact op met uw regionale
gifcentrum en uw huisarts.
• Neem als deze middelen in uw ogen komen onmiddellijk contact op met uw huisarts en
houd uw ogen nat met water.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Laat de deur van het apparaat niet open staan als er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje
zit.
• Vul het afwasmiddelbakje alleen voordat u een wasprogramma start.
Beschrijving van het product
7
Beschrijving van het product
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
7
6
Bovenrek
Aanpassen van de instelling van de waterhardheid
Zoutreservoir
Afwasmiddeldoseerbakje
Glansmiddeldoseerbakje
Typeplaatje
Filters
Onderste sproeiarm
Bovenste sproeiarm
Top sproeiarm
Optisch signaal
Na de start van het afwasprogramma verschijnt er een optisch signaal op de vloer onder
de deur van het apparaat:
• Een rood lampje tijdens het wasprogramma.
• Een groen lichtje als het wasprogramma is afgelopen.
• Een rood lampje dat knippert bij een storing.
Als het apparaat hoog is ingebouwd en voorzien is van een meubeldeur die gelijk loopt met
de keukenvloer, dan is het signaal niet zichtbaar.
8
Bedieningspaneel
Bedieningspaneel
9
A
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
C
B
4
5
6
7
8
Aan-/uit-toets
Display
Toets Uitgestelde start
Programmakeuzetoetsen
Programmatoets extra stil
Multitab-toets
Annuleertoets
Indicatielampjes
Functie-toetsen
Indicatielampjes
Zout 1)
Het indicatielampje gaat aan wanneer het zoutreservoir bijgevuld moet
worden. Zie hoofdstuk 'Gebruik van zout voor de vaatwasser'.
Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u het reservoir
heeft gevuld. Dit heeft geen ongewenst effect op de werking van het apparaat.
Glansmiddel 1)
Het indicatielampje gaat aan wanneer het glansmiddel bijgevuld moet worden. Zie hoofdstuk 'Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel'.
Einde programma
Gaat branden als een wasprogramma is afgelopen.
1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaat het bijbehorende indicatielampje
niet aan als er een wasprogramma loopt.
Display
Op de display verschijnt:
• De elektronische instelling van het niveau van de waterontharder.
• Het in-/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje (alleen als de multitabfunctie ingeschakeld is).
• Het nummer van het wasprogramma.
• Resterende tijd tot het einde van het wasprogramma.
• Einde van het wasprogramma. Op de display verschijnt een nul.
• Resterende tijd tot het einde van de uitgestelde start.
• Foutcodes.
• In-/uitschakelen van de geluidssignalen
Bedieningspaneel
9
Toets uitgestelde start
Gebruik de toets uitgestelde start om het starten van het afwasprogramma met 1 tot 24
uur uit te stellen. Zie hoofdstuk 'Een afwasprogramma selecteren en starten'.
Programmakeuzetoetsen
Met deze toetsen is het wasprogramma te selecteren (niet het wasprogramma Extra Stil).
Blijf op een van deze toetsen drukken tot het nummer van het benodigde programma
verschijnt.
Druk om het extra stille afwasprogramma in te stellen op de bijbehorende toets.
Zie 'Wasprogramma's' voor meer gegevens over de wasprogramma's.
Programmatoets extra stil
Dit is een afwasprogramma dat weinig geluid maakt.
Tijdens de functie extra stil loopt de pomp heel langzaam. Dit vermindert de hoeveelheid
geluid met 25% vergeleken met het gewone programma. Hierdoor duurt het programma
zeer lang.
Het kan voor de nacht worden ingesteld of op tijdstippen dat u een goedkoper energietarief
heeft.
Multitab-toets
Druk op deze toets om de multitabfunctie in- of uit te schakelen Zie 'Multitabfunctie'.
Annuleertoets
Met deze toets kunt u een afwasprogramma of een uitgestelde start die aftelt, annuleren.
Zie hoofdstuk 'Een afwasprogramma selecteren en starten'.
Functie-toetsen
Gebruik de functie-toetsen voor de volgende handelingen:
• Om het niveau van de waterontharder elektronisch in te stellen. Zie "De waterontharder
instellen".
• Om het glansmiddeldoseerbakje in en uit te schakelen als de multitabfunctie aan staat.
Zie "Problemen oplossen".
• Om de geluidssignalen in en uit te schakelen. Zie "Geluidssignalen".
Instelmodus
Het apparaat moet in de instelmodus staan voor de volgende bewerkingen:
• Een wasprogramma en/of een uitgestelde start selecteren en starten.
• Het niveau van de waterontharder elektronisch instellen.
• De geluidssignalen in-/uitschakelen.
• Het glansmiddeldoseerbakje in-/uitschakelen.
Druk op de aan/uit-knop. Het apparaat staat in de instelmodus als:
– de display twee horizontale streepjes weergeeft.
Druk op de aan/uit-knop. Het apparaat staat niet in de instelmodus als:
– de display de duur van een wasprogramma of van een uitgestelde start weergeeft.
– Het programma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om terug te keren
naar de instelmodus. Zie "Een wasprogramma selecteren en starten".
10
Voor het eerste gebruik
Geluidssignalen
De geluidssignalen duiden het volgende aan:
• Het einde van het wasprogramma.
• De elektronische instelling van het niveau van de waterontharder.
• Een storing van het apparaat.
Volg deze stappen om de geluidssignalen uit te schakelen:
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes van de
functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen.
4. Laat de functietoetsen A en B los.
5. Druk op functietoets C.
– De indicatielampjes van functietoetsen A en B gaan uit.
– Het indicatielampje van functietoets C knippert.
– Het display geeft de huidige afstelling aan.
Geluidssignalen ingeschakeld
Geluidssignalen uitgeschakeld
6. Druk nogmaals op functietoets C.
– Het display geeft de nieuwe afstelling aan.
7. Schakel het apparaat uit om de bewerking op te slaan.
Volg de bovenstaande procedure om de geluidssignalen weer in te schakelen.
Voor het eerste gebruik
Zie de volgende instructies voor elke stap van de procedure:
1. Controleer of het niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw
omgeving. Stel, indien nodig, de waterontharder in.
2. Vul het zoutreservoir met zout voor afwasmachines.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
4. Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.
5. Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling.
6. Vul het afwasmiddeldoseerbakje met de juiste hoeveelheid afwasmiddel.
7. Start het afwasprogramma.
Als u gecombineerde afwasmiddeltabletten gebruikt ('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1', enz.), ga dan
naar de 'De Multitabfunctie .
De waterontharder instellen
De waterontharder verwijdert mineralen en zouten van de watertoevoer. Mineralen en
zouten kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van het apparaat.
Gelijkwaardige eenheden meten de waterhardheid:
• Duitse graden (dH°)
De waterontharder instellen
11
• Franse graden (°TH)
• mmol/l (millimol per liter - een internationale eenheid voor de hardheid van water).
• Clarke-graden.
Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving. Neem, indien nodig, contact op met het lokale waterschap.
Waterhardheid
Instelling waterhardheid
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
handmatig
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Fabrieksinstelling.
2) Geen zout nodig.
U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen.
Handmatig instellen
Zet de schijf voor de waterhardheid in stand 1 of
2 (zie tabel).
Elektronische aanpassing
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes van de
functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen.
4. Laat de functietoetsen B en C los.
5. Druk op functietoets A.
– De indicatielampjes van functietoetsen B en C gaan uit.
– Het indicatielampje van functietoets A blijft knipperen.
12
Gebruik van zout voor de vaatwasser
– Het digitale display geeft de huidige afstelling aan.
– De onderbroken geluidssignalen geven de huidige afstelling weer.
/ 5 onderbroken geluidssignalen = niveau 5.
Voorbeeld: op het display verschijnt
6. Druk op de functieknop A tot het display de nodige afstelling toont.
7. Druk op de aan-/uit-toets om de bewerking op te slaan.
Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op niveau 1, blijft het zoutcontrolelampje
niet branden.
Gebruik van zout voor de vaatwasser
Volg deze stappen om het zoutreservoir te vullen:
1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir
te openen.
2. Vul het zoutreservoir met 1 liter water (alleen bij het eerste gebruik).
3. Gebruik de trechter om het zoutreservoir
te vullen met zout.
4. Verwijder het zout rond de opening van
het zoutreservoir.
5. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
Het is normaal dat water uit het zoutreservoir
stroomt wanneer u dit vult met zout.
Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
Gebruik van afwasmiddel
Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te beschermen.
Volg het advies van de afwasmiddelfabrikant op de verpakking.
De Multitabfunctie
13
Volg deze stappen om het afwasmiddelbakje te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop 2 om het deksel te openen 7 van het afwasmiddelbakje.
2. Doe het afwasmiddeltablet in het afwasmiddeldoseerbakje 1 .
3. Plaats een kleine hoeveelheid van het afwasmiddel in de binnenkant van de deur van
het apparaat als het afwasprogramma een voorwasfase heeft.
4. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het afwasmiddelbakje. 1 .
5. Sluit het afwasmiddelbakje. Druk op het deksel totdat het op zijn plaats klikt.
Verschillende merken afwasmiddel hebben een ander oplostraject. Sommige afwasmiddeltabletten geven niet het beste reinigingsresultaat tijdens korte afwasprogramma's. Gebruik
lange afwasprogramma's als u afwasmiddeltabletten gebruikt om het afwasmiddel volledig
te verwijderen.
Gebruik van glansmiddel
Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd.
Het glansmiddeldoseerbakje voegt automatisch glansmiddel toe tijdens de laatste keer
spoelen.
Voer deze stappen uit om het glansmiddeldoseerbakje bij te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop 6 om het deksel te openen 5 van het spoelmiddeldoseerbakje.
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje 3 met glansspoelmiddel. De markering 'max' toont
het maximale niveau.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er
te veel schuim ontstaat tijdens het afwassen.
4. Sluit het glansmiddeldoseerbakje. Druk op het deksel totdat het op zijn plaats klikt.
Stel de glansmiddeldosering in
Fabrieksinstelling: stand 3.
U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en stand
4 (hoogste dosering).
Draai de glansmiddelknop 4 om de dosering te vergroten of te verkleinen.
De Multitabfunctie
De multitab-functie is voor gecombineerde afwasmiddeltabletten.
Deze tabletten bevatten middelen zoals afwasmiddel, glansmiddel en vaatwaszout. Sommige soorten tabletten kunnen andere middelen bevatten.
Controleer of deze producten geschikt zijn voor uw waterhardheid. Zie de instructies van
de fabrikant.
Als u de multitab-functie heeft ingesteld, blijft deze ingeschakeld totdat u hem uitschakelt.
De multitab-functie stopt de stroom glansmiddel en zout.
De multitab-functie schakelt de indicatielampjes uit voor het glansmiddel en zout.
De programmaduur kan toenemen als u de multitab-functie gebruikt.
Schakel de multitab-functie voor het begin van een afwasprogramma in.
U kunt de multitab-functie niet inschakelen wanneer het programma loopt.
14
De vaatwasser inruimen
Om de multitab-functie in te schakelen:
• Druk op de toets multitab. Het indicatielampje multitab gaat aan.
Om de multitab-functie uit te schakelen en afwasmiddel, glansmiddel en zout apart te
gebruiken:
1. Druk op de toets multitab. Het indicatielampje multitab gaat uit.
2. Vul het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje.
3. Stel de instelling van de waterontharder op het hoogste niveau in.
4. Draai een afwasprogramma zonder serviesgoed.
5. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.
6. Stel de glansmiddeldosering in.
De vaatwasser inruimen
Raadpleeg de brochure 'Voorbeelden van ProClean-beladingen'.
Adviezen
Gebruik het apparaat niet om voorwerpen die water kunnen opnemen (bijv.sponzen, huishouddoekjes) te reinigen.
• Volg deze stappen voordat u serviesgoed en bestek laadt:
– Verwijder alle voedselresten.
– Laat aangebakken voedselresten eerst inweken.
• Volg deze stappen voordat u serviesgoed en bestek laadt:
– Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en pannen) met de opening naar beneden.
– Zorg ervoor dat het water niet in het reservoir of een diepe pan kan verzamelen.
– Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek niet in elkaar liggen.
– Zorg ervoor dat glazen andere glazen niet aanraken.
– Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
– Meng lepels met ander bestek om te voorkomen dat zij aan elkaar kleven.
– Plaats voorwerpen zo dat water alle oppervlakken kan bereiken.
• Voorwerpen van kunststof en pannen met teflon hebben de neiging waterdruppels vast
te houden.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek. Zorg ervoor dat de voorwerpen niet verschuiven.
Wasprogramma's
Afwasprogramma's
Programma
1
dB 1)
Mate van vervuiling
Normaal bevuild
Soort serviesgoed
Serviesgoed en bestek
Beschrijving programma
Voorwas
Hoofdwas 50°C
1 middelste spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
Wasprogramma's
Programma
Mate van vervuiling
Soort serviesgoed
15
Beschrijving programma
2
45°-70° AUTO2)
Alles
Serviesgoed, bestek
en pannen
Voorwas
Hoofdwas 45°C of 70°C
1 of 2 middelste spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen
3
INTENSIV PRO 70°
Sterk vervuild
Serviesgoed, bestek
en pannen
Voorwas
Hoofdwas 70°C
1 middelste spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
4
60° 30 MIN3)
Normaal of licht be- Serviesgoed en bevuild
stek
Hoofdwas 60°C
Spoelgangen
5
50° ECO4)
Normaal bevuild
Serviesgoed en bestek
Voorwas
Hoofdwas tot 50°C
1 tussentijdse spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
6
55° 50 MIN
Licht bevuild
Serviesgoed en bestek
Hoofdwas 55°C
1 middelste spoelgang
Laatste spoelgang
7
45° GLASS
Normaal of licht be- Teer aardewerk en
vuild
glaswerk
Hoofdwas 45°C
1 middelste spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
8
Met dit programma wordt het serviesgoed
1 koude spoelgang
snel afgespoeld om te voorkomen dat voedselresten kunnen aankoeken en er een vieze
lucht uit het apparaat komt.
U kunt alleen een wasprogramma starten als
het apparaat helemaal is gevuld.
U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.
1) Dit is het afwasprogramma extra stil.
2) Het apparaat past automatisch de temperatuur en de hoeveelheid van het water aan. Dit hangt ervan af of het
apparaat volledig is gevuld en van de mate van vervuiling. De programmaduur en de verbruikswaarden kunnen
variëren.
3) Dit programma biedt een tijdsbesparende oplossing met perfecte afwasresultaten voor een kleine vaat.
4) Testprogramma voor testinstituten. Raadpleeg de apart bijgeleverde documentatie voor testgegevens.
Verbruikswaarden
Programma
Duur (minuten)
Energie (kWh)
Water (liter)
1
dB
200 - 220
1,1 - 1,2
9 - 11
2
45°-70° AUTO
90 - 160
0,9 - 1,7
8 - 15
16
Een afwasprogramma selecteren en starten
Programma
Duur (minuten)
Energie (kWh)
Water (liter)
3
INTENSIV PRO 70°
140 - 160
1,5 - 1,7
13 - 15
4
60° 30 MIN
30
0,9
9
5
50° ECO
160 - 170
0,9 - 1,1
9 - 11
6
55° 50 MIN
50 - 60
1,0 - 1,2
10 - 11
7
45° GLASS
65 - 75
0,8 - 0,9
11 - 12
8
14
0,1
4
De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer en de hoeveelheid
vaat kan deze waarden veranderen.
Een afwasprogramma selecteren en starten
Een wasprogramma selecteren en starten zonder uitgestelde start
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Selecteer een wasprogramma. Zie "Wasprogramma's".
– Het nummer van het wasprogramma wordt weergegeven op de display.
4. Selecteer indien nodig een of meer functies.
5. Sluit de deur van het apparaat. Het wasprogramma start automatisch.
Een wasprogramma selecteren en starten met uitgestelde start
1. Schakel het apparaat in en selecteer een wasprogramma.
2. Druk op de toets uitgestelde start totdat op de display het nodige aantal uren voor de
uitgestelde start verschijnt.
3. Sluit de deur van het apparaat.
– Het aftellen start automatisch.
– Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart.
Het openen van de deur van het apparaat onderbreekt het aftelproces. Als u de deur weer
sluit, gaat het aftellen verder vanaf het punt van onderbreking.
Het afwasprogramma onderbreken
• Open de deur van het apparaat.
– Het afwasprogramma stopt.
• Sluit de deur van het apparaat.
– Het afwasprogramma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken.
Een afwasprogramma selecteren en starten
17
Het annuleren van een wasprogramma of een uitgestelde start
Indien een wasprogramma of een uitgestelde start nog niet is begonnen, kunt u de selectie
veranderen.
Indien een wasprogramma of een uitgestelde start is begonnen, kunt u de selectie niet
veranderen. Het wasprogramma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om een
nieuwe selectie te maken.
Als u de uitgestelde start annuleert, wordt het geselecteerde wasprogramma automatisch
geannuleerd. U moet het wasprogramma dan opnieuw instellen.
1. Druk op de toets annuleren en houd deze ingedrukt totdat er twee horizontale streepjes
op het digitale display verschijnen.
2. Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje aanwezig is voordat u een nieuw
wasprogramma start.
Aan het einde van het wasprogramma
• Het apparaat stopt automatisch.
• Het geluidssignalen weerklinken.
1. Open de deur van het apparaat.
– Op het display verschijnt 0.
– Het indicatielampje einde programma brandt.
2. Schakel het apparaat uit.
3. Laat de deur een paar minuten op een kier staan, voor betere droogresultaten.
• Als u het apparaat binnen drie minuten na afloop van het afwasprogramma niet uitschakelt:
– alle indicatielampjes gaan uit,
– het display geeft één horizontaal streepje weer,
– het optische signaal gaat uit.
Dit helps om het energieverbruik te beperken.
Druk op één van de knoppen (niet de aan/uit knopbutton) en het display en de indicatielampjes gaan weer aan.
10 minuten na afloop van het afwasprogramma schakelt het apparaat automatisch uit.
Het apparaat uitruimen
• Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. Hete borden zijn gevoelig
voor beschadigingen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit.
• Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat. Roestvrij staal koelt
sneller af dan borden.
18
Onderhoud en reiniging
Onderhoud en reiniging
De filters verwijderen en reinigen
Vuile filters verminderen de wasresultaten. Controleer regelmatig de filters en reinig deze
zo nodig.
1. Om filter (A) te verwijderen, draait u deze
linksom en haalt u deze uit filter (B).
B
A
2. Filter (A) heeft 2 delen. Haal de twee delen
uit elkaar om de filter te demonteren.
3. Maak de delen schoon onder stromend
water.
4. Plaats de twee delen van filter (A) tegen
elkaar en druk ze samen. Zorg ervoor dat
ze goed worden gemonteerd.
5. Verwijder de filter (B).
6. Reinig de filter (B) onder stromend water.
7. Zet de filter (B) op zijn oorspronkelijke
plaats. Zorg ervoor dat ze goed worden
gemonteerd onder de twee geleiders (C).
8. Zet filter (A) op z'n plek in filter (B) en draai
het rechtsom totdat deze vastklikt.
C
De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met
een cocktailprikker.
Problemen oplossen
19
De buitenoppervlakken reinigen
Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes of oplosmiddelen (bijv. aceton).
Problemen oplossen
Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking.
Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Neem indien dit niet lukt contact
op met de service-afdeling.
Storing
Storingscode
Het apparaat wordt
Op het display verniet gevuld met water. schijnt
Mogelijke oorzaak
De waterkraan is verstopt of aangezet met
kalkaanslag.
Mogelijke oplossing
Maak de waterkraan
schoon.
De waterdruk is te laag. Neem contact op met
de waterleidingsmaatschappij.
De waterkraan is dicht. Draai de waterkraan
open.
Het apparaat pompt
geen water weg.
Op het display verschijnt
Het filter in de wateraanvoerslang is verstopt.
Maak het filter schoon.
De aansluiting van de
wateraanvoerslang is
niet correct.
Zorg dat de aansluiting
altijd correct is.
De watertoevoerslang
is beschadigd.
Verzeker u ervan dat de
watertoevoerslang
niet is beschadigd.
De gootsteenafvoer is
geblokkeerd.
Ontstop de gootsteenafvoer.
De aansluiting van de
waterafvoerslang is
niet correct.
Zorg dat de aansluiting
altijd correct is.
De waterafvoerslang is Verzeker u ervan dat de
beschadigd.
waterafvoerslang niet
is beschadigd.
Anti-overstromingsin- Op het display verrichting werkt.
schijnt
Het programma begint
niet.
Draai de waterkraan
dicht en neem contact
op met de service-afdeling.
De deur van het appa- Sluit de deur goed.
raat is open.
20
Problemen oplossen
Storing
Storingscode
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
De stekker is niet aan- Steek de stekker in het
gesloten.
stopcontact.
De zekering in de me- Vervang de zekering.
terkast is doorgebrand.
Toets uitgestelde start
is ingesteld. (Alleen
voor apparaten met
een uitgestelde start).
Annuleer de uitgestelde start om het programma direct te starten.
Schakel het apparaat na de controle in. Het programma gaat verder vanaf het punt waar
het werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt, neem dan contact op met onze service-afdeling.
Indien het display andere foutcodes meldt, neem dan contact op met onze service-afdeling.
De benodigde gegevens voor de service-afdeling staan op het typeplaatje.
Wij adviseren u ze hier te noteren:
Modelbeschrijving (MOD.)
Productnummer (PNC)
Serienummer (S.N.)
....................
....................
....................
De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid
Probleem
De borden zijn niet schoon.
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Het geselecteerde afwasprogramma is niet geschikt voor
het type lading en mate van
vervuiling.
Zorg ervoor dat het afwasprogramma geschikt is voor het type lading en mate van vervuiling.
De rekken zijn niet goed ingedeeld, zodat het water er niet
aan alle kanten bij kan.
Vul de rekken op de juiste manier.
De sproeiarmen kunnen niet
Zorg ervoor dat een goede
vrij draaien als gevolg van een plaatsing van het serviesgoed
onjuiste plaatsing van het ser- de sproeiarmen niet blokkeert.
viesgoed.
Er zitten kalkresten op de borden.
De filters zijn vuil of niet juist
gemonteerd en geplaatst.
Zorg ervoor dat de filters
schoon zijn en op de juiste manier gemonteerd en geïnstalleerd.
Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
Zorg voor voldoende afwasmiddel.
Het zoutreservoir is leeg.
Vul het zoutreservoir met zout
voor afwasmachines.
Foutieve instelling waterhardheid
Stel de waterontharder af.
Technische gegevens
Probleem
21
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Het deksel van het zoutreservoir is niet goed gesloten.
Zorg ervoor dat de dop van het
zoutreservoir goed gesloten is.
De glazen en borden vertonen De dosering van het glansmid- Verminder de glansmiddeldostrepen, melkachtige vlekken of del is te hoog.
sering.
een blauwzweem.
Opgedroogde waterdruppels
op de glazen en de borden.
De dosering van het glansmid- Verhoog de dosering van het
del is te laag.
glansmiddel.
Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn.
Gebruik een ander merk afwasmiddel.
Het serviesgoed is nat.
U heeft een afwasprogramma
ingesteld zonder droogfase of
met een verkorte droogfase.
Laat de deur van de afwasautomaat een paar minuten op
een kier staan voordat u het
serviesgoed uit de machine
haalt.
Het serviesgoed is nat en dof.
Het glansmiddeldoseerbakje is
leeg.
Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
De multitabfunctie is ingeschakeld. (Het glansmiddeldoseerbakje staat automatisch
uit).
Schakel de glansmiddeldosering in. Zie 'Het inschakelen van
het glansmiddeldoseerbakje'.
Het inschakelen van het glansmiddeldoseerbakje
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Houd de functietoetsen B en C ingedrukt.
– De indicatielampjes voor de functies A, B, en C gaan knipperen.
4. Laat de functietoetsen B en C los.
5. Druk op functietoets B.
– De indicatielampjes van functietoetsen A en C gaan uit.
– Het indicatielampje van functietoets B blijft knipperen.
– Het display geeft de huidige afstelling aan.
Glansmiddeldosering gedeactiveerd
Glansmiddeldosering geactiveerd
6. Druk nogmaals op functietoets B.
– Het display geeft de nieuwe afstelling aan.
7. Schakel het apparaat uit om de bewerking op te slaan.
Technische gegevens
Afmeting
Breedte
596 mm
Hoogte
818 - 898 mm
22
Milieubescherming
Diepte
Leidingwaterdruk
Watertoevoer
1)
Capaciteit
550 mm
Minimaal
0.5 bar (0.05 MPa)
Maximaal
8 bar (0,8 MPa)
Koud water of warm water
maximaal 60°C
Couverts
12
1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje op de binnenrand van
de deur van het apparaat.
Gebruik een heet watervoorziening om het energieverbruik te verminderen, als het hete
water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv.
zonne- of fotovoltaïsche panelen en wind).
Milieubescherming
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.
Inhalt
23
Danke, dass Sie sich für eines unserer hochqualitativen Produkte entschieden haben.
Lesen Sie für eine optimale und gleichmäßige Leistung Ihres Gerätes diese
Benutzerinformation bitte sorgfältig durch. Sie wird Ihnen helfen, alle Vorgänge
perfekt und äußerst effizient zu steuern. Damit Sie diese Benutzerinformation bei
Bedarf stets zur Hand haben, empfehlen wir Ihnen, sie an einem sicheren Ort
aufzubewahren. Und geben Sie diese Benutzerinformation bitte an einen
eventuellen neuen Besitzer dieses Gerätes weiter.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät.
Inhalt
Gebrauchsanweisung
Sicherheitshinweise
Sicherheit von Kindern und
schutzbedürftigen Personen
Allgemeine Sicherheitshinweise
Verwendung
Reinigung und Pflege
Installation
Frostschutzmaßnahmen
Wasseranschluss
Elektrischer Anschluss
Innenbeleuchtung
Kundendienst
Entsorgung des Geräts
Gerätebeschreibung
Optisches Signal
Bedienblende
Display
Zeitvorwahltaste
Programmwahltasten
Extra-Silent-Programmtaste
Taste Multitab
Cancel-Taste (Abbruch)
Funktionstasten
Einstellmodus
Akustische Signale
Vor der ersten Inbetriebnahme
24
24
24
25
25
26
26
27
27
27
27
28
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
Einstellen des Wasserenthärters
Manuelle Einstellung
Elektronische Einstellung
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
32
33
33
33
Verwendung von Reinigungsmittel und
Klarspüler
34
24
24
Gebrauch von Reinigungsmitteln
34
Verwendung von Klarspülmittel
34
Einstellung der Klarspülmitteldosierung
35
Funktion "Multitab"
35
Laden von Besteck und Geschirr
Hinweise und Tipps
Spülprogramme
35
36
36
Auswählen und Starten eines Spülprogramms
38
Einstellen und Starten eines Spülprogramms
ohne Zeitvorwahl
38
Einstellen und Starten eines Spülprogramms
mit Zeitvorwahl
38
Unterbrechung eines Spülprogramms
38
Abbruch eines Spülprogramms oder der
Zeitvorwahl
38
Am Ende des Spülprogramms
39
Entnehmen des Spülguts
39
Reinigung und Pflege
39
Entfernen und Reinigen der Filter
39
Reinigen der Sprüharme
40
Reinigen der Außenseiten
40
Was tun, wenn …
41
Die Spül- und Trocknungsergebnisse sind
nicht zufriedenstellend
42
Einschalten des Klarspülmittel-Dosierers
43
Technische Daten
44
Umwelttipps
44
24
Sicherheitshinweise
Änderungen vorbehalten
Gebrauchsanweisung
Sicherheitshinweise
Lesen Sie vor der Installation und Anwendung sorgfältig dieses Handbuch:
• Für Ihre persönliche Sicherheit und die Sicherheit Ihres Eigentums.
• Für die Achtung der der Umwelt.
• Für die korrekte Bedienung des Geräts.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in der Nähe des Geräts auf, auch wenn Sie dieses
anderswo aufstellen oder verkaufen.
Der Hersteller ist nicht dafür verantwortlich, wenn eine inkorrekte Installation und Verwendung Schäden verursacht.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen
• Lassen Sie keine Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen dieses
Gerät benutzen. Solche Personen müssen von einer Person beaufsichtigt oder bei der
Bedienung des Geräts angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Andernfalls besteht Erstickungsoder Verletzungsgefahr.
• Bewahren Sie alle Reinigungsmittel an einem sicheren Ort auf. Reinigungsmittel dürfen
nicht in die Hände von Kindern gelangen.
• Halten Sie Kinder und kleine Tiere vom geöffneten Gerät fern.
Allgemeine Sicherheitshinweise
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor. Hierdurch besteht Verletzungsgefahr und das Gerät kann beschädigt werden.
• Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen des Reinigungsmittelherstellers, um Verätzungen an Augen, Mund oder im Hals zu vermeiden.
• Trinken Sie kein Wasser aus dem Geschirrspüler. Es können Reinigungsmittelrückstände
im Gerät zurückbleiben.
• Schließen Sie nach dem Beladen oder Entladen des Gerätes stets die Tür, um Verletzungen
oder das Stolpern über die offene Tür zu vermeiden.
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die offene Tür.
Verwendung
• Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt und darf nicht für gewerbliche, industrielle oder sonstige Zwecke verwendet werden.
• Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke, als für die es gefertigt wurde. Sie
vermeiden damit Verletzungen von Personen oder Schäden am Eigentum.
• Spülen Sie in diesem Gerät ausschließlich spülmaschinengeeignete Haushaltsutensilien.
Sicherheitshinweise
25
• Laden Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren
Produkten benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche nicht in die Nähe oder auf
das Gerät. Dabei besteht Explosions- und Brandgefahr.
• Stellen Sie Messer und andere spitze Gegenstände mit der Spitze nach unten in den
Besteckkorb. Wenn dies nicht möglich ist, legen Sie sie horizontal in den Oberkorb oder
in den Messerkorb. (Nicht alle Modelle sind mit einem Messerkorb ausgestattet.)
• Verwenden Sie für Geschirrspüler ausschließlich dafür vorgesehene Produkte (Reinigungsmittel, Salz, Klarspülmittel).
• Die Verwendung von Salzarten, die nicht für Geschirrspüler vorgesehen sind, kann zur
Beschädigung des Wasserenthärters führen.
• Füllen Sie das Gerät mit Salz, bevor Sie ein Spülprogramm starten. Die Salzkörner und
das Salzwasser können Korrosion und damit ein Loch im Boden Ihres Geräts verursachen.
• Füllen Sie nie andere Produkte als Klarspülmittel (wie z. B. Reinigungsmittel für Geschirrspüler, Flüssigreiniger) in den Klarspülmittel-Dosierer. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
• Vergewissern Sie sich, dass die Sprüharme sich ungehindert bewegen können, bevor Sie
ein Spülprogramm starten.
• Wenn Sie die Tür öffnen, während das Gerät in Betrieb ist, kann heißer Dampf austreten.
Dabei besteht die Gefahr von Hautverbrennungen.
• Nehmen Sie vor dem Ende des Spülprogramms kein Geschirr aus dem Gerät.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.
• Verwenden Sie keine entflammbaren Produkte oder Produkte, die Korrosion verursachen.
• Benutzen Sie den Geschirrspüler nie ohne Filter. Vergewissern Sie sich, dass die Filter
ordnungsgemäß eingesetzt sind. Falsch eingesetzte Filter führen zu nicht zufriedenstellenden Spülergebnissen und einer Beschädigung des Geräts.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl. Dabei besteht Stromschlaggefahr und das Gerät könnte beschädigt werden.
Installation
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Transports nicht beschädigt wurde. Schließen Sie ein beschädigtes Gerät nicht an. und wenden Sie sich bei Bedarf an den Lieferanten.
• Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien.
• Die Elektro- und Sanitärinstallation, Inbetriebnahme und Wartung des Geräts dürfen nur
durch qualifizierte Personen erfolgen, damit Geräteschäden oder Verletzungen vermieden werden.
• Achten Sie darauf, dass der Netzstecker während der Installation nicht an einer Netzsteckdose angeschlossen ist.
• Bohren Sie keine Löcher ins Gehäuse des Geräts. Dabei könnten hydraulische oder elektrische Bauteile beschädigt werden.
• Wichtig! Halten Sie sich für folgende Tätigkeiten an die Anweisungen auf der beiliegenden Schablone:
– Installation des Geräts.
– Montage der Küchenmöbeltür.
26
Sicherheitshinweise
– Anschluss des Wasserzulaufs und -ablaufs.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter und an angrenzenden sicheren Konstruktionen
installiert ist.
Frostschutzmaßnahmen
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem die Temperatur unter 0 °C absinken
kann.
• Der Hersteller haftet nicht für Frostschäden.
Wasseranschluss
• Verwenden Sie neue Schläuche und keine gebrauchten Schläuche für den Anschluss an
die Wasserversorgung.
• Schließen Sie das Gerät nicht sofort an neue oder lange nicht mehr benutzte Schläuche
an, sondern lassen Sie zunächst das Wasser ein paar Minuten durch den Schlauch fließen
und schließen Sie erst dann den Zulaufschlauch an.
• Achten Sie darauf, die Wasserschläuche bei der Geräteinstallation nicht zu quetschen
oder zu beschädigen.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Wasseranschlüsse vollkommen dicht sind, damit kein
Wasser austreten kann.
• Prüfen Sie bei der ersten Verwendung des Gerätes, dass die Schläuche keine Wasserlecks
aufweisen.
• Der Wasserzulaufschlauch ist doppelwandig und besitzt ein inneres Netzkabel und ein
Sicherheitsventil. Der Wasserzulaufschlauch steht nur unter Druck, wenn das Wasser
durchläuft. Wenn der Wasserzulaufschlauch eine undichte Stelle aufweist, unterbricht
das Sicherheitsventil den Wasserzulauf.
– Gehen Sie beim Anschluss des Wasserzulaufschlauchs vorsichtig vor:
– Tauchen Sie den Wasserzulaufschlauch oder das Sicherheitsventil nicht in Wasser.
– Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Wasserzulaufschlauch oder das Sicherheitsventil beschädigt ist.
– Wenden Sie sich für den Austausch des Wasserzulaufschlauchs mit Sicherheitsventil an den Kundendienst.
WARNUNG!
Gefährliche Spannung.
Sicherheitshinweise
27
Elektrischer Anschluss
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer
Haushaltsstromversorgung entsprechen.
• Schließen Sie das Gerät unbedingt an eine sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen, Steckerleisten oder Verlängerungskabel, da
andernfalls Brandgefahr besteht.
• Ersetzen oder wechseln Sie nicht selbst das Netzkabel, sondern wenden Sie sich an den
Kundendienst.
• Achten Sie darauf, den Netzstecker und das Netzkabel hinter dem Gerät nicht zu quetschen oder zu beschädigen.
• Wählen Sie eine Netzsteckdose, die auch nach der Installation des Gerätes noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten,
sondern ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
Innenbeleuchtung
Die Innenbeleuchtung des Geschirrspülers wird automatisch beim Öffnen der Tür eingeschaltet und beim Schließen der Tür ausgeschaltet.
WARNUNG!
Sichtbare LED-Abstrahlung; vermeiden Sie es, direkt in das Licht der Lampe zu schauen.
Die LED-Leuchte ist der KLASSE 2 zuzuordnen in Übereinstimmung mit IEC 60825-1: 1993
+ A1:1997 + A2:2001.
Wellenlänge der Lichtstrahlen: 450 nm
Maximale Abgabeleistung: 548 μW
Für den Austausch der Innenbeleuchtung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Ziehen Sie vor dem Austausch der Innenbeleuchtung bitte den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
Kundendienst
• Nur qualifizierte Fachkräfte dürfen an dem Gerät Reparaturarbeiten durchführen. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.
• Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
Entsorgung des Geräts
• Um das Risiko von Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden:
– Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
– Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
– Entfernen Sie die Türverriegelung und entsorgen Sie diese. So wird verhindert, dass
Kinder oder kleine Tiere im Gerät eingeschlossen werden können. Andernfalls besteht
Erstickungsgefahr.
28
Gerätebeschreibung
WARNUNG!
Die Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind gefährlich und können Korrosion verursachen!
• Sollte sich mit diesen Reinigungsmitteln ein Unfall ereignen, wenden Sie sich umgehend
an Ihre örtliche Vergiftungszentrale und einen Arzt.
• Sollte das Reinigungsmittel in den Mund gelangen, wenden Sie sich umgehend an Ihre
örtliche Vergiftungszentrale und einen Arzt.
• Sollte das Reinigungsmittel in die Augen gelangen, konsultieren Sie umgehend an einen
Arzt und spülen Sie die Augen mit Wasser aus.
• Bewahren Sie die Reinigungsmittel an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von
Kindern auf.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht offen stehen, solange sich Reinigungsmittel im Reinigungsmittelbehälter befindet.
• Füllen Sie das Gerät erst mit Reinigungsmittel, kurz bevor Sie ein Spülprogramm starten.
Gerätebeschreibung
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oberkorb
Wasserhärtestufen-Wähler
Salzbehälter
Reinigungsmittelbehälter
Klarspülmittel-Dosierer
Typenschild
Filter
Unterer Sprüharm
Mittlerer Sprüharm
Oberer Sprüharm
8
7
6
Bedienblende
29
Optisches Signal
Nach dem Start des Spülprogramms leuchtet ein optisches Signal am Boden unter der
Gerätetür auf:
• Eine rote Kontrollleuchte während des gesamten Spülprogramms.
• Eine grüne Kontrollleuchte, wenn das Spülprogramm endet.
• Eine rote Kontrollleuchte blinkt bei einer Fehlfunktion.
Ist das Gerät höher mit einer bündigen Küchenmöbeltür installiert, ist das optische Signal
nicht sichtbar.
Bedienblende
9
A
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
C
B
4
5
6
7
8
Ein-/Aus-Taste
Display
Zeitvorwahltaste
Programmwahltasten
Extra-Silent-Programmtaste
Taste Multitab
Löschtaste
Kontrolllampen
Funktionstasten
Kontrolllampen
Salz 1)
Leuchtet auf, wenn der Salzbehälter aufgefüllt werden muss. Siehe Abschnitt
„Gebrauch von Salz für Geschirrspüler“.
Die Kontrolllampe für Salz kann nach dem Nachfüllen von Salz noch einige
Stunden leuchten. Dies hat jedoch keine unerwünschte Auswirkung auf den
Gerätebetrieb.
Klarspüler 1)
Leuchtet auf, wenn der Klarspülmittelbehälter nachgefüllt werden muss.
Siehe Abschnitt „Verwendung von Reinigungsmittel und Klarspüler“.
Programmende
Leuchtet nach dem Ende des Spülprogramms auf.
1) Während eines laufenden Spülprogramms leuchten die Kontrolllampen für Salz und Klarspülmittel nie auf,
auch wenn die Salz- und Klarspülmittelbehälter leer sind.
30
Bedienblende
Display
Das Display zeigt an:
• Elektronische Einstellung der Wasserenthärterstufe.
• Ein-/Abschaltung des Klarspülmittel-Dosierers (nur bei aktiver Funktion Multitab).
• Nummer des Spülprogramms.
• Restlaufzeit bis zum Spülprogrammende.
• Ende des Spülprogramms. Das Display zeigt eine Null an.
• Restzeit bis zum Ende der Startverzögerung.
• Fehlercodes.
• Ein-/Abschalten der akustischen Signale.
Zeitvorwahltaste
Benutzen Sie diese Taste, um den Start des Spülprogramms zwischen 1 und 24 Stunden zu
verzögern. Siehe Abschnitt „Auswählen und Starten eines Spülprogramms“.
Programmwahltasten
Mit diesen Tasten erfolgt die Auswahl des Spülprogramms (nicht des Extra-Silent Spülprogramms). Drücken Sie eine der Tasten so oft, bis das Display die Nummer des erforderlichen
Programms anzeigt.
Drücken Sie die entsprechende Taste, um das ultraleise Spülprogramm zu aktivieren.
Nähere Informationen über die Spülprogramme finden Sie im Abschnitt „Spülprogramme“.
Extra-Silent-Programmtaste
Dies ist ein Spülprogramm, das mit einem geringen Geräuschpegel arbeitet.
Während des Extra-Silent-Programms arbeitet die Pumpe mit sehr niedriger Drehzahl und
erreicht damit eine Geräuschreduktion von 25 % im Vergleich zum normalen Programm.
Aus diesem Grund ist die Laufzeit des Programms sehr viel länger.
Wählen Sie dieses Spülprogramm zu Zeiten mit günstigeren Stromtarifen.
Taste Multitab
Drücken Sie zum Ein-/Abschalten der Funktion Multitab die Multitab-Taste. Siehe den Abschnitt „Funktion Multitab“.
Cancel-Taste (Abbruch)
Mit dieser Taste können Sie ein Spülprogramm oder eine Zeitvorwahl löschen Siehe Abschnitt „Auswählen und Starten eines Spülprogramms“.
Funktionstasten
Benutzen Sie die Funktionstasten für folgende Vorgänge:
• Bei der elektronischen Einstellung der Wasserenthärterstufe. Siehe den Abschnitt „Einstellen des Wasserenthärters“.
• Zum Ein-/Abschalten des Klarspülmittel-Dosierers, wenn die Funktion Multitab eingeschaltet ist. Schlagen Sie dazu bitte unter „Was tun, wenn...“ nach.
• Zum Ein-/Ausschalten der akustischen Signale. Siehe den Abschnitt „Akustische Signale“.
Einstellmodus
Das Gerät muss sich für folgende Einstellungen im Einstellmodus befinden:
• Zu Auswahl und Start eines Spülprogramms und/oder der Zeitvorwahl.
Vor der ersten Inbetriebnahme
31
• Bei der elektronischen Einstellung der Wasserenthärterstufe.
• Zum Ein-/Ausschalten der akustischen Signale.
• Zum Ein-/Ausschalten des Klarspülmittel-Dosierers.
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Das Gerät ist im Einstellmodus, wenn:
– Im Display 2 horizontale Linien angezeigt werden.
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Das Gerät ist nicht im Einstellmodus, wenn:
– Das Display die Dauer des Spülprogramms oder der Zeitvorwahl anzeigt.
– Um in den Einstellmodus zurückzukehren, müssen Sie das Programm oder die eingestellte Zeitvorwahl abbrechen. Siehe Abschnitt „Auswählen und Starten eines Spülprogramms“.
Akustische Signale
Die akustischen Signale kennzeichnen:
• Das Ende des Spülprogramms.
• Die elektronische Einstellung der Wasserenthärtungsstufe.
• Eine Fehlfunktion des Geräts.
Führen Sie folgende Schritte durch, um die akustischen Signale auszuschalten:
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Das Gerät muss sich im Einstellmodus befinden.
3. Halten Sie die Funktionstasten B und C gedrückt, bis die Kontrolllampen der Funktionstasten A, B und C zu blinken beginnen.
4. Lassen Sie die Funktionstasten A und B los.
5. Drücken Sie die Funktionstaste C.
– Die Kontrolllampen für die Funktionstasten A und B erlöschen.
– Die Kontrolllampe für Funktionstaste C blinkt.
– Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
Akustische Signale eingeschaltet
Akustische Signale ausgeschaltet
6. Drücken Sie die Funktions-Taste C erneut.
– Das Display zeigt die neue Einstellung.
7. Schalten Sie das Gerät aus, damit die Einstellung gespeichert wird.
Führen Sie das obige Verfahren durch, um die akustischen Signale wieder zu aktivieren.
Vor der ersten Inbetriebnahme
Bitte halten Sie sich für die folgenden Schritte genau an die Anweisung:
1. Prüfen Sie, ob die Einstellung des Wasserenthärters der Wasserhärte in Ihrem Gebiet
entspricht und stellen Sie ihn bei Bedarf entsprechend ein.
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
3. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer mit Klarspülmittel auf.
4. Ordnen Sie Geschirr und Besteck in den Geschirrspüler ein.
5. Stellen Sie je nach Spülgut und Verschmutzungsgrad das passende Spülprogramm ein.
6. Füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter mit der passenden Menge an Reinigungsmittel.
32
Einstellen des Wasserenthärters
7. Starten Sie das Spülprogramm.
Wenn Sie Reinigertabletten („3 in 1“, „4 in 1“, „5 in 1“ etc.) verwenden, siehe Abschnitt
„Funktion Multitab“.
Einstellen des Wasserenthärters
Der Wasserenthärter entfernt im Wasser enthaltene Minerale und Salze. Minerale und Salze
können sich negativ auf die Funktion des Gerätes auswirken.
Gleichwertige Messeinheiten der Wasserhärte:
• Deutsche Wasserhärtegrade (dH°)
• Französische Wasserhärtegrade (°TH)
• mmol/l (Millimol pro Liter - internationale Einheit für Wasserhärtegrade)
• Clarke-Werte.
Stellen Sie den Wasserenthärter entsprechend der Wasserhärte in Ihrem Gebiet ein. Bei
Bedarf erfahren Sie den Härtegrad bei Ihrem Wasserversorger.
Wasserhärte
Wasserhärteeinstellung
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manuell
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Werkseinstellung.
2) Kein Salz erforderlich.
Sie müssen den Wasserenthärter manuell und elektronisch einstellen.
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
33
Manuelle Einstellung
Drehen Sie den Wasserhärtestufen-Wähler auf die
Stufe 1 oder 2 (siehe die Tabelle).
Elektronische Einstellung
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Das Gerät muss sich im Einstellmodus befinden.
3. Halten Sie die Funktionstasten B und C gedrückt, bis die Kontrolllampen der Funktionstasten A, B und C zu blinken beginnen.
4. Lassen Sie die Funktionstasten B und C los.
5. Drücken Sie Funktionstaste A.
– Die Kontrolllampen für die Funktionstasten B und C erlöschen.
– Die Kontrolllampe der Funktionstaste A blinkt weiterhin.
– Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
– Die aufeinander folgende Töne geben die aktuelle Einstellung wieder.
/ 5 aufeinander folgende Töne = Stufe 5.
Beispiel: Das Display zeigt
6. Drücken Sie die Funktionstaste A so oft, bis das Display die erforderliche Einstellung
anzeigt.
7. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Einstellung zu speichern.
Wenn der Wasserenthärter elektronisch auf Stufe 1 eingestellt ist, bleibt die Salzkontrollleuchte dunkel.
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
Gehen Sie wie folgt vor, um den Salzbehälter aufzufüllen:
1. Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn, um den Salzbehälter zu öffnen.
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit 1 Liter
Wasser (nur vor der ersten Benutzung).
3. Verwenden Sie den Trichter, um den Behälter mit Salz zu füllen.
4. Entfernen Sie das Salz, das sich um die
Öffnung des Salzbehälters herum angesammelt hat.
5. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn,
um den Salzbehälter zu schließen.
Es ist normal, dass beim Befüllen mit Salz
Wasser aus dem Salzbehälter überläuft.
34
Verwendung von Reinigungsmittel und Klarspüler
Verwendung von Reinigungsmittel und Klarspüler
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
Gebrauch von Reinigungsmitteln
Um die Umwelt zu schützen, verwenden Sie nicht mehr als die korrekte Reinigermenge.
Beachten Sie die Empfehlungen des Reinigungsmittelsherstellers auf der Reinigerverpackung.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Reinigungsmittelbehälter zu füllen:
1. Drücken Sie zum Öffnen des Deckels 2 die Freigabetaste 7 des Reinigungsmittelbehälters.
2. Füllen Sie das Reinigungsmittel in den Behälter. 1 .
3. Wenn das Spülprogramm einen Vorspülgang hat, schütten Sie eine kleine Menge Reinigungsmittel auf die Innenseite der Gerätetür.
4. Wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, legen Sie diese in den Reinigungsmittelbehälter. 1 .
5. Schließen Sie den Reinigungsmittelbehälter, indem Sie auf den Deckel drücken, bis er
einrastet.
Reinigungsmittel unterschiedlicher Marken lösen sich unterschiedlich schnell auf. Einige
Geschirrspüler-Tabs erbringen bei kurzen Spülprogrammen keine optimalen Ergebnisse.
Wählen Sie lange Spülprogramme, wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, damit sich
das Reinigungsmittel vollständig auflösen kann.
Verwendung von Klarspülmittel
Klarspülmittel ermöglichen das Trocknen des Geschirrs ohne Streifen und Flecken.
Der Klarspülmittel-Dosierer fügt während des letzten Spülgangs automatisch Klarspülmittel hinzu.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Klarspülmittel-Dosierer aufzufüllen:
1. Drücken Sie zum Öffnen des Deckels 6 die Freigabetaste 5 des Klarspülmittel-Dosierers.
Funktion "Multitab"
35
2. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer 3 mit Klarspülmittel. Die Markierung „max“ zeigt
den maximalen Pegel an.
3. Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel mit einem saugfähigen Tuch auf, um zu große
Schaumbildung während des Spülprogramms zu vermeiden.
4. Schließen Sie den Klarspülmittel-Dosierer, indem Sie auf den Deckel drücken, bis er
einrastet.
Einstellung der Klarspülmitteldosierung
Werkseitige Einstellung: Stufe 3.
Sie können den Klarspülmittel-Dosierer auf die Stufen 1 (niedrigste Dosierung) bis 4
(höchste Dosierung) einstellen.
Drehen Sie den Klarspülmittelwähler 4 zur Erhöhung oder Verringerung der Dosierung.
Funktion "Multitab"
Die Funktion Multitab ermöglicht die Verwendung von Kombi-Reinigungstabletten.
Dies Tabletten enthalten das Reinigungsmittel, Klarspülmittel und Geschirrspülsalz. Einige
Tabletten-Sorten können auch andere Zusätze enthalten.
Stellen Sie sicher, dass diese Reinigungstabletten für Ihre Wasserhärte geeignet sind. Beachten Sie hierzu die Herstellerangaben.
Wenn Sie die Funktion Multitab einschalten, bleibt sie so lange aktiv, bis Sie sie wieder
abschalten.
Die Funktion Multitab sperrt automatisch den Zufluss von Klarspülmittel und Salz.
Die Funktion Multitab deaktiviert die Kontrolllampen für Salz und Klarspülmittel.
Die Programmdauer kann sich erhöhen, wenn Sie die Funktion Multitab verwenden.
Aktivieren Sie die Funktion Multitab vor dem Start des Spülprogramms.
Sie können die Funktion Multitab nicht mehr ein- oder ausschalten, wenn das Programm
bereits angelaufen ist.
Schalten Sie die Funktion Multitab wie folgt ein:
• Drücken Sie die Multitab-Taste. Die Multitab-Kontrolllampe leuchtet auf.
Zur Deaktivierung der Funktion Multitab für die separate Verwendung von
Reinigungsmittel, Salz und Klarspülmittel:
1. Drücken Sie die Multitab-Taste. Die Multitab-Kontrolllampe erlischt.
2. Füllen Sie den Salzbehälter und den Klarspülmittel-Dosierer.
3. Stellen Sie den Wasserenthärter auf die höchste Stufe ein.
4. Führen Sie ein Spülprogramm ohne Geschirr aus.
5. Stellen Sie den Wasserenthärter entsprechend der Wasserhärte in Ihrem Gebiet ein.
6. Stellen Sie die Klarspülmitteldosierung ein.
Laden von Besteck und Geschirr
Siehe Broschüre „Beispiele für ProClean-Beladungen“.
36
Spülprogramme
Hinweise und Tipps
Benutzen Sie das Gerät nicht zur Reinigung von Wasser absorbierenden Gegenständen (z.
B. Schwämme und Geschirrtücher).
• Bevor Sie das Gerät mit Geschirr und Besteck beladen, gehen Sie wie folgt vor:
– Entfernen Sie alle Lebensmittelreste vom Geschirr.
– Weichen Sie angebrannte Reste in Pfannen oder Töpfen ein.
• Achten Sie beim Einordnen von Geschirr und Besteck auf Folgendes:
– Ordnen Sie Hohlgefäße (z. B. Tassen, Gläser, Pfannen) mit der Öffnung nach unten ein.
– Achten Sie darauf, dass sich kein Wasser in Behältnissen oder Vertiefungen sammeln
kann.
– Stellen Sie sicher, dass Geschirr und Besteck nicht aneinander klebt.
– Achten Sie darauf, dass die Gläser sich nicht gegenseitig berühren.
– Legen Sie kleine Gegenstände in den Besteckkorb.
– Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck, so können sie nicht zusammenkleben.
– Ordnen Sie das Spülgut so an, dass das Wasser die Oberflächen aller Geschirrteile
erreicht.
• Kunststoffgeschirr und Töpfe mit Antihaftbeschichtung neigen dazu, Wassertropfen zurückzuhalten.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände in den Oberkorb ein. Achten Sie darauf, dass diese nicht
verrutschen können.
Spülprogramme
Spülprogramme
Programm
Verschmutzungsgrad
Spülgut
Programmbeschreibung
1
dB 1)
Normal verschmutzt Geschirr und Besteck
Vorspülen
Hauptspülgang 50 °C
1 mittlerer Spülgang
Klarspülgang
Trocknen
2
45°-70° AUTO2)
Beliebig
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang 45 °C oder
70 °C
1 oder 2 mittlere Spülgänge
Klarspülgang
Trocknen
3
INTENSIV PRO 70°
Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang 70 °C
1 mittlerer Spülgang
Klarspülgang
Trocknen
4
60° 30 MIN3)
Normal/leicht verschmutzt
Geschirr und Besteck
Hauptspülgang 60 °C
Spülgang
Spülprogramme
Programm
Verschmutzungsgrad
Spülgut
37
Programmbeschreibung
5
50° ECO4)
Normal verschmutzt Geschirr und Besteck
Vorspülen
Hauptspülgang bis zu 50 °C
1 Zwischenklarspülgang
Klarspülgang
Trocknen
6
55° 50 MIN
Leicht verschmutzt
Geschirr und Besteck
Hauptspülgang 55 °C
1 mittlerer Spülgang
Klarspülgang
7
45° GLASS
Normal/leicht verschmutzt
Empfindliches Geschirr und Gläser
Hauptspülgang 45 °C
1 mittlerer Spülgang
Klarspülgang
Trocknen
8
Mit diesem Programm wird das Geschirr kurz 1 Kaltspülgang
gespült, um zu vermeiden, dass Speisereste
am Geschirr verkleben und unangenehme
Gerüche aus dem Gerät austreten.
Sie können ein Spülprogramm nur starten,
wenn das Gerät voll beladen ist.
Verwenden Sie für dieses Programm kein
Reinigungsmittel.
1) Dies ist das Extra-Silent-Spülprogramm.
2) Das Gerät stellt die Wassertemperatur und Wassermenge automatisch ein. Diese hängen vom
Verschmutzungsgrad des Geschirrs ab und davon, ob das Gerät ganz oder teilweise beladen ist. Die
Programmdauer und Verbrauchswerte können sich ändern.
3) Wenn Sie eine geringe Beladung haben, bietet dieses Programm eine zeitsparende Lösung mit perfekten
Spülergebnissen.
4) Testprogramm für Prüfinstitute. Informationen zu den Testdaten finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
Verbrauchswerte
Programm
Dauer (in Minuten)
Energie (kWh)
Wasser (in Litern)
1
dB
200 - 220
1,1 - 1,2
9 - 11
2
45°-70° AUTO
90 - 160
0,9 - 1,7
8 - 15
3
INTENSIV PRO 70°
140 - 160
1,5 - 1,7
13 - 15
4
60° 30 MIN
30
0,9
9
5
50° ECO
160 - 170
0,9 - 1,1
9 - 11
6
55° 50 MIN
50 - 60
1,0 - 1,2
10 - 11
7
45° GLASS
65 - 75
0,8 - 0,9
11 - 12
38
Auswählen und Starten eines Spülprogramms
Programm
8
Dauer (in Minuten)
14
Energie (kWh)
0,1
Wasser (in Litern)
4
Druck und Temperatur des Wassers, die Schwankungen in der Stromversorgung und die
Geschirrmenge können diese Werte verändern.
Auswählen und Starten eines Spülprogramms
Einstellen und Starten eines Spülprogramms ohne Zeitvorwahl
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Das Gerät muss sich im Einstellmodus befinden.
3. Wählen Sie ein Spülprogramm. Siehe hierzu „Spülprogramme“.
– Das Display zeigt die Nummer des Spülprogramms an.
4. Wählen Sie bei Bedarf eine oder mehrere Funktionen aus.
5. Schließen Sie die Gerätetür. Das Spülprogramm startet automatisch.
Einstellen und Starten eines Spülprogramms mit Zeitvorwahl
1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie das Spülprogramm.
2. Drücken Sie die Zeitvorwahltaste so oft, bis das Display die gewünschte Anzahl der
Stunden bis zum verzögerten Start anzeigt.
3. Schließen Sie die Gerätetür.
– Der Ablauf der Zeitvorwahl beginnt automatisch.
– Nach Ablauf der Zeitvorwahl startet das Spülprogramm automatisch.
Das Öffnen der Tür unterbricht den Ablauf der Zeitvorwahl. Wenn Sie die Tür wieder schließen, läuft die Zeitvorwahl ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter.
Unterbrechung eines Spülprogramms
• Öffnen Sie die Tür des Gerätes.
– Das Spülprogramm stoppt.
• Schließen Sie die Gerätetür.
– Das Spülprogramm wird an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Abbruch eines Spülprogramms oder der Zeitvorwahl
Wenn ein Spülprogramm oder die Zeitvorwahl noch nicht gestartet sind, können Sie die
Auswahl ändern.
Wenn ein Spülprogramm oder die Zeitvorwahl in Betrieb sind, kann die Auswahl nicht mehr
geändert werden. Für eine neue Auswahl muss das Spülprogramm oder die Zeitvorwahl
abgebrochen werden.
Wenn Sie die Zeitvorwahl abbrechen, wird automatisch auch das ausgewählte Spülprogramm gelöscht. In diesem Fall müssen Sie das Spülprogramm erneut auswählen.
Reinigung und Pflege
39
1. Drücken Sie die Abbruch-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis im Display 2 horizontale
Linien erscheinen.
2. Bevor Sie ein neues Spülprogramm wählen, kontrollieren Sie, ob der Reinigungsmittelbehälter gefüllt ist.
Am Ende des Spülprogramms
• Das Gerät stoppt automatisch.
• Die akustischen Signale ertönen.
1. Öffnen Sie die Tür des Gerätes.
– Das Display zeigt 0 an.
– Die Programmendeanzeige leuchtet.
2. Sie können das Gerät ausschalten.
3. Öffnen Sie für bessere Trocknungsergebnisse für einige Minuten die Tür einen Spaltbreit.
• Wenn Sie das Gerät nicht innerhalb von drei Minuten nach dem Ende eines Spülprogramms abschalten:
– Erlöschen alle Kontrolllampen
– Zeigt das Display eine einzelne horizontale Linie an
– Das optische Signal erlischt.
Dies hilft bei der Senkung des Energieverbrauchs.
Wenn Sie eine der Tasten (nicht die Ein-/Aus-Taste) drücken, leuchten das Display und die
Kontrolllampen wieder auf.
Das Gerät schaltet sich automatisch 10 Minuten nach Beendigung des Spülprogramms aus.
Entnehmen des Spülguts
• Lassen Sie das Geschirr abkühlen, bevor Sie es aus dem Geschirrspüler entnehmen. Heißes
Geschirr ist stoßempfindlich.
• Entladen Sie zuerst den Unter- und dann den Oberkorb.
• An den Innenseiten und an der Gerätetür kann sich Wasser niederschlagen, da sich Edelstahl schneller abkühlt als das Geschirr.
Reinigung und Pflege
Entfernen und Reinigen der Filter
Schmutzige Filter beeinträchtigen das Spülergebnis. Prüfen Sie die Filter regelmäßig und
reinigen Sie diese, falls nötig.
40
Reinigung und Pflege
1. Drehen Sie den Filter (A) gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen und ziehen Sie ihn aus dem Filter (B).
B
A
2. Filter (A) besteht aus zwei Teilen. Ziehen
Sie diese auseinander, um sie zu zerlegen.
3. Reinigen Sie die Teile gründlich unter
fließendem Wasser.
4. Setzen Sie die beiden Teile des Filters (A)
ineinander und drücken Sie diese zusammen. Vergewissern Sie sich, dass sie korrekt
ineinander sitzen.
5. Nehmen Sie den Filter (B) heraus.
6. Reinigen Sie den Filter (B) gründlich unter
fließendem Wasser.
7. Setzen Sie den Filter (B) wieder in die ursprüngliche Position ein. Vergewissern Sie
sich, dass er korrekt unter den beiden Führungen (C) sitzt.
8. Setzen Sie den Filter (A) in den Filter (B)
ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn,
bis er einrastet.
C
Reinigen der Sprüharme
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus.
Falls die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, reinigen Sie sie mit einem Cocktailspieß.
Reinigen der Außenseiten
Reinigen Sie die Außenseiten und die Bedienblende des Gerätes mit einem weichen feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel,
Metallschwämmchen oder Lösungsmittel (Azeton usw.).
Was tun, wenn …
41
Was tun, wenn …
Das Gerät startet nicht oder hält während des Betriebs an.
Versuchen Sie zuerst, eine Lösung für das Problem zu finden (beachten Sie die Tabelle). Ist
dies nicht möglich, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Störung
Fehlercode
Es läuft kein Wasser in Das Display zeigt
das Gerät.
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Der Wasserhahn ist
Reinigen Sie den Wasblockiert oder durch
serhahn.
Kalkablagerungen verstopft.
Der Wasserdruck ist zu Wenden Sie sich an Ihniedrig.
ren lokalen Wasserversorger.
Der Wasserhahn ist
geschlossen.
Drehen Sie den Wasserhahn auf.
Der Filter im Wasser- Reinigen Sie den Filter.
zulaufschlauch ist verstopft.
Der WasserzulaufVergewissern Sie sich,
schlauch ist nicht rich- dass die Schlauchvertig angeschlossen.
bindung in Ordnung
ist.
Das Gerät pumpt das
Wasser nicht ab.
Das Display zeigt
Der Wasserzulaufschlauch ist beschädigt.
Stellen Sie sicher, dass
der Wasserzulaufschlauch nicht beschädigt ist.
Der Siphon ist verstopft.
Reinigen Sie den Siphon.
Der WasserablaufVergewissern Sie sich,
schlauch ist nicht rich- dass die Schlauchvertig angeschlossen.
bindung in Ordnung
ist.
Der Ablaufschlauch ist Stellen Sie sicher, dass
beschädigt.
der Wasserablaufschlauch keine Beschädigungen aufweist.
Die Aquasafe-Einrichtung ist ausgelöst.
Das Programm startet
nicht.
Das Display zeigt
Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden Sie sich an den
Kundendienst.
Die Gerätetür ist offen. Schließen Sie die Tür
richtig.
42
Was tun, wenn …
Störung
Fehlercode
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Der Netzstecker ist
nicht eingesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Die Sicherung im
Haussicherungskasten
ist durchgebrannt.
Wechseln Sie die Sicherung aus.
Die Zeitvorwahl ist
eingestellt. (Nur an
Geräten mit Zeitvorwahl).
Um das Programm sofort zu starten, brechen Sie die Zeitvorwahl ab.
Schalten Sie das Gerät wieder ein, nachdem Sie es überprüft haben. Das Programm wird
an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Tritt die Störung erneut auf, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Wenn das Display andere Fehlercodes anzeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die vom Kundendienst benötigten Daten finden Sie auf dem Typenschild.
Wir empfehlen, dass Sie folgende Daten hier notieren:
Modell (MOD.)
Produkt-Nummer (PNC)
Seriennummer (S.N.)
....................
....................
....................
Die Spül- und Trocknungsergebnisse sind nicht zufriedenstellend
Störung
Das Geschirr ist nicht sauber.
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Das ausgewählte Spülprogramm ist für das Spülgut und
den Verschmutzungsgrad
nicht geeignet.
Stellen Sie sicher, dass für das
Spülgut und den Verschmutzungsgrad das geeignete Spülprogramm ausgewählt wird.
Die Körbe waren nicht richtig
beladen, so dass das Wasser
nicht alle Oberflächen berührte.
Beladen Sie die Körbe richtig.
Aufgrund falsch angeordneten Stellen Sie sicher, dass keine inSpülguts konnte sich der
korrekte Beladung die SprüharSprüharm nicht frei drehen.
me blockieren kann.
Die Filter sind verschmutzt,
nicht richtig montiert oder
nicht korrekt eingesetzt.
Kontrollieren Sie, ob die Filter
sauber, richtig montiert und
korrekt eingesetzt sind.
Die Reinigungsmittelmenge
war nicht ausreichend oder es
wurde kein Reinigungsmittel
verwendet.
Stellen Sie sicher, dass die Reinigungsmittelmenge ausreichend ist.
Kalkablagerungen auf dem Ge- Der Salzbehälter ist leer.
schirr.
Füllen Sie den Salzbehälter mit
Geschirrspülsalz.
Was tun, wenn …
Störung
Schlieren, Streifen, milchige
Flecken oder blauschimmernder Belag auf Gläsern und Geschirr.
Mögliche Ursache
43
Mögliche Abhilfe
Falsche Einstellung des Wasserenthärters
Stellen Sie den Wasserenthärter entsprechend ein.
Verschlusskappe des Salzbehälters nicht richtig geschlossen.
Stellen Sie sicher, dass der Salzbehälter richtig geschlossen ist.
Klarspülmitteldosierung zu
hoch.
Klarspülmitteldosierung verringern.
Flecken von getrockneten Was- Klarspülmitteldosierung zu
sertropfen auf Gläsern und Ge- niedrig.
schirr.
Klarspülmitteldosierung erhöhen.
Die Ursache kann auch beim
Reinigungsmittel liegen.
Verwenden Sie eine andere Reinigungsmittelmarke.
Sie haben ein Spülprogramm
ohne Trocknungsgang oder mit
einem verkürzten Trocknungsgang gewählt.
Lassen Sie die Tür des Geschirrspülers für einige Minuten einen Spaltbreit geöffnet, bevor
Sie das Geschirr entnehmen.
Das Geschirr ist nass und glanz- Der Klarspülmittel-Dosierer ist
los.
leer.
Füllen Sie den KlarspülmittelDosierer mit Klarspülmittel auf.
Das Geschirr ist nass.
Die Funktion Multitab ist eingeschaltet. (Der KlarspülmittelDosierer wird automatisch abgeschaltet.)
Schalten Sie den Klarspülmittel-Dosierer ein. Siehe Abschnitt „Einschalten des Klarspülmittel-Dosierers“.
Einschalten des Klarspülmittel-Dosierers
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
3. Halten Sie die beiden Funktionstasten B und C gleichzeitig gedrückt.
– Die Kontrolllampen der Funktionstasten A, B und C beginnen zu blinken.
4. Lassen Sie die Funktionstasten B und C los.
5. Drücken Sie Funktionstaste B.
– Die Kontrolllampen für die Funktionstasten A und C erlöschen.
– Die Kontrolllampe der Funktionstaste B blinkt weiter.
– Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
Klarspülmittel-Dosierer abgeschaltet
Klarspülmittel-Dosierer eingeschaltet
6. Drücken Sie Funktionstaste B erneut.
– Im Display wird die neue Einstellung angezeigt.
7. Schalten Sie das Gerät aus, damit die Einstellung gespeichert wird.
44
Technische Daten
Technische Daten
Abmessungen
Breite
596 mm
Höhe
818 - 898 mm
Tiefe
550 mm
Min.
0,5 bar (0,05 MPa)
Max.
8 bar (0,8 MPa)
Wasserversorgung 1)
Kalt- oder Warmwasser
maximal 60 °C
Fassungsvermögen
Gedecke
Wasserdruck
12
1) Den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde anschließen.
Das Typenschild am inneren Rand der Gerätetür zeigt die elektrischen Anschlussdaten.
Wenn Sie Heißwasser mithilfe umweltfreundlicher, alternativer Energiequellen (z. B. Solaroder Photovoltaikanlagen oder Windkraft) aufbereiten, können Sie durch den Anschluss
des Geräts an die Heißwasserversorgung Energie sparen.
Umwelttipps
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
Recyceln Sie die Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Contents
45
Thank you for choosing one of our high-quality products.
To ensure optimal and regular performance of your appliance please read this
instruction manual carefully. It will enable you to navigate all processes perfectly
and most efficiently. To refer to this manual any time you need to, we recommend
you to keep it in a safe place. And please pass it to any future owner of the appliance.
We wish you much joy with your new appliance.
Contents
Operating instructions
46
Safety information
46
Children and vulnerable persons safety
46
General safety
46
Use
46
Care and cleaning
47
Installation
47
Frost precautions
47
Water connection
47
Electrical connection
48
Internal light
48
Service centre
49
Disposal of the appliance
49
Product description
49
Optical signal
50
Control panel
50
Display
51
Delay start button
51
Programme selection buttons
51
Extra silent programme button
51
Multitab button
51
Cancel button
52
Function buttons
52
Setting mode
52
Audible signals
52
Use of the appliance
53
Setting the water softener
53
Manual adjustment
54
Electronic adjustment
54
Use of dishwasher salt
54
Use of detergent and rinse aid
55
Use of detergent
Use of rinse aid
Adjust the rinse aid dosage
Multitab function
55
56
56
56
Loading cutlery and dishes
56
Hints and tips
57
Washing programmes
57
Select and start a washing programme
58
Select and start a washing programme
without delay start
58
Select and start a washing programme with
delay start
59
Interruption of a washing programme
59
How to cancel a washing programme or a
delay start
59
At the end of the washing programme
59
Auto Off
60
Remove the load
60
Care and cleaning
60
To remove and clean the filters
60
To clean the spray arms
61
To clean the external surfaces
61
What to do if…
61
The washing results and drying results are
not satisfactory
63
How to activate the rinse aid dispenser
63
Technical data
64
Environment concerns
64
Subject to change without notice
46
Safety information
Operating instructions
Safety information
Before the installation and use, read this manual carefully:
• For your personal safety and the safety of your property.
• For the respect of the environment,
• For the correct operation of the appliance.
Always keep these instructions with the appliance also if you move or sell it.
The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes damage.
Children and vulnerable persons safety
• Do not let persons, children included, with reduced physical sensory, reduced mental
functions or lack of experience and knowledge use the appliance. They must have supervision or instruction for the operation of the appliance by a person who is responsible
for their safety.
• Keep all packaging away from children. There is the risk of suffocation or physical injury.
• Keep all detergents in a safe area. Do not let the children touch the detergents.
• Keep children and small animals away from the appliance when the door is open.
General safety
• Do not change the specifications of this appliance. There is the risk of injury and damage
to the appliance.
• Obey the safety instructions from the manufacturer of the dishwasher detergent to
prevent burns to eyes, mouth and throat.
• Do not drink the water from the appliance. Detergent residue can stay in your appliance.
• Always close the door after you load or unload the appliance to prevent injury and to
prevent someone falling on an open door.
• Do not sit or stand on the open door.
Use
• The appliance is only for domestic use. Do not use the appliance for commercial and
industrial use or for other uses.
• Do not use the appliance for uses other than that for which it made. You will prevent
physical injury to persons or prevent damage to property.
• Only use the appliance to clean household utensils that are applicable for dishwashers.
• Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near
or on the appliance. Risk of explosion or fire.
• Put the knives and all items with sharp points in the cutlery basket with their points
down. If not, put in a horizontal position in the upper basket or in the knife basket. (Not
all models have the knife basket).
• Use only specified products for dishwashers (detergent, salt, rinse aid).
• Types of salt that are not specified for dishwashers can cause damage to the water
softener.
• Fill the appliance with salt before you start a washing programme. The grains of salt and
salty water can cause corrosion or make a hole in the bottom of the appliance.
Safety information
47
• Do not fill the rinse aid dispenser with products other than rinse aid, (e.g. dishwasher
cleaning agent, liquid detergent). This can cause damage to the appliance.
• Make sure that the spray arms can move freely before you start a washing programme.
• If you open the door while the appliance is in operation, hot steam can escape. There is
a risk of skin burns.
• Do not remove the dishes from the appliance before the end of the washing programme.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Do not use flammable products or products that can cause corrosion.
• Do not use the appliance without the filters. Make sure that the installation of the filters
is correct. An incorrect installation causes unsatisfactory washing results and damage
to the appliance.
• Do not use spray water or steam to clean the appliance. Risk of electrocution and damage
to the appliance.
Installation
• Make sure that the appliance has not suffered any damage while in transport. Do not
connect a damaged appliance. If necessary, contact the supplier.
• Remove all packaging before first use.
• Only a qualified person must do the electrical and the plumbing installation, the set up
and the maintenance of the appliance. This to prevent the risks of structural damage or
physical injury.
• Make sure that the mains plug is disconnected from the mains socket during installation.
• Do not drill into the sides of the appliance to prevent damage to hydraulic components
and electrical components.
• Important! Obey the instructions in the enclosed template:
– To install the appliance.
– To assemble the furniture door.
– To connect to the water supply and drain.
• Make sure that the appliance is installed under and adjacent safe structures.
Frost precautions
• Do not install the appliance where the temperature is below 0°C.
• The manufacturer is not responsible for frost damage.
Water connection
• Use new hoses to connect the appliance to the water supply. Do not use used hoses.
• Do not connect the appliance to new pipes or pipes not used for a long time. Let the
water flow for some minutes, then connect the inlet hose.
• Make sure not to squash or cause damage to the water hoses when you install the
appliance.
• Make sure that the water couplings are tight to prevent a water leakage.
• The first time you use the appliance, make sure that the hoses do not have water leaks.
• The water inlet hose is double-walled and has an inner mains cable and a safety valve.
The water inlet hose is under pressure only when the water flows. If there is a leak in the
water inlet hose, the safety valve interrupts the running water.
48
Safety information
– Be careful when you connect the water inlet hose:
– Do not put the water inlet hose or the safety valve in water.
– If the water inlet hose or the safety valve are damaged, immediately disconnect
the mains plug from the mains socket.
– Contact the service centre to replace the water inlet hose with safety valve.
WARNING!
Dangerous voltage.
Electrical connection
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical data on the rating plate agree with your domestic power
supply.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Do not use multi-way plugs, connectors and extension cables. There is a risk of fire.
• Do not replace or change the mains cable. Contact the service centre.
• Make sure not to squash or cause damage to the mains plug and cable behind the
appliance.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
Internal light
This appliance has an internal light that comes on when you open the door and goes off
when the door is closed.
WARNING!
Visible led radiation, do not look directly into the beam.
The LED lamp is CLASS 2 in accordance with IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 + A2:2001.
Emission wave length: 450 nm
Maximum emitted power: 548 μW
To replace the internal light, contact the service centre.
Disconnect the mains plug from the mains socket before the replacement of the internal
light.
Product description
49
Service centre
• Only an approved engineer can repair or work on the appliance. Contact the service
centre.
• Use only original spare parts.
Disposal of the appliance
• To prevent the risk of physical injury or damage:
– Disconnect the mains plug from the mains socket.
– Cut off the mains cable and discard it.
– Discard the door catch. This prevents children or small animals from being closed
inside of the appliance. There is a risk of suffocation.
WARNING!
The dishwasher detergents are dangerous and can cause corrosion !
• If an accident occurs with these detergents, contact immediately your regional poisons
centre and a doctor.
• If the detergent gets into the mouth, contact immediately your regional poisons centre
and a doctor.
• If the detergent gets into the eyes, contact immediately a doctor and wet the eyes with
water.
• Keep dishwasher detergents in a safe area and out of children touch.
• Do not keep the appliance door open when there is detergent in the detergent dispenser.
• Fill the detergent dispenser only before you start a washing programme.
Product description
10
1
9
2
3
4
5
1 Upper basket
2 Water hardness dial
8
7
6
50
Control panel
3
4
5
6
7
8
9
10
Salt container
Detergent dispenser
Rinse aid dispenser
Rating plate
Filters
Lower spray arm
Upper spray arm
Top spray arm
Optical signal
After the start of the washing programme, an optical signal shows on the floor below the
appliance door:
• A red light for all the washing programme duration.
• A green light when the washing programme ends.
• A red light that flashes when there is a malfunction.
If the appliance is installed in height, with a flush kitchen furniture door, the optical signal
does not show.
Control panel
9
A
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
On/off button
Display
Delay start button
Programme selection buttons
Extra silent programme button
Multitab button
Cancel button
Indicator lights
Function buttons
2
3
C
B
4
5
6
7
8
Control panel
51
Indicator lights
Salt 1)
It comes on when it is necessary to fill the salt container. Refer to 'Use of
dishwasher salt'.
After you fill the container, the salt indicator light can stay on for some
hours. This does not have an unwanted effect on the operation of the appliance.
Rinse aid 1)
It comes on when it is necessary to fill the rinse aid container. Refer to 'Use
of detergent and rinse aid'.
End-of-programme
It comes on when the washing programme is completed.
1) When the salt and/or rinse aid containers are empty, the related indicator lights do not come on while a washing
programme operates.
Display
The display shows:
• The electronic adjustment of the level of the water softener.
• Activation/deactivation of the rinse aid dispenser (only with multitab function on).
• The number of the washing programme.
• Remaining time to the end of the washing programme.
• The end of a washing programme. The display shows a zero.
• Remaining time to the end of the delay start.
• Fault codes.
• Activation/deactivation of the audible signals.
Delay start button
Use this button to delay the start of the washing programme with an interval between 1
and 24 hours. Refer to 'Select and start a washing programme'.
Programme selection buttons
With these buttons you can select the washing programme (not the Extra Silent washing
programme). Press one of the buttons again and again until the display shows the number
of the necessary programme.
To select the Extra Silent washing programme, press the related button.
Refer to 'Washing programmes' for more data about the washing programmes.
Extra silent programme button
This is a washing programme that operates with a low level of noise.
During the Extra Silent the pump works at a very low speed. This to decrease the level of
noise of 25% compared to the declaration programme. Because of this the programme has
a very long time duration.
Set this washing programme in times when the power rate is more economical.
Multitab button
Press this button to activate/deactivate the multitab function. Refer to 'Multitab function'.
52
Control panel
Cancel button
With this button you can cancel a washing programme or a delay start. Refer to 'Select and
start a washing programme'.
Function buttons
Use the function buttons for these operations:
• To adjust electronically the level of the water softener. Refer to 'Setting the water softener'.
• To deactivate/activate the rinse aid dispenser when the multitab function is on. Refer to
'What to do if...'.
• To deactivate/activate the audible signals. Refer to 'Audible signals'.
Setting mode
The appliance must be in setting mode for these operations:
• To select and start a washing programme and/or a delay start.
• To adjust electronically the level of the water softener.
• To deactivate/activate the audible signals.
• To deactivate/activate the rinse aid dispenser.
Press the on/off button. The appliance is in setting mode when:
– The display shows two horizontal bars.
Press the on/off button. The appliance is not in setting mode when:
– The display shows the duration of a washing programme or a delay start.
– It is necessary to cancel the programme or the delay start to go back to the setting
mode. Refer to 'Select and start a washing programme'.
Audible signals
The audible signals indicate:
• The end of the washing programme.
• The electronic adjustment of the level of the water softener
• The appliance has a malfunction.
Do these steps to deactivate the audible signals:
1. Switch on the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode.
3. Press and hold function buttons B and C until the indicator lights of function buttons
A, B and C start to flash.
4. Release function buttons A and B.
5. Press the function button C.
– The indicator lights for function buttons A and B go off.
– The indicator light for function button C flashes.
– The display shows the current set.
Audible signals activated
Audible signals deactivated
6. Press the function button C again.
– The display shows the new adjustment.
7. Switch off the appliance to keep the operation.
Use of the appliance
53
Do the above procedure to activate again the audible signals.
Use of the appliance
Refer to the instructions for each step of procedure:
1. Make a check if the adjustment of the water softener agrees with the water hardness
in your area. If necessary, adjust the water softener.
2. Fill the salt container with dishwasher salt.
3. Fill the rinse aid dispenser with rinse aid.
4. Load cutlery and dishes into the appliance.
5. Set the correct washing programme for the type of load and soil.
6. Fill the detergent dispenser with the correct quantity of detergent.
7. Start the washing programme.
If you use the combi detergent tablets ('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1'), refer to 'Multitab function'.
Setting the water softener
The water softener removes minerals and salts from the water supply. Minerals and salts
can have a bad effect on the operation of the appliance.
Equivalent scales measure the water hardness:
• German degrees (dH°).
• French degrees (°TH).
• mmol/l (millimol for each litre - international unit for the hardness of water).
• Clarke degrees.
Adjust the water softener to the water hardness in your area. If necessary, contact your
local water authority.
Water hardness
Water hardness adjustment
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manually
electronically
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
54
Use of dishwasher salt
Water hardness
Water hardness adjustment
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manually
electronically
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Factory position.
2) No use of salt is necessary.
You must adjust the water softener manually and electronically.
Manual adjustment
Turn the water hardness dial to the position 1 or 2
(refer to the chart).
Electronic adjustment
1. Switch on the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode.
3. Press and hold function buttons B and C until the indicator lights of function buttons
A, B and C start to flash.
4. Release function buttons B and C.
5. Press function button A.
– The indicator lights for function buttons B and C go off.
– The indicator light for function button A continues to flash.
– The display shows the current adjustment.
– The intermittent audible signals tell the current adjustment.
/ 5 intermittent audible signals = level 5.
Example: the display shows
6. Press the function button A again and again until the display shows the necessary
adjustment.
7. Press the on/off button to keep the operation.
If the water softener is set electronically to the level 1, the salt indicator light stays off.
Use of dishwasher salt
Do these steps to fill the salt container:
Use of detergent and rinse aid
55
1. Turn the cap counterclockwise to open
the salt container.
2. Fill the salt container with 1 litre of water
(only with the first operation).
3. Use the funnel to fill the salt container
with salt.
4. Remove the salt around the opening of
the salt container.
5. Turn the cap clockwise to close the salt
container.
It is correct that water comes out from the salt
container when you fill it with salt.
Use of detergent and rinse aid
1
3
2
4
30
7
4
+
3 2
-
1
20
MA X
6
5
Use of detergent
To help the environment, do not use more than the correct quantity of detergent.
Follow the detergent manufacturer recommendations on the detergent packaging.
Do these steps to fill the detergent dispenser:
1. Press the release button 2 to open the lid 7 of the detergent dispenser.
2. Put the detergent in the dispenser 1 .
3. If the washing programme has a prewash phase, put a small quantity of detergent on
the inner part of the appliance door.
4. If you use the detergent tablets, put the tablet in the detergent dispenser 1 .
5. Close the detergent dispenser. Press the lid until it locks into position.
Different brands of detergent dissolve in different times. Some detergent tablets do not
have the best cleaning results during short washing programmes. Use long washing programmes when you use the detergent tablets to fully remove the detergent.
56
Multitab function
Use of rinse aid
Rinse aid makes it possible to dry the dishes without streaks and stains.
The rinse aid dispenser automatically adds rinse aid during the last rinsing phase.
Do these steps to fill the rinse aid dispenser:
1. Press the release button 6 to open the lid 5 of the rinse aid dispenser.
2. Fill the rinse aid dispenser 3 with rinse aid. The mark 'max' shows the maximum level.
3. Remove the spilled rinse aid with an absorbent cloth to prevent too much foam during
the washing programme.
4. Close the rinse aid dispenser. Press the lid until it locks into position.
Adjust the rinse aid dosage
Factory set: position 3.
You can set the rinse aid dosage between position 1 (lowest dosage) and position 4 (highest
dosage).
Turn the rinse aid selector 4 to increase or decrease the dosage.
Multitab function
The multitab function is for combi detergent tablets.
These tablets contain agents as detergent, rinse aid and dishwasher salt. Some types of
tablets can contain other agents.
Do a check if these tablets are applicable for the local water hardness. Refer to the instructions from the manufacturer.
When you set the multitab function, it stays on until you deactivate it.
The multitab function deactivates the flow of rinse aid and salt.
The multitab function deactivates the indicator lights of salt and rinse aid.
The programme duration can increase if you use the multitab function.
Activate the multitab function before the start of a washing programme.
You cannot activate the multitab function when the programme operates.
To activate the multitab function:
• Press the multitab button. The multitab indicator light comes on.
To deactivate the multitab function and use separately detergent, salt and rinse aid:
1. Press the multitab button. The multitab indicator light goes off.
2. Fill the salt container and rinse aid dispenser.
3. Adjust the water hardness setting to the highest level.
4. Do a washing programme without dishes.
5. Adjust the water softener to the water hardness in your area.
6. Adjust the rinse aid dosage.
Loading cutlery and dishes
Refer to the leaflet 'Examples of ProClean loads'.
Washing programmes
57
Hints and tips
Do not use the appliance to clean objects that can absorb water (e.g. sponges, household
cloths).
• Before you load cutlery and dishes, follow these steps:
– Remove remaining food.
– Make remaining burnt food in the pans soft.
• While you load cutlery and dishes, follow these steps:
– Load hollow items (e.g. cups, glasses and pans) with the opening down.
– Make sure that water does not collect in the container or in a deep base.
– Make sure that cutlery and dishes do not bond together.
– Make sure that the glasses do not touch other glasses.
– Put small objects in the cutlery basket.
– Mix the spoons with other cutlery to prevent them from bonding together.
– Arrange the items to let water touch all surfaces.
• Plastic items and pans with non-stick coatings can retain the water droplets.
• Put light items in the upper basket. Make sure that the items do not move.
Washing programmes
Programme
Degree of soil
Type of load
Programme description
1
dB 1)
Normal soil
Crockery and cutlery
Prewash
Main wash 50 °C
1 middle rinse
Last rinse
Dry
2
45°-70° AUTO2)
Any
Crockery, cutlery,
pots and pans
Prewash
Main wash 45 °C or 70 °C
1 or 2 middle rinses
Last rinse
Dry
3
INTENSIV PRO 70°
Heavy soil
Crockery, cutlery,
pots and pans
Prewash
Main wash 70 °C
1 middle rinse
Last rinse
Dry
4
60° 30 MIN3)
Normal or light soil
Crockery and cutlery
Main wash 60 °C
Rinse
5
50° ECO4)
Normal soil
Crockery and cutlery
Prewash
Main wash 50 °C
1 middle rinse
Last rinse
Dry
6
55° 50 MIN
Light soil
Crockery and cutlery
Main wash 55 °C
1 middle rinse
Last rinse
58
Select and start a washing programme
Programme
Degree of soil
Type of load
Programme description
7
45° GLASS
Normal or light soil
8
This programme gives dishes a quick rinse to 1 cold rinse
prevent the remaining food to bond on the
dishes and bad odours to come out from the
appliance.
Do not use detergent with this programme.
Delicate crockery and Main wash 45 °C
glassware
1 middle rinse
Last rinse
Dry
1) This is the Extra Silent washing programme.
2) The appliance adjusts automatically the temperature and the quantity of the water. This depends if the appliance
has a full load or not and on the degree of soil. The programme duration and the programme consumptions
can change.
3) When you have a light load, this programme gives a timesaving solution with perfect washing results.
4) Test programme for test institutes. Refer to supplied leaflet for test data.
Consumption values
Programme
Duration (minute)
Energy (kWh)
Water (litre)
1
dB
200 - 220
1,1 - 1,2
9 - 11
2
45°-70° AUTO
90 - 160
0,9 - 1,7
8 - 15
3
INTENSIV PRO 70°
140 - 160
1,5 - 1,7
13 - 15
4
60° 30 MIN
30
0,9
9
5
50° ECO
160 - 170
0,9 - 1,1
9 - 11
6
55° 50 MIN
50 - 60
1,0 - 1,2
10 - 11
7
45° GLASS
65 - 75
0,8 - 0,9
11 - 12
8
14
0,1
4
The pressure and temperature of the water, the variations of power supply and the quantity
of dishes can change these values.
Select and start a washing programme
Select and start a washing programme without delay start
1. Switch on the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode.
3. Select a washing programme. Refer to 'Washing programmes'.
Select and start a washing programme
59
– The display shows the number of the washing programme.
4. If necessary, select one or more functions.
5. Close the appliance door. The washing programme starts automatically.
Select and start a washing programme with delay start
1. Switch on the appliance and select a washing programme.
2. Press the delay start button again and again until the display shows the necessary
number of hours for the delay start.
3. Close the appliance door.
– The countdown starts automatically.
– When the countdown is completed, the washing programme starts automatically.
The opening of the appliance door interrupts the countdown. When you close the door,
the countdown continues from the point of interruption.
Interruption of a washing programme
• Open the appliance door.
– The washing programme stops.
• Close the appliance door.
– The washing programme continues from the point of interruption.
How to cancel a washing programme or a delay start
If a washing programme or a delay start has not started, you can change the selection.
When a washing programme or a delay start are in progress, it is not possible to change
the selection. It is necessary to cancel the washing programme or the delay start to make
a new selection.
When you cancel the delay start, this automatically cancels the selected washing programme. You have to select the washing programme again.
1. Press and hold the cancel button until the display shows two horizontal bars.
2. Make sure that there is detergent in the detergent dispenser before you start a new
washing programme.
At the end of the washing programme
• The appliance stops automatically.
• The audible signals operate.
1. Open the appliance door.
– The display shows 0.
– The end-of-programme indicator light is on.
2. Switch off the appliance.
3. For better drying results, keep the door ajar for some minutes.
60
Care and cleaning
• If you do not switch off the appliance, after three minutes from the end of the washing
programme:
– all indicator lights go off,
– the display shows one horizontal bar,
– the optical signal goes off.
This helps to decrease energy consumption.
Press one of the buttons (not the on/off button), the display and the indicator lights come
on again.
Auto Off
The Auto Off function automatically switches off the appliance 10 minutes after the end
of the washing programme.
This helps to decrease energy consumption.
Remove the load
• Let the dishes become cold before you remove them from the appliance. Hot dishes are
easily damaged.
• First remove the items from the lower basket, then from the upper basket.
• There can be water on the sides and door of the appliance. Stainless steel becomes cool
more quickly than the dishes.
Care and cleaning
To remove and clean the filters
Dirty filters decrease the washing results. Although the maintenance is very low with these
filters, we recommend that you make a check at intervals and if necessary, clean them.
1. To remove filter (A), turn it counterclockwise and remove it out from filter (B).
B
A
What to do if…
61
2. Filter (A) has 2 parts. To disassemble the
filter, pull them apart.
3. Fully clean the parts under running water.
4. Put the 2 parts of the filter (A) together
and push. Make sure that they assemble
correctly in each other.
5. Remove the filter (B).
6. Fully clean the filter (B) under running water.
7. Put the filter (B) to its initial position. Make
sure that it assembles correctly under the
two guides (C).
8. Put the filter (A) into position in filter (B)
and turn it clockwise until it locks.
C
To clean the spray arms
Do not remove the spray arms.
If the holes in the spray arms become clogged, remove remaining parts of soil with a cocktail
stick.
To clean the external surfaces
Clean the external surfaces of the appliance and control panel with a damp soft cloth. Only
use neutral detergents. Do not use abrasive products, scouring pads or solvents (e.g. acetone).
What to do if…
The appliance does not start or stops during operation.
First try to find a solution to the problem (refer to the chart). If not, contact the service
centre.
Malfunction
Fault code
The appliance does not The display shows
fill with water.
Possible cause
The water tap is
blocked or is furred
with limescale.
Possible solution
Clean the water tap.
62
What to do if…
Malfunction
Fault code
Possible cause
The water pressure is
too low.
Possible solution
Contact your local water authority.
The water tap is closed. Open the water tap.
The filter in the water
inlet hose is blocked.
Clean the filter.
The connection of the Make sure that the
water inlet hose is not connection is correct.
correct.
The water inlet hose is Make sure that the wadamaged.
ter inlet hose has no
damages.
The appliance does not The display shows
drain the water.
There is a blockage in
the sink spigot.
Clean the sink spigot.
The connection of the Make sure that the
water drain hose is not connection is correct.
correct.
The water drain hose is Make sure that the wadamaged.
ter drain hose has no
damages.
The anti-flood device
operates.
The display shows
The programme does
not start.
Close the water tap
and contact the service centre.
The appliance door is
open.
Close the door correctly.
The mains plug is not
connected in.
Put in the mains plug.
Blow out fuse in the
household fuse box.
Replace the fuse.
The delay start is set.
If you want to cancel
the delay start, refer to
'Select and start a
washing programme'.
After the check, switch on the appliance. The programme continues from the point of
interruption.
If the malfunction shows again, contact the service centre.
If the display shows other fault codes, contact the service centre.
The necessary data for the service centre is on the rating plate.
We recommend that you write the data here:
Model (MOD.)
Product number (PNC)
Serial number (S.N.)
....................
....................
....................
What to do if…
63
The washing results and drying results are not satisfactory
Problem
The dishes are not clean.
Limescale particles on the
dishes.
Possible cause
Possible solution
The selected washing proMake sure that the washing
gramme was not applicable for programme is applicable for the
the type of load and soil.
type of load and soil.
The baskets were not loaded
correctly, water did not touch
all surfaces.
Load the baskets correctly.
The spray arms could not turn
freely because of incorrect arrangement of the load.
Make sure that an incorrect arrangement of the load does not
cause a blockage of the spray
arms.
The filters are dirty or not assembled and installed correctly.
Make sure that the filters are
clean and correctly assembled
and installed.
The quantity of detergent was
not sufficient or missing.
Make sure that the quantity of
detergent is sufficient.
The salt container is empty.
Fill the salt container with dishwasher salt.
Incorrect water softener adjustment
Adjust the water softener.
The salt container cap is not
closed correctly.
Make sure that the salt container cap is closed correctly.
There are streaks, milky stains, Rinse aid dosage is too high.
or a bluish layer on glasses and
dishes.
Decrease the rinse aid dosage.
Dry water drop stains on
glasses and dishes.
Increase the rinse aid dosage.
Rinse aid dosage is too low.
The detergent can be the cause. Use a different brand of detergent.
The dishes are wet.
You have set a washing programme without drying phase
or with a decreased drying
phase.
The dishes are wet and dull.
The rinse aid dispenser is emp- Fill the rinse aid dispenser with
ty.
rinse aid.
The multitab function is on.
(The rinse aid dispenser is automatically off).
How to activate the rinse aid dispenser
1. Switch on the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode.
3. Press and hold function buttons B and C.
Let the door stay ajar for some
minutes before you remove the
dishes.
Activate the rinse aid dispenser.
Refer to 'How to activate the
rinse aid dispenser'.
64
Technical data
– The indicator lights for function buttons A, B, and C start to flash.
4. Release function buttons B and C.
5. Press function button B.
– The indicator lights for function buttons A and C go off.
– The indicator light for function button B continues to flash.
– The display shows the current set.
Rinse aid dispenser deactivated
Rinse aid dispenser activated
6. Press function button B again.
– The display shows the new adjustment.
7. Switch off the appliance to keep the operation.
Technical data
Dimensions
Water supply pressure
Width
596 mm
Height
818 - 898 mm
Depth
550 mm
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximum
8 bar (0,8 MPa)
Water supply 1)
Cold water or hot water
Capacity
Place settings
maximum 60 °C
12
1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4'' thread.
The rating plate on the inner edge of the appliance door shows the electrical connection
data.
If the hot water comes from alternative sources of energy, (e.g. solar panels, photovoltaic
panels and aeolian), use a hot water supply to decrease energy consumption.
Environment concerns
The symbol
on the product or on its packaging indicates that this product may not be
treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point
for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed
of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment
and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact
your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased
the product.
Recycle the materials with the symbol . Put the packaging in applicable containers to
recycle it.
65
66
67
www.electrolux.com
Benötigen Sie Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile? Dann besuchen Sie bitte unseren
Onlineshop unter:
www.aeg-electrolux.de
www.aeg-electrolux.at
117945881-A-092010
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’
op:
www.aeg-electrolux.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising