AEG FAV50EVI0P, FAV50EVIOP User manual

AEG FAV50EVI0P, FAV50EVIOP User manual
FAVORIT 50EVI
PL ZMYWARKA
SK UMÝVAČKA
SL POMIVALNI STROJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
NAVODILA ZA UPORABO
2
23
43
2
SPIS TREŚCI
4
6
7
8
10
12
15
18
19
21
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OPIS URZĄDZENIA
PANEL STEROWANIA
PROGRAMY
OPCJE
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
CODZIENNA EKSPLOATACJA
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
DANE TECHNICZNE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do
odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.
ODWIEDŹ NASZĄ WITRYNĘ INTERNETOWĄ, ABY UZYSKAĆ:
- Informacje na temat produktów
- Dostęp do broszur
- Dostęp do instrukcji obsługi
- Pomoc w rozwiązywaniu problemów
- Informacje serwisowe
www.aeg.com
LEGENDA
Ostrzeżenie – Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia
POLSKI
3
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej
bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie — nie
wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut
na lekturę w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
W sklepie internetowym AEG można znaleźć wszystko co niezbędne do utrzymania urządzeń AEG
w doskonałym stanie technicznym i wizualnym. Wśród szerokiej gamy akcesoriów,
zaprojektowanych i wyprodukowanych zgodnie z wysokimi standardami jakości, oferujemy
specjalistyczne naczynia kuchenne, kosze na sztućce, półki na butelki oraz torby do delikatnego
prania...
Odwiedź sklep internetowy pod adresem
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem należy dysponować poniższymi informacjami. Informacje te
można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Model
Numer produktu
Numer seryjny
4
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i użyciem urządzenia należy
dokładnie przeczytać dostarczone instrukcje.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia i
obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową
instalacją i eksploatacją. Należy zachować in‐
strukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania
w przyszłości.
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I OSÓB
O OGRANICZONYCH
ZDOLNOŚCIACH RUCHOWYCH,
SENSORYCZNYCH LUB
UMYSŁOWYCH
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uduszeniem
lub odniesieniem obrażeń mogących
skutkować trwałym kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego urzą‐
dzenia osobom, w tym również dzieciom, o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych albo oso‐
bom bez odpowiedniego doświadczenia lub
wiedzy. Osoby te mogą obsługiwać urzą‐
dzenie wyłącznie pod nadzorem lub po od‐
powiednim poinstruowaniu przez osobę od‐
powiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nie
pozwalać, aby dzieci bawiły się urządze‐
niem.
• Wszystkie opakowania należy przechowy‐
wać poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowy‐
wać poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny
znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy
jego drzwi są otwarte.
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
To urządzenie musi zainstalować wy‐
kwalifikowana lub kompetentna oso‐
ba.
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzone‐
go urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać urządzenia
w miejscach, w których temperatura jest
niższa niż 0°C.
• Należy postępować zgodnie z instrukcją in‐
stalacji dostarczoną wraz z urządzeniem.
• Należy zadbać o to, by struktury znajdujące
się nad urządzeniem i w jego pobliżu speł‐
niały odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do nowych
rur lub do rur, które nie były używane przez
dłuższy czas, należy puścić wodę i odcze‐
kać, aż pojawi się czysta woda.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia
należy sprawdzić, czy nie ma wycieków.
•
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
Wąż dopływowy jest wyposażony w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z wewnętrznym
przewodem zasilającym.
• W razie uszkodzenia węża dopływowego
należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniaz‐
da elektrycznego. Należy skontaktować się
z punktem serwisowym w celu wymiany
węża dopływowego.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie pożarem i po‐
rażeniem prądem elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłą‐
czeniu elektrycznym podane na tabliczce
POLSKI
•
•
•
•
•
znamionowej są zgodne z parametrami in‐
stalacji zasilającej. W przeciwnym razie na‐
leży skontaktować się z elektrykiem.
Należy zawsze używać prawidłowo zamon‐
towanych gniazd elektrycznych z uziemie‐
niem.
Nie stosować rozgałęźników ani przedłuża‐
czy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymia‐
nę uszkodzonego przewodu zasilającego
należy zlecić przedstawicielowi serwisu.
Podłączyć wtyczkę do gniazda elektryczne‐
go dopiero po zakończeniu instalacji. Nale‐
ży zadbać o to, aby po zakończeniu instala‐
cji urządzenia wtyczka przewodu zasilają‐
cego była łatwo dostępna.
Przy odłączaniu urządzenia nie ciągnąć za
przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za
wtyczkę.
PRZEZNACZENIE
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem obrażeń.
• Z urządzenia należy korzystać w warun‐
kach domowych.
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
• Noże oraz inne ostre sztućce należy wkła‐
dać do kosza na sztućce ostrzami skiero‐
wanymi w dół lub poziomo.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urządze‐
nia bez nadzoru, aby nie dopuścić do po‐
tknięcia się o drzwi.
5
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebezpieczne.
Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeń‐
stwa podanych na opakowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie bawić się
nią.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed
zakończeniem programu. Na naczyniach
może znajdować się detergent.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem prądem, wy‐
stąpieniem pożaru lub oparzeniami.
• Nie umieszczać łatwopalnych produktów
lub przedmiotów nasączonych łatwopalny‐
mi produktami w urządzeniu, na nim lub w
jego pobliżu.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno uży‐
wać wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.
• W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu
pracy może dojść do uwolnienia gorącej
pary.
UTYLIZACJA
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uduszeniem
lub odniesieniem obrażeń ciała.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemoż‐
liwić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
w urządzeniu.
6
OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6 5
4
1 Najwyżej położone ramię spryskujące
7 Pokrętło ustawienia twardości wody
2 Górne ramię spryskujące
8 Dozownik płynu nabłyszczającego
3 Dolne ramię spryskujące
9 Dozownik detergentu
4 Filtry
5 Tabliczka znamionowa
6 Zbiornik soli
10 Kosz na sztućce
11 Dolny kosz
12 Górny kosz
TIME BEAM
Time Beam to wiązka światła, która pojawia
się na kuchennej podłodze:
• Czas trwania programu. Jego wartość ma‐
leje skokowo co jedną minutę.
• Zakończenie programu (0:00).
• Czas opóźnienia rozpoczęcia programu.
Jego wartość maleje skokowo co jedną go‐
dzinę (24 godz., 23 godz., ...).
• Kody alarmowe.
POLSKI
7
PANEL STEROWANIA
2
1
3
4
5
6
7
8
9
1 Przycisk wł./wył.
6 Przycisk funkcji ExtraHygiene
2 Wyświetlacz
7 Przycisk funkcji Multitab
3 Przycisk opóźnienia rozpoczęcia progra‐
8 Przycisk RESET
mu
4 Przycisk wyboru programów (w dół)
5 Przycisk wyboru programów (w górę)
9 Wskaźniki
Wskaźniki
Wskaźnik soli. Wskaźnik jest wyłączony podczas trwania programu.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. Wskaźnik jest wyłączony podczas trwania
programu.
Wskaźnik zakończenia programu.
8
PROGRAMY
Program
Stopień zabrudze‐
nia
Rodzaj załadunku
Fazy programu
Opcje
1
Dowolne
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i pa‐
telnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 45°C lub 70°C
Płukanie
Suszenie
ExtraHygiene
Duże
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i pa‐
telnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 70°C
Płukanie
Suszenie
3)
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 50°C
Płukanie
Suszenie
Zmywanie w temperatu‐
rze 60°C
Płukanie
ExtraHygiene
4)
Świeże
Naczynia stołowe i
sztućce
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 50°C
Płukanie
Suszenie
ExtraHygiene
6
Lekkie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w temperatu‐
rze 55°C
Płukanie
ExtraHygiene
7
Średnie lub lekkie
Zmywanie w temperatu‐
Delikatne naczynia i rze 45°C
szkło
Płukanie
Suszenie
1)
2
2)
3
4
5
5)
1) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automatycznie
reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu.
2) Ten program obejmuje opcję ExtraHygiene.
3) Jest to najcichszy program zmywania. Pompa pracuje na bardzo niskich obrotach, co pozwala obniżyć
poziom hałasu. Z tego powodu program ten trwa długo.
4) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Pozwala on w krótkim czasie uzyskać
dobrą skuteczność zmywania.
5) Jest to program standardowy dla ośrodków przeprowadzających testy. W tym programie uzyskuje się
największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych
naczyń i sztućców. Dane z testów są przedstawione na osobnej, dołączonej do urządzenia naklejce.
POLSKI
Parametry eksploatacyjne
Program1)
Czas trwania (min)
Zużycie energii (kWh) Zużycie wody (l)
1
90 - 160
0.9 - 1.7
8 - 15
2
140 - 160
1.5 - 1.6
13 - 14
3
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 11
4
30
0.9
9
5
165 - 175
0.9 - 1.0
9 - 11
6
50 - 60
1.0 - 1.2
10 - 11
7
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
1) Czas trwania programu i parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i
temperatury wody, zmian w napięciu zasilania, używanych opcji oraz ilości naczyń.
9
10
OPCJE
FUNKCJA MULTITAB
Z tej funkcji można korzystać jedynie w przy‐
padku używania wieloskładnikowych tabletek
z detergentem.
Funkcja ta zatrzymuje dopływ płynu nabły‐
szczającego i soli. Odpowiednie wskaźniki są
wyłączone.
Czas trwania programu może się wydłużyć.
Włączanie funkcji Multitab
Funkcję Multitab należy włączyć lub
wyłączyć przed rozpoczęciem progra‐
mu. Funkcji Multitab nie można włą‐
czyć ani wyłączyć w czasie trwania
programu.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie znajduje się w
trybie ustawiania. Patrz „USTAWIANIE I
URUCHAMIANIE PROGRAMU”.
3. Nacisnąć przycisk funkcji Multitab; włączy
się wskaźnik funkcji Multitab.
Funkcja pozostanie włączona do
chwili wyłączenia jej przez użytkowni‐
ka. Nacisnąć przycisk funkcji Multitab;
wskaźnik funkcji Multitab wyłączy się.
W przypadku zaprzestania korzystania z
wieloskładnikowych tabletek z detergentem
przed rozpoczęciem stosowania oddzielnie
detergentu, płynu nabłyszczającego i soli do
zmywarek należy wykonać poniższe
czynności:
1. Wyłączyć funkcję Multitab.
2. Ustawić najwyższy poziom zmiękczacza
wody.
3. Upewnić się, że zbiornik soli oraz dozow‐
nik płynu nabłyszczającego są pełne.
4. Uruchomić najkrótszy program z fazą płu‐
kania, bez detergentu i bez naczyń.
5. Ustawić poziom zmiękczania wody odpo‐
wiednio do twardości wody doprowadza‐
nej do urządzenia.
6. Wyregulować dozowanie płynu nabły‐
szczającego.
EXTRAHYGIENE
Funkcję należy włączyć lub wyłączyć
przed rozpoczęciem programu. Funk‐
cji nie można włączyć ani wyłączyć w
czasie trwania programu.
Ta funkcja umożliwia zachowanie większej hi‐
gieny podczas zmywania. Podczas płukania
temperatura pozostaje na poziomie 70°C
przez 10 do 14 minut.
SYGNAŁY DŹWIĘKOWE
Sygnały dźwiękowe są emitowane w następu‐
jących warunkach:
• Po zakończeniu programu.
• W przypadku elektronicznej regulacji pozio‐
mu zmiękczania wody.
• W przypadku nieprawidłowego działania
urządzenia.
Ustawienie fabryczne: włączone.
Można wyłączyć sygnały dźwiękowe.
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie znajduje się w
trybie ustawiania. Patrz „USTAWIANIE I
URUCHAMIANIE PROGRAMU”.
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać
przyciski (4) i (5), aż zaczną migać kon‐
trolki przycisków (3), (4), (5) i (6).
4. Nacisnąć przycisk (5).
• Kontrolki przycisków (3), (4) i (6) zgas‐
ną.
• Kontrolka przycisku (5) będzie nadal
migać.
• Na wyświetlaczu będzie widoczne usta‐
wienie sygnałów dźwiękowych.
Włączone
Wyłączone
5. Nacisnąć przycisk (5), aby zmienić usta‐
wienie.
6. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdze‐
nia.
POLSKI
USTAWIANIE KOLORU TIME BEAM
Można ustawić dziewięć różnych kolorów
wiązki światła. Można ustawić dowolny kolor
wiązki światła lub ją wyłączyć.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie znajduje się w
trybie ustawiania. Patrz „USTAWIANIE I
URUCHAMIANIE PROGRAMU”.
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać pola
dotykowe (4) i (5), aż zaczną migać
wskaźniki pól dotykowych (3), (4), (5) i (6).
4. Nacisnąć pole dotykowe (6).
11
• Zgasną wskaźniki pól dotykowych (3),
(4) i (5).
• Wskaźnik pola dotykowego (6) będzie
nadal migał.
• Na wyświetlaczu pojawi się liczba i lite‐
ra C. Każda liczba jest przypisana do
innego koloru (0C = Time Beam wyłą‐
czone).
5. Nacisnąć kilkakrotnie pole dotykowe (6),
aby zmienić kolor.
6. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdze‐
nia.
12
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom zmięk‐
czania wody odpowiada twardości wody
doprowadzanej do urządzenia. Jeśli nie,
ustawić poziom zmiękczania wody. Skon‐
taktować się z miejscowym zakładem wo‐
dociągowym, aby ustalić stopień twardoś‐
ci wody doprowadzanej do urządzenia.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczające‐
go.
4. Otworzyć zawór wody.
5. W urządzeniu mogą znajdować się pozos‐
tałości z procesu produkcyjnego. Aby je
usunąć, należy uruchomić program. Nie
należy używać detergentu ani umieszczać
naczyń w koszach.
REGULACJA ZMIĘKCZANIA WODY
Twarda woda zawiera dużo minerałów, które
mogą uszkodzić urządzenie oraz sprawić, że
efekty zmywania będą niezadowalające.
Zmiękczacz wody neutralizuje te minerały.
Sól do zmywarek utrzymuje zmiękczacz wody
w czystości oraz w odpowiednim stanie. Tabe‐
la zawiera informacje umożliwiające ustawie‐
nie odpowiedniego poziomu zmiękczacza wo‐
dy. Zapewnia ona stosowanie odpowiedniej
ilości soli do zmywarek i wody przez zmięk‐
czacz wody.
Poziom zmiękczania wody należy us‐
tawić ręcznie oraz elektronicznie.
Aby zastosować wieloskładnikowe
tabletki z detergentem, należy wybrać
funkcję Multitab. Te tabletki zawierają
detergent, płyn nabłyszczający oraz
inne dodatki. Należy sprawdzić, czy
te tabletki można stosować w przy‐
padku danej twardości wody. Należy
zapoznać się z instrukcjami przedsta‐
wionymi na opakowaniu produktu.
Regulacja zmiękczania
wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
ręczna
elektro‐
niczna
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
POLSKI
13
Regulacja ręczna
Ustawić pokrętło ustawienia twardości wody w
pozycji 1 lub 2.
Ustawienie elektroniczne
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie znajduje się w
trybie ustawiania. Patrz „USTAWIANIE I
URUCHAMIANIE PROGRAMU”.
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać
przyciski (4) i (5), aż zaczną migać kon‐
trolki przycisków (3), (4), (5) i (6).
4. Nacisnąć przycisk (3).
• Kontrolki przycisków (4), (5) i (6) zgas‐
ną.
• Kontrolka przycisku (3) będzie nadal
migać.
• Urządzenie wyemituje sygnały dźwię‐
kowe. Przykład: pięć przerywanych
sygnałów dźwiękowych = poziom 5.
• Na wyświetlaczu będzie widoczne usta‐
wienie stopnia zmiękczania wody.
= poziom 5.
Przykład:
5. Naciskać przycisk (3), aby zmienić usta‐
wienie.
6. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdze‐
nia.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI
UWAGA!
Używać wyłącznie soli do zmywarek.
Inne produkty mogą spowodować
uszkodzenie urządzenia.
Podczas napełniania zbiornika soli
może się z niego wydostawać woda i
sól. Zagrożenie wystąpienia korozji.
Aby tego uniknąć, po napełnieniu
zbiornika soli należy uruchomić pro‐
gram.
1.
2.
3.
4.
5.
Obrócić pokrywkę w lewo i otworzyć
zbiornik soli.
Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (jedynie
za pierwszym razem).
Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
Obrócić pokrywkę w prawo, aby zamknąć
zbiornik soli.
14
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
UWAGA!
Należy stosować jedynie płyn nabły‐
szczający przeznaczony do zmywa‐
rek. Inne produkty mogą spowodo‐
wać uszkodzenie urządzenia.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Płyn nabłyszczający jest dozowany
podczas ostatniej fazy płukania i za‐
pobiega powstawaniu smug i plam po
wyschnięciu.
1.
2.
3.
4.
Nacisnąć przycisk zwalniający (D), aby
otworzyć pokrywę (C).
Napełnić dozownik płynu nabłyszczające‐
go (A) najwyżej do poziomu oznaczenia
„max”.
Rozlany płyn nabłyszczający należy usu‐
nąć za pomocą chłonnej szmatki, aby za‐
pobiec powstaniu zbyt dużej ilości piany.
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przy‐
cisk zwalniający jest odpowiednio zablo‐
kowany.
Dozowanie płynu nabłyszczającego
można wyregulować za pomocą po‐
krętła (B) pomiędzy pozycją 1 (naj‐
mniejsza ilość) a pozycją 4 (najwięk‐
sza ilość).
POLSKI
15
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania. Patrz
punkt „Ustawianie i uruchamianie progra‐
mu”.
• Jeśli wskaźnik soli jest włączony, na‐
pełnić zbiornik soli.
• Jeśli wskaźnik płynu nabłyszczającego
jest włączony, napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergentu.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program
zmywania dla określonego rodzaju naczyń
i poziomu zabrudzenia.
ŁADOWANIE KOSZY
Przykłady załadunku koszy przedsta‐
wiono w dołączonej broszurze.
• W urządzeniu należy zmywać przedmioty,
które są przystosowane do zmywania w
zmywarkach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów wy‐
konanych z drewna, rogu, aluminium, cyno‐
łowiu i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów,
które mogą pochłaniać wodę (gąbki, ście‐
reczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Namoczyć przypalone resztki potraw.
• Wydrążone elementy (kubki, szklanki i mi‐
ski) układać otworami w dół.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
przylegają do siebie. Wymieszać łyżki z in‐
nymi sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze
sobą
• Małe elementy umieścić w koszu na sztuć‐
ce.
• Lekkie elementy umieścić w górnym koszu.
Upewnić się, że naczynia się nie przemie‐
szczają.
• Przed uruchomieniem programu upewnić
się, że ramiona spryskujące mogą się swo‐
bodnie obracać.
16
STOSOWANIE DETERGENTU
A
UWAGA!
Stosować wyłącznie detergenty prze‐
znaczone do zmywarek.
B
30
1.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
2.
3.
4.
5.
Nacisnąć przycisk zwalniający (B), aby
otworzyć pokrywę (C).
Umieścić detergent w przegródce ozna‐
czonej symbolem (A).
Jeśli program przewiduje fazę zmywania
wstępnego, umieścić niewielką ilość de‐
tergentu na wewnętrznej stronie drzwi
urządzenia.
W przypadku korzystania z tabletek do
zmywarek, włożyć tabletkę do przegródki
(A).
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przy‐
cisk zwalniający jest odpowiednio zablo‐
kowany.
Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na opakowa‐
niu detergentu.
W czasie krótkich programów zmywa‐
nia detergent w tabletkach nie roz‐
puszcza się całkowicie i na naczy‐
niach mogą znajdować się jego po‐
zostałości.
Zalecamy stosowanie detergentu w
tabletkach z długimi programami.
USTAWIANIE I URUCHAMIANIE
PROGRAMU
Tryb ustawiania
Urządzenie musi być w trybie ustawiania, aby
możliwe było wykonanie niektórych czynności.
Urządzenie działa w trybie ustawiania, gdy po
włączeniu:
• Na wyświetlaczu pojawią się dwie poziome
linie.
Jeżeli na panelu sterowania wyświetlane są
inne warunki, naciskać RESET, aż urządzenie
przejdzie w tryb ustawiania.
Uruchamianie programu bez
opóźnienia
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania.
3. Ustawić program.
• Właściwy numer programu miga na wy‐
świetlaczu.
4. Można teraz ustawić opcje.
5. Zamknąć drzwi urządzenia. Program zos‐
tanie uruchomiony.
• Po otwarciu drzwi na wyświetlaczu po‐
kazywana będzie wartość czasu trwa‐
nia programu, malejąca skokowo co
minutę.
Uruchamianie programu bez
opóźnienia
1. Ustawić program.
POLSKI
2. Ponownie naciskać przycisk opóźnienia,
aż zostanie wyświetlony żądany czas (od
1 do 24 godzin).
• Na wyświetlaczu zacznie migać czas
opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Włączy się wskaźnik opóźnienia rozpo‐
częcia programu.
3. Zamknąć drzwi urządzenia. Rozpocznie
się odliczanie czasu.
• Po otwarciu drzwi na wyświetlaczu po‐
kazywana będzie wartość pozostałego
czasu opóźnienia, malejąca skokowo
co godzinę.
• Po zakończeniu odliczania program roz‐
pocznie się automatycznie.
Otwieranie drzwi w trakcie pracy
urządzenia
Po otwarciu drzwi urządzenie przestaje praco‐
wać. Po zamknięciu drzwi odliczanie jest kon‐
tynuowane od momentu przerwania.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu w trakcie odliczania
1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk opóźnienia,
aż na wyświetlaczu pojawi się żądany nu‐
mer programu.
3. Zamknąć drzwi urządzenia. Program zos‐
tanie uruchomiony.
Anulowanie programu
Naciskać RESET do momentu gdy:
• Na wyświetlaczu pojawią się dwie poziome
linie.
17
Przed uruchomieniem nowego pro‐
gramu należy upewnić się, że w do‐
zowniku znajduje się detergent.
Po zakończeniu programu
Po zakończeniu programu rozlega się przery‐
wany sygnał dźwiękowy.
1. Otworzyć drzwi urządzenia.
• Wskaźnik zakończenia programu bę‐
dzie włączony.
• Na wyświetlaczu pojawia się 0.
2. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby wyłączyć
urządzenie.
3. Zakręcić zawór wody.
Jeżeli przycisk wł./wył. nie zostanie
naciśnięty, funkcja AUTO OFF auto‐
matycznie wyłączy urządzenie po kil‐
ku minutach. Pomaga to zmniejszyć
zużycie energii.
• Aby naczynia lepiej wyschły, należy pozos‐
tawić na kilka minut uchylone drzwi urzą‐
dzenia.
• Przed wyjęciem naczyń z urządzenia nale‐
ży poczekać, aż wystygną. Gorące naczy‐
nia łatwo ulegają uszkodzeniu.
• Najpierw wyjmować naczynia z dolnego ko‐
sza, a potem z górnego.
Na ścianach i na drzwiach urządzenia
może występować woda. Stal nie‐
rdzewna stygnie szybciej niż naczy‐
nia.
18
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Brudne filtry i zapchane ramiona
spryskujące pogarszają efekt zmywa‐
nia.
Należy je regularnie sprawdzać i w
razie potrzeby wyczyścić.
Przed przeprowadzeniem konserwacji należy
wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewo‐
du zasilającego z gniazda elektrycznego.
CZYSZCZENIE FILTRÓW
1.
C
2.
C
3.
4.
A
B
5.
6.
A1
A2
CZYSZCZENIE RAMION
SPRYSKUJĄCYCH
Nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących są
zatkane, zabrudzenia należy usunąć przy po‐
mocy cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
Obrócić filtr (A) w lewo i wyjąć go.
Aby rozebrać filtr (A), należy roz‐
dzielić części (A1) i (A2).
Wyjąć filtr (B).
Przepłukać filtry wodą.
Umieścić filtr (B) w pierwotnym
położeniu. Sprawdzić, czy jest
zamontowany prawidłowo pod
dwoma zaczepami (C).
Złożyć filtr (A) i umieścić go w
pierwotnym położeniu w filtrze
(B). Obrócić w prawo aż filtr za‐
blokuje się.
Nieprawidłowe położenie fil‐
trów może spowodować nie‐
zadowalające rezultaty zmy‐
wania oraz uszkodzenie urzą‐
dzania.
CZYSZCZENIE OBUDOWY
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki do czy‐
szczenia. Nie używać produktów ściernych,
myjek do szorowania ani rozpuszczalników.
POLSKI
19
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Urządzenie nie daje się uruchomić lub prze‐
staje działać podczas pracy.
W pierwszej kolejności należy spróbować zna‐
leźć rozwiązanie problemu (patrz tabela). W
przeciwnym razie należy skontaktować się z
serwisem.
Przy niektórych usterkach na wyświetlaczu
pojawia się kod alarmowy:
•
- Urządzenie nie napełnia się wodą.
•
•
- Urządzenie nie odpompowuje wody.
- Włączyło się zabezpieczenie przed
zalaniem.
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do sprawdze‐
nia urządzenie należy wyłączyć.
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Program nie uruchamia
się.
Wtyczka przewodu zasilającego
nie została prawidłowo włożona
do gniazda elektrycznego.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
przewodu zasilającego do gniaz‐
da.
Drzwi urządzenia są otwarte.
Zamknąć drzwi urządzenia.
Uszkodzony bezpiecznik w
skrzynce bezpieczników.
Wymienić bezpiecznik.
Ustawiono opóźnienie rozpoczę‐ Anulować opóźnione rozpoczę‐
cia programu.
cie programu lub poczekać do
końca odliczania czasu.
Urządzenie nie napełnia Zawór wody jest zamknięty.
się wodą.
Otworzyć zawór wody.
Ciśnienie wody jest zbyt niskie.
Skontaktować się z miejscowym
zakładem wodociągowym.
Zawór wody zablokował się lub
pokrył osadem kamienia.
Wyczyścić zawór wody.
Zablokowany filtr w wężu dopły‐
wowym.
Oczyścić filtr.
Wąż dopływowy wody jest zagię‐ Upewnić się, że położenie węża
ty lub przygnieciony.
jest prawidłowe.
Urządzenie nie wypom‐
powuje wody.
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem. W urządzeniu
doszło do wycieku wody.
Zamknąć zawór wody i skontak‐
tować się z punktem serwiso‐
wym.
Zatkane rozgałęzienie syfonu
zlewozmywaka.
Oczyścić rozgałęzienie syfonu
zlewozmywaka.
Wąż spustowy wody jest zagięty
lub przygnieciony.
Upewnić się, że położenie węża
jest prawidłowe.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program
zostanie wznowiony od momentu, w którym
został przerwany.
W przypadku ponownego wystąpienia proble‐
mu należy skontaktować się z punktem serwi‐
sowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody
alarmowe, należy skontaktować się z serwi‐
sem.
20
EFEKTY ZMYWANIA I SUSZENIA SĄ NIEZADOWALAJĄCE
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Naczynia nie są czyste. Filtry są zatkane.
Możliwe rozwiązanie
Wyczyścić filtry.
Filtry są nieprawidłowo złożone i Upewnić się, że filtry są prawidło‐
zainstalowane.
wo złożone i zainstalowane.
Ślady kamienia na na‐
czyniach.
Białawe smugi i plamy
lub niebieskawy nalot
na szklankach i naczy‐
niach.
Ramiona spryskujące są za‐
pchane.
Usunąć zabrudzenia cienkim, za‐
ostrzonym przedmiotem.
Wybrany program nie jest odpo‐
wiedni dla danego rodzaju zała‐
dunku lub stopnia zabrudzenia.
Należy wybrać odpowiedni pro‐
gram dla danego rodzaju zała‐
dunku i stopnia zabrudzenia.
Nieprawidłowe ułożenie naczyń i
przyborów kuchennych w ko‐
szach. Woda nie dociera do
wszystkich naczyń.
Upewnić się, że rozmieszczenie
wszystkich naczyń w koszach jest
prawidłowe oraz że woda swo‐
bodnie dociera do wszystkich na‐
czyń.
Ramiona spryskujące nie mogą
się swobodnie obracać.
Upewnić się, że rozmieszczenie
naczyń w koszach jest prawidło‐
we i nie powoduje blokowania ra‐
mion spryskujących.
Użyto niewystarczającej ilości
detergentu.
Upewnić się przed uruchomie‐
niem programu, że dodano odpo‐
wiednią ilość detergentu do do‐
zownika.
Brak detergentu w dozowniku
detergentu.
Upewnić się przed uruchomie‐
niem programu, że dodano deter‐
gent do dozownika.
Zbiornik soli jest pusty.
Upewnić się, że w zbiorniku soli
znajduje się sól do zmywarek.
Ustawiony poziom zmiękczania
wody jest nieprawidłowy.
Sprawdzić, czy ustawiony poziom
zmiękczania wody odpowiada
twardości wody doprowadzanej
do urządzenia.
Pokrywka zbiornika wody jest
poluzowana.
Dokręcić pokrywkę.
Zbyt duża dawka płynu nabły‐
szczającego.
Zmniejszyć dawkę płynu nabły‐
szczającego.
Użyto zbyt dużej ilości detergen‐ Upewnić się przed uruchomie‐
tu.
niem programu, że dodano odpo‐
wiednią ilość detergentu do do‐
zownika.
Ślady kropel wody na
kieliszkach i na naczy‐
niach.
Zbyt mała dawka płynu nabły‐
szczającego.
Zwiększyć dawkę płynu nabły‐
szczającego.
POLSKI
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Przyczyną może być jakość de‐
tergentu.
Użyć detergentu innej marki.
21
Naczynia są mokre.
• Program nie obejmował fazy W celu uzyskania lepszych efek‐
suszenia.
tów suszenia należy na kilka mi‐
• Program obejmował fazę su‐ nut uchylić drzwi urządzenia.
szenia o niskiej temperaturze.
Naczynia są wilgotne i
matowe.
Dozownik płynu nabłyszczające‐ Upewnić się, że w dozowniku pły‐
go jest pusty.
nu nabłyszczającego znajduje się
płyn nabłyszczający.
Przyczyną może być jakość pły‐
nu nabłyszczającego.
Wypróbować płyn nabłyszczający
innej marki.
Przyczyną może być jakość wie‐ • Wypróbować wieloskładnikowe
loskładnikowych tabletek z de‐
tabletki z detergentem innej
tergentem.
marki.
• Uruchomić dozownik płynu na‐
błyszczającego i użyć płynu
nabłyszczającego razem z wie‐
loskładnikowymi tabletkami z
detergentem.
Włączanie dozownika płynu
nabłyszczającego przy włączonej
funkcji Multitab
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie znajduje się w
trybie ustawiania. Patrz „USTAWIANIE I
URUCHAMIANIE PROGRAMU”.
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać
przyciski (4) i (5), aż zaczną migać kon‐
trolki przycisków (3), (4), (5) i (6).
4. Nacisnąć przycisk (4).
• Kontrolki przycisków (3), (5) i (6) zgas‐
ną.
• Kontrolka przycisku (4) będzie nadal
migać.
• Na wyświetlaczu będzie widoczne usta‐
wienie dozownika płynu nabłyszczają‐
cego.
Wyłączone
Włączone
5. Nacisnąć przycisk (4), aby zmienić usta‐
wienie.
6. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdze‐
nia.
7. Wyregulować dozowanie płynu nabły‐
szczającego.
8. Napełnić dozownik płynu nabłyszczające‐
go.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość/szerokość/głębokość
(mm)
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej
Patrz tabliczka znamionowa.
Napięcie
Częstotliwość
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
50 Hz
22
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Min./maks. (bar/MPa)
(0,5 / 0,05 ) / (8 / 0,8 )
Dopływ wody 1)
Zimna woda lub ciepła woda2)
maks. 60°C
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
12
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni
wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
SLOVENSKY
OBSAH
25
27
28
29
31
33
36
39
40
42
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
POPIS VÝROBKU
OVLÁDACÍ PANEL
PROGRAMY
VOLITEĽNÉ FUNKCIE
PRED PRVÝM POUŽITÍM
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
OŠETROVANIE A ČISTENIE
RIEŠENIE PROBLÉMOV
TEHNIČNE INFORMACIJE
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických
spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti.
Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
NAVŠTÍVTE NAŠU STRÁNKU, KDE NÁJDETE:
- Produkty
- Brožúry
- Návody na použitie
- Riešenie problémov
- Servisné informácie
www.aeg.com
LEGENDA
Upozornenie - Dôležité bezpečnostné pokyny.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
23
24
PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho tak, aby vám poskytol
dokonalý výkon po mnoho rokov, za pomoci inovačných technológií, ktoré uľahčujú život vlastností, ktoré u bežných spotrebičoch nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút prečítaniu si
tohto návodu, aby ste svoj spotrebič využili čo najlepšie.
PRÍSLUŠENSTVO A SPOTREBNÝ MATERIÁL
V internetovom obchode AEG nájdete všetko, čo potrebujete, aby vaše spotrebiče AEG skvelo
vyzerali a bezchybne pracovali. Spolu so širokou ponukou príslušenstva navrhnutého a
vytvoreného podľa najvyšších kvalitatívnych noriem, aké by ste očakávali - od špeciálnych košíkov
na príbor, držiakov na fľaše až po vrecká na jemnú bielizeň…
Navštívte náš internetový obchod na
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Pred skontaktovaním servisného oddelenia skontrolujte, či máte k dispozícii tieto
informácie. Informácie nájdete na typovom štítku.
Model
Výrobné číslo
Sériové číslo
SLOVENSKY
25
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si
pozorne prečítajte priložený návod na použí‐
vanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a
zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a
používaním. Návod na používanie uchovávaj‐
te vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste do nich
mohli v budúcnosti nahliadnuť.
BEZPEČNOSŤ DETÍ
A ZRANITEĽNÝCH OSÔB
• Uistite sa, že hadice na vodu nie sú poško‐
dené.
• Pred pripojením spotrebiča k novému po‐
trubiu alebo potrubiu, ktoré sa dlho nepou‐
žívalo, nechajte vodu tiecť, až kým nebude
čistá.
• Pri prvom použití spotrebiča skontrolujte, či
nikde neuniká voda.
•
VAROVANIE
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia
alebo trvalého postihnutia.
• Tento spotrebič nesmú obsluhovať osoby
(vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmy‐
slovou alebo mentálnou spôsobilosťou ani
osoby s nedostatočnými skúsenosťami ale‐
bo znalosťami. Tieto osoby musia byť pod
dohľadom osoby zodpovednej za ich bez‐
pečnosť alebo ich táto osoba musí poučiť o
správnom používaní spotrebiča. Nedovoľte,
aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Všetky obaly uschovajte mimo dosahu detí.
• Umývacie prostriedky uschovajte mimo do‐
sahu detí.
• Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedo‐
voľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa
k nemu priblížili.
INŠTALÁCIA
VAROVANIE
Tento spotrebič musí nainštalovať
kvalifikovaná alebo kompetentná oso‐
ba.
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani ne‐
používajte.
• Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na
mieste, kde teplota môže klesnúť pod 0 °C.
• Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu dodané
so spotrebičom.
• Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými a ve‐
dľa ktorých je spotrebič nainštalovaný, sú
bezpečné.
Pripojenie na vodovodné potrubie
VAROVANIE
Nebezpečné napätie.
Prívodná hadica na vodu má bezpečnostný
ventil a puzdro s vnútorným elektrickým
káblom.
• Ak je prívodná hadica poškodená, okamžite
vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej
siete. Kontaktujte servis, aby vymenil prí‐
vodnú hadicu vody.
Elektrické zapojenie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Skontrolujte, či elektrické údaje uvedené na
typovom štítku spotrebiča zodpovedajú pa‐
rametrom elektrickej siete. Ak nie, kontak‐
tujte elektrikára.
• Vždy používajte správne inštalovanú uzem‐
nenú zásuvku.
• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani pred‐
lžovacie prívodné káble.
• Uistite sa, že zástrčka a napájací kábel nie
sú poškodené. Ak chcete vymeniť sieťový
kábel, kontaktujte servis alebo elektrikára.
26
• Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci in‐
štalácie. Skontrolujte, či je napájací elektric‐
ký kábel po inštalácii prístupný.
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete
neťahajte za napájací kábel. Vždy ťahajte
za zástrčku.
• Nevyberajte riad zo spotrebiča, kým sa ne‐
skončil program. Na riade môže byť umý‐
vací prostriedok.
POUŽÍVANIE
• Horľavé produkty alebo veci, ktoré obsahu‐
jú horľavé látky, nevkladajte do spotrebiča,
do jeho blízkosti ani naň.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd
vody a paru.
• Ak otvoríte dvierka, keď je spustený pro‐
gram, zo spotrebiča môže uniknúť horúca
para.
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo poranenia.
• Tento spotrebič používajte v domácom pro‐
stredí.
• Nemeňte technické charakteristiky tohto
spotrebiča.
• Nože a iný ostrý alebo špicatý príbor dajte
do košíka na príbor hrotom nadol alebo ho
umiestnite v horizontálnej polohe.
• Dvierka spotrebiča nenechávajte otvorené,
aby ste na ne nespadli.
• Na otvorené dvierka si nesadajte ani na ne
nestúpajte.
• Umývacie prostriedky do umývačky sú ne‐
bezpečné. Dodržiavajte bezpečnostné po‐
kyny na obale umývacieho prostriedku.
• Nepite vodu zo spotrebiča a nehrajte sa s
ňou.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým
prúdom, požiaru alebo popálenín.
LIKVIDÁCIA
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia alebo
udusenia.
• Spotrebič odpojte zo sieťovej zásuvky.
• Odrežte prívodný elektrický kábel a zlikvi‐
dujte ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste zabrá‐
nili uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
SLOVENSKY
27
POPIS VÝROBKU
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6 5
4
1 Stropné sprchovacie rameno
7 Volič tvrdosti vody
2 Horné sprchovacie rameno
8 Dávkovač leštidla
3 Dolné sprchovacie rameno
9 Dávkovač umývacieho prostriedku
4 Filtre
5 Typový štítok
6 Zásobník na soľ
10 Košík na príbor
11 Dolný kôš
12 Horný kôš
TIME BEAM
Time Beam je svetelný ukazovateľ na podlahe
kuchyne, ktorý zobrazuje:
• trvanie programu. odpočítava sa v minúto‐
vých krokoch.
• skončenie programu (0:00).
• odpočítavanie času posunutého štartu. čas
sa skracuje v hodinových krokoch (24 h, 23
h...).
• kódy alarmu.
28
OVLÁDACÍ PANEL
2
1
3
4
5
6
7
8
9
1 Tlačidlo Zap./Vyp
6 Tlačidlo ExtraHygiene
2 Displej
7 Tlačidlo Multitab
3 Tlačidlo posunutého štartu
8 Tlačidlo RESET
4 Programové tlačidlo (dole)
9 Ukazovatele
5 Programové tlačidlo (hore)
Ukazovatele
Ukazovateľ soli. Počas prebiehajúceho programu je tento ukazovateľ vypnu‐
tý.
Ukazovateľ leštidla. Počas prebiehajúceho programu je tento ukazovateľ vy‐
pnutý.
Ukazovateľ skončenia.
SLOVENSKY
29
PROGRAMY
Program
Stupeň znečistenia
Druh náplne
Fázy programu
Voliteľné funkcie
Všetko
Porcelán, jedálen‐
ský príbor, hrnce a
panvice
Predumývanie
Umývanie 45 °C alebo
70 °C
Oplachovanie
Sušenie
ExtraHygiene
Silné znečistenie
Porcelán, jedálen‐
ský príbor, hrnce a
panvice
Predumývanie
Umývanie 70 °C
Oplachovanie
Sušenie
Bežné znečistenie
Porcelán a jedálen‐
ský príbor
Predumývanie
Umývanie 50 °C
Oplachovanie
Sušenie
Nezaschnuté neči‐
stoty
Porcelán a jedálen‐
ský príbor
Umývanie 60 °C
Oplachovanie
ExtraHygiene
Bežné znečistenie
Porcelán a jedálen‐
ský príbor
Predumývanie
Umývanie 50 °C
Oplachovanie
Sušenie
ExtraHygiene
6
Ľahké znečistenie
Porcelán a jedálen‐
ský príbor
Umývanie 55 °C
Oplachovanie
ExtraHygiene
7
Bežné alebo mierne Umývanie 45 °C
znečistenie
Oplachovanie
Jemný porcelán a
Sušenie
sklo
1
1)
2
2)
3
3)
4
4)
5
5)
1) Spotrebič rozoznáva intenzitu znečistenia a množstvo položiek v košoch. Automaticky upravuje teplotu a
množstvo vody, spotrebu energie a trvanie programu.
2) Tento program obsahuje voliteľnú funkciu ExtraHygiene.
3) Toto je najtichší umývací program. Čerpadlo pracuje pri veľmi nízkych otáčkach, aby sa znížila hladina
hluku. Kvôli nízkym otáčkam trvá tento program dlho.
4) S týmto programom môžete umývať čerstvo znečistený riad. Poskytuje dobré výsledky umývania v
krátkom čase.
5) Toto je štandardný testovací program pre skúšobne. Tento program zaručuje najúčinnejšie využitie vody a
energie pri bežne znečistenom porceláne a príbore. Informácie o teste nájdete v priloženom letáku.
Spotreba
Program1)
Trvanie (min.)
Energia (kWh)
Voda (l)
1
90 - 160
0.9 - 1.7
8 - 15
30
Program1)
Trvanie (min.)
Energia (kWh)
Voda (l)
2
140 - 160
1.5 - 1.6
13 - 14
3
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 11
4
30
0.9
9
5
165 - 175
0.9 - 1.0
9 - 11
6
50 - 60
1.0 - 1.2
10 - 11
7
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
1) Trvanie programu a hodnoty spotreby ovplyvňujú nasledujúce faktory: tlak a teplota vody, kolísanie napätia
v elektrickej sieti, voliteľné funkcie a množstvo riadu.
SLOVENSKY
31
VOLITEĽNÉ FUNKCIE
FUNKCIA MULTITAB
Túto funkciu aktivujte len vtedy, keď používate
tablety s kombinovaným umývacím prostried‐
kom.
Táto funkcia vypne prívod leštidla a soli. Prí‐
slušné ukazovatele sú vypnuté.
Dĺžka programu sa môže predĺžiť.
Zapnutie funkcie Multitab
Funkciu Multitab zapnite alebo vypni‐
te, skôr ako spustíte program. Táto
funkcia sa nedá zapnúť ani vypnúť,
kým prebieha program.
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič za‐
pnete.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v režime na‐
stavenia. Pozrite si časť NASTAVENIE A
SPUSTENIE PROGRAMU.
3. Stlačte tlačidlo funkcie Multitab, ukazova‐
teľ funkcie Multitab sa rozsvieti.
Funkcia zostane zapnutá, až kým ju
nevypnete. Stlačte tlačidlo funkcie
Multitab, ukazovateľ funkcie Multitab
zhasne.
Ak prestanete používať kombinované
umývacie tablety a začnete používať
samostatný umývací prostriedok, leštidlo a
soľ, pred spustením spotrebiča postupujte
takto:
1. Zrušte funkciu Multitab.
2. Nastavte zmäkčovač vody na najvyššiu
úroveň.
3. Presvedčte sa, že zásobník na soľ a dáv‐
kovač leštidla sú plné.
4. Spustite najkratší program s fázou opla‐
chovania bez umývacieho prostriedku a
bez riadu.
5. Zmäkčovač vody nastavte na tvrdosť vody
vo vašej lokalite.
6. Nastavte dávkovanie leštidla.
EXTRAHYGIENE
Funkciu zapnite alebo vypnite skôr,
ako spustíte umývací program. Táto
funkcia sa nedá zapnúť ani vypnúť,
kým prebieha program.
Pomocou tejto funkcie dosiahnete hygienickej‐
šie umytie riadu. Počas fázy oplachovania zo‐
stáva teplota na úrovni 70 °C po dobu 10 až
14 minút.
ZVUKOVÉ SIGNÁLY
Zvukové signály znejú v týchto situáciách:
• Program sa skončil.
• Hladina zmäkčovača vody sa elektronicky
upravuje.
• Spotrebič má poruchu.
Nastavenie z výroby: Zap. Zvukové
signály môžete vypnúť.
Vypnutie zvukových signálov
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič za‐
pnete.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v režime na‐
stavenia. Pozrite si časť „NASTAVENIE A
SPUSTENIE PROGRAMU”.
3. Naraz stlačte a podržte tlačidlá (4) a (5),
až kým nezačnú blikať ukazovatele tlači‐
diel (3), (4), (5) a (6).
4. Stlačte tlačidlo (5),
• Ukazovatele tlačidiel (3), (4) a (6) zhas‐
nú.
• Ukazovateľ tlačidla (5) ďalej bliká.
• Na displeji je zobrazené nastavenie
zvukových signálov.
Zapnuté
Vypnuté
5. Stlačením tlačidla (5) nastavenie zmeníte.
6. Nastavenie potvrďte vypnutím spotrebiča.
NASTAVENIE FARBY TIME BEAM
Svetelný ukazovateľ na podlahe môžete na‐
staviť v deviatich farbách. Farbu môžete zme‐
niť a ukazovateľ môžete deaktivovať.
32
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič za‐
pnete.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v režime na‐
stavenia. Pozrite si časť NASTAVENIE A
SPUSTENIE PROGRAMU.
3. Naraz stlačte a podržte dotykové tlačidlá
(4) a (5), až kým nezačnú blikať ukazova‐
tele dotykových tlačidiel (3), (4), (5) a (6).
4. Stlačte dotykové tlačidlo (6).
• Ukazovatele tlačidiel (3), (4) a (5) zhas‐
nú.
• Ukazovateľ dotykového tlačidla (6) naď‐
alej bliká.
• Na displeji sa zobrazí číslo a písmeno
C. Každé číslo sa vzťahuje na inú farbu
(0C = Time Beam deaktivovaný).
5. Stláčaním dotykového tlačidla (6) zmeníte
farbu.
6. Nastavenie potvrďte vypnutím spotrebiča.
SLOVENSKY
33
PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Skontrolujte, či sa nastavená hladina
zmäkčovača vody zhoduje s tvrdosťou vo‐
dy vo vašej oblasti. V opačnom prípade
nastavte zmäkčovač vody. Informácie o
tvrdosti vody vo vašej oblasti zistíte v
miestnej vodárenskej spoločnosti.
2. Naplňte zásobník na soľ.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otvorte vodovodný ventil.
5. V spotrebiči môžu zostať zvyšky z výroby.
Odstránite ich spustením programu. Ne‐
používajte umývací prostriedok a do koší‐
kov nedávajte riad.
NASTAVENIE ZMÄKČOVAČA VODY
Tvrdá voda obsahuje vysoké množstvo mine‐
rálov, ktoré môžu poškodiť spotrebič a spôso‐
biť zlé výsledky umývania. Zmäkčovač vody
neutralizuje tieto minerály.
Soľ do umývačky riadu udržiava zmäkčovač
vody čistý a v dobrom stave. Pozrite si tabuľ‐
ku, aby ste nastavili zmäkčovač vody na
správnu úroveň. Zabezpečí sa tým, že zmäk‐
čovač vody použije správne množstvo soli do
umývačky riadu a vody.
Ak používate kombinované umývacie
tablety, zapnite funkciu Multitab. Tieto
tablety obsahujú umývací prostriedok,
leštidlo a iné prídavné prostriedky.
Ubezpečte sa, že sa tieto tablety mô‐
žu použiť pri tvrdosti vody vo vašej lo‐
kalite. Postupujte podľa pokynov na
obale výrobkov.
Zmäkčovač vody musíte nastaviť ruč‐
ne a elektronicky.
Zmäkčovač vody
nastavenie
Tvrdosť vody
Nemecké
stupne
(°dH)
Francúzske
stupne
(°fH)
mmol/l
Clarkove
stupne
Manuálne
Elektro‐
nicky
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Nastavenie z výroby.
2) Pri tejto úrovni nepoužívajte soľ.
34
Manuálne nastavenie
Otočte volič tvrdosti vody do polohy 1 alebo 2.
Elektronické nastavenie
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič za‐
pnete.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v režime na‐
stavenia. Pozrite si časť „NASTAVENIE A
SPUSTENIE PROGRAMU”.
3. Naraz stlačte a podržte tlačidlá (4) a (5),
až kým nezačnú blikať ukazovatele tlači‐
diel (3), (4), (5) a (6).
4. Stlačte tlačidlo (3).
• Ukazovatele tlačidiel (4), (5) a (6) zhas‐
nú.
• Ukazovateľ tlačidla (3) ďalej bliká.
• Zaznejú zvukové signály. Príklad: päť
prerušovaných zvukových signálov =
úroveň 5.
• Na displeji sa zobrazuje nastavenie
= úro‐
zmäkčovača vody. Príklad:
veň 5.
5. Stláčaním tlačidla (3) nastavenie zmeníte.
6. Nastavenie potvrďte vypnutím spotrebiča.
NAPLNENIE ZÁSOBNÍKA NA SOĽ
POZOR
Používajte výhradne soľ do umývačky
riadu. Iné výrobky by mohli spôsobiť
poškodenie spotrebiča.
Pri napĺňaní zásobníka na soľ z neho
môže vytiecť voda a soľ. Hrozí nebez‐
pečenstvo korózie. Ak jej chcete za‐
brániť, po naplnení zásobníka na soľ
spustite program.
1.
2.
3.
4.
5.
Otočte viečko doľava a otvorte zásobník
na soľ.
Do zásobníka na soľ nalejte 1 liter vody
(iba prvýkrát).
Zásobník na soľ naplňte soľou do umý‐
vačky riadu.
Odstráňte soľ z okolia otvoru zásobníka
na soľ do umývačky riadu.
Otočením viečka doprava zásobník na
soľ zatvorte.
SLOVENSKY
35
NAPLNENIE DÁVKOVAČA LEŠTIDLA
POZOR
Používajte výhradne leštidlo pre umý‐
vačky riadu. Iné výrobky by mohli
spôsobiť poškodenie spotrebiča.
B
A
M AX
4
3 2
Leštidlo pôsobí počas poslednej fázy
oplachovania a zabezpečuje, aby riad
vyschol bez šmúh a škvŕn.
1
+
-
C
D
1.
2.
3.
4.
Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (D)
otvorte kryt (C).
Naplňte dávkovač leštidla (A) maximálne
po značku „max“.
Rozliate leštidlo odstráňte pomocou
handričky, aby ste predišli tvorbe veľkého
množstva peny.
Zatvorte veko. Skontrolujte, či uvoľňova‐
cie tlačidlo zapadlo na svoje miesto.
Volič dávkovania (B) môžete otočiť v
škále od polohy 1 (najmenšie množ‐
stvo) po polohu 4 (najväčšie množ‐
stvo).
36
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič za‐
pnete. Skontrolujte, či je spotrebič v reži‐
me nastavenia. Pozrite si časť NASTAVE‐
NIE A SPUSTENIE PROGRAMU.
• Ak svieti ukazovateľ soli, naplňte zá‐
sobník soli.
• Ak svieti ukazovateľ leštidla, naplňte
dávkovač leštidla.
3. Do košov vložte riad.
4. Pridajte umývací prostriedok.
5. Nastavte a spustite správny program pre
daný druh náplne a stupeň jej znečistenia.
VKLADANIE RIADU DO KOŠOV
Riaďte sa príkladmi rozmiestnenia
riadu v košoch, ktoré nájdete v prilo‐
ženom letáku.
• Spotrebič používajte len na umývanie pred‐
metov, ktoré sú vhodné na umývanie v
umývačke riadu.
• Do spotrebiča nedávajte riad vyrobený z
dreva, rohoviny, hliníka, cínu a medi.
• Do spotrebiča nevkladajte predmety, ktoré
môžu absorbovať vodu (špongie, handrič‐
ky).
• Z riadu odstráňte zvyšky jedla.
• Zvyšky pripáleného jedla na riade nechajte
odmočiť.
• Duté predmety (šálky, poháre a panvice)
vložte otvorom smerom nadol.
• Skontrolujte, či do seba kusy príboru a ria‐
du nezapadli. Lyžice premiešajte s iným
príborom.
• Dávajte pozor, aby sa poháre navzájom ne‐
dotýkali.
• Malé predmety vložte do košíka na príbor.
• Ľahké predmety vložte do horného koša.
Zabezpečte, aby sa predmety nehýbali.
• Pred spustením programu skontrolujte, či
sa sprchovacie ramená môžu voľne otáčať.
SLOVENSKY
37
POUŽÍVANIE UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
A
POZOR
Používajte len umývacie prostriedky
pre umývačky riadu.
B
30
1.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
2.
3.
4.
5.
Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (B)
otvorte kryt (C).
Umývací prostriedok pridajte do priehrad‐
ky (A).
Ak má program fázu predumývania, pri‐
dajte malé množstvo umývacieho pro‐
striedku do vnútornej časti dvierok spo‐
trebiča.
Ak používate umývacie tablety, vložte ich
do priehradky (A).
Zatvorte veko. Skontrolujte, či uvoľňova‐
cie tlačidlo zapadlo na svoje miesto.
Nepoužívajte väčšie ako správne
množstvo umývacieho prostriedku.
Pozrite si pokyny na obale umývacie‐
ho prostriedku.
Umývacie tablety sa úplne nerozpu‐
stia pri krátkych programoch a na ria‐
de môžu zostať zvyšky umývacieho
prostriedku.
Odporúčame vám, aby ste používali
umývacie tablety s dlhými programa‐
mi.
NASTAVENIE A SPUSTENIE
PROGRAMU
Režim nastavenia
Spotrebič musí byť v nastavovacom režime,
aby mohol vykonávať niektoré činnosti.
Spotrebič je v nastavovacom režime, keď sa
po zapnutí:
• na displeji nezobrazia dve vodorovné sta‐
vové čiary.
Ak sa na ovládacom paneli zobrazujú iné sta‐
vy, stlačte tlačidlo RESET a podržte ho dovte‐
dy, kým nebude spotrebič v režime nastave‐
nia.
Spustenie programu bez posunutia
štartu
1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič za‐
pnete. Skontrolujte, či je spotrebič v reži‐
me nastavenia.
3. Nastavte program.
• Na displeji bliká číslo príslušného pro‐
gramu.
4. Ak chcete, môžete nastaviť voliteľné funk‐
cie.
5. Zatvorte dvierka spotrebiča. Program sa
spustí.
• Ak otvoríte dvierka, na displeji sa zo‐
brazuje trvanie programu, ktoré sa
skracuje v minútových krokoch.
Spustenie programu s posunutým
štartom
1. Nastavte program.
38
2. Stláčajte tlačidlo posunutia štartu, kým sa
na displeji nezobrazí čas posunutia, ktorý
chcete nastaviť (od 1 do 24 hodín).
• Na displeji bliká čas posunutia.
• Ukazovateľ funkcie Posunutý štart svie‐
ti.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča. Spustí sa od‐
počítavanie.
• Ak otvoríte dvierka, na displeji sa zo‐
brazuje odpočítavanie posunutia štartu,
ktoré sa skracuje v hodinových kro‐
koch.
• Po skončení odpočítavania sa spustí pro‐
gram.
Otvorenie dvierok spusteného
spotrebiča
Ak otvoríte dvierka, spotrebič sa zastaví. Keď
dvierka zatvoríte, spotrebič pokračovať od bo‐
du, v ktorom bol prerušený.
Zrušenie posunutia štartu počas
odpočítavania
1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Tlačidlo posunutia štartu stláčajte dovte‐
dy, kým sa na displeji nezobrazí číslo pro‐
gramu.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča. Program sa
spustí.
Zrušenie programu
Tlačidlo RESET podržte stlačené, kým:
• sa na displeji nezobrazia dve vodorovné
stavové čiary.
Pred spustením nového programu
skontrolujte, či sa v dávkovači umýva‐
cieho prostriedku nachádza umývací
prostriedok.
Po skončení programu
Po skončení programu zaznie prerušovaný
zvukový signál.
1. Otvorte dvierka spotrebiča.
• Svieti ukazovateľ ukončenia.
• Na displeji sa zobrazí symbol 0.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič vy‐
pnete.
3. Zatvorte vodovodný ventil.
Ak nestlačíte tlačidlo Zap./Vyp., funk‐
cia AUTO OFF po niekoľkých minú‐
tach automaticky vypne spotrebič.
Pomôže to znížiť spotrebu energie.
• Lepšie vysušenie dosiahnete, ak necháte
dvierka spotrebiča niekoľko minút pootvore‐
né.
• Pred vybratím zo spotrebiča nechajte riad
vychladnúť. Horúci riad sa ľahko poškodí.
• Vyprázdnite najprv dolný kôš a potom hor‐
ný kôš.
Po stranách a na dverách spotrebiča
sa môže objaviť voda. Nehrdzavejúca
oceľ vychladne rýchlejšie ako riad.
SLOVENSKY
39
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE
Znečistené filtre a upchané sprchova‐
cie ramená zhoršujú výsledky umýva‐
nia.
Pravidelne ich kontrolujte a v prípade
potreby ich vyčistite.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
ČISTENIE FILTROV
1.
C
C
2.
3.
A
B
4.
5.
6.
A1
A2
ČISTENIE SPRCHOVACÍCH
RAMIEN
Sprchovacie ramená nevyberajte.
Ak sa otvory na umývacích ramenách upcha‐
jú, odstráňte nečistoty špicatým predmetom.
Filter (A) otočte proti smeru hodi‐
nových ručičiek a vyberte ho.
Ak chcete rozobrať filter (A), od‐
tiahnite časti (A1) a (A2).
Vyberte filter (B).
Filtre umyte vodou.
Filter (B) umiestnite do pôvodnej
polohy. Skontrolujte, či je správne
umiestnený pod dvoma vodiacimi
časťami (C).
Filter (A) zložte a vložte ho na
miesto vo filtri (B). Otáčajte ho v
smere hodinových ručičiek, kým
nezacvakne.
Nesprávna poloha filtrov mô‐
že spôsobiť zlé výsledky umý‐
vania a poškodiť spotrebič.
VONKAJŠIE ČISTENIE
Vyčistite spotrebič vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepouží‐
vajte abrazívne prostriedky, drôtenky ani roz‐
púšťadlá.
40
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Spotrebič sa počas činnosti nespúšťa alebo
nezastavuje.
Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite
si tabuľku). Ak nie je k dispozícii, obráťte sa
na servisné stredisko.
Pri niektorých poruchách sa na displeji zobra‐
zí chybový kód:
•
– Do spotrebiča nepriteká voda.
•
•
– Spotrebič nevypúšťa vodu.
– Aktivovalo sa zariadenie proti vyto‐
peniu.
VAROVANIE
Pred vykonaním kontroly vypnite spo‐
trebič.
Problém
Možná príčina
Možné riešenie
Program sa nespúšťa.
Sieťová zástrčka spotrebiča nie Zapojte sieťovú zástrčku.
je zasunutá do sieťovej zásuvky.
Dvierka spotrebiča sú otvorené.
Zatvorte dvierka spotrebiča.
Vyhodená poistka v poistkovej
skrinke.
Nahoďte poistku.
Je nastavený posunutý štart.
Zrušte posunutý štart alebo po‐
čkajte do konca odpočítavania.
Do spotrebiča nepriteká Vodovodný ventil je zatvorený.
voda.
Otvorte vodovodný ventil.
Tlak vody je príliš slabý.
Obráťte sa na miestnu vodáren‐
skú spoločnosť.
Vodovodný kohútik je upchaný
alebo zanesený vodným kame‐
ňom.
Vyčistite vodovodný kohútik.
Filter na prívodnej hadici je up‐
chaný.
Filter vyčistite.
Prívodná hadica je skrútená ale‐
bo ohnutá.
Skontrolujte, či má hadica správ‐
nu polohu.
Zaplo sa zariadenie proti vytope‐ Zatvorte vodovodný kohútik a ob‐
niu. Zo spotrebiča uniká voda.
ráťte sa na servisné stredisko.
Spotrebič nevypúšťa
vodu.
Upchané hrdlo výlevky.
Vyčistite hrdlo výlevky.
Vypúšťacia hadica je skrútená
alebo ohnutá.
Skontrolujte, či má hadica správ‐
nu polohu.
Po vykonaní kontroly spotrebič zapnite. Pro‐
gram bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na
servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné chybové kódy,
obráťte sa na servisné stredisko.
VÝSLEDKY UMÝVANIA A SUŠENIA NIE SÚ USPOKOJIVÉ.
Problém
Možná príčina
Možné riešenie
Riad nie je čistý.
Filtre sú upchané.
Vyčistite filtre.
SLOVENSKY
Problém
41
Možná príčina
Možné riešenie
Filtre nie sú správne zložené a
nainštalované.
Skontrolujte, či sú filtre správne
zložené a nainštalované.
Sprchovacie ramená sú upcha‐
né.
Nečistoty odstráňte špicatým
predmetom.
Program nebol vhodný pre druh
a stupeň znečistenia riadu.
Skontrolujte, či je program vhod‐
ný pre druh a stupeň znečistenia
riadu.
Riad v košoch nie je správne
rozmiestnený. Voda nemohla
poumývať všetky kusy riadu.
Skontrolujte, či je poloha riadu v
košoch správna a či voda môže
ľahko umyť všetky predmety v
umývačke.
Umývacie ramená sa nemôžu
voľne otáčať.
Skontrolujte, či je poloha riadu v
košoch správna a či riad nepreká‐
ža pohybu sprchovacích ramien.
Množstvo umývacieho prostried‐ Pred spustením programu skon‐
ku nebolo dostatočné.
trolujte, či ste do dávkovača pri‐
dali správne množstvo umývacie‐
ho prostriedku.
Na riade sú škvrny od
vodného kameňa.
Bledé šmuhy a škvrny
alebo modr
V dávkovači umývacieho pro‐
striedku nebol žiadny umývací
prostriedok.
Pred spustením programu skon‐
trolujte, či ste do dávkovača pri‐
dali umývací prostriedok.
Zásobník na soľ je prázdny.
Presvedčte sa, že v zásobníku na
soľ je soľ do umývačky riadu.
Nastavená úroveň zmäkčovača
vody je nesprávna.
Skontrolujte, či sa nastavená hla‐
dina zmäkčovača vody zhoduje s
tvrdosťou vody vo vašej oblasti.
Veko zásobníka na soľ je uvoľ‐
nené.
Zatiahnite veko.
Dávkovanie leštidla je príliš vy‐
soké.
Znížte dávkovanie leštidla.
Množstvo umývacieho prostried‐ Pred spustením programu skon‐
ku bolo príliš veľké.
trolujte, či ste do dávkovača pri‐
dali správne množstvo umývacie‐
ho prostriedku.
Na pohároch a riade sú Dávkovanie leštidla je príliš níz‐
škvrny od kvapiek vody. ke.
Zvýšte dávkovanie leštidla.
Príčinou môže byť kvalita umý‐
vacieho prostriedku.
Vyskúšajte iný typ umývacieho
prostriedku.
Riad je mokrý.
• Program nemá fázu sušenia.
• Program mal fázu sušenia pri
nízkej teplote.
Lepšie vysušenie dosiahnete, keď
necháte dvierka niekoľko minút
pootvorené.
Riad je mokrý a matný.
Dávkovač leštidla je prázdny.
Skontrolujte, či je v dávkovači le‐
štidla leštidlo.
42
Problém
Možná príčina
Možné riešenie
Príčinou môže byť kvalita leštid‐
la.
Vyskúšajte iný typ leštidla.
Príčinou môže byť kvalita kombi‐ • Vyskúšajte iný typ kombinova‐
novaných umývacích tabliet.
ných umývacích tabliet.
• Zapnite dávkovač leštidla a
používajte leštidlo spolu s kom‐
binovanými umývacími tableta‐
mi.
Zapnutie dávkovača leštidla pri
zapnutej funkcii Multitab
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič za‐
pnete.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v režime na‐
stavenia. Pozrite si časť „NASTAVENIE A
SPUSTENIE PROGRAMU”.
3. Naraz stlačte a podržte tlačidlá (4) a (5),
až kým nezačnú blikať ukazovatele tlači‐
diel (3), (4), (5) a (6).
4. Stlačte tlačidlo (4).
• Ukazovatele tlačidiel (3), (5) a (6) zhas‐
nú.
• Ukazovateľ tlačidla (4) ďalej bliká.
• Na displeji sa zobrazí nastavenie dáv‐
kovača leštidla.
Vypnuté
Zapnuté
5.
6.
7.
8.
Stlačením tlačidla (4) nastavenie zmeníte.
Nastavenie potvrďte vypnutím spotrebiča.
Nastavte dávkovanie leštidla.
Naplňte dávkovač leštidla.
TEHNIČNE INFORMACIJE
Rozmery
Šírka/výška/hĺbka (mm)
Elektrické zapojenie
Pozrite si typový štítok.
Napätie
Frekvencia
Tlak pritekajúcej vody
Min./max. (bar/MPa)
Prívod vody 1)
Studená alebo teplá voda2)
Kapacita
Súprav riadu
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
12
1) Prívodnú hadicu zapojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.
2) Ak horúca voda pochádza z alternatívnych zdrojov energie (napr. zo solárnych alebo z veterných turbín),
používajte prívod horúcej vody, aby ste znížili spotrebu energie.
SLOVENŠČINA
43
VSEBINA
45
47
48
49
51
53
56
59
60
62
VARNOSTNA NAVODILA
OPIS IZDELKA
UPRAVLJALNA PLOŠČA
PROGRAMI
FUNKCIJE
PRED PRVO UPORABO
VSAKODNEVNA UPORABA
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
ODPRAVLJANJE TEŽAV
TEHNIČNE INFORMACIJE
SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za
reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav.
Naprav, označenih s simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
OBIŠČITE NAŠE SPLETNO MESTO ZA:
- Izdelke
- Brošure
- Navodila za uporabo
- Odpravljanje težav
- Servisne informacije
www.aeg.com
LEGENDA
Opozorilo - Pomembne varnostne informacije.
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije
Pridržujemo si pravico do sprememb
44
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam brezhibno služil vrsto
let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje – funkcije, ki jih morda ne boste našli pri
običajnih aparatih. Prosimo, vzemite si nekaj minut časa za branje, da boste izdelek čim bolje
izkoristili.
DODATKI IN POTROŠNI MATERIAL
V spletni trgovini AEG boste našli vse, kar potrebujete, da bi vaši aparati AEG izgledali enkratno in
delovali odlično. Čaka pa vas tudi pestra izbira dodatkov, ki so bili oblikovani in narejeni v skladu z
visokokakovostnimi standardi, ki jih pričakujete, od vrhunske kuhinjske posode do košar za jedilni
pribor, od držal za steklenice do prefinjenih vreč za perilo ...
Obiščite spletno trgovino na naslovu
www.aeg.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke. Podatke najdete na ploščici za
tehnične navedbe.
Model
PNC
Serijska številka
SLOVENŠČINA
45
VARNOSTNA NAVODILA
Pred namestitvijo in uporabo naprave natanč‐
no preberite priložena navodila. Proizvajalec
ni odgovoren za poškodbe in škodo, nastalo
zaradi napačne namestitve in uporabe. Navo‐
dila shranite skupaj z napravo za poznejšo
uporabo.
• Pred priključitvijo naprave na nove cevi ali
cevi, ki že dolgo niso bile v uporabi, pustite
teči vodo, dokler ne bo čista.
• Ob prvi uporabi naprave se prepričajte, da
ni prisotnega iztekanja vode.
•
VARNOST OTROK IN RANLJIVIH
OSEB
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali
trajne telesne okvare.
• Naprave ne smejo uporabljati osebe,
vključno z otroki, z zmanjšanimi telesnimi in
duševnimi sposobnostmi ali s pomanjka‐
njem izkušenj ter znanja. Oseba, ki je od‐
govorna za njihovo varnost, mora zagotoviti
nadzor ali jih natančno seznaniti z uporabo
naprave. Preprečite, da bi se otroci igrali z
napravo.
• Vse dele embalaže hranite zunaj dosega
otrok.
• Vsa pomivalna sredstva hranite zunaj do‐
sega otrok.
• Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da
bodo otroci in hišni ljubljenčki dovolj odda‐
ljeni od naprave.
NAMESTITEV
OPOZORILO!
To napravo mora namestiti kvalificira‐
na ali strokovno usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte poškodova‐
ne naprave.
• Naprave ne nameščajte ali uporabljajte na
mestu, kjer lahko temperatura pade pod 0
°C.
• Upoštevajte navodila za namestitev, prilo‐
žena napravi.
• Poskrbite, da bo naprava nameščena pod
in v bližino trdnih konstrukcij.
Vodovodna napeljava
• Pazite, da ne poškodujete cevi za vodo.
OPOZORILO!
Nevarna napetost.
Cev za dovod vode ima varnostni ventil in
oblogo z notranjim priključnim vodom.
• V primeru poškodbe cevi za dovod vode ta‐
koj izklopite omrežni vtič iz omrežne vtični‐
ce. Za zamenjavo cevi za dovod vode se
obrnite na servis.
Priključitev na električno napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in električnega
udara.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so električni podatki na plošči‐
ci za tehnične navedbe skladni z električno
napeljavo. Če niso, se posvetujte z elektri‐
čarjem.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno var‐
nostno vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Za
zamenjavo poškodovanega kabla se obrni‐
te na servis ali električarja.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu name‐
ščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi
po namestitvi.
• Ne vlecite za električni priključni kabel, če
želite izključiti napravo. Vedno povlecite za
vtič.
46
UPORABA
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe.
• To napravo uporabljajte v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Nože in jedilni pribor z ostrimi konicami
vstavite v košarico za jedilni pribor, tako da
bodo konice obrnjene navzdol ali vodorav‐
no.
• Vrat naprave ne puščajte odprtih brez na‐
dzora, da preprečite padec nanje.
• Ne sedajte ali stopajte na odprta vrata.
• Pomivalna sredstva za pomivalni stroj so
nevarna. Upoštevajte varnostna navodila z
embalaže pomivalnega sredstva.
• Ne pijte in ne igrajte se z vodo iz naprave.
• Ne odstranite posode iz naprave, dokler se
program ne zaključi. Na posodi je lahko po‐
mivalno sredstvo.
OPOZORILO!
Nevarnost električnega udara, požara
ali opeklin.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne po‐
stavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih pred‐
metov z vnetljivimi izdelki.
• Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodne‐
ga pršca in pare.
• Če med izvajanjem programa odprete vra‐
ta, lahko iz naprave puhne vroča para.
ODSTRANJEVANJE
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga za‐
vrzite.
• Odstranite zapah in na ta način preprečite,
da bi se otroci in živali zaprli v napravo.
SLOVENŠČINA
47
OPIS IZDELKA
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6 5
4
1 Vrhnja brizgalna ročica
7 Preklopnik za nastavitev trdote vode
2 Zgornja brizgalna ročica
8 Predal sredstva za izpiranje
3 Spodnja brizgalna ročica
9 Predal za pomivalno sredstvo
4 Filtri
5 Ploščica za tehnične navedbe
6 Posoda za sol
10 Košarica za jedilni pribor
11 Spodnja košara
12 Zgornja košara
TIME BEAM
Time Beam je svetlobni žarek, ki na kuhinjskih
tleh prikazuje:
• Trajanje programa. Zmanjšuje se v korakih
po eno minuto.
• Konec programa (0:00).
• Čas zamika vklopa. Zmanjšuje se v korakih
po eno uro (24 ur, 23 ur ...).
• Opozorilne kode.
48
UPRAVLJALNA PLOŠČA
2
1
3
4
5
6
7
8
9
1 Tipka za vklop/izklop
6 Tipka funkcije ExtraHygiene
2 Prikazovalnik
7 Tipka funkcije Multitab
3 Tipka za zamik vklopa
8 Tipka RESET
4 Programska tipka (dol)
9 Indikatorji
5 Programska tipka (gor)
Indikatorji
Indikator za sol. Ta indikator ne sveti med izvajanjem programa.
Indikator sredstva za izpiranje. Ta indikator ne sveti med izvajanjem progra‐
ma.
Indikator za konec.
SLOVENŠČINA
49
PROGRAMI
Program
1
1)
2
Stopnja umazanosti Faze programov
Vrsta posode
Funkcije
Vse
Predpomivanje
Porcelan, jedilni pri‐ Pomivanje pri 45 °C ali
bor, lonci in ponve
70 °C
Izpiranja
Sušenje
ExtraHygiene
Zelo umazano
Predpomivanje
Porcelan, jedilni pri‐ Pomivanje pri 70 °C
bor, lonci in ponve
Izpiranja
Sušenje
2)
3
3)
Običajno umazano
Porcelan in jedilni
pribor
Predpomivanje
Pomivanje pri 50 °C
Izpiranja
Sušenje
Pomivanje pri 60 °C
Izpiranje
ExtraHygiene
4)
Sveža umazanija
Porcelan in jedilni
pribor
Običajno umazano
Porcelan in jedilni
pribor
Predpomivanje
Pomivanje pri 50 °C
Izpiranja
Sušenje
ExtraHygiene
6
Malo umazano
Porcelan in jedilni
pribor
Pomivanje pri 55 °C
Izpiranja
ExtraHygiene
7
Običajno ali malo
Pomivanje pri 45 °C
umazano
Izpiranja
Občutljiv porcelan in Sušenje
steklena posoda
4
5
5)
1) Naprava zazna stopnjo umazanosti in količino posode v košarah. Samodejno prilagodi temperaturo in
količino vode, porabo energije in čas trajanja programa.
2) Ta program vključuje funkcijo ExtraHygiene.
3) To je najbolj tih program pomivanja. Črpalka deluje zelo počasi in na ta način zniža raven hrupa. Ker
črpalka deluje počasi, traja program dlje časa.
4) S tem programom lahko pomijete sveže umazano posodo. V kratkem času zagotavlja dobre rezultate
pomivanja.
5) To je standardni program za preizkuševalne inštitute. Ta program vam omogoča najvarčnejšo porabo vode
in energije za običajno umazan porcelan in jedilni pribor. Za informacije o preizkušanju si oglejte priložen
list.
Vrednosti porabe
Program 1)
Trajanje (min.)
Poraba energije
(kWh)
Voda (l)
1
90 - 160
0.9 - 1.7
8 - 15
50
Program 1)
Trajanje (min.)
Poraba energije
(kWh)
Voda (l)
2
140 - 160
1.5 - 1.6
13 - 14
3
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 11
4
30
0.9
9
5
165 - 175
0.9 - 1.0
9 - 11
6
50 - 60
1.0 - 1.2
10 - 11
7
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
1) Trajanje programa in vrednosti porabe so odvisne od tlaka in temperature vode, nihanja v električnem
napajanju, funkcij in količine posode.
SLOVENŠČINA
51
FUNKCIJE
FUNKCIJA MULTITAB
To funkcijo vklopite le ob uporabi kombiniranih
tablet.
Ta funkcija zaustavi dotok sredstva za izpira‐
nje in soli. Ustrezni indikatorji ne svetijo.
Trajanje programa se lahko podaljša.
Vklop funkcije Multitab
Funkcijo Multitab vklopite ali izklopite
pred zagonom programa. Te funkcije
med delovanjem programa ni mogoče
vklopiti ali izklopiti.
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za vklop na‐
prave.
2. Naprava mora biti v nastavitvenem nači‐
nu. Oglejte si »NASTAVITEV IN VKLOP
PROGRAMA«.
3. Pritisnite tipko Multitab, zasveti indikator
funkcije Multitab.
Funkcija ostane vklopljena, dokler je
ne izklopite. Pritisnite tipko Multitab,
indikator funkcije Multitab ugasne.
Če prenehate uporabljati kombinirane tablete,
preden začnete ločeno uporabljati pomivalno
sredstvo, sredstvo za izpiranje in sol, naredite
naslednje:
1. Izklopite funkcijo Multitab.
2. Sistem za mehčanje vode nastavite na
najvišjo vrednost.
3. Preverite, ali sta posoda za sol in predal
sredstva za izpiranje polna.
4. Zaženite najkrajši program s fazo izpira‐
nja, brez pomivalnega sredstva in posode.
5. Sistem za mehčanje vode prilagodite trdo‐
ti vode v vašem kraju.
6. Prilagodite sproščeno količino sredstva za
izpiranje.
EXTRAHYGIENE
Funkcijo vklopite ali izklopite pred za‐
četkom programa. Te funkcije med
delovanjem programa ni mogoče
vklopiti ali izklopiti.
Ta funkcija omogoča boljše rezultate glede hi‐
giene. Med izpiranjem se temperatura 10 do
14 minut ohrani pri 70 °C.
ZVOČNI SIGNALI
Zvočni signali se oglasijo v naslednjih prime‐
rih:
• Ko se program zaključi.
• Ob elektronski nastavitvi stopnje sistema za
mehčanje vode.
• Ko pride do motenj v delovanju naprave.
Tovarniška nastavitev: vklopljeno.
Zvočne signale lahko izklopite.
Izklop zvočnih signalov
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za vklop na‐
prave.
2. Naprava mora biti v nastavitvenem nači‐
nu. Oglejte si »NASTAVITEV IN VKLOP
PROGRAMA«.
3. Hkrati pritisnite in držite tipki (4) in (5), do‐
kler ne začnejo utripati indikatorji tipk (3),
(4), (5) in (6).
4. Pritisnite na tipko (5).
• Indikatorji tipk (3), (4) in (6) ugasnejo.
• Indikator tipke (5) še naprej utripa.
• Na prikazovalniku se prikaže nastavitev
zvočnih signalov.
Vklopljeno
Izklopljeno
5. Za spremembo nastavitve pritisnite tipko
(5).
6. Za potrditev izklopite napravo.
NASTAVITEV BARVE ŽARKA TIME
BEAM
Za svetlobni žarek je na voljo devet barv. Bar‐
vo lahko spremenite ali jo izklopite.
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za vklop na‐
prave.
2. Naprava mora biti v nastavitvenem nači‐
nu. Oglejte si »NASTAVITEV IN VKLOP
PROGRAMA«.
52
3. Hkrati pritisnite in držite polji (4) in (5), do‐
kler ne začnejo utripati indikatorji polj (3),
(4), (5) in (6).
4. Pritisnite polje (6).
• Indikatorji polj (3), (4) in (5) ugasnejo.
• Indikator polja (6) še naprej utripa.
• Na prikazovalniku se prikažeta številka
in črka C. Vsaka številka je povezana z
drugo barvo (0C = žarek Time Beam iz‐
klopljen).
5. Za spremembo barve pritiskajte polje (6).
6. Za potrditev izklopite napravo.
SLOVENŠČINA
53
PRED PRVO UPORABO
1. Nastavljena stopnja sistema za mehčanje
vode mora ustrezati trdoti vode v vašem
kraju. V nasprotnem primeru nastavite si‐
stem za mehčanje vode. Za informacije o
trdoti vode v vašem kraju se obrnite na
krajevno vodovodno podjetje.
2. Napolnite posodo za sol.
3. Napolnite predal sredstva za izpiranje.
4. Odprite pipo.
5. V napravi lahko ostanejo ostanki pomiva‐
nja. Za odstranitev zaženite program. Ne
uporabljajte pomivalnega sredstva in ne
zlagajte posode v košari.
NASTAVITEV SISTEMA ZA
MEHČANJE VODE
Trda voda vsebuje veliko mineralov, ki lahko
povzročijo poškodbo naprave in slabo pomito
posodo. Sistem za mehčanje vode nevtralizira
te minerale.
Sol za pomivalne stroje ohranja sistem za
mehčanje vode čist in v dobrem stanju. Oglej‐
te si razpredelnico, da nastavite sistem za
mehčanje vode na pravo raven. Zagotovi, da
sistem za mehčanje vode uporablja pravo koli‐
čino soli in vode.
Če uporabljate kombinirane tablete,
vklopite funkcijo Multitab. Te tablete
vsebujejo pomivalno sredstvo, sred‐
stvo za izpiranje in druga dodana
sredstva. Prepričajte se, da so tablete
primerne za trdoto vode v vašem vo‐
dovodu. Oglejte si navodila na emba‐
laži izdelkov.
Sistem za mehčanje vode je treba na‐
staviti ročno in elektronsko.
Nastavitev sistema za
mehčanje vode
Trdota vode
nemške
stopinje
(°dH)
francoske
stopinje
(°fH)
mmol/l
Clarke
stopinje
Ročno
Elek‐
tronsko
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Tovarniška nastavitev.
2) Na tej stopnji ne uporabljajte soli.
54
Ročna nastavitev
Preklopnik za nastavitev trdote vode zavrtite v
položaj 1 ali 2.
Elektronska nastavitev
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za vklop na‐
prave.
2. Naprava mora biti v nastavitvenem nači‐
nu. Oglejte si »NASTAVITEV IN VKLOP
PROGRAMA«.
3. Hkrati pritisnite in držite tipki (4) in (5), do‐
kler ne začnejo utripati indikatorji tipk (3),
(4), (5) in (6).
4. Pritisnite tipko (3).
• Indikatorji tipk (4), (5) in (6) ugasnejo.
• Indikator tipke (3) še naprej utripa.
• Oglasijo se zvočni signali. Primer: pet
prekinjajočih zvočnih signalov = stopnja
5.
• Prikazovalnik prikazuje nastavitev si‐
stema za mehčanje vode: Primer:
= stopnja 5.
5. Za spremembo nastavitve pritiskajte tipko
(3).
6. Za potrditev izklopite napravo.
POLNJENJE POSODE ZA SOL
PREVIDNOST!
Uporabljajte samo sol za pomivalne
stroje. Drugi izdelki lahko poškodujejo
napravo.
Ko polnite posodo za sol, lahko iz nje
izteka voda s soljo. Nevarnost korozi‐
je. Da bi jo preprečili, po polnitvi po‐
sode za sol zaženite program.
1.
2.
3.
4.
5.
Pokrov zavrtite v nasprotni smeri urnega
kazalca, da odprete posodo za sol.
V posodo za sol nalijte en liter vode (le
prvič).
Posodo za sol napolnite s soljo za pomi‐
valne stroje.
Odstranite sol okoli odprtine posode za
sol.
Pokrov zavrtite v smeri urnega kazalca,
da zaprete posodo za sol.
SLOVENŠČINA
55
POLNJENJE PREDALA SREDSTVA ZA IZPIRANJE
PREVIDNOST!
Uporabljajte samo sredstvo za izpira‐
nje za pomivalne stroje. Drugi izdelki
lahko poškodujejo napravo.
B
A
M AX
4
3 2
Sredstvo za izpiranje med zadnjo fa‐
zo izpiranja pripomore k sušenju po‐
sode brez lis in madežev.
1
+
-
C
D
1.
2.
3.
4.
Pritisnite tipko (D), da odprete pokrov
(C).
Predal sredstva za izpiranje (A) napolnite
do oznake »max«.
Razlito sredstvo za izpiranje obrišite z
vpojno krpo, da preprečite pretirano pe‐
njenje.
Zaprite pokrov. Prepričajte se, da se tip‐
ka za sprostitev zaskoči.
Gumb za izbiro sproščene količine
(B) lahko obračate med položajem 1
(najmanjša količina) in položajem 4
(največja količina).
56
VSAKODNEVNA UPORABA
1. Odprite pipo.
2. Pritisnite tipko za vklop/izklop za vklop na‐
prave. Naprava mora biti v nastavitvenem
načinu. Oglejte si »NASTAVITEV IN
VKLOP PROGRAMA«.
• Če sveti indikator za sol, napolnite po‐
sodo za sol.
• Če sveti indikator sredstva za izpiranje,
napolnite predal sredstva za izpiranje.
3. Napolnite košare.
4. Dodajte pomivalno sredstvo.
5. Nastavite in vklopite pravi program za vr‐
sto posode in umazanije.
• V napravo ne dajajte predmetov iz lesa, ro‐
ževine, aluminija, kositra in bakra.
• V napravo ne dajajte predmetov, ki lahko
vpijejo vodo (gobe, gospodinjske krpe).
• S posode odstranite ostanke hrane.
• Zažgane ostanke hrane na posodi pred po‐
mivanjem namočite v vodi.
• Votle predmete (npr. skodelice, kozarce in
ponve) postavite z odprtino navzdol.
• Poskrbite, da se jedilni pribor in posoda ne
bodo dotikali. Žlice pomešajte med drug pri‐
bor.
• Kozarci se ne smejo medsebojno dotikati.
• Manjše predmete vstavite v košarico za je‐
dilni pribor.
• Lahke predmete zložite v zgornjo košaro.
Poskrbite, da se predmeti ne bodo premi‐
kali.
• Pred vklopom programa se prepričajte, da
se obe brizgalni ročici lahko neovirano vrti‐
ta.
POLNJENJE KOŠAR
Oglejte si priložen list s primeri napol‐
njenosti košar.
• Napravo uporabljajte le za pomivanje pred‐
metov, ki so primerni za pomivanje v pomi‐
valnem stroju.
UPORABA POMIVALNEGA SREDSTVA
PREVIDNOST!
Uporabljajte le pomivalna sredstva za
pomivalne stroje.
B
30
1.
MAX
+
32
-
1
20
4
A
2.
3.
C
4.
5.
Pritisnite tipko (B), da odprete pokrov (C).
Dajte pomivalno sredstvo v predelek (A) .
Če program vključuje fazo predpomiva‐
nja, na notranji del vrat naprave stresite
majhno količino pomivalnega sredstva.
Če uporabljate tablete, v predelek (A)
vstavite tableto.
Zaprite pokrov. Prepričajte se, da se tip‐
ka za sprostitev zaskoči.
Ne uporabite več kot pravo količino
pomivalnega sredstva. Oglejte si na‐
vodila na embalaži pomivalnega sred‐
stva.
Tablete se pri kratkih programih ne
raztopijo v celoti in ostanki pomival‐
nega sredstva lahko ostanejo na po‐
sodi.
Uporabo tablet priporočamo pri dolgih
programih.
SLOVENŠČINA
57
NASTAVITEV IN VKLOP
PROGRAMA
Odpiranje vrat med delovanjem
naprave
Nastavitveni način
Če odprete vrata, naprava preneha delovati.
Ko vrata zaprete, naprava nadaljuje z delova‐
njem od trenutka prekinitve.
Naprava mora biti v nastavitvenem načinu za
sprejem nekaterih operacij.
Naprava je v nastavitvenem načinu, ko se po
vklopu:
• Na prikazovalniku prikažeta dve vodoravni
vrstici stanja.
Če upravljalna plošča prikazuje kaj drugega,
pritiskajte RESET, dokler naprava ne bo v na‐
stavitvenem načinu.
Začetek programa brez zamika
vklopa
1. Odprite pipo.
2. Pritisnite tipko za vklop/izklop za vklop na‐
prave. Naprava mora biti v nastavitvenem
načinu.
3. Nastavite program.
• Ustrezna številka programa utripa na
prikazovalniku.
4. Po želji lahko nastavite funkcije.
5. Zaprite vrata naprave. Program se zaže‐
ne.
• Če odprete vrata, se na prikazovalniku
prikaže trajanje programa, ki se odšte‐
va v korakih po eno minuto.
Začetek programa z zamikom vklopa
1. Nastavite program.
2. Pritiskajte tipko za zamik vklopa, dokler se
na prikazovalniku ne prikaže čas zamika
vklopa, ki ga želite nastaviti (od ene do 24
ur).
• Na prikazovalniku utripa čas zamika
vklopa.
• Sveti indikator za zamik vklopa.
3. Zaprite vrata naprave. Odštevanje se za‐
čne.
• Če odprete vrata, se na prikazovalniku
prikaže odštevanje časa zamika vklo‐
pa, ki se zmanjšuje v korakih po eno
uro.
• Po koncu odštevanja se program zažene.
Preklic zamika vklopa med
odštevanjem
1. Odprite vrata naprave.
2. Tipko za zamik vklopa pritiskajte toliko ča‐
sa, dokler se na prikazovalniku ne prikaže
številka programa.
3. Zaprite vrata naprave. Program se zaže‐
ne.
Preklic programa
Pritiskajte RESET, dokler:
• Se na prikazovalniku ne prikažeta dve vo‐
doravni vrstici stanja.
Pred začetkom novega programa se
prepričajte, da je pomivalno sredstvo
v predalu za pomivalno sredstvo.
Ob zaključku programa
Ko se program zaključi, se v presledkih oglasi
zvočni signal.
1. Odprite vrata naprave.
• Sveti indikator za konec.
• Na prikazovalniku se prikaže 0.
2. Pritisnite tipko za vklop/izklop za izklop
naprave.
3. Zaprite pipo.
Če ne pritisnete tipke za vklop/izklop,
funkcija AUTO OFF samodejno izklo‐
pi napravo čez nekaj minut. Na ta na‐
čin zmanjšate porabo energije.
• Za boljše rezultate sušenja pustite vrata na‐
prave priprta nekaj minut.
• Posodo pred jemanjem iz pomivalnega
stroja pustite, da se ohladi. Vroča posoda
se hitro poškoduje.
• Najprej izpraznite spodnjo in potem zgornjo
košaro.
58
Na straneh in vratih naprave se lahko
nahaja voda. Deli iz nerjavnega jekla
se ohladijo hitreje kot posoda.
SLOVENŠČINA
59
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Umazani filtri in zamašene brizgalne
ročice poslabšajo kakovost pomiva‐
nja.
Občasno jih preverite in po potrebi
očistite.
Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztak‐
nite vtič iz vtičnice.
ČIŠČENJE FILTROV
1.
C
C
A
B
2.
3.
4.
5.
6.
A1
A2
Filter (A) obrnite v nasprotni sme‐
ri urnega kazalca in ga odstrani‐
te.
Če želite filter razstaviti (A), ločite
dela (A1) in (A2).
Odstranite filter (B).
Filtra sperite pod vodo.
Filter (B) namestite v prvotni po‐
ložaj. Poskrbite, da bo pravilno
vstavljen pod dve vodili (C).
Sestavite filter (A) in ga namestite
v filter (B). Obračajte ga v smeri
urnega kazalca, dokler se ne za‐
skoči.
Napačen položaj filtrov lahko
povzroči slabe rezultate pomi‐
vanja in poškodbo naprave.
ČIŠČENJE BRIZGALNIH ROČIC
ČIŠČENJE ZUNANJIH POVRŠIN
Ne odstranjujte brizgalnih ročic.
Če se luknjice v brizgalnih ročicah zamašijo,
odstranite ostanke umazanije s tankim ostrim
predmetom.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralne detergente. Za
čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, gro‐
bih gobic ali topil.
60
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Naprava se ne zažene oz. se ustavi med delo‐
vanjem.
Najprej poskusite najti rešitev težave (glejte
razpredelnico). Če je ne najdete, se obrnite na
servis.
Pri nekaterih težavah se na prikazovalniku iz‐
piše opozorilna koda:
•
- Naprava se ne napolni z vodo.
•
•
- Naprava ne izčrpa vode.
- Vklopljen je zaščitni sistem za zapo‐
ro vode.
OPOZORILO!
Pred preverjanji izklopite napravo.
Težava
Možen vzrok
Možna rešitev
Program se ne zažene.
Vtič ni vtaknjen v vtičnico.
Vtaknite vtič v vtičnico.
Vrata naprave so odprta.
Zaprite vrata naprave.
Varovalka v omarici za varovalke Zamenjajte varovalko.
je poškodovana.
Nastavljen je zamik vklopa.
Naprava se ne napolni z Pipa je zaprta.
vodo.
Prekličite zamik vklopa ali poča‐
kajte na konec odštevanja.
Odprite pipo.
Tlak vode je prenizek.
Obrnite se na krajevno vodovod‐
no podjetje.
Pipa je zamašena ali obložena z
vodnim kamnom.
Očistite pipo.
Filter v cevi za dovod vode je za‐ Očistite filter.
mašen.
Naprava ne izčrpa vo‐
de.
Cev za dovod vode je prepog‐
njena ali ukrivljena.
Preverite, ali je položaj cevi pra‐
vilen.
Vklopljen je zaščitni sistem za
zaporo vode. Iz naprave izteka
voda.
Zaprite pipo in se obrnite na ser‐
vis.
Sifon je zamašen.
Očistite sifon.
Cev za odvod vode je prepog‐
njena ali ukrivljena.
Preverite, ali je položaj cevi pra‐
vilen.
Po opravljenem pregledu vklopite napravo.
Program se nadaljuje od trenutka prekinitve.
Če se težava ponovi, se obrnite na servis.
Če se na prikazovalniku prikažejo druge opo‐
zorilne kode, se obrnite na servis.
REZULTATI POMIVANJA IN SUŠENJA NISO ZADOVOLJIVI
Težava
Možen vzrok
Možna rešitev
Posoda ni čista.
Filtri so zamašeni.
Očistite filtre.
Filtri niso pravilno sestavljeni in
nameščeni.
Poskrbite, da bodo filtri pravilno
sestavljeni in nameščeni.
SLOVENŠČINA
Težava
61
Možen vzrok
Možna rešitev
Brizgalne ročice so zamašene.
S tankim ostrim predmetom od‐
stranite ostanke umazanije.
Program ni bil primeren za
vstavljeno posodo in stopnjo
umazanosti.
Poskrbite, da bo program prime‐
ren za vstavljeno posodo in stop‐
njo umazanosti.
Napačno zloženi predmeti v ko‐
šarah. Voda ni oprala vse poso‐
de.
Prepričajte se, da je posoda pra‐
vilno zložena v košari in da ima
voda neoviran dostop do vse po‐
sode.
Brizgalni ročici se ne moreta ne‐ Prepričajte se, da je posoda pra‐
ovirano vrteti.
vilno zložena v košari in ne bloki‐
ra brizgalnih ročic.
Pomivalnega sredstva je bilo
premalo.
Poskrbite, da boste pred začet‐
kom programa v predal za pomi‐
valno sredstvo dodali pravo količi‐
no pomivalnega sredstva.
V predalu za pomivalno sredstvo Poskrbite, da boste pred začet‐
ni bilo pomivalnega sredstva.
kom programa v predal za pomi‐
valno sredstvo dodali pomivalno
sredstvo.
Na posodi so delci vod‐
nega kamna.
Posoda za sol je prazna.
Poskrbite, da bo posoda za sol
napolnjena s soljo za pomivalni
stroj.
Nastavljena stopnja sistema za
mehčanje vode je napačna.
Nastavljena stopnja sistema za
mehčanje vode mora ustrezati tr‐
doti vode v vašem kraju.
Pokrov posode za sol ni povsem Privijte pokrov.
privit.
Beli pasovi in madeži
Preveč sproščenega sredstva za Zmanjšajte sproščeno količino
ali modrikast sloj na ko‐ izpiranje.
sredstva za izpiranje.
zarcih in posodi.
Na kozarcih in posodi
so posušene kapljice.
Pomivalnega sredstva je bilo
preveč.
Poskrbite, da boste pred začet‐
kom programa v predal za pomi‐
valno sredstvo dodali pravo količi‐
no pomivalnega sredstva.
Premalo sproščenega sredstva
za izpiranje.
Povečajte sproščeno količino
sredstva za izpiranje.
Vzrok je lahko v kakovosti pomi‐ Preizkusite drugo znamko pomi‐
valnega sredstva.
valnega sredstva.
Posoda je mokra.
• Program ni vključeval suše‐
Za boljše rezultate sušenja pusti‐
nja.
te vrata nekaj minut priprta.
• Program je vključeval sušenje
pri nizki temperaturi.
62
Težava
Možen vzrok
Možna rešitev
Posoda je mokra in
brez sijaja.
Predal sredstva za izpiranje je
prazen.
Poskrbite, da bo sredstvo za izpi‐
ranje v predalu sredstva za izpira‐
nje.
Vzrok je lahko v kakovosti sred‐
stva za izpiranje.
Preizkusite drugo znamko sred‐
stva za izpiranje.
Vzrok je lahko v kakovosti kom‐
biniranih tablet.
• Preizkusite drugo znamko
kombiniranih tablet.
• Vklopite doziranje sredstva za
izpiranje in uporabite sredstvo
za izpiranje skupaj s kombini‐
ranimi tabletami.
Vklop doziranja sredstva za izpiranje
z vklopljeno funkcijo Multitab
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za vklop na‐
prave.
2. Naprava mora biti v nastavitvenem nači‐
nu. Oglejte si »NASTAVITEV IN VKLOP
PROGRAMA«.
3. Hkrati pritisnite in držite tipki (4) in (5), do‐
kler ne začnejo utripati indikatorji tipk (3),
(4), (5) in (6).
4. Pritisnite tipko (4).
• Indikatorji tipk (3), (5) in (6) ugasnejo.
• Indikator tipke (4) še naprej utripa.
• Na prikazovalniku je prikazana nastavi‐
tev doziranja sredstva za izpiranje.
Izklopljeno
Vklopljeno
5. Za spremembo nastavitve pritisnite tipko
(4).
6. Za potrditev izklopite napravo.
7. Prilagodite sproščeno količino sredstva za
izpiranje.
8. Napolnite predal sredstva za izpiranje.
TEHNIČNE INFORMACIJE
Mere
Širina / višina / globina (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Priključitev na električno na‐ Oglejte si ploščico za tehnične navedbe.
petost
Napetost
Frekvenca
220-240 V
50 Hz
Tlak vode
Min. / maks. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Dovod vode 1)
Hladna ali vroča voda2)
maks. 60 °C
Zmogljivost
Pogrinjkov
12
1) Cev za dovod vode priključite na pipo s 3/4-colsko spojko.
2) Če se vroča voda ogreva s pomočjo nadomestnih virov energije (npr. sončnih plošč ali vetrne elektrarne),
uporabite priključitev na vročo vodo, da zmanjšate porabo energije.
SLOVENŠČINA
63
www.aeg.com/shop
117929592-A-312011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement