AEG | F78000VI1P | User manual | Aeg F78000VI1P Handleiding

Aeg F78000VI1P Handleiding
FAVORIT 78000 VI1P
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
FR Notice d'utilisation
DE Benutzerinformation
2
18
33
50
2
www.aeg.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAMMA’S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OPTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VOOR HET EERSTE GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TECHNISCHE INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van
het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat
voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of
permanente invaliditeit.
• Mensen, met inbegrip van kinderen,
met beperkte lichamelijke, zintuiglijke
of verstandelijke vermogens of gebrek
aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen
over het gebruik van dit apparaat van
iemand die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat
spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit
de buurt van kinderen.
• Houd alle reinigingsmiddelen uit de
buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de
buurt van het apparaat als de deur
open is.
1.2 Montage
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur onder de 0 °C komt.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
• Dit apparaat moet worden geaard.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met
de stroomvoorziening. Zo niet, neem
dan contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan
MOET dit gebeuren door onze Klantenservice.
• Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg
ervoor dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het aansluitnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Raak de stroomkabel of stekker niet
aan met natte handen.
• Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
Aansluiting aan de
waterleiding
• Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.
• Laat het water stromen tot het schoon
is voordat u het apparaat aansluit op
nieuwe leidingen of leidingen die lang
niet zijn gebruikt.
• Zorg dat er geen lekkages zijn als u
het apparaat de eerste keer gebruikt.
• De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een omhulsel met
een hoofdkabel aan de binnenkant.
4
www.aeg.com
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
• Als de watertoevoerslang beschadigd
is, haal dan onmiddellijk de stekker uit
het stopcontact. Neem contact op
met de service-afdeling om de watertoevoerslang te vervangen.
1.3 Gebruik van het apparaat
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:
– Personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
– Boerderijen
– Door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen
– Bed-and-breakfast-accommodatie.
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel, brandwonden
of elektrische schokken.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Doe messen en bestek met scherpe
punten in het bestekmandje met de
punten omlaag in horizontale positie.
• Laat de deur van het apparaat niet
open staan zonder toezicht om te
voorkomen dat er iemand over struikelt.
• Ga niet op de open deur zitten of
staan.
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de
veiligheidsinstructies op de verpakking van het vaatwasmiddel op.
• Speel niet met het water van het apparaat en drink het niet op.
• Verwijder de borden pas uit het apparaat als het programma is voltooid. Er
kan vaatwasmiddel op de borden zitten.
• Het apparaat kan hete stoom laten
ontsnappen als u de deur opent terwijl
er een programma wordt uitgevoerd.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
1.4 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.
NEDERLANDS
5
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6 5
1 Top sproeiarm
4
2.1 Lichtstraal
2 Bovenste sproeiarm
• Als een programma in werking is, verschijnt er een rode lichtstraal op de
vloer onder de deur van het apparaat.
Als het programma klaar is, verandert
het rode licht in een groen licht.
• Als er een storing in het apparaat optreedt, gaat het rode licht knipperen.
3 Onderste sproeiarm
4 Filters
5 Typeplaatje
6 Zoutreservoir
7 Luchtopening
8 Glansmiddeldoseerbakje
De lichtstraal gaat uit wanneer
het apparaat wordt uitgeschakeld.
9 Wasmiddeldoseerbakje
10 Bestekkorf
11 Onderkorf
12 Bovenkorf
3. BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Aan/uit-toets
4 Programmatoets (omlaag)
2 Display
3 Delay-toets
5 Programmatoets (omhoog)
6 ÖKO PLUS-toets
6
www.aeg.com
7 Multitab-toets
9 Indicatielampjes
8 RESET-toets
Indicatielampjes
Omschrijving
Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt.
Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het
programma werkt.
Einde-indicatielampje.
4. PROGRAMMA’S
Programma
1)
1
Mate van vervuiling
Type lading
Programmafasen
Opties
Alles
Voorspoelen
ÖKO PLUS
Serviesgoed, be- Wassen 45°C of 70°C Multitab
stek en pannen
Spoelgangen
Drogen
Sterk bevuild
Voorspoelen
Serviesgoed, be- Wassen 70 °C
stek en pannen
Spoelgangen
Drogen
ÖKO PLUS
Multitab
3
Normaal bevuild Voorspoelen
Serviesgoed en Wassen 50 °C
bestek
Spoelgangen
Drogen
Multitab
3)
4
Net gemaakt
vuil
Serviesgoed en
bestek
Multitab
4)
2
2)
Wassen 60 °C
Spoelen
Normaal bevuild Voorspoelen
Serviesgoed en Wassen 50 °C
bestek
Spoelgangen
Drogen
ÖKO PLUS
Multitab
6
Licht bevuild
Serviesgoed en
bestek
Wassen 55 °C
Spoelgangen
Multitab
7
Normaal of licht
bevuild
Teer serviesgoed en glaswerk
Wassen 45 °C
Spoelgangen
Drogen
ÖKO PLUS
Multitab
5
5)
NEDERLANDS
Programma
8
6)
Mate van vervuiling
Type lading
Programmafasen
Alles
Voorspoelen
7
Opties
1) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de
korven. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de
programmaduur worden automatisch aangepast.
2) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor
de hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende minimaal 10 minuten
op 70 °C.
3) Dit is het meest geruisloze afwasprogramma. De pomp werkt op een zeer lage snelheid
om zo weinig mogelijk geluid te maken. Door de lage snelheid is de programmaduur
uiteraard lang.
4) Met dit programma kunt u een pas bevuilde lading afwassen. Het biedt goede
afwasresultaten in een kort tijdsbestek.
5) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal
bevuild serviesgoed en bestek. (Dit is het standaard programma voor testinstituten.)
6) Gebruik dit programma om het serviesgoed snel te spoelen. Hierdoor kunnen
voedselresten niet aan het serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes in
het apparaat.
U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.
Verbruikswaarden
Programma1)
Duur (min)
Energie (kWh)
Water (l)
1
90 - 160
0.9 - 1.7
8 - 15
2
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
3
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 11
4
30
0.9
10
5
173
1.03
10
6
50 - 60
1.0 - 1.2
10 - 11
7
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
8
www.aeg.com
Programma1)
Duur (min)
Energie (kWh)
Water (l)
8
14
0.1
4
1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de
hoeveelheid vaat kan de waarden veranderen.
5. OPTIES
Schakel de opties in of uit, voordat u een programma start. U
kunt de opties niet inschakelen
of uitschakelen als er een programma bezig is.
Zorg er als één of meerdere opties worden ingesteld voor dat
de bijbehorende lampjes branden voordat het programma
start.
2. Zorg ervoor dat het zoutreservoir en
het glansmiddeldoseerbakje gevuld
zijn.
3. Start het kortste programma met een
spoelfase, zonder afwasmiddel en
zonder vaat.
4. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.
5. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
5.3 Geluidssignalen
5.1 ÖKO PLUS
Met deze functie wordt de temperatuur
in de laatste spoelfase verlaagd.
Het gebruik van deze optie verlaagt het
energieverbruik (tot 25%) en de programmaduur.
De borden kunnen nog nat zijn aan het
einde van het programma.
5.2 Multitab
Activeer deze optie alleen als u allesin-1-tabletten gebruikt.
Deze optie stopt de stroom van glansmiddel en zout. De bijbehorende indicatielampje gaan uit.
De programmaduur kan toenemen.
• Druk op Multitab. Het bijbehorende
indicatielampje gaat nu branden.
Voer deze stappen uit als u stopt met
het gebruik van gecombineerde
afwastabletten en voordat u begint
met het gebruik van afzonderlijk
afwasmiddel, glansmiddel en
regenereerzout:
1. Stel de waterontharder in op het
hoogste niveau.
Het geluidssignaal weerklinkt wanneer er
een storing in het apparaat optreedt of
wanneer het niveau van de waterontharder wordt aangepast en als het programma voltooid is.
Dit geluidssignaal is standaard ingeschakeld, maar kan worden uitgeschakeld.
Hoe schakelt u geluidssignalen uit
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie
'Een programma instellen en starten'.
2. Druk tegelijkertijd de toets
en de
toets
in tot de lampjes van de
toetsen
peren.
,
en
gaan knip-
3. Als u op de toets
drukt:
•
De lampjes van de toetsen
en
gaan uit.
• Het indicatielampje van toets
blijft knipperen.
• Het display toont de huidige instelling.
Geluidssignalen aan.
NEDERLANDS
Geluidssignalen uit.
4. Druk op
gen.
9
5. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te deactiveren en om de instelling te bevestigen.
om de instelling te wijzi-
6. VOOR HET EERSTE GEBRUIK
1. Controleer of het ingestelde niveau
van de waterontharder juist is voor
de waterhardheid in uw omgeving.
Als dat niet het geval is, stelt u de
waterontharder in. Neem contact op
met uw plaatselijke waterinstantie
voor informatie over de hardheid van
het water in uw omgeving.
2. Vul het zoutreservoir.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
4. Draai de waterkraan open.
5. Er kunnen afwasmiddelen in het apparaat achtergebleven zijn. Start een
programma om dit te verwijderen.
Gebruik geen afwasmiddel en gebruik de mandjes niet.
6.1 De waterontharder instellen
Waterontharder
afstelling
Waterhardheid
Duitse
graden
(°dH)
Franse
graden
(°fH)
mmol/l
Clarkegraden
Niveau
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
1) Fabrieksinstelling
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
Het instellen van het niveau
van de waterontharder
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie
'Een programma instellen en starten'.
2. Druk tegelijkertijd de toets
en de
toets
in tot de lampjes van de
toetsen
peren.
3.
,
en
gaan knip-
drukt:
Als u op de toets
• De lampjes van de toetsen
gaan uit.
en
10 www.aeg.com
•
Het indicatielampje van toets
blijft knipperen.
• De geluidssignalen klinken, bijv.
vijf onderbroken geluidssignalen =
niveau 5.
• Het display toont de huidige instelling van de waterontharder, bijv.
= niveau 5.
4.
om de inDruk herhaaldelijk op
stelling te wijzigen.
5. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te deactiveren en om de instelling te bevestigen.
6.2 Het zoutreservoir vullen
1.
2.
3.
4.
5.
Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
Doe een liter water in het zoutreservoir (alleen de eerste keer).
Vul het zoutreservoir met regenereerzout.
Verwijder het zout rond de opening
van het zoutreservoir.
Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
LET OP!
Water en zout kunnen uit het
zoutreservoir stromen als u het
bijvult. Gevaar voor roest. Start
om dit te voorkomen een programma nadat u het zoutreservoir heeft bijgevuld.
6.3 Het glansmiddeldoseerbakje vullen
1.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Druk op de ontgrendelknop (D) om
het deksel (C) te openen.
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje (A)
niet verder dan de aanduiding 'max'.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met
een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat.
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
U kunt het schuifje voor de vrij te
geven hoeveelheid (B) instellen
tussen stand 1 (laagste hoeveelheid) en stand 4 (hoogste hoeveelheid).
NEDERLANDS
11
7. DAGELIJKS GEBRUIK
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie
'Een programma instellen en starten'.
• Vul het zoutreservoir als het zoutindicatielampje brandt.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje
als het indicatielampje van het
glansmiddel brandt.
3. Ruim de korven in.
4. Voeg vaatwasmiddel toe.
• Activeer de Multitab-optie als u
gecombineerde afwastabletten gebruikt.
5. U dient het juiste programma in te
stellen en te starten voor het type lading en de mate van vervuiling.
7.1 Vaatwasmiddel gebruiken
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Een programma instellen
en starten
Instelmodus
Bij sommige instellingen moet het apparaat in de instelmodus worden gezet.
Druk op de aan-/uittoets om het apparaat in te schakelen. Het apparaat staat
in de instelmodus als het display 2 horizontale statusbalkjes weergeeft. Druk als
het bedieningspaneel niet deze stand
weergeeft op RESET.
Een programma starten
zonder startuitstel
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te activeren. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Blijf op een van deze programmatoetsen drukken tot het nummer van
Druk op de ontgrendelknop (B) om
het deksel (C) te openen.
Doe het vaatwasmiddel in het doseerbakje (A) .
Plaats een kleine hoeveelheid van
het vaatwasmiddel in de binnenkant
van de deur van het apparaat als het
programma een voorwasfase heeft.
Als u vaatwastabletten gebruikt,
plaatst u deze in het doseerbakje
(A).
Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
het gewenste programma op het display wordt weergegeven.
• Het programmanummer knippert
op de display.
• Desgewenst kunt u de van toepassing zijnde opties instellen.
4. Sluit de deur van de afwasmachine,
het programma start. De programmaduur neemt af in stappen van 1
minuut.
Een programma starten met
een uitgestelde start
1. Stel het programma in.
2. Blijf op Delay drukken tot het display
de uitgestelde tijd toont die u wilt instellen (van 1 tot 24 uur).
• De uitgestelde tijd knippert op de
display.
• Het indicatielampje Delay gaat
branden.
12 www.aeg.com
3. Sluit de deur van het apparaat. Het
aftellen start.
• Als het aftelproces voltooid is,
wordt het programma gestart.
De deur openen als het
apparaat in werking is
Als u de deur opent, stopt het apparaat.
Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking.
De uitgestelde start annuleren
tijdens het aftellen
Als de startuitstel wordt geannuleerd,
wordt ook het programma geannuleerd.
1. Druk op RESET. Het display geeft
twee horizontale statusstreepjes
weer.
2. Stel het programma opnieuw in.
Het programma annuleren
1. Druk op RESET. Het display geeft
twee horizontale statusstreepjes
weer.
Aan het einde van het
programma
Op het display verschijnt 0 en het eindeindicatielampje branden.
1. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te deactiveren.
2. Draai de waterkraan dicht.
Als u niet op de aan/uit-toets
drukt, schakelt de functie AUTO
OFF het apparaat een paar minuten na het einde van het programma automatisch uit.
Dit helpt het energieverbruik te
verminderen,
Let op
• Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. Hete borden zijn gevoelig voor beschadigingen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het
bovenrek uit.
• Er kan water liggen aan de zijkanten
en op de deur van het apparaat.
Roestvrij staal koelt sneller af dan borden.
Controleer of er afwasmiddel in
het afwasmiddeldoseerbakje
aanwezig is voordat u een nieuw
programma start.
8. AANWIJZINGEN EN TIPS
8.1 De waterontharder
Hard water bevat een grote hoeveelheid
mineralen die schade aan het apparaat
en slechte schoonmaakresultaten kan
veroorzaken. De waterontharder neutraliseert deze mineralen.
Het regenereerzout houdt de waterontharder schoon en in goede staat. Het is
belangrijk om het correcte niveau voor
de waterontharder in te stellen. Dit zorgt
ervoor dat de waterontharder de juiste
hoeveelheid regenereerzout en water
gebruikt.
8.2 Met behulp van zout,
glansmiddel en afwasmiddel
• Gebruik alleen zout, glansmiddel en
afwasmiddel voor afwasautomaten.
Andere producten kunnen het apparaat beschadigen.
• Het glansmiddel helpt om tijdens de
laatste spoelfase het servies te drogen
zonder strepen en vlekken.
• Gecombineerde afwastabletten bevatten vaatwasmiddel, glansmiddel en
andere middelen. Zorg ervoor dat deze tabletten geschikt zijn voor de waterhardheid in uw omgeving. Zie de
instructies op de verpakking van de
producten.
NEDERLANDS
• Vaatwastabletten worden bij korte
programma's niet helemaal opgelost.
Wij bevelen u aan de tabletten alleen
bij lange programma's te gebruiken,
om restjes afwasmiddel op uw serviesgoed te voorkomen.
Gebruik niet meer dan de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie
de instructies van de vaatwasmiddelfabrikant.
8.3 De korven inruimen
Zie de meegeleverde folder voor
voorbeelden van het inruimen
van de korven.
• Gebruik het apparaat alleen om voorwerpen af te wassen die vaatwasbestendig zijn.
• Doe geen voorwerpen in het apparaat
die gemaakt zijn van hout, hoorn, aluminium, tin en koper.
• Plaats geen voorwerpen in het apparaat die water kunnen absorberen
(sponzen, keukenhanddoeken).
• Verwijder alle voedselresten van de
voorwerpen.
• Voor het gemakkelijk verwijderen van
aangebrande voedselresten weekt u
de pannen eerst in water voordat u ze
in het apparaat plaatst.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,
glazen en pannen) met de opening
naar beneden.
13
• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek niet in elkaar schuiven. Meng lepels met ander bestek.
• Zorg er voor dat glazen andere glazen
niet aanraken
• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Leg lichte voorwerpen in de bovenste
korf. Zorg ervoor dat de voorwerpen
niet verschuiven.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij
kunnen ronddraaien voordat u een
programma start.
8.4 Voor het starten van een
programma
Controleer of:
• De filters schoon zijn en correct zijn
geplaatst.
• De sproeiarmen niet zijn verstopt.
• De positie van de items in de mandjes
correct is.
• Het programma van toepassing is op
het type lading en de mate van bevuiling.
• De juiste hoeveelheid afwasmiddel is
gebruikt.
• Er regenereerzout en glansmiddel is
toegevoegd (tenzij u gecombineerde
afwastabletten gebruikt).
• De dop van het zoutreservoir goed
dicht zit.
9. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit en trek
de stekker uit het stopcontact
voordat u onderhoudshandelingen verricht.
Vuile filters en verstopte sproeiarmen verminderen de wasresultaten.
Controleer regelmatig de filters
en reinig deze zo nodig.
14 www.aeg.com
9.1 De filters reinigen
C
1.
Draai het filter (A) linksom en verwijder het.
2.
Haal om het filter (A) te demonteren, (A1) en (A2) uit elkaar.
Verwijder het filter (B).
Reinig de filters met water.
Zorg er voordat u het filter (B) terugplaatst voor dat er geen etensresten
of vuil in en rond de rand van de opvangbak zit.
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
7.
Zorg ervoor dat het filter (B) juist
wordt geplaatst onder de 2 geleiders (C).
Monteer het filter (A) en zet het terug in filter (B). Rechtsom draaien
tot het vastzit.
Een onjuiste plaatsing van de filters kan leiden tot slechte wasresultaten en het apparaat beschadigen.
9.2 De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de
sproeiarmen hebben verstopt, verwijder
deze dan met een smal en puntig voorwerp.
9.3 Buitenkant reinigen
Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen.
9.4 De binnenkant van de
machine reinigen
Als u regelmatig korte programma's gebruikt dan kunnen er vetresten en kalkaanslag achterblijven in het apparaat.
Om dit te voorkomen raden we aan minstens 2 keer per maand progamma's
met een lange duur te gebruiken.
NEDERLANDS
15
10. PROBLEEMOPLOSSING
Het apparaat start of stopt niet tijdens
de werking.
Raadpleeg voordat u contact opneemt
met de klantenservice de informatie over
het oplossen van problemen.
Bij sommige problemen wordt er op
de display een alarmcode weergegeven:
•
- Het apparaat wordt niet gevuld
met water.
•
- Het apparaat pompt geen water
weg.
•
- Het bescherminssysteem tegen
waterlekkage is in werking getreden.
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit voordat
u controles uitvoert.
Storing
Mogelijke oplossing
U kunt het apparaat niet inschakelen.
Zorg dat de stekker in het stopcontact is gestoken.
Zorg ervoor dat er geen beschadigde zekering in de zekeringkast is.
Het programma start niet.
Zorg ervoor dat de deur van het apparaat
dicht is.
Annuleer als de uitgestelde start is ingesteld
deze instelling of wacht tot het aftellen is afgelopen.
Het apparaat wordt niet met wa- Controleer of de waterkraan is geopend.
ter gevuld.
Zorg ervoor dat de druk van het water niet
te hoog is. Neem, indien nodig, contact op
met het lokale waterschap.
Controleer of de waterkraan niet verstopt is.
Zorg ervoor dat het filter in de toevoerslang
niet verstopt is.
Zorg ervoor dat de toevoerslang niet is geknikt of gebogen.
Het apparaat pompt geen water Controleer of de afvoer van de gootsteen
weg.
niet verstopt is.
Zorg ervoor dat de afvoerslang niet is geknikt of gebogen.
Het beschermingssysteem tegen lekkage is aan.
Draai de waterkraan dicht en neem contact
op met de service-afdeling.
Schakel het apparaat na de controles in.
Het programma gaat verder vanaf het
punt waar het werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt,
neemt u contact op met onze service-afdeling.
Als de display andere alarmcodes aangeeft, neemt u contact op met onze service-afdeling.
10.1 Als de afwas- en
droogresultaten niet naar
wens zijn
Witte strepen of een blauwe waas op
glazen en serviesgoed.
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te hoog. Stel de keuzeschake-
16 www.aeg.com
laar van het glansmiddel in op een lagere stand.
• Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.
Vlekken en droog water komen op
glazen en serviesgoed terecht.
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is niet voldoende. Stel de keuzeschakelaar van het glansmiddel in op
een hogere stand.
• De kwaliteit van het vaatwasmiddel
kan de oorzaak zijn.
Het serviesgoed is nat.
• Het afwasprogramma bevatte geen
droogfase of een droogfase op lage
temperatuur.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
• De kwaliteit van het glansmiddel kan
de oorzaak zijn.
• De kwaliteit van de gecombineerde
vaatwastabletten kan de oorzaak zijn.
Probeer een ander merk of activeer
het glansmiddeldoseerbakje en gebruik het glansmiddel samen met de
gecombineerde afwastabletten.
Zie 'AANWIJZINGEN EN TIPS'
voor andere mogelijke oorzaken.
paraat in de instelmodus staat. Zie
'Een programma instellen en starten'.
2. Druk tegelijkertijd de toets
en de
toets
in tot de lampjes van de
toetsen
peren.
,
en
gaan knip-
3. Als u op de toets
drukt:
•
en
De lampjes van de toetsen
gaan uit.
• Het indicatielampje van toets
blijft knipperen.
• Het display toont de huidige instelling.
Glansmiddeldoseerbakje
uit.
Glansmiddeldoseerbakje
aan.
4. Druk op
om de instelling te wijzigen.
5. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te deactiveren en om de instelling te bevestigen.
6. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
7. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
10.2 Het inschakelen van het
glansmiddeldoseerbakje
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Zorg dat het ap-
11. TECHNISCHE INFORMATIE
Afmeting
Breedte / hoogte / diepte
(mm)
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
Zie het typeplaatje.
Voltage
Tijd
Waterdruk
Min. / max. (bar / MPa)
Watertoevoer 1)
Koud water of warm water2)
Vermogen
Couverts
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
12
NEDERLANDS
Energieverbruik
17
Modus aan
0.10 W
Modus uit
0.10 W
1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd
wordt (bijv. zonnepanelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om
het energieverbruik te verminderen.
12. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
18 www.aeg.com
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEFORE FIRST USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
21
21
22
24
24
26
28
29
30
32
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable
performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –
features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.aeg.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
ENGLISH
1.
19
SAFETY INSTRUCTIONS
Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and
use causes injuries and damages. Always
keep the instructions with the appliance
for future reference.
1.1 Children and vulnerable
people safety
WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• Do not let persons, children included,
with reduced physical sensory, reduced mental functions or lack of experience and knowledge use the appliance. They must have supervision or
instruction for the operation of the appliance by a person who is responsible
for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep all detergents away from children.
• Keep children and pets away from the
appliance door when it is open.
1.2 Installation
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Do not install or use the appliance
where the temperature is less than 0
°C.
• Obey the installation instruction supplied with the appliance.
• Make sure that the appliance is installed below and adjacent to safe structures.
• Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with
the power supply. If not, contact an
electrician.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable.
Should the appliance power supply
cable need to be replaced, this must
be carried out by our Service Centre.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to
the mains plug after the installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the
mains plug.
• Do not touch the mains cable or the
mains plug with wet hands.
• This appliance complies with the
E.E.C. Directives.
Water connection
• Make sure not to cause damage to the
water hoses.
• Before you connect the appliance to
new pipes or pipes not used for a long
time, let the water flow until it is clean.
• The first time you use the appliance,
make sure that there is no leakage.
• The water inlet hose has a safety valve
and a sheath with an inner mains cable.
Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
• The appliance must be earthed.
WARNING!
Dangerous voltage.
20 www.aeg.com
• If the water inlet hose is damaged, immediately disconnect the mains plug
from the mains socket. Contact the
Service to replace the water inlet hose.
1.3 Use
• This appliance is intended to be used
in household and similar applications
such as:
– Staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments
– Farm houses
– By clients in hotels, motels and other residential type environments
– Bed and breakfast type environments.
WARNING!
Risk of injury, burns, electrical
shock or fire.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Put knives and cutlery with sharp
points in the cutlery basket with the
points down or in a horizontal position.
• Do not keep the appliance door open
without supervision to prevent to fall
on it.
• Do not sit or stand on the open door.
• Dishwasher detergents are dangerous.
Obey the safety instructions on the
detergent packaging.
• Do not drink and play with the water in
the appliance.
• Do not remove the dishes from the
appliance until the programme is
completed. There can be detergent
on the dishes.
• The appliance can release hot steam if
you open the door while a programme
operates.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
1.4 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door catch to prevent
children and pets to get closed in the
appliance.
ENGLISH
21
2. PRODUCT DESCRIPTION
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6 5
1 Top spray arm
4
12 Upper basket
2 Upper spray arm
3 Lower spray arm
2.1 Light beam
4 Filters
5 Rating plate
• When a programme operates, a red
light beam shows on the floor below
the appliance door. When the programme is completed, the red light
changes to a green light.
• When the appliance has a malfunction, the red light flashes.
6 Salt container
7 Air vent
8 Rinse aid dispenser
9 Detergent dispenser
The light beam goes off when
the appliance is deactivated.
10 Cutlery basket
11 Lower basket
3. CONTROL PANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 On/off button
5 Programme button (up)
2 Display
3 Delay button
6 ÖKO PLUS button
4 Programme button (down)
8 RESET button
7 Multitab button
22 www.aeg.com
9 Indicators
Indicators
Description
Salt indicator. This indicator is off while the programme operates.
Rinse aid indicator. This indicator is off while the programme
operates.
End indicator.
4. PROGRAMMES
Programme
Degree of soil
Type of load
Programme phases
Options
1
All
Crockery, cutlery, pots and
pans
Prewash
Wash 45 °C or 70 °C
Rinses
Dry
ÖKO PLUS
Multitab
Heavy soil
Crockery, cutlery, pots and
pans
Prewash
Wash 70 °C
Rinses
Dry
ÖKO PLUS
Multitab
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
Multitab
3)
Normal soil
Crockery and
cutlery
Wash 60 °C
Rinse
Multitab
4)
Fresh soil
Crockery and
cutlery
Normal soil
Crockery and
cutlery
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
ÖKO PLUS
Multitab
6
Light soil
Crockery and
cutlery
Wash 55 °C
Rinses
Multitab
7
Normal or light
soil
Delicate crockery and glassware
Wash 45 °C
Rinses
Dry
ÖKO PLUS
Multitab
8
All
Prewash
1)
2
2)
3
4
5
5)
6)
ENGLISH
23
1) The appliance senses the degree of soil and the quantity of items in the baskets. It
automatically adjusts the temperature and quantity of the water, the energy
consumption and the programme duration.
2) This programme has a high temperature rinsing phase for better hygiene results. During
the rinsing phase, the temperature stays at 70 °C for at least 10 minutes.
3) This is the most silent washing programme. The pump works at a very low speed to
decrease the level of noise. Because of the low speed, the programme duration is long.
4) With this programme you can wash a load with fresh soil. It gives good washing results
in a short time.
5) With this programme you have the most efficient use of water and energy consumption
for crockery and cutlery with normal soil. (This is the standard programme for test
institutes).
6) Use this programme to quickly rinse the dishes. This prevents the remaining food to
bond on the dishes and bad odours to come out from the appliance.
Do not use detergent with this programme.
Consumption values
Programme 1)
Duration (min)
Energy (kWh)
Water (l)
1
90 - 160
0.9 - 1.7
8 - 15
2
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
3
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 11
4
30
0.9
10
5
173
1.03
10
6
50 - 60
1.0 - 1.2
10 - 11
7
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
8
14
0.1
4
1) The water pressure and temperature, the variations of the mains supply, the options and
the quantity of dishes can change the values.
24 www.aeg.com
5. OPTIONS
Activate or deactivate the options before the start of a programme. You cannot activate or
deactivate the options while a
programme operates.
5. Adjust the released quantity of rinse
aid.
5.3 Acoustic signals
5.1 ÖKO PLUS
The acoustic signals operate when the
appliance has a malfunction, when the
adjustment of the level of the water softener occurs and when the programme is
completed.
By default, the acoustic signals are on,
but it is possible to deactivate them.
This option decreases the temperature
in the last rinse phase.
The use of this option decreases the energy consumption (up to 25%) and the
programme duration.
The dishes can be wet at the end of the
programme.
How to deactivate the acoustic signals
1. Press the on/off button to activate
the appliance. Make sure that the appliance is in setting mode, refer to
“Setting and starting a programme”.
2. Press and hold, at the same time,
and button
until the
button
If one or more options are set,
make sure that the related indicators are on before the programme starts.
5.2 Multitab
Activate this option only when you use
the combi detergent tablets.
This option deactivates the flow of rinse
aid and salt. The related indicators are
off.
The programme duration can increase.
• Press Multitab, the related indicator
comes on.
If you stop to use the combi
detergent tablets, before you start to
use separately detergent, rinse aid
and dishwasher salt, do these steps:
1. Set the water softener to the highest
level.
2. Make sure that the salt container and
the rinse aid dispenser are full.
3. Start the shortest programme with a
rinsing phase, without detergent and
without dishes.
4. Adjust the water softener to the water hardness in your area.
indicators of buttons
start to flash.
,
and
3. Press button
.
•
The indicators of buttons
and
go off.
• The indicator of button
continues to flash.
• The display shows the current setting.
Acoustic signals
on.
Acoustic signals
off.
4. Press button
to change the setting.
5. Press the on/off button to deactivate
the appliance and to confirm the setting.
6. BEFORE FIRST USE
1. Make sure that the set level of the
water softener agrees with the water
hardness in your area. If not, adjust
the water softener. Contact your local
water authority to know the water
hardness in your area.
ENGLISH
2.
3.
4.
5.
Fill the salt container.
Fill the rinse aid dispenser.
Open the water tap.
Processing residues can stay in the
appliance. Start a programme to re-
25
move them. Do not use detergent
and do not load the baskets.
6.1 Adjusting the water softener
Water softener
adjustment
Water hardness
German
degrees
(°dH)
French
degrees
(°fH)
mmol/l
Clarke
degrees
Level
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
1) Factory position.
2) Do not use salt at this level.
•
How to adjust the level of the
water softener
conThe indicator of button
tinues to flash.
• The acoustic signals operate, e.g.
five intermittent acoustic signals =
level 5.
• The display shows the current setting of the water softener, e.g.
= level 5.
1. Press the on/off button to activate
the appliance. Make sure that the appliance is in setting mode, refer to
“Setting and starting a programme”.
2. Press and hold, at the same time,
and button
until the
button
indicators of buttons
start to flash.
3.
,
and
Press button
.
• The indicators of buttons
go off.
and
4.
Press button
again and again to
change the setting.
5. Press the on/off button to deactivate
the appliance and to confirm the setting.
26 www.aeg.com
6.2 Filling the salt container
1.
2.
3.
4.
5.
Turn the cap counterclockwise and
open the salt container.
Put 1 litre of water in the salt container (only for the first time).
Fill the salt container with dishwasher salt.
Remove the salt around the opening
of the salt container.
Turn the cap clockwise to close the
salt container.
CAUTION!
Water and salt can come out
from the salt container when you
fill it. Risk of corrosion. To prevent it, after you fill the salt container, start a programme.
6.3 Filling the rinse aid dispenser
1.
Press the release button (D) to open
the lid (C).
2. Fill the rinse aid dispenser (A), no
more than the mark 'max'.
3. Remove the spilled rinse aid with an
absorbent cloth to prevent too much
foam.
4. Close the lid. Make sure that the release button locks into position.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
You can turn the selector of the
released quantity (B) between
position 1 (lowest quantity) and
position 4 (highest quantity).
7. DAILY USE
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate
the appliance. Make sure that the appliance is in setting mode, refer to
“Setting and starting a programme”.
• If the salt indicator is on, fill the salt
container.
• If the rinse aid indicator is on, fill
the rinse aid dispenser.
3. Load the baskets.
4. Add the detergent.
• If you use the combi detergent
tablets, activate the Multitab option.
5. Set and start the correct programme
for the type of load and the degree
of soil.
ENGLISH
27
7.1 Using the detergent
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Setting and starting a
programme
Setting mode
For some settings it is necessary that the
appliance is in setting mode.
Press the on/off button to activate the
appliance. The appliance is in setting
mode when the display shows 2 horizontal status bars. If the control panel does
not show this condition, press RESET.
Starting a programme without
delay start
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate
the appliance. Make sure that the appliance is in setting mode.
3. Press one of the programme buttons
again and again until the display
shows the number of the programme
you want to start.
• The programme number flashes in
the display.
• If you want you can set the applicable options.
4. Close the appliance door, the programme starts. The programme duration starts to decrease with steps of
1 minute.
Starting a programme with
delay start
1. Set the programme.
Press the release button (B) to open
the lid (C).
Put the detergent in the compartment (A) .
If the programme has a prewash
phase, put a small quantity of detergent on the inner part of the appliance door.
If you use detergent tablets, put the
tablet in the compartment (A).
Close the lid. Make sure that the release button locks into position.
2. Press Delay again and again until the
display shows the delay time you
want to set (from 1 to 24 hours).
• The delay time flashes in the display.
• The Delay indicator comes on.
3. Close the appliance door. The countdown starts.
• When the countdown is completed, the programme starts.
Opening the door while the
appliance operates
If you open the door, the appliance
stops. When you close the door, the appliance continues from the point of interruption.
Cancelling the delay start
while the countdown operates
When you cancel the delay start, also the
programme is cancelled.
1. Press RESET. The display shows 2
horizontal status bars.
2. Set the programme again.
Cancelling the programme
1. Press RESET. The display shows 2
horizontal status bars.
Make sure that there is detergent
in the detergent dispenser before you start a new programme.
28 www.aeg.com
At the end of the programme
The display shows 0 and the end indicator comes on.
1. Press the on/off button to deactivate
the appliance.
2. Close the water tap.
If you do not press the on/off
button, the AUTO OFF function
automatically deactivates the appliance a few minutes after the
end of the programme.
This helps to decrease the energy consumption,
Important
• Let the dishes become cold before
you remove them from the appliance.
Hot dishes can be easily damaged.
• First remove the items from the lower
basket, then from the upper basket.
• There can be water on the sides and
on the door of the appliance. Stainless
steel becomes cool more quickly than
the dishes.
8. HINTS AND TIPS
8.1 The water softener
Hard water contains a high quantity of
minerals that can cause damage to the
appliance and bad washing results. The
water softener neutralises these minerals.
The dishwasher salt keeps the water
softener clean and in good conditions. It
is important to set the right level of the
water softener. This makes sure that the
water softener uses the correct quantity
of dishwasher salt and water.
8.2 Using salt, rinse aid and
detergent
• Only use salt, rinse aid and detergent
for dishwasher. Other products can
cause damage to the appliance.
• The rinse aid helps, during the last
rinsing phase, to dry the dishes without streaks and stains.
• Combi detergent tablets contain detergent, rinse aid and other added
agents. Be sure that these tablets are
applicable to the water hardness in
your area. Refer to the instructions on
the packaging of the products.
• Detergent tablets do not fully dissolve
with short programmes. To prevent
detergent residues on the tableware,
we recommend that you use the tablets with long programmes.
Do not use more than the correct
quantity of detergent. Refer to
the instructions on the detergent
packaging.
8.3 Loading the baskets
Refer to the supplied leaflet with
examples of the load of the baskets.
• Only use the appliance to wash items
that are dishwasher-safe.
• Do not put in the appliance items
made of wood, horn, aluminium, pewter and copper.
• Do not put in the appliance items that
can absorb water (sponges, household
cloths).
• Remove remaining food from the
items.
• To remove easily remaining burned
food, soak pots and pans in water before you put them in the appliance.
• Put hollow items (cups, glasses and
pans) with the opening down.
• Make sure that cutlery and dishes do
not bond together. Mix spoons with
other cutlery.
• Make sure that glasses do not touch
other glasses.
• Put the small items in the cutlery basket.
• Put the light items in the upper basket. Make sure that they do not move.
ENGLISH
• Make sure that the spray arms can
move freely before you start a programme.
8.4 Before starting a
programme
Make sure that:
• The filters are clean and correctly installed.
• The spray arms are not clogged.
29
• The position of the items in the baskets is correct.
• The programme is applicable for the
type of load and for the degree of soil.
• The correct quantity of detergent is
used.
• There is dishwasher salt and rinse aid
(unless you use combi detergent tablets).
• The cap of the salt container is tight.
9. CARE AND CLEANING
WARNING!
Before maintenance, deactivate
the appliance and disconnect the
mains plug from the mains socket.
Dirty filters and clogged spray
arms decrease the washing results.
Make a check regularly and, if
necessary, clean them.
9.1 Cleaning the filters
C
1.
Turn the filter (A) counterclockwise
and remove it.
2.
To disassemble the filter (A), pull
apart (A1) and (A2).
Remove the filter (B).
Wash the filters with water.
Before you put the filter (B) back,
make sure that there are no residues
of food or soil in or around the edge
of the sump.
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
30 www.aeg.com
6.
7.
Make sure that the filter (B) is correctly positioned under the 2 guides
(C).
Assemble the filter (A) and put it
back in filter (B). Turn it clockwise
until it locks.
An incorrect position of the filters
can cause bad washing results
and damage to the appliance.
9.2 Cleaning the spray arms
9.4 Internal cleaning
Do not remove the spray arms.
If the holes in the spray arms are clogged, remove remaining parts of soil with
a thin pointed object.
If you regularly use short duration programmes, these can leave deposits of
grease and limescale inside the appliance.
To prevent this, we recommend to run
long duration programmes at least 2
times per month.
9.3 External cleaning
Clean the appliance with a moist soft
cloth.
Only use neutral detergents. Do not use
abrasive products, abrasive cleaning
pads or solvents.
10. TROUBLESHOOTING
The appliance does not start or it stops
during operation.
Before you contact the Service, refer to
the information that follows for a solution to the problem.
With some problems, the display
shows an alarm code:
•
- The appliance does not fill with
water.
•
- The appliance does not drain
the water.
•
- The anti-flood device is on.
WARNING!
Deactivate the appliance before
you do the checks.
Problem
Possible solution
You cannot activate the appliance.
Make sure that the mains plug is connected
to the mains socket.
Make sure that there is not a damaged fuse
in the fuse box.
The programme does not start.
Make sure that the appliance door is closed.
If the delay start is set, cancel the setting or
wait for the end of the countdown.
The appliance does not fill with
water.
Make sure that the water tap is open.
ENGLISH
Problem
31
Possible solution
Make sure that the pressure of the water
supply is not too low. For this information,
contact your local water authority.
Make sure that the water tap is not clogged.
Make sure that the filter in the inlet hose is
not clogged.
Make sure that the inlet hose has no kinks or
bends.
The appliance does not drain
the water.
Make sure that the sink spigot is not clogged.
Make sure that the drain hose has no kinks
or bends.
The anti-flood device is on.
Close the water tap and contact the Service.
After the checks are completed, activate
the appliance. The programme continues from the point of interruption.
If the problem occurs again, contact the
Service.
If the display shows other alarm codes,
contact the Service.
10.1 If the washing and drying
results are not satisfactory
Whitish streaks or bluish layers on
glasses and dishes
• The released quantity of rinse aid is
too much. Adjust the rinse aid selector
to a lower position.
• The quantity of detergent is too much.
Stains and dry water drops on glasses
and dishes
• The released quantity of rinse aid is
not sufficient. Adjust the rinse aid selector to a higher position.
• The quality of the detergent can be
the cause.
Dishes are wet
• The programme is without a drying
phase or with a low temperature drying phase.
• The rinse aid dispenser is empty.
• The quality of the rinse aid can be the
cause.
• The quality of the combi detergent
tablets can be the cause. Try a different brand or activate the rinse aid dis-
penser and use rinse aid together with
the combi detergent tablets.
Refer to ‘HINTS AND TIPS’ for
other possible causes.
10.2 How to activate the rinse
aid dispenser
1. Press the on/off button to activate
the appliance. Make sure that the appliance is in setting mode, refer to
“Setting and starting a programme”.
2. Press and hold, at the same time,
and button
until the
button
indicators of buttons
start to flash.
,
and
3. Press button
.
•
The indicators of buttons
and
go off.
• The indicator of button
continues to flash.
• The display shows the current setting.
Rinse aid dispenser off.
Rinse aid dispenser on.
4. Press button
to change the setting.
5. Press the on/off button to deactivate
the appliance and to confirm the setting.
32 www.aeg.com
6. Adjust the released quantity of rinse
aid.
7. Fill the rinse aid dispenser.
11. TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
Width / Height / Depth
(mm)
Electrical connection
Refer to the rating plate.
Voltage
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Frequency
50 Hz
Water supply pressure
Min. / max. (bar / MPa)
Water supply 1)
Cold water or hot water2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Capacity
Place settings
12
Power consumption
Left-on mode
0.10 W
Off-mode
0.10 W
max. 60 °C
1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4'' thread.
2) If the hot water comes from alternative sources of energy, (e.g. solar panels, aeolian
energy), use the hot water supply to decrease energy consumption.
12. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the
symbol . Put the packaging in
applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste
of electrical and electronic
appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling
facility or contact your municipal
office.
FRANÇAIS
33
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPTION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BANDEAU DE COMMANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
36
36
37
39
40
42
44
45
46
48
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui
vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur
des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser
au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.aeg.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre
appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
34 www.aeg.com
1.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil,
lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures
liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice
avec votre appareil pour vous y référer
ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et
des personnes vulnérables
AVERTISSEMENT
Risque d'asphyxie, de blessure
ou d'invalidité permanente.
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans
risque lorsqu’ils sont sans surveillance
ou en l’absence d’instruction d’une
personne responsable qui puisse leur
assurer une utilisation de l’appareil
sans danger.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec
l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de la porte de l'appareil lorsque
celle-ci est ouverte.
1.2 Installation
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0 °C.
• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
• Vérifiez que l'appareil est installé sous
et à proximité de structures sûres.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT
Risque d'incendie ou d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si
ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation. Le
remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil doit être effectué
par notre service après-vente.
• Ne connectez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de
courant est accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la prise.
• Ne touchez jamais le câble d'alimentation ou la prise avec des mains mouillées.
• Cet appareil est conforme aux directives CEE.
Raccordement à l'arrivée
d'eau
• Veillez à ne pas endommager les
tuyaux de circulation d'eau.
• Avant de brancher l'appareil à des
tuyaux neufs ou n'ayant pas servi depuis longtemps, laissez couler l'eau
jusqu'à ce qu'elle soit propre.
• Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous de l'absence
de fuites.
• Le tuyau d'arrivée d'eau comporte
une vanne de sécurité et une gaine
avec un câble d'alimentation intérieur.
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT
Tension dangereuse.
• Si le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé, débranchez immédiatement la
fiche de la prise secteur. Contactez le
service après-vente pour remplacer le
tuyau d'arrivée d'eau.
1.3 Utilisation
• Cet appareil est conçu uniquement
pour un usage domestique et des situations telles que :
– Cuisines réservées aux employés
dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail
– Bâtiments de ferme
– Pour une utilisation privée, par les
clients, dans des hôtels et autres
lieux de séjour
– En chambre d'hôte.
AVERTISSEMENT
Risque de blessures, de brûlures,
d'électrocution ou d'incendie.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Placez les couteaux et les couverts
avec des bouts pointus dans le panier
à couverts avec les pointes tournées
vers le bas ou en position horizontale.
35
• Ne laissez pas la porte de l'appareil
ouverte sans surveillance pour éviter
tout risque de chute.
• Ne montez pas sur le hublot ouvert de
votre appareil ; ne vous asseyez pas
dessus.
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle sont dangereux. Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.
• Ne buvez pas l'eau de l'appareil ; ne
jouez pas avec.
• N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil
avant la fin du programme. Il peut rester du produit de lavage sur la vaisselle.
• De la vapeur chaude peut s'échapper
de l'appareil si vous ouvrez la porte
pendant le déroulement d'un programme.
• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à
proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
1.4 Mise au rebut
AVERTISSEMENT
Risque de blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage de
la porte pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
36 www.aeg.com
2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6 5
1 Bras d'aspersion supérieur
4
12 Panier supérieur
2 Bras d'aspersion intermédiaire
3 Bras d'aspersion inférieur
2.1 Rayon lumineux
4 Filtres
5 Plaque signalétique
• Lorsqu'un programme démarre, un
rayon lumineux rouge apparaît sur le
sol, sous la porte de l'appareil. Lorsque le programme est terminé, le rayon rouge devient vert.
• En cas de dysfonctionnement de l'appareil, le faisceau rouge clignote.
6 Réservoir de sel régénérant
7 Fente d'aération
8 Distributeur de liquide de rinçage
9 Distributeur de produit de lavage
Le rayon lumineux disparaît lorsque l'appareil est éteint.
10 Panier à couverts
11 Panier inférieur
3. BANDEAU DE COMMANDE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Touche Marche/Arrêt
5 Touche Programme (plus)
2 Affichage
3 Touche Delay
6 Touche ÖKO PLUS
4 Touche Programme (moins)
8 Touche RESET
7 Touche Multitab
FRANÇAIS
9 Voyants
Voyants
Description
Voyant du réservoir à sel régénérant. Ce voyant est éteint pendant le déroulement du programme.
Voyant du réservoir de liquide de rinçage. Ce voyant est éteint
pendant le déroulement du programme.
Voyant de fin.
4. PROGRAMMES
Programme
Degré de salis- Phases du program- Options
sure
me
Type de vaisselle
1
Tous
Vaisselle, couverts, plats et
casseroles
Prélavage
Lavage à 45 °C ou
70 °C
Rinçages
Séchage
ÖKO PLUS
Multitab
Très sale
Vaisselle, couverts, plats et
casseroles
Prélavage
Lavage à 70 °C
Rinçages
Séchage
ÖKO PLUS
Multitab
Normalement
sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage à 50 °C
Rinçages
Séchage
Multitab
Vaisselle fraîche- Lavage à 60 °C
ment salie
Rinçage
Vaisselle et couverts
Multitab
Normalement
sale
Vaisselle et couverts
ÖKO PLUS
Multitab
1)
2
2)
3
3)
4
4)
5
5)
Prélavage
Lavage à 50 °C
Rinçages
Séchage
6
Légèrement sale Lavage à 55 °C
Vaisselle et cou- Rinçages
verts
Multitab
7
Normalement
ou légèrement
sale
Vaisselle fragile
et verres
ÖKO PLUS
Multitab
Lavage à 45 °C
Rinçages
Séchage
37
38 www.aeg.com
Programme
Degré de salis- Phases du program- Options
sure
me
Type de vaisselle
8
Tous
Prélavage
6)
1) L'appareil détecte le degré de salissure et la quantité de vaisselle dans les paniers. Il
règle automatiquement la température ainsi que le volume d'eau, la consommation
d'énergie et la durée du programme.
2) Ce programme comprend une phase de rinçage à haute température, pour des
résultats plus hygiéniques. Au cours de la phase de rinçage, la température reste à 70 °C
pendant au moins 10 minutes.
3) C'est le programme de lavage le plus silencieux. La pompe fonctionne à une vitesse très
faible pour diminuer le niveau sonore. En raison de la vitesse réduite, la durée du
programme est longue.
4) Ce programme permet de laver une charge de vaisselle fraîchement salie. Il offre de
bons résultats de lavage en peu de temps.
5) Ce programme vous permet d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la
vaisselle et les couverts normalement sales. (Il s'agit du programme standard pour les
instituts de tests.)
6) Ce programme permet un rinçage rapide. Cela empêche les restes de nourriture de
coller sur la vaisselle et évite les mauvaises odeurs.
N'utilisez pas de produit de lavage avec ce programme.
Valeurs de consommation
Programme1)
Durée (min)
Consommation
électrique (KWh)
Eau (l)
1
90 - 160
0.9 - 1.7
8 - 15
2
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
3
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 11
4
30
0.9
10
5
173
1.03
10
6
50 - 60
1.0 - 1.2
10 - 11
FRANÇAIS
Programme1)
Durée (min)
Consommation
électrique (KWh)
Eau (l)
7
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
8
14
0.1
4
39
1) Ces valeurs peuvent changer en fonction de la pression et de la température de l'eau,
des variations d'alimentation électrique, des options et de la quantité de vaisselle.
5. OPTIONS
Activez ou désactivez les options
avant de démarrer un programme. Vous ne pouvez pas activer
ni désactiver les options pendant
le déroulement d'un programme.
Si vous avez activé une ou plusieurs options, assurez-vous que
les voyants correspondants sont
allumés avant le démarrage du
programme.
5.1 ÖKO PLUS
Cette option diminue la température
pendant la dernière phase de rinçage.
L'utilisation de cette option diminue la
consommation énergétique (jusqu'à
25 %) ainsi que la durée du programme.
Il se peut que la vaisselle soit encore
mouillée à la fin du programme.
5.2 Multitab
Activez cette option uniquement si vous
utilisez des pastilles de détergent multifonctions.
Cette option désactive le débit du liquide de rinçage et du sel régénérant. Les
voyants correspondants sont éteints.
La durée du programme peut augmenter.
• Appuyez sur Multitab ; le voyant correspondant s'allume.
Si vous cessez d'utiliser des pastilles
de détergent multifonctions, avant de
commencer à utiliser à la fois du
produit de lavage, du liquide de
rinçage et du sel régénérant,
effectuez ces étapes :
1. Réglez l'adoucisseur d'eau au niveau
maximal.
2. Assurez-vous que le réservoir de sel
régénérant et le distributeur de liquide de rinçage sont pleins.
3. Démarrez le programme le plus court
par une phase de rinçage, sans produit de lavage ni vaisselle.
4. Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau de votre région.
5. Ajustez la quantité de liquide de rinçage libérée.
5.3 Signaux sonores
Les signaux sonores retentissent en cas
de dysfonctionnement de l'appareil, lors
de l'ajustement du niveau de l'adoucisseur d'eau et à la fin du programme.
Par défaut, les signaux sonores sont activés, mais il est possible de les désactiver.
Comment désactiver les signaux
sonores
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil. Assurez-vous
que l'appareil est en mode Programmation ; reportez-vous au chapitre
« Réglage et départ d'un programme ».
2. Appuyez simultanément sur les touet
et maintenez-les enches
foncées jusqu'à ce que les voyants
40 www.aeg.com
de programme
,
mencent à clignoter.
et
Signaux sonores désactivés.
com-
3. Appuyez sur la touche
.
•
Les voyants
et
s'éteignent.
• Le voyant de la touche
continue à clignoter.
• L'affichage indique le réglage actuel.
4. Appuyez sur la touche
pour modifier le réglage.
5. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour éteindre l'appareil et confirmer
le réglage.
Signaux sonores activés.
6. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Assurez-vous que le niveau réglé
pour l'adoucisseur d'eau correspond
à la dureté de l'eau de votre région.
Dans le cas contraire, réglez le niveau
de l'adoucisseur d'eau. Contactez votre compagnie des eaux pour connaître la dureté de l'eau de votre région.
2. Remplissez le réservoir de sel régénérant.
3. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.
4. Ouvrez le robinet d'eau.
5. Des résidus du processus de fabrication peuvent subsister dans l'appareil. Démarrez un programme pour
les évacuer. N'utilisez pas de produit
de lavage et ne chargez pas les paniers.
6.1 Réglage de l'adoucisseur d'eau
Réglage de l'adoucisseur
d'eau
Dureté de l'eau
Degrés
allemands
(°dH)
Degrés
français
(°fH)
mmol/l
Degrés
Clarke
Niveau
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
FRANÇAIS
41
1) Réglage d'usine.
2) N'utilisez pas de sel à ce niveau.
•
Comment régler le niveau de
l'adoucisseur d'eau
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil. Assurez-vous
que l'appareil est en mode Programmation ; reportez-vous au chapitre
« Réglage et départ d'un programme ».
2. Appuyez simultanément sur les touet
et maintenez-les enches
foncées jusqu'à ce que les voyants
de programme
,
mencent à clignoter.
3.
Appuyez sur la touche
• Les voyants
et
et
com.
contiLe voyant de la touche
nue à clignoter.
• Les signaux sonores retentissent,
par exemple cinq signaux sonores
intermittents = niveau 5.
• L'affichage indique le réglage actuel de l'adoucisseur d'eau, par
= niveau 5.
exemple
4.
Appuyez sur la touche
à plusieurs reprises pour modifier le réglage.
5. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour éteindre l'appareil et confirmer
le réglage.
s'éteignent.
6.2 Remplissage du réservoir de sel régénérant
1.
2.
3.
4.
5.
Tournez le couvercle vers la gauche
et ouvrez le réservoir de sel régénérant.
Mettez 1 litre d'eau dans le réservoir
de sel régénérant (uniquement la
première fois).
Remplissez le réservoir avec du sel
régénérant.
Enlevez le sel qui se trouve autour
de l'ouverture du réservoir de sel régénérant.
Tournez le couvercle vers la droite
pour fermer le réservoir de sel régénérant.
ATTENTION
De l'eau et du sel peuvent sortir
du réservoir de sel régénérant
lorsque vous le remplissez. Risque de corrosion. Afin d'éviter
cela, après avoir rempli le réservoir de sel régénérant, démarrez
un programme.
42 www.aeg.com
6.3 Remplissage du distributeur de liquide de rinçage
1.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Appuyez sur le bouton d'ouverture
(D) pour ouvrir le couvercle (C).
2. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage (A), sans dépasser le repère « max ».
3. Si le liquide de rinçage déborde,
épongez-le avec un chiffon absorbant pour éviter tout excès de
mousse.
4. Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le bouton d'ouverture se verrouille correctement.
Vous pouvez tourner le sélecteur
de quantité délivrée (B) entre la
position 1 (quantité minimale) et
la position 4 (quantité maximale).
7. UTILISATION QUOTIDIENNE
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil. Assurez-vous
que l'appareil est en mode Programmation ; reportez-vous au chapitre
« Réglage et départ d'un programme ».
• Si le voyant du réservoir de sel régénérant est allumé, remplissez le
réservoir.
• Si le voyant du liquide de rinçage
est allumé, remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
3. Chargez les paniers.
4. Ajoutez du produit de lavage.
• Si vous utilisez des pastilles de détergent multifonctions, activez l'option Multitab.
5. Réglez et lancez le programme adapté au type de vaisselle et au degré de
salissure.
FRANÇAIS
43
7.1 Utilisation du produit de lavage
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Réglage et départ d'un
programme
Mode Programmation
Certains réglages nécessitent que l'appareil soit en mode Programmation.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil. L'appareil est en
mode Programmation lorsque 2 barres
d'état horizontales sont affichées. Si le
bandeau de commande ne montre pas
cette condition, appuyez sur la touche
RESET.
Démarrage d'un programme
sans départ différé
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil. Assurez-vous
que l'appareil est en mode Programmation.
3. Appuyez à plusieurs reprises sur l'une
des touches de programme jusqu'à
ce que l'affichage indique le numéro
du programme que vous souhaitez
démarrer.
• Le numéro du programme clignote
sur l'affichage.
• Si vous le souhaitez, vous pouvez
définir des options compatibles.
4. Fermez la porte de l'appareil ; le programme démarre. Le décompte de la
durée du programme démarre et
s'effectue par paliers d'une minute.
Appuyez sur le bouton d'ouverture
(B) pour ouvrir le couvercle (C).
Versez le produit de lavage dans le
compartiment (A).
Si le programme comporte une phase de prélavage, versez une petite
quantité de produit de lavage à l'intérieur de la porte de l'appareil.
Si vous utilisez des pastilles de détergent, placez une pastille dans le
compartiment (A).
Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le bouton d'ouverture se verrouille correctement.
Démarrage d'un programme
avec départ différé
1. Sélectionnez le programme.
2. Appuyez sur la touche Delay à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'affichage indique le délai choisi pour le
départ différé (de 1 à 24 heures).
• Le délai clignote sur l'affichage.
• Le voyant Delay s'allume.
3. Fermez la porte de l'appareil. Le décompte démarre.
• Lorsque le décompte est terminé,
le programme démarre.
Ouverture de la porte au cours
du fonctionnement de
l'appareil
Si vous ouvrez la porte, l'appareil s'arrête. Lorsque vous refermez la porte, l'appareil reprend là où il a été interrompu.
Annulation du départ différé
au cours du décompte
En annulant le départ différé, vous annulez également le programme.
1. Appuyez sur la touche RESET. Deux
lignes horizontales s'affichent.
2. Sélectionnez à nouveau le programme.
44 www.aeg.com
Annulation du programme
1. Appuyez sur la touche RESET. Deux
lignes horizontales s'affichent.
Assurez-vous que le distributeur
de produit de lavage n'est pas vide avant de démarrer un nouveau programme de lavage.
À la fin du programme
0 s'affiche et le voyant de fin s'allume.
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour éteindre l'appareil.
2. Fermez le robinet d'eau.
Important
• Attendez que la vaisselle refroidisse
avant de la retirer du lave-vaisselle. La
vaisselle encore chaude est sensible
aux chocs.
• Déchargez d'abord le panier inférieur,
puis le panier supérieur.
• Les côtés et la porte de l'appareil peuvent être mouillés. L'acier inoxydable
refroidit plus rapidement que la vaisselle.
Si vous n'appuyez pas sur la touche Marche/Arrêt, la fonction
AUTO OFF éteint automatiquement l'appareil au bout de quelques minutes après la fin du programme.
Cela permet de diminuer la consommation d'énergie.
8. CONSEILS
8.1 Adoucisseur d'eau
L'eau dure contient une grande quantité
de minéraux pouvant endommager l'appareil et donner de mauvais résultats de
lavage. L'adoucisseur d'eau neutralise
ces minéraux.
Le sel régénérant préserve la propreté et
le bon état de l'adoucisseur d'eau. Il est
important de régler l'adoucisseur d'eau
sur un niveau adéquat. Cela garantit que
l'adoucisseur d'eau utilise la quantité
correcte de sel régénérant et d'eau.
8.2 Utilisation de sel
régénérant, de liquide de
rinçage et de produit de
lavage
• Utilisez uniquement du sel régénérant,
du liquide de rinçage et du produit de
lavage conçus pour les lave-vaisselle.
D'autres produits peuvent endommager l'appareil.
• Lors de la dernière phase de rinçage,
le liquide de rinçage permet de sé-
cher la vaisselle sans laisser de traînées ni de taches.
• Les pastilles de détergent multifonctions contiennent du produit de lavage, du liquide de rinçage et d'autres
adjuvants. Assurez-vous que ces pastilles sont adaptées à la dureté de
l'eau de votre région. Reportez-vous
aux instructions figurant sur l'emballage de ces produits.
• Les tablettes de détergent ne se dissolvent pas complètement durant les
programmes courts. Pour éviter que
des résidus de produit de lavage ne se
déposent sur la vaisselle, nous recommandons d'utiliser des pastilles de détergent avec des programmes longs.
N'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage. Reportez-vous aux instructions figurant sur l'emballage du produit
de lavage.
FRANÇAIS
8.3 Chargement des paniers
Reportez-vous à la brochure fournie pour consulter des exemples
de charge des paniers.
• Utilisez uniquement cet appareil pour
laver des articles qui peuvent passer
au lave-vaisselle.
• Ne mettez pas dans le lave-vaisselle
des articles en bois, en corne, en aluminium, en étain et en cuivre.
• Ne placez pas dans l'appareil des objets pouvant absorber l'eau (éponges,
chiffons de nettoyage).
• Enlevez les restes d'aliments sur les articles.
• Pour retirer facilement les résidus
d'aliments brûlés, faites tremper les
plats et les casseroles dans l'eau avant
de les placer dans l'appareil.
• Chargez les articles creux (tasses, verres et casseroles) en les retournant.
• La vaisselle et les couverts ne doivent
pas être insérés les uns dans les autres
ni se chevaucher. Mélangez les cuillères avec d'autres couverts.
• Vérifiez que les verres ne se touchent
pas pour éviter qu'ils ne se brisent.
• Placez les petits articles dans le panier
à couverts.
45
• Placez les articles légers dans le panier
supérieur. Disposez-les de façon à ce
qu'ils ne puissent pas se retourner.
• Assurez-vous que les bras d'aspersion
tournent librement avant de lancer un
programme.
8.4 Avant le démarrage d'un
programme
Assurez-vous que :
• Les filtres sont propres et correctement installés.
• Les bras d'aspersion ne sont pas obstrués.
• La vaisselle est bien positionnée dans
les paniers.
• Le programme est adapté au type de
vaisselle et au degré de salissure.
• Vous utilisez la bonne quantité de produit de lavage.
• Vous avez utilisé du sel régénérant et
du liquide de rinçage (sauf si vous utilisez des pastilles de détergent multifonctions).
• Le bouchon du réservoir de sel régénérant est vissé.
9. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT
Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la prise secteur.
Les filtres sales et les bras d'aspersion obstrués diminuent les
résultats de lavage.
Contrôlez-les régulièrement et
nettoyez-les si nécessaire.
9.1 Nettoyage des filtres
1.
C
C
B
A
Tournez le filtre (A) vers la gauche et
sortez-le.
46 www.aeg.com
2.
A1
3.
4.
5.
A2
6.
7.
Pour démonter le filtre (A), détachez
(A1) et (A2).
Retirez le filtre (B).
Lavez les filtres à l'eau courante.
Avant de remettre le filtre (B) en place, assurez-vous qu'il ne reste aucun
résidu alimentaire ni salissure à l'intérieur ou autour du bord du collecteur d'eau.
Assurez-vous que le filtre (B) est correctement positionné, sous les
2 guides (C).
Assemblez le filtre (A) et remettez-le
en place dans le filtre (B). Tournez-le
vers la droite jusqu'à la butée.
Une position incorrecte des filtres peut donner de mauvais résultats de lavage et endommager l'appareil.
9.2 Nettoyage des bras
d'aspersion
abrasifs, de tampons à récurer ni de solvants.
Ne retirez pas les bras d’aspersion.
Si des résidus ont bouché les orifices des
bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide d'un objet fin et pointu.
9.4 Nettoyage intérieur
9.3 Nettoyage extérieur
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits
Si vous utilisez régulièrement des programmes de courte durée, des dépôts
de graisse et des dépôts calcaires peuvent se former à l'intérieur de l'appareil.
Pour éviter cela, nous recommandons de
lancer un programme long au moins
2 fois par mois.
10. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
L'appareil ne démarre pas ou s'arrête en
cours de programme.
Veuillez vous reporter aux informations
suivantes avant de contacter le service
après-vente pour résoudre un problème.
Pour certaines anomalies, l'écran affiche un code d’alarme :
•
- L'appareil n'est pas approvisionné en eau.
•
•
- L'appareil ne se vidange pas.
- Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché.
AVERTISSEMENT
Éteignez l'appareil avant de procéder aux vérifications.
FRANÇAIS
47
Problème
Solution possible
L'appareil ne se met pas en
fonctionnement.
Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant.
Assurez-vous qu'aucun fusible n'a disjoncté
dans la boîte à fusibles.
Le programme ne démarre pas.
Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée.
Si vous avez sélectionné un départ différé,
annulez-le ou attendez la fin du décompte.
L'appareil ne se remplit pas
d'eau.
Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
Assurez-vous que la pression de l'arrivée
d'eau n'est pas trop basse. Pour obtenir cette information, contactez votre compagnie
des eaux.
Assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas
obstrué.
Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée
d'eau n'est pas obstrué.
Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau
n'est pas tordu ni plié.
L'appareil ne vidange pas l'eau.
Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est
pas obstrué.
Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est
pas tordu ni plié.
Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché.
Fermez le robinet d'eau et contactez le service après-vente.
Après avoir effectué les vérifications,
mettez l'appareil en marche. Le programme reprend là où il s'était interrompu.
Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
Si l'écran affiche d'autres codes d'alarme, contactez le service après-vente.
10.1 Si les résultats de lavage
et de séchage ne sont pas
satisfaisants
Traînées blanchâtres ou pellicules
bleuâtres sur les verres et la vaisselle
• La quantité de liquide de rinçage libérée est trop importante. Placez le sélecteur de dosage du liquide de rinçage sur le niveau le plus faible.
• La quantité de produit de lavage est
excessive.
Taches et traces de gouttes d'eau
séchées sur les verres et la vaisselle
• La quantité de liquide de rinçage libérée n'est pas suffisante. Placez le sélecteur de dosage du liquide de rinçage sur un niveau plus élevé.
• Il se peut que la qualité du produit de
lavage soit en cause.
La vaisselle est mouillée
• Le programme ne contient pas de
phase de séchage ou une phase de
séchage à basse température.
• Le distributeur de liquide de rinçage
est vide.
• Il se peut que la qualité du liquide de
rinçage soit en cause.
48 www.aeg.com
• Il se peut que la qualité des pastilles
de détergent multifonctions soit en
cause. Essayez une marque différente
ou activez le distributeur de liquide de
rinçage et utilisez du liquide de rinçage avec les pastilles de détergent multifonctions.
Pour trouver d'autres causes possibles, reportez-vous au chapitre
« CONSEILS ».
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil. Assurez-vous
que l'appareil est en mode Programmation ; reportez-vous au chapitre
« Réglage et départ d'un programme ».
2. Appuyez simultanément sur les touet
et maintenez-les enches
foncées jusqu'à ce que les voyants
et
Distributeur de liquide
de rinçage désactivé.
Distributeur de liquide
de rinçage activé.
10.2 Comment activer le
distributeur de liquide de
rinçage
de programme
,
mencent à clignoter.
3. Appuyez sur la touche
.
•
Les voyants
et
s'éteignent.
• Le voyant de la touche
continue à clignoter.
• L'affichage indique le réglage actuel.
4. Appuyez sur la touche
pour modifier le réglage.
5. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour éteindre l'appareil et confirmer
le réglage.
6. Ajustez la quantité de liquide de rinçage libérée.
7. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.
com-
11. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)
Branchement électrique
Reportez-vous à la plaque signalétique.
Tension
Fréquence
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
50 Hz
Pression de l'arrivée
d'eau
Min. / max. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Arrivée d'eau 1)
Eau froide ou eau chaude2)
Capacité
Couverts
Consommation électrique
Mode « Veille »
0.10 W
Mode « Arrêt »
0.10 W
max. 60 °C
12
1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 pouce).
2) Si l'eau chaude est produite à partir de sources d'énergie respectueuses de
l'environnement (par exemple, panneaux solaires ou énergie éolienne), utilisez une
arrivée d'eau chaude afin de réduire la consommation d'énergie.
FRANÇAIS
49
12. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet
effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les
appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un
tel produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
50 www.aeg.com
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDIENFELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTIONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEHLERSUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
53
53
54
56
57
59
61
62
64
65
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,
damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien,
die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum
Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.aeg.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.aeg.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
DEUTSCH
1.
51
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und
Beschädigungen durch unsachgemäße
Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und
schutzbedürftigen Personen
WARNUNG!
Es besteht Erstickungsgefahr, Risiko von Verletzungen oder permanenten Behinderungen.
• Lassen Sie keine Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung
oder mangelndem Wissen dieses Gerät benutzen. Solche Personen müssen
von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt
oder bei der Bedienung des Geräts
angeleitet werden.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen.
• Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
• Halten Sie alle Reinigungsmittel von
Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom
geöffneten Gerät fern.
1.2 Montage
• Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät
nicht auf und benutzen Sie es nicht.
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem
Ort auf, an dem die Temperatur unter
0 °C absinken kann, und benutzen Sie
das Gerät nicht, wenn die Temperatur
unter 0 °C absinkt.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter und an angrenzenden sicheren
Konstruktionen montiert ist.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild den
Daten Ihrer Stromversorgung entsprechen. Wenden Sie sich andernfalls an
eine Elektrofachkraft.
• Das Gerät darf ausschließlich an eine
ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und
Netzkabel nicht zu beschädigen. Falls
das Netzkabel des Geräts ersetzt werden muss, lassen Sie dies durch unseren Kundendienst durchführen.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um
das Gerät von der Spannungsversorgung zu trennen. Ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
• Fassen Sie das Netzkabel oder den
Netzstecker nicht mit nassen Händen
an.
• Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.
Wasseranschluss
• Achten Sie darauf, die Wasserschläuche nicht zu beschädigen.
• Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht
benutzte Schläuche an das Gerät anschließen, lassen Sie Wasser durch die
Schläuche fließen, bis es sauber austritt.
• Achten Sie darauf, dass beim ersten
Gebrauch des Geräts keine Undichtheiten vorhanden sind.
• Der Wasserzulaufschlauch verfügt
über ein Sicherheitsventil und eine
52 www.aeg.com
Ummantelung mit einem innenliegenden Netzkabel.
•
•
•
WARNUNG!
Gefährliche Spannung.
• Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus
der Steckdose, wenn der Wasserzulaufschlauch beschädigt ist. Wenden
Sie sich für den Austausch des Wasserzulaufschlauchs an den Kundendienst.
1.3 Gebrauch
• Dieses Gerät ist für die Verwendung
im Haushalt und ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe
– Für Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
– In Pensionen und vergleichbaren
Unterbringungsmöglichkeiten.
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-, Verbrennungs-, Stromschlag- oder
Brandgefahr.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie Messer und Besteck mit
scharfen Spitzen mit der Spitze nach
•
•
•
•
•
unten in den Besteckkorb oder legen
Sie sie waagerecht in das Gerät.
Lassen Sie die Gerätetür nicht ohne
Beaufsichtigung offen stehen, damit
von der Tür keine Stolpergefahr ausgeht.
Setzen oder stellen Sie sich nie auf die
offene Tür.
Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind
gefährlich. Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen auf der Reinigungsmittelverpackung.
Trinken Sie nicht das Wasser aus dem
Gerät und verwenden Sie es nicht zum
Spielen.
Nehmen Sie kein Geschirr aus dem
Gerät, bevor das Programm beendet
ist. Es könnte sich noch Reinigungsmittel auf dem Geschirr befinden.
Es kann heißer Dampf aus dem Gerät
austreten, wenn Sie die Tür während
des Ablaufs eines Programms öffnen.
Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl.
1.4 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie das Türschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
DEUTSCH
53
2. GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6 5
1 Oberer Sprüharm
4
2.1 Lichtstrahl
2 Mittlerer Sprüharm
• Während eines laufenden Programms
scheint ein roter Lichtstrahl auf den
Boden vor der Gerätetür. Nach Abschluss des Programms erscheint anstelle des roten Lichtstrahls ein grüner
Lichtstrahl.
• Bei einer Störung des Geräts blinkt
der rote Lichtstrahl.
3 Unterer Sprüharm
4 Filter
5 Typenschild
6 Salzbehälter
7 Lüftungsöffnung
8 Klarspülmittel-Dosierer
Nach dem Abschalten des Gerätes erlischt der Lichtstrahl.
9 Reinigungsmittelbehälter
10 Besteckkorb
11 Unterkorb
12 Oberkorb
3. BEDIENFELD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Taste Ein/Aus
4 Programmtaste (nach unten)
2 Display
3 Taste Delay
5 Programmtaste (nach oben)
6 Taste ÖKO PLUS
54 www.aeg.com
7 Taste Multitab
9 Kontrolllampen
8 Taste RESET
Kontrolllam- Beschreibung
pen
Salz-Kontrolllampe. Diese Kontrolllampe erlischt während des
Programmbetriebs.
Klarspülmittel-Kontrolllampe. Diese Kontrolllampe erlischt während des Programmbetriebs.
Programmende-Kontrolllampe.
4. PROGRAMME
Programm
Verschmutzungsgrad
Beladung
Programmphasen
Optionen
1
Alle
Geschirr, Besteck, Töpfe und
Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang 45
°C oder 70 °C
Spülgänge
Trocknen
ÖKO PLUS
Multitab
Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck, Töpfe und
Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang 70
°C
Spülgänge
Trocknen
ÖKO PLUS
Multitab
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
Hauptspülgang 50
°C
Spülgänge
Trocknen
Multitab
Vor kurzem beHauptspülgang 60
nutztes Geschirr °C
Geschirr und Be- Spülgang
steck
Multitab
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
ÖKO PLUS
Multitab
1)
2
2)
3
3)
4
4)
5
5)
6
Vorspülen
Hauptspülgang 50
°C
Spülgänge
Trocknen
Leicht verHauptspülgang 55
schmutzt
°C
Geschirr und Be- Spülgänge
steck
Multitab
DEUTSCH
Programm
Verschmutzungsgrad
Beladung
Programmphasen
Optionen
7
Normal oder
leicht verschmutzt
Empfindliches
Geschirr und
Gläser
Hauptspülgang 45
°C
Spülgänge
Trocknen
ÖKO PLUS
Multitab
8
Alle
Vorspülen
55
6)
1) Das Gerät erkennt den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrteile in den
Körben. Es stellt dann automatisch die Wassertemperatur und -menge, den
Energieverbrauch und die Programmdauer ein.
2) Dieses Programm enthält eine Spülphase mit hoher Temperatur, um hygienischere
Spülergebnisse zu liefern. Während der Spülphase wird die Temperatur für mindestens
10 Minuten auf 70 °C gehalten.
3) Dies ist das leiseste Spülprogramm. Die Pumpe arbeitet mit einer sehr niedrigen
Drehzahl, um die Geräuschentwicklung zu verringern. Aufgrund der niedrigen Drehzahl
verlängert sich die Programmdauer.
4) Mit diesem Programm können Sie vor kurzem benutztes Geschirr spülen. Sie erhalten
gute Spülergebnisse in kurzer Zeit.
5) Dieses Programm gewährleistet den wirtschaftlichsten Wasser- und Energieverbrauch
für normal verschmutztes Geschirr und Besteck. (Dies ist das Standardprogramm für
Prüfinstitute.)
6) Verwenden Sie dieses Programm zum schnellen Abspülen des Geschirrs. Damit wird
vermieden, dass sich Essensreste am Geschirr festsetzen und unangenehme Gerüche
aus dem Gerät entweichen.
Verwenden Sie für dieses Programm kein Reinigungsmittel.
Verbrauchswerte
Programm 1)
Dauer (Min.)
Energieverbrauch (kWh)
Wasser (l)
1
90 - 160
0.9 - 1.7
8 - 15
2
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
3
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 11
4
30
0.9
10
56 www.aeg.com
Programm 1)
Dauer (Min.)
Energieverbrauch (kWh)
Wasser (l)
5
173
1.03
10
6
50 - 60
1.0 - 1.2
10 - 11
7
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
8
14
0.1
4
1) Die Verbrauchswerte können je nach Druck und Temperatur des Wassers,
Schwankungen in der Stromversorgung, den Optionen und abhängig von der
Geschirrmenge variieren.
5. OPTIONEN
Schalten Sie die Optionen vor
dem Programmstart ein oder
aus. Sie können die Optionen
nicht ein- oder ausschalten, wenn
ein Programm angelaufen ist.
Haben Sie eine oder mehrere
Optionen eingeschaltet, prüfen
Sie, ob die entsprechenden Kontrolllampen leuchten, bevor Sie
das Programm starten.
5.1 ÖKO PLUS
Diese Option senkt die Temperatur in
der letzten Spülphase.
Durch die Verwendung dieser Option
wird der Energieverbrauch (bis zu 25 %)
und die Programmdauer verringert.
Das Geschirr kann am Ende des Programms noch feucht sein.
5.2 Multitab
Schalten Sie diese Option nur ein, wenn
Sie Kombi-Reinigungstabletten verwenden.
Mit der Option „Multitab“ wird die Zufuhr von Klarspülmittel und Salz ausge-
schaltet. Die entsprechenden Kontrolllampen sind ausgeschaltet.
Die Programmdauer kann sich verlängern.
• Drücken Sie Multitab, die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.
Wenn Sie nicht länger KombiReinigungstabletten verwenden,
führen Sie die folgenden Schritte aus,
bevor Sie ein anderes
Reinigungsmittel, ein anderes
Klarspülmittel oder ein anderes
Geschirrspülsalz verwenden:
1. Stellen Sie den Wasserenthärter auf
die höchste Stufe ein.
2. Stellen Sie sicher, dass der Salzbehälter und der Klarspülmittel-Dosierer
gefüllt sind.
3. Starten Sie das kürzeste Programm
mit einem Spülgang ohne Reinigungsmittel und ohne Geschirr.
4. Stellen Sie den Wasserenthärter entsprechend der Wasserhärte in Ihrem
Gebiet ein.
5. Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.
DEUTSCH
5.3 Signaltöne
Die Signaltöne ertönen im Fall einer Gerätestörung, bei Einstellung der Wasserenthärterstufe und am Programmende.
Standardmäßig sind diese Signaltöne
eingeschaltet, es ist jedoch möglich, sie
auszuschalten.
Ausschalten der Signaltöne
1. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät einzuschalten. Stellen Sie
sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet, siehe Abschnitt
„Einstellen und Starten eines Programms“.
2. Halten Sie gleichzeitig die Tasten
und
gedrückt, bis die Kontrolllampen der Tasten
blinken.
,
und
57
3. Drücken Sie die Taste
.
• Die Kontrolllampen der Tasten
und
erlöschen.
• Die Kontrolllampe der Taste
blinkt weiter.
• Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
Signalton ist
eingeschaltet.
Signalton ist
ausgeschaltet.
4. Drücken Sie
zur Änderung der
Einstellung.
5. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät auszuschalten und die Einstellung zu bestätigen.
6. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
1. Prüfen Sie, ob der Wasserenthärter
entsprechend der Wasserhärte in Ihrem Gebiet eingestellt ist. Passen Sie
die Einstellung bei Bedarf entsprechend an. Wenden Sie sich an das
örtliche Wasserversorgungsunternehmen, um die Wasserhärte in Ihrem
Gebiet zu erfahren.
2. Füllen Sie den Salzbehälter.
3. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer.
4. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
5. Möglicherweise haben sich im Gerät
Rückstände angesammelt. Starten
Sie ein Programm, um diese zu entfernen. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel und beladen Sie die Körbe nicht.
6.1 Einstellen des Wasserenthärters
WasserenthärterEinstellung
Wasserhärte
Deutsche
Wasserhärtegrade
(°dH)
Französische
Wasserhärtegrade
(°fH)
mmol/l
Clarke
Wasserhärtegrade
Stufe
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
58 www.aeg.com
WasserenthärterEinstellung
Wasserhärte
Deutsche
Wasserhärtegrade
(°dH)
Französische
Wasserhärtegrade
(°fH)
mmol/l
Clarke
Wasserhärtegrade
Stufe
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
1) Werkseinstellung.
2) Verwenden Sie kein Salz bei diesen Werten.
•
Einstellen der
Wasserenthärterstufe
1. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät einzuschalten. Stellen Sie
sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet, siehe Abschnitt
„Einstellen und Starten eines Programms“.
2. Halten Sie gleichzeitig die Tasten
und
gedrückt, bis die Kontrolllampen der Tasten
blinken.
3.
,
und
Drücken Sie die Taste
.
• Die Kontrolllampen der Tasten
und
erlöschen.
Die Kontrolllampe der Taste
blinkt weiter.
• Der Signalton läutet (z. B. fünf aufeinander folgende Signaltöne =
Wasserhärte 5).
• Das Display zeigt die aktuelle Einstellung des Wasserenthärters an,
= Wasserhärte 5.
z. B.
4.
Drücken Sie die Taste „
“ wiederholt, um die Einstellung zu ändern.
5. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät auszuschalten und die Einstellung zu bestätigen.
DEUTSCH
59
6.2 Füllen des Salzbehälters
1.
2.
3.
4.
5.
Drehen Sie den Deckel gegen den
Uhrzeigersinn und öffnen Sie den
Salzbehälter.
Füllen Sie 1 Liter Wasser in den Salzbehälter (nur beim ersten Mal).
Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
Entfernen Sie das Salz, das sich um
die Öffnung des Salzbehälters herum angesammelt hat.
Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, um den Salzbehälter zu
schließen.
VORSICHT!
Beim Befüllen des Salzbehälters
können Wasser und Salz austreten. Korrosionsgefahr. Starten
Sie ein Programm, nachdem Sie
den Salzbehälter befüllt haben,
um die Korrosion zu vermeiden.
6.3 Füllen des Klarspülmittel-Dosierers
1.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Drücken Sie die Entriegelungstaste
(D), um den Deckel (C) zu öffnen.
2. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer (A) nicht über die Marke „max“
hinaus.
3. Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel mit einem saugfähigen Tuch
auf, um zu große Schaumbildung zu
vermeiden.
4. Schließen Sie den Deckel. Achten
Sie darauf, dass die Entriegelungstaste einrastet.
Sie können den Regler der Zugabemenge (B) zwischen Position 1
(geringste Menge) und Position 4
(größte Menge) einstellen.
7. TÄGLICHER GEBRAUCH
1. Öffnen Sie den Wasserhahn.
2. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät einzuschalten. Stellen Sie
sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet, siehe Abschnitt
„Einstellen und Starten eines Programms“.
• Füllen Sie den Salzbehälter auf,
wenn die Kontrolllampe „Salz“
leuchtet.
60 www.aeg.com
• Leuchtet die Kontrolllampe „Klarspülmittel“, füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer.
3. Beladen Sie die Körbe.
4. Füllen Sie Reinigungsmittel ein.
• Wenn Sie die Kombi-Reinigungstabletten verwenden, schalten Sie
die Option Multitab ein.
5. Stellen Sie je nach Beladung und Verschmutzungsgrad das passende Programm ein.
7.1 Verwendung des Reinigungsmittels
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Einstellen und Starten
eines Programms
Einstellmodus
Für einige Einstellungen muss das Gerät
im Einstellmodus sein.
Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um das
Gerät einzuschalten. Das Gerät befindet
sich im Einstellmodus, wenn das Display
zwei horizontale Linien anzeigt. Zeigt das
Display die Linien nicht an, drücken Sie
RESET.
Starten eines Programms ohne
Zeitvorwahl
1. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
2. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät einzuschalten. Stellen Sie
sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
3. Drücken Sie eine der Programmtasten wiederholt, bis die Nummer des
gewünschten Programms im Display
angezeigt wird.
• Die Programmnummer blinkt im
Display.
Drücken Sie die Entriegelungstaste
(B), um den Deckel (C) zu öffnen.
Füllen Sie das Reinigungsmittel in
den Behälter (A).
Wenn das Programm einen Vorspülgang hat, schütten Sie eine kleine
Menge Reinigungsmittel auf die Innenseite der Gerätetür.
Wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, legen Sie diese in den Reinigungsmittelbehälter (A).
Schließen Sie den Deckel. Achten
Sie darauf, dass die Entriegelungstaste einrastet.
• Stellen Sie nach Bedarf die Optionen ein.
4. Schließen Sie die Gerätetür, das Programm startet. Die Programmdauer
nimmt in Schritten von jeweils 1 Minute ab.
Starten eines Programms mit
Zeitvorwahl
1. Wählen Sie das Programm.
2. Drücken Sie die Taste Delay wiederholt, bis im Display die gewünschte
Zeitvorwahl angezeigt wird (zwischen
1 und 24 Stunden).
• Die Zeitvorwahl blinkt im Display.
• Die Kontrolllampe „Delay“ leuchtet auf.
3. Schließen Sie die Gerätetür. Der Ablauf der Zeitvorwahl beginnt.
• Nach Ablauf der Zeitvorwahl wird
das Programm gestartet.
Öffnen der Tür während eines
laufenden Programms
Wenn Sie die Tür öffnen, unterbricht das
Gerät das Programm. Wenn Sie die Tür
DEUTSCH
wieder schließen, läuft das Programm ab
dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter.
Abbrechen einer eingestellten
Zeitvorwahl während des
Countdowns
Wenn Sie die Zeitvorwahl abbrechen,
wird auch das Programm abgebrochen.
1. Drücken Sie „RESET“. Im Display
werden zwei horizontale Balken angezeigt.
2. Wählen Sie das Programm neu.
Beenden des Programms
1. Drücken Sie „RESET“. Im Display
werden zwei horizontale Balken angezeigt.
Bevor Sie ein neues Programm
starten, stellen Sie sicher, dass
der Reinigungsmittelbehälter gefüllt ist.
61
1. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät auszuschalten.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
Wenn Sie die Ein/Aus-Taste nicht
drücken, schaltet die Funktion
AUTO OFF das Gerät automatisch einige Minuten nach Programmende aus.
Diese Funktion hilft den Energieverbrauch zu senken.
Wichtig
• Lassen Sie das Geschirr abkühlen, bevor Sie es aus dem Gerät nehmen.
Heißes Geschirr ist stoßempfindlich.
• Nehmen Sie das Geschirr zuerst aus
dem Unterkorb und dann aus dem
Oberkorb.
• An den Innenseiten und an der Tür
des Gerätes kann sich Wasser niederschlagen. Edelstahl kühlt schneller ab
als Geschirr.
Am Programmende
Im Display wird 0 angezeigt, und die
Kontrolllampe „Programmende“ leuchtet auf.
8. TIPPS UND HINWEISE
8.1 Der Wasserenthärter
Hartes Wasser enthält viele Mineralien,
die das Gerät beschädigen können und
zu schlechten Spülergebnissen führen.
Der Wasserenthärter neutralisiert diese
Mineralien.
Das Geschirrspülsalz hält den Wasserenthärter sauber und in gutem Zustand.
Der Wasserenthärter muss unbedingt
auf die richtige Stufe eingestellt werden.
So stellen Sie sicher, dass der Wasserenthärter die richtige Menge Geschirrspülsalz und Wasser verwendet.
8.2 Verwendung von Salz,
Klarspülmittel und
Reinigungsmittel
• Verwenden Sie nur Salz, Klarspülmittel
und Reinigungsmittel für Geschirrspüler. Andere Produkte können das Gerät beschädigen.
• Das Klarspülmittel lässt das Geschirr
während der letzten Spülphase ohne
Streifen und Flecken trocknen.
• Kombi-Reinigungstabletten enthalten
Reinigungsmittel, Klarspülmittel und
andere Zusätze. Achten Sie darauf,
dass die Tabletten der Wasserhärte in
Ihrer Region entsprechen. Beachten
Sie die Anweisungen auf der Reinigungsmittelverpackung.
62 www.aeg.com
• Geschirrspüler-Tabs lösen sich bei kurzen Programmen nicht vollständig auf.
Wir empfehlen, die Tabletten nur mit
langen Programmen zu verwenden,
damit keine Reinigungsmittel-Rückstände auf dem Geschirr zurückbleiben.
Verwenden Sie nicht mehr als die
angegebene Reinigungsmittelmenge. Siehe hierzu die Angaben auf der Reinigungsmittelverpackung.
8.3 Beladen der Körbe
Beispiele für die Beladung der
Körbe finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
• Spülen Sie im Gerät nur spülmaschinenfestes Geschirr.
• Spülen Sie im Gerät keine Geschirrteile aus Holz, Horn, Aluminium, Zinn
oder Kupfer.
• Spülen Sie in diesem Gerät keine Gegenstände, die Wasser aufnehmen
können (Schwämme, Geschirrtücher,
usw.).
• Entfernen Sie Speisereste vom Geschirr.
• Um eingebrannte Essensreste leicht zu
beseitigen, weichen Sie diese ein, bevor Sie das Kochgeschirr in das Gerät
stellen.
• Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B. Tassen, Gläser, Pfannen) mit der Öffnung
nach unten ein.
• Stellen Sie sicher, dass Geschirr und
Besteck nicht aneinander haften. Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck.
• Achten Sie darauf, dass Gläser einander nicht berühren.
• Ordnen Sie kleine Gegenstände in
den Besteckkorb ein.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände im
Oberkorb an. Achten Sie darauf, dass
diese nicht verrutschen können.
• Vergewissern Sie sich, dass sich die
Sprüharme ungehindert bewegen
können, bevor Sie ein Programm starten.
8.4 Vor dem Starten eines
Programms
Kontrollieren Sie folgende Punkte:
• Die Filter sind sauber und ordnungsgemäß eingesetzt.
• Die Sprüharme sind nicht verstopft.
• Die Geschirrteile sind richtig in den
Körben angeordnet.
• Das Programm eignet sich für die Beladung und den Verschmutzungsgrad.
• Die Reinigungsmittelmenge stimmt.
• Geschirrspülsalz und Klarspülmittel
sind vorhanden (außer Sie verwenden
Kombi-Reinigungstabeletten).
• Der Deckel des Salzbehälters ist fest
geschlossen.
9. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Schalten Sie vor Reinigungsarbeiten immer das Gerät aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose.
Verschmutzte Filter und verstopfte Sprüharme beeinträchtigen
das Spülergebnis.
Prüfen Sie die Filter regelmäßig
und reinigen Sie diese, falls nötig.
DEUTSCH
63
9.1 Reinigen der Filter
C
1.
Drehen Sie den Filter (A) nach links
und nehmen Sie ihn heraus.
2.
Um den Filter (A) auseinanderzubauen, ziehen Sie (A1) und (A2) auseinander.
Nehmen Sie den Filter (B) heraus.
Reinigen Sie die Filter mit Wasser.
Prüfen Sie, bevor Sie den Filter (B)
wieder einsetzen, dass sich keine
Lebensmittelreste oder Verschmutzungen in oder um den Rand der
Wanne befinden.
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
7.
Stellen Sie sicher, dass der Filter (B)
korrekt unter den beiden Führungen
(C) eingesetzt wurde.
Bauen Sie den Filter (A) zusammen
und setzen Sie ihn wieder in den Filter (B) ein. Drehen Sie ihn nach
rechts, bis er einrastet.
Eine falsche Anordnung der Filter führt zu schlechten Spülergebnissen und kann das Gerät
beschädigen.
9.2 Reinigen der Sprüharme
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus.
Falls die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, reinigen Sie sie mit einem
dünnen spitzen Gegenstand.
9.3 Reinigen der Außenseiten
Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde Reinigungsschwämmchen
oder Lösungsmittel.
9.4 Reinigung des
Geräteinneren
Wenn Sie regelmäßig Kurzprogramme
verwenden, können diese zu Fett- und
Kalkablagerungen im Gerät führen.
Um dieses zu vermeiden, wird empfohlen, mindestens zweimal im Monat Programme mit langer Laufzeit zu verwenden.
64 www.aeg.com
10. FEHLERSUCHE
Das Gerät startet nicht oder bleibt während des Betriebs stehen.
Prüfen Sie, ob Sie die Störung mit den
folgenden Hinweisen selbst beheben
können, bevor Sie den Kundendienst rufen.
Bei manchen Störungen zeigt das Display einen Alarmcode an:
•
- Es läuft kein Wasser in das Gerät.
•
- Das Gerät pumpt das Wasser
nicht ab.
•
- Die Aquasafe-Einrichtung ist
ausgelöst.
WARNUNG!
Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Überprüfungen vornehmen.
Problem
Mögliche Abhilfe
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Überprüfen Sie, ob der Netzstecker in die
Netzsteckdose eingesteckt ist.
Überprüfen Sie, ob die Sicherung im Sicherungskasten nicht ausgelöst hat.
Das Programm startet nicht.
Überprüfen Sie, ob die Gerätetür geschlossen ist.
Wenn die Zeitvorwahl eingestellt ist, brechen Sie die Einstellung ab oder warten Sie
das Ende des Countdowns ab.
Es läuft kein Wasser in das Gerät.
Überprüfen Sie, ob der Wasserhahn geöffnet ist.
Überprüfen Sie, ob der Wasserdruck nicht zu
niedrig ist. Um diese Information zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Wasserversorger.
Überprüfen Sie, ob der Wasserhahn nicht
verstopft ist.
Überprüfen Sie, ob der Filter im Zulaufschlauch nicht verstopft ist.
Überprüfen Sie, ob der Zulaufschlauch nicht
eingeklemmt oder geknickt ist.
Das Gerät pumpt das Wasser
nicht ab.
Überprüfen Sie, ob der Siphon der Spüle
nicht verstopft ist.
Überprüfen Sie, ob der Ablaufschlauch nicht
eingeklemmt oder geknickt ist.
Das Aqua-Control-System ist
eingeschaltet.
Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden
Sie sich an den Kundendienst.
Schalten Sie das Gerät nach der Überprüfung wieder ein. Das Programm wird
an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Tritt das Problem erneut auf, wenden Sie
sich an den Kundendienst.
Werden andere Alarmcodes im Display
angezeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
DEUTSCH
sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet, siehe Abschnitt
„Einstellen und Starten eines Programms“.
10.1 Die Spül- und
Trocknungsergebnisse sind
nicht zufriedenstellend.
Weiße Streifen oder blau
schimmernder Belag auf Gläsern und
Geschirr
• Die zugegebene Klarspülmittelmenge
ist zu hoch. Stellen Sie den Dosierwähler für Klarspülmittel niedriger ein.
• Die Reinigungsmittelmenge ist zu
hoch.
2. Halten Sie gleichzeitig die Tasten
und
gedrückt, bis die Kontrolllampen der Tasten
blinken.
,
und
3. Drücken Sie die Taste
.
• Die Kontrolllampen der Tasten
und
erlöschen.
• Die Kontrolllampe der Taste
blinkt weiter.
• Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
Wasserflecken und andere Flecken auf
Gläsern und Geschirr
• Die zugegebene Klarspülmittelmenge
ist zu niedrig. Stellen Sie den Dosierwähler für Klarspülmittel höher ein.
• Die Ursache kann in der Qualität des
Reinigungsmittels liegen.
Das Geschirr ist noch nass.
• Das Programm enthält keine Trocknungsphase oder eine Trocknungsphase mit niedriger Temperatur.
• Der Klarspülmittel-Dosierer ist leer.
• Die Ursache kann in der Qualität des
Klarspülmittels liegen.
• Die Ursache kann in der Qualität der
Kombi-Reinigungstablette liegen. Probieren Sie eine andere Marke aus
oder schalten Sie den KlarspülmittelDosierer ein und verwenden Sie ihn
zusammen mit den Kombi-Reinigungstabletten.
65
Der Klarspülmittel-Dosierer ist ausgeschaltet.
Der Klarspülmittel-Dosierer ist eingeschaltet.
4. Drücken Sie
zur Änderung der
Einstellung.
5. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät auszuschalten und die Einstellung zu bestätigen.
6. Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.
7. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer.
Mögliche andere Ursachen finden Sie unter „Tipps und Hinweise“.
10.2 Einschalten des
Klarspülmittel-Dosierers
1. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät einzuschalten. Stellen Sie
11. TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Breite / Höhe / Tiefe (mm)
Elektrischer Anschluss
Siehe Typenschild.
Spannung
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
66 www.aeg.com
Frequenz
50 Hz
Wasserdruck
Min. / max. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Wasserversorgung 1)
Kalt- oder Warmwasser2)
Fassungsvermögen
Gedecke
Leistungsaufnahme
Unausgeschaltet
0.10 W
Ausgeschaltet
0.10 W
max. 60 °C
12
1) Schließen Sie den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde
an.
2) Wenn Sie Heißwasser mit umweltfreundlichen, alternativen Energiequellen (z. B.
Solaranlagen oder Windkraft) aufbereiten, können Sie durch den Anschluss des Geräts
an die Heißwasserversorgung Energie sparen.
12. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht
mit dem Hausmüll. Bringen Sie das
Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle
oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
DEUTSCH
67
117930621-A-282013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising