Electrolux | ESL6551RO | User manual | Electrolux ESL6551RO Manuali i perdoruesit

Electrolux ESL6551RO Manuali i perdoruesit
ESL 6551RO
................................................ .............................................
SQ ENËLARËSE
UDHËZIMET PËR
PËRDORIM
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
UDHËZIME PËR SIGURINË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PËRSHKRIM I PRODUKTIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PANELI I KONTROLLIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PROGRAMET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OPSIONET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PËRDORIMI I PËRDITSHËM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
UDHËZIME DHE KËSHILLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KUJDESI DHE PASTRIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TË DHËNA TEKNIKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili sjell me vete
dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe elegant, ky produkt është
projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se
çdo herë do të merrni prej tij rezultate të shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit në adresën:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si dhe për
shërbimin:
www.electrolux.com
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.electrolux.com/productregistration
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Rekomandojmë përdorimin e pjesëve origjinale të këmbimit.
Kur kontaktoni me Shërbimin, sigurohuni që të dispononi të dhënat e mëposhtme.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve. Modeli, PNC, Numri i serisë.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin.
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
UDHËZIME PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të
pajisjes, lexoni me kujdes udhëzimet e
ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës
nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga
instalimi dhe përdorimi i pasaktë.
Gjithmonë mbajini udhëzimet bashkë me
pajisjen, për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe
personave me probleme
PARALAJMËRIM
Rrezik mbytjeje, lëndimi ose
gjymtimi të përhershëm.
• Mos lejoni persona me ndjeshmëri fizike
të reduktuar, funksione mendore të
reduktuara ose mungesë përvoje dhe
njohurish, përfshirë këtu edhe fëmijët,
që ta përdorin këtë pajisje. Këta njerëz
duhet të mbikëqyren ose të udhëzohen
për përdorimin e pajisjes nga një person
përgjegjës për sigurinë e tyre.
• Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
• Mbajini të gjitha materialet e
ambalazhimit larg fëmijëve.
• Mbajini të gjitha detergjentet larg
fëmijëve.
• Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake
larg derës së pajisjes gjatë kohës që ajo
është e hapur.
1.2 Instalimi
• Hiqni të gjithë paketimin.
• Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
• Mos e montoni ose mos e përdorni
pajisjen në vende me temperaturë nën
0°C.
• Zbatoni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
• Sigurohuni që pajisja të jetë e instaluar
nën dhe pranë strukturave të sigurta.
• Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë me
karakteristikat e rrjetit elektrik. Nëse nuk
përkojnë, kontaktoni me një elektricist.
• Përdorni gjithmonë një prizë të tokëzuar
të instaluar si duhet.
• Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
• Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën
dhe kabllon elektrike. Nëse kablloja e
ushqimit të pajisjes duhet zëvendësuar,
kjo duhet bërë nga Shërbimi ynë i
Klientit.
• Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të
instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e
arritshme pas montimit të pajisjes.
• Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke
e tërhequr nga kablli elektrik. Gjithmonë
tërhiqeni kabllin duke e kapur nga
spina.
• Mos e prekni kabllin kryesore ose
spinën e korentit me duar të lagura.
• Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
Lidhja e ujit
• Sigurohuni që të mos dëmtoni zorrët e
ujit.
• Përpara se ta lidhni pajisjen në tuba të
rinj ose në tuba që nuk janë përdorur
për një kohë të gjatë, lëreni ujin të
rrjedhë derisa ai të pastrohet.
• Herën e parë që do të përdorni pajisjen,
sigurohuni që të mos ketë asnjë
rrjedhje.
• Zorra e hyrjes së ujit ka një valvul sigurie
dhe një veshje me kabllo të brendshme.
Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.
• Pajisja duhet tokëzuar.
PARALAJMËRIM
Tension i rrezikshëm.
4
www.electrolux.com
• Nëse zorra e hyrjes së ujit dëmtohet,
hiqni menjëherë spinën nga priza
elektrike. Kontaktoni me qendrën e
shërbimit për zëvendësimin e zorrës së
hyrjes së ujit.
1.3 Përdorimi
• Kjo pajisje është vetëm për përdorim në
shtëpi dhe për përdorime të ngjashme,
si p.sh.:
– Zonat e kuzhinës për personelin në
dyqane, në zyra dhe në ambiente të
tjera pune
– Ferma
– Nga klientët në hotele, motele dhe
ambiente të tjera banimi
– Në ambiente me fjetje dhe mëngjes.
PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi, djegiesh, goditjeje
elektrike ose zjarri.
• Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
• Vendosini thikat dhe takëmet me maja
të mprehta në koshin e takëmeve, të
drejtuara me majat poshtë ose në
pozicion horizontal.
• Mos e lini të hapur derën e pajisjes nëse
nuk e mbikëqyrni, për të parandaluar
rrëzimin mbi të.
• Mos u ulni dhe mos peshoni mbi derën
e hapur.
• Detergjentet e enëlarëseve janë të
rrezikshme. Zbatoni udhëzimet e
sigurisë në ambalazhin e detergjentit.
• Mos pini ujin në pajisje dhe mos luani
me të.
• Mos i hiqni enët nga pajisja derisa të
ketë përfunduar programi. Mbi enë
mund të ketë mbetur detergjent.
• Pajisja mund të lëshojë avull të nxehtë
kur hapni derën gjatë kohës që një
program larjeje është në punë.
• Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
• Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull
për të pastruar pajisjen.
1.4 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
• Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit
elektrik.
• Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni.
• Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes të
fëmijëve dhe të kafshëve shtëpiake.
SHQIP
5
2. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
1
2
11
10
9
8
1 Krahu spërkatës i sipërm
2 Krahu spërkatës i poshtëm
3 Filtrat
4 Etiketa e specifikimeve
5 Kutia e kripës
6 Rregulluesi i fortësisë së ujit
7 Kutia e shpëlarësit
8 Kutia e detergjentit
9 Koshi i takëmeve
10 Koshi i poshtëm
11 Koshi i sipërm
2.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor është një dritë që
ndriçon në dysheme poshtë derës së
pajisjes.
7
6
5 4
3
• Kur programi fillon punën, ndizet drita e
kuqe dhe ajo qëndron e ndezur për të
gjithë kohëzgjatjen e programit.
• Kur programi përfundon, ndizet drita e
gjelbër.
• Kur pajisja ka një keqfunksionim, drita e
kuqe pulson.
Beam-on-Floor fiket kur pajisja
çaktivizohet.
6
www.electrolux.com
3. PANELI I KONTROLLIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Butoni i ndezjes/fikjes
6 Butoni TimeSaver
2 Ekrani
7 Butoni Multitab
3 Butoni Delay
4 Butoni Program
8 Butoni EnergySaver
9 Treguesit
5 Butoni MyFavourite
Treguesit
Përshkrimi
Treguesi i kripës. Ky tregues është gjithmonë i fikur kur programi
është në funksionim.
Treguesi i shpëlarësit. Ky tregues është gjithmonë i fikur kur
programi është në funksionim.
4. PROGRAMET
Programi
Niveli i ndotjes
Lloji i ngarkesës
Fazat
e programit
Opsionet
P11)
Ndotje normale
Enë prej fajance
dhe takëme
Paralarje
Larje 50 °C
Shpëlarje
Tharje
TimeSaver
EnergySaver
Të gjitha
Enë prej fajance,
takëme, tenxhere
dhe tiganë
Paralarje
Larje nga 45°C deri
70°C
Shpëlarje
Tharje
EnergySaver
Ndotje e përzier
Enë prej fajance,
takëme, tenxhere
dhe tiganë
Paralarje
TimeSaver
Larje 50 °C dhe 65 °C EnergySaver
Shpëlarje
Tharje
Ndotje e madhe
Enë prej fajance,
takëme, tenxhere
dhe tiganë
Paralarje
Larje 70 °C
Shpëlarje
Tharje
Ndotje e sapo bërë
Enë prej fajance
dhe takëme
Larje 60 °C
Shpëlarje
50º
P22)
45º-70º
P33)
FlexiWash
50º-65º
P44)
70º
P55)
TimeSaver
EnergySaver
SHQIP
Programi
Niveli i ndotjes
Lloji i ngarkesës
Fazat
e programit
P66)
Të gjitha
Paralarje
7
Opsionet
Rinse &
Hold
1) Me këtë program ju keni përdorimin më të efektshëm të konsumit të ujit dhe energjisë për
takëme dhe enë prej fajance me ndotje normale. (Ky është programi standard për institutet
e testimit).
2) Pajisja e dallon nivelin e ndotjes dhe sasinë e artikujve në kosha. Ajo e përshtat
automatikisht temperaturën dhe sasinë e ujit, konsumin e energjisë dhe kohëzgjatjen e
programit.
3) Me këtë program mund të lani ngarkesa të ndryshme me ndotje të ndryshme. Një
temperaturë dhe presion uji më i lartë në koshin e poshtëm për të larë enë me ndotje të
madhe (p.sh. tenxhere dhe tiganë). Një temperaturë dhe presion uji më i ulët në koshin e
sipërm për të larë enë me ndotje normale (p.sh. qelqurina).
4) Ky program ka temperaturë të lartë në fazën e shpëlarjes për rezultate më të mira
higjienike. Gjatë fazës së shpëlarjes, temperatura qëndron në 70°C për të paktën 10
minuta.
5) Me këtë program mund të lani një ngarkesë me ndotje të sapo bërë. Ai ofron rezultate të
mira në larje brenda një kohe të shkurtër.
6) Përdorni këtë program për t'i shpëlarë shpejt enët. Kjo parandalon ngjitjen e mbetjeve të
ushqimeve në enë dhe daljen e erërave të këqija nga pajisja.
Mos përdorni detergjent me këtë program.
Vlerat e konsumit
Programi1)
Kohëzgjatja
(min)
Energjia
(kWh)
Ujë
(l)
P1
170 - 180
0.9 - 1.0
9 - 10
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
P5
30
0.8
9
P6
14
0.1
4
50º
P2
45º-70º
P3
FlexiWash
50º-65º
P4
70º
Rinse &
Hold
8
www.electrolux.com
1) Presioni dhe temperatura e ujit, ndryshimet në furnizimin me energji elektrike, opsionet dhe
sasia e enëve mund t'i ndryshojnë vlerat e konsumit.
Informacion për institutet testuese
Për çdo informacion të nevojshëm për kryerjen e testeve, dërgoni një email në
adresën:
info.test@dishwasher-production.com
Shkruani numrin e produktit (PNC) që ndodhet te etiketa e specifikimeve.
5. OPSIONET
Aktivizoni ose çaktivizoni opsionet
përpara fillimit të një programi.
Nuk mund t'i aktivizoni ose t'i
çaktivizoni opsionet gjatë
funksionimit të një programi.
janë më të shkurtra. Kohëzgjatja totale e
programit ulet me rreth 50%.
Rezultatet e larjes janë të njëjta me
kohëzgjatjen e programit normal.
Rezultatet e tharjes mund të ulen.
Në janë cilësuar një ose më
shumë opsione, sigurohuni që
treguesit përkatës të jenë të
ndezur përpara se të filloj
programi.
Aktivizimi i opsionit TimeSaver
1. Shtypni TimeSaver. Treguesi
përkatës ndizet. Ju mund të shihni në
ekran përditësimin e kohëzgjatjes së
programit.
• Nëse opsioni nuk aplikohet për këtë
program, treguesi përkatës pulson
shpejt 3 herë dhe më pas fiket.
5.1 MyFavourite
Me këtë opsion mund të caktoni dhe të
ruani programin që përdorni më shpesh.
Ju mund të ruani vetëm 1
program çdo herë. Një cilësim i ri
anulon të mëparshmin.
Ruajtja e një programi
1. Caktoni programin që dëshironi të
ruani. Ju mund të caktoni gjithashtu
opsionet e disponueshme së bashku
me programin. Nuk mund të ruhet
opsioni Delay.
2. Shtypni dhe mbani shtypur
MyFavourite derisa të ndizet treguesi
përkatës me dritë të qëndrueshme.
Si të vendosni programin MyFavourite
1. Shtypni MyFavourite. Ndizen
treguesit që lidhen me programin dhe
opsionet e MyFavourite.
• Ekrani shfaq numrin dhe
kohëzgjatjen e programit.
5.2 TimeSaver
Ky opsion rrit presionin dhe temperaturën
e ujit. Programet e larjes dhe të tharjes
5.3 Multitab
Aktivizojeni këtë opsion kur përdorni
tableta të kombinuara detergjentesh.
Ky opsion çaktivizon përdorimin e
shpëlarësit dhe të kripës. Treguesit
përkatës të tyre qëndrojnë të fikur.
Kohëzgjatja e programit mund të rritet.
Aktivizimi i opsionit Multitab
1. Prekni Multitab, treguesi përkatës
ndizet.
Nëse ndaloni përdorimin e tabletave
detergjente të kombinuara, përpara
se të filloni përdorimin veçmas të
detergjentit, lëndës shpëlarëse dhe
kripës së enëlarëses, ndiqni këto
hapa:
1. Vendosni zbutësin e ujit në nivelin më
të lartë.
2. Sigurohuni që kutia e kripës dhe kutia
e shpëlarësit të jenë plot.
3. Nisni programin më të shkurtër me një
fazë shpëlarjeje, pa detergjent dhe pa
enë.
4. Rregullojeni zbutësin e ujit sipas
fortësisë së ujit në zonën tuaj.
SHQIP
5. Rregulloni sasinë e lëshimit të
shpëlarësit.
9
paracaktimit, ky sinjal akustik është i fikur,
por ai mund të aktivizohet.
5.4 EnergySaver
Ky opsion ul temperaturën në fazën e
shpëlarjes së fundit.
Përdorimi i këtij opsioni ul konsumin e
energjisë (deri në 25%) dhe kohëzgjatjen e
programit.
Enët mund të jenë të lagura në fund të
programit.
Aktivizimi i opsionit EnergySaver
1. Shtypni EnergySaver. Treguesi
përkatës ndizet. Ju mund të shihni në
ekran përditësimin e kohëzgjatjes së
programit.
• Nëse opsioni nuk aplikohet për këtë
program, treguesi përkatës pulson
shpejt 3 herë dhe më pas fiket.
Aktivizimi i sinjalit akustik për
përfundimin e programit
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen. Sigurohuni që
pajisja të jetë në modalitetin e cilësimit,
referojuni pjesës "Caktimi dhe startimi i
një programi".
2. Shtypni dhe mbani shtypur
njëkohësisht Program dhe
MyFavourite derisa të fillojnë të
pulsojnë treguesit e Delay, Program
dhe MyFavourite.
3. Shtypni MyFavourite.
• Treguesit e Delay dhe Program
fiken.
• Treguesi i MyFavourite vazhdon të
pulsojë.
• Në ekran shfaqet cilësimi aktual.
5.5 Sinjalet akustike
Sinjali akustik aktiv.
Sinjalet akustike fillojnë të tingëllojnë kur
pajisja ka një keqfunksionim ose kur
kryhet përshtatja e nivelit të zbutësit të ujit.
Këto sinjale akustike nuk mund të
çaktivizohen.
Gjithashtu, ka dhe një sinjal akustik që
tingëllon kur përfundon programi. Sipas
Sinjali akustik joaktiv.
4. Shtypni MyFavourite për të
ndryshuar cilësimin.
5. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
çaktivizuar pajisjen dhe për të
konfirmuar cilësimin.
6. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
1. Sigurohuni që niveli i vendosur i
zbutësit të ujit të përkojë me fortësinë
e ujit në zonën tuaj. Nëse jo, përshtatni
zbutësin e ujit. Kontaktoni me
autoritetet lokale të ujësjellësit për
informacion mbi fortësinë e ujit në
zonën tuaj.
2. Mbushni kutinë e kripës.
3. Mbushni kutinë e shpëlarësit.
4. Hapni rubinetin e ujit.
5. Në pajisje mund të qëndrojnë mbetje
nga procesi. Për t'i hequr ato, nisni një
program. Mos përdorni detergjent dhe
mos ngarkoni koshat.
6.1 Përshtatja e zbutësit të ujit
Përshtatja e
zbutësit
të ujit
Fortësia e ujit
Gradë
gjermane
(°dH)
Gradë
franceze
(°fH)
mmol/l
Gradë
Clarke
Manuale
Elektr
onike
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
2 1)
10
10 www.electrolux.com
Përshtatja e
zbutësit
të ujit
Fortësia e ujit
Gradë
gjermane
(°dH)
Gradë
franceze
(°fH)
mmol/l
Gradë
Clarke
Manuale
Elektr
onike
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<5
12)
12)
<4
<7
< 0.7
1) Pozicioni nga fabrika.
2) Mos përdorni kripë në këtë nivel.
Ju duhet ta përshtatni zbutësin e
ujit në mënyrë manuale dhe
elektronike.
Përshtatja manuale
Kthejeni rregulluesin e fortësisë së ujit në
pozicionin 1 ose 2.
Rregullimi elektronik
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen. Sigurohuni që
pajisja të jetë në modalitetin e cilësimit,
referojuni pjesës "Caktimi dhe startimi i
një programi".
2. Shtypni dhe mbani shtypur
njëkohësisht Program dhe
MyFavourite derisa të fillojnë të
pulsojnë treguesit e Delay, Program
dhe MyFavourite.
3. Shtypni Delay.
• Treguesit e Program dhe
MyFavourite fiken.
• Treguesi i Delay vazhdon të pulsojë.
• Sinjalet akustike fillojnë funksionimin,
p.sh. pesë sinjale akustike me
ndërprerje = niveli 5.
• Në ekran shfaqet cilësimi i zbutësit
= niveli 5.
të ujit, p.sh.
4. Shtypni Delay disa herë për të
ndryshuar cilësimin.
5. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
çaktivizuar pajisjen dhe për të
konfirmuar cilësimin.
SHQIP
11
6.2 Mbushja e kutisë së kripës
1.
2.
3.
4.
5.
Rrotullojeni kapakun në drejtim të
kundërt të akrepave të orës dhe hapni
kutinë e kripës.
Vendosni 1 litër ujë në kutinë e kripës
(vetëm herën e parë).
Mbusheni kutinë e kripës me kripë
për enëlarëse.
Hiqni kripën rreth vrimës së kutisë së
kripës.
Rrotullojeni kapakun në drejtim të
akrepave të orës për ta mbyllur kutinë
e kripës.
KUJDES
Uji dhe kripa mund të derdhen
nga kutia e kripës kur ju e
mbushni atë. Rrezik gërryerjeje.
Për ta parandaluar këtë, nisni një
program pasi të mbushni kutinë e
kripës.
6.3 Mbushja e kutisë së shpëlarësit
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Shtypni butonin e lirimit (D) për të
hapur kapakun (C).
Mbusheni shpërndarësin e shpëlarësit
(A), jo më lart sesa shenja 'max'.
Hiqni shpëlarësin e derdhur me një
leckë thithëse për të parandaluar
formimin e shkumës së tepërt.
Mbylleni kapakun. Siguroni që butoni i
lirimit të ngecë në pozicion.
Ju mund ta rrotulloni regjistruesin
e sasisë së lëshimit (B) midis
pozicionit 1 (sasia më e ulët) dhe
pozicionit 4 (sasia më e lartë).
7. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
1. Hapni rubinetin e ujit.
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen.
• Nëse treguesi i kripës është i
ndezur, mbushni kutinë e kripës.
• Nëse treguesi i shpëlarësit është i
ndezur, mbushni shpërndarësin e
shpëlarësit.
3. Mbushini koshat.
4. Shtoni detergjentin.
• Nëse përdorni tableta të
kombinuara detergjentesh, aktivizoni
opsionin Multitab.
5. Vendosni dhe nisni programin e duhur
sipas llojit të ngarkesës dhe të nivelit të
ndotjes.
12 www.electrolux.com
7.1 Përdorimi i detergjentit
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Vendosja dhe startimi i një
programi
Funksioni Auto Off
Për të ulur konsumin e energjisë, ky
funksion çaktivizon automatikisht pajisjen
pas pak minutash kur:
• Nuk e keni mbyllur derën për të nisur
programin.
• Programi ka mbaruar.
Modaliteti i cilësimit
Për disa cilësime është e nevojshme që
pajisja të jetë në modalitetin e cilësimit.
Pajisja është në modalitetin e cilësimit kur,
pas aktivizimit, ekrani tregon programin
P1.
Nëse paneli i kontrollit nuk e shfaq këtë
gjendje, shtypni dhe mbani shtypur
njëkohësisht Program dhe MyFavourite
derisa në ekran të shfaqet programi P1.
Nisja e një programi pa shtyrje
programi
1. Hapeni rubinetin e ujit.
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen. Sigurohuni që
pajisja të jetë në modalitetin e cilësimit.
3. Caktoni një program. Shtypni disa
herë butonin Program derisa në
ekran të shfaqet me intervale numri
dhe kohëzgjatja e programit që
dëshironi të vendosni. Nëse dëshironi,
mund të vendosni opsionet që
aplikohen për programin.
Shtypni butonin e lirimit (B) për të
hapur kapakun (C).
Vendoseni detergjentin në ndarjen
(A) .
Nëse programi ka një fazë paralarjeje,
vendosni një sasi të vogël detergjenti
në pjesën e brendshme të derës së
pajisjes.
Nëse përdorni tableta detergjenti,
vendoseni tabletën në ndarjen (A).
Mbylleni kapakun. Siguroni që butoni i
lirimit të ngecë në pozicion.
• Nëse dëshironi që të vendosni
programin MyFavourite, shtypni
MyFavourite.
4. Mbyllni derën e pajisjes. Niset
programi. Kohëzgjatja e programit
fillon të ulet me intervale kohe prej 1
minute.
Nisja e një programi me shtyrjen
e fillimit të programit
1. Vendosni programin.
2. Shtypni Delay vazhdimisht derisa
ekrani të tregojë kohën e shtyrjes që
doni të vendosni (nga 1 deri në 24
orë).
• Ekrani tregon në mënyrë të alternuar
numrin e programit, kohëzgjatjen e
tij dhe kohën e shtyrjes së
programit.
• Treguesi Delay ndizet.
3. Mbyllni derën e pajisjes. Fillon
numërimi mbrapsht.
• Kur përfundon numërimi mbrapsht,
fillon programi.
Hapja e derës ndërkohë që
pajisja punon
Nëse e hapni derën, pajisja ndalon. Kur e
mbyllni derën, pajisja vazhdon nga pika ku
u ndërpre.
SHQIP
Anulimi i vonimit të fillimit gjatë
numërimit mbrapsht
Shtypni dhe mbani shtypur njëkohësisht
Program dhe MyFavourite derisa në
ekran të shfaqet programi P1.
Kur anuloni fillimin e vonimit, duhet
të rikonfiguroni programin dhe
opsionet.
Anulimi i programit
Shtypni dhe mbani shtypur njëkohësisht
Program dhe MyFavourite derisa në
ekran të shfaqet programi P1.
13
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes ose
pritni që funksioni Auto Off ta
çaktivizojë automatikisht pajisjen.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
E rëndësishme
• Lërini enët të ftohen para se t'i hiqni ato
nga pajisja. Enët e nxehta mund të
dëmtohen lehtë.
• Boshatisni koshin e poshtëm në fillim
dhe më pas atë të sipërmin.
• Mund të ketë ujë anash dhe te dera e
pajisjes. Enët prej inoksi ftohen më
shpejt se enët e tjera.
Sigurohuni që të ketë detergjent
në kutinë e detergjentit përpara se
të filloni një program të ri.
Në përfundim të programit
Kur programi të ketë përfunduar, ekrani
tregon 0:00.
8. UDHËZIME DHE KËSHILLA
8.1 Zbutësi i ujit
Uji i fortë përmban një sasi të lartë
mineralesh që mund të shkaktojnë
dëmtimin e pajisjes dhe rezultate të këqija
në larje. Zbutësi i ujit i neutralizon këto
minerale.
Kripa e enëlarëses e mban zbutësin e ujit
të pastër dhe në gjendje të mirë. Është e
rëndësishme që të vendosni nivelin e
duhur të zbutësit të ujit. Kjo bën të
mundur që zbutësi i ujit të përdorë sasinë
e duhur të kripës së enëlarëses dhe të ujit.
8.2 Përdorimi i kripës,
shpëlarësit dhe detergjentit
• Përdorni vetëm kripë, shpëlarës dhe
detergjent për enëlarëse. Produktet e
tjera mund të shkaktojnë dëmtimin e
pajisjes.
• Në fazën e fundit të shpëlarjes,
shpëlarësi ndihmon që enët të thahen
pa vija dhe pa pika.
• Tabletat e detergjenteve të kombinuar
përmbajnë detergjent, shpëlarës dhe
agjentë të tjerë shtesë. Sigurohuni që
këto tableta të mund të përdoren për
fortësinë e ujit në zonën tuaj. Referojuni
udhëzimeve që gjeni në paketimin e
këtyre produkteve.
• Tabletat e detergjentit nuk shkrihen
plotësisht në programet e shkurtra. Për
të parandaluar mbetjet e detergjentit tek
takëmet, ne ju rekomandojmë që t'i
përdorni tabletat me programet e gjata.
Mos përdorni më shumë se sasia
e duhur e detergjentit. Referojuni
udhëzimeve që jepen në
paketimin e detergjentit.
8.3 Vendosja e enëve në kosha
Referojuni fletëpalosjes së ofruar
me shembujt për vendosjen e
enëve në kosha.
• Përdoreni pajisjen vetëm për të larë
artikujt që mund të lahen në enëlarëse.
• Mos vendosni në pajisje artikuj prej
druri, briri, alumini, kallaji dhe bakri.
• Mos fusni në pajisje artikuj që thithin ujë
(sfungjerë, lecka për pastrim).
14 www.electrolux.com
• Hiqni ushqimet e mbetura nga enët.
• Për ta hequr me lehtësi ushqimin e
djegur dhe të ngjitur, njomini tenxheret
dhe tiganët me ujë përpara se t'i futni
në pajisje.
• Futini enët e thella (filxhanët, gotat dhe
tenxheret) me pjesën e hapur të drejtuar
për poshtë.
• Sigurohuni që takëmet dhe enët të mos
ngjiten bashkë. Lugët përziejini bashkë
me takëmet e tjera.
• Sigurohuni që gotat të mos prekin
njëra-tjetrën.
• Vendosni artikujt e vegjël në koshin e
takëmeve.
• Vendosni artikujt e lehtë në koshin e
sipërm. Sigurohuni që ato të mos
lëvizin.
• Sigurohuni që krahët spërkatës mund
të lëvizin lirisht përpara se të nisni një
program.
8.4 Përpara fillimit të një
programi
Sigurohuni që:
• Filtrat janë të pastër dhe të vendosur
saktë.
• Krahët spërkatës nuk janë të bllokuar.
• Pozicionim i artikujve në kosha është i
saktë.
• Programi mund të përdoret për llojin e
ngarkesës dhe për shkallën e ndotjes.
• Është përdorur sasia e duhur e
detergjentit.
• Ka kripë për enëlarëse dhe shpëlarës
(përveç rastit kur përdorni tableta
detergjenti).
• Kapaku i kutisë së kripës është i
shtrënguar.
9. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen
e pajisjes, çaktivizojeni atë dhe
hiqeni nga priza.
Filtrat e ndotur dhe krahët
spërkatës të bllokuar zvogëlojnë
rezultatet e larjes.
Kontrollojini rregullisht dhe, nëse
është e nevojshme, pastrojini ato.
9.1 Pastrimi i filtrave
C
1.
Rrotullojeni filtrin (A) në drejtim
kundërorar dhe hiqeni.
2.
Për të çmontuar filtrin (A), hiqni (A1)
dhe (A2).
Hiqni filtrin (B).
Lani filtrat me ujë.
Përpara se të rivendosni filtrin (B),
sigurohuni që të mos ketë mbetje
ushqimore ose dheu brenda ose
përreth buzëve të karterit.
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
SHQIP
6.
7.
15
Sigurohuni që filtri (B) të jetë
pozicionuar saktë poshtë 2
udhëzuesve (C).
Montoni filtrin (A) dhe rivendoseni
brenda filtrit (B). Rrotullojeni në
drejtim orar derisa të ngecë.
Pozicionimi i pasaktë i filtrave
mund të sjellë rezultate të këqija
larjeje dhe dëmtim të pajisjes.
9.2 Pastrimi i krahëve spërkatës
9.4 Pastrimi i brendshëm
Mos i çmontoni krahët spërkatës.
Nëse vrimat në krahët spërkatës
bllokohen, hiqni mbeturinat e mbetura me
një objekt të hollë me maj.
Nëse përdorni rregullisht programe me
kohëzgjatje të shkurtër, këto lënë depozita
yndyre dhe çmërsi brenda pajisjes.
Për të parandaluar këtë, rekomandojmë të
përdorni programe me kohëzgjatje të
gjatë të paktën 2 herë në muaj.
9.3 Pastrimi i jashtëm
Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë të
lagësht.
Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos
përdorni produkte gërryese, materiale
pastruese të ashpra ose tretës.
10. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Pajisja nuk ndizet ose ndalon gjatë punës.
Përpara se të kontaktoni shërbimin,
referojuni informacionit që vijon për të
zgjidhur problemin.
Për disa probleme, ekrani tregon
kodin e alarmit:
•
- Pajisja nuk mbushet me ujë.
•
•
- Pajisja nuk e kullon ujin.
- Pajisja kundër përmbytjes është e
aktivizuar.
PARALAJMËRIM
Çaktivizojeni pajisjen para se të
kryeni kontrollet.
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që spina të jetë në prizë.
Sigurohuni që kutia e siguresave të mos ketë
asnjë siguresë të prishur.
Programi nuk fillon punën.
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur.
Nëse caktohet shtyrja e programit, anulojeni
cilësimin ose prisni sa të përfundojë numërimi
mbrapsht.
Pajisja nuk mbushet me ujë.
Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur.
16 www.electrolux.com
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të
mos jetë shumë i dobët. Për këtë
informacion, kontaktoni autoritetet lokale të
ujësjellësit.
Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë i
bllokuar.
Sigurohuni që filtri në tubin hyrës të mos jetë i
bllokuar.
Sigurohuni që tubi hyrës të mos jetë i
përdredhur ose i harkuar.
Pajisja nuk e shkarkon ujin.
Sigurohuni që pileta e lavamanit të mos jetë e
bllokuar.
Sigurohuni që tubi i shkarkimit të mos jetë i
përdredhur ose i harkuar.
Pajisja kundër përmbytjes është e Mbyllni rubinetin e ujit dhe kontaktoni me
aktivizuar.
qendrën e shërbimit.
Pasi të keni përfunduar kontrollet,
aktivizoni pajisjen. Programi vazhdon nga
pika ku u ndërpre.
Nëse problemi ndodh përsëri, kontaktoni
me qendrën e shërbimit.
Nëse ekrani shfaq kode të tjera alarmi,
kontaktoni me qendrën e shërbimit.
10.1 Nëse rezultatet e larjes dhe
të tharjes nuk janë të
kënaqshme
Vija të bardha ose shtresa me ngjyrë
blu mbi gota dhe enë
• Sasia e lëshuar e shpëlarësit është
tepër e madhe. Rregullojeni
përzgjedhësin e shpëlarësit në një
pozicion më të ulët.
• Sasia e detergjentit është tepër e
madhe.
Në gota dhe pjata ka njolla dhe pika
të thata uji
• Sasia e lëshuar e shpëlarësit është e
pamjaftueshme. Rregullojeni
përzgjedhësin e shpëlarësit në një
pozicion më të lartë.
• Shkaku mund të jetë cilësia e
detergjentit.
Enët janë të lagura
• Programi nuk ka fazë tharjeje ose ka një
fazë tharjeje me temperaturë të ulët.
• Kutia e shpëlarësit është bosh.
• Shkaku mund të jetë cilësia e
shpëlarësit.
• Shkaku mund të jetë cilësia e tabletave
të kombinuara të detergjenteve. Provoni
një markë tjetër ose aktivizoni kutinë e
shpëlarësit dhe përdoreni shpëlarësin
bashkë me tabletat e kombinuara të
detergjentit.
Referojuni "UDHËZIME DHE
KËSHILLA" për shkaqe të tjera të
mundshme.
10.2 Aktivizimi i kutisë së
shpëlarësit
Aktivizimi i kutisë së shpëlarësit mund të
bëhet vetëm kur opsioni Multitab është i
aktivizuar.
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen. Sigurohuni që
pajisja të jetë në modalitetin e cilësimit,
referojuni pjesës "Caktimi dhe startimi i
një programi".
2. Shtypni dhe mbani shtypur
njëkohësisht Program dhe
MyFavourite derisa të fillojnë të
pulsojnë treguesit e Delay, Program
dhe MyFavourite.
3. Shtypni Program.
• Treguesit e Delay dhe MyFavourite
fiken.
• Treguesi i Program vazhdon të
pulsojë.
SHQIP
• Në ekran shfaqet cilësimi aktual.
Kutia e shpëlarësit
joaktive.
Kutia e shpëlarësit aktive.
4. Shtypni Program për të ndryshuar
cilësimin.
17
5. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
çaktivizuar pajisjen dhe për të
konfirmuar cilësimin.
6. Rregulloni sasinë e lëshimit të
shpëlarësit.
7. Mbushni kutinë e shpëlarësit.
11. TË DHËNA TEKNIKE
Përmasat
Gjerësia / Lartësia / Thellësia
(mm)
Lidhja elektrike
Referojuni etiketës së specifikimeve.
Tensioni
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Frekuenca
50 Hz
Presioni i furnizimit me
ujë
Min. / maks. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Furnizimi me ujë 1)
Ujë i ftohtë ose ujë i
ngrohtë2)
Kapaciteti
Cilësimet e vendeve
Konsumi i energjisë
Në modalitetin ndezur pas
programit
0.10 W
Në modalitetin fikur
0.10 W
maks. 60 °C
12
1) Lidheni zorrën e hyrjes së ujit te një rubinet me fileto 3/4".
2) Nëse uji i ngrohtë vjen nga burime alternative energjie (p.sh. panele diellore ose turbina ere),
furnizojeni pajisjen me ujë të nxehtë për të ulur konsumin e energjisë.
12. PROBLEME QË LIDHEN ME MJEDISIN
Ricikloni materialet me simbolin
.
Vendoseni ambalazhin te kontenierët e
riciklimit nëse ka.
Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe
shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e
mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe
elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara
e mbeturinës shtëpiake.
me simbolin
Ktheni produktin në pikën lokale të
riciklimit ose kontaktoni me zyrën
komunale.
18 www.electrolux.com
SHQIP
19
117922613-A-192013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising