Aeg-Electrolux | F99015VI0P | User manual | Aeg F99015VI0P Handleiding

Aeg F99015VI0P Handleiding
FAVORIT 99015 VI
NL
EN
FR
DE
AFWASAUTOMAAT
DISHWASHER
LAVE-VAISSELLE
GESCHIRRSPÜLER
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
23
45
67
2
INHOUD
4
6
7
8
10
12
15
18
19
22
VEILIGHEIDSINFORMATIE
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
BEDIENINGSPANEEL
PROGRAMMA’S
OPTIES
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
DAGELIJKS GEBRUIK
ONDERHOUD EN REINIGING
PROBLEEMOPLOSSING
TECHNISCHE INFORMATIE
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR:
- Producten
- Brochures
- Gebruikershandleidingen
- Oplossen van problemen
- Service-informatie
www.aeg.com
LEGENDA
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
3
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om
vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG
mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u
verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Wanneer u contact opneemt met de klantenservice dient u de volgende
gegevens bij de hand te hebben. Deze informatie treft u aan op het typeplaatje.
Model
Productnummer
Serienummer
4
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door
een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN
EN KWETSBARE MENSEN
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of
permanente invaliditeit.
• Mensen, met inbegrip van kinderen,
met beperkte lichamelijke, zintuiglijke
of verstandelijke vermogens of gebrek
aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder
toezicht staan of instructies krijgen over
het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid. Laat kinderen niet met het
apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de
buurt van kinderen.
• Houd alle reinigingsmiddelen uit de
buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de
buurt van het apparaat als de deur
open is.
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Dit apparaat moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd
of bekwaam persoon.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur onder de 0 °C komt.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.
Aansluiting aan de waterleiding
• Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.
• Laat het water stromen tot het schoon
is voordat u het apparaat aansluit op
nieuwe leidingen of leidingen die lang
niet zijn gebruikt.
• Zorg dat er geen lekkages zijn als u het
apparaat de eerste keer gebruikt.
•
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een omhulsel met een
hoofdkabel aan de binnenkant.
• Als de watertoevoerslang beschadigd
is, haal dan onmiddellijk de stekker uit
het stopcontact. Neem contact op met
de service-afdeling om de watertoevoerslang te vervangen.
Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met
de stroomvoorziening. Zo niet, neem
dan contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
NEDERLANDS
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Neem contact op met
de service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel
te vervangen.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het aansluitnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
BINNENVERLICHTING
GEBRUIK
VERWIJDERING
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel.
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Doe messen en bestek met scherpe
punten in het bestekmandje met de
punten omlaag in horizontale positie.
• Laat de deur van het apparaat niet
open staan zonder toezicht om te voorkomen dat er iemand over struikelt.
• Ga niet op de open deur zitten of
staan.
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de
veiligheidsinstructies op de verpakking
van het vaatwasmiddel op.
• Speel niet met het water van het apparaat en drink het niet op.
• Verwijder de borden pas uit het apparaat als het programma is voltooid. Er
kan vaatwasmiddel op de borden zitten.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische schokken,
brand of brandwonden.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen.
• Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen als u de deur opent terwijl er
een programma wordt uitgevoerd.
5
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel.
Zichtbare LED-straling, niet rechtstreeks in de straal kijken.
De LED is KLASSE 2 en is compatibel met
IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 + A2:2001.
Uitstoot golflengte: 450 nm
Maximaal vermogen: 548 μW
Neem contact op met de service-afdeling
om de binnenverlichting te vervangen.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.
6
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6 5
4
1 Top sproeiarm
10 Bestekmand
2 Bovenste sproeiarm
11 Onderrek
3 Onderste sproeiarm
12 Bovenrek
4 Filters
5 Typeplaatje
6 Zoutreservoir
7 Waterhardheidsknop
8 Glansmiddeldoseerbakje
Dit apparaat is voorzien van een
binnenverlichting die aan- en uitgaat met het openen en sluiten
van de deur.
9 Wasmiddeldoseerlade
TIME BEAM
Time Beam is een lichtstraal op de keukenvloer:
• De duur van het programma. De tijd
loopt terug in stappen van een minuut.
• Het einde van het programma (0:00).
• Het aftellen van de uitgestelde start. De
tijd loopt terug in stappen van een uur
(24 uur, 23 uur ...).
• Alarmcodes.
NEDERLANDS
7
BEDIENINGSPANEEL
De knoppen bevinden zich op de
bovenkant van het bedieningspaneel. Als u de afwasmachine met
de knoppen wilt bedienen, moet
u de deur van het apparaat een
klein beetje openen.
2
1
Berichten op het display en geluidssignalen helpen bij de bediening van het apparaat.
3
4
5
6
1 Aan/uit-toets
4 OPTION-toets
2 Menutoets (omhoog)
5 OK START-toets
3 Indicatie
6 Menutoets (omlaag)
INDICATIE
B
A) Dit gedeelte geeft berichten, afwas-
programma's, opties en de fasen van
afwasprogramma's weer.
B) Dit gedeelte geeft de optiesymbolen
weer.
A
Symbolen
STARTTIJDKEUZE
Gaat aan als u de uitgestelde start ingeschakeld
heeft.
MULTITAB
Gaat aan als u de multitab-functie ingeschakeld
heeft.
SIGNAALVOLUME
Gaat aan als de geluidssignalen zijn uitgeschakeld.
EXTRA HYGIENE
Gaat aan als u de de functie activeert of als u het programma INTENSIV PRO instelt.
8
PROGRAMMA’S
Programma
Mate van vervui- Programmafasen
ling
Type lading
Opties
AUTOMATIC 1)
Alles
Serviesgoed, bestek en pannen
Voorspoelen
Wassen 45°C of
70°C
Spoelen
Drogen
EXTRA HYGIENE
INTENSIV PRO 2) Sterk bevuild
Serviesgoed, bestek en pannen
Voorspoelen
Wassen 70 °C
Spoelen
Drogen
PROBOOST
EXTRA SILENT 3) Normaal bevuild
Serviesgoed en
bestek
Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelen
Drogen
30 MINUTEN 4)
Net gemaakt vuil
Serviesgoed en
bestek
Wassen 60 °C
Spoelgang
EXTRA HYGIENE
ECO 5)
Normaal bevuild
Serviesgoed en
bestek
Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelen
Drogen
EXTRA HYGIENE
50 MINUTEN
Licht bevuild
Serviesgoed en
bestek
Wassen 55 °C
Spoelen
EXTRA HYGIENE
PROZONE 6)
Gecombineerd
vuil
Serviesgoed, bestek en pannen
Voorspoelen
Wassen 70 °C
Spoelen
Drogen
45° GLAS
Normaal of licht Wassen 45 °C
bevuild
Spoelen
Teer serviesgoed Drogen
en glaswerk
VOORSPOELEN
Alles
Voorspoelen
7)
1) Het apparaat detecteert de hoeveelheid vuil en het aantal serviesgoed in de korven. De
temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden
automatisch aangepast.
2) Dit wasprogramma omvat de optie EXTRA HYGIENE .
3) Dit is het meest stille afwasprogramma. De pomp werkt op zeer lage snelheid om zo
weinig mogelijk geluid te maken. Vanwege de lage snelheid, duurt het programma extra
lang.
4) Met dit programma kunt u een pas bevuilde lading wassen. Het programma geeft goede
wasresultaten in een korte tijd.
NEDERLANDS
5) Dit is het standaard programma voor testinstituten. Met dit programma hebt u de meest
efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek.
Raadpleeg de apart bijgeleverde documentatie voor testgegevens.
6) Met dit programma kunt u een lading met gecombineerde bevuiling afwassen. Erg zwaar
bevuild serviesgoed in de onderste korf en normaal bevuild serviesgoed in de bovenste
korf. De waterdruk en de watertemperatuur in het onderkorf zijn hoger dan in het
bovenkorf.
7) Gebruik dit programma om het serviesgoed snel te spoelen. Hierdoor kunnen
voedselresten niet aan het serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes in
het apparaat.
U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.
Verbruikswaarden
Programma1)
Energie (kWh)
Water (l)
AUTOMATIC
0.9 - 1.7
8 - 15
INTENSIV PRO
1.4 - 1.6
13 - 14
EXTRA SILENT
1.1 - 1.2
9 - 11
30 MINUTEN
0.8
9
ECO
0.9 - 1.0
9 - 11
50 MINUTEN
1.0 - 1.1
10 - 11
PROZONE
1.3 - 1.5
14 - 15
45° GLAS
0.8 - 0.9
11 - 12
VOORSPOELEN
0.1
4
1) Het display geeft de programmaduur weer.
De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de
hoeveelheid vaat kan de programmaduur en de verbruikswaarden veranderen.
9
10
OPTIES
MENU-OPTIE
Menu
Submenu
Beschrijving van de functie
STARTTIJDKEUZE
De start van het afwasprogramma
tussen 1 en 24 uur uitstellen.
EXTRA HYGIE- AAN
NE
UIT
Deze functie geeft betere resultaten
voor de hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende
10 tot 14 minuten op 70 °C.
MULTITAB
AAN
UIT
Activeer deze functie alleen als u alles-in-1-tabletten gebruikt. Deze tabletten bevatten vaatwasmiddel,
glansmiddel en andere middelen.
PROBOOST
AAN
UIT
Deze functie verhoogt de waterdruk
met 40% en geeft betere wasresultaten wanneer het serviesgoed bijzonder vuil is.
INSTELLINGEN
TAAL NEDERLANDS
U kunt de taal van de berichten in
(Er zijn verschillende talen het display instellen.
beschikbaar).
WATERHARDHEID
(Er zijn 10 niveaus beschikbaar).
Het niveau van de waterontharder
elektronisch instellen.
Fabrieksinstelling: 5
GLANSMIDDEL
AAN
UIT
Het glansmiddeldoseerbakje inschakelen. (Alleen wanneer de multitabfunctie aan staat).
SIGNAALVOLUME
(Er zijn 5 niveaus beschikbaar).
Het volume van de geluidssignalen
aanpassen.
Niveau 0 = geluid uit
KLEUR
De kleur instellen van de Time Be(Er zijn verschillende kleu- am.
ren beschikbaar).
0 = Time Beam uit.
Fabrieksinstelling: 1
HELDERHEID
(Er zijn 10 niveaus beschikbaar).
Een optie instellen
1. Druk op OPTION om de menu-optie
te openen.
2. Druk op één van de menutoetsen om
door de menu-optie te bladeren.
3. Druk op OK START om een optie te
bevestigen of het submenu te openen.
De helderheid van het display verhogen of verlagen.
Fabrieksinstelling: 10
4. Druk op één van de menutoetsen om
door het submenu te bladeren en een
optie in te stellen.
5. Druk op OK START om te bevestigen.
6. Druk op OPTION om de menu-optie
te sluiten.
Start uitstellen
1. Druk op OPTION om de menu-optie
te openen.
NEDERLANDS
2. Druk op een van de menu-optie en ga
naar STARTTIJDKEUZE .
3. Druk op OK START.
4. Druk op één van de menutoetsen om
het aantal uren in te stellen.
5. Druk op OK START om te bevestigen.
6. Druk op OPTION om de menu-optie
te sluiten.
De multitab-functie inschakelen
Schakel de multitab-functie in of
uit, voordat u een programma
start. U kunt de functie niet inschakelen of uitschakelen als er
een programma bezig is.
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Druk op OPTION om de menu-optie
te openen.
3. Druk op een van de menu-optie en ga
naar MULTITAB .
4. Druk op OK START.
5. Druk op een van de menu-opties om
de multitab-functie te activeren
( AAN ).
6. Druk op OK START om te bevestigen.
7. Druk op OPTION om de menu-optie
te sluiten.
De functie blijft aan tot u de functie uitschakelt. Ga naar het optiemenu en deactiveer de multitabfunctie ( UIT ).
Voer deze stappen uit als u stopt met
het gebruik van alles-in-1 tabletten
voordat u afwastabletten, glansmiddel
en regenereerzout apart gaat
gebruiken:
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Schakel de multitab-functie uit.
3. Stel de waterontharder in op het
hoogste niveau.
4. Zorg ervoor dat het zoutreservoir en
het glansmiddeldoseerbakje gevuld
zijn.
5. Start het kortste programma met een
spoelfase, zonder afwasmiddel en
zonder vaat.
6. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.
11
7. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
12
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Het display geeft de standaard taal
weer: LANGUAGE ENGLISH.
• Druk op OK START om te bevestigen.
• Druk op één van de menutoetsen
om een andere taal in te stellen en
druk op OK START om deze taal te
bevestigen.
3. Druk op OPTION om de menu-optie
te sluiten.
4. Controleer of het ingestelde niveau
van de waterontharder juist is voor de
waterhardheid in uw omgeving. Als
dat niet het geval is, dan stelt u de waterontharder in. Neem contact op met
uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid van het water in uw omgeving.
5. Het zoutreservoir vullen.
6. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
7. Draai de waterkraan open.
8. Er kunnen wasmiddelen in het apparaat achtergebleven zijn. Start een
programma om ze te verwijderen. Gebruik geen wasmiddel en gebruik de
mandjes niet.
Activeer de multitab-functie als u
gecombineerde vaatwastabletten
gebruikt. Deze tabletten bevatten
vaatwasmiddel, glansmiddel en
andere middelen. Zorg ervoor dat
deze tabletten geschikt zijn voor
de waterhardheid in uw omgeving. Zie de instructies op de verpakking van de producten.
DE WATERONTHARDER
INSTELLEN
Hard water bevat een grote hoeveelheid
mineralen die schade aan het apparaat en
slechte schoonmaakresultaten kan veroorzaken. De waterontharder neutraliseert
deze mineralen.
Het vaatwaszout houdt de waterontharder
schoon en in goede staat. Zie de tabel om
de waterontharder af te stellen op het
juiste niveau. Dit zorgt ervoor dat de waterontharder de juiste hoeveelheid regenereerzout en water gebruikt.
U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen.
Waterontharder
afstelling
Waterhardheid
Duits
graden
(°dH)
Nederlands
graden
(°fH)
mmol/l
Clarke
graden
Handmatig
Elektronische
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
9
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Fabrieksinstelling.
NEDERLANDS
13
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
Handmatig instellen
Zet de waterhardheidsknop in stand 1 of
2.
Elektronische instelling
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Druk op OPTION om de menu-optie
te openen.
3. Druk op een van de menu-optie en ga
naar INSTELLINGEN .
4. Druk op OK START om het submenu
te openen.
5. Druk op een van de menu-optie en ga
naar WATERHARDHEID .
6. Druk op OK START.
7. Gebruik een van de menutoetsen om
het niveau van de waterontharder in te
stellen.
8. Druk op OK START om te bevestigen.
9. Druk op OPTION om de menu-optie
te sluiten.
HET ZOUTRESERVOIR VULLEN
LET OP!
Gebruik alleen regenereerzout.
Overige producten kunnen het
apparaat beschadigen.
Water en zout kunnen uit het
zoutreservoir stromen als u het bijvult. Gevaar voor roest. Start om
dit te voorkomen een programma
nadat u het zoutreservoir heeft bijgevuld.
1.
2.
3.
4.
5.
Als het zoutreservoir moet worden
bijgevuld, toont het display de
melding ZOUT BIJVULLEN .
Dit bericht is uit als het programma werkt.
Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
Doe een liter water in het zoutreservoir (alleen de eerste keer).
Vul het zoutreservoir met regenereerzout.
Verwijder het zout rond de opening
van het zoutreservoir.
Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
14
HET GLANSMIDDELDOSEERBAKJE VULLEN
LET OP!
Gebruik alleen glansmiddel voor
afwasautomaten. Overige producten kunnen het apparaat beschadigen.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
Het glansmiddel helpt om tijdens
de laatste spoelfase het servies te
drogen zonder strepen en vlekken.
C
D
1.
Druk op de ontgrendelknop (D) om
de deksel (C) te openen.
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje (A)
niet verder dan de aanduiding 'max'.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met
een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat.
4. Sluit de deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
U kunt het schuifje voor de vrij te
geven hoeveelheid (B) instellen
tussen stand 1 (laagste hoeveelheid) en stand 4 (hoogste hoeveelheid).
Als het nodig is om het glansmiddeldoseerbakje te vullen, wordt
op het display het bericht
GLANSM. BIJVULLEN weergegeven.
Dit bericht is uit als het programma werkt.
NEDERLANDS
15
DAGELIJKS GEBRUIK
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
• Al de display het zoutbericht weergeeft, moet u het zoutreservoir vullen.
• Als de display het glansmiddelbericht weergeeft, moet u het glansmiddeldoseerbakje vullen.
3. Ruim de rekken in.
4. Voeg vaatwasmiddel toe.
5. U dient het juiste programma in te
stellen en te starten voor het type lading en de mate van vervuiling.
DE REKKEN INRUIMEN
Zie de meegeleverde folder voor
voorbeelden voor het inruimen
van de rekken.
• Gebruik het apparaat alleen om voorwerpen af te wassen die vaatwasbestendig zijn.
• Doe geen voorwerpen in het apparaat
die gemaakt zijn van hout, hoorn, aluminium, tin en koper.
• Plaats geen voorwerpen in het apparaat
die water kunnen absorberen (sponzen,
keukenhanddoeken).
• Verwijder alle voedselresten van de
voorwerpen.
• Maak aangebrande voedselresten op
de voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,
glazen en pannen) met de opening
naar beneden.
• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek
niet in elkaar liggen. Meng lepels met
ander bestek.
• Zorg er voor dat glazen andere glazen
niet aanraken
• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek.
Zorg ervoor dat de voorwerpen niet
verschuiven.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij
kunnen ronddraaien voordat u een programma start.
BIERGLAZENHOUDERS
De bierglashouders voorkomen dat bierglazen verplaatst worden tijdens een programma.
Als u de houders niet gebruikt, kunt u ze
opklappen of verwijderen. U kunt ook de
steun verwijderen.
16
WAARSCHUWING!
Wees voorzichtig bij het verwijderen of bevestigen van de steun.
De houders en de steun verwijderen
1. Maak de houders los van de steun en
verwijder ze.
2. Druk de steun naar de achterkant van
de korf om los te maken.
De houders en de steun plaatsen
1. Druk de steun naar de voorkant van
de korf om de steun vast te maken.
2. Maak de houders los van de steun.
VAATWASMIDDEL GEBRUIKEN
A
LET OP!
Gebruik alleen wasmiddel voor afwasautomaten.
B
30
1.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
2.
3.
4.
5.
Gebruik niet meer dan de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie
de instructies van de vaatwasmiddelfabrikant.
Druk op de ontgrendelknop (B) om
de deksel (C) te openen.
Doe de vaatwastablet in het doseerbakje (A) .
Plaats een kleine hoeveelheid van het
vaatwasmiddel in de binnenkant van
de deur van het apparaat als het programma een voorwasfase heeft.
Als u vaatwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het doseerbakje (A).
Sluit de deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
Vaatwastabletten lossen niet helemaal op bij korte programma's en
er blijven resten van het vaatwasmiddel achter op het servies.
Wij raden aan dat u vaatwastabletten gebruikt bij lange programma's.
NEDERLANDS
EEN PROGRAMMA INSTELLEN
EN STARTEN
Een programma starten
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
3. Druk op één van de menutoetsen om
door de programmalijst te bladeren
en een programma in te stellen.
4. Als u wenst kunt u een of meer opties
en/of de uitgestelde start instellen. Zie
‘OPTIES’.
5. Druk op OK START om te bevestigen.
6. Sluit de deur van de afwasmachine,
het programma start.
• Als de uitgestelde start is ingesteld,
dan wordt het aftellen gestart als
het apparaat wordt gesloten. Nadat
het aftelproces voltooid is, wordt
het programma gestart.
De deur openen als het
apparaat in werking is
Als u de deur opent, stopt het apparaat.
Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking.
De uitgestelde start annuleren
tijdens het aftellen
Als de uitgestelde start wordt geannuleerd, wordt ook het afwasprogramma geannuleerd.
1. Houd OPTION en OK START ingedrukt totdat het display ANNULEREN?
weergeeft.
2. Druk op OK START om te bevestigen.
Op het display wordt het bericht PROGRAMMA KIEZEN weergegeven.
Het programma annuleren
1. Houd OPTION en OK START ingedrukt totdat het display ANNULEREN?
weergeeft.
2. Druk op OK START om te bevestigen.
Op het display wordt het bericht PROGRAMMA KIEZEN weergegeven.
17
Controleer of er afwasmiddel in
het afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is voordat u een nieuw programma start.
Aan het einde van het
programma
Wanneer het programma is voltooid,
hoort u met tussenpozen een geluidssignaal.
1. Open de deur van het apparaat.
2. Op het display worden PROGRAMMA-EINDE en AUB UITSCHAKELEN
weergegeven.
3. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te deactiveren.
4. Draai de waterkraan dicht.
Als u niet op de aan-/uittoets
drukt, dan schakelt de AUTO
OFF-voorziening het apparaat automatisch uit na een paar minuten. Dit helpt het energieverbruik
te verminderen.
• Laat de deur van het apparaat een paar
minuten op een kier staan, voor betere
droogresultaten.
• Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. Hete borden
zijn gevoelig voor beschadigingen.
• Ruim eerst de onderkorf en dan de bovenkorf uit.
Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat. Roestvrij staal koelt sneller af
dan borden.
18
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Vuile filters en verstopte sproeiarmen verminderen de wasresultaten.
Controleer regelmatig de filters
en reinig deze zo nodig.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
DE FILTERS REINIGEN
1.
C
C
A
B
A1
A2
2.
3.
4.
5.
6.
Draai het filter (A) linksom en
verwijder het.
Haal om het filter (A) te demonteren, (A1) en (A2) uit elkaar.
Verwijder het filter (B).
Reinig de filters met water.
Zet het filter (B) terug in de
startpositie. Zorg ervoor dat ze
goed worden gemonteerd onder de twee geleiders (C).
Monteer het filter (A) en zet
het in positie in filter (B).
Rechtsom draaien tot het vastzit.
Een onjuiste plaatsing van
de filters kan leiden tot
slechte wasresultaten en
het apparaat beschadigen.
DE SPROEIARMEN REINIGEN
BUITENKANT REINIGEN
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de
sproeiarmen hebben verstopt, verwijder
deze dan met een smal en puntig voorwerp.
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes of oplosmiddelen.
NEDERLANDS
19
PROBLEEMOPLOSSING
Het apparaat start of stopt niet tijdens de
werking.
Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Zo niet, bel dan de serviceafdeling.
Display
Bij sommige problemen geeft de display een bericht weer en de TimeBeam
geeft de display een alarmcode weer.
Time Beam
Probleem
WATERKRAAN OPENEN
Het apparaat wordt niet
met water gevuld.
POMP GEBLOKKEERD
Het apparaat pompt
geen water weg.
SERVICEDIENST
Het beschermingssysteem tegen lekkage is
aan.
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit voordat u
controles uitvoert.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Het programma
start niet.
De stekker zit niet in het
stopcontact.
Sluit de stekker aan.
De deur van het apparaat is
open. Op het display wordt
het bericht DEUR SLUITEN
weergegeven.
Sluit de deur van het apparaat.
U hebt niet op toets OK
START gedrukt.
Druk op OK START.
De zekering in de zekeringkast is doorgebrand.
Vervang de zekering.
Startuitstel is ingesteld.
Annuleer de uitgestelde
start of wacht tot het einde
van het aftellen.
De waterkraan is dicht.
Draai de waterkraan open.
De waterdruk is te laag.
Neem contact op met het
waterleidingbedrijf.
Het apparaat wordt
niet met water gevuld.
De waterkraan is verstopt of Maak de waterkraan schoon.
aangezet met kalkaanslag.
Het filter in de watertoevoerslang is verstopt.
Maak de filter schoon.
De watertoevoerslang is ge- Zorg ervoor dat de positie
knikt of gebogen.
van de slang correct is.
20
Probleem
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Het beschermingssysteem
tegen lekkage is aan. Er zijn
waterlekkages in het apparaat.
Draai de waterkraan dicht
en neem contact op met de
service-afdeling.
Het apparaat pompt De gootsteenafvoer is gegeen water weg.
blokkeerd.
De waterafvoerslang is geknikt of gebogen.
Schakel het apparaat na de controles in.
Het programma gaat verder vanaf het
punt waar het werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt,
neemt u contact op met onze service-afdeling.
Ontstop de gootsteenafvoer.
Zorg ervoor dat de positie
van de slang correct is.
Als de display andere berichten aangeeft,
neemt u contact op met onze service-afdeling.
DE WAS- EN DROOGRESULTATEN ZIJN NIET NAAR
TEVREDENHEID
Probleem
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
De borden zijn niet
schoon.
De filters zijn verstopt.
Reinig de filters.
De filters zijn niet juist gemonteerd en geplaatst.
Zorg ervoor dat de filters
juist zijn gemonteerd en geinstalleerd.
De sproeiarmen zijn verstopt.
Verder het vuil met een dun,
puntig voorwerp.
Het programma is niet geschikt voor het type lading
en de mate van vervuiling.
Zorg ervoor dat het programma geschikt is voor het
type lading en mate van vervuiling.
Onjuiste positie van de
items in de mandjes. Water
kan niet alle items afwassen.
Zorg ervoor dat de positie
van de items in de rekken
juist is en dat het water eenvoudig alle items kan afwassen.
De sproeiarmen konden
niet vrij draaien.
Zorg ervoor dat de positie
van de items in de rekken
juist is en dat de sproeiarmen niet worden geblokkeerd.
Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
Zorg ervoor dat u de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel
gebruikt in het doseerbakje
voordat u een programma
start.
NEDERLANDS
Probleem
21
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Er zit geen vaatwasmiddel
in het doseerbakje.
Zorg ervoor dat er vaatwasmiddel in het doseerbakje zit
voordat u een programma
start.
Het zoutreservoir is leeg.
Zorg ervoor dat er vaatwaszout in het zoutreservoir zit.
Het ingestelde niveau van
de waterontharder is onjuist.
Controleer of het ingestelde
niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving.
De dop van het zoutreservoir zit los.
Draai de dop vast.
De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te
hoog.
Stel de hoeveelheid glansmiddel lager in.
.
Er is te veel vaatwasmiddel
gebruikt.
Zorg ervoor dat u de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel
gebruikt in het doseerbakje
voordat u een programma
start.
De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te laag.
Stel de hoeveelheid glansmiddel hoger in.
De kwaliteit van het vaatwasmiddel kan de oorzaak
zijn.
Probeer een ander merk
vaatwasmiddel.
Het serviesgoed is
nat.
• Het programma had
geen droogfase.
• Het programma heeft
een droogfase met lage
temperatuur.
Laat de deur een paar minuten op een kier staan, voor
betere droogresultaten.
Het serviesgoed is
nat en mat.
Het glansmiddeldoseerbak- Zorg ervoor dat er glansje is leeg.
spoelmiddel in het glansmiddeldoseerbakje zit.
Er zitten kalkresten
op de borden.
Witte strepen of
vlekken of een blauwe waas op glazen
en serviesgoed.
Opgedroogde waterdruppels op de
glazen en de borden.
De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
Probeer een ander merk
glansmiddel.
De kwaliteit van de gecombineerde vaatwastabletten
kan de oorzaak zijn.
• Probeer een ander merk
gecombineerde vaatwastabletten.
• Activeer de glansmiddeldosering en gebruik het
glansmiddel samen met
de gecombineerde vaatwastabletten.
22
Activeer het
glansmiddeldoseerbakje als de
multitab-functie geactiveerd is
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Druk op OPTION om de menu-optie
te openen.
3. Druk op een van de menu-optie en ga
naar INSTELLINGEN .
4. Druk op OK START om het submenu
te openen.
5. Druk op een van de menu-optie en ga
naar GLANSMIDDEL .
6. Druk op OK START.
7. Druk op een van de menuknoppen om
het glansmiddeldoseerbakje te activeren ( AAN ).
8. Druk op OK START om te bevestigen.
9. Druk op OPTION om de menu-optie
te sluiten.
TECHNISCHE INFORMATIE
Afmetingen
Breedte / hoogte / diepte
(mm)
596 / 818 - 898 / 550
Aansluiting op het elek- Zie het typeplaatje.
triciteitsnet
Spanning
Frequentie
Druk watertoevoer
Min. / max. (bar / MPa)
Watertoevoer 1)
Koud water of warm water2)
Vermogen
Couverts
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
12
1) Sluit de watertoevoerslang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd
wordt (bijv. zonnepanelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het
energieverbruik te verminderen.
ENGLISH
23
CONTENTS
25
27
28
29
31
33
37
40
41
44
SAFETY INFORMATION
PRODUCT DESCRIPTION
CONTROL PANEL
PROGRAMMES
OPTIONS
BEFORE FIRST USE
DAILY USE
CARE AND CLEANING
TROUBLESHOOTING
TECHNICAL INFORMATION
ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol . Put the packaging in applicable containers to
recycle it.
Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and
electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol with the
household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your
municipal office.
VISIT OUR WEBSITE FOR:
- Products
- Brochures
- User manuals
- Trouble shooter
- Service information
www.aeg.com
LEGEND
Warning - Important Safety information.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
24
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend
a few minutes reading to get the very best from it.
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEG
appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of
accessories designed and built to the high quality standards you would expect, from
specialist cookware to cutlery baskets, from bottle holders to delicate laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available. The
information can be found on the rating plate.
Model
PNC
Serial Number
ENGLISH
25
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and
use causes injuries and damages. Always
keep the instructions with the appliance
for future reference.
• Before you connect the appliance to
new pipes or pipes not used for a long
time, let the water flow until it is clean.
• The first time you use the appliance,
make sure that there is no leakage.
•
CHILDREN AND VULNERABLE
PEOPLE SAFETY
WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• Do not let persons, children included,
with reduced physical sensory, reduced
mental functions or lack of experience
and knowledge use the appliance. They
must have supervision or instruction for
the operation of the appliance by a person who is responsible for their safety.
Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep all detergents away from children.
• Keep children and pets away from the
appliance door when it is open.
INSTALLATION
WARNING!
This appliance must be installed
by a qualified or competent person.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Do not install or use the appliance
where the temperature is less than 0 °C.
• Obey the installation instruction supplied with the appliance.
• Make sure that the appliance is installed below and adjacent to safe structures.
Water connection
• Make sure not to cause damage to the
water hoses.
WARNING!
Dangerous voltage.
The water inlet hose has a safety valve
and a sheath with an inner mains cable.
• If the water inlet hose is damaged, immediately disconnect the mains plug
from the mains socket. Contact Service
to replace the water inlet hose.
Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the
power supply. If not, contact an electrician.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable.
Contact the Service or an electrician to
change a damaged mains cable.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to
the mains plug after the installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the
mains plug.
26
USE
DISPOSAL
WARNING!
Risk of injury.
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Put knives and cutlery with sharp points
in the cutlery basket with the points
down or in a horizontal position.
• Do not keep the appliance door open
without supervision to prevent to fall on
it.
• Do not sit or stand on the open door.
• Dishwasher detergents are dangerous.
Obey the safety instructions on the detergent packaging.
• Do not drink and play with the water in
the appliance.
• Do not remove the dishes from the appliance until the programme is completed. There can be detergent on the
dishes.
WARNING!
Risk of electrical shock, fire or
burns.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• The appliance can release hot steam if
you open the door while a programme
operates.
INTERNAL LIGHT
WARNING!
Risk of injury.
Visible LED radiation, do not look
directly into the beam.
The LED is CLASS 2 and agrees with IEC
60825-1: 1993 + A1:1997 + A2:2001.
Emission wave length: 450 nm
Maximum emitted power: 548 μW
To replace the internal light, contact the
Service.
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and dispose of
it.
• Remove the door catch to prevent children and pets to get closed in the appliance.
ENGLISH
27
PRODUCT DESCRIPTION
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6 5
4
1 Top spray arm
10 Cutlery basket
2 Upper spray arm
11 Lower basket
3 Lower spray arm
12 Upper basket
4 Filters
5 Rating plate
6 Salt container
7 Water hardness dial
8 Rinse aid dispenser
This appliance has an internal
light that comes on when you
open the door and goes off when
the door is closed.
9 Detergent dispenser
TIME BEAM
Time Beam is a light beam that shows, on
the kitchen floor:
• The programme duration. It decreases
with steps of one minute.
• The end of the programme (0:00).
• The time of the delay start. It decreases
with steps of one hour (24h, 23h...).
• Alarm codes.
28
CONTROL PANEL
The controls are on the top on the
control panel. To operate with the
controls, keep the appliance door
ajar.
2
1
6
Messages in the display and
acoustic signals help to operate
with the appliance.
3
4
5
1 On/off button
4 OPTION button
2 Menu button (up)
3 Display
5 OK START button
6 Menu button (down)
DISPLAY
B
A) This area shows messages, pro-
grammes, options and programme
phases.
B) This area shows the option symbols.
A
Symbols
DELAY START
It comes on when you activate the delay start.
MULTITAB
It comes on when you activate the multitab function.
SOUND VOLUME
It comes on when the acoustic signals are off.
EXTRA HYGIENE
It comes on when you activate the function or when
the INTENSIV PRO programme is set.
ENGLISH
29
PROGRAMMES
Programme
Degree of soil
Type of load
Programme phases
AUTOMATIC 1)
All
Prewash
Crockery, cutlery, Wash 45 °C or 70
pots and pans
°C
Rinses
Dry
Prewash
INTENSIV PRO 2) Heavy soil
Crockery, cutlery, Wash 70 °C
pots and pans
Rinses
Dry
Options
EXTRA HYGIENE
PROBOOST
EXTRA SILENT 3) Normal soil
Crockery and
cutlery
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
30 MINUTES 4)
Fresh soil
Crockery and
cutlery
Wash 60 °C
Rinse
EXTRA HYGIENE
ENERGY 5)
Normal soil
Crockery and
cutlery
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
EXTRA HYGIENE
50 MINUTES
Light soil
Crockery and
cutlery
Wash 55 °C
Rinses
EXTRA HYGIENE
PROZONE 6)
Mixed soil
Prewash
Crockery, cutlery, Wash 70 °C
pots and pans
Rinses
Dry
45° GLASS
Normal or light
Wash 45 °C
soil
Rinses
Delicate crockery Dry
and glassware
PREWASH 7)
All
Prewash
1) The appliance senses the degree of soil and the quantity of items in the baskets. It
automatically adjusts the temperature and quantity of the water, the energy consumption
and the programme duration.
2) This programme includes the EXTRA HYGIENE option.
3) This is the most silent washing programme. The pump works at a very low speed to
decrease the level of noise. Because of the low speed, the programme duration is long.
4) With this programme you can wash a load with fresh soil. It gives good washing results in a
short time.
5) This is the standard programme for test institutes. With this programme you have the most
efficient use of water and energy consumption for crockery and cutlery with normal soil.
Refer to the supplied leaflet for test information.
30
6) With this programme you can wash a load with mixed soil. Very heavy soil in the lower
basket and normal soil in the upper basket. The water pressure and the water temperature
in the lower basket are higher than in the upper basket.
7) Use this programme to quickly rinse the dishes. This prevents the remaining food to bond
on the dishes and bad odours to come out from the appliance.
Do not use detergent with this programme.
Consumption values
Programme1)
Energy (kWh)
Water (l)
AUTOMATIC
0.9 - 1.7
8 - 15
INTENSIV PRO
1.4 - 1.6
13 - 14
EXTRA SILENT
1.1 - 1.2
9 - 11
30 MINUTES
0.8
9
ENERGY
0.9 - 1.0
9 - 11
50 MINUTES
1.0 - 1.1
10 - 11
PROZONE
1.3 - 1.5
14 - 15
45° GLASS
0.8 - 0.9
11 - 12
PREWASH
0.1
4
1) The display shows the programme duration.
The water pressure and temperature, the variations of the mains supply, the options and
the quantity of dishes can change the programme duration and the consumption values.
ENGLISH
31
OPTIONS
MENU OPTION
Menu
Submenu
DELAY START
Description of the function
To delay the start of the washing
programme from 1 to 24 hours.
EXTRA HYGIENE
ON
OFF
This function gives better results for
the hygiene. During the rinsing
phase, the temperature stays at 70
°C for 10 to 14 minutes.
MULTITAB
ON
OFF
Activate this function only when you
use the combi detergent tablets.
These tablets contain detergent,
rinse aid and other added agents.
PROBOOST
ON
OFF
This function increases the water
pressure by 40% and gives better
washing results when dishes are very
dirty.
SETTINGS
LANGUAGE ENGLISH
(Different languages are
available).
To set the language of the messages
in the display.
WATER HARDNESS
(10 levels are available).
To adjust electronically the level of
the water softener.
Factory setting: 5
RINSE AID
ON
OFF
To activate the rinse aid dispenser.
(Only when the multitab function is
on).
SOUND VOLUME
(5 levels are available).
To adjust the volume of the acoustic
signals.
Level 0 = volume off
COLOUR
(Different colours are
available).
To set the colour of the Time Beam.
0 = Time Beam off.
Factory setting: 1
BRIGHTNESS
(10 levels are available).
To increase or decrease the brightness of the display.
Factory setting: 10
Setting an option
1. Press OPTION to open the menu option.
2. Press one of the menu buttons to go
through the menu option.
3. Press OK START to confirm an option
or to open the submenu.
4. Press one of the menu buttons to go
through the submenu and set an option.
5. Press OK START to confirm.
6. Press OPTION to close the menu option.
Setting the delay start
1. Press OPTION to open the menu option.
2. Press one of the menu buttons and go
to DELAY START .
3. Press OK START .
32
4. Press one of the menu buttons to set
the number of hours.
5. Press OK START to confirm.
6. Press OPTION to close the menu option.
Activating the multitab function
Activate or deactivate the multitab function before the start of a
programme. You cannot activate
or deactivate this function while a
programme operates.
1. Press the on/off button to activate the
appliance.
2. Press OPTION to open the menu option.
3. Press one of the menu buttons and go
to MULTITAB .
4. Press OK START.
5. Press one of the menu buttons to activate the multitab function ( ON ).
6. Press OK START to confirm.
7. Press OPTION to close the menu option.
The function stays on until you deactivate it. Go to the menu option
and deactivate the multitab function ( OFF ).
If you stop to use the combi detergent
tablets, before you start to use
separately detergent, rinse aid and
dishwasher salt, do these steps:
1. Press the on/off button to activate the
appliance.
2. Deactivate the multitab function.
3. Set the water softener to the highest
level.
4. Make sure that the salt container and
the rinse aid dispenser are full.
5. Start the shortest programme with a
rinsing phase, without detergent and
without dishes.
6. Adjust the water softener to the water
hardness in your area.
7. Adjust the released quantity of rinse
aid.
ENGLISH
33
BEFORE FIRST USE
1. Press the on/off button to activate the
appliance.
2. The display shows the default language: LANGUAGE ENGLISH.
• Press OK START to confirm.
• Press one of the menu buttons to
set a different language and then
press OK START to confirm.
3. Press OPTION to close the menu option.
4. Make sure that the current setting of
the water softener agrees with the water hardness in your area. If not, adjust
the water softener. Contact your local
water authority to know the water
hardness in your area.
5. Fill the salt container.
6. Fill the rinse aid dispenser.
7. Open the water tap.
8. Processing residues can stay in the appliance. Start a programme to remove
them. Do not use detergent and do
not load the baskets.
ADJUSTING THE WATER
SOFTENER
Hard water contains a high quantity of
minerals that can cause damage to the
appliance and bad washing results. The
water softener neutralises these minerals.
The dishwasher salt keeps the water softener clean and in good conditions. Refer
to the table to adjust the water softener
to the right level. It makes sure that the
water softener uses the correct quantity of
dishwasher salt and water.
You must adjust the water softener manually and electronically.
If you use the combi detergent
tablets, activate the multitab function. These tablets contain detergent, rinse aid and other added
agents. Be sure that these tablets
are applicable to the water hardness in your area. Refer to the instructions on the packaging of the
products.
Water softener
adjustment
Water hardness
German
degrees
(°dH)
French
degrees
(°fH)
mmol/l
Clarke
degrees
Manual
Electronic
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
34
Water softener
adjustment
Water hardness
German
degrees
(°dH)
French
degrees
(°fH)
mmol/l
Clarke
degrees
Manual
Electronic
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Factory position.
2) Do not use salt at this level.
Manual adjustment
Turn the water hardness dial to the position 1 or 2.
Electronic adjustment
1. Press the on/off button to activate the
appliance.
2. Press OPTION to open the menu option.
3. Press one of the menu buttons and go
to SETTINGS .
4. Press OK START to open the submenu.
5. Press one of the menu buttons and go
to WATER HARDNESS .
6. Press OK START .
7. Press one of the menu buttons to set
the level of the water softener.
8. Press OK START to confirm.
9. Press OPTION to close the menu option.
ENGLISH
35
FILLING THE SALT CONTAINER
CAUTION!
Only use dishwasher salt. Other
products can cause damage to
the appliance.
Water and salt can come out from
the salt container when you fill it.
Risk of corrosion. To prevent it, after you fill the salt container, start
a programme.
1.
2.
3.
4.
5.
Turn the cap counterclockwise and
open the salt container.
Put 1 litre of water in the salt container (only for the first time).
Fill the salt container with dishwasher
salt.
Remove the salt around the opening
of the salt container.
Turn the cap clockwise to close the
salt container.
When it is necessary to fill the salt
container, the display shows the
message REFILL SALT .
The message is off while a programme operates.
FILLING THE RINSE AID DISPENSER
CAUTION!
Only use rinse aid for dishwashers.
Other products can cause damage to the appliance.
B
A
M AX
4
3 2
The rinse aid, during the last rinsing phase, helps to dry the dishes
without streaks and stains.
1
+
-
1.
C
D
Press the release button (D) to open
the lid (C).
2. Fill the rinse aid dispenser (A), no
more than the mark 'max'.
3. Remove the spilled rinse aid with an
absorbent cloth to prevent too much
foam.
4. Close the lid. Make sure that the release button locks into position.
You can turn the selector of the
released quantity (B) between position 1 (lowest quantity) and position 4 (highest quantity).
36
When it is necessary to fill the
rinse aid dispenser, the display
shows the message REFILL RINSE
AID .
The message is off while a programme operates.
ENGLISH
37
DAILY USE
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate the
appliance.
• If the display shows the salt message, fill the salt container.
• If the display shows the rinse aid
message, fill the rinse aid dispenser.
3. Load the baskets.
4. Add the detergent.
5. Set and start the correct programme
for the type of load and the degree of
soil.
LOADING THE BASKETS
Refer to the supplied leaflet with
examples of the load of the baskets.
• Only use the appliance to wash items
that are dishwasher-safe.
• Do not put in the appliance items made
of wood, horn, aluminium, pewter and
copper.
• Do not put in the appliance items that
can absorb water (sponges, household
cloths).
• Remove remaining food from the items.
• Make soft the remaining burned food
on the items.
• Put hollow items (cups, glasses and
pans) with the opening down.
• Make sure that cutlery and dishes do
not bond together. Mix spoons with
other cutlery.
• Make sure that glasses do not touch
other glasses.
• Put small items in the cutlery basket.
• Put light items in the upper basket.
Make sure that the items do not move.
• Make sure that the spray arms can
move freely before you start a programme.
BEER GLASS HOLDERS
The beer glass holders prevent the beer
glasses to move while a programme operates.
If you do not use the holders, fold them
up or remove them. You can also remove
the support.
38
WARNING!
Be careful when you disengage or
engage the support.
Removing the holders and the support
1. Disengage the holders from the support and remove them.
2. Push the support to the rear part of
the basket to disengage it.
Engaging the holders and the support
1. Push the support to the front part of
the basket to engage it.
2. Engage the holders from the support.
USING THE DETERGENT
A
CAUTION!
Use only detergents for dishwashers.
B
30
1.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
2.
3.
4.
5.
Do not use more than the correct
quantity of detergent. Refer to the
instructions on the detergent
packaging.
Press the release button (B) to open
the lid (C).
Put the detergent in the compartment (A) .
If the programme has a prewash
phase, put a small quantity of detergent on the inner part of the appliance door.
If you use detergent tablets, put the
tablet in the compartment (A).
Close the lid. Make sure that the release button locks into position.
Detergent tablets do not fully dissolve with short programmes and
detergent residues can stay on
the dishes.
We recommend that you use detergent tablets with long programmes.
ENGLISH
SETTING AND STARTING A
PROGRAMME
39
Make sure that there is detergent
in the detergent dispenser before
you start a new programme.
Starting a programme
At the end of the programme
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate the
appliance.
3. Press one of the menu buttons to go
through the programme list and set a
programme.
4. If you want, you can set one or more
options and/or the delay start. Refer
to ‘OPTIONS’.
5. Press OK START to confirm.
6. Close the appliance door, the programme starts.
• If the delay start is set, the countdown starts when the appliance
door is closed. When the countdown is completed, the programme
starts.
When the programme is completed, an
intermittent acoustic signal operates.
1. Open the appliance door.
2. The display shows the messages PROGRAMME END and PLEASE SWITCH
OFF .
3. Press the on/off button to deactivate
the appliance.
4. Close the water tap.
Opening the door while the
appliance operates
If you open the door, the appliance stops.
When you close the door, the appliance
continues from the point of interruption.
Cancelling the delay start while
the countdown operates
If you cancel the delay start, also
the set programme is cancelled.
1. Press and hold OPTION and OK
START at the same time until the display shows the message CONFIRM
CANCEL? .
2. Press OK START to confirm. The display shows the message CHOOSE
PROGRAMME .
Cancelling the programme
1. Press and hold OPTION and OK
START at the same time until the display shows the message CONFIRM
CANCEL? .
2. Press OK START to confirm. The display shows the message CHOOSE
PROGRAMME .
If you do not press the on/off button, the AUTO OFF device automatically deactivates the appliance after some minutes. This
helps to decrease the energy consumption.
• For better drying results, keep the appliance door ajar for some minutes.
• Let the dishes become cold before you
remove them from the appliance. Hot
dishes can be easily damaged.
• First remove the items from the lower
basket, then from the upper basket.
There can be water on the sides
and on the door of the appliance.
Stainless steel becomes cool
more quickly than the dishes.
40
CARE AND CLEANING
WARNING!
Dirty filters and clogged spray
arms decrease the washing results.
Make a check regularly and, if
necessary, clean them.
Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from
the mains socket.
CLEANING THE FILTERS
1.
A1
Turn the filter (A) counterclockwise and remove it.
To disassemble the filter (A),
pull apart (A1) and (A2).
Remove the filter (B).
Wash the filters with water.
Put the filter (B) to its initial position. Make sure that it assembles correctly under the two
guides (C).
Assemble the filter (A) and put
it into position in filter (B). Turn
it clockwise until it locks.
A2
An incorrect position of the
filters can cause bad washing results and damage to
the appliance.
C
C
A
B
2.
3.
4.
5.
6.
CLEANING THE SPRAY ARMS
Do not remove the spray arms.
If the holes in the spray arms are clogged,
remove remaining parts of soil with a thin
pointed object.
EXTERNAL CLEANING
Clean the appliance with a moist soft
cloth.
Only use neutral detergents. Do not use
abrasive products, abrasive cleaning pads
or solvents.
ENGLISH
41
TROUBLESHOOTING
The appliance does not start or it stops
during operation.
First try to find a solution to the problem
(refer to the table). If not, contact the
Service.
Display
With some problems, the display shows
a message and the Time Beam shows
an alarm code.
Time Beam
Problem
OPEN THE TAP
The appliance does not
fill with water.
DRAIN BLOCKED
The appliance does not
drain the water.
SERVICE CODE
The anti-flood device is
on.
WARNING!
Deactivate the appliance before
you make the checks.
Problem
Possible cause
Possible solution
The programme
does not start.
The mains plug is not connected in the mains socket.
Connect the mains plug.
The appliance door is open. Close the appliance door.
The display shows the message PLEASE CLOSE
DOOR .
The appliance does
not fill with water.
You did not press OK
START.
Press OK START.
The fuse in the fuse box is
damaged.
Replace the fuse.
The delay start is set.
Cancel the delay start or
wait for the end of the
countdown.
The water tap is closed.
Open the water tap.
The water pressure is too
low.
Contact your local water authority.
The water tap is clogged or
there is limescale on it.
Clean the water tap.
The filter in the water inlet
hose is clogged.
Clean the filter.
The water inlet hose has a
kink or a bend.
Make sure that the position
of the hose is correct.
The anti-flood device is on.
There are water leakages in
the appliance.
Close the water tap and
contact the Service.
42
Problem
Possible cause
Possible solution
The appliance does
not drain the water.
The sink spigot is clogged.
Clean the sink spigot.
The water drain hose has a
kink or a bend.
Make sure that the position
of the hose is correct.
After the checks are completed, activate
the appliance. The programme continues
from the point of interruption.
If the problem occurs again, contact the
Service.
If the display shows other messages, contact the Service.
THE WASHING RESULTS AND DRYING RESULTS ARE NOT
SATISFACTORY
Problem
Possible cause
Possible solution
The dishes are not
clean.
The filters are clogged.
Clean the filters.
The filters are not correctly
assembled and installed.
Make sure that the filters are
correctly assembled and installed.
The spray arms are clogged.
Remove remaining soil with a
thin pointed object.
The programme was not
applicable for the type of
load and soil.
Make sure that the programme is applicable for the
type of load and soil.
Incorrect position of the
items in the baskets. Water
could not wash all items.
Make sure that the position
of the items in the baskets is
correct and that the water
can easily wash all items.
The spray arms could not
turn freely.
Make sure that the position
of the items in the baskets is
correct and does not cause
the blockage of the spray
arms.
The quantity of detergent
was not sufficient.
Make sure that you add the
correct quantity of detergent
in the dispenser before you
start a programme.
There was no detergent in
the detergent dispenser.
Make sure that you add detergent in the dispenser before you start a programme.
The salt container is empty.
Make sure that there is dishwasher salt in the salt container.
Limescale particles
on the dishes.
ENGLISH
Problem
Whitish streaks and
stains or bluish layers on glasses and
dishes.
Dry water drop
stains on glasses
and dishes.
43
Possible cause
Possible solution
The set level of the water
softener is incorrect.
Make sure that the set level
of the water softener agrees
with the water hardness in
your area.
The cap of the salt container is loose.
Tighten the cap.
The released quantity of
rinse aid is too much.
Decrease the released quantity of rinse aid
.
The quantity of detergent
was too much.
Make sure that you add the
correct quantity of detergent
in the dispenser before you
start a programme.
The released quantity of
rinse aid was not sufficient .
Increase the released quantity of rinse aid.
The quality of the detergent Try a different brand of decan be the cause.
tergent.
The dishes are wet.
• The programme had no
drying phase.
• The programme had a
low temperature drying
phase.
For better drying results,
keep the door ajar for some
minutes.
The dishes are wet
and matt.
The rinse aid dispenser is
empty.
Make sure that there is rinse
aid in the rinse aid dispenser.
The quality of the rinse aid
can be the cause.
Try a different brand of rinse
aid.
The quality of the combi
detergent tablets can be
the cause.
• Try a different brand of
combi detergent tablets.
• Activate the rinse aid dispenser and use the rinse
aid together with the combi detergent tablets.
Activating the rinse aid
dispenser with the multitab
function activated
1. Press the on/off button to activate the
appliance.
2. Press OPTION to open the menu option.
3. Press one of the menu buttons and go
to SETTINGS .
4. Press OK START to open the submenu.
5. Press one of the menu buttons and go
to RINSE AID .
6. Press OK START .
7. Press one of the menu buttons to activate the rinse aid dispenser ( ON ).
8. Press OK START to confirm.
9. Press OPTION to close the menu option.
44
TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
Width / Height / Depth (mm)
Electrical connection
Refer to the rating plate.
Voltage
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Frequency
Water supply pressure
Min. / max. (bar / MPa)
Water supply 1)
Cold water or hot water2)
Capacity
Place settings
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4'' thread.
2) If the hot water comes from alternative sources of energy, (e.g. solar panels, aeolian
energy), use the hot water supply to decrease energy consumption.
12
FRANÇAIS
45
SOMMAIRE
47
49
50
51
53
55
59
62
63
66
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
BANDEAU DE COMMANDE
PROGRAMMES
OPTIONS
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
UTILISATION QUOTIDIENNE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les
ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE POUR CONSULTER:
- Produits
- Brochures
- Notices d'utilisation
- Dépannage
- Informations sur le service après-vente
www.aeg.com
LÉGENDE
Avertissement – Informations importantes sur la sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
46
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos
appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme
d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui
soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles
aux sacs à linge délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Lorsque vous contactez le service après-vente, assurez-vous de disposer des
données suivantes. Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique.
Modèle
PNC
Numéro de série
FRANÇAIS
47
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil,
lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures
liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET
DES PERSONNES
VULNÉRABLES
Raccordement à l'arrivée d'eau
• Veillez à ne pas endommager les
tuyaux de circulation d'eau.
• Avant de brancher l'appareil à des
tuyaux neufs ou n'ayant pas servi depuis longtemps, laissez couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit propre.
• Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous de l'absence
de fuites.
•
AVERTISSEMENT
Risque d'asphyxie, de blessure ou
d'invalidité permanente.
• Cet appareil n'est pas conçu pour être
utilisé par des personnes (y compris des
enfants) dont les facultés physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites,
ou qui manquent d'expérience et de
connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les
supervise ou leur donne des instructions sur la manière de l'utiliser. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de la porte de l'appareil lorsque
celle-ci est ouverte.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Cet appareil doit être installé par
un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez
pas dans un endroit où la température
ambiante est inférieure à 0 °C.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Vérifiez que l'appareil est installé sous
et à proximité de structures sûres.
AVERTISSEMENT
Tension dangereuse.
Le tuyau d'arrivée d'eau comporte une
soupape de sécurité et une gaine avec
un câble d'alimentation intérieur.
• Si le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé, débranchez immédiatement la
fiche de la prise secteur. Contactez le
service après-vente pour remplacer le
tuyau d'arrivée d'eau.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT
Risque d'incendie ou d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si
ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises
ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d’alimentation. Con-
48
tactez le service après-vente ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
• Ne connectez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de
courant est accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez pas sur le câble électrique pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours sur
la prise.
UTILISATION
AVERTISSEMENT
Risque de blessure.
• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Placez les couteaux et les couverts avec
des bouts pointus dans le panier à couverts avec les pointes tournées vers le
bas ou en position horizontale.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans surveillance pour éviter tout
risque de chute.
• Ne montez pas sur la porte ouverte de
votre appareil ; ne vous asseyez pas
dessus.
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle sont dangereux. Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.
• Ne buvez pas l'eau de l'appareil ; ne
jouez pas avec.
• N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil
avant la fin du programme. Il peut rester du produit de lavage sur la vaisselle.
AVERTISSEMENT
Risque d'électrocution, d'incendie
ou de brûlures.
• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits
inflammables à l'intérieur, à proximité
ou sur l'appareil.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• De la vapeur chaude peut s'échapper
de l'appareil si vous ouvrez la porte
pendant le déroulement d'un programme.
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
AVERTISSEMENT
Risque de blessure.
Rayonnement visible, ne fixez pas
directement le faisceau.
Ampoule de classe 2 conforme à la norme
IEC 60825-1 : 1993 + A1:1997 + A2:2001.
Longueur d’émission d’onde : 450 nm
Puissance maximale émise : 548 μW
Pour remplacer l'éclairage intérieur, contactez le service après-vente.
MISE AU REBUT
AVERTISSEMENT
Risque de blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage de
la porte pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
FRANÇAIS
49
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6 5
4
1 Bras d'aspersion supérieur
10 Panier à couverts
2 Bras d'aspersion intermédiaire
11 Panier inférieur
3 Bras d'aspersion inférieur
12 Panier supérieur
4 Filtres
5 Plaque signalétique
6 Réservoir de sel régénérant
7 Sélecteur de dureté de l'eau
8 Distributeur de liquide de rinçage
Cet appareil est doté d'un éclairage intérieur qui s'allume lors de
l'ouverture de la porte et s'éteint
lors de la fermeture de celle-ci.
9 Distributeur de produit de lavage
TIME BEAM
Time Beam est un faisceau lumineux dirigé sur le sol de la cuisine, qui indique :
• La durée du programme. Le décompte
se fait par intervalles d'une minute.
• La fin du programme (0:00).
• La durée du départ différé. Le décompte se fait par intervalles d'une heure
(24 h, 23 h, etc.).
• Codes d'alarme.
50
BANDEAU DE COMMANDE
Les commandes se situent sur la
partie supérieure du bandeau de
commande. Pour vous servir des
commandes, laissez la porte du lave-vaisselle entrouverte.
2
1
6
Les messages qui s'affichent à
l'écran et les signaux sonores sont
conçus pour faciliter l'utilisation
du lave-vaisselle.
3
4
5
1 Touche Marche/Arrêt
4 Touche OPTION
2 Touche Menu (haut)
5 Touche OK START
3 Affichage
6 Touche Menu (bas)
AFFICHAGE
B
A) Les messages, programmes, options
et les phases des programmes sont affichés dans cette zone.
B) Cette zone présente les symboles des
options.
A
Symboles
DEPART DIFFERE
S'allume lorsque vous activez le départ différé.
MULTITAB
S'allume lorsque vous activez la fonction « Tout en
1 ».
VOLUME SONORE
S'allume lorsque les signaux sonores sont désactivés.
EXTRA HYGIENE
S'allume lorsque vous activez cette fonction ou lorsque le programme INTENSIV PRO est sélectionné.
FRANÇAIS
51
PROGRAMMES
Programme
Degré de salissure
Type de charge
Phases des programmes
Options
AUTOMATIQUE
Tous
Vaisselle, couverts, plats et
casseroles
Prélavage
Lavage à 45 °C ou
70 °C
Rinçage
Séchage
EXTRA HYGIENE
INTENSIV PRO 2) Très sale
Vaisselle, couverts, plats et
casseroles
Prélavage
Lavage à 70 °C
Rinçage
Séchage
PROBOOST
EXTRA SILENT 3) Normalement sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage à 50 °C
Rinçage
Séchage
30 MINUTES 4)
Légèrement sale
Vaisselle et couverts
Lavage à 60 °C
Rinçage
EXTRA HYGIENE
ECONOMIQUE
Normalement sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage à 50 °C
Rinçage
Séchage
EXTRA HYGIENE
50 MINUTES
Légèrement sale
Vaisselle et couverts
Lavage à 55 °C
Rinçage
EXTRA HYGIENE
PROZONE 6)
Saleté variable
Vaisselle, couverts, plats et
casseroles
Prélavage
Lavage à 70 °C
Rinçage
Séchage
45° VERRE
Normalement ou
légèrement sale
Vaisselle fragile
et verres
Lavage à 45 °C
Rinçage
Séchage
PRELAVAGE 7)
Tous
Prélavage
1)
5)
1) L'appareil est sensible au degré de saleté et à la quantité d'articles qui se trouvent dans les
paniers. Il règle automatiquement la température ainsi que le volume d'eau, la
consommation d'énergie et la durée du programme.
2) Ce programme inclut l'option EXTRA HYGIENE .
3) C'est le programme de lavage le plus silencieux. La pompe fonctionne très lentement afin
de réduire le bruit. En raison de la faible vitesse, ce programme est long.
4) Ce programme vous permet de laver une charge de vaisselle légèrement sale. Il offre de
bons résultats de lavage en peu de temps.
5) Il s'agit du programme standard pour les instituts de tests. Ce programme vous permet
d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la vaisselle et les couverts
normalement sales. Reportez-vous à la brochure fournie pour en savoir plus sur ces tests.
52
6) Avec ce programme, vous pouvez laver de la vaisselle dont la saleté varie. Vaisselle très
sale dans le panier inférieur et vaisselle normalement sale dans le panier supérieur. La
pression et la température de l'eau dans le panier inférieur sont supérieures à celles du
panier supérieur.
7) Ce programme permet de rincer les plats rapidement. Cela empêche les restes de
nourriture de coller sur les plats et évite les mauvaises odeurs.
N'utilisez pas de produit de lavage avec ce programme.
Valeurs de consommation
Programme1)
Consommation électrique (KWh)
Eau (l)
AUTOMATIQUE
0.9 - 1.7
8 - 15
INTENSIV PRO
1.4 - 1.6
13 - 14
EXTRA SILENT
1.1 - 1.2
9 - 11
30 MINUTES
0.8
9
ECONOMIQUE
0.9 - 1.0
9 - 11
50 MINUTES
1.0 - 1.1
10 - 11
PROZONE
1.3 - 1.5
14 - 15
45° VERRE
0.8 - 0.9
11 - 12
PRELAVAGE
0.1
4
1) L'affichage indique la durée du programme.
La durée du programme et les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la
pression et de la température de l'eau, des variations de l'alimentation électrique, de la
quantité de vaisselle chargée ainsi que des options sélectionnées.
FRANÇAIS
53
OPTIONS
OPTION DE MENU
Menu
Sous-menu
Description de la fonction
DEPART DIFFERE
Pour différer de 1 à 24 heures le départ du programme de lavage.
EXTRA HYGIE- ON
NE
OFF
Avec cette fonction, la vaisselle est
plus propre. Au cours de la phase de
rinçage, la température reste à 70 °C
pendant 10 à 14 minutes.
MULTITAB
ON
OFF
Activez cette fonction uniquement si
vous utilisez des pastilles de détergent multifonctions. Ces pastilles
contiennent du produit de lavage,
du liquide de rinçage et d'autres adjuvants.
PROBOOST
ON
OFF
Cette fonction augmente de 40 % la
pression de l'eau pour de meilleurs
résultats de lavage lorsque la vaisselle est très sale.
REGLAGES
LANGUE FRANÇAIS
(Différentes langues sont
disponibles.)
Pour paramétrer la langue des messages sur l'affichage.
DURETE EAU
(10 niveaux sont disponibles.)
Pour régler électroniquement le niveau de l'adoucisseur d'eau.
Réglage d'usine : 5
PROD. RINCAGE
ON
OFF
Pour activer le distributeur de liquide de rinçage. (Uniquement lorsque
la fonction « Tout en 1 » est activée.)
VOLUME SONORE
(5 niveaux sont disponibles.)
Pour régler le volume des signaux
sonores.
Niveau 0 = volume désactivé
COULEUR
Pour régler la couleur de la fonction
(Différentes couleurs sont Time Beam.
disponibles.)
0 = fonction Time Beam désactivée.
Réglage d'usine : 1
LUMINOSITE
(10 niveaux sont disponibles.)
Réglage d'une option
1. Appuyez sur la touche OPTION pour
ouvrir l'option de menu.
2. Pour faire défiler les options de menu,
appuyez sur l'une des touches de menu.
Pour augmenter ou diminuer la luminosité de l'affichage.
Réglage d'usine : 10
3. Pour confirmer une option ou ouvrir le
sous-menu, appuyez sur la touche OK
START.
4. Pour faire défiler les options de sousmenu et en sélectionner une, appuyez
sur l'une des touches de menu.
5. Appuyez sur la touche OK START pour
confirmer.
54
6. Appuyez sur la touche OPTION pour
fermer l'option de menu.
Réglage du départ différé
1. Appuyez sur la touche OPTION pour
ouvrir l'option de menu.
2. Appuyez sur l'une des touches de menu et accédez à l'option DEPART DIFFERE .
3. Appuyez sur OK START.
4. Pour définir le nombre d'heures, appuyez sur l'une des touches de menu.
5. Appuyez sur la touche OK START pour
confirmer.
6. Appuyez sur la touche OPTION pour
fermer l'option de menu.
Activation de la fonction « Tout
en 1 »
Activez ou désactivez la fonction
« Tout en 1 » avant de démarrer
un programme. Vous ne pouvez
pas activer ni désactiver cette
fonction pendant le déroulement
d'un programme.
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
2. Appuyez sur la touche OPTION pour
ouvrir l'option de menu.
3. Appuyez sur l'une des touches de menu et accédez à l'option MULTITAB .
4. Appuyez sur OK START.
5. Appuyez sur l'une des touches de menu pour activer la fonction « Tout
en 1 » ( ON ).
6. Appuyez sur la touche OK START pour
confirmer.
7. Appuyez sur la touche OPTION pour
fermer l'option de menu.
Cette fonction reste activée jusqu'à ce que vous la désactiviez.
Accédez à l'option de menu et
désactivez la fonction « Tout
en 1 » ( OFF ).
Si vous arrêtez d'utiliser des pastilles
de détergent multifonctions, avant de
commencer à utiliser séparément du
produit de lavage, du liquide de
rinçage et du sel régénérant, effectuez
ces étapes :
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
2. Désactivez la fonction « Tout en 1 ».
3. Réglez l'adoucisseur d'eau au niveau
maximum.
4. Assurez-vous que le réservoir de sel
régénérant et le distributeur de liquide de rinçage sont pleins.
5. Démarrez le programme le plus court
par une phase de rinçage, sans produit de lavage ni vaisselle.
6. Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction
de la dureté de l'eau de votre région.
7. Ajustez la quantité de liquide de rinçage libérée.
FRANÇAIS
55
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
2. L'affichage indique la langue par défaut : LANGUAGE ENGLISH.
• Appuyez sur la touche OK START
pour confirmer.
• Appuyez sur l'une des touches de
menu pour sélectionner une autre
langue, puis appuyez sur la touche
OK START pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche OPTION pour
fermer l'option de menu.
4. Assurez-vous que le réglage actuel de
l'adoucisseur d'eau est compatible
avec la dureté de l'eau de votre région. Dans le cas contraire, réglez
l'adoucisseur d'eau. Contactez votre
compagnie des eaux pour connaître la
dureté de l'eau de votre région.
5. Remplissez le réservoir de sel régénérant.
6. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.
7. Ouvrez le robinet d'eau.
8. Des résidus de traitement peuvent
subsister dans votre lave-vaisselle. Démarrez un programme pour les supprimer. N'utilisez pas de produit de lavage et ne chargez pas les paniers.
Si vous utilisez des pastilles de détergent multifonctions, activez la
fonction « Tout en 1 ». Ces pastilles contiennent du produit de lavage, du liquide de rinçage et
d'autres adjuvants. Assurez-vous
que ces pastilles sont adaptées à
la dureté de l'eau de votre région.
Reportez-vous aux instructions figurant sur l'emballage de ces produits.
RÉGLAGE DE L'ADOUCISSEUR
D'EAU
L'eau dure contient une grande quantité
de minéraux pouvant endommager l'appareil et donner de mauvais résultats de
lavage. L'adoucisseur d'eau neutralise ces
minéraux.
Le sel régénérant préserve la propreté et
le bon état de l'adoucisseur d'eau. Reportez-vous au tableau pour régler l'adoucisseur d'eau au niveau adapté. Il garantit
que l'adoucisseur d'eau utilise la quantité
correcte de sel régénérant et d'eau.
L'adoucisseur d'eau doit être réglé manuellement et électroniquement.
Adoucisseur d'eau
réglage
Dureté de l'eau
Degrés
allemands
(°dH)
Degrés
français
(°fH)
mmol/l
Degrés
Clarke
Manuel
Électronique
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
56
1) Réglage d'usine.
2) Ne pas utiliser de sel à ce niveau.
Réglage manuel
Tournez le sélecteur de dureté de l'eau
sur la position 1 ou 2.
Réglage électronique
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
2. Appuyez sur la touche OPTION pour
ouvrir l'option de menu.
3. Appuyez sur l'une des touches de menu et accédez à l'option REGLAGES .
4. Appuyez sur la touche OK START pour
ouvrir le sous-menu.
5. Appuyez sur l'une des touches de menu et accédez à l'option DURETE
EAU .
6. Appuyez sur OK START.
7. Appuyez sur l'une des touches de menu pour régler le niveau de l'adoucisseur d'eau.
8. Appuyez sur la touche OK START pour
confirmer.
9. Appuyez sur la touche OPTION pour
fermer l'option de menu.
FRANÇAIS
57
REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR DE SEL RÉGÉNÉRANT
ATTENTION
Utilisez uniquement du sel régénérant pour lave-vaisselle. D'autres produits peuvent endommager l'appareil.
De l'eau et du sel peuvent sortir
du réservoir de sel régénérant
lorsque vous le remplissez. Risque
de corrosion. Afin d'éviter cela,
après avoir rempli le réservoir de
sel régénérant, démarrez un programme.
1.
2.
3.
4.
5.
Lorsqu'il est nécessaire de remplir
le bac à sel, le message AJOUTER
LE SEL s'affiche.
Ce message est masqué pendant
le déroulement d'un programme.
Tournez le couvercle vers la gauche
et ouvrez le réservoir de sel régénérant.
Mettez 1 litre d'eau dans le réservoir
de sel régénérant (uniquement la première fois).
Remplissez le réservoir avec du sel régénérant.
Enlevez le sel qui se trouve autour de
l'ouverture du réservoir de sel régénérant.
Tournez le couvercle vers la droite
pour fermer le réservoir de sel régénérant.
58
REMPLISSAGE DU DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE
ATTENTION
Utilisez uniquement du liquide de
rinçage pour lave-vaisselle. D'autres produits peuvent endommager l'appareil.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
Lors de la dernière phase de rinçage, le liquide de rinçage permet
de sécher la vaisselle sans laisser
de traînées ni de taches.
C
D
1.
Appuyez sur le bouton d'ouverture
(D) pour ouvrir le couvercle (C).
2. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage (A), en ne dépassant pas la
marque « max ».
3. Si le liquide de rinçage déborde,
épongez-le avec un chiffon absorbant
pour éviter tout excès de mousse.
4. Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le bouton d'ouverture se verrouille correctement.
Vous pouvez tourner le sélecteur
de quantité délivrée (B) entre la
position 1 (quantité minimale) et
la position 4 (quantité maximale).
Lorsqu'il est nécessaire de remplir
le distributeur de liquide de rinçage, le message PROD. RINCAGE
s'affiche.
Ce message est masqué pendant
le déroulement d'un programme.
FRANÇAIS
59
UTILISATION QUOTIDIENNE
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
• Si le message de réapprovisionnement en sel s'affiche, remplissez le
réservoir de sel régénérant.
• Si le message de réapprovisionnement en liquide de rinçage s'affiche,
remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.
3. Chargez les paniers.
4. Ajoutez du produit de lavage.
5. Réglez et lancez le programme adapté
au type de vaisselle et au degré de salissure.
CHARGEMENT DES PANIERS
Reportez-vous à la brochure fournie pour consulter des exemples
de charge des paniers.
• Utilisez uniquement cet appareil pour
laver des articles qui peuvent passer au
lave-vaisselle.
• Ne mettez pas dans le lave-vaisselle
des articles en bois, en corne, en aluminium, en étain et en cuivre.
• Ne placez pas dans l'appareil des objets pouvant absorber l'eau (éponges,
chiffons de nettoyage).
• Enlevez les restes d'aliments sur les articles.
• Laissez tremper les casseroles contenant des restes d'aliments brûlés.
• Chargez les articles creux (tasses, verres
et casseroles) en les retournant.
• La vaisselle et les couverts ne doivent
pas être insérés les uns dans les autres
ni se chevaucher. Mélangez les cuillères
avec d'autres couverts.
• Vérifiez que les verres ne se touchent
pas pour éviter qu'ils ne se brisent.
• Placez les petits articles dans le panier
à couverts.
• Placez les objets légers dans le panier
supérieur. Disposez-les de façon à ce
qu'ils ne puissent pas se retourner.
• Assurez-vous que les bras d’aspersion
tournent librement avant de lancer un
programme.
SUPPORTS POUR VERRES À BIÈRE
Les supports pour verres à bière empêchent les verres de se retourner pendant
le programme.
Si vous n'utilisez pas les supports pour
verres à bière, rabattez-les ou retirez-les.
Vous pouvez également retirer la fixation.
60
AVERTISSEMENT
Faites attention lors du retrait ou
de l'installation de la fixation.
Retrait des supports et de la fixation
1. Désengagez les supports de la fixation et retirez-les.
2. Poussez la fixation vers l'arrière du
panier pour la retirer.
Mise en place des supports et de la fixation
1. Poussez la fixation vers l'avant du panier pour la mettre en place.
2. Engagez les supports sur la fixation.
UTILISATION DU PRODUIT DE LAVAGE
A
ATTENTION
Utilisez uniquement des produits
de lavage pour lave-vaisselle.
B
30
1.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
2.
3.
4.
5.
N'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage. Reportez-vous aux instructions figurant
sur l'emballage du produit de lavage.
Appuyez sur le bouton d'ouverture (B)
pour ouvrir le couvercle (C).
Versez du produit de lavage dans le
compartiment (A).
Si le programme comporte une phase
de prélavage, versez une petite quantité de produit de lavage à l'intérieur
de la porte de l'appareil.
Si vous utilisez des tablettes de détergent, placez une tablette dans le
compartiment (A).
Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le bouton d'ouverture se verrouille correctement.
FRANÇAIS
Les pastilles de détergent ne se
dissolvent pas complètement
avec des programmes courts et
des résidus de détergent peuvent
apparaître sur la vaisselle.
Nous recommandons d'utiliser
des pastilles de détergent avec
des programmes longs.
RÉGLAGE ET DÉPART D'UN
PROGRAMME
Départ d'un programme
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
3. Pour faire défiler les programmes et
en sélectionner un, appuyez sur l'une
des touches de menu.
4. Sélectionnez autant d'options que nécessaire et/ou le départ différé. Reportez-vous au chapitre « OPTIONS ».
5. Appuyez sur la touche OK START pour
confirmer.
6. Fermez la porte de l'appareil ; le programme démarre.
• Si le départ différé a été sélectionné, le décompte démarre une fois la
porte de l'appareil fermée. Lorsque
le décompte est terminé, le programme démarre.
Ouverture de la porte au cours
du fonctionnement de
l'appareil
Si vous ouvrez la porte, l'appareil s'arrête.
Lorsque vous refermez la porte, l'appareil
reprend là où il a été interrompu.
Annulation du départ différé au
cours du décompte
Si vous annulez le départ différé,
vous annulez également le programme réglé.
1. Appuyez simultanément sur les touches OPTION et OK START et maintenez-les appuyées jusqu'à ce que le
message INTERROMPRE ? s'affiche.
61
2. Appuyez sur la touche OK START pour
confirmer. Le message CHOISIR PROGRAMME s'affiche.
Annulation du programme
1. Appuyez simultanément sur les touches OPTION et OK START et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que le
message INTERROMPRE ? s'affiche.
2. Appuyez sur la touche OK START pour
confirmer. Le message CHOISIR PROGRAMME s'affiche.
Assurez-vous que le distributeur
de produit de lavage n'est pas vide avant de démarrer un nouveau
programme de lavage.
À la fin du programme
Lorsque le programme est terminé, un signal sonore intermittent retentit.
1. Ouvrez la porte de l'appareil.
2. Les messages FIN DE PROGRAMME
et ETEINDRE SVP s'affichent.
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour éteindre l'appareil.
4. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
Si vous n'appuyez pas sur la touche Marche/Arrêt, la fonction AUTO OFF éteint automatiquement
l'appareil au bout de quelques
minutes. Cela permet de diminuer
la consommation d'énergie.
• Pour de meilleurs résultats de séchage,
entrouvrez la porte pendant quelques
minutes.
• Attendez que la vaisselle refroidisse
avant de la retirer du lave-vaisselle. La
vaisselle encore chaude est sensible
aux chocs.
• Déchargez d'abord le panier inférieur,
puis le panier supérieur.
Les côtés et la porte de l'appareil
peuvent être mouillés. L'acier inoxydable refroidit plus rapidement
que la vaisselle.
62
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT
Les filtres sales et les bras d'aspersion obstrués diminuent les résultats de lavage.
Contrôlez-les régulièrement et
nettoyez-les si nécessaire.
Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la prise secteur.
NETTOYAGE DES FILTRES
1.
C
C
2.
3.
4.
A
B
5.
A1
A2
NETTOYAGE DES BRAS
D'ASPERSION
Ne retirez pas les bras d’aspersion.
Si des résidus ont bouché les orifices des
bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide
d'un objet fin et pointu.
NETTOYAGE EXTÉRIEUR
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide.
6.
Tournez le filtre (A) vers la gauche et sortez-le.
Pour démonter le filtre (A), détachez (A1) et (A2).
Retirez le filtre (B).
Lavez les filtres à l'eau courante.
Replacez le filtre (B) dans sa
position initiale. Vérifiez qu'il
est correctement placé sous
les deux guides (C).
Assemblez le filtre (A) et mettez-le en place dans le filtre
(B). Tournez-le vers la droite
jusqu'à la butée.
Une position incorrecte
des filtres peut donner de
mauvais résultats de lavage
et endommager l'appareil.
Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits
abrasifs, de tampons à récurer ni de solvants.
FRANÇAIS
63
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
L'appareil ne démarre pas ou s'arrête en
cours de programme.
Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (reportezvous au tableau). Si vous n'y parvenez
pas, contactez le service après-vente.
Affichage
Pour certaines anomalies, un message
s'affiche et l'affichage au sol indique un
code d'alarme.
Time Beam
Problème
OUVRIR ROBINET
L'appareil ne se remplit
pas d'eau.
POMPE BLOQUEE
L'appareil ne vidange pas
l'eau.
S.APRES-VENTE
Le système de sécurité
anti-débordement s'est
déclenché.
AVERTISSEMENT
Éteignez l'appareil avant de procéder aux vérifications.
Problème
Cause possible
Solution possible
Le programme ne
démarre pas.
La fiche n'est pas branchée
à la prise murale.
Branchez la prise d'alimentation.
La porte de l'appareil est
ouverte. Le message FERMER LA PORTE s'affiche.
Fermez la porte de l'appareil.
Vous n'avez pas appuyé sur
OK START.
Appuyez sur OK START.
Le fusible de la boîte à fusibles a grillé.
Remplacez le fusible.
Le départ différé est sélectionné.
Annulez le départ différé ou
attendez la fin du décompte.
Le robinet d'arrivée d'eau
est fermé.
Ouvrez le robinet d'eau.
L'appareil ne se
remplit pas d'eau.
La pression de l'eau est trop Contactez votre compagnie
faible.
des eaux.
Le robinet d'eau est bouché Nettoyez le robinet d'eau.
ou entartré.
Le filtre du tuyau d'arrivée
d'eau est bouché.
Nettoyez le filtre.
Le tuyau d'arrivée d'eau est
plié ou tordu.
Vérifiez que la position du
tuyau est correcte.
Le système de sécurité antidébordement s'est déclenché. Il y a des fuites d'eau
dans l'appareil.
Fermez le robinet d'eau et
contactez le service aprèsvente.
64
Problème
Cause possible
L'appareil ne vidange pas l'eau.
Le siphon de l'évier est bou- Nettoyez le siphon de
ché.
l'évier.
Solution possible
Le tuyau d'évacuation d'eau Vérifiez que la position du
est plié ou tordu.
tuyau est correcte.
Après avoir effectué les vérifications, mettez l'appareil en marche. Le programme
reprend là où il a été interrompu.
Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
Si d'autres messages s'affichent, contactez le service après-vente.
LES RÉSULTATS DE LAVAGE ET DE SÉCHAGE NE SONT PAS
SATISFAISANTS
Problème
Cause possible
La vaisselle n'est pas Les filtres sont obstrués.
propre.
Solution possible
Nettoyez les filtres.
Les filtres sont mal montés
et installés.
Assurez-vous que les filtres
sont montés et installés correctement.
Les bras d'aspersion sont
obstrués.
Enlevez les résidus à l'aide
d'un objet fin et pointu.
Le programme n'était pas
adapté au type de charge
et au degré de salissure.
Assurez-vous que le programme est adapté au type
de charge et au degré de salissure.
La vaisselle est mal positionnée dans les paniers.
L'eau n'a pas pu laver toute
la vaisselle.
Vérifiez que la vaisselle est
bien placée dans les paniers
et que l'eau peut facilement
laver toute la vaisselle.
Les bras d'aspersion ne
Vérifiez que la vaisselle est
pouvaient pas tourner libre- bien placée dans les paniers
ment.
et qu'elle ne bloque pas les
bras d'aspersion.
Traces de calcaire
sur la vaisselle.
La quantité de produit de
lavage n'était pas suffisante.
Vérifiez que vous ajoutez la
bonne quantité de produit
de lavage dans le distributeur avant de démarrer un
programme.
Il n'y avait pas de produit
de lavage dans le distributeur de produit de lavage.
Vérifiez que vous ajoutez du
produit de lavage dans le
distributeur avant de démarrer un programme.
Le réservoir de sel régénérant est vide.
Vérifiez qu'il y a du sel régénérant dans le réservoir de
sel régénérant.
FRANÇAIS
Problème
65
Cause possible
Solution possible
Le niveau réglé pour
l'adoucisseur d'eau est incorrect.
Assurez-vous que le niveau
réglé pour l'adoucisseur
d'eau correspond à la dureté
de l'eau de votre région.
Le bouchon du réservoir de
sel régénérant est dévissé.
Serrez le bouchon.
Traînées et taches
La quantité de liquide de
blanchâtres ou pelli- rinçage libérée est trop imcules bleuâtres sur
portante.
les verres et la vaisselle.
Diminuez la quantité de liquide de rinçage libérée
.
La quantité de produit de
lavage était excessive.
Vérifiez que vous ajoutez la
bonne quantité de produit
de lavage dans le distributeur avant de démarrer un
programme.
La quantité de liquide de
rinçage libérée n'était pas
suffisante.
Augmentez la quantité de liquide de rinçage libérée.
Il se peut que la qualité du
produit de lavage soit en
cause.
Utilisez une autre marque de
produit de lavage.
La vaisselle est
mouillée.
• Le programme n'a pas de
phase de séchage.
• Le programme comprend
une phase de séchage à
basse température.
Pour de meilleurs résultats
de séchage, entrouvrez la
porte pendant quelques minutes.
La vaisselle est
mouillée et terne.
Le distributeur de liquide
de rinçage est vide.
Vérifiez qu'il y a du liquide
de rinçage dans le distributeur de liquide de rinçage.
Il se peut que la qualité du
liquide de rinçage soit en
cause.
Utilisez une autre marque de
liquide de rinçage.
Il se peut que la qualité des
pastilles de détergent multifonctions soit en cause.
• Utilisez une autre marque
de pastilles de détergent
multifonctions.
• Activez le distributeur de
liquide de rinçage et utilisez du liquide de rinçage
avec les pastilles de détergent multifonctions.
Traces de gouttes
d'eau séchées sur
les verres et la vaisselle.
Activation du distributeur de
liquide de rinçage lorsque la
fonction « Tout en 1 » est
activée
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
66
2. Appuyez sur la touche OPTION pour
ouvrir l'option de menu.
3. Appuyez sur l'une des touches de menu et accédez à l'option REGLAGES .
4. Appuyez sur la touche OK START pour
ouvrir le sous-menu.
5. Appuyez sur l'une des touches de menu et accédez à l'option PROD. RINCAGE .
6. Appuyez sur OK START.
7. Appuyez sur l'une des touches de menu pour activer le distributeur de liquide de rinçage ( ON ).
8. Appuyez sur la touche OK START pour
confirmer.
9. Appuyez sur la touche OPTION pour
fermer l'option de menu.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Branchement électrique Reportez-vous à la plaque signalétique.
Tension
Fréquence
Pression de l'arrivée
d'eau
Min. / max. (bar / MPa)
Arrivée d'eau 1)
Eau froide ou eau chaude2)
Capacité
Couverts
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
12
1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 pouce).
2) Si l'eau chaude est produite à partir de sources d'énergie respectueuses de
l'environnement (par exemple, panneaux solaires ou énergie éolienne), utilisez une arrivée
d'eau chaude afin de réduire la consommation d'énergie.
DEUTSCH
67
INHALT
69
71
72
73
75
77
81
84
85
88
SICHERHEITSHINWEISE
GERÄTEBESCHREIBUNG
BEDIENFELD
PROGRAMME
OPTIONEN
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
TÄGLICHER GEBRAUCH
REINIGUNG UND PFLEGE
FEHLERSUCHE
TECHNISCHE DATEN
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das
Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
AUF UNSERER WEBSITE FINDEN SIE:
- Produkte
- Prospekte
- Gebrauchsanweisungen
- Problemlöser
- Service-Informationen
www.aeg.com
LEGENDE
Warnung - Wichtige Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
68
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist
mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind.
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu
lernen.
ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN
Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und
perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten Qualitätsansprüche erfüllt, vom
Profi-Kochgeschirr bis zu Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...
Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Wir empfehlen die Verwendung von Originalersatzteilen.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden. Die Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Modell
Produkt-Nummer (PNC)
Seriennummer
DEUTSCH
69
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie die mitgelieferte Anleitung
sorgfältig vor der Montage und dem ersten Gebrauch des Geräts durch. Der Hersteller ist nicht dafür verantwortlich, wenn
eine fehlerhafte Montage oder Verwendung Verletzungen und Schäden verursacht. Bewahren Sie die Anleitung zusammen mit dem Gerät für den zukünftigen
Gebrauch auf.
SICHERHEIT VON KINDERN
UND SCHUTZBEDÜRFTIGEN
PERSONEN
WARNUNG!
Erstickungs- und Verletzungsgefahr oder Gefahr einer dauerhaften Behinderung.
• Lassen Sie keine Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung oder
mangelndem Wissen dieses Gerät benutzen. Solche Personen müssen von
einer Person beaufsichtigt oder bei der
Bedienung des Geräts angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Lassen Sie Kinder nicht mit dem
Gerät spielen.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
von Kindern fern.
• Halten Sie alle Reinigungsmittel von
Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom
geöffneten Gerät fern.
MONTAGE
WARNUNG!
Das Gerät muss von einer Fachkraft montiert werden.
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht
auf und benutzen Sie es nicht.
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem
Ort auf, an dem die Temperatur unter 0
°C absinken kann, und benutzen Sie
das Gerät nicht, wenn die Temperatur
unter 0 °C absinken könnte.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter
und an angrenzenden sicheren Konstruktionen montiert ist.
Wasseranschluss
• Achten Sie darauf, die Wasserschläuche
nicht zu beschädigen.
• Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht
benutzte Schläuche an das Gerät anschließen, lassen Sie Wasser durch die
Schläuche fließen, bis es sauber austritt.
• Achten Sie darauf, dass beim ersten
Gebrauch des Geräts keine Undichtheiten vorhanden sind.
•
WARNUNG!
Gefährliche Spannung.
Der Wasserzulaufschlauch verfügt über
ein Sicherheitsventil und eine Ummantelung mit einem innenliegenden Netzkabel.
• Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus
der Steckdose, wenn der Wasserzulaufschlauch beschädigt ist. Wenden Sie
sich für den Austausch des Wasserzulaufschlauches an den Kundendienst.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten
Ihrer Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich andernfalls an einen
Elektriker.
70
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und
Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich zum Austausch des beschädigten Netzkabels an den Kundendienst oder einen Elektriker.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät vom Stromnetz trennen
möchten. Ziehen Sie dazu immer direkt
am Netzstecker.
GEBRAUCH
WARNUNG!
Verletzungsgefahr.
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie Messer und Besteck mit
scharfen Spitzen mit der Spitze nach
unten in den Besteckkorb oder legen
Sie sie in eine waagerechte Position.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht ohne Beaufsichtigung offen stehen, damit von
der Tür keine Stolpergefahr ausgeht.
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die
offene Tür.
• Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind
gefährlich. Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen auf der Reinigungsmittelverpackung.
• Trinken Sie nicht das Wasser aus dem
Gerät und verwenden Sie es nicht zum
Spielen.
• Nehmen Sie kein Geschirr aus dem Gerät, bevor das Programm beendet ist.
Es könnte sich noch Reinigungsmittel
auf dem Geschirr befinden.
WARNUNG!
Stromschlag-, Brand- und Verbrennungsgefahr.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt sind,
im Gerät, auf dem Gerät oder in der
Nähe des Geräts.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl.
• Es kann heißer Dampf aus dem Gerät
austreten, wenn Sie die Tür während
des Ablaufs eines Programms öffnen.
INNENBELEUCHTUNG
WARNUNG!
Verletzungsgefahr.
Sichtbare LED-Abstrahlung; vermeiden Sie es, direkt in den Lichtstrahl zu blicken.
Die LED-Leuchte ist der KLASSE 2 zuzuordnen in Übereinstimmung mit IEC
60825-1: 1993 + A1:1997 + A2:2001.
Wellenlänge der Lichtstrahlen: 450 nm
Maximale Abgabeleistung: 548 μW
Für den Austausch der Innenbeleuchtung
wenden Sie sich an den Kundendienst.
ENTSORGUNG
WARNUNG!
Verletzungs- oder Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie das Türschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere in dem Gerät einschließen.
DEUTSCH
71
GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6 5
4
1 Oberer Sprüharm
10 Besteckkorb
2 Mittlerer Sprüharm
11 Unterkorb
3 Unterer Sprüharm
12 Oberkorb
4 Filter
5 Typenschild
6 Salzbehälter
7 Wasserhärtestufen-Wähler
8 Klarspülmittel-Dosierer
Die Innenbeleuchtung des Geschirrspülers wird automatisch
beim Öffnen der Tür eingeschaltet und beim Schließen der Tür
ausgeschaltet.
9 Waschmittelschublade
TIME BEAM
Time Beam ist ein Lichtstrahl, der folgende Informationen auf den Küchenboden
projiziert:
• Programmdauer, die in Schritten von 1
Minute heruntergezählt wird.
• Programmende (0:00).
• Die Dauer der Zeitvorwahl, die in Schritten von 1 Stunde heruntergezählt wird
(24 Std., 23 Std. usw.)
• Alarmcodes.
72
BEDIENFELD
Die Bedienelemente befinden
sich oben auf dem Bedienfeld.
Lassen Sie die Tür einen Spaltbreit offen stehen, um sie zu erreichen.
2
1
6
Meldungen im Display und akustische Signaltöne helfen Ihnen bei
der Bedienung des Geräts.
3
4
5
1 Ein/Aus-Taste
4 OPTION -Taste
2 Menü-Taste (nach oben)
5 OK START -Taste
3 Display
6 Menü-Taste (nach unten)
ANZEIGE
B
A) In diesem Bereich werden Meldungen,
Programme, Optionen und Programmphasen angezeigt.
B) In diesem Bereich werden die Optionssymbole angezeigt.
A
Symbole
ZEITVORWAHL
Leuchtet beim Einschalten der Zeitvorwahl auf.
MULTITAB
Leuchtet auf, wenn die Multitab-Funktion eingeschaltet ist.
LAUTSTÄRKE
Leuchtet auf, wenn die akustischen Signaltöne abgeschaltet sind.
EXTRA HYGIENE
Leuchtet auf, wenn Sie die Funktion einschalten oder
das Spülprogramm INTENSIV PRO auswählen.
DEUTSCH
PROGRAMME
Programm
Verschmutzungsgrad
Beladung
Programmphasen Optionen
AUTOMATIC 1)
Alle
Geschirr, Besteck, Töpfe und
Pfannen
Vorspülen
EXTRA HYGIENE
Hauptspülgang 45
°C oder 70 °C
Spülgänge
Trocknen
INTENSIV PRO 2) Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck, Töpfe und
Pfannen
Vorspülen
PROBOOST
Hauptspülgang 70
°C
Spülgänge
Trocknen
EXTRA SILENT 3) Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
Hauptspülgang 50
°C
Spülgänge
Trocknen
30 MINUTEN 4)
Vor Kurzem benutztes Geschirr
Geschirr und Besteck
Hauptspülgang 60 EXTRA HYGIENE
°C
Spülgang
ENERGIESPAREN 5)
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
EXTRA HYGIENE
Hauptspülgang 50
°C
Spülgänge
Trocknen
50 MINUTEN
Leicht verschmutzt
Geschirr und Besteck
Hauptspülgang 55 EXTRA HYGIENE
°C
Spülgänge
PROZONE 6)
Unterschiedlicher
Verschmutzungsgrad
Geschirr, Besteck, Töpfe und
Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang 70
°C
Spülgänge
Trocknen
45° GLAS
Normal oder
leicht verschmutzt
Empfindliches
Geschirr und
Gläser
Hauptspülgang 45
°C
Spülgänge
Trocknen
VORSPÜLEN 7)
Alle
Vorspülen
1) Das Gerät erkennt den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrteile in den
Körben. Es stellt dann automatisch die Wassertemperatur und -menge, den
Energieverbrauch und die Programmdauer ein.
73
74
2) Dieses Programm beinhaltet die Option EXTRA HYGIENE .
3) Dies ist das leiseste Spülprogramm. Die Pumpe arbeitet mit einer sehr niedrigen Drehzahl,
um das Geräusch zu verringern. Auf Grund der niedrigen Drehzahl verlängert sich die
Programmdauer.
4) Mit diesem Programm können Sie vor Kurzem benutztes Geschirr spülen. Sie erhalten ein
gutes Spülergebnis in einer kurzen Zeit.
5) Dies ist das Standardprogramm für Prüfinstitute. Dieses Programm gewährleistet den
wirtschaftlichsten Wasser- und Energieverbrauch für normal verschmutztes Geschirr und
Besteck. Informationen zu den Testdaten finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
6) Mit diesem Programm können Sie Geschirr mit unterschiedlichem Verschmutzungsgrad
spülen. Ordnen Sie das stark verschmutzte Geschirr in den Unterkorb und das normal
verschmutzte Geschirr in den Oberkorb ein. Der Wasserdruck und die -temperatur sind im
Unterkorb höher als im Oberkorb.
7) Verwenden Sie dieses Programm zum schnellen Abspülen des Geschirrs. Damit wird
vermieden, dass sich Essensreste am Geschirr festsetzen und unangenehme Gerüche aus
dem Gerät entweichen.
Verwenden Sie für dieses Programm kein Reinigungsmittel.
Verbrauchswerte
Programm1)
Energie (kWh)
Wasser (l)
AUTOMATIC
0.9 - 1.7
8 - 15
INTENSIV PRO
1.4 - 1.6
13 - 14
EXTRA SILENT
1.1 - 1.2
9 - 11
30 MINUTEN
0.8
9
ENERGIESPAREN
0.9 - 1.0
9 - 11
50 MINUTEN
1.0 - 1.1
10 - 11
PROZONE
1.3 - 1.5
14 - 15
45° GLAS
0.8 - 0.9
11 - 12
VORSPÜLEN
0.1
4
1) Im Display wird die Programmdauer angezeigt.
Druck und Temperatur des Wassers, die Schwankungen in der Stromversorgung, die
ausgewählten Optionen und die Geschirrmenge können die Programmdauer und die
Verbrauchswerte verändern.
DEUTSCH
75
OPTIONEN
MENÜOPTIONEN
Menü
Untermenü
Funktionsbeschreibung
ZEITVORWAHL
Sie können den Start eines Spülprogramms um 1 bis 24 Stunden verzögern.
EXTRA HYGIE- EIN
NE
AUS
Diese Funktion sorgt für hygienischere Ergebnisse. Während der
Spülphase wird die Temperatur für
10 bis 14 Minuten auf 70 °C gehalten.
MULTITAB
EIN
AUS
Schalten Sie diese Funktion nur ein,
wenn Sie Kombi-Reinigungstabletten verwenden. Diese Tabletten enthalten das Reinigungsmittel, Klarspülmittel und andere Zusätze.
PROBOOST
EIN
AUS
Diese Funktion erhöht den Wasserdruck um 40 % und ergibt bessere
Spülergebnisse, wenn das Geschirr
sehr schmutzig ist.
EINSTELLUNGEN
SPRACHE DEUTSCH
(Es sind verschiedene
Sprachen verfügbar.)
Sie können die Sprache der Meldungen im Display wählen.
WASSERHÄRTE
(Es sind 10 Stufen verfügbar.)
Zur elektronischen Einstellung der
Wasserenthärterstufe.
Werkseitige Einstellung: 5
KLARSPÜLER
EIN
AUS
Einschalten des Klarspülmittel-Dosierers. (Nur wenn die Funktion
„Multitab“ eingeschaltet ist.)
LAUTSTÄRKE
(Es sind 5 Stufen verfügbar.)
Zum Einstellen der Lautstärke der
Signaltöne.
Stufe 0 = stumm.
FARBE
(Es sind verschiedene
Farben verfügbar.)
Zum Einstellen der Farbe des Time
Beam.
0 = Time Beam AUS.
Werkseitige Einstellung: 1
HELLIGKEIT
(Es sind 10 Stufen verfügbar.)
Sie können die Helligkeit des Displays heller oder dunkler einstellen.
Werkseitige Einstellung: 10
Einstellen einer Option
1. Drücken Sie OPTION, um die Menüoptionen aufzurufen.
2. Drücken Sie eine der Menü-Tasten,
um in den Menüoptionen zu blättern.
3. Drücken Sie OK START, um eine Option zu bestätigen oder das Untermenü
aufzurufen.
4. Drücken Sie eine der Menü-Tasten,
um im Untermenü zu blättern und eine
Option einzustellen.
5. Drücken Sie OK START zur Bestätigung.
76
6. Drücken Sie OPTION, um die Menüoptionen zu schließen.
Einstellen der Zeitvorwahl
1. Drücken Sie OPTION, um die Menüoptionen aufzurufen.
2. Drücken Sie eine der Menü-Tasten
und gehen Sie zu ZEITVORWAHL .
3. Drücken Sie OK START.
4. Drücken Sie eine der Menü-Tasten,
um die Stunden einzustellen.
5. Drücken Sie OK START zur Bestätigung.
6. Drücken Sie OPTION, um die Menüoptionen zu schließen.
Einschalten der Funktion
Multitab
Schalten Sie die Multitab-Funktion
vor dem Beginn eines Programms
ein oder aus. Sie können diese
Funktion nicht ein- oder ausschalten, wenn ein Programm läuft.
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das
Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie OPTION, um die Menüoptionen aufzurufen.
3. Drücken Sie eine der Menü-Tasten
und gehen Sie zu MULTITAB .
4. Drücken Sie OK START.
5. Drücken Sie eine der Menü-Tasten,
um die Funktion Multitab einzuschalten ( EIN ).
6. Drücken Sie OK START zur Bestätigung.
7. Drücken Sie OPTION, um die Menüoptionen zu schließen.
Die Funktion bleibt so lange eingeschaltet, bis Sie von Ihnen ausgeschaltet wird. Gehen Sie zu den
Menüoptionen und schalten Sie
die Funktion Multitab aus ( AUS ).
Wenn Sie nicht länger KombiReinigungstabletten verwenden, führen
Sie die folgenden Schritte aus, bevor
Sie ein anderes Reinigungsmittel, einen
anderen Klarspüler oder ein anderes
Geschirrspülersalz verwenden:
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das
Gerät einzuschalten.
2. Schalten Sie die Funktion Multitab
aus.
3. Stellen Sie den Wasserenthärter auf
die höchste Stufe ein.
4. Stellen Sie sicher, dass Salzbehälter
und Klarspülmittel-Dosierer aufgefüllt
sind.
5. Starten Sie das kürzeste Programm mit
einem Spülgang ohne Reinigungsmittel und ohne Geschirr.
6. Stellen Sie den Wasserenthärter entsprechend der Wasserhärte in Ihrem
Gebiet ein.
7. Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.
DEUTSCH
77
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das
Gerät einzuschalten.
2. Im Display wird die voreingestellte
Sprache angezeigt: LANGUAGE ENGLISH.
• Drücken Sie OK START zur Bestätigung.
• Wählen Sie eine andere Sprache mit
einer der Menü-Tasten und drücken
Sie OK START zur Bestätigung.
3. Drücken Sie OPTION, um die Menüoptionen zu schließen.
4. Prüfen Sie, ob die Einstellung des
Wasserenthärters der Wasserhärte in
Ihrem Gebiet entspricht. Stellen Sie
ihn bei Bedarf entsprechend ein. Wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen, um die
Wasserhärte in Ihrem Gebiet zu erfahren.
5. Füllen Sie den Salzbehälter.
6. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer
mit Klarspülmittel.
7. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
8. Möglicherweise haben sich im Gerät
Verarbeitungsrückstände angesammelt. Starten Sie ein Programm, um
diese zu entfernen. Verwenden Sie
kein Reinigungsmittel und beladen Sie
die Körbe nicht.
Schalten Sie die Funktion Multitab
ein, wenn Sie Kombi-Reinigungstabletten verwenden. Diese Tabletten enthalten das Reinigungsmittel, Klarspülmittel und andere
Zusätze. Achten Sie darauf, dass
die Tabletten der Wasserhärte in
Ihrer Region entsprechen. Beachten Sie die Anweisungen auf der
Reinigungsmittelverpackung.
EINSTELLEN DES
WASSERENTHÄRTERS
Hartes Wasser enthält viele Mineralien,
die das Gerät beschädigen können und
zu schlechten Spülergebnissen führen.
Der Wasserenthärter neutralisiert diese
Mineralien.
Das Geschirrspülsalz hält den Wasserenthärter sauber und in gutem Zustand. Beachten Sie für die richtige Einstellung des
Wasserenthärters nachfolgende Tabelle.
Sie stellt sicher, dass der Wasserenthärter
die richtige Menge Geschirrspülsalz und
Wasser verwendet.
Sie müssen den Wasserenthärter
manuell und elektronisch einstellen.
WasserenthärterEinstellung
Wasserhärte
Deutsche
Wasserhärtegrade
(°dH)
Französische
Wasserhärtegrade
(°fH)
mmol/l
Clarke
Wasserhärtegrade
Manuell
Elektronisch
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
78
WasserenthärterEinstellung
Wasserhärte
Deutsche
Wasserhärtegrade
(°dH)
Französische
Wasserhärtegrade
(°fH)
mmol/l
Clarke
Wasserhärtegrade
Manuell
Elektronisch
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Werkseinstellung.
2) Verwenden Sie kein Salz bei diesen Werten.
Manuelle Einstellung
Stellen Sie den Wasserhärtestufen-Wähler
auf Stufe 1 oder 2.
Elektronische Einstellung
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das
Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie OPTION , um die Menüoptionen aufzurufen.
3. Drücken Sie eine der Menü-Tasten
und gehen Sie zu EINSTELLUNGEN .
4. Drücken Sie OK START, um das Untermenü aufzurufen.
5. Drücken Sie eine der Menü-Tasten
und gehen Sie zu WASSERHÄRTE .
6. Drücken Sie OK START.
7. Drücken Sie eine der Menü-Tasten,
um die Stufe des Wasserenthärters
einzustellen.
8. Drücken Sie OK START zur Bestätigung.
9. Drücken Sie OPTION, um die Menüoptionen zu schließen.
DEUTSCH
79
FÜLLEN DES SALZBEHÄLTERS
VORSICHT!
Verwenden Sie nur Spezialsalz für
Geschirrspüler. Andere Produkte
können das Gerät beschädigen.
Beim Befüllen des Salzbehälters
können Wasser und Salz austreten. Korrosionsgefahr. Starten Sie
ein Programm, nachdem Sie den
Salzbehälter befüllt haben, um die
Korrosion zu vermeiden.
1.
2.
3.
4.
5.
Wenn der Salzbehälter nachgefüllt
werden muss, erscheint im Display
die Meldung SALZ FÜLLEN .
Diese Meldung erlischt während
des Programmbetriebs.
Drehen Sie den Deckel gegen den
Uhrzeigersinn und öffnen Sie den
Salzbehälter.
Füllen Sie 1 Liter Wasser in den Salzbehälter (nur beim ersten Mal).
Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
Entfernen Sie das Salz, das sich um
die Öffnung des Salzbehälters herum
angesammelt hat.
Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, um den Salzbehälter zu schließen.
80
FÜLLEN DES KLARSPÜLMITTEL-DOSIERERS
VORSICHT!
Verwenden Sie nur Klarspülmittel
für Geschirrspüler. Andere Produkte können das Gerät beschädigen.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
Das Klarspülmittel während der
letzten Spülphase lässt das Geschirr ohne Streifen und Flecken
trocknen.
C
D
1.
Drücken Sie die Entriegelungstaste
(D), um den Deckel (C) zu öffnen.
2. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer
(A) nicht über die Marke „max“ hinaus.
3. Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel mit einem saugfähigen Tuch
auf, um zu große Schaumbildung zu
vermeiden.
4. Schließen Sie den Deckel. Achten Sie
darauf, dass die Entriegelungstaste
einrastet.
Sie können den Regler der Zugabemenge (B) zwischen Position 1
(geringste Menge) und Position 4
(größte Menge) einstellen.
Wenn der Klarspülmittel-Dosierer
nachgefüllt werden muss, erscheint im Display die Meldung
KLARSPÜLER FÜLLEN .
Diese Meldung erlischt während
des Programmbetriebs.
DEUTSCH
81
TÄGLICHER GEBRAUCH
1. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das
Gerät einzuschalten.
• Wenn im Display die Salzmeldung
angezeigt wird, füllen Sie den Salzbehälter.
• Wenn im Display die Klarspülmeldung angezeigt wird, füllen Sie den
Klarspülmittel-Dosierer.
3. Beladen Sie die Körbe.
4. Füllen Sie Reinigungsmittel ein.
5. Stellen Sie je nach Beladung und Verschmutzungsgrad das passende Programm ein.
BELADEN DER KÖRBE
Beispiele für die Beladung der
Körbe finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
• Spülen Sie im Gerät nur spülmaschinenfestes Geschirr.
• Spülen Sie im Gerät keine Geschirrteile
aus Holz, Horn, Aluminium, Zinn oder
Kupfer.
• Spülen Sie in diesem Gerät keine Gegenstände, die Wasser aufnehmen können (Schwämme, Geschirrtücher usw.).
• Entfernen Sie Speisereste vom Geschirr.
• Weichen Sie eingebrannte Essensreste
ein.
• Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B. Tassen,
Gläser, Pfannen) mit der Öffnung nach
unten ein.
• Stellen Sie sicher, dass Geschirr und
Besteck nicht aneinander haften. Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck.
• Achten Sie darauf, dass Gläser einander
nicht berühren.
• Ordnen Sie kleine Gegenstände in den
Besteckkorb ein.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände im
Oberkorb an. Achten Sie darauf, dass
diese nicht verrutschen können.
• Vergewissern Sie sich, dass sich die
Sprüharme ungehindert bewegen können, bevor Sie ein Programm starten.
BIERGLASHALTER
Die Bierglashalter verhindern ein Verschieben der Gläser während des laufenden Spülprogramms.
Wenn Sie die Bierglashalter nicht benutzen, klappen Sie sie nach oben oder entnehmen Sie sie. Sie können auch den Träger entfernen.
82
WARNUNG!
Seien Sie beim Herausnehmen
und beim Einsetzen des Trägers
vorsichtig.
Entfernen des Halters und Trägers
1. Lösen Sie die Halter vom Träger und
entfernen Sie sie.
2. Drücken Sie den Träger in den hinteren Teil des Korbs, um ihn zu lösen.
Befestigen des Halters und Trägers
1. Drücken Sie den Träger in den vorderen Teil des Korbs, um ihn einzurasten.
2. Setzen Sie die Halter auf den Träger.
VERWENDUNG DES REINIGUNGSMITTELS
A
VORSICHT!
Verwenden Sie ausschließlich speziell für Geschirrspüler bestimmte
Reinigungsmittel.
B
30
4
MAX
+
32
-
1
20
1.
2.
C
3.
4.
5.
Verwenden Sie nicht mehr als die
angegebene Reinigungsmittelmenge. Siehe hierzu die Angaben
auf der Reinigungsmittelverpackung.
Drücken Sie die Entriegelungstaste
(B), um den Deckel (C) zu öffnen.
Füllen Sie das Reinigungsmittel in
den Behälter (A).
Wenn das Programm einen Vorspülgang hat, schütten Sie eine kleine
Menge Reinigungsmittel auf die Innenseite der Gerätetür.
Wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, legen Sie diese in den Reinigungsmittelbehälter (A).
Schließen Sie den Deckel. Achten Sie
darauf, dass die Entriegelungstaste
einrastet.
DEUTSCH
Geschirrspüler-Tabs lösen sich bei
kurzen Programmen nicht vollständig auf, sodass Reinigungsmittelreste auf dem Geschirr haften bleiben können.
Wir empfehlen daher, Geschirrspüler-Tabs nur bei langen Programmen zu verwenden.
EINSTELLEN UND STARTEN
EINES PROGRAMMS
Starten eines Programms
1. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das
Gerät einzuschalten.
3. Drücken Sie eine der Menü-Tasten,
um die Liste der Programme durchzublättern und stellen Sie ein Programm
ein.
4. Es ist möglich, eine oder mehrere Optionen und/oder die Zeitvorwahl einzustellen. Siehe hierzu OPTIONEN.
5. Drücken Sie OK START zur Bestätigung.
6. Schließen Sie die Tür des Gerätes; das
Programm startet.
• Ist eine Zeitvorwahl eingestellt, beginnt der Ablauf der Zeitvorwahl mit
dem Schließen der Tür. Nach Ablauf
der Zeitvorwahl wird das Programm
gestartet.
Öffnen der Tür während eines
laufenden Programms
Wenn Sie die Tür öffnen, unterbricht das
Gerät das Programm. Wenn Sie die Tür
wieder schließen, läuft der Countdown ab
dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter.
Abbrechen einer eingestellten
Zeitvorwahl während des
Countdowns
Wenn Sie die Zeitvorwahl abbrechen, wird auch das eingestellte
Programm abgebrochen.
1. Halten Sie OPTION und OK START
gleichzeitig gedrückt, bis im Display
die Meldung ABBRECHEN ? angezeigt wird.
83
2. Drücken Sie OK START zur Bestätigung. Auf dem Display erscheint die
Meldung PROGRAMM WÄHLEN .
Beenden des Programms
1. Halten Sie OPTION und OK START
gleichzeitig gedrückt, bis im Display
die Meldung ABBRECHEN ? angezeigt wird.
2. Drücken Sie OK START zur Bestätigung. Auf dem Display erscheint die
Meldung PROGRAMM WÄHLEN .
Bevor Sie ein neues Programm
starten, stellen Sie sicher, dass der
Reinigungsmittelbehälter gefüllt
ist.
Am Programmende
Nach Ablauf des Programms ertönt eine
Signaltonfolge.
1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Im Display erscheint die Meldung
PROGRAMM BEENDET und die Meldung BITTE AUSSCHALTEN .
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das
Gerät auszuschalten.
4. Schließen Sie den Wasserhahn.
Wenn Sie die Ein/Aus-Taste nicht
drücken, wird das Gerät mithilfe
der AUTO OFF-Funktion nach einigen Minuten automatisch ausgeschaltet. Diese Funktion hilft
bei der Senkung des Energieverbrauchs.
• Um bessere Trocknungsergebnisse zu
erzielen, lassen Sie die Gerätetür für einige Minuten einen Spaltbreit offen.
• Lassen Sie das Geschirr abkühlen, bevor Sie es aus dem Gerät nehmen. Heißes Geschirr ist stoßempfindlich.
• Nehmen Sie das Geschirr zuerst aus
dem Unterkorb und dann aus dem
Oberkorb.
An den Innenseiten und an der
Tür des Gerätes kann sich Wasser
niederschlagen. Edelstahl kühlt
schneller ab als Geschirr.
84
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Verschmutzte Filter und verstopfte
Sprüharme beeinträchtigen das
Spülergebnis.
Prüfen Sie die Filter regelmäßig
und reinigen Sie diese, falls nötig.
Schalten Sie vor Reinigungsarbeiten immer das Gerät aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
REINIGEN DER FILTER
1.
C
B
C
2.
A
3.
4.
5.
A1
6.
A2
Drehen Sie den Filter (A) nach
links und nehmen Sie ihn heraus.
Um den Filter (A) auseinanderzubauen, ziehen Sie (A1) und
(A2) auseinander.
Nehmen Sie den Filter (B) heraus.
Reinigen Sie die Filter mit
Wasser.
Setzen Sie den Filter (B) wieder in der ursprünglichen Position ein. Vergewissern Sie sich,
dass er korrekt unter den beiden Führungen (C) sitzt.
Bauen Sie den Filter (A) zusammen und setzen Sie ihn in
Filter (B) ein. Drehen Sie ihn
nach rechts, bis er einrastet.
Eine falsche Anordnung
der Filter führt zu schlechten Spülergebnissen und
kann das Gerät beschädigen.
REINIGEN DER SPRÜHARME
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus.
Falls die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, reinigen Sie sie mit einem
dünnen spitzen Gegenstand.
REINIGEN DER
AUSSENSEITEN
Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde Reinigungsschwämmchen
oder Lösungsmittel.
DEUTSCH
85
FEHLERSUCHE
Das Gerät startet nicht oder bleibt während des Betriebs stehen.
Versuchen Sie zunächst selbst eine Lösung für das Problem zu finden (siehe Tabelle). Wenn Sie keine Lösung finden,
wenden Sie sich an den Kundendienst.
Display
Bei einigen Problemen wird im Display
eine Meldung angezeigt und der TimeBeam zeigt einen Alarmcode.
Time Beam
Problem
WASSERHAHN ÖFFNEN
Es läuft kein Wasser in
das Gerät.
PUMPE BLOCKIERT
Das Gerät pumpt das
Wasser nicht ab.
KUNDENDIENST
Das Aqua-Control-System
ist eingeschaltet.
WARNUNG!
Schalten Sie das Gerät aus, bevor
Sie die Überprüfungen vornehmen.
Problem
Mögliche Ursache
Das Programm startet nicht.
Der Netzstecker steckt nicht Stecken Sie den Netzstecker
richtig in der Steckdose.
richtig in die Steckdose.
Es läuft kein Wasser
in das Gerät.
Mögliche Abhilfe
Die Gerätetür ist offen. Auf
dem Display erscheint die
Meldung TÜR SCHLIESSEN .
Schließen Sie die Gerätetür.
Sie haben die Taste OK
START nicht gedrückt.
Drücken Sie die Taste OK
START.
Die Sicherung im Sicherungskasten ist durchgebrannt.
Setzen Sie eine neue Sicherung ein.
Die Zeitvorwahl ist eingestellt.
Brechen Sie die Zeitvorwahl
ab oder warten Sie auf das
Ende des Countdowns.
Der Wasserhahn ist geschlossen.
Drehen Sie den Wasserhahn
auf.
Der Wasserdruck ist zu
niedrig.
Wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen.
Der Wasserhahn ist blockiert oder durch Kalkablagerungen verstopft.
Reinigen Sie den Wasserhahn.
Der Filter im Wasserzulaufschlauch ist verstopft.
Reinigen Sie den Filter.
86
Problem
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Der Wasserzulaufschlauch
ist geknickt oder gebogen.
Vergewissern Sie sich, dass
der Schlauch ordnungsgemäß angebracht ist.
Das Aqua-Control-System
ist eingeschaltet. Im Gerät
sind Wasserlecks aufgetreten.
Drehen Sie den Wasserhahn
zu und wenden Sie sich an
den Kundendienst.
Das Gerät pumpt
Der Siphon ist verstopft.
das Wasser nicht ab.
Der Wasserablaufschlauch
ist geknickt oder gebogen.
Schalten Sie das Gerät nach der Überprüfung wieder ein. Das Programm wird an
der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Tritt das Problem erneut auf, wenden Sie
sich an den Kundendienst.
Reinigen Sie den Siphon.
Vergewissern Sie sich, dass
der Schlauch ordnungsgemäß angebracht ist.
Wenn das Display andere Meldungen anzeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
DIE SPÜL- UND TROCKNUNGSERGEBNISSE SIND NICHT
ZUFRIEDENSTELLEND.
Problem
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Das Geschirr ist
nicht sauber.
Die Filter sind verstopft.
Reinigen Sie die Filter.
Die Filter sind nicht richtig
zusammengebaut und eingesetzt worden.
Stellen Sie sicher, dass die
Filter ordnungsgemäß zusammengebaut und eingesetzt sind.
Die Sprüharme sind verstopft.
Entfernen Sie die Speisereste mit einem dünnen spitzen
Gegenstand.
Das ausgewählte Programm
ist für das Spülgut und den
Verschmutzungsgrad nicht
geeignet.
Achten Sie darauf, dass das
Programm für die Art der Beladung und den Verschmutzungsgrad geeignet ist.
Falsche Anordnung der Geschirrteile in den Körben.
Das Wasser konnte nicht alle Geschirrteile erreichen.
Stellen Sie sicher, dass das
Geschirr richtig in die Körbe
geladen wird und das Wasser leicht alle Geschirrteile
erreichen kann.
Die Sprüharme konnten
sich nicht frei drehen.
Stellen Sie sicher, dass das
Geschirr richtig in die Körbe
geladen wird und die Sprüharme nicht behindert.
DEUTSCH
Problem
Mögliche Ursache
87
Mögliche Abhilfe
Die Reinigungsmittelmenge Bevor Sie ein neues Prowar nicht ausreichend.
gramm starten, prüfen Sie,
ob der Reinigungsmittelbehälter mit der richtigen Menge Reinigungsmittel gefüllt
ist.
Kalkablagerungen
auf dem Geschirr.
Weiße Streifen und
Flecken oder blau
schimmernder Belag auf Gläsern und
Geschirr.
Es befand sich kein Reinigungsmittel im Reinigungsmittelbehälter.
Füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter mit Reinigungsmittel, bevor Sie ein
neues Programm starten.
Der Salzbehälter ist leer.
Stellen Sie sicher, dass der
Salzbehälter mit Geschirrspülsalz gefüllt ist.
Der Wasserenthärter ist
nicht auf die richtige Stufe
gestellt.
Prüfen Sie, ob der Wasserenthärter entsprechend der
Wasserhärte in Ihrem Gebiet
eingestellt ist.
Der Deckel des Salzbehälters ist locker.
Drehen Sie den Deckel fest
zu.
Die zugegebene Klarspülmittelmenge ist zu hoch.
Verringern Sie die Menge
des Klarspülmittels.
.
Die Reinigungsmittelmenge Bevor Sie ein neues Prowar zu hoch.
gramm starten, prüfen Sie,
ob der Reinigungsmittelbehälter mit der richtigen Menge Reinigungsmittel gefüllt
ist.
Getrocknete Wassertropfen auf Gläsern und Geschirr.
Die zugegebene Klarspülmittelmenge ist zu niedrig.
Erhöhen Sie die Menge des
Klarspülmittels.
Die Ursache kann in der
Verwenden Sie eine andere
Qualität des Reinigungsmit- Reinigungsmittelmarke.
tels liegen.
Das Geschirr ist
nass.
• Es wurde ein Programm
ohne Trocknungsphase
gewählt.
• Es wurde ein Programm
mit einer niedrigen
Trocknungstemperatur
gewählt.
Das Geschirr ist nass Der Klarspülmittel-Dosierer
und glanzlos.
ist leer.
Um bessere Trocknungsergebnisse zu erreichen, lassen
Sie die Gerätetür einige Minuten lang einen Spaltbreit
offen.
Stellen Sie sicher, dass der
Klarspülmittel-Dosierer gefüllt ist.
88
Problem
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Die Ursache kann in der
Qualität des Klarspülmittels
liegen.
Verwenden Sie eine andere
Klarspülmittelmarke.
Die Ursache kann in der
Qualität der Kombi-Reinigungstablette liegen.
• Verwenden Sie eine andere Tablettenmarke.
• Schalten Sie den Klarspülmittel-Dosierer ein und
verwenden Sie ihn zusammen mit den Kombi-Reinigungstabletten.
Einschalten des KlarspülmittelDosierers bei eingeschalteter
Funktion „Multitab“
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das
Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie OPTION, um die Menüoptionen aufzurufen.
3. Drücken Sie eine der Menü-Tasten
und gehen Sie zu EINSTELLUNGEN .
4. Drücken Sie OK START, um das Untermenü aufzurufen.
5. Drücken Sie eine der Menü-Tasten
und gehen Sie zu KLARSPÜLER .
6. Drücken Sie OK START.
7. Drücken Sie eine der Menü-Tasten,
um den Klarspülmittel-Dosierer einzuschalten ( EIN ).
8. Drücken Sie OK START zur Bestätigung.
9. Drücken Sie OPTION, um die Menüoptionen zu schließen.
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Breite / Höhe / Tiefe (mm)
Elektrischer Anschluss
Siehe Typenschild.
Spannung
Frequenz
Wasserdruck
Min. / max. (bar / MPa)
Wasserversorgung 1)
Kalt- oder Warmwasser2)
Fassungsvermögen
Gedecke
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
12
1) Schließen Sie den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde an.
2) Wenn Sie Heißwasser mit umweltfreundlichen, alternativen Energiequellen (z.B.
Solaranlagen oder Windkraft) aufbereiten, können Sie durch den Anschluss des Geräts an
die Heißwasserversorgung Energie sparen.
DEUTSCH
89
90
DEUTSCH
91
www.aeg.com/shop
117925810-A-402011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising