Electrolux | ESL8810RA | User manual | Electrolux ESL8810RA Kasutusjuhend

Electrolux ESL8810RA Kasutusjuhend
ESL 8810RA
ET
LV
LT
Nõudepesumasin
Trauku mazgājamā mašīna
Indaplovė
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
2
24
47
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSTEAVE.................................................................................................3
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4
3. SEADME KIRJELDUS........................................................................................6
4. JUHTPANEEL.................................................................................................... 7
5. PROGRAMMID...................................................................................................7
6. SEADED............................................................................................................. 9
7. VALIKUD.......................................................................................................... 11
8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST....................................................................... 12
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 14
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID............................................................................16
11. PUHASTUS JA HOOLDUS............................................................................ 18
12. VEAOTSING...................................................................................................20
13. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 22
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teave teeninduse kohta:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed. Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
3
OHUTUSTEAVE
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimupuudega inimesed või kogemuste ega
teadmisteta isikud võivad seda seadet kasutada
järelvalve all juhul, kui neid on juhendatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid võimalikke ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadme uksest
eemal, kui see on avatud.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades,
näiteks:
– talumajapidamistes, personalile mõeldud köökides
kauplustes, kontorites ja mujal;
– hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
Kasutatava vee surve (minimaalne ja maksimaalne)
peab jääma vahemikku 0.5 (0.05) / 8 (0.8) baari (Mpa)
Järgige kohalikku maksimaalset 15 taset.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Pange noad ja teravate otsadega söögiriistad
söögiriistade korvi otsaga allapoole või
horisontaalasendisse.
Ärge jätke seadme ust lahti; vastasel korral võib keegi
selle otsa komistada.
Enne mis tahes hooldust lülitage seade alati välja ja
eemaldage toitepistik pistikupesast.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- ja/või
aurupihustit.
Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid (kui need on
olemas) ei tohi vaipkattega tõkestada.
Seade tuleb veevarustusega ühendada kaasasolevate
uute voolikukomplektide abil. Vanu voolikukomplekte
kasutada ei tohi.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
•
•
•
•
•
Eemaldage pakend ja
transpordipoldid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Ärge paigaldage seadet ruumi, mille
temperatuur on alla 0 °C.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Veenduge, et seade on paigaldatud
kindlate konstruktsioonide alla ja
kõrvale.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Kui seadme
toitekaabel tuleb välja vahetada, siis
pöörduge meie hoolduskeskusse.
•
•
•
•
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
See seade vastab EÜ direktiividele.
Ainult UK-s ja Iirimaal. Seadmel on
13-ampriline voolupistik. Kui peate
toitepistikus kaitset vahetama,
kasutage järgmist kaitset: 13 amp
ASTA (BS 1362).
2.3 Veeühendus
•
•
•
•
Vältige veevoolikute kahjustamist.
Enne ühendamist uute või pikalt
kasutamata torudega või pärast
parandustöid või uute seadeldiste (nt
veemõõdikute) paigaldamist laske
veel mõnda aega voolata, kuni see on
puhas ja selge.
Seadme esmakordsel kasutamisel ja
pärast seda kontrollige, ega kuskil
pole lekkeid.
Vee sisselaskevoolikul on kaitseklapp
ja kattega sisemine toitejuhe.
EESTI
5
2.5 Sisevalgusti
HOIATUS!
Vigastusoht!
•
•
•
•
HOIATUS!
Ohtlik pinge.
Kui vee sisselaskevoolik on
kahjustada saanud, eemaldage pistik
koheselt seinakontaktist. Vee
sisselaskevooliku asendamiseks
võtke ühendust hoolduskeskusega.
2.4 Kasutamine
•
•
•
•
•
•
Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
Nõudepesumasina pesuained on
ohtlikud. Järgige pesuainepakendil
olevaid kasutusjuhiseid.
Ärge jooge ega kasutage seadmes
olnud vett.
Ärge eemaldage nõusid seadmest
enne, kui programm on lõppenud.
Nõudele võib olla jäänud pesuainet.
Kui avate ukse pesuprogrammi
töötamise ajal, võib ukse vahelt välja
paiskuda kuuma auru.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Sellel seadmel on sisevalgusti, mis
süttib, kui uks avatakse ja kustub, kui
uks suletakse.
Selle seadme lamp ei sobi eluruumide
valgustamiseks.
Lambi vahetamiseks võtke ühendust
teeninduskeskusega.
2.6 Hooldus
•
•
Seadme remontimiseks võtke
ühendust tootja volitatud
hoolduskeskusega. Soovitame alati
kasutada ainult originaalvaruosi.
Hooldusesse pöördumisel veenduge,
et teil on olemas järgnev
andmeplaadil kirjas olev teave.
Mudel:
PNC:
Seerianumber:
2.7 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage seadme ukse fiksaator, et
vältida laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
6
www.electrolux.com
3. SEADME KIRJELDUS
1
2
3
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
9 8
Pealmine pihustikonsool
Ülemine pihustikonsool
Alumine pihustikonsool
Filtrid
Andmesilt
Soolamahuti
Ventilatsiooniava
3.1 TimeBeam
TimeBeam on valgustatud näit, mis
kuvatakse seadme ukse ette põrandale.
• Kui programm käivitub, süttib
programmi kestuse näit.
• Kui programm on lõppenud, süttivad
0:00 ja CLEAN.
• Viitkäivituse algamisel süttib
pöördloenduse kestus ja DELAY.
• Kui seadmel on rike, kuvatakse
ekraanil veakood.
7
8
9
10
11
12
6
5
4
Loputusvahendi jaotur
Pesuaine jaotur
Alumine korv
Ülemine korv
Söögiriistade sahtel
EESTI
7
4. JUHTPANEEL
1
2
3
4
6
1
2
3
4
5
Sisse/välja-nupp
Navigeerimisnupp (üles)
Ekraan
Option-nupp
5 OK-nupp
6 Navigeerimisnupp (alla)
4.1 Nuppude kasutamine
viitkäivituse, programmi ja valikud.
Ekraanil kuvatakse vaikimisi valitud
programm: ECO.
Navigeerimisnupud (üles ja alla)
• Nende nuppude abil saate liigutada
ekraanil kuvatavaid loendeid ja teksti.
OK nupp
• Lühike vajutus: Kinnitab programmi,
valikute ja seadete valiku.
• Pikk vajutus: Käivitab MyFavouriteprogrammi. Kui ühtegi programmi ei
ole salvestatud, kuvatakse seade Vali
MyFavourite.
Option key
• Lühike vajutus avab valikute loendi.
• Lühike vajutus valikute loendis viib
teid tagasi programmiloendisse.
• Lühike vajutus seadete loendis viib
teid tagasi valikute loendisse.
• Pikk vajutus (3 s) viitkäivituse või
programmi töötamise ajal kustutab
5. PROGRAMMID
Programm
Määrdumisaste
Nõude tüüp
Programmi faasid Valikud
ECO 50° 1)
•
Tavaline määr‐
dumine
Lauanõud ja
söögiriistad
•
•
•
•
Eelpesu
Pesu 50 °C
Loputused
Kuivatamine
•
AutoOpen
•
XtraDry
Kõik
Lauanõud, söö‐
giriistad, potid ja
pannid
•
•
Eelpesu
Pesu alates 45
°C kuni 70 °C
Loputused
Kuivatamine
•
XtraDry
•
AutoFlex 45°-70° 2) •
•
•
•
8
www.electrolux.com
Programm
Määrdumisaste
Nõude tüüp
FlexiWash 50°-65° 3) •
•
Intensive 70° 4)
•
•
1 Hour 55°
•
•
Quick Plus 60° 6)
•
•
Glass Care 45°
•
•
Rinse & Hold 7)
•
Programmi faasid Valikud
Erineva määrdu‐
misega nõud
Lauanõud, söö‐
giriistad, potid ja
pannid
•
•
•
XtraDry
•
•
Eelpesu
Pesu 50 °C ja
65 °C
Loputused
Kuivatamine
Tugev määrdu‐
mine
Lauanõud, söö‐
giriistad, potid ja
pannid
•
•
•
•
Eelpesu
Pesu 70 °C
Loputused
Kuivatamine
•
XtraPower 5)
•
XtraDry
Kerge määrdu‐
mine
Lauanõud ja
söögiriistad
•
•
Pesu 55 °C
Loputused
•
XtraDry
Värske määrdu‐
mine
Lauanõud ja
söögiriistad
•
•
Pesu 60 °C
Loputused
•
XtraDry
Tavaline või ker‐ •
ge määrdumine •
Õrnad lauanõud •
ja klaas
Pesu 45 °C
Loputused
Kuivatamine
•
XtraDry
Kõik
Eelpesu
•
1) Selle programmiga kasutate te tavalise määrdumisastmega lauanõude ja söögiriistade
pesemiseks vett ja energiat kõige efektiivsemalt. (See on standardprogramm testimisasu‐
tustele.)
2) Seade tunneb ära korvides olevate esemete määrdumisastme ja koguse. Vee tempera‐
tuuri ja kogust, energiatarvet ja programmi kestust reguleeritakse automaatselt.
3) See programm sobib erineva mustusastmega nõude pesemiseks. Väga mustad nõud
alumises korvis ja tavalise määrdumisastmega nõud ülemises korvis. Alumises korvis on
veetemperatuur ja veesurve kõrgemad kui ülemises korvis.
4) Selle programmi puhul kasutatakse paremate hügieeniliste tulemuste saavutamiseks lo‐
putamisel kõrget temperatuuri. Loputusfaasis püsib temperatuur 70 °C juures vähemalt 10
minutit.
5) Kui valite funktsiooni Kiire, lülitatakse valik XtraPower automaatselt välja.
6) See programm sobib äsja kasutatud nõude pesemiseks. Seda kasutades saate head pe‐
sutulemused lühikese ajaga.
7) Selle programmiga saate nõusid kiiresti loputada, et takistada toidujääkide kuivamist nõu‐
de külge ja hoida ära ebameeldiva lõhna tekkimist. Ärge kasutage selle programmi puhul
pesuainet.
EESTI
9
5.1 Tarbimisväärtused
Programm 1)
Vesi
(l)
Energia
(kWh)
Kestus
(min)
ECO 50°
11
0.857
225
AutoFlex 45°-70°
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 160
FlexiWash 50°-65°
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 155
Intensive 70°
12.5 - 14.5
1.4 - 1.8
169 - 179
1 Hour 55°
9.5 - 10.5
1.10 - 1.30
55 - 65
Quick Plus 60°
10
0.9
30
Glass Care 45°
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
Rinse & Hold
4
0.1
14
1) Veesurve ja -temperatuur, elektripinge kõikumine, erinevad valikud ja nõude kogus või‐
vad tarbimisväärtusi mõjutada.
5.2 Teave testimisasutustele
Kogu vajaliku teabe saamiseks testimise
kohta saatke meilisõnum aadressile:
Pange kirja tootenumber (PNC), mis
asub andmeplaadil.
info.test@dishwasher-production.com
6. SEADED
6.1 Seadete loend
Seaded
Väärtused
Kirjeldus
Vali MyFavourite
Programmide loend
Valige oma igapäevane
lemmikprogramm. Vt käe‐
solevas peatükis toodud
vastavat teavet.
AutoOpen
Sees
Väljas
Valige automaatne ukse
avamine programmile
ECO. Vt käesolevas peatü‐
kis toodud vastavat teavet.
Heli peatamine
Sees
Väljas
Annab märku programmi
lõppemisest.
Tehaseseade: väljas.
Maht
Tasemed: 0 kuni 10.
Tase 0 = heli väljas.
Helitugevuse reguleerimi‐
ne.
Heledus
Tasemed: 0 kuni 9.
Muutke ekraani heledust.
Kontrastsus
Tasemed: 0 kuni 9.
Muutke ekraani kontrast‐
sust.
10
www.electrolux.com
Seaded
Väärtused
Kirjeldus
Vee karedus
Tasemed: 1 kuni 10.
Valige veepehmendaja ta‐
se vastavalt oma piirkonna
vee karedusele.
Tehaseseade: tase 5.
Keeled
Keelte loend.
Valige oma keel.
Vaikekeel: Inglise keel.
Kuva põrandale
Värvide loend.
Valige TimeBeam'i värv.
Seadete lähtestamine
Lähtestamine
Lähtestab kõik tehasesea‐
ded.
Loputusvahendi tase
Tasemed: 0 kuni 6.
Tase 0 = loputusvahendit
ei eraldata.
Valige loputusvahendi jao‐
turi tase, mis vastab lopu‐
tusvahendi vajalikule eral‐
datavale kogusele.
Tehaseseade: tase 4.
6.2 Kuidas muuta seadet 2
väärtusega (SEES ja VÄLJAS)
6.4 Kuidas salvestada
programmi MyFavourite
Seade muutmisel jääb see kehtima ka
pärast programmi lõppemist või juhul, kui
töötav programm tühistatakse.
Korraga saab salvestada vaid 1
programmi. Uus seade tühistab eelmise.
1.
2.
3.
4.
5.
Vajutage Option-nuppu.
Valige Seaded.
Vajutage OK-nuppu.
Valige muudetav seade.
Vajutage OK-nuppu, et muuta
väärtus SEES väärtuseks VÄLJAS
või vastupidi.
6. Vajutage järjest Option-nuppu, kuni
ekraanil kuvatakse programmide
loend.
6.3 Kuidas muuta mitme
väärtusega seadet
Seade muutmisel jääb see kehtima ka
pärast programmi lõppemist või juhul, kui
töötav programm tühistatakse.
1.
2.
3.
4.
5.
Vajutage Option-nuppu.
Valige Seaded.
Vajutage OK-nuppu.
Valige muudetav seade.
Järgmisele tasemel jõudmiseks
vajutage OK-nuppu.
6. Valige uus väärtus.
7. Kinnitamiseks vajutage OK-nuppu.
8. Vajutage järjest Option-nuppu, kuni
ekraanil kuvatakse programmide
loend.
1. Vajutage Option-nuppu.
2. Valige Seaded.
3. Vajutage OK-nuppu.
4. Valige Vali MyFavourite.
5. Vajutage OK-nuppu.
Ekraanil kuvatakse programmide loend.
6. Valige programm.
7. Vajutage OK-nuppu.
8. Ekraanil kuvatakse Valiku lisamine ja
Valmis.
• Valige Valmis, kui soovite
salvestada programmi ilma
valikuteta ning vajutage OKnuppu.
• Valige Valiku lisamine, et lisada
programmile valik ning vajutage
kinnitamiseks OK-nuppu. Kui valik
on valitud, kuvatakse ekraanil
Valiku lisamine ja Valmis. Kui
soovite valida teise valiku, valige
uuesti Valiku lisamine; vastasel
juhul valige Valmis.
9. Vajutage OK-nuppu.
Kui programmil on olemas valik
TimeSaver, tuleb teil valida Kiire või
Tavaline.
10. Kinnitamiseks vajutage OK-nuppu.
Ekraanil kuvatakse kinnitus, et programm
MyFavourite on salvestatud.
EESTI
6.5 AutoOpen
•
AutoOpen aktiveeritakse automaatselt,
kui valite programmi ECO; teiste
programmidega seda valikut valida ei
saa.
11
Programmi lõpus tõmbub seadeldis
sisse, kuid seadme uks võib jääda
paokile või koomale, mitte aga
sulguda.
ETTEVAATUST!
Ärge üritage seadme ust
sulgeda, kui seadeldis
hoiab ust poolavatuna.
See võib seadet
kahjustada.
Valiku AutoOpen vaikeseade on SEES.
Kui soovite muuta seadeid AutoOpen
(SEES ja VÄLJAS). siis vaadake
peatüki alguses olevat jaotist "Kuidas
muuta seadet 2 väärtusega".
Samuti on võimalik AutoOpen välja
lülitada. Sel juhul on kuivatustulemused
tunduvalt kehvemad.
•
Kuivatustsükli töötamise ajal avab
seadeldis ukse ja hoiab selle
poolavatuna.
Paremate kuivatustulemuste saamiseks
valige XtraDry või lülitage AutoOpen
uuesti sisse.
7. VALIKUD
7.1 Valikute loend
Allpool toodud valikute
kasutamine võib mõjutada
mõne programmi kestust,
veetarvet ja viimase
loputuse temperatuuri.
Tegemist ei ole püsivate
valikutega ja seetõttu tuleb
need iga tsükli puhul eraldi
sisse lülitada.
Valikud ja seaded
Väärtused
Kirjeldus
XtraPower
Sees
Väljas (vaikimisi)
Selle valiku kasutamine
annab väga hea pesutule‐
muse tugevalt määrdunud
nõude puhul. Eelpesu- ja
pesufaasis rakendatakse
tugevamat veesurvet.
XtraDry
Sees
Väljas (vaikimisi)
Lülitage see valik sisse, kui
soovite kuivatustulemusi
parandada.
12
www.electrolux.com
7.2 Valiku määramine
7.3 TimeSaver
Valikute loend kuvab ainult need valikud,
mis sobivad parajasti valitud
programmiga. Sobimatuid valikuid ei
kuvata.
See valik tõstab veesurvet ja temperatuuri.
Mõned valikud ei ole omavahel sobivad.
Kui valite 2 valikut, mis omavahel ei
ühildu, lülitab seade ühe neist
automaatselt välja.
Kui programm on lõppenud või
tühistatud, lülituvad seaded uuesti
vaikeväärtustele.
1. Vajutage Option-nuppu.
2. Tehke valik.
Ekraanil kuvatakse valiku väärtus
sulgudes.
3. Vajutage OK-nuppu, et muuta
väärtus VÄLJAS väärtuseks SEES
või vastupidi.
Kui määratud on valik Viitkäivitus, siis
OK-nupu vajutamisel kuvatakse ekraanil
viitkäivituse jaoks saadaolevate tundide
arv. Valige tundide arv ja vajutage
kinnitamiseks uuesti OK-nuppu.
4. Programmide loendisse naasmiseks
vajutage järjest Option-nuppu, kuni
ekraanil kuvatakse valitud programm.
Pesu- ja kuivatusfaasid on lühemad.
Programmi kogukestus väheneb
ligikaudu 50%.
Pesutulemused on võrreldavad tavalise
pikkusega programmiga, kuid
kuivatustulemused võivad olla
kehvemad.
Valikut TimeSaver ei saa kasutada kõigi
programmidega.
1. Liikuge läbi programmide loendi ja
valige programm.
2. Kinnitamiseks vajutage OK-nuppu.
Kui valik TimeSaver valitud programmiga
sobib, kuvatakse ekraanil 2 olekut: Kiire
ja Tavaline ning kummagi oleku kestus:
• Kiire: TimeSaver sisse lülitatud.
Kinnitamiseks vajutage OKnuppu.
• Tavaline: TimeSaver välja
lülitatud. Kinnitamiseks vajutage
OK-nuppu.
8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
Seadme esmakordsel sisselülitamisel
tuleb valida keel. Vaikekeeleks on inglise
keel.
1. Valige keel.
• Inglise keele kinnitamiseks
vajutage OK.
• Liikuge läbi saadaolevate keelte
loendi, valige sobiv keel ja
vajutage kinnitamiseks OK.
2. Kontrollige, kas veepehmendaja
on reguleeritud vastavalt teie
piirkonna vee karedusele. Kui
mitte, reguleerige veepehmendaja
taset.
3. Täitke soolamahuti.
4. Täitke loputusvahendi jaotur.
5. Keerake veekraan lahti.
6. Käivitage programm, et eemaldada
kõik seadmes leiduda võivad
tootmisjäägid. Ärge kasutage
pesuainet ega pange midagi
korvidesse.
Programmi käivitamisel kulub seadmel
veepehmendajas sisalduva vaigu
aktiveerimiseks kuni 5 minutit. Võib jääda
mulje, et seade ei tööta. Pesutsükkel
käivitub alles pärast selle toimingu
lõppemist. Toimingut korratakse
perioodiliselt.
8.1 Veepehmendaja
Veepehmendaja eemaldab vees olevad
mineraalid, mis halvendavad nii
pesutulemust kui ka seadet ennast.
Mida kõrgem on mineraalide tase, seda
karedam on vesi. Vee karedust
mõõdetakse vastavate skaaladega.
Veepehmendajat tuleks reguleerida
vastavalt teie piirkonna vee karedusele.
Teavet oma piirkonna vee kareduse
kohta saate kohalikult vee-ettevõttelt.
Heade pesutulemuste saamiseks tuleb
kindlasti valida õige veepehmendaja
tase.
EESTI
13
Vee karedus
Saksa kraadid
(°dH)
Prantsuse
kraadid (°fH)
mmol/l
Clarke'i
kraadid
Veepehmendaja
tase
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Tehaseseade.
2) Selle taseme puhul ärge soola kasutage.
Kui kasutate soola sisaldavaid
multitablette ja kasutatava vee karedus
on alla 21°dH, võite valida madalama
veepehmendaja taseme. See lülitab
soola lisamise indikaatori välja.
2. Valage soolamahutisse 1 liiter vett
(ainult esimesel korral).
3. Täitke soolamahuti
nõudepesumasina soolaga.
Kui kasutate tavalist pesuainet või
ilma soolata multitablette, valige
selline vee kareduse tase, mis hoiab
soola lisamise indikaatori
sisselülitatuna.
8.2 Soolamahuti
ETTEVAATUST!
Kasutage ainult
nõudepesumasinate jaoks
mõeldud soola.
4. Eemaldage sool soolamahuti avause
ümbert.
Soola kasutatakse veepehmendaja vaigu
aktiveerimiseks ja igapäevases
kasutuses heade pesutulemuste
tagamiseks.
Soolamahuti täitmine
1. Keerake soolamahuti korki
vastupäeva ja võtke see välja.
5. Soolamahuti sulgemiseks keerake
soolamahuti korki päripäeva.
14
www.electrolux.com
Vesi ja sool võivad
soolamahutist täitmise ajal
välja tulla. Korrosioonioht!
Selle vältimiseks käivitage
pärast soolamahuti täitmist
programm.
Kui soolamahutit on vaja
täita, kuvatakse ekraanil
vastav teade.
8.3 Loputusvahendi jaotur
Loputusvahend võimaldab nõusid
kuivatada ilma triipude ja plekkideta.
ETTEVAATUST!
Kasutage vaid
nõudepesumasina jaoks
mõeldud loputusvahendit.
1. Avage kaas (C).
2. Täitke jaotur (B), kuni loputusvahend
jõuab tasemeni ''MAX''.
3. Eemaldage mahaläinud
loputusvahend imava lapiga, et ei
tekiks liiga palju vahtu.
4. Sulgege kaas. Veenduge, et kaas
lukustub asendisse.
Loputusvahendi jaoturit tuleb
täita siis, kui indikaator (A)
muutub läbipaistvaks.
Loputusvahendit eraldatakse
automaatselt kuuma loputusfaasi ajal.
Eraldatava loputusvahendi kogust saate
valida vahemikus tase 1
(miinimumkogus) kuni tase 6
(maksimumkogus). Taseme 0 puhul
lülitatakse loputusvahendi jaotur välja ja
loputusvahendit ei eraldata.
Tehaseseade: tase 4.
Kui loputusaine jaotur vajab
täitmist, kuvatakse ekraanil
vastav teade.
Kui kasutate multitablette ja
kuivatustulemused ei ole rahuldavad,
võib loputusvahendi lisamise indikaatori
välja lülitada, seades loputusvahendi
tasemeks 0.
Loputusvahendi jaoturi täitmine
A
Paremate kuivatustulemuste
saamiseks soovitame alati
kasutada loputusvahendit,
ka koos loputusvahendit
sisaldavate multitablettidega.
B
C
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
1. Keerake veekraan lahti.
2. Vajutage käivitusnuppu, et seade
käivitada.
Veenduge, et seade on programmi
valimise režiimis.
•
•
Kui ekraanil kuvatakse soola
lisamise teade, täitke
soolamahuti.
Kui ekraanil kuvatakse tühja
loputusvahendi jaoturi teade, siis
täitke see.
EESTI
3. Pange nõud korvidesse.
4. Lisage pesuaine.
5. Määrake ja käivitage nõude tüübile ja
määrdumisastmele vastav
programm.
9.1 Pesuaine kasutamine
A
B
C
ETTEVAATUST!
Kasutage ainult
nõudepesumasinate jaoks
mõeldud pesuainet.
1. Vajutage avamisnuppu (A), et avada
kaas (C).
2. Pange pesuaine (pulber või tabletid)
lahtrisse (B).
3. Kui pesuprogramm sisaldab ka
eelpesu, pange väike kogus
pesuainet seadme ukse sisemisele
küljele.
4. Sulgege kaas. Veenduge, et kaas
lukustub asendisse.
9.2 Programmi valimine ja
käivitamine
Funktsioon Auto Off
15
Programmi käivitamine
Seadme väljalülitamisel kuvatakse
ekraanil programmide loend. Vaikimisi on
alati valitud programm ECO.
1. Liikuge läbi programmide loendi ja
valige programm.
2. Soovi korral valige sobivad valikud.
Kui valikud on määratud, minge tagasi
programmide loendisse ja käivitage
valitud programm.
3. Vajutage OK.
Kui programm sobib valikuga TimeSaver,
tuleb kinnitada Kiire või Tavaline.
4. Programmi käivitamiseks sulgege
seadme uks.
Programmi alguse
edasilükkamine
Programmiga MyFavourite viitkäivitust
valida ei saa.
1. Valige programm.
2. Vajutage Option.
Ekraanil kuvatakse valikute loend.
3. Valige Viitkäivitus.
4. Vajutage OK.
5. Valige viitkäivituseks vajalik tundide
arv.
Programmi käivitumist saab edasi lükata
1 kuni 24 tundi.
6. Kinnitamiseks vajutage OK.
7. Võite valida teised sobivad valikud.
8. Vajutage järjest Option, kuni ekraanil
kuvatakse valitud programm.
9. Vajutage OK.
10. Viitkäivituse pöördloenduse
käivitamiseks sulgege uks.
Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm automaatselt.
See funktsioon võimaldab vähendada
energiatarbimist, lülitades mittetöötava
seadme automaatselt välja.
Programmi MyFavourite
käivitamine
Funktsioon käivitub:
• 5 minutit pärast pesuprogrammi
lõppu.
• Kui 5 minuti jooksul ei ole programm
käivitunud.
1. Vajutage ja hoidke umbes 3 sekundit
OK, kuni ekraanil kuvatakse seade
MyFavourite.
2. Programmi käivitamiseks sulgege
seadme uks.
16
www.electrolux.com
•
Ukse avamine seadme töö ajal
Kui avate ukse programmi töösoleku ajal,
peatub seadme töö. See võib
suurendada energiatarbimist ja
pikendada programmi kestust. Kui
panete ukse uuesti kinni, jätkub seadme
töö kohast, kus see katkes.
Kui kuivatusfaasi ajal
avatakse uks kauemaks kui
30 sekundit, lülitub
käimasolev programm välja.
Seda ei juhtu, kui töötab
programm ECO koos
valikuga AutoOpen.
Viitkäivituse tühistamine
pöördloenduse ajal
Viitkäivituse tühistamisel lähtestatakse
programmi ja valikute vaikeväärtused.
1. Avage seadme uks.
2. Vajutage ja hoidke umbes 3 sekundit
Option, kuni ekraanil kuvatakse:
Stop washing?.
• Valige Jätka ja vajutage OK, et
pöördloendus jätkuks. Sulgege
seadme uks.
Valige Stopp ja vajutage OK, et
viitkäivitus tühistada.
Töötava programmi tühistamine
Töötava programmi tühistamisel
lähtestatakse valikute vaikeväärtused.
1. Avage seadme uks.
2. Vajutage ja hoidke umbes 3 sekundit
Option, kuni ekraanil kuvatakse:
Stop washing?.
• Valige Jätka ja vajutage OK, et
pooleliolev programm tööd
jätkaks. Sulgege seadme uks.
• Valige Stopp ja vajutage OK, et
pooleliolev programm tühistada.
Programmi lõpp
Kui programm on lõppenud, kuvab
TimeBeam põrandale näidu 0:00 ja
CLEAN. Ukse avamisel lülitub seade
automaatselt välja.
Sulgege veekraan.
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
10.1 Üldteave
•
Järgmisi näpunäiteid järgides saavutate
igapäevasel kasutamisel parimad pesuja kuivatustulemused ning aitate säästa
keskkonda.
•
•
•
•
Enne masinasse panekut eemaldage
nõudelt suurem mustus.
Ärge loputage nõusid eelnevalt
käsitsi. Vajadusel kasutage
eelpesuprogrammi (kui see on
olemas) või valige mõni eelpesuga
programm.
Kasutage alati ära kogu korvide ruum.
Seadme täitmisel veenduge, et kõik
nõud oleks paigutatud selliselt, et
pihustikonsoolidest eralduv vesi
pääseks neile juurde ja saaks neid
pesta. Kontrollige, et nõud ei puutu
üksteise vastu ega ole üksteise peal.
•
Pesemisel võib kasutada eraldi
nõudepesumasina-pesuainet,
loputusvahendit ja -soola, või ka
multitablette (nt ''3in1'', ''4in1'', ''All in
1''). Järgige pakendil olevaid juhiseid.
Multitablette sobib kasutada
piirkondades, mille veekaredus on
kuni 21 °dH. Kui veekaredus on
suurem, tuleks kasutada ka
loputusvahendit ja soola.
Valige nõude tüübile ja
määrdumisastmele vastav programm.
Programmiga ECOkasutate te
tavalise määrdumisastmega
lauanõude ja söögiriistade
pesemiseks vett ja energiat kõige
efektiivsemalt.
EESTI
10.2 Soola, loputusvahendi ja
pesuaine kasutamine
•
•
•
•
•
Kasutage ainult nõudepesumasina
jaoks mõeldud soola, loputusvahendit
ja pesuainet. Teised tooted võivad
seadet kahjustada.
Multitablette sobib kasutada
piirkondades, mille veekaredus on
kuni 21 °dH. Piirkondades, kus see
tase on kõrgem, tuleks
multitablettidele lisaks kasutada ka
loputusvahendit ja soola.
Piirkondades, kus vesi on kare või
väga kare, on parima pesu- ja
kuivatustulemuse saamiseks
soovitatav kasutada eraldi nii
pesuainet (lisaomadusteta pulbrit,
geeli või tablette), loputusvahendit kui
ka soola.
Loputusvahendi eraldamise võib
multitablettide puhul välja lülitada,
kuid paremate kuivatustulemuste
saamiseks on loputusvahendi
kasutamine siiski soovitatav.
Kui kasutate multitablette ja vee
karedus on alla 21 °dH, võite
veepehmendaja tasemeks valida
kõige madalama.
Lühikeste programmidega ei jõua
pesuainetabletid täielikult lahustuda.
Et nõudele ei jääks pesuainejääke,
soovitatakse pesuainetablette
kasutada ainult pikkade
programmidega.
Ärge kasutage pesuainet rohkem, kui
ette nähtud. Vt pesuaine pakendil
olevaid juhiseid.
10.3 Kuidas lõpetada
multitablettide kasutamine
Enne pesuaine, soola ja loputusvahendi
eraldi kasutamist tehke järgmist.
1. Valige kõrgeim veepehmendaja tase.
2. Veenduge, et soolamahuti ja
loputusvahendi jaotur on täis.
3. Käivitage lühim loputusfaasiga
programm. Ärge kasutage pesuainet
ega pange midagi korvidesse.
4. Kui pesuprogramm on lõppenud,
kohandage veepehmendaja vastavalt
oma piirkonna vee karedusele.
17
5. Reguleerige eraldatava
loputusvahendi kogust.
6. Lülitage sisse loputusvahendi
puudumise märguanne.
10.4 Korvide täitmine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kasutage seadet ainult
nõudepesumasinakindlate nõude
pesemiseks.
Ärge pange seadmesse puust,
sarvest, alumiiniumist, tinast ega
vasest esemeid.
Ärge pange seadmesse vett imavaid
esemeid (käsnu või lappe).
Enne masinasse panekut eemaldage
nõudelt suurem mustus.
Enne pesemist leotage kõrbenud
kohad nõude küljest lahti.
Asetage õõnsad esemed (tassid,
klaasid ja pannid) masinasse
avausega allapoole.
Veenduge, et klaasid ei puutuks
omavahel kokku.
Pange söögiriistad ja väiksemad
esemed söögiriistade sahtlisse.
Pange kerged esemed ülemisse korvi.
Veenduge, et esemed liikuma ei
pääseks.
Enne programmi käivitamist
veenduge, et pihustikonsool saab
vabalt liikuda.
10.5 Enne programmi
käivitamist
Veenduge järgmises:
•
•
•
•
•
•
•
Filtrid on puhtad ja õigesti
paigaldatud.
Soolamahuti kork on kindlalt kinni.
Pihustuskonsoolid ei ole ummistunud.
Nõudepesusool ja loputusvahend on
mahutites (juhul, kui te ei kasuta
multitablette).
Esemete paigutus korvides on õige.
Valitud programm sobib pestavate
esemete tüübi ja määrdumisastmega.
Kasutatav pesuainekogus on õige.
10.6 Korvide tühjendamine
1. Enne seadmest väljavõtmist laske
nõudel jahtuda. Tulised nõud
purunevad kergesti.
18
www.electrolux.com
2. Võtke kõigepealt välja esemed
alumisest korvist, seejärel ülemisest.
Programmi lõpus võib
seadme külgedel ja uksel
olla veel vett.
11. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Enne hooldust lülitage seade
välja ja eemaldage toitepistik
pistikupesast.
Mustad filtrid ja ummistunud
pihustikonsoolid põhjustavad
halvemaid pesemistulemusi.
Kontrollige nende
seisukorda regulaarselt;
vajadusel puhastage.
2. Eemaldage filter (C) filtrist (B).
3. Eemaldage lame filter (A).
11.1 Filtrite puhastamine
Filtrisüsteem koosneb kolmest osast.
C
4. Peske filtrid puhtaks.
B
A
1. Pöörake filtrit (B) vastupäeva ja võtke
välja.
5. Veenduge, ega settevanni äärte
ümber pole kogunenud toidujäätmeid
või mustust.
6. Asetage lame filter tagasi (A).
Veenduge, et see paikneb õigesti
kahe juhiku all.
EESTI
19
2. Pihustikonsooli eemaldamiseks korvi
küljest lükake seda ülespoole, nagu
allpool olev nool näitab ning pöörake
seda samas päripäeva.
7. Pange uuesti kokku filtrid (B) ja (C).
8. Pange tagasi filter (B) lameda filtri
sees (A). Keerake päripäeva, kuni
see kohale lukustub.
ETTEVAATUST!
Filtrite ebaõige asend võib
põhjustada kehva
pesutulemust ja kahjustada
seadet.
11.2 Pihustikonsoolide
puhastamine
Ärge pihustikonsoole eemaldage. Kui
pihustikonsoolide avad on ummistunud,
eemaldage mustus peenikese
teravaotsalise esemega.
11.3 Ülemise pihustikonsooli
puhastamine
Ülemist pihustikonsooli on soovitatav
regulaarselt puhastada, et vältida avade
ummistumist.
Ummistunud avad võivad olla kehvade
pesutulemuste põhjuseks.
1. Tõmmake ülemine korv välja.
3. Peske pihustikonsool jooksva vee all
puhtaks. Kasutage peenikest teravat
eset (nt hambaorki), et eemaldada
avadesse kogunenud sodi.
4. Pihustikonsooli korvi külge
tagasiasetamiseks lükake seda
ülespoole, nagu allpool olev nool
näitab ning pöörake seda samas
päripäeva, kuni konsool kohale
lukustub.
20
www.electrolux.com
11.4 Välispinna puhastamine
•
•
•
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga.
Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid.
Ärge kasutage abrasiivseid tooteid,
küürimisšvamme ega lahusteid.
11.5 Sisemuse puhastamine
•
Puhastage seadet, sealhulgas ukse
kummist tihendit, pehme niiske lapiga.
•
•
Kui kasutate tihti lühikesi programme,
võib sellega kaasneda rasvajääkide ja
katlakivi kogunemine seadmesse.
Selle ärahoidmiseks on soovitatav
vähemalt kaks korda kuus kasutada
ka pikki programme.
Parima jõudluse säilitamiseks on
soovitatav igakuiselt kasutada
spetsiaalset nõudepesumasinale
mõeldud puhastusvahendit. Lugege
tähelepanelikult tootepakendil olevat
juhendit.
12. VEAOTSING
Seade ei käivitu või seiskub töö käigus.
Enne hoolduskeskuse poole pöördumist
proovige probleem alltoodud tabeli abil
ise lahendada.
Mõne rikke puhul kuvatakse ekraanil
teade.
Probleem
Võimalik lahendus
Seade ei käivitu.
•
•
Programm ei käivitu.
•
•
•
Seade ei täitu veega.
Ekraanil kuvatakse teade: Tä‐
helepanu! Vee sisselase ei ole
võimalik.
•
•
•
•
•
Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühenda‐
tud.
Veenduge, et kaitsmekapis ei ole kaitse läbi läi‐
nud.
Veenduge, et seadme uks on suletud.
Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see
või oodake pöördloenduse lõppemiseni.
Seade on alustanud veepehmendajas oleva vai‐
gu aktiveerimist. Selle toimingu kestus on umbes
5 minutit.
Veenduge, et veekraan on lahti.
Veenduge, et veevarustuse surve ei ole liiga väi‐
ke. Selle teabe saamiseks pöörduge kohaliku
vee-ettevõtte poole.
Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud.
Veenduge, et sisselaskevooliku filter ei ole um‐
mistunud.
Veenduge, et sisselaskevoolik ei oleks muljutud
ega väänatud.
Seade ei tühjene veest.
Ekraanil kuvatakse teade: Tä‐
helepanu! Vesi ei jookse ära.
•
•
Veenduge, et valamu äravool ei ole ummistunud.
Veenduge, et tühjendusvoolik ei ole muljutud
ega väänatud.
Üleujutusvastane seade töö‐
tab.
Ekraanil kuvatakse teade: Tä‐
helepanu! Üleujutusevastane
süsteem on aktiveeritud.
•
Sulgege veekraan ja pöörduge hoolduskeskus‐
se.
EESTI
Kui olete seadme üle vaadanud, lülitage
see välja ja siis uuesti sisse. Kui rike
ilmneb uuesti, pöörduge
hoolduskeskusse.
21
Tabelis mitte leiduvate veateadete või
probleemide ilmnemisel võtke ühendust
hoolduskeskusega.
12.1 Pesu- ja kuivatustulemused ei ole rahuldavad
Probleem
Võimalik põhjus ja lahendus
Kehvad pesutulemused.
•
•
•
Kehvad kuivatustulemused.
•
•
•
•
•
Vt "Igapäevane kasutamine", "Vihjeid ja näpu‐
näiteid" ja infolehte korvide täitmise kohta.
Kasutage intensiivsemaid pesuprogramme.
Puhastage pihustikonsool ja filter. Vt "Hooldus ja
puhastamine".
Nõud on jäänud suletud seadmesse liiga kauaks.
Loputusvahendit pole kasutatud või on seda lisatud
liiga vähe. Seadke loputusvahendi jaotur kõrgema‐
le tasemele.
Plastist esemed tuleks rätikuga üle kuivatada.
Parimate kuivatustulemuste saamiseks lülitage sis‐
se valik XtraDry.
Soovitame alati kasutada loputusvahendit, ka koos
multitablettidega.
Valged jooned ja plekid või
•
sinakas kiht klaasidel ja nõu‐
del.
•
Eraldatava loputusvahendi kogus on liiga suur.
Seadke loputusvahendi jaotur madalamale taseme‐
le.
Pesuaine kogus on liiga suur.
Plekid ja kuivanud veetilka‐ •
de jäljed nõudel ja klaasidel.
•
Eraldatava loputusvahendi kogus on liiga väike.
Seadke loputusvahendi jaotur kõrgemale tasemele.
Põhjuseks võib olla loputusvahendi kvaliteet.
Nõud on märjad.
Parimate kuivatustulemuste saamiseks lülitage sis‐
se valik XtraDry.
Programmil puudub kuivatusfaas või kasutatakse
madala temperatuuriga kuivatust.
Loputusvahendi jaotur on tühi.
Põhjuseks võib olla loputusvahendi kvaliteet.
Põhjuseks võib olla pesuaine multitablettide kvali‐
teet. Proovige mõnda teist marki või aktiveerige lo‐
putusvahendi jaotur ja kasutage loputusvahendit
koos multitablettidega.
•
•
•
•
•
Seadme sisemus on märg.
•
Tegemist ei ole seadme veaga. Põhjuseks on ma‐
sina seintele kondenseerunud õhuniiskus.
Pesemisel tekib liiga palju
vahtu.
•
Kasutage ainult nõudepesumasinale mõeldud pe‐
suainet.
Loputusvahendi jaotur lekib. Võtke ühendust hool‐
duskeskusega.
•
22
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik põhjus ja lahendus
Söögiriistadel on roostejäl‐
jed.
•
•
Programmi lõpus on pesuai‐ •
nejaoturis pesuainejäägid.
•
•
Pesemiseks kasutatav vesi sisaldab liiga palju soo‐
la. Vt jaotist "Veepehmendaja".
Hõbedast ja roostevabast terasest söögiriistad on
pandud kokku. Ärge pange hõbedast ja roosteva‐
bast terasest söögiriistu liiga lähestikku.
Pesutablett on jäänud jaoturisse kinni ja pole see‐
tõttu veega täielikult ära uhutud.
Vesi ei suuda jaoturis olevat pesuainet välja uhtu‐
da. Vaadake, ega pihustikonsool pole blokeeritud
või ummistunud.
Kontrollige, ega korvides olevad esemed ei takista
pesuainejaoturi kaane avanemist.
Seadmes on lõhnad.
•
Vt "Sisemuse puhastamine".
Katlakivijäägid nõudel, torul
ja ukse siseküljel.
•
Vt jaotist "Veepehmendaja".
Tuhmid, värvi muutnud või
pragunenud nõud.
•
Veenduge, et pesete masinas ainult nõudepesu‐
masinakindlaid nõusid.
Täitke ja tühjendage korve ettevaatlikult. Vaadake
korvide täitmise infolehte.
Pange õrnemad esemed ülemisse korvi.
•
•
Vt jaotisi "Enne esimest
kasutamist", "Igapäevane
kasutamine" või "Vihjeid ja
näpunäiteid", et leida muid
võimalikke põhjusi.
13. TEHNILISED ANDMED
Mõõdud
Laius / kõrgus / sügavus
(mm)
596 / 818-898 / 550
Elektriühendus 1)
Pinge (V)
200 - 240
Sagedus (Hz)
50 / 60
Veesurve
Min. / maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Veevarustus
Külm või kuum vesi 2)
maks. 60 °C
Jõudlus
Kohalikud seaded
15
Voolutarve
Ooterežiim (W)
5.0
EESTI
Voolutarve
Väljas-režiim (W)
23
0.10
1) Muud andmed leiate andmeplaadilt.
2) Kui kuum vesi tuleb alternatiivsest energiaallikast (nt päikesepaneelid, tuuleenergia), ka‐
sutage energiakulu vähendamiseks neid kuumaveeallikaid.
14. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
24
www.electrolux.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA..............................................................................25
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI................................................................................26
3. IERĪCES APRAKSTS....................................................................................... 28
4. VADĪBAS PANELIS.......................................................................................... 29
5. PROGRAMMAS............................................................................................... 29
6. IESTATĪTIE PARAMETRI.................................................................................31
7. IESPĒJAS.........................................................................................................33
8. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS .................................................................... 34
9. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 37
10. PADOMI UN IETEIKUMI................................................................................ 39
11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA...............................................................................41
12. PROBLĒMRISINĀŠANA................................................................................ 43
13. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA............................................................................ 45
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu
novēršanu un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
1.
25
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
Ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki
ar traucējumiem, ja viņiem sniegti norādījumi un/vai
nodrošināta uzraudzība attiecībā uz drošu ierīces
izmantošanu un viņi saprot iespējamos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās
vietās.
Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces
durvju tuvumā, ja tās ir atvērtas.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un
līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos,
birojos un citās darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās
viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Ūdens darba spiedienam (minimālajam un
maksimālajam) ir jābūt starp 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bāriem
(Mpa)
Ievērojiet maksimālo 15 vietu iestatījumu skaitu.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
Nažus un citus galda piederumus ar asiem galiem
galda piederumu grozā ievietojiet ar asajiem galiem uz
leju vai horizontālā stāvoklī.
Lai novērstu paklupšanu, neatstājiet atvērtas ierīces
durvis bez uzraudzības.
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet
spraudkontaktu no elektrotīkla.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena ūdens
strūklu un/vai tvaiku.
Ventilācijas atveres pamatnē (ja tādas ir) nedrīkst
aizsegt ar paklāju.
Ierīci pievieno ūdens padevei ar pievienotajiem
jaunajiem šļūteņu komplektiem. Jau lietotu cauruļu
komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
•
•
•
•
•
Noņemiet iesaiņojuma materiālus un
transportēšanai paredzētās skrūves.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā,
kur temperatūra ir zemāka par 0 °C.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos
uzstādīšanas norādījumus.
Pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīta zem
un pie drošām ietaisēm.
2.2 Elektriskais savienojums
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
Ierīce jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka informācija uz
tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
elektrosistēmas parametriem. Ja
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu,
drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
•
•
•
•
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
Tikai Lielbritānijai un Īrijai. Ierīcei ir 13
ampēru kontaktspraudnis. Ja
nepieciešams nomainīt drošinātāju
kontaktspraudnī, izmantojiet šādu
drošinātāju: 13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Elektrības padeves
pieslēgšana
•
•
Nesabojājiet ūdens šļūtenes.
Pirms pievienošanas jaunām
caurulēm, ilgāku laiku neizmantotām
caurulēm, labotām caurulēm vai
caurulēm, kurām pievienotas jaunas
ierīces (ūdens skaitītāji u.c.), ļaujiet
LATVIEŠU
•
•
ūdenim tecēt, kamēr tas ir tīrs un
skaidrs.
Pārbaudiet, vai nav redzamas ūdens
noplūdes pirmās ierīces lietošanas
reizes laikā un pēc tās.
Ūdens ieplūdes šļūtene aprīkota ar
drošības vārstu un apšuvumu ar
iekšēju elektrības kabeli.
•
27
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
2.5 Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās risks.
•
•
•
Ierīcei ir iekšējā apgaismojuma lampa,
kas ieslēdzas, atverot ierīces durvis,
un izslēdzas, tās aizverot.
Šajā ierīcē esošā lampa nav
paredzēta telpu apgaismojumam.
Lai nomainītu lampu, sazinieties ar
apkopes dienestu.
2.6 Apkope
•
BRĪDINĀJUMS!
Bīstams spriegums.
Ja ūdens ieplūdes šļūtene ir bojāta,
nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu
no elektrotīkla kontaktligzdas.
Sazinieties ar autorizētu servisa
centru, lai nomainītu ūdens ieplūdes
šļūteni.
•
•
2.4 Pielietojums
•
•
•
•
•
Nesēdiet un nekāpiet uz atvērtām
ierīces durvīm.
Trauku mazgājamās mašīnas
mazgāšanas līdzekļi ir bīstami.
Ievērojiet uz mazgāšanas līdzekļa
iesaiņojuma minētos drošības
norādījumus.
Nedzeriet un nespēlējieties ar ierīcē
esošo ūdeni.
Neizņemiet no ierīces traukus, kamēr
programma nav beigusies. Uz
traukiem var būt mazgāšanas
līdzeklis.
Programmas izpildes laikā, atverot
ierīces durvis, pa tām var izplūst
karsts tvaiks.
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
autorizētu servisa centru. Iesakām
izmantot tikai oriģinālās rezerves
daļas.
Sazinoties ar autorizētu servisa
centru, nodrošiniet, lai būtu šāda
informācija, kas ir pieejama tehnisko
datu plāksnītē.
Modelis:
PNC:
Sērijas numurs:
2.7 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet elektrisko kabeli un
izmetiet to.
Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu
bērnu vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
28
www.electrolux.com
3. IERĪCES APRAKSTS
1
2
3
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
9 8
Virsmas izsmidzinātājs
Augšējais izsmidzinātājs
Apakšējais izsmidzinātājs
Filtri
Datu plāksnīte
Specializētās sāls tvertne
Gaisa atvere
3.1 TimeBeam
TimeBeam ir displejs, kas parādās uz
grīdas zem ierīces durvīm.
• Kad programma sāk darboties,
parādās programmas darbības
ilgums.
• Kad programma ir pabeigta, parādās
0:00 un CLEAN.
• Kad sākas atliktais starts, parādās
laika atskaite un DELAY.
• Kad ierīce darbojas nepareizi,
parādās brīdinājuma kods.
7
8
9
10
11
12
6
5
4
Skalošanas līdzekļa dozators
Mazgāšanas līdzekļa dozators
Apakšējais grozs
Augšējais grozs
Galda piederumu atvilktne
LATVIEŠU
29
4. VADĪBAS PANELIS
1
2
3
4
6
1
2
3
4
5
Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
Navigācijas taustiņš (uz augšu)
Displejs
Option taustiņš
5 OK taustiņš
6 Navigācijas taustiņš (uz leju)
4.1 Taustiņu darbība
•
Navigācijas taustiņi (uz augšu un uz
leju)
• Izmantojiet šos taustiņus, lai ritinātu
sarakstus un informācijas tekstus, kas
parādās displejā.
Ilgstoši nospiežot (3 s), kad iestatīts
atliktais starts vai darbojas
programma, tiks dzēsts atliktais starts,
programma un iespējas. Displejs rāda
noklusējuma programmu: ECO.
OK taustiņš
• Īsa nospiešana: Apstiprina
programmas, iespēju un iestatījumu
izvēli.
• Ilgstoša nospiešana: Aktivizē
MyFavourite programmu. Ja neviena
programma nav saglabāta, displejā
parādīsies iestatījums Iestatīt
MyFavourite.
Option key
• Ātri nospiežot, ieiesiet iespēju
sarakstā.
• Ātri nospiežot iespēju sarakstā,
aiziesiet atpakaļ uz programmu
sarakstu.
• Ātri nospiežot iestatījumu sarakstā,
aiziesiet atpakaļ uz iespēju sarakstu.
5. PROGRAMMAS
Programmas
Netīrības pakāpe
Ielādes veids
Programmas fā‐
zes
Iespējas
ECO 50° 1)
•
•
Vidēji netīri
Ēdienu gatavo‐
šanas trauki un
galda piederumi
•
•
Mērcēšana
Mazgāšana 50
°C
Skalošana
Žāvēšana
•
AutoOpen
•
XtraDry
Visi
Ēdienu gatavo‐
šanas trauki, gal‐
da piederumi,
katli un pannas
•
•
Mērcēšana
Mazgāšana 45
°C līdz 70 °C
Skalošana
Žāvēšana
•
XtraDry
AutoFlex 45°-70° 2) •
•
•
•
•
•
30
www.electrolux.com
Programmas
Netīrības pakāpe
Ielādes veids
Programmas fā‐
zes
Iespējas
Dažādi netīri
Ēdienu gatavo‐
šanas trauki, gal‐
da piederumi,
katli un pannas
•
•
Mērcēšana
Mazgāšana 50
°C un 65 °C
Skalošana
Žāvēšana
•
XtraDry
Ļoti netīri
Ēdienu gatavo‐
šanas trauki, gal‐
da piederumi,
katli un pannas
•
•
Mērcēšana
Mazgāšana 70
°C
Skalošana
Žāvēšana
•
XtraPower 5)
•
XtraDry
•
•
Nedaudz netīri
Ēdienu gatavo‐
šanas trauki un
galda piederumi
•
Mazgāšana 55
°C
Skalošana
•
XtraDry
•
Nepiekaltuši ne‐
tīrumi
Ēdienu gatavo‐
šanas trauki un
galda piederumi
•
Mazgāšana 60
°C
Skalošana
•
XtraDry
Vidēji vai ne‐
daudz netīri
Trausli trauki un
stikla trauki
•
•
XtraDry
•
•
Mazgāšana 45
°C
Skalošana
Žāvēšana
•
Mērcēšana
FlexiWash 50°-65° 3) •
•
Intensīva 70° 4)
1 stunda 55°
Ātrā Plus 60° 6)
•
•
•
Stikla aprūpe 45°
•
•
Aizturētā skalošana 7)• Visi
•
•
•
•
•
•
1) Mazgājot vidēji netīrus traukus un galda piederumus ar šo programmu, vislietderīgāk tiek
patērēts ūdens un enerģija. (Šī ir standarta programma pārbaudes institūcijām).
2) Ierīce nosaka netīrības pakāpi un grozos ievietoto priekšmetu daudzumu. Tā automātiski
pielāgo ūdens temperatūru un daudzumu, elektroenerģijas patēriņu un programmas ilgumu.
3) Ar šo programmu var mazgāt ievietotos traukus ar dažādu netīrības pakāpi. Ļoti netīrus
traukus apakšējā grozā un vidēji netīrus traukus augšējā grozā. Spiediens un ūdens tempe‐
ratūra apakšējā grozā ir augstāka nekā augšējā grozā.
4) Šai programmai ir augstākas temperatūras skalošanas fāze, lai nodrošinātu labāku higiē‐
nu. Skalošanas laikā vismaz 10 minūtes tiek uzturēta 70 °C temperatūra.
5) Iestatot Ātrā funkciju, XtraPower iespēja tiek automātiski izslēgta.
6) Ar šo programmu var mazgāt traukus, kuri nav piekaltuši. Tas dod labus rezultātus īsā
laikā.
7) Ar šo programmu var ātri noskalot traukus, lai novērstu ēdiena palieku pielipšanu pie
traukiem un smaku veidošanos ierīcē. Izvēloties šo programmu, neizmantojiet mazgāšanas
līdzekli.
LATVIEŠU
31
5.1 Patēriņa lielumi
Programma 1)
Ūdens
(l)
Enerģija
(kWh)
Darbības laiks
(min.)
ECO 50°
11
0.857
225
AutoFlex 45°-70°
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 160
FlexiWash 50°-65°
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 155
Intensīva 70°
12.5 - 14.5
1.4 - 1.8
169 - 179
1 stunda 55°
9.5 - 10.5
1.10 - 1.30
55 - 65
Ātrā Plus 60°
10
0.9
30
Stikla aprūpe 45°
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
0.1
14
Aizturētā skalošana 4
1) Lielumi var mainīties atkarībā no ūdens spiediena un temperatūras, strāvas padeves pa‐
rametriem, izvēlētajām iespējām, kā arī no ievietotā trauku daudzuma.
5.2 Informācija pārbaudes
iestādēm
Lai saņemtu visu nepieciešamo
informāciju par pārbaužu efektivitāti,
sūtiet e-pastu uz:
info.test@dishwasher-production.com
Pierakstiet izstrādājuma numuru (PNC),
kas norādīts uz datu plāksnītes.
6. IESTATĪTIE PARAMETRI
6.1 Iestatījumu saraksts
Iestatītie parametri
Vērtības
Apraksts
Iestatīt MyFavourite
Programmu saraksts
Iestatīt savu vēlamo ikdie‐
nas programmu. Skatiet
konkrēto informāciju šajā
nodaļā.
AutoOpen
Ieslēgts
Izslēgts
Iestatiet automātisku durv‐
ju atvēršanu ECO pro‐
grammai. Skatiet konkrēto
informāciju šajā nodaļā.
Beigu skaņa
Ieslēgts
Izslēgts
Informē jūs, kad mazgāša‐
nas programma pabeigta.
Rūpnīcas iestatījumi: iz‐
slēgts.
Skaņas līmenis
No 0 līdz 10. līmenim.
Skaņas līmeņa regulēšana.
0. līmenis = skaņa ir izslēg‐
ta.
Spilgtums
No 0 līdz 9. līmenim.
Mainīt displeja spilgtumu.
32
www.electrolux.com
Iestatītie parametri
Vērtības
Apraksts
Kontrasts
No 0 līdz 9. līmenim.
Mainīt displeja kontrastu.
Ūdens cietība
No 1 līdz 10. līmenim.
Iestatīt ūdens mīkstinātāja
līmeni atbilstoši ūdens cie‐
tībai jūsu rajonā.
Rūpnīcas iestatījumi: 5. lī‐
menis.
Valodas
Valodu saraksts.
Iestatīt vēlamo valodu.
Noklusējuma valoda: Ang‐
ļu valoda.
Rādīt uz grīdas
Krāsu saraksts.
Iestatīt TimeBeam krāsu
Atcelt iestatījumus
Atiestatīt
Atiestatīt ierīci sākotnējo
iestatījumu režīmā.
Skalošanas līdzekļa līme‐
nis
No 0 līdz 6. līmenim.
Iestatīt skalošanas līdzekļa
0. līmenis = nenotiek skalo‐ dozatora līmeni, vadoties
šanas līdzekļa padošana.
pēc nepieciešamā skaloša‐
nas līdzekļa daudzuma.
Rūpnīcas iestatījumi: 4. lī‐
menis.
6.2 Kā mainīt iestatījumu ar 2
vērtībām (IESLĒGT un IZSL.)
Kad iestatījums tiek mainīts, tas paliks
spēkā pat tad, ja programma tiks
pabeigta vai pašreizējā programma tiks
atcelta.
1.
2.
3.
4.
5.
Piespiediet Option taustiņu.
Izvēlieties Iestatītie parametri.
Piespiediet OK taustiņu.
Izvēlieties iestatījumu, ko mainīt.
Nospiediet OK taustiņu, lai nomainītu
vērtību no IESLĒGT līdz IZSL. vai
otrādi.
6. Nospiediet atkārtoti Option taustiņu,
līdz displejā parādās programmu
saraksts.
6.3 Kā mainīt iestatījumu ar
vairākām vērtībām
Kad iestatījums tiek mainīts, tas paliks
spēkā pat tad, ja programma tiks
pabeigta vai pašreizējā programma tiks
atcelta.
1. Piespiediet Option taustiņu.
2. Izvēlieties Iestatītie parametri.
3. Piespiediet OK taustiņu.
4. Izvēlieties iestatījumu, ko mainīt.
5. Nospiediet OK taustiņu, lai ievadītu
nākamo līmeni.
6. Izvēlieties jaunu vērtību.
7. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu
OK.
8. Nospiediet atkārtoti Option taustiņu,
līdz displejā parādās programmu
saraksts.
6.4 Kā saglabāt atmiņā
MyFavourite programmu
Vienlaikus var iestatīt 1 programmu.
Jaunais iestatījums atceļ iepriekšējo.
1. Piespiediet Option taustiņu.
2. Izvēlieties Iestatītie parametri.
3. Piespiediet OK taustiņu.
4. Izvēlieties Iestatīt MyFavourite.
5. Piespiediet OK taustiņu.
Displejā redzams programmu saraksts.
6. Izvēlieties programmu.
7. Piespiediet OK taustiņu.
8. Displejā būs redzams Piev. iespēju
un Gatavs.
• Izvēlieties Gatavs, ja vēlaties
saglabāt programmu bez
LATVIEŠU
iespējām, un nospiediet OK
taustiņu.
• Izvēlieties Piev. iespēju, lai
pievienotu iespēju programmai,
un nospiediet OK taustiņu, lai
apstiprinātu. Tiklīdz izvēlēta
iespēja, displejā redzams Piev.
iespēju un Gatavs. Ja vēlaties
izvēlēties citu iespēju, vēlreiz
izvēlieties Piev. iespēju, pretējā
gadījumā izvēlieties Gatavs.
9. Piespiediet OK taustiņu.
Ja programmai ir TimeSaver iespēja,
jums jāizvēlas Ātrā vai Normālā.
10. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu
OK.
Displejā parādās apstiprinājums par
MyFavourite programmas saglabāšanu.
6.5 AutoOpen
AutoOpen tiek automātiski aktivizēta, kad
izvēlaties programmu ECO, un šo
iespēju nevar izvēlēties kopā ar citām
programmām.
AutoOpen Noklusējuma iestatījums ir
IESLĒGT.
7. IESPĒJAS
7.1 Iespēju saraksts
Izmantojot tālāk uzskaitītās
iespējas, dažu programmu
ilgums, ūdens patēriņš un
pēdējās skalošanas
temperatūra var tikt
ietekmēta.
Iespējas nav pastāvīgi
iestatītas, un tās jāizvēlas
katram ciklam.
•
•
33
Žāvēšanas fāzes laikā īpašs
mehānisms atver ierīces durvis un
atstāj tās pusvirus.
Programmas beigās mehānisms
ievelkas atpakaļ, bet ierīces durvis var
palikt pusvirus vai ievilkties bez
aizvēršanās.
UZMANĪBU!
Nemēģiniet aizvērt ierīces
durvis, kad mehānisms
tur tās pusvirus. Tas var
radīt ierīces bojājumus.
Ja vēlaties mainīt AutoOpen
iestatījumu (IESLĒGT un IZSL.),
skatiet sadaļu "Kā mainīt iestatījumu
ar 2 vērtībām" šīs nodaļas sākumā.
AutoOpen Ir iespējams deaktivizēt. Šādā
stāvoklī ievērojami pasliktinās žāvēšanas
rezultāts.
Lai uzlabotu žāvēšanas rezultātu skatiet
XtraDry iespēju vai aktivizējiet AutoOpen
vēlreiz.
34
www.electrolux.com
Iespējas un iestatījumi
Vērtības
Apraksts
XtraPower
Ieslēgts
Šīs iespējas izmantošana
Izslēgts (noklusējuma vērtī‐ sniedz ļoti labus mazgāša‐
ba)
nas rezultātus netīru trauku
gadījumā. Ūdens spiediens
priekšmazgāšanas un
mazgāšanas fāzes laikā
tiek palielināts.
XtraDry
Ieslēgts
Aktivizējiet šo iespēju, ja
Izslēgts (noklusējuma vērtī‐ vēlaties uzlabot žāvēšanas
ba)
rezultātu.
7.2 Kā iestatīt iespējas
7.3 TimeSaver
Iespēju sarakstā būs redzamas tikai tās
iespējas, kas attiecas uz izvēlēto
programmu. Neatbilstošās iespējas nav
redzamas.
Šī iespēja palielina spiedienu un ūdens
temperatūru.
Dažas iespējas nav savstarpēji
saderīgas. Iestatot 2 savstarpēji
nesaderīgas iespējas, ierīce automātiski
deaktivizēs vienu no iespējām.
Kad programma tiek pabeigta vai atcelta,
iespējas tiek iestatītas to noklusējuma
vērtībās.
1. Piespiediet Option taustiņu.
2. Izvēlieties iespēju.
Displejā redzama iespējas vērtība
iekavās.
3. Nospiediet OK taustiņu, lai nomainītu
vērtību no IZSL. līdz IESLĒGT vai
otrādi.
Ja izvēlētā iespēja ir Atliktais starts,
nospiežot OK taustiņu, displejā būs
redzams atliktā starta pieejamo stundu
skaits. Izvēlieties stundu skaitu un vēlreiz
nospiediet OK taustiņu, lai apstiprinātu.
4. Lai ietu atpakaļ uz programmu
sarakstu, spiediet atkārtoti Option
taustiņu, līdz displejā redzama
izvēlētā programma.
Mazgāšanas un žāvēšanas fāzes ir
īsākas. Kopējais programmas laiks
samazinās aptuveni par 50 %.
Mazgāšanas rezultāti ir tādi paši kā
parasta programmas ilguma gadījumā,
bet žāvēšanas rezultāti var būt mazāk
apmierinoši.
TimeSaver Iespēja nedarbojas ar visām
programmām.
1. Ritiniet programmu sarakstu un
izvēlieties programmu.
2. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu
OK.
Ja TimeSaver iespēja darbojas ar
izvēlēto programmu, displejā būs
redzami 2 stāvokļi Ātrā un Normālā, kā
arī programmas ilgums katra stāvokļa
gadījumā:
• Ātrā: TimeSaver aktivizēts. Lai
apstiprinātu, nospiediet taustiņu
OK.
• Normālā: TimeSaver deaktivizēts.
Lai apstiprinātu, nospiediet
taustiņu OK.
8. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
Pirmo reizi aktivizējot ierīci ir
nepieciešams iestatīt valodu.
Noklusējuma valoda ir angļu.
1. Iestatīt valodu.
•
•
Nospiediet OK, lai apstiprinātu
angļu valodu.
Ritiniet pieejamo valodu sarakstu,
lai izvēlētos jaunu valodu, un
nospiediet OK, lai apstiprinātu.
LATVIEŠU
2. Pārliecinieties, vai iestatītais
ūdens mīkstinātāja līmenis atbilst
ūdens cietības pakāpei. Ja tā nav,
noregulējiet ūdens mīkstinātāja
līmeni.
3. Uzpildiet specializētās sāls tvertni.
4. Piepildiet skalošanas līdzekļa
dozatoru.
5. Atgrieziet ūdens krānu.
6. Palaidiet programmu, lai notīrītu visus
apstrādes pārpalikumus, kas var būt
palikuši ierīcē. Nelietojiet
mazgāšanas līdzekli un neievietojiet
neko grozos.
Uzsākot programmu, ierīcei var būt
nepieciešams līdz 5 minūtēm laika, lai
atjaunotu ūdens mīkstinātāja sveķus. Var
izskatīties, ka ierīce nedarbojas.
Mazgāšanas fāze sākas tikai pēc šīs
35
procedūras pabeigšanas. Šī procedūra
periodiski atkārtojas.
8.1 Ūdens mīkstinātājs
Ūdens mīkstinātājs atdala ūdenī esošās
minerālvielas, kas nelabvēlīgi ietekmē
mazgāšanas rezultātus un ierīci.
Jo augstāks ir šo minerālvielu saturs
ūdenī, jo tas ir cietāks. Ūdens cietība tiek
mērīta skaitliskā izteiksmē.
Ierīce ūdens mīkstināšanai jānoregulē
atbilstoši ūdens cietībai vietā, kur ierīce ir
uzstādīta. Jūsu vietējais ūdens apgādes
dienests varēs sniegt sīkāku informāciju
par jums piegādātā ūdens cietību. Svarīgi
iestatīt pareizu ūdens mīkstinātāja līmeni,
lai nodrošinātu labus mazgāšanas
rezultātus.
Ūdens cietība
Vācu mērlielu‐ Franču mērlie‐
mi (°dH)
lumi (°fH)
mmol/l
Klārka grā‐
di
Ūdens mīkstinā‐
tāja līmenis
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Rūpnīcas iestatījumi.
2) Šajā līmenī nelietojiet sāli.
Ja jūs izmantojat kombinētās
mazgāšanas līdzekļa tabletes, kas satur
sāli, un ūdens cietība ir mazāka nekā
21°dH, varat iestatīt zemāko ūdens
mīkstinātāja līmeni. Tas atslēdz sāls
atkārtotas iepildīšanas indikatoru.
Ja izmantojat standarta mazgāšanas
līdzekli vai kombinētās mazgāšanas
līdzekļa tabletes bez sāls, iestatiet
pareizu ūdens cietības līmeni, lai
saglabātu aktīvu sāls atkārtotas
iepildīšanas indikatoru.
36
www.electrolux.com
8.2 Specializētās sāls tvertne
UZMANĪBU!
Lietojiet tikai trauku
mazgājamām mašīnām
paredzēto sāli.
Sāli izmanto ūdens mīkstinātāja sveķu
atjaunošanai un labu ikdienas
mazgāšanas rezultātu nodrošināšanai.
Kā uzpildīt specializētās sāls
tvertni
1. Pagrieziet specializētās sāls tvertnes
vāciņu pretēji pulksteņa rādītāja
virzienam, lai to atvērtu.
2. Specializētās sāls tvertnē ielejiet 1
litru ūdens (tikai pirmajā lietošanas
reizē).
3. Uzpildiet specializētās sāls tvertni ar
trauku mazgāšanas sāli.
Uzpildes laikā no
specializētās sāls tvertnes
var izplūst ūdens un sāls.
Pastāv korozijas risks. Lai to
novērstu, pēc specializētās
sāls tvertnes uzpildes
palaidiet programmu.
Ja speciālās sāls tvertne ir
jāpapildina, displejā
parādīsies paziņojums.
8.3 Skalošanas līdzekļa
dozators
Lietojot skalošanas līdzekli, uz traukiem
neparādīsies traipi un svītras.
Skalošanas līdzeklis tiek automātiski
padots karstās skalošanas fāzes laikā.
Padoto skalošanas līdzekļa daudzumu
var mainīt no 1. līmeņa (minimāls
daudzums) līdz 6. līmenim (maksimāls
daudzums). 0 līmenī skalošanas līdzekļa
dozators tiek deaktivizēts un skalošanas
līdzeklis netiek padots.
Rūpnīcas iestatījumi: 4. līmenis.
Kā piepildīt skalošanas līdzekļa
dozatoru
4. Notīriet specializētās sāls tvertnes
uzpildes vietu.
5. Pagrieziet specializētās sāls tvertnes
vāciņu pulksteņa rādītāja virzienā, lai
to aizvērtu.
A
B
C
LATVIEŠU
UZMANĪBU!
Lietojiet tikai trauku
mazgājamām mašīnām īpaši
paredzētu skalošanas
līdzekli.
1. Atveriet vāku (C).
2. Uzpildiet dozatoru (B), līdz
skalošanas līdzeklis sasniedz ''MAX''
atzīmi.
3. Lai neveidotos pārāk daudz putu,
notīriet izlijušo skalošanas līdzekli ar
absorbējošu drāniņu.
4. Aizveriet vāku. Pārliecinieties, ka
vāks nofiksējas slēgtā pozīcijā.
37
Ja skalošanas līdzekļa
dozators jāpapildina, displejā
parādīsies paziņojums.
Ja jūs izmantojat kombinētās
mazgāšanas līdzekļa tabletes un
žāvēšanas rezultāts ir apmierinošs,
skalošanas līdzekļa uzpildes norādi var
atslēgt, iestatot skalošanas līdzekļa
līmeni uz 0.
Labākam žāvēšanas
rezultātam ieteicams
vienmēr izmantot
skalošanas līdzekli, arī
kombinācijā ar
kombinētajām mazgāšanas
līdzekļa tabletēm, kas satur
skalošanas līdzekli.
Ja skalošanas līdzekļa
dozatora indikators (A) kļūst
gaišs, uzpildiet skalošanas
līdzekļa dozatoru.
9. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
1. Atgrieziet ūdens krānu.
2. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
Pārbaudiet, vai ierīce ir programmas
izvēles režīmā.
• Ja ekrānā parādās sāls
papildināšanas paziņojums,
piepildiet specializētās sāls
tvertni.
• Ja redzams "nav skalošanas
līdzekļa" ziņojums, uzpildiet
skalošanas līdzekļa dozatoru.
3. Ievietojiet grozus.
4. Uzpildiet mazgāšanas līdzekli.
5. Iestatiet un palaidiet pareizu
programmu atbilstoši ievietotajam
daudzumam un netīrības līmenim.
9.1 Mazgāšanas līdzekļa
izmantošana
A
B
C
UZMANĪBU!
Lietojiet tikai trauku
mazgājamām mašīnām
paredzētu mazgāšanas
līdzekli.
1. Piespiediet atbloķēšanas taustiņu
(A), lai atvērtu vāku (C).
2. Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa
pulveri vai tabletes nodalījumā (B).
3. Ja programmai ir priekšmazgāšanas
fāze, ievietojiet nelielu daudzumu
mazgāšanas līdzekļa attiecīgajā
38
www.electrolux.com
mazgājamā līdzekļa dozatora
nodalījumā.
4. Aizveriet vāku. Pārliecinieties, ka
vāks nofiksējas slēgtā pozīcijā.
9.2 Programmas iestatīšana un
aktivizēšana
Funkcija Automātiskā
izslēgšana
Šī funkcija samazina enerģijas patēriņu,
automātiski izslēdzot ierīci, kad tā netiek
lietota.
Funkcija ieslēdzas:
• 5 minūtes pēc programmas beigām.
• Pēc 5 minūtēm, ja nav palaista
programma.
Programmas ieslēgšana
Kad ieslēdzat ierīci, displejs rāda
programmu sarakstu. Programma ECO
vienmēr ir noklusējuma programma.
1. Ritiniet programmu sarakstu un
izvēlieties programmu.
2. Izvēlieties pieļaujamās iespējas, ja
vēlaties.
Tiklīdz iespējas ir iestatītas, ejiet atpakaļ
uz programmu sarakstu, lai aktivizētu
izvēlēto programmu.
3. Nospiediet OK.
Ja programma atbalsta iespēju
TimeSaver, jums jāapstiprina Ātrā vai
Normālā.
4. Lai sāktu programmu, aizveriet
ierīces durvis.
Kā atlikt programmas startu
Šo iespēju nevar iestatīt ar MyFavourite
programmu.
1. Izvēlieties programmu.
2. Nospiediet Option.
Displejā ir redzams iespēju saraksts.
3. Izvēlieties Atliktais starts.
4. Nospiediet OK.
5. Izvēlieties atliktā starta stundu skaitu.
Programmas sākumu var atlikt uz laiku
no 1 līdz 24 stundām.
6. Apstipriniet ar OK.
7. Jūs varat izvēlēties citas atbalstītās
iespējas.
8. Spiediet atkārtoti Option, līdz
displejā redzama izvēlētā
programma.
9. Nospiediet OK.
10. Aizveriet ierīces durvis, lai aktivizētu
atliktā starta laika atskaiti.
Kad laiks ir pagājis, programma
automātiski aktivizējas.
MyFavourite programmas
sākšana
1. Nospiediet un turiet nospiestu OK
taustiņu aptuveni 3 sekundes, līdz
displejā redzams MyFavourite
iestatījums.
2. Lai sāktu programmu, aizveriet
ierīces durvis.
Durvju atvēršana, kad ierīce
darbojas
Atverot durvis programmas darbības
laikā, ierīce apstājas. Tas var ietekmēt
enerģijas patēriņu un programmas
ilgumu. Aizverot durvis, ierīces darbība
atsākas no tās vietas, kur tā tika
pārtraukta.
Ja žāvēšanas fāzes laikā
durvis ir atvērtas ilgāk par 30
sekundēm, aktivizētā
programma izslēgsies. Tas
nenotiks, kad darbosies
programma ECO ar
AutoOpen.
Atliktā starta atcelšana laika
atskaites laikā
Atceļot atlikto startu, programma un
iespējas tiek iestatītas to noklusējuma
vērtībās.
1. Atveriet ierīces durvis.
2. Nospiediet un turiet nospiestu
Option taustiņu aptuveni 3
sekundes, līdz displejā redzams:
Stop washing?.
LATVIEŠU
•
•
Izvēlieties Atsākt un nospiediet
OK, lai turpinātu laika atskaiti.
Aizveriet ierīces durvis.
Izvēlieties Pārtraukt un nospiediet
OK, lai atceltu atlikto startu.
Aktivizētās programmas
atcelšana
Atceļot aktivizēto programmu, iespējas
tiek iestatītas to noklusējuma vērtībās.
1. Atveriet ierīces durvis.
2. Nospiediet un turiet nospiestu
Option taustiņu aptuveni 3
sekundes, līdz displejā redzams:
Stop washing?.
•
•
39
Izvēlieties Atsākt un nospiediet
OK, lai turpinātu aktivizēto
programmu. Aizveriet ierīces
durvis.
Izvēlieties Pārtraukt un nospiediet
OK, lai atceltu aktivizēto
programmu.
Programmas beigas
Kad programma ir pabeigta TimeBeam
rāda 0:00 un CLEAN. Ierīce tiek
automātiski izslēgta, atverot tās durvis.
Aizgrieziet ūdens krānu.
10. PADOMI UN IETEIKUMI
10.1 Vispārīga informācija
•
Tālāk sniegtie ieteikumi nodrošinās
optimālus tīrīšanas un žāvēšanas
rezultātus, lietojot ierīci ikdienā, kā arī
palīdzēs aizsargāt vidi.
•
•
•
•
•
Notīriet no traukiem lielas ēdiena
paliekas un izmetiet tās.
Neskalojiet traukus paši. Kad
nepieciešams, lietojiet
priekšmazgāšanas programmu (ja
tāda ir) vai izvēlieties programmu ar
priekšmazgāšanas fāzi.
Vienmēr izmantojiet visu grozu
platību.
Ieliekot ierīcē traukus, pārliecinieties,
ka ūdens, kas izšļakstīsies no
izsmidzinātāju sprauslām, var pilnībā
sasniegt un nomazgāt traukus.
Pārliecinieties, ka trauki neskaras un
nepārsedz viens otru.
Jūs varat lietot trauku mazgājamās
mašīnas mazgāšanas līdzekli,
skalošanas līdzekli un specializēto sāli
atsevišķi, vai arī izmantot kombinētās
mazgāšanas līdzekļa tabletes (piem.,
"3 vienā", "4 vienā", "Viss vienā").
Ievērojiet uz iepakojuma redzamās
norādes. Kombinētās mazgāšanas
līdzekļa tabletes parasti ir piemērotas
vietās, kur ūdens cietība nepārsniedz
21 °dH. Rajonos, kur ūdens cietība
pārsniedz šo robežu, nepieciešams
papildus izmantot arī skalošanas
līdzekli un specializēto sāli.
Izvēlieties programmu saskaņā ar
trauku veidu un netīrības pakāpi.
Mazgājot vidēji netīrus traukus un
galda piederumus ar ECO
programmu, vislietderīgāk tiek
patērēts ūdens un enerģija.
10.2 Trauku mazgāšanas sāls,
skalošanas līdzekļa un
mazgāšanas līdzekļa lietošana
•
•
•
Izmantojiet tikai trauku mazgāšanas
mašīnai paredzētu trauku
mazgāšanas sāli, skalošanas līdzekli
un mazgāšanas līdzekli. Citi
izstrādājumi var radīt ierīces
bojājumus.
Kombinētās mazgāšanas līdzekļa
tabletes parasti ir piemērotas vietās,
kur ūdens cietība nepārsniedz 21 °dH.
Vietās, kur ūdens cietība ir lielāka,
papildus kombinētajām mazgāšanas
līdzekļa tabletēm vēl jālieto arī
skalošanas līdzeklis un sāls. Tomēr
vietās, kur ūdens ir ciets un ļoti ciets,
mēs iesakām izmantot mazgāšanas
līdzekli (pulveri, gelu, tabletes bez
papildu īpašībām), skalošanas līdzekli
un sāli atsevišķi, lai iegūtu optimālu
mazgāšanas un žāvēšanas rezultātu.
Izmantojot kombinētās mazgāšanas
līdzekļa tabletes, skalošanas līdzekļa
padevi var deaktivizēt, taču ir
ieteicams vienmēr izmantot
40
www.electrolux.com
•
•
skalošanas līdzekli labākiem
žāvēšanas rezultātiem.
Izmantojot kombinētās mazgāšanas
līdzekļa tabletes, ja ūdens cietības
līmenis nepārsniedz 21 °dH, ūdens
mīkstinātāja līmeni var iestatīt
viszemākajā līmenī.
Mazgāšanas līdzekļa tabletes īso
programmu laikā pilnībā neizšķīst. Lai
nepieļautu mazgāšanas līdzekļa
nogulsnes uz traukiem, iesakām
mazgāšanas līdzekļa tabletes
izmantot garajās programmās.
Neizmantojiet mazgāšanas līdzekli
vairāk par noteikto daudzumu. Skatiet
norādes uz mazgāšanas līdzekļa
iepakojuma.
10.3 Ja vēlaties pārtraukt
izmantot kombinētās
mazgāšanas līdzekļa tabletes
Pirms sākt atsevišķi izmantot
mazgāšanas līdzekli, sāli un skalošanas
līdzekli, rīkojieties šādi.
1. Iestatiet visaugstāko ūdens
mīkstinātāja līmeni.
2. Pārliecinieties, ka specializētās sāls
tvertne un skalošanas līdzekļa
dozators ir pilns.
3. Iestatiet visīsāko programmu ar
skalošanas fāzi. Nelietojiet
mazgāšanas līdzekli un neievietojiet
neko grozos.
4. Kad programma ir beigusies,
noregulējiet ūdens mīkstinātā līmeni
atbilstoši ūdens cietībai jūsu
apgabalā.
5. Noregulējiet skalošanas līdzekļa
dozēšanas daudzumu.
6. Aktivējiet paziņojumu par tukšu
skalošanas līdzekļa nodalījumu.
10.4 Grozu ievietošana
•
•
Ierīci izmantojiet tikai trauku
mazgājamā mašīnā mazgāt piemērotu
priekšmetu mazgāšanai.
Neievietojiet ierīcē koka, raga,
alumīnija, alvas un vara priekšmetus.
•
•
•
•
•
•
•
•
Neievietojiet ierīcē priekšmetus, kas
var uzsūkt ūdeni (sūkļus, lupatiņas).
Notīriet no traukiem lielas ēdiena
paliekas un izmetiet tās.
Atmiekšķējiet ēdiena atliekas, kas
pielipušas pie priekšmetiem.
Ievietojiet priekšmetus, piemēram,
tases, glāzes un pannas, ar atveri uz
leju.
Pārliecinieties, vai glāzes nesaskaras.
Galda piederumus un mazus
priekšmetus ievietojiet galda
piederumu atvilktnē.
Vieglus priekšmetus ievietojiet
augšējā grozā. Pārbaudiet, lai
priekšmeti nekustas.
Pirms programmas palaišanas
pārliecinieties, vai netiek traucēta
izsmidzinātāju kustība.
10.5 Pirms programmas
palaišanas
Pārliecinieties, vai:
•
•
•
•
•
•
•
Filtri ir tīri un pareizi uzstādīti.
Specializētās sāls tvertnes vāks ir
cieši noslēgts.
Izsmidzinātāji nav nosprostoti.
Ir trauku mazgāšanas sāls un
skalošanas līdzeklis (ja netiek
izmantotas kombinētās mazgāšanas
līdzekļa tabletes).
Priekšmeti grozos izvietoti pareizi.
Programma ir atbilstoša ievietotajam
daudzumam un netīrības līmenim.
Izmantots noteiktais mazgāšanas
līdzekļa daudzums.
10.6 Grozu iztukšošana
1. Pirms trauku izņemšanas ļaujiet tiem
atdzist. Karsti trauki var būt
triecienneizturīgi.
2. Vispirms iztukšojiet apakšējo trauku
grozu, tad augšējo.
Programmas beigās uz
ierīces sānu sienām un
durvīm var būt ūdens.
LATVIEŠU
41
11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Pirms apkopes izslēdziet
ierīci un atvienojiet to no
elektrotīkla.
Netīri filtri un nosprostotas
izsmidzinātāju atveres
pasliktina mazgāšanas
rezultātus. Regulāri tos
pārbaudiet un, ja
nepieciešams, notīriet.
2. Izņemiet filtru (C) no filtra (B).
3. Izņemiet plakano filtru (A).
4. Nomazgājiet filtrus.
11.1 Filtru tīrīšana
Filtru sistēma sastāv no 3
komponentiem.
C
B
A
5. Pārliecinieties, ka nostādinātājā vai
ap tā malām nav ēdiena atlieku un
netīrumu.
6. Ievietojiet atpakaļ plakano filtru (A).
Pārliecinieties, ka tas ir pareizi
novietots zem abām vadīklām.
1. Pagrieziet filtru (B) pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam un izņemiet to.
7. Salieciet atpakaļ filtrus (B) un (C).
8. Ievietojiet filtru (B) atpakaļ plakanajā
filtrā (A). Grieziet to pulksteņa
rādītāja virzienā, līdz tas nofiksējas.
42
www.electrolux.com
3. Nomazgājiet izsmidzinātāju zem
tekoša ūdens. Lietojiet tievu, asu
instrumentu, piem., zobu bakstāmo,
lai izņemtu no atverēm netīrumus.
UZMANĪBU!
Nepareiza filtru pozīcija var
izraisīt sliktus mazgāšanas
rezultātus un ierīces
bojājumus.
11.2 Izsmidzinātāju tīrīšana
Nenoņemiet izsmidzinātājus. Ja
izsmidzinātāju atveres ir nosprostotas,
iztīriet tās, izmantojot tievu, asu
priekšmetu.
4. Lai atkal pieslēgtu izsmidzinātāju
grozam, spiediet izsmidzinātāju uz
augšu virzienā, uz kuru norāda
apakšējā bulta, un vienlaikus grieziet
to pretēji pulksteņa rādītāja
virzienam.
11.3 Augšējā izsmidzinātāja
tīrīšana
Mēs iesakām regulāri tīrīt augšējo
izsmidzinātāju, lai neļautu netīrumiem
nobloķēt atveres.
Aizsērējušas atveres var radīt
neapmierinošus mazgāšanas rezultātus.
1. Izvelciet augšējo grozu.
2. Lai atvienotu izsmidzinātāju no
groza, spiediet izsmidzinātāju uz
augšu virzienā, uz kuru norāda
apakšējā bulta, un vienlaikus grieziet
to pulksteņa rādītāja virzienā.
11.4 Ārpuses tīrīšana
•
•
•
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
līdzekļus.
Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus vai
šķīdinātājus.
11.5 Iekšpuses tīrīšana
•
•
Rūpīgi notīriet ierīci, tostarp durvju
gumijas blīvi, ar mīkstu, mitru drānu.
Ja regulāri izmantojat programmas ar
mazu ilgumu, tās ierīces iekšpusē var
atstāt tauku un kaļķa nogulsnes. Lai
to novērstu, ir ieteicams vismaz 2
LATVIEŠU
•
reizes mēnesī izmantot ilgākas
programmas.
Lai saglabātu jūsu ierīces veiktspēju
vislabākajā līmenī, reizi mēnesī ir
ieteicams izmantot īpaši trauku
43
mazgājamajām mašīnām paredzētu
tīrīšanas produktu. Rūpīgi ievērojiet
norādījumus uz produkta iepakojuma.
12. PROBLĒMRISINĀŠANA
Ierīce neieslēdzas vai apstājas darbības
laikā. Pirms sazināties ar autorizētu
servisa centru, mēģiniet atrisināt
problēmu, izmantojot tabulā sniegto
informāciju.
Dažu traucējumu gadījumā displejā
redzams brīdinājuma kods.
Problēma
Iespējamais risinājums
Nevar ieslēgt ierīci.
•
•
Programma neaktivizējas.
•
•
•
Ierīce nepiepildās ar ūdeni.
Displejā būs redzams paziņo‐
jums: Uzmanību: nav iespēja‐
ma ūdens ieplūde.
•
•
•
•
•
Ierīce neizsūknē ūdeni.
Displejā būs redzams paziņo‐
jums: Uzmanību: ūdeni nevar
izvadīt.
•
•
Aktivizējusies ierīce pret ūdens •
noplūdēm.
Displejā būs redzams paziņo‐
jums: Uzmanību: Aktivizēta
pārplūdes aizsardzības sistē‐
ma.
Pārbaudiet, vai kontaktdakša pieslēgta kontakt‐
ligzdai.
Pārliecinieties, vai nav bojāti drošinātāji drošinā‐
tāju blokā.
Pārliecinieties, ka ierīces durvis ir aizvērtas.
Ja iestatīts atliktais starts, atceliet iestatījumu vai
gaidiet laika atskaites beigas.
Ierīce ir uzsākusi ūdens mīkstinātāja sveķu atjau‐
nošanas procedūru. Procedūra ilgst aptuveni 5
minūtes.
Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir atvērts.
Pārliecinieties, vai ūdens piegādes spiediens nav
pārāk zems. Lai iegūtu šo informāciju, sazinieties
ar vietējo ūdens apgādes dienestu.
Pārbaudiet, vai ūdens krāns nav aizsērējis.
Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtenes filtrs nav aiz‐
sprostots.
Pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes šļūtene nav salo‐
cījusies.
Pārbaudiet, vai izlietnes sifons nav aizsērējis.
Pārbaudiet, vai ūdens izplūdes šļūtene nav sa‐
griezusies vai saliekta.
Aizgrieziet ūdens krānu un sazinieties ar autori‐
zētu servisa centru.
Kad ierīce ir pārbaudīta, izslēdziet to un
ieslēdziet no jauna. Ja problēma
atkārtojas, sazinieties ar autorizēto
servisa centru.
Ja brīdinājuma kodi vai problēmas nav
atrodamas tabulā, sazinieties ar
autorizēto servisa centru.
44
www.electrolux.com
12.1 Mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti nav apmierinoši
Problēma
Iespējamais cēlonis un risinājums
Slikti mazgāšanas rezultāti.
•
•
•
Slikti žāvēšanas rezultāti.
•
•
•
•
•
Skatiet "Izmantošana ikdienā", "Padomi un ie‐
teikumi" brošūru par priekšmetu ievietošanu gro‐
zā.
Lietojiet intensīvākas mazgāšanas programmas.
Iztīriet izsmidzinātāju sprauslas un filtru. Skatiet sa‐
daļu "Kopšana un tīrīšana".
Galda piederumi atstāti aizvērtā ierīcē pārāk ilgi.
Ierīcē nav skalošanas līdzekļa vai skalošanas līdz‐
ekļa deva nav pietiekama. Iestatiet augstāku skalo‐
šanas līdzekļa dozatora līmeni.
Plastmasas priekšmetus var būt nepieciešams no‐
slaucīt ar dvieli.
Žāvēšanas efektivitātei vislabāk aktivizējiet iespēju
XtraDry.
Ieteicam vienmēr izmantot skalošanas līdzekli, pat
kombinācijā ar kombinētā mazgāšanas līdzekļa ta‐
bletēm.
Uz glāzēm un traukiem ir
•
gaišas svītras vai zilgani slā‐
ņi.
•
Pārāk liels atļautā skalošanas līdzekļa daudzums.
Noregulējiet skalošanas līdzekļa izvēles slēdzi uz
mazāku daudzumu.
Pārāk liels mazgāšanas līdzekļa daudzums.
Uz glāzēm un traukiem ir iz‐
žuvušu ūdens pilieni un trai‐
pi.
•
Nepietiekams atļautā skalošanas līdzekļa daudz‐
ums. Noregulējiet skalošanas līdzekļa izvēles slē‐
dzi uz augstāku daudzumu.
Iemesls var būt skalošanas līdzekļa kvalitāte.
Trauki ir slapji.
•
•
•
•
•
•
Ierīces iekšpuse ir slapja.
•
Neparastas putas mazgāša‐ •
nas laikā.
•
Žāvēšanas efektivitātei vislabāk aktivizējiet iespēju
XtraDry.
Programmai nav žāvēšanas fāzes, vai žāvēšanas
fāzei ir zema temperatūra.
Skalošanas līdzekļa dozators ir tukšs.
Iemesls var būt skalošanas līdzekļa kvalitāte.
Iemesls var būt kombinēto mazgāšanas līdzekļa ta‐
blešu daudzums. Pamēģiniet citu zīmolu vai aktivi‐
zējiet skalošanas līdzekļa dozatoru un izmantojiet
skalošanas līdzekli kopā ar kombinētām mazgāša‐
nas līdzekļa tabletēm.
Tas nav ierīces defekts. To izraisa gaisa mitrums,
kas kondensējas uz sieniņām.
Lietojiet tikai trauku mazgājamajām mašīnām pare‐
dzētos mazgāšanas līdzekļus.
Skalošanas līdzekļa dozatorā radusies sūce. Sazi‐
nieties ar pilnvarotu servisa centru.
LATVIEŠU
Problēma
45
Iespējamais cēlonis un risinājums
Nedaudz rūsas uz galda pie‐ •
derumiem.
•
Mazgāšanai izmantotajā ūdenī ir pārāk daudz sāls.
Skatiet sadaļu "Ūdens mīkstinātājs".
Sudraba un nerūsējošā tērauda galda piederumi ti‐
ka ievietoti kopā. Nenovietojiet sudraba un nerūsē‐
jošā tērauda priekšmetus pārāk tuvu.
Programmas beigās dozato‐ •
rā redzamas mazgāšanas
līdzekļa atliekas.
•
Mazgāšanas līdzekļa tablete iesprūda dozatorā un
ūdens to neaizskaloja pilnībā.
Ūdens nevar aizskalot mazgāšanas līdzekli no do‐
zatora. Pārbaudiet, vai izsmidzinātājs nav bloķēts
vai aizsērējis.
Pārliecinieties, ka grozos ievietotie priekšmeti ne‐
traucē mazgāšanas līdzekļa dozatora vākam atvēr‐
ties.
•
Smakas ierīces iekšpusē.
•
Skatiet sadaļu “Iekšējā tīrīšana”.
Kaļķakmens atliekas uz gal‐
da piederumiem, uz tilpnes
un durvju iekšpuses.
•
Skatiet sadaļu "Ūdens mīkstinātājs".
Nespodri, krāsu zaudējuši
vai ieplīsuši trauki.
•
Pārliecinieties, ka ierīcē tiek mazgāti tikai tādi trau‐
ki, kurus drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašī‐
nā.
Ievietojiet un izņemiet traukus no groza uzmanīgi.
Aplūkojiet brošūru par priekšmetu ievietošanu gro‐
zā.
Trauslus priekšmetus ievietojiet augšējā grozā.
•
•
Skatiet "Pirms pirmās
ieslēgšanas",
"Izmantošana ikdienā" vai
"Padomi un ieteikumi", lai
noskaidrotu citus iespējamos
iemeslus.
13. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Izmēri
Platums / augstums / dzi‐
ļums (mm)
596 / 818-898 / 550
Elektrības padeves pieslēg‐ Spriegums (V)
šana 1)
Frekvence (Hz)
200 - 240
Ūdens padeves spiediens
Min. / maks. bāri (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Ūdens padeve
Auksts ūdens vai karsts
ūdens 2)
maks. 60 °C
50 / 60
46
www.electrolux.com
Ietilpība
Vietas iestatījumi
15
Enerģijas patēriņš
Atstāta Ieslēgtā režīmā
(W)
5.0
Enerģijas patēriņš
Izslēgtā režīmā (W)
0.10
1) Pārējos lielumus skatiet datu plāksnītē.
2) Ja karstais ūdens tiek sildīts ar alternatīvu enerģijas avotu (piem., saules vai vēja), izman‐
tojiet karsto ūdeni, lai tādējādi samazinātu elektroenerģijas patēriņu.
14. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LIETUVIŲ
47
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 48
2. SAUGOS INSTRUKCIJA..................................................................................49
3. GAMINIO APRAŠYMAS...................................................................................51
4. VALDYMO SKYDELIS......................................................................................52
5. PROGRAMOS.................................................................................................. 52
6. NUOSTATOS................................................................................................... 54
7. PARINKTYS..................................................................................................... 57
8. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...............................................................58
9. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 60
10. PATARIMAI.................................................................................................... 62
11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 63
12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 66
13. TECHNINĖ INFORMACIJA............................................................................ 68
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją:
modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
48
1.
www.electrolux.com
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei
mažesnių gebėjimų žmonės, su sąlyga, kad jiems
pateikiami nurodymai ir (arba) jie prižiūrimi, jog saugiai
naudotųsi prietaisu ir suprastų galinčius kilti pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Skalbimo priemones laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia,
kai prietaiso durelės atviros.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį
galima naudoti, pavyzdžiui:
– kaimo sodybose, darbuotojų valgomuosiuose,
pavyzdžiui, parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo
aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose aplinkose;
Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
Darbinis vandens slėgis (mažiausias ir didžiausias)
turi būti nuo 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barų (Mpa)
Laikykitės didžiausio 15 vietos nuostatų skaičiaus.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
49
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
Peilius ir stalo įrankius aštriais kraštais dėkite į stalo
įrankių krepšelį taip, kad aštrūs kraštai būtų nukreipti
žemyn arba horizontalioje padėtyje.
Nelaikykite prietaiso durelių atvirų be priežiūros, kad
ant jų niekas neužgriūtų.
Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir
ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo.
Prietaisui valyti nenaudokite aukštu slėgiu purškiamo
vandens ir (arba) garų.
Pagrinde esančių ventiliacijos angų (jeigu taikytina)
neturi užstoti kilimas.
Prietaisą prie vandentiekio sistemos prijunkite
naudodami pateiktus naujus žarnų komplektus. Senų
žarnų komplektų pakartotinai naudoti negalima.
2. SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
•
•
•
•
•
•
•
Pašalinkite visas pakavimo
medžiagas ir gabenimui skirtus
varžtus.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso
ten, kur temperatūra būna žemesnė
nei 0 °C.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
•
•
•
•
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
Tik Jungtinei Karalystei ir Airijai.
Prietaisas turi 13 A maitinimo kištuką.
Jeigu reikia pakeisti maitinimo kištuko
saugiklį, naudokite 13 amp ASTA (BS
1362) saugiklį.
2.3 Vandens prijungimas
•
•
Nesugadinkite vandens žarnų.
Prieš prijungiant prie naujų vamzdžių,
ilgai nenaudotų vamzdžių, kur buvo
50
www.electrolux.com
•
•
atliekami remonto darbai arba
sumontuoti nauji prietaisai (vandens
skaitikliai ir pan.), leiskite vandenį, kol
jis pradės bėgti švarus ir skaidrus.
Per ir po pirmo prietaiso panaudojimo
patikrinkite, ar nėra matoma vandens
nuotėkio.
Vandens įvado žarna turi apsauginį
vožtuvą ir įmovą su viduje esančiu
maitinimo kabeliu.
•
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
2.5 Vidinė apšvietimo lemputė
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti.
•
•
•
Šiame prietaise yra vidinė lemputė,
įsijungianti ir išsijungianti atidarant ir
uždarant prietaiso dureles.
Šiame prietaise esanti lemputė
netinka namų patalpų apšvietimui.
Norėdami pakeisti lemputę, kreipkitės
į techninės priežiūros tarnybą.
2.6 Aptarnavimas
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojinga įtampa.
Jeigu pažeista vandens įvado žarna,
nedelsdami ištraukite kištuką iš
elektros tinklo lizdo. Dėl vandens
įvado žarnos pakeitimo kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
2.4 Naudojimas
•
•
•
•
•
Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų
durelių.
Indaplovės plovikliai yra pavojingi.
Laikykitės ant ploviklio pakuotės
pateiktų saugos nurodymų.
Negerkite ir nežaiskite su prietaise
esančiu vandeniu.
Neišimkite indų iš prietaiso, kol
nepasibaigs programa. Ant indų gali
būti ploviklio.
Iš prietaiso gali išsiveržti karšti garai,
jeigu atidarysite dureles veikiant
programai.
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Rekomenduojame naudoti tik
originalias atsargines dalis.
Kai kreipiatės į įgaliotąjį aptarnavimo
centrą, būtinai turėkite informaciją,
esančią techninių duomenų
plokštelėje.
Modelis:
PNC:
Serijos numeris:
2.7 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų
prietaise.
LIETUVIŲ
3. GAMINIO APRAŠYMAS
1
2
3
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
9 8
Viršutinis purkštuvas
Vidurinis purkštuvas
Apatinis purkštuvas
Filtrai
Techninių duomenų plokštelė
Druskos talpykla
Oro anga
3.1 TimeBeam
TimeBeam – tai ant grindų, žemiau
prietaiso durelių, rodomas rodmuo.
• Kai paleidžiama programa, rodoma
programos trukmė.
• Programai pasibaigus, rodoma 0:00 ir
CLEAN.
• Kai paleidžiamas atidėtas paleidimas,
rodoma atgalinės atskaitos trukmė ir
DELAY.
• Kai prietaisas sugenda, rodomas
įspėjamasis kodas.
7
8
9
10
11
12
6
5
4
Skalavimo priemonės dalytuvas
Plovimo priemonių dalytuvas
Apatinis krepšys
Viršutinis krepšys
Stalo įrankių stalčius
51
52
www.electrolux.com
4. VALDYMO SKYDELIS
1
2
3
4
6
1
2
3
4
5
Įjungimo / išjungimo mygtukas
Naršymo mygtukas (aukštyn)
Rodinys
Option mygtukas
5 OK mygtukas
6 Naršymo mygtukas (žemyn)
4.1 Mygtukų veikimas
•
Naršymo mygtukai (aukštyn ir žemyn)
• Šiuos mygtukus naudokite sąrašams
ir ekrane rodomiems informaciniams
tekstams peržiūrėti.
Ilgas paspaudimas (3 sek.), kai yra
atidėtas paleidimas arba veikia
programa, pašalins atidėtą paleidimą,
programą ir parinktis. Ekrane rodoma
numatytoji programa: ECO.
OK mygtukas
• Trumpas paspaudimas: Patvirtinamas
programos, parinkčių ir nuostatų
pasirinkimas.
• Ilgas paspaudimas: Paleidžiama
MyFavourite programa. Jeigu jokia
programa nebuvo įrašyta, bus rodoma
nuostata Nustatyti „MyFavourite“.
Option key
• Trumpu paspaudimu pateksite į
parinkčių sąrašą.
• Trumpas paspaudimas parinkčių
sąraše sugrąžins jus į programų
sąrašą.
• Trumpas paspaudimas nuostatų
sąraše sugrąžins jus į parinkčių
sąrašą.
5. PROGRAMOS
Programa
Nešvarumo laips‐
nis
Įkrovos tipas
Programos fazės
ECO 50° 1)
•
Vidutiniškai su‐
tepti
Indai bei stalo
įrankiai
•
•
•
•
Nuplovimas
•
Plovimas 50 °C
•
Skalavimai
Džiovinimas
AutoOpen
Visos
Indai, stalo įran‐
kiai, puodai ir
keptuvės
•
•
Nuplovimas
Plovimas nuo
45 °C iki 70 °C
Skalavimai
Džiovinimas
XtraDry
•
AutoFlex 45°-70° 2) •
•
•
•
Parinktys
•
XtraDry
LIETUVIŲ
Programa
Nešvarumo laips‐
nis
Įkrovos tipas
FlexiWash 50°-65° 3) •
•
Programos fazės
Įvairiai sutepti
Indai, stalo įran‐
kiai, puodai ir
keptuvės
•
•
•
•
1 Hour 55°
Quick Plus 60° 6)
Intensive 70° 4)
Glass Care 45°
XtraDry
•
•
Labai nešvarūs
Indai, stalo įran‐
kiai, puodai ir
keptuvės
•
•
•
•
Nuplovimas
•
Plovimas 70 °C
•
Skalavimai
Džiovinimas
XtraPower 5)
•
•
Mažai sutepti
Indai bei stalo
įrankiai
•
•
Plovimas 55 °C •
Skalavimai
XtraDry
•
Neįsisenėję ne‐
švarumai
Indai bei stalo
įrankiai
•
•
Plovimas 60 °C •
Skalavimai
XtraDry
Vidutiniškai arba •
mažai sutepti
•
Trapūs moliniai
•
arba porceliani‐
niai indai bei
stiklas
Plovimas 45 °C •
Skalavimai
Džiovinimas
XtraDry
Visos
Nuplovimas
•
•
Rinse & Hold 7)
Parinktys
Nuplovimas
•
Plovimas 50 °C
ir 65 °C
Skalavimai
Džiovinimas
•
•
•
53
XtraDry
1) Naudojant šią programą, vandens ir energijos sąnaudos yra efektyviausios plaunant vidu‐
tiniškai nešvarius indus bei stalo įrankius. (Tai standartinė bandymų institutų naudojama
programa).
2) Prietaisas nustato nešvarumo laipsnį ir krepšiuose sudėtų indų kiekį. Jis automatiškai re‐
guliuoja vandens temperatūrą ir kiekį, energijos sąnaudas bei programos trukmę.
3) Naudodami šią programą, galite plauti įvairiai suteptus indus. Labai suteptus indus dėkite
į apatinįjį krepšį, o vidutiniškai suteptus į viršutinįjį krepšį. Vandens slėgis ir temperatūra
apatiniame krepšyje yra didesni nei viršutiniame krepšyje.
4) Šioje programoje yra aukštos temperatūros skalavimo fazė, kad būtų galima gauti geres‐
nius rezultatus. Skalavimo fazės metu bent 10 minučių išlieka 70 °C temperatūra.
5) Nustačius sąlygą Greita, parinktis XtraPower automatiškai išjungiama.
6) Naudodami šią programą, galite plauti indus be įsisenėjusių nešvarumų. Per trumpą laiką
gaunami geri plovimo rezultatai.
7) Šia programa galite greitai nuskalauti indus, kad maisto likučiai neprikibtų prie indų ir
prietaise nesusidarytų nemalonus kvapas. Pasirinkę šią programą, nenaudokite ploviklio.
54
www.electrolux.com
5.1 Sąnaudos
Programa 1)
Vanduo
(l)
Energija
(kWh)
Trukmė
(min.)
ECO 50°
11
0.857
225
AutoFlex 45°-70°
7 - 14
0.6 - 1.6
40 - 160
FlexiWash 50°-65°
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 155
Intensive 70°
12.5 - 14.5
1.4 - 1.8
169 - 179
1 Hour 55°
9.5 - 10.5
1.10 - 1.30
55 - 65
Quick Plus 60°
10
0.9
30
Glass Care 45°
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
Rinse & Hold
4
0.1
14
1) Vertės gali kisti, atsižvelgiant į vandens slėgį ir temperatūrą, maitinimo tinklo sąlygas, pa‐
rinktis ir indų kiekį.
5.2 Informacija patikros
įstaigoms
Dėl visos reikiamos informacijos apie
bandymų atlikimą rašykite el. žinutę
adresu:
info.test@dishwasher-production.com
Užrašykite gaminio numerį (PNC), kuris
yra ant techninių duomenų plokštelės.
6. NUOSTATOS
6.1 Nuostatų sąrašas
Nuostatos
Vertės
Aprašas
Nustatyti „MyFavourite“
Programų sąrašas
Nustatykite savo mėgsta‐
miausią kasdienę progra‐
mą. Žr. konkrečią šiame
skyriuje pateiktą informaci‐
ją.
AutoOpen
Įjungta
Išjungta
Nustatykite automatinį du‐
relių atidarymą programai
ECO. Žr konkrečią šiame
skyriuje pateiktą informaci‐
ją.
Pabaigos signalas
Įjungta
Išjungta
Informuoja, kada programa
pasibaigia.
Gamyklos nuostata: išjung‐
ta.
Tūris
Nuo 0 iki 10 lygio.
0 lygis = garsas išjungtas.
Garsumo reguliavimas.
Šviesumas
Nuo 0 iki 9 lygio.
Keisti ekrano ryškumą.
LIETUVIŲ
55
Nuostatos
Vertės
Aprašas
Kontrastas
Nuo 0 iki 9 lygio.
Keisti ekrano kontrastą.
Vandens kietumas
Nuo 1 iki 10 lygio.
Nustatykite vandens
minkštiklio lygį pagal jūsų
rajono vandens kietumą.
Gamyklos nuostata: 5-as
lygis.
Kalbos
Kalbų sąrašas.
Nustatykite pageidaujamą
kalbą.
Numatytoji kalba: Anglų.
Rodyti ant grindų
Spalvų sąrašas.
Nustatykite TimeBeam
spalvą
Atkurti nuostatas
Atkurti
Atkurkite prietaiso gamykli‐
nes nuostatas.
Skalavimo priemonės kie‐
kis
Nuo 0 iki 6 lygio.
Nustatykite skalavimo prie‐
0 lygis = skalavimo priemo‐ monės dalytuvo lygį pagal
nė netiekiama.
reikiamą skalavimo prie‐
monės kiekį.
Gamyklos nuostata: 4-as
lygis.
6.2 Kaip pakeisti 2 verčių
nuostatą (ĮJUNGTA ir
IŠJUNGTA)
Kai nuostata pakeičiama, ji galioja net
programai pasibaigus arba atšaukus
veikiančią programą.
1.
2.
3.
4.
5.
Paspauskite mygtuką Option.
Pasirinkite Nuostatos.
Paspauskite mygtuką OK.
Pasirinkite norimą pakeisti nuostatą.
Paspauskite mygtuką OK, kad
pakeistumėte vertę iš ĮJUNGTA į
IŠJUNGTA arba atvirkščiai.
6. Pakartotinai spauskite Option
mygtuką, kol ekrane bus rodomas
programų sąrašas.
6.3 Kaip pakeisti kelių verčių
nuostatą
Kai nuostata pakeičiama, ji galioja net
programai pasibaigus arba atšaukus
veikiančią programą.
1. Paspauskite mygtuką Option.
2. Pasirinkite Nuostatos.
3. Paspauskite mygtuką OK.
4. Pasirinkite norimą pakeisti nuostatą.
5. Spauskite OK mygtuką, kad
perjungtumėte kitą lygį.
6. Pasirinkite naują vertę.
7. Paspauskite mygtuką OK, kad
patvirtintumėte.
8. Pakartotinai spauskite Option
mygtuką, kol ekrane bus rodomas
programų sąrašas.
6.4 Kaip išsaugoti programą
MyFavourite
Vienu metu galite išsaugoti tik 1
programą. Nauja nuostata atšaukiama
ankstesnė nuostata.
1. Paspauskite mygtuką Option.
2. Pasirinkite Nuostatos.
3. Paspauskite mygtuką OK.
4. Pasirinkite Nustatyti „MyFavourite“.
5. Paspauskite mygtuką OK.
Ekrane rodomas programų sąrašas.
6. Pasirinkite programą.
7. Paspauskite mygtuką OK.
8. Ekrane rodoma Pridėti parinktį ir
Atlikta.
56
www.electrolux.com
•
Pasirinkite Atlikta, jeigu norite
įrašyti programą be parinkčių, ir
spauskite mygtuką OK.
• Pasirinkite Pridėti parinktį, kad
pridėtumėte parinktį prie
programos ir spauskite mygtuką
OK, kad patvirtintumėte.
Pasirinkus parinktį, ekrane
rodoma Pridėti parinktį ir Atlikta.
Jeigu norite pasirinkti kitą parinktį,
vėl pasirinkite Pridėti parinktį, kitu
atveju rinkitės Atlikta.
9. Paspauskite mygtuką OK.
Jeigu programa turi parinktį TimeSaver,
turite pasirinkti Greita arba Normali.
10. Paspauskite mygtuką OK, kad
patvirtintumėte.
Ekrane patvirtinama, kad MyFavourite
programa buvo įrašyta.
•
6.5 AutoOpen
Galima išjungti AutoOpen. Šioje būklėje
džiovinimo rezultatai stipriai pablogėja.
AutoOpen automatiškai įjungiama, kai
pasirenkate programą ECO, ir šios
nuostatos negalima pasirinkti su kitomis
programomis.
Numatytoji AutoOpen nuostata yra
ĮJUNGTA.
•
Kai veikia džiovinimo fazė, įtaisas
atidaro prietaiso dureles ir laiko jas
atidarytas.
Programai pasibaigus, įtaisas
įtraukiamas, bet prietaiso durelės
lieka praviros arba atitraukiamos
neuždarytos.
PERSPĖJIMAS!
Nemėginkite uždaryti
prietaiso durelių, kol
įtaisas laiko jas
atidarytas. Antraip
prietaisas gali būti
sugadintas.
Jeigu norite pakeisti nuostatą
AutoOpen (ĮJUNGTA ir IŠJUNGTA),
žr. skyrelį „Kaip pakeisti nuostatą su 2
vertėmis šio skyriaus pradžioje.
Norėdami pagerinti džiovinimo rezultatus,
žr. parinktį XtraDry arba vėl įjunkite
AutoOpen.
LIETUVIŲ
57
7. PARINKTYS
7.1 Parinkčių sąrašas
Toliau išvardytų parinkčių
naudojimas gali turėti
poveikio tam tikrų programų
trukmei, vandens
sąnaudoms ir paskutinio
skalavimo temperatūrai.
Parinktys nustatomos ne
visam laikui ir jas reikia
pasirinkti kiekvienam ciklui.
Parinktys ir nuostatos
Vertės
Aprašas
XtraPower
Įjungta
Išjungta (numatytoji vertė)
Naudojant šią parinktį gau‐
nami labai geri itin nešva‐
rių indų plovimo rezultatai.
Pirminio plovimo ir plovimo
fazių metu padidinamas
vandens slėgis.
XtraDry
Įjungta
Išjungta (numatytoji vertė)
Įjunkite šią parinktį, jei nori‐
te pagerinti džiovinimo re‐
zultatus.
7.2 Kaip nustatyti parinktį
Parinkčių sąraše bus rodomos tik esamai
pasirinktai programai taikytinos parinktys.
Netaikytinos parinktys yra nematomos.
Kai kurios parinktys yra tarpusavyje
nesuderinamos. Kai nustatote 2
parinktis, kurios yra nesuderinamos
tarpusavyje, prietaisas automatiškai
išjungs vieną iš parinkčių.
Kai programa pabaigiama arba
atšaukiama, parinktys nustatomos kaip
numatytosios vertės.
1. Paspauskite mygtuką Option.
2. Pasirinkite parinktį.
Ekrane rodoma skliausteliuose nurodyta
parinkties vertė.
3. Paspauskite mygtuką OK, kad
pakeistumėte vertę iš IŠJUNGTA į
ĮJUNGTA arba atvirkščiai.
Jeigu pasirinkta parinktis yra Atidėtas
paleid., kai paspaudžiate mygtuką OK,
ekrane rodomas galimas atidėto
paleidimo valandų skaičius. Pasirinkite
valandų skaičių ir vėl spauskite OK
mygtuką, kad patvirtintumėte.
4. Norėdami sugrįžti į programų sąrašą,
kartotinai spauskite mygtuką Option,
kol ekrane bus rodoma pasirinkta
programa.
7.3 TimeSaver
Šia parinktimi didinamas vandens slėgis
ir temperatūra.
Plovimo ir džiovinimo fazės yra
trumpesnės. Bendra programos trukmė
sumažėja maždaug 50 proc.
Plovimo rezultatai yra tokie patys kaip ir
esant normaliai programos trukmei, bet
džiovinimo rezultatai gali būti prastesni.
Parinktis TimeSaver nėra taikytina
visoms programoms.
1. Naršykite po programų sąrašą ir
pasirinkite programą.
2. Paspauskite mygtuką OK, kad
patvirtintumėte.
58
www.electrolux.com
Jeigu parinktis TimeSaver taikytina
pasirinktai programai, ekrane rodomos 2
būklės Greita ir Normali ir kiekvienos
būklės programos trukmė:
• Greita: TimeSaver įjungta.
Paspauskite mygtuką OK, kad
patvirtintumėte.
•
Normali: TimeSaver išjungta.
Paspauskite mygtuką OK, kad
patvirtintumėte.
8. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
Pirmą kartą įjungus prietaisą, būtina
nustatyti kalbą. Numatytoji yra anglų
kalba.
1. Nustatykite kalbą.
• Paspauskite OK, kad
patvirtintumėte anglų kalbą.
• Peržiūrėkite galimų kalbų sąrašą
naujai kalbai pasirinkti ir spauskite
OK, kad patvirtintumėte.
2. Patikrinkite, ar nustatytas vandens
minkštiklio lygis atitinka jūsų
vietovėje tiekiamo vandens
kietumą. Jeigu ne, reguliuokite
vandens minkštiklio lygį.
3. Pripildykite druskos talpyklą.
4. Pripildykite skalavimo priemonės
dalytuvą.
5. Atsukite vandens čiaupą.
6. Paleiskite programą, kad būtų
pašalinti apdorojimo likučiai, galintys
būti prietaiso viduje. Nenaudokite
ploviklio ir nedėkite krepšių.
derva vandens minkštiklyje. Atrodo, kad
prietaisas neveikia. Plovimo fazė
pradedama tik pabaigus šią procedūrą.
Procedūra reguliariai bus kartojama.
8.1 Vandens minkštiklis
Vandens minkštiklis pašalina mineralus
iš tiekiamo vandens, kurie turėtų
neigiamo poveikio plovimo rezultatams ir
prietaisui.
Kuo daugiau vandenyje yra šių mineralų,
tuo kietesnis vanduo. Vandens kietumas
matuojamas lygiavertėmis skalėmis.
Vandens minkštiklį sureguliuokite pagal
savo vietovės vandens kietumą. Vietos
vandens tinklai gali nurodyti, koks
vandens kietumas yra Jūsų vietovėje.
Svarbu nustatyti tinkamą vandens
minkštiklio lygį, kad būtų gauti geri
plovimo rezultatai.
Kai paleidžiate programą, prietaisui gali
prireikti iki 5 minučių, kad būtų įkrauta
Vandens kietumas
Vokiški laips‐
niai (°dH)
Prancūziški
laipsniai (°fH)
mmol/l
Klarko
laipsniai
Vandens minkš‐
tiklio lygis
47–50
84–90
8,4–9,0
58–63
10
43–46
76–83
7,6–8,3
53–57
9
37–42
65–75
6,5–7,5
46–52
8
29–36
51–64
5,1–6,4
36–45
7
23–28
40–50
4,0–5,0
28–35
6
19–22
33–39
3,3–3,9
23–27
5 1)
15–18
26–32
2,6–3,2
18–22
4
11–14
19–25
1,9–2,5
13–17
3
LIETUVIŲ
59
Vokiški laips‐
niai (°dH)
Prancūziški
laipsniai (°fH)
mmol/l
Klarko
laipsniai
Vandens minkš‐
tiklio lygis
4–10
7–18
0,7–1,8
5–12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
1) Gamyklos nuostata.
2) Nenaudokite druskos esant šiam lygiui.
Jeigu naudojate tabletes, kurių sudėtyje
yra druskos, o Jūsų vandens kietumas
yra mažesnis nei 21° dH, galite nustatyti
mažiausią vandens minkštiklio kiekį. Taip
išjungsite druskos papildymo indikatorių.
Jeigu naudojate įprastą ploviklį ar
kombinuotąsias tabletes be druskos,
nustatykite tinkamą vandens kietumo
lygį, kad druskos papildymo
indikatorius būtų aktyvus.
8.2 Druskos talpykla
PERSPĖJIMAS!
Naudokite tik specialiai
indaplovėms skirtą druską.
Druska yra naudojama įkrauti dervą
vandens minkštiklyje ir užtikrinti gerus
kasdienio naudojimo plovimo rezultatus.
Kaip pripildyti druskos talpyklą
1. Sukite druskos talpyklos dangtelį
prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Į druskos talpyklą įpilkite 1 litrą
vandens (tik pirmą kartą).
3. Į druskos talpyklą pripilkite
indaplovės druskos.
5. Sukite druskos talpyklos dangtelį
pagal laikrodžio rodyklę, kad
uždarytumėte druskos talpyklą.
Pildant iš druskos talpyklos
gali ištekėti vanduo ir
druska. Korozijos rizika.
Norėdami nuo jos
apsisaugoti, pripildę druskos
talpyklą, paleiskite
programą.
Kai druskos talpyklą reikia
pripildyti, ekrane rodomas
pranešimas.
8.3 Skalavimo priemonės
dalytuvas
Skalavimo priemonė padeda indams
išdžiūti be dryžių ir dėmių.
Skalavimo priemonė automatiškai
išskiriama per karšto skalavimo fazę.
Galite nustatyti išskiriamos skalavimo
priemonės kiekį nuo 1 lygio (minimalus
kiekis) iki 6 lygio (maksimalus kiekis). 0
lygyje skalavimo priemonės dalytuvas
bus išjungtas ir skalavimo priemonė
nebus išskiriama.
Gamyklos nuostata: 4-as lygis.
4. Nuvalykite druską aplink druskos
talpyklos angą.
60
www.electrolux.com
išvengtumėte per didelio putų
susidarymo.
4. Uždarykite dangtelį. Įsitikinkite, ar
dangtelis užsifiksuoja savo vietoje.
Kaip pripildyti skalavimo
priemonės dalytuvą
A
B
Kai indikatorius (A) tampa
skaidrus, pripildykite
skalavimo priemonės
dalytuvą.
Kai skalavimo priemonės
dalytuvą reikia pripildyti,
ekrane rodomas
pranešimas.
C
Jeigu naudojate kombinuotąsias tabletes
ir džiovinimo rezultatai tenkina,
skalavimo priemonės papildymo rodymą
galima išjungti, nustačius skalavimo
priemonės lygį ties 0.
Rekomenduojame visada
naudoti skalavimo priemonę,
kad gautumėte geresnius
džiovinimo rezultatus, taip
pat ir su kombinuotosiomis
tabletėmis, kurių sudėtyje
yra skalavimo priemonės.
PERSPĖJIMAS!
Naudokite tik indaplovėms
skirtą skalavimo priemonę.
1. Atidarykite dangtelį (C).
2. Pilkite į dalytuvą (B), kol skalavimo
priemonė pasieks žymą „MAX“.
3. Nuvalykite išsiliejusią skalavimo
priemonę sugeriančia šluoste, kad
9. KASDIENIS NAUDOJIMAS
1. Atsukite vandens čiaupą.
2. Norėdami suaktyvinti prietaisą,
spauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką.
Įsitikinkite, kad prietaisas veikia
programos pasirinkimo režimu.
• Jeigu ekrane rodomas
pranešimas apie druskos
papildymą, pripildykite druskos
talpyklą.
• Jeigu rodomas pranešimas apie
tuščią skalavimo priemonės
dalytuvą, pripildykite skalavimo
priemonės dalytuvą.
3. Įdėkite krepšius.
4. Įpilkite ploviklio.
5. Nustatykite ir paleiskite tinkamą
programą, atsižvelgdami į indų tipą ir
jų nešvarumo laipsnį.
9.1 Ploviklio naudojimas
A
B
C
PERSPĖJIMAS!
Naudokite tik specialiai
indaplovėms skirtą ploviklį.
LIETUVIŲ
1. Paspauskite atlaisvinimo mygtuką
(A), kad atidarytumėte dangtelį (C).
2. Pripilkite ploviklio miltelių arba įdėkite
tabletę į skyrių (B).
3. Jeigu programa turi pirminio plovimo
fazę, pripilkite truputį ploviklio ant
vidinės prietaiso durelių dalies.
4. Uždarykite dangtį. Įsitikinkite, kad
dangtelis užsifiksuotų savo vietoje.
9.2 Programos nustatymas ir
paleidimas
Funkcija Auto Off
Šia funkcija sumažinamas energijos
vartojimas automatiškai išjungiant
prietaisą, kai jis neveikia.
Funkcija pradeda veikti:
• praėjus 5 minutėms nuo programos
pabaigos;
• po 5 minučių, jeigu programa nebuvo
paleista.
61
3. Pasirinkite Atidėtas paleid..
4. Paspauskite OK.
5. Pasirinkite atidėto paleidimo norimą
valandų skaičių.
Programos paleidimo laiką galima atidėti
nuo 1 iki 24 valandų.
6. Paspauskite OK, kad patvirtintumėte.
7. Galite pasirinkti kitas taikytinas
parinktis.
8. Kartotinai spauskite Option, kol
ekrane rodoma pasirinkta programa.
9. Paspauskite OK.
10. Uždarykite prietaiso dureles, kad
paleistumėte atidėto paleidimo
atgalinę laiko atskaitą.
Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui,
programa pradedama automatiškai.
Programos MyFavourite
paleidimas
Programos paleidimas
1. Paspauskite ir palaikykite OK
maždaug 3 sekundes, kol ekrane bus
rodoma MyFavourite nuostata.
2. Uždarykite prietaiso dureles, kad
būtų paleista programa.
Įjungus prietaisą, ekrane rodomas
programų sąrašas. Programa ECO
visada yra numatytoji programa.
Durelių atidarymas veikiant
prietaisui
1. Naršykite po programų sąrašą ir
pasirinkite programą.
2. Pasirinkite taikytinas parinktis, jeigu
norite.
Nustatę parinktis, sugrįžkite atgal į
programų sąrašą ir paleiskite pasirinktą
programą.
3. Paspauskite OK.
Jeigu programa taikytina parinkčiai
TimeSaver, turite patvirtinti Greita
arbaNormali.
4. Uždarykite prietaiso dureles, kad
būtų paleista programa
Kaip atidėti programos
paleidimą
Su programa MyFavourite atidėto
paleidimo funkcijos nustatyti neįmanoma.
1. Pasirinkite programą.
2. Paspauskite Option.
Ekrane rodomas parinkčių sąrašas.
Jeigu atidarysite dureles vykdant
programą, prietaisas išsijungs. Tai gali
turėti poveikio energijos sąnaudoms ir
programos trukmei. Uždarius dureles,
prietaisas pradės veikti nuo nutraukimo
momento.
Jeigu durelės atidaromos
daugiau kaip 30 sekundžių
per džiovinimo fazę,
vykdoma programa bus
baigta. Taip neatsitiks
vykdant programą ECO su
AutoOpen.
Atidėto paleidimo atšaukimas
veikiant atgalinei atskaitai
Kai atšaukiate atidėtą paleidimą,
programa ir parinktys nustatomos į jų
numatytąsias vertes.
1. Atidarykite prietaiso dureles.
62
www.electrolux.com
2. Paspauskite ir palaikykite Option
maždaug 3 sekundes, kol ekrane bus
rodoma: Stop washing?.
• Pasirinkite Tęsti ir spauskite OK,
kad galėtumėte tęsti atgalinę
atskaitą. Uždarykite prietaiso
dureles.
• Pasirinkite Stabdyti ir paspauskite
OK, kad galėtumėte atšaukti
atidėtą paleidimą.
2. Paspauskite ir palaikykite Option
maždaug 3 sekundes, kol ekrane bus
rodoma: Stop washing?.
• Pasirinkite Tęsti ir paspauskite
OK, kad galėtumėte tęsti
veikiančią programą. Uždarykite
prietaiso dureles.
• Pasirinkite Stabdyti ir paspauskite
OK, kad galėtumėte atšaukti
veikiančią programą.
Veikiančios programos
atšaukimas
Programos pabaiga
Kai atšaukiate veikiančią programą,
parinktys nustatomos į jų numatytąsias
vertes.
1. Atidarykite prietaiso dureles.
Pasibaigus programai, TimeBeam
rodoma 0:00 ir CLEAN. Prietaisas
automatiškai išjungiamas, kai atidarote
dureles.
Užsukite vandens čiaupą.
10. PATARIMAI
10.1 Bendroji informacija
Šie patarimai padės užtikrinti optimalius
valymo ir džiovinimo rezultatus ir
apsaugoti aplinką.
•
•
•
•
•
•
Išmeskite didesnius maisto likučius
nuo indų į šiukšlių dėžę.
Nenuskalaukite indų rankomis. Jeigu
reikia, naudokite pirminio plovimo
programą (jeigu yra) arba pasirinkite
programą su pirminio plovimo faze.
Visada išnaudokite visą krepšių
erdvę.
Dėdami indus į prietaisą, įsitikinkite, ar
juos visiškai pasieks vanduo iš
purkštuvo purkštukų. ĮPatikrinkite, kad
daiktai neliestų ir neuždengtų vienas
kito.
Jūs galite naudoti atskirai indaplovės
ploviklį, skalavimo priemonę ir druską
arba kombinuotąsias tabletes (pvz.,
„trys viename“, „keturi viename“,
„viskas viename“). Vadovaukitės ant
pakuotės pateiktomis instrukcijomis.
Kombinuotosios tabletės paprastai
tinka rajonuose, kur vandens
kietumas yra iki 21 °dH. Šią ribą
viršijančiuose rajonuose taip pat reikia
naudoti skalavimo priemonę ir druską.
Pasirinkite programą, atsižvelgdami į
indus ir jų nešvarumo laipsnį.
Naudojant ECO programą, vandens ir
energijos sąnaudos yra efektyviausios
plaunant vidutiniškai nešvarius indus
bei stalo įrankius.
10.2 Druskos, skalavimo
priemonės ir ploviklio
naudojimas
•
•
•
Naudokite tik indaplovėms skirtą
druską, skalavimo priemonę ir ploviklį.
Kiti gaminiai gali pažeisti prietaisą.
Kombinuotosios tabletės paprastai
tinka rajonuose, kur vandens
kietumas yra iki 21 °dH. Rajonuose,
kuriuose ši riba viršijama, be
kombinuotųjų tablečių reikia naudoti
skalavimo priemonę ir druską. Tačiau
rajonuose, kuriuose vanduo yra kietas
arba labai kietas, rekomenduojame
naudoti atskirai ploviklį (miltelius, gelį,
tabletes be papildomų funkcijų),
skalavimo priemonę ir druską
optimaliems valymo ir džiovinimo
rezultatams.
Skalavimo priemonės dalytuvą galima
išjungti naudojant kombinuotąsias
tabletes, bet mes rekomenduojame
visada naudoti skalavimo priemonių,
kad būtų gauti geresni džiovinimo
rezultatai.
Taip pat galima nustatyti mažiausią
vandens minkštiklio kiekio vertę, kai
naudojate kombinuotąsias tabletes ir
LIETUVIŲ
•
•
vandens kietumas yra mažesnis nei
21 °dH.
Ploviklio tabletės visiškai neištirpsta
naudojant trumpas programas. Norint,
kad ant plaunamų indų neliktų
ploviklio likučių, rekomenduojame
tabletes naudoti tik su ilgomis
programomis.
Nepilkite ploviklio daugiau nei reikia.
Žr. nurodymus ant ploviklio pakuotės.
10.3 Ką daryti, jeigu norite
nenaudoti kombinuotųjų
tablečių
Prieš pradėdami naudoti atskirai ploviklį,
druską ir skalavimo priemonę, atlikite šią
procedūrą.
1. Nustatykite didžiausią vandens
minkštiklio lygį.
2. Įsitikinkite, kad druskos ir skalavimo
priemonės talpyklos yra pilnos.
3. Paleiskite trumpiausią programą su
skalavimo faze. Nedėkite ploviklio ir
krepšių.
4. Programai pasibaigus, pareguliuokite
vandens minkštiklio lygį,
atsižvelgdami į savo vietovės
vandens kietumą.
5. Nustatykite tiekiamos skalavimo
priemonės kiekį.
6. Aktyvuokite pranešimą apie tuščią
skalavimo priemonės dalytuvą.
10.4 Krepšių įdėjimas
•
•
•
Prietaise plaukite tik tuos daiktus,
kuriuos galima plauti indaplovėje.
Į prietaisą nedėkite daiktų, pagamintų
iš medžio, rago, aliuminio, alavo ir
vario.
Nenaudokite prietaiso vandenį
sugeriantiems daiktams (pvz.,
kempinėms, šluostėms) plauti.
•
•
•
•
•
•
•
10.5 Prieš paleidžiant programą
Įsitikinkite, kad:
•
•
•
•
•
•
•
filtrai būtų švarūs ir tinkamai įdėti;
druskos talpyklos dangtelis gerai
prisuktas;
purkštuvai neužsikimšę;
yra indaplovės druskos ir skalavimo
priemonės (jeigu nenaudojamos
kombinuotosios ploviklio tabletės);
tinkama indų padėtis krepšiuose;
esamam indų kiekiui ir nešvarumo
laipsniui pasirinkta tinkama programa;
naudojamas tinkamas kiekis ploviklio.
10.6 Krepšių išėmimas
1. Prieš išimdami iš prietaiso, palaukite,
kol valgomieji reikmenys atvės.
Karštus daiktus lengva sugadinti.
2. Pirmiausia iškraukite apatinį krepšį,
po to – viršutinį
Programai pasibaigus ant
prietaiso šonų ir durelių dar
gali būti vandens.
11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Prieš atlikdami priežiūros
darbus, išjunkite prietaisą ir
ištraukite maitinimo laido
kištuką iš elektros tinklo
lizdo.
63
Išmeskite didesnius maisto likučius
nuo indų į šiukšlių dėžę.
Atmirkykite ant indų likusį pridegusį
maistą.
Tuščiavidurius daiktus (pvz.,
puodelius, stiklines ir keptuves) dėkite
apverstus žemyn.
Pasirūpinkite, kad stiklinės nesiliestų
su kitomis stiklinėmis.
Stalo įrankius ir mažus daiktus dėkite į
stalo įrankių stalčių.
Lengvus daiktus dėkite į viršutinį
krepšį. Pasirūpinkite, kad šie daiktai
neslankiotų.
Prieš paleisdami programą,
pasirūpinkite, kad purkštuvo alkūnės
galėtų laisvai judėti.
Nešvarūs filtrai ir užsikimšę
purkštuvai pablogina
plovimo rezultatus.
Reguliariai tikrinkite ir, jei
reikia, juos išvalykite.
64
www.electrolux.com
11.1 Filtrų valymas
Filtro sistemą sudaro 3 dalys.
C
B
A
1. Pasukite filtrą (B) prieš laikrodžio
rodyklę ir ištraukite jį.
5. Įsitikinkite, ar nėra maisto likučių ar
nešvarumų ant ar aplink rinktuvės
kraštą.
6. Vėl įdėkite plokščią filtrą (A).
Įsitikinkite, ar jis taisyklingai įdėtas po
2 kreiptuvais.
7. Vėl surinkite filtrus (B) ir (C).
8. Vėl įdėkite filtrą (B) į plokščią filtrą
(A). Sukite pagal laikrodžio rodyklę,
kol užsifiksuos.
2. Išimkite filtrą (C) iš filtro (B).
3. Išimkite plokščią filtrą (A).
4. Išplaukite filtrus.
LIETUVIŲ
65
PERSPĖJIMAS!
Dėl netinkamos filtrų
padėties plovimo rezultatai
gali būti blogi ir gali būti
pažeistas prietaisas.
11.2 Purkštuvų valymas
Nenuimkite purkštuvo alkūnių.
Užsikimšus purkštuvo alkūnių skylutėms,
nešvarumų likučius pašalinkite plonu,
smailiu daiktu.
11.3 Viršutinės purkštuvo
alkūnės valymas
Rekomenduojame reguliariai valyti
viršutinę purkštuvo alkūnę, kad
nešvarumai neužkimštų angų.
Užsikimšus angoms, plovimo rezultatai
gali būti nepatenkinami.
4. Norėdami vėl prijungti purkštuvo
alkūnę prie krepšio, spauskite
purkštuvo alkūnę aukštyn apatinės
rodyklės kryptimi ir tuo pat metu
sukite ją prieš laikrodžio rodyklę tol,
kol ji tinkamai užsifiksuos.
1. Ištraukite viršutinį krepšį.
2. Norėdami atjungti purkštuvo alkūnę
nuo krepšio, spauskite purkštuvo
alkūnę aukštyn apatinės rodyklės
kryptimi ir tuo pat metu sukite ją
pagal laikrodžio rodyklę.
11.4 Valymas iš išorės
•
•
•
3. Išplaukite purkštuvo alkūnę po
tekančiu vandeniu. Aštriu įrankiu,
pavyzdžiui dantų krapštuku,
pašalinkite iš angų nešvarumus.
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste.
Naudokite tik neutralius ploviklius.
Nenaudokite šveičiamųjų produktų,
šveitimo kempinių arba tirpiklių.
11.5 Valymas iš vidaus
•
•
•
Atsargiai išvalykite prietaisą, įskaitant
durelių guminį tarpiklį, švelnia drėgna
šluoste.
Jeigu reguliariai naudojate trumpos
trukmės programas, prietaiso viduje
gali likti riebalų ir kalkių likučių. Norint
nuo to apsisaugoti, rekomenduojame
naudoti ilgos trukmės programas bent
2 kartus per mėnesį.
Norint, kad prietaisas nuolat veiktų
geriausiai, rekomenduojame kas
mėnesį naudoti specialiai
66
www.electrolux.com
indaplovėms skirtas valymo
priemones. Tiksliai vadovaukitės ant
valymo priemonių pakuočių
pateiktomis naudojimo instrukcijomis.
12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Jeigu prietaisas nepasileidžia arba
sustoja veikiant. Prieš kreipdamiesi į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą, patikrinkite,
ar galite patys išspręsti problemą pagal
lentelėje pateiktą informaciją.
Esant tam tikriems veikimo
sutrikimams, ekrane rodomas
pranešimas.
Problema
Galimas sprendimas
Nepavyksta įjungti prietaiso.
•
•
Programa nepasileidžia.
•
•
•
Į prietaisą nepatenka vanduo.
Ekrane rodomas pranešimas:
Dėmesio: neįteka vanduo.
•
•
•
•
•
Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas įkištas į
elektros tinklo lizdą.
Įsitikinkite, kad nepažeistas saugiklis saugiklių
dėžėje.
Patikrinkite, ar uždarytos prietaiso durelės.
Jeigu nustatytas atidėtas paleidimas, atšaukite
šią nuostatą arba palaukite, kol bus baigta atgali‐
nė laiko atskaita.
Prietaisas pradėjo dervos vandens minkštiklyje
įkrovimo procedūrą. Proceso trukmė yra maž‐
daug 5 minutės.
Patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas.
Patikrinkite, ar ne per mažas vandentiekio siste‐
mos slėgis. Norėdami gauti šią informaciją, kreip‐
kitės į vietos vandentiekio įmonę.
Patikrinkite, ar vandens čiaupas neužsikimšęs.
Patikrinkite, ar neužsikimšęs įleidimo žarnos fil‐
tras.
Patikrinkite, ar įleidimo žarna nesumazgyta ir ne‐
užlenkta.
Iš prietaiso neišleidžiamas
vanduo.
Ekrane rodomas pranešimas:
Dėmesio: vanduo neišteka.
•
•
Patikrinkite, ar neužsikimšęs čiaupo kamštis.
Patikrinkite, ar nesusimazgius ir nesulenkta van‐
dens išleidimo žarna.
Veikia apsaugos nuo vandens
nutekėjimo įtaisas.
Ekrane rodomas pranešimas:
Dėmesio: Jsijungė užliejimo
apsauginė sistema.
•
Užsukite vandens čiaupą ir kreipkitės į įgaliotąjį
aptarnavimo centrą.
Patikrinę prietaisą, jį išjunkite ir vėl
įjunkite. Jeigu problema kartojasi,
kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Dėl lentelėje neaprašytų kitų įspėjamųjų
pranešimų ar problemų kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
LIETUVIŲ
67
12.1 Nepatenkinami plovimo ir džiovinimo rezultatai
Problema
Galimos priežastys ir sprendimo būdai
Prasti plovimo rezultatai.
•
•
•
Prasti džiovinimo rezultatai.
•
•
•
•
•
Balsvi dryžiai arba melsvi
sluoksniai ant stiklinių ir
indų.
•
Dėmės ir išdžiūvę vandens
lašai ant stiklinių ir indų.
•
Drėgni indai.
•
•
•
•
•
•
•
Žr. skyrius „Kasdienis naudojimas“, „Patarimai“
ir informacinį lapelį, kaip tinkamai sudėti plaunamus
daiktus į krepšį.
Naudokite intensyvesnio plovimo programas.
Išvalykite purkštuvo purkštukus ir filtrą. Žr. skyrių
„Valymas ir priežiūra“.
Indai buvo per ilgai palikti uždaryto prietaiso viduje.
Nėra skalavimo priemonės arba nepakankama
skalavimo priemonės dozė. Nustatykite skalavimo
priemonės dalytuvą į aukštesnę padėtį.
Plastikinius indus gali tekti nusausinti rankšluosčiu.
Norėdami gauti geriausius džiovinimo rezultatus,
suaktyvinkite parinktį XtraDry.
Rekomenduojame visada naudoti skalavimo prie‐
monę, netgi su kombinuotosiomis tabletėmis.
Tiekiama per daug skalavimo priemonės. Nustaty‐
kite skalavimo priemonės lygį į mažesnę padėtį.
Naudojama per daug ploviklio.
Tiekiama per mažai skalavimo priemonės. Nustaty‐
kite skalavimo priemonės lygį į didesnę padėtį.
Taip gali atsitikti dėl skalavimo priemonės kokybės.
Norėdami gauti geriausius džiovinimo rezultatus,
suaktyvinkite parinktį XtraDry.
Programa neturi džiovinimo fazės arba turi džiovini‐
mo fazę maža temperatūra.
Tuščias skalavimo priemonės dalytuvas.
Taip gali atsitikti dėl skalavimo priemonės kokybės.
Taip gali atsitikti dėl kombinuotųjų tablečių koky‐
bės. Pamėginkite kito gamintojo ploviklį arba suak‐
tyvinkite skalavimo priemonės dalytuvą ir naudokite
skalavimo priemonę kartu su kombinuotosiomis
tabletėmis.
Prietaiso vidus yra drėgnas.
•
Tai nėra prietaiso defektas. Kondensatas ant sie‐
nelių susidaro dėl ore esančios drėgmės.
Neįprastas putojimas plovi‐
mo metu.
•
•
Naudokite tik indaplovėms skirtą ploviklį.
Nesandarus skalavimo priemonės dalytuvas. Kreip‐
kitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Rūdžių dėmės ant stalo įran‐ •
kių.
•
Plovimui naudojamame vandenyje yra per daug
druskos. Žr. skyrių „Vandens minkštiklis“.
Kartu sudėti sidabriniai ir nerūdijančiojo plieno stalo
įrankiai. Stenkitės nedėti sidabrinių ir nerūdijančiojo
plieno reikmenų arti vieni kitų.
68
www.electrolux.com
Problema
Galimos priežastys ir sprendimo būdai
Programai pasibaigus, daly‐
tuve lieka ploviklio.
•
•
•
Ploviklio tabletė užstrigo dalytuve ir todėl nebuvo
išplauta ir visiškai ištirpdyta vandenyje.
Vanduo neišplauna ploviklio iš dalytuvo. Įsitikinkite,
kad purkštuvo alkūnė nėra blokuojama arba užsi‐
kimšusi.
Įsitikinkite, kad krepšiuose sudėti indai netrukdo at‐
sidaryti ploviklio dalytuvo dangteliui.
Prastas kvapas prietaiso vi‐
duje.
•
Žr. skyrių „Valymas iš vidaus“.
Ant indų, durelių vidinės pu‐
sės ir prietaiso viduje lieka
kalkių nuosėdų.
•
Žr. skyrių „Vandens minkštiklis“.
Indai dulsvi, išblukę arba nu‐ •
daužti.
•
•
Prietaise plaukite tik tuos indus, kuriuos galima
plauti indaplovėje.
Atsargiai sudėkite plaunamus daiktus krepšį ir at‐
sargiai juos išimkite. Žr. informacinį lapelį, kaip tin‐
kamai sudėti plaunamus daiktus į krepšį.
Dužius daiktus dėkite į viršutinį krepšį.
Kitų galimų priežasčių
ieškokite skyriuje „Prieš
naudojantis pirmąkart“,
„Kasdienis naudojimas“
arba „Patarimai“.
13. TECHNINĖ INFORMACIJA
Matmenys
Plotis / aukštis / gylis
(mm)
596 / 818-898 / 550
Elektros prijungimas 1)
Įtampa (V)
200 - 240
Dažnis (Hz)
50 / 60
Tiekiamo vandens slėgis
Min. / maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Tiekiamas vanduo
Šaltas arba karštas van‐
duo 2)
maks. 60 °C
Talpa
Vietos nuostatos
15
Energijos sąnaudos
Įjungimo režimas (W)
5.0
Energijos sąnaudos
Išjungimo režimas (W)
0.10
1) Kitas vertes žr. techninių duomenų plokštelėje.
2) Jeigu karštas vanduo tiekiamas iš alternatyvaus energijos šaltinio (pvz., saulės energijos
ir vėjo jėgainių), norėdami sumažinti energijos sąnaudas, naudokite karštą vandenį.
LIETUVIŲ
69
14. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
70
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
71
117899354-A-462015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising