Electrolux | ESL8810RA | User manual | Electrolux ESL8810RA Uživatelský manuál

Electrolux ESL8810RA Uživatelský manuál
ESL 8810RA
CS MYČKA NÁDOBÍ
PL ZMYWARKA
SL POMIVALNI STROJ
NÁVOD K POUŽITÍ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NAVODILA ZA UPORABO
2
22
44
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................................................4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................6
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................7
5. PROGRAMY.......................................................................................................8
6. NASTAVENÍ..................................................................................................... 10
7. FUNKCE........................................................................................................... 11
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...............................................................................12
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 14
10. TIPY A RADY................................................................................................. 16
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 18
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 19
13. TECHNICKÉ INFORMACE............................................................................ 21
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou
instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích;
– pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení.
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Hodnota provozního tlaku vody (minimální a
maximální) musí být mezi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar
(Mpa)
Dodržujte maximální počet 15 jídelních souprav.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Nože a další nástroje s ostrými špičkami vkládejte do
košíčku na příbory špičkou dolů nebo vodorovně.
Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená bez dozoru,
aby na ně nikdo nespadl.
Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí
pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již
jednou použitou soupravu hadic znovu.
4
www.electrolux.com
1.2 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 0 °C.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Ujistěte se, že je spotřebič
namontován pod nebo vedle
bezpečných konstrukcí.
2.2 Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
•
•
•
•
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Tento spotřebič je v souladu s
směrnicemi EEC.
Pouze pro Velkou Británii a Irsko.
Tento spotřebič je vybaven 13A
síťovou zástrčkou. Je-li nutné vyměnit
pojistku v síťové zástrčce, použijte
13A pojistku ASTA (BS 1362).
2.3 Vodovodní přípojka
•
•
Dbejte na to, abyste hadice
nepoškodili.
Před připojením spotřebiče k novým
hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používané, nechte vodu na
několik minut odtéct, dokud nebude
čistá.
ČESKY
•
•
Při prvním použití spotřebiče se
ujistěte, že nedochází k únikům vody.
Přívodní hadice s opláštěním je
vybavena bezpečnostním ventilem a
vnitřním síťovým kabelem.
•
•
2.5 Vnitřní osvětlení
UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečí úrazu.
•
•
UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečné napětí.
Jestliže se přívodní hadice poškodí,
okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku
ze zásuvky. Zkontaktujte autorizované
servisní středisko, aby vám přívodní
hadici vyměnilo.
•
•
•
•
•
•
Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si
na ně nestoupejte.
Mycí prostředky pro myčky jsou
nebezpečné. Řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
balení mycího prostředku.
Nepijte ani si nehrajte s vodou ve
spotřebiči.
Nádobí ze spotřebiče nevyjímejte,
dokud se nedokončí program. Na
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením, které se rozsvítí při
otevření dvířek a zhasne při jejich
zavření.
Žárovka v tomto spotřebiči není
vhodná pro osvětlení místností.
Pokud je potřeba žárovku vyměnit,
kontaktujte servisní středisko.
2.6 Likvidace
2.4 Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
5
nádobí mohou být zbytky mycího
prostředku.
Pokud během probíhajícího programu
otevřete dvířka spotřebiče, může dojít
k uvolnění horké páry.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
6
www.electrolux.com
3. POPIS SPOTŘEBIČE
1
2
3
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9 8
Nejvyšší ostřikovací rameno
Horní ostřikovací rameno
Dolní ostřikovací rameno
Filtry
Typový štítek
Zásobník na sůl
Větrací otvor
Dávkovač leštidla
Dávkovač mycího prostředku
Dolní koš
Horní koš
Přihrádka na příbory
3.1 TimeBeam
Optická signalizace TimeBeam promítá
displej na podlahu pod dvířky spotřebiče.
• Když se spustí program, rozsvítí se
délka programu.
7
•
•
•
6
5
4
Po dokončení programu se rozsvítí
symbol 0:00 a CLEAN.
Při spuštění odloženého startu, se
rozsvítí délka odpočtu a symbol
DELAY.
Při poruše spotřebiče se zobrazí
výstražný kód.
ČESKY
7
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
6
1
2
3
4
5
6
Tlačítko Zap/Vyp
Tlačítko Program
Displej
Tlačítko OK
Navigační tlačítko (vpravo)
Navigační tlačítko (vlevo)
5
Spuštění programu můžete odložit o 1 až
24 hodin.
Navigační tlačítka (vpravo a vlevo)
• Pomocí těchto tlačítek listujete
seznamem a informačními texty, které
se zobrazují na displeji.
Program key
• Krátkým stisknutím se zobrazí
domovská obrazovka, na níž lze volit
programy, funkce, nastavení a
odložený start.
• Dlouhým stisknutím (na tři sekundy)
při spuštěném programu nebo
odloženém startu vymažete odložený
start, program a funkce. Na displeji se
zobrazí výchozí program: ECO.
OK tlačítko
• Krátké stisknutí: Potvrdí volbu
programu, funkcí a nastavení.
• Dlouhé stisknutí: Spustí program
MyFavourite. Pokud nebyl uložen
žádný program, zobrazí se nastavení
Nastavit MyFavourite.
4.2 Displej
Displej má tři části. Stiskněte jedno z
navigačních tlačítek, dokud se
nezvýrazní ta část, s níž chcete pracovat.
B
4
Část Odložený start (A) - Jak
nastavit odložený start
4.1 Chování tlačítek
A
3
C
Pokud chcete spolu s
programem nastavit nějaké
funkce, musíte tak učinit
před nastavením
odloženého startu. Start
programu MyFavourite nelze
odložit.
1. Pomocí navigačních tlačítek zvolte
část Odložený start.
2. Stisknutím tlačítka OK volbu
potvrďte.
Na displeji se zobrazí seznam programů.
3. K pohybu v seznamu programů a k
volbě programu použijte navigační
tlačítka.
4. Stisknutím tlačítka OK volbu
potvrďte.
Na displeji se zobrazí tři sloupečky.
• Odklad: v tomto sloupečku se
zobrazuje počet hodin do
odloženého startu.
• Start: v tomto sloupečku se
zobrazuje čas spuštění programu.
• Konec: v tomto sloupečku se
zobrazuje čas ukončení
programu.
5. Pomocí navigačního tlačítka vpravo
zvolte počet hodin do odloženého
startu.
Jak se počet hodin zvyšuje, hodnoty ve
sloupcích Start a Konec se aktualizují.
Počet hodin snížíte pomocí levého
navigačního tlačítka.
6. Stisknutím tlačítka OK volbu
potvrďte.
7. Odpočet spustíte zavřením dvířek.
8
www.electrolux.com
Po dokončení odpočtu se spustí
nastavený program.
před volbou programu. Po dokončení
nebo zrušení programu se funkce vrátí
na výchozí hodnotu.
Část Programy (B) - Jak
nastavit program
Když se změní nastavení, zůstane platné
i po dokončení programu nebo po
zrušení probíhajícího programu.
Tato část zobrazuje seznam programů a
je zvolena jako výchozí při zapnutí
spotřebiče. Pokud tato část není zvolena,
stiskněte Program.
1. Pomocí navigačních tlačítek zvolte
část Funkce.
2. Stisknutím tlačítka OK volbu
potvrďte.
Na displeji se zobrazí seznam funkcí a
nastavení.
3. K pohybu v seznamu a volbě funkce
nebo nastavení použijte navigační
tlačítka.
4. Stisknutím tlačítka OK zadejte
hodnotu nastavení.
5. Pomocí navigačních tlačítek zvolte
novou hodnotu.
6. Stisknutím tlačítka OK volbu
potvrďte.
Na displeji se zobrazí tři části.
Pokud chcete nastavit další funkci nebo
změnit hodnotu dalšího nastavení,
opakujte stejný postup.
1. Stiskněte tlačítko OK.
Na displeji se zobrazí seznam programů.
2. K pohybu v seznamu programů a k
volbě programu použijte navigační
tlačítka.
3. Stisknutím tlačítka OK volbu
potvrďte.
4. Zavřete dvířka a program se spustí.
Část Funkce (C) - Jak nastavit
funkce a zvolit nastavení
Pokud chcete spolu s programem
nastavit nějaké funkce, musíte tak učinit
5. PROGRAMY
Program
Stupeň znečištění
Druh náplně
ECO 50° 1)
•
•
AutoFlex 45°-70° 2) •
•
FlexiWash 50°-65° 3) •
•
Intensive 70° 4)
•
•
Fáze programu
Funkce
Normálně zne‐
•
čištěné
•
Nádobí a příbory •
•
Předmytí
Mytí 50 °C
Oplachy
Sušení
•
•
AutoOpen
Multitab
Vše
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
•
•
Předmytí
Mytí od 45 °C
do 70 °C
Oplachy
Sušení
•
Multitab
Různě znečiš‐
těné
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
•
•
Předmytí
•
Mytí 50 °C a 65
°C
Oplachy
Sušení
Multitab
Předmytí
Mytí 70 °C
Oplachy
Sušení
XtraPower 5)
Multitab
•
•
•
•
Velmi znečištěné •
Nádobí, příbory, •
hrnce a pánve
•
•
•
•
ČESKY
Program
Stupeň znečištění
Druh náplně
1 Hour 55°
•
•
Quick Plus 60° 6)
•
•
Glass Care 45°
•
•
Rinse & Hold 7)
•
Fáze programu
Funkce
Lehce znečiš‐
•
těné
•
Nádobí a příbory
Mytí 55 °C
Oplachy
•
Multitab
Čerstvě znečiš‐ •
těné
•
Nádobí a příbory
Mytí 60 °C
Oplachy
•
Multitab
Normálně nebo •
lehce znečištěné •
Křehké nádobí a •
sklo
Mytí 45 °C
Oplachy
Sušení
•
Multitab
Vše
Předmytí
•
9
1) Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie při mytí normálně znečiště‐
ného nádobí a příborů. (Jedná se o standardní program pro zkušebny.)
2) Spotřebič zjistí stupeň znečištění a množství nádobí v koších. Automaticky pak nastaví
teplotu a množství vody, spotřebu energie a délku programu.
3) U tohoto programu můžete umýt náplň různě znečištěného nádobí. Velmi znečištěné ná‐
dobí v dolním koši a normálně znečištěné v horním koši. Tlak a teplota vody v dolním koši je
vyšší než v horním koši.
4) Tento program zahrnuje oplachovací fázi při vysoké teplotě, která zajišťuje lepší hygie‐
nické výsledky. Během oplachovací fáze zůstane teplota na hodnotě 70 °C po dobu nej‐
méně 10 minut.
5) Pokud nastavíte funkci Rychlé, funkce XtraPower se automaticky vypne.
6) U tohoto programu můžete umýt čerstvě znečištěné nádobí. Tento program nabízí dobré
výsledky mytí při krátké délce programu.
7) S tímto programem můžete rychle opláchnout nádobí, aby se zabránilo přilepení zbytků
jídla na nádobí a nepříjemnému zápachu vycházejícímu ze spotřebiče. Pro tento program
nepoužívejte mycí prostředek.
5.1 Údaje o spotřebě
Program 1)
Voda
(l)
Energie
(kWh)
Délka
(min)
ECO 50°
11
0.857
225
AutoFlex 45°-70°
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
FlexiWash 50°-65°
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 149
Intensive 70°
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
1 Hour 55°
9.5 - 10.5
1.10 - 1.30
55 - 65
Quick Plus 60°
10
0.9
30
Glass Care 45°
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
10
www.electrolux.com
Program 1)
Voda
(l)
Energie
(kWh)
Délka
(min)
Rinse & Hold
4
0.1
14
1) Hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce prou‐
du, na zvolených funkcích a na množství nádobí.
5.2 Informace pro zkušebny
Pro všechny potřebné informace ohledně
testu výkonnosti zašlete e-mail na:
Poznamenejte si výrobní číslo (PNC)
uvedené na typovém štítku.
info.test@dishwasher-production.com
6. NASTAVENÍ
6.1 Seznam nastavení
Nastavení
Hodnoty
Popis
Nastavit MyFavourite
Seznam programů
Slouží k nastavení vašeho
oblíbeného každodenního
programu. Viz konkrétní in‐
formace v této kapitole.
Čas
Hodiny a minuty
Nastavte čas.
Zvuk konce
Zap
Vyp
Upozorní vás na dokonče‐
ní programu.
Nastavení z výroby: vyp.
Hlasitost
Stupeň 0 až 10.
Slouží k nastavení hlasi‐
Stupeň 0 = zvuky jsou vyp‐ tosti zvuků.
nuté.
Jas
Stupeň 0 až 9.
Slouží ke změně jasu dis‐
pleje.
Kontrast
Stupeň 0 až 9.
Slouží ke změně kontrastu
displeje.
Tvrdost vody
Stupeň 1 až 10.
Slouží k nastavení změk‐
čovače vody podle tvrdosti
vody v místě vašeho by‐
dliště.
Nastavení z výroby: stupeň
5.
Jazyky
Seznam jazyků.
Nastavte upřednostňovaný
jazyk.
Výchozí jazyk: angličtina.
Zobrazení na podlaze
Seznam barev.
Slouží k nastavení barvy
TimeBeam.
ČESKY
11
Nastavení
Hodnoty
Popis
Reset nastavení
Reset
Slouží k obnovení výrobní‐
ho nastavení spotřebiče.
Množství leštidla
Stupeň 0 až 6.
Stupeň 0 = nedochází k
dávkování leštidla.
Slouží k nastavení dávko‐
vače leštidla dle potřebné‐
ho dávkovaného množství.
Nastavení z výroby: stupeň
4.
6.2 Jak uložit program
MyFavourite
S programem lze také uložit použitelné
funkce. S programem nelze uložit
odložený start nebo nelze odložit start
programu MyFavourite. Do paměti lze
uložit pouze jeden program. Nové
nastavení zruší nastavení předchozí.
1. Zvolte část Funkce.
2. Nastavte funkce, které chcete uložit
společně s programem.
3. Zvolte Nastavit MyFavourite.
4. Stiskněte tlačítko OK.
Na displeji se zobrazí seznam programů.
5. Zvolte program a stiskněte tlačítko
OK.
Pokud je program vybaven funkcí
TimeSaver, musíte zvolit Rychlé nebo
Normální.
6. Stisknutím tlačítka OK volbu
potvrďte.
Na displeji se potvrdí, že byl program
MyFavourite uložen.
7. FUNKCE
7.1 Seznam funkcí
Funkce a nastavení
Hodnoty
Popis
AutoOpen
Zap (výchozí hodnota)
Vyp
Použití této funkce šetří
energii otevřením dvířek
spotřebiče během sušicí
fáze. Viz konkrétní infor‐
mace v této kapitole.
Tuto funkci lze použít
pouze spolu s programem
ECO.
XtraPower
Zap
Vyp (výchozí hodnota)
Použití této funkce nabízí
velmi dobré výsledky mytí
u silně znečištěného nádo‐
bí. Tlak vody ve fázi před‐
mytí a mytí je vyšší.
Multitab
Zap
Vyp (výchozí hodnota)
Tuto funkci zapněte,
chcete-li používat kombi‐
nované mycí tablety. Viz
konkrétní informace v této
kapitole.
12
www.electrolux.com
7.2 Multitab
Tuto funkci zapněte, když používáte
kombinované mycí tablety, které
obsahují sůl, leštidlo a mycí prostředek.
Mohou také obsahovat další čisticí nebo
oplachovací prostředky.
Tato funkce vypne dávkování soli ze
zásobníku. Na displeji se nezobrazí
hlášení o doplnění soli.
Při použití této funkce se délka programu
prodlouží s cílem zlepšit při použití
kombinovaných tablet výsledky mytí a
sušení.
Funkce Multitab není pojata jako trvalá a
je nutné ji zvolit při každém cyklu.
• Zap : Multitab zap.
• Vyp : Multitab vyp.
Když zapnete funkci Multitab, dávkovač
leštidla bude dále uvolňovat leštidlo.
Dávkování leštidla však můžete vypnout
nastavením úrovně leštidla na hodnotu 0.
V takovém případě nemusí být výsledky
sušení uspokojující.
•
Rychlé: volbou tohoto stavu
spustíte funkci TimeSaver a
stisknutím tlačítka OK volbu
potvrdíte.
• Normální: volbou tohoto stavu
vypnete funkci TimeSaver a
stisknutím tlačítka OK volbu
potvrdíte.
Pokud chcete nastavit funkci TimeSaver
s programem ECO, musíte nejprve
vypnout funkci AutoOpen.
7.4 AutoOpen
Tato funkce se automaticky zapne, když
zvolíte program ECO, a není ji možné
zvolit spolu s ostatními programy.
Funkci AutoOpen můžete vypnout v
seznamu funkcí. V takovém případě se
zvýší spotřeba energie.
7.3 TimeSaver
Tato funkce zvyšuje tlak a teplotu vody.
Mycí a sušicí fáze jsou kratší. Celková
délka programu se sníží o přibližně 50
%.
Výsledky mytí jsou stejné jako při
normální délce programu, ale výsledky
sušení mohou být méně uspokojivé.
Funkci nelze použít se všemi
dostupnými programy.
Pokud je funkce s daným
programem použitelná,
můžete spustit nebo vypnout
funkci TimeSaver.
Zvolte program.
Lze-li funkci TimeSaver použít, na
displeji se zobrazí stavy Rychlé a
Normální a délka programu pro každý ze
stavů:
•
•
Když probíhá fáze sušení, zařízení
otevře dvířka spotřebiče a nechá je
otevřená.
Na konci programu se zařízení
zatáhne, ale dvířka spotřebiče mohou
zůstat otevřená nebo se mohou
zatáhnout bez zavření.
POZOR!
Nepokoušejte se zavřít
dvířka spotřebiče, zatímco je
zařízení udržuje otevřená.
Spotřebič by se mohl
poškodit.
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Když poprvé zapnete spotřebič, je nutné
nastavit jazyk a čas. Výchozím jazykem
je angličtina.
1. Nastavte jazyk.
• Stisknutím tlačítka OK potvrdíte
angličtinu.
ČESKY
•
Zvolte nový jazyk a poté potvrďte
stisknutím tlačítka OK.
2. Nastavte čas a poté potvrďte
stisknutím tlačítka OK.
3. Ujistěte se, zda aktuální stupeň
změkčovače vody odpovídá
tvrdosti vaší vody. Pokud ne,
nastavte stupeň změkčovače
vody.
4. Naplňte zásobník na sůl.
5. Naplňte dávkovač leštidla.
6. Otevřete vodovodní kohoutek.
7. Spusťte program k odstranění všech
možných zbytků uvnitř spotřebiče.
Nepoužívejte mycí prostředek a
nevkládejte nic do košů.
Při spuštění programu může spotřebiči
trvat až pět minut, než se zregeneruje
pryskyřice ve změkčovači vody. Během
této chvíle spotřebič může navenek
vypadat jako neaktivní, porouchaný.
13
Mycí fáze se však spustí ihned po
dokončení této procedury. Procedura
regenerace se pravidelně opakuje.
8.1 Změkčovač vody
Změkčovač vody odstraňuje z přiváděné
vody minerály a soli, které by mohly mít
škodlivé nebo nežádoucí účinky na
výsledky mytí nebo na spotřebič.
Čím je obsah těchto minerálů vyšší, tím
je voda tvrdší. Tvrdost vody se označuje
v ekvivalentních stupních tvrdosti.
Změkčovač by měl být nastaven podle
tvrdosti vody v místě vašeho bydliště.
Tvrdost vody v místě vašeho bydliště
zjistíte u místního vodárenského
podniku. K zajištění dobrých výsledků
mytí je důležité nastavit správný stupeň
změkčovače vody.
Tvrdost vody
Německé
stupně (°dH)
Francouzské
stupně (°fH)
mmol/l
Clarkovy
stupně
Nastavení změk‐
čovače vody
47 - 50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
1) Nastavení z výroby.
2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte.
8.2 Zásobník na sůl
POZOR!
Používejte pouze sůl pro
myčky nádobí.
Sůl se používá k regeneraci pryskyřice
ve změkčovači vody a k zajištění dobrých
mycích výsledků při každodenním
používání.
14
www.electrolux.com
Jak doplnit zásobník na sůl
Leštidlo je uvolňováno automaticky
během fáze horkého oplachu.
1. Otočením víčka proti směru
hodinových ručiček otevřete
zásobník na sůl.
2. Do zásobníku na sůl nalijte 1 l vody
(pouze při prvním plnění).
3. Naplňte zásobník na sůl solí do
myčky.
Požadované množství leštidla můžete
nastavit od stupně 1 (nejmenší množství)
po stupeň 6 (největší množství). Při
stupni 0 je dávkovač vypnutý a leštidlo
není vypouštěno.
Nastavení z výroby: stupeň 4.
Jak plnit dávkovač leštidla
A
B
4. Odstraňte sůl, která se vysypala
okolo zásobníku na sůl.
C
5. Zavřete zásobník na sůl otočením
jeho víčka po směru hodinových
ručiček.
Při plnění může ze
zásobníku na sůl unikat
voda nebo sůl. Nebezpečí
koroze. Po naplnění
zásobníku na sůl jí zabráníte
spuštěním programu.
Když je zapotřebí doplnit
zásobník na sůl, na displeji
se zobrazí příslušné hlášení.
8.3 Dávkovač leštidla
Leštidlo pomáhá usušit nádobí bez
šmouh a skvrn.
POZOR!
Používejte pouze leštidlo pro
myčky nádobí.
1. Otevřete víčko (C).
2. Doplňte dávkovač leštidla (B), dokud
kapalina nedosáhne hladiny „MAX“.
3. Rozlité leštidlo setřete savým
hadříkem, aby se netvořilo přílišné
množství pěny.
4. Zavřete víčko. Ujistěte se, že víčko
zaklapne zpět.
Dávkovač leštidla doplňte,
když ukazatel leštidla (A)
zesvětlá.
Když je zapotřebí doplnit
dávkovač leštidla, na displeji
se zobrazí příslušné hlášení.
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
ČESKY
•
Pokud se na displeji zobrazí
hlášení o doplnění soli, doplňte
zásobník na sůl.
• Pokud se na displeji zobrazí
hlášení o doplnění leštidla,
doplňte dávkovač leštidla.
3. Naplňte koše.
4. Přidejte mycí prostředek. Pokud
používáte kombinované mycí tablety,
zapněte funkci Multitab.
5. Nastavte a spusťte správný program
pro daný druh náplně a stupeň
znečištění.
9.1 Použití mycího prostředku
A
B
•
•
15
Po pěti minutách po dokončení
programu.
Po pěti minutách, kdy nebyl spuštěn
žádný program.
Spuštění programu
1. V případě potřeby zvolte vhodné
funkce.
Jakmile nastavíte funkce, přejděte na
seznam programů.
2. Projděte seznamem programů a
zvolte program.
3. Stisknutím tlačítka OK volbu
potvrďte.
Pokud lze program použít s funkcí
TimeSaver, musíte potvrdit nastavení
Rychlé nebo Normální.
4. Program spustíte zavřením dvířek
spotřebiče.
Odložení spuštění programu
Funkci odloženého startu nelze nastavit
s programem MyFavourite.
C
POZOR!
Používejte pouze mycí
prostředek pro myčky
nádobí.
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (A) a
otevřete víko (C).
2. Mycí prostředek či tabletu vložte do
komory (B).
3. Pokud má program fázi předmytí,
naneste na vnitřní stranu dvířek
spotřebiče trochu mycího prostředku.
4. Zavřete víko. Ujistěte se, že víko
zaklapne zpět.
9.2 Nastavení a spuštění
programu
Funkce Auto Off
Tato funkce snižuje spotřebu energie
automatickým vypnutím nepracujícího
spotřebiče.
Funkce se spustí:
1. Pokud chcete, můžete nastavit
funkce.
2. Zvolte část Odložený start.
3. Stiskněte tlačítko OK.
Na displeji se zobrazí seznam programů.
4. Zvolte program.
5. Stisknutím tlačítka OK volbu
potvrďte.
Na displeji se zobrazí tři sloupečky pro
odložený start.
6. Nastavte požadovaný počet hodin
odloženého startu.
7. Stisknutím tlačítka OK volbu
potvrďte.
8. Zavřením dvířek spotřebiče spustíte
odpočet odloženého startu.
Po dokončení odpočtu se automaticky
spustí zvolený program.
Spuštění programu
MyFavourite
1. Na přibližně tři sekundy stiskněte a
podržte OK, dokud se na displeji
nezobrazí nastavení MyFavourite.
2. Program spustíte zavřením dvířek
spotřebiče.
16
www.electrolux.com
•
Otevření dvířek za chodu
spotřebiče
Pokud otevřete dvířka během
probíhajícího programu, spotřebič
přeruší svůj chod. Když dvířka opět
zavřete, bude spotřebič pokračovat od
okamžiku přerušení.
Pokud dvířka otevřete
během sušicí fáze na déle
než 30 sekund, probíhající
program se ukončí. To se
však nestane, když běží
program ECO s funkcí
AutoOpen.
Zrušení odloženého startu
během jeho odpočítávání
Když zrušíte odložený start programu,
program a funkce budou nastaveny na
jejich výchozí hodnoty.
1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Na přibližně tři sekundy stiskněte a
podržte Program, dokud se na
displeji nezobrazí Zrušit mytí?.
• Volbou Pokračovat a stisknutím
OK pokračujte v odpočítávání.
Zavřete dvířka spotřebiče.
Volbou Stop a stisknutím OK
zrušíte odložený start.
Zrušení probíhajícího programu
Když zrušíte probíhající program, funkce
budou nastaveny na jejich výchozí
hodnoty.
1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Na přibližně tři sekundy stiskněte a
podržte Program, dokud se na
displeji nezobrazí Zrušit mytí?.
• Volbou Pokračovat a stisknutím
OK pokračujte s probíhajícím
programem. Zavřete dvířka
spotřebiče.
• Volbou Stop a stisknutím OK
zrušíte probíhající program.
Konec programu
Po dokončení programu funkce
TimeBeam zobrazí 0:00 a CLEAN. Při
otevření dvířek se spotřebič automaticky
vypne.
Zavřete vodovodní kohoutek.
10. TIPY A RADY
10.1 Obecné informace
Následující rady zajistí optimální
výsledky mytí a sušení při každodenním
používání a také pomohou chránit životní
prostředí.
•
•
•
•
•
Z nádobí odstraňte větší zbytky jídla,
které dejte do odpadu.
Nádobí neoplachujte ručně. V případě
potřeby použijte program předmytí (jeli dostupný) nebo zvolte program s
fází předmytí.
Vždy využijte celý objem košů.
Při plnění spotřebiče se ujistěte, že na
nádobí všude dosáhne voda
vycházející z trysek ostřikovacího
ramene. Ujistěte se, že se kusy
nádobí nedotýkají nebo nepřekrývají.
Můžete používat odděleně mycí
prostředek, leštidlo a sůl nebo můžete
používat kombinované tablety (např.
•
„3 v 1“, „4 v 1“, „Vše v 1“). Řiďte se
pokyny na balení. Kombinované
tablety jsou obvykle vhodné v
oblastech s vodou o tvrdosti do 21
°dH. V oblastech přesahujících tento
limit, je také nutné použít leštidlo a
sůl. Pokud používáte kombinované
tablety, můžete zvolit funkci Multitab
(je-li dostupná). Tato funkce zlepšuje
při použití kombinovaných tablet
výsledky mytí a sušení.
Nastavte a program pro daný druh
náplně a stupeň znečištění. Program
ECO nabízí nejúspornější spotřebu
vody a energie při mytí normálně
znečištěného nádobí a příborů.
ČESKY
10.2 Použití soli, leštidla a
mycího prostředku
•
•
•
•
•
Používejte pouze sůl, leštidlo a mycí
prostředek určený pro myčky nádobí.
Jiné výrobky by mohly spotřebič
poškodit.
Kombinované tablety jsou obvykle
vhodné v oblastech s vodou o tvrdosti
do 21 °dH. V oblastech přesahujících
tento limit je nutné použít kromě
kombinovaných tablet také leštidlo a
sůl. V oblastech s tvrdou nebo velmi
tvrdou vodou však doporučujeme k
dosažení nejlepších výsledků mytí a
sušení používat samostatný mycí
prostředek (prášek, gel, tablety bez
doplňujících funkcí), leštidlo a sůl
odděleně.
Pokud používáte kombinované
tablety, můžete zvolit funkci Multitab
(je-li dostupná). Tato funkce zlepšuje
při použití kombinovaných tablet
výsledky mytí a sušení.
Mycí tablety se u krátkých programů
zcela nerozpustí. Abyste zabránili
usazování zbytků mycího prostředku
na nádobí, doporučujeme používat
tablety s dlouhými programy.
Nepoužívejte větší množství mycího
prostředku, než je správné. Řiďte se
pokyny na balení mycího prostředku.
10.3 Co dělat, pokud chcete
přestat používat mycí tablety
Než začnete odděleně používat mycí
prostředek, sůl a leštidlo, proveďte
následující postup.
1. Nastavte nejvyšší stupeň
změkčovače vody.
2. Ujistěte se, že je zásobník na sůl a
dávkovač leštidla plný.
3. Nastavte nejkratší program s
oplachovací fází. Nepoužívejte mycí
prostředek a nevkládejte nic do košů.
4. Po dokončení programu nastavte
změkčovač vody na stupeň tvrdosti
vody v místě vašeho bydliště.
5. Seřiďte dávkování leštidla.
17
10.4 Plnění košů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič používejte pouze k mytí
nádobí, které je bezpečné mýt v
myčce.
Do spotřebiče nevkládejte předměty
vyrobené ze dřeva, rohoviny, hliníku,
mědi nebo cínu.
Nevkládejte do spotřebiče předměty,
které sají vodu (houby, hadry).
Z nádobí odstraňte větší zbytky jídla,
které dejte do odpadu.
Připálené zbytky jídel na nádobí
nechte změknout.
Duté nádobí (např. šálky, sklenice,
hrnce) pokládejte dnem vzhůru.
Přesvědčte se, že se sklenice
vzájemně nedotýkají.
Malé kusy nádobí a příbory vložte do
přihrádky na příbory.
Lehké kusy vložte do horního koše.
Dbejte na to, aby se jednotlivé kusy
nádobí nehýbaly.
Před spuštěním programu
zkontrolujte, zda se ostřikovací
rameno může volně otáčet.
10.5 Před spuštěním programu
Zkontrolujte, zda:
•
•
•
•
•
•
•
Filtry jsou čisté a správně
nainstalované.
Víčko zásobníku na sůl je dotažené.
Ostřikovací ramena nejsou zanesená.
Je doplněna sůl do myčky a leštidlo
(pokud nepoužíváte kombinované
mycí tablety).
Rozmístění nádobí v koších je
správné.
Program je vhodný pro daný druh
náplně a stupeň znečištění.
Používá se správné množství mycího
prostředku.
10.6 Vyprazdňování košů
1. Nádobí před vyjmutím z myčky
nechte vychladnout. Horké nádobí se
snadněji poškodí.
2. Nejprve vyprázdněte dolní koš a
teprve poté horní.
Na konci programu může být
na stěnách a dvířkách
spotřebiče voda.
18
www.electrolux.com
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ!
Před čištěním nebo údržbou
spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku
ze zásuvky.
Špinavé filtry a ucpaná
ostřikovací ramena snižují
výsledky mytí. Pravidelně je
kontrolujte a v případě
potřeby je vyčistěte.
3. Vyjměte plochý filtr (A).
4. Filtry omyjte.
11.1 Čištění filtrů
Systém filtru se skládá ze tří částí.
C
B
A
5. Zkontrolujte, zda ve sběrné jímce
nebo kolem ní nejsou žádné zbytky
jídel a nečistot.
6. Vložte zpět plochý filtr (A). Ujistěte
se, že je správně umístěn pod dvěma
vodicími drážkami.
1. Otočte filtrem (B) proti směru
hodinových ručiček a vyndejte jej.
7. Sestavte filtry (B) a (C).
8. Vložte zpět filtr (B) do plochého filtru
(A). Otočte jím po směru hodinových
ručiček, dokud se nezajistí.
2. Vyndejte filtr (C) z filtru (B).
ČESKY
19
zanesou nečistotami, odstraňte je úzkým
špičatým předmětem.
11.3 Čištění vnějších ploch
•
•
•
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí
prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými
částicemi, drátěnky nebo
rozpouštědla.
11.4 Čištění vnitřního prostoru
POZOR!
Nesprávné umístění filtrů
může mít z následek špatné
výsledky mytí a poškození
spotřebiče.
•
•
11.2 Čištění ostřikovacích
ramen
Ostřikovací ramena nevyjímejte. Jestliže
se otvory v ostřikovacích ramenech
Pečlivě očistěte spotřebič včetně
pryžového těsnění dvířek vlhkým
měkkým hadříkem.
Pokud pravidelně používáte krátké
programy, může uvnitř spotřebiče
dojít k usazování mastnoty a vodního
kamene. Aby k tomu nedocházelo,
doporučujeme nejméně dvakrát
měsíčně spustit dlouhý program.
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Pokud spotřebič nezačne pracovat nebo
se během provozu zastavuje. Než se
obrátíte na autorizované servisní
středisko, ověřte si, zda dokážete
problém vyřešit sami pomocí informací
uvedených v tabulce.
U některých problémů se na displeji
zobrazí zpráva.
Problém
Možné řešení
Nelze zapnout spotřebič.
•
•
Nespustil se program.
•
•
•
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové
zásuvky.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka
či jistič.
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče
zavřená.
Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej ne‐
bo vyčkejte do konce odpočítávání.
Spotřebič spustil regeneraci pryskyřice ve změk‐
čovači vody. Délka této procedury je přibližně pět
minut.
20
www.electrolux.com
Problém
Možné řešení
Spotřebič se neplní vodou.
Na displeji se zobrazí hlášení:
Pozor: myčka nenapouští vo‐
du.
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek
otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vo‐
dy. Ohledně těchto informací se obraťte na mís‐
tní vodárenský podnik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohou‐
tek.
Ujistěte se, že není zanesený filtr v přívodní ha‐
dici.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
Spotřebič nevypouští vodu.
Na displeji se zobrazí hlášení:
Pozor: myčka nevypouští vo‐
du.
•
•
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá
či přiskřípnutá.
Je aktivován bezpečnostní
systém proti vyplavení.
Na displeji se zobrazí hlášení:
Pozor: zásah ochranného sys‐
tému proti vyplavení.
•
Zavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na au‐
torizované servisní středisko.
Po kontrole spotřebiče jej vypněte a
znovu zapněte. Pokud se problém objeví
znovu, obraťte se na autorizované
servisní středisko.
Při výskytu chybových hlášení nebo
problémů, které nejsou uvedené v
tabulce, se obraťte na autorizované
servisní středisko.
12.1 Nádobí není dostatečně umyté nebo suché
Problém
Možné řešení
Na nádobí a skle jsou bílé
šmouhy nebo modravý po‐
tah.
•
Na sklenicích a nádobí jsou
skvrny a zaschlé vodní kap‐
ky.
•
Nádobí je mokré.
•
•
•
•
•
•
Ostatní možné příčiny viz
„Tipy a rady“.
Uvolňuje se příliš velké množství leštidla. Nastavte
volič leštidla na nižší stupeň.
Nadměrné množství mycího prostředku.
Uvolňuje se příliš malé množství leštidla. Nastavte
volič leštidla na vyšší stupeň.
Příčinou může být kvalita leštidla.
Program neobsahuje sušicí fázi nebo obsahuje
pouze sušicí fázi při nízké teplotě.
Dávkovač leštidla je prázdný.
Příčinou může být kvalita leštidla.
Příčinou může být kvalita mycích tablet. Zkuste ji‐
nou značku nebo zapněte dávkovač leštidla a pou‐
žijte leštidlo spolu s mycími tabletami.
ČESKY
13. TECHNICKÉ INFORMACE
Rozměry
Šířka / výška / hloubka
(mm)
596 / 818-898 / 550
Připojení k elektrické síti 1)
Napětí (V)
220-240
Frekvence (Hz)
50
Tlak přívodu vody
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Přívod vody
Studená nebo teplá vo‐
da2)
max. 60 °C
Kapacita
Jídelní soupravy
15
Příkon
Režim zapnuto (W)
0.99
Příkon
Režim vypnuto (W)
0.10
1) Ohledně ostatních údajů viz typový štítek.
2) Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární panely, větrná ener‐
gie), použijte tuto horkou vodu ke snížení spotřeby energie.
14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
21
22
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 23
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 24
3. OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 26
4. PANEL STEROWANIA.....................................................................................27
5. PROGRAMY.....................................................................................................29
6. USTAWIENIA................................................................................................... 31
7. OPCJE..............................................................................................................32
8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................33
9. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 35
10. WSKAZÓWKI I PORADY............................................................................... 37
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 39
12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 41
13. DANE TECHNICZNE......................................................................................42
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: model, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
23
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją
obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i
obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i
eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z
urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, w takich miejscach, jak:
– gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych;
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne)
musi mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów
(Mpa).
Maksymalna liczba kompletów wynosi 15.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać do
kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub
poziomo.
Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez
nadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia się o drzwi.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
24
www.electrolux.com
•
Urządzenie należy podłączyć do instalacji
wodociągowej za pomocą nowego zestawu węży
dostarczonych w komplecie z urządzeniem. Nie wolno
używać starego zestawu węży.
1.2 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
Wszystkie detergenty należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się
w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się
dzieci bez nadzoru dorosłych.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Nie instalować ani nie używać
urządzenia w miejscach, w których
panuje temperatura poniżej 0°C.
Postępować zgodnie z instrukcją
instalacji załączoną do urządzenia.
Należy zadbać o to, aby elementy
zabudowy znajdujące się nad
urządzeniem i w jego pobliżu
spełniały odpowiednie wymogi
bezpieczeństwa.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy
skontaktować się z elektrykiem.
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
Należy zawsze używać prawidłowo
zamontowanych gniazd sieciowych z
uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby w zainstalowanym
urządzeniu wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Dotyczy tylko wielkiej Brytanii i
Irlandii. Urządzenie jest wyposażone
we wtyczkę zasilającą 13 A. Jeśli
konieczna jest wymiana bezpiecznika
we wtyczce zasilającej, należy użyć
bezpiecznika 13 A ASTA (BS 1362).
2.3 Podłączenie do sieci
wodociągowej
•
•
•
•
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić węży wodnych.
Przed podłączeniem urządzenia do
nowych rur lub do rur, których nie
używano przez dłuższy czas, należy
zapewnić przepływ wody i odczekać,
aż będzie ona czysta.
Przy pierwszym uruchomieniu
urządzenia należy sprawdzić, czy nie
ma wycieków.
Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z
wewnętrznym przewodem
zasilającym.
•
25
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
W razie uszkodzenia węża
dopływowego należy natychmiast
wyjąć wtyczkę z gniazda
elektrycznego. Należy skontaktować
się z autoryzowanym centrum
serwisowym w celu wymiany węża
dopływowego.
2.4 Przeznaczenie
•
•
•
•
•
•
Nie siadać ani nie stawać na
otwartych drzwiach urządzenia.
Detergenty do zmywarki są
niebezpieczne. Należy przestrzegać
instrukcji bezpieczeństwa podanych
na opakowaniu detergentu.
Nie pić wody z urządzenia ani nie
wykorzystywać jej do zabawy.
Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na
naczyniach może znajdować się
detergent.
Po otwarciu drzwi w czasie pracy
urządzenia może dojść do uwolnienia
gorącej pary.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
2.5 Wewnętrzne oświetlenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń.
•
Urządzenie jest wyposażone w
oświetlenie wewnętrzne, które włącza
się w momencie otwarcia drzwi i
wyłącza po ich zamknięciu.
26
www.electrolux.com
•
•
Źródło światła zastosowane w
urządzeniu nie jest odpowiednie do
oświetlania pomieszczeń domowych.
Aby wymienić oświetlenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
serwisem.
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
•
•
2.6 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.
3. OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
12
11
10
9 8
1 Najwyżej położone ramię
spryskujące
2 Górne ramię spryskujące
3 Dolne ramię spryskujące
4 Filtry
5 Tabliczka znamionowa
6 Zbiornik soli
7 Otwór wentylacyjny
8 Dozownik płynu nabłyszczającego
9 Dozownik detergentu
10 Dolny kosz
11 Górny kosz
12 Szuflada na sztućce
7
6
5
4
3.1 TimeBeam
System TimeBeam emituje wiązkę
światła wyświetlającą informacje na
podłodze, pod drzwiami urządzenia.
• Po rozpoczęciu programu
wyświetlany jest czas jego trwania.
• Po zakończeniu programu
wyświetlane są wskazania 0:00
i CLEAN.
• Po rozpoczęciu odliczania czasu
opóźnienia programu wyświetlany jest
pozostały czas oraz komunikat
DELAY.
• Po wystąpieniu usterki pojawia się
kod alarmu.
POLSKI
27
4. PANEL STEROWANIA
1
2
3
4
6
1
2
3
4
5
6
Przycisk wł./wył.
Przycisk Program
Wyświetlacz
Przycisk OK
Przycisk nawigacyjny (prawy)
Przycisk nawigacyjny (lewy)
5
Przycisk OK
• Krótkie naciśnięcie: Potwierdzenie
wyboru programu, opcji i ustawień.
• Długie naciśnięcie: Uruchomienie
programu MyFavourite. Jeśli nie
zapisano żadnego programu,
wyświetli się ustawienie Ustaw
MyFavourite.
4.1 Działanie przycisków
4.2 Wyświetlacz
Przyciski nawigacyjne (prawy i lewy)
• Te przyciski służą do przewijania list
i tekstów informacyjnych
pokazywanych na wyświetlaczu.
Wyświetlacz jest podzielony na 3
obszary. Nacisnąć kilkakrotnie jeden
z przycisków nawigacyjnych, aż zostanie
podświetlony żądany obszar.
Program key
• Krótkie naciśnięcie spowoduje
wyświetlenie ekranu głównego, na
którym można dokonać wyboru
programu, opcji, ustawień i
opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Długie naciśnięcie (3 s) podczas
działania opóźnienia rozpoczęcia
programu lub w trakcie programu
spowoduje anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu, programu
i opcji. Wyświetlacz wskazuje
program domyślny: ECO.
A
B
C
Obszar Opóźnienie
rozpoczęcia programu (A) –
28
www.electrolux.com
ustawianie opóźnienia
rozpoczęcia programu
Rozpoczęcie programu można opóźnić
od 1 do 24 godzin.
Aby wraz z programem
ustawić opcje, należy zrobić
to przed ustawieniem
opóźnienia rozpoczęcia
programu. Nie można
opóźnić rozpoczęcia
programu MyFavourite.
1. Za pomocą przycisków
nawigacyjnych wybrać obszar
Opóźnienie rozpoczęcia programu.
2. Nacisnąć przycisk OK w celu
potwierdzenia.
Na wyświetlaczu pojawi się lista
programów.
3. Za pomocą przycisków
nawigacyjnych przewinąć listę
programów i wybrać żądany
program.
4. Nacisnąć przycisk OK w celu
potwierdzenia.
Wyświetlą się 3 kolumny.
• Opóźnienie: w tej kolumnie
wyświetlana jest liczba godzin
opóźnienia rozpoczęcia
programu.
• Start: w tej kolumnie wyświetlany
jest czas rozpoczęcia programu.
• Koniec: w tej kolumnie
wyświetlany jest czas
zakończenia programu.
5. Za pomocą przycisku nawigacyjnego
po prawej stronie wybrać liczbę
godzin opóźnienia rozpoczęcia
programu.
Wraz ze zwiększaniem się liczby godzin
aktualizowane są wartości w kolumnach
Start i Koniec. Aby zmniejszyć liczbę
godzin, należy użyć przycisku
nawigacyjnego po lewej stronie.
6. Nacisnąć przycisk OK w celu
potwierdzenia.
7. Zamknąć drzwi urządzenia, aby
uruchomić odliczanie.
Po zakończeniu odliczania nastąpi
uruchomienie programu.
Obszar Programy (B) –
ustawianie programu
W tym obszarze wyświetlana jest lista
programów i jest on wybierany domyślnie
po włączeniu urządzenia. Jeśli wybrany
jest inny obszar, należy nacisnąć
Program.
1. Nacisnąć przycisk OK.
Na wyświetlaczu pojawi się lista
programów.
2. Za pomocą przycisków
nawigacyjnych przewinąć listę
programów i wybrać żądany
program.
3. Nacisnąć przycisk OK w celu
potwierdzenia.
4. Program uruchomi się po zamknięciu
drzwi.
Obszar Opcje (C) – wybór opcji
i ustawień
Aby wraz z programem ustawić opcje,
należy zrobić to przed wybraniem
programu. Po zakończeniu lub
anulowaniu programu zostaną
przywrócone domyślne wartości opcji.
Po wprowadzeniu zmiany ustawienie
pozostanie zachowane, nawet jeśli
program zakończy się lub zostanie
anulowany.
1. Za pomocą przycisków
nawigacyjnych wybrać obszar Opcje.
2. Nacisnąć przycisk OK w celu
potwierdzenia.
Na wyświetlaczu pojawi się lista opcji i
ustawień.
3. Za pomocą przycisków
nawigacyjnych przewinąć listę i
wybrać żądaną opcję lub ustawienie.
4. Nacisnąć przycisk OK, aby przejść
do poziomu ustawień.
5. Za pomocą przycisków
nawigacyjnych wybrać nową wartość.
6. Nacisnąć przycisk OK w celu
potwierdzenia.
Wyświetlacz podzieli się na 3 obszary.
Aby ustawić inną opcję lub zmienić
wartość innego ustawienia, należy
ponownie wykonać powyższą procedurę.
POLSKI
5. PROGRAMY
Program
Stopień zabrudze‐ Fazy programu
nia
Rodzaj załadunku
ECO 50° 1)
•
•
Średnie
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
Dowolne
Naczynia sto‐
łowe, sztućce,
garnki i patelnie
•
Zróżnicowane
Naczynia sto‐
łowe, sztućce,
garnki i patelnie
•
Zmywanie
•
wstępne
•
Zmywanie 50°C
Płukania
Suszenie
AutoOpen
Multitab
Zmywanie
wstępne
Zmywanie od
45°C do 70°C
Płukania
Suszenie
•
Multitab
Zmywanie
•
wstępne
Zmywanie 50°C
i 65°C
Płukania
Suszenie
Multitab
•
•
Duże
Naczynia sto‐
łowe, sztućce,
garnki i patelnie
•
•
•
•
Zmywanie
•
wstępne
•
Zmywanie 70°C
Płukania
Suszenie
XtraPower 5)
Multitab
1 Hour 55°
•
•
Lekkie
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
•
Zmywanie 55°C •
Płukania
Multitab
Quick Plus 60° 6)
•
•
Świeże
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
•
Zmywanie 60°C •
Płukania
Multitab
Glass Care 45°
•
Średnie lub lekk‐ •
ie
•
Delikatne naczy‐ •
nia i szkło
Zmywanie 45°C •
Płukania
Suszenie
Multitab
AutoFlex 45°-70° 2) •
•
FlexiWash 50°-65° 3) •
•
Intensive 70° 4)
Opcje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
29
30
www.electrolux.com
Program
Stopień zabrudze‐ Fazy programu
nia
Rodzaj załadunku
Rinse & Hold 7)
•
Dowolne
•
Opcje
Zmywanie
wstępne
1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycz‐
nej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy pro‐
gram dla ośrodków przeprowadzających testy).
2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w kos‐
zach. Automatycznie reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas
trwania programu.
3) Program ten umożliwia zmywanie naczyń o różnym stopniu zabrudzenia. Bardzo zabrud‐
zone naczynia należy umieścić w dolnym koszu, a średnio zabrudzone – w górnym. Ciśnie‐
nie i temperatura wody w dolnym koszu są większe niż w górnym koszu.
4) Ten program obejmuje fazę płukania w wysokiej temperaturze, aby zapewnić większą hi‐
gienę zmywania naczyń. Podczas płukania temperatura pozostaje na poziomie 70°C przez
co najmniej 10 minut.
5) Jeśli wybrany jest tryb Szybkie, opcja XtraPower jest automatycznie wyłączana.
6) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Pozwala w krótkim cza‐
sie uzyskać dobre efekty zmywania.
7) Program ten umożliwia szybkie opłukanie naczyń, aby zapobiec przywieraniu resztek
żywności do naczyń i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. W tym programie nie należy
stosować detergentu.
5.1 Parametry eksploatacyjne
Program 1)
Zużycie wody
(l)
Zużycie energii
(kWh)
Czas trwania
(min)
ECO 50°
11
0.857
225
AutoFlex 45°-70°
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
FlexiWash 50°-65°
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 149
Intensive 70°
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
1 Hour 55°
9.5 - 10.5
1.10 - 1.30
55 - 65
Quick Plus 60°
10
0.9
30
Glass Care 45°
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
Rinse & Hold
4
0.1
14
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury
wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
5.2 Informacje dla ośrodków
przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat
wyników testu, należy wysłać wiadomość
e-mail na adres:
info.test@dishwasher-production.com
Należy zapisać numer produktu (PNC)
podany na tabliczce znamionowej.
POLSKI
31
6. USTAWIENIA
6.1 Lista ustawień
Ustawienia
Wartości
Opis
Ustaw MyFavourite
Lista programów
Ustawienie ulubionego,
często używanego progra‐
mu. Dokładne informacje
podano w odpowiedniej
części tego rozdziału.
Czas
Godziny i minuty
Ustawienie czasu.
Dźwięk zakończenia
Wł.
Wył.
Informuje o zakończeniu
programu.
Ustawienie fabryczne: wy‐
łączone.
Głośność
Poziomy od 0 do 10.
Poziom 0 = dźwięki wyłąc‐
zone.
Regulacja głośności dźwię‐
ków.
Jasność
Poziomy od 0 do 9.
Zmiana jasności wyświet‐
lacza.
Kontrast
Poziomy od 0 do 9.
Zmiana kontrastu wyświet‐
lacza.
Twardość wody
Poziomy od 1 do 10.
Ustawienie poziomu
zmiękczania wody zależnie
od twardości wody w da‐
nym rejonie.
Ustawienie fabryczne: po‐
ziom 5.
Języki
Lista języków.
Ustawienie preferowanego
języka.
Domyślny język: angielski.
Wyświetl na podłodze
Lista kolorów.
Ustawianie koloru dla
funkcji TimeBeam
Zerowanie ustawień
Reset
Przywrócenie ustawień
fabrycznych urządzenia.
Dawka płynu nabłyszczają‐ Poziomy od 0 do 6.
cego
Poziom 0 = płyn nabłyszc‐
zający nie jest uwalniany.
6.2 Zapisywanie programu
MyFavourite
Istnieje możliwość zapisania w pamięci
programu wraz z wybranymi opcjami.
Ustawienie poziomu dozo‐
wania płynu nabłyszczają‐
cego.
Ustawienie fabryczne: po‐
ziom 4.
Niemożliwe jest zapisanie w pamięci
opóźnienia rozpoczęcia programu lub
ustawienie opóźnienia rozpoczęcia
programu MyFavourite. Można zapisać w
pamięci tylko 1 program. Wprowadzenie
32
www.electrolux.com
nowego ustawienia powoduje
anulowanie poprzedniego.
1. Wybrać obszar Opcje.
2. Ustawić opcje, które mają być
zapisane w pamięci wraz z
programem.
3. Wybrać Ustaw MyFavourite.
4. Nacisnąć przycisk OK.
Na wyświetlaczu pojawi się lista
programów.
5. Wybrać program i nacisnąć przycisk
OK.
Jeśli dla danego programu można
wybrać opcję TimeSaver, należy wybrać
tryb Szybkie lub Normalne.
6. Nacisnąć przycisk OK w celu
potwierdzenia.
Na wyświetlaczu pojawi się informacja
potwierdzająca zapisanie programu
MyFavourite.
7. OPCJE
7.1 Lista opcji
Opcje i ustawienia
Wartości
Opis
AutoOpen
Wł. (wartość domyślna)
Wył.
Ta opcja pozwala oszczęd‐
zać energię poprzez otwor‐
zenie drzwi urządzenia
w fazie suszenia. Do‐
kładne informacje podano
w odpowiedniej części te‐
go rozdziału.
Ta opcja działa tylko z pro‐
gramem ECO.
XtraPower
Wł.
Wył. (wartość domyślna)
Ta opcja pozwala uzyskać
bardzo dobre efekty zmy‐
wania mocno zabrudzo‐
nych naczyń. Ciśnienie wo‐
dy podczas zmywania
wstępnego i zasadniczego
zwiększy się.
Multitab
Wł.
Wył. (wartość domyślna)
Tę opcję należy włączyć
tylko w przypadku stoso‐
wania tabletek wieloskład‐
nikowych. Dokładne infor‐
macje podano w odpo‐
wiedniej części tego rozd‐
ziału.
7.2 Multitab
Włączyć tę opcję w przypadku
stosowania tabletek wieloskładnikowych
z solą, płynem nabłyszczającym i
detergentem. Mogą one zawierać także
inne środki do mycia lub płukania.
Ta opcja powoduje zatrzymanie
uwalniania soli z odpowiedniego
zbiornika. Na wyświetlaczu nie pojawi się
komunikat o konieczności uzupełnienia
soli.
Użycie tej opcji powoduje wydłużenie
czasu trwania programu w celu poprawy
efektów zmywania i suszenia podczas
używania tabletek wieloskładnikowych.
Ponieważ opcja Multitab nie jest
włączona stale, należy ją włączać
każdorazowo przed rozpoczęciem cyklu.
• Wł. : Multitab włączona.
• Wył. : Multitab wyłączona.
Gdy włączona jest opcja Multitab,
dozownik płynu nabłyszczającego w
POLSKI
dalszym ciągu dozuje płyn. Można
jednak wyłączyć dozowanie płynu
nabłyszczającego, ustawiając poziom
dozowania na 0. W tym przypadku efekty
suszenia mogą nie być zadowalające.
7.4 AutoOpen
7.3 TimeSaver
Opcję AutoOpen można wyłączyć
z poziomu listy opcji. Wtedy jednak
wzrośnie zużycie energii.
Ta opcja powoduje zwiększenie ciśnienia
oraz temperatury wody.
33
Ta opcja jest automatycznie włączona
jeśli zostanie wybrany program ECO i nie
można jej można wybrać z innymi
programami.
Fazy zmywania i suszenia zostają
skrócone. Całkowity czas trwania
programu skraca się o około 50%.
Rezultaty zmywania są takie same jak
w przypadku programu o normalnym
czasie trwania, jednak rezultaty suszenia
mogą okazać nieco gorsze.
Opcja nie działa ze
wszystkimi programami.
Jeśli opcja TimeSaver działa
z danym programem, można
ją włączyć lub wyłączyć.
Wybrać program.
Jeśli działa opcja TimeSaver, na
wyświetlaczu zostaną pokazane tryby
Szybkie i Normalne oraz czas trwania
programu w każdym z trybów:
• Szybkie: wybrać ten tryb, aby
włączyć opcję TimeSaver i
nacisnąć przycisk OK w celu
potwierdzenia.
• Normalne: wybrać ten tryb, aby
wyłączyć opcję TimeSaver i
nacisnąć przycisk OK w celu
potwierdzenia.
Przed ustawieniem opcji TimeSaver z
programem ECO konieczne jest
wyłączenie opcji AutoOpen.
•
•
Gdy rozpoczyna się faza suszenia,
drzwi urządzenia otwierają się i
pozostają otwarte.
Po zakończeniu programu urządzenie
otwierające drzwi wycofa się, ale
drzwi urządzenia mogą pozostać
uchylone lub przymknięte bez
konieczności zamknięcia.
UWAGA!
Nie należy próbować
zamykać drzwi urządzenia,
gdy podczas fazy suszenia
są one otwarte. Może to
spowodować uszkodzenie
urządzenia.
8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Podczas pierwszego użycia urządzenia
należy ustawić język i aktualny czas.
Językiem domyślnym jest angielski.
1. Wybrać język.
• Nacisnąć przycisk OK w celu
potwierdzenia wyboru języka
angielskiego.
• Wybrać inny język, a następnie
nacisnąć przycisk OK w celu
potwierdzenia.
2. Ustawić aktualny czas, a następnie
nacisnąć przycisk OK w celu
potwierdzenia.
3. Sprawdzić, czy bieżący poziom
zmiękczania wody odpowiada
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia. Jeśli nie, dostosować
poziom zmiękczania wody.
4. Napełnić zbiornik soli.
5. Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
6. Odkręcić zawór wody.
34
www.electrolux.com
7. Uruchomić program, aby usunąć
wszelkie pozostałości poprodukcyjne
mogące wciąż znajdować się w
urządzeniu. Nie należy stosować
detergentu ani umieszczać naczyń w
koszach.
Po uruchomieniu programu urządzenie
zaczyna doprowadzać żywicę do
zmiękczacza wody – może to potrwać do
5 minut. Może wydawać się, że
urządzenie nie pracuje. Program
rozpoczyna się dopiero po zakończeniu
tego procesu. Proces ten jest
powtarzany co pewien czas.
8.1 Zmiękczanie wody
wpływ na rezultaty zmywania lub na
pracę urządzenia.
Im wyższa zawartość substancji
mineralnych, tym twardsza jest woda.
Twardość wody jest mierzona
w równoważnych skalach.
Zmiękczanie powinno być dostosowane
do stopnia twardości wody
doprowadzonej do urządzenia. W
lokalnym zakładzie wodociągowym
można uzyskać informację na temat
twardości wody. Istotne jest ustawienie
właściwego poziomu zmiękczania wody,
aby zapewnić dobre rezultaty zmywania.
Zmiękczacz usuwa z wody substancje
mineralne, które mogą mieć negatywny
Twardość wody
Stopnie nie‐
mieckie (°dH)
Stopnie fran‐
cuskie (°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
Poziom zmiękc‐
zania wody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
8.2 Zbiornik soli
UWAGA!
Stosować wyłącznie sól
przeznaczoną do zmywarek.
Sól jest używana do aktywowania żywicy
w zmiękczaczu wody oraz zapewnia
dobre rezultaty zmywania podczas
codziennej eksploatacji.
Napełnianie zbiornika soli
1. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
lewo i ją zdjąć.
2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli
(tylko za pierwszym razem).
3. Napełnić zbiornik soli solą do
zmywarek.
POLSKI
35
dozownika płynu nabłyszczającego oraz
dozowania.
Ustawienie fabryczne: poziom 4.
Napełnianie dozownika płynu
nabłyszczającego
A
B
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
5. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
prawo, aby zamknąć zbiornik soli.
Podczas napełniania
zbiornika soli może się z
niego wydostawać woda i
sól. Zagrożenie
wystąpieniem korozji. Aby
tego uniknąć, po napełnieniu
zbiornika soli należy
uruchomić program.
Gdy zbiornik soli wymaga
napełnienia, na
wyświetlaczu pojawi się
stosowny komunikat.
8.3 Dozownik płynu
nabłyszczającego
Płyn nabłyszczający umożliwia
wysuszenie naczyń bez smug i plam.
Płyn nabłyszczający jest uwalniany
automatycznie w fazie gorącego
płukania.
Dozowanie płynu nabłyszczającego
można ustawić w przedziale od 1
(minimalna ilość) do 6 (maksymalna
ilość). Poziom 0 oznacza wyłączenie
9. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
C
UWAGA!
Należy stosować wyłącznie
płyn nabłyszczający
przeznaczony do zmywarek.
1. Otworzyć pokrywę (C).
2. Napełnić dozownik (B), aż poziom
płynu nabłyszczającego osiągnie
znak „MAX”.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
pokrywa jest zablokowana.
Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego, gdy
wskaźnik (A) stanie się
przezroczysty.
Gdy dozownik płynu
nabłyszczającego będzie
wymagał napełnienia, na
wyświetlaczu pojawi się
komunikat.
36
www.electrolux.com
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie.
• Jeśli na wyświetlaczu pojawi się
komunikat o zbyt małej ilości soli,
należy napełnić zbiornik soli.
• Jeśli na wyświetlaczu pojawi się
komunikat o zbyt małej ilości
płynu nabłyszczającego, należy
napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent. Aby stosować
tabletki wieloskładnikowe, należy
włączyć funkcję Multitab.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni
program dla określonego rodzaju
naczyń i poziomu zabrudzenia.
9.1 Stosowanie detergentu
A
B
9.2 Ustawianie i uruchamianie
programu
Funkcja Auto Off
Funkcja ta służy do zmniejszenia zużycia
energii elektrycznej przez automatyczne
wyłączanie urządzenia, gdy nie jest ono
używane.
Funkcja uruchamia się:
• Po upływie 5 minut od zakończenia
programu.
• Po upływie 5 minut, jeśli nie
uruchomiono programu.
Uruchamianie programu
1. W razie potrzeby wybrać
odpowiednie opcje.
Po wybraniu opcji przejść do listy
programów.
2. Przewinąć listę programów i wybrać
program.
3. Nacisnąć przycisk OK w celu
potwierdzenia.
Jeśli dany program działa z opcją
TimeSaver, należy potwierdzić wybór
trybu Szybkie lub Normalne.
4. Zamknąć drzwi urządzenia, aby
uruchomić program
C
UWAGA!
Stosować wyłącznie
detergent przeznaczony do
zmywarek.
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (A),
aby otworzyć pokrywę (C).
2. Umieścić detergent, w postaci
proszku lub tabletki, w przegródce
(B).
3. Jeśli program przewiduje fazę
zmywania wstępnego, umieścić
niewielką ilość detergentu na
wewnętrznej stronie drzwi
urządzenia.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
pokrywa jest zablokowana.
Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu
Funkcji opóźnienia rozpoczęcia
programu nie można ustawić
z programem MyFavourite.
1. W razie potrzeby wybrać
odpowiednie opcje.
2. Wybrać obszar Opóźnienie
rozpoczęcia programu.
3. Nacisnąć przycisk OK.
Na wyświetlaczu pojawi się lista
programów.
4. Wybrać program.
5. Nacisnąć przycisk OK w celu
potwierdzenia.
Na wyświetlaczu pojawią się 3 kolumny
funkcji opóźnienia rozpoczęcia
programu.
6. Wybrać liczbę godzin opóźnienia
rozpoczęcia programu.
POLSKI
7. Nacisnąć przycisk OK w celu
potwierdzenia.
8. Odliczanie czasu opóźnienia
rozpoczęcia programu rozpocznie się
po zamknięciu drzwi urządzenia.
Po zakończeniu odliczania program
rozpocznie się automatycznie.
Uruchamianie programu
MyFavourite
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk OK
przez około 3 sekundy, aż na
wyświetlaczu pojawi się ustawienie
MyFavourite.
2. Zamknąć drzwi urządzenia, aby
uruchomić program.
Otwieranie drzwi w trakcie
pracy urządzenia
Otworzenie drzwi w trakcie działania
programu zatrzymuje urządzenie. Po
zamknięciu drzwi urządzenie będzie
kontynuować pracę od momentu, w
którym została przerwana.
Jeśli drzwi zostaną otwarte
na dłużej niż 30 sekund
podczas fazy suszenia,
bieżący program zostanie
zakończony. Nie stanie się
tak dla programu ECO z
opcją AutoOpen.
Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu w trakcie
odliczania
37
1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć i przytrzymać Program
przez około 3 sekundy, aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie
Anulować zmywanie?.
• Wybrać Wznów i nacisnąć OK,
aby kontynuować odliczanie.
Zamknąć drzwi urządzenia.
• Wybrać Stop i nacisnąć OK, aby
anulować opóźnienie rozpoczęcia
programu.
Anulowanie programu w trakcie
jego trwania
Po anulowaniu trwającego programu
zostaną przywrócone domyślne wartości
opcji.
1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć i przytrzymać Program
przez około 3 sekundy, aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie
Anulować zmywanie?.
• Wybrać Wznów i nacisnąć OK,
aby kontynuować program.
Zamknąć drzwi urządzenia.
• Wybrać Stop i nacisnąć OK, aby
anulować trwający program.
Koniec programu
Po zakończeniu programu wyświetlacz
TimeBeam pokaże wskazanie 0:00 oraz
komunikat CLEAN. Otworzenie drzwi
spowoduje automatyczne wyłączenie
urządzenia.
Zakręcić zawór wody.
Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia
programu zostaną przywrócone
domyślne wartości opcji oraz programu.
10. WSKAZÓWKI I PORADY
10.1 Ogólne informacje
•
Stosowanie się do poniższych
wskazówek pomoże zapewnić optymalne
efekty zmywania i suszenia podczas
codziennej eksploatacji oraz przyczyni
się do ochrony środowiska.
•
•
Większe resztki żywności z naczyń
należy wyrzucić do kosza.
Nie opłukiwać naczyń ręcznie. W
razie potrzeby użyć programu
zmywania wstępnego (jeśli jest
dostępny) lub wybrać program z fazą
zmywania wstępnego.
Należy zawsze wykorzystywać całą
pojemność koszy.
38
www.electrolux.com
•
•
•
Podczas ładowania urządzenia
sprawdzić, czy woda wydostająca się
z dysz ramion spryskujących ma
swobodny dostęp do naczyń.
Upewnić się, że przedmioty nie
stykają się ze sobą ani się nie
zasłaniają.
Możliwe jest używanie osobno
detergentu, płynu nabłyszczającego i
soli do zmywarek lub używanie
tabletek wieloskładnikowych (np. typu
„3 w 1”, „4 w 1”, „Wszystko w
jednym”). Przestrzegać informacji
podanych na opakowaniu. Tabletki
wieloskładnikowe są zwykle
przeznaczone do użycia z wodą o
twardości do 21°dH. Gdy twardość
wody jest większa, należy stosować
także płyn nabłyszczający i sól. Aby
stosować tabletki wieloskładnikowe,
należy wybrać opcję Multitab (jeśli jest
dostępna). Opcja ta wpływa na
poprawę efektów zmywania i
suszenia podczas korzystania z
tabletek wieloskładnikowych.
Ustawić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i
poziomu zabrudzenia. W programie
ECO uzyskuje się największą
efektywność zużycia wody i energii
elektrycznej podczas zmywania
średnio zabrudzonych naczyń i
sztućców.
10.2 Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
•
•
Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do
zmywarek. Inne produkty mogą
uszkodzić urządzenie.
Tabletki wieloskładnikowe są zwykle
przeznaczone do użycia z wodą o
twardości do 21°dH. Gdy twardość
wody jest większa, należy oprócz
tabletek wieloskładnikowych stosować
także płyn nabłyszczający i sól.
Jednak do twardej i bardzo twardej
wody zaleca się stosowanie się
osobno detergentu (w postaci
proszku, żelu lub tabletek bez
dodatkowych funkcji), płynu
nabłyszczającego i soli, aby zapewnić
optymalne efekty mycia i suszenia.
•
•
•
Aby stosować tabletki
wieloskładnikowe, należy wybrać
opcję Multitab (jeśli jest dostępna).
Opcja ta wpływa na poprawę efektów
zmywania i suszenia podczas
korzystania z tabletek
wieloskładnikowych.
Detergent w tabletkach nie
rozpuszcza się całkowicie w trakcie
krótkich programów. Zaleca się
stosowanie tabletek przy długich
programach, aby zapobiec osadzaniu
się detergentu na naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na
opakowaniu detergentu.
10.3 Postępowanie
w przypadku zaprzestania
korzystania z tabletek
wieloskładnikowych
Przed rozpoczęciem stosowania
oddzielnie dozowanego detergentu, soli i
płynu nabłyszczającego należy wykonać
poniższą procedurę.
1. Ustawić najwyższy poziom
zmiękczania wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz
dozownik płynu nabłyszczającego są
pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania. Nie dodawać detergentu
ani nie umieszczać naczyń w
koszach.
4. Po zakończeniu programu ustawić
stopień zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego.
10.4 Ładowanie koszy
•
•
•
W urządzeniu należy zmywać
przedmioty, które są przystosowane
do zmywania w zmywarkach.
Nie wkładać do urządzenia
elementów wykonanych z drewna,
rogu, aluminium, cynołowiu i miedzi.
Nie wkładać do urządzenia
przedmiotów, które mogą pochłaniać
wodę (gąbki, ściereczki).
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
Większe resztki żywności z naczyń
należy wyrzucić do kosza.
Namoczyć przypalone resztki potraw.
Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki i
miski) układać otworami w dół.
Upewnić się, że szklanki nie stykają
się ze sobą.
Sztućce oraz małe przedmioty
umieścić w szufladzie na sztućce.
Lekkie elementy umieścić w górnym
koszu. Upewnić się, że naczynia się
nie przemieszczają.
Przed uruchomieniem programu
upewnić się, że ramię spryskujące
może swobodnie się obracać.
10.5 Przed rozpoczęciem
programu
Upewnić się, że:
•
•
•
•
•
•
•
39
w zmywarce znajduje się sól do
zmywarek i płyn nabłyszczający
(chyba że stosowane są
wieloskładnikowe tabletki z
detergentem);
ułożenie naczyń i przyborów
kuchennych w koszach jest
prawidłowe;
program jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku i stopnia
zabrudzenia;
użyto prawidłową ilość detergentu.
10.6 Opróżnianie koszy
1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki
poczekać, aż wystygną. Gorące
naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
2. Najpierw wyjmować naczynia z
dolnego kosza, a potem z górnego.
Po zakończeniu programu
po bokach oraz na drzwiach
urządzenia może wciąż
znajdować się woda.
filtry są czyste i prawidłowo założone;
pokrywka zbiornika soli nie jest
poluzowana;
ramiona spryskujące są drożne;
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do
konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane
ramiona spryskujące
pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie
sprawdzać i w razie potrzeby
wyczyścić.
C
B
A
11.1 Czyszczenie filtrów
System filtrów składa się z 3 części.
1. Obrócić filtr (B) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i wyjąć go.
40
www.electrolux.com
8. Włożyć filtr (B) do filtra płaskiego (A).
Obrócić zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aż się zablokuje.
2. Wyjąć filtr (C) z filtra (B).
3. Wyjąć filtr płaski (A).
UWAGA!
Nieprawidłowe
umiejscowienie filtrów może
skutkować
niezadowalającymi efektami
zmywania i uszkodzeniem
urządzenia.
4. Umyć filtry.
11.2 Czyszczenie ramion
spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion
spryskujących. Jeżeli otwory w
ramionach spryskujących są zatkane,
zabrudzenia należy usunąć przy pomocy
cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
5. Upewnić się, że wokół krawędzi
osadnika nie znajdują się resztki
żywności ani zanieczyszczenia.
6. Włożyć na miejsce filtr płaski (A).
Upewnić się, że jest prawidłowo
umieszczony pod 2 prowadnicami.
11.3 Czyszczenie obudowy
•
•
•
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki.
Używać wyłącznie neutralnych
detergentów.
Nie używać produktów ściernych,
myjek do szorowania ani
rozpuszczalników.
11.4 Czyszczenie wnętrza
•
•
7. Włożyć filtry (B) i (C).
Urządzenie, w tym gumową uszczelkę
drzwi, należy czyścić wilgotną miękką
szmatką.
Częste korzystanie z krótkich
programów może powodować
osadzanie się tłuszczu i kamienia
wewnątrz urządzenia. Aby temu
zapobiec, zaleca się korzystanie z
długich programów co najmniej 2 razy
w miesiącu.
POLSKI
41
12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli urządzenie nie daje się uruchomić
lub przestaje działać podczas pracy.
Przed skontaktowaniem się z
autoryzowanym centrum serwisowym
należy sprawdzić, czy problem można
rozwiązać samodzielnie, korzystając z
informacji zawartych w tabeli.
Przy niektórych problemach na
wyświetlaczu pojawia się komunikat.
Problem
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
•
•
Program nie uruchamia się.
•
•
•
Urządzenie nie napełnia się
wodą.
Na wyświetlaczu pojawia się
komunikat: Uwaga: zmywarka
nie pobiera wody.
•
•
•
•
•
Urządzenie nie wypompowuje
wody.
Na wyświetlaczu pojawia się
komunikat: Uwaga: zmywarka
nie odpompowuje wody.
•
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem.
Na wyświetlaczu pojawia się
komunikat: Uwaga: Zadziałał
system zabezpieczenia przez
zalaniem.
•
•
Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego
włożono do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bez‐
pieczników jest sprawny.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu,
należy je anulować lub poczekać do końca odlic‐
zania czasu.
W urządzeniu rozpoczął się proces regeneracji
zmiękczacza wody. Proces trwa około 5 minut.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt nisk‐
ie. W tym celu należy skontaktować się z miejs‐
cowym zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest
drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty
ani przygnieciony.
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest droż‐
ny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty
ani przygnieciony.
Zakręcić zawór wody i skontaktować się z autor‐
yzowanym centrum serwisowym.
Po sprawdzeniu urządzenia należy je
wyłączyć i włączyć. Jeśli problem wystąpi
ponownie, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Jeśli pojawi komunikat alarmowy lub
wystąpi problem nieujęty w tabeli, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
42
www.electrolux.com
12.1 Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Możliwe rozwiązanie
Białawe smugi lub niebie‐
skawy nalot na szklankach i
naczyniach.
•
Plamy i ślady po odparowa‐
nych kroplach wody na
szklankach i naczyniach.
•
Naczynia są mokre.
•
•
•
•
•
•
Za dużo płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło
regulacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby
zmniejszyć dozowanie.
Użyto za dużo detergentu.
Za mało płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło
regulacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby
zwiększyć dozowanie.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczające‐
go.
Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza sus‐
zenia odbywa się w niskiej temperaturze.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczające‐
go.
Przyczyną może być jakość wieloskładnikowych
tabletek. Należy wypróbować inną markę lub włąc‐
zyć dozownik płynu nabłyszczającego i zastosować
płyn nabłyszczający wraz z wieloskładnikowymi
tabletkami.
Patrz rozdział „Wskazówki i
porady”, gdzie omówiono
inne możliwe przyczyny.
13. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość / Wysokość /
Głębokość (mm)
596 / 818-898 / 550
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej 1)
Napięcie (V)
220-240
Częstotliwość (Hz)
50
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Min./maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Dopływ wody
Zimna lub ciepła woda2)
maks. 60°C
Pojemność
Liczba standardowych
nakryć
15
Pobór mocy
Tryb czuwania (W)
0.99
Pobór mocy
Tryb wyłączenia (W)
0.10
1) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnego źródła energii (np. z kolektorów słonecz‐
nych, elektrowni wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zuży‐
cie energii.
POLSKI
14. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać recyklingowi. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
wraz z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
recyklingu lub skontaktować się z
odpowiednimi lokalnymi władzami.
43
44
www.electrolux.com
KAZALO
1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO................................................................. 45
2. VARNOSTNE INFORMACIJE.......................................................................... 46
3. OPIS IZDELKA................................................................................................. 48
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA.................................................................................49
5. PROGRAMI...................................................................................................... 50
6. NASTAVITVE................................................................................................... 52
7. FUNKCIJE........................................................................................................ 53
8. PRED PRVO UPORABO..................................................................................54
9. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................56
10. NAMIGI IN NASVETI...................................................................................... 58
11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE...................................................................... 60
12. ODPRAVLJANJE TEŽAV............................................................................... 61
13. TEHNIČNE INFORMACIJE............................................................................ 63
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
Nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.electrolux.com
Registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki.
Opozorilo / Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
SLOVENŠČINA
1.
45
NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe in škodo, nastalo zaradi napačne
namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z
napravo za poznejšo uporabo.
1.1 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo
prenočišča z zajtrkom, in drugih stanovanjskih
okoljih.
Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
Delovni tlak vode (najmanjši in največji) mora biti med
0.5 (0.05) / 8 (0.8) barov (Mpa).
Upoštevajte največje število 15 pogrinjkov.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
Nože in jedilni pribor z ostrimi konicami vstavite v
košarico za jedilni pribor, tako da bodo konice
obrnjene navzdol ali vodoravno.
Vrat naprave ne puščajte odprtih brez nadzora, da
preprečite padec nanje.
Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz
vtičnice.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in
pare.
Napravo je treba priključiti na vodovodni sistem z
novim priloženim kompletom cevi. Starih kompletov
cevi ne smete ponovno uporabiti.
46
www.electrolux.com
1.2 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vsa pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci
in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od naprave.
Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo
izvajati otroci brez nadzora.
2. VARNOSTNE INFORMACIJE
2.1 Namestitev
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Naprave ne nameščajte ali
uporabljajte na mestu, kjer lahko
temperatura pade pod 0 °C.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Poskrbite, da bo naprava nameščena
pod in v bližino trdnih konstrukcij.
2.2 Priključitev na električno
napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča in
kabla. Če je treba kabel zamenjati,
mora to storiti osebje pooblaščenega
servisnega centra.
•
•
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
Samo za VB in Irsko. Naprava ima
vtič s 13-ampersko varovalko. Če je
treba zamenjati varovalko v vtiču,
uporabite 13-ampersko varovalko
ASTA (BS 1362).
2.3 Vodovodna napeljava
•
•
•
•
Pazite, da ne poškodujete cevi za
vodo.
Pred priključitvijo naprave na nove
cevi ali cevi, ki že dolgo niso bile v
uporabi, pustite teči vodo, dokler ne
bo čista.
Ob prvi uporabi naprave se
prepričajte, da ni prisotnega iztekanja
vode.
Cev za dovod vode ima varnostni
ventil in oblogo z notranjim priključnim
vodom.
SLOVENŠČINA
•
•
47
Če med izvajanjem programa odprete
vrata, lahko iz naprave puhne vroča
para.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
2.5 Notranja lučka
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe.
•
OPOZORILO!
Nevarna napetost.
V primeru poškodbe cevi za dovod
vode takoj iztaknite vtič iz omrežne
vtičnice. Za zamenjavo cevi za dovod
vode se obrnite na pooblaščeni
servisni center.
2.4 Uporaba
•
•
•
•
Ne sedajte ali stopajte na odprta
vrata.
Pomivalna sredstva za pomivalni stroj
so nevarna. Upoštevajte varnostna
navodila z embalaže pralnega
sredstva.
Ne pijte in ne igrajte se z vodo iz
naprave.
Ne odstranite posode iz naprave,
dokler se program ne zaključi. Na
posodi je lahko pomivalno sredstvo.
•
•
•
Ta naprava ima notranjo lučko, ki se
prižge in ugasne ob odpiranju in
zapiranju vrat.
Lučka iz te naprave ni primerna za
osvetlitev prostora.
Za zamenjavo žarnice se obrnite na
servisni center.
2.6 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel in
ga zavrzite.
Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali
zaprli v napravo.
48
www.electrolux.com
3. OPIS IZDELKA
1
2
3
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9 8
Vrhnja brizgalna ročica
Zgornja brizgalna ročica
Spodnja brizgalna ročica
Filtri
Ploščica za tehnične navedbe
Posoda za sol
Oddušnik
Predal sredstva za izpiranje
Predal za pomivalno sredstvo
Spodnja košara
Zgornja košara
Predal za jedilni pribor
3.1 TimeBeam
TimeBeam je prikazovalnik, ki sveti na
tleh pod vrati naprave.
• Ko se program zažene, se prikaže
trajanje programa.
7
•
•
•
6
5
4
Ob zaključku programa se prikažeta
0:00 in CLEAN.
Ko se zažene zamik vklopa, se
prikažeta trajanje odštevanja in
DELAY.
V primeru napake v delovanju
naprave se prikaže opozorilna koda.
SLOVENŠČINA
49
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA
1
2
6
1
2
3
4
5
6
Tipka za vklop/izklop
Tipka Program
Prikazovalnik
Tipka OK
Smerna tipka (desno)
Smerna tipka (levo)
5
Vklop programa lahko zamaknete od 1
ure do 24 ur.
Smerni tipki (desno in levo)
• Ti tipki uporabite za pomikanje po
seznamih in besedilih z informacijami,
ki se prikažejo na prikazovalniku.
Program key
• Ob kratkem pritisku se prikaže domači
zaslon, kjer lahko izberete programe,
funkcije, nastavitve in zamik vklopa.
• Ob dolgem pritisku (3 sek.), ko se
izvaja zamik vklopa ali program, se
izbrišejo zamik vklopa, program in
funkcije. Na prikazovalniku se prikaže
privzeti program: ECO.
Tipka OK key
• S kratkim pritiskom: Potrdite izbor
programa, funkcij in nastavitev.
• Z dolgim pritiskom: Zaženete program
MyFavourite. Če niste shranili
nobenega programa, se prikaže
nastavitev Nastavi MyFavourite.
4.2 Prikazovalnik
Prikazovalnik ima tri področja. Pritiskajte
eno izmed smernih tipk, dokler ni
označeno področje, v katerem želite
opraviti nastavitev.
B
4
Področje Zamik vklopa (A) Nastavitev zamika vklopa
4.1 Funkcije tipk
A
3
C
Če želite nastaviti funkcije s
programom, morate to storiti
pred nastavitvijo zamika
vklopa. Zamik vklopa
programa MyFavourite ni
mogoč.
1. S smernima tipkama izberite
področje Zamik vklopa.
2. Za potrditev pritisnite tipko OK.
Prikazovalnik prikazuje seznam
programov.
3. S smernima tipkama se pomikajte po
seznamu programov in izberite
program.
4. Za potrditev pritisnite tipko OK.
Na prikazovalniku se prikažejo trije
stolpci.
• Zamik: v tem stolpcu lahko vidite
število ur zamika.
• Začetek: v tem stolpcu lahko
vidite začetni čas programa.
• Konec: v tem stolpcu lahko vidite
končni čas programa.
5. S smerno tipko na desni izberite ure
zamika vklopa.
Ko se število ur zviša, se vrednosti v
stolpcih Začetek in Konec posodobijo. Za
znižanje števila ur uporabite smerno
tipko na levi.
6. Za potrditev pritisnite tipko OK.
7. Zaprite vrata za začetek odštevanja.
Po koncu odštevanja se program
zažene.
50
www.electrolux.com
zaključku ali preklicu programa se funkciji
nastavita na privzeti vrednosti.
Področje Programi (B) Nastavitev programa
Ko spremenite nastavitev, ostane v
veljavi tudi v primeru, da se program
konča ali je delujoči program preklican.
To področje prikazuje seznam
programov in je privzeto izbrano ob
vklopu naprave. Če področje ni izbrano,
pritisnite Program.
1. S smernima tipkama izberite
področje Funkcije.
2. Za potrditev pritisnite tipko OK.
Na prikazovalniku se prikaže seznam
funkcij in nastavitev.
3. S smernima tipkama se pomikajte po
seznamu in izberite funkcijo ali
nastavitev.
4. Pritisnite tipko OK, da se pomaknete
na stopnjo vrednosti.
5. S smernima tipkama izberite novo
vrednost.
6. Za potrditev pritisnite tipko OK.
Prikazovalnik prikaže tri področja.
Če želite nastaviti drugo funkcijo ali
spremeniti vrednost druge nastavitve,
ponovite postopek.
1. Pritisnite tipko OK.
Prikazovalnik prikazuje seznam
programov.
2. S smernima tipkama se pomikajte po
seznamu programov in izberite
program.
3. Za potrditev pritisnite tipko OK.
4. Zaprite vrata, program se zažene.
Področje Funkcije (C) Nastavitev funkcij in nastavitev
Če želite nastaviti funkcije s programom,
morate to storiti pred izbiro programa. Ob
5. PROGRAMI
Program
Stopnja umaza‐
nosti
Vrsta posode
ECO 50° 1)
•
•
AutoFlex 45°-70° 2) •
•
FlexiWash 50°-65° 3) •
•
Intensive 70° 4)
•
•
Faze programa
Funkcije
Običajno umaza‐ •
no
•
Porcelan in jedil‐
ni pribor
•
•
Predpomivanje
Pomivanje pri
50 °C
Izpiranja
Sušenje
•
•
AutoOpen
Multitab
Vse
Porcelan, jedilni
pribor, lonci in
ponve
•
•
Predpomivanje
Pomivanje od
45 °C do 70 °C
Izpiranja
Sušenje
•
Multitab
Različno umaza‐
no
Porcelan, jedilni
pribor, lonci in
ponve
•
•
Predpomivanje
Pomivanje pri
50 °C in 65 °C
Izpiranja
Sušenje
•
Multitab
Zelo umazano
Porcelan, jedilni
pribor, lonci in
ponve
•
•
Predpomivanje
Pomivanje pri
70 °C
Izpiranja
Sušenje
•
•
XtraPower 5)
Multitab
•
•
•
•
•
•
SLOVENŠČINA
Program
Stopnja umaza‐
nosti
Vrsta posode
1 Hour 55°
•
•
Malo umazano
•
Porcelan in jedil‐
ni pribor
•
Pomivanje pri
55 °C
Izpiranja
•
Multitab
Quick Plus 60° 6)
•
•
Sveža umazanija •
Porcelan in jedil‐
ni pribor
•
Pomivanje pri
60 °C
Izpiranja
•
Multitab
Glass Care 45°
•
•
Multitab
•
•
Pomivanje pri
45 °C
Izpiranja
Sušenje
•
•
Običajno ali ma‐
lo umazano
Občutljiv porce‐
lan in steklena
posoda
•
Vse
•
Predpomivanje
Rinse & Hold 7)
Faze programa
51
Funkcije
1) Ta program vam omogoča najvarčnejšo porabo vode in energije za običajno umazana
porcelan in jedilni pribor. (To je standardni program za preizkuševalne inštitute).
2) Naprava zazna stopnjo umazanosti in količino posode v košarah. Samodejno prilagodi
temperaturo in količino vode, porabo energije ter čas trajanja programa.
3) S tem programom lahko pomijete različno umazano posodo. Izredno umazano v spodnji
košari in običajno umazano v zgornji košari. Tlak in temperatura vode v spodnji košari sta
višja kot v zgornji košari.
4) Ta program ima fazo izpiranja pri visoki temperaturi za boljše rezultate glede higiene.
Med izpiranjem se vsaj 10 minut ohrani temperatura 70 °C.
5) Če nastavite stanje Hitro, se funkcija XtraPower samodejno izklopi.
6) S tem programom lahko pomijete sveže umazano posodo. V kratkem času zagotavlja do‐
bre rezultate pomivanja.
7) S tem programom lahko hitro izperete posodo, da preprečite lepljenje ostankov hrane
nanjo in nastajanje neprijetnih vonjav v napravi. Pri tem programu ne uporabljajte pomival‐
nega sredstva.
5.1 Vrednosti porabe
Program 1)
Voda
(l)
Energija
(kWh)
Trajanje
(min.)
ECO 50°
11
0.857
225
AutoFlex 45°-70°
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
FlexiWash 50°-65°
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 149
Intensive 70°
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
1 Hour 55°
9.5 - 10.5
1.10 - 1.30
55 - 65
Quick Plus 60°
10
0.9
30
Glass Care 45°
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
52
www.electrolux.com
Program 1)
Voda
(l)
Energija
(kWh)
Trajanje
(min.)
Rinse & Hold
4
0.1
14
1) Vrednosti so odvisne od tlaka in temperature vode, nihanja v električnem napajanju, funk‐
cij in količine posode.
5.2 Informacije za
preizkuševalne inštitute
Za vse potrebne informacije glede
preizkusa pošljite elektronsko pošto na:
info.test@dishwasher-production.com
Navedite številko izdelka (PNC) s
ploščice za tehnične navedbe.
6. NASTAVITVE
6.1 Seznam nastavitev
Nastavitve
Vrednosti
Opis
Nastavi MyFavourite
Seznam programov
Nastavite svoj priljubljen
program za vsakodnevno
pomivanje. Oglejte si dolo‐
čene informacije v tem po‐
glavju.
Čas
Ure in minute
Nastavite čas.
Zvok za konec
Vklop
Izklop
Obvešča vas o koncu pro‐
grama.
Tovarniška nastavitev: iz‐
klopljeno.
Glasnost
Od stopnje 0 do 10.
Nastavitev glasnosti.
Stopnja 0 = zvoki izkloplje‐
ni.
Svetlost
Od stopnje 0 do 9.
Spremenite svetlost prika‐
zovalnika.
Kontrast
Od stopnje 0 do 9.
Spremenite kontrast prika‐
zovalnika.
Trdota vode
Od stopnje 1 do 10.
Stopnjo sistema za meh‐
čanje vode nastavite glede
na trdoto vode v vašem
kraju.
Tovarniška nastavitev:
stopnja 5.
Jeziki
Seznam jezikov.
Nastavite izbrani jezik.
Privzeti jezik: angleščina.
Prikaz na tleh
Seznam barv.
Nastavite barvo funkcije
TimeBeam.
SLOVENŠČINA
53
Nastavitve
Vrednosti
Opis
Ponast. nastavitev
Ponastavitev
Napravo ponastavite na to‐
varniške nastavitve.
Raven sredstva za izpir‐
anje
Od stopnje 0 do 6.
Nastavite stopnjo doziranja
Stopnja 0 = sredstvo za iz‐ sredstva za izpiranje glede
piranje se ne sprošča.
na potrebno količino
sredstva za izpiranje.
Tovarniška nastavitev:
stopnja 4.
6.2 Shranjevanje programa
MyFavourite
Skupaj s programom je možno shraniti
ustrezne funkcije. Shranjevanje zamika
vklopa skupaj s programom ali zamik
vklopa programa MyFavourite ni mogoč.
Naenkrat lahko shranite samo en
program. Nova nastavitev izniči prejšnjo.
1. Izberite področje Funkcije.
2. Nastavite funkcije, ki jih želite shraniti
skupaj s programom.
3. Izberite Nastavi MyFavourite.
4. Pritisnite tipko OK.
Prikazovalnik prikazuje seznam
programov.
5. Izberite program in pritisnite tipko
OK.
Če ima program funkcijo TimeSaver,
morate izbrati Hitro ali Običajno.
6. Za potrditev pritisnite tipko OK.
Prikazovalnik potrjuje shranitev programa
MyFavourite.
7. FUNKCIJE
7.1 Seznam funkcij
Funkcije in nastavitve
Vrednosti
Opis
AutoOpen
Vklop (privzeta vrednost)
Izklop
Ob uporabi te funkcije prih‐
ranite energijo z odpiran‐
jem vrat naprave med fazo
sušenja. Oglejte si dolo‐
čene informacije v tem po‐
glavju.
Ta funkcija velja le za pro‐
gram ECO.
XtraPower
Vklop
Izklop (privzeta vrednost)
Ob uporabi te funkcije ste
deležni zelo dobrih rezulta‐
tov pomivanja za zelo
umazano posodo. Tlak
vode pri fazah predpomi‐
vanja in pomivanja se po‐
veča.
Multitab
Vklop
Izklop (privzeta vrednost)
To funkcijo vklopite, če že‐
lite uporabiti kombinirane
tablete. Oglejte si določene
informacije v tem poglavju.
54
www.electrolux.com
7.2 Multitab
To funkcijo vklopite ob uporabi
kombiniranih tablet s funkcijami soli,
sredstva za izpiranje in pomivalnega
sredstva. Lahko vsebujejo tudi druga
čistilna sredstva ali sredstva za izpiranje.
Ta funkcija prekine sprostitev soli iz
posode za sol. Sporočilo za polnjenje
posode za sol se ne prikaže na
prikazovalniku.
Ob uporabi te funkcije se trajanje
programa podaljša za izboljšanje
rezultatov pomivanja in sušenja z
uporabo kombiniranih tablet.
Funkcija Multitab ni stalna funkcija in jo
morate izbrati pri vsakem programu.
• Vklop : Multitab vklopljena.
• Izklop : Multitab izklopljena.
Ko vklopite funkcijo Multitab, predal
sredstva za izpiranje še naprej sprošča
sredstvo za izpiranje. Vendar pa lahko
sproščanje odmerka sredstva za
izpiranje izklopite, tako da raven sredstva
za izpiranje nastavite na 0. V tem
primeru rezultati sušenja morda ne bodo
zadovoljivi.
Če je funkcija TimeSaver primerna, se na
prikazovalniku prikažeta stanji Hitro in
Običajno ter trajanje programa za vsako
stanje:
• Hitro: izberite to stanje za vklop
funkcije TimeSaver in pritisnite
tipko OK za potrditev.
• Običajno: izberite to stanje za
izklop funkcije TimeSaver in
pritisnite tipko OK za potrditev.
Preden nastavite funkcijo TimeSaver pri
programu ECO, morate izklopiti funkcijo
AutoOpen.
7.4 AutoOpen
Ta funkcija se samodejno vklopi ob izbiri
programa ECO in je ni mogoče izbrati pri
drugih programih.
Funkcijo AutoOpen lahko izklopite na
seznamu funkcij. V tem primeru se
poraba energije poviša.
7.3 TimeSaver
Ta funkcija zviša tlak in temperaturo
vode.
Fazi pomivanja in sušenja sta krajši.
Skupen čas trajanja programa se skrajša
za približno 50 %.
•
Rezultati pomivanja so enaki kot pri
običajnem trajanju programa, rezultati
sušenja pa so lahko manj zadovoljivi.
•
Funkcija ni primerna za vse
razpoložljive programe. Ko
je funkcija primerna za
program, se lahko odločite
za vklop ali izklop funkcije
TimeSaver.
Izberite program.
Med izvajanjem faze sušenja priprava
odpre vrata naprave in jih pusti
priprta.
Ob koncu programa se priprava
pomakne nazaj, vrata naprave pa
lahko ostanejo priprta ali se
pomaknejo nazaj, ne da bi se zaprla.
POZOR!
Ne poskušajte zapreti vrat
naprave, medtem ko jih
priprava ohranja priprta. To
lahko poškoduje napravo.
8. PRED PRVO UPORABO
Ob prvem vklopu naprave morate
nastaviti jezik in čas. Privzeti jezik je
angleščina.
1. Nastavite jezik.
• Pritisnite tipko OK za potrditev
angleščine.
SLOVENŠČINA
•
Izberite nov jezik in nato pritisnite
tipko OK za potrditev.
2. Nastavite čas in nato pritisnite tipko
OK za potrditev.
3. Trenutna stopnja sistema za
mehčanje vode mora ustrezati
trdoti vode. V nasprotnem primeru
nastavite stopnjo sistema za
mehčanje vode.
4. Napolnite posodo za sol.
5. Napolnite predal sredstva za
izpiranje.
6. Odprite pipo.
7. Zaženite program, da odstranite vse
ostanke, ki se še lahko nahajajo v
napravi. Ne uporabljajte pomivalnega
sredstva in ne zlagajte posode v
košari.
Ko zaženete program, lahko traja do pet
minut, da naprava ponovno napolni
55
sistem za mehčanje vode. Videti je, da
naprava ne deluje. Faza pomivanja se
začne šele, ko se ta postopek zaključi.
Postopek se redno ponavlja.
8.1 Sistem za mehčanje vode
Sistem za mehčanje vode odstrani iz
vode minerale, ki negativno vplivajo na
rezultate pomivanja in napravo.
Večja kot je vsebnost teh mineralov, trša
je voda. Trdoto vode merimo v
ekvivalentnih lestvicah.
Sistem za mehčanje vode morate
nastaviti glede na trdoto vode v vašem
vodovodu. Točne podatke o trdoti vode
lahko dobite pri krajevnem vodovodnem
podjetju. Pomembno je nastaviti pravo
stopnjo sistema za mehčanje vode, da
zagotovite dobre rezultate pomivanja.
Trdota vode
V nemških
stopinjah
(°dH)
V francoskih
stopinjah (°fH)
mmol/l
Clarkove/
angleške
stopinje
Stopnja sistema
za mehčanje
vode
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Tovarniška nastavitev.
2) Na tej stopnji ne uporabljajte soli.
8.2 Posoda za sol
POZOR!
Uporabljajte samo sol,
posebej prilagojeno
pomivalnim strojem.
Sol se uporablja za ponovno polnjenje
sistema za mehčanje vode in zagotovitev
dobrih rezultatov pomivanja pri
vsakodnevni uporabi.
56
www.electrolux.com
Polnjenje posode za sol
1. Pokrov posode za sol obrnite v
nasprotni smeri urnega kazalca, da
odprete posodo.
2. V posodo za sol nalijte en liter vode
(le prvič).
3. Posodo za sol napolnite s soljo za
pomivalne stroje.
Sproščeno količino sredstva za izpiranje
lahko nastavite med stopnjo 1 (najmanj)
in stopnjo 6 (največ). Stopnja 0 izklopi
doziranje sredstva za izpiranje in ne
sprosti se nič sredstva za izpiranje.
Tovarniška nastavitev: stopnja 4.
Polnjenje predala sredstva za
izpiranje
A
B
4. Odstranite sol okoli odprtine posode
za sol.
C
5. Pokrov obrnite v smeri urnega
kazalca, da zaprete posodo za sol.
Ko polnite posodo za sol,
lahko iz nje izteka voda s
soljo. Nevarnost korozije. Da
bi jo preprečili, po polnitvi
posode za sol zaženite
program.
Ko je posoda za sol prazna,
se na prikazovalniku prikaže
sporočilo.
8.3 Predal sredstva za izpiranje
Sredstvo za izpiranje pomaga, da se
posoda posuši brez lis in madežev.
Sredstvo za izpiranje se samodejno
sprosti med fazo vročega izpiranja.
9. VSAKODNEVNA UPORABA
1. Odprite pipo.
POZOR!
Uporabljajte samo sredstvo
za izpiranje, posebej
prilagojeno pomivalnim
strojem.
1. Odprite pokrov (C).
2. Predal (B) polnite, dokler sredstvo za
izpiranje ne pride do oznake »MAX«.
3. Razlito sredstvo za izpiranje obrišite
z vpojno krpo, da preprečite pretirano
penjenje.
4. Zaprite pokrov. Prepričajte se, da se
pokrov zaskoči.
Ko indikator (A) postane
prozoren, napolnite predal
sredstva za izpiranje.
Ko je predal sredstva za
izpiranje prazen, se na
prikazovalniku prikaže
sporočilo.
SLOVENŠČINA
2. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
vklop naprave.
• Če se na prikazovalniku prikaže
sporočilo za polnjenje posode za
sol, to napolnite.
• Če se na prikazovalniku prikaže
sporočilo za polnjenje predala
sredstva za izpiranje, tega
napolnite.
3. Napolnite košare.
4. Dodajte pomivalno sredstvo. Če
uporabljate kombinirane tablete,
vklopite funkcijo Multitab.
5. Nastavite in vklopite pravi program
za vrsto posode in stopnjo
umazanije.
9.1 Uporaba pomivalnega
sredstva
A
B
57
9.2 Nastavitev in vklop
programa
Funkcija Auto Off
Ta funkcija zmanjša porabo energije,
tako da samodejno izklopi napravo, ko ta
ne deluje.
Funkcija se vklopi:
• 5 minut po zaključku programa.
• Po petih minutah, če se program ne
zažene.
Vklop programa
1. Po želji izberite primerne funkcije.
Ko so funkcije nastavljene, pojdite na
seznam programov.
2. Pomikajte se po seznamu programov
in izberite program.
3. Za potrditev pritisnite tipko OK.
Če je program primeren za funkcijo
TimeSaver, morate potrditi Hitro ali
Običajno.
4. Zaprite vrata naprave za začetek
programa.
Zamik vklopa programa
C
POZOR!
Uporabljajte samo
pomivalno sredstvo, posebej
prilagojeno pomivalnim
strojem.
1. Pritisnite gumb za sprostitev (A), da
odprete pokrov (C).
2. Dajte pomivalno sredstvo, prašek ali
tableto, v predelek (B).
3. Če program vključuje fazo
predpomivanja, na notranji del vrat
naprave stresite majhno količino
pomivalnega sredstva.
4. Zaprite pokrov. Prepričajte se, da se
pokrov zaskoči.
Zamika vklopa ne morete nastaviti pri
programu MyFavourite.
1. Po želji nastavite funkcije.
2. Izberite področje Zamik vklopa.
3. Pritisnite tipko OK.
Prikazovalnik prikazuje seznam
programov.
4. Izberite program.
5. Za potrditev pritisnite tipko OK.
Na prikazovalniku se prikažejo trije
stolpci za zamik vklopa.
6. Izberite želeno število ur za zamik
vklopa.
7. Za potrditev pritisnite tipko OK.
8. Zaprite vrata naprave, da se začne
odštevanje zamika vklopa.
Po koncu odštevanja se program zažene
samodejno.
Vklop programa MyFavourite
1. Pritisnite in približno tri sekunde
držite OK, dokler se na
58
www.electrolux.com
prikazovalniku ne prikaže nastavitev
MyFavourite.
2. Zaprite vrata naprave za začetek
programa.
Odpiranje vrat med delovanjem
naprave
Če odprete vrata med izvajanjem
programa, naprava preneha delovati. Ko
vrata zaprete, naprava nadaljuje z
delovanjem od trenutka prekinitve.
Če so med fazo sušenja
vrata odprta več kot 30
sekund, se delujoči program
konča. To se ne zgodi, ko
deluje program ECO z
AutoOpen.
Preklic zamika vklopa med
odštevanjem
Ko prekličete zamik vklopa, se program
in funkcije nastavijo na privzete
vrednosti.
1. Odprite vrata naprave.
2. Pritisnite in približno tri sekunde
držite Program, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže Preklic
pomivanja?.
•
•
Izberite Nadaljuj in pritisnite OK,
da nadaljujete z odštevanjem.
Zaprite vrata naprave.
Izberite Zaustavitev in pritisnite
OK za preklic zamika vklopa.
Preklic delujočega programa
Ko prekličete delujoči program, se
funkcije nastavijo na privzete vrednosti.
1. Odprite vrata naprave.
2. Pritisnite in približno tri sekunde
držite Program, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže Preklic
pomivanja?.
• Izberite Nadaljuj in pritisnite OK,
da nadaljujete z delujočim
programom. Zaprite vrata
naprave.
• Izberite Zaustavitev in pritisnite
OK, da prekličete delujoči
program.
Konec programa
Ko se program zaključi, TimeBeam
prikaže 0:00 and CLEAN. Ko odprete
vrata, se naprava samodejno izklopi.
Zaprite pipo.
10. NAMIGI IN NASVETI
10.1 Splošno
•
Naslednji nasveti zagotavljajo najboljše
rezultate pomivanja in sušenja pri
vsakodnevni uporabi in pomagajo tudi
varovati okolje.
•
•
•
•
Velike ostanke hrane s posode
odstranite v koš za smeti.
Posode ne izpirajte predhodno ročno.
Po potrebi uporabite program
predpomivanja (če je na voljo) ali
izberite program s fazo
predpomivanja.
Vedno izkoristite celoten prostor v
košarah.
Posodo zlagajte v pomivalni stroj
tako, da bo voda iz šob brizgalne
ročice prišla do vseh delov posode in
jih pomila. Predmeti se ne smejo
dotikati ali prekrivati drug drugega.
•
Pomivalno sredstvo, sredstvo za
izpiranje in sol lahko uporabljate
ločeno ali pa uporabite kombinirane
tablete (npr. »3v1«, »4v1«, »Vse v
enem«). Sledite navodilom z
embalaže. Kombinirane tablete so
običajno primerne na območjih s
trdoto vode do 21 °dH. Na območjih,
kjer je ta meja presežena, je treba
uporabiti tudi sredstvo za izpiranje in
sol. Če uporabljate kombinirane
tablete, lahko izberete funkcijo
Multitab (če je na voljo). Ta funkcija
izboljša rezultate pomivanja in
sušenja z uporabo kombiniranih
tablet.
Izberite program glede na vrsto
posode in stopnjo umazanosti.
Program ECO vam omogoča
najvarčnejšo porabo vode in energije
SLOVENŠČINA
za običajno umazana porcelan in
jedilni pribor.
10.2 Uporaba soli, sredstva za
izpiranje in pomivalnega
sredstva
•
•
•
•
•
Uporabljajte le sol, sredstvo za
izpiranje in pomivalno sredstvo za
pomivalni stroj. Drugi izdelki lahko
poškodujejo napravo.
Kombinirane tablete so običajno
primerne na območjih s trdoto vode
do 21 °dH. Na območjih, kjer je ta
meja presežena, je treba poleg
kombiniranih tablet uporabiti tudi
sredstvo za izpiranje in sol. Vendar pa
na območjih s trdo in zelo trdo vodo
priporočamo ločeno uporabo
pomivalnega sredstva (prašek, gel,
tablete brez dodatnih funkcij),
sredstva za izpiranje in soli za
najboljše rezultate pomivanja in
sušenja.
Če uporabljate kombinirane tablete,
lahko izberete funkcijo Multitab (če je
na voljo). Ta funkcija izboljša rezultate
pomivanja in sušenja z uporabo
kombiniranih tablet.
Tablete se pri kratkih programih ne
raztopijo v celoti. Da bi preprečili
ostanke pomivalnega sredstva na
namiznem priboru, priporočamo, da
tablete uporabljate pri dolgih
programih.
Ne uporabite več kot pravo količino
pomivalnega sredstva. Oglejte si
navodila na embalaži pomivalnega
sredstva.
10.3 Kaj storiti v primeru, da
želite prenehati uporabljati
kombinirane tablete
Pred začetkom ločene uporabe
pomivalnega sredstva, soli in sredstva za
izpiranje naredite naslednje:
1. Nastavite najvišjo stopnjo sistema za
mehčanje vode.
2. Preverite, ali sta posoda za sol in
predal sredstva za izpiranje polna.
3. Zaženite najkrajši program s fazo
izpiranja. Ne dodajte pomivalnega
59
sredstva in ne zlagajte posode v
košari.
4. Ko se program zaključi, sistem za
mehčanje vode prilagodite trdoti vode
v vašem kraju.
5. Prilagodite sproščeno količino
sredstva za izpiranje.
10.4 Polnjenje košar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Napravo uporabljajte le za pomivanje
predmetov, ki so primerni za
pomivanje v pomivalnem stroju.
V napravo ne dajajte predmetov iz
lesa, roževine, aluminija, kositra in
bakra.
V napravo ne dajajte predmetov, ki
lahko vpijejo vodo (gobe,
gospodinjske krpe).
Velike ostanke hrane s posode
odstranite v koš za smeti.
Zažgane ostanke hrane na posodi
pred pomivanjem namočite v vodi.
Votle predmete (npr. skodelice,
kozarce in ponve) postavite z odprtino
navzdol.
Kozarci se ne smejo medsebojno
dotikati.
Jedilni pribor in majhne predmete
vstavite v predal za jedilni pribor.
Lahke predmete zložite v zgornjo
košaro. Poskrbite, da se predmeti ne
bodo premikali.
Pred vklopom programa se
prepričajte, da se brizgalna ročica
lahko neovirano vrti.
10.5 Pred vklopom programa
Poskrbite za naslednje:
•
•
•
•
•
•
•
Da so filtri čisti in pravilno nameščeni.
Da je pokrov posode za sol povsem
privit.
Da brizgalni ročici nista zamašeni.
Da sta prisotna sol in sredstvo za
izpiranje za pomivalni stroj (razen če
uporabljate kombinirane tablete).
Da so predmeti v košarah pravilno
zloženi.
Da je program primeren za zloženo
posodo in stopnjo umazanosti.
Da je uporabljena prava količina
pomivalnega sredstva.
60
www.electrolux.com
10.6 Praznjenje košar
Ob koncu programa se lahko
na straneh in vratih naprave
še vedno nahaja voda.
1. Pustite, da se posoda ohladi, preden
jo vzamete iz pomivalnega stroja.
Vroča posoda se hitro poškoduje.
2. Najprej izpraznite spodnjo in potem
zgornjo košaro.
11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Pred vzdrževanjem izklopite
napravo in iztaknite vtič iz
vtičnice.
Umazani filtri in zamašene
brizgalne ročice poslabšajo
kakovost pomivanja.
Občasno jih preverite in po
potrebi očistite.
2. Odstranite filter (C) iz filtra (B).
3. Odstranite ploščati filter (A).
11.1 Čiščenje filtrov
Filtrirni sistem je sestavljen iz treh delov.
C
4. Operite filtre.
B
A
1. Filter (B) obrnite v nasprotni smeri
urnega kazalca in ga odstranite.
5. Prepričajte se, da v odvodni odprtini
ali okrog nje ni ostankov hrane ali
umazanije.
6. Namestite nazaj ploščati filter (A).
Poskrbite, da bo pravilno nameščen
pod vodili.
SLOVENŠČINA
61
11.2 Čiščenje brizgalnih ročic
Ne odstranjujte brizgalnih ročic. Če se
luknjice v brizgalnih ročicah zamašijo,
odstranite ostanke umazanije s tankim
ostrim predmetom.
11.3 Čiščenje zunanjih površin
•
•
7. Ponovno sestavite filtra (B) in (C).
8. Filter (B) vstavite nazaj v ploščati
filter (A). Obračajte ga v smeri
urnega kazalca, dokler se ne
zaskoči.
•
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva.
Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih
čistil, grobih gobic ali topil.
11.4 Čiščenje notranjosti
•
•
Z mehko vlažno krpo previdno očistite
napravo, vključno z gumijastim
tesnilom vrat.
Če redno uporabljate kratke
programe, lahko v notranjosti naprave
ostanejo ostanki maščob in vodnega
kamna. Če želite to preprečiti,
priporočamo, da vsaj dvakrat na
mesec zaženete dolg program.
POZOR!
Napačen položaj filtrov lahko
povzroči slabe rezultate
pomivanja in poškodbo
naprave.
12. ODPRAVLJANJE TEŽAV
Če se naprava ne zažene ali se ustavi
med delovanjem. Preden se obrnete na
pooblaščeni servisni center, preverite, ali
lahko sami rešite težavo s pomočjo
informacij v razpredelnici.
Pri nekaterih težavah se na
prikazovalniku prikaže sporočilo.
Težava
Možna rešitev
Naprave ne morete vklopiti.
•
•
Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico.
Prepričajte se, da v omarici z varovalkami ni poš‐
kodovane varovalke.
62
www.electrolux.com
Težava
Možna rešitev
Program se ne zažene.
•
•
•
Naprava se ne napolni z vodo. •
Na prikazovalniku se prikaže
•
sporočilo: Pozor: voda ne prite‐
ka v pomivalni stroj.
•
•
•
Prepričajte se, da so vrata naprave zaprta.
Če je nastavljen zamik vklopa, nastavitev prekli‐
čite ali počakajte, da se odštevanje konča.
Naprava je začela postopek polnjenja sistema za
mehčanje vode. Postopek traja približno pet min‐
ut.
Prepričajte se, da je pipa odprta.
Prepričajte se, da tlak dovoda vode ni prenizek.
Za te informacije se obrnite na krajevno vodo‐
vodno podjetje.
Prepričajte se, da pipa ni zamašena.
Prepričajte se, da filter v cevi za dovod vode ni
zamašen.
Prepričajte se, da cev za dovod vode ni prepogn‐
jena ali ukrivljena.
Naprava ne izčrpa vode.
Na prikazovalniku se prikaže
sporočilo: Pozor: pomivalni
stroj ne izčrpava vode.
•
•
Prepričajte se, da sifon ni zamašen.
Prepričajte se, da cev za odvod vode ni prepogn‐
jena ali ukrivljena.
Vklopljen je zaščitni sistem za
zaporo vode.
Na prikazovalniku se prikaže
sporočilo: Pozor: sprožil se je
sistem za zaščito pred popla‐
vo.
•
Zaprite pipo in se obrnite na pooblaščeni servisni
center.
Ko preverite napravo, jo izklopite in
vklopite. Če se težava ponovi, se obrnite
na pooblaščeni servisni center.
Za druga opozorilna sporočila ali težave,
ki niso opisane v razpredelnici, se obrnite
na pooblaščeni servisni center.
12.1 Rezultati pomivanja in sušenja niso zadovoljivi
Težava
Možna rešitev
Na kozarcih in posodi nasta‐ •
nejo beli pasovi ali modrikast
sloj.
•
Preveč sproščenega sredstva za izpiranje. Izbirnik
sredstva za izpiranje premaknite v nižji položaj.
Pomivalnega sredstva je preveč.
Na kozarcih in posodi nasta‐ •
nejo madeži in posušene
vodne kapljice.
•
Premalo sproščenega sredstva za izpiranje. Izbir‐
nik sredstva za izpiranje premaknite v višji položaj.
Vzrok je lahko v kakovosti sredstva za izpiranje.
Posoda je mokra.
Program nima faze sušenja ali pa ima fazo sušenja
z nizko temperaturo.
Predal sredstva za izpiranje je prazen.
Vzrok je lahko v kakovosti sredstva za izpiranje.
Vzrok je lahko v kakovosti kombiniranih tablet. Pre‐
izkusite drugo znamko ali pa vklopite doziranje
sredstva za izpiranje in uporabite sredstvo za izpir‐
anje skupaj s kombiniranimi tabletami.
•
•
•
•
SLOVENŠČINA
Za druge možne vzroke si
oglejte »Namigi in nasveti«.
13. TEHNIČNE INFORMACIJE
Mere
Širina / višina / globina
(mm)
596 / 818-898 / 550
Priključitev na električno
napetost 1)
Napetost (V)
220-240
Frekvenca (Hz)
50
Tlak vode
Min. / maks. barov (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Dovod vode
Hladna ali vroča voda 2)
največ 60 °C
Zmogljivost
Pogrinjkov
15
Poraba energije
Način stanja vklopa (W)
0.99
Poraba energije
Način izklopa (W)
0.10
1) Za druge vrednosti si oglejte ploščico za tehnične navedbe.
2) Če se vroča voda ogreva s pomočjo nadomestnih virov energije (npr. sončnih plošč ali
vetrne elektrarne), uporabite priključitev na vročo vodo, da zmanjšate porabo energije.
14. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
*
63
117899360-A-102014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising