Zanussi | ZDT13011FA | User manual | ZANUSSI ZDT13011FA Brugermanual

ZANUSSI ZDT13011FA Brugermanual
DA
ET
LV
LT
Brugsanvisning
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
2
14
26
38
Opvaskemaskine
Nõudepesumasin
Trauku mazgājamā mašīna
Indaplovė
ZDT 13011FA
Indhold
Sikkerhedsanvisninger _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Produktbeskrivelse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betjeningspanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programmer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tilvalg _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Før ibrugtagning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
4
5
6
Daglig brug _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Råd _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Vedligeholdelse og rengøring _ _ _ _ _ _ _ 10
Fejlfinding _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Teknisk information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Miljøhensyn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Sikkerhedsanvisninger
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet
installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres
forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.
Sikkerhed for børn og andre udsatte
personer
Advarsel Risiko for kvælning,
personskade eller permanent invaliditet.
• Lad ikke personer, herunder børn, med nedsat fysisk sanseapparat, nedsatte mentale
evner eller manglende erfaring og viden betjene maskinen. De skal være under opsyn af
en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller instrueres i at bruge maskinen.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.
• Opbevar alle opvaskemidler utilgængeligt for
børn.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lugen er åben.
Installation
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et beskadiget
apparat.
• Stil eller brug ikke apparatet et sted, hvor
temperaturen kommer under 0 °C.
• Følg den medfølgende brugsanvisning.
• Sørg for, apparatet er installeret under og
opad stabile køkkenelementer.
Advarsel Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet
svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er
tilfældet, skal du kontakte en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig tilslutningskontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger vægstikket og
ledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte apparatets netledning, skal det udføres af
Electrolux Service A/S.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at trække i
ledningen. Tag altid selve netstikket ud af
kontakten.
• Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.
• Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiverne.
Tilslutning, vand
• Pas på du ikke beskadiger vandslangerne.
• Inden du tilslutter apparatet til nye rør eller
rør, som ikke har været i brug i lang tid, skal
du lade vandet løbe, indtil det bliver klart.
• Kontrollér, at der ikke er nogen utætheder,
første gang du bruger apparatet.
Tilslutning, el
2
www.zanussi.com
• Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil og en
kappe med et indvendigt elkabel.
Advarsel Højspænding.
• Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal stikket
straks tages ud af stikkontakten. Kontakt det
lokale servicecenter for at få udskiftet tilløbsslangen.
Brug
• Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som f.eks.:
– Kantineområder i butikker, på kontorer og i
andre arbejdsmiljøer
– Gæstehuse
– Af kunder på hoteller, moteller og andre
miljøer af indkvarteringstypen
– Miljøer af Bed and Breakfast-typen.
Advarsel Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød eller brand.
• Apparatets specifikationer må ikke ændres.
• Læg knive og bestik med skarpe spidser i
bestikkurven med spidserne vendt nedad eller læg dem vandret.
• Lad ikke apparatets låge stå åben uden opsyn for at undgå, at nogen falder over den.
www.zanussi.com
• Undgå at sidde eller stå på den åbne låge.
• Opvaskemidler er farlige. Følg sikkerhedsanvisningen på opvaskemidlets emballage.
• Drik og leg ikke med vandet i apparatet.
• Tag ikke opvasken ud af apparatet, før opvaskeprogrammet er slut. Der kan være opvaskemiddel på servicet.
• Der kan komme meget varm damp ud af apparatet, hvis du åbner lågen, mens programmet er i gang.
• Undlad at bruge brændbare produkter eller
ting, der er fugtet med brændbare produkter,
i apparatet eller i nærheden af eller på dette.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til
at rengøre apparatet.
Bortskaffelse
Advarsel Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan
blive lukket inde i apparatet.
Kundeservice
Kontakt det lokale servicecenter for at få apparatet repareret. Vi anbefaler kun at anvende originale reservedele.
Når du kontakter det lokale servicecenter, skal
du sørge for, at have følgende oplysninger klar,
som står på typeskiltet.
Model :
PNC:
Serienummer:
3
Produktbeskrivelse
1 Nederste spulearm
2 Filtre
3 Typeskilt
4 Beholder til afspændingsmiddel
9
8
7
5 Beholder til vaskemiddel
6 Saltbeholder
1
2
6
5
7 Justering af vandets hårdhedsgrad
8 Øverste spulearm
3
4
9 Øverste kurv
Betjeningspanel
B
A
1
70º
3h
2
65º
65ºA30’
CANCEL 3 sec
5
1 Til-/fra-knap
2 Program-kontrollamper
3
4
4 Programknap
5 Knap til senere start
3 Lamper
Lamper
Forløb
Slutlampe.
Lampe for afspændingsmiddel. Denne lampe er slukket, når apparatet er i gang.
Salt-lampe. Denne lampe er slukket, når apparatet er i gang.
Programmer
Program1)
2)
4
Grad af snavs
Type af vask
Meget snavset
Service, bestik, kogegrej
Programtrin
Forskyl
Opvask 70 °C
Skylninger
Tørring
Varighed
(min)
130 -140
Energi
(kWh)
1.9 - 2.1
Vand
(l)
18 - 20
www.zanussi.com
Program1)
3)
4)
5)
Grad af snavs
Type af vask
Programtrin
Varighed
(min)
Energi
(kWh)
Vand
(l)
Normalt snavset
Service og bestik
Opvask 65 °C
Skylninger
Tørring
105 - 115
1.6 - 1.9
18 - 20
Frisk snavset
Service og bestik
Opvask 65 °C
Skylning
30
0.8
9
Normalt snavset
Service og bestik
Forskyl
Opvask 50 °C
Skylninger
Tørring
130 - 140
1.0 - 1.2
14 - 16
Alle
Forskyl
12
0.1
5
1) Forbrugsværdierne kan variere, alt efter vandtemperatur og -tryk, udsving i netspænding, tilvalgsfunktioner og
opvaskens størrelse.
2) Programmet har et skylletrin med høj temperatur, hvilket giver bedre resultater for hygiejnen. Under
skylletrinnet bliver temperaturen på 70 °C i 10 til 14 minutter.
3) Med dette program kan du vaske en opvask med frisk snavs. Det giver gode opvaskeresultater på kort tid.
4) Dette er standardprogrammet, som anvendes til test. Med dette program får du den mest effektive brug af
vand og energiforbrug til service og bestik med normalt snavs. Se den medfølgende folder med testdata.
5) Brug dette program til hurtig skylning af tallerkener. Det forhindrer, at madrester sætter sig fast på
tallerknerne, og at der trænger ubehagelig lugt ud fra apparatet.
Brug ikke opvaskemiddel til dette program.
Tilvalg
Lydsignaler
Lydsignalerne udsendes under disse betingelser:
• Når programmet er afsluttet.
• Der sker en fejlfunktion i maskinen.
Fabriksindstilling: til.
Du kan slå lydsignalerne fra.
Deaktivering af lydsignalerne
1. Tryk på til-/fra-knappen for at aktivere apparatet.
2. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen. Der henvises til ‘'INDSTILLING
OG START AF ET PROGRAM'’.
3. Tryk på programknappen, og hold den
nede, indtil programlampen (A) blinker, og
programlampen (B) tændes.
4. Tryk straks på programknappen.
• Programlampen (A) tændes med et konstant lys.
• Programlampen (B) begynder at blinke.
www.zanussi.com
5. Vent til programlampen (A) slukkes, og slutlampen tændes (programlampen (B) fortsætter med at blinke).
• Lydsignalerne er slået til.
6. Tryk på programknappen. Slutlampen slukkes.
• Lydsignalerne er slået fra.
7. Sluk for maskinen for at bekræfte indstillingen.
Aktivering af lydsignalerne
1. Se ‘Deaktivering af lydsignalerne’, trin (1) til
(4).
2. Vent til programlampen (A) slukkes. Slutlampen slukkes, og programlampen (B) fortsætter med at blinke.
• Lydsignalerne er slået fra.
3. Tryk på programknappen. Slutlampen giver
sig til at lyse.
• Lydsignalerne er slået til.
5
4. Sluk for maskinen for at bekræfte indstillingen.
Før ibrugtagning
1. Kontrollér, om det indstillede niveau for
blødgøringsanlægget passer til det lokale
vands hårdhedsgrad. Hvis ikke, skal blødgøringsanlægget indstilles. Kontakt det lokale
vandværk angående det lokale vands hårdhed.
2. Fyld saltbeholderen.
3. Fyld beholderen til afspændingsmiddel op.
4. Åbn for vandhanen.
5. Der kan være rester af snavs fra produktionen i apparatet. Start et program for at fjerne dem. Brug ikke opvaskemiddel, og fyld
ikke noget i kurvene.
Indstil blødgøringsanlægget
Indstilling af
blødgøringsanlæg
Hårdhedsgrad
Tysk
grader
(°dH)
Fransk
grader
(°fH)
mmol/l
Clarke
grader
Manuel
Elektronisk
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
36 - 45
21)
7
6
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<5
12)
12)
<4
<7
< 0.7
1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.
Blødgøringsanlægget skal både indstilles
manuelt og elektronisk.
6
www.zanussi.com
Manuel indstilling
1
1
2
2
Sæt knappen til justering af vandets hårdhedsgrad i position 1
eller 2.
Elektronisk indstilling
1. Tryk på til-/fra-knappen for at aktivere apparatet.
2. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen. Der henvises til ‘'INDSTILLING
OG START AF ET PROGRAM'’.
3. Tryk på programknappen, og hold den
nede, indtil programlampen (A) begynder at
blinke, og programlampen (B) tændes.
4. Vent til programlampen (B) slukkes, og slutlampen begynder at blinke (programlampen
(A) fortsætter med at blinke).
5. Tryk på programknappen.
• Slutlampen blinker med mellemrum. Antallet af blink viser niveauet af blødgøringsanlægget. Eksempel: 5 blink + pause + 5 blink = niveau 5.
6. Tryk på programknappen for at justere blødgøringsanlæggets niveau. Hver gang du
trykker på programknappen, går du videre til
det næste niveau.
7. Sluk apparatet for at bekræfte.
3
Hæld en liter vand i
saltbeholderen (kun
første gang).
5
4
6
Påfyldning af beholderen til
afspændingsmiddel
Påfyldning af saltbeholderen
Bemærk Der kan løbe vand og salt ud fra
saltbeholderen, når du fylder den. Risiko
for korrosion. Start et program efter at have
fyldt saltbeholderen for at undgå dette.
www.zanussi.com
1
2
7
max
32
--
1
4
MA X
+
3
4
Drej vælgerknappen mellem position 1 (laveste mængde) og position 4 (højeste mængde) for at justere mængden af afspændingsmiddel.
Daglig brug
1. Åbn for vandhanen.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere
apparatet. Sørg for, at apparatet er i indstillingstilstand. Se ‘INDSTILLING OG START
AF ET PROGRAM’.
• Hvis lampen for salt er tændt, så påfyld
saltbeholderen.
• Fyld beholderen til afspændingsmiddel,
hvis lampen for afspændingsmiddel lyser.
3. Fyld kurvene.
4. Påfyld opvaskemiddel.
• Aktiver multitab-funktionen, hvis du bruger Multitabletter.
5. Vælg og start det rette program til opvaskens art og graden af snavs.
3
Brug af opvaskemiddel
4
1
8
2
5
Hvis opvaskeprogrammet har et trin
med forvask, anbringes en lille mængde
opvaskemiddel på
den inderste del af
apparatets låge.
Brug af Multitabletter
Når du bruger tabletter med salt og afspændingsmiddel, må du ikke fylde saltbeholeren og
beholderen til afspændingsmiddel. Lampen for
www.zanussi.com
afspændingsmiddel tændes, hvis beholderen til
afspændingsmiddel er tom.
1. Indstil blødgøringsanlægget til det laveste
niveau.
2. Indstil beholderen til afspændingsmiddel til
laveste position.
Hvis du stopper med at bruge
Multitabletter, før du begynder at bruge
opvaskemiddel, afspændingsmiddel og
filtersalt hver for sig, så gør følgende:
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere
apparatet.
2. Indstil blødgøringsanlægget til det højeste
niveau.
3. Sørg for, at saltbeholderen og beholderen
til afspændingsmiddel er fyldt.
4. Start det korteste program med skylning,
uden opvaskemiddel og tallerkener.
5. Juster blødgøringsmidlet til vandets hårdhedsgrad i dit område.
6. Juster doseringen af afspændingsmiddel.
Indstilling og start af et program
Indstillingsfunktion
Apparatet skal sættes på indstillingsfunktion for
at acceptere visse operationer.
Apparatet er i indstillingsfunktion, når alle programlamperne er slukkede, og slutindikatoren
blinker, efter der er tændt for apparatet.
Tryk på programknappen og hold den nede,
indtil apparatet står i indstillingsfunktion, hvis
betjeningspanelet viser andre forhold:
Start af et program uden udskudt start
1. Åbn for vandhanen.
2. Tryk på til-/fra-knappen for at aktivere apparatet. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen.
3. Tryk kontinuerligt på programknappen, indtil
den ønskede programlampe tændes.
4. Luk lågen til apparatet. Programmet starter.
Start af et program med udskudt start
1. Indstil programmet.
www.zanussi.com
2. Tryk på knappen til senere start for at udskyde starten af programmet med 3 timer.
Lampen for udskudt start giver sig til at lyse.
3. Luk lågen til apparatet. Nedtællingen begynder.
• Når nedtællingen er slut, starter programmet.
Åbning af lågen, mens maskinen er i gang
Hvis du åbner lågen, stopper apparatet. Når lågen lukkes igen, fortsætter apparatet fra det
sted, hvor det blev afbrudt.
Annullering af den udskudte start, mens
nedtællingen er i gang
1. Åbn lågen til apparatet.
2. Tryk på senere start-knappen, og lampen
for senere start bliver slukket.
3. Luk lågen til apparatet. Programmet starter.
Annullering af program
1. Åbn lågen til apparatet.
2. Tryk på programknappen og hold den nede,
indtil lampen for det indstillede program
slukkes, og slutlampen blinker.
Sørg for, at der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel, inden der startes
et nyt program.
Ved programslut
Når programmet er slut, udsendes en række
lydsignaler.
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at deaktivere apparatet.
2. Luk for vandhanen.
Vigtigt
• Lad opvasken køle af, før du tager den ud af
apparatet. Tallerkener m.m. er skrøbelige, når
de er meget varme./Service, der er varmt, beskadiges nemt.
• Tøm først nederste kurv og derefter øverste
kurv.
• Der kan være vand på apparatets sider og låge. Det rustfri stål køler hurtigere af end tallerkenerne.
9
Råd
Blødgøringsmiddel
Hårdt vand indeholder en høj mængde af mineraler, som kan skade apparatet og give dårlige
opvaskeresultater. Blødgøringsanlægget neutraliserer disse mineraler.
Filtersaltet holder blødgøringsanlægget rent og
i god stand. Det er vigtigt at vælge det rette niveau for blødgøringsmidlet. Det sikrer, at blødgøringsanlægget bruger den korrekte mængde
filtersalt og vand.
Brug af salt, afspændingsmiddel og
opvaskemiddel
• Brug kun salt, afspændingsmiddel og opvaskemiddel til opvaskemaskine. Andre produkter kan skade apparatet.
• Afspændingsmidlet hjælper med at tørre servicet under den sidste skyllefase, så det ikke
får striber og pletter.
• Multitabletterne indeholder opvaskevaskemiddel, afspændingsmiddel og andre tilsætningsmidler. Sørg for, at disse opvasketabs
kan anvendes til det lokale vands hårdhedsgrad. Se vejledningerne på produktets emballage.
• Opvasketabs opløses ikke helt med korte
programmer. Det anbefales, at du benytter
opvasketabs til lange programmer for at undgå rester af opvaskemidler på bordservicet.
Brug ikke mere end den angivne mængde.
Følg anvisningerne på opvaskemidlets emballage.
Fyldning af kurvene
Se den medfølgende folder med eksempler på, hvordan du fylder kurvene.
• Brug kun apparatet til at vaske genstande,
som kan vaskes i opvaskemaskine.
• Kom ikke genstande af træ, horn, aluminium,
tin og kobber i opvaskemaskinen.
• Anbring ikke ting i opvaskemaskinen, som
kan opsuge vand (svampe, klude).
• Fjern tiloversbleven mad fra tingene.
• For nemt at fjerne tiloversbleven brændt mad
skal du sætte gryder og pander i vand, før du
anbringer dem i maskinen.
• Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og gryder)
med åbningen nedad.
• Sørg for, at bestik og tallerkener m.m. ikke
står tæt op ad hinanden. Bland skeer med
andet bestik.
• Sørg for, at glas ikke rører andre glas
• Læg de små ting i bestikkurven.
• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg for, at
de ikke kan flytte sig.
• Sørg for, at spulearmene kan bevæge sig frit,
før du starter et opvaskeprogram.
Før programmet startes
Kontroller, at:
• Filtre er rente og korrekt sat i.
• Spulearmene ikke er tilstoppet.
• Genstandene er lagt korrekt i kurvene.
• Det valgte program passer til opvaskens art
og graden af snavs.
• Der anvendes den rette mængde opvaskemiddel.
• Der opvaskesalt og afspændingsmiddel
(medmindre du bruger multitabletter).
• Hætten til saltbeholderen er spændt.
Vedligeholdelse og rengøring
Advarsel Sluk for apparatet, og tag
stikket ud af kontakten inden
vedligeholdelse.
Kontrollér dem jævnligt og rengør dem, om
nødvendigt.
Tilsmudsede filtre og tilstoppede spulearme forringer vaskeresultaterne.
10
www.zanussi.com
Rengøring af filtre
D
C
B
A
A
5
Anbring filteret (A) i
den oprindelige position. Sørg for, at det
samles korrekt under
de to skinner (D).
2
1
A
4
3
Fjern filtrene (B) og
Fjern filter (A). Rens
(C) ved at dreje hånd- filteret med vand.
taget mod uret og tag
dem ud. Træk filter
(B) og (C) fra hinanden. Rens filteret med
vand.
6
Saml filtrene (B) og
(C). Sæt dem på
plads i filteret (A).
Drej håndtaget mod
uret, indtil det låses
fast.
Hvis filtrene sidder forkert, kan det give
dårlige opvaskeresultater og skade apparatet.
Rengøring af spulearme
Fjern ikke spulearmene.
Hvis hullerne i spulearmene tilstoppes, kan det
tiloversblevne snavs fjernes med en tynd, spids
genstand.
Udvendig rengøring
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud.
Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmidler.
Fejlfinding
Apparatet starter ikke eller stopper under drift.
Se følgende information for at finde en løsning
på et problem, inden du kontakter service.
Alarmkode
Ved nogle fejl blinker forskellige kontrollamper kontinuerligt eller sporadisk på
samme tid for at vise en alarmkode.
Fejl
• Kontrollampen for det indstillede program blinker
hele tiden.
• Slutlampen blinker 1 gang med mellemrum.
Apparatet ikke tager vand ind.
• Kontrollampen for det indstillede program blinker
hele tiden.
• Slutlampen blinker 2 gange med mellemrum.
Apparatet tømmes ikke for vand.
www.zanussi.com
11
Alarmkode
Fejl
• Kontrollampen for det indstillede program blinker
hele tiden.
• Slutlampen blinker 3 gange med mellemrum.
Overløbssikringen er blevet udløst.
Advarsel Sluk for apparatet, inden du
udfører eftersynet.
Fejl
Du kan ikke tænde for maskinen.
Mulig løsning
Sørg for, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten.
Kontroller, at der ikke er sprunget en sikring i sikringsboksen.
Programmet starter ikke.
Kontroller, at maskinens låge er lukket.
Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere indstillingen eller vente på, at nedtællingen er færdig.
Maskinen tager ikke vand ind.
Kontroller, at der er åbnet for vandhanen.
Sørg for, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale
vandværk for at få disse oplysninger.
Kontroller, at vandhanen ikke er tilstoppet.
Sørg for, at filteret i tilløbsslangen ikke er tilstoppet.
Kontroller, at tilløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.
Maskinen tømmes ikke for vand.
Kontroller, at vandlåsen ikke er tilstoppet.
Kontroller, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.
Overløbssikringen er blevet udløst.
Luk for vandhanen, og kontakt det lokale servicecenter.
Tænd for maskinen, når det er kontrolleret. Programmet fortsætter det sted, hvor det blev afbrudt.
Kontakt det lokale servicecenter, hvis fejlen opstår igen.
Kontakt servicecenteret, hvis andre alarmkoder
vises.
Hvis opvaske- og tørringsresultaterne er
utilfredsstillende
Hvidlige striber eller en blålig belægning
på glas og service
• Der er for meget afspændingsmiddel. Sæt
vælgerknappen for afspændingsmiddel i en
lavere position.
• Der er for meget opvaskemiddel.
12
Pletter og tørre vanddråber på glas og
tallerkener
• Der er for lidt afspændingsmiddel. Sæt vælgerknappen for afspændingsmiddel i en højere position.
• Det kan skyldes kvaliteten af opvaskemidlet.
Tallerkenerne er våde
• Programmet er uden tørretrin, eller tørrefasen
har lav temperatur.
• Beholderen til afspændingsmiddel er tom.
• Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
Se ‘RÅD’ for andre mulige årsager.
www.zanussi.com
Teknisk information
Mål
Højde/Bredde/Dybde (mm)
Tilslutning, el
Se typeskiltet.
Spænding
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Frekvens
50 Hz
Vandtilførslens tryk
Min. / maks. (bar / MPa)
Vandtilførsel 1)
Koldt vand eller varmt vand2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Kapacitet
Antal kuverter
Strømforbrug
Efterladt tændt-tilstand
0.99 W
Sluk-tilstand
0.10 W
Maks. 60 °C
12
1) Forbind tilløbsslangen til en vandtilslutning/lukkeventil med et 3/4"-gevind.
2) Hvis det varme vand leveres af alternative energikilder (f.eks. solfangere, solceller eller vindenergi), bruges
tilslutning til varmt vand for at spare på energien.
Miljøhensyn
Symbolet på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for
at dette produkt bliver bortskaffet på den rette
måde, hjælper du med til at forebygge
eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af
www.zanussi.com
personers helbred, der ellers kunne forårsages
af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt
det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller
den forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
• Kassér emballagen korrekt. Genbrug materialer med symbolet
.
13
Sisukord
Ohutusjuhised _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Seadme kirjeldus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Juhtpaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programmid _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Valikud _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Enne esimest kasutamist _ _ _ _ _ _ _ _
14
16
16
16
17
18
Igapäevane kasutamine _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vihjeid ja näpunäiteid _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Puhastus ja hooldus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Veaotsing _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tehnilised andmed _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jäätmekäitlus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20
22
22
23
25
25
Jäetakse õigus teha muutusi.
Ohutusjuhised
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi.
Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite
seda ka edaspidi kasutada.
Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
Hoiatus Lämbumise, vigastuse või
püsiva kahjustuse oht!
• Ärge lubage seadet kasutada lastel ega
füüsilise või sensoorse puudega inimestel
ega isikutel, kel puuduvad selleks vajalikud
kogemused või oskused. Kui nad seadet
siiski kasutavad, peab neid selle töö juures
jälgima isik, kes nende turvalisuse eest
vastutab.
• Ärge lubage lastel seadmega mängida.
• Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
• Hoidke puhastusvahendid lastele kättesaamatuna.
• Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadme
uksest eemal, kui see on avatud.
Paigaldamine
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega
kasutada.
• Ärge paigaldage seadet ruumi, mille temperatuur on alla 0 °C.
• Järgige seadmega kaasas olevaid paigaldusjuhiseid.
• Veenduge, et seade on paigaldatud kindlate konstruktsioonide alla ja kõrvale.
14
Elektriühendus
Hoiatus Tulekahju- ja elektrilöögioht!
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised parameetrid vastavad vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul võtke ühendust
elektrikuga.
• Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud
ohutut pistikupesa.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut
ega -juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb
välja vahetada, siis pöörduge meie teeninduskeskusse.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et
pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
• Seadet välja lülitades ärge tõmmake toitekaablist. Hoidke alati kinni toitepistikust.
• Ärge katsuge toitejuhet ega toitepistikut
märgade kätega.
• See seade vastab EÜ direktiividele.
Veeühendus
• Veenduge, et te veevoolikuid ei vigastaks.
• Enne seadme ühendamist uute torude või
pikalt kasutamata torudega laske neist vett
läbi voolata, kuni vesi jääb puhtaks.
• Seadme esmakordsel kasutamisel veenduge, et kusagil ei oleks lekkeid.
www.zanussi.com
• Vee sisselaskevoolikul on kaitseklapp ja
kattega sisemine toitejuhe.
Hoiatus Ohtlik pinge.
• Kui vee sisselaskevoolik on on kahjustada
saanud, eemaldage pistik koheselt seinakontaktist. Vee sisselaskevooliku asendamiseks võtke ühendust teeninduskeskusega.
Kasutamine
• See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises või muudes sarnastes kohtades, näiteks:
– kauplustes, kontorites ja mujal, kus on
töötajatele mõeldud köögid;
– talumajapidamistes;
– hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades;
– hommikusöögiga-tüüpi ööbimiskohtades.
Hoiatus Vigastuse, põletuse või
elektrilöögioht!
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Pange noad ja teravate otsadega söögiriistad söögiriistade korvi otsaga allapoole või
horisontaalasendis.
• Ärge jätke seadme ust lahti; vastasel korral
võib keegi selle otsa komistada.
www.zanussi.com
• Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
• Nõudepesumasina pesuained on ohtlikud.
Järgige pesuainepakendil olevaid kasutusjuhiseid.
• Ärge jooge ega kasutage seadmes olnud
vett.
• Ärge eemaldage nõusid seadmest enne,
kui programm on lõppenud. Nõudele võib
olla jäänud pesuainet.
• Kui avate ukse pesuprogrammi töötamise
ajal, võib ukse vahelt välja paiskuda kuuma
auru.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale.
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks
vee- või aurupihustit.
Jäätmekäitlus
Hoiatus Lämbumis- või vigastusoht!
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja
visake ära.
• Eemaldage seadme uks, et vältida laste ja
loomade seadmesse lõksujäämist.
Klienditeenindus ja hooldus
Seadme remontimiseks võtke ühendust hooldusega. Soovitame alati kasutada ainult originaalvaruosi.
Hooldusesse pöördudes veenduge, et teil on
olemas järgnev andmeplaadil kirjas olev teave.
Mudel:
PNC:
Seerianumber:
15
Seadme kirjeldus
1 Alumine pihustikonsool
2 Filtrid
3 Andmeplaat
4 Loputusvahendi jaotur
9
8
7
5 Pesuaine jaotur
6 Soolamahuti
1
2
6
5
7 Vee kareduse mõõdik
8 Ülemine pihustikonsool
3
4
9 Ülemine korv
Juhtpaneel
B
A
1
70º
3h
2
65º
65ºA30’
CANCEL 3 sec
5
1 Sisse/välja-nupp
2 Programmi indikaatorid
3
4
4 Programminupp
5 Viitkäivituse nupp
3 Indikaatorid
Indikaatorid
Kirjeldus
Lõpuindikaator.
Loputusvahendi indikaator. Programmi töötamise ajal see indikaator ei põle.
Soolaindikaator. Programmi töötamise ajal see indikaator ei põle.
Programmid
Programm1)
2)
16
Määrdumisaste
Nõude tüüp
Tugev määrdumine
Lauanõud, söögiriistad, potid ja
pannid
Programmi faasid
Eelpesu
Pesu 70 °C
Loputused
Kuivatamine
Kestus
(min)
130 -140
Energia
(kWh)
1.9 - 2.1
Vesi
(l)
18 - 20
www.zanussi.com
Programm1)
3)
4)
5)
Määrdumisaste
Nõude tüüp
Programmi faasid
Kestus
(min)
Energia
(kWh)
Vesi
(l)
Tavaline määrdumine
Lauanõud ja söögiriistad
Pesu 65 °C
Loputused
Kuivatamine
105 - 115
1.6 - 1.9
18 - 20
Värske määrdumine
Lauanõud ja söögiriistad
Pesu 65 °C
Loputus
30
0.8
9
Tavaline määrdumine
Lauanõud ja söögiriistad
Eelpesu
Pesu 50 °C
Loputused
Kuivatamine
130 - 140
1.0 - 1.2
14 - 16
Kõik
Eelpesu
12
0.1
5
1) Veesurve ja -temperatuur, elektripinge kõikumine, erinevad valikud ja nõude kogus võivad programmi
kestust ning tarbimisväärtusi mõjutada.
2) Selle programmi puhul kasutatakse paremate hügieeniliste tulemuste saavutamiseks loputamisel kõrget
temperatuuri. Loputusfaasi ajal püsib temperatuur 70 °C juures 10 kuni 14 minutit.
3) See programm sobib äsja kasutatud nõude pesemiseks. Seda kasutades saate head pesutulemused
lühikese ajaga.
4) See on standardprogramm testimisasutustele. Selle programmiga kasutate te tavalise
määrdumisastmega lauanõude ja söögiriistade pesemiseks vett ja energiat kõige efektiivsemalt.
Testimisteavet leiate eraldi brošüürist.
5) Kasutage seda programmi nõude kiireks loputamiseks. See hoiab ära toidujääkide kleepumise nõudele
ja ebameeldiva lõhna tekkimise seadmes.
Ärge kasutage selle programmi puhul pesuainet.
Valikud
Helisignaalid
Helisignaalid kõlavad järgmistes olukordades:
• Kui pesuprogramm on lõppenud.
• Seadmel on tekkinud tõrge.
Tehaseseaded: sees.
Helisignaale saab sisse ja välja lülitada.
Helisignaalide väljalülitamine
1. Seadme käivitamiseks vajutage sisse/välja-nuppu.
2. Veenduge, et masin on seadistusrežiimis.
Vt jaotist "PROGRAMMI VALIMINE JA
KÄIVITAMINE".
3. Vajutage ja hoidke programminuppu, kuni
programmiindikaator (A) hakkab vilkuma
ja programmiindikaator (B) süttib.
4. Vajutage kohe programminuppu.
www.zanussi.com
• Programmiindikaator (A) süttib püsiva
tulena.
• Programmiindikaator (B) jätkab vilkumist.
5. Oodake, kuni programmiindikaator (A)
kustub ja lõpuindikaator süttib (programmiindikaator (B jätkab vilkumist).
• Helisignaalid on sisse lülitatud.
6. Vajutage programminuppu. Lõpuindikaator kustub.
• Helisignaalid on välja lülitatud.
7. Seade kinnitamiseks lülitage seade välja.
Helisignaalide sisselülitamine
1. Vt jaotist "Helisignaalide väljalülitamine",
samm (1) kuni (4).
17
2. Oodake, kuni programmiindikaator (A)
kustub. Lõpuindikaator on kustunud ja
programmiindikaator (B) jätkab vilkumist.
• Helisignaalid on välja lülitatud.
3. Vajutage programminuppu. Süttib lõpuindikaator.
• Helisignaalid on sisse lülitatud.
4. Seade kinnitamiseks lülitage seade välja.
Enne esimest kasutamist
1. Kontrollige, kas veepehmendaja on reguleeritud vastavalt teie piirkonna vee karedusele. Kui vaja, reguleerige veepehmendajat. Piirkonna vee kareduse kohta saate
teavet kohalikult vee-ettevõttelt.
2. Täitke soolamahuti.
3. Täitke loputusvahendi jaotur.
4. Keerake veekraan lahti.
5. Seadmes võib olla tootmisjääke. Nende
eemaldamiseks käivitage programm. Ärge
kasutage pesuainet ega pange nõusid
korvidesse.
Veepehmendaja reguleerimine
Veepehmendaja
reguleerimine
Vee karedus
Saksa
kraadid
(°dH)
Prantsuse
kraadid
(°fH)
mmol/l
Clarke'i
kraadid
Käsitsi
Elektrooniline
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Tehaseseadistus.
2) Selle taseme puhul ärge soola kasutage.
Veepehmendajat tuleb reguleerida nii
käsitsi kui ka elektrooniliselt.
18
www.zanussi.com
Käsitsi reguleerimine
1
1
2
2
Keerake veekareduse mõõdik asendisse 1 või 2.
Elektrooniline reguleerimine
1. Seadme käivitamiseks vajutage sisse/välja-nuppu.
2. Veenduge, et masin on seadistusrežiimis.
Vt jaotist "PROGRAMMI VALIMINE JA
KÄIVITAMINE".
3. Vajutage ja hoidke programminuppu, kuni
programmiindikaator (A) hakkab vilkuma
ja programmiindikaator (B) süttib.
4. Oodake, kuni programmiindikaator (B)
kustub ja lõpuindikaator hakkab vilkuma
(programmiindikaator (A) jätkab vilkumist).
5. Vajutage programminuppu.
• Lõpuindikaator vilgub katkendlikult. Vilkumiste arv väljendab veepehmendaja
seadet. Näide: 5 vilkumist + paus + 5
vilkumist = tase 5.
6. Veepehmendaja taseme reguleerimiseks
vajutage programminuppu. Igakordsel
programminupu vajutamisel liigute taseme võrra edasi.
7. Kinnitamiseks lülitage seade välja.
3
Valage soolamahutisse 1 liiter vett (ainult esimesel korral).
5
4
6
Loputusvahendi jaoturi täitmine
Soolamahuti täitmine
Ettevaatust Vesi ja sool võivad
soolamahutist täitmise ajal välja tulla.
Roosteoht! Selle vältimiseks käivitage pärast
soolamahuti täitmist programm.
www.zanussi.com
1
2
19
max
32
--
1
4
MA X
+
3
4
Loputusvahendi koguse reguleerimiseks
keerake valikunuppu asendite 1 (väikseim
kogus) ja 4 (suurim kogus) vahel.
Igapäevane kasutamine
1. Keerake veekraan lahti.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivitada. Veenduge, et seade oleks seadistusrežiimil, vt jaotist "PROGRAMMI VALIMINE JA KÄIVITAMINE".
• Kui soolaindikaator põleb, täitke soolamahuti.
• Kui loputusvahendi indikaator põleb,
täitke loputusvahendi jaotur.
3. Pange nõud korvidesse.
4. Lisage pesuaine.
• Kombi-pesutablettide kasutamisel aktiveerige multitab-valik.
5. Määrake ja käivitage nõude tüübile ja
määrdumisastmele vastav programm.
3
Pesuaine kasutamine
4
1
20
2
5
Kui pesuprogramm
sisaldab ka eelpesu,
pange väike kogus
pesuainet seadme
ukse sisemisele küljele.
Pesuaine kombi-tablettide kasutamine
Soola ja loputusvahendit sisaldavate tablettide puhul jätke soolamahuti ja loputusvahendi
jaotur tühjaks. Loputusvahendi jaoturi indikaator süttib alati, kui loputusvahendi jaotur
on tühi.
www.zanussi.com
1. Seadke veepehmendaja madalaimale tasemele.
2. Seadke loputusvahendi jaotur madalaimasse asendisse.
Kui te lõpetate kombineeritud
pesuainetablettide kasutamise, siis enne
pesuaine, loputusvahendi ja
nõudepesumasina soola eraldi kasutama
hakkamist tehke järgmist.
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivitada.
2. Seadke veepehmendaja kõrgeimale tasemele.
3. Veenduge, et soolamahuti ja loputusvahendi jaotur on täis.
4. Käivitage kõige lühem programm loputusfaasiga ilma pesuaine ja nõudeta.
5. Reguleerige veepehmendajat vastavalt
oma piirkonna vee karedusele.
6. Reguleerige eraldatava loputusvahendi
kogust.
Programmi valimine ja käivitamine
Seadistusrežiim
Mõne toimingu jaoks peab seade olema seadistusrežiimis.
Seade on seadistusrežiimis, kui pärast sisselülitamist kõik programmiindikaatorid on kustunud ja lõpuindikaator vilgub.
Kui juhtpaneelil kuvatakse teistsugused tingimused, vajutage ja hoidke programminuppu,
kuni seade on seadistusrežiimis.
Programmi käivitamine ilma viitkäivituseta
1. Keerake veekraan lahti.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivitada. Veenduge, et seade on seadistusrežiimis.
3. Vajutage järjest programminuppu, kuni
süttib soovitud programmi indikaator.
4. Sulgege seadme uks. Programm käivitub.
Programmi käivitamine viitkäivitusega
1. Valige programm.
www.zanussi.com
2. Vajutage viitkäivituse nuppu, et programmi käivitusaeg 3 tundi edasi lükata. Süttib
viitkäivituse indikaator.
3. Sulgege seadme uks. Pöördloendus käivitub.
• Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm.
Ukse avamine seadme töö ajal
Kui te ukse avate, katkeb seadme töö. Kui
panete ukse uuesti kinni, jätkub seadme töö
kohast, kus see katkestati.
Viitkäivituse tühistamine pöördloenduse
ajal
1. Avage seadme uks.
2. Vajutage viitkäivituse nuppu; viitkäivituse
indikaator kustub.
3. Sulgege seadme uks. Programm käivitub.
Programmi tühistamine
1. Avage seadme uks.
2. Vajutage ja hoidke programminuppu, kuni
valitud programmi indikaator kustub ja lõpuindikaator hakkab vilkuma.
Enne uue programmi käivitamist veenduge, et pesuaine jaoturis on pesuainet.
Programmi lõpus
Kui programm on lõppenud, kõlab katkendlik
helisignaal.
1. Avage seadme uks.
2. Vajutage seadme väljalülitamiseks sisse/
välja-nuppu.
Tähelepanu!
• Laske nõudel jahtuda, enne kui need seadmest välja võtate. Tulised nõud purunevad
kergesti.
• Võtke kõigepealt välja nõud alumisest korvist, seejärel ülemisest korvist.
• Seadme külgedel ja uksel võib olla vett.
Roostevaba teras jahtub kiiremini kui lauanõud.
21
Vihjeid ja näpunäiteid
Veepehmendaja
Kare vesi sisaldab suurt kogust mineraale,
mis võivad kahjustada teie seadet ning põhjustada halvemaid pesutulemusi. Veepehmendaja neutraliseerib need mineraalid.
Nõudepesumasina sool hoiab veepehmendaja puhtana ning õigetes tingimustes. Kindlasti
tuleb valida õige veepehmendaja tase. See
tagab, et veepehmendaja kasutab õiges koguses nõudepesumasina soola ja vett.
Soola, loputusvahendi ja pesuaine
kasutamine
• Kasutage ainult nõudepesumasina jaoks
mõeldud soola, loputusvahendit ja pesuainet. Teised tooted võivad seadet kahjustada.
• Loputusvahendi manustamine viimase loputustsükli ajal aitab ära hoida triipude ja
plekkide tekkimise kuivatamisel.
• Kombi-pesutabletid sisaldavad nii pesu- ja
loputusvahendit kui ka teisi aineid. Veenduge, et tabletid sobiksid teie piirkonna vee
karedusega. Vaadake tootepakendil olevat
juhendit.
• Lühikeste programmidega ei jõua pesuainetabletid täielikult lahustuda. Et nõudele ei
jääks pesuainejääke, soovitatakse pesuainetablette kasutada ainult pikkade programmidega.
Ärge kasutage pesuainet rohkem, kui ette nähtud. Vt pesuaine pakendil olevaid
juhiseid.
Korvide täitmine
Korvide täitmise kohta leiate näiteid kaasasolevast brošüürist.
• Ärge pange seadmesse puust, sarvest,
alumiiniumist, tinast ega vasest esemeid.
• Ärge pange seadmesse vett imavaid esemeid (käsnu või lappe).
• Eemaldage nõudelt toidujäägid.
• Kõrbenud toidujääkide hõlpsaks eemaldamiseks leotage potte ja panne enne seadmesse panekut vees.
• Asetage õõnsad esemed (tassid, klaasid ja
pannid) masinasse avausega allapoole.
• Veenduge, et söögiriistad ja lauanõud üksteise küljes kinni ei oleks. Pange lusikad
teiste söögiriistade juurde.
• Veenduge, et klaasid ei puutuks omavahel
kokku.
• Pange väikesed esemed söögiriistade korvi.
• Pange kerged esemed ülemisse korvi.
Veenduge, et need liikuma ei pääseks.
• Enne programmi käivitamist veenduge, et
pihustikonsool saab vabalt liikuda.
Enne programmi käivitamist
Veenduge järgmises.
• Filtrid on puhtad ja õigesti paigaldatud.
• Pihustuskonsoolid ei ole ummistunud.
• Esemete paigutus korvides on õige.
• Valitud programm sobib pestavate esemete tüübi ja määrdumisastmega.
• Kasutatav pesuainekogus on õige.
• Nõudepesumasina sool ja loputusvahend
on mahutites (juhul, kui te ei kasuta kombipesutablette).
• Soolamahuti kork on kindlalt kinni.
• Kasutage seadet ainult nõudepesumasinakindlate nõude pesemiseks.
Puhastus ja hooldus
Hoiatus Enne hooldust lülitage seade
välja ja ühendage toitepistik
pistikupesast lahti.
22
www.zanussi.com
Mustad filtrid ja ummistunud pihustikonsoolid põhjustavad halvemaid pesemistulemusi.
Kontrollige nende seisukorda regulaarselt;
vajadusel puhastage.
D
Filtrite puhastamine
A
5
Pange filter (A) oma
algsele kohale tagasi. Jälgige, et see
asuks täpselt kahe
juhiku (D) all.
C
B
A
2
1
6
Pange filtrid (B) ja
(C) kokku. Pange
need kohale filtrisse
(A). Keerake käepidet päripäeva, kuni
see kohale lukustub.
Filtrite ebaõige asend võib põhjustada
kehva pesutulemust ja kahjustada seadet.
A
4
3
Filtrite (B) ja (C) ee- Eemaldage filter (A).
maldamiseks keera- Peske filtrit voolava
ke käepidet vastuveega.
päeva ja võtke välja.
Eraldage filter (B) filtrist (C). Peske filtreid voolava veega.
Pihustikonsoolide puhastamine
Ärge pihustikonsoole eemaldage.
Kui pihustikonsoolide avad on ummistunud,
eemaldage mustus peenikese teravaotsalise
esemega.
Välispinna puhastamine
Puhastage seadet pehme niiske lapiga.
Kasutage ainult neutraalseid puhastusaineid.
Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme ega lahusteid.
Veaotsing
Seade ei käivitu või seiskub töö käigus.
Enne teenindusse pöördumist tutvuge probleemi lahendamiseks pakutava teabega.
Veakood
Mõne probleemi puhul vilguvad erinevad
indikaatorid ühtlaselt ja/või katkendlikult
ning samal ajal kuvatakse veakood.
Probleem
• Valitud programmi indikaator vilgub jätkuvalt.
• Lõpuindikaator vilgub 1 kord katkendlikult.
Seade ei täitu veega.
• Valitud programmi indikaator vilgub jätkuvalt.
• Lõpuindikaator vilgub 2 korda katkendlikult.
Seade ei tühjene veest.
www.zanussi.com
23
Veakood
Probleem
• Valitud programmi indikaator vilgub jätkuvalt.
• Lõpuindikaator vilgub 3 korda katkendlikult.
Üleujutuse-vastane seade töötab.
Hoiatus Enne kontrollima asumist
lülitage seade välja.
Probleem
Seade ei käivitu.
Võimalik lahendus
Veenduge, et pistik oleks korralikult pistikupessa lükatud.
Veenduge, et kaitsmekarbis poleks kahjustatud kaitsmeid.
Programm ei käivitu.
Veenduge, et seadme uks on suletud.
Kui valitud on viitkäivitus, tühistage see või oodake pöördloenduse lõpuni.
Seade ei täitu veega.
Kontrollige, kas veekraan on lahti.
Kontrollige, ega veesurve pole liiga nõrk. Vajadusel pöörduge kohaliku vee-ettevõtte poole.
Kontrollige, ega veekraan pole ummistunud.
Veenduge, ega sisselaskevooliku filter ei ole ummistunud.
Veenduge, et sisselaskevoolik pole sõlmes või liigselt
paindunud.
Seade ei tühjene veest.
Kontrollige, ega äravoolutoru pole ummistunud.
Veenduge, et tühjendusvoolik pole sõlmes või liigselt paindunud.
Üleujutuse-vastane seade töötab.
Sulgege veekraan ja pöörduge teeninduskeskusse.
Pärast kontrollimist lülitage seade sisse. Programm jätkub kohast, kus see katkes.
Kui viga ilmneb uuesti, pöörduge teeninduskeskusse.
Muude veakoodide puhul pöörduge teeninduskeskusse.
Plekid ja kuivanud veetilkade jäljed nõudel
ja klaasidel
• Eraldatava loputusvahendi kogus on liiga
väike Seadke loputusvahendi eraldaja kõrgemasse asendisse.
• Põhjuseks võib olla pesuaine kvaliteet.
Pesu- ja kuivatustulemused ei ole
rahuldavad
Nõud on märjad
• Programmil puudub kuivatustsükkel või kasutate madala temperatuuriga kuivatustsüklit.
• Loputusvahendi jaotur on tühi.
• Põhjuseks võib olla loputusvahendi kvaliteet.
Valged jooned ja plekid või sinakas kiht
klaasidel ja nõudel
• Eraldatava loputusvahendi kogus on liiga
suur. Seadke loputusvahendi eraldaja madalamasse asendisse.
• Pesuaine kogus on liiga suur
24
Muude võimalike põhjuste kohta vt jaotist "VIHJEID JA NÄPUNÄITEID".
www.zanussi.com
Tehnilised andmed
Mõõdud
Kõrgus / Laius / Sügavus (mm)
Elektriühendus
Vt andmeplaati.
Pinge
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Sagedus
50 Hz
Veesurve
Min. / maks. (baari / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Veevarustus 1)
Külm või kuum vesi2)
Mahutavus
Koha seaded
Voolutarve
Ooterežiim
0.99 W
Väljas-režiim
0.10 W
maks. 60 °C
12
1) Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4'' keermega kraani külge.
2) Kui kuum vesi tuleb alternatiivsest energiaallikast (nt päikesepaneelid, tuuleenergia), kasutage
energiakulu vähendamiseks neid kuumaveeallikaid.
Jäätmekäitlus
Tootel või selle pakendil asuv sümbol
näitab, et seda toodet ei tohi kohelda
majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb
toode anda taastöötlemiseks vastavasse
elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise
punkti. Toote õige utiliseerimise
kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
www.zanussi.com
inimtervisele, mida võiks vastasel juhul
põhjustada selle toote ebaõige käitlemine.
Lisainfo saamiseks selle toote taastöötlemise
kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse,
oma majapidamisjäätmete käitlejaga või
kauplusega, kust te toote ostsite.
• Kõrvaldage pakkematerjal nõuetekohaselt.
Sümboliga
tähistatud materjalid saatke
ringlusse.
25
Saturs
Drošības norādījumi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Izstrādājuma apraksts _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vadības panelis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programmas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Iespējas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pirms pirmās ieslēgšanas _ _ _ _ _ _ _ _
26
28
28
28
29
30
Izmantošana ikdienā _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Padomi un ieteikumi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kopšana un tīrīšana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Problēmrisināšana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tehniskā informācija _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Apsvērumi par vides aizsardzību _ _ _ _
32
34
35
36
37
37
Izmaiņu tiesības rezervētas.
Drošības norādījumi
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces tuvumā
turpmākām uzziņām.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
Brīdinājums Nosmakšanas,
savainošanās vai pastāvīgas
invaliditātes risks.
• Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tostarp bērni), kuru fiziskās, garīgās spējas vai
pieredzes trūkums neļauj tiem droši izmantot ierīci. Tiem, kas ir atbildīgi par šādām
personām, jānodrošina nepieciešamā uzraudzība vai jāsniedz norādījumi par ierīces darbību.
• Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem
nepieejamās vietās.
• Glabājiet visus mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās vietās.
• Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces durvju tuvumā, ja tās ir atvērtas.
Uzstādīšana
• Noņemiet visu iepakojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā, kur
temperatūra ir zemāka par 0 °C.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
26
• Pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīta zem un
pie drošām ietaisēm.
Elektriskais savienojums
Brīdinājums Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka informācija uz tehnisko
datu plāksnītes atbilst jūsu elektrosistēmas
parametriem. Ja neatbilst, sazinieties ar
elektriķi.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un
drošu kontaktligzdu.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai pagarinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un kabeli. Ja iekārtas elektropadeves kabeli nepieciešams nomainīt, to
jāveic tuvākajā servisa centrā.
• Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai
tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai
pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz
barošanas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.
• Neaiztieciet strāvas kabeli vai spraudkontaktu ar slapjām rokām.
• Ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvām.
Ūdens padeves pieslēgšana
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu ūdens
šļūtenes.
www.zanussi.com
• Pirms ierīces pieslēgšanas pie jaunām
caurulēm vai caurulēm, kas ilgstoši nav lietotas, ļaujiet notecēt ūdenim, līdz sāk plūst
tīrs ūdens.
• Pirmajā ierīces lietošanas reizē pārliecinieties, vai nav sūču.
• Ūdens ieplūdes šļūtene aprīkota ar drošības vārstu un apšuvumu ar iekšēju elektrības kabeli.
Brīdinājums Bīstams spriegums.
• Ja ūdens ieplūdes šļūtene ir bojāta, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sazinieties ar apkopes dienestu, lai nomainītu ūdens ieplūdes
šļūteni.
Pielietojums
• Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vietās;
– lauku saimniecībās;
– klientu vajadzībām viesnīcās, moteļos un
citās dzīvojamās telpās;
– privāto viesnīcu (Bed and Breakfast) apstākļos.
Brīdinājums Savainojumu, apdegumu
vai elektrošoka risks.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Nažus un citus galda piederumus ar asiem
galiem galda piederumu grozā ievietojiet ar
asajiem galiem uz leju vai horizontālā stāvoklī.
www.zanussi.com
• Lai novērstu paklupšanu, neatstājiet atvērtas ierīces durvis bez uzraudzības.
• Nesēdiet un nekāpiet uz atvērtām ierīces
durvīm.
• Trauku mazgājamās mašīnas mazgāšanas
līdzekļi ir bīstami. Ievērojiet uz mazgāšanas līdzekļa iesaiņojuma minētos drošības
norādījumus.
• Nedzeriet un nespēlējieties ar ierīcē esošo
ūdeni.
• Neizņemiet no ierīces traukus, kamēr programma nav beigusies. Uz traukiem var
būt mazgāšanas līdzeklis.
• Programmas izpildes laikā, atverot ierīces
durvis, pa tām var izplūst karsts tvaiks.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai
uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar
viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus
priekšmetus.
• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet ūdeni.
Ierīces utilizācija
Brīdinājums Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet to.
• Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu bērnu
vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
Klientu apkalpošanas un apkopes
dienests
Sazinieties ar apkopes dienestu, lai veiktu ierīces remontu. Iesakām izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkopes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir informācija, kas norādīta uz
tehnisko datu plāksnītes.
Modelis:
PNC izstrādājuma Nr.:
Sērijas numurs:
27
Izstrādājuma apraksts
1 Apakšējais izsmidzinātājs
2 Filtri
3 Tehnisko datu plāksnīte
4 Skalošanas līdzekļa dozators
9
8
7
5 Mazgāšanas līdzekļa dozators
6 Speciālās sāls tvertne
1
2
6
5
7 Ūdens cietības skala
8 Augšējais izsmidzinātājs
3
4
9 Augšējais grozs
Vadības panelis
B
A
1
70º
3h
2
65º
65ºA30’
CANCEL 3 sec
5
1 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
2 Programmu indikatori
3
4
4 Programmu izvēles taustiņš
5 Atliktā starta taustiņš
3 Indikatori
Indikatori
Apraksts
Programmas beigu indikators.
Skalošanas līdzekļa indikators. Šis indikators programmas darbības laikā ir izslēgts.
Specializētās sāls indikators. Šis indikators programmas darbības laikā ir izslēgts.
Programmas
Programma1)
2)
28
Netīrības pakāpe
Ielādes veids
Programmas fāzes
Ļoti netīri
Ēdienu gatavošanas trauki, galda
piederumi, katli un
pannas
Mērcēšana
Mazgāšana 70 °C
Skalošanas
Žāvēšana
Darb. laiks
(min.)
130 -140
Enerģija
(kWh)
1.9 - 2.1
Ūdens
(l)
18 - 20
www.zanussi.com
Programma1)
3)
4)
5)
Netīrības pakāpe
Ielādes veids
Programmas fāzes
Darb. laiks
(min.)
Enerģija
(kWh)
Ūdens
(l)
Vidēji netīri
Ēdienu gatavošanas trauki un galda
piederumi
Mazgāšana 65 °C
Skalošanas
Žāvēšana
105 - 115
1.6 - 1.9
18 - 20
Nepiekaltuši netīrumi
Ēdienu gatavošanas trauki un galda
piederumi
Mazgāšana 65 °C
Skalošana
30
0.8
9
Vidēji netīri
Ēdienu gatavošanas trauki un galda
piederumi
Mērcēšana
Mazgāšana 50 °C
Skalošanas
Žāvēšana
130 - 140
1.0 - 1.2
14 - 16
Visi
Mērcēšana
12
0.1
5
1) Programmas ilgums un patēriņa vērtības var mainīties atkarībā no ūdens spiediena un temperatūras,
strāvas padeves parametriem, izvēlētajām iespējām, kā arī no ievietotā trauku daudzuma.
2) Šai programmai ir augstākas temperatūras skalošanas fāze, lai nodrošinātu labāku higiēnu. Skalošanas
laikā 10 līdz 14 minūtes tiek uzturēta 70 °C temperatūra.
3) Ar šo programmu var mazgāt traukus, kuri nav piekaltuši. Tas dod labus rezultātus īsā laikā.
4) Šī ir standarta programma pārbaudes institūcijām. Mazgājot vidēji netīrus traukus un galda piederumus
ar šo programmu, vislietderīgāk tiek patērēts ūdens un enerģija. Skatiet pievienoto brošūru ar
testēšanas datiem.
5) Izmantojiet šo programmu, lai ātri noskalotu traukus. Tā novērš ēdiena palieku pielipšanu pie traukiem
un nepatīkamu smaku veidošanos ierīces darbības laikā.
Izvēloties šo programmu, neizmantojiet mazgāšanas līdzekli.
Iespējas
Skaņas signāli
Skaņas signāli atskan šādos gadījumos:
• kad mazgāšanas programma pabeigta;
• ierīcei rodas darbības traucējums.
Rūpnīcas iestatījumi: ieslēgti.
Jūs varat deaktivizēt skaņas signālus.
Skaņas signālu deaktivizēšana
1. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Pārbaudiet, vai ierīce ir iestatīšanas režīmā. Skatiet sadaļu "PROGRAMMAS IESTATĪŠANA UN AKTIVIZĒŠANA".
3. Piespiediet un turiet nospiestu programmu izvēles taustiņu, līdz sāk mirgot programmas indikators (A) un iedegas programmas indikators (B).
www.zanussi.com
4. Tūlīt vēlreiz piespiediet programmu izvēles taustiņu.
• Programmas indikators (A) iedegas un
nenodziest.
• Programmas indikators (B) sāk mirgot.
5. Pagaidiet, līdz nodziest programmas indikators (A) un iedegas beigu indikators
(programmas indikators (B) turpina mirgot).
• Skaņas signāli ir ieslēgti.
6. Nospiediet programmu izvēles taustiņu.
Beigu Indikators nodziest.
• Skaņas signāli ir izslēgti.
7. Deaktivizējiet ierīci, lai apstiprinātu iestatījumu.
29
Skaņas signālu aktivizēšana
1. Skatiet sadaļu "Skaņas signālu deaktivizēšana", darbības no (1.) līdz (4.)
2. Pagaidiet, līdz programmas indikators (A )
nodziest. Beigu indikators ir nodzisis un
programmas indikators (B) turpina mirgot.
• Skaņas signāli ir izslēgti.
3. Nospiediet programmu izvēles taustiņu.
Iedegsies beigu indikators.
• Skaņas signāli ir ieslēgti.
4. Deaktivizējiet ierīci, lai apstiprinātu iestatījumu.
Pirms pirmās ieslēgšanas
1. Pārliecinieties, vai iestatītais ūdens mīkstinātāja līmenis atbilst ūdens cietības pakāpei apgabalā, kurā uzstādīta ierīce. Ja
nepieciešams, noregulējiet ūdens mīkstinātāja līmeni. Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu ūdens cietības pakāpi savā apgabalā.
2. Uzpildiet specializētās sāls tvertni.
3. Piepildiet skalošanas līdzekļa dozatoru.
4. Atgrieziet ūdens krānu.
5. Ierīcē var saglabāties ražošanas procesā
radītie netīrumi. Lai tos likvidētu, palaidiet
programmu. Nelietojiet mazgāšanas līdzekli un neievietojiet neko grozos.
Ūdens mīkstinātāja regulēšana
Ūdens mīkstinātāja
regulēšana
Ūdens cietība
Vācu
pakāpes
(°dH)
Franču
pakāpes
(°fH)
mmol/l
Clarke
pakāpes
Manuāla
Elektroniska
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Rūpnīcas iestatījums.
2) Šajā līmenī nelietojiet sāli.
Ūdens mīkstinātāja līmenis jāiestata manuāli vai elektroniski.
30
www.zanussi.com
Manuāla iestatīšana
1
1
2
2
Pagrieziet ūdens
cietības skalu stāvoklī 1 vai 2.
Elektroniska iestatīšana
1. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Pārbaudiet, vai ierīce ir iestatīšanas režīmā. Skatiet sadaļu "PROGRAMMAS IESTATĪŠANA UN AKTIVIZĒŠANA".
3. Piespiediet un turiet nospiestu programmu izvēles taustiņu, līdz sāk mirgot programmas indikators (A) un iedegas programmas indikators (B).
4. Pagaidiet, līdz nodziest programmas indikators (B) un sāk mirgot beigu indikators
(programmas indikators (A) turpina mirgot).
5. Nospiediet programmu izvēles taustiņu.
• Beigu indikators mirgo saraustīti. Mirgojumu skaits rāda ūdens mīkstinātāja
iestatījumu. Piemēram: 5 iemirgošanās
reizes + pauze + 5 iemirgošanās reizes
= 5. pakāpe.
6. Lai iestatītu ūdens mīkstinātāju, nospiediet programmu izvēles taustiņu. Katru
reizi nospiežot programmas izvēles taustiņu, iestatās nākamā pakāpe.
7. Izslēdziet ierīci, lai apstiprinātu izvēli.
3
Specializētās sāls
tvertnē ielejiet 1 litru
ūdens (tikai pirmajā
lietošanas reizē).
5
4
6
Skalošanas līdzekļa dozatora uzpilde
Specializētās sāls tvertnes uzpilde
Uzmanību Uzpildes laikā no
specializētās sāls tvertnes var izplūst
ūdens un sāls. Pastāv korozijas risks. Lai to
novērstu, pēc specializētās sāls tvertnes
uzpildes palaidiet programmu.
www.zanussi.com
1
2
31
max
3
32
--
1
4
MA X
+
4
Skalošanas līdzekļa daudzumu regulē, pagriežot slēdzi starp pozīcijām 1 (mazākais
daudzums) un 4 (lielākais daudzums).
Izmantošana ikdienā
1. atgrieziet ūdens krānu.
2. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci. Pārbaudiet, vai ierīce ir iestatīšanas režīmā, skatiet sadaļu:
"PROGRAMMAS IESTATĪŠANA UN AKTIVIZĒŠANA".
• Ja deg sāls indikators, uzpildiet specializētās sāls tvertni.
• Ja deg skalošanas līdzekļa indikators,
uzpildiet skalošanas līdzekļa dozatoru.
3. Ievietojiet grozus.
4. Uzpildiet mazgāšanas līdzekli.
• Ja izmantojat kombinētā mazgāšanas
līdzekļa tabletes, aktivizējiet multitab iespēju.
5. Iestatiet un palaidiet pareizu programmu
atbilstoši ievietotajam daudzumam un netīrības līmenim.
Mazgāšanas līdzekļa izmantošana
1
32
2
3
4
5
Ja programmai ir
priekšmazgāšanas
fāze, ievietojiet nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa attiecīgajā mazgājamā
līdzekļa dozatora nodalījumā.
Kombinētā mazgāšanas līdzekļa tablešu
izmantošana
Ja lietojat tabletes, kas satur sāli un skalošanas līdzekli, neuzpildiet specializētās sāls
tvertni un skalošanas līdzekļa dozatoru. Skawww.zanussi.com
lošanas līdzekļa indikators vienmēr iedegas
tad, ja skalošanas līdzekļa dozators ir tukšs.
1. Iestatiet ūdens mīkstinātāju zemākajā līmenī.
2. Iestatiet skalošanas līdzekļa dozatoru zemākajā pozīcijā.
Ja jūs pārtraucat lietot kombinētos
mazgāšanas līdzekļus tablešu veidā,
pirms atsevišķas mazgāšanas līdzekļa,
skalošanas līdzekļa un trauku
mazgāšanas sāls lietošanas veiciet šīs
darbības:
1. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Iestatiet ūdens mīkstinātāja augstāko līmeni.
3. Pārliecinieties, ka specializētās sāls tvertne un skalošanas līdzekļa dozators ir
pilns.
4. Aktivizējiet īsāko programmu ar skalošanas fāzi, nelietojot mazgāšanas līdzekli un
neievietojot traukus.
5. Noregulējiet ūdens mīkstinātāju atbilstoši
ūdens cietības pakāpei jūsu dzīvesvietā.
6. Noregulējiet skalošanas līdzekļa dozēšanas daudzumu.
3. Atkārtoti nospiediet programmu izvēles
taustiņu, līdz iedegas vēlamās programmas indikators.
4. Aizveriet ierīces durvis. Programma sāk
darbību.
Programmas aktivizēšana, izmantojot
atlikto startu
1. Iestatiet programmu.
2. Nospiediet atliktā starta taustiņu, lai atliktu
mazgāšanas programmu par trim stundām. Iedegsies indikators.
3. Aizveriet ierīces durvis. Sākas laika atskaite.
• Kad laika atskaite beigusies, programma automātiski aktivizējas.
Durvju atvēršana, kad ierīce darbojas
Ja durvis tiek atvērtas, ierīces darbība apstājas. Aizverot durvis, ierīces darbība atsākas
no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.
Atliktā starta atcelšana laika atskaites
laikā
Programmas iestatīšana un aktivizēšana
1. Atveriet ierīces durvis.
2. Piespiediet atliktā starta taustiņu, atliktā
starta indikators izdzisīs.
3. Aizveriet ierīces durvis. Programma sāk
darbību.
Iestatīšanas režīms
Programmas atcelšana
Trauku mazgāšanas mašīnai jābūt iestatīšanas režīmā, lai apstiprinātu dažas operācijas.
Ierīce ir iestatīšanas režīmā, pēc aktivizēšanas visi programmu indikatori ir izslēgti, beigu
indikators mirgo.
Ja vadības panelī ir redzams kas cits, piespiediet un turiet nospiestu programmu izvēles taustiņu, līdz ierīce ir iestatīšanas režīmā.
1. Atveriet ierīces durvis.
2. Piespiediet un turiet nospiestu programmu izvēles taustiņu, līdz programmas indikators izdziest un sāk mirgot beigu indikators.
Programmas aktivizēšana, neizmantojot
atlikto startu
1. Atgrieziet ūdens krānu.
2. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci. Pārbaudiet, vai ierīce ir iestatīšanas režīmā.
www.zanussi.com
Pirms jaunas programmas aktivizēšanas
pārliecinieties, vai mazgāšanas līdzekļa
dozatorā ir mazgāšanas līdzeklis.
Programmas beigās
Kad programma beigusies, atskan pārtraukts
skaņas signāls.
1. Atveriet ierīces durvis.
2. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai izslēgtu ierīci.
33
Uzmanību
• Pirms trauku izņemšanas ļaujiet tiem atdzist. Karsti trauki var būt triecienneizturīgi.
• Vispirms iztukšojiet apakšējo trauku grozu,
tad augšējo.
• Uz ierīces sienām un uz durvīm var būt
ūdens. Nerūsējošais tērauds atdziest ātrāk
nekā trauki.
Padomi un ieteikumi
Ūdens mīkstinātājs
Cietam ūdenim ir augsts minerālu saturs, kas
var būt ierīces bojājumu un sliktu mazgāšanas rezultātu cēlonis. Ūdens mīkstinātājs šos
minerālus neitralizē.
Trauku mazgāšanas sāls nodrošina ūdens
mīkstinātāja tīrību un labus apstākļus. Svarīgi
iestatīt pareizu ūdens mīkstinātāja līmeni.
Tas nodrošina, ka ūdens mīkstinātājs izmanto pareizu trauku mazgāšanas sāls un ūdens
daudzumu.
Trauku mazgāšanas sāls, skalošanas
līdzekļa un mazgāšanas līdzekļa lietošana
• Izmantojiet tikai trauku mazgājamai mašīnai paredzētu trauku mazgāšanas sāli,
skalošanas līdzekli un mazgāšanas līdzekli. Citi izstrādājumi var radīt ierīces bojājumus.
• Skalošanas līdzeklis skalošanas fāzē nodrošina, ka pēc trauku nožūšanas uz tiem
nepaliek svītras un traipi.
• Kombinētā mazgāšanas līdzekļa tabletes
satur mazgāšanas līdzekli, skalošanas līdzekli un citus līdzekļus. Pārliecinieties, vai
šīs tabletes piemērotas ūdens cietībai jūsu
apgabalā. Skatiet norādījumus uz izstrādājumu iepakojumiem.
• Mazgāšanas līdzekļa tabletes īso programmu laikā pilnībā neizšķīst. Lai nepieļautu
mazgāšanas līdzekļa nogulsnes uz traukiem, iesakām mazgāšanas līdzekļa tabletes izmantot garajās programmās.
Neizmantojiet mazgāšanas līdzekli vairāk par noteikto daudzumu. Skatiet norādes uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.
Grozu ievietošana
34
Skatiet piegādāto brošūru, kurā redzami
grozu ievietošanas piemēri.
• Ierīci izmantojiet tikai trauku mazgājamā
mašīnā mazgāt piemērot priekšmetu mazgāšanai.
• Neievietojiet ierīcē koka, raga, alumīnija,
alvas un vara priekšmetus.
• Neievietojiet ierīcē priekšmetus, kas var
uzsūkt ūdeni (sūkļus, lupatiņas).
• Notīriet no priekšmetiem ēdiena atliekas.
• Lai viegli noņemtu piedegušu pārtiku, pirms
katlu un pannu ievietošanas ierīcē izmērcējiet tos.
• Ievietojiet priekšmetus, piemēram, tases,
glāzes un pannas, ar atveri uz leju.
• Pārliecinieties, vai galda piederumi un trauki nesaskaras. Karotes izkārojiet starp citiem galda piederumiem.
• Pārliecinieties, vai glāzes nesaskaras.
• Mazus priekšmetus ievietojiet galda piederumu grozā.
• Vieglus priekšmetus ievietojiet augšējā grozā. Pārbaudiet, lai priekšmeti nekustas.
• Pirms programmas palaišanas pārliecinieties, vai netiek traucēta izsmidzinātāju kustība.
Pirms programmas palaišanas
Pārliecinieties, vai:
• Filtri ir tīri un pareizi uzstādīti.
• Izsmidzinātāji nav nosprostoti.
• Priekšmeti grozos izvietoti pareizi.
• Programma ir atbilstoša ievietotajam
daudzumam un netīrības līmenim.
• Izmantots noteiktais mazgāšanas līdzekļa
daudzums.
www.zanussi.com
• Ir trauku mazgāšanas sāls un skalošanas
līdzeklis (ja netiek izmantotas kombinētās
mazgāšanas līdzekļa tabletes).
• Specializētās sāls tvertnes vāks ir cieši noslēgts.
Kopšana un tīrīšana
Brīdinājums Pirms apkopes
deaktivizējiet ierīci un atvienojiet strāvas
padeves kontaktdakšu no kontaktligzdas.
D
Netīri filtri un nosprostotas izsmidzinātāju
atveres pasliktina mazgāšanas rezultātus.
Regulāri tos pārbaudiet un, ja nepieciešams,
notīriet.
Filtru tīrīšana
C
A
5
Ielieciet filtru (A) atpakaļ paredzētajā
vietā. Pārliecinieties,
vai tas pareizi ievietots zem divām vadotnēm (D).
6
Salieciet kopā filtrus
(B) un (C). Ielieciet
tos vietā filtrā (A).
Grieziet to pulksteņa
rādītāja virzienā, līdz
tas nofiksējas.
B
Nepareiza filtru pozīcija var izraisīt sliktus mazgāšanas rezultātus un ierīces
bojājumus.
A
1
2
Izsmidzinātāju tīrīšana
Nenoņemiet izsmidzinātājus.
Ja izsmidzinātāju atveres ir nosprostotas, iztīriet tās, izmantojot tievu, asu priekšmetu.
A
4
3
Izņemiet filtru (A).
Lai noņemtu filtrus
Nomazgājiet filtru ar
(B) un (C), pagrieūdeni.
ziet rokturi pretēji
pulksteņa rādītāja
virzienam un noņemiet. Noņemiet atsevišķi filtrus (B) un
(C). Nomazgājiet filtrus ar ūdeni.
www.zanussi.com
Ārpuses tīrīšana
Tīriet ierīci ar samitrinātu mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus vai šķīdinātājus.
35
Problēmrisināšana
Ierīce neieslēdzas vai apstājas darbības laikā.
Pirms sazināšanās ar apkopes dienestu skatiet problēmas risinājumu šajā informācijā.
Brīdinājuma kods
Dažu problēmu gadījumā dažādi indikatori
mirgo nepārtraukti un/vai tajā pašā laikā
neregulāri, lai parādītu brīdinājuma kodu.
Problēmas
• Iestatītās programmas indikators nepārtraukti
mirgo.
• Beigu indikators saraustīti mirgo vienu reizi.
Ierīce nepiepildās ar ūdeni.
• Iestatītās programmas indikators nepārtraukti
mirgo.
• Beigu indikators saraustīti mirgo 2 reizes.
Ierīce neizsūknē ūdeni.
• Iestatītās programmas indikators nepārtraukti
mirgo.
• Beigu indikators saraustīti mirgo 3 reizes.
Aktivizējusies ierīce pret ūdens noplūdēm.
Brīdinājums Pirms pārbaudes
veikšanas deaktivizējiet ierīci.
Problēmas
Nevar ieslēgt ierīci.
Iespējamais risinājums
Pārliecinieties, ka spraudkontakts ir pievienots kontaktligzdai.
Pārliecinieties, vai nav bojāts mājas elektrosistēmas drošinātājs.
Programma neaktivizējas.
Pārliecinieties, vai ierīce durvis ir aizvērtas.
Ja iestatīts atliktais starts, atceliet iestatījumu vai gaidiet
laika atskaites beigas.
Ierīce nepiepildās ar ūdeni.
Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir atvērts.
Pārbaudiet, vai ūdens piegādes spiediens nav pārāk
zems. Ja nepieciešams, sazinieties ar vietējo ūdens piegādes dienestu.
Pārbaudiet, vai ūdens krāns nav aizsērējis.
Pārbaudiet, vai filtrs ieplūdes šļūtenē nav aizsērējis.
Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtene nav samezglojusies vai
saliekta.
Ierīce neizsūknē ūdeni.
Pārbaudiet, vai izlietnes novadsistēma nav aizsērējusi.
Pārbaudiet, vai aizplūdes šļūtene nav samezglojusies vai
saliekta.
Aktivizējusies ierīce pret ūdens noplūdēm.
36
Aizgrieziet ūdens krānu un sazinieties ar apkopes dienestu.
www.zanussi.com
Kad pārbaudes pabeigtas, ieslēdziet ierīci.
Programma atsāksies no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.
Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar apkopes dienestu.
Ja parādās citi brīdinājuma kodi, sazinieties
ar apkopes dienestu.
Uz glāzēm un traukiem ir izžuvušu ūdens
pilieni un traipi
• Nepietiekams atļautā skalošanas līdzekļa
daudzums. Noregulējiet skalošanas līdzekļa izvēles slēdzi uz lielāku daudzumu.
• Iemesls var būt mazgāšanas līdzekļa kvalitāte.
Mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti nav
apmierinoši
Trauki ir slapji
• Programmai nav žāvēšanas fāzes vai ar
zemas temperatūras žāvēšanas fāzi.
• Skalošanas līdzekļa dozators ir tukšs.
• Iemesls var būt skalošanas līdzekļa kvalitāte.
Uz glāzēm un traukiem ir gaišas svītras
vai zilgani slāņi
• Pārāk liels atļautā skalošanas līdzekļa
daudzums. Noregulējiet skalošanas līdzekļa izvēles slēdzi uz mazāku daudzumu.
• Pārāk liels mazgāšanas līdzekļa daudzums.
Skatiet sadaļā "NODERĪGI IETEIKUMI
UN PADOMI" citus iespējamos cēloņus.
Tehniskā informācija
Izmēri
Platums x augstums x dziļums (mm)
Elektriskais savienojums
Skatiet datu plāksnīti.
Spriegums
596 / 818 - 898 / 550
220-240V
Frekvence
50 Hz
Ūdens padeves spiediens
Min. / maks. (bāri / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Ūdens padeve 1)
Auksts ūdens vai karsts ūdens2)
Ietilpība
Trauku komplekti
Enerģijas patēriņš
Ieslēgtā režīmā
0.99 W
Izslēgtā režīmā
0.10 W
maks. 60 °C
12
1) Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni krānam ar 3/4 collu vītni.
2) Ja karstais ūdens tiek sildīts ar alternatīvu enerģijas avotu (piem., saules vai vēja), izmantojiet karsto
ūdeni, lai tādējādi samazinātu elektroenerģijas patēriņu.
Apsvērumi par vides aizsardzību
Simbols uz produkta vai tā iepakojuma
norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
saimniecības atkritumos. Tas jānodod
attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu
savākšanas punktos pārstrādāšanai.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī
produkta, jūs palīdzēsiet izvairīties no
potenciālām negatīvām sekām apkārtējai
videi un cilvēka veselībai, kuras iespējams
www.zanussi.com
izraisīt, nepareizi izmetot atkritumos šo
produktu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju
par atbrīvošanos no šī produkta, lūdzu
sazinieties ar jūsu pašvaldību, saimniecības
atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu,
kurā jūs iegādājāties šo produktu.
• Iepakojuma materiālus izmetiet tiem piemērotā vietā. Nododiet otrreizējai pārstrā.
dei materiālus ar simbolu
37
Turinys
Saugos instrukcija _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gaminio aprašymas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Valdymo skydelis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Parinktys _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prieš naudojantis pirmąkart _ _ _ _ _ _ _
38
40
40
40
41
42
Kasdienis naudojimas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Patarimai _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Valymas ir priežiūra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trikčių šalinimas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Techninė informacija _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aplinkosauga _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
44
46
47
47
49
49
Galimi pakeitimai.
Saugos instrukcija
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą, patirtą
dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
Įspėjimas Pavojus uždusti, susižeisti
arba tapti neįgaliais.
• Neleiskite naudoti prietaiso asmenims,
įskaitant vaikus, turintiems fizinę jutimo ir
proto negalią arba stokojantiems patirties ir
žinių. Juos turi prižiūrėti arba pamokyti
naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas
asmuo.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Visas plovimo priemones laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams
būti šalia, kai prietaiso durelės atviros.
Įrengimas
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
• Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso ten, kur
temperatūra būna žemesnė nei 0 °C.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo instrukcija.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
38
Elektros prijungimas
Įspėjimas Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti
techninių duomenų plokštelėje, atitinka
jūsų elektros tinklo duomenis. Jeigu nepavyktų, kreipkitės į elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą įžemintą elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko ir maitinimo laido. Jei reikėtų pakeisti elektros laidą, tai turi padaryti
techninio aptarnavimo centras.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą, elektros laido kištuką lengva pasiekti.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už
elektros laido. Visada traukite paėmę už
kištuko.
• Nelieskite maitinimo kabelio arba elektros
kištuko šlapiomis rankomis.
• Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
Vandens prijungimas
• Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte vandens žarnų.
• Prieš jungdami prietaisą prie naujų arba ilgai nenaudotų vamzdžių, nuleiskite vandenį, kol jis bėgs švarus.
www.zanussi.com
• Pirmą kartą naudodami prietaisą, įsitikinkite, ar nėra nuotėkio.
• Vandens įvado žarna turi apsauginį vožtuvą ir įmovą su viduje esančiu maitinimo kabeliu.
Įspėjimas Pavojinga įtampa.
• Jeigu pažeista vandens įvado žarna, nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros tinklo
lizdo. Dėl vandens įvado žarnos pakeitimo
kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
Naudojimas
• Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų
ūkyje; jį galima naudoti, pavyzdžiui:
– darbuotojų valgomuosiuose, pavyzdžiui,
parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo
aplinkoje;
– ūkininkų gyvenamuosiuose namuose;
– klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitoje gyvenamojo aplinkoje;
– viešbučiuose, kuriose siūloma naktynė
su pusryčiais.
Įspėjimas Pavojus susižaloti, nudegti,
gauti elektros smūgį ar sukelti gaisrą.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
• Peilius ir stalo įrankius aštriais kraštais dėkite į stalo įrankių krepšelį taip, kad aštrūs
kraštai būtų nukreipti žemyn arba horizontalioje padėtyje.
www.zanussi.com
• Nelaikykite prietaiso durelių atvirų be priežiūros, kad ant jų niekas neužgriūtų.
• Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų durelių.
• Indaplovės plovikliai yra pavojingi. Laikykitės ant ploviklio pakuotės pateiktų saugos
nurodymų.
• Negerkite ir nežaiskite su prietaise esančiu
vandeniu.
• Neišimkite indų iš prietaiso, kol nepasibaigs programa. Ant indų gali būti ploviklio.
• Iš prietaiso gali išsiveržti karšti garai, jeigu
atidarysite dureles veikiant programai.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių
produktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų.
• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite vandeniu.
Seno prietaiso išmetimas
Įspėjimas Pavojus susižeisti arba
uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai gyvūnai neužsidarytų prietaise.
Klientų priežiūra ir aptarnavimas
Kreipkitės į aptarnavimo tarnybą dėl prietaiso
remonto. Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kai kreipiatės į aptarnavimo tarnybą, būtinai
turėkite informaciją, esančią techninių duomenų plokštelėje.
Modelis:
PNC:
Serijos numeris:
39
Gaminio aprašymas
1 Apatinis purkštuvas
2 Filtrai
3 Techninių duomenų plokštelė
4 Skalavimo priemonės dalytuvas
9
8
7
5 Plovimo priemonių dalytuvas
6 Druskos talpykla
1
2
6
5
7 Vandens kietumo nustatymo rankenėlė
8 Vidurinis purkštuvas
3
4
9 Viršutinis krepšys
Valdymo skydelis
B
A
1
70º
3h
2
65º
65ºA30’
CANCEL 3 sec
5
1 Įjungimo / išjungimo mygtukas
2 Programų indikatoriai
3
4
4 Programos pasirinkimo mygtukas
5 Paleidimo atidėjimo mygtukas
3 Indikatoriai
Indikatoriai
Aprašas
Pabaigos indikatorius.
Skalavimo priemonės indikatorius. Šis indikatorius yra išjungtas, kol veikia programa.
Druskos indikatorius. Šis indikatorius yra išjungtas, kol veikia programa.
Programos
Programa1)
2)
40
Nešvarumo laipsnis
Įkrovos tipas
Labai nešvarūs
Indai, stalo įrankiai, puodai ir keptuvės
Programos fazės
Pirminis plovimas
Plovimas 70 °C
Skalavimai
Džiovinimas
Trukmė
(min.)
130 -140
Energija
(kWh)
1.9 - 2.1
Vanduo
(l)
18 - 20
www.zanussi.com
Programa1)
3)
4)
5)
Nešvarumo laipsnis
Įkrovos tipas
Programos fazės
Trukmė
(min.)
Energija
(kWh)
Vanduo
(l)
Vidutiniškai sutepti
Indai bei stalo įrankiai
Plovimas 65 °C
Skalavimai
Džiovinimas
105 - 115
1.6 - 1.9
18 - 20
Neįsisenėję nešvarumai
Indai bei stalo įrankiai
Plovimas 65 °C
Skalavimas
30
0.8
9
Vidutiniškai sutepti
Indai bei stalo įrankiai
Pirminis plovimas
Plovimas 50 °C
Skalavimai
Džiovinimas
130 - 140
1.0 - 1.2
14 - 16
Visi
Pirminis plovimas
12
0.1
5
1) Programos trukmė ir sąnaudos gali kisti, atsižvelgiant į vandens slėgį ir temperatūrą, maitinimo tinklo
sąlygas, parinktis ir indų kiekį.
2) Šioje programoje yra aukštos temperatūros skalavimo fazė, kad būtų galima gauti geresnius rezultatus.
Skalavimo fazės metu 10–14 minučių išlieka 70 °C temperatūra.
3) Naudodami šią programą, galite plauti indus be įsisenėjusių nešvarumų. Per trumpą laiką gaunami geri
plovimo rezultatai.
4) Tai standartinė bandymų institutų naudojama programa. Naudojant šią programą, vandens ir energijos
sąnaudos yra efektyviausios plaunant vidutiniškai nešvarius indus bei stalo įrankius. Daugiau
informacijos apie bandymų duomenis rasite pateiktame informaciniame lape.
5) Naudokite šią programą indams greitai nuskalauti. Ji apsaugo, kad maisto likučiai nepriliptų prie indų, ir
neleidžia prietaise atsirasti blogam kvapui.
Naudodami šią programą, nenaudokite ploviklio.
Parinktys
Garso signalai
Garso signalai girdimi:
• Pasibaigus programai.
• Sugedus prietaisui.
Gamyklos nuostata: įjungta.
Galite išjungti garso signalus.
Garso signalų išjungimas
1. Norėdami suaktyvinti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Įsitikinkite, kad prietaisas veikia nustatymo režimu. Žr. „PROGRAMOS NUSTATYMAS IR PALEIDIMAS“.
3. Nuspauskite ir laikykite programos mygtuką, kol pradės mirksėti programos indikatorius (A) ir užsidegs programos indikatorius (B).
www.zanussi.com
4. Nedelsdami paspauskite programos mygtuką.
• Programos indikatorius (A) užsidega ir
nuolat dega.
• Programos indikatorius (B) pradeda
mirksėti.
5. Palaukite, kol programos indikatorius (A)
išsijungs ir įsijungs pabaigos indikatorius
(programos indikatorius (B) ir toliau mirksi).
• Garso signalai įjungti.
6. Paspauskite programos mygtuką. Pabaigos indikatorius užgęsta.
• Garso signalai išjungti.
7. Norėdami patvirtinti nuostatą, išjunkite
prietaisą.
41
Garso signalų įjungimas
1. Žr. „Garso signalų išjungimas, nuo (1) iki
(4) veiksmo.
2. Palaukite, kol užges programos indikatorius (A). Pabaigos indikatorius nedega ir
programos indikatorius (B) ir toliau mirksi.
• Garso signalai išjungti.
3. Paspauskite programos mygtuką. Užsidegs pabaigos indikatorius.
• Garso signalai įjungti.
4. Norėdami patvirtinti nuostatą, išjunkite
prietaisą.
Prieš naudojantis pirmąkart
1. Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas vandens minkštiklio lygis pagal jūsų vietovėje
tiekiamo vandens kietumą. Jeigu ne, pareguliuokite vandens minkštiklį. Norėdami
sužinoti savo vietovėje tiekiamo vandens
kietumą, susisiekite su vietos vandentiekio įmone.
2. Pripildykite druskos talpyklą.
3. Pripilkite skalavimo priemonės į skalavimo
priemonės dalytuvą.
4. Atsukite vandens čiaupą.
5. Prietaise gali būti likę gamybos metu naudotų medžiagų. Paleiskite programą joms
pašalinti. Nenaudokite ploviklio ir nedėkite
į krepšius indų.
Vandens minkštiklio reguliavimas
Vandens minkštiklio
nustatymas
Vandens kietis
Vokiški
laipsniai
(°dH)
Prancūziški
laipsniai
(°fH)
mmol/l
Klarko
laipsniai
Rankinis
Elektroninis
51–70
91–125
9,1–12,5
64–88
2 1)
10
43–50
76–90
7,6–9,0
53–63
2 1)
9
37–42
65–75
6,5–7,5
46–52
21)
8
29–36
51–64
5,1–6,4
36–45
21)
7
23–28
40–50
4,0–5,0
28–35
21)
6
19–22
33–39
3,3–3,9
23–27
21)
51)
15–18
26–32
2,6–3,2
18–22
1
4
11–14
19–25
1,9–2,5
13–17
1
3
4–10
7–18
0,7–1,8
5–12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Gamyklos nuostata.
2) Nenaudokite druskos esant šiam lygiui.
Vandens minkštiklį privalote nustatyti
rankiniu ir elektroniniu būdu.
42
www.zanussi.com
Rankinis nustatymas
1
1
2
2
Pasukite vandens
kietumo reguliatorių į
padėtį 1 arba 2.
Elektroninis reguliavimas
1. Norėdami suaktyvinti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Įsitikinkite, kad prietaisas veikia nustatymo režimu. Žr. „PROGRAMOS NUSTATYMAS IR PALEIDIMAS“.
3. Paspauskite ir laikykite nuspaudę programos mygtuką, kol pradės mirksėti programos indikatorius (A) ir užsidegs programos indikatorius (B).
4. Palaukite, kol programos indikatorius (B)
išsijungs ir pradės mirksėti pabaigos indikatorius (programos indikatorius (A) ir toliau mirksi).
5. Paspauskite programos mygtuką.
• Protarpiais mirksi pabaigos indikatorius.
Mirksnių skaičius parodo vandens
minkštiklio lygį. Pavyzdys: 5 mirksniai +
pauzė + 5 mirksniai = 5 lygis.
6. Vandens minkštiklio lygiui reguliuoti
spauskite programos mygtuką. Kiekvieną
kartą paspaudę programos mygtuką, pereisite į kitą lygį.
7. Norėdami patvirtinti, išjunkite prietaisą.
3
Į druskos talpyklą
įpilkite 1 litrą vandens (tik pirmą kartą).
5
4
6
Skalavimo priemonės dalytuvo pildymas
Druskos talpyklos pildymas
Atsargiai Pildant iš druskos talpyklos
gali ištekėti vanduo ir druska. Korozijos
rizika. Kad apsisaugotumėte nuo jos, pripildę
druskos talpyklą, paleiskite programą.
www.zanussi.com
1
2
43
max
32
--
1
4
MA X
+
3
4
Jeigu norite nustatyti skalavimo priemonės
paduodamą kiekį, sukite pasirinkimo rankenėlę nuo 1 padėties (mažiausias kiekis) iki
4 padėties (didžiausias kiekis).
Kasdienis naudojimas
1. Atsukite vandens čiaupą.
2. Norėdami suaktyvinti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką. Įsitikinkite,
ar prietaisas yra nustatymo režime; žr.
skyrių „PROGRAMOS NUSTATYMAS IR
PALEIDIMAS“.
• Jeigu šviečia druskos indikatorius, pripildykite druskos talpyklą.
• Jeigu šviečia skalavimo priemonės indikatorius, pripildykite skalavimo priemonės dalytuvą.
3. Įdėkite krepšius.
4. Įpilkite ploviklio.
• Jeigu naudojate kombinuotąsias ploviklio tabletes, suaktyvinkite parinktį „Multitab“.
5. Nustatykite ir paleiskite tinkamą programą, atsižvelgdami į indus ir jų nešvarumo
laipsnį.
Ploviklio naudojimas
1
44
2
3
4
5
Jeigu programa turi
pirminio plovimo fazę, pripilkite truputį
ploviklio ant vidinės
prietaiso durelių dalies.
Sudėtinių ploviklio tablečių naudojimas
Jei naudojate tabletes, kuriose yra specialiosios druskos ir skalavimo priemonės, druskos
talpyklos ir skalavimo priemonės dalytuvo pripildyti nereikia. Skalavimo priemonės indikawww.zanussi.com
torius visada šviečia, jeigu skalavimo priemonės dalytuvas yra tuščias.
1. Nustatykite mažiausią vandens minkštiklio
lygį.
2. Nustatykite skalavimo priemonės dalytuvą
į mažiausią padėtį.
Jeigu nustosite naudoti kombinuotąsias
ploviklio tabletes, prieš pradėdami naudoti
atskirai ploviklį, skalavimo priemonę ir
indaplovės druską, atlikite šiuos
veiksmus:
1. Norėdami suaktyvinti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Nustatykite aukščiausią vandens minkštiklio lygį.
3. Įsitikinkite, ar druskos talpykla ir skalavimo priemonės dalytuvas yra pilni.
4. Paleiskite trumpiausią programą su skalavimo faze be ploviklio ir be indų.
5. Vandens minkštiklio lygį nustatykite atsižvelgdami į savo vietovės vandens kietumą.
6. Nustatykite tiekiamos skalavimo priemonės kiekį.
4. Uždarykite prietaiso dureles. Programa
paleidžiama.
Programos paleidimas su atidėtu
paleidimu
1. Nustatykite programą.
2. Spauskite atidėto paleidimo mygtuką, norėdami atidėti programos paleidimą 3 valandoms. Užsidegs atidėto paleidimo indikatorius.
3. Uždarykite prietaiso dureles. Pradedama
atgalinė laiko atskaita.
• Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui, programa paleidžiama.
Durelių atidarymas veikiant prietaisui
Jeigu atidarysite dureles, prietaisas išsijungs.
Uždarius dureles, prietaisas pradės veikti nuo
nutraukimo momento.
Atidėto paleidimo atšaukimas veikiant
atgalinei atskaitai
Programos nustatymas ir paleidimas
1. Atidarykite prietaiso dureles.
2. Paspaudus atidėto paleidimo mygtuką,
atidėto paleidimo indikatorius užges.
3. Uždarykite prietaiso dureles. Programa
paleidžiama.
Nustatymo režimas
Programos atšaukimas
Prietaisas turi veikti nustatymo režimu, norint
atlikti šiuos veiksmus.
Įjungus prietaisą, jis veikia nustatymo režimu,
kai nešviečia nei vienas programos indikatorius ir mirksi pabaigos indikatorius.
Jei valdymo skydelyje rodomos kitos būsenos, paspauskite ir palaikykite programos
mygtuką, kol prietaisas bus nustatymo režime.
1. Atidarykite prietaiso dureles.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę programos mygtuką, kol norimos nustatyti programos indikatorius užges, o pabaigos indikatorius mirksės.
Programos paleidimas be atidėto
paleidimo
1. Atsukite vandens čiaupą.
2. Norėdami suaktyvinti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką. Įsitikinkite,
kad prietaisas veikia nustatymo režimu.
3. Nuolat spauskite programos mygtuką, kol
užsidegs norimos nustatyti programos indikatorius.
www.zanussi.com
Prieš paleisdami naują programą, patikrinkite, ar ploviklio dalytuve yra ploviklio.
Programai pasibaigus
Programai pasibaigus, su pertrūkiais girdimi
garso signalai.
1. Atidarykite prietaiso dureles.
2. Norėdami išjungti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką.
45
Dėmesio
• Prieš išimdami indus iš prietaiso, leiskite
jiems atvėsti. Karštus indus lengva sugadinti.
• Pirmiausia iškraukite apatinį krepšį, po to –
viršutinį.
• Prietaiso durelių šonuose gali būti vandens. Nerūdijantis plienas atvėsta greičiau
nei indai.
Patarimai
Vandens minkštiklis
Kietame vandenyje yra didelis kiekis mineralų, kurie gali sugadinti prietaisą ir indai gali
būti plaunami nepakankamai gerai. Vandens
minkštiklis neutralizuoja šiuos mineralus.
Indaplovės druska išlaiko vandens minkštiklį
švarų ir geros būklės. Svarbu nustatyti tinkamą vandens minkštiklio lygį. Taip užtikrinsite,
kad vandens minkštiklis naudoja tinkamą
kiekį indaplovės druskos ir vandens.
Druskos, skalavimo priemonės ir ploviklio
naudojimas
• Naudokite tik indaplovėms skirtą druską,
skalavimo priemonę ir ploviklį. Kiti gaminiai
gali pažeisti prietaisą.
• Skalavimo priemonė paskutinėje skalavimo
fazėje padeda išdžiovinti indus be dryžių ir
dėmių.
• Kombinuoto ploviklio tablečių sudėtyje yra
ploviklio, skalavimo priemonės ir kitų medžiagų. Įsitikinkite, kad šios tabletės yra tinkamos pagal jūsų regiono vandens kietumą. Skaitykite instrukcijas ant gaminių pakuočių.
• Ploviklio tabletės visiškai neištirpsta naudojant trumpas programas. Kad ant valgymo
reikmenų neliktų ploviklio likučių, rekomenduojame tabletes naudoti tik su ilgomis programomis.
Nepilkite ploviklio daugiau, nei reikia. Žr.
nurodymus ant ploviklio pakuotės.
Krepšių įdėjimas
Krepšių įdėjimo pavyzdžiai yra pateikti
pristatytame informaciniame lapelyje.
• Prietaise plaukite tik tuos daiktus, kuriuos
galima plauti indaplovėje.
46
• Į prietaisą nedėkite daiktų, pagamintų iš
medžio, rago, aliuminio, alavo ir vario.
• Nenaudokite prietaiso vandenį sugeriantiems daiktams (pvz., kempinėms, šluostėms) plauti.
• Nuvalykite nuo indų maisto likučius.
• Norint lengviau pašalinti likusį pridegusį
maistą, pamerkite puodus ir keptuves vandenyje, prieš dėdami juos į prietaisą.
• Tuščiavidurius daiktus (pvz., puodelius,
stiklines ir keptuves) dėkite apverstus žemyn.
• Pasirūpinkite, kad stalo įrankiai ir indai nesuliptų. Šaukštus sumaišykite su kitais stalo įrankiais.
• Pasirūpinkite, kad stiklinės nesiliestų su kitomis stiklinėmis.
• Mažus daiktus sudėkite į stalo įrankių krepšelį.
• Lengvus daiktus dėkite į viršutinį krepšį.
Pasirūpinkite, kad šie daiktai neslankiotų.
• Prieš paleisdami programą, pasirūpinkite,
kad purkštuvo alkūnės galėtų laisvai judėti.
Prieš paleidžiant programą
Įsitikinkite, kad:
• filtrai būtų švarūs ir tinkamai įdėti;
• purkštuvai neužsikimšę;
• tinkama indų padėtis krepšiuose;
• esamam indų kiekiui ir nešvarumo laipsniui
pasirinkta tinkama programa;
• naudojamas tinkamas kiekis ploviklio;
• yra indaplovės druskos ir skalavimo priemonės (jeigu nenaudojamos kombinuotosios ploviklio tabletės);
• druskos talpyklos dangtelis gerai prisuktas.
www.zanussi.com
Valymas ir priežiūra
Įspėjimas Prieš atlikdami priežiūros
darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
Nešvarūs filtrai ir užsikimšę purkštuvai
pablogina plovimo rezultatus.
Reguliariai tikrinkite ir, jei reikia, juos išvalykite.
A
5
Įstatykite filtrą (A) į
jo pradinę padėtį. Įsitikinkite, ar jis tinkamai sumontuotas po
dviem kreiptuvais
(D).
Filtrų valymas
C
B
A
1
D
6
Surinkite filtrus (B) ir
(C). Įstatykite juos į
filtrą (A). Sukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos.
Dėl netinkamos filtrų padėties plovimo
rezultatai gali būti blogi ir gali būti pažeistas prietaisas.
2
Purkštuvų valymas
Nenuimkite purkštuvo alkūnių.
Užsikimšus purkštuvo alkūnių skylutėms, nešvarumų likučius pašalinkite plonu, smailiu
daiktu.
A
3
Norint išimti filtrus
(B) ir (C), pasukite
rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę ir
išimkite. Atskirkite
filtrą (B) ir (C). Išplaukite filtrus vandeniu.
4
Išimkite filtrą (A). Išplaukite filtrą vandeniu.
Valymas iš išorės
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.
Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių
arba tirpiklių.
Trikčių šalinimas
Prietaisas nepasileidžia arba sustoja veikimo
metu.
Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo tarnybą,
peržiūrėkite informaciją apie problemos
sprendimą.
www.zanussi.com
Esant tam tikroms problemoms skirtingi
indikatoriai nuolat arba su pertrūkiais
mirksi vienu metu, kad parodytų įspėjamąjį kodą.
47
Įspėjamasis kodas
Problema
• Nustatytos programos indikatorius nuolat mirksi.
• Protarpiais 1 kartą sumirksi pabaigos indikatorius.
Į prietaisą nepatenka vanduo.
• Nustatytos programos indikatorius nuolat mirksi.
• Protarpiais 2 kartus sumirksi pabaigos indikatorius.
Iš prietaiso vanduo neišleidžiamas.
• Nustatytos programos indikatorius nuolat mirksi.
• Protarpiais 3 kartus sumirksi pabaigos indikatorius.
Veikia apsaugos nuo vandens nutekėjimo įtaisas.
Įspėjimas Prieš atlikdami patikros
darbus, išjunkite prietaisą.
Problema
Negalima įjungti prietaiso.
Galimas sprendimas
Įsitikinkite, kad elektros laido kištukas būtų įjungtas į elektros lizdą.
Įsitikinkite, ar nepažeistas saugiklis saugiklių dėžėje.
Programa nepaleidžiama.
Įsitinkite, ar prietaiso durelės uždarytos.
Jeigu nustatytas atidėtas paleidimas, atšaukite nustatymą
arba palaukite iki atgalinės atskaitos pabaigos.
Į prietaisą nepatenka vanduo.
Patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas.
Įsitikinkite, ar ne per mažas tiekiamo vandens slėgis. Dėl
šios informacijos kreipkitės į vietos vandentiekio įmonę.
Patikrinkite, ar vandens čiaupas neužsikimšęs.
Įsitikinkite, ar neužsikimšęs įleidimo žarnos filtras.
Įsitikinkite, ar įleidimo žarna nesusimazgius ir nesulenkta.
Iš prietaiso vanduo neišleidžiamas.
Patikrinkite, ar čiaupo kamštis neužsikimšęs.
Įsitikinkite, ar išleidimo žarna nesusimazgius ir nesulenkta.
Veikia apsaugos nuo vandens nutekėjimo
įtaisas.
Užsukite vandens čiaupą ir kreipkitės į aptarnavimo tarnybą.
Patikrinę, įjunkite prietaisą. Programa tęsiama nuo nutraukimo momento.
Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į aptarnavimo tarnybą.
Jeigu rodomi kiti pavojaus kodai, kreipkitės į
aptarnavimo tarnybą.
48
Jeigu nepatenkinami plovimo ir
džiovinimo rezultatai
Balsvi dryžiai arba melsvi sluoksniai ant
stiklinių ir indų
• Tiekiama per daug skalavimo priemonės.
Nustatykite skalavimo priemonės pasirinkimo rankenėlę į mažesnę padėtį.
• Naudojama per daug ploviklio.
www.zanussi.com
Dėmės ir išdžiūvę vandens lašai ant
stiklinių ir indų
• Tiekiama per mažai skalavimo priemonės.
Nustatykite skalavimo priemonės pasirinkimo rankenėlę į didesnę padėtį.
• Taip gali atsitikti dėl ploviklio kokybės.
• Tuščias skalavimo priemonės dalytuvas.
• Taip gali atsitikti dėl skalavimo priemonės
kokybės.
Apie kitas galimas priežastis skaitykite
skyriuje „PATARIMAI“.
Indai yra drėgni
• Programa yra be džiovinimo fazės arba su
mažos temperatūros džiovinimo faze.
Techninė informacija
Matmenys
Plotis / aukštis / gylis (mm)
Elektros prijungimas
Žr. techninių duomenų plokštelę.
596 / 818 - 898 / 550
Įtampa
220-240 V
Dažnis
50 Hz
Tiekiamo vandens slėgis
Min. / maks. (bar / MPa)
Vandens tiekimas 1)
Šaltas arba karštas vanduo2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Talpa
Vietos nustatymai
Energijos sąnaudos
Įjungimo režimas
0.99 W
Išjungimo režimas
0.10 W
maks. 60 °C
12
1) Prijunkite vandens įvado žarną prie vandens čiaupo, kurio sriegis 3/4 colio.
2) Jeigu karštas vanduo tiekiamas iš alternatyvių energijos šaltinių (pvz., saulės energijos ir vėjo jėgainių),
norėdami sumažinti energijos sąnaudas, naudokite karštą vandenį.
Aplinkosauga
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis
simbolis nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis.
Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui,
kad elektros ir elektronikos įranga būtų
perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą,
jūs prisidėsite prie apsaugos nuo galimo
neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių
www.zanussi.com
sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio
produkto išmetimas. Dėl išsamesnės
informacijos apie šio produkto išmetimą,
prašom kreiptis į savo miesto valdžios įstaigą,
buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą arba
parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.
• Pakuotės medžiagas tinkamai pašalinkite.
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
.
ženklu
49
50
www.zanussi.com
www.zanussi.com
51
117926192-A-412012
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising