Electrolux | ESL7320RO | User manual | Electrolux ESL7320RO Uživatelský manuál

Electrolux ESL7320RO Uživatelský manuál
ESL 7320RO
CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ
PL ZMYWARKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SK UMÝVAČKA
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
2
20
41
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................................................4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................5
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................6
5. PROGRAMY.......................................................................................................7
6. NASTAVENÍ....................................................................................................... 8
7. FUNKCE........................................................................................................... 11
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...............................................................................12
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 13
10. TIPY A RADY................................................................................................. 15
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 16
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 18
13. TECHNICKÉ INFORMACE............................................................................ 19
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou
instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích;
– pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení.
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Hodnota provozního tlaku vody (minimální a
maximální) musí být mezi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar
(Mpa)
Dodržujte maximální počet 13 jídelních souprav.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Nože a další nástroje s ostrými špičkami vkládejte do
košíčku na příbory špičkou dolů nebo vodorovně.
Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená bez dozoru,
aby na ně nikdo nespadl.
Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí
pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již
jednou použitou soupravu hadic znovu.
4
www.electrolux.com
1.2 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 0 °C.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Ujistěte se, že je spotřebič
namontován pod nebo vedle
bezpečných konstrukcí.
2.2 Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
•
•
•
•
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Pouze pro Velkou Británii a Irsko.
Tento spotřebič je vybaven 13A
síťovou zástrčkou. Je-li nutné vyměnit
pojistku v síťové zástrčce, použijte
13A pojistku ASTA (BS 1362).
2.3 Vodovodní přípojka
•
•
Dbejte na to, abyste hadice
nepoškodili.
Před připojením spotřebiče k novým
hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používané, nechte vodu na
několik minut odtéct, dokud nebude
čistá.
ČESKY
•
•
Při prvním použití spotřebiče se
ujistěte, že nedochází k únikům vody.
Přívodní hadice s opláštěním je
vybavena bezpečnostním ventilem a
vnitřním síťovým kabelem.
•
•
•
•
•
•
UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečné napětí.
Jestliže se přívodní hadice poškodí,
okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku
ze zásuvky. Zkontaktujte autorizované
servisní středisko, aby vám přívodní
hadici vyměnilo.
2.4 Použití spotřebiče
•
2.5 Likvidace
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si
na ně nestoupejte.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
3. POPIS SPOTŘEBIČE
1
2
3
12
11
10
1 Nejvyšší ostřikovací rameno
9 8
7
5
Mycí prostředky pro myčky jsou
nebezpečné. Řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
balení mycího prostředku.
Nepijte ani si nehrajte s vodou ve
spotřebiči.
Nádobí ze spotřebiče nevyjímejte,
dokud se nedokončí program. Na
nádobí mohou být zbytky mycího
prostředku.
Pokud během probíhajícího programu
otevřete dvířka spotřebiče, může dojít
k uvolnění horké páry.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
6
5
4
2 Horní ostřikovací rameno
6
www.electrolux.com
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dolní ostřikovací rameno
Filtry
Typový štítek
Zásobník na sůl
Větrací otvor
Dávkovač leštidla
Dávkovač mycího prostředku
Košíček na příbory
Dolní koš
Horní koš
•
•
•
Když se spustí program, rozsvítí se
červené světlo a zůstane svítit po celý
průběh programu.
Po dokončení programu se rozsvítí
zelené světlo.
V případě poruchy spotřebiče bliká
červené světlo.
Optická signalizace Beamon-Floor se vypne spolu s
vypnutím spotřebiče.
3.1 Beam-on-Floor
Optická signalizace Beam-on-Floor
promítá světlo na kuchyňskou podlahu
pod dvířky spotřebiče.
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
1
2
3
4
5
Tlačítko Zap/Vyp
Displej
Tlačítko Delay
Tlačítko Program
Tlačítko MyFavourite
2
3
4
5
6
7
8
9
6
7
8 9
Tlačítko TimeManager
Tlačítko Multitab
Tlačítko AutoOpen
Kontrolky
4.1 Kontrolky
Kontrolka
Popis
Kontrolka množství soli. Nikdy v průběhu programu nesvítí.
Kontrolka stavu leštidla. Nikdy v průběhu programu nesvítí.
ČESKY
7
5. PROGRAMY
Program
Stupeň znečiště‐
ní
Druh náplně
Fáze programu
Funkce
P1
•
Normálně zne‐
čištěné
Nádobí a příbo‐
ry
•
•
•
•
Předmytí
Mytí 50 °C
Oplachy
Sušení
•
•
•
TimeManager
AutoOpen
Multitab
Vše
Nádobí, příbo‐
ry, hrnce a
pánve
•
•
•
Multitab
•
•
Předmytí
Mytí od 45 °C do 70
°C
Oplachy
Sušení
Různě znečiš‐
těné
Nádobí, příbo‐
ry, hrnce a
pánve
•
•
•
•
Předmytí
Mytí 50 °C a 65 °C
Oplachy
Sušení
•
•
TimeManager
Multitab
Velmi znečiš‐
těné
Nádobí, příbo‐
ry, hrnce a
pánve
•
•
•
•
Předmytí
Mytí 70 °C
Oplachy
Sušení
•
•
TimeManager
Multitab
Čerstvě znečiš‐ •
těné
•
Nádobí a příbo‐
ry
Mytí 60 °C
Oplachy
•
Multitab
Vše
Předmytí
1)
P2
P3
P4
P5
P6
•
2)
3)
4)
5)
6)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1) Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie při mytí normálně znečiště‐
ného nádobí a příborů. (Jedná se o standardní program pro zkušebny.)
2) Spotřebič zjistí stupeň znečištění a množství nádobí v koších. Automaticky pak nastaví
teplotu a množství vody, spotřebu energie a délku programu.
3) U tohoto programu můžete umýt náplň různě znečištěného nádobí. Velmi znečištěné ná‐
dobí v dolním koši a normálně znečištěné v horním koši. Tlak a teplota vody v dolním koši je
vyšší než v horním koši.
4) Tento program zahrnuje oplachovací fázi při vysoké teplotě, která zajišťuje lepší hygie‐
nické výsledky. Během oplachovací fáze zůstane teplota na hodnotě 70 °C po dobu nej‐
méně 10 minut.
5) U tohoto programu můžete umýt čerstvě znečištěné nádobí. Tento program nabízí dobré
výsledky mytí při krátké délce programu.
6) S tímto programem můžete rychle opláchnout nádobí, aby se zabránilo přilepení zbytků
jídla na nádobí a nepříjemnému zápachu vycházejícímu ze spotřebiče. Pro tento program
nepoužívejte mycí prostředek.
8
www.electrolux.com
5.1 Údaje o spotřebě
Program 1)
Voda
(l)
Energie
(kWh)
Délka
(min)
P1
10.2
0.832
225
P2
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
P3
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 149
P4
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
P5
10
0.9
30
P6
4
0.1
14
1) Hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce prou‐
du, na zvolených funkcích a na množství nádobí.
5.2 Informace pro zkušebny
Pro všechny potřebné informace ohledně
testu výkonnosti zašlete e-mail na:
Poznamenejte si výrobní číslo (PNC)
uvedené na typovém štítku.
info.test@dishwasher-production.com
6. NASTAVENÍ
6.1 Režim volby programu a
uživatelský režim
Když se spotřebič nachází v režimu volby
programu, je možné nastavit program a
přejít do uživatelského režimu.
V uživatelském režimu lze změnit
následující nastavení:
• Stupeň změkčovače vody v závislosti
na tvrdosti vody.
• Zapnutí či vypnutí zvukové
signalizace na konci programu.
• Vypnutí dávkovače leštidla, když
chcete použít funkci Multitab bez
leštidla.
• Množství leštidla dle požadovaného
dávkování.
Tato nastavení se uloží, dokud je opět
nezměníte.
Jak nastavit režim volby
programu
Spotřebič se nachází v režimu volby
programu, když se na displeji zobrazuje
číslo programu P1.
Když zapnete spotřebiče, obvykle se
přepne do režimu volby programu.
Nicméně, pokud se tak nestane, můžete
režim volby programu aktivovat
následujícím způsobem:
Současně stiskněte a podržte
a
,
dokud se spotřebič nepřepne do režimu
volby programu.
6.2 Změkčovač vody
Změkčovač vody odstraňuje z přiváděné
vody minerály a soli, které by mohly mít
ČESKY
škodlivé nebo nežádoucí účinky na
výsledky mytí nebo na spotřebič.
Čím je obsah těchto minerálů vyšší, tím
je voda tvrdší. Tvrdost vody se označuje
v ekvivalentních stupních tvrdosti.
9
Tvrdost vody v místě vašeho bydliště
zjistíte u místního vodárenského
podniku. K zajištění dobrých výsledků
mytí je důležité nastavit správný stupeň
změkčovače vody.
Změkčovač by měl být nastaven podle
tvrdosti vody v místě vašeho bydliště.
Tvrdost vody
Německé
stupně (°dH)
Francouzské
stupně (°fH)
mmol/l
Clarkovy
stupně
Nastavení změk‐
čovače vody
47 - 50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
1) Nastavení z výroby.
2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte.
•
Jak nastavit stupeň
změkčovače vody
nastavení: např.
Spotřebič musí být v režimu volby
programu.
1. Do uživatelského režimu přejdete
současným stisknutím a podržením
a
, dokud nezačnou blikat
kontrolky
,
,
a
prázdným displejem.
2. Stiskněte
s
.
•
Kontrolky
,
•
Kontrolka
dále bliká.
a
Na displeji se zobrazí aktuální
zhasnou.
= stupeň 5.
3. Opětovným stisknutím
změňte
nastavení.
4. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka
Zap/Vyp.
6.3 Dávkovač leštidla
Leštidlo pomáhá usušit nádobí bez
šmouh a skvrn.
Leštidlo je uvolňováno automaticky
během fáze horkého oplachu.
Požadované množství leštidla můžete
nastavit od stupně 1 (nejmenší množství)
po stupeň 6 (největší množství). Při
stupni 0 je dávkovač vypnutý a leštidlo
není vypouštěno.
Nastavení z výroby: stupeň 4.
10
www.electrolux.com
Jak nastavit množství leštidla
Spotřebič musí být v režimu volby
programu.
1. Do uživatelského režimu přejdete
současným stisknutím a podržením
a
, dokud nezačnou blikat
kontrolky
,
,
a
prázdným displejem.
2. Stiskněte
s
a
•
Kontrolky
•
•
Kontrolka
dále bliká.
Na displeji se zobrazí aktuální
zhasnou.
nastavení: např.
= stupeň 4.
– Množství leštidla je v rozmezí
0A až 6A.
– Stupeň 0 = neuvolňuje se
žádné leštidlo.
3. Opětovným stisknutím
změňte
nastavení.
4. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka
Zap/Vyp.
6.4 Použití leštidla spolu s
kombinovanými mycími
tabletami
Když zapnete funkci Multitab, dávkovač
leštidla dále uvolňuje leštidlo. Tento
dávkovač leštidla však můžete vypnout.
V takovém případě nemusí být výsledky
sušení uspokojivé.
S vypnutým dávkovačem leštidla
kontrolka leštidla nikdy nesvítí.
Jak vypnout dávkovač leštidla
Spotřebič musí být v režimu volby
programu.
1. Do uživatelského režimu přejdete
současným stisknutím a podržením
a
, dokud nezačnou blikat
kontrolky
,
,
a
prázdným displejem.
2. Stiskněte
•
Kontrolky
•
Kontrolka
s
.
,
a
Na displeji se zobrazí aktuální
nastavení:
= dávkovač
leštidla je zapnutý.
3. Stisknutím
změňte nastavení.
= dávkovač leštidla je vypnutý.
Kontrolka leštidla zhasne.
4. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka
Zap/Vyp.
6.5 MyFavourite
.
,
•
zhasnou.
dále bliká.
Pomocí této funkce můžete nastavit a
uložit do paměti váš často používaný
program.
Můžete uložit jeden program. Nové
nastavení zruší nastavení předchozí.
Jak uložit program MyFavourite
1. Nastavte program, který chcete uložit
do paměti.
S programem lze také navolit použitelné
funkce.
2. Stiskněte a podržte
, dokud se
trvale nerozsvítí příslušná kontrolka.
Jak nastavit program
MyFavourite
Stiskněte
.
• Rozsvítí se kontrolka
MyFavourite.
• Na displeji se zobrazuje číslo a
délka programu.
• Pokud byly spolu s programem
uložené funkce, kontrolky těchto
funkcí se rozsvítí.
6.6 Zvuková signalizace
Zvuková signalizace zazní, když dojde k
poruše spotřebiče. Tyto zvukové signály
nelze vypnout.
Další zvuková signalizace se také spustí
po dokončení programu. Tato zvuková
signalizace je ve výchozím nastavení
vypnutá, ale je možné ji zapnout.
ČESKY
Jak zapnout zvukovou
signalizaci na konci programu
Spotřebič musí být v režimu volby
programu.
1. Do uživatelského režimu přejdete
současným stisknutím a podržením
a
, dokud nezačnou blikat
kontrolky
,
,
a
prázdným displejem.
s
•
Kontrolky
,
a
•
•
Kontrolka
dále bliká.
Na displeji se zobrazí aktuální
11
zhasnou.
= Zvuková
nastavení:
signalizace vypnuta.
3. Stisknutím
změňte nastavení.
= Zvuková signalizace zapnuta.
4. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka
Zap/Vyp.
2. Stiskněte
7. FUNKCE
Před spuštěním programu je
nutné pokaždé navolit
požadované funkce. Během
spuštěného programu již
není možné funkce vypnout
či zapnout.
Ne všechny funkce jsou
vzájemně slučitelné. Pokud
zvolíte neslučitelné funkce,
spotřebič automaticky jednu
nebo více z nich vypne.
Zůstanou svítit pouze
ukazatele těch funkcí, které
jsou stále zapnuty.
7.1 Multitab
Tuto funkci zapněte, když používáte
kombinované mycí tablety, které
obsahují sůl, leštidlo a mycí prostředek.
Mohou také obsahovat další čisticí nebo
oplachovací prostředky.
Tato funkce vypne dávkování soli.
Kontrolka soli se nerozsvítí.
Při použití této funkce se délka programu
prodlouží s cílem zlepšit při použití
kombinovaných tablet výsledky mytí a
sušení.
Funkce Multitab není pojata jako trvalá a
je nutné ji zvolit při každém cyklu.
Jak zapnout Multitab
Stiskněte .
Příslušná kontrolka se rozsvítí.
7.2 TimeManager
Tato funkce zvyšuje tlak a teplotu vody.
Mycí a sušicí fáze jsou kratší.
Celková délka programu se sníží o
přibližně 50 %.
Výsledky mytí jsou stejné jako u normální
délky programu. Výsledky sušení se
mohou snížit.
Jak zapnout TimeManager
Stiskněte
, příslušná kontrolka se
rozsvítí.
Pokud tuto funkci nelze s daným
programem použít, příslušná kontrolka
se nerozsvítí nebo bude několik sekund
rychle blikat a poté zhasne.
Na displeji se zobrazí aktualizovaná
délka programu.
7.3 AutoOpen
Tato funkce zlepšuje výsledky sušení při
menší spotřebě energie.
12
www.electrolux.com
•
•
Když probíhá fáze sušení, zařízení
otevře dvířka spotřebiče a nechá je
otevřená.
Na konci programu se zařízení
zatáhne spolu s dvířky spotřebiče.
Spotřebič se automaticky vypne.
POZOR!
Nepokoušejte se zavřít
dvířka spotřebiče, zatímco je
zařízení udržuje otevřená.
Spotřebič by se mohl
poškodit.
Tato funkce se zapne automaticky, když
zvolíte program
kontrolka
. Rozsvítí se
.
Tuto funkci není možné zvolit spolu s
ostatními programy.
Pokud chcete vypnout funkci AutoOpen,
. Příslušná kontrolka
stiskněte
zhasne. V tomto stavu se spotřeba
energie daného programu zvýší.
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Ujistěte se, zda aktuální stupeň
změkčovače vody odpovídá
tvrdosti vaší vody. Pokud ne,
nastavte stupeň změkčovače
vody.
2. Naplňte zásobník na sůl.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otevřete vodovodní kohoutek.
5. Spusťte program k odstranění všech
možných zbytků uvnitř spotřebiče.
Nepoužívejte mycí prostředek a
nevkládejte nic do košů.
Při spuštění programu může spotřebiči
trvat až pět minut, než se zregeneruje
pryskyřice ve změkčovači vody. Během
této chvíle spotřebič vypadá, že
nepracuje. Mycí fáze se spustí až po
dokončení této procedury. Tato
procedura se pravidelně opakuje.
8.1 Zásobník na sůl
POZOR!
Používejte pouze sůl pro
myčky nádobí.
Jak doplnit zásobník na sůl
1. Otočením víčka proti směru
hodinových ručiček otevřete
zásobník na sůl.
2. Do zásobníku na sůl nalijte 1 l vody
(pouze při prvním plnění).
3. Naplňte zásobník na sůl solí do
myčky.
4. Odstraňte sůl, která se vysypala
okolo zásobníku na sůl.
Sůl se používá k regeneraci pryskyřice
ve změkčovači vody a k zajištění dobrých
mycích výsledků při každodenním
používání.
5. Zavřete zásobník na sůl otočením
jeho víčka po směru hodinových
ručiček.
ČESKY
Při plnění může ze
zásobníku na sůl unikat
voda nebo sůl. Nebezpečí
koroze. Po naplnění
zásobníku na sůl jí zabráníte
spuštěním programu.
8.2 Jak plnit dávkovač leštidla
A
B
POZOR!
Používejte pouze leštidlo pro
myčky nádobí.
1. Otevřete víko (C).
2. Doplňte dávkovač leštidla (B), dokud
kapalina nedosáhne hladiny „MAX“.
3. Rozlité leštidlo setřete savým
hadříkem, aby se netvořilo přílišné
množství pěny.
4. Zavřete víko. Ujistěte se, že víko
zaklapne zpět.
Dávkovač leštidla doplňte,
když ukazatel leštidla (A)
zesvětlá.
C
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
Zkontrolujte, zda je spotřebič v
uživatelském režimu.
• Pokud kontrolka stavu soli svítí,
doplňte zásobník na sůl.
• Pokud kontrolka stavu leštidla
svítí, doplňte dávkovač leštidla.
3. Naplňte koše.
4. Přidejte mycí prostředek. Pokud
používáte kombinované mycí tablety,
zapněte funkci Multitab.
5. Nastavte a spusťte správný program
pro daný druh náplně a stupeň
znečištění.
13
9.1 Použití mycího prostředku
A
B
C
14
www.electrolux.com
POZOR!
Používejte pouze mycí
prostředek pro myčky
nádobí.
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (A) a
otevřete víko (C).
2. Mycí prostředek či tabletu vložte do
komory (B).
3. Pokud má program fázi předmytí,
naneste na vnitřní stranu dvířek
spotřebiče trochu mycího prostředku.
4. Zavřete víko. Ujistěte se, že víko
zaklapne zpět.
9.2 Nastavení a spuštění
programu
Funkce Auto Off
Tato funkce snižuje spotřebu energie
automatickým vypnutím nepracujícího
spotřebiče.
Funkce se spustí:
• Po pěti minutách po dokončení
programu.
• Po pěti minutách, kdy nebyl spuštěn
žádný program.
Spuštění programu
1. Ponechte dvířka spotřebiče otevřená.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič. Zkontrolujte, zda je
spotřebič v režimu volby programu.
3. Opakovaně stiskněte
, dokud se
na displeji nezobrazí číslo programu,
který chcete spustit. Na displeji se
zobrazí číslo programu na cca tři
sekundy a poté se zobrazí délka
programu.
• Pokud chcete nastavit program
MyFavourite, stiskněte
.
– Kontrolky funkcí týkajících se
programu MyFavourite se
rozsvítí.
Na displeji se zobrazí číslo programu na
cca tři sekundy a poté se zobrazí délka
programu.
4. Zvolte použitelné funkce.
5. Program spustíte zavřením dvířek
spotřebiče.
Spuštění programu s
odloženým startem
1. Nastavte program.
2. Opakovaně stiskněte
, dokud se
na displeji nezobrazí čas odloženého
startu, který chcete nastavit (1 – 24
hodin).
Rozsvítí se kontrolka odloženého startu.
3. Odpočet spustíte zavřením dvířek
spotřebiče.
Při spuštěném odpočtu je možné
prodloužit čas prodlevy, ale nezle měnit
volbu programu a funkce.
Po dokončení odpočtu se spustí
nastavený program.
Otevření dvířek za chodu
spotřebiče
Pokud otevřete dvířka během
probíhajícího programu, spotřebič
přeruší svůj chod. Když dvířka opět
zavřete, bude spotřebič pokračovat od
okamžiku přerušení.
Pokud dvířka otevřete
během sušicí fáze na déle
než 30 sekund, probíhající
program se ukončí. To se
však nestane, když běží
program
AutoOpen.
s funkcí
Zrušení odloženého startu
během jeho odpočítávání
Když zrušíte odložený start, musíte opět
nastavit program a jeho funkce.
Současně stiskněte a podržte
a
,
dokud se spotřebič nepřepne do režimu
volby programu.
Zrušení programu
Současně stiskněte a podržte
a
,
dokud se spotřebič nepřepne do režimu
volby programu.
Před spuštěním nového programu
zkontrolujte, zda je v dávkovači mycí
prostředek.
ČESKY
15
Konec programu
Když po dokončení programu otevřete
dvířka, spotřebič se automaticky vypne.
Zavřete vodovodní kohoutek.
10. TIPY A RADY
10.1 Obecné informace
Následující rady zajistí optimální
výsledky mytí a sušení při každodenním
používání a také pomohou chránit životní
prostředí.
•
•
•
•
•
•
Z nádobí odstraňte větší zbytky jídla,
které dejte do odpadu.
Nádobí neoplachujte ručně. V případě
potřeby použijte program předmytí (jeli dostupný) nebo zvolte program s
fází předmytí.
Vždy využijte celý objem košů.
Při plnění spotřebiče se ujistěte, že na
nádobí všude dosáhne voda
vycházející z trysek ostřikovacího
ramene. Ujistěte se, že se kusy
nádobí nedotýkají nebo nepřekrývají.
Můžete používat odděleně mycí
prostředek, leštidlo a sůl nebo můžete
používat kombinované tablety (např.
„3 v 1“, „4 v 1“, „Vše v 1“). Řiďte se
pokyny na balení.
Nastavte a program pro daný druh
náplně a stupeň zašpinění. Program
ECO nabízí nejúspornější spotřebu
vody a energie při mytí normálně
znečištěného nádobí a příborů.
10.2 Použití soli, leštidla a
mycího prostředku
•
•
Používejte pouze sůl, leštidlo a mycí
prostředek určený pro myčky nádobí.
Jiné výrobky by mohly spotřebič
poškodit.
Kombinované tablety jsou obvykle
vhodné v oblastech s vodou o tvrdosti
do 21 °dH. V oblastech přesahujících
tento limit je nutné použít kromě
kombinovaných tablet také leštidlo a
sůl. V oblastech s tvrdou nebo velmi
tvrdou vodou však doporučujeme k
dosažení nejlepších výsledků mytí a
sušení používat samostatný mycí
prostředek (prášek, gel, tablety bez
•
•
•
doplňujících funkcí), leštidlo a sůl
odděleně.
Pokud používáte kombinované
tablety, můžete zvolit funkci Multitab
(je-li dostupná). Tato funkce zlepšuje
při použití kombinovaných tablet
výsledky mytí a sušení.
Mycí tablety se u krátkých programů
zcela nerozpustí. Abyste zabránili
usazování zbytků mycího prostředku
na nádobí, doporučujeme používat
tablety s dlouhými programy.
Nepoužívejte větší množství mycího
prostředku, než je správné. Řiďte se
pokyny na balení mycího prostředku.
10.3 Co dělat, pokud chcete
přestat používat mycí tablety
Než začnete odděleně používat mycí
prostředek, sůl a leštidlo, proveďte
následující postup.
1. Nastavte nejvyšší stupeň
změkčovače vody.
2. Ujistěte se, že je zásobník na sůl a
dávkovač leštidla plný.
3. Nastavte nejkratší program s
oplachovací fází. Nepoužívejte mycí
prostředek a nevkládejte nic do košů.
4. Po dokončení programu nastavte
změkčovač vody na stupeň tvrdosti
vody v místě vašeho bydliště.
5. Seřiďte dávkování leštidla.
10.4 Plnění košů
•
•
•
•
Spotřebič používejte pouze k mytí
nádobí, které je bezpečné mýt v
myčce.
Do spotřebiče nevkládejte předměty
vyrobené ze dřeva, rohoviny, hliníku,
mědi nebo cínu.
Nevkládejte do spotřebiče předměty,
které sají vodu (houby, hadry).
Z nádobí odstraňte zbytky jídla.
16
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Připálené zbytky jídel na nádobí
nechte změknout.
Duté nádobí (např. šálky, sklenice,
hrnce) pokládejte dnem vzhůru.
Dbejte na to, aby se nádobí nebo
příbory nelepily k sobě. Lžíce
smíchejte s ostatními příbory.
Přesvědčte se, že se sklenice
vzájemně nedotýkají.
Malé předměty vložte do košíčku na
příbory.
Lehké kusy vložte do horního koše.
Dbejte na to, aby se jednotlivé kusy
nádobí nehýbaly.
Před spuštěním programu
zkontrolujte, zda se ostřikovací
rameno může volně otáčet.
10.5 Před spuštěním programu
•
•
•
•
•
•
Víčko zásobníku na sůl je dotažené.
Ostřikovací ramena nejsou zanesená.
Je doplněna sůl do myčky a leštidlo
(pokud nepoužíváte kombinované
mycí tablety).
Rozmístění nádobí v koších je
správné.
Program je vhodný pro daný druh
náplně a stupeň znečištění.
Používá se správné množství mycího
prostředku.
10.6 Vyprazdňování košů
1. Nádobí před vyjmutím z myčky
nechte vychladnout. Horké nádobí se
snadněji poškodí.
2. Nejprve vyprázdněte dolní koš a
teprve poté horní.
Na konci programu může být
na stěnách a dvířkách
spotřebiče voda.
Zkontrolujte, zda:
•
Filtry jsou čisté a správně
nainstalované.
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ!
Před čištěním nebo údržbou
spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku
ze zásuvky.
C
Špinavé filtry a ucpaná
ostřikovací ramena snižují
výsledky mytí. Pravidelně je
kontrolujte a v případě
potřeby je vyčistěte.
B
11.1 Čištění filtrů
A
Systém filtru se skládá ze tří částí.
1. Otočte filtrem (B) proti směru
hodinových ručiček a vyndejte jej.
ČESKY
17
2. Vyndejte filtr (C) z filtru (B).
3. Vyjměte plochý filtr (A).
7. Sestavte filtry (B) a (C).
8. Vložte zpět filtr (B) do plochého filtru
(A). Otočte jím po směru hodinových
ručiček, dokud se nezajistí.
4. Filtry omyjte.
5. Zkontrolujte, zda ve sběrné jímce
nebo kolem ní nejsou žádné zbytky
jídel a nečistot.
6. Vložte zpět plochý filtr (A). Ujistěte
se, že je správně umístěn pod dvěma
vodicími drážkami.
POZOR!
Nesprávné umístění filtrů
může mít z následek špatné
výsledky mytí a poškození
spotřebiče.
11.2 Čištění ostřikovacích
ramen
Ostřikovací ramena nevyjímejte. Jestliže
se otvory v ostřikovacích ramenech
zanesou nečistotami, odstraňte je úzkým
špičatým předmětem.
11.3 Čištění vnějších ploch
•
•
•
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí
prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými
částicemi, drátěnky nebo
rozpouštědla.
18
www.electrolux.com
11.4 Čištění vnitřního prostoru
•
Pečlivě očistěte spotřebič včetně
pryžového těsnění dvířek vlhkým
měkkým hadříkem.
•
Pokud pravidelně používáte krátké
programy, může uvnitř spotřebiče
dojít k usazování mastnoty a vodního
kamene. Aby k tomu nedocházelo,
doporučujeme nejméně dvakrát
měsíčně spustit dlouhý program.
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Pokud spotřebič nezačne pracovat nebo
se během provozu zastavuje. Než se
obrátíte na autorizované servisní
středisko, ověřte si, zda dokážete
problém vyřešit sami pomocí informací
uvedených v tabulce.
U některých poruch se na displeji
zobrazí výstražný kód.
Problém a výstražný kód Možné řešení
Nelze zapnout spotřebič.
•
•
Nespustil se program.
•
•
•
Spotřebič se neplní vodou. •
Na displeji se zobrazí
. •
•
•
•
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuv‐
ky.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či
jistič.
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo
vyčkejte do konce odpočítávání.
Spotřebič spustil regeneraci pryskyřice ve změkčova‐
či vody. Délka této procedury je přibližně pět minut.
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody.
Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodár‐
enský podnik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že není zanesený filtr v přívodní hadici.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
Spotřebič nevypouští vodu. •
Na displeji se zobrazí
. •
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
Je aktivován bezpečnostní •
systém proti vyplavení.
Zavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na autori‐
zované servisní středisko.
Na displeji se zobrazí
.
Po kontrole spotřebiče jej vypněte a
znovu zapněte. Pokud se problém objeví
znovu, obraťte se na autorizované
servisní středisko.
Při výskytu výstražných kódů, které
nejsou uvedené v tabulce, se obraťte na
autorizované servisní středisko.
ČESKY
19
12.1 Nádobí není dostatečně umyté nebo suché
Problém
Možné řešení
Na nádobí a skle jsou bílé
šmouhy nebo modravý po‐
tah.
•
Na sklenicích a nádobí jsou
skvrny a zaschlé vodní kap‐
ky.
•
•
Nádobí je mokré.
•
•
•
•
•
Uvolňuje se příliš velké množství leštidla. Nastavte
volič leštidla na nižší stupeň.
Nadměrné množství mycího prostředku.
Uvolňuje se příliš malé množství leštidla. Nastavte
volič leštidla na vyšší stupeň.
Příčinou může být kvalita leštidla.
Program neobsahuje sušicí fázi nebo obsahuje
pouze sušicí fázi při nízké teplotě.
Dávkovač leštidla je prázdný.
Příčinou může být kvalita leštidla.
Příčinou může být kvalita mycích tablet. Zkuste ji‐
nou značku nebo zapněte dávkovač leštidla a pou‐
žijte leštidlo spolu s mycími tabletami.
Ostatní možné příčiny viz
„Tipy a rady“.
13. TECHNICKÉ INFORMACE
Rozměry
Šířka / výška / hloubka
(mm)
596 / 818-898 / 550
Připojení k elektrické síti 1)
Napětí (V)
220 - 240
Frekvence (Hz)
50
Tlak přívodu vody
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Přívod vody
Studená nebo teplá vo‐
da2)
max. 60 °C
Kapacita
Jídelní soupravy
13
Příkon
Režim zapnuto (W)
0.99
Příkon
Režim vypnuto (W)
0.10
1) Ohledně ostatních údajů viz typový štítek.
2) Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární panely, větrná ener‐
gie), použijte tuto horkou vodu ke snížení spotřeby energie.
14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
20
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 21
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 22
3. OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 24
4. PANEL STEROWANIA.....................................................................................25
5. PROGRAMY.....................................................................................................25
6. USTAWIENIA................................................................................................... 27
7. OPCJE..............................................................................................................30
8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................31
9. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 33
10. WSKAZÓWKI I PORADY............................................................................... 34
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 36
12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 38
13. DANE TECHNICZNE......................................................................................39
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: model, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
21
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją
obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i
obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i
eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z
urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, w takich miejscach, jak:
– gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych;
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne)
musi mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów
(Mpa).
Maksymalna liczba kompletów wynosi 13 .
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać do
kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub
poziomo.
Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez
nadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia się o drzwi.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
22
www.electrolux.com
•
Urządzenie należy podłączyć do instalacji
wodociągowej za pomocą nowego zestawu węży
dostarczonych w komplecie z urządzeniem. Nie wolno
używać starego zestawu węży.
1.2 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
Wszystkie detergenty należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się
w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się
dzieci bez nadzoru dorosłych.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Nie instalować ani nie używać
urządzenia w miejscach, w których
panuje temperatura poniżej 0°C.
Postępować zgodnie z instrukcją
instalacji załączoną do urządzenia.
Należy zadbać o to, aby elementy
zabudowy znajdujące się nad
urządzeniem i w jego pobliżu
spełniały odpowiednie wymogi
bezpieczeństwa.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy
skontaktować się z elektrykiem.
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby w zainstalowanym
urządzeniu wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć
za przewód zasilający. Zawsze
ciągnąć za wtyczkę.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Dotyczy tylko wielkiej Brytanii i
Irlandii. Urządzenie jest wyposażone
we wtyczkę zasilającą 13 A. Jeśli
konieczna jest wymiana bezpiecznika
we wtyczce zasilającej, należy użyć
bezpiecznika 13 A ASTA (BS 1362).
2.3 Podłączenie do sieci
wodociągowej
•
•
•
•
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić węży wodnych.
Przed podłączeniem urządzenia do
nowych rur lub do rur, których nie
używano przez dłuższy czas, należy
zapewnić przepływ wody i odczekać,
aż będzie ona czysta.
Przy pierwszym uruchomieniu
urządzenia należy sprawdzić, czy nie
ma wycieków.
Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z
wewnętrznym przewodem
zasilającym.
•
23
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
W razie uszkodzenia węża
dopływowego należy natychmiast
wyjąć wtyczkę z gniazda
elektrycznego. Należy skontaktować
się z autoryzowanym centrum
serwisowym w celu wymiany węża
dopływowego.
2.4 Przeznaczenie
•
•
•
•
•
•
Nie siadać ani nie stawać na
otwartych drzwiach urządzenia.
Detergenty do zmywarki są
niebezpieczne. Należy przestrzegać
instrukcji bezpieczeństwa podanych
na opakowaniu detergentu.
Nie pić wody z urządzenia ani nie
wykorzystywać jej do zabawy.
Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na
naczyniach może znajdować się
detergent.
Po otwarciu drzwi w czasie pracy
urządzenia może dojść do uwolnienia
gorącej pary.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
2.5 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
24
www.electrolux.com
•
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
3. OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
12
11
10
9 8
1 Najwyżej położone ramię
spryskujące
2 Górne ramię spryskujące
3 Dolne ramię spryskujące
4 Filtry
5 Tabliczka znamionowa
6 Zbiornik soli
7 Otwór wentylacyjny
8 Dozownik płynu nabłyszczającego
9 Dozownik detergentu
10 Kosz na sztućce
11 Dolny kosz
12 Górny kosz
7
6
5
4
3.1 Beam-on-Floor
System Beam-on-Floor wyświetla wiązkę
światła na podłodze kuchennej przed
drzwiami urządzenia.
•
•
•
Gdy program zostanie uruchomiony,
włączy się czerwone światło, które
będzie widoczne aż do zakończenia
programu.
Po zakończeniu programu włączy się
zielone światło.
W razie wystąpienia usterki
urządzenia miga czerwone światło.
Wiązka światła Beam-onFloor zgaśnie po wyłączeniu
urządzenia.
POLSKI
25
4. PANEL STEROWANIA
1
1
2
3
4
5
2
3
Przycisk wł./wył.
Wyświetlacz
Przycisk Delay
Przycisk Program
Przycisk MyFavourite
4
5
6
7
8
9
6
7
8 9
Przycisk TimeManager
Przycisk Multitab
Przycisk AutoOpen
Wskaźniki
4.1 Wskaźniki
Wskaźnik
Opis
Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączo‐
ny.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaźnik ten
jest zawsze wyłączony.
5. PROGRAMY
Program
Stopień zabrud‐
zenia
Rodzaj załadun‐
ku
Fazy programu
Opcje
P1
•
•
Średnie
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
•
•
•
Zmywanie wstępne
Zmywanie 50°C
Płukania
Suszenie
•
•
•
TimeManager
AutoOpen
Multitab
•
•
Dowolne
•
Naczynia sto‐
•
łowe, sztućce,
garnki i patelnie •
•
Zmywanie wstępne
Zmywanie od 45°C
do 70°C
Płukania
Suszenie
•
Multitab
3)
•
•
Zróżnicowane
•
Naczynia sto‐
•
łowe, sztućce,
garnki i patelnie •
•
Zmywanie wstępne
Zmywanie 50°C i
65°C
Płukania
Suszenie
•
•
TimeManager
Multitab
4)
•
•
Duże
Naczynia sto‐
łowe, sztućce,
garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie 70°C
Płukania
Suszenie
•
•
TimeManager
Multitab
1)
P2
P3
P4
2)
•
•
•
•
26
www.electrolux.com
Program
Stopień zabrud‐
zenia
Rodzaj załadun‐
ku
Fazy programu
Opcje
P5
•
•
Świeże
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
•
Zmywanie 60°C
Płukania
•
•
Dowolne
•
Zmywanie wstępne
P6
5)
6)
Multitab
1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycz‐
nej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy pro‐
gram dla ośrodków przeprowadzających testy).
2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w kos‐
zach. Automatycznie reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas
trwania programu.
3) Program ten umożliwia zmywanie naczyń o różnym stopniu zabrudzenia. Bardzo zabrud‐
zone naczynia należy umieścić w dolnym koszu, a średnio zabrudzone – w górnym. Ciśnie‐
nie i temperatura wody w dolnym koszu są większe niż w górnym koszu.
4) Ten program obejmuje fazę płukania w wysokiej temperaturze, aby zapewnić większą hi‐
gienę zmywania naczyń. Podczas płukania temperatura pozostaje na poziomie 70°C przez
co najmniej 10 minut.
5) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w
krótkim czasie uzyskać dobre efekty zmywania.
6) Program ten umożliwia szybkie opłukanie naczyń, aby zapobiec przywieraniu resztek
żywności do naczyń i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. W tym programie nie należy
stosować detergentu.
5.1 Parametry eksploatacyjne
Zużycie wody
(l)
Zużycie energii
(kWh)
Czas trwania
(min)
P1
10.2
0.832
225
P2
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
P3
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 149
P4
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
P5
10
0.9
30
Program1)
POLSKI
Program1)
Zużycie wody
(l)
Zużycie energii
(kWh)
Czas trwania
(min)
4
0.1
14
P6
27
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury
wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
5.2 Informacje dla ośrodków
przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat
wyników testu, należy wysłać wiadomość
e-mail na adres:
info.test@dishwasher-production.com
Należy zapisać numer produktu (PNC)
podany na tabliczce znamionowej.
6. USTAWIENIA
6.1 Tryb wyboru programów i
tryb użytkownika
Gdy urządzenie znajduje się w trybie
wyboru programów, można ustawić
program i przejść do trybu użytkownika.
W trybie użytkownika można zmienić
następujące ustawienia:
• Poziom zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody.
• Włączenie lub wyłączenie sygnału
dźwiękowego zakończenia programu.
• Wyłączenie dozownika płynu
nabłyszczającego przy jednoczesnym
korzystaniu z opcji Multitab bez płynu
nabłyszczającego.
• Poziom płynu nabłyszczającego
odpowiednio do wymaganego
dozowania.
Ustawienia te zostaną zapisane aż do
ich ponownej zmiany.
Ustawianie trybu wyboru
programów
Urządzenie jest w trybie wyboru
programów, gdy na wyświetlaczu jest
widoczny numer programu P1.
Po włączeniu urządzenia znajduje się
ono zwykle w trybie wyboru programów.
Jeśli jednak tak się nie stanie, tryb
wyboru programów można ustawić w
następujący sposób:
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski
i
, aż urządzenie znajdzie
się w trybie wyboru programów.
6.2 Zmiękczanie wody
Zmiękczacz usuwa z wody substancje
mineralne, które mogą mieć negatywny
wpływ na rezultaty zmywania lub na
pracę urządzenia.
Im wyższa zawartość substancji
mineralnych, tym twardsza jest woda.
Twardość wody jest mierzona
w równoważnych skalach.
Zmiękczanie powinno być dostosowane
do stopnia twardości wody
doprowadzonej do urządzenia. W
lokalnym zakładzie wodociągowym
można uzyskać informację na temat
twardości wody. Istotne jest ustawienie
właściwego poziomu zmiękczania wody,
aby zapewnić dobre rezultaty zmywania.
28
www.electrolux.com
Twardość wody
Stopnie nie‐
mieckie (°dH)
Stopnie fran‐
cuskie (°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
Poziom zmiękc‐
zania wody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Ustawianie poziomu
zmiękczania wody
Płyn nabłyszczający jest uwalniany
automatycznie w fazie gorącego
płukania.
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
Dozowanie płynu nabłyszczającego
można ustawić w przedziale od 1
(minimalna ilość) do 6 (maksymalna
ilość). Poziom 0 oznacza wyłączenie
dozownika płynu nabłyszczającego oraz
dozowania.
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski
i
, aż wskaźniki
,
,
i
zaczną migać, a
wyświetlacz będzie pusty.
2. Nacisnąć
Ustawienie fabryczne: poziom 4.
.
•
Wskaźniki
się.
•
•
Wskaźnik
będzie nadal migał.
Na wyświetlaczu pojawi się
,
i
wyłączą
aktualne ustawienie: np.
poziom 5.
=
, aby
3. Nacisnąć kilkakrotnie
zmienić ustawienie.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
6.3 Dozownik płynu
nabłyszczającego
Płyn nabłyszczający umożliwia
wysuszenie naczyń bez smug i plam.
Regulacja dozowania płynu
nabłyszczającego
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski
i
, aż wskaźniki
,
,
i
zaczną migać, a
wyświetlacz będzie pusty.
2. Nacisnąć
.
•
Wskaźniki
się.
,
i
wyłączą
•
Wskaźnik
będzie nadal migał.
POLSKI
•
Na wyświetlaczu pojawi się
aktualne ustawienie: np.
=
poziom 4.
– Poziom dozowania płynu
nabłyszczającego można
ustawić od 0A do 6A.
– Poziom 0 = płyn
nabłyszczający nie jest
dozowany.
3. Nacisnąć
6.5 MyFavourite
Ta opcja umożliwia ustawienie i
zapisanie w pamięci najczęściej
używanego programu.
6.4 Stosowanie płynu
nabłyszczającego i tabletek
wieloskładnikowych
Można zapisać w pamięci 1 program.
Wprowadzenie nowego ustawienia
powoduje anulowanie poprzedniego.
Gdy włączona jest opcja Multitab,
dozownik płynu nabłyszczającego w
dalszym ciągu dawkuje płyn. Można
jednak wyłączyć dozownik płynu
nabłyszczającego. W tym przypadku
efekty suszenia mogą nie być
zadowalające.
Zapisywanie programu
MyFavourite
Gdy dozownik płynu nabłyszczającego
jest wyłączony, wskaźnik płynu
nabłyszczającego jest zawsze
wyłączony.
Wyłączanie dozownika płynu
nabłyszczającego
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
, aż wskaźniki
,
,
i
zaczną migać, a
wyświetlacz będzie pusty.
2. Nacisnąć
.
,
i
wyłączą
•
Wskaźniki
się.
•
•
Wskaźnik
będzie nadal migał.
Na wyświetlaczu pojawi się
aktualne ustawienie:
=
1. Ustawić program do zapisania w
pamięci.
Wraz z programem można również
ustawić dostępne opcje.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk
aż odpowiedni wskaźnik zacznie
świecić w sposób ciągły.
,
Ustawianie programu
MyFavourite
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
i
, aby zmienić
ustawienie.
= dozownik płynu
nabłyszczającego wyłączony
Wskaźnik płynu nabłyszczającego
wyłączy się.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
, aby
3. Nacisnąć kilkakrotnie
zmienić ustawienie.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
przyciski
29
dozownik płynu nabłyszczającego
włączony
Nacisnąć
.
• Włączy się wskaźnik MyFavourite.
• Na wyświetlaczu będą
pokazywane numer oraz czas
trwania programu.
• Jeśli wraz z programem zapisano
w pamięci opcje, włączą się
wskaźniki odpowiadające tym
opcjom.
6.6 Sygnały dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe są emitowane w
przypadku nieprawidłowego działania
urządzenia. Tych sygnałów dźwiękowych
nie można wyłączyć.
Sygnał dźwiękowy może być również
emitowany po zakończeniu programu.
Domyślnie sygnał ten jest wyłączony, ale
można go włączyć.
30
www.electrolux.com
Włączanie sygnału
dźwiękowego zakończenia
programu
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski
i
, aż wskaźniki
,
,
i
zaczną migać, a
wyświetlacz będzie pusty.
•
Wskaźniki
się.
,
i
wyłączą
•
•
Wskaźnik
będzie nadal migał.
Na wyświetlaczu pojawi się
aktualne ustawienie:
dźwiękowy wyłączony.
= sygnał
3. Nacisnąć
, aby zmienić
ustawienie.
= sygnał dźwiękowy włączony.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
2. Nacisnąć
7. OPCJE
Żądane opcje należy zawsze
włączać przed
uruchomieniem programu.
Opcji nie można włączać ani
wyłączać w trakcie
programu.
Nie wszystkie opcje są ze
sobą zgodne. Po wybraniu
niezgodnych ze sobą opcji
urządzenie automatycznie
wyłączy jedną lub większą
liczbę opcji. Tylko wskaźniki
aktywnych opcji pozostaną
wówczas włączone.
7.1 Multitab
Włączyć tę opcję w przypadku
stosowania tabletek wieloskładnikowych
z solą, płynem nabłyszczającym i
detergentem. Mogą one zawierać także
inne środki do mycia lub płukania.
Opcja ta powoduje wyłączenie
dozowania soli. Nie włącza się wskaźnik
soli.
Użycie tej opcji powoduje wydłużenie
czasu trwania programu w celu poprawy
efektów zmywania i suszenia podczas
używania tabletek wieloskładnikowych.
Multitab nie jest opcją stałą, dlatego
należy ją włączać przy każdym cyklu.
Włączanie opcji Multitab
Nacisnąć .
Włączy się odpowiedni wskaźnik.
7.2 TimeManager
Ta opcja powoduje zwiększenie ciśnienia
oraz temperatury wody. Fazy zmywania
i suszenia zostają skrócone.
Całkowity czas trwania programu skraca
się o około 50%.
Efekty zmywania są takie same jak dla
programu o standardowym czasie
trwania. Jedynie skuteczność suszenia
może być niższa.
Włączanie opcji TimeManager
Nacisnąć przycisk
– zaświeci się
odpowiedni wskaźnik.
Jeśli opcja nie jest dostępna w danym
programie, jej wskaźnik nie zaświeca się
lub miga przez kilka sekund, a następnie
gaśnie.
Wyświetlacz wyświetli zaktualizowany
czas trwania programu.
7.3 AutoOpen
Ta opcja zapewnia lepsze efekty
suszenia przy mniejszym zużyciu energii.
POLSKI
31
Ta opcja włącza się automatycznie, gdy
zostaje wybrany program
Włącza się wskaźnik
.
.
Nie można wybrać tej opcji z innymi
programami.
Aby wyłączyć opcję AutoOpen, należy
. Odpowiedni wskaźnik
nacisnąć
zgaśnie. W tym przypadku wzrośnie
zużycie energii podczas wykonywania
programu.
•
•
Gdy rozpoczyna się faza suszenia,
drzwi urządzenia otwierają się i
pozostają otwarte.
Po zakończeniu programu drzwi
urządzenia zamykają się. Urządzenie
jest automatycznie wyłączone.
UWAGA!
Nie należy próbować
zamykać drzwi urządzenia,
gdy podczas fazy suszenia
są one otwarte. Może to
spowodować uszkodzenie
urządzenia.
8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy bieżący poziom
zmiękczania wody odpowiada
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia. Jeśli nie, dostosować
poziom zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. Uruchomić program, aby usunąć
wszelkie pozostałości poprodukcyjne
mogące wciąż znajdować się w
urządzeniu. Nie należy stosować
detergentu ani umieszczać naczyń w
koszach.
Po uruchomieniu programu urządzenie
zaczyna doprowadzać żywicę do
zmiękczacza wody – może to potrwać do
5 minut. Może wydawać się, że
urządzenie nie pracuje. Program
rozpoczyna się dopiero po zakończeniu
tego procesu. Proces ten jest
powtarzany co pewien czas.
8.1 Zbiornik soli
UWAGA!
Stosować wyłącznie sól
przeznaczoną do zmywarek.
Sól jest używana do aktywowania żywicy
w zmiękczaczu wody oraz zapewnia
dobre rezultaty zmywania podczas
codziennej eksploatacji.
Napełnianie zbiornika soli
1. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
lewo i ją zdjąć.
2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli
(tylko za pierwszym razem).
3. Napełnić zbiornik soli solą do
zmywarek.
32
www.electrolux.com
UWAGA!
Należy stosować wyłącznie
płyn nabłyszczający
przeznaczony do zmywarek.
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
1. Otworzyć pokrywę (C).
2. Napełnić dozownik (B), aż poziom
płynu nabłyszczającego osiągnie
znak „MAX”.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
pokrywa jest zablokowana.
Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego, gdy
wskaźnik (A) stanie się
przezroczysty.
5. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
prawo, aby zamknąć zbiornik soli.
Podczas napełniania
zbiornika soli może się z
niego wydostawać woda i
sól. Zagrożenie
wystąpieniem korozji. Aby
tego uniknąć, po napełnieniu
zbiornika soli należy
uruchomić program.
8.2 Napełnianie dozownika
płynu nabłyszczającego
A
B
C
POLSKI
33
9. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie.
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
użytkownika.
• Jeśli świeci się wskaźnik soli,
napełnić zbiornik soli.
• Jeśli świeci się wskaźnik płynu
nabłyszczającego, napełnić
dozownik płynu
nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent. Aby stosować
tabletki wieloskładnikowe, należy
włączyć funkcję Multitab.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni
program dla określonego rodzaju
naczyń i poziomu zabrudzenia.
9.1 Stosowanie detergentu
A
B
9.2 Ustawianie i uruchamianie
programu
Funkcja Auto Off
Funkcja ta służy do zmniejszenia zużycia
energii elektrycznej przez automatyczne
wyłączanie urządzenia, gdy nie jest ono
używane.
Funkcja uruchamia się:
• Po upływie 5 minut od zakończenia
programu.
• Po upływie 5 minut, jeśli nie
uruchomiono programu.
Uruchamianie programu
1. Uchylić drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie jest w trybie wyboru
programów.
3. Naciskać
, aż na wyświetlaczu
pojawi się numer wybranego
programu. Przez około 3 sekundy
wyświetlany będzie numer programu,
a następnie czas trwania programu.
• Aby wybrać program
MyFavourite, należy nacisnąć
C
UWAGA!
Stosować wyłącznie
detergent przeznaczony do
zmywarek.
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (A),
aby otworzyć pokrywę (C).
2. Umieścić detergent, w postaci
proszku lub tabletki, w przegródce
(B).
3. Jeśli program przewiduje fazę
zmywania wstępnego, umieścić
niewielką ilość detergentu na
wewnętrznej stronie drzwi
urządzenia.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
pokrywa jest zablokowana.
przycisk
.
– Włączą się wskaźniki opcji
odpowiadające programowi
MyFavourite.
Przez około 3 sekundy wyświetlany
będzie numer programu, a następnie
czas trwania programu.
4. Ustawić odpowiednie opcje.
5. Zamknąć drzwi urządzenia, aby
uruchomić program.
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć kilkakrotnie
, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany czas
opóźnienia (od 1 do 24 godzin).
34
www.electrolux.com
Włączy się wskaźnik opóźnienia.
3. Zamknąć drzwi urządzenia, aby
uruchomić odliczanie.
Podczas odliczania można wydłużyć
czas rozpoczęcia programu, ale nie
można zmienić wybranego programu ani
opcji.
Po zakończeniu odliczania nastąpi
uruchomienie programu.
Anulowanie programu
Otwieranie drzwi w trakcie
pracy urządzenia
Koniec programu
Otworzenie drzwi w trakcie działania
programu powoduje zatrzymanie
urządzenia. Po zamknięciu drzwi
urządzenie kontynuuje pracę od
momentu, w którym została przerwana.
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
i
przyciski
, aż urządzenie znajdzie
się w trybie wyboru programów.
Przed uruchomieniem nowego programu
należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Po zakończeniu programu i otworzeniu
drzwi urządzenie jest automatycznie
wyłączane.
Zakręcić zawór wody.
Po otworzeniu drzwi na
dłużej niż 30 sekund
podczas fazy suszenia,
bieżący program zostanie
zakończony. Nie stanie się
tak dla programu z
opcją AutoOpen.
z
Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu w trakcie
odliczania
Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia
programu należy ponownie ustawić
program.
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
i
, aż urządzenie znajdzie
przyciski
się w trybie wyboru programów.
10. WSKAZÓWKI I PORADY
10.1 Informacje ogólne
Stosowanie się do poniższych
wskazówek pomoże zapewnić optymalne
efekty prania i suszenia podczas
codziennej eksploatacji oraz przyczyni
się do ochrony środowiska.
•
•
Większe resztki żywności z naczyń
należy wyrzucić do kosza.
Nie opłukiwać naczyń ręcznie. W
razie potrzeby użyć programu
zmywania wstępnego (jeśli jest
•
•
•
dostępny) lub wybrać program z fazą
zmywania wstępnego.
Należy zawsze wykorzystywać całą
pojemność koszy.
Podczas ładowania urządzenia
sprawdzić, czy woda wydostająca się
z dysz ramion spryskujących ma
swobodny dostęp do naczyń.
Upewnić się, że przedmioty nie
stykają się ze sobą ani się nie
zasłaniają.
Możliwe jest używanie osobno
detergentu, płynu nabłyszczającego i
POLSKI
•
soli do zmywarek lub używanie
tabletek wieloskładnikowych (np. typu
„3 w 1”, „4 w 1”, „Wszystko w
jednym”). Przestrzegać informacji
podanych na opakowaniu.
Ustawić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i
poziomu zabrudzenia. W programie
ECO uzyskuje się największą
efektywność zużycia wody i energii
elektrycznej podczas zmywania
średnio zabrudzonych naczyń i
sztućców.
10.2 Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
•
•
•
•
•
Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do
zmywarek. Inne produkty mogą
uszkodzić urządzenie.
Tabletki wieloskładnikowe są zwykle
przeznaczone do użycia z wodą o
twardości do 21°dH. Gdy twardość
wody jest większa, należy oprócz
tabletek wieloskładnikowych stosować
także płyn nabłyszczający i sól.
Jednak do twardej i bardzo twardej
wody zaleca się stosowanie się
osobno detergentu (w postaci
proszku, żelu lub tabletek bez
dodatkowych funkcji), płynu
nabłyszczającego i soli, aby zapewnić
optymalne efekty mycia i suszenia.
Aby stosować tabletki
wieloskładnikowe, należy wybrać
opcję Multitab (jeśli jest dostępna).
Opcja ta wpływa na poprawę efektów
zmywania i suszenia podczas
korzystania z tabletek
wieloskładnikowych.
Detergent w tabletkach nie
rozpuszcza się całkowicie w trakcie
krótkich programów. Zaleca się
stosowanie tabletek przy długich
programach, aby zapobiec osadzaniu
się detergentu na naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na
opakowaniu detergentu.
10.3 Postępowanie
w przypadku zaprzestania
35
korzystania z tabletek
wieloskładnikowych
Przed rozpoczęciem stosowania
oddzielnie dozowanego detergentu, soli i
płynu nabłyszczającego należy wykonać
poniższą procedurę.
1. Ustawić najwyższy poziom
zmiękczania wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz
dozownik płynu nabłyszczającego są
pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania. Nie dodawać detergentu
ani nie umieszczać naczyń w
koszach.
4. Po zakończeniu programu ustawić
stopień zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego.
10.4 Ładowanie koszy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
W urządzeniu należy zmywać
przedmioty, które są przystosowane
do zmywania w zmywarkach.
Nie wkładać do urządzenia
elementów wykonanych z drewna,
rogu, aluminium, cynołowiu i miedzi.
Nie wkładać do urządzenia
przedmiotów, które mogą pochłaniać
wodę (gąbki, ściereczki).
Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
Namoczyć przypalone resztki potraw.
Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki i
miski) układać otworami w dół.
Upewnić się, że naczynia i sztućce
nie przylegają do siebie. Wymieszać
łyżki z innymi sztućcami.
Upewnić się, że szklanki nie stykają
się ze sobą.
Małe elementy umieścić w koszu na
sztućce.
Lekkie elementy umieścić w górnym
koszu. Upewnić się, że naczynia się
nie przemieszczają.
Przed uruchomieniem programu
upewnić się, że ramię spryskujące
może swobodnie się obracać.
36
www.electrolux.com
10.5 Przed rozpoczęciem
programu
•
Upewnić się, że:
•
•
•
10.6 Opróżnianie koszy
•
•
•
filtry są czyste i prawidłowo założone;
pokrywka zbiornika soli nie jest
poluzowana;
ramiona spryskujące są drożne;
w zmywarce znajduje się sól do
zmywarek i płyn nabłyszczający
(chyba że stosowane są
wieloskładnikowe tabletki z
detergentem);
ułożenie naczyń i przyborów
kuchennych w koszach jest
prawidłowe;
program jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku i stopnia
zabrudzenia;
użyto prawidłową ilość detergentu.
1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki
poczekać, aż wystygną. Gorące
naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
2. Najpierw wyjmować naczynia z
dolnego kosza, a potem z górnego.
Po zakończeniu programu
po bokach oraz na drzwiach
urządzenia może wciąż
znajdować się woda.
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do
konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane
ramiona spryskujące
pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie
sprawdzać i w razie potrzeby
wyczyścić.
C
B
A
11.1 Czyszczenie filtrów
System filtrów składa się z 3 części.
1. Obrócić filtr (B) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i wyjąć go.
POLSKI
37
2. Wyjąć filtr (C) z filtra (B).
3. Wyjąć filtr płaski (A).
7. Włożyć filtry (B) i (C).
8. Włożyć filtr (B) do filtra płaskiego (A).
Obrócić zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aż się zablokuje.
4. Umyć filtry.
5. Upewnić się, że wokół krawędzi
osadnika nie znajdują się resztki
żywności ani zanieczyszczenia.
6. Włożyć na miejsce filtr płaski (A).
Upewnić się, że jest prawidłowo
umieszczony pod 2 prowadnicami.
UWAGA!
Nieprawidłowe
umiejscowienie filtrów może
skutkować
niezadowalającymi efektami
zmywania i uszkodzeniem
urządzenia.
11.2 Czyszczenie ramion
spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion
spryskujących. Jeżeli otwory w
ramionach spryskujących są zatkane,
zabrudzenia należy usunąć przy pomocy
cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
11.3 Czyszczenie obudowy
•
•
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki.
Używać wyłącznie neutralnych
detergentów.
38
www.electrolux.com
•
Nie używać produktów ściernych,
myjek do szorowania ani
rozpuszczalników.
11.4 Czyszczenie wnętrza
•
Urządzenie, w tym gumową uszczelkę
drzwi, należy czyścić wilgotną miękką
szmatką.
•
Częste korzystanie z krótkich
programów może powodować
osadzanie się tłuszczu i kamienia
wewnątrz urządzenia. Aby temu
zapobiec, zaleca się korzystanie z
długich programów co najmniej 2 razy
w miesiącu.
12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli urządzenie nie daje się uruchomić
lub przestaje działać podczas pracy.
Przed skontaktowaniem się z
autoryzowanym centrum serwisowym
należy sprawdzić, czy problem można
rozwiązać samodzielnie, korzystając z
informacji zawartych w tabeli.
Problem i kod alarmowy
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się. •
•
Program nie uruchamia
się.
•
•
•
Urządzenie nie napełnia
się wodą.
Na wyświetlaczu pojawia
się wskazanie
.
•
•
•
•
•
Urządzenie nie wypompo‐
wuje wody.
Na wyświetlaczu pojawia
się wskazanie
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego jest
włożona do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczni‐
ków jest sprawny.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, na‐
leży je anulować lub poczekać do końca odliczania
czasu.
W urządzeniu rozpoczął się proces doprowadzania
żywicy do zmiękczacza wody. Czas trwania tego
procesu wynosi około 5 minut.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.
W tym celu należy skontaktować się z miejscowym
zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest droż‐
ny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty ani
przygnieciony.
•
•
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani
przygnieciony.
•
Zakręcić zawór wody i skontaktować się z autoryzo‐
wanym centrum serwisowym.
.
Włączyło się zabezpiecze‐
nie przed zalaniem.
Na wyświetlaczu pojawia
się wskazanie
Przy niektórych usterkach na
wyświetlaczu pojawia się kod
alarmowy.
.
POLSKI
Po sprawdzeniu urządzenia należy je
wyłączyć i włączyć. Jeśli problem wystąpi
ponownie, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
39
Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty w
tabeli, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
12.1 Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Możliwe rozwiązanie
Białawe smugi lub niebie‐
skawy nalot na szklankach i
naczyniach.
•
Plamy i ślady po odparowa‐
nych kroplach wody na
szklankach i naczyniach.
•
Naczynia są mokre.
•
•
•
•
•
•
Za dużo płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło
regulacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby
zmniejszyć dozowanie.
Użyto za dużo detergentu.
Za mało płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło
regulacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby
zwiększyć dozowanie.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczające‐
go.
Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza sus‐
zenia odbywa się w niskiej temperaturze.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczające‐
go.
Przyczyną może być jakość wieloskładnikowych
tabletek. Należy wypróbować inną markę lub włąc‐
zyć dozownik płynu nabłyszczającego i zastosować
płyn nabłyszczający wraz z wieloskładnikowymi
tabletkami.
Patrz rozdział „Wskazówki i
porady”, gdzie omówiono
inne możliwe przyczyny.
13. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość / Wysokość /
Głębokość (mm)
596 / 818-898 / 550
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej 1)
Napięcie (V)
220 - 240
Częstotliwość (Hz)
50
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Min./maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Dopływ wody
Zimna lub ciepła woda2)
maks. 60°C
Pojemność
Liczba standardowych
nakryć
13
Pobór mocy
Tryb czuwania (W)
0.99
40
www.electrolux.com
Pobór mocy
Tryb wyłączenia (W)
0.10
1) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnego źródła energii (np. z kolektorów słonecz‐
nych, elektrowni wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zuży‐
cie energii.
14. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
SLOVENSKY
41
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................42
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 43
3. POPIS SPOTREBIČA.......................................................................................44
4. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................45
5. PROGRAMY.....................................................................................................46
6. NASTAVENIA................................................................................................... 47
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE..................................................................................... 50
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................51
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 52
10. TIPY A RADY................................................................................................. 54
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................55
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 57
13. TECHNICKÉ INFORMÁCIE........................................................................... 58
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si zakúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Dômyselný a
štýlový – pri jeho návrhu sme mysleli na vás. Preto si pri každom použití môžete
byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne
náhradné diely:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
42
1.
www.electrolux.com
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené
nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na
používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby
ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v
domácnostiach a podobnom prostredí, ako napr.:
– vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v
obchodoch, kanceláriách a iných pracovných
prostrediach,
– pre klientov v hoteloch, moteloch, nocľahoch s
raňajkami a inom obytnom prostredí.
Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
Prevádzkový tlak vody (minimálny a maximálny) musí
byť medzi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Dodržiavajte maximálne množstvo 13 súprav riadu.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Nože a iný ostrý alebo špicatý príbor dajte do košíka
na príbor hrotom nadol alebo ho umiestnite v
horizontálnej polohe.
Dvierka spotrebiča nenechávajte otvorené, aby ste na
ne nespadli.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.
Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej súpravy hadíc. Staré súpravy hadíc sa
nesmú opätovne použiť.
SLOVENSKY
43
1.2 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Všetky pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu
detí.
Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom
ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
•
•
•
•
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na mieste, kde teplota
môže klesnúť pod 0 °C.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými
a vedľa ktorých je spotrebič
nainštalovaný, sú bezpečné.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
•
•
•
•
•
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že je
napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací elektrický
kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Iba pre V.B. a Írsko. Spotrebič má 13
A sieťovú zástrčku. Ak je potrebné
vymeniť poistku sieťovej zástrčky,
použite poistku 13 A ASTA (BS 1362).
2.3 Pripojenie na vodovodné
potrubie
•
•
•
Uistite sa, že hadice na vodu nie sú
poškodené.
Pred pripojením spotrebiča k novému
potrubiu alebo potrubiu, ktoré sa dlho
nepoužívalo, nechajte vodu tiecť, až
kým nebude čistá.
Pri prvom použití spotrebiča
skontrolujte, či nikde neuniká voda.
44
www.electrolux.com
•
Prívodná hadica na vodu má
bezpečnostný ventil a puzdro s
vnútorným elektrickým káblom.
•
•
•
•
•
VAROVANIE!
Nebezpečné napätie.
Ak je prívodná hadica poškodená,
okamžite vytiahnite zástrčku zo
zásuvky elektrickej siete. Kontaktujte
autorizované servisné stredisko, aby
vymenili prívodnú hadicu.
2.4 Používanie
•
•
bezpečnostné pokyny na obale
umývacieho prostriedku.
Nepite vodu zo spotrebiča a nehrajte
sa s ňou.
Nevyberajte riad zo spotrebiča, kým
sa neskončil program. Na riade môže
byť umývací prostriedok.
Ak otvoríte dvierka, keď je spustený
program, zo spotrebiča môže uniknúť
horúca para.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami,
neklaďte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
2.5 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
Na otvorené dvierka si nesadajte ani
na ne nestúpajte.
Umývacie prostriedky do umývačky
sú nebezpečné. Dodržiavajte
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
3. POPIS SPOTREBIČA
1
2
3
12
11
10
1 Stropné sprchovacie rameno
9 8
7
6
5
4
2 Horné sprchovacie rameno
SLOVENSKY
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dolné sprchovacie rameno
Filtre
Typový štítok
Zásobník na soľ
Vetrací otvor
Dávkovač leštidla
Dávkovač umývacieho prostriedku
Košík na príbor
Dolný kôš
Horný kôš
•
•
•
Po spustení programu sa rozsvieti
červený ukazovateľ a ostane svietiť
počas trvania celého programu.
Po ukončení programu sa rozsvieti
zelený ukazovateľ.
Keď má spotrebič poruchu, svetelný
ukazovateľ bliká načerveno.
Funkcia Beam-on-Floor sa
vypne, keď je spotrebič
vypnutý.
3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor je svetelný ukazovateľ,
ktorý sa objavuje na dlážke pod
dvierkami spotrebiča.
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
1
2
3
4
5
Tlačidlo Zap/Vyp
Displej
Tlačidlo Delay
Tlačidlo Program
Tlačidlo MyFavourite
2
3
4
5
6
7
8
9
6
7
8 9
Tlačidlo TimeManager
Tlačidlo Multitab
Tlačidlo AutoOpen
Ukazovatele
4.1 Ukazovatele
Ukazovateľ
Popis
Ukazovateľ soli. Počas programu nikdy nesvieti.
Ukazovateľ leštidla. Počas programu nikdy nesvieti.
45
46
www.electrolux.com
5. PROGRAMY
Program
Stupeň znečiste‐
nia
Druh náplne
Fázy programu
Voliteľné funkcie
P1
•
•
•
•
•
Predumytie
Umývanie 50 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
•
•
TimeManager
AutoOpen
Multitab
•
Multitab
1)
P2
P3
P4
P5
P6
•
2)
3)
4)
5)
6)
Bežné znečis‐
tenie
Porcelán a je‐
dálenský príbor
•
•
Všetko
•
Porcelán, jedá‐ •
lenský príbor,
hrnce a panvice •
•
Predumytie
Umývanie od 45 °C
do 70 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
Rôzne znečis‐
tenie
Porcelán, jedá‐
lenský príbor,
hrnce a panvice
•
•
TimeManager
Multitab
•
•
Predumytie
•
Umývanie 50 °C a 65 •
°C
Oplachovanie
Sušenie
Silné znečiste‐
nie
Porcelán, jedá‐
lenský príbor,
hrnce a panvice
•
•
•
•
Predumytie
Umývanie 70 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
•
TimeManager
Multitab
Nezaschnuté
•
nečistoty
•
Porcelán a je‐
dálenský príbor
Umývanie 60 °C
Oplachovanie
•
Multitab
Všetko
Predumytie
•
•
•
•
•
•
•
1) Tento program zaručuje najúčinnejšie využitie vody a energie pri bežne znečistenom por‐
celáne a príbore. (Toto je štandardný testovací program pre skúšobne.)
2) Spotrebič rozoznáva stupeň znečistenia a množstvo položiek v košoch. Automaticky up‐
ravuje teplotu a množstvo vody, spotrebu energie a trvanie programu.
3) S týmto programom môžete umývať riad s rôznym znečistením. Veľmi znečistený riad
umiestnite do dolného koša, riad s bežným znečistením do horného koša. Tlak a teplota vo‐
dy v dolnom koši sú vyššie než v hornom koši.
4) Tento program obsahuje fázu oplachovania pri vysokej teplote, aby sa dosiahli hygienick‐
ejšie výsledky. Počas fázy oplachovania zostáva teplota na úrovni 70 °C po dobu najmenej
10 minút.
5) S týmto programom môžete umývať čerstvo znečistený riad. Poskytuje dobré výsledky
umývania v krátkom čase.
6) S týmto programom môžete rýchlo opláchnuť riad, aby ste predišli prischnutiu zvyškov
jedál k riadu a tvorbe pachov v spotrebiči. Pri tomto programe nepoužívajte umývací pros‐
triedok.
SLOVENSKY
47
5.1 Spotreba
Úroveň
(l)
Energia
(kWh)
Trvanie
(min.)
P1
10.2
0.832
225
P2
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
P3
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 149
P4
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
P5
10
0.9
30
P6
4
0.1
14
Program 1)
1) Hodnoty ovplyvňujú nasledujúce faktory: tlak a teplota vody, kolísanie napätia v elektrick‐
ej sieti, voliteľné funkcie a množstvo riadu.
5.2 Informácie pre skúšobne
Ak potrebujete informácie ohľadne
testovania, pošlite e-mail na adresu:
Uveďte číslo výrobku (PNC) uvedené na
typovom štítku.
info.test@dishwasher-production.com
6. NASTAVENIA
6.1 Režim výberu programu a
používateľský režim
Keď je spotrebič v režime výberu
programu, môžete nastaviť program a
vojsť do používateľského režimu.
V používateľskom režime môžete
zmeniť tieto nastavenia:
• Úroveň zmäkčovača vody podľa
tvrdosti vody.
• Zapnutie alebo vypnutie zvukového
signálu skončenia programu.
• Vypnutie prívodu leštidla, keď chcete
používať voliteľnú funkciu Multitab bez
leštidla.
• Požadované dávkovanie leštidla.
Tieto nastavenia budú uložené, kým
ich opäť nezmeníte.
Nastavenie režimu výberu
programu
Spotrebič je v režime výberu programu,
keď sa na displeji zobrazí číslo programu
P1.
Keď spotrebič aktivujete, zvyčajne je v
režime výberu programu. Ak sa tak však
nestane, môžete režim výberu programu
nastaviť nasledovným spôsobom:
Naraz stlačte a podržte
a
, až kým
spotrebič nebude v režime výberu
programu.
6.2 Zmäkčovač vody
Zmäkčovač vody odstraňuje z prívodu
vody minerály, ktoré by mohli mať
48
www.electrolux.com
negatívny efekt na výsledky umývania a
na spotrebič.
Čím vyšší je obsah týchto minerálov, tým
tvrdšia je voda. Tvrdosť vody sa meria v
príslušných stupniciach.
miestna vodárenská spoločnosť vám
oznámi, aká je tvrdosť vody vo vašom
regióne Aby ste dosiahli dobré výsledky
umývania, je dôležité nastaviť správnu
hladinu zmäkčovača vody.
Zmäkčovač vody treba nastaviť podľa
tvrdosti vody vo vašom regióne. Vaša
Tvrdosť vody
Nemecké
stupne (°dH)
Francúzske
stupne (°fH)
mmol/l
Clarkove
stupne
Úroveň zmäkčo‐
vača vody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Nastavenie z výroby.
2) Pri tejto úrovni nepoužívajte soľ.
•
Nastavenie úrovne
zmäkčovača vody
nastavenie: napr.
Spotrebič musí byť v režime výberu
programu.
1. Ak chcete vstúpiť do používateľského
režimu, súčasne stlačte a podržte
a
, až kým ukazovatele
,
,
a
nezačnú blikať a displej
nebude prázdny.
2. Stlačte tlačidlo
•
Ukazovatele
•
Ukazovateľ
.
,
Na displeji sa zobrazí aktuálne
a
zhasnú.
naďalej bliká.
= úroveň 5.
3. Opakovaným stláčaním tlačidla
môžete zmeniť nastavenie.
4. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrdíte
nastavenie.
6.3 Dávkovač leštidla
Leštidlo pomáha osušiť riad bez škvŕn a
usadenín.
Leštidlo sa automaticky uvoľňuje pri fáze
horúceho oplachovania.
Množstvo uvoľneného leštidla môžete
nastaviť v rozpätí od úrovne 1
(minimálne množstvo) po úroveň 6
(maximálne množstvo). Úroveň 0 vypne
prívod leštidla a žiadne leštidlo sa
nebude uvoľňovať.
Nastavenie z výroby: úroveň 4.
SLOVENSKY
•
•
Nastavenie úrovne leštidla
Spotrebič musí byť v režime výberu
programu.
1. Ak chcete vstúpiť do používateľského
režimu, súčasne stlačte a podržte
a
, až kým ukazovatele
,
,
a
nezačnú blikať a displej
nebude prázdny.
2. Stlačte tlačidlo
.
•
Ukazovatele
,
a
zhasnú.
•
•
naďalej bliká.
Ukazovateľ
Na displeji sa zobrazí aktuálne
nastavenie: napr.
= úroveň 4.
– Úrovne dávkovania leštidla sú
k dispozícii od 0A do 6A.
– Úroveň 0 = nepridáva sa
žiadne leštidlo.
3. Opakovaným stláčaním tlačidla
môžete zmeniť nastavenie.
4. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrdíte
nastavenie.
6.4 Použitie leštidla a
kombinovaných umývacích
tabliet
Ukazovateľ
naďalej bliká.
Na displeji sa zobrazí aktuálne
nastavenie:
zapnutý.
= prívod leštidla
3. Stlačením tlačidla
zmeníte
nastavenie.
= prívod leštidla
vypnutý.
Ukazovateľ leštidla sa vypne.
4. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrdíte
nastavenie.
6.5 MyFavourite
S touto voliteľnou funkciou môžete
nastaviť a uložiť program, ktorý často
používate.
Do pamäte môžete uložiť iba 1 program.
Nové nastavenie zruší predchádzajúce.
Uloženie programu
MyFavourite
1. Nastavte program, ktorý chcete uložiť
Spolu s programom môžete tiež nastaviť
príslušné voliteľné funkcie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo
, kým
nezačne príslušný ukazovateľ
stabilne svietiť.
Keď aktivujete voliteľnú funkciu Multitab
dávkovač leštidla bude naďalej
uvoľňovať leštidlo. Prívod leštidla však
môžete vypnúť. V tomto prípade
nemusia byť výsledky sušenia
uspokojivé.
Nastavenie programu
MyFavourite
Spotrebič musí byť v režime výberu
programu.
Stlačte
.
• Ukazovateľ MyFavourite sa
rozsvieti.
• Na displeji sa zobrazuje číslo a
trvanie programu.
• Ak boli spolu s programom
uložené voliteľné funkcie,
rozsvietia sa ukazovatele
príslušných voliteľných funkcií.
1. Ak chcete vstúpiť do používateľského
6.6 Zvukové signály
Pri vypnutom prívode leštidla je
ukazovateľ leštidla stále vypnutý.
Vypnutie prívodu leštidla
režimu, súčasne stlačte a podržte
a
, až kým ukazovatele
,
,
a
nezačnú blikať a displej
nebude prázdny.
2. Stlačte tlačidlo
•
Ukazovatele
.
,
a
49
zhasnú.
Zvukové signály zaznejú pri výskyte
poruchy spotrebiča. Tieto zvukové
signály nie je možné vypnúť.
Zvukový signál môže zaznieť aj po
skončení programu. Štandardne je tento
zvukový signál vypnutý, ale môžete ho
zapnúť.
50
www.electrolux.com
Zapnutie zvukového signálu po
skončení programu
Spotrebič musí byť v režime výberu
programu.
1. Ak chcete vstúpiť do používateľského
režimu, súčasne stlačte a podržte
a
, až kým ukazovatele
,
,
a
nezačnú blikať a displej
nebude prázdny.
•
Ukazovatele
•
•
Ukazovateľ
naďalej bliká.
Na displeji sa zobrazí aktuálne
nastavenie:
je vypnutý.
3. Stlačením tlačidla
nastavenie.
,
a
zhasnú.
= Zvukový signál
zmeníte
= Zvukový signál je zapnutý.
4. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrdíte
nastavenie.
2. Stlačte
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
Požadované funkcie musíte
aktivovať pred každým
spustením programu.
Funkciu nie je možné zapnúť
či vypnúť pri spustenom
programe.
Niektoré funkcie nie sú
navzájom kompatibilné. Ak
ste zvolili nekompatibilné
funkcie, spotrebič
automaticky deaktivuje jednu
alebo viac funkcií. Svietiť
zostanú iba ukazovatele
stále aktívnych funkcií.
7.1 Multitab
Túto voliteľnú funkciu aktivujte, ak
používate kombinované umývacie tablety
s obsahom soli, leštidla a umývacieho
prostriedku. Tieto tablety môžu tiež
obsahovať ďalšie čistiace alebo
oplachovanie prostriedky.
Táto voliteľná funkcia vypne uvoľňovanie
soli. Ukazovateľ soli sa nerozsvieti.
Pri použití tejto voliteľnej funkcie sa
predĺži trvanie programu, aby sa zlepšila
účinnosť umývania a sušenia pri použití
kombinovaných umývacích tabliet.
Funkcia Multitab nie je trvalou voliteľnou
funkciou a musíte ju zvoliť pri každom
cykle.
Zapnutie Multitab
Stlačte tlačidlo .
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
7.2 TimeManager
Táto možnosť zvyšuje tlak a teplotu
vody. Fázy umývania a sušenia sú
kratšie.
Celkové trvanie programu sa skráti
približne o 50 %.
Účinnosť umývania je rovnaká ako pri
programe s bežným trvaním. Môže sa
zhoršiť účinnosť sušenia.
Zapnutie TimeManager
Stlačte tlačidlo
, rozsvieti sa príslušný
ukazovateľ.
Ak nie je možné voliteľnú funkciu použiť
pre daný program, príslušný ukazovateľ
sa nerozsvieti alebo na niekoľko sekúnd
rýchlo zabliká a potom zhasne.
Na displeji sa zobrazí aktualizovaná
dĺžka trvania programu.
7.3 AutoOpen
Táto voliteľná funkcia zlepší účinnosť
sušenia pri nižšej spotrebe energie.
SLOVENSKY
51
POZOR!
Nepokúšajte sa zatvoriť
dvierka spotrebiča, pokiaľ ich
zariadenie necháva
pootvorené. Spôsobilo by to
poškodenie spotrebiča.
Táto voliteľná funkcia sa automaticky
zapne, keď nastavíte program
Ukazovateľ
•
•
V priebehu fázy sušenia sa zásahom
príslušného zariadenia otvoria dvierka
spotrebiča a zostanú pootvorené.
Na konci programu sa zariadenie
zasunie a dvierka spotrebiča sa
zatvoria. Spotrebič sa automaticky
vypne.
.
sa rozsvieti.
Túto voliteľnú funkciu nie je možné
nastaviť pri iných programoch.
Ak chcete vypnúť voliteľnú funkciu
AutoOpen, stlačte tlačidlo
. Príslušný
ukazovateľ zhasne. V tomto prípade sa
zvyšuje spotreba energie pri danom
programe.
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Skontrolujte, či aktuálna
nastavená úroveň zmäkčovača
vody zodpovedá tvrdosti
pritekajúcej vody. Ak nie, upravte
úroveň zmäkčovača vody.
2. Naplňte zásobník na soľ.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otvorte vodovodný ventil.
5. Prípadné zvyšky z výroby, ktoré
môžu byť stále vnútri spotrebiča,
odstráňte spustením programu.
Nepoužite umývací prostriedok a do
košíkov nedávajte riad.
Keď spustíte program, môže spotrebiču
trvať až do 5 minút, kým pripraví
zmäkčovač vody. Zdá sa, že spotrebič
nefunguje. Fáza umývania začne až po
skončení tohto procesu. Proces sa
opakuje periodicky.
Plnenie zásobníka na soľ
8.1 Zásobník na soľ
4. Odstráňte soľ z okolia otvoru
zásobníka na soľ do umývačky riadu.
POZOR!
Používajte výhradne soľ
špeciálne určenú pre
umývačky riadu.
Soľ sa používa na regeneráciu v
zmäkčovači vody a na zabezpečenie
dobrých výsledkov umývania pri
každodennom používaní.
1. Otočte viečko zásobníka na soľ
doľava a vyberte ho.
2. Do zásobníka na soľ nalejte 1 liter
vody (iba keď dopĺňate soľ prvýkrát).
3. Zásobník na soľ naplňte soľou do
umývačky riadu.
52
www.electrolux.com
POZOR!
Používajte výhradne leštidlo
špeciálne určené pre
umývačky riadu.
5. Zásobník na soľ zatvorte otočením
veka zásobníka doprava.
Pri napĺňaní zásobníka na
soľ z neho môže vytiecť
voda a soľ. Hrozí
nebezpečenstvo korózie. Ak
jej chcete zabrániť, po
naplnení zásobníka na soľ
spustite program.
1. Otvorte veko (C).
2. Naplňte dávkovač (B) tak, aby
hladina leštidla bola zarovno so
značkou ''MAX''.
3. Rozliate leštidlo odstráňte pomocou
handričky, aby ste predišli tvorbe
veľkého množstva peny.
4. Zatvorte veko. Skontrolujte, či veko
zapadlo na svoje miesto.
Dávkovač leštidla naplňte,
keď je ukazovateľ (A) svetlý.
8.2 Naplnenie dávkovača
leštidla
A
B
C
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
zapnite.
Skontrolujte, či je spotrebič v
používateľskom režime.
• Ak svieti ukazovateľ soli, naplňte
zásobník na soľ.
• Ak svieti ukazovateľ leštidla,
naplňte dávkovač leštidla.
3. Do košov vložte riad.
4. Pridajte umývací prostriedok. Ak
používate kombinované umývacie
tablety, zapnite voliteľnú funkciu
Multitab.
5. Nastavte a spustite správny program
pre daný druh náplne a stupeň jej
znečistenia.
SLOVENSKY
9.1 Používanie umývacieho
prostriedku
A
B
53
Spustenie programu
1. Dvierka spotrebiča nechajte
pootvorené.
2. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
zapnite. Skontrolujte, či je spotrebič v
režime výberu programu.
3. Opakovane stláčajte
, kým sa na
displeji nezobrazí číslo programu,
ktorý chcete spustiť. Na displeji sa na
približne 3 sekundy zobrazí číslo
programu a následne trvanie
programu.
• Ak chcete nastaviť program
C
POZOR!
Používajte výhradne
umývací prostriedok
špeciálne určený pre
umývačky riadu.
1. Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (A)
otvoríte kryt (C).
2. Umývací prostriedok vo forme prášku
alebo tablety pridajte do priehradky
(B).
3. Ak má program fázu predumývania,
pridajte malé množstvo umývacieho
prostriedku do vnútornej časti dvierok
spotrebiča.
4. Zatvorte veko. Skontrolujte, či veko
zapadlo na svoje miesto.
9.2 Nastavenie a spustenie
programu
Funkcia Auto Off
Táto funkcia znižuje spotrebu energie
automatickým vypnutím spotrebiča, keď
nie je v prevádzke.
Funkcia sa spustí:
• 5 minút po skončení programu.
• Po 5 minútach, ak sa nespustí
program.
MyFavourite, stlačte tlačidlo
.
– Rozsvietia sa ukazovatele
voliteľných funkcií súvisiacich
s programom MyFavourite.
Na displeji sa na približne 3 sekundy
zobrazí číslo programu a následne
trvanie programu.
4. Nastavte použiteľné funkcie.
5. Zatvorte dvierka spotrebiča a
program sa spustí.
Spustenie programu s
posunutým štartom
1. Nastavte program.
2. Stláčajte tlačidlo
, kým sa na
displeji nezobrazí čas posunutia,
ktorý chcete nastaviť (od 1 do 24
hodín).
Rozsvieti sa ukazovateľ posunutého
štartu.
3. Odpočítavanie spustíte zatvorením
dvierok spotrebiča.
Pri spustenom odpočítavaní môžete
zvýšiť čas posunutia ale nemôžete
zmeniť výber programov a voliteľných
funkcií.
Keď sa odpočítavanie skončí, program
sa spustí.
Otvorenie dvierok spusteného
spotrebiča
Ak otvoríte dvierka pri spustenom
programe, spotrebič sa zastaví. Keď
dvierka zatvoríte, spotrebič bude
pokračovať od bodu, v ktorom bol
program prerušený.
54
www.electrolux.com
Ak počas fázy sušenia
dvierka otvoríte na viac ako
30 sekúnd, spustený
program sa skončí. Nestane
sa tak, ak je spustený
program
AutoOpen.
s
Zrušenie posunutého štartu
počas odpočítavania
Ak zrušíte posunutý štart, bude potrebné
znovu nastaviť program a voliteľné
funkcie.
Naraz stlačte a podržte
a
, až kým
spotrebič nebude v režime výberu
programu.
Zrušenie programu
Naraz stlačte a podržte
a
, až kým
spotrebič nebude v režime výberu
programu.
Pred spustením nového programu
skontrolujte, či sa v dávkovači
umývacieho prostriedku nachádza
umývací prostriedok.
Koniec programu
Keď po skončení programu otvoríte
dvierka, spotrebič sa automaticky vypne.
Zatvorte vodovodný kohútik.
10. TIPY A RADY
10.1 Všeobecne
Nasledujúce tipy vám zaistia optimálny
výsledok umývania a sušenia pri
každodennom používaní a zároveň vám
pomáhajú chrániť životné prostredie.
•
•
•
•
•
•
Z riadu odstráňte väčšie zvyšky jedla
a vyhoďte ich do smetného koša.
Riad ručne neoplachujte. V prípade
potreby použite program Predumytie/
Opláchnutie (ak je k dispozícii) alebo
zvoľte program s predumývaním.
Vždy využite celý priestor košov.
Pri vkladaní riadu do spotrebiča sa
uistite, že voda z trysiek ramena sa
všade dostane a dôkladne umyje
každý kus riadu. Uistite sa, že sa
jednotlivé kusy riadu nedotýkajú ani
neprekrývajú.
Prostriedok do umývačky riadu,
leštidlo a soľ môžete používať
samostatne alebo môžete použiť
kombinované umývacie tablety (napr.
„3v1”, „4v1”, „Všetko v 1”). Postupujte
podľa pokynov uvedených na balení.
Nastavte správny program pre daný
druh náplne a stupeň jej znečistenia.
S týmto ECO programom dosiahnete
najúčinnejšie využitie vody a energie
pri bežne znečistenom porceláne a
príbore.
10.2 Používanie soli, leštidla a
umývacieho prostriedku
•
•
•
•
Používajte iba soľ, leštidlo a umývací
prostriedok pre umývačky riadu. Iné
výrobky by mohli spôsobiť poškodenie
spotrebiča.
Kombinované umývacie tablety sú
zvyčajne vhodné v oblastiach s tvrdou
vodou do 21° dH. V oblastiach, v
ktorých tvrdosť vody prekračuje tento
limit, musíte spolu s kombinovanými
umývacími tabletami použiť leštidlo a
soľ. V oblastiach s tvrdou a veľmi
tvrdou vodou však v záujme
dosiahnutia optimálnych výsledkov
umývania a sušenia odporúčame
používať umývací prostriedok
(prášok, gél, tablety bez prídavných
funkcií), leštidlo a soľ samostatne.
Ak používate kombinované umývacie
tablety, môžete si zvoliť voliteľnú
funkciuMultitab (ak je k dispozícii).
Táto voliteľná funkcia zvýši účinnosť
umývania a sušenia pri použití
kombinovaných umývacích tabliet.
Umývacie tablety sa pri krátkych
programoch nerozpustia úplne. Ak sa
chcete vyhnúť zvyškom umývacích
tabliet na kuchynskom riade,
odporúčame, aby ste tablety používali
pri dlhších programoch.
SLOVENSKY
Nepoužívajte väčšie ako správne
množstvo umývacieho prostriedku.
Pozrite si pokyny na obale
umývacieho prostriedku.
•
10.3 Čo máte robiť, ak chcete
prestať používať kombinované
umývacie tablety
•
•
Skôr ako začnete používať osobitne
umývací prostriedok, soľ a leštidlo,
postupujte nasledovne:
1. Nastavte najvyššiu úroveň
zmäkčovača vody.
2. Presvedčte sa, že zásobník na soľ a
dávkovač leštidla sú plné.
3. Spustite najkratší program s fázou
oplachovania. Nepridávajte umývací
prostriedok a do košíkov nedávajte
riad.
4. Po skončení programu nastavte
zmäkčovač vody podľa tvrdosti vody
vo vašej oblasti.
5. Upravte dávkovanie leštidla.
•
•
•
10.5 Pred spustením programu
Ubezpečte sa, že:
•
•
•
•
10.4 Vkladanie riadu do košov
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič používajte len na umývanie
predmetov, ktoré sú vhodné na
umývanie v umývačke riadu.
Do spotrebiča nedávajte riad
vyrobený z dreva, rohoviny, hliníka,
cínu a medi.
Do spotrebiča nevkladajte predmety,
ktoré môžu absorbovať vodu
(špongie, handričky).
Z riadu odstráňte zvyšky jedla.
Zvyšky pripáleného jedla na riade
nechajte odmočiť.
Duté predmety (šálky, poháre a
panvice) umiestnite otvorom smerom
nadol.
•
Filtre sú čisté a správne
nainštalované.
Veko zásobníka na soľ je pevne
zatvorené.
Sprchovacie ramená nie sú upchané.
V spotrebiči je soľ do umývačky riadu
a leštidlo (pokiaľ nepoužívate
kombinované umývacie tablety).
Riad v košoch je umiestnený v
správnej polohe.
Program je vhodný pre daný typ riadu
a stupeň jeho znečistenia.
Použili ste správne množstvo
umývacieho prostriedku.
10.6 Vyprázdnenie košov
1. Pred vybratím zo spotrebiča nechajte
riad vychladnúť. Horúci riad sa ľahko
poškodí.
2. Vyprázdnite najprv dolný kôš a
potom horný kôš
Po skončení programu môže
na bokoch a na dvierkach
spotrebiča zostať voda.
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pred vykonávaním údržby
spotrebič vypnite a vytiahnite
jeho zástrčku zo sieťovej
zásuvky.
55
Dbajte na to, aby do seba nezapadli
kusy príboru a riadu. Lyžice
premiešajte s iným príborom.
Dávajte pozor, aby sa poháre
navzájom nedotýkali.
Malé predmety vložte do košíka na
príbor.
Ľahké predmety vložte do horného
koša. Zabezpečte, aby sa predmety
nehýbali.
Pred spustením programu
skontrolujte, či sa sprchovacie
rameno môže voľne otáčať.
Znečistené filtre a upchané
sprchovacie ramená
zhoršujú výsledky umývania.
Pravidelne ich kontrolujte a v
prípade potreby ich vyčistite.
56
www.electrolux.com
11.1 Čistenie filtrov
Filtračný systém sa skladá z 3 častí.
C
B
A
1. Filter (B) otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
5. Uistite sa, že v odpadovej nádrži
alebo okolo jej okrajov nie sú zvyšky
jedla alebo nečistôt.
6. Plochý filter dajte späť na miesto (A).
Uistite sa, či ju úplne zasunutý pod 2
vodiacimi lištami.
7. Namontujte filtre (B) a (C).
8. Filter (B) dajte späť do plochého filtra
(A). Otáčajte ho v smere hodinových
ručičiek, kým nezacvakne.
2. Filter (C) vyberte z filtra (B).
3. Vyberte plochý filter (A).
4. Filtre umyte.
SLOVENSKY
POZOR!
Nesprávna poloha filtrov
môže spôsobiť zlé výsledky
umývania a poškodiť
spotrebič.
11.2 Čistenie sprchovacích
ramien
Sprchovacie ramená nevyberajte. Ak sa
otvory na sprchovacích ramenách
upchajú, odstráňte nečistoty špicatým
predmetom.
•
•
11.4 Čistenie vnútra
•
•
11.3 Vonkajšie čistenie
•
57
Používajte iba neutrálne saponáty.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky,
drôtenky ani rozpúšťadlá.
Spotrebič vrátane gumeného tesnenia
na dvierkach opatrne vyčistite jemnou
vlhkou handričkou.
Ak pravidelne používate krátke
programy, môžu sa vnútri spotrebiča
usadzovať zvyšky mastnoty a vodný
kameň. Ak tomu chcete zabrániť,
odporúčame vám minimálne 2-krát
mesačne použiť dlhý program.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou.
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak sa spotrebič nespúšťa alebo sa počas
prevádzky zastaví. Skôr ako sa obrátite
na autorizované servisné stredisko,
uistite sa, či neviete vyriešiť problém za
pomoci informácií v tabuľke.
Problém a poruchový
kód
Možné riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť. •
•
Program sa nespúšťa.
•
•
•
Do spotrebiča nepriteká
•
voda.
•
Na displeji sa zobrazí sym‐
bol
.
Pri niektorých poruchách sa na
displeji zobrazí chybový kód.
•
•
•
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do zásuvky elek‐
trickej siete.
Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poško‐
dená ani vyhodená.
Uistite sa, či sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Ak je nastavený posunutý štart, zrušte ho alebo
počkajte na dokončenie odpočítavania.
Spotrebič začal proces regenerácie zmäkčovača vo‐
dy. Proces trvá približne 5 minút.
Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný.
Príslušné informácie získate od miestneho dodávate‐
ľa vody.
Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchaný.
Skontrolujte, či nie je upchaný filter v prívodnej hadi‐
ci.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená ani oh‐
nutá.
58
www.electrolux.com
Problém a poruchový
kód
Možné riešenie
Spotrebič nevypustí vodu. •
Na displeji sa zobrazí sym‐ •
bol
Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchané.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani oh‐
nutá.
.
Zaplo sa zariadenie proti
•
vytopeniu.
Na displeji sa zobrazí sym‐
bol
Zatvorte vodovodný kohútik a obráťte sa na autorizo‐
vané servisné stredisko.
.
Po kontrole spotrebič vypnite a zapnite.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
Pri výskyte chybových kódov, ktoré nie
sú popísané v tabuľke, sa obráťte na
autorizované servisné stredisko.
12.1 Výsledky umývania a sušenia nie sú uspokojivé
Problém
Možné riešenie
Biele šmuhy alebo modré
usadeniny na pohároch a
riade.
•
Škvrny a zaschnuté kvapky
vody na pohároch a riade.
•
Riad je mokrý.
•
•
•
•
•
•
Dávkovanie leštidla je príliš vysoké. Nastavte nižšie
dávkovanie leštidla.
Množstvo umývacieho prostriedku je príliš veľké.
Dávkovanie leštidla je príliš nízke. Nastavte vyššie
dávkovanie leštidla.
Príčinou môže byť kvalita leštidla.
Program nemá fázu sušenia alebo má fázu sušenia
s nízkou teplotou.
Dávkovač leštidla je prázdny.
Príčinou môže byť kvalita leštidla.
Príčinou môže byť kvalita kombinovaných umýva‐
cích tabliet. Vyskúšajte inú značku alebo zapnite
dávkovač leštidla a použite leštidlo spolu s kombi‐
novanými umývacími tabletami.
Iné možné príčiny nájdete v
časti „Tipy a rady“.
13. TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Rozmery
Šírka/výška/hĺbka (mm)
596 / 818-898 / 550
Elektrické zapojenie 1)
Napätie (V)
220 - 240
Frekvencia (Hz)
50
Tlak pritekajúcej vody
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Prívod vody
Studená alebo teplá vo‐
da 2)
max. 60 °C
SLOVENSKY
Kapacita
Súpravy riadu
13
Spotreba energie
Pohotovostný režim (W)
0.99
Spotreba energie
Vypnutý režim (W)
0.10
1) Ďalšie hodnoty nájdete na typovom štítku.
2) Ak horúca voda pochádza z alternatívnych zdrojov energie (napr. zo solárnych alebo z
veterných turbín), používajte prívod horúcej vody, aby ste znížili spotrebu energie.
14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
59
117899310-B-182014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising