HUSQVARNA-ELECTROLUX | QB6258I | User manual | HUSQVARNA-ELECTROLUX QB6258I Brugermanual

HUSQVARNA-ELECTROLUX QB6258I Brugermanual
QB6258I
DA
NO
USER
MANUAL
Brugsanvisning
Opvaskemaskine
Bruksanvisning
Oppvaskmaskin
2
24
2
www.husqvarna-electrolux.se
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED................................................................................3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET................................................................. 6
4. KONTROLPANEL........................................................................................................ 7
5. PROGRAMMER............................................................................................................7
6. INDSTILLINGER........................................................................................................... 9
7. TILVALG......................................................................................................................12
8. FØR FØRSTE ANVENDELSE.................................................................................... 13
9. DAGLIG BRUG........................................................................................................... 14
10. RÅD OG TIPS...........................................................................................................16
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING................................................................ 17
12. FEJLFINDING.......................................................................................................... 19
13. TEKNISK INFORMATION....................................................................................... 22
KÆRE KUNDE
Tak for at have valgt dette produkt fra Husqvarna-Electrolux. Vi har skabt det, så
du kan nyde en uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende
teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige
apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af
det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrere dit produkt for bedre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar vaskemidler utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på maskinen,
mens lågen er åben.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer.
– af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen.
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Driftsvandtrykket (minimum og maksimum) skal være
mellem 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Overhold det maksimale antal af 13 kuverter.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
4
www.husqvarna-electrolux.se
•
•
•
•
•
•
Anbring bestikket i bestikkurven, så de skarpe ender
vender nedad, eller læg dem i bestikskuffen i en
vandret position, så de skarpe ender vender nedad.
Lad ikke apparatet stå uden opsyn med åben luge, da
nogen ved et uheld kan træde på den.
Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten
inden nogen som helst form for vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser og/eller damp til at
rengøre apparatet.
Hvis apparatet har ventilationsåbninger i bunden, må
de ikke tildækkes af f.eks. et tæppe.
Apparatet skal sluttes til vandledningsnettet ved hjælp
af de nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt
må ikke genbruges.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Stil eller brug ikke apparatet et sted,
hvor temperaturen kommer under 0
°C.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at apparatet er installeret
under og opad stabile
køkkenelementer.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke adaptere med flere stik og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver
behov for at udskifte netledningen,
skal det udføres af vores autoriserede
servicecenter.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
• Kun Storbritannien og Irland. Dette
apparat er forsynet med et 13 Anetstik. Hvis sikringen i netstikket skal
udskiftes, skal du bruge en sikring på
13 A ASTA (BS 1362).
2.3 Tilslutning, vand
• Beskadig ikke vandslangerne.
• Før du slutter til nye rør, rør, der ikke
har været brugt i lang tid, hvor der er
udført reparationsarbejde eller
monteret nye enheder (vandmålere
DANSK
osv.), skal du lade vandet løbe, indtil
det er klart og rent.
• Sørg for, at der ikke er synlige
vandlækager under og efter første
brug af apparatet.
• Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil
og en kappe med et indvendigt
elkabel.
• Opvaskemidler er farlige. Følg
sikkerhedsanvisningen på
vaskemidlets emballage.
• Drik og leg ikke med vandet i
apparatet.
• Tag ikke opvasken ud af apparatet,
før opvaskeprogrammet er slut. Der
kan være nogle rester tilbage på
tallerknerne.
• Der kan komme meget varm damp ud
af apparatet, hvis du åbner lågen,
mens programmet er i gang.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
2.5 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Højspænding.
• Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal
vandhanen straks lukkes, og stikket
tages ud af stikkontakten. Kontakt det
autoriserede servicecenter for at få
udskiftet tilløbsslangen.
2.4 Brug
• Undgå at sidde eller stå på den åbne
luge.
5
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr
ikke kan blive lukket inde i apparatet.
6
www.husqvarna-electrolux.se
3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET
1
2
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
9 8
Øverste spulearm
Mellemste spulearm
Nederste spulearm
Filtre
Mærkeplade
Saltbeholder
Udluftning
3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor er et lys, der vises på
gulvet under maskinens låge.
• Når programmet starter, tændes den
røde lampe og forbliver tændt under
hele programmet.
• Når programmet er afsluttet, tændes
der et grønt lys.
• Når der er en fejl på maskinen, blinker
det røde lys.
Beam-on-Floor slås fra, når
maskinen slukkes.
5
7
6
8
9
10
11
12
Beholder til afspændingsmiddel
Beholder til vaskemiddel
Bestikkurv
Nederste kurv
Øverste kurv
4
Når AirDry aktiveres under
tørringsfasen, er
projektionen på gulvet
muligvis ikke helt synlig.
Kontrollér betjeningspanelet
for at se, om programmet er
slut.
DANSK
4. KONTROLPANEL
2
1
1
2
3
4
5
Til-/fra-knap
Display
Delay-knap
Program-knap
ExtraHygiene-knap
3
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9
TimeSaver-knap
XtraDry-knap
Reset-knap
Lamper
4.1 Lamper
Lampe
Beskrivelse
Slut-lampe.
Kontrollampe for skyllemiddel. Er altid slukket, når programmet er i gang.
Kontrollampe for salt. Er altid slukket, når programmet er i gang.
5. PROGRAMMER
Program
Grad af snavs
Fyldningens art
P1
• Normalt snavset • Forskyl
• Service og be• Opvask 50 °C
stik
• Skylning
• Affugtning
• ExtraHygiene
• TimeSaver
• XtraDry
• Alt
• Service, bestik,
kogegrej
• Forskyl
• Opvask fra 45 °C til
70 °C
• Skylning
• Affugtning
• ExtraHygiene
• XtraDry
P3
• Meget snavset
• Service, bestik,
kogegrej
•
•
•
•
• ExtraHygiene
• XtraDry
• TimeSaver
P5
• Normalt eller let • Opvask 45 °C
snavset
• Skylning
• Finere porcelæn • Affugtning
og glas
1)
P2
2)
Programtrin
Forskyl
Opvask 70 °C
Skylning
Affugtning
Tilvalg
• XtraDry
7
8
www.husqvarna-electrolux.se
Program
Grad af snavs
Fyldningens art
Programtrin
Tilvalg
P4
• Frisk snavset
• Service og bestik
• Opvask 60 °C
• Skylning
• ExtraHygiene
• XtraDry
3)
P6
4)
• Normalt snavset • Forskyl
• Service og be• Opvask 50 °C
stik
• Skylning
• Affugtning
• XtraDry
1) Med dette program får du det mest effektive vand- og energiforbrug til service og bestik med normalt
snavs. Dette er standardprogrammet, som anvendes til test.
2) Apparatet registrerer graden af snavs og mængden af genstande i kurvene. Temperaturen, mængden
af vand, energiforbruget og programtiden justeres automatisk.
3) Med dette program kan du vaske en halv opvask med frisk snavs. Det giver gode opvaskeresultater på
kort tid.
4) Dette er det mest lydsvage program. Pumpen arbejder ved meget lav hastighed for at nedsætte støjniveauet. Programtiden er lang på grund af den lave hastighed.
5.1 Forbrugsværdier
Program1)
Vand
(l)
Energi
(kWh)
Varighed
(min.)
P1
10.2
1.050
225
P2
7 - 15
0.6 - 1.7
40 - 170
P3
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
P5
12 - 14
0.7 - 0.9
82 - 92
P4
10
0.9
30
P6
9 - 10
1.1 - 1.3
230 - 250
1) Forbrugsværdierne kan variere alt efter vandtemperatur og -tryk, udsving i netspænding, tilvalg og
opvaskens størrelse.
5.2 Oplysninger til
testinstitutter
For alle nødvendige oplysninger til test,
send en e-mail til:
info.test@dishwasher-production.com
Skriv produktnummeret (PNC) ned, som
findes på mærkepladen.
DANSK
9
6. INDSTILLINGER
6.1 Tilstand for programvalg
og brugertilstand
Tryk på Reset og hold den nede, indtil
apparatet er i tilstanden for programvalg.
Når et apparat står i tilstanden for
programvalg, er det muligt at indstille et
program og at åbne brugertilstanden.
Sådan åbnes brugertilstand
Tilgængelige indstillinger i
brugertilstanden:
• Niveauet af blødgøringsanlægget i
henhold til vandets hårdhed.
• Aktivering eller deaktivering af
lydsignalet for programslut.
• Aktivering eller deaktivering af
meddelelse om tom beholder til
afspændingsmiddel.
• Niveauet af afspændingsmiddel i
henhold til den påkrævede dosis.
• Aktivering eller deaktivering af AirDry.
Da apparatet lagrer de gemte
indstillinger, er det ikke nødvendigt at
konfigurere det inden hver cyklus.
Sådan indstiller du tilstanden
for programvalg
Apparatet er i tilstanden for
programvalg, når displayet viser
programnummeret P1.
Efter aktivering er apparatet som
standard i programvalgtilstand. Hvis ikke,
kan du indstille programvalgtilstanden
på følgende måde:
Se efter, at apparatet står i tilstanden for
programvalg.
Indstil brugertilstanden ved at trykke
samtidigt på
og
, og hold dem
,
nede, indtil kontrollamperne
,
tomt.
og
,
blinker, og displayet er
6.2 Blødgøringsanlæg
Blødgøringsanlægget fjerner mineraler
fra vandforsyningen, som ellers kan have
en skadelig virkning på
opvaskeresultaterne og på apparatet.
Jo højere indholdet af disse mineraler er,
desto hårdere er vandet. Vandets
hårdhedsgrad måles i modsvarende
skalaer.
Blødgøringsanlægget skal indstilles efter
det lokale vands hårdhedsgrad.
Oplysning om vandets hårdhedsgrad fås
hos det lokale vandværk. Det er vigtigt at
vælge det rette niveau for
blødgøringsanlægget for at sikre gode
vaskeresultater.
Vandets hårdhed
Tyske grader
(°dH)
Franske grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Blødgøringsanlæggets niveau
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
10
www.husqvarna-electrolux.se
Tyske grader
(°dH)
Franske grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Blødgøringsanlæggets niveau
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.
Uanset om du bruger almindeligt
opvaskemiddel eller multitabs (med
eller uden salt), bør du indstille den
rette vandhårdhedsgrad for at holde
saltpåfyldningslampen aktiv.
Multitabs med salt er ikke
tilstrækkeligt effektive til at
blødgøre hårdt vand.
Sådan indstilles
blødgøringsanlægget
og
Se efter, at apparatet står i
brugertilstand.
.
• Kontrollamperne for
,
,
er slukket.
• Lampen
blinker stadigvæk.
• Displayet viser den aktuelle
indstilling: f.eks.
Hvis du bruger standardopvaskemiddel
eller multitabs uden afspændingsmiddel,
skal du aktivere meddelelsen for at holde
indikatoren for påfyldning af
afspændingsmiddel aktiv.
Sådan deaktiveres
meddelelsen om manglende
afspændingsmiddel
Se efter, at apparatet står i
brugertilstand.
1. Tryk på
at deaktivere notifikationen for
påfyldning af afspændingsmiddel. Brug
dog altid afspændingsmiddel for at opnå
den bedste tørring.
= niveau 5.
2. Tryk gentagne gange på
for at
ændre indstillingen.
3. Tryk på tænd/sluk for at bekræfte
indstillingen.
6.3 Meddelelse om manglende
afspændingsmiddel
Afspændingsmiddel hjælper med at
tørre tallerkener og fade, uden at de får
pletter og striber.
Der frigøres automatisk
afspændingsmiddel under den varme
skyllefase.
Når afspændingsmiddelbeholderen er
tom, tændes indikatoren for
afspændingsmiddel for at meddele, at
der skal påfyldes afspændingsmiddel.
Hvis tørreresultaterne er tilfredsstillende
med kun brug af multitabs, er det muligt
1. Tryk på
.
• Kontrollamperne for
og
,
,
er slukket.
• Lampen
blinker stadigvæk.
• Displayet viser den aktuelle
indstilling.
–
= meddelelse om tom
beholder til
afspændingsmiddel
deaktiveres.
–
= meddelelse om tom
beholder til
afspændingsmiddel aktiveres.
for at ændre indstilling.
2. Tryk på
3. Tryk på tænd/sluk for at bekræfte
indstillingen.
6.4 Niveau af
afspændingsmiddel
Det er muligt at indstille den frigjorte
mængde afspændingsmiddel mellem
niveau 1 (min. mængde) og niveau 6
(maks. mængde). Niveau 0 deaktiverer
DANSK
beholderen til afspændingsmiddel, og
der frigøres intet afspændingsmiddel.
Fabriksindstilling: Niveau 4.
Sådan indstilles niveauet af
afspændingsmiddel
Se efter, at apparatet står i
brugertilstand.
1. Tryk på
2. Tryk på
for at ændre indstilling.
3. Tryk på tænd/sluk for at bekræfte
indstillingen.
6.6 AirDry
AirDry forbedrer tørreresultaterne med
mindre energiforbrug.
.
• Kontrollamperne for
og
11
,
,
er slukket.
bliver ved med
• Kontrollampen
at blinke.
• Displayet viser den aktuelle
indstilling: f.eks.
= niveau 4.
– Niveauerne af
afspændingsmiddel er fra 0A
til 6A, hvor niveauet 0A
betyder, at der ikke bruges
afspændingsmiddel.
2. Tryk gentagne gange på
for at
ændre indstillingen.
3. Tryk på tænd/sluk for at bekræfte
indstillingen.
6.5 Akustiske signaler
Der udsendes lydsignaler, når der opstår
en fejl i apparatet. Lydsignalerne kan ikke
slås fra.
Der lyder også et lydsignal, når
programmet er slut. Dette lydsignal er
deaktiveret som standard, men det kan
aktiveres.
Sådan aktiveres lydsignalet for
programslut
Se efter, at apparatet står i
brugertilstand.
1. Tryk på
.
• Kontrollamperne for
og
,
,
er slukket.
blinker stadigvæk.
• Lampen
• Displayet viser den aktuelle
indstilling.
–
–
= lydsignalet er slået fra.
= lydsignalet er slået til.
Under tørrefasen åbnes
lågen automatisk og står på
klem.
FORSIGTIG!
Forsøg ikke at lukke
apparatets låge inden for 2
minutter efter automatisk
åbning. Det kan skade
apparatet.
Hvis lågen bagefter lukkes i
yderligere 3 minutter,
afsluttes det igangværende
program.
AirDry bliver automatisk aktiveret med
alle programmer, bortset fra
relevant).
(hvis
Der henvises til funktionen XtraDry eller
at aktivere AirDry for at forbedre
tørreevnen.
FORSIGTIG!
Hvis børn har adgang til
apparatet, anbefales det at
deaktivere AirDry, da det
kan udgøre en fare at åbne
lågen.
Sådan deaktiveres AirDry
Se efter, at apparatet står i
brugertilstand.
12
www.husqvarna-electrolux.se
1. Tryk på
og
–
.
• Kontrollamperne for
,
–
,
er slukket.
• Lampen
blinker stadigvæk.
• Displayet viser den aktuelle
indstilling.
= AirDry er deaktiveret.
= AirDry er aktiveret.
2. Tryk på
for at ændre indstilling.
3. Tryk på tænd/sluk for at bekræfte
indstillingen.
7. TILVALG
De ønskede tilvalg skal slås
til hver gang, inden du
starter et program.
Dette tilvalg kan ikke slås til
eller fra, mens et program er
i gang.
Ikke alle tilvalg er
kompatible med hinanden.
Hvis du vælger tilvalg, som
ikke er kompatible,
deaktiverer apparatet
automatisk et eller flere af
dem. Det er kun lamperne
for de tilvalg, der stadigvæk
er aktive, som forbliver
tændt.
7.1 XtraDry
Aktivér denne funktion, når du ønsker at
forbedre tørringen. Når denne funktion
anvendes, kan varigheden af visse
programmer, vandforbruget og den
sidste skylletemperatur påvirkes.
Funktionen XtraDry er en permanent
funktion til alle andre programmer end
og er ikke nødvendig at vælge
ved hvert program.
Hver gang
aktiveres, slukkes
funktionenXtraDry og er ikke nødvendig
at vælge manuelt. I andre programmer er
indstillingen af XtraDry permanent og
anvendes automatisk i de næste
programmer. Konfigurationen kan
ændres når som helst.
Aktivering af XtraDry-funktionen
deaktivererTimeSaver.
Sådan aktiveres XtraDry
Tryk på
. Den tilhørende lampe
tændes.
Displayet viser den opdaterede
programvarighed.
7.2 TimeSaver
TimeSaver gør det muligt at reducere
varigheden af et valgt program med ca.
50%.
Vaskeresultaterne er de samme som for
den normale programvarighed.
Tørreresultaterne forringes muligvis.
Dette tilvalg øger trykket og
vandtemperaturen. Vaske- og
tørrefaserne er kortere.
TimeSaver er frakoblet som standard,
men det kan aktiveres manuelt. Dette
tilvalg kan ikke kombineres med XtraDry.
Sådan aktiveres TimeSaver
Tryk på
, den tilknyttede lampe
tændes.
Hvis tilvalget ikke gælder for
programmet, tændes den relaterede
lampe ikke, eller den blinker hurtigt
nogle få sekunder og slukkes derefter.
Displayet viser den opdaterede
programvarighed.
7.3 ExtraHygiene
Denne funktion giver bedre
hygiejneresultater, fordi det holder
temperaturen på 70 °C i mindst 10
minutter under den sidste skylning.
Sådan aktiveres ExtraHygiene
Tryk på
tændes
, den tilknyttede lampe
DANSK
Hvis tilvalget ikke gælder for
programmet, tændes den relaterede
lampe ikke, eller den blinker hurtigt
nogle få sekunder og slukkes derefter.
13
Displayet viser den opdaterede
programvarighed.
8. FØR FØRSTE ANVENDELSE
1. Sørg for, at blødgøringsanlæggets
aktuelle niveau svarer til
vandforsyningens hårdhed. Hvis
ikke, bør du justere niveauet for
blødgøringsanlægget.
2. Fyld saltbeholderen.
3. Fyld beholderen til
afspændingsmiddel.
4. Åbn for vandhanen.
5. Start et program for at fjerne evt.
rester fra fabrikationen, der
stadigvæk kan befinde sig i
apparatet. Brug ikke opvaskemiddel,
og fyld ikke noget i kurvene.
Efter du har startet et program, kan det
tage op til 5 minutter, før apparatet har
opladet resinen i blødgøringsanlægget.
Det ser ud til, at maskinen ikke virker.
Opvaskefasen starter først, når denne
procedure er afsluttet. Proceduren
gentages periodisk.
4. Ryst forsigtigt tragten i dens håndtag
for at få de sidste korn indeni.
5. Fjern saltet rundt om saltbeholderens
åbning.
8.1 Saltbeholderen
FORSIGTIG!
Brug groft salt, der kun er
beregnet til
opvaskemaskiner. Fint salt
øger risikoen for korrosion.
Saltet bruges til at gøre
blødgøringsanlægget klar til drift og til at
sikre gode opvaskeresultater i daglig
brug.
Sådan fyldes saltbeholderen
1. Drej hætten på saltbeholderen mod
uret, og fjern den.
2. Hæld en liter vand i saltbeholderen
(kun første gang).
3. Fyld saltbeholderen med 1 kg salt
(indtil den er fuld).
6. Drej hætten på saltbeholderen med
uret for at lukke saltbeholderen.
FORSIGTIG!
Der kan løbe vand og salt ud
af saltbeholderen, når du
fylder den. Start øjeblikkeligt
et program, efter du har
fyldt saltbeholderen, for at
forhindre korrosion.
14
www.husqvarna-electrolux.se
8.2 Sådan fyldes beholderen til
afspændingsmiddel
A
B
2. Fyld beholderen (B), indtil
afspændingsmidlet når mærket
"MAX".
3. Tør spildt afspændingsmiddel op
med en sugende klud, så der ikke
dannes for meget skum.
4. Luk lågen. Sørg for, at låget låses på
plads.
Påfyld afspændingsmiddel i
beholderen til
afspændingsmiddel, når
indikatorvinduet (A) bliver
gennemsigtigt.
Hvis du bruger multitabs, og
tørringen er tilfredsstillende,
kan angivelsen af påfyldning
af afspændingsmiddel
frakobles.
Vi anbefaler altid at bruge
afspændingsmiddel for at få
en bedre tørring, også
kombineret med multitabs,
der indeholder
afspændingsmiddel.
C
FORSIGTIG!
Brug kun
afspændingsmiddel
beregnet til
opvaskemaskiner.
1. Åbn låget (C).
9. DAGLIG BRUG
1. Åbn vandhanen.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet.
Se efter, at apparatet står i tilstanden for
programvalg.
• Påfyld saltbeholderen, hvis
lampen for salt er tændt.
• Fyld beholderen til
afspændingsmiddel, hvis lampen
for afspændingsmiddel lyser.
3. Fyld kurvene.
4. Påfyld opvaskemiddel.
5. Vælg og start det rette program til
opvaskens art og graden af snavs.
9.1 Brug af opvaskemiddel
A
B
C
FORSIGTIG!
Brug kun opvaskemiddel
beregnet til
opvaskemaskiner.
1. Tryk på udløserknappen (A) for at
åbne låget (C).
DANSK
2. Fyld opvaskemiddel i form af pulver
eller tabletter i rummet til
opvaskemiddel (B).
3. Hvis opvaskeprogrammet har et trin
med forvask, anbringes en lille
mængde opvaskemiddel på den
inderste del af apparatets låge.
4. Luk lågen. Sørg for, at låget låses på
plads.
9.2 Indstilling og start af et
program
Auto Off-funktionen
Denne funktion mindsker
energiforbruget ved automatisk at slukke
for apparatet, når det ikke er i drift.
15
Når nedtællingen er slut, starter
programmet.
Åbning af lågen, mens
apparatet er i gang
Hvis du åbner lågen, mens et program er
i gang, stopper apparatet. Det kan
påvirke energiforbruget og programmets
varighed. Efter du har lukket lågen,
fortsætter apparatet fra det sted, hvor
det blev afbrudt.
Hvis lågen er åben i mere
end 30 sekunder under
tørrefasen, afsluttes det
igangværende program. Det
sker ikke, hvis lågen åbnes af
AirDry-funktionen.
Funktion går i gang:
• 5 minutter efter programmets
afslutning.
• Efter 5 minutter, hvis programmet
ikke er gået i gang.
Annullering af den senere
start, mens nedtællingen er i
gang
Starte et program
Når du annullerer udskudt start, skal du
indstille programmet og tilvalgene igen.
1. Hold apparatets luge på klem.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet. Se efter, at
apparatet står i tilstanden for
programvalg.
Tryk på Reset og hold den nede, indtil
apparatet er i tilstanden for programvalg.
,
3. Tryk en eller flere gange på
indtil displayet viser nummeret af det
ønskede program. Displayet viser
programnummeret i ca. 3 sekunder
og viser derefter programmets
varighed.
4. Indstil de relevante tilvalg.
5. Luk apparatets låge for at starte
programmet.
Start af et program med
senere start
1. Indstil et program.
2. Tryk på Delay gentagne gange, indtil
displayet viser den ønskede
udskydelse (fra 1-24 timer).
-kontrollampen lyser.
3. Luk apparatets låge for at starte
nedtællingen.
Mens en nedtælling er i gang, kan den
udskudte tid øges, men valget af
program og tilvalg kan ikke ændres.
Annullering af program
Tryk på Reset og hold den nede, indtil
apparatet er i tilstanden for programvalg.
Sørg for, at der er opvaskemiddel i
beholderen til opvaskemiddel, inden der
startes et nyt program.
Programslut
Når programmet er færdigt, viser
displayet 0:00 og
-lampen tændes.
Alle knapper er inaktive, bortset fra
tænd/sluk-knappen.
1. Tryk på tænd/sluk-knappen, eller
vent på, at Auto Off-funktionen
slukker apparatet automatisk.
Hvis du åbner lugen, inden Auto Off
aktiveres, slukkes apparatet
automatisk.
2. Luk for vandhanen.
16
www.husqvarna-electrolux.se
10. RÅD OG TIPS
10.1 Generel
Følgende tips vil sikre optimale
rengørings- og tørreresultater i den
daglige brug samt hjælpe med at
beskytte miljøet.
• Bortskaf madrester fra servicet
sammen med køkkenaffaldet.
• Forskyl ikke service i hånden. Når det
er nødvendigt, kan du bruge
programmet til forskyl (hvis
tilgængeligt) eller vælge et program
med en forskylningsfase.
• Brug altid hele kurveområdet.
• Når du fylder apparatet, skal du sikre
dig, at alt servicet kan nås
fuldstændigt og vaskes af det vand,
der kommer ud af spulearmdyserne.
Sørg for, at genstandene ikke rører
eller dækker hinanden.
• Du kan bruge opvaskemiddel,
afspændingsmiddel og salt separat,
eller du kan bruge multitabs (f.eks. ''3i-1'', ''4-i-1'', ''Alt-i-1''). Følg
vejledningen på pakken.
• Vælg programmet alt efter typen af
opvask og graden af snavs. Med
programmet ECO får du den mest
effektive brug af vand og
energiforbrug til service og bestik
med normalt snavs.
10.2 Brug af salt,
afspændingsmiddel og
opvaskemiddel
• Brug kun salt, afspændingsmiddel og
opvaskemiddel til opvaskemaskine.
Andre produkter kan beskadige
apparatet.
• I områder med hårdt og meget hårdt
vand anbefaler vi at bruge almindeligt
opvaskemiddel (pulver, gelé, tabletter
uden ekstra midler),
afspændingsmiddel og salt separat
for at opnå optimale rengørings- og
tørreresultater.
• Kør apparatet mindst én gang om
måneden med brug af det
rengøringsmiddel, der er beregnet
specifikt til dette formål.
• Opvasketabletter opløses ikke helt
ved korte programmer. Det
anbefales, at du benytter
opvasketabletterne til lange
programmer for at undgå rester af
opvaskemidler på bordservicet.
• Brug ikke mere end den angivne
mængde opvaskemiddel. Se
anvisningerne på opvaskemidlets
emballage.
10.3 Gør følgende, hvis du
ønsker at holde op med at
bruge multitabletter
Gør følgende, inden du starter med at
bruge separat opvaskemiddel, salt og
afspændingsmiddel.
1. Indstil det højeste niveau for
blødgøringsanlæg.
2. Sørg for, at saltbeholderen og
beholderen til afspændingsmiddel er
fuld.
3. Start det korteste program med en
skyllefase. Tilsæt ikke
opvaskemiddel, og fyld ikke noget i
kurvene.
4. Justér blødgøringsanlægget til det
lokale vands hårdhedsgrad, når
programmet er slut.
5. Justér doseringen af
afspændingsmiddel.
6. Aktivér meddelelse om tom beholder
til afspændingsmiddel.
10.4 Fyldning af kurvene
• Brug kun apparatet til at vaske
genstande, som kan vaskes i
opvaskemaskine.
• Kom ikke genstande af træ, horn,
aluminium, tin og kobber i
opvaskemaskinen.
• Anbring ikke ting i opvaskemaskinen,
som kan opsuge vand (svampe,
klude).
• Bortskaf madrester fra servicet
sammen med køkkenaffaldet.
• Blødgør tiloversbleven brændt mad
på disse ting.
• Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og
gryder) med åbningen nedad.
• Sørg for, at glas ikke rører andre glas.
• Læg bestik og små ting i
bestikkurven.
DANSK
• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg
for, at tingene ikke kan flytte sig.
• Sørg for, at spulearmene kan bevæge
sig frit, før du starter et
opvaskeprogram.
10.5 Før programmet startes
Kontroller, at:
•
•
•
•
Filtrene er rene og korrekt sat i.
Hætten til saltbeholderen er spændt.
Spulearmene ikke er tilstoppet.
Der er filtersalt og
afspændingsmiddel (medmindre du
bruger multitabletter).
• Genstandene er lagt korrekt i
kurvene.
• Det valgte program passer til
opvaskens art og graden af snavs.
• Der anvendes den rette mængde
opvaskemiddel.
10.6 Tømning af kurvene
1. Lad servicet køle af, før du tager det
ud af maskinen. Varme genstande
beskadiges nemt.
2. Tøm først nederste kurv og derefter
øverste kurv.
Ved programslut kan der
stadigvæk være vand tilbage
på siderne af apparatet og
på lågen.
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Sluk for apparatet, og tag
stikket ud af kontakten inden
vedligeholdelse.
Tilsmudsede filtre og
tilstoppede spulearme
forringer vaskeresultaterne.
Kontrollér dem jævnligt og
rengør dem, om
nødvendigt.
11.1 Rengøring af filtre
Filtersystemet består af 3 dele.
C
2. Tag filteret (C) ud af filteret (B).
3. Tag det flade filter (A) ud.
B
A
1. Drej filteret (B) mod uret, og tag det
ud.
17
4. Skyl filtrene.
18
www.husqvarna-electrolux.se
11.2 Rengøring af den øverste
spulearm
Vi anbefaler, at du regelmæssigt rengør
den øverste spulearm for at undgå, at
snavs stopper hullerne til.
Tilstoppede huller kan resultere i
utilfredsstillende opvaskeresultater.
1. Træk den øverste kurv ud.
2. For at koble spulearmen fra kurven
skal du trykke spulearmen opad i den
retning, som angives af den nederste
pil, og samtidigt dreje den med uret.
5. Sørg for, at der ikke er madrester
eller snavs i eller omkring
bundkarrets kant.
6. Sæt det flade filter (A) på plads. Sørg
for, at det sidder korrekt fast under
de 2 skinner.
3. Skyl spulearmen under rindende
vand. Brug et tyndt og spidst
redskab, som f.eks. en tandstikker, til
at fjerne partikler af snavs fra
hullerne.
7. Saml filtrene (B) og (C).
8. Sæt filteret (B) på plads i det flade
filter (A). Drej det med uret, indtil det
klikker på plads.
FORSIGTIG!
Hvis filtrene sidder forkert,
kan det give dårlige
opvaskeresultater og
beskadige apparatet.
4. For at koble spulearmen tilbage på
kurven skal du trykke spulearmen
opad i den retning, som angives af
den nederste pil, og samtidigt dreje
den mod uret, indtil den klikker på
plads.
DANSK
19
11.4 Indvendig rengøring
11.3 Udvendig rengøring
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud.
• Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel.
• Brug ikke slibende midler,
skuresvampe eller opløsningsmidler.
• Rengør apparatet omhyggeligt,
herunder lågens gummipakning, med
en blød og fugtig klud.
• Hvis du regelmæssigt bruger
programmer af kort varighed, kan
disse efterlade ophobninger af fedt
og kalk i apparatet. For at forhindre
dette anbefaler vi, at du kører
programmer af lang varighed mindst
2 gange om måneden.
• For at bevare dit apparats ydeevne
bedst muligt anbefaler vi at bruge et
rengøringsprodukt, der er beregnet til
opvaskemaskiner (mindst én gang om
måneden). Følg anvisningerne på
produktets emballage omhyggeligt.
12. FEJLFINDING
Kontroller, om du kan løse problemet
selv ved hjælp af informationen i
tabellen, eller kontakt et autoriseret
servicecenter, hvis apparatet ikke starter,
eller hvis det stopper under drift.
ADVARSEL!
Reparationer, der ikke
udføres korrekt, kan
resultere i alvorlig risiko for
brugerens sikkerhed.
Eventuelle reparationer skal
udføres af kvalificeret
personale.
Problem og alarmkode
Ved visse fejlfunktioner viser displayet
en alarmkode.
Størstedelen af de problemer, der kan
opstå, kan løses, uden at det er
nødvendigt at kontakte et autoriseret
servicecenter.
Mulig årsag og løsning
Du kan ikke tænde for appa- • Sørg for, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten.
ratet.
• Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i sikringsdåsen.
Programmet starter ikke.
• Kontrollér, at apparatets låge er lukket.
• Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere
indstillingen eller vente på, at nedtællingen er færdig.
• Apparatet er ved at gøre blødgøringsanlægget klar til
drift. Det kan tage ca. 5 minutter.
20
www.husqvarna-electrolux.se
Problem og alarmkode
Mulig årsag og løsning
Apparatet fyldes ikke med
vand.
• Kontrollér, at der åbnet for vandhanen.
• Sørg for, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger.
• Kontroller, at vandhanen ikke er tilstoppet.
• Sørg for, at filteret i tilløbsslangen ikke er tilstoppet.
• Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.
Displayet viser
eller
.
Apparatets tømmes ikke for
vand.
Displayet viser
.
Overløbssikringen er blevet
udløst.
Displayet viser
• Kontrollér, at vaskens vandlås ikke er tilstoppet.
• Sørg for, at filteret i afløbsslangen ikke er tilstoppet.
• Kontrollér, at det indvendige filtersystem ikke er tilstoppet.
• Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.
• Luk for vandhanen, og kontakt et autoriseret servicecenter.
.
Apparatet stopper og starter • Det er normalt. Det giver optimale rengøringsresultater
flere gange under drift.
og energibesparelser.
Programmet varer for længe.
• Vælg funktionen TimeSaver for at afkorte programtiden.
• Hvis funktionen for udskudt start er indstillet, kan du annullere indstillingen for udskydelse eller vente på, at
nedtællingen er færdig.
Den resterende tid på dis• Dette er ikke en fejl. Apparatet fungerer korrekt.
playet øges og springer næsten hen til slutningen af
programtiden.
Lille lækage fra apparatets
låge.
• Apparatet er ikke i vater. Løsn eller stram de justerbare
ben (hvis relevant).
• Apparatets låge står ikke centralt på karret. Indstil det
bageste ben (hvis relevant).
Apparatets låge er svær at
lukke.
• Apparatet er ikke i vater. Løsn eller stram de justerbare
ben (hvis relevant).
• Dele af bordservicet stikker ud fra kurvene.
Raslende/bankende lyde
indvendigt fra apparatet.
• Bordservicet ligger ikke ordentligt i kurvene. Se brochuren til fyldning af kurve.
• Sørg for, at spulearmene kan rotere frit.
Apparatet udløser afbryderen.
• Strømstyrken er utilstrækkelig til at forsyne alle anvendte
apparater samtidigt. Kontrollér kontaktstrømstyrken og
målerens kapacitet eller sluk for et af de anvendte apparater.
• Intern elektrisk fejl i apparatet. Kontakt et autoriseret
servicecenter.
DANSK
Se "Før ibrugtagning",
"Daglig brug" eller "Råd"
for andre mulige årsager.
Når du har kontrolleret apparatet, skal du
slukke og tænde for apparatet. Kontakt
21
et autoriseret servicecenter, hvis
problemet opstår igen.
Kontakt et autoriseret servicecenter i
forbindelse med alarmkoder, der ikke er
beskrevet i tabellen.
12.1 Opvaske- og tørringsresultaterne er utilfredsstillende
Problem
Mulig årsag og løsning
Dårlig opvask.
• Se "Daglig brug", "Råd og tips" og brochuren til
fyldning af kurv.
• Brug mere intensive opvaskeprogrammer.
• Rengør spulearmens dyser og filter. Se "Vedligeholdelse og rengøring"..
Dårlig tørring.
• Bordservice har været efterladt for længe i et lukket
apparat.
• Der er intet afspændingsmiddel, eller der er ikke blevet doseret nok afspændingsmiddel. Indstil beholderen til afspændingsmiddel til et højere niveau.
• Det kan være nødvendigt at tørre plastikgenstande
med et viskestykke.
• Aktivér tilvalget XtraDry og indstil AirDry for at opnå
den bedste tørring.
• Vi anbefaler altid at bruge afspændingsmiddel, selv
sammen med multitabletter.
Der er hvidlige striber eller en
blålig belægning på glas og
service.
• Der er for meget afspændingsmiddel. Sæt afspændingsmiddelniveauet til et lavere niveau.
• Der er for meget opvaskemiddel.
Der er pletter og tørre vanddråber på glas og tallerkener.
• Der er for lidt afspændingsmiddel. Sæt afspændingsmiddelniveauet til et højere niveau.
• Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
Tallerkenerne er våde.
• Aktivér tilvalget XtraDry og indstil AirDry for at opnå
den bedste tørring.
• Programmet har ikke en tørrefase eller har en tørrefase med lav temperatur.
• Beholderen til afspændingsmiddel er tom.
• Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
• Det kan skyldes kvaliteten af multitabletterne. Prøv et
andet mærke eller aktiver beholderen til afspændingsmidlet og brug afspændingsmidlet sammen med multitabletterne.
Apparatets inderside er våd.
• Dette er ikke en fejl i apparatet. Det forårsages af fugten i luften, som kondenserer på væggene.
Usædvanlig skum under opvask.
• Brug kun opvaskemidlet til opvaskemaskiner.
• Der er en lækage i beholderen til afspændingsmiddel.
Kontakt et autoriseret servicecenter.
22
www.husqvarna-electrolux.se
Problem
Mulig årsag og løsning
Spor af rust på bestik.
• Der er for meget salt i det vand, der bruges til opvask.
Se "Blødgøringsanlægget".
• Bestik af sølv og rustfrit stål blev anbragt sammen.
Undgå at placere genstande af sølv og rustfrit stål i
nærheden af hinanden.
Der er rester af opvaskemiddel i beholderen i slutningen
af programmet.
• Opvasketabsen sad fast i beholderen og blev derfor
ikke vasket helt væk af vand.
• Vand kan ikke vaske opvaskemiddel væk fra beholderen. Sørg for, at spulearmen ikke er blokeret eller tilstoppet.
• Sørg for, at genstandene i kurvene ikke forhindrer låget på beholderen til opvaskemiddel i at blive åbnet.
Lugte i apparatet.
• Se "Indvendig rengøring".
Kalkaflejringer på bordservice, • Saltniveauet er lavt, kontroller påfyldningslampen.
på karret og på lågens indersi- • Hætten til saltbeholderen er løs.
de.
• Vandet fra hanen er hårdt. Se "Blødgøringsanlægget".
• Selv hvis du bruger multitabs, bør du bruge salt og
indstille regeneration af blødgøringsanlægget. Se
"Blødgøringsanlægget".
• Hvis der stadigvæk er kalkaflejringer, bør du rengøre
apparatet med rengøringsmidler, der er beregnet
specifikt til dette formål.
• Prøv et andet opvaskemiddel.
• Kontakt producenten af opvaskemidlet.
Mat, affarvet eller krakeleret
bordservice.
• Sørg for, at det kun er genstande, som kan komme i
opvaskemaskine, der bliver vasket i apparatet.
• Fyld og tøm kurven forsigtigt. Se brochuren til fyldning
af kurve.
• Læg de sarte ting i øverste kurv.
Se "Før ibrugtagning",
"Daglig brug" eller "Råd
og tips" for andre mulige
årsager.
13. TEKNISK INFORMATION
Mål
Bredde/højde/dybde (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Tilslutning, el 1)
Spænding (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 / 60
bar (minimum og maksimum)
0.5 - 8
MPa (minimum og maksimum)
0.05 - 0.8
Vandforsyningens tryk
DANSK
Vandtilførsel
Koldt vand eller varmt vand 2)
maks. 60 °C
Kapacitet
Antal kuverter
13
Strømforbrug
Tændt funktion (W)
5.0
Strømforbrug
Slukket funktion (W)
0.10
23
1) Se typeskiltet for andre værdier.
2) Hvis det varme vand leveres af alternativ energikilde (f.eks. solfangere, vindenergi), bruges tilslutning
til varmt vand for at spare på energien.
14. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
24
www.husqvarna-electrolux.se
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON................................................................................... 25
2. SIKKERHETSANVISNINGER..................................................................................... 26
3. PRODUKTBESKRIVELSE............................................................................................28
4. BETJENINGSPANEL................................................................................................. 29
5. PROGRAMMER..........................................................................................................29
6. INNSTILLINGER......................................................................................................... 31
7. TILVALG......................................................................................................................34
8. FØR FØRSTEGANGS BRUK..................................................................................... 35
9. DAGLIG BRUK............................................................................................................36
10. RÅD OG TIPS...........................................................................................................37
11. STELL OG RENGJØRING.......................................................................................39
12. FEILSØKING............................................................................................................ 41
13. TEKNISKE DATA..................................................................................................... 44
KJÆRE KUNDE
Takk for at du valgte dette Husqvarna-Electrolux-produktet. Vi har konstruert det
for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å
gjøre livet enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter.
Vi ber deg bruke noen minutter på å lese denne bruksanvisningen, slik at du kan
få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
25
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på
et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelig for barn.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren
er åpen.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
•
Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger
og liknende bruk som:
– gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer
og andre arbeidsmiljøer;
– av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og
andre boligtyper.
Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
Driftsvanntrykket (minimum og maksimum) må være
mellom 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Overhold maksimalt antall 13 kuverter.
Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt
kvalifiserte personer for å unngå skader.
26
www.husqvarna-electrolux.se
•
•
•
•
•
•
Legg bestikket i bestikkurven med de skarpe spissene
nedover, eller legg dem i bestikkskuffen i vannrett
posisjon med de skarpe kantene nedover.
Ikke la produktet stå igjen med døren åpen, slik at du
ikke ved uhell tråkker på det.
Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten
før det utføres noe vedlikehold.
Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre
produktet.
Hvis produktet har ventilasjonsåpninger på basen, må
de ikke blokkeres av f.eks. et teppe.
Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye
medfølgende slangesettet. Gamle slangesett må ikke
brukes på nytt.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installasjon
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Ikke monter eller bruk produktet på
steder der temperaturen er lavere enn
0 °C.
• Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Sørg for at produktet er montert
under og ved siden av stabile
seksjoner.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene i
strømforsyningen.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet og strømkabelen
ikke påføres skade. Hvis strømkabelen
må erstattes, må dette utføres av vårt
Autoriserte servicesenter.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
• Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
• Gjelder bare Storbritannia og Irland.
Dette produktet er utstyrt med en 13
A-stikkontakt. Skulle det bli
nødvendig å skifte sikringen i
stikkontakten, bruk en 13 A ASTA (BS
1362) sikring.
2.3 Vanntilkopling
• Ikke påfør skade på vannslangene.
• La vannet renne til det er rent og klart
før du kopler til nye rør eller rør som
ikke er blitt brukt på lengre tid, der
reparasjonsarbeid er blitt utført eller
NORSK
nye enheter er blitt montert
(vannmålere osv.).
• Sørg for at det ikke er synlige
vannlekkasjer under og etter første
gangs bruk av produktet.
• Vanninntaksslangen har en
sikkerhetsventil og en dobbel mantel
med en indre strømledning.
27
• Oppvaskmidler er farlig. Følg
sikkerhetsinstruksjonene på
oppvaskmiddelpakken.
• Ikke drikk eller lek med vann i
produktet.
• Ikke ta ut oppvasken fra produktet før
oppvaskprogrammet er ferdig. Det
kan være igjen vaskemiddel på
oppvasken.
• Produktet kan slippe ut varm damp,
hvis du åpner døren mens et
oppvaskprogram er i gang.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
2.5 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Farlig spenning.
• Hvis vanninntaksslangen er defekt, må
du umiddelbart stenge vannkranen
og trekke ut støpselet. Kontakt
servicesenteret for å bytte ut
vanninntaksslangen.
2.4 Bruk
• Ikke sitt eller stå på den åpne døren.
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
og dyr stenger seg inne i produktet.
28
www.husqvarna-electrolux.se
3. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
9 8
Øverste spylearm
Øvre spylearm
Nedre spylearm
Filtre
Typeskilt
Saltbeholder
Ventilasjonsåpningen
3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor er et lys som vises på
gulvet under produktets dør.
• Når programmet starter, tennes det
røde lyset og lyser så lenge
programmet varer.
• Når programmet er ferdig, tennes et
grønt lys.
• Når produktet har en feil, vil det røde
lyset blinke.
5
7
6
8
9
10
11
12
Skyllemiddelbeholder
Oppvaskmiddelbeholder
Bestikkurv
Nedre kurv
Øvre kurv
4
Beam-on-Floor er slått av
mens produktet er
deaktivert.
Når AirDry aktiveres under
tørkefasen, vil projeksjonen
på gulvet kanskje ikke være
synlig. Se på
betjeningspanelet for å se
om syklusen har avsluttet.
NORSK
4. BETJENINGSPANEL
2
1
1
2
3
4
5
På/av-knapp
Display
Delay-knapp
Program-knapp
ExtraHygiene-knapp
3
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9
TimeSaver-knapp
XtraDry-knapp
Reset-knapp
Indikatorer
4.1 Indikatorer
Indikator
Beskrivelse
Indikator for programslutt.
Skyllemiddelindikator. Den er av når programmet er i bruk.
Saltindikator. Den er av når programmet er i bruk.
5. PROGRAMMER
Program
Grad av smuss
Type vask
Programfaser
Alternativer
P1
• Normalt skittent
• Servise og bestikk
•
•
•
•
• ExtraHygiene
• TimeSaver
• XtraDry
• Alt
• Servise, bestikk,
gryter og panner
• Forvask
• Vask på 45 °C til 70
°C
• Skylling
• Tørk
• ExtraHygiene
• XtraDry
P3
• Meget skittent
• Servise, bestikk,
gryter og panner
•
•
•
•
• ExtraHygiene
• XtraDry
• TimeSaver
P5
• Normalt eller litt • Vask 45 °C
skittent
• Skylling
• Skjørt servise og • Tørk
glass
1)
P2
2)
Forvask
Vask 50 °C
Skylling
Tørk
Forvask
Vask 70 °C
Skylling
Tørk
• XtraDry
29
30
www.husqvarna-electrolux.se
Program
Grad av smuss
Type vask
Programfaser
Alternativer
P4
• Nytt smuss
• Servise og bestikk
• Vask 60 °C
• Skylling
• ExtraHygiene
• XtraDry
• Normalt skittent
• Servise og bestikk
•
•
•
•
• XtraDry
3)
P6
4)
Forvask
Vask 50 °C
Skylling
Tørk
1) Med dette programmet får du mest mulig effektivt vann- og energiforbruk for normalt skittent bestikk
og servise. Dette er standardprogrammet for testinstitutter.
2) Produktet registrerer hvor skittent og hvor mye servise som er satt i kurvene. Den regulerer vanntemperaturen og -mengden, energiforbruket og programtiden automatisk.
3) Dette programmet kan brukes til å vaske halvfulle maskiner servise med nytt smuss. Det gir gode oppvaskresultater på kort tid.
4) Dette er det mest stillegående programmet. Pumpen går med meget lav hastighet for å redusere
støynivået. Programvarigheten er lang som følge av den lave hastigheten.
5.1 Forbruksverdier
Program 1)
Vann
(l)
Energi
(kWh)
Varighet
(min)
P1
10.2
1.050
225
P2
7 - 15
0.6 - 1.7
40 - 170
P3
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
P5
12 - 14
0.7 - 0.9
82 - 92
P4
10
0.9
30
P6
9 - 10
1.1 - 1.3
230 - 250
1) Vanntrykk og -temperatur, og tilvalgene og mengden servise som er satt inn kan endre verdiene.
5.2 Informasjon for
testinstitutter
For all nødvendig informasjon om
testytelse, send en e-post til:
info.test@dishwasher-production.com
Skriv ned PNC (produktnummer), som du
finner på typeskiltet.
NORSK
31
6. INNSTILLINGER
6.1 Programvalgmodus og
brukermodus
Dersom det ikke gjør det, stiller du inn
programvalgmodus på følgende måte:
Når produktet er i programvalgmodus er
det mulig å stille inn et program og å gå
inn i brukermodus.
Innstillingene som er tilgjengelige i
brukermodusen:
• Nivået på vannmykner i henhold til
vannhardheten.
• Aktivering eller deaktivering av
lydsignalet for slutten av et program.
• Aktivering eller deaktivering av
varsling om tomt for skyllemiddel.
• Nivået av skyllemiddel i henhold til
nødvendig dosering.
• Aktivering eller deaktivering av
AirDry.
Etter hvert som produktet lagrer de
lagrede innstillingene, er det ikke
nødvendig å konfigurere det før hver
syklus.
Hvordan stille inn
programvalgmodus
Produktet er i programvalgmodus når
displayet viser programnummeret P1.
Etter aktivering, går produktet i
programvalgmodus som standard.
Trykk og hold Reset til produktet er i
programvalgmodus.
For å gå til brukermodus
Sørg for at produktet er i
programvalgmodus.
For å gå til brukermodus, trykk og hold
samtidig
og
,
,
,
og
displayet er tomt.
inntil indikatorene
blinker og
6.2 Vannhardheten
Vannmykneren fjerner mineraler fra
vannforsyningen, som ellers ville ha
skadelig effekt på vaskeresultatene og
produktet.
Jo mer vannet inneholder av disse
mineralene, dess hardere er vannet.
Vannhardhet måles i tilsvarende skalaer.
Vannmykneren må justeres i henhold til
vannhardheten der du bor. Det lokale
vannverket kan gi opplysninger om
hardheten til vannet der du bor. Det er
viktig å stille vannhardheten inn på riktig
nivå for å sikre gode vaskeresultater.
Hardhet vann
Tyske grader
(°dH)
Franske grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Nivå på vannavherder
47 – 50
84 – 90
8,4 – 9,0
58 – 63
10
43 – 46
76 – 83
7,6 – 8,3
53 – 57
9
37 – 42
65 – 75
6,5 – 7,5
46 – 52
8
29 – 36
51 – 64
5,1 – 6,4
36 – 45
7
23 – 28
40 – 50
4,0 – 5,0
28 – 35
6
19 – 22
33 – 39
3,3 – 3,9
23 – 27
5 1)
15 – 18
26 – 32
2,6 – 3,2
18 – 22
4
11 – 14
19 – 25
1,9 – 2,5
13 – 17
3
4 – 10
7 – 18
0,7 – 1,8
5 – 12
2
32
www.husqvarna-electrolux.se
Tyske grader
(°dH)
Franske grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Nivå på vannavherder
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1) Fabrikkinnstilling.
2) Ikke bruk salt på dette nivået.
Enten du bruker standard
oppvaskmiddel eller multi-tabletter
(med eller uten salt), angi egnet
vannhardhetsnivå for å holde
indikatoren for påfylling av salt
aktivert.
Multi-tabletter med salt er
ikke effektive nok til å mykne
hardt vann.
Hvordan stille inn vannhardhet
Sørg for at produktet er i brukermodus.
1. Trykk på
.
• Indikatorene
er av.
,
,
, og
blinker fortsatt.
• Indikatoren
• Displayet viser den gjeldende
innstillingen f.eks.
= nivå 5.
2. Trykk på
gjentatte ganger for å
endre innstillingen.
3. Trykk av/på for å bekrefte
innstillingen.
6.3 Varsling om tom
skyllemiddelbeholder
Skyllemiddel bidrar til å tørke oppvasken
uten striper og flekker.
Skyllemiddelet porsjoneres automatisk ut
under den varme skyllefasen.
Når skyllemiddelkammeret er tomt, vil
skyllemiddelindikatoren slå seg på og be
deg om å fylle på skyllemiddel. Dersom
tørkeresultatene er tilfredsstillende når
du bare bruker multi-tabletter, kan du
deaktivere varsel for påfylling av
skyllemiddel. Bruk imidlertid alltid
skyllemiddel for best mulig tørkeresultat.
Hvis du bruker standard oppvaskmiddel
eller multi-tabletter uten skyllemiddel,
aktiverer du varslingen å holde
indikatoren for påfylling av skyllemiddel
aktivert.
Slik deaktiverer du varsel om
tømming av skyllemiddel
Sørg for at produktet er i brukermodus.
1. Trykk på
.
• Indikatorene
av.
,
,
og
er
• Indikatoren
blinker fortsatt.
• Displayet viser gjeldende
innstilling.
–
= varsel for tom
skyllemiddelbeholder er
deaktivert.
–
= varsel for tom
skyllemiddelbeholder er
aktivert.
for å endre innstillingen.
2. Trykk på
3. Trykk av/på for å bekrefte
innstillingen.
6.4 Skyllemiddelnivå
Det er mulig å justere mengden
skyllemiddel som slippes ut mellom nivå
1 (minimum mengde) og nivå 6
(maksimum mengde). Nivå 0 deaktiverer
skyllemiddelbeholderen og ingen
skyllemiddel slippes ut.
Fabrikkinnstilling: nivå 4.
Still inn doseringen av
skyllemiddel
Sørg for at produktet er i brukermodus.
1. Trykk på
.
• Indikatorene
er av.
,
,
, og
• Indikatoren
fortsetter å blinke.
NORSK
33
• Displayet viser den gjeldende
innstillingen f.eks.
= nivå 4.
– Nivået på skyllemiddel er fra
0A til 6A hvor nivå 0A betyr at
skyllemiddel ikke er i bruk.
2. Trykk på
gjentatte ganger for å
endre innstillingen.
3. Trykk av/på for å bekrefte
innstillingen.
6.5 Lydsignaler
Lydsignal høres når det oppstår en
feilfunksjon i produktet. Det er ikke mulig
å deaktivere disse lydsignalene.
Det vil også lyde et lydsignal når
programmet er ferdig. Dette lydsignalet
er av ved standard, men det er mulig å
aktivere det.
Slik aktiverer du lydsignaler
ved programslutt
Sørg for at produktet er i brukermodus.
1. Trykk på
.
• Indikatorene
er av.
,
,
og
blinker fortsatt.
• Indikatoren
• Displayet viser gjeldende
innstilling.
–
= lydsignalet er
deaktivert.
–
= lydsignalet er aktivert.
for å endre innstillingen.
2. Trykk på
3. Trykk av/på for å bekrefte
innstillingen.
6.6 AirDry
AirDry forbedrer tørkeresultatet med
mindre energiforbruk.
Øren åpner seg automatisk
og blir holdt på gløtt i løpet
av tørkesyklusen.
FORSIKTIG!
Ikke prøv å lukke
produktdøren i løpet av 2
minutter etter en automatisk
åpning. Dette kan skade
produktet.
Etterpå lukkes døren i 3
minutter til, og programmet
slutter.
AirDry aktiveres automatisk på alle
(hvis
programmene, bortsett fra
aktuelt).
For å forbedre tørkeytelsen, kan du
henvise til tilvalget XtraDry eller aktivere
AirDry.
FORSIKTIG!
Dersom barn har tilgang til
produktet, er det anbefalt å
deaktivere AirDry, fordi det
kan utgjør en fare å åpne
døren.
Slik deaktiverer du AirDry
Sørg for at produktet er i brukermodus.
1. Trykk på
.
• Indikatorene
er av.
,
,
og
blinker fortsatt.
• Indikatoren
• Displayet viser gjeldende
innstilling.
= AirDry er deaktivert.
–
–
= AirDry er aktivert.
34
www.husqvarna-electrolux.se
2. Trykk på
for å endre innstillingen.
3. Trykk av/på for å bekrefte
innstillingen.
7. TILVALG
7.2 TimeSaver
Ønskede Tilvalg må
aktiveres hver gang før du
starter et program.
Det er ikke mulig å aktivere
eller deaktivere alternativer
mens et program er i bruk.
TimeSaver Lar deg redusere det valgte
programmets varighet med om lag 50 %.
Vaskeresultatene er det samme som med
normal programvarighet.
Tørkeresultatene kan reduseres.
Ikke alle alternativer er
kompatible med hverandre.
Hvis du velger alternativer
som ikke er kompatible, så
vil produktet automatisk
deaktivere ett eller flere av
dem. Kun indikatorene for
alternativene som fortsatt er
aktive er på.
Dette tilvalget øker trykket og
temperaturen i vannet. Vaske- og
tørkefasene er kortere.
TimeSaver er av som standard, men det
er mulig å aktivere det manuelt. Dette
tilvalget kan ikke kombineres med
XtraDry.
Hvordan slå på TimeSaver
7.1 XtraDry
Aktiver dette tilvalget hvis du vil gjøre
tørkeresultatet bedre. Når dette tilvalget
brukes kan noen programmers varighet,
vannforbruk og den siste
skylletemperaturen påvirkes.
Tilvalget XtraDry er et permanent tilvalg
for alle programmet, bortsett fra
og må ikke velges for hver syklus.
,
Hver gang
blir aktivert, er
tilvalget XtraDry av og må bli valgt
manuelt. I andre programmer er
innstillingen til XtraDry permanent og
brukes automatisk i neste sykluser.
Denne konfigurasjonen kan endres når
som helst.
Aktivering av tilvalget XtraDry
deaktiverer TimeSaver.
Hvordan slå på XtraDry
Trykk på
. Den tilhørende indikatoren
tennes.
Displayet viser den oppdaterte
programvarigheten.
Trykk på
, og den tilhørende
indikatoren tennes.
Hvis dette tilvalget ikke er tilgjengelig for
programmet vil tilhørende indikator ikke
tenne eller den vil blinke hurtig i noen
sekunder og deretter slukke.
Displayet viser den oppdaterte
programvarigheten.
7.3 ExtraHygiene
Dette tilvalget gir bedre hygieniske
resultater og temperaturen holder seg
på 70 °C i minst 10 minutter under den
siste skyllefasen.
Hvordan slå på ExtraHygiene
Trykk på
, og den tilhørende
indikatoren tennes
Hvis dette tilvalget ikke er tilgjengelig for
programmet, vil tilhørende indikator ikke
tenne eller den vil blinke hurtig i noen
sekunder og deretter slukke.
Displayet viser den oppdaterte
programvarigheten.
NORSK
35
8. FØR FØRSTEGANGS BRUK
1. Sikre at nivået på vannmykneren
passer til hardheten for
vannforsyningen. Om ikke, juster
nivået på vannmykneren.
2. Fyll saltbeholderen.
3. Fyll skyllemiddelbeholderen.
4. Åpne vannkranen.
5. Start et program for å fjerne
eventuelle vaskemiddelrester som
fortsatt kan befinne seg i produktet.
Ikke bruk oppvaskmiddel og ikke sett
noe i kurvene.
Etter at du har startet et program, kan
det ta 5 minutter for produktet å lade
harpiksen i vannmykneren på nytt. Det
ser ut som produktet ikke fungerer.
Vaskefasen starer bare etter at denne
prosedyren er fullført. Prosedyren
gjentas med jevne mellomrom.
8.1 Saltbeholderen
FORSIKTIG!
Bruk salt som bare er
beregnet for
oppvaskmaskiner. Fint salt
øker faren for korrosjon.
Saltet brukes til å lade opp harpiksen i
vannmykneren, og til å sikre gode
vaskeresultater i daglig bruk.
4. Trakten forsiktig ved håndtaket for å
få ut de siste kornene.
5. Fjern saltsøl rundt åpningen på
saltbeholderen.
6. Lukk saltbeholderen ved å dreie
lokket med klokken.
FORSIKTIG!
Det kan komme vann og salt
ut av saltbeholderen når du
fyller den. For å forhindre
korrosjon, må du starte et
program umiddelbart etter
at du har fylt saltbeholderen.
8.2 Hvordan fylle
skyllemiddelbeholderen
A
B
Hvordan fyller du
saltbeholderen
1. Drei lokket på saltbeholderen mot
klokken og fjern det.
2. Fyll 1 liter vann i saltbeholderen (kun
første gang).
3. Fyll saltbeholderen med 1 kg salt (til
den er full).
C
FORSIKTIG!
Bruk kun skyllemiddel som
er beregnet for
oppvaskmaskiner.
1. Åpne lokket (C).
2. Fyll skyllemiddel (B) til
skyllemiddelbeholderen når
markeringen "MAX".
36
www.husqvarna-electrolux.se
3. Tørk bort skyllemiddelsøl med en
absorberende klut for å unngå for
mye skumdannelse.
4. Lukk lokket. Påse at lokket smetter i
posisjon.
Fyll skyllemiddelbeholder
igjen når indikatoren (A) blir
blank.
Hvis du bruker multitabletter og tørkeresultatet
er godt nok, kan du
deaktivere indikasjonen for
påfyllingen av skyllemiddel.
Vi anbefaler å alltid bruke
skyllemiddel for bedre
tørkeresultat, også i
kombinasjon med multitabletter som inneholder
skyllemiddel.
9. DAGLIG BRUK
1. Åpne vanntilførselen.
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet.
Sikre at produktet er i
programvalgmodus.
• Fyll saltbeholderen hvis
saltindikatoren er på.
• Fyll skyllemiddelbeholderen hvis
skyllemiddel-indikatoren er på.
3. Fyll kurvene.
4. Tilsett oppvaskmaskinmiddel.
5. Velg og start riktig program for den
aktuelle oppvasktypen og
smussgrad.
9.1 Bruke oppvaskmiddel
A
B
3. Hvis oppvaskprogrammet har
forvask, fyller du litt oppvaskmiddel
på innsiden av produktets dør.
4. Lukk lokket. Sørg for at lokket låses
inn i posisjon.
9.2 Stille inn og starte et
program
Auto Off-funksjonen
Denne funksjonen minker
energiforbruket ved å automatisk
deaktivere produktet når det ikke er i
bruk.
Funksjonen tas i bruk:
• 5 minutter etter at programmet er
fullført.
• Etter 5 minutter om programmet ikke
har startet.
Starte et program
1. Hold døren til produktet åpen.
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet. Sikre at produktet er i
programvalgmodus.
C
FORSIKTIG!
Bruk kun rengjøringsmiddel
som er laget spesielt for
oppvaskmaskiner.
1. Trykk åpne-knappen (A) for å åpne
lokket (C).
2. Ha i oppvaskmiddel, i pulver eller
tablett, i beholderen (B).
flere ganger inntil
3. Trykk på
displayet viser nummeret til det
valgte programmet. Displayet viser
programnummeret i omtrent 3
sekunder og viser deretter
programvarigheten.
4. Still inn de relevante tilvalgene.
5. Lukk produktets dør for å starte
programmet.
NORSK
37
Starte et program med
starttidsforvalg
Avbryte starttidsforvalget
mens nedtellingen er i gang
1. Still inn et program.
2. Trykk på Delay gjentatte ganger til
displayet viser ønsket
starttidsforvalget (fra 1 til 24 timer).
Når du avbryter starttidsforvalget, må du
angi programmet og tilvalgene igjen.
Indikatoren
lyser.
3. Lukk produktets dør for å starte
nedtellingen.
Når en nedtelling kjører er det mulig å
øke tidsforvalget, men ikke å endre valg
av program og tilvalg.
Når nedtellingen er ferdig, starter
programmet.
Åpne døren mens produktet er
i bruk
Hvis du åpner døren mens et program
går, vil produktet stoppe. Det kan
påvirke energiforbruket og
programvarigheten. Etter at døren blir
lukket, vil produktet fortsette der det ble
avbrutt.
Hvis døren er åpen i mer enn
30 sekunder i løpet av
tørkefasen blir det aktuelle
programmet avsluttet. Dette
skjer ikke dersom døren blir
åpnet av AirDry-funksjonen.
Trykk og hold Reset til produktet er i
programvalgmodus.
Avbryte programmet
Trykk og hold Reset til produktet er i
programvalgmodus.
Kontroller at det er oppvaskmiddel i
oppvaskmiddelbeholderen før du starter
et nytt program.
Programslutt
Når programmet er ferdig viser displayet
0:00 og
-indikatoren er på.
Alle knapper er inaktive unntatt på-/avknappen.
1. Trykk på av/på-knappen eller vent til
Auto Off-funksjonen deaktiverer
produktet automatisk.
Dersom du åpner døren før
aktivering av Auto Off, deaktiveres
produktet automatisk.
2. Steng vannkranen.
10. RÅD OG TIPS
10.1 Generelt
De følgende hintene sørger for optimal
vaske- og tørkeresultat ved daglig bruk
og også hjelpe til med å beskytte
miljøet.
• Fjern større matrester fra oppvasken
og ha i søppelet.
• Ikke forhåndsvask oppvask for hånd.
Ved behov, bruk forvaskprogrammet
(dersom det er tilgjengelig) eller velg
et program med en forvaskfase.
• Bruk alltid hele plassen i kurvene.
• Når du setter inn oppvask, påse at
gjenstandene kan nås skikkelig og
vaskes av vannet som kommer ut av
spylearmdysene. Påse at ingen
gjenstander berører eller dekker
hverandre.
• Du kan bruke oppvaskmiddel,
skyllemiddel og salt separat eller
muligtabletter (f.eks. ''3in1'', ''4in1'',
''All in 1''). Følg instruksene som står
skrevet på pakken.
• Velg program i hensyn til type
oppvask og hvor skitten den er. Med
ECO-programmet får du mest effektiv
bruk av vann og energiforbruk for
servise og bestikk som er normalt
skittent.
10.2 Bruk salt, skyllemiddel og
såpe
• Bare bruk salt, skyllemiddel og såpe
som er beregnet på oppvaskmaskiner.
Andre produkter kan skade
produktet.
38
www.husqvarna-electrolux.se
• I områder med hardt og veldig hardt
vann anbefaler vi å bruke enkelt
oppvaskmiddel (pudder, gele,
tabletter uten tilleggsfunksjoner),
skyllemiddel og salt separat for
optimale rengjørings- og
tørkeresultater.
• Minst én gang i måneden bør
produktet brukes med et rensemiddel
som er spesielt tilpasset dette
formålet.
• Oppvaskmiddeltablettene vil ikke
løses helt opp ved bruk av korte
programmer. For å forhindre rester på
serviset, anbefaler vi at du bruker
tabletter sammen med lange
programmer.
• Ikke bruk mer enn riktig mengde
oppvaskmiddel. Les anvisningene fra
produsenten på oppvaskmiddelet.
• Du må ikke plassere
vannabsorberende gjenstander i
produktet (svamper,
kjøkkenhåndklær).
• Fjern større matrester fra oppvasken
og ha i søppelet.
• Bløtgjør brent mat som sitter fast på
gjenstandene.
• Sett dype gjenstander (kopper, glass
og kjeler) med åpningen ned.
• Forsikre deg om at ikke glassene ikke
står helt inntil hverandre.
• Legg bestikk og små gjenstander i
bestikkurven.
• Plasser lette redskaper i den øvre
kurven. Forsikre deg om at
gjenstandene ikke kan bevege seg.
• Forsikre deg om at spylearmene kan
bevege seg fritt før du starter et
program.
10.3 Slik gjør du om du ikke
lenger ønsker å bruke
multitabletter
10.5 Før start av et program
Utfør følgende prosedyre før du
begynner å bruke separat
rengjøringsmiddel, salt og skyllemiddel.
1. Still inn det høyeste nivået på
vannmykneren.
2. Sikre at beholderne for salt og
skyllemiddel er fulle.
3. Start det korteste programmet med
en skyllefase. Ikke tilsett vaskemiddel
og ikke sett noe i kurvene.
4. Når programmet er ferdig, juster
vannmykneren i henhold til
vannhardheten der du bor.
5. Juster mengden skyllemiddel som
slippes ut.
6. Aktiver varsel om tømming av
skyllemiddel.
10.4 Fylle kurvene
• Produktet skal kun brukes til å vaske
gjenstander som er
oppvaskmaskinsikre.
• Ikke bruk produktet til å vaske
gjenstander som er laget av tre, horn,
aluminium, tinn eller kobber.
Påse at:
• Filtrene er rene og korrekt installert.
• Lokket på saltbeholderen sitter stramt
på.
• Spylearmene er ikke tette.
• Oppvaskmaskinsalt og skyllemiddel er
fylt på (med mindre du bruker kombioppvaskmiddeltabletter).
• Plasseringen av gjenstandene i
kurvene er korrekt.
• Programmet passer til typen vask og
smussgraden.
• Korrekt mengde vaskemiddel er
brukt.
10.6 Tømme kurvene
1. La serviset avkjøle seg før du tar det
ut av produktet. Varme elementer
kan lett bli skadet.
2. Tøm den nedre kurven først, og
deretter den øvre.
Når programmet er slutt kan
det fortsatt være vann på
sidene og på produktets
dør.
NORSK
39
11. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Slå av produktet og trekk
støpselet ut av stikkontakten
før det utføres noe
vedlikehold.
Møkkete filtre og tette
spylearmer vil redusere
vaskeresultatet. Kontroller
jevnlig, og rengjør dem etter
behov.
3. Fjern det flate filteret (A).
4. Vask filtrene.
11.1 Rengjøre filtrene
Filtersystemet består av 3 deler.
C
B
A
5. Påse at det ikke er rester av mat eller
skitt på eller rundt kanten av
bunnpannen.
6. Sett det flate filteret tilbake (A). Sikre
at det er korrekt plassert under de 2
lederne.
1. Drei filteret (B) mot klokken og fjern
det.
7. Monter filtrene (B) og (C) igjen.
8. Sett tilbake filteret (B) i det flatfilteret
(A). Drei det med klokken til det
låses.
2. Fjern filteret (C) ut av filteret (B).
40
www.husqvarna-electrolux.se
FORSIKTIG!
Feil plassering av filtrene kan
føre til dårlig vaskeresultat
og skade produktet.
11.2 Rengjøre den øverste
spylearmen
4. For å sette spylearmen på kurven
igjen, trykker du den oppover i den
nederste pilens retning og vrir den
samtidig mot klokken til den smekker
på plass.
Vi anbefaler at du rengjører den øvre
spylearmen regelmessig for å unngå at
hullene tettes igjen av skitt.
Tette hull kan føre til utilfredsstillende
vaskeresultater.
1. Trekk ut den øvre kurven.
2. For å fjerne spylearmen fra kurven,
trykker du den oppover i den
nederste pilens retning og vrir den
samtidig med klokken.
11.3 Utvendig rengjøring
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut.
• Bare kun nøytrale rengjøringsmidler.
• Du må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper eller
løsemidler.
11.4 Innvendig rengjøring
3. Rengjør spylearmen under rennende
vann. Bruk et redskap med tynn
spiss, f.eks. en tannpirker, til å fjerne
smuss fra hullene.
• Rengjør produktet forsiktig med en
myk, fuktig klut, inkludert
gummipakningen på døren.
• Hvis du bruker kortvarige
programmer jevnlig, kan disse
etterlate rester av fett og kalk inne i
produktet. For å unngå dette,
anbefaler vi å kjøre langvarige
programmer minst to ganger per
måned.
• For å opprettholde optimal ytelse for
produktet, anbefaler vi å bruke et
spesifikt rengjøringsprodukt for
NORSK
41
oppvaskmaskiner (minst én gang hver
måned). Følg instruksjonene på
produktpakningen nøye.
12. FEILSØKING
Hvis produktet ikke starter eller det
stopper under bruk, bør du først sjekke
om du kan løse problemet selv ved hjelp
av informasjonen i tabellen før du
kontakter et autorisert servicesenter.
ADVARSEL!
Reparasjoner som ikke er
gjort ordentlig kan føre til en
alvorlig sikkerhetsrisiko for
brukeren. Alle reparasjoner
må kun utføres av kvalifisert
personell.
Ved enkelte problemer viser displayet
en alarmkode.
De aller fleste problemene som
oppstår under daglig bruk kan løses
uten å måtte ta kontakt med et
autorisert servicesenter.
Problem og alarmkode
Mulig årsak og løsning
Du kan ikke slå på produktet.
• Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.
• Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet.
Programmet starter ikke.
• Kontroller at produktets dør er lukket.
• Hvis starttidsforvalg er valgt, avbryt innstillingen eller
vent til slutten av nedtellingen.
• Produktet har startet oppladingsprosedyren for harpiksen i vannmykneren. Varigheten på prosedyren er ca. 5
minutter.
Produktet tar ikke inn vann.
• Kontroller om vannkranen er åpen.
• Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav.
For å finne ut at dette, kontakt om nødvendig kommunen eller vannverket.
• Kontroller at vannkranen ikke er tett.
• Kontroller at filteret i inntaksslangen ikke er tett.
• Kontroller at vanninntaksslangen ikke er bøyd eller i
klem.
Displayet viser
eller
.
Produktet tømmes ikke for
vann.
Displayet viser
.
Lekkasjestoppsystemet er
på.
Displayet viser
•
•
•
•
Kontroller at avløpsrøret ikke er tett.
Kontroller at filteret i uttaksslangen ikke er tett.
Kontroller at kupéfilter system ikke er tett.
Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem.
• Steng vannkranen og kontakt servicesenteret.
.
Produktet stopper og starter • Dette er normalt. Det gir beste vaskeresultat, og sparer
flere ganger under bruk.
energi.
42
www.husqvarna-electrolux.se
Problem og alarmkode
Mulig årsak og løsning
Programmet varer for lenge. • Velg tilvalget TimeSaver for å gjøre programtiden kortere.
• Hvis starttidsforvalg er valgt, avbryt innstillingen eller
vent til slutten av nedtellingen.
Tid som gjenstår i displayet
øker og hopper til nesten
slutten av programtiden.
• Dette er ikke et problem. Produktet fungerer som det
skal.
Liten lekkasje fra døren til
produktet.
• Produktet står ikke plant. Løsne eller stram de regulerbare bena (hvis nødvendig).
• Døren til apparatet befinner seg ikke i midten av produktet. Juster den bakre foten (hvis nødvendig).
Døren til produktet er vanskelig å lukke.
• Produktet står ikke plant. Løsne eller stram de regulerbare bena (hvis nødvendig).
• Deler av serviset stikker ut av kurvene.
Risting/dunkelyder fra innsiden av produktet.
• Serviset er ikke ordentlig ordnet i kurvene. Se brosjyren
om innlasting i kurvene.
• Pass på at spylearmene kan rotere fritt.
Produktet utløser sikringen.
• Strømstyrken er ikke nok til å tilføre alle produktene
strøm samtidig. Kontroller strømstyrken i støpselet og
kapasiteten til måleren, eller slå av et annet produkt som
er i bruk.
• Intern elektrisk feil ved produktet. Kontakt et autorisert
servicesenter.
Se «Før første gangs bruk»,
«Daglig bruk» eller «Råd og
tips» for andre mulige
årsaker.
Kontakt servicesenteret for alarmkoder
som ikke er beskrevet i tabellen.
Slå produktet av og på etter at du har
kontrollert det. Ta kontakt med
servicesenteret hvis feilen opptrer igjen.
12.1 Vaske- og tørkeresultatene er ikke tilfredsstillende
Feil
Mulig årsak og løsning
Dårlige vaskeresultater.
• Se «Daglig bruk», «Råd og tips» og brosjyren om
innlasting i kurvene.
• Bruk mer intensive vaskeprogrammer.
• Rengjør dysene og filteret på spylearmen. Se kapittelet «Stell og rengjøring».
NORSK
43
Feil
Mulig årsak og løsning
Dårlige tørkeresultater.
• Serviset har stått for lenge i et lukket produkt.
• Det finnes ikke noe skyllemiddel, eller doseringen av
skyllemiddelet er utilstrekkelig. Still inn skyllemiddelbeholderen til et høyere nivå.
• Det kan hende gjenstander av plast må tørkes med et
håndkle.
• For best mulig tørkeytelse, aktiver dette tilvalget XtraDry og still inn på AirDry.
• Vi anbefaler å alltid bruke skyllemiddel også i kombinasjon med multi-tabletter.
Det er hvitaktige striper eller
blålig belegg på glass og servise.
• For mye skyllemiddel slippes ut. Juster skyllemiddelnivået til et lavere nivå.
• Mengden oppvaskmiddel er for stor.
Det er flekker og tørre vannflekker på glass og servise.
• Det slippes ikke ut nok skyllemiddel. Still inn skyllemiddelnivået til et høyere nivå.
• Det kan være mengden skyllemiddel som er årsaken.
Serviset er vått.
• For best mulig tørkeytelse, aktiver dette tilvalget XtraDry og still inn på AirDry.
• Programmet har ingen tørkefase eller har en tørkefase
med en lav temperatur.
• Skyllemiddelbeholderen er tom.
• Det kan være mengden skyllemiddel som er årsaken.
• Kvaliteten på multitablettene kan være årsaken. Prøv
et annet merke eller aktiver skyllemiddelbeholderen
og bruk skyllemiddel og multitabletter sammen.
Innsiden av produktet er vått.
• Dette er ikke et problem med produktet. Det forårsakes av fuktighet i luften, som lager kondens på veggene.
Uvanlig skum under vasking.
• Bruk oppvaskmiddelet som bare er egnet for oppvaskmaskiner.
• Det er en lekkasje i skyllemiddelbeholderen. Kontakt
et autorisert servicesenter.
Spor av rust på bestikk.
• Det er for mye salt i vannet som brukes til vask. Se
«Vannmykneren».
• Bestikk av sølv og rustfritt stål ble plassert sammen.
Unngå å sette ting i sølv og rustfritt stål i nærheten av
hverandre.
Det er rester av oppvaskmid• Oppvaskmiddeltabletten ble sittende fast i beholdedel igjen i beholderen når proren og ble derfor ikke godt nok vasket bort av vannet.
grammet er slutt.
• Vann kan ikke vaske bort oppvaskmiddelet fra beholderen. Pass på at spylearmen ikke er blokkert eller
tett.
• Påse at tingene i kurvene ikke hindrer at lokket på
oppvaskmiddelbeholderen åpnes.
44
www.husqvarna-electrolux.se
Feil
Mulig årsak og løsning
Det er lukt inne i produktet.
• Se «Innvendig rengjøring».
Kalkrester på servise, i produk- • Saltnivået er lavt, kontroller etterfyllingsindikatoren.
tet og på innsiden av døren.
• Lokket på saltbeholderen er løst.
• Springvannet ditt er hardt. Se «Vannmykneren».
• Selv ved bruk av multifunksjonstabletter, bruk salt og
still inn på regenerering av vannmykneren. Se «Vannmykneren».
• Hvis det fortsatt er kalk til stede, rens produktet med
rensemiddel som er spesielt tilpasset dette formålet.
• Prøv et annet oppvaskmiddel.
• Kontakt produsentene av oppvaskmiddelet.
Matt, misfarget eller skår i ser- • Pass på at kun ting som kan vaskes i oppvaskmaskin
vise.
vaskes i produktet.
• Legg i og tøm kurvene nøye. Se brosjyren om innlasting i kurvene.
• Plasser skjøre gjenstander i den øvre kurven.
Se «Før første gangs bruk»,
«Daglig bruk» eller «Råd og
tips» for andre mulige
årsaker.
13. TEKNISKE DATA
Mål
Bredde/høyde/dybde (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Elektrisk tilkopling 1)
Spenning (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 / 60
bar (minimum og maksimum)
0.5 - 8
MPa (minimum og maksimum)
0.05 - 0.8
Vanntilførsel
Kaldt vann eller varmt vann 2)
maks 60 °C
Kapasitet
Antall kuverter
13
Strømforbruk
Forblitt på-modus (W)
5.0
Strømforbruk
Av-modus (W)
0.10
Vanntrykk
1) Se typeskiltet for andre verdier.
2) Hvis det varme vannet kommer fra alternative energikilder, (f.eks. solcellepaneler, eolisk energi) kan
bruk bruke varmtvannsinntaket for å redusere energiforbruk.
14. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet
. Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
NORSK
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
*
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
45
46
www.husqvarna-electrolux.se
NORSK
47
117879080-A-332017
www.husqvarna-electrolux.se/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising