AEG | F65030VIP | User manual | Aeg-Electrolux F65030VIP Handleiding

Aeg-Electrolux F65030VIP Handleiding
FAVORIT 65030VI
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Afwasmachine
Lave-vaisselle
Geschirrspüler
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
INHOUD
BEDIENINGSINSTRUCTIES
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
Algemene veiligheid
Gebruik
Onderhoud en reiniging
Montage
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
Wateraansluiting
Elektrische aansluiting
Service-afdeling
Het apparaat wegdoen
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Optisch signaal
BEDIENINGSPANEEL
Display
Toets uitgestelde start
Programmakeuzetoetsen
Functietoetsen
Instelmodus
Geluidssignalen
BEDIENING VAN HET APPARAAT
DE WATERONTHARDER INSTELLEN
Handmatig instellen
Elektronische aanpassing
GEBRUIK VAN ZOUT VOOR DE
AFWASAUTOMAAT
GEBRUIK VAN AFWASMIDDEL EN
GLANSMIDDEL
Gebruik van afwasmiddel
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
6
6
7
7
8
8
8
9
9
9
9
10
10
11
11
12
12
12
Gebruik van glansmiddel
Stel de glansmiddeldosering in
DE MULTITABFUNCTIE
DE AFWASAUTOMAAT INRUIMEN
Adviezen
AFWASPROGRAMMA'S
EEN AFWASPROGRAMMA SELECTEREN EN
STARTEN
Het afwasprogramma starten zonder
uitgestelde start
Het afwasprogramma starten met
uitgestelde start
Het afwasprogramma onderbreken
Het annuleren van een wasprogramma of
een uitgestelde start
Einde van het afwasprogramma
Verwijder de voorwerpen uit de manden.
ONDERHOUD EN REINIGING
De filters verwijderen en reinigen
De sproeiarmen reinigen
De buitenoppervlakken reinigen
PROBLEMEN OPLOSSEN
De was- en droogresultaten zijn niet naar
tevredenheid
Het inschakelen van het
glansmiddeldoseerbakje
TECHNISCHE GEGEVENS
MILIEUBESCHERMING
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16
17
17
18
18
18
19
20
21
21
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
3
BEDIENINGSINSTRUCTIES
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken:
• Voor uw veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen.
• Om het milieu te helpen.
• voor de correcte werking van het apparaat.
Houd deze instructies altijd in de buurt van het apparaat, ook als u verhuist of het apparaat
aan iemand anders geeft.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij
moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat
spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of
letsel.
• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilige plaats. Laat kinderen de afwasmiddelen niet
aanraken.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
Algemene veiligheid
• De specificaties van het apparaat mogen niet worden veranderd. Risico op letsel en beschadiging van het apparaat.
• Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant om brandwonden aan ogen,
mond en keel te voorkomen.
• Drink geen water uit het apparaat. Er kan afwasmiddel in uw apparaat achtergebleven
zijn.
• Houd de deur van het apparaat niet open zonder toezicht. Hierdoor voorkomt u persoonlijk letsel en vallen op een open deur.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
Gebruik
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet
voor andere doeleinden om persoonlijk letsel en schade aan uw eigendommen te voorkomen.
• Gebruik het apparaat alleen om accessoires dat geschikt is voor afwasmachines, schoon
te maken.
• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat. Risico op explosie of brand.
4
Veiligheidsinformatie
• Plaats de messen en alle voorwerpen met scherpe punten met de punt naar beneden in
de bestekmand. Als dat niet past, leg ze dan horizontaal op het bovenrek of in het messenrek. (Niet alle modellen hebben een messenrek).
• Gebruik alleen gespecificeerde producten voor afwasmachines (afwasmiddel, zout, glansspoelmiddel).
• Zout dat niet gespecificeerd is voor afwasmachines, veroorzaakt schade aan de waterontharder.
• Vul het apparaat met zout voordat u een afwasprogramma start. Zout dat in het apparaat is achtergebleven, kan roest veroorzaken of een gat in de onderkant van het apparaat maken.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit met andere middelen dan glansspoelmiddel (bijv.
afwasmachinereinigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel). Dit kan het apparaat beschadigen.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een afwasprogramma start.
• Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen als u de deur opent terwijl er een wasprogramma wordt uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een risico op brandwonden.
• Verwijder pas borden uit het apparaat als het wasprogramma is voltooid.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
gaat schoonmaken.
• Gebruik geen ontvlambare producten of producten die corrosie kunnen veroorzaken.
• Gebruik het apparaat niet zonder filters. Zorg dat de filters op de juiste wijze worden geinstalleerd. Een onjuiste installatie levert onbevredigende wasresultaten en schade aan
het apparaat op.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen. Gevaar op een elektrische schok en schade aan het apparaat.
Montage
• Zorg ervoor dat het apparaat niet is beschadigd. Installeer een beschadigd apparaat niet
en sluit een beschadigd apparaat niet aan. Neem contact op met de leverancier.
• Verwijder alle verpakking voordat u het apparaat installeert en gebruikt.
• Alleen een erkende persoon mag de elektrische installatie, het loodgieterswerk en de installatie van het apparaat uitvoeren. Dit om het risico op structurele schade of lichamelijk letsel te voorkomen.
• Zorg er tijdens de installatie voor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
• Boor niet in de zijkanten van het apparaat om schade aan de hydraulische en elektrische
onderdelen te voorkomen.
• Belangrijk!Houd u aan de instructies in de sjabloon die met het apparaat zijn meegeleverd:
– Installatie van het apparaat.
– Voor het in elkaar zetten van de deur.
– Het aansluiten van de watertoevoer en -afvoer.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.
Veiligheidsinformatie
5
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
• Installeer het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder de 0°C komt.
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade door bevriezing.
Wateraansluiting
• Gebruik nieuwe slangen om het apparaat aan te sluiten op de watertoevoer. Gebruik
geen gebruikte slangen.
• Sluit het apparaat niet op nieuwe leidingen aan of op leidingen die lang niet zijn gebruikt. Laat het water enkele minuten stromen en sluit dan de toevoerslang pas aan.
• Zorg ervoor dat de waterslangen niet knakken of beschadigd raken bij installatie van het
apparaat.
• Zorg er voor dat de waterkoppelingen stevig vast zitten om waterlekkage te voorkomen.
• Let er bij het eerste gebruik op dat de watertoevoerslangen niet lek zijn.
• De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een dubbel omhulsel met een
hoofdkabel aan de binnenkant. De watertoevoerslang staat alleen onder druk wanneer er
water stroomt. Als er een lek in de watertoevoerslang aanwezig is, onderbreekt de veiligheidsklep de stroom van het water.
– Wees voorzichtig als u de watertoevoerslang aansluit:
– Laat de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in het water komen.
– Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd is, haal dan onmiddellijk
de stekker uit het stopcontact.
– Laat alleen de service-afdeling de watertoevoerslang met de veiligheidsklep repareren.
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
Elektrische aansluiting
• Dit apparaat moet worden geaard.
• Zorg er voor dat de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomtoevoer.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegspluggen en verlengsnoeren. Er kan brand ontstaan.
• Vervang of verander het netsnoer niet zelf. Neem contact op met het servicecentrum.
6
Veiligheidsinformatie
• Zorg ervoor dat de stroomsnoeren en kabel niet knakken of beschadigd raken achter het
apparaat.
• Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Service-afdeling
• Alleen een erkende persoon mag dit apparaat repareren. Neem contact op met het servicecentrum.
• Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Het apparaat wegdoen
• Om lichamelijk letsel of schade te voorkomen:
– Trek de stekker uit het stopcontact.
– Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.
– Verwijder de deurvergrendeling. Dit voorkomt dat er kinderen of huisdieren in het apparaat vast komen te zitten. Er bestaat gevaar voor verstikking.
– Gooi het apparaat weg bij uw lokale afvalverwerkingsbedrijf.
WAARSCHUWING!
Het afwasmiddel is gevaarlijk en kan corrosie veroorzaken!
• Als er een ongeval met deze afwasmiddelen optreedt, neemt u onmiddellijk contact op
met een arts.
• Als het afwasmiddel in iemands mond komt, neemt u onmiddellijk contact op met een
arts.
• Als het afwasmiddel in iemands ogen komt, neemt u onmiddellijk contact op met een
arts en maakt u de ogen schoon met water.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Laat de deur van het apparaat niet open staan als er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje zit.
• Vul het afwasmiddelbakje alleen voordat u een wasprogramma start.
Beschrijving van het product
7
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
7
6
Bovenrek
Aanpassen van de instelling van de waterhardheid
Zoutreservoir
Afwasmiddeldoseerbakje
Glansmiddeldoseerbakje
Typeplaatje
Filters
Onderste sproeiarm
Bovenste sproeiarm
Top sproeiarm
Optisch signaal
Na de start van het afwasprogramma verschijnt er een optisch signaal op de vloer onder de
deur van het apparaat:
• Een rood lampje tijdens het wasprogramma.
• Een groen lichtje als het wasprogramma is afgelopen.
• Een rood lampje dat knippert bij een storing.
Als het apparaat hoog is ingebouwd en voorzien is van een meubeldeur die gelijk loopt met
de keukenvloer, dan is het signaal niet zichtbaar.
8
Bedieningspaneel
BEDIENINGSPANEEL
6
A
1
1
2
3
4
5
6
2
B
3
C
D
4
E
5
Aan-/uit-toets
Display
Toets Uitgestelde start
Programmakeuzetoetsen
Indicatielampjes
Functie-toetsen
Indicatielampjes
Zout 1)
Het indicatielampje gaat aan wanneer het zoutreservoir bijgevuld moet worden.
Zie hoofdstuk 'Gebruik van zout voor de vaatwasser'.
Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u het reservoir heeft
gevuld. Dit heeft geen ongewenst effect op de werking van het apparaat.
Glansmiddel 1)
Het indicatielampje gaat aan wanneer het glansmiddel bijgevuld moet worden.
Zie hoofdstuk 'Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel'.
Multitabfunctie
Gaat aan als u de Multitabfunctie ingeschakeld heeft. Zie 'Multitabfunctie'.
1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaat het bijbehorende indicatielampje
niet aan als er een afwasprogramma loopt.
Display
Op het display verschijnt:
• De elektronische instelling van het niveau van de waterontharder.
• Het inschakelen en uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje (alleen als de multitabfunctie ingeschakeld is)
• De tijd van het afwasprogramma
• De resterende tijd tot het einde van het afwasprogramma
• Het einde van een afwasprogramma (op de display verschijnt een nul)
• Het aftellen van de uitgestelde start
• De alarmcodes
• Het inschakelen en uitschakelen van de geluidssignalen.
Toets uitgestelde start
Gebruik de toets uitgestelde start om het starten van het afwasprogramma met 1 tot 24
uur uit te stellen. Zie hoofdstuk 'Een afwasprogramma selecteren en starten'.
Bedieningspaneel
9
Programmakeuzetoetsen
Druk op één van deze toetsen om een afwasprogramma in te stellen. Het bijbehorende indicatielampje gaat branden. Zie 'Afwasprogramma's'.
Functietoetsen
Gebruik de functietoetsen voor deze handelingen:
• om het niveau van de waterontharder elektronisch in te stellen. Zie 'De waterontharder
instellen'.
• om de Multitabfunctie te activeren/deactiveren. Zie het hoofdstuk 'Multitabfunctie'.
• om het glansmiddeldoseerbakje in en uit te schakelen als de multitabfunctie aan staat.
Raadpleeg 'Problemen oplossen...'.
• Om het lopende wasprogramma of een aftellende uitgestelde start te annuleren. Zie
hoofdstuk 'Een afwasprogramma instellen en starten'.
• Het in/uitschakelen van de geluidssignalen. Zie 'Geluidssignalen'.
Instelmodus
Het apparaat moet in de instelmodus staan voor de volgende bewerkingen:
• Het instellen en starten van een afwasprogramma.
• Het instellen en starten van een uitgestelde start.
• Het niveau van de waterontharder elektronisch instellen.
• Het in- of uitschakelen van de multitabfunctie.
• Het glansmiddeldoseerbakje in- of uitschakelen (alleen als de multitabfunctie is ingeschakeld).
• De geluidssignalen in- of uitschakelen.
Schakel het apparaat in. Het apparaat staat in de instelmodus als:
• Alle programmalampjes aan gaan.
Schakel het apparaat in. Het apparaat staat niet in de instelmodus als:
• Slechts één programma-indicatielampje aan gaat.
• De display de duur van een afwasprogramma of van een uitgestelde start weergeeft.
– Het programma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om terug te keren
naar de instelmodus. Zie 'Een afwasprogramma selecteren en starten'.
Geluidssignalen
De geluidssignalen duiden het volgende aan:
• Het einde van het wasprogramma.
• De elektronische instelling van het niveau van de waterontharder.
• Een storing van het apparaat.
Volg deze stappen om de geluidssignalen uit te schakelen:
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes van de
functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen.
4. Laat de functietoetsen B en C los.
5. Druk op functietoets C.
– De indicatielampjes van functietoetsen A en B gaan uit.
– Het indicatielampje van functietoets C knippert.
10
Bediening van het apparaat
– Het display geeft de huidige afstelling aan.
Geluidssignalen ingeschakeld
Geluidssignalen uitgeschakeld
6.
7.
Druk nogmaals op functietoets C.
– Het display geeft de nieuwe afstelling aan.
Schakel het apparaat uit om de bewerking op te slaan.
Volg de bovenstaande procedure om de geluidssignalen weer in te schakelen.
BEDIENING VAN HET APPARAAT
1. Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Als dat niet het geval is, dan stelt u de waterontharder in.
2. Vul het zoutreservoir met zout voor afwasmachines.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
4. Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.
5. Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling.
6. Vul het afwasmiddeldoseerbakje met de juiste hoeveelheid afwasmiddel.
7. Start het afwasprogramma.
Als u gecombineerde afwasmiddeltabletten gebruikt ('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1' enz.), gebruikt
u de multitabfunctie (zie 'De Multitabfunctie').
DE WATERONTHARDER INSTELLEN
De waterontharder verwijdert mineralen en zouten van de watertoevoer. Deze mineralen en
zouten kunnen schade aan het apparaat toebrengen.
Pas het niveau van de waterontharder aan als dit niveau niet overeenstemt met de hardheid van het water in uw omgeving.
Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid van
het water in uw omgeving.
Instelling waterhardheid
Waterhardheid
Duitse graden
(°dH)
Franse graden (TH
°)
mmol/l
Clarke-graden
handmatig
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
De waterontharder instellen
11
Instelling waterhardheid
Waterhardheid
Duitse graden
(°dH)
Franse graden (TH
°)
mmol/l
Clarke-graden
handmatig
elektronisch
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Fabrieksinstelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen.
Handmatig instellen
Zet de schijf voor de waterhardheid in stand 1 of 2
(zie de tabel).
Elektronische aanpassing
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Schakel het apparaat in.
Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes van de
functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen.
Laat de functietoetsen B en C los.
Druk op functietoets A.
– De indicatielampjes van functietoetsen B en C gaan uit.
– Het indicatielampje van functietoets A blijft knipperen.
– Het digitale display geeft de huidige afstelling aan.
– De onderbroken geluidssignalen geven de huidige afstelling weer.
/ 5 onderbroken geluidssignalen = niveau 5.
Voorbeeld: op het display verschijnt
Druk op de functieknop A tot het display de nodige afstelling toont.
Druk op de aan-/uit-toets om de bewerking op te slaan.
Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op niveau 1, blijft het zoutcontrolelampje
niet branden.
12
Gebruik van zout voor de afwasautomaat
GEBRUIK VAN ZOUT VOOR DE AFWASAUTOMAAT
Het zoutreservoir vullen:
1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
2. Vul het zoutreservoir met 1 liter water (u
vult alleen bij het eerste gebruik zout bij).
3. Gebruik de trechter om het zoutreservoir
te vullen met zout.
4. Verwijder het zout rond de opening van
het zoutreservoir.
5. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
Het is normaal dat water uit het zoutreservoir
stroomt wanneer u dit vult met zout.
GEBRUIK VAN AFWASMIDDEL EN GLANSMIDDEL
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
Gebruik van afwasmiddel
Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te beschermen.
Volg het advies van de afwasmiddelfabrikant op de verpakking.
Het afwasmiddeldoseerbakje vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop 2 om het deksel te openen 7 van het afwasmiddelbakje.
2. Doe het afwasmiddeltablet in het afwasmiddeldoseerbakje 1 .
3. Plaats een kleine hoeveelheid van het afwasmiddel in de binnenkant van de deur van
het apparaat als het afwasprogramma een voorwasfase heeft.
4. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het afwasmiddelbakje. 1 .
5. Sluit het afwasmiddelbakje. Druk op het deksel totdat het op zijn plaats klikt.
De Multitabfunctie
13
Gebruik lange wasprogramma's wanneer u vaatwastabletten gebruikt. Deze tabletten kunnen bij korte wasprogramma's niet helemaal oplossen, waardoor de afwasresultaten afnemen.
Gebruik van glansmiddel
Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd.
Het glansmiddeldoseerbakje voegt automatisch glansmiddel toe tijdens de laatste keer
spoelen.
Voer deze stappen uit om het glansmiddeldoseerbakje bij te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop 6 om het deksel te openen 5 van het spoelmiddeldoseerbakje.
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje 3 met glansspoelmiddel. De markering 'max' toont
het maximale niveau.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te
veel schuim ontstaat tijdens het afwassen.
4. Sluit het glansmiddeldoseerbakje. Druk op het deksel totdat het op zijn plaats klikt.
Stel de glansmiddeldosering in
Fabrieksinstelling: stand 3.
U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en stand
4 (hoogste dosering).
Draai de glansmiddelknop 4 om de dosering te vergroten of te verkleinen.
DE MULTITABFUNCTIE
De multitabfunctie is voor gecombineerde afwasmiddeltabletten.
Deze tabletten bevatten middelen zoals afwasmiddel, glansmiddel en vaatwaszout. Sommige soorten tabletten kunnen andere hulpmiddelen bevatten.
Controleer of deze producten geschikt zijn voor uw waterhardheid. Zie de instructies van de
fabrikant.
Als u de multitabfunctie heeft ingesteld, blijft deze ingeschakeld totdat u hem uitschakelt.
De multitabfunctie stopt de stroom glansmiddel en zout.
De multitabfunctie schakelt de indicatielampjes uit voor het glansmiddel en zout.
De programmaduur kan toenemen als u de multitabfunctie gebruikt.
Schakel de multitabfunctie voor het begin van een afwasprogramma in.
U kunt de multitabfunctie niet inschakelen wanneer het programma loopt.
Om de multitabfunctie in te schakelen:
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Houd de functietoetsen D en E ingedrukt tot het Multitab-indicatielampje aan gaat.
Om de multitabfunctie uit te schakelen en afwasmiddel, glansmiddel en zout apart te
gebruiken:
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
14
De afwasautomaat inruimen
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Houd de functietoetsen D en E ingedrukt tot het Multitab-indicatielampje uit gaat.
Vul het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje.
Stel de instelling van de waterontharder op het hoogste niveau in.
Draai een wasprogramma zonder serviesgoed.
Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.
Stel de glansmiddeldosering in.
DE AFWASAUTOMAAT INRUIMEN
Raadpleeg de brochure 'Voorbeelden van ProClean-beladingen'.
Adviezen
• Plaats geen voorwerpen in het apparaat die water kunnen absorberen (sponzen, keukenhanddoeken).
• Verwijder alle voedselresten van de voorwerpen.
• Maak aangebrande voedselresten op de voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en pannen) met de opening naar beneden.
• Zorg ervoor dat zich geen water kan ophopen in opbergdozen of kommen.
• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek niet in elkaar liggen.
• Zorg ervoor dat glazen andere glazen niet aanraken.
• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Meng lepels met ander bestek om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven.
• Als u de voorwerpen in de manden plaatst, zorg er dan voor dat het water alle oppervlakken kan bereiken.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek. Zorg ervoor dat de voorwerpen niet verschuiven.
• Waterdruppels kunnen zich ophopen op plastic voorwerpen en antiaanbakpannen.
AFWASPROGRAMMA'S
Wasprogramma's
Programma
Mate van vervuiling
Soort serviesgoed
Beschrijving programma
45°-70° AUTO1)
Alles
Serviesgoed, bestek
en pannen
Voorwas
Hoofdwas 45°C of 70°C
1 of 2 middelste spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen
70° PRO
Sterk vervuild
Serviesgoed, bestek
en pannen
Voorwas
Hoofdwas 70°C
1 middelste spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
60° 30 MIN2)
Normaal of licht
bevuild
Serviesgoed en bestek Hoofdwas 60°C
Spoelgangen
Een afwasprogramma selecteren en starten
Programma
Mate van vervuiling
Normaal bevuild
50° ECO3)
Soort serviesgoed
15
Beschrijving programma
Serviesgoed en bestek Voorwas
Hoofdwas tot 50°C
1 tussentijdse spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
Met dit programma wordt het serviesgoed snel afgespoeld om te voorkomen
dat voedselresten kunnen aankoeken en
er een vieze lucht uit het apparaat komt.
U kunt alleen een afwasprogramma starten als het apparaat helemaal is gevuld.
U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.
1 koude spoelgang
1) Het apparaat past automatisch de temperatuur en de hoeveelheid van het water aan. Dit hangt af of het
apparaat volledig is gevuld of niet en van de mate van vervuiling. De programmaduur en de verbruikswaarden
kunnen variëren.
2) Dit programma biedt een tijdsbesparende oplossing met perfecte wasresultaten voor een kleine vaat.
3) Testprogramma voor testinstituten. Raadpleeg de apart bijgeleverde documentatie voor testgegevens.
Verbruikswaarden
Energie (kWh)
Programma 1)
Water (liter)
45°-70° AUTO
0,9 - 1,7
8 - 17
70° PRO
1,5 - 1,7
15 - 16
60° 30 MIN
0,9
9
50° ECO
1,0 - 1,1
10 - 11
0,1
4
1) Op het display verschijnt de programmaduur.
De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer en de hoeveelheid
vaat kan deze waarden veranderen.
EEN AFWASPROGRAMMA SELECTEREN EN STARTEN
Het afwasprogramma starten zonder uitgestelde start
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Stel het afwasprogramma in.
• Het bijbehorende programma-indicatielampje gaat branden.
• De tijd van het programma knippert op de display.
4. Sluit de deur van de afwasmachine, het aftellen start automatisch.
Het afwasprogramma starten met uitgestelde start
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
16
Een afwasprogramma selecteren en starten
3. Stel het afwasprogramma in.
4. Druk herhaaldelijk op de uitgestelde start-toets totdat de tijd van de uitgestelde start
op de display wordt weergegeven.
• De tijd van de uitgestelde start knippert op de display.
• Het indicatielampje van de uitgestelde start staat aan.
5. Sluit de deur van de afwasmachine, het aftellen start automatisch.
• Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart.
Als u de deur opent tijdens het aftellen, toont het display de tijd van het aftellen.
Als de deur van het apparaat wordt geopend, wordt de aftelling onderbroken. Als u de deur
weer sluit, gaat het aftellen verder vanaf het punt van de onderbreking.
Het afwasprogramma onderbreken
• Open de deur van het apparaat.
– Het afwasprogramma stopt.
• Sluit de deur van het apparaat.
– Het afwasprogramma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken.
Het annuleren van een wasprogramma of een uitgestelde start
Indien een wasprogramma of een uitgestelde start nog niet is begonnen, kunt u de selectie
veranderen.
Indien een wasprogramma of een uitgestelde start is begonnen, kunt u de selectie niet veranderen. Het wasprogramma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om een
nieuwe selectie te maken.
Als u de uitgestelde start annuleert, wordt het geselecteerde wasprogramma automatisch
geannuleerd. U moet het wasprogramma dan weer opnieuw instellen.
1.
2.
Houd de functietoetsen B en C ingedrukt totdat alle programma-indicatielampjes aan
gaan.
Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje aanwezig is voordat u een
nieuw afwasprogramma start.
Einde van het afwasprogramma
Wanneer het afwasprogramma is voltooid, hoort u met tussenpozen een geluidssignaal.
1. Open de deur van het apparaat.
• Op de display verschijnt een nul.
2. Schakel het apparaat uit.
3. Laat de deur van het apparaat een paar minuten op een kier staan, voor betere droogresultaten.
10 minuten na afloop van het afwasprogramma schakelt het apparaat automatisch uit.
Verwijder de voorwerpen uit de manden.
• Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. Hete borden zijn gevoelig voor beschadigingen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit.
Onderhoud en reiniging
17
• Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat. Roestvrij staal koelt
sneller af dan borden.
ONDERHOUD EN REINIGING
De filters verwijderen en reinigen
Vuile filters verminderen de wasresultaten.
Hoewel deze filters maar weinig onderhoud vergen, kunt u de filters het beste regelmatig
controleren en zo nodig reinigen.
1. Draai het filter (A) tegen de klok in (linksom) en verwijder het uit filter (B).
B
A
2. Filter (A) heeft twee delen. Haal de twee
delen uit elkaar om het filter te demonteren.
3. Maak de onderdelen schoon onder stromend water.
4. Plaats de twee delen van filter (A) tegen
elkaar en druk ze samen. Zorg ervoor dat
ze goed worden gemonteerd.
5. Verwijder filter (B).
6. Maak filter (B) schoon onder stromend
water.
7. Zet filter (B) op de oorspronkelijke plaats
terug. Zorg ervoor dat het filter goed
wordt gemonteerd in de twee geleiders
(C).
8. Zet filter (A) in filter (B) op zijn plaats.
Draai filter (A) met de klok mee (rechtsom)
totdat het filter wordt vergrendeld.
C
18
Problemen oplossen
De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met
een smal en puntig voorwerp.
De buitenoppervlakken reinigen
Reinig de buitenoppervlakken van het apparaat en het bedieningspaneel met een vochtige
zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen (bijv. aceton).
PROBLEMEN OPLOSSEN
Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking.
Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Neem indien dit niet lukt contact op
met de service-afdeling.
Storing
Het apparaat wordt
niet gevuld met water.
Storingscode
Op het display verschijnt
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
De waterkraan is verstopt of aangezet met
kalkaanslag.
Maak de waterkraan
schoon.
De waterdruk is te
laag.
Neem contact op met
de waterleidingsmaatschappij.
De waterkraan is dicht. Draai de waterkraan
open.
Het apparaat pompt
geen water weg.
Op het display verschijnt
Het filter in de wateraanvoerslang is verstopt.
Maak het filter schoon.
De aansluiting van de
wateraanvoerslang is
niet correct.
Zorg dat de aansluiting altijd correct is.
De watertoevoerslang
is beschadigd.
Verzeker u ervan dat
de watertoevoerslang
niet is beschadigd.
De gootsteenafvoer is
geblokkeerd.
Ontstop de gootsteenafvoer.
De aansluiting van de
waterafvoerslang is
niet correct.
Zorg dat de aansluiting altijd correct is.
De waterafvoerslang is
beschadigd.
Verzeker u ervan dat
de waterafvoerslang
niet is beschadigd.
Problemen oplossen
Storing
Anti-overstromingsinrichting werkt.
Storingscode
Mogelijke oorzaak
Op het display verschijnt
Het programma begint
niet.
19
Mogelijke oplossing
Draai de waterkraan
dicht en neem contact
op met de service-afdeling.
De deur van het apparaat is open.
Sluit de deur goed.
De stekker is niet aangesloten.
Steek de stekker in het
stopcontact.
De zekering in de me- Vervang de zekering.
terkast is doorgebrand.
Toets uitgestelde start
is ingesteld. (Alleen
voor apparaten met
een uitgestelde start).
Annuleer de uitgestelde start om het programma direct te starten.
Schakel het apparaat na de controle in. Het programma gaat verder vanaf het punt waar
het werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt, neem dan contact op met onze service-afdeling.
Indien het display andere foutcodes meldt, neem dan contact op met onze service-afdeling.
De benodigde gegevens voor de service-afdeling staan op het typeplaatje.
Wij adviseren u ze hier te noteren:
Modelbeschrijving (MOD.)
Productnummer (PNC)
Serienummer (S.N.)
....................
....................
....................
De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid
Probleem
De borden zijn niet schoon.
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Het geselecteerde afwasprogramma is niet geschikt voor
het type lading en mate van
vervuiling.
Zorg ervoor dat het afwasprogramma geschikt is voor het
type lading en mate van vervuiling.
De rekken zijn niet goed ingedeeld, zodat het water er niet
aan alle kanten bij kan.
Vul de rekken op de juiste manier.
De sproeiarmen kunnen niet
vrij draaien als gevolg van een
onjuiste plaatsing van het serviesgoed.
Zorg ervoor dat een goede
plaatsing van het serviesgoed
de sproeiarmen niet blokkeert.
De filters zijn vuil of niet juist
gemonteerd en geplaatst.
Zorg ervoor dat de filters
schoon zijn en op de juiste manier gemonteerd en geïnstalleerd.
20
Problemen oplossen
Probleem
Er zitten kalkresten op de borden.
De glazen en borden vertonen
strepen, melkachtige vlekken of
een blauwzweem.
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
Zorg voor voldoende afwasmiddel.
Het zoutreservoir is leeg.
Vul het zoutreservoir met zout
voor afwasmachines.
Foutieve instelling waterhardheid
Stel de waterontharder af.
Het deksel van het zoutreservoir is niet goed gesloten.
Zorg ervoor dat de dop van het
zoutreservoir goed gesloten is.
De dosering van het glansmiddel is te hoog.
Verminder de glansmiddeldosering.
Opgedroogde waterdruppels op De dosering van het glansmidde glazen en de borden.
del is te laag.
Verhoog de dosering van het
glansmiddel.
Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn.
Gebruik een ander merk afwasmiddel.
Het serviesgoed is nat.
U heeft een afwasprogramma
ingesteld zonder droogfase of
met een verkorte droogfase.
Laat de deur van de afwasautomaat een paar minuten op een
kier staan voordat u het serviesgoed uit de machine haalt.
Het serviesgoed is nat en dof.
Het glansmiddeldoseerbakje is
leeg.
Vul het glansmiddeldoseerbakje
met glansmiddel.
De multitab-functie staat aan
(deze functie schakelt het
glansmiddeldoseerbakje automatisch uit).
De glansmiddeldosering activeren.
Het inschakelen van het glansmiddeldoseerbakje
1.
2.
3.
4.
5.
Schakel het apparaat in.
Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
Houd de functietoetsen B en C ingedrukt.
– De indicatielampjes voor de functies A, B, en C gaan knipperen.
Laat de functietoetsen B en C los.
Druk op functietoets B.
– De indicatielampjes van functietoetsen A en C gaan uit.
– Het indicatielampje van functietoets B blijft knipperen.
– Het display geeft de huidige afstelling aan.
Glansmiddeldosering gedeactiveerd
Glansmiddeldosering geactiveerd
6.
7.
Druk nogmaals op functietoets B.
– Het display geeft de nieuwe afstelling aan.
Schakel het apparaat uit om de bewerking op te slaan.
Technische gegevens
21
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmeting
Breedte
596 mm
Hoogte
818 - 898 mm
Diepte
Leidingwaterdruk
550 mm
Minimaal
0.5 bar (0.05 MPa)
Maximaal
8 bar (0,8 MPa)
Watertoevoer 1)
Koud water of warm water
maximaal 60°C
Capaciteit
Couverts
12
1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje op de binnenrand van de
deur van het apparaat.
Gebruik een heet watervoorziening om het energieverbruik te verminderen, als het hete
water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. zonne- of fotovoltaïsche panelen en wind).
MILIEUBESCHERMING
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.
22
Sommaire
Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits de qualité.
Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil, veuillez
lire attentivement cette notice d'utilisation. Il vous permettra d’utiliser correctement
et efficacement toutes les fonctions de l’appareil. Nous vous recommandons de
conserver cette notice à proximité pour une utilisation rapide et optimale. Si
l'appareil devez être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la
notice d'utilisation l'accompagne.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil.
SOMMAIRE
NOTICE D'UTILISATION
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
Consignes générales de sécurité
Utilisation de l'appareil
Entretien et nettoyage
Installation
Précautions contre le gel
Tuyau d’arrivée d’eau
Raccordement électrique
Service après-vente
Pour mettre l'appareil au rebut
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Signal optique
BANDEAU DE COMMANDE
Affichage
Touche Départ différé
Touches de programme
Touches de fonction
Mode Programmation
Signaux sonores
UTILISATION DE L'APPAREIL
RÉGLAGE DE L'ADOUCISSEUR D'EAU
Réglage manuel
Réglage électronique
UTILISATION DU SEL RÉGÉNÉRANT
UTILISATION DU PRODUIT DE LAVAGE ET DU
LIQUIDE DE RINÇAGE
Utilisation du produit de lavage
Utilisation du liquide de rinçage
23
23
23
23
23
24
24
25
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
29
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Réglez le dosage du liquide de rinçage
33
FONCTION "TOUT EN 1"
33
RANGEMENT DES COUVERTS ET DE LA
VAISSELLE
34
Conseils et astuces
34
PROGRAMMES DE LAVAGE
35
SÉLECTION ET DÉPART D'UN PROGRAMME DE
LAVAGE
36
Lancement du programme de lavage sans
départ différé
36
Lancer le programme de lavage avec départ
différé
36
Interruption d'un programme de lavage 36
Pour annuler un programme de lavage ou un
départ différé
37
À la fin d'un programme de lavage
37
Retirez les articles des paniers
37
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
37
Pour retirer et nettoyer les filtres
37
Pour nettoyer les bras d'aspersion
38
Nettoyage des surfaces externes
38
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
39
Les résultats de lavage et de séchage ne sont
pas satisfaisants
40
Pour activer le distributeur de liquide de
rinçage
41
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
41
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
42
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
23
NOTICE D'UTILISATION
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lire attentivement cette notice d'utilisation avant l'installation et l'utilisation de l'appareil :
• Pour votre sécurité et la sécurité de votre appareil.
• Pour protéger l'environnement.
• Pour le bon fonctionnement de l’appareil.
Conservez cette notice d'utilisation avec l'appareil. Si vous déménagez ou si l'appareil est
cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaise installation ou utilisation.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné aux enfants et aux personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent
d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance, ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans
danger.
• Surveillez les enfants en veillant à ce qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
• Ne laissez jamais les emballages à la portée des enfants. Risque d'asphyxie ou de blessure
corporelle.
• Conservez tous les produits de lavage dans un endroit sûr. Ne laissez pas les enfants toucher les produits de lavage.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l’appareil lorsque la porte est ouverte.
Consignes générales de sécurité
• Ne modifiez jamais les caractéristiques de cet appareil. Vous risqueriez de vous blesser et
d'endommager l'appareil.
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle peuvent occasionner des brûlures chimiques au
niveau des yeux, de la bouche et de la gorge. Respectez les instructions de sécurité du
fabricant des produits.
• L'eau de votre lave-vaisselle n'est pas potable. Des résidus de produits de lavage peuvent
subsister dans votre lave-vaisselle.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans supervision. Vous éviterez ainsi les blessures et les chutes sur une porte ouverte.
• Ne montez pas ou ne vous asseyez pas sur la porte ouverte de votre appareil.
Utilisation de l'appareil
• Cet appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez jamais à d'autres
fins, pour éviter les dommages corporels et les dégâts matériels.
• Ce lave-vaisselle est conçu pour laver la vaisselle et les ustensiles pouvant être lavés en
machine.
• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables
à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil. Risque d'explosion ou d'incendie.
24
Consignes de sécurité
• Les couteaux et autres ustensiles pointus ou tranchants doivent être placés dans le panier à couverts avec la pointe vers le bas, ou placez-les en position horizontale dans le
panier supérieur ou dans le panier à couteaux (tous les modèles ne sont pas équipés d'un
panier à couteaux).
• N'utilisez que des produits (sel, produit de lavage, liquide de rinçage) spécifiques pour
lave-vaisselle.
• Tout autre type de sel non spécialement étudié pour être utilisé dans un lave-vaisselle, en
particulier le sel de cuisine, peut endommager l'adoucisseur d'eau.
• Approvisionnez en sel juste avant de démarrer un programme de lavage. Les restes de sel
dans l'appareil peuvent provoquer de la corrosion ou perforer la cuve de l'appareil.
• Ne remplissez jamais le distributeur de liquide de rinçage avec d'autres produits (agent
de nettoyage pour lave-vaisselle, produit de lavage liquide). Vous risqueriez d'endommager l'appareil.
• Assurez-vous que les bras d'aspersion tournent librement avant de lancer le programme
de lavage.
• De la vapeur chaude peut s'échapper de l'appareil si vous ouvrez la porte pendant le déroulement d'un programme de lavage. Risque de brûlures cutanées.
• N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil avant la fin du programme de lavage.
Entretien et nettoyage
• Avant de nettoyer l'appareil, arrêtez-le et débranchez-le du secteur.
• N'utilisez pas de produits inflammables ou corrosifs.
• N’utilisez pas l'appareil sans les filtres. Contrôlez que les filtres sont correctement installés. Si les filtres ne sont pas correctement installés, les performances de lavage pourraient
être compromises et l'appareil endommagé.
• Ne projetez pas d'eau ou de vapeur sur l'appareil pour son nettoyage. Cela créerait un
risque de choc électrique et pourrait endommager l'appareil.
Installation
• Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. N'installez et ne branchez pas un appareil
endommagé ; contactez le fournisseur.
• Enlevez tous les emballages avant d'installer et d'utiliser l'appareil.
• L'installation électrique, la plomberie et l'installation de l'appareil doivent être effectuées
par une personne qualifiée. Vous éviterez ainsi des risques mobiliers, immobiliers et corporels.
• Pendant l'installation et avant toute intervention sur le lave-vaisselle, il est nécessaire de
débrancher l'appareil.
• Les parois de votre lave-vaisselle ne doivent jamais être percées pour éviter d'endommager les composants hydrauliques et électriques.
• Important !Respectez les consignes données sur le gabarit fourni avec l'appareil :
– Installer l'appareil.
– Pour monter le panneau de la porte.
– Raccorder les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange.
• Vérifiez que l'appareil est installé sous et à proximité de structures sûres.
Consignes de sécurité
25
Précautions contre le gel
• N'installez pas l'appareil dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0
°C.
• Le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de dommages dus au gel.
Tuyau d’arrivée d’eau
• Utilisez des tuyaux neufs pour raccorder l'appareil à l'arrivée d'eau. N’utilisez pas de
tuyaux usagés.
• Ne raccordez pas l’appareil à des conduites neuves ou qui n’ont pas été utilisées depuis
longtemps. Laissez couler l’eau pendant quelques minutes avant de brancher le tuyau
d’arrivée d’eau.
• Veillez à ne pas écraser ou endommager les tuyaux d'eau lorsque vous installez l'appareil.
• Assurez-vous que tous les raccords de tuyaux d’eau sont bien serrés afin d’éviter les fuites.
• Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, vérifiez que les tuyaux ne fuient pas.
• Le tuyau d'arrivée est à double paroi et comporte un câble d'alimentation intérieur ainsi
qu'une soupape de sécurité. Le tuyau d'arrivée d'eau est sous pression uniquement lorsque l'eau s'écoule Si le tuyau d'arrivée d'eau fuit, la soupape de sécurité coupe automatiquement l'eau.
– Faites attention au moment de raccorder le tuyau d'arrivée d'eau :
– N'immergez pas le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sécurité dans l'eau.
– Si le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sécurité est endommagé, débranchez
immédiatement la prise secteur.
– Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur pour remplacer le tuyau
d'arrivée d'eau avec soupape de sécurité.
AVERTISSEMENT
Tension dangereuse
Raccordement électrique
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à
celles de votre réseau.
• Utilisez toujours une prise correctement installée, protégée contre les chocs.
26
Consignes de sécurité
• L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur ou d'une prise multiple.
Risque d'incendie.
• Ne remplacez et ne modifiez jamais le câble d'alimentation. Contactez votre service
après-vente.
• Attention à ne pas écraser ou endommager la prise et le câble d'alimentation situés à
l'arrière de l'appareil.
• Assurez-vous que la prise principale est accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Détachez, pour ce faire, la fiche de la prise secteur.
Service après-vente
• Toute intervention ou réparation sur votre appareil doit uniquement être effectuée par
une personne qualifiée. Contactez votre service après-vente.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
Pour mettre l'appareil au rebut
• Pour éviter tout risque corporel ou matériel :
– Débranchez l'appareil.
– Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
– Retirez le loquet de la porte. Ceci évite d'enfermer un enfant ou un animal dans l'appareil par accident. Risque d'asphyxie.
– Mettez l'appareil au rebut dans un centre local agréé.
AVERTISSEMENT
Les produits de lavage pour lave-vaisselle sont dangereux et peuvent être corrosifs !
• En cas d'accident impliquant ces produits, contactez immédiatement un médecin.
• En cas d'ingestion du produit, contactez immédiatement un médecin.
• En cas de projection de produit de lavage dans les yeux, contactez immédiatement un
médecin et rincez abondamment à l'eau.
• Conservez les produits de lavage pour lave-vaisselle dans un endroit sûr et hors de portée
des enfants.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte quand celui-ci contient du produit de lavage.
• Remplissez le distributeur de produit de lavage juste avant de démarrer un programme
de lavage.
Description de l'appareil
27
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
7
6
Panier supérieur
Sélecteur de dureté de l'eau
Réservoir de sel régénérant
Distributeur de produit de lavage
Distributeur de liquide de rinçage
Plaque signalétique
Filtres
Bras d'aspersion inférieur
Bras d'aspersion supérieur
Bras d'aspersion supérieur
Signal optique
Dès que le programme de lavage démarre, un signal optique est projeté sur le sol sous la
porte de l'appareil :
• Un voyant rouge fixe reste allumé pendant toute la durée du programme de lavage.
• Un voyant vert fixe indique que le programme de lavage est terminé.
• Un voyant rouge clignotant indique une anomalie de fonctionnement de l'appareil.
Si vous installez l'appareil en hauteur dans un meuble pourvu d'une porte qui jouxte de très
près, ce signal optique ne sera plus visible.
28
Bandeau de commande
BANDEAU DE COMMANDE
6
A
1
1
2
3
4
5
6
2
3
B
C
D
4
E
5
Touche Marche/Arrêt
Affichage
Touche Départ différé
Touches de sélection des programmes
Voyants
Touches de fonction
Voyants
Sel 1)
Ils s'allument lorsque le réservoir de sel régénérant doit être rempli. Reportezvous au chapitre « Utilisation du sel régénérant ».
Le voyant de réapprovisionnement en sel régénérant peut rester allumé plusieurs
heures après le remplissage du réservoir à sel. Cela n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.
Liquide de rinçage 1)
Il s'allume lorsque le distributeur de liquide de rinçage doit être rempli. Reportez-vous au chapitre « Utilisation du produit de lavage et du liquide de rinçage ».
Tout en 1
Il s'allume lorsque vous activez la fonction « Tout en 1 ». Reportez-vous à la
fonction « Tout en 1 ».
1) Lorsque les réservoirs à sel et/ou à liquide de rinçage sont vides, les voyants correspondants ne s'allument pas
pendant qu'un programme est en cours.
Affichage
L'écran indique :
• le réglage électronique du niveau de l'adoucisseur d'eau.
• L'activation et la désactivation du distributeur de liquide de rinçage (uniquement si la
fonction « Tout en 1 » est activée).
• La durée d'un programme de lavage
• Le temps restant avant la fin du programme de lavage
• La fin d'un programme de lavage (l'écran affiche un zéro)
• Le décompte du départ différé
• Les codes d'alarme
• L'activation/la désactivation des signaux sonores.
Bandeau de commande
29
Touche Départ différé
Utilisez la touche Départ différé pour différer l'heure de départ du programme de 1 à 24
heures. Reportez-vous au chapitre « Sélection et départ d'un programme de lavage ».
Touches de programme
Pour sélectionner un programme de lavage, appuyez sur l'une de ces touches. Le voyant
correspondant s'allume. Reportez-vous au chapitre « Programmes de lavage ».
Touches de fonction
Appuyez sur les touches de fonction pour :
• Régler électroniquement le niveau de l'adoucisseur d'eau. Reportez-vous au chapitre
« Réglage de l’adoucisseur d'eau ».
• Activer/désactiver la fonction « Tout en 1 ». Reportez-vous au chapitre « Fonction Tout en
1 ».
• Activer/désactiver le distributeur de liquide de rinçage lorsque la fonction « Tout en 1 »
est activée. Reportez-vous au chapitre « En cas d'anomalie de fonctionnement... ».
• Pour annuler le départ différé ou le programme de lavage en cours. Reportez-vous au
chapitre « Sélection et départ d'un programme de lavage ».
• Activer/désactiver les signaux sonores. Reportez-vous au chapitre « Signaux sonores ».
Mode Programmation
L'appareil doit être en mode Programmation pour effectuer les opérations suivantes :
• Régler et lancer un programme de lavage.
• Régler et lancer un départ différé.
• Régler électroniquement le niveau de l'adoucisseur d'eau.
• Activer ou désactiver la fonction « Tout en 1 ».
• Activer ou désactiver le distributeur de liquide de rinçage (seulement si la fonction « Tout
en 1 » est activée).
• Activer ou désactiver les signaux sonores.
Mettez en fonctionnement l'appareil. L'appareil se trouve en mode Programmation
lorsque :
• tous les voyants du programme s'allument.
Mettez en fonctionnement l'appareil. L'appareil n'est pas en mode Programmation
lorsque :
• un seul voyant de programme s'allume.
• L'écran indique la durée d'un programme de lavage ou d'un départ différé.
– Pour revenir au mode Programmation, annulez le programme ou le départ différé. Reportez-vous au chapitre « Sélection et départ d'un programme de lavage ».
Signaux sonores
Les signaux sonores indiquent :
• La fin d'un programme de lavage
• Le réglage électronique du niveau d'adoucisseur d'eau.
• Une anomalie de fonctionnement de l'appareil.
Pour désactiver les signaux sonores, procédez comme suit :
1. Mettez l'appareil en fonctionnement.
30
Utilisation de l'appareil
2.
3.
4.
5.
Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation.
Appuyez sur les touches de fonction B et C et maintenez-les appuyées jusqu'à ce que
les voyants des touches de fonction A, B et C clignotent.
Relâchez les touches de fonction B et C.
Appuyez sur la touche de fonction C.
– Les voyants des touches de fonction A et B s'éteignent.
– Le voyant de la touche de fonction C clignote.
– Le niveau actuel est indiqué sur l'affichage numérique.
Signaux sonores activés
Signaux sonores désactivés
6.
7.
Appuyez de nouveau sur la touche de fonction C.
– L'affichage indique le nouveau réglage.
Mettez l'appareil à l'arrêt pour mémoriser l'opération.
Effectuez la procédure ci-dessus pour activer à nouveau les signaux sonores.
UTILISATION DE L'APPAREIL
1. Vérifiez si le réglage de dureté de l'adoucisseur d'eau correspond à la dureté de l'eau de
votre région. Sinon, ajustez le niveau de l'adoucisseur d'eau.
2. Remplissez le réservoir de sel régénérant avec du sel spécial pour lave-vaisselle.
3. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
4. Rangez les couverts et la vaisselle dans le lave-vaisselle.
5. Sélectionnez le programme de lavage en fonction de la charge et du degré de salissure.
6. Remplissez le réservoir avec la quantité nécessaire de produit de lavage.
7. Démarrez le programme de lavage.
Si vous utilisez des pastilles de détergent multifonctions (« 3 en 1 », « 4 en 1 » « 5 en 1 »,
etc.), utilisez la fonction « Tout en 1 » (reportez-vous au chapitre Fonction « Tout en 1 »).
RÉGLAGE DE L'ADOUCISSEUR D'EAU
Le lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur d'eau conçu pour éliminer les minéraux et les
sels de l'eau d'alimentation. Ces minéraux et sels peuvent endommager l'appareil.
Réglez le niveau de l'adoucisseur d'eau s'il ne correspond pas à la dureté de l'eau de votre
région.
Contactez votre compagnie des eaux pour connaître la dureté de l'eau de votre région.
Réglage de la dureté
de l'eau
Dureté eau
Degrés allemands
(dH°)
Degrés français
(°TH)
mmol/l
Degrés Clarke
manuel
électronique
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
Réglage de l'adoucisseur d'eau
31
Réglage de la dureté
de l'eau
Dureté eau
Degrés allemands
(dH°)
Degrés français
(°TH)
mmol/l
Degrés Clarke
manuel
électronique
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Réglage d'usine
2) Ne pas utiliser de sel à ce niveau.
L’adoucisseur d’eau doit être réglé manuellement et électroniquement.
Réglage manuel
Tournez le sélecteur de dureté de l'eau sur 1 ou 2
(reportez-vous au tableau).
Réglage électronique
1.
2.
3.
4.
5.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation.
Appuyez sur les touches de fonction B et C et maintenez-les appuyées jusqu'à ce que
les voyants des touches de fonction A, B et C clignotent.
Relâchez les touches de fonction B et C.
Appuyez sur la touche de fonction A.
– Les voyants des touches de fonction B et C s'éteignent.
– Le voyant de la touche de fonction A continue de clignoter.
– Le niveau actuel est indiqué sur l'affichage.
– Les signaux sonores intermittents indiquent le niveau actuel.
/ 5 signaux sonores intermittents = niveau 5
Exemple : l’affichage indique
32
Utilisation du sel régénérant
6.
7.
Appuyez plusieurs fois sur la touche de fonction A jusqu'à ce que l'affichage indique le
réglage requis.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mémoriser l'opération.
Si l'adoucisseur d'eau est réglé électroniquement au niveau 1, le voyant de sel restera
éteint.
UTILISATION DU SEL RÉGÉNÉRANT
Pour remplir le réservoir de sel
1. Dévissez le bouchon du réservoir à sel régénérant en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Versez 1 litre d'eau à l'intérieur du réservoir (uniquement lorsque vous remplissez
le réservoir pour la première fois).
3. Versez le sel à l'aide de l'entonnoir jusqu'à
ce que le réservoir soit rempli.
4. Éliminez toute trace de sel autour de l'ouverture du réservoir de sel régénérant.
5. Remettez le bouchon en place et serrez-le
en le tournant dans le sens des aiguilles
d'une montre pour fermer le réservoir de
sel régénérant.
Il est normal que de l'eau s'écoule du réservoir lorsque vous le remplissez de sel.
UTILISATION DU PRODUIT DE LAVAGE ET DU LIQUIDE DE RINÇAGE
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
Fonction "Tout en 1"
33
Utilisation du produit de lavage
Afin de préserver l'environnement, n'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage.
Respectez les recommandations fournies par le fabricant du produit de lavage qui figurent
sur l'emballage du produit.
Pour remplir le réservoir de produit de lavage :
1. Appuyez sur la touche de déverrouillage 2 afin d'ouvrir le couvercle 7 du réservoir
du produit de lavage.
2. Introduisez le produit de lavage dans le réservoir 1 .
3. Si le programme de lavage comporte une phase de prélavage, versez une petite quantité de produit de lavage à l'intérieur de la porte de l'appareil.
4. Si vous utilisez des pastilles de détergent, placez-les dans le distributeur 1 .
5. Fermez le réservoir du produit de lavage. Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit
verrouillé.
Utilisez des programmes de lavage longs quand vous utilisez des pastilles de détergent. En
effet, elles ne se dissolvent pas entièrement pendant les programmes courts et peuvent
donner de mauvais résultats.
Utilisation du liquide de rinçage
Le liquide de rinçage assure un rinçage optimal et un séchage sans taches ni striures.
Le distributeur de liquide de rinçage libère automatiquement le liquide de rinçage durant la
dernière phase de rinçage.
Pour remplir le distributeur de liquide de rinçage, procédez comme suit :
1. Appuyez sur la touche de déverrouillage 6 afin d'ouvrir le couvercle 5 du distributeur de liquide de rinçage.
2. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage 3 de liquide de rinçage. Le repère
'max.' indique le niveau maximum.
3. Essuyez tout débordement de liquide de rinçage à l'aide de papier absorbant, afin
d'éviter une formation excessive de mousse lors du lavage.
4. Vérifiez que le couvercle est fermé après chaque remplissage. Appuyez sur le couvercle
jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.
Réglez le dosage du liquide de rinçage
Réglage d'usine : position 3.
Vous pouvez régler le dosage du liquide de rinçage entre 1 (minimum) et 4 (maximum).
Tournez le sélecteur de liquide de rinçage 4 afin d'augmenter ou diminuer le dosage.
FONCTION "TOUT EN 1"
La fonction "Tout en 1" utilise les pastilles de détergent multifonctions.
Ces produits combinent les fonctions de produit de lavage, de liquide de rinçage et de sel
régénérant. Certains types de pastilles contiennent d'autres agents.
34
Rangement des couverts et de la vaisselle
Vérifiez que ces pastilles sont appropriées à votre degré local de dureté de l'eau. Consultez à
cet effet les instructions du fabricant.
La fonction "Tout en 1" une fois sélectionnée reste allumée sauf si vous la désactivez.
La fonction "Tout en 1" désactive le débit du liquide de rinçage et du sel.
La fonction "Tout en 1" désactive les voyants du sel régénérant et du liquide de rinçage.
La durée du programme peut augmenter si vous utilisez la fonction "Tout en 1".
Activez la fonction ''Tout en 1'' avant de lancer un programme de lavage.
Vous ne pouvez pas activer la fonction "Tout en 1" en cours de programme.
Pour activer la fonction "Tout en 1" :
1. Mettez l'appareil en fonctionnement.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation.
3. Appuyez sur les touches de fonction D et E et maintenez-les appuyées jusqu'à ce que
le voyant "Tout en 1" s'allume.
Pour désactiver la fonction "Tout en 1" et utiliser le produit de lavage, le sel régénérant et le
liquide de rinçage séparément :
1. Mettez l'appareil en fonctionnement.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation.
3. Appuyez sur les touches de fonction D et E et maintenez-les appuyées jusqu'à ce que
le voyant "Tout en 1" s'éteigne.
4. Approvisionnez à nouveau le réservoir à sel et le distributeur de liquide de rinçage.
5. Réglez la position maximale du degré de dureté de l'eau.
6. Effectuez un programme de lavage sans charger l'appareil.
7. Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau de votre région.
8. Réglez le dosage du liquide de rinçage.
RANGEMENT DES COUVERTS ET DE LA VAISSELLE
Reportez-vous à la brochure « Exemples de charges ProClean ».
Conseils et astuces
• Les éponges, les chiffons de nettoyage et tout autre objet absorbant l'eau ne doivent pas
être lavés au lave-vaisselle.
• Enlevez tous les restes d'aliments.
• Laissez tremper les casseroles au fond desquelles adhèrent des restes d'aliments brûlés ou
attachés.
• Chargez les articles creux, tels que tasses, verres, casseroles, etc. en les retournant,
• de manière à ce que l'eau ne s'accumule pas dans le creux ou dans un fond bombé.
• La vaisselle et les couverts ne doivent pas être insérés les uns dans les autres ou se chevaucher.
• Pour éviter que les verres ne se brisent, évitez qu'ils se touchent.
• Placez les petites pièces dans le panier à couverts.
• Intercalez les cuillères aux autres couverts, afin d'éviter qu'elles ne s'emboîtent.
• Lorsque vous placez des articles dans les paniers, veillez à ce que l'eau puisse accéder à
toutes les surfaces.
Programmes de lavage
35
• Placez les objets légers dans le panier supérieur. Disposez-les de façon à ce qu'ils ne puissent pas se retourner.
• La vaisselle en plastique et les poêles en matériau antiadhésif tendent à retenir les gouttes d'eau.
PROGRAMMES DE LAVAGE
Programmes de lavage
Programme
Degré de salissure
Type de charge
Description du programme
45°-70° AUTO1)
Tous
Casseroles, couverts
et vaisselle
Prélavage
Lavage principal à 45 °C ou 70 °C
1 ou 2 rinçages intermédiaires
Dernier rinçage
Séchage
70° PRO
Très sale
Casseroles, couverts
et vaisselle
Prélavage
Lavage principal à 70 °C
1 rinçage intermédiaire
Dernier rinçage
Séchage
60° 30 MIN2)
Moyennement
ou légèrement
sale
Vaisselle et couverts
Lavage principal à 60 °C
Rinçages
50° ECO3)
Moyennement
sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage principal jusqu'à 50 °C
1 rinçage intermédiaire
Rinçage final
Séchage
Ce programme rince rapidement la vaisselle pour éviter que les restes d'aliments
ne collent et pour éviter la formation
d'odeurs.
Vous ne pouvez démarrer un programme
de lavage que lorsque vous avez entièrement chargé l'appareil.
N'utilisez pas de produit de lavage avec
ce programme.
1 rinçage à froid
1) L'appareil règle automatiquement la température et la quantité d'eau. Cela dépend de la charge de l'appareil
(appareil plein ou non) et du degré de salissure de la vaisselle. La durée du programme et les consommations
varient.
2) Pour laver une petite quantité de vaisselle, ce programme vous offre une solution gain de temps, pour des
résultats de lavage parfaits.
3) Programme de test des organismes de contrôle Reportez-vous à la brochure fournie pour connaître les résultats
des tests.
Valeurs de consommation
Programme 1)
45°-70° AUTO
Énergie (kWh)
0,9 - 1,7
Eau (litres)
8 - 17
36
Sélection et départ d'un programme de lavage
Énergie (kWh)
Programme 1)
Eau (litres)
70° PRO
1,5 - 1,7
15 - 16
60° 30 MIN
0,9
9
50° ECO
1,0 - 1,1
10 - 11
0,1
4
1) L'affichage indique la durée du programme.
Ces valeurs peuvent changer en fonction de la pression et de la température de l'eau, des
variations dans l'alimentation électrique et de la quantité de vaisselle.
SÉLECTION ET DÉPART D'UN PROGRAMME DE LAVAGE
Lancement du programme de lavage sans départ différé
1. Mettez en fonctionnement l'appareil.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation.
3. Sélectionnez un programme de lavage.
• Le voyant correspondant s'allume.
• La durée du programme clignote sur l'écran.
4. Fermez la porte de l'appareil, le programme de lavage démarre automatiquement.
Lancer le programme de lavage avec départ différé
1.
2.
3.
4.
Activez l'appareil.
Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation.
Sélectionnez un programme de lavage.
Appuyez plusieurs fois sur la touche de départ différé jusqu'à ce que l'affichage indique
l'heure du départ différé.
• L'heure du départ différé clignote sur l'affichage.
• Le voyant de départ différé est allumé.
5. Fermez la porte de l'appareil, le décompte démarre automatiquement.
• Lorsque le décompte est terminé, le programme de lavage démarre automatiquement.
Si vous ouvrez la porte pendant le décompte, l'afficheur indique le temps du décompte.
L'ouverture de la porte de l'appareil stoppe le décompte. Lorsque vous refermez la porte, le
décompte reprend là où il a été interrompu.
Interruption d'un programme de lavage
• Ouvrez la porte de l'appareil.
– Le programme de lavage s'arrête.
• Fermez la porte de l'appareil.
– Le programme de lavage reprend là où il a été interrompu.
Entretien et nettoyage
37
Pour annuler un programme de lavage ou un départ différé
Si un programme de lavage ou un départ différé n'a pas encore démarré, vous pouvez
changer la sélection.
Lorsqu'un programme de lavage ou un départ différé est en cours, il est impossible de modifier la sélection. Pour effectuer une nouvelle sélection, annulez le programme de lavage
ou le départ différé.
Lorsque vous annulez le départ différé, cela annule automatiquement le programme de lavage sélectionné. Vous devez répéter la sélection du programme de lavage.
1.
2.
Appuyez sur les touches de fonction B et C et maintenez-les appuyées jusqu'à ce que
tous les voyants de programme s'allument.
Avant de démarrer un nouveau programme de lavage, vérifiez qu'il y a du produit de
lavage dans le distributeur correspondant.
À la fin d'un programme de lavage
• L'appareil se met à l'arrêt automatiquement.
• Les signaux sonores retentissent.
1. Ouvrez la porte de l'appareil.
– L’affichage indique 0
2. Mettez l'appareil à l'arrêt.
3. Pour de meilleurs résultats de séchage, entrouvrez la porte pendant quelques minutes.
L'appareil se met à l'arrêt automatiquement au bout de 10 minutes dès la fin du programme de lavage.
Retirez les articles des paniers
• Attendez que la vaisselle refroidisse avant de la retirer du lave-vaisselle. La vaisselle encore chaude est sensible aux chocs.
• Déchargez d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur.
• Les côtés et la porte de l'appareil peuvent être mouillés. L’acier inox refroidit plus rapidement que la vaisselle.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Pour retirer et nettoyer les filtres
Avec des filtres sales les résultats du lavage sont inférieurs.
Bien que ces filtres ne nécessitent pas beaucoup d'entretien, nous vous recommandons de
les vérifier à intervalles réguliers et, si besoin, de les nettoyer.
38
Entretien et nettoyage
1. Pour retirer le filtre (A), tournez-le dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre et
retirez-le du filtre (B).
B
A
2. Le filtre (A) est constitué de 2 pièces. Pour
démonter le filtre, séparez-les.
3. Nettoyez soigneusement les filtres avec de
l’eau.
4. Rassemblez les 2 pièces du filtre (A) et
poussez. Vérifiez qu'elles s'emboîtent correctement.
5. Retirez le filtre (B).
6. Nettoyez soigneusement le filtre (B) avec
de l’eau.
7. Replacez le filtre (B) dans sa position initiale. Vérifiez qu'il est correctement placé
dans les deux guides (C).
8. Mettez les filtres (A) en place dans le (B).
Bloquez le filtre (A) en tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.
C
Pour nettoyer les bras d'aspersion
Ne retirez pas les bras d’aspersion.
Si des résidus ont bouché les orifices des bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide d'un objet pointu.
Nettoyage des surfaces externes
Nettoyez les surfaces externes de l'appareil, de même que le bandeau de commandes, à l'aide d'un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement un peu d'eau savonneuse.
En cas d'anomalie de fonctionnement
39
N'utilisez en aucun cas des substances abrasives, des tampons à récurer ou des solvants
(acétone).
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme.
Essayez d'abord de trouver une solution au problème (reportez-vous au tableau). Si vous n'y
arrivez pas, contactez votre service Après-vente.
Anomalie de fonctionnement
L'appareil n'est pas approvisionné en eau.
L'appareil ne vidange
pas.
Code erreur
L’affichage indique
L’affichage indique
Cause possible
Le robinet d'arrivée
d'eau est obstrué ou
incrusté de tartre.
Nettoyez le robinet
d'arrivée d'eau.
La pression d'eau est
trop basse.
Contactez votre compagnie locale de distribution des eaux.
Le robinet d'arrivée
d’eau est fermé.
Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
Le filtre situé dans le
tuyau d'arrivée d'eau
est bouché.
Nettoyez le filtre.
Le tuyau d'arrivée
d'eau n'a pas été installé correctement.
Vérifiez le raccordement.
Le tuyau d'arrivée
d'eau est endommagé.
Assurez-vous que le
tuyau d'arrivée d'eau
n'est pas endommagé.
Le robinet de l'évier est Nettoyez le robinet de
bouché.
l'évier.
Le tuyau de vidange
n'a pas été installé
correctement.
Vérifiez le raccordement.
Le tuyau de vidange
est endommagé.
Assurez-vous que le
tuyau de vidange n'est
pas endommagé.
Le système de sécurité L’affichage indique
anti-débordement s'est
déclenché.
Le programme ne démarre pas.
Solution possible
Fermez le robinet
d'eau et contactez votre service après-vente.
La porte de l'appareil
est ouverte.
Fermez la porte correctement.
La fiche secteur n'est
pas branchée.
Insérez la fiche dans la
prise secteur.
40
En cas d'anomalie de fonctionnement
Anomalie de fonctionnement
Code erreur
Cause possible
Solution possible
Un fusible a disjoncté
dans la boîte à fusibles
de votre habitation.
Remplacez le fusible.
La fonction Départ différé est sélectionnée.
(Uniquement pour les
appareils avec la fonction Départ différé).
Pour démarrer immédiatement le programme, annulez le départ
différé.
Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en fonctionnement. Le programme reprend là où il a été interrompu.
Si l'anomalie persiste, contactez le service Après-vente.
Si d'autres codes erreur s'affichent, contactez le service Après-vente.
Les informations nécessaires pour le service Après-vente figurent sur la plaque signalétique.
Nous vous recommandons de noter les informations ici :
Modèle (MOD.)
Numéro du produit (PNC)
Numéro de série (S.N.)
....................
....................
....................
Les résultats de lavage et de séchage ne sont pas satisfaisants
Problème
La vaisselle n’est pas propre.
Cause possible
Solution possible
Vous n'avez pas sélectionné le Vérifiez que ce programme de
programme approprié pour ce lavage est approprié pour ce
type de vaisselle et de salissure. type de vaisselle et de salissure.
Les paniers n'ont pas été chargés correctement, l'eau n'a pas
pu accéder à toutes les surfaces.
Chargez les paniers correctement.
Les bras d’aspersion ne peuvent Vérifiez qu'une disposition inpas tourner parce que la vaiscorrecte de la vaisselle ne bloselle est mal positionnée.
que pas les bras d'aspersion.
Traces de tartre sur la vaisselle.
Les filtres sont encrassés ou
mal montés et installés.
Assurez-vous que les filtres
sont propres et correctement
montés et installés.
Vous avez utilisé trop peu de
produit de lavage ou avez oublié d'approvisionner le distributeur de produit de lavage.
Vérifiez que la quantité de produit de lavage est suffisante.
Le réservoir de sel régénérant
est vide.
Remplissez le réservoir de sel
régénérant avec du sel spécial
pour lave-vaisselle.
L'adoucisseur d'eau a été mal
réglé.
Réglez l'adoucisseur d'eau.
41
Caractéristiques techniques
Problème
Cause possible
Solution possible
Le bouchon du réservoir de sel
régénérant n'a pas été vissé
correctement.
Assurez-vous que le bouchon
du réservoir de sel est correctement fermé.
Les verres et la vaisselle présen- Le dosage du liquide de rinçage Réduisez le dosage du liquide
tent des rayures, des taches
est trop élevé.
de rinçage.
blanches ou un film bleuâtre.
Traces de gouttes d'eau séchée
sur les verres et la vaisselle.
Le dosage en liquide de rinçage
est insuffisant.
Augmentez le dosage en liquide
de rinçage.
Il se peut que le produit de lavage soit en cause.
Utilisez une autre marque de
produit de lavage.
La vaisselle est mouillée.
Vous avez sélectionné un programme de lavage sans phase
de séchage ou avec une phase
de séchage courte.
Laissez la porte du lave-vaisselle entrouverte pendant quelques minutes avant de retirer la
vaisselle.
La vaisselle est mouillée et terne.
Le distributeur de liquide de
rinçage est vide.
Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
La fonction « Tout en 1 » est
activée (cette fonction désactive automatiquement le distributeur de liquide de rinçage).
Activez le distributeur de liquide de rinçage.
Pour activer le distributeur de liquide de rinçage
1.
2.
3.
4.
5.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation.
Appuyez et maintenez appuyées les touches B et C.
– Les voyants des touches de fonction A, B et C clignotent.
Relâchez les touches de fonction B et C.
Appuyez sur la touche de fonction B.
– Les voyants des touches de fonction A et C s'éteignent.
– Le voyant de la touche de fonction B clignote.
– Le niveau actuel est indiqué sur l'affichage numérique.
Distributeur de liquide de rinçage désactivé
Distributeur de liquide de rinçage activé
6.
7.
Appuyez à nouveau sur la touche de fonction B.
– L'affichage indique le nouveau réglage.
Mettez l'appareil à l'arrêt pour mémoriser l'opération.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur
596 mm
Hauteur
818 - 898 mm
42
En matière de protection de l'environnement
Profondeur
550 mm
Pression de l'eau d'alimentation Minimale
0,5 bars (0,05 MPa)
Maximale
8 bars (0,8 MPa)
Arrivée d'eau 1)
Eau froide ou eau chaude
maximum 60 °C
Capacité
Couverts
12
1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 po).
La plaque signalétique située sur le bord intérieur de la porte de l'appareil donne des informations sur le branchement électrique.
Si l'eau chaude est produite à partir de sources énergétiques alternatives plus respectueuses
de l'environnement (par ex. panneaux solaires ou photovoltaïques et énergie éolienne), utilisez un raccordement à l'eau chaude pour réduire la consommation énergétique.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.
Inhalt
43
Danke, dass Sie sich für eines unserer hochqualitativen Produkte entschieden haben.
Lesen Sie für eine optimale und gleichmäßige Leistung Ihres Gerätes diese
Benutzerinformation bitte sorgfältig durch. Sie wird Ihnen helfen, alle Vorgänge
perfekt und äußerst effizient zu steuern. Damit Sie diese Benutzerinformation bei
Bedarf stets zur Hand haben, empfehlen wir Ihnen, sie an einem sicheren Ort
aufzubewahren. Und geben Sie diese Benutzerinformation bitte an einen
eventuellen neuen Besitzer dieses Gerätes weiter.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät.
INHALT
GEBRAUCHSANWEISUNG
SICHERHEITSHINWEISE
Sicherheit von Kindern und
schutzbedürftigen Personen
Allgemeine Sicherheitshinweise
Verwendung
Reinigung und Pflege
Installation
Frostschutzmaßnahmen
Wasseranschluss
Elektrischer Anschluss
Kundendienst
Entsorgung des Geräts
GERÄTEBESCHREIBUNG
Optisches Signal
BEDIENFELD
Display
Zeitvorwahltaste
Programmwahltasten
Funktionstasten
Einstellmodus
Akustische Signale
GEBRAUCH DES GERÄTES
EINSTELLEN DES WASSERENTHÄRTERS
Manuelle Einstellung
Elektronische Einstellung
GEBRAUCH VON SALZ FÜR GESCHIRRSPÜLER
44
44
44
44
44
45
45
46
46
46
47
47
48
48
49
49
49
50
50
50
50
51
51
52
52
53
VERWENDUNG VON REINIGUNGSMITTEL UND
KLARSPÜLER
53
Gebrauch von Reinigungsmitteln
Verwendung von Klarspülmittel
Einstellung der Klarspülmitteldosierung
FUNKTION "MULTITAB"
LADEN VON BESTECK UND GESCHIRR
Hinweise und Tipps
SPÜLPROGRAMME
AUSWÄHLEN UND STARTEN EINES
SPÜLPROGRAMMS
Start eines Spülprogramms ohne
Zeitvorwahl
Start des Spülprogramms mit Zeitvorwahl
Unterbrechung eines Spülprogramms
Abbruch eines Spülprogramms oder der
Zeitvorwahl
Ende des Spülprogramms
Entnehmen des Spülguts
REINIGUNG UND PFLEGE
Entfernen und Reinigen der Filter
Reinigen der Sprüharme
Reinigen der Außenseiten
WAS TUN, WENN …
Die Spül- und Trocknungsergebnisse sind
nicht zufriedenstellend
Einschalten des Klarspülmittel-Dosierers
TECHNISCHE DATEN
UMWELTTIPPS
53
54
54
54
55
55
56
57
57
57
57
57
58
58
58
58
59
59
59
61
62
62
63
Änderungen vorbehalten
44
Sicherheitshinweise
GEBRAUCHSANWEISUNG
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und Anwendung sorgfältig dieses Handbuch:
• Für Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihres Eigentums.
• Zum Schutz der Umwelt.
• Zur korrekten Bedienung des Geräts.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in der Nähe des Geräts auf, auch wenn Sie dieses
an einem anderen Ort aufstellen oder es an eine andere Person weitergeben.
Der Hersteller ist nicht dafür verantwortlich, wenn eine inkorrekte Montage und Verwendung Schäden verursacht.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen
• Lassen Sie keine Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen dieses Gerät benutzen. Solche Personen müssen von einer Person beaufsichtigt oder bei der
Bedienung des Geräts angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden, so dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Andernfalls besteht Erstickungsund Verletzungsgefahr.
• Bewahren Sie alle Reinigungsmittel an einem sicheren Ort auf. Reinigungsmittel dürfen
nicht in die Hände von Kindern gelangen.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten Gerät fern.
Allgemeine Sicherheitshinweise
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor. Hierdurch besteht Verletzungsgefahr und das Gerät kann beschädigt werden.
• Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen des Reinigungsmittelherstellers, um Verätzungen an Augen, Mund oder im Hals zu vermeiden.
• Trinken Sie kein Wasser aus dem Gerät. Es können Reinigungsmittelrückstände im Gerät
zurückbleiben.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht ohne Beaufsichtigung offen stehen. Damit werden Verletzungen und die von der geöffneten Tür ausgehende Stolpergefahr vermieden.
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die offene Tür.
Verwendung
• Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt. Verwenden Sie dieses Gerät
nicht zu anderen Zwecken, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.
• Spülen Sie in diesem Gerät ausschließlich spülmaschinengeeignete Gegenstände.
• Laden Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.
• Ordnen Sie Messer und andere spitze Gegenstände mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb ein. Wenn dies nicht möglich ist, legen Sie sie horizontal in den Oberkorb oder
in den Messerkorb. (Nicht alle Modelle sind mit einem Messerkorb ausgestattet.)
Sicherheitshinweise
45
• Verwenden Sie für Geschirrspüler ausschließlich dafür vorgesehene Produkte (Reinigungsmittel, Salz, Klarspülmittel).
• Die Verwendung von Salzarten, die nicht für Geschirrspüler vorgesehen sind, kann zur
Beschädigung des Wasserenthärters führen.
• Nach den Einfüllen des Spezialsalzes ein Spülprogramm laufen lassen. Salzrückstände im
Gerät können Korrosion oder ein Loch im Boden des Gerätes verursachen.
• Füllen Sie nie andere Produkte als Klarspülmittel (Reinigungsmittel für Geschirrspüler,
Flüssigreiniger) in den Klarspülmittel-Dosierer. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
• Vergewissern Sie sich, dass die Sprüharme sich ungehindert bewegen können, bevor Sie
ein Spülprogramm starten.
• Es kann heißer Dampf aus dem Gerät austreten, wenn Sie die Tür während des Ablaufs
eines Spülprogramms öffnen. Dabei besteht die Gefahr von Hautverbrennungen.
• Nehmen Sie kein Geschirr aus dem Gerät, bevor das Spülprogramm beendet ist.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie das Gerät vor Reinigungsarbeiten immer ab, und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.
• Verwenden Sie keine entflammbaren Produkte oder Produkte, die Korrosion verursachen.
• Benutzen Sie den Geschirrspüler nie ohne Filter. Vergewissern Sie sich, dass die Filter ordnungsgemäß eingesetzt sind. Falsch eingesetzte Filter führen zu nicht zufriedenstellenden Spülergebnissen und einer Beschädigung des Geräts.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl. Andernfalls besteht
Stromschlaggefahr und das Gerät könnte beschädigt werden.
Installation
• Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht beschädigt wird. Ein beschädigtes Gerät darf
nicht montiert oder an das Stromnetz angeschlossen werden. Wenden Sie sich in diesem
Fall an Ihren Händler.
• Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Gerät montieren und verwenden.
• Die elektrische Installation, die Klempnerarbeiten und die Montage des Geräts dürfen nur
von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden. Auf diese Weise werden Gebäudeschäden oder Verletzungen vermieden.
• Achten Sie darauf, dass der Netzstecker während der Installation nicht an einer Netzsteckdose angeschlossen ist.
• Bohren Sie keine Löcher ins Gehäuse des Geräts. Dabei könnten hydraulische oder elektrische Bauteile beschädigt werden.
• Wichtig!Befolgen Sie die Anweisungen der mit dem Gerät mitgelieferten Montageanleitung bei:
– Installation des Geräts.
– Montage der Türverkleidung.
– Anschluss des Wasserzulaufs und -ablaufs.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter und an angrenzenden sicheren Konstruktionen
montiert ist.
46
Sicherheitshinweise
Frostschutzmaßnahmen
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem die Temperatur unter 0 °C absinken
kann.
• Der Hersteller haftet nicht für Frostschäden.
Wasseranschluss
• Verwenden Sie zum Anschluss des Geräts an die Wasserversorgung neue Schläuche. Benutzen Sie keine gebrauchten Schläuche.
• Schließen Sie das Gerät nicht an neue oder lange nicht mehr benutzte Rohre an. Lassen
Sie zunächst das Wasser ein paar Minuten durch das Rohr fließen und schließen Sie erst
dann den Zulaufschlauch an.
• Achten Sie darauf, die Wasserschläuche bei der Geräteinstallation nicht zu quetschen
oder zu beschädigen.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Wasseranschlüsse vollkommen dicht sind, damit kein
Wasser austreten kann.
• Prüfen Sie bei der ersten Verwendung des Gerätes, dass die Schläuche keine Risse aufweisen.
• Der Wasserzulaufschlauch verfügt über ein Sicherheitsventil und eine doppelte Ummantelung mit einem innenliegenden Netzkabel. Der Wasserzulaufschlauch steht nur während des Wasserzulaufs unter Druck. Wenn der Wasserzulaufschlauch eine undichte Stelle aufweist, unterbricht das Sicherheitsventil den Wasserzulauf.
– Gehen Sie beim Anschluss des Wasserzulaufschlauchs vorsichtig vor:
– Tauchen Sie den Wasserzulaufschlauch oder das Sicherheitsventil nicht in Wasser.
– Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Wasserzulaufschlauch oder das Sicherheitsventil beschädigt ist.
– Wenden Sie sich für den Austausch des Wasserzulaufschlauchs mit Sicherheitsventil
an den Kundendienst.
WARNUNG!
Gefährliche Spannung.
Elektrischer Anschluss
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
Sicherheitshinweise
47
• Schließen Sie das Gerät nur an eine sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel. Es besteht Brandgefahr.
• Ersetzen oder wechseln Sie nicht selbst das Netzkabel. Wenden Sie sich hierzu an den
Kundendienst.
• Achten Sie darauf, den Netzstecker und das Netzkabel hinter dem Gerät nicht zu quetschen oder zu beschädigen.
• Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten,
sondern ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
Kundendienst
• Nur qualifizierte Fachkräfte dürfen an dem Gerät Reparaturarbeiten durchführen. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.
• Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
Entsorgung des Geräts
• Um das Risiko von Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden:
– Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
– Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
– Entfernen Sie den Türschnappverschluss, damit Kinder oder Haustiere nicht in dem
Gerät eingeschlossen werden können. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.
– Entsorgen Sie das Gerät bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsstelle.
WARNUNG!
Die Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind gefährlich und können Korrosion verursachen!
• Bei Unfällen mit diesen Reinigungsmitteln konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
• Sollte Reinigungsmittel in den Mund gelangen, konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
• Sollte das Reinigungsmittel in die Augen gelangen, konsultieren Sie umgehend einen
Arzt und spülen Sie die Augen mit Wasser aus.
• Bewahren Sie die Reinigungsmittel an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von
Kindern auf.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht offen stehen, solange sich Reinigungsmittel im Reinigungsmittelbehälter befindet.
• Füllen Sie das Gerät erst mit Reinigungsmittel, kurz bevor Sie ein Spülprogramm starten.
48
Gerätebeschreibung
GERÄTEBESCHREIBUNG
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
7
6
Oberkorb
Wasserhärtestufen-Wähler
Salzbehälter
Reinigungsmittelbehälter
Klarspülmittel-Dosierer
Typenschild
Filter
Unterer Sprüharm
Mittlerer Sprüharm
Oberer Sprüharm
Optisches Signal
Nach dem Start des Spülprogramms leuchtet ein optisches Signal am Boden unter der Gerätetür auf:
• Eine rote Kontrollleuchte während des gesamten Spülprogramms.
• Eine grüne Kontrollleuchte, wenn das Spülprogramm endet.
• Eine rote Kontrollleuchte blinkt bei einer Fehlfunktion.
Ist das Gerät höher mit einer bündigen Küchenmöbeltür installiert, ist das optische Signal
nicht sichtbar.
Bedienfeld
49
BEDIENFELD
6
A
1
1
2
3
4
5
6
2
B
3
C
D
4
E
5
Ein-/Aus-Taste
Display
Zeitvorwahltaste
Programmwahltasten
Kontrolllampen
Funktionstasten
Kontrolllampen
Salz 1)
Leuchtet auf, wenn der Salzbehälter aufgefüllt werden muss. Siehe Abschnitt
„Gebrauch von Salz für Geschirrspüler“.
Die Kontrolllampe für Salz kann nach dem Nachfüllen von Salz noch einige
Stunden leuchten. Dies hat jedoch keine unerwünschte Auswirkung auf den Gerätebetrieb.
Klarspülmittel 1)
Leuchtet auf, wenn der Klarspülmittelbehälter nachgefüllt werden muss. Siehe
Abschnitt „Verwendung von Reinigungsmittel und Klarspüler“.
Multitab
Leuchtet beim Einschalten der Funktion Multitab auf. Siehe Abschnitt „Funktion
Multitab“.
1) Während eines laufenden Spülprogramms leuchten die Kontrolllampen für Salz und Klarspülmittel nie auf, auch
wenn die Salz- und Klarspülmittelbehälter leer sind.
Display
Im Display erscheinen:
• Die elektronische Einstellung der Wasserenthärtungsstufe
• Die Aktivierung/Deaktivierung des Klarspülmittel-Dosierers (nur bei aktiver Funktion Multitab)
• Die Dauer des Spülprogramms
• Die Restlaufzeit bis zum Ende des Spülprogramms
• Das Ende eines Spülprogramms (im Display erscheint eine Null)
• Die Dauer der Zeitvorwahl
• Die Alarmcodes
• Die Aktivierung/Deaktivierung der akustischen Signale.
Zeitvorwahltaste
Benutzen Sie diese Taste, um den Start des Spülprogramms zwischen 1 und 24 Stunden zu
verzögern. Siehe Abschnitt „Auswählen und Starten eines Spülprogramms“.
50
Bedienfeld
Programmwahltasten
Drücken Sie eine dieser Tasten, um ein Spülprogramm einzustellen. Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf. Siehe hierzu den Abschnitt „Spülprogramme“.
Funktionstasten
Benutzen Sie die Funktionstasten für folgende Vorgänge:
• Bei der elektronischen Einstellung der Wasserenthärterstufe. Beachten Sie den Abschnitt
„Einstellung des Wasserenthärters“.
• Zum Ein-/Ausschalten der Funktion Multitab. Siehe Abschnitt „Funktion Multitab“.
• Zum Ein-/Abschalten des Klarspülmittel-Dosierers, wenn die Funktion Multitab eingeschaltet ist. Schlagen Sie dazu bitte unter „Was tun, wenn...“ nach.
• Zum Abbrechen des laufenden Spülprogramms oder einer laufenden Zeitvorwahl. Siehe
Kapitel „Auswählen und Starten eines Spülprogramms“.
• Zum Ein-/Ausschalten der akustischen Signale. Siehe Abschnitt „Akustische Signale“.
Einstellmodus
Das Gerät muss sich für folgende Funktionen im Einstellmodus befinden:
• Zum Einstellen und Starten eines Spülprogramms
• Zum Einstellen und Starten einer Zeitvorwahl
• Zur elektronischen Einstellung der Wasserenthärterstufe
• Zur Aktivierung/Deaktivierung der Funktion Multitab.
• Zur Aktivierung/Deaktivierung des Klarspülmittel-Dosierers (nur bei eingeschalteter
Funktion Multitab)
• Zur Aktivierung/Deaktivierung der akustischen Signale
Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät ist im Einstellmodus, wenn:
• Alle Programmkontrolllampen leuchten
Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät ist nicht im Einstellmodus wenn:
• Nur eine Programm-Kontrolllampe leuchtet
• Das Display die Dauer des Spülprogramms oder die Zeitvorwahl anzeigt
– Um in den Einstellmodus zurückzukehren, müssen Sie das Programm oder die Zeitvorwahl abbrechen. Siehe Abschnitt „Auswählen und Starten eines Spülprogramms“.
Akustische Signale
Die akustischen Signale kennzeichnen:
• Das Ende des Spülprogramms.
• Die elektronische Einstellung der Wasserenthärtungsstufe.
• Eine Fehlfunktion des Geräts.
Führen Sie folgende Schritte durch, um die akustischen Signale auszuschalten:
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Das Gerät muss sich im Einstellmodus befinden.
3. Halten Sie die Funktionstasten B und C gedrückt, bis die Kontrolllampen der Funktionstasten A, B und C zu blinken beginnen.
4. Lassen Sie die Funktionstasten B und C los.
5. Drücken Sie die Funktionstaste C.
– Die Kontrolllampen für die Funktionstasten A und B erlöschen.
– Die Kontrolllampe für Funktionstaste C blinkt.
51
Gebrauch des Gerätes
– Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
Akustische Signale eingeschaltet
Akustische Signale ausgeschaltet
6.
7.
Drücken Sie die Funktions-Taste C erneut.
– Das Display zeigt die neue Einstellung.
Schalten Sie das Gerät aus, damit die Einstellung gespeichert wird.
Führen Sie das obige Verfahren durch, um die akustischen Signale wieder zu aktivieren.
GEBRAUCH DES GERÄTES
1. Prüfen Sie, ob die Einstellung des Wasserenthärters der Wasserhärte in Ihrem Gebiet
entspricht und stellen Sie ihn bei Bedarf entsprechend ein.
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
3. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer mit Klarspülmittel auf.
4. Ordnen Sie Geschirr und Besteck in den Geschirrspüler ein.
5. Stellen Sie je nach Spülgut und Verschmutzungsgrad das passende Spülprogramm ein.
6. Füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter mit der passenden Menge an Reinigungsmittel.
7. Starten Sie das Spülprogramm.
Wenn Sie Kombi-Reinigungstabletten („3 in 1“, „4 in 1“, „5 in 1“ etc.) benutzen, verwenden
Sie die Funktion Multitab (siehe den Abschnitt „Funktion Multitab“).
EINSTELLEN DES WASSERENTHÄRTERS
Der Wasserenthärter hält die im Wasser enthaltenen Minerale und Salze zurück. Diese Minerale und Salze können das Gerät beschädigen.
Stellen Sie den Wasserenthärter ein, wenn die Einstellung nicht der Wasserhärte in Ihrem
Gebiet entspricht.
Wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen, um die Wasserhärte in
Ihrem Gebiet zu erfahren.
Wasserhärteeinstellung
Wasserhärte
Deutscher Wasserhärtegrad (dH°)
Französischer
Wasserhärtegrad
(°TH)
mmol/l
Clarke-Werte
manuell
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
52
Einstellen des Wasserenthärters
Wasserhärteeinstellung
Wasserhärte
Deutscher Wasserhärtegrad (dH°)
Französischer
Wasserhärtegrad
(°TH)
mmol/l
Clarke-Werte
manuell
elektronisch
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Werkseinstellung
2) Verwenden Sie kein Salz bei diesen Werten.
Sie müssen den Wasserenthärter manuell und elektronisch einstellen.
Manuelle Einstellung
Drehen Sie den Wasserhärtestufen-Wähler auf die
Stufe 1 oder 2 (siehe Tabelle).
Elektronische Einstellung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Schalten Sie das Gerät ein.
Das Gerät muss sich im Einstellmodus befinden.
Halten Sie die Funktionstasten B und C gedrückt, bis die Kontrolllampen der Funktionstasten A, B und C zu blinken beginnen.
Lassen Sie die Funktionstasten B und C los.
Drücken Sie Funktionstaste A.
– Die Kontrolllampen für die Funktionstasten B und C erlöschen.
– Die Kontrolllampe der Funktionstaste A blinkt weiterhin.
– Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
– Die aufeinander folgende Töne geben die aktuelle Einstellung wieder.
/ 5 aufeinander folgende Töne = Stufe 5.
Beispiel: Das Display zeigt
Drücken Sie die Funktionstaste A so oft, bis das Display die erforderliche Einstellung
anzeigt.
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Einstellung zu speichern.
Wenn der Wasserenthärter elektronisch auf Stufe 1 eingestellt ist, bleibt die Salzkontrollleuchte dunkel.
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
53
GEBRAUCH VON SALZ FÜR GESCHIRRSPÜLER
So füllen Sie den Salzbehälter:
1. Drehen Sie den Deckel gegen dem Uhrzeigersinn und öffnen Sie den Salzbehälter.
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit 1 Liter
Wasser (nur wenn Sie zum ersten Mal Salz
einfüllen).
3. Verwenden Sie den Trichter, um den Salzbehälter zu füllen.
4. Entfernen Sie das Salz, das sich um die
Öffnung des Salzbehälters herum angesammelt hat.
5. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn,
um den Salzbehälter zu schließen.
Es ist normal, dass beim Befüllen mit Salz Wasser aus dem Salzbehälter überläuft.
VERWENDUNG VON REINIGUNGSMITTEL UND KLARSPÜLER
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
Gebrauch von Reinigungsmitteln
Um die Umwelt zu schützen, verwenden Sie nicht mehr als die korrekte Reinigermenge.
Beachten Sie die Empfehlungen des Reinigungsmittelsherstellers auf der Reinigerverpackung.
So füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter:
1. Drücken Sie zum Öffnen des Deckels 2 die Freigabetaste 7 des Reinigungsmittelbehälters.
2. Füllen Sie das Reinigungsmittel in den Behälter. 1 .
3. Wenn das Spülprogramm einen Vorspülgang hat, schütten Sie eine kleine Menge Reinigungsmittel auf die Innenseite der Gerätetür.
54
Funktion "Multitab"
4.
5.
Wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, legen Sie diese in den Reinigungsmittelbehälter. 1 .
Schließen Sie den Reinigungsmittelbehälter, indem Sie auf den Deckel drücken, bis er
einrastet.
Wählen Sie lange Spülprogramme, wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden. Diese können
sich bei kurzen Spülprogrammen nicht vollständig auflösen und die Reinigung beeinträchtigen.
Verwendung von Klarspülmittel
Klarspülmittel ermöglichen das Trocknen des Geschirrs ohne Streifen und Flecken.
Der Klarspülmittel-Dosierer fügt während des letzten Spülgangs automatisch Klarspülmittel
hinzu.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Klarspülmittel-Dosierer aufzufüllen:
1. Drücken Sie zum Öffnen des Deckels 6 die Freigabetaste 5 des Klarspülmittel-Dosierers.
2. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer 3 mit Klarspülmittel. Die Markierung „max“
zeigt den maximalen Pegel an.
3. Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel mit einem saugfähigen Tuch auf, um zu große Schaumbildung während des Spülprogramms zu vermeiden.
4. Schließen Sie den Klarspülmittel-Dosierer, indem Sie auf den Deckel drücken, bis er
einrastet.
Einstellung der Klarspülmitteldosierung
Werkseitige Einstellung: Stufe 3.
Sie können den Klarspülmittel-Dosierer auf die Stufen 1 (niedrigste Dosierung) bis 4 (höchste Dosierung) einstellen.
Drehen Sie den Klarspülmittelwähler 4 zur Erhöhung oder Verringerung der Dosierung.
FUNKTION "MULTITAB"
Die Funktion Multitab ermöglicht die Verwendung von Kombi-Reinigungstabletten.
Diese Tabletten enthalten das Reinigungsmittel, Klarspülmittel und Geschirrspülsalz. Einige
Tabletten-Sorten können auch andere Zusätze enthalten.
Stellen Sie sicher, dass diese Reinigungstabletten für Ihre Wasserhärte geeignet sind. Beachten Sie hierzu die Herstellerangaben.
Wenn Sie die Funktion Multitab einschalten, bleibt sie so lange aktiv, bis Sie sie wieder abschalten.
Die Funktion Multitab sperrt automatisch den Zufluss von Klarspülmittel und Salz.
Die Funktion Multitab deaktiviert die Kontrolllampen für Salz und Klarspülmittel.
Die Programmdauer kann sich erhöhen, wenn Sie die Funktion Multitab verwenden.
Aktivieren Sie die Funktion Multitab vor dem Start des Spülprogramms.
Sie können die Funktion Multitab nicht mehr ein- oder ausschalten, wenn das Programm
bereits angelaufen ist.
Laden von Besteck und Geschirr
55
Schalten Sie die Funktion Multitab wie folgt ein:
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Das Gerät muss sich im Einstellmodus befinden.
3. Halten Sie die Funktionstasten D und E gedrückt, bis die Multitab-Kontrollanzeige aufleuchtet.
Zur Deaktivierung der Funktion Multitab für die separate Verwendung von
Reinigungsmittel, Salz und Klarspülmittel:
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Das Gerät muss sich im Einstellmodus befinden.
3. Halten Sie die Funktionstasten D und E gedrückt, bis die Multitab-Kontrollanzeige erlischt.
4. Füllen Sie den Salzbehälter und den Klarspülmittel-Dosierer.
5. Stellen Sie den Wasserenthärter auf die höchste Stufe ein.
6. Führen Sie ein Spülprogramm ohne Geschirr aus.
7. Stellen Sie den Wasserenthärter entsprechend der Wasserhärte in Ihrem Gebiet ein.
8. Stellen Sie die Klarspülmitteldosierung ein.
LADEN VON BESTECK UND GESCHIRR
Siehe Broschüre „Beispiele für ProClean-Beladungen“.
Hinweise und Tipps
• Spülen Sie in diesem Gerät keine Gegenstände, die Wasser aufnehmen können (Schwämme, Geschirrtücher usw.).
• Entfernen Sie Speisereste vom Geschirr.
• Weichen Sie eingebrannte Essensreste ein.
• Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B. Tassen, Gläser, Pfannen) mit der Öffnung nach unten ein.
• Achten Sie darauf, dass sich kein Wasser in Behältern oder Schüsseln sammeln kann.
• Stellen Sie sicher, dass das Geschirr und das Besteck nicht aneinander haften.
• Achten Sie darauf, dass die Gläser einander nicht berühren.
• Ordnen Sie kleine Gegenstände in den Besteckkorb ein.
• Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck, so können sie nicht zusammenkleben.
• Achten Sie beim Einordnen des Spülguts darauf, dass das Wasser die Oberflächen aller
Geschirrteile erreicht.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände in den Oberkorb ein. Achten Sie darauf, dass diese nicht
verrutschen können.
• Auf Kunststoffgegenständen und Geschirr mit Antihaftbeschichtung sammeln sich oftmals Wassertropfen.
56
Spülprogramme
SPÜLPROGRAMME
Spülprogramme
Programm
Verschmutzungsgrad
Spülgut
Programmbeschreibung
45°-70° AUTO1)
Beliebig
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang 45 °C oder 70 °C
1 oder 2 mittlere Spülgänge
Klarspülgang
Trocknen
70° PRO
Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang 70 °C
1 mittlerer Spülgang
Klarspülgang
Trocknen
60° 30 MIN2)
Normal/leicht
verschmutzt
Geschirr und Besteck
Hauptspülgang 60 °C
Spülgang
50° ECO3)
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
Hauptspülgang bis zu 50 °C
1 Zwischenklarspülgang
Klarspülgang
Trocknen
Mit diesem Programm wird das Geschirr
kurz gespült um zu vermeiden, dass Speisereste am Geschirr verkleben und unangenehme Gerüche aus dem Gerät austreten.
Sie können ein Spülprogramm nur starten, wenn das Gerät voll beladen ist.
Verwenden Sie für dieses Programm kein
Reinigungsmittel.
1 Kaltspülgang
1) Das Gerät stellt die Wassertemperatur und Wassermenge automatisch ein. Diese hängen vom
Verschmutzungsgrad des Geschirrs ab und davon, ob das Gerät ganz oder teilweise beladen ist. Die
Programmdauer und Verbrauchswerte können sich ändern.
2) Wenn Sie eine geringe Beladung haben, bietet dieses Programm eine zeitsparende Lösung mit perfekten
Spülergebnissen.
3) Testprogramm für Prüfinstitute. Informationen zu den Testdaten finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
Verbrauchswerte
Energie (kWh)
Programm 1)
Wasser (in Litern)
45°-70° AUTO
0,9 - 1,7
8 - 17
70° PRO
1,5 - 1,7
15 - 16
60° 30 MIN
0,9
9
50° ECO
1,0 - 1,1
10 - 11
0,1
4
1) Das Display zeigt die Programmdauer an.
Auswählen und Starten eines Spülprogramms
57
Druck und Temperatur des Wassers, die Schwankungen in der Stromversorgung und die Geschirrmenge können diese Werte verändern.
AUSWÄHLEN UND STARTEN EINES SPÜLPROGRAMMS
Start eines Spülprogramms ohne Zeitvorwahl
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
3. Wählen Sie ein Spülprogramm.
• Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.
• Die Programmdauer blinkt im Display.
4. Schließen Sie die Tür des Gerätes; das Spülprogramm startet automatisch.
Start des Spülprogramms mit Zeitvorwahl
1.
2.
3.
4.
Schalten Sie das Gerät ein.
Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
Wählen Sie ein Spülprogramm.
Drücken Sie wiederholt das Zeitvorwahl-Touchpad, bis das Display die gewünschte Zeitvorwahl anzeigt.
• Die Dauer der Zeitvorwahl blinkt im Display.
• Die Kontrolllampe für die Zeitvorwahl leuchtet auf.
5. Schließen Sie die Tür des Gerätes; der Countdown startet automatisch.
• Nach Ablauf der Zeitvorwahl startet das Spülprogramm automatisch.
Wenn Sie während des Ablaufs der Zeitvorwahl die Tür öffnen, zeigt das Display die abgelaufene Zeit an.
Das Öffnen der Tür unterbricht den Ablauf der Zeitvorwahl. Wenn Sie die Tür wieder schließen, läuft die Zeitvorwahl ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter.
Unterbrechung eines Spülprogramms
• Öffnen Sie die Tür des Gerätes.
– Das Spülprogramm stoppt.
• Schließen Sie die Gerätetür.
– Das Spülprogramm wird an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Abbruch eines Spülprogramms oder der Zeitvorwahl
Wenn ein Spülprogramm oder die Zeitvorwahl noch nicht gestartet sind, können Sie die
Auswahl ändern.
Wenn ein Spülprogramm oder die Zeitvorwahl in Betrieb sind, kann die Auswahl nicht mehr
geändert werden. Für eine neue Auswahl muss das Spülprogramm oder die Zeitvorwahl abgebrochen werden.
Wenn Sie die Zeitvorwahl abbrechen, wird automatisch auch das ausgewählte Spülprogramm gelöscht. In diesem Fall müssen Sie das Spülprogramm erneut auswählen.
1.
Drücken Sie die Funktionstasten B und C, bis alle Programm-Kontrolllampen leuchten.
58
Reinigung und Pflege
2.
Bevor Sie ein neues Spülprogramm wählen, kontrollieren Sie, ob der Reinigungsmittelbehälter gefüllt ist.
Ende des Spülprogramms
Nach Ablauf des Spülprogramms ertönt eine Signaltonfolge.
1. Öffnen Sie die Tür des Geräts.
• Das Display zeigt eine Null an.
2. Schalten Sie das Gerät aus.
3. Öffnen Sie für bessere Trocknungsergebnisse für einige Minuten die Tür einen Spaltbreit.
Das Gerät schaltet sich automatisch 10 Minuten nach Beendigung des Spülprogramms aus.
Entnehmen des Spülguts
• Lassen Sie das Geschirr abkühlen, bevor Sie es aus dem Geschirrspüler entnehmen. Heißes Geschirr ist stoßempfindlich.
• Entladen Sie zuerst den Unter- und dann den Oberkorb.
• An den Innenseiten und an der Gerätetür kann sich Wasser niederschlagen, da sich Edelstahl schneller abkühlt als das Geschirr.
REINIGUNG UND PFLEGE
Entfernen und Reinigen der Filter
Verschmutzte Filter beeinträchtigen das Spülergebnis.
Obwohl die Filter wartungsarm sind, müssen sie in regelmäßigen Abständen überprüft und,
falls nötig, gereinigt werden.
1. Drehen Sie den Filter (A) gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen und ziehen Sie ihn aus dem Filter (B).
B
A
Was tun, wenn …
59
2. Filter (A) besteht aus zwei Teilen. Ziehen
Sie diese auseinander, um sie zu zerlegen.
3. Reinigen Sie die einzelnen Teile unter
fließendem Wasser.
4. Setzen Sie die beiden Teile des Filters (A)
ineinander und drücken Sie diese zusammen. Vergewissern Sie sich, dass sie korrekt ineinander sitzen.
5. Nehmen Sie den Filter (B) heraus.
6. Reinigen Sie den Filter (B) unter fließendem Wasser.
7. Setzen Sie den Filter (B) wieder in die ursprüngliche Position ein. Vergewissern Sie
sich, dass er korrekt in den beiden Führungen (C) sitzt.
8. Setzen Sie den Filter (A) in den Filter (B)
ein. Drehen Sie den Filter (A) im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
C
Reinigen der Sprüharme
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus.
Falls die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, reinigen Sie sie mit einem Cocktailspieß.
Reinigen der Außenseiten
Reinigen Sie die Außenseiten und das Bedienfeld des Gerätes mit einem weichen, feuchten
Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, Metallschwämmchen oder Lösungsmittel (Azeton usw.).
WAS TUN, WENN …
Das Gerät startet nicht oder hält während des Betriebs an.
Versuchen Sie zuerst, eine Lösung für das Problem zu finden (beachten Sie die Tabelle). Ist
dies nicht möglich, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Störung
Es läuft kein Wasser in
das Gerät.
Fehlercode
Das Display zeigt
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Der Wasserhahn ist
blockiert oder durch
Kalkablagerungen verstopft.
Reinigen Sie den Wasserhahn.
60
Was tun, wenn …
Störung
Fehlercode
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Der Wasserdruck ist zu
niedrig.
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Wasserversorger.
Der Wasserhahn ist
geschlossen.
Drehen Sie den Wasserhahn auf.
Der Filter im Wasserzulaufschlauch ist verstopft.
Reinigen Sie den Filter.
Der WasserzulaufVergewissern Sie sich,
schlauch ist nicht rich- dass die Schlauchvertig angeschlossen.
bindung in Ordnung
ist.
Das Gerät pumpt das
Wasser nicht ab.
Das Display zeigt
Der Wasserzulaufschlauch ist beschädigt.
Stellen Sie sicher, dass
der Wasserzulaufschlauch nicht beschädigt ist.
Der Siphon ist verstopft.
Reinigen Sie den Siphon.
Der WasserablaufVergewissern Sie sich,
schlauch ist nicht rich- dass die Schlauchvertig angeschlossen.
bindung in Ordnung
ist.
Der Ablaufschlauch ist
beschädigt.
Die Aquasafe-Einrichtung ist ausgelöst.
Das Programm startet
nicht.
Stellen Sie sicher, dass
der Wasserablaufschlauch keine Beschädigungen aufweist.
Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden Sie sich an den
Kundendienst.
Das Display zeigt
Die Gerätetür ist offen. Schließen Sie die Tür
richtig.
Der Netzstecker ist
nicht eingesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Die Sicherung im
Haussicherungskasten
ist durchgebrannt.
Wechseln Sie die Sicherung aus.
Die Zeitvorwahl ist
eingestellt. (Nur an
Geräten mit Zeitvorwahl).
Um das Programm sofort zu starten, brechen Sie die Zeitvorwahl ab.
Was tun, wenn …
61
Schalten Sie das Gerät wieder ein, nachdem Sie es überprüft haben. Das Programm wird an
der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Tritt die Störung erneut auf, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Wenn das Display andere Fehlercodes anzeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die vom Kundendienst benötigten Daten finden Sie auf dem Typenschild.
Wir empfehlen, dass Sie folgende Daten hier notieren:
Modell (MOD.)
Produkt-Nummer (PNC)
Seriennummer (S.N.)
....................
....................
....................
Die Spül- und Trocknungsergebnisse sind nicht zufriedenstellend
Problem
Das Geschirr ist nicht sauber.
Kalkablagerungen auf dem Geschirr.
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Das ausgewählte Spülprogramm ist für das Spülgut und
den Verschmutzungsgrad nicht
geeignet.
Stellen Sie sicher, dass für das
Spülgut und den Verschmutzungsgrad das geeignete Spülprogramm ausgewählt wird.
Die Körbe waren nicht richtig
beladen, so dass das Wasser
nicht alle Oberflächen berührte.
Beladen Sie die Körbe richtig.
Aufgrund falscher Beladung
konnten sich die Sprüharme
nicht frei drehen.
Stellen Sie sicher, dass die
Sprüharme nicht durch eine
falsche Beladung blockiert werden.
Die Filter sind verschmutzt,
nicht richtig montiert oder
nicht korrekt eingesetzt.
Kontrollieren Sie, ob die Filter
sauber, richtig montiert und
korrekt eingesetzt sind.
Die Reinigungsmittelmenge
war nicht ausreichend oder es
wurde kein Reinigungsmittel
verwendet.
Stellen Sie sicher, dass die Reinigungsmittelmenge ausreichend ist.
Der Salzbehälter ist leer.
Füllen Sie den Salzbehälter mit
Geschirrspülsalz.
Falsche Einstellung des Wasser- Stellen Sie den Wasserenthärter
enthärters.
entsprechend ein.
Die Verschlusskappe des Salzbehälters ist nicht richtig geschlossen.
Stellen Sie sicher, dass der Salzbehälter richtig geschlossen ist.
Schlieren, Streifen, milchige
Klarspülmitteldosierung zu
Flecken oder blauschimmernder hoch.
Belag auf Gläsern und Geschirr.
Klarspülmitteldosierung verringern.
Flecken von getrockneten Wassertropfen auf Gläsern und Geschirr.
Klarspülmitteldosierung erhöhen.
Klarspülmitteldosierung zu
niedrig.
62
Technische Daten
Problem
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Die Ursache kann auch beim
Reinigungsmittel liegen.
Verwenden Sie eine andere Reinigungsmittelmarke.
Das Geschirr ist nass.
Sie haben ein Spülprogramm
ohne Trocknungsgang oder mit
einem verkürzten Trocknungsgang gewählt.
Lassen Sie die Tür des Geschirrspülers für einige Minuten einen Spaltbreit geöffnet, bevor
Sie das Geschirr entnehmen.
Das Geschirr ist nass und
glanzlos.
Der Klarspülmittel-Dosierer ist
leer.
Füllen Sie den KlarspülmittelDosierer mit Klarspülmittel auf.
Die Multitab-Funktion ist eingeschaltet (diese Funktion
deaktiviert automatisch den
Klarspülmittel-Dosierer).
Schalten Sie den Klarspülmittel-Dosierer ein.
Einschalten des Klarspülmittel-Dosierers
1.
2.
3.
4.
5.
Schalten Sie das Gerät ein.
Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
Halten Sie die beiden Funktionstasten B und C gleichzeitig gedrückt.
– Die Kontrolllampen der Funktionstasten A, B und C beginnen zu blinken.
Lassen Sie die Funktionstasten B und C los.
Drücken Sie Funktionstaste B.
– Die Kontrolllampen für die Funktionstasten A und C erlöschen.
– Die Kontrolllampe der Funktionstaste B blinkt weiter.
– Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
Klarspülmittel-Dosierer abgeschaltet
Klarspülmittel-Dosierer eingeschaltet
6.
7.
Drücken Sie Funktionstaste B erneut.
– Im Display wird die neue Einstellung angezeigt.
Schalten Sie das Gerät aus, damit die Einstellung gespeichert wird.
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Wasserdruck
Breite
596 mm
Höhe
818 - 898 mm
Tiefe
550 mm
Min.
0,5 bar (0,05 MPa)
Max.
8 bar (0,8 MPa)
Wasserversorgung 1)
Kalt- oder Warmwasser
maximal 60 °C
Fassungsvermögen
Gedecke
1) Den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde anschließen.
12
Umwelttipps
63
Das Typenschild am inneren Rand der Gerätetür zeigt die elektrischen Anschlussdaten.
Wenn Sie Heißwasser mithilfe umweltfreundlicher, alternativer Energiequellen (z. B. Solaroder Photovoltaikanlagen oder Windkraft) aufbereiten, können Sie durch den Anschluss des
Geräts an die Heißwasserversorgung Energie sparen.
UMWELTTIPPS
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das
Produkt gekauft haben.
Recyceln Sie die Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern.
117943831-B-192011
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising