Electrolux | ESL66060R | User manual | Electrolux ESL66060R Handleiding

Electrolux ESL66060R Handleiding
gebruiksaanwijzing
notice d'utilisation
benutzerinformation
Afwasmachine
Lave-vaisselle
Geschirrspüler
ESL 66060
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com
INHOUD
Veiligheidsinformatie
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
Bediening van het apparaat
De waterontharder instellen
Gebruik van zout voor de afwasautomaat
2
5
5
7
7
8
Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel
9
De Multitabfunctie
10
De afwasautomaat inruimen
10
Een afwasprogramma selecteren en starten
11
Afwasprogramma's
12
Onderhoud en reiniging
13
Problemen oplossen
13
Technische gegevens
16
Milieubescherming
16
Wijzigingen voorbehouden
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens
het apparaat te installeren of te gebruiken:
• Voor uw veiligheid en de veiligheid van
uw eigendommen.
• Om het milieu te helpen.
• voor de correcte werking van het apparaat.
Houd deze instructies altijd in de buurt van
het apparaat, ook als u verhuist of het apparaat aan iemand anders geeft.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor
schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Mensen, met inbegrip van kinderen, met
beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet
gebruiken. Zij moeten onder toezicht
staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Kinderen moeten onder toezicht staan
om ervoor te zorgen dat ze niet met het
apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de
buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of letsel.
• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilige
plaats. Laat kinderen de afwasmiddelen
niet aanraken.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt
van het apparaat als de deur open is.
Algemene veiligheid
• De specificaties van het apparaat mogen
niet worden veranderd. Risico op letsel
en beschadiging van het apparaat.
• Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant om brandwonden
aan ogen, mond en keel te voorkomen.
• Drink geen water uit het apparaat. Er kan
afwasmiddel in uw apparaat achtergebleven zijn.
• Houd de deur van het apparaat niet open
zonder toezicht. Hierdoor voorkomt u
persoonlijk letsel en vallen op een open
deur.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
Gebruik
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden om persoonlijk letsel en schade aan uw eigendommen te voorkomen.
• Gebruik het apparaat alleen om accessoires dat geschikt is voor afwasmachines, schoon te maken.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat. Risico op explosie of brand.
• Plaats de messen en alle voorwerpen
met scherpe punten met de punt naar
beneden in de bestekmand. Als dat niet
past, leg ze dan horizontaal op het bovenrek of in het messenrek. (Niet alle modellen hebben een messenrek).
electrolux 3
• Gebruik alleen gespecificeerde producten
voor afwasmachines (afwasmiddel, zout,
glansspoelmiddel).
• Zout dat niet gespecificeerd is voor afwasmachines, veroorzaakt schade aan
de waterontharder.
• Vul het apparaat met zout voordat u een
afwasprogramma start. Zout dat in het
apparaat is achtergebleven, kan roest
veroorzaken of een gat in de onderkant
van het apparaat maken.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit
met andere middelen dan glansspoelmiddel (bijv. afwasmachinereinigingsmiddel,
vloeibaar afwasmiddel). Dit kan het apparaat beschadigen.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een afwasprogramma start.
• Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen als u de deur opent terwijl er
een wasprogramma wordt uitgevoerd.
Hierdoor ontstaat een risico op brandwonden.
• Verwijder pas borden uit het apparaat als
het wasprogramma is voltooid.
• Alleen een erkende persoon mag de
elektrische installatie, het loodgieterswerk
en de installatie van het apparaat uitvoeren. Dit om het risico op structurele schade of lichamelijk letsel te voorkomen.
• Zorg er tijdens de installatie voor dat de
stekker uit het stopcontact is gehaald.
• Boor niet in de zijkanten van het apparaat
om schade aan de hydraulische en elektrische onderdelen te voorkomen.
• Belangrijk!Houd u aan de instructies in
de sjabloon die met het apparaat zijn
meegeleverd:
– Installatie van het apparaat.
– Voor het in elkaar zetten van de deur.
– Het aansluiten van de watertoevoer en
-afvoer.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat schoonmaken.
• Gebruik geen ontvlambare producten of
producten die corrosie kunnen veroorzaken.
• Gebruik het apparaat niet zonder filters.
Zorg dat de filters op de juiste wijze worden geïnstalleerd. Een onjuiste installatie
levert onbevredigende wasresultaten en
schade aan het apparaat op.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen. Gevaar op een
elektrische schok en schade aan het apparaat.
Aansluiting aan de waterleiding
• Gebruik nieuwe slangen om het apparaat
aan te sluiten op de watertoevoer. Gebruik geen gebruikte slangen.
• Sluit het apparaat niet op nieuwe leidingen aan of op leidingen die lang niet zijn
gebruikt. Laat het water enkele minuten
stromen en sluit dan de toevoerslang pas
aan.
• Zorg ervoor dat de waterslangen niet
knakken of beschadigd raken bij installatie van het apparaat.
• Zorg er voor dat de waterkoppelingen
stevig vast zitten om waterlekkage te
voorkomen.
• Let er bij het eerste gebruik op dat de
watertoevoerslangen niet lek zijn.
• De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een dubbel omhulsel met
een hoofdkabel aan de binnenkant. De
watertoevoerslang staat alleen onder
druk wanneer er water stroomt. Als er
een lek in de watertoevoerslang aanwezig is, onderbreekt de veiligheidsklep de
stroom van het water.
Montage
• Zorg ervoor dat het apparaat niet is beschadigd. Installeer een beschadigd apparaat niet en sluit een beschadigd apparaat niet aan. Neem contact op met de
leverancier.
• Verwijder alle verpakking voordat u het
apparaat installeert en gebruikt.
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
• Installeer het apparaat niet op een plek
waar de temperatuur onder de 0°C komt.
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade door bevriezing.
4 electrolux
– Wees voorzichtig als u de watertoevoerslang aansluit:
– Laat de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in het water komen.
– Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd is, haal dan
onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
– Laat alleen de service-afdeling de
watertoevoerslang met de veiligheidsklep repareren.
Waarschuwing! Gevaarlijke spanning.
Elektrische aansluiting
• Dit apparaat moet worden geaard.
• Zorg er voor dat de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomtoevoer.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegspluggen en verlengsnoeren. Er kan brand ontstaan.
• Vervang of verander het netsnoer niet
zelf. Neem contact op met het servicecentrum.
• Zorg ervoor dat de stroomsnoeren en kabel niet knakken of beschadigd raken
achter het apparaat.
• Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de
stekker.
Service-afdeling
• Alleen een erkende persoon mag dit apparaat repareren. Neem contact op met
het servicecentrum.
• Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Het apparaat wegdoen
• Om lichamelijk letsel of schade te voorkomen:
– Trek de stekker uit het stopcontact.
– Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
– Verwijder de deurvergrendeling. Dit
voorkomt dat er kinderen of huisdieren
in het apparaat vast komen te zitten. Er
bestaat gevaar voor verstikking.
– Gooi het apparaat weg bij uw lokale afvalverwerkingsbedrijf.
Waarschuwing! Het afwasmiddel is
gevaarlijk en kan corrosie
veroorzaken!
• Als er een ongeval met deze afwasmiddelen optreedt, neemt u onmiddellijk contact op met een arts.
• Als het afwasmiddel in iemands
mond komt, neemt u onmiddellijk
contact op met een arts.
• Als het afwasmiddel in iemands ogen
komt, neemt u onmiddellijk contact
op met een arts en maakt u de ogen
schoon met water.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige
plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Laat de deur van het apparaat niet
open staan als er afwasmiddel in het
afwasmiddelbakje zit.
• Vul het afwasmiddelbakje alleen
voordat u een wasprogramma start.
electrolux 5
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
9
2
8
3
7
4
5
6
1 Bovenrek
2 Aanpassen van de instelling van de waterhardheid
3 Zoutreservoir
4 Afwasmiddeldoseerbakje
5 Glansmiddeldoseerbakje
6 Typeplaatje
7 Filters
8 Onderste sproeiarm
9 Bovenste sproeiarm
• Een rood lampje tijdens het wasprogramma.
• Een groen lichtje als het wasprogramma
is afgelopen.
• Een rood lampje dat knippert bij een storing.
Als het apparaat hoog is ingebouwd en
voorzien is van een meubeldeur die gelijk loopt met de keukenvloer, dan is het
signaal niet zichtbaar.
Optisch signaal
Na de start van het afwasprogramma verschijnt er een optisch signaal op de vloer
onder de deur van het apparaat:
BEDIENINGSPANEEL
6
A
1
2
3
B
C
D
4
E
5
6 electrolux
1
2
3
4
5
6
Aan-/uit-toets
Display
Toets Uitgestelde start
Programmakeuzetoetsen
Indicatielampjes
Functie-toetsen
Indicatielampjes
Zout
1)
Het indicatielampje gaat aan wanneer het zoutreservoir bijgevuld moet worden.
Zie hoofdstuk 'Gebruik van zout voor de vaatwasser'.
Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u het reservoir heeft gevuld. Dit heeft geen ongewenst effect op de werking van het apparaat.
Glansmiddel 1)
Het indicatielampje gaat aan wanneer het glansmiddel bijgevuld moet worden.
Zie hoofdstuk 'Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel'.
Multitabfunctie
Gaat aan als u de Multitabfunctie ingeschakeld heeft. Zie 'Multitabfunctie'.
1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaat het bijbehorende indicatielampje niet
aan als er een afwasprogramma loopt.
Display
Op het display verschijnt:
• De elektronische instelling van het niveau
van de waterontharder.
• Het inschakelen en uitschakelen van het
glansmiddeldoseerbakje (alleen als de
multitabfunctie ingeschakeld is)
• De tijd van het afwasprogramma
• De resterende tijd tot het einde van het
afwasprogramma
• Het einde van een afwasprogramma (op
de display verschijnt een nul)
• Het aftellen van de uitgestelde start
• De alarmcodes
• Het inschakelen en uitschakelen van de
geluidssignalen.
• om het niveau van de waterontharder
elektronisch in te stellen. Zie 'De waterontharder instellen'.
• om de Multitabfunctie te activeren/deactiveren. Zie het hoofdstuk 'Multitabfunctie'.
• om het glansmiddeldoseerbakje in en uit
te schakelen als de multitabfunctie aan
staat. Raadpleeg 'Problemen oplossen...'.
• Om het lopende wasprogramma of een
aftellende uitgestelde start te annuleren.
Zie hoofdstuk 'Een afwasprogramma instellen en starten'.
• Het in/uitschakelen van de geluidssignalen. Zie 'Geluidssignalen'.
Toets uitgestelde start
Gebruik de toets uitgestelde start om het
starten van het afwasprogramma met 1 tot
24 uur uit te stellen. Zie hoofdstuk 'Een afwasprogramma selecteren en starten'.
Het apparaat moet in de instelmodus
staan voor de volgende bewerkingen:
• Het instellen en starten van een afwasprogramma.
• Het instellen en starten van een uitgestelde start.
• Het niveau van de waterontharder elektronisch instellen.
• Het in- of uitschakelen van de multitabfunctie.
• Het glansmiddeldoseerbakje in- of uitschakelen (alleen als de multitabfunctie is
ingeschakeld).
• De geluidssignalen in- of uitschakelen.
Programmakeuzetoetsen
Druk op één van deze toetsen om een afwasprogramma in te stellen. Het bijbehorende indicatielampje gaat branden. Zie 'Afwasprogramma's'.
Functietoetsen
Gebruik de functietoetsen voor deze handelingen:
Instelmodus
electrolux 7
Schakel het apparaat in. Het apparaat
staat in de instelmodus als:
• Alle programmalampjes aan gaan.
Schakel het apparaat in. Het apparaat
staat niet in de instelmodus als:
• Slechts één programma-indicatielampje
aan gaat.
• De display de duur van een afwasprogramma of van een uitgestelde start
weergeeft.
– Het programma of de uitgestelde start
moet worden geannuleerd om terug te
keren naar de instelmodus. Zie 'Een afwasprogramma selecteren en starten'.
Geluidssignalen
De geluidssignalen duiden het volgende
aan:
• Het einde van het wasprogramma.
• De elektronische instelling van het niveau
van de waterontharder.
• Een storing van het apparaat.
Volg deze stappen om de geluidssignalen
uit te schakelen:
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Druk op de functietoetsen B en C en
houd deze vast totdat de indicatielampjes van de functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen.
4. Laat de functietoetsen B en C los.
5. Druk op functietoets C.
– De indicatielampjes van functietoetsen A en B gaan uit.
– Het indicatielampje van functietoets
C knippert.
– Het display geeft de huidige afstelling
aan.
Geluidssignalen ingeschakeld
Geluidssignalen uitgeschakeld
6. Druk nogmaals op functietoets C.
– Het display geeft de nieuwe afstelling
aan.
7. Schakel het apparaat uit om de bewerking op te slaan.
Volg de bovenstaande procedure om
de geluidssignalen weer in te schakelen.
BEDIENING VAN HET APPARAAT
1. Controleer of het ingestelde niveau van
de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Als dat niet
het geval is, dan stelt u de waterontharder in.
2. Vul het zoutreservoir met zout voor afwasmachines.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje met
glansmiddel.
4. Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.
5. Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling.
6. Vul het afwasmiddeldoseerbakje met de
juiste hoeveelheid afwasmiddel.
7. Start het afwasprogramma.
Als u gecombineerde afwasmiddeltabletten gebruikt ('3 in 1', '4 in 1', '5 in
1' enz.), gebruikt u de multitabfunctie
(zie 'De Multitabfunctie').
DE WATERONTHARDER INSTELLEN
De waterontharder verwijdert mineralen en
zouten van de watertoevoer. Deze mineralen en zouten kunnen schade aan het apparaat toebrengen.
Pas het niveau van de waterontharder aan
als dit niveau niet overeenstemt met de
hardheid van het water in uw omgeving.
Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid
van het water in uw omgeving.
8 electrolux
Instelling waterhardheid
Waterhardheid
Duitse graden
(°dH)
Franse graden
(TH°)
mmol/l
Clarke-graden
handmatig
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
9
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
1)
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Fabrieksinstelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
U moet de waterontharder handmatig
en elektronisch instellen.
Handmatig instellen
Zet de schijf voor de waterhardheid in stand
1 of 2 (zie de tabel).
Elektronische aanpassing
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Druk op de functietoetsen B en C en
houd deze vast totdat de indicatielampjes van de functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen.
4. Laat de functietoetsen B en C los.
5. Druk op functietoets A.
– De indicatielampjes van functietoetsen B en C gaan uit.
– Het indicatielampje van functietoets
A blijft knipperen.
– Het digitale display geeft de huidige
afstelling aan.
– De onderbroken geluidssignalen geven de huidige afstelling weer.
Voorbeeld: op het display verschijnt
/ 5 onderbroken geluidssignalen =
niveau 5.
6. Druk op de functieknop A tot het display de nodige afstelling toont.
7. Druk op de aan-/uit-toets om de bewerking op te slaan.
Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op niveau 1, blijft het zoutcontrolelampje niet branden.
GEBRUIK VAN ZOUT VOOR DE AFWASAUTOMAAT
Het zoutreservoir vullen:
1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
2. Vul het zoutreservoir met 1 liter water (u
vult alleen bij het eerste gebruik zout
bij).
3. Gebruik de trechter om het zoutreservoir te vullen met zout.
electrolux 9
4. Verwijder het zout rond de opening van
het zoutreservoir.
5. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
Het is normaal dat water uit het zoutreservoir stroomt wanneer u dit vult met
zout.
GEBRUIK VAN AFWASMIDDEL EN GLANSMIDDEL
1
3
2
30
4
MA X
+
3 2
-
1
20
3. Plaats een kleine hoeveelheid van het
afwasmiddel in de binnenkant van de
deur van het apparaat als het afwasprogramma een voorwasfase heeft.
4. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt,
plaatst u deze in het afwasmiddelbakje.
1 .
5. Sluit het afwasmiddelbakje. Druk op het
deksel totdat het op zijn plaats klikt.
4
Gebruik lange wasprogramma's wanneer u vaatwastabletten gebruikt. Deze
tabletten kunnen bij korte wasprogramma's niet helemaal oplossen, waardoor
de afwasresultaten afnemen.
7
6
5
Gebruik van afwasmiddel
Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te
beschermen.
Volg het advies van de afwasmiddelfabrikant op de verpakking.
Het afwasmiddeldoseerbakje vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop 2 om het
deksel te openen 7 van het afwasmiddelbakje.
2. Doe het afwasmiddeltablet in het afwasmiddeldoseerbakje 1 .
Gebruik van glansmiddel
Met glansmiddel wordt het serviesgoed
zonder vlekken of strepen gedroogd.
Het glansmiddeldoseerbakje voegt automatisch glansmiddel toe tijdens de
laatste keer spoelen.
Voer deze stappen uit om het glansmiddeldoseerbakje bij te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop 6 om het
deksel te openen 5 van het spoelmiddeldoseerbakje.
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje 3 met
glansspoelmiddel. De markering 'max'
toont het maximale niveau.
10 electrolux
3. Verwijder gemorst glansmiddel met een
absorberend doekje om te voorkomen
dat er te veel schuim ontstaat tijdens
het afwassen.
4. Sluit het glansmiddeldoseerbakje. Druk
op het deksel totdat het op zijn plaats
klikt.
U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en
stand 4 (hoogste dosering).
Draai de glansmiddelknop 4 om de dosering te vergroten of te verkleinen.
Stel de glansmiddeldosering in
Fabrieksinstelling: stand 3.
DE MULTITABFUNCTIE
De multitabfunctie is voor gecombineerde
afwasmiddeltabletten.
Deze tabletten bevatten middelen zoals afwasmiddel, glansmiddel en vaatwaszout.
Sommige soorten tabletten kunnen andere
hulpmiddelen bevatten.
Controleer of deze producten geschikt zijn
voor uw waterhardheid. Zie de instructies
van de fabrikant.
Als u de multitabfunctie heeft ingesteld, blijft
deze ingeschakeld totdat u hem uitschakelt.
De multitabfunctie stopt de stroom glansmiddel en zout.
De multitabfunctie schakelt de indicatielampjes uit voor het glansmiddel en zout.
De programmaduur kan toenemen als u de
multitabfunctie gebruikt.
Schakel de multitabfunctie voor het begin van een afwasprogramma in.
U kunt de multitabfunctie niet inschakelen wanneer het programma loopt.
Om de multitabfunctie in te schakelen:
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Houd de functietoetsen D en E ingedrukt tot het Multitab-indicatielampje
aan gaat.
Om de multitabfunctie uit te schakelen en
afwasmiddel, glansmiddel en zout apart te
gebruiken:
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Houd de functietoetsen D en E ingedrukt tot het Multitab-indicatielampje uit
gaat.
4. Vul het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje.
5. Stel de instelling van de waterontharder
op het hoogste niveau in.
6. Draai een wasprogramma zonder serviesgoed.
7. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.
8. Stel de glansmiddeldosering in.
DE AFWASAUTOMAAT INRUIMEN
Raadpleeg de brochure 'Voorbeelden
van RealLife-belading'.
Adviezen
• Plaats geen voorwerpen in het apparaat
die water kunnen absorberen (sponzen,
keukenhanddoeken).
• Verwijder alle voedselresten van de voorwerpen.
• Maak aangebrande voedselresten op de
voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en pannen) met de opening naar beneden.
• Zorg ervoor dat zich geen water kan ophopen in opbergdozen of kommen.
• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek
niet in elkaar liggen.
• Zorg ervoor dat glazen andere glazen niet
aanraken.
• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Meng lepels met ander bestek om te
voorkomen dat ze aan elkaar kleven.
• Als u de voorwerpen in de manden
plaatst, zorg er dan voor dat het water alle oppervlakken kan bereiken.
electrolux 11
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek.
Zorg ervoor dat de voorwerpen niet verschuiven.
• Waterdruppels kunnen zich ophopen op
plastic voorwerpen en antiaanbakpannen.
EEN AFWASPROGRAMMA SELECTEREN EN STARTEN
Het afwasprogramma starten zonder
uitgestelde start
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus
staat.
3. Stel het afwasprogramma in.
• Het bijbehorende programma-indicatielampje gaat branden.
• De tijd van het programma knippert
op de display.
4. Sluit de deur van de afwasmachine, het
aftellen start automatisch.
Het afwasprogramma starten met
uitgestelde start
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus
staat.
3. Stel het afwasprogramma in.
4. Druk herhaaldelijk op de uitgestelde
start-toets totdat de tijd van de uitgestelde start op de display wordt weergegeven.
• De tijd van de uitgestelde start knippert op de display.
• Het indicatielampje van de uitgestelde
start staat aan.
5. Sluit de deur van de afwasmachine, het
aftellen start automatisch.
• Nadat het aftelproces voltooid is,
wordt het wasprogramma automatisch gestart.
Als u de deur opent tijdens het aftellen,
toont het display de tijd van het aftellen.
Als de deur van het apparaat wordt geopend, wordt de aftelling onderbroken.
Als u de deur weer sluit, gaat het aftellen verder vanaf het punt van de onderbreking.
Het afwasprogramma onderbreken
• Open de deur van het apparaat.
– Het afwasprogramma stopt.
• Sluit de deur van het apparaat.
– Het afwasprogramma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken.
Het annuleren van een wasprogramma
of een uitgestelde start
Indien een wasprogramma of een uitgestelde start nog niet is begonnen,
kunt u de selectie veranderen.
Indien een wasprogramma of een uitgestelde start is begonnen, kunt u de
selectie niet veranderen. Het wasprogramma of de uitgestelde start moet
worden geannuleerd om een nieuwe
selectie te maken.
Als u de uitgestelde start annuleert,
wordt het geselecteerde wasprogramma automatisch geannuleerd. U moet
het wasprogramma dan weer opnieuw
instellen.
1. Houd de functietoetsen B en C ingedrukt totdat alle programma-indicatielampjes aan gaan.
2. Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje aanwezig is voordat u
een nieuw afwasprogramma start.
Einde van het afwasprogramma
Wanneer het afwasprogramma is voltooid,
hoort u met tussenpozen een geluidssignaal.
1. Open de deur van het apparaat.
• Op de display verschijnt een nul.
2. Schakel het apparaat uit.
3. Laat de deur van het apparaat een paar
minuten op een kier staan, voor betere
droogresultaten.
10 minuten na afloop van het afwasprogramma schakelt het apparaat automatisch uit.
Verwijder de voorwerpen uit de
manden.
• Laat de borden afkoelen voordat u deze
uit het apparaat neemt. Hete borden zijn
gevoelig voor beschadigingen.
12 electrolux
• Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit.
• Er kan water liggen aan de zijkanten en
op de deur van het apparaat. Roestvrij
staal koelt sneller af dan borden.
AFWASPROGRAMMA'S
Programma
Mate van vervuiling
45°-70° AUTO
Automatisch 1)
Soort serviesgoed
Alles
Serviesgoed, bestek
en pannen
Voorwas
Hoofdwas 45°C of 70°C
1 of 2 middelste spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen
Sterk vervuild
Serviesgoed, bestek
en pannen
Voorwas
Hoofdwas 70°C
1 middelste spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
Normaal of licht
vervuild
Serviesgoed en bestek
Hoofdwas 60°C
Spoelgangen
Normaal vervuild
Serviesgoed en bestek
Voorwas
Hoofdwas 50°C
1 middelste spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
Intensief
Snel
2)
Economy (zuinig)
3)
Met dit programma wordt het serviesgoed snel afgespoeld om te voorkomen
dat voedselresten kunnen aankoeken en
er een vieze lucht uit het apparaat komt.
U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.
Voorwas
Beschrijving programma
1 koude spoelgang
1) Het apparaat past automatisch de temperatuur en de hoeveelheid van het water aan. Dit hangt af of het apparaat
volledig is gevuld of niet en van de mate van vervuiling. De programmaduur en de verbruikswaarden kunnen
variëren.
2) Dit programma biedt een tijdsbesparende oplossing met perfecte afwasresultaten voor een kleine vaat.
3) Testprogramma voor testinstanties. Raadpleeg de aparte bijgeleverde documentatie voor testgegevens.
Verbruikswaarden
Programma 1)
45°-70° AUTO
Automatisch
Energie (kWh)
Water (liter)
0,9 - 1,7
8 - 17
1,4 - 1,6
15 - 16
0,9
9
1,0 - 1,1
10 - 11
0,1
4
Intensief
Snel
Economy (zuinig)
Voorwas
1) Op het display verschijnt de programmaduur.
De druk en temperatuur van het water,
de variaties in stroomtoevoer en de
hoeveelheid vaat kan deze waarden
veranderen.
electrolux 13
ONDERHOUD EN REINIGING
De filters verwijderen en reinigen
Vuile filters verminderen de wasresultaten.
Hoewel deze filters maar weinig onderhoud
vergen, kunt u de filters het beste regelmatig controleren en zo nodig reinigen.
1. Draai het filter (A) tegen de klok in (linksom) en verwijder het uit filter (B).
4. Plaats de twee delen van filter (A) tegen
elkaar en druk ze samen. Zorg ervoor
dat ze goed worden gemonteerd.
5. Verwijder filter (B).
6. Maak filter (B) schoon onder stromend
water.
7. Zet de filter (B) op zijn oorspronkelijke
plaats. Zorg ervoor dat het filter goed
wordt gemonteerd in de twee geleiders
(C).
C
B
A
2. Filter (A) heeft twee delen. Haal de twee
delen uit elkaar om het filter te demonteren.
8. Zet filter (A) in filter (B) op zijn plaats.
Draai filter (A) met de klok mee (rechtsom) totdat het filter wordt vergrendeld.
De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan
met een smal en puntig voorwerp.
3. Maak de onderdelen schoon onder stromend water.
De buitenoppervlakken reinigen
Reinig de buitenoppervlakken van het apparaat en het bedieningspaneel met een
vochtige zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen (bijv. aceton).
PROBLEMEN OPLOSSEN
Het apparaat start of stopt niet tijdens de
werking.
Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Neem indien dit niet lukt
contact op met de service-afdeling.
14 electrolux
Storing
Het apparaat wordt
niet gevuld met water.
Het apparaat pompt
geen water weg.
Anti-overstromingsinrichting werkt.
Storingscode
Mogelijke oorzaak
Op het display verschijnt
De waterkraan is verstopt of aangezet met
kalkaanslag.
Maak de waterkraan
schoon.
De waterdruk is te
laag.
Neem contact op met
de waterleidingsmaatschappij.
De waterkraan is dicht.
Draai de waterkraan
open.
Het filter in de wateraanvoerslang is verstopt.
Maak het filter schoon.
De aansluiting van de
wateraanvoerslang is
niet correct.
Zorg dat de aansluiting
altijd correct is.
De watertoevoerslang
is beschadigd.
Verzeker u ervan dat
de watertoevoerslang
niet is beschadigd.
De gootsteenafvoer is
geblokkeerd.
Ontstop de gootsteenafvoer.
De aansluiting van de
waterafvoerslang is
niet correct.
Zorg dat de aansluiting
altijd correct is.
De waterafvoerslang is
beschadigd.
Verzeker u ervan dat
de waterafvoerslang
niet is beschadigd.
Op het display verschijnt
Op het display verschijnt
Het programma begint
niet.
Schakel het apparaat na de controle in. Het
programma gaat verder vanaf het punt
waar het werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt, neem
dan contact op met onze service-afdeling.
Indien het display andere foutcodes meldt,
neem dan contact op met onze service-afdeling.
Mogelijke oplossing
Draai de waterkraan
dicht en neem contact
op met de service-afdeling.
De deur van het apparaat is open.
Sluit de deur goed.
De stekker is niet aangesloten.
Steek de stekker in het
stopcontact.
De zekering in de meterkast is doorgebrand.
Vervang de zekering.
Toets uitgestelde start
is ingesteld. (Alleen
voor apparaten met
een uitgestelde start).
Annuleer de uitgestelde start om het programma direct te starten.
De benodigde gegevens voor de service-afdeling staan op het typeplaatje.
Wij adviseren u ze hier te noteren:
Modelbeschrijving (MOD.)
....................
Productnummer (PNC)
....................
Serienummer (S.N.)
....................
electrolux 15
De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid
Probleem
De borden zijn niet schoon.
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Het geselecteerde afwasprogramma is niet geschikt voor
het type lading en mate van
vervuiling.
Zorg ervoor dat het afwasprogramma geschikt is voor het type lading en mate van vervuiling.
De rekken zijn niet goed ingedeeld, zodat het water er niet
aan alle kanten bij kan.
Vul de rekken op de juiste manier.
De sproeiarmen kunnen niet vrij
draaien als gevolg van een onjuiste plaatsing van het serviesgoed.
Zorg ervoor dat een goede
plaatsing van het serviesgoed
de sproeiarmen niet blokkeert.
De filters zijn vuil of niet juist
gemonteerd en geplaatst.
Zorg ervoor dat de filters
schoon zijn en op de juiste manier gemonteerd en geïnstalleerd.
Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
Zorg voor voldoende afwasmiddel.
Het zoutreservoir is leeg.
Vul het zoutreservoir met zout
voor afwasmachines.
Foutieve instelling waterhardheid
Stel de waterontharder af.
Het deksel van het zoutreservoir is niet goed gesloten.
Zorg ervoor dat de dop van het
zoutreservoir goed gesloten is.
De glazen en borden vertonen
strepen, melkachtige vlekken of
een blauwzweem.
De dosering van het glansmiddel is te hoog.
Verminder de glansmiddeldosering.
Opgedroogde waterdruppels
op de glazen en de borden.
De dosering van het glansmiddel is te laag.
Verhoog de dosering van het
glansmiddel.
Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn.
Gebruik een ander merk afwasmiddel.
Het serviesgoed is nat.
U heeft een afwasprogramma
ingesteld zonder droogfase of
met een verkorte droogfase.
Laat de deur van de afwasautomaat een paar minuten op een
kier staan voordat u het serviesgoed uit de machine haalt.
Het serviesgoed is nat en dof.
Het glansmiddeldoseerbakje is
leeg.
Vul het glansmiddeldoseerbakje
met glansmiddel.
De multitab-functie staat aan
(deze functie schakelt het
glansmiddeldoseerbakje automatisch uit).
De glansmiddeldosering activeren.
Er zitten kalkresten op de borden.
Het inschakelen van het
glansmiddeldoseerbakje
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Houd de functietoetsen B en C ingedrukt.
– De indicatielampjes voor de functies
A, B, en C gaan knipperen.
4. Laat de functietoetsen B en C los.
16 electrolux
5. Druk op functietoets B.
– De indicatielampjes van functietoetsen A en C gaan uit.
– Het indicatielampje van functietoets
B blijft knipperen.
– Het display geeft de huidige afstelling
aan.
6. Druk nogmaals op functietoets B.
– Het display geeft de nieuwe afstelling
aan.
7. Schakel het apparaat uit om de bewerking op te slaan.
Glansmiddeldosering
gedeactiveerd
Glansmiddeldosering
geactiveerd
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmeting
Breedte
596 mm
Hoogte
818 - 898 mm
Diepte
Leidingwaterdruk
550 mm
Minimaal
0.5 bar (0.05 MPa)
Maximaal
8 bar (0,8 MPa)
Watertoevoer 1)
Koud water of warm water
maximaal 60°C
Capaciteit
Couverts
12
1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje op de binnenrand van de deur van het apparaat.
Gebruik een heet watervoorziening om
het energieverbruik te verminderen, als
het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. zonne- of fotovoltaïsche panelen en wind).
MILIEUBESCHERMING
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld,
maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.
electrolux 17
Electrolux. Thinking of you.
Partagez notre imagination sur www.electrolux.com
SOMMAIRE
Consignes de sécurité
17
Description de l'appareil
20
Bandeau de commande
20
Utilisation de l'appareil
22
Réglage de l'adoucisseur d'eau
22
Utilisation du sel régénérant
23
Utilisation du produit de lavage et du liquide
de rinçage
24
Fonction "Tout en 1"
25
Rangement des couverts et de la vaisselle
25
Sélection et départ d'un programme de
lavage
Programmes de lavage
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Caractéristiques techniques
En matière de protection de
l'environnement
26
27
28
29
32
32
Sous réserve de modifications
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lire attentivement cette notice d'utilisation
avant l'installation et l'utilisation de l'appareil :
• Pour votre sécurité et la sécurité de votre
appareil.
• Pour protéger l'environnement.
• Pour le bon fonctionnement de l’appareil.
Conservez cette notice d'utilisation avec
l'appareil. Si vous déménagez ou si l'appareil est cédé à une autre personne, assurezvous que la notice d'utilisation l'accompagne.
Le fabricant n'est pas responsable des
dommages liés à une mauvaise installation
ou utilisation.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné aux enfants et aux personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales,
ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans
surveillance, ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui
puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
• Surveillez les enfants en veillant à ce
qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
• Ne laissez jamais les emballages à la portée des enfants. Risque d'asphyxie ou de
blessure corporelle.
• Conservez tous les produits de lavage
dans un endroit sûr. Ne laissez pas les
enfants toucher les produits de lavage.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés
de l’appareil lorsque la porte est ouverte.
Consignes générales de sécurité
• Ne modifiez jamais les caractéristiques
de cet appareil. Vous risqueriez de vous
blesser et d'endommager l'appareil.
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle
peuvent occasionner des brûlures chimiques au niveau des yeux, de la bouche et
de la gorge. Respectez les instructions
de sécurité du fabricant des produits.
• L'eau de votre lave-vaisselle n'est pas
potable. Des résidus de produits de lavage peuvent subsister dans votre lavevaisselle.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans supervision. Vous éviterez ainsi les blessures et les chutes sur une porte ouverte.
• Ne montez pas ou ne vous asseyez pas
sur la porte ouverte de votre appareil.
Utilisation de l'appareil
• Cet appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez jamais à
18 electrolux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
d'autres fins, pour éviter les dommages
corporels et les dégâts matériels.
Ce lave-vaisselle est conçu pour laver la
vaisselle et les ustensiles pouvant être lavés en machine.
Ne placez pas de produits inflammables
ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou
sur l'appareil. Risque d'explosion ou d'incendie.
Les couteaux et autres ustensiles pointus
ou tranchants doivent être placés dans le
panier à couverts avec la pointe vers le
bas, ou placez-les en position horizontale
dans le panier supérieur ou dans le panier à couteaux (tous les modèles ne sont
pas équipés d'un panier à couteaux).
N'utilisez que des produits (sel, produit
de lavage, liquide de rinçage) spécifiques
pour lave-vaisselle.
Tout autre type de sel non spécialement
étudié pour être utilisé dans un lave-vaisselle, en particulier le sel de cuisine, peut
endommager l'adoucisseur d'eau.
Approvisionnez en sel juste avant de démarrer un programme de lavage. Les
restes de sel dans l'appareil peuvent provoquer de la corrosion ou perforer la cuve de l'appareil.
Ne remplissez jamais le distributeur de liquide de rinçage avec d'autres produits
(agent de nettoyage pour lave-vaisselle,
produit de lavage liquide). Vous risqueriez
d'endommager l'appareil.
Assurez-vous que les bras d'aspersion
tournent librement avant de lancer le programme de lavage.
De la vapeur chaude peut s'échapper de
l'appareil si vous ouvrez la porte pendant
le déroulement d'un programme de lavage. Risque de brûlures cutanées.
N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil
avant la fin du programme de lavage.
Entretien et nettoyage
• Avant de nettoyer l'appareil, arrêtez-le et
débranchez-le du secteur.
• N'utilisez pas de produits inflammables
ou corrosifs.
• N’utilisez pas l'appareil sans les filtres.
Contrôlez que les filtres sont correctement installés. Si les filtres ne sont pas
correctement installés, les performances
de lavage pourraient être compromises
et l'appareil endommagé.
• Ne projetez pas d'eau ou de vapeur sur
l'appareil pour son nettoyage. Cela créerait un risque de choc électrique et
pourrait endommager l'appareil.
Installation
• Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. N'installez et ne branchez pas un
appareil endommagé ; contactez le fournisseur.
• Enlevez tous les emballages avant d'installer et d'utiliser l'appareil.
• L'installation électrique, la plomberie et
l'installation de l'appareil doivent être effectuées par une personne qualifiée.
Vous éviterez ainsi des risques mobiliers,
immobiliers et corporels.
• Pendant l'installation et avant toute intervention sur le lave-vaisselle, il est nécessaire de débrancher l'appareil.
• Les parois de votre lave-vaisselle ne doivent jamais être percées pour éviter d'endommager les composants hydrauliques
et électriques.
• Important !Respectez les consignes
données sur le gabarit fourni avec l'appareil :
– Installer l'appareil.
– Pour monter le panneau de la porte.
– Raccorder les tuyaux d'arrivée d'eau et
de vidange.
• Vérifiez que l'appareil est installé sous et
à proximité de structures sûres.
Précautions contre le gel
• N'installez pas l'appareil dans un endroit
où la température ambiante est inférieure
à 0 °C.
• Le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de dommages dus au gel.
Tuyau d’arrivée d’eau
• Utilisez des tuyaux neufs pour raccorder
l'appareil à l'arrivée d'eau. N’utilisez pas
de tuyaux usagés.
• Ne raccordez pas l’appareil à des conduites neuves ou qui n’ont pas été utilisées depuis longtemps. Laissez couler
l’eau pendant quelques minutes avant de
brancher le tuyau d’arrivée d’eau.
• Veillez à ne pas écraser ou endommager
les tuyaux d'eau lorsque vous installez
l'appareil.
electrolux 19
• Assurez-vous que tous les raccords de
tuyaux d’eau sont bien serrés afin d’éviter
les fuites.
• Lorsque vous utilisez l'appareil pour la
première fois, vérifiez que les tuyaux ne
fuient pas.
• Le tuyau d'arrivée d'eau comporte une
soupape de sécurité et une gaine double
comportant un câble électrique interne.
Le tuyau d'arrivée d'eau est sous pression uniquement quand l'eau circule. Si le
tuyau fuit, la soupape de sécurité coupe
automatiquement l'eau.
– Faites attention au moment de raccorder le tuyau d'arrivée d'eau :
– N'immergez pas le tuyau d'arrivée
d'eau ou la soupape de sécurité
dans l'eau.
– Si le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sécurité est endommagé,
débranchez immédiatement la prise
secteur.
– Contactez le service après-vente de
votre magasin vendeur pour remplacer le tuyau d'arrivée d'eau avec
soupape de sécurité.
Avertissement Tension dangereuse
Raccordement électrique
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
• Utilisez toujours une prise correctement
installée, protégée contre les chocs.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur ou d'une prise
multiple. Risque d'incendie.
• Ne remplacez et ne modifiez jamais le câble d'alimentation. Contactez votre service après-vente.
• Attention à ne pas écraser ou endommager la prise et le câble d'alimentation situés à l'arrière de l'appareil.
• Assurez-vous que la prise principale est
accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
électrique pour débrancher l'appareil. Détachez, pour ce faire, la fiche de la prise
secteur.
Service après-vente
• Toute intervention ou réparation sur votre
appareil doit uniquement être effectuée
par une personne qualifiée. Contactez
votre service après-vente.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
Pour mettre l'appareil au rebut
• Pour éviter tout risque corporel ou matériel :
– Débranchez l'appareil.
– Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
– Retirez le loquet de la porte. Ceci évite
d'enfermer un enfant ou un animal
dans l'appareil par accident. Risque
d'asphyxie.
– Mettez l'appareil au rebut dans un centre local agréé.
Avertissement Les produits de
lavage pour lave-vaisselle sont
dangereux et peuvent être
corrosifs !
• En cas d'accident impliquant ces
produits, contactez immédiatement
un médecin.
• En cas d'ingestion du produit, contactez immédiatement un médecin.
• En cas de projection de produit de
lavage dans les yeux, contactez immédiatement un médecin et rincez
abondamment à l'eau.
• Conservez les produits de lavage
pour lave-vaisselle dans un endroit
sûr et hors de portée des enfants.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil
ouverte quand celui-ci contient du
produit de lavage.
• Remplissez le distributeur de produit
de lavage juste avant de démarrer un
programme de lavage.
20 electrolux
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
9
2
8
3
7
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
Panier supérieur
Sélecteur de dureté de l'eau
Réservoir à sel régénérant
Distributeur de produit de lavage
Distributeur de liquide de rinçage
Plaque signalétique
Filtres
Bras d'aspersion inférieur
Bras d'aspersion supérieur
• Un voyant rouge fixe reste allumé pendant toute la durée du programme de lavage.
• Un voyant vert fixe indique que le programme de lavage est terminé.
• Un voyant rouge clignotant indique une
anomalie de fonctionnement de l'appareil.
Si vous installez l'appareil en hauteur
dans un meuble pourvu d'une porte qui
jouxte de très près, ce signal optique
ne sera plus visible.
Signal optique
Dès que le programme de lavage démarre,
un signal optique est projeté sur le sol sous
la porte de l'appareil :
BANDEAU DE COMMANDE
6
A
1
2
3
B
C
D
4
E
5
electrolux 21
1
2
3
4
5
6
Touche Marche/Arrêt
Affichage
Touche Départ différé
Touches de sélection des programmes
Voyants
Touches de fonction
Voyants
Sel
1)
Ils s'allument lorsque le réservoir de sel régénérant doit être rempli. Reportezvous au chapitre « Utilisation du sel régénérant ».
Le voyant de réapprovisionnement en sel régénérant peut rester allumé plusieurs
heures après le remplissage du réservoir à sel. Cela n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.
Liquide de rinçage 1)
Il s'allume lorsque le distributeur de liquide de rinçage doit être rempli. Reportezvous au chapitre « Utilisation du produit de lavage et du liquide de rinçage ».
Tout en 1
Il s'allume lorsque vous activez la fonction « Tout en 1 ». Reportez-vous à la
fonction « Tout en 1 ».
1) Lorsque les réservoirs à sel et/ou à liquide de rinçage sont vides, les voyants correspondants ne s'allument pas
pendant qu'un programme est en cours.
Affichage
L'écran indique :
• le réglage électronique du niveau de
l'adoucisseur d'eau.
• L'activation et la désactivation du distributeur de liquide de rinçage (uniquement
si la fonction « Tout en 1 » est activée).
• La durée d'un programme de lavage
• Le temps restant avant la fin du programme de lavage
• La fin d'un programme de lavage (l'écran
affiche un zéro)
• Le décompte du départ différé
• Les codes d'alarme
• L'activation/la désactivation des signaux
sonores.
Touche Départ différé
Utilisez la touche Départ différé pour différer
l'heure de départ du programme de 1 à 24
heures. Reportez-vous au chapitre « Sélection et départ d'un programme de lavage ».
Touches de programme
Pour sélectionner un programme de lavage,
appuyez sur l'une de ces touches. Le voyant correspondant s'allume. Reportez-vous
au chapitre « Programmes de lavage ».
Touches de fonction
Appuyez sur les touches de fonction pour :
• Régler électroniquement le niveau de
l'adoucisseur d'eau. Reportez-vous au
chapitre « Réglage de l’adoucisseur
d'eau ».
• Activer/désactiver la fonction « Tout en
1 ». Reportez-vous au chapitre « Fonction Tout en 1 ».
• Activer/désactiver le distributeur de liquide de rinçage lorsque la fonction « Tout
en 1 » est activée. Reportez-vous au chapitre « En cas d'anomalie de fonctionnement... ».
• Pour annuler le départ différé ou le programme de lavage en cours. Reportezvous au chapitre « Sélection et départ
d'un programme de lavage ».
• Activer/désactiver les signaux sonores.
Reportez-vous au chapitre « Signaux sonores ».
Mode Programmation
L'appareil doit être en mode
Programmation pour effectuer les
opérations suivantes :
• Régler et lancer un programme de lavage.
• Régler et lancer un départ différé.
• Régler électroniquement le niveau de
l'adoucisseur d'eau.
• Activer ou désactiver la fonction « Tout
en 1 ».
22 electrolux
• Activer ou désactiver le distributeur de liquide de rinçage (seulement si la fonction
« Tout en 1 » est activée).
• Activer ou désactiver les signaux sonores.
Mettez en fonctionnement l'appareil.
L'appareil se trouve en mode
Programmation lorsque :
• tous les voyants du programme s'allument.
Mettez en fonctionnement l'appareil.
L'appareil n'est pas en mode
Programmation lorsque :
• un seul voyant de programme s'allume.
• L'écran indique la durée d'un programme
de lavage ou d'un départ différé.
– Pour revenir au mode Programmation,
annulez le programme ou le départ différé. Reportez-vous au chapitre « Sélection et départ d'un programme de
lavage ».
Signaux sonores
Les signaux sonores indiquent :
• La fin d'un programme de lavage
• Le réglage électronique du niveau
d'adoucisseur d'eau.
• Une anomalie de fonctionnement de l'appareil.
Pour désactiver les signaux sonores, procédez comme suit :
1. Mettez l'appareil en fonctionnement.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode
Programmation.
3. Appuyez sur les touches de fonction B
et C et maintenez-les appuyées jusqu'à
ce que les voyants des touches de
fonction A, B et C clignotent.
4. Relâchez les touches de fonction B et
C.
5. Appuyez sur la touche de fonction C.
– Les voyants des touches de fonction
A et B s'éteignent.
– Le voyant de la touche de fonction C
clignote.
– Le niveau actuel est indiqué sur l'affichage numérique.
Signaux sonores
activés
Signaux sonores
désactivés
6. Appuyez de nouveau sur la touche de
fonction C.
– L'affichage indique le nouveau réglage.
7. Mettez l'appareil à l'arrêt pour mémoriser l'opération.
Effectuez la procédure ci-dessus pour
activer à nouveau les signaux sonores.
UTILISATION DE L'APPAREIL
1. Vérifiez si le réglage de dureté de
l'adoucisseur d'eau correspond à la dureté de l'eau de votre région. Sinon,
ajustez le niveau de l'adoucisseur d'eau.
2. Remplissez le réservoir de sel régénérant avec du sel spécial pour lave-vaisselle.
3. Remplissez le distributeur de liquide de
rinçage.
4. Rangez les couverts et la vaisselle dans
le lave-vaisselle.
5. Sélectionnez le programme de lavage
en fonction de la charge et du degré de
salissure.
6. Remplissez le réservoir avec la quantité
nécessaire de produit de lavage.
7. Démarrez le programme de lavage.
Si vous utilisez des pastilles de détergent multifonctions (« 3 en 1 », « 4 en
1 » « 5 en 1 », etc.), utilisez la fonction
« Tout en 1 » (reportez-vous au chapitre Fonction « Tout en 1 »).
RÉGLAGE DE L'ADOUCISSEUR D'EAU
Le lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur d'eau conçu pour éliminer les minéraux et les sels de l'eau d'alimentation. Ces
minéraux et sels peuvent endommager
l'appareil.
electrolux 23
Réglez le niveau de l'adoucisseur d'eau s'il
ne correspond pas à la dureté de l'eau de
votre région.
Contactez votre compagnie des eaux pour
connaître la dureté de l'eau de votre région.
Réglage de la dureté
de l'eau
Dureté eau
Degrés allemands (dH°)
Degrés français
(°TH)
mmol/l
Degrés
Clarke
manuel
électronique
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
1)
9
8
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
1)
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
2
1
2)
5 1)
1 2)
1) Réglage d'usine
2) Ne pas utiliser de sel à ce niveau.
L’adoucisseur d’eau doit être réglé manuellement et électroniquement.
Réglage manuel
Tournez le sélecteur de dureté de l'eau sur
1 ou 2 (reportez-vous au tableau).
Réglage électronique
1. Mettez l'appareil en fonctionnement.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode
Programmation.
3. Appuyez sur les touches de fonction B
et C et maintenez-les appuyées jusqu'à
ce que les voyants des touches de
fonction A, B et C clignotent.
4. Relâchez les touches de fonction B et
C.
5. Appuyez sur la touche de fonction A.
– Les voyants des touches de fonction
B et C s'éteignent.
– Le voyant de la touche de fonction A
continue de clignoter.
– Le niveau actuel est indiqué sur l'affichage.
– Les signaux sonores intermittents indiquent le niveau actuel.
/ 5 siExemple : l’affichage indique
gnaux sonores intermittents = niveau 5
6. Appuyez plusieurs fois sur la touche de
fonction A jusqu'à ce que l'affichage indique le réglage requis.
7. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour mémoriser l'opération.
UTILISATION DU SEL RÉGÉNÉRANT
Pour remplir le réservoir de sel :
Si l'adoucisseur d'eau est réglé électroniquement au niveau 1, le voyant de sel
restera éteint.
24 electrolux
1. Dévissez le bouchon du réservoir à sel
régénérant en le tournant dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre.
2. Versez 1 litre d'eau à l'intérieur du réservoir (uniquement lorsque vous remplissez le réservoir pour la première
fois).
3. Versez le sel à l'aide de l'entonnoir jusqu'à ce que le réservoir soit rempli.
4. Éliminez toute trace de sel autour de
l'ouverture du réservoir de sel régénérant.
5. Remettez le bouchon en place et serrez-le en le tournant dans le sens des
aiguilles d'une montre pour fermer le
réservoir de sel régénérant.
Il est normal que de l'eau s'écoule du
réservoir lorsque vous le remplissez de
sel.
UTILISATION DU PRODUIT DE LAVAGE ET DU LIQUIDE DE
RINÇAGE
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
Utilisation du produit de lavage
Afin de préserver l'environnement,
n'utilisez que la quantité nécessaire de
produit de lavage.
Respectez les recommandations fournies par le fabricant du produit de lavage qui figurent sur l'emballage du produit.
Pour remplir le réservoir de produit de lavage :
1. Appuyez sur la touche de déverrouillage 2 afin d'ouvrir le couvercle 7 du
réservoir du produit de lavage.
2. Introduisez le produit de lavage dans le
réservoir 1 .
3. Si le programme de lavage comporte
une phase de prélavage, versez une
petite quantité de produit de lavage à
l'intérieur de la porte de l'appareil.
4. Si vous utilisez des pastilles de détergent, placez-les dans le distributeur 1
.
5. Fermez le réservoir du produit de lavage. Appuyez sur le couvercle jusqu'à
ce qu'il soit verrouillé.
Utilisez des programmes de lavage
longs quand vous utilisez des pastilles
de détergent. En effet, elles ne se dissolvent pas entièrement pendant les
programmes courts et peuvent donner
de mauvais résultats.
electrolux 25
Utilisation du liquide de rinçage
Le liquide de rinçage assure un rinçage
optimal et un séchage sans taches ni
striures.
Le distributeur de liquide de rinçage libère automatiquement le liquide de rinçage durant la dernière phase de rinçage.
Pour remplir le distributeur de liquide de rinçage, procédez comme suit :
1. Appuyez sur la touche de déverrouillage 6 afin d'ouvrir le couvercle 5 du
distributeur de liquide de rinçage.
2. Remplissez le distributeur de liquide de
rinçage 3 de liquide de rinçage. Le repère 'max.' indique le niveau maximum.
3. Essuyez tout débordement de liquide
de rinçage à l'aide de papier absorbant, afin d'éviter une formation excessive de mousse lors du lavage.
4. Vérifiez que le couvercle est fermé
après chaque remplissage. Appuyez
sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit
verrouillé.
Réglez le dosage du liquide de rinçage
Réglage d'usine : position 3.
Vous pouvez régler le dosage du liquide de
rinçage entre 1 (minimum) et 4 (maximum).
Tournez le sélecteur de liquide de rinçage
4 afin d'augmenter ou diminuer le dosage.
FONCTION "TOUT EN 1"
La fonction "Tout en 1" utilise les pastilles
de détergent multifonctions.
Ces produits combinent les fonctions de
produit de lavage, de liquide de rinçage et
de sel régénérant. Certains types de pastilles contiennent d'autres agents.
Vérifiez que ces pastilles sont appropriées à
votre degré local de dureté de l'eau. Consultez à cet effet les instructions du fabricant.
La fonction "Tout en 1" une fois sélectionnée reste allumée sauf si vous la désactivez.
La fonction "Tout en 1" désactive le débit
du liquide de rinçage et du sel.
La fonction "Tout en 1" désactive les voyants du sel régénérant et du liquide de rinçage.
La durée du programme peut augmenter si
vous utilisez la fonction "Tout en 1".
Activez la fonction ''Tout en 1'' avant
de lancer un programme de lavage.
Vous ne pouvez pas activer la fonction
"Tout en 1" en cours de programme.
Pour activer la fonction "Tout en 1" :
1. Mettez l'appareil en fonctionnement.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode
Programmation.
3. Appuyez sur les touches de fonction D
et E et maintenez-les appuyées jusqu'à
ce que le voyant "Tout en 1" s'allume.
Pour désactiver la fonction "Tout en 1" et
utiliser le produit de lavage, le sel
régénérant et le liquide de rinçage
séparément :
1. Mettez l'appareil en fonctionnement.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode
Programmation.
3. Appuyez sur les touches de fonction D
et E et maintenez-les appuyées jusqu'à
ce que le voyant "Tout en 1" s'éteigne.
4. Approvisionnez à nouveau le réservoir à
sel et le distributeur de liquide de rinçage.
5. Réglez la position maximale du degré
de dureté de l'eau.
6. Effectuez un programme de lavage
sans charger l'appareil.
7. Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction
de la dureté de l'eau de votre région.
8. Réglez le dosage du liquide de rinçage.
RANGEMENT DES COUVERTS ET DE LA VAISSELLE
Reportez-vous à la brochure « Exemples de RealLife de la vie courante ».
26 electrolux
Conseils et astuces
• Les éponges, les chiffons de nettoyage
et tout autre objet absorbant l'eau ne
doivent pas être lavés au lave-vaisselle.
• Enlevez tous les restes d'aliments.
• Laissez tremper les casseroles au fond
desquelles adhèrent des restes d'aliments brûlés ou attachés.
• Chargez les articles creux, tels que tasses, verres, casseroles, etc. en les retournant,
• de manière à ce que l'eau ne s'accumule
pas dans le creux ou dans un fond bombé.
• La vaisselle et les couverts ne doivent
pas être insérés les uns dans les autres
ou se chevaucher.
• Pour éviter que les verres ne se brisent,
évitez qu'ils se touchent.
• Placez les petites pièces dans le panier à
couverts.
• Intercalez les cuillères aux autres couverts, afin d'éviter qu'elles ne s'emboîtent.
• Lorsque vous placez des articles dans les
paniers, veillez à ce que l'eau puisse accéder à toutes les surfaces.
• Placez les objets légers dans le panier
supérieur. Disposez-les de façon à ce
qu'ils ne puissent pas se retourner.
• La vaisselle en plastique et les poêles en
matériau antiadhésif tendent à retenir les
gouttes d'eau.
SÉLECTION ET DÉPART D'UN PROGRAMME DE LAVAGE
Lancement du programme de lavage
sans départ différé
1. Mettez en fonctionnement l'appareil.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode
Programmation.
3. Sélectionnez un programme de lavage.
• Le voyant correspondant s'allume.
• La durée du programme clignote sur
l'écran.
4. Fermez la porte de l'appareil, le programme de lavage démarre automatiquement.
Lancer le programme de lavage avec
départ différé
1. Activez l'appareil.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode
Programmation.
3. Sélectionnez un programme de lavage.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche de
départ différé jusqu'à ce que l'affichage
indique l'heure du départ différé.
• L'heure du départ différé clignote sur
l'affichage.
• Le voyant de départ différé est allumé.
5. Fermez la porte de l'appareil, le décompte démarre automatiquement.
• Lorsque le décompte est terminé, le
programme de lavage démarre automatiquement.
Si vous ouvrez la porte pendant le décompte, l'afficheur indique le temps du
décompte.
L'ouverture de la porte de l'appareil
stoppe le décompte. Lorsque vous refermez la porte, le décompte reprend là
où il a été interrompu.
Interruption d'un programme de lavage
• Ouvrez la porte de l'appareil.
– Le programme de lavage s'arrête.
• Fermez la porte de l'appareil.
– Le programme de lavage reprend là où
il a été interrompu.
Pour annuler un programme de lavage
ou un départ différé
Si un programme de lavage ou un départ différé n'a pas encore démarré,
vous pouvez changer la sélection.
Lorsqu'un programme de lavage ou un
départ différé est en cours, il est impossible de modifier la sélection. Pour
effectuer une nouvelle sélection, annulez le programme de lavage ou le départ différé.
Lorsque vous annulez le départ différé,
cela annule automatiquement le programme de lavage sélectionné. Vous
devez répéter la sélection du programme de lavage.
1. Appuyez sur les touches de fonction B
et C et maintenez-les appuyées jusqu'à
ce que tous les voyants de programme
s'allument.
electrolux 27
2. Avant de démarrer un nouveau programme de lavage, vérifiez qu'il y a du
produit de lavage dans le distributeur
correspondant.
À la fin d'un programme de lavage
• L'appareil se met à l'arrêt automatiquement.
• Les signaux sonores retentissent.
1. Ouvrez la porte de l'appareil.
– L’affichage indique 0
2. Mettez l'appareil à l'arrêt.
3. Pour de meilleurs résultats de séchage,
entrouvrez la porte pendant quelques
minutes.
L'appareil se met à l'arrêt automatiquement au bout de 10 minutes dès la fin
du programme de lavage.
Retirez les articles des paniers
• Attendez que la vaisselle refroidisse avant
de la retirer du lave-vaisselle. La vaisselle
encore chaude est sensible aux chocs.
• Déchargez d'abord le panier inférieur,
puis le panier supérieur.
• Les côtés et la porte de l'appareil peuvent être mouillés. L’acier inox refroidit
plus rapidement que la vaisselle.
PROGRAMMES DE LAVAGE
Programmes de lavage
Programme
45°-70° AUTO
Automatique 1)
Degré de salissure
Bref
Éco 3)
Prélavage
Description du programme
Tous
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage principal à 45 °C ou 70
°C
1 ou 2 rinçages intermédiaires
Dernier rinçage
Séchage
Très sale
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage principal à 70 °C
1 rinçage intermédiaire
Dernier rinçage
Séchage
Normalement ou
légèrement sale
Vaisselle et couverts
Lavage principal à 60 °C
Rinçage
Normalement
sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage principal jusqu'à 50 °C
1 rinçage intermédiaire
Rinçage final
Séchage
Intensif
2)
Type de vaisselle
Ce programme rince rapidement la vaisselle pour éviter que les restes d'aliments
ne collent et pour éviter la formation
d'odeurs.
Vous ne pouvez démarrer un programme
de lavage que lorsque vous avez entièrement chargé l'appareil.
N'utilisez pas de produit de lavage avec
ce programme.
1 rinçage à froid
1) L'appareil règle automatiquement la température et la quantité d'eau. Cela dépend si l'appareil est plein ou non et
du degré de salissure de la vaisselle. La durée du programme et les consommations varient.
2) Pour laver une petite quantité de vaisselle, ce programme vous offre une solution gain de temps, pour des
résultats de lavage parfaits.
3) Programme de test des organismes de normalisation. Reportez-vous à la brochure fournie pour connaître les
résultats des tests.
28 electrolux
Valeurs de consommation
Programme 1)
45°-70° AUTO
Automatique
Énergie (kWh)
Eau (litres)
0,9 - 1,7
8 - 17
1,4 - 1,6
15 - 16
0,9
9
1,0 - 1,1
10 - 11
0,1
4
Intensif
Rapide
Économique
Prélavage
1) L'affichage indique la durée du programme.
Ces valeurs peuvent changer en fonction de la pression et de la température
de l'eau, des variations dans l'alimenta-
tion électrique et de la quantité de vaisselle.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Pour retirer et nettoyer les filtres
Avec des filtres sales, les résultats du lavage sont moins satisfaisants. Contrôlez régulièrement les filtres et nettoyez-les si nécessaire.
2. Le filtre (A) est composé de 2 pièces.
Pour démonter le filtre, séparez-les.
1. Pour retirer le filtre (A), tournez-le dans
le sens inverses des aiguilles d'une
montre et retirez-le du filtre (B).
B
A
3. Nettoyez soigneusement les pièces
sous l’eau courante.
4. Rassemblez les 2 pièces du filtre (A) et
poussez. Vérifiez qu'elles s'emboîtent
correctement.
5. Retirez le filtre (B).
6. Nettoyez soigneusement le filtre (B)
sous l’eau courante.
electrolux 29
7. Replacez le filtre (B) dans sa position
initiale. Vérifiez qu'il est correctement
placé sous les deux guides (C).
C
Pour nettoyer les bras d'aspersion
Ne retirez pas les bras d’aspersion.
Si des résidus ont bouché les orifices des
bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide
d'un objet pointu.
Nettoyage des surfaces externes
Nettoyez les surfaces externes de l'appareil, de même que le bandeau de commandes, à l'aide d'un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement un peu d'eau savonneuse.
N'utilisez en aucun cas des substances
abrasives, des tampons à récurer ou des
solvants (acétone).
8. Mettez le filtre (A) en place dans le filtre
(B). Bloquez le filtre (A) en tournant la
poignée dans le sens des aiguilles
d'une montre jusqu'à la butée.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme.
Essayez d'abord de trouver une solution au
problème (reportez-vous au tableau). Si
vous n'y arrivez pas, contactez votre service Après-vente.
Anomalie de fonctionnement
Code erreur
Cause possible
L'appareil n'est pas
approvisionné en eau.
L’affichage indique
Le robinet d'arrivée
d'eau est obstrué ou
incrusté de tartre.
Nettoyez le robinet
d'arrivée d'eau.
La pression d'eau est
trop basse.
Contactez votre compagnie locale de distribution des eaux.
Le robinet d'arrivée
d’eau est fermé.
Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
Le filtre situé dans le
tuyau d'arrivée d'eau
est bouché.
Nettoyez le filtre.
Le tuyau d'arrivée
d'eau n'a pas été installé correctement.
Vérifiez le raccordement.
Le tuyau d'arrivée
d'eau est endommagé.
Assurez-vous que le
tuyau d'arrivée d'eau
n'est pas endommagé.
Le robinet de l'évier
est bouché.
Nettoyez le robinet de
l'évier.
Le tuyau de vidange
n'a pas été installé
correctement.
Vérifiez le raccordement.
L'appareil ne vidange
pas.
L’affichage indique
Solution possible
30 electrolux
Anomalie de fonctionnement
Code erreur
Cause possible
Le tuyau de vidange
est endommagé.
Le système de sécurité
anti-débordement
s'est déclenché.
L’affichage indique
Le programme ne démarre pas.
Après avoir effectué ces contrôles, mettez
l'appareil en fonctionnement. Le programme reprend là où il a été interrompu.
Si l'anomalie persiste, contactez le service
Après-vente.
Si d'autres codes erreur s'affichent, contactez le service Après-vente.
Les informations nécessaires pour le service Après-vente figurent sur la plaque signalétique.
Solution possible
Assurez-vous que le
tuyau de vidange n'est
pas endommagé.
Fermez le robinet
d'eau et contactez votre service après-vente.
La porte de l'appareil
est ouverte.
Fermez la porte correctement.
La fiche secteur n'est
pas branchée.
Insérez la fiche dans la
prise secteur.
Un fusible a disjoncté
dans la boîte à fusibles
de votre habitation.
Remplacez le fusible.
La fonction Départ différé est sélectionnée.
(Uniquement pour les
appareils avec la fonction Départ différé).
Pour démarrer immédiatement le programme, annulez le départ
différé.
Nous vous recommandons de noter les informations ici :
Modèle (MOD.)
....................
Numéro du produit (PNC)
....................
Numéro de série (S.N.)
....................
Les résultats de lavage et de séchage ne sont pas satisfaisants
Problème
La vaisselle n’est pas propre.
Cause possible
Solution possible
Vous n'avez pas sélectionné le
programme approprié pour ce
type de vaisselle et de salissure.
Vérifiez que ce programme de
lavage est approprié pour ce type de vaisselle et de salissure.
Les paniers n'ont pas été chargés correctement, l'eau n'a
pas pu accéder à toutes les
surfaces.
Chargez les paniers correctement.
Les bras d’aspersion ne peuvent pas tourner parce que la
vaisselle est mal positionnée.
Vérifiez qu'une disposition incorrecte de la vaisselle ne bloque pas les bras d'aspersion.
Les filtres sont encrassés ou
mal montés et installés.
Assurez-vous que les filtres
sont propres et correctement
montés et installés.
Vous avez utilisé trop peu de
produit de lavage ou avez oublié d'approvisionner le distributeur de produit de lavage.
Vérifiez que la quantité de produit de lavage est suffisante.
electrolux 31
Problème
Cause possible
Traces de tartre sur la vaisselle.
Solution possible
Le réservoir de sel régénérant
est vide.
Remplissez le réservoir de sel
régénérant avec du sel spécial
pour lave-vaisselle.
L'adoucisseur d'eau a été mal
réglé.
Réglez l'adoucisseur d'eau.
Le bouchon du réservoir de sel
régénérant n'a pas été vissé
correctement.
Assurez-vous que le bouchon
du réservoir de sel est correctement fermé.
Les verres et la vaisselle présentent des rayures, des taches blanches ou un film bleuâtre.
Le dosage du liquide de rinçage est trop élevé.
Réduisez le dosage du liquide
de rinçage.
Traces de gouttes d'eau séchée sur les verres et la vaisselle.
Le dosage en liquide de rinçage est insuffisant.
Augmentez le dosage en liquide
de rinçage.
Il se peut que le produit de lavage soit en cause.
Utilisez une autre marque de
produit de lavage.
La vaisselle est mouillée.
Vous avez sélectionné un programme de lavage sans phase
de séchage ou avec une phase
de séchage courte.
Laissez la porte du lave-vaisselle entrouverte pendant quelques minutes avant de retirer la
vaisselle.
La vaisselle est mouillée et terne.
Le distributeur de liquide de
rinçage est vide.
Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
La fonction « Tout en 1 » est
activée (cette fonction désactive automatiquement le distributeur de liquide de rinçage).
Activez le distributeur de liquide
de rinçage.
Pour activer le distributeur de liquide
de rinçage
1. Mettez l'appareil en fonctionnement.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode
Programmation.
3. Appuyez et maintenez appuyées les
touches B et C.
– Les voyants des touches de fonction
A, B et C clignotent.
4. Relâchez les touches de fonction B et
C.
5. Appuyez sur la touche de fonction B.
– Les voyants des touches de fonction
A et C s'éteignent.
– Le voyant de la touche de fonction B
clignote.
– Le niveau actuel est indiqué sur l'affichage numérique.
Distributeur de liquide
de rinçage désactivé
Distributeur de liquide
de rinçage activé
6. Appuyez à nouveau sur la touche de
fonction B.
– L'affichage indique le nouveau réglage.
7. Mettez l'appareil à l'arrêt pour mémoriser l'opération.
32 electrolux
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur
596 mm
Hauteur
818 - 898 mm
Profondeur
Pression de l'eau d'alimentation
550 mm
Minimale
0,5 bars (0,05 MPa)
Maximale
8 bars (0,8 MPa)
Arrivée d'eau 1)
Eau froide ou eau chaude
maximum 60 °C
Capacité
Couverts
12
1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 po).
La plaque signalétique située sur le
bord intérieur de la porte de l'appareil
donne des informations sur le branchement électrique.
Si l'eau chaude est produite à partir de
sources énergétiques alternatives plus
respectueuses de l'environnement (par
ex. panneaux solaires ou photovoltaïques et énergie éolienne), utilisez un
raccordement à l'eau chaude pour réduire la consommation énergétique.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de
l'appareil dans les règles de l’art, nous
préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets
seront traités dans des conditions
optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les bacs
de recyclage prévus à cet effet.
electrolux 33
Electrolux. Thinking of you.
Mehr zu unserem Denken finden Sie unter
www.electrolux.com
INHALT
Sicherheitshinweise
Gerätebeschreibung
Bedienfeld
Gebrauch des Gerätes
Einstellen des Wasserenthärters
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
Verwendung von Reinigungsmittel und
Klarspüler
Funktion "Multitab"
33
36
37
38
39
40
40
41
Laden von Besteck und Geschirr
Auswählen und Starten eines
Spülprogramms
Spülprogramme
Reinigung und Pflege
Was tun, wenn …
Technische Daten
Umwelttipps
41
42
43
44
45
48
48
Änderungen vorbehalten
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und Anwendung sorgfältig dieses Handbuch:
• Für Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihres Eigentums.
• Zum Schutz der Umwelt.
• Zur korrekten Bedienung des Geräts.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in
der Nähe des Geräts auf, auch wenn Sie
dieses an einem anderen Ort aufstellen
oder es an eine andere Person weitergeben.
Der Hersteller ist nicht dafür verantwortlich,
wenn eine inkorrekte Montage und Verwendung Schäden verursacht.
Sicherheit von Kindern und
schutzbedürftigen Personen
• Lassen Sie keine Personen (einschließlich
Kinder) mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten,
mangelnder Erfahrung oder mangelndem
Wissen dieses Gerät benutzen. Solche
Personen müssen von einer Person beaufsichtigt oder bei der Bedienung des
Geräts angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden, so
dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von
Kindern fern. Andernfalls besteht Erstickungs- und Verletzungsgefahr.
• Bewahren Sie alle Reinigungsmittel an einem sicheren Ort auf. Reinigungsmittel
dürfen nicht in die Hände von Kindern
gelangen.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten Gerät fern.
Allgemeine Sicherheitshinweise
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor. Hierdurch besteht Verletzungsgefahr und das Gerät kann beschädigt werden.
• Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen des Reinigungsmittelherstellers, um
Verätzungen an Augen, Mund oder im
Hals zu vermeiden.
• Trinken Sie kein Wasser aus dem Gerät.
Es können Reinigungsmittelrückstände
im Gerät zurückbleiben.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht ohne Beaufsichtigung offen stehen. Damit werden
Verletzungen und die von der geöffneten
Tür ausgehende Stolpergefahr vermieden.
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die
offene Tür.
Verwendung
• Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im
Haushalt bestimmt. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zu anderen Zwecken, um
Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.
34 electrolux
• Spülen Sie in diesem Gerät ausschließlich
spülmaschinengeeignete Gegenstände.
• Laden Sie keine entflammbaren Produkte
oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, in das Gerät
und stellen Sie solche nicht in die Nähe
oder auf das Gerät. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.
• Ordnen Sie Messer und andere spitze
Gegenstände mit der Spitze nach unten
in den Besteckkorb ein. Wenn dies nicht
möglich ist, legen Sie sie horizontal in den
Oberkorb oder in den Messerkorb. (Nicht
alle Modelle sind mit einem Messerkorb
ausgestattet.)
• Verwenden Sie für Geschirrspüler ausschließlich dafür vorgesehene Produkte
(Reinigungsmittel, Salz, Klarspülmittel).
• Die Verwendung von Salzarten, die nicht
für Geschirrspüler vorgesehen sind, kann
zur Beschädigung des Wasserenthärters
führen.
• Nach den Einfüllen des Spezialsalzes ein
Spülprogramm laufen lassen. Salzrückstände im Gerät können Korrosion oder
ein Loch im Boden des Gerätes verursachen.
• Füllen Sie nie andere Produkte als Klarspülmittel (Reinigungsmittel für Geschirrspüler, Flüssigreiniger) in den Klarspülmittel-Dosierer. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
• Vergewissern Sie sich, dass die Sprüharme sich ungehindert bewegen können,
bevor Sie ein Spülprogramm starten.
• Es kann heißer Dampf aus dem Gerät
austreten, wenn Sie die Tür während des
Ablaufs eines Spülprogramms öffnen.
Dabei besteht die Gefahr von Hautverbrennungen.
• Nehmen Sie kein Geschirr aus dem Gerät, bevor das Spülprogramm beendet
ist.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie das Gerät vor Reinigungsarbeiten immer ab, und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Verwenden Sie keine entflammbaren Produkte oder Produkte, die Korrosion verursachen.
• Benutzen Sie den Geschirrspüler nie ohne Filter. Vergewissern Sie sich, dass die
Filter ordnungsgemäß eingesetzt sind.
Falsch eingesetzte Filter führen zu nicht
zufriedenstellenden Spülergebnissen und
einer Beschädigung des Geräts.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl. Andernfalls
besteht Stromschlaggefahr und das Gerät könnte beschädigt werden.
Installation
• Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht
beschädigt wird. Ein beschädigtes Gerät
darf nicht montiert oder an das Stromnetz angeschlossen werden. Wenden Sie
sich in diesem Fall an Ihren Händler.
• Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Gerät montieren
und verwenden.
• Die elektrische Installation, die Klempnerarbeiten und die Montage des Geräts
dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden. Auf diese Weise
werden Gebäudeschäden oder Verletzungen vermieden.
• Achten Sie darauf, dass der Netzstecker
während der Installation nicht an einer
Netzsteckdose angeschlossen ist.
• Bohren Sie keine Löcher ins Gehäuse
des Geräts. Dabei könnten hydraulische
oder elektrische Bauteile beschädigt werden.
• Wichtig!Befolgen Sie die Anweisungen
der mit dem Gerät mitgelieferten Montageanleitung bei:
– Installation des Geräts.
– Montage der Türverkleidung.
– Anschluss des Wasserzulaufs und -ablaufs.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter
und an angrenzenden sicheren Konstruktionen montiert ist.
Frostschutzmaßnahmen
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort
auf, an dem die Temperatur unter 0 °C
absinken kann.
• Der Hersteller haftet nicht für Frostschäden.
Wasseranschluss
• Verwenden Sie neue Schläuche und keine gebrauchten Schläuche für den Anschluss an die Wasserversorgung.
• Schließen Sie das Gerät nicht an neue
oder lange nicht mehr benutzte Schläuche an, sondern lassen Sie zunächst das
electrolux 35
•
•
•
•
Wasser ein paar Minuten durch den
Schlauch fließen und schließen Sie erst
dann den Zulaufschlauch an.
Achten Sie darauf, die Wasserschläuche
bei der Geräteinstallation nicht zu quetschen oder zu beschädigen.
Vergewissern Sie sich, dass alle Wasseranschlüsse vollkommen dicht sind, damit
kein Wasser austreten kann.
Prüfen Sie bei der ersten Verwendung
des Gerätes, dass die Schläuche keine
Wasserlecks aufweisen.
Der Wasserzulaufschlauch verfügt über
ein Sicherheitsventil und eine doppelte
Ummantelung mit einem innenliegenden
Netzkabel. Der Wasserzulaufschlauch
steht nur während des Wasserzulaufs unter Druck. Wenn der Wasserzulaufschlauch eine undichte Stelle aufweist,
unterbricht das Sicherheitsventil den
Wasserzulauf.
– Gehen Sie beim Anschluss des Wasserzulaufschlauchs vorsichtig vor:
– Tauchen Sie den Wasserzulaufschlauch oder das Sicherheitsventil
nicht in Wasser.
– Ziehen Sie sofort den Netzstecker
aus der Steckdose, wenn der Wasserzulaufschlauch oder das Sicherheitsventil beschädigt ist.
– Wenden Sie sich für den Austausch
des Wasserzulaufschlauchs mit Sicherheitsventil an den Kundendienst.
Warnung! Gefährliche Spannung.
Elektrischer Anschluss
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten
Ihrer Stromversorgung entsprechen.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel. Es besteht
Brandgefahr.
• Ersetzen oder wechseln Sie nicht selbst
das Netzkabel. Wenden Sie sich hierzu
an den Kundendienst.
• Achten Sie darauf, den Netzstecker und
das Netzkabel hinter dem Gerät nicht zu
quetschen oder zu beschädigen.
• Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker
nach der Montage noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie
das Gerät vom Stromnetz trennen möchten, sondern ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
Kundendienst
• Nur qualifizierte Fachkräfte dürfen an
dem Gerät Reparaturarbeiten durchführen. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.
• Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
Entsorgung des Geräts
• Um das Risiko von Verletzungen oder
Sachschäden zu vermeiden:
– Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
– Schneiden Sie das Netzkabel ab und
entsorgen Sie es.
– Entfernen Sie den Türschnappverschluss, damit Kinder oder Haustiere
nicht in dem Gerät eingeschlossen
werden können. Andernfalls besteht
Erstickungsgefahr.
– Entsorgen Sie das Gerät bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsstelle.
36 electrolux
Warnung! Die GeschirrspülerReinigungsmittel sind gefährlich
und können Korrosion
verursachen!
• Bei Unfällen mit diesen Reinigungsmitteln konsultieren Sie umgehend
einen Arzt.
• Sollte Reinigungsmittel in den Mund
gelangen, konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
• Sollte das Reinigungsmittel in die Augen gelangen, konsultieren Sie um-
gehend einen Arzt und spülen Sie die
Augen mit Wasser aus.
• Bewahren Sie die Reinigungsmittel
an einem sicheren Ort außerhalb der
Reichweite von Kindern auf.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht offen
stehen, solange sich Reinigungsmittel im Reinigungsmittelbehälter befindet.
• Füllen Sie das Gerät erst mit Reinigungsmittel, kurz bevor Sie ein Spülprogramm starten.
GERÄTEBESCHREIBUNG
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Oberkorb
Wasserhärtestufen-Wähler
Salzbehälter
Reinigungsmittelbehälter
Klarspülmittel-Dosierer
Typenschild
Filter
Unterer Sprüharm
Oberer Sprüharm
Optisches Signal
Nach dem Start des Spülprogramms leuchtet ein optisches Signal am Boden unter der
Gerätetür auf:
8
7
6
• Eine rote Kontrollleuchte während des
gesamten Spülprogramms.
• Eine grüne Kontrollleuchte, wenn das
Spülprogramm endet.
• Eine rote Kontrollleuchte blinkt bei einer
Fehlfunktion.
Ist das Gerät höher mit einer bündigen
Küchenmöbeltür installiert, ist das optische Signal nicht sichtbar.
electrolux 37
BEDIENFELD
6
A
2
1
1
2
3
4
5
6
B
3
C
D
4
E
5
Ein-/Aus-Taste
Display
Zeitvorwahltaste
Programmwahltasten
Kontrolllampen
Funktionstasten
Kontrolllampen
Salz
1)
Leuchtet auf, wenn der Salzbehälter aufgefüllt werden muss. Siehe Abschnitt
„Gebrauch von Salz für Geschirrspüler“.
Die Kontrolllampe für Salz kann nach dem Nachfüllen von Salz noch einige Stunden leuchten. Dies hat jedoch keine unerwünschte Auswirkung auf den Gerätebetrieb.
Klarspülmittel 1)
Leuchtet auf, wenn der Klarspülmittelbehälter nachgefüllt werden muss. Siehe
Abschnitt „Verwendung von Reinigungsmittel und Klarspüler“.
Multitab
Leuchtet beim Einschalten der Funktion Multitab auf. Siehe Abschnitt „Funktion
Multitab“.
1) Während eines laufenden Spülprogramms leuchten die Kontrolllampen für Salz und Klarspülmittel nie auf, auch
wenn die Salz- und Klarspülmittelbehälter leer sind.
Display
Im Display erscheinen:
• Die elektronische Einstellung der Wasserenthärtungsstufe
• Die Aktivierung/Deaktivierung des Klarspülmittel-Dosierers (nur bei aktiver Funktion Multitab)
• Die Dauer des Spülprogramms
• Die Restlaufzeit bis zum Ende des Spülprogramms
• Das Ende eines Spülprogramms (im Display erscheint eine Null)
• Die Dauer der Zeitvorwahl
• Die Alarmcodes
• Die Aktivierung/Deaktivierung der akustischen Signale.
Zeitvorwahltaste
Benutzen Sie diese Taste, um den Start
des Spülprogramms zwischen 1 und 24
Stunden zu verzögern. Siehe Abschnitt
„Auswählen und Starten eines Spülprogramms“.
Programmwahltasten
Drücken Sie eine dieser Tasten, um ein
Spülprogramm einzustellen. Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf. Siehe
hierzu den Abschnitt „Spülprogramme“.
Funktionstasten
Benutzen Sie die Funktionstasten für folgende Vorgänge:
• Bei der elektronischen Einstellung der
Wasserenthärterstufe. Beachten Sie den
Abschnitt „Einstellung des Wasserenthärters“.
• Zum Ein-/Ausschalten der Funktion Multitab. Siehe Abschnitt „Funktion Multitab“.
• Zum Ein-/Abschalten des KlarspülmittelDosierers, wenn die Funktion Multitab
38 electrolux
eingeschaltet ist. Schlagen Sie dazu bitte
unter „Was tun, wenn...“ nach.
• Zum Abbrechen des laufenden Spülprogramms oder einer laufenden Zeitvorwahl. Siehe Kapitel „Auswählen und Starten eines Spülprogramms“.
• Zum Ein-/Ausschalten der akustischen
Signale. Siehe Abschnitt „Akustische Signale“.
Einstellmodus
Das Gerät muss sich für folgende
Funktionen im Einstellmodus befinden:
• Zum Einstellen und Starten eines Spülprogramms
• Zum Einstellen und Starten einer Zeitvorwahl
• Zur elektronischen Einstellung der Wasserenthärterstufe
• Zur Aktivierung/Deaktivierung der Funktion Multitab.
• Zur Aktivierung/Deaktivierung des Klarspülmittel-Dosierers (nur bei eingeschalteter Funktion Multitab)
• Zur Aktivierung/Deaktivierung der akustischen Signale
Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät
ist im Einstellmodus, wenn:
• Alle Programmkontrolllampen leuchten
Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät
ist nicht im Einstellmodus wenn:
• Nur eine Programm-Kontrolllampe leuchtet
• Das Display die Dauer des Spülprogramms oder die Zeitvorwahl anzeigt
– Um in den Einstellmodus zurückzukehren, müssen Sie das Programm oder
die Zeitvorwahl abbrechen. Siehe Abschnitt „Auswählen und Starten eines
Spülprogramms“.
Akustische Signale
Die akustischen Signale kennzeichnen:
• Das Ende des Spülprogramms.
• Die elektronische Einstellung der Wasserenthärtungsstufe.
• Eine Fehlfunktion des Geräts.
Führen Sie folgende Schritte durch, um die
akustischen Signale auszuschalten:
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Das Gerät muss sich im Einstellmodus
befinden.
3. Halten Sie die Funktionstasten B und C
gedrückt, bis die Kontrolllampen der
Funktionstasten A, B und C zu blinken
beginnen.
4. Lassen Sie die Funktionstasten B und
C los.
5. Drücken Sie die Funktionstaste C.
– Die Kontrolllampen für die Funktionstasten A und B erlöschen.
– Die Kontrolllampe für Funktionstaste
C blinkt.
– Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
Akustische Signale
eingeschaltet
Akustische Signale
ausgeschaltet
6. Drücken Sie die Funktions-Taste C erneut.
– Das Display zeigt die neue Einstellung.
7. Schalten Sie das Gerät aus, damit die
Einstellung gespeichert wird.
Führen Sie das obige Verfahren durch,
um die akustischen Signale wieder zu
aktivieren.
GEBRAUCH DES GERÄTES
1. Prüfen Sie, ob die Einstellung des Wasserenthärters der Wasserhärte in Ihrem
Gebiet entspricht und stellen Sie ihn bei
Bedarf entsprechend ein.
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
3. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer
mit Klarspülmittel auf.
4. Ordnen Sie Geschirr und Besteck in den
Geschirrspüler ein.
5. Stellen Sie je nach Spülgut und Verschmutzungsgrad das passende Spülprogramm ein.
6. Füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter
mit der passenden Menge an Reinigungsmittel.
7. Starten Sie das Spülprogramm.
electrolux 39
Wenn Sie Kombi-Reinigungstabletten
(„3 in 1“, „4 in 1“, „5 in 1“ etc.) benutzen, verwenden Sie die Funktion Multi-
tab (siehe den Abschnitt „Funktion Multitab“).
EINSTELLEN DES WASSERENTHÄRTERS
Der Wasserenthärter hält die im Wasser
enthaltenen Minerale und Salze zurück. Diese Minerale und Salze können das Gerät
beschädigen.
Stellen Sie den Wasserenthärter ein, wenn
die Einstellung nicht der Wasserhärte in Ihrem Gebiet entspricht.
Wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen, um die Wasserhärte in Ihrem Gebiet zu erfahren.
Wasserhärteeinstellung
Wasserhärte
Deutscher Wasserhärtegrad
(dH°)
Französischer
Wasserhärtegrad (°TH)
mmol/l
Clarke-Werte
manuell
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
1)
8
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
2
1)
6
2
1)
5 1)
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
2)
1 2)
1) Werkseinstellung
2) Verwenden Sie kein Salz bei diesen Werten.
Sie müssen den Wasserenthärter manuell und elektronisch einstellen.
Manuelle Einstellung
Drehen Sie den Wasserhärtestufen-Wähler
auf die Stufe 1 oder 2 (siehe Tabelle).
Elektronische Einstellung
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Das Gerät muss sich im Einstellmodus
befinden.
3. Halten Sie die Funktionstasten B und C
gedrückt, bis die Kontrolllampen der
Funktionstasten A, B und C zu blinken
beginnen.
4. Lassen Sie die Funktionstasten B und
C los.
5. Drücken Sie Funktionstaste A.
– Die Kontrolllampen für die Funktionstasten B und C erlöschen.
– Die Kontrolllampe der Funktionstaste
A blinkt weiterhin.
– Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
– Die aufeinander folgende Töne geben die aktuelle Einstellung wieder.
/ 5 aufBeispiel: Das Display zeigt
einander folgende Töne = Stufe 5.
40 electrolux
6. Drücken Sie die Funktionstaste A so
oft, bis das Display die erforderliche
Einstellung anzeigt.
7. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die
Einstellung zu speichern.
Wenn der Wasserenthärter elektronisch
auf Stufe 1 eingestellt ist, bleibt die
Salzkontrollleuchte dunkel.
GEBRAUCH VON SALZ FÜR GESCHIRRSPÜLER
So füllen Sie den Salzbehälter:
1. Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn und öffnen Sie den Salzbehälter.
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit 1 Liter
Wasser (nur wenn Sie zum ersten Mal
Salz einfüllen).
3. Verwenden Sie den Trichter, um den
Salzbehälter zu füllen.
4. Entfernen Sie das Salz, das sich um die
Öffnung des Salzbehälters herum angesammelt hat.
5. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, um den Salzbehälter zu schließen.
Es ist normal, dass beim Befüllen mit
Salz Wasser aus dem Salzbehälter
überläuft.
VERWENDUNG VON REINIGUNGSMITTEL UND KLARSPÜLER
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
Gebrauch von Reinigungsmitteln
Um die Umwelt zu schützen, verwenden Sie nicht mehr als die korrekte Reinigermenge.
Beachten Sie die Empfehlungen des
Reinigungsmittelsherstellers auf der
Reinigerverpackung.
So füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter:
1. Drücken Sie zum Öffnen des Deckels
2 die Freigabetaste 7 des Reinigungsmittelbehälters.
2. Füllen Sie das Reinigungsmittel in den
Behälter. 1 .
3. Wenn das Spülprogramm einen Vorspülgang hat, schütten Sie eine kleine
Menge Reinigungsmittel auf die Innenseite der Gerätetür.
4. Wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, legen Sie diese in den Reinigungsmittelbehälter. 1 .
5. Schließen Sie den Reinigungsmittelbehälter, indem Sie auf den Deckel drücken, bis er einrastet.
Wählen Sie lange Spülprogramme,
wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden. Diese können sich bei kurzen
Spülprogrammen nicht vollständig auflösen und die Reinigung beeinträchtigen.
electrolux 41
Verwendung von Klarspülmittel
Klarspülmittel ermöglichen das Trocknen des Geschirrs ohne Streifen und
Flecken.
Der Klarspülmittel-Dosierer fügt während des letzten Spülgangs automatisch Klarspülmittel hinzu.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Klarspülmittel-Dosierer aufzufüllen:
1. Drücken Sie zum Öffnen des Deckels
6 die Freigabetaste 5 des Klarspülmittel-Dosierers.
2. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer
3 mit Klarspülmittel. Die Markierung
„max“ zeigt den maximalen Pegel an.
3. Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel mit einem saugfähigen Tuch auf, um
zu große Schaumbildung während des
Spülprogramms zu vermeiden.
4. Schließen Sie den Klarspülmittel-Dosierer, indem Sie auf den Deckel drücken,
bis er einrastet.
Einstellung der Klarspülmitteldosierung
Werkseitige Einstellung: Stufe 3.
Sie können den Klarspülmittel-Dosierer auf
die Stufen 1 (niedrigste Dosierung) bis 4
(höchste Dosierung) einstellen.
Drehen Sie den Klarspülmittelwähler 4 zur
Erhöhung oder Verringerung der Dosierung.
FUNKTION "MULTITAB"
Die Funktion Multitab ermöglicht die Verwendung von Kombi-Reinigungstabletten.
Diese Tabletten enthalten das Reinigungsmittel, Klarspülmittel und Geschirrspülsalz.
Einige Tabletten-Sorten können auch andere Zusätze enthalten.
Stellen Sie sicher, dass diese Reinigungstabletten für Ihre Wasserhärte geeignet
sind. Beachten Sie hierzu die Herstellerangaben.
Wenn Sie die Funktion Multitab einschalten,
bleibt sie so lange aktiv, bis Sie sie wieder
abschalten.
Die Funktion Multitab sperrt automatisch
den Zufluss von Klarspülmittel und Salz.
Die Funktion Multitab deaktiviert die Kontrolllampen für Salz und Klarspülmittel.
Die Programmdauer kann sich erhöhen,
wenn Sie die Funktion Multitab verwenden.
Aktivieren Sie die Funktion Multitab vor
dem Start des Spülprogramms.
Sie können die Funktion Multitab nicht
mehr ein- oder ausschalten, wenn das
Programm bereits angelaufen ist.
Schalten Sie die Funktion Multitab wie folgt
ein:
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Das Gerät muss sich im Einstellmodus
befinden.
3. Halten Sie die Funktionstasten D und E
gedrückt, bis die Multitab-Kontrollanzeige aufleuchtet.
Zur Deaktivierung der Funktion Multitab für
die separate Verwendung von
Reinigungsmittel, Salz und Klarspülmittel:
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Das Gerät muss sich im Einstellmodus
befinden.
3. Halten Sie die Funktionstasten D und E
gedrückt, bis die Multitab-Kontrollanzeige erlischt.
4. Füllen Sie den Salzbehälter und den
Klarspülmittel-Dosierer.
5. Stellen Sie den Wasserenthärter auf die
höchste Stufe ein.
6. Führen Sie ein Spülprogramm ohne
Geschirr aus.
7. Stellen Sie den Wasserenthärter entsprechend der Wasserhärte in Ihrem
Gebiet ein.
8. Stellen Sie die Klarspülmitteldosierung
ein.
LADEN VON BESTECK UND GESCHIRR
Siehe Broschüre „Beispiele für RealLife-Beladungen“.
42 electrolux
Hinweise und Tipps
• Spülen Sie in diesem Gerät keine Gegenstände, die Wasser aufnehmen können
(Schwämme, Geschirrtücher usw.).
• Entfernen Sie Speisereste vom Geschirr.
• Weichen Sie eingebrannte Essensreste
ein.
• Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B. Tassen,
Gläser, Pfannen) mit der Öffnung nach
unten ein.
• Achten Sie darauf, dass sich kein Wasser
in Behältern oder Schüsseln sammeln
kann.
• Stellen Sie sicher, dass das Geschirr und
das Besteck nicht aneinander haften.
• Achten Sie darauf, dass die Gläser einander nicht berühren.
• Ordnen Sie kleine Gegenstände in den
Besteckkorb ein.
• Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck,
so können sie nicht zusammenkleben.
• Achten Sie beim Einordnen des Spülguts
darauf, dass das Wasser die Oberflächen
aller Geschirrteile erreicht.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände in den
Oberkorb ein. Achten Sie darauf, dass
diese nicht verrutschen können.
• Auf Kunststoffgegenständen und Geschirr mit Antihaftbeschichtung sammeln
sich oftmals Wassertropfen.
AUSWÄHLEN UND STARTEN EINES SPÜLPROGRAMMS
Start eines Spülprogramms ohne
Zeitvorwahl
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Einstellmodus befindet.
3. Wählen Sie ein Spülprogramm.
• Die entsprechende Kontrolllampe
leuchtet auf.
• Die Programmdauer blinkt im Display.
4. Schließen Sie die Tür des Gerätes; das
Spülprogramm startet automatisch.
Start des Spülprogramms mit
Zeitvorwahl
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Einstellmodus befindet.
3. Wählen Sie ein Spülprogramm.
4. Drücken Sie wiederholt das ZeitvorwahlTouchpad, bis das Display die gewünschte Zeitvorwahl anzeigt.
• Die Dauer der Zeitvorwahl blinkt im
Display.
• Die Kontrolllampe für die Zeitvorwahl
leuchtet auf.
5. Schließen Sie die Tür des Gerätes; der
Countdown startet automatisch.
• Nach Ablauf der Zeitvorwahl startet
das Spülprogramm automatisch.
Wenn Sie während des Ablaufs der
Zeitvorwahl die Tür öffnen, zeigt das
Display die abgelaufene Zeit an.
Das Öffnen der Tür unterbricht den Ablauf der Zeitvorwahl. Wenn Sie die Tür
wieder schließen, läuft die Zeitvorwahl
ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung
weiter.
Unterbrechung eines Spülprogramms
• Öffnen Sie die Tür des Gerätes.
– Das Spülprogramm stoppt.
• Schließen Sie die Gerätetür.
– Das Spülprogramm wird an der Stelle
fortgesetzt, an der es unterbrochen
wurde.
Abbruch eines Spülprogramms oder
der Zeitvorwahl
Wenn ein Spülprogramm oder die Zeitvorwahl noch nicht gestartet sind, können Sie die Auswahl ändern.
Wenn ein Spülprogramm oder die Zeitvorwahl in Betrieb sind, kann die Auswahl nicht mehr geändert werden. Für
eine neue Auswahl muss das Spülprogramm oder die Zeitvorwahl abgebrochen werden.
Wenn Sie die Zeitvorwahl abbrechen,
wird automatisch auch das ausgewählte Spülprogramm gelöscht. In diesem
Fall müssen Sie das Spülprogramm erneut auswählen.
1. Drücken Sie die Funktionstasten B und
C, bis alle Programm-Kontrolllampen
leuchten.
2. Bevor Sie ein neues Spülprogramm
wählen, kontrollieren Sie, ob der Reinigungsmittelbehälter gefüllt ist.
electrolux 43
Ende des Spülprogramms
Nach Ablauf des Spülprogramms ertönt eine Signaltonfolge.
1. Öffnen Sie die Tür des Geräts.
• Das Display zeigt eine Null an.
2. Schalten Sie das Gerät aus.
3. Öffnen Sie für bessere Trocknungsergebnisse für einige Minuten die Tür einen Spaltbreit.
Das Gerät schaltet sich automatisch 10
Minuten nach Beendigung des Spülprogramms aus.
Entnehmen des Spülguts
• Lassen Sie das Geschirr abkühlen, bevor
Sie es aus dem Geschirrspüler entnehmen. Heißes Geschirr ist stoßempfindlich.
• Entladen Sie zuerst den Unter- und dann
den Oberkorb.
• An den Innenseiten und an der Gerätetür
kann sich Wasser niederschlagen, da
sich Edelstahl schneller abkühlt als das
Geschirr.
SPÜLPROGRAMME
Programme
45°-70° AUTO
Automatik 1)
Intensiv
Kurz2)
Energiesparen
3)
Verschmutzungsgrad
Spülgut
Beliebig
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang 45 °C oder 70 °C
1 oder 2 mittlere Spülgänge
Klarspülgang
Trocknen
Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang 70 °C
1 mittlerer Spülgang
Klarspülgang
Trocknen
Normal/leicht
verschmutzt
Geschirr und Besteck
Hauptspülgang 60 °C
Spülgang
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
Hauptspülgang 50 °C
1 mittlerer Spülgang
Klarspülgang
Trocknen
Mit diesem Programm wird das Geschirr
kurz gespült, um zu vermeiden, dass
Speisereste sich am Geschirr festsetzen
und unangenehme Gerüche aus dem Gerät austreten.
Verwenden Sie für dieses Programm kein
Reinigungsmittel.
Vorspülen
Programmbeschreibung
1 Kaltspülgang
1) Das Gerät stellt die Wassertemperatur und Wassermenge automatisch ein. Diese hängen vom
Verschmutzungsgrad des Geschirrs ab und davon, ob das Gerät ganz oder teilweise beladen ist. Die
Programmdauer und Verbrauchswerte können sich ändern.
2) Wenn Sie eine geringe Beladung haben, bietet dieses Programm eine zeitsparende Lösung mit perfekten
Spülergebnissen.
3) Testprogramm für Prüfinstitute. Informationen zu den Testdaten finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
Verbrauchswerte
Programm 1)
45°-70° AUTO
Automatik
Energie (kWh)
0,9 - 1,7
Wasser (in Litern)
8 - 17
44 electrolux
Programm 1)
Energie (kWh)
Wasser (in Litern)
1,4 - 1,6
15 - 16
0,9
9
1,0 - 1,1
10 - 11
0,1
4
Intensiv
Kurz
Energiesparen
Vorspülen
1) Das Display zeigt die Programmdauer an.
Druck und Temperatur des Wassers,
die Schwankungen in der Stromversor-
gung und die Geschirrmenge können
diese Werte verändern.
REINIGUNG UND PFLEGE
Entfernen und Reinigen der Filter
Verschmutzte Filter beeinträchtigen das
Spülergebnis.
Obwohl die Filter wartungsarm sind, müssen sie in regelmäßigen Abständen überprüft und, falls nötig, gereinigt werden.
1. Drehen Sie den Filter (A) gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen und ziehen Sie ihn aus dem Filter (B).
B
A
2. Filter (A) besteht aus zwei Teilen. Ziehen
Sie diese auseinander, um sie zu zerlegen.
3. Reinigen Sie die einzelnen Teile unter
fließendem Wasser.
4. Setzen Sie die beiden Teile des Filters
(A) ineinander und drücken Sie diese zusammen. Vergewissern Sie sich, dass
sie korrekt ineinander sitzen.
5. Nehmen Sie den Filter (B) heraus.
6. Reinigen Sie den Filter (B) unter fließendem Wasser.
7. Setzen Sie den Filter (B) wieder in der
ursprünglichen Position ein. Vergewissern Sie sich, dass er korrekt in den beiden Führungen (C) sitzt.
electrolux 45
C
8. Setzen Sie den Filter (A) in den Filter (B)
ein. Drehen Sie den Filter (A) im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
Reinigen der Sprüharme
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus.
Falls die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, reinigen Sie sie mit einem Cocktailspieß.
Reinigen der Außenseiten
Reinigen Sie die Außenseiten und das Bedienfeld des Gerätes mit einem weichen,
feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, Metallschwämmchen oder Lösungsmittel (Azeton
usw.).
WAS TUN, WENN …
Das Gerät startet nicht oder hält während
des Betriebs an.
Versuchen Sie zuerst, eine Lösung für das
Problem zu finden (beachten Sie die TabelStörung
Es läuft kein Wasser in
das Gerät.
Fehlercode
Das Display zeigt
le). Ist dies nicht möglich, wenden Sie sich
an den Kundendienst.
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Der Wasserhahn ist
blockiert oder durch
Kalkablagerungen verstopft.
Reinigen Sie den Wasserhahn.
Der Wasserdruck ist zu Wenden Sie sich an Ihniedrig.
ren lokalen Wasserversorger.
Das Gerät pumpt das
Wasser nicht ab.
Das Display zeigt
Der Wasserhahn ist
geschlossen.
Drehen Sie den Wasserhahn auf.
Der Filter im Wasserzulaufschlauch ist verstopft.
Reinigen Sie den Filter.
Der Wasserzulaufschlauch ist nicht richtig angeschlossen.
Vergewissern Sie sich,
dass die Schlauchverbindung in Ordnung
ist.
Der Wasserzulaufschlauch ist beschädigt.
Stellen Sie sicher, dass
der Wasserzulaufschlauch nicht beschädigt ist.
Der Siphon ist verstopft.
Reinigen Sie den Siphon.
Der Wasserablaufschlauch ist nicht richtig angeschlossen.
Vergewissern Sie sich,
dass die Schlauchverbindung in Ordnung
ist.
46 electrolux
Störung
Die Aquasafe-Einrichtung ist ausgelöst.
Fehlercode
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Der Ablaufschlauch ist
beschädigt.
Stellen Sie sicher, dass
der Wasserablaufschlauch keine Beschädigungen aufweist.
Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden Sie sich an den
Kundendienst.
Das Display zeigt
Das Programm startet
nicht.
Schalten Sie das Gerät wieder ein, nachdem Sie es überprüft haben. Das Programm wird an der Stelle fortgesetzt, an
der es unterbrochen wurde.
Tritt die Störung erneut auf, wenden Sie
sich an den Kundendienst.
Wenn das Display andere Fehlercodes anzeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die Gerätetür ist offen.
Schließen Sie die Tür
richtig.
Der Netzstecker ist
nicht eingesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Die Sicherung im
Haussicherungskasten
ist durchgebrannt.
Wechseln Sie die Sicherung aus.
Die Zeitvorwahl ist eingestellt. (Nur an Geräten mit Zeitvorwahl).
Um das Programm sofort zu starten, brechen Sie die Zeitvorwahl ab.
Die vom Kundendienst benötigten Daten
finden Sie auf dem Typenschild.
Wir empfehlen, dass Sie folgende Daten
hier notieren:
Modell (MOD.)
....................
Produkt-Nummer (PNC)
....................
Seriennummer (S.N.)
....................
Die Spül- und Trocknungsergebnisse sind nicht zufriedenstellend
Problem
Das Geschirr ist nicht sauber.
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Das ausgewählte Spülprogramm ist für das Spülgut und
den Verschmutzungsgrad nicht
geeignet.
Stellen Sie sicher, dass für das
Spülgut und den Verschmutzungsgrad das geeignete Spülprogramm ausgewählt wird.
Die Körbe waren nicht richtig
beladen, so dass das Wasser
nicht alle Oberflächen berührte.
Beladen Sie die Körbe richtig.
Aufgrund falscher Beladung
konnten sich die Sprüharme
nicht frei drehen.
Stellen Sie sicher, dass die
Sprüharme nicht durch eine falsche Beladung blockiert werden.
Die Filter sind verschmutzt,
nicht richtig montiert oder nicht
korrekt eingesetzt.
Kontrollieren Sie, ob die Filter
sauber, richtig montiert und
korrekt eingesetzt sind.
Die Reinigungsmittelmenge war
nicht ausreichend oder es wurde kein Reinigungsmittel verwendet.
Stellen Sie sicher, dass die Reinigungsmittelmenge ausreichend ist.
electrolux 47
Problem
Mögliche Ursache
Kalkablagerungen auf dem Geschirr.
Mögliche Abhilfe
Der Salzbehälter ist leer.
Füllen Sie den Salzbehälter mit
Geschirrspülsalz.
Falsche Einstellung des Wasserenthärters.
Stellen Sie den Wasserenthärter entsprechend ein.
Die Verschlusskappe des Salzbehälters ist nicht richtig geschlossen.
Stellen Sie sicher, dass der
Salzbehälter richtig geschlossen ist.
Schlieren, Streifen, milchige
Flecken oder blauschimmernder Belag auf Gläsern und Geschirr.
Klarspülmitteldosierung zu
hoch.
Klarspülmitteldosierung verringern.
Flecken von getrockneten Wassertropfen auf Gläsern und Geschirr.
Klarspülmitteldosierung zu
niedrig.
Klarspülmitteldosierung erhöhen.
Die Ursache kann auch beim
Reinigungsmittel liegen.
Verwenden Sie eine andere
Reinigungsmittelmarke.
Das Geschirr ist nass.
Sie haben ein Spülprogramm
ohne Trocknungsgang oder mit
einem verkürzten Trocknungsgang gewählt.
Lassen Sie die Tür des Geschirrspülers für einige Minuten
einen Spaltbreit geöffnet, bevor
Sie das Geschirr entnehmen.
Das Geschirr ist nass und
glanzlos.
Der Klarspülmittel-Dosierer ist
leer.
Füllen Sie den KlarspülmittelDosierer mit Klarspülmittel auf.
Die Multitab-Funktion ist eingeschaltet (diese Funktion deaktiviert automatisch den Klarspülmittel-Dosierer).
Schalten Sie den KlarspülmittelDosierer ein.
Einschalten des KlarspülmittelDosierers
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Einstellmodus befindet.
3. Halten Sie die beiden Funktionstasten
B und C gleichzeitig gedrückt.
– Die Kontrolllampen der Funktionstasten A, B und C beginnen zu blinken.
4. Lassen Sie die Funktionstasten B und
C los.
5. Drücken Sie Funktionstaste B.
– Die Kontrolllampen für die Funktionstasten A und C erlöschen.
– Die Kontrolllampe der Funktionstaste
B blinkt weiter.
– Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
Klarspülmittel-Dosierer
abgeschaltet
Klarspülmittel-Dosierer
eingeschaltet
6. Drücken Sie Funktionstaste B erneut.
– Im Display wird die neue Einstellung
angezeigt.
7. Schalten Sie das Gerät aus, damit die
Einstellung gespeichert wird.
48 electrolux
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Wasserdruck
Breite
596 mm
Höhe
818 - 898 mm
Tiefe
550 mm
Min.
0,5 bar (0,05 MPa)
Max.
8 bar (0,8 MPa)
Wasserversorgung 1)
Kalt- oder Warmwasser
Fassungsvermögen
Gedecke
maximal 60 °C
12
1) Den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde anschließen.
Das Typenschild am inneren Rand der
Gerätetür zeigt die elektrischen Anschlussdaten.
Wenn Sie Heißwasser mithilfe umweltfreundlicher, alternativer Energiequellen
(z. B. Solar- oder Photovoltaikanlagen
oder Windkraft) aufbereiten, können Sie
durch den Anschluss des Geräts an die
Heißwasserversorgung Energie sparen.
UMWELTTIPPS
Das Symbol
auf dem Produkt oder
seiner Verpackung weist darauf hin, dass
dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern
an einem Sammelpunkt für das Recycling
von elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen
dieses Produkts schützen Sie die Umwelt
und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere
Informationen über das Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus,
Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.
Recyceln Sie die Materialien mit dem Sym. Entsorgen Sie die Verpackung in
bol
den entsprechenden Recyclingbehältern.
electrolux 49
50 electrolux
electrolux 51
www.electrolux.com/shop
117947671-B-192011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising