AEG | F55000VI0P | User manual | Aeg F55000VI0P Korisnički priručnik

Aeg F55000VI0P Korisnički priručnik
FAVORIT 55000 VI0P
FAVORIT 55000 VI1P
HR Upute za uporabu
IT Istruzioni per l’uso
PT Manual de instruções
ES Manual de instrucciones
2
17
32
47
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SIGURNOSNE UPUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OPIS PROIZVODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
UPRAVLJAČKA PLOČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OPCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PRIJE PRVE UPORABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
SVAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SAVJETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
RJEŠAVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
TEHNIČKI PODACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
BRIGA ZA OKOLIŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi vam pružio
godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine jednostavnijim svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas da odvojite nekoliko minuta
na čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.aeg.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.aeg.com/productregistration
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš
uređaj:
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Kada se obraćate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeći podaci.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Model, PNC, serijski broj.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije.
Opće informacije i savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
SIGURNOSNE UPUTE
Prije postavljanja i uporabe uređaja,
pažljivo pročitajte isporučene upute. Pro‐
izvođač nije odgovoran ako nepravilno
postavljanje i korištenje uređaja uzrokuje
ozljede i oštećenja. Uvijek čuvajte upute
s uređajem, za naknadne potrebe.
• Prilikom prve uporabe uređaja,
provjerite da nema curenja.
• Crijevo za dovod vode ima sigurnosni
ventil i oblogu s unutarnjim glavnim
vodom.
1.1 Sigurnost djece i slabijih
osoba
UPOZORENJE
Opasnost od gušenja, ozljede ili
trajne nesposobnosti.
• Osobama, uključujući i djecu, sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili men‐
talnim funkcijama ili osobama bez
iskustva i znanja nikada nemojte do‐
zvoliti da koriste uređaj. Njih prilikom
rukovanja uređajem mora nadzirati ili u
rukovanje uređajem uputiti osoba od‐
govorna za njihovu sigurnost. Ne do‐
zvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata
djece.
• Sve deterdžente čuvajte izvan dohva‐
ta djece.
• Djecu i kućne ljubimce držite podalje
od vrata uređaja dok su otvorena.
1.2 Postavljanje
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne priključujte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Uređaj nemojte postavljati na mjesta
na kojima je temperatura manja od
0°C.
• Pridržavajte se uputa za postavljanje
isporučenih s uređajem.
• Provjerite je li uređaj postavljen ispod i
blizu sigurnih konstrukcija.
Spajanje na dovod vode
• Pripazite da ne oštetite crijeva za vo‐
du.
• Prije priključivanja uređaja na nove
cijevi ili cijevi koje se dugo nisu kori‐
stile, pustite da voda teče dok nije pot‐
puno čista.
UPOZORENJE
Opasan napon.
• Ako je crijevo za dovod vode ošteće‐
no, odmah iskopčajte utikač iz utičnice
električne mreže. Za zamjenu crijeva
za dovod vode kontaktirajte servis.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE
Opasnost od požara i strujnog
udara.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni
podaci na nazivnoj pločici s na‐
pajanjem. Ako nisu, kontaktirajte
električara.
• Uvijek koristite pravilno postavljenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel na‐
pajanja. Za zamjenu oštećenog kabela
napajanja kontaktirajte ovlašteni servis
ili električara.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Osigurajte da se utičnici nakon po‐
stavljanja može lako pristupiti.
• Ne povlačite kabel napajanja kako bi‐
ste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
4
www.aeg.com
1.3 Koristite
• Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu
u kućanstvu i za slične namjene kao
što su:
– Kuhinja za osoblje u prodavaoni‐
cama, uredima i drugim radnim pro‐
storima
– Farmama
– Za goste hotela, motela i drugih vr‐
sta smještaja
– Za prenoćišta.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede.
• Ne mijenjajte specifikacije uređaja.
• Noževe i pribor s oštrim vrhovima u
košaru za pribor za jelo stavite vrhom
okrenutim prema dolje ili u vodoravan
položaj.
• Ne držite vrata uređaja otvorena bez
nadzora kako biste spriječili pad preko
njih.
• Ne sjedajte i ne stojte na otvorenim
vratima.
• Deterdženti za perilicu posuđa su
opasni. Pridržavajte se sigurnosnih
uputa na ambalaži deterdženta.
• Ne pijte i ne igrajte se s vodom u ure‐
đaju.
• Ne vadite posuđe iz uređaja prije za‐
vršetka programa. Na posuđu može
ostati deterdženta.
UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara,
požara ili opekotina.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim sredst‐
vima u, pored ili na uređaj.
• Ne raspršujte vodu ili paru za čišćenje
uređaja.
• Uređaj može ispuštati vruću paru ako
otvorite vrata dok je program u tijeku.
1.4 Odlaganje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede ili gušenja.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja.
• Odrežite kabel napajanja i bacite ga.
• Skinite bravicu vrata kako biste
spriječili da se djeca i kućni ljubimci
zatvore u uređaj.
HRVATSKI
5
2. OPIS PROIZVODA
1
2
3
12
11
10
9
8
7
1 Glavna mlaznica
4
6 5
12 Gornja košara
2 Gornja mlaznica
2.1 Svjetlosna zraka
3 Donja mlaznica
4 Filtri
5 Nazivna pločica
• Kad program radi, crvena svjetlosna
zraka prikazuje se na podu ispod vrata
uređaja. Kad je program završen, cr‐
veno svjetlo mijenja se u zeleno.
• Kada je uređaj u kvaru, crvena
svjetlosna zraka trepće.
6 Spremnik soli
7 Tipka za biranje tvrdoće vode
8 Spremnik sredstva za ispiranje
9 Spremnik za deterdžent
Svjetlosna se zraka isključuje
kad se isključi uređaj.
10 Košara za pribor za jelo
11 Donja košara
3. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2
A
5
4
3
B
C
D
E
6
1 Tipka za uključivanje/isključivanje
3 Tipka za odgodu početka
2 Zaslon
4 Programske tipke
6
www.aeg.com
5 Indikatorska svjetla
Indikatori
6 Funkcijske tipke
Opis
Indikator za sol. Ovaj je indikator isključen dok program radi.
Indikator sredstva za ispiranje. Ovaj je indikator isključen dok
program radi.
Indikator funkcije "Multitab".
4. PROGRAMI
Program 1) Stupanj
zaprljanosti
Vrsta
punjenja
2)
3)
4)
5)
6)
Faze
programa
Trajanje
(min)
Snaga
(kWh)
Voda
(l)
Sve
Posuđe, pri‐
bor za jelo, ta‐
ve i posude
Pretpranje
Pranje 45 °C ili
70 °C
Ispiranja
Sušenje
90 - 160
0.9 - 1.7
8 - 15
Jako
zaprljano
Posuđe, pri‐
bor za jelo, ta‐
ve i posude
Pretpranje
Pranje 70 °C
Ispiranja
Sušenje
150 160
1.4 - 1.6
13 - 14
Svježe
zaprljano po‐
suđe
Posuđe i pri‐
bor za jelo
Pranje 60 °C
Ispiranja
30
0.9
9
Normalno
zaprljano
Posuđe i pri‐
bor za jelo
Pretpranje
Pranje 50 °C
Ispiranja
Sušenje
165 175
0.9 - 1.0
9 - 11
Sve
Pretpranje
14
0.1
4
1) Tlak i temperatura vode, oscilacije u napajanju električne mreže, opcije te količina
posuđa mogu promijeniti trajanje programa i potrošnju.
2) Uređaj prepoznaje stupanj zaprljanosti i količinu predmeta u košarama. Automatski
prilagođava temperaturu i količinu vode, potrošnju energije i trajanje programa.
3) Ovaj program ima fazu ispiranja s visokom temperaturom za bolje higijenske rezultate.
Tijekom faze ispiranja temperatura ostaje na 70 °C tijekom 10 do 14 minuta.
4) Ovim programom možete prati svježe zaprljano posuđe. Daje sjajne rezultate pranja u
kratkom vremenu.
5) Pomoću ovog programa možete najučinkovitije iskoristiti vodu i uštedjeti energiju za
uobičajeno zaprljano posuđe i pribor za jelo. (Ovo je standardni program za ustanove za
testiranje).
HRVATSKI
7
6) Ovaj program koristite za brzo ispiranje posuđa. Time se sprječava da se ostaci hrane
zalijepe za posuđe i da iz uređaja izlaze neugodni mirisi.
Uz ovaj program nemojte koristiti deterdžent.
Informacije za ustanove za testiranje
Za sve potrebne informacije po pitanju karakteristika testiranja pošaljite poruku
elektronskom poštom:
info.test@dishwasher-production.com
Zapišite broj proizvoda (PNC) koji se nalazi na nazivnoj pločici.
5. OPCIJE
5.1 Opcija Multitab
Ovu opciju aktivirajte samo kada koristite
kombinirani deterdžent u tabletama.
Ova opcija isključuje protok sredstva za
ispiranje i soli. Odgovarajući indikatori su
isključeni.
Trajanje programa može se produljiti.
Aktiviranje funkcije „Multitab“
Funkciju "Multitab" aktivirajte ili
deaktivirajte prije početka pro‐
grama. Kad se program pokrene,
ta se funkcija više ne može
uključiti ili isključiti.
1. Pritisnite tipku za uključivanje/isključi‐
vanje za uključenje uređaja.
2. Provjerite je li uređaj u načinu po‐
stavljanja. Pogledajte "POSTAVLJA‐
NJE I POKRETANJE PROGRAMA".
3. Istovremeno pritisnite i zadržite tipke
(D) i (E) dok se ne uključi in‐
dikatorsko svjetlo funkcije "Multitab".
Funkcija ostaje uključena dok je
ne isključite. Istovremeno pritisni‐
te i zadržite tipke (D) i (E) dok se
ne isključi indikatorsko svjetlo
funkcije "Multitab".
Ako prekinete koristiti kombinirane
tablete s deterdžentom, prije
započinjanja odvojene uporabe
deterdženta, sredstva za ispiranje i soli
za perilicu posuđa obavite sljedeće
korake:
1. Isključite funkciju "Multitab".
2. Postavite omekšivač vode na najvišu
razinu.
3. Provjerite da su spremnik za sol i
spremnik sredstva za ispiranje puni.
4. Pokrenite najkraći program s fazom
ispiranja, bez deterdženta i bez posu‐
đa.
5. Postavite omekšivač vode u skladu s
tvrdoćom vode u vašem području.
6. Podesite količinu ispuštenog sred‐
stva za ispiranje.
5.2 Zvučni signali
Zvučni signali rade u ovim uvjetima:
• Program pranja je završen.
• Razina omekšivača vode elektronički
je postavljena.
• Došlo je do kvara u uređaju.
Tvornička postavka: uključeno.
Možete isključiti zvučne signale.
Isključivanje zvučnih signala
1. Za uključivanje uređaja, pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje.
Provjerite je li uređaj u načinu rada
za postavljanje. Pogledajte "PO‐
STAVLJANJE I POKRETANJE PRO‐
GRAMA".
2. Istovremeno pritisnite i držite pritisnu‐
tima funkcijske tipke (B) i (C) dok in‐
dikatori funkcijskih tipki (A), (B) i (C)
ne započnu treperiti.
3. Pritisnite funkcijsku tipku (C),
• Indikatori funkcijskih tipki (A) i (B)
se isključuju.
• Indikator funkcijske tipke (C) na‐
stavlja treptati.
• Na zaslonu se prikazuje postavka
zvučnih signala.
8
www.aeg.com
4. Pritisnite funkcijsku tipku (C) za
promjenu postavke.
5. Za potvrdu isključite uređaj.
Uklj.
Isklj.
6. PRIJE PRVE UPORABE
1. Provjerite odgovara li postavka
omekšivača vode tvrdoći vode u va‐
šem području. Ako nije usklađena,
podesite omekšivač vode. Obratite se
lokalnom distributeru vode kako biste
saznali tvrdoću vode u svom pod‐
ručju.
2. Napunite spremnik za sol.
3. Napunite spremnik sredstva za ispi‐
ranje.
4. Otvorite slavinu.
5. Ostaci od obrade mogu se zadržati u
uređaju. Pokrenite program kako bi‐
ste ih uklonili. Ne koristite deterdžent
i ne punite košare.
Ako koristite kombinirane tablete
s deterdžentom, aktivirajte
funkciju Multitab.
6.1 Podešavanje omekšivača vode
Omekšivač vode
prilagođavanje
Tvrdoća vode
Njemački
stupnjevi
(°dH)
Francuski
stupnjevi
(°fH)
mmol/l
Clarkeovi
stupnjevi
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Postavljeno tvornički.
2) Nemojte koristiti sol na ovoj razini.
Omekšivač vode morate podesiti
ručno ili elektronički.
Ručno
Elektr
upravljanje oničko
HRVATSKI
9
Ručno prilagođavanje
Okrenite prekidač tvrdoće vode na
položaj 1 ili 2.
Elektroničko prilagođavanje
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje. Provjeri‐
te je li uređaj u načinu postavljanja.
Pogledajte "ODABIR I POKRETA‐
NJE PROGRAMA".
2. Istovremeno pritisnite i držite pritisnu‐
tima funkcijske tipke (B) i (C) dok in‐
dikatori funkcijskih tipki (A), (B) i (C)
ne započnu treptati.
3. Pritisnite funkcijsku tipku (A).
• Indikatori funkcijskih tipki (B) i (C)
se isključuju.
• Indikator funkcijske tipke (A) na‐
stavlja treptati.
• Zvučni signali rade, npr. pet
isprekidanih zvučnih signala = razi‐
na 5.
• Na zaslonu se prikazuje postavka
= razi‐
omekšivača vode, npr.
na 5.
4. Za promjenu postavke pritišćite
funkcijsku tipku (A).
5. Za potvrdu isključite uređaj.
6.2 Punjenje spremnika za sol
1.
2.
3.
4.
5.
Okrenite poklopac u smjeru suprot‐
nom od smjera kazaljki na satu i ot‐
vorite spremnik za sol.
Stavite 1 litru vode u spremnik za sol
(samo prvi put).
Napunite spremnik za sol solju za
perilicu posuđa.
Uklonite sol oko otvora spremnika za
sol.
Za zatvaranje spremnika za sol
okrenite poklopac u smjeru kretanja
kazaljki na satu.
POZOR
Voda i sol mogu izlaziti iz
spremnika za sol tijekom
punjenja. Opasnost od korozije.
Kako biste je spriječili, nakon
punjenja spremnika za sol pokre‐
nite program.
10 www.aeg.com
6.3 Punjenje spremnika sredstva za ispiranje
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Pritisnite tipku za otpuštanje (D) za
otvaranje poklopca (C).
Napunite spremnik sredstva za ispi‐
ranje (A), ne više od oznake 'max'.
Proliveno sredstvo za ispiranje
uklonite upijajućom krpom kako biste
spriječili stvaranje pjene.
Zatvorite poklopac. Provjerite da se
tipka za otpuštanje zaključava na
mjestu.
Možete okrenuti birač ispuštene
količine (B) između položaja 1
(najmanja količina) i položaja 4
(najveća količina).
7. SVAKODNEVNA UPORABA
1. Otvorite slavinu.
2. Za uključivanje uređaja, pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje.
Uvjerite se da je uređaj u modu po‐
stavki, pogledajte 'ODABIR I PO‐
KRETANJE PROGRAMA'.
• Ako je indikator soli uključen, napu‐
nite spremnik za sol.
• Ako je indikator sredstva za ispi‐
ranje uključen, napunite spremnik
sredstva za ispiranje.
3. Napunite košare.
4. Dodajte deterdžent.
5. Postavite i pokrenite odgovarajući
program koji odgovara vrsti i
zaprljanosti punjenja.
7.1 Upotreba deterdženta
1.
B
2.
3.
30
MAX
+
32
-
1
20
4
A
4.
C
5.
Pritisnite tipku (B) za otvaranje
poklopca (C).
Stavite deterdžent u odjeljak (A).
Ako program ima fazu omekšavanja,
stavite malu količinu deterdženta u
unutarnji dio vrata uređaja.
Ako koristite tablete s deterdžentom,
tabletu stavite u odjeljak (A).
Zatvorite poklopac. Provjerite da se
tipka za otpuštanje zaključava na
mjestu.
HRVATSKI
7.2 Odabir i pokretanje
programa
Način postavljanja
Uređaj mora biti u načinu podešavanja
za potvrdu nekih radnji.
Uređaj je u načinu podešavanja kad,
nakon uključenja:
• se uključe sva indikatorska svjetla pro‐
grama.
Ako upravljačka ploča prikazuje ostale
uvjete, istovremeno pritisnite i zadržite
kontrolne tipke (B) i (C) dok uređaj ne
prijeđe u način podešavanja.
Pokretanje programa bez
odgode početka
1. Otvorite slavinu.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje. Provjeri‐
te je li uređaj u načinu postavljanja.
3. Postavite program.
• Uključuje se odgovarajući indikator
programa.
• Na zaslonu trepti trajanje pro‐
grama.
4. Zatvorite vrata uređaja. Program se
pokreće.
• Ako otvorite vrata, zaslon prikazuje
trajanje programa koje se smanjuje
u koracima od 1 minute.
Pokretanje programa s
odgodom početka
1. Postavite program.
2. Pritišćite tipku za odgodu dok se na
zaslonu ne prikaže vrijeme odgode
koje želite postaviti (od 1 do 24 sata).
• Na zaslonu trepti vrijeme odgode
početka.
• Uključuje se indikator odgode.
3. Zatvorite vrata uređaja. Započinje od‐
brojavanje.
• Ako otvorite vrata, zaslon prikazuje
odbrojavanje odgode početka koje
se smanjuje u koracima od 1 sata.
• Kada odbrojavanje završi, program se
pokreće.
11
Otvaranje vrata dok uređaj radi
Ako otvorite vrata uređaj se zaustavlja.
Kada zatvorite vrata, uređaj nastavlja ra‐
diti od točke u kojoj je prekinuo rad.
Poništavanje odgode početka
tijekom odbrojavanja
Istovremeno pritisnite i držite pritisnutima
funkcijske tipke (B) i (C) dok:
• Se ne uključe svi indikatori programa.
Kada poništite odgodu početka,
uređaj se vraća u način rada za
postavljanje. Morate ponovno po‐
staviti program.
Otkazivanje programa
Istovremeno pritisnite i držite pritisnutima
funkcijske tipke (B) i (C) dok:
• Se ne uključe svi indikatori programa.
Prije pokretanja novog programa
provjerite nalazi li se deterdžent
u spremniku za deterdžent.
Po završetku programa
Kada se program završi, oglašava se
isprekidani zvučni signal i na zaslonu se
prikazuje 0.
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje.
2. Zatvorite slavinu.
Ako ne pritisnete tipku za uključi‐
vanje/isključivanje, uređaj AUTO
OFF automatski će isključiti ure‐
đaj nakon nekoliko minuta. To
pomaže u smanjenju potrošnje
energije.
• Pustite da se posuđe ohladi
prije nego ga izvadite iz ure‐
đaja. Vruće posuđe može se
lako oštetiti.
• Najprije ispraznite predmete iz
donje košare, zatim iz gornje
košare.
• Na stranicama i na vratima
uređaja može biti vode. Nehr‐
đajući čelik hladi se brže od
posuđa.
12 www.aeg.com
8. SAVJETI
8.1 Omekšivač vode
Tvrda voda sadrži visoku količinu mine‐
rala koji mogu uzrokovati oštećenje ure‐
đaja i loše rezultate pranja. Omekšivač
vode neutralizira te minerale.
Sol za perilicu posuđa održava omekši‐
vač vode čistim i u dobrim uvjetima. Važ‐
no je postaviti pravu razinu omekšivača
vode. To osigurava da omekšivač vode
koristi ispravnu količinu soli za perilicu
posuđa i vode.
8.2 Punjenje košara
Pogledajte isporučeni letak s
primjerima punjenja košara.
• Uređaj koristite isključivo za pranje
predmeta namijenjenih za pranje u pe‐
rilici.
• U uređaj ne stavljajte predmete od
drveta, roga, aluminija, kositra i bakra.
• Nemojte u uređaj stavljati predmete
koji mogu apsorbirati vodu (spužve,
kućanske krpe).
• Uklonite preostalu hranu s predmeta.
• Za lakše uklanjanje zagorjele hrane,
namočite lonce i tave prije nego što ih
stavite u uređaj.
• Stavite šuplje predmete (šalice, čaše i
lonce) otvorom okrenutim prema dolje.
• Provjerite da se pribor i posuđe među‐
sobno ne preklapa. Žlice pomiješajte s
drugim priborom.
• Stakleni predmeti ne smiju se među‐
sobno dodirivati.
• Male predmete položite u košaru za
pribor za jelo.
• Lagano posuđe stavite u gornju koša‐
ru. Pazite da se ne miče.
• Prije početka programa provjerite
mogu li se mlaznice slobodno kretati.
8.3 Upotreba soli, sredstva za
ispiranje i deterdženta
• Upotrebljavajte samo sol, sredstvo za
ispiranje i deterdžent za perilice posu‐
đa. Ostali proizvodi mogu prouzročiti
oštećenja na uređaju.
• Sredstvo za ispiranje, tijekom zadnje
faze ispiranja, pomaže u sušenju po‐
suđa bez crtica i mrlja.
• Kombinirane tablete za pranje sadrže
deterdžent, sredstvo za ispiranje i
ostale dodatke. Provjerite jesu li te
tablete prikladne za tvrdoću vode u
vašem području. Pogledajte upute na
pakiranju proizvoda.
• Deterdžent u tabletama ne otapa se
do kraja prilikom korištenja kratkih pro‐
grama. Kako bi se spriječila pojava
tragova deterdženta na posuđu prepo‐
ručujemo upotrebu sredstva za pranje
u tabletama samo za duže programe
pranje.
Nemojte koristiti više od točne
količine deterdženta. Pogledajte
upute na pakiranju deterdženta.
8.4 Prije pokretanja programa
Provjerite sljedeće:
• Filtri su čisti i pravilno postavljeni.
• Mlaznice nisu začepljene.
• Položaj predmeta u košarama je ispra‐
van.
• Program odgovara vrsti i zaprljanosti
punjenja.
• Upotrebljava se odgovarajuća količina
deterdženta.
• U uređaju ima soli i sredstava za ispi‐
ranje za perilice posuđe (osim ako ne
upotrebljavate kombinirane tablete s
deterdžentom).
• Poklopac spremnika za sol je čvrst.
HRVATSKI
13
9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE
Prije održavanja, isključite uređaj
i izvucite utikač iz utičnice
električne struje.
Nečisti filtri i začepljene mlaznice
smanjuju rezultate pranja.
Redovno ih provjeravajte i ako je
potrebno očistite ih.
9.1 Čišćenje filtara
C
1.
Okrenite filtar (A) u smjeru suprot‐
nom od smjera kazaljki na satu i
skinite ga.
2.
Za rastavljanje filtra (A), razdvojite
(A1) i (A2).
Uklonite filtar (B).
Operite filtre vodom.
Postavite filtar (B) u početni položaj.
Provjerite je li pravilno spojen pod
dvije vodilice (C).
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
Sastavite filtar (A) i vratite na mjesto
filtar (B). Okrenite ga u smjeru
kazaljki na satu dok se ne zaključa.
Neispravan položaj filtara može
uzrokovati slabe rezultate pranja
i oštećenje uređaja.
9.2 Čišćenje mlaznica
9.3 Vanjsko čišćenje
Ne uklanjajte mlaznice.
Ako se otvori u mlaznicama začepe,
uklonite ostatke zaprljanja tankim oštrim
predmetom.
Obrišite uređaj vlažnom mekom krpom.
Koristite samo neutralna sredstva za čiš‐
ćenje. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje ili otapala.
10. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja
tijekom rada.
14 www.aeg.com
Prije nego što kontaktirate servis
pogledajte sljedeće informacije kako bi‐
ste našli rješenje problema.
Kod nekih kvarova zaslon prikazuje šifru
alarma:
•
- Uređaj se ne puni vodom.
•
•
- Uređaj ne izbacuje vodu.
- Uključen je uređaj za zaštitu od
poplave.
UPOZORENJE
Prije kontrole isključite uređaj.
Problem
Moguće rješenje
Ne možete uključiti uređaj.
Provjerite je li utikač umetnut u utičnicu
mrežnog napajanja.
Provjerite da u kutiji s osiguračima nema
oštećenog osigurača.
Program ne započinje s radom.
Provjerite jesi li vrata uređaja zatvorena.
Ako je postavljena odgoda početka, poništite
postavku ili pričekajte završetak od‐
brojavanja.
Uređaj se ne puni vodom.
Provjerite je li slavina otvorena.
Provjerite da tlak u dovodu vode nije preni‐
zak. Ovu informaciju potražite kod lokalnog
distributera vode.
Provjerite da slavina nije začepljena.
Provjerite da filtar dovodnog crijeva nije za‐
čepljen.
Provjerite da dovodno crijevo nije savijeno ili
prignječeno.
Uređaj ne izbacuje vodu.
Provjerite da sifon nije začepljen.
Provjerite da odvodno crijevo nije savijeno ili
prignječeno.
Uključen je uređaj za zaštitu od
poplave.
Zatvorite slavinu i kontaktirajte servis.
Nakon završetka provjera, uključite ure‐
đaj. Program se nastavlja iz točke u kojoj
je prekinut.
Ako se problem i dalje javlja, kontakti‐
rajte servis.
Ako se na zaslonu prikažu drugi kodovi
alarma, kontaktirajte servis.
10.1 Ako rezultati pranja i
sušenja nisu zadovoljavajući
Bijele crte i mrlje ili plavičasti slojevi na
čašama i posuđu.
• Ispuštena količina sredstva za ispi‐
ranje je prevelika. Postavite birač
sredstva za ispiranje u niži položaj.
• Količina deterdženta bila je prevelika.
Osušene kapljice vode ostaju na
čašama i posuđu
• Ispuštena količina sredstva za ispi‐
ranje nije dovoljna. Postavite birač
sredstva za ispiranje u viši položaj.
• Uzrok može biti kvaliteta deterdženta.
Posuđe je mokro
• Program nema fazu sušenja ili ima fa‐
zu sušenja na niskoj temperaturi.
• Spremnik sredstva za ispiranje je pra‐
zan.
• Uzrok može biti kvaliteta sredstva za
ispiranje.
• Uzrok može biti kvaliteta kombiniranog
deterdženta u tabletama. Isprobajte
drugu marku ili aktivirajte spremnik
sredstva za ispiranje i koristite sred‐
HRVATSKI
stvo za ispiranje zajedno s kombinira‐
nim deterdžentom u tabletama.
Ostale moguće uzroke potražite
u poglavlju ‘SAVJETI I PREPO‐
RUKE’.
10.2 Uključivanje spremnika
sredstva za ispiranje s
uključenom opcijom "Multitab"
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje. Provjeri‐
te je li uređaj u načinu rada za po‐
stavljanje, pogledajte 'POSTAVLJA‐
NJE I POKRETANJE PROGRAMA'.
2. Istovremeno pritisnite i držite
funkcijske tipke (B) i (C) dok indikato‐
ri iznad funkcijskih tipki (A), (B) i (C)
ne počnu treperiti.
15
3. Pritisnite funkcijsku tipku (B).
• Indikatori funkcijskih tipki (A) i (C)
se isključuju.
• Indikator funkcijske tipke (B) na‐
stavlja treptati.
• Na zaslonu se prikazuje postavka
spremnika sredstva za ispiranje.
Isklj.
Uklj.
4. Pritisnite funkcijsku tipku (B) za
promjenu postavke.
5. Za potvrdu postavke isključite uređaj.
6. Podesite ispuštenu količinu sredstva
za ispiranje.
7. Napunite spremnik sredstva za ispi‐
ranje.
11. TEHNIČKI PODACI
Dimenzije
Širina × Visina × Dubina
(mm)
Spajanje na električnu
mrežu
Pogledajte natpisnu pločicu.
Napon
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Frekvencija
50 Hz
Tlak dovoda vode
Min. / maks. (bar / MPa)
Dovod vode 1)
Hladna ili topla voda2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
maks. 60 °C
Kapacitet
Broj kompleta posuđa
12
Potrošnja energije
Uključen
0.10 W
Isključen
0.10 W
1) Crijevo za dovod vode spojite na slavinu s navojem 3/4".
2) Ako topla voda dolazi iz alternativnih izvora energije (npr., solarni paneli, energija vjetra),
upotrijebite toplu vodu kako biste smanjili potrošnju energije.
12. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom
. Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog
zdravlja, kao i u recikliranju otpada
od električnih i elektroničkih uređaja.
Uređaje označene simbolom ne
bacajte zajedno s kućnim otpadom.
Proizvod odnesite na lokalno
16 www.aeg.com
reciklažno mjesto ili kontaktiraje
nadležnu službu.
ITALIANO
17
INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANNELLO DEI COMANDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILIZZO QUOTIDIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PULIZIA E CURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATI TECNICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSIDERAZIONI AMBIENTALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
20
20
21
22
23
25
27
28
29
31
31
PER RISULTATI PERFETTI
Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG. Lo abbiamo creato per fornirvi
prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che vi semplificheranno
la vita - funzioni che non troverete sui normali elettrodomestici. Vi invitiamo di dedicare
qualche minuto alla lettura per sapere come trarre il massimo dal vostro elettrodomestico.
Visitate il nostro sito web per:
ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere
informazioni sull'assistenza.
www.aeg.com
registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:
www.aeg.com/productregistration
acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra
apparecchiatura:
www.aeg.com/shop
SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE
Consigliamo sempre l’impiego di ricambi originali.
Quando si contatta l'Assistenza, accertarsi di disporre dei seguenti dati.
Le informazioni si trovano sulla targhetta di identificazione. Modello, numero dell'apparecchio
(PNC), numero di serie.
Avvertenza / Attenzione - Importanti Informazioni di Sicurezza
Informazioni e consigli generali
Informazioni in materia di sicurezza ambientale
Con riserva di modifiche.
18 www.aeg.com
1.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. Il produttore non è responsabile se un'installazione ed un uso non
corretto dell'apparecchiatura provocano
lesioni e danni. Tenere sempre le istruzioni a portata di mano in caso di necessità durante l'utilizzo.
1.1 Sicurezza dei bambini e
delle persone vulnerabili
AVVERTENZA!
Rischio di soffocamento, lesioni o
invalidità permanente.
• Non permettere alle persone, compresi i bambini, con capacità fisiche,
sensoriali o mentali ridotte, o con
mancanza di esperienza e conoscenza
di utilizzare l'apparecchiatura, a meno
che tale utilizzo non avvenga sotto la
supervisione o la guida di una persona
responsabile della loro sicurezza. Non
consentire ai bambini di giocare con
l'apparecchiatura.
• Tenere i materiali di imballaggio fuori
dalla portata dei bambini.
• Tenere i detersivi fuori dalla portata
dei bambini.
• Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dalla porta dell'apparecchiatura quando è aperta.
1.2 Installazione
• Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
• Non installare e utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
• Non collocare o usare l’apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura
possa scendere al di sotto di 0°C.
• Osservare le istruzioni per l'installazione fornite con l'apparecchiatura.
• Assicurarsi che l'apparecchiatura sia
installata sotto e vicino a parti adeguatamente ancorate a una struttura fissa.
Collegamento dell’acqua
• Accertarsi di non danneggiare i tubi di
carico e scarico dell'acqua.
• Prima di collegare l’apparecchiatura a
tubazioni nuove o non utilizzate per un
lungo periodo, far scorrere l’acqua finché non è limpida.
• La prima volta che si usa l’apparecchiatura, accertarsi che non vi siano
perdite.
• Il tubo di carico dell'acqua dispone di
una valvola di sicurezza e una guaina
con un cavo elettrico interno.
AVVERTENZA!
Pericolo di tensione.
• Se il tubo di carico è danneggiato,
scollegare immediatamente la spina
dalla presa elettrica. Contattare il Centro di Assistenza per sostituire il tubo
di carico dell’acqua.
Collegamento elettrico
AVVERTENZA!
Rischio di incendio e scossa elettrica.
• L'apparecchiatura deve disporre di
una messa a terra.
• Verificare che i dati elettrici riportati
sulla targhetta del modello corrispondano a quelli dell'impianto. In caso
contrario, contattare un elettricista.
• Utilizzare sempre una presa antishock
elettrico correttamente installata.
• Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
• Accertarsi di non danneggiare la spina
e il cavo di alimentazione. Contattare
il Centro di Assistenza o un elettricista
ITALIANO
qualificato per sostituire un cavo danneggiato.
• Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine dell'installazione.
Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
• Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare solo la spina.
1.3 Uso dell’apparecchiatura
• L'apparecchiatura è destinata all'uso
domestico e applicazioni simili, come:
– Cucine di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
– Fattorie
– Clienti di hotel, motel e altri ambienti residenziali
– Bed and breakfast.
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni.
• Non apportare modifiche alle specifiche di questa apparecchiatura.
• Sistemare i coltelli e le posate appuntite nel cestello portaposate con
l’estremità rivolta verso il basso o in
posizione orizzontale.
• Non tenere la porta dell’apparecchiatura aperta senza supervisione per evitare di caderci.
• Non sedersi o salire sulla porta aperta.
• I detersivi per la lavastoviglie sono pericolosi. Osservare le istruzioni di sicu-
19
rezza riportate sulla confezione del detersivo.
• Non bere o giocare con l’acqua all’interno dell’apparecchiatura.
• Non rimuovere i piatti dall'apparecchiatura fino al completamento del
programma. Potrebbe rimanere del
detersivo sulle stoviglie.
AVVERTENZA!
Rischio di scossa elettrica, incendio o ustioni.
• Non appoggiare o tenere liquidi o
materiali infiammabili, né oggetti facilmente incendiabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.
• Non usare acqua spray né vapore per
pulire l'apparecchiatura.
• L'apparecchiatura può rilasciare vapore caldo se si apre la porta durante lo
svolgimento del programma.
1.4 Smaltimento
AVVERTENZA!
Rischio di lesioni o soffocamento.
• Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.
• Tagliare il cavo di alimentazione e
smaltirlo.
• Rimuovere il blocco porta per evitare
che bambini e animali domestici rimangano chiusi all’interno dell’apparecchiatura.
20 www.aeg.com
2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1
2
3
12
11
10
9
8
7
1 Mulinello sul cielo vasca
4
6 5
2.1 Indicatore luminoso
2 Mulinello superiore
• Durante lo svolgimento di un programma, un indicatore luminoso a luce rossa viene proiettato sul pavimento al di sotto della porta dell’apparecchiatura. Al termine del programma, la
luce rossa diventa verde.
• Quando l’apparecchiatura presenta
un’anomalia, l'indicatore luminoso a
luce rossa lampeggia.
3 Mulinello inferiore
4 Filtri
5 Targhetta dati
6 Contenitore del sale
7 Selettore della durezza dell'acqua
8 Contenitore del brillantante
9 Contenitore del detersivo
L'indicatore luminoso si spegne
quando si disattiva l'apparecchiatura.
10 Cestello posate
11 Cestello inferiore
12 Cestello superiore
3. PANNELLO DEI COMANDI
1
2
A
B
C
6
1 Tasto on/off
5
4
3
2 Display
D
E
ITALIANO
3 Tasto Partenza ritardata
5 Spie
4 Tasti programmi
6 Tasti funzione
Spie
21
Descrizione
Spia del sale. La spia è spenta durante l'esecuzione del programma.
Spia del brillantante. La spia è spenta durante l'esecuzione del
programma.
Spia della funzione Multitab.
4. PROGRAMMI
Programma 1)
2)
3)
4)
5)
6)
Grado di
Fasi del
sporco
programma
Tipo di carico
Durata
(min)
Energia
(kWh)
Acqua
(l)
Tutto
Stoviglie miste, posate e
pentole
Prelavaggio
Lavaggio 45 °C o
70 °C
Risciacqui
Asciugatura
90 - 160
0.9 - 1.7
8 - 15
Sporco intenso
Stoviglie miste, posate e
pentole
Prelavaggio
Lavaggio 70 °C
Risciacqui
Asciugatura
150 - 160 1.4 - 1.6
13 - 14
Sporco fresco
Stoviglie e
posate
Lavaggio 60 °C
Risciacquo
30
9
Sporco normale
Stoviglie e
posate
Prelavaggio
Lavaggio 50 °C
Risciacqui
Asciugatura
165 - 175 0.9 - 1.0
9 - 11
Tutto
Prelavaggio
14
4
0.9
0.1
1) I valori di consumo e di durata possono variare a seconda della pressione e della
temperatura dell'acqua, delle variazioni dell'alimentazione elettrica, delle opzioni
selezionate e della quantità di stoviglie.
2) L'apparecchiatura rileva il grado di sporco e la quantità di stoviglie presenti nei cestelli.
Regola automaticamente la temperatura e la quantità dell'acqua, il consumo di
elettricità e la durata del programma.
3) Questo programma prevede una fase di risciacquo ad alta temperatura per garantire
migliori risultati igienici. Durante la fase di risciacquo, la temperatura viene mantenuta a
70°C per 10 - 14 minuti.
4) Con questo programma è possibile lavare un carico di stoviglie con sporco fresco.
Garantisce buoni risultati di lavaggio in breve tempo.
22 www.aeg.com
5) Questo programma consente un utilizzo più efficiente di acqua ed elettricità per lavare
stoviglie e posate con grado di sporco normale. (Programma standard per gli istituti di
prova).
6) Utilizzare questo programma per un risciacquo veloce delle stoviglie. Ciò evita la
formazione di cattivi odori all'interno dell'apparecchiatura.
Non utilizzare il detersivo con questo programma.
Informazioni per gli istituti di prova
Per le informazioni necessarie, relative alle prestazioni inviare una mail a:
info.test@dishwasher-production.com
Riportare il numero del prodotto (PNC) che si trova sulla targhetta dei dati.
5. OPZIONI
5.1 Opzione Multitab
Attivare questa opzione solo se si utilizza
il detersivo in pastiglie multifunzione.
Questa opzione disattiva l'erogazione di
brillantante e sale. Le rispettive spie sono disattivate.
La durata del programma può aumentare.
Disattivazione della funzione
Multitab
Attivare o disattivare la funzione
Multitab prima di avviare un programma. Non è possibile attivare
o disattivare questa funzione
mentre è in corso un programma.
1. Premere il tasto On/Off per accendere l’apparecchiatura.
2. Verificare che l'apparecchiatura sia in
modalità impostazione. Fare riferimento a "IMPOSTAZIONE ED AVVIO
DI UN PROGRAMMA".
3. Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti funzione (D) e (E)
fino a quando la spia della funzione
Multitab si accende.
La funzione resta attiva finché
non la si disattiva. Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti funzione (D) e (E) fino a quando la spia della funzione Multitab si spegne.
Se si decide di non utilizzare più il
detersivo in pastiglie multifunzione,
prima di utilizzare detersivo,
brillantante e sale per lavastoviglie
separati, procedere come segue:
1. Disattivare la funzione Multitab.
2. Impostare il decalcificatore dell'acqua sul livello più alto.
3. Assicurarsi che il contenitore del sale
e del brillantante siano pieni.
4. Avviare il programma più breve con
una fase di risciacquo, senza detersivo e senza stoviglie.
5. Regolare il decalcificatore dell’acqua
in base alla durezza dell'acqua locale.
6. Regolare il dosaggio del brillantante.
5.2 Segnali acustici
I segnali acustici entrano in funzione in
queste condizioni:
• Al termine del programma di lavaggio.
• Il livello del decalcificatore dell'acqua
è regolato elettronicamente.
• Se l'apparecchiatura presenta un problema.
Impostazione dalla fabbrica: attiva. I segnali acustici si possono
disattivare.
Disattivazione dei segnali acustici
1. Premere il tasto On/Off per accendere l’apparecchiatura. Verificare che
l'apparecchiatura sia in modalità impostazione. Fare riferimento al capitolo 'IMPOSTAZIONE ED AVVIO DI
UN PROGRAMMA'.
ITALIANO
2. Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti funzione (B) e (C)
fino a quando le spie dei tasti funzione (A), (B) e (C) lampeggiano.
3. Premere il tasto funzione (C),
• Le spie dei tasti funzione (A) e (B) si
spengono.
• La spia del tasto funzione (C) continua a lampeggiare.
• Il display visualizza l'impostazione
dei segnali acustici.
23
On
Off
4. Premere il tasto funzione (C) per modificare l'impostazione.
5. Spegnere l'apparecchiatura per confermare.
6. PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO
1. Accertarsi che il livello del decalcificatore dell'acqua preimpostato dalla
fabbrica sia conforme alla durezza
dell'acqua locale. In caso contrario,
regolare il decalcificatore dell'acqua.
Contattare l'ente locale di erogazione idrica per conoscere la durezza locale dell'acqua.
2. Riempire il contenitore del sale.
3. Riempire il contenitore del brillantante.
4. Aprire il rubinetto dell’acqua.
5. Potrebbero rimanere dei residui di lavorazione all'interno dell'apparecchiatura. Avviare un programma per
eliminarli. Non utilizzare il detersivo e
non caricare stoviglie.
Se si utilizza del detersivo in pastiglie multifunzione, attivare
l'opzione Multitab.
6.1 Regolare il decalcificatore dell’acqua
Regolazione
del decalcificatore
dell'acqua
Durezza dell'acqua
Tedesco
gradi
(°dH)
Francese
gradi
(°fH)
mmol/l
Gradi
Clarke
Manuale
Elettronica
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
24 www.aeg.com
1) Impostazione di fabbrica.
2) Non utilizzare il sale a questo livello.
Il decalcificatore dell’acqua deve
essere regolato manualmente ed
elettronicamente.
Impostazione manuale
Ruotare il selettore della durezza dell'acqua nella posizione 1 o 2.
Impostazione elettronica
1. Premere il tasto On/Off per accendere l’apparecchiatura. Verificare che
l'apparecchiatura sia in modalità impostazione. Fare riferimento al capitolo 'IMPOSTAZIONE ED AVVIO DI
UN PROGRAMMA'.
2. Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti funzione (B) e (C)
fino a quando le spie dei tasti funzione (A), (B) e (C) lampeggiano.
3. Premere il tasto funzione (A).
• Le spie dei tasti funzione (B) e (C) si
spengono.
• La spia del tasto funzione (A) continua a lampeggiare.
• Vengono emessi segnali acustici;
ad es. cinque segnali acustici intermittenti = livello 5.
• Il display visualizza l'impostazione
del decalcificatore dell’acqua; ad
= livello 5.
es.
4. Premere ripetutamente il tasto funzione (A) per modificare l'impostazione.
5. Spegnere l'apparecchiatura per confermare.
6.2 Riempire il contenitore del sale
1.
2.
3.
4.
5.
Ruotare il tappo in senso antiorario e
aprire il contenitore del sale.
Versare 1 litro d’acqua nel contenitore del sale (solo la prima volta).
Riempire il contenitore del sale.
Togliere l'eventuale sale rimasto attorno all'apertura del contenitore.
Riavvitare il tappo in senso orario
per chiudere il contenitore del sale.
ATTENZIONE
Acqua e sale potrebbero fuoriuscire dal contenitore del sale durante il riempimento. Rischio di
corrosione. Per evitarla, avviare
un programma dopo aver riempito il contenitore del sale.
ITALIANO
25
6.3 Riempire il contenitore del brillantante
1.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Premere il pulsante di sgancio (D)
per aprire il coperchio (C).
2. Riempire il contenitore del brillantante (A) non oltre il segno di
“max.”.
3. Rimuovere l'eventuale brillantante
fuoriuscito con un panno assorbente, per evitare che si formi troppa
schiuma.
4. Chiudere il coperchio. Assicurarsi
che il pulsante di sgancio si blocchi
in posizione.
È possibile ruotare il selettore
del dosaggio (B) tra la posizione
1 (quantità minima) e la posizione
4 (quantità massima).
7. UTILIZZO QUOTIDIANO
1. Aprire il rubinetto dell’acqua.
2. Premere il tasto On/Off per accendere l’apparecchiatura. Verificare che
l'apparecchiatura sia in modalità impostazione, fare riferimento al capitolo 'IMPOSTAZIONE ED AVVIO DI UN
PROGRAMMA'.
• Se la spia del sale è accesa, riempire il contenitore del sale.
• Se la spia del brillantante è accesa,
riempire il contenitore del brillantante.
3. Caricare i cestelli.
4. Aggiungere il detersivo.
5. Impostare ed avviare il programma
corretto per il tipo di carico ed il grado di sporco.
7.1 Utilizzo del detersivo
1.
B
2.
30
3.
MAX
+
32
C
-
1
20
4
A
4.
5.
Premere il pulsante di sgancio (B)
per aprire il coperchio (C).
Mettere il detersivo nel rispettivo
contenitore (A).
Se il programma ha una fase di prelavaggio, mettere una piccola quantità di detersivo nella parte interna
della porta dell'apparecchiatura.
Se si usa detersivo in pastiglie, mettere la pastiglia nel contenitore (A).
Chiudere il coperchio. Assicurarsi
che il pulsante di sgancio si blocchi
in posizione.
26 www.aeg.com
7.2 Impostazione ed avvio di
un programma
Modalità impostazione
L’apparecchiatura deve essere in modalità impostazione per alcune operazioni.
L’apparecchiatura è in modalità impostazione quando, dopo l'accensione:
• Tutte le spie del programma si accendono.
Se il pannello dei comandi indica altre
condizioni, tenere premuti contemporaneamente i tasti funzione (B) e (C) finché
l’apparecchiatura entra in modalità impostazione.
Avvio del programma senza
partenza ritardata
1. Aprire il rubinetto dell’acqua.
2. Premere il tasto On/Off per accendere l’apparecchiatura. Verificare che
l'apparecchiatura sia in modalità impostazione.
3. Impostare il programma.
• La spia del programma corrispondente si accende.
• Sul display lampeggia la durata del
programma.
4. Chiudere la porta della lavastoviglie.
Il programma si avvia.
• Se la porta viene aperta, il display
indica la durata del programma
che diminuisce ad intervalli di 1 minuto.
Avvio del programma con
partenza ritardata
1. Impostare il programma.
2. Premere ripetutamente il tasto del ritardo finché il display non indica il
tempo di ritardo desiderato (da 1 a
24 ore).
• Il conto alla rovescia lampeggia sul
display.
• La spia della partenza ritardata è
accesa.
3. Chiudere la porta della lavastoviglie.
Il conto alla rovescia comincia.
• Se la porta viene aperta, il display
indica il conto alla rovescia della
partenza ritardata che diminuisce
ad intervalli di 1 ora.
• Appena è completato il conto alla rovescia, il programma si avvia.
Apertura della porta durante il
funzionamento
dell'apparecchiatura
Se si apre la porta, l'apparecchiatura si
blocca. Quando si chiude nuovamente la
porta, l'apparecchiatura riprende dal
punto in cui era stata interrotta.
Annullamento della partenza
ritardata mentre è in corso il
conto alla rovescia
Tenere premuti contemporaneamente i
tasti funzione (B) e (C) finché:
• Tutte le spie del programma si accendono.
Quando si annulla la partenza ritardata, l'apparecchiatura ritorna
in modalità impostazione. In questo caso occorre selezionare nuovamente il programma.
Annullamento del programma
Tenere premuti contemporaneamente i
tasti funzione (B) e (C) finché:
• Tutte le spie del programma si accendono.
Verificare che vi sia del detersivo
nell'apposito contenitore prima
di avviare un nuovo programma.
Al termine del programma
Quando il programma è completato,
verrà emesso un segnale acustico intermittente e sul display verrà visualizzato
0.
1. Premere il tasto On/Off per spegnere
l’apparecchiatura.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
Se non si preme il tasto on/off, il
dispositivo AUTO OFF spegne
automaticamente l'apparecchiatura dopo alcuni minuti. Ciò contribuisce a ridurre il consumo di
energia.
ITALIANO
27
• Lasciare raffreddare i piatti prima di estrarli dalla lavastoviglie. Le stoviglie calde possono essere più facilmente danneggiabili.
• Vuotare prima il cestello inferiore e quindi quello superiore.
• Sulle pareti laterali e sulla porta dell'apparecchiatura può
formarsi della condensa perché l'acciaio inox si raffredda
più velocemente della ceramica.
8. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
8.1 Il decalcificatore
dell’acqua
L'acqua dura contiene un'elevata quantità di minerali che possono causare danni
all’apparecchiatura e risultati di lavaggio
scadenti. Il decalcificatore dell’acqua
neutralizza tali minerali.
Il sale per lavastoviglie mantiene il decalcificatore dell’acqua pulito e in buone
condizioni. Ѝ importante impostare il livello corretto del decalcificatore dell'acqua. Ciò assicura che il decalcificatore
dell’acqua utilizzi l’esatta quantità di sale
per lavastoviglie.
8.2 Caricare i cestelli
Fare riferimento all'opuscolo in
dotazione per gli esempi su come caricare i cestelli.
• Utilizzare l’apparecchiatura esclusivamente per lavare articoli idonei al lavaggio in lavastoviglie.
• Non introdurre nell’apparecchiatura
articoli di legno, osso, alluminio, peltro o rame.
• Non inserire nell'apparecchiatura oggetti che possano assorbire acqua
(spugne, panni).
• Eliminare i residui di cibo dalle stoviglie.
• Per rimuovere senza fatica tracce di
bruciato, lasciare pentole e recipienti
a bagno nell'acqua prima di introdurli
nell'apparecchiatura.
• Disporre gli utensili cavi (tazze, bicchieri e padelle) con l’apertura rivolta
verso il basso.
• Assicurarsi che le posate e i piatti non
aderiscano tra loro. Mescolare i cucchiai con le altre posate.
• Verificare che i bicchieri non si tocchino l’un l’altro.
• Disporre gli oggetti piccoli nel cestello
portaposate.
• Sistemare gli oggetti leggeri nel cestello superiore in modo tale che non
possano muoversi.
• Prima di avviare un programma, assicurarsi che i mulinelli possano ruotare
liberamente.
8.3 Se si utilizzano sale,
brillantante e detersivo
• Utilizzare soltanto sale, brillantante e
detersivo specifici per lavastoviglie.
Altri prodotti possono danneggiare
l'apparecchiatura.
• Durante l’ultima fase di risciacquo, il
brillantante favorisce l'asciugatura delle stoviglie senza lasciare striature e
macchie.
• Le pastiglie multifunzione contengono
agenti che conglobano le funzioni di
detersivo, brillantante e sale. Verificare
che le pastiglie siano idonee per la
durezza dell’acqua locale. Consultare
le indicazioni riportate sulle confezioni
dei prodotti.
28 www.aeg.com
• Le pastiglie possono non sciogliersi
completamente nei cicli brevi. Per evitare residui di detersivo sulle stoviglie,
consigliamo di utilizzare il detersivo in
pastiglie con i programmi lunghi.
Non usare una dose di detersivo
superiore alla quantità raccomandata. Osservare le istruzioni riportate sulla confezione del detersivo.
8.4 Prima di avviare il
programma
Verificare che:
• I filtri siano puliti e installati correttamente.
• I fori sui mulinelli non siano ostruiti.
• Le stoviglie siano riposte correttamente nei cestelli.
• Il programma sia adatto al tipo di carico e al grado di sporco.
• Si utilizzi la quantità corretta di detersivo e additivi.
• Siano presenti il sale per lavastoviglie
e il brillantante (a meno che non si utilizzino le pastiglie multifunzione).
• Il tappo del contenitore del sale sia
serrato.
9. PULIZIA E CURA
AVVERTENZA!
Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed
estrarre la spina dalla presa.
Filtri sporchi e mulinelli ostruiti riducono i risultati di lavaggio.
Eseguire controlli periodici e pulirli, se necessario.
9.1 Pulizia dei filtri
C
1.
Ruotare il filtro (A) in senso antiorario e rimuoverlo.
2.
Per smontare il filtro (A), estrarre
(A1) e (A2).
Rimuovere il filtro (B).
Sciacquare i filtri con acqua.
Ricollocare il filtro (B) nella posizione iniziale. Verificare che sia montato correttamente sotto le due guide
(C).
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
ITALIANO
6.
29
Montare il filtro (A) e posizionarlo all'interno del filtro (B). Ruotarlo in
senso orario finché non si blocca in
posizione.
Un’errata posizione dei filtri può
comportare scadenti risultati di
lavaggio e danni all’apparecchiatura.
9.2 Pulizia dei mulinelli
Non rimuovere i mulinelli.
Se i fori dei mulinelli sono ostruiti da residui di sporco, liberarli servendosi di un
oggetto a punta fine.
Utilizzare solo detergenti neutri. Non
usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive o solventi.
9.3 Pulizia esterna
Pulire l'apparecchiatura con un panno
inumidito e morbido.
10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
L'apparecchiatura non si avvia o si blocca durante il funzionamento.
Prima di contattare il Centro di Assistenza, consultare le seguenti informazioni
per tentare di trovare una soluzione al
problema.
Il display visualizza un codice allarme
in alcuni casi:
•
- L'apparecchiatura non carica
l'acqua.
•
- L'apparecchiatura non scarica
l'acqua.
•
- Il dispositivo antiallagamento è
attivo.
AVVERTENZA!
Spegnere l'apparecchiatura prima di eseguire i controlli.
Problema
Possibile soluzione
Non è possibile accendere l'apparecchiatura.
Verificare che la spina sia collegata alla presa elettrica.
Assicurarsi che il fusibile all'interno del quadro elettrico non sia danneggiato.
Il programma non si avvia.
Controllare che la porta dell'apparecchiatura sia chiusa.
Se è stata impostata la Partenza ritardata,
annullare l'impostazione o attendere il termine del conto alla rovescia.
L'apparecchiatura non carica acqua.
Controllare che il rubinetto dell'acqua sia
aperto.
30 www.aeg.com
Problema
Possibile soluzione
Controllare che la pressione dell'acqua di
alimentazione non sia troppo bassa. Per ottenere informazioni a questo proposito, contattare l’ente erogatore locale.
Controllare che il rubinetto dell'acqua non
sia ostruito.
Controllare che il filtro nel tubo di carico
non sia ostruito.
Verficare che il tubo di carico non sia attorcigliato o piegato.
L'apparecchiatura non scarica
l'acqua.
Controllare che lo scarico del lavello non sia
ostruito.
Verficare che il tubo di scarico non sia attorcigliato o piegato.
Il dispositivo antiallagamento è
attivo.
Chiudere il rubinetto dell’acqua e contattare
il Centro di Assistenza.
Una volta effettuati questi controlli, accendere l'apparecchiatura. Il programma
riprende dal punto in cui era stato interrotto.
In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza.
Se il display mostra altri codici di allarme, contattare il Centro di Assistenza.
10.1 Se i risultati di lavaggio e
di asciugatura non sono
soddisfacenti
Su bicchieri e stoviglie rimangono
delle striature biancastre o striature
bluastre
• La quantità di brillantante erogata è
eccessiva. Impostare il selettore del
brillantante nella posizione inferiore.
• È stata utilizzata una dose eccessiva di
detersivo.
Macchie e tracce di gocce d'acqua su
bicchieri e stoviglie
• La quantità di brillantante erogata non
è insufficiente. Impostare il selettore
del brillantante nella posizione superiore.
• La causa potrebbe essere la qualità
del detersivo.
Le stoviglie sono bagnate
• Il programma non prevede la fase di
asciugatura o l'asciugatura viene eseguita a bassa temperatura.
• Il contenitore del brillantante è vuoto.
• La causa potrebbe essere la qualità
del brillantante.
• La causa potrebbe essere la qualità
del detersivo in pastiglie multifunzione. Provare un prodotto di una marca
diversa o attivare il contenitore del
brillantante e utilizzare il brillantante
insieme al detersivo in pastiglie multifunzione.
Fare riferimento alla sezione
"CONSIGLI E SUGGERIMENTI
UTILI" per trovare altre possibili
cause.
10.2 Attivazione del
contenitore del brillantante
con la funzione Multitab attiva
1. Premere il tasto On/Off per accendere l’apparecchiatura. Verificare che
l'apparecchiatura sia in modalità impostazione, fare riferimento al capitolo 'IMPOSTAZIONE ED AVVIO DI UN
PROGRAMMA'.
2. Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti funzione (B) e (C)
fino a quando le spie dei tasti funzione (A), (B) e (C) lampeggiano.
ITALIANO
3. Premere il tasto funzione (B).
• Le spie dei tasti funzione (A) e (C)
si spengono.
• La spia del tasto funzione (B) continua a lampeggiare.
• Il display visualizza l'impostazione
del contenitore del brillantante.
Off
31
4. Premere il tasto funzione (B) per modificare l'impostazione.
5. Spegnere l'apparecchiatura per confermare l'impostazione.
6. Regolare la quantità di brillantante rilasciata.
7. Riempire il contenitore del brillantante.
On
11. DATI TECNICI
Dimensioni
Larghezza x Altezza x Profondità (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Collegamento elettrico Fare riferimento alla targhetta dati.
Tensione
220-240 V
Frequenza
50 Hz
Pressione dell’acqua di Min./max. (bar/MPa)
alimentazione
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Collegamento dell'acqua 1)
Acqua fredda o calda2)
max. 60°C
Capacità
Coperti
Assorbimento elettrico
Modalità left-on
0.10 W
Modalità Off
0.10 W
12
1) Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto con filettatura 3/4".
2) Consigliamo il collegamento all'acqua calda se prodotta mediante utilizzo di fonti di
energia alternativa (per es. pannelli solari, impianti eolici) per ridurre il consumo di
energia.
12. CONSIDERAZIONI AMBIENTALI
Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio.
Aiutare a proteggere l’ambiente e la
salute umana e a riciclare rifiuti
derivanti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Non
smaltire le apparecchiature che
riportano il simbolo insieme ai
normali rifiuti domestici. Portare il
prodotto al punto di riciclaggio più
vicino o contattare il comune di
residenza.
32 www.aeg.com
ÍNDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIÇÃO DO PRODUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PAINEL DE CONTROLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILIZAÇÃO DIÁRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUGESTÕES E DICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANUTENÇÃO E LIMPEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFORMAÇÃO TÉCNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
35
35
36
37
38
40
42
43
44
46
46
PARA RESULTADOS PERFEITOS
Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um desempenho
impecável durante vários anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil –
funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos convencionais. Continue a ler
durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.
Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre
serviços:
www.aeg.com
Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.aeg.com/productregistration
Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu
aparelho:
www.aeg.com/shop
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Recomendamos a utilização de peças de substituição originais.
Quando contactar a Assistência, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis.
A informação encontra-se na placa de características. Modelo, PNC, Número de Série.
Aviso / Cuidado - Informações de segurança.
Informações gerais e conselhos úteis
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
PORTUGUÊS
1.
33
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Para instalar e utilizar o aparelho correctamente, leia atentamente as instruções
fornecidas. O fabricante não é responsável por lesões ou danos resultantes da
instalação e utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções junto ao aparelho para futura referência.
1.1 Segurança para crianças e
pessoas vulneráveis
ADVERTÊNCIA
Risco de asfixia, ferimentos ou incapacidade permanente.
• Não permita que o aparelho seja utilizado por pessoas com capacidades físicas e sensoriais reduzidas, funções
mentais reduzidas ou sem experiência
e conhecimento quanto à utilização
do mesmo, inclusivamente crianças.
Devem ser vigiadas ou receber formação para a utilização do aparelho por
parte de uma pessoa que seja responsável pela sua segurança. Não permita
que as crianças brinquem com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora
do alcance das crianças.
• Mantenha todos os detergentes fora
do alcance das crianças.
• Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados da porta do aparelho quando esta estiver aberta.
1.2 Instalação
• Remova todos os elementos da embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se
este estiver danificado.
• Não instale nem utilize o aparelho em
locais com temperatura inferior a 0 °C.
• Cumpra as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
• Certifique-se de que o aparelho é instalado sob e ao lado de estruturas seguras.
Ligação à rede de
abastecimento de água
• Certifique-se de que não danifica as
mangueiras de água.
• Antes de ligar o aparelho a canos novos ou canos que não sejam usados
há muito tempo, deixe a água correr
até sair água limpa.
• Na primeira utilização do aparelho,
certifique-se de que não há fugas de
água.
• A mangueira de entrada de água possui uma válvula de segurança e um revestimento com um cabo de alimentação no seu interior.
ADVERTÊNCIA
Voltagem perigosa.
• Se a mangueira de entrada de água
estiver danificada, desligue imediatamente a ficha da tomada eléctrica.
Contacte a Assistência Técnica para
substituir a mangueira de entrada de
água.
Ligação eléctrica
ADVERTÊNCIA
Risco de incêndio e choque eléctrico.
• O aparelho tem de ficar ligado à terra.
• Certifique-se de que a informação sobre a ligação eléctrica existente na
placa de características está em conformidade com a fonte de alimentação. Se não estiver, contacte um electricista.
• Utilize sempre uma tomada devidamente instalada e à prova de choques
eléctricos.
34 www.aeg.com
• Não utilize adaptadores de tomadas
duplas ou triplas, nem cabos de extensão.
• Certifique-se de que não danifica a ficha e o cabo de alimentação eléctrica.
Contacte a Assistência Técnica ou um
electricista para substituir o cabo de
alimentação se estiver danificado.
• Ligue a ficha à tomada de alimentação
eléctrica apenas no final da instalação.
Certifique-se de que a ficha fica acessível após a instalação.
• Não puxe o cabo de alimentação
eléctrica para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha.
• Não se sente nem se apoie na porta
aberta.
• Os detergentes de máquina de lavar
loiça são perigosos. Cumpra as instruções de segurança existentes na embalagem do detergente.
• Não beba a água do aparelho, nem a
utilize para qualquer outro fim.
• Não retire a loiça do aparelho enquanto o programa não estiver concluído. Pode ainda haver detergente
na loiça.
1.3 Utilização
• Não coloque produtos inflamáveis ou
objectos molhados com produtos inflamáveis no interior, ao lado ou em
cima do aparelho.
• Não utilize jactos de água ou vapor
para limpar o aparelho.
• O aparelho pode libertar vapor quente se abrir a porta quando um programa estiver em funcionamento.
• Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações domésticas ou semelhantes, tais como:
– Áreas de cozinha destinadas a lojas,
escritórios e outros ambientes de
trabalho
– Turismo rural
– Utilização por clientes de hotéis,
motéis e outros ambientes hoteleiros
– Ambientes hoteleiros tipo residencial.
ADVERTÊNCIA
Risco de ferimentos.
• Não altere as especificações deste
aparelho.
• Coloque as facas e todas as cutelarias
de ponta afiada no cesto de talheres
com as pontas viradas para baixo ou
na horizontal.
• Não deixe a porta do aparelho aberta
sem supervisão, para evitar quedas
sobre esta.
ADVERTÊNCIA
Risco de choque eléctrico, incêndio e queimaduras.
1.4 Eliminação
ADVERTÊNCIA
Risco de ferimentos e asfixia.
• Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica
e elimine-o.
• Remova o trinco da porta para evitar
que crianças ou animais de estimação
possam ficar presos no interior do
aparelho.
PORTUGUÊS
35
2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
1
2
3
12
11
10
9
8
7
1 Braço aspersor do topo
4
6 5
2.1 Light beam
2 Braço aspersor superior
• Quando um programa está em funcionamento, é projectada uma luz vermelha no chão, por baixo da porta do
aparelho. Quando o programa termina, a luz vermelha muda para luz verde.
• Quando o aparelho tem uma anomalia, a luz vermelha fica intermitente.
3 Braço aspersor inferior
4 Filtros
5 Placa de características
6 Depósito de sal
7 Indicador da dureza da água
8 Distribuidor de abrilhantador
A luz apaga-se quando o aparelho é desactivado.
9 Distribuidor de detergente
10 Cesto de talheres
11 Cesto inferior
12 Cesto superior
3. PAINEL DE CONTROLO
1
2
A
B
C
6
1 Botão de Ligar/Desligar (On/Off)
5
4
3
2 Display
D
E
36 www.aeg.com
3 Botão de Início diferido
5 Indicadores
4 Botões de programa
6 Botões de função
Indicadores
Descrição
Indicador de sal. Este indicador está desligado quando um programa está a funcionar.
Indicador de abrilhantador. Este indicador está desligado quando um programa está a funcionar.
Indicador Multitab.
4. PROGRAMAS
Programa
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Nível de sujidade
Tipo de carga
Fases do
programa
Duração Energia
(min.)
(kWh)
Água
(l)
Tudo
Faianças, talheres, tachos
e panelas
Pré-lavagem
Lavagem a 45 °C
ou 70 °C
Enxaguamentos
Secagem
90 - 160
8 - 15
Sujidade intensa
Faianças, talheres, tachos
e panelas
Pré-lavagem
Lavagem a 70 °C
Enxaguamentos
Secagem
150 - 160 1.4 - 1.6
13 - 14
Sujidade recente
Faianças e talheres
Lavagem a 60 °C
Enxaguamento
30
9
Sujidade normal
Faianças e talheres
Pré-lavagem
Lavagem a 50 °C
Enxaguamentos
Secagem
165 - 175 0.9 - 1.0
9 - 11
Tudo
Pré-lavagem
14
4
0.9 - 1.7
0.9
0.1
1) A duração do programa e os valores de consumo podem variar em função da pressão e
da temperatura da água, das variações da corrente eléctrica, das opções e da
quantidade de loiça.
2) O aparelho detecta o nível de sujidade e a quantidade de loiça nos cestos. Regula
automaticamente a temperatura e a quantidade de água, o consumo de energia e a
duração do programa.
3) Este programa tem uma fase de enxaguamento com temperatura elevada para
melhorar a higiene. Durante a fase de enxaguamento, a temperatura permanece nos 70
°C durante 10 a 14 minutos.
4) Com este programa, pode lavar loiça com sujidade recente. Proporciona bons
resultados de lavagem em pouco tempo.
PORTUGUÊS
37
5) Com este programa, terá o consumo de água e energia mais eficiente para faianças e
talheres com sujidade normal. (Este é o programa standard para testes).
6) Utilize este programa para enxaguar rapidamente a loiça. Isto evita que os resíduos de
comida adiram à loiça e que saiam odores desagradáveis do aparelho.
Não utilize detergente com este programa.
Informação para teste
Para obter a informação necessária para testes de desempenho, por favor envie um
e-mail para:
info.test@dishwasher-production.com
Anote o número do produto (PNC) indicado na placa de características.
5. OPÇÕES
5.1 Opção Multitab
Active esta opção apenas quando utilizar pastilhas de detergente combinadas.
Esta opção desactiva o fluxo de abrilhantador e de sal. Os indicadores correspondentes ficam desligados.
A duração do programa pode aumentar.
Activar a função Multitab
Active ou desactive a função
Multitab antes de iniciar um programa. Não pode activar ou desactivar esta função durante o
funcionamento de um programa.
1. Prima o botão Ligar/Desligar para ligar o aparelho.
2. Certifique-se de que o aparelho está
no modo de selecção. Consulte "SELECCIONAR E INICIAR UM PROGRAMA".
3. Mantenha premidos os botões das
funções (D) e (E), simultaneamente,
até o indicador Multitab se acender.
A função fica activa até ser desactivada. Mantenha premidos
os botões das funções (D) e (E),
simultaneamente, até o indicador Multitab se apagar.
Se deixar de utilizar pastilhas de
detergente combinadas, execute
estes passos antes de começar a
utilizar detergente, abrilhantador e sal
para máquinas de lavar loiça em
separado:
1. Desactive a função Multitab.
2. Regule o nível da dureza da água para o nível mais alto.
3. Certifique-se de que o depósito de
sal e o distribuidor de abrilhantador
estão cheios.
4. Inicie o programa mais curto com
uma fase de enxaguamento, sem detergente e sem loiça.
5. Ajuste o nível da dureza da água à
dureza da água da sua área.
6. Regule a quantidade de abrilhantador a libertar em cada programa.
5.2 Sinais sonoros
Os sinais sonoros são emitidos nas seguintes condições:
• Quando o programa termina.
• Quando o nível da dureza da água é
regulado electronicamente.
• Quando o aparelho tem uma anomalia.
Definição de fábrica: ligado. Pode desactivar os sinais sonoros.
Desactivar os sinais sonoros
1. Prima o botão de Ligar/Desligar (On/
Off) para activar o aparelho. Certifique-se de que o aparelho está no
modo de selecção. Consulte "SELECCIONAR E INICIAR UM PROGRAMA".
2. Mantenha premidos os botões (B) e
(C) simultaneamente até os indicadores dos botões de função (A), (B) e
(C) ficarem intermitentes.
3. Prima o botão da função (C).
38 www.aeg.com
• Os indicadores dos botões da função (A) e (B) apagam-se.
• O indicador do botão da função
(C) continua a piscar.
• O display mostra a configuração
dos sinais sonoros.
Off (Desligado)
4. Prima o botão da função (C) para alterar a definição.
5. Desactive o aparelho para confirmar.
On (Ligado)
6. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
1. Certifique-se de que o nível definido
para a dureza da água corresponde à
dureza da água na sua área. Caso
contrário, regule a dureza da água.
Contacte os serviços de abastecimento de água locais para saber
qual é a dureza da água na sua área.
2. Encha o depósito de sal.
3. Encha o distribuidor de abrilhantador.
4. Abra a torneira da água.
5. É possível que fiquem resíduos de
processamento no aparelho. Inicie
um programa para os remover. Não
utilize detergente e não coloque loiça nos cestos.
Se utilizar pastilhas de detergente combinadas, utilize a opção
Multitab.
6.1 Regular a dureza da água
Regulação da
dureza da água
Dureza da água
Graduação
alemã
(°dH)
Graduação
francesa
(°fH)
mmol/l
Graduação
Clarke
Manual
Electrónica
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Posição de fábrica.
2) Não utilize sal neste nível.
Tem de ajustar o descalcificador
de água manual e electronicamente.
PORTUGUÊS
39
Regulação manual
Rode o indicador da dureza da água para a posição 1 ou 2.
Regulação electrónica
1. Prima o botão On/Off (ligar/desligar)
para activar o aparelho. Certifique-se
de que o aparelho está no modo de
selecção. Consulte “SELECCIONAR
E INICIAR UM PROGRAMA”.
2. Mantenha os botões (B) e (C) premidos simultaneamente até os indicadores dos botões de função (A), (B) e
(C) ficarem intermitentes.
3. Prima o botão de função (A).
• Os indicadores dos botões de função (B) e (C) apagam-se.
• O indicador do botão de função
(A) continua intermitente.
• São emitidos sinais sonoros. Por
exemplo, cinco sinais sonoros intermitentes = nível 5.
• O display mostra a configuração
do descalcificador da água. Por
= nível 5.
exemplo,
4. Prima o botão de função (A) repetidamente para alterar a configuração.
5. Desactive o aparelho para confirmar.
6.2 Encher o depósito de sal
1.
2.
3.
4.
5.
Rode a tampa para a esquerda e
abra o depósito de sal.
Coloque 1 litro de água no depósito
de sal (apenas na primeira vez).
Encha o depósito de sal com sal para máquinas de lavar loiça.
Retire o sal em torno da abertura do
depósito de sal.
Rode a tampa para a direita para fechar o depósito de sal.
CUIDADO
É possível que saia água e sal do
depósito de sal quando estiver a
enchê-lo. Risco de corrosão. Para
o evitar, inicie um programa depois de encher o depósito de sal.
40 www.aeg.com
6.3 Encher o distribuidor de abrilhantador
1.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Prima o botão (D) para abrir a tampa
(C).
2. Encha o distribuidor de abrilhantador (A) apenas até à marca "max".
3. Retire o abrilhantador entornado
com um pano absorvente para evitar
demasiada espuma.
4. Feche a tampa. Certifique-se de que
o botão de libertação fica trancado
na posição correcta.
Pode rodar o selector de quantidade a libertar (B) entre a posição 1 (menos quantidade) e a
posição 4 (mais quantidade).
7. UTILIZAÇÃO DIÁRIA
1. Abra a torneira da água.
2. Prima o botão de Ligar/Desligar (On/
Off) para activar o aparelho. Certifique-se de que o aparelho está no
modo de selecção. Consulte "SELECCIONAR E INICIAR UM PROGRAMA".
• Se o indicador de sal estiver aceso,
encha o depósito de sal.
• Se o indicador de abrilhantador estiver aceso, encha o distribuidor de
abrilhantador.
3. Coloque loiça nos cestos.
4. Adicione o detergente.
5. Seleccione e inicie o programa correcto para o tipo de carga e grau de
sujidade.
7.1 Utilizar o detergente
1.
B
2.
30
3.
MAX
+
32
C
-
1
20
4
A
4.
5.
Prima o botão de libertação (B) para
abrir a tampa (C).
Coloque o detergente no compartimento (A).
Se o programa tiver uma fase de
pré-lavagem, coloque uma pequena
quantidade de detergente na parte
interior da porta do aparelho.
Se utilizar pastilhas de detergente,
coloque a pastilha no compartimento (A).
Feche a tampa. Certifique-se de que
o botão de libertação fica trancado
na posição correcta.
PORTUGUÊS
7.2 Seleccionar e iniciar um
programa
Modo de selecção
O aparelho tem de estar no modo de
selecção para aceitar algumas operações.
O aparelho está no modo de selecção
quando, após a activação:
• Todos os indicadores dos programas
se acenderem.
Se o painel de comandos mostrar outras
condições, mantenha premidos os botões da função (B) e (C) em simultâneo
até que o aparelho fique em modo de
selecção.
Iniciar um programa de
lavagem sem início diferido
1. Abra a torneira da água.
2. Prima o botão On/Off (ligar/desligar)
para activar o aparelho. Certifique-se
de que o aparelho está no modo de
selecção.
3. Seleccione o programa.
• O respectivo indicador de programa acende-se.
• A duração do programa aparece
intermitente no display.
4. Feche a porta do aparelho. O programa inicia.
• Se abrir a porta, o display mostra a
duração do programa, que vai diminuindo em intervalos de 1 minuto.
Iniciar um programa de
lavagem com início diferido
1. Seleccione o programa.
2. Prima o botão de Início Diferido repetidamente até que o display mostre o tempo de atraso que pretende
definir (de 1 a 24 horas).
• O tempo de atraso fica intermitente no display.
• O indicador de início diferido está
aceso.
3. Feche a porta do aparelho. A contagem decrescente é iniciada.
41
• Se abrir a porta, o display mostra a
contagem decrescente do início
diferido, que vai diminuindo em intervalos de 1 hora.
• Quando a contagem decrescente estiver concluída, o programa inicia.
Abrir a porta do aparelho
durante o funcionamento
Se abrir a porta, o aparelho pára de funcionar. Quando fechar a porta, o aparelho continua a partir do ponto de interrupção.
Cancelar o Início Diferido com
a contagem decrescente já
iniciada
Mantenha premidos os botões de função (B) e (C) em simultâneo até que:
• Todos os indicadores de programa estejam acesos.
Quando cancelar um início diferido, o aparelho volta ao modo de
selecção. É necessário seleccionar novamente o programa.
Cancelar o programa
Mantenha premidos os botões de função (B) e (C) em simultâneo até que:
• Todos os indicadores de programa estejam acesos.
Certifique-se de que existe detergente no dispensador de detergente antes de iniciar um novo programa.
No fim do programa
Quando o programa terminar, é emitido
um sinal sonoro intermitente e o display
mostra 0.
1. Prima o botão On/Off (ligar/desligar)
para desactivar o aparelho.
2. Feche a torneira da água.
Se não premir o botão On/Off (ligar/desligar), o dispositivo AUTO OFF desactiva automaticamente o aparelho após alguns
minutos. Isto ajuda a reduzir o
consumo de energia.
42 www.aeg.com
• Deixe a loiça arrefecer antes
de a retirar do aparelho. A loiça quente danifica-se facilmente.
• Retire primeiro a loiça do cesto inferior e só depois a do
cesto superior.
• Pode haver água nas partes laterais e na porta do aparelho.
O aço inoxidável arrefece mais
rapidamente do que os pratos.
8. SUGESTÕES E DICAS
8.1 Descalcificador da água
A água mais dura contém uma grande
quantidade de minerais que podem danificar o aparelho e piorar o resultado da
lavagem. O descalcificador da água neutraliza estes minerais.
O sal para máquinas de lavar loiça mantém o descalcificador da água limpo e
em boas condições. É importante definir
o nível correcto do descalcificador da
água. Isto garante que é utilizada a
quantidade correcta de água e sal para
máquinas de lavar loiça.
8.2 Colocar loiça nos cestos
Consulte o folheto fornecido para ver exemplos de colocação de
loiça nos cestos.
• Utilize o aparelho apenas para lavar
loiça que pode ser lavada na máquina.
• Não coloque loiça de madeira, marfim, alumínio, estanho ou cobre no
aparelho.
• Não coloque itens que possam absorver água na máquina (esponjas, panos
domésticos).
• Remova os resíduos de comida da loiça.
• Para remover facilmente resíduos de
alimentos queimados, coloque os pratos e os tachos de molho antes de os
colocar no aparelho.
• Coloque as peças ocas (chávenas, copos e panelas) com a abertura para
baixo.
• Certifique-se de que os talheres e os
pratos não ficam colados. Misture colheres com outros talheres.
• Certifique-se de que os copos não tocam noutros copos.
• Coloque as peças pequenas no cesto
de talheres.
• Coloque as peças leves no cesto superior. Certifique-se de que não poderão mover-se.
• Certifique-se de que os braços aspersores podem mover-se livremente antes de iniciar um programa.
8.3 Utilizar sal, abrilhantador e
detergente
• Utilize apenas sal, abrilhantador e detergente próprios para máquina de lavar loiça. Outros produtos podem danificar o aparelho.
• O abrilhantador ajuda a secar a loiça
sem riscos e manchas durante a fase
de enxaguamento.
• As pastilhas de detergente combinadas contêm detergente, abrilhantador
e outros agentes. Certifique-se de que
as pastilhas que utiliza são apropriadas para a dureza da água na sua
área. Consulte as instruções das embalagens dos produtos.
• As pastilhas de detergente não se dissolvem totalmente nos programas curtos. Para evitar resíduos de detergente na loiça, recomendamos que utilize
as pastilhas apenas com programas
longos.
PORTUGUÊS
Não utilize mais do que a quantidade correcta de detergente.
Consulte as instruções da embalagem do detergente.
8.4 Antes de iniciar um
programa
Certifique-se de que:
• Os filtros estão limpos e bem instalados.
• Os braços aspersores não estão obstruídos.
43
• A loiça está colocada correctamente
nos cestos.
• O programa é adequado ao tipo de
carga e ao grau de sujidade.
• Utiliza a quantidade de detergente
correcta.
• Existe abrilhantador e sal para máquinas de lavar loiça (excepto se utilizar
pastilhas de detergente combinadas).
• A tampa do depósito de sal está bem
apertada.
9. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
ADVERTÊNCIA
Antes de qualquer acção de manutenção, desactive o aparelho e
desligue a ficha da tomada eléctrica.
Se os filtros estiverem sujos e os
braços aspersores estiverem obstruídos, os resultados de lavagem são inferiores.
Verifique-os regularmente e limpe-os se for necessário.
9.1 Limpar os filtros
C
1.
Rode o filtro (A) para a esquerda e
remova-o.
2.
Para desmontar o filtro (A), separe
as partes (A1) e (A2).
Remova o filtro (B).
Lave os filtros com água.
Coloque o filtro (B) na respectiva
posição inicial. Certifique-se de que
o filtro encaixa correctamente sob
as duas guias (C).
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
44 www.aeg.com
6.
Monte o filtro (A) colocando-o na
posição correcta no filtro (B). Rode-o para a direita até bloquear.
Uma posição incorrecta dos filtros pode causar resultados de
lavagem insatisfatórios e danos
no aparelho.
9.2 Limpar os braços
aspersores
9.3 Limpeza externa
Não retire os braços aspersores.
Se os orifícios dos braços aspersores ficarem obstruídos, retire a sujidade com
um objecto fino e afiado.
Limpe o aparelho com um pano macio e
húmido.
Utilize apenas detergentes neutros. Não
utilize produtos abrasivos, esfregões ou
solventes.
10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
O aparelho não arranca ou pára durante
o funcionamento.
Antes de contactar a Assistência Técnica, consulte as informações seguintes
para tentar resolver o problema.
No caso de algumas avarias, o display
apresenta um código de alarme:
•
- O aparelho não se enche com
água.
•
•
- O aparelho não escoa a água.
- O dispositivo anti-inundação está activado.
ADVERTÊNCIA
Desactive o aparelho antes de
realizar as verificações.
Problema
Solução possível
Não consegue activar o aparelho.
Certifique-se de que a ficha está ligada na
tomada eléctrica.
Certifique-se de que não há um disjuntor
desligado no quadro eléctrico.
O programa não inicia.
Certifique-se de que a porta do aparelho
está fechada.
Se tiver definido um início diferido, cancele-o ou aguarde até a contagem decrescente
terminar.
O aparelho não se enche com
água.
Certifique-se de que a torneira da água está
aberta.
Certifique-se de que a pressão do fornecimento de água não é demasiado baixa. Para obter essa informação, contacte os serviços de abastecimento de água locais.
PORTUGUÊS
Problema
45
Solução possível
Certifique-se de que a torneira da água não
está obstruída.
Certifique-se de que o filtro da mangueira
de entrada não está obstruído.
Certifique-se de que a mangueira de entrada não tem dobras ou vincos.
O aparelho não escoa a água.
Certifique-se de que o sifão do lava-loiça
não está obstruído.
Certifique-se de que a mangueira de escoamento não tem dobras ou vincos.
O dispositivo anti-inundação está activado.
Feche a torneira da água e contacte a Assistência Técnica.
Após todas as verificações, active o aparelho. O programa continua a partir do
ponto de interrupção.
Se o problema voltar a ocorrer, contacte
a Assistência Técnica.
Se o display mostrar outros códigos de
alarme, contacte a Assistência Técnica.
10.1 Se os resultados de
lavagem e de secagem não
forem satisfatórios
Riscos esbranquiçados ou camadas
azuladas nos copos e pratos
• Foi libertado demasiado abrilhantador. Ajuste o regulador de abrilhantador para uma posição inferior.
• A quantidade de detergente é demasiada.
Manchas e marcas de água secas nos
copos e nos pratos
• A quantidade de abrilhantador libertado não é suficiente. Ajuste o regulador de abrilhantador para uma posição superior.
• A causa pode estar na qualidade do
detergente.
Os pratos estão molhados
• O programa não tem fase de secagem
ou a fase de secagem usa uma temperatura baixa.
• O distribuidor de abrilhantador está
vazio.
• A causa pode estar na qualidade do
abrilhantador.
• A causa pode estar na qualidade das
pastilhas de detergente combinadas.
Experimente uma marca diferente ou
active o distribuidor de abrilhantador
para utilizar abrilhantador em conjunto com as pastilhas de detergente
combinadas.
Consulte "SUGESTÕES E DICAS" para conhecer outras causas possíveis.
10.2 Activar o distribuidor de
abrilhantador com a opção
Multitab activa
1. Prima o botão On/Off (ligar/desligar)
para activar o aparelho. Certifique-se
de que o aparelho está no modo de
selecção. Consulte “SELECCIONAR
E INICIAR UM PROGRAMA”.
2. Mantenha os botões (B) e (C) premidos em simultâneo até que os indicadores dos botões de função (A), (B) e
(C) fiquem intermitentes.
3. Prima o botão de função (B).
• Os indicadores dos botões de função (A) e (C) apagam-se.
• O indicador do botão de função
(B) continua intermitente.
• O display mostra a regulação do
dispensador de abrilhantador.
Off (desligado)
On (ligado)
4. Prima o botão de função (B) para alterar a configuração.
46 www.aeg.com
5. Desactive o aparelho para confirmar
a configuração.
6. Regule a quantidade de abrilhantador a libertar.
7. Encha o dispensador de abrilhantador.
11. INFORMAÇÃO TÉCNICA
Dimensões
Largura / Altura / Profundidade (mm)
Ligação eléctrica
Consulte a placa de características.
Voltagem
220-240 V
Frequência
50 Hz
Pressão do fornecimento de água
Mín. / máx. (bar / MPa)
Fornecimento de água
Água fria ou água quente2)
1)
596 / 818 - 898 / 550
(0,5 / 0,05 ) / (8 / 0,8 )
máx. 60 °C
Capacidade
Requisitos do local de instalação
12
Consumo de energia
Modo On (ligado)
0.10 W
Modo Off (desligado)
0.10 W
1) Ligue a mangueira de entrada de água a uma torneira de água com rosca de 3/4".
2) Se a água quente for proveniente de fontes de energias renováveis (ex.: painéis solares,
energia eólica), utilize-a para diminuir o consumo de energia.
12. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem
o símbolo . Coloque a embalagem
nos contentores indicados para
reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a
saúde pública através da reciclagem
de aparelhos eléctricos e
electrónicos. Não elimine os
aparelhos que tenham o símbolo
juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem
local ou contacte as suas
autoridades municipais.
ESPAÑOL
47
ÍNDICE DE MATERIAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANEL DE MANDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANTES DEL PRIMER USO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USO DIARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFORMACIÓN TÉCNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
50
50
51
52
53
55
57
58
59
61
61
PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer un
rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías que facilitarán su
vida y prestaciones que probablemente no encuentre en electrodomésticos corrientes. Por
favor, dedique algunos minutos a la lectura para disfrutar de todas sus ventajas.
Visite nuestro sitio web para:
Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.aeg.com
Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.aeg.com/productregistration
Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su aparato:
www.aeg.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Al contactar con el Servicio, cerciórese de tener la siguiente información a mano.
La información se puede encontrar en la placa de características. Modelo, PNC, Número de
serie.
Advertencia - Precaución-Información sobre seguridad.
Datos y recomendaciones generales
Información medioambiental
Salvo modificaciones.
48 www.aeg.com
1.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea
atentamente las instrucciones facilitadas.
El fabricante no se hace responsable de
los daños y lesiones causados por una
instalación y uso incorrectos. Guarde
siempre las instrucciones junto con el
aparato para futuras consultas.
1.1 Seguridad de niños y
personas vulnerables
hayan usado durante mucho tiempo,
deje correr el agua hasta que esté limpia.
• La primera vez que utilice el aparato,
asegúrese de que no hay fugas.
• La manguera de entrada de agua tiene una válvula de seguridad y un revestimiento con un cable interno de
conexión a la red.
ADVERTENCIA
Existe riesgo de sufrir asfixia, lesiones o incapacidad permanente.
• Este electrodoméstico no debe ser
usado por niños, ni por personas con
capacidades físicas o mentales reducidas, ni por personas sin experiencia
en el manejo del aparato, a menos
que lo hagan bajo las instrucciones o
la supervisión de la persona responsable de su seguridad. No deje que los
niños jueguen con el aparato.
• Mantenga los materiales de embalaje
alejados de los niños.
• Mantenga todos los detergentes fuera
del alcance de los niños.
• Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando la puerta se
encuentre abierta.
1.2 Instalación
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato dañado.
• No instale ni utilice el aparato en lugares con temperaturas inferiores a 0 ºC.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Asegúrese de que el aparato se instala debajo y junto a estructuras seguras.
Conexión de agua
• Asegúrese de no provocar daños en
los tubos de agua.
• Antes de conectar el aparato a las
nuevas tuberías o a tuberías que no se
ADVERTENCIA
Voltaje peligroso.
• Si la manguera de entrada de agua está dañada, desconecte el aparato inmediatamente de la toma de corriente. Póngase en contacto con el servicio técnico para cambiar la manguera
de entrada de agua.
Conexión eléctrica
ADVERTENCIA
Riesgo de incendios y descargas
eléctricas.
• El aparato debe quedar conectado a
tierra.
• Asegúrese de que las especificaciones
eléctricas de la placa coinciden con las
del suministro eléctrico de su hogar.
En caso contrario, póngase en contacto con un electricista.
• Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente instalada.
• No utilice adaptadores de enchufes
múltiples ni cables prolongadores.
• Asegúrese de no provocar daños en el
enchufe ni en el cable de red. Póngase en contacto con un electricista o
con el servicio técnico para cambiar
un cable de red dañado.
ESPAÑOL
49
• Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado la instalación. Asegúrese de tener acceso al enchufe del suministro
de red una vez instalado el aparato.
• No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.
• No beba agua procedente del aparato ni juegue con ella.
• No retire la vajilla del aparato hasta
que finalice el programa. Puede quedar detergente en los platos.
1.3 Uso
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos inflamables, dentro, cerca o encima del
aparato.
• No utilice pulverizadores ni vapor de
agua para limpiar el aparato.
• El aparato puede liberar vapor caliente si abre la puerta durante un programa.
• Este aparato está concebido para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares como:
– Cocinas del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
– Granjas
– Por clientes en hoteles, moteles y
otros entornos de tipo residencial
– Entornos tipo hostales o pensiones.
ADVERTENCIA
Existe riesgo de lesiones.
• No cambie las especificaciones de este aparato.
• Los cuchillos y otros objetos con puntas afiladas deben colocarse en el cesto para cubiertos con las puntas hacia
abajo o en posición horizontal.
• No deje la puerta del aparato abierta
sin supervisión para evitar caídas sobre él.
• No se siente ni se ponga de pie sobre
la puerta abierta.
• Los detergentes para lavavajillas son
peligrosos. Siga las instrucciones de
seguridad del envase de detergente.
ADVERTENCIA
Riesgo de incendios, descargas
eléctricas o quemaduras.
1.4 Eliminación
ADVERTENCIA
Existe riesgo de lesiones o asfixia.
• Desconecte el aparato de la toma de
red.
• Corte el cable y el enchufe, y deséchelos.
• Retire el pestillo de la puerta para evitar que los niños y las mascotas queden encerrados en el aparato.
50 www.aeg.com
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1
2
3
12
11
10
9
8
7
1 Brazo aspersor del techo
4
6 5
12 Cesto superior
2 Brazo aspersor intermedio
3 Brazo aspersor inferior
2.1 Haz luminoso
4 Filtros
5 Placa de características
• Al iniciarse un programa, aparece un
haz luminoso rojo en el suelo debajo
de la puerta del aparato. Cuando termina el programa, la luz roja cambia a
una luz verde.
• Cuando el aparato presenta una avería, el haz luminoso rojo parpadea.
6 Depósito de sal
7 Selector de dureza del agua
8 Dosificador de abrillantador
9 Dosificador de detergente
El haz luminoso desaparece
cuando se desactiva el aparato.
10 Cesto para cubiertos
11 Cesto inferior
3. PANEL DE MANDOS
1
2
A
5
4
3
B
C
D
E
6
1 Botón de encendido/apagado
3 Botón Inicio diferido
2 Pantalla
4 Teclas de selección de programa
ESPAÑOL
5 Indicadores
Indicadores
51
6 Teclas de función
Descripción
Indicador de sal. Este indicador está apagado mientras el programa está en curso.
Indicador de abrillantador. Este indicador está apagado mientras el programa está en curso.
Indicador luminoso Multitab.
4. PROGRAMAS
Programa
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Grado de suciedad
Tipo de carga
Fases del
programa
Duración
(min)
Ahorro
(kWh)
Agua
(l)
Todo
Vajilla, cubiertos, cacerolas
y sartenes
Prelavado
Lavado 45 °C o
70 °C
Aclarados
Secado
90 - 160
0.9 - 1.7
8 - 15
Suciedad intensa
Vajilla, cubiertos, cacerolas
y sartenes
Prelavado
Lavado 70 °C
Aclarados
Secado
150 - 160 1.4 - 1.6
13 - 14
Suciedad reciente
Vajilla y cubiertos
Lavado 60 °C
Aclarados
30
9
Suciedad normal
Vajilla y cubiertos
Prelavado
Lavado 50 °C
Aclarados
Secado
165 - 175 0.9 - 1.0
9 - 11
Todo
Prelavado
14
4
0.9
0.1
1) La presión y temperatura del agua, las variaciones del suministro de energía, las
opciones y la cantidad de platos pueden alterar la duración del programa y los valores
de consumo.
2) El aparato detecta el tipo de suciedad y la cantidad de objetos en los cestos. Ajusta
automáticamente la temperatura y la cantidad del agua, el consumo de energía y la
duración del programa.
3) Este programa tiene una fase de aclarado a alta temperatura para obtener resultados
más higiénicos. Durante la fase de aclarado, la temperatura se mantiene a 70 °C durante
10-14 minutos.
4) Con este programa puede lavar una carga con suciedad reciente. Ofrece buenos
resultados de lavado en poco tiempo.
52 www.aeg.com
5) Con este programa se consigue el uso más eficaz del agua y consumo de energía para
vajillas y cubiertos con suciedad normal. (Este es el programa estándar para institutos de
pruebas.)
6) Utilice este programa para aclarar rápidamente la vajilla. De esta forma se evita que los
restos de comida se adhieran a la vajilla y se eliminan los malos olores del aparato.
No utilice detergente con este programa.
Información para los institutos de pruebas
Para obtener toda la información necesaria para la prueba de rendimiento, envíe un
correo electrónico a:
info.test@dishwasher-production.com
Anote el número de producto (PNC) que aparece en la placa de características.
5. OPCIONES
5.1 Opción Multitab
Seleccione esta opción únicamente si
utiliza pastillas de detergente combinadas.
Esta opción desactiva la entrada de abrillantador y sal. Los indicadores correspondientes están desactivados.
La duración del programa puede aumentar.
Activación de la función
Multitab
Active o desactive la función
Multitab antes de poner en marcha un programa. No es posible
activar ni desactivar esta función
con el programa en marcha.
1. Pulse la tecla de encendido/apagado
para encender el aparato.
2. Asegúrese de que el aparato se encuentra en modo de ajuste. Consulte
"AJUSTE E INICIO DE UN PROGRAMA".
3. Mantenga pulsadas las teclas de función (D) y (E) simultáneamente hasta
que se encienda el indicador luminoso de multitab.
La función permanece encendida
hasta que se desactiva. Mantenga pulsadas las teclas de función
(D) y (E) simultáneamente hasta
que se apague el indicador de
multitab.
Si deja de usar pastillas de detergente
combinado, antes de empezar a
utilizar por separado detergente,
abrillantador y sal para lavavajillas,
siga estos pasos:
1. Desactive la función Multitab
2. Ajuste el descalcificador en el nivel
más alto.
3. Asegúrese de llenar los recipientes
de sal y de abrillantador.
4. Inicie el programa más corto con una
fase de aclarado, sin detergente y sin
platos.
5. Ajuste el descalcificador de agua en
función de la dureza del agua de su
zona.
6. Ajuste la cantidad de abrillantador.
5.2 Señales sonoras
Las señales acústicas se producen en estas situaciones:
• El programa se termina.
• El nivel del descalcificador se ajusta
electrónicamente.
• Se ha producido algún fallo.
Ajuste de fábrica: activado. Puede activar y desactivar las señales
acústicas.
Desactivación de las señales sonoras
1. Pulse la tecla de encendido/apagado
para encender el aparato. Asegúrese
de que el aparato se encuentra en
modo de ajuste. Consulte “AJUSTE E
INICIO DE UN PROGRAMA”.
ESPAÑOL
2. Mantenga pulsadas las teclas de función (B) y (C) simultáneamente hasta
que parpadeen los indicadores de las
teclas de función (A), (B) y (C).
3. Pulse la tecla de función (C).
• Se apagan los indicadores de las
teclas de función (A) y (B).
• El indicador de la tecla de función
(C) sigue parpadeando.
53
• En la pantalla aparece el ajuste de
las señales acústicas.
On
Off
4. Pulse la tecla de función (C) para
cambiar el ajuste.
5. Apague el aparato para confirmar.
6. ANTES DEL PRIMER USO
1. Asegúrese de que el ajuste del descalcificador coincide con la dureza
del agua de su zona. De no ser así,
ajuste el descalcificador de agua.
Póngase en comunicación con las autoridades correspondientes para conocer la dureza del agua de su zona.
2. Llene el depósito de sal.
3. Llene el dosificador de abrillantador.
4. Abra el grifo.
5. El interior del aparato puede tener
restos. Inicie un programa para eliminarlos. No utilice detergente ni cargue los cestos.
Si utiliza pastillas de detergente
combinadas, active la opción
multitab.
6.1 Ajuste el descalcificador de agua
Ajuste del descalcificador
de agua
Dureza agua
Grados
alemanes
(°dH)
Grados
franceses
(°fH)
mmol/l
Grados
Clarke
Manual
Electrónico
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Posición de fábrica.
2) No utilice sal en este nivel.
54 www.aeg.com
El descalcificador de agua se debe ajustar manual o electrónicamente.
Ajuste manual
Coloque el selector de dureza del agua
en la posición 1 o 2.
Ajuste electrónico
1. Pulse la tecla de encendido/apagado
para encender el aparato. Asegúrese
de que el aparato se encuentra en
modo de ajuste. Consulte “AJUSTE E
INICIO DE UN PROGRAMA”.
2. Mantenga pulsadas las teclas de función (B) y (C) simultáneamente hasta
que parpadeen los indicadores de las
teclas de función (A), (B) y (C).
3. Pulse la tecla de función (A).
• Se apagan los indicadores de las
teclas de función (B) y (C).
• El indicador de la tecla de función
(A) sigue parpadeando.
• Las señales acústicas funcionan, p.
ej., cinco señales acústicas intermitentes = nivel 5.
• En la pantalla aparece el ajuste del
= nivel
descalcificador, p. ej.,
5.
4. Pulse la tecla de función (A) varias veces para cambiar el ajuste.
5. Apague el aparato para confirmar.
6.2 Llenar el depósito de sal
1.
2.
3.
4.
5.
Abra el depósito de sal girando la
tapa hacia la izquierda.
Vierta un litro de agua en el depósito de sal (sólo la primera vez).
Llene el depósito con sal para lavavajillas.
Elimine los restos de sal que puedan
haber quedado en la entrada del
depósito.
Cierre el depósito girando la tapa
hacia la derecha.
PRECAUCIÓN
El agua y la sal pueden salirse
del depósito de sal cuando lo llena. Riesgo de corrosión. Para evitarlo, después de llenar el depósito, inicie un programa.
ESPAÑOL
55
6.3 Llenado del distribuidor de abrillantador
1.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Pulse el botón de apertura (D) para
abrir la tapa (C).
2. Llene el dosificador de abrillantador
(A) hasta la marca "max" como máximo.
3. Limpie las salpicaduras de abrillantador con un paño absorbente para
evitar que se forme demasiada espuma.
4. Cierre la tapa. Asegúrese de que el
botón de apertura se encaja en su sitio.
Puede girar el selector de la cantidad (B) entre la posición 1 (menor cantidad) y la posición 4 (mayor cantidad).
7. USO DIARIO
1. Abra el grifo.
2. Pulse la tecla de encendido/apagado
para encender el aparato. Asegúrese
de que el aparato se encuentra en
modo de ajuste; consulte "AJUSTE E
INICIO DE UN PROGRAMA".
• Si el indicador de sal está encendido, llene el depósito.
• Si el indicador de abrillantador está encendido, llene el dosificador
de abrillantador.
3. Cargue los cestos.
4. Añada el detergente.
5. Ajuste e inicie el programa correcto
para el tipo de carga y el grado de
suciedad.
7.1 Uso del detergente
1.
B
2.
30
3.
MAX
+
32
C
-
1
20
4
A
4.
5.
Pulse el botón de apertura (B) para
abrir la tapa (C).
Coloque el detergente en el compartimento (A).
Si el programa tiene una fase de
prelavado, inserte una pequeña cantidad de detergente en la parte interior de la puerta del aparato.
Si utiliza pastillas de detergente, coloque la pastilla en el compartimento (A).
Cierre la tapa. Asegúrese de que el
botón de apertura se encaja en su sitio.
56 www.aeg.com
7.2 Ajuste e inicio de un
programa
Modo de ajuste
El aparato debe estar en modo de ajuste
para realizar algunas operaciones.
El aparato está en modo de ajuste cuando, después de la activación:
• Se enciendan todos los indicadores
de programa.
Si el panel de control muestra otras condiciones, mantenga pulsadas las teclas
de función (B) y (C) simultáneamente
hasta que el aparato pase al modo de
ajuste.
Inicio de un programa sin
inicio diferido
1. Abra la llave de paso.
2. Pulse la tecla de encendido/apagado
para encender el aparato. Asegúrese
de que el aparato se encuentra en
modo de ajuste.
3. Ajuste el programa.
• Se ilumina el indicador de programa correspondiente.
• El indicador de duración del programa parpadea en la pantalla.
4. Cierre la puerta del aparato. Se inicia
el programa.
• Si abre la puerta, la pantalla muestra la duración del programa que
disminuye a intervalos de 1 minuto.
Inicio de un programa con
inicio diferido
1. Ajuste el programa.
2. Pulse la tecla de inicio diferido varias
veces hasta que la pantalla muestre
el tiempo de inicio diferido que desee ajustar (entre 1 y 24 horas).
• El tiempo de inicio diferido parpadea en la pantalla.
• Se ilumina el indicador de inicio diferido.
3. Cierre la puerta del aparato. La cuenta atrás se inicia.
• Si abre la puerta, la pantalla muestra la cuenta atrás del inicio diferi-
do que disminuye a intervalos de 1
hora.
• El programa de lavado se pone en
marcha cuando termina la cuenta
atrás.
Apertura de la puerta mientras
está funcionando el aparato
Si abre la puerta, se detiene el aparato.
Cuando cierre la puerta, el aparato continuará a partir del punto de interrupción.
Cancelación del inicio diferido
mientras está en curso la
cuenta atrás
Mantenga pulsadas las teclas de función
(B) y (C) al mismo tiempo hasta que:
• Se enciendan todos los indicadores
de programa.
Al cancelar el inicio diferido, el
aparato vuelve al modo de ajuste. Tendrá que ajustar el programa de nuevo.
Cancelación de un programa
Mantenga pulsadas las teclas de función
(B) y (C) al mismo tiempo hasta que:
• Se enciendan todos los indicadores
de programa.
Compruebe que hay detergente
en el dosificador antes de iniciar
un nuevo programa.
Al finalizar el programa
Cuando termina el programa, suena una
señal acústica intermitente y aparece 0
en la pantalla.
1. Pulse la tecla de encendido/apagado
para apagar el aparato.
2. Cierre el grifo.
Si no se pulsa la tecla de encendido/apagado, el dispositivo AUTO OFF apaga el aparato automáticamente tras unos minutos.
Esto ayuda a reducir el consumo
de energía.
ESPAÑOL
57
• Deje enfriar la vajilla antes de
retirarla del aparato. Los platos
calientes son sensibles a los
golpes.
• Vacíe primero el cesto inferior
y, a continuación, el superior.
• Puede haber restos de agua
en los laterales y en la puerta
del aparato. El acero inoxidable se enfría con mayor rapidez que los platos.
8. CONSEJOS
8.1 descalcificador de agua
El agua dura contiene gran cantidad de
minerales que pueden dañar el aparato
y provocar resultados de lavado no satisfactorios. El descalcificador de agua
neutraliza estos minerales.
La sal para lavavajillas mantiene el descalcificador limpio y en buen estado. Es
muy importante ajustar el nivel de descalcificador. De esta forma se asegura
de que el descalcificador utilice la cantidad correcta de sal y agua.
8.2 Carga de los cestos
Consulte el folleto suministrado
con ejemplos de carga de los
cestos.
• Utilice el aparato exclusivamente para
lavar utensilios aptos para lavavajillas.
• No coloque en el aparato utensilios
de madera, cuerno, aluminio, peltre o
cobre.
• No coloque en el aparato objetos que
puedan absorber agua (esponjas, paños de limpieza, etc.).
• Elimine los restos de comida de los
platos.
• Para eliminar fácilmente los restos de
comida, remoje las cacerolas y sartenes en agua antes de colocarlas en el
aparato.
• Coloque los objetos huecos (por
ejemplo, tazas, vasos, cazuelas) boca
abajo.
• Asegúrese de que los cubiertos y los
platos no se adhieran entre sí. Mezcle
las cucharas con otros cubiertos.
• Asegúrese de que los vasos no chocan entre sí
• Coloque los objetos pequeños en el
cesto de cubiertos.
• Coloque los objetos ligeros en el cesto superior. Asegúrese de que no se
mueven.
• Antes de iniciar un programa, compruebe que los brazos aspersores giran sin obstrucción.
8.3 Utilización de sal,
abrillantador y detergente
• Utilice únicamente sal, abrillantador y
detergente para el lavavajillas. El aparato podría dañarse con otros productos.
• El abrillantador ayuda a secar la vajilla
sin dejar rayas ni manchas durante la
última fase de aclarado.
• Las pastillas de detergente combinado contienen detergente, abrillantador y otros productos añadidos. Compruebe que las pastillas son adecuadas para la dureza del agua de su zona. Consulte las instrucciones del paquete de los productos.
• Las pastillas de detergente no se disuelven completamente con programas cortos. Para evitar restos de detergente en la vajilla, se recomienda
usar pastillas de detergente con los
programas largos.
58 www.aeg.com
No utilice más cantidad de detergente que la recomendada.
Consulte las instrucciones del envase del detergente.
8.4 Antes del inicio de un
programa
Compruebe que:
• Los filtros están limpios y bien instalados.
• Los brazos aspersores no están obstruidos.
• La posición de los objetos en los cestos es correcta.
• El programa es adecuado para el tipo
de carga y el grado de suciedad.
• Se utiliza la cantidad correcta de detergente.
• Hay abrillantador y sal para lavavajillas
(a menos que utilice pastillas de detergente combinado).
• La tapa del depósito de sal está apretada.
9. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA
Antes de proceder con el mantenimiento, apague el aparato y
desconecte el enchufe de la red.
Los filtros sucios y los brazos aspersores obstruidos reducen la
calidad del lavado.
Revíselos periódicamente y, si es
necesario, límpielos.
9.1 Limpieza de los filtros
C
1.
Gire el filtro (A) a la izquierda y extráigalo.
2.
Para desmontar el filtro (A), separe
(A1) y (A2).
Extraiga el filtro (B).
Lave los filtros con agua.
Coloque el filtro (B) en su posición
inicial. Asegúrese de montarlo correctamente bajo las dos guías (C).
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
ESPAÑOL
6.
59
Coloque el filtro (A) en su posición
en el filtro (B). Gírelo hacia la derecha hasta que encaje.
Una posición incorrecta de los filtros puede dañar el aparato y
provocar resultados de lavado no
satisfactorios.
9.2 Limpieza de los brazos
aspersores
9.3 Limpieza del exterior
No retire los brazos aspersores.
Si los orificios de los brazos aspersores
se taponan, retire la suciedad restante
con un objeto afilado.
Limpie el aparato con un paño suave humedecido.
Utilice sólo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros ni disolventes.
10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
El aparato no se pone en marcha ni se
detiene durante el funcionamiento.
Antes de ponerse en contacto con el
servicio técnico, consulte la información
siguiente para solucionar el problema.
Algunos fallos de funcionamiento se
indican en la pantalla con un código
de alarma:
•
- El aparato no carga agua.
Problema
•
•
- El aparato no desagua.
- El dispositivo anti inundación se
ha puesto en marcha.
ADVERTENCIA
Apague el aparato antes de realizar las comprobaciones.
Posible solución
No se puede encender el apara- Asegúrese de que el enchufe está conectato.
do a la toma de corriente.
Asegúrese de que no hay ningún fusible dañado en la caja de fusibles.
El programa no se pone en mar- Asegúrese de que la puerta del aparato está
cha.
cerrada.
Si se ha ajustado el inicio diferido, cancele
el ajuste o espere hasta el final de la cuenta
atrás.
El aparato no carga agua.
Compruebe que el grifo está abierto.
Asegúrese de que la presión del agua no
sea demasiado baja. Solicite información a
la compañía local de suministro de agua.
Compruebe que el grifo no esté obstruido.
60 www.aeg.com
Problema
Posible solución
Asegúrese de que el filtro de la manguera
de entrada no está obstruido.
Asegúrese de que la manguera de entrada
no esté doblada ni retorcida.
El aparato no desagua.
Compruebe que el desagüe no esté obstruido.
Asegúrese de que el tubo de desagüe no
esté doblado ni retorcido.
El dispositivo anti inundación se
ha puesto en marcha.
Cierre el grifo y póngase en contacto con el
servicio técnico.
Una vez finalizada la revisión, encienda
el aparato. El programa continuará a
partir del punto en que se haya interrumpido.
Si el problema se vuelve a producir,
póngase en contacto con el servicio técnico.
Si la pantalla muestra otros códigos de
alarma, diríjase al servicio técnico.
10.1 Los resultados del lavado
y el secado no son
satisfactorios
Se ven rayas o películas azuladas en
vasos y platos
• La dosificación del abrillantador es demasiado alta. Ajuste el selector de
abrillantador en la posición más baja.
• La cantidad de detergente es demasiada.
Manchas y gotas de agua en vajilla y
cristalería
• La dosificación del abrillantador es insuficiente. Ajuste el selector de abrillantador en una posición más alta.
• La calidad del detergente podría ser
la causa.
La vajilla está mojada
• El programa no tiene una fase de secado o la tiene con una temperatura
baja.
• El dosificador de abrillantador está vacío.
• La calidad del abrillantador podría ser
la causa.
• La calidad de las pastillas de detergente combinado podría ser la causa.
Pruebe con una marca diferente o ac-
tive el dosificador del abrillantador y
utilice éste junto con las pastillas de
detergente combinado.
Consulte otras posibles causas
en "CONSEJOS".
10.2 Activación del
dosificador del abrillantador
con la opción multitab
activada
1. Pulse la tecla de encendido/apagado
para encender el aparato. Asegúrese
de que el aparato se encuentra en
modo de ajuste; consulte “AJUSTE E
INICIO DE UN PROGRAMA”.
2. Mantenga pulsadas las teclas de función (B) y (C) simultáneamente hasta
que empiecen a parpadear los indicadores de las teclas de función (A),
(B) y (C).
3. Pulse la tecla de función (B).
• Se apagan los indicadores de las
teclas de función (A) y (C).
• El indicador luminoso de la tecla
de función B sigue parpadeando.
• La pantalla muestra el ajuste del
dosificador de abrillantador.
Apagado
Encendido
4. Pulse la tecla de función (B) para
cambiar el ajuste.
5. Desactive el aparato para confirmar
el ajuste.
6. Ajuste la cantidad de abrillantador.
7. Llene el dosificador de abrillantador.
ESPAÑOL
61
11. INFORMACIÓN TÉCNICA
Medidas
Ancho / Alto / Fondo (mm)
Conexión eléctrica
Consulte la placa de características.
Voltaje
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Frecuencia
50 Hz
Presión del suministro
de agua
Mín. / máx. (bares / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Suministro de agua 1)
Agua fría o caliente2)
Capacidad
Cubiertos
Consumo de potencia
Modo encendido
0.10 W
Modo apagado
0.10 W
máx. 60 °C
12
1) Conecte la manguera de entrada de agua a un grifo con rosca de 3/4 pulgadas.
2) Si el agua caliente procede de fuentes de energía alternativas (por ejemplo, paneles
solares, energía eólica), utilice la toma de agua caliente para reducir el consumo de
energía.
12. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo
. Coloque el material de embalaje
en los contenedores adecuados para
su reciclaje.
Ayude a proteger el medio ambiente
y la salud pública, así como a reciclar
residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. No deseche los
aparatos marcados con el símbolo
junto con los residuos domésticos.
Lleve el producto a su centro de
reciclaje local o póngase en contacto
con su oficina municipal.
62 www.aeg.com
ESPAÑOL
63
117929231-A-232012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising