Aeg-Electrolux | F55000VI0P | User manual | Aeg-Electrolux F55000VI0P Kasutusjuhend

Aeg-Electrolux F55000VI0P Kasutusjuhend
FAVORIT 55000 VI
ET NÕUDEPESUMASIN
LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA
LT INDAPLOVĖ
KASUTUSJUHEND
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
2
19
37
2
SISUKORD
4
6
7
8
9
10
13
15
16
18
OHUTUSINFO
SEADME KIRJELDUS
JUHTPANEEL
PROGRAMMID
VALIKUD
ENNE ESIMEST KASUTAMIST
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
PUHASTUS JA HOOLDUS
VEAOTSING
TEHNILISED ANDMED
JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse
konteineritesse
Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.
Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.
MEIE VEEBISAIDIL ON SAADAVAL:
- Tooted
- Brošüürid
- Kasutusjuhendid
- Veaotsing
- Hooldusinfo
www.aeg.com
LEGEND
Hoiatus - oluline ohutusinfo.
Üldine info ja nõuanded
Keskkonnainfo
Jäetakse õigus teha muutusi
EESTI
3
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis tagab teile aastateks laitmatu
toimimise ning lisasime teie elu lihtsamaks ja kergemaks muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid –
omadusi, mida te tavaliste seadmete juures ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege,
kuidas seadmega parimaid tulemusi saavutada.
LISASEADMED JA KULUTARVIKUD
AEG veebipoest leiate kõik vajaliku, mida te oma AEG seadmete laitmatu väljanägemise ja heas
töökorras hoidmise jaoks vajate. Koos laia valiku kvaliteedistandarditele vastavate lisatarvikutega,
alates spetsialistidele mõeldud kööginõudest kuni söögiriistade korvideni, pudelihoidjatest kuni
õrnade pesuesemete pesukottideni...
Külastage veebipoodi aadressil
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusega ühendust võttes veenduge, et teil on järgmised andmed. Andmed leiate
andmesildilt.
Mudel
PNC
Seerianumber
4
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi.
Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda
ka edaspidi kasutada.
neist vett läbi voolata, kuni voolikud on puhtad.
• Seadme esmakordsel kasutamisel veenduge, et kusagil ei oleks lekkeid.
•
LASTE JA OHUSTATUD ISIKUTE
OHUTUS
HOIATUS
Lämbumise, vigastuse või püsiva
kahjustuse oht!
• Ärge lubage seadet kasutada lastel ega
füüsilise või sensoorse puudega inimestel;
samuti isikutel, kel puuduvad selleks vajalikud kogemused või oskused. Kui nad siiski
nõudepesumasinaga töötavad, peab neid
juhendama või jälgima isik, kes vastutab
nende turvalisuse eest. Ärge lubage lastel
seadmega mängida.
• Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas.
• Hoidke pesuained lastele kättesaamatus
kohas.
• Hoidke lapsed ja väikesed koduloomad
seadmest eemal, kui selle uks on lahti.
PAIGALDAMINE
HOIATUS
Seadet tohib paigaldada kvalifitseeritud või vastavate oskustega isik.
• Eemaldage kogu pakend.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega
kasutada.
• Ärge paigaldage seadet ruumi, mille temperatuur on alla 0 °C.
• Järgige seadmega kaasas olevaid paigaldusjuhiseid.
• Veenduge, et seade on paigaldatud kindlate konstruktsioonide alla ja kõrvale.
Veeühendus
• Veenduge, et te veevoolikuid ei vigastaks.
• Enne seadme ühendamist uute voolikutega
või pikalt kasutamata voolikutega laske
HOIATUS
Ohtlik pinge.
Vee sisselaskevoolikul on kaitseklapp ja
kattega sisemine toitejuhe.
• Kui vee sisselaskevoolik on kahjustada
saanud, eemaldage pistik koheselt seinakontaktist. Vee sisselaskevooliku asendamiseks võtke ühendust teeninduskeskusega.
Elektriühendus
HOIATUS
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised parameetrid vastavad vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul võtke ühendust
elektrikuga.
• Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud
ohutut pistikupesa.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ja
-juhet. Vigastatud toitejuhtme vahetamiseks
võtke ühendust teeninduskeskusega.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et
pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
• Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge
tõmmake toitekaablist. Tõmmake alati toitepistikust.
EESTI
KASUTAMINE
HOIATUS
Vigastusoht!
• Kasutage seda seadet ainult kodustes tingimustes.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Pange noad ja teravate otsadega söögiriistad köögiriistade korvi horisontaalasendis,
ots allapoole suunatud.
• Ärge jätke seadme ust lahti; vastasel korral
võib keegi selle otsa komistada.
• Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
• Nõudepesumasina pesuained on ohtlikud.
Järgige pesuainepakendil olevaid kasutusjuhiseid.
• Ärge jooge ega kasutage seadmes olnud
vett.
• Ärge eemaldage nõusid seadmest enne,
kui pesuprogramm on lõppenud. Nõudele
võib olla jäänud pesuainet.
5
HOIATUS
Elektrilöögi-, tulekahju- ja põletusoht!
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale.
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks
vee- või aurupihustit.
• Kui avate ukse pesuprogrammi töötamise
ajal, võib ukse vahelt välja paiskuda kuuma
auru.
JÄÄTMEKÄITLUS
HOIATUS
Lämbumis- või vigastusoht!
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja
visake ära.
• Eemaldage seadme uks, et vältida laste ja
loomade seadmesse lõksujäämist.
6
SEADME KIRJELDUS
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6 5
4
1 Pealmine pihustikonsool
2 Ülemine pihustikonsool
11 Alumine korv
12 Ülemine korv
3 Alumine pihustikonsool
4 Filtrid
VALGUSKIIR
5 Andmeplaat
6 Soolamahuti
7 Vee kareduse mõõdik
8 Loputusvahendi jaotur
9 Pesuaine jaotur
10 Söögiriistade korv
• Programmi töötamise ajal suunatakse
seadme ette põrandale punane valguskiir.
Programmi lõppedes muutub valgus punasest roheliseks.
• Seadme rikke korral on valguskiir vilkuv ja
punane.
EESTI
JUHTPANEEL
2
1
A
5
4
3
B
C
D
E
6
1 Sisse/välja nupp
2 Ekraan
4 Programminupud
5 Indikaatorid
3 Viitkäivituse nupp
6 Funktsiooninupud
Indikaatorid
Soolaindikaator. Programmi töötamise ajal see indikaator ei põle.
Loputusvahendi indikaator. Programmi töötamise ajal see indikaator ei põle.
Multitab-indikaator.
7
8
PROGRAMMID
Programm 1)
2)
3)
4)
5)
6)
Määrdumisaste
Nõude tüüp
Programmi tsüklid
Energia
(kWh)
Vesi
(l)
Kõik
Lauanõud, söögiriistad, potid ja pannid
Eelpesu
Pesu 45 °C või 70 °C
Loputused
Kuivatamine
0.9 - 1.7
8 - 15
Tugev määrdumine
Lauanõud, söögiriistad, potid ja pannid
Eelpesu
Pesu 70 °C
Loputused
Kuivatamine
1.5 - 1.6
13 - 14
Värske määrdumine Pesu 60 °C
Lauanõud ja söögi- Loputus
riistad
0.9
9
Tavaline määrdumine
Lauanõud ja söögiriistad
Eelpesu
Pesu 50 °C
Loputused
Kuivatamine
0.9 - 1.0
9 - 11
Kõik
Eelpesu
0.1
4
1) Ekraanil kuvatakse programmi kestus.
Veesurve ja -temperatuur, elektripinge kõikumine, erinevad valikud ja nõude kogus võivad programmi
kestust ja tarbimisväärtusi mõjutada.
2) Seade tunneb ära korvis olevate esemete määrdumisastme ja koguse. Vee temperatuur ja kogus,
energiatarve ja programmi kestus reguleeritakse automaatselt.
3) Selle programmi puhul kasutatakse paremate hügieeniliste tulemuste saavutamiseks loputamisel kõrget
temperatuuri. Loputustsükli ajal püsib temperatuur 70 °C juures 10 kuni 14 minutit.
4) See programm sobib äsja kasutatud nõude pesemiseks. Seda kasutades saate head pesutulemused
lühikese ajaga.
5) See on standardprogramm testimisasutustele. Selle programmiga kasutate te tavalise määrdumisastmega
lauanõude ja söögiriistade pesemiseks vett ja energiat kõige efektiivsemalt. Testimisteavet leiate eraldi
brošüürist.
6) Kasutage seda programmi nõude kiireks loputamiseks. See hoiab ära toidujääkide kleepumise nõudele ja
ebameeldiva lõhna tekkimise seadmes.
Ärge kasutage selle programmi puhul pesuainet.
EESTI
9
VALIKUD
MULTITAB-FUNKTSIOON
Käivitage see funktsioon ainult kombineeritud
pesuainetablette kasutades.
See funktsioon peatab loputusvahendi ja soola eraldumise. Vastavad indikaatorid on kustunud.
Programmi kestus võib pikeneda.
Multitab-funktsiooni aktiveerimine
Aktiveerige või deaktiveerige Multitab-funktsioon enne programmi käivitamist. Programmi töötamise ajal ei
ole võimalik seda funktsiooni aktiveerida või deaktiveerida.
1. Vajutage seadme käivitamiseks sisse/välja-nuppu.
2. Veenduge, et seade on seadistusrežiimis.
Vt jaotist "PROGRAMMI VALIMINE JA
KÄIVITAMINE".
3. Vajutage ja hoidke samal ajal all funktsiooninuppe (D) ja (E), kuni Multitab-indikaator süttib.
Funktsioon jääb sisselülitatuks, kuni
te selle deaktiveerite. Vajutage ja
hoidke samal ajal all funktsiooninuppe (D) ja (E), kuni Multitab-indikaator
kustub.
Kui te lõpetate kombineeritud
pesuainetablettide kasutamise, siis enne
pesuaine, loputusvahendi ja
nõudepesumasina soola eraldi kasutama
hakkamist tehke järgmist:
1. Deaktiveerige Multitab-funktsioon.
2. Seadke veepehmendaja kõrgeimale tasemele.
3. Veenduge, et soolamahuti ja loputusvahendi jaotur on täis.
4. Käivitage kõige lühem programm loputustsükliga ilma pesuaine ja nõudeta.
5. Reguleerige veepehmendajat vastavalt
oma piirkonna vee karedusele.
6. Reguleerige eraldatava loputusvahendi
kogust.
HELISIGNAALID
Helisignaalid kõlavad järgmistes olukordades:
• Programmi lõppemisel.
• Kui veepehmendaja tase on elektrooniliselt
reguleeritud.
• Kui seadmel on tõrge.
Tehaseseaded: sees. Helisignaale
saab sisse ja välja lülitada.
Helisignaalide väljalülitamine
1. Vajutage seadme käivitamiseks sisse/välja-nuppu.
2. Veenduge, et seade on seadistusrežiimis.
Vt jaotist "PROGRAMMI VALIMINE JA
KÄIVITAMINE".
3. Vajutage ja hoidke samal ajal funktsiooninuppe (B) ja (C) kuni funktsiooninuppude
(A), (B) ja (C) indikaatorid hakkavad vilkuma.
4. Vajutage funktsiooninuppu (C),
• Funktsiooninuppude (A) ja (B) indikaatorid kustuvad.
• Funktsiooninupu (C) indikaator jätkab
vilkumist.
• Ekraanil kuvatakse helisignaalide seade.
Sees
Väljas
5. Seadistuse muutmiseks vajutage funktsiooninuppu (C).
6. Kinnitamiseks lülitage seade välja.
10
ENNE ESIMEST KASUTAMIST
1. Kontrollige, kas veepehmendaja on reguleeritud vastavalt teie piirkonna vee karedusele. Kui vaja, reguleerige veepehmendajat. Piirkonna vee kareduse kohta saate
teavet kohalikult vee-ettevõttelt.
2. Täitke soolamahuti.
3. Täitke loputusvahendi jaotur.
4. Keerake veekraan lahti.
5. Seadmes võib olla tootmisjääke. Nende
eemaldamiseks käivitage programm. Ärge
kasutage pesuainet ning ärge täitke korve.
Kombineeritud pesutablettide kasutamisel aktiveerige Multitab-funktsioon.
Need tabletid sisaldavad nii pesu- ja
loputusvahendit kui ka teisi aineid.
Veenduge, et need tabletid sobivad
teie piirkonna vee karedusega. Vaadake tootepakendil olevat juhendit.
VEEPEHMENDAJA
REGULEERIMINE
Kare vesi sisaldab suurt kogust mineraale,
mis võivad kahjustada teie seadet ning põhjustada halvemaid pesutulemusi. Veepehmendaja neutraliseerib need mineraalid.
Nõudepesumasina sool hoiab veepehmendaja
puhtana ning õigetes tingimustes. Veepehmendaja õigele tasemele reguleerimiseks
vaadake tabelit. See tagab, et veepehmendaja kasutab õiges koguses nõudepesumasina
soola ja vett.
Veepehmendajat tuleb reguleerida nii
käsitsi kui ka elektrooniliselt.
Veepehmendaja
reguleerimine
Vee karedus
Saksa
kraadid
(°dH)
Prantsuse
kraadid
(°fH)
mmol/l
Clarke'i
kraadid
Käsitsi
Elektrooniline
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Tehaseseadistus.
2) Selle taseme puhul ärge soola kasutage.
EESTI
11
Käsitsi reguleerimine
Keerake vee kareduse mõõdik asendisse 1
või 2.
Elektrooniline reguleerimine
1. Vajutage seadme käivitamiseks sisse/välja-nuppu.
2. Veenduge, et seade on seadistusrežiimis.
Vt jaotist "PROGRAMMI VALIMINE JA
KÄIVITAMINE".
3. Vajutage ja hoidke samal ajal funktsiooninuppe (B) ja (C) kuni funktsiooninuppude
(A), (B) ja (C) indikaatorid hakkavad vilkuma.
4. Vajutage funktsiooninuppu (A).
• Funktsiooninuppude (B) ja (C) indikaatorid kustuvad.
• Funktsiooninupu (A) indikaator jätkab
vilkumist.
• Kõlavad helisignaalid. Näide: viis katkendlikku helisignaali = tase 5.
• Ekraanil kuvatakse veepehmendaja
= tase 5.
seade. Näide:
5. Seadistuse muutmiseks vajutage järjest
funktsiooninuppu (A).
6. Kinnitamiseks lülitage seade välja.
SOOLAMAHUTI TÄITMINE
ETTEVAATUST
Kasutage ainult nõudepesumasina
soola. Teised tooted võivad seadet
kahjustada.
Vesi ja sool võivad soolamahutist seda täites välja tulla. Roosteoht. Selle
vältimiseks käivitage pärast soolamahuti täitmist programm.
1.
2.
3.
4.
5.
Keerake korki vastupäeva ja avage soolamahuti.
Valage soolamahutisse 1 liiter vett (ainult
esimesel korral).
Täitke soolamahuti nõudepesumasina
soolaga.
Eemaldage sool soolamahuti avause ümbert.
Soolamahuti sulgemiseks keerake selle
korki päripäeva.
12
LOPUTUSVAHENDI JAOTURI TÄITMINE
ETTEVAATUST
Kasutage vaid nõudepesumasina
jaoks mõeldud loputusvahendit. Teised tooted võivad seadet kahjustada.
B
A
M AX
4
3 2
Loputusvahendi manustamine viimase loputustsükli ajal aitab ära hoida
triipude ja plekkide tekkimise kuivatamisel.
1
+
-
C
D
1.
2.
3.
4.
Vajutage vabastusnuppu (D), et avada
kaas (C).
Täitke loputusvahendi jaotur (A) kuni tähiseni "max".
Eemaldage mahaläinud loputusvahend
imava lapiga, et ei tekiks liiga palju vahtu.
Sulgege kaas. Veenduge, et vabastusnupp lukustub asendisse.
Aine eraldumiskogust määravat valikunäidikut (B) võib keerata asendite 1
(väikseim kogus) ja 4 (suurim kogus)
vahel.
EESTI
13
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
1. Keerake veekraan lahti.
2. Seadme käivitamiseks vajutage sisse/välja nuppu. Veenduge, et seade on seadistusrežiimis. Vt jaotist "PROGRAMMI VALIMINE JA KÄIVITAMINE".
• Kui soolaindikaator põleb, täitke soolamahuti.
• Kui loputusvahendi indikaator põleb,
täitke loputusvahendi jaotur.
3. Pange nõud korvidesse.
4. Lisage pesuaine.
5. Määrake ja käivitage nõude tüübile ja
määrdumisastmele vastav programm.
KORVIDE TÄITMINE
Korvide täitmise kohta leiate näiteid
kaasasolevast brošüürist.
• Kasutage seadet ainult nõudepesumasinakindlate nõude pesemiseks.
• Ärge pange seadmesse puust, sarvest, alumiiniumist, tinast ega vasest esemeid.
• Ärge pange seadmesse vett imavaid esemeid (käsnu või lappe).
• Eemaldage nõudelt toidujäägid.
• Enne pesemist leotage kõrbenud kohad
nõude küljest lahti.
• Asetage õõnsad esemed (tassid, klaasid ja
pannid) masinasse avausega allapoole.
• Veenduge, et söögiriistad ja lauanõud üksteise küljes kinni ei oleks. Pange lusikad
teiste söögiriistade juurde.
• Veenduge, et klaasid ei puutuks omavahel
kokku.
• Pange väikesed esemed söögiriistade korvi.
• Pange kerged esemed ülemisse korvi.
Veenduge, et esemed liikuma ei pääseks.
• Enne programmi käivitamist veenduge, et
pihustikonsool saab vabalt liikuda.
PESUAINE KASUTAMINE
ETTEVAATUST
Kasutage ainult nõudepesumasinale
mõeldud pesuainet.
B
30
1.
MAX
+
32
-
1
20
4
A
2.
3.
C
4.
5.
Vajutage vabastusnuppu (B), et avada
kaas (C).
Pange pesuaine pesuainesahtlisse (A) .
Kui pesuprogramm sisaldab ka eelpesu,
pange väike kogus pesuainet seadme
ukse sisemisele küljele.
Kui kasutate pesuainetablette, pange tablett sahtlisse (A).
Sulgege kaas. Veenduge, et vabastusnupp lukustub asendisse.
Ärge kasutage pesuainet rohkem, kui
ette nähtud. Vt pesuaine pakendil olevaid juhiseid.
Lühikese programmiga ei lahustu pesuainetabletid täielikult ning pesuainejäägid võivad jääda nõudele.
Soovitame kasutada pesuainetablette
pikkade programmide puhul.
14
PROGRAMMI VALIMINE JA
KÄIVITAMINE
Seadistusrežiim
Mõne toimingu jaoks peab seade olema seadistuserežiimis.
Seade on seadistusrežiimis, kui pärast sisselülitamist:
• Kõik programmi indikaatorid põlevad.
Kui juhtpaneelil kuvatakse muud tingimused,
vajutage ja hoidke samaaegselt funktsiooninuppu (B) ja (C), kuni seade on seadistusrežiimis.
Programmi käivitamine ilma
viitkäivituseta
1. Keerake veekraan lahti.
2. Vajutage seadme käivitamiseks sisse/välja-nuppu. Veenduge, et seade on seadistusrežiimis.
3. Määrake programm.
• Süttib valitud programmi indikaator.
• Ekraanil vilgub programmi kestus.
4. Sulgege seadme uks. Pesuprogramm käivitub.
• Kui avate ukse, kuvatakse ekraanil programmi kestus, mis väheneb 1-minutiliste sammudena.
Programmi käivitamine viitkäivitusega
1. Määrake programm.
2. Vajutage järjest viitkäivituse nuppu, kuni
ekraanil kuvatakse soovitud viitkäivituse
aeg (vahemikus 1 kuni 24 tundi).
• Viitkäivituse ajanäit vilgub ekraanil.
• Viitkäivituse indikaator süttib.
3. Sulgege seadme uks. Pöördloendus käivitub.
• Kui avate ukse, kuvatakse ekraanil viitkäivituse pöördloendus, mis väheneb
1-tunniste sammudena.
• Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm.
Ukse avamine seadme töö ajal
Kui te ukse avate, katkeb seadme töö. Kui panete ukse uuesti kinni, jätkub seadme töö kohast, kus see katkestati.
Viitkäivituse tühistamine
pöördloenduse ajal
1. Avage seadme uks.
2. Vajutage viitkäivituse nuppu niikaua, kuni
ekraanile ilmub programmi kestus.
3. Sulgege seadme uks. Pesuprogramm käivitub.
Programmi tühistamine
Vajutage ja hoidke samaaegselt funktsiooninuppu (B) ja (C), kuni:
• Kõik programmi indikaatorid põlevad.
Enne uue programmi käivitamist
veenduge, et pesuaine jaoturis on pesuainet.
Programmi lõpus
Kui pesuprogramm on lõppenud, kõlab katkendlik helisignaal.
1. Avage seadme uks.
• Ekraanil kuvatakse 0.
2. Vajutage seadme väljalülitamiseks sisse/
välja-nuppu.
3. Sulgege veekraan.
Kui te sisse/välja-nuppu ei vajuta, lülitab AUTO OFF-seade nõudepesumasina mõne minuti pärast automaatselt
välja. See aitab vähendada energiatarvet.
• Paremate kuivamistulemuste saamiseks
hoidke seadme ust mõni minut paokvel.
• Laske nõudel jahtuda, enne kui need seadmest välja võtate. Tulised nõud on kergesti
purunevad.
• Võtke kõigepealt välja nõud alumisest korvist, seejärel ülemisest korvist.
Seadme külgedel ja uksel võib olla
vett. Roostevaba teras jahtub kiiremini kui lauanõud.
EESTI
15
PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS
Mustad filtrid ja ummistunud pihustikonsoolid põhjustavad halvemaid pesemistulemusi.
Kontrollige nende seisukorda regulaarselt; vajadusel puhastage.
Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
FILTRITE PUHASTAMINE
1.
C
C
A
B
2.
3.
4.
5.
6.
A1
A2
PIHUSTIKONSOOLIDE
PUHASTAMINE
Ärge pihustikonsoole eemaldage.
Kui pihustikonsoolide avad on ummistunud,
eemaldage mustus peenikese teravaotsalise
esemega.
Pöörake filtrit (A) vastupäeva ja
võtke välja.
Filtri (A) lahtivõtmiseks tõmmake
osa (A1) osa (A2) küljest lahti.
Eemaldage filter (B).
Peske filtreid voolava veega.
Pange filter (B) oma algsele kohale tagasi. Jälgige, et see asuks
täpselt kahe juhiku (C) all.
Pange filter (A) kokku ja asetage
kohale filtrisse (B). Keerake päripäeva, kuni see kohale lukustub.
Filtrite ebaõige asend võib
põhjustada kehva pesutulemust ja kahjustada seadet.
VÄLISPINNA PUHASTAMINE
Puhastage seadet pehme niiske lapiga.
Kasutage ainult neutraalseid puhastusaineid.
Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme ega lahusteid.
16
VEAOTSING
Seade ei käivitu või seiskub töö käigus.
Püüdke esmalt leida probleemi lahendus (vt
tabelit). Kui see ei õnnestu, võtke ühendust
teeninduskeskusega.
Mõne probleemi puhul kuvatakse ekraanil
veakoodid.
•
- Seade ei täitu veega.
•
•
- Seade ei tühjene veest.
- Üleujutuse-vastane seade töötab.
HOIATUS
Enne kontrollima asumist lülitage
seade välja.
Probleem
Võimalik põhjus
Võimalik lahendus
Programm ei käivitu.
Toitepistik ei ole korralikult pistikupessa ühendatud.
Ühendage toitepistik korralikult
pistikupessa.
Seadme uks on avatud.
Sulgege seadme uks.
Elektrikilbis on kaitse vallandunud.
Vahetage kaitse välja.
Valitud on viitkäivitus.
Tühistage viitkäivitus või oodake
pöördloenduse lõppu.
Veekraan on kinni.
Keerake veekraan lahti.
Veesurve on liiga madal.
Võtke ühendust kohaliku vee-ettevõttega.
Veekraan on ummistunud või on
selles katlakivi.
Puhastage veekraan.
Vee sisselaskevooliku filter on
ummistunud.
Puhastage filtrit.
Vee sisselaskevoolik on sõlmes
või liigselt paindunud.
Veenduge, et voolikute asend
oleks õige.
Üleujutuse-vastane seade töötab. Seadmesse on lekkinud
vett.
Sulgege veekraan ja pöörduge
teeninduskeskusse.
Seade ei täitu veega.
Seade ei tühjene veest.
Kraanikausi äravoolutoru on um- Puhastage kraanikausi äravoolu.
mistunud.
Vee väljalaskevoolik on sõlmes
või liigselt paindunud.
Pärast kontrollimist lülitage seade sisse. Programm jätkub kohast, kus see katkes.
Kui rike ilmneb uuesti, pöörduge teeninduskeskusse.
Veenduge, et voolikute asend
oleks õige.
Kui ekraanil on teised veakoodid, pöörduge
teeninduskeskusse.
PESU- JA KUIVATUSTULEMUSED EI OLE RAHULDAVAD
Probleem
Võimalik põhjus
Võimalik lahendus
Nõud ei ole puhtad.
Filtrid on ummistunud.
Puhastage filtrid.
Filtrid on valesti kokku pandud ja Vaadake, kas filtrid on õigesti
paigaldatud.
kokku pandud ning paigaldatud.
EESTI
Probleem
17
Võimalik põhjus
Võimalik lahendus
Pihustuskonsoolid on ummistunud.
Eemaldage mustus peenikese teravaotsalise esemega.
Valitud pesuprogramm ei sobi
nõude ja määrdumise tüübiga.
Veenduge, et valitud programm
sobib nõude ja määrdumise tüübiga.
Esemete paigutus korvides polnud õige. Veega ei saanud kõiki
esemeid puhtaks.
Veenduge, et nõude paigutus korvides on õige ja et vesi pääseks
vabalt kõigi nõudeni.
Pihustikonsoolid ei saanud vabalt pöörelda.
Veenduge, et nõude asend korvides on õige ja ei tõkesta pihustikonsoolide liikumist.
Pesuaine kogus ei olnud piisav.
Enne programmi käivitamist
veenduge, et olete jaoturisse pannud õiges koguses pesuainet.
Pesuaine jaoturis ei olnud pesuainet.
Enne programmi käivitamist
veenduge, et olete jaoturisse pannud pesuainet.
Soolamahuti on tühi.
Veenduge, et soolamahutis oleks
nõudepesumasina soola.
Veepehmendaja tase on vale.
Kontrollige, kas veepehmendaja
on reguleeritud vastavalt teie piirkonna vee karedusele.
Soolamahuti kork logiseb.
Pingutage korki.
Eraldatava loputusvahendi kogus liiga suur.
Vähendage eraldatava loputusvahendi kogust.
Pesuaine kogus oli liiga suur.
Enne programmi käivitamist
veenduge, et olete jaoturisse pannud õiges koguses pesuainet.
Eraldatava loputusvahendi kogus on liiga väike.
Suurendage eraldatava loputusvahendi kogust.
Põhjuseks võib olla pesuaine
kvaliteet.
Proovige mõnda teist pesuainet.
Nõud on märjad.
• Programmil ei olnud kuivatustsüklit.
• Programmil oli madala temperatuuriga kuivatustsükkel.
Paremate kuivamistulemuste saamiseks hoidke ust mõni minut
paokil.
Nõud on märjad ja tuhmid.
Loputusvahendi jaotur on tühi.
Veenduge, et loputusvahendi jaoturis oleks loputusvahendit.
Põhjuseks võib olla loputusvahendi kvaliteet.
Proovige mõnda teist loputusvahendit.
Nõudele on ladestunud
katlakivi.
Valged jooned ja plekid
või sinakas kiht klaasidel ja nõudel.
Klaasidel ja nõudel on
jälgi kuivanud veetilkadest.
18
Probleem
Võimalik põhjus
Võimalik lahendus
Põhjuseks võib olla kombineeritud pesutablettide kvaliteet.
• Proovige teisi kombineeritud
pesutablette.
• Aktiveerige loputusvahendi jaotur ning kasutage loputusvahendit koos kombineeritud pesutablettidega.
Loputusvahendi jaoturi sisselülitamine
aktiveeritud Multitab-funktsiooniga
1. Vajutage seadme käivitamiseks sisse/välja-nuppu.
2. Veenduge, et seade on seadistusrežiimis.
Vt jaotist "PROGRAMMI VALIMINE JA
KÄIVITAMINE".
3. Vajutage ja hoidke samal ajal funktsiooninuppe (B) ja (C) kuni funktsiooninuppude
(A), (B) ja (C) indikaatorid hakkavad vilkuma.
4. Vajutage funktsiooninuppu (B).
• Funktsiooninuppude (A) ja (C) indikaatorid kustuvad.
• Funktsiooninupu (B) indikaator jätkab
vilkumist.
• Ekraanil kuvatakse loputusvahendi jaoturi seade.
Väljas
Sees
5. Seadistuse muutmiseks vajutage funktsiooninuppu (B).
6. Kinnitamiseks lülitage seade välja.
7. Reguleerige eraldatava loputusvahendi
kogust.
8. Täitke loputusvahendi jaotur.
TEHNILISED ANDMED
Mõõdud
Kõrgus / Laius / Sügavus (mm)
Elektriühendus
Vt andmeplaati.
Veesurve
Min. / maks. (baari / MPa)
Veevarustus 1)
Külm või kuum vesi2)
Jõudlus
Koha seaded
596 / 818 - 898 / 550
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
maks. 60 °C
12
1) Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4'' keermega kraani külge.
2) Kui kuum vesi tuleb alternatiivsest energiaallikast (nt päikesepaneelid, tuuleenergia), kasutage energiakulu
vähendamiseks neid kuumaveeallikaid.
LATVIEŠU
SATURS
21
23
24
25
26
27
30
33
34
36
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
VADĪBAS PANELIS
PROGRAMMAS
IESPĒJAS
PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
PROBLĒMRISINĀŠANA
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbol . Ievietojiet iepakojuma materiālus
atbilstošos konteineros to otrreizējai pārstrādei.
Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
APMEKLĒJIET MŪSU MĀJAS LAPU, LAI IEPAZĪTOS AR:
- Izstrādājumiem
- Brošūrām
- Lietotāja rokasgrāmatām
- Problēmām un cēloņiem
- Informāciju par pakalpojumiem
www.aeg.com
PASKAIDROJUMI
Brīdinājums - Svarīga informācija par drošību.
Vispārīgā informācija un piemēri
Vides informācija
Izmaiņu tiesības rezervētas
19
20
VISLABĀKAJIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to radījuši, lai ilgstoši nodrošinātu nevainojamu
veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko
neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet dažas minūtes lasīšanai, lai sasniegtu vislabākos
rezultātus.
PIEDERUMI UN SAIMNIECĪBAS PRECES
AEG interneta veikalā atradīsiet visu, kas nepieciešams, lai visas jūsu AEG ierīces izskatītos
nevainojami un darbotos ar pilnu atdevi. Tāpat tur atradīsiet plašu piederumu klāstu, kas izstrādāts
un veidots pēc augstākajiem kvalitātes standartiem, – sākot no traukiem ēdiena gatavošanai līdz
galda piederumu groziem, no pudeļu turētājiem līdz maisiņiem delikātās veļas mazgāšanai...
Apmeklējiet interneta veikalu vietnē
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Kad sazināties ar servisu, jums jābūt pieejamiem šādiem datiem. Informāciju var atrast
uz datu plāksnītes.
Modelis
Izstrādājuma Nr.
Sērijas numurs
LATVIEŠU
21
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs
neatbild par bojājumiem, ko radījusi ierīces
nepareiza uzstādīšana vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces tuvumā turpmākām uzziņām.
BĒRNU UN NESPĒJĪGU CILVĒKU
DROŠĪBA
• Pirms ierīces pieslēgšanas pie jaunām caurulēm vai caurulēm, kas ilgstoši nav lietotas, ļaujiet notecēt ūdenim, līdz sāk plūst
tīrs ūdens.
• Pirmajā ierīces lietošanas reizē pārliecinieties, vai nav sūču.
•
BRĪDINĀJUMS
Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas invaliditātes risks.
• Neļaujiet ierīci izmantot cilvēkiem, tostarp
bērniem, ar ierobežotām fiziskām un garīgām spējām vai ar ierīces lietošanas pieredzes un zināšanu trūkumu. Cilvēkiem, kuri
atbildīgi par šādām personām, jānodrošina
nepieciešamā uzraudzība vai jāsniedz norādījumi par ierīces darbību. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem
nepieejamā vietā.
• Glabājiet visus mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās vietās.
• Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces durvju tuvumā, ja tās ir atvērtas.
UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Šī ierīce jāuzstāda kvalificētam vai zinošam speciālistam.
• Noņemiet visu iepakojumu.
• Neuzstādiet vai nelietojiet bojātu ierīci.
• Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā, kur
temperatūra ir zemāka par 0 °C.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos uzstādīšanas norādījumus.
• Pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīta zem un
pie drošām ietaisēm.
Ūdens padeves pieslēgšana
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu ūdens
šļūtenes.
BRĪDINĀJUMS
Bīstams spriegums.
Ūdens ieplūdes šļūtene ir aprīkota ar drošības vārstu un apšuvumu ar iekšēju elektrības kabeli.
• Ja ūdens ieplūdes šļūtene ir bojāta, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sazinieties ar apkopes
dienestu, lai nomainītu ūdens ieplūdes šļūteni.
Elektrības padeves pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS
Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka informācija uz tehnisko
datu plāksnītes atbilst jūsu elektrosistēmas
parametriem. Ja neatbilst, sazinieties ar
elektriķi.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu, drošu
kontaktligzdu.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai pagarinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un kabeli. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai elektriķi, lai
nomainītu strāvas kabeli.
• Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai
tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai
22
pēc uzstādīšanas spraudkontaktam var brīvi piekļūt.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz
barošanas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.
IZMANTOŠANA
BRĪDINĀJUMS
Pastāv savainošanās risks.
• Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
• Nemainiet šīs ierīces specifikāciju.
• Nažus un citus galda piederumus ar asiem
galiem galda piederumu grozā ievietojiet ar
asajiem galiem uz leju vai horizontālā stāvoklī.
• Lai novērstu paklupšanu, neatstājiet atvērtas ierīces durvis bez uzraudzības.
• Nesēdiet un nekāpiet uz atvērtām ierīces
durvīm.
• Trauku mazgājamās mašīnas mazgāšanas
līdzekļi ir bīstami. Ievērojiet drošības norādījumus uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.
• Nedzeriet un nespēlējieties ar ierīcē esošo
ūdeni.
• Neizņemiet no ierīces traukus, kamēr programma nav beigusies. Uz traukiem var būt
mazgāšanas līdzeklis.
BRĪDINĀJUMS
Elektrošoka, ugunsgrēka vai apdegumu risks.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai
uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar
viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus
priekšmetus.
• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet ūdeni.
• Programmas izpildes laikā, atverot ierīces
durvis, pa tām var izplūst karsts tvaiks.
IERĪCES UTILIZĀCIJA
BRĪDINĀJUMS
Pastāv savainošanās vai nosmakšanas risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet un utilizējiet strāvas kabeli.
• Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu bērnu
vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
LATVIEŠU
23
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6 5
4
1 Virsmas izsmidzinātājs
2 Augšējais izsmidzinātājs
11 Apakšējais grozs
12 Augšējais grozs
3 Apakšējais izsmidzinātājs
4 Filtri
GAISMAS STARS
5 Datu plāksnīte
6 Speciālās sāls tvertne
7 Ūdens cietības skala
8 Skalošanas līdzekļa dozators
9 Mazgāšanas līdzekļa dozators
10 Galda piederumu grozs
• Aktivizētas programmas laikā uz grīdas
zem ierīces durvīm parādās sarkans gaismas stars. Kad programma ir beigusies,
sarkanā gaisma mainās uz zaļo.
• Ja ierīces darbībā radušies traucējumi, sarkanais gaismas stars mirgo.
24
VADĪBAS PANELIS
2
1
A
5
4
3
B
C
D
E
6
1 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
2 Displejs
4 Programmu izvēles taustiņi
5 Indikatori
3 Atliktā starta taustiņš
6 Funkciju taustiņi
Indikatori
Sāls indikators. Aktivizētas programmas laikā šis indikators nedeg.
Skalošanas līdzekļa indikators. Aktivizētas programmas laikā šis indikators
nedeg.
Multitab funkcijas indikators.
LATVIEŠU
25
PROGRAMMAS
Programma 1)
2)
3)
4)
5)
6)
Netīrumu veids
Ielādes veids
Programmas fāzes
Enerģija
(kWh)
Ūdens
(l)
Visi
Ēdiena gatavošanas trauki, galda
piederumi, katli un
pannas
Mērcēšana
Mazgāšana 45 °C vai 70
°C
Skalošanas
Žāvēšana
0.9 - 1.7
8 - 15
Ļoti netīri
Ēdiena gatavošanas trauki, galda
piederumi, katli un
pannas
Mērcēšana
Mazgāšana 70 °C
Skalošanas
Žāvēšana
1.5 - 1.6
13 - 14
Nepiekaltuši netīrumi
Ēdienu gatavošanas trauki un galda
piederumi
Mazgāšana 60 °C
Skalošana
0.9
9
Vidēji netīri
Ēdienu gatavošanas trauki un galda
piederumi
Mērcēšana
Mazgāšana 50 °C
Skalošanas
Žāvēšana
0.9 - 1.0
9 - 11
Visi
Mērcēšana
0.1
4
1) Displejs rāda programmas darbības laiku.
Programmas darbības laika un patēriņa lielumi var mainīties atkarībā no ūdens spiediena un temperatūras,
strāvas padeves parametriem, kā arī no ievietotā trauku daudzuma.
2) Ierīce nosaka netīrumu veidu un grozos ievietoto priekšmetu daudzumu. Tā automātiski pielāgo ūdens
temperatūru un daudzumu, elektroenerģijas patēriņu un programmas darbības laiku.
3) Optimālai higiēnai šai programmai paredzēta augstas temperatūras sasniegšanas fāze. Skalošanas laikā
10 līdz 14 minūtes tiek uzturēta 70 °C temperatūra.
4) Ar šo programmu var mazgāt traukus, kuri nav piekaltuši. Tas dod labus rezultātus īsā laikā.
5) Šī ir standarta programma pārbaudes institūcijām. Mazgājot vidēji netīrus traukus un galda piederumus ar
šo programmu, vislietderīgāk tiek patērēts ūdens un enerģija. Skatiet pievienoto brošūru ar testēšanas
datiem.
6) Izmantojiet šo programmu, lai ātri noskalotu traukus. Tā novērš ēdiena palieku pielipšanu pie traukiem un
nepatīkamu smaku veidošanos ierīces darbības laikā.
Izvēloties šo programmu, nelietojiet mazgāšanas līdzekli.
26
IESPĒJAS
MULTITAB FUNKCIJA
Aktivizējiet šo funkciju tikai tad, ja izmantojat
kombinētā mazgāšanas līdzekļa tabletes.
Šī funkcija deaktivizē skalošanas līdzekļa un
sāls plūsmu. Saistītie indikatori ir izslēgti.
Programmas izpildes ilgums var palielināties.
Multitab funkcijas aktivizēšana
Aktivizējiet vai deaktivizējiet Multitab
funkciju pirms mazgāšanas programmas aktivizēšanas. Aktivizētas programmas laikā nevar aktivizēt vai
deaktivizēt šo funkciju.
1. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Pārbaudiet, vai ierīce ir iestatīšanas režīmā. Skatiet sadaļu "PROGRAMMAS IESTATĪŠANA UN AKTIVIZĒŠANA".
3. Piespiediet un turiet nospiestus funkciju
taustiņus (D) un (E), līdz iedegas multitab
indikators.
Funkcija aktivizēta, kamēr to neatceļat. Piespiediet un turiet nospiestus
funkciju taustiņus (D) un (E), līdz nodziest multitab indikators.
Ja pārtraucat lietot kombinētā mazgāšanas
līdzekļa tabletes, pirms sākat lietot
atsevišķi mazgāšanas, skalošanas līdzekli
un trauku mazgāšanas sāli, veiciet šādas
darbības:
1. Deaktivizējiet funkciju Multitab.
2. Iestatiet ūdens mīkstinātāja augstāko līmeni.
3. Pārliecinieties, lai specializētās sāls tvertne un skalošanas līdzekļa dozators būtu
pilni.
4. Sāciet īsāko programmu ar skalošanas fāzi bez mazgāšanas līdzekļa un bez traukiem.
5. Noregulējiet ūdens mīkstinātāju atbilstoši
ūdens cietības pakāpei jūsu dzīvesvietā.
6. Noregulējiet skalošanas līdzekļa daudzumu.
SKAŅAS SIGNĀLI
Skaņas signāls atskan šādos gadījumos:
• programmas darbība beigusies;
• ūdens mīkstinātāja līmenis tiek regulēts
elektroniski;
• ierīces darbībā radušies traucējumi.
Rūpnīcas iestatījumi: iespējoti. Jūs
varat deaktivizēt skaņas signālu.
Skaņas signālu deaktivizēšana
1. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Pārbaudiet, vai ierīce ir iestatīšanas režīmā. Skatiet sadaļu "PROGRAMMAS IESTATĪŠANA UN AKTIVIZĒŠANA".
3. Piespiediet un turiet nospiestus funkciju
taustiņus (B) un (C), līdz sāk mirgot funkciju taustiņu (A), (B) un (C) indikatori.
4. Nospiediet funkciju taustiņu (C).
• Funkciju taustiņu (A) un (B) indikatori
nodzisīs.
• Savukārt funkciju taustiņa (C) indikators turpinās mirgot.
• Ekrānā redzams skaņas signālu iestatījums.
Ieslēgts
Izslēgts
5. Nospiediet funkciju taustiņu (C), lai mainītu iestatījumu.
6. Izslēdziet ierīci, lai apstiprinātu izvēli.
LATVIEŠU
27
PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
1. Pārliecinieties, vai iestatītais ūdens mīkstinātāja līmenis atbilst ūdens cietības pakāpei apgabalā, kurā ir uzstādīta ierīce. Ja
nepieciešams, noregulējiet ūdens mīkstinātāja līmeni. Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu ūdens cietības pakāpi
savā apgabalā.
2. Uzpildiet specializētās sāls tvertni.
3. Uzpildiet skalošanas līdzekļa dozatoru.
4. Atgrieziet ūdens krānu.
5. Ierīcē var saglabāties ražošanas procesā
radītie netīrumi. Lai tos likvidētu, palaidiet
programmu. Nelietojiet mazgāšanas līdzekli un neievietojiet neko grozos.
ŪDENS MĪKSTINĀTĀJA
REGULĒŠANA
Cietam ūdenim ir augsts minerālu saturs, kas
var būt ierīces bojājumu un sliktu mazgāšanas
rezultātu cēlonis. Ūdens mīkstinātājs šos minerālus neitralizē.
Trauku mazgāšanas sāls nodrošina ūdens
mīkstinātāja tīrību un labus apstākļus. Lai noregulētu ūdens mīkstinātāju pareizā līmenī,
skatiet tabulu. Tas nodrošina, ka ūdens mīkstinātājs izmanto pareizu trauku mazgāšanas
sāls un ūdens daudzumu.
Ja izmantojat kombinētā mazgāšanas
līdzekļa tabletes, aktivizējiet multitab
funkciju. Šīs tabletes satur mazgāšanas līdzekli, skalošanas līdzekli un citus līdzekļus. Pārliecinieties, vai šīs
tabletes ir piemērotas ūdens cietībai
jūsu apgabalā. Skatiet norādījumus
uz izstrādājumu iepakojumiem.
Ūdens mīkstinātāja līmenis jāiestata
manuāli vai elektroniski.
Ūdens mīkstinātāja
regulēšana
Ūdens cietība
Vācu
pakāpes
(°dH)
Franču
pakāpes
(°fH)
mmol/l
Klārka
pakāpes
Manuāla
Elektroniska
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Rūpnīcas iestatījums.
2) Šajā līmenī nelietojiet sāli.
28
Manuāla iestatīšana
Pagrieziet ūdens cietības skalu stāvoklī 1 vai
2.
Elektroniskā iestatīšana
1. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Pārbaudiet, vai ierīce ir iestatīšanas režīmā. Skatiet sadaļu "PROGRAMMAS IESTATĪŠANA UN AKTIVIZĒŠANA".
3. Piespiediet un turiet nospiestus funkciju
taustiņus (B) un (C), līdz sāk mirgot funkciju taustiņu (A), (B) un (C) indikatori.
4. Nospiediet funkciju taustiņu (A).
• Funkciju taustiņa (B) un (C) indikatori
nodzisīs.
• Savukārt funkciju taustiņš (A) indikators
turpinās mirgot.
• Atskan skaņas signāls. Piemēram: pieci pārtraukti skaņas signāli = 5. līmenis.
• Displejā redzams ūdens mīkstinātāja
iestatījums. Piemēram:
= 5. līmenis.
5. Atkārtoti spiediet funkciju taustiņš (A) lai
mainītu iestatījumu.
6. Izslēdziet ierīci, lai apstiprinātu izvēli.
SPECIALIZĒTĀS SĀLS TVERTNES UZPILDE
UZMANĪBU
Lietojiet tikai trauku mazgāšanas sāli.
Citi izstrādājumi var radīt ierīces bojājumus.
Uzpildes laikā no specializētās sāls
tvertnes var izplūst ūdens un sāls.
Pastāv korozijas risks. Lai to novērstu, pēc specializētās sāls tvertnes uzpildes palaidiet programmu.
1.
2.
3.
4.
5.
Pagrieziet specializētās sāls tvertnes vāciņu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam,
lai to atvērtu.
Specializētās sāls tvertnē ielejiet 1 litru
ūdens (tikai pirmajā lietošanas reizē).
Uzpildiet specializētās sāls tvertni ar trauku mazgāšanas sāli.
Notīriet specializētās sāls tvertnes uzpildes vietu.
Pagrieziet specializētās sāls tvertnes vāciņu pulksteņa rādītāja virzienā, lai aizvērtu tvertni.
LATVIEŠU
29
SKALOŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA UZPILDE
UZMANĪBU
Lietojiet tikai trauku mazgājamām
mašīnām paredzētu skalošanas līdzekli. Citi izstrādājumi var radīt ierīces
bojājumus.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
Skalošanas līdzeklis skalošanas fāzē
nodrošina, ka pēc trauku nožūšanas
uz tiem nepaliek svītras un traipi.
C
D
1.
2.
3.
4.
Piespiediet atbloķēšanas taustiņu (D), lai
atvērtu vāku (C).
Uzpildiet skalošanas līdzekļa dozatoru
(A), nepārsniedzot atzīmi „max”.
Lai neveidotos pārāk daudz putu, notīriet
izlijušo skalošanas līdzekli ar absorbējošu drāniņu.
Aizveriet vāku. Pārliecinieties, vai bloķēšanas taustiņš nofiksējas slēgtā pozīcijā.
Atļautā daudzuma izvēles slēdzi (B)
varat pagriezt starp pozīcijām 1 (mazākais daudzums) un 4 (lielākais
daudzums).
30
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
1. Atgrieziet ūdens krānu.
2. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai lai aktivizētu ierīci. Pārbaudiet, vai
ierīce ir iestatīšanas režīmā. Skatiet sadaļu „PROGRAMMAS IESTATĪŠANA UN
AKTIVIZĒŠANA”.
• Ja deg sāls indikators, uzpildiet specializētās sāls tvertni.
• Ja deg skalošanas līdzekļa indikators,
uzpildiet skalošanas līdzekļa dozatoru.
3. Ievietojiet grozus.
4. Uzpildiet mazgāšanas līdzekli.
5. Iestatiet un palaidiet pareizu programmu
atbilstoši ievietotajam daudzumam un netīrības līmenim.
GROZU IEVIETOŠANA
Skatiet piegādāto brošūru, kurā redzami grozu ievietošanas piemēri.
• Ierīci izmantojiet tikai trauku mazgājamā
mašīnā mazgāt piemērot priekšmetu mazgāšanai.
• Neievietojiet ierīcē koka, raga, alumīnija, alvas un vara priekšmetus.
• Neievietojiet ierīcē priekšmetus, kas var uzsūkt ūdeni (sūkļus, lupatiņas).
• Notīriet no priekšmetiem ēdiena atliekas.
• Atmiekšķējiet ēdiena atliekas, kas pielipušas pie priekšmetiem.
• Ievietojiet priekšmetus, piemēram, tases,
glāzes un pannas, ar atveri uz leju.
• Pārliecinieties, vai galda piederumi un trauki nesaskaras. Karotes izkārojiet starp citiem galda piederumiem.
• Pārliecinieties, vai glāzes nesaskaras.
• Mazus priekšmetus ievietojiet galda piederumu grozā.
• Vieglus priekšmetus ievietojiet augšējā grozā. Pārbaudiet, lai priekšmeti nekustas.
• Pirms programmas palaišanas pārliecinieties, vai netiek traucēta izsmidzinātāju kustība.
LATVIEŠU
31
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA IZMANTOŠANA
A
UZMANĪBU
Izmantojiet tikai trauku mazgājamām
mašīnām paredzētus mazgāšanas
līdzekļus.
B
30
4
MAX
+
32
-
1
20
1.
2.
C
3.
4.
5.
Piespiediet atbloķēšanas taustiņu (B), lai
atvērtu vāku (C).
Uzpildiet mazgāšanas līdzekli nodalījumā
(A).
Ja programmai ir priekšmazgāšanas fāze, ievietojiet nelielu daudzumu mazgāšanas līdzekļa attiecīgajā mazgājamā
līdzekļa dozatora nodalījumā.
Ja lietojat mazgāšanas līdzekļa tabletes,
ievietojiet tableti nodalījumā (A).
Aizveriet vāku. Pārliecinieties, vai bloķēšanas taustiņš nofiksējas slēgtā pozīcijā.
Neizmantojiet mazgāšanas līdzekli
vairāk par noteikto daudzumu. Skatiet
norādes uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.
Mazgāšanas līdzekļa tabletes īso programmu laikā pilnībā neizšķīst, tāpēc
uz traukiem var palikt mazgāšanas
līdzekļa nogulsnes.
Mēs iesakām mazgāšanas līdzekļa
tabletes izmantot garajās programmās.
PROGRAMMAS IESTATĪŠANA UN
AKTIVIZĒŠANA
Iestatīšanas režīms
Ierīcei jābūt iestatīšanas režīmā, lai apstiprinātu darbības.
Pēc ieslēgšanas ierīce atradīsies iestatīšanas
režīmā, ja:
• iedegsies visi programmu indikatori;
Ja vadības panelis rāda citus nosacījumus,
nospiediet un turiet vienlaicīgi funkcijas taustiņus (B) un (C), kamēr ierīce ir iestatīšanas režīmā.
Programmas uzsākšana bez atliktā
starta
1. Atgrieziet ūdens krānu.
2. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci. Pārbaudiet, vai ierīce
ir iestatīšanas režīmā.
3. Iestatiet programmu.
• Iedegsies attiecīgās programmas indikators.
• Displejā sāks mirgot programmas darbības laiks.
4. Aizveriet ierīces durvis. Programma sākas.
• Ja atver durvis, displejā tiek parādīts
programmas ilgums, kas samazinās ar
soli par 1 minūti.
Programmas uzsākšana ar atlikto
startu
1. Programmas iestatīšana.
32
2. Nospiediet atkārtoti atliktā starta taustiņu,
līdz displejs rāda vēlamo iestatāmo atliktā
starta laiku (no 1 līdz 24 stundām).
• Displejā sāks mirgot atliktā starta laiks.
• Atliktā starta indikators ir ieslēgts.
3. Aizveriet ierīces durvis. Sākas laika atskaite.
• Ja atverat durvis, displejā ir redzams
atliktā starta atskaites laiks, kas samazinās ar soli par 1 stundu.
• Kad laiks ir pagājis, programma automātiski
aktivizējas.
Durvju atvēršana ierīcei darbojoties
Ja durvis tiek atvērtas, ierīce pārtrauc darbību.
Aizverot durvis, laika atskaite atsākas no tās
vietas, kur tā tika pārtraukta.
Atliktā starta atcelšana, kamēr
darbojas laika atskaite
1. Atveriet ierīces durvis.
2. Vairakkārt nospiediet atliktā starta taustiņu, līdz displejā redzams programmas
darbības laiks.
3. Aizveriet ierīces durvis. Programma sākas.
Programmas atcelšana
Nospiediet un turiet vienlaicīgi funkcijas taustiņus (B) un (C), līdz:
• iedegsies visi programmu indikatori.
Pirms jaunas programmas aktivizēšanas pārliecinieties, ka mazgāšanas
līdzekļa dozatorā ir mazgāšanas līdzeklis.
Programmas beigās
Kad mazgāšanas programma ir beigusies, atskan pārtraukts skaņas signāls.
1. Atveriet ierīces durvis.
• Displejā parādās 0.
2. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai saglabātu darbību.
3. Aizgrieziet ūdens krānu;
Ja nenospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu, AUTO OFF ierīce automātiski izslēdz mašīnu pēc dažām
minūtēm. Tādējādi tiek samazināts
elektroenerģijas patēriņš.
• Lai trauki labāk nožūtu, pāris minūtes paturiet ierīces durvis pusvirus.
• Pirms trauku izņemšanas ļaujiet tiem atdzist. Karsti trauki var būt triecienneizturīgi.
• Vispirms iztukšojiet apakšējo trauku grozu,
tad augšējo.
Uz ierīces sienām un uz durvīm var
būt ūdens. Nerūsējošais tērauds atdziest ātrāk nekā trauki.
LATVIEŠU
33
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Netīri filtri un nosprostotas izsmidzinātāju atveres pasliktina mazgāšanas
rezultātus.
Regulāri tos pārbaudiet un, ja nepieciešams, notīriet.
Pirms apkopes deaktivizējiet ierīci un atvienojiet strāvas padeves kontaktdakšu no kontaktligzdas.
FILTRU TĪRĪŠANA
1.
C
B
C
2.
A
3.
4.
5.
A1
A2
IZSMIDZINĀTĀJU TĪRĪŠANA
Nenoņemiet izsmidzinātājus.
Ja izsmidzinātāju atveres ir nosprostotas, iztīriet tās, izmantojot tievu, asu priekšmetu.
ĀRPUSES TĪRĪŠANA
Tīriet ierīci ar samitrinātu mīkstu drānu.
6.
Pagrieziet filtru (A) pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un izņemiet to.
Lai izjauktu filtru (A), atdaliet (A1)
un (A2).
Izņemiet filtru (B).
Nomazgājiet filtrus ar ūdeni.
Ielieciet filtru (B) atpakaļ paredzētajā vietā. Pārliecinieties, vai tas
ievietots pareizi zem divām vadotnēm (C).
Ievietojiet filtru (A) un nostādiet to
pozīcijā filtrā (B). Pagrieziet to
pulksteņa rādītāja virzienā, līdz
tas nofiksējas.
Nepareiza filtru pozīcija var
izraisīt sliktus mazgāšanas
rezultātus un ierīces bojājumus.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus vai šķīdinātājus.
34
PROBLĒMRISINĀŠANA
Ierīce neieslēdzas vai apstājas darbības laikā.
Vispirms mēģiniet atrast problēmas risinājumu
(skatiet tabulu). Ja neizdodas, sazinieties ar
apkopes dienestu.
Dažu problēmu gadījumā ekrānā redzams
brīdinājuma kods:
•
- ierīce nepiepildās ar ūdeni.
•
•
- ierīce neizsūknē ūdeni.
- aktivizējusies ierīce pret ūdens noplūdēm.
BRĪDINĀJUMS
Pirms pārbaužu veikšanas deaktivizējiet ierīci.
Problēma
Iespējamais iemesls
Iespējamais risinājums
Programma neaktivizējas.
Spraudkontakts nav pareizi ievietots kontaktligzdā.
Pieslēdziet spraudkontaktu pareizi.
Ierīces durvis ir atvērtas.
Aizveriet ierīces durvis.
Mājas elektrosistēmas drošinātājs ir bojāts.
Nomainiet drošinātāju.
Iestatīta atliktā starta funkcija.
Atceliet atlikto startu vai gaidiet
laika atskaites beigām.
Aizgriezts ūdens krāns.
Atgrieziet ūdens krānu.
Ūdens spiediens ir pārāk zems.
Sazinieties ar vietējo ūdensapgādes dienestu.
Ūdens krāns ir nosprostojies vai
tajā ir izveidojies kaļķakmens.
Notīriet ūdens krānu.
Ūdens ieplūdes šļūtenes filtrs ir
bloķēts.
Iztīriet filtru.
Ūdens ieplūdes šļūtene ir samezglojusies vai saliekta.
Pārbaudiet, vai šļūtene ir uzstādīta pareizi.
Aktivizējusies ierīce pret ūdens
noplūdēm. Ierīcē iesūcas ūdens.
Aizgrieziet ūdens krānu un sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru.
Izlietnes sifons ir nosprostojies.
Iztīriet izlietnes sifonu.
Izplūdes šļūtene ir samezglojusies vai saliekusies.
Pārbaudiet, vai šļūtene ir uzstādīta pareizi.
Ierīce nepiepildās ar
ūdeni.
Ierīce neizsūknē ūdeni.
Pēc pārbaudes ieslēdziet ierīci. Programma
atsāksies no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.
Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar klientu
apkalpošanas centru.
Ja displejā parādās brīdinājuma kodi, sazinieties ar apkopes centru.
MAZGĀŠANAS UN ŽĀVĒŠANAS REZULTĀTI NAV APMIERINOŠI
Problēma
Iespējamais iemesls
Iespējamais risinājums
Trauki ir netīri.
Filtri ir aizsērējuši.
Iztīriet filtrus.
Filtri nav pareizi samontēti un
uzstādīti.
Pārliecinieties, vai filtri ir pareizi
samontēti un uzstādīti.
LATVIEŠU
Problēma
Iespējamais iemesls
Iespējamais risinājums
Izsmidzinātāji ir nosprostoti.
Iztīriet tos, izmantojot tievu, asu
priekšmetu.
35
Programma nav piemērota ievie- Pārliecinieties, vai izvēlētā prototo trauku veidam un netīrības gramma ir piemērota trauku veipakāpei.
dam un netīrības pakāpei.
Priekšmeti grozos izvietoti nepa- Pārliecinieties, vai priekšmeti groreizi. Ūdens nevar nomazgāt
zos izvietoti pareizā pozīcijā un
visus priekšmetus.
ūdens var viegli nomazgāt visus
priekšmetus.
Uz traukiem ir kaļķakmens nogulsnes.
Uz glāzēm un traukiem
ir gaišas svītras un traipi vai zilgani slāņi.
Uz glāzēm un traukiem
ir izžuvušu ūdens pilienu traipi.
Trauki ir slapji.
Izsmidzinātāji nevar brīvi griezties.
Pārliecinieties, vai priekšmeti grozos izvietoti pareizā pozīcijā un
nebloķē izsmidzinātājus.
Nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums.
Pārliecinieties, vai pirms programmas palaišanas dozatorā uzpildījāt pareizu mazgāšanas līdzekļa
daudzumu.
Mazgāšanas līdzekļa dozatorā
nav mazgāšanas līdzekļa.
Pārliecinieties, vai pirms programmas palaišanas dozatorā uzpildījāt mazgāšanas līdzekli.
Specializētās sāls tvertne ir tukša.
Pārliecinieties, vai specializētās
sāls tvertnē ir trauku mazgāšanas
sāls.
Nepareizi iestatīts ūdens mīkstinātāja līmenis.
Pārliecinieties, vai iestatītais
ūdens mīkstinātāja līmenis atbilst
ūdens cietības pakāpei apgabalā,
kurā ir uzstādīta ierīce.
Specializētās sāls tvertnes vāks
ir vaļīgs.
Nostipriniet vāku.
Pārāk liels atļautā skalošanas
līdzekļa daudzums.
Samaziniet atļauto skalošanas
līdzekļa daudzumu.
Pārāk liels mazgāšanas līdzekļa
daudzums.
Pārliecinieties, vai pirms programmas palaišanas dozatorā uzpildījāt pareizu mazgāšanas līdzekļa
daudzumu.
Nepietiekams atļautā skalošanas līdzekļa daudzums.
Palieliniet atļauto skalošanas līdzekļa daudzumu.
Iemesls var būt mazgāšanas
līdzekļa kvalitāte.
Pamēģiniet cita zīmola mazgāšanas līdzekli.
• Programmai nebija žāvēšanas fāzes.
• Programmai bija zemas temperatūras žāvēšanas fāze.
Lai trauki labāk nožūtu, pāris minūtes paturiet durvis pusvirus.
36
Problēma
Iespējamais iemesls
Iespējamais risinājums
Trauki ir slapji un nespodri.
Skalošanas līdzekļa dozators ir
tukšs.
Pārliecinieties, vai skalošanas
līdzekļa dozatorā ir skalošanas
līdzeklis.
Iemesls var būt skalošanas līdzekļa kvalitāte.
Pamēģiniet cita zīmola skalošanas līdzekli.
Iemesls var būt kombinētā maz- • Pamēģiniet cita zīmola kombigāšanas līdzekļa tablešu kvalitānētā mazgāšanas līdzekļa tate.
bletes.
• Aktivizējiet skalošanas līdzekļa
dozatoru un izmantojiet skalošanas līdzekli kopā ar kombinētā mazgāšanas līdzekļa tabletēm.
Skalošanas līdzekļa dozatora
aktivizēšana ar aktivizētu multitab
funkciju
1. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Pārbaudiet, vai ierīce ir iestatīšanas režīmā. Skatiet sadaļu "PROGRAMMAS IESTATĪŠANA UN AKTIVIZĒŠANA".
3. Piespiediet un turiet nospiestus funkciju
taustiņus (B) un (C), līdz sāk mirgot funkciju taustiņu (A), (B) un (C) indikatori.
4. Nospiediet funkciju taustiņu (B).
• Funkciju taustiņa (A) un (C) indikatori
nodzisīs.
• Savukārt funkciju taustiņa (B) indikators turpinās mirgot.
• Ekrānā redzams skalošanas līdzekļa
dozatora iestatījums.
Izslēgts
Ieslēgts
5. Nospiediet funkciju taustiņu (B), lai mainītu iestatījumu.
6. Izslēdziet ierīci, lai apstiprinātu izvēli.
7. Noregulējiet skalošanas līdzekļa daudzumu.
8. Piepildiet skalošanas līdzekļa dozatoru
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Izmēri
Platums x augstums x dziļums
(mm)
596 / 818 - 898 / 550
Elektrības padeves pieslēg- Skatiet datu plāksnīti.
šana
Ūdens padeves spiediens
Min. / maks. (bāri / MPa)
Ūdens padeve 1)
Auksts ūdens vai karsts ūdens2)
Ietilpība
Trauku komplekti
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
maks. 60 °C
1) Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni krānam ar 3/4” vītni.
2) Ja karstais ūdens tiek sildīts ar alternatīvu enerģijas avotu (piem., saules vai vēja), izmantojiet karsto
ūdeni, lai tādējādi samazinātu elektroenerģijas patēriņu.
12
LIETUVIŲ
37
TURINYS
39
41
42
43
44
45
48
51
52
54
SAUGOS INFORMACIJA
GAMINIO APRAŠYMAS
VALDYMO SKYDELIS
PROGRAMOS
PARINKTYS
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
KASDIENIS NAUDOJIMAS
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
TECHNINĖ INFORMACIJA
APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų
surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos
prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos informacijos.
APSILANKYKITE MŪSŲ TINKLAPYJE, NORĖDAMI RASTI:
- Produktus
- Brošiūras
- Vartotojų vadovus
- Trikčių šalinimą
- Informacijos apie techninį aptarnavimą
www.aeg.com
LEGENDA
Įspėjimas – Svarbi saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai
38
PUIKIEMS REZULTATAMS PASIEKTI
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai veiktų daugelį
metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi
funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti
insktrukciją, kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
PRIEDAI IR VARTOJIMO REIKMENYS
AEG interneto parduotuvėje rasite viską, ko jums reikia, kad visi jūsų AEG prietaisai atrodytų
nepriekaištingai ir puikiai veiktų. Taip pat siūlomas didelis asortimentas priedų, sukonstruotų ir
pagamintų atsižvelgiant į aukštos kokybės standartus, kurių galite tikėtis: nuo porfesionalių virtuvės
reikmenų iki krepšių stalo įrankiams, nuo butelių laikiklių iki maišelių gležniems skalbiniams…
Apsilankykite interneto parduotuvėje adresu
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Keipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją. Informacija nurodyta
techninių duomenų plokštelėje.
Modelis
PNC
Serijos numeris
LIETUVIŲ
39
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktas instrukcijas. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada instrukcijas laikykite prie prietaiso, kad prireikus galėtumėte peržiūrėti.
• Prieš jungdami prietaisą prie naujų arba ilgai nenaudotų vamzdžių, nuleiskite vandenį, kol jis bėgs švarus.
• Pirmą kartą naudodami prietaisą, įsitikinkite, ar nėra nuotėkio.
•
VAIKŲ IR PAŽEIDŽIAMŲ ŽMONIŲ
SAUGA
ĮSPĖJIMAS
Uždusimo, sužalojimo arba nuolatinės negalios pavojus.
• Neleiskite naudoti prietaiso asmenims,
įskaitant vaikus, turintiems fizinę jutimo ir
proto negalią arba stokojantiems patirties ir
žinių. Juos turi prižiūrėti arba pamokyti naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
• Visas pakuotės medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Visas plovimo priemones laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams
būti šalia, kai prietaiso durelės atviros.
ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS
Šį prietaisą turi įrengti kvalifikuotas
arba kompetentingas asmuo.
• Nuimkite visas pakuotės medžiagas.
• Jokiu būdu neįrenkite ir nenaudokite pažeisto prietaiso.
• Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso ten, kur
temperatūra būna žemesnė nei 0 °C.
• Laikykitės su prietaisu pristatytų įrengimo
instrukcijų.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Vandens prijungimas
• Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte vandens žarnų.
ĮSPĖJIMAS
Pavojinga įtampa.
Vandens įvado žarna turi apsauginį vožtuvą
ir įmovą su viduje esančiu maitinimo kabeliu.
• Jeigu pažeista vandens įvado žarna, nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros tinklo
lizdo. Dėl vandens įvado žarnos pakeitimo
kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir elektros smūgio pavojus.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti
techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų
elektros tinklo duomenis. Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą, įžemintą elektros lizdą.
• Nenaudokite kelių kištukų adapterių ir ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko ir maitinimo laido. Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą arba
elektriką, jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą, elektros laido
kištuką lengva pasiekti.
40
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už
elektros laido. Visada traukite paėmę už
kištuko.
NAUDOJIMO PASKIRTIS
ĮSPĖJIMAS
Galite susižeisti.
• Šį prietaisą naudokite namų aplinkoje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
• Peilius ir stalo įrankius aštriais kraštais dėkite į stalo įrankių krepšį taip, kad aštrūs
kraštai būtų nukreipti žemyn arba horizontalioje padėtyje.
• Nelaikykite prietaiso durelių atvirų be priežiūros, kad ant jų niekas neužgriūtų.
• Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų durelių.
• Indaplovės plovikliai yra pavojingi. Laikykitės ant ploviklio pakuotės pateiktų saugos
nurodymų.
• Negerkite ir nežaiskite su prietaise esančiu
vandeniu.
• Neišimkite indų iš prietaiso, kol nepasibaigs
programa. Ant indų gali būti ploviklio.
ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio, gaisro ar nudegimų
pavojus.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių
produktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų.
• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite vandeniu.
• Iš prietaiso gali išsiveržti karšti garai, jeigu
atidarysite dureles veikiant programai.
UTILIZAVIMAS
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo arba uždusimo pavojus.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai gyvūnai neužsidarytų prietaise.
LIETUVIŲ
41
GAMINIO APRAŠYMAS
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6 5
4
1 Viršutinis purkštuvas
2 Vidurinis purkštuvas
10 Stalo įrankių krepšys
11 Apatinis krepšys
3 Apatinis purkštuvas
4 Filtrai
12 Viršutinis krepšys
5 Techninių duomenų plokštelė
6 Druskos talpykla
7 Vandens kietumo nustatymo rankenėlė
8 Skalavimo priemonės dalytuvas
9 Plovimo priemonių dalytuvas
ŠVIESOS SPINDULYS
• Kai vykdoma programa, po prietaiso durelėmis ant grindų galima matyti raudoną šviesos spindulį. Programą baigus vykdyti, šviesa iš raudonos tampa žalia.
• Esant trikčiai, raudonas spindulys mirksi.
42
VALDYMO SKYDELIS
2
1
A
5
4
3
B
C
D
E
6
1 Įjungimo / išjungimo mygtukas
2 Ekranas
4 Programų pasirinkimo mygtukai
5 Indikatoriai
3 Paleidimo atidėjimo mygtukas
6 Funkcijų mygtukai
Indikatoriai
Druskos indikatorius. Veikiant programai šis indikatorius yra išjungtas.
Skalavimo priemonės indikatorius. Veikiant programai šis indikatorius yra išjungtas.
Indikatorius „Multitab“.
LIETUVIŲ
43
PROGRAMOS
Programa 1)
2)
3)
4)
5)
6)
Nešvarumų tipas
Įkrovos tipas
Programos fazės
Energija
(kWh)
Vanduo
(l)
Visi
Indai, stalo įrankiai,
puodai ir keptuvės
Pirminis plovimas
Plovimas 45 °C arba 70
°C
Skalavimai
Džiovinimas
0.9 - 1.7
8 - 15
Labai nešvarūs
Indai, stalo įrankiai,
puodai ir keptuvės
Pirminis plovimas
Plovimas 70 °C
Skalavimai
Džiovinimas
1.5 - 1.6
13 - 14
Neįsisenėję nešvarumai
Indai bei stalo įrankiai
Plovimas 60 °C
Skalavimas
0.9
9
Vidutiniškai sutepti
Indai bei stalo įrankiai
Pirminis plovimas
Plovimas 50 °C
Skalavimai
Džiovinimas
0.9 - 1.0
9 - 11
Visi
Pirminis plovimas
0.1
4
1) Ekrane rodoma programos trukmė.
Programos trukmė ir sąnaudos gali kisti, atsižvelgiant į vandens slėgį ir temperatūrą, maitinimo tinklo
sąlygas, parinktis ir indų kiekį.
2) Prietaisas nustato nešvarumų tipą ir krepšiuose sudėtų indų kiekį. Jis automatiškai nustato vandens
temperatūrą ir kiekį, energijos sąnaudas bei programos trukmę.
3) Šioje programoje yra aukšto temperatūros skalavimo fazė, kad rezultatas būtų higieniškesnis. Skalavimo
fazės metu 10–14 minučių išlieka 70 °C temperatūra.
4) Naudodami šią programą, galite plauti indus be įsisenėjusių nešvarumų. Per trumpą laiką gaunami geri
plovimo rezultatai.
5) Tai standartinė bandymų institutų naudojama programa. Naudojant šią programą, vandens ir energijos
sąnaudos yra efektyviausios plaunant vidutiniškai nešvarius indus bei stalo įrankius. Daugiau informacijos
apie bandymų duomenis rasite pateiktame informaciniame lape.
6) Naudokite šią programą indams greitai nuskalauti. Ji apsaugo, kad maisto likučiai nepriliptų prie indų, ir
neleidžia prietaise atsirasti blogam kvapui.
Naudodami šią programą, nenaudokite ploviklio.
44
PARINKTYS
„MULTITAB“ FUNKCIJA
Suaktyvinkite šią funkciją tik kai naudojate
kombinuotąsias ploviklio tabletes.
Ši funkcija sustabdo skalavimo priemonės ir
druskos tiekimą. Susiję indikatoriai nešviečia.
Programos trukmė gali pailgėti.
Funkcijos „Multitab“ įjungimas
Prieš paleisdami programą, įjunkite
arba išjunkite funkciją „Multitab“. Programai veikiant šios funkcijos įjungti
arba išjungti negalima.
1. Norėdami įjungti prietaisą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Įsitikinkite, kad prietaisas veikia nustatymo
režimu. Žr. „PROGRAMOS NUSTATYMAS IR PALEIDIMAS“.
3. Vienu metu paspauskite ir palaikykite
funkcijų mygtukus (D) ir (E), kol užsidegs
funkcijos „Multitab“ indikatorius.
Funkcija lieka įjungta tol, kol išjungsite. Vienu metu paspauskite ir palaikykite funkcijų mygtukus (D) ir (E), kol
išsijungs funkcijos „Multitab“ indikatorius.
Jei nustosite naudoti kombinuotąsias
plovimo tabletes, prieš pradėdami naudoti
atskirą ploviklį, skalavimo priemonę ir
indaplovės druską, atlikite žemiau
nurodytus veiksmus.
1. Išjunkite funkciją „Multitab“.
2. Nustatykite didžiausią vandens minkštinimo lygį.
3. Įsitikinkite, kad druskos talpykla ir skalavimo priemonės dalytuvas yra pripildyti.
4. Paleiskite trumpiausią programą su skalavimo faze, be ploviklio ir indų.
5. Vandens minkštiklio lygį nustatykite atsižvelgdami į savo vietovės vandens kietumą.
6. Nustatykite išskiriamą skalavimo priemonės kiekį.
GARSO SIGNALAI
Garsiniai signalai veikia:
• programai pasibaigus;
• nustatant vandens minkštiklio lygį elektroniniu būdu;
• esant prietaiso veikimo sutrikimui.
Gamyklos nustatymas: įjungta. Galite
išjungti garsinius signalus.
Garso signalų išjungimas
1. Norėdami įjungti prietaisą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Įsitikinkite, kad prietaisas veikia nustatymo
režimu. Žr. „PROGRAMOS NUSTATYMAS IR PALEIDIMAS“.
3. Vienu metu nuspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtukus (B) ir (C), kol pradės
žybčioti funkcijų mygtukų (A), (B) ir (C) indikatoriai.
4. Paspauskite funkcijos mygtuką (C):
• funkcijų mygtukų (A) ir (B) indikatoriai
užges;
• funkcijos mygtuko (C) indikatorius ir toliau mirkčios;
• ekrane bus rodoma garso signalų nuostata.
Įjungti
Išjungti
5. Norėdami pakeisti šią nuostatą, paspauskite funkcijos mygtuką (C)
6. Norėdami patvirtinti, išjunkite prietaisą.
LIETUVIŲ
45
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
1. Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas vandens minkštiklio lygis pagal jūsų vietovėje
tiekiamo vandens kietumą. Jeigu ne, pareguliuokite vandens minkštiklį. Norėdami
sužinoti savo vietovėje tiekiamo vandens
kietumą, susisiekite su vietos vandentiekio
įmone.
2. Pripildykite druskos talpyklą.
3. Į dalytuvą pripilkite skalavimo priemonės.
4. Atsukite vandens čiaupą.
5. Prietaise gali būti likę gamybos metu naudotų medžiagų. Paleiskite programą joms
pašalinti. Nenaudokite ploviklio ir nedėkite
į krepšius indų.
VANDENS MINKŠTIKLIO
REGULIAVIMAS
Kietame vandenyje yra daug mineralų, kurie
gali sugadinti prietaisą, ir gali būti gauti blogi
plovimo rezultatai. Vandens minkštiklis neutralizuoja šiuos mineralus.
Indaplovės druska išlaiko vandens minkštiklį
švarų ir geros būklės. Vandens minkštiklio tinkamo lygio nustatymą žr. lentelėje. Taip užtikrinsite, kad vandens minkštiklis naudoja tinkamą kiekį indaplovės druskos ir vandens.
Vandens minkštiklį privalote nustatyti
rankiniu ir elektroniniu būdu.
Jeigu naudojate kombinuotąsias ploviklio tabletes, suaktyvinkite funkciją
„Multitab“. Šių tablečių sudėtyje yra
ploviklio, skalavimo priemonės ir kitų
medžiagų. Įsitikinkite, kad šios tabletės yra tinkamos pagal jūsų regiono
vandens kietumą. Skaitykite instrukcijas ant gaminių pakuočių.
Vandens minkštiklio
nustatymas
Vandens kietis
Vokiški
laipsniai
(°dH)
Prancūziški
laipsniai
(°fH)
mmol/l
Klarko
laipsniai
Rankinis
Elektroninis
51–70
91–125
9,1–12,5
64–88
2 1)
10
43–50
76–90
7,6–9,0
53–63
2 1)
9
37–42
65–75
6,5–7,5
46–52
21)
8
29–36
51–64
5,1–6,4
36–45
21)
7
23–28
40–50
4,0–5,0
28–35
21)
6
19–22
33–39
3,3–3,9
23–27
21)
51)
15–18
26–32
2,6–3,2
18–22
1
4
11–14
19–25
1,9–2,5
13–17
1
3
4–10
7–18
0,7–1,8
5–12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Gamyklos nuostata.
2) Nenaudokite druskos esant šiam lygiui.
46
Rankinis nustatymas
Pasukite vandens kietumo reguliatorių į padėtį
1 arba 2.
Elektroninis reguliavimas
1. Norėdami įjungti prietaisą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Įsitikinkite, kad prietaisas veikia nustatymo
režimu. Žr. „PROGRAMOS NUSTATYMAS IR PALEIDIMAS“.
3. Vienu metu nuspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtukus (B) ir (C), kol pradės
žybčioti funkcijų mygtukų (A), (B) ir (C) indikatoriai.
4. Paspauskite funkcijos mygtuką (A).
• Funkcijų mygtukų (B) ir (C) indikatoriai
išsijungs.
• Vis dar mirksi funkcijos mygtukas (A)
indikatorius.
• Pasigirsta garso signalai. Pavyzdys:
penki pertrūkstami garso signalai = 5as lygis.
• Ekrane matysite vandens minkštiklio
= 5-as lynustatymą. Pavyzdys:
gis.
5. Norėdami pakeisti šią nuostatą, kelis kartus paspauskite funkcijos mygtuką (A).
6. Norėdami patvirtinti, išjunkite prietaisą.
DRUSKOS TALPYKLOS PILDYMAS
ATSARGIAI
Naudokite tik indaplovėms skirtą
druską. Kiti gaminiai gali pažeisti prietaisą.
Pildant iš druskos talpyklos gali ištekėti vanduo ir druska. Korozijos rizika.
Kad apsisaugotumėte nuo jos, pripildę druskos talpyklą, paleiskite programą.
1.
2.
3.
4.
5.
Sukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę ir
atidarykite druskos talpyklą.
Į druskos talpyklą įpilkite 1 litrą vandens
(tik pirmą kartą).
Į druskos talpyklą pripilkite indaplovės
druskos.
Nuvalykite druską aplink druskos talpyklos angą.
Norėdami uždaryti druskos talpyklą, sukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę.
LIETUVIŲ
47
SKALAVIMO PRIEMONĖS DALYTUVO PILDYMAS
ATSARGIAI
Naudokite tik indaplovėms skirtas
skalavimo priemones. Kiti gaminiai
gali pažeisti prietaisą.
B
A
M AX
4
3 2
Skalavimo priemonė paskutinėje skalavimo fazėje padeda išdžiovinti indus
be dryžių ir dėmių.
1
+
-
C
D
1.
2.
3.
4.
Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (D),
kad atidarytumėte dangtelį (C).
Pripildykite skalavimo priemonės dalytuvą (A), ne daugiau kaip iki žymos „max“.
Nuvalykite išsiliejusią skalavimo priemonę sugeriančia šluoste, kad išvengtumėte
per didelio putų susidarymo.
Uždarykite dangtį. Įsitikinkite, kad atlaisvinimo mygtukas užsifiksuotų savo vietoje.
Jūs galite pasukti kiekio pasirinkimo
rankenėlę (B) nuo 1 padėties (mažiausias kiekis) iki 4 padėties (didžiausias kiekis).
48
KASDIENIS NAUDOJIMAS
1. Atsukite vandens čiaupą.
2. Norėdami suaktyvinti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką. Įsitikinkite,
kad prietaisas veikia nustatymo režimu.
Žr. PROGRAMOS NUSTATYMAS IR PALEIDIMAS.
• Jeigu dega druskos indikatorius, pripildykite druskos talpyklą.
• Jeigu dega skalavimo priemonės indikatorius, pripildykite skalavimo priemonės dalytuvą.
3. Įdėkite krepšius.
4. Įpilkite ploviklio.
5. Nustatykite ir paleiskite tinkamą programą, atsižvelgdami į indus ir jų nešvarumą.
KREPŠIŲ ĮDĖJIMAS
Krepšių įdėjimo pavyzdžiai yra pateikti pristatytame informaciniame lapelyje.
• Prietaise plaukite tik tuos daiktus, kuriuos
galima plauti indaplovėje.
• Į prietaisą nedėkite daiktų, pagamintų iš
medžio, rago, aliuminio, alavo ir vario.
• Nenaudokite prietaiso vandenį sugeriantiems daiktams (pvz., kempinėms, šluostėms) plauti.
• Nuvalykite nuo indų maisto likučius.
• Atmirkykite ant indų likusį pridegusį maistą.
• Tuščiavidurius daiktus (pvz., puodelius,
stiklines ir keptuves) dėkite apverstus žemyn.
• Pasirūpinkite, kad stalo įrankiai ir indai nesuliptų. Šaukštus sumaišykite su kitais stalo
įrankiais.
• Pasirūpinkite, kad stiklinės nesiliestų su kitomis stiklinėmis.
• Mažus daiktus sudėkite į stalo įrankių krepšelį.
• Lengvus daiktus dėkite į viršutinį krepšį. Pasirūpinkite, kad šie daiktai neslankiotų.
• Prieš paleisdami programą, pasirūpinkite,
kad purkštuvo alkūnės galėtų laisvai judėti.
LIETUVIŲ
49
PLOVIKLIO NAUDOJIMAS
A
ATSARGIAI
Naudokite tik indaplovėms skirtus ploviklius.
B
30
1.
4
MAX
+
32
-
1
20
2.
3.
C
4.
5.
Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (B),
kad atidarytumėte dangtelį (C).
Pripilkite ploviklio į ploviklio skyrių (A).
Jeigu programa turi pirminio plovimo fazę, pripilkite truputį ploviklio ant vidinės
prietaiso durelių dalies.
Jeigu naudojate plovimo tabletes, jas dėkite į ploviklio skyrių (A).
Uždarykite dangtį. Įsitikinkite, kad atlaisvinimo mygtukas užsifiksuotų savo vietoje.
Nepilkite ploviklio daugiau, nei reikia.
Žr. nurodymus ant ploviklio pakuotės.
Ploviklio tabletės visiškai neištirpsta
esant trumpoms programoms ir ploviklio likučių gali likti ant indų.
Ploviklio tabletes rekomenduojame
naudoti su ilgomis programomis.
PROGRAMOS NUSTATYMAS IR
PALEIDIMAS
Nustatymo režimas
Prietaisas turi veikti nustatymo režimu, norint
priimti kai kuriuos veiksmus.
Prietaisas veikia nustatymo režimu, kai po
įjungimo:
• užsidega visi programos indikatoriai.
Jei valdymo skydelis rodo kitas būsenas, paspauskite ir laikykite nuspaudę funkcijų mygtukus (B) ir (C) tuo pat metu, kol prietaisas persijungs į nustatymo režimą.
Programos paleidimas be atidėto
paleidimo
1. Atsukite vandens čiaupą.
2. Norėdami įjungti prietaisą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. Įsitikinkite, kad
prietaisas veikia nustatymo režimu.
3. Nustatykite programą
• Užsidegs atitinkamos programos indikatorius.
• Ekrane mirksi programos trukmė.
4. Uždarykite prietaiso dureles. Programa
paleidžiama.
• Jei atidarysite dureles, ekrane bus rodoma programos trukmė, kuri mažėja 1
minutės žingsniu.
Programos paleidimas su atidėtu
paleidimu
1. Nustatykite programą
2. Kelis kartus paspauskite atidėjimo mygtuką, kol ekrane pasirodys norimas nustatyti
atidėjimo laikas (nuo 1 iki 24 val.).
• Ekrane žybčioja paleidimo atidėjimo laikas.
• Šviečia atidėto paleidimo indikatorius.
3. Uždarykite prietaiso dureles. Pradedama
atgalinė laiko atskaita.
• Jei atidarysite dureles, ekrane bus rodomas likęs laikas iki atidėjimo pabaigos, kuris mažėja 1 minutės žingsniu.
• Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui,
programa pradedama automatiškai.
50
Durelių atidarymas veikiant prietaisui
Jeigu atidarysite dureles, prietaisas sustos.
Uždarius dureles, prietaiso darbas tęsis nuo
nutraukimo momento.
Atidėjimo atšaukimas, kai vykdomas
atgalinis laiko skaičiavimas
1. Atidarykite prietaiso dureles.
2. Kelis kartus paspauskite atidėjimo mygtuką, kol ekrane pasirodys programos trukmė.
3. Uždarykite prietaiso dureles. Programa
paleidžiama.
Programos atšaukimas
Paspauskite ir laikykite nuspaudę funkcijų
mygtukus (B) ir (C) vienu metu, kol:
• užsidegs visi programos indikatoriai.
Prieš paleisdami naują programą, patikrinkite, ar ploviklio dalytuve yra ploviklio.
Programai pasibaigus
Plovimo programai pasibaigus, su pertrūkiais
girdimi garso signalai.
1. Atidarykite prietaiso dureles.
• Ekrane rodoma 0.
2. Norėdami išjungti prietaisą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
3. Užsukite vandens čiaupą;
Jei nepaspausite įjungimo / išjungimo
mygtuko, AUTO OFF įrenginys automatiškai išjungs prietaisą po kelių minučių. Tai padeda sumažinti energijos
sąnaudas.
• Kad indai geriau išdžiūtų, prietaiso dureles
kelias minutes palikite praviras.
• Prieš išimdami indus iš prietaiso, leiskite
jiems atvėsti. Karštus indus lengva sugadinti.
• Pirmiausia iškraukite apatinį krepšį, po to –
viršutinį.
Prietaiso durelių šonuose gali būti
vandens. Nerūdijantis plienas atvėsta
greičiau nei indai.
LIETUVIŲ
51
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS
Nešvarūs filtrai ir užsikimšę purkštuvai pablogina plovimo rezultatus.
Reguliariai tikrinkite ir, jei reikia, juos
išvalykite.
Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite
prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros tinklo lizdo.
FILTRŲ VALYMAS
1.
C
C
A
B
2.
3.
4.
5.
6.
A1
A2
Pasukite filtrą (A) prieš laikrodžio
rodyklę ir ištraukite jį.
Kad išardytumėte filtrą (A), atskirkite (A1) ir (A2).
Išimkite filtrą (B).
Išplaukite filtrus vandeniu.
Įstatykite filtrą (B) į jo pradinę padėtį. Įsitikinkite, ar jis tinkamai sumontuotas po dviem kreiptuvais
(C).
Surinkite filtrą (A) ir įdėkite jį į filtrą (B). Sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos.
Dėl netinkamos filtrų padėties
plovimo rezultatai gali būti
blogi ir gali būti pažeistas
prietaisas.
PURKŠTUVŲ VALYMAS
VALYMAS IŠ IŠORĖS
Nenuimkite purkštuvo alkūnių.
Užsikimšus purkštuvo alkūnių skylutėms, nešvarumų likučius pašalinkite plonu, smailiu
daiktu.
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.
Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių arba tirpiklių.
52
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Prietaisas nepasileidžia arba sustoja veikimo
metu.
Iš pradžių pabandykite problemos sprendimą
rasti patys (žr. lentelę). Jeigu nepavyksta,
kreipkitės į aptarnavimo tarnybą.
Esant tam tikroms problemoms, ekrane rodomas pavojaus kodas:
•
– Į prietaisą nepatenka vanduo.
•
•
– Iš prietaiso neišleidžiamas vanduo.
– Veikia apsaugos nuo vandens nuotėkio įtaisas.
ĮSPĖJIMAS
Prieš atlikdami patikros darbus, išjunkite prietaisą.
Problema
Galima priežastis
Galimas sprendimas
Programa nepaleidžiama.
Maitinimo laido kištukas neįjungtas į tinklo lizdą.
Prijunkite maitinimo laido kištuką.
Neuždarytos prietaiso durelės.
Uždarykite prietaiso dureles.
Pažeistas namų saugiklių dėžėje Pakeiskite saugiklį.
esantis saugiklis.
Į prietaisą nepatenka
vanduo.
Nustatytas atidėtas paleidimas.
Atšaukite atidėjimą arba palaukite atgalinio laiko skaičiavimo pabaigos.
Užsukta vandens sklendė.
Atsukite vandens čiaupą.
Per mažas vandens slėgis.
Susisiekite su vietos vandentiekio įmone.
Užsikimšęs arba kalkių nuosėdo- Išvalykite vandens čiaupą.
mis užkimštas vandens čiaupas.
Užsikimšęs vandens įvado žarnoje esantis filtras.
Nuvalykite filtrą.
Vandens įvado žarna įlenkta arba sulenkta.
Įsitikinkite, ar žarnos padėtis yra
teisinga.
Veikia apsaugos nuo vandens
Užsukite vandens čiaupą ir kreipnutekėjimo įtaisas. Prietaise pra- kitės į techninės priežiūros centteka vanduo.
rą.
Iš prietaiso vanduo neišleidžiamas.
Užsikimšęs praustuvo sifonas.
Išvalykite kriauklės sifoną.
Vandens išleidimo žarna įlenkta
arba sulenkta.
Įsitikinkite, ar žarnos padėtis yra
teisinga.
Patikrinę, įjunkite prietaisą. Programa tęsiama
nuo nutraukimo momento.
Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į techninio
aptarnavimo centrą.
Jeigu ekrane rodomi kiti įspėjimų kodai, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
NEPATENKINAMI PLOVIMO IR DŽIOVINIMO REZULTATAI
Problema
Galima priežastis
Galimas sprendimas
Nešvarūs indai.
Užsikimšo filtrai.
Valykite filtrus.
LIETUVIŲ
Problema
53
Galima priežastis
Galimas sprendimas
Netinkamai surinkti ir įdėti filtrai.
Įsitikinkite, kad filtrai būtų tinkamai surinkti bei įdėti.
Užsikimšę purkštuvai.
Smailiu daiktu pašalinkite likusius
nešvarumus.
Esamam indų kiekiui ir indų nešvarumui pasirinkta netinkama
programa.
Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą programą esamam indų kiekiui ir nešvarumui.
Netinkama indų padėtis krepšiuose. Vamduo negali plauti
visų indų.
Įsitikinkite, kad būtų tinkama indų
padėtis krepšiuose ir kad vanduo
galėtų lengvai plauti visus indus.
Purkštuvo alkūnės negalėjo lais- Įsitikinkite, kad būtų tinkama indų
vai suktis.
padėtis krepšiuose ir kad nebūtų
užkimšti purkštuvai.
Naudojama per mažai ploviklio.
Prieš pradėdami programą įsitikinkite, kad į dalytuvą įdėjote tinkamą kiekį ploviklio.
Ploviklio dalytuve nebuvo plovik- Prieš pradėdami programą įsitilio.
kinkite, kad į dalytuvą įdėjote ploviklio.
Ant indų lieka kalkių
nuosėdų.
Tuščia druskos talpykla.
Įsitikinkite, kad druskos talpykloje
būtų druskos.
Nustatytas netinkamas vandens
minkštiklio lygis.
Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas vandens minkštiklio lygis pagal jūsų vietovėje tiekiamo vandens kietumą.
Laisvas druskos talpyklos dangtelis.
Pritvirtinkite dangtelį.
Tiekiama per daug skalavimo
priemonės.
Sumažinkite tiekiamos skalavimo
priemonės kiekį.
Naudojama per daug ploviklio.
Prieš pradėdami programą įsitikinkite, kad į dalytuvą įdėjote tinkamą kiekį ploviklio.
Tiekiama per mažai skalavimo
priemonės.
Padidinkite tiekiamos skalavimo
priemonės kiekį.
Taip gali atsitikti dėl ploviklio kokybės.
Išmėginkite kito gamintojo ploviklį.
Drėgni indai.
• Programoje nėra džiovinimo
fazės.
• Programoje yra žemos temperatūros džiovinimo fazė.
Kad indai geriau išdžiūtų, indaplovės dureles kelias minutes palikite praviras.
Drėgni ir neskaidrūs indai.
Tuščias skalavimo priemonės
dalytuvas.
Užtikrinkite, kad skalavimo priemonės dalytuve būtų skalavimo
priemonės.
Balsvi dryžiai ir dėmės
arba melsvi sluoksniai
ant stiklinių ir indų.
Ant stiklinių ir indų lieka
išdžiūvusio vandens
lašų žymių.
54
Problema
Galima priežastis
Galimas sprendimas
Taip gali atsitikti dėl skalavimo
priemonės kokybės.
Išmėginkite kito gamintojo skalavimo priemonę.
Taip gali atsitikti dėl kombinuotųjų ploviklio tablečių kokybės.
• Išmėginkite kito gamintojo
kombinuotąsias ploviklio tabletes.
• Suaktyvinkite skalavimo priemonės dalytuvą ir skalavimo
priemonės naudojimą kartu su
kombinuotosiomis ploviklio tabletėmis.
Skalavimo priemonės dalytuvo
įjungimas, kai įjungta funkcija
„Multitab“
1. Norėdami įjungti prietaisą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Įsitikinkite, kad prietaisas veikia nustatymo
režimu. Žr. „PROGRAMOS NUSTATYMAS IR PALEIDIMAS“.
3. Vienu metu nuspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtukus (B) ir (C), kol pradės
žybčioti funkcijų mygtukų (A), (B) ir (C) indikatoriai.
4. Paspauskite funkcijos mygtuką (B).
• Funkcijų mygtukų (A) ir (C) indikatoriai
išsijungs.
• Funkcijos mygtuko (B) indikatorius ir toliau mirksės.
• Ekrane bus rodomas skalavimo priemonės dalytuvo nustatymas.
Išjungti
Įjungti
5. Norėdami pakeisti šį nustatymą, paspauskite funkcijos mygtuką (B).
6. Norėdami patvirtinti, išjunkite prietaisą.
7. Nustatykite išskiriamą skalavimo priemonės kiekį.
8. Pripildykite skalavimo priemonės dalytuvą.
TECHNINĖ INFORMACIJA
Matmenys
Plotis / aukštis / gylis (mm)
Elektros įvadas
Žr. techninių duomenų plokštelę.
Tiekiamo vandens slėgis
Maž. / didž. (bar / MPa)
Vandens tiekimas 1)
Šaltas arba karštas vanduo2)
Talpa
Vietos nustatymai
596 / 818 - 898 / 550
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
didž. 60 °C
12
1) Prijunkite vandens įvado žarną prie vandens čiaupo, kurio sriegis 3/4 colio.
2) Jeigu karštas vanduo tiekiamas iš alternatyvių energijos šaltinių (pvz., saulės energijos ir vėjo jėgainių),
norėdami sumažinti energijos sąnaudas, naudokite karštą vandenį.
LIETUVIŲ
55
www.aeg.com/shop
117929250-A-252011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising