Pelgrim | GVW584ONY/P02 | User manual | Pelgrim GVW584ONY/P02 Handleiding

Pelgrim GVW584ONY/P02 Handleiding
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice
d'utilisation
Benutzerinformation
Afwasautomaat
Dishwasher
Lave-vaisselle
Geschirrspüler
GVW5840NY
2
Inhoud
Veiligheidsinformatie
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
Bediening van het apparaat
De waterontharder instellen
Gebruik van zout voor de afwasautomaat
2
5
5
7
8
9
Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel
9
De Multitabfunctie
10
De afwasautomaat inruimen
10
Een afwasprogramma selecteren en starten
13
Afwasprogramma's
14
Onderhoud en reiniging
15
Problemen oplossen
16
Technische gegevens
19
Milieubescherming
19
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens
het apparaat te installeren of te gebruiken:
• Voor uw veiligheid en de veiligheid van
uw eigendommen.
• Om het milieu te helpen.
• voor de correcte werking van het apparaat.
Houd deze instructies altijd in de buurt van
het apparaat, ook als u verhuist of het apparaat aan iemand anders geeft.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor
schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Mensen, met inbegrip van kinderen, met
beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet
gebruiken. Zij moeten onder toezicht
staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Kinderen moeten onder toezicht staan
om ervoor te zorgen dat ze niet met het
apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de
buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of letsel.
• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilige
plaats. Laat kinderen de afwasmiddelen
niet aanraken.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt
van het apparaat als de deur open is.
Algemene veiligheid
• De specificaties van het apparaat mogen
niet worden veranderd. Risico op letsel
en beschadiging van het apparaat.
• Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant om brandwonden
aan ogen, mond en keel te voorkomen.
• Drink geen water uit het apparaat. Er kan
afwasmiddel in uw apparaat achtergebleven zijn.
• Houd de deur van het apparaat niet open
zonder toezicht. Hierdoor voorkomt u
persoonlijk letsel en vallen op een open
deur.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
Gebruik
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden om persoonlijk letsel en schade aan uw eigendommen te voorkomen.
• Gebruik het apparaat alleen om accessoires dat geschikt is voor afwasmachines, schoon te maken.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat. Risico op explosie of brand.
• Plaats de messen en alle voorwerpen
met scherpe punten met de punt naar
beneden in de bestekmand. Als dat niet
past, leg ze dan horizontaal op het bovenrek of in het messenrek. (Niet alle modellen hebben een messenrek).
• Gebruik alleen gespecificeerde producten
voor afwasmachines (afwasmiddel, zout,
glansspoelmiddel).
3
• Zout dat niet gespecificeerd is voor afwasmachines, veroorzaakt schade aan
de waterontharder.
• Vul het apparaat met zout voordat u een
afwasprogramma start. Zout dat in het
apparaat is achtergebleven, kan roest
veroorzaken of een gat in de onderkant
van het apparaat maken.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit
met andere middelen dan glansspoelmiddel (bijv. afwasmachinereinigingsmiddel,
vloeibaar afwasmiddel). Dit kan het apparaat beschadigen.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een afwasprogramma start.
• Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen als u de deur opent terwijl er
een wasprogramma wordt uitgevoerd.
Hierdoor ontstaat een risico op brandwonden.
• Verwijder pas borden uit het apparaat als
het wasprogramma is voltooid.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat schoonmaken.
• Gebruik geen ontvlambare producten of
producten die corrosie kunnen veroorzaken.
• Gebruik het apparaat niet zonder filters.
Zorg dat de filters op de juiste wijze worden geïnstalleerd. Een onjuiste installatie
levert onbevredigende wasresultaten en
schade aan het apparaat op.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen. Gevaar op een
elektrische schok en schade aan het apparaat.
Montage
• Zorg ervoor dat het apparaat niet is beschadigd. Installeer een beschadigd apparaat niet en sluit een beschadigd apparaat niet aan. Neem contact op met de
leverancier.
• Verwijder alle verpakking voordat u het
apparaat installeert en gebruikt.
• Alleen een erkende persoon mag de
elektrische installatie, het loodgieterswerk
en de installatie van het apparaat uitvoe-
•
•
•
•
ren. Dit om het risico op structurele schade of lichamelijk letsel te voorkomen.
Zorg er tijdens de installatie voor dat de
stekker uit het stopcontact is gehaald.
Boor niet in de zijkanten van het apparaat
om schade aan de hydraulische en elektrische onderdelen te voorkomen.
Belangrijk!Houd u aan de instructies in
de sjabloon die met het apparaat zijn
meegeleverd:
– Installatie van het apparaat.
– Voor het in elkaar zetten van de deur.
– Het aansluiten van de watertoevoer en
-afvoer.
Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
• Installeer het apparaat niet op een plek
waar de temperatuur onder de 0°C komt.
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade door bevriezing.
Aansluiting aan de waterleiding
• Gebruik nieuwe slangen om het apparaat
aan te sluiten op de watertoevoer. Gebruik geen gebruikte slangen.
• Sluit het apparaat niet op nieuwe leidingen aan of op leidingen die lang niet zijn
gebruikt. Laat het water enkele minuten
stromen en sluit dan de toevoerslang pas
aan.
• Zorg ervoor dat de waterslangen niet
knakken of beschadigd raken bij installatie van het apparaat.
• Zorg er voor dat de waterkoppelingen
stevig vast zitten om waterlekkage te
voorkomen.
• Let er bij het eerste gebruik op dat de
watertoevoerslangen niet lek zijn.
• De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een dubbel omhulsel met
een hoofdkabel aan de binnenkant. De
watertoevoerslang staat alleen onder
druk wanneer er water stroomt. Als er
een lek in de watertoevoerslang aanwezig is, onderbreekt de veiligheidsklep de
stroom van het water.
– Wees voorzichtig als u de watertoevoerslang aansluit:
– Laat de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in het water komen.
4
– Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd is, haal dan
onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
– Laat alleen de service-afdeling de
watertoevoerslang met de veiligheidsklep repareren.
Waarschuwing! Gevaarlijke spanning.
Elektrische aansluiting
• Dit apparaat moet worden geaard.
• Zorg er voor dat de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomtoevoer.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegspluggen en verlengsnoeren. Er kan brand ontstaan.
• Vervang of verander het netsnoer niet
zelf. Neem contact op met het servicecentrum.
• Zorg ervoor dat de stroomsnoeren en kabel niet knakken of beschadigd raken
achter het apparaat.
• Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de
stekker.
Service-afdeling
• Alleen een erkende persoon mag dit apparaat repareren. Neem contact op met
het servicecentrum.
• Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Het apparaat wegdoen
• Om lichamelijk letsel of schade te voorkomen:
– Trek de stekker uit het stopcontact.
– Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
– Verwijder de deurvergrendeling. Dit
voorkomt dat er kinderen of huisdieren
in het apparaat vast komen te zitten. Er
bestaat gevaar voor verstikking.
– Gooi het apparaat weg bij uw lokale afvalverwerkingsbedrijf.
Waarschuwing! Het afwasmiddel is
gevaarlijk en kan corrosie
veroorzaken!
• Als er een ongeval met deze afwasmiddelen optreedt, neemt u onmiddellijk contact op met een arts.
• Als het afwasmiddel in iemands
mond komt, neemt u onmiddellijk
contact op met een arts.
• Als het afwasmiddel in iemands ogen
komt, neemt u onmiddellijk contact
op met een arts en maakt u de ogen
schoon met water.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige
plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Laat de deur van het apparaat niet
open staan als er afwasmiddel in het
afwasmiddelbakje zit.
• Vul het afwasmiddelbakje alleen
voordat u een wasprogramma start.
5
Beschrijving van het product
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bovenkorf
Waterhardheidsknop
Zoutreservoir
Wasmiddeldoseerlade
Glansmiddeldoseerbakje
Typeplaatje
Filters
Onderste sproeiarm
Bovenste sproeiarm
Visueel signaal
• Als het afwasprogramma is gestart,
schijnt er een rood visueel signaal op de
vloer, onder de deur van het apparaat.
Dit rode signaal blijft aan totdat het afwasprogramma is voltooid.
• Als het afwasprogramma is voltooid,
schijnt er een groen visueel signaal op de
vloer, onder de deur van het apparaat.
• Als er een storing in het afwasprogramma optreedt, knippert er een rood visueel
signaal op de vloer, onder de deur van
het apparaat.
Als het apparaat in de hoogte is ingebouwd en voorzien is van een meubeldeur die gelijk loopt met de keukenvloer, dan is het visuele signaal niet
zichtbaar.
Bedieningspaneel
De knoppen bevinden zich op de bovenkant van het bedieningspaneel. Als
u de afwasmachine met de knoppen
wilt bedienen, moet u de deur van het
apparaat een klein beetje openen.
6
2
1
Auto
Cancel
4
3
45°
70°
70°
60°
B
C
D
5
50°
Auto
Multitab
A
E
6
1
2
3
4
5
6
Aan-/uit-toets
Display
Uitgestelde start-toets
Programmakeuzetoetsen
Indicatielampjes
Functie-toetsen
Indicatielampjes
Zoutindicatielampje. Gaat aan wanneer het zoutreservoir bijgevuld moet worden.
1)
Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u het reservoir hebt bijgevuld. Dit heeft geen ongewenst effect op de werking van het apparaat.
Glansmiddelindicatielampje. Gaat aan wanneer het glansmiddeldoseerbakje bijgevuld moet worden. 1)
Multitab-indicatielampje. Gaat aan als u de functie ingeschakeld heeft.
1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaan de bijbehorende indicatielampjes niet
aan als er een wasprogramma loopt.
Aan-/uit-toets
Druk op deze toets om het apparaat in of
uit te schakelen.
Tien minuten na het einde van het afwasprogramma, wordt het apparaat automatisch via de Auto Off-functie uitgeschakeld.
Dit helpt bij het beperken van het energieverbruik.
Display
Op het display verschijnt:
• De elektronische instelling van het niveau
van de waterontharder.
• Het inschakelen en uitschakelen van het
glansmiddeldoseerbakje (alleen als de
multitabfunctie ingeschakeld is)
• De tijd van het afwasprogramma
• De resterende tijd tot het einde van het
afwasprogramma
• Het einde van een afwasprogramma (op
de display verschijnt een nul)
• Het aftellen van de uitgestelde start
• De alarmcodes
• Het inschakelen en uitschakelen van de
geluidssignalen.
Uitgestelde start-toets
Druk herhaaldelijk op deze toets om de
start van het afwasprogramma 1 tot 24 uur
uit te stellen.
Programmakeuzetoetsen
Druk op één van deze toetsen om een afwasprogramma in te stellen. Het bijbehorende indicatielampje gaat branden. Zie
'Wasprogramma's'.
Functie-toetsen
Met deze toetsen kunt u:
• Het niveau van de waterontharder elektronisch instellen. Zie 'De waterontharder
instellen'.
• De multitab-functie in- en uitschakelen.
Zie 'Multitabfunctie'.
• Het glansmiddeldoseerbakje in- en uitschakelen (alleen als de multitab-functie
is ingeschakeld). Zie 'Problemen oplossen'.
7
• Een lopend programma annuleren. Zie
hoofdstuk 'Een afwasprogramma instellen en starten'.
• De geluidssignalen in- en uitschakelen.
Zie 'Geluidssignalen'.
• Het afwasprogramma is voltooid.
• Het niveau van de waterontharder is elektronisch gewijzigd.
• Het apparaat ondervindt een storing.
Fabrieksinstelling: aan.
Instelmodus
Het apparaat moet in de instelmodus
staan voor de volgende acties:
• Het instellen en starten van een afwasprogramma.
• Het instellen en starten van een uitgestelde start.
• Het niveau elektronisch instellen van de
waterontharder.
• Het in- of uitschakelen van de multitabfunctie.
• Het glansmiddeldoseerbakje in- of uitschakelen (alleen als de multitab-functie
is ingeschakeld).
• De geluidssignalen in- of uitschakelen.
Schakel het apparaat in. Het apparaat
staat in de instelmodus als:
• Alle programmalampjes aan gaan.
Schakel het apparaat in. Het apparaat
staat niet in de instelmodus als:
• Slechts één programmalampje aan gaat.
• De display de duur van het afwasprogramma of van de uitgestelde start weergeeft.
– Het programma of de uitgestelde start
moet worden geannuleerd om terug te
keren naar de instelmodus. Zie hoofdstuk 'Een afwasprogramma instellen en
starten'.
De geluidssignalen uitschakelen
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus
staat.
3. Druk tegelijkertijd op functietoets (B) en
functietoets (C) en houd deze toetsen
ingedrukt totdat de indicatielampjes van
functietoets (A), (B) en (C) knipperen.
4. Laat functietoets (B) en functietoets (C)
los.
5. Als u op functietoets (C) drukt,
• gaan de indicatielampjes van functietoetsen (A) en (B) uit.
• Blijft het indicatielampje van functietoets (C) knipperen.
• Wordt de instelling van de geluidssignalen op de display weergegeven.
De geluidssignalen
staan aan.
De geluidssignalen
staan uit.
6. Druk op functietoets (C) om de instelling
te wijzigen.
7. Schakel het apparaat uit om te bevestigen.
Als u de geluidssignalen weer wilt inschakelen, volgt u stap (1) tot en met
(7).
Geluidssignalen
U hoort onder de volgende omstandigheden geluidssignalen:
Bediening van het apparaat
1. Controleer of het ingestelde niveau van
de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Als dat niet
het geval is, dan stelt u de waterontharder in.
2. Vul het zoutreservoir met zout voor afwasmachines.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje met
glansmiddel.
4. Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.
5. Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling.
6. Vul het afwasmiddeldoseerbakje met de
juiste hoeveelheid afwasmiddel.
7. Start het afwasprogramma.
Als u gecombineerde afwasmiddeltabletten gebruikt ('3 in 1', '4 in 1', '5 in
1' enz.), gebruikt u de multitabfunctie
(zie 'De Multitabfunctie').
8
De waterontharder instellen
De waterontharder verwijdert mineralen en
zouten van de watertoevoer. Deze mineralen en zouten kunnen schade aan het apparaat toebrengen.
Pas het niveau van de waterontharder aan
als dit niveau niet overeenstemt met de
hardheid van het water in uw omgeving.
Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid
van het water in uw omgeving.
Instelling waterhardheid
Waterhardheid
Duitse graden
(°dH)
Franse graden
(TH°)
mmol/l
Clarke-graden
handmatig
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
1)
7
6
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
1)
5 1)
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
2
1) Fabrieksinstelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
U moet de waterontharder handmatig
en elektronisch instellen.
Handmatig instellen
Zet de schijf voor de waterhardheid in stand
1 of 2 (zie de tabel).
3.
4.
5.
6.
Elektronische instelling
1. Schakel het apparaat in. Zorg dat het
apparaat in de instelmodus staat.
2. Druk tegelijkertijd op functietoetsen (B)
en (C) en houd deze toetsen ingedrukt
totdat de indicatielampjes van functietoets (A), (B) en (C) knipperen.
Laat de functietoetsen (B) en (C) los.
Als u op functietoets (A) drukt,
• gaan de indicatielampjes van functietoets (B) en (C) uit.
• Blijft het indicatielampje van functietoets (A) knipperen.
• Klinken er geluidssignalen.
• Wordt de instelling van de waterontharder op de display weergegeven
en u hoort vijf ge(bijvoorbeeld:
luidssignalen = niveau 5).
Druk herhaaldelijk op functietoets (A) om
de instelling te wijzigen.
Schakel het apparaat uit om te bevestigen.
Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op niveau 1, blijft het indicatielampje voor zout uit.
9
Gebruik van zout voor de afwasautomaat
Het zoutreservoir vullen:
1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
2. Vul het zoutreservoir met 1 liter water (u
vult alleen bij het eerste gebruik zout
bij).
3. Gebruik de trechter om het zoutreservoir te vullen met zout.
4. Verwijder het zout rond de opening van
het zoutreservoir.
5. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
Het is normaal dat water uit het zoutreservoir stroomt wanneer u dit vult met
zout.
Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel
1
3
2
30
4
MA X
+
3 2
-
1
20
3. Plaats een kleine hoeveelheid van het
afwasmiddel in de binnenkant van de
deur van het apparaat als het afwasprogramma een voorwasfase heeft.
4. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt,
plaatst u deze in het afwasmiddelbakje.
1 .
5. Sluit het afwasmiddelbakje. Druk op het
deksel totdat het op zijn plaats klikt.
4
Gebruik lange wasprogramma's wanneer u vaatwastabletten gebruikt. Deze
tabletten kunnen bij korte wasprogramma's niet helemaal oplossen, waardoor
de afwasresultaten afnemen.
7
6
5
Gebruik van afwasmiddel
Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te
beschermen.
Volg het advies van de afwasmiddelfabrikant op de verpakking.
Het afwasmiddeldoseerbakje vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop 2 om het
deksel te openen 7 van het afwasmiddelbakje.
2. Doe het afwasmiddeltablet in het afwasmiddeldoseerbakje 1 .
Gebruik van glansmiddel
Met glansmiddel wordt het serviesgoed
zonder vlekken of strepen gedroogd.
Het glansmiddeldoseerbakje voegt automatisch glansmiddel toe tijdens de
laatste keer spoelen.
Voer deze stappen uit om het glansmiddeldoseerbakje bij te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop 6 om het
deksel te openen 5 van het spoelmiddeldoseerbakje.
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje 3 met
glansspoelmiddel. De markering 'max'
toont het maximale niveau.
10
3. Verwijder gemorst glansmiddel met een
absorberend doekje om te voorkomen
dat er te veel schuim ontstaat tijdens
het afwassen.
4. Sluit het glansmiddeldoseerbakje. Druk
op het deksel totdat het op zijn plaats
klikt.
U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en
stand 4 (hoogste dosering).
Draai de glansmiddelknop 4 om de dosering te vergroten of te verkleinen.
Stel de glansmiddeldosering in
Fabrieksinstelling: stand 3.
De Multitabfunctie
De multitabfunctie is voor gecombineerde
afwastabletten.
Deze tabletten bevatten middelen zoals afwasmiddel, glansmiddel en regenereerzout.
Sommige soorten tabletten kunnen andere
middelen bevatten.
Zorg dat deze tabletten geschikt zijn voor
de waterhardheid in uw omgeving (raadpleeg de instructies op de verpakking van
de producten).
De multitabfunctie stopt de stroom van
glansmiddel en zout.
De multitabfunctie schakelt de indicatielampjes voor zout en glansmiddel uit.
De programmaduur kan toenemen als u de
multitabfunctie gebruikt.
Schakel de multitabfunctie in of uit,
voordat u een afwasprogramma start.
U kunt de functie niet inschakelen of
uitschakelen als er een afwasprogramma bezig is.
De multitabfunctie inschakelen
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus
staat.
3. Druk tegelijkertijd op functietoets (D) en
(E) en houd de functietoetsen ingedrukt,
totdat het multitab-indicatielampje aan
gaat.
4. Laat de functietoetsen (D) en (E) los. De
functie is ingeschakeld.
• Als u de multitabfunctie hebt ingeschakeld, blijft deze functie ingeschakeld totdat u de functie zelf weer uitschakelt.
De multitabfunctie uitschakelen en
apart afwasmiddel, zout en
glansmiddel gebruiken
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus
staat.
3. Druk tegelijkertijd op functietoetsen (D)
en (E) en houd de functietoetsen ingedrukt, totdat het multitab-indicatielampje
aan gaat.
4. Laat de functietoetsen (D) en (E) los. De
functie is uitgeschakeld.
5. Vul het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje.
6. Stel de waterontharder op het hoogste
niveau in.
7. Start een afwasprogramma zonder serviesgoed.
8. Als het afwasprogramma is voltooid, wijzigt u de waterontharder in de waterhardheid van uw omgeving.
9. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
De afwasautomaat inruimen
Adviezen
• Plaats geen voorwerpen in het apparaat
die water kunnen absorberen (sponzen,
keukenhanddoeken).
• Verwijder alle voedselresten van de voorwerpen.
• Maak aangebrande voedselresten op de
voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en pannen) met de opening naar beneden.
• Zorg ervoor dat zich geen water kan ophopen in opbergdozen of kommen.
• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek
niet in elkaar liggen.
• Zorg ervoor dat glazen andere glazen niet
aanraken.
11
• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Meng lepels met ander bestek om te
voorkomen dat ze aan elkaar kleven.
• Als u de voorwerpen in de manden
plaatst, zorg er dan voor dat het water alle oppervlakken kan bereiken.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek.
Zorg ervoor dat de voorwerpen niet verschuiven.
• Waterdruppels kunnen zich ophopen op
plastic voorwerpen en antiaanbakpannen.
Onderkorf
Plaats steelpannen, deksels, slakommen en
bestek in de onderkorf. Rangschik dekschalen en grote deksels langs de rand van
de onderkorf.
9 x 34 cm
XXL
9x
34 cm
U kunt de twee rijen met punten in het onderrek laten zakken om ruimte te maken
voor potten, pannen en schalen.
De bestekmand
Plaats vorken en lepels met het handvat
naar beneden.
Plaats messen met het handvat naar boven.
XXL
Meng lepels met ander bestek om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven.
Gebruik de bestekroosters. Als de afmetingen van het bestek het gebruik van de bestekroosters voorkomen, verwijder ze dan.
12
Bovenkorf
Plaats voorwerpen zo dat water alle oppervlakken kan bereiken.
25
14
cm
cm
Hoogteverstelling van de bovenkorf
Zet de bovenkorf in de bovenste stand om
grote borden te plaatsen:
13
24
28
21
cm
cm
25
30
cm
cm
28
cm
22
34
cm
Volg deze stappen om de bovenkorf in
de bovenste stand te zetten:
1. Trek de korf volledig naar buiten, tot
deze niet verder kan.
2. Til beide kanten voorzichtig op totdat
het mechanisme vastklikt en de korf
stabiel is.
cm
cm
Volg deze stappen om de bovenkorf in
de onderste stand te zetten:
1. Trek de korf volledig naar buiten, tot
deze niet verder kan.
2. Til beide kanten voorzichtig op.
3. Houd het mechanisme vast en laat het
dan langzaam terugzakken.
Let op!
• Til de korf nooit aan één kant op. Dit
geldt ook voor het laten zakken.
Een afwasprogramma selecteren en starten
Het afwasprogramma starten zonder
uitgestelde start
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus
staat.
3. Stel het afwasprogramma in.
• Het bijbehorende programma-indicatielampje gaat branden.
• De tijd van het programma knippert
op de display.
4. Sluit de deur van de afwasmachine, het
aftellen start automatisch.
Het afwasprogramma starten met
uitgestelde start
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus
staat.
3. Stel het afwasprogramma in.
4. Druk herhaaldelijk op de uitgestelde
start-toets totdat de tijd van de uitgestelde start op de display wordt weergegeven.
• De tijd van de uitgestelde start knippert op de display.
• Het indicatielampje van de uitgestelde
start staat aan.
5. Sluit de deur van de afwasmachine, het
aftellen start automatisch.
• Nadat het aftelproces voltooid is,
wordt het wasprogramma automatisch gestart.
14
Het openen van de deur van het apparaat onderbreekt het aftelproces. Als u
de deur weer sluit, gaat het aftellen verder vanaf het punt van de onderbreking.
De uitgestelde start annuleren
Als de deur van het apparaat open
staat en de aftelling nog niet is
begonnen
1. Druk herhaaldelijk op de uitgestelde
start-toets totdat de tijd van het afwasprogramma op de display wordt weergegeven.
• De tijd knippert op de display.
2. Sluit de deur van de afwasmachine, het
aftellen start automatisch.
Als de deur van het apparaat is
gesloten en het aftellen is begonnen
1. Open de deur van het apparaat.
2. Druk herhaaldelijk op de uitgestelde
start-toets totdat de tijd van het afwasprogramma op de display wordt weergegeven.
3. Sluit de deur van de afwasmachine, het
aftellen start automatisch.
Het afwasprogramma onderbreken
• Open de deur van het apparaat.
– Het afwasprogramma stopt.
• Sluit de deur van het apparaat.
– Het afwasprogramma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken.
Het afwasprogramma annuleren
Als het afwasprogramma nog niet is begonnen, kunt u de selectie veranderen.
Als u de selectie wilt veranderen terwijl een
afwasprogramma in werking is, moet u het
programma annuleren.
1. Druk tegelijkertijd op functietoetsen (B)
en (C) en houd de functietoetsen ingedrukt, totdat alle programmatoets-indicatielampje aan gaan.
2. Laat de functietoetsen (B) en (C) los. Het
ingestelde programma is geannuleerd.
Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is
voordat u een nieuw afwasprogramma
start.
Einde van het afwasprogramma
Wanneer het afwasprogramma is voltooid,
hoort u met tussenpozen een geluidssignaal.
1. Open de deur van het apparaat. Op de
display wordt een nul weergegeven.
2. Schakel het apparaat uit.
Laat de deur van het apparaat een
paar minuten op een kier staan, voor
betere droogresultaten.
Verwijder de voorwerpen uit de
manden.
• Laat de borden afkoelen voordat u deze
uit het apparaat neemt. Hete borden zijn
gevoelig voor beschadigingen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit.
• Er kan water liggen aan de zijkanten en
op de deur van het apparaat. Roestvrij
staal koelt sneller af dan borden.
Afwasprogramma's
Programma
Soort vuil
Type lading
Programmabeschrijving
45°
70°
Alles
Serviesgoed, bestek
en pannen
Voorspoelen
Wassen 45°C of 70°C
Spoelgangen
Drogen
70°
Sterk bevuild
Serviesgoed, bestek
en pannen
Voorspoelen
Wassen 70 °C
Spoelgangen
Drogen
60°
Pas bevuild
Serviesgoed en bestek
Wassen 60 °C
Spoelen
Auto 1)
2)
15
Programma
Soort vuil
Normaal bevuild
50°
3)
Type lading
Serviesgoed en bestek
Gebruik dit programma om het serviesgoed snel te spoelen. Hierdoor kunnen
voedselresten niet aan het serviesgoed
vastkoeken en ontstaan er geen vieze
geurtjes in het apparaat.
U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.
Programmabeschrijving
Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelgangen
Drogen
Spoelen
1) Het apparaat detecteert het soort vuil en de hoeveelheid serviesgoed in de rekken. De temperatuur en hoeveelheid
water, het energieverbruik en de programmatijd worden automatisch aangepast.
2) Met dit programma kunt u een pas bevuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een kort
tijdsbestek.
3) Dit is het standaard programma voor testinstituten. Met dit programma hebt u de meest efficiënte water- en
energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek. Raadpleeg de apart bijgeleverde documentatie voor
testgegevens.
Verbruikswaarden
Programma1)
Energie (kWh)
Water (liter)
45°
70°
0,9 - 1,7
8 - 17
70°
1,4 - 1,6
15 - 16
60°
0,9
9
50°
1,0 - 1,1
10 - 11
0,1
4
Auto
1) Op de display verschijnt de tijdsduur van het programma.
De druk en temperatuur van het water,
de variaties in stroomtoevoer en de
hoeveelheid vaat kan de gebruikswaarden veranderen.
Onderhoud en reiniging
De filters verwijderen en reinigen
Vuile filters verminderen de wasresultaten.
Hoewel deze filters maar weinig onderhoud
vergen, kunt u de filters het beste regelmatig controleren en zo nodig reinigen.
1. Draai het filter (A) tegen de klok in (linksom) en verwijder het uit filter (B).
C
C
B
A
16
2. Filter (A) heeft twee delen. Haal de twee
delen uit elkaar om het filter te demonteren.
8. Zet filter (A) in filter (B) op zijn plaats.
Draai filter (A) met de klok mee (rechtsom) totdat het filter wordt vergrendeld.
3. Maak de onderdelen schoon onder stromend water.
4. Plaats de twee delen van filter (A) tegen
elkaar en druk ze samen. Zorg ervoor
dat ze goed worden gemonteerd.
5. Verwijder filter (B).
6. Maak filter (B) schoon onder stromend
water.
7. Zet de filter (B) op zijn oorspronkelijke
plaats. Zorg ervoor dat het filter goed
wordt gemonteerd in de twee geleiders
(C).
De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan
met een smal en puntig voorwerp.
De buitenoppervlakken reinigen
Reinig de buitenoppervlakken van het apparaat en het bedieningspaneel met een
vochtige zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen (bijv. aceton).
Problemen oplossen
Het apparaat start niet of stopt tijdens de
werking.
Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Neem als dit niet lukt contact
op met de service-afdeling.
Bij sommige storingen wordt er op de
display een alarmcode weergegeven:
•
- Het apparaat wordt niet gevuld met
water
Storing
Het apparaat wordt niet gevuld
met water.
•
- Het apparaat pompt geen water
weg
•
- De anti-overstromingsinrichting is
ingeschakeld.
Waarschuwing! Schakel het apparaat
uit voordat u de controles uitvoert.
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
De waterkraan is verstopt of
aangezet met kalkaanslag.
Maak de waterkraan schoon.
De waterdruk is te laag.
Neem contact op met de waterleidingsmaatschappij.
De waterkraan is dicht.
Draai de waterkraan open.
Het filter in de wateraanvoerslang is verstopt.
Maak het filter schoon.
17
Storing
Het apparaat pompt geen water weg.
Mogelijke oorzaak
Zorg dat de aansluiting altijd
correct is.
De watertoevoerslang is beschadigd.
Verzeker u ervan dat de watertoevoerslang niet is beschadigd.
De gootsteenafvoer is geblokkeerd.
Ontstop de gootsteenafvoer.
De aansluiting van de waterafvoerslang is niet correct.
Zorg dat de aansluiting altijd
correct is.
De waterafvoerslang is beschadigd.
Verzeker u ervan dat de waterafvoerslang niet is beschadigd.
De anti-overstromingsinrichting
is ingeschakeld.
Het afwasprogramma start niet.
Mogelijke oplossing
De aansluiting van de wateraanvoerslang is niet correct.
Draai de waterkraan dicht en
neem contact op met de service-afdeling.
De deur van het apparaat is
open.
Sluit de deur van het apparaat.
De stekker zit niet in het stopcontact.
Sluit de stekker aan.
De zekering in de zekeringkast
is doorgebrand.
Vervang de zekering.
De uitgestelde start is ingesteld.
• Annuleer de uitgestelde start.
• Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart.
Schakel het apparaat na de controle in. Het
programma gaat verder vanaf het punt
waar het werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt, neem
dan contact op met onze service-afdeling.
Als de display andere alarmcodes meldt,
neem dan contact op met onze service-afdeling.
De benodigde informatie voor de service-afdeling staan op het typeplaatje.
Leg deze informatie vast:
– Model
(MOD.) ....................................................
....
– Productnummer
(PNC) ..........................................
– Serienummer
(S.N.) ..............................................
De afwas- en droogresultaten zijn niet bevredigend
Probleem
De borden zijn niet schoon.
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Het afwasprogramma is niet
geschikt voor het type lading
en de mate van vervuiling.
Zorg ervoor dat het afwasprogramma geschikt is voor het type lading en de mate van vervuiling.
U heeft de items niet goed in
de mandjes geplaatst. Het water heeft niet alle oppervlakken
aangeraakt.
Plaats de items correct in de
mandjes.
18
Probleem
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
De sproeiarmen konden niet vrij
draaien. Onjuiste positie van de
items in de mandjes.
Controleer of een verkeerde
plaatsing van de items geen
blokkering van de sproeiarmen
veroorzaakt.
De filters zijn vuil of niet juist
gemonteerd en geplaatst.
Zorg ervoor dat de filters
schoon zijn en op de juiste manier zijn gemonteerd en geïnstalleerd.
Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
Zorg voor voldoende afwasmiddel.
Het zoutreservoir is leeg.
Vul het zoutreservoir met zout
voor afwasmachines.
Verkeerde instelling van niveau
waterontharder.
Stel de waterontharder in op
het correcte niveau.
De dop van het zoutreservoir is
niet goed gesloten.
Zorg ervoor dat de dop van het
zoutreservoir goed gesloten is.
De glazen en borden vertonen
strepen, witachtige vlekken of
een blauwzweem.
Er wordt teveel glansmiddel gebruikt.
Verminder de hoeveelheid
glansmiddel.
Opgedroogde waterdruppels
op de glazen en de borden.
Er wordt te weinig glansmiddel
gebruikt.
Verhoog de hoeveelheid glansmiddel.
Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn.
Gebruik een ander merk afwasmiddel.
Het serviesgoed is nat.
Het afwasprogramma bevatte
geen droogfase of een kortere
droogfase.
Laat de deur een paar minuten
op een kier staan voor betere
droogresultaten.
Het serviesgoed is nat en mat.
Het glansmiddeldoseerbakje is
leeg.
Vul het glansmiddeldoseerbakje
met glansmiddel.
De multitabfunctie is ingeschakeld (deze functie schakelt het
glansmiddeldoseerbakje automatisch uit).
Schakel het glansmiddeldoseerbakje in.
Er zitten kalkresten op de borden.
Het glansmiddeldoseerbakje
inschakelen
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus
staat.
3. Druk tegelijkertijd op functietoetsen (B)
en (C) en houd deze toetsen ingedrukt
totdat de indicatielampjes van functietoets (A), (B) en (C) knipperen.
4. Laat de functietoetsen (B) en (C) los.
5. Druk op functietoets (B).
• De indicatielampjes van functietoetsen (A) en (C) gaan uit.
• Het indicatielampje van functietoets
(B) blijft knipperen.
• Op de display wordt de instelling van
het glansmiddeldoseerbakje weergegeven.
Glansmiddeldoseerbakje is uit.
Glansmiddeldoseerbakje is aan.
6. Druk op functietoets (B) om de instelling
te wijzigen.
7. Schakel het apparaat uit om te bevestigen.
19
Technische gegevens
Afmeting
Breedte
596 mm
Hoogte
818 - 898 mm
Diepte
Leidingwaterdruk
550 mm
Minimaal
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximaal
8 bar (0,8 MPa)
Watertoevoer 1)
Koud water of warm water
maximaal 60 °C
Capaciteit
Couverts
12
1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje op de binnenrand van de deur van het apparaat.
Gebruik een heet watervoorziening om
het energieverbruik te verminderen, als
het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. zonne- of fotovoltaïsche panelen en wind).
Milieubescherming
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld,
maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.
20
Contents
Safety information
Product description
Control panel
Use of the appliance
Setting the water softener
Use of dishwasher salt
Use of detergent and rinse aid
Multitab function
20
22
23
25
25
26
26
27
Loading cutlery and dishes
28
Setting and starting a washing programme
31
Washing programmes
32
Care and cleaning
32
What to do if…
33
Technical data
35
Environment concerns
36
Subject to change without notice.
Before the installation and use, read this
manual carefully:
• For your safety and the safety of your
property.
• To help the environment.
• For the correct operation of the appliance.
Always keep these instructions with the appliance also if you move or give it to a different person.
The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes damage.
• Do not drink the water from the appliance. Particles of detergent can stay in
your appliance.
• Do not keep the appliance door open
without supervision. This to prevent injury
and to fall on an open door.
• Do not sit or stand on the open door.
Safety information
Children and vulnerable persons safety
• Do not let persons, children included,
with reduced physical sensory, reduced
mental functions or lack of experience
and knowledge to use the appliance.
They must have supervision or instruction
for the operation of the appliance by a
person who is responsible for their safety.
• Children must get supervision to make
sure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
There is the risk of suffocation or injury.
• Keep all detergents in a safe area. Do not
let the children touch the detergents.
• Keep children and pets away from the
appliance when the door is open.
General safety
• Do not change the specifications of this
appliance. There is the risk of injury and
damage to the appliance.
• Obey the safety instructions from the detergent manufacturer to prevent burns to
eyes, mouth and throat.
Use
• The appliance is only for domestic use.
Do not use the appliance for other uses
to prevent injury to persons and damage
to property.
• Only use the appliance to clean accessories that are applicable for dishwashers.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products in,
near or on the appliance. Risk of explosion or fire.
• Put the knives and all items with sharp
points in the cutlery basket with their
points down. If not, put in a horizontal
position in the upper basket or in the
knife basket. (Not all models have the
knife basket).
• Use only specified products for dishwashers (detergent, salt, rinse aid).
• Types of salt that are not specified for
dishwashers can cause damage to the
water softener.
• Fill the appliance with salt before you
start a washing programme. Remaining
salt in the appliance can cause corrosion
or make a hole in the bottom of the appliance.
• Do not fill the rinse aid dispenser with
other products than the rinse aid, (dishwasher cleaning agent, liquid detergent).
This can cause damage to the appliance.
21
• Make sure that the spray arms can move
freely before you start a washing programme.
• The appliance can release hot steam if
you open the door while a washing programme operates. There is a risk of skin
burns.
• Do not remove the dishes from the appliance until the washing programme is
completed.
Care and cleaning
• Before you clean the appliance, deactivate it and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Do not use flammable products or products that can cause corrosion.
• Do not use the appliance without the filters. Make sure that the installation of the
filters is correct. An incorrect installation
causes unsatisfactory washing results
and damage to the appliance.
• Do not use spray water or steam to clean
the appliance. Risk of electrical shock
and damage to the appliance.
Installation
• Make sure that the appliance is not damaged. Do not install or connect a damaged appliance, contact the supplier.
• Remove all packaging before you install
and use the appliance.
• Only a qualified person must do the electrical connection, the plumbing and the
installation of the appliance. This to prevent the risks of structural damage or injury.
• Make sure that the mains plug is disconnected from the mains socket during installation.
• Do not drill into the sides of the appliance
to prevent damage to hydraulic components and electrical components.
• Important!Obey the instructions in the
template supplied with the appliance:
– To install the appliance.
– To assemble the door panel.
– To connect to the water supply and
drain.
• Make sure that the appliance is installed
below and adjacent to safe structures.
Frost precautions
• Do not install the appliance where the
temperature is less than 0 °C.
• The manufacturer is not responsible for
frost damage.
Water connection
• Use new hoses to connect the appliance
to the water supply. Do not use used hoses.
• Do not connect the appliance to new
pipes or pipes not used for a long time.
Let the water flow for some minutes, then
connect the inlet hose.
• Make sure not to squash or cause damage to the water hoses when you install
the appliance.
• Make sure that the water couplings are
tight to prevent a water leakage.
• The first time you use the appliance,
make sure that the hoses do not have
water leaks.
• The water inlet hose has a safety valve
and a double sheath with an inner mains
cable. There is pressure in the water inlet
hose only when the water flows. If there
is a leak in the water inlet hose, the safety
valve interrupts the flow of water.
– Be careful when you connect the water
inlet hose:
– Do not put the water inlet hose or
the safety valve in water.
– If the water inlet hose or the safety
valve are damaged, immediately disconnect the mains plug from the
mains socket.
– Contact the service centre to replace
the water inlet hose with safety
valve.
Warning! Dangerous voltage.
Electrical connection
• The appliance must be earthed.
22
• Make sure that the electrical information
on the rating plate agrees with the power
supply.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Do not use multiple plugs and extension
cables. There is a risk of fire.
• Do not replace or change the mains cable. Contact the service centre.
• Make sure not to squash or cause damage to the mains plug and cable behind
the appliance.
• Make sure that there is access to the
mains plug after the installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect
the appliance. Always pull the mains
plug.
Service centre
• Only a qualified person can repair or work
on the appliance. Contact the service
centre.
• Use only original spare parts.
To discard the appliance
• To prevent the risk of injury or damage:
– Disconnect the mains plug from the
mains socket.
– Cut off the mains cable and discard it.
– Remove the door catch. This prevents
children or pets to be closed in the appliance. There is a risk of suffocation.
– Discard the appliance at the local
waste disposal centre.
Warning! The dishwasher
detergents are dangerous and can
cause corrosion !
• If an accident occurs with these detergents, contact immediately a
physician.
• If the detergent gets into the mouth,
contact immediately a physician.
• If the detergent gets into the eyes,
contact immediately a physician and
clean the eyes with water.
• Keep dishwasher detergents in a
safe area and out of children touch.
• Do not keep the appliance door
open when there is detergent in the
detergent dispenser.
• Fill the detergent dispenser only before you start a washing programme.
Product description
7
1 Upper basket
2 Water hardness dial
3 Salt container
4 Detergent dispenser
23
5
6
7
8
9
Rinse aid dispenser
Rating plate
Filters
Lower spray arm
Upper spray arm
• When the washing programme is completed , a green visual signal shows on
the floor below the appliance door.
• When the appliance has a malfunction, a
red visual signal flashes on the floor below the appliance door.
If the appliance is installed in height,
with a flush kitchen furniture door, the
visual signal does not show.
Visual signal
• When the washing programme starts, a
red visual signal shows on the floor below
the appliance door. This red signal stays
on until the washing programme is completed.
Control panel
The controls are on the top on the control panel. To operate with the controls,
keep the appliance door ajar.
2
1
Auto
Cancel
4
3
45°
70°
70°
60°
B
C
D
5
50°
Auto
Multitab
A
E
6
1
2
3
4
5
6
On/off button
Display
Delay button
Programme buttons
Indicators
Function buttons
Indicators
Salt indicator. It comes on when it is necessary to fill the salt container. 1)
After you fill the container, the salt indicator can stay on for some hours. This
does not have an unwanted effect on the operation of the appliance.
Rinse aid indicator. It comes on when it is necessary to fill the rinse aid dispenser. 1)
Multitab indicator. It comes on when you activate the function.
1) When the salt container and/or the rinse aid dispenser are empty, the related indicators do not come on while a
washing programme operates.
On/off button
Press this button to activate or deactivate
the appliance.
After ten minutes from the end of the washing programme, the Auto Off function auto-
matically deactivates the appliance. This
helps to decrease energy consumption.
Display
The display shows:
24
• The electronic adjustment of the level of
the water softener
• The activation and deactivation of the
rinse aid dispenser (only with the multitab
function on)
• The time of the washing programme
• The remaining time to the end of the
washing programme
• The end of a washing programme (the
display shows a zero)
• The time of the delay start
• The alarm codes
• The activation and deactivation of the
acoustic signals.
Delay button
Press this button again and again to delay
the start of the washing programme from 1
to 24 hours.
Programme buttons
Press one of these buttons to set a washing programme. The related indicator
comes on. Refer to 'Washing programmes'.
Function buttons
With these buttons you can:
• Adjust electronically the level of the water
softener. Refer to 'Setting the water softener'.
• Activate and deactivate the multitab function. Refer to 'Multitab function'.
• Activate and deactivate the rinse aid dispenser (only with the multitab function
on). Refer to 'What to do if...'.
• Cancel a washing programme in operation. Refer to 'Setting and starting a
washing programme'.
• Activate and deactivate the acoustic signals. Refer to 'Acoustic signals'.
Setting mode
The appliance must be in setting mode
for these operations:
• To set and start a washing programme.
• To set and start a delay start.
• To adjust electronically the level of the
water softener.
• To activate or deactivate the multitab
function.
• To activate or deactivate the rinse aid
dispenser (only with the multitab function
on).
• To deactivate or activate the acoustic
signals.
Activate the appliance. The appliance
is in setting mode when:
• All the programme indicators come on.
Activate the appliance. The appliance
is not in setting mode when:
• Only one programme indicator comes
on.
• The display shows the time of the washing programme or of the delay start.
– It is necessary to cancel the programme or the delay start to go back
to the setting mode. Refer to 'Setting
and starting a washing programme'.
Acoustic signals
You can hear the acoustic signals in these
conditions:
• The washing programme is completed.
• The level of the water softener is adjusted
electronically.
• The appliance has a malfunction.
Factory setting: on.
Deactivating the acoustic signals
1. Activate the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode.
3. Press and hold function button (B) and
function button (C) at the same time until the indicators of function buttons (A),
(B) and (C) flash.
4. Release function button (B) and function
button (C).
5. Press function button (C),
• The indicators of function buttons (A)
and (B) go off.
• The indicator of function button (C)
continues to flash.
• The display shows the setting of the
acoustic signals.
The acoustic signals
are on.
The acoustic signals
are off.
6. Press function button (C) to change the
setting
7. Deactivate the appliance to confirm.
To activate the acoustic signals again,
do steps (1) through (7).
25
Use of the appliance
1. Be sure that the set level of the water
softener agrees with the water hardness
in your area. If not, adjust the water
softener.
2. Fill the salt container with dishwasher
salt.
3. Fill the rinse aid dispenser with rinse aid.
4. Load cutlery and dishes into the appliance.
5. Set the correct washing programme for
the type of load and soil.
6. Fill the detergent dispenser with the correct quantity of detergent.
7. Start the washing programme.
If you use the combi detergent tablets
('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1'), use the multitab function (refer to 'Multitab function').
Setting the water softener
The water softener removes minerals and
salts from the water supply. These minerals
and salts can cause damage to the appliance.
Adjust the level of the water softener if this
does not agree with the water hardness in
your area.
Contact your local water authority to know
the water hardness in your area.
Water hardness adjustment
Water hardness
German degrees
(°dH)
French degrees
(TH°)
mmol/l
Clarke degrees
manually
electronically
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
8
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
6
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Factory position.
2) Do not use salt at this level.
You must adjust the water softener
manually and electronically.
Manual adjustment
Turn the water hardness dial to the position
1 or 2 (refer to the table).
26
Electronic adjustment
1. Activate the appliance. Make sure that
the appliance is in setting mode.
2. Press and hold function buttons (B) and
(C) at the same time until the indicators
of function buttons (A), (B) and (C) flash.
3. Release function buttons (B) and (C).
4. Press function button (A),
• The indicators of function buttons (B)
and (C) go off.
• The indicator of function button (A)
continues to flash.
• The acoustic signals sound.
• The display shows the setting of the
and you
water softener (example:
hear five acoustic signals = level 5).
5. Press function button (A) again and
again to change the setting.
6. Deactivate the appliance to confirm.
If the water softener is set electronically
to the level 1, the salt indicator stays
off.
Use of dishwasher salt
How to fill the salt container:
1. Turn the cap counterclockwise and
open the salt container.
2. Fill the salt container with 1 litre of water (only for the first time you fill with
salt).
3. Use the funnel to fill the salt container
with salt.
4. Remove the salt around the opening of
the salt container.
5. Turn the cap clockwise to close the salt
container.
It is correct that water comes out from
the salt container when you fill it with
salt.
Use of detergent and rinse aid
1
3
2
30
7
To help the environment, do not use
more than the correct quantity of detergent.
Obey the instructions on the detergent
packaging.
4
MA X
+
3 2
-
1
20
Use of detergent
4
6
5
How to fill the detergent dispenser:
1. Press the release button 2 to open the
lid 7 of the detergent dispenser.
2. Put the detergent in the dispenser 1 .
3. If the washing programme has a prewash phase, put a small quantity of detergent on the inner part of the appliance door.
4. If you use the detergent tablets, put the
tablet in the detergent dispenser 1 .
5. Close the detergent dispenser. Press
the lid until it locks into position.
27
Use long washing programmes when
you use the detergent tablets. These
cannot fully dissolve with short washing
programmes and can decrease the
washing results.
Use of rinse aid
Rinse aid makes it possible to dry the
dishes without streaks and stains.
The rinse aid dispenser automatically
adds rinse aid during the last rinsing
phase.
Do these steps to fill the rinse aid dispenser:
1. Press the release button 6 to open the
lid 5 of the rinse aid dispenser.
2. Fill the rinse aid dispenser 3 with rinse
aid. The mark 'max' shows the maximum level.
3. Remove the spilled rinse aid with an
absorbent cloth to prevent too much
foam during the washing programme.
4. Close the rinse aid dispenser. Press the
lid until it locks into position.
Adjust the rinse aid dosage
Factory set: position 3.
You can set the rinse aid dosage between
position 1 (lowest dosage) and position 4
(highest dosage).
Turn the rinse aid selector 4 to increase or
decrease the dosage.
Multitab function
The multitab function is for combi detergent
tablets.
These tablets contain agents as detergent,
rinse aid and dishwasher salt. Some types
of tablets can contain other agents.
Be sure that these tablets are applicable for
the water hardness in your area (refer to the
instructions on the packaging of the products).
The multitab function deactivates the flow
of rinse aid and salt.
The multitab function deactivates the indicators of salt and rinse aid.
The programme duration can increase if
you use the multitab function.
Activate or deactivate the multitab
function before the start of a washing
programme. You cannot activate or deactivate the function when a washing
programme operates.
To activate the multitab function
1. Activate the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode.
3. Press and hold function buttons (D) and
(E) at the same time until the multitab indicator comes on.
4. Release function buttons (D) and (E).
The function is activated.
• When you activate the multitab function, it stays on until you deactivate it.
To deactivate the multitab function and
use separately detergent, salt and rinse
aid
1. Activate the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode.
3. Press and hold at the same time, function buttons (D) and (E) until the multitab
indicator goes on.
4. Release function buttons (D) and (E).
The function is deactivated.
5. Fill the salt container and the rinse aid
dispenser.
6. Adjust the water hardness to the highest
level.
7. Start a washing programme without
dishes.
8. When the washing programme is completed, adjust the water softener to the
water hardness in your area.
9. Adjust the quantity of rinse aid.
28
Loading cutlery and dishes
Hints and tips
• Do not put in the appliance items that
can absorb water (sponges, household
cloths).
• Remove the remaining food from the
items.
• Make soft the remaining burned food on
the items.
• Put hollow items (cups, glasses and
pans) with the opening down.
• Make sure that water does not collect in
containers or in bowls.
• Make sure that cutlery and dishes do not
bond together.
• Make sure that the glasses do not touch
other glasses.
• Put small items in the cutlery basket.
• Mix the spoons with other cutlery to prevent them to bond together.
• When you put the items in the baskets,
make sure that the water can touch all
surfaces.
• Put light items in the upper basket. Make
sure that the items do not move.
• Water droplets can collect on plastic
items and non-stick pans.
XXL
9 x 34 cm
XXL
9x
34 cm
The two rows of prongs in the lower basket
can be flat to load pots, pans and bowls.
Lower basket
Put the saucepans, lids, plates, salad bowls
and cutlery in the lower basket. Arrange the
service dishes and large lids around the
edge of the basket.
The cutlery basket
Put the forks and spoons with the handles
down.
Put the knives with the handles up.
29
Mix the spoons with other cutlery to prevent
them to bond together.
Use the cutlery grids. If the dimensions of
the cutlery prevent to use the cutlery grids,
you can easily hide or remove them.
Upper basket
Arrange the items to let water touch all surfaces.
30
25
14
Do these steps to move the upper
basket to the higher position:
1. Pull the basket out until it stops.
2. Carefully lift the two sides until the
mechanism is engaged and the basket
is stable.
cm
cm
Adjustment of the height of the upper
basket
To load large plates move the upper basket
to the higher position.
m
5c
m
4c
2
2
28
21
cm
30
cm
cm
28
cm
22
34
cm
cm
Do these steps to move the upper
basket to the lower position:
1. Pull the basket out until it stops.
2. Carefully lift up the two sides.
3. Hold the mechanism and let it fall back
down slowly.
Caution!
• Do not lift or lower the basket on one
side only.
31
Setting and starting a washing programme
Starting the washing programme
without delay start
1. Activate the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode.
3. Set the washing programme.
• The related programme indicator
comes on.
• The programme time flashes in the
display.
4. Close the appliance door, the washing
programme starts automatically.
Starting the washing programme with
delay start
1. Activate the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode.
3. Set the washing programme.
4. Press the delay button again and again
until the display shows the time of the
delay start.
• The time of the delay flashes in the
display.
• The delay indicator is on.
5. Close the appliance door, the countdown starts automatically.
• When the countdown is completed,
the washing programme starts automatically.
The opening of the appliance door interrupts the countdown. When you
close the door, the countdown continues from the point of interruption.
Cancelling the delay start
If the appliance door is open, and the
countdown has not started
1. Press the delay button again and again
until the display shows the time of the
washing programme.
• The time flashes in the display.
2. Close the appliance door, the washing
programme starts automatically.
If the appliance door is closed, and the
countdown operates
1. Open the appliance door.
2. Press the delay button again and again
until the display shows the time of the
washing programme.
3. Close the appliance door, the washing
programme starts automatically.
Interruption of a washing programme
• Open the appliance door.
– The washing programme stops.
• Close the appliance door.
– The washing programme continues
from the point of interruption.
Cancelling the washing programme
If the washing programme has not started,
you can change the selection.
To change the selection while the washing
programme operates, it is necessary to
cancel the programme.
1. Press and hold at the same time, function buttons (B) and (C) until all the programme button indicators come on.
2. Release function buttons (B) and (C).
The set programme is cancelled.
Make sure that there is detergent in the
detergent dispenser before you start a
new washing programme.
End of the washing programme
When the washing programme is completed, an intermittent acoustic signal sounds.
1. Open the appliance door, the display
shows a zero.
2. Deactivate the appliance.
For better drying results, keep the appliance door ajar for some minutes.
Remove the items from the baskets
• Let the dishes become cold before you
remove them from the appliance. Hot
dishes can be easily damaged.
• First remove the items from the lower
basket, then from the upper basket.
• There can be water on the sides and on
the door of the appliance. Stainless steel
becomes cool more quickly than the
dishes.
32
Washing programmes
Programme
Type of soil
Type of load
Programme description
45°
70°
All
Crockery, cutlery,
pots and pans
Prewash
Wash 45 °C or 70 °C
Rinses
Dry
70°
Heavy soil
Crockery, cutlery,
pots and pans
Prewash
Wash 70 °C
Rinses
Dry
Fresh soil
Crockery and cutlery
Wash 60 °C
Rinse
Normal soil
Crockery and cutlery
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
Auto 1)
60°
2)
50°
3)
Use this programme to quickly rinse the
dishes. This prevents the remaining food
to bond on the dishes and bad odours to
come out from the appliance.
Do not use detergent with this programme.
Rinse
1) The appliance senses the type of soil and the quantity of items in the baskets. It automatically adjusts the
temperature and quantity of the water, the energy consumption and the programme time.
2) With this programme you can wash a load with fresh soil. It gives good washing results in a short time.
3) This is the standard programme for test institutes. With this programme you have the most efficient use of water
and energy consumption for crockery and cutlery with normal soil. Refer to the supplied leaflet for test information.
Consumption values
Programme1)
Energy (kWh)
Water (litre)
45°
70°
0,9 - 1,7
8 - 17
70°
1,4 - 1,6
15 - 16
60°
0,9
9
50°
1,0 - 1,1
10 - 11
0,1
4
Auto
1) The display shows the programme time.
The water pressure and temperature,
the variations of the mains supply and
the quantity of dishes can change the
consumption values.
Care and cleaning
To remove and clean the filters
Dirty filters decrease the washing results.
Although the maintenance is very low with
these filters, make a check at intervals and
if necessary, clean them.
33
1. Turn the filter (A) counterclockwise and
remove it out from filter (B).
C
5. Remove the filter (B).
6. Fully clean the filter (B) with water.
7. Put the filter (B) to its initial position.
Make sure that it assembles correctly in
the two guides (C).
C
B
A
2. Filter (A) has two parts. To disassemble
the filter, pull them apart.
8. Put the filter (A) into position in filter (B).
Turn the filter (A) clockwise until it locks.
To clean the spray arms
Do not remove the spray arms.
If the holes in the spray arms become clogged, remove remaining parts of soil with a
thin pointed object.
To clean the external surfaces
Clean the external surfaces of the appliance
and control panel with a moist soft cloth.
Only use neutral detergents.
Do not use abrasive products, abrasive
cleaning pads or solvents (acetone).
3. Fully clean the parts with water.
4. Put the two parts of the filter (A) together and push. Make sure that they assemble correctly in each other.
What to do if…
The start of the appliance does not occur or
it stops during operation.
First try to find a solution to the problem (refer to the table). If not, contact the service
centre.
With some malfunctions, the display
shows an alarm code:
•
- The appliance does not fill with water
•
- The appliance does not drain the
water
•
- The anti-flood device is on.
Warning! Deactivate the appliance
before you do the checks.
34
Malfunction
The appliance does not fill with
water.
The appliance does not drain
the water.
Possible cause
Clean the water tap.
The water pressure is too low.
Contact your local water authority.
The water tap is closed.
Open the water tap.
The filter in the water inlet hose
is blocked.
Clean the filter.
The connection of the water inlet hose is not correct.
Make sure that the connection
is correct.
The water inlet hose is damaged.
Make sure that the water inlet
hose has no damages.
There is a blockage in the sink
spigot.
Clean the sink spigot.
The connection of the water
drain hose is not correct.
Make sure that the connection
is correct.
The water drain hose is damaged.
Make sure that the water drain
hose has no damages.
The anti-flood device is on.
The start of the washing programme does not occur.
Possible solution
The water tap is blocked or
there is limescale on it.
Close the water tap and contact the service centre.
The appliance door is open.
Close the appliance door.
The mains plug is not connected in the mains socket.
Connect the mains plug.
The fuse in the fuse box is
damaged.
Replace the fuse.
The delay start is set.
• Cancel the delay start.
• When the countdown is
completed, the washing programme starts automatically.
After the check, activate the appliance. The
programme continues from the point of interruption.
If the malfunction occurs again, contact the
service centre.
If the display shows other alarm codes,
contact the service centre.
The necessary information for the service
centre is on the rating plate.
Record this information:
– Model
(MOD.) ....................................................
....
– Product number
(PNC) ..........................................
– Serial number
(S.N.) ..............................................
The washing results and drying results are not satisfactory
Problem
The dishes are not clean.
Possible cause
Possible solution
The washing programme was
not applicable for the type of
load and soil.
Make sure that the washing
programme is applicable for the
type of load and soil.
You did not put the items correctly in the baskets, water did
not touch all surfaces.
Put the items correctly in the
baskets.
35
Problem
Possible cause
Possible solution
The spray arms could not turn
freely. Incorrect position of the
items in the baskets.
Make sure that an incorrect position of the items do not cause
the blockage of the spray arms.
The filters are dirty or not assembled and installed correctly.
Make sure that the filters are
clean and correctly assembled
and installed.
The quantity of detergent was
not sufficient or missing.
Make sure that the quantity of
detergent is sufficient.
The salt container is empty.
Fill the salt container with dishwasher salt.
Incorrect level of the water softener adjustment.
Adjust the water softener with
the correct level.
The salt container cap is not
closed correctly.
Make sure that the salt container cap is closed correctly.
There are streaks, whitish
stains, or a bluish layer on
glasses and dishes.
The rinse aid quantity is too
high.
Decrease the rinse aid quantity.
Dry water drop stains on
glasses and dishes.
The rinse aid quantity is too
low.
Increase the rinse aid quantity.
The detergent can be the
cause.
Use a different brand of detergent.
The dishes are wet.
The washing programme was
without a drying phase or with
a decreased drying phase.
For better drying results, keep
the door ajar for some minutes.
The dishes are wet and matt.
The rinse aid dispenser is empty.
Fill the rinse aid dispenser with
rinse aid.
The multitab function is on (this
function automatically deactivates the rinse aid dispenser).
Activate the rinse aid dispenser.
Limescale particles on the
dishes.
Activating the rinse aid dispenser
1. Activate the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode.
3. Press and hold function buttons (B) and
(C) at the same time until the indicators
of function buttons (A), (B) and (C) flash.
4. Release function buttons (B) and (C).
5. Press function button (B).
• The indicators of function buttons (A)
and (C) go off
• The indicator of function button (B)
continues to flash
• The display shows the setting of the
rinse aid dispenser.
Rinse aid dispenser
is off.
Rinse aid dispenser
is on.
6. Press function button (B) to change the
setting.
7. Deactivate the appliance to confirm.
Technical data
Dimensions
Width
596 mm
Height
818 - 898 mm
Depth
550 mm
36
Water supply pressure
Water supply
1)
Capacity
Minimum
0.5 bar (0.05 MPa)
Maximum
8 bar (0.8 MPa)
Cold water or hot water
Place settings
maximum 60 °C
12
1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4'' thread.
The rating plate on the inner edge of
the appliance door shows the electrical
connection data.
photovoltaic panels and aeolian), use a
hot water supply to decrease energy
consumption.
If the hot water comes from alternative
sources of energy, (e.g. solar panels,
Environment concerns
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local council, your household
waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
.
Recycle the materials with the symbol
Put the packaging in applicable containers
to recycle it.
37
Sommaire
Consignes de sécurité
37
Description de l'appareil
40
Bandeau de commande
40
Utilisation de l'appareil
42
Réglage de l'adoucisseur d'eau
43
Utilisation du sel régénérant
44
Utilisation du produit de lavage et du liquide
de rinçage
44
Fonction "Tout en 1"
45
Rangement des couverts et de la vaisselle
46
Sélection et départ d'un programme de
lavage
Programmes de lavage
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Caractéristiques techniques
En matière de protection de
l'environnement
49
50
51
51
54
54
Sous réserve de modifications.
Consignes de sécurité
Lire attentivement cette notice d'utilisation
avant l'installation et l'utilisation de l'appareil :
• Pour votre sécurité et la sécurité de votre
appareil.
• Pour protéger l'environnement.
• Pour le bon fonctionnement de l’appareil.
Conservez cette notice d'utilisation avec
l'appareil. Si vous déménagez ou si l'appareil est cédé à une autre personne, assurezvous que la notice d'utilisation l'accompagne.
Le fabricant n'est pas responsable des
dommages liés à une mauvaise installation
ou utilisation.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné aux enfants et aux personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales,
ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans
surveillance, ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui
puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
• Surveillez les enfants en veillant à ce
qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
• Ne laissez jamais les emballages à la portée des enfants. Risque d'asphyxie ou de
blessure corporelle.
• Conservez tous les produits de lavage
dans un endroit sûr. Ne laissez pas les
enfants toucher les produits de lavage.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés
de l’appareil lorsque la porte est ouverte.
Consignes générales de sécurité
• Ne modifiez jamais les caractéristiques
de cet appareil. Vous risqueriez de vous
blesser et d'endommager l'appareil.
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle
peuvent occasionner des brûlures chimiques au niveau des yeux, de la bouche et
de la gorge. Respectez les instructions
de sécurité du fabricant des produits.
• L'eau de votre lave-vaisselle n'est pas
potable. Des résidus de produits de lavage peuvent subsister dans votre lavevaisselle.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans supervision. Vous éviterez ainsi les blessures et les chutes sur une porte ouverte.
• Ne montez pas ou ne vous asseyez pas
sur la porte ouverte de votre appareil.
Utilisation de l'appareil
• Cet appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez jamais à
d'autres fins, pour éviter les dommages
corporels et les dégâts matériels.
• Ce lave-vaisselle est conçu pour laver la
vaisselle et les ustensiles pouvant être lavés en machine.
• Ne placez pas de produits inflammables
ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou
sur l'appareil. Risque d'explosion ou d'incendie.
38
• Les couteaux et autres ustensiles pointus
ou tranchants doivent être placés dans le
panier à couverts avec la pointe vers le
bas, ou placez-les en position horizontale
dans le panier supérieur ou dans le panier à couteaux (tous les modèles ne sont
pas équipés d'un panier à couteaux).
• N'utilisez que des produits (sel, produit
de lavage, liquide de rinçage) spécifiques
pour lave-vaisselle.
• Tout autre type de sel non spécialement
étudié pour être utilisé dans un lave-vaisselle, en particulier le sel de cuisine, peut
endommager l'adoucisseur d'eau.
• Approvisionnez en sel juste avant de démarrer un programme de lavage. Les
restes de sel dans l'appareil peuvent provoquer de la corrosion ou perforer la cuve de l'appareil.
• Ne remplissez jamais le distributeur de liquide de rinçage avec d'autres produits
(agent de nettoyage pour lave-vaisselle,
produit de lavage liquide). Vous risqueriez
d'endommager l'appareil.
• Assurez-vous que les bras d'aspersion
tournent librement avant de lancer le programme de lavage.
• De la vapeur chaude peut s'échapper de
l'appareil si vous ouvrez la porte pendant
le déroulement d'un programme de lavage. Risque de brûlures cutanées.
• N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil
avant la fin du programme de lavage.
Entretien et nettoyage
• Avant de nettoyer l'appareil, arrêtez-le et
débranchez-le du secteur.
• N'utilisez pas de produits inflammables
ou corrosifs.
• N’utilisez pas l'appareil sans les filtres.
Contrôlez que les filtres sont correctement installés. Si les filtres ne sont pas
correctement installés, les performances
de lavage pourraient être compromises
et l'appareil endommagé.
• Ne projetez pas d'eau ou de vapeur sur
l'appareil pour son nettoyage. Cela créerait un risque de choc électrique et
pourrait endommager l'appareil.
Installation
• Vérifiez que l'appareil n'a subi aucun
dommage au cours du transport. Ne
branchez jamais un appareil endomma-
•
•
•
•
•
•
gé. Si l'appareil est endommagé, contactez votre magasin vendeur.
Retirez tous les emballages avant la première utilisation.
Seul un professionnel qualifié doit effectuer l'installation, le raccordement électrique et hydraulique, la mise en service et
la maintenance de l'appareil. Vous éviterez ainsi des risques mobiliers, immobiliers et corporels.
Pendant l'installation et avant toute intervention sur le lave-vaisselle, il est nécessaire de débrancher l'appareil.
Les parois de votre lave-vaisselle ne doivent jamais être percées pour éviter d'endommager les composants hydrauliques
et électriques.
Important !Respectez les consignes
données sur le gabarit fourni avec l'appareil :
– Pour installer l'appareil.
– Pour monter la porte du meuble.
– Pour raccorder les tuyaux d'arrivée
d'eau et de vidange.
Vérifiez que l'appareil est installé sous et
à proximité de structures sûres.
Précautions contre le gel
• N'installez pas l'appareil dans un endroit
où la température ambiante est inférieure
à 0 °C.
• Le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de dommages dus au gel.
Tuyau d’arrivée d’eau
• Utilisez des tuyaux neufs pour raccorder
l'appareil à l'arrivée d'eau. N’utilisez pas
de tuyaux usagés.
• Ne raccordez pas l’appareil à des conduites neuves ou qui n’ont pas été utilisées depuis longtemps. Laissez couler
l’eau pendant quelques minutes avant de
brancher le tuyau d’arrivée d’eau.
• Veillez à ne pas écraser ou endommager
les tuyaux d'eau lorsque vous installez
l'appareil.
• Assurez-vous que tous les raccords de
tuyaux d’eau sont bien serrés afin d’éviter
les fuites.
• Lorsque vous utilisez l'appareil pour la
première fois, vérifiez que les tuyaux ne
fuient pas.
• Le tuyau d'arrivée d'eau comporte une
soupape de sécurité et une gaine double
39
comportant un câble électrique interne.
Le tuyau d'arrivée d'eau est sous pression uniquement quand l'eau circule. Si le
tuyau fuit, la soupape de sécurité coupe
automatiquement l'eau.
– Faites attention au moment de raccorder le tuyau d'arrivée d'eau :
– N'immergez pas le tuyau d'arrivée
d'eau ou la soupape de sécurité
dans l'eau.
– Si le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sécurité est endommagé,
débranchez immédiatement la prise
secteur.
– Contactez le service après-vente de
votre magasin vendeur pour remplacer le tuyau d'arrivée d'eau avec
soupape de sécurité.
Avertissement Tension dangereuse
Raccordement électrique
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
• Utilisez toujours une prise correctement
installée, protégée contre les chocs.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur ou d'une prise
multiple. Risque d'incendie.
• Ne remplacez et ne modifiez jamais le câble d'alimentation. Contactez votre service après-vente.
• Attention à ne pas écraser ou endommager la prise et le câble d'alimentation situés à l'arrière de l'appareil.
• Assurez-vous que la prise principale est
accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
électrique pour débrancher l'appareil. Détachez, pour ce faire, la fiche de la prise
secteur.
Service après-vente
• Toute intervention ou réparation sur votre
appareil doit uniquement être effectuée
par une personne qualifiée. Contactez
votre service après-vente.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
Pour mettre l'appareil au rebut
• Pour éviter tout risque corporel ou matériel :
– Débranchez l'appareil.
– Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
– Retirez le loquet de la porte. Ceci évite
d'enfermer un enfant ou un animal
dans l'appareil par accident. Risque
d'asphyxie.
– Mettez l'appareil au rebut dans un centre local agréé.
Avertissement Les produits de
lavage pour lave-vaisselle sont
dangereux et peuvent être
corrosifs !
• En cas d'accident impliquant ces
produits, contactez immédiatement
un médecin.
• En cas d'ingestion du produit, contactez immédiatement un médecin.
• En cas de projection de produit de
lavage dans les yeux, contactez immédiatement un médecin et rincez
abondamment à l'eau.
• Conservez les produits de lavage
pour lave-vaisselle dans un endroit
sûr et hors de portée des enfants.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil
ouverte quand celui-ci contient du
produit de lavage.
• Remplissez le distributeur de produit
de lavage juste avant de démarrer un
programme de lavage.
40
Description de l'appareil
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Panier du haut
Sélecteur de dureté de l'eau
Réservoir de sel régénérant
Boîte à produits
Distributeur de liquide de rinçage
Plaque de calibrage
Filtres
Bras d'aspersion inférieur
Bras d'aspersion supérieur
sur le sol sous la porte de l'appareil. Ce
signal rouge reste allumé jusqu'à ce que
le programme de lavage soit terminé.
• Dès que le programme de lavage est terminé, un signal optique vert est projeté
sur le sol sous la porte de l'appareil.
• Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, un signal optique rouge clignote
sur le sol sous la porte de l'appareil.
Si vous installez l'appareil en hauteur,
encastré dans un meuble de cuisine,
ce signal optique ne sera plus visible.
Signal optique
• Dès que le programme de lavage démarre, un signal optique rouge est projeté
Bandeau de commande
Les commandes s'affichent en haut du
bandeau de commande. Laissez la
2
1
4
3
Auto
Cancel
porte de l'appareil entrouverte, pour
faire fonctionner avec les commandes.
45°
70°
70°
60°
B
C
D
5
50°
Auto
Multitab
A
6
E
41
1
2
3
4
5
6
Touche Marche/Arrêt
Écran
Touche Départ différé
Touches de programme
Voyants
Touches de fonction
Voyants
Voyant du réservoir de sel Il s'allume lorsque le réservoir de sel régénérant doit
être rempli. 1)
Le voyant de réapprovisionnement en sel régénérant peut rester allumé plusieurs
heures après le remplissage du réservoir de sel. Cela n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.
Voyant du liquide de rinçage Il s'allume lorsque le distributeur de liquide de rinçage doit être rempli. 1)
Voyant Tout en 1 Il s'allume lorsque la fonction est activée.
1) Lorsque le réservoir de sel et le distributeur de liquide de rinçage sont vides, les voyants ne s'allument pas
pendant qu'un programme est en cours.
Touche Marche/Arrêt
Appuyez sur cette touche pour activer ou
désactiver l’appareil.
La fonction Auto Off met à l'arrêt automatiquement l'appareil au bout de 10 minutes
dès la fin du programme de lavage. Cela
permet de diminuer la consommation
d'énergie.
Affichage
L'écran indique :
• le réglage électronique du niveau de
l'adoucisseur d'eau.
• L'activation et la désactivation du distributeur de liquide de rinçage (uniquement
si la fonction « Tout en 1 » est activée).
• La durée d'un programme de lavage
• Le temps restant avant la fin du programme de lavage
• La fin d'un programme de lavage (l'écran
affiche un zéro)
• Le décompte du départ différé
• Les codes d'alarme
• L'activation/la désactivation des signaux
sonores.
Touche Départ différé
Appuyez sur cette touche à plusieurs reprises pour retarder le départ du programme
de lavage de 1 à 24 heures.
Touches de programme
Pour sélectionner un programme de lavage,
appuyez sur l'une de ces touches. Le voyant correspondant s'allume. Reportez-vous
au chapitre « Programmes de lavage ».
Touches de fonction
Grâce à ces touches vous pouvez :
• Régler électroniquement le niveau de
l'adoucisseur d'eau. Reportez-vous au
chapitre « Réglage de l'adoucisseur
d'eau ».
• Activer/désactiver la fonction « Tout en
1 ». Reportez-vous à la fonction « Tout en
1 ».
• Activer et désactiver le distributeur de liquide de rinçage (seulement si la fonction
« Tout en 1 » est activée). Reportez-vous
au chapitre « En cas d'anomalie de fonctionnement ».
• Annuler un programme de lavage en
cours. Reportez-vous au chapitre « Réglage et départ d'un programme de lavage ».
• Activer et désactiver les signaux sonores.
Reportez-vous au chapitre « Signaux sonores ».
42
Mode Programmation
L'appareil doit être en mode
Programmation pour effectuer les
opérations suivantes :
• Régler et lancer un programme de lavage.
• Régler et lancer un départ différé.
• Régler électroniquement le niveau de
l'adoucisseur d'eau.
• Activer ou désactiver la fonction « Tout
en 1 ».
• Activer ou désactiver le distributeur de liquide de rinçage (seulement si la fonction
« Tout en 1 » est activée).
• Activer ou désactiver les signaux sonores.
Mettez l'appareil en marche. L'appareil
se trouve en mode Programmation
lorsque :
• Tous les voyants des programmes s'allument.
Mettez l'appareil en marche. L'appareil
n'est pas en mode Programmation
lorsque :
• Un seul voyant de programme s'allume.
• L'écran indique la durée du programme
de lavage ou l'heure du départ différé.
– Pour revenir au mode Programmation,
annulez le programme ou le départ différé. Reportez-vous au chapitre « Réglage et départ d'un programme de lavage ».
Signaux sonores
Un signal sonore retentit lorsque :
• le programme de lavage est terminé.
• Le niveau de l'adoucisseur d'eau est réglé électroniquement.
• L'appareil présente une anomalie de
fonctionnement.
Réglage d'usine : activé.
Désactivation des signaux sonores
1. Mettez en fonctionnement l'appareil.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode
Programmation.
3. Appuyez simultanément sur les touches
de fonction (B) et (C) et maintenez-les
appuyées jusqu'à ce que les voyants
des touches de fonction (A), (B) et (C) se
mettent à clignoter.
4. Relâchez les touches de fonctions (B) et
(C).
5. Appuyez sur la touche de fonction (C),
• les voyants des touches de fonction
(A) et (B) s’éteignent.
• Le voyant de la touche de fonction (C)
continue de clignoter.
• L'écran affiche le réglage des signaux
sonores.
Les signaux sonores sont activés.
Les signaux sonores sont désactivés.
6. Appuyez sur la touche de fonction (C)
pour modifier le réglage.
7. Mettez à l'arrêt l'appareil pour confirmer.
Pour activer à nouveau les signaux sonores, suivez les étapes (1) à (7).
Utilisation de l'appareil
1. Vérifiez si le réglage de dureté de
l'adoucisseur d'eau correspond à la dureté de l'eau de votre région. Sinon,
ajustez le niveau de l'adoucisseur d'eau.
2. Remplissez le réservoir de sel régénérant avec du sel spécial pour lave-vaisselle.
3. Remplissez le distributeur de liquide de
rinçage.
4. Rangez les couverts et la vaisselle dans
le lave-vaisselle.
5. Sélectionnez le programme de lavage
en fonction de la charge et du degré de
salissure.
6. Remplissez le réservoir avec la quantité
nécessaire de produit de lavage.
7. Démarrez le programme de lavage.
Si vous utilisez des pastilles de détergent multifonctions (« 3 en 1 », « 4 en
1 » « 5 en 1 », etc.), utilisez la fonction
« Tout en 1 » (reportez-vous au chapitre Fonction « Tout en 1 »).
43
Réglage de l'adoucisseur d'eau
Le lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur d'eau conçu pour éliminer les minéraux et les sels de l'eau d'alimentation. Ces
minéraux et sels peuvent endommager
l'appareil.
Réglez le niveau de l'adoucisseur d'eau s'il
ne correspond pas à la dureté de l'eau de
votre région.
Contactez votre compagnie des eaux pour
connaître la dureté de l'eau de votre région.
Réglage de la dureté
de l'eau
Dureté eau
Degrés allemands (dH°)
Degrés français
(°TH)
mmol/l
Degrés
Clarke
manuel
électronique
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
1)
7
6
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
1)
5 1)
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
2
1) Réglage d'usine
2) Ne pas utiliser de sel à ce niveau.
L’adoucisseur d’eau doit être réglé manuellement et électroniquement.
Réglage manuel
Tournez le sélecteur de dureté de l'eau sur
1 ou 2 (reportez-vous au tableau).
3.
4.
5.
Réglage électronique
1. Activer l'appareil. Assurez-vous que
l'appareil est au mode réglage.
2. Appuyez simultanément sur les touches
de fonction (B) et (C) jusqu'à ce que les
6.
voyants des touches de fonction (A), (B)
et (C) se mettent à clignoter.
Relâchez les touches de fonction (B) et
(C).
Appuyez sur la touche de fonction (A),
• les voyants des touches de fonction
(B) et (C) s’éteignent.
• Le voyant de la touche de fonction (A)
continue de clignoter.
• Les signaux sonores retentissent.
• L'écran affiche le réglage de l'adouet
cisseur d'eau (par exemple :
vous entendez cinq signaux sonores
= niveau 5).
Appuyez plusieurs fois sur la touche de
fonction (A) pour modifier le réglage.
Désactivez l'appareil pour confirmer.
Si l'adoucisseur d'eau est réglé électroniquement au niveau 1, le voyant de
réapprovisionnement de sel restera
éteint.
44
Utilisation du sel régénérant
Pour remplir le réservoir de sel :
1. Dévissez le bouchon du réservoir à sel
régénérant en le tournant dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre.
2. Versez 1 litre d'eau à l'intérieur du réservoir (uniquement lorsque vous remplissez le réservoir pour la première
fois).
3. Versez le sel à l'aide de l'entonnoir jusqu'à ce que le réservoir soit rempli.
4. Éliminez toute trace de sel autour de
l'ouverture du réservoir de sel régénérant.
5. Remettez le bouchon en place et serrez-le en le tournant dans le sens des
aiguilles d'une montre pour fermer le
réservoir de sel régénérant.
Il est normal que de l'eau s'écoule du
réservoir lorsque vous le remplissez de
sel.
Utilisation du produit de lavage et du liquide de rinçage
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
Utilisation du produit de lavage
Afin de préserver l'environnement,
n'utilisez que la quantité nécessaire de
produit de lavage.
Respectez les recommandations fournies par le fabricant du produit de lavage qui figurent sur l'emballage du produit.
Pour remplir le réservoir de produit de lavage :
1. Appuyez sur la touche de déverrouillage 2 afin d'ouvrir le couvercle 7 du
réservoir du produit de lavage.
2. Introduisez le produit de lavage dans le
réservoir 1 .
3. Si le programme de lavage comporte
une phase de prélavage, versez une
petite quantité de produit de lavage à
l'intérieur de la porte de l'appareil.
4. Si vous utilisez des pastilles de détergent, placez-les dans le distributeur 1
.
5. Fermez le réservoir du produit de lavage. Appuyez sur le couvercle jusqu'à
ce qu'il soit verrouillé.
Utilisez des programmes de lavage
longs quand vous utilisez des pastilles
de détergent. En effet, elles ne se dissolvent pas entièrement pendant les
programmes courts et peuvent donner
de mauvais résultats.
45
Utilisation du liquide de rinçage
Le liquide de rinçage assure un rinçage
optimal et un séchage sans taches ni
striures.
Le distributeur de liquide de rinçage libère automatiquement le liquide de rinçage durant la dernière phase de rinçage.
Pour remplir le distributeur de liquide de rinçage, procédez comme suit :
1. Appuyez sur la touche de déverrouillage 6 afin d'ouvrir le couvercle 5 du
distributeur de liquide de rinçage.
2. Remplissez le distributeur de liquide de
rinçage 3 de liquide de rinçage. Le repère 'max.' indique le niveau maximum.
3. Essuyez tout débordement de liquide
de rinçage à l'aide de papier absorbant, afin d'éviter une formation excessive de mousse lors du lavage.
4. Vérifiez que le couvercle est fermé
après chaque remplissage. Appuyez
sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit
verrouillé.
Réglez le dosage du liquide de rinçage
Réglage d'usine : position 3.
Vous pouvez régler le dosage du liquide de
rinçage entre 1 (minimum) et 4 (maximum).
Tournez le sélecteur de liquide de rinçage
4 afin d'augmenter ou diminuer le dosage.
Fonction "Tout en 1"
La fonction « Tout en 1 » utilise les pastilles
de détergent multifonctions.
Ces pastilles combinent les fonctions de
produit de lavage, de liquide de rinçage et
de sel régénérant. Certains types de pastilles contiennent d'autres agents.
Assurez-vous que ces pastilles conviennent
à la dureté de l'eau de votre localité (reportez-vous aux instructions accompagnant
l'emballage des produits).
La fonction « Tout en 1 » désactive le débit
de liquide de rinçage et de sel.
La fonction « Tout en 1 » désactive les voyants du sel régénérant et du liquide de rinçage.
La durée du programme peut augmenter si
vous utilisez la fonction « Tout en 1 ».
Activez ou désactivez la fonction « Tout
en 1 » avant de lancer un programme
de lavage. Vous ne pouvez pas activer
ou désactiver cette fonction quand un
programme de lavage est en cours.
Pour activer la fonction « Tout en 1»
1. Mettez en fonctionnement l'appareil.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode
Programmation.
3. Appuyez simultanément sur les touches
de fonction (D) et (E) jusqu'à ce que le
voyant de la fonction « Tout en 1 » s'allume.
4. Relâchez les touches de fonction (D) et
(E). La fonction est activée.
• La fonction « Tout en 1 » une fois activée le reste jusqu'à ce que vous la
désactiviez.
Pour désactiver la fonction « Tout en
1 » et utiliser le produit de lavage, le sel
régénérant et le liquide de rinçage
séparément :
1. Mettez en fonctionnement l'appareil.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode
Programmation.
3. Appuyez simultanément sur les touches
de fonction (D) et (E) jusqu'à ce que le
voyant de la fonction « Tout en 1 » s'allume.
4. Relâchez les touches de fonction (D) et
(E). La fonction est désactivée.
5. Remplissez de nouveau le réservoir de
sel et le distributeur de liquide de rinçage.
6. Réglez le degré de dureté de l'eau sur
sa position maximale.
7. Lancez un programme de lavage sans
charger l'appareil.
8. Sitôt le programme de lavage terminé,
réglez l'adoucisseur d'eau en fonction
de la dureté de l'eau de votre région.
9. Réglez la quantité de liquide de rinçage.
46
Rangement des couverts et de la vaisselle
Conseils et astuces
• Les éponges, les chiffons de nettoyage
et tout autre objet absorbant l'eau ne
doivent pas être lavés au lave-vaisselle.
• Enlevez tous les restes d'aliments.
• Laissez tremper les casseroles au fond
desquelles adhèrent des restes d'aliments brûlés ou attachés.
• Chargez les articles creux, tels que tasses, verres, casseroles, etc. en les retournant,
• De manière à ce que l'eau ne s'accumule
pas dans le creux ou dans un fond bombé.
• La vaisselle et les couverts ne doivent
pas être insérés les uns dans les autres
ou se chevaucher.
• Pour éviter que les verres ne se brisent,
évitez qu'ils se touchent.
• Placez les petites pièces dans le panier à
couverts.
• Intercalez les cuillères aux autres couverts, afin d'éviter qu'elles ne s'emboîtent.
• Lorsque vous placez des articles dans les
paniers, veillez à ce que l'eau puisse accéder à toutes les surfaces.
• Placez les objets légers dans le panier
supérieur. Disposez-les de façon à ce
qu'ils ne puissent pas se retourner.
• La vaisselle en plastique et les poêles en
matériau antiadhésif tendent à retenir les
gouttes d'eau.
XXL
9 x 34 cm
XXL
9x
34 cm
Abaissez les deux rangées d'ergots du panier inférieur pour pouvoir charger des
grands plats, des casseroles, des poêles et
des saladiers.
Panier du bas
Mettez les casseroles, les couvercles, les
assiettes, les saladiers et les couverts dans
le panier du bas. Disposez les plats et les
grands couvercles autour du panier.
Panier à couverts
Placez les fourchettes et les cuillères, manche tourné vers le bas.
Placez les couteaux, manche tourné vers le
haut.
47
Intercalez les cuillères aux autres couverts,
afin d'éviter qu'elles ne s'emboîtent.
Utilisez les séparateurs à couverts. Si la taille et la forme des couverts ne les permettent pas, retirez les séparateurs.
Panier du haut
Placez les ustensiles dans l'appareil de façon à ce que l’eau puisse accéder à toutes
les surfaces.
48
25
14
Pour placer le panier supérieur en
position haute, procédez comme suit :
1. Tirez le panier jusqu'à la butée.
2. Soulevez délicatement les deux côtés
jusqu'à ce que le mécanisme s'enclenche et que le panier soit stable.
cm
cm
Réglage de la hauteur du panier
supérieur
Pour pouvoir laver des assiettes très larges,
placer le panier supérieur en position haute.
m
5c
m
4c
2
2
28
21
cm
30
cm
cm
28
cm
22
34
cm
cm
Pour placer le panier supérieur en
position basse, procédez comme suit :
1. Tirez le panier jusqu'à la butée.
2. Relevez doucement les deux parties latérales.
3. Tenez le mécanisme et laissez-le retomber lentement.
Attention
• Ne soulevez ni n'abaissez jamais le
panier d'un seul côté uniquement.
49
Sélection et départ d'un programme de lavage
Lancement du programme de lavage
sans départ différé
1. Mettez en fonctionnement l'appareil.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode
Programmation.
3. Sélectionnez un programme de lavage.
• Le voyant correspondant s'allume.
• La durée du programme clignote sur
l'écran.
4. Fermez la porte de l'appareil, le programme de lavage démarre automatiquement.
Lancement du programme de lavage
avec départ différé
1. Mettez en fonctionnement l'appareil.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode
Programmation.
3. Sélectionnez un programme de lavage.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche de
départ différé jusqu'à ce que l'écran affiche l'heure du départ différé.
• L'heure du départ différé clignote sur
l'écran.
• Le voyant de départ différé s'allume.
5. Fermez la porte de l'appareil, le décompte démarre automatiquement.
• Lorsque le décompte est terminé, le
programme de lavage démarre automatiquement.
L'ouverture de la porte de l'appareil interrompt le décompte. Lorsque vous
refermez la porte, le décompte reprend
là où il a été interrompu.
Annulation du départ différé
Si la porte de l'appareil est ouverte et
que le décompte n'a pas démarré.
1. Appuyez plusieurs fois sur la touche de
départ différé jusqu'à ce que l'écran affiche la durée du programme de lavage.
• La durée clignote sur l'écran.
2. Fermez la porte de l'appareil, le programme de lavage démarre automatiquement.
Si la porte de l'appareil est fermée et
que le décompte est en cours.
1. Ouvrez la porte de l'appareil.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche de
départ différé jusqu'à ce que l'écran affiche la durée du programme de lavage.
3. Fermez la porte de l'appareil, le programme de lavage démarre automatiquement.
Interruption d'un programme de lavage
• Ouvrez la porte de l'appareil.
– Le programme de lavage s'arrête.
• Fermez la porte de l'appareil.
– Le programme de lavage reprend là où
il a été interrompu.
Annulation du programme de lavage
Si le programme de lavage ou un départ
différé n'a pas encore démarré, vous pouvez modifier la sélection.
Pour modifier la sélection lorsque le programme a démarré, vous devez annuler le
programme.
1. Appuyez sur les touches de fonction (B)
et (C) et maintenez-les appuyées jusqu'à ce que tous les voyants de programme s'allument.
2. Relâchez les touches de fonction (B) et
(C). Le programme est annulé.
Avant de démarrer un nouveau programme de lavage, vérifiez qu'il y a du
produit de lavage dans le distributeur
correspondant.
Fin du programme de lavage
À la fin du programme de lavage, un signal
sonore intermittent retentit.
1. Ouvrez la porte de l'appareil, un zéro
s'affiche à l'écran.
2. Mettez à l'arrêt l'appareil.
Pour de meilleurs résultats de séchage,
entrouvrez la porte pendant quelques
minutes.
Retirez les articles des paniers
• Attendez que la vaisselle refroidisse avant
de la retirer du lave-vaisselle. La vaisselle
encore chaude est sensible aux chocs.
• Déchargez d'abord le panier inférieur,
puis le panier supérieur.
• Les côtés et la porte de l'appareil peuvent être mouillés. L’acier inox refroidit
plus rapidement que la vaisselle.
50
Programmes de lavage
Programme
Type de salissure
Type de charge
Description des programmes
45°
70°
Tous
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage à 45 °C ou 70 °C
Rinçage
Séchage
70°
Très sale
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage à 70 °C
Rinçage
Séchage
60°
Légèrement sale
Vaisselle et couverts
Lavage à 60 °C
Rinçage
Normalement
sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage à 50 °C
Rinçage
Séchage
Auto 1)
2)
50°
3)
Ce programme permet de rincer les plats
rapidement. Cela empêche les restes de
nourriture de coller sur les plats et évite
les mauvaises odeurs.
N'utilisez pas de produit de lavage avec
ce programme.
Rinçage
1) L'appareil est sensible au type de saleté et à la quantité d'articles qui se trouvent dans les paniers. Il règle
automatiquement la température et le volume d'eau, la consommation d'énergie et la durée du programme.
2) Ce programme vous permet de laver une charge de vaisselle légèrement sale. Il offre de bons résultats de lavage
en peu de temps.
3) Il s'agit du programme standard pour les instituts de tests. Ce programme vous permet d'optimiser votre
consommation d'eau et d'énergie pour la vaisselle et les couverts normalement sales. Reportez-vous à la
brochure fournie pour en savoir plus sur ces tests.
Valeurs de consommation
Programme1)
Énergie (KWh)
Eau (litres)
45°
70°
0,9 - 1,7
8 - 17
70°
1,4 - 1,6
15 - 16
60°
0,9
9
50°
1,0 - 1,1
10 - 11
0,1
4
Auto
1) L'écran indique la durée du programme.
Ces valeurs de consommation peuvent
changer en fonction de la pression et
de la température de l'eau, des varia-
tions d'alimentation électrique et de la
quantité de vaisselle.
51
Entretien et nettoyage
Pour retirer et nettoyer les filtres
Avec des filtres sales, les résultats du lavage sont moins satisfaisants.
Bien que ces filtres ne nécessitent pas
beaucoup d'entretien, nous vous recommandons de les vérifier à intervalles réguliers et, si besoin, de les nettoyer.
1. Pour retirer le filtre (A), tournez-le dans
le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le du filtre (B).
4. Rassemblez les 2 pièces du filtre (A) et
poussez. Vérifiez qu'elles s'emboîtent
correctement.
5. Retirez le filtre (B).
6. Nettoyez soigneusement le filtre (B) avec
de l’eau.
7. Replacez le filtre (B) dans sa position initiale. Vérifiez qu'il est correctement placé dans les deux guides (C).
C
C
B
A
2. Le filtre (A) est constitué de deux pièces.
Pour démonter le filtre, séparez-les.
8. Mettez les filtres (A) en place dans le (B).
Bloquez le filtre (A) en tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une
montre jusqu'à la butée.
Pour nettoyer les bras d'aspersion
Ne retirez pas les bras d’aspersion.
Si des résidus ont bouché les orifices des
bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide
d'un objet pointu.
Nettoyage des surfaces externes
Nettoyez les surfaces externes de l'appareil, de même que le bandeau de commandes, à l'aide d'un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement un peu d'eau savonneuse.
N'utilisez en aucun cas des substances
abrasives, des tampons à récurer ou des
solvants (acétone).
3. Nettoyez soigneusement les filtres avec
de l’eau.
En cas d'anomalie de fonctionnement
L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme.
Dans un premier temps, essayez de trouver
une solution au problème (reportez-vous au
tableau). Si vous n'y parvenez pas, contactez votre service après-vente.
Pour certaines anomalies, l'écran affiche un code d’alarme :
52
•
- L'appareil n'est pas approvisionné
en eau.
•
- L'appareil ne vidange pas
•
- Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché.
Anomalie de fonctionnement
L'appareil n'est pas approvisionné en eau.
L'appareil ne se vidange pas.
Avertissement Mettez à l'arrêt
l'appareil avant d'effectuer les
contrôles.
Cause possible
Le robinet d'arrivée d'eau est
obstrué ou entartré.
Nettoyez le robinet d'arrivée
d'eau.
La pression d'eau est trop basse.
Contactez votre compagnie locale de distribution des eaux.
Le robinet d'arrivée d’eau est
fermé.
Ouvrez le robinet d'arrivée
d'eau.
Le filtre situé dans le tuyau
d'arrivée d'eau est bouché.
Nettoyez le filtre.
Le tuyau d'arrivée d'eau n'a
pas été installé correctement.
Vérifiez que le tuyau est bien
raccordé.
Le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé.
Assurez-vous que le tuyau
d'arrivée d'eau n'est pas endommagé.
Le robinet de l'évier est bouché.
Nettoyez le robinet de l'évier.
Le tuyau de vidange n'a pas
été raccordé correctement.
Vérifiez que le tuyau est bien
raccordé.
Le tuyau de vidange est endommagé.
Assurez-vous que le tuyau de
vidange n'est pas endommagé.
Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché.
Le programme de lavage ne
démarre pas.
Solution possible
Fermez le robinet d'eau et contactez votre service après-vente.
La porte de l'appareil est ouverte.
Fermez la porte de l'appareil.
La fiche du câble d’alimentation
n'est pas branchée à la prise
de courant.
Branchez le câble d'alimentation.
Le fusible de la boîte à fusibles
a disjoncté.
Remplacez le fusible.
La fonction Départ différé est
sélectionnée.
• Annulez le départ différé.
• Lorsque le décompte est terminé, le programme de lavage démarre automatiquement.
Après avoir effectué ces contrôles, mettez
l'appareil en fonctionnement. Le programme reprend là où il a été interrompu.
Si l'anomalie persiste, contactez le service
après-vente.
Si d'autres codes d'alarme s'affichent, contactez le service après-vente.
Les informations nécessaires au service
après-vente figurent sur la plaque signalétique.
Inscrivez les éléments suivants :
– Modèle
(MOD.) ....................................................
....
– Référence produit
(PNC) ..........................................
– Numéro de série
(S.N.) ..............................................
53
Les résultats de lavage et de séchage ne sont pas satisfaisants
Problème
Cause possible
Solution possible
Vous n'avez pas sélectionné le
programme approprié pour ce
type de vaisselle et de salissure.
Vérifiez que ce programme de
lavage est approprié pour ce type de vaisselle et de salissure.
Vous n'avez pas placé les articles dans les paniers de façon
à ce que l'eau puisse accéder
à toutes les surfaces.
Placez les articles correctement
dans les paniers.
Les bras d’aspersion ne pouvaient pas tourner librement. La
vaisselle est mal positionnée
dans les paniers.
Vérifiez qu'une disposition incorrecte de la vaisselle ne bloque pas les bras d'aspersion.
Les filtres sont encrassés ou
mal montés et installés.
Assurez-vous que les filtres
sont propres et correctement
montés et installés.
Vous avez utilisé trop peu de
produit de lavage ou avez oublié d'approvisionner le distributeur de produit de lavage.
Vérifiez que la quantité de produit de lavage est suffisante.
Le réservoir de sel régénérant
est vide.
Remplissez le réservoir de sel
régénérant avec du sel spécial
pour lave-vaisselle.
Réglage incorrect du niveau de
l'adoucisseur d'eau.
Ajustez l'adoucisseur d'eau au
niveau correct.
Le bouchon du réservoir de sel
régénérant n'a pas été vissé
correctement.
Assurez-vous que le bouchon
du réservoir de sel est correctement fermé.
Les verres et la vaisselle présentent des rayures, des taches blanches ou un film bleuâtre.
La quantité de liquide de rinçage est trop élevée.
Réduisez la quantité du liquide
de rinçage.
Traces de gouttes d'eau séchée sur les verres et la vaisselle
La quantité de liquide de rinçage est trop basse.
Augmentez la quantité du liquide de rinçage.
Il se peut que le produit de lavage soit en cause.
Utilisez une autre marque de
produit de lavage.
La vaisselle est mouillée.
Le programme de lavage choisi
n'avait pas de phase de séchage ou avait une phase de séchage courte.
Pour de meilleurs résultats de
séchage, entrouvrez la porte
pendant quelques minutes.
La vaisselle est mouillée et terne.
Le distributeur de liquide de
rinçage est vide.
Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
La fonction « Tout en 1 » est
activée (cette fonction désactive automatiquement le distributeur de liquide de rinçage).
Activez le distributeur de liquide
de rinçage.
La vaisselle n’est pas propre.
Traces de tartre sur la vaisselle.
Activation du distributeur de liquide de
rinçage
1. Mettez en fonctionnement l'appareil.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode
Programmation.
54
3. Appuyez simultanément sur les touches
de fonction (B) et (C) jusqu'à ce que les
voyants des touches de fonction (A), (B)
et (C) se mettent à clignoter.
4. Relâchez les touches de fonction (B) et
(C).
5. Appuyez sur la touche de fonction (B).
• Les voyants des touches de fonction
(A) et (C) s’éteignent.
• Le voyant de la touche de fonction (B)
continue de clignoter.
• L'écran affiche le réglage du distributeur de liquide de rinçage.
Le distributeur de liquide de rinçage est
désactivé.
Le distributeur de liquide de rinçage est
activé.
6. Appuyez sur la touche de fonction (B)
pour modifier le réglage.
7. Mettez à l'arrêt l'appareil pour confirmer.
Caractéristiques techniques
Dimensions
Largeur
596 mm
Hauteur
818 - 898 mm
Profondeur
Pression de l'eau d'alimentation
550 mm
Minimale
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximale
Arrivée d'eau
Capacité
1)
8 bar (0,8 MPa)
Eau froide ou eau chaude
Couverts
maximum 60 °C
12
1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 po).
La plaque signalétique située sur le
bord intérieur de la porte de l'appareil
donne des informations sur le branchement électrique.
Si l'eau chaude est produite à partir de
sources énergétiques alternatives plus
respectueuses de l'environnement (par
ex. panneaux solaires ou photovoltaïques et énergie éolienne), utilisez un
raccordement à l'eau chaude pour réduire la consommation énergétique.
En matière de protection de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de
l'appareil dans les règles de l’art, nous
préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets
seront traités dans des conditions
optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les bacs
de recyclage prévus à cet effet.
55
Inhalt
Sicherheitshinweise
Gerätebeschreibung
Bedienfeld
Gebrauch des Gerätes
Einstellen des Wasserenthärters
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
Verwendung von Reinigungsmittel und
Klarspüler
Funktion "Multitab"
55
58
58
60
60
61
62
63
Laden von Besteck und Geschirr
Auswählen und Starten eines
Spülprogramms
Spülprogramme
Reinigung und Pflege
Was tun, wenn …
Technische Daten
Umwelttipps
63
66
67
68
69
72
72
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitshinweise
Lesen Sie vor der Montage und Anwendung sorgfältig dieses Handbuch:
• Für Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihres Eigentums.
• Zum Schutz der Umwelt.
• Zur korrekten Bedienung des Geräts.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in
der Nähe des Geräts auf, auch wenn Sie
dieses an einem anderen Ort aufstellen
oder es an eine andere Person weitergeben.
Der Hersteller ist nicht dafür verantwortlich,
wenn eine inkorrekte Montage und Verwendung Schäden verursacht.
Sicherheit von Kindern und
schutzbedürftigen Personen
• Lassen Sie keine Personen (einschließlich
Kinder) mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten,
mangelnder Erfahrung oder mangelndem
Wissen dieses Gerät benutzen. Solche
Personen müssen von einer Person beaufsichtigt oder bei der Bedienung des
Geräts angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden, so
dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von
Kindern fern. Andernfalls besteht Erstickungs- und Verletzungsgefahr.
• Bewahren Sie alle Reinigungsmittel an einem sicheren Ort auf. Reinigungsmittel
dürfen nicht in die Hände von Kindern
gelangen.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten Gerät fern.
Allgemeine Sicherheitshinweise
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor. Hierdurch besteht Verletzungsgefahr und das Gerät kann beschädigt werden.
• Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen des Reinigungsmittelherstellers, um
Verätzungen an Augen, Mund oder im
Hals zu vermeiden.
• Trinken Sie kein Wasser aus dem Gerät.
Es können Reinigungsmittelrückstände
im Gerät zurückbleiben.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht ohne Beaufsichtigung offen stehen. Damit werden
Verletzungen und die von der geöffneten
Tür ausgehende Stolpergefahr vermieden.
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die
offene Tür.
Verwendung
• Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im
Haushalt bestimmt. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zu anderen Zwecken, um
Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.
• Spülen Sie in diesem Gerät ausschließlich
spülmaschinengeeignete Gegenstände.
• Laden Sie keine entflammbaren Produkte
oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, in das Gerät
und stellen Sie solche nicht in die Nähe
oder auf das Gerät. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.
• Ordnen Sie Messer und andere spitze
Gegenstände mit der Spitze nach unten
in den Besteckkorb ein. Wenn dies nicht
möglich ist, legen Sie sie horizontal in den
56
•
•
•
•
•
•
•
Oberkorb oder in den Messerkorb. (Nicht
alle Modelle sind mit einem Messerkorb
ausgestattet.)
Verwenden Sie für Geschirrspüler ausschließlich dafür vorgesehene Produkte
(Reinigungsmittel, Salz, Klarspülmittel).
Die Verwendung von Salzarten, die nicht
für Geschirrspüler vorgesehen sind, kann
zur Beschädigung des Wasserenthärters
führen.
Nach den Einfüllen des Spezialsalzes ein
Spülprogramm laufen lassen. Salzrückstände im Gerät können Korrosion oder
ein Loch im Boden des Gerätes verursachen.
Füllen Sie nie andere Produkte als Klarspülmittel (Reinigungsmittel für Geschirrspüler, Flüssigreiniger) in den Klarspülmittel-Dosierer. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
Vergewissern Sie sich, dass die Sprüharme sich ungehindert bewegen können,
bevor Sie ein Spülprogramm starten.
Es kann heißer Dampf aus dem Gerät
austreten, wenn Sie die Tür während des
Ablaufs eines Spülprogramms öffnen.
Dabei besteht die Gefahr von Hautverbrennungen.
Nehmen Sie kein Geschirr aus dem Gerät, bevor das Spülprogramm beendet
ist.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie das Gerät vor Reinigungsarbeiten immer ab, und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Verwenden Sie keine entflammbaren Produkte oder Produkte, die Korrosion verursachen.
• Benutzen Sie den Geschirrspüler nie ohne Filter. Vergewissern Sie sich, dass die
Filter ordnungsgemäß eingesetzt sind.
Falsch eingesetzte Filter führen zu nicht
zufriedenstellenden Spülergebnissen und
einer Beschädigung des Geräts.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl. Andernfalls
besteht Stromschlaggefahr und das Gerät könnte beschädigt werden.
Montage
• Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht
beschädigt ist. Ein beschädigtes Gerät
darf nicht montiert oder an das Strom-
•
•
•
•
•
•
netz angeschlossen werden. Wenden Sie
sich in diesem Fall an Ihren Händler.
Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Gerät montieren
und verwenden.
Der elektrische Anschluss, die Klempnerarbeiten und die Montage des Geräts
dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden. Auf diese Weise
werden Gebäudeschäden oder Verletzungen vermieden.
Achten Sie darauf, dass der Netzstecker
während der Installation nicht an einer
Netzsteckdose angeschlossen ist.
Bohren Sie keine Löcher ins Gehäuse
des Geräts. Dabei könnten hydraulische
oder elektrische Bauteile beschädigt werden.
Wichtig!Befolgen Sie die Anweisungen
der mit dem Gerät mitgelieferten Montageanleitung bei:
– Montage des Geräts.
– Montage der Türverkleidung.
– Anschluss des Wasserzulaufs und -ablaufs.
Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter
und an angrenzenden sicheren Konstruktionen montiert ist.
Frostschutzmaßnahmen
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort
auf, an dem die Temperatur unter 0 °C
absinken kann.
• Der Hersteller haftet nicht für Frostschäden.
Wasseranschluss
• Verwenden Sie neue Schläuche und keine gebrauchten Schläuche für den Anschluss an die Wasserversorgung.
• Schließen Sie das Gerät nicht an neue
oder lange nicht mehr benutzte Schläuche an, sondern lassen Sie zunächst das
Wasser ein paar Minuten durch den
Schlauch fließen und schließen Sie erst
dann den Zulaufschlauch an.
• Achten Sie darauf, die Wasserschläuche
bei der Geräteinstallation nicht zu quetschen oder zu beschädigen.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Wasseranschlüsse vollkommen dicht sind, damit
kein Wasser austreten kann.
57
• Prüfen Sie bei der ersten Verwendung
des Gerätes, dass die Schläuche keine
Wasserlecks aufweisen.
• Der Wasserzulaufschlauch verfügt über
ein Sicherheitsventil und eine doppelte
Ummantelung mit einem innenliegenden
Netzkabel. Der Wasserzulaufschlauch
steht nur während des Wasserzulaufs unter Druck. Wenn der Wasserzulaufschlauch eine undichte Stelle aufweist,
unterbricht das Sicherheitsventil den
Wasserzulauf.
– Gehen Sie beim Anschluss des Wasserzulaufschlauchs vorsichtig vor:
– Tauchen Sie den Wasserzulaufschlauch oder das Sicherheitsventil
nicht in Wasser.
– Ziehen Sie sofort den Netzstecker
aus der Steckdose, wenn der Wasserzulaufschlauch oder das Sicherheitsventil beschädigt ist.
– Wenden Sie sich für den Austausch
des Wasserzulaufschlauchs mit Sicherheitsventil an den Kundendienst.
Warnung! Gefährliche Spannung.
Elektrischer Anschluss
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten
Ihrer Stromversorgung entsprechen.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel. Es besteht
Brandgefahr.
• Ersetzen oder wechseln Sie nicht selbst
das Netzkabel. Wenden Sie sich hierzu
an den Kundendienst.
• Achten Sie darauf, den Netzstecker und
das Netzkabel hinter dem Gerät nicht zu
quetschen oder zu beschädigen.
• Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker
nach der Montage noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie
das Gerät vom Stromnetz trennen möchten, sondern ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
Kundendienst
• Nur qualifizierte Fachkräfte dürfen an
dem Gerät Reparaturarbeiten durchführen. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.
• Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
Entsorgung des Geräts
• Um das Risiko von Verletzungen oder
Sachschäden zu vermeiden:
– Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
– Schneiden Sie das Netzkabel ab und
entsorgen Sie es.
– Entfernen Sie den Türschnappverschluss, damit Kinder oder Haustiere
nicht in dem Gerät eingeschlossen
werden können. Andernfalls besteht
Erstickungsgefahr.
– Entsorgen Sie das Gerät bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsstelle.
Warnung! Die GeschirrspülerReinigungsmittel sind gefährlich
und können Korrosion
verursachen!
• Bei Unfällen mit diesen Reinigungsmitteln konsultieren Sie umgehend
einen Arzt.
• Sollte Reinigungsmittel in den Mund
gelangen, konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
• Sollte das Reinigungsmittel in die Augen gelangen, konsultieren Sie umgehend einen Arzt und spülen Sie die
Augen mit Wasser aus.
• Bewahren Sie die Reinigungsmittel
an einem sicheren Ort außerhalb der
Reichweite von Kindern auf.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht offen
stehen, solange sich Reinigungsmittel im Reinigungsmittelbehälter befindet.
• Füllen Sie das Gerät erst mit Reinigungsmittel, kurz bevor Sie ein Spülprogramm starten.
58
Gerätebeschreibung
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Oberkorb
Wasserhärtestufen-Wähler
Salzbehälter
Reinigungsmittelbehälter
Klarspülmittel-Dosierer
Typenschild
Filter
Unterer Sprüharm
Oberer Sprüharm
tetür ein rotes Signal. Dieses rote Signal
bleibt bis zum Ende des Spülprogramms
eingeschaltet.
• Nach Ablauf des Spülprogramms leuchtet auf dem Boden unter der Gerätetür
ein grünes Signal.
• Im Fall einer Gerätestörung blinkt auf
dem Boden unter der Gerätetür ein rotes
Signal.
Ist das Gerät höher mit einer bündigen
Küchenmöbeltür installiert, ist das optische Signal nicht sichtbar.
Optisches Signal
• Nach dem Start des Spülprogramms
leuchtet auf dem Boden unter der Gerä-
Bedienfeld
Die Bedienelemente befinden sich
oben auf dem Bedienfeld. Lassen Sie
2
1
die Tür einen Spaltbreit offen stehen,
um sie zu erreichen.
Auto
Cancel
4
3
45°
70°
70°
60°
B
C
D
5
50°
Auto
Multitab
A
6
E
59
1
2
3
4
5
6
Ein-/Aus-Taste
Display
Zeitvorwahl-Taste
Programmwahltasten
Anzeigen
Funktionstasten
Anzeigen
Salz-Kontrolllampe. Leuchtet auf, wenn der Salzbehälter aufgefüllt werden muss.
1)
Die Kontrolllampe für Salz kann nach dem Nachfüllen von Salz noch einige Stunden leuchten. Dies hat jedoch keine unerwünschte Auswirkung auf den Gerätebetrieb.
Klarspülmittel-Kontrolllampe. Leuchtet auf, wenn der Klarspülmittel-Dosierer
nachgefüllt werden muss. 1)
Multitab-Anzeige. Leuchtet beim Aktivieren der Funktion Multitab auf.
1) Die entsprechenden Kontrolllampen leuchten nie während eines laufenden Spülprogramms auf, auch wenn die
Salz- und Klarspülmittelbehälter leer sind.
Ein-/Aus-Taste
Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einund auszuschalten.
Zehn Minuten nach Ende des Spülprogramms schaltet die Funktion Auto Off das
Gerät automatisch aus. Diese Funktion hilft
bei der Senkung des Energieverbrauchs.
Display
Im Display erscheinen:
• Die elektronische Einstellung der Wasserenthärtungsstufe
• Die Aktivierung/Deaktivierung des Klarspülmittel-Dosierers (nur bei aktiver Funktion Multitab)
• Die Dauer des Spülprogramms
• Die Restlaufzeit bis zum Ende des Spülprogramms
• Das Ende eines Spülprogramms (im Display erscheint eine Null)
• Die Dauer der Zeitvorwahl
• Die Alarmcodes
• Die Aktivierung/Deaktivierung der akustischen Signale.
Taste Zeitvorwahl
Drücken Sie mehrmals diese Taste, um den
Start des Spülprogramms um 1 bis 24
Stunden zu verzögern.
Programmwahltasten
Drücken Sie eine dieser Tasten, um ein
Spülprogramm einzustellen. Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf. Siehe
hierzu den Abschnitt „Spülprogramme“.
Funktionstasten
Mit diesen Tasten können Sie:
• Die Wasserenthärterstufe elektronisch
einstellen. Beachten Sie den Abschnitt
„Einstellen des Wasserenthärters“.
• Die Funktion Multitab ein- und ausschalten. Siehe Abschnitt „Funktion Multitab“.
• Den Klarspülmittel-Dosierer ein- oder
ausschalten (nur bei eingeschalteter
Funktion Multitab). Schlagen Sie dazu bitte unter „Was tun, wenn...“ nach.
• Ein laufendes Spülprogramm abbrechen.
Siehe Kapitel „Auswählen und Starten eines Spülprogramms“.
• Akustische Signale ein- und ausschalten.
Siehe den Abschnitt „Akustische Signale“.
Einstellmodus
Das Gerät muss sich für folgende
Funktionen im Einstellmodus befinden:
• Zum Einstellen und Starten eines Spülprogramms.
• Zum Einstellen und Starten einer Zeitvorwahl.
60
• Zur elektronischen Einstellung der Wasserenthärterstufe.
• Zum Ein-/Ausschalten der Funktion Multitab.
• Zum Ein- und Ausschalten des Klarspülmittel-Dosierers (nur bei eingeschalteter
Funktion Multitab).
• Zum Ein- und Ausschalten der akustischen Signale.
Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät
ist im Einstellmodus wenn:
• Alle Programmanzeigen leuchten.
Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät
ist nicht im Einstellmodus wenn:
• Nur eine Programmanzeige leuchtet.
• Das Display die Dauer des Spülprogramms oder die Zeitvorwahl anzeigt.
– Sie müssen das Programm abbrechen
bzw. die Zeitvorwahleinstellungen löschen, um in den Einstellmodus zurückzukehren. Siehe Kapitel „Auswählen und Starten eines Spülprogramms“.
Akustische Signale
Ein akustisches Signal ertönt, wenn:
• Das Spülprogramm beendet ist
• Die Wasserenthärterstufe elektronisch
eingestellt wird
• Das Gerät eine Fehlfunktion aufweist
Deaktivierung des akustischen Signals
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Einstellmodus befindet.
3. Halten Sie gleichzeitig die Funktionstasten (B) und (C) gedrückt, bis die Kontrolllampen über den Funktionstasten
(A), (B) und (C) zu blinken beginnen.
4. Lassen Sie die Funktionstasten (B) und
(C) dann los
5. Drücken Sie die Funktionstaste (C)
• Die Kontrolllampen der Funktionstasten (A) und (B) erlöschen
• Die Kontrolllampe der Funktionstaste
(C) blinkt weiter.
• Das Display zeigt die Einstellung für
die akustischen Signale an.
Die akustischen
Signale sind aktiviert.
Die akustischen
Signale sind deaktiviert.
6. Drücken Sie zur Einstellungsänderung
die Funktionstaste (C)
7. Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung
aus.
Zur erneuten Aktivierung der akustischen Signale führen Sie die Schritte
(1) bis (7) durch.
Werkseitige Einstellung: ein.
Gebrauch des Gerätes
1. Prüfen Sie, ob die Einstellung des Wasserenthärters der Wasserhärte in Ihrem
Gebiet entspricht und stellen Sie ihn bei
Bedarf entsprechend ein.
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
3. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer
mit Klarspülmittel auf.
4. Ordnen Sie Geschirr und Besteck in den
Geschirrspüler ein.
5. Stellen Sie je nach Spülgut und Verschmutzungsgrad das passende Spülprogramm ein.
6. Füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter
mit der passenden Menge an Reinigungsmittel.
7. Starten Sie das Spülprogramm.
Wenn Sie Kombi-Reinigungstabletten
(„3 in 1“, „4 in 1“, „5 in 1“ etc.) benutzen, verwenden Sie die Funktion Multitab (siehe den Abschnitt „Funktion Multitab“).
Einstellen des Wasserenthärters
Der Wasserenthärter hält die im Wasser
enthaltenen Minerale und Salze zurück. Die-
se Minerale und Salze können das Gerät
beschädigen.
61
Stellen Sie den Wasserenthärter ein, wenn
die Einstellung nicht der Wasserhärte in Ihrem Gebiet entspricht.
Wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen, um die Wasserhärte in Ihrem Gebiet zu erfahren.
Wasserhärteeinstellung
Wasserhärte
Deutscher Wasserhärtegrad
(dH°)
Französischer
Wasserhärtegrad (°TH)
mmol/l
Clarke-Werte
manuell
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
1)
9
8
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
1)
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
2
1
2)
5 1)
1 2)
1) Werkseinstellung
2) Verwenden Sie kein Salz bei diesen Werten.
Sie müssen den Wasserenthärter manuell und elektronisch einstellen.
Manuelle Einstellung
Drehen Sie den Wasserhärtestufen-Wähler
auf die Stufe 1 oder 2 (siehe Tabelle).
3.
4.
5.
Elektronische Einstellung
1. Schalten Sie das Gerät ein. Stellen Sie
sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
2. Halten Sie gleichzeitig die Funktionstasten (B) und (C) gedrückt, bis die Kon-
6.
trolllampen über den Funktionstasten
(A), (B) und (C) zu blinken beginnen.
Lassen Sie die Funktionstasten (B) und
(C) dann los.
Drücken Sie die Funktionstaste (A)
• Die Kontrolllampen der Funktionstasten (B) und (C) erlöschen
• Die Kontrolllampe der Funktionstaste
(A) blinkt weiter.
• Es ertönt ein akustisches Signal.
• Das Display zeigt die Einstellung des
Wasserenthärters an (zum Beispiel:
und es ertönen fünf akustische
Signale = Stufe 5).
Drücken Sie wiederholt die Funktionstaste (A), um die Einstellung zu ändern.
Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung
aus.
Wenn der Wasserenthärter elektronisch
auf Stufe 1 eingestellt ist, leuchtet die
Salzkontrolllampe bei leerem Salzbehälter nicht auf.
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
So füllen Sie den Salzbehälter:
1. Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn und öffnen Sie den Salzbehälter.
62
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit 1 Liter
Wasser (nur wenn Sie zum ersten Mal
Salz einfüllen).
3. Verwenden Sie den Trichter, um den
Salzbehälter zu füllen.
4. Entfernen Sie das Salz, das sich um die
Öffnung des Salzbehälters herum angesammelt hat.
5. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, um den Salzbehälter zu schließen.
Es ist normal, dass beim Befüllen mit
Salz Wasser aus dem Salzbehälter
überläuft.
Verwendung von Reinigungsmittel und Klarspüler
1
3
2
30
4
MA X
+
3 2
-
1
20
Menge Reinigungsmittel auf die Innenseite der Gerätetür.
4. Wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, legen Sie diese in den Reinigungsmittelbehälter. 1 .
5. Schließen Sie den Reinigungsmittelbehälter, indem Sie auf den Deckel drücken, bis er einrastet.
4
Wählen Sie lange Spülprogramme,
wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden. Diese können sich bei kurzen
Spülprogrammen nicht vollständig auflösen und die Reinigung beeinträchtigen.
7
6
5
Gebrauch von Reinigungsmitteln
Um die Umwelt zu schützen, verwenden Sie nicht mehr als die korrekte Reinigermenge.
Beachten Sie die Empfehlungen des
Reinigungsmittelsherstellers auf der
Reinigerverpackung.
So füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter:
1. Drücken Sie zum Öffnen des Deckels
2 die Freigabetaste 7 des Reinigungsmittelbehälters.
2. Füllen Sie das Reinigungsmittel in den
Behälter. 1 .
3. Wenn das Spülprogramm einen Vorspülgang hat, schütten Sie eine kleine
Verwendung von Klarspülmittel
Klarspülmittel ermöglichen das Trocknen des Geschirrs ohne Streifen und
Flecken.
Der Klarspülmittel-Dosierer fügt während des letzten Spülgangs automatisch Klarspülmittel hinzu.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Klarspülmittel-Dosierer aufzufüllen:
1. Drücken Sie zum Öffnen des Deckels
6 die Freigabetaste 5 des Klarspülmittel-Dosierers.
2. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer
3 mit Klarspülmittel. Die Markierung
„max“ zeigt den maximalen Pegel an.
3. Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel mit einem saugfähigen Tuch auf, um
63
zu große Schaumbildung während des
Spülprogramms zu vermeiden.
4. Schließen Sie den Klarspülmittel-Dosierer, indem Sie auf den Deckel drücken,
bis er einrastet.
Sie können den Klarspülmittel-Dosierer auf
die Stufen 1 (niedrigste Dosierung) bis 4
(höchste Dosierung) einstellen.
Drehen Sie den Klarspülmittelwähler 4 zur
Erhöhung oder Verringerung der Dosierung.
Einstellung der Klarspülmitteldosierung
Werkseitige Einstellung: Stufe 3.
Funktion "Multitab"
Die Funktion Multitab ermöglicht die Verwendung von Kombi-Reinigungstabletten.
Diese Tabletten enthalten das Reinigungsmittel, Klarspülmittel und Geschirrspülsalz.
Einige Tabletten-Sorten können auch andere Zusätze enthalten.
Vergewissern Sie sich, dass diese Tabletten
für die Wasserhärte in Ihrer Region geeignet
sind (siehe hierzu die Anweisungen auf der
Produktverpackung).
Die Funktion Multitab sperrt automatisch
die Zufuhr von Klarspülmittel und Salz.
Die Funktion Multitab deaktiviert die Kontrolllampen für Salz und Klarspülmittel.
Die Programmdauer kann sich erhöhen,
wenn Sie die Funktion Multitab verwenden.
Schalten Sie die Funktion Multitab vor
dem Beginn eines Spülprogramms ein
oder aus. Sie können die Funktion Multitab nicht ein- oder ausschalten, wenn
ein Spülprogramm angelaufen ist.
Schalten Sie die Funktion Multitab wie
folgt ein:
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Einstellmodus befindet.
3. Halten Sie gleichzeitig die Funktionstasten (D) und (E) gedrückt, bis die Multitab-Kontrolllampe aufleuchtet.
4. Lassen Sie die Funktionstasten (D) und
(E) dann los. Die Funktion ist aktiviert.
• Wenn Sie die Funktion Multitab aktivieren, bleibt sie so lange aktiv, bis
Sie sie wieder deaktivieren.
Zur Deaktivierung der Funktion
Multitab und für die separate
Verwendung von Reinigungsmittel, Salz
und Klarspülmittel
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Einstellmodus befindet.
3. Halten Sie gleichzeitig die Funktionstasten (D) und (E) gedrückt, bis die Multitab-Kontrolllampe erlischt.
4. Lassen Sie die Funktionstasten (D) und
(E) dann los. Die Funktion ist deaktiviert.
5. Füllen Sie den Salzbehälter und den
Klarspülmittel-Dosierer auf.
6. Stellen Sie den Wasserenthärter auf die
höchste Stufe ein.
7. Starten Sie ein Spülprogramm ohne Geschirr.
8. Nach Ablauf des Spülprogramms, stellen Sie den Wasserenthärter auf die
Wasserhärte in Ihrer Region ein.
9. Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.
Laden von Besteck und Geschirr
Hinweise und Tipps
• Spülen Sie in diesem Gerät keine Gegenstände, die Wasser aufnehmen können
(Schwämme, Geschirrtücher usw.).
• Entfernen Sie Speisereste vom Geschirr.
• Weichen Sie eingebrannte Essensreste
ein.
• Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B. Tassen,
Gläser, Pfannen) mit der Öffnung nach
unten ein.
• Achten Sie darauf, dass sich kein Wasser
in Behältern oder Schüsseln sammeln
kann.
• Stellen Sie sicher, dass das Geschirr und
das Besteck nicht aneinander haften.
• Achten Sie darauf, dass die Gläser einander nicht berühren.
64
• Ordnen Sie kleine Gegenstände in den
Besteckkorb ein.
• Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck,
so können sie nicht zusammenkleben.
• Achten Sie beim Einordnen des Spülguts
darauf, dass das Wasser die Oberflächen
aller Geschirrteile erreicht.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände in den
Oberkorb ein. Achten Sie darauf, dass
diese nicht verrutschen können.
• Auf Kunststoffgegenständen und Geschirr mit Antihaftbeschichtung sammeln
sich oftmals Wassertropfen.
Unterkorb
Stellen Sie Töpfe, Deckel, Teller, Salatschüsseln und Besteck in den Unterkorb.
Ordnen Sie Servierplatten und große Deckel
am Rand des Unterkorbs an.
9 x 34 cm
XXL
9x
34 cm
Die beiden Stachelreihen im Unterkorb können flach umgeklappt werden, um Töpfe,
Pfannen und Schüsseln einzuordnen.
Besteckkorb
Stellen Sie Gabeln und Löffel mit den Griffen nach unten hinein.
Stellen Sie Messer mit den Griffen nach
oben hinein.
XXL
Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck, so
können sie nicht zusammenkleben.
Verwenden Sie die Besteckgitter. Wenn die
Besteckabmessungen die Verwendung der
Besteckgitter nicht zulassen, können diese
65
leicht beiseite geklappt oder herausgenommen werden.
Oberkorb
Ordnen Sie das Spülgut so an, dass das
Wasser die Oberflächen aller Geschirrteile
erreicht.
25
14
cm
cm
Höhenverstellung des Oberkorbs
Stellen Sie den Oberkorb in die obere Position, um große Teller einzuordnen.
66
2. Heben Sie den Korb auf beiden Seiten
vorsichtig an, bis der Mechanismus einrastet und der Korb stabil ist.
24
28
21
cm
cm
25
30
cm
cm
28
cm
cm
22
cm
m
4c
3
Gehen Sie wie folgt vor, um den
Oberkorb nach unten zu verstellen:
1. Ziehen Sie den Korb bis zum Anschlag
heraus.
2. Heben Sie den Korb auf beiden Seiten
vorsichtig an.
3. Halten Sie den Mechanismus fest und
lassen Sie ihn langsam nach unten gleiten.
Vorsicht!
• Der Korb darf nie nur auf einer Seite
nach oben oder nach unten verstellt
werden.
Gehen Sie wie folgt vor, um den
Oberkorb in die obere Position zu
verstellen:
1. Ziehen Sie den Korb bis zum Anschlag
heraus.
Auswählen und Starten eines Spülprogramms
Start eines Spülprogramms ohne
Zeitvorwahl
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Einstellmodus befindet.
3. Wählen Sie ein Spülprogramm.
• Die entsprechende Kontrolllampe
leuchtet auf.
• Die Programmdauer blinkt im Display.
4. Schließen Sie die Tür des Gerätes; das
Spülprogramm startet automatisch.
Start des Spülprogramms mit
Zeitvorwahl
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Einstellmodus befindet.
3. Wählen Sie ein Spülprogramm.
4. Drücken Sie wiederholt die ZeitvorwahlTaste, bis das Display die gewünschte
Zeitvorwahl anzeigt.
• Die Dauer der Zeitvorwahl blinkt im
Display.
67
• Die Kontrolllampe für die Zeitvorwahl
leuchtet auf.
5. Schließen Sie die Tür des Gerätes; der
Countdown startet automatisch.
• Nach Ablauf der Zeitvorwahl startet
das Spülprogramm automatisch.
Das Öffnen der Tür unterbricht den Ablauf der Zeitvorwahl. Wenn Sie die Tür
wieder schließen, läuft die Zeitvorwahl
ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung
weiter.
Abbrechen des Spülprogramms
Wenn das Spülprogramm noch nicht gestartet ist, können Sie die Auswahl ändern.
Um die Auswahl bei laufendem Spülprogramm zu ändern, müssen Sie das Programm beenden.
1. Halten Sie die Funktionstasten (B) und
(C) gedrückt, bis alle Programm-Kontrolllampen leuchten.
2. Lassen Sie die Funktionstasten (B) und
(C) dann los. Das Programm wird abgebrochen.
Löschen der Zeitvorwahl
Wenn die Gerätetür offen ist und der
Countdown noch nicht begonnen hat.
1. Drücken Sie wiederholt die ZeitvorwahlTaste, bis das Display die Spülprogrammdauer anzeigt.
• Die Zeitdauer blinkt im Display.
2. Schließen Sie die Tür des Gerätes; das
Spülprogramm startet automatisch.
Wenn die Gerätetür geschlossen ist
und der Countdown abläuft
1. Öffnen Sie die Tür des Geräts.
2. Drücken Sie wiederholt die ZeitvorwahlTaste, bis das Display die Spülprogrammdauer anzeigt.
3. Schließen Sie die Tür des Gerätes; das
Spülprogramm startet automatisch.
Unterbrechung eines Spülprogramms
• Öffnen Sie die Tür des Gerätes.
– Das Spülprogramm stoppt.
• Schließen Sie die Gerätetür.
– Das Spülprogramm wird an der Stelle
fortgesetzt, an der es unterbrochen
wurde.
Bevor Sie ein neues Spülprogramm
starten, kontrollieren Sie, ob der Reinigungsmittelbehälter gefüllt ist.
Ende des Spülprogramms
Nach Ablauf des Spülprogramms ertönt eine Signaltonfolge.
1. Öffnen Sie die Gerätetür; das Display
zeigt Null an.
2. Schalten Sie das Gerät aus.
Öffnen Sie für bessere Trocknungsergebnisse für einige Minuten die Tür einen Spaltbreit.
Entnehmen des Spülguts
• Lassen Sie das Geschirr abkühlen, bevor
Sie es aus dem Geschirrspüler entnehmen. Heißes Geschirr ist stoßempfindlich.
• Entladen Sie zuerst den Unter- und dann
den Oberkorb.
• An den Innenseiten und an der Gerätetür
kann sich Wasser niederschlagen, da
sich Edelstahl schneller abkühlt als das
Geschirr.
Spülprogramme
Programme
45°
70°
Auto
70°
Verschmutzungsgrad
Spülgut
Programmbeschreibung
Alle
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Reinigen 45 °C oder 70 °C
Klarspülen
Trocknen
Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Reinigen 70 °C
Klarspülen
Trocknen
1)
68
Programme
60°
2)
50°
3)
Verschmutzungsgrad
Spülgut
Programmbeschreibung
Vor kurzem benutztes Geschirr
Geschirr und Besteck
Reinigen 60 °C
Spülen
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
Reinigen 50 °C
Klarspülen
Trocknen
Verwenden Sie dieses Programm zum
schnellen Abspülen des Geschirrs. Damit
wird vermieden, dass sich Essensreste
am Geschirr festsetzen und schlechte
Gerüche aus dem Gerät entweichen.
Verwenden Sie für dieses Programm kein
Reinigungsmittel.
Spülen
1) Das Gerät erkennt den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrteile in den Körben. Es stellt dann
automatisch die Wassertemperatur und -menge, den Energieverbrauch und die Programmlaufzeit ein.
2) Mit diesem Programm können Sie vor kurzem benutztes Geschirr spülen. Es liefert gute Spülergebnisse in kurzer
Zeit.
3) Dies ist das Standardprogramm für Prüfinstitute. Mit diesem Programm erhalten Sie den wirtschaftlichsten
Energie- und Wasserverbrauch für Geschirr und Besteck mit normaler Verschmutzung. Informationen zu den
Testdaten finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
Verbrauchswerte
Programm1)
Energie (kWh)
Wasser (in Litern)
45°
70°
0,9 - 1,7
8 - 17
70°
1,4 - 1,6
15 - 16
60°
0,9
9
50°
1,0 - 1,1
10 - 11
0,1
4
Auto
1) Das Display zeigt die Programmdauer an.
Druck und Temperatur des Wassers,
die Schwankungen in der Stromversor-
Reinigung und Pflege
Entfernen und Reinigen der Filter
Verschmutzte Filter beeinträchtigen das
Spülergebnis.
Obwohl die Filter wartungsarm sind, müssen sie in regelmäßigen Abständen überprüft und, falls nötig, gereinigt werden.
1. Drehen Sie den Filter (A) gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn aus dem
Filter (B).
gung und die Geschirrmenge können
diese Werte verändern.
69
C
C
B
6. Reinigen Sie den Filter (B) unter fließendem Wasser.
7. Setzen Sie den Filter (B) wieder in der
ursprünglichen Position ein. Vergewissern Sie sich, dass er korrekt in den beiden Führungen (C) sitzt.
A
2. Filter (A) besteht aus zwei Teilen. Ziehen
Sie diese auseinander, um sie zu zerlegen.
8. Setzen Sie den Filter (A) in den Filter (B)
ein. Drehen Sie den Filter (A) im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
Reinigen der Sprüharme
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus.
Falls die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, reinigen Sie sie mit einem Cocktailspieß.
3. Reinigen Sie die einzelnen Teile unter
fließendem Wasser.
4. Setzen Sie die beiden Teile des Filters
(A) ineinander und drücken Sie diese zusammen. Vergewissern Sie sich, dass
sie korrekt ineinander sitzen.
5. Nehmen Sie den Filter (B) heraus.
Reinigen der Außenseiten
Reinigen Sie die Außenseiten und das Bedienfeld des Gerätes mit einem weichen,
feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, Metallschwämmchen oder Lösungsmittel (Azeton
usw.).
Was tun, wenn …
Das Gerät startet nicht oder stoppt während des Betriebs.
Versuchen Sie zuerst eine Lösung für das
Problem zu finden (beachten Sie die Tabelle). Ist dies nicht möglich, wenden Sie sich
an den Kundendienst.
Bei manchen Fehlfunktionen zeigt das
Display einen Alarmcode an:
•
- Es läuft kein Wasser in den Geschirrspüler.
•
•
- Das Gerät pumpt nicht ab.
- Die Aquasafe-Einrichtung ist ausgelöst.
Warnung! Schalten Sie das Gerät aus,
bevor Sie die Überprüfungen
vornehmen.
70
Störung
Es läuft kein Wasser in das Gerät.
Das Gerät pumpt das Wasser
nicht ab.
Mögliche Ursachen
Reinigen Sie den Wasserhahn.
Der Wasserdruck ist zu niedrig.
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Wasserversorger.
Der Wasserhahn ist geschlossen.
Drehen Sie den Wasserhahn
auf.
Der Filter im Wasserzulaufschlauch ist verstopft.
Reinigen Sie den Filter.
Der Wasserzulaufschlauch ist
nicht richtig angeschlossen.
Vergewissern Sie sich, dass die
Schlauchverbindung in Ordnung ist.
Der Wasserzulaufschlauch ist
beschädigt.
Stellen Sie sicher, dass der
Wasserzulaufschlauch nicht
beschädigt ist.
Der Siphon ist verstopft.
Reinigen Sie den Siphon.
Der Wasserablaufschlauch ist
nicht richtig angeschlossen.
Vergewissern Sie sich, dass die
Schlauchverbindung in Ordnung ist.
Der Ablaufschlauch ist beschädigt.
Stellen Sie sicher, dass der
Wasserablaufschlauch keine
Beschädigungen aufweist.
Die Aquasafe-Einrichtung ist
ausgelöst.
Das Spülprogramm startet
nicht.
Mögliche Abhilfe
Der Wasserhahn ist blockiert
oder durch Kalkablagerungen
verstopft.
Drehen Sie den Wasserhahn zu
und wenden Sie sich an den
Kundendienst.
Die Gerätetür ist offen.
Schließen Sie die Gerätetür.
Der Netzstecker steckt nicht
richtig in der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker
richtig in die Steckdose.
Die Sicherung im Sicherungskasten ist durchgebrannt.
Wechseln Sie die Sicherung
aus.
Die Zeitvorwahl ist eingestellt.
• Brechen Sie die Zeitvorwahl
ab.
• Nach Ablauf der Zeitvorwahl
startet das Spülprogramm
automatisch.
Schalten Sie das Gerät wieder ein, nachdem Sie es überprüft haben. Das Programm wird an der Stelle fortgesetzt, an
der es unterbrochen wurde.
Tritt die Störung erneut auf, wenden Sie
sich an den Kundendienst.
Wenn das Display andere Alarmcodes anzeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die vom Kundendienst benötigten Daten
finden Sie auf dem Typenschild.
Notieren Sie folgende Daten:
– Modell
(MOD.) ....................................................
....
– Produktnummer
(PNC) ........................................
– Seriennummer
(S.N.) ........................................
71
Die Spül- und Trocknungsergebnisse sind nicht zufriedenstellend
Problem
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Das ausgewählte Spülprogramm ist für das Spülgut und
den Verschmutzungsgrad nicht
geeignet.
Stellen Sie sicher, dass für das
Spülgut und den Verschmutzungsgrad das geeignete Spülprogramm ausgewählt wird.
Sie haben Teile des Spülguts
nicht richtig in die Körbe gestellt, so dass das Wasser nicht
alle Oberflächen berührte.
Stellen Sie die Teile richtig in die
Körbe.
Die Sprüharme konnten sich
nicht frei drehen. Inkorrekte Position der Teile in den Körben.
Stellen Sie sicher, dass die
Sprüharme nicht durch eine inkorrekte Position der Teile blockiert werden.
Die Filter sind verschmutzt,
nicht richtig montiert oder nicht
korrekt eingesetzt.
Kontrollieren Sie, ob die Filter
sauber, richtig montiert und
korrekt eingesetzt sind.
Die Reinigungsmittelmenge war
nicht ausreichend oder es wurde kein Reinigungsmittel verwendet.
Stellen Sie sicher, dass die Reinigungsmittelmenge ausreichend ist.
Der Salzbehälter ist leer.
Füllen Sie den Salzbehälter mit
Geschirrspülsalz.
Inkorrekte Härtegradeinstellung
des Wasserenthärters.
Stellen Sie den Wasserenthärter auf den korrekten Härtegrad
ein.
Die Verschlusskappe des Salzbehälters ist nicht richtig geschlossen.
Stellen Sie sicher, dass der
Salzbehälter richtig geschlossen ist.
Schlieren, Streifen, weißliche
Flecken oder blauschimmernder Belag auf Gläsern und Geschirr.
Die Klarspülmitteldosierung ist
zu hoch.
Klarspülmitteldosierung verringern.
Flecken von getrockneten Wassertropfen auf Gläsern und Geschirr.
Die Klarspülmitteldosierung ist
zu niedrig.
Klarspülmitteldosierung erhöhen.
Die Ursache kann auch beim
Reinigungsmittel liegen.
Verwenden Sie eine andere
Reinigungsmittelmarke.
Das Geschirr ist nass.
Im Spülprogramm war keine
oder eine verkürzte Trocknungsphase vorgesehen.
Öffnen Sie für bessere Trocknungsergebnisse für einige Minuten die Tür einen Spaltbreit.
Das Geschirr ist nass und
glanzlos.
Der Klarspülmittel-Dosierer ist
leer.
Füllen Sie den KlarspülmittelDosierer mit Klarspülmittel auf.
Die Funktion Multitab ist eingeschaltet (diese Funktion deaktiviert automatisch den Klarspülmittel-Dosierer).
Aktivieren Sie den Klarspülmittel-Dosierer.
Das Geschirr ist nicht sauber.
Kalkablagerungen auf dem Geschirr.
Einschalten des KlarspülmittelDosierers
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Einstellmodus befindet.
3. Halten Sie gleichzeitig die Funktionstasten (B) und (C) gedrückt, bis die Kon-
72
trolllampen über den Funktionstasten
(A), (B) und (C) zu blinken beginnen.
4. Lassen Sie die Funktionstasten (B) und
(C) dann los.
5. Drücken Sie Funktionstaste (B).
• Die Kontrolllampen der Funktionstasten (A) und (C) erlöschen.
• Die Kontrolllampe der Funktionstaste
(B) blinkt weiter.
• Das Display zeigt die Einstellung des
Klarspülmittel-Dosierers an.
Der KlarspülmittelDosierer ist deaktiviert.
Der KlarspülmittelDosierer ist aktiviert.
6. Drücken Sie zur Einstellungsänderung
die Funktionstaste (B).
7. Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung
aus.
Technische Daten
Abmessungen
Wasserdruck
Wasserversorgung
1)
Fassungsvermögen
Breite
596 mm
Höhe
818 - 898 mm
Tiefe
550 mm
Min.
0,5 bar (0,05 MPa)
Max.
8 bar (0,8 MPa)
Kalt- oder Warmwasser
Gedecke
maximal 60 °C
12
1) Den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde anschließen.
Das Typenschild am inneren Rand der
Gerätetür zeigt die elektrischen Anschlussdaten.
Wenn Sie Heißwasser mithilfe umweltfreundlicher, alternativer Energiequellen
(z. B. Solar- oder Photovoltaikanlagen
oder Windkraft) aufbereiten, können Sie
durch den Anschluss des Geräts an die
Heißwasserversorgung Energie sparen.
Umwelttipps
Das Symbol
auf dem Produkt oder
seiner Verpackung weist darauf hin, dass
dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern
an einem Sammelpunkt für das Recycling
von elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen
dieses Produkts schützen Sie die Umwelt
und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere
Informationen über das Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus,
Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.
Recyceln Sie die Materialien mit dem Sym. Entsorgen Sie die Verpackung in
bol
den entsprechenden Recyclingbehältern.
73
74
75
Doelmatig en Stijlvol
Telefoon afdeling service en onderdelen:
Pelgrim service: Tel. 0900-55 50 003:
Fax: +31 (0)26-88 21 333
117926950-A-382011
Numéro de téléphone du service après-vente
et des pièces détachées
Pelgrim S.A. Belgique
Zone Industrielle, Keerstraat 1
B-9420 Erpe-Mere
Tél.: (053) 80 62 08
Fax: (053) 80 60 57
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising