Electrolux | ESF66860WR | User manual | Electrolux ESF66860WR Brugermanual

Electrolux ESF66860WR Brugermanual
brugsanvisning
käyttöohje
bruksanvisning
bruksanvisning
Opvaskemaskine
Astianpesukone
Oppvaskmaskin
Diskmaskin
ESF 66860
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com
INDHOLD
Om sikkerhed
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Brug af apparatet
Indstilling af blødgøringsanlæg
Brug af filtersalt
Brug af vaske- og afspændingsmiddel
Multitab-funktion
2
4
5
6
6
7
8
9
Placering af bestik og service
9
Valg og start af opvaskeprogram
10
Tørreprogrammer
11
Vedligeholdelse og rengøring
12
Hvis noget går galt
13
Tekniske data
15
Miljøhensyn
15
Installation
15
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
OM SIKKERHED
Læs denne brugervejledning grundigt før installation og ibrugtagning af maskinen :
• Af hensyn til din og din ejendoms sikkerhed.
• Af hensyn til miljøet.
• For korrekt betjening og brug af opvaskemaskinen.
Opbevar altid brugervejledningen sammen
med opvaskemaskinen, og lad den følge
med, hvis du flytter eller giver den til en anden.
Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis
apparatet installeres forkert og eller anvendelsen forårsager skade.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Lad ikke personer, herunder børn, med
nedsat fysisk mobilitet, nedsatte mentale
evner eller manglende erfaring og viden
betjene apparatet. De skal være under
opsyn af en person, der har ansvaret for
deres sikkerhed, eller instrueres i at bruge
apparatet.
• Børn skal holdes under opsyn for at sikre,
at de ikke leger med apparatet.
• Opbevar al emballage utilgængeligt for
børn. Der er fare for kvælning eller personskade.
• Opbevar alle opvaskemidler et sikkert
sted. Lad ikke børn røre opvaskemidlerne.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt på
apparatet, mens døren er åben.
Generelt om sikkerhed
• Apparatets specifikationer må ikke ændres. Dette kan medføre risiko for per-
•
•
•
•
sonskade samt beskadigelse af apparatet.
Overhold sikkerhedsanvisningerne på
pakken med opvaskemidlet for at undgå
ætsning af øjne, mund og hals.
Drik ikke vandet fra opvaskemaskinen.
Der kan være rester af opvaskemiddel i
maskinen.
Lad ikke lågen stå åben uden opsyn.
Dette er for at forhindre personskade, eller at nogen falder over en åben låge.
Undgå at sidde eller stå på den åbne låge.
Anvendelse
• Dette apparat er kun til husholdningsbrug. Undlad at bruge opvaskemaskinen
til andre formål for at forhindre eller skade
på ejendom.
• Brug kun maskinen til tilbehør, der egner
sig til maskinopvask.
• Undlad at bruge brændbare produkter eller genstande, der er fugtet med brændbare produkter, i maskinen eller i nærheden af eller på denne. Der er fare for eksplosion eller brand.
• Sæt knive og andre ting med skarpe
spidser i bestikkurven med spidsen nedad. De kan evt. også lægges vandret i
den øverste kurv eller i kurven til knive (ikke alle modeller har en kurv til knive).
• Brug kun foreskrevne produkter til opvaskemaskiner (opvaskemiddel, filtersalt, afspændingsmiddel).
• Blødgøringsanlægget kan tage skade af
salttyper, der ikke er beregnet til opvaskemaskiner.
electrolux 3
• Påfyld salt i maskinen, inden du starter et
opvaskeprogram. Saltrester i opvaskemaskinen kan forårsage rust eller lave hul
i bunden af maskinen.
• Fyld aldrig andre midler (afkalkningsmiddel til opvaskemaskine, flydende opvaskemiddel) i beholderen til afspændingsmiddel. Det kan skade maskinen.
• Sørg for, at spulearmene kan bevæge sig
frit, før du starter et opvaskeprogram.
• Der kan komme meget varm damp ud af
opvaskemaskinen, hvis du åbner lågen,
mens maskinen er i gang. Dette kan
medføre skoldningsfare.
• Tag ikke opvasken ud af maskinen, før
opvaskeprogrammet er slut.
Vedligeholdelse og rengøring
• Sluk for maskinen, og tag stikket ud af
kontakten inden rengøring.
• Undlad at bruge brændbare produkter eller produkter, der kan forårsage rust.
• Brug ikke maskinen uden filtrene. Sørg
for at sætte filtrene rigtigt i. En forkert
isættelse resulterer i, at opvasken bliver
utilfredsstillende, og maskinen tager skade.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre maskinen. Der er risiko for elektrisk stød og skader på apparatet.
Installation
• Kontrollér, at apparatet ikke er beskadiget. Du må ikke installere et tilslutte et
beskadiget apparat. Kontakt forhandleren.
• Fjern al emballage, før maskinen installeres og tages i brug.
• El- og blikkenslagerarbejde samt installation må kun udføres af en faguddannet
person. Dermed forhindrer du material
skade eller personskade.
• Sørg for, at elstikket er taget ud af stikkontakten under installationen.
• Undgå at bore huller i apparatets sider,
så der opstår fare for at beskadige de hydrauliske og elektriske dele.
• Sørg for, apparatet er installeret under og
opad stabile køkkenelementer.
Forholdsregler mod frost
• Stil ikke maskinen et sted, hvor temperaturen kommer under 0 °C.
• Producenten påtager sig intet ansvar for
frostskader.
Tilslutning, vand
• Brug nye slanger ved tilslutning af maskinen til vandforsyningen. Brug ikke brugte
slanger.
• Tilslut ikke maskinen til nye rør eller rør,
der ikke har været brugt i længere tid.
Lad vandet løbe i nogle minutter, og forbind så tilløbsslangen.
• Undgå at mase eller forårsage skade på
vandslangerne, når maskinen installeres.
• Kontroller, at samlingerne er tætte, så der
ikke kan sive vand ud.
• Sørg for, at slangerne er tætte inden
ibrugtagning af apparatet.
Tilslutning, el
• Maskinen skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
• Brug ikke multistik og forlængerledninger.
Der er risiko for brand.
• Udskift ikke elledningen. Kontakt servicecentret.
• Undgå at mase eller forårsage skade på
stikket og ledningen bag apparatet.
• Sørg for, at der er adgang til netstikket
efter installationen.
• Undgå at slukke for maskinen ved at
trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
Servicecenter
• Reparation eller arbejde på apparatet må
kun udføres af en godkendt tekniker.
Kontakt servicecentret.
• Brug kun originale reservedele.
Kassering af apparatet
• Sådan undgås risiko for personskade eller beskadigelse:
– Tag stikket ud af kontakten.
– Klip elledningen af, og kassér den.
– Fjern lugelåsen. Det forhindrer, at børn
eller dyr kan smække sig inde i apparatet. Der er fare for kvælning.
– Kassér apparatet på kommunens genbrugsstation.
4 electrolux
Advarsel Opvaskemidler er farlige
og kan forårsage ætsning!
• Kontakt straks en læge, hvis der sker
et uheld med disse opvaskemidler.
• Kontakt straks en læge, hvis opvaskemidlet kommer ind i munden.
• Kommer vaskemidlerne i øjnene,
skylles straks grundigt med vand, og
læge kontaktes.
• Opbevar opvaskemidlerne på et sikkert sted og utilgængeligt for børn.
• Lad ikke vaskemaskinens låge stå
åben, når der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel.
• Fyld først beholderen til opvaskemiddel op, lige inden du starter et opvaskeprogram.
PRODUKTBESKRIVELSE
1
9
2
8
3
7
4
5
1
2
3
4
5
Den øverste kurv
Justering af vandets hårdhedsgrad
Saltbeholder
Beholder til opvaskemiddel
Beholder til afspændingsmiddel
6
6
7
8
9
Typeskilt
Filtre
Nederste spulearm
Øverste spulearm
electrolux 5
BETJENINGSPANEL
5
2
1
A
B
C
D
3
4
E
6
1
2
3
4
5
6
Tænd-/sluk-knap
Programvalgsknapper
Udskudt start-knap
Kontrollamper
Visning
Funktionsknapper
Kontrollamper
Program i gang
• Tændes, når du vælger et opvaskeprogram.
• Lyser under hele opvaskeprogrammet.
• Slukkes, når opvaskeprogrammet er slut.
Slut på program
Lyser, når et opvaskeprogram er slut.
Multitab-funktion
Tændes, når du slår Multitab-funktionen til. Se under "Multitab-funktion".
Salt 1)
Lyser, når der skal påfyldes salt i beholderen. Se under "Brug af filtersalt".
Når beholderen er fyldt, kan Salt-lampen fortsætte med at lyse i nogle
timer. Det påvirker ikke apparatets funktion i øvrigt.
Afspændingsmiddel 1)
Lampen tændes, når der skal fyldes afspændingsmiddel på beholderen. Se under "Brug af opvaske- og afspændingsmiddel".
1) Når beholderne til salt og/eller afspændingsmiddel er tomme, lyser de tilhørende kontrollamper ikke, hvis et
opvaskeprogram er i gang.
Programvalgsknapper
Tryk på en af disse knapper for at vælge et
opvaskeprogram. Den tilførende kontrol-
lampe tændes. Se under "Opvaskeprogrammer".
6 electrolux
Senere start-knap
Brug denne knap til at udsætte opvaskeprogrammets start med et interval fra 1-24
timer. Se under "Valg og start af opvaskeprogram".
Display
Displayet viser:
• Den elektroniske indstilling af blødgøringsanlægget.
• Om tilsætning af afspændingsmiddel er
slået til/fra (kun når Multitab-funktionen er
slået til).
• Opvaskeprogrammets varighed.
• Resttid, til programmet er slut.
• Afslutningen på opvaskeprogrammet.
Displayet viser et nul.
• Resttid for den indstillede senere start.
• Fejlkoder.
Funktionsknapper
Brug funktionsknapperne til følgende:
• Ved elektronisk indstilling af blødgøringsanlægget. Se under "Indstilling af blødgøringsanlægget".
• Til at slå Multitab-funktionen til/fra. Se under "Multitab-funktion".
• For at slå tilsætning af afspændingsmiddel til/fra, når Multitab-funktionen er valgt.
Se under "Når der opstår fejl".
• Til at afbryde programmet efter start eller
under nedtælling til senere start. Se under "Valg og start af opvaskeprogram".
Indstillingsfunktion
Ved følgende operationer skal
apparatet stå på indstillingsfunktion:
• Ved valg og start af opvaskeprogram og/
eller senere start.
• Ved elektronisk indstilling af blødgøringsanlægget.
• Til at slå Multitab-funktionen til/fra.
• Ved aktivering/deaktivering af tilsætning
af afspændingsmiddel.
Tryk på tænd-/sluk-knappen. Apparatet
står i indstillingsfunktion, når:
– Alle programlamperne tændes.
Tryk på tænd-/sluk-knappen. Apparatet
står ikke i indstillingsfunktion, når:
– Kun én programlampe tændes.
– Displayet viser varigheden af opvaskeprogrammet eller en senere start.
– Afbryd programmet eller den senere
start for at gå tilbage til indstillingsfunktionen. Se under "Valg og start af opvaskeprogram".
BRUG AF APPARATET
1. Kontrollér, om det indstillede niveau for
blødgøringsanlægget passer til det lokale vands hårdhedsgrad. Hvis ikke, skal
blødgøringsanlægget indstilles.
2. Fyld saltbeholderen op med filtersalt.
3. Fyld beholderen til afspændingsmiddel
op.
4. Sæt bestik og tallerkener i opvaskemaskinen.
5. Vælg det opvaskeprogram, der passer
til opvaskens art og graden af snavs.
6. Fyld den rette mængde opvaskemiddel i
beholderen til opvaskemiddel.
7. Start opvaskeprogrammet.
Brug multitab-funktionen, hvis du bruger Multitabs ("3 i 1", "4 i 1", "5 i 1"
osv.) (Se "Multitab-funktion").
INDSTILLING AF BLØDGØRINGSANLÆG
Blødgøringsanlægget fjerner salte og mineraler fra ledningsvandet. Disse mineraler og
salte kan skade maskinen.
Justér blødgøringsanlægget, hvis det ikke
passer til det lokale vands hårdhed.
Kontakt det lokale vandværk angående det
lokale vands hårdhed.
electrolux 7
Indstilling af vandets
hårdhed
Vandets hårdhedsgrad
Tyske grader
(°dH)
Franske grader
(TH°)
mmol/l
Clarke-grader
manuelt
elektronisk
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
1)
9
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
2
1)
7
2
1)
6
2
1)
5 1)
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.
Blødgøringsanlægget skal både indstilles manuelt og elektronisk.
Manuel indstilling
Sæt knappen til indstilling af hårdhedsgrad i
position 1 eller 2 (se tabel).
Elektronisk indstilling
1. Tænd for apparatet.
2. Sørg for, at maskinen står på indstillingsfunktionen.
3. Tryk på funktionsknapperne B og C, og
hold dem nede, indtil kontrollamperne
for funktionsknapperne A, B og C begynder at blinke.
4. Slip funktionsknapperne B og C.
5. Tryk på funktionsknappen A.
– Kontrollamperne for funktionsknapperne B og C slukkes.
– Kontrollampen for funktionsknappen
A bliver ved med at blinke.
– Displayet viser det aktuelle niveau.
= niveau
Eksempel: Displayet viser:
5
6. Tryk på funktionsknappen A gentagne
gange, indtil displayet viser den ønskede
indstilling.
7. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at gemme indstillingen.
Hvis blødgøringsanlægget indstilles
elektronisk til niveau 1, forbliver saltlampen slukket.
BRUG AF FILTERSALT
Hvordan du fylder saltbeholderen:
1. Drej hætten mod uret for at åbne saltbeholderen.
2. Hæld 1 liter vand i saltbeholderen (kun
første gang, du påfylder salt).
3. Brug tragten til at fylde salt i beholderen.
4. Fjern salt rundt om saltbeholderens åbning.
5. Luk saltbeholderen ved at dreje hætten
med uret.
8 electrolux
Det er normalt, at vandet i saltbeholderen løber over, når der påfyldes salt.
BRUG AF VASKE- OG AFSPÆNDINGSMIDDEL
1
3
2
30
Brug lange opvaskeprogrammer, når
du bruger opvaskemidler i tabletform
(tabs). Disse kan ikke blive helt opløst
med korte opvaskeprogrammer og kan
forringe opvaskeresultaterne.
4
MA X
+
3 2
-
1
20
4. Læg tabletten i beholderen til opvaskemiddel, hvis du bruger tabs 1 .
5. Luk beholderen til opvaskemiddel. Tryk
på låget, indtil det låses fast.
4
Brug af afspændingsmiddel
7
6
5
Brug af opvaskemiddel
Brug ikke mere end den korrekte
mængde opvaskemiddel af hensyn til
miljøet.
Følg anbefalingerne fra producenten af
opvaskemidlet på pakningen.
Sådan fyldes beholderen til opvaskemiddel:
1. Tryk på udløserknappen 2 for at åbne
låget 7 til beholderen til opvaskemiddel.
2. Fyld opvaskemiddel i beholderen 1 .
3. Hvis opvaskeprogrammet har et trin
med forvask, anbringes en lille mængde
opvaskemiddel i hulningen udvendig på
låget til opvaskemiddel.
Afspændingsmiddel gør det muligt at
tørre tallerkener og fade, uden at de får
pletter og striber.
Beholderen til afspændingsmiddel tilfører automatisk afspændingsmiddel under det sidste skylletrin.
Fremgangsmåde for påfyldning af beholderen til afspændingsmiddel:
1. Tryk på udløserknappen 6 for at åbne
låget 5 til beholderen til afspændingsmiddel.
2. Fyld beholderen til afspændingsmiddel
op 3 med afspændingsmiddel. Påfyld
kun til "Max"-mærket.
3. Tør spildt afspændingsmiddel op med
en sugende klud, så der ikke dannes for
meget skum under det næste program.
4. Luk beholderen til afspændingsmiddel.
Tryk på låget, indtil det låses fast.
Indstil dosering af afspændingsmiddel
Fabriksindstilling: Position 3.
electrolux 9
Doseringen af afspændingsmiddel kan indstilles fra position 1 (laveste dosering) til position 4 (højeste dosering).
Drej på vælgeren til afspændingsmiddel 4
for at øge eller reducere doseringen.
MULTITAB-FUNKTION
Multitab-funktionen er til kombinerede opvaskemidler i tabletform (tabs).
Disse tabs indeholder opvaskemidler med
kombineret rengørings-, afspændings- og
saltfunktion. Nogle typer tabletter kan yderligere indeholde andre midler.
Kontroller, om de passer til vandets hårdhedsgrad. Følg vejledningen på pakken.
Når Multitab-funktionen er indstillet, er den
aktiveret, indtil du slår den fra.
Multitab-funktionen stopper automatisk tilsætning af afspændingsmiddel og salt.
Multitab-funktionen deaktiverer automatisk
kontrollamper til afspændingsmiddel og
salt.
Programmets varighed kan blive forlænget,
hvis du bruger Multitab-funktionen.
Aktiver Multitab-funktionen, inden du
starter et opvaskeprogram.
Multitab-funktionen kan ikke aktiveres,
mens programmet kører.
Sådan aktiveres Multitab-funktionen:
1. Tænd for apparatet.
2. Sørg for, at maskinen står på indstillingsfunktionen.
3. Tryk på og hold funktionsknapperne D
og E nede, indtil lampen for Multitabfunktionen tændes.
Sådan deaktiveres Multitab-funktionen ved
anvendelse af separat opvaskemiddel, salt
og afspændingsmiddel:
1. Tænd for apparatet.
2. Sørg for, at maskinen står på indstillingsfunktionen.
3. Tryk på og hold funktionsknapperne D
og E nede, indtil lampen for Multitabfunktionen slukkes.
4. Fyld beholderne til salt og afspændingsmiddel.
5. Indstil blødgøringsanlægget til højeste
niveau.
6. Kør et opvaskeprogram med tom maskine.
7. Indstil blødgøringsanlægget til det lokale
vands hårdhedsgrad.
8. Indstil doseringen af afspændingsmiddel.
PLACERING AF BESTIK OG SERVICE
Se brochurerne "Eksempler på RealLife
opvask".
Råd
• Anbring ikke andre ting i opvaskemaskinen, som kan opsuge vand (svampe, klude).
• Fjern tiloversbleven mad fra tingene.
• Blødgør tiloversbleven brændt mad på
disse ting.
• Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og gryder) med åbningen nedad.
• Sørg for, at vandet ikke samler sig i beholdere eller skåle.
• Sørg for, at bestik og tallerkener m.m. ikke ligger sammen.
• Sørg for, at glas ikke rører andre glas.
• Læg små ting i bestikkurven.
• Bland skeer med andet bestik, så de ikke
sætter sig sammen.
• Sørg for, at vandet kan komme til alle
overflader, når du stiller tingene i kurvene.
• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg for,
at tingene ikke kan flytte sig.
• Vanddråber kan samle sig på ting i plast
og på "slip-let"-pander og gryder.
10 electrolux
VALG OG START AF OPVASKEPROGRAM
Valg og start af opvaskeprogram uden
Senere start
1. Tænd for apparatet.
2. Sørg for, at maskinen står på indstillingsfunktionen.
3. Vælg et opvaskeprogram. Se under
"Opvaskeprogrammer".
– Den tilhørende programlampe tændes.
– Alle andre programlamper slukkes.
– Programmets varighed blinker i displayet.
– Kontrollampen for igangværende program tændes.
4. Luk lågen til opvaskemaskinen. Opvaskeprogrammet starter automatisk.
– Kontrollampen for igangværende program bliver ved med at lyse.
Du kan også indstille opvaskeprogrammet, mens lågen er lukket. Når du trykker på en programknap, har du kun 3
sekunder til at vælge et andet program.
Efter disse 3 sekunder starter det valgte program automatisk.
Valg og start af opvaskeprogram med
Senere start
1. Tænd for maskinen, og vælg et opvaskeprogram.
2. Tryk på knappen Senere start gentagne
gange, indtil displayet viser det nødvendige antal timer til Senere start.
3. Luk lågen til opvaskemaskinen.
– Nedtællingen starter automatisk.
– Kontrollampen for igangværende
program slukkes.
– Når nedtællingen er slut, starter opvaskeprogrammet automatisk.
– Kontrollampen for igangværende
program tændes.
Hvis lågen åbnes, afbrydes nedtællingen. Når lågen lukkes igen, fortsætter
nedtællingen det sted, hvor den blev
afbrudt.
Senere start-programmet kan også
indstilles, mens lågen er lukket. Når der
vælges opvaskeprogram, har du kun 3
sekunder til at vælge Senere start. Efter
disse 3 sekunder starter det valgte program automatisk.
Afslutning på opvaskeprogrammerne
• Åbn lågen.
– Opvaskeprogrammet stopper.
• Luk lågen til opvaskemaskinen.
– Programmet fortsætter det sted, hvor
det blev afbrudt.
Sådan annulleres et opvaskeprogram
eller Senere start:
Hvis opvaskeprogrammet eller en senere start ikke er gået i gang, kan du
ændre valget.
Når et opvaskeprogram eller en senere
start er i gang, er det ikke muligt at ændre valget. For at vælge en ny indstilling
skal programmet eller Senere start annulleres.
Hvis Senere start annulleres, afbrydes
samtidigt det valgte opvaskeprogram. I
så fald skal programmet vælges igen.
1. Tryk på funktionsknapperne B og C,
indtil alle programlamperne tændes.
2. Sørg for, der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel, inden der startes et nyt opvaskeprogram.
Når opvaskeprogrammet er slut
• Maskinen stopper automatisk.
• Displayet viser 0.
• Kontrollampen for program slut tændes.
• Kontrollampen for igangværende program slukkes.
1. Sluk for apparatet.
2. Åbn lågen til opvaskemaskinen.
3. Lad lågen stå på klem i nogle minutter
for at opnå bedre tørring.
• Hvis der ikke slukkes for apparatet
inden for 3 minutter efter opvaskeprogrammets afslutning:
– Alle kontrallamper slukkes
– Displayet viser en vandret bjælke
Dette hjælper med at reducere energiforbruget.
Tryk på en vilkårlig knap (ikke tænd/
sluk-knappen). Displayet og kontrollamperne tændes igen.
Automatisk slukning
Auto-slukfunktionen slukker automatisk apparatet 10 minutter efter afslutningen af vaskeprogrammet.
electrolux 11
Dette hjælper med at reducere energiforbruget.
Fjern tingene fra kurvene
• Lad opvasken køle af, før du tager den
ud af maskinen. Tallerkener m.m. er skrøbelige, når de er meget varme.
• Tøm først nederste kurv og derefter øverste kurv.
• Der kan være vand på maskinens sider
og låge. Rustfrit stål køler hurtigere af end
tallerkener.
TØRREPROGRAMMER
Program
Grad af snavs
Forvask
Hovedvask 45 °C eller 70 °C
1 eller 2 mellemskylninger
Sidste skylning
Tørring
Meget snavset
Service, bestik, gryder og pander
Forvask
Hovedvask 70 °C
1 mellemskylning
Sidste skylning
Tørring
Normalt eller let
snavset
Service og bestik
Hovedvask 60 °C
Skylning
Normalt snavset
Service og bestik
Forvask
Hovedvask op til 50 °C
1 mellemskylning
Slutskylning
Tørring
Intensive
Quick
Eco3)
Dette program giver opvasken en hurtig
skylning for at forhindre, at madrester
sætter sig fast på opvasken, og for at forhindre lugtgener fra maden.
Brug ikke opvaskemidler til dette program.
Rinse
Beskrivelse af programmet
Service, bestik, gryder og pander
Auto1)
2)
Opvaskens type
Alle
1 kold skylning
1) Apparatet justerer automatisk vandtemperatur og -mængde. Dette afhænger af, om maskinen er helt fuld, samt
hvor snavset opvasken er. Programmernes varighed og forbrug kan variere.
2) Ved mindre fyldninger af let tilsmudset service giver dette program en tidsbesparende løsning.
3) Testprogram, prøveanstalter. Se den medfølgende folder med testdata.
Forbrugsværdier
Program 1)
Energi (kWh)
Vand (liter)
0,9 - 1,7
8 - 17
1,4 - 1,6
15 - 16
0,9
9
1,0 - 1,1
10 - 11
Auto
Intensive
Quick
Eco
12 electrolux
Program 1)
Energi (kWh)
0,1
Vand (liter)
4
Rinse
1) Displayet viser programmets varighed.
Disse værdier kan variere, alt efter
vandtemperatur og -tryk, udsving i netspænding og opvaskens størrelse.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Sådan fjernes og renses filtrene
Snavsede filtre forringer opvaskeresultatet.
Selvom vedligeholdelsen er meget begrænset med disse filtre, bør du jævnligt efterse
maskinen og om nødvendigt rense filtrene.
1. Drej filteret (A) mod uret og tag det ud af
filteret (B).
3. Rens delene grundigt med vand.
4. Sæt det todelte filter (A) sammen, og
pres. Sørg for, at delene samles korrekt.
5. Fjern filteret (B).
6. Rens filteret (B) grundigt med vand.
7. Anbring filteret (B) i den oprindelige position. Sørg for, at det samles korrekt i
de to skinner (C).
C
B
A
2. Filteret (A) består af to dele. Filteret adskilles ved at trække delene fra hinanden.
8. Sæt filteret (A) på plads i filteret (B). Drej
filteret (A) med uret, indtil det sætter sig
fast.
Sådan rengøres spulearmene:
Fjern ikke spulearmene.
Hvis hullerne i spulearmene tilstoppes, kan
det tiloversblevne snavs fjernes med en
spids genstand.
Sådan renses de ydre overflader:
Rengør opvaskemaskinens udvendige sider
og betjeningspanelet med en blød, fugtig
klud.
Brug kun et neutralt rengøringsmiddel.
Brug ikke slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmidler (f.eks. acetone).
electrolux 13
HVIS NOGET GÅR GALT
Maskinen starter ikke eller stopper under
drift.
Fejl
Maskinen tager ikke
vand ind.
Maskinen tømmes ikke
for vand.
Overløbssikringen er
blevet udløst.
Fejlkode
Displayet viser
Displayet viser
Forsøg først at finde en løsning på problemet (se tabellen). Hvis ikke, bør du kontakte
servicecenteret.
Mulig årsag
Rengør vandtilslutningen.
Vandtrykket er for lavt.
Kontakt det lokale
vandværk.
Der er lukket for vandet.
Åbn for vandhanen.
Filteret i tilløbsslangen
er stoppet.
Rens filteret.
Tilløbsslangen er ikke
tilsluttet korrekt.
Kontroller, at tilslutningen er i orden.
Tilløbsslangen er beskadiget.
Sørg for, at tilløbsslangen er intakt.
Køkkenvaskens vandlås er tilstoppet.
Rens vandlåsen.
Afløbsslangen er ikke
tilsluttet korrekt.
Kontroller, at tilslutningen er i orden.
Afløbsslangen er beskadiget.
Sørg for, at afløbsslangen er intakt.
Luk for vandhanen, og
kontakt servicecentret.
Displayet viser
Programmet starter ikke.
Tænd for maskinen, når den er kontrolleret.
Programmet fortsætter det sted, hvor det
blev afbrudt.
Kontakt det lokale servicecenter, hvis den
samme fejl opstår igen.
Kontakt det lokale servicecenter, hvis displayet viser andre fejlkoder.
De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på typeskiltet.
Mulig løsning
Vandtilslutningen er
blokeret eller kalket til.
Lågen er åben.
Luk lågen rigtigt.
Stikket er ikke sat i
stikkontakten.
Sæt stikket i stikkontakten.
Der er sprunget en sikring i boligens sikringsboks.
Udskift sikringen.
Senere start er indstillet.
Se under "Indstilling og
start af opvaskeprogram", hvis du vil annullere en udskudt
start.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne
her:
Model (MOD.)
....................
Produktnummer (PNC)
....................
Serienummer (S.N.)
....................
14 electrolux
Opvaskeresultaterne og tørreresultaterne er ikke tilfredsstillende
Fejl
Opvasken er ikke ren.
Mulig årsag
Mulig løsning
Det valgte opvaskeprogram
passer ikke til opvaskens art og
graden af snavs.
Sørg for, det valgte opvaskeprogram passer til opvaskens
art og graden af snavs.
Kurvene blev ikke fyldt korrekt,
vandet overspulede ikke alle
overflader.
Fyld kurvene korrekt.
Spulearmene kunne ikke dreje
frit, da opvasken ikke blev anbragt korrekt.
Kontroller, at en ukorrekt anbringelse af opvasken ikke blokerer for spulearmene.
Filtrene er snavsede eller monteret forkert.
Sørg for, at filtrene er rene og
korrekt monteret.
Der er brugt for lidt eller intet
opvaskemiddel.
Sørg for, der er tilstrækkeligt
med opvaskemiddel.
Saltbeholderen er tom.
Fyld saltbeholderen med opvaskesalt.
Blødgøringen er indstillet forkert.
Indstil blødgøringen.
Hætten på saltbeholderen er
ikke rigtigt lukket.
Sørg for, at saltbeholderens
hætte er lukket korrekt.
Der er striber, matte pletter eller
en blålig belægning på glas og
service.
Doseringen af afspændingsmiddel er for høj.
Nedsæt doseringen af afspændingsmiddel.
Der er spor efter indtørrede
vanddråber på glas og service.
Doseringen af afspændingsmiddel er for lav.
Øg doseringen af afspændingsmiddel.
Det kan skyldes opvaskemidlet.
Brug en anden type opvaskemiddel.
Opvasken er våd.
Der er valgt et opvaskeprogram
uden tørring eller med nedsat
tørring.
Lad maskinens låge stå på
klem, og vent nogle minutter
med at tømme maskinen.
Opvasken er våd og mat.
Beholderen til afspændingsmiddel er tom.
Fyld beholderen med afspændingsmiddel.
Multitab-funktionen er tændt
(denne funktion slår automatisk
beholderen til afspændingsmiddel fra).
Aktivér beholderen til afspændingsmiddel.
Der er kalkaflejringer på servicet.
Sådan slås beholderen til
afspændingsmiddel til
1. Tænd for maskinen.
2. Se efter, at maskinen står på indstillingsfunktionen.
3. Tryk på funktionsknap B og C, og hold
dem nede.
– Kontrollamperne for funktionsknap A,
B og C begynder at blinke.
4. Slip funktionsknap B og C.
5. Tryk på funktionsknap B.
– Kontrollamperne for funktionsknap A
og C slukker.
– Kontrollampen for funktionsknap B
bliver ved med at blinke.
– Displayet viser den aktuelle indstilling.
Beholderen til afspændingsmiddel er slået
fra
Beholderen til afspændingsmiddel er slået til
6. Tryk igen på funktionsknap B.
– Displayet viser den nye justering.
electrolux 15
7. Gem indstillingen ved at slukke for apparatet.
TEKNISKE DATA
Mål
Bredde
596 mm
Højde
818 - 878 mm
Dybde
Vandtilførslens tryk
580 mm
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maksimum
8 bar (0,8 MPa)
Vandtilførsel 1)
Koldt vand eller varmt vand
Kapacitet
Antal kuverter
Maksimalt 60 °C
12
1) Forbind tilførselsslangen til en vandtilslutning/lukkeventil med et 3/4"-gevind.
Typeskiltet på lågens indvendige kant
på apparatet viser data for den elektriske forbindelse.
celler eller vindenergi), bruges tilslutning
til varmt vand for at spare på energien.
Hvis det varme vand leveres af alternative energikilder (f.eks. solfangere, sol-
MILJØHENSYN
Symbolet
på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet overgives til en affaldsstation
for behandling af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle
negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette
produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
. AnGenbrug materialer med symbolet
bring indpakningen i passende beholdere
for at genbruge den.
INSTALLATION
820-880 mm
Placér apparatet tæt på en vandhane og et
afløb.
Monter apparatet under et køkken- eller arbejdsbord.
Kontrollér, at indbygningsnichens mål svarer til de angivne mål på billedet.
mm
600
Beskyttelse mod damp
Fastgør det selvklæbende aluminiumsfolie
på forsiden langs køkkenbordet.
16 electrolux
600 mm
Justér maskinens højde
1. Fjern den indstillelige sokkel.
2. Brug skruerne (ovenpå eller i siden) til at
montere apparatet i position. Sørg for at
stramme skruerne godt.
2. • Drej de to forreste fødder mod uret
for at hæve maskinens forende.
• Drej den midterste skrue mod uret for
- efter behov - at hæve maskinens
bagende.
Sådan justeres maskinens højde
Ved hjælp af en korrekt maskinhøjde kan lågen lukkes helt tæt.
Når lågen ikke er i vater, støder den på skabets sider. Løsn eller stram de justerbare
fødder for at justere maskinens højde.
Når maskinens højde er blevet justeret, skal
den justerbare sokkel på maskinen samles.
Fastgør maskinen under køkkenbordet
eller til tilstødende enheder
Advarsel Sørg for, at maskinen
installeres under og ved siden af sikre
strukturer for at forhindre beskadigelse
eller skader.
Brug beslagene til at fastgøre maskinen
under køkkenbordet eller til de tilstødende enheder.
1. Indsæt beslagene i slidserne oven på
apparatet.
Sørg for, at bunden af den justerbare sokkel flugter med gulvet.
Tilslutning til afløb
Slut afløbsslangen til:
• Køkkenvaskens vandlås, og fastgør den
under køkkenbordet. Det hindrer, at spildevand fra vasken løber baglæns og ind i
maskinen.
electrolux 17
• Et rør med ventilationshul. Den indre diameter skal være mindst 40 mm.
max 400 cm
max 85 cm
nen (A) fjernes. Hvis ikke hele membranen
fjernes, vil der samle sig madrester, der til
sidst blokerer studsen til opvaskemaskinens afløbsslange.
min 40 cm
Tag proppen i vasken op, mens maskinen
pumper, så vandet ikke bliver suget tilbage i
maskinen.
Afløbsslangens forlængerledning må højst
være 2 m. Den indre diameter må ikke være mindre end slangens diameter.
Hvis afløbsslangen sluttes til studsen på en
vandlås under vasken, skal plastmembra-
En sikkerhedsanordning forhindrer, at
der løber beskidt vand tilbage i maskinen. Hvis vandlåsen under vasken har
en kontraventil, kan den forhindre opvaskemaskinen i at blive ordentligt
tømt. Fjern kontraventilen.
18 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Lue lisää osoitteessa www.electrolux.com
SISÄLLYS
Turvallisuusohjeet
Laitteen kuvaus
Käyttöpaneeli
Laitteen käyttö
Vedenpehmentimen asettaminen
Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö
18
20
21
22
22
23
Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen käyttö
Multitab-toiminto
24
25
Ruokailuvälineiden ja astioiden
järjestäminen koneeseen
25
Pesuohjelman valitseminen ja
käynnistäminen
25
Pesuohjelmat
27
Hoito ja puhdistus
28
Käyttöhäiriöt
28
Tekniset tiedot
31
Ympäristönsuojelu
31
Asennus
31
Oikeus muutoksiin pidätetään
TURVALLISUUSOHJEET
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen
laitteen asentamista ja käyttöä:
• Turvallisuutesi ja omaisuuden turvallisuuden vuoksi.
• Ympäristön suojelemiseksi.
• Laitteen virheettömän käytön takaamiseksi.
Säilytä nämä ohjeet aina laitteen mukana,
myös muuton yhteydessä tai laitteen vaihtaessa omistajaa.
Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka
aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
• Älä anna fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamattomien
tai kokemattomien henkilöiden, mukaan
lukien lapset, käyttää laitetta. Ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
• Lapsia on valvottava, jotta he eivät leikkisi
laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. Olemassa on tukehtumistai henkilövahinkovaara.
• Säilytä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa. Älä anna lasten koskea pesuaineisiin.
• Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen
luota silloin, kun sen luukku on auki.
Yleiset turvallisuusohjeet
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Olemassa on henkilövahinkovaara ja laitteen vaurioitumisvaara.
• Noudata konetiskiaineen pakkaukseen
merkittyjä turvallisuusohjeita välttääksesi
aiheuttamasta vahinkoa silmille tai suun
tai nielun limakalvoille.
• Älä juo laitteessa olevaa vettä. Koneen sisällä voi olla konetiskiaineen jäämiä.
• Älä pidä laitteen luukkua auki ilman valvontaa. Täten vältetään mahdolliset henkilövahingot eikä luukkuun voida kaatua.
• Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.
Käyttö
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Älä käytä laitetta muihin
tarkoituksiin henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi.
• Pese astianpesukoneessa vain konepesuun soveltuvia tarvikkeita.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle
syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin
kostutettuja esineitä. Olemassa on räjähdys- tai tulipalovaara.
• Aseta veitset ja muut teräväkärkiset esineet ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin.
Voit asettaa ne myös yläkoriin tai veitsikoriin vaakasuoraan asentoon. (Kaikissa
malleissa ei ole veitsikoria).
• Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen
soveltuvia tuotteita (konetiskiaine, vedenpehmennyssuola ja huuhtelukirkaste).
electrolux 19
• Suola, jota ei ole tarkoitettu astianpesukoneelle, vahingoittaa vedenpehmennintä.
• Täytä suolasäiliö juuri ennen pesuohjelman käynnistämistä. Laitteeseen jäänyt
suola voi aiheuttaa korroosiota tai muodostaa reiän laitteen pohjaan.
• Älä aseta huuhtelukirkastesäiliöön mitään
muuta ainetta kuin huuhtelukirkastetta
(astianpesukoneen puhdistusainetta, nestemäistä pesuainetta). Ne voivat vahingoittaa laitetta.
• Tarkista ennen ohjelman käynnistämistä,
että suihkuvarret pyörivät esteettä.
• Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos
luukku avataan pesuohjelman ollessa
käynnissä. Olemassa on palovammavaara.
• Älä poista astioita laitteesta, ennen kuin
pesuohjelma on päättynyt.
Hoito ja puhdistus
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat laitteen
puhdistuksen.
• Älä käytä tulenarkoja tai syövyttäviä tuotteita.
• Älä käytä astianpesukonetta ilman sihtejä.
Tarkista, että sihdit on asetettu oikein paikalleen. Jos sihdit on asennettu väärin
paikoilleen, pesutulos voi olla huono ja
laite voi vaurioitua.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen. Ne voivat aiheuttaa sähköiskun ja laitteen vaurioitumisen.
Asennus
• Tarkista, ettei laitteessa ole vaurioita. Älä
asenna tai kytke vaurioitunutta laitetta
sähköverkkoon, ota yhteys jälleenmyyjään.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen
kuin asennat laitteen tai käytät sitä.
• Ainoastaan pätevä alan ammattilainen
saa suorittaa laitteen sähköliitännän, putkiliitännät ja asennuksen. Täten vältetään
laitteen rakennevauriot ja henkilövahingot.
• Tarkista, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta asennuksen aikana.
• Älä poraa reikiä laitteen sivupaneeliin. Poraaminen voi vaurioittaa hydrauliikka- ja
sähköosia.
• Varmista, että laite asennetaan turvallisten rakenteiden alapuolelle ja lähelle.
Varotoimet jäätymisen estämiseksi
• Laitetta ei saa asentaa tilaan, jossa lämpötila on alle 0 °C.
• Valmistaja ei vastaa jäätymisvaurioista.
Vesiliitäntä
• Kytke laite vesijohtoverkkoon uusia letkuja käyttäen. Älä käytä vanhoja letkuja.
• Älä liitä laitetta uuteen putkistoon tai putkistoon, jota ei ole käytetty pitkään aikaan. Anna veden juosta muutaman minuutin ajan ennen kuin liität vedenottoletkun.
• Varmista, että vesiletkut eivät joudu puristuksiin tai vaurioidu kun asennat laitetta.
• Tarkista, että vesiliitännät ovat tiiviit, jotta
niistä ei vuoda vettä asennuksen jälkeen.
• Tarkista, että letkut eivät vuoda kun käytät laitetta ensimmäisen kerran.
Sähköliitäntä
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja.
• Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja. Olemassa on tulipalovaara.
• Älä vaihda tai muuta virtajohtoa. Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
• Varmista, ettei virtajohto ja kaapeli jää puristuksiin tai vaurioidu laitteen takana.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä
on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Huoltoliike
• Vain pätevä henkilö voi korjata tai huoltaa
laitetta. Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Laitteen hävittäminen
• Välttääksesi henkilö- ja omaisuusvahingot:
– Irrota pistoke pistorasiasta.
– Leikkaa johto irti ja hävitä se.
– Irrota luukun lukitusjärjestelmä. Täten
lapset tai kotieläimet eivät voi jäädä lait-
20 electrolux
teen sisälle kiinni. Muutoin olemassa on
tukehtumisvaara.
– Hävitä laite viemällä se paikalliseen jätteenkeräyspisteeseen.
• Jos konetiskiaineita pääsee silmiin,
ota välittömästi yhteys lääkäriin ja
huuhtele silmät vedellä.
• Pidä konetiskiaineet turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.
• Älä pidä laitteen luukkua auki silloin,
kun pesuainelokerossa on konetiskiainetta.
• Täytä pesuainelokero juuri ennen pesuohjelman käynnistämistä.
Varoitus! Konetiskiaineet ovat
vaarallisia ja ne voivat aiheuttaa
korroosiota!
• Jos konetiskiaineet pääsevät aiheuttamaan vahinkoa, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
• Jos konetiskiainetta pääsee suuhun,
ota välittömästi yhteys lääkäriin.
LAITTEEN KUVAUS
1
9
2
8
3
7
4
5
1
2
3
4
5
Yläkori
Vedenkovuuden säädin
Suolasäiliö
Pesuainelokero
Huuhtelukirkasteen säiliö
6
6
7
8
9
Arvokilpi
Sihdit
Alempi suihkuvarsi
Ylempi suihkuvarsi
electrolux 21
KÄYTTÖPANEELI
5
2
1
A
B
C
D
3
4
E
6
1
2
3
4
5
6
Virtakytkin
Ohjelmanvalintapainikkeet
Ajastimen painike
Merkkivalot
Näyttö
Toimintopainikkeet
Merkkivalot
Ohjelma käynnissä
• Syttyy, kun valitset pesuohjelman.
• Palaa pesuohjelman ajan.
• Sammuu pesuohjelman päättyessä.
Ohjelman loppu
Syttyy, kun pesuohjelma on päättynyt.
Multitab
Syttyy, kun otat Multitab-toiminnon käyttöön. Katso kohta "Multitab-toiminto".
Suola 1)
Merkkivalo syttyy, kun suolaa on lisättävä suolasäiliöön. Katso kohta
"Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö".
Sen jälkeen kun suolaa on täytetty säiliöön suolan merkkivalo voi palaa
edelleen muutaman tunnin ajan. Tämä ei vaikuta millään tavalla laitteen
toimintaan.
Huuhtelukirkaste 1)
Syttyy, kun huuhtelukirkastetta on lisättävä säiliöön. Katso kohta "Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen käyttö".
1) Kun suolasäiliö ja/tai huuhtelukirkastelokero on tyhjä, vastaavat merkkivalot eivät syty pesuohjelman ollessa
käynnissä.
22 electrolux
Ohjelmanvalintapainikkeet
Valitse pesuohjelma painamalla jotakin näistä painikkeista. Vastaava merkkivalo syttyy.
Katso kohta "Pesuohjelmat".
Ajastimen painike
Tällä painikkeella voit asettaa pesuohjelman
käynnistymään myöhempänä ajankohtana
1-24 tunnin kuluttua. Katso kappale Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen.
Näyttö
Näytöllä näkyvät seuraavat tiedot:
• Vedenpehmentimen tason elektroninen
säätö.
• Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstä poisto (vain silloin, kun Multitab-toiminto on käytössä).
• Pesuohjelman kesto.
• Pesuohjelman jäljellä oleva aika.
• Pesuohjelman päättyminen. Näytössä näkyy nolla.
• Ajastuksen jäljellä oleva aika.
• Virhekoodit.
Toimintopainikkeet
Toimintopainikkeilla tehdään seuraavat toimenpiteet:
• Vedenpehmentimen tason elektroninen
säätö. Katso kohta Vedenpehmentimen
asettaminen.
• Multitab-toiminnon käyttöönotto/käytöstäpoisto. Katso kohta Multitab-toiminto.
• Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstäpoisto silloin, kun Multitab-
toiminto on aktivoitu. Lue ohjeet kohdasta Käyttöhäiriöt.
• Käynnissä olevan pesuohjelman tai asetetun ajastuksen peruuttaminen. Katso
kappale Pesuohjelman valitseminen ja
käynnistäminen.
Asetustila
Kodinkoneen on oltava asetustilassa
seuraavien toimenpiteiden aikana:
• Pesuohjelman valinta ja käynnistys ja/tai
ajastetun käynnistyksen asetus.
• Vedenpehmentimen tason elektroninen
säätö.
• Multitab-toiminnon käyttöönotto/käytöstäpoisto.
• Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstäpoisto.
Paina virtapainiketta. Kodinkone on
asetustilassa, kun:
– Kaikki ohjelmien merkkivalot syttyvät.
Paina virtapainiketta. Kodinkone ei ole
asetustilassa, kun:
– Vain yhden ohjelman merkkivalo syttyy.
– Näytössä näkyy pesuohjelman kesto tai
jäljellä oleva aika ajastetun käynnistyksen
alkuun.
– Valittu ohjelma tai ajastettu käynnistys
on peruttava asetustilaan siirtymiseksi.
Katso kappale Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen.
LAITTEEN KÄYTTÖ
1. Varmista, että vedenpehmentimen taso
vastaa alueesi veden kovuutta. Säädä
vedenpehmentimen tasoa tarvittaessa.
2. Täytä suolasäiliö astianpesukoneille tarkoitetulla erikoissuolalla.
3. Täytä huuhtelukirkastekotelo huuhtelukirkasteella.
4. Aseta astiat ja ruokailuvälineet astianpesukoneeseen.
5. Aseta astioiden tyypille ja likaisuusasteelle sopiva pesuohjelma.
6. Annostele pesuainelokeroon oikea määrä konetiskiainetta.
7. Käynnistä pesuohjelma.
Jos käytät yhdistelmäpesuainetabletteja ("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1", jne.), käytä
Multitab-toimintoa (katso kohta "Multitab-toiminto").
VEDENPEHMENTIMEN ASETTAMINEN
Vedenpehmennin poistaa vedestä mineraaleja ja suoloja. Kyseiset mineraalit ja suolat
voivat vaurioittaa laitetta.
Säädä vedenpehmentimen tasoa, jos se ei
sovi alueesi veden kovuuteen.
electrolux 23
Kysy paikallisen veden kovuus paikalliselta
vesilaitokselta.
Vedenkovuuden
asetus
Vedenkovuus
Saksalainen järjestelmä (dH°)
Ranskalainen
järjestelmä
(°TH).
mmol/l
Clarken järjestelmä.
manuaalinen
elektroninen
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
9
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
1)
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Tehdasasetus.
2) Älä käytä suolaa tällä tasolla.
Vedenpehmennintä on säädettävä sekä
manuaalisesti että elektronisesti.
Manuaalinen asetus
Käännä vedenkovuuden säädin asentoon 1
tai 2 (katso taulukko).
Elektroninen säätö
1. Kytke virta laitteeseen.
2. Tarkista, että laite on asetustilassa.
3. Paina toimintopainikkeita B ja C, kunnes
toimintopainikkeiden A, B ja C merkkivalot alkavat vilkkua.
4. Vapauta toimintopainikkeet B ja C.
5. Paina toimintopainiketta A.
– Toimintopainikkeiden B ja C merkkivalot sammuvat.
– Toimintopainikkeen A merkkivalo vilkkuu edelleen.
– Nykyinen asetus näkyy näytössä.
= taso 5.
Esimerkki: näytössä näkyy
6. Paina toimintopainiketta A toistuvasti
kunnes tarvittava asetus näkyy näytöllä.
7. Tallenna asetus painamalla virtapainiketta.
Jos vedenpehmennin on asetettu elektronisesti tasolle 1, suolan merkkivalo ei
syty.
ASTIANPESUKONEEN ERIKOISSUOLAN KÄYTTÖ
Suolasäiliön täyttäminen:
1. Avaa suolasäiliön korkki kiertämällä sitä
vastapäivään.
2. Kaada suolasäiliöön litra vettä (vettä lisätään vain suolan ensimmäisen täytön
yhteydessä).
3. Täytä suolasäiliö suolalla suppilon avulla.
4. Poista suolasäiliön suun ympärille roiskunut suola.
5. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä sitä
myötäpäivään.
On normaalia, että suolasäiliöstä vuotaa vettä suolan lisäyksen yhteydessä.
24 electrolux
PESUAINEEN JA HUUHTELUKIRKASTEEN KÄYTTÖ
1
3
2
30
Valitse pitkä pesuohjelma, kun käytät
pesuainetabletteja. Ne eivät liukene kokonaan lyhyen pesuohjelman aikana ja
ne voivat täten heikentää pesutuloksien
laatua.
4
MA X
+
3 2
-
1
20
5. Sulje pesuainelokero. Sulje kansi niin,
että se naksahtaa kiinni.
4
Huuhtelukirkasteen käyttö
Huuhtelukirkasteen ansiosta kuivissa
astioissa ei ole raitoja ja läiskiä.
Huuhtelukirkastetta annostellaan automaattisesti viimeisen huuhtelun aikana.
7
6
5
Konetiskiaineen käyttö
Voit suojella ympäristöä käyttämällä
vain tarvitsemasi määrän pesuainetta.
Noudata pesuainepakkauksessa annettuja valmistajan ohjeita.
Pesuainelokeron täyttäminen:
1. Painamalla vapautuspainiketta 2 voit
avata huuhtelukirkastelokeron luukun 7
.
2. Laita pesuainetta lokeroon 1 .
3. Jos käytät esihuuhtelun sisältävää pesuohjelmaa, laita laitteen luukun sisäpuolelle pieni määrä pesuainetta.
4. Jos käytät pesuainetabletteja, laita pesutabletti pesuainelokeroon 1 .
Huuhtelukirkastelokeron täyttäminen:
1. Painamalla vapautuspainiketta 6 voit
avata huuhtelukirkastelokeron luukun 5
.
2. Täytä huuhtelukirkastelokero 3 huuhtelukirkasteella. Max-merkki ilmaisee maksimitason.
3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste imukykyisellä liinalla välttääksesi liiallisen
vaahdonmuodostuksen pesuohjelman
aikana.
4. Sulje huuhtelukirkastelokero. Sulje kansi
niin, että se naksahtaa kiinni.
Säädä huuhtelukirkasteen annostelu
Tehdasasetus: asento 3.
Voit säätää huuhtelukirkasteen annostelun
asennon 1 (pienin) ja asennon 4 (suurin) välille.
electrolux 25
Kääntämällä huuhtelukirkasteen valitsinta
4 voit suurentaa tai pienentää annostelua.
MULTITAB-TOIMINTO
Multitab-toiminto on tarkoitettu yhdistelmäpesutableteille.
Yhdistelmäpesuainetabletti sisältää pesuaineen, huuhtelukirkasteen ja pehmennyssuolan. Jotkin pesutabletit voivat sisältää
muitakin aineita.
Tarkista, että pesuaineet soveltuvat vesijohtoverkon vedenkovuuteen. Lue pakkauksen
ohjeet.
Kun asetat Multitab-toiminnon, se on käytössä, kunnes poistat sen käytöstä.
Multitab-toiminto poistaa käytöstä huuhtelukirkasteen ja suolan annostelun.
Multitab-toiminto poistaa käytöstä huuhtelukirkasteen ja suolan annostelun merkkivalot.
Ohjelman kesto voi olla pitempi Multitab-toiminnon yhteydessä.
Valitse Multitab-toiminto ennen pesuohjelman käynnistämistä.
Multitab-toimintoa ei voi ottaa käyttöön
pesuohjelman aikana.
Multitab-toiminnon käyttöönotto:
1. Kytke virta laitteeseen.
2. Tarkista, että laite on asetustilassa.
3. Paina toimintopainikkeita D ja E kunnes
Multitab-toiminnon merkkivalo syttyy.
Multitab-toiminnon käytöstäpoisto ja
pesuaineen, suolan ja huuhtelukirkasteen
käyttö erikseen:
1. Kytke virta laitteeseen.
2. Tarkista, että laite on asetustilassa.
3. Paina toimintopainikkeita D ja E kunnes
Multitab-toiminnon merkkivalo sammuu.
4. Täytä suolan ja huuhtelukirkasteen säiliöt.
5. Aseta veden kovuuden säätö korkeimpaan asetukseen.
6. Pese yksi pesuohjelman ilman astioita.
7. Säädä vedenpehmentimen taso sopivaksi veden kovuuteen nähden.
8. Säädä huuhtelukirkasteen annostelu.
RUOKAILUVÄLINEIDEN JA ASTIOIDEN JÄRJESTÄMINEN
KONEESEEN
Katso Esimerkkejä RealLife täyttömääristä -tiedote.
Neuvoja ja vinkkejä
• Älä aseta astianpesukoneeseen esineitä,
jotka imevät vettä (sienet, erilaiset kankaat).
• Poista ruokajäämät astioista.
• Pehmennä astioihin palaneet ruokajäämät.
• Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
• Varmista, ettei vesi keräänny astioihin tai
kulhoihin.
• Varmista, etteivät ruokailuvälineet ja astiat
tartu kiinni toisiinsa.
• Varmista, etteivät lasit kosketa toisiaan.
• Aseta pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
• Aseta lusikoiden joukkoon muita ruokailuvälineitä, jotta lusikat eivät tartu toisiinsa.
• Kun asetat välineitä koreihin, varmista, että vesi voi koskettaa niiden kaikkia pintoja.
• Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista, että
astiat eivät pääse liikkumaan.
• Vesipisaroita voi jäädä muoviastioihin ja
pannuihin, joissa on tarttumaton pinta.
PESUOHJELMAN VALITSEMINEN JA KÄYNNISTÄMINEN
Pesuohjelman valinta ja
käynnistäminen ilman ajastusta
1. Kytke virta laitteeseen.
2. Tarkista, että laite on asetustilassa.
3. Valitse pesuohjelma. Katso Pesuohjelmat.
– Vastaavan ohjelman merkkivalo syttyy.
26 electrolux
– Kaikki muut ohjelmien merkkivalot
sammuvat.
– Ohjelman kestoaika vilkkuu digitaalinäytössä.
– Ohjelma käynnissä -merkkivalo syttyy.
4. Sulje luukku. Pesuohjelma käynnistyy
automaattisesti.
– Ohjelma käynnissä -merkkivalo jää
palamaan.
Voit valita pesuohjelman myös luukku
suljettuna. Kun painat jonkin pesuohjelman painiketta, toinen ohjelma on valittava kolmen sekunnin kuluessa. Pesuohjelma käynnistyy automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua sen valitsemisesta.
Ajastetun pesuohjelman asettaminen ja
käynnistäminen
1. Kytke virta laitteeseen ja valitse pesuohjelma.
2. Paina ajastimen painiketta toistuvasti
kunnes näytössä näkyy tarvittava ajastusaika tunteina.
3. Sulje luukku.
– Viiveajan laskenta alkaa automaattisesti.
– Ohjelma käynnissä -merkkivalo
sammuu.
– Kun asetettu viiveaika on kulunut loppuun, pesuohjelma käynnistyy automaattisesti.
– Ohjelma käynnissä -merkkivalo syttyy.
Luukun avaaminen keskeyttää viiveajan
laskennan. Kun suljet luukun uudelleen,
viiveajan laskenta jatkuu keskeytyskohdasta.
Voit valita ajastuksen myös luukku suljettuna. Kun valitset pesuohjelman, sinulla on vain 3 sekuntia aikaa valita
ajastus. Pesuohjelma käynnistyy automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua.
Pesuohjelman keskeyttäminen
• Avaa laitteen luukku.
– Pesuohjelma pysähtyy.
• Sulje laitteen luukku.
– Pesuohjelma jatkuu kohdasta, jossa se
keskeytyi.
Pesuohjelman tai ajastetun
käynnistyksen peruminen
Jos pesuohjelma tai ajastus ei ole
käynnistynyt, valintaa voi muuttaa.
Kun pesuohjelma on käynnissä tai ajastus on alkanut, valintaa ei voi muuttaa.
Jos haluat suorittaa uuden valinnan, sinun on peruttava pesuohjelma tai ajastettu käynnistys.
Kun perut ajastuksen, valittu pesuohjelma peruuntuu automaattisesti. Tällöin
pesuohjelma on valittava uudelleen.
1. Paina ja pidä toimintopainikkeita B ja C
alhaalla, kunnes kaikkien ohjelmien
merkkivalot syttyvät.
2. Varmista, että pesuainelokerossa on konetiskiainetta ennen uuden pesuohjelman käynnistämistä.
Pesuohjelman lopussa
• Pesuohjelma päättyy automaattisesti.
• Digitaalinäytössä näkyy 0.
• Ohjelman loppu -merkkivalo palaa.
• Ohjelma käynnissä -merkkivalo sammuu.
1. Katkaise laitteesta virta.
2. Avaa astianpesukoneen luukku.
3. Astiat kuivuvat paremmin kun astianpesukoneen luukkua pidetään raollaan
muutaman minuutin ajan.
• Jos et katkaise laitteesta virtaa kolmen minuutin kuluttua pesuohjelman
päättymisestä:
– kaikki merkkivalot sammuvat,
– näytössä näkyy yksi vaakasuuntainen viiva.
Tämä auttaa vähentämään energiankulutusta.
Kun painetaan jotain painiketta (ei virtapainiketta), näyttö ja merkkivalot syttyvät uudelleen.
Auto Off
Auto Off -toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois päältä 10 minuutin jälkeen pesuohjelman päättymisestä.
Tämä vähentää energiankulutusta.
Astioiden poistaminen koreista
• Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat särkyvät helposti.
electrolux 27
• Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen jälkeen yläkori.
• Laitteen reunoilla ja luukussa voi olla vettä. Ruostumaton teräs jäähtyy nopeammin kuin astiat.
PESUOHJELMAT
Ohjelma
Likaisuusaste
Quick
2)
Eco3)
Esipesu
Varsinainen pesu 45°C tai 70°C
1 tai 2 välihuuhtelua
Loppuhuuhtelu
Kuivaus
Erittäin likaiset
astiat
Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja
pannut
Esipesu
Varsinainen pesu 70°C
1 välihuuhtelu
Loppuhuuhtelu
Kuivaus
Normaalilikaiset
tai vähän likaiset
astiat
Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet
Varsinainen pesu 60°C
Huuhtelu
Normaalilikaiset
astiat
Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet
Esipesu
Varsinainen pesu 50 °C
1 välihuuhtelu
Loppuhuuhtelu
Kuivaus
Tämä ohjelma huuhtelee astiat nopeasti
niin, että mahdolliset ruokajäämät eivät
jää astioihin kiinni ja epämiellyttävät hajut
poistuvat laitteesta.
Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman aikana.
Rinse
Ohjelman kuvaus
Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja
pannut
Auto1)
Intensive
Pestävät astiat
Mikä tahansa
1 huuhtelu kylmällä vedellä
1) Laite säätää automaattisesti veden lämpötilan ja määrän. Tämä riippuu laitteen täyttöasteesta ja astioiden
likaisuusasteesta. Ohjelman kesto sekä ohjelman energian ja veden kulutus voivat vaihdella.
2) Kun laite on täytetty vain osittain täyteen, tämä ohjelma säästää aikaa ja tuottaa täydellisen pesutuloksen.
3) Testilaitoksen testiohjelma. Katso testitiedot toimitetusta esitteestä.
Kulutusarvot
Ohjelma 1)
Energiankulutus (kWh)
Vedenkulutus (litroina)
0,9 - 1,7
8 - 17
1,4 - 1,6
15 - 16
0,9
9
1,0 - 1,1
10 - 11
0,1
4
Auto
Intensive
Quick
Eco
Rinse
1) Ohjelman kesto näkyy näytössä.
28 electrolux
Arvot voivat vaihdella veden paineen ja
lämpötilan sekä energiansyötön ja astioiden määrän mukaan.
HOITO JA PUHDISTUS
Sihtien poistaminen ja puhdistus
Likaiset sihdit huonontavat pesutulosta.
Vaikka kyseiset sihdit vaativat vain pientä
huoltoa, ne kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa puhdistaa säännöllisesti.
1. Poista sihti (A) kääntämällä sitä vastapäivään ja poistamalla se sihdistä (B).
3. Puhdista sihdit huolellisesti vedellä.
4. Aseta sihdin (A) kaksi osaa yhteen ja
paina. Varmista, että ne kiinnittyvät kunnolla yhteen.
5. Poista sihti (B).
6. Puhdista sihti (B) huolellisesti vedellä.
7. Aseta sihti (B) alkuperäiseen asentoonsa. Varmista, että se kiinnittyy oikein
kahteen ohjaimeen (C).
C
B
A
2. Sihti (A) koostuu kahdesta osasta. Pura
sihti vetämällä sen osat toisistaan irti.
8. Aseta sihti (A) paikoilleen sihtiin (B).
Käännä sihtiä (A) myötäpäivään, kunnes
se lukittuu paikoilleen.
Suihkuvarsien puhdistaminen
Älä irrota suihkuvarsia.
Jos suihkuvarsien reiät ovat tukkeutuneet,
poista lika ohutpäisellä esineellä.
Ulkopintojen puhdistaminen
Puhdista koneen ja ohjauspaneelin ulkopinnat kostealla, pehmeällä liinalla.
Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja tai liuottimia (esim. asetoni).
KÄYTTÖHÄIRIÖT
Laite ei käynnisty tai pysähtyy kesken pesuohjelman.
Ongelma
Laitteeseen ei tule vettä.
Virhekoodi
Näytössä näkyy
Yritä ensin löytää ongelmaan ratkaisu (katso
taulukkoa). Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Mahdollinen syy
Vesihana on tukossa
tai kalkkeutunut.
Mahdollinen ratkaisu
Puhdista vesihana.
electrolux 29
Ongelma
Koneeseen jää vettä.
Vesivahinkosuojaus on
käytössä.
Virhekoodi
Näytössä näkyy
Mahdollinen syy
Mahdollinen ratkaisu
Vedenpaine on liian
matala.
Ota yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.
Vesihana on kiinni.
Avaa vesihana.
Vedenottoletkun sihti
on tukossa.
Puhdista sihti.
Vedenottoletku on liitetty virheellisesti.
Varmista, että liitäntä
on virheetön.
Vedenottoletku on
vaurioitunut.
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vaurioita.
Altaan poistoviemäri
on tukossa.
Puhdista altaan poistoviemäri.
Tyhjennysletku on liitetty virheellisesti.
Varmista, että liitäntä
on virheetön.
Tyhjennysletku on vaurioitunut.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vaurioita.
Sulje vesihana ja ota
yhteyttä huoltopalveluun.
Näytössä näkyy
Pesuohjelma ei käynnisty.
Kytke laite päälle tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Jos näytössä näkyy muita virhekoodeja, ota
yhteyttä huoltoliikeeseen.
Huoltoliikkeen vaatimat tiedot on merkitty
arvokilpeen.
Laitteen luukku on auki.
Sulje luukku oikein.
Pistoke ei ole pistorasiassa.
Liitä pistoke pistorasiaan.
Kotitalouden sulakekotelon sulake on palanut.
Vaihda sulake.
Ajastin on asetettu.
Jos haluat peruuttaa
ajastuksen, katso kohta "Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen".
Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:
Malli (MOD.)
....................
Tuotenumero (PNC)
....................
Sarjanumero (S.N.)
....................
Pesu- ja kuivaustulos ei ole tyydyttävä
Ongelma
Astiat eivät ole puhtaita.
Mahdollinen syy
Mahdollinen ratkaisu
Valittu pesuohjelma ei sovi astioiden tyypille ja likaisuusasteelle.
Varmista, että pesuohjelma sopii astioiden tyypille ja likaisuusasteelle.
Korit on täytetty väärin, vesi ei
päässyt kaikille pinnoille.
Täytä korit oikein.
30 electrolux
Ongelma
Mahdollinen syy
Mahdollinen ratkaisu
Suihkuvarret eivät pyörineet esteettä, koska astiat on sijoitettu
koneeseen väärin.
Varmista, etteivät astiat estä
suihkuvarsien pyörimistä.
Sihdit ovat likaiset tai ne on
koottu ja asennettu väärin.
Varmista, että sihdit ovat puhtaita ja oikein paikallaan.
Konetiskiainetta on käytetty
liian vähän tai ei lainkaan.
Varmista, että konetiskiainetta
on riittävästi.
Suolasäiliö on tyhjä.
Täytä suolasäiliö astianpesukoneille tarkoitetulla erikoissuolalla.
Vedenpehmentimen säätö on
virheellinen.
Säädä vedenpehmennin.
Suolasäiliön korkki ei ole kunnolla kiinni.
Varmista, että suolasäiliön korkki on kunnolla kiinni.
Laseissa ja muissa astioissa on
raitoja, maitomaisia läiskiä tai
sinertävä pinta.
Liikaa huuhtelukirkastetta.
Pienennä huuhtelukirkasteannosta.
Laseissa ja muissa astioissa on
kuivuneita vesipisaroita.
Liian vähän huuhtelukirkastetta.
Lisää huuhtelukirkastetta.
Syynä voi olla käytetty pesuaine.
Käytä erimerkkistä konetiskiainetta.
Astiat ovat märkiä.
Olet valinnut pesuohjelman,
jossa ei ole kuivausvaihetta tai
jonka kuivausvaihe on lyhyt.
Jätä luukku raolleen muutamaksi minuutiksi, ennen kuin otat
astiat pois koneesta.
Astiat ovat märkiä ja himmeitä.
Huuhtelukirkastelokero on tyhjä.
Täytä huuhtelukirkastekotelo
huuhtelukirkasteella.
Multitab-toiminto on päällä (tämä toiminto poistaa automaattisesti huuhtelukirkastelokeron
käytöstä).
Ota huuhtelukirkastelokero
käyttöön.
Astioissa on kalkkijäämiä.
Huuhtelukirkasteen annostelun
käyttöönotto
1. Kytke laite päälle.
2. Varmista, että laite on asetustilassa.
3. Paina toimintopainikkeita B ja C.
– Toimintopainikkeiden A, B ja C merkkivalot alkavat vilkkua.
4. Vapauta toimintopainikkeet B ja C.
5. Paina toimintopainiketta B.
– Toimintopainikkeiden A ja C merkkivalot sammuvat.
– Toimintopainikkeen B merkkivalo vilkkuu edelleen.
– Valittuna oleva taso näkyy näytössä.
Huuhtelukirkasteen annostelu pois käytöstä
Huuhtelukirkasteen annostelu käytössä
6. Paina uudelleen toimintopainiketta B.
– Uusi asetus näkyy näytössä
7. Tallenna asetus kytkemällä laite pois
päältä.
electrolux 31
TEKNISET TIEDOT
Mitat
Leveys
596 mm
Korkeus
Vedenpaine
818 - 878 mm
Syvyys
580 mm
Minimi
0,5 bar (0,05 MPa)
Maksimi
8 bar (0,8 MPa)
Vesiliitäntä 1)
Kylmä tai kuuma vesi
enintään 60 °C
Kapasiteetti
Astiaston koko (henkilöluku)
12
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.
Laitteen luukun sisäreunassa oleva arvokilpi sisältää sähköliitäntätiedot.
Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen,
ympäristöystävällisemmän energian
avulla (esim. aurinko- tai valokennopaneelit ja tuulivoima), käytä kuumaa vettä
energiankulutuksen vähentämiseksi.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli
, osoittaa, että tätä tuotetta ei
saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se
on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.
Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon
luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa
muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta
tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
.
Kierrätä materiaalit, joissa on merkintä
Kierrätä pakkaus viemällä se asianmukaisiin
säiliöihin.
ASENNUS
600 mm
820-880 mm
Sijoita laite vesihanan ja viemäriliitännän viereen.
Asenna laite kalustekaappiin tai työtason alle.
Tarkista, että syvennyksen mitat vastaavat
kuvan mittoja.
mm
600
Höyrysuojateippi
Kiinnitä alumiinifolioteippi työtason etuosaan
koko leveydelle.
Laitteen korkeuden säätäminen
1. Poista säädettävä jalusta.
32 electrolux
2. • Nosta laitteen etuosaa kääntämällä
kahta etujalkaa myötäpäivään.
• Nosta laitteen takaosaa kääntämällä
keskellä olevaa ruuvia vastapäivään.
Laitteen kiinnittäminen työtason alle tai
viereisiin kalusteisiin
Laitteen tasapainottaminen
Kun laite on oikein tasapainossa, luukku
sulkeutuu kunnolla ja tiiviisti.
Jos laitetta ei ole tasapainotettu oikein,
luukku koskettaa viereisen kaapin kylkiä.
Voit säätää laitteen tasapainotusta löysäämällä tai kiristämällä säätöjalkoja.
Kokoa laitteen tasapainotuksen säädön jälkeen laitteen säädettävä jalusta.
Varoitus! Varmista vammojen tai
vaurioiden ehkäisemiseksi, että laitteen
alapuolella ja sen vieressä olevat
rakenteet ovat turvallisia.
Kiinnitä laite työtason alle tai viereisiin
kalusteisiin kannakkeiden avulla.
1. Kiinnitä kannattimet laitteen yläosassa
oleviin aukkoihin.
Varmista, että säädettävän jalustan pohja
on kohdistettu lattian kanssa.
Viemäriliitäntä
Liitä tyhjennysletku:
• Poistoviemäriin ja kiinnitä se työtason alle.
Tällä tavoin likavesi ei pääse virtaamaan
altaasta takaisin koneeseen.
• Tuuletusaukolla varustettu pystyputki. Sisäläpimitan on oltava vähintään 40 mm.
2. Asenna laite paikoilleen ruuveilla (kiinnitä
yläosaan tai sivulle). Varmista, että ruuvit
ovat tiukassa.
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
Altaan tulppa ei saa olla kiinnitetty, kun kone tyhjentää vettä, sillä tässä tapauksessa
vesi voi virrata takaisin koneeseen.
electrolux 33
Tyhjennysputken jatke ei saa olla yli 2 m pitkä. Sisähalkaisijan on oltava vähintään letkun halkaisijan kokoinen.
Jos liität tyhjennysletkun pesualtaan alla
olevaan viemäriputkeen, poista muovikalvo
(A). Jos kalvoa ei poisteta, viemäriputkeen
kerääntyvät ruoanjätteet voivat tukkia putken.
Turvavaruste estää likaisen veden pääsyn takaisin laitteeseen. Jos altaan
poistoviemärissä on takaiskuventtiili, se
voi estää asianmukaisen veden tyhjennyksen. Poista takaiskuventtiili.
34 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Les mer om hvordan vi tenker på www.electrolux.com
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Bruk av produktet
Stille inn vannhardhet
Bruke oppvaskmaskinsalt
Bruk av oppvaskmiddel og skyllemiddel
Multitab-funksjon
34
36
37
38
38
39
40
41
Sette inn servise og bestikk
Velge og starte et vaskeprogram
Oppvaskprogram
Stell og rengjøring
Hva må gjøres, hvis...
Tekniske data
Miljøvern
Montering
41
41
43
44
44
47
47
47
Med forbehold om endringer
SIKKERHETSINFORMASJON
Les denne håndboken nøye før installasjon
og bruk:
• For å hindre skade på deg selv og din eiendom.
• For å ta vare på miljøet.
• For å kunne bruke produktet riktig.
Ta vare på bruksanvisningen, og pass på at
den følger med maskinen hvis du flytter den
eller gir den bort.
Produsenten er ikke ansvarlig hvis feilaktig
montering eller bruk forårsaker skade.
• Følg sikkerhetsanvisningene fra produsenten av oppvaskmiddelet for å hindre
brannskader i øyne, munn og svelg.
• Ikke drikk vannet fra oppvaskmaskinen.
Det kan være rester av oppvaskmiddel i
oppvaskmaskinen.
• Ikke la døren til oppvaskmaskinen stå
åpen uten tilsyn. Dette vil hindre skader
som kan oppstå hvis noen faller på den
åpne døren.
• Ikke sitt eller stå på den åpne døren
Sikkerhet for barn og sårbare personer
• Ikke la personer, inkludert barn, med reduserte fysiske sanser, reduserte mentale
evner eller mangel på erfaring og kunnskap bruke produktet. De trenger tilsyn
eller må få instruksjon i bruken av produktet av en person som er ansvarlig for
deres sikkerhet.
• Hold tilsyn med barn, slik at de ikke leker
med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for
barn. Det er fare for kvelning eller skade.
• Oppbevar alle vaskemidler på et trygt
sted. Ikke la barn komme i berøring med
oppvaskmidlene.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet
når døren er åpen.
Bruk
• Oppvaskmaskinen er kun beregnet for
bruk i vanlige husholdninger. For å hindre
personskader og skade på eiendom, må
ikke oppvaskmaskinen brukes til andre
formål.
• Bruk oppvaskmaskinen kun til å vaske
husholdningsredskaper som tåler oppvaskmaskin.
• Ikke sett brennbare produkter eller gjenstander som er våte av brennbare produkter inn i eller i nærheten av oppvaskmaskinen. Eksplosjons- eller brannfare.
• Sett kniver og alle skarpe redskaper med
spissen ned i bestikkurven. De kan eventuelt legges vannrett i den øvre kurven eller i knivkurven. (Ikke alle modeller har
knivkurv).
• Bruk bare produkter spesielt beregnet på
oppvaskmaskiner (oppvaskmiddel, salt
og skyllemiddel).
• Andre typer salt, som ikke er spesielt beregnet på bruk i oppvaskmaskiner, kan
skade vannavherderen.
Generelt om sikkerhet
• Oppvaskmaskinens spesifikasjoner må
ikke endres. Det er fare for skade på
oppvaskmaskinen.
electrolux 35
• Fyll beholderen med salt før du starter et
oppvaskprogram. Salt som blir liggende
igjen i oppvaskmaskinen kan forårsake
korrosjon eller lage hull i bunnen av oppvaskmaskinen.
• Ikke fyll annet enn skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen (for eksempel oppvaskmiddel eller flytende oppvaskmiddel).
Dette kan skade oppvaskmaskinen.
• Forsikre deg om at spylearmene kan bevege seg fritt før du starter et oppvaskprogram.
• Oppvaskmaskinen kan slippe ut varm
damp hvis du åpner døren mens et oppvaskprogram er i gang. Det er fare for
hudforbrenning.
• Ikke ta ut oppvasken fra oppvaskmaskinen før oppvaskprogrammet er ferdig.
Rengjøring og stell
• Før du rengjør oppvaskmaskinen, må du
slå den av og trekke støpselet ut av stikkontakten.
• Ikke bruk brannfarlige produkter eller produkter som kan føre til korrosjon.
• Bruk ikke apparatet uten filtrene. Forsikre
deg om at filtrene er korrekt montert.
Ukorrekt installasjon vil føre til utilfredsstillende vaskeresultater og skader på apparatet
• Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre maskinen. Fare for elektrisk støt og
skade på oppvaskmaskinen.
Montering
• Forsikre deg om at oppvaskmaskinen ikke er skadet. Ikke monter eller koble til en
skadet oppvaskmaskin, ta kontakt med
leverandøren.
• Fjern all emballasje før du monterer og
bruker oppvaskmaskinen.
• Bare en kvalifisert person kan utføre den
elektriske tilkoblingen, rørleggerarbeidet
og monteringen av oppvaskmaskinen.
Dette vil hindre skade på produkt og person.
• Påse at støpselet ikke sitter i stikkontakten mens maskinen monteres.
• Ikke bor hull i noen av sidene på maskinen. Dette for å hindre skade på hydrauliske og elektriske komponenter.
• Forsikre deg om at oppvaskmaskinen er
installert under og ved siden av stabile
konstruksjoner.
Forholdsregler ved frost
• Ikke monter oppvaskmaskinen på et sted
der temperaturen er under 0 °C.
• Produsenten er ikke ansvarlig for frostskader.
Vanntilkopling
• Bruk nye slanger når du skal kople oppvaskmaskinen til vanntilførselen. Du må
ikke bruke brukte slanger.
• Kontroller vannrørene før montering. La
vannet renne i noen minutter før du kopler til inntaksslangen.
• Pass på at vannslangen ikke blir klemt eller skadet når du monterer maskinen.
• Kontroller at vanntilkoplingene er tette, så
du unngår vannlekkasjer.
• Først gang du bruker maskinen, må du
kontrollere at slangene ikke lekker vann.
Elektrisk tilkopling
• Oppvaskmaskinen må være jordet.
• Forsikre deg om at den elektriske informasjonen på typeskiltet er i samsvar med
strømtilførselen i boligen din.
• Bruk alltid korrekt montert, jordet stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger. Det kan være brannfarlig.
• Du må ikke bytte ut eller endre strømkabelen. Kontakt servicesenteret.
• Pass på så du ikke klemmer eller på annen måte skader støpselet og kabelen
bak maskinen.
• Forsikre deg om at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra enheten. Trekk alltid i selve støpselet.
Servicesenter
• Overlat alle reparasjoner og annet arbeid
på oppvaskmaskinen til en kvalifisert person. Kontakt servicesenteret.
• Bruk kun originale reservedeler
Kassere oppvaskmaskinen
• For å forhindre risikoen for fysisk skade:
– Trekk støpselet ut av stikkontakten.
– Kutt av strømkabelen og kast den.
36 electrolux
– Fjern dørlåsen. Dette forhindrer at barn
eller kjæledyr kan stenge seg inne i
oppvaskmaskinen. Det er fare for kvelning.
– Kasser oppvaskmaskinen ved det lokale resirkuleringssenteret.
• Hvis noen får oppvaskmiddel i øynene, må du kontakte lege umiddelbart
og skylle øynene med vann.
• Oppbevar oppvaskmidlene på et sikkert sted og utenfor barns rekkevidde.
• La ikke maskindøren stå åpen når
det er oppvaskmidler i oppvaskmiddelbeholderen.
• Fyll først oppvaskmiddelbeholderen
rett før du starter et oppvaskprogram.
Advarsel Oppvaskmidlene er farlige
og kan forårsake korrosjon!
• Hvis det skjer en ulykke med oppvaskmidlene, må du kontakte lege
umiddelbart.
• Hvis noen får oppvaskmiddel i munnen, må du kontakte lege umiddelbart.
PRODUKTBESKRIVELSE
1
9
2
8
3
7
4
5
1 Øvre kurv
2 Justeringshjul for innstilling av vannhardhet
3 Saltbeholder
4 Oppvaskmiddelbeholder
5 Skyllemiddelbeholder
6
6
7
8
9
Typeskilt
Filtre
Nedre spylearm
Øvre spylearm
electrolux 37
BETJENINGSPANEL
5
2
1
A
B
C
D
3
4
E
6
1
2
3
4
5
6
På/av-knapp
Knapper for valg av program
Knapp for utsatt start
Kontrollamper
Display
Funksjonsknapper
Kontrollamper
Program er i gang
• Det slås på når du velger et oppvaskprogram.
• Det er på så lenge oppvaskprogrammet varer.
• Det slås av på slutten av oppvaskprogrammet.
Slutt på program
Den tennes når oppvaskprogrammet er ferdig.
Multitab
Den tennes når du aktiverer multitab-funksjonen. Se "Multitab-funksjon".
Salt 1)
De tennes når du må fylle saltbeholderen. Se "Bruke oppvaskmaskinsalt".
Når du har fylt beholderen, kan indikatorlampen for salt fortsette å lyse i
noen timer. Dette har ingen betydning for produktets drift.
Skyllemiddel 1)
Tennes når du må fylle skyllemiddelbeholderen. Se "Bruk av oppvaskmiddel og skyllemiddel".
1) Når salt- og/eller skyllemiddelbeholderen er tom, tennes ikke kontrollampene når et oppvaskprogram er i gang.
Knapper for programvalg
Trykk på en av disse knappene for å velge
et oppvaskprogram. Den tilhørende indikatoren tennes. Se "Oppvaskprogram".
Knapp for starttidsforvalg
Bruk denne knappen for å utsette start av
vaskeprogrammet med et intervall på mellom 1 og 24 timer Se etter i kapitlet "Velge
og starte et vaskeprogram"
38 electrolux
Display
Displayet viser:
• Den elektroniske justeringen av nivået av
vannmykner.
• Aktivere/deaktivere skyllemiddelbeholderen (bare med multitab-funksjonen på).
• Vaskeprogrammets varighet.
• Tiden som gjenstår til vaskeprogrammet
er ferdig.
• Når et vaskeprogram er ferdig. Displayet
viser null
• Tiden som gjenstår til slutten av tidsforsinkelsen.
• Feilkoder.
Funksjonsknapper
Bruk funksjonsknappene når du vil gjøre følgende:
• Regulere nivået på vannavherderen elektronisk. Se "Stille inn vannavherder".
• Aktivere/deaktivere multitab-funksjonen.
Se "Multitab-funksjon".
• Aktivere/deaktivere skyllemiddelbeholderen når multitab-funksjonen er på. Se
“Hva må gjøres, hvis…”.
• Avbryte oppvaskprogrammet som er i
gang eller et starttidsforvalg som er i
gang. Se "Velge og starte et oppvaskprogram".
Innstillingsmodus
Maskinen må være i innstillingsmodus
når du vil gjøre følgende:
• Velge og starte et oppvaskprogram og/
eller et starttidsforvalg.
• Regulere nivået på vannavherderen elektronisk.
• Aktivere/deaktivere multitab-funksjonen.
• Aktivere/deaktivere skyllemiddelbeholderen.
Trykk på På/Av-knappen. Maskinen er i
innstillingsmodus når:
– Alle programindikatorlampene tennes.
Trykk på På/Av-knappen. Maskinen er
ikke i innstillingsmodus når:
– Bare én indikatorlampe tennes.
– Displayet viser varigheten av et oppvaskprogram eller et starttidsforvalg.
– Du må avbryte programmet eller starttidsforvalget for å gå tilbake til innstillingsmodus. Se "Velge og starte et
oppvaskprogram".
BRUK AV PRODUKTET
1. Kontroller at nivået for vannavherderen
er justert i forhold til vannhardheten i
området der du bor. Juster vannavherderen.
2. Fyll saltbeholderen med spesialsalt for
oppvaskmaskiner.
3. Fyll skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen.
4. Sett inn bestikk og servise i maskinen.
5. Velg korrekt oppvaskprogram på bakgrunn av mengden servise og grad av
smuss.
6. Fyll oppvaskmiddelbeholderen med riktig mengde oppvaskmiddel.
7. Start oppvaskprogrammet.
Hvis du bruker kombi-oppvaskmiddeltabletter ("3 i 1", "4 i 1", "5 i 1"), må du
bruke multitab-funksjonen (se kapitlet
"Multitab-funksjon").
STILLE INN VANNHARDHET
Vannavherderen fjerner mineraler og salter
fra vanntilførselen. Disse mineralene og saltene kan skade oppvaskmaskinen.
Juster nivået til vannavherderen hvis den ikke er justert i forhold til vannhardheten i området ditt.
Kontakt det lokale vannverket for å få vite
hva vannhardheten i ditt område er.
electrolux 39
Innstilling av vannhardhet
Vannhardhet
Tyske grader
(dH°)
Franske grader
(°TH)
mmol/l
Clarke-grader
manuelt
elektronisk
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
1)
9
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
2
1)
7
2
1)
6
2
1)
5 1)
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Fabrikkinnstilling.
2) Ikke bruk salt ved dette nivået.
Du må justere avherderen manuelt og
elektronisk
Manuell innstilling
Drei innstillingshjulet for vannhardhet til 1 eller 2 (se tabellen).
Elektronisk innstilling
1. Slå på maskinen.
2. Kontroller at maskinen står i innstillingsmodus.
3. Hold funksjonsknappene B og C inne til
indikatorlampene for funksjonsknappene
A, B og C begynner å blinke.
4. Slipp funksjonsknappene B og C.
5. Trykk på funksjonsknapp A.
– Indikatorlampene for funksjonsknappene B og C slokker.
– Indikatorlampen for funksjonsknapp A
fortsetter å blinke.
– Displayet viser gjeldende innstilling.
= nivå 5.
Eksempel: displayet viser:
6. Trykk gjentatte ganger på funksjonsknappen A til displayet viser den nødvendige innstillingen.
7. Trykk på På/Av-knappen for å lagre
handlingen.
Hvis vannmykneren er stilt elektronisk
til nivå 1, lyser ikke saltindikatorlampen.
BRUKE OPPVASKMASKINSALT
Slik fyller du saltbeholderen:
1. Drei lokket mot klokken og åpne saltbeholderen.
2. Fyll saltbeholderen med 1 liter vann (bare første gang du fyller på salt).
3. Bruk trakten til å fylle salt i saltbeholderen.
4. Fjern saltsøl rundt åpningen på saltbeholderen.
5. Lukk saltbeholderen ved å dreie lokket
med klokken.
Det er normalt at det renner vann fra
saltbeholderen når du fyller den.
40 electrolux
BRUK AV OPPVASKMIDDEL OG SKYLLEMIDDEL
1
3
2
30
Velg lange oppvaskprogrammer når du
bruker oppvaskmiddeltabletter. De løser seg ikke ordentlig opp ved korte
oppvaskprogrammer og kan gi dårligere oppvaskresultat.
4
MA X
+
3 2
-
1
20
5. Lukk rengjøringsmiddeldispenseren.
Trykk på lokket til det klikker på plass.
4
Bruke skyllemiddel
Skyllemiddelet gjør at serviset tørkes
uten striper og flekker.
Skyllemiddelbeholderen tilsetter automatisk skyllemiddel under den siste
skyllefasten.
7
6
5
Bruke vaskemiddel
for å hjelpe miljøet, ikke bruk mer enn
riktig mengde med oppvaskmiddel.
Følg produsentens anbefalinger av
oppvaskmiddel på emballasjen.
Fylle oppvaskmiddelbeholderen:
1. Trykk på utløserknappen 2 for å åpne
lokket 7 i vaskemiddelskuffen.
2. Ha vaskemiddel i skuffen. 1 .
3. Hvis vaskeprogrammet har en forvasksyklus, ha litt vaskemiddel i den innerste
delen av døren.
4. Hvis du bruker oppvaskmiddeltabletter,
legger du tabletten i oppvaskmiddelbeholderen 1 .
Gå fram på følgende måte for å fylle skyllemiddelbeholderen
1. Trykk på utløserknappen 6 for å åpne
lokket 5 i skyllemiddelskuffen.
2. Fyll opp skyllemiddelbeholderen 3 med
skyllemiddel. Merket "maks" viser maksnivået.
3. Tørk bort skyllemiddelsøl med en absorberende klut for å unngå for mye skumdannelse under vaskeprogrammet.
4. Lukk skyllemiddelbeholderen. Trykk på
lokket til det klikker på plass.
Juster skyllemiddeldoseringen
Fabrikkinnstilling posisjon 3.
Du kan stille inn skyllemiddeldoseringen på
mellom posisjon 1 (lavest dosering) og posisjon 4 (høyest dosering).
electrolux 41
Drei på skyllemiddelvelgeren 4 for å øke
eller reduserer doseringen.
MULTITAB-FUNKSJON
Multitab-funksjonen er beregnet på kombinerte oppvaskmiddeltabletter.
Disse tablettene inneholder oppvaskmiddel,
skyllemiddel og oppvaskmaskinsalt. Noen
typer tabletter kan inneholde andre midler.
Kontroller om disse midlene er egnet for
vannhardheten der du bor. Les anvisningene fra produsenten.
Hvis du stiller inn multitab-funksjonen, forblir
den aktivert til du deaktiverer den.
Multitab-funksjonen stopper tilførselen av
skyllemiddel og salt.
Multitab-funksjonen deaktiverer indikatorlampene for salt og skyllemiddel.
Hvis du bruker multitab-funksjonen, kan
programtiden bli lengre.
Aktiver "Multitab-funksjonen" før du
starter et oppvaskprogram.
Du kan ikke aktivere multitab-funksjonen mens programmet går.
Slik aktiverer du multitab-funksjonen:
1. Slå på maskinen.
2. Kontroller at maskinen står i innstillingsmodus.
3. Hold funksjonsknappene D og E inne til
indikatorlampen for multitab-funksjonen
tennes.
Slik deaktiverer du multitab-funksjonen og
bruker separat oppvaskmiddel, salt og
skyllemiddel:
1. Slå på maskinen.
2. Kontroller at maskinen står i innstillingsmodus.
3. Hold funksjonsknappene D og E inne til
indikatorlampen for multitab-funksjonen
slokker.
4. Fyll saltbeholderen og skyllemiddelbeholderen.
5. Still vannhardheten til høyeste nivå.
6. Kjør et oppvaskprogram uten servise.
7. Still inn avherderen i overensstemmelse
med hvor hardt vannet er i det aktuelle
området.
8. Juster skyllemiddeldoseringen.
SETTE INN SERVISE OG BESTIKK
Se brosjyren "Eksempler på RealLife laster".
Generelle råd og tips
• Du må ikke plassere vannabsorberende
gjenstander i apparatet (svamper, kjøkkenhåndklær).
• Fjern matrester fra servise.
• Bløtgjør brent mat som sitter fast.
• Sett dype gjenstander (kopper, glass og
kjeler) med åpningen ned.
• Kontroller at vannet ikke samles opp i beholdere eller i boller.
• Kontroller at bestikk og servise ikke legger seg i hverandre.
• Kontroller at glassene ikke er i kontakt
med andre glass.
• Legg små gjenstander i bestikkurven.
• Bland skjeer med andre bestikkdeler for å
hindre at de legger seg i hverandre.
• Når du legger gjenstander i kurvene, må
du kontrollere at vannet kommer til alle
overflatene.
• Plasser lette redskaper i den øvre kurven.
Forsikre deg om at gjenstandene ikke
kan bevege seg.
• Det kan samles vanndråper på plastgjenstander og teflonbelegg.
VELGE OG STARTE ET VASKEPROGRAM
Velge og starte et oppvaskprogram
uten starttidsforvalg
1. Slå på maskinen.
2. Kontroller at maskinen står i innstillingsmodus.
3. Velg et oppvaskprogram. Se "Oppvaskprogram".
– Tilsvarende indikatorlampe tennes.
– Alle andre programindikatorlamper
slokker.
42 electrolux
– Programvarigheten blinker i displayet.
– Indikatorlampen for program i gang
tennes.
4. Lukk døren til maskinen. Oppvaskprogrammet starter automatisk.
– Indikatorlampen for program i gang
fortsetter å lyse.
Du kan også velge oppvaskprogram
med døren lukket. Når du trykker på en
programknapp, har du bare 3 sekunder
til å velge et annet oppvaskprogram.
Etter disse 3 sekundene starter oppvaskprogrammet automatisk.
Velge og starte et oppvaskprogram
med starttidsforvalg
1. Slå på maskinen og velg oppvaskprogram.
2. Trykk gjentatte ganger på knappen for
starttidsforvalg til displayet viser det
nødvendige antall timer for starttidsforvalget.
3. Lukk døren til maskinen.
– Nedtellingen starter automatisk.
– Indikatorlampen for program i gang
slokker.
– Når nedtellingen er ferdig, starter
oppvaskprogrammet automatisk.
– Indikatorlampen for program i gang
tennes.
Nedtellingen avbrytes hvis døren åpnes. Når du lukker døren igjen, vil nedtellingen begynne fra det punktet den
ble avbrutt.
Du kan også velge starttidsforvalg med
døren lukket. Når du har valgt oppvaskprogram, har du bare 3 sekunder
på deg til å velge starttidsforvalg. Etter
disse 3 sekundene starter oppvaskprogrammet automatisk.
Avbrudd av et oppvaskprogram
• Åpne døren til oppvaskmaskinen.
– Vaskeprogrammet vil stanse.
• Lukk døren.
– Vaskeprogrammet fortsetter fra det
stedet det ble avbrutt.
Slik avbryter du et oppvaskprogram
eller et starttidsforvalg
Hvis et oppvaskprogram eller starttidsforvalg ikke har startet, kan du endre
valget.
Når et oppvaskprogram eller starttidsforvalg er i gang, er det ikke mulig å endre valget. Du må da avbryte oppvaskprogrammet eller starttidsforvalget for å
gjøre et nytt valg.
Når du avbryter starttidsforvalget, avbryter du automatisk det valgte oppvaskprogrammet. Du må da velge oppvaskprogrammet på nytt.
1. Trykk og hold funksjonsknappene B og
C inne til alle programlysene slås på
2. Sørg for at det er oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen før du starter et
nytt oppvaskprogram.
Når oppvaskprogrammet er slutt
• Maskinen stopper automatisk.
• Displayet viser 0.
• Indikatorlampen for programslutt lyser.
• Indikatorlampen for program i gang slokker.
1. Slå av maskinen.
2. Åpne døren til maskinen.
3. La døren stå på gløtt i noen minutter for
å oppnå bedre tørkeresultat.
• Hvis du ikke slå av maskinen, etter
tre minutter fra slutten av vaskeprogrammet:
– slukkes alle indikatorlamper,
– displayet viser én horisontal søyle,
Dette bidrar til å redusere energiforbruk.
Trykk én av knappene (ikke av-/påknappen), displayet og indikatorlampene lyser igjen.
Automatisk av
Automatisk av-funksjonen slår av produktet
10 minutter etter at vaskeprogrammet er
ferdig.
Dette bidrar til å redusere energiforbruket.
Fjern gjenstandene fra kurvene
• La oppvasken avkjøle seg før du tar det
ut av maskinen. Varmt servise er ømfintlig
mot støt
• Tøm den nedre kurven først, og deretter
den øvre
• Det kan være vann på sidene og på døren til maskinen. Rustfritt stål blir fortere
kaldt enn serviset.
electrolux 43
OPPVASKPROGRAM
Program
Auto1)
Grad av smuss
Forskylling
Hovedvask 45 °C eller 70 °C
1 eller 2 mellomskyllinger
Klarskylling
Tørr
Meget skittent
Servise, bestikk, gryter og panner
Forskylling
Hovedvask 70 °C
1 mellomskylling
Klarskylling
Tørr
Normalt eller litt
skittent
Servise og bestikk
Hovedvask 60 °C
Skyll
Normalt skittent
Servise og bestikk
Forskylling
Hovedvask 50 °C
1 mellomskylling
Klarskylling
Tørr
Eco3)
Med dette programmet får serviset en
rask skylling for å hindre at matrester setter seg fast og det oppstår vond lukt i
produktet.
Ikke bruk oppvaskmiddel til dette programmet.
Rinse
Programbeskrivelse
Servise, bestikk, gryter og panner
Intensive
Quick 2)
Oppvasktype
Uavhengig av
smussgrad
1 kaldskylling
1) Produktet justerer temperaturen og vannmengden automatisk. Dette avhenger av om produktet er fullt eller ikke,
samt hvor skitten oppvasken er. Programvarigheten og energiforbruket kan variere.
2) Når oppvasken er lite skitten, er dette programmet tidsbesparende og gir et perfekt oppvaskresultat.
3) Testprogram for testinstitutter. Se vedlagt oversikt når det gjelder testdata.
Forbruksverdier
Program 1)
Energi (kWh)
Vann (liter)
0,9 - 1,7
8 - 17
1,4 - 1,6
15 - 16
0,9
9
1,0 - 1,1
10 - 11
0,1
4
Auto
Intensive
Quick
Eco
Rinse
1) Displayet viser programvarigheten.
Forbruksverdiene er veiledende og avhenger av vannets trykk og temperatur,
samt variasjoner i strømforsyningen og
mengden servise som er satt inn.
44 electrolux
STELL OG RENGJØRING
For å fjerne og rengjøre filtrene
Skitne filtre fører til dårligere oppvaskresultater.
Selv om filtrene krever svært lite vedlikehold, anbefaler vi at du kontrollerer dem regelmessig og rengjør dem hvis det er nødvendig.
1. Drei filteret (A) mot klokken og ta det ut
av filteret (B).
3. Rengjør filtrene grundig med vann.
4. Sett sammen de to delene av filteret (A)
og trykk. Kontroller at de er riktig satt
sammen.
5. Ta ut filteret (B).
6. Rengjør filteret (B) grundig med vann.
7. Sett filteret (B) tilbake på sin opprinnelige plass. Kontroller at det er montert
riktig i de to føringene (C).
C
B
A
2. Filter (A) har to deler. Du demonterer filteret ved å trekke disse fra hverandre.
8. Sett filteret (A) på plass i filteret (B). Drei
filteret (A) med klokken til det låses på
plass.
For å rengjøre spylearmene
Ikke fjern spylearmene.
Hvis matrester blokkerer hullene i spylearmene, kan du fjerne dem med en tynn og
spiss gjenstand.
For å rengjøre de utvendige overflatene
Rengjør de utvendige overflatene på oppvaskmaskinen og betjeningspanelet med en
fuktig, myk klut
Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler.
Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler,
skuresvamper eller løsemidler (aceton).
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
Oppvaskmaskinen vil ikke starte eller den
stopper under drift.
Feil
Produktet tar ikke inn
vann.
Feilkode
Displayet viser
Prøv først å finne en løsning på problemet
(se tabellen). Hvis ikke må du ta kontakt
med servicesentret.
Mulig årsak
Vannkranen er blokkert
eller full av kalk.
Mulig løsning
Rengjør vannkranen.
electrolux 45
Feil
Feilkode
Produktet tømmer ikke
ut vannet.
Lekkasjestoppsystemet er aktivert.
Mulig årsak
Displayet viser
Mulig løsning
Vanntrykket er for lavt.
Kontakt det lokale
vannverket.
Vannkranen er stengt.
Åpne vannkranen.
Filteret i vanninntaksslangen er tett.
Rengjør filteret.
Vanninntaksslangen er
ikke riktig tilkoblet.
Kontroller at tilkoblingen er riktig.
Vanninntaksslangen er
skadet.
Kontroller at vanninntaksslangen ikke er
skadet.
Avløpsrøret på vasken
er blokkert.
Rengjør avløpsrøret på
vasken.
Vannavløpsslangen er
ikke riktig tilkoblet.
Kontroller at tilkoblingen er riktig.
Vannavløpsslangen er
skadet.
Kontroller at vannavløpsslangen ikke er
skadet.
Steng vannkranen og
ta kontakt med servicesenteret.
Displayet viser
Programmet starter ikke.
Etter at kontrollen er utført, slår du på maskinen. Programmet fortsetter fra det stedet
det ble avbrutt.
Kontakt servicesenteret hvis feilen oppstår
igjen.
Kontakt servicesenteret hvis displayet viser
andre feilkoder.
Du finner dataene som servicesenteret trenger på typeskiltet.
Døren til produktet er
åpent.
Lukk døren.
Støpselet er ikke satt i.
Sett støpslet i stikkontakten.
Sikring har gått i sikringsskapet.
Skift sikringen.
Du har valgt utsatt
start.
Hvis du ønsker å avbryte starttidsforvalg,
se "Velge og starte et
oppvaskprogram".
Vi anbefaler at du skriver ned disse opplysningene her:
Modell (MOD.)
....................
Produktnummer (PNC)
....................
Serienummer (S.N.)
....................
Vaskeresultatene og tørkeresultatene er ikke tilfredsstillende
Feil
Serviset er ikke rent.
Mulig årsak
Mulig løsning
Det valgte oppvaskprogrammet
passer ikke til typen servise eller smuss.
Pass på at oppvaskprogrammet som er valgt passer til typen servise eller smuss.
Kurvene ble ikke lastet riktig,
vannet kom ikke i kontakt med
alle flater.
Fyll kurvene på riktig måte.
46 electrolux
Feil
Mulig årsak
Mulig løsning
Spylearmen kunne ikke rotere
fritt, fordi serviset var plassert
feil
Pass på at feil oppsetting av lasten ikke fører til at spylerarmene blokkeres.
Filtrene er skitne eller ikke riktig
montert og installert.
Sørg for at filtrene er rene og
riktig installert og montert.
Det ble brukt for lite eller ikke
noe oppvaskmiddel
Pass på at nok oppvaskmiddel
brukes.
Saltbeholderen er tom.
Fyll saltbeholderen med spesialsalt for oppvaskmaskiner.
Feil justering av vannmykner
Juster avherderen.
Lokket til saltbeholderen er ikke
skikkelig lukket.
Sørg for at saltbeholderdekselet
er skikkelig lukket.
Det er striper, melkeaktige flekker eller blålig belegg på glass
og servise.
Det er for mye skyllemiddel.
Reduser skyllemiddeldoseringen.
Vanndråper har tørket på glass
og servise.
Det er for lite skyllemiddel.
Øk skyllemiddeldoseringen.
Oppvaskmiddelet kan være årsaken.
Prøv en annen type oppvaskmiddel.
Serviset er vått.
Du har angitt et vaskeprogram
uten tørkefase eller med kortere tørkefase.
La døren stå på gløtt i et par
minutter før du tar ut serviset.
Serviset er vått og matt.
Skyllemiddelbeholderen er tom.
Fyll skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen.
Multitab-funksjonen er på (denne funksjonen deaktiverer automatisk skyllemiddelbeholderen).
Aktiverer skyllemiddelbeholderen.
Det er kalkflekker på serviset.
Slik aktiverer du
skyllemiddelbeholderen
1. Slå på maskinen.
2. Kontroller at maskinen står i innstillingsmodus.
3. Trykk på og hold inne funksjonsknappene B og C.
– Indikatorlampene for funksjonsknappene A, B, og C begynner å blinke.
4. Slipp funksjonsknappene B og C.
5. Trykk på funksjonsknapp B.
– Indikatorlampene for funksjonsknappene A og C slokker.
– Indikatorlampen for funksjonsknapp B
fortsetter å blinke.
– Displayet viser gjeldende innstilling.
Skyllemiddelbeholderen deaktivert
Skyllemiddelbeholderen aktivert
6. Trykk en gang til på funksjonsknapp B.
– Displayet viser den nye innstillingen.
7. Slå av maskinen for å lagre innstillingene.
electrolux 47
TEKNISKE DATA
Dimensjoner
Bredde
Vanntrykk
596 mm
Høyde
818 - 878 mm
Dybde
580 mm
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maksimalt
8 bar (0,8 MPa)
Vanntilførsel 1)
Kaldt vann eller varmt vann
Kapasitet
Kuvertinnstillinger
maksimum 60 °C
12
1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4-tommers gjenger.
Typeskiltet på den indre kanten av døren viser informasjon om den elektriske
tilkoplingen.
Hvis varmtvannet kommer fra alternative energikilder som er mer miljøvennli-
ge (for eksempel solcellepaneler, fotoelektriske paneler og vindkraft), benyttes
en varmtvannstilførsel for å redusere
apparatets energiforbruk.
MILJØVERN
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. Det
skal derimot bringes til et mottak for
resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de
negative konsekvenser for miljø og helse
som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av
dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
Resirkuler materialet med symbolet
.Plasser emballasjen i riktige beholdere for
resirkulering.
MONTERING
600 mm
820-880 mm
Plasser maskinen ved en vannkran og et
avløp.
Monter maskinen under en kjøkkenbenk eller arbeidsbenk.
Pass på at størrelsen på at nisjen stemmer
med de gitte målene i bildet.
mm
600
Fuktsperre
Fest den klebende aluminiumsfolien på
fremre del av arbeidsbenken langs hele
bredden.
Juster høyden på oppvaskmaskinen
1. Fjern den regulerbare sokkelen.
48 electrolux
2. • Drei de to fremre føttene mot urviserne for å heve fronten på maskinen.
• Drei den midterste skruen mot urviserne for å heve baksiden på maskinen.
Fest maskinen under benken eller til
tilstøtende enheter
Advarsel For å forhindre personskade
eller skade på maskinen, pass på at
maskinen er installert under og ved
siden av faste seksjoner.
Bruk brakettene for å feste maskinen
under benken eller til tilstøtende enheter.
1. Fest brakettene i sporene oppe på maskinen.
For å justere apparatet i vater
Når maskinen står riktig, lukkes og tettes
døren på riktig måte.
Dersom apparatet ikke står i vater, vil døren
berøre sidene på kabinettet Løsne eller
stram de justerbare føttene for å justere nivået på maskinen.
Når maskinen er justert, monter sokkelplaten på maskinen.
Pass på at den justerbare sokkelen monteres riktig.
Tilkopling av vannavløp
Koble vanntappingsslangen til:
• avløpet i vasken og fest den under arbeidsflaten. Dette forhindrer at avløpsvann fra vasken renner tilbake i maskinen.
• Et vertikalt rør med luftehull. Den innvendige diameteren må være minst 40 mm.
2. Bruk skruene (oppe eller på siden) til å
sette maskinen på plass. Sørg for å
stramme skruene skikkelig.
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
Fjern proppen i vasken når maskinen tømmer ut vannet, ellers kan vannet renne tilbake i maskinen igjen.
electrolux 49
Tømmeslangeforlengelsen må ikke være
lenger enn 2 m. Den innvendige diameteren
må ikke være mindre enn slangens diameter.
Hvis avløpsslangen koples til en vannlås under vasken, må du sørge for at vannet fra
maskinen ikke hindres av f.eks. plastfolie
(A). Hvis du ikke fjerner plasten, kan matrester føre til blokkering i vannlåsen på vasken
En sikkerhetsenhet hindrer at det skitne
vannet går tilbake inn i maskinen. Hvis
røret på vasken har en innebygget tilbakeslagsventil kan dette føre til at
oppvaskmaskinen ikke tømmer som
den skal. Fjern tilbakeslagsventilen.
50 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
50
Produktbeskrivning
52
Kontrollpanel
53
Användning av produkten
54
Att ställa in vattenavhärdaren
54
Användning av avhärdningssalt
55
Användning av diskmedel och sköljmedel
56
Multitab funktion
57
Att ladda bestick och porslin
Att välja och starta ett diskprogram
Diskprogram
Underhåll och rengöring
Om maskinen inte fungerar
Tekniska data
Miljöskydd
Installation
57
57
59
60
60
63
63
63
Med reservation för ändringar
SÄKERHETSINFORMATION
Läs den här handboken innan du börjar installera och använda diskmaskinen.
• För din egen och dina tillhörigheters säkerhet.
• För att skydda miljön.
• För att du ska använda produkten på rätt
sätt.
Förvara alltid dessa instruktioner tillsammans med produkten, även om du flyttar
den eller ger bort den.
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skada som orsakats av felaktig installation eller
användning.
Säkerhet för barn och handikappade
• Låt inte personer (och det gäller även
barn) med nedsatt fysisk förmåga, förståndshandikapp eller brist på erfarenhet
och kunskap använda produkten. De ska
övervakas eller instrueras vid användning
av produkten av en person som ansvarar
för deras säkerhet.
• Barn måste övervakas så att de inte leker
med produkten.
• Förvara allt förpackningsmaterial utom
räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning eller skador.
• Förvara allt rengöringsmedel på en säker
plats. Låt inte barn röra diskmedlet.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
Allmän säkerhet
• Ändra inte diskmaskinens specifikationer.
Det finns risk för personskador eller skador på diskmaskinen.
• Följ diskmedelstillverkarens säkerhetsanvisningar för att undvika brännskador på
ögon, mun och hals.
• Drick inte vattnet från diskmaskinen. Rester av diskmedel kan finnas kvar i diskmaskinen.
• Lämna inte diskmaskinens lucka öppen
utan uppsikt. Detta för att undvika skador
och att någon ramlar över luckan.
• Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
Användning
• Denna diskmaskin är konstruerad för användning i hemmet. Använd inte produkten för andra ändamål, för att undvika
skador på personer eller egendom.
• Använd endast produkten till att rengöra
husgeråd som är lämpliga för diskmaskiner.
• Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på diskmaskinen.
Det finns risk för explosion eller eldsvåda.
• Placera knivar och andra vassa föremål i
bestickkorgen med de spetsiga delarna
vända nedåt. Om inte, lägg dem horisontellt i överkorgen eller knivkorgen. (Alla
modeller har inte en knivkorg.)
• Använd endast produkter som är avsedda för diskmaskiner (diskmedel, salt,
sköljmedel).
• Salt som inte är lämpligt för diskmaskiner
kan skada vattenavhärdaren.
• Fyll på salt i diskmaskinen innan du startar ett diskprogram. Salt som lämnas
electrolux 51
•
•
•
•
kvar i produkten kan orsaka korrosion eller göra ett hål botten av maskinen.
Fyll aldrig sköljmedelsfacket med andra
medel än sköljmedel (t.ex. rengöringsmedel eller flytande diskmedel). Det kan skada produkten.
Kontrollera att spolarmarna kan röra sig
fritt innan diskmaskinen startas.
Produkten kan utsöndra het vattenånga
om du öppnar dörren med ett diskprogram är igång. Risk för brännskador föreligger.
Ta inte ur disken ur maskinen förrän diskprogrammet är klart.
Underhåll och rengöring
• Innan du rengör produkten ska du stänga
av den och dra ur nätsladden från eluttaget.
• Använd inte lättantändliga produkter eller
produkter som kan orsaka korrosion.
• Använd inte diskmaskinen utan filter.
Kontrollera att filtren är rätt monterade.
Felaktig montering medför otillfredsställande diskresultat och kan skada diskmaskinen.
• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra diskmaskinen. Det finns då risk för
elchock och skador på produkten.
Installation
• Se till att produkten inte är skadad. Installera eller anslut inte en skadad produkt,
utan kontakta leverantören.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial innan
du installerar och använder diskmaskinen.
• Endast en kvalificierad person får utföra
el- och vattenanslutningar och installation
av produkten. Detta förhindrar risken för
skador på diskmaskinen eller personer.
• Se till att diskmaskinen inte är ansluten till
eluttaget under installationen.
• Borra inte på maskinens sidor. Det kan
orsaka skador på hydraulik och elektriska
komponenter.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
Åtgärder vid frysrisk
• Installera inte diskmaskinen på en plats
där temperaturen understiger 0 °C.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av frost.
Anslutning av vatten
• Använd nya slangar för att ansluta diskmaskinen till vattenkranen. Använd inte
begagnade slangar.
• Anslut inte diskmaskinen till nya ledningar
eller ledningar som inte har använts på
länge. Låt vattnet rinna några minuter
och anslut därefter tilloppsslangen.
• Se till att du inte klämmer eller orsakar
skada på vattenslangarna när du installerar diskmaskinen.
• Kontrollera att vattenkopplingarna är täta
för att förhindra vattenläckage.
• Kontrollera att slangarna inte läcker när
du använder diskmaskinen första gången.
Elektrisk anslutning
• Hushållsapparaten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte flera kontakter eller förlängningssladdar. Risk för brand.
• Byt inte ut eller ändra strömkabeln. Kontakta servicecentret.
• Se till att du inte klämmer eller orsakar
skada på stickkontakten och strömkabeln bakom diskmaskinen.
• Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig
efter installationen.
• Dra inte i strömkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Servicecenter
• Endast kvalificerade personer får reparera
eller utföra arbeten på diskmaskinen.
Kontakta servicecentret.
• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
För att kassera maskinen
• För att förhindra risk för personskador:
– Koppla bort produkten från eluttaget.
– Klipp av strömkabeln och kassera den.
– Avlägsna lucklåset. Detta hindrar barn
eller djur från att bli instängda i produkten. Risk för kvävning föreligger.
52 electrolux
– Kassera produkten på din lokala sophanteringsstation.
• Förvara diskmedel på en säker plats
utom räckhåll för barn.
• Låt inte diskmaskinens lucka stå öppen när det finns diskmedel i behållaren.
• Fyll på diskmedel först innan du startar ett diskprogram.
Varning Diskmedel är farligt och
kan orsaka korrosion!
• Om en olycka inträffar med diskmedlet, kontakta en läkare omedelbart.
• Om någon får diskmedel i munnen,
kontakta genast en läkare.
• Om någon får diskmedel i ögonen,
kontakta genast en läkare och tvätta
ögonen med vatten.
PRODUKTBESKRIVNING
1
9
2
8
3
7
4
5
1
2
3
4
5
Överkorg
Reglage för inställning av vattenhårdhet
Saltbehållare
Diskmedelsfack
Sköljmedelsfack
6
6
7
8
9
Typskylt
Filter
Nedre spolarm
Övre spolarm
electrolux 53
KONTROLLPANEL
5
2
1
A
B
C
D
3
4
E
6
1
2
3
4
5
6
Strömbrytare
Programvalsknappar
Knapp för fördröjd start
Kontrollampor
Display
Funktionsknappar
Kontrollampor
Program pågår
• Tänds när du väljer ett diskprogram.
• Lyser under hela diskprogrammet.
• Släcks när diskprogrammet är klart.
Program klart
Tänds när diskprogrammet är klart.
Multitab
Tänds när du aktiverar multitabfunktionen. Se avsnittet "Multitabfunktion".
Salt 1)
Tänds när saltbehållaren behöver fyllas på. Se avsnittet "Användning av
avhärdningssalt".
När du har fyllt på saltbehållaren kan kontrollampan fortsätta att lysa i
några timmar. Detta inverkar dock inte negativt på produktens funktion.
Spolglans 1)
Tänds när sköljmedel behöver fyllas på. Se avsnittet "Användning av
diskmedel och sköljmedel".
1) När saltbehållaren och/eller sköljmedelsfacket är tomt tänds inte motsvarande kontrollampa medan ett
diskprogram pågår.
Programvalsknappar
Tryck på en av dessa knappar för att välja
ett diskprogram. Kontrollampan tänds. Se
avsnittet "Diskprogram".
Knapp för Fördröjd start
Använd denna knapp för att fördröja starten
av ett diskprogram med mellan 1 och 24
54 electrolux
timmar. Se avsnittet "Att välja och starta ett
diskprogram".
Display
Displayen visar:
• Den elektroniska inställningen av vattenavhärdarens nivå.
• Aktivering/inaktivering av sköljmedelsfacket (endast med aktiverad multitabfunktion).
• Diskprogrammets varaktighet.
• Återstående tid tills diskprogrammet är
klart.
• När diskprogrammet är klart. Displayen
visar en nolla.
• Återstående tid tills slutet av den fördröjda starten.
• Felkoder.
Funktionsknappar
Använd funktionsknapparna för att göra följande:
• Justera nivån för vattenavhärdaren elektroniskt. Se avsnittet "Inställning av vattenavhärdaren".
• Aktivera/inaktivera multitabfunktionen. Se
avsnittet "Multitabfunktion".
• Aktivera/inaktivera sköljmedelsfacket när
multitabfunktionen är aktiverad. Se avsnittet "Om maskinen inte fungerar".
• Avbryta ett pågående diskprogram eller
fördröjd start. Se avsnittet "Att välja och
starta ett diskprogram".
Inställningsläge
Produkten måste vara i inställningsläge
för att du skall kunna göra följande:
• Välja och starta ett diskprogram och/eller
en fördröjd start.
• Justera nivån för vattenavhärdaren elektroniskt.
• Aktivera/inaktivera multitabfunktionen.
• Aktivera/inaktivera sköljmedelsdoseringen.
Tryck på strömbrytaren. Produkten är i
inställningsläge när:
– Alla programindikeringar är tända.
Tryck på strömbrytaren. Produkten är
inte i inställningsläge när:
– Endast en programlampa tänds.
– På displayen visas tiden för diskprogrammet eller en fördröjd start.
– Programmet eller den fördröjda starten
måste avbrytas för att du ska kunna
återgå till inställningsläget. Se avsnittet
"Att välja och starta ett diskprogram".
ANVÄNDNING AV PRODUKTEN
1. Säkerställ att den inställda nivån för vattenavhärdaren överensstämmer med
hårdheten på vattnet där du bor. Justera vattenavhärdaren vid behov.
2. Fyll på avhärdningssalt i saltbehållaren.
3. Fyll på sköljmedel i sköljmedelsfacket.
4. Ladda produkten med bestick, porslin
och övrig disk.
5. Ställ in rätt diskprogram för typ av disk
och smutsgrad.
6. Fyll på rätt mängd diskmedel i diskmedelsfacket.
7. Starta diskprogrammet.
Om du tänker använda kombinerade
disktabletter ("3 i 1", "4 i 1", "5 i 1"
osv.), använd då multitabfunktionen (se
"Multitabfunktion").
ATT STÄLLA IN VATTENAVHÄRDAREN
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler och
salter från vattnet. Dessa mineraler och salter kan skada produkten.
Justera nivån på vattenavhärdaren om den
inte överensstämmer med vattenhårdheten
där du bor.
Kontakta din lokala vattenmyndighet för att
ta reda på vattenhårdheten där du bor.
electrolux 55
Inställning av vattenhårdhet
Vattenhårdhet
Tyska grader
(°dH)
Franska grader
(TH°)
mmol/l
Clarke-grader
manuellt
elektroniskt
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
1)
9
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
2
1)
7
2
1)
6
2
1)
5 1)
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
Du måste justera vattenavhärdaren manuellt och elektroniskt.
Manuell inställning
Ställ vattenavhärdarens reglage i läge 1 eller
2 (se tabellen).
Elektronisk inställning
1. Sätt på maskinen.
2. Kontrollera att maskinen är i inställningsläge.
3. Håll funktionsknapparna B och C intryckta tills kontrollamporna för funktionsknapparna A, B och C börjar att
blinka.
4. Släpp funktionsknapparna B och C.
5. Tryck på funktionsknapp A.
– Kontrollamporna för funktionsknapparna B och C slocknar.
– Kontrollampan för funktionsknapp A
fortsätter att blinka.
– På displayen visas den aktuella inställningen.
=
Exempel: på displayen står det
nivå 5.
6. Tryck på funktionsknapp A tills displayen visar den inställning som krävs.
7. Tryck på strömbrytaren för att spara inställningen.
Om vattenavhärdaren är elektroniskt inställd på nivå 1 är kontrollampan för
salt släckt.
ANVÄNDNING AV AVHÄRDNINGSSALT
Fylla salt i saltbehållaren:
1. Öppna saltbehållaren genom att vrida
locket moturs.
2. Fyll saltbehållaren med 1 liter vatten (endast första gången som du ska fylla
med salt).
3. Använd tratten för att fylla saltbehållaren
med salt.
56 electrolux
4. Ta bort eventuellt salt från saltbehållarens öppning.
5. Stäng saltbehållaren genom att vrida
locket medurs.
Det är normalt att vatten rinner över
från saltbehållaren när den fylls med
salt.
ANVÄNDNING AV DISKMEDEL OCH SKÖLJMEDEL
1
3
2
30
7
Användning av sköljmedel
4
MA X
+
3 2
När sköljmedel används kan disken torkas utan att det blir ränder eller fläckar.
Sköljmedelsfacket tillsätter automatiskt
sköljmedel under den sista sköljningen.
-
1
20
Använd långa diskprogram när du använder disktabletter. de kan inte lösas
upp riktigt under korta diskprogram
och kan försämra diskresultatet.
4
6
5
Användning av diskmedel
Tänk på miljön och använd inte mer än
den mängd diskmedel som behövs.
Följ diskmedelstillverkarens rekommendationer på förpackningen.
Fylla på diskmedelabehållaren:
1. Tryck på knappen 2 för att öppna locket 7 till diskmedelsfacket.
2. Lägg i diskmedel i facket 1 .
3. Om diskprogrammet har förtvätt lägger
du en mindre mängd diskmedel på insidan av diskmaskinens lucka.
4. Om du använder disktabletter, lägg tabletten i diskmedelsfacket 1 .
5. Stäng diskmedelsfacket. Tryck på locket tills det låser fast i läge.
Gör så här för att fylla på sköljmedelsfacket:
1. Tryck på knappen 6 för att öppna locket 5 till sköljmedelsfacket.
2. Fyll sköljmedelsfacket 3 med sköljmedel. "Max." indikerar den maximala nivån.
3. Torka upp eventuellt utspillt sköljmedel
med en absorberande trasa så att det
inte bildas för mycket skum under nästa
diskprogram.
4. Stäng sköljmedelsfacket. Tryck på locket tills det låser fast i läge.
Justera doseringen av sköljmedel
Fabriksinställning: läge 3.
Du kan ställa in doseringen av sköljmedel
mellan läge 1 (lägsta dosering) och läge 4
(högsta dosering).
Vrid sköljmedelsväljaren 4 för att öka eller
minska doseringen.
electrolux 57
MULTITAB FUNKTION
Multitabfunktionen är avsedd för kombinerade disktabletter.
Dessa produkter är diskmedel med kombinerade rengörings-, skölj- och saltfunktioner. Vissa typer av tabletter kan innehålla
andra ämnen.
Kontrollera om de tabletter du tänker använda är lämpliga för vattnets hårdhet i området där du bor. Se tillverkarens anvisningar.
När du aktiverar multitabfunktionen är den
aktiverad tills du inaktiverar den.
Multitabfunktionen stoppar automatiskt doseringen av sköljmedel och salt.
Multitabfunktionen inaktiverar automatiskt
kontrollamporna för sköljmedel och salt.
Programtiden kan öka när du använder
multitabfunktionen.
Aktivera multitabfunktionen innan du
startar ett diskprogram.
Du kan inte aktivera multitabfunktionen
medan ett program pågår.
Så här aktiverar du multitabfunktionen:
1. Sätt på maskinen.
2. Kontrollera att maskinen är i inställningsläge.
3. Håll funktionsknapparna D och E nedtryckta tills multitabkontrollampan tänds.
Inaktivera multitabfunktionen och använda
diskmedel, salt och sköljmedel separat:
1. Sätt på maskinen.
2. Kontrollera att maskinen är i inställningsläge.
3. Håll funktionsknapparna D och E nedtryckta tills multitabkontrollampan slocknar.
4. Fyll på saltbehållaren och sköljmedelsfacket.
5. Ställ in vattenhårdheten på högsta nivån.
6. Kör ett diskprogram utan diskgods.
7. Justera vattenavhärdaren efter vattenhårdheten där du bor.
8. Justera doseringen av sköljmedlet.
ATT LADDA BESTICK OCH PORSLIN
Se häftet "Exempel på RealLife diskgods".
Råd och tips
• Placera inte föremål i produkten som kan
absorbera vatten (svampar, disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
• Blötlägg inbrända matrester på disken.
• Placera på ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med öppningen
neråt.
• Se till att vattnet inte samlas i behållare
eller skålar.
• Se till att bestick och diskgods inte fastnar i varandra.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg små föremål i bestickkorgen.
• Blanda skedar med andra bestick så att
de inte fastnar i varandra.
• När du lagt föremålen i korgarna ska du
se till att vattnet kan komma åt alla ytorna.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen. Se
till att föremålen inte rör sig.
• Vattendroppar kan samlas på plastföremål och teflonpannor.
ATT VÄLJA OCH STARTA ETT DISKPROGRAM
Välja och starta ett diskprogram utan
fördröjd start
1. Sätt på maskinen.
2. Kontrollera att maskinen är i inställningsläge.
3. Välj ett diskprogram. Se avsnittet "Diskprogram".
– Motsvarande programlampa tänds.
– Alla övriga programlampor slocknar.
– Programmets varaktighet blinkar på
displayen.
– Kontrollampan för "Program pågår"
tänds.
58 electrolux
4. Stäng luckan. Diskprogrammet startar
automatiskt.
– Kontrollampan för "Program pågår"
förblir tänd.
Du kan välja diskprogram även när
luckan är stängd. När du trycker på en
programknapp har du endast 3 sekunder på dig att välja ett annat diskprogram. Det valda programmet startar
automatiskt efter dessa 3 sekunder.
Välja och starta ett diskprogram med
fördröjd start
1. Sätt på diskmaskinen och välj ett diskprogram.
2. Tryck på knappen för fördröjd start tills
displayen visar det antal timmar du önskar fördröja starten.
3. Stäng luckan.
– Nedräkningen startar automatiskt.
– Kontrollampan för "Program pågår"
slocknar.
– När nedräkningen är klar startar diskprogrammet automatiskt.
– Kontrollampan för "Program pågår"
tänds.
Om luckan öppnas avbryts nedräkningen. När luckan stängs fortsätter nedräkningen från den punkt där den avbröts.
Du kan välja fördröjd start även när
luckan är stängd. När du väljer ett diskprogram har du bara 3 sekunder på
dig att välja fördröjd start. Det valda
programmet startar automatiskt efter
dessa 3 sekunder.
Avbryta ett diskprogram
• Öppna luckan till diskmaskinen.
– Diskprogrammet avbryts.
• Stäng luckan.
– Diskprogrammet fortsätter från den
punkt där det avbröts.
Avbryta ett diskprogram eller en
fördröjd start
Om ett diskprogram eller en fördröjd
start inte har startat kan du ändra valet.
När ett diskprogram eller en fördröjd
start pågår kan du inte ändra valet. Du
måste avbryta diskprogrammet eller
den fördröjda starten om du vill göra ett
nytt val.
När du avbryter en fördröjd start så avbryts också det valda diskprogrammet.
I detta fall måste du välja diskprogrammet på nytt.
1. Håll funktionsknapparna B och C intryckta tills alla programlampor tänds.
2. Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett
nytt diskprogram.
När diskprogrammet är klart
• Maskinen stannar automatiskt.
• Displayen visar 0.
• Kontrollampan för "Program klart" lyser.
• Kontrollampan för "Program pågår"
slocknar.
1. Stäng av maskinen.
2. Öppna luckan till diskmaskinen.
3. Håll luckan på glänt några minuter så
torkar disken snabbare.
• Om du inte stänger av diskmaskinen
händer följande tre minuter efter att
diskprogrammet är klart:
– Alla lampor släcks.
– Displayen visar ett vågrätt streck.
Detta minskar energiförbrukningen.
Tryck på en av knapparna (inte strömbrytaren) så tänds belysningen på displayen och kontrollamporna igen.
Automatisk avstängning
Med funktionen för automatisk avstängning
stängs produkten av 10 minuter efter det
att programmet avslutats.
Detta minskar energiförbrukningen.
Ta bort disken från korgarna
• Låt diskgodset svalna innan du plockar ur
det ur maskinen. Varmt diskgods kan lätt
skadas.
• Plocka först ur diskgods från den nedre
korgen, sedan från den övre.
• Det kan finnas vatten på diskmaskinens
sidor och lucka. Rostfritt stål svalnar fortare än diskgodset.
electrolux 59
DISKPROGRAM
Program
Smutsgrad
Typ av disk
Porslin, bestick, kastruller och pannor
Fördisk
Huvuddisk 45°C eller 70°C
1 eller 2 mellansköljningar
Slutsköljning
Torkning
Hårt smutsad
disk
Porslin, bestick, kastruller och pannor
Fördisk
Huvuddisk 70°C
1 mellansköljning
Slutsköljning
Torkning
Normalt eller lätt
smutsad disk
Porslin och bestick
Huvuddisk 60°C
Sköljning
Normalt smutsad
disk
Porslin och bestick
Fördisk
Huvuddisk 50 °C
1 mellansköljning
Slutsköljning
Torkning
Auto1)
Intensive
Quick 2)
Eco3)
Rinse
Programbeskrivning
Alla
Det här programmet sköljer disken
snabbt för att förhindra att matrester torkar in och att disken börjar lukta illa inne i
produkten.
Använd inte diskmedel för det här programmet.
1 sköljning i kallvatten
1) Produkten justerar automatiskt vattnets temperatur och vattenmängden, beroende på om produkten är fullastad
eller inte samt hur smutsig disken är. Programmets längd och förbrukningsvärden kan variera.
2) När du har lite disk är det här programmet tidsbesparande och ger ett perfekt resultat.
3) Testprogram för provanstalter. Se medföljande blad för testdata.
Förbrukningsvärden
Program 1)
Energi (kWh)
Vatten (liter)
0,9 - 1,7
8 - 17
1,4 - 1,6
15 - 16
0,9
9
1,0 - 1,1
10 - 11
0,1
4
Auto
Intensive
Quick
Eco
Rinse
1) Displayen visar programmets längd.
Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer och mängden diskgods kan ändra dessa värden.
60 electrolux
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Ta bort och rengöra filtren
Smutsiga filter försämrar diskresultatet.
Silarna kräver endast mycket lite underhåll,
kontrollera dem då och då och rengör om
det behövs.
1. Vrid sil (A) moturs och ta ur den ur filter
(B).
3. Rengör delarna noga med vatten.
4. Sätt ihop de två delarna av silen (A) genom att trycka ihop dem. Kontrollera att
de sitter ihop ordentligt.
5. Ta bort silen (B).
6. Rengör silen (B) noga med vatten.
7. Sätt tillbaka filtret (B). Kontrollera att den
sitter ihop ordentligt i de två skenorna
(C).
C
B
A
2. Sil (A) består av två delar. Dra isär silarna om du vill plocka isär dem.
8. Sätt tillbaka sil (A) i filter (B). Vrid sil (A)
medurs tills den låses fast.
Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna.
Om hålen i spolarmarna är igensatta, tag
bort smuts med en vasst föremål.
Rengöring av utvändiga ytor
Rengör maskinens utvändiga ytor och kontrollpanelen med en mjuk, fuktig trasa
Använd bara neutrala rengöringsmedel.
Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel (aceton).
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
Diskmaskinen startar inte eller stannar under diskning.
Problem
Produkten fylls inte
med vatten.
Felkod
På displayen visas
Prova först att hitta en lösning på problemet
(se tabellen). Om du inte hittar någon lösning kontaktar du servicecentret.
Möjlig orsak
Möjlig lösning
Vattenkranen är blockerad eller belagd med
kalk.
Rengör vattenkranen.
Vattentrycket är för
lågt.
Kontakta berörd myndighet.
electrolux 61
Problem
Produkten tömmer inte
ut vattnet.
Översvämningsskyddet
är aktiverat.
Felkod
Möjlig orsak
På displayen visas
Öppna vattenkranen.
Filtret i tilloppsslangen
är igentäppt.
Rengör filtret.
Tilloppsslangen är inte
rätt ansluten.
Kontrollera att anslutningen är korrekt.
Tilloppsslangen är skadad.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är
skadad.
Avloppsmuffen är
blockerad.
Rengör avloppsmuffen.
Tömningsslangen är
inte rätt ansluten.
Kontrollera att anslutningen är korrekt.
Tömningsslangen är
skadad.
Kontrollera att tömningsslangen inte är
skadad.
På displayen visas
Programmet startar
inte.
Sätt på diskmaskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det
avbröts.
Kontakta servicecentret om felfunktionen
uppträder igen.
Kontakta servicecentret om andra felkoder
visas på displayen.
Information om servicecentret finns på typskylten.
Möjlig lösning
Vattenkranen är
stängd
Stäng vattenkranen
och kontakta kundtjänst.
Luckan är öppen.
Stäng luckan ordentligt.
Stickkontakten är inte
isatt.
Sätt i stickkontakten.
En säkring har löst ut i
husets säkringsskåp.
Byt ut säkringen.
Fördröjd start är inställd.
Om du vill avbryta
startfördröjningen, se
avsnittet "Att ställa in
och starta ett diskprogram".
Vi rekommenderar att du antecknar informationen här:
Modell (MOD.)
....................
Produktnummer (PNC)
....................
Serienummer (S.N.)
....................
Disk- och torkresultaten är inte tillfredsställande
Problem
Disken är inte ren.
Möjlig orsak
Möjlig lösning
Valt diskprogram är inte lämpligt för diskgodset och smutsgraden.
Kontrollera att det valda diskprogrammet passar diskgodset och smutsgraden.
Korgarna har inte fyllts på korrekt, vattnet nådde inte alla
ytor.
Fyll på korgarna på rätt sätt.
62 electrolux
Problem
Möjlig orsak
Möjlig lösning
Spolarmarna kan inte rotera fritt
eftersom disken har placerats
felaktigt.
Kontrollera att disken inte har
placerats så att den blockerar
spolarmarna.
Filtren är igensatta eller fel
monterade.
Kontrollera att filtren är rena
och korrekt monterade.
För lite eller inget diskmedel alls
har använts.
Kontrollera att tillräckligt mycket
diskmedel används.
Saltbehållaren är tom.
Fyll på avhärdningssalt i saltbehållaren.
Felaktig justering av vattenavhärdare
Justera vattenavhärdaren.
Locket till saltbehållaren är inte
stängt ordentligt.
Kontrollera att locket till saltbehållaren är stängt ordentligt.
Det är ränder, mjölkaktiga
fläckar eller en blåaktig beläggning på glas och porslin.
Dosen för sköljmedel är för
hög.
Minska spolglansdoseringen.
Torkade vattendroppar på glas
och diskgods.
Dosen för sköljmedel är för låg.
Öka sköljmedelsdoseringen.
Diskmedlet kan också vara orsaken.
Använd en annan typ av diskmedel.
Disken är våt.
Du har ställt in ett diskprogram
utan torkning eller med kortare
torkfas.
Låt luckan till diskmaskinen stå
på glänt några minuter innan du
plockar ur disken.
Disken är våt och glanslös.
Sköljmedelsfacket är tomt.
Fyll på sköljmedel i sköljmedelsfacket.
Multitabfunktionen är på (funktionen inaktiverar automatiskt
sköljmedelsdoseringen).
Aktivera sköljmedelsdoseringen.
Kalkfläckar på diskgodset.
Aktivera sköljmedelsdoseringen
1. Slå på maskinen.
2. Kontrollera att maskinen är i inställningsläge.
3. Håll funktionsknapparna B och C intryckta
– Kontrollamporna för funktionsknapparna A, B och C börjar att blinka
4. Släpp funktionsknapparna B och C.
5. Tryck på funktionsknapp B.
– Kontrollamporna för funktionsknapparna A och C slocknar.
– Kontrollampan för funktionsknapp B
fortsätter att blinka.
– Displayen visar den aktuella inställningen.
Sköljmedelsfack inaktiverat
Sköljmedelsfack aktiverat
6. Tryck på funktionsknapp B en gång till.
– Displayen visar den nya inställningen.
7. Stäng av diskmaskinen för att spara inställningen.
electrolux 63
TEKNISKA DATA
Mått
Bredd
Vattentryck
596 mm
Höjd
818 - 878 mm
Djup
580 mm
Min
0,5 bar (0,05 MPa)
Max
8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel 1)
Kallt eller varmt vatten
Kapacitet
Kuvert
max. 60 °C
12
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
På typskylten på insidan av diskmaskinens lucka visas information om elanslutningar.
värme eller vindkraft) använder du en
varmvattensanslutning för att minska
energiförbrukningen.
Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. bergvärme, fjärr-
MILJÖSKYDD
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in
på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
. SorteÅtervinn material med symbolen
ra förpackningen i lämpligt kärl för att återvinna den.
INSTALLATION
600 mm
820-880 mm
Placera produkten intill en vattenkran och
ett vattenavlopp.
Installera produkten under en köksbänk eller en bänkskiva.
Se till att urtagets mått följer måtten på bilden.
mm
600
Ångskydd
Sätt fast den självhäftande aluminiumfolien
på framsidan av bänkskivan längs med
diskmaskinen.
Justera diskmaskinens höjd
1. Ta bort den justerbara sockeln.
64 electrolux
2. • För att höja produkten i framkant, vrid
de två framfötterna moturs.
• För att höja produkten baktill vrider du
mittskruven moturs.
Montera diskmaskinen under
bänkskivan eller bredvid andra enheter
Varning Se till att du monterar
diskmaskinen under eller bredvid
stadiga skåp- och bänkstommar för att
förhindra personskador eller skador på
maskinen.
Använd vinkeljärnen för att sätta fast
diskmaskinen under bänkskivan eller
bredvid andra enheter.
1. Sätt vinkeljärnen i spåren ovanpå produkten.
Justera diskmaskinens nivå
Med rätt nivå på diskmaskinen kan du
stänga luckan ordentligt.
Om maskinens nivå inte är korrekt tar luckan emot i sidorna på skåpet. Lossa eller dra
åt de justerbara fötterna för att justera maskinen i höjdled.
När du har justerat nivån på diskmaskinen
sätter du tillbaka den justerbara sockeln på
diskmaskinen.
Kontrollera att undersidan på den justerbara
sockeln står jämnt på marken.
Avloppsanslutning
Anslut tömningsslangen till:
• Diskhons muff och fäst den under arbetsytan. Detta förhindrar att avloppsvatten
från diskhon rinner tillbaka in i produkten.
• Stigrör med ett ventilationshål. Innerdiametern måste vara minst 40 mm.
2. Använd skruvarna (på ovansidan eller på
sidan) för att montera produkten. Kontrollera att skruvarna är åtdragna.
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
Lossa diskhons propp när produkten tömmer vatten för att förhindra att vattnet rinner
tillbaka in i produkten.
electrolux 65
Den förlängda tömningsslangen får inte
vara längre än 2 m. Den invändiga diametern får inte vara mindre än slangens diameter.
Ta bort plastmembranet (A) om tömningsslangen ansluts till ett tvättställs vattenlås.
Om membranet inte avlägsnas kan matrester ansamlas och täppa igen tömningsslangens förbindning.
En säkerhetsenhet hindrar det smutsiga vattnet från att rinna tillbaka in i produkten. Om avloppsmuffen har en
backventil kan den hindra produkten
från att tömmas korrekt. Ta bort backventilen.
66 electrolux
electrolux 67
www.electrolux.com/shop
117947651-A-042011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising