AEG | F87000MP | User manual | Aeg F87000MP Brugermanual

Aeg F87000MP Brugermanual
Favorit 87000
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Opvaskemaskine
Oppvaskmaskin
2
Indhold
Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter.
Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og
regelmæssig ydelse fra dit nye produkt Den vil guide dig sikkert igennem alle
produktets funktioner. Vi anbefaler, at du opbevarer brugsanvisningen på et sikkert
sted, så den altid kan bruges som reference. Den skal skal følge produktet ved en
eventuel overdragelse til en ny ejer.
Vi ønsker dig god fornøjelse med den nye maskine.
INDHOLD
BETJENINGSVEJLEDNING
SIKKERHEDSANVISNINGER
Sikkerhed for børn og udsatte personer
Generelt om sikkerhed
Anvendelse
Vedligeholdelse og rengøring
Installation
Forholdsregler mod frost
Tilslutning, vand
Tilslutning, el
Servicecenter
Kassering af apparatet
PRODUKTBESKRIVELSE
Børnesikring
BETJENINGSPANEL
Afbryd-knap
Programvalgsknapper
Knap til stilleprogram
Multitab-knap
Senere start-knap
Display
Funktionsknapper
Indstillingsfunktion
BRUG AF APPARATET
INDSTILLING AF BLØDGØRINGSANLÆG
Manuel indstilling
Elektronisk indstilling
BRUG AF FILTERSALT
BRUG AF VASKE- OG AFSPÆNDINGSMIDDEL
Brug af opvaskemiddel
Brug af afspændingsmiddel
Indstil dosering af afspændingsmiddel
MULTITAB-FUNKTION
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
7
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
12
12
12
13
13
13
PLACERING AF BESTIK OG SERVICE
14
Råd
14
TØRREPROGRAMMER
14
VALG OG START AF OPVASKEPROGRAM
15
Valg og start af opvaskeprogram uden
Senere start
15
Valg og start af opvaskeprogram med Senere
start
16
Afslutning på opvaskeprogrammerne
16
Sådan annulleres et program eller Senere
start:
16
Afslutning på opvaskeprogrammet
16
Automatisk slukning
17
Fjern tingene fra kurvene
17
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
17
Sådan fjernes og renses filtre
17
Sådan rengøres spulearmene:
18
Sådan renses de ydre overflader:
18
HVIS NOGET GÅR GALT
18
Opvaskeresultaterne og tørreresultaterne er
ikke tilfredsstillende
20
Aktivering af beholderen til
afspændingsmiddel
20
TEKNISKE DATA
21
MILJØHENSYN
21
INSTALLATIONSVEJLEDNING
22
INSTALLATION
22
Beskyttelse mod damp
22
Justér maskinens højde
22
Fastgør maskinen under køkkenbordet eller
til tilstødende køkkenskabselementer.
23
Sådan justeres maskinens højde
23
Tilslutning til afløb
24
Sikkerhedsanvisninger
3
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
BETJENINGSVEJLEDNING
SIKKERHEDSANVISNINGER
Læs denne brugervejledning grundigt før installation og ibrugtagning af maskinen :
• Af hensyn til din og din ejendoms sikkerhed.
• Af hensyn til miljøet.
• For korrekt betjening og brug af opvaskemaskinen.
Opbevar altid brugervejledningen sammen med opvaskemaskinen, og lad den følge med,
hvis du flytter eller giver den til en anden.
Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og eller anvendelsen forårsager skade.
Sikkerhed for børn og udsatte personer
• Lad ikke personer, herunder børn, med nedsat fysisk mobilitet, nedsatte mentale evner
eller manglende erfaring og viden betjene apparatet. De skal være under opsyn af en
person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller instrueres i at bruge apparatet.
• Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Opbevar al emballage utilgængeligt for børn. Der er fare for kvælning eller personskade.
• Opbevar alle opvaskemidler et sikkert sted. Lad ikke børn røre opvaskemidlerne.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens døren er åben.
Generelt om sikkerhed
• Apparatets specifikationer må ikke ændres. Dette kan medføre risiko for personskade
samt beskadigelse af apparatet.
• Overhold sikkerhedsanvisningerne på pakken med opvaskemidlet for at undgå ætsning af
øjne, mund og hals.
• Drik ikke vandet fra opvaskemaskinen. Der kan være rester af opvaskemiddel i maskinen.
• Lad ikke lågen stå åben uden opsyn. Dette er for at forhindre personskade, eller at nogen
falder over en åben låge.
• Undgå at sidde eller stå på den åbne låge.
Anvendelse
• Dette apparat er kun til husholdningsbrug. Undlad at bruge opvaskemaskinen til andre
formål for at forhindre eller skade på ejendom.
• Brug kun maskinen til tilbehør, der egner sig til maskinopvask.
• Undlad at bruge brændbare produkter eller genstande, der er fugtet med brændbare produkter, i maskinen eller i nærheden af eller på denne. Der er fare for eksplosion eller
brand.
• Sæt knive og andre ting med skarpe spidser i bestikkurven med spidsen nedad. De kan
evt. også lægges vandret i den øverste kurv eller i kurven til knive (ikke alle modeller har
en kurv til knive).
4
Sikkerhedsanvisninger
• Brug kun foreskrevne produkter til opvaskemaskiner (opvaskemiddel, filtersalt, afspændingsmiddel).
• Blødgøringsanlægget kan tage skade af salttyper, der ikke er beregnet til opvaskemaskiner.
• Påfyld salt i maskinen, inden du starter et opvaskeprogram. Saltrester i opvaskemaskinen
kan forårsage rust eller lave hul i bunden af maskinen.
• Fyld aldrig andre midler (afkalkningsmiddel til opvaskemaskine, flydende opvaskemiddel)
i beholderen til afspændingsmiddel. Det kan skade maskinen.
• Sørg for, at spulearmene kan bevæge sig frit, før du starter et opvaskeprogram.
• Der kan komme meget varm damp ud af opvaskemaskinen, hvis du åbner lågen, mens
maskinen er i gang. Dette kan medføre skoldningsfare.
• Tag ikke opvasken ud af maskinen, før opvaskeprogrammet er slut.
Vedligeholdelse og rengøring
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden rengøring.
• Anvend ikke brandbare produkter, eller produkter som kan forårsage rustangreb.
• Brug ikke maskinen uden filtrene. Sørg for at sætte filtrene rigtigt i. Hvis de sættes forkert i, bliver opvasken utilfredsstillende, og maskinen tager skade.
• Af sikkerhedshensyn brug ikke højtryksrenser eller damp til rengøring af apparatet
Installation
• Kontrollér, at apparatet ikke er beskadiget. Du må ikke installere et tilslutte et beskadiget
apparat. Kontakt forhandleren.
• Fjern al emballage, før maskinen installeres og tages i brug.
• El- og blikkenslagerarbejde samt installation må kun udføres af en faguddannet person.
Dermed forhindrer du material skade eller personskade.
• Sørg for, at elstikket er taget ud af stikkontakten under installationen.
• Undgå at bore huller i apparatets sider, så der opstår fare for at beskadige de hydrauliske
og elektriske dele.
• Sørg for, apparatet er installeret under og opad stabile køkkenelementer.
Forholdsregler mod frost
• Stil ikke maskinen et sted, hvor temperaturen kommer under 0 °C.
• Producenten påtager sig intet ansvar for frostskader.
Tilslutning, vand
• Brug nye slanger ved tilslutning af maskinen til vandforsyningen. Brug ikke brugte slanger.
• Tilslut ikke apparatet til nye rør eller rør, der ikke har været brugt i længere tid. Lad vandet løbe i nogle minutter, og forbind så tilløbsslangen.
• Undgå at mase eller forårsage skade på vandslangerne, når apparatet installeres.
• Kontrollér, at samlingerne er tætte, så der ikke kan sive vand ud.
• Sørg for, at slangerne er tætte inden ibrugtagning af apparatet.
• Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil og en dobbelt kappe med et indvendigt elkabel. Der
er kun tryk i indløbsslangen, når vandet løber. Hvis der er en lækage i tilløbsslangen, afbryder sikkerhedsventilen det løbende vand.
– Pas på, når du tilslutter tilløbsslangen:
Sikkerhedsanvisninger
5
– Undlad at lægge tilløbsslangen eller sikkerhedsventilen i vand.
– Tag straks stikket ud af stikkontakten, hvis tilløbsslangen eller sikkerhedsventilen
beskadiges.
– Tilløbsslangen med sikkerhedsventil må kun udskiftes af servicecentret.
ADVARSEL
Højspænding.
Tilslutning, el
•
•
•
•
•
•
•
•
Maskinen skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
Brug ikke multistik og forlængerledninger. Der er risiko for brand.
Udskift ikke elledningen. Kontakt servicecentret.
Undgå at mase eller forårsage skade på stikket og ledningen bag apparatet.
Sørg for, at der er adgang til netstikket efter installationen.
Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud af
kontakten.
Servicecenter
• Reparation eller arbejde på apparatet må kun udføres af en godkendt tekniker. Kontakt
servicecentret.
• Brug kun originale reservedele.
Kassering af apparatet
• Sådan undgås risiko for personskade eller beskadigelse:
– Tag stikket ud af kontakten.
– Klip elledningen af, og kassér den.
– Fjern lugelåsen. Det forhindrer, at børn eller dyr kan smække sig inde i apparatet. Der
er fare for kvælning.
– Kassér apparatet på kommunens genbrugsstation.
6
Produktbeskrivelse
ADVARSEL
Opvaskemidler er farlige og kan forårsage ætsning!
• Kontakt straks en læge, hvis der sker et uheld med disse opvaskemidler.
• Kontakt straks en læge, hvis opvaskemidlet kommer ind i munden.
• Kommer vaskemidlerne i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og læge kontaktes.
• Opbevar opvaskemidlerne på et sikkert sted og utilgængeligt for børn.
• Lad ikke vaskemaskinens låge stå åben, når der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel.
• Fyld først beholderen til opvaskemiddel op, lige inden du starter et opvaskeprogram.
PRODUKTBESKRIVELSE
11
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Den øverste kurv
Justering af vandets hårdhedsgrad
Saltbeholder
Beholder til opvaskemiddel
Beholder til afspændingsmiddel
Typeskilt
Filtre
Nederste spulearm
Øverste spulearm
Øverste spulearm
Børnesikring
8
7
6
Produktbeskrivelse
7
Børnesikring
Børnesikringen forhindrer børn i at åbne maskinens låge.
1 Lågen er ulåst, håndtaget (A) er skjult (når
børnesikringen ikke er nødvendig). Fabriksposition.
2 Lågen er ulåst, håndtaget (A) er klar til drift.
3 Lågen er låst.
Hvis børnesikringen er nødvendig:
1. Åbn lågen.
2. Bevæg håndtaget (A) fra position 1 til position 2.
3. Børnesikringen er klar til drift.
Sådan låses lågen:
1. Luk døren.
2. Træk håndtaget (A) til position 3.
3. Lågen er låst.
Sådan låses lågen op:
1. Skub håndtaget (A) til position 2.
2. Lågen er ulåst.
A
2
3
Hvis børnesikringen ikke er nødvendig, skal du flytte håndtaget (A) til position 1.
1
8
Betjeningspanel
BETJENINGSPANEL
7
1
2
10
A
B
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tænd-/sluk-knap
Afbryd-knap
Programvalgsknapper
Knap til stilleprogram
Multitab-knap
Senere start-knap
Display
Funktionsknapper
Kontrollamper
Programlamper
9
C
3
4 5 6
Betjeningspanel
9
Kontrollamper
Salt 1)
Kontrollampen lyser, når der skal påfyldes salt i beholderen. Se under "Brug af
filtersalt".
Når beholderen er fyldt, kan Salt-lampen fortsætte med at lyse i nogle timer. Det
påvirker ikke apparatets funktion i øvrigt.
Afspændingsmiddel 1)
Lampen tændes, når beholderen til afspændingsmiddel skal påfyldes. Se under
"Brug af vaske- og afspændingsmiddel".
MULTITAB
Lampen tændes, når Multitab-funktionen aktiveres. Se under "Multitab-funktion".
1) Når beholderne til salt og/eller afspændingsmiddel er tomme, lyser de tilhørende kontrollamper ikke, hvis et
opvaskeprogram er i gang.
Afbryd-knap
Med denne knap kan du afbryde et opvaskeprogram eller nedtælling til senere start. Se under "Valg og start af opvaskeprogram".
Programvalgsknapper
Tryk på en af disse knapper en eller flere gange, indtil lampen for opvaskeprogrammet tændes. Se under "Opvaskeprogrammer".
Knap til stilleprogram
Dette er et opvaskeprogram, som kører med et lavt lydniveau.
Under stilleprogram kører pumpen med meget lav hastighed. Dette sker for at sænke støjniveauet til under 25 % i forhold til deklarationsprogrammet. På grund af dette har programmet en lang varighed.
Programmet kan f.eks indstilles til at køre om natten, eller når der evt. er lavere takst på el.
Multitab-knap
Tryk på denne knap for at slå Multitab-funktionen til/fra. Se under "Multitab-funktion".
Senere start-knap
Brug denne knap til at udsætte opvaskeprogrammets start med et interval fra 1-24 timer.
Se under "Valg og start af opvaskeprogram".
Display
Displayet viser:
• Den elektroniske indstilling af blødgøringsanlægget.
• Om tilsætning af afspændingsmiddel er slået til/fra (kun når Multitab-funktionen er slået
til).
• Opvaskeprogrammets varighed.
• Resttid, til programmet er slut.
• Afslutningen på opvaskeprogrammet. Displayet viser et nul.
• Resttid for den indstillede senere start.
• Fejlkoder.
10
Brug af apparatet
Funktionsknapper
Med disse knapper kan du:
• Justere niveauet for blødgøringsanlægget elektronisk. Se under "Indstilling af blødgøringsanlægget".
• Aktivere/deaktivere beholderen til afspændingsmiddel (kun, når Multitab-funktionen er
aktiveret). Se under "Når der opstår fejl".
Indstillingsfunktion
Ved disse operationer skal apparatet stå på indstillingsfunktion:
• Ved valg og start af opvaskeprogram og/eller senere start.
• Ved elektronisk indstilling af niveauet for blødgøringsniveau.
• Ved aktivering/deaktivering af tilsætning af afspændingsmiddel.
Tryk på tænd-/sluk-knappen. Apparatet står i indstillingsfunktion, når:
– Alle programlamperne tændes.
Tryk på tænd-/sluk-knappen. Apparatet står ikke i indstillingsfunktion, når:
– Kun én programlampe tændes.
– Displayet viser varigheden af opvaskeprogrammet eller en senere start.
– Programmet eller udskudt start skal afbrydes og stilles tilbage på indstillingsfunktion.
Se under 'Indstilling og start af et opvaskeprogram'.
BRUG AF APPARATET
1. Kontrollér, om det indstillede niveau for blødgøringsanlægget passer til det lokale vands
hårdhedsgrad. Hvis ikke, skal blødgøringsanlægget indstilles.
2. Fyld saltbeholderen op med filtersalt.
3. Fyld beholderen til afspændingsmiddel op.
4. Sæt bestik og tallerkener i opvaskemaskinen.
5. Vælg det opvaskeprogram, der passer til opvaskens art og graden af snavs.
6. Fyld den rette mængde opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel.
7. Start opvaskeprogrammet.
Brug multitab-funktionen, hvis du bruger Multitabs ("3 i 1", "4 i 1", "5 i 1" osv.) (Se "Multitab-funktion").
INDSTILLING AF BLØDGØRINGSANLÆG
Blødgøringsanlægget fjerner salte og mineraler fra ledningsvandet. Disse mineraler og salte
kan skade maskinen.
Justér blødgøringsanlægget, hvis det ikke passer til det lokale vands hårdhed.
Kontakt det lokale vandværk angående det lokale vands hårdhed.
Indstilling af blødgøringsanlæg
11
Indstilling af vandets
hårdhed
Vandets hårdhedsgrad
Tyske grader
(°dH)
Franske grader
(TH°)
mmol/l
Clarke-grader
manuelt
elektronisk
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.
Blødgøringsanlægget skal både indstilles manuelt og elektronisk.
Manuel indstilling
Sæt knappen til indstilling af hårdhedsgrad i position 1 eller 2 (se tabel).
Elektronisk indstilling
1. Tænd for apparatet. Sørg for, at apparatet står på indstillingsfunktionen.
2. Tryk samtidigt på funktionsknapperne (B) og (C), og hold dem nede, indtil programlamperne over funktionsknapperne (A), (B) og (C) blinker.
3. Slip funktionsknapperne (B) og (C).
4. Tryk på funktionsknappen (A).
• Programlamperne over funktionsknapperne (B) og (C) slukkes.
• Programlampen over funktionsknappen (A) bliver ved med at blinke.
= niveau 5).
• Displayet viser indstillingen af blødgøringsanlægget (f.eks.:
5. Tryk på funktionsknappen (A) igen for at ændre indstillingen.
6. Sluk apparatet for at bekræfte.
12
Brug af filtersalt
Hvis blødgøringsanlægget indstilles elektronisk til niveau 1, forbliver salt-lampen slukket.
BRUG AF FILTERSALT
Hvordan du fylder saltbeholderen
1. Drej hætten mod uret for at åbne saltbeholderen.
2. Hæld 1 liter vand i saltbeholderen (kun
første gang, du påfylder salt).
3. Brug tragten til at fylde salt i beholderen.
4. Fjern salt rundt om saltbeholderens åbning.
5. Luk saltbeholderen ved at dreje hætten
med uret.
Det er normalt, at vandet i saltbeholderen løber over, når der påfyldes salt.
BRUG AF VASKE- OG AFSPÆNDINGSMIDDEL
1
3
2
4
30
7
4
+
3 2
-
1
20
MA X
6
5
Brug af opvaskemiddel
Brug ikke mere end den korrekte mængde opvaskemiddel af hensyn til miljøet.
Følg anbefalingerne fra producenten af opvaskemidlet på pakningen.
Sådan fyldes beholderen til opvaskemiddel:
1. Tryk på udløserknappen 2 for at åbne låget 7 til beholderen til opvaskemiddel.
2. Fyld opvaskemiddel i beholderen 1 .
3. Hvis opvaskeprogrammet har et trin med forvask, anbringes en lille mængde opvaskemiddel i hulningen udvendig på låget til opvaskemiddel.
4. Læg tabletten i beholderen til opvaskemiddel, hvis du bruger tabs 1 .
Multitab-funktion
5.
13
Luk beholderen til opvaskemiddel. Tryk på låget, indtil det låses fast.
Brug lange opvaskeprogrammer, når du bruger opvaskemidler i tabletform (tabs). Disse kan
ikke blive helt opløst med korte opvaskeprogrammer og kan forringe opvaskeresultaterne.
Brug af afspændingsmiddel
Afspændingsmiddel gør det muligt at tørre tallerkener og fade, uden at de får pletter og
striber.
Beholderen til afspændingsmiddel tilfører automatisk afspændingsmiddel under det sidste
skylletrin.
Fremgangsmåde for påfyldning af beholderen til afspændingsmiddel:
1. Tryk på udløserknappen 6 for at åbne låget 5 til beholderen til afspændingsmiddel.
2. Fyld beholderen til afspændingsmiddel op 3 med afspændingsmiddel. Påfyld kun til
"Max"-mærket.
3. Tør spildt afspændingsmiddel op med en sugende klud, så der ikke dannes for meget
skum under det næste program.
4. Luk beholderen til afspændingsmiddel. Tryk på låget, indtil det låses fast.
Indstil dosering af afspændingsmiddel
Fabriksindstilling: Position 3.
Doseringen af afspændingsmiddel kan indstilles fra position 1 (laveste dosering) til position
4 (højeste dosering).
Drej på vælgeren til afspændingsmiddel 4 for at øge eller reducere doseringen.
MULTITAB-FUNKTION
Multitab-funktionen er til kombinerede opvaskemidler i tabletform (tabs).
Disse tabs indeholder opvaskemidler med kombineret rengørings-, afspændings- og saltfunktion. Nogle typer tabletter kan indeholde andre funktioner.
Kontroller, om de passer til vandets hårdhedsgrad. Følg vejledningen på pakken.
Når Multitab-funktionen er indstillet, er den aktiveret, indtil du slår den fra.
Multitab-funktionen stopper automatisk tilsætning af afspændingsmiddel og salt.
Multitab-funktionen deaktiverer automatisk kontrollamper til afspændingsmiddel og salt.
Programmets varighed kan blive forlænget, hvis du bruger Multitab-funktionen.
Aktiver "Multitab-funktionen", inden du starter et opvaskeprogram.
Multitab-funktionen kan ikke aktiveres, mens programmet kører.
Sådan aktiveres Multitab-funktionen:
• Tryk på Multitab-knappen. Multitab-lampen tændes.
Sådan deaktiveres Multitab-funktionen. Brug igen separat opvaskemiddel, salt og
afspændingsmiddel:
1. Tryk på Multitab-knappen. Multitab-lampen slukkes.
2. Fyld beholderne til salt og afspændingsmiddel.
3. Indstil blødgøringsanlægget til højeste niveau.
4. Kør et opvaskeprogram med tom maskine.
14
Placering af bestik og service
5.
6.
Indstil blødgøringsanlægget til det lokale vands hårdhedsgrad.
Indstil doseringen af afspændingsmiddel.
PLACERING AF BESTIK OG SERVICE
Se folderen "Eksempler på ProClean påfyldninger".
Råd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anbring ikke andre ting i opvaskemaskinen, som kan opsuge vand (svampe, klude).
Fjern tiloversbleven mad fra tingene.
Blødgør tiloversbleven brændt mad på disse ting.
Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og gryder) med åbningen nedad.
Sørg for, at vandet ikke samler sig i beholdere eller skåle.
Sørg for, at bestik og tallerkener m.m. ikke ligger sammen.
Sørg for, at glas ikke rører andre glas.
Læg små ting i bestikkurven.
Bland skeer med andet bestik, så de ikke sætter sig sammen.
Sørg for, at vandet kan komme til alle overflader, når du stiller tingene i kurvene.
Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg for, at tingene ikke kan flytte sig.
Vanddråber kan samle sig på ting i plast og på "slip-let"-pander og gryder.
TØRREPROGRAMMER
Tørreprogrammer
Program
Grad af snavs
Opvaskens type
Beskrivelse af programmet
AUTO 45°-70°1)
Alle
Service, bestik, gryder
og pander
Forvask
Hovedvask 45 °C eller 70 °C
1 eller 2 mellemskylninger
Sidste skylning
Tørring
INTENSIV PRO 70°
Meget snavset
Service, bestik, gryder
og pander
Forvask
Hovedvask 70 °C
1 mellemskylning
Sidste skylning
Tørring
30 MIN 60°2)
Normalt eller let
snavset
Service og bestik
Hovedvask 60 °C
Skylning
ECO 50°3)
Normalt snavset
Service og bestik
Forvask
Hovedvask op til 50 °C
1 mellemskylning
Slutskylning
Tørring
Valg og start af opvaskeprogram
Program
Grad af snavs
Opvaskens type
Normalt eller let
snavset
Skrøbeligt service og
glasvarer
15
Beskrivelse af programmet
Hovedvask 45 °C
1 mellemskylning
Sidste skylning
Tørring
Dette program giver opvasken en hurtig
1 kold skylning
skylning for at forhindre, at madrester
sætter sig fast på opvasken, og for at forhindre at apparatet giver lugtgener.
Opvaskeprogrammet kan kun startes, når
maskinen er fyldt helt op.
Brug ikke opvaskemidler til dette program.
EXTRA SILENT
Normalt snavset
Service og bestik
Forvask
Hovedvask 50 °C
1 mellemskylning
Sidste skylning
Tørring
1) Apparatet justerer automatisk vandtemperatur og -mængde. Dette afhænger af, om maskinen er helt fyldt eller
ej, samt hvor snavset opvasken er. Programmernes varighed og forbrug kan variere.
2) Ved mindre fyldninger er let tilsmudset service giver dette program en tidsbesparende løsning.
3) Testprogram, prøveanstalter. Se den medfølgende folder med testdata.
Forbrugsværdier
Energi (kWh)
Program 1)
Vand (liter)
AUTO 45°-70°
0,9 - 1,7
8 - 15
INTENSIV PRO 70°
1,5 - 1,7
13 - 15
30 MIN 60°
0,9
9
ECO 50°
0,9 - 1,1
9 - 11
0,8 - 0,9
11 - 12
0,1
4
1,1 - 1,2
9 - 11
EXTRA SILENT
1) Displayet viser programmets varighed.
Disse værdier kan variere, alt efter vandtemperatur og -tryk, udsving i netspænding og opvaskens størrelse.
VALG OG START AF OPVASKEPROGRAM
Valg og start af opvaskeprogram uden Senere start
1.
2.
3.
4.
Åbn lågen.
Tænd for apparatet.
Sørg for, at apparatet står på indstillingsfunktionen.
Vælg et opvaskeprogram. Se under "Tørreprogrammer".
16
Valg og start af opvaskeprogram
5.
– Den tilhørende programlampe tændes.
– Alle andre programlamper slukkes.
– Programmets varighed blinker i displayet.
Luk lågen til opvaskemaskinen. Opvaskeprogrammet starter automatisk.
Du kan også indstille opvaskeprogrammet, mens lågen er lukket. Når du trykker på en programknap, har du kun 3 sekunder til at vælge et andet program. Efter disse 3 sekunder starter det valgte program automatisk.
Valg og start af opvaskeprogram med Senere start
1.
2.
3.
4.
Åbn lågen.
Tænd for opvaskemaskinen, og vælg et opvaskeprogram.
Tryk på Senere start-knappen gentagne gange, indtil displayet viser det ønskede antal
timer til Senere start.
Luk lågen til opvaskemaskinen.
– Nedtællingen begynder automatisk.
– Når nedtællingen er slut, starter opvaskeprogrammet automatisk.
Hvis lågen åbnes, standser nedtællingen. Når lågen lukkes igen, fortsætter nedtællingen det
sted, hvor den blev afbrudt.
Senere start-programmet kan også indstilles, mens lågen er lukket. Når der vælges opvaskeprogram, har du kun 3 sekunder til at vælge Senere start. Efter disse 3 sekunder starter det
valgte program automatisk.
Afslutning på opvaskeprogrammerne
• Åbn lågen.
– Opvaskeprogrammet stopper.
• Luk lågen til opvaskemaskinen.
– Programmet fortsætter det sted, hvor det blev afbrudt.
Sådan annulleres et program eller Senere start:
Hvis opvaskeprogrammet eller Senere start ikke er startet, kan du ændre indstillingen.
Når et program eller Sener start kører, er det ikke muligt at ændre indstillingen. For at vælge en ny indstilling skal programmet eller Senere start afbrydes.
Hvis Senere start afbrydes, afbrydes samtidigt det valgte opvaskeprogram. I så fald skal programmet vælges igen.
1.
2.
Tryk på Afbryd-knappen og hold den nede, indtil alle programlamperne tændes.
Sørg for, der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel, inden der startes et nyt
opvaskeprogram.
Afslutning på opvaskeprogrammet
Når opvaskeprogrammet er færdigt, viser displayet et nul.
1. Sluk for apparatet.
2. Åbn lugen til apparatet.
Vedligeholdelse og rengøring
17
Lad apparatets låge stå på klem i nogle minutter for at opnå bedre tørring.
• Hvis der ikke slukkes for apparatet inden for 3 minutter efter opvaskeprogrammets afslutning:
– Alle kontrallamper slukkes
– Displayet viser en vandret bjælke
Dette hjælper med at reducere energiforbruget.
Tryk på en vilkårlig knap (ikke tænd/sluk-knappen). Displayet og kontrollamperne tændes
igen.
Automatisk slukning
Auto-slukfunktionen slukker automatisk apparatet 10 minutter efter afslutningen af vaskeprogrammet.
Dette hjælper med at reducere energiforbruget.
Fjern tingene fra kurvene
• Lad opvasken køle af, før du tager den ud af maskinen. Tallerkener m.m. er skrøbelige, når
de er meget varme.
• Tøm først nederste kurv og derefter øverste kurv.
• Der kan være vand på maskinens sider og låge. Rustfrit stål køler hurtigere af end tallerkener.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Sådan fjernes og renses filtre
Snavsede filtre forringer opvaskeresultatet.
Selvom vedligeholdelsen er meget begrænset med disse filtre, bør du jævnligt efterse maskinen og om nødvendigt rense filtrene.
1. Drej filteret (A) mod uret og fjern det fra
filteret (B).
B
A
18
Hvis noget går galt
2. Filteret (A) består af to dele. Filteret adskilles ved at trække delene fra hinanden.
3. Rens delene grundigt med vand.
4. Sæt det todelte filter (A) sammen, og pres.
Sørg for, at delene samles korrekt.
5. Fjern filteret (B).
6. Rens filteret (B) grundigt med vand.
7. Sæt filteret (B) på plads igen. Sørg for, at
det samles korrekt i de to skinner (C).
8. Sæt filteret (A) på plads i filteret (B). Drej
filteret (A) med uret, indtil det låses fast.
C
Sådan rengøres spulearmene:
Fjern ikke spulearmene.
Hvis hullerne i spulearmene tilstoppes, kan det tiloversblevne snavs fjernes med en spids
genstand.
Sådan renses de ydre overflader:
Rengør opvaskemaskinens udvendige sider og betjeningspanelet med en blød, fugtig klud.
Brug kun et neutralt rengøringsmiddel.
Brug ikke slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmidler (f.eks. acetone).
HVIS NOGET GÅR GALT
Maskinen starter ikke eller stopper under drift.
Forsøg først at finde en løsning på problemet (se tabellen). Hvis ikke, bør du kontakte servicecenteret.
Fejl
Maskinen tager ikke
vand ind.
Fejlkode
• Et lydsignal går i
gang.
• Displayet viser
.
Mulig årsag
Vandhanen er blokeret
eller kalket til.
Mulig løsning
Rengør vandhanen.
Hvis noget går galt
Fejl
Fejlkode
Mulig årsag
19
Mulig løsning
Vandtrykket er for lavt. Kontakt dit lokale
vandværk.
Maskinen tømmes ikke. • Et lydsignal går i
gang.
• Displayet viser
.
Overløbssikringen er
blevet udløst.
Programmet starter ikke.
Der er lukket for hanen.
Åbn for vandhanen.
Filteret i tilløbsslangen
er stoppet.
Rens filteret.
Tilløbsslangen er ikke
rigtigt tilsluttet.
Kontrollér, at tilslutningen er i orden.
Tilløbsslangen er beskadiget.
Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er beskadiget.
Køkkenvaskens vandlås Rens vandlåsen.
er tilstoppet.
Afløbsslangen er ikke
rigtigt tilsluttet.
Kontrollér, at tilslutningen er i orden.
Afløbsslangen er beskadiget.
Kontrollér, at afløbsslangen ikke er beskadiget.
• Et lydsignal går i
gang.
• Displayet viser
.
Luk for hanen og kontakt servicecenteret.
Maskinens låge er
åben.
• Luk lågen rigtigt.
• Slå børnesikringen
fra.
Stikket er ikke sat i
stikkontakten.
Sæt stikket i stikkontakten.
Sprunget sikring i sikringskassen.
Udskift sikringen.
Senere start er indstillet. (Kun for maskiner
med senere start).
Annullér den senere
start for straks at starte programmet.
Tænd for maskinen, når den er kontrolleret. Programmet fortsætter det sted, hvor det blev
afbrudt.
Hvis samme fejl kommer igen, bør du kontakte servicecenteret.
Hvis displayet viser andre fejlkoder, bør du kontakte servicecenteret.
De nødvendige data for servicecenteret findes på typeskiltet.
Vi anbefaler, at du skriver dataene her:
Model (MOD.)
Produktnummer (PNC)
....................
....................
20
Hvis noget går galt
Serienummer (S.N.)
....................
Opvaskeresultaterne og tørreresultaterne er ikke tilfredsstillende
Fejl
Opvasken er ikke ren.
Mulig årsag
Mulig løsning
Det valgte opvaskeprogram
passer ikke til opvaskens art og
graden af snavs.
Sørg for, det valgte opvaskeprogram passer til opvaskens
art og graden af snavs.
Kurvene blev ikke fyldt korrekt,
vandet overspulede ikke alle
overflader.
Fyld kurvene korrekt.
Spulearmene kunne ikke dreje
frit, da opvasken ikke blev anbragt korrekt.
Kontroller, at en ukorrekt anbringelse af opvasken ikke blokerer for spulearmene.
Filtrene er snavsede eller monteret forkert.
Sørg for, at filtrene er rene og
korrekt monteret.
Der er brugt for lidt eller intet
opvaskemiddel.
Sørg for, der er tilstrækkeligt
med opvaskemiddel.
Saltbeholderen er tom.
Fyld saltbeholderen med opvaskesalt.
Blødgøringen er indstillet forkert.
Indstil blødgøringen.
Hætten på saltbeholderen er
ikke rigtigt lukket.
Sørg for, at saltbeholderens
hætte er lukket korrekt.
Der er striber, matte pletter eller en blålig belægning på glas
og service.
Doseringen af afspændingsmiddel er for høj.
Nedsæt doseringen af afspændingsmiddel.
Der er spor efter indtørrede
vanddråber på glas og service.
Doseringen af afspændingsmiddel er for lav.
Øg doseringen af afspændingsmiddel.
Det kan skyldes opvaskemidlet.
Brug en anden type opvaskemiddel.
Der er kalkaflejringer på servicet.
Opvasken er våd.
Der er valgt et opvaskeprogram Lad maskinens låge stå på klem,
uden tørring eller med nedsat
og vent nogle minutter med at
tørring.
tømme maskinen.
Opvasken er våd og mat.
Beholderen til afspændingsmiddel er tom.
Fyld beholderen med afspændingsmiddel.
Multitab-funktionen er tændt
(denne funktion slår automatisk beholderen til afspændingsmiddel fra).
Aktivér beholderen til afspændingsmiddel.
Aktivering af beholderen til afspændingsmiddel
1. Tænd for apparatet. Sørg for, at apparatet står på indstillingsfunktionen.
2. Tryk samtidigt på funktionsknapperne (B) og (C), og hold dem nede, indtil programlamperne over funktionsknapperne (A), (B) og (C) begynder at blinke. .
21
Tekniske data
3. Slip funktionsknapperne (B) og (C).
4. Tryk på funktionsknappen (B).
• Programlamperne over funktionsknapperne (A) og (C) slukkes.
• Programlampen over funktionsknappen (B) bliver ved med at blinke.
• Displayet viser indstillingen af beholderen til afspændingsmiddel.
Beholderen til afspændingsmiddel er slået fra.
Beholderen til afspændingsmiddel er slået til.
5. Tryk på funktionsknappen (B) for at ændre indstillingen.
6. Sluk apparatet for at bekræfte.
TEKNISKE DATA
Mål
Vandtilførslens tryk
Bredde
596 mm
Højde
818 - 878 mm
Dybde
595 mm
Minimum
Maksimum
Vandtilførsel 1)
Koldt vand eller varmt vand
Kapacitet
Antal kuverter
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
maksimum 60°C
12
1) Forbind tilløbsslangen til en vandhane med et 3/4"-gevind.
Typeskiltet på lågens indvendige kant på apparatet viser data for den elektriske forbindelse.
Hvis det varme vand leveres af alternative energikilder (f.eks. solfangere, solceller eller vindenergi), bruges tilslutning til varmt vand for at spare på energien.
MILJØHENSYN
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den
rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og
af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er
købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
Genbrug materialer med symbolet . Anbring indpakningen i passende beholdere for at
genbruge den.
22
Installation
INSTALLATIONSVEJLEDNING
INSTALLATION
820-880 mm
Placér apparatet tæt på en vandhane og et afløb.
Monter apparatet under et køkken- eller arbejdsbord.
Kontrollér, at indbygningsnichens mål svarer til de
angivne mål på billedet.
600
mm
Beskyttelse mod damp
Fastgør det selvklæbende aluminiumsfolie på forsiden langs køkkenbordet.
Justér maskinens højde
1. Fjern den indstillelige sokkel.
600 mm
Installation
23
2. • Drej de to forreste fødder mod uret for
at hæve maskinens forende.
• Drej den midterste skrue mod uret for efter behov - at hæve maskinens bagende.
Fastgør maskinen under køkkenbordet eller til tilstødende
køkkenskabselementer.
ADVARSEL
Sørg for, at maskinen installeres under og ved siden af sikre strukturer for at forhindre beskadigelse eller skader.
Brug beslagene til at fastgøre maskinen under køkkenbordet eller til de tilstødende køkkenskabselementer.
1. Indsæt beslagene i slidserne oven på maskinen.
2. Brug skruerne (opad eller til siden) til at
fikserer maskinen. Sørg for at stramme
skruerne godt.
Sådan justeres maskinens højde
Ved hjælp af en korrekt maskinhøjde kan lågen lukkes helt tæt.
24
Installation
Når lågen ikke er i vater, støder den på skabets sider. Løsn eller stram de justerbare fødder
for at justere maskinens højde.
Når maskinens højde er blevet justeret, skal den
justerbare sokkel sættes på plads.
Sørg for, at bunden af den justerbare sokkel flugter med gulvet.
Tilslutning til afløb
max 400 cm
Slut afløbsslangen til:
• Køkkenvaskens vandlås, og fastgør den under køkkenbordet. Det hindrer, at spildevand
fra vasken løber baglæns og ind i maskinen.
• Et standrør med aftrækshul. Den indre diamax 85 cm
meter skal være mindst 4 cm.
Tag proppen i vasken op, mens maskinen pumper, så vandet ikke bliver suget tilbage i maskimin 40 cm
nen.
Afløbsslangens forlængerledning må højst være
2 m. Den indre diameter må ikke være mindre
end slangens diameter.
Hvis afløbsslangen sluttes til studsen på en vandlås under vasken, skal plastmembranen (A) fjernes.
Hvis ikke hele membranen fjernes, vil der samle sig
madrester, der til sidst blokerer studsen til opvaskemaskinens afløbsslange.
En sikkerhedsanordning forhindrer, at der løber
beskidt vand tilbage i maskinen. Hvis vandlåsen
under vasken har en kontraventil, kan den forhindre opvaskemaskinen i at blive ordentligt tømt.
Fjern kontraventilen.
Innhold
25
Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter.
For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese denne
bruksanvisningen grundig. Den vil hjelpe deg i å navigere gjennom alle prosessene
på mest effektiv og lettest måte. For at du kan rådføre deg med denne håndboken
når du måtte trenge det, anbefaler vi at du oppbevarer den på et trygt sted. Den bør
følge med maskinen, dersom du gir den videre til en annen bruker.
Vi håper at du får mye glede av den nye maskinen din.
INNHOLD
BRUKERVEILEDNING
26
SIKKERHETSANVISNINGER
26
Sikkerhet for barn og sårbare personer
26
Generelt om sikkerhet
26
Bruk
26
Stell og rengjøring
27
Montering
27
Forholdsregler ved frost
27
Vanntilkopling
27
Elektrisk tilkopling
28
Servicesenter
28
Kassere oppvaskmaskinen
28
PRODUKTBESKRIVELSE
29
Barnesikring
30
BETJENINGSPANEL
31
Avbryt-knapp
32
Knapper for programvalg
32
Ekstra stille-knapp
32
Multitab-knapp
32
Knapp for starttidsforvalg
32
Display
32
Funksjonsknapper
32
Innstillingsmodus
33
BRUK AV PRODUKTET
33
STILLE INN VANNHARDHET
33
Manuell innstilling
34
Elektronisk innstilling
34
BRUKE OPPVASKMASKINSALT
35
BRUK AV OPPVASKMIDDEL OG SKYLLEMIDDEL
35
Bruke vaskemiddel
35
Bruke skyllemiddel
36
Juster skyllemiddeldoseringen
36
MULTITAB-FUNKSJON
36
SETTE INN SERVISE OG BESTIKK
37
Generelle råd og tips
37
OPPVASKPROGRAM
37
VELGE OG STARTE ET VASKEPROGRAM
38
Velge og starte oppvaskprogram uten
starttidsforvalg
38
Velge og starte oppvaskprogram med
starttidsforvalg
39
Avbrudd av et oppvaskprogram
39
Hvordan avbryte et oppvaskprogram eller et
starttidsforvalg
39
Slutt på oppvaskprogrammet
39
Automatisk av
40
Fjern gjenstandene fra kurvene
40
STELL OG RENGJØRING
40
Ta ut og rengjøre filtrene
40
For å rengjøre spylearmene
41
For å rengjøre de utvendige overflatene 41
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
41
Vaskeresultatene og tørkeresultatene er ikke
tilfredsstillende
43
Aktivere glansemiddelbeholderen
43
TEKNISKE DATA
44
MILJØVERN
44
INSTALLASJONSANVISNINGER
45
MONTERING
45
Fuktsperre
45
Justere høyden på maskinen
45
Feste maskinen under benkeplaten eller til
enhetene ved siden av
46
Sette maskinen i vater
46
Tilkopling av vannavløp
47
26
Sikkerhetsanvisninger
Med forbehold om endringer.
BRUKERVEILEDNING
SIKKERHETSANVISNINGER
Les denne håndboken nøye før installasjon og bruk:
• For å hindre skade på deg selv og din eiendom.
• For å ta vare på miljøet.
• For å kunne bruke produktet riktig.
Ta vare på bruksanvisningen, og pass på at den følger med maskinen hvis du flytter den
eller gir den bort.
Produsenten er ikke ansvarlig hvis feilaktig montering eller bruk forårsaker skade.
Sikkerhet for barn og sårbare personer
• Ikke la personer, inkludert barn, med reduserte fysiske sanser, reduserte mentale evner
eller mangel på erfaring og kunnskap bruke produktet. De trenger tilsyn eller må få instruksjon i bruken av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
• Hold tilsyn med barn, slik at de ikke leker med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn. Det er fare for kvelning eller skade.
• Oppbevar alle vaskemidler på et trygt sted. Ikke la barn komme i berøring med oppvaskmidlene.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
Generelt om sikkerhet
• Oppvaskmaskinens spesifikasjoner må ikke endres. Det er fare for skade på oppvaskmaskinen.
• Følg sikkerhetsanvisningene fra produsenten av oppvaskmiddelet for å hindre brannskader i øyne, munn og svelg.
• Ikke drikk vannet fra oppvaskmaskinen. Det kan være rester av oppvaskmiddel i oppvaskmaskinen.
• Ikke la døren til oppvaskmaskinen stå åpen uten tilsyn. Dette vil hindre skader som kan
oppstå hvis noen faller på den åpne døren.
• Ikke sitt eller stå på den åpne døren
Bruk
• Oppvaskmaskinen er kun beregnet for bruk i vanlige husholdninger. For å hindre personskader og skade på eiendom, må ikke oppvaskmaskinen brukes til andre formål.
• Bruk oppvaskmaskinen kun til å vaske husholdningsredskaper som tåler oppvaskmaskin.
• Ikke sett brennbare produkter eller gjenstander som er våte av brennbare produkter inn i
eller i nærheten av oppvaskmaskinen. Eksplosjons- eller brannfare.
• Sett kniver og alle skarpe redskaper med spissen ned i bestikkurven. De kan eventuelt legges vannrett i den øvre kurven eller i knivkurven. (Ikke alle modeller har knivkurv).
• Bruk bare produkter spesielt beregnet på oppvaskmaskiner (oppvaskmiddel, salt og skyllemiddel).
Sikkerhetsanvisninger
27
• Andre typer salt, som ikke er spesielt beregnet på bruk i oppvaskmaskiner, kan skade
vannavherderen.
• Fyll beholderen med salt før du starter et oppvaskprogram. Salt som blir liggende igjen i
oppvaskmaskinen kan forårsake korrosjon eller lage hull i bunnen av oppvaskmaskinen.
• Ikke fyll annet enn skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen (for eksempel oppvaskmiddel
eller flytende oppvaskmiddel). Dette kan skade oppvaskmaskinen.
• Forsikre deg om at spylearmene kan bevege seg fritt før du starter et oppvaskprogram.
• Oppvaskmaskinen kan slippe ut varm damp hvis du åpner døren mens et oppvaskprogram er i gang. Det er fare for hudforbrenning.
• Ikke ta ut oppvasken fra oppvaskmaskinen før oppvaskprogrammet er ferdig.
Stell og rengjøring
• Slå av maskinen og trekk støpselet ut av stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid.
• Ikke bruk brennbare produkter eller produkter som kan forårsake korrosjon.
• Ikke bruk maskinen uten filtrene. Kontroller at filtrene er riktig montert. Feilaktig montering medfører utilfredsstillende oppvaskresultater og skader på maskinen.
• For din egen sikkerhet og sikkerheten til eiendelene dine må du ikke bruke høytrykksspyler eller damp til å rengjøre maskinen.
Montering
• Forsikre deg om at oppvaskmaskinen ikke er skadet. Ikke monter eller koble til en skadet
oppvaskmaskin, ta kontakt med leverandøren.
• Fjern all emballasje før du monterer og bruker oppvaskmaskinen.
• Bare en kvalifisert person kan utføre den elektriske tilkoblingen, rørleggerarbeidet og
monteringen av oppvaskmaskinen. Dette vil hindre skade på produkt og person.
• Påse at støpselet ikke sitter i stikkontakten mens maskinen monteres.
• Ikke bor hull i noen av sidene på maskinen. Dette for å hindre skade på hydrauliske og
elektriske komponenter.
• Forsikre deg om at oppvaskmaskinen er installert under og ved siden av stabile konstruksjoner.
Forholdsregler ved frost
• Ikke monter oppvaskmaskinen på et sted der temperaturen er under 0 °C.
• Produsenten er ikke ansvarlig for frostskader.
Vanntilkopling
• Bruk nye slanger når du skal kople maskinen til vanntilførselen. Du må ikke bruke brukte
slanger.
• Kontroller vannrørene før montering. La vannet renne i noen minutter før du kopler til
inntaksslangen.
• Pass på at vannslangen ikke blir klemt eller skadet når du monterer maskinen.
• Kontroller at vanntilkoplingene er tette, så du unngår vannlekkasjer.
• Først gang du bruker maskinen, må du kontrollere at slangene ikke lekker.
• Vanninntaksslangen har en sikkerhetsventil og en dobbel mantel med en indre strømledning. Det er bare trykk inne i vanninntaksslangen når maskinen tar inn vann. Hvis det er
en lekkasje i vanninntaksslangen, vil sikkerhetsventilen avbryte vanngjennomstrømningen.
28
Sikkerhetsanvisninger
– Vær forsiktig når du kopler til vanninntaksslangen:
– Ikke legg vanninntaksslangen eller sikkerhetsventilen i vann.
– Hvis vanninntaksslangen eller sikkerhetsventilen blir skadet, må du straks trekke
støpselet ut av stikkontakten.
– Ta kontakt med servicesenteret for å bytte vanninntaksslangen med sikkerhetsventil.
ADVARSEL
Farlig spenning.
Elektrisk tilkopling
• Oppvaskmaskinen må være jordet.
• Forsikre deg om at den elektriske informasjonen på typeskiltet er i samsvar med strømtilførselen i boligen din.
• Bruk alltid korrekt montert, jordet stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger. Det kan være brannfarlig.
• Du må ikke bytte ut eller endre strømkabelen. Kontakt servicesenteret.
• Pass på så du ikke klemmer eller på annen måte skader støpselet og kabelen bak maskinen.
• Forsikre deg om at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra enheten. Trekk alltid i selve støpselet.
Servicesenter
• Overlat alle reparasjoner og annet arbeid på oppvaskmaskinen til en kvalifisert person.
Kontakt servicesenteret.
• Bruk kun originale reservedeler
Kassere oppvaskmaskinen
• For å forhindre risikoen for fysisk skade:
– Trekk støpselet ut av stikkontakten.
– Kutt av strømkabelen og kast den.
– Fjern dørlåsen. Dette forhindrer at barn eller kjæledyr kan stenge seg inne i oppvaskmaskinen. Det er fare for kvelning.
– Kasser oppvaskmaskinen ved det lokale resirkuleringssenteret.
Produktbeskrivelse
29
ADVARSEL
Oppvaskmidlene er farlige og kan forårsake korrosjon!
• Hvis det skjer en ulykke med oppvaskmidlene, må du kontakte lege umiddelbart.
• Hvis noen får oppvaskmiddel i munnen, må du kontakte lege umiddelbart.
• Hvis noen får oppvaskmiddel i øynene, må du kontakte lege umiddelbart og skylle øynene
med vann.
• Oppbevar oppvaskmidlene på et sikkert sted og utenfor barns rekkevidde.
• La ikke maskindøren stå åpen når det er oppvaskmidler i oppvaskmiddelbeholderen.
• Fyll først oppvaskmiddelbeholderen rett før du starter et oppvaskprogram.
PRODUKTBESKRIVELSE
11
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Øvre kurv
Justeringshjul for innstilling av vannhardheten
Saltbeholder
Oppvaskmiddelbeholder
Skyllemiddelbeholder
Typeskilt
Filtre
Nedre spylearm
Øvre spylearm
Øverste spylearm
Barnesikring
8
7
6
30
Produktbeskrivelse
Barnesikring
Barnesikringen hindrer at barn åpner døren til maskinen.
1 Døren er ulåst, spaken (A) er skjult (når barnesikringen ikke er nødvendig). Fabrikkstilling.
2 Døren er ulåst, spaken (A) er klar til bruk.
3 Døren er låst.
Hvis barnesikringen er påkrevd:
1. Åpne døren.
2. Flytt spaken (A) fra posisjon 1 til posisjon 2.
3. Barnesikringen er klar til bruk.
Slik låser du døren:
1. Lukk døren.
2. Trekk spaken (A) til posisjon 3.
3. Døren er låst.
Slik åpner du døren:
1. Skyv spaken (A) til posisjon 2.
2. Døren er åpen.
A
2
3
Hvis det ikke er nødvendig med barnesikring, flytter du spaken (A) til posisjon 1.
1
Betjeningspanel
31
BETJENINGSPANEL
7
1
2
10
A
B
3
4 5 6
9
C
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
På/av-knapp
Avbryt-knapp
Knapper for valg av program
Knapp for ekstra stille program
Multitab-knapp
Knapp for starttidsforvalg
Display
Funksjonsknapper
Indikatorlamper
Programindikatorlamper
Indikatorlamper
salt 1)
Det tennes når du må fylle opp saltbeholderen. Se "Bruke oppvaskmaskinsalt".
Når du har fylt opp beholderen, kan indikatorlampen for salt fortsette å lyse i
noen timer. Dette har ingen ting å si for bruk av oppvaskmaskinen.
32
Betjeningspanel
Indikatorlamper
Skyllemiddel 1)
Den tennes når du må fylle opp skyllemiddelbeholderen. Se "Bruk av oppvaskmiddel og skyllemiddel".
MULTITAB
Den tennes når multitab-funksjonen aktiveres. Se etter i "Multitab-funksjon".
1) Når salt- og/eller skyllemiddelbeholderen er tomme, tennes ikke indikatorlampene når et vaskeprogram er i
gang.
Avbryt-knapp
Med denne knappen kan du avbryte et vaskeprogram eller utsette start Se etter i kapitlet
"Velge og starte et vaskeprogram"
Knapper for programvalg
Trykk på en av knappene gjentatte ganger til kontrollampen for oppvaskprogrammet tennes. Se "Oppvaskprogram".
Ekstra stille-knapp
Dette er et vaskeprogram som opererer med ekstra lavt støynivå.
i denne funksjonen jobber pumpen i svært lav hastighet. Dette er for å redusere støynivået
med 25 %, sammenlignet med deklarasjonsprogrammet. På grunn av dette, varer programmet lenger.
Bruk dette vaskeprogrammet f.eks. når strømmen er billigere.
Multitab-knapp
Trykk på denne knappen for å aktivere/deaktivere multitab-funksjonen. Se etter i 'Multitabfunksjon'
Knapp for starttidsforvalg
Bruk denne knappen for å utsette start av vaskeprogrammet med et intervall på mellom 1
og 24 timer Se etter i kapitlet "Velge og starte et vaskeprogram"
Display
Displayet viser:
• Den elektroniske justeringen av nivået av vannmykner.
• Aktivere/deaktivere skyllemiddelbeholderen (bare med multitab-funksjonen på).
• Vaskeprogrammets varighet.
• Tiden som gjenstår til vaskeprogrammet er ferdig.
• Når et vaskeprogram er ferdig. Displayet viser null
• Tiden som gjenstår til slutten av tidsforsinkelsen.
• Feilkoder.
Funksjonsknapper
Med disse knappene kan du:
• Regulere vannhardheten elektronisk. Se "Stille inn vannhardhet".
• Aktivere eller deaktivere glansemiddelbeholderen (bare når multitab-funksjonen er på).
Se “Hva må gjøres, hvis…”.
Bruk av produktet
33
Innstillingsmodus
Apparatet må være i innstillingsmodus når du vil stille inn følgende:
• For å velge og starte et vaskeprogram og/eller forsinket start.
• For å justere nivået av vannmykner elektronisk.
• Deaktivere/aktivere skyllemiddelbeholderen.
Trykk på På/Av-knappen Apparatet er i innstillingsmodus når:
– Alle programindikatorlampene tennes.
Trykk på På/Av-knappen Apparatet er ikke i innstillingsmodus når:
– Bare en indikatorlampe tennes.
– Displayet viser varighetene av et vaskeprogram eller forsinket start.
– Du må avbryte programmet eller starttidsforvalget for å gå tilbake til innstillingsmodus. Se "Velge og starte et oppvaskprogram".
BRUK AV PRODUKTET
1. Kontroller at nivået for vannavherderen er justert i forhold til vannhardheten i området
der du bor. Juster vannavherderen.
2. Fyll saltbeholderen med spesialsalt for oppvaskmaskiner.
3. Fyll skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen.
4. Sett inn bestikk og servise i maskinen.
5. Velg korrekt oppvaskprogram på bakgrunn av mengden servise og grad av smuss.
6. Fyll oppvaskmiddelbeholderen med riktig mengde oppvaskmiddel.
7. Start oppvaskprogrammet.
Hvis du bruker kombi-oppvaskmiddeltabletter ("3 i 1", "4 i 1", "5 i 1"), må du bruke multitabfunksjonen (se kapitlet "Multitab-funksjon").
STILLE INN VANNHARDHET
Vannavherderen fjerner mineraler og salter fra vanntilførselen. Disse mineralene og saltene
kan skade oppvaskmaskinen.
Juster nivået til vannavherderen hvis den ikke er justert i forhold til vannhardheten i området ditt.
Kontakt det lokale vannverket for å få vite hva vannhardheten i ditt område er.
Innstilling av vannhardhet
Vannhardhet
Tyske grader (dH
°)
Franske grader
(°TH)
mmol/l
Clarke-grader
manuelt
elektronisk
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
34
Stille inn vannhardhet
Innstilling av vannhardhet
Vannhardhet
Tyske grader (dH
°)
Franske grader
(°TH)
mmol/l
Clarke-grader
manuelt
elektronisk
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Fabrikkinnstilling.
2) Ikke bruk salt ved dette nivået.
Du må justere avherderen manuelt og elektronisk
Manuell innstilling
Drei på innstillingshjulet for vannhardhet til posisjon 1 eller 2 (se tabell).
Elektronisk innstilling
1. Slå på produktet. Kontroller at produktet står i innstillingsmodus.
2. Hold funksjonsknappene (B) og (C) inne samtidig til programlampene over funksjonsknappene (A), (B) og (C) blinker.
3. Slipp funksjonsknappene (B) og (C).
4. Trykk på funksjonsknapp (A).
• Programlampene over funksjonsknappene (B) og (C) slokker.
• Programlampen over funksjonsknappen (A) fortsetter å blinke.
= nivå 5).
• Displayet viser vannhardhetsinnstillingen (eksempel:
5. Trykk på funksjonsknapp (A) gjentatte ganger for å endre innstillingen.
6. Slå av produktet for å bekrefte.
Hvis vannmykneren er stilt elektronisk til nivå 1, lyser ikke saltindikatorlampen.
Bruke oppvaskmaskinsalt
35
BRUKE OPPVASKMASKINSALT
Hvordan fyller du saltbeholderen
1. Drei lokket mot urviseren og åpne saltbeholderen.
2. Fyll saltbeholderen med 1 liter vann (bare
første gangen du fyller med salt).
3. Bruk trakten til å fylle salt i saltbeholderen.
4. Fjern saltsøl rundt åpningen på beholderen.
5. Lukk saltbeholderen ved å dreie lokket
med urviseren.
Det er normalt at det renner vann fra saltbeholderen når du fyller den.
BRUK AV OPPVASKMIDDEL OG SKYLLEMIDDEL
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
Bruke vaskemiddel
for å hjelpe miljøet, ikke bruk mer enn riktig mengde med oppvaskmiddel.
Følg produsentens anbefalinger av oppvaskmiddel på emballasjen.
Fylle oppvaskmiddelbeholderen:
1. Trykk på utløserknappen 2 for å åpne lokket 7 i vaskemiddelskuffen.
2. Ha vaskemiddel i skuffen. 1 .
3. Hvis vaskeprogrammet har en forvasksyklus, ha litt vaskemiddel i den innerste delen av
døren.
4. Hvis du bruker oppvaskmiddeltabletter, legger du tabletten i oppvaskmiddelbeholderen
1 .
5. Lukk rengjøringsmiddeldispenseren. Trykk på lokket til det klikker på plass.
36
Multitab-funksjon
Velg lange oppvaskprogrammer når du bruker oppvaskmiddeltabletter. De løser seg ikke ordentlig opp ved korte oppvaskprogrammer og kan gi dårligere oppvaskresultat.
Bruke skyllemiddel
Skyllemiddelet gjør at serviset tørkes uten striper og flekker.
Skyllemiddelbeholderen tilsetter automatisk skyllemiddel under den siste skyllefasten.
Gå fram på følgende måte for å fylle skyllemiddelbeholderen
1. Trykk på utløserknappen 6 for å åpne lokket 5 i skyllemiddelskuffen.
2. Fyll opp skyllemiddelbeholderen 3 med skyllemiddel. Merket "maks" viser maks-nivået.
3. Tørk bort skyllemiddelsøl med en absorberende klut for å unngå for mye skumdannelse
under vaskeprogrammet.
4. Lukk skyllemiddelbeholderen. Trykk på lokket til det klikker på plass.
Juster skyllemiddeldoseringen
Fabrikkinnstilling posisjon 3.
Du kan stille inn skyllemiddeldoseringen på mellom posisjon 1 (lavest dosering) og posisjon
4 (høyest dosering).
Drei på skyllemiddelvelgeren 4 for å øke eller reduserer doseringen.
MULTITAB-FUNKSJON
Multitab-funksjonen er for kombinerte oppvaskmiddeltabletter
Disse tablettene inneholder oppvaskmiddel, skyllemiddel og salt Noen typer tabletter kan
inneholde andre midler
Kontroller om disse midlene er egnet for vannhardheten der du bor Les anvisningene fra
produsenten
Hvis du stiller inn multitab-funksjonen, blir den værende aktivert, til du deaktiverer den
Multitab-funksjonen stopper tilførselen av skyllemiddel og salt.
Multitab-funksjonen deaktiverer indikatorlampene for skyllemiddel og salt.
Hvis du bruker multitab-funksjonen, kan programtiden bli lengre
Aktiver Multitab-funksjonen før du starter et oppvaskprogram.
Du kan ikke aktivere multitab-funksjonen etter at programmet har startet
Aktivere multitab-funksjonen
• Trykk på multitab-knappen Indikatorlampen for multitab lyser.
For å deaktivere multitab-funksjonen og bruke pulver, salt og skyllemiddel hver for seg:
1. Trykk på multitab-knappen Indikatorlampen for multitab slukkes
2. Fyll saltbeholderen og skyllemiddelbeholderen.
3. Innstill vannhardheten på høyeste nivå
4. Kjør et oppvaskprogramm uten oppvask
5. Still inn avherderen
6. Juster skyllemiddeldoseringen
Sette inn servise og bestikk
37
SETTE INN SERVISE OG BESTIKK
Se heftet "Eksempler på ProClean oppvask'.
Generelle råd og tips
• Du må ikke plassere vannabsorberende gjenstander i apparatet (svamper, kjøkkenhåndklær).
• Fjern matrester fra servise.
• Bløtgjør brent mat som sitter fast.
• Sett dype gjenstander (kopper, glass og kjeler) med åpningen ned.
• Kontroller at vannet ikke samles opp i beholdere eller i boller.
• Kontroller at bestikk og servise ikke legger seg i hverandre.
• Kontroller at glassene ikke er i kontakt med andre glass.
• Legg små gjenstander i bestikkurven.
• Bland skjeer med andre bestikkdeler for å hindre at de legger seg i hverandre.
• Når du legger gjenstander i kurvene, må du kontrollere at vannet kommer til alle overflatene.
• Plasser lette redskaper i den øvre kurven. Forsikre deg om at gjenstandene ikke kan bevege seg.
• Det kan samles vanndråper på plastgjenstander og teflonbelegg.
OPPVASKPROGRAM
Vaskeprogrammer
Program
Grad av smuss
Type oppvask
Programbeskrivelse
AUTO 45°-70°1)
Uavhengig av
smussgrad
Servise, bestikk, gryter Forvask
og panner
Hovedvask 45 °C eller 70 °C
1 eller 2 mellomskyllinger
Klarskylling
Tørking
INTENSIV PRO 70°
Meget skittent
Servise, bestikk, gryter Forvask
og panner
Hovedvask 70 °C
1 mellomskylling
Klarskylling
Tørking
30 MIN 60°2)
Normalt eller lett Servise og bestikk
skittent
Hovedvask 60 °C
Skylling
ECO 50°3)
Normalt skittent
Forvask
Hovedvask opptil 50 °C
1 mellomskylling
Klarskylling
Tørking
Servise og bestikk
38
Velge og starte et vaskeprogram
Program
EXTRA SILENT
Grad av smuss
Type oppvask
Programbeskrivelse
Normalt eller lett Ømfintlig servise og
skittent
bestikk
Hovedvask 45 °C
1 mellomskylling
Klarskylling
Tørking
Med dette programmet får serviset en
rask skylling for å hindre at matrester
setter seg fast på serviset og det oppstår
vond lukt i maskinen.
Du kan bare starte et vaskeprogram når
maskinen er fullastet.
Ikke bruk oppvaskmiddel med dette programmet.
1 kaldskylling
Normalt skittent
Forvask
Hovedvask 50 °C
1 mellomskylling
Klarskylling
Tørking
Servise og bestikk
1) Maskinen justerer temperaturen og vannmengden automatisk. Dette avhenger av om maskinen er full eller ikke,
samt hvor skitten oppvasken er. Programvarigheten og forbruket kan variere.
2) Når oppvasken er lite skitten, er dette programmet tidsbesparende og gir et perfekt vaskeresultat.
3) Testprogram for testinstitutter. Se medfølgende hefte når det gjelder testdata.
Forbruksverdier
Energi (kWt)
Program 1)
Vann (liter)
AUTO 45°-70°
0,9 - 1,7
8 - 15
INTENSIV PRO 70°
1,5 - 1,7
13 - 15
30 MIN 60°
0,9
9
ECO 50°
0,9 - 1,1
9 - 11
0,8 - 0,9
11 - 12
0,1
4
1,1 - 1,2
9 - 11
EXTRA SILENT
1) Displayet viser programvarigheten.
Forbruksverdiene er veiledende og avhenger av vannets trykk og temperatur og også av variasjoner i strømforsyningen og mengden servise som er satt inn.
VELGE OG STARTE ET VASKEPROGRAM
Velge og starte oppvaskprogram uten starttidsforvalg
1.
2.
3.
4.
Åpne døren
Slå på apparatet.
Forsikre deg om at apparatet befinner seg i innstillingsmodus.
Velg et vaskeprogram. Se tabellen "Vaskeprogram".
Velge og starte et vaskeprogram
5.
39
– Tilsvarende indikatorlampe tennes.
– Alle andre programindikatorlamper slukkes.
– Programvarigheten blinker i displayet.
Lukk døren. Oppvaskprogrammet starter automatisk.
Du kan også velge vaskeprogram med døren lukket. Når du trykker på en programknapp,
har du bare 3 sekunder til å velge et annet vaskeprogram. Etter disse 3 sekundene, starter
det valgte programmet automatisk.
Velge og starte oppvaskprogram med starttidsforvalg
1.
2.
3.
4.
Åpne døren
Slå på maskinen og velg et vaskeprogram.
Trykk på forsinket startknappen igjen til displayet viser nødvendig antall timer for forsrinket start.
Lukk døren.
– Nedtellingen starter automatisk.
– Når nedtellingen er ferdig, starter oppvaskprogrammet automatisk
Nedtellingen avbrytes dersom døren åpnes. Når du lukker døren, vil nedtellingen begynne
fra det punktet den ble avbrutt
Du kan også velge vaskeprogram med døren lukket. Når du velger vaskeprogram, har du
bare 3 sekunder for å velge forsinket start. Etter disse 3 sekundene, starter det valgte programmet automatisk
Avbrudd av et oppvaskprogram
• Åpne døren til oppvaskmaskinen.
– Vaskeprogrammet vil stanse.
• Lukk døren.
– Vaskeprogrammet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt.
Hvordan avbryte et oppvaskprogram eller et starttidsforvalg
Hvis et vaskeprogram eller en forsinket start ikke er startet, kan du endre valget.
Når et vaskeprogram eller en forsinket start pågår, kan ikke valget endres. Vaskeprogrammet eller forsinket start må avbrytes for å gjøre et nytt valg.
Når du avbryter forsinket start, avbrytes automatisk det valgte vaskeprogrammet. I så fall
må du stille inn vaskeprogrammet igjen.
1.
2.
Trykk inn og hold inne avbryt-knappen til alle programindikatorlamper tennes.
Kontroller at det er oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen før du starter et nytt
oppvaskprogram.
Slutt på oppvaskprogrammet
Når oppvaskprogrammet er ferdig, viser displayet en null.
1. Slå av produktet.
2. Åpne døren til produktet.
40
Stell og rengjøring
La døren stå på gløtt i noen minutter for å oppnå bedre tørkeresultat.
• Hvis du ikke slå av maskinen, etter tre minutter fra slutten av vaskeprogrammet:
– slukkes alle indikatorlamper,
– displayet viser én horisontal søyle,
Dette bidrar til å redusere energiforbruk.
Trykk én av knappene (ikke av-/på-knappen), displayet og indikatorlampene lyser igjen.
Automatisk av
Automatisk av-funksjonen slår av produktet 10 minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig.
Dette bidrar til å redusere energiforbruket.
Fjern gjenstandene fra kurvene
• La oppvasken avkjøle seg før du tar det ut av maskinen. Varmt servise er ømfintlig mot
støt
• Tøm den nedre kurven først, og deretter den øvre
• Det kan være vann på sidene og på døren til maskinen. Rustfritt stål blir fortere kaldt enn
serviset.
STELL OG RENGJØRING
Ta ut og rengjøre filtrene
Skitne filtre fører til dårligere oppvaskresultater.
Selv om filtrene krever svært lite vedlikehold, anbefaler vi at du kontrollerer dem regelmessig og rengjør dem hvis det er nødvendig.
1. Drei filteret (A) mot klokken og ta det ut
av filteret (B).
B
A
Hva må gjøres, hvis...
41
2. Filter (A) har to deler. Du demonterer filteret ved å trekke disse fra hverandre.
3. Rengjør filtrene grundig med vann.
4. Sett sammen de to delene av filteret (A)
og trykk. Kontroller at de er riktig satt
sammen.
5. Ta ut filteret (B).
6. Rengjør filteret (B) grundig med vann.
7. Sett filteret (B) tilbake på plass. Kontroller
at det er montert riktig i de to føringene
(C).
8. Sett filteret (A) på plass i filteret (B). Drei
filteret (A) med klokken til det låses på
plass.
C
For å rengjøre spylearmene
Ikke fjern spylearmene.
Hvis matrester blokkerer hullene i spylearmene, kan du fjerne dem med en tynn og spiss
gjenstand.
For å rengjøre de utvendige overflatene
Rengjør de utvendige overflatene på oppvaskmaskinen og betjeningspanelet med en fuktig,
myk klut
Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler.
Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper eller løsemidler (aceton).
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
Oppvaskmaskinen vil ikke starte eller den stopper under drift.
Prøv først å finne en løsning på problemet (se tabellen). Hvis ikke må du ta kontakt med
servicesentret.
Feil
Maskinen tar ikke inn
vann.
Feilkode
• Et lydsignal varsler.
• Displayet viser
.
Mulig årsak
Vannkranen er blokkert eller full av kalk.
Mulig løsning
Rengjør vannkranen.
42
Hva må gjøres, hvis...
Feil
Feilkode
Mulig årsak
Mulig løsning
Vanntrykket er for lavt. Kontakt det lokale
vannverket.
Maskinen tømmes ikke
for vann.
Lekkasjestoppsystemet
er aktivert.
Programmet starter ikke.
• Et lydsignal varsler.
• Displayet viser
.
Vannkranen er stengt.
Åpne vannkranen.
Filteret i vanninntaksslangen er tett.
Rengjør filteret.
Vanninntaksslangen er
ikke riktig tilkoblet.
Forsikre deg om at tilkoblingen er riktig utført.
Vanninntaksslangen er
skadet.
Kontroller at vanninntaksslangen ikke er
skadet.
Avløpsrøret i vasken er
blokkert.
Rengjør avløpsrøret i
vasken.
Vannavløpsslangen er
ikke korrekt tilkoblet.
Forsikre deg om at tilkoblingen er riktig utført.
Vannavløpsslangen er
skadet.
Kontroller at vannavløpsslangen ikke er
skadet.
• Et lydsignal varsler.
• Displayet viser
.
Steng vannkranen og
ta kontakt med servicesenteret.
Døren er åpen.
• Lukk døren på riktig
måte.
• Deaktiver barnesikringen.
Støpselet er ikke satt i.
Sett støpslet i stikkontakten.
Sikring har gått i sikringsskapet.
Skift sikring.
Du har valgt utsatt
start.
Hvis du vil avbryte utsatt start, se "Velge og
starte et oppvaskprogram".
Etter at kontrollen er utført, starter du maskinen. Programmet fortsetter fra det stedet det
ble avbrutt.
Kontakt servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.
Kontakt servicesenteret hvis displayet viser andre feilkoder.
Du finner dataene som servicesenteret trenger på typeskiltet.
Vi anbefaler at du noterer dem her:
Modell (MOD.)
....................
Hva må gjøres, hvis...
Produktnummer (PNC)
Serienummer (S.N.)
43
....................
....................
Vaskeresultatene og tørkeresultatene er ikke tilfredsstillende
Feil
Serviset er ikke rent.
Det er kalkflekker på serviset.
Mulig årsak
Mulig løsning
Det valgte oppvaskprogrammet Pass på at oppvaskprogrammet
passer ikke til typen servise el- som er valgt passer til typen
ler smuss.
servise eller smuss.
Kurvene ble ikke lastet riktig,
vannet kom ikke i kontakt med
alle flater.
Fyll kurvene på riktig måte.
Spylearmen kunne ikke rotere
fritt, fordi serviset var plassert
feil
Pass på at feil oppsetting av lasten ikke fører til at spylerarmene blokkeres.
Filtrene er skitne eller ikke riktig montert og installert.
Sørg for at filtrene er rene og
riktig installert og montert.
Det ble brukt for lite eller ikke
noe oppvaskmiddel
Pass på at nok oppvaskmiddel
brukes.
Saltbeholderen er tom.
Fyll saltbeholderen med spesialsalt for oppvaskmaskiner.
Feil justering av vannmykner
Juster avherderen.
Lokket til saltbeholderen er ikke Sørg for at saltbeholderdekselet
skikkelig lukket.
er skikkelig lukket.
Det er striper, melkeaktige flekker eller blålig belegg på glass
og servise.
Det er for mye skyllemiddel.
Reduser skyllemiddeldoseringen.
Vanndråper har tørket på glass
og servise.
Det er for lite skyllemiddel.
Øk skyllemiddeldoseringen.
Oppvaskmiddelet kan være årsaken.
Prøv en annen type oppvaskmiddel.
Serviset er vått.
Du har angitt et vaskeprogram
uten tørkefase eller med kortere tørkefase.
La døren stå på gløtt i et par
minutter før du tar ut serviset.
Serviset er vått og matt.
Skyllemiddelbeholderen er tom. Fyll skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen.
Multitab-funksjonen er på
(denne funksjonen deaktiverer
automatisk skyllemiddelbeholderen).
Aktiverer skyllemiddelbeholderen.
Aktivere glansemiddelbeholderen
1. Slå på produktet. Kontroller at produktet står i innstillingsmodus.
44
Tekniske data
2. Hold funksjonsknappene (B) og (C) inne samtidig til programlampene over funksjonsknappene (A), (B) og (C) blinker. .
3. Slipp funksjonsknappene (B) og (C).
4. Trykk på funksjonsknappen (B).
• Programlampene over funksjonsknappene (A) og (C) slokker.
• Programlampen over funksjonsknappen (B) fortsetter å blinke.
• Displayet viser innstillingen av glansemiddelbeholderen.
Glansemiddelbeholderen er av.
Glansemiddelbeholderen er på.
5. Trykk på funksjonsknappen (B) for å endre innstillingen.
6. Slå av produktet for å bekrefte.
TEKNISKE DATA
Dimensjoner
Bredde
596 mm
Høyde
818 - 878 mm
Dybde
Vanntrykk
Minimum
Maksimum
Vanntilførsel 1)
Kaldt vann eller varmt vann
Kapasitet
Kuvertinnstillinger
595 mm
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
maksimum 60°C
12
1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4-tommers gjenger.
Merkeplaten på den indre kanten av maskinens dør viser elektrisk koblingsdata.
Hvis varmtvannet kommer fra alternative energikilder som er mer miljøvennlige (f. eks. solpaneler, fotoelektriske paneler og vindkraft), benyttes varmtvannstilførselen for å redusere
apparatets energiforbruk
MILJØVERN
Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles
som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk
og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å
forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
Resirkuler materialet med symbolet .Plasser emballasjen i riktige beholdere for resirkulering.
Montering
INSTALLASJONSANVISNINGER
MONTERING
820-880 mm
Plasser maskinen ved en vannkran og et avløp.
Monter maskinen under en kjøkkenbenk eller arbeidsbenk.
Kontroller at størrelsen på nisjen samsvarer med
målene på bildet.
600
mm
Fuktsperre
Fest den selvklebende aluminiumsfolien på den
fremre delen av benkeplaten i hele bredden.
Justere høyden på maskinen
1. Fjern den justerbare sokkelen.
600 mm
45
46
Montering
2. • Drei de to fremre føttene mot urviserne
for å heve fronten på maskinen.
• Drei den midterste skruen mot urviserne for å heve baksiden på maskinen.
Feste maskinen under benkeplaten eller til enhetene ved siden av
ADVARSEL
For å hindre skader, må du sørge for at gulvet under og seksjonene ved siden av maskinen
er forsvarlige.
Bruk brakettene til å feste maskinen under benkeplaten eller til enhetene ved siden av.
1. Monter brakettene inn i sporene øverst på
maskinen.
2. Bruk skruene (på toppen eller på siden) til
å montere maskinen på plass. Sørg for å
stramme skruene skikkelig.
Sette maskinen i vater
Når maskinen står i vater, kan døren lukkes riktig og bli helt tett.
Hvis maskinen ikke står i vater, berører døren sidene på kabinettet. Løsne eller stram de regulerbare bena for å få maskinen i vater.
47
Når maskinen står i vater, monterer du den regulerbare sokkelen.
Kontroller at den nederste delen av sokkelen er
parallell med underlaget.
Tilkopling av vannavløp
max 400 cm
Kople vannavløpsslangen til:
• Avløpsrøret på vasken, og fest den under arbeidsbenken. Dette forhindrer at avløpsvann
fra vasken renner tilbake i maskinen.
• Et fallrør med luftehull. Den innvendige diamax 85 cm
meteren må være minst 4 cm.
Fjern proppen i vasken når maskinen tømmer ut
vannet, ellers kan vannet renne tilbake i maskimin 40 cm
nen igjen.
Forlengelsen av avløpsslangen må ikke være
mer enn 2 m. Den innvendige diameteren må
ikke være mindre enn diameteren på slangen.
Hvis avløpsslangen koples til en vannlås under vasken, må du sørge for at vannet fra maskinen ikke
hindres av f.eks. plastfolie (A). Hvis du ikke fjerner
plastfolien, kan matrester blokkere vannlåsen på
vasken.
En sikkerhetsinnretning hindrer at det skitne vannet renner tilbake i maskinen. Hvis røret på vasken
har en innebygd tilbakeslagsventil, kan det medføre at maskinen ikke tømmer som den skal. Fjern
tilbakeslagsventilen.
117947820-C-272012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising