Electrolux | ESF66814XR | User manual | Electrolux ESF66814XR Brugermanual

Electrolux ESF66814XR Brugermanual
brugsanvisning
käyttöohje
bruksanvisning
bruksanvisning
Opvaskemaskine
Astianpesukone
Diskmaskin
Oppvaskmaskin
ESF 66814
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com
Indhold
Om sikkerhed
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Før ibrugtagning
Indstilling af blødgøringsanlæg
Brug af filtersalt
Brug af vaske- og afspændingsmiddel
Multitab-funktion
2
4
5
7
8
9
9
10
Placering af bestik og service
Valg og start af opvaskeprogram
Tørreprogrammer
Vedligeholdelse og rengøring
Når der opstår fejl
Tekniske data
Miljøhensyn
Installation
10
11
12
13
14
16
16
17
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
Om sikkerhed
Læs denne brugervejledning grundigt før installation og ibrugtagning af maskinen :
• Af hensyn til din og din ejendoms sikkerhed.
• Af hensyn til miljøet.
• For korrekt betjening og brug af opvaskemaskinen.
Opbevar altid brugsanvisningen sammen
med opvaskemaskinen, også hvis du flytter
eller sælger maskinen.
Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis
apparatet installeres forkert og eller anvendelsen forårsager skade.
Sikkerhed for børn og andre udsatte
personer
• Lad ikke personer, herunder børn, med
nedsat fysisk mobilitet, nedsatte mentale
evner eller manglende erfaring og viden
betjene apparatet. De skal være under opsyn af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller de skal instrueres i at
bruge maskinen.
• Opbevar al emballagen utilgængeligt for
børn Der er fare for kvælning eller fysisk
personskade.
• Opbevar altid opvaskemidler et sikkert
sted. Lad ikke børn røre opvaskemidlerne.
• Lad ikke børn og dyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
Generelt om sikkerhed
• Apparatets specifikationer må ikke ændres. Dette kan medføre risiko for personskade samt beskadigelse af maskinen.
• Overhold sikkerhedsanvisningerne på
pakken med opvaskemidlet for at undgå
ætsning af øjne, mund og hals.
• Drik ikke vandet fra opvaskemaskinen. Der
kan være rester af opvaskemiddel i maskinen.
• Luk altid lågen, efter du har påfyldt eller
tømt maskinen, for at forhindre personskade, eller at nogen falder over en åben
låge.
• Undgå at sidde eller stå på den åbne låge.
Anvendelse
• Denne maskine er kun til husholdningsbrug. Maskinen må ikke bruges til erhvervs- eller industrimæssige formål eller
andre formål som ikke er almindelig husholdningsbrug
• Apparatet må ikke bruges til andre formål
end det tilsigtede. Dermed undgår du personskade eller skade på ejendom.
• Brug kun maskinen til service og køkkenredskaber, der egner sig til maskinopvask.
• Anbring ikke brandbare produkter - eller
genstande der er gennemvædet af brandbare produkter -, i nærheden eller på apparatet. Der er fare for eksplosion eller
brand.
• Sæt knive og andre ting med skarpe spidser i bestikkurven med spidsen nedad. De
kan evt. også lægges vandret i den øverste
kurv eller i kurven til knive (ikke alle modeller har en kurv til knive).
• Brug kun foreskrevne produkter til opvaskemaskiner (opvaskemiddel, filtersalt, afspændingsmiddel).
electrolux 3
• Blødgøringsanlægget kan tage skade af
salttyper, der ikke er beregnet til opvaskemaskiner.
• Påfyld salt i maskinen, inden du starter et
opvaskeprogram. Saltkorn og saltvand
kan forårsage rustangreb og lave hul i bunden af apparatet.
• Fyld aldrig andre midler (f.eks. afkalkningsmiddel til opvaskemaskine, flydende opvaskemiddel) i beholderen til afspændingsmiddel. Det kan skade maskinen.
• Sørg for, at spulearmene kan bevæge sig
frit, før du starter et opvaskeprogram.
• Hvis du åbner lågen, mens maskinen kører, kan der slippe meget varm damp ud.
Dette kan medføre skoldningsfare.
• Tag ikke opvasken ud af maskinen, før opvaskeprogrammet er slut.
Vedligeholdelse og rengøring
• Inden rengøring slukkes der for maskinen,
og stikket tages ud af kontakten.
• Undlad at bruge brændbare produkter eller produkter, der kan forårsage rust.
• Brug ikke maskinen uden filtrene. Sørg for
at sætte filtrene rigtigt i. En forkert isættelse resulterer i, at opvasken bliver utilfredsstillende, og maskinen tager skade.
• Undlad at bruge vandsprøjte eller damp til
at rengøre maskinen. Risiko for elektrisk
ulykke for mennesker og maskine.
Installation
• Kontroller, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten. Tilslut ikke et
beskadiget apparat. Kontakt om nødvendigt forhandleren.
• Fjern al emballage før ibrugtagning.
• El- og blikkenslagerarbejde, opsætning,
samt reparation må kun udføres af en faguddannet person. Dermed forhindrer du
skade på personer eller bygninger.
• Sørg for, at netstikket er taget ud af stikkontakten under installationen.
• Bor ikke huller i apparatets sider. Der er
fare for at beskadige de hydrauliske og eller de elektriske dele.
• Sørg for, apparatet er installeret under og
opad stabile køkkenelementer.
Forholdsregler mod frost
• Stil ikke maskinen et sted, hvor temperaturen kommer under 0 °C.
• Producenten påtager sig intet ansvar for
frostskader.
Tilslutning, vand
• Brug nye slanger til at slutte maskinen til
vandforsyningen. Undlad at bruge brugte
slanger.
• Tilslut ikke maskinen til nye rør eller rør, der
ikke har været brugt i længere tid. Lad
vandet løbe i nogle minutter, og forbind så
tilløbsslangen.
• Pas på, du ikke maser eller beskadiger
vandslangerne, når du installerer maskinen.
• Kontrollér, at samlingerne er tætte, så der
ikke kan sive vand ud.
• Når du bruger maskinen for første gang,
skal du kontrollere, at slangerne ikke er
utætte.
Tilslutning, el
• Apparatet skal ekstrabeskyttes, jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen til maskinen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig tilslutningskontakt.
• Brug ikke multistik, stikdåser og forlængerledninger. Der er risiko for brand.
• Udskift ikke elledningen. Kontakt servicecentret.
• Undgå at mase eller forårsage skade på
stikket og ledningen bag apparatet.
• Sørg for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at trække i ledningen. Tag altid selve netstikket
ud.
Indvendig belysning
Dette apparat er udstyret med indvendig belysning, der tænder, når lågen åbnes, og
slukker, når lågen lukkes.
Advarsel Lysstråle fra diode. Se ikke
direkte ind i lysstrålen.
Diodelampen er KLASSE 2 i overensstemmelse med IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 +
A2:2001.
Bølgelængde for udsendt lys: 450 nm
Maks. afgivet effekt: 548 μW
4 electrolux
Ved nødvendig udskiftning af den indvendige belysning. Kontakt vor servicecenter.
Tag netledningen ud af stikkontakten,
inden den indvendige belysning udskiftes.
Servicecenter
• Kun en godkendt tekniker kan reparere eller arbejde på maskinen. Kontakt servicecenteret.
• Brug kun originale reservedele.
Bortskaffelse af apparatet
• Sådan undgås risiko for personskade eller
beskadigelse:
– Tag stikket ud af kontakten.
– Klip netledningen af, og kassér den.
– Fjern dørlåsen, og kassér den. Dette forhindrer, at børn og dyr bliver lukket inde
i apparatet. Der er fare for kvælning.
Advarsel Opvaskemidler er farlige
og kan forårsage ætsning!
• Kontakt straks en læge, hvis der opstår en ulykke med disse vaskemidler.
• Kontakt straks en læge, hvis disse vaskemidler ved et uheld kommer ind i
munden.
• Kommer vaskemidlerne i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og læge
kontaktes.
• Opbevar opvaskemidlerne på et sikkert sted og utilgængeligt for børn.
• Lad ikke vaskemaskinens låge stå
åben, når der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel.
• Fyld først beholderen til opvaskemiddel op, lige inden du starter et opvaskeprogram.
Produktbeskrivelse
10
1
9
2
8
3
7
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Den øverste kurv
Justering af vandets hårdhedsgrad
Saltbeholder
Beholder til opvaskemiddel
Beholder til afspændingsmiddel
Typeskilt
Filtre
Nederste spulearm
6
9 Øverste spulearm
10 Børnesikring
Børnesikring
Børnesikringen forhindrer børn i at åbne
maskinens låge.
electrolux 5
2 Lågen er ulåst, og håndtaget (A) er klart
til brug.
3 Lågen er låst.
A
Hvis børnesikringen er nødvendig:
1. Åbn lågen.
2. Bevæg håndtaget (A) fra position 1 til position 2.
3. Børnesikringen er klar til drift.
1
Sådan låses lågen:
1. Luk lågen.
2. Træk håndtaget (A) til position 3.
3. Lågen er låst.
2
Sådan låses lågen op:
1. Skub håndtaget (A) til position 2.
2. Lågen er ulåst.
3
1 Lågen er ulåst, og håndtaget (A) er skjult
(når børnesikringen ikke er nødvendig).
Fabriksindstilling.
Hvis børnesikringen ikke er nødvendig,
skal du flytte håndtaget (A) til position 1.
Betjeningspanel
9
A
1
2
3
10
C
B
4
5
6
7
8
6 electrolux
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tænd-/sluk-knap
Display
Senere start-knap
Programvalgsknapper
Energispareknap
Multitab-knap
Afbryd-knap
Kontrollamper
Funktionsknapper
Display for programforløb
Salt
1)
Kontrollamper
Kontrollampen lyser, når der skal påfyldes salt i beholderen. Se under "Brug af
filtersalt".
Når beholderen er fyldt, kan salt-lampen fortsætte med at lyse i nogle timer. Det
påvirker ikke apparatets funktion i øvrigt.
Afspændingsmiddel 1)
Lampen tændes, når beholderen til afspændingsmiddel skal påfyldes. Se under
"Brug af opvaske- og afspændingsmiddel".
Slut på program
Tænder, når et opvaskeprogram er slut.
1) Når beholderne til salt og/eller afspændingsmiddel er tomme, lyser de tilhørende kontrollamper ikke, hvis et
opvaskeprogram er i gang.
Display
Displayet viser:
• Den elektroniske justering af niveauet for
blødgøringsanlægget.
• Om tilsætning af afspændingsmiddel er
slået til/fra (kun når Multitab-funktionen er
slået til).
• Nummeret på opvaskeprogrammet.
• Resttid, til opvaskeprogrammet er slut.
• Afslutningen på et opvaskeprogram. Displayet viser et nul.
• Resttid til afslutningen på senere start.
• Fejlkoder.
• Aktivering/deaktivering af lydsignalerne.
Senere start-knap
Brug denne knap til at udsætte opvaskeprogrammets start med et interval fra 1-24 timer.
Se under "Valg og start af opvaskeprogram".
Programvalgsknapper
Med disse programmer vælger du opvaskeprogram. Tryk gentagne gange på en af
knapperne, indtil displayet viser nummeret
på det nødvendige program.
Du finder flere oplysninger om opvaskeprogrammer under "Tørreprogrammer ".
Energispareknap
Denne funktion reducerer temperaturen under tørringen. Energinedsættelsen er mellem
10 og 25 %.
Servicet kan være vådt, når programmet
er slut. Vi anbefaler, at du åbner maskinens låge og lader den stå på klem for
at lade servicet tørre.
Funktionen kan bruges til alle vaskeprogrammer. Den tilhørende kontrollampe tændes,
når du trykker på knappen.
Energisparefunktionen påvirker ikke visse
programmer. Se "Vaskeprogrammer".
Multitab-knap
Tryk på denne knap for at slå Multitab-funktionen til/fra. Se under "Multitab-funktion".
Afbryd-knap
Med denne knap kan du afbryde et opvaskeprogram eller nedtælling til senere start.
Se under "Valg og start af opvaskeprogram".
Display for programforløb
Når du trykker på Tænd-/sluk-knappen,
tændes alle 5 lamper med et blåt lys
electrolux 7
Når du vælger at forsinke starten på et opvaskeprogram, forbliver alle 5 LED-lamper
tændt med et blåt lys.
Når nedtællingen er aktiveret eller opvaskeprogrammet starter, er det kun den første
LED-lampe, der er tændt.
De andre LED-lamper tændes, efterhånden
som opvaskeprogrammet skrider frem.
Når opvaskeprogrammet slutter, bliver alle 5
LED-lamper tændt med grønt lys.
Alle 5 LED-lamper blinker med blåt lys,
når apparatet har en fejlfunktion.
Funktionstaster
Brug funktionsknapperne til følgende:
• Til at justere blødgøringsanlæggets niveau
elektronisk. Se under "Indstille blødgøringsanlægget".
• Til at slå tilsætning af afspændingsmiddel
til/fra, når Multitab-funktionen er slået til.
Se "Når der opstår fejl".
• Sådan deaktiveres/aktiveres lydsignalerne. Se "Lydsignaler".
Indstillingsfunktion
Ved følgende operationer skal apparatet stå
på indstillingsfunktion:
• Ved valg og start af opvaskeprogram og/
eller senere start.
• Ved elektronisk indstilling af niveauet for
blødgøringsniveau.
• Sådan deaktiveres/aktiveres lydsignalerne.
• Ved aktivering/deaktivering af tilsætning af
afspændingsmiddel.
Tryk på tænd-/sluk-knappen. Apparatet står
i indstillingsfunktion, når:
– Displayet viser to vandrette linjer,
– alle 5 LED-lamper i programforløbsvisningen er tændt med blåt lys.
– fra 1 til 5 LED-lamper i programforløbvisningen er tændt med blåt lys.
• For at gå tilbage til indstillingsfunktion er
det nødvendigt at afbryde programmet eller afbryde senere start. Se under "Valg og
start af opvaskeprogram".
Lydsignaler
Lydsignalerne indikerer:
• Afslutningen af opvaskeprogrammet
• Den elektroniske justering af niveauet for
blødgøringsanlægget
• Maskinen har en fejl
Udfør disse trin for at deaktivere lydsignalerne:
1. Tænd for maskinen.
2. Se efter, at maskinen står på indstillingsfunktionen.
3. Tryk på funktionsknap B og C, og hold
dem nede, til kontrollamperne for funktionsknap A, B og C begynder at blinke.
4. Slip funktionsknap A og B.
5. Tryk på funktionsknap C.
– Kontrollamperne for funktionsknap A
og B slukker.
– Kontrollampen for funktionsknap C
blinker.
– Displayet viser den aktuelle indstilling.
Lydsignaler aktiveret
Lydsignaler deaktiveret
6. Tryk igen på funktionsknap C.
– Displayet viser den nye justering.
7. Gem indstillingen ved at slukke for apparatet.
Udfør den ovenstående procedure for at
aktivere lydsignalerne igen.
Tryk på tænd-/sluk-knappen. Apparatet står
ikke i indstillingsfunktion, når:
– Displayet viser varigheden af opvaskeprogrammet eller varighed af senere start,
Før ibrugtagning
Se brugsanvisningen for at få oplysninger om
de enkelte punkter i proceduren:
1. Kontroller, om det indstillede niveau for
blødgøringsanlægget passer til det lokale
vands hårdhedsgrad. Indstil om nødvendigt blødgøringsanlægget.
2. Fyld saltbeholderen op med filtersalt.
3. Fyld beholderen til afspændingsmiddel
op.
8 electrolux
4. Sæt bestik og tallerkener i opvaskemaskinen.
5. Vælg det opvaskeprogram, der passer til
opvaskens art og graden af snavs.
6. Fyld den rette mængde opvaskemiddel i
beholderen til opvaskemiddel.
7. Start opvaskeprogrammet.
Se under "Multitab-funktion", hvis du
bruger Multitabs ("3 i 1", "4 i 1", "5 i 1"
osv.).
Indstilling af blødgøringsanlæg
Blødgøringsanlægget fjerner salte og mineraler fra vandet. Salte og mineraler kan have
negative virkninger på maskinens funktion.
Skalaer for vandets hårdhed:
• Tyske grader (dH°).
• Franske grader (°TH).
• mmol/l (millimol pr. liter - international enhed for vands hårdhedsgrad).
• Clarke-grader.
Indstil blødgøringsanlægget til det lokale
vands hårdhedsgrad. Spørg eventuelt det lokale vandværk til råds.
Vandets hårdhedsgrad
Indstilling af vandets hårdhed
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manuelt
elektronisk
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
1)
5 1)
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
2
1
2)
1 2)
1) Fabriksindstilling.
2) Filtersalt er ikke nødvendigt.
Blødgøringsanlægget skal både indstilles manuelt og elektronisk.
Manuel indstilling
Sæt knappen til indstilling af hårdhedsgrad i
stillingen 1 eller 2 (se tabel).
Elektronisk indstilling
1. Tænd for maskinen.
2. Se efter, at maskinen står på indstillingsfunktionen.
3. Tryk på funktionsknap B og C, og hold
dem nede, til kontrollamperne for funktionsknap A, B og C begynder at blinke.
4. Slip funktionsknap B og C.
5. Tryk på funktionsknap A.
– Kontrollamperne for funktionsknap B
og C slukker.
– Kontrollampen for funktionsknap A bliver ved med at blinke.
– Displayet viser den aktuelle justering.
– De intermitterende lydsignaler giver besked om den aktuelle justering.
Eksempel: displayet viser
/ 5 intermitterende lydsignaler = niveau 5.
6. Tryk gentagne gange på funktionsknappen A, indtil displayet viser den nødvendige justering.
7. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at bevare indstillingen.
electrolux 9
Hvis blødgøringsanlægget indstilles
elektronisk til niveau 1, forbliver salt-lampen slukket.
Brug af filtersalt
Gør følgende for at påfylde saltbeholderen:
1. Drej hætten mod uret for at åbne saltbeholderen.
2. Hæld 1 liter vand i saltbeholderen (kun før
første gang maskinen tages i brug).
3. Brug tragten til at fylde salt i beholderen.
4. Fjern salt rundt om saltbeholderens åbning.
5. Luk saltbeholderen ved at dreje hætten
med uret.
Det er korrekt, at vandet i saltbeholderen
kommer ud, når der påfyldes salt.
Brug af vaske- og afspændingsmiddel
1
3
2
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
3. Hvis opvaskeprogrammet har et trin med
forvask, anbringes en lille mængde opvaskemiddel i hulningen udvendig på låget
til opvaskemiddel.
4. Læg tabletten i beholderen til opvaskemiddel, hvis du bruger tabs 1 .
5. Luk beholderen til opvaskemiddel. Tryk
på låget, indtil det låses fast.
4
6
5
Brug af opvaskemiddel
Brug ikke mere end den korrekte mængde opvaskemiddel af hensyn til miljøet.
Følg anbefalingerne fra producenten af
opvaskemidlet på pakningen.
Fremgangsmåde for påfyldning af beholderen til opvaskemiddel:
1. Tryk på udløserknappen 2 for at åbne
låget 7 til beholderen til opvaskemiddel.
2. Fyld opvaskemiddel i beholderen 1 .
Opvaskemidler af forskellige fabrikater
opløses ikke lige hurtigt. Nogle tabs giver
ikke helt tilfredsstillende resultater sammen med korte opvaskeprogrammer.
Brug længere opvaskeprogrammer, når
du bruger opvasketabs. Det giver større
sikkerhed for et godt resultat.
Brug af afspændingsmiddel
Afspændingsmiddel gør det muligt at
tørre tallerkener og fade, uden at de får
pletter og striber.
Beholderen til afspændingsmiddel tilfører automatisk afspændingsmiddel under det sidste skylletrin.
Fremgangsmåde for påfyldning af beholderen til afspændingsmiddel:
10 electrolux
1. Tryk på udløserknappen 6 for at åbne
låget 5 til beholderen til afspændingsmiddel.
2. Fyld beholderen til afspændingsmiddel
op 3 med afspændingsmiddel. Påfyld
kun til "Max"-mærket.
3. Tør spildt afspændingsmiddel op med en
sugende klud, så der ikke dannes for meget skum under det næste program.
4. Luk beholderen til afspændingsmiddel.
Tryk på låget, indtil det låses fast.
Indstil dosering af afspændingsmiddel
Fabriksindstilling: Position 3.
Doseringen af afspændingsmiddel kan indstilles fra position 1 (laveste dosering) til position 4 (højeste dosering).
Drej på vælgeren til afspændingsmiddel 4
for at øge eller reducere doseringen.
Multitab-funktion
Multitab-funktionen er til kombinerede opvaskemidler i tabletform (tabs).
Disse tabs indeholder opvaskemidler med
kombineret rengørings-, afspændings- og
saltfunktion. Nogle typer tabletter kan indeholde andre funktioner.
Kontroller, om de passer til vandets hårdhedsgrad. Følg vejledningen på pakken.
Når Multitab-funktionen er indstillet, er den
aktiveret, indtil du slår den fra.
Multitab-funktionen stopper automatisk tilsætning af afspændingsmiddel og salt.
Multitab-funktionen deaktiverer automatisk
kontrollamper til afspændingsmiddel og salt.
Programmets varighed kan blive forlænget,
hvis du bruger Multitab-funktionen.
Aktiver "Multitab-funktionen", inden du
starter et opvaskeprogram.
Multitab-funktionen kan ikke aktiveres,
mens programmet kører.
Sådan aktiveres Multitab-funktionen:
• Tryk på Multitab-knappen. Multitab-lampen tændes.
Sådan deaktiveres Multitab-funktionen. Brug
igen separat opvaskemiddel, salt og
afspændingsmiddel:
1. Tryk på Multitab-knappen. Multitab-lampen slukkes.
2. Fyld beholderne til salt og afspændingsmiddel.
3. Indstil blødgøringsanlægget til højeste niveau.
4. Kør et opvaskeprogram med tom maskine.
5. Indstil blødgøringsanlægget til det lokale
vands hårdhedsgrad.
6. Indstil doseringen af afspændingsmiddel.
Placering af bestik og service
Se brochurerne "Eksempler på RealLife
opvask".
Råd
Brug ikke maskinen til at opvaske ting, der
kan suge vand (f.eks. svampe, karklude).
• Gør følgende, før du sætter opvasken i
maskinen:
– Fjern alle grove madrester.
– Blødgør fastbrændte madrester i gryder
og pander.
• Gør følgende, når du sætter opvasken i
maskinen:
– Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og gryder) med åbningen nedad.
– Sørg for, at der ikke kan samle sig vand
i hulninger eller en dybe bunde.
– Sørg for, at service og tallerkner m.m.
ikke ligger sammen.
– Sørg for, at glas ikke rører andre glas.
– Læg små ting i bestikkurven.
– Bland skeer med andet bestik, så de ikke sætter sig sammen.
– Anbring tingene, så vandet kan komme
til på alle sider.
• Ting af plastik og teflonbelagt køkkentøj
med sliplet-belægning har en tendens til at
holde på vanddråber.
• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg for,
at tingene ikke kan flytte sig.
electrolux 11
Valg og start af opvaskeprogram
Vælge og starte et opvaskeprogram
uden senere start
1. Tænd for maskinen.
2. Se efter, at maskinen står på indstillingsfunktionen.
3. Vælg et opvaskeprogram. Se "Tørreprogrammer".
– Displayet viser nummeret på opvaskeprogrammet.
4. Vælg om nødvendigt en eller flere funktioner.
5. Luk maskinens låge. Opvaskeprogrammet starter automatisk.
Vælge og starte et opvaskeprogram
med senere start
1. Tænd for maskinen og vælg et opvaskeprogram.
2. Tryk på knappen Senere start gentagne
gange, indtil displayet viser det nødvendige antal timer til den senere start.
3. Luk maskinens låge.
– Nedtællingen starter automatisk.
– Når nedtællingen er slut, starter opvaskeprogrammet automatisk.
Hvis maskinen låge åbnes, afbrydes
nedtællingen. Når lågen lukkes, fortsætter nedtællingen det sted, hvor den blev
afbrudt.
Afslutning på opvaskeprogrammerne
• Åbn lågen.
– Opvaskeprogrammet stopper.
• Luk lågen til opvaskemaskinen.
– Programmet fortsætter det sted, hvor
det blev afbrudt.
Sådan annulleres et opvaskeprogram
eller en senere start
Hvis et opvaskeprogram eller en senere
start ikke er gået i gang, kan du ændre
valget.
Når et opvaskeprogram eller en senere
start er i gang, kan du ikke ændre valget.
Det er nødvendigt at annullere opvaskeprogrammet eller den senere start for at
foretage et nyt valg.
Hvis du afbryder den senere start, afbrydes det valgte opvaskeprogram auto-
matisk. I så fald skal programmet vælges
igen.
1. Tryk på Afbryd-knappen og hold den
nede, indtil displayet viser to vandrette
linjer.
2. Sørg for, at der ikke er noget opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel, inden du starter et nyt opvaskeprogram.
Når opvaskeprogrammet er slut
• Maskinen stopper automatisk.
• Lydsignalerne går i gang.
1. Åbn maskinens låge.
– Displayet viser 0.
– Kontrollampen Slut på program går i
gang.
2. Sluk for apparatet.
3. Lad lågen stå på klem i nogle minutter for
at få bedre tørreresultater.
• Hvis der ikke slukkes for apparatet inden for 3 minutter efter opvaskeprogrammets afslutning:
– Alle kontrollamper slukkes.
– Displayet viser en vandret bjælke.
– displayet for programforløb slukker.
Dette hjælper med til at reducere energiforbruget.
Tryk på en af knapperne (ikke tænd/
sluk-knappen): displayet, indikatorlampen og programforløbsdisplayet bliver
tændt igen.
Auto-sluk
Auto-slukfunktionen slukker automatisk apparatet 10 minutter efter afslutningen af vaskeprogrammet.
Dette hjælper med at reducere energiforbruget.
Tøm opvaskemaskinen
• Lad opvasken køle af, før du tager den ud
af maskinen. Tallerkener m.m. er skrøbelige, når de er meget varme.
• Tøm først nederste kurv og derefter øverste kurv.
• Der kan være vand på maskinens sider og
låge. Rustrit stål køler hurtigere af end tallerkener.
12 electrolux
Tørreprogrammer
Opvaskeprogrammer
Program
1
Grad af snavs
Opvaskens
type
Beskrivelse af programmet
Alle
Service, bestik, gryder og
pander
Forvask
ja, med effekt
Vask 45 °C eller 70 °C
1 eller 2 mellemskylninger
Sidste skylning
Tørring
Meget snavset
Service, bestik, gryder og
pander
Forvask
Opvask 70 °C
1 mellemskylning
Sidste skylning
Tørring
ja, med effekt
Normalt eller let
snavset
Service og bestik
Vask 60 °C
Skylning
ja, men uden effekt
Normalt snavset
Service og bestik
Forvask
Vask op til 50 °C
1 mellemskylning
Slutskylning
Tørring
ja, med effekt
Let snavset
Service og bestik
Vask 55 °C
1 mellemskylning
Sidste skylning
ja, men uden effekt
Normalt eller let
snavset
Finere porcelæn og glas
Vask 45 °C
1 mellemskylning
Sidste skylning
Tørring
ja, med effekt
1 kold skylning
ja, men uden effekt
Automatisk 45-70 °C
2)
2
Intensiv 70 °C
3
Energisparefunktion 1)
Kort 60 °C 3)
4
Økonomi 50 °C 4)
5
1 time 55 °C
6
Glas 45 °C
7
Dette program giver opvasken en
hurtig afskylning for at forhindre,
at madrester sætter sig fast på
opvasken, og for at minimerer
lugtgener fra madresterne.
Brug ikke opvaskemidler til dette
program.
Forvask
1) For de programmer, der påvirkes af funktionen, er energibesparelsen 10-25 %.
2) Maskinen justerer automatisk vandtemperatur og -mængde. Dette afhænger af, om maskinen er helt fyldt eller ej,
samt hvor snavset opvasken er. Programmernes varighed og forbrug kan variere.
3) Ved mindre fyldninger eller ved let tilsmudset service giver dette program en tidsbesparende løsning med perfekte
opvaskeresultater.
4) Testprogram, prøveanstalter. Se den medfølgende folder med testdata.
Forbrugsværdier
Program
1
Varighed (minutter)
Energi (kWh)
Vand (liter)
90 - 160
0,9 - 1,7
8 - 15
130 - 150
1,4 - 1,6
13 - 15
Automatisk 45-70 °C
2
Intensiv 70 °C
electrolux 13
Program
3
Varighed (minutter)
Energi (kWh)
Vand (liter)
30
0,9
9
160 - 170
0,9 - 1,0
9 - 11
50 - 60
1,0 - 1,2
10 - 11
65 - 75
0,8 - 0,9
11 - 12
14
0,1
4
Kort 60 °C
4
Økonomi 50 °C
5
1 time 55 °C
6
Glas 45 °C
7
Forvask
Disse værdier kan variere, alt efter vandtemperatur og -tryk, udsving i netspænding og opvaskens størrelse.
Vedligeholdelse og rengøring
Sådan fjernes og renses filtrene
Snavsede filtre forringer opvaskeresultatet.
Selvom vedligeholdelsen af disse filtre er meget lav, anbefaler vi, at du kontrollerer dem
jævnligt, og at du renser dem, hvis det er
nødvendigt.
1. For at fjerne filter (A) skal det drejes mod
uret og tages ud af filter (B).
B
A
2. Filter (A) består af 2 dele. Træk dem fra
hinanden for at skille filteret ad.
3. Rens delene grundigt under rindende
vand.
4. Skub de 2 dele af filteret (A) sammen, og
tryk. Kontrollér, at de sættes korrekt sammen.
5. Tag filteret ud (B).
6. Rens filteret (B) grundigt under rindende
vand.
14 electrolux
7. Sæt filteret (B) på plads igen. Kontrollér,
at det sættes korrekt fast under de to
skinner (C).
C
8. Sæt filteret (A) på plads i filter (B), og drej
det mod uret, indtil det låses fast.
Sådan rengøres spulearmene:
Fjern ikke spulearmene.
Hvis hullerne i spulearmene tilstoppes, kan
snavset fjernes med en tandstikker.
Sådan renses de ydre overflader:
Det udvendige kabinet og betjeningspanelet
aftørres med en blød, fugtig klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmidler (f.eks. acetone).
Når der opstår fejl
Maskinen starter ikke eller stopper under
drift.
Fejl
Maskinen tager ikke
vand ind.
Maskinen tømmes ikke
for vand.
Overløbssikringen er
blevet udløst.
Programmet starter ikke.
Fejlkode
Displayet viser
Displayet viser
Forsøg først at finde en løsning på problemet
(se tabellen). Hvis ikke, bør du kontakte servicecenteret.
Mulig årsag
Mulig løsning
Vandtilslutningen er
blokeret eller kalket til.
Rengør vandtilslutningen.
Vandtrykket er for lavt.
Kontakt det lokale
vandværk.
Der er lukket for vandet.
Åbn for vandhanen.
Filteret i tilløbsslangen
er stoppet.
Rens filteret.
Tilløbsslangen er ikke
tilsluttet korrekt.
Kontroller, at tilslutningen er i orden.
Tilløbsslangen er beskadiget.
Sørg for, at tilløbsslangen er intakt.
Køkkenvaskens vandlås er tilstoppet.
Rens vandlåsen.
Afløbsslangen er ikke
tilsluttet korrekt.
Kontroller, at tilslutningen er i orden.
Afløbsslangen er beskadiget.
Sørg for, at afløbsslangen er intakt.
Luk for vandhanen, og
kontakt servicecentret.
Displayet viser
Lågen er åben.
• Luk lågen rigtigt.
• Slå børnesikringen
fra.
Stikket er ikke sat i stik- Sæt stikket i stikkonkontakten.
takten.
Der er sprunget en sikring i boligens sikringsboks.
Udskift sikringen.
electrolux 15
Fejl
Fejlkode
Tænd for maskinen, når den er kontrolleret.
Programmet fortsætter det sted, hvor det
blev afbrudt.
Hvis samme fejl kommer igen, bør du kontakte servicecenteret.
Hvis displayet viser andre fejlkoder, bør du
kontakte servicecenteret.
De nødvendige data for servicecenteret findes på typeskiltet.
Mulig årsag
Mulig løsning
Senere start er indstillet.
Se under "Valg og start
af Tørreprogram", hvis
du vil annullere Senere
start.
Vi anbefaler, at du skriver dataene her:
Model (MOD.)
....................
Produktnummer (PNC)
....................
Serienummer (S.N.)
....................
Opvaskeresultaterne og tørreresultaterne er ikke tilfredsstillende
Fejl
Opvasken er ikke ren.
Mulig årsag
Mulig løsning
Det valgte opvaskeprogram
passer ikke til opvaskens art og
graden af snavs.
Sørg for, det valgte opvaskeprogram passer til opvaskens art og
graden af snavs.
Kurvene blev ikke fyldt korrekt,
vandet overspulede ikke alle
overflader.
Fyld kurvene korrekt.
Spulearmene kunne ikke dreje
frit, da opvasken ikke blev anbragt korrekt.
Kontroller, at en ukorrekt anbringelse af opvasken ikke blokerer
for spulearmene.
Filtrene er snavsede eller monteret forkert.
Sørg for, at filtrene er rene og
korrekt monteret.
Der er brugt for lidt eller intet op- Sørg for, der er tilstrækkeligt
vaskemiddel.
med opvaskemiddel.
Der er kalkaflejringer på servicet. Saltbeholderen er tom.
Fyld saltbeholderen med opvaskesalt.
Blødgøringen er indstillet forkert. Indstil blødgøringen.
Hætten på saltbeholderen er ikke rigtigt lukket.
Sørg for, at saltbeholderens
hætte er lukket korrekt.
Der er striber, matte pletter eller
en blålig belægning på glas og
service.
Doseringen af afspændingsmid- Nedsæt doseringen af afspændel er for høj.
dingsmiddel.
Der er spor efter indtørrede
vanddråber på glas og service.
Doseringen af afspændingsmid- Øg doseringen af afspændingsdel er for lav.
middel.
Det kan skyldes opvaskemidlet.
Brug en anden type opvaskemiddel.
Opvasken er våd.
Der er valgt et opvaskeprogram
uden tørring eller med nedsat
tørring.
Lad maskinens låge stå på klem,
og vent nogle minutter med at
tømme maskinen.
Opvasken er våd og mat.
Beholderen til afspændingsmid- Fyld beholderen med afspændel er tom.
dingsmiddel.
16 electrolux
Fejl
Mulig årsag
Mulig løsning
Multitab-funktionen er aktiveret
(beholderen til afspændingsmiddel slukkes automatisk).
Aktiver beholderen til afspændingsmiddel. Se "Sådan aktiveres beholderen til afspændingsmiddel".
Sådan slås beholderen til
afspændingsmiddel til
1. Tænd for maskinen.
2. Se efter, at maskinen står på indstillingsfunktionen.
3. Tryk på funktionsknap B og C, og hold
dem nede.
– Kontrollamperne for funktionsknap A,
B og C begynder at blinke.
4. Slip funktionsknap B og C.
5. Tryk på funktionsknap B.
– Kontrollamperne for funktionsknap A
og C slukker.
– Kontrollampen for funktionsknap B bliver ved med at blinke.
– Displayet viser den aktuelle indstilling.
Beholderen til afspændingsmiddel er slået fra
Beholderen til afspændingsmiddel er slået til
6. Tryk igen på funktionsknap B.
– Displayet viser den nye justering.
7. Gem indstillingen ved at slukke for apparatet.
Tekniske data
Mål
Bredde
596 mm
Højde
818 - 878 mm
Dybde
Vandtilførslens tryk
580 mm
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maksimum
Vandtilførsel
1)
Kapacitet
8 bar (0,8 MPa)
Koldt vand eller varmt vand
Antal kuverter
maksimum 60°C
12
1) Forbind tilløbsslangen til en vandhane med et 3/4"-gevind.
Typeskiltet på lågens indvendige kant på
apparatet viser data for den elektriske
forbindelse.
celler eller vindenergi), bruges tilslutning
til varmt vand for at spare på energien.
Hvis det varme vand leveres af alternative energikilder (f.eks. solfangere, sol-
Miljøhensyn
Symbolet
på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
overgives til en affaldsstation for behandling
af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at
sørge for at dette produkt bliver bortskaffet
på den rette måde, hjælper du med til at
forebygge eventuelle negative påvirkninger af
miljøet og af personers helbred, der ellers
kunne forårsages af forkert bortskaffelse af
dette produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
Genbrug materialer med symbolet
. Anbring indpakningen i passende beholdere for
at genbruge den.
electrolux 17
Installation
820-880 mm
Placér apparatet tæt på en vandhane og et
afløb.
Monter apparatet under et køkken- eller arbejdsbord.
Kontrollér, at indbygningsnichens mål svarer
til de angivne mål på billedet.
Fastgør maskinen under køkkenbordet
eller til tilstødende enheder
mm
600
Beskyttelse mod damp
Fastgør det selvklæbende aluminiumsfolie
på forsiden langs køkkenbordet.
600 mm
Justér maskinens højde
1. Fjern den justerbare sokkel.
2. – Drej de to forreste fødder mod uret for
at hæve maskinens forende.
– Drej den midterste skrue mod uret for
- efter behov - at hæve maskinens bagende.
Advarsel Sørg for, at maskinen
installeres under og ved siden af sikre
strukturer for at forhindre beskadigelse
eller skader.
Brug beslagene til at fastgøre maskinen
under køkkenbordet eller til de tilstødende enheder.
1. Indsæt beslagene i slidserne oven på maskinen.
2. Brug skruerne (oven på eller på siden) til
at sætte maskinen på plads. Kontrollér,
at skruerne er stramme.
18 electrolux
Sådan justeres maskinens højde
Ved hjælp af en korrekt maskinhøjde kan lågen lukkes helt tæt.
Når lågen ikke er i vater, støder den på skabets sider. Løsn eller stram de justerbare
fødder for at justere maskinens højde.
Når maskinens højde er blevet justeret, skal
den justerbare sokkel på maskinen samles.
Tag proppen i vasken op, mens maskinen
pumper, så vandet ikke bliver suget tilbage i
maskinen.
Afløbsslangens forlængerledning må højst
være 2 m. Den indre diameter må ikke være
mindre end slangens diameter.
Hvis afløbsslangen sluttes til studsen på en
vandlås under vasken, skal plastmembranen
(A) fjernes. Hvis ikke hele membranen fjernes,
vil der samle sig madrester, der til sidst blokerer studsen til opvaskemaskinens afløbsslange.
Sørg for, at bunden af den justerbare sokkel
flugter med gulvet.
Tilslutning til afløb
Slut afløbsslangen til:
• Køkkenvaskens vandlås, og fastgør den
under køkkenbordet. Det hindrer, at spildevand fra vasken løber baglæns og ind i
maskinen.
• Et standrør med aftrækshul. Den indre diameter skal være mindst 4 cm.
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
En sikkerhedsanordning forhindrer, at
der løber beskidt vand tilbage i maskinen. Hvis vandlåsen under vasken har
en kontraventil, kan den forhindre opvaskemaskinen i at blive ordentligt tømt.
Fjern kontraventilen.
electrolux 19
Electrolux. Thinking of you.
Lue lisää osoitteessa www.electrolux.com
Sisällys
Turvallisuusohjeet
Laitteen kuvaus
Käyttöpaneeli
Käyttöönotto
Vedenpehmentimen asettaminen
Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö
19
21
22
24
25
26
Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen käyttö
Multitab-toiminto
26
27
Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen
koneeseen
27
Pesuohjelman valitseminen ja
käynnistäminen
27
Pesuohjelmat
28
Hoito ja puhdistus
30
Käyttöhäiriöt
31
Tekniset tiedot
33
Ympäristönsuojelu
33
Asennus
34
Oikeus muutoksiin pidätetään
Turvallisuusohjeet
Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen
asennusta ja käyttöä, jotta
• voit varmistaa henkilökohtaisen turvallisuutesi ja suojella omaisuuttasi.
• voit suojella ympäristöä.
• jotta laite toimii asianmukaisesti.
Säilytä käyttöohjeet laitteen yhteydessä ja pidä ne laitteen mukana myös asuntoa vaihtaessasi tai jos luovutat tai myyt laitteen toiselle henkilölle.
Valmistaja ei vastaa laitteen virheellisen asennuksen ja käytön aiheuttamista vahingoista.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
• Älä anna lasten tai fyysisesti tai aisteiltaan
rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden käyttää laitetta, ellei heidän turvallisuudestaan
vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta
heitä laitteen käytössä.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai fyysisiä vammoja.
• Säilytä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa Älä anna lasten koskea pesuaineisiin.
• Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa laitteen luota silloin, kun sen luukku on auki.
Yleiset turvallisuusohjeet
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Laite voi vaurioitua ja aiheuttaa vammoja.
• Noudata pesuaineen pakkaukseen merkittyjä turvallisuusohjeita, jotta et aiheuta
vahinkoa silmille tai suun tai nielun limakalvoille.
• Älä juo laitteessa olevaa vettä. Koneen sisällä voi olla pesuaineen jäämiä.
• Sulje luukku aina laitteen täytön tai tyhjennyksen jälkeen. Näin voit välttyä vammoilta
ja estää ihmisiä kaatumasta avoimen luukun päälle.
• Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.
Käyttö
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Älä käytä laitetta kaupallisiin tai teollisiin tai mihinkään muihin kuin
edellä mainittuun tarkoitukseen.
• Käytä laitetta vain sen käyttötarkoitukseen.
Näin voit välttyä fyysisiltä vammoilta ja
omaisuusvahingoilta.
• Pese astianpesukoneessa vain konepesuun soveltuvia kotitalousastioita.
• Älä laita tulenarkoja tuotteita tai liuotinaineita tuotteen sisälle. Se aiheuttaa räjähdys- tai tulipalovaaran.
• Laita veitset ja muut teräväkärkiset esineet
ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin, yläkoriin
vaakasuoraan asentoon tai veitsikoriin.
(Kaikkiin malleihin ei kuulu veitsikoria).
• Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen
tarkoitettuja tuotteita (pesuaine, vedenpehmennyssuola ja huuhtelukirkaste).
20 electrolux
• Suola, jota ei ole tarkoitettu astianpesukoneelle, saattaa vahingoittaa vedenpehmennintä.
• Täytä suolasäiliö juuri ennen pesuohjelman
käynnistämistä. Suolarakeet tai suolavesi
voivat aiheuttaa syöpymistä tai saada aikaan reiän laitteen pohjassa.
• Älä laita huuhtelukirkastelokeroon muita
aineita (esim. astianpesukoneen puhdistusainetta tai nestemäistä pesuainetta). Ne
voivat vahingoittaa laitetta.
• Tarkista ennen ohjelman käynnistämistä,
että suihkuvarret pyörivät esteettä.
• Jos avaat astianpesukoneen luukun pesuohjelman aikana, koneen sisältä voi tulla
kuumaa höyryä. On olemassa palovammojen vaara.
• Älä ota astioita koneesta ennen pesuohjelman päättymistä.
Varotoimet jäätymisen estämiseksi
• Laitetta ei saa asentaa tilaan, jossa lämpötila on alle 0 °C.
• Valmistaja ei vastaa jäätymisen aiheuttamista vahingoista.
Hoito ja puhdistus
• Ennen laitteen huoltamista tai puhdistamista laite on kytkettävä pois päältä, ja pistoke on irrotettava pistorasiasta.
• Älä käytä tulenarkoja tai syövyttäviä tuotteita.
• Älä käytä astianpesukonetta ilman sihtejä.
Tarkista, että sihdit on asetettu oikein paikalleen. Jos sihdit on asennettu väärin paikoilleen, pesutulos voi olla huono ja laite voi
vaurioitua.
• Älä puhdista laitetta höyryllä tai vesisuihkulla. Ne voivat aiheuttaa sähköiskun vaaran ja laitteen vaurioitumisen.
Sähköliitäntä
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä mainittu jännite
ja virtalaji vastaavat laitteen asennuspaikan
arvoja.
• Kytke pistoke aina maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita, liittimiä tai jatkojohtoja. On olemassa tulipalon vaara.
• Älä vaihda virtajohtoa. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
• Varmista, että laitteen takana oleva pistoke
tai verkkovirtajohto ei litisty tai vahingoitu.
• Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä
on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Asennus
• Varmista, että laite ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Vaurioitunutta laitetta ei
saa kytkeä verkkovirtaan. Ota tarvittaessa
yhteys jälleenmyyjään.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen
laitteen käyttöä.
• Laitteen sähkö- ja putkiasennustyöt sekä
muut asennus- ja huoltotyöt on annettava
asiantuntevan ja ammattitaitoisen henkilön
tehtäväksi. Näin vältytään rakennevaurioilta ja fyysisiltä vammoilta.
• Tarkista, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta asennuksen aikana.
• Älä poraa reikiä astianpesukoneen sivupaneeliin. Poraaminen voi vaurioittaa hydrauliikka- ja sähköosia.
• Varmista, että laitteen alapuolella ja sen
vieressä olevat rakenteet ovat turvallisia.
Vesiliitäntä
• Kytke laite vesijohtoverkkoon uusilla letkuilla. Älä käytä käytettyjä letkuja.
• Älä liitä laitetta uuteen putkistoon tai putkistoon, jota ei käytetty pitkään aikaan. Anna veden juosta muutaman minuutin ajan
ennen kuin liität vedenottoletkun.
• Varmista, että vesiletkut eivät litisty tai vahingoitu laitteen asennuksen yhteydessä.
• Tarkista, että vesiliitännät ovat tiiviit, jotta
niistä ei vuoda vettä asennuksen jälkeen.
• Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran,
varmista, että letkuista ei vuoda vettä.
Sisävalo
Laitteen sisällä on valo, joka syttyy, kun luukku avataan, ja sammuu, kun luukku suljetaan
Varoitus! Näkyvää led-säteilyä, älä
katso suoraan säteeseen
Käytössä on luokan 2 LED-lamppu, joka vastaa standardia IEC 60825-1: 1993 +
A1:1997 + A2:2001.
Säteilyn aallonpituus 450 nm
Maksimisäteilyteho 548 μW
electrolux 21
• Jos pesuaineiden käyttöön liittyviä onnettomuuksia tapahtuu, ota välittömästi yhteyttä paikalliseen myrkytyskeskukseen ja lääkäriin.
• Jos pesuaineita pääsee suuhun, ota
välittömästi yhteyttä paikalliseen myrkytyskeskukseen ja lääkäriin.
• Jos pesuaineita pääsee silmiin, ota
välittömästi yhteyttä lääkäriin ja huuhtele silmät vedellä.
• Pidä pesuaineet turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.
• Älä pidä laitteen luukkua auki silloin,
kun pesuainelokerossa on pesuainetta.
• Täytä pesuainelokero juuri ennen pesuohjelman käynnistämistä.
Jos sisävalo pitää vaihtaa, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen sisävalon vaihtamista.
Huoltoliike
• Laitteen korjaukset ja huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Laitteen hävittäminen
• Voit välttyä fyysisiltä vammoilta tai vaurioilta seuraavasti:
– Irrota pistoke pistorasiasta.
– Leikkaa johto irti ja hävitä se.
– Irrota luukun lukitus. Näin lapsia ja lemmikkieläimiä estetään jäämästä laitteen
sisään. Se voi aiheuttaa tukehtumisvaaran.
Varoitus! Astianpesukoneen
pesuaineet ovat vaarallisia ja voivat
aiheuttaa korroosiota!
Laitteen kuvaus
10
1
9
2
8
3
7
4
5
1
2
3
4
5
Yläkori
Vedenkovuuden säädin
Suolasäiliö
Pesuainelokero
Huuhtelukirkastelokero
6
6
7
8
9
10
Arvokilpi
Sihdit
Alempi suihkuvarsi
Ylempi suihkuvarsi
Lapsilukko
22 electrolux
2 Luukku on auki, vipu (A) on valmis käytettäväksi.
3 Luukku on lukittu.
Lapsilukko
Lapsilukko estää lapsia avaamasta laitteen luukkua.
Jos lapsilukkoa tarvitaan:
1. Avaa luukku.
2. Siirrä vipu (A) asennosta 1 asentoon 2.
3. Lapsilukko on valmiina käyttöön.
A
Luukun lukitseminen:
1. Sulje luukku.
2. Vedä vipu (A) asentoon 3.
3. Luukku on lukittuna.
1
Luukun avaaminen:
1. Työnnä vipu (A) asentoon 2.
2. Luukku ei ole lukittuna.
2
Jos lapsilukkoa ei tarvita, siirrä vipu (A)
asentoon 1.
3
1 Luukku on auki, vipu (A) on piilossa (kun
lapsilukko ei ole tarpeen). Tehdasasetus.
Käyttöpaneeli
9
A
1
2
3
10
C
B
4
5
6
7
8
electrolux 23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Virtapainike
Näyttö
Ajastimen painike
Ohjelmanvalintapainikkeet
Energiansäästöpainike
Multitab-toiminnon painike
Peruutuspainike
Merkkivalot
Toimintopainikkeet
Ohjelmankulun näyttö
Merkkivalot
Suola
1)
Huuhtelukirkaste
Merkkivalo syttyy, kun suolaa on lisättävä säiliöön. Katso kohta "Astianpesukoneen
erikoissuolan käyttö".
Kun suolaa on lisätty säiliöön, suolan merkkivalo voi palaa edelleen muutaman tunnin ajan. Tämä ei vaikuta millään tavalla laitteen toimintaan.
1)
Syttyy, kun huuhtelukirkastetta on lisättävä säiliöön. Katso kohta "Pesuaineen ja
huuhtelukirkasteen käyttö".
Ohjelman loppu
Syttyy, kun pesuohjelma on päättynyt.
1) Kun suolan ja/tai huuhtelukirkasteen säiliö on tyhjä, vastaava merkkivalo ei syty pesuohjelman ollessa käynnissä.
Näyttö
Näytössä näkyvät seuraavat kuvaukset:
• Vedenpehmentimen tason sähköinen
asettaminen
• Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstä poisto (vain kun Multitab-toiminto on käytössä)
• Pesuohjelman numero
• Pesuohjelman jäljellä oleva aika
• Pesuohjelman päättyminen. Näytössä näkyy nolla.
• Jäljellä oleva aika pesuohjelman ajastettuun aloitukseen
• Virhekoodit
• Merkkiäänten käytöstäpoisto/käyttöönotto.
Ajastimen painike
Tällä painikkeella voit asettaa pesuohjelman
käynnistymään myöhempänä ajankohtana
1-24 tunnin kuluttua. Katso kappale Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen.
Ohjelmanvalintapainikkeet
Näillä painikkeilla voit valita pesuohjelman.
Paina jotakin näistä painikkeista toistuvasti,
kunnes haluttua ohjelmaa vastaava numero
näkyy näytössä.
Lisätietoja pesuohjelmista on kohdassa Pesuohjelmat.
Energiansäästöpainike
Tämä toiminto alentaa kuivauslämpötilaa.
Energiankulutus alenee 10 - 25 %.
Astiat voivat olla märkiä ohjelman lopussa. Suosittelemme, että laitteen luukku
avataan ja se pidetään raollaan, jotta astiat kuivuvat.
Tämä toiminto on kaikissa pesuohjelmissa.
Kun painat painiketta, vastaava merkkivalo
syttyy.
Energiansäästötoiminto ei vaikuta kaikkiin
ohjelmiin. Katso Pesuohjelmat.
Multitab-toiminnon painike
Tällä painikkeella Multitab-toiminto otetaan
käyttöön/poistetaan käytöstä. Katso kohta
Multitab-toiminto.
Peruutuspainike
Tällä painikkeella voit peruuttaa pesuohjelman tai ajastuksen. Katso kappale Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen.
24 electrolux
Ohjelmankulun näyttö
Kun painat virtapainiketta, kaikkiin viiteen
LED-valoon syttyy sininen valo
Kun valitset ajastimen tai pesuohjelman, kaikissa viidessä LED-valossa palaa sininen valo.
Kun ajastin käy tai pesuohjelma käynnistyy,
vain ensimmäinen LED-valo palaa.
Muut LED-valot syttyvät pesuohjelman edetessä.
Pesuohjelman lopussa kaikkiin viiteen LEDvaloon syttyy vihreä valo.
Jos laitteessa tapahtuu toimintahäiriö,
kaikissa viidessä LED-valossa vilkkuu sininen valo.
Toimintopainikkeet
Toimintopainikkeilla tehdään seuraavat toimenpiteet:
• Vedenpehmentimen tason sähköinen säätö. Katso kohta "Vedenpehmentimen
asettaminen".
• Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstäpoisto silloin, kun Multitabtoiminto on päällä. Katso kohta "Käyttöhäiriöt".
• Merkkiäänten käyttöönotto/käytöstäpoisto. Katso kohta 'Äänimerkit'.
Asetustila
Kodinkoneen on oltava asetustilassa
seuraavien toimenpiteiden aikana:
• Pesuohjelman ja/tai ajastimen valitseminen ja käynnistäminen.
• Vedenpehmentimen tason sähköinen säätö.
• Merkkiäänten käyttöönotto/käytöstäpoisto.
• Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstäpoisto.
Paina virtapainiketta. Laite on asetustilassa,
kun:
– Näytössä näkyy vaakasuora viiva.
– Kaikissa ohjelmankulun näytön viidessä
LED-valossa palaa sininen valo.
Paina virtapainiketta. Kodinkone ei ole
asetustilassa, kun:
– Näytössä näkyy pesuohjelman tai ajastimen kesto.
– Ohjelmankulun näytön 1-5 LED-valossa
palaa sininen valo.
• Siirry takaisin asetustilaan peruuttamalla
ohjelma tai ajastin. Katso kohta "Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen".
Merkkiäänet
Merkkiäänet osoittavat seuraavia asioita:
• Pesuohjelman päättyminen
• Vedenpehmentimen tason sähköinen
asettaminen
• Laitteen toimintahäiriö.
Voit poistaa merkkiäänet käytöstä seuraavalla tavalla:
1. Kytke virta laitteeseen.
2. Tarkista, että laite on asetustilassa.
3. Paina toimintopainikkeita B ja C, kunnes
toimintopainikkeiden A, B ja C merkkivalot alkavat vilkkua.
4. Vapauta toimintopainikkeet A ja B.
5. Paina toimintopainiketta C.
– Toimintopainikkeiden A ja B merkkivalot sammuvat.
– Toimintopainikkeen C merkkivalo vilkkuu.
– Valittuna oleva asetus näkyy näytössä.
Merkkiäänet käytössä
Merkkiäänet poistettu käytöstä
6. Paina uudelleen toimintopainiketta C.
– Uusi asetus näkyy näytössä.
7. Tallenna asetus katkaisemalla virta laitteesta.
Suorita seuraavat vaiheet, jos haluat ottaa merkkiäänet takaisin käyttöön.
Käyttöönotto
Noudata seuraavia ohjeita:
1. Tarkista, että vedenpehmentimen asetus
on oikea paikkakuntasi vedenkovuudelle.
Säädä vedenpehmennintä tarvittaessa.
2. Täytä suolasäiliö astianpesukoneille tarkoitetulla erikoissuolalla.
3. Täytä huuhtelukirkastelokero huuhtelukirkasteella.
4. Täytä astiat ja ruokailuvälineet laitteeseen.
5. Aseta astioiden tyypille ja likaisuusasteelle sopiva pesuohjelma.
electrolux 25
6. Annostele pesuainelokeroon oikea määrä
konetiskiainetta.
7. Käynnistä pesuohjelma.
Jos käytät yhdistelmäpesuainetabletteja
(3 in 1, 4 in 1 tai 5 in 1), lue ohjeet kohdasta Multitab-toiminto.
Vedenpehmentimen asettaminen
Vedenpehmennin poistaa vedestä mineraaleja ja suoloja. Mineraalit ja suolat voivat vaikuttaa haitallisesti laitteen toimintaan.
Veden kovuus mitataan toisiaan vastaavilla
asteikoilla:
• Saksalainen järjestelmä (dH°)
• Ranskalainen järjestelmä (°TH)
• mmol/l (millimoolia/litra - kansainvälinen
vedenkovuuden yksikkö).
• Clarken järjestelmä.
Säädä vedenpehmennin paikkakuntasi vedenkovuudelle sopivaksi. Kysy vedenkovuustiedot tarvittaessa vesilaitokselta.
Vedenkovuus
Vedenkovuuden asetus
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manuaalinen
elektroninen
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
1)
9
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
1)
7
6
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
1)
5 1)
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
2
1
2)
1 2)
1) Tehdasasetus.
2) Suolaa ei tarvita.
Vedenpehmennintä on säädettävä sekä
manuaalisesti että elektronisesti.
Manuaalinen asetus
Käännä vedenkovuuden säädin asentoon 1
tai 2 (katso taulukko).
Sähköinen säätö
1. Kytke virta laitteeseen.
2. Tarkista, että laite on asetustilassa.
3. Paina toimintopainikkeita B ja C, kunnes
toimintopainikkeiden A, B ja C merkkivalot alkavat vilkkua.
4. Vapauta toimintopainikkeet B ja C.
5. Paina toimintopainiketta A.
– Toimintopainikkeiden B ja C merkkivalot sammuvat.
– Toimintopainikkeen A merkkivalo vilkkuu edelleen.
– Nykyinen asetus näkyy näytössä.
– Merkkiäänet ilmaisevat nykyisen asetuksen.
Esimerkki: Näytössä näkyy:
/ 5 peräkkäistä merkkiääntä = taso 5.
6. Paina toimintopainiketta A toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy haluttu asetus.
7. Tallenna asetus painamalla virtapainiketta.
Jos vedenpehmennin on asetettu elektronisesti tasolle 1, suolan merkkivalo ei
syty.
26 electrolux
Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö
Suolasäiliön täyttäminen:
1. Avaa suolasäiliön korkki kiertämällä sitä
vastapäivään.
2. Kaada suolasäiliöön litra vettä (vettä lisätään vain suolasäiliön ensimmäisen täyttökerran yhteydessä).
3. Täytä suolasäiliö suolalla suppilon avulla.
4. Poista säiliön suun ympärille roiskunut
suola.
5. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä sitä
myötäpäivään.
Veden vuotaminen säiliöstä suolalla täyttämisen aikana on normaalia.
Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen käyttö
1
3
2
30
Erilaisten pesuainemerkkien liukenemisajassa on eroja. Jotkin pesutabletit eivät ehdi saavuttaa täyttä pesutehoaan
lyhyen pesuohjelman aikana. Valitse pitkä pesuohjelma käyttäessäsi pesutabletteja, jotta pesuaineen jäämät ehtivät
poistua täysin.
4
MA X
+
3 2
-
1
20
4. Jos käytät pesuainetabletteja, laita pesutabletti pesuainelokeroon 1 .
5. Sulje pesuainelokero. Sulje kansi niin, että
se naksahtaa kiinni.
4
Huuhtelukirkasteen käyttö
7
6
5
Konetiskiaineen käyttö
Voit suojella ympäristöä käyttämällä vain
tarvitsemasi määrän pesuainetta.
Noudata pesuainepakkauksessa annettuja pesuainevalmistajan suosituksia.
Pesuainelokeron täyttäminen:
1. Painamalla vapautuspainiketta 2 voit
avata huuhtelukirkastelokeron luukun
7 .
2. Laita pesuainetta lokeroon 1 .
3. Jos käytät esihuuhtelun sisältävää pesuohjelmaa, laita laitteen luukun sisäpuolelle pieni määrä pesuainetta.
Huuhtelukirkasteen ansiosta kuivissa
astioissa ei ole raitoja ja läiskiä.
Huuhtelukirkastetta annostellaan automaattisesti viimeisen huuhtelun aikana.
Huuhtelukirkastelokeron täyttäminen:
1. Painamalla vapautuspainiketta 6 voit
avata huuhtelukirkastelokeron luukun
5 .
2. Täytä huuhtelukirkastelokero 3 huuhtelukirkasteella. Max-merkki ilmaisee maksimitason.
3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste imukykyisellä liinalla välttääksesi liiallisen
vaahdonmuodostuksen pesuohjelman
aikana.
4. Sulje huuhtelukirkastelokero. Sulje kansi
niin, että se naksahtaa kiinni.
electrolux 27
Säädä huuhtelukirkasteen annostelu
Tehdasasetus: asento 3.
Voit säätää huuhtelukirkasteen annostelun
asennon 1 (pienin) ja asennon 4 (suurin) välille.
Kääntämällä huuhtelukirkasteen valitsinta
4 voit suurentaa tai pienentää annostelua.
Multitab-toiminto
Multitab-toiminto on tarkoitettu yhdistelmäpesutableteille.
Yhdistelmäpesuainetabletti sisältää pesuaineen, huuhtelukirkasteen ja pehmennyssuolan. Jotkin pesutabletit voivat sisältää muitakin aineita.
Tarkista, että pesuaineet soveltuvat vesijohtoverkon vedenkovuuteen. Lue pakkauksen
ohjeet.
Kun asetat Multitab-toiminnon, se on käytössä, kunnes poistat sen käytöstä.
Multitab-toiminto poistaa käytöstä huuhtelukirkasteen ja suolan annostelun.
Multitab-toiminto poistaa käytöstä huuhtelukirkasteen ja suolan merkkivalot.
Ohjelman kesto voi olla pitempi Multitab-toiminnon yhteydessä.
Ota Multitab-toiminto käyttöön ennen
pesuohjelman käynnistämistä.
Multitab-toimintoa ei voi ottaa käyttöön
pesuohjelman aikana.
Multitab-toiminnon käyttöönotto:
• Paina Multitab-painiketta. Multitab-toiminnon merkkivalo syttyy.
Voit poistaa Multitab-toiminnon käytöstä
seuraavasti ja käyttää erikseen pesuainetta,
suolaa ja huuhtelukirkastetta:
1. Paina Multitab-painiketta. Multitab-toiminnon merkkivalo sammuu.
2. Täytä suolasäiliöt ja huuhtelukirkastelokero.
3. Aseta vedenpehmennin korkeimpaan
asetukseen.
4. Pese yksi pesuohjelma ilman astioita.
5. Säädä vedenpehmennin paikkakuntasi
vedenkovuudelle sopivaksi.
6. Säädä huuhtelukirkasteen annostelu.
Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen
Katso Esimerkkejä RealLife täyttömääristä -tiedote.
Neuvoja ja vinkkejä
Älä pese astianpesukoneessa vettä imeviä
tuotteita (esim. pesusieniä ja puhdistusliinoja).
• Ennen astioiden laittamista koneeseen:
– Poista kaikki ruoka.
– Liota/pehmennä kiinni palaneet ruoantähteet.
• Astioiden järjestäminen koneeseen:
– Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
– Varmista, että vesi ei keräänny astioiden
sisään.
– Varmista, että ruokailuvälineet ja astiat
eivät tartu yhteen.
– Varmista, että lasit eivät kosketa toisiaan.
– Laita pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
– Laita lusikoiden joukkoon muita ruokailuvälineitä, jotta lusikat eivät tartu yhteen.
– Järjestä astiat niin, että vesi pääsee kaikille pinnoille.
• Muovi- ja teflonastioihin jää helposti vesipisaroita.
• Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista, että
astiat eivät pääse liikkumaan.
Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen
Pesuohjelman valitseminen ja
käynnistäminen ilman ajastusta
1. Kytke virta laitteeseen.
2. Tarkista, että laite on asetustilassa.
3. Valitse pesuohjelma. Katso kappale Pesuohjelmat.
– Näytössä näkyy pesuohjelman numero.
28 electrolux
4. Valitse tarpeen mukaan yksi tai useampi
toiminto.
5. Sulje luukku. Pesuohjelma käynnistyy automaattisesti.
Ajastetun pesuohjelman valitseminen ja
käynnistäminen
1. Kytke virta laitteeseen ja valitse pesuohjelma.
2. Paina ajastuspainiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy haluttu ajastustuntimäärä.
3. Sulje luukku.
– Viiveajan laskenta alkaa automaattisesti.
– Kun asetettu viiveaika on kulunut loppuun, pesuohjelma käynnistyy automaattisesti.
1. Paina peruutuspainiketta, kunnes näytössä näkyy kaksi vaakaviivaa.
2. Varmista, että pesuainelokerossa on konetiskiainetta ennen uuden pesuohjelman käynnistämistä.
Pesuohjelman lopussa
• Pesuohjelma päättyy automaattisesti.
• Merkkiäänet kuuluvat.
1. Avaa astianpesukoneen luukku.
– Digitaalinäytössä näkyy 0.
– Ohjelman lopun merkkivalo palaa.
2. Katkaise laitteesta virta.
3. Kuivaustulos paranee, jos pidät luukkua
auki joitakin minuutteja.
• Jos laitetta ei kytketä pois päältä kolmen minuutin kuluessa pesuohjelman
päättymisestä:
– Kaikki merkkivalot sammuvat
– Näytössä näkyy vaakasuora viiva.
– Ohjelmankulun näyttö sammuu.
Tämä vähentää energiankulutusta.
Paina jotakin painiketta (ei kuitenkaan
virtapainiketta): näyttö, merkkivalot ja
ohjelmankulun näyttö syttyvät uudelleen.
Luukun avaaminen keskeyttää viiveajan
laskennan. Kun suljet luukun, viiveajan
laskenta jatkuu keskeytyskohdasta.
Pesuohjelman keskeyttäminen
• Avaa laitteen luukku.
– Pesuohjelma pysähtyy.
• Sulje laitteen luukku.
– Pesuohjelma jatkuu kohdasta, jossa se
keskeytyi.
Pesuohjelman tai ajastuksen
peruuttaminen
Jos pesuohjelma tai viivelaskenta ei ole
alkanut, voit vaihtaa valinnan.
Jos pesuohjelma tai viivelaskenta on
käynnissä, valintaa ei voi muuttaa. Peruuta pesuohjelma tai viivelaskenta ja tee
uusi valinta.
Kun peruutat ajastuksen, myös valittu
pesuohjelma peruuntuu automaattisesti.
Tällöin pesuohjelma on valittava uudelleen.
Auto Off
Auto Off -toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois päältä 10 minuutin jälkeen pesuohjelman päättymisestä.
Tämä vähentää energiankulutusta.
Astioiden poistaminen
• Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat särkyvät
helposti.
• Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen jälkeen
yläkori.
• Laitteen reunoilla ja luukussa voi olla vettä.
Ruostumaton teräs jäähtyy nopeammin
kuin astiat.
Pesuohjelmat
Pesuohjelmat
Ohjelma
1
Automaattinen
45°-70°C 2)
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman kuvaus
Energiansäästö 1)
Mikä tahansa
Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja pannut
Esipesu
Varsinainen pesu 45°C
tai 70°C
1 tai 2 välihuuhtelua
Loppuhuuhtelu
Kuivaus
Kyllä, vaikuttaa
electrolux 29
Ohjelma
2
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman kuvaus
Energiansäästö 1)
Erittäin likaiset
astiat
Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja pannut
Esipesu
Varsinainen pesu 70°C
1 välihuuhtelu
Loppuhuuhtelu
Kuivaus
Kyllä, vaikuttaa
Normaalilikaiset
tai vähän likaiset
astiat
Ruokailuastiat
ja ruokailuvälineet
Varsinainen pesu 60°C
Huuhtelu
Kyllä, ei vaikuta
Normaalilikaiset
astiat
Ruokailuastiat
ja ruokailuvälineet
Esipesu
Varsinainen pesu jopa
50°C
1 välihuuhtelu
Loppuhuuhtelu
Kuivaus
Kyllä, vaikuttaa
Vähän likaiset
astiat
Ruokailuastiat
ja ruokailuvälineet
Varsinainen pesu 55°C
1 välihuuhtelu
Loppuhuuhtelu
Kyllä, ei vaikuta
Normaalilikaiset
tai vähän likaiset
astiat
Arat ruokailuastiat ja lasit
Varsinainen pesu 45°C
1 välihuuhtelu
Loppuhuuhtelu
Kuivaus
Kyllä, vaikuttaa
Tämä ohjelma huuhtelee astiat
1 huuhtelu kylmällä venopeasti niin, että mahdolliset
dellä
ruokajäämät eivät jää astioihin
kiinni ja epämiellyttävät hajut poistuvat laitteesta.
Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman aikana.
Kyllä, ei vaikuta
Tehokas 70°C
3
Pika 60°C 3)
4
Säästö 50°C 4)
5
Yhden tunnin 55°C
6
Lasit 45°C
7
Esipesu
1) Niissä pesuohjelmissa, joihin tämä toiminto vaikuttaa, energiaa säästyy 10-25 %.
2) Laite säätää automaattisesti veden lämpötilan ja määrän. Tämä riippuu laitteen täyttöasteesta ja astioiden
likaisuusasteesta. Ohjelman kesto sekä ohjelman energian ja veden kulutus voivat vaihdella.
3) Kun laite on täytetty vain osittain täyteen, tämä ohjelma säästää aikaa ja tuottaa täydellisen pesutuloksen.
4) Testilaitoksen testiohjelma. Katso testitiedot toimitetusta esitteestä.
Kulutusarvot
Ohjelma
1
Kesto (minuuttia)
Energiankulutus
(kWh)
Vedenkulutus (litraa)
90 - 160
0,9 - 1,7
8 - 15
130 - 150
1,4 - 1,6
13 - 15
30
0,9
9
160 - 170
0,9 - 1,0
9 - 11
Automaattinen 45°-70°C
2
Tehokas 70°C
3
Pika 60°C
4
Säästö 50°C
30 electrolux
Ohjelma
5
Kesto (minuuttia)
Energiankulutus
(kWh)
Vedenkulutus (litraa)
50 - 60
1,0 - 1,2
10 - 11
65 - 75
0,8 - 0,9
11 - 12
14
0,1
4
Yhden tunnin 55°C
6
Lasit 45°C
7
Esipesu
Arvot voivat vaihdella veden paineen ja
lämpötilan sekä energiansyötön ja astioiden määrän mukaan.
Hoito ja puhdistus
Sihtien poistaminen ja puhdistus
Likaiset sihdit huonontavat pesutulosta.
Vaikka nämä sihdit vaativat erittäin vähän
huoltoa, suosittelemme tarkistamaan ne
säännöllisin väliajoin ja puhdistamaan ne tarvittaessa.
1. Voit poistaa sihdin (A) kääntämällä sitä
vastapäivään ja poistamalla sen sihdistä
(B).
B
A
2. Sihti (A) on kaksiosainen. Voit purkaa sihdin vetämällä osat erilleen.
3. Puhdista osat huolellisesti juoksevan veden alla.
4. Aseta sihdin (A) kaksi osaa yhteen ja työnnä. Varmista, että ne ovat asianmukaisesti sisäkkäin.
5. Poista sihti (B).
6. Puhdista sihti (B) huolellisesti juoksevan
veden alla.
7. Aseta sihti (B) alkuperäiseen asentoonsa.
Varmista, että se on kunnolla paikallaan
kahden ohjaimen (C) alla.
electrolux 31
C
Suihkuvarsien puhdistaminen
Älä irrota suihkuvarsia.
Jos suihkuvarsien reiät ovat tukkeutuneet,
poista lika cocktailtikulla.
Ulkopintojen puhdistaminen
Puhdista koneen ja ohjauspaneelin ulkopinnat kostealla, pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja tai liuottimia
(esim. asetonia).
8. Sijoita sihti (A) paikalleen sihtiin (B) ja
käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukkiutuu.
Käyttöhäiriöt
Laite ei käynnisty tai pysähtyy kesken pesuohjelman.
Ongelma
Astianpesukoneeseen
ei tule vettä.
Koneeseen jää vettä.
Vesivahinkosuojaus on
käytössä.
Pesuohjelma ei käynnisty.
Virhekoodi
Näytössä näkyy
Näytössä näkyy
Yritä ensin löytää ongelmaan ratkaisu (katso
taulukkoa). Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Mahdollinen syy
Mahdollinen ratkaisu
Vesihana on tukossa tai Puhdista vesihana.
kalkkeutunut.
Vedenpaine on liian
matala.
Ota yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.
Vesihana on kiinni.
Avaa vesihana.
Vedenottoletkun suodatin on tukossa.
Puhdista suodatin.
Vedenottoletku on liitetty virheellisesti.
Varmista, että liitäntä on
virheetön.
Vedenottoletku on vaurioitunut.
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vaurioita.
Altaan poistoviemäri on
tukossa.
Puhdista altaan poistoviemäri.
Tyhjennysletku on liitetty virheellisesti.
Varmista, että liitäntä on
virheetön.
Tyhjennysletku on vaurioitunut.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vaurioita.
Sulje vesihana ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Näytössä näkyy
Laitteen luukku on auki. • Sulje luukku oikein.
• Kytke lapsilukko pois
päältä.
Pistoke ei ole pistorasiassa.
Liitä pistoke pistorasiaan.
32 electrolux
Ongelma
Virhekoodi
Mahdollinen syy
Mahdollinen ratkaisu
Kotitalouden sulakeko- Vaihda sulake.
telon sulake on palanut.
Ajastin on asetettu.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen.
Ohjelma jatkuu kohdasta, jossa se keskeytyi.
Jos toimintahäiriö esiintyy uudelleen, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Jos toimintahäiriön yhteydessä esiintyy muita
virhekoodeja, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Huoltoliikkeen tarvitsemat tiedot löytyvät arvokilvestä.
Jos haluat peruuttaa
ajastuksen, katso kohta
"Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen".
Suosittelemme kirjoittamaan tiedot tähän:
Malli (MOD.)
....................
Tuotenumero (PNC)
....................
Sarjanumero (S.N.)
....................
Pesu- ja kuivaustulos ei ole tyydyttävä
Ongelma
Astiat eivät ole puhtaita.
Astioissa on kalkkijäämiä.
Mahdollinen syy
Mahdollinen ratkaisu
Valittu pesuohjelma ei sovi asti- Varmista, että pesuohjelma sopii
oiden tyypille ja likaisuusasteelle. astioiden tyypille ja likaisuusasteelle.
Korit on täytetty väärin, vesi ei
päässyt kaikille pinnoille.
Täytä korit oikein.
Suihkuvarret eivät pyörineet esteettä, koska astiat on sijoitettu
koneeseen väärin.
Varmista, etteivät astiat estä
suihkuvarsien pyörimistä.
Sihdit ovat likaiset tai ne on
koottu ja asennettu väärin.
Varmista, että sihdit ovat puhtaita ja oikein paikallaan.
Konetiskiainetta on käytetty liian
vähän tai ei lainkaan.
Varmista, että konetiskiainetta
on riittävästi.
Suolasäiliö on tyhjä.
Täytä suolasäiliö astianpesukoneille tarkoitetulla erikoissuolalla.
Vedenpehmentimen säätö on
virheellinen.
Säädä vedenpehmennin.
Suolasäiliön korkki ei ole kunnolla kiinni.
Varmista, että suolasäiliön korkki
on kunnolla kiinni.
Laseissa ja muissa astioissa on Liikaa huuhtelukirkastetta.
raitoja, maitomaisia läiskiä tai sinertävä pinta.
Pienennä huuhtelukirkasteannosta.
Laseissa ja muissa astioissa on
kuivuneita vesipisaroita.
Liian vähän huuhtelukirkastetta.
Lisää huuhtelukirkastetta.
Syynä voi olla käytetty konetiskiaine.
Käytä erimerkkistä konetiskiainetta.
Astiat ovat märkiä.
Olet valinnut pesuohjelman, jos- Jätä luukku raolleen muutamaksi
sa ei ole kuivausvaihetta tai jon- minuutiksi, ennen kuin otat astiat
ka kuivausvaihe on lyhyt.
pois koneesta.
Astiat ovat märkiä ja himmeitä.
Huuhtelukirkastelokero on tyhjä.
Täytä huuhtelukirkastelokero
huuhtelukirkasteella.
electrolux 33
Ongelma
Mahdollinen syy
Multitab-toiminto on päällä.
(Huuhtelukirkastelokero on
poistettu käytöstä automaattisesti).
Huuhtelukirkasteen annostelun
käyttöönotto
1. Kytke laite päälle.
2. Varmista, että laite on asetustilassa.
3. Paina toimintopainikkeita B ja C.
– Toimintopainikkeiden A, B ja C merkkivalot alkavat vilkkua.
4. Vapauta toimintopainikkeet B ja C.
5. Paina toimintopainiketta B.
– Toimintopainikkeiden A ja C merkkivalot sammuvat.
– Toimintopainikkeen B merkkivalo vilkkuu edelleen.
Mahdollinen ratkaisu
Ota huuhtelukirkasteen annostelu käyttöön. Katso kohta
Huuhtelukirkasteen annostelun
käyttöönotto.
– Valittuna oleva taso näkyy näytössä.
Huuhtelukirkasteen annostelu pois käytöstä
Huuhtelukirkasteen annostelu käytössä
6. Paina uudelleen toimintopainiketta B.
– Uusi asetus näkyy näytössä
7. Tallenna asetus kytkemällä laite pois
päältä.
Tekniset tiedot
Mitat
leveys
596 mm
korkeus
Vedenpaine
818 - 878 mm
syvyys
580 mm
minimi
0,5 bar (0,05 MPa)
maksimi
Vesiliitäntä
1)
Kapasiteetti
8 bar (0,8 MPa)
kylmä tai kuuma vesi
enintään 60°C
astiaston koko (henkilöluku)
12
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierre.
Laitteen luukun sisäreunan arvokilvessä
näkyvät sähköliitännän tiedot.
Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen
energian avulla (esim. aurinko- tai valo-
kennopaneelit ja tuulivoima), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi.
Ympäristönsuojelu
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
symboli
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on
toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.
Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon
luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa
muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta
tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
Kierrätä materiaalit, joissa on merkintä
.
Kierrätä pakkaus viemällä se asianmukaisiin
säiliöihin.
34 electrolux
Asennus
820-880 mm
Sijoita laite vesihanan ja viemäriliitännän viereen.
Asenna laite kalustekaappiin tai työtason alle.
Tarkista, että syvennyksen mitat vastaavat
kuvan mittoja.
mm
600
Höyrysuojateippi
Kiinnitä alumiinifolioteippi työtason etuosaan
koko leveydelle.
600 mm
Laitteen korkeuden säätäminen
1. Poista säädettävä jalusta.
2. – Nosta laitteen etuosaa kääntämällä
kahta etujalkaa myötäpäivään.
– Nosta laitteen takaosaa kääntämällä
keskellä olevaa ruuvia vastapäivään.
Laitteen kiinnittäminen työtason alle tai
viereisiin kalusteisiin
Varoitus! Varmista vammojen tai
vaurioiden ehkäisemiseksi, että laitteen
alapuolella ja sen vieressä olevat
rakenteet ovat turvallisia.
Kiinnitä laite työtason alle tai viereisiin kalusteisiin kannakkeiden avulla.
1. Kiinnitä kannakkeet laitteen yläosassa
oleviin aukkoihin.
2. Kiinnitä laite ruuveilla (ylöspäin tai sivusuuntaan) tiukasti paikalleen. Tarkista, että ruuvit ovat tiukasti kiinni.
electrolux 35
Laitteen tasapainottaminen
Kun laite on oikein tasapainossa, luukku sulkeutuu kunnolla ja tiiviisti.
Jos laitetta ei ole tasapainotettu oikein, luukku koskettaa viereisen kaapin kylkiä. Voit
säätää laitteen tasapainotusta löysäämällä
tai kiristämällä säätöjalkoja.
Kokoa laitteen tasapainotuksen säädön jälkeen laitteen säädettävä jalusta.
Altaan tulppa ei saa olla kiinnitetty, kun kone
tyhjentää vettä, sillä tässä tapauksessa vesi
voi virrata takaisin koneeseen.
Jatkoletku ei saa olla kahta metriä pitempi.
Jatkoletkun sisähalkaisija ei saa olla letkun
halkaisijaa pienempi.
Jos liität tyhjennysletkun pesualtaan alla olevaan viemäriputkeen, poista muovikalvo (A),
Jos kalvoa ei poisteta, viemäriputkeen kerääntyvät ruoanjätteet voivat tukkia putken,
Varmista, että säädettävän jalustan pohja on
kohdistettu lattian kanssa.
Viemäriliitäntä
Kytke tyhjennysletku:
• Pesualtaan alla olevaan viemäriputkeen ja
kiinnitä letku työtason alle. Tällä tavoin likavesi ei pääse virtaamaan altaasta takaisin koneeseen.
• Ilmastoituun pystyputkeen. Sisähalkaisijan
on oltava vähintään 4 cm.
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
Turvalaite estää likaisen veden paluun
takaisin laitteeseen. Jos altaan poistoviemärissä on takaiskuventtiili, se voi estää asianmukaisen veden tyhjennyksen.
Poista takaiskuventtiili.
36 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com
Innehåll
Säkerhetsinformation
36
Produktbeskrivning
38
Kontrollpanel
39
Innan maskinen används första gången
41
Att ställa in vattenavhärdaren
42
Användning av avhärdningssalt
43
Användning av diskmedel och sköljmedel
43
Multitab funktion
44
Att ladda bestick och porslin
44
Att välja och starta ett diskprogram
44
Diskprogram
46
Underhåll och rengöring
47
Om maskinen inte fungerar
48
Tekniska data
50
Miljöskydd
50
Installation
50
Med reservation för ändringar
Säkerhetsinformation
Läs den här handboken innan du börjar installera och använda diskmaskinen.
• För din och dina tillhörigheters säkerhet.
• För hänsyn till miljön.
• För att du ska använda produkten på rätt
sätt.
Spara denna bruksanvisning och se till att
den följer med produkten om du flyttar eller
säljer den.
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skada
som orsakats av felaktig installation eller användning.
Säkerhet för barn och handikappade
• Låt inte personer, inklusive barn, med försämrad känsel, psykiska funktionshinder
eller brist på erfarenhet eller kunskap om
hur man använder produkten använda
den. De skall övervakas eller instrueras vid
användning av produkten av en person
som ansvarar för deras säkerhet.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning eller
fysiska skador.
• Förvara allt diskmedel på en säker plats.
Låt inte barn röra diskmedlet.
• Håll barn och djur borta från produkten när
luckan är öppen.
Allmän säkerhet
• Ändra inte diskmaskinens specifikationer.
Det finns risk för personskador eller skador
på diskmaskinen.
• Följ diskmedelstillverkarens säkerhetsanvisningar för att undvika brännskador på
ögon, mun och hals.
• Drick inte vattnet från diskmaskinen. Rester av diskmedel kan finnas kvar i diskmaskinen.
• Stäng alltid luckan när du har fyllt på eller
plockat ur diskmaskinen för att förhindra
skada eller att någon snubblar på den öppna luckan.
• Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
Användning
• Denna diskmaskin är konstruerad för användning i hemmet. Använd inte diskmaskinen för kommersiella, industriella eller
andra ändamål.
• Använd inte diskmaskinen för några andra
ändamål än de den är avsedd för. På så
sätt förhindrar du att personer eller saker
kommer till skada.
• Använd diskmaskinen endast till att rengöra husgeråd som är lämpliga för diskmaskiner.
• Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i nära eller på diskmaskinen. Det
finns risk för explosion eller eldsvåda.
• Placera knivar och andra vassa föremål i
bestickskorgen med spetsarna vända
nedåt. Om inte, lägg dem horisontellt i
överkorgen eller knivkorgen. (Alla modeller
har inte en knivkorg.)
• Använd endast produkter som är avsedda
för diskmaskiner (diskmedel, salt, sköljmedel).
• Salt som inte är lämpligt för diskmaskiner
skadar avhärdaren.
electrolux 37
• Fyll på diskmaskinen med salt innan du
startar ett diskprogram. Saltkorn eller saltvatten kan orsaka korrosion eller hål i botten på diskmaskinen.
• Fyll aldrig sköljmedelsfacket med andra
medel än sköljmedel (t.ex. rengöringsmedel eller flytande diskmedel). Det kan skada produkten.
• Kontrollera att spolarmarna kan röra sig
fritt innan diskmaskinen startas.
• Het ånga kan strömma ut om du öppnar
luckan när maskinen är i drift. Risk för
brännskador föreligger.
• Plocka inte ut diskgods ur diskmaskinen
innan diskprogrammet är klart.
Underhåll och rengöring
• Stäng av produkten och ta ur stickkontakten från eluttaget före underhåll.
• Använd inte lättantändliga produkter eller
produkter som kan orsaka korrosion.
• Använd inte diskmaskinen utan filter. Kontrollera att filtren är rätt monterade. Felaktig
montering medför otillfredsställande diskresultat och kan skada diskmaskinen.
• Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra
diskmaskinen. Risk för dödsfall och skador
på diskmaskinen föreligger.
Installation
• Kontrollera att diskmaskinen inte har skadats under transporten. Koppla inte in
diskmaskinen om den är skadad. Kontakta leverantören vid behov.
• Ta bort allt förpackningsmaterial före första
användningen.
• Endast kvalificerade personer får utföra eloch rörinstallationen, monteringen och underhållet av diskmaskinen. Detta förhindrar risken för skador på diskmaskinen eller
fysiska skador.
• Se till att diskmaskinen inte är ansluten till
eluttaget under installationen.
• Borra inte på maskinens sidor. Det kan orsaka skador på hydraulik och elektriska
komponenter.
• Kontrollera att diskmaskinen har installerats under eller bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
Åtgärder vid frysrisk
• Installera inte diskmaskinen i rum där temperaturen understiger 0 °C.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av frost.
Anslutning av vatten
• Använd nya slangar för att ansluta diskmaskinen till vattenkranen. Använd inte
använda slangar.
• Anslut inte diskmaskinen till nya ledningar
eller ledningar som inte har använts på
lång tid. Låt vattnet rinna några minuter,
anslut därefter tilloppsslangen.
• Se till att du inte klämmer eller orsakar skada på slangarna när du installerar diskmaskinen.
• Kontrollera att vattenkopplingarna är täta
för att förhindra vattenläckage.
• Kontrollera att slangarna inte läcker när du
använder diskmaskinen första gången.
Elektrisk anslutning
• Produkten måste vara jordad.
• Kontrollera att elinformationen på typskylten överensstämmer med spänningen i
hemmet.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag, adaptrar eller förlängningskablar. Risk för brand föreligger.
• Byt inte ut eller ändra strömkabeln. Kontakta servicecentret.
• Se till att du inte klämmer eller orsakar skada på stickkontakten och strömkabeln
bakom diskmaskinen.
• Se till att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i strömkabeln för att koppla loss
hushållsapparaten från eluttaget - ta tag i
stickkontakten.
Inre belysning
Den här diskmaskinen har en inre belysning
som tänds när du öppnar luckan och släcks
när du stänger den.
Varning Synlig LED-strålning. Titta inte
direkt in i strålen.
LED-lampan tillhör CLASS 2 enligt IEC
60825-1: 1993 + A1:1997 + A2:2001.
Strålningens våglängd: 450 nm
Högsta strålningseffekt: 548 μW
38 electrolux
Om du vill byta den inre belysningen
kontaktar du servicecentret.
Koppla från stickkontakten från eluttaget
innan du byter den inre belysningen.
Servicecenter
• Endast en godkänd tekniker får reparera
eller utföra arbeten på diskmaskinen. Kontakta servicecentret.
• Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.
Produktens bortskaffande
• För att förhindra person- eller materialskada:
– Koppla bort enheten från eluttaget.
– Klipp av strömkabeln och kassera den.
– Förstör lucklåset. Det förhindrar att barn
eller djur blir instängda i diskmaskinen.
Risk för kvävning föreligger.
Varning Diskmedel är farligt och kan
orsaka korrosion!
• Om en olycka inträffar med diskmedel, kontakta genast giftinformationscentralen och en läkare.
• Om någon får diskmedel i munnen,
kontakta genast giftinformationscentralen och en läkare.
• Om någon får diskmedel i ögonen,
kontakta genast en läkare och tvätta
ögonen med vatten.
• Förvara diskmedel på en säker plats
utom räckhåll för barn.
• Låt inte diskmaskinens lucka stå öppen när det finns diskmedel i behållaren.
• Fyll på diskmedel innan du startar ett
diskprogram.
Produktbeskrivning
10
1
9
2
8
3
7
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Överkorg
Reglage för inställning av vattenhårdhet
Saltbehållare
Diskmedelsfack
Sköljmedelsfack
Typskylt
Filter
Nedre spolarm
Övre spolarm
6
10 Barnlås
Barnlås
Med barnlåset förhindrar du att barnen
öppnar luckan till diskmaskinen.
electrolux 39
2 Luckan är inte spärrad, spärren (A) kan
börja användas.
3 Luckan är spärrad.
A
Om du behöver barnlåset:
1. Öppna luckan.
2. Flytta spaken (A) från läge 1 till läge 2.
3. Barnlåset är klart för användning.
1
Öppna luckan:
1. Stäng luckan.
2. Dra spaken (A) i läge 3.
3. Luckan är låst.
2
Låsa upp luckan:
1. Tryck spaken (A) till läge 2.
2. Luckan är inte låst.
3
1 Luckan är inte spärrad, spärren (A) är
dold (när barnlåset inte behövs). Fabriksinställning.
Om du inte behöver barnlåset flyttar du
spaken (A) till läge 1.
Kontrollpanel
9
A
1
2
3
10
C
B
4
5
6
7
8
40 electrolux
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Strömbrytare
Display
Knapp för Fördröjd start
Programvalsknappar
Energispar-knapp
Multitab-knapp
Avbryt-knapp
Kontrollampor
Funktionsknappar
Programfasindikatorer
Salt
1)
Kontrollampor
Sköljmedel 1)
Tänds när saltbehållaren behöver fyllas på. Se avsnittet "Användning av avhärdningssalt".
När du har fyllt på saltbehållaren kan indikeringen fortsätta att lysa i några timmar.
Detta har dock inte någon negativ effekt på produktens funktion.
Tänds när sköljmedel behöver fyllas på. Se avsnittet "Användning av diskmedel och
sköljmedel".
Slut på program- Tänds när diskprogrammet är klart.
met
1) När saltbehållaren och/eller sköljmedelsfacket är tomt tänds inte motsvarande kontrollampa medan ett diskprogram
pågår.
Display
Displayen visar:
• den elektroniska inställningen av vattenavhärdarens nivå.
• aktivering/avaktivering av sköljmedelsdoseringen (endast med aktiverad Multitabfunktion).
• diskprogrammets siffra.
• återstående tid tills diskprogrammet är
klart.
• när diskprogrammet är klart. Displayen visar en nolla.
• återstående tid tills fördröjd start är klart.
• felkoder.
• aktivering/avaktivering av ljudsignalerna.
Knapp för Fördröjd start
Använd denna knapp för att fördröja starten
av ett diskprogram med mellan 1 och 24 timmar. Se avsnittet "Att välja och starta ett diskprogram".
Programvalsknappar
Med dessa knappar väljer du diskprogram.
Tryck på någon av dessa knappar flera gånger tills siffran för önskat diskprogram visas på
displayen.
Se avsnittet "Diskprogram" för mer information om diskprogrammen.
Energispar-knapp
Denna funktion sänker temperaturen under
torkfasen. Energiminskningen är mellan 10
och 25 %.
Disken kan vara våt när programmet är
klart. Vi rekommenderar att du öppnar
luckan och låter den stå öppen så att
disken kan torka.
Denna funktion kan väljas med samtliga diskprogram. Tillhörande kontrollampa tänds
när du trycker på knappen.
Energisparfunktionen påverkar inte vissa
program. Se avsnittet "Diskprogram".
Multitab-knapp
Tryck på denna knapp för att aktivera/inaktivera multitabfunktionen. Se avsnittet "Multitabfunktion".
Avbryt-knapp
Med denna knapp kan du avbryta ett diskprogram eller en fördröjd start. Se avsnittet
"Att välja och starta ett diskprogram".
electrolux 41
Programfasindikatorer
När du sätter på produkten tänds alla 5 LEDlampor med ett blått sken
När du väljer Fördröjd start eller ett tvättprogram lyser alla 5 LED-lampor med ett blått
sken.
När nedräkningen pågår eller när tvättprogrammet startar är endast den första LEDlampan tänd.
De övriga LED-lamporna tänds efterhand i
takt med att diskprogrammet fortskrider.
När tvättprogrammet är slut tänds alla 5 LEDlampor med ett grönt sken.
Alla 5 LED-lampor blinkar med ett blått
sken när ett fel har uppstått i produkten.
Funktionsknappar
Använd funktionsknapparna för att göra följande:
• Justera nivån på vattenavhärdaren elektroniskt. Se avsnittet "Att ställa in vattenavhärdaren".
• För att aktivera/avaktivera sköljmedelsdoseringen när Multitab-funktionen är aktiverad. Se avsnittet "Om maskinen inte fungerar".
• Aktivera/avaktivera ljudsignalerna. Se avsnittet "Ljudsignaler".
– mellan 1 till 5 LED-lampor på programfasdisplayen lyser med ett blått sken.
• Programmet eller den fördröjda starten
måste avbrytas för att du ska kunna återgå
till inställningsläget. Se avsnittet "Att välja
och starta ett diskprogram".
Ljudsignaler
Ljudsignalerna indikerar:
• när diskprogrammet är klart.
• den elektroniska inställningen av vattenavhärdarens nivå.
• när maskinen har en felfunktion.
Gör på följande sätt för att inaktivera ljudsignalerna:
1. Slå på maskinen.
2. Kontrollera att maskinen är i inställningsläge.
3. Håll funktionsknapparna B och C intryckta tills kontrollamporna för funktionsknapparna A, B och C börjar att blinka.
4. Släpp funktionsknapparna A och B.
5. Tryck på funktionsknapp C.
– Kontrollamporna för funktionsknapparna A och B slocknar.
– Kontrollampan för funktionsknapp C
blinkar.
– Aktuell inställning visas på displayen.
Ljudsignaler aktiverade
Inställningsläge
Produkten måste vara i inställningsläge för att
du ska kunna göra följande:
• Välja och starta ett diskprogram och/eller
en fördröjd start.
• Justera nivån för vattenavhärdaren elektroniskt.
• Aktivera/inaktivera ljudsignalerna.
• Aktivera/inaktivera spolglansdoseringen.
Tryck på strömbrytaren. Produkten är i
inställningsläge när:
– Displayen visar två vågräta streck,
– alla 5 LED-lampor på programfasdisplayen lyser med ett blått sken.
Ljudsignaler inaktiverade
6. Tryck på funktionsknapp C en gång till.
– Den nya inställningen visas på displayen.
7. Stäng av diskmaskinen för att spara inställningen.
Gör enligt ovan för att aktivera ljudsignalerna igen.
Tryck på strömbrytaren. Produkten är inte i
inställningsläge när:
– Tiden för diskprogrammet eller en fördröjd
start visas på displayen,
Innan maskinen används första gången
Se anvisningarna för varje steg:
1. Kontrollera om inställningen av vattenavhärdaren överensstämmer med hårdhe-
42 electrolux
2.
3.
4.
5.
ten på vattnet där du bor. Justera vid behov vattenavhärdaren.
Fyll på disksalt i saltbehållaren.
Fyll på sköljmedel i sköljmedelsfacket.
Ladda diskmaskinen med bestick, porslin
och övrig disk.
Ställ in rätt diskprogram för typ av diskgods och smutsgrad.
6. Fyll på rätt mängd diskmedel i diskmedelsfacket.
7. Starta diskprogrammet.
Om du tänker använda kombinerade
disktabletter ("3 i 1", "4 i 1", "5 i 1", etc.),
se avsnittet "Multitabfunktion".
Att ställa in vattenavhärdaren
Avhärdaren avlägsnar mineraler och salter
från påfyllt vatten. Mineraler och salter kan ha
negativ påverkan på maskinens funktion.
Motsvarande skalor mäter vattenhårdheten:
• Tyska grader (dH°)
• Franska grader (°TH)
• mmol/l (millimol per liter - en internationell
enhet för vattnets hårdhetsgrad)
• Clarke-grader.
Justera vattenavhärdaren enligt hårdheten
på vattnet där du bor. Hör efter hos Vattenverket om du är osäker.
Vattenhårdhet
Inställning av vattenhårdhet
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manuellt
elektroniskt
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
2
1
2)
5 1)
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Salt behöver inte användas.
Du måste justera vattenavhärdaren manuellt och elektroniskt.
Manuell inställning
Ställ vattenavhärdarens reglage i läge 1 eller
2 (se tabell).
Elektronisk inställning
1. Slå på maskinen.
2. Kontrollera att maskinen är i inställningsläge.
3. Håll funktionsknapparna B och C intryckta tills kontrollamporna för funktionsknapparna A, B och C börjar att blinka.
4. Släpp funktionsknapparna B och C.
5. Tryck på funktionsknapp A.
– Kontrollamporna för funktionsknapparna B och C slocknar.
– Kontrollampan för funktionsknapp A
fortsätter att blinka.
– Aktuell inställning visas på displayen.
– De återkommande ljudsignalerna meddelar aktuell justering.
Exempel: displayen visar
/ 5 återkommande ljudsignaler = nivå 5.
electrolux 43
6. Tryck på funktionsknapp A flera gånger
tills nödvändig justering visas på displayen.
7. Tryck på strömbrytaren för att spara inställningen.
Om vattenavhärdaren är elektroniskt inställd på nivå 1 är kontrollampan för salt
släckt.
Användning av avhärdningssalt
Gör så här för att fylla på saltbehållaren:
1. Öppna saltbehållaren genom att vrida
locket moturs.
2. Fyll saltbehållaren med 1 liter vatten (bara
första gången).
3. Använd tratten för att fylla saltbehållaren
med salt.
4. Ta bort eventuellt salt från saltbehållarens
öppning.
5. Stäng saltbehållaren genom att vrida
locket medurs.
Det är normalt att vatten rinner över från
saltbehållaren när den fylls med salt.
Användning av diskmedel och sköljmedel
1
3
2
30
4
MA X
+
3 2
-
1
20
2. Lägg i diskmedel i facket 1 .
3. Om diskprogrammet har förtvätt lägger
du en mindre mängd diskmedel på insidan av diskmaskinens lucka.
4. Om du använder disktabletter, lägg tabletten i diskmedelsfacket 1 .
5. Stäng diskmedelsfacket. Tryck på locket
tills det låser fast i läge.
4
Olika diskmedelsmärken upplöses olika
snabbt. Vissa diskmedelstabletter har
inte den bästa rengöringseffekten under
korta diskprogram. Använd långa diskprogram när du använder diskmedelstabletter för att helt avlägsna diskmedlet.
7
6
5
Användning av diskmedel
Tänk på miljön och använd inte mer än
den mängd diskmedel som behövs.
Följ diskmedeltillverkarens rekommendationer på diskmedelsförpackningen.
Gör så här för att fylla på diskmedelsfacket:
1. Tryck på knappen 2 för att öppna locket
7 till diskmedelsfacket.
Användning av sköljmedel
När sköljmedel används kan disken torkas utan att det blir ränder eller fläckar.
Sköljmedelsfacket tillsätter automatiskt
sköljmedel under den sista sköljningen.
Gör så här för att fylla på sköljmedelsfacket:
1. Tryck på knappen 6 för att öppna locket
5 till sköljmedelsfacket.
44 electrolux
2. Fyll sköljmedelsfacket 3 med sköljmedel. "Max." indikerar den maximala nivån.
3. Torka upp eventuellt utspillt sköljmedel
med en absorberande trasa så att det inte
bildas för mycket skum under nästa diskprogram.
4. Stäng sköljmedelsfacket. Tryck på locket
tills det låser fast i läge.
Justera doseringen av sköljmedel
Fabriksinställning: läge 3.
Du kan ställa in doseringen av sköljmedel
mellan läge 1 (lägsta dosering) och läge 4
(högsta dosering).
Vrid sköljmedelsväljaren 4 för att öka eller
minska doseringen.
Multitab funktion
Multitabfunktionen är avsedd för kombinerade disktabletter.
Dessa produkter är diskmedel med kombinerade rengörings-, skölj- och saltfunktioner.
Vissa typer av tabletter kan innehålla andra
ämnen.
Kontrollera om tabletterna du tänker använda är lämpliga för vattnets hårdhet i området
där du bor. Se tillverkarens anvisningar.
När du aktiverar multitabfunktionen förblir
den aktiverad tills du inaktiverar den.
Multitabfunktionen stoppar automatiskt doseringen av sköljmedel och salt.
Multitabfunktionen inaktiverar automatiskt
kontrollamporna för sköljmedel och salt.
Programtiden kan öka när du använder multitabfunktionen.
Du kan inte aktivera multitabfunktionen
medan ett program pågår.
Gör så här för att aktivera multitabfunktionen:
• Tryck på Multitab-knappen. Kontrollampan för multitabfunktionen tänds.
Inaktivera multitabfunktionen och använda
diskmedel, salt och sköljmedel separat:
1. Tryck på Multitab-knappen. Kontrollampan för multitabfunktionen slocknar.
2. Fyll på saltbehållaren och sköljmedelsfacket.
3. Ställ in vattenhårdheten på högsta nivån.
4. Kör ett diskprogram utan diskgods.
5. Justera vattenavhärdaren enligt hårdheten på vattnet där du bor.
6. Justera doseringen av sköljmedel.
Aktivera multitabfunktionen innan du
startar ett diskprogram.
Att ladda bestick och porslin
Se häftet "Exempel på RealLife diskgods".
Råd och tips
Använd inte diskmaskinen för att rengöra föremål som absorberar vatten (t.ex. svampar,
disktrasor).
• Gör så här innan du fyller på bestick och
diskgods:
– Ta bort matrester.
– Lös upp fastbrända matrester i kokkärl.
• Gör så här när du fyller på bestick och diskgods:
– Lägg i ihåliga föremål (t.ex. koppar, glas
och kokkärl) med öppningen neråt.
– Säkerställ att vatten inte samlas i kärl eller i en djup skål.
– Se till att bestick och diskgods inte fastnar i varandra.
– Se till att glas inte vidrör andra glas.
– Lägg små föremål i bestickskorgen.
– Blanda skedar med andra bestick så att
de inte fastnar i varandra.
– Arrangera diskgodset så att vattnet når
alla ytor.
• Plastföremål och teflonbehandlade kärl
kan hålla kvar vattendroppar.
• Lägg lätta föremål i överkorgen. Se till att
föremålen inte rör sig.
Att välja och starta ett diskprogram
Ställa in och starta ett diskprogram utan
fördröjd start
1. Slå på maskinen.
2. Kontrollera att maskinen är i inställningsläge.
3. Välj ett diskprogram. Se "Diskprogram".
electrolux 45
– Diskprogrammets siffra visas på displayen.
4. Välj vid behov en eller flera funktioner.
5. Stäng luckan. Diskprogrammet startar
automatiskt.
Ställa in och starta ett diskprogram med
fördröjd start
1. Sätt igång maskinen och välj ett diskprogram.
2. Tryck på knappen för fördröjd start flera
gånger tills önskat antal timmar visas i
displayen.
3. Stäng luckan.
– Nedräkningen startar automatiskt.
– När nedräkningen är klar startar diskprogrammet automatiskt.
Om luckan öppnas avbryts nedräkningen. När luckan stängs fortsätter nedräkningen från den punkt där den avbröts.
Avbryta ett diskprogram
• Öppna luckan till diskmaskinen.
– Diskprogrammet avbryts.
• Stäng luckan.
– Diskprogrammet fortsätter från den
punkt där det avbröts.
Så här väljer du diskprogram eller
fördröjd start
Du kan ändra valet om diskprogrammet
eller fördröjd start inte har startat.
Du kan inte ändra valet när diskprogrammet eller fördröjd start pågår. Diskprogrammet eller fördröjd start måste avbrytas för att ett nytt val ska kunna göras.
När du avbryter en fördröjd start så avbryts också valt diskprogram automatiskt. I detta fall måste du välja diskprogram på nytt.
1. Håll Avbryt-knappen intryckt tills den digitala displayen visar 2 horisontella
streck.
2. Kontrollera att det finns diskmedel i diskmedelsfacket innan du startar ett nytt diskprogram.
När diskprogrammet är klart
• Maskinen stannar automatiskt.
• Ljudsignalerna är igång.
1. Öppna luckan till diskmaskinen.
– Displayen visar 0.
– Kontrollampan för "Program klart" är
tänd.
2. Stäng av maskinen.
3. Låt luckan stå på glänt några minuter så
torkar disken bättre.
• Om du inte stänger av diskmaskinen
händer följande tre minuter efter att
diskprogrammet är klart:
– Alla lampor släcks.
– På displayen visas ett vågrätt
streck.
– Programfasdisplayen slocknar.
Detta minskar energiförbrukningen.
Tryck på en av knapparna (inte strömbrytaren): displayen, kontrollamporna och
programfasdisplayen aktiveras igen.
Automatisk avstängning
Med funktionen för automatisk avstängning
stängs produkten av 10 minuter efter det att
tvättprogrammet avslutats.
Detta minskar energiförbrukningen.
Plocka ur diskgodset
• Låt diskgodset kallna innan du plockar ur
det ur maskinen. Varmt diskgods kan lätt
skadas.
• Plocka först ur diskgods från den nedre
korgen, sedan från den övre.
• Det kan finnas vatten på diskmaskinens
sidor och i luckan. Rostfritt stål kallnar fortare än porslin.
46 electrolux
Diskprogram
Diskprogram
Typ av disk
Programbeskrivning
Energispar 1)
Alla
Porslin, bestick, kastruller och pannor
Förtvätt
Huvuddisk 45 °C eller
70 °C
1 eller 2 mellansköljningar
Sista sköljningen
Torkning
ja, med effekt
Hårt smutsad
disk
Porslin, bestick, kastruller och pannor
Förtvätt
Huvuddisk 70 °C
1 mellansköljning
Sista sköljningen
Torkning
ja, med effekt
Normalt eller lätt
smutsad disk
Porslin och
bestick
Huvuddisk 60 °C
Sköljning
ja, utan effekt
Normalt smutsad disk
Porslin och
bestick
Förtvätt
Huvuddisk upp till 50
°C
1 mellansköljning
Avslutande sköljning
Torkning
ja, med effekt
Lätt smutsad
disk
Porslin och
bestick
Huvuddisk 55 °C
1 mellansköljning
Sista sköljningen
ja, utan effekt
Normalt eller lätt
smutsad disk
Finporslin och
glas
Huvuddisk 45 °C
1 mellansköljning
Sista sköljningen
Torkning
ja, med effekt
En sköljning i kallvatten
ja, utan effekt
Program
1
Smutsgrad
Automatisk 45-70 °C
2)
2
Intensiv 70 °C
3
Snabbdisk 60 °C 3)
4
Ekonomi 50 °C 4)
5
En timme 55 °C
6
Glas 45 °C
Med det här programmet får diskgodset en snabb sköljning för att
förhindra att matrester fastnar på
godset och att dålig lukt sprider
sig.
Använd inte diskmedel i det här
programmet.
7
Förtvätt
1) För program där funktionen har effekt är energibesparingen mellan 10 och 25 %.
2) Diskmaskinen justerar automatiskt vattenmängden och vattentemperaturen. Denna beror på om diskmaskinen är full
eller inte samt på hur smutsigt godset är. Programmets varaktighet och förbrukningsvärden kan variera.
3) När diskmaskinen inte är full har det här programmet en tidseffektiv lösning med perfekta diskresultat.
4) Testprogram för testinstitut. Se medföljande häfte med testdata.
Förbrukningsvärden
Program
1
Varaktighet (minuter)
Energi (kWh)
Vatten (liter)
90 - 160
0,9 - 1,7
8 - 15
130 - 150
1,4 - 1,6
13 - 15
Automatisk 45-70 °C
2
Intensiv 70 °C
electrolux 47
Program
3
Varaktighet (minuter)
Energi (kWh)
Vatten (liter)
30
0,9
9
160 - 170
0,9 - 1,0
9 - 11
50 - 60
1,0 - 1,2
10 - 11
65 - 75
0,8 - 0,9
11 - 12
14
0,1
4
Snabbdisk 60 °C
4
Ekonomi 50 °C
5
En timme 55 °C
6
Glas 45 °C
7
Förtvätt
Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer och mängden diskgods
kan ändra dessa värden.
Underhåll och rengöring
Ta bort och rengöra filtren
Smutsiga filter försämrar diskresultaten Underhållet för dessa filter är mycket litet, men
vi rekommenderar att du kontrollerar dem då
och då och rengör om det behövs.
1. Om du vill ta bort filtret (A) vrider du det
moturs och tar bort det från filter (B).
B
A
2. Filter (A) består av 2 delar. Dra isär filtren
om du vill plocka isär dem.
3. Rengör delarna noga under rinnande vatten.
4. Sätt ihop de 2 delarna av filtret (A) genom
att trycka ihop dem. Kontrollera att de sitter ihop ordentligt.
5. Ta bort filtret (B).
6. Rengör filtret (B) noga under rinnande
vatten.
48 electrolux
7. Sätt tillbaka filtret (B) på plats. Kontrollera
att det sitter ihop ordentligt under de två
skenorna (C).
C
8. Placera filtret (A) på plats i filter (B) och vrid
medurs tills det låses fast.
Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna.
Om hålen i spolarmarna är igensatta, tar du
bort smutsen med en tandpetare.
Rengöring av utvändiga ytor
Rengör maskinens utvändiga ytor och kontrollpanelen med en mjuk, fuktig trasa. Använd bara neutralt rengöringsmedel. Använd
inte repande produkter, skursvampar eller
lösningsmedel (t.ex. aceton).
Om maskinen inte fungerar
Diskmaskinen startar inte eller stannar under
diskning.
Problem
Produkten fylls inte
med vatten.
Produkten töms inte.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
Programmet startar
inte.
Felkod
Displayen visar
Displayen visar
Prova först att hitta en lösning på problemet
(se tabellen). Om du inte hittar någon lösning
kontaktar du servicecentret.
Möjlig orsak
Möjlig lösning
Vattenkranen är blockerad eller belagd med
kalk.
Rengör vattenkranen.
Vattentrycket är för lågt.
Kontakta kommunen.
Vattenkranen är
stängd.
Öppna vattenkranen.
Filtret i tilloppsslangen
är igentäppt.
Rengör filtret.
Tilloppsslangen är inte
rätt ansluten.
Kontrollera att anslutningen är korrekt.
Tilloppsslangen är skadad.
Kontrollera att tilloppsslangen inte har några
skador.
Avloppsmuffen är
blockerad.
Rengör avloppsmuffen.
Tömningsslangen är
inte rätt ansluten.
Kontrollera att anslutningen är korrekt.
Tömningsslangen är
skadad.
Kontrollera att tömningsslangen inte har
några skador.
Stäng av vattenkranen
och kontakta servicecentret.
Displayen visar
Luckan är öppen.
• Stäng luckan.
• Avaktivera barnlåset.
Stickkontakten är inte
isatt.
Sätt i stickkontakten.
Säkring har löst ut.
Byt ut säkringen.
electrolux 49
Problem
Felkod
Sätt på diskmaskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det
avbröts.
Kontakta servicecentret om felet uppstår
igen.
Kontakta servicecentret om andra felkoder
visas på displayen.
Information som servicecentret behöver finns
på typskylten.
Möjlig orsak
Möjlig lösning
Startfördröjningen är inställd.
Om du vill avbryta startfördröjningen, se "Att
välja och starta ett diskprogram".
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (MOD.)
....................
Produktnummer (PNC)
....................
Serienummer (S.N.)
....................
Disk- och torkresultaten är inte tillfredsställande
Problem
Disken är inte ren.
Möjlig orsak
Möjlig lösning
Det valda diskprogrammet är
inte lämpligt för diskgodset och
smutsgraden.
Kontrollera att det valda diskprogrammet är lämpligt för diskgodset och smutsgraden.
Korgarna fylldes inte på rätt sätt Ladda korgarna på rätt sätt.
så att vattnet kom åt alla ytor.
Kalkfläckar på diskgodset.
Spolarmarna kan inte rotera fritt
på grund av att disken har laddats på fel sätt.
Kontrollera att disken är rätt laddad så att spolarmarna kan rotera fritt.
Filtren är igensatta eller fel monterade.
Kontrollera att filtren är rena och
korrekt monterade.
För lite eller inget diskmedel alls
har använts.
Kontrollera att rätt mängd diskmedel används.
Saltbehållaren är tom.
Fyll på specialsalt i saltbehållaren.
Fel inställning av avhärdaren
Ställ in avhärdaren.
Locket till saltbehållaren är inte
stängt ordentligt.
Kontrollera att locket till saltbehållaren är stängt ordentligt.
Det är ränder, mjölkaktiga fläck- För mycket sköljmedel.
ar eller en blåaktig beläggning på
glas och porslin.
Minska sköljmedelsdoseringen.
Torkade vattendroppar på glas
och diskgods.
För lite sköljmedel.
Öka sköljmedelsdoseringen.
Diskmedlet kan också vara orsaken.
Använd ett annat märke.
Diskgodset är blött.
Du har ställt in ett diskprogram
utan torkning eller med förkortad torktid.
Låt luckan till diskmaskinen stå
på glänt några minuter innan du
plockar ur disken.
Disken är våt och glanslös.
Sköljmedelsfacket är tomt.
Fyll på sköljmedel i sköljmedelsfacket.
Multitabfunktionen är inkopplad. Aktivera sköljmedelsdoseringen
(Sköljmedelsdoseringen stängs Se avsnittet "Aktivera sköljmeav automatiskt).
delsdoseringen".
50 electrolux
Aktivera sköljmedelsdoseringen
1. Slå på maskinen.
2. Kontrollera att maskinen är i inställningsläge.
3. Håll funktionsknapparna B och C intryckta
– Kontrollamporna för funktionsknapparna A, B och C börjar att blinka
4. Släpp funktionsknapparna B och C.
5. Tryck på funktionsknapp B.
– Kontrollamporna för funktionsknapparna A och C slocknar.
– Kontrollampan för funktionsknapp B
fortsätter att blinka.
– Displayen visar den aktuella inställningen.
Sköljmedelsfack inaktiverat
Sköljmedelsfack aktiverat
6. Tryck på funktionsknapp B en gång till.
– Displayen visar den nya inställningen.
7. Stäng av diskmaskinen för att spara inställningen.
Tekniska data
Mått
Bredd
596 mm
Höjd
818 - 878 mm
Djup
Vattentryck
Vattentillförsel
1)
Kapacitet
580 mm
Min
0,5 bar (0,05 MPa)
Max
8 bar (0,8 MPa)
Kallt eller varmt vatten
max. 60 °C
Kuvert
12
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
På typskylten på insidan av diskmaskinens lucka visas information om elanslutningar.
värme eller vindkraft), använd varmvattensanslutning för att minska energiförbrukningen.
Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. bergvärme, fjärr-
Miljöskydd
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
Installation
Placera produkten intill en vattenkran och ett
vattenavlopp.
Installera produkten under en köksbänk eller
en bänkskiva.
Se till att urtagets mått följer måtten på bilden.
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Återvinn material med symbolen
. Sortera
förpackningen i lämpligt kärl för att återvinna
den.
electrolux 51
820-880 mm
Montera diskmaskinen under
bänkskivan eller bredvid andra enheter
mm
600
Ångskydd
Sätt fast den självhäftande aluminiumfolien
på framsidan av bänkskivan längs med diskmaskinen.
Varning Se till att du monterar
diskmaskinen under eller bredvid
stadiga skåp- och bänkstommar för att
förhindra personskador eller skador på
maskinen.
Använd vinkeljärnen för att sätta fast
diskmaskinen under bänkskivan eller
bredvid andra enheter.
1. Sätt vinkeljärnen i spåren ovanpå diskmaskinen.
600 mm
2. Använd skruvarna (på ovansidan eller på
sidan) för att montera diskmaskinen.
Kontrollera att skruvarna är åtdragna.
Justera diskmaskinens höjd
1. Ta bort den justerbara sockeln.
2. – För att höja produkten i framkant, vrid
de två framfötterna moturs.
– För att höja produkten baktill vrider du
mittskruven moturs.
Justera diskmaskinens nivå
Med rätt nivå på diskmaskinen kan du stänga
luckan ordentligt.
Om maskinens nivå inte är korrekt tar luckan
emot i sidorna på skåpet. Lossa eller dra åt
de justerbara fötterna för att justera maskinen i höjdled.
När du har justerat nivån på diskmaskinen
sätter du tillbaka den justerbara sockeln på
diskmaskinen.
52 electrolux
Kontrollera att undersidan på den justerbara
sockeln står jämnt på marken.
Avloppsanslutning
Lossa diskhons propp när diskmaskinen
tömmer vatten för att förhindra att vattnet rinner tillbaka in i maskinen.
Förlängningen till tömningsslangen får inte
vara längre än 2 m. Den inre diametern får
inte vara mindre än slangens diameter.
Om tömningsslangen ansluts till ett tvättställs
vattenlås tar du bort plastmembranet (A). Om
membranet inte avlägsnas kan matpartiklar
ansamlas och täppa igen tömningsslangens
förbindning.
Anslut inloppsslangen till:
• Avloppsmuffen och sätt fast den under arbetsytan. Detta förhindrar att avloppsvatten från diskhon rinner tillbaka in i maskinen.
• Ett stigrör med lufthål. Den inre diametern
måste vara minst 4 cm.
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
En skyddsanordning hindrar det smutsiga vattnet från att gå tillbaka in i diskmaskinen. Om avloppsmuffen har en
backventil kan denna hindra diskmaskinen från att tömma vattnet korrekt. Ta
bort backventilen.
electrolux 53
Electrolux. Thinking of you.
Les mer om hvordan vi tenker på www.electrolux.com
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Før første gangs bruk
Stille inn vannhardhet
Bruke oppvaskmaskinsalt
Bruk av oppvaskmiddel og skyllemiddel
Multitab-funksjon
53
55
56
58
59
60
60
61
Sette inn servise og bestikk
Velge og starte et vaskeprogram
Oppvaskprogram
Stell og rengjøring
Hva må gjøres, hvis...
Tekniske data
Miljøvern
Montering
61
61
63
64
65
67
67
67
Med forbehold om endringer
Sikkerhetsinformasjon
Les denne håndboken nøye før installasjon
og bruk:
• For din personlige sikkerhet og sikkerhet til
omgivelsene.
• Av hensyn til miljøet,
• For riktig bruk av maskinen.
Ta vare på denne bruksanvisningen og pass
på at den følger med oppvaskmaskinen hvis
du selger eller flytter den
Produsenten er ikke ansvarlig hvis feil installasjon og bruk fører til skade.
Sikkerhet for barn og personer med
reduserte evner
• Ikke la personer, heller ikke barn, med redusert fysisk sensorisk, reduserte mentale
funksjoner eller manglende erfaring og
kunnskap, bruke maskinen. De må ha tilsyn og gis instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for
deres sikkerhet.
• La ikke barn leke med emballasjen. Det er
risiko for kvelning eller fysisk skade.
• Oppbevar alle vaskemidler på et trygt sted
La aldri barn få komme i berøring med vaskemidler.
• Hold barn og små dyr borte fra produktet
når døren er åpen.
Generelt om sikkerhet
• Ikke endre spesifikasjonene for dette apparatet. Det er risiko for skade på apparatet
• Følg sikkerhetsanvisningene fra produsenten på oppvaskmiddelets emballasje.
Oppvaskmiddelet er etsende og kan gi forbrenninger i øyne, munn og svelg.
• Drikk ikke vann fra oppvaskmaskinen. Det
kan være rester av oppvaskmiddel i maskinen.
• Lukk alltid døren etter at du har tatt ut eller
satt noe inn i maskinen for å forhindre skade og hindre at noen faller på en åpen dør.
• Ikke sitt eller stå på den åpne døren
Bruk
• Maskinen er beregnet for bruk i vanlig husholdning. Ikke bruk maskinen til kommersielt og industrielt formål eller for noe annet
formål.
• Ikke bruk maskinen til annet enn det den
er tiltenkt. Du vil forhindre fysisk skade av
personer eller forhindre skade på eiendom.
• Bruk maskinen kun til å vaske husholdningsredskaper som kan vaskes i oppvaskmaskin
• Ikke la brannfarlige produkter eller gjenstander som er fuktet med brannfarlige
produkter stå i eller i nærheten av maskinen. Risiko for eksplosjon eller brann.
• Sett kniver og alle skarpe redskaper med
spissen ned i bestikkurven De kan også
legges vannrett i den øvre kurven eller i bestikkurven. (Ikke alle modeller har knivkurv).
• Bruk kun spesifiserte produkter for oppvaskmaskiner (oppvaskmiddel, salt og
skyllemiddel)
54 electrolux
• Alle andre typer salt som ikke er spesielt
beregnet for bruk i oppvaskmaskiner vil
skade vannavherderen
• Fyll maskinen med salt før du starter et vaskeprogram. Saltkornene og saltvannet
kan føre til korrosjon eller lage hull i bunnen
av maskinen.
• Fyll aldri i andre stoffer enn skyllemiddel i
skyllemiddelbeholderen (f. eks. oppvaskmiddel eller flytende oppvaskmiddel) Dette
kan skade maskinen.
• Pass på at spylearmene kan bevege seg
fritt før du starter et oppvaskprogram
• Hvis du åpner døren mens maskinen er i
gang, kan det sive ut varm damp Det er
fare for forbrenning.
• Ikke ta noe ut maskinen før oppvasksyklusen er slutt
Rengjøring og stell
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeid.
• Ikke bruk brannfarlige produkter eller produkter som kan føre til korrosjon.
• Bruk ikke apparatet uten filtrene Forsikre
deg om at filtrene er korrekt montert Ukorrekt installasjon vil føre til utilfredsstillende
vaskeresultater og skader på apparatet
• Ikke bruk høytrykksspyler eller damp til å
rengjøre maskinen. Risiko for elektrisk støt
eller skade på produktet
Montering
• Pass på at maskinen ikke er skadet under
transport. Ikke kople til et skadet produkt
Kontakt leverandøren ved behov
• Fjern all emballasje før apparatet tas i bruk
• Bare en kvalifisert person må utføre den
elektriske og rørleggerinstallasjonen, oppsett og vedlikehold av maskinen. Dette for
å forhindre risikoene for skade på maskinen eller fysisk skade.
• Påse at støpselet ikke sitter i stikkontakten
mens maskinen installeres
• Det må aldri bores hull i noen av sidene på
denne oppvaskmaskinen, da hydrauliske
og elektriske komponenter kan bli skadet
• Pass på at maskinen er installert under og
ved siden av stabile seksjoner.
Forholdsregler ved frost
• Unngå å sette oppvaskmaskinen et sted
der temperaturen er under 0 °C.
• Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for
frostskade.
Vanntilkopling
• Bruk nye slanger for å koble maskinen til
vannforsyningen. Ikke benytt brukte slanger.
• Ikke kople apparatet til gamle rør som ikke
har vært brukt på lenge. La vannet renne i
noen minutter før du kopler til inntaksslangen
• Pass på at du ikke klemmer eller skader
vannslangene når du installerer maskinen.
• Forsikre deg om at vannkoplingene er tette
etter installasjon for å unngå lekkasjer
• Pass på at det ikke er vannlekkasjer i slangene første gang du bruker maskinen.
Elektrisk tilkopling
• Apparatet må være jordet
• Pass på at de elektriske dataene på merkeplaten er i samsvar med strømforsyningen du bruker ellers.
• Bruk alltid korrekt installert, støtsikker stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter, skjøteledninger eller lignende. Det er fare for brann.
• Ikke skift eller bytt nettkabelen. Ta kontakt
med servicesentret.
• Pass på at du ikke klemmer eller skader
nettstøpselet og kabelen bak maskinen.
• Forsikre deg om at kontakten er tilgjengelig
etter installasjon
• Ikke trekk i kabelen når du trekker støpselet ut av stikkontakten. Trekk alltid i selve
støpselet.
Innvendig belysning
Denne oppvaskmaskinen er utstyrt med innvendig lys som slår seg på når døren åpnes
og av når den lukkes.
Advarsel Synlige led-stråler, ikke se
direkte inn i strålen.
LED-lampen er KLASSE 2 i samsvar med IEC
60825-1: 1993 + A1:1997 + A2:2001.
Strålenes bølgelengde: 450 nm
Maksimum utsendt energi: 548 μW
Ta kontakt med servicesentret for å bytte ut det innvendige lyset.
Trekk støpselet ut av strømuttaket før du
skifter ut den innvendige lampen.
electrolux 55
Servicesenter
• Bare godkjent tekniker kan reparere eller
jobbe med maskinen. Ta kontakt med servicesentret.
• Bruk kun originale reservedeler
Kassere maskinen
• For å forhindre risikoen for fysisk skade eller skade på maskinen:
– Trekk støpselet ut av stikkontakten
– Kutt av strømkabelen og kast den.
– Ødelegg dørlåsen. Dette forhindrer at
barn eller små dyr stenges inne i maskinen. Det er fare for kvelning
Advarsel Oppvaskmidlene er farlige
og kan forårsake korrosjon!
• Hvis det skjer en ulykke med disse
oppvaskmidlene, må du kontakte det
lokale giftsenteret og lege.
• Hvis oppvaskmidlene kommer inn i
munnen, må du kontakte det lokale
giftsenteret og lege.
• Hvis oppvaskmidlene kommer inn i
øynene, må du straks kontakte lege
og skylle øynene med vann.
• Oppbevar oppvaskmidlene på et sikkert sted og utenfor barns rekkevidde.
• La ikke maskindøren stå åpen når det
er oppvaskmidler i oppvaskmiddelbeholderen.
• Fyll først oppvaskmiddelbeholderen
rett før du starter et oppvaskprogram.
Produktbeskrivelse
10
1
9
2
8
3
7
4
5
1 Øvre kurv
2 Justeringshjul for innstilling av vannhardheten
3 Saltbeholder
4 Oppvaskmiddelbeholder
5 Skyllemiddelbeholder
6 Typeskilt
7 Filtre
8 Nedre spylearm
9 Øvre spylearm
10 Barns sikkerhet
6
Barns sikkerhet
Barnesikringen forhindrer at barn får åpnet døren på maskinen.
56 electrolux
2 Døren er ulåst, spaken (A) er klar til bruk.
3 Døren er låst.
A
Hvis barnesikringen er nødvendig:
1. Åpne døren
2. Flytt spaken (A) fra posisjon 1 til posisjon
2.
3. Barnesikringen står klar til bruk.
1
For å låse døren:
1. Lukk døren.
2. Trekk spaken (A) i posisjon 3.
3. Døren er låst
2
For å låse opp døren:
1. Trykk spaken (A) i posisjon 2.
2. Døren er ulåst.
3
1 Døren er ulåst, spaken (A) er skjult (når
barnesikringen ikke er nødvendig). Fabrikkinnstilling.
Hvis det ikke er nødvendig med barnesikring, flytt spaken (A) til posison 1.
Betjeningspanel
9
A
1
2
3
10
C
B
4
5
6
7
8
electrolux 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
På/Av-knapp
Display
Knapp for starttidsforvalg
Knapper for programvalg
Energispareknapp
Multitab-knapp
Avbryt-knapp
Indikatorlamper
Funksjonsknapper
Programforløpsindikator
Salt
1)
Indikatorlamper
Tennes når du må fylle saltbeholderen. Se "Bruke oppvaskmaskinsalt".
Når du har fylt beholderen, kan indikatorlampen for salt fortsette å lyse i noen timer.
Dette har ingen ting å si for maskinen.
Skyllemiddel 1)
Tennes når du må fylle skyllemiddelbeholderen. Se "Bruk av oppvaskmiddel og
skyllemiddel".
Programslutt
Tennes når vaskeprogrammet er ferdig.
1) Når salt- og/eller skyllemiddelbeholderen er tom, tennes ikke indikatorlampene når et vaskeprogram er i gang.
Display
Displayet viser:
• Den elektroniske reguleringen av nivået på
vannavherderen.
• Aktivering/deaktivering av skyllemiddelbeholderen (bare med multitab-funksjonen
på).
• Nummeret til vaskeprogrammet.
• Tid som gjenstår til vaskeprogrammet er
ferdig.
• Når et vaskeprogram er ferdig. Displayet
viser null.
• Tid som gjenstår til starttidsforvalget er
omme.
• Feilkoder.
• Aktviering/deaktivering av lydsignalene.
Knapp for starttidsforvalg
Bruk denne knappen for å utsette start av
vaskeprogrammet med et intervall på mellom
1 og 24 timer Se etter i kapitlet "Velge og
starte et vaskeprogram"
Knapper for programvalg
Med disse knappene kan du velge vaskeprogram. Trykk på en av knappene gjentatte
ganger inntil displayet viser nummeret til det
aktuelle programmet.
Se "Vaskeprogram" for mer informasjon om
vaskeprogrammene.
Knapp for energisparing
Denne funksjonen reduserer temperaturen i
tørkefasen Energisparingen er mellom 10 %
og 25 %.
Serviset kan bli vått mot slutten av programmet Vi anbefaler at du åpner døren
og lar den stå oppe for å la serviset tørke.
Denne funksjonen er tilgjengelig for alle vaskeprogrammer. Tilhørende indikatorlampe
tennes når du trykker på knappen.
Energisparefunksjonen virker ikke på enkelte
programmer. Se tabellen "Vaskeprogram"
Multitab-knapp
Trykk på denne knappen for å aktivere/deaktivere multitab-funksjonen. Se etter i 'Multitab-funksjon'
Avbryt-knapp
Med denne knappen kan du avbryte et vaskeprogram eller utsette start Se etter i kapitlet "Velge og starte et vaskeprogram"
Programforløpsindikator
Når du slår på apparatet vil alle 5 LED-lampene tennes i blått
Når du velger starttidsforvalget eller et vaskeprogram vil alle 5 LED-lampene fortsette
å lyse blått.
58 electrolux
Når nedtellingen er i gang eller vaskeprogrammet starter vil kun den første LED-lampen være tent.
De andre LED-lampene tennes etter hvert
som vaskeprosessen er i gang.
Når vaskeprogrammet er ferdig vil alle 5 LEDlampene lyse grønt.
Alle 5 LED-lampene blinker blått når det
er en feil på maskinen.
Funksjonsknapper
Bruk funksjonsknappene når du vil gjøre følgende:
• Regulere nivået på vannavherderen elektronisk. Se "Stille inn vannavherder".
• Aktivere/deaktivere skyllemiddelbeholderen når multitab-funksjonen er på. Se “Hva
må gjøres, hvis…”.
• Deaktivere/aktivere lydsignalene. Se "Lydsignaler".
Innstillingsmodus
Maskinen må være i innstillingsmodus når du
vil gjøre følgende:
• Velge og starte et vaskeprogram og/eller
et starttidsforvalg.
• Regulere nivået på vannavherderen elektronisk.
• Deaktivere/aktivere lydsignalene.
• For å aktivere/deaktivere skyllemiddelbeholderen.
Trykk på På/Av-knappen. Maskinen er i
innstillingsmodus når:
– Displayet viser to horisontale streker,
– alle 5 LED-lampene i programforløpsindikatoren lyser i blått.
– 1 til 5 LED-lamper i programforløpsindikatoren lyser i blått.
• Du må avbryte programmet eller starttidsforvalget for å gå tilbake til innstillingsmodus. Se "Velge og starte et vaskeprogram".
Lydsignaler
Lydsignalene angir:
• Når et vaskeprogram er ferdig.
• Den elektroniske reguleringen av nivået på
vannavherderen.
• Feil på maskinen.
Gjør følgende for å deaktivere lydsignalene:
1. Slå på maskinen.
2. Kontroller at maskinen står i innstillingsmodus.
3. Hold funksjonsknappene B og C inne inntil indikatorlampene for funksjonsknappene A, B og C begynner å blinke.
4. Slipp funksjonsknappene A og B.
5. Trykk på funksjonsknappen C.
– Indikatorlampene for funksjonsknappene A og B slokker.
– Indikatorlampen for funksjonsknappen
C blinker.
– Displayet viser gjeldende innstilling.
Lydsignalene aktivert
Lydsignalene deaktivert
6. Trykk på funksjonsknappen C igjen.
– Displayet viser den nye innstillingen.
7. Slå av maskinen for å lagre innstillingen.
Gjenta prosedyren ovenfor hvis du vil aktivere lydsignalene igjen.
Trykk på På/Av-knappen. Maskinen er ikke i
innstillingsmodus når:
– Displayet viser varigheten av et vaskeprogram eller et starttidsforvalg.
Før første gangs bruk
Se instrukser for hvert trinn i prosedyren:
1. Sjekk om justeringen av vannmykneren
samsvarer med vannets hardhet der du
bor. Juster avherderen om nødvendig.
2. Fyll saltbeholderen med spesialsalt for
oppvaskmaskiner
3. Fyll skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen
4. Sett inn bestikk og servise i oppvaskmaskinen.
5. Velg korrekt oppvaskprogram på bakgrunn av mengden servise og grad av
smuss
6. Fyll oppvaskmiddelbeholderen med den
korrekte mengde oppvaskmiddel
7. Start oppvaskprogrammet
Hvis du bruker kombi-oppvaskmiddeltabletter ("3 i 1", "4 i 1", "5 i 1"), se "Multitab-funksjon".
electrolux 59
Stille inn vannhardhet
Avherderen fjerner mineraler og salt fra vannet som tilføres maskinen Mineraler og salt
kan påvirke apparatets funksjon i negativ retning
Tilsvarende skalaer måler vannets hardhet:
• Tyske grader (dH°)
• Franske grader (°TH)
• mmol/l (millimol for hver liter - internasjonal
enhet for vannhardhet)
• Clarke-grader.
Still inn avherderen Kontakt om nødvendig
kommunen eller vannverket.
Vannhardhet
Innstilling av vannhardhet
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manuelt
elektronisk
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
1)
7
6
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
1)
5 1)
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
2
1
2)
1 2)
1) Fabrikkinnstilt posisjon.
2) Ikke nødvendig å bruke salt.
Du må justere avherderen manuelt og
elektronisk
Manuell innstilling
Drei på innstillingshjulet for vannhardhet til
posisjon 1 eller 2 (se tabell)
Elektronisk innstilling
1. Slå på maskinen.
2. Kontroller at maskinen står i innstillingsmodus.
3. Hold funksjonsknappene B og C inne inntil indikatorlampene for funksjonsknappene A, B og C begynner å blinke.
4. Slipp funksjonsknappene B og C.
5. Trykk på funksjonsknapp A.
– Indikatorlampene for funksjonsknappene B og C slokker.
– Indikatorlampen for funksjonsknapp A
fortsetter å blinke.
– Displayet viser gjeldende innstilling.
– De periodiske lydsignalene angir gjeldende innstilling.
Eksempel: displayet viser:
/ 5 periodiske lydsignaler = nivå 5.
6. Trykk gjentatte ganger på funksjonsknappen A, inntil displayet viser den nødvendige innstillingen.
7. Trykk på på/av-knappen for å lagre handlingen.
Hvis vannmykneren er stilt elektronisk til
nivå 1, lyser ikke saltindikatorlampen.
60 electrolux
Bruke oppvaskmaskinsalt
Slik fyller du saltbeholderen:
1. Drei hetten mot urviseren for å åpne saltbeholderen
2. Hell 1 liter vann i beholderen (dette er bare
nødvendig før du fyller salt den første
gangen)
3. Bruk trakten for å fylle salt i saltbeholderen
4. Fjern saltsøl rundt beholderens åpning
5. Drei hetten med viserne for å lukke saltbeholderen
Det er riktig at det renner ut vann fra saltbeholderen når du fyller i salt.
Bruk av oppvaskmiddel og skyllemiddel
1
3
2
30
7
4
MA X
+
3 2
Forskjellige oppvaskmiddelmerker vil ha
forskjellig oppløsningstid Dette innebærer at noen typer tabletter ikke vil utnyttes
helt i korte oppvaskprogrammer Derfor
bør du bruke lengre oppvaskprogrammer når du bruker oppvaskmiddeltabletter, for å sikre at alle rester etter oppvaskmiddelet blir fjernet
-
1
20
4. Hvis du bruker oppvaskmiddeltabletter,
legger du tabletten i oppvaskmiddelbeholderen 1 .
5. Lukk rengjøringsmiddeldispenseren.
Trykk på lokket til det klikker på plass.
4
6
5
Bruke vaskemiddel
for å hjelpe miljøet, ikke bruk mer enn
riktig mengde med oppvaskmiddel.
Følg anbefalingene til produsenten av
oppvaskmiddel på forpakningen.
Gå frem som følger for å fylle oppvaskmiddelbeholderen:
1. Trykk på utløserknappen 2 for å åpne
lokket 7 i vaskemiddelskuffen.
2. Ha vaskemiddel i skuffen. 1 .
3. Hvis vaskeprogrammet har en forvasksyklus, ha litt vaskemiddel i den innerste
delen av døren.
Bruke skyllemiddel
Skyllemiddelet gjør at serviset tørkes
uten striper og flekker.
Skyllemiddelbeholderen tilsetter automatisk skyllemiddel under den siste skyllefasten.
Gå fram på følgende måte for å fylle skyllemiddelbeholderen
1. Trykk på utløserknappen 6 for å åpne
lokket 5 i skyllemiddelskuffen.
2. Fyll opp skyllemiddelbeholderen 3 med
skyllemiddel. Merket "maks" viser maksnivået.
3. Tørk bort skyllemiddelsøl med en absorberende klut for å unngå for mye skumdannelse under vaskeprogrammet.
electrolux 61
4. Lukk skyllemiddelbeholderen. Trykk på
lokket til det klikker på plass.
Juster skyllemiddeldoseringen
Fabrikkinnstilling posisjon 3.
Du kan stille inn skyllemiddeldoseringen på
mellom posisjon 1 (lavest dosering) og posisjon 4 (høyest dosering).
Drei på skyllemiddelvelgeren 4 for å øke eller reduserer doseringen.
Multitab-funksjon
Multitab-funksjonen er for kombinerte oppvaskmiddeltabletter
Disse tablettene inneholder oppvaskmiddel,
skyllemiddel og salt Noen typer tabletter kan
inneholde andre midler
Kontroller om disse midlene er egnet for
vannhardheten der du bor Les anvisningene
fra produsenten
Hvis du stiller inn multitab-funksjonen, blir
den værende aktivert, til du deaktiverer den
Multitab-funksjonen stopper tilførselen av
skyllemiddel og salt.
Multitab-funksjonen deaktiverer indikatorlampene for skyllemiddel og salt.
Hvis du bruker multitab-funksjonen, kan programtiden bli lengre
Aktiver Multitab-funksjonen før du starter et oppvaskprogram.
Du kan ikke aktivere multitab-funksjonen
etter at programmet har startet
Aktivere multitab-funksjonen
• Trykk på multitab-knappen Indikatorlampen for multitab lyser.
For å deaktivere multitab-funksjonen og
bruke pulver, salt og skyllemiddel hver for
seg:
1. Trykk på multitab-knappen Indikatorlampen for multitab slukkes
2. Fyll saltbeholderen og skyllemiddelbeholderen.
3. Innstill vannhardheten på høyeste nivå
4. Kjør et oppvaskprogramm uten oppvask
5. Still inn avherderen
6. Juster skyllemiddeldoseringen
Sette inn servise og bestikk
Se brosjyren "Eksempler på RealLife laster".
Generelle råd og tips
Bruk ikke apparatet til vasking av produkter
som kan suge opp vann (f.eks. svamper,
kjøkkenhåndklær.)
• Før du setter inn bestikk og servise må du
gjøre følgende:
– Fjern resten av matvarer.
– Bløtgjør rester av fastbrent mat i panner.
• Når du setter inn servise og bestikk må du
gjøre følgende
– Sett dype gjenstander (f. eks. kopper,
glass, kjeler osv.) med åpningen ned
– Forsikre deg om at ikke vannet kan samle seg i hulrom og fordypninger
– Pass på at bestikk og servise ikke klistrer
seg sammen.
– Forsikre deg om at ikke glassene står
helt inntil andre glass
– Legg små gjenstander i bestikkurven
– Bland skjeer med andre bestikkdeler for
å hindre at de legger seg i hverandre.
– Plasser alle gjenstandene slik at vannet
kan nå alle overflatene
• Plastredskaper og panner med teflonbelegg har en tendens til å samle vanndråper
• Plasser lette redskaper i den øvre kurven
Forsikre deg om at gjenstandene ikke kan
bevege seg
Velge og starte et vaskeprogram
Velge og starte et vaskeprogram uten
starttidsforvalg
1. Slå på maskinen.
2. Kontroller at maskinen står i innstillingsmodus.
3. Velg et vaskeprogram. Se "Vaskeprogram".
62 electrolux
– Displayet viser nummeret til vaskeprogrammet.
4. Velg om nødvendig én eller flere funksjoner.
5. Lukk døren til maskinen. Vaskeprogrammet starter automatisk.
Velge og starte et vaskprogram med
starttidsforvalg
1. Slå på maskinen og velg vaskeprogram.
2. Trykk gjentatte ganger på knappen for
starttidsforvalg, inntil displayet viser det
nødvendige antall timer for starttidsforvalget.
3. Lukk døren til maskinen.
– Nedtellingen starter automatisk.
– Når nedtellingen er ferdig, starter oppvaskprogrammet automatisk.
Nedtellingen avbrytes hvis døren åpnes.
Når du lukker døren igjen, vil nedtellingen begynne fra det punktet den ble avbrutt.
Avbrudd av et oppvaskprogram
• Åpne døren til oppvaskmaskinen.
– Vaskeprogrammet vil stanse.
• Lukk døren.
– Vaskeprogrammet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt.
Slik avbryter du et vaskeprogram eller et
starttidsforvalg
Hvis et vaskeprogram eller starttidsforvalg ikke har startet, kan du endre valget.
Når et vaskeprogram eller starttidsforvalg er i gang, er det ikke mulig å endre
valget. Du må da avbryte vaskeprogrammet eller starttidsforvalget for å gjøre et nytt valg.
Når du avbryter starttidsforvalget, avbryter du automatisk det valgte vaskeprogrammet. Du må da velge vaskeprogrammet på nytt.
1. Hold avbryt-knappen inne inntil displayet
viser to horisontale streker.
2. Kontroller at det er oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen før du starter et
nytt oppvaskprogram.
Når vaskeprogrammet er slutt
• Maskinen stopper automatisk.
• Lydsignalene høres.
1. Åpne døren til maskinen.
– Displayet viser 0.
– Indikatorlampen for programslutt lyser.
2. Slå av maskinen.
3. La døren stå på gløtt i noen minutter for
å oppnå best tørkeresultat.
• Hvis du ikke slår av maskinen før det
har gått tre minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig:
– slukkes alle indikatorlampene,
– viser displayet én horisontal strek,
– slukkes programforløpsindikatoren.
Dette bidrar til å redusere energiforbruket.
Trykk på en av knappene (ikke På/Avknappen): displayet, indikatorlampene
og programforløpsindikatoren tennes
igjen.
Automatisk av
Automatisk av-funksjonen slår av maskinen
10 minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig.
Dette bidrar til å redusere energiforbruket.
Ta ut oppvasken.
• La serviset avkjøle seg før du tar det ut av
oppvaskmaskinen Varmt servise er ømfintlig mot støt
• Tøm den nedre kurven først, og deretter
den øvre
• Det kan være vann på sidene og på døren
til oppvaskmaskinen fordi det rustfrie stålet
gradvis blir kaldere enn serviset
electrolux 63
Oppvaskprogram
Oppvaskprogrammer
Program
1
Grad av smuss
Energisparing
1)
Servise, beForvask
stikk, gryter og Hovedvask 45 °C eller
panner
70 °C
1 eller 2 mellomskyllinger
Klarskylling
Tørking
ja, med virkning
Meget skittent
Servise, beForvask
stikk, gryter og Hovedvask 70 °C
panner
1 mellomskylling
Klarskylling
Tørking
ja, med virkning
Normalt eller lett
skittent
Servise og bestikk
Hovedvask 60 °C
Skyll
ja, uten virkning
Normalt skittent
Servise og bestikk
Forvask
Hovedvask opptil 50
°C
1 mellomskylling
Klarskylling
Tørking
ja, med virkning
Lett skittent
Servise og bestikk
Hovedvask 55 °C
1 mellomskylling
Klarskylling
ja, uten virkning
Normalt eller lett
skittent
Ømfintlig servise og bestikk
Hovedvask 45 °C
1 mellomskylling
Klarskylling
Tørking
ja, med virkning
1 kaldskylling
ja, uten virkning
Intensivt 70 °C
3
Programbeskrivelse
Uavhengig av
smussgrad
Automatisk 45 °-70
°C 2)
2
Oppvasktype
Hurtig 60 °C 3)
4
Økonomi 50 °C 4)
5
Én time 55 °C
6
Glass 45 °C
Med dette programmet får serviset en rask skylling for å hindre at
matrester setter seg fast og det
oppstår vond lukt i maskinen.
Ikke bruk oppvaskmiddel med
dette programmet.
7
Forvask
1) Ved bruk av programmer hvor denne funksjonen virker kan du spare mellom 10 % og 25 % energi.
2) Maskinen justerer temperaturen og vannmengden automatisk. Dette avhenger av om maskinen er full eller ikke samt
hvor skitten oppvasken er. Programvarigheten og energiforbruket kan variere.
3) Når oppvasken er lite skitten, er dette programmet tidsbesparende og gir et perfekt oppvaskresultat.
4) Testprogram for testinstitutter. Se vedlagte oversikt når det gjelder testdata.
Forbruksverdier
Program
1
Varighet (minutter)
Energi (kWh)
Vann (liter)
90 - 160
0,9 - 1,7
8 - 15
130 - 150
1,4 - 1,6
13 - 15
Automatisk 45 °-70 °C
2
Intensivt 70 °C
64 electrolux
Program
3
Varighet (minutter)
Energi (kWh)
Vann (liter)
30
0,9
9
160 - 170
0,9 - 1,0
9 - 11
50 - 60
1,0 - 1,2
10 - 11
65 - 75
0,8 - 0,9
11 - 12
14
0,1
4
Hurtig 60 °C
4
Økonomi 50 °C
5
Én time 55 °C
6
Glass 45 °C
7
Forvask
Forbruksverdiene er veiledende og avhenger av vannets trykk og temperatur,
samt variasjoner i strømforsyningen og
mengden servise som er satt inn.
Stell og rengjøring
For å fjerne og rengjøre filtrene
Skitne filtre fører til dårligere vaskeresultater
Selv om det er svært lite vedlikehold med
disse filtrene, anbefaler vi at du sjekker regelmessig og rengjør dem om nødvendig.
1. For å fjerne filteret (A), drei det mot urviseren og ta det ut av filteret (B).
B
A
2. Filter (A) har 2 deler. Trekk dem fra hverandre for å demontere filteret.
3. Rengjør delene grundig under rennende
vann.
4. Sett sammen de 2 delene av filteret (A) og
trykk. Pass på at de sitter riktig i hverandre.
5. Fjern filteret (B).
6. Rengjør filteret (B) grundig under rennende vann.
7. Sett filteret (B) tilbake på plass. Pass på
at det settes riktig sammen under de to
føringene (C).
electrolux 65
C
For å rengjøre spylearmene
Fjern ikke spylearmene
Hvis matrester blokkerer hullene i spylearmene, kan du fjerne dem med en tannpirker.
For å rengjøre de utvendige flatene
Rengjør de utvendige overflatene på oppvaskmaskinen og betjeningspanelet med en
fuktig, myk klut Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler Du må aldri bruke skurende vaskemidler, skuresvamper eller løsemidler
(f.eks. aceton).
8. Sett filteret (A) på plass i filter (B) og drei
med urviseren til det låses på plass.
Hva må gjøres, hvis...
Oppvaskmaskinen vil ikke starte eller den
stopper under drift.
Feilfunksjon
Maskinen fylles ikke
med vann.
Maskinen tømmer ikke
ut vannet.
Feilkode
Displayet viser
Displayet viser
Prøv først å finne en løsning på problemet (se
tabellen). Hvis ikke må du ta kontakt med
servicesentret.
Mulig årsak
Mulig løsning
Vanntilførselen er blokkert eller tilstoppet med
kalkavleiringer.
Rengjør vanntilførselen.
Vanntrykket er for lavt.
Kontakt det lokale
vannverket.
Vanntilførselen er
stengt.
Åpne vanntilførselen.
Filteret i vanninntaksslangen er blokkert.
Rengjør filteret.
Tilkoblingen av vanninntaksslangen er feil.
Sørg for at tilkoblingen
er korrekt utført.
Vanninntaksslangen er
skadet.
Sørg for at vanninntaksslangen ikke har
skader.
Det er en blokkering i
avløpssystemet.
Rengjør avløpssystemet.
Tilkoblingen av vannav- Sørg for at tilkoblingen
løpsslangen er feil.
er korrekt utført.
Vannavløpsslangen er
skadet.
Overflomsikringen er
aktivert.
Programmet starter ikke.
Kontroller at vannavløpsslangen ikke har
skader.
Steng vanntilførselen
og kontakt servicesenteret.
Displayet viser
Maskindøren er åpen.
• Lukk døren korrekt.
• Deaktiver barnesikringen.
Støpselet er ikke tilkoblet.
Sett støpselet i stikkontakten.
66 electrolux
Feilfunksjon
Feilkode
Mulig årsak
Etter at kontrollen er utført, starter du apparatet Programmet fortsetter fra det stedet det
ble avbrutt
Hvis feilfunksjonen opptrer igjen, kontakt
kundeservice.
Ta kontakt med kundeservice hvis displayet
viser andre feilkoder.
De nødvendige data for kundeservice står på
merkeplaten.
Mulig løsning
Sikringen er gått i sikringsskapet.
Skift sikringen.
Starttidsforvalg er stilt
inn.
Hvis du ønsker å avbryte starttidsforvalg, se
"Velge og starte et vaskeprogram".
Vi anbefaler vi at du noterer dataene her:
Modell (MOD.)
....................
Produktnummer (PNC)
....................
Serienummer (S.N.)
....................
Vaskeresultatene og tørkeresultatene er ikke tilfredsstillende
Problem
Serviset er ikke rent.
Mulig årsak
Mulig løsning
Det valgte oppvaskprogrammet Pass på at oppvaskprogrammet
passer ikke til typen servise eller som er valgt passer til typen sersmuss.
vise eller smuss.
Kurvene ble ikke lastet riktig,
vannet kom ikke i kontakt med
alle flater.
Fyll kurvene på riktig måte.
Spylearmen kunne ikke rotere
fritt, fordi serviset var plassert feil
Pass på at feil oppsetting av lasten ikke fører til at spylerarmene
blokkeres.
Filtrene er skitne eller ikke riktig
montert og installert.
Sørg for at filtrene er rene og riktig installert og montert.
Det ble brukt for lite eller ikke
noe oppvaskmiddel
Pass på at nok oppvaskmiddel
brukes.
Saltbeholderen er tom.
Fyll saltbeholderen med spesialsalt for oppvaskenheter.
Feil justering av vannmykner
Juster avherderen.
Lokket til saltbeholderen er ikke
skikkelig lukket.
Sørg for at saltbeholderdekselet
er skikkelig lukket.
Det er striper, melkeaktige flekker eller blålig belegg på glass
og servise.
Det er for mye skyllemiddel.
Reduser skyllemiddeldoseringen.
Vanndråper har tørket på glass
og servise.
Det er for lite skyllemiddel.
Øk skyllemiddeldoseringen.
Oppvaskmiddelet kan være årsaken.
Prøv en annen type oppvaskmiddel.
Det er kalkflekker på serviset.
Serviset er vått.
Du har angitt et vaskeprogram
La døren stå på gløtt i et par miuten tørkefase eller med kortere nutter før du tar ut serviset.
tørkefase.
Serviset er vått og matt.
Skyllemiddelbeholderen er tom.
Fyll skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen.
electrolux 67
Problem
Mulig årsak
Mulig løsning
Multitab-funksjonen er på. (Skyllemiddelbeholderen er slått av
automatisk).
Aktiver skyllemiddelbeholderen.
Se "Hvordan aktivere/deaktivere
skyllemiddelbeholderen".
Slik aktiverer du
skyllemiddelbeholderen
1. Slå på maskinen.
2. Kontroller at maskinen står i innstillingsmodus.
3. Trykk på og hold inne funksjonsknappene B og C.
– Indikatorlampene for funksjonsknappene A, B, og C begynner å blinke.
4. Slipp funksjonsknappene B og C.
5. Trykk på funksjonsknapp B.
– Indikatorlampene for funksjonsknappene A og C slokker.
– Indikatorlampen for funksjonsknapp B
fortsetter å blinke.
– Displayet viser gjeldende innstilling.
Skyllemiddelbeholderen deaktivert
Skyllemiddelbeholderen aktivert
6. Trykk en gang til på funksjonsknapp B.
– Displayet viser den nye innstillingen.
7. Slå av maskinen for å lagre innstillingene.
Tekniske data
Dimensjoner
Bredde
596 mm
Høyde
818 - 878 mm
Dybde
Vanntrykk
580 mm
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maksimum
Vanntilførsel
1)
Kapasitet
8 bar (0,8 MPa)
Kaldt vann eller varmt vann
Kuvertinnstillinger
maksimum 60°C
12
1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4-tommers gjenger.
Merkeplaten på den indre kanten av maskinens dør viser elektrisk koblingsdata.
Hvis varmtvannet kommer fra alternative
energikilder som er mer miljøvennlige (f.
eks. solpaneler, fotoelektriske paneler
og vindkraft), benyttes varmtvannstilførselen for å redusere apparatets energiforbruk
Miljøvern
Symbolet
på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet ikke må
behandles som husholdningsavfall. Det skal
derimot bringes til et mottak for resirkulering
av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge
for korrekt avhending av apparatet, vil du
bidra til å forebygge de negative
konsekvenser for miljø og helse som gal
håndtering kan medføre. For nærmere
informasjon om resirkulering av dette
produktet, vennligst kontakt kommunen,
renovasjonsselskapet eller forretningen der
du anskaffet det.
Resirkuler materialet med symbolet
.Plasser emballasjen i riktige beholdere for resirkulering.
Montering
Plasser maskinen ved en vannkran og et avløp.
Monter maskinen under en kjøkkenbenk eller
arbeidsbenk.
68 electrolux
820-880 mm
Pass på at størrelsen på at nisjen stemmer
med de gitte målene i bildet.
mm
600
Fest maskinen under benken eller til
tilstøtende enheter
Advarsel For å forhindre personskade
eller skade på maskinen, pass på at
maskinen er installert under og ved siden
av faste seksjoner.
Bruk brakettene for å feste maskinen under benken eller til tilstøtende enheter.
1. Installer brakettene i sporene på toppen
av maskinen.
Fuktsperre
Fest den klebende aluminiumsfolien på fremre del av arbeidsbenken langs hele bredden.
600 mm
2. Bruk skruene (på toppen eller siden) for å
installere maskinen. Sørg for at skruene
sitter godt.
Juster høyden på oppvaskmaskinen
1. Fjern sokkelfronten.
2. – Drei de to fremre føttene mot urviseren
for å heve fronten på maskinen.
– Drei den midterste skruen mot urviseren for å heve baksiden på maskinen.
For å justere apparatet i vater
Når maskinen står riktig, lukkes og tettes døren på riktig måte.
Dersom apparatet ikke står i vater, vil døren
berøre sidene på kabinettet Løsne eller stram
de justerbare føttene for å justere nivået på
maskinen.
Når maskinen er justert, monter sokkelplaten
på maskinen.
electrolux 69
Pass på at den justerbare sokkelen monteres
riktig.
Vannutløpets forbindelser
Fjern proppen i vasken når maskinen tømmer
ut vannet, ellers kan vannet renne tilbake i
maskinen igjen
Tømmeslangen må ikke forlenges mer enn 2
m. Den innvendige diameteren må ikke være
mindre enn slangens diameter.
Hvis avløpsslangen koples til en vannlås under vasken, må det sørges for at vannet fra
maskinen ikke hindres av f.eks plastfolie (A)
Hvis du ikke fjerner plasten, kan matrester
føre til blokkering i vannlåsen på vasken.
Koble tømmeslangen til:
• Vannlåsen og fest den under arbeidsplaten. Dette forhindrer at avløpsvann fra vasken renner tilbake i maskinen
• Et vertikalt rør med luftehull. Den innvendige diameteren må være minst 4 cm.
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
En sikkerhetsenhet hindrer at det skitne
vannet går tilbake inn i maskinen. Hvis
røret på vasken har en innebygget tilbakeslagsventil kan dette føre til at oppvaskmaskinen ikke tømmer som den
skal Fjern tilbakeslagsventilen
70 electrolux
electrolux 71
www.electrolux.com
Besøg vor hjemmeside www.electrolux.dk for bestilling av tilbehør og reservedele:
www.electrolux.dk
www.electrolux.fi
För att köpa tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar i vår internetbutik besök oss på:
www.electrolux.se
Besøk vår hjemmeside www.electrolux.no for bestilling av tilbehør og reservedeler:
www.electrolux.no
117945940-B-072010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising