AEG | F88002VI0P | User manual | Aeg F88002VI0P Uživatelský manuál

Aeg F88002VI0P Uživatelský manuál
FAVORIT 88002 VI
CS
HU
PL
SK
MYČKA NÁDOBÍ
MOSOGATÓGÉP
ZMYWARKA
UMÝVAČKA
NÁVOD K POUŽITÍ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
2
21
41
62
2
OBSAH
4
6
7
8
10
11
14
17
18
20
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
POPIS SPOTŘEBIČE
OVLÁDACÍ PANEL
PROGRAMY
FUNKCE
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
TECHNICKÉ INFORMACE
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů
k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní
úřad.
NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY OHLEDNĚ:
- Produktů
- Brožur
- Uživatelských příruček
- Odstraňování závad
- Servisních informací
www.aeg.com
VYSVĚTLIVKY
Upozornění - Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny
ČESKY
3
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let,
vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej
funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z
něho získat co nejvíce.
PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
V e-shopu společnosti AEG naleznete vše, co potřebujte k udržování všech vašich spotřebičů AEG
v perfektním stavu. Čeká na vás široká nabídka příslušenství navrženého a vyrobeného s ohledem
na nejvyšší standardy kvality, které očekáváte: od speciálního kuchyňského vybavení po košíčky
na příbory, od držáků na lahve po vaky na choulostivé prádlo…
Navštivte internetový obchod na
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Model
Výrobní číslo (PNC)
Sériové číslo (S.N.)
4
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte
spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.
BEZPEČNOST DĚTÍ A
POSTIŽENÝCH OSOB
• Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
• Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho
používané, nechte vodu na několik minut
odtéct, dokud nebude čistá.
• Při prvním použití spotřebiče se ujistěte, že
nedochází k únikům vody.
•
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo
jiných trvalých následků.
• Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby,
včetně dětí, se zhoršenými fyzickými a
smyslovými schopnostmi, sníženými mentálními funkcemi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Takové osoby mohou
spotřebič používat jen pod dozorem nebo
vedením osob odpovědných za jejich bezpečnost. Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Všechny mycí prostředky uschovejte z dosahu dětí.
• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
INSTALACE
UPOZORNĚNÍ
Instalaci tohoto spotřebič smí provádět pouze kvalifikovaná nebo oprávněná osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
• Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič
tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu
s tímto spotřebičem.
• Ujistěte se, že je spotřebič namontován
pod nebo vedle bezpečných konstrukcí.
Vodovodní přípojka
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečné napětí.
Přívodní hadice s opláštěním je vybavena
bezpečnostním ventilem a vnitřním síťovým
kabelem.
• Jestliže se přívodní hadice poškodí, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Zkontaktujte servisní středisko, aby vám
přívodní hadici vyměnilo.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na
elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí
kabel a síťovou zástrčku. Pro výměnu napájecího kabelu se obraťte na servisní
středisko nebo elektrikáře.
ČESKY
5
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky
až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
• Nádobí ze spotřebiče nevyjímejte, dokud
se nedokončí program. Na nádobí mohou
být zbytky mycího prostředku.
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
• Pokud během probíhajícího programu
otevřete dvířka spotřebiče, může dojít k
uvolnění horké páry.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu.
• Tento spotřebič používejte v domácnosti.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Nože a další nástroje s ostrými špičkami
vkládejte do košíčku na příbory špičkou dolů nebo vodorovně.
• Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená
bez dozoru, aby na ně nikdo nespadl.
• Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si na
ně nestoupejte.
• Mycí prostředky pro myčky jsou nebezpečné. Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení mycího prostředku.
• Nepijte ani si nehrajte s vodou ve spotřebiči.
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem, požáru či popálení.
LIKVIDACE
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
6
POPIS SPOTŘEBIČE
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6 5
4
1 Nejvyšší ostřikovací rameno
2 Horní ostřikovací rameno
11 Dolní koš
12 Horní koš
3 Dolní ostřikovací rameno
4 Filtry
SVĚTELNÝ PAPRSEK
5 Typový štítek
6 Zásobník na sůl
7 Otočný volič tvrdosti vody
8 Dávkovač leštidla
9 Dávkovač mycího prostředku
10 Košíček na příbory
• Při probíhajícím programu svítí červený
světelný paprsek na podlahu pod dvířky
spotřebiče. Po dokončení programu se červené světlo změní na zelené.
• V případě poruchy spotřebiče červený světelný paprsek bliká.
ČESKY
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Tlačítko Zap./Vyp.
2 Displej
6 Dotykový panel ÖKO PLUS
7 Dotykový panel funkce Multitab
3 Dotykový panel odloženého startu
4 Dotykový panel programu
8 Dotykový panel RESET
9 Kontrolky
5 Dotykový panel funkce Extra hygiena
Kontrolky
Kontrolka množství soli. Tato kontrolka během průběhu programu nesvítí.
Kontrolka stavu leštidla. Tato kontrolka během průběhu programu nesvítí.
Kontrolka konce programu.
7
8
PROGRAMY
Program
Stupeň znečištění
Druh náplně
Fáze programu
Funkce
1
Vše
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
Předmytí
Mytí 45 °C nebo 70 °C
Oplachy
Sušení
Extra hygiena
ÖKO PLUS
Velmi znečištěné
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
Předmytí
Mytí 70 °C
Oplachy
Sušení
ÖKO PLUS
Čerstvě znečištěné
Nádobí a příbory
Mytí 60 °C
Oplach
Extra hygiena
Normálně znečištěné
Nádobí a příbory
Předmytí
Mytí 50 °C
Oplachy
Sušení
Extra hygiena
ÖKO PLUS
5
Lehce znečištěné
Nádobí a příbory
Mytí 55 °C
Oplachy
Extra hygiena
6
Různě znečištěné
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
Předmytí
Mytí 70 °C
Oplachy
Sušení
ÖKO PLUS
7
Normálně nebo leh- Mytí 45 °C
ce znečištěné
Oplachy
Křehké nádobí a
Sušení
sklo
ÖKO PLUS
8
Vše
1)
2
2)
3
3)
4
4)
5)
Předmytí
6)
1) Spotřebič zjistí stupeň znečištění a množství nádobí v koších. Automaticky pak nastaví teplotu a množství
vody, spotřebu energie a délku programu.
2) Tento program zahrnuje funkci Extra hygiena.
3) U tohoto programu můžete umýt čerstvě znečištěné nádobí. Tento program nabízí dobré výsledky mytí při
krátké délce programu.
4) Jedná se o standardní program pro testovací instituce. Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody
a energie při mytí normálně znečištěného nádobí a příborů. Testovací údaje najdete v přiloženém letáku.
5) U tohoto programu můžete umýt náplň různě znečištěného nádobí. Velmi znečištěné nádobí v dolním koši
a normálně znečištěné v horním koši. Tlak a teplota vody v dolním koši je vyšší než v horním koši.
6) Pomocí tohoto programu nádobí rychle opláchnete. Zabráníte tak přilepení zbytků jídla na nádobí a
nepříjemnému zápachu vycházejícímu ze spotřebiče.
Pro tento program nepoužívejte mycí prostředek.
ČESKY
Údaje o spotřebě
Program 1)
Délka (min)
Energie (kWh)
Voda (l)
1
90 - 160
0.9 - 1.7
8 - 15
2
140 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
3
30
0.8
9
4
160 - 170
0.9 - 1.0
9 - 11
5
50 - 60
1.0 - 1.1
10 - 11
6
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
7
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
8
14
0.1
4
1) Délka programu a hodnoty spotřeby se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v
dodávce proudu, na zvolených funkcích a na množství nádobí.
9
10
FUNKCE
FUNKCE MULTITAB
Tuto funkci zapněte pouze, když používáte
kombinované mycí tablety.
Tato funkce vypne dávkování soli a leštidla.
Příslušné kontrolky nesvítí.
Délka programu se může zvýšit.
Zapnutí funkce Multitab
Zapněte nebo vypněte funkci Multitab
ještě před spuštěním programu. Tuto
funkci nelze zapnout nebo vypnout v
průběhu programu.
1. Stisknutím tlačítka zap/vyp spotřebič zapněte.
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení. Viz „NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ
PROGRAMU“.
3. Stiskněte dotykový panel funkce Multitab
a rozsvítí se příslušná kontrolka.
Funkce zůstane zapnutá, dokud ji nevypnete. Stiskněte dotykový panel
funkce Multitab a příslušná kontrolka
zhasne.
Chcete-li použít kombinované mycí tablety
před tím, než začnete odděleně používat
mycí prostředek, sůl a leštidlo, postupujte
následovně:
1. Vypněte funkci Multitab
2. Nastavte změkčovač vody na nejvyšší
stupeň.
3. Ujistěte se, že je zásobník na sůl a dávkovač leštidla plný.
4. Spusťte nejkratší program s oplachovací
fází bez mycího prostředku a bez nádobí.
5. Nastavte změkčovač vody podle tvrdosti
vody ve vaší oblasti.
6. Seřiďte dávkování leštidla.
ÖKO PLUS
Tato funkce snižuje teplotu ve fázi sušení.
Spotřeba energie se sníží o 25 %.
Nádobí může být na konci programu ještě
vlhké. Doporučujeme nechat dvířka otevřená,
aby mohlo nádobí doschnout.
EXTRA HYGIENA
Tato funkce nabízí lepší hygienické výsledky.
Během oplachovací fáze zůstane teplota na
hodnotě 70 °C po dobu 10 až 14 minut.
ZVUKOVÁ SIGNALIZACE
Zvuková signalizace zazní v těchto případech:
• Dokončí se program.
• Stupeň změkčovače vody byl nastaven
elektronicky.
• Vyskytla se závada či porucha na spotřebiči.
Nastavení z výroby: zapnuto. Zvukovou signalizaci lze vypnout.
Vypnutí zvukové signalizace
1. Stisknutím tlačítka zap/vyp spotřebič zapněte.
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení. Viz „NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ
PROGRAMU“.
3. Současně stiskněte a podržte dotykový
panel (4) a (5), dokud nezablikají kontrolky dotykových panelů (3), (4) a (5).
4. Stiskněte dotykový panel (5),
• Kontrolka dotykových panelů (3) a (4)
zhasne.
• Kontrolka dotykového panelu (5) dále
bliká.
• Na displeji se zobrazí nastavení zvukové signalizace.
Zapnuto
Vypnuto
5. Stisknutím dotykového panelu (5) změníte
nastavení.
6. Nastavení potvrďte vypnutím spotřebiče.
ČESKY
11
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Ujistěte se, zda nastavený stupeň změkčovače vody odpovídá tvrdosti vody ve
vaší oblasti. Pokud ne, nastavte změkčovač vody. Přesný stupeň tvrdosti vody ve
vaší oblasti zjistíte u místního vodárenského podniku.
2. Naplňte zásobník na sůl.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otevřete vodovodní kohoutek.
5. Během provozu mohou ve spotřebiči zůstat zbytky. Odstraníte je spuštěním libovolného programu. Nepoužívejte mycí
prostředek a nevkládejte nic do košů.
SEŘÍZENÍ ZMĚKČOVAČE VODY
Tvrdá voda obsahuje velké množství minerálů, které mohou způsobit poškození spotřebiče a špatné výsledky mytí. Změkčovač vody
tyto minerály neutralizuje.
Sůl do myčky udržuje změkčovač vody čistý a
v dobrém stavu. Nastavení změkčovače vody
na správný stupeň viz tabulka. Zajišťuje, aby
změkčovač vody používal správné množství
soli do myčky a vody.
Změkčovač vody musíte nastavit ručně a elektronicky.
Pokud používáte kombinované mycí
tablety, zapněte funkci Multitab. Tyto
tablety obsahují mycí prostředek, leštidlo a další přísady. Ujistěte, že jsou
tyto tablety vhodné pro tvrdost vody
ve vaší oblasti. Řiďte se pokyny na
balení výrobků.
Změkčovač vody
nastavení
Tvrdost vody
Německé
stupně
(°dH)
Francouzské
stupně
(°fH)
mmol/l
Clarkovy
stupně
Ruční
Elektronické
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Výchozí nastavená poloha.
2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte.
12
Ruční nastavení
Otočte voličem tvrdosti vody do polohy 1 nebo
2.
Elektronické nastavení
1. Stisknutím tlačítka zap/vyp spotřebič zapněte.
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení. Viz „NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ
PROGRAMU“.
3. Současně stiskněte a podržte dotykový
panel (4) a (5), dokud nezablikají kontrolky dotykových panelů (3), (4) a (5).
4. Stiskněte dotykový panel (3).
• Kontrolka dotykových panelů (4) a (5)
zhasne.
• Kontrolka dotykového panelu (3) dále
bliká.
• Zazní zvukový signál. Příklad: pět
přerušovaných zvukových signálů =
stupeň 5.
• Na displeji se zobrazí nastavení změk= stupeň 5.
čovače vody. Příklad:
5. Opětovným stisknutím dotykového panelu
(3) změňte nastavení.
6. Nastavení potvrďte vypnutím spotřebiče.
PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA SŮL
POZOR
Používejte pouze sůl do myčky. Jiné
výrobky by mohly spotřebič poškodit.
Při plnění může ze zásobníku na sůl
unikat voda nebo sůl. Nebezpečí koroze. Po naplnění zásobníku na sůl jí
zabráníte spuštěním programu.
1.
2.
3.
4.
5.
Otočením víčka směrem doleva otevřete
zásobník na sůl.
Do zásobníku na sůl nalijte 1 l vody (pouze při prvním plnění).
Naplňte zásobník na sůl solí do myčky.
Odstraňte sůl, která se vysypala okolo
zásobníku na sůl.
Otočením víčka směrem doprava zásobník na sůl zavřete.
ČESKY
13
PLNĚNÍ DÁVKOVAČE LEŠTIDLA
POZOR
Používejte pouze leštidlo pro myčky.
Jiné výrobky by mohly spotřebič poškodit.
B
A
M AX
4
3 2
Leštidlo během poslední oplachovací
fáze umožňuje usušení nádobí bez
šmouh a skvrn.
1
+
-
C
D
1.
2.
3.
4.
Stiskněte uvolňovací tlačítko (D) a
otevřete víčko (C).
Naplňte dávkovač leštidla (A), maximálně
však po značku „MAX“.
Rozlité leštidlo setřete savým hadříkem,
aby se netvořilo přílišné množství pěny.
Zavřete víčko. Ujistěte se, že se uvolňovací tlačítko zaklapne zpět.
Voličem můžete nastavit dávkované
množství (B) jeho otočením do polohy 1 (nejmenší množství) až 4 (největší množství).
14
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Stisknutím tlačítka zap/vyp spotřebič zapněte. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení. Viz „NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU“.
• Pokud kontrolka stavu soli svítí, doplňte
zásobník na sůl.
• Pokud kontrolka stavu leštidla svítí, doplňte dávkovač leštidla.
3. Naplňte koše.
4. Přidejte mycí prostředek.
5. Nastavte a spusťte správný program pro
daný druh náplně a stupeň znečištění.
PLNĚNÍ KOŠŮ
Viz přiložený leták s příklady plnění
košů.
• Spotřebič používejte pouze k mytí nádobí,
které je bezpečné mýt v myčce.
• Do spotřebiče nevkládejte předměty vyrobené ze dřeva, rohoviny, hliníku mědi nebo
cínu.
• Nevkládejte do spotřebiče předměty, které
sají vodu (houby, hadry).
• Z nádobí odstraňte zbytky jídla.
• Připálené zbytky jídel na nádobí nechte
změknout.
• Duté nádobí (např. šálky, sklenice, hrnce)
pokládejte dnem vzhůru.
• Dbejte na to, aby se nádobí nebo příbory
nelepily k sobě. Lžíce smíchejte s ostatními
příbory.
• Přesvědčte se, že se sklenice vzájemně
nedotýkají.
• Malé předměty vložte do košíčku na příbory.
• Lehké kusy vložte do horního koše. Dbejte
na to, aby se jednotlivé kusy nádobí nehýbaly.
• Před spuštěním programu zkontrolujte, zda
se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.
ČESKY
15
POUŽITÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU
A
POZOR
Používejte pouze mycí prostředky
určené pro myčky nádobí.
B
30
1.
4
MAX
+
32
-
1
20
2.
3.
C
4.
5.
Stiskněte uvolňovací tlačítko (B) a
otevřete víčko (C).
Mycím prostředkem naplňte komoru (A).
Pokud má program fázi předmytí, naneste na vnitřní stranu dvířek spotřebiče
trochu mycího prostředku.
Pokud používáte mycí tablety, vložte tabletu do komory (A).
Zavřete víčko. Ujistěte se, že se uvolňovací tlačítko zaklapne zpět.
Nepoužívejte větší množství mycího
prostředku, než je správné. Řiďte se
pokyny na balení mycího prostředku.
Mycí tablety se nemohou při krátkých
programech plně rozpustit, a mohou
tak na nádobí zanechat zbytky mycího prostředku.
Mycí tablety doporučujeme používat
spolu s dlouhými programy.
NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ
PROGRAMU
Režim nastavení
Spotřebič musí být při některých postupech v
režimu nastavení.
Spotřebič je v režimu nastavení, když:
• Na displeji se zobrazí dvě vodorovné stavové čárky.
Pokud se na ovládacím panelu zobrazí jiné
údaje, stiskněte RESET, dokud se spotřebič
nepřepne do režimu nastavení.
Spuštění programu bez odloženého
startu
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Stisknutím tlačítka zap/vyp spotřebič zapněte. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení.
3. Nastavte program.
• Na displeji bliká číslo příslušného programu.
4. V případě potřeby nastavte požadované
funkce.
5. Zavřete dvířka spotřebiče. Program se
spustí.
• Displej zhasne. Pokud otevřete dvířka
spotřebiče během jeho chodu, na displeji se zobrazí délka programu, která
se snižuje v krocích po jedné minutě.
Spuštění programu s odloženým
startem
1. Nastavte program.
2. Opakovaně stiskněte dotykový panel odloženého startu, dokud se na displeji nezobrazí čas odloženého startu, který chcete
nastavit (1—24 hodin).
• Na displeji bliká čas odloženého startu.
• Kontrolka odloženého startu se rozsvítí.
3. Zavřete dvířka spotřebiče. Spustí se odpočet.
• Pokud otevřete dvířka, na displeji se
zobrazí odpočet do odloženého startu,
16
který se snižuje v krocích po jedné hodině.
• Po dokončení odpočtu se spustí nastavený
program.
Otevření dvířek za chodu spotřebiče
Otevřením dvířek zastavíte chod spotřebiče.
Když dvířka opět zavřete, bude spotřebič pokračovat od okamžiku přerušení.
Zrušení odloženého startu během
jeho odpočítávání
1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Stiskněte opakovaně dotykový panel odloženého startu, dokud se na displeji nezobrazí číslo programu.
3. Zavřete dvířka spotřebiče. Program se
spustí.
Zrušení programu
Tiskněte RESET, dokud:
• Na displeji se zobrazí dvě vodorovné stavové čárky.
Před spuštěním nového programu
zkontrolujte, zda je v dávkovači mycí
prostředek.
Na konci programu
Po dokončení programu zazní přerušovaný
zvukový signál.
1. Otevřete dvířka spotřebiče.
• Kontrolka konce programu svítí.
• Na displeji se zobrazí 0.
2. Stisknutím tlačítka zap/vyp spotřebič vypněte.
3. Zavřete vodovodní kohoutek.
Pokud nestisknete tlačítko zap/vyp,
zařízení pro automatické vypnutí
(AUTO OFF) spotřebič po několika
minutách automaticky vypne. Snižuje
se tak spotřeba energie.
• Aby nádobí lépe oschlo, ponechte dvířka
spotřebiče pár minut otevřená.
• Nádobí před vyjmutím ze spotřebiče nechte
vychladnout. Horké nádobí se snadněji poškodí.
• Nejprve vyjměte nádobí z dolního koše, a
potom z koše horního.
Na stěnách a dvířkách spotřebiče
může být voda. Nerezový povrch
chladne rychleji než nádobí.
ČESKY
17
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Zanesené filtry a ucpaná ostřikovací
ramena snižují výsledky mytí.
Pravidelně je kontrolujte a v případě
potřeby je vyčistěte.
Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
1.
C
C
A
B
2.
3.
4.
5.
6.
A1
A2
Otočte filtrem (A) proti směru hodinových ručiček a vyndejte jej.
Filtr (A) rozmontujete oddělením
částí (A1) a (A2).
Vyjměte filtr (B).
Filtry vyčistěte vodou.
Vraťte filtr (B) na jeho původní
místo. Ujistěte se, že je správně
umístěn pod dvěma vodícími
drážkami (C).
Sestavte filtr (A) vložte jej na jeho
místo ve filtru (B). Otočte jím po
směru hodinových ručiček, dokud
se nezajistí.
Nesprávné umístění filtrů může mít z následek špatné výsledky mytí a poškození
spotřebiče.
ČIŠTĚNÍ OSTŘIKOVACÍCH RAMEN
ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH PLOCH
Ostřikovací ramena nevyjímejte.
Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech
zanesou nečistotami, odstraňte je úzkým špičatým předmětem.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky nebo rozpouštědla.
18
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Spotřebič nezačne pracovat nebo se během
provozu zastavuje.
Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka). Pokud se nepodaří, obraťte se na autorizované servisní středisko.
U některých poruch se na displeji zobrazí
výstražný kód:
•
•
•
- Spotřebič se neplní vodou.
- Spotřebič nevypouští vodu.
- Je aktivován systém proti vyplavení.
UPOZORNĚNÍ
Před kontrolou spotřebič vypněte.
Problém
Možná příčina
Možné řešení
Nespustil se program.
Zástrčka není zasunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Dvířka spotřebiče jsou otevřená.
Zavřete dvířka spotřebiče.
Poškozená pojistka v pojistkové
skříňce (vybavený jistič).
Vyměňte pojistku.
Je nastavený odložený start.
Zrušte odložený start a vyčkejte
na konec odpočítávání.
Vodovodní kohoutek je zavřený.
Otevřete vodovodní kohoutek.
Příliš nízký tlak vody.
Kontaktujte vaši vodárenskou
společnost.
Vodovodní kohoutek je ucpaný
nebo zanesený vodním kamenem.
Vyčistěte vodovodní kohoutek.
Filtr v přívodní hadici je zanesený.
Vyčistěte filtr.
Přívodní hadice je přehnutá nebo zkroucená.
Ujistěte se, že je hadice správně
umístěná.
Je aktivován bezpečnostní systém proti vyplavení. Ve
spotřebiči uniká voda.
Zavřete vodovodní kohoutek a
obraťte se na servisní středisko.
Přípojka sifonu je ucpaná.
Vyčistěte přípojku sifonu.
Vypouštěcí hadice je přehnutá
nebo zkroucená.
Ujistěte se, že je hadice správně
umístěná.
Spotřebič se neplní vodou.
Spotřebič nevypouští
vodu.
Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude
pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na
autorizované servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiný výstražný
kód, obraťte se na autorizované servisní
středisko.
NÁDOBÍ NENÍ DOSTATEČNĚ UMYTÉ NEBO SUCHÉ
Problém
Možná příčina
Možné řešení
Nádobí není čisté.
Filtry jsou ucpané.
Vyčistěte filtry.
ČESKY
Problém
19
Možná příčina
Možné řešení
Filtry nejsou správně sestavené
a umístěné.
Zkontrolujte, zda jsou filtry správně sestavené a umístěné.
Ostřikovací ramena jsou zanesená.
Odstraňte zbytky nečistot pomocí
úzkého špičatého předmětu.
Zvolený program nebyl vhodný
pro daný druh náplně a stupeň
znečištění.
Ujistěte se, že je zvolený program
vhodný pro daný druh náplně a
stupeň znečištění.
Nesprávné rozmístění nádobí v Ujistěte se, že je nádobí v koších
koších. Voda nemohla omýt vše- správně rozloženo a že voda jej
chno nádobí.
voda může zcela snadno omývat.
Ostřikovací ramena se nemohou Ujistěte se, že je nádobí v koších
volně otáčet.
správně rozloženo a neblokuje
ostřikovací ramena.
Částečky vodního kamene na nádobí.
Na nádobí a skle jsou
bílé šmouhy a skvrny
nebo modravý potah.
Nedostatečné množství mycího
prostředku.
Ujistěte se, že jste do dávkovače
před spuštěním programu přidali
správné množství mycího
prostředku.
V dávkovači nebyl žádný mycí
prostředek.
Ujistěte se, že jste do dávkovače
před spuštěním programu přidali
mycí prostředek.
Zásobník na sůl je prázdný.
Ujistěte se, že je v zásobníku na
sůl dostatečné množství soli.
Nastavený stupeň změkčovače
vody je nesprávný.
Ujistěte se, zda nastavený stupeň
změkčovače vody odpovídá
tvrdosti vody ve vaší oblasti.
Víčko zásobníku na sůl je uvolněné.
Víčko utáhněte.
Uvolňuje se příliš velké množství Snižte dávkování leštidla.
leštidla.
Nadměrné množství mycího
prostředku.
Na nádobí a skle jsou
zaschlé vodní kapky.
Ujistěte se, že jste do dávkovače
před spuštěním programu přidali
správné množství mycího
prostředku.
Uvolňuje se příliš malé množství Zvyšte dávkování leštidla.
leštidla.
Příčinou může být kvalita mycího prostředku.
Zkuste jinou značku mycího
prostředku.
Nádobí je mokré.
• Program neobsahoval žádnou sušicí fázi.
• Program obsahoval sušicí fázi při nízké teplotě.
Aby nádobí lépe oschlo, ponechte
dveře myčky pár minut otevřené.
Nádobí je vlhké a matné.
Dávkovač leštidla je prázdný.
Ujistěte se, že je v dávkovači leštidlo.
20
Problém
Možná příčina
Možné řešení
Příčinou může být kvalita leštidla.
Zkuste jinou značku leštidla.
Příčinou může být kvalita kombi- • Zkuste jinou značku kombinonovaných mycích tablet.
vaných mycích tablet.
• Zapněte dávkovač leštidla a
použijte leštidlo spolu s kombinovanými mycími tabletami.
Zapnutí dávkovače leštidla při
zapnuté funkci Multitab
1. Stisknutím tlačítka zap/vyp spotřebič zapněte.
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení. Viz „NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ
PROGRAMU“.
3. Současně stiskněte a podržte dotykový
panel (4) a (5), dokud nezablikají kontrolky dotykových panelů (3), (4) a (5).
4. Stiskněte dotykový panel (4).
• Kontrolka dotykových panelů (3) a (5)
zhasne.
• Kontrolka dotykového panelu (4) dále
bliká.
• Na displeji se zobrazí nastavení dávkovače leštidla.
Vypnuto
Zapnuto
5. Stisknutím dotykového panelu (4) změníte
nastavení.
6. Nastavení potvrďte vypnutím spotřebiče.
7. Seřiďte dávkování leštidla.
8. Naplňte dávkovač leštidla.
TECHNICKÉ INFORMACE
Rozměry
Šířka / Výška / Hloubka (mm)
Připojení k elektrické síti
Viz typový štítek.
Tlak přívodu vody
Min. / max. (bar / MPa)
Přívod vody 1)
Studená nebo teplá voda2)
Kapacita
Jídelní soupravy
596 / 818 - 898 / 550
(0,5 / 0,05 ) / (8 / 0,8 )
max. 60 °C
12
1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".
2) Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární panely, větrná energie), použijte tuto
horkou vodu ke snížení spotřeby energie.
MAGYAR
21
TARTALOMJEGYZÉK
23
25
26
27
29
31
34
37
38
40
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
TERMÉKLEÍRÁS
KEZELŐPANEL
PROGRAMOK
KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
NAPI HASZNÁLAT
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
HIBAELHÁRÍTÁS
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra: . Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és
elektronikus hulladékot. A tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék
közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a
hulladékkezelésért felelős hivatallal.
HONLAPUNKON AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK ÁLLNAK RENDELKEZÉSÉRE:
- Termékek
- Kiadványok
- Felhasználói kézikönyvek
- Hibaelhárítás
- Szerviz információk
www.aeg.com
AZ ÚTMUTATÓBAN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK
Figyelem - Fontos biztonsági információk.
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk
22
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan
teljesítményével hosszú éveken át elégedett lesz. Pontosan ezért alkalmaztunk olyan innovatív
technológiákat és jellemzőket, melyek a mindennapi teendőket nagymértékben megkönnyítik, és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az útmutató
végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK ÉS SEGÉDANYAGOK
Az AEG webáruházban mindent megtalál, ami ahhoz szükséges, hogy AEG készülékeinek
ragyogó külsejét és tökéletes működését fenntartsa. Ezzel együtt széles választékban kínáljuk a
legszigorúbb szabványoknak és az Ön minőségi igényeinek megfelelően tervezett és kivitelezett
egyéb kiegészítő tartozékokat - a különleges főzőedényektől az evőeszköz kosarakig, az
edénytartóktól a fehérnemű-zsákokig...
Látogassa meg webáruházunkat az alábbi címen:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Javasoljuk az eredeti alkatrészek használatát.
Ha a szervizhez fordul, legyenek kéznél a következő adatok. Az információ az
adattáblán található.
Típus
Termékszám
Sorozatszám
MAGYAR
23
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt, gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem
megfelelő üzembe helyezés vagy használat
által okozott károkért nem vállal felelősséget a
gyártó. További utánanézés érdekében tartsa
elérhető helyen az útmutatót.
GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKKAL
ÉLŐ SZEMÉLYEK BIZTONSÁGA
• Ellenőrizze, hogy nem okoz-e sérülést a
vízcsöveknek.
• Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem használt csövekhez csatlakoztatja a készüléket,
addig folyassa a vizet, amíg az teljesen ki
nem tisztul.
• A készülék első használata előtt ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
•
VIGYÁZAT
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.
• Ne engedje, hogy a készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek
híján lévő személy használja, beleértve a
gyermekeket is. A biztonságukért felelős
személy felügyelje őket, illetve a készülék
használatára vonatkozóan biztosítson útmutatást számukra. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol.
• Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat
tartsa távol a készüléktől, amikor az ajtaja
nyitva van.
ÜZEMBE HELYEZÉS
VIGYÁZAT
Képesítéssel vagy szakértelemmel
rendelkező személynek kell e készüléket üzembe helyeznie.
• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan
helyen, ahol a hőmérséklet 0°C alatt van.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
• A készüléket biztonságos szerkezet alá és
mellé helyezze.
Vízhálózatra csatlakoztatás
VIGYÁZAT
Veszélyes feszültség.
A befolyócső biztonsági szeleppel, valamint
dupla bevonattal ellátott belső vezetékkel
rendelkezik.
• Ha a befolyócső megsérül, akkor azonnal
húzza ki a csatlakozódugót a fali csatlakozóaljzatból. Forduljon szervizhez a befolyócső cseréje érdekében.
Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT
Tűz- és áramütésveszély.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromossági adatok megfelelnek-e a
háztartási hálózati áram paramétereinek.
Ha nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
• Mindig megfelelően felszerelt, érintésbiztos
aljzatot használjon.
• Ne használjon dugaszátalakítót és vezetékhosszabbítót.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugasz és a
hálózati kábel épségére. Ha a hálózati vezeték cserére szorul, forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy villanyszerelőhöz.
24
• Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót
a hálózati csatlakozóaljzatba. Üzembe helyezés után biztosítsa a hálózati dugasz
könnyű elérhetőségét.
• Amikor kihúzza a készülék hálózati vezetékét, soha ne a vezetéket fogja meg. Mindig
a dugasznál fogva húzza ki.
HASZNÁLAT
VIGYÁZAT
Sérülésveszély.
• Háztartási környezetben használja e készüléket.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
• Lefelé fordítva vagy vízszintes irányba tegye a késeket és a hegyes evőeszközöket
az evőeszközkosárba.
• A beleütközés elkerülésének megelőzésére, ne hagyja nyitva felügyelet nélkül a készülék ajtaját.
• Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
• Veszélyesek a mosogatógépben használt
mosogatószerek. Tartsa be a mosogatószer csomagolásán feltüntetett utasításokat.
• Ne igyon a készülékben lévő vízből, és ne
játsszon vele.
• Az edényeket a mosogatógépből csak a
mosogatóprogram lejárta után vegye ki.
Mosogatószer maradhat az edényeken.
VIGYÁZAT
Áramütés, tűz és égésveszély.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot, vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére.
• A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt.
• A készülékből forró gőz szabadulhat ki, ha
az ajtót mosogatóprogram futtatása közben
kinyitja.
ÁRTALMATLANÍTÁS
VIGYÁZAT
Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja át a hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékben rekedését.
MAGYAR
25
TERMÉKLEÍRÁS
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6 5
4
1 Felső szórókar
2 Legfelső szórókar
11 Alsó kosár
12 Felső kosár
3 Alsó szórókar
4 Szűrők
FÉNYJELZÉS
5 Adattábla
6 Sótartály
7 Vízkeménység-tárcsa
8 Öblítőszer-adagoló
9 Mosogatószer-adagoló
10 Evőeszköztartó
• Miután a program elkezdődött, egy vörös
fényjelzés jelenik meg a padlón a készülék
ajtaja alatt. A program befejeződését követően a piros fény zöld fényre vált.
• Ha a készülék hibásan működik a piros
fényjelzés villog.
26
KEZELŐPANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Be/ki gomb
2 Kijelzés
6 ÖKO PLUS érintőgomb
7 Multitab érintőgomb
3 Késleltetés érintőgomb
4 Program érintőgomb
8 RESET érintőgomb
9 Visszajelzők
5 ExtraHygiene érintőgomb
Visszajelzők
Só visszajelző. A kijelző a program működése közben kikapcsol.
Öblítőszer visszajelző. A kijelző a program működése közben kikapcsol.
Program vége visszajelző.
MAGYAR
27
PROGRAMOK
Program
Szennyeződés típusa
Töltet típusa
Programfázisok
Kiegészítő funkciók
1
Összes
Edények, evőeszközök, lábasok és fazekak
Előmosogatás
Főmosogatás: 45°C-on
vagy 70°C-on
Öblítés
Szárítás
ExtraHygiene
ÖKO PLUS
Erős szennyezettség
Edények, evőeszközök, lábasok és fazekak
Előmosogatás
Főmosogatás: 70°C-on
Öblítés
Szárítás
ÖKO PLUS
1)
2
2)
3
Friss szennyezettFőmosogatás: 60°C-on
ség
Öblítések
Edények és evőeszközök
ExtraHygiene
Normál szennyezettség
Edények és evőeszközök
Előmosogatás
Főmosogatás: 50°C-on
Öblítés
Szárítás
ExtraHygiene
ÖKO PLUS
5
Enyhe szennyezett- Főmosogatás: 55°C-on
ség
Öblítés
Edények és evőeszközök
ExtraHygiene
6
Vegyes szennyezettség
Edények, evőeszközök, lábasok és fazekak
Előmosogatás
Főmosogatás: 70°C-on
Öblítés
Szárítás
ÖKO PLUS
7
Normál vagy enyhe
szennyezettség
Kényes cserép- és
üvegedények
Főmosogatás: 45°C-on
Öblítés
Szárítás
ÖKO PLUS
8
Összes
Előmosogatás
3)
4
4)
5)
6)
1) A készülék érzékeli a kosarakba helyezett edények mennyiségét és szennyezettségét. Automatikusan
beállítja a szükséges hőmérsékletet, vízmennyiséget, áramfogyasztást és program időtartamát.
2) A program ExtraHygiene opciót tartalmaz.
3) Ezzel a programmal enyhén szennyezett edényeket mosogathat el. Rövid idő alatt is kiváló eredményt
nyújt.
4) Ezt a programot használják tesztprogramként a bevizsgáló intézetek. A programmal a leghatékonyabb vízés áramfelhasználás mellett mosogathatja el a normál mértékben szennyezett edényeket és
evőeszközöket. A tesztadatok megtalálhatók kiadványunkban.
28
5) Ezzel a programmal változatos mértékben szennyezett edényeket mosogathat el. Az erősen szennyezett
edényeket az alsó kosárba, míg a normál mértékben szennyezetteket a felső kosárba tegye. Az alsó
kosárban magasabb a víz nyomása és hőmérséklete, mint a felső kosárban.
6) Ezzel a programmal gyorsan leöblítheti az edényeket. Így megakadályozza, hogy az ételmaradék
rászáradjon az edényekre, és kellemetlen szagok képződjenek.
Ehhez a programhoz ne használjon mosogatószert.
Fogyasztási értékek
Program1)
Időtartam (perc)
Energia (kWh)
Víz (literben)
1
90 - 160
0.9 - 1.7
8 - 15
2
140 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
3
30
0.8
9
4
160 - 170
0.9 - 1.0
9 - 11
5
50 - 60
1.0 - 1.1
10 - 11
6
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
7
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
8
14
0.1
4
1) A víz nyomása és hőmérséklete, az áramszolgáltatás ingadozásai, az opciók és az edények mennyisége
módosíthatja a program időtartamát és a fogyasztási értékeket.
MAGYAR
29
KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
MULTITAB FUNKCIÓ
ÖKO PLUS
Csak kombinált mosogatószer-tabletták esetében aktiválja e funkciót.
E funkció leállítja az öblítőszer és a só betöltését. Nem világítanak a hozzátartozó visszajelzők.
Nőhet a program időtartama.
Ez a funkció csökkenti a hőmérsékletet a szárítási szakaszban. Ez 25%-kal csökkenti a készülék energiafogyasztását.
A program végén az edények nedvesek maradhatnak. Azt javasoljuk, hogy hagyja nyitva
az ajtót, és hagyja megszáradni az edényeket.
A multitab funkció bekapcsolása
EXTRAHYGIENE
A multitab funkciót a programok indítása előtt kell be- vagy kikapcsolni. A
Multitab funkciót a programok működése közben nem lehet be- vagy kikapcsolni.
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg
a be/ki gombot.
2. Lásd a „PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS
ELINDÍTÁSA” című részt.
3. Nyomja meg a multitab érintőgombot, ekkor világítani kezd a multitab visszajelző.
A program aktív marad, amíg ki nem
kapcsolja. Nyomja meg a multitab
érintőgombot, ekkor kialszik a multitab visszajelző.
Ha már nem használ tovább kombinált
mosogatószer-tablettát, a mosogatószer,
öblítőszer és regeneráló só külön
használata előtt végezze el az alábbi
lépéseket:
1. Kapcsolja ki a multitab funkciót.
2. Állítsa a vízlágyítót a legmagasabb szintre.
3. Győződjön meg róla, hogy a sótartály és
az öblítőszer-adagoló tele van-e.
4. Indítsa el mosogatószer és edények nélkül a legrövidebb öblítési fázissal rendelkező programot.
5. Állítsa be a vízlágyítót lakóhelye vízkeménységének megfelelően.
6. Állítsa be a kiengedett öblítőszer mennyiségét.
Ezzel a funkcióval higiénikusabban mosogathat. Az öblítési fázis során a hőmérséklet
70°C-on marad 10–14 percig.
HANGJELZÉSEK
A hangjelzések az alábbi feltételek esetén lépnek működésbe:
• Amikor a program befejeződik.
• A vízlágyító szintjét elektronikusan beállították.
• A készülékben hiba lépett fel.
Gyári beállítás: be. A hangjelzéseket
kikapcsolhatja.
A hangjelzések kikapcsolása
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg
a be/ki gombot.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van-e. Lásd a „PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS ELINDÍTÁSA”
című részt.
3. Egyszerre nyomja le és tartsa lenyomva a
(4) és (5) érintőgombot, amíg a (3), (4) és
(5) érintőgomb jelzői villogni kezdenek.
4. Nyomja meg az (5) érintőgombot,
• A (3) és (4) érintőgomb visszajelzői kialszanak.
• Az (5) érintőgomb visszajelzője tovább
villog.
• A kijelzőn a hangjelzések beállítása látható.
Be
Ki
5. A beállítás módosításához nyomja meg az
(5) érintőgombot
30
6. A megerősítéshez kapcsolja ki a készüléket.
MAGYAR
31
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító szintje megfelel-e környékén használt víz keménységének. Szükség esetén módosítsa a vízlágyító beállítását. A használt víz keménységére vonatkozó tájékoztatásért lépjen
kapcsolatba a helyi vízügyi hatóságokkal.
2. Töltse fel sótartályt.
3. Töltse fel az öblítőszer-adagolót.
4. Nyissa ki a vízcsapot.
5. A készülékben gyártási maradványok lehetnek. Az eltávolításukhoz indítson el
egy mosogatóprogramot. Ne használjon
mosogatószert és ne töltse meg a kosarakat.
A VÍZLÁGYÍTÓ BEÁLLÍTÁSA
Nagy mennyiségű ásványi anyagot tartalmaz
a kemény víz, mely károsíthatja a készüléket,
és gyenge mosási eredmény érhető el vele. A
vízlágyító semlegesíti ezen ásványi anyagokat.
A regeneráló só tartja tisztán és jó állapotban
a vízlágyítót. A helyes vízlágyító szint beállításához a táblázatot nézze meg. Ez biztosítja,
hogy megfelelő mennyiségű regeneráló sót és
vizet használjon a vízlágyító.
Manuálisan és elektronikusan kell beállítania a vízlágyítót.
Ha kombinált mosogatószer-tablettákat használ, akkor aktiválja a multitab
funkciót. Ezek a tabletták mosogatószert, öblítőszert és regeneráló sót
tartalmaznak. Győződjön meg arról,
hogy e tabletták megfelelnek-e a környékén lévő vízkeménységnek. Nézze meg a termék csomagolásán található útmutatásokat.
Vízlágyító
beállítás
Vízkeménység
Német
fok
(°dH)
Francia
fok
(°fH)
mmol/l
Clarke
fok
Kézi mosogatás
Elektronika
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Gyári helyzet.
2) Ezen a szinten ne használjon sót.
32
Manuális beállítás
A vízkeménység-tárcsát forgassa el az 1.
vagy 2. állásba.
Elektronikus beállítás
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg
a be/ki gombot.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van-e. Lásd a „PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS ELINDÍTÁSA”
című részt.
3. Egyszerre nyomja le és tartsa lenyomva a
(4) és (5) érintőgombot, amíg a (3), (4) és
(5) érintőgomb jelzői villogni kezdenek.
4. Nyomja meg a (3) érintőgombot.
• A (4) és (5) érintőgomb visszajelzői kialszanak.
• Az (3) érintőgomb visszajelzője tovább
villog.
• Hangjelzések hallhatóak. Példa: öt
szaggatott hangjelzés = 5. szint.
• A kijelzőn a vízlágyító beállítása látha= 5. szint
tó. Példa:
5. A beállítás módosításához többször
nyomja meg az (3) érintőgombot.
6. A megerősítéshez kapcsolja ki a készüléket.
A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE
FIGYELEM
Csak mosogatógéphez ajánlott regeneráló sót használjon. Egyéb termékek károsodást okozhatnak a készülékben.
Víz és só juthat ki a töltés során a sótartályból. Korrózióveszély. Ennek
megakadályozására, a sótartály töltése után indítson el egy programot.
1.
2.
3.
4.
5.
Csavarja le a kupakot az óramutató járásával ellenkező irányba, és nyissa ki a
sótartályt.
Öntsön 1 liter vizet a sótartályba (csak az
első alkalommal).
Töltse fel a sótartályt regeneráló sóval.
Távolítsa el a sótartály nyílása körül lévő
sót.
A sótartály visszazárásához tekerje a kupakot az óramutató járásával megegyező
irányba.
MAGYAR
33
AZ ÖBLÍTŐSZER-ADAGOLÓ TÖLTÉSE
FIGYELEM
Csak mosogatógépekhez való márkás öblítőszert használjon. Egyéb termékek károsodást okozhatnak a készülékben.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
Az utolsó öblítési fázis során az öblítőszer elősegíti az edények csík- és
foltmentes szárítását.
C
D
1.
2.
3.
4.
Nyomja meg a kioldó gombot (D) a fedél
(C) felnyitására.
Töltse fel az öblítőszer-adagolót (A), de
ne lépje túl a 'max' jelzést.
A kilöttyent öblítőszert nedvszívó törlőkendővel távolítsa el, hogy a mosogatóprogram alatt megakadályozza a túlzott
habképződést.
Zárja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy reteszelő helyzetben van-e a kioldó gomb.
Elfordíthatja az adagolt mennyiség
választókapcsolót (B) 1 (legkisebb
mennyiség) és 4 (legnagyobb mennyiség) helyzetek közötti beállítására.
34
NAPI HASZNÁLAT
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg
a be/ki gombot. Győződjön meg arról,
hogy a készülék beállítási módban van-e.
Nézze meg a „PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS ELINDÍTÁSA“ című részt.
• Ha világít a só visszajelző, akkor töltse
fel a sótartályt.
• Ha világít az öblítőszer-adagoló visszajelző, akkor töltse fel az öblítőszer-adagolót.
3. Pakolja meg megfelelően a kosarakat.
4. Töltse be a mosogatószert.
5. Állítsa be és indítsa el a töltet és a szennyeződés típusának megfelelő programot.
PAKOLJA MEG MEGFELELŐEN A
KOSARAKAT.
A mellékelt tájékoztatóban nézzen
meg a kosarak feltöltésére vonatkozó
példákat.
• Csak mosogatógépbe tehető darabok mosogatására használja a készüléket.
• Ne tegyen fából, szaruból, alumíniumból,
ónból és rézből készült darabokat a készülékbe.
• Ne helyezzen a készülékbe a vizet felszívó
darabokat (szivacsot, rongyot).
• Távolítsa el az ételmaradékot az edényekről.
• Áztassa fel az edényekre égett ételt.
• Az üreges tárgyakat (pl. csészék, poharak
és lábasok) nyílásukkal lefele tegye be.
• Fontos, hogy az edények és evőeszközök
ne legyenek egymásba csúszva. Keverje
más edényekkel a kanalakat.
• Ellenőrizze, hogy a poharak nem érnek-e
más poharakhoz.
• A kisebb tárgyakat helyezze az evőeszközkosárba.
• A könnyű darabokat helyezze a felső kosárba. Ügyeljen arra, hogy az eszközök ne
mozdulhassanak el.
• A mosogatóprogram elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a szórókarok szabadon mozoghatnak.
MAGYAR
35
A MOSOGATÓSZER HASZNÁLATA
A
FIGYELEM
Csak mosogatógépekhez készült mosogatószereket használjon.
B
30
1.
4
MAX
+
32
-
1
20
2.
3.
C
4.
5.
Nyomja meg a kioldó gombot (B) a fedél
(C) felnyitására.
Tegyen mosogatószert az adagolóba (A).
Ha előmosogatási fázissal rendelkező
mosogatóprogramot használ, tegyen egy
kevés mosogatószert a készülék ajtajának belsejébe.
Ha mosogatószer-tablettát használ, tegye a tablettát a mosogatószer-adagolóba (A).
Zárja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy reteszelő helyzetben van-e a kioldó gomb.
Ne használjon a szükségesnél több
mosogatószert. További információkért a mosogatószer csomagolásán
található útmutatásokat nézze meg.
Rövid programok alatt nem oldódnak
fel teljesen a mosogatószer-tabletták,
és az edényeken maradhatnak a mosogatószer maradványok.
Hosszú programok esetén célszerű
mosogatószer-tablettákat használni.
PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS
ELINDÍTÁSA
Beállítási mód
Bizonyos műveletek elfogadásához a készüléknek beállítási módban kell lennie.
A készülék akkor van beállítási módban, ha az
aktiválást követően:
• A kijelző két vízszintes állapotjelző sávot jelenít meg.
Ha a kezelőpanel egyéb feltételeket mutat,
nyomja meg a RESET gombot, amíg a készülék beállítási módban nem lesz.
Program indítása késleltetett indítás
nélkül
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg
a be/ki gombot. Győződjön meg arról,
hogy a készülék beállítási módban van-e.
3. Állítsa be a programot.
• A hozzá tartozó programszám a kijelzőn villog.
4. Ha kívánja, beállíthatja az opciókat.
5. Csukja be a készülék ajtaját. A program
elindul.
• A kijelző nem világít tovább. Ha a készülék működése közben kinyitja az ajtót, a kijelző a program időtartamát mutatja, amely 1 perces lépésekben csökken.
Program indítása késleltetett
indítással
1. Állítsa be a programot.
2. Nyomja meg ismételten a késleltetés érintőpanelét, amíg a kijelző a beállítani kí-
36
vánt késleltetési időt nem mutatja (1 - 24
óra).
• A késleltetési idő villog a kijelzőn.
• A késleltetett indítás visszajelzője bekapcsol.
3. Csukja be a készülék ajtaját. Elkezdődik a
visszaszámlálás.
• Ha kinyitja az ajtót, a kijelző a késleltetett indítás visszaszámlálását mutatja,
amely 1 órás lépésekkel csökken.
• Amikor a visszaszámlálás befejeződött, a
program elindul.
Az ajtó kinyitása a készülék
működése közben
Ha kinyitja az ajtót, a készülék leáll. Amikor ismét becsukja az ajtót, a készülék a megszakítási ponttól folytatja.
A késleltetett indítás törlése a
visszaszámlálás működése közben
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Nyomja meg annyiszor a késleltetés érintőpanelét, amíg a kijelzőn a programszám
jelenik meg.
3. Csukja be a készülék ajtaját. A program
elindul.
A program törlése
Nyomja meg a RESET gombot amíg:
• A kijelző két vízszintes állapotjelző sávot jelenít meg.
Egy új program elindítása előtt ellenőrizze, hogy van-e mosogatószer a
mosogatószer-adagolóban.
Miután a program véget ért
A program befejezésekor egy szaggatott
hangjelzés hallható.
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
• A program vége visszajelző bekapcsol.
• A kijelző 0-t mutat.
2. A készülék kikapcsolásához nyomja meg
a be/ki gombot.
3. Zárja el a vízcsapot.
Ha nem nyomja meg a be/ki gombot,
néhány perc elteltével az AUTO OFF
eszköz automatikusan kikapcsolja a
készüléket. Ez segít az energiafogyasztás csökkentésében.
• Jobb szárítási eredmény eléréséhez tartsa
a készülék ajtaját nyitva néhány percig.
• A kipakolás előtt várja meg, amíg az edények kihűlnek. A forró edények könnyebben megsérülnek.
• Először az alsó kosarat, majd a felső kosarat ürítse ki.
Lehetséges, hogy víz van a készülék
oldalfalain és ajtaján. A rozsdamentes acél hamarabb lehűl, mint az edények.
MAGYAR
37
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT
Az elszennyeződött szűrők és az eltömődött szórókarok rontják a mosogatás eredményességét.
Rendszeresen ellenőrizze, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
A SZŰRŐK TISZTÍTÁSA
1.
C
B
C
2.
A
3.
4.
5.
A1
A2
6.
Az óramutató járásával ellentétesen fordítsa el az (A) szűrőt, és
vegye ki.
Az (A) szűrő szétszereléséhez
húzza szét az (A1) és az (A2)
részt.
Vegye ki a (B) szűrőt.
Vízzel tisztítsa meg a szűrőt.
Helyezze a (B) szűrőt eredeti állásába. Ellenőrizze, hogy a két
vezetősín (C) alatt megfelelően illeszkedik-e.
Szerelje össze az (A) szűrőt, és
tegye a (B) szűrőben lévő helyére. Az óramutató járásával megegyező irányban forgassa, amíg
bezárul.
A szűrők helytelen pozíciója
rossz mosogatási eredményeket okoz, és a készüléket
is károsítja.
A SZÓRÓKAROK TISZTÍTÁSA
KÜLSŐ TISZTÍTÁS
Ne szerelje ki a szórókarokat.
Ha a szórókarok furatai eltömődnének, a
szennyeződés megmaradó részét egy hegyes
végű tárggyal távolítsa el.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa.
Csak semleges tisztítószert használjon. Ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy
oldószereket.
38
HIBAELHÁRÍTÁS
A készülék nem indul el, vagy működés közben leáll.
Először próbálja meg kiküszöbölni a problémát (lásd a táblázatot). Ha nem, hívja a szervizt.
Bizonyos meghibásodások esetén a kijelzőn egy riasztási kód látható:
•
- A készülék nem tölt be vizet.
Jelenség
•
•
- A készülék nem ereszti le a vizet.
- A túlcsordulás-gátló bekapcsolt.
VIGYÁZAT
Mielőtt elvégezné az alábbi ellenőrzéseket, kapcsolja ki a készüléket.
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
A program nem indul el. A hálózati csatlakozódugó nincs Csatlakoztassa megfelelően a
megfelelően csatlakoztatva a há- csatlakozódugót.
lózati csatlakozóaljzatba.
A készülék nem tölt be
vizet.
A készülék ajtaja nyitva van.
Csukja be a készülék ajtaját.
A biztosítódobozban kiolvadt a
biztosíték.
Cserélje ki a biztosítékot vagy
kapcsolja fel a megszakítót.
Késleltetett indítás van beállítva.
Szakítsa meg a késleltetett indítást vagy várja meg a visszaszámlálás végét.
A vízcsap zárva van.
Nyissa ki a vízcsapot.
A víznyomás túl alacsony.
Forduljon a helyi vízszolgáltatóhoz.
A vízcsap eltömődött vagy vízkö- Tisztítsa ki a vízcsapot.
ves.
Eltömődött a befolyócső szűrője. Tisztítsa meg a szűrőt.
A vízbefolyó cső megtekeredett
vagy meghajlott.
Ellenőrizze, hogy a tömlő helyzete megfelelő-e.
A túlcsordulás-gátló bekapcsolt. Zárja el a vízcsapot, és forduljon
Vízszivárgás van a készülékben. a szakszervizhez.
A készülék nem engedi
ki a vizet.
A szifon eltömődött.
Tisztítsa ki a szifont.
A vízelvezető cső megtekeredett Ellenőrizze, hogy a tömlő helyzevagy meghajlott.
te megfelelő-e.
Az ellenőrzések befejeződése után kapcsolja
be a készüléket. A program a megszakítási
ponttól folytatódik.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon szakszervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő hibakódot mutat, forduljon a szakszervizhez.
A MOSOGATÁS ÉS A SZÁRÍTÁS EREDMÉNYE NEM KIELÉGÍTŐ
Jelenség
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
Az edények nem tiszták.
A szűrők eltömődtek.
Tisztítsa meg a szűrőket.
MAGYAR
Jelenség
39
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
Nincsenek megfelelően összeés beszerelve a szűrők.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
szűrők össze- és beszerelése.
Eltömődtek a szórókarok.
Egy vékony, hegyes tárggyal távolítsa el a megmaradt szennyeződést.
A kiválasztott program nem felel
meg a töltet és a szennyeződés
típusának.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
program az ilyen típusú töltet és a
szennyeződés esetében.
Az edények nem megfelelően
vannak a kosarakba helyezve.
Nem lehet minden darabot a vízzel mosni.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
darabok helyzete a kosarakban,
valamint a víz könnyen moshatjae azokat.
A szórókarok nem tudnak szabadon mozogni.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
darabok helyzete a kosarakban,
valamint nem akadályozzák-e a
szórókar mozgását.
Nem volt elegendő a mosogatószer.
A program indítása előtt ellenőrizze, hogy megfelelő mennyiségű
mosogatószert tett-e az adagolóba.
Nem volt mosogatószer a moso- A program indítása előtt ellenőrizgatószer-adagolóban.
ze, hogy tett-e mosogatószert az
adagolóba.
Vízkőmaradványok
vannak az edényeken.
A sótartály üres.
Ellenőrizze, hogy van-e regeneráló só a sótartályban.
Megfelelő-a vízlágyító beállított
szintje.
Ellenőrizze, hogy a vízlágyító
szintje megfelel-e környékén
használt víz keménységének.
Laza a sótartály kupakjának rög- Húzza meg a kupakot.
zítése.
Fehéres csíkok és
szennyeződések vagy
kékes réteg látható a
poharakon és edényeken.
Túl nagy volt az adagolt öblítőszer mennyisége.
Csökkentse az adagolt öblítőszer
mennyiségét.
Túl sok volt a mosogatószer.
A program indítása előtt ellenőrizze, hogy megfelelő mennyiségű
mosogatószert tett-e az adagolóba.
Vízcseppek száradási
Túl kicsi volt az adagolt öblítőnyomait észleli a poha- szer mennyisége.
rakon és az edényeken.
Növelje az adagolt öblítőszer
mennyiségét.
Lehet, hogy a mosogatószer mi- Próbáljon ki másik márkájú mosonősége az oka.
gatószer.
40
Jelenség
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
Nedvesek az edények.
• Nincs szárító szakasza a
programnak.
• Egy alacsony hőmérsékletű
szárítási szakasza van a
programnak.
Jobb szárítási eredmény eléréséhez tartsa az ajtót nyitva néhány
percig.
Az edények nedvesek
és homályosak.
Az öblítőszer-adagoló üres.
Ellenőrizze, hogy van-e öblítőszer
az öblítőszer-adagolóban.
Lehet, hogy az öblítőszer minősége az oka.
Próbáljon ki másik márkájú öblítőszert.
Lehet, hogy a kombinált mosogatószer-tabletta minősége az
oka.
• Próbáljon ki másik márkájú
kombinált mosogatószer-tablettát.
• Aktiválja az öblítőszer-adagolót, majd használja együtt az
öblítőszer-adagolót és kombinált mosogatószer-tablettákat.
Az öblítőszer-adagoló bekapcsolása
bekapcsolt multitab funkció mellett
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg
a be/ki gombot.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van-e. Lásd a „PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS ELINDÍTÁSA”
című részt.
3. Egyszerre nyomja le és tartsa lenyomva a
(4) és (5) érintőgombot, amíg a (3), (4) és
(5) érintőgomb jelzői villogni kezdenek.
4. Nyomja meg a (4) érintőgombot.
• A (3) és (5) érintőgomb visszajelzői kialszanak.
• Az (4) érintőgomb visszajelzője tovább
villog.
• A kijelzőn az öblítőszer-adagoló beállítása látható.
Ki
Be
5. A beállítás módosításához nyomja meg az
(4) érintőgombot.
6. A megerősítéshez kapcsolja ki a készüléket.
7. Állítsa be a kioldott öblítőszer mennyiségét.
8. Töltse fel az öblítőszer-adagolót.
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
Méretek
Szélesség × magasság × mélység (mm)
Elektromos csatlakoztatás
Nézze meg az adattáblát.
Hálózati víznyomás
Minimum/maximum (bar/MPa)
Vízellátás 1)
Hideg víz vagy meleg víz2)
Kapacitás
Teríték
596 / 818 - 898 / 550
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
maximum 60°C
1) Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
2) Ha a meleg víz alternatív energiaforrásokból származik (pl. napelemek, szélenergia), akkor a
melegvízvezetéket használja az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
12
POLSKI
41
SPIS TREŚCI
43
45
46
47
49
51
54
57
58
60
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OPIS URZĄDZENIA
PANEL STEROWANIA
PROGRAMY
OPCJE
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
CODZIENNA EKSPLOATACJA
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
DANE TECHNICZNE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do
odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.
ODWIEDŹ NASZĄ WITRYNĘ INTERNETOWĄ, ABY UZYSKAĆ:
- Informacje na temat produktów
- Dostęp do broszur
- Dostęp do instrukcji obsługi
- Pomoc w rozwiązywaniu problemów
- Informacje serwisowe
www.aeg.com
LEGENDA
Ostrzeżenie – Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia
42
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej
bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie — nie
wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut
na lekturę w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
W sklepie internetowym AEG można znaleźć wszystko co niezbędne do utrzymania urządzeń AEG
w doskonałym stanie technicznym i wizualnym. Wśród szerokiej gamy akcesoriów,
zaprojektowanych i wyprodukowanych zgodnie z wysokimi standardami jakości, oferujemy
specjalistyczne naczynia kuchenne, kosze na sztućce, półki na butelki oraz torby do delikatnego
prania...
Odwiedź sklep internetowy pod adresem
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem należy dysponować poniższymi informacjami. Informacje te
można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Model
Numer produktu
Numer seryjny
POLSKI
43
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i użyciem urządzenia należy
dokładnie przeczytać dostarczone instrukcje.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia i
obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową
instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania
w przyszłości.
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I OSÓB
O OGRANICZONYCH
ZDOLNOŚCIACH RUCHOWYCH,
SENSORYCZNYCH LUB
UMYSŁOWYCH
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uduszeniem
lub odniesieniem obrażeń mogących
skutkować trwałym kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego urządzenia osobom, w tym również dzieciom, o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych albo osobom bez odpowiedniego doświadczenia lub
wiedzy. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nie
wolno pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny
znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy
jego drzwi są otwarte.
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
To urządzenie musi zainstalować wykwalifikowana lub kompetentna osoba.
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać urządzenia
w miejscach, w których temperatura jest
niższa niż 0°C.
• Należy postępować zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi z urządzeniem.
• Należy zadbać o zainstalowanie urządzenia w meblach spełniających odpowiednie
wymogi bezpieczeństwa.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do nowych
rur lub do rur, które nie były używane przez
dłuższy czas, należy puścić wodę i odczekać, aż pojawi się czysta woda.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia
należy sprawdzić, czy nie ma wycieków.
•
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
Wąż dopływowy jest wyposażony w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z wewnętrznym
przewodem zasilającym.
• W razie uszkodzenia węża dopływowego
należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego. Należy skontaktować się
z punktem serwisowym w celu wymiany
węża dopływowego.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie pożarem i porażenia prądem elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce
44
•
•
•
•
•
znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z elektrykiem.
Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd elektrycznych z uziemieniem.
Nie używać rozdzielaczy ani przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego
należy zlecić przedstawicielowi serwisu.
Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.
Nie ciągnąć za przewód zasilający w celu
odłączenia urządzenia. Zawsze ciągnąć za
wtyczkę.
EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem obrażeń.
• Z urządzenia należy korzystać w warunkach domowych.
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
• Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać do kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub poziomo.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez nadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia się o drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebezpieczne.
Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa podanych na opakowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie bawić się
nią.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed
zakończeniem programu. Na naczyniach
może znajdować się detergent.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem prądem, wystąpienia pożaru lub doznania oparzeń.
• Nie umieszczać łatwopalnych produktów
lub przedmiotów nasączonych łatwopalnymi produktami w urządzeniu, na nim lub w
jego pobliżu.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.
• W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu
pracy może dojść do uwolnienia gorącej
pary.
UTYLIZACJA
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uduszeniem
lub odniesieniem obrażeń ciała
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
w urządzeniu.
POLSKI
45
OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6 5
4
1 Najwyżej położone ramię spryskujące
2 Górne ramię spryskujące
11 Dolny kosz
12 Górny kosz
3 Dolne ramię spryskujące
4 Filtry
WIĄZKA ŚWIATŁA
5 Tabliczka znamionowa
6 Zbiornik soli
7 Pokrętło ustawienia twardości wody
8 Dozownik płynu nabłyszczającego
9 Dozownik detergentu
10 Kosz na sztućce
• W trakcie programu czerwona wiązka świata pojawia się na podłodze pod drzwiami
urządzenia. Po zakończeniu programu
czerwona wiązka zmienia kolor na zielony.
• W przypadku wystąpienia awarii czerwone
światło miga.
46
PANEL STEROWANIA
1
2
3
5
4
6
7
8
9
1 Przycisk wł./wył.
2 Wskazanie
6 Pole dotykowe ÖKO PLUS
7 Pole dotykowe funkcji Multitab
3 Pole dotykowe opóźnienia rozpoczęcia
programu
Pole
dotykowe programów
4
8 Pole dotykowe RESET
9 Wskaźniki
5 Pole dotykowe ExtraHygiene
Wskaźniki
Wskaźnik soli. Wskaźnik jest wyłączony w trakcie programu.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. Wskaźnik jest wyłączony w trakcie programu.
Wskaźnik zakończenia programu.
POLSKI
47
PROGRAMY
Program
Rodzaj zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Fazy programu
Opcje
1
Dowolne
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze 45°C lub 70°C
Płukania
Suszenie
ExtraHygiene
ÖKO PLUS
Duże
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze 70°C
Płukania
Suszenie
ÖKO PLUS
Świeże
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w temperaturze 60°C
Płukania
ExtraHygiene
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze 50°C
Płukania
Suszenie
ExtraHygiene
ÖKO PLUS
5
Lekkie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w temperaturze 55°C
Płukania
ExtraHygiene
6
Zróżnicowane
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze 70°C
Płukania
Suszenie
ÖKO PLUS
7
Średnie lub lekkie
Zmywanie w temperatuDelikatne naczynia i rze 45°C
szkło
Płukania
Suszenie
ÖKO PLUS
8
Dowolne
1)
2
2)
3
3)
4
4)
5)
Zmywanie wstępne
6)
1) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automatycznie
reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu.
2) Ten program obejmuje opcję ExtraHygiene.
3) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Pozwala w krótkim czasie uzyskać dobrą
skuteczność zmywania.
4) Jest to program standardowy dla ośrodków przeprowadzających testy. W tym programie uzyskuje się
największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych
naczyń i sztućców. Dane z testów są przedstawione na osobnej, dołączonej do urządzenia naklejce.
48
5) Program ten umożliwia zmywanie naczyń o różnym stopniu zabrudzenia. Bardzo zabrudzone naczynia w
dolnym koszu, a średnio zabrudzone – w górnym. Ciśnienie i temperatura wody w dolnym koszu są
wyższe niż w górnym koszu.
6) Program ten służy do szybkiego płukania naczyń. Zapobiega to zasychaniu resztek jedzenia na
naczyniach i powstawaniu przykrych zapachów.
W tym programie nie należy stosować detergentów.
Parametry eksploatacyjne
Program1)
Długość (min)
Zużycie energii
(kWh)
Woda (l)
1
90 - 160
0.9 - 1.7
8 - 15
2
140 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
3
30
0.8
9
4
160 - 170
0.9 - 1.0
9 - 11
5
50 - 60
1.0 - 1.1
10 - 11
6
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
7
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
8
14
0.1
4
1) Czas trwania programu i parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i
temperatury wody, zmian w napięciu zasilania, używanych opcji oraz ilości naczyń.
POLSKI
49
OPCJE
FUNKCJA MULTITAB
ÖKO PLUS
Z tej funkcji można korzystać jedynie w przypadku używania wieloskładnikowych tabletek
z detergentem.
Funkcja ta zatrzymuje dopływ płynu nabłyszczającego i soli. Odpowiednie wskaźniki są
wyłączone.
Czas trwania programu może się wydłużyć.
Ta funkcja obniża temperaturę w fazie suszenia. Zużycie energii zmniejsza się o 25%.
Po zakończeniu programu naczynia mogą być
mokre. Zaleca się pozostawienie uchylonych
drzwi urządzenia do czasu wyschnięcia naczyń.
Włączanie funkcji Multitab
Funkcję Multitab należy włączyć lub
wyłączyć przed rozpoczęciem programu. Funkcji Multitab nie można włączyć ani wyłączyć w czasie trwania
programu.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie znajduje się w
trybie ustawiania. Patrz „USTAWIANIE I
URUCHAMIANIE PROGRAMU”.
3. Nacisnąć pole dotykowe funkcji Multitab;
włączy się wskaźnik funkcji Multitab.
Funkcja pozostanie włączona do
chwili wyłączenia jej przez użytkownika. Nacisnąć pole dotykowe funkcji
Multitab; wskaźnik funkcji Multitab
wyłączy się.
W przypadku zaprzestania korzystania z
wieloskładnikowych tabletek z
detergentem, przed rozpoczęciem
stosowania oddzielnie detergentu, płynu
nabłyszczającego i soli do zmywarek,
należy wykonać poniższe czynności:
1. Wyłączyć funkcję Multitab
2. Ustawić najwyższy poziom zmiękczacza
wody.
3. Upewnić się, że zbiornik soli oraz dozownik płynu nabłyszczającego są pełne.
4. Uruchomić najkrótszy program z fazą płukania, bez detergentu i bez naczyń.
5. Ustawić poziom zmiękczania wody odpowiednio do twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
6. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.
EXTRAHYGIENE
Ta funkcja umożliwia zachowanie większej higieny podczas zmywania. Podczas płukania
temperatura pozostaje na poziomie 70°C
przez 10 do 14 minut.
SYGNAŁY DŹWIĘKOWE
Sygnały dźwiękowe są emitowane w następujących warunkach:
• Po zakończeniu programu.
• W przypadku elektronicznej regulacji poziomu zmiękczania wody.
• W przypadku nieprawidłowego działania
urządzenia.
Ustawienie fabryczne: wł. Sygnały
dźwiękowe można wyłączyć.
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie znajduje się w
trybie ustawiania. Patrz „USTAWIANIE I
URUCHAMIANIE PROGRAMU”.
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać pola
dotykowe (4) i (5), aż zaczną migać
wskaźniki pól dotykowych (3), (4) i (5).
4. Nacisnąć pole dotykowe (5).
• Zgasną wskaźniki pól dotykowych (3) i
(4).
• Wskaźnik pola dotykowego (5) będzie
nadal migał.
• Na wyświetlaczu będzie widoczne ustawienie sygnałów dźwiękowych.
Wł.
Wył.
5. Nacisnąć pole dotykowe (5), aby zmienić
ustawienie.
50
6. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia.
POLSKI
51
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom zmiękczania wody odpowiada twardości wody
doprowadzanej do urządzenia. Jeśli nie,
ustawić poziom zmiękczania wody. Skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym, aby ustalić stopień twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. W urządzeniu mogą znajdować się pozostałości z procesu produkcyjnego. Aby je
usunąć, należy uruchomić program. Nie
należy używać detergentu ani umieszczać
naczyń w koszach.
REGULACJA ZMIĘKCZANIA WODY
Twarda woda zawiera dużo minerałów, które
mogą uszkodzić urządzenie oraz sprawić, że
efekty zmywania będą niezadowalające.
Zmiękczacz wody neutralizuje te minerały.
Sól do zmywarek utrzymuje zmiękczacz wody
w czystości oraz w odpowiednim stanie. Tabela zawiera informacje umożliwiające ustawienie odpowiedniego poziomu zmiękczacza wody. Zapewnia ona stosowanie odpowiedniej
ilości soli do zmywarek i wody przez zmiękczacz wody.
Poziom zmiękczania wody należy ustawić ręcznie oraz elektronicznie.
Aby zastosować wieloskładnikowe
tabletki z detergentem należy wybrać
funkcję Multitab. Te tabletki zawierają
detergent, płyn nabłyszczający oraz
inne dodatki. Należy sprawdzić, czy
te tabletki można stosować w przypadku danej twardości wody. Należy
zapoznać się z instrukcjami przedstawionymi na opakowaniu produktu.
Regulacja zmiękczania
wody
Twardość wody
stopnie
niemieckie
(°dH)
stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
stopnie
Clarka
ręczna
elektroniczna
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
52
Regulacja ręczna
Ustawić pokrętło ustawienia twardości wody w
pozycji 1 lub 2.
Ustawienie elektroniczne
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie znajduje się w
trybie ustawiania. Patrz „USTAWIANIE I
URUCHAMIANIE PROGRAMU”.
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać pola
dotykowe (4) i (5), aż zaczną migać
wskaźniki pól dotykowych (3), (4) i (5).
4. Nacisnąć pole dotykowe (3).
• Zgasną wskaźniki pól dotykowych (4) i
(5).
• Wskaźnik pola dotykowego (3) będzie
nadal migał.
• Urządzenie wyemituje sygnały dźwiękowe. Przykład: pięć przerywanych
sygnałów dźwiękowych = poziom 5.
• Na wyświetlaczu będzie widoczne ustawienie stopnia zmiękczania wody.
= poziom 5.
Przykład:
5. Nacisnąć kilkakrotnie pole dotykowe (3),
aby zmienić ustawienie.
6. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI
UWAGA!
Używać wyłącznie soli do zmywarek.
Inne produkty mogą spowodować
uszkodzenie urządzenia.
Podczas napełniania zbiornika soli
może się z niego wydostawać woda i
sól. Zagrożenie wystąpienia korozji.
Aby tego uniknąć, po napełnieniu
zbiornika soli należy uruchomić program.
1.
2.
3.
4.
5.
Obrócić pokrywkę w lewo i otworzyć
zbiornik soli.
Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (jedynie
za pierwszym razem).
Napełnić zbiornik solą do zmywarek.
Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
Obrócić pokrywkę w prawo, aby zamknąć
zbiornik soli.
POLSKI
53
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
UWAGA!
Należy stosować jedynie płyn nabłyszczający przeznaczony do zmywarek. Inne produkty mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Płyn nabłyszczający jest dozowany
podczas ostatniej fazy płukania i zapobiega on powstawaniu smug i plam
po wyschnięciu.
1.
2.
3.
4.
Nacisnąć przycisk zwalniający (D), aby
otworzyć pokrywę (C).
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego (A) najwyższej do poziomu oznaczenia „max”.
Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć za pomocą chłonnej szmatki, aby zapobiec powstaniu zbyt dużej ilości piany.
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk zwalniający jest odpowiednio zablokowany.
Dozowanie płynu nabłyszczającego
można wyregulować za pomocą pokrętła (B) pomiędzy pozycją 1 (najmniejsza ilość) a pozycją 4 (największa ilość).
54
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania. Patrz
punkt „Ustawianie i uruchamianie programu”.
• Jeśli wskaźnik soli jest włączony, napełnić zbiornik soli.
• Jeśli wskaźnik płynu nabłyszczającego
jest włączony, napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergentu.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program
zmywania dla określonego rodzaju naczyń
i poziomu zabrudzenia.
ŁADOWANIE KOSZY
Przykłady załadunku koszy przedstawiono w dołączonej broszurze.
• W urządzeniu należy zmywać przedmioty,
które są przystosowane do zmywania w
zmywarkach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów wykonanych z drewna, rogu, aluminium, cynołowiu i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów,
które mogą pochłaniać wodę (gąbki, ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Namoczyć przypalone resztki potraw.
• Wydrążone elementy (kubki, szklanki i miski) układać otworami w dół.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
przylegają do siebie. Wymieszać łyżki z innymi sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze
sobą
• Małe elementy umieścić w koszu na sztućce.
• Lekkie elementy umieścić w górnym koszu.
Upewnić się, że naczynia się nie przemieszczają.
• Przed uruchomieniem programu upewnić
się, że ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
POLSKI
55
STOSOWANIE DETERGENTU
A
UWAGA!
Stosować wyłącznie detergenty przeznaczone do zmywarek.
B
30
1.
4
MAX
+
32
-
1
20
2.
C
3.
4.
5.
Nacisnąć przycisk zwalniający (B), aby
otworzyć pokrywę (C).
Umieścić detergent w przegródce oznaczonej symbolem (A).
Jeśli program przewiduje fazę zmywania
wstępnego, umieścić niewielką ilość detergentu na wewnętrznej stronie drzwi
urządzenia.
W przypadku korzystania z tabletek do
zmywarek, włożyć tabletkę do przegródki
(A).
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk zwalniający jest odpowiednio zablokowany.
Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na opakowaniu detergentu.
W czasie krótkich programów zmywania detergent w tabletkach nie rozpuszcza się całkowicie i na naczyniach mogą znajdować się jego pozostałości.
Zalecamy stosowanie detergentu w
tabletkach z długimi programami.
USTAWIANIE I URUCHAMIANIE
PROGRAMU
Tryb ustawiania
Urządzenie musi być w trybie ustawiania, aby
możliwe było wykonanie niektórych czynności.
Urządzenie działa w trybie ustawiania, gdy po
włączeniu:
• Na wyświetlaczu widoczne są dwie poziome linie.
Jeżeli na panelu sterowania wyświetlane są
inne warunki, naciskać RESET, aż urządzenie
przejdzie w tryb ustawiania.
Uruchamianie programu bez
opóźnienia
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby włączyć
urządzenie. Upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania.
3. Ustawić program.
• Właściwy numer programu miga na wyświetlaczu.
4. Można teraz ustawić opcje.
5. Zamknąć drzwi urządzenia. Program zostanie uruchomiony.
• Wyświetlacz wyłącza się. Jeżeli w trakcie pracy urządzenia drzwi zostaną otwarte, na wyświetlaczu pokazywana
będzie wartość czasu trwania programu, malejąca skokowo co minutę.
56
Uruchamianie programu bez
opóźnienia
1. Ustawić program.
2. Dotknąć kilkakrotnie pola dotykowego
opóźnienia rozpoczęcia programu, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany czas opóźnienia (od 1 do 24 godzin).
• Na wyświetlaczu zacznie migać czas
opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Włączy się wskaźnik opóźnienia rozpoczęcia programu.
3. Zamknąć drzwi urządzenia. Rozpocznie
się odliczanie czasu.
• Po otwarciu drzwi na wyświetlaczu pokazywana będzie wartość pozostałego
czasu opóźnienia, malejąca skokowo
co godzinę.
• Po zakończeniu odliczania program rozpocznie się automatycznie.
Otwieranie drzwi w trakcie pracy
urządzenia
Po otwarciu drzwi urządzenie przestaje pracować. Po zamknięciu drzwi odliczanie jest kontynuowane od momentu przerwania.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu w trakcie odliczania
1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Dotknąć kilkakrotnie pola dotykowego
opóźnienia rozpoczęcia programu, aż na
wyświetlaczu pojawi się właściwy numer
programu.
3. Zamknąć drzwi urządzenia. Program zostanie uruchomiony.
Anulowanie programu
Naciskać RESET do momentu gdy:
• Na wyświetlaczu wyświetlone zostaną dwie
poziome linie.
Przed uruchomieniem nowego programu należy upewnić się, że w dozowniku znajduje się detergent.
Po zakończeniu programu
Po zakończeniu programu rozlega się przerywany sygnał dźwiękowy.
1. Otworzyć drzwi urządzenia.
• Wskaźnik zakończenia programu będzie włączony.
• Na wyświetlaczu pojawia się 0.
2. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby wyłączyć
urządzenie.
3. Zakręcić zawór wody.
Jeżeli przycisk wł./wył. nie zostanie
naciśnięty, funkcja AUTO OFF automatycznie wyłączy urządzenie po kilku minutach. Pomaga to zmniejszyć
zużycie energii.
• Aby naczynia lepiej wyschły, należy pozostawić na kilka minut uchylone drzwi urządzenia.
• Przed wyjęciem naczyń z urządzenia należy poczekać, aż wystygną. Gorące naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
• Najpierw wyjmować naczynia z dolnego kosza, a potem z górnego.
Na ścianach i na drzwiach urządzenia
może występować woda. Stal nierdzewna stygnie szybciej niż naczynia.
POLSKI
57
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Brudne filtry i zapchane ramiona
spryskujące pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać i w
razie potrzeby wyczyścić.
Przed przeprowadzeniem konserwacji należy
wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
CZYSZCZENIE FILTRÓW
1.
2.
C
C
A
B
3.
4.
5.
6.
A1
A2
CZYSZCZENIE RAMION
SPRYSKUJĄCYCH
Nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących są
zatkane, zabrudzenia należy usunąć przy pomocy cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
CZYSZCZENIE OBUDOWY
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki.
Obrócić filtr (A) w lewo i wyjąć go.
Aby rozebrać filtr (A), należy rozdzielić części (A1) i (A2).
Wyjąć filtr (B).
Przepłukać filtry wodą.
Umieścić filtr (B) w pierwotnym
położeniu. Sprawdzić, czy jest
zamontowany prawidłowo pod
dwoma zaczepami (C).
Złożyć filtr (A) i umieścić go w
pierwotnym położeniu w filtrze
(B). Obrócić filtr w prawo, aż się
zablokuje.
Nieprawidłowe założenie filtrów może skutkować niezadowalającymi efektami zmywania i uszkodzeniem urządzania.
Używać wyłącznie neutralnych środków do
czyszczenia. Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania ani rozpuszczalników.
58
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Zmywarka nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas zmywania.
W pierwszej kolejności należy spróbować znaleźć rozwiązanie problemu (patrz tabela). W
przeciwnym razie należy skontaktować się z
serwisem.
Przy niektórych usterkach na wyświetlaczu
pojawia się kod alarmowy:
•
- Urządzenie nie napełnia się wodą.
•
•
- Urządzenie nie odpompowuje wody.
- Włączyło się zabezpieczenie przed
zalaniem.
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do sprawdzenia urządzenie należy wyłączyć.
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Program nie uruchamia
się.
Wtyczka przewodu zasilającego
nie została prawidłowo włożona
do gniazda elektrycznego.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
przewodu zasilającego do gniazda.
Drzwi urządzenia są otwarte.
Zamknąć drzwi urządzenia.
Uszkodzony bezpiecznik w
skrzynce bezpieczników.
Wymienić bezpiecznik.
Ustawiono opóźnienie rozpoczę- Anulować opóźnione rozpoczęcia programu.
cie programu lub poczekać do
końca odliczania czasu.
Urządzenie nie napełnia Zawór wody jest zamknięty.
się wodą.
Otworzyć zawór wody.
Ciśnienie wody jest zbyt niskie.
Skontaktować się z miejscowym
zakładem wodociągowym.
Zawór wody zablokował się lub
pokrył osadem kamienia.
Wyczyścić zawór wody.
Zablokowany filtr w wężu dopływowym.
Wyczyścić filtr.
Wąż dopływowy wody jest zagię- Upewnić się, że położenie węża
ty lub przygnieciony.
jest prawidłowe.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem. W urządzeniu
doszło do wycieku wody.
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem serwisowym.
Zatkane rozgałęzienie syfonu
zlewozmywaka.
Oczyścić syfon zlewozmywaka.
Wąż spustowy wody jest zagięty
lub przygnieciony.
Upewnić się, że położenie węża
jest prawidłowe.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program
zostanie wznowiony od momentu, w którym
został przerwany.
W przypadku ponownego wystąpienia problemu należy skontaktować się z punktem serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody
alarmowe, należy skontaktować się z serwisem.
POLSKI
59
EFEKTY ZMYWANIA I SUSZENIA SĄ NIEZADOWALAJĄCE
Problem
Możliwa przyczyna
Naczynia nie są czyste. Filtry są zatkane.
Możliwe rozwiązanie
Wyczyścić filtry.
Filtry są nieprawidłowo złożone i Upewnić się, że filtry są prawidłozainstalowane.
wo złożone i zainstalowane.
Ślady kamienia na naczyniach.
Białawe smugi i plamy
lub niebieskawy nalot
na szklankach i naczyniach.
Ramiona spryskujące są zapchane.
Usunąć zabrudzenia cienkim, zaostrzonym przedmiotem.
Wybrany program nie jest odpowiedni dla danego rodzaju załadunku lub stopnia zabrudzenia.
Należy wybrać odpowiedni program dla danego rodzaju załadunku i stopnia zabrudzenia.
Nieprawidłowe ułożenie naczyń i
przyborów kuchennych w koszach. Woda nie dociera do
wszystkich naczyń.
Upewnić się, że rozmieszczenie
wszystkich naczyń w koszach jest
prawidłowe oraz że woda swobodnie dociera do wszystkich naczyń.
Ramiona spryskujące nie mogą
się swobodnie obracać.
Upewnić się, że rozmieszczenie
naczyń w koszach jest prawidłowe i nie powoduje blokowania ramion spryskujących.
Użyto niewystarczającej ilości
detergentu.
Upewnić się przed uruchomieniem programu, że dodano odpowiednią ilość detergentu do dozownika.
Brak detergentu w dozowniku
detergentu.
Upewnić się przed uruchomieniem programu, że dodano detergent do dozownika.
Zbiornik soli jest pusty.
Upewnić się, że w zbiorniku soli
znajduje się sól do zmywarek.
Ustawiony poziom zmiękczania
wody jest nieprawidłowy.
Sprawdzić, czy ustawiony poziom
zmiękczania wody odpowiada
twardości wody doprowadzanej
do urządzenia.
Pokrywka zbiornika wody jest
poluzowana.
Dokręcić pokrywkę.
Zbyt duża dawka płynu nabłyszczającego.
Zmniejszyć dawkę płynu nabłyszczającego.
Użyto zbyt dużej ilości detergen- Upewnić się przed uruchomietu.
niem programu, że dodano odpowiednią ilość detergentu do dozownika.
Ślady kropel wody na
kieliszkach i na naczyniach.
Zbyt mała dawka płynu nabłyszczającego.
Zwiększyć dawkę płynu nabłyszczającego.
60
Problem
Możliwa przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Przyczyną może być jakość detergentu.
Użyć detergentu innej marki.
Naczynia są mokre.
• Program nie obejmował fazy W celu uzyskania lepszych efeksuszenia.
tów suszenia należy na kilka mi• Program obejmował fazę su- nut uchylić drzwi urządzenia.
szenia o niskiej temperaturze.
Naczynia są wilgotne i
matowe.
Dozownik płynu nabłyszczające- Upewnić się, że w dozowniku płygo jest pusty.
nu nabłyszczającego znajduje się
płyn nabłyszczający.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Wypróbować płyn nabłyszczający
innej marki.
Przyczyną może być jakość wie- • Wypróbować wieloskładnikowe
loskładnikowych tabletek z detabletki z detergentem innej
tergentem.
marki.
• Uruchomić dozownik płynu nabłyszczającego i użyć płynu
nabłyszczającego razem z wieloskładnikowymi tabletkami z
detergentem.
Włączanie dozownika płynu
nabłyszczającego z włączoną funkcją
Multitab
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie znajduje się w
trybie ustawiania. Patrz „USTAWIANIE I
URUCHAMIANIE PROGRAMU”.
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać pola
dotykowe (4) i (5), aż zaczną migać
wskaźniki pól dotykowych (3), (4) i (5).
4. Nacisnąć pole dotykowe (4).
• Zgasną wskaźniki pól dotykowych (3) i
(5).
• Wskaźnik pola dotykowego (4) będzie
nadal migał.
• Na wyświetlaczu będzie widoczne ustawienie dozownika płynu nabłyszczającego.
Wył.
Wł.
5. Nacisnąć pole dotykowe (4), aby zmienić
ustawienie.
6. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia.
7. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.
8. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość/szerokość/głębokość
(mm)
Podłączenie do sieci elektrycznej
Patrz tabliczka znamionowa.
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Min./maks. (bar/MPa)
Dopływ wody 1)
Zimna woda lub ciepła woda2)
596 / 818 - 898 / 550
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
maks. 60°C
POLSKI
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni
wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
61
12
62
OBSAH
64
66
67
68
70
71
74
77
78
80
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
POPIS VÝROBKU
OVLÁDACÍ PANEL
PROGRAMY
VOLITEĽNÉ FUNKCIE
PRED PRVÝM POUŽITÍM
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
OŠETROVANIE A ČISTENIE
RIEŠENIE PROBLÉMOV
TEHNIČNE INFORMACIJE
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických
spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti.
Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
NAVŠTÍVTE NAŠU STRÁNKU, KDE NÁJDETE:
- Produkty
- Brožúry
- Návody na použitie
- Riešenie problémov
- Servisné informácie
www.aeg.com
LEGENDA
Upozornenie - Dôležité bezpečnostné pokyny.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
63
PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho tak, aby vám poskytol
dokonalý výkon po mnoho rokov, za pomoci inovačných technológií, ktoré uľahčujú život vlastností, ktoré u bežných spotrebičoch nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút prečítaniu si
tohto návodu, aby ste svoj spotrebič využili čo najlepšie.
PRÍSLUŠENSTVO A SPOTREBNÝ MATERIÁL
V internetovom obchode AEG nájdete všetko, čo potrebujete, aby vaše spotrebiče AEG skvelo
vyzerali a bezchybne pracovali. Spolu so širokou ponukou príslušenstva navrhnutého a
vytvoreného podľa najvyšších kvalitatívnych noriem, aké by ste očakávali - od špeciálnych košíkov
na príbor, držiakov na fľaše až po vrecká na jemnú bielizeň…
Navštívte náš internetový obchod na
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Pred skontaktovaním servisného oddelenia skontrolujte, či máte k dispozícii tieto
informácie. Informácie nájdete na typovom štítku.
Model
Výrobné číslo
Sériové číslo
64
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si
pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a
zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a
používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste do nich
mohli v budúcnosti nahliadnuť.
BEZPEČNOSŤ DETÍ
A ZRANITEĽNÝCH OSÔB
• Uistite sa, že hadice na vodu nie sú poškodené.
• Pred pripojením spotrebiča k novému potrubiu alebo potrubiu, ktoré sa dlho nepoužívalo, nechajte vodu tiecť, až kým nebude
čistá.
• Pri prvom použití spotrebiča skontrolujte, či
nikde neuniká voda.
•
VAROVANIE
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia
alebo trvalého postihnutia.
• Tento spotrebič nesmú obsluhovať osoby
(vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou spôsobilosťou ani
osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami. Tieto osoby musia byť pod
dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ich táto osoba musí poučiť o
správnom používaní spotrebiča. Nedovoľte,
aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Všetky obaly uschovajte mimo dosahu detí.
• Umývacie prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
• Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa
k nemu priblížili.
INŠTALÁCIA
VAROVANIE
Tento spotrebič musí nainštalovať
kvalifikovaná alebo kompetentná osoba.
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
• Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na
mieste, kde teplota môže klesnúť pod 0 °C.
• Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu dodané
so spotrebičom.
• Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými a vedľa ktorých je spotrebič nainštalovaný, sú
bezpečné.
Pripojenie do vodovodného potrubia
VAROVANIE
Nebezpečné napätie.
Prívodná hadica na vodu má bezpečnostný
ventil a puzdro s vnútorným elektrickým
káblom.
• Ak je prívodná hadica poškodená, okamžite
vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej
siete. Kontaktujte servis, aby vymenil prívodnú hadicu vody.
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE
Nebezpečenstvo požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Skontrolujte, či elektrické údaje uvedené na
typovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
• Vždy používajte správne inštalovanú uzemnenú zásuvku.
• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžovacie prívodné káble.
• Uistite sa, že zástrčka a napájací kábel nie
sú poškodené. Ak chcete vymeniť sieťový
kábel, kontaktujte servis alebo elektrikára.
SLOVENSKY
65
• Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie. Skontrolujte, či je napájací elektrický kábel po inštalácii prístupný.
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete
neťahajte za napájací kábel. Vždy ťahajte
za zástrčku.
• Nevyberajte riad zo spotrebiča, kým sa neskončil program. Na riade môže byť umývací prostriedok.
POUŽÍVANIE
• Horľavé produkty alebo veci, ktoré obsahujú horľavé látky, nevkladajte do spotrebiča,
do jeho blízkosti ani naň.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd
vody a paru.
• Ak otvoríte dvierka, keď je spustený program, zo spotrebiča môže uniknúť horúca
para.
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo poranenia.
• Tento spotrebič používajte v domácom prostredí.
• Nemeňte technické charakteristiky tohto
spotrebiča.
• Nože a iný ostrý alebo špicatý príbor dajte
do košíka na príbor hrotom nadol alebo ho
umiestnite v horizontálnej polohe.
• Dvierka spotrebiča nenechávajte otvorené,
aby ste na ne nespadli.
• Na otvorené dvierka si nesadajte ani na ne
nestúpajte.
• Umývacie prostriedky do umývačky sú nebezpečné. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale umývacieho prostriedku.
• Nepite vodu zo spotrebiča a nehrajte sa s
ňou.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým
prúdom, požiaru alebo popálenín.
LIKVIDÁCIA
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia alebo
udusenia.
• Spotrebič odpojte zo sieťovej zásuvky.
• Odrežte prívodný elektrický kábel a zlikvidujte ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
66
POPIS VÝROBKU
1
2
3
12
11
10
9
8
1 Stropné sprchovacie rameno
2 Horné sprchovacie rameno
3 Dolné sprchovacie rameno
4 Filtre
5 Typový štítok
6 Zásobník na soľ
7 Volič tvrdosti vody
8 Dávkovač leštidla
9 Dávkovač umývacieho prostriedku
10 Košík na príbor
7
6 5
4
11 Dolný kôš
12 Horný kôš
SVETELNÝ UKAZOVATEĽ NA
PODLAHE
• Keď je spustený nejaký program, na podlahe pod dvierkami spotrebiča sa objaví červený svetelný ukazovateľ. Keď sa program
skončí, červené svetlo sa zmení na zelené
svetlo.
• Keď má spotrebič poruchu, svetelný ukazovateľ na podlahe načerveno bliká.
SLOVENSKY
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Tlačidlo Zap./Vyp
2 Displej
6 Dotykové tlačidlo ÖKO PLUS
7 Dotykové tlačidlo Multitab
3 Dotykové tlačidlo posunutého štartu
4 Dotykové tlačidlo programov
8 Dotykové tlačidlo RESET
9 Ukazovatele
5 Dotykové tlačidlo ExtraHygiene
Ukazovatele
Ukazovateľ soli. Tento ukazovateľ počas programu nesvieti.
Ukazovateľ leštidla. Tento ukazovateľ počas programu nesvieti.
Ukazovateľ skončenia.
67
68
PROGRAMY
Program
Typ znečistenia
Druh náplne
Fázy programu
Voliteľné funkcie
1
Všetko
Porcelán, jedálenský príbor, hrnce a
panvice
Predumývanie
Umývanie 45 °C alebo
70 °C
Oplachovanie
Sušenie
ExtraHygiene
ÖKO PLUS
Silné znečistenie
Porcelán, jedálenský príbor, hrnce a
panvice
Predumývanie
Umývanie 70 °C
Oplachovanie
Sušenie
ÖKO PLUS
Nezaschnuté nečistoty
Porcelán a jedálenský príbor
Umývanie 60 °C
Oplachovanie
ExtraHygiene
Bežné znečistenie
Porcelán a jedálenský príbor
Predumývanie
Umývanie 50 °C
Oplachovanie
Sušenie
ExtraHygiene
ÖKO PLUS
5
Ľahké znečistenie
Porcelán a jedálenský príbor
Umývanie 55 °C
Oplachovanie
ExtraHygiene
6
Rôzne znečistenie
Porcelán, jedálenský príbor, hrnce a
panvice
Predumývanie
Umývanie 70 °C
Oplachovanie
Sušenie
ÖKO PLUS
7
Bežné alebo mierne Umývanie 45 °C
znečistenie
Oplachovanie
Jemný porcelán a
Sušenie
sklo
ÖKO PLUS
8
Všetko
1)
2
2)
3
3)
4
4)
5)
Predumývanie
6)
1) Spotrebič rozoznáva typ znečistenia a množstvo položiek v košíkoch. Automaticky nastavuje teplotu a
množstvo vody, spotrebu energie a trvanie programu.
2) Tento program obsahuje voliteľnú funkciu ExtraHygiene.
3) S týmto programom môžete umývať čerstvo znečistený riad. Poskytuje dobré výsledky umývania v
krátkom čase.
4) Toto je štandardný testovací program pre skúšobne. Tento program zaručuje najúčinnejšie využitie vody a
energie pri bežne znečistenom porceláne a príbore. Informácie o teste nájdete v priloženom letáku.
5) S týmto programom môžete umývať riad s rôznym znečistením. Veľmi znečistený riad umiestnite do
dolného koša, riad s bežným znečistením do horného koša. Tlak a teplota vody v dolnom koši sú vyššie
než v hornom koši.
6) Tento program použite na rýchle opláchnutie riadu. Tým zabránite zaschnutiu zvyškov jedla na riade a
šíreniu nepríjemných pachov zo spotrebiča.
Pri tomto programe nepoužívajte umývací prostriedok.
SLOVENSKY
69
Spotreba
Program1)
Doba trvania (min.)
Energia (kWh)
Voda (l)
1
90 - 160
0.9 - 1.7
8 - 15
2
140 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
3
30
0.8
9
4
160 - 170
0.9 - 1.0
9 - 11
5
50 - 60
1.0 - 1.1
10 - 11
6
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
7
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
8
14
0.1
4
1) Trvanie programu a hodnoty spotreby ovplyvňujú nasledujúce faktory: tlak a teplota vody, kolísanie napätia
v elektrickej sieti, voliteľné funkcie a množstvo riadu.
70
VOLITEĽNÉ FUNKCIE
FUNKCIA MULTITAB
Túto funkciu aktivujte len vtedy, keď používate
tablety s kombinovaným umývacím prostriedkom.
Táto funkcia vypne prívod leštidla a soli. Príslušné ukazovatele sú vypnuté.
Dĺžka programu sa môže predĺžiť.
Zapnutie funkcie Multitab
Funkciu Multitab zapnite alebo vypnite, skôr ako spustíte program. Táto
funkcia sa nedá zapnúť ani vypnúť,
kým prebieha program.
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnete.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v režime nastavenia. Pozrite si časť NASTAVENIE A
SPUSTENIE PROGRAMU.
3. Stlačte dotykové tlačidlo funkcie Multitab a
rozsvieti sa ukazovateľ funkcie Multitab.
Funkcia zostane zapnutá, až kým ju
nevypnete. Stlačte dotykové tlačidlo
funkcie Multitab a ukazovateľ funkcie
Multitab zhasne.
Ak prestanete používať kombinované
umývacie tablety a začnete používať
samostatný umývací prostriedok, leštidlo a
soľ, pred spustením spotrebiča postupujte
takto:
1. Zrušte funkciu Multitab.
2. Nastavte zmäkčovač vody na najvyššiu
úroveň.
3. Presvedčte sa, že zásobník na soľ a dávkovač leštidla sú plné.
4. Spustite najkratší program s fázou oplachovania bez umývacieho prostriedku a
bez riadu.
5. Zmäkčovač vody nastavte na tvrdosť vody
v mieste, kde bývate.
6. Nastavte dávkovanie leštidla.
ÖKO PLUS
Táto funkcia znižuje teplotu vo fáze sušenia.
Spotreba energie sa zníži o 25 %.
Po ukončení programu môže byť riad ešte
mokrý. Odporúčame vám, aby ste dvierka nechali pootvorené, aby riad mohol vyschnúť.
EXTRAHYGIENE
Pomocou tejto funkcie dosiahnete hygienickejšie umytie riadu. Počas fázy oplachovania riadu ostáva teplota na úrovni 70 °C po dobu 10
až 14 minút.
ZVUKOVÉ SIGNÁLY
Zvukové signály zaznejú v týchto prípadoch:
• Program sa skončí.
• Hladina zmäkčovača vody sa elektronicky
upravuje.
• Spotrebič má poruchu.
Nastavenie z výroby: Zap. Zvukovú
signalizáciu môžete vypnúť.
Vypnutie zvukových signálov
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnete.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v režime nastavenia. Pozrite si časť NASTAVENIE A
SPUSTENIE PROGRAMU.
3. Naraz stlačte a podržte dotykové tlačidlá
(4) a (5), až kým nezačnú blikať ukazovatele dotykových tlačidiel (3), (4) a (5).
4. Stlačte dotykové tlačidlo (5),
• Ukazovatele dotykových tlačidiel (3) a
(4) zhasnú.
• Ukazovateľ dotykového tlačidla (5)
naďalej bliká.
• Na displeji je zobrazené nastavenie
zvukových signálov.
Zap.
Vyp.
5. Stlačením dotykového tlačidla (5) zmeníte
nastavenie
6. Nastavenie potvrďte vypnutím spotrebiča.
SLOVENSKY
71
PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Skontrolujte, či nastavená hladina zmäkčovača vody sa zhoduje s tvrdosťou vody
vo vašej lokalite. V opačnom prípade nastavte zmäkčovač vody. Informácie o tvrdosti vody vo vašej oblasti zistíte v miestnej vodárenskej spoločnosti.
2. Naplňte zásobník na soľ.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otvorte vodovodný ventil.
5. V spotrebiči môžu zostať zvyšky z výroby.
Odstránite ich spustením programu. Nepoužívajte umývací prostriedok a do košíkov nedávajte riad.
NASTAVENIE ZMÄKČOVAČA VODY
Tvrdá voda obsahuje vysoké množstvo minerálov, ktoré môžu poškodiť spotrebič a spôsobiť zlé výsledky umývania. Zmäkčovač vody
neutralizuje tieto minerály.
Soľ do umývačky riadu udržiava zmäkčovač
vody čistý a v dobrom stave. Pozrite si tabuľku, aby ste nastavili zmäkčovač vody na
správnu úroveň. Zabezpečí sa tým, že zmäkčovač vody použije správne množstvo soli do
umývačky riadu a vody.
Zmäkčovač vody musíte nastaviť ručne a elektronicky.
Ak používate kombinované umývacie
tablety, zapnite funkciu Multitab. Tieto
tablety obsahujú umývací prostriedok,
leštidlo a iné prídavné prostriedky.
Ubezpečte sa, že sa tieto tablety môžu použiť pri tvrdosti vody vo vašej lokalite. Postupujte podľa pokynov na
obale výrobkov.
Zmäkčovač vody
nastavenie
Tvrdosť vody
Nemecké
stupne
(°dH)
Francúzske
stupne
(°fH)
mmol/l
Clarkove
stupne
Manuálne
Elektronicky
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Nastavenie z výroby.
2) Pri tejto úrovni nepoužívajte soľ.
72
Manuálne nastavenie
Otočte volič tvrdosti vody do polohy 1 alebo 2.
Elektronické nastavenie
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnete.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v režime nastavenia. Pozrite si časť NASTAVENIE A
SPUSTENIE PROGRAMU.
3. Naraz stlačte a podržte dotykové tlačidlá
(4) a (5), až kým nezačnú blikať ukazovatele dotykových tlačidiel (3), (4) a (5).
4. Stlačte dotykové tlačidlo (3).
• Ukazovatele dotykových tlačidiel (4) a
(5) zhasnú.
• Ukazovateľ dotykového tlačidla (3)
naďalej bliká.
• Zaznejú zvukové signály. Príklad: päť
prerušovaných zvukových signálov =
úroveň 5.
• Na displeji sa zobrazí nastavenie
= úrozmäkčovača vody. Príklad:
veň 5.
5. Opakovaným stláčaním dotykového tlačidla (3) zmeníte nastavenie.
6. Nastavenie potvrďte vypnutím spotrebiča.
NAPLNENIE ZÁSOBNÍKA NA SOĽ
POZOR
Používajte výhradne soľ do umývačky
riadu. Iné výrobky by mohli spôsobiť
poškodenie spotrebiča.
Pri napĺňaní zásobníka na soľ z neho
môže vytiecť voda a soľ. Hrozí nebezpečenstvo korózie. Ak jej chcete
zabrániť, po naplnení zásobníka na
soľ spustite program.
1.
2.
3.
4.
5.
Otočte viečko doľava a otvorte zásobník
na soľ.
Do zásobníka na soľ nalejte 1 liter vody
(iba prvýkrát).
Zásobník na soľ naplňte soľou do umývačky riadu.
Odstráňte soľ z okolia otvoru zásobníka
na soľ do umývačky riadu.
Otočením viečka doprava zásobník na
soľ zatvorte.
SLOVENSKY
73
NAPLNENIE DÁVKOVAČA LEŠTIDLA
POZOR
Používajte výhradne leštidlo pre umývačky riadu. Iné výrobky by mohli
spôsobiť poškodenie spotrebiča.
B
A
M AX
4
3 2
Leštidlo pôsobí počas poslednej fázy
oplachovania a zabezpečuje, aby riad
vyschol bez šmúh a škvŕn.
1
+
-
C
D
1.
2.
3.
4.
Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (D)
otvorte kryt (C).
Naplňte dávkovač leštidla (A) maximálne
po značku „max“.
Rozliate leštidlo odstráňte pomocou
handričky, aby ste predišli tvorbe veľkého
množstva peny.
Zatvorte veko. Skontrolujte, či uvoľňovacie tlačidlo zapadlo na svoje miesto.
Volič dávkovania (B) môžete otočiť v
škále od polohy 1 (najmenšie množstvo) po polohu 4 (najväčšie množstvo).
74
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnete. Skontrolujte, či je spotrebič v režime nastavenia. Pozrite si časť NASTAVENIE A SPUSTENIE PROGRAMU.
• Ak svieti ukazovateľ soli, naplňte zásobník soli.
• Ak svieti ukazovateľ leštidla, naplňte
dávkovač leštidla.
3. Do košov vložte riad.
4. Pridajte umývací prostriedok.
5. Nastavte a spustite správny program pre
daný druh náplne a stupeň jej znečistenia.
VKLADANIE RIADU DO KOŠOV
Riaďte sa príkladmi rozmiestnenia
riadu v košoch, ktoré nájdete v priloženom letáku.
• Spotrebič používajte len na umývanie predmetov, ktoré sú vhodné na umývanie v
umývačke riadu.
• Do spotrebiča nedávajte riad vyrobený z
dreva, rohoviny, hliníka, cínu a medi.
• Do spotrebiča nevkladajte predmety, ktoré
môžu absorbovať vodu (špongie, handričky).
• Z riadu odstráňte zvyšky jedla.
• Zvyšky pripáleného jedla na riade nechajte
odmočiť.
• Duté predmety (šálky, poháre a panvice)
vložte otvorom smerom nadol.
• Skontrolujte, či do seba kusy príboru a riadu nezapadli. Lyžice premiešajte s iným
príborom.
• Dávajte pozor, aby sa poháre navzájom nedotýkali.
• Malé predmety vložte do košíka na príbor.
• Ľahké predmety vložte do horného koša.
Zabezpečte, aby sa predmety nehýbali.
• Pred spustením programu skontrolujte, či
sa sprchovacie ramená môžu voľne otáčať.
SLOVENSKY
75
POUŽÍVANIE UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
A
POZOR
Používajte len umývacie prostriedky
pre umývačky riadu.
B
30
1.
4
MAX
+
32
-
1
20
2.
C
3.
4.
5.
Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (B)
otvorte kryt (C).
Umývací prostriedok pridajte do priehradky (A).
Ak má program fázu predumývania, pridajte malé množstvo umývacieho prostriedku do vnútornej časti dvierok spotrebiča.
Ak používate umývacie tablety, vložte ich
do priehradky (A).
Zatvorte veko. Skontrolujte, či uvoľňovacie tlačidlo zapadlo na svoje miesto.
Nepoužívajte väčšie ako správne
množstvo umývacieho prostriedku.
Pozrite si pokyny na obale umývacieho prostriedku.
Umývacie tablety sa úplne nerozpustia pri krátkych programoch a na riade môžu zostať zvyšky umývacieho
prostriedku.
Odporúčame vám, aby ste používali
umývacie tablety s dlhými programami.
NASTAVENIE A SPUSTENIE
PROGRAMU
Režim nastavenia
Spotrebič musí byť v nastavovacom režime,
aby mohol vykonávať niektoré činnosti.
Spotrebič je v nastavovacom režime, keď sa
po zapnutí:
• sa na displeji zobrazia dve vodorovné stavové čiary.
Ak sa na ovládacom paneli zobrazujú iné stavy, stlačte tlačidlo RESET a podržte ho dovtedy, kým nebude spotrebič v režime nastavenia.
Spustenie programu bez posunutia
štartu
1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnete. Skontrolujte, či je spotrebič v režime nastavenia.
3. Nastavte program.
• Na displeji bliká číslo príslušného programu.
4. Ak chcete, môžete nastaviť voliteľné funkcie.
5. Zatvorte dvierka spotrebiča. Program sa
spustí.
• Displej sa vypne. Ak otvoríte dvierka
počas prevádzky spotrebiča, na displeji
sa zobrazuje trvanie programu, ktoré
sa skracuje v minútových krokoch.
Spustenie programu s posunutým
štartom
1. Nastavte program.
76
2. Stláčajte tlačidlo posunutia štartu, kým sa
na displeji nezobrazí čas posunutia, ktorý
chcete nastaviť (od 1 do 24 hodín).
• Na displeji bliká čas posunutia.
• Ukazovateľ funkcie Posunutý štart svieti.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča. Odpočítavanie sa spustí automaticky.
• Ak otvoríte dvierka, na displeji sa zobrazuje odpočítavanie posunutia štartu,
ktoré sa skracuje v hodinových krokoch.
• Po skončení odpočítavania sa spustí program.
Otvorenie dvierok spusteného
spotrebiča
Ak otvoríte dvierka, spotrebič sa zastaví. Keď
dvierka zatvoríte, spotrebič pokračovať od bodu, v ktorom bol prerušený.
Zrušenie posunutia štartu počas
odpočítavania
1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Stláčajte tlačidlo posunutia štartu, kým sa
na displeji nezobrazí číslo programu.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča. Program sa
spustí.
Zrušenie programu
Tlačidlo RESET podržte stlačené, kým:
• sa na displeji nezobrazia dve vodorovné
stavové čiary.
Pred spustením nového programu
skontrolujte, či sa v dávkovači umývacieho prostriedku nachádza umývací
prostriedok.
Po skončení programu
Po skončení programu zaznie prerušovaný
zvukový signál.
1. Otvorte dvierka spotrebiča.
• Svieti ukazovateľ ukončenia.
• Na displeji sa zobrazí symbol 0.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič vypnete.
3. Zatvorte vodovodný ventil.
Ak nestlačíte tlačidlo Zap./Vyp., funkcia AUTO OFF po niekoľkých minútach automaticky vypne spotrebič.
Pomôže to znížiť spotrebu energie.
• Lepšie vysušenie dosiahnete, ak necháte
dvierka niekoľko minút pootvorené.
• Pred vybratím zo spotrebiča nechajte riad
vychladnúť. Horúci riad sa ľahko poškodí.
• Vyprázdnite najprv dolný kôš a potom horný kôš.
Po stranách a na dverách spotrebiča
sa môže vyzrážať voda. Nehrdzavejúca oceľ vychladne rýchlejšie ako
riad.
SLOVENSKY
77
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE
Znečistené filtre a upchané sprchovacie ramená zhoršujú výsledky umývania.
Pravidelne ich kontrolujte a v prípade
potreby ich vyčistite.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
ČISTENIE FILTROV
1.
C
C
A
B
2.
3.
4.
5.
6.
A1
A2
ČISTENIE SPRCHOVACÍCH
RAMIEN
Sprchovacie ramená nevyberajte.
Ak sa otvory na umývacích ramenách upchajú, odstráňte nečistoty špicatým predmetom.
Filter (A) otočte proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho.
Ak chcete rozobrať filter (A), odtiahnite časti (A1) a (A2).
Vyberte filter (B).
Filtre umyte vodou.
Filter (B) umiestnite do pôvodnej
polohy. Skontrolujte, či je správne
umiestnený pod dvoma vodiacimi
časťami (C).
Filter (A) zložte a vložte ho na
svoje miesto vo filtri (B). Otočte
ho v smere hodinových ručičiek,
kým nazacvakne.
Nesprávna poloha filtrov môže spôsobiť zlé výsledky umývania a poškodiť spotrebič.
VONKAJŠIE ČISTENIE
Vyčistite spotrebič vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky ani rozpúšťadlá.
78
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Spotrebič sa počas činnosti nespúšťa alebo
nezastavuje.
Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite
si tabuľku). Ak nie je k dispozícii, obráťte sa
na servisné stredisko.
Pri niektorých poruchách sa na displeji zobrazí chybový kód:
•
– Do spotrebiča nepriteká voda.
•
•
– Spotrebič nevypúšťa vodu.
– Aktivovalo sa zariadenie proti vytopeniu.
VAROVANIE
Pred vykonaním kontroly vypnite spotrebič.
Problém
Možná príčina
Možné riešenie
Program sa nespúšťa.
Sieťová zástrčka spotrebiča nie Zapojte sieťovú zástrčku.
je zasunutá do sieťovej zásuvky.
Dvierka spotrebiča sú otvorené.
Zatvorte dvierka spotrebiča.
Vyhodená poistka v poistkovej
skrinke.
Nahoďte poistku.
Je nastavený posunutý štart.
Zrušte posunutý štart alebo počkajte do konca odpočítavania.
Do spotrebiča nepriteká Vodovodný ventil je zatvorený.
voda.
Otvorte vodovodný ventil.
Tlak vody je príliš slabý.
Obráťte sa na miestnu vodárenskú spoločnosť.
Vodovodný kohútik je upchaný
alebo zanesený vodným kameňom.
Vyčistite vodovodný kohútik.
Filter v prívodnej hadici je upchaný.
Filter vyčistite.
Prívodná hadica je skrútená alebo ohnutá.
Skontrolujte, či je hadica v správnej polohe.
Zaplo sa zariadenie proti vytope- Zatvorte vodovodný ventil a obniu. Zo spotrebiča uniká voda.
ráťte sa na servisné stredisko.
Spotrebič nevypúšťa
vodu.
Upchané hrdlo výlevky.
Vyčistite hrdlo výlevky.
Vypúšťacia hadica je skrútená
alebo ohnutá.
Skontrolujte, či je hadica v správnej polohe.
Po vykonaní kontrol spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na
servis.
Ak sa na displeji zobrazia iné chybové kódy,
obráťte sa na servis.
VÝSLEDKY UMÝVANIA A SUŠENIA NIE SÚ USPOKOJIVÉ.
Problém
Možná príčina
Možné riešenie
Riad nie je čistý.
Filtre sú upchané.
Vyčistite filtre.
Filtre nie sú správne zložené a
nainštalované.
Skontrolujte, či sú filtre správne
zložené a nainštalované.
SLOVENSKY
Problém
79
Možná príčina
Možné riešenie
Sprchovacie ramená sú upchané.
Nečistoty odstráňte špicatým
predmetom.
Program nebol vhodný pre druh
a stupeň znečistenia riadu.
Skontrolujte, či je program vhodný pre druh a stupeň znečistenia
riadu.
Riad v košoch nie je správne
rozmiestnený. Voda nemohla
poumývať všetky kusy riadu.
Skontrolujte, či je poloha riadu v
košoch správna a či voda môže
ľahko umyť všetky predmety v
umývačke.
Umývacie ramená sa nemôžu
voľne otáčať.
Skontrolujte, či je poloha riadu v
košoch správna a či riad neprekáža pohybu sprchovacích ramien.
Množstvo umývacieho prostried- Pred spustením programu skonku nebolo dostatočné.
trolujte, či ste do dávkovača pridali správne množstvo umývacieho prostriedku.
Na riade sú škvrny od
vodného kameňa.
Bledé šmuhy a škvrny
alebo modr
V dávkovači umývacieho prostriedku nebol žiadny umývací
prostriedok.
Pred spustením programu skontrolujte, či ste do dávkovača pridali umývací prostriedok.
Zásobník na soľ je prázdny.
Presvedčte sa, že v zásobníku na
soľ je soľ do umývačky riadu.
Nastavená úroveň zmäkčovača
vody je nesprávna.
Skontrolujte, či sa nastavená hladina zmäkčovača vody zhoduje s
tvrdosťou vody vo vašej oblasti.
Veko zásobníka na soľ je uvoľnené.
Zatiahnite veko.
Dávkovanie leštidla je príliš vysoké.
Znížte dávkovanie leštidla.
Množstvo umývacieho prostried- Pred spustením programu skonku bolo príliš veľké.
trolujte, či ste do dávkovača pridali správne množstvo umývacieho prostriedku.
Na pohároch a riade sú Dávkovanie leštidla je príliš nízškvrny od kvapiek vody. ke.
Zvýšte dávkovanie leštidla.
Príčinou môže byť kvalita umývacieho prostriedku.
Vyskúšajte iný typ umývacieho
prostriedku.
Riad je mokrý.
• Program nemá fázu sušenia.
• Program mal fázu sušenia pri
nízkej teplote.
Lepšie vysušenie dosiahnete, keď
necháte dvierka niekoľko minút
pootvorené.
Riad je mokrý a matný.
Dávkovač leštidla je prázdny.
Skontrolujte, či je v dávkovači leštidla leštidlo.
Príčinou môže byť kvalita leštidla.
Vyskúšajte iný typ leštidla.
80
Problém
Možná príčina
Možné riešenie
Príčinou môže byť kvalita kombi- • Vyskúšajte iný typ kombinovanovaných umývacích tabliet.
ných umývacích tabliet.
• Zapnite dávkovač leštidla a
používajte leštidlo spolu s kombinovanými umývacími tabletami.
Aktivovanie dávkovača leštidla pri
aktivovanej funkcii Multitab
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnete.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v režime nastavenia. Pozrite si časť NASTAVENIE A
SPUSTENIE PROGRAMU.
3. Naraz stlačte a podržte dotykové tlačidlá
(4) a (5), až kým nezačnú blikať ukazovatele dotykových tlačidiel (3), (4) a (5).
4. Stlačte dotykové tlačidlo (4).
• Ukazovatele dotykových tlačidiel (3) a
(5) zhasnú.
• Ukazovateľ dotykového tlačidla (4)
naďalej bliká.
• Na displeji sa zobrazí nastavenie dávkovača leštidla.
Vyp.
Zap.
5. Stlačením dotykového tlačidla (4) zmeníte
nastavenie.
6. Nastavenie potvrďte vypnutím spotrebiča.
7. Upravte dávkovanie leštidla.
8. Naplňte dávkovač leštidla.
TEHNIČNE INFORMACIJE
Rozmery
Šírka/výška/hĺbka (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Zapojenie do elektrickej sie- Pozrite si typový štítok.
te
Tlak pritekajúcej vody
Min./max. (bar/MPa)
Prívod vody 1)
Studená alebo teplá voda2)
Kapacita
Súprav riadu
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
12
1) Prívodnú hadicu zapojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.
2) Ak horúca voda pochádza z alternatívnych zdrojov energie (napr. zo solárnych alebo z veterných turbín),
používajte prívod horúcej vody, aby ste znížili spotrebu energie.
SLOVENSKY
81
82
SLOVENSKY
83
www.aeg.com/shop
117930020-A-252011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising