Aeg-Electrolux | F88065VI0P | User manual | Aeg-Electrolux F88065VI0P Brugermanual

Aeg-Electrolux F88065VI0P Brugermanual
FAVORIT 88065 VI
DA OPVASKEMASKINE
EN DISHWASHER
BRUGSANVISNING
USER MANUAL
2
24
2
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt
det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange
år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere –
funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater.
Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det
bedste ud af det.
TILBEHØR OG FORBRUGSVARER
I AEG's webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for,
til at holde alle dine AEG-apparater flotte og perfekt
fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør,
der er designet og udviklet til de høje
kvalitetsstandarder, du ville forvente – fra
specialkogegrej og bestikkurve til flaskeholdere og fine
vaskeposer ...
Besøg webbutikken på
www.aeg-electrolux.com/shop
Indhold
3
INDHOLD
4
8
9
11
12
13
13
14
15
16
17
19
20
23
23
Om sikkerhed
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Brug af apparatet
Indstilling af blødgøringsanlæg
Brug af filtersalt
Brug af vaske- og
afspændingsmiddel
Multitab-funktion
Placering af bestik og service
Tørreprogrammer
Valg og start af opvaskeprogram
Vedligeholdelse og rengøring
Hvis noget går galt
Tekniske data
Miljøhensyn
Der er anvendt følgende symboler i
denne brugervejledning:
Vigtige oplysninger om din egen
sikkerhed, samt oplysninger om,
hvordan du undgår skader på
apparatet.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel
forbeholdes
4
Om sikkerhed
OM SIKKERHED
Læs denne brugervejledning grundigt før installation og ibrugtagning af maskinen :
• Af hensyn til din og din ejendoms sikkerhed.
• Af hensyn til miljøet.
• For korrekt betjening og brug af opvaskemaskinen.
Opbevar altid brugervejledningen sammen med opvaskemaskinen, og lad den følge med,
hvis du flytter eller giver den til en anden.
Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og eller anvendelsen forårsager skade.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
• Lad ikke personer, herunder børn, med nedsat fysisk mobilitet, nedsatte mentale evner
eller manglende erfaring og viden betjene apparatet. De skal være under opsyn af en
person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller instrueres i at bruge apparatet.
• Opbevar al emballage utilgængeligt for børn. Der er fare for kvælning eller personskade.
• Opbevar alle opvaskemidler et sikkert sted. Lad ikke børn røre opvaskemidlerne.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens døren er åben.
Generelt om sikkerhed
• Apparatets specifikationer må ikke ændres. Dette kan medføre risiko for personskade
samt beskadigelse af apparatet.
• Overhold sikkerhedsanvisningerne på pakken med opvaskemidlet for at undgå ætsning
af øjne, mund og hals.
• Drik ikke vandet fra opvaskemaskinen. Der kan være rester af opvaskemiddel i maskinen.
• Lad ikke lågen stå åben uden opsyn. Dette er for at forhindre personskade, eller at nogen falder over en åben låge.
• Undgå at sidde eller stå på den åbne låge.
Anvendelse
• Dette apparat er kun til husholdningsbrug. Undlad at bruge opvaskemaskinen til andre
formål for at forhindre eller skade på ejendom.
• Brug kun maskinen til tilbehør, der egner sig til maskinopvask.
• Undlad at bruge brændbare produkter eller genstande, der er fugtet med brændbare
produkter, i maskinen eller i nærheden af eller på denne. Der er fare for eksplosion
eller brand.
• Sæt knive og andre ting med skarpe spidser i bestikkurven med spidsen nedad. De kan
evt. også lægges vandret i den øverste kurv eller i kurven til knive (ikke alle modeller
har en kurv til knive).
• Brug kun foreskrevne produkter til opvaskemaskiner (opvaskemiddel, filtersalt, afspændingsmiddel).
• Blødgøringsanlægget kan tage skade af salttyper, der ikke er beregnet til opvaskemaskiner.
Om sikkerhed
5
• Påfyld salt i maskinen, inden du starter et opvaskeprogram. Saltrester i opvaskemaskinen kan forårsage rust eller lave hul i bunden af maskinen.
• Fyld aldrig andre midler (afkalkningsmiddel til opvaskemaskine, flydende opvaskemiddel) i beholderen til afspændingsmiddel. Det kan skade maskinen.
• Sørg for, at spulearmene kan bevæge sig frit, før du starter et opvaskeprogram.
• Der kan komme meget varm damp ud af opvaskemaskinen, hvis du åbner lågen, mens
maskinen er i gang. Dette kan medføre skoldningsfare.
• Tag ikke opvasken ud af maskinen, før opvaskeprogrammet er slut.
Vedligeholdelse og rengøring
• Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden rengøring.
• Undlad at bruge brændbare produkter eller produkter, der kan forårsage rust.
• Brug ikke maskinen uden filtrene. Sørg for at sætte filtrene rigtigt i. En forkert isættelse resulterer i, at opvasken bliver utilfredsstillende, og maskinen tager skade.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre maskinen. Der er risiko for
elektrisk stød og skader på apparatet.
Installation
• Kontrollér, at apparatet ikke er beskadiget. Du må ikke installere et tilslutte et beskadiget apparat. Kontakt forhandleren.
• Fjern al emballage, før opvaskemaskinen installeres og tages i brug.
• El- og blikkenslagerarbejde samt installation må kun udføres af en faguddannet person. Dermed forhindrer du materiel skade eller personskade.
• Sørg for, at elstikket er taget ud af stikkontakten under installationen.
• Undgå at bore huller i apparatets sider, så der opstår fare for at beskadige de hydrauliske og elektriske dele.
• Vigtigt! Følg instruktionerne i skabelonen, som leveres sammen med apparatet:
– Installation af apparatet.
– Montering af dørpanel.
– Tilslutning til vandsyning og afløb.
• Sørg for, apparatet er installeret under og opad stabile køkkenelementer.
Forholdsregler mod frost
• Stil ikke maskinen et sted, hvor temperaturen kommer under 0 °C.
• Producenten påtager sig intet ansvar for frostskader.
Tilslutning, vand
• Brug nye slanger ved tilslutning af maskinen til vandforsyningen. Brug ikke brugte slanger.
• Tilslut ikke apparatet til nye rør eller rør, der ikke har været brugt i længere tid. Lad
vandet løbe i nogle minutter, og forbind så tilløbsslangen.
• Undgå at mase eller forårsage skade på vandslangerne, når apparatet installeres.
• Kontrollér, at samlingerne er tætte, så der ikke kan sive vand ud.
• Sørg for, at slangerne er tætte inden ibrugtagning af apparatet.
6
Om sikkerhed
• Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil og en dobbelt kappe med et indvendigt elkabel.
Der er kun tryk i indløbsslangen, når vandet løber. Hvis der er en lækage i tilløbsslangen, afbryder sikkerhedsventilen det løbende vand.
– Pas på, når du tilslutter tilløbsslangen:
– Undlad at lægge tilløbsslangen eller sikkerhedsventilen i vand.
– Tag straks stikket ud af stikkontakten, hvis tilløbsslangen eller sikkerhedsventilen
beskadiges.
– Tilløbsslangen med sikkerhedsventil må kun udskiftes af servicecentret.
ADVARSEL
Højspænding.
Tilslutning, el
•
•
•
•
•
•
•
•
Maskinen skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
Brug ikke multistik og forlængerledninger. Der er risiko for brand.
Udskift ikke elledningen. Kontakt servicecentret.
Undgå at mase eller forårsage skade på stikket og ledningen bag apparatet.
Sørg for, at der er adgang til netstikket efter installationen.
Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud
af kontakten.
Indvendig belysning
Dette apparat er udstyret med indvendig belysning, der tænder, når lågen åbnes, og slukker, når lågen lukkes.
ADVARSEL
Lysstråle fra diode. Se ikke direkte ind i lysstrålen.
Lampens LED er CLASS 2 og er i overensstemmelse med IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 +
A2:2001.
Bølgelængde for udsendt lys: 450 nm
Maks. afgivet effekt: 548 μW
Om sikkerhed
7
Ved nødvendig udskiftning af den indvendige belysning: Kontakt vores servicecenter.
Tag ledningen ud af stikkontakten, inden den indvendige belysning udskiftes.
Servicecenter
• Reparation eller arbejde på apparatet må kun udføres af en godkendt tekniker. Kontakt servicecentret.
• Brug kun originale reservedele.
Kassering af apparatet
• Sådan undgås risiko for personskade eller beskadigelse:
– Tag stikket ud af kontakten.
– Klip elledningen af, og kassér den.
– Fjern lugelåsen. Det forhindrer, at børn eller dyr kan smække sig inde i apparatet.
Der er fare for kvælning.
– Kassér apparatet på kommunens genbrugsstation.
ADVARSEL
Opvaskemidler er farlige og kan forårsage ætsning!
• Kontakt straks en læge, hvis der sker et uheld med disse opvaskemidler.
• Kontakt straks en læge, hvis opvaskemidlet kommer ind i munden.
• Kommer vaskemidlerne i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og læge kontaktes.
• Opbevar opvaskemidlerne på et sikkert sted og utilgængeligt for børn.
• Lad ikke vaskemaskinens låge stå åben, når der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel.
• Fyld først beholderen til opvaskemiddel op, lige inden du starter et opvaskeprogram.
8
Produktbeskrivelse
PRODUKTBESKRIVELSE
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Den øverste kurv
Justering af vandets hårdhedsgrad
Saltbeholder
Beholder til opvaskemiddel
Beholder til afspændingsmiddel
Typeskilt
Filtre
Nederste spulearm
Mellemste spulearm
Øverste spulearm
TimeBeam
TimeBeam viser på køkkengulvet opvaskeprogramtiden eller nedtællingen af den udskudte
start.
Med TimeBeam ved man altid hvor lang tid, der
er tilbage af vaskeprogrammet og udskudt start.
Hvis apparatet er installeret på højden med en integreret køkkenlåge, kan man ikke se TimeBeam.
TimeBeam viser:
• Opvaskeprogramtiden. Det tæller ned i trin af
ét minut
• Ved afslutningen af vaskeprogrammet viser
der sig et nul på køkkengulvet
8
7
6
Betjeningspanel
9
• Nedtællingen til udskudt start i trin af én time (24t, 23t...).
TimeBeam slås fra, når maskinen slukkes.
BETJENINGSPANEL
Betjeningsknapperne er placeret øverst på betjeningspanelet. Maskinens låge skal stå på
klem for at betjene knapperne.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5
6
7
8
9
Tænd-/sluk-knap
Visning
Knap til udskudt start
Programknap (ned)
Programknap (op)
Knap til ekstra hygiejne
Multitab-knap
RESET-knap
Kontrollamper
Kontrollamper
Salt-lampe. Lyser, når der skal påfyldes salt i beholderen. 1)
Når beholderen er fyldt, kan Salt-lampen fortsætte med at lyse i nogle timer.
Det påvirker ikke apparatets funktion i øvrigt.
Afspændingsmiddel-lampe. Lyser, når beholderen til afspændingsmiddel skal
påfyldes. 1)
Slut-lampe. Lyser, når et opvaskeprogram er slut.
1) Når beholderen til salt og/eller afspændingsmiddel er tom, lyser de tilhørende kontrollamper ikke, hvis et
vaskeprogram er i gang.
Tænd-/sluk-knap
Tryk på denne knap for at tænde eller slukke for apparatet.
Ti minutter efter afslutningen af vaskeprogrammet slukker AUTO OFF-funktionen automatisk for maskinen. Dette hjælper med at reducere energiforbruget.
Visning
Displayet viser:
• Den elektroniske indstilling af blødgøringsanlægget.
• Om tilsætning af afspændingsmiddel er slået til/fra (kun når Multitab-funktionen er
slået til)
10
Betjeningspanel
•
•
•
•
•
•
Opvaskeprogrammets nummer
Resttid, indtil opvaskeprogrammet er slut
Afslutning af et opvaskeprogram (displayet viser nul)
Tiden til den udskudte start
Alarmkoderne
Aktiveringen/deaktiveringen af lydsignaler.
Knap til udskudt start
Tryk gentagne gange på denne knap for at udskyde starten af opvaskeprogrammet fra 1
til 24 timer.
Programknapper
Tryk gentagne gange på en af disse knapper for at vælge et opvaskeprogram. Hver gang
du trykker på en knap, viser displayet et nummer, der er forbundet til et opvaskeprogram.
Se under "Opvaskeprogrammer".
Knap til ekstra hygiejne
Denne funktion giver bedre resultater for hygiejnen. Under skylletrinnet bliver temperaturen på 70 °C i 10 til 14 minutter.
Tryk på denne knap for at aktivere funktionen. Kontrollampen giver sig til at lyse.
Multitab-knap
Tryk på denne knap for at aktivere eller deaktivere Multitab-funktionen.
Når du aktiverer funktionen, lyser den pågældende lampe.
Når du deaktiverer funktionen, slukkes den pågældende lampe.
RESET-knap
Tryk på denne knap for at annullere:
• Et igangværende opvaskeprogram
• Nedtællingen til udskudt start.
Indstillingsfunktion
Ved følgende operationer skal apparatet stå på indstillingsfunktion:
• Valg og start af et opvaskeprogram.
• Valg og start af en udskudt start.
• Ved elektronisk indstilling af niveauet for blødgøringsniveau.
• Om tilsætning af afspændingsmiddel er slået til/fra (kun når Multitab-funktionen er
slået til).
• Slå lyd til/fra.
Tænd for apparatet. Apparatet står i indstillingsfunktion, når:
• Displayet viser to vandrette statuslinjer.
Tænd for apparatet. Apparatet står ikke i indstillingsfunktion, når:
• Displayet viser tiden af opvaskeprogrammet eller en udskudt start.
Brug af apparatet
11
– For at gå tilbage til indstillingsfunktion er det nødvendigt at afbryde programmet
eller afbryde udskudt start. Se under "Valg og start af vaskeprogram".
Lydsignaler
Du kan høre lydsignalerne under disse betingelser:
• Opvaskeprogrammet er afsluttet.
• Niveauet af blødgøringsanlægget indstilles elektronisk.
• Der er en funktionsfejl.
Fabriksindstilling: til.
Deaktivering af lydsignalerne
1. Tænd for apparatet.
2. Sørg for, at apparatet står på indstillingsfunktionen.
3. Tryk på knap (4) og knap (5) og hold dem nede på samme tid, indtil kontrollamperne
for knap (3), (4) og (5) blinker.
4. Giv slip på knap (4) og knap (5).
5. Tryk på knap (5),
• Lamperne for knap (3) og (4) slukkes.
• Lamperne for knap (5) fortsætter med at blinke.
• Displayet viser indstillingen af lydsignalerne.
Lydsignalerne er slået til.
Lydsignalerne er slået fra.
6. Tryk på knap (5) for at ændre indstillingen.
7. Deaktiver maskinen for at bekræfte.
Udfør trin (1) til (7) for at aktivere lydsignalerne igen.
BRUG AF APPARATET
1. Kontrollér, om det indstillede niveau for blødgøringsanlægget passer til det lokale
vands hårdhedsgrad. Hvis ikke, skal blødgøringsanlægget indstilles.
2. Fyld saltbeholderen op med filtersalt.
3. Fyld beholderen til afspændingsmiddel op.
4. Sæt bestik og tallerkener i opvaskemaskinen.
5. Vælg det opvaskeprogram, der passer til opvaskens art og graden af snavs.
6. Fyld den rette mængde opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel.
7. Start opvaskeprogrammet.
Brug multitab-funktionen, hvis du bruger Multitabs ("3 i 1", "4 i 1", "5 i 1" osv.) (Se "Multitabfunktion").
12
Indstilling af blødgøringsanlæg
INDSTILLING AF BLØDGØRINGSANLÆG
Blødgøringsanlægget fjerner salte og mineraler fra ledningsvandet. Disse mineraler og salte kan skade maskinen.
Justér blødgøringsanlægget, hvis det ikke passer til det lokale vands hårdhed.
Kontakt det lokale vandværk angående det lokale vands hårdhed.
Indstilling af vandets
hårdhed
Vandets hårdhedsgrad
Tyske grader (°dH)
Franske grader
(TH°)
mmol/l
Clarke-grader
manuelt
elektronisk
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
2)
1 2)
1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.
Blødgøringsanlægget skal både indstilles manuelt og elektronisk.
Manuel indstilling
Sæt knappen til indstilling af hårdhedsgrad i position 1 eller 2 (se tabel).
Elektronisk indstilling
1. Tænd for apparatet.
2. Sørg for, at apparatet står på indstillingsfunktionen.
3. Tryk på knap (4) og knap (5) og hold dem nede på samme tid, indtil kontrollamperne
for knap (3), (4) og (5) blinker.
4. Giv slip på knap (4) og knap (5).
Brug af filtersalt
5. Tryk på knap (3),
• Lamperne for knap (4) og (5) slukkes.
• Lamperne for knap (3) fortsætter med at blinke.
• Lydsignalerne høres.
• Displayet viser indstillingen af blødgøringsanlægget (f.eks.:
lydsignaler = niveau 5).
6. Tryk gentagne gange på knap (3) for at ændre indstillingen.
7. Deaktiver maskinen for at bekræfte.
13
og du hører fem
Hvis blødgøringsanlægget indstilles elektronisk til niveau 1, forbliver salt-lampen slukket.
BRUG AF FILTERSALT
Hvordan du fylder saltbeholderen
1. Drej hætten mod uret for at åbne saltbeholderen.
2. Hæld 1 liter vand i saltbeholderen (kun
første gang, du påfylder salt).
3. Brug tragten til at fylde salt i beholderen.
4. Fjern salt rundt om saltbeholderens åbning.
5. Luk saltbeholderen ved at dreje hætten
med uret.
Det er normalt, at vandet i saltbeholderen løber over, når der påfyldes salt.
BRUG AF VASKE- OG AFSPÆNDINGSMIDDEL
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
14
Multitab-funktion
Brug af opvaskemiddel
Brug ikke mere end den korrekte mængde opvaskemiddel af hensyn til miljøet.
Følg anbefalingerne fra producenten af opvaskemidlet på pakningen.
Sådan fyldes beholderen til opvaskemiddel:
1. Tryk på udløserknappen 2 for at åbne låget 7 til beholderen til opvaskemiddel.
2. Fyld opvaskemiddel i beholderen 1 .
3. Hvis opvaskeprogrammet har et trin med forvask, anbringes en lille mængde opvaskemiddel i hulningen udvendig på låget til opvaskemiddel.
4. Læg tabletten i beholderen til opvaskemiddel, hvis du bruger tabs 1 .
5. Luk beholderen til opvaskemiddel. Tryk på låget, indtil det låses fast.
Brug lange opvaskeprogrammer, når du bruger opvaskemidler i tabletform (tabs). Disse
kan ikke blive helt opløst med korte opvaskeprogrammer og kan forringe opvaskeresultaterne.
Brug af afspændingsmiddel
Afspændingsmiddel gør det muligt at tørre tallerkener og fade, uden at de får pletter og
striber.
Beholderen til afspændingsmiddel tilfører automatisk afspændingsmiddel under det sidste skylletrin.
Fremgangsmåde for påfyldning af beholderen til afspændingsmiddel:
1. Tryk på udløserknappen 6 for at åbne låget 5 til beholderen til afspændingsmiddel.
2. Fyld beholderen til afspændingsmiddel op 3 med afspændingsmiddel. Påfyld kun til
"Max"-mærket.
3. Tør spildt afspændingsmiddel op med en sugende klud, så der ikke dannes for meget
skum under det næste program.
4. Luk beholderen til afspændingsmiddel. Tryk på låget, indtil det låses fast.
Indstil dosering af afspændingsmiddel
Fabriksindstilling: Position 3.
Doseringen af afspændingsmiddel kan indstilles fra position 1 (laveste dosering) til position 4 (højeste dosering).
Drej på vælgeren til afspændingsmiddel 4 for at øge eller reducere doseringen.
MULTITAB-FUNKTION
Multitab-funktionen er til kombinerede opvaskemidler i tabletform (tabs).
Disse tabletter indeholder vaskemiddel, afspændingsmiddel og opvaskesalt. Nogle typer
af tabletter kan indeholde andre midler.
Vær sikker på, at disse tabletter er velegnede til det lokale vands hårdhedsgrad (se instruktionerne på produkternes emballage).
Multitab-funktionen stopper automatisk tilsætning af afspændingsmiddel og salt.
Placering af bestik og service
15
Multitab-funktionen deaktiverer automatisk kontrollamper til afspændingsmiddel og salt.
Programmets varighed kan blive forlænget, hvis du bruger Multitab-funktionen.
Slå Multitab-funktionen fra eller til, før opvaskeprogrammet starter. Du kan ikke slå funktionen til eller fra, mens et opvaskeprogram kører.
Sådan aktiveres Multitab-funktionen
• Tryk på Multitab-knappen, og Multitab-lampen lyser. Funktionen aktiveres.
– Når du har aktiveret Multitab-funktionen, er den slået til, indtil du slår den fra.
Sådan deaktiveres multitab-funktionen ved brug af separat opvaskemiddel, salt og
afspændingsmiddel
1. Tryk på Multitab-knappen, og Multitab-lampen slukkes. Funktionen deaktiveres.
2. Fyld saltbeholderen og beholderen til afspændingsmiddel op.
3. Indstil blødgøringsanlægget til højeste niveau.
4. Start et opvaskeprogram med tom maskine.
5. Indstil blødgøringsanlægget til det lokale vands hårdhedsgrad, når opvaskeprogrammet er afsluttet.
6. Justér mængden af afspændingsmiddel.
PLACERING AF BESTIK OG SERVICE
Se folderen "Eksempler på ProClean påfyldninger".
Råd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anbring ikke andre ting i opvaskemaskinen, som kan opsuge vand (svampe, klude).
Fjern tiloversbleven mad fra tingene.
Blødgør tiloversbleven brændt mad på disse ting.
Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og gryder) med åbningen nedad.
Sørg for, at vandet ikke samler sig i beholdere eller skåle.
Sørg for, at bestik og tallerkener m.m. ikke ligger sammen.
Sørg for, at glas ikke rører andre glas.
Læg små ting i bestikkurven.
Bland skeer med andet bestik, så de ikke sætter sig sammen.
Sørg for, at vandet kan komme til alle overflader, når du stiller tingene i kurvene.
Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg for, at tingene ikke kan flytte sig.
Vanddråber kan samle sig på ting i plast og på "slip-let"-pander og gryder.
16
Tørreprogrammer
TØRREPROGRAMMER
Program
1
Graden af
snavs
Alle
Type af opvask
Beskrivelse af program- Ekstra hygiejmet
ne-funktion
Service, bestik, gryder og pander
Forskyl
Ja, med varme
Opvask 45 °C eller 70 °C
Skylninger
Tørring
1)
2
Meget snavset Service, bestik, gryder og pander
Forskyl
Opvask 70 °C
Skylninger
Tørring
Ja, uden varme
3
Normalt snav- Service og bestik
set
Forskyl
Opvask 50 °C
Skylninger
Tørring
Ja, uden varme
Frisk snavset
Service og bestik
Opvask 60 °C
Skylning
Ja, med varme
Normalt snav- Service og bestik
set
Forskyl
Opvask 50 °C
Skylninger
Tørring
Ja, med varme
Blandet snavs
Service, bestik, gryder og pander
Forskyl
Opvask 70 °C
Skylninger
Tørring
Ja, uden varme
7
Normalt eller
let snavset
Finere porcelæn og
glas
Opvask 45 °C
Skylninger
Tørring
Ja, uden varme
8
Brug dette program til hurtig skylSkylning
ning af tallerkener. Det forhindrer, at
tiloversbleven mad sætter sig fast på
tallerkenerne, og at der trænger ubehagelig lugt ud fra opvaskemaskinen.
Brug ikke opvaskemidler til dette program.
2)
4
3)
5
4)
6
5)
Ja, uden varme
1) Apparatet registrerer typen af snavs og antallet af genstande i kurvene. Temperaturen, mængden af vand,
energiforbruget og programtiden justeres automatisk.
2) Dette er det mest støjfri opvaskeprogram. Pumpen kører ved en meget lav hastighed for at mindske
støjniveauet. På grund af den lave hastighed er programtiden lang.
3) Med dette program kan du vaske en opvask med frisk snavs. Det giver gode opvaskeresultater i løbet af kort
tid.
4) Dette er standardprogrammet til prøveanstalter. Med dette program får du den mest effektive brug af vand
og energiforbrug til service og bestik med normalt snavs. Se den medfølgende folder med testinformation.
Valg og start af opvaskeprogram
17
5) Med dette program kan du vaske en opvask med blandet snavs. Meget snavsede genstande i den nederste
kurv og normalt snavsede i den øverste kurv. Vandtrykket i den nederste kurv er tre gange højere end i den
øverste kurv. Vandtemperaturen i den nederste kurv er 25 % højere end i den øverste kurv.
Forbrugsværdier
Program
Programtid (minut)
Energi (kWh)
Vand (liter)
1
90 - 160
0,9 - 1,7
8 - 15
2
140 - 160
1,4 - 1,6
13 - 14
3
200 - 220
1,1 - 1,2
9 - 11
4
30
0,8
9
5
160 - 170
0,9 - 1,0
9 - 11
6
130 - 140
1,3 - 1,5
14 - 15
7
65 - 75
0,8 - 0,9
11 - 12
8
14
0,1
4
Energiforbruget kan variere, alt efter vandtemperatur og -tryk, udsving i netspænding og
opvaskens størrelse.
VALG OG START AF OPVASKEPROGRAM
Start af opvaskeprogrammet uden senere start
1. Tænd for apparatet.
2. Sørg for, at apparatet står på indstillingsfunktionen.
3. Indstil opvaskeprogrammet.
• Nummeret for opvaskeprogrammet blinker på displayet.
4. Indstil om nødvendigt ekstra hygiejne-funktionen eller ÖKO PLUS-funktionen.
• Funktionerne skal altid vælges, efter opvaskeprogrammet er indstillet.
18
Valg og start af opvaskeprogram
5. Luk opvaskemaskinens låge. Opvaskeprogrammet starter automatisk.
Start af opvaskeprogrammet med udskudt start
1.
2.
3.
4.
Tænd for apparatet.
Sørg for, at apparatet står på indstillingsfunktionen.
Indstil opvaskeprogrammet og funktionerne.
Tryk gentagne gange på knappen til udskudt start, indtil displayet viser tiden for den
udskudte start.
• Tiden til den udskudte start blinker på displayet.
• Lampen for udskudt start lyser.
5. Luk opvaskemaskinens låge. Programmet starter automatisk.
Når nedtællingen er slut, starter opvaskeprogrammet automatisk.
Hvis lågen åbnes, standser nedtællingen. Når lågen lukkes igen, fortsætter nedtællingen
det sted, hvor den blev afbrudt.
Annullering af udskudt start
Nedtællingen er ikke i gang
1. Tryk gentagne gange på knappen til udskudt start, indtil displayet viser nummeret på
opvaskeprogrammet.
• Nummeret blinker i displayet.
2. Luk opvaskemaskinens låge. Opvaskeprogrammet starter automatisk.
Nedtællingen er i gang
1. Åbn lågen.
2. Tryk gentagne gange på knappen til udskudt start, indtil displayet viser nummeret på
opvaskeprogrammet.
• Nummeret blinker i nogle sekunder, og derefter vises opvaskeprogrammets tid i displayet.
3. Luk opvaskemaskinens låge. Opvaskeprogrammet starter automatisk.
Afslutning på opvaskeprogrammerne
• Åbn lågen.
– Opvaskeprogrammet stopper.
• Luk lågen til opvaskemaskinen.
– Programmet fortsætter det sted, hvor det blev afbrudt.
Annullering af opvaskeprogrammet
Hvis opvaskeprogrammet ikke er startet, kan du ændre valget.
Det er nødvendigt at annullere programmet for at ændre valget, mens opvaskeprogrammet er i gang.
• Tryk på RESET -knappen, indtil displayet viser to vandrette statuslinjer.
Sørg for, at der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel, inden der startes et nyt
opvaskeprogram.
Vedligeholdelse og rengøring
19
Afslutning på opvaskeprogrammet
Når opvaskeprogrammet er færdigt, udsendes der et lydsignal.
1. Åbn lågen.
• Slutlampen lyser.
• Displayet viser et nul.
2. Sluk for apparatet.
3. Lad lågen stå på klem i nogle minutter for at opnå bedre tørring.
Fjern tingene fra kurvene
• Lad opvasken køle af, før du tager den ud af maskinen. Tallerkener m.m. er skrøbelige,
når de er meget varme.
• Tøm først nederste kurv og derefter øverste kurv.
• Der kan være vand på maskinens sider og låge. Rustfrit stål køler hurtigere af end tallerkener.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Sådan fjernes og renses filtre
Snavsede filtre forringer opvaskeresultatet.
Selvom vedligeholdelsen er meget begrænset med disse filtre, bør du jævnligt efterse maskinen og om nødvendigt rense filtrene.
1. Drej filteret (A) mod uret og fjern det fra
filteret (B).
B
A
20
Hvis noget går galt
2. Filteret (A) består af to dele. Filteret adskilles ved at trække delene fra hinanden.
3. Rens delene grundigt med vand.
4. Sæt det todelte filter (A) sammen, og
pres. Sørg for, at delene samles korrekt.
5. Fjern filteret (B).
6. Rens filteret (B) grundigt med vand.
7. Sæt filteret (B) på plads igen. Sørg for, at
det samles korrekt i de to skinner (C).
8. Sæt filteret (A) på plads i filteret (B). Drej
filteret (A) med uret, indtil det låses fast.
C
Sådan rengøres spulearmene:
Fjern ikke spulearmene.
Hvis hullerne i spulearmene tilstoppes, kan det tiloversblevne snavs fjernes med en spids
genstand.
Sådan renses de ydre overflader:
Rengør opvaskemaskinens udvendige sider og betjeningspanelet med en blød, fugtig klud.
Brug kun et neutralt rengøringsmiddel.
Brug ikke slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmidler (f.eks. acetone).
HVIS NOGET GÅR GALT
Maskinen starter ikke, eller den stopper midt i et program.
Forsøg først at finde en løsning på problemet (se tabel). Kontakt servicecentret, hvis dette
ikke hjælper.
Ved visse fejlfunktioner viser displayet en alarmkode:
- Maskinen tager ikke vand ind
•
- Maskinen tømmes ikke
•
- Overløbssikringen er tændt
•
Hvis noget går galt
21
ADVARSEL
Sluk for maskinen, inden du udfører eftersynet.
Fejl
Maskinen tager ikke vand ind.
Mulig årsag
Mulig løsning
Vandtilslutningen er blokeret
eller kalket til.
Rengør vandtilslutningen.
Vandtrykket er for lavt.
Kontakt det lokale vandværk.
Der er lukket for vandet.
Åbn for vandhanen.
Filteret i tilløbsslangen er stop- Rens filteret.
pet.
Maskinen tømmes ikke for
vand.
Tilløbsslangen er ikke tilsluttet
korrekt.
Kontroller, at tilslutningen er i
orden.
Tilløbsslangen er beskadiget.
Sørg for, at tilløbsslangen er intakt.
Køkkenvaskens vandlås er tilstoppet.
Rens vandlåsen.
Afløbsslangen er ikke tilsluttet
korrekt.
Kontroller, at tilslutningen er i
orden.
Afløbsslangen er beskadiget.
Sørg for, at afløbsslangen er intakt.
Overløbssikringen er tændt.
Opvaskeprogrammet går ikke i
gang.
Luk for vandhanen, og kontakt
servicecentret.
Lågen er åben.
Luk lågen til opvaskemaskinen.
Stikket er ikke sat i kontakten.
Sæt stikket i stikkontakten.
Sikringen på husets eltavle er
beskadiget.
Udskift sikringen.
Senere start er indstillet.
• Annullér Senere start.
• Når nedtællingen er slut,
starter opvaskeprogrammet
automatisk.
Tænd for maskinen, når den er kontrolleret. Programmet fortsætter det sted, hvor det
blev afbrudt.
Kontakt det lokale servicecenter, hvis den samme fejl opstår igen.
Kontakt det lokale servicecenter, hvis displayet viser andre alarmkoder.
De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på maskinens typeskilt.
Nedskriv disse oplysninger:
– Model (MOD.) ........................................................
– Produktnummer (PNC) ..........................................
– Serienummer (S.N.) ..............................................
22
Hvis noget går galt
Opvaske- og tørringsresultaterne er utilfredsstillende
Fejl
Opvasken er ikke ren.
Mulig årsag
Mulig løsning
Opvaskeprogrammet passer ik- Sørg for, det valgte opvaskeke til opvaskens art og graden program passer til opvaskens
af snavs.
art og graden af snavs.
Du lagde ikke gestandene korrekt i kurvene, og vandet rørte
ikke ved alle overflader.
Læg gentandene korrekt i kurvene.
Spulearmene kunne ikke dreje
frit. Genstandene var lagt forkert i kurvene.
Kontroller, at en ukorrekt placering af genstandene ikke blokerer for spulearmene.
Filtrene er snavsede eller mon- Sørg for, at filtrene er rene og
teret forkert.
korrekt monteret.
Der er kalkaflejringer på servicet.
Der er brugt for lidt eller intet
opvaskemiddel.
Sørg for, der er tilstrækkeligt
med opvaskemiddel.
Saltbeholderen er tom.
Fyld saltbeholderen op med filtersalt.
Forkert hårdhedsgrad for blød- Justér blødgøringsanlægget
gøringsanlægget.
med det korrekte niveau.
Dækslet på saltbeholderen er
ikke lukket korrekt.
Sørg for, at saltbeholderens
hætte er lukket korrekt.
Der er striber, hvide pletter eller en blålig belægning på glas
og service.
Der er brugt for meget afspæn- Nedsæt mængden af afspændingsmiddel.
dingsmiddel.
Der er spor efter indtørrede
vanddråber på glas og service.
Der er brugt for lidt afspændingsmiddel.
Øg mængden af afspændingsmiddel.
Det kan skyldes opvaskemidlet. Brug en anden type opvaskemiddel.
Opvasken er våd.
Opvaskeprogrammet var uden Lad lågen stå på klem i nogle
en tørrefase eller med en ned- minutter for at opnå bedre tørsat tørrefase.
ring.
Opvasken er våd og mat.
Beholderen til afspændingsmiddel er tom.
Fyld beholderen til afspændingsmiddel op.
Multitab-funktionen er tændt
(denne funktion slår automatisk beholderen til afspændingsmiddel fra).
Aktiver beholderen til afspændingsmiddel.
Aktivering af beholderen til afspændingsmiddel.
1. Tænd for apparatet.
2. Sørg for, at apparatet står på indstillingsfunktionen.
3. Tryk på knap (4) og knap (5) og hold dem nede på samme tid, indtil kontrollamperne
for knap (3), (4) og (5) blinker.
Tekniske data
23
4. Giv slip på knap (4) og knap (5).
5. Tryk på knap (4).
• Lamperne for knap (3) og (5) slukkes.
• Lamperne for knap (4) fortsætter med at blinke.
• Displayet viser indstillingen af beholderen til afspændingsmiddel.
Beholderen til afspændingsmiddel er slået fra.
Beholderen til afspændingsmiddel er slået til.
6. Tryk på knap (4) for at ændre indstillingen.
7. Deaktiver maskinen for at bekræfte.
TEKNISKE DATA
Mål
Bredde
Vandtilførslens tryk
818 - 898 mm
Dybde
550 mm
Minimum
Maksimum
Vandtilførsel
1)
Kapacitet
596 mm
Højde
Koldt vand eller varmt vand
Antal kuverter
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Maksimalt 60 °C
12
1) Forbind tilførselsslangen til en vandtilslutning/lukkeventil med et 3/4"-gevind.
Typeskiltet på lågens indvendige kant på apparatet viser data for den elektriske forbindelse.
Hvis det varme vand leveres af alternative energikilder (f.eks. solfangere, solceller eller vindenergi), bruges tilslutning til varmt vand for at spare på energien.
MILJØHENSYN
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den
rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet
og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette
produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor
produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
Genbrug materialer med symbolet . Anbring indpakningen i passende beholdere for at
genbruge den.
24
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have
created it to give you impeccable performance for many
years, with innovative technologies that help make life
simpler – features you might not find on ordinary
appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to
keep all your AEG appliances looking spotless and
working perfectly. Along with a wide range of
accessories designed and built to the high quality
standards you would expect, from specialist cookware
to cutlery baskets, from bottle holders to delicate
laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg-electrolux.com/shop
Contents
25
CONTENTS
26
30
31
33
34
35
36
37
37
38
40
41
43
45
46
Safety information
Product description
Control panel
Use of the appliance
Setting the water softener
Use of dishwasher salt
Use of detergent and rinse aid
Multitab function
Loading cutlery and dishes
Washing programmes
Select and start a washing
programme
Care and cleaning
What to do if…
Technical data
Environment concerns
The following symbols are used in this
user manual:
Important information concerning
your personal safety and information
on how to avoid damaging the
appliance.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice
26
Safety information
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use, read this manual carefully:
• For your safety and the safety of your property.
• To help the environment.
• For the correct operation of the appliance.
Always keep these instructions with the appliance also if you move or give it to a different person.
The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes damage.
Children and vulnerable persons safety
• Do not let persons, children included, with reduced physical sensory, reduced mental
functions or lack of experience and knowledge to use the appliance. They must have
supervision or instruction for the operation of the appliance by a person who is responsible for their safety.
• Keep all packaging away from children. There is the risk of suffocation or injury.
• Keep all detergents in a safe area. Do not let the children touch the detergents.
• Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
General safety
• Do not change the specifications of this appliance. There is the risk of injury and damage to the appliance.
• Obey the safety instructions from the detergent manufacturer to prevent burns to
eyes, mouth and throat.
• Do not drink the water from the appliance. Particles of detergent can stay in your appliance.
• Do not keep the appliance door open without supervision. This to prevent injury and
to fall on an open door.
• Do not sit or stand on the open door.
Use
• The appliance is only for domestic use. Do not use the appliance for other uses to prevent injury to persons and damage to property.
• Only use the appliance to clean accessories that are applicable for dishwashers.
• Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in,
near or on the appliance. Risk of explosion or fire.
• Put the knives and all items with sharp points in the cutlery basket with their points
down. If not, put in a horizontal position in the upper basket or in the knife basket.
(Not all models have the knife basket).
• Use only specified products for dishwashers (detergent, salt, rinse aid).
• Types of salt that are not specified for dishwashers can cause damage to the water
softener.
• Fill the appliance with salt before you start a washing programme. Remaining salt in
the appliance can cause corrosion or make a hole in the bottom of the appliance.
Safety information
27
• Do not fill the rinse aid dispenser with other products than the rinse aid, (dishwasher
cleaning agent, liquid detergent). This can cause damage to the appliance.
• Make sure that the spray arms can move freely before you start a washing programme.
• The appliance can release hot steam if you open the door while a washing programme
operates. There is a risk of skin burns.
• Do not remove the dishes from the appliance until the washing programme is completed.
Care and cleaning
• Before you clean the appliance, deactivate it and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Do not use flammable products or products that can cause corrosion.
• Do not use the appliance without the filters. Make sure that the installation of the
filters is correct. An incorrect installation causes unsatisfactory washing results and
damage to the appliance.
• Do not use spray water or steam to clean the appliance. Risk of electrical shock and
damage to the appliance.
Installation
• Make sure that the appliance is not damaged. Do not install or connect a damaged
appliance, contact the supplier.
• Remove all packaging before you install and use the appliance.
• Only a qualified person must do the electrical connection, the plumbing and the installation of the appliance. This to prevent the risks of structural damage or injury.
• Make sure that the mains plug is disconnected from the mains socket during installation.
• Do not drill into the sides of the appliance to prevent damage to hydraulic components and electrical components.
• Important! Obey the instructions in the template supplied with the appliance:
– To install the appliance.
– To assemble the door panel.
– To connect to the water supply and drain.
• Make sure that the appliance is installed below and adjacent to safe structures.
Frost precautions
• Do not install the appliance where the temperature is less than 0 °C.
• The manufacturer is not responsible for frost damage.
Water connection
• Use new hoses to connect the appliance to the water supply. Do not use used hoses.
• Do not connect the appliance to new pipes or pipes not used for a long time. Let the
water flow for some minutes, then connect the inlet hose.
• Make sure not to squash or cause damage to the water hoses when you install the
appliance.
• Make sure that the water couplings are tight to prevent a water leakage.
• The first time you use the appliance, make sure that the hoses do not have water leaks.
28
Safety information
• The water inlet hose has a safety valve and a double sheath with an inner mains cable.
There is pressure in the water inlet hose only when the water flows. If there is a leak in
the water inlet hose, the safety valve interrupts the flow of water.
– Be careful when you connect the water inlet hose:
– Do not put the water inlet hose or the safety valve in water.
– If the water inlet hose or the safety valve are damaged, immediately disconnect
the mains plug from the mains socket.
– Contact the service centre to replace the water inlet hose with safety valve.
WARNING!
Dangerous voltage.
Electrical connection
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the power
supply.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Do not use multiple plugs and extension cables. There is a risk of fire.
• Do not replace or change the mains cable. Contact the service centre.
• Make sure not to squash or cause damage to the mains plug and cable behind the
appliance.
• Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
Internal lamp
This appliance has an internal lamp that comes on when you open the door and goes off
when the door is closed.
WARNING!
Visible led radiation, do not look directly into the beam.
The LED of the lamp is CLASS 2 and agrees with IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 + A2:2001.
Emission wave length: 450 nm
Maximum emitted power: 548 μW
Safety information
29
To replace the internal lamp, contact the service centre.
Disconnect the mains plug from the mains socket before the replacement of the internal
lamp.
Service centre
• Only a qualified person can repair or work on the appliance. Contact the service centre.
• Use only original spare parts.
To discard the appliance
• To prevent the risk of injury or damage:
– Disconnect the mains plug from the mains socket.
– Cut off the mains cable and discard it.
– Remove the door catch. This prevents children or pets to be closed in the appliance.
There is a risk of suffocation.
– Discard the appliance at the local waste disposal centre.
WARNING!
The dishwasher detergents are dangerous and can cause corrosion !
• If an accident occurs with these detergents, contact immediately a physician.
• If the detergent gets into the mouth, contact immediately a physician.
• If the detergent gets into the eyes, contact immediately a physician and clean the eyes
with water.
• Keep dishwasher detergents in a safe area and out of children touch.
• Do not keep the appliance door open when there is detergent in the detergent dispenser.
• Fill the detergent dispenser only before you start a washing programme.
30
Product description
PRODUCT DESCRIPTION
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Upper basket
Water hardness dial
Salt container
Detergent dispenser
Rinse aid dispenser
Rating plate
Filters
Lower spray arm
Upper spray arm
Top spray arm
TimeBeam
TimeBeam shows, on the kitchen floor, the washing programme time or the countdown of the delay start.
With TimeBeam you always know the remaining
time of the washing programme and of the delay
start.
If the appliance is installed in height, with a
flush door panel, you cannot see the TimeBeam.
The TimeBeam shows:
• The washing programme time. It decreases
with steps of one minute
8
7
6
Control panel
31
• The end of the washing programme, a zero shows on the kitchen floor
• The countdown of the delay start with steps of one hour (24h, 23h...).
TimeBeam goes off when the appliance is deactivated.
CONTROL PANEL
The controls are on the top on the control panel. To operate with the controls, keep the
appliance door ajar.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5
6
7
8
9
On/off button
Display
Delay touchpad
Programme touchpad (down)
Programme touchpad (up)
Extra-Hygiene touchpad
Multitab touchpad
RESET touchpad
Indicators
Indicators
Salt indicator. It comes on when it is necessary to fill the salt container. 1)
After you fill the container, the salt indicator can stay on for some hours. This
does not have an unwanted effect on the operation of the appliance.
Rinse aid indicator. It comes on when it is necessary to fill the rinse aid dispenser. 1)
End indicator. It comes on when the washing programme is completed.
1) When the salt container and/or the rinse aid dispenser are empty, the related indicators do not come on
while a washing programme operates.
On/off button
Press this button to activate or deactivate the appliance.
After ten minutes from the end of the washing programme, the AUTO OFF function automatically deactivates the appliance. This helps to decrease energy consumption.
Display
The display shows:
• The electronic adjustment of the level of the water softener
32
Control panel
• The activation and deactivation of the rinse aid dispenser (only with the multitab function on)
• The number of the washing programme
• The remaining time to the end of the washing programme
• The end of a washing programme (the display shows a zero)
• The time of the delay start
• The alarm codes
• The activation and deactivation of the acoustic signals.
Delay touchpad
Press this touchpad again and again to delay the start of the washing programme from 1
to 24 hours.
Programme touchpads
Press one of these touchpad again and again to set a washing programme. Each time
you press a touchpad, the display shows a number that is related to a washing programme. Refer to 'Washing programmes'.
Extra-Hygiene touchpad
This function gives better results for the hygiene. During the rinsing phase, the temperature stays at 70°C for 10 to 14 minutes.
Press this touchpad to activate the function. The related indicator comes on.
Multitab button
Press this touchpad to activate or deactivate the multitab function.
When you activate the function, the related indicator comes on.
When you deactivate the function, the related indicator goes off.
RESET touchpad
Press this touchpad to cancel:
• A washing programme in operation
• The countdown of the delay start.
Setting mode
The appliance must be in setting mode for these operations:
• To set and start a washing programme.
• To set and start a delay start.
• To adjust electronically the level of the water softener.
• To activate or deactivate the rinse aid dispenser (only with the multitab function on).
• To deactivate or activate the acoustic signals.
Activate the appliance. The appliance is in setting mode when:
• The display shows two horizontal status bars.
Activate the appliance. The appliance is not in setting mode when:
• The display shows the time of the washing programme or of the delay start.
Use of the appliance
33
– It is necessary to cancel the programme or the delay start to go back to the setting
mode. Refer to 'Select and start a washing programme'.
Acoustic signals
You can hear the acoustic signals in these conditions:
• The washing programme is completed.
• The level of the water softener is adjusted electronically.
• The appliance has a malfunction.
Factory setting: on.
Deactivating the acoustic signals
1. Activate the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode.
3. Press and hold touchpad (4) and touchpad (5) at the same time until the indicators
of touchpads (3), (4) and (5) flash.
4. Release touchpad (4) and touchpad (5).
5. Press touchpad (5),
• The indicators of touchpads (3) and (4) go off.
• The indicator of touchpad (5) continues to flash.
• The display shows the setting of the acoustic signals.
The acoustic signals are on.
The acoustic signals are off.
6. Press touchpad (5) to change the setting.
7. Deactivate the appliance to confirm.
To activate the acoustic signals again, do steps (1) through (7).
USE OF THE APPLIANCE
1. Be sure that the set level of the water softener agrees with the water hardness in
your area. If not, adjust the water softener.
2. Fill the salt container with dishwasher salt.
3. Fill the rinse aid dispenser with rinse aid.
4. Load cutlery and dishes into the appliance.
5. Set the correct washing programme for the type of load and soil.
6. Fill the detergent dispenser with the correct quantity of detergent.
7. Start the washing programme.
If you use the combi detergent tablets ('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1'), use the multitab function
(refer to 'Multitab function').
34
Setting the water softener
SETTING THE WATER SOFTENER
The water softener removes minerals and salts from the water supply. These minerals and
salts can cause damage to the appliance.
Adjust the level of the water softener if this does not agree with the water hardness in
your area.
Contact your local water authority to know the water hardness in your area.
Water hardness adjustment
Water hardness
German degrees
(°dH)
French degrees
(TH°)
mmol/l
Clarke degrees
manually
electronically
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Factory position.
2) Do not use salt at this level.
You must adjust the water softener manually and electronically.
Manual adjustment
Turn the water hardness dial to the position 1 or
2 (refer to the table).
Electronic adjustment
1. Activate the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode.
Use of dishwasher salt
35
3. Press and hold touchpad (4) and touchpad (5) at the same time until the indicators
of touchpads (3), (4) and (5) flash.
4. Release touchpad (4) and touchpad (5).
5. Press touchpad (3),
• The indicators of touchpads (4) and (5) go off.
• The indicator of touchpad (3) continues to flash.
• The acoustic signals sound.
and you hear
• The display shows the setting of the water softener (example:
five acoustic signals = level 5).
6. Press touchpad (3) again and again to change the setting.
7. Deactivate the appliance to confirm.
If the water softener is set electronically to the level 1, the salt indicator stays off.
USE OF DISHWASHER SALT
How to fill the salt container
1. Turn the cap counterclockwise and open
the salt container.
2. Fill the salt container with 1 litre of water (only for the first time you fill with
salt).
3. Use the funnel to fill the salt container
with salt.
4. Remove the salt around the opening of
the salt container.
5. Turn the cap clockwise to close the salt
container.
It is correct that water comes out from the salt container when you fill it with salt.
36
Use of detergent and rinse aid
USE OF DETERGENT AND RINSE AID
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
Use of detergent
To help the environment, do not use more than the correct quantity of detergent.
Obey the instructions on the detergent packaging.
How to fill the detergent dispenser:
1. Press the release button 2 to open the lid 7 of the detergent dispenser.
2. Put the detergent in the dispenser 1 .
3. If the washing programme has a prewash phase, put a small quantity of detergent
on the inner part of the appliance door.
4. If you use the detergent tablets, put the tablet in the detergent dispenser 1 .
5. Close the detergent dispenser. Press the lid until it locks into position.
Use long washing programmes when you use the detergent tablets. These cannot fully
dissolve with short washing programmes and can decrease the washing results.
Use of rinse aid
Rinse aid makes it possible to dry the dishes without streaks and stains.
The rinse aid dispenser automatically adds rinse aid during the last rinsing phase.
Do these steps to fill the rinse aid dispenser:
1. Press the release button 6 to open the lid 5 of the rinse aid dispenser.
2. Fill the rinse aid dispenser 3 with rinse aid. The mark 'max' shows the maximum level.
3. Remove the spilled rinse aid with an absorbent cloth to prevent too much foam during the washing programme.
4. Close the rinse aid dispenser. Press the lid until it locks into position.
Adjust the rinse aid dosage
Factory set: position 3.
Multitab function
37
You can set the rinse aid dosage between position 1 (lowest dosage) and position 4 (highest dosage).
Turn the rinse aid selector 4 to increase or decrease the dosage.
MULTITAB FUNCTION
The multitab function is for combi detergent tablets.
These tablets contain agents as detergent, rinse aid and dishwasher salt. Some types of
tablets can contain other agents.
Be sure that these tablets are applicable for the water hardness in your area (refer to the
instructions on the packaging of the products).
The multitab function deactivates the flow of rinse aid and salt.
The multitab function deactivates the indicators of salt and rinse aid.
The programme duration can increase if you use the multitab function.
Activate or deactivate the multitab function before the start of a washing programme.
You cannot activate or deactivate the function when a washing programme operates.
To activate the multitab function
• Press the multitab touchpad, the multitab indicator comes on. The function is activated.
– When you activate the multitab function, it stays on until you deactivate it.
To deactivate the multitab function and use separately detergent, salt and rinse aid
1. Press the multitab touchpad, the multitab indicator goes off. The function is deactivated.
2. Fill the salt container and the rinse aid dispenser.
3. Adjust the water hardness to the highest level.
4. Start a washing programme without dishes.
5. When the washing programme is completed, adjust the water softener to the water
hardness in your area.
6. Adjust the quantity of rinse aid.
LOADING CUTLERY AND DISHES
Refer to the leaflet 'Examples of ProClean loads'.
Hints and tips
•
•
•
•
•
•
•
Do not put in the appliance items that can absorb water (sponges, household cloths).
Remove the remaining food from the items.
Make soft the remaining burned food on the items.
Put hollow items (cups, glasses and pans) with the opening down.
Make sure that water does not collect in containers or in bowls.
Make sure that cutlery and dishes do not bond together.
Make sure that the glasses do not touch other glasses.
38
Washing programmes
•
•
•
•
•
Put small items in the cutlery basket.
Mix the spoons with other cutlery to prevent them to bond together.
When you put the items in the baskets, make sure that the water can touch all surfaces.
Put light items in the upper basket. Make sure that the items do not move.
Water droplets can collect on plastic items and non-stick pans.
WASHING PROGRAMMES
Programme
1
Type of soil
Type of load
Programme description
Extra-Hygiene function
All
Crockery, cutlery,
pots and pans
Prewash
Wash 45 °C or 70 °C
Rinses
Dry
Yes, with effect
2
Heavy soil
Crockery, cutlery,
pots and pans
Prewash
Wash 70 °C
Rinses
Dry
Yes, without
effect
3
Normal soil
Crockery and cutlery Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
Yes, without
effect
Fresh soil
Crockery and cutlery Wash 60 °C
Rinse
Yes, with effect
Normal soil
Crockery and cutlery Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
Yes, with effect
Mixed soil
Crockery, cutlery,
pots and pans
Prewash
Wash 70 °C
Rinses
Dry
Yes, without
effect
Normal or
light soil
Delicate crockery
and glassware
Wash 45 °C
Rinses
Dry
Yes, without
effect
1)
2)
4
3)
5
4)
6
5)
7
Washing programmes
Programme
8
Type of soil
Type of load
Programme description
Use this programme to quickly rinse Rinse
the dishes. This prevents the remaining food to bond on the dishes and
bad odours to come out from the appliance.
Do not use detergent with this programme.
39
Extra-Hygiene function
Yes, without
effect
1) The appliance senses the type of soil and the quantity of items in the baskets. It automatically adjusts the
temperature and quantity of the water, the energy consumption and the programme time.
2) This is the most silent washing programme. The pump works at a very low speed to decrease the level of
noise. Because of the low speed, the programme time is long.
3) With this programme you can wash a load with fresh soil. It gives good washing results in a short time.
4) This is the standard programme for test institutes. With this programme you have the most efficient use of
water and energy consumption for crockery and cutlery with normal soil. Refer to the supplied leaflet for
test information.
5) With this programme you can wash a load with mixed soil. Very heavy soil in the lower basket and normal
soil in the upper basket. The water pressure in the lower basket is three times higher than in the upper
basket. The temperature of the water in the lower basket is 25% higher than in the upper basket.
Consumption values
Programme
Programme time (minute)
Energy (kWh)
Water (litre)
1
90 - 160
0,9 - 1,7
8 - 15
2
140 - 160
1,4 - 1,6
13 - 14
3
200 - 220
1,1 - 1,2
9 - 11
4
30
0,8
9
5
160 - 170
0,9 - 1,0
9 - 11
6
130 - 140
1,3 - 1,5
14 - 15
7
65 - 75
0,8 - 0,9
11 - 12
40
Select and start a washing programme
Programme
8
Programme time (minute)
14
Energy (kWh)
0,1
Water (litre)
4
The water pressure and temperature, the variations of the mains supply and the quantity
of dishes can change the consumption values.
SELECT AND START A WASHING PROGRAMME
Starting the washing programme without delay start
1. Activate the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode.
3. Set the washing programme.
• The number related to the washing programme flashes in the display.
4. If necessary, set the extra-hygiene or ÖKO PLUS function.
• The selection of these functions must always occur after the set of the washing
programme.
5. Close the appliance door, the washing programme starts automatically.
Starting the washing programme with delay start
1.
2.
3.
4.
Activate the appliance.
Make sure that the appliance is in setting mode.
Set the washing programme and functions.
Press the delay touchpad again and again until the display shows the time of the
delay start.
• The time of the delay start flashes in the display.
• The delay indicator is on.
5. Close the appliance door, the countdown starts automatically.
When the countdown is completed, the washing programme starts automatically.
The opening of the appliance door stops the countdown. When you close the door, the
countdown continues from the point of interruption.
Cancelling the delay start
The countdown is not operating
1. Press the delay touchpad again and again until the display shows the number of the
washing programme.
• The number flashes in the display.
2. Close the appliance door, the washing programme starts automatically.
Care and cleaning
41
The countdown is operating
1. Open the appliance door.
2. Press the delay touchpad again and again until the display shows the number of the
washing programme.
• The number flashes for some seconds and then the time of the washing programme shows in the display.
3. Close the appliance door, the washing programme starts automatically.
Interruption of a washing programme
• Open the appliance door.
– The washing programme stops.
• Close the appliance door.
– The washing programme continues from the point of interruption.
Cancelling the washing programme
If the washing programme has not started, you can change the selection.
To change the selection while the washing programme operates, it is necessary to cancel
the programme.
• Press the RESET touchpad until the display shows two horizontal status bars.
Make sure that there is detergent in the detergent dispenser before you start a new washing programme.
End of the washing programme
When the washing programme is completed, an intermittent acoustic signal sounds.
1. Open the appliance door.
• The end indicator is on
• The display shows a zero.
2. Deactivate the appliance.
3. For better drying results, keep the appliance door ajar for some minutes.
Remove the items from the baskets
• Let the dishes become cold before you remove them from the appliance. Hot dishes
can be easily damaged.
• First remove the items from the lower basket, then from the upper basket.
• There can be water on the sides and on the door of the appliance. Stainless steel becomes cool more quickly than the dishes.
CARE AND CLEANING
To remove and clean the filters
Dirty filters decrease the washing results.
Although the maintenance is very low with these filters, make a check at intervals and if
necessary, clean them.
42
Care and cleaning
1. Turn the filter (A) counterclockwise and
remove it out from filter (B).
B
A
2. Filter (A) has two parts. To disassemble
the filter, pull them apart.
3. Fully clean the parts with water.
4. Put the two parts of the filter (A) together and push. Make sure that they assemble correctly in each other.
5. Remove the filter (B).
6. Fully clean the filter (B) with water.
7. Put the filter (B) to its initial position.
Make sure that it assembles correctly in
the two guides (C).
8. Put the filter (A) into position in filter
(B). Turn the filter (A) clockwise until it
locks.
C
To clean the spray arms
Do not remove the spray arms.
If the holes in the spray arms become clogged, remove remaining parts of soil with a
thin pointed object.
To clean the external surfaces
Clean the external surfaces of the appliance and control panel with a moist soft cloth.
Only use neutral detergents.
Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads or solvents (acetone).
What to do if…
43
WHAT TO DO IF…
The start of the appliance does not occur or it stops during operation.
First try to find a solution to the problem (refer to the table). If not, contact the service
centre.
With some malfunctions, the display shows an alarm code:
- The appliance does not fill with water
•
- The appliance does not drain the water
•
- The anti-flood device is on.
•
WARNING!
Deactivate the appliance before you do the checks.
Malfunction
The appliance does not fill
with water.
Possible cause
Possible solution
The water tap is blocked or
there is limescale on it.
Clean the water tap.
The water pressure is too low.
Contact your local water authority.
The water tap is closed.
Open the water tap.
The filter in the water inlet
hose is blocked.
Clean the filter.
The connection of the water in- Make sure that the connection
let hose is not correct.
is correct.
The appliance does not drain
the water.
The water inlet hose is damaged.
Make sure that the water inlet
hose has no damages.
There is a blockage in the sink
spigot.
Clean the sink spigot.
The connection of the water
drain hose is not correct.
Make sure that the connection
is correct.
The water drain hose is damaged.
Make sure that the water
drain hose has no damages.
The anti-flood device is on.
The start of the washing programme does not occur.
Close the water tap and contact the service centre.
The appliance door is open.
Close the appliance door.
The mains plug is not connected in the mains socket.
Connect the mains plug.
The fuse in the fuse box is dam- Replace the fuse.
aged.
44
What to do if…
Malfunction
Possible cause
The delay start is set.
Possible solution
• Cancel the delay start.
• When the countdown is
completed, the washing programme starts automatically.
After the check, activate the appliance. The programme continues from the point of interruption.
If the malfunction occurs again, contact the service centre.
If the display shows other alarm codes, contact the service centre.
The necessary information for the service centre is on the rating plate.
Record this information:
– Model (MOD.) ........................................................
– Product number (PNC) ..........................................
– Serial number (S.N.) ..............................................
The washing results and drying results are not satisfactory
Problem
The dishes are not clean.
Possible cause
The washing programme was
not applicable for the type of
load and soil.
Possible solution
Make sure that the washing
programme is applicable for
the type of load and soil.
You did not put the items cor- Put the items correctly in the
rectly in the baskets, water did baskets.
not touch all surfaces.
The spray arms could not turn
freely. Incorrect position of
the items in the baskets.
Make sure that an incorrect position of the items do not
cause the blockage of the
spray arms.
The filters are dirty or not assembled and installed correctly.
Make sure that the filters are
clean and correctly assembled
and installed.
The quantity of detergent was
not sufficient or missing.
Make sure that the quantity of
detergent is sufficient.
The salt container is empty.
Fill the salt container with dishwasher salt.
Incorrect level of the water
softener adjustment.
Adjust the water softener with
the correct level.
The salt container cap is not
closed correctly.
Make sure that the salt container cap is closed correctly.
There are streaks, whitish
stains, or a bluish layer on
glasses and dishes.
The rinse aid quantity is too
high.
Decrease the rinse aid quantity.
Dry water drop stains on
glasses and dishes.
The rinse aid quantity is too
low.
Increase the rinse aid quantity.
Limescale particles on the
dishes.
Technical data
Problem
Possible cause
45
Possible solution
The detergent can be the cause. Use a different brand of detergent.
The dishes are wet.
The washing programme was For better drying results, keep
without a drying phase or
the door ajar for some minutes.
with a decreased drying phase.
The dishes are wet and matt.
The rinse aid dispenser is emp- Fill the rinse aid dispenser with
ty.
rinse aid.
The multitab function is on
(this function automatically
deactivates the rinse aid dispenser).
Activate the rinse aid dispenser.
Activating the rinse aid dispenser
1. Activate the appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode.
3. Press and hold touchpad (4) and touchpad (5) at the same time until the indicators
of touchpads (3), (4) and (5) flash.
4. Release touchpad (4) and touchpad (5).
5. Press touchpad (4).
• The indicators of touchpads (3) and (5) go off .
• The indicator of touchpad (4) continues to flash.
• The display shows the setting of the rinse aid dispenser.
The rinse aid dispenser is off.
The rinse aid dispenser is on.
6. Press touchpad (4) to change the setting.
7. Deactivate the appliance to confirm.
TECHNICAL DATA
Dimensions
Width
596 mm
Height
818 - 898 mm
Depth
Water supply pressure
Water
supply 1)
Capacity
550 mm
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximum
8 bar (0,8 MPa)
Cold water or hot water
Place settings
1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4'' thread.
maximum 60 °C
12
46
Environment concerns
The rating plate on the inner edge of the appliance door shows the electrical connection
data.
If the hot water comes from alternative sources of energy, (e.g. solar panels, photovoltaic
panels and aeolian), use a hot water supply to decrease energy consumption.
ENVIRONMENT CONCERNS
The symbol
on the product or on its packaging indicates that this product may not
be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection
point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this
product, please contact your local council, your household waste disposal service or the
shop where you purchased the product.
Recycle the materials with the symbol . Put the packaging in applicable containers to
recycle it.
47
www.aeg-electrolux.com/shop
117940160-A-272010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising