AEG | F88705VI1P | User manual | Aeg F88705VI1P Brugermanual

Aeg F88705VI1P Brugermanual
DA
NO
SV
Brugsanvisning
Opvaskemaskine
Bruksanvisning
Oppvaskmaskin
Bruksanvisning
Diskmaskin
2
26
48
FAVORIT 88705 VI1P
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED........................................................................................................ 3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET............................................................... 6
4. KONTROLPANEL...................................................................................................... 7
5. PROGRAMMER......................................................................................................... 7
6. INDSTILLINGER.......................................................................................................10
7. TILVALGSFUNKTIONER......................................................................................... 13
8. FØR IBRUGTAGNING............................................................................................ 15
9. DAGLIG BRUG.........................................................................................................16
10. RÅD OG TIP...........................................................................................................18
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING..............................................................19
12. FEJLFINDING........................................................................................................21
13. TEKNISK INFORMATION.....................................................................................25
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar,
hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen
forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen
sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar alle opvaskemidler utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet,
mens lugen er åben.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn
uden overvågning.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer
– af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen.
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Driftsvandtrykket (minimum og maksimum) skal være
mellem 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Overhold det maksimale antal af 15 kuverter.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Læg knive og bestik med skarpe spidser i bestikkurven
med spidserne vendt nedad eller læg dem vandret.
Lad ikke apparatets låge stå åben uden opsyn for at
undgå, at nogen falder over den.
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten
inden vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Ventilationsåbningerne i bunden (hvis relevant) må
ikke tildækkes af et gulvtæppe.
Apparatet skal sluttes til vandledningsnettet ved hjælp
af de nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt
må ikke genbruges.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Stil eller brug ikke apparatet et sted,
hvor temperaturen kommer under 0
°C.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Sørg for, apparatet er installeret
under og opad stabile
køkkenelementer.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
tilslutningskontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
• Pas på du ikke beskadiger netstikket
og kablet. Hvis der bliver behov for at
udskifte netledningen, skal det
•
•
•
•
udføres af vores autoriserede
servicecenter.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Undgå at slukke for maskinen ved at
trække i ledningen. Tag altid fat i
selve netstikket.
Dette apparat opfylder gældende
EØF-direktiver.
Kun for Storbritannien og Irland.
Apparatet har et 13 A-netstik. Hvis det
er nødvendigt at udskifte sikringen i
netstikket, brug sikring: 13 amp ASTA
(BS 1362).
2.3 Tilslutning, vand
• Pas på du ikke beskadiger
vandslangerne.
• Inden du tilslutter apparatet til nye rør
eller rør, som ikke har været i brug i
lang tid, skal du lade vandet løbe,
indtil det bliver klart.
• Kontrollér, at der ikke er nogen
utætheder, første gang du bruger
apparatet.
• Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil
og en kappe med et indvendigt
elkabel.
DANSK
5
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
2.5 Indvendigt lys
ADVARSEL!
Fare for personskade.
ADVARSEL!
Højspænding.
• Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal
stikket straks tages ud af
stikkontakten. Kontakt det
autoriserede servicecenter for at få
udskiftet tilløbsslangen.
• Dette apparat er udstyret med
indvendig belysning, der tænder, når
lågen åbnes, og slukker, når lågen
lukkes.
• Lampen i dette apparatet er ikke
egnet til oplysning i almindelige rum.
• Kontakt servicecenteret for at få
udskiftet pæren.
2.4 Brug
2.6 Bortskaffelse
• Undgå at sidde eller stå på den åbne
låge.
• Opvaskemidler er farlige. Følg
sikkerhedsanvisningen på
opvaskemidlets emballage.
• Drik og leg ikke med vandet i
apparatet.
• Tag ikke opvasken ud af apparatet,
før opvaskeprogrammet er slut. Der
kan være opvaskemiddel på servicet.
• Der kan komme meget varm damp ud
af apparatet, hvis du åbner lågen,
mens programmet er i gang.
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr
ikke kan blive lukket inde i apparatet.
6
www.aeg.com
3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET
1
2
3
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
9 8
Øverste spulearm
Mellemste spulearm
Nederste spulearm
Filtre
Mærkeplade
Saltbeholder
Udluftning
3.1 TimeBeam
TimeBeam er et display, som vises på
gulvet under apparatets låge.
• Når programmet starter, vises
programmets varighed.
• Når programmet er afsluttet, lyser
0:00 og CLEAN.
• Når den udskudte start starter, lyser
nedtællingstiden og DELAY.
• Hvis der er en fejl i apparatet, vises
der en alarmkode.
7
8
9
10
11
12
6
5
4
Beholder til afspændingsmiddel
Beholder til vaskemiddel
Nederste kurv
Øverste kurv
Bestikskuffe
DANSK
4. KONTROLPANEL
1
1
2
3
4
5
2
Til-/fra-knap
Display
Delay-knap
Program-knap
ExtraHygiene-knap
3
4
6
7
8
9
5
6
7
8
9
TimeSaver-knap
XtraDry-knap
ProBoost-knap
Lamper
4.1 Lamper
Lampe
Forløb
Slutlampe.
XtraDry-lampe.
Kontrollampe for salt. Denne lampe er altid slukket, når programmet er i
gang.
Afspændingsmiddel-lampe. Denne lampe er altid slukket, når programmet er i gang.
TimeSaver-lampe.
Delay-lampe.
ExtraHygiene-lampe.
ProBoost-lampe.
5. PROGRAMMER
Program
Grad af snavs
Fyldningens art
Programtrin
Tilvalg
P1
• Normalt snavset
• Service og bestik
•
•
•
•
• TimeSaver
• AutoOpen
• XtraDry
1)
Forskyl
Opvask 50 °C
Skylninger
Affugtning
7
8
www.aeg.com
Program
Grad af snavs
Fyldningens art
Programtrin
Tilvalg
P2
2)
• Alt
• Service, bestik,
kogegrej
• Forskyl
• Opvask fra 45 °C til 70
°C
• Skylninger
• Affugtning
• ExtraHygiene
• XtraDry
3)
• Forskellig grad
af tilsmudsning
• Service, bestik,
kogegrej
•
•
•
•
Forskyl
• TimeSaver
Opvask 50 °C og 65 °C • XtraDry
Skylninger
Affugtning
• Meget snavset
• Service, bestik,
kogegrej
•
•
•
•
Forskyl
Opvask 70 °C
Skylninger
Affugtning
P3
P4
4)
• ProBoost
• TimeSaver
• XtraDry
P5
• Normalt eller let • Opvask 45 °C
snavset
• Skylninger
• Finere porcelæn • Affugtning
og glas
• XtraDry
P6
• Let snavset
• Service og bestik
• Opvask 55 °C
• Skylninger
• ExtraHygiene
• XtraDry
• Frisk snavset
• Service og bestik
• Opvask 60 °C
• Skylninger
• ExtraHygiene
• XtraDry
• Alt
• Forskyl
P7
5)
P8
6)
DANSK
Program
Grad af snavs
Fyldningens art
Programtrin
Tilvalg
P9
• Normalt snavset
• Service og bestik
•
•
•
•
• XtraDry
7)
Forskyl
Opvask 50 °C
Skylninger
Affugtning
9
1) Med dette program får du den mest effektive brug af vand og energiforbrug til service og bestik med
normalt snavs. (Dette er standardprogrammet til testgennemførsler).
2) Apparatet registrerer graden af snavs og mængden af genstande i kurvene. Temperaturen, mængden
af vand, energiforbruget og programtiden justeres automatisk.
3) Med dette program kan du vaske en opvask med blandet snavs. Meget snavsede genstande i den
nederste kurv og normalt snavsede i den øverste kurv. Vandtrykket og -temperaturen i den nederste kurv
er højere end i den øverste kurv.
4) Programmet har et skylletrin med høj temperatur, hvilket giver bedre resultater for hygiejnen. Under
skyllefasen forbliver temperaturen på 70 °C i mindst 10 minutter.
5) Med dette program kan du vaske en opvask med frisk snavs. Det giver gode opvaskeresultater på kort
tid.
6) Med dette program kan du hurtigt skylle service for at forhindre, at madrester sætter sig godt fast på
det, og at der dannes lugte i apparatet. Brug ikke opvaskemiddel til dette program.
7) Dette er det mest lydsvage program. Pumpen arbejder ved meget lav hastighed for at nedsætte
støjniveauet. Programtiden er lang på grund af den lave hastighed.
5.1 Forbrugsværdier
Vand
(l)
Energi
(kWt)
Varighed
(min)
P1
11
0.857
225
P2
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
P3
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 149
P4
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
P5
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
P6
9.5 - 10.5
1.10 - 1.30
55 - 65
P7
10
0.9
30
Program1)
10
www.aeg.com
Vand
(l)
Energi
(kWt)
Varighed
(min)
P8
4
0.1
14
P9
9 - 10
1.0 - 1.2
219 - 229
Program1)
1) Forbrugsværdierne kan variere alt efter vandtemperatur og -tryk, udsving i netspænding, tilvalg og
opvaskens størrelse.
5.2 Oplysninger til
testinstitutter
For alle nødvendige oplysninger til test,
send en e-mail til:
info.test@dishwasher-production.com
Skriv produktnummeret (PNC) ned, som
findes på mærkepladen.
6. INDSTILLINGER
6.1 Tilstand for programvalg
og brugertilstand
Når et apparat står i tilstanden for
programvalg, er det muligt at indstille et
program og at åbne brugertilstanden.
I brugertilstanden kan følgende
indstillinger ændres:
• Niveauet af blødgøringsanlægget i
henhold til vandets hårdhed.
• Aktiveringen eller deaktiveringen af
lydsignalet for programslut.
• Valget af farven for TimeBeam.
• Aktiverer/deaktiverer beholderen til
afspændingsmiddel.
• Niveauet af afspændingsmiddel i
henhold til den påkrævede dosis.
• Aktiveringen eller deaktiveringen af
funktionen AutoOpen.
Disse indstillinger gemmes, indtil du
ændrer dem igen.
Sådan indstiller du tilstanden
for programvalg
Når du aktiverer programmet, står det
normalt i tilstanden for programvalg.
Hvis dette dog ikke skulle være tilfældet,
kan du indstille tilstanden for
programvalg på følgende måde:
Tryk på
og
og hold dem nede
samtidigt, indtil apparatet er i tilstanden
for programvalg.
6.2 Blødgøringsanlæg
Blødgøringsanlægget fjerner mineraler
fra vandforsyningen, som ellers kan have
en skadelig virkning på
opvaskeresultaterne og på apparatet.
Jo højere indholdet af disse mineraler er,
desto hårdere er vandet. Vandets
hårdhedsgrad måles i modsvarende
skalaer.
Blødgøringsanlægget skal indstilles efter
det lokale vands hårdhedsgrad.
Oplysning om vandets hårdhedsgrad fås
hos det lokale vandværk. Det er vigtigt at
vælge det rette niveau for
blødgøringsanlægget for at sikre gode
vaskeresultater.
DANSK
11
Vandets hårdhed
Tyske grader
(°dH)
Franske grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grad- Blødgøringsanlæger
gets niveau
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.
Hvis du bruger multitabs, som
indeholder salt, og dit vand har en
hårdhedsgrad på under 21dH, kan du
indstille det laveste niveau af
blødgøringsanlægget. Det deaktiverer
saltpåfyldningslampen.
Hvis du bruger almindeligt
opvaskemiddel eller multitabs uden
salt, bør du indstille den rette
vandhårdhedsgrad for at holde
saltpåfyldningslampen aktiv.
Sådan indstilles
blødgøringsanlægget
1. Indstil brugertilstanden ved at trykke
og
, og hold
samtidigt på
dem nede, indtil kontrollamperne
,
,
,
,
og
begynder at blinke, og displayet er
tomt.
.
• Kontrollamperne
og
slukkes.
,
indstilling: f.eks.
= niveau 5.
3. Tryk på
gentagne gange for at
ændre indstillingen.
4. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
bekræfte indstillingen.
6.3 Beholderen til
afspændingsmiddel
Afspændingsmiddel hjælper med at
tørre tallerkener og fade, uden at de får
pletter og striber.
Apparatet skal være i
programvalgstilstand.
2. Tryk på
• Kontrollampen
bliver ved med
at blinke.
• Displayet viser den aktuelle
,
,
Der frigøres automatisk
afspændingsmiddel under den varme
skyllefase.
Du kan indstille den frigjorte mængde
afspændingsmiddel mellem niveau 1
(min. mængde) og niveau 6 (maks.
mængde). Niveau 0 deaktiverer
beholderen til afspændingsmiddel, og
der frigøres intet afspændingsmiddel.
Fabriksindstilling: niveau 4.
12
www.aeg.com
Sådan indstilles niveauet af
afspændingsmiddel
Sådan aktiveres beholderen til
afspændingsmiddel
Apparatet skal være i
programvalgstilstand.
Apparatet skal være i
programvalgstilstand.
1. Indstil brugertilstanden ved at trykke
1. Indstil brugertilstanden ved at trykke
samtidigt på
og
, og hold
dem nede, indtil kontrollamperne
samtidigt på
og
, og hold
dem nede, indtil kontrollamperne
,
,
,
,
og
begynder at blinke, og displayet er
tomt.
,
,
,
,
og
begynder at blinke, og displayet er
tomt.
2. Tryk på
2. Tryk på
.
• Kontrollamperne
og
,
,
,
slukkes.
• Kontrollampen
bliver ved med
at blinke.
• Displayet viser den aktuelle
= niveau 4.
indstilling: f.eks.
– Niveauet af
afspændingsmiddel går fra 0A
til 6A.
– Niveau 0 = der frigøres intet
afspændingsmiddel.
3. Tryk på
gentagne gange for at
ændre indstillingen.
4. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
bekræfte indstillingen.
6.4 Meddelelse om manglende
afspændingsmiddel
Når afspændingsmiddelbeholderen er
tom, tændes indikatoren for
afspændingsmiddel for at meddele, at
der skal påfyldes afspændingsmiddel.
Hvis du bruger multitabs, som
indeholder afspændingsmiddel, og du er
tilfreds med tørreresultatet, kan du
frakoble meddelelsen om opfyldning af
afspændingsmiddel. Det anbefales dog,
at du altid bruger afspændingsmiddel for
at få det bedste tørreresultat.
Hvis du bruger standardopvaskemiddel
eller multitabs uden afspændingsmiddel,
skal du aktivere meddelelsen for at holde
indikatoren for påfyldning af
afspændingsmiddel aktiv.
.
• Kontrollamperne
og
,
,
,
slukkes.
• Kontrollampen
bliver ved
med at blinke.
• Displayet viser den aktuelle
indstilling:
= beholderen til
afspændingsmiddel aktiveres
(fabriksindstilling).
3. Tryk på
for at ændre
indstillingen.
= beholderen til
afspændingsmiddel er deaktiveret.
4. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
bekræfte indstillingen.
6.5 Lydsignaler
Der udsendes lydsignaler, når der opstår
en fejl i apparatet. Lydsignalerne kan ikke
slås fra.
Der lyder også et lydsignal, når
programmet er slut. Dette lydsignal er
deaktiveret som standard, men det kan
aktiveres.
Sådan aktiveres lydsignalet for
programslut
Apparatet skal være i
programvalgstilstand.
1. Indstil brugertilstanden ved at trykke
samtidigt på
og
, og hold
dem nede, indtil kontrollamperne
,
,
,
,
og
begynder at blinke, og displayet er
tomt.
2. Tryk på
DANSK
• Kontrollamperne
og
,
,
,
slukkes.
• Kontrollampen
bliver ved med
at blinke.
• Displayet viser den aktuelle
indstilling:
slukket.
3. Tryk på
= Akustisk signal
for at ændre indstillingen.
= Akustisk signal tændt.
4. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
bekræfte indstillingen.
6.6 Sådan indstiller du farven
på TimeBeam
Du kan skifte farven på TimeBeam, så
farven matcher til dit køkkengulv. Der er
flere tilgængelige farver. TimeBeam kan
også deaktiveres.
samtidigt på
og
, og hold
dem nede, indtil kontrollamperne
,
,
,
,
og
begynder at blinke, og displayet er
tomt.
og
6.7 Sådan deaktiveres
AutoOpen
Apparatet skal være i
programvalgstilstand.
1. Indstil brugertilstanden ved at trykke
samtidigt på
og
, og hold
dem nede, indtil kontrollamperne
,
,
,
,
og
begynder at blinke, og displayet er
tomt.
.
• Kontrollamperne
1. Indstil brugertilstanden ved at trykke
.
• Kontrollamperne
= TimeBeam deaktiveret.
3. Tryk på
gentagne gange for at
ændre farven.
• Du kan se de forskellige farver på
køkkengulvet.
4. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
bekræfte indstillingen.
2. Tryk på
Apparatet skal være i
programvalgstilstand.
2. Tryk på
–
,
,
,
slukkes.
• Kontrollampen
bliver ved med
at blinke.
• Displayet viser et tal og bogstavet
C. Hvert tal henviser til en
forskellig farve.
13
og
,
,
,
slukkes.
bliver ved
• Kontrollampen
med at blinke.
• Displayet viser den aktuelle
indstilling:
aktiveret.
= AutoOpen
for at ændre
3. Tryk på
indstillingen:
= AutoOpen
deaktiveret.
4. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
bekræfte indstillingen.
7. TILVALGSFUNKTIONER
De ønskede tilvalg skal slås
til hver gang, inden du
starter et program.
Dette tilvalg kan ikke slås til
eller fra, mens et program er
i gang.
Ikke alle tilvalg er
kompatible med hinanden.
Hvis du har valgt tilvalg, som
ikke er kompatible,
deaktiverer apparatet
automatisk et eller flere af
dem. Det er kun lamperne
for de tilvalg, der stadigvæk
er aktive, som forbliver
tændt.
14
www.aeg.com
7.1 XtraDry
Aktivér dette tilvalg, når du ønsker at
forbedre tørringen. Når dette tilvalg
anvendes, kan varigheden af visse
programmer, vandforbruget og den
sidste skylletemperatur påvirkes.
Tilvalget XtraDry er ikke et permanent
tilvalg og skal vælges ved hver
programstart.
Sådan aktiveres XtraDry
Tryk på
.
Den tilhørende lampe tændes.
Hvis tilvalget ikke gælder for
programmet, tændes den relaterede
lampe ikke, eller den blinker hurtigt
nogle få sekunder og slukkes derefter.
Displayet viser den opdaterede
programvarighed.
7.2 TimeSaver
Dette tilvalg øger trykket og
vandtemperaturen. Vaske- og
tørrefaserne er kortere.
Den samlede programvarighed mindskes
med ca. 50 %.
Hvis tilvalget ikke gælder for
programmet, tændes den relaterede
lampe ikke, eller den blinker hurtigt
nogle få sekunder og slukkes derefter.
Displayet viser den opdaterede
programvarighed.
7.4 ProBoost
Dette tilvalg øger vandtrykket i forvaskog vaskefaserne.
Vaskeresultaterne er også gode med
meget snavset opvask.
Sådan aktiveres ProBoost
, den tilknyttede lampe
Tryk på
tændes
Hvis tilvalget ikke gælder for
programmet, tændes den relaterede
lampe ikke, eller den blinker hurtigt
nogle få sekunder og slukkes derefter
Displayet viser den opdaterede
programvarighed.
7.5 AutoOpen
Dette tilvalg forbedrer tørreresultaterne
med mindre energiforbrug.
Vaskeresultaterne er de samme som for
den normale programvarighed.
Tørreresultaterne forringes muligvis.
Sådan aktiveres TimeSaver
Tryk på
, den tilknyttede lampe
tændes.
Hvis tilvalget ikke gælder for
programmet, tændes den relaterede
lampe ikke, eller den blinker hurtigt
nogle få sekunder og slukkes derefter.
Displayet viser den opdaterede
programvarighed.
7.3 ExtraHygiene
Med dette tilvalg får du bedre
hygiejneresultater. Under den sidste
skyllefase forbliver temperaturen på 70
°C i mindst 10 minutter.
Sådan aktiveres ExtraHygiene
Tryk på
tændes
, den tilknyttede lampe
• Mens tørrefasen er i gang, åbner en
anordning apparatets låge og holder
den på klem.
• Ved programslut, trækkes
anordningen og apparatets låge
tilbage. Apparatet slukkes automatisk.
PAS PÅ!
Forsøg ikke at lukke
apparatets låge, når
anordningen holder lågen
på klem. Det kan skade
apparatet.
DANSK
Funktionen aktiveres automatisk, når du
vælger programmet
.
Denne funktion kan ikke vælges sammen
med andre programmer.
Hvis du vil frakoble funktionen
AutoOpen, bedes du se "Indstillinger". I
15
denne tilstand øges programmets
energiforbrug, og tørringen reduceres
betydeligt.
Se tilvalget XtraDry for at forbedre
tørringen.
8. FØR IBRUGTAGNING
1. Sørg for, at blødgøringsanlæggets
aktuelle niveau svarer til
vandforsyningens hårdhed. Hvis
ikke, bør du justere niveauet for
blødgøringsanlægget.
2. Fyld saltbeholderen.
3. Fyld beholderen til
afspændingsmiddel.
4. Åbn vandhanen.
5. Start et program for at fjerne evt.
rester fra fabrikationen, der
stadigvæk kan befinde sig i
apparatet. Brug ikke opvaskemiddel,
og fyld ikke noget i kurvene.
Når du starter et program, kan det tage
op til 5 minutter før
blødgøringsanlægget er klar til drift. Det
ser ud til, at maskinen ikke virker.
Vaskefasen starter først, når denne
procedure er afsluttet. Proceduren
gentages regelmæssigt.
8.1 Saltbeholderen
PAS PÅ!
Brug kun salt beregnet til
opvaskemaskiner.
Saltet bruges til at gøre
blødgøringsanlægget klar til drift og til at
sikre gode opvaskeresultater i den
daglige brug.
Sådan fylder du saltbeholderen
1. Drej hætten på saltbeholderen mod
uret og fjern den.
2. Hæld en liter vand i saltbeholderen
(kun første gang).
3. Fyld saltbeholderen op med filtersalt.
4. Fjern saltet rundt om saltbeholderens
åbning.
5. Drej hætten på saltbeholderen med
uret for at lukke saltbeholderen.
Der kan løbe vand og salt ud
fra saltbeholderen, når du
fylder den. Risiko for
korrosion. Start et program
efter at have fyldt
saltbeholderen for at undgå
dette.
16
www.aeg.com
8.2 Sådan fyldes beholderen til
afspændingsmiddel
A
B
2. Fyld beholderen (B), indtil
afspændingsmidlet når mærket
"MAX".
3. Tør spildt afspændingsmiddel op
med en sugende klud, så der ikke
dannes for meget skum.
4. Luk lågen. Sørg for, at låget låses på
plads.
Påfyld afspændingsmiddel i
beholderen til
afspændingsmiddel, når
indikatorvinduet (A) bliver
gennemsigtigt.
Hvis du bruger multitabs, og
tørringen er tilfredsstillende,
kan angivelsen af påfyldning
af afspændingsmiddel
frakobles.
Vi anbefaler altid at bruge
afspændingsmiddel for at få
en bedre tørring, også
kombineret med multitabs,
der indeholder
afspændingsmiddel.
C
PAS PÅ!
Brug kun
afspændingsmiddel
beregnet til
opvaskemaskiner.
1. Åbn låget (C).
9. DAGLIG BRUG
1. Åbn vandhanen.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet.
Se efter, at apparatet står i tilstanden for
programvalg.
• Påfyld saltbeholderen, hvis
lampen for salt er tændt.
• Fyld beholderen til
afspændingsmiddel, hvis lampen
for afspændingsmiddel lyser.
3. Fyld kurvene.
4. Påfyld opvaskemiddel.
5. Vælg og start det rette program til
opvaskens art og graden af snavs.
9.1 Brug af opvaskemiddel
A
B
C
DANSK
PAS PÅ!
Brug kun opvaskemiddel
beregnet til
opvaskemaskiner.
1. Tryk på udløserknappen (A) for at
åbne låget (C).
2. Fyld opvaskemiddel i form af pulver
eller tabletter i rummet til
opvaskemiddel (B).
3. Hvis opvaskeprogrammet har et trin
med forvask, anbringes en lille
mængde opvaskemiddel på den
inderste del af apparatets låge.
4. Luk lågen. Sørg for, at låget låses på
plads.
9.2 Indstilling og start af et
program
Auto Off-funktionen
Denne funktion mindsker
energiforbruget ved automatisk at slukke
for apparatet, når det ikke er i drift.
Funktion går i gang:
• 5 minutter efter programmets
afslutning.
• Efter 5 minutter, hvis programmet
ikke er gået i gang.
Starte et program
1. Hold apparatets låge på klem.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet. Se efter, at
apparatet står i tilstanden for
programvalg.
, indtil
3. Tryk gentagne gange på
displayet viser nummeret på det
program, du ønsker at starte.
Displayet viser programnummeret i
ca. 3 sekunder og viser derefter
programmets varighed.
4. Indstil de relevante tilvalg.
5. Luk apparatets låge for at starte
programmet.
Start af et program med
senere start
1. Indstil et program.
17
2. Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser den ønskede
udskydelse (fra 1-24 timer).
Lampen for senere start begynder at
lyse.
3. Luk apparatets låge for at starte
nedtællingen.
Mens en nedtælling er i gang, kan den
udskudte tid øges, men valget af
program og tilvalg kan ikke ændres.
Når nedtællingen er slut, starter
programmet.
Åbning af lågen, mens
maskinen er i gang
Hvis du åbner lågen, mens et program er
i gang, stopper apparatet. Det kan
påvirke energiforbruget og programmets
varighed. Når lågen lukkes igen,
fortsætter maskinen fra det sted, hvor
den blev afbrudt.
Hvis lågen er åben i mere
end 30 sekunder under
tørrefasen, afsluttes det
igangværende program.
Dette sker ikke, hvis
programmet
kører
med tilvalget AutoOpen.
Annullering af den senere
start, mens nedtællingen er i
gang
Når du annullerer udskudt start, skal du
indstille programmet og tilvalgene igen.
1. Åbn lågen til apparatet.
2. Tryk, og hold samtidigt på
og
, indtil apparatet er i tilstanden for
programvalg.
Annullering af program
Tryk på
og
og hold dem nede
samtidigt, indtil apparatet er i tilstanden
for programvalg.
Sørg for, at der er opvaskemiddel i
beholderen til opvaskemiddel, inden der
startes et nyt program.
18
www.aeg.com
Program slut
Luk for vandhanen.
Når programmet er afsluttet, og du
åbner lågen, slukkes apparatet
automatisk.
10. RÅD OG TIP
10.1 Generel
Følgende tips vil sikre optimale
rengørings- og tørreresultater i den
daglige brug samt hjælpe med at
beskytte miljøet.
• Bortskaf madrester fra servicet
sammen med køkkenaffaldet.
• Forskyl ikke service i hånden. Når det
er nødvendigt, kan du bruge
programmet til forskyl (hvis
tilgængeligt) eller vælge et program
med en forskylningsfase.
• Brug altid hele kurveområdet.
• Når du fylder apparatet, skal du sikre
dig, at alt servicet kan nås
fuldstændigt og vaskes af det vand,
der kommer ud af spulearmdyserne.
Sørg for, at genstandene ikke rører
eller dækker hinanden.
• Du kan bruge opvaskemiddel,
afspændingsmiddel og salt separat,
eller du kan bruge multitabs (f.eks. ''3i-1'', ''4-i-1'', ''Alt-i-1''). Følg
vejledningen på pakken.
• Vælg programmet alt efter typen af
opvask og graden af snavs. Med
programmet ECO får du den mest
effektive brug af vand og
energiforbrug til service og bestik
med normalt snavs.
10.2 Brug af salt,
afspændingsmiddel og
opvaskemiddel
• Brug kun salt, afspændingsmiddel og
opvaskemiddel til opvaskemaskine.
Andre produkter kan beskadige
apparatet.
• Multitabs egner sig som regel til
områder, hvor vandet har en hårdhed
på op til 21 °dH. I områder, der
overskrider denne grænse, skal der
anvendes afspændingsmiddel og salt
ud over multitabs. I områder med
hårdt og meget hårdt vand anbefaler
vi dog at bruge opvaskemiddel alene
(pulver, gelé, tabletter uden ekstra
funktioner), afspændingsmiddel og
salt separat for at opnå optimale
rengørings- og tørreresultater.
• Opvasketabletter opløses ikke helt
ved korte programmer. Det
anbefales, at du benytter
opvasketabletterne til lange
programmer for at undgå rester af
opvaskemidler på bordservicet.
• Brug ikke mere end den angivne
mængde opvaskemiddel. Se
anvisningerne på opvaskemidlets
emballage.
10.3 Gør følgende, hvis du
ønsker at holde op med at
bruge multitabletter
Gør følgende, inden du starter med at
bruge separat opvaskemiddel, salt og
afspændingsmiddel.
1. Indstil det højeste niveau for
blødgøringsanlæg.
2. Sørg for, at saltbeholderen og
beholderen til afspændingsmiddel er
fuld.
3. Start det korteste program med en
skyllefase. Tilsæt ikke
opvaskemiddel, og fyld ikke noget i
kurvene.
4. Justér blødgøringsanlægget til det
lokale vands hårdhedsgrad, når
programmet er slut.
5. Justér doseringen af
afspændingsmiddel.
10.4 Fyldning af kurvene
• Brug kun apparatet til at vaske
genstande, som kan vaskes i
opvaskemaskine.
• Kom ikke genstande af træ, horn,
aluminium, tin og kobber i
opvaskemaskinen.
DANSK
• Anbring ikke ting i opvaskemaskinen,
som kan opsuge vand (svampe,
klude).
• Fjern tiloversbleven mad fra tingene.
• Blødgør tiloversbleven brændt mad
på disse ting.
• Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og
gryder) med åbningen nedad.
• Sørg for, at bestik og tallerkener m.m.
ikke står tæt op ad hinanden. Bland
skeer med andet bestik.
• Sørg for, at glas ikke rører andre glas.
• Læg små ting i bestikkurven.
• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg
for, at tingene ikke kan flytte sig.
• Sørg for, at spulearmen kan bevæge
sig frit, før du starter et
opvaskeprogram.
19
• Spulearmene ikke er tilstoppet.
• Der er filtersalt og
afspændingsmiddel (medmindre du
bruger multitabletter).
• Genstandene er lagt korrekt i
kurvene.
• Det valgte program passer til
opvaskens art og graden af snavs.
• Der anvendes den rette mængde
opvaskemiddel.
10.6 Tømning af kurvene
1. Lad servicet køle af, før du tager det
ud af maskinen. Varme genstande
beskadiges nemt.
2. Tøm først nederste kurv og derefter
øverste kurv.
I slutningen af programmet
kan der stadigvæk være
vand tilbage på siderne af
apparatet og på lågen.
10.5 Før programmet startes
Kontroller, at:
• Filtrene er rene og korrekt sat i.
• Hætten til saltbeholderen er spændt.
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Sluk for apparatet, og tag
stikket ud af kontakten inden
vedligeholdelse.
Tilsmudsede filtre og
tilstoppede spulearme
forringer vaskeresultaterne.
Kontrollér dem jævnligt og
rengør dem, om
nødvendigt.
11.1 Rengøring af filtre
C
B
A
Filtersystemet består af 3 dele.
1. Drej filteret (B) mod uret, og tag det
ud.
20
www.aeg.com
8. Sæt filteret (B) på plads i det flade
filter (A). Drej det med uret, indtil det
klikker på plads.
2. Tag filteret (C) ud af filteret (B).
3. Tag det flade filter (A) ud.
4. Skyl filtrene.
PAS PÅ!
Hvis filtrene sidder forkert,
kan det give dårlige
opvaskeresultater og
beskadige apparatet.
11.2 Rengøring af den øverste
spulearm
Vi anbefaler, at du regelmæssigt rengør
den øverste spulearm for at undgå, at
snavs stopper hullerne til.
Tilstoppede huller kan resultere i
utilfredsstillende opvaskeresultater.
5. Sørg for, at der ikke er madrester
eller snavs i eller omkring
bundkarrets kant.
6. Sæt det flade filter (A) på plads. Sørg
for, at det sidder korrekt fast under
de 2 skinner.
1. Træk den øverste kurv ud.
2. For at koble spulearmen fra kurven
skal du trykke spulearmen opad i den
retning, som angives af den nederste
pil, og samtidigt dreje den med uret.
3. Skyl spulearmen under rindende
vand. Brug et tyndt og spidst
redskab, som f.eks. en tandstikker, til
at fjerne partikler af snavs fra
hullerne.
7. Saml filtrene (B) og (C).
DANSK
21
11.3 Udvendig rengøring
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud.
• Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel.
• Brug ikke slibende midler,
skuresvampe eller opløsningsmidler.
11.4 Indvendig rengøring
4. For at koble spulearmen tilbage på
kurven skal du trykke spulearmen
opad i den retning, som angives af
den nederste pil, og samtidigt dreje
den mod uret, indtil den klikker på
plads.
• Rengør apparatet omhyggeligt,
herunder dørens gummipakning, med
en blød og fugtig klud.
• Hvis du regelmæssigt bruger
programmer af kort varighed, kan
disse efterlade ophobninger af fedt
og kalk i apparatet. For at forhindre
dette anbefaler vi, at du kører
programmer af lang varighed mindst
2 gange om måneden.
• For at bevare dit apparats ydeevne
bedst muligt anbefaler vi at bruge et
rengøringsprodukt, der er beregnet til
opvaskemaskine, en gang om
måneden. Følg anvisningerne på
produktets emballage omhyggeligt.
12. FEJLFINDING
Hvis apparatet ikke starter - eller stopper
under drift. Inden du kontakter et
autoriseret servicecenter, bør du
kontrollere, om du kan løse problemet
selv ved hjælp af informationen i
tabellen.
ADVARSEL!
Reparationer, der ikke
udføres korrekt, kan
resultere i alvorlig risiko for
brugerens sikkerhed.
Eventuelle reparationer skal
udføres af kvalificeret
personale.
Ved visse fejlfunktioner viser displayet
en alarmkode.
Størstedelen af de problemer, der kan
opstå, kan løses, uden at det er
nødvendigt at kontakte et autoriseret
servicecenter.
22
www.aeg.com
Problem og alarmkode
Mulig årsag og løsning
Du kan ikke tænde for appa- • Kontrollér, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten.
ratet.
• Kontrollér, at der ikke er en sprunget sikring i sikringsdåsen.
Programmet starter ikke.
• Kontrollér, at apparatets luge er lukket.
• Hvis der er indstillet senere start, skal du annullere indstillingen og vente til nedtællingen er slut.
• Apparatet er ved at gøre blødgøringsanlægget klar til
drift. Det kan tage ca. 5 minutter.
Apparatet fyldes ikke med
vand.
• Kontrollér, at der åbnet for vandhanen.
• Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt dit lokale vandværk for at få disse oplysninger.
• Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet.
• Sørg for, at filteret i tilløbsslangen ikke er tilstoppet.
• Kontrollér, at der ikke er knæk eller bøjninger på
tilløbsslangen.
Displayet viser
.
Apparatet tømmes ikke for
vand.
Displayet viser
.
Overløbssikringen er blevet
udløst.
Displayet viser
• Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet.
• Sørg for, at filteret i afløbsslangen ikke er tilstoppet.
• Kontrollér, at det indvendige filtersystem ikke er tilstoppet.
• Kontrollér, at der ikke er knæk eller bøjninger på
afløbsslangen.
• Luk for vandhanen, og kontakt et autoriseret servicecenter.
.
Apparatet stopper og starter • Det er normalt. Det giver optimale rengøringsresultater
flere gange under drift.
og energibesparelser.
Programmet varer for
længe.
• Vælg funktionen TimeSaver for at afkorte programtiden.
• Hvis funktionen for udskudt start er indstillet, kan du annullere indstillingen for udskydelse eller vente på, at
nedtællingen er færdig.
Den resterende tid på displayet øges og springer
næsten hen til slutningen af
programtiden.
• Dette er ikke en fejl. Apparatet fungerer korrekt.
Lille lækage fra apparatets
låge.
• Apparatet står ikke plant. Løsn eller stram de justerbare
ben (hvis relevant).
• Apparatets låge står ikke centralt på karret. Indstil det
bageste ben (hvis relevant).
Apparatets låge er svær at
lukke.
• Apparatet står ikke plant. Løsn eller stram de justerbare
ben (hvis relevant).
• Dele af bordservicet stikker ud fra kurvene.
DANSK
23
Problem og alarmkode
Mulig årsag og løsning
Raslende/bankende lyde fra
apparatets inderside.
• Bordservicet ligger ikke ordentligt i kurvene. Se brochuren til fyldning af kurvene.
• Sørg for, at spulearmene kan rotere frit.
Apparatet udløser afbryderen.
• Strømstyrken er utilstrækkelig til at forsyne alle anvendte
apparater samtidigt. Kontrollér kontaktstrømstyrken og
målerens kapacitet eller sluk for et af de anvendte apparater.
• Intern elektrisk fejl i apparatet. Kontakt et autoriseret
servicecenter.
Se "Før ibrugtagning",
"Daglig brug" eller "Råd"
for andre mulige årsager.
Når du har kontrolleret apparatet, skal du
slukke og tænde for apparatet. Kontakt
et autoriseret servicecenter, hvis
problemet opstår igen.
Kontakt et autoriseret servicecenter i
forbindelse med alarmkoder, der ikke er
beskrevet i tabellen.
12.1 Opvaske- og tørringsresultaterne er utilfredsstillende
Problem
Mulig årsag og løsning
Dårlig opvask.
• Se "Daglig brug", "Nyttige tips og råd" og brochuren til fyldning af kurv.
• Brug mere intensive opvaskeprogrammer.
Dårlig tørring.
• Bordservice har været efterladt for længe i et lukket
apparat.
• Der er intet afspændingsmiddel, eller der er ikke blevet doseret nok afspændingsmiddel. Indstil beholderen til afspændingsmiddel til et højere niveau.
• Det kan være nødvendigt at tørre plastikgenstande
med et viskestykke.
• Aktivér tilvalget XtraDry for at opnå den bedste
tørring.
• Vi anbefaler altid at bruge afspændingsmiddel, selv
sammen med multitabs.
Der er hvidlige striber eller en
blålig belægning på glas og
service.
• Der er for meget afspændingsmiddel. Sæt afspændingsmiddelniveauet til et lavere niveau.
• Der er for meget opvaskemiddel.
Der er pletter og tørre vanddråber på glas og tallerkener.
• Der er for lidt afspændingsmiddel. Sæt afspændingsmiddelniveauet til et højere niveau.
• Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
24
www.aeg.com
Problem
Mulig årsag og løsning
Opvasken er våd.
• Aktivér tilvalget XtraDry for at opnå den bedste
tørring.
• Programmet har ikke en tørrefase eller har en tørrefase med lav temperatur.
• Beholderen til afspændingsmiddel er tom.
• Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
• Det kan skyldes kvaliteten af multitabletterne. Prøv et
andet mærke eller aktiver beholderen til afspændingsmidlet og brug afspændingsmidlet sammen med multitabletterne.
Apparatets inderside er våd.
• Dette er ikke en fejl i apparatet. Det forårsages af fugten i luften, som kondenserer på væggene.
Usædvanlig skum under opvask.
• Brug kun opvaskemidlet til opvaskemaskiner.
• Der er en lækage i beholderen til afspændingsmiddel.
Kontakt et autoriseret servicecenter.
Spor af rust på bestik.
• Der er for meget salt i det vand, der bruges til opvask.
Se "Blødgøringsanlægget".
• Bestik af sølv og rustfrit stål blev anbragt sammen. Undgå at placere genstande af sølv og rustfrit stål i nærheden af hinanden.
Der er rester af opvaskemiddel i beholderen i slutningen
af programmet.
• Opvasketabletten sad fast i beholderen og blev derfor
ikke vasket helt væk af vand.
• Vand kan ikke vaske opvaskemiddel væk fra beholderen. Sørg for, at spulearmen ikke er blokeret eller tilstoppet.
• Sørg for, at genstandene i kurvene ikke forhindrer låget på beholderen til opvaskemiddel i at blive åbnet.
Lugte i apparatet.
• Se "Indvendig rengøring".
Kalkaflejringer på bordservice, • Se "Blødgøringsanlægget".
på karret og på lugens inderside.
Sløvt, affarvet eller krakeleret
bordservice.
• Sørg for, at det kun er genstande, som kan komme i
opvaskemaskine, der bliver vasket i apparatet.
• Fyld og tøm kurven forsigtigt. Se brochuren til fyldning
af kurvene.
• Læg de sarte ting i øverste kurv.
Se "Før ibrugtagning",
"Daglig brug" eller
"Nyttige tips og råd" for
andre mulige årsager.
DANSK
25
13. TEKNISK INFORMATION
Mål
Bredde/højde/dybde (mm)
596 / 818-898 / 550
Tilslutning, el 1)
Spænding (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 / 60
bar (minimum og maksimum)
0.5 - 8
MPa (minimum og maksimum)
0.05 - 0.8
Vandtilførsel
Koldt vand eller varmt vand2)
maks. 60 °C
Kapacitet
Antal kuverter
15
Strømforbrug
Tændt funktion (W)
0.10
Strømforbrug
Slukket funktion (W)
0.10
Vandforsyningens tryk
1) Se typeskiltet for andre værdier.
2) Hvis det varme vand leveres af alternativ energikilde (f.eks. solfangere, vindenergi), bruges tilslutning
til varmt vand for at spare på energien.
14. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
26
www.aeg.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON.................................................................................27
2. SIKKERHETSANVISNINGER...................................................................................28
3. PRODUKTBESKRIVELSE......................................................................................... 29
4. BETJENINGSPANEL............................................................................................... 30
5. PROGRAMMER....................................................................................................... 31
6. INNSTILLINGER.......................................................................................................33
7. TILVALG................................................................................................................... 36
8. FØR FØRSTE GANGS BRUK.................................................................................. 37
9. DAGLIG BRUK......................................................................................................... 39
10. RÅD OG TIPS........................................................................................................ 40
11. STELL OG RENGJØRING.................................................................................... 41
12. FEILSØKING.......................................................................................................... 43
13. TEKNISKE DATA................................................................................................... 47
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du valgte dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi ber deg
bruke noen minutter på å lese denne bruksanvisningen, slik at du kan få mest
mulig ut av produktet.
Gå inn på vårt nettsted for å finne:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
27
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle
skader som skyldes feilaktig montering og bruk.
Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all vaskemidler utilgjengelig for barn.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren
er åpen.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn
med mindre de har tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
•
•
Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger
og liknende bruk som:
– gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer
og andre arbeidsmiljøer;
– av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og
andre boligtyper.
Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
Driftsvanntrykket (minimum og maksimum) må være
mellom 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Overhold maksimalt antall 15 kuverter.
Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt
kvalifiserte personer for å unngå skader.
Plasser kniver og bestikk med skarpe kanter i
bestikkurven med spissen ned eller i en horisontal
posisjon.
28
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Ikke la produktets dør stå åpen, uten tilsyn, for å
forhindre at noen faller over den.
Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten
før rengjøring og vedlikehold.
Ikke spyl eller bruk damp til å rengjøre produktet.
Ventilasjonsåpningene på basen (hvis aktuelt) må ikke
blokkeres av et teppe.
Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye
medfølgende slangesettet. Gamle slangesett må ikke
brukes på nytt.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
• Fjern all emballasjen
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Ikke monter eller bruk produktet på
steder der temperaturen er lavere enn
0 °C.
• Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
• Sørg for at produktet er montert
under og ved siden av stabile
seksjoner.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen på
typeskiltet og strømforsyningen i
huset. Hvis det ikke er det, må du
kontakt en elektriker.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet og strømkabelen
ikke blir påført skade. Hvis
strømkabelen må erstattes, må dette
utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
• Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
• Bare for Storbritannia og Irland.
Produktet har en 13 A-stikkontakt.
Skulle det bli nødvendig å skifte
sikringen i stikkontakten, bruk en
sikring: 13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Vanntilkopling
• Sørg for at vannslangene ikke påføres
skade.
• La vannet renne til det er rent, før du
kopler produktet til nye rør, eller rør
som ikke er brukt på lengre tid.
• Sørg for at det ikke oppstår lekkasje
første gang du bruker produktet.
• Vanninntaksslangen har en
sikkerhetsventil og en dobbel mantel
med en indre strømledning.
NORSK
ADVARSEL!
Farlig spenning.
• Hvis vanninntaksslangen er defekt, må
du trekke støpselet ut øyeblikkelig.
Kontakt servicesenteret for å bytte ut
vanninntaksslangen.
2.4 Bruk
• Ikke sitt eller stå på den åpne døren.
• Oppvaskmidler er farlig. Følg
sikkerhetsinstruksjonene på
oppvaskmiddelpakken.
• Ikke drikk eller lek med vann i
produktet.
• Ikke ta ut oppvasken fra produktet før
oppvaskprogrammet er ferdig. Det
kan være oppvaskmiddel på
oppvasken.
• Produktet kan slippe ut varm damp,
hvis du åpner døren mens et
oppvaskprogram er i gang.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
2.5 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for personskade.
• Dette produktet har et innvendig lys
som tenner når du åpner døren og
slokker når døren lukkes.
• Lampen i dette produktet egner seg
ikke til rombelysning.
• Kontakt servicesenteret for å skifte ut
lampen.
2.6 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
og dyr stenger seg inne i produktet.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
12
11
10
1 Øverste spylearm
2 Øvre spylearm
3 Nedre spylearm
9 8
29
7
6
5
4
4 Filtre
5 Typeskilt
6 Saltbeholder
3
30
www.aeg.com
7
8
9
10
Ventilasjonsåpningen
Skyllemiddelbeholder
Oppvaskmiddelbeholder
Nedre kurv
11 Øvre kurv
12 Bestikkskuff
3.1 TimeBeam
TimeBeamer et display som vises på
gulvet under produktets dør.
• Når programmet starter, vises
programvarigheten.
• Når programmet er ferdig, tennes
0:00 og CLEAN.
• Når starttidsforvalg starter, tennes
nedtellingen og DELAY-kommer på.
• Når produktet har en feil, vises en
alarmkode.
4. BETJENINGSPANEL
1
1
2
3
4
5
2
På/av-knapp
Display
Delay-berøringsfelt
Program-berøringsfelt
ExtraHygiene-berøringsfelt
3
4
6
7
8
9
5
6
7
8
9
TimeSaver-berøringsfelt
XtraDry-berøringsfelt
ProBoost-berøringsfelt
Indikatorer
4.1 Indikatorer
Indikator
Beskrivelse
Indikator for programslutt.
XtraDry-indikator.
Saltindikator. Den er av når programmet er i bruk.
Skyllemiddelindikator. Den er av når programmet er i bruk.
NORSK
Indikator
Beskrivelse
TimeSaver-indikator.
Delay-indikator.
ExtraHygiene-indikator.
ProBoost-indikator.
5. PROGRAMMER
Program
Grad av smuss
Type vask
Programfaser
Tilvalg
P1
• Normalt skittent
• Servise og bestikk
•
•
•
•
• TimeSaver
• AutoOpen
• XtraDry
1)
P2
Forvask
Vask 50 °C
Skyllinger
Tørk
2)
• Alt
• Forvask
• Servise, bestikk, • Vask på 45 °C til 70 °C
gryter og panner • Skyllinger
• Tørk
3)
• Blandet smussgrad
• Servise, bestikk,
gryter og panner
P3
P4
•
•
•
•
• ExtraHygiene
• XtraDry
Forvask
• TimeSaver
Vask på 50 °C og 65 °C • XtraDry
Skyllinger
Tørk
• Meget skittent
• Forvask
• Servise, bestikk, • Vask 70 °C
gryter og panner • Skyllinger
• Tørk
• ProBoost
• TimeSaver
• XtraDry
P5
• Normalt eller litt • Vask 45 °C
skittent
• Skyllinger
• Skjørt servise og • Tørk
glass
• XtraDry
P6
• Lett skittent
• Servise og bestikk
• Vask 55 °C
• Skyllinger
• ExtraHygiene
• XtraDry
• Nytt smuss
• Servise og bestikk
• Vask 60 °C
• Skyllinger
• ExtraHygiene
• XtraDry
• Alt
• Forvask
4)
P7
5)
P8
6)
31
32
www.aeg.com
Program
Grad av smuss
Type vask
Programfaser
Tilvalg
P9
• Normalt skittent
• Servise og bestikk
•
•
•
•
• XtraDry
7)
Forvask
Vask 50 °C
Skyllinger
Tørk
1) Med dette programmet får du mest mulig effektivt vann- og energiforbruk for normalt skittent bestikk
og servise. (Dette er standardprogrammet for testinstitutter).
2) Produktet registrerer hvor skittent og hvor mye servise som er satt i kurvene. Den regulerer vanntemperaturen og -mengden, energiforbruket og programtiden automatisk.
3) Dette programmet kan brukes til å vaske servise med blandet smussgrad. Meget skitten oppvask i den
nederste kurven og normalt skitten oppvask i den øverste kurven. Trykket og temperaturen på vannet i
den nedre kurven er høyere enn i den øvre kurven.
4) For bedre hygieniske resultater har dette programmet en høy temperatur under skyllefasen. Under
skyllingen holder temperaturen seg på 70 °C i minst 10 minutter.
5) Dette programmet kan brukes til å vaske servise med nytt smuss. Det gir gode oppvaskresultater på
kort tid.
6) Med dette programmet kan du raskt skylle av oppvasken for å forhindre at matrester fester seg og at
det dannes lukt i produktet. Ikke bruk oppvaskmiddel med dette programmet.
7) Dette er det mest stillegående programmet. Pumpen går med meget lav hastighet for å redusere
støynivået. Programvarigheten er lang som følge av den lave hastigheten.
5.1 Forbruksverdier
Vann
(l)
Energi
(kWh)
Varighet
(min)
P1
11
0.857
225
P2
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
P3
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 149
P4
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
P5
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
P6
9.5 - 10.5
1.10 - 1.30
55 - 65
P7
10
0.9
30
Program 1)
NORSK
Vann
(l)
Energi
(kWh)
Varighet
(min)
P8
4
0.1
14
P9
9 - 10
1.0 - 1.2
219 - 229
Program 1)
33
1) Vanntrykk og -temperatur, og tilvalgene og mengden servise som er satt inn kan endre verdiene.
5.2 Informasjon for
testinstitutter
info.test@dishwasher-production.com
Skriv ned PNC (produktnummer), som du
finner på typeskiltet.
For all nødvendig informasjon om
testytelse, send en e-post til:
6. INNSTILLINGER
6.1 Programvalgmodus og
brukermodus
dette ikke skjer kan du stille inn
programvalgmodus på følgende måte:
Når produktet er i programvalgmodus er
det mulig å stille inn et program og å gå
inn i brukermodus.
Trykk og hold samtidig
og
til
produktet er i programvalgmodus.
I brukermodus kan følgende
innstillinger endres:
• Nivået på vannmykner i henhold til
vannhardheten.
• Aktivering eller deaktivering av
lydsignal for at programmet er ferdig.
• Valg av farge for TimeBeam.
• Aktivere og deaktivere
skyllemiddelbeholderen.
• Nivået av skyllemiddel i henhold til
nødvendig dosering.
• Aktivering eller deaktivering av
tilvalget AutoOpen.
Disse innstillingene vil bli lagret til du
endrer dem igjen.
6.2 Vannmykneren
Vannmykneren fjerner mineraler fra
vannforsyningen, som ellers ville ha
skadelig effekt på vaskeresultatene og
produktet.
Jo mer vannet inneholder av disse
mineralene, dess hardere er vannet.
Vannhardhet måles i tilsvarende skalaer.
Vannmykneren må justeres i henhold til
vannhardheten der du bor. Det lokale
vannverket kan gi opplysninger om
hardheten til vannet der du bor. Det er
viktig å stille vannhardheten inn på riktig
nivå for å sikre gode vaskeresultater.
Hvordan stille inn
programvalgmodus
Når du aktiverer produktet er det
vanligvis i programvalgmodus. Men om
Hardhet vann
Tyske grader
(dH°)
Franske grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Nivå på vannavherder
47 – 50
84 – 90
8,4 – 9,0
58 – 63
10
34
www.aeg.com
Tyske grader
(dH°)
Franske grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Nivå på vannavherder
43 – 46
76 – 83
7,6 – 8,3
53 – 57
9
37 – 42
65 – 75
6,5 – 7,5
46 – 52
8
29 – 36
51 – 64
5,1 – 6,4
36 – 45
7
23 – 28
40 – 50
4,0 – 5,0
28 – 35
6
19 – 22
33 – 39
3,3 – 3,9
23 – 27
5 1)
15 – 18
26 – 32
2,6 – 3,2
18 – 22
4
11 – 14
19 – 25
1,9 – 2,5
13 – 17
3
4 – 10
7 – 18
0,7 – 1,8
5 – 12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
1) Fabrikkinnstilling.
2) Ikke bruk salt på dette nivået.
Hvis du bruker multi-tabletter som
inneholder salt, og hvis vannhardheten er
lavere enn 21 dH, kan du stille inn det
laveste nivået på vannavherder. Det
deaktiverer indikatoren for påfylling av
salt.
Hvis du bruker standard
oppvaskmiddel eller multi-tabletter
uten salt, angir du egnet nivå på
vannhardhet for å holde indikatoren
for påfylling av salt aktivert.
Hvordan stille inn vannhardhet
Produktet må være i
programvalgsmodus.
1. For å gå i brukermodus, trykk og
hold
og
indikatorene
,
,
,
og
begynner å blinke og
displayet er tomt.
2. Trykk
,
,
,
og
slokker.
fortsetter å blinke.
• Indikatoren
• Displayet viser den gjeldene
vannhardhetsinnstillingen f. eks.
= nivå 5.
Skyllemiddel bidrar til å tørke oppvasken
uten striper og flekker.
Skyllemiddelet porsjoneres automatisk ut
under den varme skyllefasen.
Du kan justere mengden skyllemiddel
som slippes ut mellom nivå 1 (minimum
mengde) og nivå 6 (maksimum mengde).
Nivå 0 deaktiverer skyllemiddelbeholder
og ingen skyllemiddel slippes ut.
Still inn doseringen av
skyllemiddel
Produktet må være i
programvalgsmodus.
.
• Indikatorene
6.3 Skyllemiddelbeholderen
Fabrikkinnstilling: nivå 4.
samtidig til
,
3. Trykk på
gjentatte ganger for å
endre innstillingen.
4. Trykk på på-/av-knappen for å
bekrefte innstillingen.
1. For å gå i brukermodus, trykk og
hold
og
indikatorene
samtidig til
,
,
,
begynner å blinke og
displayet er tomt.
2. Trykk
.
,
og
NORSK
• Indikatorene
,
,
,
og
slokker.
• Indikatoren
fortsetter å blinke.
• Displayet viser den gjeldene
innstillingen: f. eks.
= nivå 4.
– Nivået på skyllemiddel er fra
0A til 6A.
– Nivå 0 = ikke noe
skyllemiddel doseres.
3. Trykk på
gjentatte ganger for å
endre innstillingen.
4. Trykk på på-/av-knappen for å
bekrefte innstillingen.
6.4 Varsling om tom
skyllemiddelbeholder
Når skyllemiddelkammeret er tomt, vil
skyllemiddelindikatoren slå seg på og be
deg om å fylle på skyllemiddel. Hvis du
bruker multi-tabletter med skyllemiddel
og er fornøyd med tørkeresultatet, kan
du deaktivere varselet om å fylle på
skyllemiddel. Vi anbefaler imidlertid at
du alltid bruker skyllemiddel for best
mulig tørkeresultat.
Hvis du bruker standard oppvaskmiddel
eller multi-tabletter uten skyllemiddel,
aktiverer du varslingen å holde
indikatoren for påfylling av skyllemiddel
aktivert.
Slik deaktiverer man
skyllemiddelbeholderen
og
,
,
,
og
begynner å blinke og
displayet er tomt.
2. Trykk
.
• Indikatorene
,
,
Lydsignal høres når det oppstår en
feilfunksjon i produktet. Det er ikke mulig
å deaktivere disse lydsignalene.
Det vil også lyde et lydsignal når
programmet er ferdig. Dette lydsignalet
er av ved standard, men det er mulig å
aktivere det.
Slik aktiverer du lydsignaler
ved programslutt
Produktet må være i
programvalgsmodus.
1. For å gå i brukermodus, trykk og
hold
og
samtidig til
indikatorene
,
,
og
slokker.
• Indikatoren
fortsetter å blinke.
• Displayet viser den gjeldene
innstilling:
=
skyllemiddelbeholderen er
aktivert (fabrikkinnstilling).
,
,
,
og
begynner å blinke og
displayet er tomt.
2. Trykk på
• Indikatorene
,
,
,
og
slokker.
• Indikatoren
fortsetter å blinke.
• Displayet viser gjeldende
= lydsignal av.
for å endre innstillingen.
= Lydsignal på.
4. Trykk på på-/av-knappen for å
bekrefte innstillingen.
samtidig til
,
6.5 Lydsignaler
innstilling:
1. For å gå i brukermodus, trykk og
indikatorene
for å endre innstillingen.
= skyllemiddelbeholderen er
deaktivert.
4. Trykk på på-/av-knappen for å
bekrefte innstillingen.
3. Trykk på
Produktet må være i
programvalgsmodus.
hold
3. Trykk på
35
6.6 Velge farge på TimeBeam
Det er mulig å endre fargen til
TimeBeam, så det matcher fargen på
kjøkkengulvet. Det finnes flere
forskjellige farger. TimeBeam kan også
deaktiveres.
Produktet må være i
programvalgsmodus.
1. For å gå i brukermodus, trykk og
hold
og
indikatorene
samtidig til
,
,
,
,
og
36
www.aeg.com
1. For å gå i brukermodus, trykk og
begynner å blinke og
displayet er tomt.
2. Trykk
hold
og
samtidig til
indikatorene
.
• Indikatorene
,
,
,
og
slokker.
• Indikatoren
fortsetter å blinke.
• Displayet viser et tall og
bokstaven C. Hvert nummer er
relatert til en farge.
–
= TimeBeam deaktivert.
gjentatte ganger for å
3. Trykk på
endre fargen.
• De forskjellige fargene vises på
kjøkkengulvet.
4. Trykk på på-/av-knappen for å
bekrefte innstillingen.
6.7 Deaktivere AutoOpen
Produktet må være i
programvalgsmodus.
,
,
,
,
og
begynner å blinke og
displayet er tomt.
2. Trykk
.
• Indikatorene
slokker.
,
,
og
fortsetter å
• Indikatoren
blinke.
• Displayet viser gjeldende
innstilling:
aktivert.
= AutoOpen
for å endre
3. Trykk på
= AutoOpen
innstillingen:
deaktivert.
4. Trykk på på-/av-knappen for å
bekrefte innstillingen.
7. TILVALG
Ønsket tilvalg må aktiveres
hver gang før du starter et
program.
Det er ikke mulig å aktivere
eller deaktivere alternativer
mens et program er i bruk.
Ikke alle alternativer er
kompatible med hverandre.
Om du har valgt alternativer
som ikke er kompatible vil
produktet automatisk
deaktivere ett eller flere av
dem. Kun indikatorene for
alternativene som fortsatt er
aktive forblir tent.
7.1 XtraDry
Aktiver dette tilvalget hvis du vil gjøre
tørkeresultatet bedre. Når dette tilvalget
brukes kan noen programmers varighet,
vannforbruk og den siste
skylletemperaturen påvirkes.
Tilvalget XtraDry er ikke et permanent
tilvalg og må velges for hver syklus.
Hvordan slå på XtraDry
Trykk
.
Den tilhørende indikatoren tennes.
Hvis dette tilvalget ikke er tilgjengelig for
programmet vil tilhørende indikator ikke
tenne eller den vil blinke hurtig i noen
sekunder og deretter slukke.
Displayet viser den oppdaterte
programvarigheten.
7.2 TimeSaver
Dette tilvalget øker trykket og
temperaturen på vannet. Vaske- og
tørkefasene er kortere.
Den totale programvarigheten reduseres
med ca. 50 %.
Vaskeresultatene er det samme som med
normal programvarighet.
Tørkeresultatene kan reduseres.
Hvordan slå på TimeSaver
Trykk på
, og den tilhørende
indikatoren tennes.
Hvis dette tilvalget ikke er tilgjengelig for
programmet vil tilhørende indikator ikke
NORSK
37
tenne eller den vil blinke hurtig i noen
sekunder og deretter slukke.
Displayet viser den oppdaterte
programvarigheten.
7.3 ExtraHygiene
Med dette tilvalget får du bedre
hygieneresultater. I løpet av den siste
skyllefasen, forblir temperaturen på 70 °C
i minst 10 minutter.
Hvordan slå på ExtraHygiene
Trykk på
, den aktuelle indikatoren
tennes
Hvis dette tilvalget ikke er tilgjengelig for
programmet vil tilhørende indikator ikke
tenne eller den vil blinke hurtig i noen
sekunder og deretter slukke.
Displayet viser den oppdaterte
programvarigheten.
7.4 ProBoost
Dette tilvalget øker vanntrykket i forvaskog vaskefasen.
Vaskeresultatene er svært gode, også for
svært skitne gjenstander.
Hvordan slå på ProBoost
Trykk på
, den aktuelle indikatoren
tennes
Om tilvalget ikke er anvendelig for
programmet, tennes ikke den aktuelle
indikatoren eller den blinker raskt i et par
sekunder og så slukkes
Displayet viser den oppdaterte
programvarigheten.
• Når tørkefasen er i gang, åpner en
enhet produktets dør og lar den forbli
på gløtt.
• Når programmet er slutt, vil enheten
og produktets dør trekke tilbake.
Produktet deaktiveres automatisk.
OBS!
Ikke prøv å lukke produktets
dør når enheten holder
døren på gløtt. Dette kan
skade produktet.
Tilvalget aktiveres automatisk når du
velger programmet
.
Det er ikke mulig å velge dette tilvalget
med andre program.
Husk å deaktiver tilvalget AutoOpen, se
«Innstillinger». I denne tilstanden, vil
energiforbruket til programmet øke og
tørkeresultatet blir sterkt redusert.
Se tilvalget XtraDry for forbedring av
tørkeresultat.
7.5 AutoOpen
Dette tilvalget forbedrer tøreresultatet
med mindre energiforbruk.
8. FØR FØRSTE GANGS BRUK
1. Sikre at nivået på vannmykneren
passer til hardheten for
vannforsyningen. Om ikke, juster
nivået på vannmykneren.
2. Fyll saltbeholderen.
3. Fyll skyllemiddelbeholderen.
4. Åpne vannkranen.
5. Start et program for å fjerne
eventuelle vaskemiddelrester som
fortsatt kan befinne seg i produktet.
Ikke bruk oppvaskmiddel og ikke sett
noe i kurvene.
Når du starter et program, kan produktet
bruke opptil fem minutter på å lade
38
www.aeg.com
harpiksen i vannhardheten på nytt. Det
ser ut som produktet ikke fungerer.
Vaskefasen starer bare etter at denne
prosedyren er fullført. Prosedyren blir
gjentatt periodisk.
8.2 Hvordan fylle
skyllemiddelbeholderen
A
B
8.1 Saltbeholderen
OBS!
Bruk kun salt som er
beregnet for
oppvaskmaskiner.
Saltet brukes til å lade opp harpiksen i
vannmykneren og til å sikre gode
vaskeresultater i daglig bruk.
Hvordan fyller du
saltbeholderen
1. Drei lokket på saltbeholderen mot
klokken og fjern det.
2. Fyll 1 liter vann i saltbeholderen (kun
første gang).
3. Fyll saltbeholderen med
oppvaskmaskinsalt.
4. Fjern saltsøl rundt åpningen på
saltbeholderen.
5. Lukk saltbeholderen ved å dreie
lokket mot klokken.
Det kan komme vann og salt
ut av saltbeholderen når du
fyller den. Fare for korrosjon.
For å forhindre det, må du
starte et program etter at du
har fylt saltbeholderen.
C
OBS!
Bruk kun skyllemiddel som
er beregnet for
oppvaskmaskiner.
1. Åpne lokket (C).
2. Fyll skyllemiddel (B) til
skyllemiddelbeholderen når
markeringen "MAX".
3. Tørk bort skyllemiddelsøl med en
absorberende klut for å unngå for
mye skumdannelse.
4. Lukk lokket. Påse at lokket smetter i
posisjon.
Fyll skyllemiddelbeholder
igjen når indikatoren (A) blir
blank.
Hvis du bruker multitabletter og tørkeresultatet
er godt nok, kan du
deaktivere indikasjonen for
påfyllingen av skyllemiddel.
Vi anbefaler å alltid bruke
skyllemiddel for bedre
tørkeresultat, også i
kombinasjon med multitabletter som inneholder
skyllemiddel.
NORSK
39
9. DAGLIG BRUK
1. Åpne vanntilførselen.
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet.
Sikre at produktet er i
programvalgmodus.
• Fyll saltbeholderen hvis
saltindikatoren er på.
• Fyll skyllemiddelbeholderen hvis
skyllemiddel-indikatoren er på.
3. Fyll kurvene.
4. Tilsett oppvaskmaskinmiddel.
5. Velg og start riktig program for den
aktuelle oppvasktypen og
smussgrad.
deaktivere produktet når det ikke er i
bruk.
9.1 Bruke oppvaskmiddel
3. Trykk flere ganger på
til displayet
viser nummeret på det programmet
du vil skal starte. Displayet viser
programnummeret i ca. 3 sekunder
og så viser det programmets
varighet.
4. Still inn de relevante tilvalgene.
5. Lukk produktets dør for å starte
programmet.
A
B
Funksjonen tas i bruk:
• 5 minutter etter at programmet er
fullført.
• Etter 5 minutter om programmet ikke
har startet.
Starte et program
1. Hold døren til produktet åpen.
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet. Sikre at produktet er i
programvalgmodus.
Starte et program med
starttidsforvalg
1. Still inn et program.
C
OBS!
Bruk kun rengjøringsmiddel
som er laget spesielt for
oppvaskmaskiner.
1. Trykk åpne-knappen (A) for å åpne
lokket (C).
2. Ha i oppvaskmiddel, i pulver eller
tablett, i beholderen (B).
3. Hvis oppvaskprogrammet har
forvask, fyller du litt oppvaskmiddel
på innsiden av produktets dør.
4. Lukk lokket. Sørg for at lokket låses
inn i posisjon.
9.2 Stille inn og starte et
program
Auto Off-funksjonen
Denne funksjonen minker
energiforbruket ved å automatisk
gjentatte ganger til
2. Trykk på
displayet viser starttidsforvalget som
du ønsker å starte fra (fra 1 til 24
timer).
Indikatoren for starttidsforvalg tennes.
3. Lukk produktets dør for å starte
nedtellingen.
Mens en nedtelling kjører er det mulig å
øke starttidsforvalg men ikke endre valg
av programmet og andre tilvalg.
Når nedtellingen er ferdig, starter
programmet.
Åpne døren mens produktet er
i bruk
Hvis du åpner døren mens et program
går vil produktet stoppe. Den kan
påvirke energiforbruket og
programtiden. Når du lukker døren, vil
produktet fortsette fra der det ble
avbrutt.
40
www.aeg.com
Hvis døren er åpen i mer enn
30 sekunder i løpet av
tørkefasen blir det aktuelle
programmet avsluttet. Dette
kommer ikke til å skje når
programmet
AutoOpen kjører.
med
Avbryte starttidsforvalget
mens nedtellingen er i gang
Når du avbryter starttidsforvalget, må du
angi programmet og tilvalgene igjen.
Avbryte programmet
Trykk og hold samtidig
og
til
produktet er i programvalgmodus.
Kontroller at det er oppvaskmiddel i
oppvaskmiddelbeholderen før du starter
et nytt program.
Programslutt
Når programmet er ferdig og du åpner
døren, blir produktet automatisk
deaktivert.
Steng vannkranen.
1. Åpne døren til produktet.
2. Trykk og hold samtidig
og
til
produktet er i programvalgmodus.
10. RÅD OG TIPS
10.1 Generelt
De følgende hintene sørger for optimal
vaske- og tørkeresultat ved daglig bruk
og også hjelpe til med å beskytte
miljøet.
• Fjern større matrester fra oppvasken
og ha i søppelet.
• Ikke forhåndsvask oppvask for hånd.
Ved behov, bruk forvaskprogrammet
(dersom det er tilgjengelig) eller velg
et program med en forvaskfase.
• Bruk alltid hele plassen i kurvene.
• Når du setter inn oppvask, påse at
gjenstandene kan nås skikkelig og
vaskes av vannet som kommer ut av
spylearmdysene. Påse at ingen
gjenstander berører eller dekker
hverandre.
• Du kan bruke oppvaskmiddel,
skyllemiddel og salt separat eller
muligtabletter (f.eks. ''3in1'', ''4in1'',
''All in 1''). Følg instruksene som står
skrevet på pakken.
• Velg program i hensyn til type
oppvask og hvor skitten den er. Med
ECO-programmet får du mest effektiv
bruk av vann og energiforbruk for
servise og bestikk som er normalt
skittent.
10.2 Bruk salt, skyllemiddel og
såpe
• Bare bruk salt, skyllemiddel og såpe
som er beregnet på oppvaskmaskiner.
Andre produkter kan skade
produktet.
• Multi-tabletter er vanligvis egnet for
områder med en vannhardhet på
opptil 21 °dH. I områder som overgår
denne grensen må skyllemiddel og
salt også brukes i tillegg til multitabletter. Men i områder med hardt
og veldig hardt vann anbefaler vi å
bruke solo-oppvaskmiddel (pudder,
gele, tabletter uten
tilleggsfunksjoner), skyllemiddel og
salt separat for optimale rengjøringsog tørkeresultater.
• Oppvaskmiddeltablettene vil ikke
løses helt opp ved bruk av korte
programmer. For å forhindre rester på
serviset, anbefaler vi at du bruker
tabletter sammen med lange
programmer.
• Ikke bruk mer enn riktig mengde
oppvaskmiddel. Les anvisningene fra
produsenten på oppvaskmiddelet.
NORSK
10.3 Slik gjør du om du ikke
lenger ønsker å bruke
multitabletter
Utfør følgende prosedyre før du
begynner å bruke separat
rengjøringsmiddel, salt og skyllemiddel.
1. Still inn det høyeste nivået på
vannmykneren.
2. Sikre at beholderne for salt og
skyllemiddel er fulle.
3. Start det korteste programmet med
en skyllefase. Ikke tilsett vaskemiddel
og ikke sett noe i kurvene.
4. Når programmet er ferdig, juster
vannmykneren i henhold til
vannhardheten der du bor.
5. Juster mengden skyllemiddel som
slippes ut.
10.4 Fylle kurvene
• Produktet skal kun brukes til å vaske
gjenstander som er
oppvaskmaskinsikre.
• Ikke bruk produktet til å vaske
gjenstander som er laget av tre, horn,
aluminium, tinn eller kobber.
• Du må ikke plassere
vannabsorberende gjenstander i
produktet (svamper,
kjøkkenhåndklær).
• Fjern matrester fra gjenstandene.
• Bløtgjør brent mat som sitter fast på
gjenstandene.
• Sett dype gjenstander (kopper, glass
og kjeler) med åpningen ned.
• Kontroller at bestikk og servise ikke
legger seg i hverandre. Bland skjeer
sammen med annet bestikk.
• Forsikre deg om at ikke glassene ikke
står helt inntil hverandre.
• Legg små gjenstander i bestikkurven.
• Plasser lette redskaper i den øvre
kurven. Forsikre deg om at
gjenstandene ikke kan bevege seg.
• Påse at spylearmene kan bevege seg
fritt før du starter et program.
10.5 Før start av et program
Påse at:
• Filtrene er rene og korrekt installert.
• Lokket på saltbeholderen sitter stramt
på.
• Spylearmene er ikke tette.
• Oppvaskmaskinsalt og skyllemiddel er
fylt på (med mindre du bruker kombioppvaskmiddeltabletter).
• Plasseringen av gjenstandene i
kurvene er korrekt.
• Programmet passer til typen vask og
smussgraden.
• Korrekt mengde vaskemiddel er
brukt.
10.6 Tømme kurvene
1. La serviset avkjøle seg før du tar det
ut av produktet. Varme elementer
kan lett bli skadet.
2. Tøm den nedre kurven først, og
deretter den øvre.
Når programmet er slutt kan
det fortsatt være vann på
sidene og på produktets
dør.
11. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Slå av produktet og trekk
støpselet ut av stikkontakten
før det utføres noe
vedlikehold.
Møkkete filtre og tette
spylearmer vil redusere
vaskeresultatet. Kontroller
jevnlig, og rengjør dem etter
behov.
41
11.1 Rengjøre filtrene
Filtersystemet består av 3 deler.
42
www.aeg.com
C
B
A
1. Drei filteret (B) mot klokken og fjern
det.
2. Fjern filteret (C) ut av filteret (B).
3. Fjern det flate filteret (A).
5. Påse at det ikke er rester av mat eller
skitt på eller rundt kanten av
bunnpannen.
6. Sett det flate filteret tilbake (A). Sikre
at det er korrekt plassert under de 2
lederne.
7. Monter filtrene (B) og (C) igjen.
8. Sett tilbake filteret (B) i det flatfilteret
(A). Drei det med klokken til det
låses.
4. Vask filtrene.
OBS!
Feil plassering av filtrene kan
føre til dårlig vaskeresultat
og skade produktet.
NORSK
11.2 Rengjøre den øverste
spylearmen
Vi anbefaler at du rengjører den øvre
spylearmen regelmessig for å unngå at
hullene tettes igjen av skitt.
43
4. For å sette spylearmen på kurven
igjen, trykker du den oppover i den
nederste pilens retning og vrir den
samtidig mot klokken til den smekker
på plass.
Tette hull kan føre til utilfredsstillende
vaskeresultater.
1. Trekk ut den øvre kurven.
2. For å fjerne spylearmen fra kurven,
trykker du den oppover i den
nederste pilens retning og vrir den
samtidig med klokken.
11.3 Utvendig rengjøring
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut.
• Bare kun nøytrale rengjøringsmidler.
• Du må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper eller
løsemidler.
3. Rengjør spylearmen under rennende
vann. Bruk et redskap med tynn
spiss, f.eks. en tannpirker, til å fjerne
smuss fra hullene.
11.4 Innvendig rengjøring
• Rengjør produktet forsiktig med en
myk, fuktig klut, inkludert
gummipakningen på døren.
• Hvis du vanligvis bruker kortvarige
programmer, kan disse etterlate
rester av fett og kalk inne i produktet.
For å unngå dette, anbefaler vi å kjøre
langvarige programmer minst 2
ganger per måned.
• For å opprettholde optimal ytelsen for
produktet, anbefaler vi å bruke et
spesifikt rengjøringsprodukt for
oppvaskmaskiner hver måned. Følg
instruksjonene på produktpakningen
nøye.
12. FEILSØKING
Om produktet ikke starter eller stopper
under bruk. Før du kontakter et
autorisert servicesenter bør du sjekke om
du kan løse problemet selv ved hjelp av
informasjonen i tabellen.
ADVARSEL!
Reparasjoner som ikke er
gjort ordentlig kan føre til en
alvorlig sikkerhetsrisiko for
brukeren. Alle reparasjoner
må kun utføres av kvalifisert
personell.
44
www.aeg.com
Ved enkelte problemer viser displayet
en alarmkode.
uten å måtte ta kontakt med et
autorisert servicesenter.
De aller fleste problemene som
oppstår under daglig bruk kan løses
Problem og alarmkode
Mulig årsak og løsning
Du kan ikke slå på produktet.
• Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.
• Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet.
Programmet starter ikke.
• Kontroller at produktets dør er lukket.
• Hvis starttidsforvalg er valgt, avbryt innstillingen eller
vent til slutten av nedtellingen.
• Produktet har startet oppladingsprosedyren for harpiksen i vannmykneren. Varigheten på prosedyren er ca. 5
minutter.
Produktet tar ikke inn vann.
• Kontroller om vannkranen er åpen.
• Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav.
For å finne ut at dette, kontakt om nødvendig kommunen eller vannverket.
• Kontroller at vannkranen ikke er tett.
• Kontroller at filteret i inntaksslangen ikke er tett.
• Kontroller at vanninntaksslangen ikke er bøyd eller i
klem.
Displayet viser
.
Produktet tømmes ikke for
vann.
Displayet viser
.
Lekkasjestoppsystemet er
på.
Displayet viser
•
•
•
•
Kontroller at avløpsrøret ikke er tett.
Kontroller at filteret i uttaksslangen ikke er tett.
Kontroller at kupéfilter system ikke er tett.
Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem.
• Steng vannkranen og kontakt servicesenteret.
.
Produktet stopper og starter • Dette er normalt. Det gir beste vaskeresultat, og sparer
flere ganger under bruk.
energi.
Programmet varer for lenge. • Velg tilvalget TimeSaver for å gjøre programtiden kortere.
• Hvis starttidsforvalg er valgt, avbryt innstillingen eller
vent til slutten av nedtellingen.
Tid som gjenstår i displayet
øker og hopper til nesten
slutten av programtiden.
• Dette er ikke et problem. Produktet fungerer som det
skal.
Liten lekkasje fra døren til
produktet.
• Produktet står ikke i vater. Løsne eller stram de regulerbare bena (hvis nødvendig).
• Døren til apparatet befinner seg ikke i midten av produktet. Juster den bakre foten (hvis nødvendig).
NORSK
45
Problem og alarmkode
Mulig årsak og løsning
Døren til produktet er vanskelig å lukke.
• Produktet står ikke i vater. Løsne eller stram de regulerbare bena (hvis nødvendig).
• Deler av serviset stikker ut av kurvene.
Risting/dunkelyder fra innsiden av produktet.
• Serviset er ikke ordentlig ordnet i kurvene. Se brosjyren
om innlasting i kurvene.
• Pass på at spylearmene kan rotere fritt.
Produktet utløser sikringen.
• Strømstyrken er ikke nok til å tilføre alle produktene
strøm samtidig. Kontroller strømstyrken i støpselet og
kapasiteten til måleren, eller slå av et annet produkt som
er i bruk.
• Intern elektrisk feil ved produktet. Kontakt et autorisert
servicesenter.
Se «Før første gangs bruk»,
«Daglig bruk» eller «Råd og
tips» for andre mulige
årsaker.
Kontakt servicesenteret for alarmkoder
som ikke er beskrevet i tabellen.
Slå produktet av og på etter at du har
kontrollert det. Ta kontakt med
servicesenteret hvis feilen opptrer igjen.
12.1 Vaske- og tørkeresultatene er ikke tilfredsstillende
Problem
Mulig årsak og løsning
Dårlige vaskeresultater.
• Se «Daglig bruk», «Råd og tips» og brosjyren om innlasting i kurvene.
• Bruk mer intensive vaskeprogrammer.
Dårlige tørkeresultater.
• Serviset har stått for lenge i et lukket produkt.
• Det finnes ikke noe skyllemiddel, eller doseringen av
skyllemiddelet er utilstrekkelig. Still inn skyllemiddelbeholderen til et høyere nivå.
• Det kan hende gjenstander av plast må tørkes med et
håndkle.
• Aktiver tilvalget XtraDry for best tørkeresultat.
• Vi anbefaler å alltid bruke skyllemiddel også i kombinasjon med multi-tabletter.
Det er hvitaktige striper eller
blålig belegg på glass og servise.
• For mye skyllemiddel slippes ut. Juster skyllemiddelnivået til et lavere nivå.
• Mengden oppvaskmiddel er for stor.
Det er flekker og tørre vannflekker på glass og servise.
• Det slippes ikke ut nok skyllemiddel. Juster skyllemiddelnivået til et høyere nivå.
• Det kan være mengden skyllemiddel som er årsaken.
46
www.aeg.com
Problem
Mulig årsak og løsning
Serviset er vått.
• Aktiver tilvalget XtraDry for best tørkeresultat.
• Programmet har ingen tørkefase eller har en tørkefase
med en lav temperatur.
• Skyllemiddelbeholderen er tom.
• Det kan være mengden skyllemiddel som er årsaken.
• Kvaliteten på multitablettene kan være årsaken. Prøv
et annet merke eller aktiver skyllemiddelbeholderen
og bruk skyllemiddel og multitabletter sammen.
Innsiden av produktet er vått.
• Dette er ikke et problem med produktet. Det forårsakes av fuktighet i luften, som lager kondens på veggene.
Uvanlig skum under vasking.
• Bruk oppvaskmiddelet som bare er egnet for oppvaskmaskiner.
• Det er en lekkasje i skyllemiddelbeholderen. Kontakt
et autorisert servicesenter.
Spor av rust på bestikk.
• Det er for mye salt i vannet som brukes til vask. Se
«Vannmykneren».
• Bestikk av sølv og rustfritt stål ble plassert sammen.
Unngå å sette ting i sølv og rustfritt stål i nærheten av
hverandre.
Det er rester av oppvaskmid• Oppvaskmiddeltabletten ble sittende fast i beholdedel igjen i beholderen når proren og ble derfor ikke godt nok vasket bort av vannet.
grammet er slutt.
• Vann kan ikke vaske bort oppvaskmiddelet fra beholderen. Pass på at spylearmen ikke er blokkert eller
tett.
• Påse at tingene i kurvene ikke hindrer at lokket på
oppvaskmiddelbeholderen åpnes.
Det er lukt inne i produktet.
• Se «Innvendig rengjøring».
Kalkrester på servise, i produk- • Se «Vannmykneren».
tet og på innsiden av døren.
Matt, misfarget eller skår i ser- • Pass på at kun ting som kan vaskes i oppvaskmaskin
vise.
vaskes i produktet.
• Legg i og tøm kurvene nøye. Se brosjyren om innlasting i kurvene.
• Plasser skjøre gjenstander i den øvre kurven.
Se «Før første gangs bruk»,
«Daglig bruk» eller «Råd og
tips» for andre mulige
årsaker.
NORSK
13. TEKNISKE DATA
Mål
Bredde/høyde/dybde (mm)
596 / 818-898 / 550
Elektrisk tilkopling 1)
Spenning (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 / 60
bar (minimum og maksimum)
0.5 - 8
MPa (minimum og maksimum)
0.05 - 0.8
Vanntilførsel
Kaldt vann eller varmt vann 2)
maks 60 °C
Kapasitet
Antall kuverter
15
Strømforbruk
Forblitt på-modus (W)
0.10
Strømforbruk
Av-modus (W)
0.10
Vanntrykk
1) Se typeskiltet for andre verdier.
2) Hvis det varme vannet kommer fra alternative energikilder, (f.eks. solcellepaneler, eolisk energi) kan
bruk bruke varmtvannsinntaket for å redusere energiforbruk.
14. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
47
48
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.................................................................................. 49
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................................................50
3. PRODUKTBESKRIVNING........................................................................................52
4. KONTROLLPANELEN.............................................................................................53
5. PROGRAM............................................................................................................... 53
6. INSTÄLLNINGAR.....................................................................................................56
7. FUNKTIONER.......................................................................................................... 59
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN............................................60
9. DAGLIG ANVÄNDNING.........................................................................................62
10. RÅD OCH TIPS...................................................................................................... 63
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.............................................................................. 65
12. FELSÖKNING........................................................................................................ 67
13. TEKNISK INFORMATION.....................................................................................70
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell,
PNC, serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
49
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Följ maximalt antal 15-kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
50
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Lägg knivar och bestick med vassa kanter i
bestickskorgen med spetsarna neråt eller i horisontellt
läge.
Lämna inte produktens lucka öppen utan att övervaka
så att ingen faller över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra
produkten.
Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får
ej täppas igen av en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
• Avlägsna allt förpackningsmaterial
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
• Endast för Storbritannien och Irland.
Produkten har en 13 A stickkontakt.
Om säkringen i stickkontakten måste
bytas ut ska följande säkring
användas: 13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar
vattenslangarna.
• Innan du ansluter produkten till nya
rör eller till rör som inte har använts
på länge låter du vattnet rinna tills det
är rent.
SVENSKA
• Den första gången du använder
produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil
och en mantel med en inre elkabel.
51
• Produkten kan utsöndra het
vattenånga om du öppnar dörren
medan ett program är igång.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
2.5 Inre belysning
VARNING!
Risk för personskador
föreligger.
VARNING!
Farlig spänning.
• Koppla omedelbart loss maskinen
från eluttaget om tilloppsslangen är
skadad. Kontakta auktoriserad service
för att byta ut tilloppsslangen.
2.4 Använd
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
• Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Det kan
finnas diskmedel på tallrikarna.
• Den här produkten har en inre
belysning som tänds när du öppnar
luckan och släcks när du stänger den.
• Lampan i den här produkten är inte
lämplig för rumsbelysning.
• Kontakta service om du måste byta
lampan.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att
barn eller djur stängs in inuti
produkten.
52
www.aeg.com
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
9 8
Toppspolarm
Övre spolarm
Nedre spolarm
Filter
Typskylt
Saltbehållare
Ventilation
3.1 TimeBeam
TimeBeam är en display som visas på
golvet under produktens lucka.
• När programmet startar visas
programmets längd.
• När programmet är klart tänds 0:00
och CLEAN.
• När startfördröjningen startar visas
nedräkningen och DELAY tänds.
• När det är fel på produkten visas en
larmkod.
7
8
9
10
11
12
6
5
4
Spolglansfack
Diskmedelsfack
Underkorg
Överkorg
Bestickslåda
3
SVENSKA
4. KONTROLLPANELEN
1
1
2
3
4
5
2
3
Strömbrytare
Display
Delay-touchkontroll
Program-touchkontroll
ExtraHygiene-touchkontroll
4
6
7
8
9
5
6
7
8
9
TimeSaver-touchkontroll
XtraDry-touchkontroll
ProBoost-touchkontroll
Kontrollampor
4.1 Indikatorlampor
Kontrollampa
Beskrivning
Kontrollampa när programmet är slut.
XtraDry-kontrollampa.
Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
TimeSaver-kontrollampa.
Delay-kontrollampa.
ExtraHygiene-kontrollampa.
ProBoost-kontrollampa.
5. PROGRAM
Program
Smutsgrad
Typ av material
Programfaser
Tillvalsfunktioner
P1
• Normalt smutsad disk
• Porslin och bestick
•
•
•
•
• TimeSaver
• AutoOpen
• XtraDry
1)
Förtvätt
Disk 50 °C
Sköljning
Torrt
53
54
www.aeg.com
Program
Smutsgrad
Typ av material
Programfaser
Tillvalsfunktioner
P2
• Allt
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
• Förtvätt
• Disk från 45 °C till 70
°C
• Sköljning
• Torrt
• ExtraHygiene
• XtraDry
• Blandad smutsgrad
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
Förtvätt
Disk 50 °C och 65 °C
Sköljning
Torrt
• TimeSaver
• XtraDry
• Hårt smutsad
disk
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
Förtvätt
Disk 70 °C
Sköljning
Torrt
• ProBoost
• TimeSaver
• XtraDry
2)
P3
3)
P4
4)
P5
• Normalt eller lätt • Disk 45 °C
smutsad disk
• Sköljning
• Finporslin och
• Torrt
glas
• XtraDry
P6
• Lätt smutsad
disk
• Porslin och bestick
• Disk 55 °C
• Sköljning
• ExtraHygiene
• XtraDry
• Nyligen nedsmutsad
• Porslin och bestick
• Disk 60 °C
• Sköljning
• ExtraHygiene
• XtraDry
• Allt
• Förtvätt
P7
5)
P8
6)
SVENSKA
Program
Smutsgrad
Typ av material
Programfaser
Tillvalsfunktioner
P9
• Normalt smutsad disk
• Porslin och bestick
•
•
•
•
• XtraDry
7)
Förtvätt
Disk 50 °C
Sköljning
Torrt
55
1) Med det här programmet får du mest effektiv vatten- och energiförbrukning för porslin och bestick
med normal nedsmutsning. (Det här är standardprogrammet för testinstitut.)
2) Produkten känner av smutsgraden och mängden föremål i korgarna. Den anpassar automatiskt temperaturen, mängden vatten, energiförbrukningen och programtiden.
3) Med detta program kan du köra en disk med blandad smuts. Mycket smutsig i den nedre korgen och
normalt smutsad i den övre. Vattentrycket och vattentemperaturen i den nedre korgen är högre än i den
övre.
4) Detta program har en sköljfas med hög temperatur för hygienmässigt bättre resultat. Under sköljfasen
stannar temperaturen vid 70 °C i minst 10 minuter.
5) Med detta program kan du köra en disk med nyligen smutsad disk. Det ger goda diskresultat på kort
tid.
6) Med det här programmet kan du snabbt skölja disk så att matrester inte fastnar i disken och lukter
bildas i produkten. Använd inte diskmedel för det här programmet.
7) Det här är det tystaste programmet. Pumpen arbetar med mycket låg hastighet för att minska ljudnivån. På grund av den låga hastigheten är programtiden lång.
5.1 Förbrukningsvärden
Vatten
(l)
Energi
(kWh)
Varaktighet
(min.)
P1
11
0.857
225
P2
7 - 14
0.6 - 1.4
40 - 150
P3
14 - 16
1.2 - 1.5
139 - 149
P4
12.5 - 14.5
1.4 - 1.6
154 - 164
P5
12 - 14
0.7 - 0.9
75 - 85
P6
9.5 - 10.5
1.10 - 1.30
55 - 65
P7
10
0.9
30
Program 1)
56
www.aeg.com
Vatten
(l)
Energi
(kWh)
Varaktighet
(min.)
P8
4
0.1
14
P9
9 - 10
1.0 - 1.2
219 - 229
Program 1)
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, funktionerna samt mängden disk och tillvalsfunktion kan ändra värdena.
5.2 Information till
provanstalter
info.test@dishwasher-production.com
Anteckna produktnumret (PNC) som står
på typskylten.
Skicka ett e-postmeddelande för all
nödvändig information om
prestandatest:
6. INSTÄLLNINGAR
6.1 Programvalsläget och
användarläget
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
I användarläget kan följande
inställningar ändras:
• Vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.
• Aktivering och avaktivering av
ljudsignalen för program klart.
• Valet av färg för TimeBeam.
• Aktiverar/avaktiverar spolglansfacket.
• Spolglansnivån efter nödvändig dos.
• Aktivering och avaktivering av
alternativet AutoOpen.
Dessa inställningar sparas tills du
ändrar dem igen.
Ställa in programvalsläget
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge när du slår på
produkten. Om detta inte händer kan du
ställa in programvalsläget på följande
sätt:
Håll in
och
samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
6.2 Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler
från vattnet, som normalt skulle ha
skadlig inverkan på diskresultaten och på
produkten.
Ju mer mineraler vattnet innehåller,
desto hårdare är vattnet. Vattenhårdhet
mäts i ekvivalenta mått.
Vattenavhärdaren skall ställas in efter hur
hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i
området där du bor kan du få från det
lokala Vattenverket. Det är viktigt att
ställa in rätt vattenavhärdarnivå, för att få
bra diskresultat.
Vattenhårdhet
Tyska grader
(°dH)
Franska grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Vattenhårdhet
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
SVENSKA
57
Tyska grader
(°dH)
Franska grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Vattenhårdhet
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
Om du använder multitabletter
innehållande salt och ditt vattens
hårdhetsgrad är lägre än 21dH, kan du
ställa in lägsta nivå på
vattenavhärdningen. Det avaktiverar
saltpåfyllningsindikatorn.
Om du använder standarddiskmedel
eller multitabletter utan salt ska du
ställa in rätt hårdhetsgrad för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
Inställning av vattenhårdhet
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in
och
indikatorerna
samtidigt tills
,
,
,
Genom att använda spolglans kan disken
torkas utan att det blir ränder eller
fläckar.
Spolglans släpps automatiskt ut under
den heta sköljfasen.
Du kan ställa in hur mycket spolglans
som ska släppas ut mellan nivå 1 (minsta
mängd) och nivå 6 (största mängd). Nivå
0 inaktiverar spolglansfacket och
spolglans släpps inte ut.
Ställa in spolglansnivån
Produkten måste vara i programvalsläge.
.
• Indikatorerna
6.3 Spolglansfacket
Fabriksinställning: nivå 4.
,
och
börjar blinka och
displayen är tom.
2. Tryck på
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
1. Öppna användarläget genom att
,
,
,
och
släcks.
och
indikatorerna
fortsätter att
• Indikatorlampan
blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen: t.ex.
hålla in
= nivå 5.
upprepade gånger för
3. Tryck på
att ändra inställning.
samtidigt tills
,
,
,
,
och
börjar blinka och
displayen är tom.
2. Tryck på
.
• Indikatorerna
släcks.
,
,
,
och
58
www.aeg.com
• Indikatorlampan
fortsätter att
blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen: t.ex.
= nivå 4.
– Spolglansnivåerna är mellan
0A och 6A.
– Nivå 0 = spolglans släpps inte
ut.
3. Tryck på
upprepade gånger för
att ändra inställning.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
6.4 Indikatorn för
spolglansfacket tomt
När spolglansfacket är tomt lyser
indikatorn så att du ska fylla på. Om du
använder multitabletter som innehåller
sköljmedel och du är nöjd med
torkresultat, kan du inaktivera indikatorn
för påfyllning av sköljmedel. Vi
rekommenderar dock att du alltid
använder spolglans för bästa torkresultat.
Om du använder standarddiskmedel
eller multitabletter utan spolglans,
aktivera indikatorn för att hålla
påfyllningsindikatorn för spolglans aktiv.
Avaktivera
spolglansdoseringen
1. Öppna användarläget genom att
och
indikatorerna
,
,
,
och
börjar blinka och
displayen är tom.
2. Tryck på
,
Det finns även en ljudsignal som hörs när
programmet är klart. Ljudsignalen är som
standard inaktiverad, men det går att
aktivera den.
Aktivera ljudsignalen för
avslutat program
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in
och
indikatorerna
samtidigt tills
,
,
,
,
,
och
börjar blinka och
displayen är tom.
2. Tryck på
• Indikatorerna
,
,
,
och
släcks.
fortsätter att
• Indikatorlampan
blinka.
• På displayen visas den aktuella
= Ljudsignal av.
3. Tryck på
för att ändra
inställningen.
6.6 Ställa in färgen på
TimeBeam
.
• Indikatorerna
Ljudsignaler hörs när ett fel inträffar i
produkten. Det går inte att inaktivera
dessa ljudsignaler.
= Ljudsignal på.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
samtidigt tills
,
6.5 Ljudsignaler
inställningen:
Produkten måste vara i programvalsläge.
hålla in
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
,
och
släcks.
• Indikatorlampan
fortsätter att
blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen:
=
spolglansdosering är aktiverad
(fabriksinställning).
för att ändra
3. Tryck på
inställningen.
= spolglansdosering är avaktiverad.
Det går att ändra färgen på TimeBeam
för att matcha köksgolvet. Det finns flera
olika färger. TimeBeam kan också
avaktiveras.
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in
och
indikatorerna
samtidigt tills
,
,
,
och
börjar blinka och
displayen är tom.
2. Tryck på
.
,
SVENSKA
• Indikatorerna
,
,
,
och
släcks.
• Indikatorlampan
fortsätter att
blinka.
• Displayen visar en siffra och
bokstaven C. Varje siffra hör ihop
med en viss färg.
–
= TimeBeam avaktiverat.
3. Tryck på
upprepade gånger för
att ändra färg.
• De olika färgerna visas på
köksgolvet.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
6.7 Avaktivering av AutoOpen
Produkten måste vara i programvalsläge.
indikatorerna
,
,
,
59
,
och
börjar blinka och
displayen är tom.
2. Tryck på
.
• Indikatorerna
,
,
,
och
släcks.
fortsätter
• Indikatorlampan
att blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen:
aktiverat.
= AutoOpen
för att ändra
3. Tryck på
= AutoOpen
inställningen:
avaktiverat.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in
och
samtidigt tills
7. FUNKTIONER
Önskade funktioner måste
aktiveras varje gång innan
du startar ett program.
Det går inte att aktivera eller
inaktivera funktionen medan
ett program pågår.
Alla tillvalsfunktioner är inte
heller kompatibla med
varandra. Om du har valt
icke-kompatibla funktioner
stänger produkten
automatiskt av en eller flera
av dem. Endast
kontrollamporna för
funktionerna som
fortfarande är aktiva förblir
tända.
7.1 XtraDry
Aktivera det här alternativet om du vill
öka torkprestandan. Vid användning av
det här alternativet kan programmets
varaktighet, vattenförbrukning och
temperaturen på sista sköljningen
påverkas.
XtraDry-funktionen är inte en permanent
funktion utan måste väljas vid varje
program.
Aktivering av XtraDry
Tryck på
.
Tillhörande indikatorlampa tänds.
Om funktionen inte kan användas till
programmet tänds inte tillhörande
kontrollampa eller så blinkar den snabbt i
några sekunder och förblir sedan släckt.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
7.2 TimeSaver
Denna funktion ökar trycket och vattnets
temperatur. Disk- och torkfaserna är
kortare.
Den totala programlängden minskas
med ca 50 %.
Tvättresultatet är samma som vid normal
programlängd. Torkresultatet kan
minska.
60
www.aeg.com
Aktivering av TimeSaver
7.5 AutoOpen
Tryck på
. Motsvarande kontrollampa
tänds.
Om funktionen inte kan användas till
programmet tänds inte tillhörande
kontrollampa eller så blinkar den snabbt i
några sekunder och förblir sedan släckt.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
Denna tillvalsfunktion förbättrar
torkningsresultatet med lägre
energiförbrukning.
7.3 ExtraHygiene
Du får bättre hygienresultat med det här
tillvalet. Under sköljfasen stannar
temperaturen vid 70 °C i minst 10
minuter.
Aktivering av ExtraHygiene
Tryck på
så tänds motsvarande
kontrollampa.
Om funktionen inte kan användas till
programmet tänds inte tillhörande
kontrollampa eller så blinkar den snabbt i
några sekunder och förblir sedan släckt.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
• När torkfasen pågår öppnar en
anordning produktens lucka och
håller den öppen.
• När programmet är slut återgår
anordningen och produktens lucka.
Produkten stängs av automatiskt.
FÖRSIKTIGHET!
Försök inte stänga luckan
under tiden som
anordningen håller den
öppen. Det kan skada
produkten.
7.4 ProBoost
Denna tillvalsfunktion ökar vattentrycket
under fördisken och diskfaserna.
Resultatet blir mycket bra även med
mycket smutsig disk.
Aktivering av ProBoost
Tryck på
så tänds motsvarande
kontrollampa.
Om funktionen inte kan användas till
programmet tänds inte tillhörande
kontrollampa eller så blinkar den snabbt i
några sekunder och förblir sedan släckt.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
Funktionen aktiveras automatiskt när du
väljer programmet
.
Det går inte att välja denna funktion
tillsammans med andra program.
Om du vill avaktivera tillvalsfunktionen
AutoOpen, se "Inställningar". I detta
tillstånd ökar programmets
energiförbrukning och torkprestandan
minskar betydligt.
För att förbättra torkresultatet se
alternativet XtraDry.
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Kontrollera att den inställda nivån
på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte,
kan du justera vattenavhärdarens
nivå.
2.
3.
4.
5.
Fyll saltbehållaren.
Fyll spolglansfacket.
Öppna vattenkranen.
Starta ett program för att avlägsna
alla bearbetningsrester som
fortfarande kan finnas kvar i
SVENSKA
produkten. Använd inte diskmedel
och fyll inte korgarna.
När du startar ett program kan det ta
upp till 5 minuter för produkten att ladda
hartset i vattenavhärdaren. Det ser ut
som att produkten inte fungerar.
Diskfasen startar bara när den här
proceduren är klar. Proceduren upprepas
med jämna mellanrum.
8.1 Saltbehållaren
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara salt som är
speciellt avsett för
diskmaskiner.
61
Vatten och avhärdningssalt
kan rinna ut ur saltbehållaren
när du fyller på den. Risk för
korrosion föreligger. För att
förebygga det ska du starta
ett program när du har fyllt
på saltbehållaren.
8.2 Fylla på spolglansfacket
A
B
Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda
diskresultat vid daglig användning.
Fylla salt i saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att
vrida locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren
(endast första gången).
3. Fyll på disksalt i saltbehållaren.
C
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast spolglans
som är särskilt avsett för
diskmaskiner.
4. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.
1. Öppna locket (C).
2. Fyll på spolglansfacket (B) tills
spolglansvätskan når markeringen
"MAX".
3. Torka upp eventuellt utspilld
spolglans med en absorberande
trasa så att det inte bildas för mycket
skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
Fyll på spolglansfacket när
indikatorn (A) blir klar.
5. Vrid locket på saltbehållaren medurs
för att stänga saltbehållaren.
62
www.aeg.com
Om du använder
multitabletter och är nöjd
med torkningsresultatet, kan
du avaktivera
påfyllningsindikatorn för
sköljmedel.
Vi rekommenderar att alltid
använda sköljmedel för
bästa torkresultat, även i
kombination med
multitabletter som innehåller
sköljmedel.
9. DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
• Om saltbehållarens kontrollampa
är på, fyll på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans
lyser, fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta rätt program för
typen av disk och smutsgrad.
9.1 Använda diskmedel
A
B
3. Om diskprogrammet har en
fördiskfas, häll lite diskmedel på
insidan av produktens lucka.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
9.2 Ställa in och starta ett
program
Funktionen Auto Off
Funktionen sänker energiförbrukningen
genom att automatiskt inaktivera
produkten när den inte är igång.
Funktionen sätter igång:
• 5 minuter efter att programmet är
klart.
• Efter 5 minuter om programmet inte
har startat.
Starta ett program
1. Låt luckan stå på glänt.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten. Kontrollera att
produkten är i programvalsläge.
C
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara diskmedel som
är särskilt avsett för
diskmaskiner.
1. Tryck in spärren (A) för att öppna
locket (C).
2. Placera diskmedlet, pulver eller
tabletter, i facket märkt (B).
3. Tryck flera gånger på
tills
displayen visar det programnummer
du vill starta. Programnumret visas på
displayen i ca tre sekunder och sedan
visas programlängden.
4. Välj tillvalsfunktioner.
5. Stäng luckan till produkten för att
starta programmet.
SVENSKA
63
Starta ett program med
fördröjd start
Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
1. Ställ in program.
När du avbryter en fördröjd start måste
du ställa in programmet och funktionerna
igen.
2. Tryck på
upprepade gånger tills
displayen visar tidsfördröjningen du
vill ställa in (från 1 till 24 timmar).
Kontrollampan för fördröjd start tänds.
3. Stäng luckan till produkten för att
starta nedräkningen.
Medan en nedräkning pågår kan man
öka fördröjningstiden, men inte ändra
programvalet och funktionerna.
När nedräkningen löper ut startar
programmet.
Öppna luckan medan
produkten är igång
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar produkten. Det kan
påverka energiförbrukningen och
programmets varaktighet. När luckan
stängs, fortsätter produkten från den
punkt där den avbröts.
1. Öppna luckan till produkten.
2. Håll in
och
samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
Avbryta programmet
Håll in
och
samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.
När programmet är klart
När programmet är klart och du öppnar
luckan stängs produkten av automatiskt.
Stäng vattenkranen.
Om luckan är öppen längre
än 30 sekunder under
torkfasen avslutas det
pågående programmet.
Detta inträffar inte när
programmet
AutoOpen pågår.
med
10. RÅD OCH TIPS
10.1 Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring
och torkning vid daglig användning och
även för att skydda miljön.
• Ta bort större matrester från
tallrikarna och kasta dem i
avfallspåsen.
• Skölj inte tallrikarna för hand i förväg.
Välj hellre fördiskprogrammet (om
tillgänglig) vid behov eller ett
program med fördisksfas.
• Använd alltid hela utrymmet i
korgarna.
• Vid fyllning av produkten måste du se
till att tallrikarna nås helt av vattnet
som släpps från spolarmens
munstycken. Se till att föremål inte
vidrör eller täcker över varandra.
• Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''3 i
1'', ''4 i 1'', ''5 i 1''). Följ anvisningarna
som står på förpackningen.
• Välj program för typen av disk och
smutsgrad. Med ECO-programmet får
du den effektivaste användningen av
vatten och energikonsumtion för
normalt smutsad porslin och bestick.
10.2 Använda salt, spolglans
och diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin.
Andra sorters produkter kan skada
produkten.
64
www.aeg.com
• Multitabletter passar vanligen i
områden med vattenhårdhet upp till
21 °dH. I områden som överskrider
den här gränsen måste även
spolglans och salt användas utöver
multitabletterna. I områden med hårt
vatten och mycket hårt vatten
rekommenderar vi att man använder
endast diskmedel (pulver, gel,
tabletter utan ytterligare funktioner),
spolglans och salt separat för optimal
diskning och torkning.
• Diskmedelstabletter löses inte upp
helt vid korta program. För att
undvika diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
• Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens
anvisningar på
diskmedelsförpackningen.
• Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
• Blötlägg inbrända matrester på
disken.
• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
• Se till att bestick och diskgods inte
fastnar i varandra. Blanda skedar med
andra sorters bestick.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg små föremål i bestickkorgen.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmen kan röra sig
fritt innan ett program startas.
10.3 Vad du ska göra om du
vill sluta använda
multitabletter
•
•
•
•
Innan du börjar använda separat
diskmedel, salt och sköljmedel ska du
göra följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta
nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med
en sköljfas. Använd inte diskmedel
och ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in
avhärdaren efter vattenhårdheten där
du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
10.4 Ladda korgarna
• Använd bara produkten för att diska
föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn,
aluminium, tenn eller koppar i
produkten.
10.5 Innan ett program startas
Kontrollera att:
Filtren är rena och rätt isatta.
Saltbehållarens lock sitter tätt.
Spolarmarna inte är igensatta.
Det finns disksalt och spolglans
(såvida du inte använder
multitabletter).
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för
diskgodset och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
10.6 Töm korgarna
1. Låt porslinet kallna innan det plockas
ut ur maskinen. Varm disk kan lätt
skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den
nedre korgen, sedan från den övre.
Vid slutet av programmet
kan vatten fortfarande finnas
kvar på produktens sidor och
lucka.
SVENSKA
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Stäng av produkten och
koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör
dem vid behov.
4. Tvätta filtren.
11.1 Rengöra filtren
Filtersystemet består av tre delar.
C
B
A
5. Kontrollera att det inte finns några
matrester eller smuts i eller runt
kanterna på sumpen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A). Se
till att det sitter rätt under de två
styrtapparna.
1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.
7. Sätt ihop filtren (B) och (C) igen.
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta
filtret (A). Vrid medurs tills det låses
på plats.
2. Ta bort filtret (C) utan filter (B).
3. Ta ut det platta filtret (A).
65
66
www.aeg.com
FÖRSIKTIGHET!
En felaktig placering av
filtren kan orsaka dåliga
diskresultat och skada
produkten.
4. För att sätta tillbaka spolarmen på
korgen, tryck den uppåt i den
riktning som anges av den lägre pilen
samtidigt som den vrids moturs tills
den låses på plats.
11.2 Rengöring av den övre
spolarmen
Vi rekommenderar regelbunden
rengöring av den övre spolarmen för att
undvika att smuts täpper igen hålen.
Tilltäppta hål kan ge oönskat resultat.
1. Dra ut överkorgen.
2. För att frigöra spolarmen från
korgen, tryck den uppåt i den
riktning som anges av den lägre pilen
samtidigt som den vrids medurs.
11.3 Utvändig rengöring
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa.
• Använd bara neutrala
rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
11.4 Invändig rengöring
3. Skölj spolarmen under rinnande
vatten. Använd ett tunt spetsigt
verktyg, t.ex. en tandpetare, för att
avlägsna smuts från hålen.
• Rengör produkten noga, samt luckans
gummipackning, med en mjuk fuktad
duk.
• Om du använder programmen med
kort varaktighet ofta kan dessa lämna
fettrester och kalkavlagringar i
produkten. För att förhindra detta
rekommenderar vi att man kör ett
program med lång varaktighet minst
två gånger i månaden.
• För att bevara livslängden på din
maskin rekommenderar vi att du varje
månad använder en särskild
SVENSKA
67
rengöringsprodukt för diskmaskiner.
Följ instruktionerna noga på
förpackningen.
12. FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller stannar
under diskning. Innan du kontaktar
auktoriserad service, kontrollera om du
kan lösa problemet på egen hand med
hjälp av informationen i tabellen.
VARNING!
Reparationer som inte är
riktigt gjorda kan resultera i
allvarlig risk för säkerheten
för användaren. Alla
reparationer ska utföras av
kvalificerad personal.
Vid vissa fel visas en larmkod på
displayen.
Majoriteten av problemen som kan
uppstå kan lösas utan att man behöver
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Du kan inte sätta på produkten.
• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte.
• Se till att luckan är stängd.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
• Produkten har startat laddningsproceduren av hartset i
vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är ca 5 minuter.
Produkten fylls inte med vat- • Kontrollera att vattenkranen är öppen.
ten.
• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
Displayen visar
.
• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Maskinen tömmer inte ut
vattnet.
Displayen visar
.
Översvämningsskyddet är
aktiverat.
Displayen visar
•
•
•
•
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i utloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att inre filtersystemet inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller
snodd.
• Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.
.
Maskinen stannar och startar • Det är helt normalt. Det ger optimalt rengöringsresultat
om flera gånger under en
och energibesparingar.
diskning.
68
www.aeg.com
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Programmet varar för länge.
• Välj alternativet TimeSaver för att korta programtiden.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Den återstående tiden på
• Detta är inget fel. Maskinen fungerar som den ska.
displayen ökar och hoppar
nästan till slutet av programtiden.
Det läcker lite från maskinens lucka.
• Produkten står inte i nivå. Lossa eller dra åt de justerbara fötterna (om tillämpligt).
• Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den bakre foten (om tillämpligt).
Luckan är svår att stänga.
• Produkten står inte i nivå. Lossa eller dra åt de justerbara fötterna (om tillämpligt).
• Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
Skramlande/knackande ljud
inifrån maskinen.
• Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se broschyren om hur man laddar korgarna.
• Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
Apparaten löser ut brytaren.
• Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla apparater i bruk. Kontrollera uttagets strömstyrka och kapaciteten på mätaren eller stäng av en av de apparater som används.
• Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips" för
andra möjliga orsaker.
När du har kontrollerat produkten, stäng
av och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserad service om problemet
uppstår igen.
För larmkoder som inte beskrivits i
tabellen, kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
12.1 Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Dåligt diskresultat.
• Se "Daglig användning", "Tips" och broschyren om
hur man laddar korgarna.
• Använd ett intensivare diskprogram.
SVENSKA
69
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Maskinen torkar disken dåligt.
• Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med luckan stängd.
• Det finns inget sköljmedel eller så är mängden sköljmedel för liten. Ställ in mängden sköljmedel som
släpps ut till en högre nivå.
• Plastartiklar kan behöva handtorkas.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry.
• Vi rekommenderar att alltid använda sköljmedel, även
i kombination med multitabletter.
Det finns vitaktiga streck och
• Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in
fläckar, eller blåaktiga beläggnivån på spolglanset till en lägre nivå.
ningar på glas och diskgods.
• För mycket diskmedel har använts.
Det finns fläckar och torkade
vattendroppar på glas och
porslin.
• Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig.
Ställ in nivån på spolglanset till en högre nivå.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Disken är våt.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry.
• Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med
låg temperatur.
• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
• Kvaliteten hos multitabletterna kan vara orsaken. Prova ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och
använd spolglans tillsammans med multitabletterna.
Insidan på maskinen är blöt.
• Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften
som kondenserar på väggarna.
Ovanligt skum under diskning. • Använd bara maskindiskmedel.
• Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Det finns rost på besticken.
• Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen. Se
avsnittet "Vattenavhärdare".
• Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och rostfritt
stål nära varandra.
Det finns rester kvar i diskmedelsfacket vid slutet av programmet.
• Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde därför inte sköljas bort med vatten.
• Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket. Se till
att spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
• Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på diskmedelsfacket från att kunna öppnas.
Lukter inifrån maskinen.
• Se "Intern rengöring".
Kalkavlagringar på porslin, i
diskmaskinen och på insidan
av dörren.
• Se avsnittet "Vattenavhärdare".
70
www.aeg.com
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Matt, missfärgat eller naggat
porslin.
• Se till att endast diskmaskinssäkra produkter diskas i
maskinen.
• Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se broschyren
om hur man laddar korgarna.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips" för
andra möjliga orsaker.
13. TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
596 / 818-898 / 550
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 / 60
bar (min. och max.)
0.5 - 8
MPa (min. och max.)
0.05 - 0.8
Vattentillförsel
Kallt eller varmt vatten2)
max 60 °C
Kapacitet
Kuvert
15
Strömförbrukning
Kvar på-läge (W)
0.10
Strömförbrukning
Av-läge (W)
0.10
Vattentryck
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan du använda
en varmvattensanslutning för att minska energiförbrukningen.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
71
117899823-A-172015
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising