Aeg-Electrolux | F88060VIOP | User manual | Aeg F88060VIOP Brugermanual

Aeg F88060VIOP Brugermanual
FAVORIT 88060 VI
DA OPVASKEMASKINE
HU MOSOGATÓGÉP
NO OPPVASKMASKIN
BRUGSANVISNING
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
BRUKSANVISNING
2
23
43
2
INDHOLD
4
6
7
8
10
12
15
18
19
21
OM SIKKERHED
PRODUKTBESKRIVELSE
BETJENINGSPANEL
PROGRAMMER
TILVALG
FØR IBRUGTAGNING
DAGLIG BRUG
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
FEJLFINDING
TEKNISK INFORMATION
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med
symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din
lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.
BESØG VORES WEBSTED FOR:
- Produkter
- Brochurer
- Brugsanvisninger
- Fejlfinding
- Serviceoplysninger
www.aeg.com
TEGNFORKLARING
Advarsel - Vigtige sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
DANSK
3
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere –
funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at
læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
TILBEHØR OG FORBRUGSVARER
I AEG's webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for, til at holde alle dine AEGapparater flotte og perfekt fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør, der
er designet og udviklet til de høje kvalitetsstandarder, du ville forvente – fra
specialkogegrej og bestikkurve til flaskeholdere og fine vaskeposer ...
Besøg webbutikken på
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Når du kontakter service, skal du sørge for at have følgende data
tilgængelige.Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Model
PNC
Serienummer
4
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar,
hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar
altid brugsanvisningen sammen med
apparatet til eventuel fremtidig brug.
SIKKERHED FOR BØRN OG
ANDRE UDSATTE PERSONER
ADVARSEL
Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet.
• Lad ikke personer, herunder børn,
med nedsat fysisk sanseapparat, nedsatte mentale evner eller manglende
erfaring og viden betjene maskinen.
De skal være under opsyn af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller instrueres i at bruge maskinen. Børn må ikke lege med apparatet.
• Opbevar al emballage utilgængeligt
for børn.
• Opbevar alle opvaskemidler utilgængeligt for børn.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt
på apparatet, mens lågen er åben.
INSTALLATION
ADVARSEL
Apparatet skal installeres af en
kvalificeret eller kompetent person.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
• Stil eller brug ikke apparatet et sted,
hvor temperaturen kommer under 0
°C.
• Følg den medfølgende brugsanvisning.
• Sørg for, apparatet er installeret under og opad stabile køkkenelementer.
Tilslutning, vand
• Pas på du ikke beskadiger vandslangerne.
• Inden du tilslutter apparatet til nye
rør eller rør, som ikke har været i
brug i lang tid, skal du lade vandet
løbe, indtil det bliver klart.
• Kontrollér, at der ikke er nogen utætheder, første gang du bruger apparatet.
•
ADVARSEL
Højspænding.
Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil og en kappe med et indvendigt elkabel.
• Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal
stikket straks tages ud af stikkontakten. Kontakt det lokale servicecenter
for at få udskiftet tilløbsslangen.
Tilslutning, el
ADVARSEL
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/
jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
DANSK
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og ledningen. Kontakt det lokale servicecenter eller en elektriker for at få
udskiftet en beskadiget ledning.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i ledningen. Tag altid fat i
selve netstikket.
BRUG
ADVARSEL
Fare for personskade.
• Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Læg knive og bestik med skarpe
spidser i bestikkurven med spidserne
vendt nedad eller læg dem vandret.
• Lad ikke apparatets låge stå åben
uden opsyn for at undgå, at nogen
falder over den.
• Undgå at sidde eller stå på den åbne
låge.
• Opvaskemidler er farlige. Følg sikkerhedsanvisningen på opvaskemidlets
emballage.
• Drik og leg ikke med vandet i apparatet.
• Tag ikke opvasken ud af apparatet,
før opvaskeprogrammet er slut. Der
kan være opvaskemiddel på servicet.
ADVARSEL
Risiko for elektrisk stød, brand
eller forbrændinger.
5
• Undlad at bruge brændbare produkter eller genstande, der er fugtet
med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
• Der kan komme meget varm damp
ud af apparatet, hvis du åbner lågen,
mens programmet er i gang.
INDVENDIG BELYSNING
ADVARSEL
Fare for personskade.
Synlig stråling fra LED. Se ikke
direkte ind i lysstrålen.
Lampens LED er CLASS 2 og er i overensstemmelse med IEC 60825-1: 1993 +
A1:1997 + A2:2001.
Bølgelængde for udsendt lys: 450 nm
Maks. afgivet effekt: 548 μW
Kontakt det lokale servicecenter for at
få udskiftet den indvendige lampe.
BORTSKAFFELSE
ADVARSEL
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip ledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr
ikke kan blive lukket inde i apparatet.
6
PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6 5
4
1 Øverste spulearm
2 Mellemste spulearm
7 Justering af vandets hårdhedsgrad
8 Beholder til afspændingsmiddel
3 Nederste spulearm
4 Filtre
9 Beholder til opvaskemiddel
10 Bestikkurv
5 Typeskilt
6 Saltbeholder
11 Nederste kurv
12 Øverste kurv
TIME BEAM
Time Beam er en lysstråle, der lyser på
køkkengulvet og viser:
• Programmets varighed. Det tæller
ned i trin af ét minut.
• Programslut (0:00).
• Tiden til den udskudte start. Det tæller ned i trin af én time (24t, 23t...).
• Alarmkoder.
DANSK
BETJENINGSPANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Tænd-/sluk-knap
2 Visning
6 ÖKO PLUS-knap
7 Multitab-knap
3 Knap til udskudt start
4 Programknap
8 RESET-knap
9 Indikatorer
5 ExtraHygiene-knap
Indikatorer
Salt-lampe. Denne lampe er slukket, mens programmet er i gang.
Kontrollampe for afspændingsmiddel. Denne lampe er slukket,
mens programmet er i gang.
Slutlampe.
7
8
PROGRAMMER
Program
Type af snavs
Type af vask
Programfaser
1
Alle
Service, bestik,
gryder og pander
Forskyl
ExtraHygiene
Opvask 45 °C eller 70 ÖKO PLUS
°C
Skylninger
Tørring
Meget snavset
Service, bestik,
gryder og pander
Forskyl
Opvask 70 °C
Skylninger
Tørring
1)
2
2)
3
Tilvalg
ÖKO PLUS
Normalt snavset Forskyl
Service og bestik Opvask 50 °C
Skylninger
Tørring
3)
4
Frisk snavset
Opvask 60 °C
Service og bestik Skylning
ExtraHygiene
Normalt snavset Forskyl
Service og bestik Opvask 50 °C
Skylninger
Tørring
ExtraHygiene
ÖKO PLUS
6
Let snavset
Opvask 55 °C
Service og bestik Skylninger
ExtraHygiene
7
Normalt eller let
snavset
Finere porcelæn
og glas
Opvask 45 °C
Skylninger
Tørring
ÖKO PLUS
8
Alle
Forskyl
4)
5
5)
6)
1) Apparatet registrerer typen af snavs og antallet af genstande i kurvene. Temperaturen,
mængden af vand, energiforbruget og programvarigheden justeres automatisk.
2) Dette program indeholder tilvalget ExtraHygiene.
3) Dette er stilleprogrammet. Pumpen arbejder ved meget lav hastighed for at nedsætte
støjniveauet. Programvarigheden er lang på grund af den lave hastighed.
4) Med dette program kan du vaske en opvask med frisk snavs. Det giver gode
opvaskeresultater på kort tid.
5) Dette er standardprogrammet, som anvendes til test. Med dette program får du den mest
effektive brug af vand og energiforbrug til service og bestik med normalt snavs. Se den
medfølgende folder med testdata.
6) Brug dette program til hurtig skylning af tallerkener. Det forhindrer, at madrester sætter sig
fast på tallerknerne, og at der trænger ubehagelig lugt ud fra opvaskemaskinen.
Brug ikke opvaskemiddel til dette program.
DANSK
Forbrugsværdier
Program1)
Varighed (min)
Energi (kWh)
Vand (l)
1
90 - 160
0.9 - 1.7
8 - 15
2
140 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
3
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 11
4
30
0.8
9
5
160 - 170
0.9 - 1.0
9 - 11
6
50 - 60
1.0 - 1.1
10 - 11
7
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
8
14
0.1
4
1) Forbrugsværdierne og programvarigheden kan variere, alt efter vandtemperatur og -tryk,
udsving i netspænding, tilvalgene og opvaskens størrelse.
9
10
TILVALG
MULTITAB-FUNKTION
EXTRAHYGIENE
Brug kun funktionen, når du bruger
Multitabletter.
Funktionen stopper automatisk tilsætning af afspændingsmiddel og salt. De
tilhørende lamper er slukket.
Programtiden kan blive forøget.
Denne funktion giver bedre resultater
for hygiejnen. Under skylletrinnet bliver
temperaturen på 70 °C i 10 til 14 minutter.
Aktivering af Multitabfunktionen
Denne funktion reducerer temperaturen under tørringen. Energiforbruget
nedsættes med 25 %.
Opvasken kan være våd, når programmet er slut. Det anbefales, at du lader
lågen stå på klem, så opvasken kan tørre.
Slå Multitab-funktionen fra eller
til, før et program starter. Du
kan ikke slå denne Multitabfunktion til eller fra, mens programmet kører.
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet.
2. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen. Se ‘INDSTILLING
OG START AF ET PROGRAM'.
3. Tryk på Multitab-knappen, og Multitab-lampen lyser.
Funktionen forbliver tændt, indtil du deaktiverer den. Tryk på
Multitab-knappen, og Multitablampen slukkes.
Hvis du holder op med at bruge
kombi-opvasketabletter skal du
udføre disse trin, inden du begynder
at bruge separat opvaskemiddel,
afspændingsmiddel og filtersalt:
1. Slå Multitab-funktionen fra.
2. Indstil blødgøringsanlægget til højeste niveau.
3. Kontrollér, at saltbeholderen og beholderen til afspændingsmiddel er
fulde.
4. Start det korteste program med en
skyllefase, uden opvaskemiddel og
med tom maskine.
5. Indstil blødgøringsanlægget til det
lokale vands hårdhedsgrad.
6. Justér mængden af frigivet afspændingsmiddel.
ÖKO PLUS
LYDSIGNALER
Lydsignalerne udsendes under disse
betingelser:
• Programmet er færdigt.
• Niveauet af blødgøringsanlægget
indstilles elektronisk.
• Der er en funktionsfejl.
Fabriksindstilling: til. Du kan slå
lydsignalerne fra.
Deaktivering af lydsignalerne
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet.
2. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen. Se ‘INDSTILLING
OG START AF ET PROGRAM'.
3. Tryk på knapperne (4) og (5), og
hold dem nede på samme tid, indtil
kontrollamperne for knapperne (3),
(4), (5) og (6) blinker.
4. Tryk på knappen (5),
• Kontrollamperne for knapperne
(3), (4) og (6) slukkes.
• Kontrollampen for knappen (5)
fortsætter med at blinke.
• Displayet viser indstillingen af lydsignalerne.
Til
Fra
DANSK
5. Tryk på knap (5) for at ændre indstillingen.
6. Sluk apparatet for at bekræfte.
INDSTILLING AF TIME BEAMFARVEN
Der er ni tilgængelige farver til denne
lysstråle. Du kan ændre farven eller slå
den fra.
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet.
2. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen. Se ‘INDSTILLING
OG START AF ET PROGRAM'.
3. Tryk på knapperne (4) og (5), og
hold dem nede på samme tid, indtil
11
kontrollamperne for knapperne (3),
(4), (5) og (6) blinker.
4. Tryk på knappen (6).
• Kontrollamperne for knapperne
(3), (4) og (5) slukkes.
• Kontrollampen for knappen (6)
fortsætter med at blinke.
• Displayet viser et tal og bogstavet
C. Hvert nummer er forbundet til
en forskellige farve (0C = Time
Beam deaktiveret).
5. Tryk gentagne gange på knap (6)
for at ændre farven.
6. Sluk apparatet for at bekræfte.
12
FØR IBRUGTAGNING
1. Sørg for, at det indstillede niveau
for blødgøringsanlægget passer til
det lokale vands hårdhedsgrad. Hvis
ikke, skal blødgøringsanlægget indstilles. Kontakt det lokale vandværk
angående det lokale vands hårdhed.
2. Fyld saltbeholderen.
3. Fyld beholderen til afspændingsmiddel.
4. Åbn for vandhanen.
5. Der kan være rester fra behandlingen i apparatet. Start et program
for at fjerne dem. Brug ikke vaskemiddel, og fyld ikke noget i kurvene.
INDSTIL
BLØDGØRINGSANLÆGGET
Hårdt vand indeholder en høj mængde
af mineraler, som kan skade apparatet
og give dårlige opvaskeresultater.
Blødgøringsanlægget neutraliserer disse mineraler.
Filtersaltet holder blødgøringsanlægget rent og i god stand. Se tabellen for
at indstille blødgøringsanlægget til det
rigtige niveau. Det sikrer, at blødgøringsanlægget bruger den korrekte
mængde filtersalt og vand.
Hvis du bruger multitabletter,
skal du slå multitab-funktionen
til. Disse tabletter indeholder
vaskemiddel, afspændingsmiddel og andre tilsatte midler.
Kontroller, at disse opvasketabs
passer til det lokale vands hårdhedsgrad. Se anvisningerne på
produkternes emballage.
Blødgøringsanlægget skal både
indstilles manuelt og elektronisk.
Indstilling af
blødgøringsanlæg
Hårdhedsgrad
Tysk
grader
(°dH)
Fransk
grader
(°fH)
mmol/l
Clarke
grader
Manuel
Elektronisk
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<5
12)
12)
<4
<7
1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.
< 0.7
DANSK
13
Manuel indstilling
Sæt knappen til justering af hårdhedsgrad i position 1 eller 2.
Elektronisk indstilling
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet.
2. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen. Se ‘INDSTILLING
OG START AF ET PROGRAM'.
3. Tryk på knapperne (4) og (5), og
hold dem nede på samme tid, indtil
kontrollamperne for knapperne (3),
(4), (5) og (6) blinker.
4. Tryk på knappen (3).
• Kontrollamperne for knapperne
(4), (5) og (6) slukkes.
• Kontrollampen for knappen (3)
fortsætter med at blinke.
• Lydsignalet høres. Eksempel: fem
intermitterende lydsignaler = niveau 5.
• Displayet viser indstillingen af
blødgøringsmidlet. Eksempel:
= niveau 5.
5. Tryk gentagne gange på knappen
(3) for at ændre indstillingen.
6. Sluk apparatet for at bekræfte.
PÅFYLDNING AF SALTBEHOLDEREN
BEMÆRK
Brug kun filtersalt. Andre produkter kan skade apparatet.
Der kan løbe vand og salt ud fra
saltbeholderen, når du fylder
den. Risiko for korrosion. Start et
program efter at have fyldt saltbeholderen for at undgå dette.
1. Drej hætten mod uret for at åbne
saltbeholderen.
2. Hæld en liter vand i saltbeholderen
(kun første gang).
3. Fyld saltbeholderen op med filtersalt.
4. Fjern salt rundt om saltbeholderens
åbning.
5. Luk saltbeholderen ved at dreje
hætten med uret.
14
FYLD BEHOLDEREN TIL AFSPÆNDINGSMIDDEL
BEMÆRK
Brug kun afspændingsmiddel til
opvaskemaskiner. Andre produkter kan skade apparatet.
B
A
M AX
4
3 2
Afspændingsmidlet hjælper
med at tørre servicet under den
sidste skyllefase, så det ikke får
striber og pletter.
1
+
-
C
D
1. Tryk på udløserknappen (D) for at
åbne låget (C).
2. Fyld kun beholderen til afspændingsmiddel (A) op til 'max'-mærket.
3. Tør spildt afspændingsmiddel op
med en opsugende klud, så der ikke dannes for meget skum.
4. Luk låget. Sørg for, at udløserknappen låses på plads.
Du kan stille vælgerknappen for
mængden (B) mellem position 1
(laveste mængde) og position 4
(højeste mængde).
DANSK
15
DAGLIG BRUG
1. Åbn for vandhanen.
2. Tryk på Tænd-/sluk-knappen for at
tænde apparatet. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen.
Se ‘INDSTILLING OG START AF ET
PROGRAM’.
• Fyld saltbeholderen, hvis lampen
for salt lyser.
• Fyld beholderen til afspændingsmiddel, hvis lampen for afspændingsmiddel lyser.
3. Fyld kurvene.
4. Tilsæt opvaskemiddel.
5. Indstil og start det rigtige vaskeprogram, der passer til opvasken og
graden af snavs.
FYLDNING AF KURVENE
Se den medfølgende folder
med eksempler på, hvordan du
fylder kurvene.
• Brug kun apparatet til at vaske genstande, som kan vaskes i opvaskemaskine.
• Kom ikke genstande af træ, horn, aluminium, tin og kobber i opvaskemaskinen.
• Anbring ikke ting i opvaskemaskinen,
som kan opsuge vand (svampe, klude).
• Fjern tiloversbleven mad fra tingene.
• Blødgør tiloversbleven brændt mad
på disse ting.
• Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og
gryder) med åbningen nedad.
• Sørg for, at bestik og tallerkener
m.m. ikke står tæt op ad hinanden .
Bland skeer med andet bestik.
• Sørg for, at glas ikke rører andre glas
• Læg små ting i bestikkurven.
• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg
for, at tingene ikke kan flytte sig.
• Sørg for, at spulearmene kan bevæge sig frit, før du starter et opvaskeprogram.
16
BRUG AF OPVASKEMIDDEL
A
BEMÆRK
Brug kun opvaskemidler til opvaskemaskiner.
B
30
4
MAX
+
32
-
1
20
C
1. Tryk på udløserknappen (B) for at
åbne låget (C).
2. Fyld opvaskemiddel i rummet til
opvaskemiddel (A) .
3. Hvis opvaskeprogrammet har et
trin med forvask, anbringes en lille
mængde opvaskemiddel på den inderste del af apparatets låge.
4. Læg tabletten i rummet til opvaskemiddel (A), hvis du bruger opvasketabs.
5. Luk låget. Sørg for, at udløserknappen låses på plads.
Brug ikke mere end den angivne
mængde. Følg anvisningerne på
opvaskemidlets emballage.
Opvasketabs opløses ikke helt
med korte programmer, og der
kan være rester af opvaskemiddel på servicet.
Vi anbefaler at bruge opvasketabs til lange programmer.
INDSTILLING OG START AF ET
PROGRAM
Indstillingsfunktion
For at godkende visse operationer skal
apparatet stå på indstillingsfunktion.
Apparatet står i indstillingsfunktion, når
displayet, efter aktiveringen:
• Viser to vandrette statuslinjer.
Tryk på RESET, indtil apparatet står i
indstillingsfunktion, hvis betjeningspanelet viser andre forhold:
Start af et program uden
udskudt start
1. Åbn for vandhanen.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen.
3. Vælg programmet.
• Det relaterede programnummer
blinker i displayet.
4. Hvis du vil, kan du indstille tilvalgene.
5. Luk lågen til apparatet. Programmet
starter.
• Displayet slukkes. Hvis du åbner
lugen, mens apparatet er i gang,
viser displayet programvarigheden, der reduceres i trin af 1 minut.
Start af et program med
udskudt start
1. Vælg programmet.
2. Tryk gentagne gange på knappen til
udskudt start, indtil displayet viser
den udskudte start, du ønsker at
indstille (fra 1 til 24 timer).
DANSK
• Den udskudte tid blinker på displayet.
• Kontrollampen for udskudt start
tændes.
3. Luk lågen til apparatet. Nedtællingen starter.
• Hvis du åbner lågen, viser displayet nedtællingen af den udskudte
start, der reduceres i trin af 1 time.
• Når nedtællingen er slut, starter programmet.
Åbning af lågen, mens
apparatet er tændt
Hvis du åbner lågen, stopper apparatet.
Når lågen lukkes igen, fortsætter apparatet det sted, hvor det blev afbrudt.
Annullering af den udskudte
start, mens nedtællingen er i
gang
1. Åbn lågen til apparatet.
2. Tryk gentagne gange på knappen til
udskudt start, indtil displayet viser
programnummeret.
3. Luk lågen til apparatet. Programmet
starter.
Annullering af program
Tryk på RESET, indtil:
• Displayet viser to vandrette statuslinjer.
17
Sørg for, at der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel, inden der startes et nyt program.
Ved programslut
Når programmet er slut, udsendes en
række lydsignaler.
1. Åbn lågen til apparatet.
• Slutlampen lyser.
• Displayet viser 0.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
deaktivere apparatet.
3. Luk for vandhanen.
Hvis du ikke trykker på tænd/
sluk-knappen, slukker AUTO
OFF-anordningen automatisk
for apparatet efter nogle minutter. Dette hjælper med at reducere energiforbruget.
• Lad apparatets låge stå på klem i
nogle minutter for at opnå bedre tørring.
• Lad opvasken køle af, før du tager
den ud af maskinen. Tallerkener m.m.
er skrøbelige, når de er meget varme.
• Tøm først nederste kurv og derefter
øverste kurv.
Der kan være vand på maskinens sider og luge. Rustfrit stål
køler hurtigere af end tallerkener.
18
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
Tilsmudsede filtre og tilstoppede spulearme forringer vaskeresultaterne.
Kontrollér dem jævnligt og rengør dem, om nødvendigt.
RENGØRING AF FILTRE
C
C
A
B
A1
A2
RENGØRING AF SPULEARME
Fjern ikke spulearmene.
Hvis hullerne i spulearmene tilstoppes,
kan det tiloversblevne snavs fjernes
med en tynd, spids genstand.
UDVENDIG RENGØRING
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud.
1. Drej filteret (A) modsat uret
og tag det ud.
2. For at skille filteret (A) ad,
skal du trække (A1) og (A2)
fra hinanden.
3. Fjern filteret (B).
4. Rens filteret med vand.
5. Anbring filteret (B) i den oprindelige position. Sørg for,
at det samles korrekt under
de to skinner (C).
6. Saml filteret (A) og sæt det
på plads i filteret (B). Drej
det modsat uret, indtil det
låses fast.
Hvis filtrene sidder forkert, kan det give dårlige
opvaskeresultater og skade apparatet.
Brug kun et neutralt rengøringsmiddel.
Brug ikke slibende midler, skuresvampe
eller opløsningsmidler.
DANSK
19
FEJLFINDING
Apparatet starter ikke eller stopper under drift.
Prøv først at finde en løsning på problemet (se tabellen). Kontakt det lokale
servicecenter, hvis du ikke kan finde en
løsning.
Ved visse fejlfunktioner viser displayet en alarmkode:
•
- Apparatet tager ikke vand ind.
•
- Apparatet tømmes ikke for
vand.
•
- Overløbssikringen er tændt
ADVARSEL
Sluk for apparatet, inden du udfører eftersyn.
Fejl
Mulig årsag
Mulig løsning
Programmet starter
ikke.
Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.
Sæt stikket rigtigt i stikkontakten.
Lågen er åben.
Luk lågen til apparatet.
Sikringen i sikringsboksen er Udskift sikringen.
gået.
Udskudt start er indstillet
Apparatet tager ikke Der er lukket for hanen.
vand ind.
Apparatet tømmes
ikke for vand.
Annuller den udskudte start,
eller vent indtil nedtællingen er slut.
Åbn for vandhanen.
Vandtrykket er for lavt.
Kontakt det lokale vandværk.
Vandtilslutningen er tilstoppet eller kalket til.
Rengør vandtilslutningen.
Filteret i tilløbsslangen er
tilstoppet.
Rens filteret.
Tilløbsslangen er bøjet eller
har et knæk.
Sørg for at placeringen af
slangen er korrekt.
Overløbssikringen er blevet
udløst. Der er en vandlækage i apparatet.
Luk for vandhanen, og tilkald service.
Køkkenvaskens vandlås er
tilstoppet.
Rens vandlåsen.
Afløbsslangen er bøjet eller
har et knæk.
Sørg for at placeringen af
slangen er korrekt.
Tænd for apparatet, når det er kontrolleret. Programmet fortsætter fra det
punkt, hvor det blev afbrudt.
Tilkald service, hvis problemet opstår
igen.
Tilkald service, hvis displayet viser andre fejlkoder.
20
OPVASKE- OG TØRRINGSRESULTATERNE ER
UTILFREDSSTILLENDE
Fejl
Mulig årsag
Mulig løsning
Opvasken er ikke
ren.
Filtrene er tilstoppet.
Rens filtrene.
Filtrene er ikke samlet og
monteret korrekt.
Sørg for, at filtrene er samlet
og monteret korrekt.
Spulearmene er tilstoppet.
Fjern tiloversbleven snavs
med en tynd, spids genstand.
Opvaskeprogrammet passer ikke til opvaskens art og
graden af snavs.
Sørg for, at det valgte opvaskeprogram passer til opvaskens art og graden af snavs.
Genstandene var lagt forkert i kurvene. Vandet kunne ikke vaske alle genstande.
Sørg for, at genstandene er
anbragt rigtigt i kurvene, og
at vandet nemt kan vaske
dem alle sammen.
Spulearmene kunne ikke
dreje frit.
Sørg for, at genstandene er
anbragt rigtigt i kurvene, og
at de ikke blokerer spulearmene.
Der er brugt for lidt opvaskemiddel.
Sørg for at tilsætte den rigtige mængde opvaskemiddel
i beholderen, inden du starter et program.
Der var intet opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel.
Sørg for at du tilsætter opvaskemiddel i beholderen, inden du starter et program.
Saltbeholderen er tom.
Sørg for, at der er filtersalt i
saltbeholderen.
Der er kalkaflejringer på servicet.
Indstillet niveau for blødgø- Sørg for, at det indstillede niringsanlæg er ikke korrekt. veau for blødgøringsanlægget passer til det lokale
vands hårdhedsgrad.
Hvidlige striber og
pletter eller en blålig belægning på
glas og service.
Hætten til saltbeholderen
er løs.
Stram hætten.
Der er for meget afspændingsmiddel.
Reducér doseringen af afspændingsmiddel.
Der er brugt for meget opvaskemiddel.
Sørg for at tilsætte den rigtige mængde opvaskemiddel
i beholderen, inden du starter et program.
DANSK
Fejl
Mulig årsag
Der er spor efter
indtørrede vanddråber på glas og service.
Der er for lidt afspændings- Øg doseringen af afspænmiddel.
dingsmiddel.
21
Mulig løsning
Det kan skyldes kvaliteten
af opvaskemidlet.
Brug e andet opvaskemiddelmærke.
Opvasken er våd.
• Programmet havde intet
tørretrin.
• Programmet havde et
tørretrin med lav temperatur.
Lad lågen stå på klem i nogle minutter for at opnå bedre
tørring.
Opvasken er våd og
mat.
Beholderen til afspændingsmiddel er tom.
Sørg for, at der er afspændingsmiddel i beholderen til
afspændingsmiddel.
Det kan skyldes kvaliteten
af afspændingsmidlet.
Brug et andet afspændingsmiddelmærke.
Det kan skyldes kvaliteten
af Multitabletterne.
• Brug en andet mærke af
Multitabletter.
• Slå beholderen til afspændingsmiddel til og brug afspændingsmidlet sammen
med Multitabletterne.
Aktivering af beholderen til
afspæningsmiddel med
aktiveret Multitab-funktion
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet.
2. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen. Se ‘INDSTILLING
OG START AF ET PROGRAM'.
3. Tryk på knapperne (4) og (5), og
hold dem nede på samme tid, indtil
kontrollamperne for knapperne (3),
(4), (5) og (6) blinker.
4. Tryk på knappen (4).
• Kontrollamperne for knapperne
(3), (5) og (6) slukkes.
• Kontrollampen for knappen (4)
fortsætter med at blinke.
• Displayet viser indstillingen af beholderen til afspændingsmiddel.
Fra
Til
5. Tryk på knappen (4) for at ændre
indstillingen.
6. Sluk apparatet for at bekræfte.
7. Justér mængden af frigivet afspændingsmiddel.
8. Fyld beholderen til afspændingsmiddel op.
TEKNISK INFORMATION
Mål
Højde/Bredde/Dybde (mm)
Tilslutning, el
Se typeskiltet.
Vandtilførslens tryk
Min. / maks. (bar / MPa)
Vandtilførsel 1)
Koldt vand eller varmt vand2)
596 / 818 - 898 / 550
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Maks. 60 °C
22
Kapacitet
Antal kuverter
1) Forbind tilløbsslangen til en vandtilslutning/lukkeventil med et 3/4"-gevind.
2) Hvis det varme vand leveres af alternative energikilder (f.eks. solfangere, solceller eller
vindenergi), bruges tilslutning til varmt vand for at spare på energien.
12
MAGYAR
23
TARTALOMJEGYZÉK
25
27
28
29
31
33
36
39
40
42
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
TERMÉKLEÍRÁS
KEZELŐPANEL
PROGRAMOK
KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
NAPI HASZNÁLAT
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
HIBAELHÁRÍTÁS
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra: . Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és
elektronikus hulladékot. A tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék
közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a
hulladékkezelésért felelős hivatallal.
HONLAPUNKON AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK ÁLLNAK RENDELKEZÉSÉRE:
- Termékek
- Kiadványok
- Felhasználói kézikönyvek
- Hibaelhárítás
- Szerviz információk
www.aeg.com
AZ ÚTMUTATÓBAN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK
Figyelem - Fontos biztonsági információk.
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk
24
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan
teljesítményével hosszú éveken át elégedett lesz. Pontosan ezért alkalmaztunk olyan innovatív
technológiákat és jellemzőket, melyek a mindennapi teendőket nagymértékben megkönnyítik, és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az útmutató
végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK ÉS SEGÉDANYAGOK
Az AEG webáruházban mindent megtalál, ami ahhoz szükséges, hogy AEG készülékeinek
ragyogó külsejét és tökéletes működését fenntartsa. Ezzel együtt széles választékban kínáljuk a
legszigorúbb szabványoknak és az Ön minőségi igényeinek megfelelően tervezett és kivitelezett
egyéb kiegészítő tartozékokat - a különleges főzőedényektől az evőeszköz kosarakig, az
edénytartóktól a fehérnemű-zsákokig...
Látogassa meg webáruházunkat az alábbi címen:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Javasoljuk az eredeti alkatrészek használatát.
Ha a szervizhez fordul, legyenek kéznél a következő adatok. Az információ az
adattáblán található.
Típus
Termékszám
Sorozatszám
MAGYAR
25
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt, gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem
megfelelő üzembe helyezés vagy használat
által okozott károkért nem vállal felelősséget a
gyártó. További utánanézés érdekében tartsa
elérhető helyen az útmutatót.
GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKKAL
ÉLŐ SZEMÉLYEK BIZTONSÁGA
• Ellenőrizze, hogy nem okoz-e sérülést a
vízcsöveknek.
• Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem használt csövekhez csatlakoztatja a készüléket,
addig folyassa a vizet, amíg az teljesen ki
nem tisztul.
• A készülék első használata előtt ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
•
VIGYÁZAT
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.
• Ne engedje, hogy a készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek
híján lévő személy használja, beleértve a
gyermekeket is. A biztonságukért felelős
személy felügyelje őket, illetve a készülék
használatára vonatkozóan biztosítson útmutatást számukra. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol.
• Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat
tartsa távol a készüléktől, amikor az ajtaja
nyitva van.
ÜZEMBE HELYEZÉS
VIGYÁZAT
Képesítéssel vagy szakértelemmel
rendelkező személynek kell e készüléket üzembe helyeznie.
• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan
helyen, ahol a hőmérséklet 0°C alatt van.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
• A készüléket biztonságos szerkezet alá és
mellé helyezze.
Vízhálózatra csatlakoztatás
VIGYÁZAT
Veszélyes feszültség.
A befolyócső biztonsági szeleppel, valamint
dupla bevonattal ellátott belső vezetékkel
rendelkezik.
• Ha a befolyócső megsérül, akkor azonnal
húzza ki a csatlakozódugót a fali csatlakozóaljzatból. Forduljon szervizhez a befolyócső cseréje érdekében.
Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT
Tűz- és áramütésveszély.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromossági adatok megfelelnek-e a
háztartási hálózati áram paramétereinek.
Ha nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
• Mindig megfelelően felszerelt, érintésbiztos
aljzatot használjon.
• Ne használjon dugaszátalakítót és vezetékhosszabbítót.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugasz és a
hálózati kábel épségére. Ha a hálózati vezeték cserére szorul, forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy villanyszerelőhöz.
26
• Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót
a hálózati csatlakozóaljzatba. Üzembe helyezés után biztosítsa a hálózati dugasz
könnyű elérhetőségét.
• Amikor kihúzza a készülék hálózati vezetékét, soha ne a vezetéket fogja meg. Mindig
a dugasznál fogva húzza ki.
HASZNÁLAT
VIGYÁZAT
Sérülésveszély.
• Háztartási környezetben használja e készüléket.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
• Lefelé fordítva vagy vízszintes irányba tegye a késeket és a hegyes evőeszközöket
az evőeszközkosárba.
• A beleütközés elkerülésének megelőzésére, ne hagyja nyitva felügyelet nélkül a készülék ajtaját.
• Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
• Veszélyesek a mosogatógépben használt
mosogatószerek. Tartsa be a mosogatószer csomagolásán feltüntetett utasításokat.
• Ne igyon a készülékben lévő vízből, és ne
játsszon vele.
• Az edényeket a mosogatógépből csak a
mosogatóprogram lejárta után vegye ki.
Mosogatószer maradhat az edényeken.
VIGYÁZAT
Áramütés, tűz és égésveszély.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot, vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére.
• A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt.
• A készülékből forró gőz szabadulhat ki, ha
az ajtót mosogatóprogram futtatása közben
kinyitja.
BELSŐ VILÁGÍTÁS
VIGYÁZAT
Sérülésveszély.
Látható LED-es sugárzás, ne nézzen
közvetlenül a fénysugárba.
A lámpa LED-je 2-es osztályú, és megfelel az
IEC 60825-1 szabvány: 1993 + A1:1997 +
A2:2001 előírásainak.
Emissziós hullámhossz: 450 nm
Maximális kibocsátott teljesítmény: 548 µW
A belső világítás cseréje érdekében forduljon
a szakszervizhez.
ÁRTALMATLANÍTÁS
VIGYÁZAT
Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja át a hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékben rekedését.
MAGYAR
27
TERMÉKLEÍRÁS
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6 5
4
1 Felső szórókar
2 Felső szórókar
7 Vízkeménység-tárcsa
8 Öblítőszer-adagoló
3 Alsó szórókar
4 Szűrők
9 Mosogatószer-adagoló
10 Evőeszköztartó
5 Adattábla
6 Sótartály
11 Alsó kosár
12 Felső kosár
TIME BEAM
Time Beam egy fénysugár, amely a konyha
padlóján az alábbiakat mutatja:
• A program időtartama. Egy perces lépésekben csökken.
• A program vége (0:00).
• A késleltetett indítás időtartama. Egy órás
lépésekben csökken (24h, 23h...).
• Riasztási kódok.
28
KEZELŐPANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Be/ki gomb
2 Kijelzés
6 ÖKO PLUS érintőgomb
7 Multitab érintőgomb
3 Késleltetés érintőgomb
4 Program érintőgomb
8 RESET érintőgomb
9 Visszajelzők
5 ExtraHygiene érintőgomb
Visszajelzők
Só visszajelző. A kijelző a program működése közben kikapcsol.
Öblítőszer visszajelző. A kijelző a program működése közben kikapcsol.
Program vége visszajelző.
MAGYAR
29
PROGRAMOK
Program-
Szennyeződés típusa
Töltet típusa
Programfázisok
Kiegészítő funkciók
1
Összes
Edények, evőeszközök, lábasok és fazekak
Előmosás
Főmosogatás: 45°C-on
vagy 70°C-on
Öblítés
Szárítás
ExtraHygiene
ÖKO PLUS
Erős szennyezettség
Edények, evőeszközök, lábasok és fazekak
Előmosás
Főmosogatás: 70°C-on
Öblítés
Szárítás
ÖKO PLUS
Normál szennyezettség
Edények és evőeszközök
Előmosás
Főmosogatás: 50°C-on
Öblítés
Szárítás
1)
2
2)
3
3)
4
Friss szennyezettFőmosogatás: 60°C-on
ség
Öblítések
Edények és evőeszközök
ExtraHygiene
Normál szennyezettség
Edények és evőeszközök
Előmosás
Főmosogatás: 50°C-on
Öblítés
Szárítás
ExtraHygiene
ÖKO PLUS
6
Enyhe szennyezett- Főmosogatás: 55°C-on
ség
Öblítés
Edények és evőeszközök
ExtraHygiene
7
Normál vagy enyhe
szennyezettség
Kényes cserép- és
üvegedények
Főmosogatás: 45°C-on
Öblítés
Szárítás
ÖKO PLUS
8
Összes
Előmosás
4)
5
5)
6)
1) A készülék érzékeli a kosarakba helyezett edények mennyiségét és szennyezettségét. Automatikusan
beállítja a szükséges hőmérsékletet, vízmennyiséget, áramfogyasztást és program időtartamát.
2) A program ExtraHygiene opciót tartalmaz.
3) Ez a legcsendesebb mosogatóprogram. A zajszint csökkentése érdekében a szivattyú nagyon alacsony
fordulatszámon működik. Az alacsony fordulatszám miatt a program időtartama hosszabb.
4) Ezzel a programmal enyhén szennyezett edényeket mosogathat el. Rövid idő alatt is kiváló eredményt
nyújt.
5) Ezt a programot használják tesztprogramként a bevizsgáló intézetek. A programmal a leghatékonyabb vízés áramfelhasználás mellett mosogathatja el a normál mértékben szennyezett edényeket és
evőeszközöket. A tesztadatok megtalálhatók kiadványunkban.
30
6) Ezzel a programmal gyorsan leöblítheti az edényeket. Így megakadályozza, hogy az ételmaradék
rászáradjon az edényekre, és kellemetlen szagok képződjenek.
Ehhez a programhoz ne használjon mosogatószert.
Fogyasztási értékek
Program1)
Időtartam (perc)
Energia (kWh)
Víz (literben)
1
90 - 160
0.9 - 1.7
8 - 15
2
140 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
3
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 11
4
30
0.8
9
5
160 - 170
0.9 - 1.0
9 - 11
6
50 - 60
1.0 - 1.1
10 - 11
7
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
8
14
0.1
4
1) A víz nyomása és hőmérséklete, az áramszolgáltatás ingadozásai, az opciók és az edények mennyisége
módosíthatja a program időtartamát és a fogyasztási értékeket.
MAGYAR
31
KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
MULTITAB FUNKCIÓ
EXTRAHYGIENE
Csak kombinált mosogatószer-tabletták esetében aktiválja e funkciót.
E funkció leállítja az öblítőszer és a só betöltését. Nem világítanak a hozzátartozó visszajelzők.
Nőhet a program időtartama.
Ezzel a funkcióval higiénikusabban mosogathat. Az öblítési fázis során a hőmérséklet
70°C-on marad 10–14 percig.
A multitab funkció bekapcsolása
A multitab funkciót a programok indítása előtt kell be- vagy kikapcsolni. A
Multitab funkciót a programok működése közben nem lehet be- vagy kikapcsolni.
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg
a be/ki gombot.
2. Lásd a „PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS
ELINDÍTÁSA” című részt.
3. Nyomja meg a multitab érintőgombot, ekkor világítani kezd a multitab visszajelző.
A program aktív marad, amíg ki nem
kapcsolja. Nyomja meg a multitab
érintőgombot, ekkor kialszik a multitab visszajelző.
Ha már nem használ tovább kombinált
mosogatószer-tablettát, a mosogatószer,
öblítőszer és regeneráló só külön
használata előtt végezze el az alábbi
lépéseket:
1. Kapcsolja ki a multitab funkciót.
2. Állítsa a vízlágyítót a legmagasabb szintre.
3. Győződjön meg róla, hogy a sótartály és
az öblítőszer-adagoló tele van-e.
4. Indítsa el mosogatószer és edények nélkül a legrövidebb öblítési fázissal rendelkező programot.
5. Állítsa be a vízlágyítót lakóhelye vízkeménységének megfelelően.
6. Állítsa be a kiengedett öblítőszer mennyiségét.
ÖKO PLUS
Ez a funkció csökkenti a hőmérsékletet a szárítási szakaszban. Ez 25%-kal csökkenti a készülék energiafogyasztását.
A program végén az edények nedvesek maradhatnak. Azt javasoljuk, hogy hagyja nyitva
az ajtót, és hagyja megszáradni az edényeket.
HANGJELZÉSEK
A hangjelzések az alábbi feltételek esetén lépnek működésbe:
• Amikor a program befejeződik.
• A vízlágyító szintjét elektronikusan beállították.
• A készülékben hiba lépett fel.
Gyári beállítás: be. A hangjelzéseket
kikapcsolhatja.
A hangjelzések kikapcsolása
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg
a be/ki gombot.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van-e. Lásd a „PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS ELINDÍTÁSA”
című részt.
3. Egyszerre nyomja le és tartsa lenyomva a
(4) és (5) érintőgombot, amíg a (3), (4),
(5) és (6) érintőgomb jelzői villogni kezdenek.
4. Nyomja meg az (5) érintőgombot,
• A (3), (4) és (6) érintőgomb visszajelzői
kialszanak.
• Az (5) érintőgomb visszajelzője tovább
villog.
• A kijelzőn a hangjelzések beállítása látható.
Be
Ki
5. A beállítás módosításához nyomja meg az
(5) érintőgombot
32
6. A megerősítéshez kapcsolja ki a készüléket.
A TIME BEAM SZÍNÉNEK
BEÁLLÍTÁSA
A fénysugárnál kilenc szín érhető el. Módosíthatja a színét vagy kikapcsolhatja.
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg
a be/ki gombot.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van-e. Lásd a „PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS ELINDÍTÁSA”
című részt.
3. Egyszerre nyomja le és tartsa lenyomva a
(4) és (5) érintőgombot, amíg a (3), (4),
(5) és (6) érintőgomb jelzői villogni kezdenek.
4. Nyomja meg a (6) érintőgombot.
• A (3), (4) és (5) érintőgomb visszajelzői
kialszanak.
• Az (6) érintőgomb visszajelzője tovább
villog.
• A kijelzőn egy szám és aC betű látható.
Mindegyik szám egy másik színt jelent
(0C = Time Beam kikapcsolva).
5. A szín módosításához nyomja meg a (6)
érintőgombot.
6. A megerősítéshez kapcsolja ki a készüléket.
MAGYAR
33
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító szintje megfelel-e környékén használt víz keménységének. Szükség esetén módosítsa a vízlágyító beállítását. A használt víz keménységére vonatkozó tájékoztatásért lépjen
kapcsolatba a helyi vízügyi hatóságokkal.
2. Töltse fel sótartályt.
3. Töltse fel az öblítőszer-adagolót.
4. Nyissa ki a vízcsapot.
5. A készülékben gyártási maradványok lehetnek. Az eltávolításukhoz indítson el
egy mosogatóprogramot. Ne használjon
mosogatószert és ne töltse meg a kosarakat.
A VÍZLÁGYÍTÓ BEÁLLÍTÁSA
Nagy mennyiségű ásványi anyagot tartalmaz
a kemény víz, mely károsíthatja a készüléket,
és gyenge mosási eredmény érhető el vele. A
vízlágyító semlegesíti ezen ásványi anyagokat.
A regeneráló só tartja tisztán és jó állapotban
a vízlágyítót. A helyes vízlágyító szint beállításához a táblázatot nézze meg. Ez biztosítja,
hogy megfelelő mennyiségű regeneráló sót és
vizet használjon a vízlágyító.
Manuálisan és elektronikusan kell beállítania a vízlágyítót.
Ha kombinált mosogatószer-tablettákat használ, akkor aktiválja a multitab
funkciót. Ezek a tabletták mosogatószert, öblítőszert és regeneráló sót
tartalmaznak. Győződjön meg arról,
hogy e tabletták megfelelnek-e a környékén lévő vízkeménységnek. Nézze meg a termék csomagolásán található útmutatásokat.
Vízlágyító
beállítás
Vízkeménység
Német
fok
(°dH)
Francia
fok
(°fH)
mmol/l
Clarke
fok
Kézi mosogatás
Elektronika
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Gyári helyzet.
2) Ezen a szinten ne használjon sót.
34
Manuális beállítás
A vízkeménység-tárcsát forgassa el az 1.
vagy 2. állásba.
Elektronikus beállítás
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg
a be/ki gombot.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van-e. Lásd a „PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS ELINDÍTÁSA”
című részt.
3. Egyszerre nyomja le és tartsa lenyomva a
(4) és (5) érintőgombot, amíg a (3), (4),
(5) és (6) érintőgomb jelzői villogni kezdenek.
4. Nyomja meg a (3) érintőgombot.
• A (4), (5) és (6) érintőgomb visszajelzői
kialszanak.
• Az (3) érintőgomb visszajelzője tovább
villog.
• Hangjelzések hallhatóak. Példa: öt
szaggatott hangjelzés = 5. szint.
• A kijelzőn a vízlágyító beállítása látha= 5. szint
tó. Példa:
5. A beállítás módosításához nyomja meg a
(3) érintőgombot.
6. A megerősítéshez kapcsolja ki a készüléket.
A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE
FIGYELEM
Csak mosogatógéphez ajánlott regeneráló sót használjon. Egyéb termékek károsodást okozhatnak a készülékben.
Víz és só juthat ki a töltés során a sótartályból. Korrózióveszély. Ennek
megakadályozására, a sótartály töltése után indítson el egy programot.
1.
2.
3.
4.
5.
Csavarja le a kupakot az óramutató járásával ellenkező irányba, és nyissa ki a
sótartályt.
Öntsön 1 liter vizet a sótartályba (csak az
első alkalommal).
Töltse fel a sótartályt regeneráló sóval.
Távolítsa el a sótartály nyílása körül lévő
sót.
A sótartály visszazárásához tekerje a kupakot az óramutató járásával megegyező
irányba.
MAGYAR
35
AZ ÖBLÍTŐSZER-ADAGOLÓ TÖLTÉSE
FIGYELEM
Csak mosogatógépekhez való márkás öblítőszert használjon. Egyéb termékek károsodást okozhatnak a készülékben.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
Az utolsó öblítési fázis során az öblítőszer elősegíti az edények csík- és
foltmentes szárítását.
C
D
1.
2.
3.
4.
Nyomja meg a kioldó gombot (D) a fedél
(C) felnyitására.
Töltse fel az öblítőszer-adagolót (A), de
ne lépje túl a 'max' jelzést.
A kilöttyent öblítőszert nedvszívó törlőkendővel távolítsa el, hogy a mosogatóprogram alatt megakadályozza a túlzott
habképződést.
Zárja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy reteszelő helyzetben van-e a kioldó gomb.
Elfordíthatja az adagolt mennyiség
választókapcsolót (B) 1 (legkisebb
mennyiség) és 4 (legnagyobb mennyiség) helyzetek közötti beállítására.
36
NAPI HASZNÁLAT
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg
a be/ki gombot. Győződjön meg arról,
hogy a készülék beállítási módban van-e.
Nézze meg a „PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS ELINDÍTÁSA“ című részt.
• Ha világít a só visszajelző, akkor töltse
fel a sótartályt.
• Ha világít az öblítőszer-adagoló visszajelző, akkor töltse fel az öblítőszer-adagolót.
3. Pakolja meg megfelelően a kosarakat.
4. Töltse be a mosogatószert.
5. Állítsa be és indítsa el a töltet és a szennyeződés típusának megfelelő programot.
PAKOLJA MEG MEGFELELŐEN A
KOSARAKAT.
A mellékelt tájékoztatóban nézzen
meg a kosarak feltöltésére vonatkozó
példákat.
• Csak mosogatógépbe tehető darabok mosogatására használja a készüléket.
• Ne tegyen fából, szaruból, alumíniumból,
ónból és rézből készült darabokat a készülékbe.
• Ne helyezzen a készülékbe a vizet felszívó
darabokat (szivacsot, rongyot).
• Távolítsa el az ételmaradékot az edényekről.
• Áztassa fel az edényekre égett ételt.
• Az üreges tárgyakat (pl. csészék, poharak
és lábasok) nyílásukkal lefele tegye be.
• Fontos, hogy az edények és evőeszközök
ne legyenek egymásba csúszva. Keverje
más edényekkel a kanalakat.
• Ellenőrizze, hogy a poharak nem érnek-e
más poharakhoz.
• A kisebb tárgyakat helyezze az evőeszközkosárba.
• A könnyű darabokat helyezze a felső kosárba. Ügyeljen arra, hogy az eszközök ne
mozdulhassanak el.
• A mosogatóprogram elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a szórókarok szabadon mozoghatnak.
MAGYAR
37
A MOSOGATÓSZER HASZNÁLATA
A
FIGYELEM
Csak mosogatógépekhez készült mosogatószereket használjon.
B
30
1.
4
MAX
+
32
-
1
20
2.
3.
C
4.
5.
Nyomja meg a kioldó gombot (B) a fedél
(C) felnyitására.
Tegyen mosogatószert az adagolóba (A).
Ha előmosogatási fázissal rendelkező
mosogatóprogramot használ, tegyen egy
kevés mosogatószert a készülék ajtajának belsejébe.
Ha mosogatószer-tablettát használ, tegye a tablettát a mosogatószer-adagolóba (A).
Zárja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy reteszelő helyzetben van-e a kioldó gomb.
Ne használjon a szükségesnél több
mosogatószert. További információkért a mosogatószer csomagolásán
található útmutatásokat nézze meg.
Rövid programok alatt nem oldódnak
fel teljesen a mosogatószer-tabletták,
és az edényeken maradhatnak a mosogatószer maradványok.
Hosszú programok esetén célszerű
mosogatószer-tablettákat használni.
PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS
ELINDÍTÁSA
Beállítási mód
Bizonyos műveletek elfogadásához a készüléknek beállítási módban kell lennie.
A készülék akkor van beállítási módban, ha az
aktiválást követően:
• A kijelző két vízszintes állapotjelző sávot jelenít meg.
Ha a kezelőpanel egyéb feltételeket mutat,
nyomja meg a RESET gombot, amíg a készülék beállítási módban nem lesz.
Program indítása késleltetett indítás
nélkül
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg
a be/ki gombot. Győződjön meg arról,
hogy a készülék beállítási módban van-e.
3. Állítsa be a programot.
• A hozzá tartozó programszám a kijelzőn villog.
4. Ha kívánja, beállíthatja az opciókat.
5. Csukja be a készülék ajtaját. A program
elindul.
• A kijelző nem világít tovább. Ha a készülék működése közben kinyitja az ajtót, a kijelző a program időtartamát mutatja, amely 1 perces lépésekben csökken.
Program indítása késleltetett
indítással
1. Állítsa be a programot.
2. Nyomja meg ismételten a késleltetés érintőpanelét, amíg a kijelző a beállítani kí-
38
vánt késleltetési időt nem mutatja (1 - 24
óra).
• A késleltetési idő villog a kijelzőn.
• A késleltetett indítás visszajelzője bekapcsol.
3. Csukja be a készülék ajtaját. Elkezdődik a
visszaszámlálás.
• Ha kinyitja az ajtót, a kijelző a késleltetett indítás visszaszámlálását mutatja,
amely 1 órás lépésekkel csökken.
• Amikor a visszaszámlálás befejeződött, a
program elindul.
Az ajtó kinyitása a készülék
működése közben
Ha kinyitja az ajtót, a készülék leáll. Amikor ismét becsukja az ajtót, a készülék a megszakítási ponttól folytatja.
A késleltetett indítás törlése a
visszaszámlálás működése közben
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Nyomja meg annyiszor a késleltetés érintőpanelét, amíg a kijelzőn a programszám
jelenik meg.
3. Csukja be a készülék ajtaját. A program
elindul.
A program törlése
Nyomja meg a RESET gombot amíg:
• A kijelző két vízszintes állapotjelző sávot jelenít meg.
Egy új program elindítása előtt ellenőrizze, hogy van-e mosogatószer a
mosogatószer-adagolóban.
Miután a program véget ért
A program befejezésekor egy szaggatott
hangjelzés hallható.
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
• A program vége visszajelző bekapcsol.
• A kijelző 0-t mutat.
2. A készülék kikapcsolásához nyomja meg
a be/ki gombot.
3. Zárja el a vízcsapot.
Ha nem nyomja meg a be/ki gombot,
néhány perc elteltével az AUTO OFF
eszköz automatikusan kikapcsolja a
készüléket. Ez segít az energiafogyasztás csökkentésében.
• Jobb szárítási eredmény eléréséhez tartsa
a készülék ajtaját nyitva néhány percig.
• A kipakolás előtt várja meg, amíg az edények kihűlnek. A forró edények könnyebben megsérülnek.
• Először az alsó kosarat, majd a felső kosarat ürítse ki.
Lehetséges, hogy víz van a készülék
oldalfalain és ajtaján. A rozsdamentes acél hamarabb lehűl, mint az edények.
MAGYAR
39
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT
Az elszennyeződött szűrők és az eltömődött szórókarok rontják a mosogatás eredményességét.
Rendszeresen ellenőrizze, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
A SZŰRŐK TISZTÍTÁSA
1.
C
B
C
2.
A
3.
4.
5.
A1
A2
6.
Az óramutató járásával ellentétesen fordítsa el az (A) szűrőt, és
vegye ki.
Az (A) szűrő szétszereléséhez
húzza szét az (A1) és az (A2)
részt.
Vegye ki a (B) szűrőt.
Vízzel tisztítsa meg a szűrőt.
Helyezze a (B) szűrőt eredeti állásába. Ellenőrizze, hogy a két
vezetősín (C) alatt megfelelően illeszkedik-e.
Szerelje össze az (A) szűrőt, és
tegye a (B) szűrőben lévő helyére. Az óramutató járásával megegyező irányban forgassa, amíg
bezárul.
A szűrők helytelen pozíciója
rossz mosogatási eredményeket okoz, és a készüléket
is károsítja.
A SZÓRÓKAROK TISZTÍTÁSA
KÜLSŐ TISZTÍTÁS
Ne szerelje ki a szórókarokat.
Ha a szórókarok furatai eltömődnének, a
szennyeződés megmaradó részét egy hegyes
végű tárggyal távolítsa el.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa.
Csak semleges tisztítószert használjon. Ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy
oldószereket.
40
HIBAELHÁRÍTÁS
A készülék nem indul el, vagy működés közben leáll.
Először próbálja meg kiküszöbölni a problémát (lásd a táblázatot). Ha nem, hívja a szervizt.
Bizonyos meghibásodások esetén a kijelzőn egy riasztási kód látható:
•
- A készülék nem tölt be vizet.
Jelenség
•
•
- A készülék nem ereszti le a vizet.
- A túlcsordulás-gátló bekapcsolt.
VIGYÁZAT
Mielőtt elvégezné az alábbi ellenőrzéseket, kapcsolja ki a készüléket.
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
A program nem indul el. A hálózati csatlakozódugó nincs Csatlakoztassa megfelelően a
megfelelően csatlakoztatva a há- csatlakozódugót.
lózati csatlakozóaljzatba.
A készülék nem tölt be
vizet.
A készülék ajtaja nyitva van.
Csukja be a készülék ajtaját.
A biztosítódobozban kiolvadt a
biztosíték.
Cserélje ki a biztosítékot vagy
kapcsolja fel a megszakítót.
Késleltetett indítás van beállítva.
Szakítsa meg a késleltetett indítást vagy várja meg a visszaszámlálás végét.
A vízcsap zárva van.
Nyissa ki a vízcsapot.
A víznyomás túl alacsony.
Forduljon a helyi vízszolgáltatóhoz.
A vízcsap eltömődött vagy vízkö- Tisztítsa ki a vízcsapot.
ves.
Eltömődött a befolyócső szűrője. Tisztítsa meg a szűrőt.
A vízbefolyó cső megtekeredett
vagy meghajlott.
Ellenőrizze, hogy a tömlő helyzete megfelelő-e.
A túlcsordulás-gátló bekapcsolt. Zárja el a vízcsapot, és forduljon
Vízszivárgás van a készülékben. a szakszervizhez.
A készülék nem engedi
ki a vizet.
A szifon eltömődött.
Tisztítsa ki a szifont.
A vízelvezető cső megtekeredett Ellenőrizze, hogy a tömlő helyzevagy meghajlott.
te megfelelő-e.
Az ellenőrzések befejeződése után kapcsolja
be a készüléket. A program a megszakítási
ponttól folytatódik.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon szakszervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő hibakódot mutat, forduljon a szakszervizhez.
A MOSOGATÁS ÉS A SZÁRÍTÁS EREDMÉNYE NEM KIELÉGÍTŐ
Jelenség
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
Az edények nem tiszták.
A szűrők eltömődtek.
Tisztítsa meg a szűrőket.
MAGYAR
Jelenség
41
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
Nincsenek megfelelően összeés beszerelve a szűrők.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
szűrők össze- és beszerelése.
Eltömődtek a szórókarok.
Egy vékony, hegyes tárggyal távolítsa el a megmaradt szennyeződést.
A kiválasztott program nem felel
meg a töltet és a szennyeződés
típusának.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
program az ilyen típusú töltet és a
szennyeződés esetében.
Az edények nem megfelelően
vannak a kosarakba helyezve.
Nem lehet minden darabot a vízzel mosni.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
darabok helyzete a kosarakban,
valamint a víz könnyen moshatjae azokat.
A szórókarok nem tudnak szabadon mozogni.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
darabok helyzete a kosarakban,
valamint nem akadályozzák-e a
szórókar mozgását.
Nem volt elegendő a mosogatószer.
A program indítása előtt ellenőrizze, hogy megfelelő mennyiségű
mosogatószert tett-e az adagolóba.
Nem volt mosogatószer a moso- A program indítása előtt ellenőrizgatószer-adagolóban.
ze, hogy tett-e mosogatószert az
adagolóba.
Vízkőmaradványok
vannak az edényeken.
A sótartály üres.
Ellenőrizze, hogy van-e regeneráló só a sótartályban.
Megfelelő-a vízlágyító beállított
szintje.
Ellenőrizze, hogy a vízlágyító
szintje megfelel-e környékén
használt víz keménységének.
Laza a sótartály kupakjának rög- Húzza meg a kupakot.
zítése.
Fehéres csíkok és
szennyeződések vagy
kékes réteg látható a
poharakon és edényeken.
Túl nagy volt az adagolt öblítőszer mennyisége.
Csökkentse az adagolt öblítőszer
mennyiségét.
Túl sok volt a mosogatószer.
A program indítása előtt ellenőrizze, hogy megfelelő mennyiségű
mosogatószert tett-e az adagolóba.
Vízcseppek száradási
Túl kicsi volt az adagolt öblítőnyomait észleli a poha- szer mennyisége.
rakon és az edényeken.
Növelje az adagolt öblítőszer
mennyiségét.
Lehet, hogy a mosogatószer mi- Próbáljon ki másik márkájú mosonősége az oka.
gatószer.
42
Jelenség
Lehetséges ok
Lehetséges megoldás
Nedvesek az edények.
• Nincs szárító szakasza a
programnak.
• Egy alacsony hőmérsékletű
szárítási szakasza van a
programnak.
Jobb szárítási eredmény eléréséhez tartsa az ajtót nyitva néhány
percig.
Az edények nedvesek
és homályosak.
Az öblítőszer-adagoló üres.
Ellenőrizze, hogy van-e öblítőszer
az öblítőszer-adagolóban.
Lehet, hogy az öblítőszer minősége az oka.
Próbáljon ki másik márkájú öblítőszert.
Lehet, hogy a kombinált mosogatószer-tabletta minősége az
oka.
• Próbáljon ki másik márkájú
kombinált mosogatószer-tablettát.
• Aktiválja az öblítőszer-adagolót, majd használja együtt az
öblítőszer-adagolót és kombinált mosogatószer-tablettákat.
Az öblítőszer-adagoló bekapcsolása
bekapcsolt multitab funkció mellett
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg
a be/ki gombot.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van-e. Lásd a „PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS ELINDÍTÁSA”
című részt.
3. Egyszerre nyomja le és tartsa lenyomva a
(4) és (5) érintőgombot, amíg a (3), (4),
(5) és (6) érintőgomb jelzői villogni kezdenek.
4. Nyomja meg a (4) érintőgombot.
• A (3), (5) és (6) érintőgomb visszajelzői
kialszanak.
• Az (4) érintőgomb visszajelzője tovább
villog.
• A kijelzőn az öblítőszer-adagoló beállítása látható.
Ki
Be
5. A beállítás módosításához nyomja meg az
(4) érintőgombot.
6. A megerősítéshez kapcsolja ki a készüléket.
7. Állítsa be a kiengedett öblítőszer mennyiségét.
8. Töltse fel az öblítőszer-adagolót.
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
Méretek
Szélesség × magasság × mélység (mm)
Elektromos csatlakoztatás
Nézze meg az adattáblát.
Hálózati víznyomás
Minimum/maximum (bar/MPa)
Vízellátás 1)
Hideg víz vagy meleg víz2)
Kapacitás
Teríték
596 / 818 - 898 / 550
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
maximum 60°C
1) Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
2) Ha a meleg víz alternatív energiaforrásokból származik (pl. napelemek, szélenergia), akkor a
melegvízvezetéket használja az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
12
NORSK
43
INNHOLD
45
47
48
49
51
53
56
59
60
62
SIKKERHETSINFORMASJON
PRODUKTBESKRIVELSE
BETJENINGSPANEL
PROGRAMMER
TILVALG
FØR FØRSTE GANGS BRUK
DAGLIG BRUK
STELL OG RENGJØRING
FEILSØKING
TEKNISKE DATA
MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske
og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende
produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
GÅ INN PÅ VÅRT NETTSTED FOR Å FINNE:
- Produkter
- Brosjyrer
- Bruksanvisninger
- Feilsøker
- Serviceinformasjon
www.aeg.com
TEGNFORKLARING
Advarsel - Viktig sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer
44
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt et AEG-produkt. Med dette produktet vil du oppleve perfekt
kombinasjon mellom funksjonell design og optimal teknologi. Du kan være sikker på
at du vil oppnå perfekte resultater, og at du har full kontroll med det du gjør. Vi vil
be deg å lese denne bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av produktet.
TILBEHØR OG FORBRUKSVARER
I AEG-nettbutikken, finner du alt du trenger for at AEG-produktene skal holde seg
plettfrie og fungere perfekt. Sammen med et bredt spekter av tilbehør designet og
utviklet etter høye kvalitetsstandarder, fra spesialkasseroller til bestikk-kurver, fra
flaskeholdere til poser for ømfintlige tekstiler…
Besøk vår internettbutikk
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for
hånden: Informasjonen finner du på typeskiltet.
Modell
PNC (produktnummer)
Serienummer
NORSK
45
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering
og bruk av produktet. Produsenten er
ikke ansvarlig for eventuelle skader som
skyldes feilaktig montering og bruk.
Oppbevar produktets bruksanvisning
for fremtidig bruk.
• La vannet renne til det er rent, før du
kopler produktet til nye rør, eller rør
som ikke er brukt på lengre tid.
• Sørg for at det ikke oppstår lekkasje
første gang du bruker produktet.
•
SIKKERHET FOR BARN OG
SÅRBARE PERSONER
ADVARSEL
Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
• Ikke la personer eller barn, med reduserte fysiske eller mentale funksjoner eller manglende erfaring og
kunnskap, bruke produktet. De trenger tilsyn eller de må få instruksjon
om bruk av produktet, av en person
som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Ikke la barn leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
• Oppbevar all vaskemidler utilgjengelig for barn.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
MONTERING
ADVARSEL
Produktet må monteres av en
kvalifisert person.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter og bruk et skadet produkt.
• Ikke monter eller bruk produktet på
steder der temperaturen er lavere
enn 0 °C.
• Følg monteringsinstruksjonene som
følger med produktet.
• Sørg for at produktet er montert under og ved siden av stabile seksjoner.
Vanntilkopling
• Sørg for at vannslangene ikke påføres skade.
ADVARSEL
Farlig spenning.
Vanninntaksslangen har en sikkerhetsventil og en dobbel mantel med
en indre strømledning.
• Hvis vanninntaksslangen er defekt,
må du trekke støpselet ut øyeblikkelig. Kontakt et serviceverksted for å
skifte ut vanninntaksslangen.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL
Fare for brann og elektrisk støt.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må du kontakte en elektriker.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet og strømkabelen
ikke blir påført skade. Kontakt et serviceverksted eller en elektriker for å
bytte en ødelagt strømkabel.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
46
• Ikke trekk i strømkabelen når du kobler fra produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
BRUK
ADVARSEL
Fare for personskade.
• Dette produktet er beregnet for bruk
i en husholdning.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Plasser kniver og bestikk med skarpe
punkter i bestikkurven med spissen
ned eller i en horisontal posisjon.
• Ikke la produktets dør stå åpen, uten
tilsyn, for å forhindre at noen snubler
i den.
• Ikke sitt eller stå på den åpne døren.
• Oppvaskmidler er farlig. Følg sikkerhetsinstruksjonene på oppvaskmiddelpakken.
• Ikke drikk eller lek med vannet i produktet.
• Ikke ta ut oppvasken fra produktet
før oppvaskprogrammet er ferdig.
Det kan være oppvaskmiddel på
oppvasken.
ADVARSEL
Fare for elektrisk støt, brann og
brannskader.
• Ikke legg brennbare produkter eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter inn i eller i nærheten av produktet.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
• Produktet kan slippe ut varm damp,
hvis du åpner døren mens et oppvaskprogram er i gang.
INNVENDIG BELYSNING
ADVARSEL
Fare for personskade.
Synlig LED-belysning, ikke se direkte på strålen.
LED tilhører KLASSE 2 og er i samsvar
med IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 +
A2:2001.
Bølgelengde utslipp: 450 nm
Maks. energiutslipp: 548 μW
Kontakt et serviceverksted når du skal
skifte den innvendige belysningen.
AVFALLSBEHANDLING
ADVARSEL
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
og dyr stenger seg inne i produktet.
NORSK
47
PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6 5
4
1 Øvre spylearm
2 Midterste spylearm
7 Hjul for innstilling av vannhardhet
8 Skyllemiddelbeholder
3 Nedre spylearm
4 Filtre
9 Oppvaskmiddelbeholder
10 Bestikkurv
5 Typeskilt
6 Saltbeholder
11 Nedre kurv
12 Øvre kurv
TIME BEAM
Time Beam er en lysstråle som vil vises
på kjøkkengulvet:
• Programmets varighet. Tiden reduseres i trinn på ett minutt.
• Slutten av programmet (0:00).
• Tiden til starttidsforvalget. Den reduseres i trinn på en time (24 t, 23 t ...).
• Alarmkoder.
48
BETJENINGSPANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 På/av-knapp
2 Display
6 ÖKO PLUS-berøringsfelt
7 Berøringsfelt for multitab-funksjon
3 Berøringsfelt for starttidsforvalg
4 Berøringsfelt for programvalg
8 RESET-berøringsfelt
9 Indikatorer
5 Berøringsfelt for ExtraHygiene
Indikatorer
Saltindikator. Indikatorene er av når programmet er igang.
Skyllemiddelindikator. Indikatorene er av når programmet er
igang.
Indikator for programslutt.
NORSK
49
PROGRAMMER
Program
Smussgrad
Oppvasktype
Programfaser
1
Alt
Servise, bestikk,
gryter og panner
Forskylling
ExtraHygiene
Vask 45 °C eller 70 °C ÖKO PLUS
Skylling
Tørking
Meget skittent
Servise, bestikk,
gryter og panner
Forskylling
Vask 70 °C
Skylling
Tørking
3)
Normalt skittent
Servise og bestikk
Forskylling
Vask 50 °C
Skylling
Tørking
Vask 60 °C
Skylling
ExtraHygiene
4)
Nytt smuss
Servise og bestikk
Normalt skittent
Servise og bestikk
Forskylling
Vask 50 °C
Skylling
Tørking
ExtraHygiene
ÖKO PLUS
6
Lett skittent
Servise og bestikk
Vask 55 °C
Skylling
ExtraHygiene
7
Normalt eller litt
skittent
Skjørt servise og
glass
Vask 45 °C
Skylling
Tørking
ÖKO PLUS
8
Alt
Forskylling
1)
2
2)
3
4
5
5)
Tilvalg
ÖKO PLUS
6)
1) Produktet registrerer hvor skittent og hvor mye servise som er satt i kurvene. Den regulerer
vanntemperaturen og -mengden, energiforbruket og programtiden automatisk.
2) Dette programmet inkluderer tilvalget ExtraHygiene.
3) Dette er det mest stillegående oppvaskprogrammet. Pumpen går med meget lav hastighet
for å redusere støynivået. Programvarigheten er lang som følge av den lave hastigheten.
4) Dette programmet kan brukes til å vaske servise med nytt smuss. Det gir godt
oppvaskresultat på kort tid.
5) Dette er standardprogrammet for testinstitutter. Med dette programmet får du mest mulig
effektivt vann- og energiforbruk for normalt skittent bestikk og servise. Se vedlagte oversikt
for testdata.
6) Bruk dette programmet til å skylle raskt av serviset. Dette hindrer at matrester fester seg til
serviset og at det kommer vond lukt fra produktet.
Ikke bruk oppvaskmiddel med dette programmet.
50
Forbruksverdier
Program 1)
Varighet (min)
Energi (kWh)
Vann (l)
1
90 - 160
0.9 - 1.7
8 - 15
2
140 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
3
200 - 220
1.1 - 1.2
9 - 11
4
30
0.8
9
5
160 - 170
0.9 - 1.0
9 - 11
6
50 - 60
1.0 - 1.1
10 - 11
7
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
8
14
0.1
4
1) Forbruksverdiene er ment som en veiledning og avhenger av vanntrykk og -temperatur,
men også av alternativene og mengden servise som er satt inn.
NORSK
51
TILVALG
MULTITAB-FUNKSJON
EXTRAHYGIENE
Aktiver kun denne funksjonen når du
bruker kombi-oppvaskmiddeltabletter.
Denne funksjonen stopper tilførselen av
skyllemiddel og salt. De relaterte indikatorene er av.
Programmets varighet kan øke.
Denne funksjonen gir mer hygienisk
oppvask. Under skyllingen holder temperaturen seg på 70 °C i 10 til 14 minutter.
Aktiver multitab-funksjonen
Denne funksjonen reduserer temperaturen i tørkefasen. Strømforbruket reduseres med 25 %.
Oppvasken kan være våt når programmet er slutt. Vi anbefaler at du lar døren
stå på gløtt og lar serviset tørke.
Aktiver eller deaktiver multitabfunksjonen før du starter et program. Du kan ikke aktivere eller
deaktivere funksjonen mens et
program er igang.
1. Trykk på på/av-knappen for å slå på
produktet.
2. Kontroller at produktet står i innstillingsmodus. Se "STILLE INN OG
STARTE ET PROGRAM".
3. Trykk på multitab-berøringsfeltet,
multitab-indikatoren tennes.
Denne funksjonen forblir aktiv til
du slår den av. Trykk på multitab-berøringsfeltet og multitabindikatoren slokker.
Hvis du slutter å bruke kombioppvaskmaskintabletter, må du gjøre
følgende før du begynner å bruke
separat oppvaskmaskinmiddel,
skyllemiddel og oppvaskmaskinsalt:
1. Deaktiver multitab-funksjonen.
2. Stille inn vannhardheten på høyeste
nivå.
3. Sørg for at saltbeholderen og skyllemiddelsbeholderen er fulle.
4. Start det korteste programmet med
en skyllefase, uten oppvaskmaskinmiddel og oppvask.
5. Juster vannhardheten etter forholdene i området der du bor.
6. Juster mengden skyllemiddel som
slippes ut.
ÖKO PLUS
LYDSIGNALER
Lydsignalene høres under disse forholdene:
• Programmet er ferdig.
• Vannhardheten reguleres elektronisk.
• Det er en feil på produktet.
Fabrikkinnstilling: på. Du kan
deaktivere lydsignalene.
Deaktivere lydsignalene
1. Trykk på på/av-knappen for å slå på
produktet.
2. Kontroller at produktet står i innstillingsmodus. Se "STILLE INN OG
STARTE ET PROGRAM".
3. Trykk og hold berøringsfeltet (4) og
(5) nede på samme tid til indikatorene for berøringsfeltene (3), (4), (5)
og (6) blinker.
4. Trykk på berøringsfeltet (5),
• Indikatorene til berøringsfeltene
(3), (4) og (6) slokker.
• Indikatoren til berøringsfeltet (5)
fortsetter å blinke.
• Displayet viser innstillingen for
lydsignalene.
På
Av
5. Trykk på berøringsfeltet (5) for å endre innstillingen
52
6. Slå av produktet for å bekrefte.
STILLER INN FARGE PÅ TIME
BEAM
Ni farger er tilgjengelige for denne lysstrålen. Du kan endre fargen eller deaktivere den.
1. Trykk på på/av-knappen for å slå på
produktet.
2. Kontroller at produktet står i innstillingsmodus. Se "STILLE INN OG
STARTE ET PROGRAM".
3. Trykk og hold berøringsfeltet (4) og
(5) nede på samme tid til indikatore-
ne for berøringsfeltene (3), (4), (5)
og (6) blinker.
4. Trykk på berøringsfeltet (6).
• Indikatorene til berøringsfeltene
(3), (4) og (5) slokker.
• Indikatoren til berøringsfeltet (6)
fortsetter å blinke.
• Displayet viser et tall og bokstaven C. Hvert nummer er relatert til
en farge (0C = Time Beam deaktivert).
5. Trykk på berøringsfeltet (6) gjentatte ganger for å endre fargen.
6. Slå av produktet for å bekrefte.
NORSK
53
FØR FØRSTE GANGS BRUK
1. Kontroller at vannavherderen er riktig justert i forhold til der du bor.
Juster eventuelt vannhardheten.
Kontakt det lokale vannverket for å
få vite hva vannhardheten i ditt område er.
2. Fyll saltbeholderen.
3. Fyll opp skyllemiddelbeholderen.
4. Åpne vannkranen.
5. Det kan være rester etter produksjonen i produktet. Kjør et program for
å fjerne dem. Ikke bruk oppvaskmiddel og ikke sett noe i kurvene.
STILL INN VANNHARDHETEN
Hardt vann har et høyt mineralinnhold
som kan skade produktet og føre til
dårlige vaskeresultater. Vannhardheten
nøytraliserer disse mineralene.
Oppvaskmaskinsaltet holder vannhardheten ren og i god stand. Se tabellen
for justering av vannhardheten for riktig
nivå. Den sørger for at vannhardheten
bruker riktig mengde oppvaskmaskinsalt og vann.
Du må regulere vannhardheten
både manuelt og elektronisk.
Aktiver multitab-funksjonen hvis
du bruker kombi-oppvaskmaskintabletter. Disse tablettene
inneholder oppvaskmiddel, skyllemiddel og andre midler. Sørg
for at tablettene er egnet til
vannhardheten i ditt område. Se
instruksjonene på produktpakningen.
Vannavherder
justering
Vannhardhet
Tyske
grader
(°dH)
Franske
grader
(°fH)
mmol/l
Clarke
grader
Manuelt
Elektronisk
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Fabrikkinnstilling.
2) Ikke bruk salt på dette nivået.
54
Manuell innstilling
Drei på hjul for innstilling av vannhardhet til posisjon 1 eller 2.
Elektronisk regulering
1. Trykk på på/av-knappen for å slå på
produktet.
2. Kontroller at produktet står i innstillingsmodus. Se "STILLE INN OG
STARTE ET PROGRAM".
3. Trykk og hold berøringsfeltet (4) og
(5) nede på samme tid til indikatorene for berøringsfeltene (3), (4), (5)
og (6) blinker.
4. Trykk på berøringsfeltet (3).
• Indikatorene til berøringsfeltene
(4), (5) og (6) slokker.
• Indikatoren til berøringsfeltet (3)
fortsetter å blinke.
• Lydsignalene vil høres. Eksempel:
fem pulserende lydsignaler = nivå
5.
• Displayet viser vannhardhetsinn= nivå 5.
stillingen. Eksempel:
5. Trykk på berøringsfeltet (3) gjentatte ganger for å endre innstillingen.
6. Slå av produktet for å bekrefte.
FYLLE SALTBEHOLDEREN MED SALT
OBS
Bruk kun oppvaskmaskinsalt.
Andre produkter kan skade produktet.
Det kan komme vann og salt ut
av saltbeholderen når du fyller
den. Fare for korrosjon. For å
forhindre det, må du starte et
program etter at du har fylt saltbeholderen.
1. Drei lokket mot klokken for å åpne
saltbeholderen.
2. Fyll 1 liter vann i saltbeholderen
(kun første gang).
3. Fyll saltbeholderen med oppvaskmaskinsalt.
4. Fjern saltsøl rundt åpningen på
saltbeholderen.
5. Lukk saltbeholderen ved å dreie
lokket med klokken.
NORSK
55
FYLLE OPP SKYLLEMIDDELBEHOLDEREN
OBS
Bruk kun skyllemidler som er beregnet på oppvaskmaskiner. Andre produkter kan skade produktet.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Skyllemiddelet bidrar til å tørke
oppvasken uten at de blir flekkete og stripete i løpet av den
siste skyllingen.
1. Trykk på utløserknappen (D) for å
åpne lokket (C).
2. Fyll skyllemiddelbeholderen (A), og
ikke mer enn opp til merke "max".
3. Tørk bort skyllemiddelsøl med en
absorberende klut for å unngå for
mye skumdannelse.
4. Lukk lokket. Sørg for at tastelåsen
låses i posisjon.
Du kan dreie på programvelgeren for å regulere mengden (B)
mellom posisjon 1 (minst mengde) og posisjon 4 (høyeste
mengde).
56
DAGLIG BRUK
1. Åpne vannkranen.
2. Trykk på på/av-knappen for å slå på
produktet. Kontroller at produktet
står i innstillingsmodus. Se "STILLE
INN OG STARTE ET PROGRAM".
• Fyll saltbeholderen hvis saltindikatoren er på.
• Fyll skyllemiddelbeholderen hvis
skyllemiddel-indikatoren er på.
3. Fyll kurvene.
4. Tilsett oppvaskmaskinmiddel.
5. Velg og start riktig program for den
aktuelle typen oppvask og smussgrad.
FYLLE KURVENE
Se medfølgende brosjyre med
eksempler på fylling av kurvene.
• Produktet skal kun brukes til å vaske
gjenstander som er oppvaskmaskinsikre.
• Ikke bruk produktet til å vaske gjenstander som er laget av tre, horn, aluminium, tinn eller kobber.
• Du må ikke plassere vannabsorberende gjenstander i produktet (svamper,
kjøkkenhåndklær).
• Fjern matrester fra gjenstandene.
• Bløtgjør brent mat som sitter fast på
gjenstandene.
• Sett dype gjenstander (kopper, glass
og kjeler) med åpningen ned.
• Kontroller at bestikk og servise ikke
legger seg i hverandre. Bland skjeer
sammen med annet bestikk.
• Pass på at ikke glassene ikke står helt
inntil hverandre.
• Legg små gjenstander i bestikkurven.
• Plasser lette redskaper i den øvre
kurven. Pass at gjenstandene står
støtt.
• Forsikre deg om at spylearmene kan
bevege seg fritt før du starter et program.
NORSK
57
BUKE OPPVASKMIDDEL
A
OBS
Bruk kun oppvaskmiddel som er
egnet for oppvaskmaskiner.
B
30
4
MAX
+
32
-
1
20
C
1. Trykk på utløserknappen (B) for å
åpne lokket (C).
2. Fyll oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen (A) .
3. Hvis oppvaskprogrammet har forvask, fyller du litt oppvaskmiddel på
innsiden av produktets dør.
4. Hvis du bruker oppvaskmiddeltabletter, legger du tabletten i oppvaskmiddelbeholderen (A).
5. Lukk lokket. Sørg for at tastelåsen
låses i posisjon.
Ikke bruk mer enn anbefalt
mengde oppvaskmiddel. Les
anvisningene fra produsenten
på oppvaskmiddelpakken.
Oppvaskmiddeltabletter vil ikke
løses helt opp ved bruk i korte
programmer og det kan legge
seg rester på serviset.
Vi anbefaler at du bruker oppvaskmaskintabletter sammen
med lange programmer.
STILLE INN OG STARTE ET
PROGRAM
Innstillingsmodus
Produktet må befinne seg i innstillingsmodus for å akseptere noen operasjoner.
Produktet er i innstillingsmodus når:
• Displayet viser to horisontale statuslinjer.
Hvis betjeningspanelet viser andre tilstander, må du trykke på RESET til produktet er i innstillingsmodus.
Starte et program uten
starttidsforvalg
1. Åpne vannkranen.
2. Trykk på på/av-knappen for å slå på
produktet. Kontroller at produktet
står i innstillingsmodus.
3. Still inn programmet.
• Det tilhørende nummeret vil blinke på displayet.
4. Hvis du vil, kan du angi tilvalgene.
5. Lukk produktets dør. Programmet
starter.
• Displayet slukkes. Hvis du åpner
døren mens produktet er igang vil
displayet vise programmets varighet som reduseres i trinn på 1 minutt.
Starte et program med
starttidsforvalg
1. Still inn programmet.
58
2. Trykk på knappen for starttidsforvalg gjentatte ganger til displayet
viser starttidsforvalget som du ønsker å stille inn (fra 1 til 24 timer).
• Tiden for starttidsforvalget blinker
på displayet.
• Indikatoren for starttidsforvalg er
tent.
3. Lukk produktets dør. Nedtellingen
starter.
• Hvis du åpner døren vil displayet
viser nedtellingen for starttidsforvalget, som vil reduseres i trinn på
1 time.
• Når nedtellingen er ferdig, starter
programmet.
Åpne døren mens produktet er
i bruk
Hvis du åpner døren vil produktet stoppe. Når du lukker døren, vil produktet
fortsette fra der det ble avbrutt.
Avbryte starttidsforvalget mens
nedtellingen er i gang
1. Åpne døren til produktet.
2. Trykk på berøringsfeltet for starttidsforvalg gjentatte ganger til displayet viser programnummeret.
3. Lukk produktets dør. Programmet
starter.
Avbryte et program
Trykk på RESET til:
• Displayet viser to horisontale statuslinjer.
Kontroller at det er oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen
før du starter et nytt program.
Når programmet er slutt
Når programmet er ferdig, vil maskinen
avgi et pulserende lydsignal.
1. Åpne døren til produktet.
• Programsluttindikatoren lyser.
• Displayet viser 0.
2. Trykk på på/av-knappen for å slå av
produktet.
3. Steng vannkranen.
Hvis du ikke trykker på på/avknappen vil AUTO OFF-enheten automatisk slå av produktet
etter noen minutter. Dette bidrar til å redusere energiforbruket.
• La produktets dør stå på gløtt i noen
minutter for å oppnå bedre tørkeresultat.
• La oppvasken avkjøle seg før du rydder ut av produktet. Varmt servise
kan lett bli skadet.
• Tøm den nedre kurven først, og deretter den øvre.
Det kan være vann på sidene og
på produktets dør. Rustfritt stål
blir fortere kaldt enn servise.
NORSK
59
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL
Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
Skitne filtre og tette spylearmer
vil redusere vaskeresultatet.
Kontroller jevnlig, og rengjør
dem etter behov.
RENGJØRE FILTRENE
C
C
A
B
A1
A2
1. Drei filteret (A) mot klokken
og ta det ut.
2. For å demontere filteret (A),
må du trekke (A1) og (A2) fra
hverandre.
3. Ta ut filteret (B).
4. Vask filteret med vann.
5. Sett filteret (B) tilbake på sin
opprinnelige plass. Kontroller at det blir riktig satt sammen ved hjelp av de to skinnene (C).
6. Monter filteret (A) og sett
det på plass inn i filter (B).
Drei det mot klokken til det
låses.
Feil plassering av filtrene
kan føre til dårlig vaskeresultat og skade produktet.
RENGJØRE SPYLEARMENE
Ikke fjern spylearmene.
Hvis matrester blokkerer hullene i spylearmene, kan du fjerne dem med en
tynn og spiss gjenstand.
UTVENDIG RENGJØRING
Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut.
Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du
må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper eller løsemidler.
60
FEILSØKING
Produktet vil ikke starte eller stopper
under bruk.
Forsøk først å finne en løsning på problemet (se tabellen). Hvis ikke må du
kontakte kundeservice.
Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode:
•
- Produktet tar ikke inn vann.
•
•
- Produktet tømmer ikke ut vann.
- Lekkasjestoppsystemet er aktivert.
ADVARSEL
Slå av produktet før du utfører
kontrollene.
Feil
Mulig årsak
Mulig løsning
Programmet starter
ikke.
Støpselet er ikke satt inn i
stikkontakten.
Sett støpselet inn i stikkontakten.
Døren til produktet er
åpent.
Lukk produktets dør.
Sikringen i sikringsskapet
har gått.
Skift sikring.
Du har valgt starttidsforvalg. Avbryt starttidsforvalget eller vent til nedtellingen er
ferdig.
Produktet tar ikke
inn vann.
Kranen er stengt.
Åpne vannkranen.
Vanntrykket er for lavt.
Kontakt det lokale vannverket.
Vannkranen er blokkert eller Rengjør vannkranen.
full av kalkavleiringer.
Filteret i vanninntaksslangen Rengjør filteret.
er tett.
Produktet tømmer
ikke ut vannet.
Vanninntaksslangen har en
knekk eller bøy.
Forsikre deg om at slanges
posisjon er korrekt.
Lekkasjestoppsystemet er
aktivert. Det er en vannlekkasje i produktet.
Steng vannkranen og ta
kontakt med kundeservice.
Avløpsrøret på vasken er
blokkert.
Rengjør avløpsrøret på vasken.
Vannavløpsslangen har en
knekk eller bøy.
Forsikre deg om at slanges
posisjon er korrekt.
Start produktet når kontrollen er utført.
Programmet fortsetter fra det stedet
det ble avbrutt.
Ta kontakt med kundeservice hvis feilen
vedvarer.
Ta kontakt med kundeservice hvis displayet viser andre alarmkoder.
NORSK
61
OPPVASK- OG TØRKERESULTATENE ER IKKE
TILFREDSSTILLENDE
Feil
Mulig årsak
Serviset er ikke rent. Filteret er tett.
Mulig løsning
Rengjør filtrene.
Filtrene er ikke riktig montert og installert.
Sørg for at filtrene er riktig
installert og montert.
Spylearmene er tette.
Fjern gjenværende smuss
med en tynn, spiss gjenstand.
Programmet passer ikke til
oppvasktypen eller smussmengden.
Kontroller at programmet
som er valgt, passer til typen
servise og smuss.
Feil plassering av serviset i
kurvene. Vannet kunne ikke
vaske alle gjenstandene.
Sørg for at gjenstandene er
plassert korrekt i kurvene og
at vannet kommer til alle
gjenstandene.
Spylearmene kan ikke beve- Sørg for at gjenstandene i
ge seg fritt.
kurvene er plassert i korrekt
posisjon og at de ikke blokkerer for spylearmene.
Mengden oppvaskmiddel
var ikke tilstrekkelig.
Sørg for at du har tilført riktig
mengde oppvaskmiddel i
beholderen, før du starter et
program.
Det var ikke noe oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen.
Sørg for at du har lagt i oppvaskmiddel i beholderen før
du starter et program.
Det er kalkflekker på Saltbeholderen er tom.
serviset.
Innstilt nivå på vannavherderen er feil.
Sørg for at det er oppvaskmaskinsalt i saltbeholderen.
Kontroller at vannavherderen
er riktig justert i forhold til
der du bor.
Lokket på saltbeholderen er Stram lokket.
løst.
Hvite striper og flek- For mye skyllemiddel slipker eller blålig bepes ut.
legg på glass og
servise.
Reduser mengden skyllemiddel som slippes ut.
Mengden oppvaskmiddel
var for stor.
Sørg for at du har tilført riktig
mengde oppvaskmiddel i
beholderen, før du starter et
program.
Vanndråper har tørket på glass og servise.
Det slippes ikke ut nok skyl- Øk mengden skyllemiddel
lemiddel.
som slippes ut.
62
Feil
Mulig årsak
Mulig løsning
Det kan være mengden
oppvaskmidd som er årsaken.
Prøv en annen type oppvaskmiddel.
Serviset er vått.
• Programmet har ingen
tørkefase.
• Programmet har en tørkefase med lav temperatur.
La døren stå på gløtt i noen
minutter for å oppnå bedre
tørkeresultat.
Serviset er vått og
matt.
Skyllemiddelbeholderen er
tom.
Sørg for at det er skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen.
Det kan være mengden
skyllemiddel som er årsaken.
Prøv en annen type skyllemiddel.
Det kan være mengden
kombi-oppvaskmaskinstabletter som er årsaken.
• Prøv en annen type kombioppvaskmaskintablett.
• Aktiver skyllemiddelbeholderen og bruk skyllemiddel sammen med kombioppvaskmaskintablettene.
Aktiver skyllemiddelbeholderen
med multitab-funksjonen
aktivert
1. Trykk på på/av-knappen for å slå på
produktet.
2. Kontroller at produktet står i innstillingsmodus. Se "STILLE INN OG
STARTE ET PROGRAM".
3. Trykk og hold berøringsfeltet (4) og
(5) nede på samme tid til indikatorene for berøringsfeltene (3), (4), (5)
og (6) blinker.
4. Trykk på berøringsfeltet (4).
• Indikatorene til berøringsfeltene
(3), (5) og (6) slokker.
• Indikatoren til berøringsfeltet (4)
fortsetter å blinke.
• Displayet viser innstillingen til
skyllemiddelbeholderen.
Av
På
5. Trykk på berøringsfeltet (4) for å endre innstillingen.
6. Slå av produktet for å bekrefte.
7. Juster mengden skyllemiddel som
slippes ut.
8. Fyll opp skyllemiddelbeholderen.
TEKNISKE DATA
Mål
Høyde / bredde / dybde
(mm)
Elektrisk tilkopling
Se typeskiltet.
Vanntrykk
Min. / maks. (bar / MPa)
Vanntilførsel 1)
Kaldt vann eller varmt vann2)
Kapasitet
Antall kuverter
596 / 818 - 898 / 550
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
maks. 60 °C
12
NORSK
1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4-tommers gjenger.
2) Hvis varmtvannet kommer fra alternative energikilder (for eksempel solcellepaneler,
fotoelektriske paneler og vindkraft), benyttes en varmtvannstilførsel for å redusere
maskinens energiforbruk.
63
www.aeg.com/shop
117931790-A-252011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising