AEG | F88072VI0P | User manual | Aeg F88072VI0P Korisnički priručnik

Aeg F88072VI0P Korisnički priručnik
FAVORIT 88072 VI0P
HR Upute za uporabu
CS Návod k použití
SK Návod na používanie
SL Navodila za uporabo
2
18
34
50
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SIGURNOSNE UPUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OPIS PROIZVODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
UPRAVLJAČKA PLOČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PROGRAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OPCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PRIJE PRVE UPORABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
SVAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SAVJETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
RJEŠAVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TEHNIČKI PODACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi vam pružio
godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine jednostavnijim svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas da odvojite nekoliko minuta
na čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.aeg.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.aeg.com/productregistration
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš
uređaj:
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Kada se obraćate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeći podaci.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Model, PNC, serijski broj.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije.
Opće informacije i savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
SIGURNOSNE UPUTE
Prije postavljanja i uporabe uređaja,
pažljivo pročitajte isporučene upute. Pro‐
izvođač nije odgovoran ako nepravilno
postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje
ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte
s uređajem, za buduće potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih
osoba
UPOZORENJE
Opasnost od gušenja, ozljede ili
trajne nesposobnosti.
• Osobama, uključujući i djecu, sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim ili men‐
talnim funkcijama ili osobama bez
iskustva i znanja nikada nemojte do‐
zvoliti da koriste uređaj. Njih prilikom
rukovanja uređajem mora nadzirati ili u
rukovanje uređajem uputiti osoba od‐
govorna za njihovu sigurnost.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s ure‐
đajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata
djece.
• Sve deterdžente čuvajte izvan dohva‐
ta djece.
• Djecu i kućne ljubimce držite podalje
od vrata uređaja dok su otvorena.
1.2 Postavljanje
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Uređaj nemojte postavljati na mjesta
na kojima je temperatura manja od
0°C.
• Pridržavajte se uputa za postavljanje
isporučenih s uređajem.
• Provjerite je li uređaj postavljen ispod i
blizu sigurnih konstrukcija.
• Provjerite podudaraju li se električni
podaci na nazivnoj pločici s električnim
napajanjem. Ako to nije slučaj, kon‐
taktirajte električara.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu utič‐
nicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel na‐
pajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti naš
servis.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
• Ne povlačite kabel napajanja kako bi‐
ste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
• Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.
• Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EU.
Spajanje na dovod vode
• Pripazite da ne oštetite crijeva za vo‐
du.
• Prije priključivanja uređaja na nove
cijevi ili cijevi koje se dugo nisu kori‐
stile neka voda teče sve dok ne posta‐
ne potpuno čista.
• Prilikom prve upotrebe uređaja
provjerite da nema curenja.
• Crijevo za dovod vode ima sigurnosni
ventil i oblogu s unutarnjim glavnim
vodom.
Električni priključak
UPOZORENJE
Opasnost od požara i strujnog
udara.
• Uređaj mora biti uzemljen.
UPOZORENJE
Opasan napon.
4
www.aeg.com
• Ako je crijevo za dovod vode ošteće‐
no, odmah iskopčajte utikač iz utičnice
električne mreže. Za zamjenu crijeva
za dovod vode kontaktirajte servis.
1.3 Upotreba
• Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu
u kućanstvu i za slične namjene kao
što su:
– Čajne kuhinje koje upotrebljavaju
zaposleni u prodavaonicama, ure‐
dima i drugim radnim prostorima
– Kuće za odmor (vikendice)
– Turistički apartmani u ili izvan ho‐
tela, motela i drugih vrsta smještaja
– Za čajne kuhinje u prenoćištima (ti‐
pa bed and breakfast) .
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede, opeklina,
strujnog udara ili požara.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog ure‐
đaja.
• Noževe i pribor s oštrim vrhovima u
košaru za pribor za jelo stavite vrhom
okrenutim prema dolje ili u vodoravan
položaj.
• Ne držite vrata uređaja otvorena bez
nadzora kako biste spriječili pad preko
njih.
• Ne sjedajte i ne stojte na otvorenim
vratima.
• Deterdženti za perilicu posuđa su
opasni. Pridržavajte se sigurnosnih
uputa na ambalaži deterdženta.
• Ne pijte i ne igrajte se s vodom u ure‐
đaju.
• Ne vadite posuđe iz uređaja prije za‐
vršetka programa. Na posuđu može
ostati deterdženta.
• Uređaj može ispuštati vruću paru ako
otvorite vrata dok je program u tijeku.
• Zapaljive predmete ili predmete
namočene zapaljivim sredstvima ne
stavljajte u uređaj, pored ili na njega.
• Za čišćenje uređaja ne koristite raspr‐
šivanje vode i pare.
1.4 Odlaganje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede ili gušenja.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Odrežite električni kabel i bacite ga.
• Uklonite bravicu vrata kako biste
spriječili da se djeca i kućni ljubimci
zatvore u uređaj.
HRVATSKI
5
2. OPIS PROIZVODA
1
2
3
12
11
10
9
8
1 Glavna mlaznica
2 Gornja mlaznica
3 Donja mlaznica
4 Filtri
5 Nazivna pločica
6 Spremnik soli
7 Tipka za biranje tvrdoće vode
8 Spremnik sredstva za ispiranje
9 Spremnik za deterdžent
10 Košara za pribor za jelo
11 Donja košara
12 Gornja košara
2.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor je svjetlo koje se
prikazuje na podu ispod vrata uređaja.
7
6 5
4
• Kada program započne s radom,
uključuje se crveno svjetlo i ostaje
uključeno za vrijeme trajanja pro‐
grama.
• Kada program završi, uključuje se
zeleno svjetlo.
• Kada je uređaj u kvaru, crvena svjetlo
trepće.
Svjetlo Beam-on-Floor se
isključuje kada je uređaj
isključen.
6
www.aeg.com
3. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Tipka za uključivanje/isključivanje
6 tipka ÖKO PLUS
2 Zaslon
7 tipka Multitab
3 tipka Delay
4 tipka Program
8 tipka RESET
9
9 Indikatori
5 tipka ExtraHygiene
Indikatori
Opis
Indikator za sol. Ovaj je indikator isključen dok program radi.
Indikator sredstva za ispiranje. Ovaj je indikator isključen dok
program radi.
Indikator završetka programa.
4. PROGRAMI
Program
Stupanj zaprljano‐
sti
Vrsta punjenja
Faze
programa
Opcije
11)
Sve
Posuđe, pribor za
jelo, tave i posude
Predpranje
Pranje od 45 °C do
70 °C
Ispiranja
Sušenje
ExtraHygiene2)
ÖKO PLUS2)
23)
Jako zaprljano
Posuđe, pribor za
jelo, tave i posude
Predpranje
Pranje 70 °C
Ispiranja
Sušenje
ÖKO PLUS
34)
Svježe zaprljano
posuđe
Posuđe i pribor za
jelo
Pranje 60 °C
Ispiranja
ExtraHygiene
45)
Normalno
zaprljano
Posuđe i pribor za
jelo
Predpranje
Pranje 50 °C
Ispiranja
Sušenje
ExtraHygiene2)
ÖKO PLUS2)
HRVATSKI
Program
Stupanj zaprljano‐
sti
Vrsta punjenja
Faze
programa
Opcije
5
Normalno
zaprljano
Posuđe i pribor za
jelo
Pranje 55 °C
Ispiranja
ExtraHygiene
66)
Različito zaprljano
Posuđe, pribor za
jelo, tave i posude
Predpranje
Pranje 70 °C
Ispiranja
Sušenje
ÖKO PLUS
7
Normalno ili lagano Pranje 45 °C
zaprljano
Ispiranja
Osjetljivo i stakleno Sušenje
posuđe
ÖKO PLUS
87)
Sve
7
Predpranje
1) Uređaj prepoznaje stupanj zaprljanosti i količinu predmeta u košarama. Automatski
prilagođava temperaturu i količinu vode, potrošnju energije i trajanje programa.
2) Nije moguće istovremeno primijeniti opcije ExtraHygiene i ÖKO PLUS. Ako postavite
ExtraHygiene, onemogućuje se ÖKO PLUS i obrnuto.
3) Ovaj program ima fazu ispiranja s visokom temperaturom za bolje higijenske rezultate.
Tijekom faze ispiranja temperatura ostaje na 70 °C najmanje 10 minuta.
4) Ovim programom možete prati svježe zaprljano posuđe. Daje sjajne rezultate pranja u
kratkom vremenu.
5) Pomoću ovog programa možete najučinkovitije iskoristiti vodu i uštedjeti energiju za
uobičajeno zaprljano posuđe i pribor za jelo. (Ovo je standardni program za ustanove za
testiranje).
6) S ovim programom možete prati različito zaprljano posuđe. Jako zaprljano u donjoj
košari i normalno zaprljano u gornjoj košari. Tlak i temperatura vode u donjoj košari viši
su nego u gornjoj košari.
7) Ovaj program koristite za brzo ispiranje posuđa. Time se sprječava da se ostaci hrane
zalijepe za posuđe i da iz uređaja izlaze neugodni mirisi.
Uz ovaj program nemojte koristiti deterdžent.
Potrošnja
Program1)
Trajanje
(min)
Snaga
(kWh)
Voda
(l)
1
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
2
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
8
www.aeg.com
Program1)
Trajanje
(min)
Snaga
(kWh)
Voda
(l)
3
30
0.8
9
4
195
0.92
10.2
5
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
6
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
7
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
8
14
0.1
4
1) Tlak i temperatura vode, oscilacije u napajanju električne mreže, opcije te količina
posuđa mogu promijeniti vrijednosti.
Informacije za ustanove za testiranje
Za sve potrebne informacije po pitanju karakteristika testiranja pošaljite poruku
elektronskom poštom:
info.test@dishwasher-production.com
Zapišite broj proizvoda (PNC) koji se nalazi na nazivnoj pločici.
5. OPCIJE
Prije početka programa uključite
ili isključite opcije. Opcije ne
možete uključiti ili isključiti dok
program radi.
Ako je postavljena jedna ili više
opcija, uvjerite se da je odgova‐
rajući indikator uključen prije po‐
četka programa.
5.1 ExtraHygiene
Pomoću ove funkcije postižu se bolji hi‐
gijenski rezultati. Tijekom faze ispiranja
temperatura ostaje na 70 °C najmanje
10 minuta.
Kako uključiti opciju ExtraHygiene
1. Pritisnite ExtraHygiene. Uključuje se
odgovarajući indikator. Na zaslonu
možete vidjeti ažurirano trajanje pro‐
grama.
• Ako opcija nije primjenjiva na pro‐
gram, odgovarajući indikator brzo 3
puta zatrepti, a zatim se isključuje.
5.2 ÖKO PLUS
Ova opcija smanjuje temperaturu u
zadnjoj fazi ispiranja.
Upotrebom ove opcije smanjuje se po‐
trošnje energije (do 25%) i trajanje pro‐
grama.
HRVATSKI
Posuđe na kraju programa može biti
vlažno.
Kako uključiti opciju ÖKO PLUS
1. Pritisnite ÖKO PLUS. Uključuje se
odgovarajući indikator. Na zaslonu
možete vidjeti ažurirano trajanje pro‐
grama.
• Ako opcija nije primjenjiva na pro‐
gram, odgovarajući indikator brzo 3
puta zatrepti, a zatim se isključuje.
5.3 Multitab
Ovu opciju aktivirajte samo kada koristite
kombinirani deterdžent u tabletama.
Ova opcija isključuje upotrebu sredstva
za ispiranje i soli. Odgovarajući indikatori
ostaju isključeni.
Trajanje programa može se produljiti.
Kako uključiti opciju Multitab
1. Pritisnite Multitab, uključuje se pripa‐
dajući indikator.
Ako prekinete uporabu kombiniranih
tableta s deterdžentom, prije početka
odvojene uporabe deterdženta, sredstva
za ispiranje i soli za perilicu posuđa
obavite sljedeće korake:
1. Postavite omekšivač vode na najvišu
razinu.
2. Provjerite jesu li spremnik za sol i
spremnik sredstva za ispiranje puni.
3. Pokrenite najkraći program s fazom
ispiranja, bez deterdženta i bez posu‐
đa.
4. Omekšivač vode prilagodite tvrdoći
vode u vašem području.
9
5. Podesite ispuštenu količinu sredstva
za ispiranje.
5.4 Zvučni signali
Zvučni signali se uključuju kada se na
uređaju pojavi kvar, kada se podešava
razina omekšivača vode i kada program
završi.
Po zadanim postavkama, zvučni signali
su uključeni, ali ih je moguće isključiti.
Način isključivanja zvučnih signala
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje. Provjeri‐
te je li uređaj u načinu rada po‐
stavljanje, pogledajte 'Odabir i pokre‐
tanje programa'.
2. Istovremeno pritisnite i držite tipke (4)
i (5) dok indikatori tipki (3), (4) i (5) ne
počnu treptati.
3. Pritisnite tipku (5),
• Isključuju se indikatori tipki (3) i (4).
• Indikator tipke (5) nastavlja treperi‐
ti.
• Na zaslonu se prikazuje trenutačna
postavka.
Zvučni signali
su uključeni.
Zvučni signali
su isključeni.
4. Za promjenu postavke pritisnite tipku
(5).
5. Za isključivanje uređaja i potvrdu po‐
stavke pritisnite tipku za uključivanje/
isključivanje.
6. PRIJE PRVE UPORABE
1. Provjerite odgovara li postavka
omekšivača vode tvrdoći vode u va‐
šem području. Ako nije usklađena,
podesite omekšivač vode. Obratite se
lokalnom distributeru vode kako biste
saznali tvrdoću vode u svom pod‐
ručju.
2. Napunite spremnik za sol.
3. Napunite spremnik sredstva za ispi‐
ranje.
4. Otvorite slavinu.
5. Ostaci obrade mogu se zadržati u
uređaju. Pokrenite program kako bi‐
ste ih uklonili. Ne koristite deterdžent
i ne punite košare.
10 www.aeg.com
6.1 Podešavanje omekšivača vode
Omekšivač vode
prilagođavanje
Tvrdoća vode
Njemački
stupnjevi
(°dH)
Francuski
stupnjevi
(°fH)
mmol/l
Clarkeovi
stupnjevi
Ručno
Elektr
upravljanje oničko
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
2 1)
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Tvornički postavljeno.
2) Nemojte koristiti sol na ovoj razini.
Omekšivač vode morate podesiti
ručno ili elektronički.
Ručno prilagođavanje
Okrenite prekidač tvrdoće vode na
položaj 1 ili 2.
Elektroničko prilagođavanje
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje. Provjeri‐
te je li uređaj u načinu rada po‐
stavljanje, pogledajte 'Odabir i pokre‐
tanje programa'.
2. Istovremeno pritisnite i držite tipke (4)
i (5) dok indikatori tipki (3), (4) i (5) ne
počnu treptati.
3. Pritisnite tipku (3).
• Isključuju se indikatori tipki (4) i (5).
• Indikator tipke (3) nastavlja treperi‐
ti.
• Zvučni signali rade, npr. pet
isprekidanih zvučnih signala = razi‐
na 5.
• Na zaslonu se prikazuje trenutna
postavka omekšivača vode, npr.
= razina 5.
4. Za promjenu postavke pritišćite tipku
(3).
5. Za isključivanje uređaja i potvrdu po‐
stavke pritisnite tipku za uključivanje/
isključivanje.
HRVATSKI
11
6.2 Punjenje spremnika za sol
1.
2.
3.
4.
5.
Okrenite poklopac u smjeru suprot‐
nom od smjera kazaljki na satu i ot‐
vorite spremnik za sol.
Stavite 1 litru vode u spremnik za sol
(samo prvi put).
Napunite spremnik za sol solju za
perilicu posuđa.
Uklonite sol oko otvora spremnika za
sol.
Za zatvaranje spremnika za sol
okrenite poklopac u smjeru kretanja
kazaljki na satu.
POZOR
Voda i sol mogu izlaziti iz
spremnika za sol tijekom
punjenja. Opasnost od korozije.
Kako biste je spriječili, nakon
punjenja spremnika za sol pokre‐
nite program.
6.3 Punjenje spremnika sredstva za ispiranje
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Pritisnite tipku za otpuštanje (D) za
otvaranje poklopca (C).
Napunite spremnik sredstva za ispi‐
ranje (A), ne više od oznake 'max'.
Proliveno sredstvo za ispiranje
uklonite upijajućom krpom kako biste
spriječili stvaranje pjene.
Zatvorite poklopac. Provjerite da se
tipka za otpuštanje zaključava na
mjestu.
Možete okrenuti birač ispuštene
količine (B) između položaja 1
(najmanja količina) i položaja 4
(najveća količina).
7. SVAKODNEVNA UPORABA
1. Otvorite slavinu.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje. Provjeri‐
te je li uređaj u načinu rada po‐
stavljanje, pogledajte 'Odabir i pokre‐
tanje programa'.
• Ako je indikator soli uključen, napu‐
nite spremnik za sol.
• Ako je indikator sredstva za ispi‐
ranje uključen, napunite spremnik
sredstva za ispiranje.
3. Napunite košare.
4. Dodajte deterdžent.
• Ako koristite kombinirane tablete s
deterdžentom, uključite opciju
Multitab.
12 www.aeg.com
5. Postavite i pokrenite odgovarajući
program koji odgovara vrsti i
zaprljanosti punjenja.
7.1 Upotreba deterdženta
A
1.
B
2.
3.
30
4
MAX
+
32
-
1
20
4.
C
7.2 Odabir i pokretanje
programa
Način rada za postavljanje
Za određene postavke uređaj mora biti u
načinu rada za postavljanje.
Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje. Uređaj je u na‐
činu rada za postavljanje kada se na
zaslonu pojave 2 vodoravne linije stanja.
Ako se na upravljačkoj ploči ne prikaže
ovo stanje, pritisnite RESET.
Pokretanje programa bez
odgode početka
1. Otvorite slavinu.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje. Provjeri‐
te je li uređaj u načinu rada za po‐
stavljanje.
3. Pritišćite tipku Program sve dok na
zaslonu ne vidite broj programa koji
želite postaviti. Broj programa treperi.
Ako želite, možete postaviti ra‐
spoložive opcije.
4. Zatvorite vrata uređaja, program se
pokreće. Trajanje programa zapo‐
činje se smanjivati u koracima od 1
minute.
5.
Pritisnite tipku (B) za otvaranje
poklopca (C).
Stavite deterdžent u odjeljak (A).
Ako program ima fazu omekšavanja,
stavite malu količinu deterdženta u
unutarnji dio vrata uređaja.
Ako koristite tablete s deterdžentom,
tabletu stavite u odjeljak (A).
Zatvorite poklopac. Provjerite da se
tipka za otpuštanje zaključava na
mjestu.
Pokretanje programa s
odgodom početka
1. Postavite program.
2. Pritišćite Delay sve dok se na
zaslonu ne prikaže vrijeme odgode
koje želite postaviti (od 1 do 24 sata).
• Na zaslonu trepti vrijeme odgode
početka.
• Uključuje se indikator Delay.
3. Zatvorite vrata uređaja. Započinje od‐
brojavanje.
• Kada odbrojavanje završi, program
se pokreće.
Otvaranje vrata dok uređaj radi
Ako otvorite vrata, uređaj se zaustavlja.
Kada zatvorite vrata, uređaj nastavlja ra‐
diti od točke u kojoj je prekinuo rad.
Poništavanje odgode početka
tijekom odbrojavanja
Ako poništite odgodu početka, poništava
se i postavljeni program.
1. Pritisnite RESET. Na zaslonu se
prikazuju 2 vodoravne linije stanja.
2. Ponovo postavite program.
Otkazivanje programa
1. Pritisnite RESET. Na zaslonu se
prikazuju 2 vodoravne linije stanja.
HRVATSKI
Prije pokretanja novog programa
provjerite nalazi li se deterdžent
u spremniku za deterdžent.
Po završetku programa
Na zaslonu se prikazuje 0 i uključuje se
indikator završetka.
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje.
2. Zatvorite slavinu.
13
Važno
• Pustite da se posuđe ohladi prije nego
ga izvadite iz uređaja. Vruće posuđe
može se lako oštetiti.
• Najprije ispraznite predmete iz donje
košare, zatim iz gornje košare.
• Na stranicama i na vratima uređaja
može biti vode. Nehrđajući čelik hladi
se brže od posuđa.
Ako ne pritisnete tipku za uključi‐
vanje/isključivanje, funkcija AU‐
TO OFF automatski isključuje
uređaj nekoliko minuta po za‐
vršetku programa.
To pomaže u smanjenju po‐
trošnje energije,
8. SAVJETI
8.1 Omekšivač vode
Tvrda voda sadrži visoku količinu mine‐
rala koji mogu uzrokovati oštećenje ure‐
đaja i loše rezultate pranja. Omekšivač
vode neutralizira te minerale.
Sol za perilicu posuđa održava omekši‐
vač vode čistim i u dobrim uvjetima. Važ‐
no je postaviti pravu razinu omekšivača
vode. To osigurava da omekšivač vode
koristi ispravnu količinu soli za perilicu
posuđa i vode.
8.2 Upotreba soli, sredstva za
ispiranje i deterdženta
• Upotrebljavajte samo sol, sredstvo za
ispiranje i deterdžent za perilice posu‐
đa. Ostali proizvodi mogu prouzročiti
oštećenja na uređaju.
• Sredstvo za ispiranje, tijekom zadnje
faze ispiranja, pomaže u sušenju po‐
suđa bez crtica i mrlja.
• Kombinirane tablete za pranje sadrže
deterdžent, sredstvo za ispiranje i
ostale dodatke. Provjerite jesu li te
tablete prikladne za tvrdoću vode u
vašem području. Pogledajte upute na
pakiranju proizvoda.
• Deterdžent u tabletama ne otapa se
do kraja prilikom korištenja kratkih pro‐
grama. Kako bi se spriječila pojava
tragova deterdženta na posuđu prepo‐
ručujemo upotrebu sredstva za pranje
u tabletama samo za duže programe
pranje.
Nemojte koristiti više od točne
količine deterdženta. Pogledajte
upute na pakiranju deterdženta.
8.3 Punjenje košara
Pogledajte isporučeni letak s
primjerima punjenja košara.
• Uređaj koristite isključivo za pranje
predmeta namijenjenih za pranje u pe‐
rilici.
• U uređaj ne stavljajte predmete od
drveta, roga, aluminija, kositra i bakra.
• Nemojte u uređaj stavljati predmete
koji mogu apsorbirati vodu (spužve,
kućanske krpe).
• Uklonite preostalu hranu s predmeta.
• Za lakše uklanjanje zagorjele hrane,
namočite lonce i tave prije nego što ih
stavite u uređaj.
• Stavite šuplje predmete (šalice, čaše i
lonce) otvorom okrenutim prema dolje.
• Provjerite da se pribor i posuđe među‐
sobno ne preklapa. Žlice pomiješajte s
drugim priborom.
14 www.aeg.com
• Stakleni predmeti ne smiju se među‐
sobno dodirivati.
• Male predmete položite u košaru za
pribor za jelo.
• Lagano posuđe stavite u gornju koša‐
ru. Pazite da se ne miče.
• Prije početka programa provjerite
mogu li se mlaznice slobodno kretati.
8.4 Prije pokretanja programa
Provjerite sljedeće:
• Filtri su čisti i pravilno postavljeni.
• Mlaznice nisu začepljene.
• Položaj predmeta u košarama je ispra‐
van.
• Program odgovara vrsti i zaprljanosti
punjenja.
• Upotrebljava se odgovarajuća količina
deterdženta.
• U uređaju ima soli i sredstava za ispi‐
ranje za perilice posuđe (osim ako ne
upotrebljavate kombinirane tablete s
deterdžentom).
• Poklopac spremnika za sol je čvrst.
9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE
Prije održavanja, isključite uređaj
i izvucite utikač iz utičnice
električne struje.
Nečisti filtri i začepljene mlaznice
smanjuju rezultate pranja.
Redovno ih provjeravajte i ako je
potrebno očistite ih.
9.1 Čišćenje filtara
C
1.
Okrenite filtar (A) u smjeru suprot‐
nom od smjera kazaljki na satu i
skinite ga.
2.
Za rastavljanje filtra (A), razdvojite
(A1) i (A2).
Uklonite filtar (B).
Operite filtre vodom.
Prije vraćanja filtra (B), provjerite da
nema ostataka hrane ili prljavštine
na rubu sifona ili oko njega.
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
HRVATSKI
6.
7.
15
Provjerite je li filtar (B) ispravno po‐
stavljen ispod 2 vodilice (C).
Sastavite filtar (A) i vratite na mjesto
u filtar (B). Okrenite ga u smjeru
kazaljki na satu dok se ne zaključa.
Neispravan položaj filtara može
uzrokovati slabe rezultate pranja
i oštećenje uređaja.
9.2 Čišćenje mlaznica
9.4 Unutrašnje čišćenje
Ne uklanjajte mlaznice.
Ako se otvori u mlaznicama začepe,
uklonite ostatke zaprljanja tankim oštrim
predmetom.
Ako redovito upotrebljavate program
kratkog trajanja, može doći do taloženja
masnoća i kamenca unutar uređaja.
Kako bi se to spriječilo, preporučujemo
da najmanje 2 puta mjesečno pokrenete
program s dugim trajanjem.
9.3 Vanjsko čišćenje
Obrišite uređaj vlažnom mekom krpom.
Koristite samo neutralna sredstva za čiš‐
ćenje. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje ili otapala.
10. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja
tijekom rada.
Prije nego što kontaktirate servis
pogledajte sljedeće informacije kako bi‐
ste našli rješenje problema.
Kod nekih kvarova zaslon prikazuje šifru
alarma:
•
- Uređaj se ne puni vodom.
•
•
- Uređaj ne izbacuje vodu.
- Uključen je uređaj za zaštitu od
poplave.
UPOZORENJE
Prije kontrole isključite uređaj.
Problem
Moguće rješenje
Ne možete uključiti uređaj.
Provjerite je li utikač umetnut u utičnicu
mrežnog napajanja.
Provjerite da u kutiji s osiguračima nema
oštećenog osigurača.
Program ne započinje s radom.
Provjerite jesi li vrata uređaja zatvorena.
Ako je postavljena odgoda početka, poništite
postavku ili pričekajte završetak od‐
brojavanja.
Uređaj se ne puni vodom.
Provjerite je li slavina otvorena.
16 www.aeg.com
Problem
Moguće rješenje
Provjerite da tlak u dovodu vode nije preni‐
zak. Ovu informaciju potražite kod lokalnog
distributera vode.
Provjerite da slavina nije začepljena.
Provjerite da filtar dovodnog crijeva nije za‐
čepljen.
Provjerite da dovodno crijevo nije savijeno ili
prignječeno.
Uređaj ne izbacuje vodu.
Provjerite da sifon nije začepljen.
Provjerite da odvodno crijevo nije savijeno ili
prignječeno.
Uključen je uređaj za zaštitu od
poplave.
Zatvorite slavinu i kontaktirajte servis.
Nakon završetka provjera, uključite ure‐
đaj. Program se nastavlja iz točke u kojoj
je prekinut.
Ako se problem i dalje javlja, kontakti‐
rajte servis.
Ako se na zaslonu prikažu drugi kodovi
alarma, kontaktirajte servis.
10.1 Ako rezultati pranja i
sušenja nisu zadovoljavajući
Bijele crte i mrlje ili plavičasti slojevi na
čašama i posuđu.
• Ispuštena količina sredstva za ispi‐
ranje je prevelika. Postavite birač
sredstva za ispiranje u niži položaj.
• Količina deterdženta bila je prevelika.
Osušene kapljice vode ostaju na
čašama i posuđu
• Ispuštena količina sredstva za ispi‐
ranje nije dovoljna. Postavite birač
sredstva za ispiranje u viši položaj.
• Uzrok može biti kvaliteta deterdženta.
Posuđe je mokro
• Program nema fazu sušenja ili ima fa‐
zu sušenja na niskoj temperaturi.
• Spremnik sredstva za ispiranje je pra‐
zan.
• Uzrok može biti kvaliteta sredstva za
ispiranje.
• Uzrok može biti kvaliteta kombiniranog
deterdženta u tabletama. Isprobajte
drugu marku ili aktivirajte spremnik
sredstva za ispiranje i koristite sred‐
stvo za ispiranje zajedno s kombinira‐
nim deterdžentom u tabletama.
Ostale moguće uzroke potražite
u poglavlju ‘SAVJETI I PREPO‐
RUKE’.
10.2 Način uključivanja/
isključivanja spremnika
sredstva za ispiranje
Spremnik sredstava za ispiranje
uključuje se samo ako je uključena op‐
cija Multitab.
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje. Provjeri‐
te je li uređaj u načinu rada po‐
stavljanje, pogledajte 'Odabir i pokre‐
tanje programa'.
2. Istovremeno pritisnite i držite tipke (4)
i (5) dok indikatori tipki (3), (4) i (5) ne
počnu treptati.
3. Pritisnite tipku (4).
• Isključuju se indikatorska svjetla
tipki (3) i (5).
• Indikator tipke (4) nastavlja treperi‐
ti.
• Na zaslonu se prikazuje trenutačna
postavka.
Spremnik sredstva za
ispiranje isključen.
Spremnik sredstva za
ispiranje uključen.
4. Za promjenu postavke pritisnite tipku
(4).
HRVATSKI
5. Za isključivanje uređaja i potvrdu po‐
stavke pritisnite tipku za uključivanje/
isključivanje.
6. Podesite ispuštenu količinu sredstva
za ispiranje.
17
7. Napunite spremnik sredstva za ispi‐
ranje.
11. TEHNIČKI PODACI
Dimenzije
Širina × Visina × Dubina
(mm)
Spajanje na električnu
mrežu
Pogledajte natpisnu pločicu.
Napon
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Frekvencija
50 Hz
Tlak dovoda vode
Min. / maks. (bar / MPa)
Dovod vode 1)
Hladna ili topla voda2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Kapacitet
Broj kompleta posuđa
Potrošnja energije
Uključen
0.10 W
Isključen
0.10 W
maks. 60 °C
12
1) Crijevo za dovod vode spojite na slavinu s navojem 3/4".
2) Ako topla voda dolazi iz alternativnih izvora energije (npr., solarni paneli, energija vjetra),
upotrijebite toplu vodu kako biste smanjili potrošnju energije.
12. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom
. Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog
zdravlja, kao i u recikliranju otpada
od električnih i elektroničkih uređaja.
Uređaje označene simbolom ne
bacajte zajedno s kućnim otpadom.
Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje
nadležnu službu.
18 www.aeg.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POPIS SPOTŘEBIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIPY A RADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICKÉ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
21
22
22
24
25
27
29
30
31
32
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let,
vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej
funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak
z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš
spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
19
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě
před instalací spotřebiče a jeho prvním
použitím. Výrobce nezodpovídá za ško‐
dy a zranění způsobená nesprávnou in‐
stalací či chybným používáním. Návod k
použití vždy uchovávejte spolu se
spotřebičem pro jeho budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a
postižených osob
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu
nebo jiných trvalých následků.
• Nedovolte, aby spotřebič používaly
osoby, včetně dětí, se zhoršenými fy‐
zickými a smyslovými schopnostmi,
sníženými mentálními funkcemi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí.
Takové osoby mohou spotřebič použí‐
vat jen pod dozorem nebo vedením
osob odpovědných za jejich bezpeč‐
nost.
• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu
dětí.
• Všechny prací prostředky uschovejte z
dosahu dětí.
• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, ne‐
dovolte dětem a domácím zvířatům,
aby se k němu přibližovaly.
1.2 Instalace
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota kles‐
nout pod 0 °C.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Ujistěte se, že je spotřebič namonto‐
ván pod nebo vedle bezpečných kon‐
strukcí.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úra‐
zu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napá‐
jecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže
potřebujete vyměnit přívodní kabel,
musí výměnu provést autorizované se‐
rvisní středisko.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zá‐
suvky až na konci instalace spotřebi‐
če. Po instalaci musí zůstat síťová zá‐
strčka nadále dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky ta‐
hem za kabel. Vždy tahejte za zá‐
strčku.
• Nedotýkejte se napájecího kabelu či
síťové zástrčky mokrýma rukama.
• Tento spotřebič je v souladu s směrni‐
cemi EEC.
Vodovodní přípojka
• Dbejte na to, abyste hadice nepoško‐
dili.
• Před připojením spotřebiče k novým
hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používané, nechte vodu na ně‐
kolik minut odtéct, dokud nebude či‐
stá.
• Při prvním použití spotřebiče se ujistě‐
te, že nedochází k únikům vody.
• Přívodní hadice s opláštěním je vyba‐
vena bezpečnostním ventilem a
vnitřním síťovým kabelem.
20 www.aeg.com
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečné napětí.
• Jestliže se přívodní hadice poškodí,
okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku
ze zásuvky. Zkontaktujte servisní
středisko, aby vám přívodní hadici vy‐
měnilo.
1.3 Použití spotřebiče
• Tento spotřebič je určen pro použití v
domácnosti a pro následující způsoby
použití:
– Kuchyňky pro zaměstnance v ob‐
chodech, kancelářích a jiných pra‐
covních prostředích
– Farmářské domy
– Pro zákazníky hotelů, motelů a ji‐
ných ubytovacích zařízení
– Penziony a ubytovny.
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí zranění, popále‐
ní, úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Nože a další nástroje s ostrými špička‐
mi vkládejte do košíčku na příbory
špičkou dolů nebo vodorovně.
• Nenechávejte dvířka spotřebiče
otevřená bez dozoru, aby na ně nikdo
nespadl.
• Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si
na ně nestoupejte.
• Mycí prostředky pro myčky jsou ne‐
bezpečné. Řiďte se bezpečnostními
pokyny uvedenými na balení mycího
prostředku.
• Nepijte ani si nehrajte s vodou ve
spotřebiči.
• Nádobí ze spotřebiče nevyjímejte, do‐
kud se nedokončí program. Na nádobí
mohou být zbytky mycího prostředku.
• Pokud během probíhajícího programu
otevřete dvířka spotřebiče, může dojít
k uvolnění horké páry.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte pro‐
ud vody nebo páru.
1.4 Likvidace
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu či uduše‐
ní.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveřní západku, abyste za‐
bránili uvěznění dětí a domácích zvířat
ve spotřebiči.
ČESKY
21
2. POPIS SPOTŘEBIČE
1
2
3
12
11
10
9
8
1 Nejvyšší ostřikovací rameno
2 Horní ostřikovací rameno
3 Dolní ostřikovací rameno
4 Filtry
5 Typový štítek
6 Zásobník na sůl
7 Otočný volič tvrdosti vody
8 Dávkovač leštidla
9 Dávkovač mycího prostředku
10 Košíček na příbory
11 Dolní koš
12 Horní koš
2.1 Beam-on-Floor
Optická signalizace Beam-on-Floor pro‐
mítá světlo na podlahu pod dvířky
spotřebiče.
7
6 5
4
• Když se spustí program, rozsvítí se
červené světlo a zůstane svítit po celý
průběh programu.
• Po dokončení programu se rozsvítí ze‐
lené světlo.
• V případě poruchy spotřebiče bliká
červené světlo.
Optická signalizace Beam-onFloor se vypne spolu s vypnutím
spotřebiče.
22 www.aeg.com
3. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Tlačítko Zap/Vyp
6 Dotykové tlačítko ÖKO PLUS
2 Displej
7 Dotykové tlačítko Multitab
3 Dotykové tlačítko Delay
4 Dotykové tlačítko Program
8 Dotykové tlačítko RESET
9 Kontrolky
5 Dotykové tlačítko ExtraHygiene
Kontrolky
Popis
Kontrolka množství soli. Tato kontrolka v průběhu programu ne‐
svítí.
Kontrolka stavu leštidla. Tato kontrolka v průběhu programu ne‐
svítí.
Kontrolka konce programu.
4. PROGRAMY
Program
Stupeň znečištění
Druh náplně
Fáze
programu
Funkce
11)
Vše
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
Předmytí
Mytí 45 °C až 70 °C
Oplachy
Sušení
ExtraHygiene2)
ÖKO PLUS2)
23)
Velmi zašpiněné
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
Předmytí
Mytí 70 °C
Oplachy
Sušení
ÖKO PLUS
34)
Čerstvě zašpiněné
Nádobí a příbory
Mytí 60 °C
Oplach
ExtraHygiene
45)
Normálně zašpině‐ Předmytí
né
Mytí 50 °C
Nádobí a příbory
Oplachy
Sušení
ExtraHygiene2)
ÖKO PLUS2)
5
Normálně zašpině‐ Mytí 55 °C
né
Oplachy
Nádobí a příbory
ExtraHygiene
ČESKY
Program
Stupeň znečištění
Druh náplně
Fáze
programu
Funkce
66)
Různě zašpiněné
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
Předmytí
Mytí 70 °C
Oplachy
Sušení
ÖKO PLUS
7
Normálně nebo
lehce zašpiněné
Křehké nádobí a
sklo
Mytí 45 °C
Oplachy
Sušení
ÖKO PLUS
87)
Vše
Předmytí
23
1) Spotřebič zjistí stupeň znečištění a množství nádobí v koších. Automaticky pak nastaví
teplotu a množství vody, spotřebu energie a délku programu.
2) Najednou není možné použít funkce ExtraHygiene a ÖKO PLUS. Pokud nastavíte funkci
ExtraHygiene, funkce ÖKO PLUS se vypne. To platí i obráceně.
3) Tento program zahrnuje oplachovací fázi při vysoké teplotě, která zajišťuje lepší
hygienické výsledky. Během oplachovací fáze zůstane teplota na hodnotě 70 °C po dobu
nejméně 10 minut.
4) U tohoto programu můžete umýt čerstvě zašpiněné nádobí. Tento program nabízí dobré
výsledky mytí při krátké délce programu.
5) Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie při mytí normálně
zašpiněného nádobí a příborů. (Jedná se o standardní program pro zkušebny.)
6) U tohoto programu můžete umýt náplň různě znečištěného nádobí. Velmi znečištěné
nádobí v dolním koši a normálně znečištěné v horním koši. Tlak a teplota vody v dolním
koši je vyšší než v horním koši.
7) Pomocí tohoto programu nádobí rychle opláchnete. Zabráníte tak přilepení zbytků jídla
na nádobí a nepříjemnému zápachu vycházejícímu ze spotřebiče.
Pro tento program nepoužívejte mycí prostředek.
Údaje o spotřebě
Program1)
Délka
(min)
Energie
(kWh)
Voda
(l)
1
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
2
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
3
30
0.8
9
4
195
0.92
10.2
24 www.aeg.com
Program1)
Délka
(min)
Energie
(kWh)
Voda
(l)
5
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
6
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
7
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
8
14
0.1
4
1) Hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce
proudu, na zvolených funkcích a na množství nádobí.
Informace pro zkušebny
Pro všechny potřebné informace ohledně testu výkonnosti zašlete e-mail na:
info.test@dishwasher-production.com
Poznamenejte si výrobní číslo (PNC) uvedené na typovém štítku.
5. FUNKCE
Jakékoliv funkce zapněte či vy‐
pněte ještě před spuštěním pro‐
gramu. Funkce nelze zapnout
nebo vypnout v průběhu progra‐
mu.
Pokud je nastavena jedna nebo
více funkcí, před spuštěním pro‐
gramu se ujistěte, že příslušné
kontrolky svítí.
5.1 ExtraHygiene
Tato funkce nabízí lepší hygienické vý‐
sledky. Během oplachovací fáze zůstane
teplota na hodnotě 70 °C po dobu nej‐
méně 10 minut.
Jak zapnout funkci ExtraHygiene
1. Stiskněte ExtraHygiene. Příslušná
kontrolka se rozsvítí. Na displeji mů‐
žete vidět aktualizaci délky programu.
• Pokud tuto funkci nelze s daným
programem použít, příslušná kon‐
trolka třikrát rychle zabliká a poté
zhasne.
5.2 ÖKO PLUS
Tato funkce snižuje teplotu v poslední
oplachovací fázi.
Použití této funkce snižuje spotřebu
energie (až o 25 %) a délku programu.
Nádobí může být na konci programu je‐
ště vlhké.
Jak zapnout funkci ÖKO PLUS
1. Stiskněte ÖKO PLUS. Příslušná kon‐
trolka se rozsvítí. Na displeji můžete
vidět aktualizaci délky programu.
• Pokud tuto funkci nelze s daným
programem použít, příslušná kon‐
trolka třikrát rychle zabliká a poté
zhasne.
5.3 Multitab
Tuto funkci zapněte, pouze když použí‐
váte kombinované mycí tablety.
Tato funkce vypne dávkování soli a lešti‐
dla. Příslušné kontrolky zůstanou zhas‐
nuté.
Délka programu se může zvýšit.
ČESKY
Jak zapnout funkci Multitab
1. Stiskněte Multitab, příslušná kontrol‐
ka se rozsvítí.
Chcete-li použít kombinované mycí
tablety před tím, než začnete odděleně
používat mycí prostředek, sůl do myčky
a leštidlo, postupujte následovně:
1. Nastavte změkčovač vody na nejvyš‐
ší stupeň.
2. Ujistěte se, že je zásobník na sůl a
dávkovač leštidla plný.
3. Spusťte nejkratší program s oplacho‐
vací fází bez mycího prostředku a
bez nádobí.
4. Nastavte změkčovač vody podle
tvrdosti vody ve vaší oblasti.
5. Seřiďte dávkování leštidla.
5.4 Zvuková signalizace
Zvuková signalizace zazní, když má
spotřebič poruchu, když dojde k úpravě
stupně změkčovače vody nebo když je
dokončen program.
Zvuková signalizace je ve výchozím na‐
stavení zapnutá, ale je možné ji vypnout.
25
Jak vypnout zvukovou signalizaci
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič. Ujistěte se, že je spotřebič
v režimu nastavení, viz „Nastavení a
spuštění programu“.
2. Současně stiskněte a podržte tlačítka
(4) a (5), dokud nezačnou blikat kon‐
trolky tlačítek (3), (4) a (5).
3. Stiskněte tlačítko (5),
• Kontrolka tlačítek (3) a (4) zhasne.
• Kontrolka tlačítka (5) dále bliká.
• Na displeji se zobrazí aktuální na‐
stavení.
Zvuková signa‐
lizace zapnuta.
Zvuková signa‐
lizace vypnuta.
4. Stisknutím tlačítka (5) změňte nasta‐
vení.
5. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič
vypnete a potvrdíte nastavení.
6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Ujistěte se, zda nastavený stupeň
změkčovače vody odpovídá tvrdosti
vody ve vaší oblasti. Pokud ne, na‐
stavte změkčovač vody. Přesný stu‐
peň tvrdosti vody ve vaší oblasti zji‐
stíte u místního vodárenského podni‐
ku.
2. Naplňte zásobník na sůl.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otevřete vodovodní kohoutek.
5. Během provozu mohou ve spotřebiči
zůstat zbytky. Odstraníte je spuště‐
ním libovolného programu. Nepouží‐
vejte mycí prostředek a nevkládejte
nic do košů.
6.1 Seřízení změkčovače vody
Změkčovač vody
nastavení
Tvrdost vody
Německé
stupně
(°dH)
Francouzské
stupně
(°fH)
mmol/l
Clarkovy
stupně
Ruční
Elek‐
tronic‐
ké
47 - 50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
2 1)
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
8
26 www.aeg.com
Změkčovač vody
nastavení
Tvrdost vody
Německé
stupně
(°dH)
Francouzské
stupně
(°fH)
mmol/l
Clarkovy
stupně
Ruční
Elek‐
tronic‐
ké
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Výchozí nastavená poloha.
2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte.
Změkčovač vody musíte nastavit
ručně a elektronicky.
Ruční nastavení
Otočte voličem tvrdosti vody do polohy 1
nebo 2.
Elektronické nastavení
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič. Ujistěte se, že je spotřebič
v režimu nastavení, viz „Nastavení a
spuštění programu“.
2. Současně stiskněte a podržte tlačítka
(4) a (5), dokud nezačnou blikat kon‐
trolky tlačítek (3), (4) a (5).
3. Stiskněte tlačítko (3).
• Kontrolka tlačítek (4) a (5) zhasne.
• Kontrolka tlačítka (3) dále bliká.
• Zazní zvuková signalizace, např.
pět přerušovaných tónů = stupeň
5.
• Na displeji se zobrazí aktuální na‐
stavení změkčovače vody, např.
= stupeň 5.
4. Opětovným stisknutím tlačítka (3)
změňte nastavení.
5. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič
vypnete a potvrdíte nastavení.
ČESKY
27
6.2 Plnění zásobníku na sůl
1.
2.
3.
4.
5.
Otočením víčka směrem doleva
otevřete zásobník na sůl.
Do zásobníku na sůl nalijte 1 l vody
(pouze při prvním plnění).
Naplňte zásobník na sůl solí do myč‐
ky.
Odstraňte sůl, která se vysypala
okolo zásobníku na sůl.
Otočením víčka směrem doprava
zásobník na sůl zavřete.
POZOR
Při plnění může ze zásobníku na
sůl unikat voda nebo sůl. Nebez‐
pečí koroze. Po naplnění zásob‐
níku na sůl jí zabráníte spuště‐
ním programu.
6.3 Plnění dávkovače leštidla
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Stiskněte uvolňovací tlačítko (D) a
otevřete víčko (C).
Naplňte dávkovač leštidla (A), maxi‐
málně však po značku „MAX“.
Rozlité leštidlo setřete savým
hadříkem, aby se netvořilo přílišné
množství pěny.
Zavřete víko. Ujistěte se, že se uvol‐
ňovací tlačítko zaklapne zpět.
Voličem můžete nastavit dávko‐
vané množství (B) jeho otočením
do polohy 1 (nejmenší množství)
až 4 (největší množství).
7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič. Ujistěte se, že je spotřebič
v režimu nastavení, viz „Nastavení a
spuštění programu“.
• Pokud kontrolka stavu soli svítí,
doplňte zásobník na sůl.
• Pokud kontrolka stavu leštidla svítí,
doplňte dávkovač leštidla.
3. Naplňte koše.
4. Přidejte mycí prostředek.
• Pokud používáte kombinované my‐
cí tablety, zapněte funkci Multitab.
5. Nastavte a spusťte správný program
pro daný druh náplně a stupeň zneči‐
štění.
28 www.aeg.com
7.1 Použití mycího prostředku
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Nastavení a spuštění
programu
Režim nastavení
U některých nastavení je nutné, aby byl
spotřebič v režimu nastavení.
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič. Spotřebič se nachází v režimu
nastavení, když se na displeji zobrazí
dvě vodorovné stavové čárky. Pokud se
na ovládacím panelu tento stav nezobra‐
zuje, stiskněte tlačítko RESET.
Spuštění programu bez
odloženého startu
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič. Zkontrolujte, zda je
spotřebič v režimu nastavení.
3. Opakovaně stiskněte Program, do‐
kud se na displeji nezobrazí číslo
programu, který chcete nastavit. Čí‐
slo programu bliká. V případě
potřeby lze nastavit použitelné funk‐
ce.
4. Zavřete dvířka spotřebiče a program
se spustí. Délka programu se začne
snižovat v krocích po jedné minutě.
Spuštění programu s
odloženým startem
1. Nastavte program.
2. Opakovaně stiskněte Delay, dokud
se na displeji nezobrazí čas odlože‐
Stiskněte uvolňovací tlačítko (B) a
otevřete víčko (C).
Mycím prostředkem naplňte komoru
(A).
Pokud má program fázi předmytí,
naneste na vnitřní stranu dvířek
spotřebiče trochu mycího
prostředku.
Pokud používáte mycí tablety, vložte
tabletu do komory (A).
Zavřete víko. Ujistěte se, že se uvol‐
ňovací tlačítko zaklapne zpět.
ného startu, který chcete nastavit (1 –
24 hodin).
• Na displeji bliká čas odloženého
startu.
• Rozsvítí se kontrolka Delay.
3. Zavřete dvířka spotřebiče. Spustí se
odpočet.
• Po dokončení odpočtu se spustí
nastavený program.
Otevření dvířek za chodu
spotřebiče
Otevřením dvířek zastavíte chod
spotřebiče. Když dvířka opět zavřete,
bude spotřebič pokračovat od okamžiku
přerušení.
Zrušení odloženého startu
během jeho odpočítávání
Pokud zrušíte odložený start, zruší se ta‐
ké daný program.
1. Stiskněte RESET. Na displeji se zo‐
brazí dvě vodorovné stavové čárky.
2. Nastavte opět program.
Zrušení programu
1. Stiskněte RESET. Na displeji se zo‐
brazí dvě vodorovné stavové čárky.
Před spuštěním nového progra‐
mu zkontrolujte, zda je v dávko‐
vači mycí prostředek.
ČESKY
Na konci programu
Na displeji se zobrazí 0 a rozsvítí se
kontrolka konce programu.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič
vypněte.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
Pokud nestisknete tlačítko Zap/
Vyp, funkce AUTO OFF
spotřebič po několika minutách
od konce programu automaticky
vypne.
Snižuje se tak spotřeba energie.
29
Důležité upozornění
• Nádobí před vyjmutím ze spotřebiče
nechte vychladnout. Horké nádobí se
snadněji poškodí.
• Nejprve vyjměte nádobí z dolního ko‐
še, a potom z koše horního.
• Na stěnách a dvířkách spotřebiče mů‐
že být voda. Nerezový povrch chladne
rychleji než nádobí.
8. TIPY A RADY
8.1 Změkčovač vody
Tvrdá voda obsahuje velké množství mi‐
nerálů, které mohou způsobit poškození
spotřebiče a špatné výsledky mytí.
Změkčovač vody tyto minerály neutrali‐
zuje.
Sůl do myčky udržuje změkčovač vody
čistý a v dobrém stavu. Je důležité na‐
stavit správný stupeň změkčovače vody.
Zajistíte tak, že změkčovač vody bude
používat správné množství soli do myčky
a vody.
8.2 Použití soli, leštidla a
mycího prostředku
• Používejte pouze sůl, leštidlo a mycí
prostředek určený pro myčky nádobí.
Jiné výrobky by mohly spotřebič po‐
škodit.
• Leštidlo během poslední oplachovací
fáze umožňuje usušení nádobí bez
šmouh a skvrn.
• Kombinované tablety obsahují mycí
prostředek, leštidlo a další přísady.
Ujistěte, že jsou tyto tablety vhodné
pro tvrdost vody ve vaší oblasti. Řiďte
se pokyny na balení výrobků.
• Mycí tablety se u krátkých programů
zcela nerozpustí. Abyste zabránili usa‐
zování zbytků mycího prostředku na
nádobí, doporučujeme používat table‐
ty s dlouhými programy.
Nepoužívejte větší množství my‐
cího prostředku, než je správné.
Řiďte se pokyny na balení mycí‐
ho prostředku.
8.3 Plnění košů
Viz přiložený leták s příklady
plnění košů.
• Spotřebič používejte pouze k mytí
nádobí, které je bezpečné mýt v myč‐
ce.
• Do spotřebiče nevkládejte předměty
vyrobené ze dřeva, rohoviny, hliníku
mědi nebo cínu.
• Nevkládejte do spotřebiče předměty,
které sají vodu (houby, hadry).
• Z nádobí odstraňte zbytky jídla.
• Připálené zbytky jídel snadno odstra‐
níte, když hrnce a pánve necháte před
vložením do spotřebiče odmočit ve vo‐
dě.
• Duté nádobí (např. šálky, sklenice,
hrnce) pokládejte dnem vzhůru.
• Dbejte na to, aby se nádobí nebo
příbory nelepily k sobě. Lžíce smíchej‐
te s ostatními příbory.
• Přesvědčte se, že se sklenice vzájem‐
ně nedotýkají.
• Malé kusy nádobí vložte do košíčku
na příbory.
• Lehké kusy nádobí vložte do horního
koše. Zajistěte, aby se jednotlivé kusy
nádobí nehýbaly.
• Před spuštěním programu zkontroluj‐
te, zda se ostřikovací ramena mohou
volně otáčet.
30 www.aeg.com
8.4 Před spuštěním programu
Zkontrolujte, zda:
• Filtry jsou čisté a správně nainstalova‐
né.
• Ostřikovací ramena nejsou zanesená.
• Rozmístění nádobí v koších je správ‐
né.
• Program je vhodný pro daný druh ná‐
plně a stupeň znečištění.
• Používá se správné množství mycího
prostředku.
• Je doplněna sůl do myčky a leštidlo
(pokud nepoužíváte kombinované my‐
cí tablety).
• Víčko zásobníku na sůl je dotažené.
9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Před čištěním nebo údržbou
spotřebič vždy vypněte a vytáh‐
něte síťovou zástrčku ze zásuv‐
ky.
Zanesené filtry a ucpaná ostřiko‐
vací ramena snižují výsledky my‐
tí.
Pravidelně je kontrolujte a v
případě potřeby je vyčistěte.
9.1 Čištění filtrů
C
1.
Otočte filtrem (A) proti směru hodi‐
nových ručiček a vyndejte jej.
2.
Filtr (A) rozmontujete oddělením
částí (A1) a (A2).
Vyjměte filtr (B).
Filtry vyčistěte vodou.
Než vložíte filtr (B) zpět, zkontroluj‐
te, zda ve sběrné jímce nebo kolem
ní nejsou žádné zbytky jídel a neči‐
stot.
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
7.
Filtr (B) musí být správně umístěn
pod dvěma úchytkami (C).
Sestavte filtr (A) a vložte jej zpět na
jeho místo ve filtru (B). Otočte jím
po směru hodinových ručiček, do‐
kud se nezajistí.
Nesprávné umístění filtrů může
mít z následek špatné výsledky
mytí a poškození spotřebiče.
ČESKY
9.2 Čištění ostřikovacích ramen
Ostřikovací ramena nevyjímejte.
Jestliže se otvory v ostřikovacích rame‐
nech zanesou nečistotami, odstraňte je
úzkým špičatým předmětem.
9.3 Čištění vnějších ploch
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým had‐
rem.
Používejte pouze neutrální mycí
prostředky. Nepoužívejte prostředky s
31
drsnými částicemi, drátěnky nebo roz‐
pouštědla.
9.4 Čištění vnitřního prostoru
Pokud pravidelně používáte krátké pro‐
gramy, může uvnitř spotřebiče dojít k
usazování mastnoty a vodního kamene.
Aby k tomu nedocházelo, doporučujeme
nejméně dvakrát měsíčně spustit dlouhý
program.
10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Spotřebič nezačne pracovat nebo se bě‐
hem provozu zastavuje.
Před kontaktováním servisního střediska
se pokuste závadu odstranit sami pomo‐
cí níže uvedených informací.
U některých poruch se na displeji zobra‐
zí výstražný kód:
•
- Spotřebič se neplní vodou.
•
•
- Spotřebič nevypouští vodu.
- Je aktivován systém proti vypla‐
vení.
UPOZORNĚNÍ
Před kontrolou spotřebič vypně‐
te.
Problém
Možné řešení
Nelze zapnout spotřebič.
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťo‐
vé zásuvky.
Ujistěte se, že není poškozená domovní po‐
jistka či jistič.
Nespustil se program.
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče
zavřená.
Pokud je nastavený odložený start, zrušte jej
nebo vyčkejte do konce odpočtu.
Spotřebič se neplní vodou.
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek
otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívo‐
du vody. Ohledně těchto informací se obrať‐
te na místní vodárenský podnik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní ko‐
houtek.
Ujistěte se, že není zanesený filtr v přívodní
hadici.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnu‐
tá či přiskřípnutá.
Spotřebič nevypouští vodu.
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není
přehnutá či přiskřípnutá.
32 www.aeg.com
Problém
Možné řešení
Je aktivován bezpečnostní sy‐
stém proti vyplavení.
Zavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na
servisní středisko.
Po kontrole spotřebič zapněte. Program
bude pokračovat od okamžiku, ve kte‐
rém byl přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte
se na servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiný výstra‐
žný kód, obraťte se na servisní středi‐
sko.
10.1 Pokud nejsou výsledky
mytí a sušení uspokojivé
Na nádobí a skle jsou bílé šmouhy nebo
modravý potah
• Uvolňuje se příliš velké množství lešti‐
dla. Otočte voličem leštidla do nižší
polohy.
• Nadměrné množství mycího
prostředku.
Skvrny a suché vodní kapky na skle a na
nádobí
• Uvolňuje se příliš malé množství lešti‐
dla. Otočte voličem leštidla do vyšší
polohy.
• Příčinou může být kvalita mycího
prostředku.
Nádobí je vlhké
• Program neobsahuje sušicí fázi nebo
sušicí fáze používá příliš nízkou teplo‐
tu.
• Dávkovač leštidla je prázdný.
• Příčinou může být kvalita leštidla.
• Příčinou může být kvalita kombinova‐
ných mycích tablet. Zkuste jinou znač‐
ku nebo zapněte dávkovač leštidla a
použijte leštidlo spolu s kombinovaný‐
mi mycími tabletami.
Další možné příčiny naleznete v
části „TIPY A RADY“.
10.2 Jak zapnout dávkovač
leštidla
K zapnutí dávkovače leštidla může dojít
pouze se zapnutou funkcí Multitab.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič. Ujistěte se, že je spotřebič
v režimu nastavení, viz „Nastavení a
spuštění programu“.
2. Současně stiskněte a podržte tlačítka
(4) a (5), dokud nezačnou blikat kon‐
trolky tlačítek (3), (4) a (5).
3. Stiskněte tlačítko (4).
• Kontrolka tlačítek (3) a (5) zhasne.
• Kontrolka tlačítka (4) dále bliká.
• Na displeji se zobrazí aktuální na‐
stavení.
Dávkovač leštidla vypnu‐
tý.
Dávkovač leštidla zapnu‐
tý.
4. Stisknutím tlačítka (4) změňte nasta‐
vení.
5. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič
vypnete a potvrdíte nastavení.
6. Seřiďte dávkování leštidla.
7. Naplňte dávkovač leštidla.
11. TECHNICKÉ INFORMACE
Rozměry
Šířka / Výška / Hloubka
(mm)
Připojení k elektrické
síti
Viz typový štítek.
Napětí
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
ČESKY
Frekvence
33
50 Hz
Tlak přívodu vody
Min. / max. (bar / MPa)
(0,5 / 0,05 ) / (8 / 0,8 )
Přívod vody 1)
Studená nebo teplá voda2)
Kapacita
Jídelní soupravy
Příkon
Režim zapnuto
0.10 W
Režim vypnuto
0.10 W
max. 60 °C
12
1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".
2) Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární panely, větrná
energie), použijte tuto horkou vodu ke snížení spotřeby energie.
12. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k
likvidaci. Spotřebiče označené
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte
místní úřad.
34 www.aeg.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POPIS VÝROBKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOLITEĽNÉ FUNKCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRED PRVÝM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIPY A RADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OŠETROVANIE A ČISTENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIEŠENIE PROBLÉMOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICKÉ INFORMÁCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho tak, aby vám
poskytol dokonalý výkon po mnoho rokov, za pomoci inovačných technológií, ktoré uľahčujú
život - vlastností, ktoré u bežných spotrebičoch nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút
prečítaniu si tohto návodu, aby ste svoj spotrebič využili čo najlepšie.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.aeg.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne
náhradné diely:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
35
37
38
38
40
41
43
45
46
47
49
SLOVENSKY
1.
35
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pred inštaláciou a používaním spotrebi‐
ča si pozorne prečítajte priložený návod
na používanie. Výrobca nie je zodpoved‐
ný za škody a zranenia spôsobené ne‐
správnou inštaláciou a používaním. Ná‐
vod na používanie uchovávajte vždy v
blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v
budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí
a zraniteľných osôb
VAROVANIE
Nebezpečenstvo udusenia, pora‐
nenia alebo trvalého postihnutia.
• Tento spotrebič nesmú používať oso‐
by (vrátane detí) so zníženou fyzickou,
zmyslovou alebo mentálnou spôsobi‐
losťou ani osoby s nedostatočnými
skúsenosťami alebo znalosťami. Tieto
osoby musia byť pod dohľadom osoby
zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo
ich táto osoba musí poučiť o správ‐
nom používaní spotrebiča.
• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotre‐
bičom.
• Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
• Všetky umývacie prostriedky uscho‐
vajte mimo dosahu detí.
• Keď sú dvierka spotrebiča otvorené,
nedovoľte deťom ani domácim zviera‐
tám, aby sa k nemu priblížili.
1.2 Inštalácia
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
• Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte
na mieste, kde teplota môže klesnúť
pod 0 °C.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu do‐
dané so spotrebičom.
• Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými
a vedľa ktorých je spotrebič nainštalo‐
vaný, sú bezpečné.
Elektrické zapojenie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo požiaru a zása‐
hu elektrickým prúdom.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené
na typovom štítku spotrebiča zodpove‐
dajú parametrom elektrickej siete. Ak
nie, kontaktujte elektrikára.
• Vždy používajte správne nainštalova‐
nú uzemnenú zásuvku.
• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný elek‐
trický kábel nie sú poškodené. Ak na‐
pájací kábel spotrebiča treba vymeniť,
túto operáciu smie urobiť iba pracov‐
ník autorizovaného servisného stredi‐
ska.
• Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že napájací
elektrický kábel je po inštalácii prístup‐
ný.
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací kábel. Vž‐
dy ťahajte za zástrčku napájacieho
kábla.
• Nedotýkajte sa elektrického napájacie‐
ho kábla ani jeho zástrčky mokrými ru‐
kami.
• Tento spotrebič vyhovuje smerniciam
EHS.
Pripojenie do vodovodného
potrubia
• Uistite sa, že hadice na vodu nie sú
poškodené.
• Pred pripojením spotrebiča k novému
potrubiu alebo potrubiu, ktoré sa dlho
nepoužívalo, nechajte vodu tiecť, až
kým nebude čistá.
• Pri prvom použití spotrebiča skontro‐
lujte, či nikde neuniká voda.
• Prívodná hadica na vodu má bezpeč‐
nostný ventil a puzdro s vnútorným
elektrickým káblom.
36 www.aeg.com
VAROVANIE
Nebezpečné napätie.
• Ak je prívodná hadica poškodená,
okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuv‐
ky elektrickej siete. Kontaktujte servis‐
né stredisko, aby vymenili prívodnú
hadicu.
1.3 Používanie
• Tento spotrebič je určený na použitie v
domácnosti a podobnom prostredí,
ako sú napr.:
– kuchynky pre zamestnancov v ob‐
chodoch, kanceláriách a iných pra‐
covných prostrediach,
– vidiecke domy,
– priestory určené pre klientov v hote‐
loch, moteloch a iných typoch ubyto‐
vacích zariadení,
– ubytovacie zariadenia, ktoré posky‐
tujú raňajky.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia, popá‐
lenín, zásahu elektrickým prú‐
dom alebo požiaru.
• Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
• Nože a iný ostrý alebo špicatý príbor
dajte do košíka na príbor hrotom nadol
alebo ho umiestnite v horizontálnej po‐
lohe.
• Dvierka spotrebiča nenechávajte otvo‐
rené, aby ste na ne nespadli.
• Na otvorené dvierka si nesadajte ani
na ne nestúpajte.
• Umývacie prostriedky do umývačky sú
nebezpečné. Dodržiavajte bezpeč‐
nostné pokyny na obale umývacieho
prostriedku.
• Nepite vodu zo spotrebiča a nehrajte
sa s ňou.
• Nevyberajte riad zo spotrebiča, kým
sa neskončil program. Na riade môže
byť umývací prostriedok.
• Ak otvoríte dvierka, keď je spustený
program, zo spotrebiča môže uniknúť
horúca para.
• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami, neklaď‐
te do spotrebiča, do jeho blízkosti ani
naň.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
1.4 Likvidácia
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia ale‐
bo udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický napájací kábel a zli‐
kvidujte ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
SLOVENSKY
37
2. POPIS VÝROBKU
1
2
3
12
11
10
9
8
1 Stropné sprchovacie rameno
2 Horné sprchovacie rameno
3 Dolné sprchovacie rameno
4 Filtre
5 Typový štítok
6 Zásobník na soľ
7 Volič tvrdosti vody
8 Dávkovač leštidla
9 Dávkovač umývacieho prostriedku
10 Košík na príbor
11 Dolný kôš
12 Horný kôš
2.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor je svetelný ukazovateľ,
ktorý sa objavuje na dlážke pod dvierka‐
mi spotrebiča.
7
6 5
4
• Po spustení programu sa rozsvieti čer‐
vený ukazovateľ a ostane svietiť po‐
čas trvania celého programu.
• Po ukončení programu sa rozsvieti ze‐
lený ukazovateľ ukončenia.
• Keď má spotrebič poruchu, svetelný
ukazovateľ na podlahe načerveno bli‐
ká.
Funkcia Beam-on-Floor sa vy‐
pne, keď je spotrebič vypnutý.
38 www.aeg.com
3. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Tlačidlo Zap./Vyp.
6 Dotykové tlačidlo ÖKO PLUS
2 Displej
7 Dotykové tlačidlo Multitab
3 Dotykové tlačidlo Delay
4 Dotykové tlačidlo Program
8 Dotykové tlačidlo RESET
9 Ukazovatele
5 Dotykové tlačidlo ExtraHygiene
Ukazovatele
Popis
Ukazovateľ soli. Tento ukazovateľ počas programu nesvieti.
Ukazovateľ leštidla. Tento ukazovateľ počas programu nesvieti.
Ukazovateľ skončenia.
4. PROGRAMY
Program
Stupeň znečistenia Fázy
Druh náplne
programu
Voliteľné funk‐
cie
11)
Všetko
Porcelán, jedálen‐
ský príbor, hrnce a
panvice
Predumytie
Umývanie od 45 °C
do 70 °C
Oplachovanie
Sušenie
ExtraHygiene2)
ÖKO PLUS2)
23)
Silné znečistenie
Porcelán, jedálen‐
ský príbor, hrnce a
panvice
Predumytie
Umývanie 70 °C
Oplachovanie
Sušenie
ÖKO PLUS
34)
Nezaschnuté neči‐ Umývanie 60 °C
stoty
Oplachovanie
Porcelán a jedálen‐
ský príbor
ExtraHygiene
45)
Bežné znečistenie Predumytie
Porcelán a jedálen‐ Umývanie 50 °C
ský príbor
Oplachovanie
Sušenie
ExtraHygiene2)
ÖKO PLUS2)
5
Bežné znečistenie Umývanie 55 °C
Porcelán a jedálen‐ Oplachovanie
ský príbor
ExtraHygiene
SLOVENSKY
39
Program
Stupeň znečistenia Fázy
Druh náplne
programu
Voliteľné funk‐
cie
66)
Rôzne znečistenie
Porcelán, jedálen‐
ský príbor, hrnce a
panvice
Predumytie
Umývanie 70 °C
Oplachovanie
Sušenie
ÖKO PLUS
7
Bežné alebo mier‐
ne znečistenie
Jemný porcelán a
sklo
Umývanie 45 °C
Oplachovanie
Sušenie
ÖKO PLUS
87)
Všetko
Predumytie
1) Spotrebič rozoznáva stupeň znečistenia a množstvo položiek v košoch. Automaticky
upravuje teplotu a množstvo vody, spotrebu energie a trvanie programu.
2) Nie je možné súčasne použiť voliteľné funkcie ExtraHygiene a ÖKO PLUS. Ak nastavíte
voliteľnú funkciu ExtraHygiene, funkcia ÖKO PLUS sa vypne, a naopak.
3) Tento program obsahuje fázu oplachovania pri vysokej teplote, aby sa dosiahli
hygienickejšie výsledky. Počas fázy oplachovania zostáva teplota na úrovni 70 °C po
dobu najmenej 10 minút.
4) S týmto programom môžete umývať čerstvo znečistený riad. Poskytuje dobré výsledky
umývania v krátkom čase.
5) Tento program zaručuje najúčinnejšie využitie vody a energie pri bežne znečistenom
porceláne a príbore. (Toto je štandardný testovací program pre skúšobne.)
6) S týmto programom môžete umývať riad s rôznym znečistením. Veľmi znečistený riad
umiestnite do dolného koša, riad s bežným znečistením do horného koša. Tlak a teplota
vody v dolnom koši sú vyššie než v hornom koši.
7) Tento program použite na rýchle opláchnutie riadu. Tým zabránite zaschnutiu zvyškov
jedla na riade a šíreniu nepríjemných pachov zo spotrebiča.
Pri tomto programe nepoužívajte umývací prostriedok.
Spotreba
Program1)
Trvanie
(min.)
Energia
(kWh)
Voda
(l)
1
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
2
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
3
30
0.8
9
4
195
0.92
10.2
40 www.aeg.com
Program1)
Trvanie
(min.)
Energia
(kWh)
Voda
(l)
5
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
6
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
7
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
8
14
0.1
4
1) Hodnoty ovplyvňujú nasledujúce faktory: tlak a teplota vody, kolísanie napätia v
elektrickej sieti, voliteľné funkcie a množstvo riadu.
Informácie pre skúšobne
Ak potrebujete informácie ohľadne testovania, pošlite e-mail na adresu:
info.test@dishwasher-production.com
Uveďte číslo výrobku (PNC) uvedené na typovom štítku.
5. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
Voliteľné funkcie zapnite alebo
vypnite skôr, ako spustíte umýva‐
cí program. Funkciu nie je možné
zapnúť ani vypnúť, kým prebieha
program.
Ak zapnete jednu alebo viac voli‐
teľných funkcií, ešte pred spuste‐
ním programu skontrolujte, či
svietia príslušné ukazovatele.
5.1 ExtraHygiene
S touto funkciou dosiahnete hygienickej‐
šie výsledky. Počas fázy oplachovania
zostáva teplota na úrovni 70 °C po dobu
najmenej 10 minút.
Zapnutie voliteľnej funkcie ExtraHygiene
1. Stlačte tlačidlo ExtraHygiene. Roz‐
svieti sa príslušný ukazovateľ. Na di‐
spleji sa zobrazí aktualizovaný čas tr‐
vania programu.
• Ak voliteľnú funkciu nie je možné
použiť s daným programom, prí‐
slušný ukazovateľ rýchlo 3-krát za‐
bliká a potom zhasne.
5.2 ÖKO PLUS
Táto voliteľná funkcia znižuje teplotu vo‐
dy v poslednej fáze oplachovania.
Použitie tejto voliteľnej funkcie znižuje
spotrebu energie (až o 25 %) a skracuje
trvanie programu.
Po skončení programu môže byť riad
ešte mokrý.
Zapnutie voliteľnej funkcie ÖKO PLUS
1. Stlačte tlačidlo ÖKO PLUS. Rozsvieti
sa príslušný ukazovateľ. Na displeji
sa zobrazí aktualizovaný čas trvania
programu.
• Ak voliteľnú funkciu nie je možné
použiť s daným programom, prí‐
slušný ukazovateľ rýchlo 3-krát za‐
bliká a potom zhasne.
SLOVENSKY
5.3 Multitab
Túto funkciu zapnite len vtedy, keď pou‐
žívate kombinované umývacie tablety.
Táto voliteľná funkcia vypne prívod le‐
štidla a soli. Príslušné ukazovatele osta‐
nú vypnuté.
Trvanie programu sa môže predĺžiť.
Zapnutie voliteľnej funkcie Multitab
1. Stlačte tlačidlo Multitab, rozsvieti sa
príslušný ukazovateľ.
Ak prestanete používať kombinované
umývacie tablety a znovu začnete
oddelene používať umývací prostriedok,
leštidlo a soľ do umývačky riadu,
postupujte takto:
1. Zmäkčovač vody nastavte na najvyš‐
šiu úroveň.
2. Presvedčte sa, že zásobník na soľ a
dávkovač leštidla sú plné.
3. Spustite najkratší program s fázou
oplachovania bez umývacieho pro‐
striedku a bez riadu.
4. Zmäkčovač vody nastavte na tvrdosť
vody vo vašej oblasti.
5. Upravte dávkovanie leštidla.
5.4 Zvukové signály
41
zmäkčovača vody a po skončení progra‐
mu.
Štandardne sú tieto zvukové signály za‐
pnuté, ale môžete ich vypnúť.
Vypnutie zvukových signálov
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
zapnite. Skontrolujte, či je spotrebič v
nastavovacom režime, pozrite si časť
„Nastavenie a spustenie programu“.
2. Naraz stlačte a podržte tlačidlá (4) a
(5), až kým nezačnú blikať ukazova‐
tele tlačidiel (3), (4) a (5).
3. Stlačte tlačidlo (5),
• Ukazovatele tlačidiel (3) a (4) zhas‐
nú.
• Ukazovateľ tlačidla (5) ďalej bliká.
• Na displeji sa zobrazí aktuálne na‐
stavenie.
Zvukové signá‐
ly sú zapnuté.
Zvukové signá‐
ly sú vypnuté.
4. Stlačením tlačidla (5) nastavenie
zmeníte.
5. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
vypnete a potvrdíte nastavenie.
Zvukové signály zaznejú pri poruche
spotrebiča, pri upravovaní nastavenia
6. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Skontrolujte, či sa nastavená úroveň
zmäkčovača vody zhoduje s tvrdo‐
sťou vody vo vašej oblasti. V opač‐
nom prípade nastavte zmäkčovač vo‐
dy. Informácie o tvrdosti vody vo va‐
šej oblasti zistíte v miestnej vodáren‐
skej spoločnosti.
2. Naplňte zásobník na soľ.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otvorte vodovodný ventil.
5. V spotrebiči môžu zostať zvyšky z
výroby. Odstránite ich spustením pro‐
gramu. Nepoužite umývací prostrie‐
dok a do košíkov nedávajte riad.
42 www.aeg.com
6.1 Nastavenie zmäkčovača vody
Nastavenie zmäk‐
čovača
vody
Tvrdosť vody
Nemecké
stupne
(°dH)
Francúzske
stupne
(°fH)
mmol/l
Clarkove
stupne
Manuálne
Elek‐
tronic‐
ké
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
2 1)
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Nastavenie z výroby.
2) Pri tejto úrovni nepoužívajte soľ.
Zmäkčovač vody musíte nastaviť
ručne a elektronicky.
Manuálne nastavenie
Otočte volič tvrdosti vody do polohy 1
alebo 2.
Elektronické nastavenie
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
zapnite. Skontrolujte, či je spotrebič v
nastavovacom režime, pozrite si časť
„Nastavenie a spustenie programu“.
2. Naraz stlačte a podržte tlačidlá (4) a
(5), až kým nezačnú blikať ukazova‐
tele tlačidiel (3), (4) a (5).
3. Stlačte tlačidlo (3).
• Ukazovatele tlačidiel (4) a (5) zhas‐
nú.
• Ukazovateľ tlačidla (3) ďalej bliká.
• Zaznie zvukový signál, napr. päť
prerušovaných zvukových signálov
= úroveň 5.
• Na displeji sa zobrazuje aktuálne
nastavenie zmäkčovača vody, na‐
= úroveň 5.
pr.
4. Stláčaním tlačidla (3) nastavenie
zmeníte.
5. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
vypnete a potvrdíte nastavenie.
SLOVENSKY
43
6.2 Naplnenie zásobníka na soľ
1.
2.
3.
4.
5.
Otočte viečko doľava a otvorte zá‐
sobník na soľ.
Do zásobníka na soľ nalejte 1 liter
vody (iba prvýkrát).
Zásobník na soľ naplňte soľou do
umývačky riadu.
Odstráňte soľ z okolia otvoru zásob‐
níka na soľ do umývačky riadu.
Otočením viečka doprava zásobník
na soľ zatvorte.
POZOR
Pri napĺňaní zásobníka na soľ z
neho môže vytiecť voda a soľ.
Hrozí nebezpečenstvo korózie.
Ak jej chcete zabrániť, po na‐
plnení zásobníka na soľ spustite
program.
6.3 Naplnenie dávkovača leštidla
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (D)
otvorte kryt (C).
Naplňte dávkovač leštidla (A) maxi‐
málne po značku „max“.
Rozliate leštidlo odstráňte pomocou
handričky, aby ste predišli tvorbe
veľkého množstva peny.
Zatvorte veko. Skontrolujte, či uvoľ‐
ňovacie tlačidlo zapadlo na svoje
miesto.
Volič dávkovania (B) môžete oto‐
čiť v škále od polohy 1 (najmen‐
šie množstvo) po polohu 4 (naj‐
väčšie množstvo).
7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotre‐
bič zapnite. Skontrolujte, či je spotre‐
bič v nastavovacom režime, pozrite si
časť „Nastavenie a spustenie progra‐
mu“.
• Ak svieti ukazovateľ soli, naplňte
zásobník soli.
• Ak svieti ukazovateľ leštidla, na‐
plňte dávkovač leštidla.
3. Do košov vložte riad.
4. Pridajte umývací prostriedok.
• Ak používate kombinované umýva‐
cie tablety, zapnite funkciu Multi‐
tab.
44 www.aeg.com
5. Nastavte a spustite správny program
pre daný druh náplne a stupeň jej
znečistenia.
7.1 Používanie umývacieho prostriedku
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Nastavenie a spustenie
programu
Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (B)
otvorte kryt (C).
Umývací prostriedok pridajte do prie‐
hradky (A).
Ak má program fázu predumývania,
pridajte malé množstvo umývacieho
prostriedku do vnútornej časti dvie‐
rok spotrebiča.
Ak používate umývacie tablety, vlož‐
te ich do priehradky (A).
Zatvorte veko. Skontrolujte, či uvoľ‐
ňovacie tlačidlo zapadlo na svoje
miesto.
Spustenie programu s
posunutým štartom
Pri niektorých nastaveniach je potrebné,
aby bol spotrebič v nastavovacom reži‐
me.
Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič za‐
pnite. Spotrebič je v nastavovacom reži‐
me vtedy, keď sa na displeji zobrazia 2
vodorovné stavové čiary. Ak sa na ovlá‐
dacom paneli nezobrazí tento stav,
stlačte RESET.
1. Nastavte program.
2. Stláčajte tlačidlo Delay, kým sa na di‐
spleji nezobrazí čas posunutia, ktorý
chcete nastaviť (od 1 do 24 hodín).
• Na displeji bliká čas posunutia.
• Ukazovateľ Delay sa rozsvieti.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča. Spustí
sa odpočítavanie.
• Keď sa odpočítavanie ukončí, pro‐
gram sa spustí.
Spustenie programu bez
posunutia štartu
Otvorenie dvierok spusteného
spotrebiča
1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotre‐
bič zapnite. Skontrolujte, či je spotre‐
bič v režime nastavenia.
3. Opakovane stláčajte Program, až
kým sa na displeji nezobrazí číslo
programu, ktorý chcete nastaviť. Čís‐
lo programu bliká. Ak chcete, môžete
nastaviť voliteľné funkcie spotrebiča.
4. Zatvorte dvierka spotrebiča, spustí sa
program. Trvanie programu sa bude
znižovať po minútach.
Ak otvoríte dvierka, spotrebič sa zastaví.
Keď dvierka zatvoríte, spotrebič bude
pokračovať od bodu, v ktorom bol preru‐
šený.
Nastavovací režim
Zrušenie posunutého štartu
počas odpočítavania
Keď zrušíte posunutý štart, zruší sa aj
nastavený program.
1. Stlačte tlačidlo RESET. Na displeji sa
zobrazia 2 vodorovné stavové čiary.
2. Nastavte program ešte raz.
SLOVENSKY
Zrušenie programu
1. Stlačte tlačidlo RESET. Na displeji sa
zobrazia 2 vodorovné stavové čiary.
Pred spustením nového progra‐
mu skontrolujte, či sa v dávkova‐
či umývacieho prostriedku na‐
chádza umývací prostriedok.
Po skončení programu
45
Dôležité
• Pred vybratím zo spotrebiča nechajte
riad vychladnúť. Horúci riad sa ľahko
poškodí.
• Vyprázdnite najprv dolný kôš a potom
horný kôš.
• Po stranách a na dverách spotrebiča
sa môže objaviť voda. Nehrdzavejúca
oceľ vychladne rýchlejšie ako riad.
Na displeji sa zobrazí 0 a rozsvieti sa
ukazovateľ skončenia.
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
vypnite.
2. Zatvorte vodovodný ventil.
Ak nestlačíte tlačidlo Zap/Vyp,
funkcia AUTO OFF automaticky
vypne spotrebič niekoľko minút
po skončení programu.
Pomôže to znížiť spotrebu ener‐
gie.
8. TIPY A RADY
8.1 Zmäkčovač vody
Tvrdá voda obsahuje vysoké množstvo
minerálov, ktoré môžu poškodiť spotre‐
bič a spôsobiť zlé výsledky umývania.
Zmäkčovač vody neutralizuje tieto mine‐
rály.
Soľ do umývačky riadu udržiava zmäkčo‐
vač vody čistý a v dobrom stave. Je dô‐
ležité nastaviť správnu hladinu zmäkčo‐
vača vody. Tým zabezpečíte, že zmäk‐
čovač vody použije správne množstvo
soli do umývačky riadu a vody.
8.2 Používanie soli, leštidla a
umývacieho prostriedku
• Používajte iba soľ, leštidlo a umývací
prostriedok pre umývačky riadu. Iné
výrobky by mohli spôsobiť poškodenie
spotrebiča.
• Leštidlo pôsobí počas poslednej fázy
oplachovania a zabezpečuje, aby riad
vyschol bez šmúh a škvŕn.
• Kombinované umývacie tablety obsa‐
hujú umývací prostriedok, leštidlo a
iné prídavné prostriedky. Ubezpečte
sa, že sa tieto tablety môžu použiť pri
tvrdosti vody vo vašej lokalite. Postu‐
pujte podľa pokynov na obale výrob‐
kov.
• Umývacie tablety sa pri krátkych pro‐
gramoch nerozpustia úplne. Ak sa
chcete vyhnúť zvyškom umývacích ta‐
bliet na kuchynskom riade, odporúča‐
me, aby ste tablety používali pri dlh‐
ších programoch.
Nepoužívajte väčšie ako správne
množstvo umývacieho prostried‐
ku. Pozrite si pokyny na obale
umývacieho prostriedku.
8.3 Vkladanie riadu do košov
Riaďte sa príkladmi rozmiestne‐
nia riadu v košoch, ktoré nájdete
v priloženom letáku.
• Spotrebič používajte len na umývanie
predmetov, ktoré sú vhodné na umý‐
vanie v umývačke riadu.
• Do spotrebiča nedávajte riad vyrobený
z dreva, rohoviny, hliníka, cínu a medi.
46 www.aeg.com
• Do spotrebiča nevkladajte predmety,
ktoré môžu absorbovať vodu (špongie,
handričky).
• Z riadu odstráňte zvyšky jedla.
• Hrnce a panvice pred vložením do
spotrebiča nechajte nejaký čas odmo‐
čiť, aby sa ľahko odstránili pripálené
zvyšky jedla.
• Duté predmety (šálky, poháre a panvi‐
ce) umiestnite otvorom smerom nadol.
• Dbajte na to, aby do seba nezapadli
kusy príboru a riadu. Lyžice premiešaj‐
te s iným príborom.
• Dávajte pozor, aby sa poháre navzá‐
jom nedotýkali.
• Malé predmety vložte do košíka na
príbor.
• Ľahké predmety vložte do horného ko‐
ša. Zabezpečte, aby sa predmety ne‐
hýbali.
• Pred spustením programu skontroluj‐
te, či sa sprchovacie ramená môžu
voľne otáčať.
8.4 Pred spustením programu
Ubezpečte sa, že:
• Filtre sú čisté a správne nainštalova‐
né.
• Sprchovacie ramená nie sú upchané.
• Riad v košoch je umiestnený v správ‐
nej polohe.
• Program je určený pre daný typ riadu
a stupeň jeho znečistenia.
• Používa sa správne množstvo umýva‐
cieho prostriedku.
• V spotrebiči je soľ do umývačky riadu
a leštidlo (pokiaľ nepoužívate kombi‐
nované umývacie tablety).
• Veko zásobníka na soľ je pevne za‐
istené.
9. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE
Pred vykonávaním údržby spo‐
trebič vypnite a vytiahnite jeho
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Znečistené filtre a upchané
sprchovacie ramená zhoršujú vý‐
sledky umývania.
Pravidelne ich kontrolujte a v prí‐
pade potreby ich vyčistite.
9.1 Čistenie filtrov
1.
C
C
B
A
Filter (A) otočte proti smeru hodino‐
vých ručičiek a vyberte ho.
SLOVENSKY
2.
3.
4.
5.
A1
A2
6.
7.
47
Ak chcete rozobrať filter (A), odtiah‐
nite časti (A1) a (A2).
Vyberte filter (B).
Filtre umyte vodou.
Pred opätovným vložením filtra (B)
sa uistite, že vnútri ani po okraji od‐
toku nezostali žiadne zvyšky jedla
alebo nečistoty.
Skontrolujte, či je filter (B) správne
umiestnený pod 2 úchytkami (C).
Filter (A) zložte a vložte ho na svoje
miesto vo filtri (B). Otáčajte ho v
smere hodinových ručičiek, kým ne‐
zacvakne.
Nesprávna poloha filtrov môže
spôsobiť zlé výsledky umývania
a poškodiť spotrebič.
9.2 Čistenie sprchovacích
ramien
Sprchovacie ramená nevyberajte.
Ak sa otvory na umývacích ramenách
upchajú, odstráňte nečistoty špicatým
predmetom.
9.3 Vonkajšie čistenie
Vyčistite spotrebič vlhkou mäkkou hand‐
ričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Ne‐
používajte abrazívne prostriedky, drôten‐
ky ani rozpúšťadlá.
9.4 Čistenie vnútra
Ak pravidelne používate krátke progra‐
my, môžu sa vnútri spotrebiča usadzo‐
vať zvyšky mastnoty a vodný kameň.
Ak tomu chcete zabrániť, odporúčame
vám minimálne 2-krát mesačne použiť
dlhý program.
10. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Spotrebič sa počas činnosti nespúšťa
alebo nezastavuje.
Skôr ako sa obrátite na servisné stredi‐
sko, prečítajte si informácie ohľadne rie‐
šenia problémov.
Pri niektorých poruchách sa na displeji
zobrazí chybový kód:
•
– Do spotrebiča nepriteká voda.
•
•
– Spotrebič nevypúšťa vodu.
– Aktivovalo sa zariadenie proti
vytopeniu.
VAROVANIE
Pred vykonaním kontroly vypnite
spotrebič.
Problém
Možné riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť.
Skontrolujte, či je zástrčka zapojená do zá‐
suvky elektrickej siete.
Uistite sa, že v poistkovej skrini nie je vypá‐
lená poistka.
48 www.aeg.com
Problém
Možné riešenie
Program sa nespúšťa.
Skontrolujte, či sú dvierka spotrebiča zatvo‐
rené.
Ak je nastavený posunutý štart, zrušte na‐
stavenie alebo počkajte na dokončenie od‐
počítavania.
Do spotrebiča nepriteká voda.
Skontrolujte, či je otvorený vodovodný kohú‐
tik.
Uistite sa, že tlak vody nie je príliš nízky.
Tieto informácie získate od miestneho dodá‐
vateľa vody.
Skontrolujte, či vodovodný kohútik nie je up‐
chatý.
Skontrolujte, či nie je upchatý filter v prívod‐
nej hadici.
Skontrolujte, či prívodná hadica nie je skrú‐
tená alebo ohnutá.
Spotrebič nevypúšťa vodu.
Skontrolujte, či odtokové potreubie nie je up‐
chaté.
Skontrolujte, či odtoková hadica nie je skrú‐
tená alebo ohnutá.
Zaplo sa zariadenie proti vytope‐ Zatvorte vodovodný kohútik a obráťte sa na
niu.
servisné stredisko.
Po vykonaní kontroly spotrebič zapnite.
Program bude pokračovať od bodu pre‐
rušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte
sa na servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné chybové
kódy, obráťte sa na servisné stredisko.
10.1 Výsledky umývania a
sušenia nie sú uspokojivé
Biele šmuhy alebo modré usadeniny na
pohároch a riade
• Dávkovanie leštidla je príliš vysoké.
Nastavte nižšie dávkovanie leštidla.
• Množstvo umývacieho prostriedku je
príliš veľké.
Škvrny a zaschnuté kvapky vody na
pohároch a riade
• Dávkovanie leštidla je príliš nízke. Na‐
stavte vyššie dávkovanie leštidla.
• Príčinou môže byť kvalita umývacieho
prostriedku.
Riad je mokrý
• Program neobsahuje fázu sušenia ale‐
bo obsahuje fázu sušenia s nízkou te‐
plotou.
• Dávkovač leštidla je prázdny.
• Príčinou môže byť kvalita leštidla.
• Príčinou môže byť kvalita kombinova‐
ných umývacích tabliet. Vyskúšajte inú
značku alebo zapnite dávkovač leštid‐
la a použite leštidlo spolu s kombino‐
vanými umývacími tabletami.
Iné možné príčiny nájdete v časti
„TIPY A RADY“.
10.2 Zapnutie dávkovača
leštidla
Prívod leštidla môžete zapnúť iba vtedy,
ak je zapnutá voliteľná funkcia Multitab.
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
zapnite. Skontrolujte, či je spotrebič v
nastavovacom režime, pozrite si časť
„Nastavenie a spustenie programu“.
SLOVENSKY
2. Naraz stlačte a podržte tlačidlá (4) a
(5), až kým nezačnú blikať ukazova‐
tele tlačidiel (3), (4) a (5).
3. Stlačte tlačidlo (4).
• Ukazovatele tlačidiel (3) a (5) zhas‐
nú.
• Ukazovateľ tlačidla (4) ďalej bliká.
• Na displeji sa zobrazí aktuálne na‐
stavenie.
49
4. Stlačením tlačidla (4) nastavenie
zmeníte.
5. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
vypnete a potvrdíte nastavenie.
6. Upravte dávkovanie leštidla.
7. Naplňte dávkovač leštidla.
Prívod leštidla je vypnu‐
tý.
Prívod leštidla je zapnu‐
tý.
11. TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Rozmery
Šírka/výška/hĺbka (mm)
Elektrické zapojenie
Pozrite si typový štítok.
Napätie
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Frekvencia
50 Hz
Tlak pritekajúcej vody
Min./max. (bar/MPa)
Prívod vody 1)
Studená alebo teplá voda2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Kapacita
Súprav riadu
Elektrický príkon
Pohotovostný režim
0.10 W
Režim vypnutia
0.10 W
max. 60 °C
12
1) Prívodnú hadicu zapojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.
2) Ak horúca voda pochádza z alternatívnych zdrojov energie (napr. zo solárnych alebo z
veterných turbín), používajte prívod horúcej vody, aby ste znížili spotrebu energie.
12. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na
recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie
ľudí a recyklujte odpad z elektrických
a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené
symbolom spolu s odpadom z
domácnosti. Výrobok odovzdajte v
miestnom recyklačnom zariadení
alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
50 www.aeg.com
VSEBINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
VARNOSTNA NAVODILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPIS IZDELKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPRAVLJALNA PLOŠČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRED PRVO UPORABO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VSAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAMIGI IN NASVETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODPRAVLJANJE TEŽAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNIČNE INFORMACIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam brezhibno služil
vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje – funkcije, ki jih morda ne boste
našli pri običajnih aparatih. Prosimo, vzemite si nekaj minut časa za branje, da boste izdelek
čim bolje izkoristili.
Obiščite našo spletno stran za:
nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.aeg.com
registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.aeg.com/productregistration
kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.aeg.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki. Model, PNC, serijska številka.
Opozorilo / Pozor - varnostne informacije.
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije
Pridržujemo si pravico do sprememb.
51
53
53
54
56
57
59
61
62
63
65
SLOVENŠČINA
1.
51
VARNOSTNA NAVODILA
Pred namestitvijo in uporabo naprave
natančno preberite priložena navodila.
Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe
in škodo, nastalo zaradi napačne name‐
stitve in uporabe. Navodila shranite sku‐
paj z napravo za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih
oseb
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe
ali trajne telesne okvare.
• Naprave ne smejo uporabljati osebe,
vključno z otroki, z zmanjšanimi teles‐
nimi in duševnimi sposobnostmi ali s
pomanjkanjem izkušenj ter znanja.
Oseba, ki je odgovorna za njihovo var‐
nost, mora zagotoviti nadzor ali jih na‐
tančno seznaniti z uporabo naprave.
• Preprečite, da bi se otroci igrali z na‐
pravo.
• Vse dele embalaže hranite zunaj do‐
sega otrok.
• Vsa pralna sredstva hranite zunaj do‐
sega otrok.
• Ko so vrata naprave odprta, poskrbite,
da bodo otroci in hišni ljubljenčki do‐
volj oddaljeni od naprave.
1.2 Namestitev
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte poško‐
dovane naprave.
• Naprave ne nameščajte ali uporabljaj‐
te na mestu, kjer lahko temperatura
pade pod 0 °C.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Poskrbite, da bo naprava nameščena
pod in v bližino trdnih konstrukcij.
• Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se po‐
svetujte z električarjem.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in podalj‐
škov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča in ka‐
bla. Če je treba napajalni kabel napra‐
ve zamenjati, mora to storiti servisni
center.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič do‐
segljiv tudi po namestitvi.
• Ne vlecite za električni priključni kabel,
če želite izključiti napravo. Vedno po‐
vlecite za vtič.
• Priključnega kabla ali vtiča se ne doti‐
kajte z mokrimi rokami.
• Naprava je izdelana v skladu z direkti‐
vami EGS.
Vodovodna napeljava
• Pazite, da ne poškodujete cevi za vo‐
do.
• Pred priključitvijo naprave na nove ce‐
vi ali cevi, ki že dolgo niso bile v upo‐
rabi, pustite teči vodo, dokler ne bo či‐
sta.
• Ob prvi uporabi naprave se prepričaj‐
te, da ni prisotnega iztekanja vode.
• Cev za dovod vode ima varnostni ven‐
til in oblogo z notranjim priključnim vo‐
dom.
Priključitev na električno
napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in električnega
udara.
• Naprava mora biti ozemljena.
OPOZORILO!
Nevarna napetost.
• V primeru poškodbe cevi za dovod vo‐
de takoj iztaknite vtič iz omrežne vtič‐
52 www.aeg.com
nice. Za zamenjavo cevi za dovod vo‐
de se obrnite na servis.
1.3 Uporaba
• Ta naprava je namenjena uporabi v
gospodinjstvu in podobni vrsti upora‐
be, npr.:
– kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– kmečkih hišah,
– s strani gostov v hotelih, motelih in
drugih stanovanjskih okoljih,
– kjer nudijo prenočišča z zajtrkom.
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe, opeklin,
električnega udara ali požara.
• Ne spreminjajte specifikacij te napra‐
ve.
• Nože in jedilni pribor z ostrimi konica‐
mi vstavite v košarico za jedilni pribor,
tako da bodo konice obrnjene navzdol
ali vodoravno.
• Vrat naprave ne puščajte odprtih brez
nadzora, da preprečite padec nanje.
• Ne sedajte ali stopajte na odprta vrata.
• Pomivalna sredstva za pomivalni stroj
so nevarna. Upoštevajte varnostna
•
•
•
•
•
navodila z embalaže pomivalnega
sredstva.
Ne pijte in ne igrajte se z vodo iz na‐
prave.
Ne odstranite posode iz naprave, do‐
kler se program ne zaključi. Na posodi
je lahko pomivalno sredstvo.
Če med izvajanjem programa odprete
vrata, lahko iz naprave puhne vroča
para.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mo‐
krih predmetov z vnetljivimi izdelki.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
1.4 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali zadušit‐
ve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in
ga zavrzite.
• Odstranite zapah in na ta način pre‐
prečite, da bi se otroci in živali zaprli v
napravo.
SLOVENŠČINA
53
2. OPIS IZDELKA
1
3
2
12
11
10
9
8
7
4
6 5
2.1 Beam-on-Floor
1 Vrhnja brizgalna ročica
2 Zgornja brizgalna ročica
Beam-on-Floor je lučka, ki zasveti na
tleh pod vrati naprave.
• Ko se začne program izvajati, zasveti
rdeča lučka in sveti celoten čas izvaja‐
nja programa.
• Ob zaključku programa zasveti zelena
lučka.
• V primeru napake v delovanju naprave
utripa rdeča lučka.
3 Spodnja brizgalna ročica
4 Filtri
5 Ploščica za tehnične navedbe
6 Posoda za sol
7 Preklopnik za nastavitev trdote vode
8 Predal sredstva za izpiranje
9 Predal za pomivalno sredstvo
Beam-on-Floor se izklopi ob iz‐
klopu naprave.
10 Košarica za jedilni pribor
11 Spodnja košara
12 Zgornja košara
3. UPRAVLJALNA PLOŠČA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Tipka za vklop/izklop
4 Polje na dotik Program
2 Prikazovalnik
5 Polje na dotik ExtraHygiene
3 Polje na dotik Delay
6 Polje na dotik ÖKO PLUS
54 www.aeg.com
7 Polje na dotik Multitab
9 Indikatorji
8 Polje na dotik RESET
Indikatorji
Opis
Indikator za sol. Ta indikator ne sveti med izvajanjem programa.
Indikator sredstva za izpiranje. Ta indikator ne sveti med izvaja‐
njem programa.
Indikator za konec.
4. PROGRAMI
Program
Stopnja umazano‐
sti
Vrsta posode
Faze programa
Funkcije
11)
Vse
Porcelan, jedilni
pribor, lonci in po‐
nve
Predpomivanje
Pomivanje od 45 °C
do 70 °C
Izpiranja
Sušenje
ExtraHygiene2)
ÖKO PLUS2)
23)
Zelo umazano
Porcelan, jedilni
pribor, lonci in po‐
nve
Predpomivanje
Pomivanje pri 70 °C
Izpiranja
Sušenje
ÖKO PLUS
34)
Sveža umazanija
Porcelan in jedilni
pribor
Pomivanje pri 60 °C
Izpiranje
ExtraHygiene
45)
Običajno umazano
Porcelan in jedilni
pribor
Predpomivanje
Pomivanje pri 50 °C
Izpiranja
Sušenje
ExtraHygiene2)
ÖKO PLUS2)
5
Običajno umazano
Porcelan in jedilni
pribor
Pomivanje pri 55 °C
Izpiranja
ExtraHygiene
66)
Različno umazano
Porcelan, jedilni
pribor, lonci in po‐
nve
Predpomivanje
Pomivanje pri 70 °C
Izpiranja
Sušenje
ÖKO PLUS
7
Običajno ali malo
umazano
Občutljiv porcelan
in steklena posoda
Pomivanje pri 45 °C
Izpiranja
Sušenje
ÖKO PLUS
SLOVENŠČINA
Program
Stopnja umazano‐
sti
Vrsta posode
Faze programa
87)
Vse
Predpomivanje
55
Funkcije
1) Naprava zazna stopnjo umazanosti in količino posode v košarah. Samodejno prilagodi
temperaturo in količino vode, porabo energije ter čas trajanja programa.
2) Funkcij ExtraHygiene in ÖKO PLUS ne morete uporabiti skupaj. Če nastavite funkcijo
ExtraHygiene, je funkcija ÖKO PLUS onemogočena in obratno.
3) Ta program ima fazo izpiranja pri visoki temperaturi za boljše rezultate glede higiene.
Med izpiranjem se vsaj 10 minut ohrani temperatura 70 °C.
4) S tem programom lahko pomijete sveže umazano posodo. V kratkem času zagotavlja
dobre rezultate pomivanja.
5) Ta program vam omogoča najvarčnejšo porabo vode in energije za običajno umazana
porcelan in jedilni pribor. (To je standardni program za preizkuševalne inštitute).
6) S tem programom lahko pomijete različno umazano posodo. Izredno umazano v spodnji
košari in običajno umazano v zgornji košari. Tlak in temperatura vode v spodnji košari
sta višja kot v zgornji košari.
7) Ta program uporabite za hitro izpiranje posode. Na ta način preprečite lepljenje
ostankov hrane na posodo in širjenje neprijetnih vonjav iz naprave.
Pri tem programu ne uporabljajte pomivalnega sredstva.
Vrednosti porabe
Program1)
Trajanje
(min.)
Energija
(kWh)
Voda
(l)
1
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
2
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
3
30
0.8
9
4
195
0.92
10.2
5
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
6
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
56 www.aeg.com
Program1)
Trajanje
(min.)
Energija
(kWh)
Voda
(l)
7
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
8
14
0.1
4
1) Vrednosti so odvisne od tlaka in temperature vode, nihanja v električnem napajanju,
funkcij in količine posode.
Informacije za preizkuševalne inštitute
Za vse potrebne informacije glede preizkusa pošljite elektronsko pošto na:
info.test@dishwasher-production.com
Navedite številko izdelka (PNC) s ploščice za tehnične navedbe.
5. FUNKCIJE
Funkcije vklopite ali izklopite pred
začetkom programa. Funkcije
med delovanjem programa ni
mogoče vklopiti ali izklopiti.
Če nastavite eno ali več funkcij,
se prepričajte, da pred začetkom
programa svetijo ustrezni indika‐
torji.
5.1 ExtraHygiene
S to funkcijo so rezultati glede higiene
boljši. Med izpiranjem se vsaj 10 minut
ohrani temperatura 70 °C.
Vklop funkcije ExtraHygiene
1. Pritisnite ExtraHygiene. Zasveti us‐
trezen indikator. Na prikazovalniku
lahko vidite posodobitev trajanja pro‐
grama.
• Če funkcija ni primerna za pro‐
gram, ustrezni indikator trikrat hitro
utripne in nato preneha svetiti.
5.2 ÖKO PLUS
Ta funkcija zniža temperaturo med za‐
dnjim izpiranjem.
Uporaba te funkcije zmanjša porabo
energije (do 25 %) in skrajša čas trajanja
programa.
Posoda je ob zaključku programa lahko
mokra.
Vklop funkcije ÖKO PLUS
1. Pritisnite ÖKO PLUS. Zasveti ustre‐
zen indikator. Na prikazovalniku lah‐
ko vidite posodobitev trajanja progra‐
ma.
• Če funkcija ni primerna za pro‐
gram, ustrezni indikator trikrat hitro
utripne in nato preneha svetiti.
5.3 Multitab
To funkcijo vklopite le ob uporabi kombi‐
niranih tablet.
Ta funkcija prekine uporabo sredstva za
izpiranje in soli. Ustrezni indikatorji ne
svetijo.
Trajanje programa se lahko podaljša.
Vklop funkcije Multitab
1. Pritisnite tipko Multitab, zasveti us‐
trezni indikator.
Če prenehate uporabljati kombinirane
tablete, pred začetkom ločene uporabe
pomivalnega sredstva, sredstva za
izpiranje in soli naredite naslednje:
1. Sistem za mehčanje vode nastavite
na najvišjo vrednost.
2. Preverite, ali sta posoda za sol in
predal sredstva za izpiranje polna.
3. Zaženite najkrajši program s fazo iz‐
piranja brez pomivalnega sredstva in
posode.
SLOVENŠČINA
4. Sistem za mehčanje vode prilagodite
trdoti vode v vašem kraju.
5. Prilagodite sproščeno količino sred‐
stva za izpiranje.
5.4 Zvočni signali
Zvočni signali se oglasijo v primeru na‐
pake v delovanju naprave, ko je potreb‐
na nastavitev stopnje sistema za mehča‐
nje vode in ob zaključku programa.
Privzeto so zvočni signali vklopljeni, a jih
lahko izklopite.
Izklop zvočnih signalov
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
vklop naprave. Naprava mora biti v
nastavitvenem načinu, glejte »Nasta‐
vitev in vklop programa«.
57
2. Hkrati pritisnite in držite tipki (4) in
(5), dokler ne začnejo utripati indika‐
torji tipk (3), (4) and (5).
3. Pritisnite tipko (5).
• Indikatorja tipk (3) in (4) ugasneta.
• Indikator tipke (5) še naprej utripa.
• Na prikazovalniku se prikaže tre‐
nutna nastavitev.
Vklopljeni zvoč‐
ni signali.
Izklopljeni zvoč‐
ni signali.
4. Za spremembo nastavitve pritisnite
tipko (5).
5. Pritisnite tipko za vklop/izklop za iz‐
klop naprave in potrditev nastavitve.
6. PRED PRVO UPORABO
1. Nastavljena stopnja sistema za meh‐
čanje vode mora ustrezati trdoti vode
v vašem kraju. V nasprotnem primeru
nastavite sistem za mehčanje vode.
Za informacije o trdoti vode v vašem
kraju se obrnite na krajevno vodo‐
vodno podjetje.
2. Napolnite posodo za sol.
3. Napolnite predal sredstva za izpira‐
nje.
4. Odprite pipo.
5. V napravi lahko ostanejo ostanki po‐
mivanja. Za odstranitev zaženite pro‐
gram. Ne uporabljajte pomivalnega
sredstva in ne zlagajte posode v ko‐
šari.
6.1 Nastavitev sistema za mehčanje vode
Nastavitev sistema
za mehčanje vode
Trdota vode
Nemške
stopinje
(°dH)
Francoske
stopinje
(°fH)
mmol/l
Clarke
stopinje
Ročno
Elek‐
tron‐
ska
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
2 1)
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
58 www.aeg.com
Nastavitev sistema
za mehčanje vode
Trdota vode
Nemške
stopinje
(°dH)
Francoske
stopinje
(°fH)
mmol/l
Clarke
stopinje
Ročno
Elek‐
tron‐
ska
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Tovarniška nastavitev.
2) Na tej stopnji ne uporabljajte soli.
Sistem za mehčanje vode je tre‐
ba nastaviti ročno in elektronsko.
Ročna nastavitev
Preklopnik za nastavitev trdote vode za‐
vrtite v položaj 1 ali 2.
Elektronska nastavitev
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
vklop naprave. Naprava mora biti v
nastavitvenem načinu, glejte »Nasta‐
vitev in vklop programa«.
2. Hkrati pritisnite in držite tipki (4) in
(5), dokler ne začnejo utripati indika‐
torji tipk (3), (4) and (5).
3. Pritisnite tipko (3).
• Indikatorja tipk (4) in (5) ugasneta.
• Indikator tipke (3) še naprej utripa.
• Zvočni signali se oglasijo, npr. pet
prekinjajočih zvočnih signalov =
stopnja 5.
• Prikazovalnik prikazuje trenutno
nastavitev sistema za mehčanje
= stopnja 5.
vode, npr.
4. Za spremembo nastavitve pritiskajte
tipko (3).
5. Pritisnite tipko za vklop/izklop za iz‐
klop naprave in potrditev nastavitve.
SLOVENŠČINA
59
6.2 Polnjenje posode za sol
1.
2.
3.
4.
5.
Pokrov zavrtite v nasprotni smeri ur‐
nega kazalca, da odprete posodo za
sol.
V posodo za sol nalijte en liter vode
(le prvič).
Posodo za sol napolnite s soljo za
pomivalne stroje.
Odstranite sol okoli odprtine posode
za sol.
Pokrov zavrtite v smeri urnega ka‐
zalca, da zaprete posodo za sol.
PREVIDNOST!
Ko polnite posodo za sol, lahko iz
nje izteka voda s soljo. Nevar‐
nost korozije. Da bi jo preprečili,
po polnitvi posode za sol zaženi‐
te program.
6.3 Polnjenje predala sredstva za izpiranje
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Pritisnite tipko (D), da odprete po‐
krov (C).
Predal sredstva za izpiranje (A) na‐
polnite do oznake »max«.
Razlito sredstvo za izpiranje obrišite
z vpojno krpo, da preprečite pretira‐
no penjenje.
Zaprite pokrov. Prepričajte se, da se
tipka za sprostitev zaskoči.
Gumb za izbiro sproščene količi‐
ne (B) lahko obračate med polo‐
žajem 1 (najmanjša količina) in
položajem 4 (največja količina).
7. VSAKODNEVNA UPORABA
1. Odprite pipo.
2. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
vklop naprave. Naprava mora biti v
nastavitvenem načinu, glejte »Nasta‐
vitev in vklop programa«.
• Če sveti indikator za sol, napolnite
posodo za sol.
• Če sveti indikator sredstva za izpi‐
ranje, napolnite predal sredstva za
izpiranje.
3. Napolnite košare.
4. Dodajte pomivalno sredstvo.
• Če uporabljate kombinirane table‐
te, vklopite funkcijo Multitab.
5. Nastavite in vklopite pravi program za
vrsto posode in stopnjo umazanije.
60 www.aeg.com
7.1 Uporaba pomivalnega sredstva
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Nastavitev in vklop
programa
Nastavitveni način
Pri nekaterih nastavitvah mora biti na‐
prava v nastavitvenem načinu.
Pritisnite tipko za vklop/izklop za vklop
naprave. Naprava je v nastavitvenem
načinu, ko se na prikazovalniku prikaže‐
ta dve vodoravni vrstici stanja. Če uprav‐
ljalna plošča ne prikaže tega stanja, pri‐
tisnite RESET.
Začetek programa brez zamika
vklopa
1. Odprite pipo.
2. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
vklop naprave. Naprava mora biti v
nastavitvenem načinu.
3. Pritiskajte Program, dokler na prika‐
zovalniku ne vidite številke programa,
ki ga želite nastaviti. Številka progra‐
ma utripa. Po želji lahko nastavite pri‐
merne funkcije.
4. Zaprite vrata naprave, program se
zažene. Trajanje programa se začne
zmanjševati v korakih po eno minuto.
Začetek programa z zamikom
vklopa
1. Nastavite program.
2. Pritiskajte Delay, dokler se na prika‐
zovalniku ne prikaže čas zamika
vklopa, ki ga želite nastaviti (od ene
do 24 ur).
Pritisnite tipko (B), da odprete po‐
krov (C).
Dajte pomivalno sredstvo v predelek
(A) .
Če program vključuje fazo predpomi‐
vanja, na notranji del vrat naprave
stresite majhno količino pomivalnega
sredstva.
Če uporabljate tablete, v predelek
(A) vstavite tableto.
Zaprite pokrov. Prepričajte se, da se
tipka za sprostitev zaskoči.
• Na prikazovalniku utripa čas zami‐
ka vklopa.
• Zasveti indikator Delay.
3. Zaprite vrata naprave. Odštevanje se
začne.
• Po koncu odštevanja se program
zažene.
Odpiranje vrat med delovanjem
naprave
Če odprete vrata, naprava preneha delo‐
vati. Ko vrata zaprete, naprava nadaljuje
z delovanjem od trenutka prekinitve.
Preklic zamika vklopa med
odštevanjem
Ko prekličete zamik vklopa, je preklican
tudi program.
1. Pritisnite RESET. Na prikazovalniku
se prikažeta dve vodoravni vrstici sta‐
nja.
2. Ponovno nastavite program.
Preklic programa
1. Pritisnite RESET. Na prikazovalniku
se prikažeta dve vodoravni vrstici sta‐
nja.
Pred začetkom novega programa
se prepričajte, da je pomivalno
sredstvo v predalu za pomivalno
sredstvo.
SLOVENŠČINA
Ob koncu programa
Na prikazovalniku se prikaže 0 in zasveti
indikator za konec.
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za iz‐
klop naprave.
2. Zaprite pipo.
Če ne pritisnete tipke za vklop/iz‐
klop, funkcija AUTO OFF samo‐
dejno izklopi napravo nekaj minut
po koncu programa.
Na ta način zmanjšate porabo
energije.
61
Pomembno
• Posodo pred jemanjem iz pomivalne‐
ga stroja pustite, da se ohladi. Vroča
posoda se hitro poškoduje.
• Najprej izpraznite spodnjo in potem
zgornjo košaro.
• Na straneh in vratih naprave se lahko
nahaja voda. Deli iz nerjavnega jekla
se ohladijo hitreje kot posoda.
8. NAMIGI IN NASVETI
8.1 Mehčalec vode
Trda voda vsebuje veliko mineralov, ki
lahko povzročijo poškodbo naprave in
slabo pomito posodo. Sistem za mehča‐
nje vode nevtralizira te minerale.
Sol za pomivalne stroje ohranja sistem
za mehčanje vode čist in v dobrem sta‐
nju. Pomembno je nastaviti pravo stop‐
njo sistema za mehčanje vode. Zagotovi,
da sistem za mehčanje vode uporablja
pravo količino soli in vode.
8.2 Uporaba soli, sredstva za
izpiranje in pomivalnega
sredstva
• Uporabljajte le sol, sredstvo za izpira‐
nje in pomivalno sredstvo za pomivalni
stroj. Drugi izdelki lahko poškodujejo
napravo.
• Sredstvo za izpiranje med zadnjo fazo
izpiranja pripomore k sušenju posode
brez lis in madežev.
• Kombinirane tablete vsebujejo pomi‐
valno sredstvo, sredstvo za izpiranje in
druga dodana sredstva. Prepričajte
se, da so tablete primerne za trdoto
vode v vašem vodovodu. Oglejte si
navodila na embalaži izdelkov.
• Tablete se pri kratkih programih ne
raztopijo v celoti. Da bi preprečili os‐
tanke pomivalnega sredstva na namiz‐
nem priboru, priporočamo, da tablete
uporabljate pri dolgih programih.
Ne uporabite več kot pravo količi‐
no pomivalnega sredstva. Oglej‐
te si navodila na embalaži pomi‐
valnega sredstva.
8.3 Polnjenje košar
Oglejte si priložen list s primeri
napolnjenosti košar.
• Napravo uporabljajte le za pomivanje
predmetov, ki so primerni za pomiva‐
nje v pomivalnem stroju.
• V napravo ne dajajte predmetov iz le‐
sa, roževine, aluminija, kositra in ba‐
kra.
• V napravo ne dajajte predmetov, ki
lahko vpijejo vodo (gobe, gospodinj‐
ske krpe).
• S posode odstranite ostanke hrane.
• Za preprosto odstranitev zažganih os‐
tankov hrane lonce in ponve namakaj‐
te v vodi, preden jih zložite v napravo.
• Votle predmete (npr. skodelice, kozar‐
ce in ponve) postavite z odprtino na‐
vzdol.
• Poskrbite, da se jedilni pribor in poso‐
da ne bodo dotikali. Žlice pomešajte
med drug pribor.
• Kozarci se ne smejo medsebojno doti‐
kati.
• Manjše predmete vstavite v košarico
za jedilni pribor.
• Lahke predmete zložite v zgornjo ko‐
šaro. Poskrbite, da se ne bodo premi‐
kali.
62 www.aeg.com
• Pred vklopom programa se prepričaj‐
te, da se obe brizgalni ročici lahko ne‐
ovirano vrtita.
• Da bo program primeren za vstavljeno
posodo in stopnjo umazanosti.
• Da bo uporabljena prava količina po‐
mivalnega sredstva.
• Da sta prisotna sol in sredstvo za izpi‐
ranje za pomivalni stroj (razen če upo‐
rabljate kombinirane tablete).
• Da je pokrov posode za sol povsem
privit.
8.4 Pred vklopom programa
Poskrbite za naslednje:
• Da bodo filtri čisti in pravilno namešče‐
ni.
• Da brizgalni ročici nista zamašeni.
• Da so predmeti v košarah pravilno zlo‐
ženi.
9. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Pred vzdrževanjem izklopite na‐
pravo in iztaknite vtič iz vtičnice.
Umazani filtri in zamašene briz‐
galne ročice poslabšajo kakovost
pomivanja.
Občasno jih preverite in po potre‐
bi očistite.
9.1 Čiščenje filtrov
C
1.
Filter (A) obrnite v nasprotni smeri
urnega kazalca in ga odstranite.
2.
Če želite filter (A) razstaviti, ločite
dela (A1) in (A2).
Odstranite filter (B).
Filtra sperite pod vodo.
Preden filter (B) namestite nazaj,
preverite, da v odvodni odprtini ali
okrog nje ni ostankov hrane ali uma‐
zanije.
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
SLOVENŠČINA
6.
7.
63
Poskrbite, da bo filter (B) pravilno
nameščen pod dve vodili (C).
Sestavite filter (A) in ga vstavite na‐
zaj v filter (B). Obračajte ga v smeri
urnega kazalca, dokler se ne zasko‐
či.
Napačen položaj filtrov lahko po‐
vzroči slabe rezultate pomivanja
in poškodbo naprave.
9.2 Čiščenje brizgalnih ročic
9.4 Čiščenje notranjosti
Ne odstranjujte brizgalnih ročic.
Če se luknjice v brizgalnih ročicah zama‐
šijo, odstranite ostanke umazanije s tan‐
kim ostrim predmetom.
Če redno uporabljate kratke programe,
lahko v notranjosti naprave ostanejo os‐
tanki maščob in vodnega kamna.
Če želite to preprečiti, priporočamo, da
vsaj dvakrat na mesec zaženete dolg
program.
9.3 Čiščenje zunanjih površin
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralne detergente.
Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih či‐
stil, grobih gobic ali topil.
10. ODPRAVLJANJE TEŽAV
Naprava se ne zažene oz. se ustavi med
delovanjem.
Preden se obrnete na servis, si oglejte
informacije v nadaljevanju za rešitev te‐
žave.
Pri nekaterih težavah se na prikazovalni‐
ku izpiše opozorilna koda:
•
- Naprava se ne napolni z vodo.
•
•
- Naprava ne izčrpa vode.
- Vklopljen je zaščitni sistem za
zaporo vode.
OPOZORILO!
Pred preverjanji izklopite napra‐
vo.
Težava
Možna rešitev
Naprave ne morete vklopiti.
Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico.
Prepričajte se, da v omarici z varovalkami ni
poškodovane varovalke.
Program se ne zažene.
Prepričajte se, da so vrata naprave zaprta.
Če je nastavljen zamik vklopa, nastavitev
prekličite ali počakajte, da se odštevanje
konča.
Naprava se ne napolni z vodo.
Prepričajte se, da je pipa odprta.
Prepričajte se, da tlak dovoda vode ni preni‐
zek. Za te informacije se obrnite na krajevno
vodovodno podjetje.
64 www.aeg.com
Težava
Možna rešitev
Prepričajte se, da pipa ni zamašena.
Prepričajte se, da filter v cevi za dovod vode
ni zamašen.
Prepričajte se, da cev za dovod vode ni pre‐
pognjena ali ukrivljena.
Naprava ne izčrpa vode.
Prepričajte se, da sifon ni zamašen.
Prepričajte se, da cev za odvod vode ni pre‐
pognjena ali ukrivljena.
Vklopljen je zaščitni sistem za
zaporo vode.
Zaprite pipo in se obrnite na servis.
Po opravljenem pregledu vklopite napra‐
vo. Program se nadaljuje od trenutka
prekinitve.
Če se težava ponovi, se obrnite na ser‐
vis.
Če se na prikazovalniku prikažejo druge
opozorilne kode, se obrnite na servis.
10.1 Če rezultati pomivanja in
sušenja niso zadovoljivi
Beli pasovi ali modrikast sloj na kozarcih
in posodi
• Preveč sproščenega sredstva za izpi‐
ranje. Izbirnik sredstva za izpiranje
premaknite v nižji položaj.
• Pomivalnega sredstva je preveč.
Madeži in posušene vodne kapljice na
kozarcih in posodi
• Premalo sproščenega sredstva za iz‐
piranje. Izbirnik sredstva za izpiranje
premaknite v višji položaj.
• Vzrok je lahko v kakovosti pomivalne‐
ga sredstva.
Posoda je mokra
• Program ne vključuje faze sušenja ali
pa vključuje fazo sušenja pri nizki tem‐
peraturi.
• Predal sredstva za izpiranje je prazen.
• Vzrok je lahko v kakovosti sredstva za
izpiranje.
• Vzrok je lahko v kakovosti kombinira‐
nih tablet. Preizkusite drugo znamko
ali pa vklopite doziranje sredstva za iz‐
piranje in uporabite sredstvo za izpira‐
nje skupaj s kombiniranimi tabletami.
Za druge možne vzroke si oglejte
»NAMIGI IN NASVETI«.
10.2 Vklop doziranja sredstva
za izpiranje
Doziranje sredstva za izpiranje se lahko
vklopi le ob vklopljeni funkciji Multitab.
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
vklop naprave. Naprava mora biti v
nastavitvenem načinu, glejte »Nasta‐
vitev in vklop programa«.
2. Hkrati pritisnite in držite tipki (4) in
(5), dokler ne začnejo utripati indika‐
torji tipk (3), (4) and (5).
3. Pritisnite tipko (4).
• Indikatorja tipk (3) in (5) ugasneta.
• Indikator tipke (4) še naprej utripa.
• Na prikazovalniku se prikaže tre‐
nutna nastavitev.
Doziranje sredstva za iz‐
piranje je izklopljeno.
Doziranje sredstva za iz‐
piranje je vklopljeno.
4. Za spremembo nastavitve pritisnite
tipko (4).
5. Pritisnite tipko za vklop/izklop za iz‐
klop naprave in potrditev nastavitve.
6. Prilagodite sproščeno količino sred‐
stva za izpiranje.
7. Napolnite predal sredstva za izpira‐
nje.
SLOVENŠČINA
65
11. TEHNIČNE INFORMACIJE
Mere
Širina / višina / globina (mm)
Priključitev na električ‐
no napetost
Oglejte si ploščico za tehnične navedbe.
Napetost
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
Frekvenca
50 Hz
Tlak vode
Min. / maks. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Dovod vode 1)
Hladna ali vroča voda2)
maks. 60 °C
Zmogljivost
Pogrinjkov
Poraba energije
Vklopljen
0.10 W
Izklopljen
0.10 W
12
1) Cev za dovod vode priključite na pipo s 3/4-colsko spojko.
2) Če se vroča voda ogreva s pomočjo nadomestnih virov energije (npr. sončnih plošč ali
vetrne elektrarne), uporabite priključitev na vročo vodo, da zmanjšate porabo energije.
12. SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v
ustrezne zabojnike za reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje
ljudi ter reciklirati odpadke električnih
in elektronskih naprav. Naprav,
označenih s simbolom , ne
odstranjujte z gospodinjskimi
odpadki. Izdelek vrnite na krajevno
zbirališče za recikliranje ali se obrnite
na občinski urad.
66 www.aeg.com
SLOVENŠČINA
67
117920571-A-102013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising