AEG | F88072VI0P | User manual | Aeg F88072VI0P Manuali i perdoruesit

Aeg F88072VI0P Manuali i perdoruesit
FAVORIT 88072 VI0P
SQ Udhëzimet për përdorim
2
www.aeg.com
PËRMBAJTJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
UDHËZIME PËR SIGURINË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PËRSHKRIM I PRODUKTIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PANELI I KONTROLLIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAMET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OPSIONET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PËRDORIMI I PËRDITSHËM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
UDHËZIME DHE KËSHILLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KUJDESI DHE PASTRIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TË DHËNA TEKNIKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA
Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të ketë
performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative që e bëjnë jetën
më të thjeshtë – karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në pajisjet e zakonshme. Ju lutemi
kushtojini pak minuta lexim për të marrë maksimumin prej këtij produkti.
Vizitoni faqen tonë të internetit në adresën:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si dhe
për shërbimin:
www.aeg.com
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.aeg.com/productregistration
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Rekomandojmë përdorimin e pjesëve origjinale të këmbimit.
Kur kontaktoni me Shërbimin, sigurohuni që të dispononi të dhënat e mëposhtme.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve. Modeli, PNC, Numri i serisë.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin.
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
UDHËZIME PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të
pajisjes, lexoni me kujdes udhëzimet e
ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës
nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga
instalimi dhe përdorimi i pasaktë.
Gjithmonë mbajini udhëzimet bashkë
me pajisjen, për t'iu referuar në të
ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe
personave me probleme
PARALAJMËRIM
Rrezik mbytjeje, lëndimi ose
gjymtimi të përhershëm.
• Mos lejoni persona me ndjeshmëri
fizike të reduktuar, funksione mendore
të reduktuara ose mungesë përvoje
dhe njohurish, përfshirë këtu edhe
fëmijët, që ta përdorin këtë pajisje.
Këta njerëz duhet të mbikëqyren ose
të udhëzohen për përdorimin e
pajisjes nga një person përgjegjës për
sigurinë e tyre.
• Mos lejoni fëmijët të luajnë me
pajisjen.
• Mbajini të gjitha materialet e
ambalazhimit larg fëmijëve.
• Mbajini të gjitha detergjentet larg
fëmijëve.
• Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake
larg derës së pajisjes gjatë kohës që
ajo është e hapur.
1.2 Instalimi
• Hiqni të gjithë paketimin.
• Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
• Mos e montoni ose mos e përdorni
pajisjen në vende me temperaturë nën
0°C.
• Zbatoni udhëzimet e instalimit të
dhëna me pajisjen.
• Sigurohuni që pajisja të jetë e instaluar
nën dhe pranë strukturave të sigurta.
Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
• Pajisja duhet tokëzuar.
• Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë
me karakteristikat e rrjetit elektrik.
Nëse nuk përkojnë, kontaktoni me një
elektricist.
• Përdorni gjithmonë një prizë të
tokëzuar të instaluar si duhet.
• Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
• Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën
dhe kabllon elektrike. Nëse kablloja e
ushqimit të pajisjes duhet
zëvendësuar, kjo duhet bërë nga
Shërbimi ynë i Klientit.
• Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
• Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablli elektrik.
Gjithmonë tërhiqeni kabllin duke e
kapur nga spina.
• Mos e prekni kabllin kryesore ose
spinën e korentit me duar të lagura.
• Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
Lidhja e ujit
• Sigurohuni që të mos dëmtoni zorrët e
ujit.
• Përpara se ta lidhni pajisjen në tuba të
rinj ose në tuba që nuk janë përdorur
për një kohë të gjatë, lëreni ujin të
rrjedhë derisa ai të pastrohet.
• Herën e parë që do të përdorni
pajisjen, sigurohuni që të mos ketë
asnjë rrjedhje.
• Zorra e hyrjes së ujit ka një valvul
sigurie dhe një veshje me kabllo të
brendshme.
4
www.aeg.com
•
•
•
PARALAJMËRIM
Tension i rrezikshëm.
• Nëse zorra e hyrjes së ujit dëmtohet,
hiqni menjëherë spinën nga priza
elektrike. Kontaktoni me qendrën e
shërbimit për zëvendësimin e zorrës
së hyrjes së ujit.
1.3 Përdorimi
• Kjo pajisje është vetëm për përdorim
në shtëpi dhe për përdorime të
ngjashme, si p.sh.:
– Zonat e kuzhinës për personelin në
dyqane, në zyra dhe në ambiente të
tjera pune
– Ferma
– Nga klientët në hotele, motele dhe
ambiente të tjera banimi
– Në ambiente me fjetje dhe
mëngjes.
PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi, djegiesh,
goditjeje elektrike ose zjarri.
• Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
• Vendosini thikat dhe takëmet me maja
të mprehta në koshin e takëmeve, të
•
•
•
•
•
drejtuara me majat poshtë ose në
pozicion horizontal.
Mos e lini të hapur derën e pajisjes
nëse nuk e mbikëqyrni, për të
parandaluar rrëzimin mbi të.
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur.
Detergjentet e enëlarëseve janë të
rrezikshme. Zbatoni udhëzimet e
sigurisë në ambalazhin e detergjentit.
Mos pini ujin në pajisje dhe mos luani
me të.
Mos i hiqni enët nga pajisja derisa të
ketë përfunduar programi. Mbi enë
mund të ketë mbetur detergjent.
Pajisja mund të lëshojë avull të nxehtë
kur hapni derën gjatë kohës që një
program larjeje është në punë.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe
avull për të pastruar pajisjen.
1.4 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
• Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit elektrik.
• Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni.
• Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes
të fëmijëve dhe të kafshëve shtëpiake.
SHQIP
5
2. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
1
3
2
12
11
10
9
8
7
1 Krahu më i lartë spërkatës
4
6 5
2.1 Beam-on-Floor
2 Krahu spërkatës i sipërm
Beam-on-Floor është një dritë që
ndriçon në dysheme poshtë derës së
pajisjes.
• Kur programi fillon punën, ndizet drita
e kuqe dhe ajo qëndron e ndezur për
të gjithë kohëzgjatjen e programit.
• Kur programi përfundon, ndizet drita e
gjelbër.
• Kur pajisja ka një keqfunksionim, drita
e kuqe pulson.
3 Krahu spërkatës i poshtëm
4 Filtrat
5 Etiketa e specifikimeve
6 Kutia e kripës
7 Rregulluesi i fortësisë së ujit
8 Shpërndarësi i shpëlarësit
9 Kutia e detergjentit
10 Koshi i takëmeve
Beam-on-Floor fiket kur pajisja
çaktivizohet.
11 Koshi i poshtëm
12 Koshi i sipërm
3. PANELI I KONTROLLIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Butoni i ndezjes/fikjes
4 Blloku i prekjes i Program
2 Ekrani
5 Blloku i prekjes i ExtraHygiene
3 Blloku i prekjes i Delay
6 Blloku i prekjes i ÖKO PLUS
6
www.aeg.com
7 Blloku i prekjes i Multitab
9 Treguesit
8 Blloku i prekjes i RESET
Treguesit
Përshkrimi
Treguesi i kripës. Ky tregues është i fikur gjatë funksionimit të
programit.
Treguesi i shpëlarësit. Ky tregues është i fikur gjatë funksionimit
të programit.
Treguesi i përfundimit.
4. PROGRAMET
Programi
Niveli i ndotjes
Lloji i ngarkesës
Fazat
e programit
Opsionet
11)
Të gjitha
Enë prej fajance,
takëme, tenxhere
dhe tiganë
Paralarje
Larje nga 45°C deri
70°C
Shpëlarje
Tharje
ExtraHygiene2)
ÖKO PLUS2)
23)
Ndotje e madhe
Enë prej fajance,
takëme, tenxhere
dhe tiganë
Paralarje
Larje 70 °C
Shpëlarje
Tharje
ÖKO PLUS
34)
Ndotje e sapo
bërë
Enë prej fajance
dhe takëme
Larje 60 °C
Shpëlarja
ExtraHygiene
45)
Ndotje normale
Enë prej fajance
dhe takëme
Paralarje
Larje 50 °C
Shpëlarje
Tharje
ExtraHygiene2)
ÖKO PLUS2)
5
Ndotje normale
Enë prej fajance
dhe takëme
Larje 55 °C
Shpëlarje
ExtraHygiene
66)
Ndotje e përzier
Enë prej fajance,
takëme, tenxhere
dhe tiganë
Paralarje
Larje 70 °C
Shpëlarje
Tharje
ÖKO PLUS
7
Ndotje normale
ose e lehtë
Enë prej fajance
dhe qelqurina
delikate
Larje 45 °C
Shpëlarje
Tharje
ÖKO PLUS
SHQIP
Programi
Niveli i ndotjes
Lloji i ngarkesës
Fazat
e programit
87)
Të gjitha
Paralarje
7
Opsionet
1) Pajisja e dallon nivelin e ndotjes dhe sasinë e artikujve në kosha. Ajo e përshtat
automatikisht temperaturën dhe sasinë e ujit, konsumin e energjisë dhe kohëzgjatjen e
programit.
2) Nuk mund të aplikohen së bashku opsionet ExtraHygiene dhe ÖKO PLUS. Nëse caktoni
ExtraHygiene, ÖKO PLUS do të çaktivizohet dhe anasjelltas.
3) Ky program ka temperaturë të lartë në fazën e shpëlarjes për rezultate më të mira
higjienike. Gjatë fazës së shpëlarjes, temperatura qëndron në 70°C për të paktën 10
minuta.
4) Me këtë program mund të lani një ngarkesë të sapo ndotur. Ai ofron rezultate të mira në
larje brenda një kohe të shkurtër.
5) Me këtë program keni përdorimin më efikas të konsumit të ujit dhe energjisë për
takëme dhe enë prej fajance me ndotje normale. (Ky është programi standard për
institutet e testimit).
6) Me këtë program mund të lani një ngarkesë enësh me ndotje të përzier. Enët me ndotje
të madhe vendosen në koshin e poshtëm dhe ato me ndotje normale në koshin e
sipërm. Presioni dhe temperatura e ujit janë më të larta në koshin e poshtëm sesa në
koshin e sipërm.
7) Përdoreni këtë program për t'i shpëlarë shpejt enët. Kjo parandalon ngjitjen e mbetjeve
të ushqimeve në enë dhe daljen e erërave të këqija nga pajisja.
Mos përdorni detergjent me këtë program.
Vlerat e konsumit
Programi1)
Kohëzgjatja
(min)
Energjia
(kWh)
Uji
(l)
1
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
2
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
3
30
0.8
9
4
195
0.92
10.2
5
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
8
www.aeg.com
Programi1)
Kohëzgjatja
(min)
Energjia
(kWh)
Uji
(l)
6
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
7
70 - 80
0.8 - 0.9
11 - 12
8
14
0.1
4
1) Presioni dhe temperatura e ujit, ndryshimet në furnizimin me energji elektrike, opsionet
dhe sasia e enëve mund t'i ndryshojnë vlerat.
Informacion për institutet testuese
Për çdo informacion të nevojshëm për kryerjen e testeve, dërgoni një email në
adresën:
info.test@dishwasher-production.com
Shkruani numrin e produktit (PNC) që ndodhet te etiketa e specifikimeve.
5. OPSIONET
Aktivizoni ose çaktivizoni
opsionet përpara fillimit të një
programi. Nuk mund t'i aktivizoni
ose t'i çaktivizoni opsionet gjatë
funksionimit të një programi.
Në janë cilësuar një ose më
shumë opsione, sigurohuni që
treguesit përkatës të jenë të
ndezur përpara se të filloj
programi.
5.1 ExtraHygiene
Me këtë opsion keni rezultate më të mira
higjienike. Gjatë fazës së shpëlarjes,
temperatura qëndron në 70°C për të
paktën 10 minuta.
Aktivizimi i opsionit ExtraHygiene
1. Shtypni ExtraHygiene. Treguesi
përkatës ndizet. Ju mund të shihni në
ekran përditësimin e kohëzgjatjes së
programit.
• Nëse opsioni nuk aplikohet për
këtë program, treguesi përkatës
pulson shpejt 3 herë dhe më pas
fiket.
5.2 ÖKO PLUS
Ky opsion ul temperaturën në fazën e
shpëlarjes së fundit.
Përdorimi i këtij opsioni ul konsumin e
energjisë (deri në 25%) dhe kohëzgjatjen
e programit.
Enët mund të jenë të lagura në fund të
programit.
Aktivizimi i opsionit ÖKO PLUS
1. Shtypni ÖKO PLUS. Treguesi
përkatës ndizet. Në ekran mund të
shihni përditësimin e kohëzgjatjes së
programit.
• Nëse opsioni nuk vlen për
programin, treguesi përkatës
pulson shpejt 3 herë dhe më pas
fiket.
5.3 Multitab
Aktivizojeni këtë opsion kur përdorni
tableta të kombinuara detergjentesh.
Ky opsion çaktivizon përdorimin e
shpëlarësit dhe të kripës. Treguesit
përkatës të tyre qëndrojnë të fikur.
Kohëzgjatja e programit mund të rritet.
SHQIP
Aktivizimi i opsionit Multitab
1. Prekni Multitab, treguesi përkatës
ndizet.
Nëse ndaloni përdorimin e tabletave
detergjente të kombinuara, përpara
se të filloni përdorimin veçmas të
detergjentit, lëndës shpëlarëse dhe
kripës së enëlarëses, ndiqni këto
hapa:
1. Vendosni zbutësin e ujit në nivelin
më të lartë.
2. Sigurohuni që kutia e kripës dhe
kutia e shpëlarësit të jenë plot.
3. Nisni programin më të shkurtër me
një fazë shpëlarjeje, pa detergjent
dhe pa enë.
4. Rregullojeni zbutësin e ujit sipas
fortësisë së ujit në zonën tuaj.
5. Rregulloni sasinë e lëshimit të
shpëlarësit.
5.4 Sinjalet akustike
Sinjalet akustike fillojnë të tingëllojnë kur
pajisja ka një keqfunksionim, kur kryhet
përshtatja e nivelit të zbutësit të ujit ose
kur përfundon programi.
Sipas paracaktimit, sinjalet akustike janë
të ndezura, por mund të çaktivizohen.
9
Si të çaktivizojmë sinjalet akustike
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen. Sigurohuni që
pajisja të jetë në modalitetin e
cilësimit, referojuni pjesës "Vendosja
dhe startimi i një programi".
2. Shtypni dhe mbani njëkohësisht
butonat (4) dhe (5) derisa treguesit e
butonave (3), (4) dhe (5) të fillojnë të
pulsojnë.
3. Shtypni butonin (5),
• Treguesit e butonave (3) dhe (4)
fiken.
• Treguesi i butonit (5) vazhdon të
pulsojë.
• Në ekran shfaqet cilësimi aktual.
Sinjalet akustike
aktive.
Sinjalet akustike
joaktive.
4. Shtypni butonin (5) për të ndryshuar
cilësimin.
5. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen dhe për të
konfirmuar cilësimin.
6. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
1. Sigurohuni që niveli i vendosur i
zbutësit të ujit të përkojë me
fortësinë e ujit në zonën tuaj. Nëse
jo, përshtatni zbutësin e ujit.
Kontaktoni me autoritetet lokale të
ujësjellësit për informacion mbi
fortësinë e ujit në zonën tuaj.
2. Mbushni kutinë e kripës.
3. Mbushni kutinë e shpëlarësit.
4. Hapni rubinetin e ujit.
5. Në pajisje mund të qëndrojnë
mbetje nga procesi. Për t'i hequr ato,
nisni një program. Mos përdorni
detergjent dhe mos ngarkoni koshat.
6.1 Përshtatja e zbutësit të ujit
Përshtatja e
zbutësit
të ujit
Fortësia e ujit
Gradë
gjermane
(°dH)
Gradë
franceze
(°fH)
mmol/l
Gradë
Clarke
Manuale
Elektr
onike
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
2 1)
10
10 www.aeg.com
Përshtatja e
zbutësit
të ujit
Fortësia e ujit
Gradë
gjermane
(°dH)
Gradë
franceze
(°fH)
mmol/l
Gradë
Clarke
Manuale
Elektr
onike
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Pozicioni nga fabrika.
2) Mos përdorni kripë në këtë nivel.
Ju duhet ta përshtatni zbutësin e
ujit në mënyrë manuale dhe
elektronike.
Përshtatja manuale
Kthejeni rregulluesin e fortësisë së ujit
në pozicionin 1 ose 2.
Rregullimi elektronik
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen. Sigurohuni që
pajisja të jetë në modalitetin e
cilësimit, referojuni pjesës "Vendosja
dhe startimi i një programi".
2. Shtypni dhe mbani shtypur
njëkohësisht butonat (4) dhe (5)
derisa treguesit e butonave (3), (4)
dhe (5) të fillojnë të pulsojnë.
3. Shtypni butonin (3).
• Treguesit e butonave (4) dhe (5)
fiken.
• Treguesi i butonit (3) vazhdon të
pulsojë.
• Sinjalet akustike fillojnë
funksionimin, p.sh. pesë sinjale
akustike me ndërprerje = niveli 5.
• Në ekran shfaqet cilësimi aktual i
= niveli 5.
zbutësit të ujit, p.sh.
4. Shtypni butonin (3) vazhdimisht për
të ndryshuar cilësimin.
5. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen dhe për të
konfirmuar cilësimin.
SHQIP
11
6.2 Mbushja e kutisë së kripës
1.
2.
3.
4.
5.
Rrotullojeni kapakun në drejtim të
kundërt të akrepave të orës dhe
hapni kutinë e kripës.
Vendosni 1 litër ujë në kutinë e
kripës (vetëm herën e parë).
Mbusheni kutinë e kripës me kripë
për enëlarëse.
Hiqni kripën rreth vrimës së kutisë së
kripës.
Rrotullojeni kapakun në drejtim të
akrepave të orës për ta mbyllur
kutinë e kripës.
KUJDES
Uji dhe kripa mund të derdhen
nga kutia e kripës kur ju e
mbushni atë. Rrezik gërryerjeje.
Për ta parandaluar këtë, nisni një
program pasi të mbushni kutinë
e kripës.
6.3 Mbushja e kutisë së shpëlarësit
1.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Shtypni butonin e lirimit (D) për të
hapur kapakun (C).
2. Mbusheni shpërndarësin e
shpëlarësit (A), jo më lart sesa shenja
'max'.
3. Hiqni shpëlarësin e derdhur me një
leckë thithëse për të parandaluar
formimin e shkumës së tepërt.
4. Mbylleni kapakun. Siguroni që
butoni i lirimit të ngecë në pozicion.
Ju mund ta rrotulloni
regjistruesin e sasisë së lëshimit
(B) midis pozicionit 1 (sasia më e
ulët) dhe pozicionit 4 (sasia më e
lartë).
7. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
1. Hapni rubinetin e ujit.
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen. Sigurohuni që
pajisja të jetë në modalitetin e
cilësimit, referojuni pjesës "Vendosja
dhe startimi i një programi".
• Nëse treguesi i kripës është i
ndezur, mbushni kutinë e kripës.
• Nëse treguesi i shpëlarësit është i
ndezur, mbushni shpërndarësin e
shpëlarësit.
3. Mbushni koshat.
4. Shtoni detergjentin.
12 www.aeg.com
• Nëse përdorni tableta të
kombinuara detergjentesh,
aktivizoni opsionin Multitab.
5. Vendosni dhe nisni programin e
duhur sipas llojit të ngarkesës dhe të
nivelit të ndotjes.
7.1 Përdorimi i detergjentit
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
C
4.
5.
7.2 Vendosja dhe startimi i një
programi
Modaliteti i cilësimit
Për disa cilësime është e nevojshme që
pajisja të jetë në modalitetin e cilësimit.
Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen. Pajisja është në
modalitetin e cilësimit kur ekrani tregon
2 vija horizontale të statusit. Nëse paneli
i kontrollit nuk e tregon këtë gjendje,
shtypni RESET.
Nisja e një programi pa shtyrje
programi
1. Hapeni rubinetin e ujit.
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen. Sigurohuni që
pajisja të jetë në modalitetin e
cilësimit.
3. Shtypni vazhdimisht Program derisa
të shikoni në ekran numrin e
programit që dëshironi të caktoni.
Numri i programit ndriçon. Nëse
dëshironi, mund të caktoni opsionet
që aplikohen.
4. Mbyllni derën e pajisjes dhe
programi do të fillojë. Kohëzgjatja e
programit fillon të ulet me intervale
kohe prej 1 minute.
Shtypni butonin e lirimit (B) për të
hapur kapakun (C).
Vendoseni detergjentin në ndarjen
(A) .
Nëse programi ka një fazë
paralarjeje, vendosni një sasi të
vogël detergjenti në pjesën e
brendshme të derës së pajisjes.
Nëse përdorni tableta detergjenti,
vendoseni tabletën në ndarjen (A).
Mbylleni kapakun. Siguroni që
butoni i lirimit të ngecë në pozicion.
Nisja e një programi me
shtyrjen e fillimit të programit
1. Vendosni programin.
2. Shtypni Delay vazhdimisht derisa
ekrani të tregojë kohën e shtyrjes që
doni të vendosni (nga 1 deri në 24
orë).
• Koha e shtyrjes së programit
pulson në ekran.
• Treguesi Delay ndizet.
3. Mbyllni derën e pajisjes. Fillon
numërimi mbrapsht.
• Kur përfundon numërimi mbrapsht,
fillon programi.
Hapja e derës ndërkohë që
pajisja punon
Nëse e hapni derën, pajisja ndalon. Kur
e mbyllni derën, pajisja vazhdon nga
pika ku u ndërpre.
Anulimi i shtyrjes së programit
ndërsa funksionon numërimi
mbrapsht
Kur anuloni shtyrjen e programit,
anulohet edhe programi.
1. Shtypni RESET. Në ekran shfaqen 2
vija horizontale të statusit.
2. Vendoseni sërish programin.
SHQIP
Anulimi i programit
1. Shtypni RESET. Në ekran shfaqen 2
vija horizontale të statusit.
Sigurohuni që të ketë detergjent
në kutinë e detergjentit përpara
se të filloni një program të ri.
Në përfundim të programit
13
E rëndësishme
• Lërini enët të ftohen para se t'i hiqni
ato nga pajisja. Enët e nxehta mund të
dëmtohen lehtë.
• Boshatisni koshin e poshtëm në fillim
dhe më pas atë të sipërmin.
• Mund të ketë ujë anash dhe te dera e
pajisjes. Enët prej inoksi ftohen më
shpejt se enët e tjera.
Në ekran tregohet 0 dhe drita treguese
e përfundimit ndizet.
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
Nëse nuk e shtypni butonin e
ndezjes/fikjes, funksioni AUTO
OFF e çaktivizon pajisjen
automatikisht disa minuta pas
përfundimit të programit.
Kjo ndihmon për uljen e
konsumit të energjisë,
8. UDHËZIME DHE KËSHILLA
8.1 Zbutësi i ujit
Uji i fortë përmban një sasi të lartë
mineralesh që mund të shkaktojnë
dëmtimin e pajisjes dhe rezultate të
këqija në larje. Zbutësi i ujit i neutralizon
këto minerale.
Kripa e enëlarëses e mban zbutësin e ujit
të pastër dhe në gjendje të mirë. Është e
rëndësishme që të vendosni nivelin e
duhur të zbutësit të ujit. Kjo bën të
mundur që zbutësi i ujit të përdorë
sasinë e duhur të kripës së enëlarëses
dhe të ujit.
8.2 Përdorimi i kripës,
shpëlarësit dhe detergjentit
• Përdorni vetëm kripë, shpëlarës dhe
detergjent për enëlarëse. Produktet e
tjera mund të shkaktojnë dëmtimin e
pajisjes.
• Në fazën e fundit të shpëlarjes,
shpëlarësi ndihmon që enët të thahen
pa vija dhe pa pika.
• Tabletat e detergjenteve të kombinuar
përmbajnë detergjent, shpëlarës dhe
agjentë të tjerë shtesë. Sigurohuni që
këto tableta të mund të përdoren për
fortësinë e ujit në zonën tuaj.
Referojuni udhëzimeve që gjeni në
paketimin e këtyre produkteve.
• Tabletat e detergjentit nuk shkrihen
plotësisht në programet e shkurtra.
Për të parandaluar mbetjet e
detergjentit tek takëmet, ne ju
rekomandojmë që t'i përdorni tabletat
me programet e gjata.
Mos përdorni më shumë se sasia
e duhur e detergjentit. Referojuni
udhëzimeve që jepen në
paketimin e detergjentit.
8.3 Vendosja e enëve në
kosha
Referojuni fletëpalosjes së ofruar
me shembujt për vendosjen e
enëve në kosha.
• Përdoreni pajisjen vetëm për të larë
artikujt që mund të lahen në
enëlarëse.
14 www.aeg.com
• Mos vendosni në pajisje artikuj prej
druri, briri, alumini, kallaji dhe bakri.
• Mos fusni në pajisje artikuj që thithin
ujë (sfungjerë, lecka për pastrim).
• Hiqni ushqimet e mbetura nga enët.
• Për ta hequr me lehtësi ushqimin e
djegur dhe të ngjitur, njomini
tenxheret dhe tiganët me ujë përpara
se t'i futni në pajisje.
• Futini enët e thella (filxhanët, gotat
dhe tenxheret) me pjesën e hapur të
drejtuar për poshtë.
• Sigurohuni që takëmet dhe enët të
mos ngjiten bashkë. Lugët përziejini
bashkë me takëmet e tjera.
• Sigurohuni që gotat të mos prekin
njëra-tjetrën.
• Vendosni artikujt e vegjël në koshin e
takëmeve.
• Vendosni artikujt e lehtë në koshin e
sipërm. Sigurohuni që ato të mos
lëvizin.
• Sigurohuni që krahët spërkatës mund
të lëvizin lirisht përpara se të nisni një
program.
8.4 Përpara fillimit të një
programi
Sigurohuni që:
• Filtrat janë të pastër dhe të vendosur
saktë.
• Krahët spërkatës nuk janë të bllokuar.
• Pozicionim i artikujve në kosha është i
saktë.
• Programi mund të përdoret për llojin e
ngarkesës dhe për shkallën e ndotjes.
• Është përdorur sasia e duhur e
detergjentit.
• Ka kripë për enëlarëse dhe shpëlarës
(përveç rastit kur përdorni tableta
detergjenti).
• Kapaku i kutisë së kripës është i
shtrënguar.
9. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM
Përpara se të kryeni
mirëmbajtjen e pajisjes,
çaktivizojeni atë dhe hiqeni nga
priza.
Filtrat e ndotur dhe krahët
spërkatës të bllokuar zvogëlojnë
rezultatet e larjes.
Kontrollojini rregullisht dhe, nëse
është e nevojshme, pastrojini
ato.
9.1 Pastrimi i filtrave
1.
C
C
B
A
Rrotullojeni filtrin (A) në drejtim të
kundërt të akrepave të orës dhe
hiqeni.
SHQIP
2.
3.
4.
5.
A1
A2
6.
7.
15
Për ta çmontuar filtrin (A), hiqni (A1)
dhe (A2).
Hiqeni filtrin (B).
Lajini filtrat me ujë.
Përpara se të futni vendosni filtrin
(B) në vend, sigurohuni që të mos
ketë mbetje ushqimore ose
papastërti brenda ose rreth cepave
të gropës së shkarkimit.
Sigurohuni që filtri (B) të jetë
pozicionuar saktë poshtë 2
udhëzuesve (C).
Montojeni filtrin (A) dhe vendoseni
në vend brenda filtrit (B).
Rrotullojeni në drejtim të akrepave
të orës derisa të ngecë.
Një pozicionim jo i saktë i filtrave
mund të shkaktojë rezultate të
këqija larjeje dhe dëmtim të
pajisjes.
9.2 Pastrimi i krahëve
spërkatës
9.4 Pastrimi i brendshëm
Mos i çmontoni krahët spërkatës.
Nëse vrimat në krahët spërkatës
bllokohen, hiqni mbeturinat e mbetura
me një objekt të hollë me maj.
9.3 Pastrimi i jashtëm
Nëse përdorni rregullisht programe me
kohëzgjatje të shkurtër, këto lënë
depozita yndyre dhe çmërsi brenda
pajisjes.
Për të parandaluar këtë, rekomandojmë
të përdorni programe me kohëzgjatje të
gjatë të paktën 2 herë në muaj.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë
të lagësht.
Përdorni vetëm detergjente neutrale.
Mos përdorni produkte gërryese,
materiale pastruese të ashpra ose tretës.
10. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Pajisja nuk ndizet ose ndalon gjatë
punës.
Përpara se të kontaktoni shërbimin,
referojuni informacionit që vijon për të
zgjidhur problemin.
Për disa probleme, ekrani tregon
kodin e alarmit:
•
- Pajisja nuk mbushet me ujë.
•
•
- Pajisja nuk e kullon ujin.
- Pajisja kundër përmbytjes është
e aktivizuar.
PARALAJMËRIM
Çaktivizojeni pajisjen para se të
kryeni kontrollet.
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që spina të jetë në prizë.
16 www.aeg.com
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Sigurohuni që kutia e siguresave të mos
ketë asnjë siguresë të prishur.
Programi nuk fillon punën.
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e
mbyllur.
Nëse caktohet shtyrja e programit, anulojeni
cilësimin ose prisni sa të përfundojë
numërimi mbrapsht.
Pajisja nuk mbushet me ujë.
Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur.
Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të
mos jetë shumë i dobët. Për këtë
informacion, kontaktoni autoritetet lokale të
ujësjellësit.
Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë i
bllokuar.
Sigurohuni që filtri në tubin hyrës të mos
jetë i bllokuar.
Sigurohuni që tubi hyrës të mos jetë i
përdredhur ose i harkuar.
Pajisja nuk e shkarkon ujin.
Sigurohuni që pileta e lavamanit të mos jetë
e bllokuar.
Sigurohuni që tubi i shkarkimit të mos jetë i
përdredhur ose i harkuar.
Pajisja kundër përmbytjes është
e aktivizuar.
Mbyllni rubinetin e ujit dhe kontaktoni me
qendrën e shërbimit.
Pasi të keni përfunduar kontrollet,
aktivizoni pajisjen. Programi vazhdon
nga pika ku u ndërpre.
Nëse problemi ndodh përsëri,
kontaktoni me qendrën e shërbimit.
Nëse ekrani shfaq kode të tjera alarmi,
kontaktoni me qendrën e shërbimit.
10.1 Nëse rezultatet e larjes
dhe të tharjes nuk janë të
kënaqshme
Vija të bardha ose shtresa me ngjyrë
blu mbi gota dhe enë
• Sasia e lëshuar e shpëlarësit është
tepër e madhe. Rregullojeni
përzgjedhësin e shpëlarësit në një
pozicion më të ulët.
• Sasia e detergjentit është tepër e
madhe.
Në gota dhe pjata ka njolla dhe pika
të thata uji
• Sasia e lëshuar e shpëlarësit është e
pamjaftueshme. Rregullojeni
përzgjedhësin e shpëlarësit në një
pozicion më të lartë.
• Shkaku mund të jetë cilësia e
detergjentit.
Enët janë të lagura
• Programi nuk ka fazë tharjeje ose ka
një fazë tharjeje me temperaturë të
ulët.
• Kutia e shpëlarësit është bosh.
• Shkaku mund të jetë cilësia e
shpëlarësit.
• Shkaku mund të jetë cilësia e
tabletave të kombinuara të
detergjenteve. Provoni një markë
tjetër ose aktivizoni kutinë e
shpëlarësit dhe përdoreni shpëlarësin
bashkë me tabletat e kombinuara të
detergjentit.
SHQIP
Referojuni "UDHËZIME DHE
KËSHILLA" për shkaqe të tjera të
mundshme.
• Treguesit e butonave (3) dhe (5)
fiken.
• Treguesi i butonit (4) vazhdon të
pulsojë.
• Në ekran shfaqet cilësimi aktual.
10.2 Aktivizimi i kutisë së
shpëlarësit
Aktivizimi i kutisë së shpëlarësit mund të
bëhet vetëm kur opsioni Multitab është i
aktivizuar.
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen. Sigurohuni që
pajisja të jetë në modalitetin e
cilësimit, referojuni pjesës "Vendosja
dhe startimi i një programi".
2. Shtypni dhe mbani shtypur
njëkohësisht butonat (4) dhe (5)
derisa treguesit e butonave (3), (4)
dhe (5) të fillojnë të pulsojnë.
3. Shtypni butonin (4).
17
Kutia e shpëlarësit
joaktive.
Kutia e shpëlarësit
aktive.
4. Shtypni butonin (4) për të ndryshuar
cilësimin.
5. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen dhe për të
konfirmuar cilësimin.
6. Rregulloni sasinë e lëshuar të
shpëlarësit.
7. Mbushni kutinë e shpëlarësit.
11. TË DHËNA TEKNIKE
Përmasat
Gjerësia / Lartësia /
Thellësia (mm)
Lidhja elektrike
Referojuni etiketës së specifikimeve.
Tensioni
Frekuenca
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
50 Hz
Presioni i furnizimit me
ujë
Min. / maks. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Furnizimi me ujë 1)
Ujë i ftohtë ose ujë i
ngrohtë2)
maks. 60 °C
Kapaciteti
Cilësimet e vendeve
12
Konsumi i energjisë
Në modalitetin ndezur pas
programit
0.10 W
Në modalitetin fikur
0.10 W
1) Lidheni zorrën e hyrjes së ujit te një rubinet me fileto 3/4".
2) Nëse uji i ngrohtë vjen nga burime alternative energjie (p.sh. panele diellore ose turbina
ere), furnizojeni pajisjen me ujë të nxehtë për të ulur konsumin e energjisë.
18 www.aeg.com
12. PROBLEME QË LIDHEN ME MJEDISIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontenierët
e riciklimit nëse ka.
Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit
dhe shëndetit të njerëzve dhe në
riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinës shtëpiake. Ktheni
produktin në pikën lokale të riciklimit
ose kontaktoni me zyrën komunale.
SHQIP
19
117920631-A-102013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising