Electrolux | ESL6601RA | User manual | Electrolux ESL6601RA Uživatelský manuál

Electrolux ESL6601RA Uživatelský manuál
ESL 6601RA
................................................
CS MYČKA NÁDOBÍ
HU MOSOGATÓGÉP
PL ZMYWARKA
SK UMÝVAČKA
.............................................
NÁVOD K POUŽITÍ
2
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
17
INSTRUKCJA OBSŁUGI
34
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
51
2
www.electrolux.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
POPIS SPOTŘEBIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TIPY A RADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TECHNICKÉ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let
profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho
uživatele. Kdykoliv jej tak používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před insta‐
lací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená ne‐
správnou instalací či chybným používáním. Ná‐
vod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebi‐
čem pro jeho budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených
osob
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo ji‐
ných trvalých následků.
• Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby,
včetně dětí, se zhoršenými fyzickými a smys‐
lovými schopnostmi, sníženými mentálními
funkcemi nebo nedostatkem zkušeností a
znalostí. Takové osoby mohou spotřebič pou‐
žívat jen pod dozorem nebo vedením osob
odpovědných za jejich bezpečnost.
• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Všechny prací prostředky uschovejte z dosa‐
hu dětí.
• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly.
1.2 Instalace
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepouží‐
vejte.
• Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam,
kde může teplota klesnout pod 0 °C.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s
tímto spotřebičem.
• Ujistěte se, že je spotřebič namontován pod
nebo vedle bezpečných konstrukcí.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Po‐
kud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou
zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým
proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlu‐
žovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí ka‐
bel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete vy‐
měnit přívodní kabel, musí výměnu provést
autorizované servisní středisko.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky
až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci
musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
• Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové
zástrčky mokrýma rukama.
• Tento spotřebič je v souladu s směrnicemi
EEC.
Vodovodní přípojka
• Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
• Před připojením spotřebiče k novým hadicím
nebo k hadicím, které nebyly dlouho používa‐
né, nechte vodu na několik minut odtéct, do‐
kud nebude čistá.
• Při prvním použití spotřebiče se ujistěte, že
nedochází k únikům vody.
• Přívodní hadice s opláštěním je vybavena
bezpečnostním ventilem a vnitřním síťovým
kabelem.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečné napětí.
• Jestliže se přívodní hadice poškodí, okamžitě
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Zkon‐
taktujte servisní středisko, aby vám přívodní
hadici vyměnilo.
4
www.electrolux.com
1.3 Použití spotřebiče
• Nepijte ani si nehrajte s vodou ve spotřebiči.
• Nádobí ze spotřebiče nevyjímejte, dokud se
nedokončí program. Na nádobí mohou být
zbytky mycího prostředku.
• Pokud během probíhajícího programu
otevřete dvířka spotřebiče, může dojít k uvol‐
nění horké páry.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo
předměty obsahující hořlavé látky.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody
nebo páru.
• Tento spotřebič je určen pro použití v domác‐
nosti a pro následující způsoby použití:
– Kuchyňky pro zaměstnance v obchodech,
kancelářích a jiných pracovních prostředích
– Farmářské domy
– Pro zákazníky hotelů, motelů a jiných uby‐
tovacích zařízení
– Penziony a ubytovny.
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úra‐
zu elektrickým proudem nebo požáru.
1.4 Vnitřní osvětlení
• Neměňte technické parametry tohoto spotřebi‐
če.
• Nože a další nástroje s ostrými špičkami vklá‐
dejte do košíčku na příbory špičkou dolů nebo
vodorovně.
• Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená bez
dozoru, aby na ně nikdo nespadl.
• Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si na ně
nestoupejte.
• Mycí prostředky pro myčky jsou nebezpečné.
Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými
na balení mycího prostředku.
Pro výměnu vnitřního osvětlení kontaktujte auto‐
rizované servisní středisko.
1.5 Likvidace
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
2. POPIS SPOTŘEBIČE
1
11
10
9
8
7
6
5 4
3
2
ČESKY
1 Horní ostřikovací rameno
8 Dávkovač mycího prostředku
2 Dolní ostřikovací rameno
3 Filtry
9 Košíček na příbory
10 Dolní koš
4 Typový štítek
11 Horní koš
5 Zásobník na sůl
6 Otočný volič tvrdosti vody
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením, které se rozsvítí při otevření
dvířek a zhasne při jejich zavření.
7 Dávkovač leštidla
2.1 TimeBeam
Optická signalizace TimeBeam promítá displej
na podlahu pod dvířky spotřebiče.
• Když se spustí program, rozsvítí se délka pro‐
gramu.
• Po dokončení programu se rozsvítí symbol
0:00 a CLEAN.
• Při spuštění odloženého startu, se rozsvítí od‐
počet a symbol DELAY.
• Při poruše spotřebiče se rozsvítí výstražný
kód.
3. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Tlačítko Zap/Vyp
6 Dotykové tlačítko TimeSaver
3 Dotykové tlačítko Delay
8 Dotykové tlačítko EnergySaver
2 Displej
4 Dotykové tlačítko Program
5 Dotykové tlačítko MyFavourite
Kontrolky
5
7 Dotykové tlačítko Multitab
9 Kontrolky
Popis
Kontrolka množství soli. Nikdy v průběhu programu nesvítí.
Kontrolka stavu leštidla. Nikdy v průběhu programu nesvítí.
6
www.electrolux.com
4. PROGRAMY
Program
Stupeň znečištění
Druh náplně
Program
fáze
Funkce
P11)
Normálně znečištěné
Nádobí a příbory
Předmytí
Mytí 50 °C
Oplachy
Sušení
TimeSaver
EnergySaver
Vše
Nádobí, příbory, hrnce
a pánve
Předmytí
Hlavní mytí 45 °C až 70
°C
Oplachy
Sušení
EnergySaver
Různě znečištěné
Nádobí, příbory, hrnce
a pánve
Předmytí
Mytí 50 °C a 65 °C
Oplachy
Sušení
TimeSaver
EnergySaver
Velmi znečištěné
Nádobí, příbory, hrnce
a pánve
Předmytí
Mytí 70 °C
Oplachy
Sušení
TimeSaver
EnergySaver
Normálně znečištěné
Nádobí a příbory
Mytí 55 °C
Oplachy
P64)
Čerstvě znečištěné
Nádobí a příbory
Mytí 60 °C
Oplach
P75)
Vše
Předmytí
50º
P22)
45º-70º
P33)
FlexiWash
50º-65º
P4
70º
P5
1 Hour
55º
Rinse &
Hold
1) Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie při mytí normálně znečištěného nádobí a
příborů. (Jedná se o standardní program pro zkušebny.)
2) Spotřebič zjistí stupeň znečištění a množství nádobí v koších. Automaticky pak nastaví teplotu a množství
vody, spotřebu energie a délku programu.
3) S tímto programem můžete umýt různé náplně různě znečištěného nádobí. Vyšší teplota a tlak vody v
dolním koši slouží k mytí silně znečištěného nádobí (např. hrnce a pánve). Nižší teplota a tlak vody v
horním koši slouží k mytí běžně znečištěného nádobí (např. sklenice).
4) U tohoto programu můžete umýt čerstvě znečištěné nádobí. Tento program nabízí dobré výsledky mytí při
krátké délce programu.
5) Pomocí tohoto programu nádobí rychle opláchnete. Zabráníte tak přilepení zbytků jídla na nádobí a
nepříjemnému zápachu vycházejícímu ze spotřebiče.
Pro tento program nepoužívejte mycí prostředek.
ČESKY
7
Údaje o spotřebě
Program1)
Délka
(min)
Energie
(kWh)
Voda
(l)
P1
170 - 180
0.9 - 1.0
9 - 10
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
P6
30
0.8
9
P7
14
0.1
4
50º
P2
45º-70º
P3
FlexiWash
50º-65º
P4
70º
P5
1 Hour
55º
Rinse &
Hold
1) Hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce proudu, na zvolených
funkcích a na množství nádobí.
Informace pro zkušebny
Pro všechny potřebné informace ohledně testu výkonnosti zašlete e-mail na:
info.test@dishwasher-production.com
Poznamenejte si výrobní číslo (PNC) uvedené na typovém štítku.
5. FUNKCE
Jakékoliv funkce zapněte či vypněte je‐
ště před spuštěním programu. Funkce
nelze zapnout nebo vypnout v průběhu
programu.
Pokud je nastavena jedna nebo více
funkcí, před spuštěním programu se uji‐
stěte, že příslušné kontrolky svítí.
5.1 MyFavourite
Pomocí této funkce můžete nastavit a uložit do
paměti váš často používaný program.
Do paměti lze uložit pouze jeden pro‐
gram. Nové nastavení zruší nastavení
předchozí.
8
www.electrolux.com
Jak uložit program do paměti
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
2. Nastavte program, který chcete uložit do pa‐
měti. S programem můžete také nastavit
funkce, které s ním lze použít. Funkce Multi‐
tab a Delay nelze uložit do paměti.
3. Stiskněte a podržte MyFavourite, dokud se
trvale nerozsvítí příslušná kontrolka.
Jak nastavit program MyFavourite
1. Stiskněte MyFavourite. Kontrolky programu a
funkcí týkajících se nastavení MyFavourite
se rozsvítí.
• Na displeji se zobrazuje číslo a délka pro‐
gramu.
5.2 TimeSaver
Tato funkce zvyšuje tlak a teplotu vody. Mycí a
sušicí fáze jsou kratší. Celková délka programu
se sníží o přibližně 50 %.
Výsledky mytí jsou stejné jako u normální délky
programu. Výsledky sušení se mohou snížit.
Jak zapnout funkci TimeSaver
1. Stiskněte TimeSaver. Příslušná kontrolka se
rozsvítí. Na displeji můžete vidět aktualizaci
délky programu.
• Pokud tuto funkci nelze s daným progra‐
mem použít, příslušná kontrolka třikrát ry‐
chle zabliká a poté zhasne.
5.3 Multitab
Tuto funkci zapněte pouze, když používáte kom‐
binované mycí tablety.
Tato funkce vypne dávkování soli a leštidla.
Příslušné kontrolky zůstanou zhasnuté.
Délka programu se může zvýšit.
Jak zapnout funkci Multitab
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
2. Stiskněte Multitab, příslušná kontrolka se
rozsvítí.
Funkce zůstane zapnutá, dokud ji nevypnete.
Stiskněte Multitab, příslušná kontrolka zhasne.
Chcete-li použít kombinované mycí tablety před
tím, než začnete odděleně používat mycí
prostředek, sůl do myčky a leštidlo, postupujte
následovně:
1. Vypněte funkci Multitab.
2. Nastavte změkčovač vody na nejvyšší stu‐
peň.
3. Ujistěte se, že je zásobník na sůl a dávkovač
leštidla plný.
4. Spusťte nejkratší program s oplachovací fází
bez mycího prostředku a bez nádobí.
5. Nastavte změkčovač vody podle tvrdosti vo‐
dy ve vaší oblasti.
6. Seřiďte dávkování leštidla.
5.4 EnergySaver
Tato funkce snižuje teplotu v poslední oplacho‐
vací fázi.
Použití této funkce snižuje spotřebu energie (až
o 25 %) a délku programu.
Nádobí může být na konci programu ještě vlhké.
Jak zapnout funkci EnergySaver
1. Stiskněte EnergySaver. Příslušná kontrolka
se rozsvítí. Na displeji můžete vidět aktuali‐
zaci délky programu.
• Pokud tuto funkci nelze s daným progra‐
mem použít, příslušná kontrolka třikrát ry‐
chle zabliká a poté zhasne.
5.5 Zvuková signalizace
Zvuková signalizace zazní, když má spotřebič
poruchu nebo když dojde k úpravě stupně změk‐
čovače vody. Tyto zvukové signály nelze vy‐
pnout.
Další zvuková signalizace se také spustí po do‐
končení programu. Zvuková signalizace je ve vý‐
chozím nastavení vypnutá, ale je možné ji za‐
pnout.
Jak zapnout zvukovou signalizaci na konci
programu
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
2. Použijte funkci Reset.
3. Současně stiskněte a podržte Program a My‐
Favourite, dokud nezačnou blikat kontrolky
Delay, Program, MyFavourite a TimeSaver.
4. Stiskněte MyFavourite.
• Kontrolky Delay, Program a TimeSaver
zhasnou.
• Kontrolka MyFavourite dále bliká.
• Na displeji se zobrazí aktuální nastavení.
Zvuková signalizace zapnuta.
Zvuková signalizace vypnuta.
5. Stisknutím MyFavourite změňte nastavení.
6. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypne‐
te a potvrdíte nastavení.
ČESKY
5.6 Jak nastavit barvu optické
signalizace TimeBeam
Je možné změnit barvu optické signalizace Ti‐
meBeam tak, aby ladila s barvou podlahy kuchy‐
ně. Můžete zvolit z devíti různých barev.
Optickou signalizaci TimeBeam je také možné
vypnout.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
2. Použijte funkci Reset.
3. Současně stiskněte a podržte Program a My‐
Favourite, dokud nezačnou blikat kontrolky
Delay, Program, MyFavourite a TimeSaver.
9
4. Stiskněte TimeSaver.
• Kontrolky Delay, Program a MyFavourite
zhasnou.
• Kontrolka Timesaver dále bliká.
• Na displeji se zobrazí číslo a písmeno C.
Každé číslo odpovídá jiné barvě (0C =
signalizace TimeBeam je vypnutá).
5. Pro nastavení barvy procházíte nabídkou ba‐
rev opětovným stisknutím tlačítka TimeSa‐
ver. Na podlaze kuchyně se zobrazují různé
barvy.
6. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypne‐
te a potvrdíte nastavení.
6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Ujistěte se, zda nastavený stupeň změkčo‐
vače vody odpovídá tvrdosti vody ve vaší ob‐
lasti. Pokud ne, nastavte změkčovač vody.
Přesný stupeň tvrdosti vody ve vaší oblasti
zjistíte u místního vodárenského podniku.
2. Naplňte zásobník na sůl.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otevřete vodovodní kohoutek.
5. Během provozu mohou ve spotřebiči zůstat
zbytky. Odstraníte je spuštěním libovolného
programu. Nepoužívejte mycí prostředek a
nevkládejte nic do košů.
Pokud používáte kombinované mycí ta‐
blety, zapněte funkci Multitab.
6.1 Seřízení změkčovače vody
Změkčovač vody
nastavení
Tvrdost vody
Německé
stupně
(°dH)
Francouzské
stupně
(°fH)
mmol/l
Clarkovy
stupně
Ruční
Elektro‐
nické
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Výchozí nastavená poloha.
10 www.electrolux.com
2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte.
Změkčovač vody musíte nastavit ručně
a elektronicky.
Ruční nastavení
Otočte voličem tvrdosti vody do polohy 1 nebo 2.
Elektronické nastavení
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
2. Použijte funkci Reset.
3. Současně stiskněte a podržte Program a My‐
Favourite, dokud nezačnou blikat kontrolky
Delay, Program, MyFavourite a TimeSaver.
4. Stiskněte Delay.
• Kontrolky Program, MyFavourite a Time‐
Saver zhasnou.
• Kontrolka Delay dále bliká.
• Zazní zvuková signalizace, např. pět
přerušovaných tónů = stupeň 5.
• Na displeji se zobrazí nastavení změkčo‐
= stupeň 5.
vače vody, např.
5. Opětovným stisknutím Delay změňte nasta‐
vení.
6. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypne‐
te a potvrdíte nastavení.
6.2 Plnění zásobníku na sůl
1.
2.
3.
4.
5.
Otočením víčka směrem doleva otevřete zá‐
sobník na sůl.
Do zásobníku na sůl nalijte 1 l vody (pouze
při prvním plnění).
Naplňte zásobník na sůl solí do myčky.
Odstraňte sůl, která se vysypala okolo zá‐
sobníku na sůl.
Otočením víčka směrem doprava zásobník
na sůl zavřete.
POZOR
Při plnění může ze zásobníku na sůl
unikat voda nebo sůl. Nebezpečí koro‐
ze. Po naplnění zásobníku na sůl jí za‐
bráníte spuštěním programu.
ČESKY
11
6.3 Plnění dávkovače leštidla
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
Stiskněte uvolňovací tlačítko (D) a otevřete
víčko (C).
Naplňte dávkovač leštidla (A), maximálně
však po značku „MAX“.
Rozlité leštidlo setřete savým hadříkem, aby
se netvořilo přílišné množství pěny.
Zavřete víko. Ujistěte se, že se uvolňovací
tlačítko zaklapne zpět.
Voličem můžete nastavit dávkované
množství (B) jeho otočením do polohy 1
(nejmenší množství) až 4 (největší
množství).
C
D
7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
• Pokud kontrolka stavu soli svítí, doplňte
zásobník na sůl.
• Pokud kontrolka stavu leštidla svítí, do‐
plňte dávkovač leštidla.
3. Naplňte koše.
4. Přidejte mycí prostředek.
5. Nastavte a spusťte správný program pro da‐
ný druh náplně a stupeň znečištění.
7.1 Použití mycího prostředku
A
1.
B
2.
3.
30
4
MAX
+
32
-
1
20
4.
C
7.2 Nastavení a spuštění programu
Funkce Auto Off
Tato funkce ke snížení spotřeby energie automa‐
ticky vypne spotřebič po několika minutách,
když:
• Nezavřeli jste dvířka pro spuštění programu.
• Dokončí se program.
5.
Stiskněte uvolňovací tlačítko (B) a otevřete
víčko (C).
Mycím prostředkem naplňte komoru (A).
Pokud má program fázi předmytí, naneste
na vnitřní stranu dvířek spotřebiče trochu
mycího prostředku.
Pokud používáte mycí tablety, vložte tabletu
do komory (A).
Zavřete víko. Ujistěte se, že se uvolňovací
tlačítko zaklapne zpět.
Funkce Reset
U některých nastavení je nutné, aby byl
spotřebič v uživatelském režimu.
Spotřebič nastavíte do uživatelského režimu
použitím funkce Reset.
1. Současně stiskněte a podržte Program a My‐
Favourite, dokud se na displeji nezobrazí
program P1.
12 www.electrolux.com
Spuštění programu bez odloženého
startu
Zrušení odloženého startu během
jeho odpočítávání
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič. Na displeji se zobrazuje číslo a
délka posledně nastaveného programu.
3. Nastavte program.
• Pokud chcete spustit posledně nastavený
program, zavřete dvířka spotřebiče.
• Pokud chcete nastavit program MyFavou‐
rite, stiskněte MyFavourite.
• Pokud chcete nastavit jiný program, opa‐
kovaně stiskněte Program, dokud se na
displeji se střídavě nezobrazuje číslo a
délka požadovaného programu. V případě
potřeby lze nastavit použitelné funkce.
4. Zavřete dvířka spotřebiče. Program se spus‐
tí. Délka programu se začne snižovat v kro‐
cích po jedné minutě.
Použijte funkci Reset.
Spuštění programu s odloženým
startem
1. Nastavte program.
2. Opakovaně stiskněte Delay, dokud se na
displeji nezobrazí čas odloženého startu,
který chcete nastavit (1–24 hodin).
• Na displeji se střídavě zobrazuje číslo pro‐
gramu, délka programu a doba odkladu.
• Rozsvítí se kontrolka Delay.
3. Zavřete dvířka spotřebiče. Spustí se odpo‐
čet.
• Po dokončení odpočtu se spustí nastave‐
ný program.
Když zrušíte odložený start, musíte opět
nastavit program a jeho funkce.
Zrušení programu
Použijte funkci Reset.
Před spuštěním nového programu
zkontrolujte, zda je v dávkovači mycí
prostředek.
Na konci programu
Po dokončení mycího programu se na displeji
zobrazí 0:00.
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp nebo vyčkejte, až
funkce Auto Off automaticky vypne
spotřebič.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
Důležité upozornění
• Nádobí před vyjmutím ze spotřebiče nechte
vychladnout. Horké nádobí se snadněji poško‐
dí.
• Nejprve vyjměte nádobí z dolního koše, a po‐
tom z koše horního.
• Na stěnách a dvířkách spotřebiče může být
voda. Nerezový povrch chladne rychleji než
nádobí.
Otevření dvířek za chodu spotřebiče
Otevřením dvířek zastavíte chod spotřebiče.
Když dvířka opět zavřete, bude spotřebič pokra‐
čovat od okamžiku přerušení.
8. TIPY A RADY
8.1 Změkčovač vody
Tvrdá voda obsahuje velké množství minerálů,
které mohou způsobit poškození spotřebiče a
špatné výsledky mytí. Změkčovač vody tyto mi‐
nerály neutralizuje.
Sůl do myčky udržuje změkčovač vody čistý a v
dobrém stavu. Je důležité nastavit správný stu‐
peň změkčovače vody. Zajistíte tak, že změkčo‐
vač vody bude používat správné množství soli do
myčky a vody.
ČESKY
8.2 Použití soli, leštidla a mycího
prostředku
• Používejte pouze sůl, leštidlo a mycí
prostředek určený pro myčky nádobí. Jiné vý‐
robky by mohly spotřebič poškodit.
• Leštidlo během poslední oplachovací fáze
umožňuje usušení nádobí bez šmouh a skvrn.
• Kombinované tablety obsahují mycí
prostředek, leštidlo a další přísady. Ujistěte,
že jsou tyto tablety vhodné pro tvrdost vody ve
vaší oblasti. Řiďte se pokyny na balení výrob‐
ků.
• Mycí tablety se u krátkých programů zcela ne‐
rozpustí. Abyste zabránili usazování zbytků
mycího prostředku na nádobí, doporučujeme
používat tablety s dlouhými programy.
Nepoužívejte větší množství mycího
prostředku, než je správné. Řiďte se po‐
kyny na balení mycího prostředku.
8.3 Plnění košů
Viz přiložený leták s příklady plnění ko‐
šů.
• Spotřebič používejte pouze k mytí nádobí, kte‐
ré je bezpečné mýt v myčce.
• Do spotřebiče nevkládejte předměty vyrobené
ze dřeva, rohoviny, hliníku mědi nebo cínu.
• Nevkládejte do spotřebiče předměty, které sají
vodu (houby, hadry).
• Z nádobí odstraňte zbytky jídla.
13
• Připálené zbytky jídel snadno odstraníte, když
hrnce a pánve necháte před vložením do
spotřebiče odmočit ve vodě.
• Duté nádobí (např. šálky, sklenice, hrnce) po‐
kládejte dnem vzhůru.
• Dbejte na to, aby se nádobí nebo příbory ne‐
lepily k sobě. Lžíce smíchejte s ostatními
příbory.
• Přesvědčte se, že se sklenice vzájemně nedo‐
týkají.
• Malé kusy nádobí vložte do košíčku na příbo‐
ry.
• Lehké kusy nádobí vložte do horního koše.
Zajistěte, aby se jednotlivé kusy nádobí nehý‐
baly.
• Před spuštěním programu zkontrolujte, zda se
ostřikovací ramena mohou volně otáčet.
8.4 Před spuštěním programu
Zkontrolujte, zda:
• Filtry jsou čisté a správně nainstalované.
• Ostřikovací ramena nejsou zanesená.
• Rozmístění nádobí v koších je správné.
• Program je vhodný pro daný druh náplně a
stupeň znečištění.
• Používá se správné množství mycího
prostředku.
• Je doplněna sůl do myčky a leštidlo (pokud
nepoužíváte kombinované mycí tablety).
• Víčko zásobníku na sůl je dotažené.
9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou zá‐
strčku ze zásuvky.
Zanesené filtry a ucpaná ostřikovací ra‐
mena snižují výsledky mytí.
Pravidelně je kontrolujte a v případě
potřeby je vyčistěte.
14 www.electrolux.com
9.1 Čištění filtrů
C
1.
Otočte filtrem (A) proti směru hodinových
ručiček a vyndejte jej.
2.
Filtr (A) rozmontujete oddělením částí (A1)
a (A2).
Vyjměte filtr (B).
Filtry vyčistěte vodou.
Vraťte filtr (B) na jeho původní místo. Uji‐
stěte se, že je správně umístěn pod dvěma
vodícími drážkami (C).
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
Sestavte filtr (A) vložte jej na jeho místo ve
filtru (B). Otočte jím po směru hodinových
ručiček, dokud se nezajistí.
Nesprávné umístění filtrů může mít z
následek špatné výsledky mytí a poško‐
zení spotřebiče.
9.2 Čištění ostřikovacích ramen
9.3 Čištění vnějších ploch
Ostřikovací ramena nevyjímejte.
Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech za‐
nesou nečistotami, odstraňte je úzkým špičatým
předmětem.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Ne‐
používejte prostředky s drsnými částicemi, drá‐
těnky nebo rozpouštědla.
10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Spotřebič nezačne pracovat nebo se během pro‐
vozu zastavuje.
ČESKY
Před kontaktováním servisního střediska se po‐
kuste závadu odstranit sami pomocí níže uvede‐
ných informací.
U některých poruch se na displeji zobrazí výstra‐
žný kód:
•
- Spotřebič se neplní vodou.
•
•
15
- Spotřebič nevypouští vodu.
- Je aktivován systém proti vyplavení.
UPOZORNĚNÍ
Před kontrolou spotřebič vypněte.
Problém
Možné řešení
Nelze zapnout spotřebič.
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuv‐
ky.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či ji‐
stič.
Nespustil se program.
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Pokud je nastavený odložený start, zrušte jej nebo
vyčkejte do konce odpočtu.
Spotřebič se neplní vodou.
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody.
Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodá‐
renský podnik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že není zanesený filtr v přívodní hadici.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
Spotřebič nevypouští vodu.
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
Je aktivován bezpečnostní systém proti Zavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na servisní
vyplavení.
středisko.
Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude
pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na
servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiný výstražný kód,
obraťte se na servisní středisko.
10.1 Pokud nejsou výsledky mytí a
sušení uspokojivé
Na nádobí a skle jsou bílé šmouhy nebo
modravý potah
• Uvolňuje se příliš velké množství leštidla. Oto‐
čte voličem leštidla do nižší polohy.
• Nadměrné množství mycího prostředku.
Skvrny a suché vodní kapky na skle a na nádobí
• Uvolňuje se příliš malé množství leštidla. Oto‐
čte voličem leštidla do vyšší polohy.
• Příčinou může být kvalita mycího prostředku.
Nádobí je vlhké
• Program neobsahuje sušicí fázi nebo sušicí
fáze používá příliš nízkou teplotu.
• Dávkovač leštidla je prázdný.
• Příčinou může být kvalita leštidla.
• Příčinou může být kvalita kombinovaných my‐
cích tablet. Zkuste jinou značku nebo zapněte
dávkovač leštidla a použijte leštidlo spolu s
kombinovanými mycími tabletami.
Další možné příčiny naleznete v části
„TIPY A RADY“.
10.2 Jak zapnout dávkovač leštidla
K zapnutí dávkovače leštidla může dojít pouze
se zapnutou funkcí Multitab.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
2. Použijte funkci Reset.
16 www.electrolux.com
3. Současně stiskněte a podržte Program a My‐
Favourite, dokud nezačnou blikat kontrolky
Delay, Program, MyFavourite a TimeSaver.
4. Stiskněte Program.
• Kontrolky Delay, MyFavourite a Timesa‐
ver zhasnou.
• Kontrolka Program dále bliká.
• Na displeji se zobrazí aktuální nastavení.
5. Stisknutím Program změňte nastavení.
6. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypne‐
te a potvrdíte nastavení.
7. Seřiďte dávkování leštidla.
8. Naplňte dávkovač leštidla.
Dávkovač leštidla vypnutý.
Dávkovač leštidla zapnutý.
11. TECHNICKÉ INFORMACE
Rozměry
Šířka / Výška / Hloubka (mm)
Připojení k elektrické síti
Viz typový štítek.
596 / 818 - 898 / 550
Napětí
220-240 V
Frekvence
50 Hz
Tlak přívodu vody
Min. / max. (bar / MPa)
(0,5 / 0,05 ) / (8 / 0,8 )
Přívod vody 1)
Studená nebo teplá voda2)
Kapacita
Jídelní soupravy
Příkon
Režim zapnuto
0.10 W
Režim vypnuto
0.10 W
max. 60 °C
12
1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".
2) Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární panely, větrná energie), použijte tuto
horkou vodu ke snížení spotřeby energie.
12. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
.
spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče
označené příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo
kontaktujte místní úřad.
MAGYAR
17
TARTALOMJEGYZÉK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TERMÉKLEÍRÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KEZELŐPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAPI HASZNÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HIBAELHÁRÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes
szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették.
Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.electrolux.com/productregistration
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Típus, Termékszám, Sorozatszám.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
18
20
21
21
23
25
27
29
29
31
32
32
18 www.electrolux.com
1.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondo‐
san olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem
megfelelő üzembe helyezés vagy használat által
okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó.
További tájékozódás érdekében tartsa elérhető
helyen az útmutatót.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő
személyek biztonsága
VIGYÁZAT
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkant‐
ság kockázata.
• Ne engedje, hogy a készüléket csökkent fizi‐
kai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lé‐
vő személy használja, beleértve a gyermek‐
eket is. Ha ilyen személyek használják a ké‐
szüléket, a biztonságukért felelős személynek
kell őket felügyelnie, illetve a készülék hasz‐
nálatára vonatkozóan útmutatást kell biztosí‐
tani számukra.
• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a ké‐
szülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől.
• Minden mosószert tartson távol a gyermekek‐
től.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tart‐
sa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva
van.
1.2 Üzembe helyezés
• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan he‐
lyen, ahol a hőmérséklet 0 °C alatt van.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
• A készüléket biztonságos szerkezet alá és
mellé helyezze.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási
hálózati áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
• Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen
védett aljzatot használjon.
• Ne használjon hálózati elosztókat és hosszab‐
bító kábeleket.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a háló‐
zati kábel épségére. Amennyiben a készülék
hálózati vezetékét ki kell cserélni, a cserét sa‐
ját szervizünknél végeztesse el.
• Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a
hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.
• A készülék csatlakozásának bontására, soha
ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatla‐
kozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugó‐
nál fogva húzza ki.
• Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati ká‐
belt és a csatlakozódugót.
• A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
Vízhálózatra csatlakoztatás
• Ügyeljen arra, hogy ne okozzon sérülést a víz‐
csöveknek.
• Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem használt
csövekhez csatlakoztatja a készüléket, addig
folyassa a vizet, amíg az teljesen ki nem tisz‐
tul.
• A készülék első használata előtt ellenőrizze,
hogy nincs-e szivárgás.
• A befolyócső biztonsági szeleppel, valamint
dupla bevonattal ellátott belső vezetékkel ren‐
delkezik.
Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT
Tűz- és áramütésveszély.
• A készüléket kötelező földelni.
VIGYÁZAT
Veszélyes feszültség.
MAGYAR
• Ha a befolyócső megsérül, akkor azonnal húz‐
za ki a csatlakozódugót a fali csatlakozóaljzat‐
ból. Forduljon a márkaszervizhez a befolyócső
cseréje érdekében.
1.3 Használat
• A készülék háztartási és hasonló célú haszná‐
latra készült, például:
– üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken ki‐
alakított személyzeti konyhák
– Tanyaházak
– Hotelek, motelek és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek szá‐
mára
– Szállások reggelivel.
VIGYÁZAT
Sérülés-, égés-, áramütés- és tűzve‐
szély.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki jel‐
lemzőit.
• Lefelé fordítva vagy vízszintes irányba tegye a
késeket és a hegyes evőeszközöket az
evőeszközkosárba.
• A beleütközés elkerülésének megelőzésére,
ne hagyja nyitva felügyelet nélkül a készülék
ajtaját.
• Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
• A mosogatógépben használt mosogatószerek
veszélyesek. Tartsa be a mosogatószer cso‐
magolásán feltüntetett utasításokat.
19
• Ne igyon a készülékben lévő vízből, és ne
játsszon vele.
• Az edényeket a mosogatógépből csak a mo‐
sogatóprogram lejárta után vegye ki. Mosoga‐
tószer maradhat az edényeken.
• A készülékből forró gőz szabadulhat ki, ha az
ajtót mosogatóprogram futása közben kinyitja.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony
anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe,
annak közelébe, illetve annak tetejére.
• A készülék tisztításához ne használjon vízsu‐
garat vagy gőzt.
1.4 Belső világítás
A belső világítás cseréje érdekében forduljon a
márkaszervizhez.
1.5 Ártalmatlanítás
VIGYÁZAT
Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadá‐
lyozza gyermekek és kedvenc állatok készü‐
lékben rekedését.
20 www.electrolux.com
2. TERMÉKLEÍRÁS
1
2
11
10
1 Felső szórókar
2 Alsó szórókar
3 Szűrők
4 Adattábla
5 Sótartály
6 Vízkeménység-tárcsa
7 Öblítőszer-adagoló
9
8
7
6
5 4
3
9 Evőeszköztartó
10 Alsó kosár
11 Felső kosár
A készülék belső világítással rendelke‐
zik, amely bekapcsol, amikor a készülék
ajtaját kinyitják, és kikapcsol, amikor be‐
csukják.
8 Mosogatószer-adagoló
2.1 TimeBeam
A TimeBeam kijelző a padlón, a készülék ajtaja
alatt jelenik meg.
• Amikor a program elindul, megjelenik a prog‐
ram időtartama.
• Amikor a mosogatóprogram befejeződött, a
0:00 és CLEAN kijelző világítani kezd.
• Amikor a késleltetett indítás elindul, a vissza‐
számláló és a DELAY kijelző világítani kezd.
• Ha a készülék hibásan működik, egy hibakód
jelenik meg.
MAGYAR
21
3. KEZELŐPANEL
2
1
3
4
5
6
7
9
8
1 Be/ki gomb
6 TimeSaver érintőgomb
3 Delay érintőgomb
8 EnergySaver érintőgomb
2 Kijelző
7 Multitab érintőgomb
4 Program érintőgomb
5 MyFavourite érintőgomb
Visszajelzők
9 Visszajelzők
leírása
Só visszajelző. A program működése során ez a visszajelző sohasem világít.
Öblítőszer visszajelző. A program működése során ez a visszajelző sohasem
világít.
4. PROGRAMOK
Program
Szennyezettség mérté‐ Program
ke
szakaszok
Töltet típusa
Funkciók
P11)
Normál szennyezett‐
ség
Edények és evőeszkö‐
zök
Előmosás
Főmosogatás 50 °C-on
Öblítés
Szárítás
TimeSaver
EnergySaver
Összes
Edények, evőeszkö‐
zök, lábasok és faze‐
kak
Előmosás
EnergySaver
Főmosogatás 45 °C és 70
°C között
Öblítés
Szárítás
Vegyes szennyezett‐
ség
Edények, evőeszkö‐
zök, lábasok és faze‐
kak
Előmosás
Főmosogatás 50 °C-on
vagy 65 °C-on
Öblítés
Szárítás
TimeSaver
EnergySaver
Erős szennyezettség
Edények, evőeszkö‐
zök, lábasok és faze‐
kak
Előmosás
Főmosogatás 70 °C-on
Öblítés
Szárítás
TimeSaver
EnergySaver
Normál szennyezett‐
ség
Edények és evőeszkö‐
zök
Főmosogatás 55 °C-on
Öblítés
50º
P22)
45º-70º
P33)
FlexiWash
50º-65º
P4
70º
P5
1 Hour
55º
22 www.electrolux.com
Program
Szennyezettség mérté‐ Program
ke
szakaszok
Töltet típusa
P64)
Friss szennyezettség
Edények és evőeszkö‐
zök
Főmosogatás 60 °C-on
Öblítés
P75)
Összes
Előmosás
Funkciók
Rinse &
Hold
1) A programmal a leghatékonyabb víz- és áramfelhasználás mellett mosogathatja el a normál mértékben
szennyezett edényeket és evőeszközöket. (Ezt a programot használják tesztprogramként a bevizsgáló
intézetek.)
2) A készülék érzékeli a kosarakba helyezett edények mennyiségét és szennyezettségét. Automatikusan
beállítja a szükséges hőmérsékletet és a vízmennyiséget, az energiafogyasztást és a program időtartamát.
3) Ezzel a programmal különböző mennyiségű és változatos mértékben szennyezett edényeket mosogathat
el. Az alsó kosárban nagyobb a víznyomás és magasabb a vízhőmérséklet az erősen szennyezett
darabok (pl.: lábasok és fazekak) elmosogatásához. A felső kosárban kisebb a víznyomás és alacsonyabb
a vízhőmérséklet a normál mértékben szennyezett darabok (pl.: üvegedények) elmosogatásához.
4) Ezzel a programmal frissen szennyezett edényeket mosogathat el. Rövid idő alatt is kiváló eredményt
nyújt.
5) Ezzel a programmal gyorsan leöblítheti az edényeket. Így megakadályozza, hogy az ételmaradék
rászáradjon az edényekre, és kellemetlen szagok képződjenek.
Ehhez a programhoz ne használjon mosogatószert.
Fogyasztási értékek
Program1)
Időtartam
(perc)
Energiafogyasztás
(kWh)
Víz
(l)
P1
170 - 180
0.9 - 1.0
9 - 10
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
50º
P2
45º-70º
P3
FlexiWash
50º-65º
P4
70º
P5
1 Hour
55º
MAGYAR
Program1)
Időtartam
(perc)
Energiafogyasztás
(kWh)
Víz
(l)
P6
30
0.8
9
P7
14
0.1
4
23
Rinse &
Hold
1) A víz nyomása és hőmérséklete, a hálózati feszültség ingadozásai, a funkciók és az edények mennyisége
módosíthatja az értékeket.
Tájékoztatás a bevizsgáló intézetek számára
A bevizsgálás elvégzéséhez szükséges összes információ megszerzéséhez küldjön egy e-mailt a
következő címre:
info.test@dishwasher-production.com
Jegyezze fel az adattáblán található termékszámot (PNC).
5. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
A mosogatóprogram indítása előtt kap‐
csolja be vagy ki a kívánt kiegészítő
funkciót. A mosogatóprogramok műkö‐
dése közben nem lehet a kiegészítő
funkciót be- vagy kikapcsolni.
Amennyiben egy vagy több kiegészítő
funkció van beállítva, ellenőrizze, hogy
a hozzájuk tartozó jelzőfények világíta‐
nak-e a program elindulása előtt.
5.1 MyFavourite
Ezzel az opcióval beállíthatja és mentheti a
gyakrabban használt programot.
Egyszerre csak egy programot lehet a
memóriában tárolni. Az új beállítás törli
a korábbi beállítást.
Egy program memóriában való tárolása
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
2. Válassza ki a memóriába mentendő progra‐
mot. Ha a programhoz tartozik funkció, azt is
beállíthatja a programmal együtt. A Multitab
ésDelay funkciók memóriában való tárolása
nem lehetséges.
3. Nyomja meg és tartsa addig nyomva a
MyFavourite érintőgombot, míg a hozzá tar‐
tozó visszajelző folyamatosan világítani nem
kezd.
A MyFavourite program beállítása
1. Nyomja meg aMyFavourite gombot. A MyFa‐
vourite programhoz és funkcióhoz tartozó
visszajelzők világítani kezdenek.
• A kijelzőn megjelenik a program száma és
időtartama.
5.2 TimeSaver
Ez a funkció növeli a víz nyomását és hőmérsék‐
letét. A mosási és szárítási fázisok rövidebbek. A
program teljes időtartama körülbelül 50%-kal
csökken.
A mosás eredményessége megegyezik a normál
időtartamú program eredményességével. A szá‐
rítás eredményessége csökkenhet.
A TimeSaver funkció bekapcsolása
1. Nyomja meg a(z)TimeSaver gombot. A meg‐
felelő visszajelző világítani kezd. A kijelzőn a
program frissített időtartama látható.
• Ha a beállítás nem alkalmazható a prog‐
ramban, akkor háromszor gyorsan villan,
majd kialszik a hozzá tartozó visszajelző.
5.3 Multitab
Csak kombinált mosogatószer-tabletták eseté‐
ben aktiválja e kiegészítő funkciót.
24 www.electrolux.com
Ez a funkció leállítja az öblítőszer és a só hasz‐
nálatát. A hozzá tartozó visszajelzők nem világ‐
ítanak.
Nőhet a program időtartama.
A Multitab funkció bekapcsolása
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
2. Nyomja meg aMultitab gombot; a hozzá tar‐
tozó visszajelző világítani kezd.
A kiegészítő funkció addig marad aktív, amíg ki
nem kapcsolja. Nyomja meg aMultitab gombot; a
hozzá tartozó visszajelző elalszik.
Ha befejezi a kombinált mosogatószer-tabletták
használatát, a következő lépéseket végezze el
különálló mosogatószer, öblítőszer és regeneráló
só használatának megkezdése előtt:
1. Kapcsolja ki a Multitab funkciót.
2. Állítsa a vízlágyítót a legmagasabb szintre.
3. Ellenőrizze, hogy tele van-e a sótartály és az
öblítőszer-adagoló.
4. Öblítőszer és edények nélkül indítsa el a leg‐
rövidebb öblítési fázist tartalmazó programot.
5. Állítsa be a vízlágyítót lakóhelye vízkemény‐
ségének megfelelően.
6. Állítsa be az adagolt öblítőszer mennyiségét.
5.4 EnergySaver
E beállítás esetén csökken a hőmérséklet az
utolsó öblítési szakaszban.
Ezen beállítás esetén csökken az energiafo‐
gyasztás (legfeljebb 25%-kal) és a program idő‐
tartama.
A program végén az edények nedvesek marad‐
hatnak.
A EnergySaver funkció bekapcsolása
1. Nyomja meg a(z)EnergySaver gombot. A
megfelelő visszajelző világítani kezd. A kijel‐
zőn a program frissített időtartama látható.
• Ha a beállítás nem alkalmazható a prog‐
ramban, akkor háromszor gyorsan villan,
majd kialszik a hozzá tartozó visszajelző.
5.5 Hangjelzések
A hangjelzések a készülék meghibásodásakor
vagy a vízlágyító szintjének beállításakor szólal‐
nak meg. Nincs lehetőség ezen hangjelzések ki‐
kapcsolására.
Amikor a program lejár, szintén egy hangjelzés
hallható. Alapértelmezésben ez a hangjelzés ki
van kapcsolva, azonban van lehetőség a bekap‐
csolására.
A program futásának végét jelző hangjelzés
bekapcsolása
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
2. Kapcsolja be a Reset funkciót.
3. Egyszerre nyomja meg, és tartsa lenyomva a
Program és a MyFavourite gombokat, amíg
a Delay, Program, MyFavourite és a Time‐
Saver visszajelzők villogni nem kezdenek.
4. Nyomja meg a(z)MyFavourite gombot.
• A Delay, Program és a TimeSaver vissza‐
jelzők kialszanak.
• A MyFavourite visszajelző továbbra is vil‐
log.
• A kijelző az aktuális beállítást mutatja.
Hangjelzés be.
Hangjelzés ki.
5. A beállítás módosításához nyomja meg az
MyFavourite gombot.
6. A készülék kikapcsolásához és a beállítás
megerősítéséhez nyomja meg a be/ki gom‐
bot.
5.6 ATimeBeam funkció színének
beállítása
A jó láthatóságért a TimeBeam funkció fénysu‐
garának színét a padló színének megfelelően
módosíthatja. 9 szín közül választhat.
Lehetőség van aTimeBeam funkció kikapcsolá‐
sára.
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
2. Kapcsolja be a Reset funkciót.
3. Egyszerre nyomja meg, és tartsa lenyomva a
Program és a MyFavourite gombokat, amíg
a Delay, Program, MyFavourite és a Time‐
Saver visszajelzők villogni nem kezdenek.
4. Nyomja meg a(z)TimeSaver gombot.
• A Delay, Program és a MyFavourite vis‐
szajelzők kialszanak.
• A Timesaver visszajelző továbbra is villog.
• A kijelzőn egy szám és aC betű látható.
Mindegyik szám egy másik színt jelent
(0C = TimeBeam kikapcsolva).
5. A szín módosításához nyomja meg többször
a TimeSaver érintőgombot, hogy lépkedhes‐
sen a színmenüben. A különböző színek
megjelennek a padlón.
MAGYAR
25
6. A készülék kikapcsolásához és a beállítás
megerősítéséhez nyomja meg a be/ki gom‐
bot.
6. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító szintje megfe‐
lel-e a környékén használt víz keménységé‐
nek. Szükség esetén módosítsa a vízlágyító
beállítását. A használt víz keménységére vo‐
natkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi vízszolgáltatóval.
2. Töltse fel sótartályt.
3. Töltse fel az öblítőszer-adagolót.
4. Nyissa ki a vízcsapot.
5. A készülékben gyártási maradványok lehet‐
nek. Az eltávolításukhoz indítson el egy mo‐
sogatóprogramot. Ne használjon mosogató‐
szert, és ne töltse meg a kosarakat.
Ha kombinált mosogatószer-tablettákat
használ, akkor aktiválja a Multitab funk‐
ciót.
6.1 A vízlágyító beállítása
Vízlágyító
beállítás
Vízkeménység
Német
fok
(°dH)
Francia
fok
(°fH)
mmol/l
Clarke
fok
Kézi moso‐
gatás
Elektro‐
nika
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Gyári helyzet.
2) Ezen a szinten ne használjon sót.
Manuálisan és elektronikusan kell beál‐
lítania a vízlágyítót.
26 www.electrolux.com
Manuális beállítás
A vízkeménység-tárcsát forgassa el az 1. vagy 2.
állásba.
Elektronikus beállítás
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
2. Kapcsolja be a Reset funkciót.
3. Egyszerre nyomja meg, és tartsa lenyomva a
Program és a MyFavourite gombokat, amíg
a Delay, Program, MyFavourite és a Time‐
Saver visszajelzők villogni nem kezdenek.
4. Nyomja meg a Delay gombot.
• A Program, MyFavourite és a TimeSaver
visszajelzők kialszanak.
• A Delay visszajelző továbbra is villog.
• A hangjelzések működnek, pl.: öt szagga‐
tott hangjelzés = 5. szint.
• A kijelzőn a vízlágyító beállítása látható,
= 5. szint.
pl.:
5. Többször nyomja meg a Delay gombot a be‐
állítás módosításához.
6. A készülék kikapcsolásához és a beállítás
megerősítéséhez nyomja meg a be/ki gom‐
bot.
6.2 A sótartály feltöltése
1.
2.
3.
4.
5.
Csavarja le a kupakot az óramutató járásá‐
val ellenkező irányba, és nyissa ki a sótar‐
tályt.
Öntsön 1 liter vizet a sótartályba (csak az
első alkalommal).
Töltse fel a sótartályt regeneráló sóval.
Távolítsa el a sótartály nyílása körül lévő
sót.
A sótartály visszazárásához tekerje a kupa‐
kot az óramutató járásával megegyező
irányba.
FIGYELEM
Víz és só juthat ki a töltés során a sótar‐
tályból. Korrózióveszély. Ennek mega‐
kadályozására, a sótartály feltöltése
után indítson el egy programot.
MAGYAR
27
6.3 Az öblítőszer-adagoló feltöltése
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Nyomja meg a kioldó gombot (D) a fedél (C)
felnyitására.
Töltse fel az öblítőszer-adagolót (A), de ne
lépje túl a „max” jelzést.
A kiömlött öblítőszert nedvszívó törlőkendő‐
vel távolítsa el, hogy a mosogatóprogram
alatt megakadályozza a túlzott habképző‐
dést.
Zárja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy retesze‐
lő helyzetben van-e a kioldó gomb.
Elfordíthatja az adagolt mennyiség vá‐
lasztókapcsolót (B) 1 (legkisebb men‐
nyiség) és 4 (legnagyobb mennyiség)
helyzetek közötti beállítására.
7. NAPI HASZNÁLAT
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
• Ha világít a só visszajelző, akkor töltse fel
a sótartályt.
• Ha világít az öblítőszer-adagoló visszajel‐
ző, akkor töltse fel az öblítőszer-adagolót.
3. Pakolja meg megfelelően a kosarakat.
4. Töltse be a mosogatószert.
5. Állítsa be és indítsa el a töltet típusának és a
szennyeződés mértékének megfelelő prog‐
ramot.
7.1 A mosogatószer használata
1.
B
2.
3.
30
MAX
+
32
-
1
20
4
A
4.
C
5.
Nyomja meg a kioldó gombot (B) a fedél (C)
felnyitásához.
Tegyen mosogatószert az adagolóba (A).
Ha előmosogatási fázissal rendelkező mo‐
sogatóprogramot használ, tegyen egy kevés
mosogatószert a készülék ajtajának belsejé‐
be.
Ha mosogatószer-tablettát használ, tegye a
tablettát a mosogatószer-adagolóba (A).
Zárja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy retesze‐
lő helyzetben van-e a kioldó gomb.
28 www.electrolux.com
7.2 Program kiválasztása és
elindítása
Az Auto Off funkció
Az energiafogyasztás csökkentése érdekében ez
a funkció néhány perc elteltével automatikusan
kikapcsolja a készüléket:
• Ha nem csukta be az ajtót a program elindítá‐
sához.
• A program befejeződik.
Reset funkció
Néhány beállítás esetén a készüléknek felhasz‐
nálói üzemmódban kell lennie.
A készülék felhasználói üzemmódba állításához
indítsa el a Reset funkciót.
1. Nyomja meg a Program és a MyFavourite
gombot egyszerre, amíg a kijelzőn aP1 prog‐
ram meg nem jelenik.
Egy program késleltetett indítás
nélküli indítása
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot. A kijelzőn megjelenik az utoljá‐
ra beállított program száma és időtartama.
3. Állítson be egy programot.
• Ha a legutolsóként beállított programot
szeretné elindítani, csukja be a készülék
ajtaját.
• Ha a MyFavourite programot szeretné be‐
állítani, nyomja meg aMyFavourite gom‐
bot.
• Ha másik programot szeretne beállítani,
nyomja meg egymás után többször a
Program gombot, amíg a kívánt program
száma és időtartama rendszeres időkö‐
zönként meg nem jelenik a kijelzőn. Ha
akarja, akkor beállíthatja a megfelelő funk‐
ciókat.
4. Csukja be a készülék ajtaját. A program elin‐
dul. Megkezdődik a program időtartamának
visszaszámlálása 1 perces lépésekben.
Egy program késleltetett indítással
való indítása
1. Állítsa be a programot.
2. Annyiszor nyomja meg a Delay gombot,
amíg a beállítani kívánt késleltetés meg nem
jelenik a kijelzőn (1 és 24 óra között).
• A kijelzőn időközönként megjelenik a
program száma, időtartama és késleltetett
indítási ideje.
• A kijelzőn megjelenik a Delay visszajelző.
3. Csukja be a készülék ajtaját. Elkezdődik a
visszaszámlálás.
• Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
automatikusan megkezdődik a program
végrehajtása.
Ajtónyitás a készülék működése alatt
Ha kinyitja az ajtót, akkor leáll a készülék. Ami‐
kor ismét becsukja az ajtót, a visszaszámlálás a
megszakítási ponttól folytatódik.
Visszaszámlálás alatt a Késleltetett
indítás leállítása
Kapcsolja be a Reset funkciót.
Amikor törli a késleltetett indítást, ismét
be kell állítania a programot és a funkci‐
ókat.
A program törlése
Kapcsolja be a Reset funkciót.
Egy új mosogatóprogram elindítása
előtt ellenőrizze, hogy van-e mosogató‐
szer a mosogatószer-adagolóban.
Miután a program véget ért
Amikor a program befejeződött, a kijelző0:00 ér‐
téket mutat.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot, vagy várja meg, hogy az Auto
Off funkció automatikusan kikapcsolja a ké‐
szüléket.
2. Zárja el a vízcsapot.
Figyelem
• A kipakolás előtt várja meg, amíg az edények
kihűlnek. A forró edények könnyebben meg‐
sérülnek.
• Először az alsó kosarat, majd a felső kosarat
ürítse ki.
• Lehetséges, hogy víz van a készülék oldalfa‐
lain és ajtaján. A rozsdamentes acél hama‐
rabb lehűl, mint az edények.
MAGYAR
29
8. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
8.1 A vízlágyító
A kemény víz nagy mennyiségű ásványi anyagot
tartalmaz, amely károsíthatja a készüléket, és
gyenge mosási eredményhez vezet. A vízlágyító
semlegesíti ezen ásványi anyagokat.
A regeneráló só tartja tisztán és jó állapotban a
vízlágyítót. Fontos a vízlágyító szintjének pontos
beállítása. Ez biztosítja, hogy megfelelő mennyi‐
ségű regeneráló sót és vizet használjon a vízlá‐
gyító.
8.2 Só, öblítőszer és mosogatószer
használata
• Kizárólag sót, öblítőszert és mosogatószert
használjon a mosogatógépben. Egyéb ter‐
mékek károsodást okozhatnak a készülékben.
• Az utolsó öblítési fázis során az öblítőszer elő‐
segíti az edények csík- és foltmentes szárítá‐
sát.
• A kombinált mosogatószer-tabletták mosoga‐
tószert, öblítőszert és regeneráló sót tartal‐
maznak. Győződjön meg arról, hogy e tablet‐
ták megfelelnek-e a környékén lévő vízke‐
ménységnek. Nézze meg a termék csomago‐
lásán található útmutatásokat.
• Rövid programok során nem oldódnak fel tel‐
jesen a mosogatószer tabletták. A mosogató‐
szer maradványok edényeken való lerakódá‐
sának megakadályozására hosszú progra‐
moknál használja a tablettákat.
Ne használjon a szükségesnél több mo‐
sogatószert. További információkért ol‐
vassa el a mosogatószer csomagolásán
található útmutatásokat.
8.3 Pakolja meg megfelelően a
kosarakat.
A mellékelt tájékoztatóban nézzen meg
a kosarak feltöltésére vonatkozó példá‐
kat.
9. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készü‐
léket, és húzza ki a hálózati csatlakozó‐
dugót a csatlakozóaljzatból.
• Csak mosogatógépbe tehető darabok moso‐
gatására használja a készüléket.
• Ne tegyen fából, szaruból, alumíniumból, ón‐
ból és rézből készült darabokat a készülékbe.
• Ne helyezzen a készülékbe vizet felszívó da‐
rabokat (szivacsot, rongyot).
• Távolítsa el az ételmaradékot az edényekről.
• A ráégett ételmaradék könnyebb eltávolításá‐
hoz áztassa be vízbe a lábasokat és fazeka‐
kat, mielőtt behelyezi azokat a készülékbe.
• Az üreges tárgyakat (pl. csészék, poharak és
lábasok) nyílásukkal lefele tegye be.
• Fontos, hogy az edények és evőeszközök ne
csússzanak egymásba. Keverje más edé‐
nyekkel a kanalakat.
• Ellenőrizze, hogy a poharak nem érnek-e más
poharakhoz.
• A kisebb tárgyakat helyezze az evőeszközko‐
sárba.
• A könnyű darabokat helyezze a felső kosárba.
Ügyeljen arra, hogy az eszközök ne mozdul‐
hassanak el.
• A mosogatóprogram elindítása előtt győződ‐
jön meg arról, hogy a szórókarok szabadon
mozoghatnak.
8.4 Egy program indítása előtt
A következőket ellenőrizze:
• A szűrők tiszták és megfelelően vannak elhe‐
lyezve.
• Nem tömődtek el a szórókarok.
• Megfelelő az edények elhelyezése a kosarak‐
ba.
• A kiválasztott program nem felel meg a töltet
típusának és a szennyeződés mértékének.
• Megfelelő mennyiségű mosogatószert hasz‐
nál.
• Van mosogatógép só és öblítő (ha nem kom‐
binált mosogatószer-tablettákat használ).
• Szoros a sótartály kupakjának rögzítése.
30 www.electrolux.com
Az elszennyeződött szűrők és az eltö‐
mődött szórókarok rontják a mosogatás
eredményességét.
Rendszeresen ellenőrizze, és szükség
esetén tisztítsa meg azokat.
9.1 A szűrők tisztítása
C
1.
Az óramutató járásával ellentétesen fordítsa
el az (A) szűrőt, és vegye ki.
2.
Az (A) szűrő szétszereléséhez húzza szét
az (A1) és az (A2) részt.
Vegye ki a (B) szűrőt.
Vízzel tisztítsa meg a szűrőket.
Helyezze a (B) szűrőt eredeti állásába. El‐
lenőrizze, hogy a két vezetősín (C) alatt
megfelelően illeszkedik-e.
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
Szerelje össze az (A) szűrőt, és tegye a (B)
szűrőben lévő helyére. Az óramutató járá‐
sával megegyező irányban forgassa, amíg
bezárul.
A szűrők helytelen pozíciója rossz mo‐
sogatási eredményt okoz, és a készülé‐
ket is károsítja.
9.2 A szórókarok tisztítása
9.3 Külső tisztítás
Ne szerelje ki a szórókarokat.
Ha a szórókarok furatai eltömődnének, a szen‐
nyeződés megmaradó részét egy hegyes végű
tárggyal távolítsa el.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa.
Csak semleges tisztítószert használjon. Ne hasz‐
náljon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldósze‐
reket.
MAGYAR
31
10. HIBAELHÁRÍTÁS
A készülék nem indul el, vagy működés közben
leáll.
Az alábbi információk alapján próbálja kiküszö‐
bölni a problémát, mielőtt a márkaszervizhez for‐
dul.
Bizonyos meghibásodások esetén a kijelzőn egy
riasztási kód látható:
•
- A készülék nem tölt be vizet.
•
•
- A készülék nem ereszti le a vizet.
- A túlcsordulás-gátló bekapcsolt.
VIGYÁZAT
Mielőtt ellenőrizné, kapcsolja ki a ké‐
szüléket.
Jelenség
Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.
Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a
konnektorba.
Ellenőrizze, hogy nem olvadt-e le valamelyik biztosí‐
ték a biztosítékdobozban.
A program nem indul el.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy
várja meg a visszaszámlálás befejeződését.
A készülék nem tölt be vizet.
Ellenőrizze, hogy a nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nagysága
nem túl alacsony-e. Ezzel kapcsolatban kérjen tájé‐
koztatást a helyi vízműtől.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben található
szűrő nem tömődött-e el.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlő nincs-e megcsa‐
varodva vagy megtörve.
A készülék nem engedi ki a vizet.
Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízleeresztő-tömlő nincs-e meg‐
csavarodva vagy megtörve.
A túlcsordulás-gátló bekapcsolt.
Zárja el a vízcsapot, és forduljon a márkaszervizhez.
Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A
program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon
a márkaszervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő riasztási kódot mu‐
tat, forduljon a márkaszervizhez.
10.1 A mosogatás és a szárítás
eredménye nem kielégítő
Fehéres csíkok és szennyeződések vagy kékes
réteg látható a poharakon és edényeken.
• Túl nagy volt az adagolt öblítőszer mennyisé‐
ge. Állítsa alacsonyabb helyzetbe az öblítő‐
szer fordítókart.
• Túl sok volt a mosogatószer.
Szennyeződések és cseppnyomok vannak a
poharakon és edényeken
• Nem elegendő az adagolt öblítőszer mennyi‐
sége. Állítsa magasabb helyzetbe az öblítő‐
szer fordítókart.
• Lehet, hogy a mosogatószer minősége az
oka.
Nedvesek az edények
• Nem szerepel szárítási fázis a programban,
vagy alacsony a szárítási fázis hőmérséklete.
• Az öblítőszer-adagoló üres.
• Lehet, hogy az öblítőszer minősége az oka.
• Lehet, hogy a kombinált mosogatószer-tablet‐
ta minősége az oka. Próbálkozzon másik már‐
kával, vagy töltse fel az öblítőszer-adagolót és
32 www.electrolux.com
kombinált mosogatószer-tablettákkal együtt
használja az öblítőszert.
A lehetséges okok megismerésére néz‐
ze meg a ‘HASZNOS TANÁCSOK ÉS
JAVASLATOK’ című fejezetet.
4. Nyomja meg a(z)Program gombot.
• A Delay, MyFavourite és a Timesaver vis‐
szajelzők kialszanak.
• A Program visszajelző továbbra is villog.
• A kijelző az aktuális beállítást mutatja.
Öblítőszer-adagoló ki.
10.2 Hogyan kapcsoljuk be az
öblítőszer-adagolót?
Az öblítőszer-adagoló bekapcsolása kizárólag
akkor fordul elő, ha a Multitab funkció be van
kapcsolva.
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
2. Kapcsolja be a Reset funkciót.
3. Egyszerre nyomja meg, és tartsa lenyomva a
Program és a MyFavourite gombokat, amíg
a Delay, Program, MyFavourite és a Time‐
Saver visszajelzők villogni nem kezdenek.
Öblítőszer-adagoló be.
5. A beállítás módosításához nyomja meg az
Program gombot.
6. A készülék kikapcsolásához és a beállítás
megerősítéséhez nyomja meg a be/ki gom‐
bot.
7. Állítsa be az adagolt öblítőszer mennyiségét.
8. Töltse fel az öblítőszer-adagolót.
11. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
Méretek
Szélesség / Magasság / Mélység
(mm)
Elektromos csatlakoztatás
Lásd az adattáblát.
596 / 818 - 898 / 550
Feszültség
220-240 V
Frekvencia
50 Hz
Hálózati víznyomás
Min. / max. (bar / MPa)
Vízellátás 1)
Hidegvíz vagy melegvíz2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Kapacitás
Teríték
Áramfelvétel
Készenléti üzemmód
0.10 W
Kikapcsolás üzemmód
0.10 W
max. 60 °C
12
1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőt egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
2) Ha a melegvíz alternatív energiaforrásokból származik (pl. napelemek, szélenergia), akkor az
energiafogyasztás csökkentése érdekében használja a melegvíz-vezetéket.
12. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra:
. Újrahasznosításhoz tegye
a megfelelő konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos
és elektronikus hulladékot. A
tiltó
szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a
háztartási hulladék közé. Juttassa el a
készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy
MAGYAR
lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
33
34 www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WSKAZÓWKI I PORADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCHRONA ŚRODOWISKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
37
38
38
40
42
44
46
47
48
49
50
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To
pomysłowe i stylowe urządzenie zaprojektowano z myślą o Tobie. Użytkując je masz zawsze pewność uzyskania
wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje
dotyczące serwisu:
www.electrolux.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.electrolux.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
POLSKI
1.
35
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy dokładnie przeczytać dołączo‐
ną instrukcję obsługi. Producent nie odpowiada
za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane
nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy
zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wy‐
korzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uduszeniem lub
odniesieniem obrażeń mogących skut‐
kować trwałym kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego urządze‐
nia osobom, w tym również dzieciom, o ogra‐
niczonych zdolnościach ruchowych, senso‐
rycznych lub umysłowych bądź osobom bez
odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy.
Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wy‐
łącznie pod nadzorem lub po odpowiednim
poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
• Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znaj‐
dować się w pobliżu urządzenia, gdy jego
drzwi są otwarte.
1.2 Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego
urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać urządzenia w
miejscach, w których temperatura spada poni‐
żej 0°C.
• Postępować zgodnie z instrukcją instalacji do‐
starczoną wraz z urządzeniem.
• Należy zadbać o to, by struktury znajdujące
się nad urządzeniem i w jego pobliżu spełniały
odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie pożarem i pora‐
żeniem prądem elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłącze‐
niu elektrycznym podane na tabliczce znamio‐
nowej są zgodne z parametrami instalacji za‐
silającej. W przeciwnym razie należy skontak‐
tować się z elektrykiem.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamonto‐
wanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę
uszkodzonego przewodu zasilającego należy
zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifi‐
kowanemu elektrykowi.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego
dopiero po zakończeniu instalacji. Należy za‐
dbać o to, aby po zakończeniu instalacji urzą‐
dzenia wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Odłączając urządzenie nie ciągnąć za prze‐
wód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za
wtyczkę sieciową.
• Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtycz‐
ki mokrymi rękoma.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do nowych
rur lub do rur, których nie używano przez dłuż‐
szy czas, należy zapewnić przepływ wody i
odczekać, aż będzie ona czysta.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia na‐
leży sprawdzić, czy nie ma wycieków.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór bezpie‐
czeństwa i ścianki z wewnętrznym przewo‐
dem zasilającym.
36 www.electrolux.com
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
• W razie uszkodzenia węża dopływowego na‐
leży natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda
elektrycznego. Należy skontaktować się z
punktem serwisowym w celu wymiany węża
dopływowego.
1.3 Przeznaczenie
• To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, np.:
– Kuchnie w obiektach sklepowych, biuro‐
wych oraz innych placówkach pracowni‐
czych
– Gospodarstwa rolne
– Klienci hoteli, moteli i innych obiektów
mieszkalnych
– Obiekty noclegowe.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia obra‐
żeń ciała, oparzenia, porażenia prądem
lub pożaru.
• Nie zmieniać parametrów technicznych urzą‐
dzenia.
• Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać
do kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w
dół lub poziomo.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia
bez nadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia
się o drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebezpieczne.
Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeń‐
stwa podanych na opakowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie bawić się
nią.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed za‐
kończeniem programu. Na naczyniach może
znajdować się detergent.
• Po otwarciu drzwi w czasie pracy urządzenia
może dojść do uwolnienia gorącej pary.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w
jego pobliżu łatwopalnych substancji ani
przedmiotów nasączonych łatwopalnymi sub‐
stancjami.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać
wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.
1.4 Wewnętrzne oświetlenie
Aby wymienić wewnętrzne oświetlenie, należy
skontaktować się z punktem serwisowym.
1.5 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie odniesieniem ob‐
rażeń lub uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić go.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożli‐
wić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w
urządzeniu.
POLSKI
37
2. OPIS URZĄDZENIA
1
2
11
10
9
1 Górne ramię spryskujące
2 Dolne ramię spryskujące
3 Filtry
4 Tabliczka znamionowa
5 Zbiornik soli
6 Pokrętło ustawienia twardości wody
7 Dozownik płynu nabłyszczającego
8
7
6
5 4
3
9 Kosz na sztućce
10 Dolny kosz
11 Górny kosz
Urządzenie jest wyposażone w oświet‐
lenie wewnętrzne, które włącza się w
momencie otwarcia drzwiczek i wyłącza
po ich zamknięciu.
8 Dozownik detergentu
2.1 TimeBeam
System TimeBeam emituje wiązkę światła wy‐
świetlającą informacje na podłodze, pod drzwia‐
mi urządzenia.
• Po rozpoczęciu programu wyświetlany jest
czas jego trwania.
• Po zakończeniu programu wyświetlane są
wskazania 0:00 i CLEAN.
• Po rozpoczęciu odliczania czasu opóźnienia
programu wyświetlany jest pozostały czas
oraz komunikat DELAY.
• W razie wystąpienia usterki wyświetlany jest
kod alarmu.
38 www.electrolux.com
3. PANEL STEROWANIA
2
1
3
4
5
6
7
9
8
1 Przycisk wł./wył.
6 Pole dotykowe TimeSaver
3 Pole dotykowe Delay
8 Pole dotykowe EnergySaver
2 Wyświetlacz
4 Pole dotykowe Program
5 Pole dotykowe MyFavourite
Wskaźniki
7 Pole dotykowe Multitab
9 Wskaźniki
Opis
Wskaźnik soli. Podczas trwania programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączo‐
ny.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. Podczas trwania programu wskaźnik ten
jest zawsze wyłączony.
4. PROGRAMY
Program
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Fazy
programu
Opcje
P11)
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 50°C
Płukania
Suszenie
TimeSaver
EnergySaver
Dowolne
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patel‐
nie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze od 45°C do 70°C
Płukania
Suszenie
EnergySaver
Zróżnicowane
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patel‐
nie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 50°C i 65°C
Płukania
Suszenie
TimeSaver
EnergySaver
Duże
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patel‐
nie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 70°C
Płukania
Suszenie
TimeSaver
EnergySaver
50º
P22)
45º-70º
P33)
FlexiWash
50º-65º
P4
70º
POLSKI
Program
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Fazy
programu
P5
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w temperatu‐
rze 55°C
Płukania
P64)
Świeże
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w temperatu‐
rze 60°C
Płukania
P75)
Dowolne
Zmywanie wstępne
1 Hour
55º
39
Opcje
Rinse &
Hold
1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas
zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to program standardowy dla ośrodków
przeprowadzających testy).
2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automatycznie
reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu.
3) Program ten umożliwia zmywanie dowolnych ilości naczyń o różnym stopniu zabrudzenia. Wyższa
temperatura oraz ciśnienie wody w koszu dolnym pozwalają na zmywanie bardzo zabrudzonych naczyń
(np. garnków i patelni). Niższa temperatura oraz ciśnienie wody w koszu górnym pozwalają natomiast na
zmywanie średnio zabrudzonych naczyń (np. naczyń szklanych).
4) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie
uzyskać dobre efekty zmywania.
5) Program ten służy do szybkiego płukania naczyń. Zapobiega to zasychaniu resztek jedzenia na
naczyniach i powstawaniu przykrych zapachów.
W tym programie nie należy stosować detergentów.
Parametry eksploatacyjne
Program1)
Czas trwania
(min)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody
(l)
P1
170 - 180
0.9 - 1.0
9 - 10
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
50º
P2
45º-70º
P3
FlexiWash
50º-65º
P4
70º
P5
1 Hour
55º
40 www.electrolux.com
Program1)
Czas trwania
(min)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody
(l)
P6
30
0.8
9
P7
14
0.1
4
Rinse &
Hold
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w
napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres:
info.test@dishwasher-production.com
Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.
5. OPCJE
Opcje należy włączyć lub wyłączyć
przed rozpoczęciem programu. Opcji
nie można włączyć ani wyłączyć w cza‐
sie trwania programu.
Wybierając jedną lub większą liczbę op‐
cji, należy upewnić się, że przed rozpo‐
częciem programu włączą się odpo‐
wiednie wskaźniki.
5.1 MyFavourite
Ta opcja umożliwia ustawienie i zapisanie w pa‐
mięci najczęściej używanego programu.
Jednocześnie można zapisać tylko
1 program. Wprowadzenie nowego us‐
tawienia powoduje anulowanie poprzed‐
niego.
Zapisywanie programu w pamięci
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Wybrać program, który ma zostać zapisany
w pamięci. Można również ustawić opcje
działające z danym programem. Nie jest
możliwe zapisanie w pamięci opcji Multitab
i Delay.
3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk MyFavouri‐
te, aż odpowiedni wskaźnik zacznie świecić
w sposób ciągły.
Ustawianie programu MyFavourite
1. Nacisnąć MyFavourite. Włączą się wskaźniki
odpowiadające programowi MyFavourite.
• Na wyświetlaczu będą pokazywane nu‐
mer oraz czas trwania programu.
5.2 TimeSaver
Ta opcja powoduje zwiększenie ciśnienia oraz
temperatury wody. Fazy zmywania i suszenia
zostają skrócone. Całkowity czas trwania progra‐
mu skraca się o około 50%.
Rezultaty zmywania są takie same, jak w przy‐
padku programu o standardowym czasie trwania.
Jedynie skuteczność suszenia może być niższa.
Włączanie opcji TimeSaver
1. Nacisnąć przycisk TimeSaver. Włączy się
odpowiedni wskaźnik. Czas trwania progra‐
mu podawany na wyświetlaczu zostanie za‐
ktualizowany.
• Jeśli opcja nie działa z danym progra‐
mem, odpowiedni wskaźnik mignie szybko
trzy razy, a następnie zgaśnie.
5.3 Multitab
Tę opcję można włączyć jedynie stosując wielos‐
kładnikowe tabletki z detergentem.
Opcja ta zatrzymuje doprowadzanie płynu nabły‐
szczającego i soli. Odpowiednie wskaźniki są
wyłączone.
POLSKI
Czas trwania programu może się wydłużyć.
Włączanie opcji Multitab
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Nacisnąć przycisk Multitab – zaświeci się od‐
powiedni wskaźnik.
Opcja pozostanie włączona do chwili wyłączenia
jej przez użytkownika. Nacisnąć przycisk Multitab
– odpowiedni wskaźnik zgaśnie.
Po zaprzestaniu korzystania z
wieloskładnikowych tabletek z detergentem
przed rozpoczęciem stosowania oddzielnie
detergentu, płynu nabłyszczającego i soli do
zmywarek należy wykonać następujące
czynności:
1. Wyłączyć opcję Multitab.
2. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania wo‐
dy.
3. Upewnić się, że zbiornik soli oraz dozownik
płynu nabłyszczającego są pełne.
4. Uruchomić najkrótszy program z fazą płuka‐
nia, bez detergentu i bez naczyń.
5. Ustawić poziom zmiękczania wody odpo‐
wiednio do twardości wody doprowadzanej
do urządzenia.
6. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszcza‐
jącego.
5.4 EnergySaver
Ta opcja umożliwia zmniejszenie temperatury w
ostatniej fazie suszenia.
Użycie tej opcji powoduje zmniejszenie zużycia
energii (do 25%) i skrócenie czasu trwania pro‐
gramu.
Po zakończeniu programu naczynia mogą być
mokre.
Włączanie opcji EnergySaver
1. Nacisnąć przycisk EnergySaver. Włączy się
odpowiedni wskaźnik. Czas trwania progra‐
mu podawany na wyświetlaczu zostanie za‐
ktualizowany.
• Jeśli opcja nie działa z danym progra‐
mem, odpowiedni wskaźnik mignie szybko
trzy razy, a następnie zgaśnie.
5.5 Sygnały dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe są emitowane po wystąpie‐
niu usterki urządzenia lub regulacji poziomu
zmiękczania wody. Tych sygnałów dźwiękowych
nie można wyłączyć.
41
Sygnał dźwiękowy może być również emitowany
po zakończeniu programu. Domyślnie ten sygnał
jest wyłączony, ale można go włączyć.
Włączanie sygnału dźwiękowego zakończenia
programu
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Włączyć funkcję Reset.
3. Dotknąć jednocześnie i przytrzymać pola
Program i MyFavourite, aż wskaźniki Delay,
Program, MyFavourite i TimeSaver zaczną
migać.
4. Nacisnąć MyFavourite.
• Wskaźniki Delay, Program i TimeSaver
wyłączą się.
• Wskaźnik MyFavourite nadal będzie mi‐
gał.
• Na wyświetlaczu pojawi się aktualne usta‐
wienie.
Sygnał dźwiękowy włączony.
Sygnał dźwiękowy wyłączony.
5. Dotknąć pole MyFavourite, aby zmienić usta‐
wienie.
6. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć
urządzenie i potwierdzić ustawienie.
5.6 Ustawienie koloru podłogowego
wyświetlacza TimeBeam
Można zmienić kolor wyświetlacza TimeBeam
tak, by pasował do koloru podłogi kuchennej. Do‐
stępnych jest 9 kolorów.
Można także wyłączyć wyświetlacz TimeBeam.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Włączyć funkcję Reset.
3. Dotknąć jednocześnie i przytrzymać pola
Program i MyFavourite, aż wskaźniki Delay,
Program, MyFavourite i TimeSaver zaczną
migać.
4. Nacisnąć TimeSaver.
• Wskaźniki Delay, Program i MyFavourite
wyłączą się.
• Wskaźnik Timesaver nadal będzie migał.
• Na wyświetlaczu pojawi się liczba i litera
C. Każda liczba jest przypisana do innego
koloru (0C = TimeBeam wyłączony).
5. Nacisnąć kilkakrotnie pole dotykowe Time‐
Saver, aby wybrać odpowiedni kolor. Kolory
będą wyświetlane na podłodze.
42 www.electrolux.com
6. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć
urządzenie i potwierdzić ustawienie.
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom zmiękcza‐
nia wody odpowiada twardości wody dopro‐
wadzanej do urządzenia. Jeśli nie, należy
ustawić poziom zmiękczania wody. Skontak‐
tować się z miejscowym zakładem wodocią‐
gowym, aby ustalić stopień twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. W urządzeniu mogą znajdować się pozosta‐
łości z procesu produkcyjnego. Aby je usu‐
nąć, należy uruchomić program. Nie należy
stosować detergentu ani umieszczać naczyń
w koszach.
Aby zastosować wieloskładnikowe tab‐
letki z detergentem, należy włączyć
funkcję Multitab.
6.1 Regulacja zmiękczania wody
Regulacja zmiękczania
wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
ręczna
elektro‐
niczna
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Poziom zmiękczania wody należy usta‐
wić ręcznie oraz elektronicznie.
POLSKI
43
Regulacja ręczna
Ustawić pokrętło ustawienia twardości wody w
pozycji 1 lub 2.
Regulacja elektroniczna
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Włączyć funkcję Reset.
3. Dotknąć jednocześnie i przytrzymać pola
Program i MyFavourite, aż wskaźniki Delay,
Program, MyFavourite i TimeSaver zaczną
migać.
4. Nacisnąć przycisk Delay.
• Wskaźniki Program, MyFavourite i Time‐
Saver wyłączą się.
• Wskaźnik Delay nadal będzie migał.
• Sygnały dźwiękowe zostaną włączone
(przykład: pięć sygnałów przerywanych =
poziom 5).
• Na wyświetlaczu będzie widoczne usta‐
wienie zmiękczacza wody (przykład:
= poziom 5).
5. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Delay, aby
zmienić ustawienie.
6. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć
urządzenie i potwierdzić ustawienie.
6.2 Napełnianie zbiornika soli
1.
2.
3.
4.
5.
Obrócić pokrywkę w lewo i otworzyć zbior‐
nik soli.
Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko za
pierwszym razem).
Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
Usunąć sól rozsypaną wokół otworu zbiorni‐
ka soli.
Obrócić pokrywkę w prawo, aby zamknąć
zbiornik soli.
UWAGA!
Podczas napełniania zbiornika soli mo‐
że się z niego wydostawać woda i sól.
Zagrożenie wystąpieniem korozji. Aby
tego uniknąć, po napełnieniu zbiornika
soli należy uruchomić program.
44 www.electrolux.com
6.3 Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Nacisnąć przycisk zwalniający (D), aby ot‐
worzyć pokrywę (C).
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego
(A) najwyżej do poziomu oznaczenia „max”.
Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć
za pomocą chłonnej szmatki, aby zapobiec
powstaniu zbyt dużej ilości piany.
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk
zwalniający jest odpowiednio zablokowany.
Dozowanie płynu nabłyszczającego
można wyregulować za pomocą pokręt‐
ła (B) pomiędzy pozycją 1 (najmniejsza
ilość) a pozycją 4 (największa ilość).
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
• Jeśli wskaźnik soli jest włączony, należy
napełnić zbiornik soli.
• Jeśli wskaźnik płynu nabłyszczającego
jest włączony, napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i poziomu za‐
brudzenia.
7.1 Stosowanie detergentu
1.
B
2.
30
3.
MAX
+
32
C
-
1
20
4
A
4.
5.
Nacisnąć przycisk zwalniający (B), aby ot‐
worzyć pokrywę (C).
Umieścić detergent w przegródce oznaczo‐
nej symbolem (A).
Jeśli program przewiduje fazę zmywania
wstępnego, umieścić niewielką ilość deter‐
gentu na wewnętrznej stronie drzwi urzą‐
dzenia.
W razie korzystania z tabletek do zmywa‐
rek, włożyć tabletkę do przegródki (A).
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk
zwalniający jest odpowiednio zablokowany.
POLSKI
7.2 Ustawianie i uruchamianie
programu
Funkcja Auto Off
Aby zmniejszyć zużycie energii, funkcja ta po
upływie kilku minut automatycznie wyłącza urzą‐
dzenie w następujących przypadkach:
• Jeśli nie zamknięto drzwi urządzenia w celu
włączenia programu.
• Po zakończeniu programu.
Funkcja Reset
Dla niektórych ustawień konieczne jest włącze‐
nie trybu użytkownika.
Aby przejść do trybu użytkownika, należy włą‐
czyć funkcję Reset.
1. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyci‐
ski Program i MyFavourite, aż na wyświetla‐
czu pojawi się oznaczenie programu P1.
Uruchamianie programu bez
opóźnienia
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie. Na wyświetlaczu będą pokazywane
numer oraz czas trwania ostatnio ustawione‐
go programu.
3. Ustawić program.
• Aby włączyć ostatnio ustawiony program,
zamknąć drzwi urządzenia.
• Aby ustawić program MyFavourite, należy
nacisnąć przycisk MyFavourite.
• Aby ustawić inny program, należy nacis‐
nąć kilkakrotnie Program, aż na wyświet‐
laczu będą naprzemiennie pokazywane
numer oraz czas trwania ustawianego
programu. W razie potrzeby można usta‐
wić opcje odpowiednie dla danego progra‐
mu.
4. Zamknąć drzwi urządzenia. Nastąpi urucho‐
mienie programu. Czas trwania programu
będzie odliczany skokowo co 1 minutę.
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Delay, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany czas opó‐
źnienia (od 1 do 24 godzin).
45
• Na wyświetlaczu będą naprzemiennie po‐
kazywane numer, czas trwania oraz czas
opóźnienia programu.
• Włączy się wskaźnik Delay.
3. Zamknąć drzwi urządzenia. Rozpocznie się
odliczanie czasu.
• Po zakończeniu odliczania program roz‐
pocznie się automatycznie.
Otwieranie drzwi w trakcie pracy
urządzenia
Po otwarciu drzwi urządzenie przestaje praco‐
wać. Po zamknięciu drzwi urządzenie będzie
kontynuować pracę od momentu, w którym zos‐
tała przerwana.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu w trakcie odliczania
Włączyć funkcję Reset.
Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia
programu należy ponownie ustawić pro‐
gram.
Anulowanie programu
Włączyć funkcję Reset.
Przed uruchomieniem nowego progra‐
mu należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Po zakończeniu programu
Po zakończeniu programu na wyświetlaczu poja‐
wi się 0:00.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył. lub poczekać, aż
funkcja Auto Off automatycznie wyłączy
urządzenie.
2. Zakręcić zawór wody.
Ważne
• Przed wyjęciem naczyń z urządzenia należy
poczekać, aż ostygną. Gorące naczynia łatwo
ulegają uszkodzeniu.
• Należy najpierw wyjmować naczynia z dolne‐
go, a następnie z górnego kosza.
• Na ściankach i drzwiach urządzenia może
znajdować się woda. Stal nierdzewna schła‐
dza się szybciej niż naczynia.
46 www.electrolux.com
8. WSKAZÓWKI I PORADY
8.1 Zmiękczanie wody
Twarda woda zawiera dużo minerałów, które mo‐
gą uszkodzić urządzenie oraz sprawić, że efekty
zmywania będą niezadowalające. Zmiękczacz
wody neutralizuje te minerały.
Sól do zmywarek utrzymuje zmiękczacz wody w
czystości oraz w odpowiednim stanie. Istotne jest
ustawienie właściwego poziomu zmiękczania
wody. Zapewnia to stosowanie odpowiedniej
ilości soli do zmywarek i wody przez zmiękczacz
wody.
8.2 Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn nabły‐
szczający i detergent do zmywarek. Inne pro‐
dukty mogą uszkodzić urządzenie.
• Płyn nabłyszczający jest dozowany podczas
ostatniej fazy płukania i zapobiega powstawa‐
niu smug i plam na naczyniach podczas ich
suszenia.
• Tabletki wieloskładnikowe zawierają deter‐
gent, płyn nabłyszczający oraz inne dodatki.
Należy sprawdzić, czy te tabletki można sto‐
sować przy danej twardości wody. Należy za‐
poznać się z instrukcją na opakowaniu pro‐
duktu.
• Tabletki z detergentem nie rozpuszczają się
całkowicie w trakcie krótkich programów. Za‐
leca się stosowanie tabletek przy długich pro‐
gramach, aby zapobiec osadzaniu się deter‐
gentu na naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na opakowaniu
detergentu.
8.3 Ładowanie koszy
Przykłady załadunku koszy przedsta‐
wiono w dołączonej broszurze.
• W urządzeniu należy zmywać przedmioty, któ‐
re są przystosowane do zmywania w zmywar‐
kach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów wyko‐
nanych z drewna, rogu, aluminium, cynołowiu
i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów, któ‐
re mogą pochłaniać wodę (gąbki, ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Aby ułatwić usuwanie pozostałości przypalo‐
nych potraw, należy zamoczyć naczynia w
wodzie przed ich umieszczeniem w urządze‐
niu.
• Wklęsłe elementy (kubki, szklanki i miski)
układać otworami w dół.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie przyle‐
gają do siebie. Wymieszać łyżki z innymi
sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze so‐
bą
• Małe elementy umieścić w koszu na sztućce.
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym.
Upewnić się, że nie będą się one przemie‐
szczać.
• Przed uruchomieniem programu upewnić się,
że ramiona spryskujące mogą się swobodnie
obracać.
8.4 Przed rozpoczęciem programu
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• ramiona spryskujące nie są zatkane;
• ułożenie naczyń i przyborów kuchennych w
koszach jest prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego rodzaju
załadunku i stopnia zabrudzenia;
• zastosowano prawidłową ilość detergentu;
• w zmywarce znajduje się sól do zmywarek i
płyn nabłyszczający (chyba że stosowane są
wieloskładnikowe tabletki z detergentem);
• pokrywka zbiornika soli nie jest poluzowana.
POLSKI
47
9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Przed przeprowadzeniem konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniaz‐
da elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane ramiona sprys‐
kujące pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać i w ra‐
zie potrzeby wyczyścić.
9.1 Czyszczenie filtrów
C
1.
Obrócić filtr (A) przeciwnie do ruchu wska‐
zówek zegara i wyjąć go.
2.
Aby rozebrać filtr (A), należy rozdzielić
części (A1) i (A2).
Wyjąć filtr (B).
Przepłukać filtry wodą.
Umieścić filtr (B) w pierwotnym położeniu.
Sprawdzić, czy jest zamontowany prawidło‐
wo pod dwoma zaczepami (C).
C
A
B
A1
3.
4.
5.
A2
6.
Złożyć filtr (A) i umieścić go w pierwotnym
położeniu w filtrze (B). Obrócić zgodnie z
ruchem wskazówek zegara, aż się zabloku‐
je.
Nieprawidłowe położenie filtrów może
skutkować niezadowalającymi efektami
zmywania i uszkodzeniem urządzenia.
9.2 Czyszczenie ramion
spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących są za‐
tkane, zabrudzenia należy usunąć przy pomocy
cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
48 www.electrolux.com
9.3 Czyszczenie obudowy
Stosować wyłącznie neutralne środki do czy‐
szczenia. Nie używać produktów ściernych, my‐
jek do szorowania ani rozpuszczalników.
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki.
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Zmywarka nie daje się uruchomić lub przestaje
działać podczas zmywania.
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy
zapoznać się z poniższymi informacjami, które
mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu.
Przy niektórych usterkach na wyświetlaczu poja‐
wia się kod alarmowy:
•
- Urządzenie nie napełnia się wodą.
•
•
- Urządzenie nie odpompowuje wody.
- Włączyło się zabezpieczenie przed za‐
laniem.
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do sprawdzenia
należy wyłączyć urządzenie.
Problem
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego jest
włożona do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczni‐
ków nie jest uszkodzony.
Program nie uruchamia się.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, na‐
leży je anulować lub poczekać do końca odliczania
czasu.
Urządzenie nie napełnia się wodą.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.
W tym celu należy skontaktować się z miejscowym
zakładem wodociągowym.
Sprawdzić, czy zawór wody nie jest zatkany.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym nie jest za‐
tkany.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty lub
przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
Sprawdzić, czy syfon zlewozmywaka nie jest zatka‐
ny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty lub
przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie przed za‐
laniem.
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem
serwisowym.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program
zostanie wznowiony od momentu, w którym zos‐
tał przerwany.
W razie ponownego wystąpienia problemu nale‐
ży skontaktować się z punktem serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody alar‐
mowe, należy skontaktować się z punktem ser‐
wisowym.
POLSKI
10.1 Efekty zmywania i suszenia są
niezadowalające
Białawe smugi lub niebieskawy nalot na
szklankach i naczyniach
• Zbyt duża dawka płynu nabłyszczającego.
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu
nabłyszczającego, aby zmniejszyć dozowanie.
• Użyto zbyt dużo detergentu.
Plamy i ślady po odparowanych kroplach wody
na szklankach i naczyniach.
• Zbyt mała dawka płynu nabłyszczającego.
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu
nabłyszczającego, aby zwiększyć dozowanie.
• Przyczyną może być jakość detergentu.
Naczynia są mokre
• Program nie posiada fazy suszenia lub tempe‐
ratura w fazie suszenia jest zbyt niska.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
• Przyczyną może być jakość płynu nabłyszcza‐
jącego.
• Przyczyną może być jakość wieloskładniko‐
wych tabletek z detergentem. Należy wypró‐
bować inną markę lub włączyć dozownik pły‐
nu nabłyszczającego i zastosować płyn nabły‐
szczający wraz z wieloskładnikowymi tablet‐
kami z detergentem.
49
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Włączyć funkcję Reset.
3. Dotknąć jednocześnie i przytrzymać pola
Program i MyFavourite, aż wskaźniki Delay,
Program, MyFavourite i TimeSaver zaczną
migać.
4. Nacisnąć Program.
• Wskaźniki Delay, MyFavourite i Timesa‐
ver wyłączą się.
• Wskaźnik Program nadal będzie migał.
• Na wyświetlaczu pojawi się aktualne usta‐
wienie.
Dozownik płynu nabłyszczają‐
cego wyłączony.
Dozownik płynu nabłyszczają‐
cego włączony.
5. Dotknąć pole Program, aby zmienić ustawie‐
nie.
6. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć
urządzenie i potwierdzić ustawienie.
7. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszcza‐
jącego.
8. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
Patrz: „Porady i wskazówki”, gdzie omó‐
wiono inne możliwe przyczyny.
10.2 Włączanie dozownika płynu
nabłyszczającego
Dozownik płynu nabłyszczającego można włą‐
czyć tylko wtedy, gdy opcja Multitab jest aktyw‐
na.
11. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość/szerokość/głębokość
(mm)
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej
Patrz tabliczka znamionowa.
Napięcie
Częstotliwość
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Min./maks. (bar/MPa)
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
50 www.electrolux.com
maks. 60°C
Dopływ wody1)
Zimna lub ciepła woda2)
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
Pobór mocy
Tryb włączenia
0.10 W
Tryb wyłączenia
0.10 W
12
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni
wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
12. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić
produkt do miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
SLOVENSKY
51
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POPIS VÝROBKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOLITEĽNÉ FUNKCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRED PRVÝM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIPY A RADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OŠETROVANIE A ČISTENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIEŠENIE PROBLÉMOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNIČNE INFORMACIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
54
55
55
57
58
60
62
63
64
65
66
WE’RE THINKING OF YOU
Ďakujeme vám, že ste si kúpili spotrebič Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia
odborných skúseností a inovácií. Pri vývoji tohto dômyselného a štýlového spotrebiča sme mysleli na vás. Preto si
pri každom použití môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
52 www.electrolux.com
1.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si po‐
zorne prečítajte priložený návod na používanie.
Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia
spôsobené nesprávnou inštaláciou a používa‐
ním. Návod na používanie uchovávajte vždy v
blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúc‐
nosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných
osôb
VAROVANIE
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia
alebo trvalého postihnutia.
• Tento spotrebič nesmú používať osoby (vráta‐
ne detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou ale‐
bo mentálnou spôsobilosťou ani osoby s ne‐
dostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami.
Tieto osoby musia byť pod dohľadom osoby
zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ich táto
osoba musí poučiť o správnom používaní spo‐
trebiča.
• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
• Všetky umývacie prostriedky uschovajte mimo
dosahu detí.
• Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľ‐
te deťom ani domácim zvieratám, aby sa k ne‐
mu priblížili.
1.2 Inštalácia
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepouží‐
vajte.
• Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na
mieste, kde teplota môže klesnúť pod 0 °C.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so
spotrebičom.
• Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými a vedľa
ktorých je spotrebič nainštalovaný, sú bezpeč‐
né.
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na ty‐
povom štítku spotrebiča zodpovedajú parame‐
trom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elek‐
trikára.
• Vždy používajte správne nainštalovanú uzem‐
nenú zásuvku.
• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžo‐
vacie prívodné káble.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický
kábel nie sú poškodené. Ak napájací kábel
spotrebiča treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného servisné‐
ho strediska.
• Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci in‐
štalácie. Uistite sa, že napájací elektrický ká‐
bel je po inštalácii prístupný.
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete ne‐
ťahajte za napájací kábel. Vždy ťahajte za zá‐
strčku napájacieho kábla.
• Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla
ani jeho zástrčky mokrými rukami.
• Tento spotrebič vyhovuje smerniciam EHS.
Pripojenie do vodovodného potrubia
• Uistite sa, že hadice na vodu nie sú poškode‐
né.
• Pred pripojením spotrebiča k novému potrubiu
alebo potrubiu, ktoré sa dlho nepoužívalo, ne‐
chajte vodu tiecť, až kým nebude čistá.
• Pri prvom použití spotrebiča skontrolujte, či ni‐
kde neuniká voda.
• Prívodná hadica na vodu má bezpečnostný
ventil a puzdro s vnútorným elektrickým káb‐
lom.
Elektrické zapojenie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elek‐
trickým prúdom.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
VAROVANIE
Nebezpečné napätie.
• Ak je prívodná hadica poškodená, okamžite
vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej sie‐
SLOVENSKY
te. Kontaktujte servisné stredisko, aby vyme‐
nili prívodnú hadicu.
1.3 Používanie
• Tento spotrebič je určený na použitie v do‐
mácnosti a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– kuchynky pre zamestnancov v obchodoch,
kanceláriách a iných pracovných prostre‐
diach,
– vidiecke domy,
– priestory určené pre klientov v hoteloch,
moteloch a iných typoch ubytovacích zaria‐
dení,
– ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú ra‐
ňajky.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia, popálenín,
zásahu elektrickým prúdom alebo po‐
žiaru.
• Nemeňte technické charakteristiky tohto spo‐
trebiča.
• Nože a iný ostrý alebo špicatý príbor dajte do
košíka na príbor hrotom nadol alebo ho
umiestnite v horizontálnej polohe.
• Dvierka spotrebiča nenechávajte otvorené,
aby ste na ne nespadli.
• Na otvorené dvierka si nesadajte ani na ne
nestúpajte.
• Umývacie prostriedky do umývačky sú nebez‐
pečné. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale umývacieho prostriedku.
53
• Nepite vodu zo spotrebiča a nehrajte sa s
ňou.
• Nevyberajte riad zo spotrebiča, kým sa ne‐
skončil program. Na riade môže byť umývací
prostriedok.
• Ak otvoríte dvierka, keď je spustený program,
zo spotrebiča môže uniknúť horúca para.
• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknu‐
té horľavými látkami, neklaďte do spotrebiča,
do jeho blízkosti ani naň.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody
ani paru.
1.4 Vnútorné osvetlenie
Ak treba vymeniť vnútorné svetlo, obráťte sa na
servisné stredisko.
1.5 Likvidácia
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia alebo udu‐
senia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický napájací kábel a zlikvidujte
ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotrebi‐
či.
54 www.electrolux.com
2. POPIS VÝROBKU
1
2
11
10
9
8
7
6
5 4
3
1 Horné sprchovacie rameno
8 Dávkovač umývacieho prostriedku
3 Filtre
4 Typový štítok
10 Dolný kôš
2 Dolné sprchovacie rameno
5 Zásobník na soľ
6 Volič tvrdosti vody
7 Dávkovač leštidla
9 Košík na príbor
11 Horný kôš
Táto umývačka riadu má vnútorné svet‐
lo, ktoré sa zapína a vypína pri otváraní
a zatváraní jej dvierok.
2.1 TimeBeam
TimeBeam je ukazovateľ, ktorý sa zobrazuje na
dlážke pod dvierkami spotrebiča.
• Po spustení programu sa rozsvieti jeho trva‐
nie.
• Po ukončení programu sa rozsvieti 0:00 a
CLEAN.
• Po spustení posunutého štartu sa spustí od‐
počítavanie a rozsvieti sa DELAY.
• Pri poruche spotrebiča sa rozsvieti kód poru‐
chy.
SLOVENSKY
3. OVLÁDACÍ PANEL
2
1
3
4
5
6
7
8
9
1 Tlačidlo Zap./Vyp.
6 Dotykové tlačidlo TimeSaver
3 Dotykové tlačidlo Delay
8 Dotykové tlačidlo EnergySaver
2 Displej
4 Dotykové tlačidlo Program
5 Dotykové tlačidlo MyFavourite
Ukazovatele
7 Dotykové tlačidlo Multitab
9 Ukazovatele
Popis
Ukazovateľ soli. Počas programu nikdy nesvieti.
Ukazovateľ leštidla. Počas programu nikdy nesvieti.
4. PROGRAMY
Program
Stupeň znečistenia
Druh náplne
Fázy
programu
Voliteľné funkcie
P11)
Bežné znečistenie
Porcelán a jedálenský
príbor
Predumývanie
Umývanie 50 °C
Oplachovanie
Sušenie
TimeSaver
EnergySaver
50º
P22)
45º-70º
P33)
FlexiWash
50º-65º
P4
70º
P5
1 Hour
55º
Všetko
Predumývanie
EnergySaver
Porcelán, jedálenský
Umývanie od 45 °C do 70
príbor, hrnce a panvice °C
Oplachovanie
Sušenie
Rôzne znečistenie
Predumývanie
TimeSaver
Porcelán, jedálenský
Umývanie 50 °C alebo 65 EnergySaver
príbor, hrnce a panvice °C
Oplachovanie
Sušenie
Silné znečistenie
Predumývanie
Porcelán, jedálenský
Umývanie 70 °C
príbor, hrnce a panvice Oplachovanie
Sušenie
Bežné znečistenie
Porcelán a jedálenský
príbor
Umývanie 55 °C
Oplachovanie
TimeSaver
EnergySaver
55
56 www.electrolux.com
Program
Stupeň znečistenia
Druh náplne
Fázy
programu
P64)
Nezaschnuté nečistoty
Porcelán a jedálenský
príbor
Umývanie 60 °C
Oplachovanie
P75)
Všetko
Predumývanie
Voliteľné funkcie
Rinse &
Hold
1) Tento program zaručuje najúčinnejšie využitie vody a energie pri bežne znečistenom porceláne a príbore.
(Toto je štandardný testovací program pre skúšobne.)
2) Spotrebič rozoznáva stupeň znečistenia a množstvo položiek v košoch. Automaticky upravuje teplotu a
množstvo vody, spotrebu energie a trvanie programu.
3) S týmto programom môžete umývať rôznorodú náplň s rôznym znečistením. Do spodného koša dajte silne
znečistený riad (napr. hrnce a panvice), pretože pri tomto programe je tam vyššia teplota a tlak vody. Do
horného koša dajte bežne znečistené predmety (napr. sklený riad), pretože pri tomto programe je tam
nižšia teplota a tlak vody.
4) S týmto programom môžete umývať čerstvo znečistený riad. Poskytuje dobré výsledky umývania v
krátkom čase.
5) Tento program použite na rýchle opláchnutie riadu. Tým zabránite zaschnutiu zvyškov jedla na riade a
šíreniu nepríjemných pachov zo spotrebiča.
Pri tomto programe nepoužívajte umývací prostriedok.
Spotreba
Program1)
Trvanie
(min.)
Energia
(kWh)
Voda
(l)
P1
170 - 180
0.9 - 1.0
9 - 10
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 14
130 - 140
1.3 - 1.5
14 - 15
150 - 160
1.4 - 1.6
13 - 15
55 - 65
1.0 - 1.2
10 - 11
30
0.8
9
50º
P2
45º-70º
P3
FlexiWash
50º-65º
P4
70º
P5
1 Hour
55º
P6
SLOVENSKY
Program1)
Trvanie
(min.)
Energia
(kWh)
Voda
(l)
P7
14
0.1
4
57
Rinse &
Hold
1) Hodnoty ovplyvňujú nasledujúce faktory: tlak a teplota vody, kolísanie napätia v elektrickej sieti, voliteľné
funkcie a množstvo riadu.
Informácie pre skúšobne
Ak potrebujete informácie ohľadne testovania, pošlite e-mail na adresu:
info.test@dishwasher-production.com
Uveďte číslo výrobku (PNC) uvedené na typovom štítku.
5. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
Voliteľné funkcie zapnite alebo vypnite
skôr, ako spustíte umývací program.
Funkciu nie je možné zapnúť ani vy‐
pnúť, kým prebieha program.
Ak zapnete jednu alebo viac voliteľných
funkcií, ešte pred spustením programu
skontrolujte, či svietia príslušné ukazo‐
vatele.
5.1 MyFavourite
S touto voliteľnou funkciou môžete nastaviť a
uložiť do pamäte program, ktorý často používate.
Naraz môžete mať uložený iba 1 pro‐
gram. Nové nastavenie zruší predchá‐
dzajúce.
Uloženie programu
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapni‐
te.
2. Nastavte program, ktorý chcete uložiť do pa‐
mäte. Spolu s programom môžete nastaviť aj
použiteľné voliteľné funkcie. Nie je možné
uložiť voliteľné funkcie Multitab a Delay.
3. Stlačte a podržte tlačidlo MyFavourite, kým
nezačne príslušný ukazovateľ stabilne svie‐
tiť.
Nastavenie programu MyFavourite
1. Stlačte tlačidlo MyFavourite. Rozsvietia sa
ukazovatele súvisiace s programom MyFa‐
vourite a zapnú sa voliteľné funkcie.
• Na displeji sa zobrazuje číslo a trvanie
programu.
5.2 TimeSaver
Táto voliteľná funkcia zvyšuje tlak a teplotu vody.
Fázy umývania a sušenia sú kratšie. Celkový čas
programu sa zníži približne o 50 %.
Účinnosť umývania je rovnaká ako pri programe
s bežným časom. Môže sa zhoršiť účinnosť su‐
šenia.
Zapnutie voliteľnej funkcie TimeSaver
1. Stlačte tlačidlo TimeSaver. Rozsvieti sa prí‐
slušný ukazovateľ. Na displeji sa zobrazí ak‐
tualizovaný čas trvania programu.
• Ak voliteľnú funkciu nie je možné použiť s
daným programom, príslušný ukazovateľ
rýchlo 3-krát zabliká a potom zhasne.
5.3 Multitab
Túto funkciu aktivujte len vtedy, keď používate
kombinované umývacie tablety.
Táto funkcia vypne prívod leštidla a soli. Prísluš‐
né ukazovatele ostanú vypnuté.
Program sa môže predĺžiť.
Zapnutie voliteľnej funkcie Multitab
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapni‐
te.
2. Stlačte tlačidlo Multitab, rozsvieti sa prísluš‐
ný ukazovateľ.
Funkcia zostane zapnutá, až kým ju nevypnete.
Stlačte tlačidlo Multitab, príslušný ukazovateľ
zhasne.
Ak prestanete používať kombinované umývacie
tablety a znovu začnete oddelene používať
58 www.electrolux.com
umývací prostriedok, leštidlo a soľ, postupujte
takto:
1. Zrušte voliteľnú funkciu Multitab.
2. Zmäkčovač vody nastavte na najvyššiu úro‐
veň.
3. Presvedčte sa, že zásobník na soľ a dávko‐
vač leštidla sú plné.
4. Spustite najkratší program s fázou oplacho‐
vania bez umývacieho prostriedku a bez ria‐
du.
5. Zmäkčovač vody nastavte na tvrdosť vody
vo vašej lokalite.
6. Upravte dávkovanie leštidla.
3. Naraz stlačte a podržte tlačidlo Program a
tlačidlo MyFavourite, kým ukazovatele Delay,
Program, MyFavourite a TimeSaver nezačnú
blikať.
4. Stlačte tlačidlo MyFavourite.
• Ukazovatele Delay, Program a TimeSaver
zhasnú.
• Ukazovateľ MyFavourite naďalej bliká.
• Na displeji sa zobrazí aktuálne nastave‐
nie.
5.4 EnergySaver
5. Stlačením tlačidla MyFavourite zmeníte na‐
stavenie.
6. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič vypne‐
te a potvrdíte nastavenie.
Táto voliteľná funkcia znižuje teplotu v poslednej
fáze oplachovania.
Použitie tejto voliteľnej funkcie znižuje spotrebu
energie (až do 25 %) a predlžuje trvanie progra‐
mu.
Po ukončení programu môže byť riad ešte mok‐
rý.
Zapnutie voliteľnej funkcie EnergySaver
1. Stlačte tlačidlo EnergySaver. Rozsvieti sa
príslušný ukazovateľ. Na displeji sa zobrazí
aktualizovaný čas trvania programu.
• Ak voliteľnú funkciu nie je možné použiť s
daným programom, príslušný ukazovateľ
rýchlo 3-krát zabliká a potom zhasne.
5.5 Zvukové signály
Zvukové signály zaznejú vtedy, keď má spotrebič
poruchu alebo pri upravovaní nastavenia zmäk‐
čovača vody. Tieto zvukové signály nie je možné
vypnúť.
Zvukový signál môže zaznieť aj po skončení pro‐
gramu. Štandardne je tento zvukový signál vy‐
pnutý, ale môžete ho zapnúť.
Zapnutie zvukového signálu po skončení
programu
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapni‐
te.
2. Aktivujte funkciu Reset.
Zvukový signál je zapnutý.
Zvukový signál je vypnutý.
5.6 Nastavenie farby lúča TimeBeam
Môžete nastaviť farbu lúča TimeBeam tak, aby
ladil s farbou kuchynskej dlážky. K dispozícii je 9
rôznych farieb.
Funkciu TimeBeam môžete tiež vypnúť.
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapni‐
te.
2. Aktivujte funkciu Reset.
3. Naraz stlačte a podržte tlačidlo Program a
tlačidlo MyFavourite, kým ukazovatele Delay,
Program, MyFavourite a TimeSaver nezačnú
blikať.
4. Stlačte tlačidlo TimeSaver.
• Ukazovatele Delay, Program a MyFavou‐
rite zhasnú.
• Ukazovateľ Timesaver naďalej bliká.
• Na displeji sa zobrazí číslo a písmeno C.
Každé číslo sa vzťahuje na inú farbu (0C
= funkcia TimeBeam je vypnutá).
5. Stláčaním tlačidla TimeSaver môžete prepí‐
nať farby a nastaviť danú farbu. Na kuchyn‐
skej dlážke sa zobrazia rôzne farby.
6. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič vypne‐
te a potvrdíte nastavenie.
6. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Skontrolujte, či sa nastavená úroveň zmäk‐
čovača vody zhoduje s tvrdosťou vody vo
vašej oblasti. V opačnom prípade nastavte
zmäkčovač vody. Informácie o tvrdosti vody
vo vašej oblasti zistíte v miestnej vodáren‐
skej spoločnosti.
SLOVENSKY
2.
3.
4.
5.
Naplňte zásobník na soľ.
Naplňte dávkovač leštidla.
Otvorte vodovodný ventil.
V spotrebiči môžu zostať zvyšky z výroby.
Odstránite ich spustením programu. Nepou‐
59
žite umývací prostriedok a do košíkov nedá‐
vajte riad.
Ak používate kombinované umývacie
tablety, zapnite funkciu Multitab.
6.1 Nastavenie zmäkčovača vody
Zmäkčovač vody
nastavenie
Tvrdosť vody
Nemecké
stupne
(°dH)
Francúzske
stupne
(°fH)
mmol/l
Clarkove
stupne
Manuálne
Elektro‐
nicky
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Nastavenie z výroby.
2) Pri tejto úrovni nepoužívajte soľ.
Zmäkčovač vody musíte nastaviť ručne
a elektronicky.
Manuálne nastavenie
Otočte volič tvrdosti vody do polohy 1 alebo 2.
Elektronické nastavenie
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapni‐
te.
2. Aktivujte funkciu Reset.
3. Naraz stlačte a podržte tlačidlo Program a
tlačidlo MyFavourite, kým ukazovatele Delay,
Program, MyFavourite a TimeSaver nezačnú
blikať.
4. Stlačte tlačidlo Delay.
• Ukazovatele Program, MyFavourite a Ti‐
meSaver zhasnú.
• Ukazovateľ Delay naďalej bliká.
60 www.electrolux.com
• Zaznie zvukový signál, napr. päť prerušo‐
vaných zvukových signálov = úroveň 5.
• Na displeji sa zobrazuje nastavenie zmäk‐
čovača vody. mapr.
= úroveň 5.
5. Opakovaným stláčaním Delay môžete zme‐
niť nastavenie.
6. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič vypni‐
te a potvrďte nastavenie.
6.2 Naplnenie zásobníka na soľ
1.
2.
3.
4.
5.
Otočte viečko doľava a otvorte zásobník na
soľ.
Do zásobníka na soľ nalejte 1 liter vody (iba
prvýkrát).
Zásobník na soľ naplňte soľou do umývačky
riadu.
Odstráňte soľ z okolia otvoru zásobníka na
soľ do umývačky riadu.
Otočením viečka doprava zásobník na soľ
zatvorte.
POZOR
Pri napĺňaní zásobníka na soľ z neho
môže vytiecť voda a soľ. Hrozí nebez‐
pečenstvo korózie. Ak jej chcete zabrá‐
niť, po naplnení zásobníka na soľ spu‐
stite program.
6.3 Naplnenie dávkovača leštidla
1.
B
A
2.
3.
M AX
4
3 2
1
+
-
4.
C
D
Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (D) otvorte
kryt (C).
Naplňte dávkovač leštidla (A) maximálne po
značku „max“.
Rozliate leštidlo odstráňte pomocou hand‐
ričky, aby ste predišli tvorbe veľkého množ‐
stva peny.
Zatvorte veko. Skontrolujte, či uvoľňovacie
tlačidlo zapadlo na svoje miesto.
Volič dávkovania (B) môžete otočiť v
škále od polohy 1 (najmenšie množ‐
stvo) po polohu 4 (najväčšie množstvo).
7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapni‐
te.
• Ak svieti ukazovateľ soli, naplňte zásobník
soli.
• Ak svieti ukazovateľ leštidla, naplňte dáv‐
kovač leštidla.
3. Do košov vložte riad.
4. Pridajte umývací prostriedok.
5. Nastavte a spustite správny program pre da‐
ný druh náplne a stupeň jej znečistenia.
SLOVENSKY
61
7.1 Používanie umývacieho prostriedku
A
1.
B
2.
30
3.
4
MAX
+
32
-
1
20
4.
C
7.2 Nastavenie a spustenie programu
Funkcia Auto Off
V záujme zníženia spotreby energie táto funkcia
automaticky vypne spotrebič po niekoľkých minú‐
tach po nasledujúcich situáciách:
• Nezatvorili ste dvierka, aby ste spustili pro‐
gram.
• Program sa skončil.
Funkcia Reset
Pri niektorých nastaveniach je potrebné, aby bol
spotrebič v používateľskom režime.
Ak chcete nastaviť, aby bol spotrebič v používa‐
teľskom režime, aktivujte funkciu Reset.
1. Stlačte a súčasne podržte tlačidlá Program a
MyFavourite, až kým sa na displeji nezobrazí
program P1.
Spustenie programu bez posunutia
štartu
1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapni‐
te. Na displeji sa zobrazuje číslo a trvanie
posledného nastaveného programu.
3. Nastavte program.
• Ak chcete spustiť posledný nastavený
program, zatvorte dvierka spotrebiča.
• Ak chcete nastaviť program MyFavourite,
stlačte tlačidlo MyFavourite.
• Ak chcete nastaviť iný program, stláčajte
tlačidlo Program, až kým sa na displeji ne‐
bude prerušovane zobrazovať číslo a trva‐
nie programu, ktorý chcete nastaviť. Ak
5.
Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (B) otvorte
kryt (C).
Umývací prostriedok pridajte do priehradky
(A).
Ak má program fázu predumývania, pridajte
malé množstvo umývacieho prostriedku do
vnútornej časti dvierok spotrebiča.
Ak používate umývacie tablety, vložte ich do
priehradky (A).
Zatvorte veko. Skontrolujte, či uvoľňovacie
tlačidlo zapadlo na svoje miesto.
chcete, môžete nastaviť voliteľné funkcie
spotrebiča.
4. Zatvorte dvierka spotrebiča. Program sa spu‐
stí. Trvanie programu sa bude znižovať po
minútach.
Spustenie programu s posunutým
štartom
1. Nastavte program.
2. Stláčajte tlačidlo Delay, kým sa na displeji
nezobrazí čas posunutia, ktorý chcete nasta‐
viť (od 1 do 24 hodín).
• Na displeji sa striedavo zobrazuje číslo
programu, trvanie programu a čas posu‐
nutia.
• Ukazovateľ Delay sa rozsvieti.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča. Spustí sa odpo‐
čítavanie.
• Po skončení odpočítavania sa spustí pro‐
gram.
Otvorenie dvierok spusteného
spotrebiča
Ak otvoríte dvierka, spotrebič sa zastaví. Keď
dvierka zatvoríte, spotrebič bude pokračovať od
bodu, v ktorom bol prerušený.
Zrušenie posunutia štartu počas
odpočítavania
Aktivujte funkciu Reset.
Ak zrušíte posunutý štart, bude potreb‐
né znovu nastaviť program a voliteľné
funkcie.
62 www.electrolux.com
Zrušenie programu
Aktivujte funkciu Reset.
Pred spustením nového programu
skontrolujte, či sa v dávkovači umýva‐
cieho prostriedku nachádza umývací
prostriedok.
Po skončení programu
Po skončení programu sa na displeji zobrazí
0:00.
1. Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. alebo počkajte,
kým funkcia Auto Off automaticky nevypne
spotrebič.
2. Zatvorte vodovodný ventil.
Dôležité
• Pred vybratím zo spotrebiča nechajte riad vy‐
chladnúť. Horúci riad sa ľahko poškodí.
• Vyprázdnite najprv dolný kôš a potom horný
kôš.
• Po stranách a na dverách spotrebiča sa môže
objaviť voda. Nehrdzavejúca oceľ vychladne
rýchlejšie ako riad.
8. TIPY A RADY
8.1 Zmäkčovač vody
Tvrdá voda obsahuje vysoké množstvo minerá‐
lov, ktoré môžu poškodiť spotrebič a spôsobiť zlé
výsledky umývania. Zmäkčovač vody neutralizu‐
je tieto minerály.
Soľ do umývačky riadu udržiava zmäkčovač vody
čistý a v dobrom stave. Je dôležité nastaviť
správnu hladinu zmäkčovača vody. Tým zabez‐
pečíte, že zmäkčovač vody použije správne
množstvo soli do umývačky riadu a vody.
8.2 Používanie soli, leštidla a
umývacieho prostriedku
• Používajte iba soľ, leštidlo a umývací prostrie‐
dok pre umývačky riadu. Iné výrobky by mohli
spôsobiť poškodenie spotrebiča.
• Leštidlo pôsobí počas poslednej fázy oplacho‐
vania a zabezpečuje, aby riad vyschol bez
šmúh a škvŕn.
• Kombinované umývacie tablety obsahujú
umývací prostriedok, leštidlo a iné prídavné
prostriedky. Ubezpečte sa, že sa tieto tablety
môžu použiť pri tvrdosti vody vo vašej lokalite.
Postupujte podľa pokynov na obale výrobkov.
• Umývacie tablety sa pri krátkych programoch
nerozpustia úplne. Ak sa chcete vyhnúť zvy‐
škom umývacích tabliet na kuchynskom riade,
odporúčame, aby ste tablety používali pri dlh‐
ších programoch.
Nepoužívajte väčšie ako správne množ‐
stvo umývacieho prostriedku. Pozrite si
pokyny na obale umývacieho prostried‐
ku.
8.3 Vkladanie riadu do košov
Riaďte sa príkladmi rozmiestnenia riadu
v košoch, ktoré nájdete v priloženom le‐
táku.
• Spotrebič používajte len na umývanie pred‐
metov, ktoré sú vhodné na umývanie v umý‐
vačke riadu.
• Do spotrebiča nedávajte riad vyrobený z dre‐
va, rohoviny, hliníka, cínu a medi.
• Do spotrebiča nevkladajte predmety, ktoré
môžu absorbovať vodu (špongie, handričky).
• Z riadu odstráňte zvyšky jedla.
• Hrnce a panvice pred vložením do spotrebiča
nechajte nejaký čas odmočiť, aby sa ľahko od‐
stránili pripálené zvyšky jedla.
• Duté predmety (šálky, poháre a panvice)
umiestnite otvorom smerom nadol.
• Dbajte na to, aby do seba nezapadli kusy prí‐
boru a riadu. Lyžice premiešajte s iným príbo‐
rom.
• Dávajte pozor, aby sa poháre navzájom nedo‐
týkali.
• Malé predmety vložte do košíka na príbor.
• Ľahké predmety vložte do horného koša. Za‐
bezpečte, aby sa predmety nehýbali.
• Pred spustením programu skontrolujte, či sa
sprchovacie ramená môžu voľne otáčať.
SLOVENSKY
8.4 Pred spustením programu
Ubezpečte sa, že:
• Filtre sú čisté a správne nainštalované.
• Sprchovacie ramená nie sú upchané.
• Riad v košoch je umiestnený v správnej polo‐
he.
• Program je určený pre daný typ riadu a stupeň
jeho znečistenia.
63
• Používa sa správne množstvo umývacieho
prostriedku.
• V spotrebiči je soľ do umývačky riadu a leštid‐
lo (pokiaľ nepoužívate kombinované umývacie
tablety).
• Veko zásobníka na soľ je pevne zaistené.
9. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE
Pred vykonávaním údržby spotrebič vy‐
pnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sie‐
ťovej zásuvky.
Znečistené filtre a upchané sprchovacie
ramená zhoršujú výsledky umývania.
Pravidelne ich kontrolujte a v prípade
potreby ich vyčistite.
9.1 Čistenie filtrov
C
1.
Filter (A) otočte proti smeru hodinových ru‐
čičiek a vyberte ho.
2.
Ak chcete rozobrať filter (A), odtiahnite ča‐
sti (A1) a (A2).
Vyberte filter (B).
Filtre umyte vodou.
Filter (B) umiestnite do pôvodnej polohy.
Skontrolujte, či je správne umiestnený pod
dvoma vodiacimi časťami (C).
C
A
B
A1
A2
3.
4.
5.
64 www.electrolux.com
6.
Filter (A) zložte a vložte ho na svoje miesto
vo filtri (B). Otáčajte ho v smere hodinových
ručičiek, kým nezacvakne.
Nesprávna poloha filtrov môže spôsobiť
zlé výsledky umývania a poškodiť spo‐
trebič.
9.2 Čistenie sprchovacích ramien
9.3 Vonkajšie čistenie
Sprchovacie ramená nevyberajte.
Ak sa otvory na umývacích ramenách upchajú,
odstráňte nečistoty špicatým predmetom.
Vyčistite spotrebič vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte
abrazívne prostriedky, drôtenky ani rozpúšťadlá.
10. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Spotrebič sa počas činnosti nespúšťa alebo ne‐
zastavuje.
Skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, prečí‐
tajte si informácie ohľadne riešenia problémov.
Pri niektorých poruchách sa na displeji zobrazí
chybový kód:
•
– Do spotrebiča nepriteká voda.
•
•
niu.
– Spotrebič nevypúšťa vodu.
– Aktivovalo sa zariadenie proti vytope‐
VAROVANIE
Pred vykonaním kontroly vypnite spo‐
trebič.
Problém
Možné riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť.
Skontrolujte, či je zástrčka zapojená do zásuvky elek‐
trickej siete.
Uistite sa, že v poistkovej skrini nie je vypálená poist‐
ka.
Program sa nespúšťa.
Skontrolujte, či sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Ak je nastavený posunutý štart, zrušte nastavenie
alebo počkajte na dokončenie odpočítavania.
Do spotrebiča nepriteká voda.
Skontrolujte, či je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že tlak vody nie je príliš nízky. Tieto infor‐
mácie získate od miestneho dodávateľa vody.
Skontrolujte, či vodovodný kohútik nie je upchatý.
Skontrolujte, či nie je upchatý filter v prívodnej hadici.
Skontrolujte, či prívodná hadica nie je skrútená alebo
ohnutá.
Spotrebič nevypúšťa vodu.
Skontrolujte, či odtokové potreubie nie je upchaté.
Skontrolujte, či odtoková hadica nie je skrútená alebo
ohnutá.
SLOVENSKY
65
Problém
Možné riešenie
Zaplo sa zariadenie proti vytopeniu.
Zatvorte vodovodný kohútik a obráťte sa na servisné
stredisko.
Po vykonaní kontroly spotrebič zapnite. Program
bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na
servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné chybové kódy, ob‐
ráťte sa na servisné stredisko.
10.1 Výsledky umývania a sušenia
nie sú uspokojivé
Biele šmuhy alebo modré usadeniny na
pohároch a riade
• Dávkovanie leštidla je príliš vysoké. Nastavte
nižšie dávkovanie leštidla.
• Množstvo umývacieho prostriedku je príliš veľ‐
ké.
Škvrny a zaschnuté kvapky vody na pohároch a
riade
• Dávkovanie leštidla je príliš nízke. Nastavte
vyššie dávkovanie leštidla.
• Príčinou môže byť kvalita umývacieho pro‐
striedku.
Riad je mokrý
• Program neobsahuje fázu sušenia alebo ob‐
sahuje fázu sušenia s nízkou teplotou.
• Dávkovač leštidla je prázdny.
• Príčinou môže byť kvalita leštidla.
• Príčinou môže byť kvalita kombinovaných
umývacích tabliet. Vyskúšajte inú značku ale‐
bo zapnite dávkovač leštidla a použite leštidlo
spolu s kombinovanými umývacími tabletami.
Iné možné príčiny nájdete v časti „TIPY
A RADY“.
10.2 Zapnutie prívodu leštidla
Prívod leštidla je možné zapnúť iba vtedy, keď je
zapnutá voliteľná funkcia Multitab.
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapni‐
te.
2. Aktivujte funkciu Reset.
3. Naraz stlačte a podržte tlačidlo Program a
tlačidlo MyFavourite, kým ukazovatele Delay,
Program, MyFavourite a TimeSaver nezačnú
blikať.
4. Stlačte tlačidlo Program.
• Ukazovatele Delay, MyFavourite a Time‐
saver zhasnú.
• Ukazovateľ Program naďalej bliká.
• Na displeji sa zobrazí aktuálne nastave‐
nie.
Prívod leštidla je vypnutý.
Prívod leštidla je zapnutý.
5. Stlačením tlačidla Program zmeňte nastave‐
nie.
6. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič vypni‐
te a potvrďte nastavenie.
7. Upravte dávkovanie leštidla.
8. Naplňte dávkovač leštidla.
11. TEHNIČNE INFORMACIJE
Rozmery
Šírka/výška/hĺbka (mm)
Elektrické zapojenie
Pozrite si typový štítok.
Napätie
Frekvencia
Tlak pritekajúcej vody
Min./max. (bar/MPa)
Prívod vody 1)
Studená alebo teplá voda2)
Kapacita
Súprav riadu
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
12
66 www.electrolux.com
Elektrický príkon
Pohotovostný režim
0.10 W
Režim vypnutia
0.10 W
1) Prívodnú hadicu zapojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.
2) Ak horúca voda pochádza z alternatívnych zdrojov energie (napr. zo solárnych alebo z veterných turbín),
používajte prívod horúcej vody, aby ste znížili spotrebu energie.
12. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte
na recykláciu. Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a elektronických
spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené
symbolom spolu s odpadom z domácnosti.
Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
SLOVENSKY
67
117922762-A-252012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising