Aeg F55035M0P Brugermanual
FAVORIT 55035
DA
FI
NO
SV
OPVASKEMASKINE
ASTIANPESUKONE
OPPVASKMASKIN
DISKMASKIN
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
2
21
39
58
2
INDHOLD
4
6
7
8
9
10
13
16
17
19
OM SIKKERHED
PRODUKTBESKRIVELSE
BETJENINGSPANEL
PROGRAMMER
TILVALG
FØR IBRUGTAGNING
DAGLIG BRUG
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
FEJLFINDING
TEKNISK INFORMATION
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med
symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din
lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.
BESØG VORES WEBSTED FOR:
- Produkter
- Brochurer
- Brugsanvisninger
- Fejlfinding
- Serviceoplysninger
www.aeg.com
TEGNFORKLARING
Advarsel - Vigtige sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
DANSK
3
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere –
funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at
læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
TILBEHØR OG FORBRUGSVARER
I AEG's webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for, til at holde alle dine AEGapparater flotte og perfekt fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør, der
er designet og udviklet til de høje kvalitetsstandarder, du ville forvente – fra
specialkogegrej og bestikkurve til flaskeholdere og fine vaskeposer ...
Besøg webbutikken på
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Når du kontakter service, skal du sørge for at have følgende data
tilgængelige.Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Model
PNC
Serienummer
4
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar,
hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar
altid brugsanvisningen sammen med
apparatet til eventuel fremtidig brug.
SIKKERHED FOR BØRN OG
ANDRE UDSATTE PERSONER
ADVARSEL
Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet.
• Lad ikke personer, herunder børn,
med nedsat fysisk sanseapparat, nedsatte mentale evner eller manglende
erfaring og viden betjene maskinen.
De skal være under opsyn af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller instrueres i at bruge maskinen. Børn må ikke lege med apparatet.
• Opbevar al emballage utilgængeligt
for børn.
• Opbevar alle opvaskemidler utilgængeligt for børn.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt
på apparatet, mens lågen er åben.
INSTALLATION
ADVARSEL
Apparatet skal installeres af en
kvalificeret eller kompetent person.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
• Stil eller brug ikke apparatet et sted,
hvor temperaturen kommer under 0
°C.
• Følg den medfølgende brugsanvisning.
• Sørg for, apparatet er installeret under og opad stabile køkkenelementer.
Tilslutning, vand
• Pas på du ikke beskadiger vandslangerne.
• Inden du tilslutter apparatet til nye
rør eller rør, som ikke har været i
brug i lang tid, skal du lade vandet
løbe, indtil det bliver klart.
• Kontrollér, at der ikke er nogen utætheder, første gang du bruger apparatet.
•
ADVARSEL
Højspænding.
Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil og en kappe med et indvendigt elkabel.
• Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal
stikket straks tages ud af stikkontakten. Kontakt det lokale servicecenter
for at få udskiftet tilløbsslangen.
Tilslutning, el
ADVARSEL
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/
jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
DANSK
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og ledningen. Kontakt det lokale servicecenter eller en elektriker for at få
udskiftet en beskadiget ledning.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i ledningen. Tag altid fat i
selve netstikket.
BRUG
ADVARSEL
Fare for personskade.
• Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Læg knive og bestik med skarpe
spidser i bestikkurven med spidserne
vendt nedad eller læg dem vandret.
• Lad ikke apparatets låge stå åben
uden opsyn for at undgå, at nogen
falder over den.
• Undgå at sidde eller stå på den åbne
låge.
• Opvaskemidler er farlige. Følg sikkerhedsanvisningen på opvaskemidlets
emballage.
5
• Drik og leg ikke med vandet i apparatet.
• Tag ikke opvasken ud af apparatet,
før opvaskeprogrammet er slut. Der
kan være opvaskemiddel på servicet.
ADVARSEL
Risiko for elektrisk stød, brand
eller forbrændinger.
• Undlad at bruge brændbare produkter eller genstande, der er fugtet
med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
• Der kan komme meget varm damp
ud af apparatet, hvis du åbner lågen,
mens programmet er i gang.
BORTSKAFFELSE
ADVARSEL
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip ledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr
ikke kan blive lukket inde i apparatet.
6
PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6 5
4
1 Øverste spulearm
2 Mellemste spulearm
7 Justering af vandets hårdhedsgrad
8 Beholder til afspændingsmiddel
3 Nederste spulearm
4 Filtre
9 Beholder til opvaskemiddel
10 Bestikkurv
5 Typeskilt
6 Saltbeholder
11 Nederste kurv
12 Øverste kurv
DANSK
BETJENINGSPANEL
1
2
3
9
1 Tænd-/sluk-knap
2 Programvejledning
6 Start-knap
7 Delay-knap
3 Programmærke
4 Indikatorer
8 Multitab-knap
9 Programvælger
4
5
8 7 6
5 Visning
Indikatorer
Beskrivelse
Kontrollampe for opvaske- og skyllefase.
Lampe for tørretrin.
Lampe for afspændingsmiddel. Denne lampe er
slukket, når apparatet er i gang.
Salt-lampe. Denne lampe er slukket, når apparatet
er i gang.
Multitab-lampe.
7
8
PROGRAMMER
Program 1)
Type af snavs
Type af opvask
Programtrin
2)
Alle
Service, bestik,
gryder og pander
Forskyl
0.9 - 1.7
Opvask 45 °C eller 70
°C
Skylninger
Tørring
3)
Energi
(kWh)
Vand
(l)
8 - 17
Frisk snavset
Opvask 60 °C
Service og bestik Skylning
0.9
9
4)
Normalt snavset Forskyl
Service og bestik Opvask 50 °C
Skylninger
Tørring
1.0 - 1.1
10 - 11
5)
Meget snavset
Service, bestik,
gryder og pander
Forskyl
Opvask 70 °C
Skylninger
Tørring
1.5 - 1.7
15 - 16
Alle
Forskyl
0.1
4
6)
1) Displayet viser programmets varighed.
Vandtrykket og -temperaturen, variationerne i forsyningsspændingen, tilvalgene og
opvaskens størrelse kan ændre programmets varighed og forbrug.
2) Apparatet registrerer typen af snavs og antallet af genstande i kurvene. Temperaturen,
mængden af vand, energiforbruget og programmets varighed justeres automatisk.
3) Med dette program kan du vaske en opvask med frisk snavs. Det giver gode
opvaskeresultater ved et kort opvaskeforløb.
4) Dette er standardprogrammet, som anvendes til test. Med dette program får du den mest
effektive udnyttelse af vand og energi til opvask af service og bestik med normalt snavs. Se
den medfølgende folder med testdata.
5) Programmet har et skylletrin med høj temperatur, hvilket giver bedre resultater for
hygiejnen. Under skylletrinnet bliver temperaturen på 70 °C i 10 til 14 minutter.
6) Brug dette program til hurtig skylning af tallerkener. Det forhindrer, at madrester sætter sig
fast på tallerknerne, og at der trænger ubehagelig lugt ud fra apparatet.
Brug ikke opvaskemiddel til dette program.
DANSK
9
TILVALG
MULTITAB-FUNKTIONEN
Brug kun denne funktion, når du anvender multitabletter.
Denne funktion stopper tilsætning af afspændingsmiddel og salt. De tilhørende kontrollamper slukkes.
Programmets varighed kan blive forøget.
Aktivering af Multitabfunktionen
Slå Multitab-funktionen fra eller
til, før programmet starter. Du
kan ikke slå denne funktion til eller fra, mens et program kører.
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet.
2. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen. Der henvises til ‘
INDSTILLING OG START AF ET
PROGRAM'.
3. Tryk på Multitab, Multitab-lampen
tændes.
Funktionen forbliver aktiveret,
indtil du slår den fra. Tryk på
Multitab, Multitab-lampen slukkes.
Hvis du stopper med at bruge
multitabletter, skal du udføre
følgende trin, før du begynder at
bruge separat opvaskemiddel,
afspændingsmiddel og filtersalt:
1. Slå Multitab-funktionen fra.
2. Indstil blødgøringsanlægget til højeste niveau.
3. Sørg for, at beholderen til salt og afspændingsmiddel er fuld.
4. Start det korteste program med et
skylletrin uden opvaskemiddel og
med tom maskine.
5. Indstil blødgøringsanlægget til det
lokale vands hårdhedsgrad.
6. Justér den udløste dosering af afspændingsmiddel.
10
FØR IBRUGTAGNING
1. Kontrollér, om det indstillede niveau
for blødgøringsanlægget passer til
det lokale vands hårdhedsgrad. Hvis
ikke, skal blødgøringsanlægget indstilles. Kontakt det lokale vandværk
angående det lokale vands hårdhed.
2. Fyld saltbeholderen.
3. Fyld beholderen til afspændingsmiddel op.
4. Åbn for vandhanen.
5. Der kan være rester af snavs fra produktionen i apparatet. Start et program for at fjerne dem. Brug ikke
opvaskemiddel, og fyld ikke noget i
kurvene.
INDSTIL
BLØDGØRINGSANLÆGGET
Hårdt vand indeholder en høj mængde
af mineraler, som kan skade apparatet
og give dårlige opvaskeresultater.
Blødgøringsanlægget neutraliserer disse mineraler.
Filtersaltet holder blødgøringsanlægget rent og i god stand. Se tabellen for
at indstille blødgøringsanlægget til det
rigtige niveau. Det sikrer, at blødgøringsanlægget bruger den korrekte
mængde filtersalt og vand.
Hvis du bruger multitabletter,
skal du slå Multitab funktionen
til. Disse tabletter indeholder
opvaskemiddel, afspændingsmiddel og andre tilsætningsmidler. Sørg for, at tabletterne
kan anvendes til det lokale
vands hårdhed. Se vejledningerne på produktets emballage.
Blødgøringsanlægget skal både
indstilles manuelt og elektronisk.
Indstilling af
blødgøringsanlæg
Hårdhedsgrad
Tysk
grader
(°dH)
Fransk
grader
(°fH)
mmol/l
Clarke
grader
Manuel
Elektronisk
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<5
12)
12)
<4
<7
1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.
< 0.7
DANSK
11
Manuel indstilling
Sæt knappen til justering af hårdhedsgrad i position 1 eller 2.
Elektronisk indstilling
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet.
2. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen. Der henvises til ‘
INDSTILLING OG START AF ET
PROGRAM’.
3. Drej programvælgeren, indtil der vises to vandrette statusbjælker i displayet.
4. Tryk og hold samtidigt på knappen
Multitab og Delay, indtil lamperne
,
og
blinker.
5. Tryk på Multitab.
• Lamperne
og
slukkes.
• Lampen
bliver ved med at
blinke.
• Displayet viser indstillingen af
blødgøringsanlægget. Eksempel:
= niveau 5.
6. Tryk på Multitab gentagne gange
for at ændre indstillingen.
7. Sluk apparatet for at bekræfte.
PÅFYLDNING AF SALTBEHOLDEREN
BEMÆRK
Brug kun filtersalt. Andre produkter kan skade apparatet.
Der kan løbe vand og salt ud fra
saltbeholderen, når du fylder
den. Risiko for korrosion. Start et
program efter at have fyldt saltbeholderen for at undgå dette.
1. Drej hætten mod uret for at åbne
saltbeholderen.
2. Hæld en liter vand i saltbeholderen
(kun første gang).
3. Fyld saltbeholderen op med filtersalt.
4. Fjern salt rundt om saltbeholderens
åbning.
5. Luk saltbeholderen ved at dreje
hætten med uret.
12
FYLD BEHOLDEREN TIL AFSPÆNDINGSMIDDEL
BEMÆRK
Brug kun afspændingsmiddel til
opvaskemaskiner. Andre produkter kan skade apparatet.
B
A
M AX
4
3 2
Afspændingsmidlet hjælper
med at tørre servicet under den
sidste skyllefase, så det ikke får
striber og pletter.
1
+
-
C
D
1. Tryk på udløserknappen (D) for at
åbne låget (C).
2. Fyld kun beholderen til afspændingsmiddel (A) op til 'max'-mærket.
3. Tør spildt afspændingsmiddel op
med en opsugende klud, så der ikke dannes for meget skum.
4. Luk låget. Sørg for, at udløserknappen låses på plads.
Du kan stille vælgerknappen for
mængden (B) mellem position 1
(laveste mængde) og position 4
(højeste mængde).
DANSK
13
DAGLIG BRUG
1. Åbn for vandhanen.
2. Tryk på Tænd-/sluk-knappen for at
tænde apparatet. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen.
Se ‘INDSTILLING OG START AF ET
PROGRAM’.
• Fyld saltbeholderen, hvis lampen
for salt lyser.
• Fyld beholderen til afspændingsmiddel, hvis lampen for afspændingsmiddel lyser.
3. Fyld kurvene.
4. Tilsæt opvaskemiddel.
5. Indstil og start det rigtige vaskeprogram, der passer til opvasken og
graden af snavs.
FYLDNING AF KURVENE
Se den medfølgende folder
med eksempler på, hvordan du
fylder kurvene.
• Brug kun apparatet til at vaske genstande, som kan vaskes i opvaskemaskine.
• Kom ikke genstande af træ, horn, aluminium, tin og kobber i opvaskemaskinen.
• Anbring ikke ting i opvaskemaskinen,
som kan opsuge vand (svampe, klude).
• Fjern tiloversbleven mad fra tingene.
• Blødgør tiloversbleven brændt mad
på disse ting.
• Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og
gryder) med åbningen nedad.
• Sørg for, at bestik og tallerkener
m.m. ikke står tæt op ad hinanden .
Bland skeer med andet bestik.
• Sørg for, at glas ikke rører andre glas
• Læg små ting i bestikkurven.
• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg
for, at tingene ikke kan flytte sig.
• Sørg for, at spulearmene kan bevæge sig frit, før du starter et opvaskeprogram.
14
BRUG AF OPVASKEMIDDEL
A
BEMÆRK
Brug kun opvaskemidler til opvaskemaskiner.
B
30
4
MAX
+
32
-
1
20
C
1. Tryk på udløserknappen (B) for at
åbne låget (C).
2. Fyld opvaskemiddel i rummet til
opvaskemiddel (A) .
3. Hvis opvaskeprogrammet har et
trin med forvask, anbringes en lille
mængde opvaskemiddel på den inderste del af apparatets låge.
4. Læg tabletten i rummet til opvaskemiddel (A), hvis du bruger opvasketabs.
5. Luk låget. Sørg for, at udløserknappen låses på plads.
Brug ikke mere end den angivne
mængde. Følg anvisningerne på
opvaskemidlets emballage.
Opvasketabs opløses ikke helt
med korte programmer, og der
kan være rester af opvaskemiddel på servicet.
Vi anbefaler at bruge opvasketabs til lange programmer.
INDSTILLING OG START AF ET
PROGRAM
Indstillingsfunktion
Apparatet skal sættes på indstillingsfunktion for at acceptere visse operationer.
Apparatet står i indstillingsfunktion efter aktivering:
• Alle programtrinnenes lamper lyser.
• Tiden for det sidst valgte opvaskeprogram blinker i displayet.
Hvis betjeningspanelet viser noget andet, skal du trykke samtidigt på Multitab og Delay og holde dem nede, indtil apparatet er i indstillingsfunktion.
Start af et program uden
udskudt start
1. Åbn for vandhanen.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet.
3. Luk lågen til apparatet.
4. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen.
5. Drej programvælgeren, indtil mærket på knappen er ud for det program, du vil indstille.
• Programmets varighed blinker på
displayet.
• Lamperne for det valgte programs trin lyser.
6. Tryk på Start. Programmet starter.
• Det er kun lampen for det igangværende programtrin, der forbliver tændt.
• Displayet viser programmets varighed, som mindskes i trin på 1
minut.
DANSK
Start af et program med
udskudt start
1. Indstil programmet.
2. Tryk på Delay gentagne gange, indtil displayet viser den udskudte tid,
som du vil indstille (fra 1 til 24 timer).
• Den udskudte tid blinker på displayet.
3. Tryk på Start. Nedtællingen begynder.
• Displayet viser nedtællingen af
den udskudte start, som mindskes
med 1 time ad gangen.
• Lamperne for det valgte programs trin slukker.
• Når nedtællingen er slut, starter programmet.
– Kontrollampen for det igangværende programtrin lyser op.
Åbning af lågen, mens
maskinen er i gang
Hvis du åbner lågen, stopper apparatet.
Når lågen lukkes igen, fortsætter apparatet fra det sted, hvor det blev afbrudt.
Annullering af den udskudte
start, mens nedtællingen er i
gang
Tryk på Delay gentagne gange indtil:
• Displayet viser programmets varighed.
• Lamperne for programtrin giver sig til
at lyse.
• Programmet starter.
Annullering af program
15
Tryk og hold samtidigt på Multitab og
Delay, indtil:
• Programmets varighed blinker på
displayet.
• Lamperne for programtrin giver sig til
at lyse.
Sørg for, at der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel, inden der startes et nyt program.
Ved programslut
Når programmet er slut, slukkes lamperne for programtrin, og displayet viser 0.
1. Åbn lågen til apparatet.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
deaktivere apparatet.
3. Luk for vandhanen.
Hvis du ikke trykker på tænd-/
sluk-knappen, deaktiverer Auto
Off-enheden automatisk apparatet efter nogle minutter. Dette
hjælper med at reducere energiforbruget.
• Lad apparatets låge stå på klem i
nogle minutter for at opnå bedre tørring.
• Lad opvasken køle af, før du tager
den ud af apparatet. Tallerkener
m.m. er skrøbelige, når de er meget
varme.
• Tøm først nederste kurv og derefter
øverste kurv.
Der kan være vand på apparatets sider og låge. Rustfrit stål
køler hurtigere af end tallerkener.
16
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
Tilsmudsede filtre og tilstoppede spulearme forringer vaskeresultaterne.
Kontrollér dem jævnligt og rengør dem, om nødvendigt.
RENGØRING AF FILTRE
C
C
A
B
A1
A2
RENGØRING AF SPULEARME
Fjern ikke spulearmene.
Hvis hullerne i spulearmene tilstoppes,
kan det tiloversblevne snavs fjernes
med en tynd, spids genstand.
UDVENDIG RENGØRING
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud.
1. Drej filteret (A) modsat uret
og tag det ud.
2. For at skille filteret (A) ad,
skal du trække (A1) og (A2)
fra hinanden.
3. Fjern filteret (B).
4. Rens filteret med vand.
5. Anbring filteret (B) i den oprindelige position. Sørg for,
at det samles korrekt under
de to skinner (C).
6. Saml filteret (A) og sæt det
på plads i filteret (B). Drej
det modsat uret, indtil det
låses fast.
Hvis filtrene sidder forkert, kan det give dårlige
opvaskeresultater og skade apparatet.
Brug kun et neutralt rengøringsmiddel.
Brug ikke slibende midler, skuresvampe
eller opløsningsmidler.
DANSK
17
FEJLFINDING
Apparatet starter ikke eller stopper under drift.
Prøv først at finde en løsning på problemet (se tabellen). Kontakt det lokale
servicecenter, hvis du ikke kan finde en
løsning.
Ved visse fejlfunktioner viser displayet en alarmkode:
•
- Apparatet tager ikke vand ind.
•
- Apparatet tømmes ikke for
vand.
•
- Overløbssikringen er tændt
ADVARSEL
Sluk for apparatet, inden du udfører eftersyn.
Fejl
Mulig årsag
Mulig løsning
Programmet starter
ikke.
Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.
Sæt stikket rigtigt i stikkontakten.
Apparatets låge er åben.
Luk apparatets låge.
Der blev ikke trykket på
knappen Start.
Tryk på Start.
Sikringen i sikringsboksen er Udskift sikringen.
gået.
Udskudt start er indstillet.
Apparatet tager ikke Der er lukket for vandet.
vand ind.
Apparatet tømmes
ikke for vand.
Annullér den udskudte start
eller vent på, at nedtællingen er færdig.
Åbn for vandhanen.
Vandtrykket er for lavt.
Kontakt det lokale vandværk.
Vandhanen er blokeret eller
kalket til.
Rengør vandhanen.
Filteret i tilløbsslangen er
stoppet.
Rens filteret.
Tilløbsslangen har et knæk
eller er bøjet.
Sørg for at sætte slangen
rigtigt.
Overløbssikringen er blevet
udløst. Der er utætheder i
apparatet.
Luk for vandhanen, og kontakt det lokale servicecenter.
Køkkenvaskens vandlås er
tilstoppet.
Rens vandlåsen.
Afløbsslangen har et knæk
eller er bøjet.
Sørg for at sætte slangen
rigtigt.
Tænd for apparatet, når det er kontrolleret. Programmet fortsætter det sted,
hvor det blev afbrudt.
Kontakt det lokale servicecenter, hvis
problemet opstår igen.
Kontakt det lokale servicecenter, hvis
displayet viser andre alarmkoder.
18
OPVASKE- OG TØRRINGSRESULTATERNE ER
UTILFREDSSTILLENDE
Fejl
Mulig årsag
Mulig løsning
Opvasken er ikke
ren.
Filtrene er tilstoppet.
Rens filtrene.
Filtrene er ikke samlet og
monteret korrekt.
Sørg for, at filtrene er samlet
og monteret korrekt.
Spulearmene er tilstoppet.
Fjern tiloversbleven snavs
med en tynd, spids genstand.
Opvaskeprogrammet passer ikke til opvaskens art og
graden af snavs.
Sørg for, at det valgte opvaskeprogram passer til opvaskens art og graden af snavs.
Genstandene var lagt forkert i kurvene. Vandet kunne ikke vaske alle genstande.
Sørg for, at genstandene er
anbragt rigtigt i kurvene, og
at vandet nemt kan vaske
dem alle sammen.
Spulearmene kunne ikke
dreje frit.
Sørg for, at genstandene er
anbragt rigtigt i kurvene, og
at de ikke blokerer spulearmene.
Der er brugt for lidt opvaskemiddel.
Sørg for at tilsætte den rigtige mængde opvaskemiddel
i beholderen, inden du starter et program.
Der var intet opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel.
Sørg for at du tilsætter opvaskemiddel i beholderen, inden du starter et program.
Saltbeholderen er tom.
Sørg for, at der er filtersalt i
saltbeholderen.
Der er kalkaflejringer på servicet.
Indstillet niveau for blødgø- Sørg for, at det indstillede niringsanlæg er ikke korrekt. veau for blødgøringsanlægget passer til det lokale
vands hårdhedsgrad.
Hvidlige striber og
pletter eller en blålig belægning på
glas og service.
Hætten til saltbeholderen
er løs.
Stram hætten.
Der er for meget afspændingsmiddel.
Reducér doseringen af afspændingsmiddel.
Der er brugt for meget opvaskemiddel.
Sørg for at tilsætte den rigtige mængde opvaskemiddel
i beholderen, inden du starter et program.
DANSK
Fejl
Mulig årsag
Der er spor efter
indtørrede vanddråber på glas og service.
Der er for lidt afspændings- Øg doseringen af afspænmiddel.
dingsmiddel.
19
Mulig løsning
Det kan skyldes kvaliteten
af opvaskemidlet.
Brug e andet opvaskemiddelmærke.
Opvasken er våd.
• Programmet havde intet
tørretrin.
• Programmet havde et
tørretrin med lav temperatur.
Lad lågen stå på klem i nogle minutter for at opnå bedre
tørring.
Opvasken er våd og
mat.
Beholderen til afspændingsmiddel er tom.
Sørg for, at der er afspændingsmiddel i beholderen til
afspændingsmiddel.
Det kan skyldes kvaliteten
af afspændingsmidlet.
Brug et andet afspændingsmiddelmærke.
Det kan skyldes kvaliteten
af Multitabletterne.
• Brug en andet mærke af
Multitabletter.
• Slå beholderen til afspændingsmiddel til og brug afspændingsmidlet sammen
med Multitabletterne.
Aktivering af beholderen til
afspændingsmidlet, når
multitab-funktionen er slået til
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet.
2. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen. Der henvises
til ‘'INDSTILLING OG START AF ET
PROGRAM'’.
3. Drej programvælgeren, indtil der vises to vandrette statusbjælker i displayet.
4. Tryk og hold samtidigt på knappen
Multitab og Delay, indtil lamperne
,
og
blinker.
5. Tryk på Delay.
• Lamperne
og
slukkes.
• Lampen
bliver ved med at
blinke.
• Displayet viser indstillingen af beholderen til afspændingsmiddel.
Fra
Til
6. Tryk på Delay gentagne gange for
at ændre indstillingen.
7. Sluk apparatet for at bekræfte.
TEKNISK INFORMATION
Mål
Højde/Bredde/Dybde (mm)
Tilslutning, el
Se typeskiltet.
Vandtilførslens tryk
Min. / maks. (bar / MPa)
Vandtilførsel 1)
Koldt vand eller varmt vand2)
596 / 818 - 878 / 580
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Maks. 60 °C
20
Kapacitet
Antal kuverter
1) Forbind tilløbsslangen til en vandtilslutning/lukkeventil med et 3/4"-gevind.
2) Hvis det varme vand leveres af alternative energikilder (f.eks. solfangere, solceller eller
vindenergi), bruges tilslutning til varmt vand for at spare på energien.
12
SUOMI
21
SISÄLLYS
23
25
26
27
28
29
32
35
36
38
TURVALLISUUSOHJEET
LAITTEEN KUVAUS
KÄYTTÖPANEELI
OHJELMAT
LISÄTOIMINNOT
KÄYTTÖÖNOTTO
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
HOITO JA PUHDISTUS
VIANMÄÄRITYS
TEKNISET TIEDOT
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote
paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.
VIERAILE VERKKOSIVULLAMME, JOKA SISÄLTÄÄ:
- Tuotteet
- Esitteet
- Käyttöohjeet
- Vianetsintä
- Takuu ja kuluttajaneuvonta
www.aeg.com
SYMBOLIEN KUVAUS
Varoitus - Tärkeitä turvallisuusohjeita.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään
22
TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen
innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä
ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti
lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella
tavalla.
LISÄVARUSTEET JA KULUTUSHYÖDYKKEET
AEG-verkkomyymälästä löydätte kaiken tarvitsemanne kaikkien AEG-laitteidenne
ulkonäön ja toiminnan säilyttämiseksi huippukunnossa. Korkeiden laatustandardien
mukaan suunniteltujen ja valmistettujen lisävarusteiden lisäksi löydätte
myymälästämme erityisiä keittoastioita, ruokailuvälinekoreja, pullon pidikkeitä,
erityisiä pyykinpesupusseja, jne.
Vieraile verkkokaupassamme sivulla
www.aeg.com/shop
KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluun.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Malli
Tuotenumero
Sarjanumero
SUOMI
23
TURVALLISUUSOHJEET
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet
ennen laitteen asennusta ja käyttöä.
Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat
laitteen virheellisestä asennuksesta tai
käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
LASTEN JA
TAITAMATTOMIEN
HENKILÖIDEN TURVALLISUUS
Vesiliitäntä
• Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin tai putkiin, joita ei ole käytetty
pitkään aikaan, anna veden valua,
kunnes se on puhdasta.
• Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla
tulee varmistaa, ettei laitteessa ole
vuotoja.
•
VAROITUS!
Tukehtumis-, henkilövamma- tai
pysyvän vammautumisen vaara.
• Laitetta ei saa antaa fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden, ei myöskään lasten, käyttöön. Ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo
ja opasta heitä laitteen käytössä. Älä
anna lasten leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten
ulottumattomissa.
• Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa.
• Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota silloin, kun se on
auki.
ASENNUS
VAROITUS!
Tämän laitteen saa asentaa vain
alan ammattilainen tai pätevä
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää tilassa, jossa lämpötila on alle 0
°C.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Varmista, että laite asennetaan turvallisten rakenteiden alapuolelle ja lähelle.
VAROITUS!
Vaarallinen jännite.
Vedenottoletkussa on varoventtiili ja
vaippa, jonka sisällä on virtajohto.
• Jos vedenottoletku vaurioituu, irrota
pistoke heti verkkopistorasiasta. Ota
yhteyttä huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtamiseksi.
Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
24
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Älä poista astioita laitteesta, ennen
kuin ohjelma on päättynyt. Astioissa
voi olla pesuainejäämiä.
KÄYTTÖ
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle helposti syttyviä materiaaleja.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
• Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä,
jos luukku avataan ohjelman ollessa
käynnissä.
VAROITUS!
Henkilövahingon vaara.
• Käytä laitetta kotiympäristössä.
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
• Aseta veitset ja teräväpäiset ruokailuvälineet ruokailuvälinekoriin teräpuoli
alaspäin tai vaakasuoraan asentoon.
• Älä pidä laitteen luukkua auki ilman
valvontaa, jotta siihen ei kompastuta.
• Älä istu tai seiso avoimen luukun
päällä.
• Konetiskiaineet ovat vaarallisia. Lue
konetiskiaineen pakkauksen turvallisuusohjeet.
• Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki
sillä.
VAROITUS!
Sähköiskun, tulipalon tai palovammojen vaara.
HÄVITTÄMINEN
VAROITUS!
Tällöin on olemassa henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät lukkiudu laitteen sisälle.
SUOMI
LAITTEEN KUVAUS
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6 5
4
1 Ylin suihkuvarsi
2 Ylempi suihkuvarsi
7 Vedenkovuuden säädin
8 Huuhtelukirkastelokero
3 Alempi suihkuvarsi
4 Sihdit
9 Pesuainelokero
10 Ruokailuvälinekori
5 Arvokilpi
6 Suolasäiliö
11 Alakori
12 Yläkori
25
26
KÄYTTÖPANEELI
2
1
3
9
1 Virtapainike
2 Ohjelmaopas
6 Start -painike
7 Delay -painike
3 Ohjelmanvalitsimen osoitin
4 Merkkivalot
8 Multitab -painike
9 Ohjelmanvalitsin
4
5
8 7 6
5 Näyttö
Merkkivalot
Kuvaus
Pesu- ja huuhteluvaiheen merkkivalo.
Kuivausvaiheen merkkivalo.
Huuhtelukirkasteen merkkivalo. Tämä merkkivalo
on sammunut, kun ohjelma on toiminnassa.
Suolan merkkivalo. Tämä merkkivalo on sammunut,
kun ohjelma on toiminnassa.
Multitab -merkkivalo.
SUOMI
OHJELMAT
Likaisuusaste
Pestävä pyykki
Ohjelman vaiheet
Energia
(kWh)
Vesi
(l)
Kaikki
Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
Esipesu
Varsinainen pesu 45
°C tai 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus
0.9 - 1.7
8 - 17
Tuore lika
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Varsinainen pesu 60
°C
Huuhtelu
0.9
9
4)
Normaalilikaiset
astiat
Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
Esipesu
Varsinainen pesu 50
°C
Huuhtelut
Kuivaus
1.0 - 1.1
10 - 11
5)
Erittäin likaiset
astiat
Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
Esipesu
Varsinainen pesu 70
°C
Huuhtelut
Kuivaus
1.5 - 1.7
15 - 16
Kaikki
Esipesu
0.1
4
Ohjelma 1)
2)
3)
6)
1) Ohjelman kesto näkyy näytössä.
Ohjelman kesto ja kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan,
energiansyötön, lisätoimintojen ja astioiden määrän mukaisesti.
2) Laite tunnistaa likaisuusasteen ja korissa olevien välineiden määrän. Se säätää
automaattisesti lämpötilan ja veden määrän, energiankulutuksen ja ohjelman keston.
3) Tämän ohjelman avulla voit pestä astiat, joissa on tuoretta likaa. Se tarjoaa hyvät
pesutulokset lyhyessä ajassa.
4) Tämä on testilaitoksien standardi ohjelma. Tämä ohjelma pesee normaalilikaiset astiat ja
ruokailuvälineet tehokkaimmailla veden- ja energiankulutuksella. Katso testitiedot
toimitetusta esitteestä.
5) Tämän ohjelman lämpötila on korkeampi huuhteluvaiheessa paremman hygienian
saavuttamiseksi. Huuhtelun aikana lämpötila jää 10-14 minuutin ajaksi arvoon 70 °C.
6) Käytä tätä ohjelmaa astioiden nopeaan huuhteluun. Tämä estää ruokajäämien
kiinnittymisen astioihin ja epämiellyttävien hajujen muodostumisen koneeseen.
Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman aikana.
27
28
LISÄTOIMINNOT
MULTITAB -TOIMINTO
Ota tämä toiminto käyttöön vain silloin,
kun käytät yhdistelmäpesuainetabletteja.
Multitab-toiminto poistaa käytöstä
huuhtelukirkasteen ja suolan annostelun. Vastaavat merkkivalot ovat sammuneet.
Ohjelman kesto kasvaa.
Toiminnon Multitab kytkeminen
toimintaan
Ota Multitab-toiminto käyttöön
tai poista se käytöstä ennen ohjelman käynnistämistä. Multitabtoimintoa ei voi ottaa käyttöön
tai poistaa käytöstä ohjelman ollessa käynnissä.
1. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta.
2. Varmista, että laite on asetustilassa.
Katso kohta "OHJELMAN ASETTAMINEN JA KÄYNNISTÄMINEN".
3. Paina painiketta Multitab, Multitabmerkkivalo syttyy.
Toiminto pysyy päällä, kunnes
se kytketään pois toiminnasta.
Paina painiketta Multitab, Multitab-merkkivalo sammuu.
Jos yhdistelmätablettien käyttö
lopetetaan, suorita seuraavat
toimenpiteet ennen kuin aloitat
käyttämään konetiskiainetta,
huuhtelukirkastetta ja
astianpesukoneen suolaa erikseen:
1. Poista Multitab-toiminto käytöstä.
2. Aseta vedenpehmennin korkeimpaan asetukseen.
3. Varmista, että suolasäiliö ja huuhtelukirkastelokero on täytetty täyteen.
4. Käynnistä lyhin ohjelma huuhteluvaiheella, älä käytä pesuainetta ja anna
koneen käydä ilman astioita.
5. Säädä vedenpehmennin alueesi veden kovuuden mukaan.
6. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.
SUOMI
29
KÄYTTÖÖNOTTO
1. Varmista, että vedenpehmentimen
taso vastaa alueesi veden kovuutta.
Säädä vedenpehmentimen tasoa
tarvittaessa. Kysy paikallisen veden
kovuus paikalliselta vesilaitokselta.
2. Täytä suolasäiliö.
3. Täytä huuhtelukirkastelokero.
4. Avaa vesihana.
5. Koneen sisällä voi olla valmistusjäämiä Poista ne käynnistämällä ohjelma. Älä käytä pesuainetta tai täytä
koreja.
VEDENPEHMENTIMEN
SÄÄTÄMINEN
Kovassa vedessä on mineraaleja, jotka
voivat vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa
huonoja pesutuloksia. Vedenpehmennin neutralisoi kyseiset mineraalit.
Astianpesukonesuola pitää vedenpehmentimen puhtaana ja hyväkuntoisena.
Katso taulukosta oikea vedenpehmentimen taso. Se takaa, että vedenpehmennin käyttää oikeaa astianpesukonesuolamäärää ja vesimäärää.
Jos käytät yhdistelmäpesuainetabletteja, ota käyttöön Multitab-toiminto. Kyseiset tabletit sisältävät pesuainetta, huuhtelukirkastetta ja muita lisäaineita.
Varmista, että kyseiset tabletit
ovat paikallisen veden kovuuden
mukaiset. Noudata tuotepakkauksissa olevia ohjeita.
Vedenpehmennin on asetettava
sekä manuaalisesti että elektronisesti.
Vedenpehmentimen
säätäminen
Vedenkovuus
Saksalaiset
asteet
(°dH)
Ranskalaiset
asteet
(°fH)
mmol/l
Clarke
asteet
Manuaalinen
Elektroninen
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
12)
12)
1) Tehdasasetus.
2) Älä käytä suolaa tällä tasolla.
30
Manuaalinen asetus
Käännä vedenkovuuden säädin asentoon 1 tai 2.
Elektroninen säätö
1. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta.
2. Varmista, että laite on asetustilassa.
Katso kohta "OHJELMAN ASETTAMINEN JA KÄYNNISTÄMINEN".
3. Käännä ohjelmanvalitsinta, kunnes
näyttöön tulee näkyviin kaksi vaakasuoraa tilapalkkia.
4. Paina samanaikaisesti painiketta
Multitab ja Delay, kunnes merkkiva,
ja
vilkkuvat.
lot
5. Paina painiketta Multitab.
• Merkkivalot
ja
sammuvat.
• Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
• Näytössä näkyy vedenpehmentimen asetus. Esimerkki:
= taso
5.
6. Muuta asetusta painamalla painiketta Multitab toistuvasti.
7. Kytke laite pois toiminnasta vahvistaaksesi asetukset.
SUOLASÄILIÖN TÄYTTÄMINEN
HUOMIO
Käytä ainoastaan astianpesukonesuolaa. Muut tuotteet voivat
vahingoittaa laitetta.
Vettä ja suolaa voi tulla ulos suolasäiliöstä, kun täytät sen. Korroosion vaara. Estä korroosio
käynnistämällä ohjelma suolasäiliön täyttämisen jälkeen.
1. Avaa suolasäiliön korkki kiertämällä
sitä vastapäivään.
2. Kaada suolasäiliöön 1 litra vettä
(vain ensimmäisellä käyttökerralla).
3. Täytä suolasäiliö astianpesukoneille
tarkoitetulla erikoissuolalla.
4. Poista suolasäiliön suun ympärille
roiskunut suola.
5. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä
sitä myötäpäivään.
SUOMI
31
HUUHTELUKIRKASTELOKERON TÄYTTÄMINEN
HUOMIO
Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettuja huuhtelukirkasteita. Muut tuotteet voivat
vahingoittaa laitetta.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Huuhtelukirkaste auttaa viimeisen huuhteluvaiheen aikana kuivaamaan astiat ilman raitoja ja
läikkiä.
1. Avaa kansi (C) painamalla vapautuspainiketta (D).
2. Täytä huuhtelukirkastelokero (A),
älä kuitenkaan ylitä merkintää
'max'.
3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste
imukykyisellä liinalla välttääksesi
liiallisen vaahdonmuodostuksen.
4. Sulje kansi. Varmista, että vapautuspainike lukittuu paikoilleen.
Voit kääntää annostelun valitsimen (B) asennon 1 (pienin määrä) ja 4 (suurin määrä) välille.
32
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta. Varmista, että laite
on asetustilassa. Katso kohta "PESUOHJELMAN ASETTAMINEN JA
KÄYNNISTÄMINEN".
• Jos suolan merkkivalo palaa, täytä
suolasäiliö.
• Jos huuhtelukirkasteen merkkivalo palaa, täytä huuhtelukirkastelokero.
3. Täytä korit.
4. Lisää konetiskiaine.
5. Aseta ja käynnistä astioiden tyypille
ja likaisuusasteelle sopiva pesuohjelma.
KORIEN TÄYTTÄMINEN
Katso esimerkkejä korien täytöstä laitteen mukana toimitetusta
esitteestä.
• Käytä laitetta vain konepesua kestävien astioiden pesemiseen.
• Älä aseta laitteeseen puu-, sarviaines-, alumiini-, tina- ja kupariastioita.
• Älä aseta astianpesukoneeseen esineitä, jotka imevät vettä (sienet, erilaiset kankaat).
• Poista ruokajäämät astioista.
• Pehmennä astioihin palaneet ruokajäämät.
• Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
• Varmista, etteivät ruokailuvälineet ja
astiat tartu kiinni toisiinsa. Laita lusikoiden joukkoon muita ruokailuvälineitä, jotta lusikat eivät tartu toisiinsa.
• Tarkista, että lasit eivät kosketa toisiaan
• Aseta pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
• Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista,
että astiat eivät pääse liikkumaan.
• Tarkista ennen ohjelman käynnistämistä, että suihkuvarret pyörivät esteettä.
SUOMI
33
PESUAINEEN KÄYTTÄMINEN
A
HUOMIO
Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita.
B
30
4
MAX
+
32
-
1
20
C
1. Avaa kansi (C) painamalla vapautuspainiketta (B).
2. Laita konetiskiaine lokeroon (A).
3. Jos ohjelmassa on esipesuvaihe,
aseta pieni määrä konetiskiainetta
luukun sisäosaan.
4. Jos käytät pesuainetabletteja, aseta
pesutabletti pesuainelokeroon (A).
5. Sulje kansi. Varmista, että vapautuspainike lukittuu paikoilleen.
Älä aseta koneeseen liikaa konetiskiainetta. Lue konetiskiaineen
pakkauksen ohjeet.
Pesuainetabletit eivät liukene
kokonaan lyhyissä ohjelmissa ja
pesuainejäämiä voi jäädä astioihin.
Suosittelemme pesuainetablettien käyttämistä pitkissä ohjelmissa.
PESUOHJELMAN
VALITSEMINEN JA
KÄYNNISTÄMINEN
Asetustila
Laitteen on oltava asetustilassa tiettyjen
toimenpiteiden aikana.
Laite on asetustilassa, kun toimintaan
kytkemisen jälkeen:
• Kaikki vaiheiden merkkivalot syttyvät.
• Viimeksi asetetun pesuohjelman aika
vilkkuu näytössä.
Jos käyttöpaneelissa näkyy muita tiloja,
paina ja pidä alhaalla painikkeita Multitab ja Delay samanaikaisesti, kunnes
laite on asetustilassa.
Ohjelman käynnistäminen ilman
ajastusta
1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta.
3. Sulje laitteen luukku.
4. Varmista, että laite on asetustilassa.
5. Käännä ohjelmanvalitsinta, kunnes
valitsimen osoitin on haluamasi ohjelman kohdalla.
• Ohjelman kestoaika vilkkuu näytössä.
• Asetetun ohjelman vaiheen merkkivalot syttyvät.
6. Paina painiketta Start. Ohjelma
käynnistyy.
• Vain käynnissä olevan vaiheen
merkkivalo jää palamaan.
• Näytössä näkyy ohjelman kesto ja
se vähenee 1 minuutin portain.
Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
1. Valitse ohjelma.
34
2. Paina painiketta Delay toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy haluamasi
ajastusaika (1 - 24 tuntia).
• Ajastimen aika vilkkuu näytössä.
3. Paina painiketta Start. Ajanlaskenta
käynnistyy.
• Näytössä näkyy ajastimen ajanlaskenta, joka vähenee 1 tunnin portain.
• Asetetun ohjelman vaiheen merkkivalot sammuvat.
• Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy.
– Käynnissä olevan vaiheen merkkivalo palaa.
Luukun avaaminen laitteen
ollessa toiminnassa
Jos avaat luukun, laite pysähtyy. Kun
suljet luukun, laite käynnistyy uudelleen
keskeytyskohdasta.
Ajastimen peruuttaminen
ajanlaskennan ollessa käynnissä
Paina painiketta Delay toistuvasti, kunnes:
• Ohjelman kesto näkyy näytössä.
• Vaiheen merkkivalo syttyy.
• Ohjelma käynnistyy.
Ohjelman peruuttaminen
Paina ja pidä alhaalla painiketta Multitab ja Delay samanaikaisesti, kunnes:
• Ohjelman kestoaika vilkkuu näytössä.
• Vaiheen merkkivalo syttyy.
Varmista, että pesuainelokerossa on konetiskiainetta ennen uuden ohjelman käynnistämistä.
Ohjelman päättyessä
Kun ohjelma on päättynyt, vaiheen
merkkivalot sammuvat ja näytössä näkyy 0.
1. Avaa laitteen luukku.
2. Kytke laite pois toiminnasta painamalla virtapainiketta.
3. Sulje vesihana.
Jos virtapainiketta ei paineta,
Auto Off-toiminto kytkee automaattisesti laitteen pois päältä
joidenkin minuuttien jälkeen.
Tämä vähentää energiankulutusta.
• Pidä laitteen luukkua auki joitakin minuutteja saavuttaaksesi paremmat
kuivaustulokset.
• Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin
tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat
särkyvät helposti.
• Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen
jälkeen yläkori.
Laitteen reunoilla ja luukussa voi
olla vettä. Ruostumaton teräs
jäähtyy nopeammin kuin astiat.
SUOMI
35
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta.
Likaiset sihdit ja tukkiutuneet
suihkuvarret heikentävät pesutuloksia.
Tarkista sihdit säännöllisin välein
ja puhdista ne tarvittaessa.
SIHTIEN PUHDISTAMINEN
C
C
A
B
A1
A2
1. Kierrä sihti (A) vastapäivään
ja poista se.
2. Pura sihti (A) vetämällä osat
(A1) ja (A2) irti toisistaan.
3. Poista sihti (B).
4. Pese sihdit vedellä.
5. Aseta sihti (B) alkuperäiseen
asentoonsa. Varmista, että
se kiinnittyy oikein kahden
ohjaimen (C) alle.
6. Kokoa sihti (A) ja aseta se
paikoilleen sihtiin (B). Käännä sitä myötäpäivään, kunnes se lukittuu.
Sihtien virheellisen asento voi aiheuttaa heikkoja
pesutuloksia ja vaurioittaa
laitetta.
SUIHKUVARSIEN
PUHDISTAMINEN
ULKOPINTOJEN
PUHDISTAMINEN
Älä irrota suihkuvarsia.
Jos suihkuvarsien reiät ovat tukkeutuneet, poista lika ohutpäisellä esineellä.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla.
Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä
käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja tai liuottimia.
36
VIANMÄÄRITYS
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy kesken
pesuohjelman.
Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso
taulukko). Ota yhteys huoltoliikkeeseen,
jos ongelma toistuu.
Joidenkin ongelmien kohdalla näytössä näkyy hälytyskoodi:
•
- Astianpesukoneeseen ei tule
vettä.
•
•
- Koneeseen jää vettä.
- Vesivahinkosuojaus on käytössä.
VAROITUS!
Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistusten suorittamista.
Ongelma
Mahdollinen syy
Mahdollinen ratkaisu
Pesuohjelma ei
käynnisty.
Pistoketta ei ole kiinnitetty
pistorasiaan.
Kytke pistoke pistorasiaan.
Laitteen luukku on auki.
Sulje laitteen luukku.
Painiketta Start ei ole painettu.
Paina painiketta Start.
Sulaketaulun sulake on pala- Vaihda sulake.
nut.
Laitteeseen ei tule
vettä.
Ajastin on asetettu.
Peruuta ajastin tai odota,
kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Vesihana on kiinni.
Avaa vesihana.
Vedenpaine on liian matala.
Ota yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.
Vesihana on tukossa tai
kalkkeutunut.
Puhdista vesihana.
Vedenottoletkun sihti on tu- Puhdista sihti.
kossa.
Vedenottoletku on kiertynyt
tai taittunut.
Tarkista, että letku on asetettu oikein paikalleen.
Vesivahinkosuojaus on käy- Sulje vesihana ja ota yhteyttössä. Laitteessa on vesivuo- tä huoltoliikkeeseen.
toja.
Koneeseen jää vettä. Altaan poistoviemäri on tukossa.
Vedentyhjennysletku on
kiertynyt tai taittunut.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Puhdista altaan poistoviemäri.
Tarkista, että letku on asetettu oikein paikalleen.
Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
SUOMI
37
PESU- JA KUIVAUSTULOKSET EIVÄT OLE TYYDYTTÄVIÄ,
Ongelma
Mahdollinen syy
Mahdollinen ratkaisu
Astiat eivät ole puhtaita.
Sihdit ovat tukkiutuneet.
Puhdista sihdit.
Sihdit on koottu tai asennettu virheellisesti.
Varmista, että sihdit ovat
koottu ja asennettu oikein.
Suihkuvarret ovat tukkiutuneet.
Poista jäljelle jäänyt lika
ohutpäisellä esineellä.
Ohjelma ei sovi astioiden
tyypille ja likaisuusasteelle.
Varmista, että ohjelma sopii
astioiden tyypille ja likaisuusasteelle.
Koreihin virheellisesti asete- Varmista, että astiat on asetut astiat. Vesi ei pessyt
tettu oikein koreihin ja että
kaikkia astioita.
vesi pääsee helposti kaikkiin
astioihin.
Suihkuvarret eivät voineet
pyöriä vapaasti.
Varmista, että astiat on asetettu oikein koreihin ja etteivät ne estä suihkuvarsien liikettä.
Konetiskiainetta on käytetty Varmista, että lisäät oikean
liian vähän.
määrän konetiskiainetta pesuainelokeroon ennen ohjelman käynnistämistä.
Astioissa on kalkkijäämiä.
Laseissa ja muissa
astioissa on vaaleita
raitoja, läiskiä tai sinertävä pinta.
Pesuainelokeroon ei ole
asetettu konetiskiainetta.
Varmista, että lisäät konetiskiainetta pesuainelokeroon
ennen ohjelman käynnistämistä.
Suolasäiliö on tyhjä.
Varmista, että suolasäiliössä
on astianpesukone- suolaa.
Vedenpehmentimelle asetettu taso on virheellinen.
Varmista, että vedenpehmentimen taso vastaa alueesi veden kovuutta.
Suolasäiliön korkki ei ole
kunnolla kiinni.
Kiristä korkki.
Huuhtelukirkastetta on annosteltu liikaa.
Vähennä huuhtelukirkasteen
määrää.
Konetiskiainetta on käytetty Varmista, että lisäät oikean
liian paljon.
määrän konetiskiainetta pesuainelokeroon ennen ohjelman käynnistämistä.
Laseissa ja muissa
astioissa on kuivuneita vesipisaroita.
Huuhtelukirkastetta on annosteltu liian vähän.
Lisää huuhtelukirkasteen
määrää.
38
Ongelma
Mahdollinen syy
Mahdollinen ratkaisu
Syynä voi olla käytetyn pesuaineen laatu.
Kokeile erimerkkistä konetiskiainetta.
Astiat ovat märkiä.
• Ohjelmassa ei ole kuivausvaihetta.
• Ohjelmassa oli alhaisen
lämpötilan kuivausvaihe.
Pidä luukkua auki joitakin minuutteja saavuttaaksesi parhaat kuivaustulokset.
Astiat ovat märkiä ja
himmeitä.
Huuhtelukirkastelokero on
tyhjä.
Varmista, että huuhtelukirkastelokerossa on huuhtelukirkastetta.
Syynä voi olla käytetyn
huuhtelukirkasteen laatu.
Kokeile erimerkkistä huuhtelukirkastetta.
Syynä voi olla käytettyjen
yhdistelmäpesuainetablettien laatu.
• Kokeile erimerkkisiä yhdistelmäpesuainetabletteja.
• Ota käyttöön huuhtelukirkastelokero ja käytä huuhtelukirkastetta yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.
Huuhtelukirkastelokeron
ottaminen käyttöön Multitabtoiminnon ollessa päällä
1. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta.
2. Varmista, että laite on asetustilassa.
Katso kohta "OHJELMAN ASETTAMINEN JA KÄYNNISTÄMINEN".
3. Käännä ohjelmanvalitsinta, kunnes
näyttöön tulee näkyviin kaksi vaakasuoraa tilapalkkia.
4. Paina samanaikaisesti painiketta
Multitab ja Delay, kunnes merkkiva,
ja
vilkkuvat.
lot
5. Paina painiketta Delay.
• Merkkivalot
ja
sammuvat.
• Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
• Näytössä näkyy huuhtelukirkastelokeron asetus.
Pois
Päällä
6. Muuta asetusta painamalla painiketta Delay toistuvasti.
7. Kytke laite pois toiminnasta vahvistaaksesi asetukset.
TEKNISET TIEDOT
Mitat
Leveys / Korkeus / Syvyys
(mm)
Sähköliitäntä
Katso arvokilven tiedot.
Vedenpaine
Min. / maks. (bar / MPa)
Vesiliitäntä 1)
Kylmä tai kuuma vesi2)
Kapasiteetti
Astiaston koko (henkilöluku)
596 / 818 - 878 / 580
(0,5 / 0,05 ) / (8 / 0,8 )
maks. 60 °C
12
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.
2) Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen, ympäristöystävällisemmän energian avulla (esim.
aurinkopaneelit, tuulivoima), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi.
NORSK
39
INNHOLD
41
43
44
45
46
47
50
53
54
56
SIKKERHETSINFORMASJON
PRODUKTBESKRIVELSE
BETJENINGSPANEL
PROGRAMMER
TILVALG
FØR FØRSTE GANGS BRUK
DAGLIG BRUK
STELL OG RENGJØRING
FEILSØKING
TEKNISKE DATA
MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske
og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende
produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
GÅ INN PÅ VÅRT NETTSTED FOR Å FINNE:
- Produkter
- Brosjyrer
- Bruksanvisninger
- Feilsøker
- Serviceinformasjon
www.aeg.com
TEGNFORKLARING
Advarsel - Viktig sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer
40
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt et AEG-produkt. Med dette produktet vil du oppleve perfekt
kombinasjon mellom funksjonell design og optimal teknologi. Du kan være sikker på
at du vil oppnå perfekte resultater, og at du har full kontroll med det du gjør. Vi vil
be deg å lese denne bruksanvisningen nøye, for å få mest mulig nytte av produktet.
TILBEHØR OG FORBRUKSVARER
I AEG-nettbutikken, finner du alt du trenger for at AEG-produktene skal holde seg
plettfrie og fungere perfekt. Sammen med et bredt spekter av tilbehør designet og
utviklet etter høye kvalitetsstandarder, fra spesialkasseroller til bestikk-kurver, fra
flaskeholdere til poser for ømfintlige tekstiler…
Besøk vår internettbutikk
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for
hånden: Informasjonen finner du på typeskiltet.
Modell
PNC (produktnummer)
Serienummer
NORSK
41
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering
og bruk av produktet. Produsenten er
ikke ansvarlig for eventuelle skader som
skyldes feilaktig montering og bruk.
Oppbevar produktets bruksanvisning
for fremtidig bruk.
• La vannet renne til det er rent, før du
kopler produktet til nye rør, eller rør
som ikke er brukt på lengre tid.
• Sørg for at det ikke oppstår lekkasje
første gang du bruker produktet.
•
SIKKERHET FOR BARN OG
SÅRBARE PERSONER
ADVARSEL
Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
• Ikke la personer eller barn, med reduserte fysiske eller mentale funksjoner eller manglende erfaring og
kunnskap, bruke produktet. De trenger tilsyn eller de må få instruksjon
om bruk av produktet, av en person
som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Ikke la barn leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
• Oppbevar all vaskemidler utilgjengelig for barn.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
MONTERING
ADVARSEL
Produktet må monteres av en
kvalifisert person.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter og bruk et skadet produkt.
• Ikke monter eller bruk produktet på
steder der temperaturen er lavere
enn 0 °C.
• Følg monteringsinstruksjonene som
følger med produktet.
• Sørg for at produktet er montert under og ved siden av stabile seksjoner.
Vanntilkopling
• Sørg for at vannslangene ikke påføres skade.
ADVARSEL
Farlig spenning.
Vanninntaksslangen har en sikkerhetsventil og en dobbel mantel med
en indre strømledning.
• Hvis vanninntaksslangen er defekt,
må du trekke støpselet ut øyeblikkelig. Kontakt et serviceverksted for å
skifte ut vanninntaksslangen.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL
Fare for brann og elektrisk støt.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må du kontakte en elektriker.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet og strømkabelen
ikke blir påført skade. Kontakt et serviceverksted eller en elektriker for å
bytte en ødelagt strømkabel.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
42
• Ikke trekk i strømkabelen når du kobler fra produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
BRUK
ADVARSEL
Fare for personskade.
• Dette produktet er beregnet for bruk
i en husholdning.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Plasser kniver og bestikk med skarpe
punkter i bestikkurven med spissen
ned eller i en horisontal posisjon.
• Ikke la produktets dør stå åpen, uten
tilsyn, for å forhindre at noen snubler
i den.
• Ikke sitt eller stå på den åpne døren.
• Oppvaskmidler er farlig. Følg sikkerhetsinstruksjonene på oppvaskmiddelpakken.
• Ikke drikk eller lek med vannet i produktet.
• Ikke ta ut oppvasken fra produktet
før oppvaskprogrammet er ferdig.
Det kan være oppvaskmiddel på
oppvasken.
ADVARSEL
Fare for elektrisk støt, brann og
brannskader.
• Ikke legg brennbare produkter eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter inn i eller i nærheten av produktet.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
• Produktet kan slippe ut varm damp,
hvis du åpner døren mens et oppvaskprogram er i gang.
AVFALLSBEHANDLING
ADVARSEL
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
og dyr stenger seg inne i produktet.
NORSK
43
PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6 5
4
1 Øvre spylearm
2 Midterste spylearm
7 Hjul for innstilling av vannhardhet
8 Skyllemiddelbeholder
3 Nedre spylearm
4 Filtre
9 Oppvaskmiddelbeholder
10 Bestikkurv
5 Typeskilt
6 Saltbeholder
11 Nedre kurv
12 Øvre kurv
44
BETJENINGSPANEL
1
2
3
9
1 På/av-knapp
2 Programveiledning
6 Start-knapp
7 Delay-knapp
3 Programmarkør
4 Indikatorer
8 Multitab-knapp
9 Programvelger
4
5
8 7 6
5 Display
Indikatorer
Beskrivelse
Oppvask- og skyllefaseindikator.
Tørkefase-indikator.
Skyllemiddelindikator. Indikatorene er av når programmet er i bruk.
Saltindikator. Indikatorene er av når programmet er
i bruk.
Multitab-indikator.
NORSK
45
PROGRAMMER
Smussgrad
Oppvasktype
Program1)
2)
Programfaser
Energi
(kWh)
Vann
(l)
Alt
Forskylling
0.9 - 1.7
Servise, bestikk, Vask 45 °C eller 70 °C
gryter og panner Skylling
Tørking
8 - 17
Nytt smuss
Servise og bestikk
Vask 60 °C
Skyll
0.9
9
4)
Normalt skittent
Servise og bestikk
Forskylling
Vask 50 °C
Skylling
Tørking
1.0 - 1.1
10 - 11
5)
Meget skittent
Forskylling
Servise, bestikk, Vask 70 °C
gryter og panner Skylling
Tørking
1.5 - 1.7
15 - 16
Alt
0.1
4
3)
6)
Forskylling
1) Displayet viser programvarigheten.
Forbruksverdiene er ment som en veiledning og avhenger av vanntrykk og -temperatur,
men også av tilvalgene og mengden servise som er satt inn.
2) Produktet registrerer hvor skittent og hvor mye servise som er satt i kurvene. Den regulerer
vanntemperaturen og -mengden, energiforbruket og programtiden automatisk.
3) Dette programmet kan brukes til å vaske servise med nytt smuss. Det gir gode
oppvaskresultater på kort tid.
4) Dette er standardprogrammet for testinstitutter. Med dette programmet får du mest mulig
effektivt vann- og energiforbruk for normalt skittent bestikk og servise. Se vedlagte oversikt
for testdata.
5) For bedre hygieniske resultater har dette programmet en høy temperatur under
skyllefasen. Under skyllingen holder temperaturen seg på 70 °C i 10 til 14 minutter.
6) Bruk dette programmet til å skylle raskt av serviset. Dette hindrer at matrester fester seg til
serviset og at det kommer vond lukt fra produktet.
Ikke bruk oppvaskmiddel med dette programmet.
46
TILVALG
MULTITAB-FUNKSJON
Aktiver kun denne funksjonen når du
bruker kombi-oppvaskmiddeltabletter.
Denne funksjonen stopper tilførselen av
skyllemiddel og salt. De tilhørende indikatorene er av.
Programmets varighet kan øke.
Aktivere Multitab-funksjonen
Aktiver eller deaktiver Multitabfunksjonen før du starter et program. Du kan ikke aktivere eller
deaktivere funksjonen mens et
program pågår.
1. Trykk på på/av-knappen for å slå på
produktet.
2. Kontroller at produktet står i innstillingsmodus. Se "STILLE INN OG
STARTE ET PROGRAM".
3. Trykk på Multitab, Multitab-indikatoren tennes.
Denne funksjonen forblir aktiv til
du slår den av. Trykk på Multitab, Multitab-indikatoren slokker.
Hvis du slutter å bruke kombioppvaskmaskintabletter, må du gjøre
følgende før du begynner å bruke et
separat oppvaskmaskinmiddel,
skyllemiddel og oppvaskmaskinsalt:
1. Deaktivere Multitab-funksjonen.
2. Stille inn vannhardheten på høyeste
nivå.
3. Sørg for at saltbeholderen og skyllemiddelsbeholderen er fulle.
4. Start det korteste programmet med
en skyllefase, uten oppvaskmaskinmiddel og oppvask.
5. Juster vannhardheten etter forholdene i området der du bor.
6. Juster mengden skyllemiddel som
slippes ut.
NORSK
47
FØR FØRSTE GANGS BRUK
1. Kontroller at vannhardheten er riktig
justert i forhold til der du bor. Juster
eventuelt vannhardheten. Kontakt
det lokale vannverket for å få vite
hva vannhardheten i ditt område er.
2. Fyll saltbeholderen.
3. Fyll skyllemiddelbeholderen.
4. Åpne vannkranen.
5. Det kan være rester etter produksjonen i produktet. Kjør et program for
å fjerne dette. Ikke bruk oppvaskmiddel og ikke sett noe i kurvene.
STILL INN VANNHARDHETEN
Hardt vann har et høyt mineralinnhold
som kan skade produktet og føre til
dårlige vaskeresultater. Vannhardheten
nøytraliserer disse mineralene.
Oppvaskmaskinsaltet holder vannhardheten ren og i god stand. Se tabellen
for justering av vannhardheten for riktig
nivå. Den sørger for at vannhardheten
bruker riktig mengde oppvaskmaskinsalt og vann.
Aktiver Multitab-funksjonen hvis
du bruker kombi-oppvaskmaskintabletter. Disse tablettene
inneholder oppvaskmiddel, skyllemiddel og andre midler. Sørg
for at tablettene er egnet til
vannhardheten i ditt område. Se
instruksjonene på produktpakningen.
Du må regulere vannhardheten
både manuelt og elektronisk.
Vannavherder
justering
Vannhardhet
Tyske
grader
(°dH)
Franske
grader
(°fH)
mmol/l
Clarke
grader
Manuelt
Elektronisk
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<5
12)
12)
<4
<7
1) Fabrikkinnstilling.
2) Ikke bruk salt på dette nivået.
< 0.7
48
Manuell innstilling
Drei på hjul for innstilling av vannhardhet til posisjon 1 eller 2.
Elektronisk regulering
1. Trykk på på/av-knappen for å slå på
produktet.
2. Kontroller at produktet står i innstillingsmodus. Se "STILLE INN OG
STARTE ET PROGRAM".
3. Drei programvelgeren til displayet
viser to horisontale statuslinjer.
4. Trykk og hold inne Multitab og Delay samtidig helt til indikatorene for
,
og
blinker.
5. Trykk på Multitab.
• Indikatorene
og
slukker.
• Indikatoren
fortsetter å blinke.
• Displayet viser vannhardhetsinnstillingen. Eksempel:
= nivå 5.
6. Trykk på Multitab gjentatte ganger
for å endre innstillingen.
7. Slå av produktet for å bekrefte.
FYLLE SALTBEHOLDEREN MED SALT
OBS
Bruk kun oppvaskmaskinsalt.
Andre produkter kan skade produktet.
Det kan komme vann og salt ut
av saltbeholderen når du fyller
den. Fare for korrosjon. For å
forhindre det, må du starte et
program etter at du har fylt saltbeholderen.
1. Drei lokket mot klokken for å åpne
saltbeholderen.
2. Fyll 1 liter vann i saltbeholderen
(kun første gang).
3. Fyll saltbeholderen med oppvaskmaskinsalt.
4. Fjern saltsøl rundt åpningen på
saltbeholderen.
5. Lukk saltbeholderen ved å dreie
lokket med klokken.
NORSK
49
FYLLE OPP SKYLLEMIDDELBEHOLDEREN
OBS
Bruk kun skyllemidler som er beregnet på oppvaskmaskiner. Andre produkter kan skade produktet.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Skyllemiddelet bidrar til å tørke
oppvasken uten at de blir flekkete og stripete i løpet av den
siste skyllingen.
1. Trykk på utløserknappen (D) for å
åpne lokket (C).
2. Fyll skyllemiddelbeholderen (A), og
ikke mer enn opp til merke "max".
3. Tørk bort skyllemiddelsøl med en
absorberende klut for å unngå for
mye skumdannelse.
4. Lukk lokket. Sørg for at tastelåsen
låses i posisjon.
Du kan dreie på programvelgeren for å regulere mengden (B)
mellom posisjon 1 (minst mengde) og posisjon 4 (høyeste
mengde).
50
DAGLIG BRUK
1. Åpne vannkranen.
2. Trykk på på/av-knappen for å slå på
produktet. Kontroller at produktet
står i innstillingsmodus. Se "STILLE
INN OG STARTE ET PROGRAM".
• Fyll saltbeholderen hvis saltindikatoren er på.
• Fyll skyllemiddelbeholderen hvis
skyllemiddel-indikatoren er på.
3. Fyll kurvene.
4. Tilsett oppvaskmaskinmiddel.
5. Velg og start riktig program for den
aktuelle typen oppvask og smussgrad.
FYLLE KURVENE
Se medfølgende brosjyre med
eksempler på fylling av kurvene.
• Produktet skal kun brukes til å vaske
gjenstander som er oppvaskmaskinsikre.
• Ikke bruk produktet til å vaske gjenstander som er laget av tre, horn, aluminium, tinn eller kobber.
• Du må ikke plassere vannabsorberende gjenstander i produktet (svamper,
kjøkkenhåndklær).
• Fjern matrester fra gjenstandene.
• Bløtgjør brent mat som sitter fast på
gjenstandene.
• Sett dype gjenstander (kopper, glass
og kjeler) med åpningen ned.
• Kontroller at bestikk og servise ikke
legger seg i hverandre. Bland skjeer
sammen med annet bestikk.
• Pass på at ikke glassene ikke står helt
inntil hverandre.
• Legg små gjenstander i bestikkurven.
• Plasser lette redskaper i den øvre
kurven. Pass at gjenstandene står
støtt.
• Forsikre deg om at spylearmene kan
bevege seg fritt før du starter et program.
NORSK
51
BUKE OPPVASKMIDDEL
A
OBS
Bruk kun oppvaskmiddel som er
egnet for oppvaskmaskiner.
B
30
4
MAX
+
32
-
1
20
C
1. Trykk på utløserknappen (B) for å
åpne lokket (C).
2. Fyll oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen (A) .
3. Hvis oppvaskprogrammet har forvask, fyller du litt oppvaskmiddel på
innsiden av produktets dør.
4. Hvis du bruker oppvaskmiddeltabletter, legger du tabletten i oppvaskmiddelbeholderen (A).
5. Lukk lokket. Sørg for at tastelåsen
låses i posisjon.
Ikke bruk mer enn anbefalt
mengde oppvaskmiddel. Les
anvisningene fra produsenten
på oppvaskmiddelpakken.
Oppvaskmiddeltabletter vil ikke
løses helt opp ved bruk i korte
programmer og det kan legge
seg rester på serviset.
Vi anbefaler at du bruker oppvaskmaskintabletter sammen
med lange programmer.
STILLE INN OG STARTE ET
PROGRAM
Innstillingsmodus
Produktet må befinne seg i innstillingsmodus for å akseptere noen operasjoner.
Produktet er i innstillingsmodus når, etter aktiveringen:
• Alle faseindikatorene tennes.
• Tiden for sist valgte programmet
blinker i displayet.
Hvis betjeningspanelet viser noe annet,
må du trykke og holde nede Multitab
og Delay samtidig, til produktet er i
innstillingsmodus.
Starte et program uten
starttidsforvalg
1. Åpne vannkranen.
2. Trykk på på/av-knappen for å slå på
produktet.
3. Lukk produktets dør.
4. Kontroller at produktet står i innstillingsmodus.
5. Drei programvelgeren til indikatoren peker rett på det programmet
du ønsker å starte.
• Programvarigheten blinker i displayet.
• Faseindikatorene for det valgte
programmet tennes.
6. Trykk på Start. Programmet starter.
• Kun indikatoren til den aktive fasen forblir tent.
• Displayet vil vise programmets
varighet, som vil reduseres i trinn
på 1 minutt.
52
Starte et program med
starttidsforvalg
1. Still inn programmet.
2. Trykk på Delay gjentatte ganger til
displayet viser starttidsforvalget
som du ønsker å starte fra (fra 1 til
24 timer).
• Tiden for starttidsforvalget blinker
på displayet.
3. Trykk på Start. Nedtellingen starter.
• Displayet viser nedtellingen for
starttidsforvalget, som vil reduseres i trinn på 1 time.
• Faseindikatorene for det valgte
programmet slokker.
• Når nedtellingen er ferdig, starter
programmet.
– Indikatoren til den aktive fasen tennes.
Åpne døren mens produktet er
i bruk
Hvis du åpner døren vil produktet stoppe. Når du lukker døren, vil produktet
fortsette fra der det ble avbrutt.
Avbryte starttidsforvalget mens
nedtellingen er i gang
Trykk på Delay gjentatte ganger til:
• Displayet viser programvarigheten.
• Faseindikatorene tennes.
• Programmet starter.
Avbryte et program
Trykk og hold inne Multitab og Delay
samtidig helt til:
• Programvarigheten blinker i displayet.
• Faseindikatorene tennes.
Kontroller at det er oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen
før du starter et nytt program.
Når programmet er slutt
Når programmet er ferdig vil faseindikatorene være av og displayet vil vise 0.
1. Åpne døren til produktet.
2. Trykk på på/av-knappen for å slå av
produktet.
3. Steng vannkranen.
Hvis du ikke trykker på på/avknappen vil Auto Off-enheten
automatisk slå av produktet etter noen minutter. Dette bidrar
til å redusere energiforbruket.
• La produktets dør stå på gløtt i noen
minutter for å oppnå et bedre tørkeresultat.
• La oppvasken avkjøle seg før du tar
det ut av produktet. Varmt servise
kan lett bli skadet.
• Tøm den nedre kurven først, og deretter den øvre.
Det kan være vann på sidene og
på produktets dør. Rustfritt stål
blir fortere kaldt enn servise.
NORSK
53
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL
Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
Skitne filtre og tette spylearmer
vil redusere vaskeresultatet.
Kontroller jevnlig, og rengjør
dem etter behov.
RENGJØRE FILTRENE
C
C
A
B
A1
A2
1. Drei filteret (A) mot klokken
og ta det ut.
2. For å demontere filteret (A),
må du trekke (A1) og (A2) fra
hverandre.
3. Ta ut filteret (B).
4. Vask filteret med vann.
5. Sett filteret (B) tilbake på sin
opprinnelige plass. Kontroller at det blir riktig satt sammen ved hjelp av de to skinnene (C).
6. Monter filteret (A) og sett
det på plass inn i filter (B).
Drei det mot klokken til det
låses.
Feil plassering av filtrene
kan føre til dårlig vaskeresultat og skade produktet.
RENGJØRE SPYLEARMENE
Ikke fjern spylearmene.
Hvis matrester blokkerer hullene i spylearmene, kan du fjerne dem med en
tynn og spiss gjenstand.
UTVENDIG RENGJØRING
Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut.
Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du
må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper eller løsemidler.
54
FEILSØKING
Produktet vil ikke starte eller stopper
under bruk.
Forsøk først å finne en løsning på problemet (se tabellen). Hvis ikke må du
kontakte kundeservice.
Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode:
•
- Produktet tar ikke inn vann.
•
•
- Produktet tømmer ikke ut vann.
- Lekkasjestoppsystemet er aktivert.
ADVARSEL
Slå av produktet før du utfører
kontrollene.
Feil
Mulig årsak
Mulig løsning
Programmet starter
ikke.
Støpselet er ikke satt inn i
stikkontakten.
Sett støpselet inn i stikkontakten.
Døren til produktet er
åpent.
Lukk produktets dør.
Du har ikke trykket på Start. Trykk på Start.
Sikringen i sikringsskapet
har gått.
Skift sikring.
Du har valgt starttidsforvalg. Avbryt starttidsforvalget eller vent til nedtellingen er
ferdig.
Produktet tar ikke
inn vann.
Kranen er stengt.
Åpne vannkranen.
Vanntrykket er for lavt.
Kontakt det lokale vannverket.
Vannkranen er blokkert eller Rengjør vannkranen.
full av kalkavleiringer.
Filteret i vanninntaksslangen Rengjør filteret.
er tett.
Produktet tømmer
ikke ut vannet.
Vanninntaksslangen har en
knekk eller bøy.
Forsikre deg om at slanges
posisjon er korrekt.
Lekkasjestoppsystemet er
aktivert. Det er en vannlekkasje i produktet.
Steng vannkranen og ta
kontakt med kundeservice.
Avløpsrøret på vasken er
blokkert.
Rengjør avløpsrøret på vasken.
Vannavløpsslangen har en
knekk eller bøy.
Forsikre deg om at slanges
posisjon er korrekt.
Start produktet når kontrollen er utført.
Programmet fortsetter fra det stedet
det ble avbrutt.
Ta kontakt med kundeservice hvis feilen
vedvarer.
Ta kontakt med kundeservice hvis displayet viser andre alarmkoder.
NORSK
55
OPPVASK- OG TØRKERESULTATENE ER IKKE
TILFREDSSTILLENDE
Feil
Mulig årsak
Serviset er ikke rent. Filteret er tett.
Mulig løsning
Rengjør filtrene.
Filtrene er ikke riktig montert og installert.
Sørg for at filtrene er riktig
installert og montert.
Spylearmene er tette.
Fjern gjenværende smuss
med en tynn, spiss gjenstand.
Programmet passer ikke til
oppvasktypen eller smussmengden.
Kontroller at programmet
som er valgt, passer til typen
servise og smuss.
Feil plassering av serviset i
kurvene. Vannet kunne ikke
vaske alle gjenstandene.
Sørg for at gjenstandene er
plassert korrekt i kurvene og
at vannet kommer til alle
gjenstandene.
Spylearmene kan ikke beve- Sørg for at gjenstandene i
ge seg fritt.
kurvene er plassert i korrekt
posisjon og at de ikke blokkerer for spylearmene.
Mengden oppvaskmiddel
var ikke tilstrekkelig.
Sørg for at du har tilført riktig
mengde oppvaskmiddel i
beholderen, før du starter et
program.
Det var ikke noe oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen.
Sørg for at du har lagt i oppvaskmiddel i beholderen før
du starter et program.
Det er kalkflekker på Saltbeholderen er tom.
serviset.
Innstilt nivå på vannavherderen er feil.
Sørg for at det er oppvaskmaskinsalt i saltbeholderen.
Kontroller at vannavherderen
er riktig justert i forhold til
der du bor.
Lokket på saltbeholderen er Stram lokket.
løst.
Hvite striper og flek- For mye skyllemiddel slipker eller blålig bepes ut.
legg på glass og
servise.
Reduser mengden skyllemiddel som slippes ut.
Mengden oppvaskmiddel
var for stor.
Sørg for at du har tilført riktig
mengde oppvaskmiddel i
beholderen, før du starter et
program.
Vanndråper har tørket på glass og servise.
Det slippes ikke ut nok skyl- Øk mengden skyllemiddel
lemiddel.
som slippes ut.
56
Feil
Mulig årsak
Mulig løsning
Det kan være mengden
oppvaskmidd som er årsaken.
Prøv en annen type oppvaskmiddel.
Serviset er vått.
• Programmet har ingen
tørkefase.
• Programmet har en tørkefase med lav temperatur.
La døren stå på gløtt i noen
minutter for å oppnå bedre
tørkeresultat.
Serviset er vått og
matt.
Skyllemiddelbeholderen er
tom.
Sørg for at det er skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen.
Det kan være mengden
skyllemiddel som er årsaken.
Prøv en annen type skyllemiddel.
Det kan være mengden
kombi-oppvaskmaskinstabletter som er årsaken.
• Prøv en annen type kombioppvaskmaskintablett.
• Aktiver skyllemiddelbeholderen og bruk skyllemiddel sammen med kombioppvaskmaskintablettene.
Aktiver skyllemiddelbeholderen
med multitab-funksjonen
aktivert
1. Trykk på på/av-knappen for å slå på
produktet.
2. Kontroller at produktet står i innstillingsmodus. Se "STILLE INN OG
STARTE ET PROGRAM".
3. Drei programvelgeren til displayet
viser to horisontale statuslinjer.
4. Trykk og hold inne Multitab og Delay samtidig helt til indikatorene for
,
og
blinker.
5. Trykk på Delay.
• Indikatorene
og
slukker.
• Indikatoren
fortsetter å blinke.
• Displayet viser innstillingen til
skyllemiddelbeholderen.
Av
På
6. Trykk på Delay gjentatte ganger for
å endre innstillingen.
7. Slå av produktet for å bekrefte.
TEKNISKE DATA
Mål
Høyde / bredde / dybde
(mm)
Elektrisk tilkopling
Se typeskiltet.
Vanntrykk
Min. / maks. (bar / MPa)
Vanntilførsel 1)
Kaldt vann eller varmt vann2)
Kapasitet
Antall kuverter
1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4-tommers gjenger.
596 / 818 - 878 / 580
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
maks. 60 °C
12
NORSK
2) Hvis varmtvannet kommer fra alternative energikilder (for eksempel solcellepaneler,
fotoelektriske paneler og vindkraft), benyttes en varmtvannstilførsel for å redusere
maskinens energiforbruk.
57
58
INNEHÅLL
60
62
63
64
65
66
69
72
73
75
SÄKERHETSINFORMATION
PRODUKTBESKRIVNING
KONTROLLPANEL
PROGRAM
TILLVALSFUNKTIONER
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
DAGLIG ANVÄNDNING
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
FELSÖKNING
TEKNISK INFORMATION
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den
i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
BESÖK VÅR WEBBPLATS FÖR:
- Produkter
- Broschyrer
- Bruksanvisningar
- Felsökare
- Serviceinformation
www.aeg.com
TECKENFÖRKLARING
Varning - Viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar
SVENSKA
59
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få
felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner
som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt
att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
I AEG:s webbutik finner du allting som du behöver för att hålla dina AEG-produkter
snygga och i perfekt skick. Du hittar ett brett sortiment av tillbehör som utformats
och tillverkats med de högsta kvalitetskrav man kan förvänta sig: från köksredskap för
specialister till bestickkorgar, från flaskställ till tvättpåsar för ömtåliga plagg...
Besök webbshopen på
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten.
Modell
PNC (produktnr)
Serienummer
60
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna
före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med
produkten för framtida bruk.
SÄKERHET FÖR BARN OCH
HANDIKAPPADE
VARNING
Risk för kvävning, skador eller
permanent invaliditet.
• Tillåt inte användning av produkten
av någon med reducerad fysisk förmåga, reducerad mental förmåga eller avsaknad av kunskap om hur produkten används (detta omfattar
barn). De ska övervakas eller instrueras vid användning av produkten av
en person som ansvarar för deras säkerhet. Låt inte barn leka med produkten.
• Förvara allt förpackningsmaterial
utom räckhåll för barn.
• Håll allt diskmedel utom räckhåll för
barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
INSTALLATION
VARNING
Denna produkt måste installeras
av en kvalificerad eller kompetent person.
• Avlägsna all paketering.
• Installera och använd inte produkten
om den är skadad.
• Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen understiger 0 °C.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåpeller bänkstommar.
Anslutning av vatten
• Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna.
• Innan du ansluter produkten till nya
rör, eller till rör som inte har använts
på länge, låt vattnet rinna tills det är
rent.
• Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget
läckage förekommer.
•
VARNING
Farlig spänning.
Tilloppsslangen har en säkerhetsventil och en mantel med en inre elkabel.
• Koppla omedelbart loss maskinen
från eluttaget om tilloppsslangen är
skadad. Kontakta service för att byta
ut tilloppsslangen.
Elektrisk anslutning
VARNING
Risk för brand och elektriska stötar.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla.
I annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
SVENSKA
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta
service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig
efter installationen.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
TRYCK PÅ
VARNING
Risk för personskador föreligger.
• Använd denna produkt i en hushållsmiljö.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Lägg knivar och bestick med vassa
kanter i bestickkorgen med spetsarna
neråt eller i horisontellt läge.
• Lämna inte produktens lucka öppen
utan att övervaka så att ingen faller
över den.
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ säkerhetsanvisningarna på diskmedelspaketet.
61
• Drick och lek inte med vattnet i produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Det kan finnas diskmedel på tallrikarna.
VARNING
Risk för elstötar, brand eller
brännskador föreligger.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
• Spruta inte vatten eller ånga för att
rengöra produkten.
• Produkten kan utsöndra het vattenånga om du öppnar dörren medan
ett program är igång.
AVFALLSHANTERING
VARNING
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera
den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att
barn eller djur stängs in inuti produkten.
62
PRODUKTBESKRIVNING
1
2
3
12
11
10
9
8
7
6 5
4
1 Toppspolarm
2 Övre spolarmen
8 Spolglansfack
9 Diskmedelsfack
3 Nedre spolarmen
4 Filter
10 Bestickskorg
11 Underkorg
5 Typskylt
6 Saltbehållare
12 Överkorg
7 Reglage för inställning av vattenhårdhet
SVENSKA
63
KONTROLLPANEL
1
2
3
9
1 Strömbrytare
2 Programguide
6 Start-knapp
7 Delay-knapp
3 Programmarkör
4 Kontrollampor
8 Multitab-knapp
9 Programvred
4
5
8 7 6
5 Display
Kontrollampor
Beskrivning
Kontrollampa för diskfas och sköljfas.
Kontrollampa för torkfas.
Kontrollampa för sköljmedel. Kontrollampan är
släckt när programmet pågår.
Saltkontrollampa. Kontrollampan är släckt när programmet pågår.
Kontrollampa för Multitab.
64
PROGRAM
Typ av smuts
Typ av disk
Programfaser
Energi
(kWh)
Vatten
(l)
Alla
Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
Fördisk
Diskning 45 °C eller
70 °C
Sköljning
Torkning
0.9 - 1.7
8 - 17
Färsk smuts
Porslin och bestick
Diskning 60 °C
Sköljning
0.9
9
4)
Normalt smutsad
disk
Porslin och bestick
Fördisk
Diskning 50 °C
Sköljning
Torkning
1.0 - 1.1
10 - 11
5)
Hårt smutsad
disk
Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
Fördisk
Diskning 70 °C
Sköljning
Torkning
1.5 - 1.7
15 - 16
Alla
Fördisk
0.1
4
Program 1)
2)
3)
6)
1) Displayen visar programmets varaktighet.
Vattentryck och temperatur, variationerna i strömförsörjningen, tillvalsfunktionerna och
mängden disk kan påverka programmets varaktighet och förbrukningsvärdena.
2) Produkten känner av vilken typ av smuts och mängden disk som finns i korgarna. Den
justerar automatiskt temperaturen och mängden vatten, energiförbrukningen och
programlängden.
3) Med detta program kan du diska en disk med färsk smuts. Det ger bra diskresultat på kort
tid.
4) Detta är standardprogrammet vid provningsanstalter. Med detta program får du den
effektivaste användningen av vatten och energiförbrukning för normalt smutsat porslin och
bestick. Se det medföljande informationsbladet för provningsinformation.
5) Detta program har en sköljfas med hög temperatur för mer hygieniska resultat. Under
sköljfasen stannar temperaturen på 70 °C under 10 - 14 minuter.
6) Använd detta program för att skölja disken snabbt. Det hindrar att de återstående
matresterna fastnar på disken och att dålig lukt kommer ut från produkten.
Använd inte diskmedel med detta program.
SVENSKA
65
TILLVALSFUNKTIONER
MULTITAB-FUNKTION
Aktivera denna funktion bara när du använder kombinerade disktabletter.
Funktionen avaktiverar flödet av spolglans och salt. De motsvarande kontrollamporna är släckta.
Programmets varaktighet kan förlängas.
Aktivera Multitab-funktionen
Aktivera eller inaktivera Multitab-funktionen innan du startar
ett diskprogram. Du kan inte aktivera eller inaktivera funktionen
medan ett program pågår.
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
2. Kontrollera att produkten är i inställningsläge. Se ‘STÄLLA IN OCH
STARTA ETT PROGRAM'.
3. Tryck på Multitab, kontrollampan
för Multitab tänds.
Funktionen förblir aktiverad tills
du avaktiverar den. Tryck på
Multitab, kontrollampan för
Multitab släcks.
Om du slutar använda de
kombinerade disktabletterna, ska du
följa nedanstående steg innan du
börjar använda separat diskmedel,
spolglans och avhärdningssalt:
1. Avaktivera Multitab-funktionen.
2. Ställ in vattenavhärdaren på högsta
nivå.
3. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansdoseringen är fulla.
4. Starta det kortaste programmet
med en sköljfas, utan diskmedel och
utan disk.
5. Justera vattenhårdheten efter den
hårdhet vattnet har där du bor.
6. Justera den utströmmande mängden spolglans.
66
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Kontrollera att den inställda nivån
på vattenavhärdare överensstämmer med den hårdhet vattenet har
där du bor. Om inte, justera vattenavhärdaren. Kontakta det lokala Vattenverket för att få information om
vattnets hårdhet där du bor.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansdoseringen.
4. Öppna vattenkranen.
5. Rester från diskmedlet kan finnas
kvar i maskinen. Starta ett program
för att få bort dem. Använd inte
diskmedel och ladda inte korgarna.
JUSTERA
VATTENAVHÄRDAREN
Hårt vatten innehåller en hög andel mineraler som kan skada produkten och
ge dåliga diskresultat. Vattenavhärdaren neutraliserar dessa mineraler.
Avhärdningssaltet håller vattenavhärdaren ren och i gott skick. Se tabellen nedan för att hitta rätt nivå för vattenavhärdaren. Den säkerställer att vattenavhärdaren använder rätt mängd avhärdningssalt och vatten.
Om du använder kombinerade
disktabletter, aktivera Multitabfunktionen. Dessa tabletter innehåller diskmedel, spolglans
och andra tillsatser. Kontrollera
att tabletterna är lämpliga för
vattenhårdheten där du bor. Läs
instruktionerna på produktförpackningarna.
Du måste justera vattenavhärdaren manuellt och elektroniskt.
Vattenavhärdarinställning
Vattenhårdhet
Tyska
grader
(°dH)
Franska
grader
(°fH)
mmol/l
Clarkegrader
Manuellt
Elektroniskt
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<5
12)
12)
<4
<7
1) Fabriksinställning
2) Använd inte salt på denna nivå.
< 0.7
SVENSKA
67
Manuell inställning
Vrid reglaget till läge 1 eller 2.
Elektronisk inställning
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
2. Kontrollera att produkten är i inställningsläge. Se ‘STÄLLA IN OCH
STARTA ETT PROGRAM’.
3. Vrid programvredet tills displayen
visar två horisontella statusstreck.
4. Håll Multitab och Delay intryckta
,
samtidigt tills kontrollamporna
och
blinkar.
5. Tryck på knappen Multitab.
• Kontrollamporna
och
släcks.
• Kontrollamporna
fortsätter att
blinka.
• Displayen visar inställningen för
vattenavhärdaren. Exempel:
= nivå 5.
6. Tryck på Multitab upprepade gånger för att ändra inställning.
7. Avaktivera produkten för att bekräfta.
FYLLA PÅ SALTBEHÅLLAREN
FÖRSIKTIGHET
Använd bara specialsalt för diskmaskiner. Andra sorters produkter kan skada produkten.
Vatten och avhärdningssalt kan
rinna ut ur saltbehållaren när du
fyller på den. Risk för korrosion
föreligger. För att förebygga det
ska du starta ett program när du
har fyllt på saltbehållaren.
1. Öppna saltbehållaren genom att
vrida locket moturs.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren
(endast första gången).
3. Fyll på disksalt i saltbehållaren.
4. Ta bort eventuellt salt från saltbehållarens öppning.
5. Stäng saltbehållaren genom att vrida locket medurs.
68
FYLLA SKÖLJMEDELSFACKET
FÖRSIKTIGHET
Använd endast sköljmedel som
är avsett för diskmaskiner. Andra
sorters produkter kan skada produkten.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Sköljmedlet hjälper under den
sista sköljfasen till att torka disken utan att streck och fläckar
bildas.
1. Tryck in spärren (D) för att öppna
locket (C).
2. Fyll sköljmedelsfacket (A), men inte
mer än till märket "max".
3. Torka upp eventuell utspillt sköljmedel med en absorberande trasa
så att det inte bildas för mycket
skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren har låst sig i rätt position.
Du kan vrida väljaren för den utsläppta mängden (B) mellan
läge 1 (minsta mängd) och läge
4 (största mängd).
SVENSKA
69
DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att sätta
igång produkten. Kontrollera att
produkten är i inställningsläge. Se
avsnittet "STÄLLA IN OCH STARTA
ETT PROGRAM".
• Om saltbehållarens kontrollampa
är på, fyll på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för sköljmedel
är på, fyll på sköljmedelsfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta rätt program för
typen av disk och smutsgrad.
LADDA KORGARNA
Se det bifogade bladet med exempel på hur du laddar korgarna.
• Använd bara produkten för att diska
föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium, tenn eller koppar i produkten.
• Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar, disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
• Blötlägg inbrända matrester på disken.
• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med öppningen neråt.
• Se till att bestick och diskgods inte
fastnar i varandra. Blanda skedar med
andra sorters bestick.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg små föremål i bestickkorgen.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmarna kan röra
sig fritt innan ett program startas.
70
ANVÄNDA DISKMEDEL
A
FÖRSIKTIGHET
Använd bara maskindiskmedel.
B
30
4
+
32
-
1
20
MAX
C
1. Tryck in spärren (B) för att öppna
locket (C).
2. Häll diskmedlet i facket märkt (A).
3. Om diskprogrammet har en fördiskfas, häll lite diskmedel på insidan av produktens lucka.
4. Om du använder diskmedelstabletter, lägg tabletten i diskmedelsfacket (A).
5. Stäng locket. Kontrollera att spärren har låst sig i rätt position.
Använd inte mer än korrekt
mängd diskmedel. Se tillverkarens anvisningar på diskmedelsförpackningen.
Diskmedelstabletter löses inte
upp helt och hållet under korta
program, och diskmedelsrester
kan då bli kvar på disken.
Vi rekommenderar att du använder diskmedelstabletter med
långa program.
STÄLLA IN OCH STARTA ETT
PROGRAM
Inställningsläge
Produkten måste vara i inställningsläge
för att acceptera vissa funktioner.
Produkten är i inställningsläge när, efter
aktivering:
• Alla faskontrollampor lyser.
• Tiden för det senast inställda programmet blinkar på displayen.
Om kontrollpanelen visar andra förhållanden, håll Multitab och Delay intryckta samtidigt tills produkten är i inställningsläge.
Starta ett program utan
fördröjd start
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
3. Stäng luckan till produkten.
4. Kontrollera att produkten är i inställningsläge.
5. Vrid programvredet tills märket på
vredet står mitt för programmet du
vill ställa in.
• Programmets varaktighet blinkar
på displayen.
• Faskontrollamporna för det inställda programmet tänds.
6. Tryck på Start. Programmet startar.
• Enbart kontrollampan för den pågående fasen förblir tänd.
• Displayen visar programmets varaktighet som minskar i steg om 1
minut.
SVENSKA
Starta ett program med
fördröjd start
1. Ställ in programmet
2. Tryck på Delay upprepade gånger
tills displayen visar tidsfördröjningen
du vill ställa in (från 1 till 24 timmar).
• Tidsfördröjningens varaktighet
blinkar på displayen.
3. Tryck på Start. Nedräkningen börjar.
• Displayen visar nedräkningen för
fördröjningen som minskar i steg
om 1 timme.
• Faskontrollamporna för det inställda programmet släcks.
• När nedräkningen löper ut startar
programmet.
– Kontrollampan för den pågående
fasen tänds.
Öppna luckan medan
produkten är igång
Om luckan öppnas, stannar produkten.
När luckan stängs, fortsätter produkten
från den punkt där den avbröts.
Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
Tryck på Delay upprepade gånger tills:
• Displayen visar programmets längd.
• Faskontrollamporna tänds.
• Programmet startar.
Avbryta programmet
71
Håll Multitab och Delay intryckta samtidigt tills:
• Programmets varaktighet blinkar på
displayen.
• Faskontrollamporna tänds.
Kontrollera att det finns diskmedel i diskmedelsfacket innan du
startar ett nytt program.
När programmet är klart
När programmet är klart, släcks faskontrollamporna och displayen visar 0.
1. Öppna luckan till produkten.
2. Tryck på strömbrytaren för att
stänga av produkten.
3. Stäng vattenkranen.
Om du inte trycker på strömbrytaren, avaktiverar Auto Off automatiskt produkten efter några
minuter. Detta bidrar till att
minska energiförbrukningen.
• För bättre torkresultat, lämna produktens lucka på glänt under några
minuter.
• Låt diskgodset svalna innan du plockar ut det ur produkten. Varm disk kan
lätt skadas.
• Plocka först ur diskgods från den
nedre korgen, sedan från den övre.
Det kan finnas vatten på produktens sidor och lucka. Rostfritt
stål svalnar fortare än diskgodset.
72
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar diskresultaten.
Kontrollera regelbundet och
rengör dem vid behov.
RENGÖRING AV FILTREN
C
C
A
B
A1
A2
RENGÖRING AV SPOLARMAR
Ta inte bort spolarmarna.
Om hålen i spolarmarna blir igensatta,
ta bort smuts med en vasst föremål.
UTVÄNDIG RENGÖRING
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa.
1. Vrid filtret (A) moturs och ta
bort det.
2. För att ta isär filtret (A), dra
isär (A1) och (A2).
3. Ta bort filtret (B).
4. Rengör filtren med vatten.
5. Sätt tillbaka filtret (B) i dess
ursprungliga läge. Kontrollera att det sitter ihop ordentligt under de två skenorna
(C).
6. Sätt ihop filtret (A) och sätt
det på plats inuti filter (B).
Vrid medurs tills det låses på
plats.
En felaktig placering av
filtren kan orsaka dåliga
diskresultat och skada
produkten.
Använd bara neutrala rengöringsmedel.
Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
SVENSKA
73
FELSÖKNING
Produkten startar inte eller stannar under diskning.
Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Om du inte lyckas,
kontakta service.
Vid vissa fel visas en larmkod på displayen:
•
- Produkten fylls inte med vatten.
•
- Produkten tömmer inte ut vattnet.
•
- Översvämningsskyddet är aktiverat.
VARNING
Avaktivera produkten innan du
utför kontrollerna.
Problem
Möjlig orsak
Programmet startar
inte.
Stickkontakten sitter inte or- Sätt i stickkontakten.
dentligt i eluttaget.
Produkten inte fylls
med vatten.
Produkten tömmer
inte ut vattnet.
Möjlig lösning
Luckan är öppen.
Stäng luckan till produkten.
Du har inte tryckt på knappen Start.
Tryck på Start.
Säkringen i säkringsskåpet
är skadad.
Byt ut säkringen.
Fördröjd start är inställd.
Avbryt den fördröjda starten
eller vänta tills nedräkningen
är slut.
Vattenkranen är stängd.
Öppna vattenkranen.
Vattentrycket är för lågt.
Kontakta berörd myndighet.
Vattenkranen är igensatt eller belagd med kalk.
Rengör vattenkranen.
Filtret i tilloppsslangen är
igensatt.
Rengör filtret.
Tilloppsslangen är böjd eller klämd.
Kontrollera att slangens läge
är rätt.
Översvämningsskyddet är
aktiverat. Det finns vattenläckage inuti produkten.
Stäng vattenkranen och kontakta service.
Avloppsmuffen är blockerad.
Rengör avloppsmuffen.
Tömningsslangen är böjd
eller klämd.
Kontrollera att slangens läge
är rätt.
Sätt på produkten efter att kontrollen är
klar. Programmet fortsätter från den
punkt där det avbröts.
Kontakta service om problemet uppstår
igen.
Kontakta service om andra larmkoder
visas på displayen.
74
DISKRESULTAT OCH TORKNING ÄR INTE
TILLFREDSSTÄLLANDE.
Problem
Möjlig orsak
Möjlig lösning
Disken är inte ren.
Filtren är igensatta.
Rengör filtren.
Filtren är felaktigt ihopsatta
eller installerade.
Kontrollera att filtren är korrekt ihopsatta och installerade.
Spolarmarna är igensatta.
Ta bort smuts med ett vasst
föremål.
Programmet var inte lämpligt för diskgodset och
smutsgraden.
Kontrollera att det valda programmet passar diskgodset
och smutsgraden.
Felaktig placering av diskgodset i korgarna. Vattnet
kunde inte skölja alla föremål.
Kontrollera att föremålens
position i korgarna är korrekt
och att vattnet lätt kan skölja
alla föremål.
Spolarmarna kunde inte
röra sig fritt.
Kontrollera att föremålens
position i korgarna är korrekt
och att de inte blockerar
spolarmarna.
För lite diskmedel har använts.
Kontrollera att du har tillsatt
rätt mängd diskmedel i diskmedelsfacket innan du startar ett program.
Det fanns inget diskmedel i
diskmedelsfacket.
Se till att hälla diskmedel i
diskmedelsfacket innan du
startar ett program.
Saltbehållaren är tom.
Kontrollerar att det finns disksalt i saltbehållaren.
Vattenavhärdarens nivå är
felaktigt inställd.
Säkerställ att den inställda nivån för vattenavhärdaren
överensstämmer med hårdheten på vattnet där du bor.
Saltbehållarens lock är löst.
Skruva åt locket.
Den utsläppta mängden
sköljmedel är för stor.
Minska den utsläppta mängden sköljmedel.
För mycket diskmedel har
använts.
Kontrollera att du har tillsatt
rätt mängd diskmedel i diskmedelsfacket innan du startar ett program.
Kalkfläckar på diskgodset.
Vitaktiga streck och
fläckar, eller blåaktiga beläggningar på
glas och diskgods.
Torkade vattenDen utsläppta mängden
droppar på glas och sköljmedel var inte tillräckdiskgods.
lig.
Öka den utsläppta mängden
sköljmedel.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
Möjlig lösning
Diskmedlets kvalitet kan
också vara en orsak.
Använd en annan typ av
diskmedel.
75
Disken är våt.
• Programmet hade ingen För effektivare torkning, låt
torkfas.
luckan stå på glänt några minuter.
• Programmet hade en
torkfas med låg temperatur.
Disken är våt och
glanslös.
Spolglansfacket är tomt.
Kontrollera att det finns
sköljmedel i spolglansfacket.
Spolglansmedlets kvalitet
kan också vara en orsak.
Prova en annan typ av sköljmedel.
Kvaliteten hos de kombinerade diskmedelstabletterna
kan vara orsaken.
• Prova en annan typ av
kombinerade diskmedelstabletter.
• Aktivera spolglansdoseringen och använd spolglansmedlet tillsammans
med de kombinerade
diskmedelstabletterna.
Aktivera spolglansdoseringen
med multitabfunktionen
aktiverad
1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
2. Kontrollera att produkten är i inställningsläge. Se ‘STÄLLA IN OCH
STARTA ETT PROGRAM’.
3. Vrid programvredet tills displayen
visar två horisontella statusstreck.
4. Håll Multitab och Delay intryckta
,
samtidigt tills kontrollamporna
och
blinkar.
5. Tryck på knappen Delay.
• Kontrollamporna
och
släcks.
• Kontrollamporna
fortsätter att
blinka.
• Displayen visar inställningen för
spolglansdoseringen.
Av
På
6. Tryck på Delay upprepade gånger
för att ändra inställning.
7. Avaktivera produkten för att bekräfta.
TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
Elektrisk anslutning
Se märkskylten.
Vattentryck
Min. / max. (bar / MPa)
Vattentillförsel 1)
Kallt eller varmt vatten2)
Kapacitet
Kuvert
1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.
596 / 818 - 878 / 580
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
12
76
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan
du använda en varmvattensanslutning för att minska energiförbrukningen.
SVENSKA
77
78
SVENSKA
79
www.aeg.com/shop
117928740-A-262011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising