Zanussi | ZDI310X | User manual | ZANUSSI ZDI310X Ръководство за употреба

ZANUSSI ZDI310X Ръководство за употреба
Съдомиялна машина Zanussi
ZDI 310
Инструкция за монтаж и употреба
Технически данни
Размери
Работно напрежение/честота
Налягане
на
водата
във
водопровода
Капацитет
Макс.тегло
Ниво на шум
Ширина
Височина
Дълбочина
Мин.
Макс.
59,6см
81,8-87,8 см
57.5 см
220-230 V - 50 Hz
50 kPa (0.5 bar)
800 kPa (8 bar)
12 комплекта за хранене
49кг.
493dB
В интерес на Вашата безопасност и с цел осигуряване на правилна употреба
на уреда,преди неговото първо включване прочетете настоящите
инструкции внимателно,включително препоръките и предупрежденията в
тях. За избягване на ненужни грешки и инциденти важно е това
ръководство да остане на разположение за бъдещи справки на всички,които
ще ползват машината.
Ако уреда бъде преместен или продаден на нов собственик то трябва да се
предаде заедно с уреда, за да може новият собственик да се запознае със
съответните мерки за безопасност и инструкциите за работа.
Правилна употреба
-Съдомиялната е предназначена за употреба само в домашни условия.
-Химически разтворители, петрол, киселини, боя, алкални или други разяждащи
химикали не бива да се поставят в уреда.Опасност от експлозия
- Ножове с дълги остриета могат да бъдат опасни , ако се мият във вертикално
положение.Те трябва да се поставят в горната кошница хоризонтално.
- Използвайте само препарати специално предназначени за съдомиялни машини
- Избягвайте отваряне на вратата по време на употреба, тъй като може да излезе
гореща пара
-Не вадете съдове от уреда преди програмата да е завършила
- Винаги затваряйте крана за водата и изключвайте от ел. захранването, след
приключване работата с машината.
- Техническото обслужване на уреда,както и ремонтната дейност трябва да се
извършват само от Сервизен инженер и да се влагат оригинални резервни части.
Обща безопасност
-Миещите средства използвани в съдомиялните машини могат да причинят изгаряне
при попадане в очите или устата .Те могат да са опасни за вашето здраве.Следвайте
стриктно инструкциите за безопасност на производителя на препаратите.
-Водата от съдомиялната не може да се ползва за пиене или домакински нужди.В
нея има остатъци от миещите препарати.
-Винаги когато не ползвате уредадръжте вратата е добре затворена за избягване на
случайно нараняване.
-Никога не сядайте върху отворената врата на съдомиялната
Детска безопасност
_ Уреда е предвиден за работа само от възрастни.
_ На деца не бива да се позволява да работят и играят с уреда.
_ Опаковъчният материал може да бъде опасен за деца! Съхранете го далеч от тях !
-.Пазете всички препарати на недостъпно за децата място.
_ Дръжте децата далеч от уреда, когато вратата е отворена.
Инсталация
•
Проверете уреда за нанесени щети при транспортирането.В никакъв случай
не свързвайте уред,който е в неизправност.При установяване на транспортни
дефекти уведомете доставчика или продавача на уреда.
•
Всички
обезопасяващи транспортирането материали трябва да бъдат
отстранени преди употреба.
•
С цел осигуряване безопасност при експлоатацията,се забранява каквато и да
е модификация на уреда.
•
Свързването на уреда към ел.инсталацията и водопроводната мрежа да се
извърши от квалифициран персонал.
•
Проверете при инсталирането уредът да не затисне захранващия кабел.
•
Не използвайте машината,ако е повреден захранващия кабел или маркуча за
водата или ако контролния панел или основата на машината са повредени и се
вижда вътрешността на уреда.Обърнете се към сервизния център.
Не се допуска разпробиване на отвори в страничните стени на машината за да
•
не се повреди хидравличната или електрическата и система.
Внимание
Относно електрическото и водно свързване внимателно прочетете информацията в
съответните параграфи.
Контролен панел и функции
1.Бутони за избор на програма
2.Бутон “Отложен старт”
3.Светлинни индикатори
4.Бутон Вкл./Изкл.
5.Функционални бутони
Режим на настройка
Никога не забравяйте,че когато:
-настройвате устройството за омекотяване на водата
-избор на програма
машината трябва да е в режим настройка,т.е:
Свети индикатор Вкл./Изкл. и индикаторите за избор на програми за миене са
изгаснали.
Ако светне само един индикатор за програмен режим,това означава,че е избрана
програма за миене или избраната преди това програма не е приключила.Програмата
трябва да се отмени.
За отмяна на зададена или действаща програма:
Нтиснете натиснете и задръжте двата функционални бутона В и С,докато не загаснат
всички индикатори за избор на програми.Активната програма е отменена и машината
е в режим Настройка.
Отпуснете функционалните бутони.
Функционални бутони
Функционални бутони
Бутони за избор на програма
Позволяват настройка на следните функции:
-настройка на устройството за омекотяване на
водата
-отмяна на изпълнявана програма
Начало на процеса на миене:
1.Натиснете бутон Вкл./Изкл.Светва съответния
индикатор
2.Натиснете
бутона
на
нужната
програма.
Съответния индикатор,както и индикаторите
указващи стадиите на програмата започват да
мигат.
3.След около 3 сек. програмата автоматично
започва.След
стартиране
на
програмата
индикаторите за етапите на изпълнение изгасват
с изключение на индикатора за този стадий,които
Бутон Отложен старт
се изпълнява в момента.
Важно!
Ако желаете да извършите промяна след
стартиране на програмата,първо е необходимо да
отмените изпълняваната програма.
Настройката на опцията “отложен старт” се
извършва преди избора на програма за миене
Натиснете съответния бутон докато индикатора
срещу желаното от Вас време светне(3,6 или
9ч.).Натиснете
бутона
на
режима
за
миене.Броенето започва след около 3 сек. след
последното натискане на бутона.Индикацията се
променя през 3ч.
Отварянето на вратата след като обратното
броене е започнало,не променя оставащото до
началото на програмата време.
След изтичане на времето програмата стартира
автоматично.
Отмяна на отложения старт
За да отмените отложения старт,след като вече е
започнало обратното броене,просто натиснете
бутона за отложен старт н докато изгасне
за
миене
започва
индикацията.Програмата
автоматично след 3 сек.
Можете да зададете време за Отложен старт и
при отворена врата на съдомиялната.В този
случай програмата стартира (или пък започва
обратото броене),след затваряне на вратата.
1)
Светлинни индикатори:
Имат следното значение:
След избора на програма за миене,
контролните индикаторите започват да
мигат.Със стартирането на програмата
остава да свети само индикаторът за
конкретно изпълняваната фаза.
2)
Миене:светва когато уредът
е в миеща или изплакваща
фаза.
Сушене:светва, когато уредът
суши
Край на програмата: светва ,
когато програмата е свършила .
Включва също и визуализирани
сигнали със следното значение:
-настройката на устройството за
омекотяване на водата,
-индикация за неизправност в
уреда;.
Сол:Светва когато солта за
омекотяване на водата
свърши.Той може да остане
светнат няколко часа след
поставяне на солта в резервоара
Функция
3 в 1 Указва
2)
активирането/деактиварането на
функцията
Препарат за изплакване-Светва
когато е необходимо добавяне на
препарат
1) Индикаторите започват да мигат когато изберете програма за миене.След
стартиране на програмата индикаторите за етапите на изпълнение изгасват с
изключение на индикатора за този стадий,които се изпълнява в момента.
2)Индикаторите за добавяне на сол или препарат за изплакване никога не светят
при изпълнение на програмата,дори и ако е необходимо добавяне на същите
Програми за миене
Програма
Интензивна
70°C
Нормална
65°C
65°C А 30’
BIO 50°C
Стъкло
Степен
на
замърсяване
и вид на посудата
Силно замърсяване.
Порцелан, прибори,
тенджери и тигани
Описание
циклите
на
Пред миене
Основно миене
2
междинни
изплаквания
финално
изплакване
Сушене
Нормално
Предмиене
замърсяване.
Основно миене
Порцелан и прибори 2
междинни
изплаквания
финално
изплакване
Сушене
Прясно
Основно миене
замърсяване.
финално
Порцелан и прибори изплакване
Нормално
Предмиене
замърсяване.
Основно миене
Порцелан и прибори междинно
изплакване
Финално
изплакване
Сушене
Нормално
Основно миене
замърсени.Деликатн 1
междинно
и
прибори
от изплакване
порцелан,кристал и 1
стъкло
заключително
изплакване
Сушене
Преди да използвате за първи път
1.Уверете се, че са спазени инсталационните инструкции за свързване към
електрическата и водопроводната мрежа
2.Извадете всички опаковъчни материали от вътрешността на уреда
3.Настройте системата за омекотяване на водата
4.Налейте в резервоара за сол 1л. вода и го напълнете със сол
5.Напълнете разпръскващото устройство на препарата за блясък
Ако желаете да използвате препарати 3 в 1,4в1,5в1 и др.включете функция 3 в 1
Система за омекотяване на водата
Съдомиялната е оборудвана със система за омекотяване на водатаТя премахва
минералите и солите от водата, които влияят отрицателно върху уреда и неговата
работа.
Колкото водата е по-наситена с такива вещества , то тя е по- твърда. Твърдостта на
водата се измерва в различни уеднаквени скали , Германска (°dH), Френска (°TH) и
mmol/l (милимол за литър – международна система за измерване). Омекотителят
трябва да се настрои според твърдостта на водата във Вашият регион.
Твърдост на водата
°dH
°TH
mmol/l
Промяна на настройките
за твърдост на водатата
ръчно
електронно
51 - 70
43 - 50
37 - 42
29 - 36
23 - 28
91 - 125
76 - 90
65 - 75
51 - 64
40 - 50
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
6,5 - 7,5
5,1 - 6,4
4,0 - 5,0
2
2
2
2
2
ниво 10
ниво 9
ниво 8
ниво 7
ниво 6
19 - 22
15 - 18
33 - 39
26 - 32
3,9 - 3,3
2,6 - 3,2
2
1
ниво 5
ниво 4
11 - 14
4 - 10
<4
19 - 25
7 - 18
<7
1,9 - 2,5
0,7 - 1,8
< 0,7
1
1
1
ниво 3
ниво 2
ниво 1
не е
необхоодимо
поставяне на
сол
Системата за омекотяване на водата може да се настрои по два начина, ръчно или
електронно.
a) Ръчна настройка
1. Отворете вратата на уреда.
2. Извадете долната кошница от уреда.
3. Завъртете програматора на 1 или 2 степен (виж таблицата).
4. Поставете отново кошницата.
Заводската настройка е 2-ра степен.
б)Електронна настройка
(Съдомиялната трябва да е изключена)
Заводската настройка е 5-та степен.
1.Включете машината с бутон Вкл./Изкл.
Едновременно натиснете и задръжте бутони В иС докато не замигат индикаторите на
функционалните бутони А,В и С.
Отпуснете бутоните и натиснете бутон А.Изгасват индикаторите на бутони В и С,а
индикатора на бутон А продължава да мига.
Започва да мига и индикатора за край на програмата.
Текущата настройка за твърдост на водата се отчита с броя на миганията на този
индикатор с паузи от 5 секунди.
След всяко натискане на бутон А Вие променяте нивото с една степен.
След степен 10 следва степен 1.
За да въведете в паметта избраната настройка,изключете машината от бутон
Вкл./Изкл.
Пълнене със сол
Внимание
Използвайте само специална сол за съдомиялни машини.
Всички останали видове сол, особено готварската сол , ще повредят системата за
омекотяване на водата.
Поставянето на солта трябва да се извърши непосредствено преди пускането на
пълна програма за измиванеПо този начин се избягва евентуалното образуване на
солни отлагания,които могат да причинят корозия.
За да напълним:
1. Отворете вратата, махнете долната кошница и развийте капачката на контейнера
за сол като завъртите срещу часовниковата стрелка.
2. Напълнете контейнера за сол с вода(това е необходимо само преди първото
пълнене със сол).
3. Използвайки фунията от комплекта и напълнете догоре със сол.
4. Поставете капачката обратно като се убедите, ченяма остатъци от сол по
уплътнението или резбата
на капачката.
5. Затегнете капачката на резервоара окончателно
Важно
Стартирайте незабавно програма за миене
Контейнера за сол изисква редовно допълване.
Ще бъдете подсещани за допълване от индикатора на контролния панел
Препарат за изплакване
В последната фаза на изплакване автоматично се добавя изплакващ препарат.Той
спомага за по-бързото изсъхване на съдовете и ги прави лъскави и гланцирани.В
зависимост от резултатите след измиването на приборите и съдоветеВие можете да
дозирате поВаше желание количеството на препарата
Завишете количеството на препарата,ако след измиване се наблюдават петна по
чашите или капки вода.
Пълнене с препарат за изплакване
1. Отворете контейнера като натиснете бутона
2. Добавете течност до напълване на контейнера. Максималното ниво е маркирано с
“ мах “..
Добавяйте препарат за изплакване, периодично,когато индикатора стане светъл.
Убедете се , че капачката е затворена след всяко доливане.
Не поставяйте миещ препарат в отделението за препарата за изплакване.За да
избегнете образуването на пяна при следващото измиване, с попиваща кърпа
отстранете евентуално останала течност по време на пълненето.
Внимание
Използвайте само специално предназначени за съдомиялни препарати за
изплакване. Никога не пълнете с други субстанции . Това би повредило машината.
Добавете препарат,когато индикаторът на контролния панел светне
Дозировка на препарата
Ориентирайки се по постигнатия резултат от миенето и качеството на изсушаване
Регулирайте количеството на препарата за изплакване с помощта на селектора с 6
положения (положение 1 – минимално количество, положение 6 – максимално
количество).Увеличавайте дозата,ако има капки вода или варовикови петна след
измиване. Намалете дозата ако има лепкави бели петна по съдовете.
Степените за настройка са 6.фабричната настройка е на 4 та степен
Зареждане с прибори и съдове
Преди да стартирате миялната машина проверете за забравени в миялното
отделение гъби,парцали и други обекти,които абсорбират вода и ще затруднят
работата на уреда.
Необходимо е да отстраните всички остатъци от храна, за да се избегне запушването
на филтрите и да се гарантира добро измиване на съдовете.
! Не слагайте за миене много малки предмети, които могат да изпаднат от
кошниците.
-Внимателно отстранете загорялата храна от съдовете
Когато зареждате уреда с прибори и съдове,моля обърнете внимание:
-Не трябва да възпрепятстват въртенето на разпръсквателното рамо
-Когато зареждате машината с дълбоки съдове като купи,чаши и др.,поставяйте ги с
отвора надолу,за да се избегне събирането на вода вътре в тях
-Съдове и прибори не поставяйте един в друг или един върху друг
Пластмасовите и тефлоновите съдове са склонни да задържат капките вода.Това
може да доведе до по-незадоволителни резултати при изсушаването на съдовете в
сравнение с порцелановите и др. съдове.
Неподходящи за миене в съдомиялна машина
-Прибори с дървени,рогови,порцеланови или седефени дръжки
-Пластмасови,неустойчиви на топлина съдове
-Стари прибори с лепени части,които не са топлоустойчиви
-Бронзови или медни прибори
-Чаши от кристално стъкло
-Железни прибори (ръждаеми)
-Дървени чинии
-Предмети от синтетични материали
ъдове с ограничено ползване в съдомиялната машина
-Може да миете глинени съдове само ако това е специално обозначено от
производителя
-Глазирани съдове могат да променят цветовете си при често измиване
-Сребърните или алуминиеви части на съдовете е възможно до променят
оцветяването си
-Остатъци от жълтък,белтък или горчица е възможно да променят оцветяването на
сребърните прибори
Заредете приборите
Ножове с дълги остриета, съхранявани в изправено положение могат да бъдат
опасни.
Подобни прибори следва да се съхраняват в хоризонтално положение в горната
кошница
Бъдете внимателни при зареждане или изваждането им от уреда.
Лъжици и вилици следва да се поставят в кошницата за прибори с дръжките
насочени надолу, а ножовете с дръжките насочени нагоре.
Ако дръжките пречат на рамената за разпръскване, поставете приборите
хоризонтално в кошницата.
Заредете долната кошница
Долната кошница е предвидена за тигани, капаци, чинии, купи за салати, прибори.
Чинии за сервиране и големи капаци да се разполагат по краищата на кошницата,
Заредете горната кошница
Разпределяйте съдовете равномерно за да може водата да достигне до всички
повърхности.За поставяне на високи съдове отделението за чаши може да се
сгъне. Леки обекти трябва да се поставят в горната кошница и да се поставят
стабилно.
В случай , че чиниите са разположени в горната кошница:
Заредете ги като започнете отзад напред
и леко ги наклоните напред, като избягвате предните позиции в близост до вратата.
Два реда подвижни шишове разположени в долната
кошница
позволяват
по-голяма
свобода
при
аранжирането на съдовете
Важно!
Преди да затворите вратата се убедете, че рамената се въртят свободно.
Регулиране на височината на горната кошница
Ако миете особено големи съдове, може да ги разположите в долната кошница, като
преди това регулирате височината на горната.
Максимална
височина
Горна
Долна
кошница
кошница
С
повдигната
горна кошница
С
поставена
в
долно
положение горна
кошница
20 cm
31 cm
24 cm
27 cm
За да преместите в по-горно положение горната
кошница:
1. Отстранете ограничителите на водачите А, извадете кошницата навън и я
поставете на по-горна позиция.
2.Поставете ограничителите отново.
Важно!
Когато кошницата е в горно положение, няма да можете да използвате поставките
за чаши.
Препарат за миене
Важно!
Винаги употребявайте препарат специално предназначен за употреба в съдомиялна.
Използването на точно количество препарат ще доведе до намаляване на
замърсяването на природата.
Моля спазвайте инструкциите на производителите на препарат за точните
количества.
Пълнене с препарат за миене
1. Отворете капака
2. Напълнете разпределителя за препарат (А) с препарат за миене.
Маркировката показва дозировката:
20 = около 20 гр. препарат
30 = около 30 гр. препарат
3.За програми с предварително миене се изисква и допълнително количество
препарат (5/10 гр.) , което трябва да се добави в отделение В .
Когато използвате препарат на таблетки ,поставете в отделението А
4. Затворете капака добре.
Функция 3 в 1
Машината е оборудвана с функция 3 в 1.Тя позволява да се използват комбинирани
препарати за миене във вид на таблетки.Тези препарати обединяват в себе си
функциите миене,изплакване и омекотяване на водата.
В зависимост от това,какви таблетки сте избрали да използвате(3в1,4в1,5в1)в тях
може да се съдържат и други активни вещества.
вещества.
1. Преди да използвате такива продукти проверете дали нивото на твърдост на
водата отговаря на изискванията на производителя/.
2. Тези продукти следва да се използват при строго спазване на инструкциите на
производителя.
3. Ако имате проблеми при използване на тези продукти, моля консултирайте се с
производителя
Можете да използвате тази функция със всяка от програмите за миене.С нейното
активиране автоматично се изключва подаването на сол и препарат за
изплакване,като се изключват и съответстващите им индикатори.
Функцията задайте преди избора на програма за миене.С нейното активиране е
възможно да се промени продължителността на програмата за миене.
Активиране/деактивиране функция3 в 1
Едновременно натиснете двата бутона разположени над надписа 3 в 1 до светване
на съответстващия индикатор.Това означава,че функцията е активна.
За деактивиране на функцията натиснете двата бутона отново до изгасване на
индикатора 3 в 1.
Ако установите ,че резултатите от изсушаването на съдовете не са
задоволителни,възможно е да включите допълнително дозатора за добавяне
препарат за изплакване.
• Поставете препарат в дозатора
• Активирайте дозатора
• Настройте дозатора в положение 2
Това можете да извършите само,ако е включена опцията 3 в 1.
Активиране/Деактивиране на устройството за препарата за изплакване
Уредът трябва да е в режим Настройка.За целта натиснете бутон Вкл./Изкл
Натиснете едновременно бутони В и С,докато започнат да мигат светлинните
индикатори на бутони А,В и С.
Натиснете бутон В-светлинните индикатори А и С изгасват и остава да мига само
индикаторът на бутон В.
За да измените режима на работа на дозатора натиснете отново бутон В. Светва и
индикатора за край на програмата за да укаже,че дозатора е активиран.
За да въведете в паметта избраната настройка,изключете машината от бутона
Вкл./Изкл.
За деактивиране на дозатора извършете същите операции докато индикаторът за
край на програмата изгасне
Важно!
Ако искате да се върнете към използване на стандартни продукти, съветваме
следното:
_ напълнете контейнерите за сол и препарат за изплакване.
_ Включете дозатора за твърдост на максималното ниво и извършете от 1 до 3
измивания без зареждане с прибори.
_ Регулирайте отново нивото на твърдост до нивата нужни за нормална работа.
_Регулирайте дозатора за препарат за изплакване.
Когато изваждате съдовете и приборите
Отворете вратата внимателно оставете я открехната и изчакайте няколко минути
преди да извадите приборите.Така съдовете ще са охладени и сушенето ще е
завършило
Изключете машината от бутон ON/OFF
Горещите чинии са чувствителни към удар Ето защо оставете чиниите да се охладят
преди да ги извадите.
Разтоварете първо долната кошница; това ще предотврати капки вода да попаднат
върху съдове от долната кошница.
Вода може да се появи по страните на вратата на уреда и стоманата може да се
охлади по-бързо от порцелановите съдове.
След приключване на миенето, препоръчваме да изключите уреда от ел.
мрежа и да затворите крана за водата.
Почистване на филтрите
Филтрите трябва да се проверяват и почистват от време на време . Мръсните филтри
влошават резултатите от миенето.
Съдомиялната трябва да е изключена
Отворете вратата и извадете долната кошница.
Системата от филтри включва три филтъра А,В и С
Почистете всички филтри под течаща вода.
Завъртете дръжката на ¼ оборот обратно на часовата стрелка.Отстранете филтри в
и С.
Извадете плоският филтър (А) от основата на машината и почистете и двете му
страни добре.
Сложете плоският филтър (А) обратно в миялното отделение,така че двата водача D
да попаднат на местата си.
Монтирайте сглобената филтърна система обратно обратно,като завъртете по
часовниковата стрелка.
Внимание!
При никакви обстоятелства не ползвайте уреда без филтрите.
Никога не опитвайте да демонтирате разпръскващите рамена.
Ако остатъци от соли или замърсявания са запушили отворите за водата,можете да
почистите с помощта на клечка за зъби.
Поддръжка и почистване
Почистете външните повърхности и контролния панел с мека влажна кърпа. Ако е
необходимо ползвайте неутрални почистващи препарати.Никога не използвайте
разяждащи или избелващи агенти или пасти.
Убедете се, че уплътнението на вратата и повърхностите около контейнерите за сол
и течност за изплакване са добре почистени.Ние препоръчваме да пускате един път
на три месеца миеща програма при 65°C без съдове вътре.
Продължителни периоди,вкоито машината не е работила :
1. Изключете уреда от ел.мрежата и затворете крана за вода.
2. Оставете вратата отворена, за да предотвратите образуване на неприятни
миризми.
3. Оставете вътрешността на уреда чиста.
Мерки срещу замръзване
Избягвайте поставяне на машината на места с температури по-ниски от 0°C. Ако това
е неизбежно, затворете вратата на уреда спрете достъпа на вода и изпразнете
водата от маркучите.
Преместване на уреда
Ако се налага преместване на уреда (например смяна на дома....):
1. Изключете уреда от ел.мрежата.
2. Затворете крана за вода.
3. Отстранеде входящия маркучза водата и го изпразнете.
4. Извадете машината заедно с маркучите.
5.Транспортирайте само във вертикално положение,в противен случай водата от
резервоара със солта може да изтече.
КАКВО ДА ПРАВИМ ,АКО...
Някои често срещани проблеми могат да се отстранят лесно с помощта на по-долу
дадените инструкции и без да се налага намесата на Сервизен инженер.
Възможно е машината да не може да се стартира или пък да спре внезапно по време
на работа.
Някой проблеми изискват минимална намеса за да бъдат правилно решени за което
Ви
помагат
светлинните
индикатори
на
контролния
панел.Изключете
съдомиялната,отворете вратата и внимателно изпълнете посочените по-долу
препоръки.
Код
за
грешка/неизправност
Продължително
мигане на индикатора
за текущата програма
●
1
мигане
на
индикатора “КРАЙ НА
ПРОГРАМАТА”
Машината не се пълни с
вода
Продължително
мигане на индикатора
за текущата програма
●
2
мигания на
индикатора “КРАЙ НА
ПРОГРАМАТА”
Съдомиялната
не
изпомпва вода
Продължително
мигане на индикатора
за текущата програма
-индикатора за край
на програмата мига 3
пъти
Възможна причина
Решение
Кранът за вода е блокиран или е
задръстен.
Кранът за вода е затворен.
Филтърът (където има такъв) на
входящият маркуч е блокиран.
Маркучът за захранване с вода не е
добре разположен или е прегънат.
Почистете крана.
Отворете крана за вода.
Почистете филтъра в маркуча.
Проверете
свързването
и
разположението на маркуча.
Сифонът на мивката е блокиран.
Дренажният маркуч не е
разположен или е прегънат
Включила се
преливане
е
защитата
добре
против
Почистете сифона
Проверете положението
маркуча.
на
Затворете крана за входящата
вода
и
сигнализирайте
в
сервизния център.
Затворете вратата
Програмата
стартира
не
Вратата на съдомиялната не е добре
затворена
Недобро
включване
към
електрическата мрежа.
Изгорял предпазител.
Избрана е опция Отложен старт
Проверете контакта
Подменете предпазителя
Ако желаете да стартирате
машината незабавно,отменете
отложения старт.
След направените проверки затворете вратата и натиснете бутона за избраната до
момента на прекъсване програма
Програмата ще продължи да се изпълнява от точката на прекъсване.
...резултатите от миенето са незадоволителни
Съдовете са все още мръсни:
-Избрана е неподходяща програма за миене
-Съдовете са били подредени по начин,непозволяващ равномерното разпределение
на водата между тях.Решетките не трябва да бъдат препълвани.
-Филтъра на дъното на уреда е мръсен или неправилно поставен
-Препарата за миене не е бил в достатъчно количество или изобщо не ебил
използван.
-В случай на наличие на варовикови петна по съдовете:отделението за солите е
празно или водата не е била омекотена правилно
-Маркуча за отработената вода е неправилно поставен.
Ако съдовете са мокри и с мътни петна
-Не е бил използван препарат за изплакване/блясък/
-Отделението на препарата за изплакване е празно.
Има засъхнали следи от вода,петна от мляко и синкави петна по чашите и
съдовете
-Намалете дозировката на препарата за блясък
Има засъхнали капки вода по чаши и съдове
-Увеличете дозировката на препарата
-Възможно е това да се дължи на препарата за миенеИзползвайте друг препарат за
миене
Ако проблемът не се разреши или установите поява на кодове за грешки,различни
от посочените,сигнализирайте в оторизирания сервиз.
Осигурете модела (Mod.), номера на продукта
(PNC) и серийният номер (S.N.).
Tази информация може да се намери на табелата
с информация на вратата на уреда (виж картинката).
За да имате тази информация винаги под ръка, моля
запишете си я тук:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Разходни стойности
Програма
INTENSIVE 70°C
65*Normal
65*А30’
BIO 50
(Тестова програма)
Стъкло
Продължителност
на програмата в
мин.
80-90
90-100
30
170
Консумация на
ел.енергия
в kWh
1,6-1,8
1,4-1,6
0,9
1.05
Вода
в л.
60-70
0,8-0,9
14-15
22-24
18-20
9
16
Отбелязаните в таблицата разходни стойности могат да служат само за
ориентир.Конкретните параметри могат да се различаватукоето е следствие от
различни фактори,като налягане на водата,температура на входящата вода,степента
на замърсеност на приборите и съдовете и др.
Инсталация
Всякаква работа по електрическото и водното свързване на уреда трябва да се
извърши от квалифициран техник
Водно свързване
Внимание
Не трябва да включвате съдомиялната към отоплителни системи или бойлер с
гореща вода.
Внимание
Ако уреда се включва към нов или дълго неупотребяван тръбопровод, изпуснете
известно количество вода за няколко минути преди да включите маркуча.
Входящ маркуч с предпазен клапан
Входящия маркуч е с резба ¾”.
След свързване на двойно-корпусния маркуч , предпазният клапан се намира точно
до крана. Входящият маркуч е под налягане само при навлизаща в него вода.Ако
маркучът започне да тече, предпазният клапан спира водата.
Моля обърнете внимание:
- Електрическият кабел на предпазният клапан се
намира в двойно-корпусният входящ маркуч. Не
потопявайте маркуча или предпазният клапан във вода.
- Ако маркучът или предпазният клапан са повредени,
незабавно изключете уреда от електричеството.
- Входящият маркуч и предпазният клапан могат да се
подменят само от квалифициран специалист.
Разположете входящият маркуч , така че да не е повисоко от долният ръб на предпазния клапан
Доброто нивелиране е изключително важно за доброто затваряне и уплътняване на
вратата.
Ако уреда не е добре нивелиран, затегнете или завийте регулируемите крачета.
Отвеждане на водата
Края на дренажния маркуч може да се свърже по следните начини:
Към сифона на мивката, подсигурен с подходяща водопроводна скоба
Директно към тръбопровода ,като височината на дренажния маркуч трябва да
варира в граници от 30 cm (минимум) до 100 cm (максимум),считано от пода на
машината.
Ако използвате удължаване на дренажния маркуч, то общата дължина не бива да
превишава 4 метра и да бъде със същото сечение като оригиналният.
Маркуча не трябва да е огънат или усукан след инсталацията.
Проверете за течове по маркучите и водопроводните връзки след инсталацията.
Внимание!
Нашите уреди са снабдени с устройство срещу връщане на вода обратно в машината.
Ако Вашата мивка е снабдена с клапа А, тя може да затрудни отвеждането на
водата, съветваме Ви да я отстраните.
Електрическо свързване
Подробности около ел.свързването са дадени на стикера с техн.информация .
Преди да включите уреда към електрическата система се убедете, че:
1.Стойностите на електрическата система отговарят на изискванията на уреда.
2.Контактът, кабелите, предпазителя са съобразени с натоварването от
уреда.Забранява се използване на разклонители поради опасност от прегряване.
За да изолирате уреда от електрическата система, извадете щепсела от контакта.
Важно!
Мерките за безопасност изискват съдомиялната да бъде заземена
Щепселът трябва да е достъпен след монтиране на уреда.Ако се нуждаете от
подмяна на кабела се свържете с обслужващия сервиз.Уредът не бива да се включва
в мрежата с помощта на удължители.Никога не изключвайте съдомиялната с
издърпване на кабела.Винаги хващайте щепсела за да изключите от контакта.
Производителят не носи отговорност за щети и наранявания причинени от
неспазване на по-горе посочените правила.
Вграждане
Възможено е вграждане
на миялната под кухненски плот или директно в
шкаф.Внимателно прочетете изискванията за вграждане на миялната и схемите за
монтиране на декоративния панел на вратата.При монтажа не е необходимо
предвиждане на допълнителни пространство за вентилация.Единствените отвори или
пространство,което трябва да се осигури е това за захранването с чиста вода,както
и за дренажния маркуч и ел. захранването.
Всички действия,свързани с монтажа и окомплектацията на уреда изискват той да е
изключен от ел.захранването.
Нивелиране
Доброто нивелиране е изключително важно за плътното затваряне и уплътняване на
вратата.
При правилно нивелиране вратата не допира някоя от страните на корпуса.
Ако уредът не е добре нивелиран, използвайте регулируемите крачета.
Убедете се, че след монтиране уреда е лесно достъпен за обслужване и ремонт.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising