Aeg-Electrolux | F64760M | User manual | Aeg-Electrolux F64760M Uživatelský manuál

Aeg-Electrolux F64760M Uživatelský manuál
FAVORIT 64760
Návod k použití
Instrukcja obsługi
Инструкция по
эксплуатации
Myčka nádobí
Zmywarka do
naczyń
Посудомоечная
машина
2
Obsah
Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.
Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili
optimální a správný chod svého spotřebiče. Najdete v něm rady k
dokonalému a co nejúčinnějšímu používání spotřebiče. Doporučujeme
vám, abyste návod uložili na bezpečném místě, a mohli ho kdykoliv
znovu použít. Předejte ho prosím i případnému dalšímu majiteli
spotřebiče.
Přejeme vám s novým spotřebičem hodně radosti.
Obsah
Provozní pokyny
3
Bezpečnostní informace
3
Správné používání
3
Všeobecné bezpečnostní informace
3
Dětská pojistka
3
Instalace
4
Popis spotřebiče
5
Vnitřní osvětlení
5
Ovládací panel
6
Digitální displej
7
Tlačítka funkcí
7
Režim nastavení
7
Při prvním použití
8
Nastavení změkčovače vody
8
Ruční nastavení
8
Elektronické nastavení
9
Použití soli do myčky
9
Použití lešticího prostředku
10
Seřiďte dávkování leštidla
11
Denní používání
11
Vkládání příborů a nádobí
12
Dolní koš
13
Košíček na příbory
13
Horní koš
14
Seřízení výšky horního koše
15
Použití mycího prostředku
16
Doplnění mycího prostředku
16
Funkce Multitab
17
Zapnutí/vypnutí funkce Multitab
17
Mycí programy
18
Volba a spuštění mycího programu
19
Vyjmutí nádobí
21
Čištění a údržba
21
Čištění filtrů
21
Čištění ostřikovacích ramen
22
Čištění vnějších ploch
22
Čištění vnitřního prostoru
22
Dlouhodobější vyřazení myčky z
provozu
23
Opatření proti vlivu mrazu
23
Přemístění myčky
23
Co dělat, když...
23
Technické údaje
25
Pokyny k instalaci
26
Instalace
26
Umístění pod pracovní desku
(kuchyňská pracovní deska nebo
dřez)
26
Vyrovnání
27
Vodovodní přípojka
27
Připojení vody
27
Přívod vody je vybavený
bezpečnostním ventilem
27
Připojení vypouštěcí hadice
28
Připojení k elektrické síti
29
Poznámky k ochraně životního prostředí
29
Obalový materiál
30
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
3
Provozní pokyny
Bezpečnostní informace
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací
a prvním použitím pozorně přečtěte návod k použití včetně rad a upozornění.
K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny
osoby, které budou používat tento spotřebič, seznámily s jeho provozem a
bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u
spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším
osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli
řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti.
Správné používání
• Tato myčka je určena k mytí domácího nádobí vhodného pro mytí v myčce.
• V myčce nepoužívejte žádná rozpouštědla. Mohla by způsobit výbuch.
• Nože a další náčiní s ostrými špičkami vkládejte do košíčku na příbory špič‐
kou dolů, nebo je položte vodorovně do horního koše.
• Používejte jen prostředky (mycí prostředky, sůl a leštidla) vhodné pro myčky.
• Pokud je myčka v provozu, neotvírejte dvířka, mohla by uniknout horká pára.
• Dokud mycí cyklus neskončí, nevytahujte z myčky žádné nádobí.
• Po použití odpojte myčku od zdroje napájení a vypněte přívod vody.
• Pokud by bylo zapotřebí spotřebič opravit, obraťte se na autorizovaného
servisního technika, který by měl použít výhradně originální náhradní díly.
• Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné ne‐
zkušenými osobami mají za následek zranění nebo vážné poškození
spotřebiče. Obraťte se na místní servisní středisko. Vždy žádejte originální
náhradní díly.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (ani děti) se sníženými fyzickými
nebo duševními schopnostmi, bez patřičných zkušeností a znalostí. Při pou‐
žití myčky je musí sledovat osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim
dávat příslušné pokyny.
• Mycí prostředky mohou způsobit chemické popálení očí, úst a hrdla. Může
dojít k ohrožení života! Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce mycího
prostředku do myčky.
• Voda v myčce není určena k pití. Mohou v ní být zbytky mycího prostředku.
• Dbejte na to, aby byla dvířka myčky vždy zavřená, s výjimkou vkládání nebo
vyjímání nádobí. Tímto způsobem zabráníte tomu, aby přes dvířka někdo
zakopl a zranil se.
• Na otevřené dveře myčky si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
Dětská pojistka
• Tento spotřebič smějí používat pouze dospělé osoby. Děti by neměly pou‐
žívat myčku bez dozoru.
4
Bezpečnostní informace
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
• Všechny mycí prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají
přístup.
• Jsou-li dvířka myčky otevřená, nedovolte dětem, aby se k myčce přibližo‐
valy.
Instalace
• Zkontrolujte, zda během dopravy nedošlo k poškození myčky. Poškozený
spotřebič nikdy nepřipojujte. Je-li myčka poškozená, obraťte se na dodava‐
tele.
• Všechny obaly je nutné před použitím myčky odstranit.
• Elektrickou a vodovodní instalaci, které jsou nezbytné k zapojení této myčky,
smí provádět pouze kvalifikovaná osoba s příslušným oprávněním.
• Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je z
bezpečnostních důvodů nebezpečná.
• Nikdy myčku nepoužívejte, pokud jsou elektrické připojení nebo vodovodní
hadice poškozené; nebo v případě takového poškození ovládacího panelu,
pracovní desky nebo podstavce, kdy je vnitřek spotřebiče volně přístupný.
Obraťte se na místní servisní středisko, abyste se nevystavovali možnému
nebezpečí.
• Žádnou stranu myčky nesmíte vrtat, abyste nepoškodili vodovodní a elek‐
trické komponenty.
UPOZORNĚNÍ
U elektrické a vodovodní přípojky se pečlivě řiďte pokyny uvedenými v přísluš‐
ných odstavcích.
Popis spotřebiče
5
Popis spotřebiče
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Horní koš
Nastavení tvrdosti vody
Zásobník na sůl
Dávkovač mycího prostředku
Dávkovač leštidla
Typový štítek
Filtry
Dolní ostřikovací rameno
Horní ostřikovací rameno
Pracovní deska
Vnitřní osvětlení
Tato myčka je vybavena vnitřním osvětlením, které se rozsvítí při otevření
dveří a zhasne při jejich zavření.
UPOZORNĚNÍ
Viditelné záření LED, nedívejte se přímo do světelného paprsku.
Ve vnitřním osvětlení je žárovka LED třídy 2 podle normy IEC 60825-1: 1993
+ A1:1997 + A2:2001.
Emisní vlnová délka: 450 nm
Maximální emitovaný výkon: 548 µW
Jestliže potřebujete osvětlení vyměnit, obraťte se na místní servisní středisko.
6
Ovládací panel
Ovládací panel
7
9
10
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tlačítko Zap/Vyp
RESET Tlačítko
Tlačítka volby programu
NIGHT CYCLE Tlačítko
MULTITAB Tlačítko
Tlačítko Odložený start
Digitální displej
Tlačítka funkcí
Kontrolky ukazatele
Kontrolky programu
Kontrolky
MULTITAB
Označuje zapnutí/vypnutí funkceMULTI‐
TAB (viz funkce MULTITAB)
Ovládací panel
7
Kontrolky
Sůl
Rozsvítí se při vyčerpání soli. 1)
Leštidlo
Rozsvítí se při vyčerpání leštidla. 1)
1) Kontrolky soli a leštidla v průběhu mycího programu nikdy nesvítí, i když je nutné doplnit sůl a/
nebo leštidlo.
Digitální displej
Na digitálním displeji lze sledovat:
• stupeň tvrdosti, na který je změkčovač vody nastavený
• přibližný zbývající čas probíhajícího programu
• zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla (POUZE tehdy, když je zapnutá funkce
Multitab )
• konec mycího programu (na digitálním displeji se objeví nula)
• odpočítávání pro odložený start
• poruchové kódy signalizující poruchy myčky nádobí.
Tlačítko NIGHT CYCLE
Night Cycle je tichý mycí program, který vás nebude rušit ani ve spánku. Mů‐
žete ho nastavit v noci nebo v době levnějšího elektrického proudu.
Během programu Night Cycle funguje čerpadlo s velmi nízkou rychlostí a hluč‐
nost programu je o 25 % nižší než je uvedená hlučnost daného programu.
Program proto ale trvá mnohem déle.
Tlačítka funkcí
Pomocí těchto tlačítek lze nastavit následující funkce:
• nastavení změkčovače vody,
• aktivaci/deaktivaci dávkovače leštidla, je-li funkce Multitab aktivní.
Režim nastavení
Spotřebič je v režimu nastavení, jestliže VŠECHNY kontrolky programu svítí.
Nezapomeňte, že při provádění následujících postupů:
– výběru mycího programu,
– nastavení změkčovače vody,
– aktivaci/deaktivaci leštidla,
MUSÍ být spotřebič v režimu nastavení.
Jestliže kontrolka tlačítka programu svítí, je stále ještě nastavený naposled
provedený nebo zvolený program. V tomto případě je nutné k návratu do re‐
žimu nastavení program zrušit.
Zrušení nastaveného programu nebo probíhajícího programu
Stiskněte a podržte tlačítko RESET , až všechny kontrolky programu zhasnou.
Program se zruší a spotřebič je teď v režimu nastavení.
8
Při prvním použití
Při prvním použití
Před prvním použitím myčky nádobí:
• Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s pokyny k
instalaci
• Vyjměte všechny obaly zevnitř spotřebiče
• Nastavte změkčovač vody
• Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody a pak doplňte sůl do myčky
• Naplňte dávkovač leštidla lešticím prostředkem
Chcete-li použít kombinované mycí tablety jako: "3 v 1", "4 v 1", "5 v 1" apod...,
nastavte funkci Multitab (viz "Funkce Multitab").
Nastavení změkčovače vody
Myčka je vybavena změkčovačem vody, který je určen k odstranění minerálů
a solí z přiváděné vody, které by mohly mít škodlivé nebo nežádoucí účinky
na provoz spotřebiče.
Čím je obsah těchto minerálů a soli vyšší, tím je voda tvrdší. Tvrdost vody se
označuje v ekvivalentních stupních tvrdosti, německých stupních (°dH), fran‐
couzských stupních (°TH) a mmol/l (milimol na litr - mezinárodní jednotka pro
tvrdost vody).
Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody v místě vašeho bydliště.
Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u místního vodárenského podniku.
Změkčovač vody musí být nastaven dvěma způsoby: ručně, pomocí stupnice
tvrdosti vody a elektronicky.
Tvrdost vody
Nastavení změkčovače
Použití soli
°dH
°TH
mmol/l
ručně
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
stupeň 10
ano
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
stupeň 9
ano
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
stupeň 8
ano
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
stupeň 7
ano
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
stupeň 6
ano
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
stupeň 5
ano
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
stupeň 4
ano
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
stupeň 3
ano
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
stupeň 2
ano
<4
<7
< 0,7
1
stupeň 1
ne
Ruční nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena do polohy 2.
Použití soli do myčky
9
1. Otevřete dvířka myčky.
2. Z myčky vyjměte dolní koš.
3. Otočte číselníkem stupnice tvrdosti
vody do polohy 1 nebo 2 (viz tabul‐
ka).
4. Vrate dolní koš.
Elektronické nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena na stupeň 5.
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Myčka nádobí musí být v režimu nastavení.
2. Stiskněte současně a podržte stisknutá tlačítka B a C , dokud kontrolky
tlačítek A , B a C nezačnou blikat.
3. Stiskněte tlačítko A , kontrolky tlačítek B a C zhasnou, zatímco kontrolka
tlačítka A dále bliká. Na digitálním displeji se zobrazí aktuálně nastavený
stupeň.
Příklady:
= stupeň 5
zobrazeno
zobrazeno
= stupeň 10
4. Stupeň můžete změnit stisknutím tlačítka A . Každým stisknutím tlačítka se
stupeň změní (při volbě nového stupně se řiďte tabulkou).
Příklady: Pokud je aktuální stupeň 5, jedním stisknutím tlačítka A se zvolí
stupeň 6. Pokud je aktuální stupeň 10, jedním stisknutím tlačítka A se zvolí
stupeň 1.
5. Chcete-li nastavení uložit, vypněte myčku stiskem tlačítka Zap/Vyp.
Použití soli do myčky
UPOZORNĚNÍ
Používejte jen sůl speciálně určenou pro myčky. Všechny ostatní druhy soli,
které nejsou určené do myčky, zejména kuchyňská sůl, poškozují změkčovací
zařízení. Sůl doplňujte až těsně před spuštěním jednoho z úplných mycích
programů. Rozsypaná sůl nebo solný roztok tak nezůstanou nějakou dobu na
dně myčky, kde by mohly způsobit korozi.
Doplňování:
1. Otevřete dvířka, vysuňte dolní koš a odšroubujte uzávěr zásobníku na sůl
otáčením doleva.
2. Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody (to je nutné pouze při prvním plnění
soli) .
10
Použití lešticího prostředku
3. Pomocí přiložené násypky doplňte
sůl, až se zásobník úplně zaplní.
4. Zkontrolujte, zda na šroubovacím
závitu nebo těsnění nezůstaly zbyt‐
ky soli a nasaďte uzávěr zpět.
5. Uzávěr vraťte zpět a utáhněte ho
doprava, až se s cvaknutím zastaví.
Při doplňování soli může ze zásobníku
vytékat voda, to je zcela normální jev.
Kontrolka množství soli na ovládacím panelu může svítit ještě 2-6 h po do‐
plnění soli, je-li myčka nádobí zapnutá. Jestliže použijete sůl, která se roz‐
pouští pomaleji, může svítit i déle. Na funkci myčky to ale nemá vliv.
Použití lešticího prostředku
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze značkový lešticí prostředek pro myčky.
Nikdy do dávkovače leštidla nelijte jiné tekutiny (např. čisticí prostředky pro
myčky, tekuté mycí prostředky). Poškodili byste tím myčku.
Leštidlo zajišťuje správné opláchnutí a usušení nádobí beze šmouh a skvrn.
Leštidlo se automaticky přidává během posledního oplachování.
1. Otevřete zásobník stisknutím uvol‐
ňovacího tlačítka (A).
Denní používání
11
2. Přidejte lešticí prostředek, až se zá‐
sobník úplně zaplní. Maximální stu‐
peň doplnění je označen značkou
"max".
Dávkovač lešticího prostředku po‐
jme asi 110 ml lešticího prostředku,
což stačí pro 16 až 40 mycích cyklů
v závislosti na dávkovacím nastave‐
ní.
3. Po doplnění zkontrolujte zavření víč‐
ka.
Lešticí prostředek rozlitý během doplňo‐
vání setřete savým hadříkem, aby při
následujícím mytí nádobí nedocházelo
k nadměrnému pěnění.
Seřiďte dávkování leštidla
Podle dosaženého výsledku sušení nastavte dávku lešticího prostředku po‐
mocí 6polohového voliče (poloha 1 minimální dávkování, poloha 6 maximální
dávkování).
Dávkovač byl ve výrobě nastaven do polohy 4.
Zvyšte dávku leštidla, jestliže jsou na nád‐
obí po umytí kapky vody nebo vápencové
skvrny.
Snižte dávku leštidla, jestliže jsou na nád‐
obí po umytí bělavé šmouhy, nebo je na
skleněném nádobí nebo ostří nožů namod‐
ralý film.
Denní používání
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda je nutné doplnit sůl nebo leštidlo.
Vložte do myčky nádobí a příbory.
Doplňte mycí prostředek.
Zvolte mycí program vhodný pro vložené nádobí a příbory.
Spusťte mycí program.
12
Vkládání příborů a nádobí
Vkládání příborů a nádobí
V myčce nemyjte mycí houbičky, hadříky na úklid ani jiné savé materiály.
• Před vložením nádobí:
– Z nádobí odstraňte všechny zbytky jídel a nečistoty.
– Připálené zbytky jídel v nádobách nechte změknout
• Při vkládání nádobí a příborů postupujte takto:
– Talíře a příbory nesmí bránit otáčení ostřikovacích ramen.
– Duté nádobí jako šálky, sklenice, hrnce apod. pokládejte dnem vzhůru,
aby se v něm nemohla držet voda.
– Talíře a příbory nesmí ležet na sobě, nebo se navzájem zakrývat.
– Sklenice se nesmí dotýkat, aby se nepoškodily.
– Malé předměty vložte do košíčku na příbory.
• Na plastovém nádobí a hrncích s nepřilnavým povrchem se mohou držet
vodní kapky; toto nádobí neschne tak dobře jako porcelánové a ocelové
nádobí.
• Lehké kousky (plastové mísy apod.) vkládejte do horního koše tak, aby se
nemohly posunout.
Toto nádobí a příbory je pro mytí v myčce
nevhodné:
vhodné s omezením:
• Příbory s dřevěnými, rohovinovými, po‐ • Kameninové nádobí myjte v myčce po‐
rcelánovými nebo perleťovými držadly.
uze tehdy, jestliže to výrobce nádobí
• Umělohmotné předměty, které nejsou
podle speciální značky doporučuje.
odolné vůči vyšší teplotě.
• Glazované vzory mohou při častém
• Starší příbory s lepenými díly, které nej‐
mytí v myčce vyblednout.
sou tepelně odolné.
• Stříbrné a hliníkové nádobí při mytí ča‐
• Lepené příbory nebo talíře.
sto mění barvu: Zbytky potravin, např.
• Měděné nebo cínové předměty.
vaječný bílek, žloutek či hořčice často
• Olovnatý křišťál.
na stříbrném nádobí zanechávají
• Ocelové předměty podléhající korozi.
skvrny nebo způsobují změnu barvy.
• Dřevěné mísy.
Jestliže stříbrné nádobí nebudete mýt
• Předměty ze syntetických vláken.
hned po použití, tyto zbytky z něj raději
ihned odstraňte.
Otevřete dvířka myčky, vytáhněte koše a vložte do nich nádobí.
Vkládání příborů a nádobí
13
Dolní koš
Dolní koš je určen pro pánve, poklice, ta‐
líře, salátové mísy, příbory apod.
Servírovací podnosy a velké poklice lze na‐
skládat po stranách koše, ale vždy si
ověřte, zda se mohou ostřikovací ramena
volně otáčet.
Dvě řady držáků v dolním koši lze lehce
sklopit a získat tak místo k uložení vložení
hrnců, pánví a velkých mís.
Košíček na příbory
UPOZORNĚNÍ
Nože s dlouhým ostřím jsou ve svislé poloze nebezpečné. Dlouhé a/nebo ostré
příbory jako krájecí nože položte vodorovně do horního koše. Při vkládání nebo
vyjímání ostrých příborů buďte opatrní.
Na všechny příbory z košíčku na příbory musí dosáhnout voda, proto je nutné:
14
Vkládání příborů a nádobí
1. Do košíčku na příbory vložte vložku.
2. Vidličky a lžíce vložte do košíčku na
příbory držadly směrem dolů.
V případě větších předmětů, např.
metly, odstraňte jednu polovinu
vložky do košíčku.
Košíček na příbory je možné otevřít.
Aby se košíček na příbory neotevřel při
vyjímání z myčky, vždy držte obě části
dvojdílného držadla.
1. Košíček na příbory položte na pracov‐
ní desku.
2. Otevřete dvojdílné držadlo.
3. Vyjměte příbory.
Horní koš
Horní koš je určen pro talíře (dezertní, podšálky, ploché talíře do maximálně
24 cm v průměru), misky na salát, šálky a sklenice.
Nádobí naskládejte tak, aby se voda dostala na všechny jeho části.
Sklenice s dlouhou nožkou můžete položit
obráceně na držáky na šálky. Chcete-li mýt
vysoké kusy nádobí, můžete držáky šálků
vyklopit nahoru.
Sklenice s dlouhou nožkou můžete položit
obráceně na držáky na šálky.
Vkládání příborů a nádobí
15
Chcete-li mýt vysoké kusy nádobí, můžete
držáky šálků vyklopit nahoru.
Před zavřením dveří zkontrolujte, zda se
ostřikovací ramena mohou volně otáčet.
Seřízení výšky horního koše
Jestliže chcete mýt velké kusy nádobí, nastavte horní koš do vyšší polohy a
pak je vložte do dolního koše.
Maximální výška nádobí v:
horním koši
dolním koši
Se zdviženým horním ko‐
šem
20 cm
31 cm
Se sníženým horním ko‐
šem
24 cm
27 cm
Při umístění koše do vyšší polohy postupujte následovně:
1. Vytáhněte koš až na doraz.
2. Opatrně zvedněte obě strany nahoru, až se mechanismus zachytí a koš je
ve stabilní poloze.
Při snížení koše do původní polohy postupujte následovně:
1. Vytáhněte koš až na doraz.
2. Opatrně zvedněte obě strany naho‐
ru, a pak spusťte záchytný mecha‐
nismus pomalu dolů, stále ho přitom
držte.
Nikdy nezdvihejte, ani nespouštějte koš
pouze na jedné straně.
Jestliže je horní koš zdvihnutý do vyšší
polohy, nemůžete použít držáky na šál‐
ky.
UPOZORNĚNÍ
Po vložení nádobí vždy zavřete dveře,
protože otevřené dveře mohou být ne‐
bezpečné.
16
Použití mycího prostředku
Použití mycího prostředku
Používejte jen mycí prostředky speciálně určené pro myčky.
Dodržujte doporučení výrobce k dávkování a uložení mycích prostředků, která
jsou uvedena na obalech mycích prostředků.
Nepoužívejte nadměrné množství mycího prostředku, snížíte tak míru zneči‐
štění životního prostředí.
Doplnění mycího prostředku
1. Otevřete víčko.
2. Naplňte dávkovač mycího
prostředku (1) mycím prostředkem.
Značky udávají množství
prostředku:
20 = přibližně 20 g mycího
prostředku
30 = přibližně 30 g mycího
prostředku.
3. U všech programů s předmytím
přidejte další dávku mycího
prostředku (5/10 g) i do přihrádky
pro předmytí (2).
Tato dávka mycího prostředku se
využije pro předmytí.
Funkce Multitab
17
4. Při použití mycích tablet vložte ta‐
bletu do přihrádky (1)
5. Zavřete víčko a stiskněte, až zapad‐
ne.
Mycí tablety
Mycí tablety od různých výrobců se roz‐
pouští různou rychlostí. Některé mycí
tablety proto při krátkých mycích pro‐
gramech plně nevyužijí svůj mycí úči‐
nek. Používejte proto pro mycí tablety
dlouhé mycí programy, které zajišťují
úplné odstranění zbytků prášku.
Funkce Multitab
Tento spotřebič je vybavený funkcí Multitab, která umožňuje použití kombino‐
vaných mycích tablet Multitab.
To jsou mycí prostředky, ve kterých se kombinují funkce mytí, oplachování a
soli. Mohou také obsahovat další různé složky podle druhu zvolených tablet
("3 v 1", "4 v 1", "5 v 1" apod....).
Zkontrolujte, zda jsou tyto mycí prostředky vhodné pro vaši tvrdost vody. Řiďte
se pokyny výrobce.
Tuto funkci lze zvolit se všemi mycími programy. Po volbě této funkce je přítok
lešticího prostředku a soli z příslušných zásobníků automaticky vypnutý, stejně
jako kontrolky pro doplnění soli nebo leštidla.
Vyberte funkci Multitab ještě před spuštěním mycího programu.
Zvolíte-li tuto funkci (kontrolka svítí), zůstane aktivní také pro následující mycí
programy.
Při použití funkce Multitab se může změnit délka cyklu. V tomto případě se
zobrazení zbývajícího času na digitálním displeji automaticky upraví.
Jakmile již program běží, funkci Multitab již NENÍ MOŽNÉ změnit. Chcete-li
funkci Multitab zrušit, je nutné zrušit programové nastavení a pak funkci Mul‐
titab vypnout.
Pak musíte mycí program (a požadované funkce) opět nastavit.
Zapnutí/vypnutí funkce Multitab
Stiskněte tlačítko Multitab: příslušná kontrolka se rozsvítí. To znamená, že je
funkce aktivní.
Funkci vypnete dalším stisknutím tlačítka Multitab: kontrolka zhasne.
Jestliže nejste spokojeni s tím, jak je nádobí usušené, doporučujeme:
1. Naplnit dávkovač leštidla lešticím prostředkem.
2. Zapnout dávkovač leštidla.
3. Nastavit dávkování leštidla do polohy 2.
• Aktivace/deaktivace dávkovače leštidla je možná jen tehdy, je-li funkce Mul‐
titab aktivní.
18
Mycí programy
Vypnutí/zapnutí dávkovače leštidla
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Myčka nádobí musí být v režimu nastavení.
2. Stiskněte současně tlačítka B a C , až začnou blikat kontrolky tlačítek A ,
BaC.
3. Stiskněte tlačítko B , kontrolky tlačítek A a C zhasnou, zatímco kontrolka
tlačítka B bude stále blikat. Na digitálním displeji se zobrazí současné na‐
stavení:
= dávkovač leštidla je deaktivovaný
= dávkovač leštidla je aktivovaný
4. Chcete-li změnit nastavení, stiskněte opět tlačítko B a na digitálním displeji
se zobrazí nové nastavení:
5. Chcete-li nastavení uložit, vypněte myčku stiskem tlačítka Zap/Vyp.
Pokud se opět rozhodnete používat běžný mycí prostředek, doporučujeme
vám:
1. Vypněte funkci Multitab.
2. Doplňte opět zásobník soli a leštidla.
3. Seřiďte nastavení tvrdosti vody na nejvyšší seřízení a proveďte 1 normální
mycí program bez vloženého nádobí.
4. Seřiďte nastavení tvrdosti vody podle tvrdosti vody v místě bydliště.
5. Seřiďte dávkování leštidla.
AUTO
45-70° 3)
Normální
i velmi
znečiště‐
né
Nádobí,
příbory,
hrnce a
pánve
INTENSIV
CARE 70°
Velmi
znečiště‐
né
Nádobí,
příbory,
hrnce a
pánve
-
1,3-1,5
14 - 15
30 MIN 60°
Lehce
znečiště‐
né
Nádobí a
příbory
0,8
8
4)
Údaje o spotřebě
10 - 19 Voda (litry)
0,8 - 1,3 Energie (kWh)
- Délka (minuty) 2)
1)
Sušení
Závěrečný oplach
Popis programu
1/2x Průběžný oplach
Typ nád‐
obí
Hlavní mytí
Program
Předmytí
Stupeň
znečiště‐
ní
-
Mycí programy
ECO 50°5)
Normál‐
ně zneči‐
štěné
Nádobí a
příbory
Normál‐
ně zneči‐
štěné
Křehké
nádobí a
sklo
Jakýkoli
Částečná
náplň (k
pozdější‐
mu do‐
plnění
během
dne) 6)
-
Normál‐
ně zneči‐
štěné
Nádobí a
příbory
19
Údaje o spotřebě
3,5
12 - 13
11 - 12
12 - 13 Voda (litry)
0,1 0,6 -0,7 0,8 - 0,9 Energie (kWh)
- Délka (minuty) 2)
-
Sušení
1)
1,0- 1,1
NIGHT
CYCLE
Závěrečný oplach
Popis programu
Průběžný oplach
Typ nád‐
obí
Hlavní mytí
Stupeň
znečiště‐
ní
Předmytí
Program
-
Volba a spuštění mycího programu
1) Údaje o spotřebě jsou pouze orientační, závisí na tlaku a teplotě vody a také na kolísání v
dodávce proudu a na množství nádobí.
2) Na digitálním displeji se zobrazuje délka mycího programu.
3) Během automatického mycího programu se znečištění nádobí zjišťuje podle stupně zakalení
vody. Délka trvání programu, spotřeba vody a energie se mohou lišit. Závisí to na množství
nádobí v myčce a stupni znečištění nádobí. Teplota vody se automaticky reguluje mezi 45 °C
a 70 °C.
4) Ideální pro mytí nádobí v částečně naplněné myčce. Dokonalý denní program určený pro
potřeby čtyřčlenné rodiny, kdy je potřeba umýt jen nádobí a příbory ze snídaně a večeře.
5) Testovací program pro zkušebny.
6) Tento program nevyžaduje použití mycího prostředku
Volba a spuštění mycího programu
Zvolte mycí program a odložený start s lehce pootevřenými dvířky. Program
se spustí nebo se začne odpočítávat čas odloženého startu až poté, co dvířka
zavřete. Do té doby je možné změnit nastavení.
1. Zkontrolujte, zda jsou koše správně naplněny a ostřikovací ramena se mo‐
hou volně otáčet.
2. Zkontrolujte, zda je přívod vody otevřený.
3. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Myčka nádobí musí být v režimu nastavení.
20
Volba a spuštění mycího programu
4. Stiskněte jedno ze dvou programových tlačítek k volbě požadovaného pro‐
gramu. (Viz tabulka „Mycí programy“).
Po zvolení programu se rozsvítí příslušná kontrolka programu a na digitál‐
ním displeji bliká délka programu.
Pokud chcete nastavit program NIGHT CYCLE, stiskněte tlačítko NIGHT
CYCLE a rozsvítí se příslušná kontrolka.
5. Zavřete dvířka myčky a program se spustí automaticky.
Nastavení a spuštění programu s odloženým startem
1. Po výběru mycího programu stiskněte tlačítko odloženého startu, až se na
digitálním displeji objeví číslice počtu hodin, o které má být program odlo‐
žen. Spuštění zvoleného mycího programu můžete odložit o 1 až 19 hodin.
2. Zavřete dveře myčky, odpočítávání se spustí automaticky.
3. Odpočítávání se zobrazuje v krocích po 1 hodině.
4. Otevřením dveří se odpočítávání přeruší. Zavřete dveře; odpočítávání se
opět spustí od okamžiku, ve kterém bylo přerušeno.
5. Po uplynutí nastaveného času se program spustí automaticky.
Volbu mycího programu a odloženého startu lze provést i se zavřenými dveřmi.
Uvědomte si ale, že tímto způsobem máte po stisknutí tlačítka mycího pro‐
gramu JEN 3 vteřiny na zvolení jiného programu nebo odloženého startu, pak
se zvolený program automaticky spustí.
UPOZORNĚNÍ
Přerušení nebo zrušení probíhajícího mycího programu provádějte POUZE ve
velmi nutných případech. Upozornění! Při otevření dvířek může uniknout horká
pára. Dvířka otvírejte velmi opatrně.
Zrušení odloženého startu nebo probíhajícího mycího programu
• Stiskněte tlačítko RESET, až se rozsvítí všechny kontrolky programů.
• Zrušení odloženého startu znamená také zrušení nastaveného mycího pro‐
gramu. V tomto případě je nutné mycí program opět nastavit.
• Chcete-li zvolit nový mycí program, zkontrolujte, zda je v dávkovači mycího
prostředku mycí prostředek.
Přerušení probíhajícího mycího programu
• Otevřete dveře myčky; program se zastaví. Zavřete dveře; program se opět
spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
• Stiskněte tlačítko Zap/Vyp, všechny kontrolky zhasnou. Stiskněte opět tla‐
čítko Zap/Vyp; program se opět spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Konec mycího programu
• Myčka se automaticky zastaví.
• Kontrolka právě ukončeného programu zůstane svítit.
• Na digitálním displeji se objeví nula.
1. Vypněte myčku stiskem tlačítka Zap/Vyp.
Vyjmutí nádobí
21
Po skončení mycího programu se doporučuje myčku vypnout. Jestliže myčku
nevypnete, asi 3 minuty po skončení programu zhasnou všechny kontrolky
automaticky. Na digitálním displeji se objeví 1 vodorovná čárka.
Tím se šetří energie, když myčku po skončení programu zapomenete nebo z
nějakého jiného důvodu nemůžete vypnout.
Stiskněte jakékoli tlačítko (kromě Zap/Vyp) a na ovládacím panelu se objeví
stejné ukazatele (kontrolky a digitální displej), jako když skončil program.
2. Otevřete dvířka myčky, nechte je pootevřená, počkejte několik minut, a
teprve potom nádobí vyjměte. Nádobí tak vychladne a lépe se vysuší.
Vyjmutí nádobí
• Horké nádobí je náchylnější k rozbití.
Nádobí proto nechte vychladnout, a teprve potom ho vyjměte.
• Nejprve vykliďte dolní koš a teprve potom horní; zabráníte tak kapání vody
z horního koše na nádobí v dolním koši.
• Strany a dvířka myčky mohou být vlhké, protože nerezový povrch může být
chladnější než nádobí.
POZOR
Po skončení mycího programu doporučujeme odpojit myčku od elektrické sítě
a zavřít přívod vody.
Čištění a údržba
Čištění filtrů
Myčka nezačne mýt nebo se zastavuje během mytí. Některé problémy jsou
způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a můžete je snadno
odstranit sami pomocí uvedených pokynů bez volání do servisu.
UPOZORNĚNÍ
Před čištěním filtrů zkontrolujte, zda je spotřebič vypnutý.
1. Otevřete dveře, vyjměte dolní koš.
2. Filtrační systém myčky nádobí se
skládá z hrubého filtru ( A ), mikro‐
filtru ( B ) a plochého filtru. Uvolněte
filtrační systém otočením držadla
mikrofiltru.
22
Čištění a údržba
3. Otočte držadlem o 1/4 doleva a fil‐
trový systém vyjměte.
4. Systém rozeberte vytažením hrubé‐
ho filtru ( A ) za otvor držadla z mi‐
krofiltru ( B ).
5. Všechny filtry důkladně omyjte pod
tekoucí vodou.
6. Vyjměte plochý filtr ze dna myčky a
pečlivě ho omyjte z obou stran.
7. Plochý filtr vložte zpět do původní
polohy na dně myčky a zkontrolujte,
zda je správně umístěný.
8. Hrubý filtr ( A ) vložte do mikrofiltru
( B ) a oba filtry přitiskněte k sobě.
9. Složený filtr vložte zpět na původní
místo a zablokujte ho pootočením
držadla směrem doprava až do za‐
rážky. Během tohoto postupu zkon‐
trolujte, zda plochý filtr někde nevy‐
čnívá ze dna myčky.
UPOZORNĚNÍ
NIKDY nepoužívejte myčku bez filtrů. Nesprávné umístění a sestavení filtrů
má za následek nedostatečné umytí nádobí a může myčku poškodit.
Čištění ostřikovacích ramen
NIKDY se nepokoušejte odstranit ostřikovací ramena.
Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech zanesou nečistotami, odstraňte je
párátkem.
Čištění vnějších ploch
Vnější strany spotřebiče a ovládací panel otírejte vlhkým měkkým hadříkem.
Je-li to nutné, používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nikdy nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla (aceton, trichlo‐
retylen apod. ...).
Čištění vnitřního prostoru
Pokud potíže přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do servisního středi‐
ska.
Doporučujeme spustit každé 3 měsíce mycí program pro velmi znečištěné
nádobí s mycím prostředkem, ale bez nádobí.
Co dělat, když...
23
Dlouhodobější vyřazení myčky z provozu
Nebudete-li myčku používat po delší dobu, doporučujeme postupovat takto:
1. Vytáhněte přívodní kabel myčky ze zásuvky a pak zavřete přívod vody.
2. Nechte dvířka pootevřená, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů.
3. Vyčistěte vnitřek myčky.
Opatření proti vlivu mrazu
Myčku neinstalujte v místnosti, kde teplota klesá pod 0 °C. Pokud nelze zvolit
jiné umístění, vykliďte myčku, zavřete dvířka, odpojte přívodní hadici a vylijte
z ní vodu.
Přemístění myčky
Musíte-li myčku přemístit (stěhování apod....):
1. Odpojte ji od sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přívodní a vypouštěcí hadici.
4. Vytáhněte myčku i hadice.
Myčku při dopravě příliš nenaklánějte.
Co dělat, když...
Myčka nezačne mýt nebo se zastavuje během mytí. Některé problémy jsou
způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a můžete je snadno
odstranit sami pomocí uvedených pokynů bez volání do servisu.
Vypněte myčku a proveďte následující doporučená řešení.
Poruchový kód a závada
Možná příčina a řešení
• nepřetržité blikání kontrolky probíhají‐
cího programu
• na digitálním displeji se objeví.
• přerušovaný zvukový signál
Myčka se neplní vodou.
• Vodovodní kohout je zablokovaný ne‐
bo zanesený vodním kamenem.
Vyčistěte vodovodní kohout.
• Vodovodní kohout je zavřený. Otevřete
vodovodní kohout.
• Filtr (je-li instalován) v závitovém spoji
hadice u přívodního ventilu je zanese‐
ný.
Vyčistěte filtr v závitovém spoji hadice.
• Přívodní hadice není správně vedená
nebo je ohnutá či přiskřípnutá.
Zkontrolujte připojení přívodní hadice.
• nepřetržité blikání kontrolky probíhají‐
cího programu
• na digitálním displeji se objeví
• přerušovaný zvukový signál
Myčka nevypouští.
• Přípojka sifonu je zablokovaná.
Vyčistěte přípojku sifonu.
• Vypouštěcí hadice není správně vede‐
ná nebo je ohnutá či přiskřípnutá.
Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadi‐
ce.
24
Co dělat, když...
Poruchový kód a závada
Možná příčina a řešení
• nepřetržité blikání kontrolky probíhají‐
cího programu
• na digitálním displeji se objeví
• přerušovaný zvukový signál
Je aktivován systém proti vyplavení.
• Zavřete vodovodní kohout a obraťte se
na místní servisní středisko.
Nespustil se program.
• Dvířka myčky nejsou správně zavřená.
Zavřete dvířka.
• Elektrická zástrčka není zapojená do
zásuvky. Zapojte elektrickou zástrčku.
• Je spálená pojistka v domácí rozvodné
skříňce.
Vyměňte pojistku.
• Je nastavený odložený start.
Přejete-li si nádobí umýt hned, zrušte
odložený start.
Po provedení těchto kontrol myčku zapněte: program se opět spustí od okam‐
žiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se porucha nebo poruchový kód objeví znovu, obraťte se na místní
servisní středisko.
V případě jiných poruchových kódů, které nejsou uvedeny v této tabulce, za‐
volejte do místního servisního střediska a uveďte model (Mod.), výrobní číslo
(PNC) a sériové číslo (S.N.).
Tyto údaje naleznete na typovém štítku umístěném na boční straně dveří myč‐
ky.
Abyste měli tato čísla vždy po ruce, doporučujeme poznamenat si je zde:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výr. číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sér. číslo: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje
25
Neuspokojivé výsledky mytí
Nádobí není čisté
• Zvolili jste nevhodný program.
• Nádobí bylo naskládáno tak, že se vo‐
da nedostala ke všem plochám. Koše
se nesmí přeplňovat.
• Ostřikovací ramena se nemohou volně
otáčet kvůli špatně uloženému nádobí.
• Filtry na dně mycího prostoru jsou za‐
nesené nebo nesprávně umístěné.
• Použili jste málo mycího prostředku ne‐
bo jste na něj zapomněli.
• Pokud jsou na nádobí stopy vodního
kamene, je zásobník na sůl prázdný
nebo byl nastaven nesprávný stupeň
změkčovače vody.
• Vypouštěcí hadice je nesprávně připo‐
jena.
• Uzávěr zásobníku na sůl není správně
zavřený.
Nádobí je vlhké a matné
• Nebylo použito leštidlo.
• Dávkovač leštidla je prázdný.
Na nádobí a skle jsou šmouhy, mléčné
skvrny nebo modravý potah.
• Snižte dávkování leštidla.
Na nádobí a skle jsou zaschlé vodní kap‐ • Zvyšte dávkování leštidla.
ky
• Příčinou může být mycí prostředek.
Obraťte se na zákaznickou linku výrob‐
ce.
Pokud potíže přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do servisního středi‐
ska.
Technické údaje
Rozměry
Šířka x výška x hloubka
(cm)
45 x 85 x 63
Připojení k elektrické síti - Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na
napětí - celkový výkon - po‐ typovém štítku na vnitřním okraji dvířek myčky.
jistka
Tlak přívodu vody
Minimální - maximální
(MPa)
0,05 - 0,8
Kapacita
Jídelní soupravy
9
26
Instalace
Pokyny k instalaci
Instalace
UPOZORNĚNÍ
Elektrickou a vodovodní instalaci, které jsou nezbytné k zapojení této myčky,
smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář a/nebo instalatér nebo osoba s
příslušným oprávněním.
Před instalací spotřebiče odstraňte všechny obaly.
Je-li to možné, umístěte spotřebič v blízkosti přívodu vody a odpadu.
Umístění pod pracovní desku (kuchyňská pracovní deska nebo dřez)
Po odstranění vrchní desky myčky můžete myčku instalovat pod dřez nebo již
instalovanou pracovní desku, pokud je k dispozici volný prostor odpovídajících
rozměrů podle obrázku.
Postupujte následovně:
1. Odstraňte vrchní desku myčky vy‐
šroubováním dvou zadních pojist‐
ných šroubů. Zatáhněte za desku
směrem ze zadní části myčky a vy‐
suňte ji nadzdvihnutím z předních
zářezů.
2. Vyrovnejte myčku pomocí seřiditel‐
ných nožiček, a potom myčku zasuňte do volného prostoru.
Při zasunování myčky zkontrolujte, zda není přívodní ani vypouštěcí hadice
nikde přehnutá nebo stisknutá.
Během všech postupů, při kterých jsou vnitřní komponenty myčky přístupné,
musí být myčka odpojená od sítě.
Uvědomte si, že spotřebič musí být i po instalaci snadno přístupný pro technika
pro případ oprav.
Vodovodní přípojka
27
Pokud chcete myčku v budoucnu instalovat jako volně stojící spotřebič, je nut‐
né opět instalovat vrchní desku.
Podstavec u volně stojících spotřebičů není nastavitelný.
Vyrovnání
Dobré vyrovnání myčky je zásadní pro správné zavření dveří a jejich utěsnění.
Jestliže je spotřebič správně vyrovnaný, dveře nikde nedrhnou o strany skříně.
Jestliže se dveře správně nezavírají, uvolněte nebo utáhněte seřiditelné no‐
žičky, dokud není myčka dokonale vyrovnaná
Vodovodní přípojka
Připojení vody
Tento spotřebič lze připojit k přívodu buď horké (max. 60°) nebo studené vody.
Přívod horké vody může podstatně snížit spotřebu energie. Záleží to však na
způsobu ohřevu této vody. (Doporučujeme alternativní zdroje energie, které
jsou šetrnější k životnímu prostředí např. sluneční nebo fotovoltaické panely a
větrná energie).
Provádíte-li připojení myčky sami, uvědomte si, že spojovací matice dodávaná
k přívodní hadici myčky je určena k našroubování na 3/4" vodovodní koncovku
nebo speciální rychlospojku.
Tlak vody musí být v rámci mezních hodnot uvedených v "Technických úda‐
jích". Průměrný tlak vody v místě vašeho bydliště zjistíte u místního vodáren‐
ského podniku.
Přívodní hadice nesmí být po připojení nikde ohnutá, stisknutá nebo zauzlená.
Myčka je vybavena přívodní a vypouštěcí hadicí, které lze pomocí pojistné
matice instalovat na levou i pravou stranu.
Pojistná matice musí být správně nasazena, aby nedocházelo k úniku vody.
( Upozornění! NE všechny modely myček jsou vybaveny přívodní a vypouštěcí
hadicí s pojistnou maticí. V takovém případě proto nelze měnit uspořádání
hadic). Připojíte-li myčku k novému potrubí nebo k potrubí, které nebylo dlouho
používané, nechte na několik minut před připojením přívodní hadice protékat
vodu.
NEPOUŽÍVEJTE hadice, které již byly instalovány u starého spotřebiče.
Myčka je vybavena bezpečnostním systémem, který brání zpětnému toku vody
z myčky do rozvodu vody. Tento spotřebič je v souladu s platnými instalatér‐
skými předpisy.
Přívod vody je vybavený bezpečnostním ventilem
Po připojení dvoustěnné přívodní hadice je bezpečnostní ventil namontován
na vodovodním kohoutu. Tím je zajištěno, že přívodní hadice je pod tlakem
pouze tehdy, když v ní protéká voda. Pokud přívodní hadice začne během
provozu prosakovat, bezpečnostní ventil přeruší přítok vody.
Při instalaci přívodní hadice se řiďte následujícími pokyny:
• Elektrický kabel pro bezpečnostní ventil je ve dvoustěnné přívodní hadici.
Přívodní hadice ani bezpečnostní ventil proto neponořujte do vody.
28
Vodovodní přípojka
• Jestliže se přívodní hadice nebo bezpečnostní ventil poškodí, okamžitě
myčku odpojte od elektrické sítě.
• Přívodní hadici vybavenou bezpečnostním ventilem smí vyměňovat pouze
odborník nebo pracovník servisního střediska.
UPOZORNĚNÍ
Upozornění! Nebezpečné napětí.
Připojení vypouštěcí hadice
Vypouštěcí hadici můžete umístit následujícími způsoby:
1. K boční hubici sifonu, hadici připevněte ke spodní straně pracovní desky.
Zabráníte tak odtoku vody z dřezu do myčky.
2. Ke stoupacímu odpadnímu potrubí s průduchem, minimální vnitřní průměr
4 cm.
Napojení odpadové hadice musí být ve vý‐
šce mezi 30 cm (minimum) a 100 cm (ma‐
ximum) ode dna myčky.
Vypouštěcí hadice může být napojena jak
z pravé, tak i levé strany myčky.
Zajistěte, aby hadice nebyla nikde ohnutá
nebo přiskřípnutá, aby nedošlo ke zhoršení
nebo zastavení odtoku vody.
Jestliže myčka vypouští vodu, nesmí být v
dřezu či umyvadle umístěna zátka, protože
by se voda mohla vracet zpět do myčky.
Použijete-li nástavec vypouštěcí hadice, celková délka nesmí přesáhnout 2
metry a vnitřní průměr nesmí být menší, než je průměr původní hadice.
Stejně tak vnitřní průměr spojek použitých pro přípojky k vodovodnímu odpadu
nesmí být menší než průměr použité hadice.
Připojení k elektrické síti
29
Při připojení vypouštěcí hadice k dolnímu
vypouštěcímu otvoru sifonu je nutné od‐
stranit celou plastovou membránu (A) . Po‐
kud byste membránu neodstranili, postup‐
ně by se v ní usazovaly zbytky jídel a ča‐
sem by se odpadní otvor vypouštěcí hadice
myčky nádobí zanesl.
Naše myčky se dodávají s bezpečnostním
zařízením, které brání návratu špinavé vo‐
dy zpět do myčky. Je-li ale boční hubice si‐
fonu vybavena "zpětným ventilem", může toto zařízení způsobit nedostatečné
vypouštění použité vody z myčky. Doporučujeme proto tento ventil odstranit.
Po instalaci se přesvědčte, zda jsou vodovodní spojení vodotěsná, aby nedo‐
cházelo k prosakování vody.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob nebo poškození ma‐
jetku vzniklé nedodržením výše uvedených bezpečnostních předpisů.
Nikdy neodpojujte zástrčku kabelu spotřebiče od sítě zatažením za kabel.
Vždy zatáhněte za zástrčku.
Po provedení instalace spotřebiče musí být zástrčka přístupná.
Je-li to nutné, nechte si vyměnit příslušnou domácí síťovou zásuvku. Potřebu‐
jete-li vyměnit přívodní kabel, obraťte se na místní servisní středisko.
Mohly by způsobit nebezpečí požáru z přehřátí.
Síťovou zástrčku vždy zasuňte do správně instalované zásuvky odolné proti
nárazu. Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani prodlužovací kabe‐
ly.
Na typovém štítku naleznete i jmenovitý výkon pojistky.
Před prvním použitím spotřebiče se přesvědčte, že jmenovité napětí a typ na‐
pájení na typovém štítku odpovídají napájení v místě instalace spotřebiče.
Poznámky k ochraně životního prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
30
Poznámky k ochraně životního prostředí
Obalový materiál
Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly
jsou označeny značkami >PE, >PS apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový
materiál ve vhodném kontejneru ve sbìrném dvoře v místì svého bydlištì.
UPOZORNĚNÍ
Pokud už spotřebič nechcete používat:
• Vytáhnìte přívodní kabel ze zásuvky.
• Odříznìte přívodní kabel a zlikvidujte ho.
• Odstraòte dveřní západku. Zabráníte tak tomu, aby se dìti ve spotřebiči uvì‐
znily, což by mohlo ohrozit jejich život.
Spis treści
31
Dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów o wysokiej
jakości.
Aby zapewnić optymalne i prawidłowe działanie Państwa urządzenia
prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Pozwoli to
Państwu na doskonałe i najbardziej wydajne kierowanie wszystkimi
procesami. Zalecamy przechowywanie instrukcji obsługi w
bezpiecznym miejscu, co pozwoli na korzystanie z niej również w
przyszłości. Ponadto prosimy o przekazanie jej przyszłemu
właścicielowi urządzenia.
Życzymy Państwu wiele radości z używania nowego urządzenia.
Spis treści
Wskazówki dla użytkownika
32
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
32
Prawidłowe użycie
32
Ogólne zasady bezpieczeństwa
32
Bezpieczeństwo dzieci
33
Instalacja
33
Opis urządzenia
34
Oświetlenie wewnętrzne
34
Panel sterowania
35
Wyświetlacz cyfrowy
36
Przyciski funkcyjne
36
Tryb ustawiania
36
Pierwsze użycie
37
Ustawianie zmiękczacza wody
37
Ustawianie ręczne
38
Ustawianie elektroniczne
38
Wsypywanie soli do zmywarki
39
Wlewanie płynu nabłyszczającego
40
Regulacja dozowania płynu
nabłyszczającego
41
Codzienna eksploatacja
41
Wkładanie sztućców i naczyń
41
Kosz dolny
42
Kosz na sztućce
43
Kosz górny
44
Regulowanie wysokości kosza
górnego
44
Stosowanie detergentu
45
Wsypywanie detergentu
46
Uniwersalna tabletka do zmywarki
47
Włączanie lub wyłączanie funkcji
Multitab
47
Programy zmywania
48
Wybór i uruchamianie programu
zmywania
49
Wyjmowanie naczyń ze zmywarki
51
Konserwacja i czyszczenie
51
Czyszczenie filtrów
51
Czyszczenie ramion spryskujących
52
Czyszczenie zewnętrznych
powierzchni
53
Czyszczenie wnętrza
53
Dłuższe okresy nieużywania
urządzenia
53
Środki ostrożności dotyczące szronu
53
Przenoszenie urządzenia
53
Co zrobić, gdy…
53
Dane techniczne
56
Instrukcje instalacji
57
Instalacja
57
Zamocowanie pod blatem (blat
kuchenny lub zlew)
57
Poziomowanie
58
Podłączenie do sieci wodociągowej
58
Podłączenie do sieci wodociągowej
58
Wąż doprowadzający wodę z
zaworem bezpieczeństwa
59
32
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Podłączenie węża spustu wody
Podłączenie do sieci elektrycznej
59
60
Ochrona środowiska
Opakowanie
61
61
Może ulec zmianie bez powiadomienia
Wskazówki dla użytkownika
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i bezawaryjnej pracy urzą‐
dzenia przed instalacją i pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać in‐
strukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia.
Wszyscy użytkownicy zmywarki powinni poznać zasady bezpiecznej obsługi
urządzenia. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i wypadków. Prosimy
o zachowanie instrukcji obsługi przez cały czas używania zmywarki oraz prze‐
kazanie jej, w razie odstąpienia lub sprzedaży urządzenia, kolejnemu użyt‐
kownikowi.
Prawidłowe użycie
• Zmywarka jest przeznaczona jedynie do mycia naczyń i przyborów kuchen‐
nych nadających się do mycia w zmywarce.
• Do zmywarki nie wolno wlewać żadnych rozpuszczalników, ponieważ mogą
one spowodować wybuch.
• Noże oraz inne ostre przedmioty należy wkładać do koszyka na sztućce
ostrzami skierowanymi w dół lub układać poziomo w koszu górnym.
• Należy używać produktów (detergentów, soli oraz płynu nabłyszczającego)
przeznaczonych wyłącznie dla zmywarek.
• Nie należy otwierać drzwiczek zmywarki w trakcie pracy. Grozi to wydosta‐
niem się na zewnątrz gorącej pary.
• Nie należy wyjmować ze zmywarki naczyń przed zakończeniem cyklu my‐
cia.
• Po zakończeniu mycia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i za‐
kręcić zawór wodny.
• Prace konserwacyjne i naprawy urządzenia może wykonywać wyłącznie
uprawniony technik z autoryzowanego zakładu serwisowego. Stosować wy‐
łącznie oryginalne części zamienne.
• Pod żadnym pozorem nie należy próbować samodzielnie naprawiać urzą‐
dzenia. Wykonywanie napraw przez osoby niewykwalifikowane może pro‐
wadzić do obrażeń ciała i poważnych usterek urządzenia. Należy skontak‐
tować się z lokalnym zakładem serwisowym. Stosować wyłącznie oryginal‐
ne części zamienne.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Osobom (w tym dzieciom) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umy‐
słowych lub sensorycznych ani osobom nieposiadającym doświadczenia i
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
•
33
stosownej wiedzy nie wolno korzystać z urządzenia. Należy zapewnić im
opiekę osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub poinstruować w
zakresie używania urządzenia.
Detergenty używane w zmywarkach mogą powodować chemiczne oparze‐
nia oczu, ust i gardła. Mogą stanowić zagrożenie dla życia! Należy prze‐
strzegać wskazówek producentów detergentów dotyczących ich bezpiecz‐
nego używania.
Woda w zmywarce nie nadaje się do picia. W zmywarce mogą pozostawać
resztki detergentu.
Drzwiczki zmywarki powinny być zawsze zamknięte, za wyjątkiem momentu
wkładania lub wyjmowania naczyń. Pozwala to uniknąć niebezpieczeństwa
potknięcia się o otwarte drzwiczki i doznania obrażeń.
Nie wolno siadać ani stawać na otwartych drzwiach urządzenia.
Bezpieczeństwo dzieci
• Urządzenie mogą obsługiwać jedynie osoby dorosłe. Nie zezwalać dzieciom
na obsługiwanie zmywarki bez nadzoru.
• Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ist‐
nieje ryzyko uduszenia.
• Detergenty należy przechowywać w bezpiecznym miejscu niedostępnym
dla dzieci.
• Dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu zmywarki, gdy jej drzwi są ot‐
warte.
Instalacja
• Po rozpakowaniu, sprawdzić, czy zmywarka nie została uszkodzona w cza‐
sie transportu. Zabrania się podłączania uszkodzonego urządzenia do za‐
silania. Jeśli zmywarka jest uszkodzona, należy skontaktować się z dostaw‐
cą.
• Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zdjąć opakowanie.
• Wszystkie prace elektryczne i hydrauliczne wymagane w celu instalacji
zmywarki muszą być wykonywane przez wykwalifikowaną oraz kompetent‐
ną osobę.
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkolwiek mo‐
dyfikacji lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
• Nigdy nie należy używać zmywarki, jeśli przewód elektryczny, węże, panel
sterujący, blat roboczy lub obszar cokołu są uszkodzone w taki sposób, że
wnętrze urządzenia jest łatwo dostępne. Należy skontaktować się z lokal‐
nym zakładem serwisowym, aby uniknąć uszkodzeń.
• Aby uniknąć uszkodzeń części hydraulicznych oraz elektrycznych, nie na‐
leży nawiercać ścianek bocznych urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
Podłączenie elektryczne i hydrauliczne należy wykonywać zgodnie z instruk‐
cjami podanymi w odpowiednich rozdziałach.
34
Opis urządzenia
Opis urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kosz górny
Regulacja ustawienia twardości wody
Pojemnik na sól
Dozownik detergentu
Dozownik płynu nabłyszczającego
Tabliczka znamionowa
Filtry
Dolne ramię spryskujące
Górne ramię spryskujące
Blat roboczy
Oświetlenie wewnętrzne
Urządzenie jest wyposażone w oświetlenie wewnętrzne, które włącza się w
momencie otwarcia drzwiczek i wyłącza po ich zamknięciu.
OSTRZEŻENIE!
Widoczne promieniowanie diody świecącej – nie należy wpatrywać się w stru‐
mień światła.
Oświetlenie wewnętrzne jest wyposażone w diodę świecącą KLASY 2 zgodnie
z normą IEC 60825-1: 1993 + A1: 1997 + A2: 2001.
Długość emitowanej fali: 450 nm
Maksymalna moc emisji: 548 µW
Panel sterowania
35
W przypadku konieczności wymiany oświetlenia należy się skontaktować z
miejscowym serwisem.
Panel sterowania
7
10
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Przycisk Wł./Wył.
Przycisk RESET
Przyciski wyboru programów
Przycisk NIGHT CYCLE
Przycisk MULTITAB
Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu
Wyświetlacz cyfrowy
Przyciski funkcyjne
Lampki kontrolne
Kontrolki programów
9
36
Panel sterowania
Kontrolki
MULTITAB
Sygnalizuje włączenie lub wyłączenie
funkcji MULTITAB (patrz funkcja MULTI‐
TAB).
Sól
Zapala się, gdy skończy się sól do zmy‐
warki. 1)
Płyn nabłyszczający
Zapala się, gdy skończy się płyn nabły‐
szczający. 1)
1) Kontrolki soli i płynu nabłyszczającego nie świecą się nigdy podczas trwania programu
zmywania, nawet jeśli konieczne jest uzupełnienie soli lub płynu nabłyszczającego.
Wyświetlacz cyfrowy
Na wyświetlaczu cyfrowym podawane są następujące informacje:
• stopień zmiękczania, na który ustawiony jest zmiękczacz wody,
• szacunkowy czas do zakończenia trwającego programu,
• włączenie lub wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego (TYLKO wte‐
dy, gdy włączona jest funkcja Multitab ),
• zakończenie programu zmywania (na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się ze‐
ro),
• odliczanie czasu opóźnienia rozpoczęcia programu,
• kody błędów dotyczące nieprawidłowości w pracy zmywarki.
NIGHT CYCLE Przycisk
Night Cycle określa cichy program zmywania, który nie będzie przeszkadzał
domownikom nawet w czasie snu. Można go zaprogramować na noc lub na
porę dnia, w której cena energii elektrycznej jest niższa.
W trakcie programu Night Cycle pompa pracuje na bardzo niskich obrotach,
co pozwala obniżyć poziom hałasu o 25% w porównaniu z normalną pracą
zmywarki na programie deklarowanym. W efekcie program trwa znaczne dłu‐
żej.
Przyciski funkcyjne
Za pomocą tych przycisków można ustawić następujące funkcje:
• ustawienie stopnia zmiękczania wody
• włączenie lub wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego, gdy aktywna
jest funkcja Multitab.
Tryb ustawiania
Urządzenie jest w trybie ustawiania, gdy palą się kontrolki WSZYSTKICH pro‐
gramów.
Pierwsze użycie
37
Należy zawsze pamiętać, że podczas wykonywania czynności takich jak:
– wybieranie programu zmywania,
– ustawianie stopnia zmiękczania wody,
– włączanie lub wyłączanie dozownika płynu nabłyszczającego
urządzenie MUSI być w trybie ustawiania.
Jeśli świeci się kontrolka jednego z programów, to wciąż ustawiony jest ostat‐
nio wykonywany lub ustawiony program. W takim przypadku należy anulować
program, aby powrócić do trybu ustawiania.
Anulowanie ustawionego programu lub programu w toku
Nacisnąć i przytrzymać przycisk RESET aż zapalą się kontrolki wszystkich
programów. Program został anulowany i urządzenie jest w trybie ustawiania.
Pierwsze użycie
Przed pierwszym użyciem zmywarki:
• Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i hydrauliczne zostały wykonane
zgodne z instrukcją instalacji.
• Wyjąć wszystkie elementy opakowania z urządzenia.
• Ustawić zmiękczacz wody.
• Wlać 1 litr wody do zbiornika na sól, a następnie wsypać sól przeznaczoną
do zmywarek.
• Wlać płyn nabłyszczający.
Aby stosować detergenty w tabletkach typu: "3 w 1", "4 w 1", "5 w 1" itp...
ustawić funkcję Multitab (patrz "Funkcja Multitab").
Ustawianie zmiękczacza wody
Zmywarka jest wyposażona w system zmiękczania wody, dzięki któremu moż‐
liwe jest usuwanie minerałów i soli z wody doprowadzanej do urządzenia, które
mogą mieć szkodliwy lub negatywny wpływ na działanie zmywarki.
Im wyższa zawartość minerałów i soli, tym twardsza jest woda. Twardość wody
jest mierzona w skali przeliczeniowej, w stopniach niemieckich (°dH), stop‐
niach francuskich (°TH) lub w mmol/l (milimolach na litr) (milimol na litr -mię‐
dzynarodowa jednostka twardości wody).
Zmiękczanie powinno być dopasowane do stopnia twardości wody na danym
obszarze. W lokalnym zakładzie wodociągowym można uzyskać informację
na temat twardości wody.
Zmiękczanie wody można ustawić w dwojaki sposób: ręcznie, przy użyciu tar‐
czy twardości wody oraz elektronicznie.
38
Ustawianie zmiękczacza wody
Twardość wody
Regulacja stopnia zmięk‐
czania wody
Stosowanie
soli
°dH
°TH
mmol/l
ręcznie
elektronicz‐
nie
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
poziom 10
tak
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
poziom 9
tak
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
poziom 8
tak
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
poziom 7
tak
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
poziom 6
tak
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
poziom 5
tak
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
poziom 4
tak
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
poziom 3
tak
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
poziom 2
tak
<4
<7
< 0,7
1
poziom 1
nie
Ustawianie ręczne
Zmywarka jest fabrycznie ustawiona na pozycję 2.
1. Otworzyć drzwi zmywarki.
2. Wyjąć dolny kosz ze zmywarki.
3. Obrócić tarczę twardości wody i us‐
tawić ją na pozycji 1 lub 2 (patrz ta‐
belka).
4. Włożyć dolny kosz.
Ustawianie elektroniczne
Zmywarka jest fabrycznie ustawiona na poziom 5.
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył. Zmywarka musi znajdować się w trybie usta‐
wiania.
2. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski B i C , dopóki nie zaczną
migać kontrolki przycisków A , B i C .
3. Nacisnąć przycisk A , dopóki nie zgasną kontrolki przycisków B i C , pod‐
czas gdy kontrolka przycisku A będzie nadal migać. Na wyświetlaczu cy‐
frowym zostanie wyświetlony aktualny poziom.
Przykłady:
= poziom 5
Wskazanie
Wskazanie
= poziom 10
Wsypywanie soli do zmywarki
39
4. Aby zmienić poziom, należy nacisnąć przycisk A . Każde naciśnięcie przy‐
cisku to zmiana o jeden poziom (wybór nowego poziomu – patrz tabela).
Przykłady: jeśli aktualny poziom to 5, jednokrotne naciśnięcie przycisku
A spowoduje zmianę poziomu na 6. Jeśli aktualny poziom to 10, jednok‐
rotne naciśniecie przycisku A spowoduje zmianę poziomu na 1.
5. Aby zapamiętać ustawienie, należy wyłączyć zmywarkę, naciskając przy‐
cisk Wł./Wył.
Wsypywanie soli do zmywarki
OSTRZEŻENIE!
Należy stosować wyłącznie sól przeznaczoną do zmywarek. Inne rodzaje soli,
a w szczególności sól kuchenna, mogą uszkodzić instalację zmiękczania wody
w zmywarce. Napełniać solą tuż przed rozpoczęciem jednego z pełnych pro‐
gramów zmywania. Dzięki temu zapobiegnie się pozostawaniu soli lub słonej
wody na dnie urządzenia, co mogłoby sprzyjać powstawaniu korozji.
Aby napełnić:
1. Otworzyć drzwiczki, wyjąć dolny kosz, zdjąć pokrywę pojemnika na sól
(odkręcić obracając w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara).
2. Wlać 1 litr wody do pojemnika (jest to konieczne jedynie przed nasypaniem
soli za pierwszym razem) .
3. Przy pomocy lejka dostarczonego w
komplecie wsypać sól do pełna.
4. Przed założeniem pokrywy spraw‐
dzić, czy na gwincie lub na uszczel‐
ce nie pozostały resztki soli.
5. Dokręcić pokrywę, obracając ją
zgodnie z ruchem wskazówek ze‐
gara, aż do słyszalnego kliknięcia.
Nie należy się przejmować, jeśli pod‐
czas wsypywania soli z pojemnika na
sól wypływa woda. Jest to zjawisko nor‐
malne.
Kontrolka soli na panelu sterowania może pozostać włączona przez 2-6 godzin
po uzupełnieniu soli, przy założeniu, że zmywarka jest przez ten czas włączo‐
na. Jeśli zastosowana sól rozpuszcza się dłużej, czas ten może być dłuższy.
Nie ma to wpływu na pracę urządzenia.
40
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Wlewanie płynu nabłyszczającego
OSTRZEŻENIE!
Stosować jedynie markowe płyny nabłyszczające do zmywarek.
Nigdy nie wlewać do dozownika płynu nabłyszczającego żadnych innych sub‐
stancji (np. środków do czyszczenia zmywarek, detergentów w płynie). Mogą
one uszkodzić urządzenie.
Płyn nabłyszczający zapewnia całkowite wypłukanie naczyń oraz wysuszenie
bez plam i smug.
Płyn nabłyszczający jest dodawany automatycznie podczas ostatniego płuka‐
nia.
1. Otworzyć pojemnik wciskając przy‐
cisk (A).
2. Wlać płyn nabłyszczający do pojem‐
nika. Maksymalny poziom płynu na‐
błyszczającego w pojemniku ozna‐
czony jest za pomocą "max".
Dozownik ma pojemność ok. 110 ml,
co wystarczy na ok. 16 do 40 pro‐
gramów zmywania, w zależności od
ustawionego poziomu dozowania.
3. Po każdym uzupełnieniu płynu na‐
błyszczającego należy sprawdzić,
czy pokrywa jest zamknięta.
Starannie wytrzeć ściereczką płyn na‐
błyszczający rozlany podczas napełnia‐
nia, aby uniknąć nadmiernego wytwa‐
rzania piany podczas następnego zmywania.
Codzienna eksploatacja
41
Regulacja dozowania płynu nabłyszczającego
W zależności od wyników zmywania i suszenia należy wyregulować dawkę
płynu nabłyszczającego przy pomocy pokrętła z 6 pozycjami (pozycja 1 - daw‐
ka minimalna, pozycja 6 - dawka maksymalna).
Dawka ustawiona fabrycznie to 4.
Jeśli po zmywaniu na naczyniach pozostają
krople wody lub ślady kamienia, należy
zwiększyć dawkę.
Jeśli na szklanych naczyniach i ostrzach
noży pojawiają się białawe klejące smugi
lub niebieskawa warstwa, zmniejszyć daw‐
kę.
Codzienna eksploatacja
• Sprawdzić, czy nie ma konieczności uzupełnienia poziomu soli lub płynu
nabłyszczającego w zmywarce.
• Włożyć naczynia i sztućce do zmywarki.
• Wsypać detergent.
• Wybrać program zmywania odpowiedni do sztućców i naczyń.
• Rozpocząć program zmywania.
Wkładanie sztućców i naczyń
W zmywarce nie można zmywać gąbek, ściereczek ani innych przedmiotów,
które absorbują wodę.
• Przed włożeniem naczyń należy:
– Usunąć pozostałości jedzenia i inne resztki.
– Namoczyć resztki przypalonego jedzenia na patelniach.
• Podczas wkładania naczyń i sztućców należy pamiętać, że:
– Naczynia i sztućce nie mogą blokować ramion spryskujących.
– Naczynia wklęsłe, takie jak kubki, szklanki, garnki, itp., należy wkładać
otworem do dołu, aby umożliwić spływanie wody.
– Naczynia i sztućce nie mogą leżeć jedne w drugich i nie mogą się wza‐
jemnie przykrywać.
– Aby uniknąć stłuczenia szkła, przedmioty szklane nie mogą się stykać.
– Małe przedmioty należy wkładać do kosza na sztućce.
42
Wkładanie sztućców i naczyń
• Przedmioty plastikowe oraz patelnie teflonowe mają tendencję do zatrzy‐
mywania kropel wody i nie schną tak dobrze jak porcelana i przedmioty sta‐
lowe.
• Lekkie naczynia (np. miseczki plastikowe itp.) powinny być wkładane do
górnego kosza i tak ustawione, aby nie mogły się przesuwać.
Mycie naczyń/sztućców w zmywarce
nie należy zmywać:
można zmywać w ograniczonym zakre‐
sie:
• Sztućce z rączkami z drewna, rogu, po‐ • Zmywać kamionkę jedynie, jeśli dany
rcelany, macicy perłowej.
wyrób jest dopuszczony przez produ‐
• Przedmioty z plastiku nieodporne na
centa do mycia w zmywarkach.
wysoką temperaturę.
• Wzory szkliwione mogą blednąć przy
• Stare sztućce z klejonymi elementami
częstym myciu.
nieodpornymi na wysoką temperaturę. • Przedmioty ze srebra i aluminium mają
• Naczynia i sztućce klejone.
tendencję do przebarwiania się pod‐
• Przedmioty ze stopu Pewter lub miedzi.
czas mycia. Resztki żywności, np. biał‐
• Kryształ ołowiowy.
ko i żółtko jajka, musztarda itp., często
• Przedmioty stalowe nieodporne na
powodują odbarwienia i plamy na
rdzewienie.
przedmiotach ze srebra. Dlatego nale‐
• Deski drewniane.
ży natychmiast usuwać resztki żywnoś‐
• Przedmioty z włókien syntetycznych.
ci ze srebra, jeśli nie jest ono myte za‐
raz po użyciu.
Otworzyć drzwiczki i wysunąć kosze, aby włożyć naczynia.
Kosz dolny
Dolny kosz jest przeznaczony dla rondli,
pokrywek, talerzy, salaterek, sztućców, itp.
Wkładanie sztućców i naczyń
43
Duże talerze i pokrywki powinny być wkła‐
dane na obrzeżach kosza, aby umożliwić
swobodne obracanie się ramion sprysku‐
jących.
Rzędy metalowych kratek podtrzymują‐
cych naczynia można złożyć, aby umożli‐
wić włożenie garnków, patelni i mis.
Kosz na sztućce
OSTRZEŻENIE!
Noże z długim ostrzem wkładane pionowo stanowią potencjalne zagrożenie.
Długie i/lub ostre sztućce, np. noże do mięsa, powinny być wkładane poziomo
w górnym koszu. Należy uważać podczas wkładania i wyciągania ostrych
przedmiotów, np. noży.
Aby zapewnić, że wszystkie sztućce w pojemniku na sztućce będą miały kon‐
takt z wodą, należy:
1. Umieścić kratkę na pojemniku na
sztućce.
2. Widelce i łyżki należy umieszczać w
pojemniku na sztućce uchwytami
skierowanymi do dołu.
Dla większych przyborów kuchen‐
nych, np. ubijaczki do jajek, należy
przeznaczyć połowę kratki pojemni‐
ka na sztućce.
44
Wkładanie sztućców i naczyń
Kosz na sztućce można otworzyć.
Należy zawsze chwycić w dłoń obie częś‐
ci dwuczęściowego uchwytu , aby wyjąć
kosz ze zmywarki.
1. Położyć kosz na sztućce na stole lub
blacie roboczym.
2. Otworzyć uchwyt dwuczęściowy.
3. Wyjąć sztućce.
Kosz górny
Górny kosz jest przeznaczony dla talerzy (deserowe, spodki, talerze o średnicy
do 24 cm), salaterek, kubków i szklanek.
Ułożyć naczynia na i pod półkami na kubki w taki sposób, aby woda miała
dostęp do wszystkich powierzchni.
Kieliszki na wysokich nóżkach można ukła‐
dać do góry nóżkami na półce na kubki.
Jeśli myte będą wyższe naczynia, półki
można złożyć.
Kieliszki na wysokich nóżkach można ukła‐
dać do góry nóżkami na półce na kubki.
Jeśli myte będą wyższe naczynia, półki
można złożyć.
Przed zamknięciem drzwiczek sprawdzić,
czy ramiona spryskujące obracają się swo‐
bodnie.
Regulowanie wysokości kosza górnego
Jeśli myte są bardzo duże talerze, można je wkładać do dolnego kosza po
przesunięciu kosza górnego wyżej.
Stosowanie detergentu
45
Maksymalna wysokość naczyń:
kosz górny
kosz dolny
Przy podniesionym koszu
górnym
20 cm
31 cm
Przy opuszczonym koszu
górnym
24 cm
27 cm
Aby umieścić kosz górny wyżej, należy:
1. Wysunąć kosz do oporu.
2. Ostrożnie podnieść oba boki kosza, upewniając się, że mechanizm za‐
trzasnął się w wyższym położeniu a kosz jest stabilny.
Aby obniżyć kosz do pierwotnego położenia, należy:
1. Wysunąć kosz do oporu.
2. Ostrożnie podnieść oba boki kosza
a następnie pozwolić, aby mecha‐
nizm opuścił się w dolne położenie,
pewnie trzymając jednocześnie
kosz.
Nie obniżać i nie podwyższać kosza tyl‐
ko z jednej strony.
Gdy kosz górny jest w pozycji podnie‐
sionej, nie można korzystać z półek na
kubki.
OSTRZEŻENIE!
Po włożeniu naczyń do urządzenia na‐
leży zawsze zamykać drzwiczki, aby zapobiec ewentualnym wypadkom.
Stosowanie detergentu
Stosować jedynie detergenty przeznaczone do zmywarek.
Proszę przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dawkowania i przecho‐
wywania podanych na opakowaniu detergentów.
Nie stosować dawek większych niż przepisano. Dzięki temu zmniejsza się za‐
nieczyszczenie środowiska.
46
Stosowanie detergentu
Wsypywanie detergentu
1. Otworzyć pokrywę.
2. Wsypać proszek do dozownika de‐
tergentu (1). Oznaczenia poziomu
dozowania:
20 = ok. 20 g detergentu
30 = ok. 30 g detergentu.
3. Wszystkie programy z myciem
wstępnym wymagają wsypania do‐
datkowej porcji (5/10 g) detergentu
do przeznaczonej na ten cel prze‐
gródki (2).
Detergent ten będzie zużyty pod‐
czas fazy mycia wstępnego.
4. Stosując detergent w tabletkach, na‐
leży umieścić tabletkę w komorze
(1).
5. Zamknąć pokrywę i docisnąć ją, aż
zaskoczy.
Detergent w tabletkach
Detergenty w tabletkach pochodzące
od różnych producentów rozpuszczają
się w różnym czasie. W związku z tym,
niektóre detergenty w tabletkach nie
osiągają pełnej mocy zmywania pod‐
czas krótkich programów. Dlatego, sto‐
sując detergent w tabletkach, należy ko‐
rzystać z dłuższych programów zmywa‐
nia, aby zapewnić całkowite usunięcie resztek detergentu.
Uniwersalna tabletka do zmywarki
47
Uniwersalna tabletka do zmywarki
Urządzenie jest wyposażone w funkcję " Multitab ", która umożliwia korzystanie
z uniwersalnych złożonych środków do zmywarek w formie tabletek " Multitab".
Tabletki te są detergentami łączącymi w sobie środek zmywający, środek na‐
błyszczający i sól. Mogą one również zawierać inne środki, w zależności od
wybranego rodzaju tabletek ("3 w 1", "4 w 1", "5 w 1", itp.).
Sprawdzić, czy detergenty te są odpowiednie do danego stopnia twardości
wody. Patrz instrukcja producenta.
Funkcję tę można włączyć we wszystkich programach zmywania. Po włącze‐
niu tej funkcji, automatycznie wyłączony zostanie dopływ płynu nabłyszczają‐
cego oraz soli z dozowników, a kontrolki soli i płynu nabłyszczającego będą
wyłączone.
Funkcję " Multitab" należy włączyć przed uruchomieniem programu zmywania.
Po wybraniu tej funkcji (świeci się odpowiednia kontrolka) będzie ona aktywna
również dla wszystkich kolejnych programów zmywania.
W czasie korzystania z funkcji " Multitab" długości poszczególnych programów
mogą się zmieniać. W takim przypadku, informacje o czasie trwania programu
będą na bieżąco aktualizowane na wyświetlaczu cyfrowym.
Gdy program jest już włączony, funkcji " Multitab" NIE MOŻNA zmienić. Aby
wyłączyć funkcję " Multitab", należy najpierw anulować ustawiony program i
dopiero wtedy wyłączyć funkcję " Multitab".
W takiej sytuacji należy ponownie ustawić program zmywania (i wybrane op‐
cje).
Włączanie lub wyłączanie funkcji Multitab
Nacisnąć przycisk Multitab: zapali się odpowiednia kontrolka. Oznacza to, że
funkcja jest aktywna.
Aby wyłączyć funkcję, ponownie wcisnąć przycisk Multitab: kontrolka zgaśnie.
Jeśli wyniki suszenia nie są zadowalające, zaleca się:
1. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
2. Włączyć dozownik płynu nabłyszczającego.
3. Ustawić dozowanie płynu nabłyszczającego na poziom 2.
• Włączenie lub wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego jest możliwe
jedynie wtedy, gdy włączona jest funkcja " Multitab".
Włączanie/wyłączanie dozownika płynu nabłyszczającego
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył. Zmywarka musi być w trybie ustawiania.
2. Jednocześnie wcisnąć i przytrzymać przyciski B i C dopóki kontrolki przy‐
cisków A , B i C nie zaczną migać.
3. Wcisnąć przycisk B . Gasną kontrolki przycisków A i C , a kontrolka przy‐
cisku B nadal miga. Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się bieżące usta‐
wienie:
= Dozownik płynu nabłyszczającego wyłączony.
= Dozownik płynu nabłyszczającego włączony.
48
Programy zmywania
4. Aby zmienić ustawienie, ponownie nacisnąć przycisk B . Na wyświetlaczu
cyfrowym pojawi się nowe ustawienie.
5. Aby zapamiętać operację, należy wyłączyć zmywarkę, naciskając przycisk
Wł./Wył.
Aby powrócić do stosowania standardowego detergentu, należy:
1. Wyłączyć funkcję " Multitab".
2. Ponownie napełnić dozowniki soli i płynu nabłyszczającego.
3. Ustawić zmiękczanie wody na najwyższy poziom i wykonać jeden zwykły
program zmywania bez wkładania naczyń.
4. Zmienić ustawienia zmiękczania wody odpowiednio do twardości wody
podłączonej do zmywarki.
5. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.
Naczynia
stołowe i
sztućce
-
0,8
ECO 50°5)
Średnio
zabru‐
dzone
Naczynia
stołowe i
sztućce
-
Średnio
zabru‐
dzone
Delikatne
naczynia
i szkło
0,6 -0,7 0,8 - 0,9
1,3-1,5
-
10 - 19 Zużycie wody (litry)
Lekko
zabru‐
dzone
14 - 15
30 MIN 60°
8
Naczynia
stołowe,
sztućce,
garnki i
patelnie
12 - 13
Bardzo
zabru‐
dzone
11 - 12
INTENSIV
CARE 70°
0,8 - 1,3 Zużycie energii (kWh)
Naczynia
stołowe,
sztućce,
garnki i
patelnie
- Długość (minuty) 2)
Miesza‐
ne: śred‐
nio i bar‐
dzo za‐
brudzone
4)
Parametry eks‐
ploatacyjne 1)
Suszenie
AUTO
45-70° 3)
Płukanie końcowe
Opis programu
1/2x Płukanie pośrednie
Rodzaj
załadun‐
ku
Zmywanie zasadnicze
Program
Zmywanie wstępne
Stopień
zabru‐
dzenia
-
Programy zmywania
Wybór i uruchamianie programu zmywania
0,1 Zużycie energii (kWh)
3,5 Zużycie wody (litry)
1,0- 1,1
12 - 13
Naczynia
stołowe i
sztućce
- Długość (minuty) 2)
Średnio
zabru‐
dzone
-
NIGHT
CYCLE
Parametry eks‐
ploatacyjne 1)
Suszenie
Niepełny
załadu‐
nek (do
uzupeł‐
nienia w
ciągu
dnia) 6)
Płukanie końcowe
Dowolny
Opis programu
Płukanie pośrednie
Rodzaj
załadun‐
ku
Zmywanie zasadnicze
Stopień
zabru‐
dzenia
Zmywanie wstępne
Program
49
1) Podane wartości mają jedynie orientacyjny charakter. Zależą one od ciśnienia i temperatury
wody, a także od zmian w napięciu zasilania oraz ilości naczyń.
2) Na wyświetlaczu cyfrowym pojawia się informacja o długości trwania programu.
3) W trakcie programu „Auto” w oparciu o rozpoznawane zmętnienie wody, określany jest stopień
zabrudzenia naczyń. Czas trwania programu oraz zużycie wody i energii mogą się zmieniać
zależnie od stopnia załadowania urządzenia i zabrudzenia naczyń. Temperatura wody jest
regulowana automatycznie w zakresie od 45°C do 70°C.
4) Idealny do zmywania w przypadku częściowego załadowania zmywarki. Jest to program
doskonale nadający się do codziennego użytku. Został opracowany pod kątem potrzeb
czteroosobowej rodziny, która zmywa tylko naczynia i sztućce po śniadaniu i obiedzie.
5) Program testowy dla ośrodków przeprowadzających testy.
6) Ten program nie wymaga stosowania detergentu
Wybór i uruchamianie programu zmywania
Wybrać program zmywania oraz opóźnienie rozpoczęcia programu przy lekko
uchylonych drzwiach zmywarki. Program lub odliczanie czasu opóźnienia roz‐
poczęcia programu zaczyna się dopiero po zamknięciu drzwi. Do tego mo‐
mentu można modyfikować ustawienia.
1. Sprawdzić, czy naczynia zostały prawidłowo włożone do koszy oraz czy
ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
2. Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
3. Nacisnąć przycisk Wł./Wył. Zmywarka musi znajdować się w trybie usta‐
wiania.
4. Aby wybrać program zmywania, należy nacisnąć jeden z dwóch przycisków
wyboru programów (patrz tabela „Programy zmywania”).
50
Wybór i uruchamianie programu zmywania
Po wybraniu programu zapala się kontrolka danego programu, a na wy‐
świetlaczu cyfrowym pulsuje wskazanie czasu trwania programu.
Aby wybrać program NIGHT CYCLE, należy nacisnąć przycisk NIGHT
CYCLE. Zapali się odpowiednia kontrolka.
5. Zamknąć drzwi zmywarki. Program rozpocznie się automatycznie.
Ustawianie i uruchamianie programu z opóźnionym rozpoczęciem
1. Po wybraniu programu zmywania naciskać przycisk opóźniający jego roz‐
poczęcie, dopóki na wyświetlaczu cyfrowym nie pojawią się migające cyfry
odpowiadające liczbie godzin opóźnienia. Rozpoczęcie wybranego pro‐
gramu zmywania można opóźnić w zakresie od 1 do 19 godzin.
2. Zamknąć drzwi zmywarki. Odliczanie rozpocznie się automatycznie.
3. W czasie odliczania co godzinę będzie zmniejszać się ustawiona liczba
godzin opóźnienia.
4. Otwarcie drzwi przerywa bieg odliczania. Zamknąć drzwi. Odliczanie bę‐
dzie kontynuowane od momentu przerwania.
5. Po upływie ustawionego czasu opóźnienia nastąpi samoczynne urucho‐
mienie programu.
Wyboru programu zmywania oraz opóźnienia jego rozpoczęcia można doko‐
nać również przy zamkniętych drzwiach. Należy pamiętać, że po wciśnięciu
przycisku zmywania użytkownik ma TYLKO 3 sekundy na wybranie innego
programu lub opóźnienia rozpoczęcia programu, po którym wybrany program
rozpocznie się automatycznie.
OSTRZEŻENIE!
Przerwanie lub anulowanie trwającego programu jest dozwolone JEDYNIE w
razie absolutnej konieczności. Uwaga! Po otwarciu drzwi może wydostać się
gorąca para. Ostrożnie otwierać drzwi.
Anulowanie trwającego programu zmywania lub ustawionego
opóźnionego rozpoczęcia programu
• Nacisnąć przycisk RESET aż zapalą się kontrolki wszystkich programów.
• Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu oznacza również anulowanie
ustawionego programu zmywania. W takim przypadku należy ponownie us‐
tawić program zmywania.
• Jeśli wybrany zostanie nowy program zmywania, sprawdzić, czy w dozow‐
niku jest detergent.
Przerwanie trwającego programu zmywania
• Otworzyć drzwi zmywarki. Program zostanie zatrzymany. Zamknąć drzwi.
Program rozpocznie się od momentu, w którym został przerwany.
• Nacisnąć przycisk Wł./Wył. Wyłączą się wszystkie lampki kontrolne. Po‐
nownie nacisnąć przycisk Wł./Wył. Program rozpocznie się od momentu, w
którym został przerwany.
Zakończenie programu zmywania
• Zmywarka zatrzyma się automatycznie.
Wyjmowanie naczyń ze zmywarki
51
• Kontrolka zakończonego programu pozostanie włączona.
• Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się zero.
1. Wyłączyć zmywarkę, naciskając przycisk Wł./Wył.
Po zakończeniu programu zmywania zaleca się wyłączenie urządzenia. Jeśli
to nie nastąpi, po upływie około 3 minut od zakończenia programu wszystkie
kontrolki zgasną samoczynnie. Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się pozioma
linia.
Pozwala to ograniczyć zużycie energii w przypadku, gdy po zakończeniu pro‐
gramu zmywania użytkownik zapomni wyłączyć urządzenie lub nie wyłączy go
z innego powodu.
Nacisnąć dowolny przycisk (z wyjątkiem przycisku Wł./Wył.), aby przywrócić
wskazania panelu sterowania (kontrolek i wyświetlacza cyfrowego) do iden‐
tycznego stanu jak w momencie zakończenia programu.
2. Otworzyć drzwi zmywarki i przed wyjęciem naczyń należy pozostawić je
uchylone na kilka minut; dzięki temu naczynia nie będą takie gorące a efekt
suszenia będzie lepszy.
Wyjmowanie naczyń ze zmywarki
• Gorące naczynia mogą się łatwo stłuc.
Przed ich wyjęciem ze zmywarki należy odczekać, aż ostygną.
• Najpierw wyjmować naczynia z dolnego kosza, a potem z górnego. Dzięki
temu krople wody z górnego kosza nie będą skapywać na naczynia w do‐
lnym koszu.
• Woda może pojawić się na ściankach oraz drzwiczkach zmywarki, ponieważ
stal nierdzewna ochłodzi się do temperatury niższej niż naczynia.
UWAGA!
Po zakończeniu programu mycia zaleca się odłączyć zmywarkę od zasilania i
zakręcić zawór wody.
Konserwacja i czyszczenie
Czyszczenie filtrów
Filtry należy okresowo sprawdzać i czyścić. Brudne filtry sprawiają, że wyniki
zmywania są gorsze.
OSTRZEŻENIE!
Przed rozpoczęciem czyszczenia filtrów, należy upewnić się, czy urządzenie
jest wyłączone.
1. Otworzyć drzwiczki i wyjąć dolny kosz.
52
Konserwacja i czyszczenie
2. System filtrów zmywarki składa się
z filtra zgrubnego ( A ), mikrofiltra
( B ) i filtra płaskiego. Odblokować
system filtrów za pomocą rączki na
mikrofiltrze.
3. Przekręcić rączkę o około 1/4 obro‐
tu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara oraz wyjąć sys‐
tem filtrów.
4. Chwycić filtr zgrubny ( A ) za uchwyt
z otworem oraz wyjąć go z mikrofil‐
tra ( B ).
5. Dokładnie przemyć wszystkie filtry
pod bieżącą wodą.
6. Wyjąć filtr płaski z podstawy komory
zmywania i przemyć go dokładnie z
obu stron.
7. Odpowiednio zamocować filtr płaski
z powrotem na dole komory zmywa‐
nia upewniając się, że dobrze pasu‐
je.
8. Włożyć filtr zgrubny ( A ) do mikro‐
filtra ( B ) i docisnąć je razem.
9. Włożyć filtry z powrotem na miejsce
i zablokować je, przekręcając rącz‐
kę w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara. W trakcie wykonywania tej czynności, należy dopilno‐
wać, aby filtr płaski dokładnie przylegał do dna komory zmywania.
OSTRZEŻENIE!
NIGDY nie należy używać zmywarki bez zamontowanych filtrów. Nieprawid‐
łowe ponowne włożenie i zamocowanie filtrów pogarsza wyniki zmywania oraz
może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
Czyszczenie ramion spryskujących
NIGDY nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Co zrobić, gdy…
53
W razie zatkania otworów w ramionach spryskujących przez zanieczyszczenia
należy je usunąć patyczkiem.
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Oczyścić zewnętrzną powierzchnię urządzenia oraz panel sterowania wilgotną
mokrą ściereczką. W razie potrzeby użyć neutralnego detergentu. Nigdy nie
stosować materiałów ściernych, myjek ani rozpuszczalników (acetonu, trich‐
loroetylenu, itp.).
Czyszczenie wnętrza
Regularnie czyścić uszczelki drzwiowe, dozownik nabłyszczacza oraz dozow‐
nik detergentu mokrą ściereczką.
Zalecamy uruchomienie raz na 3 miesiące programu do mycia bardzo zabru‐
dzonych naczyń, z użyciem detergentu, ale bez wkładania naczyń.
Dłuższe okresy nieużywania urządzenia
W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy okres należy:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania, a następnie zakręcić wodę.
2. Zostawić drzwi otwarte, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnych.
3. Pozostawić wnętrze urządzenia w czystym stanie.
Środki ostrożności dotyczące szronu
Należy unikać umieszczania urządzenia w miejscu o temperaturze poniżej
0°C. Jeżeli nie można tego uniknąć, należy je opróżnić, zamknąć drzwi oraz
odłączyć i opróżnić przewód doprowadzenia wody.
Przenoszenie urządzenia
W razie konieczności przeniesienia urządzenia (przeprowadzka, itd.), należy:
1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Odłączyć węże doprowadzenia i spustu wody.
4. Wyjąć urządzenie wraz z wężami.
Należy unikać przechylania urządzenia podczas transportu.
Co zrobić, gdy…
Zmywarka nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas używania.
Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych czynności konserwa‐
cyjnych lub przeoczeń i można je rozwiązać stosując się do wskazówek pod‐
anych w niniejszej instrukcji, bez konieczności kontaktu z serwisem technicz‐
nym.
Wyłączyć zmywarkę i przeprowadzić następujące zalecane działania korygu‐
jące.
54
Co zrobić, gdy…
Kod błędu i nieprawidłowe działanie
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• ciągłe miganie kontrolki trwającego
programu
• wskazanie
na wyświetlaczu cyfro‐
wym
• rozlega się przerywany sygnał dźwię‐
kowy
Zmywarka nie napełnia się wodą.
• Zawór wody jest zablokowany lub za‐
tkany osadem z kamienia.
Wyczyścić zawór wody.
• Zawór wody jest zamknięty. Otworzyć
zawór wody.
• Filtr (jeżeli występuje) w miejscu pod‐
łączenia węża doprowadzającego wo‐
dę w gwintowanym króćcu zaworu
urządzenia jest zablokowany.
Oczyścić filtr w gwintowanym króćcu
zaworu urządzenia.
• Wąż doprowadzający wodę nie został
prawidłowo poprowadzony, jest zagię‐
ty lub przygnieciony.
Sprawdzić podłączenie węża doprowa‐
dzającego wodę.
• ciągłe miganie kontrolki trwającego
• Zatkane rozgałęzienie syfonu zlewoz‐
programu
mywaka.
• wskazanie
na wyświetlaczu cyfro‐
Wyczyścić rozgałęzienie syfonu zle‐
wym
wozmywaka.
• rozlega się przerywany sygnał dźwię‐ • Wąż spustowy nie został prawidłowo
kowy
poprowadzony, jest zagięty lub przy‐
Zmywarka nie może wypompować wody.
gnieciony.
Sprawdzić podłączenie węża spusto‐
wego.
• ciągłe miganie kontrolki trwającego
• Zamknąć dopływ wody i skontaktować
programu
się z lokalnym autoryzowanym serwi‐
• wskazanie
sem.
na wyświetlaczu cyfro‐
wym
• rozlega się przerywany sygnał dźwię‐
kowy
Włączyło się zabezpieczenie przed zala‐
niem.
Co zrobić, gdy…
Kod błędu i nieprawidłowe działanie
Program nie uruchamia się.
55
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• Drzwi urządzenia nie zostały prawidło‐
wo zamknięte. Zamknąć drzwi urzą‐
dzenia.
• Wtyczka nie została włożona do
gniazdka. Włożyć wtyczkę do gniazd‐
ka.
• Przepalony bezpiecznik w domowej in‐
stalacji elektrycznej.
Wymienić bezpiecznik.
• Zostało wybrane opóźnienie rozpoczę‐
cia programu.
W razie potrzeby natychmiastowego
umycia naczyń należy anulować opó‐
źnienie rozpoczęcia programu.
Po wykonaniu opisanych czynności kontrolnych należy włączyć urządzenie.
Program rozpocznie się od momentu, w którym został przerwany.
W razie ponownego pojawienia się kodu błędu należy skontaktować się z au‐
toryzowanym serwisem.
W razie pojawienia się innych kodów błędu, nieopisanych w powyższej tabeli,
należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem, podając model (Mod.),
numer produktu (PNC) oraz numer seryjny (S.N.).
Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej umieszczonej na bocz‐
nej krawędzi drzwi zmywarki.
Aby zapewnić łatwy dostęp do danych urządzenia, proponujemy ich zapisanie
w tym miejscu:
Model: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr produktu (PNC): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr seryjny (S.N.) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
Dane techniczne
Wyniki zmywania są niezadowalające
Naczynia nie są czyste
• Został wybrany niewłaściwy program
zmywania.
• Naczynia były ułożone w sposób unie‐
możliwiający dotarcie wody do wszyst‐
kich części powierzchni naczyń. Nie
należy przeładowywać koszy.
• Ramiona spryskujące nie obracają się
swobodnie z powodu niewłaściwego
ułożenia naczyń.
• Filtry w dnie komory zmywania są brud‐
ne lub nieprawidłowo zamontowane.
• Użyto za mało detergentu lub nie użyto
go w ogóle.
• Na naczyniach widoczny jest osad ka‐
mienia: pojemnik na sól jest pusty albo
wybrano niewłaściwy poziom zmięk‐
czania wody.
• Nieprawidłowe podłączenie węża
spustowego.
• Nieprawidłowe zamknięcie pokrywy
zbiornika soli.
Naczynia są wilgotne i matowe
• Nie zastosowano płynu nabłyszczają‐
cego.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest
pusty.
Na szklankach i naczyniach widać smugi, • Zmniejszyć dozowanie płynu nabły‐
mleczne plamy lub niebieskawy nalot
szczającego.
Na kieliszkach i naczyniach widać za‐
schnięte krople wody
• Zwiększyć dozowanie płynu nabły‐
szczającego.
• Przyczyną może być zastosowany de‐
tergent. Należy skontaktować z dzia‐
łem obsługi klienta producenta deter‐
gentu.
Jeśli po wykonaniu wszystkich opisanych czynności urządzenie nadal nie jest
sprawne, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem.
Dane techniczne
Wymiary
szer. x wys. x głęb. (cm)
45 x 85 x 63
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej - Napięcie - Moc
całkowita - Bezpiecznik
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znaj‐
dują się na tabliczce znamionowej umieszczonej na
bocznej krawędzi drzwi zmywarki
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Minimalne - Maksymalne
(MPa)
0,05 - 0,8
Instalacja
Pojemność
Ilość standardowych na‐
kryć
57
9
Instrukcje instalacji
Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Wszelkie prace elektryczne i/lub hydrauliczne wymagane w celu zainstalowa‐
nia urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka
i/lub hydraulika albo inną kompetentną osobę.
Przed instalacją urządzenia należy zdjąć opakowanie.
Jeżeli to możliwe, należy umieścić urządzenie obok zaworu wody i spustu.
Zamocowanie pod blatem (blat kuchenny lub zlew)
Po zdjęciu blatu roboczego urządzenie można zainstalować pod zlewem lub
innym blatem, o ile wymiary wnęki odpowiadają wymiarom pokazanym na ry‐
sunku.
Należy postępować w następujący sposób:
1. Zdjąć blat roboczy urządzenia, od‐
kręcając dwie tylne śruby, wyciąg‐
nąć blat od tyłu i wysunąć go z
przednich otworów, podnosząc do
góry.
2. Wyregulować wysokość nóżek i wło‐
żyć urządzenie.
Podczas wkładania uważać, aby nie zaplątać i nie zgiąć węży doprowadzenia
i spustu wody.
58
Podłączenie do sieci wodociągowej
Podczas wszystkich czynności, w trakcie których osoba je przeprowadzająca
ma dostęp do komponentów wewnętrznych, zmywarka musi być odłączona od
źródła zasilania.
Instalując zmywarkę należy pamiętać, aby zapewnić do niej dostęp dla serwi‐
santa (na wypadek konieczności dokonania naprawy).
Jeśli zmywarka będzie później używana jako urządzenie wolnostojące, należy
wtedy ponownie założyć blat roboczy.
Cokół w urządzeniach wolnostojących nie podlega regulacji.
Poziomowanie
Dobre wypoziomowanie jest istotne dla prawidłowego zamykania i uszczel‐
niania drzwi. W przypadku prawidłowego wypoziomowania urządzenia, jego
drzwi nie będą się o nic zahaczały. W razie niemożności prawidłowego za‐
mknięcia drzwi, należy poluzować lub dokręcić regulowane nóżki aż do ideal‐
nego wypoziomowania urządzenia.
Podłączenie do sieci wodociągowej
Podłączenie do sieci wodociągowej
Urządzenie można podłączyć do ciepłej (maks. temp. 60°) lub zimnej wody.
Dzięki podłączeniu do ciepłej wody można znacznie zmniejszyć zużycie ener‐
gii elektrycznej. Jednak zależy to od sposobu wytwarzania ciepłej wody. (Za‐
lecamy używanie alternatywnych źródeł energii, które są bardziej przyjazne
dla środowiska, np. wykorzystanie energii słonecznej lub wiatrowej).
Aby umożliwić samodzielne wykonanie podłączenia, nakrętka węża doprowa‐
dzającego wodę została tak zaprojektowana, że można ją przykręcić do króćca
z gwintem 3/4'' lub do specjalnego szybkozłącza, jak np. Press-block.
Ciśnienie wody musi zawierać się w przedziale określonym w "Danych tech‐
nicznych". Informacje na temat średniego ciśnienia wody w Państwa miejscu
zamieszkania można uzyskać w miejscowym zakładzie wodociągowym.
Przy podłączaniu, wąż doprowadzający wodę nie może być zagięty, przygnie‐
ciony ani zaplątany.
Zmywarka została wyposażona w wąż doprowadzający wodę i wąż spustowy,
które po poluzowaniu nakrętki można skierować w lewo lub w prawo, zależnie
od wymogów instalacji.
Aby uniknąć przecieków, należy właściwie dokręcić przyłącza węży.
( Uwaga! NIE wszystkie modele zmywarek zostały wyposażone w wąż dopro‐
wadzający wodę i wąż spustowy z nakrętką zabezpieczającą (w takim przy‐
padku podany wyżej sposób instalacji nie jest możliwy). W przypadku podłą‐
czania urządzenia do nowych rur lub rur, które nie były przez dłuższy czas
używane, przed podłączeniem węża doprowadzającego należy na kilka minut
odkręcić wodę.
NIE stosować węży używanych wcześniej ze starym urządzeniem.
Urządzenie zostało wyposażone w zabezpieczenia uniemożliwiające powrót
używanej w nim wody do systemu wody pitnej. Urządzenie spełnia wymogi
przewidziane w odpowiednich przepisach hydraulicznych.
Podłączenie do sieci wodociągowej
59
Wąż doprowadzający wodę z zaworem bezpieczeństwa
Po podłączeniu węża doprowadzającego wodę o podwójnych ściankach za‐
wór bezpieczeństwa znajduje się obok zaworu wody. Z tego względu, wąż
doprowadzenia wody znajduje się pod ciśnieniem wyłącznie po odkręceniu
wody. Jeżeli podczas wykonywania tej czynności wąż zaczyna przeciekać,
zawór bezpieczeństwa odcina bieżącą wodę.
Podczas instalacji węża doprowadzającego wodę, należy zachować ostroż‐
ność:
• W wężu doprowadzającym wodę z podwójnymi ściankami znajduje się prze‐
wód elektryczny zasilający zawór bezpieczeństwa. Nie zanurzyć węża do‐
prowadzenia wody ani zaworu bezpieczeństwa w wodzie.
• W razie uszkodzenia węża doprowadzenia wody lub zaworu bezpieczeń‐
stwa, natychmiast odłączyć zasilanie.
• Wąż doprowadzający wodę może być wymieniony wyłącznie przez specja‐
listę lub serwisanta z autoryzowanego serwisu.
OSTRZEŻENIE!
Ostrzeżenie! Urządzenie pod napięciem.
Podłączenie węża spustu wody
Końcówkę węża spustowego można podłączyć w następujący sposób:
1. Do króćca na syfonie od zlewu, podczepiając równocześnie wąż tuż pod
powierzchnią blatu kuchennego. Zapobiegnie to cofaniu się wody ze zlewu
do urządzenia.
2. Do rury kanalizacyjnej o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 4 cm, po‐
łączonej bezpośrednio z syfonem i bez uszczelnienia.
Podłączenie do instalacji odpływowej musi
znajdować się na wysokości od 30 (min.)
do 100 cm (maks.) od podstawy zmywarki.
Wąż spustowy może zostać skierowany na
prawą lub lewą stronę zmywarki.
Należy dopilnować, aby wąż nie był zgięty
ani zgnieciony, co mogłoby uniemożliwić
lub spowolnić spuszczanie wody.
60
Podłączenie do sieci elektrycznej
Zatyczka do zlewu nie może być włożona podczas spuszczania wody z urzą‐
dzenia, ponieważ mogłoby to spowodować ponowne wprowadzenie wody do
urządzenia.
W razie stosowania przedłużacza węża, jego długość nie może przekraczać
2 metrów, zaś jego średnica wewnętrzna nie może być mniejsza od średnicy
węża.
Ponadto, wewnętrzna średnica węża przedłużającego jak i złączek używanych
do podłączenia spustu wody nie może być mniejsza od wewnętrznej średnicy
węża spustowego zmywarki.
W przypadku podłączenia węża spustowe‐
go do syfonu kolankowego należy całko‐
wicie usunąć plastikową membranę (A) .
Jeśli membrana nie zostanie całkowicie
usunięta, istnieje ryzyko odkładania się na
niej resztek jedzenia, co z biegiem czasu
może doprowadzić do zablokowania odpły‐
wu wody ze zmywarki.
Nasze urządzenia zostały wyposażone w
zabezpieczenia przed powrotem brudnej
wody do urządzenia. Jeśli w zlewie zamontowano zawór zwrotny może on
uniemożliwić prawidłowe odprowadzanie wody ze zmywarki. Dlatego zaleca‐
my jego usunięcie.
Po zainstalowaniu sprawdzić szczelność podłączenia hydraulicznego.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Normy bezpieczeństwa wymagają podłączenia urządzenia do gniazda z prze‐
wodem ochronnym.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niezastosowania
się do powyższych wskazówek bezpieczeństwa.
Nie wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel. Zawsze ciągnąć za wtycz‐
kę.
Po zakończeniu instalacji urządzenia jego wtyczka musi być dostępna.
W razie potrzeby, należy wymienić gniazdko w domowej instalacji elektrycznej.
W razie potrzeby wymiany przewodu elektrycznego, należy skontaktować się
z lokalnym autoryzowanym serwisem.
Grozi to niebezpieczeństwem pożaru w wyniku przegrzania.
Należy zawsze podłączać urządzenie do prawidłowo zainstalowanego gniazd‐
ka z uziemionym bolcem ochronnym. Nie wolno stosować rozgałęziaczy, łącz‐
ników ani przedłużaczy.
Wartość bezpiecznika można również znaleźć na tabliczce znamionowej.
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie zna‐
mionowe oraz rodzaj zasilania podane na tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom zasilania w miejscu, w którym urządzenie ma być zainstalowane.
Ochrona środowiska
61
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie
wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie
pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na
środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta
lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Opakowanie
Materiały z opakowania są przyjazne dla środowiska i można je poddać recy‐
klingowi. Elementy z tworzyw sztucznych posiadają odpowiednie oznaczenia,
np. >PE <, >PS< itd. Materiały z opakowania należy wyrzucać do odpowied‐
niego pojemnika.
OSTRZEŻENIE!
Jeśli urządzenie nie będzie już używane:
• Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Odciąć przewód oraz wtyczkę i wyrzucić je.
• Usunąć zamek w drzwiczkach. Dzięki temu można zapobiec niebezpie‐
czeństwu zamknięcia się dzieci wewnątrz urządzenia.
62
Содержание
Благодарим вас за то, что выбрали одно из наших
высококачественных изделий.
Чтобы обеспечить оптимальную и бесперебойную работу прибора,
внимательно прочитайте настоящее Руководство. Это позволит
выполнять все операции наиболее правильным и эффективным
образом. Для того чтобы в нужный момент всегда можно было
свериться с настоящим Руководством, рекомендуем хранить его в
надежном месте. Просим также передать его новому владельцу
прибора в случае продажи или уступки.
Надеемся, что новый прибор доставит вам много радости.
Содержание
Инструкции по эксплуатации
63
Сведения по технике безопасности
63
Правильная эксплуатация
63
Общие правила техники
безопасности
64
Безопасность детей
64
Установка
64
Описание изделия
65
Лампочка внутреннего освещения
65
Панель управления
66
Цифровой дисплей
67
Функциональные кнопки
67
Режим настройки
68
Первое использование
68
Установка смягчителя воды
68
Настройка вручную
69
Настройка электронным путем
69
Использование соли для
посудомоечных машин
70
Использование ополаскивателя
71
Отрегулируйте дозировку
ополаскивателя
72
Ежедневное использование
72
Загрузка столовых приборов и посуды
73
Нижняя корзина
74
Корзинка для столовых приборов
74
Верхняя корзина
75
Регулирование высоты верхней
корзины
76
Использование моющих средств
77
Внесение моющего средства
77
Функция Multitab
78
Включение/выключение функции
Multitab
79
Программы мойки
80
Выбор и запуск программы мойки
81
Разгрузка посудомоечной машины
83
Уход и чистка
84
Очистка фильтров
84
Чистка разбрызгивателей
85
Чистка духового шкафа снаружи
85
Чистка внутренних частей машины
85
Продолжительные перерывы в
эксплуатации
85
Предотвращение замерзания
85
Транспортировка машины
85
Что делать, если ...
86
Технические данные
88
Инструкции по установке
89
Установка
89
Установка в кухонный гарнитур (под
столешницу или раковину)
89
Выравнивание
90
Подключение к водопроводу
90
Подключение воды
Наливной шланг с
предохранительным клапаном
Подсоединение сливного шланга
Сведения по технике безопасности
63
Подключение к электросети
Охрана окружающей среды
Упаковочные материалы
93
93
93
90
91
91
Право на изменения сохраняется
Инструкции по эксплуатации
Сведения по технике безопасности
Для обеспечения Вашей безопасности и правильной эксплуатации ма‐
шины, перед ее установкой и первым использованием внимательно про‐
читайте данное руководство, не пропуская рекомендации и предупре‐
ждения. Чтобы избежать нежелательных ошибок и несчастных случаев,
важно, чтобы все, кто пользуется данной машиной, были ознакомлены с
ее работой и правилами техники безопасности. В случае продажи маши‐
ны или передачи ее в пользование другому лицу передайте вместе с ней
и данное руководство, чтобы новый пользователь машины получил со‐
ответствующую информацию о правильной эксплуатации машины и пра‐
вилах техники безопасности.
Правильная эксплуатация
• Данная посудомоечная машина предназначена только для мытья по‐
суды и столовых приборов, пригодных для машинной мойки.
• Не заливайте в посудомоечную машину никаких растворителей. Это
может привести к взрыву.
• Ножи и прочие предметы с заостренными концами должны уклады‐
ваться либо в корзинку для столовых приборов острыми концами вниз,
либо горизонтально в верхнюю корзину.
• Применяйте только средства (моющее средство, соль и ополаскива‐
тель), пригодные для использования в посудомоечных машинах.
• Не рекомендуется открывать дверцу посудомоечной машины, когда
она работает, т.к. при этом из нее может вырваться горячий пар.
• Не извлекайте посуду из посудомоечной машины до окончания цикла
мойки.
• Закончив мойку, отключите машину от электросети и закройте кран по‐
дачи воды.
• Техобслуживание этого изделия должен выполнять только квалифи‐
цированный специалист сервисной службы; при этом должны исполь‐
зоваться только оригинальные запасные части.
• Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь отремонтировать машину
самостоятельно. Выполненный неквалифицированными лицами ре‐
монт может повлечь за собой травму или серьезное повреждение ма‐
64
Сведения по технике безопасности
шины. Обращайтесь в местный авторизованный сервисный центр. Все‐
гда требуйте использования оригинальных запчастей.
Общие правила техники безопасности
• Лица (включая детей) с нарушенными физическими сенсорными или
умственными способностями или с недостатком опыта или знаний не
должны пользоваться данным прибором. Они должны находиться под
присмотром или получать инструкции от лица, ответственного за их
безопасность.
• Моющие средства, применяемые в посудомоечных машинах, могут вы‐
звать химические ожоги глаз, рта и глотки. Они могут быть опасными
для жизни! Следуйте инструкциям по технике безопасности произво‐
дителя моющего средства.
• Вода из посудомоечной машины не предназначена для питья. В Вашей
машине могут находиться остатки моющего средства.
• В любое время, когда не ведется загрузка или разгрузка посуды, дверца
посудомоечной машины должна быть закрыта. Таким образом, будет
исключена вероятность того, что кто-нибудь зацепится за открытую
дверцу и получит травму.
• Не садитесь и не вставайте на открытую дверцу.
Безопасность детей
• Данное изделие предназначено для эксплуатации взрослыми людьми.
Не разрешайте детям пользоваться машиной без присмотра.
• Держите все упаковочные материалы вне досягаемости детей. Суще‐
ствует риск смерти от удушения.
• Держите все моющие средства в безопасном и недоступном для детей
месте.
• Не подпускайте детей к посудомоечной машине, когда ее дверца от‐
крыта.
Установка
• Проверьте, нет ли на посудомоечной машине повреждений, получен‐
ных при транспортировке. Ни в коем случае не включайте в сеть по‐
врежденную машину. Если Ваша машина повреждена, обратитесь к
поставщику.
• Перед эксплуатацией вся упаковка должна быть снята.
• Все электрические и сантехнические работы, необходимые для под‐
ключения данной машины, должны быть выполнены квалифицирован‐
ным специалистом.
• По соображениям безопасности не пытайтесь менять технические ха‐
рактеристики или конструкцию этого изделия.
• Ни в коем случае не пользуйтесь посудомоечной машиной, если по‐
вреждены электрический кабель или шланги для воды; или если панель
управления, рабочая поверхность или цоколь настолько повреждены,
что внутренняя часть машины стала доступной. Во избежание риска
несчастного случая обратитесь в местный авторизованный сервисный
центр.
Описание изделия
65
• Ни в коем случае не допускается сверление отверстий в боковых стен‐
ках машины - этим можно повредить гидравлику или электропроводку.
ВНИМАНИЕ!
При подключении к электросети и водопроводу внимательно выполняйте
указания, изложенные в соответствующих разделах руководства.
Описание изделия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Верхняя корзина
Переключатель жесткости воды
Емкость для соли
Дозатор моющего средства
Дозатор ополаскивателя
Табличка с техническими данными
Фильтры
Нижний разбрызгиватель
Верхний разбрызгиватель
Верхняя панель
Лампочка внутреннего освещения
В данной посудомоечной машине имеется внутреннее освещение, кото‐
рое включается при открывании и выключается при закрывании дверцы
66
Панель управления
ВНИМАНИЕ!
Светодиодное излучение в видимой части спектра: не смотрите при‐
стально на световой пучок
Внутреннее освещение обеспечивается светодиодной лампой КЛАССА
2 по стандарту EN 60825-1: 1993 + A1: 1997 + A2: 2001.
Длина волны излучаемого света 450 нм
Максимальная излучаемая мощность 548 мкВ
При необходимости замены лампочки обращайтесь в авторизованный
сервисный центр
Панель управления
7
10
8
1
2
3
4
5
Кнопка "Вкл/Выкл"
RESET Кнопка
Кнопки выбора программ
NIGHT CYCLE Кнопка
MULTITAB Кнопка
9
Панель управления
6
7
8
9
10
67
Кнопка "Задержка пуска"
Цифровой дисплей
Функциональные кнопки
Световые индикаторы
Индикаторы программ
Индикаторы
MULTITAB
Указывает на то, что активизирова‐
лась/деактивизировалась функ‐
цияMULTITAB (см. Функция
MULTITAB)
Соль
Загорается, когда заканчивается спе‐
циальная соль. 1)
Ополаскиватель
Загорается, когда закончился опола‐
скиватель. 1)
1) Индикаторы наличия соли и ополаскивателя никогда не загораются во время выполнения
программы мойки, даже если необходимо добавить соль и/или ополаскиватель.
Цифровой дисплей
Цифровой дисплей показывает:
• степень жесткости, заданную на устройстве для смягчения воды
• приблизительное время, оставшееся для выполнения текущей про‐
граммы
• включение/выключение дозатора ополаскивателя (ТОЛЬКО при) вклю‐
ченной функции Multitab),
• завершение программы мойки (в этом случае на цифровом дисплее
высвечивается ноль),
• обратный отсчет времени, оставшегося до пуска, при использовании
функции задержки пуска,
• коды неисправностей посудомоечной машины.
NIGHT CYCLE Кнопка
Night Cycle представляет собой бесшумную программу мойки, которая не
будет беспокоить вас даже во время сна. Ее можно использовать в ноч‐
ное время или в те периоды времени, в течение которых действуют более
низкие тарифы на электроэнергию.
При выполнении программы Night Cycle насос работает на очень малой
скорости, благодаря чему уровень шума снижается на 25% по сравнению
со значением, указанным для эталонной программы. В результате эта
программа длится очень долго
Функциональные кнопки
Эти кнопки позволяют задать следующие функции/выполнить следую‐
щие операции:
• настройка устройства для смягчения воды,
68
Первое использование
• включение/выключение дозатора ополаскивателя в случае, когда
включена функция Multitab.
Режим настройки
Машина находится в режиме настройки, если горят ВСЕ индикаторы про‐
грамм.
Не забывайте, что при выполнении таких операций, как:
– выбор программы мойки,
– настройка устройства для смягчения воды,
– включение/выключение дозатора ополаскивателя,
машина ДОЛЖНА находиться в режиме настройки.
Если горит индикатор какой-либо программы, это означает, что по-пре‐
жнему задана последняя выполнявшаяся или выбранная программа. В
этом случае для возврата в режим настройки эту программу необходимо
отменить.
Отмена установленной или текущей программы
Нажмите и держите нажатой кнопку RESET до тех пор, пока не загорятся
все индикаторы программ. Это означает, что соответствующая програм‐
ма отменена и машина находится в режиме настройки.
Первое использование
Перед первым использованием посудомоечной машины:
• Проверьте, подключена ли машина к электросети и водопроводу в со‐
ответствии с инструкциями по установке
• Снимите всю упаковку с внутренних частей машины
• Настройка устройства для смягчения воды
• Залейте в емкость для соли 1 литр воды, а затем засыпьте в нее спе‐
циальную соль для посудомоечных машин
• Заправьте дозатор ополаскивателя
Если Вы хотите использовать таблетки таких комбинированных моющих
средств, как: "3 в 1", "4 в 1", "5 в 1" и т.п., установите на машине функ‐
цию Multitab (см. раздел "Функция Multitab").
Установка смягчителя воды
В посудомоечной машине имеется устройство для удаления из водопро‐
водной воды минералов и солей, оказывающих вредное влияние на ра‐
боту машины.
Чем больше в воде содержится таких минералов и солей, тем выше жест‐
кость воды. Жесткость воды измеряется в соответствующих единицах:
немецких градусах (°dH), французских градусах (°TH) и ммоль/л (милли‐
моли на литр - международных единицах жесткости воды).
Установка смягчителя воды
69
Устройство для смягчения воды необходимо настроить в соответствии с
уровнем жесткости воды, используемой в Вашей местности. Информа‐
цию о жесткости воды в вашем районе проживания можно получить в
местной службе водоснабжения.
Устройство для смягчения воды можно настроить двумя способами: вруч‐
ную - с помощью переключателя жесткости воды, и электронным путем.
Жесткость воды
Настройка устройства
для смягчения воды
Использо‐
вание соли
°dH (граду‐
сы жестко‐
сти воды)
°TH
ммоль/л
вручную
электрон‐
ным спосо‐
бом
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
уровень 10
да
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
уровень 9
да
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
уровень 8
да
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
уровень 7
да
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
уровень 6
да
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
уровень 5
да
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
уровень 4
да
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
уровень 3
да
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
уровень 2
да
<4
<7
< 0,7
1
уровень 1
нет
Настройка вручную
На заводе устройство для смягчения воды посудомоечной машины уста‐
навливается в положение 2.
1. Откройте дверцу машины.
2. Выньте из машины нижнюю кор‐
зину.
3. Переведите переключатель жест‐
кости воды в положение 1 или 2
(см. таблицу).
4. Установите на место нижнюю кор‐
зину.
Настройка электронным путем
На заводе устройство для смягчения воды посудомоечной машины уста‐
навливается на уровень 5.
1. Нажмите кнопку Вкл/Выкл. Посудомоечная машина должна находить‐
ся в режиме настройки.
2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки B и C , пока индикаторы
кнопок А , B и C не начнут мигать.
70
Использование соли для посудомоечных машин
3. Нажмите кнопку A — индикаторы кнопок B и C выключатся, а индика‐
тор кнопки A начнет мигать. На цифровом дисплее отображается те‐
кущий уровень настройки.
Примеры:
на дисплее = уровень 5
на дисплее = уровень 10
4. Чтобы поменять уровень, нажмите кнопку A . Уровень изменяется с
каждым нажатием кнопки. (См. таблицу для выбора нового уровня).
Примеры: Если текущим является уровень 5, при однократном нажа‐
тии кнопки A задается уровень 6. Если текущим является уровень 10,
при однократном нажатии кнопки A задается уровень 1.
5. Для сохранения данной операции в электронной памяти выключите
посудомоечную машину, нажав кнопку Вкл/Выкл.
Использование соли для посудомоечных машин
ВНИМАНИЕ!
Используйте только соль, специально предназначенную для посудомоеч‐
ных машин. Использование соли другого типа, не предназначенной для
посудомоечных машин, например, столовой соли, приведет к выходу из
строя устройства для смягчения воды. Вносите соль только непосред‐
ственно перед проведением полных циклов программ мойки. В этом слу‐
чае просыпавшиеся крупицы соли или пролившаяся соленая вода не бу‐
дут оставаться на дне машины так долго, что это вызовет коррозию.
Порядок внесения соли:
1. Откройте дверцу, извлеките нижнюю корзину и, вращая против часо‐
вой стрелки, отвинтите колпачок емкости для соли.
2. Залейте в емкость 1 литр воды (это необходимо сделать только перед
первым внесением соли) .
3. С помощью воронки засыпьте
соль в емкость так, чтобы она за‐
полнилась доверху.
4. Установите на место колпачок
емкости, удостоверившись, что
на резьбе и уплотняющей про‐
кладке не осталось следов соли.
5. Плотно заверните колпачок по ча‐
совой стрелке до щелчка.
Не беспокойтесь, если при внесении
соли через край емкости перельется
вода - это вполне нормально.
Использование ополаскивателя
71
При включенной посудомоечной машине индикатор соли может светить‐
ся на панели управления еще в течение 2-6 часов после пополнения ем‐
кости солью. Если Вы используете соль с более продолжительным сро‐
ком растворения, индикатор может светиться дольше. На работу машины
это никак не влияет.
Использование ополаскивателя
ВНИМАНИЕ!
Используйте только фирменный ополаскиватель для посудомоечных ма‐
шин.
Ни в коем случае не заливайте в дозатор ополаскивателя другие составы
(средство для чистки посудомоечных машин, жидкое моющее средство и
т.п.). Это приведет к выходу машины из строя.
Ополаскиватель обеспечивает тщательное ополаскивание и сушку посу‐
ды без пятен и полос.
Машина автоматически добавляет ополаскиватель во время последнего
цикла полоскания.
1. Откройте емкость, нажав разбло‐
кирующую кнопку (A).
72
Ежедневное использование
2. Залейте ополаскиватель в ем‐
кость. Максимальный уровень за‐
полнения соответствует отметке
"max".
Дозатор вмещает примерно 110
мл ополаскивателя, которого хва‐
тает на 16-40 циклов мойки посу‐
ды, в зависимости от уста‐
новленной дозировки.
3. Обязательно закрывайте крышку
после каждой заливки ополаски‐
вателя.
Во избежание избыточного пеноо‐
бразования при следующей мойке
удалите весь пролившийся ополаскиватель куском ткани, хорошо впиты‐
вающей жидкость.
Отрегулируйте дозировку ополаскивателя
Исходя из результатов мойки и сушки, отрегулируйте дозировку опола‐
скивателя с помощью 6-позиционного переключателя (положение 1 со‐
ответствует минимальной, а положение 6 - максимальной дозировке).
На заводе дозировка устанавливается в положение 4.
Если после мойки на посуде останутся
капли воды и известковые пятна, дози‐
ровку ополаскивателя следует увели‐
чить.
При обнаружении на посуде полос лип‐
кого белесого налета, а на стекле и лез‐
виях ножей - голубоватой пленки, дози‐
ровку необходимо уменьшить.
Ежедневное использование
• Проверьте, не нужно ли пополнить посудомоечную машину специаль‐
ной солью или ополаскивателем.
• Загрузите в машину столовые приборы и посуду.
• Внесите в машину моющее средство.
• Выберите программу мойки, подходящую для столовых приборов и по‐
суды.
Загрузка столовых приборов и посуды
73
• Запустите программу мойки.
Загрузка столовых приборов и посуды
В посудомоечной машине нельзя мыть губки, кухонные тряпки и другие
впитывающие воду предметы.
• Перед загрузкой посуды Вы должны:
– удалить с нее все остатки пищи и отходы.
– размягчить пригоревшие остатки пищи в сковородах
• Загружая посуду и столовые принадлежности, пожалуйста, помните о
следующем:
– посуда и столовые приборы не должны мешать вращению разбрыз‐
гивателей.
– Укладывайте полые предметы, такие как чашки, стаканы, сковороды
и т.п., вверх дном, чтобы внутри них или машины не могла собирать‐
ся вода.
– Посуда и столовые приборы не должны находиться внутри друг друга
или накрывать друг друга.
– Во избежание повреждения стаканы не должны соприкасаться друг
с другом.
– Мелкие предметы укладывайте в корзину для столовых приборов.
• Пластиковые предметы и сковороды с антипригарным покрытием спо‐
собны удерживать капли воды; эти предметы не высыхают так же быст‐
ро, как фарфоровые и стальные предметы.
• Легкие предметы (пластиковые миски и т.п.) необходимо загружать в
верхнюю корзину и укладывать их так, чтобы они не могли там пере‐
мещаться.
Следующие столовые приборы и посуда для мытья в посудомоечной машине
непригодны:
пригодны с ограничениями:
• Столовые приборы с рукоятками из • Изделия из камня можно мыть в по‐
дерева, рога, фарфора или перла‐
судомоечной машине только в том
мутра.
случае, если они заявлены изготови‐
• Пластмассовые предметы из нетер‐
телями как пригодные для посудо‐
мостойкого материала.
моечных машин.
• Старинные столовые приборы с не‐ • Изделия с глазурью от частого мы‐
термостойкими клееными деталями.
тья могут поблекнуть.
• Составные столовые приборы или
• Серебряные и алюминиевые прибо‐
посуда.
ры при мытье могут помутнеть: такие
• Изделия из олова и меди.
пищевые остатки, как яичный белок,
• Хрусталь.
желток и горчица, часто вызывают
• Стальные изделия не из нержавею‐
мутный налет и пятна на серебре.
щей стали.
Поэтому необходимо как можно ско‐
• Деревянные тарелки и блюда.
рее удалять с серебряных предме‐
• Изделия из синтетического волокна.
тов остатки пищи, если их нельзя вы‐
мыть сразу после использования.
Откройте дверцу и выдвиньте корзины для загрузки посуды.
74
Загрузка столовых приборов и посуды
Нижняя корзина
Нижняя корзина предназначена для раз‐
мещения кастрюль, крышек, салатни‐
ков, столовых приборов и т.п.
Чтобы разбрызгиватели могли вращать‐
ся свободно, сервировочные блюда и
большие крышки следует размещать по‐
ближе к краям корзины.
Два ряда штырей в нижней корзине лег‐
ко опускаются, что позволяет загружать
кастрюли, сковороды и миски.
Корзинка для столовых приборов
ВНИМАНИЕ!
Ножи с длинными лезвиями, размещаемые вертикально, несут в себе
потенциальную опасность. Длинные и/или острые предметы, такие как
разделочные ножи, должны располагаться горизонтально в верхней кор‐
зине. Соблюдайте осторожность при загрузке и разгрузке таких острых
предметов, как ножи.
Загрузка столовых приборов и посуды
75
Для того, чтобы все столовые приборы в корзине для приборов омыва‐
лись водой:
1. наденьте на корзинку для столо‐
вых приборов решетчатую насад‐
ку.
2. Уложите вилки и ложки в корзинку
для столовых приборов рукоятка‐
ми вниз.
При мойке крупных приборов, на‐
пример, венчика для взбивания,
оставляйте половину корзинки
для столовых приборов свобод‐
ной.
Корзинку для столовых приборов мож‐
но раскрыть.
Вынимая корзинку из машины, всегда
беритесь рукой за обе части двойной
ручки.
1. Поставьте корзинку для столовых
приборов на стол или рабочую по‐
верхность.
2. Разомкните двойную ручку.
3. Выньте столовые приборы.
Верхняя корзина
Верхняя корзина предназначена для тарелок (десертных тарелок, блю‐
дец, обеденных тарелок диаметром до 24 см), салатниц, чашек, стаканов
и бокалов
Уложите предметы на держатели для чашек и под ними таким образом,
чтобы вода могла попадать на все их поверхности.
Бокалы с длинными ножками можно раз‐
местить на держателях для чашек пере‐
вернутыми вниз. Для размещения более
высоких предметов держатели для ча‐
шек можно складывать вверх.
Бокалы с длинными ножками можно раз‐
местить на держателях для чашек пере‐
вернутыми вниз.
76
Загрузка столовых приборов и посуды
Для размещения более высоких пред‐
метов держатели для чашек можно
складывать вверх.
Прежде чем закрыть дверцу, удосто‐
верьтесь, что разбрызгиватели могут
свободно вращаться.
Регулирование высоты верхней корзины
Очень большие блюда можно загрузить для мойки в нижнюю корзину,
предварительно переместив верхнюю корзину в высокое положение.
Максимальная высота посуды в:
верхней корзине
нижней корзине
С поднятой верхней кор‐
зиной
20 см
31 см
С опущенной верхней
корзиной
24 см
27 см
Чтобы установить корзину в верхнее положение, выполните следующие
действия:
1. Выдвиньте корзину до упора.
2. Осторожно поднимайте обе стороны корзины вверх до тех пор, пока
не сработает механизм фиксации корзины.
Чтобы опустить корзину в исходное положение, выполните следующие
действия:
1. Выдвиньте корзину до упора.
2. Осторожно поднимите обе сторо‐
ны корзины и, придерживая, мед‐
ленно опустите.
Нельзя поднимать или опускать кор‐
зину только с одной стороны.
Когда верхняя корзина поднята, по‐
льзоваться держателями для чашек
невозможно.
ВНИМАНИЕ!
После загрузки машины всегда за‐
крывайте дверцу, т.к. открытая двер‐
ца может представлять собой опас‐
ность.
Использование моющих средств
77
Использование моющих средств
Используйте только моющие средства, специально предназначенные
для посудомоечных машин.
Соблюдайте, пожалуйста, рекомендации по дозировке и хранению, при‐
веденные изготовителем на упаковке моющего средства.
Непревышение правильной дозировки моющего средства способствует
уменьшению загрязнения окружающей среды.
Внесение моющего средства
1. Откройте крышку.
2. Заполните дозатор моющего
средства (1) моющим средством.
Маркировка указывает на уровни
дозировки:
20 = примерно 20 г моющего сред‐
ства
30 = примерно 30 г моющего сред‐
ства.
3. Все программы, включающие
цикл предварительной мойки,
требуют дополнительного количе‐
ства моющего средства (5/10 г),
которое необходимо внести в от‐
деление для предварительной
мойки (2).
Это моющее средство будет использовано на этапе предварительной
мойки.
78
Функция Multitab
4. При использовании моющих
средств в таблетках поместите та‐
блетку в отделение (1)
5. Опустите крышку и прижмите ее
до механической фиксации.
Таблетированные моющие средства
Таблетки моющих средств различ‐
ных производителей растворяются с
различной скоростью. Поэтому неко‐
торые таблетированные моющие
средства не успевают полностью
проявить свои чистящие свойства во
время коротких программ мойки.
Следовательно, для обеспечения
полного удаления остатков таблетированных моющих средств следует
задавать программы мойки с продолжительным временем выполнения.
Функция Multitab
Данная машина оснащена функцией Multitab, позволяющей применять
комбинированные таблетированные моющие средства Multitab.
Эти моющие средства объединяют в себе функции мойки, ополаскивания
и специальной соли. В зависимости от того, какие таблетки выберет по‐
льзователь ("3 в 1", "4 в 1", "5 в 1" и т.д.), в них могут содержаться и другие
действующие вещества.
Проверяйте, соответствуют ли эти моющие вещества уровню жесткости
используемой Вами воды. См. инструкции изготовителя.
Эту функцию можно задавать для любой программы мойки. При выборе
этой функции автоматически отключается подача ополаскивателя и соли
из соответствующих емкостей и гаснут индикаторы наличия соли и опо‐
ласкивателя.
Функцию Multitab необходимо задать до начала выполнения программы
мойки.
После того, как будет задана эта функция (загорится соответствующий
индикатор), она будет оставаться включенной и при выполнении после‐
дующих программ мойки.
При использовании функции Multitab продолжительность программы
мойки может меняться. В этом случае будет автоматически обновляться
индикация времени программы на цифровом дисплее.
После запуска той или иной программы функцию Multitab изменить уже
НЕЛЬЗЯ. Если Вы хотите отключить функцию Multitab, то для этого не‐
обходимо сначала отменить установленную программу, а уже затем вы‐
ключить функцию Multitab.
В этом случае Вам придется установить программу мойки (и нужные до‐
полнительные функции) снова.
Функция Multitab
79
Включение/выключение функции Multitab
Нажмите кнопку Multitab: при этом загорится соответствующий индика‐
тор. Это означает, что данная функция включена.
Для выключения этой функции снова нажмите кнопку Multitab: соответ‐
ствующий индикатор при этом погаснет.
При неудовлетворительных результатах сушки мы рекомендуем выпол‐
нить следующие операции:
1. Залейте в дозатор ополаскиватель.
2. Включите дозатор ополаскивателя.
3. Установите дозировку ополаскивателя в положение 2.
• Включение/отключение дозатора ополаскивателя возможны только то‐
гда, когда включена функция Multitab.
Включение/выключение дозатора ополаскивателя
1. Нажмите кнопку "Вкл/Выкл". Посудомоечная машина должна нахо‐
диться в режиме настройки.
2. Одновременно нажмите кнопки B и C и удерживайте их до тех пор,
пока не начнут мигать индикаторы кнопок A , B и C .
3. Нажмите кнопку B , при этом индикаторы кнопок A и C погаснут, а ин‐
дикатор кнопки B продолжит мигать. Текущая установка отображается
на цифровом дисплее:
= Дозатор ополаскивателя выключен.
= Дозатор ополаскивателя включен.
4. Для изменения установки снова нажмите кнопку B ; при этом на циф‐
ровом дисплее высветится новая установка.
5. Для сохранения данной операции в электронной памяти выключите
посудомоечную машину, нажав кнопку "Вкл/Выкл".
Если Вы решили вернуться к использованию обычных моющих средств,
то рекомендуем Вам выполнить следующие действия:
1. Выключите функцию Multitab.
2. Снова заполните емкость для соли и дозатор ополаскивателя.
3. Установите переключатель жесткости воды на самый высокий уро‐
вень и выполните одну обычную программу мойки, не загружая ника‐
кой посуды.
4. Установите переключатель жесткости воды на уровень, соответствую‐
щий жесткости воды в вашей местности.
5. Отрегулируйте дозировку ополаскивателя.
80
Программы мойки
Сильная
загряз‐
нен‐
ность
Фаянс,
столо‐
вые при‐
боры, ка‐
стрюли и
сковоро‐
ды
30 MIN 60°
Слабая
загряз‐
нен‐
ность
Фаянс и
столо‐
вые при‐
боры
ECO 50°5)
Обы‐
чная за‐
грязнен‐
ность
Фаянс и
столо‐
вые при‐
боры
-
0,8 - 0,9
12 - 13
Обы‐
чная за‐
грязнен‐
ность
Тонкий
фаянс и
стекло
0,6 -0,7
11 - 12
14 - 15
8
1,3-1,5
0,8
-
10 - 19 Потребление воды (л)
INTENSIV
CARE 70°
0,8 - 1,3 Энергия (кВтч)
Фаянс,
столо‐
вые при‐
боры, ка‐
стрюли и
сковоро‐
ды
4)
Показатели по‐
требления 1)
- Продолжительность (мин) 2)
Смешан‐
ная обы‐
чная и
сильная
загряз‐
нен‐
ность
Время
AUTO
45-70° 3)
Заключительное ополаскивание
Описание программы
1/2x Промежуточное ополаскивание
Тип за‐
грузки
Основная мойка
Програм‐
ма
Предварительная мойка
Степень
загряз‐
ненно‐
сти
-
Программы мойки
Выбор и запуск программы мойки
3,5 Потребление воды (л)
12 - 13
Время
0,1 Энергия (кВтч)
Фаянс и
столо‐
вые при‐
боры
1,0- 1,1
Обы‐
чная за‐
грязнен‐
ность
- Продолжительность (мин) 2)
Частич‐
ная за‐
грузка
(для до‐
полне‐
ния в те‐
чение
дня) 6)
Показатели по‐
требления 1)
-
NIGHT
CYCLE
Любая
Заключительное ополаскивание
Описание программы
Промежуточное ополаскивание
Тип за‐
грузки
Основная мойка
Степень
загряз‐
ненно‐
сти
Предварительная мойка
Програм‐
ма
81
1) Указанные нормы расхода являются ориентировочными. Фактическое потребление
зависит от давления и температуры воды, а также от колебаний напряжения в сети и
количества посуды.
2) Цифровой дисплей показывает продолжительность программы
3) При выполнении программы Auto (Автоматическая) степень загрязнения посуды
определяется по тому, насколько мутной стала вода. Продолжительность программы, а
также потребление электроэнергии и воды могут быть разными; это зависит от степени
загрузки машины и загрязненности посуды. Температура воды автоматически
устанавливается в диапазоне от 45° C до 70° C.
4) Хорошо подходит для частично загруженной посудомоечной машины. Это прекрасная
программа для ежедневного использования, способная удовлетворить потребности
семьи из 4-х человек, которые моют посуду и столовые приборы только после завтрака и
обеда.
5) Проверочная программа для испытательных лабораторий.
6) Для этой программы моющее средство не требуется
Выбор и запуск программы мойки
Выбирайте программу мойки и задержку пуска, слегка приоткрыв дверцу
машины. Пуск программы или обратный отсчет времени, остающегося до
пуска, происходят только после закрытия дверцы. До этого момента на‐
стройки можно изменять.
82
Выбор и запуск программы мойки
1. Проверьте, правильно ли загружены корзины, и могут ли свободно
вращаться разбрызгиватели
2. Проверьте, открыт ли водопроводный кран.
3. Нажмите кнопку Вкл/Выкл. Посудомоечная машина должна находить‐
ся в режиме настройки.
4. Нажимая одну из двух кнопок выбора программ, выберите программу
мойки. (см. таблицу программ мойки).
При выборе той или иной программы загорается соответствующий
индикатор, а на цифровом дисплее мигает время ее выполнения.
Если Вы хотите задать программу NIGHT CYCLE, нажмите кнопку
NIGHT CYCLE. Зажжется соответствующий индикатор.
5. Закройте дверцу машины; выполнение программы начнется автома‐
тически.
Установка и запуск программ с функцией отсрочки пуска
1. Выбрав нужную программу мойки, нажимайте кнопку отсрочки пуска
до тех пор, пока на цифровом дисплее не появится мигающая цифра,
соответствующая количеству часов, оставшихся до пуска. Запуск про‐
граммы мойки можно отложить на срок от 1 часа до 19 часов.
2. Закройте дверцу машины; обратный отсчет времени начнется авто‐
матически.
3. Обратный отсчет времени уменьшается с интервалом в 1 час.
4. Открывание дверцы прерывает обратный отсчет времени. Закройте
дверцу; обратный отсчет возобновится с того момента, на котором он
был прерван.
5. По истечении времени отсрочки пуска программа запустится автома‐
тически.
Установить программу мойки и отсрочку пуска можно и при закрытой
дверце машины. Учитывайте то, что в таком случае после нажатия кнопки
программы мойки остается ТОЛЬКО 3 секунды , в течение которых можно
выбрать другую программу или задать отсрочку пуска; по истечении этого
времени заданная программа запустится автоматически.
ВНИМАНИЕ!
Прерывать или отменять программу мойки, находящуюся в процессе вы‐
полнения, следует ТОЛЬКО в самых необходимых случаях. Внимание
При открывании дверцы из машины может вырваться горячий пар. От‐
крывайте дверцу осторожно.
Отмена заданной отсрочки пуска или выполняемой программы
мойки
• Нажимайте кнопку RESET до тех пор, пока не загорятся все индикаторы
программ.
• Отмена отсрочки пуска также означает отмену установленной програм‐
мы мойки. В этом случае необходимо задать программу мойки снова.
Разгрузка посудомоечной машины
83
• Если необходимо выбрать новую программу, проверьте, есть ли в до‐
заторе моющее средство.
Прерывание выполняемой программы мойки
• Откройте дверцу машины; программа остановится. Закройте дверцу;
выполнение программы продолжится с того момента, на котором она
была прервана.
• Нажмите кнопку "Вкл/Выкл", при этом все индикаторы погаснут. Еще
раз нажмите кнопку "Вкл/Выкл"; выполнение программы продолжится
с того момента, на котором она была прервана.
Окончание программы мойки
• Посудомоечная машина автоматически остановится.
• Индикатор, соответствующий только что завершившейся программе,
продолжит гореть.
• На цифровом дисплее высветится ноль.
1. Выключите посудомоечную машину, нажав кнопку Вкл/Выкл.
Рекомендуется выключать машину по окончании программы мойки. Если
этого не сделать, примерно через 3 минуты после окончания программы
все индикаторы автоматически погаснут. На цифровом дисплее при этом
будет высвечиваться горизонтальная полоса.
Это способствует сокращению потребления энергия в случае, если после
окончания программы мойки вы забыли выключить машину или по какойто причине не смогли этого сделать.
При нажатии любой кнопки (кроме кнопки "Вкл/Выкл") панель управления
(индикаторы и цифровой дисплей) вернется к состоянию, имевшемуся
после окончания программы.
2. Перед тем, как вынуть посуду, откройте и на несколько минут оставьте
дверцу машины полуоткрытой - посуда при этом остынет, и сушка бу‐
дет лучше.
Разгрузка посудомоечной машины
• Горячие тарелки чувствительны к ударам.
Поэтому перед выемкой им надо дать остыть.
• Вначале вынимайте посуду из нижней корзины, потом - из верхней; то‐
гда капли с посуды в верхней корзине не будут попадать на посуду,
находящуюся в нижней.
• На стенках и дверке машины может появиться влага, т.к. нержавеющая
сталь обычно остывает раньше, чем посуда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
По окончании программы мойки рекомендуем отключить машину от элек‐
тросети и закрыть водопроводный кран.
84
Уход и чистка
Уход и чистка
Очистка фильтров
Фильтры время от времени следует осматривать и очищать от загрязне‐
ний. Грязные фильтры ухудшают результат мойки.
ВНИМАНИЕ!
Перед тем как приступать к чистке фильтров, обязательно выключите
машину.
1. Откройте дверцу, снимите нижнюю корзину.
2. Фильтрующая система посудо‐
моечной машины состоит из
фильтра грубой очистки ( A ), ми‐
крофильтра ( B ) и плоского
фильтра. С помощью ручки на ми‐
крофильтре разблокируйте филь‐
трующую систему.
3. Поверните ручку против часовой
стрелки примерно на 1/4 оборота
и снимите фильтрующую систе‐
му.
4. Возьмитесь за ручку с отвер‐
стием фильтра грубой очистки
( A ) и снимите его с микрофильт‐
ра ( B ).
5. Тщательно промойте все фильт‐
ры проточной водой.
6. Снимите плоский фильтр с осно‐
вания моечного отделения и тща‐
тельно очистите его с обеих сто‐
рон.
7. Снова вставьте плоский фильтр в
основание моечного отделения и
убедитесь в том, что он правиль‐
но встал на место.
8. Установите фильтр грубой очист‐
ки ( A ) в микрофильтр ( B ) и сож‐
мите их вместе.
9. Установите составленные вместе
фильтры на место и зафиксируйте их, повернув ручку по часовой
Уход и чистка
85
стрелке до упора. При этом плоский фильтр не должен выступать над
основанием моечного отделения.
ВНИМАНИЕ!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пользуйтесь посудомоечной машиной без фильт‐
ров. Неправильная установка и сборка фильтров приводит к некаче‐
ственным результатам мытья посуды и может повлечь за собой повре‐
ждение машины.
Чистка разбрызгивателей
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь снять разбрызгиватели.
Если остатки соли закупорили отверстия разбрызгивателей, удалите их
с помощью палочки для коктейлей.
Чистка духового шкафа снаружи
Протрите мягкой влажной тряпкой наружные поверхности и панель упра‐
вления машины. Когда это необходимо, используйте только нейтральные
моющие средства. Никогда не используйте абразивные материалы, ца‐
рапающие губки и растворители (ацетон, трихлорэтилен и т.п.).
Чистка внутренних частей машины
Регулярно очищайте влажной тряпкой прокладки дверцы, дозатор мою‐
щих средств и дозатор ополаскивателя.
Через каждые 3 месяца рекомендуем выполнять программу мойки для
сильно загрязненной посуды с использованием моющего средства, но
без посуды.
Продолжительные перерывы в эксплуатации
Если Вы не собираетесь пользоваться машиной в течение продолжи‐
тельного периода времени, рекомендуем выполнить следующие дей‐
ствия:
1. Отключите машину от электросети и перекройте воду.
2. Чтобы в машине не появился неприятный запах, оставьте дверцу при‐
открытой.
3. Вымойте машину изнутри.
Предотвращение замерзания
Не размещайте машину в местах, где температура ниже 0°C. Если этого
избежать невозможно, закройте дверцу машины, отсоедините и опорож‐
ните наливной шланг.
Транспортировка машины
Если требуется транспортировать машину (в связи с переездом на новое
место жительства и т.п.):
1. Выньте вилку из розетки.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Отсоедините наливной шланг и слейте из него остатки воды.
86
Что делать, если ...
4. Выдвиньте машину вместе со шлангами.
Во время транспортировки не наклоняйте машину.
Что делать, если ...
Посудомоечная машина не запускается или останавливается во время
работы. Некоторые неполадки возникают из-за невыполнения простых
процедур обслуживания и ухода и могут быть устранены с помощью ин‐
струкций, содержащихся в данной таблице, без вызова технического спе‐
циалиста.
Выключите посудомоечную машину и выполните следующие действия
для исправления ситуации.
Код ошибки и неисправность
Возможная причина неисправности и
ее устранение
• непрерывно мигает индикатор теку‐ • Водопроводный вентиль забит
щей программы
грязью или накипью.
•
высвечивается на цифровом
Прочистите водопроводный вен‐
дисплее.
тиль.
• подается прерывистый звуковой сиг‐ • Водопроводный вентиль закрыт. От‐
нал
кройте водопроводный вентиль.
В посудомоечную машину не посту‐
• Забит фильтр (если имеется) в резь‐
пает вода.
бовом патрубке водопроводного
шланга на впускном клапане.
Прочистите фильтр наливного
шланга.
• Неправильно проложен, изогнут или
передавлен наливной шланг.
Проверьте подсоединение наливно‐
го шланга.
• непрерывно мигает индикатор теку‐ • Забита сливная труба раковины.
щей программы
Прочистите сливную трубу ракови‐
•
высвечивается на цифровом
ны.
дисплее.
• Неправильно проложен, изогнут или
• подается прерывистый звуковой сиг‐
передавлен сливной шланг.
нал
Проверьте правильность подсоеди‐
Посудомоечная машина не сливает
нения сливного шланга.
воду.
• непрерывно мигает индикатор теку‐ • Закройте водопроводный вентиль и
щей программы
обратитесь в местный авторизован‐
•
ный сервисный центр.
высвечивается на цифровом
дисплее.
• подается прерывистый звуковой сиг‐
нал
Включена система защиты от перели‐
ва.
Что делать, если ...
Код ошибки и неисправность
Программа не запускается
87
Возможная причина неисправности и
ее устранение
• Неплотно закрыта дверца посудо‐
моечной машины. Закройте дверцу.
• Вилка сетевого шнура не вставлена
в розетку. Вставьте вилку в розетку.
• Перегорел предохранитель на до‐
машнем распределительном щите.
Замените предохранитель.
• Задана задержка пуска.
Если посуду необходимо вымыть не‐
медленно, отмените задержку пуска.
После выполнения этих проверок включите машину: выполнение про‐
граммы продолжится с того момента, на котором она была прервана.
Если неисправность или код неисправности появятся снова, обратитесь
в местный авторизованный сервисный центр.
Информацию по другим кодам неисправностей, которые не описаны в
вышеприведенной таблице, можно получить в местном сервисном цен‐
тре, указав при обращении модель (Mod.), номер изделия (PNC) и серий‐
ный номер (S.N.).
Эта информация приведена на табличке технических данных, располо‐
женной сбоку дверцы посудомоечной машины.
Чтобы эти данные всегда были под рукой, рекомендуем записать их
здесь:
Mod. (модель). : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC (код изделия):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. (серийный номер). : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
Технические данные
Результаты мойки неудовлетворительны
Посуда остается грязной
• Выбрана несоответствующая про‐
грамма.
• Посуда расположена так, что вода
не может попасть на все участки по‐
верхности посуды. Корзины не дол‐
жны быть перегружены.
• Разбрызгиватели не могут свободно
вращаться из-за неправильной
укладки посуды.
• Фильтры в основании моечного от‐
деления загрязнены или неправиль‐
но установлены.
• Использовано мало моющего сред‐
ства, или оно не применялось.
• Если на посуде имеется известко‐
вый налет, значит, емкость для соли
пуста, или устройство для смягчения
воды отрегулировано неверно.
• Неправильно подсоединен сливной
шланг.
• Неплотно завинчен колпачок емко‐
сти для соли.
Посуда мокрая и тусклая
• Не использовался ополаскиватель.
• Дозатор ополаскивателя пуст.
На стеклянной и фаянсовой посуде
видны полосы, белесые пятна или го‐
лубоватая пленка
• Уменьшите дозировку ополаскива‐
теля.
После высыхания капель воды на стек‐ • Увеличьте дозировку ополаскивате‐
ле и посуде остаются следы
ля.
• Причиной может быть качество мою‐
щего средства. Обратитесь за по‐
мощью в информационную линию
поддержки производителя моющих
средств.
Если после принятия всех необходимых мер неисправность устранить не
удалось, обратитесь в местный авторизованный сервисный центр.
Технические данные
Габариты
Ширина x высота x глуби‐ 45 x 85 x 63
на (см)
Подключение к электро‐
сети - Напряжение - Об‐
щая мощность - Предох‐
ранитель
Информация по электрическому подключению пред‐
ставлена на фирменной табличке на внутренней
стороне дверцы машины
Установка
Давление в водопровод‐
ной системе
Минимум - Максимум
(МПа)
0,05 - 0,8
Вместительность
комплектов посуды
9
89
Инструкции по установке
Установка
ВНИМАНИЕ!
Вся электропроводка и сантехнические работы для подключения данной
машины должны быть выполнены квалифицированным электриком и/или
сантехником, или компетентным специалистом.
Перед установкой машины на место снимите с нее всю упаковку.
По возможности, расположите машину поближе к водопроводному крану
и канализационному стоку.
Установка в кухонный гарнитур (под столешницу или раковину)
Сняв верхнюю панель машины, можно установить ее под раковину или
уже имеющуюся панель, при условии, что размеры места установки будут
соответствовать показанным на иллюстрации.
Действуйте следующим образом:
1. Снимите верхнюю панель маши‐
ны: отвинтите два расположенных
сзади винта; затем, потянув па‐
нель на себя, выдвиньте ее из пе‐
редних направляющих и подними‐
те вверх.
2. Установите машину и отрегули‐
руйте ее горизонтально с помощью регулировочных ножек.
90
Подключение к водопроводу
При установке машины удостоверьтесь, что наливной и сливной шланги
не пережаты и не перекручены.
Во время проведения любых операций, включающих доступ к внутренним
компонентам, посудомоечную машину необходимо отключать от элек‐
тросети.
Устанавливая машину, не забудьте обеспечить легкость доступа к ней
технического специалиста в случае ремонта.
Если посудомоечная машина в будущем будет использоваться как от‐
дельно стоящий электроприбор, ее верхнюю панель надо будет поста‐
вить на место.
У отдельно стоящих приборов положение цоколя не регулируется.
Выравнивание
Горизонтальное выравнивание положения машины имеет существенное
значение для обеспечения правильного закрывания и уплотнения двер‐
цы. Если машина установлена горизонтально, дверца ни с какой стороны
не должна цепляться за корпус. Если дверца закрывается неплотно, от‐
винтите или завинтите регулировочную ножку так, чтобы машина оказа‐
лась идеально выровненной по горизонтали.
Подключение к водопроводу
Подключение воды
Эту посудомоечную машину можно подключить к водопроводу как к го‐
рячей (макс. 60°) воде, так и к холодной.
При подключении к горячей воде можно значительно снизить потребле‐
ние электроэнергии. Это, однако, зависит от того, как Вы получаете го‐
рячую воду. (мы рекомендуем использование альтернативных источни‐
ков энергии, более экологических, как, например, солнечные батареи или
ветровые генераторы).
При подключении наливного шланга стяжная гайка навинчивается на
патрубок с внешней резьбой 3/4"или к специальному быстрозапорному
крану типа "пресс-блок".
Давление воды должно быть в пределах значений, предусмотренных
"Техническими данными". Сведения о среднем давлении воды в водо‐
проводе в районе Вашего проживания можно получить в местной службе
водоснабжения.
При подключении к водопроводу наливной шланг не должен быть изо‐
гнут, передавлен или запутан.
Наливной и сливной шланги, которыми оборудована посудомоечная ма‐
шина, можно поворачивать влево или вправо с помощью контргайки, в
зависимости от места подключения.
Контргайку следует надежно затянуть во избежание утечек воды.
( Внимание НЕ ВСЕ модели посудомоечных машин оснащены наливным
и сливным шлангами с контргайкой. В таком случае использование дан‐
ного способа невозможно). Если машина подключается к новым или дав‐
Подключение к водопроводу
91
но не использовавшимся трубам, то перед подключением наливного
шланга следует в течение несколько минут пропускать по ним воду
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ соединительные шланги, которые до этого исполь‐
зовались для подключения старой машины.
Данная машина оборудована устройствами безопасности, предохраняю‐
щими от возврата использованной в машине воды обратно в систему
питьевого водоснабжения. Данная машина соответствует действующим
нормативам на сантехническое оборудование.
Наливной шланг с предохранительным клапаном
После подсоединения наливного шланга с двойными стенками предох‐
ранительный клапан оказывается последовательно соединенным с кра‐
ном подачи воды. Поэтому наливной шланг находится под давлением
только тогда, когда осуществляется подача воды. Если в это время на‐
ливной шланг начинает протекать, предохранительный клапан перекры‐
вает подачу воды.
Соблюдайте меры предосторожности при монтаже наливного шланга:
• Внутри наливного шланга с двойными стенками расположен электри‐
ческий кабель питания предохранительного клапана. Не погружайте
наливной шланг или предохранительный клапан в воду.
• Если наливной шланг или предохранительный клапан повреждены немедленно отсоедините шнур питания от сети.
• Замена наливного шланга с предохранительным клапаном должна осу‐
ществляться только квалифицированным специалистом или персона‐
лом Сервисного центра.
ВНИМАНИЕ!
Внимание! Опасное напряжение.
Подсоединение сливного шланга
Конец сливного шланга можно подсоединять следующими способами:
1. К сливной трубе раковины с закреплением под рабочей поверхностью.
Это исключит попадание сточной воды из раковины в машину.
2. К канализационному стояку с вентиляционным отверстием, внутрен‐
ний диаметр которого минимум 4 см.
92
Подключение к водопроводу
Канализационное соединение должно
находиться на высоте от 30 см (мини‐
мум) до 100 см (максимум) от дна посу‐
домоечной машины.
Сливной шланг может располагаться
справа или слева от машины.
Не допускайте изгибов и передавлива‐
ния шланга, т.к. из-за этого может пре‐
кратиться или замедлиться слив воды.
При сливе воды нельзя закрывать про‐
бкой сливное отверстие раковины, т.к.
это может привести к оттоку воды обратно в машину.
При использовании удлинителя сливного шланга его длина должна быть
не более 2 метров, а внутренний диаметр - не меньше диаметра исполь‐
зуемого шланга.
Аналогично, внутренний диаметр муфт, используемых для подсоедине‐
ния к стоку, должен быть не меньше диаметра используемого шланга.
При подсоединении сливного шланга к
находящемуся под раковиной раструбу
сливной трубы необходимо полностью
удалить пластиковую мембрану (A) .
Если не удалить мембрану, то частицы
пищи со временем могут вызвать засо‐
рение, скапливаясь во втулочном сое‐
динении сливного шланга посудомоеч‐
ной машины.
Наши посудомоечные машины оборудо‐
ваны устройством безопасности, предохраняющим от возврата грязной
воды в машину. Если сливная труба Вашей раковины не имеет встроен‐
ного "обратного клапана", это может помешать нормальному сливу воды
из Вашей посудомоечной машины. Поэтому мы рекомендуем Вам изба‐
виться от такой сливной трубы.
Во избежание протечек после установки проверьте герметичность всех
гидравлических соединений.
Подключение к электросети
93
Подключение к электросети
ВНИМАНИЕ!
Согласно правилам техники безопасности машина должна быть заземле‐
на.
Перед первым включением машины убедитесь в том, что величины на‐
пряжения и тока в Вашей сети электроснабжения соответствуют номи‐
нальным значениям, указанным в табличке с техническими данными ма‐
шины.
Номинал предохранителя также указан на табличке с техническими дан‐
ными.
Сетевую вилку включайте только в правильно установленную электро‐
безопасную розетку. Не допускается подключение через переходники,
любые соединители и удлинители.
Вследствие их перегрева может возникнуть пожар.
При необходимости следует заменить розетку домашней электропровод‐
ки. При необходимости замены электрического кабеля обращайтесь в
местный сервисный центр.
После установки машины должен быть обеспечен доступ к сетевой ро‐
зетке.
Никогда не тяните за кабель, чтобы вынуть вилку из розетки. Всегда бе‐
ритесь за саму вилку.
Изготовитель не несет никакой ответственности за несоблюдение по‐
льзователем правил техники безопасности.
Охрана окружающей среды
Символ
на изделии или на его упаковке указывает, что оно не
подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его
следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и
электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила
утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение
окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который
возможен в противном случае, вследствие неподобающего обращения с
подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации
этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по
вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели
изделие.
Упаковочные материалы
Упаковка изготовлена из экологичных материалов и может быть повторно
переработана. На пластмассовых деталях указан материал, из которого
они изготовлены, например, >PE<, > (полиэтилен) PS< (полистирол) и т.д.
Упаковочные материалы следует складывать в соответствующие кон‐
тейнеры местных служб по утилизации отходов.
94
ВНИМАНИЕ!
Если машина далее эксплуатироваться не будет:
• Выньте вилку из розетки.
• Обрежьте кабель с вилкой и утилизируйте их.
• Утилизируйте дверную защелку. Тогда дети не смогут запереться в ма‐
шине и оказаться в опасной для их жизни ситуации.
95
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.cz
www.aeg-electrolux.pl
117964422-00-112009
www.aeg-electrolux.ru
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising