Aeg-Electrolux | F64760M | User manual | Aeg-Electrolux F64760M Kasutusjuhend

Aeg-Electrolux F64760M Kasutusjuhend
FAVORIT 64760
Kasutusjuhend
Nõudepesumasin
2
Sisukord
Täname, et valisite ühe meie kvaliteetsetest toodetest.
Selleks, et tagada seadme optimaalne ja korrapärane töö, lugege see
kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. See voimaldab teil koiki protsesse
täiuslikult ja tohusalt kasutada. Hoidke kasutusjuhendit kindlas kohas,
nii saate vajadusel seda alati lugeda ja kindlasti andke see palun edasi
seadme tulevastele omanikele.
Soovime teile roomsat seadme kasutamist.
Sisukord
Käitusjuhised
3
Ohutusinfo
3
Õige kasutamine
3
Üldine ohutus
3
Lapseohutus
4
Paigaldamine
4
Seadme kirjeldus
5
Juhtpaneel
6
Digitaalne displei
7
Funktsiooniklahvid
7
Seaderežiim
7
Esimene kasutamine
8
Veepehmendaja kasutamine
8
Manuaalne seadistamine
9
Elektrooniline seadistamine
9
Nõudepesusoola kasutamine
9
Loputusabi kasutamine
10
Loputusvahendi koguse
reguleerimine
11
Igapäevane kasutamine
11
Söögiriistade ja nõude paigutamine
12
Alumine korv
13
Köögiriistade korv
13
Ülemine korv
14
Ülemise korvi kõrguse reguleerimine
15
Pesuaine kasutamine
16
Pesuaine panemine masinasse
16
Multitab funktsioon
17
Multitab funktsiooni aktiveerimine/
deaktiveerimine
17
Pesuprogrammid
19
Pesuprogrammi valimine ja käivitamine
20
Nõudepesumasina tühjendamine
21
Puhastus ja hooldus
22
Filtrite puhastamine
22
Piserdustorude puhastamine
23
Väline puhastamine
23
Sisemine puhastamine
23
Pikemaajaline vahe kasutamises
23
Ettevaatusabinõud külma vastu
23
Masina liigutamine
23
Mida teha, kui...
23
Tehnilised andmed
25
Paigaldusjuhised
26
Paigaldamine
26
Laua alla paigutamine (köögi või
valamu laud)
26
Loodimine
27
Veeühendus
27
Veeühendused
27
Vee sisselaskevoolik turvaventiiliga
27
Vee väljalaske vooliku ühendus
28
Elektriühendus
29
Jäätmekäitlus
29
Pakkematerjal
30
Jäetakse õigus teha muutusi
Ohutusinfo
3
Käitusjuhised
Ohutusinfo
Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget kasutamist lugege kasutusju‐
hend, sh näpunäited ja hoiatused, hoolikalt läbi, enne kui paigaldate seadme
ja kasutate seda esimest korda. Et vältida asjatuid vigu ja õnnetusi, on tähtis
tagada, et kõik seadet kasutavad inimesed tunneksid põhjalikult selle käitamist
ja ohutusseadiseid. Hoidke need juhised alles ja veenduge, et need oleksid
alati seadmega kaasas, kui selle asukohta muudetakse või seadme müümise
korral, nii et kõik kasutajad oleksid kogu seadme kasutusaja jooksul selle ka‐
sutamisest ja ohutusest põhjalikult informeeritud.
Õige kasutamine
• See nõudepesumasin on ette nähtud ainult masinpesuks sobivate majapi‐
damistarvikute pesemiseks.
• Ärge pange nõudepesumasinasse lahusteid. See võib põhjustada plahva‐
tuse.
• Noad ja muud teravate otstega esemed tuleb laadida söögiriistade korvi te‐
ravad otsad allapoole suunatuna või asetada horisontaalselt ülemisse korvi.
• Kasutage ainult nõudepesumasinatele sobivaid tooteid (pesuaineid, sool ja
loputusvahend).
• Vältige ukse avamist, kui masin töötab - kuum aur võib välja paiskuda.
• Ärge võtke nõusid masinast välja enne pesutsükli lõppemist.
• Pärast kasutamist lahutage seade vooluvarustusest ja lülitage vee pealevool
välja.
• Seda toodet peaks hooldama ainult volitatud hooldusinsener ning kasutada
tohiks ainult originaalvaruosi.
• Mingil juhul ärge püüdke masinat ise parandada. Kogenematute isikute poolt
teostatud remont põhjustab vigastusi või tõsiseid rikkeid. Võtke ühendust
kohaliku teeninduskeskusega, kust saate edasisi juhiseid. Nõudke alati ori‐
ginaalvaruosade kasutamists.
Üldine ohutus
• Isikud (sh lapsed), kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed, vaimsed
võimed või kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised, ei tohi ma‐
sinat kasutada. Kui nad masinaga töötavad, peab nende üle teostama jä‐
relvalvet isik, kes vastutab nende turvalisuse eest.
• Nõudepesumasina pesuained võivad põhjustada põletikke silmades, suus
ja kurgus. Võib olla eluohtlik! Järgige nõudepesumasina pesuaine tootja
ohutusjuhiseid.
• Nõudepesumasinas olev vesi ei sobi joogiveeks. Masinasse võib olla jäänud
nõudepesuaine jääke.
• Veenduge, et nõudepesumasina uks on alati kinni, kui sellesse nõusid ei
panda või välja ei võeta. Nii välditakse lahtise ukse otsa komistamist ja ene‐
se vigastamist.
4
Ohutusinfo
• Ärge istuge ega seiske lahtisel uksel.
Lapseohutus
• Seade on ette nähtud täiskasvanute kasutuseks. Ärge lubage lastel kasu‐
tada nõudepesuvahendit järelvalveta.
• Hoidke kogu pakend lastele kättesaamatus kohas. Lämbumisoht.
• Hoidke kõiki pesuaineid turvalises ning lastele kättesaamatus kohas.
• Hoidke lapsed nõudepesumasinast eemal, kui uks on lahti.
Paigaldamine
• Kontrollige nõudepesumasinat transpordikahjustuste osas. Ärge kunagi
ühendage defektset masinat. Kui nõudepesumasin on defektne, tuleb pöör‐
duda tarnija poole.
• Enne kasutamist tuleb kogu pakend eemaldada.
• Kõik selle seadme paigaldamiseks vajalikud elektri- ja torulukksepatööd
peab teostama kvalifitseeritud ja pädev isik.
• Turvakaalutlustel on ohtlik muuta spetsifikatsioone või püüda toodet mingil
viisil muuta.
• Ärge kunagi kasutage nõudepesumasinat, kui elektri toitekaabel ja veevoo‐
likud on defektsed; või kui juhtpaneel, tööpind või sokli piirkond on defektsed
ja seadme sisemus on vabalt ligipääsetav. Ohu vältimiseks pöörduge ko‐
halikku teeninduskeskussse.
• Et vältida hüdrauliliste ja elektrikomponentide kahjustamist ei tohi nõudepe‐
sumasina külgedesse auke puurida.
HOIATUS
Elektri- ja veeühenduse puhul jälgige täpselt vastavates paragrahvides antud
juhiseid.
Seadme kirjeldus
5
Seadme kirjeldus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ülemine korv
Vee kareduse näidik
Soola konteiner
Pesuaine konteiner
Loputusvahendi konteiner
Andmeplaat
Filtrid
Alumine pihusti tiivik
Ülemine pihusti tiivik
Masina pealispind
Sellel nõudepesumasinal on sisetuli, mis süttib ja kustub, kui nõudepesuma‐
sina uks avatakse ja sulgetakse.
Sisetulel on KLASS 1 led-lamp vastavalt standardile EN 60825-1: 1994 + A1:
2002 + A2: 2001.
Lambi vahetamiseks palume pöörduda kohalikku teeninduskeskusse.
6
Juhtpaneel
Juhtpaneel
7
9
10
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sisse/välja nupp
RESET klahv
Programmivaliku nupud
NIGHT CYCLE klahv
MULTITAB klahv
Viivitusega stardi nupp
Digitaalne displei
Funktsiooniklahvid
Märgutuled
Programmi tuled
Märgutuled
MULTITAB
Osutab MULTITAB funktsiooni aktiveeri‐
misele/deaktiveerimisele (vt MULTITAB‐
funktsioon)
Juhtpaneel
7
Märgutuled
Sool
Põleb, kui spetsiaalne sool on otsas. 1)
Loputusvahend
Põleb, kui loputusvahend on otsas. 1)
1) Soola ja loputusvedeliku näidiktuled ei põle kunagi, kui pesuprogramm töötab, isegi kui soola
ja/ või loputusvahendit on vaja juurde lisada.
Digitaalne displei
Digitaalne displei näitab:
• kareduse tase, millele vee pehmendaja määratakse,
• töötava programmi ligikaudne järelejäänud kestus,
• loputusvahendi jagaja aktiveerimine/deaktiveerimine (AINULT siis, kui on
aktiveeritud funktsioon Multitab),
• pesuprogrammi lõpp (digitaalsel displeil kuvatakse null),
• stardi viivituse pöördloendus,
• nõudepesumasina rikkeid puudutavad veakoodid.
NIGHT CYCLE nupp
Night Cycle ajal töötab pump väga madala kiirusega, saavutades 25% müra‐
taseme vähenemine võrreldes tavalise programmiga. Seetõttu on selle pro‐
grammi tööaeg väga pikk.
Night Cycle on vaikne pesuprogramm, mis ei häiri teid isegi magamise ajal.
Selle võib määrata öiseks ajaks või elektrienergia säästuhindade ajaks.
Funktsiooniklahvid
Nende nuppudega saab määrata järgmised funktsioonid:
• veepehmendi määramine,
• loputusvahendi konteineri aktiveerimine/deaktiveerimine on võimalik ainult
siis, kui Multitab funktsioon on aktiveeritud.
Seaderežiim
Masin on seadistusrežiimil, kui kõik programmi tuled põlevad.
Pidage alati meeles, et sooritades selliseid toiminguid nagu:
– pesuprogrammi valimine,
– veepehmendi valimine,
– loputusvahendi aktiveerimine/deaktiveerimine,
masin PEAB olema seaderežiimis.
Kui põleb programmi tuli, on viimasena määratud programm endiselt määra‐
tud. Sel juhul tuleb seadere˛iimi tagasipöördumiseks programm tühistada.
Valitud programmi või käimasoleva programmi tühistamiseks
Vajutage ja hoidke RESET nuppu, kuni kõik programmituled põlevad. Pro‐
gramm on tühistatud ja masin on nüüd seadere˛iimis.
8
Esimene kasutamine
Esimene kasutamine
Enne nõudepesumasina esmakordset kasutamist:
• Veenduge, et elektri- ja veeühendus vastab paigaldusjuhistele
• Eemaldage seadme seest kogu pakend
• Määrake veepehmendaja
• Valage soolakonteinerisse 1 liiter vett ja täitke see nõudepesumasina soo‐
laga
• Täitke loputusvahendi jagaja
Kui soovite kasutada selliseid kombineeritud puhastusainete tablette nagu: "3
in 1", "4 in 1", "5 in 1" jne... määrake Multitab funktsioon (vt " Multitab funkt‐
siooni").
Veepehmendaja kasutamine
Nõudepesumasin on varustatud veepehmendiga, mis on ette nähtud mine‐
raalide ja soolade eemaldamiseks pealevoolavast veest, mis avaldaks kahju‐
likku või ebasoodsat mõju seadme tööle.
Mida kõrgem on nende mineraalide ja soolade sisaldus, seda karedam on teie
vesi. Vee karedust mõõdetakse ekvivalentskaalades, saksa kraadides (°dH),
prantsuse kraadides (°TH) ja mmol/l (millimooli liitri kohta - rahvusvaheline vee
kareduse ühik).
Pehmendit tuleks kasutada vastavalt vee karedusele teie piirkonnas. Teie ko‐
halik veemajandusettevõte võib teile teie piirkonna vee kareduse osas nõu
anda.
Veepehmendi saab määrata mõlemal viisil: käsistsi, kasutades vee kareduse
ketast, ning elektrooniliselt.
Vee karedus
Vee kareduse seadete re‐
guleerimine
Soola kasu‐
tamine
°dH
°TH
mmol/l
käsitsi
elektroonili‐
selt
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
tasand 10
jah
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
tasand 9
jah
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
tasand 8
jah
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
tasand 7
jah
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
tasand 6
jah
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
tasand 5
jah
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
tasand 4
jah
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
tasand 3
jah
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
tasand 2
jah
<4
<7
< 0,7
1
tasand 1
ei
Nõudepesusoola kasutamine
9
Manuaalne seadistamine
Nõudepesumasin on tehases seadistatud asendisse 2.
1. Avage nõudepesumasina uks.
2. Eemaldage alumine korv nõudepe‐
sumasinast.
3. Keerake vee kareduse näidik asen‐
disse 1 või 2 (vaata tabelit).
4. Asetage alumine korv tagasi masi‐
nasse.
Elektrooniline seadistamine
Tehasepoolselt on nõudepesumasin seadistatud tasandile 5.
1. Vajutage sisse/välja nupule. Nõudepesumasin peab olema seaderežiimis.
2. Vajutage samaaegselt ja hoidke all nuppe B ning C , kuni nuppude A , B ja
C tuled hakkavad vilkuma.
3. Vajutage nupule A , nuppude B ja C tuled kustuvad, samal ajal kui nupu
A tuli jätkab vilkumist. Digitaalsel ekraanil kuvatakse käesolev tase.
Näited:
kuvatakse = tase 5
kuvatakse = tase 10
4. Taseme muutmiseks vajutage nupule A . Iga klahvivajutusega muutub tase
(uue taseme valimise kohta vt tabelit).
Näited: kui hetke tase on 5, siis valitakse ühekordse vajutusega nupule
A tase 6. kui hetke tase on 10, siis vajutakse ühekordse vajutusega nupule
A tase 1.
5. Toimingu meeldejätmiseks lülitage nõudepesumasin välja, vajutades sis‐
se/välja nupule.
Nõudepesusoola kasutamine
HOIATUS
Kasutage vaid soola, mis on mõeldud spetsiaalselt nõudepesumasinates tar‐
vitamiseks. Kõik teist liiki soolad, mis pole mõeldud nõudepesumasinas kasu‐
tamiseks, eriti söögisool, kahjustavad veepehmendajat. Täitke masin soolaga
vahetult enne pesuprogrammi käivitamist. See ennetab olukorda, kus soola‐
terad või soolvesi, mis võib olla maha loksunud, jääb masina põhja pikemaks
ajaks ning võib põhjustada korrosiooni.
Soola panemine:
1. Avage uks, eemaldage alumine korv ning keerake lahti soolakonteineri
kork, pöörates seda vastupäeva.
10
Loputusabi kasutamine
2. Valage 1 l vett konteinerisse (see on vajalik ainult enne esmakordset soola
panemist masinasse) .
3. Kasutades olemasolevat lehtrit, va‐
lage konteiner soola täis.
4. Keerake kork tagasi peale, veendu‐
des, et soolateri poleks keermetel
ega tihendil.
5. Pange kork tagasi ja keerake see
päripäeva kinni, kuni see klõpsatu‐
sega asendisse fikseerub.
Ärge muretsege, kui vee voolab kontei‐
nerist välja selle soolaga täitmisel, see
on üsna tavaline.
Soola tuli juhtpaneelil võib põleda veel 2-6 tundi pärast konteineri soolaga täit‐
mist, eeldades, et nõudepesumasin on jätkuvalt sisse lülitatud. Kui kasutate
sooli, mis lahustuvad aeglasemalt, siis võib ka see kauem aega võtta. Masina
töötamist see ei sega.
Loputusabi kasutamine
HOIATUS
Kasutage vaid nõudepesumasinate jaoks mõeldud loputusvahendeid.
Ärge kunagi täitke loputusvahendi jagajat mõne muu ainega (nt nõudepesu‐
masina puhastusaine, vedel pesuaine). See kahjustaks seadet.
Loputusvahend tagab põhjaliku loputuse ning plekivaba kuivamise.
Loputusvahend lisatakse automaatselt viimase loptuse käigus.
1. Avage vastav konteiner, vajutades
nuppu (A).
Igapäevane kasutamine
11
2. Pange loputusvahend konteineris‐
se. Maksimaalne lisatav kogus on
märgitud sõnaga "max".
Konteinerisse mahub ligikaudu 110
ml loputusvahendit, mis on piisav 16
kuni 40 nõudepesutsükliks, olene‐
valt doseermise seadistusest.
3. Veenduge, et konteineri kate oleks
pärast igat täitmist korralikult sule‐
tud.
Koristage ära maha loksuda võiv lopu‐
tusvahend, kasutades imavat lappi, väl‐
timaks ülemäärast vahutamist järgmise
pesukorra ajal.
Loputusvahendi koguse reguleerimine
Vastavalt nõude puhastus- ja kuivatustulemustele, reguleerige loputusvahendi
hulk, kasutades 6-asendiga selektorit (asend 1= minimaalne hulk, asend 6=
maksimaalne hulk).
Tehasepoolselt on doos seatud asendisse 4.
Suurendage kogust, kui nõudel on pärast
pesemist näha vee- või lubjaplekke.
Vähendage hulka, kui pärast pesu on nõu‐
del kleepuvad valged triibud või klaasnõu‐
del ja noateradel sinakas kirme.
Igapäevane kasutamine
• Kontrollige, kas on tarvis täita nõudepesumasinat soola või loputusvahen‐
diga.
• Asetage köögiriistad ja -nõud nõudepesumasinasse.
• Pange masinasse nõudepesuaine.
• Valige pesuprogramm, mis sobib köögiriistadele ja -nõudele.
• Käivitage pesuprogramm.
12
Söögiriistade ja nõude paigutamine
Söögiriistade ja nõude paigutamine
Nõudepesumasinas ei tohi pesta käsnu, majapidamises kasutatavaid lappe
ega objekte, mis võivad vett imada.
• Enne nõude masinasse panemist tuleks:
– Eemaldada kõik toidujäägid ja praht.
– Nõudes olevate kõrbenud toidu jääkide leotamine
• Nõusid ja söögiriistu masinasse pannes pidage meeles:
– Nõud ja söögiriistad ei tohi takistada piserdustorude liikumist.
– Pange õõnsad esemed nagu tassid, klaasid, potid jne masinasse avaus
allapoole suunatud, nii et vesi ei saaks konteinerisse ega sügavasse alu‐
sesse koguneda.
– Nõud ja söögiriistad ei tohi üksteise sees olla ega üksteist kinni katta.
– Vältimaks klaaside vigastamist ei tohi need omavahel kokku puutuda.
– Pange väikesed objektid söögiriistade korvi.
• Plastmassist esemed ja kõrbemiskindla kattega nõudele kipub jääma vee‐
tilkasid; need esemed ei kuiva nii hästi nagu portselan- ja terasesemed.
• Kerged esemed (plastmassist kausid jne) tuleb masinasse panna ülemisse
korvi ning seada nii, et need ei liiguks.
Järgmised söögiriistad ja nõud ei sobi
pesemiseks nõudepesumasinas:
sobivad tinglikult:
• Söögiriistad, millel on puust, sarvest,
• Peske kivikeraamikat nõudepesumasi‐
portselanist või pärlmutrist pead.
nas ainult siis, kui tootja on selle pese‐
• Plastmassist esemed ei ole kuuma‐
mist nõudepesumasinat spetsiaalselt
kindlad.
lubanud.
• Vanemad söögiriistad, millel on liimitud • Glasuuritud mustrid võivad tuhmuda,
osi, ei ole temperatuurikindlad.
kui neid sageli nõudepesumasinas
• Kullatud ja hõbetatud söögiriistad või
pestakse.
nõud.
• Hõbedast ja alumiiniumist osadel on
• Tinast või vasest esemed.
kalduvus pesemise ajal värvi muuta:
• Pliikristall.
Jäägid, nt munavalge, munakollane ja
• Terasest, mitte-roostevabad esemed.
sinep põhjustavad sageli hõbeda vär‐
• Puust taldrikud.
vimuutust ja plekke. Seetõttu tuleb toi‐
• Sünteetilistest kiududest valmistatud
dujäägid hõbedalt alati kohe eemalda‐
esemed.
da, kui nõusid ei kavatseta kohe pärast
kasutamist pesta.
Avage uks ning tõmmake korvid välja, et nõud neisse asetada.
Söögiriistade ja nõude paigutamine
13
Alumine korv
Alumine korv on ette nähtud pottide, kaan‐
te, vaagnate, salatikausside, söögiriistade
jne jaoks.
Serveerimisnõud ja suured kaaned tuleb
paigutada korvi serva äärde, veendudes, et
piserdushaarad saavad vabalt liikuda.
Alumise korvi harude kahte rida saab kerge
vaevaga alla lasta, et korvi saaks panna
potte, panne ja kausse.
Köögiriistade korv
HOIATUS
Pikkage teradega noad, mis asetatakse ülespidi, võivad kujutada endast po‐
tentsiaalset ohtu. Pikad ja/või terava köögiriistad, nagu lihanoad peavad olema
asetatud ülemisele korvile horisontaalselt. Olge ettevaatlik selliste teravate
esemete nagu nugade masinasse asetamisel ja sealt võtmisel.
Tagamaks, et vesi jõuaks kõigi köögiriistadeni köögiriistade korvis, peaksite:
14
Söögiriistade ja nõude paigutamine
1. Asetama võrgutaolise kaane köögi‐
riistade korvile.
2. Asetama kahvlid ja lusikad köögiriis‐
tade korvi, käepidemed allapool.
Suuremate riistade jaoks, näiteks
visplid, jätma üks pool köögiriistade
korvist tühjaks.
Söögiriistade korvi saab lahti teha.
Veenduge alati, et panete käed ümber ka‐
heosalise käepideme mõlema osa, kui võ‐
tate selle nõudepesumasinast välja.
1. Asetage söögiriistsade korv lauale või
tööpinnale.
2. Avage kaheosaline käepide.
3. Eemaldage söögiriistad.
Ülemine korv
Ülemine korv on ette nähtud taldrikutele (koogitaldrikud, alustassid, kuni 24 cm
läbimõõduga kohataldrikud), salatikaussidele, tassidele ja klaasidele
Paigutage esemed tassisõrestikele ja nende alla, nii et vesi pääseb kõigi pin‐
dadeni.
Pika jalaga klaasid võib asetada tagurpidi
tassisõrestikule. Pikemate esemete puhul
saab tassiriiulid üles tõsta.
Pika jalaga klaasid võib asetada tagurpidi
tassisõrestikule.
Söögiriistade ja nõude paigutamine
15
Pikemate esemete puhul saab tassiriiulid
üles tõsta.
Enne ukse sulgemist, tagage et pihusti tii‐
vikud saavad vabalt pöörelda.
Ülemise korvi kõrguse reguleerimine
Väga suuri taldrikuid pestes võite need panna alumisse korvi, olles eelnevalt
tõstnud ülemise korvi kõrgemale.
Nõude maksimaalne kõrgus:
ülemises korvis
alumine korv
Ülemine korv üles tõstetud 20 cm
31 cm
Alumine korv alla lastud
27 cm
24 cm
Kõrgemale positsioonile liikumiseks toimige järgmiselt:
1. Tõmmake korv lõpuni välja.
2. Tõstke mõlemalt pooltl ettevaatlikult üles, kuni mehhanism rakendub ja
korv on stabiilne.
Korvi alumisse asendisse langetamiseks toimige järgmiselt:
1. Tõmmake korv lõpuni välja.
2. Tõstke mõlemalt poolt ettevaatlikult
üles ja laske mehhanismil aeglaselt
tagasi langeda, hoides sellest kogu
aeg kinni.
Ärge kunagi tõstke ega langetage korvi
ainult ühelt poolt.
Kui ülelmine korv on üles tõstetud, ei
saa te tassiriiuleid kasutada.
HOIATUS
Pärast masina laadimist sulgege alati
uks, kuna avatud uks võib osutuda oht‐
likuks.
16
Pesuaine kasutamine
Pesuaine kasutamine
Kasutage vaid pesuaineid, mis on mõeldud kasutamiseks nõudepesumasina‐
tes.
Palun järgige pesuaine tootja poolt pakendile märgitud doseerimise ja hoius‐
tamise alaseid soovitusi.
Mitte rohkem kui sooviud pesuaine koguse kasutamine aitab vähendada reos‐
tumist.
Pesuaine panemine masinasse
1. Avage kaas.
2. Täitke pesuaine konteiner (1) pe‐
suainega. Märgistus näitab kasuta‐
tavat pesuaine kogust:
20 = ligikaudu 20 g pesuainet
30 = ligikaudu 30 g pesuainet.
3. Kõik eelpesuga programmid vaja‐
vad täiendavat pesuaine kogust
(5/10 g), mis tuleb panna eelpesu
pesuaine kambrisse (2).
See pesuaine toimib eelpesu ajal.
Multitab funktsioon
17
4. Kui kasutate pesuaine tablette, pan‐
ge tablett konteinerisse (1)
5. Sulgege kaas ja vajutage seda, kuni
see lukustub.
Pesuaine tabletid
Erinevate tootjate pesuaine tabletid la‐
hustuvad eri kiirustega. Sellest johtuvalt
ei saavuta teatud pesuaine tabletid oma
täielikku puhastusjõudlust lühikeste pe‐
suprogrammide jooksul. Seega, palun
kasutage pikki pesuprogramme, kui ka‐
sutate pesuaine tablette, tagamaks pe‐
suaine jääkide täieliku eemaldumise.
Multitab funktsioon
See seade on varustatud " Multitab funktsiooniga", mis lubab kasutada " Mul‐
titab" kombineeritud pesuaine tablette.
Need tooted on pesuained kombineeritud puhastus-, loputus- ja soola funkt‐
siooniga. Need võivad sisaldada muid erinevaid aineid olenevalt teie poolt ka‐
sutatavatest tablettidest ("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" jne...).
Kontrollige, kas need pesuained sobivad teie vee karedusega. Vt tootja juhi‐
seid.
Seda funktsiooni on võimalik valida kõigi pesuprogrammidega. Selle funkt‐
siooni valimisega deaktiveeritakse automaatselt loputusvahendi ja soola sis‐
sevool vastavatest konteineritest ning samuti on deaktiveeritud soola ja lopu‐
tusvahendi märgutuled.
Valige " Multitab funktsioon " enne pesuprogrammi starti.
Kui see funktsioon on valitud (näituri tuled süttivad), jääb see aktiivseks ka
järgnevate pesuprogrammidega.
Kui kasutatakse " Multitab funktsiooni", võib tsükli kestvus muutuda. Sellisel
juhul uuendatakse automaatselt digitaalsel displeil programmi kesutusaeg.
Kui programm käib, EI saa " Multitab funktsiooni" enam muuta. Kui soovite "
Multitab funktsiooni" välja jätta, tuleb teil tühistada programmi seadistus ja
seejärel deaktiveerida " Multitab funktsioon".
Sel juhul tuleb teil määrata pesuprogramm (ja soovitud suvandid) uuesti.
Multitab funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine
Vajutage Multitab nupule: vastav märgutuli süttib. See tähendab, et funktsioon
on aktiveeritud.
Funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage uuesti nupule Multitab: märgutuli kus‐
tub.
18
Multitab funktsioon
Kui kuivatamistulemused ei ole rahuldavad, soovitame:
1. lisada looputusvahendi jaotajasses loputusvahendit.
2. Aktiveerige loputusvahendi jagaja.
3. Määrata loputusvahendi annus asendisse 2.
• Loputusvahendi jagaja aktiveerimine/deaktiveerimine on võimalik ainult siis,
kui " Multitab funktsioon" on aktiveeritud.
Loputusvahendi jagaja aktiveerimine/deaktiveerimine
1. Vajutage sisse/välja nupule. Nõudepesumasin peab olema seaderežiimis.
2. Vajutage samaaegselt nuppe B ja C , kuni nuppude A , B ja C tuled hak‐
kavad vilkuma.
3. Vajutage nupule B , nuppude A ja C tuled kustuvad, samal ajal kui nupu
B tuli jääb vilkuma. Digitaalne ekraan näitab olemasolevat seadistust:
= loputusvahendi jagaja on välja lülitatud.
= loputusvahendi jagaja on sisse lülitatud.
4. Seadistuse muutmiseks vajutage uuesti nupule B , digitaalsele ekraanile
kuvatakse uus seadistus.
5. Toimingu meeldejätmiseks lülitage nõudepesumasin välja, vajutades sis‐
se/välja nupule.
Kui otsustate pöörduda tagasi standardse pesuaine süsteemi kasutamise juur‐
de, soovitame:
1. Lülitage " Multitab funktsioon" välja.
2. Paigaldada uuesti soolakonteiner ja loputusvahendi jagaja.
3. Reguleerda vee kareduse seade kõige kõrgemale määrale ja sooritada 1
normaalne pesuprogramm ilma masinasse nõusid panemata.
4. Reguleerige vee kareduse seade vastavalt oma piirkonna vee karedusele.
5. Loputusvahendi koguse reguleerimine.
Pesuprogrammid
19
Kõik
Osaline
koormus
(lõpeta‐
takse hil‐
jem sa‐
mal päe‐
val) 6)
-
Normaal‐
ne mus‐
tus
Keraami‐
ka ja söö‐
giriistad
NIGHT
CYCLE
-
10 - 19 Vesi (liitrit)
Õrn ke‐
raamika
ja klaas
14 - 15
Normaal‐
ne mus‐
tus
8
Keraami‐
ka ja söö‐
giriistad
12 - 13
Normaal‐
ne mus‐
tus
11 - 12
ECO 50°5)
3,5
Keraami‐
ka ja söö‐
giriistad
12 - 13
Kerge
mustus
0,8 - 1,3 Elektrienergia (kWh)
30 MIN 60°
1,3-1,5
Keraami‐
ka, söögi‐
riistad,
potid ja
pannid
0,8
Tugev
mustus
0,1 0,6 -0,7 0,8 - 0,9
INTENSIV
CARE 70°
1,0- 1,1
Keraami‐
ka, söögi‐
riistad,
potid ja
pannid
- Kestvus (minutites) 2)
Tavalise
ja rohke
määrdu‐
mise se‐
gu
4)
Tarbimisväärtu‐
sed 1)
Kuivatamine
AUTO
45-70° 3)
Lõpploputus
Programmi kirjeldus
1/2x Kohene loputus
Pestava‐
te ese‐
mete
tüüp
Põhipesu
Mustuse
aste
Eelpesu
Programm
-
Pesuprogrammid
1) Tarbimisväärtused on mõeldud orientiiriks ning sõltuvad vee survest ja temperatuurist ning
samuti erinevustest vooluvarustuses ning nõude erinevast kogusest.
2) Digitaalne kuva näitab programmi kestust.
20
Pesuprogrammi valimine ja käivitamine
3) Automaatse pesuprogrammi abil määratakse nõude määrdumise aste selle põhjal, kui sogane
vesi on. Programmi kestus, vee ja elektrienergia kulu võivad varieeruda; johtuvalt sellest, kas
masin on osaliselt või tervenisti nõudega täidetud ning kas nõud on kergelt või rohkesti
määrdunud. Vee temperatuur kohandatakse automaatselt vahemikku 45° C ja 70° C.
4) Ideaalne pesemiseks, kui masin on poolenisti täis. See on täiuslik igapäevane programm, mis
on kavandatud neljaliikmelise pere tarvis, kes soovivad pesta vaid hommiku- ja lõunasöögi
nõusid ja köögiriistu.
5) Testimisprogramm testimisinstituutide jaoks.
6) See programm ei nõua nõudepesuaine kasutamist
Pesuprogrammi valimine ja käivitamine
Valige pesuprogramm ja viivitusega start, kui uks on pisut praokil. Programm
käivitub või viivitusega stardi allalugemine algab ainult pärast ukse sulgemist.
Seni on võimalik seadistust muuta.
1. Kontrollige, et korvid on õigesti laaditud ning et piserdustorud saavad vabalt
liikuda.
2. Kontrollige, et veekraan on avatud.
3. Vajutage sisse/välja nupule. Nõudepesumasin peab olema seaderežiimis.
4. Pesuprogrammi valimiseks vajutage ühele kahest programminupust. (Vt
"Pesuprogrammide tabelit").
Kui on valitud mõni programm, süttib vastav programmituli ja programmi
aeg vilgub digitaalsel ekraanil.
Kui soovite määrata NIGHT CYCLE programmi, vajutage nupule NIGHT
CYCLE, süttib vastav märgutuli.
5. Sulgege nõudepesumasina uks, programm käivitub automaatselt.
Viivitusega stardig´a programmi määramine ja käivitamine
1. Pärast pesuprogrammi valimist vajutage viivitussega stardi nupule, kuni
digitaalsele ekraanile kuvatakse viivitusega stardi tundide arv. Valitud pe‐
suprogrammi käivitumist saab viivitada vahemikus 1 tunnists 19 tunnini.
2. Sulgege nõudepesumasina uks, allalugemine algab automaatselt.
3. Pöördloendus väheneb 1 tunni kaupa.
4. Ukse avamine katkestab allalugemise. Sulgege uks; allalugemine jätkub
punktist, kus see katkestati.
5. Kui viivitusega start on möödunud, käivitub programm automaatselt.
Pesuprogrammi ja stardi viivitust on võimalik valida ka siis, kui nõudepesuma‐
sina uks on suletud. Pidage meeles, et sel viisil on teil pärast pesuprogrammi
nupule vajutamist AINULT 3 sekundit teise programmi või viivitusega stardi
valimiseks, pärast mida käivitub valitud programm automaatselt.
HOIATUS
Katkestage või tühistage käimasolev pesuprogramm AINULT siis, kui see on
vältimatult vajalik. Tähelepanu! Kui uks avatakse, võib välja paiskuda kuuma
auru. Avage uks ettevaatlikult.
Nõudepesumasina tühjendamine
21
Viivitusega stardi või käimasoleva pesuprogrammi tühistamine
• Vajutage RESET nuppu, kuni kõik programmituled põlevad.
• Viivitusega stardi tühistamine tähendab ühtlasi määratud pesuprogrammi
tühistamist. Sel juhul tuleb teil määrata pesuprogramm uuesti.
• Kui tuleb valida uus pesuprogramm, kontrollige et pesuaine jaotajas on pe‐
suainet.
Katkestage käimasolev pesuprogramm
• Avage nõudepesumasina uks; programm seiskub. Sulgege uks; programm
käivitub punktist, kus see katkestati.
• Vajutage sisse/välja nuppu, kõik tuled kustuvad. Vajutage sisse/välja nuppu
veelkord; programm käivitub punktist, kus see katkestati.
Pesuprogrammi lõpp
• Nõudepesumasin seiskub automaatselt jaj helisignaal teatab teile pesupro‐
grammi lõpust.
• Just lõpetatud programmi tuli püsib endiselt põlevana.
• Digitaalsel displeil kuvatakse null.
1. Vajutage sisse/välja nupule ja lülitage nõudepesumasin välja.
Kui pesuprogramm on lõppenud, on soovitav seade välja lülitada. Kui seda ei
theta, kustuvad kõik märgutuled automaatselt 3 minutit pärast programmi lõp‐
pu. Digitaalsel ekraanil on näha 1 horisontaalne riba.
See aitab säästa energiat, kui unustate masina pärast programmi lõppu välja
lülitada või ei saa seda mingil põhjusel teha.
Vajutage suvalisele nupule (v.a. sisse/välja) ja juhtpaneelile kuvatakse sama
olukord (märgutuled ja digitaalne ekraan) nagu programmi lõppedes.
2. Avage nõudepesumasina uks, jätke see irvakile ning oodake mõni minut
enne, kui hakkate sellest nõusid välja võtma; sellisel viisil on nõud jahtu‐
numad ning paremini kuivanud.
Nõudepesumasina tühjendamine
• Kuumad nõud on löögiõrnad.
Seetõttu tuleks lasta nõudel jahtuda, enne kui eemaldate need masinast.
• Tühjendage kõigepealt alumine korv ja siis ülemine; nii väldite vee tilkumist
ülemisest korvist alumise korvi nõudele.
• Vett võib tekkida nõudepesumasina külgedele ja uksele, sest roostevaba
teras muutub lõpuks külmemaks kui nõud.
ETTEVAATUST
Kui pesuprogramm on lõppenud, soovitatakse nõudepesumasin vooluvõrgust
lahutada ja veekraan kinni keerata.
22
Puhastus ja hooldus
Puhastus ja hooldus
Filtrite puhastamine
Filtreid tuleb aeg-ajalt kontrollida j puhastada. Määrdunud filtrid halvendavad
pesu tulemust.
HOIATUS
Enne filtrite puhastamist veenduge, et masin oleks välja lülitatud.
1. Avage uks, eemaldage alumine korv.
2. Nõudepesumasina filtersüsteem
hõlmab jämefiltrit ( A ), mikrofiltrit
( B ) ja lamefiltrit. Lukustage filter‐
süsteem lahti, kasutades mikrofiltri
käepidet.
3. Keerake seda käepidet umbes 1/4
pööret vastupäeva ning eemaldage
filtersüsteem.
4. Haarake jämefiltrist ( A ) auguga
sangast ning vabastage see mikro‐
filtrist ( B ).
5. Puhastage jooksva vee all kõik fil‐
trid põhjalikult.
6. Eemaldage lamefilter pesukambri
põhjast ning peske selle mõlemat
poolt põhjalikult.
7. Asetage lamefilter tagasi pesukam‐
bri põhja ning veenduge, et see kin‐
nitub korralikult.
8. Asetage jämefilter ( A ) mikrofiltrisse
( B ) ja vajutage need kokku.
9. Asetage filtersüsteem tagasi masi‐
nasse ja lukustage keeratdes käe‐
pidet päripäeva, kuni see kinnitub.
Selle protsessi käigus veenduge, et
lamefilter pesukambri põhjast esile ei tungi.
Mida teha, kui...
23
HOIATUS
ÄRGE KUNAGI kasutage nõudepesumasinat ilma filtriteta. Filterite lohakas
tagasi asetamine põhjustab viletsad pesutulemused ning võib kahjustada ma‐
sinat.
Piserdustorude puhastamine
ÄRGE KUNAGI püüdke piserdustorusid eemaldada.
Kui piserdustorude avadesse on kogunenud mustusejääke, eemaldage need
hambaorgiga.
Väline puhastamine
Puhastage masina välispinnad ja juhtpaneel niiske pehme lapiga. Vajadusel
kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kunagi kasutage abrasiivseid
tooteid, küürimispadjandeid ega lahusteid (atsetoon, triklooretüleen jne....).
Sisemine puhastamine
Veenduge, et tihendid ukse ümber, pesuaine ja loputusvahendi jagajaid pu‐
hastatakse regulaarselt niiske lapiga.
Soovitame kasutada iga 3 kuu tagant tugevasti määrdunud nõude pesupro‐
grammi, kasutades pesuainet, kuid ilma nõudeta.
Pikemaajaline vahe kasutamises
Kui te masinat pikemat aega ei kasuta, soovitame:
1. ühendada seade vooluvõrgust lahti ja keerata vesi kinni.
2. Jätta uks praokile, et vältida ebameeldiva lõhna tekkimist.
3. Masina sisemus peab olema puhas.
Ettevaatusabinõud külma vastu
Vältige masina asetamist ruumi, mille temperatuur on alla 0°C. Kui seda ei saa
vältida, tühjendage masin, sulgege selle uks, ühendage lahti vee sisevoolutoru
ja tühjendage see.
Masina liigutamine
Kui peate masinat liigutama (kolimine jne...):
1. Tõmmake pistik välja.
2. Keerake veekraan kinni.
3. Eemaldage vee sissevoolu- ja väljalaskevoolikud.
4. Tõmmake masin koos voolikutega välja.
Vältige masinat transpordi ajal liigselt kallutamast.
Mida teha, kui...
Nõudepesumasin ei käivitu või seiskub töö käigus. Mõned probleemid on tin‐
gitud lihtsa hoolduse puudumisest või tähelepanematusest; neid saab lahen‐
24
Mida teha, kui...
dada tabelis kirjeldatud tunnuste abil, ilma et oleks vaja pöörduda tehniku poo‐
le.
Lülitage nõudepesumasin välja ja viige läbi soovitatud toimingud.
Vale kood ja rike
Võimalik põhjus ja lahendus
• töötava programmi tuli vilgub pidevalt
•
ilmub digitaalsele ekraanile.
• katkendlik helisignaal
Nõudepesumasin ei täitu veega.
• Veekraan on blokeeritud või täis katla‐
kivi.
Puhastage veekraan.
• Veekraan on kinni. Keerake veekraan
lahti.
• Filter (kui olemas) keermestatud vooli‐
kuliitmikus vee sissevooluventiili juures
on blokeeritud.
Puhastage filter ja keermestatud voo‐
lik.
• Vee sissevooluvoolik ei ole õigesti pai‐
galdatud või on kõver või kokku suru‐
tud.
Kontrollige vee sissevooluvooliku
ühendust.
• töötava programmi tuli vilgub pidevalt
•
ilmub digitaalsele displeile.
• katkendlik helisignaal
Nõudepesumasin ei tühjene veest.
• Kraanikausi kraan on blokeeritud.
Puhastage kraanikausi kraani.
• Vee väljalaskevoolik ei ole õigesti pai‐
galdatud või on kõver või kokku suru‐
tud.
Kontrollige vee väljalaskevooliku ühen‐
dust.
• töötava programmi tuli vilgub pidevalt
•
ilmub digitaalsele displeile.
• katkendlik helisignaal
Üleujutuse vastane seadis on aktiveeri‐
tud.
• Sulgege veekraan ja pöörduge koha‐
likku teeninduskeskusse.
Programm ei käivitu.
• Nõudepesumasina uks ei ole korralikult
suletud. Sulgege uks.
• Toitepistik ei ole ühendatud. Pistke toi‐
tepistik pistikupessa.
• Maja kaitsmekarbis on kaitse läbi.
Vahetage kaitse välja.
• Määratud on viivutusega start.
Kui nõusid tuleb koheselt pesta, tuleb
viivitusega start tühistada.
Kui olete ülalnimetatut kontrollinud, lülitage masin sisse: programm jätkub
sealt, kus see seiskus.
Kui rike või veakood ilmub uuesti, pöörduge teeninduskeskusse.
Mis puutub veakoodidesse, mida pole tabelis kirjas, palun võtke ühendust oma
kohaliku Teeninduskeskusega, nimetades mudeli (Mod.), tootenumbri (PNC)
ja seerianumbri (S.N.).
Selle info leiate andmeplaadilt, mis asub nõudepesumasina ukse küljes.
Tehnilised andmed
25
Et need numbrid teil alati käepärast oleksid, soovitame need siis kirjutada:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S Nr. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pesemistulemused ei ole rahuldavad
Nõud ei ole puhtad
• Valiti vale pesuprogramm.
• Nõud on paigutatud viisil, et vesi ei jõua
kõigi pindadeni. Korve ei tohi üle koor‐
mata.
• Joatorud ei liigu vabalt, sest nõud on
valesti paigutatud.
• Pesuruumi põhjas olevad filtrid on mus‐
tad või vales asendis.
• Kasutatakse liiga vähe või üldse mitte
pesuainet.
• Kui nõudele on ladestunud katlakivi;
soolakonteiner on tühi või on määratud
vale veepehmendi tase.
• Väljavooluvooliku ühendus on vale.
• Soolakonteineri kaas ei ole korralikult
kinni.
Nõud on märjad ja tuhmid
• Ei kasutatud loputusvahendit.
• Loputusvahendi jagaja on tühi.
Klaasidel ja nõudel on triipe, piimjaid plek‐ • Vähendage loputusvahendi annust.
ke või sinakas pinne
Veetilgad on kuivanud klaasidele ja nõu‐
dele
• Suurendage loputusvahendi annust.
• Põhjuseks võib olla pesuaine. Pöördu‐
ge pesuaine tootja klienditeenindusse.
Kui pärast kõiki neid kontrolle püsib probleem endiselt, pöörduge oma kohal‐
likku teeninduskeskusse.
Tehnilised andmed
Mõõtmed
Laius x kõrgus x sügavus
(cm)
45 x 85 x 63
Elektritoide - pinge - üldine Info elektriühenduse kohta on toodud andmesildil nõu‐
toide - kaitsekork
depesumasina ukse sisemisel serval
Veesurve
Miinimum - Maksimum
(MPa)
0,05 - 0,8
Võimsus
koha seaded
9
26
Paigaldamine
Paigaldusjuhised
Paigaldamine
HOIATUS
Kõik seadme paigaldamiseks vajalikud elektri- ja/või torulukksepatööd peab
teostama kvalifitseeritud elektrik ja/või torutöödes pädev isik.
Enne masina paigaldamist eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kui võimalik paigutage masin veekraani ja äravoolu kõrvale.
Laua alla paigutamine (köögi või valamu laud)
Eemaldades masina pealispinna, saate selle paigaldada sobiva valamu või
olemasoleva pinna alla, tingimusel, et vastava paigaldusala mõõtmed vasta‐
vad pildil näidatud mõõtmetele.
Toimige järgmiselt:
1. Eemaldage masina pealispind, kee‐
rates lahti kaks tagumist kruvi, tõm‐
make pealispinda masina tagant
ning libistage see eesmistest pilu‐
dest lahti, pealispinda kergitades.
2. Sisestage masin pärast selle selle
tasakaalustatuse reguleerimist re‐
guleeritavate jalgade abil.
Masinat paigaldades veenduge, et vee sisselase ja äravoolu voolikud poleks
väändunud või laiaks litsutud.
Kõigi toimingute ajal, mis on seotud juurdepääsuga nõudepesumasina sise‐
mistele komponentidele, tuleb masin vooluvõrgust lahutada.
Veenduge, et kui seade on paigaldatud, on hooldusinseneril sellele remondi
korral kerge juurde pääseda.
Kui nõudepesumasinat kasutatakse hiljem eraldi seisva masinana, tuleb sel‐
lele pealispind tagasi asetada.
Veeühendus
27
Vabalt seisvate masinate alusplaat pole reguleeritav.
Loodimine
Õige loodimine on oluline ukse korralikuks sulgemiseks ja tihendamiseks. Kui
seade on õigesti looditud, ei jää uks korpuse kummalgi poolel kinni. Kui uks ei
sulgu korralikult, keerake reguleeritavaid jalgu lahti või kinni, kuni masin on
täiuslikult loodis.
Veeühendus
Veeühendused
Selle masina võib ühendada kas sooja (maks. 60°) või külma vee varustusega.
Kuuma vee ühenduse puhul võite säästa olulisel määral energiat. Kuid see
sõltub sellest, kuidas kuuma vett toodetakse. (Soovitame alternatiivseid ener‐
giaallikaid, mis on keskkonnasõbralikumad, nt päikesepaneelid, fotoelektrili‐
sed paneelid ja eoolsed paneelid).
Kui loote ühenduse ise, siis seib, mis on paigutatud masina toitevoolikule, on
mõeldud keeramiseks 3/4" poldile või spetsiaalsele kiirühendustapile nagu
"Press-block".
Vee surve peab olema vahemikus, mis on toodud "Tehniliste spetsifikatsioo‐
nide" all. Teie kohalik Veeamet annab Teile nõu Teie piirkonna veetvõrgu
keskmise surve osas.
Vee sisselaske voolik ei tohi olla väändunud, laiaks litsutud või sõlmes, kui
seda ühendatakse.
Nõudepesumasinal on täite ja äravoolu voolikud, mida võib lukkmutri abil pöö‐
rata kas paremale või vasakule vastavalt paigaldusele.
Et vältida vee lekkimist, tuleb lukustusmutter korralikult paigaldada.
(Tähelepanu! MITTE kõik nõudepesumasina mudelid ei ole varustatud täite ja
äravoolu vooliukutega, millel on lukkmutter. Sellisel juhul, ei ole see abivahend
võimalik). Kui masin on ühendatud uute torudega või torudega, mida ei ole
pikemat aega kasutatud, tuleks lasta veel mõni minut joosta, enne kui ühen‐
date sisselaskevooliku.
ÄRGE KASUTAGE ühendusvoolikuid, mida on eelnevalt kasutatud vana ma‐
sina juures.
See masin on varustatud ohutuselementidega, mis takistavad masinas kasu‐
tataval veel sattumast tagasi joogivee süsteemi. See masin vastab kehtivatele
torustiku alastele nõuetele.
Vee sisselaskevoolik turvaventiiliga
Pärast kahekordsete seintega vee sisselaskevooliku ühendamist on turvaven‐
tiil kraanile kõige lähemal. Seega on vee sisselaskevoolik surve all vaid siis,
kui vesi jookseb. Kui vee sisselaskevoolik hakkab selle toimingu ajal lekkima,
peatab kaitseklapp jooksva vee.
Palun paigaldage vee sisselaskevoolik väga korralikult:
• Kaitseklapi elektrikaabel asub topeltseinalise vee sisselaske vooliku sees.
Ärge kastke vee sisselaskevoolikut või kaitseklappi vette.
28
Veeühendus
• Kui vee sisselaskevoolik või kaitseklapp on kahjustatud, eemaldage masin
koheselt toitevõrgust.
• Vee sisselaskevooliku ja selle kaitseklapi võib asendada vaid spetsialist või
Teeninduskeskus.
HOIATUS
Hoiatus! Ohtlik pinge.
Vee väljalaske vooliku ühendus
Äravoolu vooliku otsa saab ühendada järgnevatel viisidel:
1. Valamu äravoolu prundile, kinnitades selle tööpinna alumisele küljele. See
takistab valamu reoveel masinasse voolamast.
2. Prundiauguga toru minimaalne sisediameeter on 4 cm.
Äravoolu ühendus peab asuma nõudepe‐
sumasina põhjast minimaalselt 30 cm ja
maksimaalselt 100 cm kõrgusel.
Äravoolu voolik võib olla nii masina vasa‐
kus kui paremas küljes.
Veenduge, et voolik poleks murdunud või
laiaks litsutud, kuna see võib takistada või
aeglustada vee äravoolu.
Valamu punn ei tohi olla ees, kui masinast
toimub äravool, kuna see võib põhjustada
vee tagasinõrgumise masinasse.
Kui kasutate äravoolu vooluliku pikendust, siis ei tohi see olla pikem kui 2
meetrit ning selle sisediameeter ei tohi olla väiksem kui vastava vooliku dia‐
meeter.
Samuti ei tohi olla äravoolu ühenduseks kasutatud toruühenduste sisemine
läbimõõt väiksem kui vooliku läbimõõt.
Elektriühendus
29
Kui väljalaskevoolik ühendatakse kraani‐
kausi all oleva hüdroluku kraaniga, tuleb
kogu plastmassist membraan (A) eemal‐
dada . Kui tervet membraani ei õnnestu ee‐
maldada, kogunevad toiduosakesed, mis
võivad aja jooksul ummistada nõudepesu‐
masina väljalaskevooliku kraani.
Meie masinad on varustatud ohutusead‐
mega, mis takistab reoveel tagasi masi‐
nasse voolamast. Kui Teie valamu prunt on
varustatud tagasilöögiklapiga , võib see takistada nõudepesumasina vee kor‐
ralikku äravoolu. Seega soovitame Teil see klapp eemaldada.
Et vältida vee lekkimist pärast paigaldamist, veenduge, et veeliitmikud on ti‐
hedad.
Elektriühendus
HOIATUS
Ohutusstandardid nõuavad seadme maandamist.
Enne seadme esmakordset kasutamist veenduge, et andmeplaadil olev nimi‐
pinge ja vooluvarustuse tüüp on vastavuses vooluvarustusega seadme pai‐
galduskohas.
Ka kaitse tüüp on ära toodud andmeplaadil.
Ühendage pistik alati õigesti paigaldatud põrutuskindlasse pistikupessa. Ka‐
sutada ei tohi mitmik-pistikuid, konnektoreid ja pikenduskaableid.
See võib tekitada ülekuumenemisest tingitud tuleohu.
Vajadusel laske kodune pistikupesa välja vahetada. Kui elektrikaabel tuleb
välja vahetada, pöörduge kohalikku teeninduskeskusse.
Kui seade on paigaldatud, peab pistikule olema juurdepääs.
Ärge kunagi lahutage seadet vooluvõrgust kaablist tõmmates. Tõmmake alati
pistikust.
Tootja ei vastuta ülaltoodud ohutusabinõude mittejärgimise eest.
Jäätmekäitlus
Tootel või selle pakendil asuv sümbol
näitab, et seda toodet ei tohi kohelda
majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb toode anda taastöötlemiseks
vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise punkti. Toote õige
utiliseerimise kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele, mida võiks vastasel juhul põhjustada
selle toote ebaõige käitlemine. Lisainfo saamiseks selle toote taastöötlemise
kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, oma majapidamisjäätmete
käitlejaga või kauplusega, kust te toote ostsite.
30
Pakkematerjal
Pakkematerjalid on keskkonnasõbralikud ja need saab suunata korduvkasu‐
tusse. Plastmassist komponente tähistavad markeeringud, nt >PE <, >PS <,
jne. Palun pange pakkematerjalid õigesse prügikasti.
HOIATUS
Kui seadet enam ei kasutata:
• Tõmmake pistik seinakontaktist välja.
• Lõigake kaabel ja pistik maha ja kõrvaldage need.
• Kõrvaldage uksekäepide. Nii ei ole lastel võimalik oma elu ohustades ma‐
sinasse lõksu jääda.
31
117964461-00-032009
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising