Aeg-Electrolux | F64760 | User manual | Aeg-Electrolux F64760 Vartotojo vadovas

Aeg-Electrolux F64760 Vartotojo vadovas
FAVORIT 64760
Naudojimo
instrukcija
Indaplovė
2
Turinys
Dėkojame, kad pasirinkote vieną iš mūsų aukštos kokybės gaminių.
Kad galėtumėte optimaliai panaudoti visas prietaiso savybes, atidžiai
perskaitykite šį vadovą. Taip galėsite nepriekaištingai ir efektyviausiu
būdu valdyti visus prietaiso procesus. Kad galėtumėte bet kuriuo metu
pasitikslinti informaciją vadove, patariame jį laikyti saugioje vietoje. Ir
nepamirškite jo ateityje perduoti kitam naudotojui.
Linkime Jums patogiai ir sėkmingai naudotis naujuoju prietaisu.
Turinys
Veikimo nuorodos
3
Saugos informacija
3
Prietaiso paskirtis
3
Bendrosios saugos nuorodos
3
Vaikų saugos nuorodos
4
Įrengimas
4
Gaminio aprašymas
5
Valdymo skydelis
6
Skaitmeninis ekranas
7
Funkcijų mygtukai
7
Nustatymo režimas
7
Naudojantis pirmąkart
8
Vandens minkštintuvo nustatymas
8
Rankinis nustatymas
9
Elektroninis nustatymas
9
Indų plovimo druskos naudojimas
10
Skaliklio pripildymas
10
Skaliklio dozės sureguliavimas
11
Kasdienis naudojimas
12
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
12
Apatinis krepšys
13
Stalo įrankių krepšelis
13
Viršutinis krepšys
14
Viršutinio krepšio aukščio nustatymas
15
Ploviklio naudojimas
15
Ploviklio pripildymas
16
Multitab funkcija
17
" Multitab" funkcijos įjungimas ir
išjungimas
17
Plovimo programos
18
Programos pasirinkimas ir startavimas
Indaplovės iškrovimas
Valymas ir priežiūra
Filtrų valymas
Purkštuvo alkūnių valymas
Valymas iš išorės
Valymas iš vidaus
Ilgą laiką nenaudojant indaplovės
Atsargumo priemonės prieš šaltį
Mašinos perkėlimas
Ką daryti, jeigu...
Techniniai duomenys
Įrengimo nuorodos
Įrengimas
Montavimas po stalviršiu (virtuvės
baldų komplekto arba praustuvo)
20
21
22
22
23
23
23
23
23
23
23
25
26
26
26
Išlygiavimas
27
Vandens įvado prijungimas
27
Vandens įvado prijungimas
27
Vandens įleidimo žarna su apsauginiu
vožtuvu
27
Išvadinės vandens žarnos
prijungimas
28
Elektros įvado prijungimas
29
Aplinkosauga
29
Pakavimo medžiagos
30
Galimi pakeitimai
Saugos informacija
3
Veikimo nuorodos
Saugos informacija
Savo saugumui ir teisingam naudojimui užtikrinti, prieš įrengdami prietaisą ir
prieš naudodami jį pirmą kartą, atidžiai perskaitykite šį vadovą, jo patarimus ir
perspėjimus. Siekiant išvengti apmaudžių klaidų ir nelaimingų atsitikimų, itin
svarbu, kad visi šio prietaiso naudotojai gerai žinotų prietaiso veikimo ir saugos
savybes. Išsaugokite šį vadovą. Jeigu prietaisą pergabenate į kitą vietą arba
parduodate, būtinai pridėkite jo naudojimo instrukciją, kad naujieji savininkai
galėtų tinkamai susipažinti su prietaiso naudojimu ir sauga.
Prietaiso paskirtis
• Ši indaplovė skirta plauti tik namų apyvokos reikmenis, pritaikytus mašini‐
niam plovimui.
• Nepilkite į indaplovę tirpiklių. Tai gali sukelti sprogimą.
• Peilius ir kitus aštrius įrankius sudėkite į stalo įrankių krepšelį smaigaliais
žemyn arba suguldykite horizontaliai į apatinį krepšį.
• Naudokite tik indaplovėms skirtas priemones (ploviklius, druską ir skaliklius).
• Neatidarinėkite durelių prietaisui veikiant: gali išsiveržti karšti garai.
• Neišiminėkite indų iš indaplovės, kol nesibaigė plovimo ciklas.
• Po naudojimo išjunkite indaplovę iš maitinimo tinklo ir užsukite vandens
čiaupą.
• Šio gaminio techninio aptarnavimo darbus gali atlikti tik įgaliotas inžinierius;
remontui galima naudoti tik originalias atsargines dalis.
• Jokiu būdu nemėginkite taisyti prietaiso patys. Dėl nekvalifikuotų asmenų
atlikto remonto kyla sužeidimų arba rimtų prietaiso gedimų pavojus. Kreip‐
kitės į vietos techninio aptarnavimo centrą. Visuomet reikalaukite naudoti
originalias atsargines dalis.
Bendrosios saugos nuorodos
• Šiuo prietaisu negalima naudotis asmenims (įskaitant vaikus), nesugeban‐
tiems saugiai juo naudotis dėl savo psichinio, jutiminio arba protinio neįga‐
lumo, arba patirties bei žinių trūkumo. Už jų saugumą atsakingi asmenys turi
juos prižiūrėti arba instruktuoti, kaip tinkamai naudotis prietaisu.
• Indaplovės plovikliai gali sukelti cheminius akių, burnos ir gerklės nudegi‐
mus. Gali būti pavojinga gyvybei! Laikykitės indaplovės ploviklio gamintojo
saugos nuorodų.
• Indaplovėje esančio vandens negalima gerti. Prietaise gali būti ploviklio li‐
kučių.
• Jeigu nededate arba neišimate indų, indaplovės dureles visuomet laikykite
uždarytas. Už atvirų ar pravirų durelių gali užkliūti ir susižeisti asmenys.
• Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų durelių.
4
Saugos informacija
Vaikų saugos nuorodos
• Šis prietaisas skirtas naudoti suaugusiems. Neleiskite vaikams naudoti in‐
daplovės be priežiūros.
• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Uždusimo
pavojus.
• Visas valymo priemones laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Neleiskite vaikams būti šalia, kai atviros indaplovės durelės.
Įrengimas
• Patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas transportavimo metu. Jokiu būdu
neįjunkite apgadinto prietaiso. Jeigu prietaisas pažeistas, kreipkitės į tiekėją.
• Visas pakuotės dalis prieš naudojimą reikia pašalinti.
• Visus elektros ir vandentiekio prijungimo darbus turi atlikti kvalifikuotas ir
kompetentingas specialistas.
• Saugumo sumetimais pavojinga keisti techninius duomenis arba bet kokiu
būdu bandyti modifikuoti šį prietaisą.
• Niekad nenaudokite indaplovės, jei pažeisti elektros maitinimo kabelis arba
vandens žarnos; arba jei apgadintas valdymo skydelis, darbinis paviršius
arba pagrindo sritis ir vidinės prietaiso dalys atviros. Kad išvengtumėte pa‐
vojaus, kreipkitės į vietos techninio aptarnavimo centrą.
• Niekuomet negalima gręžti bet kurios indaplovės pusės, kad nebūtų pažeisti
hidraulikos ar elektros komponentai.
ĮSPĖJIMAS
Elektros ir vandentiekio prijungimą atlikite nuosekliai vadovaudamiesi atitin‐
kamuose skyriuose pateiktomis nuorodomis.
Gaminio aprašymas
5
Gaminio aprašymas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Viršutinis krepšys
Vandens kietumo reguliatorius
Druskos talpykla
Ploviklio dalytuvas
Skalavimo priemonių dalytuvas
Techninių duomenų lentelė
Filtrai
Apatinis purkštuvas
Viršutinis purkštuvas
Viršus
Šioje indaplovėje yra vidaus apšvietimas, įsijungiantis ir išsijungiantis atidarant
ir uždarant indaplovės dureles.
Vidaus apšvietimui naudojama 1 KLASĖS šviesdiodinė lemputė pagal EN
60825-1: 1994 + A1: 2002 + A2: 2001.
Jeigu reikia lemputę pakeisti, kreipkitės į vietos techninės priežiūros centrą.
6
Valdymo skydelis
Valdymo skydelis
7
9
10
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Įjungimo/išjungimo mygtukas
RESET mygtukas
Programų pasirinkties mygtukai
NIGHT CYCLE mygtukas
MULTITAB mygtukas
Startavimo delsos mygtukas
Skaitmeninis ekranas
Funkciniai mygtukai
Kontrolinės lemputės
Programos lemputės
Kontrolinės lemputės
MULTITAB
Rodo, kad įjungta arba išjungta MULTI‐
TAB funkcija (žr. MULTITABfunkcija)
Valdymo skydelis
7
Kontrolinės lemputės
Druska
Užsidega, kai baigiasi speciali indaplovių
druska. 1)
Skaliklis
Užsidega, kai baigiasi skaliklis. 1)
1) Druskos ir skalavimo priemonių kontrolinės lemputės niekada neužsidega veikiant plovimo
programai, net jeigu druskos ir (arba) skaliklių reikia papildyti.
Skaitmeninis ekranas
Skaitmeniniame ekrane rodoma:
• vandens kietumo lygis, kuriam nustatytas vandens minkštintuvas,
• kiek vidutiniškai liko laiko iki vykstančios programos pabaigos,
• skalavimo priemonių dalytuvo įjungimas/išjungimas (TIK veikiant funkcijai
Multitab),
• plovimo programos pabaiga (skaitmeniniame ekrane atsiras nulis),
• likęs laikas iki atidėto paleidimo pradžios,
• netinkamai veikiančios indaplovės klaidų kodai.
NIGHT CYCLE mygtukas
Night Cycle yra tyli plovimo programa, kuri netrukdys jums, net kai miegate. Ją
galima nustatyti naktį arba tuomet, kai yra pigesnė elektros energija.
Veikiant Night Cycle, siurblys veikia nedideliu greičiu, kad būtų pasiektas tik
25% triukšmo lygis palyginus su deklaruojama programa. Dėl to ši programa
vykdoma ilgokai.
Funkcijų mygtukai
Šiais mygtukais galima nustatyti tokias funkcijas:
• nustatyti vandens minkštintuvą,
• įjungti/išjungti skalavimo priemonių dalytuvą, kai veikia funkcija Multitab.
Nustatymo režimas
Kai dega visos programų lemputės, prietaise veikia nustatymo režimas.
Visada atsiminkite, kad atliekant tam tikrus veiksmus, pavyzdžiui:
– pasirenkant plovimo programą,
– nustatant vandens minkštintuvą,
– įjungiant/išjungiant skalavimo priemonių dalytuvą,
prietaisas TURI veikti nustatymo režimu.
Jeigu programos lemputė dega, vadinasi, tebėra nustatyta paskutinioji veikusi
arba pasirinkta programa. Norint sugrįžti į nustatymo režimą, reikia atšaukti
programą.
8
Naudojantis pirmąkart
Norint atšaukti nustatytą arba pradėjusią veikti programą
Spauskite ir laikykite nuspaudę RESET mygtuką, kol užsidegs visos programų
mygtukų lemputės. Programa atšaukta ir mašina pradeda veikti nustatymo re‐
žimu.
Naudojantis pirmąkart
Prieš naudodami indaplovę pirmąkart:
• patikrinkite, ar elektros ir vandentiekio įvadai prijungti pagal įrengimo in‐
strukcijas
• Iš prietaiso vidaus pašalinkite visas pakuotės dalis
• Vandens minkštintuvo nustatymas
• Įpilkite 1 litrą vandens į druskos talpyklą ir pripildykite ją druskos
• Į dalytuvą pripilkite skaliklio
Jeigu norite naudoti indų plovimo tabletes, pavyzdžiui: "3 in 1", "4 in 1", "5 in
1" ir t. t., nustatykite Multitab funkciją (žr., " Multitab funkcija").
Vandens minkštintuvo nustatymas
Indaplovėje integruotas vandens minkštintuvas, iš vandentiekio vandens šali‐
nantis mineralus ir druskas, galinčius turėti neigiamos įtakos prietaiso funk‐
cionalumui.
Kuo daugiau vandenyje yra mineralų ir druskų, tuo kietesnis vanduo. Vandens
kietumas matuojamas lygiavertėmis skalėmis: vokiškais laipsniais (°dH), pran‐
cūziškais laipsniais (°TH) ir mmol/l (milimoliais litre – tarptautinis vandens kie‐
tumo matavimo vienetas).
Minkštintuvą sureguliuokite pagal savo vietovės vandens kietumą. Vietos van‐
dens tinklai gali nurodyti, koks vandens kietis yra Jūsų vietovėje.
Vandens minkštiklį būtina nustatyti abiem būdais: rankiniu būdu, naudojant
vandens kietumo skalę, ir elektroniniu būdu.
Vandens kietumas
Vandens kietumo para‐
metrų reguliavimas
Druskos
naudojimas
°dH
°TH
mmol/l
rankiniu bū‐
du
elektroniniu
būdu
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
10 lygis
taip
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
9 lygis
taip
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
8 lygis
taip
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
7 lygis
taip
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
6 lygis
taip
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
5 lygis
taip
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
4 lygis
taip
Vandens minkštintuvo nustatymas
Vandens kietumas
Vandens kietumo para‐
metrų reguliavimas
9
Druskos
naudojimas
°dH
°TH
mmol/l
rankiniu bū‐
du
elektroniniu
būdu
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
3 lygis
taip
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
2 lygis
taip
<4
<7
< 0,7
1
1 lygis
ne
Rankinis nustatymas
Gamykloje nustatytas 2 lygis.
1. Atidarykite indaplovės duris.
2. Ištraukite iš indaplovės apatinį
krepšį.
3. Pasukite vandens kietumo regulia‐
torių į padėtį 1 arba 2 (žr. lentelę).
4. Įstumkite apatinį krepšį.
Elektroninis nustatymas
Vandens minkštintuvas gamykloje nustatytas į 5 padėtį.
1. Paspauskite mygtuką. Indaplovė turi veikti nustatymo režimu.
2. Vienu metu paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtukus B ir C tol, kol pra‐
dės mirksėti mygtukų A , B ir C lemputės.
3. Paspauskite mygtuką A , užgęsta mygtukų B ir C lemputės, o mygtuko A
lemputė ir toliau mirkčioja. Skaitmeniniame ekrane parodomas esamas ly‐
gis.
Pavyzdžiai:
simbolis = 5 lygis
simbolis = 10 lygis
4. Norėdami pakeisti lygį, paspauskite mygtuką A . Kaskart paspaudus myg‐
tuką, lygis pasikeičia (kaip pasirinkti naują lygį, žr. lentelę).
Pavyzdžiai: Jeigu šiuo metu nustatytas 5 lygis, vieną kartą paspaudę myg‐
tuką A , pasirinksite 6 lygį. Jeigu šiuo metu nustatytas 10 lygis, vieną kartą
paspaudę mygtuką A , pasirinksite 1 lygį.
5. Norėdami įrašyti šią funkciją į atmintį, išjunkite indaplovę, paspausdami
įjungimo/išjungimo mygtuką.
10
Indų plovimo druskos naudojimas
Indų plovimo druskos naudojimas
ĮSPĖJIMAS
Naudokite tik specialiai indaplovėms skirtą druską. Kitokia druska, kuri nėra
skirta indaplovėms (ypač valgomoji druska), sugadins vandens minkštintuvą.
Druskos pripildykite tik prieš pat startuodami vieną iš pilnų plovimo programų.
Taip ant mašinos dugno ilgesniam laikui neliks druskos granulių ar išsitaškiusio
druskingo vandens, galinčių sukelti koroziją.
Pripildymas:
1. Atidarykite dureles, ištraukite apatinį krepšį ir prieš laikrodžio rodyklę nu‐
sukite druskos talpyklos dangtelį.
2. Į talpyklą įpilkite 1 litrą vandens (tai atliekama tik pirmą kartą pilant drus‐
ką) .
3. Per komplekte esantį piltuvėlį pripil‐
kite druskos pilną konteinerį.
4. Uždėkite dangtelį, patikrinkite, ar
neliko druskos ant sriegio ar ant tar‐
pinės.
5. Uždėkite dangtelį, stipriai sukdami jį
pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite
trakštelėjimą.
Nesijaudinkite, jei pilant druską iš kon‐
teinerio sunksis vanduo, tai normalu.
Įpylus druskos, jos indikatoriaus lemputė valdymo skydelyje liks degti 2–6 va‐
landas, jei indaplovė bus įjungta. Jeigu naudojate ilgiau tirpstančias druskas,
tai gali užtrukti ilgiau. Prietaiso funkcijoms tai įtakos neturi.
Skaliklio pripildymas
ĮSPĖJIMAS
Naudokite tik indaplovėms skirtus specialius skaliklius.
Niekuomet nepilkite į skaliklio dalytuvą kitų priemonių (pvz., indaplovės valiklių,
skystų ploviklių). Jie sugadins prietaisą.
Skaliklis užtikrina kokybišką skalavimą ir džiovinimą, nepaliekantį dėmių ar
ruožų.
Skaliklio automatiškai pridedama į paskutinio skalavimo vandenį.
Skaliklio pripildymas
11
1. Atidarykite konteinerį, paspaudę ati‐
dariklį (A).
2. Į konteinerį pripilkite skaliklio. Nepil‐
kite skaliklio daugiau "max" atžy‐
mos.
Dalytuve telpa apie 110ml skalavimo
priemonės; šio kiekio užtenka 16–40
indų plovimo ciklų, priklausomai nuo
nustatytos dozės.
3. Kaskart, papildę skaliklio, patikrinki‐
te, ar gerai uždarytas dangtelis.
Jeigu papildant talpyklą skalavimo prie‐
monė išsitaškė, nuvalykite ją gerai su‐
geriančia šluoste, kad kito plovimo metu
nesusidarytų pernelyg daug putų.
Skaliklio dozės sureguliavimas
Atsižvelgdami į skalavimo ir džiovinimo rezultatus, skaliklio dozę nustatykite 6
padėčių reguliatoriumi (1 padėtis – minimali dozė, 6 padėtis – maksimali dozė).
Gamykloje dozė nustatyta į 4 padėtį.
Jeigu ant išplautų indų lieka vandens arba
kalkių dėmių, dozę padidinkite.
Jeigu ant išplautų indų lieka lipnių balsvų
dryžių arba ant stiklinių indų ar peilių aš‐
menų susidaro melsva plėvelė, dozę suma‐
žinkite.
Kasdienis naudojimas
12
Kasdienis naudojimas
•
•
•
•
Patikrinkite, ar nereikia papildyti indaplovės druskos arba skaliklio.
Sudėkite stalo įrankius ir indus į indaplovę.
Pripilkite indaplovei skirto indų ploviklio.
Pasirinkite plovimo programą, tinkančią plaunamiems indams ir stalo įran‐
kiams.
• Startuokite plovimo programą.
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
Indaplovėje negalima plauti kempinių, skudurų ir kitų vandenį sugeriančių
daiktų.
• Prieš sudėdami į indaplovę indus, turite:
– Pašalinti maisto likučius ir liekanas.
– Atmirkykite pridegusio maisto keptuvėse likučius
• Dėdami indus ir stalo įrankius į indaplovę, įsidėmėkite:
– Indai ir stalo įrankiai neturi trukdyti purkštuvo alkūnėms suktis.
– Įdubusius daiktus, pavyzdžiui, puodelius, stiklines, keptuves ir t. t., dėkite
apvertę žemyn tam, kad juose ar ant jų dugno nesikauptų vanduo.
– Indai ir stalo įrankiai neturi būti sudėti vienas kito viduje ar uždengti vienas
kitą.
– Kad stikliniai indai neįskiltų ar nesudužtų, jie neturi liestis vieni su kitais.
– Mažus daiktus sudėkite į stalo įrankių krepšelį.
• Plastikiniuose daiktuose ir keptuvėse su nesvylančiu paviršiumi paprastai
lieka vandens lašelių; šie daiktai taip gerai neišdžiūsta kaip porcelianas ir
plieniniai daiktai.
• Lengvi daiktai (plastikiniai dubenys ir pan.) dedami į apatinį krepšį ir taip, kad
nejudėtų.
Šie stalo įrankiai ir indai indaplovėje plauti
yra netinkami:
yra beveik netinkami:
• Keramikiniai indai su medinėmis, rago, • Molinius indus indaplovėje plaukite tik
porceliano ar perlamutrinėmis ranke‐
tada, jei gamintojas yra aiškiai nurodęs,
nomis.
kad gaminį indaplovėje plauti galima.
• Karščiui neatsparūs plastikiniai daiktai. • Dažnai plaunant indaplovėje, glazūruo‐
• Senesni suklijuoti, karščiui neatsparūs
ti piešiniai gali nusitrinti.
keramikiniai indai.
• Sidabrinės ir aliumininės dalys plau‐
• Sulipinti stalo įrankiai ar indai.
nant mašina linkusios prarasti spalvą:
• Alaviniai arba variniai daiktai.
Maisto likučiai, pavyzdžiui, kiaušinio
• Krištolas.
baltymas, trynys ir garstyčios, neretai
• Rūdijantys plieniniai daiktai.
išblukina ir palieka dėmių ant sidabro.
• Medinės lėkštės.
Todėl visada nuo sidabrinių indų ne‐
• Daiktai iš sintetinių pluoštų.
delsdami nuvalykite maisto likučius, jei‐
gu juos panaudoję neketinate tučtuojau
plauti.
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
13
Atidarykite dureles ir ištraukite krepšius indams sukrauti.
Apatinis krepšys
Apatinis krepšys skirtas padažinėms, kep‐
tuvėms, dangčiams, salotinėms, stalo įran‐
kiams ir pan.
Porcijinės lėkštės ir dideli dangčiai sude‐
dami krepšio kraštuose, kad netrukdytų
laisvai suktis purkštuvams.
Apatinio krepšio laikiklius galima nuleisti
žemiau, kad būtų galima sudėti puodus,
keptuves ir dubenis.
Stalo įrankių krepšelis
ĮSPĖJIMAS
Smaigaliu į viršų sudėti ilgakriauniai peiliai kelia pavojų. Ilgus ir (arba) aštrius
stalo įrankius, pvz., supjaustymo peilius, sudėkite apatiniame krepšyje hori‐
zontaliai. Atsargiai dėkite ir ištraukite aštrius įrankius, pvz., peilius.
14
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
Norėdami užtikrinti, kad visus stalo įrankius jiems skirtame krepšyje pasiektų
vanduo, turite:
1. uždėti tinklelį ant stalo įrankių krep‐
šio.
2. šakutes ir šaukštus į stalo įrankių
krepšį turite dėti rankenėlėmis že‐
myn.
didesnių daiktų, tokių kaip plaktuvai,
palikite kyšoti vieną pusę iš stalo
įrankių krepšio.
Galima atidaryti stalo įrankių krepšį.
Išimdami jį iš indaplovės visada paimkite
už abiejų dvigubos rankenos dalių.
1. Padėkite stalo įrankių krepšį ant stalo
arba stalviršio.
2. Atidarykite dvigubą rankeną.
3. Išimkite stalo įrankius.
Viršutinis krepšys
Viršutinis krepšys skirtas lėkštėms (desertinėms lėkštėms, lėkštelėms, pietų
lėkštėms iki 24 cm skersmens), salotinėms, puodeliams ir stiklinėms
Visus reikmenis ant puodelių lentynėlių ir po jomis išdėstykite taip, kad vanduo
pasiektų visus paviršius.
Taures ilgais kotais galima sudėti kotais į
viršų ant puodelių lentynėlių. Jeigu indai
aukštesni, atverskite puodelių lentynėles.
Taures ilgais kotais galima sudėti kotais į
viršų ant puodelių lentynėlių.
Ploviklio naudojimas
15
Jeigu indai aukštesni, atverskite puodelių
lentynėles.
Prieš uždarydami dureles patikrinkite, ar
purkštuvai gali netrikdomai suktis.
Viršutinio krepšio aukščio nustatymas
Plaudami labai dideles lėkštes, jas galite sudėti į apatinį krepšį, prieš tai viršu‐
tinį krepšį perkėlę į aukštesnę padėtį.
Didžiausias indų aukštis:
Viršutinis krepšys
Apatinis stačius
Pakėlus viršutinį krepšį
20 cm
31 cm
Nuleidus viršutinį krepšį
24 cm
27 cm
Krepšį galite pakelti taip:
1. Ištraukite krepšį, kol sustos.
2. Atsargiai pakelkite krepšį už abiejų pusių, kol mechanizmas užsifiksuos ir
krepšys įsitvirtins.
Į pirminę padėtį krepšį galite nuleisti taip:
1. Ištraukite krepšį, kol sustos.
2. Atsargiai kilstelėkite abi krepšio pu‐
ses, po to, prilaikydami, leiskite me‐
chanizmui lėtai nusileisti atgal.
Niekuomet nekelkite ir nenuleiskite
krepšio, laikydami tik už vienos pusės.
Kai viršutinis krepšys yra pakeliamas,
jūs negalėsite naudoti puodelių laikiklių.
ĮSPĖJIMAS
Sudėję indus į indaplovę, visuomet už‐
darykite dureles, nes atviros arba pra‐
viros durelės gali kelti pavojų.
Ploviklio naudojimas
Naudokite tik specialiai indaplovėms skirtus ploviklius.
Vadovaukitės priemonės gamintojo dozavimo ir laikymo nuorodomis, pateik‐
tomis ant ploviklio pakuotės.
16
Ploviklio naudojimas
Nenaudojant ploviklio daugiau, nei reikia, mažiau teršiama aplinka.
Ploviklio pripildymas
1. Atidarykite dangtelį.
2. Ploviklio dalytuvą (1) pripildykite plo‐
viklio. Atžyma rodo dozavimo lygius:
20 = maždaug 20 g ploviklio
30 = maždaug 30 g ploviklio.
3. Naudojant programas su mirkymu,
papildomą ploviklio dozę (5/10g) rei‐
kia įpilti į mirkymo ploviklio skyrelį
(2).
Šis ploviklis bus naudojamas mirky‐
mo fazės metu.
4. Jeigu naudojate ploviklio tabletę,
įdėkite ją į tam skirtą skyrelį (1)
5. Uždarykite dangtelį ir spustelkite,
kad užsifiksuotų.
Ploviklio tabletės
Įvairių gamintojų tabletės tirpsta skirtin‐
gu greičiu. Todėl kai kurios ploviklio tab‐
letės gali nepilnai ištirpti trumpų plovimo
programų metu. Tad ploviklio tabletes
naudokite tik ilgoms plovimo progra‐
moms, kad pilnai pasišalintų ploviklio li‐
kučiai.
Multitab funkcija
17
Multitab funkcija
Šis prietaisas turi " Multitab" funkciją, leidžiančią naudoti kombinuotąsias "
Multitab" ploviklio tabletes.
Šioa tabletės yra plovikliai su suderintomis plovimo, skalavimo ir druskos funk‐
cijomis. Juose gali būti ir kitų priemonių, priklausomai nuo to, kokios rūšies
tabletes pasirinksite ("3 viename", "4 viename", "5 viename" ir t. t.).
Patikrinkite, ar šios plovimo priemonės tinka Jūsų vandens kietumui. Vado‐
vaukitės gamintojo nuorodomis.
Šią funkciją galima papildomai įjungti su visomis plovimo programomis. Pasi‐
rinkus šią funkciją, skaliklio ir druskos padavimas iš atskirų talpyklių automa‐
tiškai išjungiamas, taip pat automatiškai išjungiamos druskos ir skaliklio kont‐
rolinės lemputės.
Prieš paleisdami plovimo programą, pasirinkite " Multitab" funkciją.
Pasirinkus šią funkciją (užsidega kontrolinė lemputė), ji veiks ir vykdant kitas
plovimo programas.
Įjungus " Multitab" funkciją, gali pakisti ciklų trukmė. Tokiu atveju skaitmeni‐
niame ekrane automatiškai bus atnaujintas programos veikimo trukmės rod‐
muo.
Vykstant programai, " Multitab" funkcijos NEGALIMA pakeisti. Jeigu nenorite
naudoti funkcijos " Multitab", iš pradžių atšaukite programą, o po to išjunkite "
Multitab" funkciją.
Šiuo atveju reikės iš naujo nustatyti plovimo programą (ir norimas parinktis).
" Multitab" funkcijos įjungimas ir išjungimas
Paspauskite Multitabmygtuką: užsidegs atitinkama kontrolinė lemputė. Tai
reiškia, kad funkcija yra įjungta.
Norėdami išjungti funkciją, dar kartą paspauskite Multitabmygtuką: kontrolinė
lemputė užges.
Jeigu jūsų netenkina džiovinimo funkcijos rezultatai, patariame:
1. Į skalavimo priemonių dalytuvą pripilkite skaliklio.
2. Įjunkite skalavimo priemonių dalytuvą.
3. Nustatykite skaliklio dozavimo 2 padėtį.
• Skalavimo priemonių dalytuvą įjungti arba išjungti galima tik veikiant funkcijai
" Multitab".
Skaliklio padavimo iš dalytuvo įjungimas/išjungimas
1. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką. Indaplovė turi veikti nustatymo
režimu.
2. Vienu metu palaikykite nuspaudę mygtukus B ir C , kol ims mirkčioti myg‐
tukų A , B ir C lemputės.
3. Paspauskite mygtuką B , mygtukų A ir C lemputės išsijungia, o mygtuko
B lemputė toliau mirkčioja. Skaitmeniniame ekrane rodomas dabartinis
nustatymas:
= skalavimo priemonių dalytuvas išjungtas.
18
Plovimo programos
= skalavimo priemonių dalytuvas įjungtas.
4. Norėdami nustatymą pakeisti, dar kartą paspauskite mygtuką B - skaitme‐
niniame ekrane bus rodomas naujas nustatymas.
5. Norėdami įrašyti šią funkciją į atmintį, išjunkite indaplovę įjungimo/išjungi‐
mo mygtuku.
Jei nuspręsite vėl naudoti standartines plovimo priemones, patariame:
1. išjungti " Multitab" funkciją.
2. Iš naujo pripildykite druskos talpyklą ir skalavimo priemonių dalytuvą.
3. Nustatykite vandens kietumą į aukščiausią padėtį ir, nesudėję indų į inda‐
plovę, paleiskite vieną paprastą plovimo programą.
4. Vandens kietumo parametrą nustatykite pagal savo vietovės vandens kie‐
tumą.
5. Skaliklio dozės sureguliavimas.
Plovimo programos
0,8 - 1,3 Energija (kWh)
10 - 19 Vanduo (litrai)
1,3-1,5
14 - 15
Labai ne‐ Glazū‐
švarūs
ruoti fa‐
jansiniai
ir moliniai
indai, sta‐
lo įran‐
kiai, puo‐
dai ir kep‐
tuvės
- Trukmė (minutės) 2)
INTENSIV
CARE 70°
Sąnaudos 1)
-
Glazū‐
ruoti fa‐
jansiniai
ir moliniai
indai, sta‐
lo įran‐
kiai, puo‐
dai ir kep‐
tuvės
Džiovinimas
Įvairūs vidutiniš‐
kai ir la‐
bai už‐
teršti
Galutinis skalavimas
AUTO
45-70° 3)
Programos aprašymas
1/2x Tarpinis skalavimas
Plaunami
reikme‐
nys
Pagrindinis plovimas
Nešvaru‐
mo laips‐
nis
Pirminis plovimas
Programa
Mažai
užteršti
Glazū‐
ruoti fa‐
jansiniai
ir moliniai
indai bei
stalo įran‐
kiai
ECO 50°5)
Vidutiniš‐
kai ne‐
švarūs
Glazū‐
ruoti fa‐
jansiniai
ir moliniai
indai bei
stalo įran‐
kiai
Vidutiniš‐
kai ne‐
švarūs
Trapūs
fajansi‐
niai ir por‐
celiani‐
niai indai
bei stiklas
Bet kokie
Dalinė
įkrova
(jeigu per
dieną ke‐
tinate
įkrauti
daugiau)
-
0,1
3,5
Glazū‐
ruoti fa‐
jansiniai
ir moliniai
indai bei
stalo įran‐
kiai
1,0- 1,1
12 - 13
8 Vanduo (litrai)
12 - 13
11 - 12
0,8 Energija (kWh)
0,8 - 0,9
0,6 -0,7
-
- Trukmė (minutės) 2)
Sąnaudos 1)
-
4)
Džiovinimas
30 MIN 60°
Galutinis skalavimas
Programos aprašymas
Tarpinis skalavimas
Plaunami
reikme‐
nys
Pagrindinis plovimas
Nešvaru‐
mo laips‐
nis
Pirminis plovimas
Programa
19
-
Plovimo programos
6)
NIGHT
CYCLE
Vidutiniš‐
kai ne‐
švarūs
1) Pateiktosios sąnaudų vertės yra orientacinės, jos priklauso nuo tiekiamo vandens slėgio ir
temperatūros bei energijos įvado ypatybių, plaunamų indų kiekio.
2) Ekrane rodoma programos trukmė.
20
Programos pasirinkimas ir startavimas
3) Plaunant automatine programa, indų nešvarumas nustatomas pagal vandens nešvarumą. Gali
skirtis programos trukmė, vandens ir energijos suvartojimas; tai priklauso nuo to, ar indaplovė
prikrauta pilnai, ar dalinai ir ar indai labai nešvarūs, ar nelabai. Automatiškai nustatoma 45° C 70° C vandens temperatūra.
4) Idealiai tinka plauti nepilnai prikrautos indaplovės turinį. Tai tobula kasdienė programa, skirta 4
asmenų šeimos poreikiams patenkinti, kai plaunami tik pusryčių ir vakarienės indai bei
reikmenys.
5) Patikros programa patikros įstaigoms.
6) Šiai programai ploviklis nenaudojamas
Programos pasirinkimas ir startavimas
Šiek tiek pravėrę indaplovės duris, pasirinkite programą ir startavimo delsą.
Programa arba atgalinė startavimo delsos atskaita prasidės tik uždarius dure‐
les. Iki to laiko galima keisti pasirinktus nustatymus.
1. Patikrinkite, ar indai teisingai sudėti į krepšius ir ar purkštuvo alkūnės gali
laisvai suktis.
2. Patikrinkite, ar atsukta vandens sklendė.
3. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką. Indaplovė turi veikti nustatymo
režimu.
4. Paspauskite vieną iš dviejų programų mygtukų, kad pasirinktumėte plovimo
programą. (Žr. "Plovimo programų schema").
Pasirinkus programą, užsidega atitinkama programos lemputė ir ekrane
mirksi programos laikas.
Jei norite nustatyti NIGHT CYCLE programą, paspauskite NIGHT CYCLE
mygtuką; ims šviesti atitinkama indikacinė lemputė.
5. Uždarius indaplovės duris, programa prasideda automatiškai.
Programos nustatymas ir pradėjimas su paleidimo atidėjimu
1. Pasirinkę plovimo programą, paleidimo atidėjimo mygtuką spauskite tol, kol
skaitmeniniame ekrane pasirodo paleidimo atidėjimo valandų skaičius. Pa‐
leisti pasirinktą plovimo programą galima atidėti nuo 1 iki 19 valandų.
2. Uždarius indaplovės duris, atgalinis laiko skaičiavimas prasideda automa‐
tiškai.
3. Laikas skaičiuojamas atgal 1 valandos dalimis.
4. Atidarius duris, atgalinis laiko skaičiavimas sustos. Uždarykite dureles; at‐
galinis laiko skaičiavimas tęsis nuo tos akimirkos, kai buvo nutrauktas.
5. Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui, programa prasidės automatiškai.
Pasirinkti plovimo programą ir atidėti paleidimą galima ir uždarius duris. At‐
minkite, kad paspaudę plovimo programos mygtuką turite TIK 3 sekundes kitai
programai pasirinkti arba paleidimui atidėti, po to pasirinkta programa prasidės
automatiškai.
ĮSPĖJIMAS
Vykdomą programą nutraukite arba atšaukite TIK jei tai neišvengiamai būtina.
Dėmesio! Atidarius duris, gali plūstelti karšto garo srautas. Atsargiai atidarykite
duris.
Indaplovės iškrovimas
21
Paleidimo atidėjimo arba prasidėjusios plovimo programos atšaukimas
• Spauskite RESET mygtuką, kol ims degti visų programų mygtukų lemputės.
• Atšaukus paleidimo atidėjimą, atšaukiama ir nustatyta plovimo programa.
Tokiu atveju jums iš naujo reikia nustatyti plovimo programą.
• Pasirinkdami naują plovimo programą, patikrinkite, ar ploviklio skyrelyje yra
ploviklio.
Prasidėjusios plovimo programos pertraukimas
• Atidarykite indaplovės duris; programa sustos. Uždarykite dureles; progra‐
ma bus tęsiama nuo tos vietos, kur ji buvo sustabdyta.
• Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, užges visos lemputės. Dar kartą
paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką; programa bus tęsiama nuo tos
vietos, kur ji buvo sustabdyta.
Plovimo programos pabaiga
• Indaplovė sustos automatiškai ir garso signalas praneš jums apie plovimo
programos pabaigą.
• Tik ką pasibaigusios programos lemputė liks degti.
• Ekrane užsidegs nulis.
1. Paspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką, išjunkite indaplovę.
Pasibaigus indų plovimo programai, indaplovę rekomenduojama išjungti. Jei
tai nebus padaryta, praėjus 3 minutėms po programos pabaigos, visos indi‐
kacinės lemputės užges automatiškai. Skaitmeniniame ekrane matoma 1 ho‐
rizontali linija.
Tai padės sumažinti energijos sąnaudas, jei jūs dėl kokios nors priežasties
negalėjote išjungti įrenginio pasibaigus programai.
Paspauskite bet kurį mygtuką (išskyrus įjungimo/išjungimo) ir valdymo skyde‐
lyje matysite tą pačią situaciją (indikacines lemputes ir skaitmeninį ekraną) kaip
ir pasibaigus programai.
2. Atidarykite ir palikite kelioms minutėms praviras indaplovės duris, prieš
išimdami indus; tokiu būdu atvės ir geriau išdžius indai.
Indaplovės iškrovimas
• Karšti indai mažiau atsparūs smūgiams.
Tad prieš ištraukiant iš prietaiso, indams reikia leisti atvėsti.
• Pirmiausia iškraukite apatinį krepšį, po to – viršutinį; taip vanduo iš viršutinio
krepšio nevarvės ant indų apatiniame.
• Vanduo gali kondensuotis ant indaplovės durelių ir šoninių sienelių, nes ne‐
rūdijantis plienas greičiau atvėsta, nei indai.
ATSARGIAI
Baigusis plovimo programai, patartina išjungti indaplovę iš elektros tinklo ir
užsukti vandentiekio čiaupą.
22
Valymas ir priežiūra
Valymas ir priežiūra
Filtrų valymas
Reguliariai patikrinkite ir išvalykite filtrus. Kai filtrai užteršti, plovimo rezultatai
yra prastesni.
ĮSPĖJIMAS
Prieš valydami filtrus patikrinkite, ar mašina išjungta.
1. Atidarykite dureles, ištraukite apatinį krepšį.
2. Indaplovės filtravimo įtaisą sudaro
stambusis filtras ( A ), smulkusis fil‐
tras ( B ) ir plokščiasis filtras. Filtra‐
vimo įtaisą ištraukite atpalaidavę
rankenėlę, esančią ant smulkiojo fil‐
tro.
3. Pasukite rankenėlę maždaug 1/4
sūkio prieš laikrodžio rodyklę ir išt‐
raukite filtravimo įtaisą.
4. Už ąselės ištraukite stambųjį filtrą
( A ) iš smulkiojo ( B ).
5. Visus filtrus kruopščiai išplaukite po
tekančiu vandeniu.
6. Ištraukite plokščiąjį filtrą iš plovimo
skyriaus dugno ir kruopščiai išplau‐
kite abi jo puses.
7. Padėkite plokščiąjį filtrą atgal į vietą
plovimo skyriaus dugne ir patikrinki‐
te, ar gerai įdėjote.
8. Stambųjį filtrą ( A ) įstatykite į
smulkųjį filtrą ( B ) ir juos suspaus‐
kite.
9. Abu filtrus įstatykite į jų vietą ir už‐
fiksuokite pagal laikrodžio rodyklę
iki galo pasukę rankenėlę. Tuo pat
metu atkreipkite dėmesį, ar plokščiasis filtras neišsikišęs aukščiau plovimo
skyriaus dugno.
Ką daryti, jeigu...
23
ĮSPĖJIMAS
JOKIU BŪDU nenaudokite indaplovės be filtrų. Neteisingai įstačius filtrus ar jų
neįtvirtinus, plovimo rezultatai bus prasti ir gali sugesti prietaisas.
Purkštuvo alkūnių valymas
NEBANDYKITE išimti purkštuvo alkūnių.
Jeigu nešvarumų likučiai užkimšo purkštuvo alkūnių skylutes, pašalinkite juos
su kokteilio šiaudeliu.
Valymas iš išorės
Išorinį mašinos paviršių ir valdymo skydelį valykite su minkštu drėgnu skudu‐
rėliu. Esant reikalui, naudokite neutralius ploviklius. Nenaudokite abrazyvinių
produktų, šveitimo priemonių arba tirpiklių (acetono, trichloroetileno ir t. t.).
Valymas iš vidaus
Stenkitės reguliariai drėgnu skuduru valyti tarpines apie duris, ploviklio ir ska‐
lavimo priemonių dalytuvus.
Kas tris mėnesius rekomenduojame paleisti plovimo programą, skirtą smarkiai
užterštiems indams, naudojant ploviklį, bet nededant indų į indaplovę.
Ilgą laiką nenaudojant indaplovės
Jeigu ilgą laiką nenaudojate mašinos, patariame:
1. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir užsukite vandenį.
2. Palikite praviras duris, kad indaplovėje nesusikauptų nemalonus kvapas.
3. Palikite mašinos vidų švariai išvalytą.
Atsargumo priemonės prieš šaltį
Nestatykite mašinos tokioje vietoje, kur temperatūra siekia žemiau 0°C. Iškilus
tokiai būtinybei, ištuštinkite mašiną, uždarykite prietaiso duris, atjunkite van‐
dens įleidimo vamzdį ir ištuštinkite jį.
Mašinos perkėlimas
Jeigu jums reikia perkelti mašiną (keliatės kitur gyventi ir t. t.):
1. Atjunkite ją.
2. Užsukite vandens sklendę.
3. Ištraukite vandens įleidimo vamzdį ir ištuštinkite žarnas.
4. Ištraukite mašiną kartu su žarnomis.
Stenkitės, kad transportuojant mašina nebūtų perdaug pasvirusi.
Ką daryti, jeigu...
Indaplovė neįsijungia arba sustoja plovimo programos metu. Kai kurios prob‐
lemos kyla tiesiog dėl priežiūros stokos, ir jas galima išspręsti be specialisto
pagalbos, vadovaujantis lentelėje pateiktais nurodymais.
Išjunkite indaplovę, atidarykite duris ir patikrinkite toliau nurodytus dalykus.
24
Ką daryti, jeigu...
Gedimo kodas ir veikimo sutrikimai
Galimos priežastys ir sprendimo būdai
• veikiančios programos lemputė nenus‐ • Užstrigusi ar nuosėdomis užsikimšusi
toja mirkčioti
vandens sklendė.
•
simbolis pasirodo ekrane.
Išvalykite vandens sklendę.
• protarpiais girdimas garso signalas
• Vandens sklendė yra užsukta. Atsukite
Į indaplovę nepatenka vanduo.
vandens sklendę.
• Užsikimšęs žarnos jungties filtras (jei
jis yra) vandens įleidimo vožtuve.
Išvalykite sriegiamosios žarnos filtrą.
• Vandens įleidimo žarna neteisingai pa‐
guldyta arba yra sulenkta ar prispausta.
Patikrinkite vandens įleidimo žarnos
sujungimą.
• veikiančios programos lemputė nenus‐ • Užsikimšęs praustuvo sifonas.
toja mirkčioti
Išvalykite praustuvo sifoną.
•
simbolis pasirodo ekrane.
• Vandens išleidimo žarna neteisingai
• protarpiais girdimas garso signalas
paguldyta arba yra sulenkta ar pri‐
Iš indaplovės neišbėga vanduo.
spausta.
Patikrinkite vandens išleidimo žarnos
sujungimą.
• veikiančios programos lemputė nenus‐ • Užsukite vandens sklendę ir kreipkitės
toja mirkčioti
į vietos techninės priežiūros tarnybą.
•
simbolis pasirodo ekrane.
• protarpiais girdimas garso signalas
Įjungtas prietaisas, užkertantis kelią van‐
dens išsiliejimui.
Programa nepasileidžia.
• Ne iki galo uždarytos indaplovės durys.
Uždarykite dureles.
• Neprijungtas pagrindinis kabelis. Įjun‐
kite maitinimo kabelio kištuką.
• Perdegė namo elektros skydinės sau‐
giklis.
Pakeiskite saugiklį.
• Programos paleidimas atidėtas.
Jeigu norite indus išplauti iškart, atšau‐
kite paleidimo atidėjimą.
Patikrinę šiuos dalykus, įjunkite prietaisą: programa ims veikti nuo tos fazės,
per kurią ji buvo sustabdyta.
Jeigu veikimo sutrikimai arba gedimo kodas atsiranda iš naujo, kreipkitės į
techninės priežiūros tarnybą.
Jei atsirastų čia neaprašytų gedimų kodų, kreipkitės į savo vietos techninės
priežiūros tarnybą nurodydami savo prietaiso modelį (Mod.), gaminio numerį
(PNC) ir serijos numerį (S.N.).
Šią informaciją rasite techninių duomenų lentelėje, esančioje indaplovės durų
vidinėje pusėje.
Techniniai duomenys
25
Kad minėtus numerius visada turėtumėte po ranka, rekomenduojame juos už‐
sirašyti čia:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S. N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nepatenkinami plovimo rezultatai
Nešvarūs indai
• Pasirinkta netinkama plovimo progra‐
ma.
• Indai taip sudėti, kad vanduo nepasie‐
kia visų paviršiaus vietų. Negalima per‐
krauti krepšių.
• Purkštuvo alkūnės negali laisvai suktis
dėl netinkamai sudėtų indų.
• Plovimo sekcijos dugne esantys filtrai
yra purvini arba neteisingai įstatyti.
• Naudojama per mažai arba visai ne‐
naudojamas ploviklis.
• Kai ant indų atsiranda nuosėdų apna‐
šos; tuščia druskos talpykla arba nus‐
tatytas neteisingas vandens minkštin‐
tuvo lygis.
• Neteisingai prijungta vandens išleidimo
žarna.
• Negerai uždarytas druskos talpyklos
dangtelis.
Drėgni ir pilkšvi indai
• Nebuvo naudojamos skalavimo prie‐
monės.
• Tuščias skalavimo priemonių dalytu‐
vas.
Ant stiklinių ir indų matyti dryžiai, pieno
dėmės arba melsvos apnašos
• Sumažinkite skalavimo priemonių
kiekį.
Ant stiklo dirbinių ir indų matyti išdžiūvu‐
sių vandens lašelių dėmės
• Padidinkite skalavimo priemonių kiekį.
• Priežastis gali būti ploviklis. Skambin‐
kite ploviklio gamintojo vartotojų pagal‐
bos linija.
Jeigu atlikus visus patikrinimus, problema išlieka, kreipkitės į vietos techninės
priežiūros tarnybą.
Techniniai duomenys
Matmenys
Plotis x aukštis x gylis (cm) 45 x 85 x 63
Elektros įvadas - įtampa bendroji galia - saugiklis
Informacija apie elektros įvadą pateikta techninių duo‐
menų lentelėje, esančioje ant indaplovės durelių vidinio
krašto.
Tiekiamo vandens slėgis
Minimalus - Maksimalus
(MPa)
0,05 - 0,8
26
Įrengimas
Našumas
Indų rinkiniai
9
Įrengimo nuorodos
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS
Visus elektros ir (arba) santechninio prietaiso įrengimo darbus turi atlikti kva‐
lifikuotas elektrikas ir (arba) santechnikas arba kompetentingas asmuo.
Prieš pastatydami prietaisą, pašalinkite visas pakuotės dalis.
Jei įmanoma, prietaisą statykite prie vandens įvado ir kanalizacijos.
Montavimas po stalviršiu (virtuvės baldų komplekto arba praustuvo)
Nuėmę indaplovės viršų galite ją sumontuoti po praustuvu arba jau esančiu
stalviršiu, jei nišos matmenys atitinka parodytus paveikslėlyje.
Atlikite šiuos veiksmus:
1. Nuimkite mašinos viršų atsukdami
du galinius laikančiuosius varžtus,
patraukite jį atgal ir pakeldami iškel‐
kite iš griovelių.
2. Įstumkite mašiną reguliavimo koje‐
lėmis išlyginę ją.
Stumdami mašiną žiūrėkite, kad nebūtų
sulenktos arba prispaustos vandens įleidimo ir išleidimo žarnos.
Bandant prieiti prie vidinių detalių, indaplovė turi būti atjungta nuo elektros tin‐
klo.
Nepamirškite, kad įrengtas prietaisas turi būti lengvai prieinamas techninio
aptarnavimo specialistams, jeigu prireiktų atlikti remonto darbus.
Jei vėliau naudosite indaplovę atskirai, turite vėl uždėti jos originalų viršų.
Vandens įvado prijungimas
27
Grindjuostė ant atskirai naudojamų indaplovių nereguliuojama.
Išlygiavimas
Pastatyti indaplovę tiesiai yra būtina tam, kad gerai užsidarytų ir užsirakintų
durelės. Kai prietaisas yra lygiai pastatytas, durys neužklius už spintelės šonų.
Jeigu durys gerai neužsidaro, atlaisvinkite arba priveržkite reguliuojamas ko‐
jeles tol, kol prietaisas stovės lygiai.
Vandens įvado prijungimas
Vandens įvado prijungimas
Šį prietaisą galima prijungti arba prie karšto (maks. 60°) arba šalto vandens
įvado.
Prijungę prie karšto vandens įvado, galite gerokai sumažinti energijos sąnau‐
das. Tačiau tai priklauso nuo karšto vandens ruošimo būdo. (Mes patariame
naudoti alternatyvios energijos šaltinius, kurie yra mažiau kenksmingi aplinkai,
pvz., saulės energijos arba fotogalvaninius kolektorius arba savaime atsinau‐
jinančią energiją.)
Prijungimą atliekant savarankiškai: jungiamoji mova, pritvirtinta prie prietaiso
įvadinės žarnos, skirta prisukti prie 3/4" dujų srieginės jungties arba naudojama
sparčiojo prijungimo, pvz., įspraudžiamam, čiaupui.
Vandens slėgis turi būti techninėse charakteristikose nurodytose ribose. Vietos
vandens tinklai gali nurodyti, koks vidutinis vandens slėgis yra Jūsų vietovėje.
Prijungimo metu įvadinė vandens žarna neturi būti sulenkta, suspausta arba
susipynusi.
Indaplovėje įrengtos įleidimo ir išleidimo žarnos, kurias, naudojantis antverž‐
lėmis, galima pasukti kaip patogiau - į kairę arba į dešinę.
Kad nepratekėtų vanduo, antveržlė turi būti gerai pritvirtinta.
(Dėmesio! NE VISŲ modelių indaplovėse įleidimo ir išleidimo žarnos yra su
antveržlėmis. Jeigu antveržlės nėra, šios galimybės irgi nėra. Jeigu prietaisas
prijungtas prie naujų arba ilgai nenaudotų vamzdžių, prieš prijungdami įvadinę
žarną, nuleiskite tam tikrą kiekį vandens.
NENAUDOKITE jungiamųjų žarnų, kurios buvo naudojamos seniems prietai‐
sams.
Šiame prietaise yra saugos įtaisų, neleidžiančių prietaise panaudotam vande‐
niui patekti atgal į vandentiekį. Šis prietaisas atitinka sanitarinės technikos
įrangai taikomus reikalavimus.
Vandens įleidimo žarna su apsauginiu vožtuvu
Prijungus vandens įleidimo žarną su dviguba sienele, apsauginis vožtuvas yra
šalia čiaupo. tad įvadinėje vandens žarnoje slėgis yra tik kai bėga vanduo.
Jeigu paduodant vandenį žarna prateka, apsauginis vožtuvas uždaro vandens
tiekimą.
Įrenginėdami įvadinę vandens žarną, imkitės atsargumo priemonių:
28
Vandens įvado prijungimas
• Apsauginio vožtuvo elektros kabelis yra dviguboje įvadinėje vandens žar‐
noje. Nemerkite įvadinės vandens žarnos arba apsauginio vožtuvo į van‐
denį.
• Jeigu pažeista įvadinė vandens žarna arba apsauginis vožtuvas, nedelsda‐
mi išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
• Įvadinę vandens žarną arba apsauginį vožtuvą gali pakeisti tik atitinkamos
kvalifikacijos specialistas arba techninės priežiūros centro darbuotojas.
ĮSPĖJIMAS
Atsargiai! Pavojinga įtampa.
Išvadinės vandens žarnos prijungimas
Išleidimo žarnos galą galima prijungti dvejopai:
1. Prie praustuvo kanalizacijos sifono, pritvirtinus jį po stalviršiu. Taip vandens
nuotekos iš praustuvo nebėgs į prietaisą.
2. Prie kanalizacijos vamzdžio su alsuokliu, kurio vidaus skersmuo ne ma‐
žesnis kaip 4cm.
Vandens išleidimo jungtis turi būti tarp 30
cm (min.) ir 100 cm (maks.) nuo indaplovės
dugno.
Išleidimo žarną galima nukreipti į dešinę
arba kairę indaplovės pusę.
Patikrinkite, ar žarna nesulenkta, nes taip
gali sulėtėti vandens nubėgimas iš prietai‐
so.
Prietaisui išleidžiant vandenį, neužkimškite
praustuvo kamščiu, nes nutekamasis van‐
duo gali būti susiurbtas atgal į mašiną.
Jie naudojate išleidimo žarnos prailginimą, jis neturi būti ilgesnis kaip 2 metrai,
o jo vidinis diametras neturi būti mažesnis nei pridėtos žarnos.
Panašiai ir vidinis movų, jungiamų su išleidimo žarna, skersmuo neturi būti
mažesnis kaip pridėtos žarnos skersmuo.
Elektros įvado prijungimas
29
Jungiant išleidimo žarną prie sifono, esan‐
čio po praustuvu, visą plastikinį apvalkalą
(A) būtina pašalinti. Nepašalinus apvalka‐
lo, ilgainiui ims kauptis maisto likučiai, kurie
užkimš indaplovės išleidimo žarnos sifoną.
Mūsų prietaise įrengtas saugos įtaisas, ne‐
leidžiantis purvinam vandeniui patekti atgal
į mašiną. Jeigu Jūsų plautuvėje įrengtas
vienos eigos vožtuvas, tai gali sutrikdyti tin‐
kamą vandens nutekėjimą iš indaplovės.
todėl patariame šį vožtuvą išmontuoti.
Siekiant išvengti vandens nuotėkio prijungus prietaisą, reikia gerai užveržti
vandens žarnų jungtis.
Elektros įvado prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Pagal saugos standartus reikalaujama, kad prietaisas būtų įžemintas.
Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, įsitikinkite, ar elektros įtampa ir maiti‐
nimo tipas, nurodytas duomenų lentelėje, atitinka tinklo, prie kurio bus jungia‐
mas prietaisas, parametrus.
Saugiklių duomenys taip pat pateikiami duomenų lentelėje.
Elektros kištuką junkite į tvarkingai įrengtą lizdą. Nenaudokite daugiakanalių
kištukų, jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Tai kelia gaisro pavojų dėl galimo perkaitimo.
Esant reikalui, pakeiskite elektros lizdą. Jeigu būtina pakeisti elektros kabelį,
kreipkitės į vietos techninės priežiūros tarnybą.
Įrengus prietaisą, elektros kištukas turi būti prieinamas.
Jokiu būdu neišjunginėkite prietaiso iš elektros lizdo, traukdami už laido. Išt‐
raukite tik laikydami už kištuko.
Gamintojas neatsako už pažeidimus, kuriuos sukėlė pirmiau išvardytų saugos
nuorodų nesilaikymas.
Aplinkosauga
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis
nurodo, kad su šiuo
produktu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia perduoti
atitinkam surinkimo punktui, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta.
Tinkamai išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie apsaugos nuo galimo
neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio
produkto išmetimas. Dėl išsamesnės informacijos apie šio produkto išmetimą,
prašom kreiptis į savo miesto valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo
tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.
30
Pakavimo medžiagos
Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir jas galima iš naujo perdirbti. Plastiki‐
nės dalys yra pažymėtos ženklais, pavyzdžiui, >PE <, >PS< ir t. t. Pakavimo
medžiagas sudėkite į atitinkamus buitinių atliekų konteinerius.
ĮSPĖJIMAS
Kai įrenginys daugiau nebenaudojamas:
• Ištraukite kištuką iš lizdo.
• Nupjaukite kabelį ir kištuką ir juos išmeskite.
• Pašalinkite durų užraktą. Tai apsaugos vaikus, kad jie neužsidarytų prietaiso
viduje ir nekeltų savo gyvybei pavojaus.
31
www.electrolux.com
117964471-00-032009
www.aeg-electrolux.lt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising