Aeg-Electrolux | FFIESTAAA | User manual | Aeg-Electrolux FFIESTAAA Uživatelský manuál

FAVORIT AAAUTO
Návod k použití
Myčka
2
V tomto návodu se používají následující symboly:
Důležité informace týkající se Vaší bezpečnosti a informace o ochraně
spotřebiče před poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
3
Obsah
Bezpečnostní upozornění
Popis výrobku
Ovládací panel
Při prvním použití
Nastavení změkčovač vody
4
6
7
9
9
Doplňování soli
11
Doplnění |eštidla
12
Denní používání
13
Vkládání nádobí a příborů
13
Spodní koš
14
Košík na příbory
15
Vrchní koš
16
Seřízení výšky horního koše
17
Použití mycího prostředku
18
Mycí programy
20
Pracovní postup
21
Čištění a údržba
25
Spotřebič nefunguje
27
Poznámky k ochraně životního prostředí
30
Technické údaje
31
Poznámky pro zkušebny
32
Instalace
33
Umístění pod pracovní desku
33
Vyrovnání
34
Připojení vody
34
Přívod vody vybavený bezpečnostním ventilem
35
Připojení vypouštěcí hadice
36
Připojení k elektrické síti
37
Záruční podmínky
38
4
Bezpečnostní upozornění
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu myčky si před její
instalací a prvním použitím pozorně přečtěte tento návod k použití
včetně rad a upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly a
nehodami je důležité, aby se všechny osoby, které budou používat
tento spotřebič, seznámily s jeho provozem a bezpečnostními
funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a přesvědčte se, že zůstanou u
spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo nebo prodeje
dalším osobám, aby se všichni uživatelé po celou dobu životnosti
spotřebiče mohli řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti.
Správné používání
●
Toto myčka je určena k mytí domácího nádobí vhodného pro mytí v
myčce.
● V myčce nepoužívejte žádná rozpouštědla. Mohla by způsobit výbuch.
● Nože a další náčiní s ostrými špičkami vkládejte do košíčku na příbory
špičkou dolů, nebo je položte vodorovně do horního koše.
● Používejte jen prostředky (mycí prostředky, sůl a leštidla) vhodné pro
myčky.
● Pokud je myčka v provozu, neotvírejte dveře, mohla by uniknout horká
pára.
● Dokud mycí cyklus neskončí, nevytahujte z myčky žádné nádobí.
● Po použití odpojte myčku od zdroje napájení a vypněte přívod vody.
● Pokud by bylo zapotřebí spotřebič opravit, obraťte se na autorizovanédo
servisního technika, který by měl použít výhradně originální náhradní díly.
Všeobecné bezpečnostní informace
●
Mycí prostředky mohou způsobit chemické popálení očí, úst a hrdla. Může
dojít k ohrožení života! Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce mycího
prostředku do myčky.
● Voda v myčce není určena k pití. Mohou v ní být zbytky mycího
prostředku.
● Zkontrolujte, zda jsou dveře myčky vždy zavřené, s výjimkou vkládání
nebo vyjímání nádobí. Tímto způsobem zabraníte tomu, aby přes dveře
někdo zakopl a zranil se.
● Na otevřené dveře myčky si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
5
Dětská pojistka
●
Tento spotřebič smí používat pouze dospělé osoby. Děti by neměly
používat myčku bez dozoru.
● Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
● Všechny mycí prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají
přístup.
● Jsou-li dveře myčky otevřené, nedovolte dětem, aby se k nim přibližovaly.
Instalace
●
Zkontrolujte, zda během dopravy nedošlo k poškození myčky. Poškozený
spotřebič nikdy nepřipojujte. Je-li myčka poškozená, obraťte se na
dodavatele.
● Všechny obaly je nutné před použitím myčky odstranit.
● Elektrickou a vodovodní instalaci, které jsou nezbytné k zapojení této
myčky, smí provádět pouze kvalifikovaná osoba s příslušným oprávněním.
● Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je z
bezpečnostních důvodů nebezpečná.
● Nikdy myčku nepoužívejte, pokud jsou elektrické připojení nebo vodovodní
hadice poškozené; nebo v případě takového poškození ovládacího
panelu, pracovní desky nebo podstavce, kdy je vnitřek spotřebiče volně
přístupný. Obraťte se na místní servisní středisko, abyste se nevystavovali
možnému nebezpečí.
● Žádnou stranu myčky nesmíte vrtat, abyste nepoškodili vodovodní a
elektrické komponenty.
U elektrické a vodovodní přípojky se pečlivě řiďte pokyny uvedenými v
příslušných odstavcích.
6
Popis výrobku
1 Horní koš
2 Nastavení tvrdosti vody
3 Zásobník na sůl
4 Dávkovač mycího prostředku
5 Dávkovač leštidla
6 Typový štítek
7 Filtry
8 Dolní ostřikovací rameno
9 Horní ostřikovací rameno
10 Pracovní deska
7
Ovládací panel
Tlačítko opožděného
startu
Digitální displej
Tlačítka
funkcí
Indikátory
1
2
3
Tlačítka voleb
programů
Madlo dveří
Tlačítko hlavního
vypínače
Tlačítko “3 v 1”
Tlačítka funkcí: vedle volby mycího programu slouží také k volbě
následujících funkcí:
- nastavení změkčovače vody
- aktivace a deaktivace dávkovače leštícího prostředku
- zrušení probíhajícího programu
Tlačítka voleb programů: program lze zvolit stisknutím jednoho z
těchto tlačítek
Na digitálním displeji lze sledovat:
-
nastavení úrovně změkčovače vody
zda je aktivováno nebo deaktivováno dávkování leštícího prostředku
přibližnou dobu zbývající do konce mycího programu
symboly chybových hlášení
Tlačítko opožděného startu: tímto tlačítkem lze volit dobu
odloženého startu v rozsahu 1 až 19 hodin.
8
Kontrolky
Mytí
Rozsvítí se, jestliže probíhá fáze mytí a
máchání.
Sušení
Rozsvítí se, jestliže probíhá fáze sušení.
Konec programu
Rozsvítí se po skončení mycího programu.
Sůl
Rozsvítí se při vyčerpání soli.
Leštidlo
Rozsvítí se při vyčerpání leštidla.
Kontrolky soli a leštidla v průběhu mycího programu nikdy nesvítí, i
když je nutné doplnit sůl a/nebo leštidlo.
Kontrolka množství soli na ovládacím panelu může svítit ještě 2-6 h po
doplnění soli, je-li myčka nádobí zapnutá. Jestliže použijete sůl, která
se rozpouští pomaleji, může svítit i déle. Na funkci myčky to ale nemá
vliv.
Funkční tlačítko "3 v 1":
Tato myčka je vybavena funkcí "3 v 1", která umožňuje používat
kombinované mycí tablety "3 v1".
Tuto funkci lze zvolit u každého mycího programu.
Při zvolení této funkce ja automaticky vypnuto dávkování speciální soli a
leštícího prostředku ze zásobníků umístěných v myčce. Zároveň se tím i
deaktivují kontrolky dávkování speciální soli a leštícího prostředku.
Jestliže se toto tlačítko aktivuje, což je indikováno tím, že svítí odpovídající
kontrolka, tak je funkce "3 v1" nastavena pro všechny následující programy.
Jestliže chcete funkci "3 v1" opět deaktivovat, stiskněte opět toto tlačítko.
Deaktivace je potvrzena zhasnutím odpovídající kontrolky.
9
Při prvním použití
Před prvním použitím myčky nádobí
● Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s pokyny k
instalaci.
● Odstraňte veškeré obaly zevnitř spotřebiče.
● Nastavte změkčovač vody.
● Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody a pak doplňte sůl do myčky.
● Naplňte dávkovač leštidla lešticím prostředkem.
Nastavení změkčovač vody.
Myčka je vybavena změkčovačem vody, který je určen k odstranění
minerálů a solí z přiváděné vody, protože by mohly mít škodlivé nebo
nežádoucí účinky na provoz spotřebiče.
Čím je obsah těchto minerálů a soli vyšší, tím je voda tvrdší.
Tvrdost vody se označuje v ekvivalentních stupních tvrdosti, německých
stupních (°dH), francouzských stupních (°TH) a mmol/l (milimol na litr mezinárodní jednotka pro tvrdost vody).
Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody v místě vašeho
bydliště. Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u místního vodárenského
podniku.
Nastavení změkčovače
Tvrdost vody
Použití
soli
°dH
°TH
mmol/l
ručně
elektronicky
51 - 70
43 - 50
91 - 125
76 - 90
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
2
2
stupeň 10
stupeň 9
ano
ano
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
stupeň 8
ano
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
stupeň 7
ano
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
stupeň 6
ano
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
stupeň 5
ano
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
stupeň 4
ano
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
stupeň 3
ano
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
stupeň 2
ano
<4
<7
< 0,7
1
stupeň 1
ne *
* sůl není nutná
10
Změkčovač vody musí být nastaven dvěma způsoby: ručně, pomocí
stupnice tvrdosti vody, a elektronicky s použitím tlačítek programu na
ovládacím panelu.
Ruční nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena do polohy 2.
1.Otevřete dveře myčky.
2.Z myčky vyjměte dolní koš.
3.Otočte číselníkem stupnice tvrdosti
vody do polohy 1 nebo 2 (viz tabulka).
4.Vraťte dolní koš.
Elektronické nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena na
stupeň 5.
1.Zapněte myčku hlavním vypínačem. Všechny kontrolky programů se
rozsvítí (nastavovací úroveň).
Pokud svítí pouze jedna z kontrolek programů, znamená to že byl zvolen
mycí program. Program musí být zrušen následovně: stiskněte společně
funkční tlačítka 2 a 3 po dobu asi 2 sekund, kontrolka zvoleného
programu začne blikat po dobu asi 2 sekund.
Po 2 sekundách se rozsvítí všechny kontrolky programů na znamení toho,
že byl mycí program zrušen a myčka je nyní v nastavovací úrovni.
2.Stiskněte současně obě funkční tlačítka číslo 2 a 3, až do doby, kdy se
rozblikají kontrolky tlačítek 1, 2 a 3.
3.Stiskněte tlačítko 1. Kontrolky tlačítek 2 a 3 zhasnou, kontrolka tlačítka 1
bude stále blikat a na digitálním displeji se objeví aktuálně nastavená
hodnota změkčovače vody.
4.Jestliže chcete nastavenou hodnotu změnit, stiskněte tlačítko 1. Každým
stisknutím se úroveň nastavení změní. (V tabulce naleznete všechny
možné úrovně nastavení změkčovače.)
Příklady:
Je-li stávající úroveň 5, jedním stisknutím tlačítka 1 se úroveň změní na
hodnotu 6.
Je-li stávající úroveň 10, jedním stisknutím tlačítka 1 se úroveň změní na
hodnotu 1
5.Uložení nové hodnoty do paměti proveďte vypnutím myčky hlavním
vypínačem nebo počkejte přibližně 60 sekund, kdy se myčka automaticky
opět přepne do standardního nastavení.
11
Doplňování soli
Používejte jen sůl speciálně určenou pro myčky.
Všechny ostatní druhy soli, které nejsou určené do myčky, zejména
kuchyňská sůl, poškozují změkčovací zařízení.
Sůl doplňujte až těsně před spuštěním jednoho z úplných mycích programů.
Tím zabráníte, aby rozsypaná sůl nebo solný roztok zůstaly delší dobu na
dně myčky, kde by mohly způsobit korozi.
Doplňování:
1.Otevřete dveře, vysuňte dolní koš a
odšroubujte uzávěr zásobníku na sůl
otáčením doleva.
2.Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody
(to je nutné pouze při prvním plnění
soli).
3.Pomocí přiložené násypky doplňte sůl,
až se zásobník úplně zaplní.
4.Zkontrolujte, zda na šroubovacím závitu
nebo těsnění nezůstaly zbytky soli a
nasaďte uzávěr zpět.
5.Uzávěr vraťte zpět a utáhněte ho doprava, až se s cvaknutím zastaví.
Při doplňování soli může ze zásobníku vytékat voda, to je zcela normální
jev.
12
Doplnění leštidla
Leštidlo zajišťuje správné opláchnutí a usušení nádobí beze šmouh a skvrn.
Leštidlo se automaticky přidává během posledního oplachování.
1.Otevřete zásobník stisknutím
uvolňovacího tlačítka (A).
2.Přidejte lešticí prostředek, až se
zásobník úplně zaplní. Maximální
stupeň doplnění je označen značkou
“max”.
Dávkovač lešticího prostředku pojme
asi 110 ml lešticího prostředku, což
stačí pro 16 a 40 mycích cyklů v
závislosti na dávkovacím nastavení.
Podle dosaženého výsledku sušení
nastavte dávku lešticího prostředku
pomocí 6polohového voliče (poloha 1
minimální dávkování, poloha 6
maximální dávkování).
Dávkovač byl ve výrobě nastaven do
polohy 4.
Zvyšte dávku leštidla, jestliže jsou na
nádobí po umytí kapky vody nebo
vápencové skvrny.
Snižte dávku leštidla, jestliže jsou na
nádobí po umytí bělavé šmouhy, nebo
je na skleněném nádobí nebo ostří
nožů namodralý film.
3.Po doplnění zkontrolujte zavření víčka.
Lešticí prostředek rozlitý během doplňování setřete savým hadříkem,
aby při následujícím mytí nádobí nedocházelo k nadměrnému pěnění.
Používejte pouze značkový lešticí prostředek pro myčky.
Nikdy do dávkovače leštidla nelijte jiné tekutiny (např. čisticí
prostředky pro myčky, tekuté mycí prostředky). Poškodili byste tím
myčku.
13
Denní používání
Zkontrolujte, zda je nutné doplnit sůl nebo leštidlo.
Vložte do myčky nádobí a příbory.
● Doplňte mycí prostředek.
● Zvolte mycí program vhodný pro vložené nádobí a příbory.
● Spusťte mycí program.
●
●
Vkládání nádobí a příborů
V myčce nemyjte mycí houbičky, hadříky na úklid ani jiné savé materiály.
● Před vložením nádobí:
- Z nádobí odstraňte všechny zbytky jídel a nečistoty.
- Připálené zbytky jídel v nádobách nechte změknout.
● Při vkládání nádobí a příborů postupujte takto:
- Talíře a příbory nesmí bránit otáčení ostřikovacích ramen.
- Duté nádobí jako šálky, sklenice, hrnce apod. pokládejte dnem vzhůru,
aby se voda nemohla zachycovat v nádobách nebo v prohlubních.
- Talíře a příbory nesmí ležet na sobě, nebo se navzájem zakrývat.
- Sklenice se nesmí dotýkat, aby se nepoškodily.
- Malé předměty vložte do košíčku na příbory.
● Na plastovém nádobí a hrncích s teflonem se mohou držet vodní kapky;
toto nádobí neschne tak dobře jako porcelánové a ocelové nádobí.
Toto nádobí a příbory je pro mytí v myčce
nevhodné:
omezeně vhodné:
- Příbory s dřevěnými,
- Kameninové nádobí myjte v
rohovinovými, porcelánovými
myčce pouze tehdy, jestliže to
nebo perleťovými držadly.
výrobce nádobí výslovně
doporučil.
- Plastové předměty, které nejsou
odolné vůči vyšší teplotě.
- Glazované vzory mohou při
- Starší příbory s lepenými díly,
častém mytí vyblednout .
které nejsou tepelně odolné
- Stříbrné a hliníkové nádobí často
- Lepené příbory nebo talíře.
při mytí ztrácí barvu. Vaječný
- Měděné nebo cínové předměty.
bílek, žloutek a hořčice
zanechávají na stříbrném nádobí
- Olovnatý křišťál.
skvrny, nebo způsobují změnu
- Ocelové předměty podléhající
barvy. Jestliže stříbrné nádobí
korozi.
nebudete hned mýt, tyto zbytky z
- Dřevěné mísy.
něj raději ihned odstraňte.
- Předměty ze syntetických vláken.
14
Spodní koš
Spodní koš je určen pro hrnce, kastroly, pánve, pokličky, misky, salátové
mísy, příbory, ap.
Servírovací podnosy a velké poklice lze
naskládat po stranách koše a to tak aby
se horní ostřikovací rameno mohlo volně
otáčet.
Zadní dvě řady držáků v dolním koši
mohou být lehce sklopeny tak, aby jste
mohli pohodlně uložit do koše větší kusy
nádobí.
UI87
15
Košík na příbory
Dlouhé nože uložené břitem nahoru jsou nebezpečné.
Dlouhé a ostré díly příborů, jako např. kuchyňské nože, musí být
uloženy ve vrchním koši a to ve vodorovné poloze.
Dbejte zvýšené bezpečnosti při manipulaci s těmito ostrými druhy
nádobí a to zvláště s kuchyňskými noži.
Vyjímatelný košík na nože
Dlouhé a ostré díly příborů, jako např.
kuchyňské nože, musí být uloženy ve
vrchním koši a to ve vodorovné poloze ve
vyjímatelném košíku na nože, který je
umístěn v zadní části horního koše.
Příbory do vyjímatelného košíku ukládejte
držadlem dolu.
Jestliže příbory vyčnívají ze dna košíku a
omezují pohyb spodního ostřikovacího
ramena, vložte tyto příbory držadlem
nahoru.
Lžíce promíchejte s jiným druhem
příborů, abyste zabránili jejich slepení.
Abyste dosáhli co nejlepších výsledků
mytí, doporučujeme použít příborovou
mřížku (jestliže to velikost a rozměry
příborů dovolují).
16
Vrchní koš
Vrchní koš je určen pro talíře (dezertní,
polévkové, ploché, do 24 cm v průměru),
salátové mísy, hrnky a sklenice.
Nádobí naskládejte tak, aby se voda
dostala na všechny části nádobí.
Sklenice na dlouhé noze můžete
naskládat na držáky hrnků.
Lehké díly nádobí (plastové mísy, ap.)
naskládejte do vrchního koše a
zabezpečte je proti pohybu.
Před zavřením dveří se přesvědčete, že se mohou volně otáčet obě
ostřikovací ramena.
17
Seřízení výšky horního koše
Jestliže chcete mýt velké kusy nádobí, nastavte horní koš do vyšší polohy a
pak je vložte do dolního koše.
Maximální výška nádobí v:
horním koši
dolním koši
Se zdviženým horním košem
20 cm
31 cm
Se sníženým horním košem
24 cm
27 cm
Při zvýšení koše postupujte následovně:
1.Vysuňte přední zarážky (A) horního
koše ven a vyjměte koš.
2.Zasuňte koš do vyšší polohy a zarážky
(A) vraťte do původní polohy.
Jestliže je koš ve vyšší poloze, nemůžete použít držáky na šálky.
Po vložení nádobí vždy zavřete dveře, protože otevřené dveře mohou
být nebezpečné.
18
Použití mycího prostředku
Používejte jen mycí prostředky speciálně určené pro myčky.
Dodržujte doporučení výrobce k dávkování a uložení mycích prostředků,
která jsou uvedena na obalu mycího prostředků.
Nepoužívejte nadměrné množství mycího prostředku, snížíte tak míru
znečištění životního prostředí.
Doplnění mycího prostředku
1.Otevřete víčko.
2.Naplňte dávkovač mycího prostředku
(1) mycím prostředkem. Značky udávají
množství prostředku:
20 = přibližně 20 g mycího prostředku
30 = přibližně 30 g mycího prostředku
3.U všech programů s předmytím přidejte
další dávku mycího prostředku (5/10 g) i
do přihrádky pro předmytí (2). Tato
dávka mycího prostředku se využije pro
předmytí.
Při použití mycích tablet: tablety vložte
do přihrádky (1).
4.Zavřete víčko a stiskněte, až zapadne.
1
2
19
Mycí tablety
Mycí tablety od různých výrobců se rozpouští různou rychlostí. Některé mycí
tablety proto při krátkých mycích programech plně nevyužijí svůj mycí
účinek. Používejte proto pro mycí tablety dlouhé mycí programy, které
zajišťují úplné odstranění zbytků prášku.
Použití mycích tablet “3 v 1”
Obecná pravidla
Tento typ produktu v sobě obsahuje zároveň mycí prostředek, leštící
prostředek a speciální sůl.
1.Ještě před použitím tohoto druhu prostředku se ujistěte, že tvrdost vody
odpovídá instrukcím v návodu těchto přípravků.
2.Tyto druhy prostředků používejte přesně dle návodu jejich výrobce.
3.Jestliže se při prvním použití těchto prostředků (“3 v 1”) setkáte s
jakýmkoliv problémem, tak kontaktujte jejich výrobce. Kontaktní informace
naleznete na obalech těchto prostředků.
Speciální upozornění:
V případě používání prostředků “3 v1” nastavte změkčovač vody na co
nejnižší hodnotu.
Jestliže se opětovně rozhodnete používat každý prostředek opět
samostatně, postupujte následujícím způsobem:
●doplňte zásobníky speciální soli a leštícího prostředku
●Změkčovač vody nastavte na co nejvyšší úroveň a spusťte mycí program
bez nádobí.
●Změkčovač vody opětovně nastavte na úroveň odpovídající tvrdosti vody.
20
Mycí programy
silně zašpiněné,
zaschlé zbytky
pokrmů, zvláště
škroby a bílkoviny
• •
AUTOMATIC
(50° - 65°)
jídelní
nádobí,
hrnce, pánve
normálně zašpiněné,
se zaschlými zbytky
pokrmů
• •
30 MIN
Nádobí bez
hrnců a
pánví
ihned po použití,
mírně nebo normálně
zašpiněné
-
•
jídelní
soupravy,
hrnce, pánve
a keramika
citlivá na
teplo
normálně zašpiněné
• •
ECO 50°
1
85
95
1,70
1,90
23
25
• •
92
115
1,10
1,50
12
25
-
• -
30
0,80
9
•
• •
140
1,05
15
•
2x
•
1/2x
Sušení
• •
střední
voda (litry)
jídelní
soupravy,
hrnce a
pánve
energie (kWh)
INTENSIV 70°
(2) Hodnoty
spotřeb
délka (minuty)
Druh zašpinnění
hlavní mytí
Vhodný
pro
nádobí
předmytí
Program
konečný oplach
Programové kroky
(1) Testovací program dle normy EN 50242 (Viz “Pokyny pro zkušebny”). Tento program byl vyvinutý
pro použití BIO prostředků s obsahem enzymů a umožňující nižší spotřebu elektrické energie a
dosahující stejného mycího účinku při 50°C jako standardní prostředky dosahují při 65°C. Pro
kompenzaci nižší teploty je prodloužena doba trvání programu.
(2) Hodnoty spotřeb jsou pouze informativní a jsou závislé na tlaku a teplotě přiváděné vody a
hodnotách elektrického proudu.
Mycí program "AUTOMATIC":
Při použití programu "AUTOMATIC" je stupeň znečištění určen ze stupně zakalení mycí vody.
Jestliže je myčka naplněná jen částečně a nádobí je jen mírně znečištěné, tak fáze programu
"předmytí", "mytí" a "oplach" jsou
adekvátně zkráceny a tím je i snížena spotřeba vody.
Jestliže je myčka naplněná zcela a nádobí je silně znečištěné, tak fáze programu "předmytí", "mytí" a
"oplach" jsou adekvátně
prodlouženy a tím je i zvýšena spotřeba vody.
Z těchto důvodů jsou hodnoty délka mycího programu, spotřeba elektrické energie a vody proměnlivé a
mohou se pohybovat v rozsahu stanovených hodnot. (viz tabulka Mycí program-AUTOMATIC).
Při mycím programu "AUTOMATIC" je také teplota mycí vody řízená v rozsahu 50°C-65°C automaticky
dle míry znečištění nádobí.
21
Pracovní postup
1.Zkontrolujte zda jsou koše správně založeny a že ostřikovací ramena
se mohou volně otáčet.
2.Otevřete přívod vody.
3.Zavřete dveře myčky.
4.Stiskněte hlavní vypínač “On/Off”. Všechny kontrolky programů se
rozsvítí.
5.Nastavení a spuštění programu
Stiskněte tlačítko odpovídající zvolenému programu (viz Tabulka mycích
programů).
Indikátor odpovídající zvolenému programu zůstane svítit zatím co ostatní
zhasnou. Na digitálním displeji začne blikat hodnota času zbývajícího do
skončení zvoleného mycího programu.
Zároveň se rozsvítí předpokládané indikátory fází mycího programu.
Přibližně po 3 sekundách kdy není stisknuté žádné tlačítko se
automaticky spustí zvolený mycí program.
Hodnota zbývající doby do konce programu na displeji přestane blikat a
zhasnou všechny indikátory fází mycího programu kromě indikátoru právě
probíhající fáze.
Nastavení a spuštění programu s funkcí odložený start
Nastavení odloženého startu se provádí před zvolením programu.
Tiskněte tlačítko odloženého startu dokud na disleji nebliká požadovaná
hodnota odložení startu v hodinách (od 1h do 19h).
Zvolte mycí program. Na displeji se krátce zobrazí doba trvání programu a
potom se opět zobrazuje časová prodleva odloženého startu.
Jakmile hodnota tohoto času přestane blikat, čas odložení startu se začne
odečítat.
Odečítání se zobrazuje v krocích po 1 hodině.
Otevírání dveří během odečítání časové prodlevy nemá na toto odečítání
vliv.
Jakmile uplyne nastavená doba odloženého startu, program se
automaticky spustí.
Poznámka: Je také možné zvolit program a odložený start, když jsou
dveře myčky otevřené.
22
V tomto případě začne program nebo odečítání prodlevy startu
automaticky po uzavření dveří. Do této doby je možné nastavení měnit.
a) Stiskněte hlavní vypínač.
b) Zvolte mycí program a případně odložený start.
c) Zavřete dveře myčky.
6.Přerušení, zrušení mycího programu
Probíhající mycí program přerušujte nebo rušte pouze v
nejnutnějších případech.
Pozor! Při otevření dveří se z myčky může vyvalit horká pára. Proto
dveře otevírejte velmi opatrně.
Přerušení právě probíhajícího programu
a)Otevřením dveří myčky se program zastaví. Po zavření dveří bude
program pokračovat od místa přerušení.
b)Stiskněte hlavní vypínač. V tomto případě zhasnou všechny kontrolky
(kromě kontrolky hlavního vypínače). Stiskněte opětovně hlavní vypínač
a program se opět spustí z místa, kde byl přerušen.
Zrušení právě probíhajícího mycího programu
Pro zrušení mycího programu musíte následovně myčku vyresetovat:
stiskněte současně funkční tlačítka 2 a 3 po dobu asi 2 sekund.
Po 2 sekundách se rozsvítí kontrolky všech programů na znamení, že byl
mycí program zrušen a myčka se nachází v nastavovací úrovni. Nyní je
možné zvolit a spustit nový program.
(Jestliže budete volit nový mycí program, tak se přesvědčete, že je v
zásobníku dostatek mycího prostředku).
7. Zrušení "odloženého startu"
Pro zrušení "odloženého startu" musíte myčku vyresetovat stejným
postupem, jako byl uveden pro " Zrušení mycího programu".
Zrušení "odloženého startu" tedy zahrnuje také zrušení vybraného mycího
programu.
V tomto případě musíte nastavit mycí program znovu.
23
8.Konec mycího programu
Na konci mycího programu se myčka automaticky vypne.
Konec programu bude oznámen rozsvícením odpovídající kontrolky.
Na displeji se zobrazí hodnota 0 (zbývající čas do konce mycího
programu) a v tomto okamžiku je celý mycí program ukončen.
Vypněte myčku pomocí hlavního vypínače.
Bezprostředně po ukončení programu může během otevření dveří
uniknout z myčky horká pára. Proto otevírejte dveře opatrně.
Otevřete dveře myčky a počkejte několik minut, než budete nádobí z
myčky vyndávat.Tím dosáhnete ochlazení nádobí a také docílíte lepšího
osušení nádobí.
9.Vyjímání nádobí z myčky
Horké nádobí je náchylnější k rozbití. Je proto vhodné nechat nádobí v
myčce vychladnout.
Nejprve vyprázdněte dolní koš a teprve poté koš horní. Zabráníte tak tomu
aby případné zbytky vody skapávali na suché nádobí.
Na nerezových stěnách myčky může začít kondenzovat voda. Je to tím,
že nerez se ochlazuje rychleji než některé nádobí.
Po skončení mytí doporučujeme myčku odpojit od elektrické sítě a
uzavřít přívod vody.
Funkce "3 v 1"
Tuto funkci můžete zvolit u každého mycího programu.
Vložte tabletu kombinovaného prostředku “3 v 1” do zásobníku mycího
prostředku. Stiskněte hlavní vypínač.
Rozsvítí se všechny kontrolky programů.
Stiskněte tlačítko “3 v 1” a tím se zároveň rozsvítí odpovídající kontrolka.
Nezapomeňte, když necháte toto tlačítko stisknuté, bude funkce “3 v 1”
aktivována i u dalšího mytí. Proto chcete-li funkci “3 v 1” zrušit, stiskněte
tlačítko “3 v 1” a zároveň zhasne i odpovídající kontrolka.
Zvolte požadovaný program a do 3 sekund po volbě se program
automaticky spustí.
Jestliže se mycí program spustil, nelze funkci “3 v 1” měnit.
Jestliže musíte tuto funkci zrušit, musíte nejprve zrušit probíhající program
(viz kapitola “Zrušení mycího programu”) a teprve potom můžete vypnout
funkci “3 v 1” stisknutím tlačítka “3 v 1”.
24
Nyní musíte opětovně nastavit zvolený program.
Při použití funkce “3 v 1” se může měnit doba trvání programu, vyznačená v
tabulce programů.
Poznámka: pokud je výsledek sušení neuspokojivý, je možné aktivovat
pouze dávkovač leštícího prostředku a to následovně:
(myčka musí být vypnutá)
1.Při vypnuté myčce stiskněte hlavní vypínač “On/Off”. Všechny kontrolky
programů se rozsvítí ( nastavovací úroveň).
Pokud svítí pouze jedna z kontrolek programů, znamená to že byl zvolen
mycí program. Program musí být zrušen následovně: stiskněte společně
funkční tlačítka 2 a 3 po dobu asi 2 sekund, kontrolka zvoleného
programu začne blikat po dobu asi 2 sekund.
Po 2 sekundách se rozsvítí všechny kontrolky programů na znamení toho,
že byl mycí program zrušen a myčka je nyní v nastavovací úrovni.
2.Stiskněte současně funkční tlačítka 2 a 3. Kontrolky funkčních tlačítek 1, 2
a 3 začnou blikat.
3.Stiskněte funkční tlačítko 2. Kontrolky funkčních tlačítek 1 a 3 zhasnou,
kontrolka funkčního tlačítka 2 bude stále blikat a na displeji bude
zobrazena jedna z následujících variant.
4.Opětovným stlačením funkčního tlačítka 2 změníte současné nastavení.
Dávkování leštícího prostředku je deaktivované
Dávkování leštícího prostředku je aktivované
5.Vypnutím myčky hlavním vypínačem “On/Off” uložíte toto nastavení do
paměti myčky. K uložení této hodnoty do paměti je možné počkat i 60
sekund, kdy myčka přejde automaticky do nastavovacího módu.
V okamžiku, kdy je dávkování leštícího prostředku aktivované, je
aktivován i indikátor doplňování leštícího prostředku.
Aktivaci/deaktivaci dávkování leštícího prostředku lze nastavovat
pouze při zapnuté funkci "3v1".
25
Čištění a údržba
Čištění filtrů
Kontrolujte občas filtr i přívod vody. Zanesené filtry zhoršují mycí výsledek.
Před čištěním filtrů zkontrolujte, zda je spotřebič vypnutý.
1.Otevřete dveře, vyjměte dolní koš.
2.Filtrační systém myčky nádobí se
skládá z hrubého filtru (A), mikrofiltru
(B) a plochého filtru. Uvolněte filtrační
systém otočením držadla mikrofiltru a
vytáhněte ho.
3.Otočte držadlem o asi1/4 proti směru
hodinových ručiček a vyjměte filtry z
myčky.
4.Systém rozeberte vytažením hrubého
filtru (A) za otvor držadla z mikrofiltru
(B).
5.Všechny filtry důkladně omyjte pod
tekoucí vodou.
6.Vyjměte plochý filtr ze dna myčky a
pečlivě ho omyjte z obou stran.
7.Plochý filtr vložte zpět do původní
polohy na dně myčky.
8.Hrubý filtr (A) vložte do mikrofiltru (B) a
přistiskněte k sobě.
9.Složený filtr vložte zpět na původní
místo a zablokujte ho pootočením
držadla směrem doprava. Během
tohoto postupu zkontrolujte, zda plochý
filtr někde nevyčnívá ze dna myčky.
Nikdy nepoužívejte myčku bez filtrů!
Nesprávné umístění a sestavení filtrů má za následek nedostatečné
umytí nádobí.
26
NIKDY se nepokoušejte odstranit horní ostřikovací rameno.
Jestliže se otvory v horním ostřikovacím rameni zanesou nečistotami,
odstraňte je párátkem.
Čištění vnějších ploch
Vnější strany spotřebiče a ovládací panel otírejte vlhkým měkkým hadříkem.
Je-li to nutné, používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nikdy
nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla
(aceton, trichloretylen apod. ...).
Těsnění kolem dveří, zásobníky na mycí prostředek a leštidlo čistěte
pravidelně vlhkým hadříkem.
Doporučujeme spustit každé 3 měsíce 65°C mycí program bez nádobí, ale
s mycím prostředkem.
Při delším nepoužití myčky
Nebudete-li myčku používat po delší dobu, doporučujeme postupovat takto:
1.Vytáhněte přívodní kabel myčky ze zásuvky a pak zavřete přívod vody.
2.Nechte dveře pootevřené, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů.
3.Vyčistěte vnitřek myčky.
Opatření proti vlivu mrazu
Myčku neumísťujte v místnosti, kde teplota klesá pod 0 °C. Pokud nelze
zvolit jiné umístění, vykliďte myčku, zavřete dveře, odpojte přívodní hadici a
vylijte z ní vodu.
Přemístění myčky
Musíte-li myčku přemístit (stěhování apod....):
1.Odpojte ji o sítě.
2.Zavřete přívod vody.
3.Odpojte přívodní a vypouštěcí hadici.
4.Vytáhněte myčku i hadice.
Myčku při dopravě příliš nenaklánějte.
27
Spotřebič nefunguje
Myčka nezačne mýt nebo se zastavuje během mytí.
Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo
přehlédnutím a můžete je snadno odstranit sami pomocí uvedených pokynů
bez volání do servisu.
Vypněte myčku, otevřete dveře a proveďte následující doporučená řešení.
Poruchový kód
Chybné funkce
●
Nepřetržité
Myčka se neplní
blikání kontrolky vodou.
probíhajícího
programu
●
se objeví
na digitálním
displeji
●
Nepřetržité
blikání
kontrolky
probíhajícího
programu
●
se objeví
na digitálním
displeji
●
Nepřetržité
blikání
kontrolky
probíhajícího
programu
●
se objeví
na digitálním
displeji
Možné příčiny
Vodovodní kohout
je zablokovaný
nebo zanesený
vodním kamenem.
●
Vodovodní kohout
je zavřený.
● Filtr (je-li
instalován) v
závitovém spoji
hadice u
přívodního ventilu
je zanesený.
● Přívodní hadice
není správně
položená, nebo je
ohnutá, přiskříplá.
●
●
●
Myčka
nevypouští.
Aktivace systému
proti vyplavení.
Řešení
Vyčistěte
vodovodní kohout.
Otevřete
vodovodní kohout.
● Vyčistěte filtr v
závitovém spoji
hadice.
●
Zkontrolujte
připojení
vypouštěcí hadice.
●
Kolík sifonu je
zablokovaný.
●
Vyčistěte kolík
sifonu.
●
Vypouštěcí hadice
není správně
položená, nebo je
ohnutá, přiskříplá.
●
Zkontrolujte
připojení
vypouštěcí hadice.
●
Zavřete vodovodní
kohout a obraťte
se na místní
servisní středisko.
28
Poruchový kód
Chybné funkce
Nespustil se
program.
Možné příčiny
Řešení
●
Dveře myčky
nejsou správně
zavřené.
●
Zavřete dveře.
●
Zástrčka není
zasunutá do
zásuvky.
●
Zasuňte zástrčku.
●
Je spálená
pojistka v domácí
pojistkové skříňce.
●
Vyměňte pojistku.
●
Je nastavený
odložený start.
●
Přejete-li si
nádobí umýt hned,
zrušte odložený
start.
Po provedení těchto kontrol zavřete dveře myčky a zapněte ji. Stiskněte
tlačítko programu, který byl spuštěn před zásahem poplachu. Program se
opět spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se porucha nebo poruchový kód objeví znovu, obraťte se na místní
servisní středisko.
V případě jiných poruchových kódů, které nejsou popsané ve výše uvedené
tabulce, se prosím obraťte na místní servisní středisko.
Zavolejte do místního servisního střediska a uveďte model (Mod.), výrobní
číslo (PNC) a sériové číslo (S.N.).
Tyto údaje naleznete na typovém štítku umístěném na boční straně dveří
myčky.
Abyste měli tato čísla vždy po ruce, doporučujeme poznamenat si je zde:
Mod. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výr.číslo: . . . . . . . . . . . . . . . .
Sér.č. : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Neuspokojivé výsledky mytí
Nádobí není čisté.
●
●
Nádobí bylo naskládáno tak, že voda se nedostala
ke všem částem jeho povrchu. Koše se nesmí
přeplňovat.
●
Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet kvůli
špatně uloženému nádobí.
●
Filtry na dně mycího prostoru jsou špinavé nebo
nesprávně umístěné.
●
●
Nádobí je vlhké a
matné.
Na nádobí a skle
jsou šmouhy,
mléčné skvrny
nebo modravý
potah.
Na nádobí a skle
jsou zaschlé vodní
kapky.
Zvolili jste nevhodný mycí program.
Přidali jste málo mycího prostředku, nebo žádný.
Jsou-li na nádobí usazeniny vodního kamene;
zásobník na sůl je prázdný, nebo byl nastaven
nesprávný stupeň změkčovače vody.
●
Vypouštěcí hadice je nesprávně připojena.
●
Uzávěr zásobníku na sůl není správně zavřený.
●
Nebylo použito leštidlo.
●
Dávkovač leštidla je prázdný.
●
Snižte dávkování leštidla.
●
Zvyšte dávkování leštidla.
●
Příčinou může být mycí prostředek. Obraťte se na
zákaznickou linku výrobce.
Pokud potíže přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do servisního
střediska.
30
Poznámky k ochraně životního prostředí
Obalový materiál
Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný. Plastové
díly jsou označeny značkami, >PE <, >PS <, apod. Zlikvidujte prosím
veškerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve sběrném dvoře v místě
svého bydliště.
Pokud už spotřebič nechcete používat:
- Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
- Odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte ho.
- Odstraňte dveřní západku. Zabráníte tak tomu, aby se děti ve spotřebiči
uvěznily, což by mohlo ohrozit jejich život.
Starý spotřebič
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním
důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnejší informace o
recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro
likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
31
Technické údaje
Rozměry
Šířka
60 cm
Výška
85 cm
Hloubka
61 cm
Připojení k elektrické síti Informace o připojení k elektrické síti jsou
Napětí - Celkový výkon - uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji
Pojistka
dveří myčky.
Tlak přívodu vody
Kapacita
Max. váha
Hladina hluku
Minimum
0,05 MPa
Maximum
0,8 MPa
12 jídelních souprav
40,5 kg
49 dB (A)
32
Poznámky pro zkušebny
Test podle EN 60704 musí být proveden s myčkou plnou nádobí a s
použitím testovacího programu (viz “Údaje o spotřebě”).
Test podle EN 50242 musí být proveden po naplnění zásobníku na sůl a
dávkovače leštidla a s použitím testovacího programu (viz “Údaje o
spotřebě”).
Plná náplň:
12 standardních jídelních
souprav
Množství mycího prostředku:
5 g + 25 g (typ B)
Nastavení leštidla:
poloha 4 (typ III)
Uspořádání v horním koši
Uspořádání v dolním koši
Držáky šálků: pozice A
uspořádání v košíku na příbory
33
Instalace
Elektrickou a vodovodní instalaci, které jsou nezbytné k zapojení této
myčky, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář a/nebo instalatér
nebo osoba s příslušným oprávněním.
Před instalací spotřebiče odstraňte všechny obaly.
Je-li to možné, umístěte spotřebič v blízkosti přívodu vody a odpadu.
Umístění pod pracovní desku
(kuchyňská pracovní deska nebo dřez)
Po odstranění vrchní desky myčky
můžete myčku instalovat pod jednotku
dřezu nebo již instalovanou pracovní
desku, pokud je k dispozici volný prostor
odpovídajících rozměrů podle obrázku.
Postupujte následovně:
Odstraňte vrchní desku spotřebiče
vyšroubováním dvou zadních pojistných
šroubů.
Zatáhněte za desku dopředu a vysuňte ji
nadzdvihnutím z předních zářezů.
Seřiďte výšku a vyrovnání myčky pomocí seřiditelných nožiček a potom
myčku zasuňte do volného prostoru. Zkontrolujte, zda není při zasunování
myčky přívodní ani vypouštěcí hadice nikde přehnutá nebo stisknutá.
Během všech postupů, při kterých jsou vnitřní komponenty myčky
přístupné, musí být myčka odpojená od sítě.
Uvědomte si, že spotřebič musí být i po instalaci snadno přístupný pro
technika pro případ oprav.
Pokud chcete myčku v budoucnu instalovat jako volně stojící spotřebič, je
nutné opět instalovat vrchní desku.
Podstavec u volně stojících spotřebičů není nastavitelný.
34
Vyrovnání
Dobré vyrovnání myčky je zásadní pro správné zavření dveří a jejich
utěsnění.
Jestliže je spotřebič správně vyrovnaný, dveře nedrhnou o strany skříně.
Jestliže dveře nejsou správně zavřené, uvolněte nebo utáhněte seřiditelné
nožičky, dokud není myčka dokonale vyrovnaná.
Připojení vody
Myčku je možné připojit k horké (max. 60°) nebo studené vodě. Nicméně
doporučujeme připojení ke studené vodě.
Přívod horké vody nemusí být u velmi zašpiněného nádobí vždy účinný,
protože příliš zkracuje délku mycího programu.
Provádíte-li připojení myčky sami, uvědomte si, že spojovací matice
dodávaná k přívodní hadici myčky je určena k našroubování na 3/4”
vodovodní koncovku nebo speciální rychlospojku.
Tlak vody musí být v rámci mezních hodnot uvedených v “Technických
údajích”. Průměrný tlak vody v místě vašeho bydliště zjistíte u místního
vodárenského podniku.
Přívodní hadice nesmí být po připojení nikde ohnutá, stisknutá nebo
zauzlená.
Myčka je vybavena přívodní a vypouštěcí hadicí, které lze pomocí pojistné
matice instalovat na levou i pravou stranu. Pojistná matice musí být
správně nasazena, aby nedocházelo k úniku vody.
(Upozornění! NE všechny modely myček jsou vybaveny přívodní a
vypouštěcí hadicí s pojistnou maticí. V tomto případě nelze proto měnit
uspořádání hadic).
Připojíte-li myčku k novým hadicím, nebo k hadicím, které nebyly dlouho
používané, nechte vodu na několik minut před připojením přívodní hadice
odtéct.
NEPOUŽÍVEJTE hadice, které již byly instalovány u starého
spotřebiče.
Myčka je vybavena bezpečnostním systémem, který brání zpětnému toku
vody z myčky do rozvodu vody. Tento spotřebič je v souladu s platnými
instalatérskými předpisy.
35
Přívod vody vybavený bezpečnostním ventilem
UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečné napětí
Po připojení dvoustěnné přívodní hadice je bezpečnostní ventil namontován
na vodovodním kohoutu. Tím je zajištěno, že přívodní hadice je pod tlakem
pouze tehdy, když v ní protéká voda. Pokud přívodní hadice začne během
provozu prosakovat, bezpečnostní ventil přeruší přítok vody.
Při instalaci přívodní hadice se řiďte následujícími pokyny:
● Elektrický kabel pro bezpečnostní ventil je ve dvoustěnné přívodní hadici.
Přívodní hadici ani bezpečnostní ventil proto neponořujte do vody.
● Jestliže se přívodní hadice nebo bezpečnostní ventil poškodí, okamžitě
myčku odpojte od elektrické sítě.
● Přívodní hadici vybavenou bezpečnostním ventilem smí vyměňovat pouze
odborník nebo pracovník servisního střediska.
● Přívodní hadici umístěte tak, aby v žádném místě nebyla výše než je
spodní hrana bezpečnostního ventilu
36
Připojení vypouštěcí hadice
Vypouštěcí hadici můžete umístit následujícími způsoby:
1.K boční hubici sifonu použitého dřezu nebo umyvadla. Hadici připevněte
ke spodní straně pracovní desky. Tím zabráníte odtoku vody z dřezu nebo
umyvadla do myčky.
2.Ke stoupacímu odpadnímu potrubí s průduchem, minimální vnitřní průměr
4 cm.
Napojení odpadové hadice musí být ve výšce mezi 30 cm (minimum) a 100
cm (maximum) ode dna myčky.
Vypouštěcí hadice může být napojena jak z pravé, tak i levé strany myčky.
Zajistěte, aby hadice nebyla nikde ohnutá nebo přiskřípnutá, aby nedošlo
ke zhoršení nebo zastavení odtoku vody.
Jestliže myčka vypouští vodu, nesmí být v dřezu či umyvadle umístěna
zátka, protože by se voda mohla vracet zpět do myčky.
Vnitřní průměr spojek použitých pro přípojky k vodovodnímu odpadu nesmí
být menší než průměr použité hadice.
Naše myčky se dodávají s bezpečnostním zařízením, které brání návratu
špinavé vody zpět do myčky.
Je-li ale boční hubice sifonu vybavena “zpětným ventilem”, může toto
zařízení způsobit nedostatečné vypouštění použité vody z myčky.
Doporučujeme proto toto zařízení odstranit.
37
Připojení k elektrické síti
Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli
odpovědnost za zranění osob nebo poškození majetku vzniklé nedodržením
výše uvedených bezpečnostních předpisů.
Před prvním použitím spotřebiče se přesvědčte, že jmenovité napětí a typ
napájení na typovém štítku odpovídají napájení v místě instalace spotřebiče.
Na typovém štítku naleznete i jmenovitý výkon pojistky.
Síťovou zástrčku vždy zasuňte do správně instalované zásuvky odolné proti
nárazu.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani prodlužovací kabely.
Mohly by způsobit nebezpečí požáru z přehřátí.
Je-li to nutné, nechte si vyměnit příslušnou domácí síťovou zásuvku.
Potřebujete-li vyměnit přívodní kabel, obraťte se na místní servisní středisko.
Po provedení instalace spotřebiče musí být zástrčka přístupná.
Nikdy neodpojujte zástrčku kabelu spotřebiče od sítě zatažením za kabel.
Vždy zatáhněte za zástrčku.
38
Záruční podmínky
Česká republika
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze
kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k
běžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli
Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného
výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění
vady, popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady
neúměrné - právo na výměnu výrobku.
Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou
slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku neb odstoupení od kupní
smlouvy lze uplatnit jen při
splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek
nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého
práva ze Záruky přitom je, že:
• výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu
s návodem k obsluze,
• veškerě záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v
Autorizovaném servisním středisku,
• Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze
Záruky)
je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku.
Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření
existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř.
demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.Každé právo ze
Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak
zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle
povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen
poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k
prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence
reklamované vady i k záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádněho uplatnění práva na
odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním
střediskem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.Po
provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat
Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování
práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu
zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.
39
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za
kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému
servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující, povinen
nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré
případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České
republiky.
Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození
způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní,
nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo
užitné vlastnosti ( který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec
běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi
výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání
Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam
Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich
telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích
poskytnou:
• prodávající,
• Electrolux Service, a to buď na telefonu:
261126112, nebo na adrese provozovny ELECTROLUX s.r.o.,
Electrolux Service,
Budějovická 3, 140 21 Praha 4,
• Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
40
Evropská Záruka
Na tento spotřebič se vztahuje záruka společnosti Electrolux ve všech
zemích uvedených v zadní části tohoto návodu během období stanoveného
v záruce spotřebiče nebo jinak zákonem. Jestliže se přestěhujete z jedné
uvedené země do jiné z uvedených zemí, záruka na spotřebič bude i
nadále platná za následujících podmínek:
• Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je
možné doložit předložením platného dokladu o koupi vydaného
prodejcem spotřebiče.
• Záruka na spotřebič je platná pro stejné období a na stejný rozsah práce
a dílů, jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro tento určitý model řady
spotřebičů.
• Záruka na spotřebič je vázaná na osobu původního kupce spotřebiče a
není přenosná na další osoby.
• Spotřebič je instalovaný a používaný v souladu s pokyny vydanými
společností Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič
není využíván ke komerčním účelům.
• Spotřebič je instalovaný v souladu se všemi příslušnými platnými předpisy
v nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na žádná závazná práva, která se
na Vás vztahují podle zákona.
41
www.electrolux.com
Albania
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
España
+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
France
Great Britain
www.electrolux.fr
+44 8705 929 929
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
Lituania
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
+30 23 10 56 19 70
+385 1 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
+370 5 27 80 609
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
Romania
Schweiz/Suisse/Svizzera
Slovenija
Slovensko
+40 21 44 42 581
+41 62 88 99 111
+38 61 24 25 731
+421 2 43 33 43 22
Suomi
Sverige
+35 8 26 22 33 00
+46 (0)771 76 76 76
Türkiye
Россия
+90 21 22 93 10 25
+7 095 937 7837
+35 12 14 40 39 39
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Longmile Road Dublin 12
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Verkiu 29, 09108 Vilnius, Lithuania
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco
Q35 -2774-518 Paço de Arcos
B-dul Timisoara 90, S6, Bucharest
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce
spotrebiče SK, Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim Istanbul
129090 Москва, Олимпийский проспект,
16, БЦ „Олимпик“
42
43
156 997 65/0-00-23102006
Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.cz
Download PDF

advertising