Zanussi | ZDS304 | User manual | ZANUSSI ZDS304 Manuali i perdoruesit

ZANUSSI ZDS304 Manuali i perdoruesit
AL
BG
MK
RO
Udhëzimet për përdorim 2
Ръководство за
19
употреба
Упатство за ракување 38
Informaţii pentru
57
utilizator
Enëlarëse
Съдомиялна машина
Машина за миење садови
Maşină de spălat vase
ZDS304
Përmbajtja
Të dhëna për sigurinë _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Paneli I kontrollit _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Programet e larjes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Përdorimi i pajisjes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Vendosja e zbutësit të ujit _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Përdorimi I kripës në enëlarëse _ _ _ _ _ 8
Përdorimi I lëndës shpëlarëse _ _ _ _ _ _ 8
Mbushja e enëlarëses me takëme dhe
enë _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Përdorimi I detergjentit _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Përzgjedhja dhe startimi I një programi
larës _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kujdesi dhe pastrimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Si të veprojmë nëse… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Të dhëna teknike _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Probleme që lidhen me mjedisin _ _ _ _
Instalimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lidhja e ujit _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lidhja elektrike _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12
13
14
16
16
16
17
18
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
Të dhëna për sigurinë
Lexoni me kujdes këtë manual para
instalimit dhe përdorimit të pajisjes. Kjo
është në interes të sigurisë suaj dhe për të
siguruar funksionimin e duhur. Mbajini këto
udhëzime dhe sigurohuni që të jenë me
pajisjen kur ajo zhvendoset ose shitet. Të
gjithë personat që përdorin pajisjen duhet të
dinë plotësisht për funksionimin e saj dhe
veçoritë e sigurisë.
Përdorimi i saktë
• Pajisja është projektuar vetëm për
përdorim shtëpiak.
• Përdoreni pajisjen vetëm për të larë enët
shtëpiake të përshatshme për larjen në
enëlarëse.
• Mos fusni tretës në enëlarëse. Rrezik
shpërthimi.
• Vendosini thikat dhe takëmet e tjera me
majë të mprehtë në koshin e takëmeve,
me majat e drejtuara poshtë. Përndryshe
vendosini horizontalisht në koshin e
sipërm.
• Përdorni vetëm produkte origjinale për
enëlarëset (detergjent, kripë, shpëlarës).
• Nëse hapni derën ndërsa pajisja është në
punë e sipër, që andej mund të dalë avull
i nxehtë. Rrezik djegieje për lëkurën.
• Mos i nxirrni enët nga enëlarësja përpara
përfundimit të programit të larjes.
2
• Kur programi i larjes ka përfunduar,
shkëputeni spinën nga priza dhe mbyllni
rubinetin e ujit.
• Vetëm një inxhinier shërbimi i autorizuar
mund të riparojë pajisjen. Përdorni vetëm
pjesë këmbimi origjinale.
• Mos i bëni vetë riparimet, për të shmangur
plagosje apo dëmtim të pajisjes.
Kontaktoni gjithmonë Qendrën lokale të
Shërbimit.
Siguria e përgjithshme
• Personat (duke përfshirë edhe fëmijët) me
aftësi ndjesore fizike dhe mendore të
reduktuara ose mungesë përvoje dhe
njohurie nuk duhet ta përdorin pajisjen. Ata
duhet të kenë mbikëqyrje ose udhëzime
për përdorimin e pajisjes nga një person
përgjegjës për sigurinë e tyre.
• Detergjentet e larëses së enëve mund të
shkaktojnë djegie kimike për sytë, gojën
dhe fytin. Mund të jetë e rrezikshme për
jetën! Ndiqni udhëzimet e sigurisë të
prodhuesit të detergjentit për larëset e
enëve.
• Mos pini ujë nga larësja e enëve. Mbetjet
e detergjentit mund të jenë në pajisjen tuaj.
• Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë
gjithmonë e mbyllur kur nuk e përdorni
pajisjen. Kjo ju ndihmon të parandaloni
dëmtimin dhe pengimin mbi derën e hapur.
• Mos u ulni ose qëndroni mbi derën e
hapur.
Siguria për fëmijët
• Vetëm të rriturit mund ta përdorin pajisjen.
Fëmijët e vegjël duhet të mbikëqyren për
të siguruar që ata nuk luajnë me pajisjen.
• Mbani të gjithë paketimin larg nga fëmijët.
Ka rrezik mbytjeje.
• Mbajini të gjithë detergjentet në një vend
të sigurt. Mos i lini fëmijët që të prekin
detergjentet.
• Mbajini fëmijët larg nga pajisja kur dera
është e hapur.
Instalimi
• Sigurohuni që pajisja të mos dëmtohet nga
transporti. Mos lidhni një pajisje të
dëmtuar. Kontaktoni furnizuesin nëse
është e domosdoshme.
• Hiqni të gjithë paketimin para përdorimit të
parë.
• Një person i kualifikuar dhe i aftë duhet të
bëjë instalimin elektrik dhe hidraulik të
kësaj pajisje.
• Mos provoni në asnjë mënyrë të ndryshoni
specifikimet ose modifikoni këtë produkt.
Kjo mund të shkaktojë dëmtim.
• Mos i ndryshoni specifikimet e mos e
modifikoni këtë produkt. Rrezik plagosjeje
dhe dëmtimi të pajisjes.
• Mos e përdorni pajisjen:
– nëse kablli i ushqimit ose tubat e ujit janë
të dëmtuara,
– nëse paneli i kontrollit, plani i punës ose
bazamenti janë dëmtuar në mënyrë të
tillë që brendësia e pajisjes është
lehtësisht e arritshme.
Kontaktoni Qendrën lokale të Shërbimit.
• Mos hapni vrima në skajet anësore të
pajisjes për të parandaluar dëmtim të
pjesëve hidraulike dhe elektrike.
Paralajmërim Ndiqni me kujdes
udhëzimet e dhëna në paragrafët e
specifikuar për lidhjet elektrike dhe ato të ujit.
3
Paneli I kontrollit
1
2
3
4
5
Butoni On/off
Butoni i përzgjedhjes së programit
Butoni i shtyrjes së programit
Dritat treguese
Butonat e funksionit
Dritat treguese
Drita treguese ndizet kur programi i larjes ka
përfunduar. Funksione ndihmëse:
• Niveli i zbutësit të ujit.
• Nëse pajisja ka një keqfunksionim
tingëllon një alarm.
4
Dritat treguese
Drita treguese ndizet kur është e nevojshme
të mbushet kutia e kripës. Referojuni
kapitullit 'Përdorimi i kripës së enëlarëses.
Drita treguese e kripës mund të qëndrojë e
ndezur për disa orë, por nuk ndikon
negativisht në procesin e punës së pajisjes.
1)
Drita treguese ndizet kur është e nevojshme
të shtoni shpëlarësin. Referojuni kapitullit
'Përdorimi i shpëlarësit.
1)
1) Drita treguese qëndron e fikur kur është në proces një program larjeje.
Butoni i shtyrjes së programit
Modaliteti i përzgjedhjes
Përdorni butonin e shtyrjes së programit për
të shtyrë fillimin e programit të larjes me një
interval prej 3 ose 6 orësh. Referojuni
kapitullit 'Vendosja dhe startimi i një programi
larjeje'.
Pajisja është në modalitetin e përzgjedhjes
kur të gjitha dritat treguese të programeve
janë të ndezura.
Pajisja duhet të jetë në modalitetin e
përzgjedhjes për këto procese:
– Për të vendosur një program larjeje.
– Për të vendosur nivelin e zbutësit të ujit.
Nëse drita treguese e një programi është e
ndezur, anuloni programin për t'u kthyer në
modalitetin e përzgjedhjes. Referojuni
kapitullit 'Vendosja dhe startimi i një programi
larjeje.
Butonat e funksionit
Përdorni butonat e funksionit për këto
procese:
• Për të vendosur zbutësin e ujit. Referojuni
kapitullit 'Vendosja e zbutësit të ujit.
• Për të anuluar një program larjeje në
proces e sipër. Referojuni kapitullit
'Vendosja dhe startimi i një programi
larjeje.
Programet e larjes
Programet e larjes
Programi
Niveli i
ndotjes
Lloji i ngarkesës
Përshkrimi i programit
Ndotje e
madhe
Enë argjile,
takëme,
tenxhere dhe
tiganë
Paralarja
Larja kryesore deri në 70°C
2 shpëlarje të ndërmjetme
Shpëlarja përfundimtare
Tharja
Ndotje
normale
Enë argjile dhe
takëme
Paralarja
Larja kryesore deri në 65°C
1 shpëlarje e ndërmjetme
Shpëlarja përfundimtare
Tharja
5
Programi
1)
2)
Niveli i
ndotjes
Lloji i ngarkesës
Përshkrimi i programit
Ndotje
normale ose
e lehtë
Enë argjile dhe
takëme
Larja kryesore deri në 60°C
Shpëlarja përfundimtare
Ndotje
normale
Enë argjile dhe
takëme
Paralarja
Larja kryesore deri në 50°C
1 shpëlarje e ndërmjetme
Shpëlarja përfundimtare
Tharja
Çdo lloj
Ngarkesë e
pjesshme (për t'u
mbushur më tej
gjatë ditës).
1 shpëlarje e ftohtë (për të parandaluar
ngjitjen e mbeturinave të ushqimit).
Nuk është i nevojshëm detergjenti në
këtë program.
1) Ky është programi i përkryer ditor për larjen e një ngarkese jo të plotë. Ideal për një familje me 4
persona që duan të lajnë në enëlarëse vetëm enët e takëmet e mëngjesit dhe drekës dhe darkës.
2) Program testimi për institutet e testimit. Ju lutemi referojuni broshurës së bashkëngjitur, për të dhënat
e provës.
Vlerat e konsumit
Programi
Kohëzgjatja (në minuta)
Energjia (në kWh)
Uji (litra)
80-90
1,5-1,7
18-20
90-100
1,1-1,2
15-16
30
0,8
8
160-170
0,8-0,9
12-13
12
0,1
3,5
Presioni dhe temperatura e ujit,
ndryshimet e ushqimit me energji
elektrike dhe sasia e enëve të ngarkuara
mund t'i ndryshojnë këto vlera.
Përdorimi i pajisjes
Referojuni udhëzimeve të mëposhtme për
çdo hap të procedurës
1. Bëni një kontroll nëse niveli i zbutësit të
ujit është i saktë për fortësinë e ujit në
zonën tuaj. Nëse është e nevojshme
përcaktoni zbutësin e ujit.
2. Mbushni mbajtësin e kripës me kripë të
veçantë për larëset e enëve.
3. Mbushni folenë e shpëlarësit me
shpëlarës.
4. Futni takëmet dhe enët në larësen e
enëve.
6
5. Zgjidhni programin e duhur të larjes për
llojin e ngarkesës dhe ndotjes.
6. Vendosni sasinë e duhur të detergjentit
në folenë e detergjentit.
7. Nisni programin e larjes.
Nëse përdorni tableta detergjente,
referojuni kapitullit 'Përdorimi i
detergjentit.
Vendosja e zbutësit të ujit
Zbutësi i ujit heq mineralet dhe kripërat nga
furnizimi i ujit. Mineralet dhe kripërat mund të
kenë efekt negativ në funksionimin e pajisjes.
Fortësia e ujit matet në shkallët ekuivalente:
• Sistemi gjerman (dH°).
• Sistemi francez (°TH).
• mmol/l (millimol për litër - njësi
ndërkombëtare për fortësinë e ujit).
• Clarke.
Referojuni fortësisë së ujit në zonën tuaj dhe
përshtatni zbutësin e ujit. Autoriteti juaj lokal
i ujit mund t'ju tregojë për fortësinë e ujit në
zonën tuaj.
Fortësia e ujit
Përzgjedhja e fortësisë së ujit
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manualisht
elektronikisht
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1)
1 1)
1) Nuk kërkohet përdorimi i kripës.
Duhet të vendosni zbutësin e ujit
manualisht dhe elektronikisht.
Përshtatja manuale
Pajisja vendoset në fabrikë në pozicionin 2.
1
2
Vendoseni çelësin
në pozicionin 1 ose
2.
Rregullimi elektronik
Zbutësi i ujit është vendosur nga fabrika në
pozicionin 5.
1. Ndizni pajisjen.
2. Sigurohuni që pajisja të jetë në
modalitetin e përzgjedhjes.
3. Shtypni dhe mbani shtypur butonat B dhe
C derisa dritat treguese të butonave të
funksionit A , B, dhe C të fillojnë të
pulsojnë.
4. Lëshojini butonat e funksionit B dhe C.
5. Shtypni butonin e funksionit A.
– Drita treguese për butonin e funksionit
A vazhdon të pulsojë.
– Dritat treguese për butonat e funksionit
B dhe C fiken.
7
– Drita treguese e përfundimit fillon të
pulsojë.
Funksioni i përzgjedhjeve të zbutësit të
ujit është aktivizuar.
Drita treguese e përfundimit të programit
pulson për të treguar nivelin e zbutësit të
ujit. Pauza zgjat afro 5 sekonda.
Shembull: 5 pulsime, pauzë, 5 pulsime,
pauzë, etj... = niveli 5
6. Shtypni butonin e funksionit A një herë
për të rritur nivelin e zbutësit të ujit me nga
një hap.
7. Shtypni butonin On/Off për të ruajtur
procesin.
Përdorimi I kripës në enëlarëse
Kujdes Përdorni vetëm kripë për larëse
enësh. Llojet e kripës që nuk janë të
përdorshme për larëset e enëve i bëjnë keq
ndaj zbutësit të ujit.
5
6
Është normale që uji të derdhet nga
mbajtësi i kripës kur e mbushni me kripë.
1
3
Mbushni mbajtësin
e kripës me 1 litër
ujë (vetëm veprimin
e parë).
2
4
Përdorimi I lëndës shpëlarëse
Kujdes Përdorni vetëm shpëlarës
origjinalë të përshtatshëm për
enëlarëse.
Ndiqni këta hapa për të mbushur folenë e
shpëlarësit:
8
Sigurohuni që nuk ka kokrra kripe jashtë
dhomëzës së kripës. Kripa e cila
qëndron në serbator për një farë kohe e
shpon serbatorin. Rekomandohet që të
fillohet një program larjeje menjëherë pasi ju
mbushni mbajtësin e kripës. Kjo parandalon
gërryerjen nga kripa që derdhet.
Kur vendosni elektronikisht zbutësin e ujit në
nivelin 1, drita treguese e kripës nuk rri
ndezur.
Kujdes Mos e mbushni folenë e
shpëlarësit me produkte të tjera (p.sh.
agjentë pastrues për enëlarësen,
detergjent të lëngshëm). Rrezik plagosjeje
dhe dëmtimi të pajisjes.
Rregullimi i dozimit të shpëlarësit
1
2
AX
+
M
1
AX
+
M
1
3
2
3
4
2
3
4
Çelësi i shpëlarësit
është paravendosur
nga fabrika në
pozicionin 3.
Për të rritur ose ulur
dozën, referojuni
paragrafit "Ç'të bëni
kur...'
4
Mbushja e enëlarëses me takëme dhe enë
Informacione dhe këshilla të dobishme
Kujdes Përdoreni pajisjen vetëm për
enë shtëpiake që janë të përshtatshme
për larjen në enëlarëse.
Mos e përdorni pajisjen për të larë objekte që
thithin ujë (sfungjerë, plaçka, etj.).
• Përpara se të futni takëme dhe enë, ndiqni
këta hapa:
– Hiqni gjithë mbetjet dhe copëzat e
ushqimit.
– Zbutini mbetjet e djegura të ushqimit në
tiganë.
• Ndërsa futni takëme dhe enë, ndiqni këta
hapa:
– Futni enët e zgavruar (p.sh.filxhanët,
gotat dhe tavat) me zgavrën nga poshtë.
– Sigurohuni që uji të mos mblidhet në enë
ose në një bazament të thellë.
– Sigurohuni që takëmet dhe enët të mos
futen tek njëra-tjetra.
– Sigurohuni që takëmet dhe enët të mos
mbulojnë takëme dhe enë të tjera.
– Sigurohuni që gotat të mos prekin gotat
e tjera.
– Vendosni objektet e vogla në koshin e
takëmeve.
• Enët plastike dhe tiganët me veshje të
posaçme kundër ngjitjes, mund të mbajnë
pikat e ujit. Enët plastike nuk thahen aq
mirë sa enët prej porcelani dhe çeliku.
• Vendosni enët e lehta në koshin e sipërm.
Sigurohuni që artikujt të mos lëvizin.
Kujdes Sigurohuni që krahët spërkatës
të mund të lëvizin lirisht përpara se të
startoni një program larjeje.
Paralajmërim Gjithmonë mbyllni derën
pasi të keni futur apo nxjerrë enët nga
pajisja. Dera e hapur mund të përbëjë rrezik.
9
1
Rregulloni enët e
servirjes dhe
kapakët e mëdhenj
përqark anës së
koshit të poshtëm.
2
1
Rregulloni artikujt
me qëllim që uji të
prekë të gjitha
sipërfaqet.
2
Për artikujt më të
gjatë, palosni
mbajtëset e
filxhanëve.
Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm
Nëse vendosni pjata të mëdha në koshin e
poshtëm, si fillim lëvizni koshin e sipërm në
një pozicion më sipër.
Paralajmërim Rregulloni lartësinë para
se të ngarkoni koshin e sipërm.
Lartësia maksimale e enëve në:
3
Rreshtat e
dhëmbëve në
koshin e poshtëm
mund të jenë të
sheshtë për të
ngarkuar tenxheret,
tiganët dhe tasat.
1
2
Përdorni rrjetën e takëmeve. Nëse
përmasat e takëmeve parandalojnë
përdorimin e rrjetës, hiqeni atë.
10
koshin e
sipërm
koshin e
poshtëm
Pozicioni i
sipërm
20 cm
31 cm
Pozicioni i
poshtëm
24 cm
27 cm
1
2
Ndiqni këto hapa për të lëvizur koshin e
sipërm te pozicioni më i sipërm ose i
poshtëm:
1. Hiqni ndalesat e drejtueses së përparme
(A).
2. Tërhiqni koshin.
3. Vendosni koshin në pozicionin e sipërm
ose të poshtëm.
4. Zëvendësoni ndalesat e drejtueses së
përparme (A) në pozicionin e tyre fillestar.
Kujdes Nëse koshi është në pozicionin
e sipërm, mos vendosni filxhanë në
raftet e filxhanëve.
Përdorimi I detergjentit
Përdorni vetëm detergjent (pudër, lëng
ose tableta) që përdoren për larëset e
enëve.
Ndiqni të dhënat në paketim:
• dozimi i rekomanduar nga prodhuesi.
• rekomandimet e ruajtjes.
Mos përdorni më shumë se sasia e
duhur e detergjentit. Kjo ndihmon në
uljen e ndotjes.
5
6
Përdorimi i tabletave të detergjentit
1
3
Mbusheni folenë e
detergjentit ( A) me
detergjent.
2
4
Nëse përdorni një
program larjeje me
fazën e paralarjes,
hidhni më shumë
detergjent në folenë
e detergjentit për
paralarjen ( B).
Vendoseni tabletën e detergjentit në folenë e
detergjentit ( A).
Tabletat e detergjentit përmbajnë:
• detergjent
• shpëlarës
• agjentë të tjerë pastrimi.
Bëni këto hapa për të përdorur tabletat e
detergjentit:
1. Sigurohuni që tabletat e detergjentit të
jenë të përdorshme për fortësinë e ujit
tuaj. Referojuni udhëzimeve nga
prodhuesi.
2. Vendosni nivelet më të ulëta të fortësisë
së ujit dhe dozimit të shpëlarësit.
Nuk është e domosdoshme të mbushni
mbajtësin e kripës dhe folenë e
shpëlarësit.
Ndiqni këto hapa kur rezultatet e tharjes
nuk janë të kënaqshme:
1. Mbushni folenë e shpëlarësit me
shpëlarës.
2. Të vendosni dozimin e shpëlarësit në
pozicionin 2.
Bëjini këto hapa për të përdorur përsëri
pluhurin e detergjentit:
1. Mbushni mbajtësin e kripës dhe folenë e
shpëlarësit.
11
2. Vendosni zbutësin e ujit në nivelin më të
lartë.
3. Bëni një program larjeje pa enë brenda.
4. Përshtatni zbutësin e ujit. Referojuni
kapitullit 'Vendosja e zbutësit të ujit'.
5. Rregulloni dozën e shpëlarësit.
detergjentesh nuk japin rezultatet më të mira
të pastrimit gjatë programeve të shkurtra të
larjes. Përdorni programet e gjata të larjes
kur përdorni tableta detergjentesh. Kjo ju
ndihmon që të hiqni plotësisht detergjentin.
Marka të ndryshme detergjentesh treten
në kohë të ndryshme. Disa tableta
Përzgjedhja dhe startimi I një programi larës
Vendosni programin e larjes me derën
pak të hapur. Programi i larjes starton
vetëm pasi të mbyllni derën. Deri në atë
moment, është e mundur të ndryshoni
përzgjedhjet.
1. Fikni pajisjen.
2. Vendosni një program të ri larjeje .
Mbushi folenë e detergjentit me detergjent
përpara së të vendosni një program të ri
larjeje.
Ndiqni këta hapa për të vendosur dhe
startuar një program larjeje:
1. Ndizni pajisjen.
2. Sigurohuni që pajisja të jetë në
modalitetin e përzgjedhjes.
3. Shtypni një nga butonat e programeve.
Referojuni kapitullit 'Programet e larjes.
– Drita treguese e programit do të ndizet.
– Të gjitha dritat treguese të programeve
do të fiken.
4. Mbyllni derën.
– Programi i larjes do të fillojë
automatikisht.
Ndërprisni një program të larjes
Ndërsa programi i larjes është në
proces, nuk mund ta ndryshoni
programin. Anuloni programin e larjes.
Paralajmërim Ndërpriteni ose anulojeni
një program larjeje vetëm nëse është e
nevojshme.
Kujdes Hapeni derën me kujdes. Që
andej mund të dalë avull i nxehtë.
Anulimi i një programi larjeje
1. Shtypni dhe mbani shtypur butonat e
funksionit B dhe C derisa të gjitha dritat e
programeve të ndizen.
2. Lëshojini butonat e funksionit B dhe C për
të anuluar programin e larjes.
Në këtë moment mund të ndiqni këta hapa:
12
Hapni derën.
• Programi ndalon.
Mbyllni derën.
• Programi vazhdon nga pika ku u ndërpre.
Vendosja dhe startimi i një programi
larjeje me shtyrje të programit
1. Shtypni butonin on/off.
2. Përdorni butonin e shtyrjes së programit
për të shtyrë fillimin e programit të larjes
me një interval prej (3 ose 6 orësh).
3. Vendosni një program larjeje.
– Drita treguese e programit do të ndizet.
4. Mbyllni derën.
– Numërimi mbrapsht i shtyrjes së
programit fillon.
– Numërimi mbrapsht i shtyrjes së
programit ulet me hapa prej 3 orësh.
Kur numërimi mbrapsht ka përfunduar,
programi i larjes starton automatikisht.
– Drita treguese e shtyrjes së
programit fiket.
Mos e hapni derën gjatë numërimit
mbrapsht, për të parandaluar
ndërprerjen e numërimit mbrapsht. Kur
mbyllni sërish derën, numërimi mbrapsht
vazhdon nga pika e ndërprerjes.
Anulimi i shtyrjes së programit:
1. Shtypni dhe mbani shtypur butonat e
funksionit B dhe C derisa të gjitha dritat e
programeve të ndizen.
– Kur anuloni shtyrjen e programit,
anuloni gjithashtu programin e larjes.
2. Vendosni një program larjeje.
Ju mund të zgjidhni programin e larjes
dhe shtyrjen e programit edhe me derën
e mbyllur. Kur shtypni një prej butonave të
programit, keni vetëm 3 sekonda kohë për të
zgjedhur një program tjetër larjeje apo
shtyrjen e programit. Pas këtyre 3
sekondave, programi i zgjedhur starton
automatikisht.
Përfundimi i programit të larjes
• Pajisja ndalon automatikisht.
• Drita treguese e përfundimit do të ndizet.
1. Shtypni butonin On/Off.
2. Hapni derën.
3. Për rezultate më të mira tharjeje, mbajeni
derën pak të hapur për disa minuta
përpara se të nxirrni enët.
Lërini enët të ftohen përpara se t'i nxirrni ato
nga pajisja. Enët e nxehta janë lehtësisht të
dëmtueshme.
Heqja e ngarkesës
• Si fillim hiqni artikujt nga koshi i poshtëm,
pastaj nga koshi i sipërm.
• Mund të ketë ujë në anët e derës së
pajisjes. Çeliku i pandryshkshëm ftohet më
shpejt sesa enët.
Fikni pajisjen në këto kushte:
Kujdesi dhe pastrimi
Paralajmërim Vendoseni pajisjen në
pozicionin fikur para se të pastroni
ndonjë pjesë të saj.
Pastrimi i filtrave
E rëndësishme Mos e përdorni pajisjen pa
filtra. Sigurohuni që instalimi i filtrave të bëhet
si duhet. Instalimi i gabuar do të shkaktojë
rezultate larjeje të pakënaqshme dhe dëmtim
ndaj pajisjes.
1
4
3
Për të hequr filtrat B Hiqni filtrin e sheshtë
dhe C, rrotulloni
A nga fundi i pajisjes.
dorezën afërsisht ¼
në kahun
kundërorar.
2
Pastroni plotësisht
filtrat A, B dhe C
poshtë ujit të
rrjedhshëm.
13
Nëse vrimat e krahëve spërkatës janë
bllokuar, hiqni pjesët e mbetura të pisllëkut
me ndihmën e një kruajtëseje dhëmbësh.
Pastrimi i jashtëm
5
Vendosni sistemin e
filtrit në pozicion.
Për të kyçur
sistemin e filtrit,
rrotulloni dorezën
në kahun orar
derisa ai të kyçet në
pozicion.
E rëndësishme Mos i hiqni krahët e
spërkatjes.
Pastroni sipërfaqet e jashtme të pajisjes dhe
panelin e kontrollit me një copë të butë të
lagësht. Përdorni vetëm detergjente neutral.
Mos përdorni produkte gërryes, lecka
pastrimi me fërkim ose zbutës (aceton,
trikloroetilenë, etj...).
Masat paraprake nga ngrirja
Kujdes Mos e instaloni pajisjen në
vende ku temperatura është poshtë 0
°C. Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për
dëmtim për shkak të ngricës.
Nëse kjo nuk është e mundur, zbrazeni
pajisjen dhe mbylleni derën. Shkëputni tubin
e futjes së ujit dhe zbrazeni atë.
Si të veprojmë nëse…
Pajisja nuk starton ose ndalon në mes të
procesit.
Nëse ka një defekt, provoni fillimisht të gjeni
vetë një zgjidhje për problemin. Nëse nuk e
Kodi i defektit dhe
keqfunksionimi
gjeni dot vetë një zgjidhje, kontaktoni shitësin
tuaj ose Qendrën e Shërbimit.
Shkaku i mundshëm dhe zgjidhja
• pulsimi i vazhdueshëm I dritës • Rubineti i ujit është bllokuar ose i veshur me gëlqere.
së programit në proces
Pastroni rubinetin e ujit.
• 1 pulsim i dritës treguese të
• Rubineti i ujit është i mbyllur.
përfundimit
Hapni rubinetin e ujit.
Enëlarësja nuk mbushet me ujë • Filtri në tubin e hyrjes së ujit është bllokuar.
Pastroni filtrin.
• Lidhja e tubit të hyrjes së ujit nuk është e saktë. Zorra
mund të shtypet ose përthyhet.
Sigurohuni që lidhja të jetë e saktë.
• pulsimi i vazhdueshëm I dritës • Ka një bllokim në rubinetin e ujit.
së programit në proces
Pastroni rubinetin e lavapjatës.
• 2 pulsime të dritës treguese të • Lidhja e tubit të hyrjes së ujit nuk është e saktë. Zorra
përfundimit
mund të shtypet ose përthyhet.
Enëlarësja nuk e kullon ujin
Sigurohuni që lidhja të jetë e saktë.
14
Kodi i defektit dhe
keqfunksionimi
Shkaku i mundshëm dhe zgjidhja
• pulsimi i vazhdueshëm I dritës • Mbyllni rubinetin e ujit dhe kontaktoni Qendrën lokale
së programit në proces
të Shërbimit.
• 3 pulsime të dritës treguese të
përfundimit
Mekanizmi kundër-përmbytjes
është në proces
Programi nuk fillon punën
• Dera e pajisjes nuk është mbyllur.
Mbyllni derën.
• Spina kryesore nuk është në prizë.
Futni spinën në prizë.
• Ka rënë siguresa në kutinë e siguresave të shtëpisë.
Riaktivizoni siguresën.
• Është vendosur shtyrja e programit.
Anuloni shtyrjen e programit për ta startuar programin
menjëherë.
Pas kontrollit, ndizni pajisjen. Programi
vazhdon nga pika e ndërprerjes. Nëse
keqfunksionimi shfaqet sërish, kontaktoni
Qendrën e Shërbimit.
Këto të dhëna ju ndihmojnë në mënyrë të
shpejtë dhe të saktë:
• Modeli (Mod.)
• Numri i produktit (PNC)
• Numri serial (S N.)
Për këto të dhëna, referojuni pllakës së
parametrave.
Shkruajini këto të dhënat e nevojshme:
Përshkrimi i modelit : ..........
Numri i produktit : ..........
Numri serial : ..........
Rezultatet e larjes nuk janë të kënaqshme
Enët nuk janë të pastra
• Programi i zgjedhur i larjes nuk është i aplikueshëm për llojin
e ngarkesës dhe ndotjes.
• Koshat janë mbushur në mënyrë të pasaktë duke mos lënë
ujin të arrijë gjithë sipërfaqet.
• Krahët spërkatës nuk rrotullohen lirisht për shkak të
vendosjes së pasaktë të enëve.
• Filtrat janë të ndotur ose jo të instaluar saktë.
• Sasia e detergjentit është e vogël ose mungon.
Mbetjet e gëlqeres mbi
enë
• Kutia e kripës është bosh.
• Zbutësi i ujit është vendosur në nivel të gabuar.
• Kapaku i kutisë së kripës nuk është mbyllur mirë.
Enët janë të njoma dhe të
turbullta
• Nuk është përdorur shpëlarës.
• Foleja e shpëlarësit është bosh.
15
Rezultatet e larjes nuk janë të kënaqshme
Në gota dhe enë ka rrëke, • Pakësoni dozimin e shpëlarësit.
njolla të bardha ose veshje
turbullire
Thani shenjat e pikave të
ujit mbi gota dhe enë
• Shtoni dozimin e shpëlarësit.
• Detergjenti mund të jetë shkaku.
Të dhëna teknike
Përmasat
Gjerësia cm
45
Lartësia cm
85
Thellësia cm
61
Lidhja elektrike - Voltazhi Fuqia e përgjithshme Siguresa
Informacioni mbi lidhjen elektrike jepet në pllakëzën e
parametrave në anën e brendshme të derës së enëlarëses.
Presioni i furnizimit me ujë
Minimumi
0,5 bar (0,05 MPa)
Maksimumi
Kapaciteti
0,8 MPa (8 bar)
Përzgjedhjet e vendit
9
Probleme që lidhen me mjedisin
Materialet paketuese janë të padëmshme
për ambientin dhe mund të riciklohen.
Elementët plastikë identifikohen nga shenjat,
p.sh. >PE<, >PS<, etj. Mënjanoni materialet
paketues në vendgrumbullimin e plehrave të
lagjes tuaj.
• Hiqni spinën nga priza.
• Priteni kabllon e ushqimit dhe spinën dhe
hidhini ato.
• Çmontoni mbërtheckën e derës. Kjo
shmang që fëmijët të mbyllen brenda
pajisjes dhe të rrezikojnë jetën e tyre.
Paralajmërim Për të hedhur një pajisje,
ndizni këtë procedurë:
Instalimi
Paralajmërim Sigurohuni që spina
elektrike të jetë e shkëputur nga priza
elektrike gjatë instalimit.
Ndërfutja nën mobilie
Vendoseni pajisjen ngjitur me një rubinet uji
dhe kullimi. Hiqni planin e punës së pajisjes
dhe instaloni nën një njësi rubineti apo një
dollapi kuzhine. Sigurohuni që përmasat e
zgavrës të përputhen me përmasat e dhëna.
16
1
2
Bazamenti i pajisjeve të mëvetësishme nuk
është i rregullueshëm.
Rregullimi i nivelit të pajisjes
4
3
Sigurohuni që pajisja niveluar mirë dhe
mbylleni derën plotësisht. Nëse pajisja është
e niveluar saktë, dera nuk prek asnjërën nga
anët e dollapit anësor. Nëse dera nuk mbyllet
saktë, lironi ose shtrëngoni këmbëzat e
rregullueshme derisa pajisja të jetë në nivel.
Montojeni planin e punës së pajisjes tek
pajisja nëse dëshironi ta përdorni enëlarësen
si pajisja të mëvetësishme.
Lidhja e ujit
Tubi i futjes së ujit
Lidh pajisjen te një furnizim me ujë të nxehtë
(maks. 60°) ose të ftohtë.
Nëse uji i nxehtë vjen nga burime alternative
energjie që janë më të mirë për mjedisin
(p.sh. panele diellore ose fotovoltaike dhe
me erë), përdorni një furnizim uji të ngrohtë
për të ulur konsumin e energjisë.
Lidhni tubin e futjes te një rubinet uji me një
fill të jashtëm prej ¾".
presion maksimal prej 6 MPa. zorra e hyrjes
së ujit ka nga jashtë një veshje mbrojtëse
kundër dëmtimeve të mundshme. Nëse
zorra e brendshme thyhet, uji që është në
zorrë do të errësohet. Mund ta shihni këtë
përmes veshjes transparente të posaçme.
Mbyllni rubinetin e ujit dhe kontaktoni
Qendrën e Shërbimit nëse është nevoja.
Kujdes Mos përdorni tubat e lidhjes nga
një pajisje e vjetër.
Presioni i ujit duhet të jetë në kufi (referojuni
kapitullit 'Të dhënat teknike'). Sigurohuni që
autoriteti lokal i ujit t'ju japë presionin mesatar
të rrjetit në zonën tuaj.
Sigurohuni që të mos ketë përdredhje në
tubin e futjes së ujit dhe që tubi i futjes së ujit
të mos shtypet ose kokolepset.
Rrotulloni tubin e futjes majtas ose djathtas
për të përshtatur instalimin me dadon
mbyllëse. Përshtatni dadon mbyllëse saktë
për të parandaluar rrjedhjet e ujit.
Kujdes Mos e lidhni pajisjen te tubat e
reja ose tubat që nuk janë përdorur për
një kohë të gjatë. Lëreni ujin të rrjedhë për
disa minuta, pastaj lidhni tubin hyrës.
Zorra e hyrjes së ujit
Zorra e futjes së ujit është rezistente ndaj
presionit të lartë. Ajo mund të mbajë një
Zorra e hyrjes së ujit
është
montuar me një
mekanizëm sigurie
për parandalimin e
zbërthimit të saj
aksidentalisht. Për
të zbërthyer zorrën:
• shtypni levën ( B ),
• rrotulloni unazën
shtrënguese ( A )
në drejtim
kundërorar.
17
Tubi i shkarkimit
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
1
Lidhni tubin e
kullimit të ujit te
rubineti i lavapjatës.
3
2
Diametri i brendshëm nuk duhet të jetë më i
vogël se diametri i tubit.
Nëse lidhni tubin e kullimit të ujit te një rubinet
mbyllës nën lavapjatës, hiqni membranën
plastike (A). Nëse nuk e hiqni membranën,
ushqimi i mbetur mund të shkaktojë bllokim
në rubinetin e tubit të kullimit.
Kujdes Sigurohuni që bashkuesit e ujit
të jenë të shtrënguar për të parandaluar
rrjedhjen e ujit.
4
Lidhja elektrike
Paralajmërim Prodhuesi nuk mban
përgjegjësi nëse nuk ndiqni këto masa
sigurie.
Montojeni pajisjen sipas udhëzimeve të
sigurisë.
Sigurohuni që vlerat e tensionit dhe lloji i
fuqisë në pllakën e parametrave të jetë në
përputhje me tensionin dhe fuqinë e vendit
tuaj.
Përdorni gjithmonë një prizë me tokëzim të
instaluar mirë.
18
Mos përdorni spina me shumë hyrje,
konektorë dhe kabllo zgjatues. Ka rrezik
zjarri.
Mos i zëvendësoni vetë kabllot e ushqimit.
Kontaktoni Qendrën e Shërbimit.
Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas
montimit të pajisjes.
Mos e tërhiqni kabllon e ushqimit për të
shkëputur pajisjen nga korrenti. Tërhiqeni
gjithmonë nga spina.
Съдържание
Информация за безопасност _ _ _ _ _
Командно табло _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Програми за измиване _ _ _ _ _ _ _ _ _
Използване на уреда _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Задаване на омекотителя на
водата _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Използване на сол за съдомиялни
машини _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Използване на препарат за
изплакване _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Зареждане на прибори и съдове _ _ _
19
21
22
23
24
25
26
27
Използване на миялен препарат _ _ _
Изберете и стартирайте програма за
измиване _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Грижи и почистване _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Как да постъпите, ако _ _ _ _ _ _ _ _ _
Технически данни _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Опазване на околната среда _ _ _ _ _
Инсталиране _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Водно съединение _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Свързване към електрическата
мрежа _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
28
30
31
32
34
34
35
36
37
Запазваме си правото на изменения
Информация за безопасност
Прочетете внимателно това ръковод‐
ство, преди да инсталирате и използ‐
вате уреда. Това е в интерес на вашата
безопасност и ще осигури правилната ек‐
сплоатация. Запазете тези инструкции и
ги съхранявайте заедно с уреда, ако той
бъде преместен или продаден. Всички ли‐
ца, които използват уреда трябва отлично
да познават неговата работа и функции за
безопасност.
Правилно използване
• Уредът е предназначен изключително
за домашна употреба.
• Използвайте уреда само за измиване
на домакински съдове, които са подхо‐
дящи за съдомиялни машини.
• Не поставяйте разтворители в уреда.
Опасност от избухване.
• Поставяйте ножовете и всички прибори
с остри върхове в кошницата за прибо‐
ри, с върха надолу. Ако не, поставяйте
ги в хоризонтално положение в горната
кошница.
• Използвайте само маркови продукти за
съдомиялни машини (миялни препара‐
ти, сол и препарат за изплакване).
• Ако отворите вратичката, докато уре‐
дът работи, може да излезе гореща па‐
ра. Опасност от изгаряния на кожата.
• Не изваждайте съдове от съдомиялна‐
та машина преди завършване на про‐
грамата на измиване.
• Когато програмата за измиване завър‐
ши, изключете щепсела от контакта и
затворете крана на водата.
• Само правоспособен сервизен техник
може да ремонтира този уред. Използ‐
вайте само оригинални резервни части.
• Не извършвайте ремонти сами, за да не
допуснете нараняване и повреда на
уреда. Винаги се обръщайте към мест‐
ния сервизен център.
Общи мерки за безопасност
• Лица (включително деца) с намалени
физически, сетивни, умствени възмож‐
ности или липса на опит и познания не
трябва да използват уреда. Те трябва
да са под надзора или да бъдат инструк‐
тирани за работа с уреда от лице, отго‐
ворно за тяхната безопасност.
• Миялните препарати за съдове може да
оказват разяждащо действие в зоната
на очите, устата и гърлото. Това може
да е опасно за живота! Спазвайте ин‐
струкциите за безопасност на произво‐
дителя препарата за съдомиялната ма‐
шина.
19
• Не пийте вода от съдомиялната маши‐
на. Във уреда може да има остатъци от
миялния препарат.
• Уверете се, че вратичката на уреда ви‐
наги е затворена, когато не ползвате
уреда. Това ще спомогне да се предот‐
вратят наранявания и препъване в от‐
ворената вратичка.
• Не сядайте и не стъпвайте върху отво‐
рената вратичка.
Безопасност за деца
• Само възрастни могат да работят с този
уред. Децата трябва да се надзирават,
за да се гарантира, че няма да си играят
с уреда.
• Дръжте всичките опаковъчни материа‐
ли далеч от деца. Съществува опасност
от задушаване!
• Съхранявайте всички миялни препара‐
ти на безопасно място. Не позволявай‐
те на децата да пипат миялните препа‐
рати.
• Пазете децата далеч от уреда, когато
вратичката е отворена.
Инсталиране
• Уверете се, че уредът не е повреден
при неговото транспортиране. Не
включвайте повреден уред. Свържете
се с доставчика, ако е необходимо.
20
• Свалете всички опаковки, преди да из‐
ползвате уреда за първи път.
• Квалифицирано и компетентно лице
трябва да извърши електрическото и
водопроводното инсталиране на този
уред.
• Не се опитвайте да променяте специ‐
фикациите или да преправяте този про‐
дукт по никакъв начин. Това може да
причини нараняване.
• Не променяйте спецификациите и не
видоизменяйте този уред. Опасност от
нараняване и повреда на уреда.
• Не използвайте уреда:
– ако захранващият кабел или марку‐
чите на водата са повредени,
– ако командното табло, работният
плот или зоната на цокъла са повре‐
дени и нямате достъп до вътрешната
част на уреда.
Обърнете се към вашия местен Серви‐
зен център.
• Не пробивайте дупки в страните на уре‐
да, за да не повредите водните или
електрическите компоненти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Спазвайте
внимателно инструкциите дадени в
съответните параграфи за
електрическите и водните съединения.
Командно табло
1
2
3
4
5
Бутон за включване/изключване
Бутони за избор на програма
Бутон за отложен старт
Индикаторни лампички
Бутони за функции
Индикаторни лампички
Индикаторната лампичка светва, когато
завърши програмата за измиване. Спо‐
магателни функции:
• Ниво на омекотителя на водата.
• Аларма, ако в уреда има неизправност.
21
Индикаторни лампички
Индикаторната лампичка свети, когато е
необходимо да се зареди контейнерът за
сол. Вижте главата "Използване на сол за
съдомиялни машини".
Лампичката на индикатора за солта оста‐
ва включена няколко часа, но не оказва
нежелан ефект върху работата на уреда.
1)
Индикаторната лампичка свети, когато е
необходимо да се зареди препарат за из‐
плакване. Вижте главата "Използване на
препарат за изплакване".
1)
1) Индикаторната лампичка не свети, когато има работеща програма за измиване.
Бутон за отложен старт
Режим на настройка
Използвайте бутона за отложен старт за
да забавите стартирането на програмата
за измиване с интервал от 3 или 6 часа.
Вижте главата "Задаване и стартиране на
програма за измиване".
Уредът е в режим на настройка, когато
всички индикаторни лампички за програ‐
мата светят.
Уредът трябва да бъде в режим на на‐
стройка за следните операции:
– За задаване на програма за измиване.
– За задаване на нивото на омекотителя
на водата.
Ако индикаторна лампичка за програма
свети, отменете програмата, за да се вър‐
нете обратно в режим на настройка. Виж‐
те главата "Задаване и стартиране на
програма за измиване".
Бутони за функции
Използвайте бутоните за функции за
следните операции:
• За настройване на омекотителя на во‐
дата. Вижте главата "Настройване на
омекотителя на водата".
• За отмяна на протичащата програма за
измиване. Вижте главата "Задаване и
стартиране на програма за измиване".
Програми за измиване
Програми за измиване
Програма
22
Степен на
замърсява‐
не
Тип зареждане
Силно за‐
мърсяване
Чинии, прибо‐
ри, тенджери и
тигани
Описание на програмата
Предмиене
Основно измиване до 70°C
2 междинни изплаквания
Заключително изплакване
Изсушаване
Програма
1)
2)
Степен на
замърсява‐
не
Тип зареждане
Описание на програмата
Нормално
замърсява‐
не
Съдове и при‐
бори
Предмиене
Основно измиване до 65°C
1 междинно изплакване
Заключително изплакване
Изсушаване
Нормално
или леко за‐
мърсяване
Съдове и при‐
бори
Основно измиване до 60°C
Заключително изплакване
Нормално
замърсява‐
не
Съдове и при‐
бори
Предмиене
Основно измиване до 50°C
1 междинно изплакване
Заключително изплакване
Изсушаване
Всякакво
Частично заре‐
ждане (да се до‐
пълва по-късно
през деня).
1 студено изплакване (за предотвра‐
тяване на слепване на остатъците
храна).
За тази програма не е необходим
миялен препарат.
1) Това е отлична всекидневна програма за измиване при непълно заредена машина. Идеална за
семейство от 4 души, които искат да зареждат само съдове и прибори от закуска и вечеря.
2) Изпитателна програма за изпитателните лаборатории. За данните от изпитанията вижте
отделно предоставената листовка.
Стойности на потребление
Програма
Времетраене (в минути)
Консумация на
енергия (в kWh)
Вода (в литри)
80-90
1,5-1,7
18-20
90-100
1,1-1,2
15-16
30
0,8
8
160-170
0,8-0,9
12-13
12
0,1
3,5
Налягането и температурата на вода‐
та, промените в електрозахранването
и количеството на съдовете могат да про‐
менят тези стойности.
Използване на уреда
Отнесете се до следните инструкции за
всяка стъпка от процедурата
1. Проверете дали нивото на омекотите‐
ля на водата е подходящо за твърдост‐
та на водата във вашия регион. Ако е
необходимо, настроите омекотителят
на водата.
23
2. Напълнете резервоара за сол със спе‐
циална сол за съдомиялни машини.
3. Заредете дозатора за препарат за из‐
плакване с препарат за изплакване.
4. Заредете съдомиялната машина с
прибори и съдове.
5. Изберете правилната програма за из‐
миване за тип зареждане и замърся‐
ване.
6. Поставете правилното количество
миялен препарат в дозатора за миял‐
ния препарат.
7. Стартирайте програмата за измиване.
Ако използвате миялен препарат на
таблетки, вижте главата "Използване
на миялен препарат".
Задаване на омекотителя на водата
Омекотителя за водата премахва мине‐
ралите и солите от водата. Минералите и
солите могат да имат лош ефект върху
работата на уреда.
Твърдостта на водата се измерва в екви‐
валентни скали:
• Немски градуси (°dH).
• Френски градуси (°TH).
• mmol/l (милимола за литър - междуна‐
родна единица за твърдостта на вода‐
та).
• Кларк.
Проверете каква е твърдостта на водата
във вашия регион и регулирайте омекоти‐
теля за водата. Вашата водоснабдителна
компания може да ви информира относно
твърдостта на водата във вашия регион.
Твърдост на водата
Настройка на твърдост на водата
°dH
°TH
mmol/l
Кларк
ръчно
електронно
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1) Не се изисква използване на сол.
Трябва да настроите омекотителя на
водата ръчно и електронно.
Ръчно регулиране
Уредът е настроен фабрично на ниво 2.
24
1
1)
1 1)
1
2
Поставете ключа в
положение 1 или 2.
Електронно регулиране
Омекотителят на водата фабрично е на‐
строен на положение 5.
1. Включете уреда.
2. Уверете се, че уредът е в режим на на‐
стройка.
3. Натиснете и задръжте бутоните за
функции B и C, докато индикаторните
лампички на бутоните за функции A, B
и C започнат да мигат.
4. Отпуснете бутоните за функции B и C.
5. Натиснете бутона за функция A.
– Индикаторната лампичка на бутон
за функция A продължава да мига.
– Индикаторните лампички за бутони‐
те за функции B и C изгасват.
– Едновременно с това започва да ми‐
га и индикаторната лампичка за
край.
Включва се функцията на настройка на
омекотителя на водата.
Индикаторната лампичка за край за‐
почва да мига, за да покаже нивото на
омекотителя на водата. Паузата е при‐
близително 5 секунди.
Пример: 5 мигания, пауза, 5 мигания,
пауза, и т. н... = ниво 5
6. Натиснете бутона за функция A вед‐
нъж, за да повишите нивото на омеко‐
тителя на водата с една стъпка.
7. Натиснете бутона за включване/из‐
ключване, за да запаметите операция‐
та.
Използване на сол за съдомиялни машини
ВНИМАНИЕ! Използвайте само сол
за съдомиялни машини. Типовете
сол, които не са приложими за
съдомиялна машина, предизвикват
повреда на омекотителя на водата.
1
2
3
Напълнете резер‐
воара за сол с 1 ли‐
тър вода (само при
първата опера‐
ция).
4
25
Погрижете се извън от отделението
за сол да не остане нито зрънце сол.
Сол, която остане върху резервоара за
известно време, може да го пробие. Пре‐
поръчва се да се пусне програма за изми‐
ване незабавно след зареждането на кон‐
тейнера за сол. Това предотвратява коро‐
зия по причина на разсипана сол.
6
5
сол.
Нормално е от резервоара за сол да
прелее вода, когато го зареждате със
Когато зададете по електронен път ниво 1
на омекотителя на водата, индикаторната
лампичка за солта не свети.
Използване на препарат за изплакване
ВНИМАНИЕ! Използвайте само
марков препарат за изплакване,
подходящ за съдомиялни машини.
Изпълнете тези стъпки при зареждане на
дозатора за препарата за изплакване:
ВНИМАНИЕ! Не зареждайте отде‐
лението за препарат за изплакване
с други препарати (напр. препарат за по‐
чистване на съдомиялни машини, течен
миялен препарат). Съществува опас‐
ност от повреда на уреда.
Регулиране на дозирането на
препарата за изплакване
AX
+
M
1
3
26
2
3
4
4
M
AX
+
2
1
1
2
3
4
Кръговият селек‐
тор за препарат за
изплакване на уре‐
да е настроен фаб‐
рично на положе‐
ние 3.
За увеличаване
или намаляване на
дозирането вижте
"Как да постъпите,
ако...".
Зареждане на прибори и съдове
Полезни препоръки и съвети
ВНИМАНИЕ! Използвайте уреда
само за домакински съдове, които са
подходящи за съдомиялни машини.
Не използвайте уреда за измиване на
предмети, които абсорбират вода (гъби,
домакински кърпи и др.).
• Преди зареждане на прибори и съдове
изпълнете следните стъпки:
– Отстранете всякакви остатъци от хра‐
на и замърсявания.
– Омекотете спечените останки от хра‐
на в тиганите.
• При зареждане на прибори и съдове из‐
пълнете следните стъпки:
– Поставяйте дълбоките съдове (на‐
пример купи, чаши и тигани) с дъното
нагоре.
– Уверете се, че не се събира вода в
съда или във вдлъбнатото му дъно.
– Уверете се, че приборите и съдовете
не са влезли един в друг.
– Уверете се, че приборите и съдовете
не покриват други прибори и съдове.
– Уверете се, че стъклените чаши не се
допират до други стъклени чаши.
– Поставяйте дребните предмети в
кошничката за прибори.
• По пластмасовите съдове и тиганите с
незалепващи покрития може да се за‐
държат водни капки. Пластмасовите съ‐
дове не се изсушават толкова добре,
колкото тези от порцелан и стомана.
• Поставяйте леките съдове в горната
кошница. Уверете се, че съдовете не се
движат.
ВНИМАНИЕ! Уверете се, че
разпръскващите рамена може да се
движат свободно, преди да стартирате
програма за измиване.
заредите или извадите съдовете от
уреда. Отворената вратичка може да
бъде опасна.
1
Подредете големи‐
те чинии и капаци
по края на долната
кошница.
2
3
Редовете шишове
на долната кошни‐
ца могат да легнат
долу за зареждане
на тенджери, тига‐
ни и купи.
1
2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги
затваряйте вратичката, след като
27
Използвайте решетката за прибори.
Ако размерите на приборите не по‐
зволяват използване на решетката, изва‐
дете я.
Максимална височина на съдовете в:
Долно по‐
ложение
1
Подреждайте съ‐
довете така, че да
може водата да
стига до всички по‐
върхности.
2
За по-дълги съдо‐
ве, отворете наго‐
ре рафтовете за
чаши.
Регулиране на височината на горната
кошница
Ако поставяте големи чинии в долната
кошница, първо преместете горната кош‐
ница в горно положение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Регулирайте
височината, преди да заредите
горната кошница.
Максимална височина на съдовете в:
Горно поло‐
жение
горна кош‐
ница
долна кош‐
ница
20 см
31 см
1
горна кош‐
ница
долна кош‐
ница
24 см
27 см
2
Изпълнете следните стъпки, за да преме‐
стите горната кошница в горно или долно
положение:
1. Преместете предните ограничители
на водачите (A) навън.
2. Извадете кошницата навън.
3. Поставете кошницата в горно или дол‐
но положение.
4. Върнете предните ограничители на во‐
дачите (A) в първоначалното им поло‐
жение.
ВНИМАНИЕ! Ако кошницата е в горно
положение, не поставяйте чаши на
рафтовете за чаши.
Използване на миялен препарат
Използвайте само миялни препарати
(прах, течен или на таблетки), които
са приложими за миялни машини.
Спазвайте информацията върху опаков‐
ката:
• дозировката, препоръчана от произво‐
дителя.
• препоръките за съхранение.
28
Не използвайте по-голямо количе‐
ство миялен препарат. Това спомага
за намаляване на замърсяването на окол‐
ната среда.
1
2
Изпълнете следните стъпки при употреба
на миялен препарат на таблетки:
1. Уверете се, че миялният препарат на
таблетки е приложим за конкретната
твърдост на водата. Вижте инструк‐
циите на производителя.
2. Задайте най-ниското ниво за твърдост
на водата и дозиране на препарат за
изплакване.
Не е необходимо да зареждате ре‐
зервоара за сол и дозатора за миялен
препарат.
Изпълнете следните стъпки, когато
резултатите от изсушаването не са
задоволителни:
3
Заредете дозатора
за миялен препа‐
рат ( A) с миялен
препарат.
5
4
Ако използвате
програма за изми‐
ване с фаза пред‐
миене, поставете
повече миялен
препарат в отделе‐
нието за препарат
за предмиене ( B).
6
Употреба на миялен препарат на
таблетки
Поставете таблетката в дозатора за мия‐
лен препарат ( A).
Таблетките миялен препарат съдържат:
• миялен препарат
• препарат за изплакване
• други почистващи препарати.
1. Заредете дозатора за препарат за из‐
плакване с препарат.
2. Задайте дозата на препарат за изплак‐
ване на положение 2.
Изпълнете отново тези стъпки при
употреба на прахообразен миялен
препарат:
1. Заредете резервоара за сол и дозато‐
ра за миялен препарат.
2. Настройте омекотителя на водата на
максимално ниво.
3. Изпълнете миялна програма без съдо‐
ве.
4. Регулирайте омекотителя на водата.
Вижте главата "Настройване на оме‐
котителя на водата".
5. Регулирайте дозирането на препарата
за изплакване.
Различните марки миялни препарати
се разтварят за различно време. Ня‐
кои миялни препарати на таблетки не да‐
ват най-добър миялен резултат при крат‐
ки миялни програми. Използвайте дълги‐
те миялни програми, когато употребявате
миялни препарати на таблетки. Това спо‐
мага за пълното отмиване на миялния
препарат.
29
Изберете и стартирайте програма за измиване
Задайте програмата за измиване при
леко отворена вратичка. Програмата
за измиване започва само след като за‐
творите вратичката. Дотогава е възможно
да променяте настройките.
Изпълнете следните стъпки, за да зада‐
дете и стартирате програма за измиване:
1. Включете уреда.
2. Уверете се, че уредът е в режим на на‐
стройка.
3. Натиснете един от бутоните за програ‐
ми. Вижте главата "Програми за изми‐
ване".
– Индикаторната лампичка на програ‐
мата светва.
– Индикаторните лампички на всички
останали програми изгасват.
4. Затворете вратичката.
– Програмата за измиване стартира
автоматично.
Когато работи програмата за измива‐
не, не можете да сменяте програма‐
та. Отмяна на програмата за измиване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прекъсвайте
или отменяйте програма за измиване
само ако е необходимо.
ВНИМАНИЕ! Отваряйте вратичката
внимателно. Може да излезе гореща
пара.
Отмяна на програма за измиване
1. Натиснете и задръжте бутоните на
функции B и C, докато светнат всички
лампички на програми.
2. Отпуснете бутоните B и C, за да отме‐
ните програмата за измиване.
В този момент можете да изпълните след‐
ните стъпки:
1. Изключете уреда.
2. Задайте нова програма за измиване.
Напълнете дозатора за миялен препарат
с миялен препарат, преди да зададете но‐
ва програма за измиване.
30
Прекъсване на програма за измиване
Отворете вратичката.
• Програмата спира.
Затворете вратичката.
• Програмата продължава от момента на
прекъсване.
Задаване и стартиране на програма
за измиване с отложен старт
1. Натиснете бутона вкл./изкл.
2. Натиснете бутона за отложен старт,
докато индикаторната лампичка с пра‐
вилния брой часове започне да мига (3
или 6 часа).
3. Задайте програма за измиване.
– Индикаторната лампичка на програ‐
мата светва.
4. Затворете вратичката.
– Отброяването на времето до отло‐
жен старт започва.
– Отброяването на времето до отло‐
жен старт намалява със стъпки от 3
часа.
Когато отброяването завърши, про‐
грамата за измиване се стартира ав‐
томатично.
– Индикаторната лампичка за отло‐
жен старт изгасва.
Не отваряйте вратичката по време на
отброяването, за да предотвратите
прекъсване на отброяването. Когато за‐
творите вратичката отново, отброяването
продължава от момента на прекъсването.
Отмяна на отложения старт:
1. Натиснете и задръжте бутоните на
функции B и C, докато светнат всички
лампички на програми.
– Когато отмените отложен старт, от‐
меняте и програмата за измиване.
2. Задайте нова програма за измиване.
Можете да избирате програмата на
измиване и отложения старт и при за‐
творена вратичка. Когато натиснете бутон
за програма, имате само 3 секунди да из‐
берете друга програма или отложен
старт. След тези 3 секунди избраната про‐
грама стартира автоматично.
Край на програмата за измиване
Изключвайте уреда при следните усло‐
вия:
• Уредът спира автоматично.
• Индикаторната лампичка за край све‐
тва.
1. Натиснете бутона "Вкл./изкл.".
2. Отворете вратичката.
3. За по-добри резултати от изсушаване‐
то оставете вратичката на съдомиял‐
ната машина открехната няколко ми‐
нути, преди да извадите съдовете.
Оставете съдовете да се охладят, преди
да ги извадите от уреда. Горещите съдове
може лесно да се повредят.
Изваждане на съдовете
• Първо извадете съдовете от долната
кошница, а после - от горната кошница.
• Отстрани и във вратичката на уреда мо‐
же да има вода. Неръждаемата стома‐
на се охлажда по-бързо от съдовете.
Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Задайте уреда
в изключено положение, преди да
почиствате някоя негова част.
Почистване на филтрите
ВАЖНО! Не използвайте уреда без
филтрите. Уверете се, че филтрите са
инсталирани правилно. Неправилното
инсталиране ще доведе до
незадоволителни резултати от
измиването и повреда на уреда.
1
4
3
За да извадите
Извадете плоския
филтрите B и C, за‐ филтър A от дъно‐
въртете дръжката то на уреда.
на около 1/4 обо‐
рот обратно на ча‐
совниковата
стрелка.
2
Почистете изцяло
филтрите A, B и C
под течаща вода.
31
Ако отворите на разпръскващите рамена
се запушат, отстранете остатъците от за‐
мърсявания с коктейлна пръчица.
Външно почистване
5
Поставете фил‐
търната система
на място. За да за‐
ключите филтър‐
ната система, за‐
въртете дръжката
по часовниковата
стрелка, докато се
заключи на място.
ВАЖНО! Не сваляйте разпръскващите
рамена.
Почистете външните повърхности на ма‐
шината и командното табло с влажна ме‐
ка кърпа. Използвайте само неутрални
миялни препарати. Не използвайте абра‐
зивни продукти, стъргалки или разтвори‐
тел (ацетон, трихлоретилен и др....).
Предпазни мерки срещу замръзване
ВНИМАНИЕ! Не инсталирайте уреда
на места, където температурата е под
0 °C. Производителят не носи отговорност
за повреди, предизвикани от замръзване.
Ако това не е възможно, изпразнете уреда
и затворете вратичката. Изключете мар‐
куча за подаване на вода и го изпразнете.
Как да постъпите, ако
Уредът не се включва или спира по време
на работа.
Ако има неизправност, първо опитайте да
намерите решение на проблема сами. Ако
Код на грешка и неизправност
не можете да намерите решение на про‐
блема сами, обърнете се към дилъра си
или към Сервизния център.
Възможна причина и решение
• непрекъснато мигане на ин‐ • Кранът на водата е запушен или пълен с котлен
дикаторната лампичка за ра‐
камък.
ботеща програма
Почистете крана на водата.
• 1 мигане на индикаторната • Кранът на водата е затворен.
лампичка за край
Отворете крана на водата.
Съдомиялната машина не се
• Филтърът в маркуча за подаване на вода е запу‐
пълни с вода
шен.
Почистете филтъра.
• Свързването на маркуча за подаване на вода е
неправилно. Маркучът може да е смачкан или усу‐
кан.
Уверете се, че свързването е правилно.
32
Код на грешка и неизправност
Възможна причина и решение
• непрекъснато мигане на ин‐ • Има запушване в канала на мивката.
дикаторната лампичка за ра‐
Почистете канала на мивката.
ботеща програма
• Свързването на маркуча за източване на вода е
• 2 мигания на индикаторната
неправилно. Маркучът може да е смачкан или усу‐
лампичка за край
кан.
Съдомиялната машина не из‐
Уверете се, че свързването е правилно.
точва
• непрекъснато мигане на ин‐ • Затворете крана на водата и се обърнете към
дикаторната лампичка за ра‐
местния Сервизен център.
ботеща програма
• 3 мигания на индикаторната
лампичка за край
Устройството против наводне‐
ние работи
Програмата не се включва
• Вратичката на уреда не е затворена.
Затворете вратичката.
• Щепселът не е включен.
Включете го в мрежата.
• Изгорял е предпазител в таблото на домакинство‐
то.
Сменете предпазителя.
• Зададен е отложен старт.
Отменете отложения старт, за да пуснете програ‐
мата веднага.
След проверката включете уреда. Про‐
грамата продължава от момента на пре‐
късване. Ако неизправността се появи от‐
ново, обадете се в Сервизния център.
Следните данни са необходими, за да по‐
лучите бърза и правилна помощ:
• Модел (Mod.)
• Номер на продукта (PNC)
• Сериен номер (S.N.)
Потърсете тези стойности на табелката с
данни.
Запишете необходимите данни тук:
Описание на модела: ..........
Номер на продукт: ..........
Сериен номер: ..........
33
Резултатите от измиването не са задоволителни
Съдовете не са чисти
• Избраната програма за измиване не е приложима за то‐
зи тип зареждане и замърсяване.
• Кошниците са заредени неправилно, така че водата не
може да достигне всички повърхности.
• Разпръскващите рамена не се въртят свободно поради
неправилно нареждане на съдовете.
• Филтрите са замърсени или не са поставени правилно.
• Количеството препарат за измиване е твърде малко или
липсва.
Частици от варовикови
отлагания по съдовете
• Резервоарът за сол е празен.
• Омекотителят за вода е регулиран на грешно ниво.
• Капакът на резервоара за солта не е затворен правилно.
Съдовете са мокри и
мътни
• Не е използват препарат за изплакване.
• Дозаторът за препарат за изплакване е празен.
Има черти, млечни петна • Намалете дозата на препарата за изплакване.
или синкаво покритие
върху стъклените чаши и
чиниите
Засъхнали водни капки
• Увеличете дозата на препарата за изплакване.
върху стъклените чаши и • Причината може да е в миялния препарат.
чиниите
Технически данни
Размери
Ширина см
45
Височина см
85
Дълбочина см
61
Електрическо свързване напрежение - обща мощ‐
ност - предпазител
Информацията за електрическото свързване е дадена
на табелката с данни на вътрешния ръб на вратичката
на съдомиялната машина.
Налягане на подаваната
вода
Минимум
Вместимост
0,5 bar (0,05 MPa)
Максимум
8 bar (0,8 MPa)
Комплекти
9
Опазване на околната среда
Символът
върху продукта или
опаковката му показва, че този продукт не
34
трябва да се третира като домакинските
отпадъци. Вместо това, той трябва да се
предаде в специализиран пункт за
рециклиране на електрическо и
електронно оборудване. Като се
погрижите този продукт да бъде
изхвърлен по подходящ начин, вие ще
помогнете за предотвратяване на
възможните негативни последствия за
околната среда и човешкото здраве,
които иначе биха могли да бъдат
предизвикани от неправилното
изхвърляне като отпадък на този продукт.
За по-подробна информация за
рециклиране на този продукт се обърнете
към местната градска управа, службата за
вторични суровини или магазина,
откъдето сте закупили продукта.
Опаковъчните материали са безопасни за
околната среда и могат да се рециклират.
Пластмасовите компоненти са означени с
маркировка, напр. >PE<, >PS< и др. Из‐
хвърляйте опаковъчните материали в съ‐
ответния контейнер на местата за битови
отпадъци.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При
изхвърляне на уреда следвайте
процедурата:
• Извадете щепсела от контакта.
• Отрежете захранващия кабел и щепсе‐
ла и ги изхвърлете.
• Изхвърлете ключалката на вратичката.
Това ще попречи на децата да се за‐
творят вътре в уреда и да бъде застра‐
шен животът им.
Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете се, че
захранващият щепсел е изключен от
контакта по време на инсталирането.
Поставяне под плот
Поставете уреда в близост до кран за во‐
да и отточен канал. Свалете работния
плот на уреда, за да го инсталирате под
шкаф с мивка или кухненски работен плот.
Уверете се, че размерите на отвора отго‐
варят на дадените размери.
3
4
Инсталирайте работния плот на уреда,
ако искате да използвате съдомиялната
машина като свободно стоящ уред.
Цокълът на свободно стоящите уреди не
е регулируем.
Регулиране на нивото на уреда
1
2
Уверете се, че уредът е нивелиран за пра‐
вилно затваряне и уплътняване на вра‐
тичката. Ако нивото на уреда е правилно,
вратичката не засяга страните на шкафа.
Ако вратичката не се затваря правилно,
разхлабете или затегнете регулиращите
крачета, докато уредът бъде нивелиран.
35
Водно съединение
Маркуч за подаване на вода
Свържете уреда към топла вода (макс.
60°) или към студена вода.
Ако топлата вода идва от алтернативни
източници на енергия, които са по-безо‐
пасни за околната среда (например слън‐
чеви или фотоелектрически панели и вя‐
търна енергия), използвайте топла вода,
за да намалите консумацията.
Свържете маркуча за подаване на вода
към кран с резба 3/4".
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
подаващи маркучи от стар уред.
Налягането на водата трябва да бъде в
рамките на ограниченията (вж. "Техниче‐
ски спецификации"). Уверете се, че мест‐
ната водоснабдителна компания осигуря‐
ва средното налягане на мрежата за ва‐
шия регион.
Уверете се, че няма прегъвания в маркуча
за подаване на вода и че той не е смачкан
или усукан.
Завъртете маркуча за подаване на вода
наляво или надясно, така че да съответ‐
ства на поставянето на контрагайката. По‐
ставете правилно контрагайката, за да не
допуснете течове на вода.
Маркучът за пода‐
ване на вода
се ин‐
сталира с устрой‐
ство за безопас‐
ност, което пред‐
пазва от случайно
разхлабване. За да
извадите маркуча:
• натиснете лост‐
чето ( B ),
• завъртете за‐
държащия пръ‐
стен ( A ) обратно
на часовникова‐
та стрелка.
Маркуч за оттичане
ВНИМАНИЕ! Не свързвайте уреда
към нови тръби, които не са били
използвани дълго време. Оставете
водата да тече няколко минути и след
това свържете маркуча за подаване.
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
Маркуч за подаване на вода
Маркучът за подаване е устойчив на ви‐
соко налягане. Той може да издържи мак‐
симално налягане до 6 MPa. Отвън, мар‐
кучът за подаване има защита против
евентуални повреди. Ако вътрешният
маркуч се прекъсне, водата в маркуча ще
потъмнее. Можете да я видите през спе‐
циалната прозрачна обшивка. Ако е нео‐
бходимо, затворете крана на водата и се
свържете със Сервизния център.
36
1
Свържете маркуча
за оттичане на во‐
дата към сифона
на мивката.
2
Ако свързвате маркуча за оттичане на во‐
дата към сифон под мивката, свалете
пластмасовата мембрана (A). Ако не сва‐
лите мембраната, останалата храна може
да предизвика запушване в сифона на
маркуча за източване.
3
4
ВНИМАНИЕ! Уверете се, че водните
съединения са херметични, за да
предотвратите теч на вода.
Вътрешният диаметър трябва да бъде помалък от диаметъра на маркуча.
Свързване към електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Производителят не поема
отговорност, ако вие не спазите тези
мерки за безопасност.
Заземете уреда в съответствие с мерките
за безопасност.
Уверете се, че номиналното напрежение
и типът на захранването на табелката с
данни отговарят на напрежението и
захранването на местното
електроснабдяване.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от токов удар
контакт.
Не използвайте разклонители,
съединители и удължителни кабели.
Съществува опасност от пожар.
Не сменяйте сами захранващия кабел.
Обърнете се към Сервизния център.
Уверете се, че щепселът на захранването
е достъпен след инсталирането.
Не дърпайте захранващия кабел, за да
изключите уреда. Винаги дърпайте за
щепсела.
37
Содржина
Безбедносни информации _ _ _ _ _ _ _ 38
Контролна табла _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40
Програми за миење _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41
Користење на уредот _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42
Нагодување на омекнувачот на
водата _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43
Користење на сол за машина за миење
садови _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44
Користење на средство за
плакнење _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45
Полнење прибор за јадење и
садови _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45
Користење на детергент _ _ _ _ _ _ _ _
Бирање и стартување на програма за
миење _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Нега и чистење _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Што да сторите ако... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Технички податоци _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Еколошки прашања _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Монтажа _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Поврзување на водата _ _ _ _ _ _ _ _ _
Поврзување на струјата _ _ _ _ _ _ _ _
47
48
50
51
53
53
53
54
55
Можноста за промени е задржана
Безбедносни информации
Внимателно прочитајте го овој
прирачник, пред да го инсталирате и
да го користите уредот. Тоа е во интерес
на вашата безбедност и за да се осигури
правилна работа. Чувајте ги овие
упатства и уверете се заедно со
машината, ако ја преместувате или
продавате. Сите лица, кои го користат
уредот, мора целосно да бидат
запознаени со неговата работа и неговите
безбедносни опции.
Правилна употреба
• Апаратот е конструиран само за
домашна употреба.
• Користете го апаратот само за прибор
за домаќинство што може да се мие во
машина.
• Не ставајте растворачи во апаратот.
Опасност од експлозија.
• Ставајте ги ножевите и сите предмети
со остри врвови во корпата за прибор за
јадење со врвовите надолу. Инаку,
ставајте ги во хоризонтална положба во
горната корпа.
• Користете само специјални производи
за машини за миење садови (детергент,
сол, средство за плакнење).
38
• Ако ја отворите вратата додека работи
апаратот, може да излезе жешка пареа.
Опасност од изгореници на кожата.
• Не вадете садови од машината пред
крајот на програмата за миење.
• Кога ќе заврши програма за миење,
извадете го приклучникот за струја од
штекерот и затворете ја славината.
• Само овластен сервисер може да го
поправа апаратот. Користете само
оригинални резервни делови.
• Не вршете поправки самостојно за да
не дојде до повреди или оштетување на
апаратот. Секогаш јавете се на
локалниот сервисен центар.
Општа безбедност
• Лицата (вклучувајќи ги и децата) со
намалени сензорски, ментални
способности или без доволно искуство
и знаење, не смеат да го користат
уредот. Тие мора да бидат
надгледувани или упатени во работата
на уредот, од страна на лицето кое е
одговорно за нивната безбедност.
• Детергентите за машина за миење
садови може да предизвикаат
изгореници на очите, устата и грлото.
Може да го доведат животот во
опасност! Придржувајте се кон
безбедносните упатства на
производителот на детергентот за
машина за миење садови.
• Не пијте ја водата од машината за
миење садови. Во уредот може да има
остатоци од детергент.
• Уверете се дека вратата од уредот е
секогаш затворена кога не се користи.
Со тоа ќе спречите повреда и
сопнување преку отворената врата.
• Немојте да седите или стоите на
вратата.
Безбедност на децата
• Со овој уред смеат да ракуваат само
возрасни. Децата мора да се
надгледуваат за да бидете сигурни дека
нема да играат со уредот.
• Држете ја сета амбалажа подалеку од
децата. Постои ризик од задушување.
• Чувајте ги сите детергенти на сигурно
место. Не дозволувајте им на децата да
го допираат детергентот.
• Држете ги децата подалеку од уредот
кога вратата е отворена.
Местење
• Уверете се дека уредот не е оштетен во
текот на транспортот. Никогаш не
•
•
•
•
•
•
поврзувајте оштетен уред. По потреба
побарајте го добавувачот.
Отстранете ја сета амбалажа пред
првата употреба.
Инсталирањето на електриката и на
водоводот мора да го изведува
квалификувано икомпетентно лице.
Не обидувајте се да ги менувате
спецификациите или да го
модификувате овој производ на кој
било начин. Тоа може да предизвика
повреда.
Не менувајте ги спецификациите и не
вршете измени на производот.
Опасност од повреди или оштетување
на апаратот.
Не користете го апаратот:
– ако кабелот за напојување или
цревата за вода се оштетени,
– ако контролната табла, работната
површина или подножјето се
оштетени така што има пристап до
внатрешноста на апаратот.
Јавете се на локалниот сервисен
центар.
Не дупчете ги страниците на апаратот
за да не се оштетат хидрауличните и
електричните делови.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ При
поврзување на струјата и на водата,
внимателно следете ги упатствата
наведени во соодветните поглавја.
39
Контролна табла
1
2
3
4
5
Копче вклучување/исклучување
Копчиња за одбирање програми
Копче за одложено почнување
Показни светла
Функциски копчиња
Показни светла
Показното светло се пали кога ќе заврши
програма за миење. Помошни функции:
• Ниво на омекнувачот на вода.
• Аларм ако има дефект на апаратот.
40
Показни светла
Показното светло се пали кога е
неопходно да се наполни садот за сол.
Видете во поглавјето "Користење сол за
машини за миење садови".
Показното светло за сол може да свети
неколку часа, но нема несакани влијанија
врз работата на апаратот.
1)
Показното светло се пали кога е
неопходно да се наполни средство за
плакнење. Видете во поглавјето
"Користење средство за плакнење".
1)
1) Показното светло е изгаснато додека работи програма за миење.
Копче за одложено почнување
Режим за поставување
Со копчето за одложено почнување се
одложува почнувањето на програмата за
миење за 3 или 6 часа. Видете во
поглавјето "Поставување и почнување
програма за миење садови".
Апаратот е во режим за поставување кога
светат сите светла на програмските
копчиња.
Апаратот мора да биде во режимот за
поставување за следниве операции:
– Поставување програма за миење
садови.
– Поставување на омекнувачот на вода.
Ако некое програмско показно светло
свети, откажете ја програмата за да се
вратите во режимот за поставување.
Видете во поглавјето "Поставување и
почнување програма за миење садови".
Функциски копчиња
Користете ги функциските копчиња за
следниве работи:
• Поставување на омекнувачот на вода.
Видете во поглавјето "Поставување на
омекнувачот на вода".
• Откажување на тековна програма за
миење. Видете во поглавјето
"Поставување и почнување програма за
миење садови".
Програми за миење
Програми за миење садови
Програма
Извалканос
т
Голема
Вид прибор
Чинии, прибор
за јадење,
тенџериња и
тави
Опис на програмата
Предмиење
Главно миење до 70°C
2 меѓуплакнења
Завршно плакнење
Сушење
41
Програма
Извалканос
т
Нормална
1)
2)
Вид прибор
Опис на програмата
Чинии и прибор
за јадење
Предмиење
Главно миење до 65°C
1 меѓуплакнење
Завршно плакнење
Сушење
Нормална
Чинии и прибор
или мала
за јадење
извалканост
Главно миење до 60°C
Завршно плакнење
Нормална
Чинии и прибор
за јадење
Предмиење
Главно миење до 50°C
1 меѓуплакнење
Завршно плакнење
Сушење
Секаква
Делумно
полнење (што
ќе се дополни
подоцна истиот
ден).
1 студено плакнење (за да се спречи
закоравување на остатоците храна).
За оваа програма не е неопходен
детергент.
1) Совршена секојдневна програма за миење со полупразна машина. Идеална за семејство од 4
членови за миење само на чиниите и приборот од појадокот и вечерата.
2) Испитна програма за тестирање. Видете во посебното ливче за податоците за испитување.
Потрошувачка
Програма
Траење (во минути)
Енергија (во kWh)
Вода (во литри)
80-90
1,5-1,7
18-20
90-100
1,1-1,2
15-16
30
0,8
8
160-170
0,8-0,9
12-13
12
0,1
3,5
Притисокот и температурата на
водата, варијациите во електричното
напојување и количеството садови може
да ги сменат овие вредности.
Користење на уредот
Погледнете го следните упатства за секој
чекор од постапката.
1. Проверете дали нивото на
омекнувачот на водата одговара на
тврдоста на водата во Вашето
подрачје. По потреба, нагодете го
омекнувачот на водата.
42
2. Наполнете го садот за сол со
специјална сол за машини за миење
садови.
3. Наполнете дозерот со средството за
плакнење.
4. Наредете ги приборот за јадење и
садовите во машината за миење
садови.
5. Изберете ја програмата за миење,
соодветна на видот и валканоста на
садовите.
6. Сипете го точното количество
детергент во дозерот за детергент
7. Стартувајте ја програмата за миење.
Ако користите детергентски таблети,
видете во поглавјето "Користење
детергент".
Нагодување на омекнувачот на водата
Омекнувачот на вода ги отстранува
минералите и солите од водоводот.
Минералите и солите може да имаат
лошо влијание врз работата на уредот.
Тврдоста на водата се мери со
еквивалентни скали:
• Германски степени (dH°).
• Француски степени (°TH).
• mmol/l (милимоли на литар меѓународна единица за тврдост на
водата).
• Кларкови степени.
Дознајте ја тврдоста на водата во вашето
подрачје и прилагодете го омекнувачот на
водата. Вашето локално водостопанство
може да ви каже колкава е тврдоста на
водата во вашето подрачје.
Тврдост на водата
Поставка за тврдост на водата
°dH
°TH
mmol/l
Кларкови
степени
рачно
електронски
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1)
1 1)
1) Не е потребна сол.
Мора да го поставите омекнувачот на
вода и рачно и електронски.
Рачно прилагодување
Апаратот е фабрички поставен во
положба 2.
43
1
2
Поставете го
прекинувачот во
положба 1 или 2.
Електронско прилагодување
Омекнувачот на вода е фабрички
поставен на ниво 5.
1. Вклучете го апаратот.
2. Проверете дали апаратот е во
режимот за поставување.
3. Држете ги притиснати функциските
копчиња B и C додека показните
светла за функциските копчиња A, B и
C не почнат да трепкаат.
4. Отпуштете ги функциските копчиња B
и C.
5. Притиснете го функциското копче А.
– Показното светло за функциското
копче A продолжува да трепка.
– Показните светла за функциските
копчиња B и C се гасат.
– Почнува да трепка показното светло
за крај.
Функцијата за поставување на
омекнувачот на вода е активирана.
Показното светло за крај трепка за да
го покаже нивото на омекнувачот на
вода. Паузата е околу 5 секунди.
Пример: 5 трепкања, пауза, 5
трепкања, пауза, итн. = ниво 5
6. Притиснете го функциското копче А
еднаш за да го зголемите нивото на
омекнувачот на вода за еден чекор.
7. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да ја меморирате
поставката.
Користење на сол за машина за миење садови
ВНИМАНИЕ Користете само сол за
машини за садови. Сол што не е за
машини за садови предизвикува
оштетувања на омекнувачот на вода.
1
44
2
3
Наполнете го
садот за сол со 1
литар вода (само
пред првото
пуштање).
4
Проверете да нема ни зрно сол
надвор од преградата. Солта, ако
остане на резервоарот некое време, ќе го
продупчи. Се препорачува да почнете
програма за миење садови веднаш откако
ќе го наполните садот за сол. Тоа
спречува корозија поради истурена сол.
6
5
Нормално е да се прелее вода од
садот кога ќе го наполните со сол.
Кога електронски ќе го поставите нивото
на омекнувачот на вода на ниво 1,
показното светло за сол не останува
запалено.
Користење на средство за плакнење
ВНИМАНИЕ Користете само
специјално средство за плакнење за
машини за миење садови.
Направете го следново за да го наполните
дозерот за средство за плакнење:
ВНИМАНИЕ Не полнете го дозерот
за средство за плакнење со други
производи (на пр. средство за чистење
машини за садови или течен детергент).
Опасност од повреди или оштетување
на апаратот.
Прилагодување на дозата на
средството за плакнење
M
AX
+
M
1
3
2
3
AX
+
2
1
1
4
2
3
4
Тркалцето за
средството за
плакнење е
фабрички
поставено во
положба 3.
За да ја зголемите
или намалите
дозата, видете во
"Што треба да се
направи ако..."
4
Полнење прибор за јадење и садови
Совети и препораки
ВНИМАНИЕ Користете го апаратот
само за прибор за домаќинство што
може да се мие во машина.
Не користете го апаратот за перење
предмети што впиваат вода (сунѓери, крпи
и сл.).
45
• Пред да ставите садови и прибор за
јадење, направете го следново:
– Отстранете ги сите остатоци од храна
и покрупни нечистотии.
– Омекнете ја запечената храна во
тавчињата.
• Додека ставате садови и прибор за
јадење, направете го следново:
– Ставете ги шупливите предмети
(шољи, чаши и тави) со отворот
надолу.
– Внимавајте вода да не се собира во
долниот сад или во основата.
– Внимавајте приборот и садовите да
не се едни во други.
– Внимавајте приборот и садовите да
не прекриваат друг прибор и садови.
– Внимавајте чашите да не допираат
други чаши.
– Ставете ги малите предмети во
корпата за прибор за јадење.
• Пластичните предмети и тавите со
нелеплива облога задржуваат капки
вода. Пластичните предмети не се
сушат добро како порцеланските и
челичните предмети.
• Ставете ги лесните предмети во
горната корпа. Проверете предметите
да не се движат.
1
Наредете ги
поголемите садови
и капаци околу
работ на долната
корпа.
2
3
Редовите шилци
во долната корпа
може да се
спуштат за да се
стават тенџериња,
тави и длабоки
чинии.
ВНИМАНИЕ Проверете дали
прскалките може да се движат
слободно пред да почнете програма за
миење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Секогаш
затворајте ја вратата откако ќе го
наполните или испразните апаратот.
Отворена врата може да биде опасна.
1
2
Користете ја мрежата за прибор. Ако
димензиите на приборот не
дозволуваат користење мрежа, извадете
ја.
46
Најголема височина на садовите во:
Долна
положба
1
Наредете ги
предметите така
што водата ќе
може да допре до
сите површини.
долната
корпа
24 см
27 см
2
За подолгите
предмети
преклопете ги
држачите за шољи
нагоре.
Прилагодување на височината на
горната корпа
Ако ставите големи чинии во долната
корпа, првин поместете ја горната корпа
во повисока положба.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Прилагодете ја
височината пред да ја наполните
горната корпа.
Најголема височина на садовите во:
Горна
положба
горната
корпа
горната
корпа
долната
корпа
20 см
31 см
1
2
Направете го следново за да ја поместите
горната корпа во горна или долна
положба:
1. Придвижете ги предните граничници
(А) нанадвор.
2. Извлечете ја корпата.
3. Ставете ја корпата во горна или долна
положба.
4. Вратете ги предните граничници (А) во
почетната положба.
ВНИМАНИЕ Ако корпата е во горна
положба, не ставајте шољи во
држачите за нив.
Користење на детергент
Користете само детергенти (во прав,
течни или во таблети), кои се
наменети за машина за миење садови.
Почитувајте ги податоците на
амбалажата:
• дозирањето, кое го препорачува
производителот.
• препораки за чување.
Не ставајте повеќе детергент од
препорачаното. Со тоа ќе помогнете
во спречување на загадувањето.
1
2
47
тврдоста на водата што ја имате.
Видете во упатствата од
производителот.
2. Поставете ги најниските нивоа за
тврдост на водата и дозирање на
средство за плакнење.
3
Наполнете го
дозерот за
детергент ( A) со
детергент.
5
4
Ако користите
програма за миење
садови со
предмиење,
ставете повеќе
детергент во
преградата за
детергент за
предмиење ( B).
6
Користење детергентски таблети
Ставете ја детергентската таблета во
дозерот за детергент ( A).
Детергентските таблети содржат:
• детергент
• средство за плакнење
• други средства за чистење.
Направете го следново за да користите
детергентски таблети:
1. Проверете дали детергентските
таблети можат да се користат со
Нема потреба да се дополнат садот
за сол и дозерот за средство за
плакнење.
Направете го следново ако е
сушењето незадоволително:
1. Наполнете го дозерот со средство за
плакнење.
2. Поставете ја дозата на средство за
плакнење во положба 2.
Направете го следново за повторно
користење прашок:
1. Наполнете ги садот за сол и дозерот за
средство за плакнење.
2. Поставете го омекнувачот на вода на
највисоко ниво.
3. Пуштете програма за миење, но без
садови.
4. Прилагодете го омекнувачот на вода.
Видете во поглавјето "Поставување на
омекнувачот на вода".
5. Прилагодете го дозирањето на
средството за плакнење.
Различните марки детергент се
раствораат за различно време. Некои
детергенти во таблети не даваат најдобри
резултати на миење за време на кусите
програми. Користете долги програми за
миење, кога користите детергент во
таблети. Тоа помага во целосно
отстранување на детергентот.
Бирање и стартување на програма за миење
Поставете ја програмата за миење со
подотворена врата. Поставената
програма почнува сама откако ќе ја
затворите вратата. Дотогаш може да се
менуваат поставките.
48
Направете го следново за да поставите и
почнете програма за миење садови:
1. Вклучете го апаратот.
2. Проверете дали апаратот е во
режимот за поставување.
3. Притиснете едно од програмските
копчиња. Видете во поглавјето
"Програми за миење садови".
– Се пали показното светло на
програмата.
– Сите други програмски показни
светла се гасат.
4. Затворете ја вратата.
– Програмата почнува автоматски.
Кога работи програма за миење
садови, не може да ја смените.
Откажете ја програмата за миење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Прекинете или
откажете програма за миење само
ако е неопходно.
ВНИМАНИЕ Отворајте ја вратата
внимателно. Може да избие жешка
пареа.
Откажување програма за миење
садови
1. Држете ги притиснати функциските
копчиња B и C додека не се запалат
сите програмски светла.
2. Отпуштете ги функциските копчиња B
и C за да ја откажете програмата за
миење.
Сега може да го направите следново:
1. Исклучете го апаратот.
2. Поставете нова програма за миење
садови.
Наполнете го дозерот за детергент пред
да поставите нова програма за миење.
Прекинување програма за миење
Отворете ја вратата.
• Програмата запира.
Затворете ја вратата.
• Програмата продолжува од точката,
каде што била прекината.
Поставување и почнување програма
за миење со одложено почнување
1. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување.
2. Притискајте го копчето за одложено
почнување додека показното светло
за саканиот број часови не почне да
трепка (3 или 6 часа).
3. Поставете програма за миење садови.
– Се пали показното светло на
програмата.
4. Затворете ја вратата.
– Почнува одбројувањето за
одложено почнување.
– Одбројувањето на одложеното
почнување се намалува во чекори
од 3 часа.
Кога ќе заврши одбројувањето,
програмата за миење почнува
автоматски.
– Показното светло за одложено
почнување се гаси.
Не отворајте ја вратата за време на
одбројувањето за да не го прекинете.
Кога повторно ќе ја затворите вратата,
одбројувањето почнува од точката на
прекинот.
Откажување одложено почнување:
1. Држете ги притиснати функциските
копчиња B и C додека не се запалат
сите програмски светла.
– Кога ќе откажете одложено
почнување, ја откажувате и
програмата за миење садови.
2. Поставете нова програма за миење
садови.
Може да одберете програма за
миење и одложено почнување и со
затворена врата. Кога ќе притиснете
програмско копче имате само 3 секунди
да одберете друга програма или
одложено почнување. По тие 3 секунди,
одбраната програма почнува автоматски.
Завршување програма за миење
Исклучете го апаратот при следново:
• Апаратот запира автоматски.
• Показното светло за крај се пали.
49
1. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување.
2. Отворете ја вратата.
3. За подобри резултати на сушењето,
држете ја вратата подотворена
неколку минути пред да ги извадите
садовите.
Оставете ги садовите да се изладат пред
да ги извадите од апаратот. Жешките
садови лесно се оштетуваат.
Вадење на садовите
• Првин извадете ги предметите од
долната корпа, а потоа од горната.
• Може да има вода од страните и на
вратата на апаратот. Не'рѓосувачкиот
челик се лади побрзо од садовите.
Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Пред да
чистите кој било негов дел, ставете го
уредот во положба OFF (исклучено).
Чистење на филтрите
ВАЖНО Не користете го апаратот без
филтрите. Внимавајте филтрите да се
правилно наместени. Неправилната
наместеност ќе предизвика послабо
миење и може да го оштети апаратот.
1
3
За да ги извадите
филтрите B и C,
свртете ја рачката
околу 1/4 налево.
2
Темелно исчистете
ги филтрите A, B и
C под чешма.
5
Ставете го
системот за
филтрирање на
место. За да го
забравите
системот за
филтрирање,
свртете ја рачката
надесно додека не
се закочи.
50
4
Извадете го
плоснатиот
филтер A од
долниот дел на
апаратот.
ВАЖНО Не вадете ги прскалките.
Спречување замрзнување
Ако дупките на прскалките се затнат,
исчистете ја нечистотијата со дрвено
стапче.
ВНИМАНИЕ Не инсталирајте го
уредот онаму, каде што
температурата е под 0 °C.
Производителот не е одговорен за
оштетувања од замрзнување.
Чистење однадвор
Чистете ги надворешните површини на
машината и на контролната табла со
влажна мека крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не употребувајте
абразивни производи, жица за стружење
или растворувач (ацетон, трихлоретилен
итн....).
Ако тоа не е можно, испразнете го уредот
и затворете ја вратата. Откачете го
доводното црево и испразнете го.
Што да сторите ако...
Апаратот не почнува или прекинува да
работи.
Ако има дефект, првин обидете се сами да
најдете решение за проблемот. Ако не
Шифри за дефекти и
неправилно функционирање
• постојано трепкање на
светлото на вклучената
програма
• 1 трепкање на показното
светло за крај
Машината за миење садови не
се полни со вода
можете сами да најдете решение за
проблемот, јавете се на продавачот или
на сервисниот центар.
Можни причини и решение
• Славината е блокирана или затната од бигор.
Исчистете ја славината.
• Славината за вода е затворена.
Отворете ја славината.
• Филтерот во доводното црево е затнат.
Исчистете го филтерот.
• Поврзувањето на доводното црево е неправилно.
Цревото може да е извиткано или смачкано.
Проверете дали поврзувањето е правилно.
• постојано трепкање на
• Одводот за вода е затнат.
светлото на вклучената
Исчистете го одводот за вода.
програма
• Поврзувањето на одводното црево е неправилно.
• 2 трепкања на показното
Цревото може да е извиткано или смачкано.
светло за крај
Проверете дали поврзувањето е правилно.
Машината за миење садови не
испушта вода
• постојано трепкање на
светлото на вклучената
програма
• 3 трепкања на показното
светло за крај
Се вклучил уредот за заштита
од поплавување
• Затворете ја славината и јавете се на локалниот
сервисен центар.
51
Шифри за дефекти и
неправилно функционирање
Програмата не почнува
Можни причини и решение
• Вратата на апаратот не е затворена.
Затворете ја вратата.
• Приклучникот за струја не е во штекер.
Ставете го во штекер.
• Изгорел осигурувач на таблата.
Заменете го осигурувачот.
• Поставено е одложено почнување.
Откажете го одложеното почнување за да почне
програмата веднаш.
По проверката, вклучете го апаратот.
Програмата почнува од точката на
прекинот. Ако дефектот се појави
повторно, јавете се на сервисниот центар.
Овие податоци се неопходни за да
добиете брза и правилна помош:
• Модел (Mod.)
• Број на производот (PNC)
• Сериски број (S.N.)
За овие податоци, видете на плочката со
спецификации.
Запишете ги неопходните податоци тука:
Опис на моделот: ..........
Број на производот: ..........
Сериски број: ..........
Миењето не е задоволително
Садовите не се чисти
• Одбраната програма за миење не одговара за садовите
и извалканоста.
• Корпите се наполнети неправилно, па водата не може
да допре до сите површини.
• Прскалките не се вртат слободно поради неправилен
распоред на садовите.
• Филтрите се валкани или неправилно наместени.
• Нема детергент или количеството е недоволно.
Честички бигор на
садовите
• Садот за сол е празен.
• Омекнувачот на вода е прилагоден на погрешно ниво.
• Капачето на садот за сол не е правилно затворено.
Садовите се мокри и
матни
• Не било употребено средство за плакнење.
• Дозерот со средство за плакнење е празен.
Има ленти, бели дамки
• Намалете ја дозата на средството за плакнење.
или син слој на чашите и
садовите
На чашите и садовите
• Зголемете ја дозата на средството за плакнење.
има дамки од капки вода • Детергентот може да е причина.
52
Технички податоци
Димензии
Широчина см
45
Височина см
85
Длабочина см
61
Електрично поврзување Информации за струјното приклучување се дадени на
напон - општо напојување - плочката од внатрешната страна на вратата на
осигурувач
машината за миење садови.
Притисок на доводот за
вода
Минимум
0,5 бари (0,05 MPa)
Максимум
Капацитет
8 бари (0,8 MPa)
Места за ставање
9
Еколошки прашања
Отстранете го Вашиот истрошен уред
според прописите кои важат во Вашето
место на живеење.
Материјалите за пакување се еколошки и
може да се рециклираат. Пластичните
делови се идентификуваат по ознаките,
на пр. >PE<, >PS<, итн. Фрлајте ги
материјалите за пакување во соодветен
контејнер на местата за фрлање
комунален смет.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ За да го
расходувате апаратот, постапете
вака:
• Извадете го приклучникот за струја од
штекерот.
• Исечете ги кабелот и приклучникот за
струја и расходувајте ги.
• Фрлете ја бравата на вратата. Тоа ќе
спречи деца да се затворат во апаратот
и да си го загрозат животот.
Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Внимавајте
приклучникот за струја да е изваден
од штекерот за време на местењето.
Местење под работна површина
Ставете го апаратот до славина и одвод
за вода. Извадете ја работната површина
на апаратот за да го наместите под
лавабо или под кујнска работна
површина. Внимавајте димензиите на
отворот да одговараат на дадените
димензии.
1
2
53
Столбната плоча на самостојниот апарат
не се прилагодува.
Нивелирање на апаратот
4
3
Вратете ја работната површина на
апаратот ако сакате да ја користите
машината за садови како самостоен
апарат.
Внимавајте апаратот да е нивелиран за
да може вратата да се затвора добро. Ако
нивелирањето на апаратот е правилно,
вратата нема да закачува ниедна од
страните на плакарот. Ако вратата не се
затвора правилно, олабавувајте ги или
стегајте ги ногарките додека машината не
се изнивелира.
Поврзување на водата
Доводно црево
Приклучете го апаратот со довод на топла
(макс. 60°) или студена вода.
Ако топлата вода доаѓа од алтернативни
извори на енергија што се поеколошки (на
пр. соларни или фотоволтни плочи и
ветерници), користете топла вода за да ја
намалите потрошувачката на енергија.
Поврзете го доводното црево со славина
со надворешен навој од 3/4 цола.
ВНИМАНИЕ Не користете црева за
поврзување од стар апарат.
Притисокот на водата мора да биде во
рамките на ограничувањата (видете во
"Технички податоци"). Дознајте го
просечниот притисок на водоводната
инсталација во вашето подрачје од
локалното водостопанство.
Внимавајте доводното црево да не е
свиткано и да не е смачкано или
заплеткано.
Свртете го доводното црево налево или
надесно да одговара на инсталацијата со
контраматица. Наместете ја
контраматицата правилно за да се
избегне протекување на водата.
ВНИМАНИЕ Не поврзувајте го
апаратот со нови или со цевки што
долго не се користеле. Оставете водата
54
да тече неколку минути, па потоа
поврзете го доводното црево.
Доводно црево
Доводното црево е отпорно на висок
притисок. Може да издржи притисок од
макс. 6 MPa. Од надворешната страна,
доводното црево е заштитено со облога
против евентуални оштетувања. Ако се
дупне внатрешното црево, водата што е
во цревото ќе потемни. Тоа е видливо
преку специјалната проѕирна облога. Ако
е неопходно, затворете ја славината и
јавете се на сервисниот центар.
3
Доводното црево
4
Внатрешниот пречник не смее да биде
помал од пречникот на цревото.
Ако го поврзувате одводното црево со
одвод за вода под лавабо, извадете ја
пластичната мембрана (А). Ако не ја
извадите мембраната, преостанатата
храна може да го блокира приклучникот
на одводното црево.
е
опремено со
безбедносен уред
што спречува
ненамерно
откачување. За да
го откачите
цревото:
• притиснете ја
рачката ( B ),
• свртете го
прстенот ( A )
налево.
ВНИМАНИЕ Проверете дали
споевите се стегнати за да не
истекува вода.
Одводно црево
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
1
Поврзете го
одводното црево
со одвод за вода.
2
Поврзување на струјата
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Производителот не одговара ако не
ги следите овие безбедносни мерки.
Вземјете го апаратот според
безбедносните мерки.
55
Внимавајте номиналниот напон и видот
струја на плочката со спецификации да
одговараат со напонот и видот струја на
локалната мрежа.
Секогаш користете правилно инсталиран
штекер обезбеден од струјни удари.
Не користете те-штеци, приклучници и
продолжни кабли со повеќе приклучоци.
Постои опасност од пожар.
56
Не заменувајте го кабелот за струја сами.
Јавете се на сервисниот центар.
Внимавајте штекерот да е пристапен по
местењето на апаратот.
Не влечете го кабелот за да го откачите
од струја. Секогаш повлекувајте го
приклучникот.
Cuprins
Informaţii privind siguranţa _ _ _ _ _ _ _
Panoul de comandă _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programe de spălare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilizarea aparatului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Reglarea substanţei de dedurizare a
apei _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilizarea sării pentru maşina de spălat
vase _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilizarea substanţei de limpezire _ _ _ _
Încărcarea tacâmurilor şi a veselei _ _ _
57
59
60
61
62
63
64
64
Utilizarea detergentului _ _ _ _ _ _ _ _ _
Selectarea şi pornirea unui program de
spălare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Îngrijirea şi curăţarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ce trebuie făcut dacă... _ _ _ _ _ _ _ _ _
Date tehnice _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Protejarea mediului înconjurător _ _ _ _
Instalarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Racordul de apă _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conexiunea electrică _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
66
67
69
69
71
71
72
73
74
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri
Informaţii privind siguranţa
Pentru siguranţa dv. şi pentru utilizarea
corectă a aparatului, citiţi cu atenţie
acest manual înainte de instalare şi de utili‐
zare. Păstraţi întotdeauna aceste instrucţiuni
împreună cu aparatul, chiar dacă îl mutaţi
sau îl vindeţi. Utilizatorii trebuie să cunoască
în mod complet modul de funcţionare şi ele‐
mentele de siguranţă ale aparatului.
Utilizarea corectă
• Aparatul este proiectat exclusiv pentru uz
casnic.
• Folosiţi aparatul numai pentru a curăţa va‐
se care se pot spăla în maşina de spălat
vase.
• Nu puneţi solvenţi în aparat. Pericol de ex‐
plozie.
• Puneţi cuţitele şi alte obiecte cu vârfuri as‐
cuţite în coşul pentru tacâmuri, cu vârful în
jos. Dacă nu, puneţi-le în poziţie orizontală
în coşul superior.
• Folosiţi numai produse de marcă, speciale
pentru maşinile de spălat vase (detergent,
sare, agent de clătire).
• Dacă deschideţi uşa în timpul funcţionării
aparatului, pot ieşi aburi fierbinţi. Pericol
de arsuri ale pielii.
• Nu scoateţi vasele din maşina de spălat
vase înainte de terminarea programului de
spălare.
• Când programul de spălare s-a terminat,
deconectaţi ştecherul din priză şi închideţi
robinetul de apă.
• Numai un tehnician autorizat poate repara
acest aparat. Folosiţi numai piese de
schimb originale.
• Nu efectuaţi singuri reparaţiile, pentru a
evita rănirile şi defectarea aparatului. Con‐
tactaţi întotdeauna Centrul de Asistenţă lo‐
cal.
Siguranţa generală
• Persoanele (inclusiv copiii) cu capacităţi fi‐
zice, senzoriale şi mentale reduse, sau lip‐
site de experienţă şi cunoştinţe, nu trebuie
să utilizeze aparatul. Acestea trebuie să fie
supravegheate sau instruite în legătură cu
folosirea aparatului, de către o persoană
răspunzătoare pentru siguranţa lor.
• Respectaţi instrucţiunile de siguranţă ale
producătorului de detergent pentru maşina
de spălat vase, pentru a preveni arsurile în
zona ochilor, a gurii şi a gâtului.
• Nu beţi apă din maşina de spălat. În aparat
pot rămâne reziduuri de detergent.
• Închideţi întotdeauna uşa când nu utilizaţi
aparatul, pentru a evita rănirile şi pentru a
nu vă împiedica de uşa deschisă.
• Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa des‐
chisă.
57
Siguranţa copiilor
• Numai adulţii pot utiliza acest aparat. Co‐
piii trebuie supravegheaţi pentru a fi siguri
că nu se joacă cu aparatul.
• Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor.
Există riscul de sufocare.
• Păstraţi toţi detergenţii într-un loc sigur. Nu
lăsaţi copiii să atingă detergenţii.
• Nu lăsaţi copiii în apropierea maşinii de
spălat vase atunci când uşa este deschisă.
Instalarea
• Asiguraţi-vă că aparatul nu s-a deteriorat
din cauza transportului. Nu conectaţi apa‐
ratul dacă este deteriorat. Dacă este ne‐
cesar, contactaţi furnizorul.
• Îndepărtaţi toate ambalajele înainte de pri‐
ma utilizare.
• Numai o persoană calificată şi competentă
poate să efectueze racordarea electrică.
58
• Numai o persoană calificată şi competentă
poate să efectueze racordarea la apă.
• Nu schimbaţi specificaţiile şi nu modificaţi
acest produs. Risc de rănire şi de deterio‐
rare a aparatului.
• Nu utilizaţi aparatul:
– în cazul în care cablul electric sau furtu‐
nurile de apă sunt deteriorate,
– dacă panoul de comandă, suprafaţa de
lucru sau zona plintei sunt deteriorate,
iar interiorul aparatului este accesibil.
Contactaţi Centrul de Asistenţă local.
• Nu găuriţi pereţii aparatului, pentru a evita
deteriorarea componentelor hidraulice sau
electrice.
Avertizare Respectaţi cu atenţie
instrucţiunile pentru realizarea
racordurilor la electricitate şi la apă.
Panoul de comandă
1
2
3
4
5
Butonul Pornit/oprit
Butoanele de selectare a programului
Butonul Pornire cu întârziere
Lumini indicatoare
Butoanele pentru funcţii
Lumini indicatoare
Lumina indicatoare se aprinde când progra‐
mul de spălare este terminat. Funcţii supli‐
mentare:
• Nivelul agentului de dedurizare a apei.
• O alarmă în cazul unei disfuncţionalităţi a
aparatului.
59
Lumini indicatoare
Lumina indicatoare se aprinde când trebuie
să umpleţi rezervorul de sare. Consultaţi ca‐
pitolul "Utilizarea sării pentru maşina de
spălat vase".
Lumina indicatoare pentru sare poate rămâ‐
ne aprinsă timp de câteva ore, dar nu are ni‐
ciun efect nedorit asupra funcţionării apara‐
tului.
1)
Lumina indicatoare se aprinde când trebuie
să completaţi agentul de clătire. Consultaţi
capitolul "Utilizarea agentului de clătire".
1)
1) Lumina indicatoare este stinsă în timpul desfăşurării unui program de spălare.
Butonul Pornire cu întârziere
Modul de setare
Utilizaţi butonul pornire cu întârziere pentru
a întârzia pornirea programului de spălare cu
un interval de 3 sau 6 ore. Consultaţi capitolul
"Setarea şi pornirea unui program de spăla‐
re".
Aparatul este în modul setare când toate lu‐
minile indicatoare ale programului sunt aprin‐
se.
Aparatul trebuie să fie în modul "setare" pen‐
tru aceste operaţii:
– Pentru a seta un program de spălare.
– Pentru a seta nivelul dedurizatorului de
apă.
Dacă o lumină indicatoare a unui program
este aprinsă, anulaţi programul pentru a re‐
veni la modul setare. Consultaţi capitolul
"Setarea şi pornirea unui program de spăla‐
re".
Butoanele pentru funcţii
Utilizaţi butoanele pentru funcţii pentru aces‐
te operaţii:
• Pentru a seta dedurizatorul de apă. Con‐
sultaţi capitolul "Setarea dedurizatorului
de apă".
• Pentru a anula un program de spălare în
curs de desfăşurare. Consultaţi capitolul
"Setarea şi pornirea unui program de
spălare".
Programe de spălare
Programele de spălare
Program
Gradul de
murdărire
Foarte mur‐
dare
60
Tipul de
încărcătură
Vase de porţe‐
lan, tacâmuri,
oale şi tigăi
Descrierea programului
Prespălare
Spălare principală până la 70°C
2 clătiri intermediare
Clătire finală
Uscare
Program
1)
2)
Gradul de
murdărire
Tipul de
încărcătură
Descrierea programului
Normal mur‐
dare
Vase de porţelan Prespălare
şi tacâmuri
Spălare principală până la 65°C
1 clătire intermediară
Clătire finală
Uscare
Normal mur‐
dare sau pu‐
ţin murdare
Vase de porţelan Spălare principală până la 60°C
şi tacâmuri
Clătire finală
Normal mur‐
dare
Vase de porţelan Prespălare
şi tacâmuri
Spălare principală până la 50°C
1 clătire intermediară
Clătire finală
Uscare
Oricare
Încărcare par‐
ţială (se va com‐
pleta pe parcur‐
sul zilei).
1 clătire cu apă rece (pentru a evita li‐
pirea resturilor de alimente).
Pentru acest program nu este necesar
detergentul.
1) Acesta este programul perfect pentru spălările zilnice, pentru o încărcătură parţială. Ideal pentru o
familie de 4 persoane care doreşte să încarce numai vesela şi tacâmurile de la micul dejun şi de la
cină.
2) Program de testare pentru institutele de testare. Vă rugăm să consultaţi fişa separată cu datele de la
teste.
Valorile consumurilor
Program
Durata (în minute)
Consum de energie
(în kWh)
Apă (în litri)
80-90
1,5-1,7
18-20
90-100
1,1-1,2
15-16
30
0,8
8
160-170
0,8-0,9
12-13
12
0,1
3,5
Presiunea şi temperatura apei, variaţiile
curentului electric şi cantitatea de vase
pot duce la modificarea acestor valori.
Utilizarea aparatului
Consultaţi următoarele instrucţiuni pentru
fiecare pas din procedură:
1. Verificaţi dacă nivelul dedurizatorului de
apă este corect pentru duritatea apei din
zona dv. Dacă este necesar, setaţi dedu‐
rizatorul de apă.
2. Umpleţi rezervorul de sare cu sare pentru
maşina de spălat vase.
61
3. Umpleţi dozatorul pentru agent de clătire
cu agent de clătire.
4. Încărcaţi tacâmurile şi vasele în maşina
de spălat vase.
5. Setaţi programul de spălare corect pentru
tipul de încărcătură şi pentru gradul de
murdărie.
6. Umpleţi distribuitorul de detergent cu
cantitatea corectă de detergent.
7. Porniţi programul de spălare.
lui".
Dacă folosiţi tablete de detergent, con‐
sultaţi capitolul "Utilizarea detergentu‐
Reglarea substanţei de dedurizare a apei
Dedurizatorul de apă înlătură mineralele şi
sărurile din apa de alimentare. Mineralele şi
sărurile pot afecta negativ funcţionarea apa‐
ratului.
Duritatea apei este măsurată în scale echi‐
valente:
• Grade germane (dH°).
• Grade franceze (°TH).
• mmol/l (milimoli pe litru - unitatea interna‐
ţională pentru duritatea apei)
• Clarke.
Reglaţi dedurizatorul de apă în funcţie de du‐
ritatea apei din zona dv. Dacă este necesar,
contactaţi Compania locală de furnizare a
apei.
Duritatea apei
Setarea durităţii apei
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manuală
electronică
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1) Nu este necesar să se utilizeze sare.
Trebuie să setaţi dedurizatorul de apă
manual şi electronic.
Reglare manuală
Aparatul este setat din fabricaţie la poziţia 2.
62
1
1)
1 1)
1
2
Setaţi comutatorul la
poziţia 1 sau 2.
Reglarea electronică
Dedurizatorul de apă este setat din fabrică la
nivelul 5.
1. Porniţi aparatul.
2. Asiguraţi-vă că aparatul este în modul se‐
tare.
3. Apăsaţi şi ţineţi apăsate butoanele pentru
funcţii B şi C până când luminile indica‐
toare ale butoanelor pentru funcţii A, B şi
C încep să clipească.
4. Eliberaţi butoanele pentru funcţii B şi C.
5. Apăsaţi butonul funcţiei A.
– Lumina indicatoare pentru butonul
funcţiei A continuă să clipească.
– Luminile indicatoare pentru butoanele
funcţiilor B şi C se sting.
– Lumina indicatoare sfârşit începe să
clipească.
Funcţia de setare a agentului de deduri‐
zare a apei este activată.
Lumina indicatoare sfârşit clipeşte pentru
a indica nivelul agentului de dedurizare a
apei. Pauza este de aproximativ 5 secun‐
de.
Exemplu: 5 clipiri, pauză, 5 clipiri, pauză
etc... = nivelul 5
6. Apăsaţi butonul funcţiei A o dată pentru a
mări nivelul agentului de dedurizare a
apei cu un pas.
7. Apăsaţi butonul Pornit/oprit pentru a sal‐
va operaţia.
Utilizarea sării pentru maşina de spălat vase
Atenţie Utilizaţi numai sare pentru
maşina de spălat vase. Tipurile de sare
care nu sunt pentru maşina de spălat vase
afectează agentul de dedurizare a apei.
1
2
3
Umpleţi comparti‐
mentul pentru sare
cu 1 litru de apă
(doar la prima utili‐
zare).
4
63
Asiguraţi-vă că nu se găseşte niciun
gram de sare în afara compartimentului
pentru sare. Sarea care stă pe rezervor mai
mult timp găureşte rezervorul. Se reco‐
mandă pornirea unui program de spălare
imediat după ce umpleţi compartimentul pen‐
tru sare. Aceasta previne coroziunea datorită
sării împrăştiate.
6
5
Este normal ca apa să se reverse din
compartimentul pentru sare când îl um‐
pleţi cu sare.
Când setaţi electronic agentul de dedurizare
la nivelul 1, lumina indicatoare a sării nu
rămâne aprinsă.
Utilizarea substanţei de limpezire
Atenţie Utilizaţi numai agenţi de clătire
de marcă pentru maşini de spălat vase.
Efectuaţi aceste operaţiuni pentru a umple
dozatorul pentru agentul de clătire:
Atenţie Nu umpleţi dozatorul pentru
agentul de clătire cu alte produse (de
exemplu agent de curăţare pentru maşina
de spălat vase, detergent lichid). Există ris‐
cul deteriorării aparatului.
Reglarea dozajului agentului de clătire
AX
+
M
1
1
2
3
4
AX
+
M
2
Cadranul agentului
de clătire este setat
din fabricaţie la po‐
ziţia 3.
Pentru a mări sau
reduce dozarea
consultaţi 'Ce tre‐
buie făcut dacă...'
1
2
3
4
3
4
Încărcarea tacâmurilor şi a veselei
Recomandări utile
Atenţie Folosiţi aparatul numai pentru
vase care se pot spăla în maşina de
spălat vase.
64
Nu utilizaţi aparatul pentru a curăţa obiecte
care pot absorbi apa (bureţi, cârpe de
bucătărie etc.).
• Înainte de a încărca tacâmurile şi vasele,
efectuaţi aceste operaţiuni:
– Înlăturaţi toate resturile de mâncare.
– Înmuiaţi resturile de arsură de pe cratiţe.
• Când încărcaţi tacâmurile şi vasele, efec‐
tuaţi aceste operaţiuni:
– Încărcaţi obiectele concave (de ex. ceş‐
tile, paharele şi oalele) cu gura în jos.
– Asiguraţi-vă că apa nu se acumulează
în recipient sau pe o bază adâncă.
– Asiguraţi-vă că tacâmurile şi vasele nu
sunt introduse unele în altele.
– Asiguraţi-vă că tacâmurile şi vasele nu
acoperă alte tacâmuri şi alte vase.
– Asiguraţi-vă că paharele nu ating alte
pahare.
– Puneţi obiectele mici în coşul pentru ta‐
câmuri.
• Obiectele de plastic şi cratiţele cu teflon au
tendinţa de a reţine picături de apă. Obiec‐
tele de plastic nu se usucă la fel de bine ca
obiectele de porţelan sau de oţel.
• Puneţi obiectele uşoare în coşul superior.
Asiguraţi-vă că obiectele nu se mişcă.
Atenţie Asiguraţi-vă că braţele
stropitoare se pot mişca liber înainte să
porniţi un program de spălare.
3
Rândurile de dinţi
din coşul inferior pot
fi coborâte pentru a
încărca oale, cratiţe
şi castroane.
1
2
Utilizaţi grilajul pentru tacâmuri. Dacă di‐
mensiunile tacâmurilor împiedică utiliza‐
rea grătarului, înlăturaţi-l.
Avertizare Închideţi întotdeauna uşa
după ce încărcaţi sau descărcaţi
aparatul. O uşă deschisă poate fi
periculoasă.
1
Aranjaţi articolele
astfel încât apa să
atingă toate supra‐
feţele.
1
Aranjaţi serviciul de
vase şi capacele
mari în jurul marginii
coşului de jos.
2
2
Pentru articole mai
lungi, pliaţi grătarul
pentru căni în sus.
Reglarea înălţimii coşului de sus
Dacă puneţi farfurii mari în coşul de jos, mu‐
taţi mai întâi coşul de sus într-o poziţie supe‐
rioară.
65
Avertizare Reglaţi înălţimea înainte de
a umple coşul de sus.
Înălţimea maximă a vaselor în:
coşul de sus
coşul de jos
Poziţia su‐
perioară
20 cm
31 cm
Poziţia infe‐
rioară
24 cm
27 cm
1
Pentru a muta coşul de sus într-o poziţie in‐
ferioară sau superioară efectuaţi aceste eta‐
pe:
1. Deplasaţi în afară opritoarele frontale (A).
2. Trageţi coşul afară.
3. Puneţi coşul în poziţia superioară sau in‐
ferioară.
4. Puneţi opritoarele frontale (A) în poziţia
lor iniţială.
Atenţie Dacă coşul este în poziţia
superioară, nu puneţi căni pe grilajul
pentru căni.
2
Utilizarea detergentului
Folosiţi numai detergenţi (praf, lichid sau
tablete) care sunt adecvaţi pentru maşi‐
na de spălat vase.
Respectaţi datele de pe ambalaj.
• Dozajul recomandat de producător.
• Recomandări de păstrare.
Nu folosiţi mai mult decât cantitatea co‐
rectă de detergent, pentru a proteja me‐
diul înconjurător.
1
66
2
3
Umpleţi distribuito‐
rul pentru detergent
( A) cu detergent.
4
Dacă folosiţi un pro‐
gram de spălare cu
faza de prespălare,
puneţi mai mult de‐
tergent în comparti‐
mentul cu detergent
pentru prespălare
( B).
Efectuaţi aceste operaţiuni dacă
rezultatele uscării nu sunt
satisfăcătoare:
1. Umpleţi dozatorul pentru agentul de clăti‐
re cu agent de clătire.
2. Setaţi dozajul agentului de clătire pe po‐
ziţia 2.
5
6
Utilizarea detergentului sub formă de
tablete
Puneţi tableta de detergent în dozatorul de
detergent ( A).
Detergentul sub formă de tablete conţine:
• detergent
• agent de clătire
• alţi agenţi de curăţare.
Pentru a utiliza detergentul sub formă de ta‐
blete, efectuaţi următoarele operaţiuni:
1. Asiguraţi-vă că tabletele de detergent
sunt adecvate pentru duritatea apei din
regiunea dv. Consultaţi instrucţiunile pro‐
ducătorului.
2. Setaţi nivelurile cele mai redus pentru du‐
ritatea apei şi pentru dozajul agentului de
clătire.
Efectuaţi aceste operaţiuni pentru a utiliza
din nou detergent praf:
1. Umpleţi rezervorul de sare şi dozatorul
pentru agent de clătire.
2. Setaţi dedurizatorul de apă la cel mai ri‐
dicat nivel.
3. Efectuaţi un program de spălare fără va‐
se.
4. Reglaţi dedurizatorul pentru apă. Consul‐
taţi capitolul "Setarea dedurizatorului de
apă".
5. Reglaţi dozarea agentului de clătire.
Mărcile diferite de detergent se dizolvă
în intervale diferite de timp. Unele table‐
te de detergent nu produc cele mai bune re‐
zultate de curăţare în timpul programelor de
spălare scurte. Folosiţi programe de spălare
lungi când utilizaţi tablete de detergent, pen‐
tru a înlătura complet detergentul.
Nu este nevoie să umpleţi rezervorul de
sare şi dozatorul pentru agent de clătire.
Selectarea şi pornirea unui program de spălare
Setaţi programul de spălare cu uşa în‐
tredeschisă. Programul de spălare por‐
neşte doar după ce închideţi uşa. Până atun‐
ci este posibilă modificarea setărilor.
Efectuaţi aceste operaţiuni pentru a seta şi a
porni un program de spălare:
1. Porniţi aparatul.
2. Asiguraţi-vă că aparatul este în modul se‐
tare.
3. Apăsaţi pe unul din butoanele pentru pro‐
grame. Consultaţi capitolul "Programele
de spălare".
– Lumina indicatoare a programului se
aprinde.
– Toate celelalte lumini indicatoare ale
programului se sting.
4. Închideţi uşa.
– Programul de spălare porneşte auto‐
mat.
Când programul de spălare este în curs
de desfăşurare, nu puteţi schimba pro‐
gramul. Anulaţi programul de spălare.
Avertizare Întrerupeţi sau anulaţi un
program de spălare numai dacă este
necesar.
67
Atenţie Deschideţi uşa cu atenţie. Pot
ieşi aburi fierbinţi.
Anularea unui program de spălare
1. Apăsaţi şi ţineţi apăsate butoanele pentru
funcţii B şi C până când toate luminile
programului se aprind.
2. Eliberaţi butoanele pentru funcţii B şi C
pentru a anula programul de spălare.
În acest moment puteţi efectua următoarele
operaţiuni:
1. Opriţi aparatul.
2. Setaţi un nou program de spălare.
Umpleţi distribuitorul de detergent cu deter‐
gent înainte de a seta un nou program de
spălare.
Întreruperea unui program de spălare
Deschideţi uşa.
• Programul se opreşte.
Închideţi uşa.
• Programul continuă din punctul în care a
fost întrerupt.
Setarea şi pornirea unui program de
spălare cu pornirea cu întârziere
1. Apăsaţi butonul Pornit/oprit.
2. Utilizaţi butonul pornire cu întârziere până
când lumina indicatoare cu numărul co‐
rect de ore începe să clipească (3 sau 6
ore).
3. Setaţi un program de spălare.
– Lumina indicatoare a programului se
aprinde.
4. Închideţi uşa.
– Începe numărătoarea inversă pentru
pornirea cu întârziere.
– Numărătoarea inversă pentru pornirea
cu întârziere scade în paşi de 3 ore.
Când numărătoarea inversă este în‐
cheiată, programul de spălare porneş‐
te automat.
– Lumina indicatoare a pornirii cu în‐
târziere se stinge.
68
Nu deschideţi uşa în timpul numărătorii
inverse, pentru a evita întreruperea
numărătorii inverse. Când închideţi uşa din
nou, numărătoarea inversă va continua de la
momentul întreruperii.
Anularea Pornirii cu întârziere:
1. Apăsaţi şi ţineţi apăsate butoanele pentru
funcţii B şi C până când toate luminile
programului se aprind.
– Când anulaţi o pornire cu întârziere,
anulaţi de asemenea şi programul de
spălare.
2. Setaţi un nou program de spălare.
Puteţi selecta programul de spălare şi
pornirea cu întârziere şi cu uşa închisă.
Când apăsaţi pe butonul pentru un program,
aveţi numai 3 secunde pentru a selecta un
program diferit sau pornirea cu întârziere.
După aceste 3 secunde, programul selectat
începe automat.
Terminarea programului de spălare
Opriţi aparatul în următoarele condiţii:
• Aparatul se opreşte automat.
• Lumina indicatoare sfârşit se aprinde.
1. Apăsaţi butonul Pornit/oprit.
2. Deschideţi uşa.
3. Pentru rezultate mai bune la uscare, ţineţi
uşa întredeschisă câteva minute înainte
de a scoate vasele.
Lăsaţi vasele să se răcească înainte de a le
scoate din maşină. Vasele fierbinţi se pot de‐
teriora uşor.
Scoaterea vaselor din maşină
• Mai întâi scoateţi articolele din coşul de
jos, apoi din cel de sus.
• Pe părţile laterale şi pe uşa aparatului poa‐
te fi apă. Oţelul inoxidabil se răceşte mult
mai repede decât vasele.
Îngrijirea şi curăţarea
Avertizare Stingeţi aparatul înainte de
a-l curăţa.
Curăţarea filtrelor
Important Nu utilizaţi aparatul fără filtre.
Asiguraţi-vă că filtrele sunt instalate corect.
Instalarea incorectă va cauza rezultate
nesatisfăcătoare ale spălării şi deteriorarea
aparatului.
1
2
Curăţaţi în întregime
filtrele A, B şi C sub
jet de apă.
5
Aşezaţi sistemul fil‐
trului în poziţie. Pen‐
tru a bloca sistemul
filtrului rotiţi mânerul
în sens orar până
când se blochează
în poziţie.
Important Nu scoateţi braţele stropitoare.
Dacă orificiile din braţele stropitoare se în‐
fundă, îndepărtaţi murdăria rămasă cu un
beţigaş.
Curăţarea exterioară
Curăţaţi suprafeţele exterioare ale maşinii de
spălat vase şi panoul de comandă cu o cârpă
moale umedă. Folosiţi numai detergenţi neu‐
tri. Nu folosiţi produse abrazive, bureţi abra‐
zivi sau solvenţi (acetonă, tricloretilenă
etc...).
4
3
Pentru scoaterea fil‐ Scoateţi filtrul plat A
trelor B şi C rotiţi
din partea de jos a
mânerul aproxima‐ aparatului.
tiv ¼ în sensul in‐
vers al acelor de
ceasornic.
Măsuri de precauţie împotriva îngheţului
Atenţie Nu instalaţi aparatul într-un loc
în care temperatura este sub 0°C.
Producătorul nu este răspunzător pentru
daunele cauzate de îngheţ.
Dacă nu este posibil, goliţi maşina şi închideţi
uşa. Deconectaţi furtunul de alimentare cu
apă şi goliţi apa din furtunul de alimentare cu
apă.
Ce trebuie făcut dacă...
Aparatul nu porneşte, sau se opreşte în tim‐
pul funcţionării.
Dacă apare o defecţiune, încercaţi mai întâi
să găsiţi singuri o soluţie a problemei. Dacă
nu puteţi găsi singuri o soluţie la problemă,
69
contactaţi-l pe dealerul dv. sau Centrul de
Asistenţă.
Cod de eroare şi defecţiune
Cauză posibilă şi soluţie
• clipire continuă a luminii pro‐
• Robinetul de apă este blocat sau este înfundat cu de‐
gramului în desfăşurare
puneri de calcar.
Curăţaţi robinetul de apă.
• 1 clipire a luminii indicatoare
sfârşit
• Robinetul de apă este închis.
Maşina de spălat vase nu se ali‐
Deschideţi robinetul de apă.
mentează cu apă
• Filtrul din furtunul de alimentare cu apă este blocat.
Curăţaţi filtrul.
• Racordarea furtunului de alimentare cu apă nu este
corectă. Furtunul poate fi răsucit sau strivit.
Asiguraţi-vă că racordarea este corectă.
• clipire continuă a luminii pro‐
gramului în desfăşurare
• 2 clipiri ale luminii indicatoare
sfârşit
Maşina de spălat vase nu eva‐
cuează apa
• Scurgerea de la chiuvetă este blocată.
Curăţaţi scurgerea chiuvetei.
• Conectarea furtunului de evacuare a apei nu este co‐
rectă. Furtunul poate fi răsucit sau strivit.
Asiguraţi-vă că racordarea este corectă.
• clipire continuă a luminii pro‐
gramului în desfăşurare
• 3 clipiri ale luminii indicatoare
sfârşit
Dispozitivul anti-inundaţie este
în funcţiune
• Închideţi robinetul de apă şi contactaţi centrul de ser‐
vice local.
Programul nu porneşte
• Uşa aparatului nu este închisă.
Închideţi uşa.
• Ştecherul nu este introdus în priză.
Introduceţi ştecherul în priză.
• Siguranţa din tabloul de siguranţe al locuinţei s-a ars.
Înlocuiţi siguranţa.
• Este setată pornirea cu întârziere.
Anulaţi pornirea cu întârziere, pentru a porni imediat
programul.
După verificare, porniţi aparatul. Programul
continuă din punctul în care a fost întrerupt.
Dacă defecţiunea apare din nou, contactaţi
centrul de service local.
Aceste date sunt necesare pentru a vă putea
ajuta în mod rapid şi corect:
• Model (Mod.)
• Numărul produsului (PNC)
70
• Numărul de serie (S.N.)
Pentru aceste date, consultaţi plăcuţa cu da‐
tele tehnice.
Notaţi aici datele necesare:
Descrierea modelului : ..........
Numărul produsului : ..........
Numărul de serie : ..........
Rezultatele spălării nu sunt satisfăcătoare
Vasele nu sunt curate
• Programul de spălare selectat nu este adecvat pentru tipul
de încărcătură şi pentru gradul de murdărie.
• Coşurile sunt încărcate incorect, iar apa nu poate ajunge pe
toate suprafeţele.
• Braţele stropitoare nu se rotesc liber din cauza aşezării in‐
corecte a vaselor.
• Filtrele sunt murdare sau incorect montate.
• S-a folosit prea puţin detergent sau deloc.
Particule de calcar pe va‐
se
• Rezervorul pentru sare este gol.
• Dedurizatorul de apă este setat la un nivel neadecvat.
• Capacul rezervorului de sare nu este corect închis.
Vasele sunt ude şi mate
• Nu s-a folosit agent de clătire.
• Dozatorul pentru agentul de clătire este gol.
Pe vase sau pe pahare
• Reduceţi dozajul agentului de clătire.
sunt vizibile dungi, pete al‐
be sau o peliculă
albăstruie
Urme de picături de apă
pe pahare şi pe vase
• Măriţi doza de agent de clătire.
• Detergentul poate fi de vină.
Date tehnice
Dimensiuni
Lăţime cm
45
Înălţime cm
85
Adâncime cm
61
Conexiune electrică - Ten‐
siune - Putere totală - Sigu‐
ranţă
Informaţiile referitoare la racordarea la electricitate sunt spe‐
cificate pe plăcuţa cu datele tehnice, situată pe marginea
interioară a uşii maşinii de spălat vase.
Presiunea apei de alimenta‐
re
Minimă
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximă
8 bar (0,8 MPa)
Capacitate
Set pentru nr. persoane
9
Protejarea mediului înconjurător
Simbolul
e pe produs sau de pe ambalaj
indică faptul că produsul nu trebuie aruncat
împreună cu gunoiul menajer. Trebuie
predat la punctul de colectare corespunzător
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că aţi eliminat în
mod corect produsul, ajutaţi la evitarea
potenţialelor consecinţe negative pentru
71
mediul înconjurător şi pentru sănătatea
persoanelor, consecinţe care ar putea deriva
din aruncarea necorespunzătoare a acestui
produs. Pentru mai multe informaţii detaliate
despre reciclarea acestui produs, vă rugăm
să contactaţi biroul local, serviciul pentru
eliminarea deşeurilor sau magazinul de la
care l-aţi achiziţionat.
Materialele de ambalare sunt prietenoase cu
mediul şi pot fi reciclate. Componentele de
plastic sunt identificate prin marcaje, de ex.
>PE<, >PS< etc. Vă rugăm să aruncaţi ma‐
terialele de ambalare în recipientele adecva‐
te în instalaţiile pentru gunoi comunitare.
Avertizare Pentru a arunca aparatul,
urmaţi această procedură:
• Scoateţi ştecherul din priză.
• Tăiaţi cablul electric şi ştecherul şi arun‐
caţi-le.
• Aruncaţi dispozitivul de închidere al uşii. În
acest fel, evitaţi închiderea copiilor în inte‐
riorul aparatului, lucru care le-ar pune viaţa
în pericol.
Instalarea
Avertizare Asiguraţi-vă că ştecherul
este deconectat de la priză în timpul
instalării.
Încastrarea sub blatul dulapului
Puneţi maşina în apropierea robinetului de
alimentare cu apă şi a scurgerii. Înlăturaţi su‐
prafaţa de lucru a aparatului pentru a-l instala
sub o chiuvetă sau sub un blat de bucătărie.
Asiguraţi-vă că dimensiunile locaşului sunt
conforme cu dimensiunile indicate.
1
2
3
4
72
Instalaţi suprafaţa de lucru a aparatului pe
aparat dacă doriţi să utilizaţi maşina de
spălat vase ca aparat independent.
Plinta aparatelor neîncastrate nu este regla‐
bilă.
Reglarea orizontalităţii aparatului
Asiguraţi-vă că aparatul este orizontal, pen‐
tru ca uşa să se închidă şi să se sigileze co‐
rect. Dacă nivelarea aparatului este corectă,
uşa nu se agaţă de laturile dulapului. Dacă
uşa nu se închide corect, slăbiţi sau strângeţi
picioruşele reglabile, până când aparatul es‐
te orizontal.
Racordul de apă
Furtunul de alimentare cu apă
Atenţie Nu utilizaţi furtunuri de
racordare de la un aparat vechi.
Presiunea apei trebuie să fie în limitele ad‐
mise (consultaţi capitolul 'Date tehnice'). So‐
licitaţi de la compania locală de apă informaţii
asupra presiunii medii de alimentare din zo‐
na dvs.
Asiguraţi-vă că furtunul de alimentare cu apă
nu este răsucit, strivit sau încâlcit.
Rotiţi furtunul de alimentare spre stânga sau
spre dreapta pentru a potrivi instalaţia cu
contrapiuliţa. Fixaţi corect contrapiuliţa pen‐
tru a preveni scurgerile de apă.
Atenţie Nu racordaţi aparatul la
conducte noi sau care nu au mai fost
utilizate de mult timp. Lăsaţi apa să curgă
pentru câteva minute, apoi racordaţi furtunul
de alimentare.
Furtunul de alimen‐
tare
este
instalat cu un dispo‐
zitiv de siguranţă
pentru a preveni
desfacerea acciden‐
tală. Pentru a deco‐
necta furtunul:
• apăsaţi mânerul
( B ),
• rotiţi inelul de opri‐
re ( A ) în sens an‐
tiorar.
Furtunul de evacuare
max 85 cm
max 400 cm
Conectaţi aparatul la o sursă de apă caldă
(max. 60°) sau de apă rece.
Dacă apa caldă provine din surse alternative
de energie care nu sunt atât de dăunătoare
mediului (de exemplu panouri solare sau fo‐
tovoltaice şi eoliană), utilizaţi o sursă de apă
caldă pentru a reduce consumul de energie.
Racordaţi furtunul de alimentare la un robinet
de apă cu filet extern de 3/4".
min 40 cm
Furtunul de alimentare cu apă
Furtunul de alimentare cu apă este rezistent
la presiune. Poate menţine presiunea la ma‐
xim 6 MPa. La exterior, furtunul de alimenta‐
re are o protecţie împotriva eventualelor de‐
teriorări. Dacă furtunul interior se rupe, apa
existentă în furtun va deveni închisă la cu‐
loare. O puteţi vedea prin materialul special
transparent de protecţie. Dacă este necesar
închideţi robinetul de apă şi contactaţi centrul
de service.
1
Racordaţi furtunul
de evacuare a apei
la scurgerea chiuve‐
tei.
2
73
Dacă racordaţi furtunul de evacuare a apei la
un racord sub sifonul de la chiuvetă, în‐
depărtaţi membrana din plastic (A). Dacă nu
îndepărtaţi membrana, resturile de mâncare
rămase pot cauza un blocaj la racordul fur‐
tunului de golire.
3
4
Atenţie Asiguraţi-vă că racordurile de
apă sunt strânse pentru a preveni
scurgerea apei.
Diametrul interior nu trebuie să fie mai mic
decât diametrul furtunului.
Conexiunea electrică
Avertizare Producătorul nu este
responsabil dacă nu respectaţi aceste
măsuri de precauţie.
Împământaţi aparatul în conformitate cu
normele de siguranţă.
Asiguraţi-vă că tensiunea nominală şi
capacitatea de pe plăcuţa cu datele tehnice
coincid cu tensiunea şi capacitatea sursei de
alimentare locală cu energie.
Folosiţi întotdeauna numai o priză cu
impamantare corect instalată.
74
Nu utilizaţi prize multiple, conectoare şi
prelungitoare. Există riscul de incendiu.
Nu înlocuiţi singuri cablul de alimentare.
Contactaţi Centrul de Asistenţă.
Asiguraţi-vă că ştecherul rămâne accesibil
după instalare.
Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
deconecta aparatul. Trageţi întotdeauna de
ştecher.
75
www.zanussi.com
117953770 - 00 - 042009
www.zanussi.ro
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising