Zanussi | ZDS304 | User manual | ZANUSSI ZDS304 Uživatelský manuál

ZANUSSI ZDS304 Uživatelský manuál
CZ
HU
PL
SK
Návod k použití
Használati útmutató
Instrukcja obsługi
Návod na používanie
Myčka nádobí
Mosogatógép
Zmywarka
Umývačka riadu
ZDS304
2
19
37
56
Obsah
Bezpečnostní informace _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Ovládací panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Mycí programy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Použití spotřebiče _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Nastavení změkčovače vody _ _ _ _ _ _ _ 6
Použití soli do myčky _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Použití lešticího prostředku _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Vkládání příborů a nádobí _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Použití mycího prostředku _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Volba a spuštění mycího programu _ _
Čištění a údržba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Co dělat, když... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Poznámky k ochraně životního
prostředí _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vodovodní přípojka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Připojení k elektrické síti _ _ _ _ _ _ _ _ _
11
12
13
15
15
16
16
18
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
Přečtěte si pečlivě tento návod ještě
před instalací spotřebiče a jeho prvním
použitím k zajištění bezpečného a správné‐
ho provozu. Tento návod k použití vždy
uchovejte spolu se spotřebičem, i při případ‐
ném stěhování nebo prodeji. Uživatelé musí
dokonale seznámeni s obsluhou a bezpeč‐
nostními funkcemi spotřebiče.
• Tento spotřebič smí opravovat jen autori‐
zovaný servisní technik. Použijte výhradně
originální náhradní díly.
• Nepokoušejte se opravovat spotřebič sa‐
mi, mohli byste zranit a poškodit spotřebič.
Vždy se obraťte na místní servisní středi‐
sko.
Správné používání
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo bez patřičných zkušeností a znalostí.
Spotřebič mohou používat jen v případě,
že je sledují osoby odpovědné za jejich
bezpečnost, nebo jim dávají příslušné po‐
kyny k použití spotřebiče.
• Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce
mycího prostředku, protože mycí
prostředek může způsobit popálení očí,
úst a hrdla.
• Nepijte vodu z myčky. Mohou v ní být zbyt‐
ky mycího prostředku.
• Když spotřebič nepoužíváte, vždy zavřete
dveře, abyste se nezranili a nezakopli o
otevřené dveře.
• Na otevřené dveře myčky si nesedejte, ani
si na ně nestoupejte.
• Spotřebič je určen výlučně k domácímu
použití.
• Tento spotřebič používejte jen k mytí do‐
mácího nádobí určeného pro mytí v myč‐
kách.
• Do myčky nedávejte žádná rozpouštědla.
Hrozí nebezpečí výbuchu.
• Nože a další náčiní s ostrými špičkami
vkládejte do košíčku na příbory špičkou
dolů. Můžete je také položit vodorovně do
horního koše.
• Používejte pouze značkové výrobky pro
myčky (mycí prostředek, sůl, leštidlo).
• Jestliže otevřete myčku během provozu,
může uniknout horká pára. Hrozí nebez‐
pečí popálení.
• Dokud mycí cyklus neskončí, nevytahujte
z myčky žádné nádobí.
• Po dokončení mycího programu vytáhněte
zástrčku ze zásuvky a zavřete vodovodní
kohoutek.
2
Všeobecné bezpečnostní informace
Dětská pojistka
• Tento spotřebič smějí používat pouze do‐
spělí. Na děti je třeba dohlédnout, aby si
se spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Hrozí nebezpečí udušení.
• Všechny mycí prostředky uložte na bez‐
pečné místo. Nedovolte dětem, aby se do‐
týkaly mycích prostředků.
• Jsou-li dveře myčky otevřené, nedovolte
dětem, aby se k ní přibližovaly.
Instalace
• Ujistěte se, že se spotřebič při dopravě ne‐
poškodil. Poškozený spotřebič nezapojuj‐
te. Je-li to nutné, obraťte se na dodavatele.
• Před prvním použitím odstraňte všechny
obaly.
• Elektrickou instalaci smí provádět pouze
kvalifikovaný a oprávněný elektrikář.
• Připojení k vodovodní síti smí provádět po‐
uze kvalifikovaný a oprávněný instalatér.
• Změna technických parametrů nebo jaká‐
koli jiná úprava spotřebiče je zakázaná.
Hrozí nebezpečí poranění a poškození
spotřebiče.
• Nepoužívejte spotřebič:
– pokud jsou elektrický kabel nebo vodo‐
vodní hadice poškozené,
– pokud jsou ovládací panel, horní pra‐
covní deska nebo podstavec poškozené
tak, že je vnitřek spotřebiče volně
přístupný.
Obraťte se na místní servisní středisko.
• Žádnou stěnu myčky nesmíte nikdy vrtat,
abyste nepoškodili hydraulické a elektric‐
ké díly.
Upozornění Dodržujte přesně pokyny k
elektrickým a vodovodním přípojkám.
Ovládací panel
3
1
2
3
4
5
Tlačítko Zap/Vyp
Tlačítka volby programu
Tlačítko Odložený start
Kontrolky ukazatele
Tlačítka funkcí
Kontrolky ukazatele
Kontrolka se rozsvítí, když mycí program
skončí. Doplňkové funkce:
• Stupeň změkčovače vody.
• Poplach v případě závady spotřebiče.
1)
1)
Kontrolka se rozsvítí, je-li nutné doplnit zá‐
sobník na sůl. Řiďte se pokyny v části "Pou‐
žití soli do myčky".
Kontrolka množství soli může svítit i několik
hodin, ale na provoz myčky to nemá nega‐
tivní vliv.
Kontrolka se rozsvítí, je-li nutné doplnit lešti‐
dlo. Řiďte se pokyny v části "Použití leštidla".
1) Kontrolka nikdy nesvítí v průběhu mycího programu.
Tlačítko Odložený start
Režim nastavení
Stiskněte tlačítko Odložený start k odložení
mycího programu od 3 do 6 hodin. Řiďte se
pokyny v části "Nastavení a spuštění mycího
programu".
Spotřebič je v režimu nastavení, jestliže vše‐
chny kontrolky ukazatele programu svítí.
Spotřebič musí být v režimu nastavení při
následujících postupech:
– Nastavení mycího programu.
– Nastavení změkčovače vody.
Jestliže kontrolka programu svítí, zrušte pro‐
gram a vraťte se do režimu nastavení. Řiďte
se pokyny v části "Nastavení a spuštění my‐
cího programu".
Tlačítka funkcí
Tlačítka funkcí použijte pro tyto postupy:
• Nastavení změkčovače vody. Řiďte se po‐
kyny v části "Nastavení změkčovače vo‐
dy".
• Zrušení probíhajícího mycího programu.
Řiďte se pokyny v části "Nastavení a spu‐
štění mycího programu".
4
Mycí programy
Mycí programy
Program
1)
2)
Stupeň zne‐
čištění
Vhodný pro nád‐
obí
Popis programu
Velmi zneči‐
štěné
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
Normálně
znečištěné
Nádobí a příbory Předmytí
Hlavní mytí až do 65°C
1 průběžný oplach
Závěrečný oplach
Sušení
Normálně
nebo lehce
znečištěné
Nádobí a příbory Hlavní mytí až do 60°C
Závěrečný oplach
Normálně
znečištěné
Nádobí a příbory Předmytí
Hlavní mytí až do 50°C
1 průběžný oplach
Závěrečný oplach
Sušení
Jakýkoli
Částečná náplň
(k pozdějšímu
doplnění během
dne).
Předmytí
Hlavní mytí až do 70°C
2 průběžné oplachy
Závěrečný oplach
Sušení
1 studený oplach (aby se zbytky jídel
neslepily dohromady).
K tomuto programu není nutné přidávat
mycí prostředek.
1) Dokonalý denní program určený pro mytí neúplné náplně nádobí. Ideální pro čtyřčlennou rodinu, kdy
je potřeba umýt jen nádobí a příbory ze snídaně a večeře.
2) Testovací program pro zkušebny. Údaje z testování najdete v přiloženém letáku.
Údaje o spotřebě
Program
Délka (v minutách)
Energie (v kWh)
Voda (v litrech)
80-90
1,5-1,7
18-20
90-100
1,1-1,2
15-16
30
0,8
8
160-170
0,8-0,9
12-13
12
0,1
3,5
Tyto hodnoty se mohou měnit v závi‐
slosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání
napětí v síti a na množství nádobí.
5
Použití spotřebiče
Řiďte se zvláštními pokyny pro každý krok
postupu:
1. Zkontrolujte, zda nastavení změkčovače
vody odpovídá tvrdosti vody v místě by‐
dliště. Je-li to nutné, změkčovač vody
seřiďte.
2. Naplňte zásobník na sůl solí pro myčky.
3. Naplňte dávkovač leštidla lešticím
prostředkem.
4. Vložte do myčky nádobí a příbory.
5. Nastavte správný mycí program pro daný
druh nádobí a stupeň znečištění.
6. Naplňte dávkovač mycího prostředku
správným množstvím mycího prostředku.
7. Spusťte mycí program.
Použijete-li mycí tablety, řiďte se pokyny
v části "Použití mycích prostředků":
Nastavení změkčovače vody
Změkčovač vody slouží k odstranění mine‐
rálů a solí z přiváděné vody. Minerály a soli
totiž mohou mít nežádoucí účinky na provoz
myčky.
Tvrdost vody se označuje v těchto ekviva‐
lentních stupních tvrdosti:
• Německé stupně (dH°),
• Francouzské stupně (°TH),
• mmol/l (milimol na litr - mezinárodní jed‐
notka pro tvrdost vody),
• Clarkovy stupně.
Seřiďte změkčovač vody na základě tvrdosti
vody v bytě. V případě potřeby se obraťte na
místní vodárenský podnik.
Tvrdost vody
Nastavení tvrdosti vody
°dH
°TH
mmol/l
Clarkovy
stupně
ručně
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Není třeba používat sůl.
Změkčovač vody nastavte ručně a elek‐
tronicky.
6
Ruční nastavení
Myčka byla ve výrobě nastavena do polohy
2.
1
2
Nastavte přepínač
do polohy 1 nebo 2.
Elektronické seřízení
Změkčovač vody byl ve výrobě nastaven do
polohy 5.
1. Zapněte spotřebič.
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu
nastavení.
3. Stiskněte a podržte tlačítka funkcí B a C,
až začnou kontrolky tlačítek funkcí A, B a
C blikat.
4. Uvolněte tlačítka funkcí B a C.
5. Stiskněte tlačítko funkce A.
– Kontrolka tlačítka funkce A bude stále
blikat.
– Kontrolky tlačítek funkcí B a C zhas‐
nou.
– Začne blikat kontrolka konce progra‐
mu.
Funkce nastavení změkčovače vody je
aktivovaná.
Kontrolka Konec bliká a signalizuje stu‐
peň změkčovače vody. Přestávka trvá asi
5 vteřin.
Příklad: 5 bliknutí, přestávka, 5 bliknutí,
přestávka apod... = stupeň 5
6. Stiskněte tlačítko funkce A ke zvýšení na‐
stavení změkčovače vody o jeden stu‐
peň.
7. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp postup ulož‐
te.
Použití soli do myčky
Pozor Používejte pouze sůl pro myčky.
Všechny ostatní druhy soli, které nejsou
určené do myčky, poškozují změkčovací
zařízení.
1
2
3
Naplňte zásobník na
sůl 1 litrem vody (po‐
uze při prvním pou‐
žití).
5
4
6
7
Při doplňování zásobníku na sůl přeteče
voda, to je normální jev.
Vždy zkontrolujte, zda se sůl nerozsy‐
pala mimo zásobník. Sůl, která chvíli zů‐
stane na dně vany může vanu proděravět.
Doporučujeme proto po doplnění soli ihned
spustit mycí program. Tím se zabrání koro‐
zivním účinkům soli.
Když nastavíte elektronicky změkčovač vody
na stupeň 1, kontrolka množství soli nezů‐
stane svítit.
Použití lešticího prostředku
Pozor Používejte pouze značkový
lešticí prostředek pro myčky.
Při doplňování dávkovače leštidla postupujte
takto:
Pozor Nikdy do dávkovače leštidla ne‐
lijte jiné tekutiny (např. čisticí
prostředky pro myčky, tekuté mycí
prostředky). Hrozí nebezpečí poškození
myčky.
Seřízení dávkování leštidla
AX
+
M
1
2
1
3
4
AX
+
M
2
Dávkovač leštidla
myčky byl ve výrobě
nastaven do polohy
3.
Možnost zvýšení
nebo snížení dávko‐
vání najdete v části
"Co dělat, když..."
1
2
3
4
3
4
Vkládání příborů a nádobí
Užitečné rady a tipy
Pozor Myčku používejte jen k mytí
domácího nádobí určeného pro mytí v
myčkách.
Nepoužívejte myčku k mytí předmětů, které
nasávají vodu (houby, savé utěrky apod.).
• Před vložením nádobí a příborů do myčky:
– Z nádobí odstraňte všechny zbytky jídel
a nečistoty.
8
– Připálené zbytky jídel v nádobách ne‐
chte změknout.
• Nádobí a příbory vkládejte do myčky takto:
– Duté nádobí (např. šálky, sklenice,
hrnce) pokládejte dnem vzhůru.
– Zkontrolujte, zda se v nádobí nebo hlu‐
bokém dnu nemůže držet voda.
– Přesvědčte se, že příbory a nádobí ne‐
leží v sobě.
– Přesvědčte se, že příbory a nádobí ne‐
zakrývají jiné kousky.
– Přesvědčte se, že se sklenice vzájemně
nedotýkají.
– Malé předměty vložte do košíčku na
příbory.
• Na plastovém nádobí a hrncích s nepřilna‐
vým povrchem se mohou držet vodní kap‐
ky. Plastové nádobí neschne tak dobře ja‐
ko porcelánové a ocelové nádobí.
• Lehké kusy vložte do horního koše.
Přesvědčte se, že se jednotlivé kousky
nádobí nehýbou.
Pozor Před spuštěním mycího
programu zkontrolujte, zda se
ostřikovací ramena mohou volně otáčet.
Upozornění Po vložení nebo vyjmutí
nádobí vždy zavřete dveře. Otevřené
dveře jsou nebezpečné.
1
Servírovací podno‐
sy a velké poklice
naskládejte po stra‐
nách dolního koše.
3
Řady držáků v do‐
lním koši lze sklopit
a získat tak místo k
uložení vložení
hrnců, pánví a vel‐
kých mís.
1
2
Používejte mřížku na příbory. Pokud
velikost příborů brání použití mřížky, od‐
straňte ji.
2
1
2
Nádobí naskládejte Při mytí delších kusů
tak, aby se voda do‐ vyklopte držáky šál‐
stala na všechny je‐ ků nahoru.
ho části.
Seřízení výšky horního koše
Jestliže chcete dát do dolního koše velké ku‐
sy nádobí, nejprve nastavte horní koš do vy‐
šší polohy.
9
Upozornění Při seřizování výšky musí
být horní koš prázdný.
Maximální výška nádobí v:
horní koš
dolní koš
Vyšší polo‐
ha
20 cm
31 cm
Nižší poloha
24 cm
27 cm
1
Při posunu horního koše do vyšší nebo nižší
polohy:
1. Vysuňte přední zarážky (A) ven.
2. Vytáhněte koš.
3. Zasuňte koš do vyšší nebo nižší polohy.
4. Vraťte přední zarážky (A) do jejich pů‐
vodní polohy.
Pozor Jestliže je koš ve vyšší poloze,
nedávejte šálky na držáky na šálky.
2
Použití mycího prostředku
Používejte jen mycí prostředky (prášek,
tekuté nebo tablety vhodné pro myčky).
Dodržujte údaje na obalu:
• dávkování doporučené výrobcem,
• pokyny k uchování.
Nepoužívejte větší množství mycího
prostředku, než je správné, abyste ne‐
znečišťovali životní prostředí.
1
3
Naplňte dávkovač
mycího prostředku
( A) mycím
prostředkem.
2
5
10
4
U programu s
předmytím přidejte
další mycí
prostředek i do
přihrádky pro
předmytí ( B).
6
Použití mycích tablet
2. Nastavte dávkování leštidla do polohy 2.
Mycí tabletu dejte do dávkovače mycího
prostředku ( A).
Mycí tablety obsahují:
• mycí prostředek,
• leštidlo,
• další čisticí prostředky.
Při použití mycích tablet postupujte takto:
1. Přesvědčte se, že jsou mycí tablety vhod‐
né pro danou tvrdost vody. Řiďte se po‐
kyny výrobce.
2. Neplňte zásobník soli a dávkovač lešti‐
dla.
Při opětovném použití mycího prostředku v
prášku postupujte takto:
Není nutné naplnit zásobník soli ani dáv‐
kovač leštidla.
Jestliže nejste spokojeni s tím, jak je
nádobí usušené, doporučujeme:
1. Doplňte opět zásobník soli a leštidla.
2. Nastavte změkčovač vody na nejvyšší
stupeň.
3. Spusťte mycí program bez nádobí.
4. Seřiďte změkčovač vody. Řiďte se poky‐
ny v části "Nastavení změkčovače vody".
5. Seřiďte dávkování leštidla.
Různé značky mycího prostředku se
rozpouštějí v různou dobu. Některé mycí
tablety nemají proto při krátkých mycích pro‐
gramech nejlepší výsledky mytí. Nastavujte
proto při použití mycích tablet dlouhé mycí
programy, které zajišťují úplné odstranění
zbytků prostředku.
1. Naplňte dávkovač leštidla lešticím
prostředkem.
Volba a spuštění mycího programu
Mycí program nastavte s lehce po‐
otevřenými dveřmi. Mycí program se
spustí až po zavření dveří. Až do tohoto
okamžiku je možné změnit nastavení.
Při spuštění mycího programu postupujte
takto:
1. Zapněte spotřebič.
2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu
nastavení.
3. Stiskněte jedno z tlačítek programu. Řiď‐
te se pokyny v části "Mycí programy".
– Rozsvítí se kontrolka probíhajícího
programu.
– Všechny další kontrolky ukazatele pro‐
gramu zhasnou.
4. Zavřete dveře.
– Mycí program se spustí automaticky.
V průběhu mycího programu nelze změ‐
nit program. Zrušení mycího programu.
Pozor Dveře otvírejte velmi opatrně.
Může uniknout horká pára.
Zrušení mycího programu
1. Stiskněte současně a podržte tlačítka
funkcí B a C, až se kontrolky programů
rozsvítí.
2. Uvolněním tlačítek funkcí B a C mycí pro‐
gram zrušíte.
Nyní můžete provést následující kroky:
1. Vypněte spotřebič.
2. Nastavte nový mycí program.
Před nastavením nového mycího programu
naplňte dávkovač mycím prostředkem.
Přerušení mycího programu
Otevřete dveře.
• Program se zastaví.
Zavřete dveře.
• Program pokračuje od okamžiku, ve kte‐
rém byl přerušen.
Upozornění Přerušení nebo zrušení
mycího programu provádějte jen ve
velmi nutných případech.
11
Nastavení a spuštění programu s
odloženým startem
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp.
2. Stiskněte tlačítko Odložený start, až za‐
čne kontrolka se správným počtem hodin
blikat (3 do 6 hodin).
3. Nastavte mycí program.
– Rozsvítí se kontrolka probíhajícího
programu.
4. Zavřete dveře.
– Začne odpočítávání odloženého star‐
tu.
– Odpočítávání odloženého startu probí‐
há po 3hodinových krocích.
Po uplynutí nastaveného času se au‐
tomaticky spustí mycí program.
– Kontrolka odloženého startu zhasne.
Neotvírejte dveře myčky během odpočí‐
távání, aby se nepřerušilo. Když zavřete
opět dveře, bude odpočítávání pokračovat
od okamžiku přerušení.
Zrušení odloženého startu:
1. Stiskněte současně a podržte tlačítka
funkcí B a C, až se kontrolky programů
rozsvítí.
– Jestliže zrušíte odložený start, zname‐
ná to také zrušení mycího programu.
2. Nastavte nový mycí program.
Mycí program a odložený start můžete
zvolit i se zavřenými dveřmi. Po stisknutí
tlačítka programu máte jen 3 vteřiny na zvo‐
lení jiného programu nebo odloženého star‐
tu. Asi za 3 vteřiny se program automaticky
spustí.
Konec mycího programu
Spotřebič vypněte v těchto případech:
• Myčka se automaticky zastavila.
• Rozsvítí se kontrolka Konec.
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp.
2. Otevřete dveře.
3. Před vyjmutím nádobí ponechte dveře na
několik minut otevřené, aby se nádobí lé‐
pe usušilo.
Nádobí nechte vychladnout, a teprve potom
ho vyjměte z myčky. Horké nádobí se snad‐
něji rozbije.
Vyjmutí nádobí
• Nejprve vyjměte nádobí z dolního koše,
pak z horního koše.
• Na stěnách a dveřích myčky může být vo‐
da. Nerezový povrch chladne rychleji než
nádobí.
Čištění a údržba
Upozornění Před čištěním myčky ji
musíte nejdříve vypnout.
Čištění filtrů
Důležité Nepoužívejte myčku bez filtrů.
Zkontrolujte, zda jsou filtry správně
umístěné. Nesprávná instalace filtrů má za
následek nedostatečné umytí nádobí a může
myčku poškodit.
12
1
2
Filtry A, B a C dů‐
kladně omyjte pod
tekoucí vodou.
Důležité Neodstraňujte ostřikovací ramena.
Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech
zanesou nečistotami, odstraňte je párátkem.
Čištění vnějších ploch
4
3
Otočte držadlem asi Vytáhněte plochý fi‐
o 1/4 otáčky doleva ltr A ze spodní části
a vyjměte filtry B a myčky.
C.
Vnější strany spotřebiče a ovládací panel ot‐
írejte vlhkým měkkým hadříkem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepouží‐
vejte prostředky s drsnými částicemi, drátěn‐
ky nebo rozpouštědla (aceton, trichloretylen
apod...).
Opatření proti vlivu mrazu
Pozor Nedoporučujeme instalovat
spotřebič v místnosti, kde může teplota
klesnout pod 0 °C. Výrobce není odpovědný
za škody způsobené mrazem.
Pokud to není možné, myčku vykliďte a
zavřete dveře. Odpojte přívodní hadici a vy‐
pusťte z ní vodu.
5
Systém filtrů vraťte
na místo. Tento sy‐
stém aktivujete ot‐
očením rukojeti do‐
prava, až do cva‐
knutí.
Co dělat, když...
Myčka nezačne mýt nebo se během mytí za‐
stavuje.
Pokud dojde k poruše myčky, pokuste se
nejprve závadu odstranit sami. Řiďte se částí
"Co dělat, když...". Pokud problém nemůžete
vyřešit sami, obraťte se prosím na místní se‐
rvisní středisko.
13
Poruchový kód a porucha
Možná příčina a řešení
• Nepřetržité blikání kontrolky
probíhajícího programu
• 1 bliknutí kontrolky Konec
Myčka se neplní vodou
• Vodovodní kohout je zablokovaný nebo zanesený
vodním kamenem.
Vyčistěte vodovodní kohout.
• Vodovodní kohout je zavřený.
Otevřete vodovodní kohout.
• Filtr v přívodní hadici je zanesený.
Vyčistěte filtr.
• Přívodní hadice není správně připojena. Hadice může
být někde přehnutá nebo stisknutá.
Zkontrolujte, zda je připojení správné.
• Nepřetržité blikání kontrolky
probíhajícího programu
• 2 bliknutí kontrolky Konec
Myčka nevypouští
• Kolík sifonu je zablokovaný.
Vyčistěte kolík sifonu.
• Vypouštěcí hadice je nesprávně připojena. Hadice
může být někde přehnutá nebo stisknutá.
Zkontrolujte, zda je připojení správné.
• Nepřetržité blikání kontrolky
• Zavřete vodovodní kohout a obraťte se na místní se‐
probíhajícího programu
rvisní středisko.
• 3 bliknutí kontrolky Konec
Aktivace systému proti vyplavení
Nespustil se program
• Dveře spotřebiče nejsou zavřené.
Zavřete dveře.
• Síťová zástrčka není zasunutá do zásuvky.
Zasuňte ji do zásuvky.
• Je spálená pojistka v domácí pojistkové skříňce.
Vyměňte pojistku.
• Je nastavený odložený start.
Zrušte Odložený start k okamžitému spuštění progra‐
mu.
Po kontrole myčku zapněte. Program pokra‐
čuje od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se závada objeví znovu, obraťte se na
servisní středisko.
K rychlé a účinné pomoci jsou nezbytné tyto
údaje:
• Model (Mod.)
14
• Výrobní číslo (PNC)
• Sériové číslo (SN)
Tyto údaje najdete na typovém štítku.
Napište si potřebné údaje zde:
Označení modelu : ..........
Výrobní číslo : ..........
Sériové číslo : ..........
Nádobí není dobře umyté
Nádobí není čisté.
• Zvolený mycí program není vhodný pro daný druh nádobí a
stupeň znečištění.
• Nádobí není v koších dobře rozloženo tak, aby se voda do‐
stala na všechny jeho části.
• Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet kvůli špatně
vloženému nádobí.
• Filtry jsou zanesené, nebo nesprávně umístěné.
• Příliš málo, nebo vůbec žádný mycí prostředek.
Částečky vodního kame‐
ne na nádobí.
• Zásobník na sůl je prázdný.
• Změkčovač vody není správně nastavený.
• Uzávěr zásobníku na sůl není správně zavřený.
Nádobí je vlhké a matné.
• Nebylo použito leštidlo.
• Dávkovač leštidla je prázdný.
Na nádobí a skle jsou
šmouhy, mléčné skvrny
nebo modravý potah.
• Snižte dávkování leštidla.
Na nádobí a skle jsou za‐
schlé vodní kapky.
• Zvyšte dávkování leštidla.
• Příčinou může být mycí prostředek.
Technické údaje
Rozměry
Šířka cm
45
Výška cm
85
Hloubka cm
61
Elektrické připojení - napětí - Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typo‐
celkový výkon - pojistka
vém štítku na vnitřním okraji dveří myčky.
Tlak přívodu vody
Kapacita
Minimum
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximum
8 bar (0,8 MPa)
Jídelní soupravy
9
Poznámky k ochraně životního prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního
úřadu, služby pro likvidaci domovního
odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek
zakoupili.
15
Obalový materiál neškodí životnímu
prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly
jsou označeny značkami, např. >PE<, >PS<
apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový
materiál ve vhodném kontejneru ve sběrném
dvoře v místě svého bydliště.
• Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
• Odřízněte síťový kabel a zlikvidujte ho.
• Odstraňte dveřní západku. Zabráníte tak
tomu, aby se děti ve spotřebiči zavřely a
ohrozily tak svůj život.
Upozornění Chcete-li zlikvidovat
myčku, dodržte tento postup:
Instalace
Upozornění Při instalaci musí být síťová
zástrčka vytažená ze zásuvky.
Umístění pod pracovní desku
Umístěte spotřebič v blízkosti přívodu vody a
odpadu. Chcete-li myčku umístit pod dřez
nebo kuchyňskou pracovní desku, odstraňte
horní desku myčky. Zkontrolujte, zda rozmě‐
ry výklenku souhlasí s danými rozměry.
1
2
3
4
Když se rozhodnete postavit myčku jako sa‐
mostatně stojící spotřebič, horní desku k ní
opět připevněte.
Podstavec u volně stojícího spotřebiče není
nastavitelný.
Vyrovnání myčky
Zkontrolujte, zda je myčka dobře vyrovnaná
a dveře jdou správně zavřít. Jestliže je myč‐
ka správně vyrovnaná, dveře nikde ne‐
drhnou o strany skříňky. Jestliže se dveře
správně nezavírají, uvolněte nebo utáhněte
seřiditelné nožičky, dokud není myčka doko‐
nale vyrovnaná.
Vodovodní přípojka
Přívodní hadice
Připojte myčku k přívodu horké (max.
60°)nebo studené vody.
Pokud odebíráte horkou vodu z alternativ‐
ních zdrojů, které jsou šetrnější k životnímu
16
prostředí (např. solární či fotovoltaické pan‐
ely, nebo větrná energie), použijte horkou
vodu ke snížení spotřeby energie.
Přívodní hadici připojte k vodovodnímu ko‐
houtu s vnějším závitem 3/4".
Pozor Nepoužívejte hadice ze starého
spotřebiče.
Pozor Nepřipojujte hned myčku k
novým hadicím, nebo k hadicím, které
nebyly dlouho používané. Nechte vodu na
několik minut před připojením přívodní
hadice odtéct.
Přívodní hadice
Přívodní hadice je odolná vůči vysokému tla‐
ku. Snese tlak až do 6 MPa. Před případným
poškozením zvnějšku chrání hadici plášť .
Jestliže se vnitřní hadice poruší, voda v ha‐
dici ztmavne. Je to vidět před speciální prů‐
hledný plášť. Okamžitě zavřete přívod vody
a zavolejte do servisního střediska.
Přívodní hadice
se insta‐
luje s bezpečnost‐
ním zařízením, které
ji chrání před náhod‐
ným uvolněním. Od‐
pojení hadice:
• Stiskněte páčku
( B ),
• Otočte pojistným
kroužkem ( A )
doleva.
Vypouštěcí hadice
max 85 cm
max 400 cm
Tlak vody musí být v rámci mezních hodnot
(viz část "Technické údaje). Průměrný tlak
vody v místě vašeho bydliště si zjistěte u
místního vodárenského podniku.
Dbejte na to, aby přívodní hadice nebyla ni‐
kde přehnutá a není stisknutá nebo někde
zachycená.
Přívodní hadici můžete otočit buď doleva ne‐
bo doprava podle instalace pomocí pojistné
matice. Pojistnou matici dobře utáhněte, aby
nedošlo k úniku vody.
min 40 cm
1
Vypouštěcí hadici
připojte ke kolíku si‐
fonu.
3
2
4
17
Vnitřní průměr nesmí být menší než průměr
hadice.
Jestliže připojíte vypouštěcí hadici k vypou‐
štěcímu otvoru sifonu pod dřezem, je nutné
odstranit plastovou membránu (A). Pokud
byste membránu neodstranili, zbytky jídel by
kolík vypouštěcí hadice zanesly.
Pozor Přesvědčte se, zda jsou
vodovodní spojení vodotěsná, aby
nedocházelo k prosakování vody.
Připojení k elektrické síti
Upozornění Výrobce neručí za úrazy a
poškození způsobené nedodržením
bezpečnostních pokynů.
Uzemněte myčku v souladu s
bezpečnostními pokyny.
Přesvědčte se, že jmenovité napětí a typ
napájení na typovém štítku odpovídají napětí
a výkonu místního zdroje napájení.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku odolnou proti nárazu.
18
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky,
konektory ani prodlužovací kabely. Hrozí
nebezpečí požáru.
Nevyměňujte sami síťový kabel. Obraťte se
na servisní středisko.
Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci
spotřebiče přístupná.
Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy zatáhněte za zástrčku.
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kezelőpanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mosogatóprogramok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A készülék használata _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A vízlágyító beállítása _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Speciális só használata _ _ _ _ _ _ _ _ _
Az öblítőszer használata _ _ _ _ _ _ _ _
Evőeszközök és edények
bepakolása _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mosogatószer használata _ _ _ _ _ _ _ _
19
21
22
23
24
25
25
26
28
Mosogatóprogram kiválasztása és
elindítása _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ápolás és tisztítás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mit tegyek, ha... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Műszaki adatok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Környezetvédelmi tudnivalók _ _ _ _ _ _
Üzembe helyezés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vízhálózatra csatlakoztatás _ _ _ _ _ _ _
Elektromos csatlakoztatás _ _ _ _ _ _ _
29
30
31
33
34
34
35
36
A változtatások jogát fenntartjuk
Biztonsági információk
Saját biztonsága és a készülék helyes
üzemeltetése érdekében az üzembe he‐
lyezés és a használat előtt figyelmesen ol‐
vassa el ezt a kézikönyvet. Az utasítást min‐
dig tartsa a készülékkel együtt, még ha át‐
helyezi vagy eladja is azt. A felhasználóknak
teljesen tisztában kell lenniük a készülék mű‐
ködésével és biztonsági jellemzőivel.
• A készülékeket kizárólag szakképzett
szervizműszerész javíthatja. Csak eredeti
pótalkatrészeket használjon.
• A sérülések és a készülék károsodásának
megelőzése érdekében ne javítsa saját
maga a készüléket. Mindig forduljon a he‐
lyi márkaszervizhez.
Rendeltetésszerű használat
• A készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy
mentális képességű, illetve megfelelő ta‐
pasztalatok és ismeretek híján lévő sze‐
mélyek (beleértve a gyermekeket is) nem
használhatják. A biztonságukért felelős
személynek felügyeletet és a készülék
használatára vonatkozó útmutatást kell
biztosítania számukra.
• Tartsa be a mosogatószer gyártójától ka‐
pott biztonsági utasításokat a szemek, a
száj és a torok sérüléseinek megelőzése
érdekében.
• Ne igya meg a mosogatógépből származó
vizet. A mosogatógépben mosogatószermaradványok rakódhatnak le.
• A sérülések megelőzése érdekében, vala‐
mint hogy ne botoljon meg a nyitott ajtó‐
ban, mindig zárja be az ajtót, amikor nem
használja a készüléket.
• Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
• A készüléket kizárólag háztartási célú
használatra tervezték.
• A készüléket csak mosogatógépben tisz‐
títható háztartási edények tisztítására
használja.
• Ne tegyen oldószereket a készülékbe.
Robbanásveszély.
• A késeket és minden más, szúrós hegyű
eszközt hegyével lefele az evőeszközko‐
sárba helyezze. Ha nem, tegye vízszintes
helyzetben a felső kosárba.
• Csak mosogatógépekhez való márkás ter‐
mékeket (mosogatószer, só, öblítőszer)
használjon.
• Ha a készülék működése közben kinyitja
az ajtót, forró gőz távozhat. Égési sérülés
veszélye!
• Ne vegyen ki edényeket a mosogatógép‐
ből a mosogatóprogram vége előtt.
• Amikor a mosogatóprogram befejeződött,
a húzza ki a hálózati dugaszt az aljzatból,
és zárja el a vízcsapot.
Általános biztonság
19
Gyermekbiztonság
• Csak felnőttek használhatják a készüléket.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyele‐
téről annak biztosítása érdekében, hogy
ne játsszanak a készülékkel
• Minden csomagolóanyagot tartson a gyer‐
mekektől távol. Fulladásveszélyesek!
• Minden mosogatószert tartson biztonsá‐
gos területen. Ne hagyja, hogy a gyermek‐
ek hozzáérjenek a mosogatószerekhez.
• A gyermekeket tartsa távol a készüléktől,
amikor az ajtaja nyitva van.
Üzembe helyezés
• Győződjön meg arról, hogy a készülék
nem sérült meg a szállítás közben. Ne
csatlakoztasson sérült készüléket. Szük‐
ség esetén forduljon a szállítóhoz.
• Az első használat előtt távolítson el min‐
den csomagolóanyagot.
• Az elektromos szerelést szakképzett és il‐
letékes személynek kell elvégeznie.
20
• A vízvezeték-szerelést szakképzett és il‐
letékes személynek kell elvégeznie.
• Ne változtassa meg a műszaki specifiká‐
ciókat, illetve ne módosítsa a készüléket.
Személyi sérülés és a készülék károsodá‐
sának veszélye.
• Ne használja a készüléket:
– ha a hálózati kábel vagy a vízcsövek sé‐
rültek,
– vagy ha a kezelőpanel, a munkafelület
vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a
készülék belső oldala hozzáférhető.
Forduljon a helyi szervizközponthoz.
• Ne fúrja ki a készülék oldalait, nehogy
megsérüljenek a hidraulikus és elektro‐
mos alkatrészek.
Vigyázat Gondosan tartsa be az
elektromos és vízvezetékcsatlakoztatásra vonatkozó utasításokat.
Kezelőpanel
1
2
3
4
5
Be/Ki gomb
Programválasztó gombok
Késleltetett indítás gomb
Jelzőfények
Funkciógombok
Jelzőfények
A jelzőfény felgyullad, amikor mosogató‐
program befejeződött. Kisegítő funkciók:
• A vízlágyító szintje.
• Riasztás, ha a készülék meghibásodott.
1)
A jelzőfény felgyullad, amikor fel kell tölteni
a sótartályt. Lásd a "Speciális só használata"
c. fejezetet.
A só jelzőfény néhány óráig még világíthat,
azonban ez nincs nemkívánatos hatással a
készülék működésére.
21
Jelzőfények
A jelzőfény felgyullad, amikor fel kell tölteni
az öblítőszert. Lásd az "Öblítőszer haszná‐
lata" c. fejezetet.
1)
1) A jelzőfény kialszik, amikor mosogatóprogram fut.
Késleltetett indítás gomb
Beállítási üzemmód
Használja a késleltetett indítás gombot a mo‐
sogatóprogram indításának 3 vagy 6 órás
időtartammal való késleltetéséhez. Lásd a
"Mosogatóprogram beállítása és elindítása"
c. fejezetet.
A készülék beállítási üzemmódban van, ami‐
kor az összes programjelzőfény világít.
A készüléknek beállítási módban kell lennie
a következő műveleteknél:
– Mosogatóprogram beállítása.
– A vízlágyító szintjének beállítása.
Ha egy programjelzőfény világít, törölje a
programot a beállítási módba való visszalé‐
péshez. Lásd a "Mosogatóprogram beállítá‐
sa és elindítása" c. fejezetet.
Funkciógombok
A funkciógombokat a következő műveletekre
használja:
• A vízlágyító beállítása. Lásd "A vízlágyító
beállítása" c. fejezetet.
• Egy folyamatban lévő mosogatóprogram
törlése. Lásd a "Mosogatóprogram beállí‐
tása és elindítása" c. fejezetet.
Mosogatóprogramok
Mosogatóprogramok
Program
1)
22
Szennye‐
zettség mér‐
téke
Töltet típusa
Program leírása
Erősen szen‐ Edények,
nyezett
evőeszközök,
lábasok és faze‐
kak
Előmosogatás
Főmosogatás max. 70°C-on
2 közbenső öblítés
Befejező öblítés
Szárítás
Normál
szennyezett‐
ségű
Edények és
evőeszközök
Előmosogatás
Főmosogatás max. 65°C-on
1 közbenső öblítés
Befejező öblítés
Szárítás
Mérsékelten
vagy enyhén
szennyezett
Edények és
evőeszközök
Főmosogatás max. 60°C-on
Befejező öblítés
Program
2)
Szennye‐
zettség mér‐
téke
Töltet típusa
Program leírása
Normál
szennyezett‐
ségű
Edények és
evőeszközök
Előmosogatás
Főmosogatás max. 50°C-on
1 közbenső öblítés
Befejező öblítés
Szárítás
Bármely
Részleges töltet
(később ki lesz
egészítve a nap
során).
1 hideg öblítés (az ételmaradványok
rászáradásának megelőzésére).
Nem szükséges mosogatószer ehhez
a programhoz.
1) Ez egy tökéletes napi program egy nem teljes töltet elmosogatásához. Ideális egy 4 személyes család
számára, amely csak a reggeli és a vacsora edényeit és evőeszközeit kívánja betölteni.
2) Tesztprogram a bevizsgáló intézetek számára. A tesztadatokat lásd a mellékelt külön füzetben.
Fogyasztási értékek
Program
Időtartam (perc)
Energia (kWh)
Víz (liter)
80-90
1,5-1,7
18-20
90-100
1,1-1,2
15-16
30
0,8
8
160-170
0,8-0,9
12-13
12
0,1
3,5
A víz nyomása és hőmérséklete, az
áramszolgáltatás ingadozásai és az
edények mennyisége módosíthatja ezeket
az értékeket.
A készülék használata
Az eljárás egyes lépéseihez olvassa el a kö‐
vetkező utasításokat:
1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító szintje
megfelelő-e a vízkeménységnek az adott
körzetben. Szükség esetén állítsa be a
vízlágyítót.
2. Töltse fel a sótartályt speciális sóval.
3. Az öblítőszer-adagolót töltse fel öblítő‐
szerrel.
4. Pakolja be az evőeszközöket és edénye‐
ket a mosogatógépbe.
5. Állítsa be a töltet és a szennyeződés tí‐
pusának megfelelő mosogatóprogramot.
6. Töltse a helyes mennyiségű mosogató‐
szert a mosogatószer-tartályba.
7. Indítsa el a mosogatóprogramot.
Ha mosogatószer-tablettákat használ,
lásd a "Mosogatószer használata" c. fe‐
jezetet.
23
A vízlágyító beállítása
A vízlágyító eltávolítja az ásványi anyagokat
és sókat a szolgáltatott vízből. Az ásványi
anyagok és sók rossz hatással lehetnek a
készülék működésére.
A vízkeménységet különböző mértékegysé‐
gekkel mérik:
• Német fok (dH°).
• Francia fok (°TH).
• mmol/l (millimol per liter, a vízkeménység
nemzetközi mértékegysége).
• Clarke.
Állítsa be a vízlágyítót a körzetében meglévő
vízkeménységnek megfelelően. Szükség
esetén kérjen tájékoztatást a helyi vízműtől.
Vízkeménység
Vízkeménységi beállítás
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manuálisan
elektronikusan
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1)
1 1)
1) Nem szükséges só használata.
Manuálisan és elektronikusan kell beál‐
lítania a vízlágyítót.
Manuális beállítás
A készülék gyárilag a 2. pozícióba van beál‐
lítva.
1
24
2
Állítsa a kapcsolót 1.
vagy 2. állásba.
Elektronikus beállítás
A vízlágyító gyárilag az 5. szintre van beál‐
lítva.
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék
beállítási módban van.
3. Tartsa lenyomva a B és a C gombot, amíg
az A, B és C funkciógombok jelzőfényei
villogni nem kezdenek.
4. Engedje fel a B és C funkciógombot.
5. Nyomja meg az A funkciógombot.
– Az A funkciógomb jelzőfénye tovább
villog.
– A B és a C funkciógomb jelzőfényei ki‐
alszanak.
– A vége jelzőfény villogni kezd.
A vízlágyító beállítási funkciója aktiválva
van.
A vége jelzőfény villogása mutatja a víz‐
lágyító szintjét. A szünet megközelítőleg
5 másodperces.
Példa: 5 villanás, szünet, 5 villanás, szü‐
net stb. = 5. szint
6. Nyomja meg az A funkciógombot egyszer
a vízlágyító szintjének egy lépéssel tör‐
ténő emeléséhez.
7. Nyomja meg a be/ki gombot a művelet
elmentéséhez.
Speciális só használata
Figyelem Csak mosogatógéphez
ajánlott speciális sót használjon. A
mosogatógépekhez nem alkalmas sótípusok
használata károsíthatja a tönkreteheti a
vízlágyítót.
5
6
Normális jelenség, ha a só betöltésekor
víz folyik ki a sótartályból.
2
1
Ügyeljen arra, hogy ne legyen sószem‐
csék a sótartályon kívül. A tartályon ma‐
radó só egy idő után átmarja a tartályt. Aján‐
latos azonnal elindítani egy mosogatóprog‐
ramot, miután feltöltötte a sótartályt. Ezzel
megelőzi a kiszóródott só miatti korróziót.
Amikor elektronikus módon a vízlágyítót az
1. szintre állítja, a só jelzőfény nem világít to‐
vább.
3
Töltsön 1 liter vizet a
sótartályba (csak az
első üzemeltetés‐
nél).
4
Az öblítőszer használata
Figyelem Csak mosogatógépekhez
való márkás öblítőszert használjon.
Hajtsa végre ezeket a lépéseket az öblítő‐
szer-adagoló feltöltéséhez:
25
Figyelem Az öblítőszer-adagolóba ne
töltsön más terméket (pl. mosogató‐
gép-tisztítószert, folyékony mosogató‐
szert). A készülék károsodásának veszé‐
lye.
Az öblítőszer-adagolás beállítása
1
2
AX
+
M
1
AX
+
M
1
3
2
3
4
2
3
4
Az öblítőszer beállí‐
tótárcsája gyárilag a
3. pozícióba van be‐
állítva.
Az adagolás növelé‐
séhez vagy csök‐
kentéséhez lásd a
"Mit tegyek, ha..." c.
szakaszt.
4
Evőeszközök és edények bepakolása
Hasznos javaslatok és tanácsok
Figyelem A készüléket csak
mosogatógépben tisztítható háztartási
edényekhez használja.
Ne használja a készüléket olyan tárgyak tisz‐
títására, amelyek felszívják a vizet (szivacs,
konyharuhák stb.).
• Az evőeszközök és edények bepakolása
előtt hajtsa végre ezeket a lépéseket:
– Távolítson el minden ételmaradékot és
hulladékot.
– Lazítsa fel a lábasokban leégett ételma‐
radékokat.
• Az evőeszközök és edények bepakolása‐
kor hajtsa végre ezeket a lépéseket:
– Az üreges tárgyakat (pl. csészék, poha‐
rak és lábasok) nyílásukkal lefele tegye
be.
– Ügyeljen arra, hogy víz ne gyűljön össze
a tartályban vagy valamilyen mélyedés‐
ben.
– Ügyeljen arra, hogy az evőeszközök és
az edények ne legyenek egymásba té‐
ve.
26
– Ügyeljen arra, hogy az evőeszközök és
az edények ne fedjenek el más evőesz‐
közöket és edényeket.
– Ügyeljen arra, hogy a poharak ne érje‐
nek más poharakhoz.
– A kisebb tárgyakat az evőeszköz-kosár‐
ba helyezze.
• A műanyag és a nem tapadós bevonatú
edényeken vízcseppek maradhatnak. A
műanyag darabok nem száradnak olyan
jól, mint a porcelán- és acéltárgyak.
• A könnyű darabokat a felső kosárba he‐
lyezze. Ügyeljen arra, hogy a darabok ne
mozogjanak.
Figyelem A mosogatóprogram
elindítása előtt győződjön meg arról,
hogy a szórókarok szabadon mozognak.
Vigyázat Mindig csukja be az ajtót a bevagy kipakolás befejezése után. A
nyitott ajtó veszélyes lehet.
1
A tálalóedényeket
és a nagy fedőket az
alsó kosár széle kör‐
ül helyezze el.
2
1
Úgy rendezze el a
darabokat, hogy a
víz minden felületet
elérhessen.
2
A hosszabb dara‐
bokhoz hajtsa fel a
pohártartókat.
A felső kosár magasságának beállítása
Ha nagyméretű tányérokat pakol az alsó ko‐
sárba, először helyezze át a felső kosarat a
felső állásba.
Vigyázat A magasságállítást a felső
kosár bepakolása előtt végezze.
3
Az alsó kosárban ta‐
lálható akasztósor
lefektethető, ami le‐
hetővé teszi lába‐
sok, fazekak és tá‐
lak bepakolását.
Az edények maximális magassága:
felső kosár
alsó kosár
Felső állás
20 cm
31 cm
Alsó állás
24 cm
27 cm
1
1
2
Az evőeszközrács használata. Ha az
evőeszközök mérete nem engedi meg a
rács használatát, távolítsa el.
2
A felső kosár felső vagy alsó állásba való át‐
helyezéséhez hajtsa végre a következő lé‐
péseket:
1. Az elülső sínütközőket (A) mozgassa ki‐
fele.
2. Húzza ki a kosarat.
3. Helyezze a kosarat felső vagy alsó állás‐
ba.
4. Helyezze vissza az elülső sínütközőket
(A) az eredeti helyükre.
27
Figyelem Ha a kosár felső állásban van,
ne tegyen poharakat a pohártartókra.
Mosogatószer használata
Csak mosogatógépben való használat‐
ra alkalmas mosogatószereket (por, fo‐
lyadék vagy tabletta) használjon.
Tartsa be a csomagoláson feltüntetett ada‐
tokat:
• A gyártó által ajánlott adagolás.
• Tárolási ajánlások.
A környezet védelme érdekében ne
használjon a helyes mennyiségnél több
mosogatószert.
1
2
4
3
Töltse fel mosogató‐ Ha előmosogatási
szerrel a mosogató‐ fázissal rendelkező
szer-tartályt ( A).
mosogatóprogramot
használ, öntse a
többi mosogatószert
az előmosogatási
mosogatószer-re‐
keszbe ( B).
5
6
Mosogatószer-tabletták használata
Tegye a mosogatószer-tablettát a mosoga‐
tószer-tartályba ( A).
A mosogatószer-tabletta összetétele:
• mosogatószer
• öblítőszer
• egyéb tisztítószerek.
Hajtsa végre ezeket a lépéseket mosogató‐
szer-tabletták használatához:
1. Győződjön meg arról, hogy a mosogató‐
szer-tabletták alkalmasak-e az adott víz‐
keménységhez. Olvassa el a gyártó uta‐
sításait.
2. Állítsa be a legalacsonyabb vízkemény‐
ségi és öblítőszer-adagolási szintet.
Nem szükséges feltölteni a sótartályt és
az öblítőszer-adagolót.
Hajtsa végre ezeket a lépéseket, ha a
szárítási eredmények nem kielégítőek:
1. Az öblítőszer-adagolót töltse fel öblítő‐
szerrel.
2. Állítsa az öblítőszer adagolását 2. pozíci‐
óba.
Hajtsa végre ezeket a lépéseket, ha ismét
mosogatóport használ:
1. Töltse fel a sótartályt és az öblítőszeradagolót.
2. Állítsa a vízlágyítót a legmagasabb szint‐
re.
28
3. Hajtson végre egy mosogatóprogramot
edények nélkül.
4. Állítsa be a vízlágyítót. Lásd "A vízlágyító
beállítása" c. fejezetet.
5. Állítsa be az öblítőszer adagolását.
A különböző mosogatószer-márkák kü‐
lönböző idő alatt oldódnak fel. Egyes
mosogatószer-tabletták nem nyújtják a leg‐
jobb tisztítási eredményeket a rövid moso‐
gatóprogramok alatt. Mosogatószer-tablet‐
ták használata esetén hosszú mosogatóp‐
rogramokat használjon, hogy a mosogató‐
szer teljesen eltávolításra kerüljön.
Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása
A mosogatóprogram beállítását résnyire
nyitott ajtó mellett végezze. A mosoga‐
tóprogramot csak azután indítsa el, hogy be‐
zárta az ajtót. Addig lehetőség van a beállí‐
tások módosítására.
2. Állítson be egy új mosogatóprogramot.
Töltse fel mosogatószerrel a mosogatószertartályt, mielőtt beállít egy új mosogatóprog‐
ramot.
Hajtsa végre ezeket a lépéseket a mosoga‐
tóprogram beállításához és elindításához:
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék
beállítási módban van.
3. Nyomja meg az egyik programválasztó
gombot. Lásd a "Mosogatóprogramok" c.
fejezetet.
– A programjelzőfény felgyullad.
– Az összes többi programjelzőfény kial‐
szik.
4. Zárja be az ajtót.
– A mosogatóprogram automatikusan
elindul.
Nyissa ki az ajtót.
• Leáll a program.
Zárja be az ajtót.
• A program a megszakítási ponttól folyta‐
tódik.
Amikor a mosogatóprogram fut, nem le‐
het módosítani a programot. Törölje a
mosogatóprogramot.
Vigyázat Csak szükség esetén szakítsa
meg vagy törölje a mosogatóprogramot.
Figyelem Óvatosan nyissa ki az ajtót.
Forró gőz csaphat ki.
Mosogatóprogram törlése
1. Tartsa lenyomva mindaddig a B és C
funkciógombot, amíg az összes program‐
jelzőfény felgyullad.
2. Engedje fel a B és C funkciógombot a
mosogatóprogram törléséhez.
Ekkor a következő lépéseket hajthatja végre:
1. Kapcsolja ki a készüléket.
Mosogatóprogram megszakítása
Mosogatóprogram beállítása és
elindítása késleltetett indítással
1. Nyomja meg a be/ki gombot.
2. Nyomja meg a késleltetett indítás gom‐
bot, amíg a megfelelő óraszámmal (3
vagy 6 óra) rendelkező jelzőfény villogni
nem kezd.
3. Állítson be egy mosogatóprogramot.
– A programjelzőfény felgyullad.
4. Zárja be az ajtót.
– A késleltetett indítás visszaszámlálása
megkezdődik.
– A késleltetett indítás visszaszámlálása
3 órás lépésben történik.
Amikor a visszaszámlálás befejező‐
dött, a mosogatóprogram automatiku‐
san elindul.
– A késleltetett indítás jelzőfény kial‐
szik.
Ne nyissa ki az ajtót a visszaszámlálás
alatt, hogy megelőzze a visszaszámlá‐
lás megszakítását. Amikor ismét becsukja az
ajtót, a visszaszámlálás a megszakítási
ponttól folytatódik.
29
A késleltetett indítás törlése:
1. Tartsa lenyomva mindaddig a B és C
funkciógombot, amíg az összes program‐
jelzőfény felgyullad.
– Amikor törli a késleltetett indítást, törli
a mosogatóprogramot is.
2. Állítson be egy új mosogatóprogramot.
A mosogatóprogramot és a késleltetett
indítást zárt ajtó mellett is kiválaszthatja.
Amikor megnyom egy programgombot, csak
3 másodperce van arra, hogy egy másik mo‐
sogatóprogramot vagy késleltetett indítást
válasszon. Ez után a 3 másodperc után a ki‐
választott program automatikusan elindul.
A mosogatóprogram vége
Kapcsolja ki a készüléket ilyen feltételek mel‐
lett:
• A készülék automatikusan leáll.
• A vége jelzőfény felgyullad.
1. Nyomja meg a be/ki gombot.
2. Nyissa ki az ajtót.
3. A jobb szárítási eredmények érdekében
hagyja résnyire nyitva az ajtót néhány
percig, mielőtt kipakolja az edényeket.
Hagyja lehűlni az edényeket, mielőtt kipakol‐
ná a készülékből. A forró edények könnyeb‐
ben megsérülnek.
A töltet kipakolása
• Először az alsó kosárból pakolja ki a da‐
rabokat, majd a felső kosárból.
• Lehetséges, hogy víz van a készülék ol‐
dalfalain és ajtaján. A rozsdamentes acél
hamarabb lehűl, mint az edények.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Kapcsolja ki a készüléket
tisztítás előtt.
A szűrők tisztítása
Fontos Ne használja a készüléket a szűrők
nélkül. Ügyeljen arra, hogy a szűrők
beszerelése helyes legyen. A nem megfelelő
beszerelés nem kielégítő mosogatási
eredményeket és a készülék sérülését
okozhatja.
1
30
2
Az A, B és C szűrőt
alaposan tisztítsa
meg folyó víz alatt.
4
3
A B és C szűrő eltá‐ Vegye ki az A jelű la‐
volításához forgas‐ pos szűrőt a készü‐
sa el a fogantyút az lék aljából.
óramutató járásával
ellentétes irányba
1/4 fordulattal.
Ha a szórókarok furatai eltömődnének, a
szennyeződés megmaradó részét fogpisz‐
kálóval távolítsa el.
Külső tisztítás
5
Tegye a szűrőrend‐
szert a helyére. A
szűrőrendszer rete‐
szeléséhez forgas‐
sa el a fogantyút az
óramutató járásával
megegyező irány‐
ba, amíg a helyére
nem kattan.
Fontos Ne távolítsa el a szórókarokat.
A készülék és a kezelőpanel külső felületét
nedves puha ruhával törölje át. Csak semle‐
ges mosogatószert használjon. Ne használ‐
jon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldó‐
szereket (acetont, triklóretilént stb.).
Fagyveszély
Figyelem Ne helyezze üzembe a
készüléket olyan helyen ahol a
hőmérséklet 0 °C alatt van. A gyártó nem
felel a fagy okozta kárért.
Ha nem lehetséges, ürítse ki a készüléket, és
csukja be az ajtaját. Válassza le a befolyó‐
csövet, és távolítsa el a vizet a befolyócső‐
ből.
Mit tegyek, ha...
A készülék nem indul el, vagy működés köz‐
ben leáll.
Ha hiba történik, először próbálja meg saját
maga megoldani a problémát. Ha nem talál
Hibakód és hiba
megoldást egyedül a problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a szervizközpont‐
hoz.
Lehetséges ok és megoldás
• a folyamatban lévő program
• A vízcsap eltömődött vagy elvízkövesedett.
jelzőfénye folyamatosan villog
Tisztítsa ki a vízcsapot.
• 1-szer felvillan a vége jelző‐
• A vízcsap el van zárva.
fény
Nyissa ki a vízcsapot.
A mosogatógép nem tölt be vizet • Eltömődött a befolyócső szűrője.
Tisztítsa meg a szűrőt.
• A befolyócső csatlakozása nem megfelelő. A cső ös‐
sze van nyomódva vagy meg van törve.
Ügyeljen rá, hogy a csatlakozás megfelelő legyen.
• a folyamatban lévő program
• A szifon eltömődött.
jelzőfénye folyamatosan villog
Tisztítsa ki a szifont.
• 2-szer felvillan a vége jelző‐
• A kifolyócső csatlakozása nem megfelelő. A cső ös‐
fény
sze van nyomódva vagy meg van törve.
A mosogatógép nem üríti ki a viz‐
Ügyeljen rá, hogy a csatlakozás megfelelő legyen.
et
31
Hibakód és hiba
Lehetséges ok és megoldás
• a folyamatban lévő program
• Zárja el a vízcsapot, és forduljon a helyi szervizköz‐
jelzőfénye folyamatosan villog
ponthoz.
• 3-szor felvillan a vége jelző‐
fény
A kiömlésgátló eszköz üzemel
A program nem indul el
• A készülék ajtaja nincs becsukva.
Zárja be az ajtót.
• A hálózati dugasz nincs csatlakoztatva.
Csatlakoztassa a hálózathoz.
• A biztosíték kiégett az otthoni biztosítéktáblán.
Cserélje ki a biztosítékot.
• Késleltetett indítás van beállítva.
Törölje a késleltetett indítást a program azonnali elin‐
dításához.
Az ellenőrzés után kapcsolja ki a készüléket.
A program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a meghibásodás ismét jelentkezik, for‐
duljon a márkaszervizhez.
Ezek az adatok szükségesek a gyors és he‐
lyes segítségnyújtáshoz:
• Modell (Mod.)
• Termékszám (PNC)
• Sorozatszám (S.N.)
Ezeket az adatokat lásd az adattáblán.
Írja le ide a szükséges adatokat:
A modell leírása: ..........
Termékszám: ..........
Sorozatszám: ..........
A mosogatás eredménye nem kielégítő
Az edények nem tiszták
• A kiválasztott mosogatóprogram nem alkalmas a töltet és a
szennyeződés típusára.
• A kosarak helytelenül vannak megtöltve, és így a víz nem
tud minden felületet elérni.
• A szórókarok nem forognak szabadon a töltet helytelen el‐
rendezése miatt.
• A szűrők szennyezettek, vagy nincsenek megfelelően be‐
helyezve.
• A mosogatószer mennyisége túl kevés vagy hiányzik.
Vízkő maradványok az
edényeken
• A sótartály üres.
• A vízlágyító rossz szintre van beállítva.
• A sótartály kupakja nincs megfelelően lezárva.
Az edények nedvesek és
homályosak
• Nem használt öblítőszert.
• Az öblítőszer-adagoló üres.
A poharakon és az edé‐
• Csökkentse az adagolt öblítőszer mennyiségét.
nyeken csíkok, tejfehér
foltok vagy kékes bevonat
látható
32
A mosogatás eredménye nem kielégítő
Vízcseppek száradási
• Növelje az adagolt öblítőszer mennyiségét.
nyomai a poharakon és az • Lehet, hogy a mosogatószer az oka.
edényeken
Műszaki adatok
Gyártó védjegye
ZANUSSI
Forgalmazó
Electrolux Lehel Kft. Háztartási
Készülékek,
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
Típusazonosító
ZDS 304
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G- A
ig, ahol A - hatékonyabb: G - kevésbé haté‐
kony)
A szabvány ciklus gyártó általi megnevezé‐
se, amelyre a címkén és az adatlapon talál‐
ható információ vonatkozik
Energiafelhasználás a szabvány ciklust
0,8
alapul véve (a tényleges energiafelhaszná‐
lás függ a készülék használatának a módjá‐
tól) (kWh)
Tisztítási hatékonyság (skála A-tól G-ig, ahol A
A - magasabb: G - alacsonyabb)
Szárítási hatékonyság (skála A-tól G-ig, ahol A
A - magasabb: G - alacsonyabb)
A mosogatógép befogadó képessége szab‐ 9 személyes
ványos teríték esetén
Vízfelhasználás a szabvány ciklus alapján
(liter)
13
Szabvány ciklus programideje (perc)
170
Átlagos becsült évi energia- és vízfelhasz‐
nálás 220 ciklusra kifejezve (kWh / liter)
176/2860
Szabvány ciklus alatti zajszint Db(A)
49
Méretek Szélesség (cm)
Magasság munkafelülettel (cm)
Max. mélység (cm)
45
85
61
Összteljesítmény (W)
2200
Hálózati víznyomás
Minimum (bar) - Maximum (bar)
0,5
8
33
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít
megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
A csomagolóanyagok környezetbarátak és
újrahasznosíthatóak. A műanyag kompo‐
nensek azonosítását a jelölések biztosítják,
pl. >PE<, >PS< stb. A csomagolóanyagokat
a megfelelő hulladékgyűjtő konténerbe he‐
lyezze.
Vigyázat A készülék hulladékba
helyezéséhez következők szerint járjon
el:
• Húzza ki a csatlakozódugót a konnektor‐
ból.
• Vágja el a hálózati tápkábelt és a hálózati
dugaszt, és helyezze a hulladékba.
• Helyezze hulladékba az ajtózárat. Ez me‐
gakadályozza, hogy a gyermekek bezár‐
ják magukat a készülékbe, és veszélyez‐
tessék saját életüket.
Üzembe helyezés
Vigyázat Ügyeljen arra, hogy az
üzembe helyezés alatt a hálózati
dugaszt leválassza a fali aljzatról.
Beépítés munkafelület alá
A készüléket vízcsap és lefolyó közelében
helyezze el. Távolítsa el a készülék munka‐
felületét mosogató vagy konyhai munkapult
alá történő beszereléshez. Ügyeljen arra,
hogy a mélyedés méretei megegyeznek a
megadott méretekkel.
3
4
Szerelje fel a készülékhez tartozó munkafel‐
ületet a készülékre, ha a mosogatógépet
szabadon álló készülékként kívánja használ‐
ni.
A szabadon álló készüléknél a talapzat nem
állítható.
A készülék vízszintbe állítása
1
34
2
Ügyeljen arra, hogy készülék az ajtó megfe‐
lelő záródása és szigetelése érdekében víz‐
szintbe legyen állítva. Ha a készülék szinte‐
zése helyes, az ajtó nem ütközik a készülék
egyik oldalához sem. Ha az ajtó nem záródik
megfelelően, az állítható lábak ki-, illetve
becsavarásával állítsa vízszintbe a készülé‐
ket.
Vízhálózatra csatlakoztatás
Befolyócső
A készüléket melegvíz-vezetékhez (max.
60°) vagy hidegvíz-vezetékhez csatlakoztat‐
ja.
Ha a meleg víz alternatív energiaforrásokból
származik, amelyek inkább környezetbará‐
tak (pl. a napelemes panelek és a szélener‐
gia), akkor használja a melegvíz-vezetéket
az energiafogyasztás csökkentése érdeké‐
ben.
Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4"-os
külső csavarmenetes vízcsaphoz.
Figyelem Ne használja egy régebbi
készülék csatlakozócsövét.
A víznyomásnak a határértékeken belül kell
lennie (lásd a "Műszaki adatok" c. fejezetet).
Győződjön meg arról, hogy a helyi vízmű a
körzet átlagos hálózati víznyomását biztosít‐
ja-e.
Ügyeljen arra, hogy ne legyenek törések a
befolyócsövön, és hogy a befolyócső nincs
összenyomva vagy összegubancolódva.
Forgassa el a befolyócsövet a beszerelési
igényeknek megfelelően az ellenanya segít‐
ségével balra vagy jobbra. Rögzítse megfe‐
lelően az ellenanyát a vízszivárgás megelő‐
zése érdekében.
esetén zárja el a vízcsapot, és forduljon a
szervizhez.
Az
befo‐
lyócső egy biztonsá‐
gi eszközzel van fel‐
szerelve a véletlen
kilazulás megelőzé‐
se érdekében. A cső
leválasztása:
• Nyomja meg a
kart ( B ).
• Forgassa el a rög‐
zítőgyűrűt ( A ) az
óramutató járásá‐
val ellentétes
irányba.
Kifolyócső
Figyelem Ne csatlakoztass a
készüléket új vezetékekre vagy hosszú
ideig nem használt vezetékekre. Hagyja a
vizet folyni néhány percig, és azután
csatlakoztassa a befolyócsövet.
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
Befolyócső
A befolyócső ellenáll a magas nyomásnak.
Maximum 6 MPa nyomás elviselésére is ké‐
pes. Kívülről a befolyócső egy burkolattal
rendelkezik az esetleges károsodással
szemben. Ha a belső cső eltörik, a csőben
lévő víz besötétedik. Ezt látni lehet a speci‐
ális átlátszó burkolaton keresztül. Szükség
1
Csatlakoztass a ki‐
folyócsőt a lefolyó‐
szifonhoz.
2
35
Ha a kifolyócsövet egy mosogató alatti szi‐
fonhoz csatlakoztatja, távolítsa el a műanyag
membránt (A). Ha nem távolítja el a memb‐
ránt, az ételmaradék a lefolyószifon eltömő‐
dését okozhatja.
3
4
Figyelem A vízszivárgás elkerülése
érdekében győződjön meg arról, hogy a
vízcsatlakoztatások szorosan meg vannak
húzva.
A belső átmérője nem lehet kisebb a cső át‐
mérőjénél.
Elektromos csatlakoztatás
Vigyázat A gyártó nem visel
felelősséget, ha nem tartja be ezeket a
biztonsági óvintézkedéseket.
Földelje a készüléket a biztonsági
óvintézkedéseknek megfelelően.
Győződjön meg arról, hogy az adattáblán
feltüntetett névleges feszültség és áramtípus
egyezik-e helyi áramellátás feszültségével
és áramtípusával.
Mindig megfelelően felszerelt érintésbiztos
aljzatot használjon.
36
Ne használjon elosztókat, csatlakozókat és
hosszabbítókat. Tűzveszélyesek!
Ne cserélje ki saját maga a hálózati kábelt.
Forduljon a márkaszervizhez.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz
hozzáférhető legyen az üzembe helyezés
után.
A készülék leválasztásához ne a hálózati
kábelt húzza. Mindig a dugaszt húzza.
Spis treści
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Panel sterowania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programy zmywania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Eksploatacja urządzenia _ _ _ _ _ _ _ _
Ustawianie zmiękczacza wody _ _ _ _ _
Wsypywanie soli do zmywarki _ _ _ _ _
Wlewanie płynu nabłyszczającego _ _ _
Wkładanie sztućców i naczyń _ _ _ _ _ _
Stosowanie detergentu _ _ _ _ _ _ _ _ _
37
39
40
41
42
43
44
44
46
Wybór i uruchamianie programu
zmywania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Konserwacja i czyszczenie _ _ _ _ _ _ _
Co zrobić, gdy… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dane techniczne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ochrona środowiska _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Podłączenie do sieci
wodociągowej _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Podłączenie do sieci elektrycznej _ _ _ _
47
49
50
52
52
52
53
54
Może ulec zmianie bez powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Aby zapewnić bezpieczeństwo użytko‐
wania i prawidłowe działanie urządze‐
nia, przed przystąpieniem do instalacji i ob‐
sługi należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Instrukcję przechowywać zawsze
razem z urządzeniem, również w razie jego
przeniesienia lub odsprzedaży. Użytkownicy
muszą w pełni poznać działanie i funkcje
ochronne urządzenia.
Prawidłowe użytkowanie
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do użytku domowego.
• Urządzenie służy wyłącznie do czyszcze‐
nia naczyń i sprzętów domowych nadają‐
cych się do mycia w zmywarce.
• Nie używać rozpuszczalników w urządze‐
niu. Zagrożenie wybuchem.
• Noże i wszystkie przedmioty z ostrymi koń‐
cówkami umieszczać w koszyku na sztuć‐
ce, ostrym końcem skierowanym w dół.
Można też układać je w pozycji poziomej
w koszu górnym.
• Używać wyłącznie markowych produktów
do zmywarek do naczyń (detergent, sól,
płyn nabłyszczający).
• Po otwarciu drzwi podczas pracy urządze‐
nia może dojść do uwolnienia gorącej pa‐
ry. Ryzyko poparzenia skóry.
• Nie wyjmować naczyń ze zmywarki przed
zakończeniem programu mycia.
• Po zakończeniu zmywania wyjąć wtyczkę
z gniazdka i zamknąć zawór dopływu wo‐
dy.
• Urządzenie może być naprawiane wyłącz‐
nie przez montera z autoryzowanego ser‐
wisu. Używać wyłącznie oryginalnych
części zamiennych.
• Nie wymieniać ich samodzielnie, aby unik‐
nąć obrażeń i uszkodzenia urządzenia.
Zawsze kontaktować się z lokalnym auto‐
ryzowanym serwisem.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użyt‐
ku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczo‐
nych zdolnościach fizycznych, sensorycz‐
nych czy umysłowych, a także nieposia‐
dające doświadczenia ani odpowiedniej
wiedzy. Osoby te mogą obsługiwać urzą‐
dzenie wyłącznie pod nadzorem i po uzys‐
kaniu instrukcji od osoby odpowiedzialnej
za ich bezpieczeństwo.
• Przestrzegać instrukcji dotyczących bez‐
pieczeństwa, dostarczonych przez produ‐
centów detergentów, aby uniknąć popa‐
rzeń oczu, ust i gardła.
• Nie pić wody ze zmywarki. W zmywarce
mogą być obecne pozostałości detergen‐
tów.
• Zawsze zamykać drzwi urządzenia, gdy
nie jest ono używane, aby uniknąć obra‐
żeń i nie potknąć się o otwarte drzwi.
37
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach.
Bezpieczeństwo dzieci
• Urządzenie może być użytkowane wyłącz‐
nie przez osoby dorosłe. Dzieci należy pil‐
nować, aby mieć pewność, że nie bawią
się urządzeniem.
• Opakowanie przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko
uduszenia.
• Wszystkie detergenty należy przechowy‐
wać w bezpiecznym miejscu. Nie dopuścić
do kontaktu dzieci z detergentami.
• Dzieci nie powinny znajdować się w pobli‐
żu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
Instalacja
• Upewnić się, że urządzenie nie uległo usz‐
kodzeniu w czasie transportu. Nie podłą‐
czać uszkodzonego urządzenia. W razie
potrzeby skontaktować się z dostawcą.
• Przed pierwszym użyciem usunąć wszyst‐
kie materiały opakowaniowe.
• Instalację elektryczną powierzyć wykwali‐
fikowanemu i kompetentnemu specjaliś‐
cie.
38
• Podłączenie wodociągowe i kanalizacyjne
powierzyć wykwalifikowanemu i kompe‐
tentnemu specjaliście.
• Nie zmieniać specyfikacji ani nie modyfi‐
kować produktu. Ryzyko odniesienia ob‐
rażeń i uszkodzenia urządzenia.
• Nie używać urządzenia:
– jeżeli przewód zasilający lub węże wod‐
ne są uszkodzone,
– jeżeli panel sterowania, blat roboczy lub
cokół są uszkodzone w sposób dający
dostęp do wnętrza urządzenia.
Skontaktować się z lokalnym autoryzowa‐
nym serwisem.
• Nie wolno nawiercać ścian bocznych urzą‐
dzenia, aby uniknąć uszkodzenia części
hydraulicznych lub elektrycznych.
Ostrzeżenie! Dokładnie przestrzegać
instrukcji dotyczących połączeń
elektryczności oraz wody.
Panel sterowania
1
2
3
4
5
Przycisk Wł./Wył.
Przyciski wyboru programów
Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu
Kontrolki
Przyciski funkcyjne
Kontrolki
Kontrolka zapala się po zakończeniu pro‐
gramu zmywania. Funkcje dodatkowe:
• Poziom zmiękczania wody.
• Alarm w razie usterki urządzenia.
1)
Kontrolka zapala się, gdy należy uzupełnić
sól. Zapoznać się z rozdziałem "Używanie
soli do zmywarek".
Kontrolka soli może się świecić przez kilka
godzin, ale nie ma to niepożądanego wpły‐
wu na działanie urządzenia.
39
Kontrolki
Kontrolka zapala się, gdy należy uzupełnić
płyn nabłyszczający. Zapoznać się z roz‐
działem "Używanie płynu nabłyszczające‐
go".
1)
1) Kontrolka jest wyłączona podczas programu zmywania.
Przycisk opóźnienia rozpoczęcia
programu
Przycisk ten służy do opóźnienia rozpoczę‐
cia programu zmywania o 3 lub 6 godzin. Za‐
poznać się z rozdziałem "Ustawianie i uru‐
chamianie programu".
Przyciski funkcyjne
Przyciski funkcyjne służą do wykonywania
następujących czynności:
• Do ustawiania zmiękczania wody. Zapo‐
znać się z rozdziałem "Ustawianie zmięk‐
czania wody".
• Do anulowania włączonego programu. Za‐
poznać się z rozdziałem "Ustawianie i uru‐
chamianie programu".
Tryb ustawiania
Urządzenie jest w trybie ustawiania, gdy
świecą się kontrolki wszystkich programów.
Tryb ustawiania jest wymagany do wykona‐
nia następujących czynności:
– Do ustawiania programu zmywania.
– Do ustawiania poziomu zmiękczania wo‐
dy.
Gdy świeci się kontrolka jednego programu,
należy anulować program, aby powrócić do
trybu ustawiania. Zapoznać się z rozdziałem
"Ustawianie i uruchamianie programu".
Programy zmywania
Programy zmywania
Program
1)
40
Stopień za‐
brudzenia
Rodzaj załadun‐
ku
Opis programu
Bardzo za‐
brudzone
Naczynia stoło‐
we, sztućce,
garnki i patelnie
Mycie wstępne
Zmywanie zasadnicze w temperaturze
do 70°C
2 płukania pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Średnio za‐
brudzone
Naczynia stoło‐
we i sztućce
Mycie wstępne
Zmywanie zasadnicze w temperaturze
do 65°C
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Średnio lub
lekko zabru‐
dzone
Naczynia stoło‐
we i sztućce
Zmywanie zasadnicze w temperaturze
do 60°C
Płukanie końcowe
Program
2)
Stopień za‐
brudzenia
Rodzaj załadun‐
ku
Opis programu
Średnio za‐
brudzone
Naczynia stoło‐
we i sztućce
Mycie wstępne
Zmywanie zasadnicze w temperaturze
do 50°C
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Dowolny
Niepełny załadu‐
nek (do uzupeł‐
nienia w ciągu
dnia).
1 płukanie zimną wodą (zapobiega za‐
sychaniu resztek jedzenia).
W tym programie nie ma konieczności
dodawania detergentu.
1) Jest to program idealnie nadający się do codziennego użytku, gdy zmywarka nie jest całkowicie
załadowana. Jest to doskonały program do codziennego użytku przy niepełnym załadunku.
2) Program testowy dla ośrodków przeprowadzających testy. Dane z testów są przedstawione na
osobnej, dołączonej do urządzenia naklejce.
Dane eksploatacyjne
Program
Czas trwania (w minutach)
Zużycie energii (w
kWh)
Zużycie wody (w li‐
trach)
80-90
1,5-1,7
18-20
90-100
1,1-1,2
15-16
30
0,8
8
160-170
0,8-0,9
12-13
12
0,1
3,5
Podane wartości mogą ulec zmianie w
zależności od ciśnienia i temperatury
wody, zmian w napięciu zasilania oraz ilości
naczyń.
Eksploatacja urządzenia
Należy postępować zgodnie z poniższymi in‐
strukcjami wykonując kolejne czynności:
1. Sprawdzić zgodność poziomu zmiękcza‐
nia wody z twardością wody doprowa‐
dzonej do zmywarki. W razie potrzeby –
zmienić ustawienia zmiękczacza wody.
2. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczają‐
cego.
4. Włożyć naczynia i sztućce do zmywarki.
5. Ustawić program mycia odpowiedni do
rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia.
6. Napełnić dozownik odpowiednią ilością
detergentu.
7. Uruchomić program mycia.
W przypadku używania tabletek do zmy‐
warek należy zapoznać się z rozdziałem
"Używanie detergentów".
41
Ustawianie zmiękczacza wody
Zmiękczacz wody usuwa minerały i sole z
doprowadzanej wody. Substancje mineralne
i sole mogą mieć negatywny wpływ na dzia‐
łanie urządzenia.
Twardość wody jest mierzona w równoważ‐
nych skalach:
• Stopnie niemieckie (dH°).
• Stopnie francuskie (°TH).
• mmol/l (milimol na litr – międzynarodowa
jednostka twardości wody).
• Stopnie Clarka.
Ustawić zmiękczacz wody zgodnie z twar‐
dością wody z lokalnego ujęcia. W razie po‐
trzeby skontaktować się z lokalnym zakła‐
dem wodociągowym.
Twardość wody
Ustawienie zmiękczania wody
°dH
°TH
mmol/l
Stopnie
Clarka
ręczne
elektroniczne
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Nie jest wymagane użycie soli.
Zmiękczacz wody należy regulować
ręcznie i elektronicznie.
Regulacja ręczna
Ustawieniem fabrycznym urządzenia jest po‐
zycja 2.
1
2
Ustawić przełącznik
w położeniu 1 lub 2.
Regulacja elektroniczna
Zmiękczanie wody zostało fabrycznie usta‐
wione na poziom 5.
1. Włączyć urządzenie.
42
2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
ustawiania.
3. Nacisnąć i przytrzymać przyciski B i C, aż
kontrolki przycisków funkcyjnych A, B i C
zaczną migać.
4. Zwolnić przyciski funkcyjne B i C.
5. Nacisnąć przycisk funkcyjny A.
– Kontrolka przycisku funkcyjnego A
wciąż miga.
– Kontrolki przycisków funkcyjnych B i C
zgasną.
– Kontrolka sygnalizująca zakończenie
programu zacznie migać.
Funkcja ustawiania zmiękczania wody
jest włączona.
Kontrolka sygnalizująca zakończenie
programu zacznie migać, aby wskazać
poziom zmiękczania wody. Kontrolka bę‐
dzie migała co 5 sekund.
Przykład: 5 mignięć, przerwa, 5 mignięć,
przerwa, itd. = poziom 5
6. Nacisnąć jeden raz przycisk funkcyjny A,
aby zwiększyć poziom zmiękczania wody
o jeden.
7. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby zapisać
ustawienie.
Wsypywanie soli do zmywarki
Uwaga! Używać wyłącznie soli do
zmywarek. Sól nieprzeznaczona do
zmywarek do naczyń wywołuje uszkodzenia
zmiękczacza wody.
5
6
Podczas napełniania zbiornika solą, wy‐
pływa z niego woda - jest to normalne.
1
3
Wlać do zbiornika
soli 1 litr wody (tylko
za pierwszym ra‐
zem).
2
4
Należy zadbać aby poza zbiornikiem na
sól nie pozostały żadne ziarna soli. Po‐
zostawienie soli na zbiorniku na jakiś czas
może spowodować jego przedziurawienie.
Zaleca się uruchomienie programu mycia za‐
raz po napełnieniu zbiornika soli. Pozwala to
zapobiec korozji wywołanej przez rozsypaną
sól.
Po elektronicznym ustawieniu zmiękczania
wody na poziom 1, lampka kontrolna soli nie
będzie włączana.
43
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Uwaga! Należy używać wyłącznie
markowych płynów nabłyszczających
przeznaczonych do zmywarek do naczyń.
Aby napełnić dozownik płynu nabłyszczają‐
cego, należy wykonać poniższe czynności:
Uwaga! Nie wlewać do dozownika pły‐
nu nabłyszczającego żadnych innych
substancji (np. środków do czyszczenia
zmywarek, detergentów w płynie). Istnieje
ryzyko uszkodzenia urządzenia.
Regulacja dozowania płynu
nabłyszczającego
AX
+
M
2
3
4
AX
+
M
1
2
1
Pokrętło dozowania
płynu nabłyszczają‐
cego zostało fa‐
brycznie ustawione
w pozycji 3.
Aby zwiększyć lub
zmniejszyć dozowa‐
nie, zapoznać się z
rozdziałem "Co zro‐
bić, gdy..."
1
3
2
3
4
4
Wkładanie sztućców i naczyń
Przydatne wskazówki i porady
Uwaga! Urządzenie służy wyłącznie do
czyszczenia naczyń i sprzętów
domowych przeznaczonych do mycia w
zmywarce.
Nie używać urządzenia do czyszczenia
przedmiotów pochłaniających wodę (gąbki,
odzież domowa itd.).
• Przed włożeniem naczyń i sztućców do
zmywarki, wykonać poniższe czynności:
– Usunąć wszelkie pozostałości jedzenia
i resztki.
– Namoczyć przypalone i wyschnięte
resztki jedzenia.
44
• Podczas wkładania naczyń i sztućców do
zmywarki należy przestrzegać poniższych
wskazówek:
– Wydrążone elementy (np. kubki, szklan‐
ki i miski) układać otworami w dół.
– Upewnić się, że woda nie zbiera się w
pojemniku ani w zagłębieniu podstawy
naczynia.
– Upewnić się, że żadne naczynia ani
sztućce nie znajdują się wewnątrz in‐
nych.
– Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
zakrywają innych.
– Upewnić się, że szklanki nie stykają się
ze sobą.
– Małe elementy umieścić w koszyku na
sztućce.
• Elementy plastikowe i miski z powłoką za‐
pobiegającą przywieraniu mogą zatrzymy‐
wać krople wody. Elementy plastikowe nie
wysychają tak szybko, jak elementy po‐
rcelanowe i stalowe.
• Lekkie elementy umieścić w koszu gór‐
nym. Upewnić się, że naczynia się nie
przemieszczają.
Uwaga! Przed uruchomieniem
programu mycia upewnić się, że
ramiona natryskowe mogą się swobodnie
obracać.
Ostrzeżenie! Po załadowaniu lub
rozładowaniu urządzenia zawsze
zamykać drzwi. Otwarte drzwi mogą być
niebezpieczne.
1
Naczynia z serwisu i
duże pokrywki ukła‐
dać przy krawę‐
dziach dolnego ko‐
sza.
2
3
Rzędy metalowych
kratek podtrzymują‐
cych w koszu do‐
lnym można złożyć
na płasko, aby
umożliwić ładowa‐
nie garnków i misek.
1
2
Używać kratki na sztućce. Jeżeli wymia‐
ry sztućców uniemożliwiają korzystanie
z kratki, wyjąć ją.
1
Naczynia rozmie‐
szczać tak, aby wo‐
da miała styczność
ze wszystkimi po‐
wierzchniami.
2
W przypadku dłuż‐
szych przedmiotów,
złożyć do góry półki
na filiżanki.
45
Regulacja wysokości górnego kosza
Aby włożyć duże talerze do dolnego kosza,
należy przełożyć górny kosz do górnego po‐
łożenia.
Ostrzeżenie! Wysokość wyregulować
przed załadowaniem górnego kosza.
Maksymalna wysokość naczyń w:
koszu gór‐
nym
koszu do‐
lnym
Położenie
górne
20 cm
31 cm
Położenie
dolne
24 cm
27 cm
1
Aby przełożyć górny kosz do położenia gór‐
nego lub dolnego, wykonać poniższe czyn‐
ności:
1. Przekręcić na zewnątrz przednie ogra‐
niczniki prowadnic (A).
2. Wyciągnąć kosz.
3. Umieścić kosz w położeniu górnym lub
dolnym.
4. Przekręcić na pierwotne położenie przed‐
nie ograniczniki prowadnic (A).
Uwaga! Jeżeli kosz znajduje się w
górnym położeniu, nie umieszczać
filiżanek na ich półeczce.
2
Stosowanie detergentu
Używać wyłącznie detergentów (prosz‐
ków, płynów lub tabletek) przeznaczo‐
nych do zmywarek do naczyń.
Przestrzegać informacji podanych na opako‐
waniu:
• Dozowanie zalecane przez producenta.
• Zalecenia dotyczące przechowywania.
Aby chronić środowisko, nie używać
większej ilości detergentów niż to zale‐
cane.
46
1
2
doprowadzanej do zmywarki. Zapoznać
się z instrukcjami producenta.
2. Ustawić najniższy poziom twardości wo‐
dy i najmniejszą dawkę płynu nabły‐
szczającego.
3
Napełnić dozownik
( A) detergentem.
4
Jeżeli wybrano pro‐
gram obejmujący
mycie wstępne,
wsypać dodatkową
ilość detergentu do
przegródki mycia
wstępnego ( B).
go.
Nie ma potrzeby napełniania zbiornika
soli i dozownika płynu nabłyszczające‐
Jeżeli efekty suszenia nie są
zadowalające, wykonać poniższe
czynności:
1. Napełnić dozownik płynu nabłyszczają‐
cego.
2. Ustawić dozowanie płynu nabłyszczają‐
cego w pozycji 2.
Aby ponownie użyć detergentu w proszku,
należy wykonać poniższe czynności:
5
6
Używanie tabletek do zmywarek
Umieścić tabletkę do zmywarek w dozowni‐
ku detergentu (A).
Tabletki do zmywarek zawierają:
• detergent
• środek nabłyszczający
• inne środki czyszczące.
Aby użyć tabletek do zmywarek, należy wy‐
konać poniższe czynności:
1. Należy sprawdzić, czy dane tabletki są
odpowiednie do stopnia twardości wody
1. Uzupełnić zbiornik soli i dozownik płynu
nabłyszczającego.
2. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania
wody.
3. Uruchomić program mycia bez naczyń.
4. Ustawić zmiękczacz wody. Zapoznać się
z rozdziałem "Ustawianie zmiękczacza
wody".
5. Wyregulować dozowanie płynu nabły‐
szczającego.
Detergenty różnych producentów roz‐
puszczają się w różnym czasie. Niektóre
tabletki do zmywarek nie zapewniają odpo‐
wiednich wyników podczas krótkich progra‐
mów mycia. Przy używaniu tabletek do zmy‐
warek zaleca się korzystanie z długich pro‐
gramów mycia w celu całkowitego usunięcia
detergentu.
Wybór i uruchamianie programu zmywania
Ustawić program zmywania przy uchy‐
lonych drzwiach. Program zmywania
rozpoczyna się zaraz po zamknięciu drzwi.
Do tego momentu można zmodyfikować us‐
tawienia.
Aby ustawić i uruchomić program mycia, na‐
leży wykonać poniższe czynności:
1. Włączyć urządzenie.
2. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
ustawiania.
47
3. Nacisnąć przycisk jednego z programów.
Zapoznać się z rozdziałem "Programy
zmywania".
– Zaświeci się kontrolka programu.
– Kontrolki wszystkich pozostałych pro‐
gramów zgasną.
4. Zamknąć drzwi.
– Program mycia rozpocznie się automa‐
tyczne.
Gdy program jest włączony nie można
go zmienić. Należy anulować program
mycia.
Ostrzeżenie! Program mycia przerywać
lub anulować tylko w razie konieczności.
Nie otwierać drzwi podczas odliczania,
ponieważ spowoduje to jego przerwa‐
nie. Po ponownym zamknięciu drzwi odlicza‐
nie jest kontynuowane od momentu przerwa‐
nia.
Uwaga! Ostrożnie otwierać drzwi. Może
dojść do uwolnienia gorącej pary.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu:
Anulowanie programu zmywania
1. Nacisnąć i przytrzymać przyciski funkcyj‐
ne B i C, aż zaświecą się kontrolki wszyst‐
kich programów.
2. Zwolnić przyciski funkcyjne B i C, aby
anulować program zmywania.
W tym momencie można wykonać następu‐
jące czynności:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Ustawić nowy program zmywania.
Przed ustawieniem nowego programu mycia
należy napełnić dozownik detergentem.
Przerywanie programu mycia
Otworzyć drzwi.
• Program zostanie zatrzymany.
Zamknąć drzwi.
• Program zostanie wznowiony od momen‐
tu, w którym został przerwany.
Ustawianie i uruchamianie programu z
opóźnionym rozpoczęciem
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył.
2. Naciskać przycisk opóźnienia rozpoczę‐
cia programu, aż zacznie migać kontrolka
odpowiedniej liczby godzin (3 lub 6 go‐
dzin).
3. Ustawić program zmywania.
– Zaświeci się kontrolka programu.
48
4. Zamknąć drzwi.
– Rozpocznie się odliczanie czasu opó‐
źnienia rozpoczęcia programu.
– Czas opóźnienia jest odliczany w kro‐
kach co 3 godziny.
Po zakończeniu odliczania następuje
automatyczne rozpoczęcie programu
zmywania.
– Zgaśnie kontrolka opóźnienia rozpo‐
częcia programu.
1. Nacisnąć i przytrzymać przyciski funkcyj‐
ne B i C, aż zaświecą się kontrolki wszyst‐
kich programów.
– Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu powoduje również anulowa‐
nie samego programu.
2. Ustawić nowy program zmywania.
Możliwe jest wybranie programu mycia
oraz opóźnienia jego rozpoczęcia rów‐
nież po zamknięciu drzwi. Po naciśnięciu
przycisku programu do wybrania innego pro‐
gramu mycia lub opóźnienia jego rozpoczę‐
cia pozostaną tylko 3 sekundy. Po upływie 3
sekund wybrany program rozpoczyna się au‐
tomatycznie.
Zakończenie programu zmywania
Urządzenie można wyłączyć, gdy:
• Urządzenie zatrzyma się automatycznie.
• Zaświeci się kontrolka sygnalizująca za‐
kończenie programu.
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył.
2. Otworzyć drzwi.
3. W celu osiągnięcia lepszych wyników su‐
szenia, przed wyjęciem naczyń pozosta‐
wić drzwi uchylone na kilka minut.
Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki, pocze‐
kać aż wystygną. Gorące naczynia łatwo ule‐
gają uszkodzeniu.
• Na bokach i na drzwiach urządzenia może
występować woda. Stal nierdzewna styg‐
nie szybciej niż naczynia.
Wyjmowanie naczyń
• W pierwszej kolejności wyjmować naczy‐
nia z dolnego kosza, a następnie z górne‐
go.
Konserwacja i czyszczenie
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do
czyszczenia należy wyłączyć
urządzenie.
Czyszczenie filtrów
Ważne! Nie używać urządzenia bez filtrów.
Upewnić się, że filtry są prawidłowo
zainstalowane. Nieprawidłowa instalacja
filtrów spowoduje niezadowalające wyniki
mycia oraz uszkodzenie urządzenia.
1
4
3
Aby wyjąć filtry B i C, Wyjąć płaski filtr A z
obrócić rączkę o
dolnej części urzą‐
około 1/4 obrotu w dzenia.
kierunku przeciw‐
nym do ruchu wska‐
zówek zegara.
2
Dokładnie wyczyś‐
cić filtry A, B i C pod
bieżącą wodą.
5
Umieścić system fil‐
trów na swoim
miejscu. Aby zablo‐
kować układ, obró‐
cić uchwyt w kierun‐
ku zgodnym z ru‐
chem wskazówek
zegara, aż do zablo‐
kowania.
Ważne! Nie wyjmować ramion
natryskowych.
49
Jeżeli otwory w ramionach natryskowych
ulegną zatkaniu, usunąć zabrudzenia za po‐
mocą patyczka do koktajlu.
Czyszczenie zewnętrzne
Zewnętrzne powierzchnie urządzenia i panel
sterowania czyścić zwilżoną, miękką szmat‐
ką. Używać wyłącznie neutralnych środków
do czyszczenia. Nie używać materiałów
ściernych, myjek do szorowania ani rozpusz‐
czalników (aceton, trichloroetylen itp.).
Środki ostrożności w przypadku mrozu
Uwaga! Nie instalować urządzenia w
miejscach, w których temperatura jest
niższa niż 0°C. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia
wywołane przez mróz.
Jeśli nie ma innej możliwości, opróżnić urzą‐
dzenie i zamknąć drzwi. Odłączyć wąż do‐
prowadzający wodę i usunąć z niego wodę.
Co zrobić, gdy…
Urządzenie nie uruchamia się lub zatrzymuje
się podczas pracy.
W razie wystąpienia problemów, należy naj‐
pierw spróbować samodzielnie znaleźć roz‐
Kod błędu i nieprawidłowe dzia‐
łanie
wiązanie. Jeżeli nie można znaleźć rozwią‐
zania, należy skontaktować się ze sprzedaw‐
cą lub lokalnym autoryzowanym serwisem.
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• Ciągłe miganie kontrolki trwa‐ • Zawór wody jest zablokowany lub zatkany osadem
jącego programu
kamienia.
Wyczyścić zawór wody.
• 1 mignięcie kontrolki sygnali‐
zującej zakończenie progra‐
• Zamknięty zawór wody.
mu
Odkręcić zawór wody.
Zmywarka nie napełnia się wodą • Zablokowany filtr w wężu doprowadzającym wodę.
Wyczyścić filtr.
• Nieprawidłowe połączenie węża doprowadzającego
wodę. Wąż może być zagięty lub przygnieciony.
Upewnić się, że połączenie jest prawidłowe.
• Ciągłe miganie kontrolki trwa‐
jącego programu
• 2 mignięcia kontrolki sygnali‐
zującej zakończenie progra‐
mu
Zmywarka nie wypompowuje
wody
• Zatkane rozgałęzienie syfonu zlewozmywaka.
Wyczyścić rozgałęzienie syfonu zlewozmywaka.
• Nieprawidłowe połączenie węża spustowego. Wąż
może być zagięty lub przygnieciony.
Upewnić się, że połączenie jest prawidłowe.
• Ciągłe miganie kontrolki trwa‐
jącego programu
• 3 mignięcia kontrolki sygnali‐
zującej zakończenie progra‐
mu
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem
• Zamknąć dopływ wody i skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym serwisem.
50
Kod błędu i nieprawidłowe dzia‐
łanie
Program nie uruchamia się
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• Drzwi urządzenia nie są zamknięte.
Zamknąć drzwi.
• Wtyczka przewodu zasilającego nie jest włożona do
gniazdka.
Włożyć wtyczkę do gniazdka.
• Przepalony bezpiecznik w domowej instalacji elek‐
trycznej.
Wymienić bezpiecznik.
• Ustawiono opóźnienie rozpoczęcia programu.
Anulować opóźnienie rozpoczęcia programu, aby
uruchomić program.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Pro‐
gram zostanie wznowiony od momentu, w
którym został przerwany. Jeżeli problem wy‐
stąpi ponownie, skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym serwisem.
Poniższe dane są niezbędne dla serwisu,
aby pomoc była szybka i odpowiednia:
• Model (Mod.)
• Numer produktu (PNC)
• Numer seryjny (S.N.)
Informacje te znajdują się na tabliczce zna‐
mionowej.
W tym miejscu można zapisać wymagane
dane:
Opis modelu: ..........
Numer produktu: ..........
Numer seryjny: ..........
Efekty mycia nie są zadowalające
Naczynia nie są czyste
• Wybrano program mycia nieodpowiedni do rodzaju naczyń
lub zabrudzenia.
• Kosze są załadowane nieprawidłowo, przez co woda nie
dochodzi do wszystkich powierzchni.
• Ramiona natryskowe nie obracają się swobodnie w wyniku
nieprawidłowego rozmieszczenia naczyń.
• Zabrudzone lub nieprawidłowo zainstalowane filtry.
• Zbyt mała ilość lub brak detergentu.
Osad kamienia na naczy‐
niach
• Pusty zbiornik na sól.
• Nieprawidłowo Ustawiony poziom zmiękczania wody.
• Pokrywka zbiornika na sól nie jest prawidłowo dokręcona.
Naczynia są mokre i ma‐
towe
• Nie użyto płynu nabłyszczającego.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Smugi, mętne plamy lub
niebieskawa powłoka na
szklankach i naczyniach
• Zmniejszyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
51
Efekty mycia nie są zadowalające
Wyschnięte ślady kropel
wody na szklankach i na‐
czyniach
• Zwiększyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
• Przyczyną może być rodzaj użytego detergentu.
Dane techniczne
Wymiary
Szerokość cm
45
Wysokość cm
85
Głębokość cm
61
Przyłącze elektryczne - Na‐ Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego są podane
pięcie - Moc całkowita - Bez‐ na tabliczce znamionowej umieszczonej na wewnętrznej
piecznik
krawędzi drzwi zmywarki.
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Wartość minimalna
Wartość maksymalna
Pojemność
Ilość standardowych nakryć
0,5 bara (0,05 MPa)
8 barów (0,8 MPa)
9
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Użyte materiały opakowaniowe są przyjazne
dla środowiska i nadają się do przetworze‐
nia. Elementy plastikowe można zidentyfiko‐
wać na podstawie oznaczeń, np. >PE<,
>PS< itd. Opakowanie należy wyrzucić do
właściwego pojemnika w instytucjach zajmu‐
jących się utylizacją odpadów.
Ostrzeżenie! Aby poddać urządzenie
utylizacji, wykonać poniższe czynności:
• Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
• Odciąć i usunąć przewód zasilający z
wtyczką.
• Usunąć zatrzask drzwi. Zapobiega to za‐
trzaśnięciu się dzieci wewnątrz urządzenia
i zagrożeniu ich życia.
Instalacja
Ostrzeżenie! Upewnić się, że podczas
instalacji wtyczka przewodu
zasilającego jest wyjęta z gniazdka.
52
Zamontowanie pod blatem kuchennym
Ustawić urządzenie w pobliżu dopływu i od‐
pływu wody. Zdjąć blat urządzenia, aby je
zainstalować pod zlewem lub pod blatem ku‐
chennym. Należy upewnić się, że wymiary
wnęki odpowiadają podanym wymiarom.
Jeśli zmywarka ma być używana jako urzą‐
dzenie wolnostojące, należy założyć blat ro‐
boczy na urządzenie.
Cokół w urządzeniach wolnostojących nie
podlega regulacji.
Poziomowanie urządzenia
1
2
3
4
Należy zadbać o wypoziomowanie urządze‐
nia, aby drzwi były szczelne i zamykały się
prawidłowo. Jeżeli urządzenie jest prawidło‐
wo wypoziomowane, drzwi nie zahaczają o
boki obudowy. Jeżeli nie można prawidłowo
zamknąć drzwi, należy wkręcać lub wykrę‐
cać regulowane nóżki, aż urządzenie zosta‐
nie wypoziomowane.
Podłączenie do sieci wodociągowej
Wąż doprowadzający wodę
Podłączyć urządzenie do wody ciepłej
(maks. 60°) lub zimnej.
Jeżeli ciepła woda jest wytwarzana przy po‐
mocy alternatywnych źródeł energii, które są
bardziej przyjazne środowisku (np. kolektory
słoneczne, ogniwa słoneczne lub elektrow‐
nie wiatrowe), można użyć jej do zasilania
urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
Podłączyć wąż doprowadzający wodę do za‐
woru z zewnętrznym gwintem 3/4".
Uwaga! Nie używać węży
połączeniowych ze starych urządzeń.
Ciśnienie wody musi zawierać się w wyzna‐
czonym zakresie (rozdział "Dane technicz‐
ne"). Upewnić się, że lokalny zakład wodo‐
ciągowy zapewnia odpowiednie ciśnienie
wody.
Upewnić się, że wąż doprowadzający wodę
nie jest zagięty, przygnieciony ani zaplątany.
Poluzować nakrętkę i skierować wąż w lewo
lub w prawo odpowiednio do wymagań in‐
stalacji. Szczelnie dokręcić nakrętkę, aby za‐
pobiec wyciekom wody.
Uwaga! Nie podłączać urządzenia do
rur nowych lub nieużywanych przez
długi okres czasu. Wypuszczać wodę przez
kilka minut, a następnie podłączyć wąż
doprowadzający wodę.
Wąż doprowadzający wodę
Wąż doprowadzający wodę jest odporny na
wysokie ciśnienie. Maksymalnie może wy‐
trzymać ciśnienie 6 MPa. Wąż doprowadza‐
jący wodę jest na zewnątrz pokryty powłoką
chroniącą przed możliwymi uszkodzeniami.
W przypadku uszkodzenia węża wewnętrz‐
nego, wyciekająca woda zgromadzi się w
zewnętrznym przeźroczystym wężu, przez
co stanie się on w widoczny sposób ciem‐
niejszy. Można to sprawdzić dzięki specjal‐
nej przezroczystej powłoce. Jeśli to koniecz‐
ne, zamknąć dopływ wody i skontaktować się
z serwisem.
53
3
Wąż doprowadzają‐
Średnica wewnętrzna nie może być mniejsza
niż średnica węża.
Usunąć plastikową membranę (A) przed
podłączeniem węża spustowego do syfonu
pod zlewem. Jeżeli membrana nie zostanie
całkowicie usunięta, gromadzące się resztki
jedzenia mogą spowodować powstanie blo‐
kady w rozgałęzieniu syfonu.
cy wodę
ma zabezpieczenie
przed przypadko‐
wym odkręceniem.
Odłączanie węża:
• Nacisnąć dźwig‐
nię ( B ),
• Obrócić nakrętkę
( A ) w kierunku
przeciwnym do
ruchu wskazówek
zegara.
Uwaga! Upewnić się, że połączenia
wody są szczelne, aby uniknąć
wycieków.
Wąż spustu wody
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
1
Wąż spustowy pod‐
łączyć do rozgałę‐
zienia syfonu zle‐
wozmywaka.
2
Podłączenie do sieci elektrycznej
Ostrzeżenie! Producent nie ponosi
odpowiedzialności za szkody
wynikające z nieprzestrzegania wskazówek
bezpieczeństwa.
Uziemić urządzenie zgodnie z przepisami
bezpieczeństwa.
54
4
Upewnić się, że napięcie znamionowe i moc
podane na tabliczce znamionowej są zgodne
z napięciem i obciążalnością lokalnej
instalacji zasilającej.
Używać wyłącznie prawidłowo
zainstalowanego gniazdka z uziemionym
stykiem ochronnym.
Nie używać rozgałęziaczy, łączników ani
przedłużaczy. Istnieje ryzyko pożaru.
Nie wymieniać samodzielnie przewodu
zasilającego. Skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym serwisem.
Należy zadbać o to, aby po zakończeniu
instalacji urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Nie ciągnąć za przewód zasilający w celu
odłączenia urządzenia. Zawsze ciągnąć za
wtyczkę.
55
Obsah
Bezpečnostné pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ovládací panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Umývacie programy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Používanie spotrebiča _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nastavenie zmäkčovača vody _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Používanie soli do umývačky riadu _ _ _ _ _ _ _ _
Používanie leštidla _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vkladanie jedálenského príboru a riadu _ _ _ _ _
Používanie umývacieho prostriedku _ _ _ _ _ _ _
56
57
58
59
60
61
61
62
64
Výber a spustenie umývacieho programu _ _ _ _
Ošetrovanie a čistenie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Čo robiť, keď... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ochrana životného prostredia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Inštalácia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pripojenie na vodovodné potrubie _ _ _ _ _ _ _ _
Zapojenie do elektrickej siete _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
65
66
66
68
68
69
69
70
Zmeny vyhradené
Bezpečnostné pokyny
V záujme vašej bezpečnosti a správnej činnosti
spotrebiča si pred jeho inštaláciou a používaním
spotrebiča prečítajte tento návod na používanie. Návod
musí ostať so spotrebičom aj v prípade presťahovania
alebo predaja inej osobe. Používatelia musia poznať
spôsob obsluhy a bezpečnostné opatrenia pri používaní spotrebiča.
Správne používanie
• Spotrebič je určený výhradne na používanie v domácnosti.
• Spotrebič používajte výhradne na umývanie riadu,
ktorý je vhodný na umývanie v umývačke.
• Do spotrebiča nepridávajte žiadne rozpúšťadlá.
Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
• Nože a všetky ostré a špicaté predmety vkladajte do
košíka na príbor hrotmi dolu. Ak nie, uložte ich vodorovne do vrchného koša.
• Používajte iba značkové prípravky pre umývačky
riadu (umývací prostriedok, soľ, oplachovací prípravok).
• Ak otvoríte dvierka, kým je spotrebič v činnosti, môže uniknúť horúca para. Hrozí nebezpečenstvo popálenia pokožky.
• Riad z umývačky riadu nevyberajte, kým sa neukončí umývací program.
• Po ukončení umývacieho programu vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a zatvorte vodovodný ventil.
• Spotrebič smie opravovať výhradne autorizovaný
servisný technik. Používajte výhradne originálne náhradné diely.
56
• Spotrebič neopravujte sami, aby ste predišli zraneniam a poškodeniu spotrebiča. Vždy volajte miestne
servisné stredisko.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so
zníženými fyzickou, zmyslovou alebo rozumovou
spôsobilosťou, ani osoby, ktoré nemajú dostatok
skúseností a poznatkov o obsluhe spotrebiča. Musia
byť pod dozorom alebo musia byť poučené o správnej obsluhe osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny výrobcu umývacieho prostriedku, aby ste predišli popáleninám
očí, úst alebo hrdla.
• Vodu z umývačky riadu nepite. Zvyšky umývacieho
prostriedku môžu ostať v spotrebiči.
• Keď spotrebič nepoužívate, nechajte dvierka spotrebiča vždy zatvorené, aby ste predišli úrazom a
aby ste nezakopli o dvierka.
• Na otvorené dvierka si nesadajte, ani na ne nestúpajte.
Bezpečnosť detí
• Tento spotrebič smú používať iba dospelé osoby.
Na deti dohliadajte, aby sa spotrebičom nehrali.
• Všetky baliace materiály uskladňujte mimo dosahu
detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
• Všetky umývacie a prídavné prostriedky uskladňujte
na bezpečnom mieste. Nedovoľte deťom, aby sa
dotýkali umývacích prostriedkov.
• Keď sú dvierka umývačky riadu otvorené, nedovoľte, aby sa k nej priblížili deti.
Inštalácia
• Skontrolujte, či sa spotrebič pri preprave nepoškodil.
Poškodený spotrebič nezapájajte. Ak je to potrebné,
zavolajte dodávateľa.
• Pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály.
• Elektrické zapojenie smie vykonať výhradne kvalifikovaný pracovník.
• Zapojenie k vodovodnej sieti smie vykonať výhradne
kvalifikovaný pracovník.
• Na tomto výrobku nesmiete urobiť technické úpravy,
ani ináč ho modifikovať. Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia spotrebiča.
• Spotrebič nepoužívajte:
– ak je poškodený prívodný elektrický kábel alebo
vodné hadice,
– ak je poškodený ovládací panel, pracovná plocha
alebo oblasť sokla tak, že je možný prístup k vnútorným častiam spotrebiča.
Zavolajte miestne servisné stredisko.
• Steny umývačky riadu nikdy nesmiete prevŕtať, aby
sa nepoškodili hydraulické alebo elektrické časti.
Varovanie Dôsledne dodržiavajte pokyny o
elektrickom a vodovodnom zapojení.
Ovládací panel
57
1
2
3
4
5
Tlačidlo Zap/Vyp
Programové tlačidlá
Tlačidlo Odložený štart
Kontrolky
Tlačidlá funkcií
Kontrolky
Kontrolka sa rozsvieti po ukončení umývacieho programu. Pomocné funkcie:
• Úroveň zmäkčovača vody.
• Alarm v prípade poruchy spotrebiča.
Kontrolka sa rozsvieti, keď treba naplniť zásobník soli.
Pozrite kapitolu 'Používanie soli v umývačke riadu'.
Kontrolka soli môže ostať svietiť niekoľko hodín, ale
neovplyvní činnosť spotrebiča.
1)
Kontrolka sa rozsvieti, keď treba naplniť dávkovač leštidla. Pozrite kapitolu 'Používanie leštidla'.
1)
1) Svetelná kontrolka je počas činnosti umývacieho programu vypnutá.
Tlačidlo Odložený štart
Nastavovací režim
Tlačidlo na odloženie štartu používajte na posunutie
štartu umývacieho programu o 3 alebo 6 hodín. Pozrite
kapitolu 'Nastavenie a spustenie umývacieho programu'.
Spotrebič je v nastavovacom režime, keď sú rozsvietené všetky kontrolky programov.
Spotrebič musí byť v nastavovacom režime pre tieto
operácie:
– Nastavenie umývacieho programu.
– Nastavenie úrovne zmäkčovača vody.
Ak svieti kontrolka programu, zrušte program a vráťte
sa späť do nastavovacieho režimu. Pozrite kapitolu
'Nastavenie a spustenie umývacieho programu'.
Funkčné tlačidlá
Funkčné tlačidlá sú určené na tieto činnosti:
• Nastavenie zmäkčovača vody. Pozrite kapitolu 'Nastavenie zmäkčovača vody'.
• Na zrušenie prebiehajúceho umývacieho programu.
Pozrite kapitolu 'Nastavenie a spustenie umývacieho programu'.
Umývacie programy
Umývacie programy
Program
Stupeň znečistenia
Druh náplne
Silno znečistený Porcelán, príbory,
hrnce a panvice
58
Popis programu
Predumytie
Hlavné umývanie do 70 °C
2 opláchnutia počas programu
Záverečné oplachovanie
Sušenie
Program
1)
2)
Stupeň znečistenia
Druh náplne
Popis programu
Bežne znečiste- Porcelán a príbory
ný
Predumytie
Hlavné umývanie do 65 °C
1 opláchnutie počas programu
Záverečné oplachovanie
Sušenie
Bežné alebo
mierne znečistenie
Hlavné umývanie do 60 °C
Záverečné oplachovanie
Porcelán a príbory
Bežne znečiste- Porcelán a príbory
ný
Predumytie
Hlavné umývanie do 50 °C
1 opláchnutie počas programu
Záverečné oplachovanie
Sušenie
Akýkoľvek
1 studené opláchnutie (predchádza zaschnutiu
zvyškov jedál).
Pri tomto programe netreba používať umývací
prostriedok.
Čiastočná náplň
(doplní sa neskôr v
ten istý deň).
1) Ide o veľmi vhodný program na denné umývanie čiastočne naplnenej umývačky. Ideálny program na uspokojenie potrieb 4člennej rodiny, ktorá potrebuje umyť iba riad a príbor použité pri raňajkách a večeri.
2) Testovací program pre skúšobne. Údaje o testovacom programe nájdete v samostatnom popise.
Údaje o spotrebe
Program
Doba (v minútach)
Elektrická energia (v
kWh)
Voda (v litroch)
80-90
1,5-1,7
18-20
90-100
1,1-1,2
15-16
30
0,8
8
160-170
0,8-0,9
12-13
12
0,1
3,5
Uvedené hodnoty spotreby ovplyvňujú nasledujúce faktory: tlak a teplota vody, kolísanie napätia
v elektrickej sieti a množstvo riadu.
Používanie spotrebiča
Pri každom kroku procedúry dodržiavajte nasledujúce
pokyny:
1. Skontrolujte, či úroveň zmäkčovača vody je vhodná pre tvrdosť vody vo vašej oblasti. Podľa potreby
nastavte zmäkčovač vody.
2. Naplňte zásobník vody soľou pre umývačky riadu.
3. Naplňte dávkovač leštidla leštidlom.
4. Do umývačky riadu vložte príbor a riad na umývanie.
5. Nastavte správny umývací program pre druh náplne a znečistenie.
59
6. Naplňte zásobník na umývací prostriedok správnym množstvom prostriedku.
7. Zapnite umývací program.
Ak používate tabletový umývací prostriedok, pozrite kapitolu 'Používanie umývacieho prostriedku'.
Nastavenie zmäkčovača vody
Zmäkčovač vody odstraňuje minerály a soli z privádzanej vody. Minerály a soli môžu nepriaznivo ovplyvniť činnosť spotrebiča.
Tvrdosť vody sa meria v príslušných stupniciach:
• Nemecké stupne (dH°).
• Francúzske stupne (°TH).
• mmol/l (milimóly na liter - medzinárodná jednotka
tvrdosti vody).
• Clark.
Zmäkčovač vody nastavte podľa tvrdosti vody vo vašej
oblasti. Podľa potreby zavolajte služby dodávateľa vody.
Tvrdosť vody
Nastavenie tvrdosti vody
°dH
°TH
mmol/l
Clark
ručne
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Netreba používať soľ.
Zmäkčovač vody musíte nastaviť manuálne alebo elektronicky.
Ručné nastavenie
Spotrebič je z výroby nastavený na polohu 2.
1
2
Prepínač prepnite do polohy 1 alebo 2.
Elektronická úprava
Zmäkčovač vody je vo výrobnom závode nastavený na úroveň 5.
1. Zapnite spotrebič.
60
2. Skontrolujte, či je spotrebič v nastavovacom režime.
3. Stlačte a podržte stlačené tlačidlá funkcií B a C,
kým nezačnú blikať svetelné kontrolky tlačidiel
funkcií A, B a C.
4. Pusťte tlačidlá funkcií B a C.
5. Stlačte tlačidlo funkcie A.
– Svetelná kontrolka tlačidla funkcie A bude ďalej
blikať.
– Svetelné kontrolky tlačidiel funkcií B a C zhasnú.
– Kontrolka skončenia programu začína blikať.
Nastavovacia funkcia zmäkčovača vody je aktivovaná.
Kontrolka skončenia bliká, čím indikuje úroveň
zmäkčovača vody. Prestávka trvá približne 5 sekúnd.
Príklad: 5 bliknutí, pauza, 5 bliknutí, pauza, atď....
= úroveň 5
6. Jedným stlačením tlačidla funkcie A sa úroveň
zmäkčovača vody zvýši o jeden stupeň.
7. Stlačením tlačidla Zap/Vyp túto operáciu uložíte.
Používanie soli do umývačky riadu
Pozor Používajte iba soľ do umývačky riadu.
Nevhodné typy soli pre umývačky riadu by mohli
spôsobiť poškodenie zmäkčovača vody.
5
2
1
6
Je normálne, že pri plnení soľou z dávkovača soli
vyteká voda.
Presvedčite sa, že mimo dávkovača soli sa nenachádza ani zrnko soli. Soľ, ktorá zostane na
povrchu nádrže, môže po určitom čase poškodiť nádrž.
Odporúča sa okamžite po naplnení zásobníka na soľ
spustiť umývací program. Predíde sa tak korózii spôsobenej rozsypanou soľou.
3
Dávkovač soli naplňte 1
litrom vody (iba pred prvým uvedením do činnosti).
4
Keď zmäkčovač vody elektronicky nastavíte na úroveň
1, kontrolka soli nebude svietiť.
Používanie leštidla
Pozor Používajte výhradne značkové leštidlo pre
umývačky riadu.
Pri plnení dávkovača leštidla urobte nasledujúce kroky:
61
Pozor Dávkovač leštidla nenapĺňajte inými produktmi (napr. umývacím prostriedkom na riad,
tekutými umývacími prostriedkami). Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.
Nastavenie dávkovania leštidla
2
1
AX
+
M
1
AX
3
4
+
M
2
Dávkovanie leštidla je z
výroby nastavené do polohy 3.
Informácie o zvyšovaní
alebo znižovaní dávkovania sa uvádzajú v časti
'Čo robiť, ak...'
1
2
3
4
3
4
Vkladanie jedálenského príboru a riadu
Užitočné rady a tipy
Pozor Spotrebič používajte výhradne na
umývanie riadu v domácnosti vhodného na
umývanie v umývačke.
Spotrebič nepoužívajte na umývanie predmetov, ktoré
pohlcujú vodu (špongie, handry a pod.).
• Pred vložením riadu a príboru do umývačky riadu
vykonajte tieto kroky:
– Odstráňte všetky zvyšky potravín a hrubú špinu.
– Zmäkčite priláleniny na panviciach.
• Pri vkladaní príboru a riadu vykonajte nasledujúce
kroky:
– Vložte duté predmety (napr. šálky, poháre a panvice) otvorom smerom dolu.
– Skontrolujte, či sa voda nehromadí v nádobe alebo na dne.
– Dávajte pozor, aby jednotlivé kusy neboli vložené
do seba.
– Dávajte pozor, aby riad a príbor nezakrývali iné
kusy riadu.
– Dávajte pozor, aby sa poháre navzájom nedotýkali.
– Malé predmety vložte do košíka na príbor.
62
• Na plastových predmetoch a panviciach s teflónom
sa môžu udržiavať kvapky vody. Plastové predmety
sa neosušia tak dobre ako porcelánový alebo antikorový riad.
• Ľahké predmety vložte do horného koša. Zabezpečte, aby sa predmety nehýbali.
Pozor Pred spustením umývacieho programu
skontrolujte, či sa umývacie ramená môžu voľne
otáčať.
Varovanie Po naložení alebo vyložení riadu vždy
zatvorte dvierka. Otvorené dvierka môžu byť
nebezpečné.
1
Servírovací riad a veľké
pokrievky ukladajte okolo okraja spodného koša.
2
2
1
Riad ukladajte tak, aby Pri vysokom riade držiasa voda dostala ku všet- ky šálok vyklopte.
kým povrchom.
Nastavenie výšky horného koša
Ak dávate veľké taniere do spodného koša, najprv presuňte horný kôš do hornej polohy.
Varovanie Nastavte výšku pred naložením
horného koša.
Maximálna výška riadu:
3
Riadky hrotov v spodnom
koši môžu byť ploché,
aby sa mohli nakladať
šálky, panvice a čaše.
1
2
Použite mriežku na príbor. Ak rozmery príborov
nedovoľujú použiť mriežku, vyberte ju.
horný kôš
spodný kôš
Horná poloha
20 cm
31 cm
Spodná poloha
24 cm
27 cm
1
2
Uskutočnite tieto kroky na prestavenie koša do hornej
alebo dolnej polohy:
1. Presuňte dorazy prednej lišty (A) von.
2. Vytiahnite kôš von.
3. Prestavte kôš do hornej alebo dolnej polohy.
4. Dorazy prednej lišty (A) vráťte do ich pôvodnej polohy.
Pozor Ak je kôš v hornej polohe, neukladajte
šálky na držiaky šálok.
63
Používanie umývacieho prostriedku
Používajte iba umývacie prostriedky (prášok, tekutý alebo tablety) vhodné do umývačiek riadu.
Postupujte podľa pokynov na obale:
• Dávkovanie odporúčané výrobcom.
• Odporúčania pri skladovaní.
Nepoužívajte viac umývacieho prostriedku, ako
je potrebné, ochránite tak životné prostredie.
Použitie tabletového umývacieho prostriedku
Vložte tabletu umývacieho prostriedku do dávkovača
( A).
Tablety umývacieho prostriedku obsahujú:
• umývací prostriedok
• leštidlo
• iné čistiace prípravky.
Pri používaní tabletového umývacieho prostriedku
urobte nasledujúce kroky:
1. Skontrolujte, či sú umývacie tablety vhodné pre
tvrdosť vody vo vašej oblasti. Pozrite informácie
výrobcu.
2. Nastavte najnižšie úrovne tvrdosti vody a leštidla.
Nemusíte napĺňať zásobník soli a dávkovač leštidla.
1
2
Ak výsledky osušenia riadu nie sú uspokojivé,
urobte nasledujúce kroky:
1. Naplňte dávkovač leštidla leštidlom.
2. Nastavte dávkovanie leštidla do polohy 2.
Ak budete opäť používať práškový umývací
prostriedok, urobte nasledujúce kroky:
4
3
Naplňte dávkovač umý- Pri umývacom programe
vacieho prostriedku ( A) s fázou predumývania
umývacím prostriedkom. pridajte umývací prostriedok aj do priehradky
na predumývanie ( B).
5
64
6
1.
2.
3.
4.
Naplňte zásobník soli a dávkovač leštidla.
Nastavte zmäkčovač vody na najvyššiu úroveň.
Vykonajte umývací program bez riadu.
Upravte zmäkčovač vody. Pozrite kapitolu 'Nastavenie zmäkčovača vody'.
5. Upravte dávkovanie leštidla.
Umývacie prostriedky rôznych značiek sa rozpúšťajú v rôznom čase. Niektoré umývacie prostriedky nezaručia dokonalé výsledky umývania pri
krátkych umývacích programoch. Keď používate tabletové umývacie prostriedky, na úplné odstránenie
umývacieho prostriedku používajte dlhé programy.
Výber a spustenie umývacieho programu
Umývací program nastavujte s otvorenými dvermi. Umývací program sa spustí až po zatvorení
dverí. Až do tohto okamihu možno upravovať nastavenia.
Pri nastavení a spustení umývacieho programu urobte
nasledujúce kroky:
1. Zapnite spotrebič.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v nastavovacom režime.
3. Stlačte jedno z programových tlačidiel. Pozrite kapitolu 'Umývacie programy'.
– Kontrolka programu sa rozsvieti.
– Kontrolky ostatných programov zhasnú.
4. Zatvorte dvierka.
– Umývací program sa spustí automaticky.
Keď prebieha umývací program, nemôžete ho
zmeniť. Zrušte umývací program.
Varovanie Program prerušte alebo zrušte, iba
ak je to naozaj nevyhnutné.
Pozor Pozorne otvorte dvierka. Môže uniknúť
horúca para.
Zrušenie umývacieho programu
1. Stlačte a podržte funkčné tlačidlá B a C, až kým sa
nerozsvietia kontrolky všetkých programov.
2. Uvoľnite funkčné tlačidlá B a C a tak zrušte umývací program.
Teraz môžete urobiť nasledujúce kroky:
1. Vypnite spotrebič.
2. Nastavte nový umývací program.
Pred nastavením nového umývacieho programu naplňte dávkovač umývacieho prostriedku umývacím
prostriedkom.
Prerušenie umývacieho programu
Otvorte dvierka.
• Program sa zastaví.
Zatvorte dvierka.
• Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Nastavenie a spustenie umývacieho
programu s posunutým štartom
1. Stlačte tlačidlo Zap/Vyp.
2. Stláčajte tlačidlo Odložený štart, kým nezačne blikať ukazovateľ požadovaného počtu hodín (3 alebo 6 hodín).
3. Nastavte umývací program.
– Kontrolka programu sa rozsvieti.
4. Zatvorte dvierka.
– Začne odpočítavanie posunutia štartu.
– Odpočítavanie času posunutia štartu sa znižuje
s krokom 3 hodín.
Po ukončení odpočítavania sa umývací program zapne automaticky.
– Kontrolka odloženia štartu zhasne.
Počas odpočítavania času neotvárajte dvierka,
aby ste odpočítavanie neprerušili. Keď dvierka
znovu zatvoríte, odpočítavanie bude pokračovať od
bodu, v ktorom bolo prerušené.
Zrušenie posunutého štartu:
1. Stlačte a podržte tlačidlá funkcií B a C, kým sa
nerozsvietia všetky programové kontrolky.
– Keď zrušíte odloženie štartu, zrušíte tým aj nastavenie programu umývania.
2. Nastavte nový umývací program.
Umývací program a odložené spustenie možno
vybrať aj so zatvorenými dverami. Keď stlačíte
programové tlačidlo, máte iba 3 sekundy na výber iného umývacieho programu alebo odloženého spustenia.
Po týchto 3 sekundách sa vybraný program automaticky spustí.
Koniec umývacieho programu
Spotrebič vypnite za týchto podmienok:
• Spotrebič sa zastaví automaticky.
• Rozsvieti sa kontrolka Koniec.
1. Stlačte tlačidlo Zap/Vyp.
2. Otvorte dvierka.
3. V záujme lepšieho vysušenia pred vybratím riadu
nechajte dvierka niekoľko minút pootvorené.
Pred vybratím riadu zo spotrebiča ho nechajte vychladnúť. Horúci riad sa ľahko poškodí.
Vyberanie naloženého riadu
• Najprv vyberajte riad zo spodného koša, potom z
vrchného koša.
65
• Na bokoch a v dverách spotrebiča môže byť voda.
Nehrdzavejúca oceľ vychladne rýchlejšie ako taniere.
Ošetrovanie a čistenie
Varovanie Pred čistením spotrebič vypnite.
Čistenie filtrov
Dôležité upozornenie Spotrebič nepoužívajte bez
filtrov. Presvedčite sa, že filtre sú správne
nainštalované. Nesprávna inštalácia spôsobí
neuspokojivé výsledky umývania a poškodenie
spotrebiča.
5
Filtračný systém vložte
späť. Filtračný systém
zaistíte otočením rukoväte v smere pohybu hodinových ručičiek, kým
sa nezaistí v správnej
polohe.
1
2
Filtre A, B a C dokonale
vyčistite pod tečúcou vodou.
Dôležité upozornenie Nevyberajte ostrekovacie
ramená.
Ak sa otvory v ostrekovacích ramenách upchajú, vyberte zvyšky nečistôt koktajlovou paličkou.
Čistenie zvonka
Vonkajšie povrchy spotrebiča a ovládací panel umývajte vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky,
drôtenky, ani rozpúšťadlá (acetón, trichlóretylén a
pod....).
4
3
Pri vyberaní filtrov B a C Vyberte plochý filter A zo
rukoväť otočte približne spodnej časti spotrebiča.
o 1/4 proti smeru pohybu
hodinových ručičiek.
Ochranné opatrenia pred zamrznutím
Pozor Spotrebič neinštalujte na mieste, kde
teplota môže klesnúť pod 0°C. Výrobca
nezodpovedá za škody spôsobené mrazom.
Ak to nie je možné, spotrebič vyprázdnite a zatvorte
dvierka. Odpojte prívodnú hadicu a vypusťte vodu z
prívodnej hadice.
Čo robiť, keď...
Spotrebič sa počas činnosti nespúšťa alebo nezastavuje.
66
V prípade poruchy sa najprv pokúste problém vyriešiť
sami. Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte
predajcu alebo servisné stredisko.
Kód chyby a porucha
Možná príčina a riešenie
• Nepretržité blikanie kontrolky prebie- • Vodovodný kohútik je upchaný alebo zanesený vodným kamehajúceho programu
ňom.
Vyčistite vodovodný kohútik.
• 1 bliknutie kontrolky koniec
Umývačka riadu nenapúšťa vodu
• Vodovodný ventil je zatvorený.
Otvorte vodovodný kohútik.
• Filter v prívodnej hadici je upchatý.
Vyčistite filter.
• Nie je správne zapojená prívodná hadica. Hadica je možno zohnutá alebo stlačená.
Skontrolujte, či je zapojenie správne.
• Nepretržité blikanie kontrolky prebie- • Upchané hrdlo výlevky.
hajúceho programu
Vyčistite hrdlo výlevky.
• 2 bliknutia kontrolky koniec
• Odtoková hadica nie je správne zapojená. Hadica je možno zohUmývačka riadu nevypúšťa vodu
nutá alebo stlačená.
Skontrolujte, či je zapojenie správne.
• Nepretržité blikanie kontrolky prebie- • Zatvorte vodovodný kohútik a zavolajte miestne servisné stredihajúceho programu
sko.
• 3 bliknutia kontrolky koniec
Zasiahlo zariadenie proti vytopeniu
Program sa nespúšťa
• Nie sú zatvorené dvierka spotrebiča.
Zatvorte dvierka.
• Nie je zapojená zástrčka do zásuvky elektrickej siete.
Zapojte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
• Prepálená poistka v domácej poistkovej skrinke.
Vymeňte poistku.
• Je nastavený posunutý štart.
Zrušte posunutie štartu, aby sa program spustil ihneď.
Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia. Ak sa chyba prejaví znovu,
kontaktujte miestne servisné stredisko.
Tieto údaje sú potrebné na rýchly a správny zásah:
• Model (Mod.)
• Číslo výrobku (PNC)
• Sériové číslo (S.N.)
Tieto údaje nájdete na výrobnom štítku.
Potrebné údaje napíšte sem:
Popis modelu : ..........
Výrobné číslo : ..........
Sériové číslo : ..........
67
Výsledky umývania nie sú uspokojivé
Riad nie je čistý
• Nastavený umývací program nie je vhodný pre druh a stupeň znečistenia
riadu.
• Koše nie sú naplnené správne, preto voda nemôže dosiahnuť všetky
povrchy.
• Umývacie ramená sa nemôžu voľne otáčať, pretože im v tom bráni nesprávne uložený riad.
• Filtre sú zanesené alebo nesprávne namontované.
• Použili ste malé množstvo umývacieho prostriedku alebo ste ho zabudli
použiť.
Na riade sú škvrny od vodného
kameňa
• Zásobník soli je prázdny.
• Zmäkčovač vody je nastavený na nesprávnu úroveň.
• Viečko zásobníka soli nie je správne zatvorené.
Riad je vlhký a bez lesku
• Zabudli ste nadávkovať leštidlo.
• Dávkovač leštidla je prázdny.
Na pohároch a riade sú šmuhy,
mliečne škvrny alebo modrastý
povlak
• Znížte dávkovanie leštidla.
Na pohároch a riade sú škvrny
od kvapiek vody
• Zvýšte dávkovanie leštidla.
• Príčinou môže byť umývací prostriedok.
Technické údaje
Rozmery
Šírka cm
45
Výška cm
85
Hĺbka cm
61
Elektrické zapojenie - Napätie Celkový príkon - Poistka
Informácie o elektrickej prípojke sa uvádzajú na typovom štítku, ktorý sa
nachádza na vnútornom okraji dvierok umývačky riadu.
Tlak prívodu vody
minimálny
0,5 bar (0,05 MPa)
maximálny
8 bar (0,8 MPa)
Obsah
Súpravy riadu
9
Ochrana životného prostredia
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale, návode
na použitie a záručnom liste znamená, že s výrobkom
sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do najbližšieho
zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber
odpadu z elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
68
zhodnotenia a spracovania, prípadne predajni pri kúpe
nového výrobku, ak táto predajňa uskutočňuje spätný
odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a
zneškodnený environmentálne vhodným spôsobom
tak, aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej
stránke www.envidom.sk.
Materiály obalov nepoškodzujú životné prostredie a
dajú sa recyklovať. Plastové časti sú označené napr.
>PE<, >PS< a pod. Vhadzujte tieto materiály do príslušných odpadových nádob na recyklovateľný odpad.
Varovanie Pri likvidácii spotrebiča postupujte
nasledovne:
• Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
• Odrežte prívodný elektrický kábel a zástrčku a zlikvidujte ich.
• Zlikvidujte zámok dvierok. Predídete tak tomu, že sa
deti zamknú v spotrebiči a ohrozia tak svoj život.
Inštalácia
Varovanie Pred inštaláciou skontrolujte, či je
zástrčka odpojená od zásuvky elektrickej siete.
Montáž pod pult
Spotrebič umiestnite v blízkosti vodovodného kohútika
a kanalizácie. Odstráňte pracovnú plochu spotrebiča,
ak ho nainštalujete pod kuchynský drez alebo pacovnú
plochu linky. Skontrolujte, či rozmery výklenku vyhovujú uvedeným rozmerom.
3
4
Pracovnú plochu spotrebiča nainštalujte, ak chcete
umývačku riadu používať ako voľne stojaci spotrebič.
Sokel voľne stojaceho spotrebiča sa nedá upraviť.
Úprava vodorovnej polohy spotrebiča
1
2
Skontrolujte, či je spotrebič vo vodorovnej polohe, aby
sa správne zatvárali a dosadali dvierka. Ak spotrebič
nebude vo vodorovnej polohe, dvierka nebudú na bokoch priliehať. Ak sa dvierka nebudú správne zatvárať,
uvoľnite alebo utiahnite nastaviteľné nožičky, kým sa
poloha spotrebiča nevyrovná.
Pripojenie na vodovodné potrubie
Prívodná vodovodná hadica
Spotrebič sa pripojí k rozvodu teplej (max. 60 °) alebo
studenej vody.
Ak horúca voda pochádza z alternatívnych zdrojov
energie, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu
(napr. solárne alebo fotovoltaické panely a veterná
energia), použite prívod horúcej vody na zníženie spotreby energie.
Hadicu pripojte k vodovodnému ventilu s vonkajším
závitom 3/4".
Pozor Nepoužívajte pripojovacie hadice zo
starého spotrebiča.
Tlak vody sa musí nachádzať v určenom rozmedzí
(pozri kapitolu "Technické údaje"). O priemernom tlaku
vo vašej vodovodnej sieti sa informujte v miestnom vodárenskom podniku.
Presvedčite sa, že prívodná hadica nie je zalomená, a
že prívodná vodovodná hadica nie je stlačená ani zamotaná.
Prívodnú hadicu otočte doľava alebo doprava, aby
zodpovedala požiadavkám inštalácie, a zaistite ju aretačnou maticou. Správne namontujte aretačnú maticu,
aby ste predišli únikom vody.
69
Vypúšťacia hadica
max 85 cm
max 400 cm
Pozor Spotrebič sa nesmie pripojiť k novým
potrubiam ani potrubiam, ktoré sa dlhší čas
nepoužívali. Nechajte vodu vytekať niekoľko minút a
až potom pripojte Prívodnú hadicu.
Prívodná hadica
Prívodná hadica je odolná proti vysokému tlaku. Vydrží
tlak maximálne 6 MPa. Na vonkajšej strane má prívodná hadica opláštenie proti prípadnému pooškodeniu. Ak sa poškodí vnútorná hadica, voda v hadici
stmavne. Uvidíte to cez špeciálne priehľadné opláštenie. v takom prípade zatvorte vodovodný kohútik a zavolajte servisné stredisko.
min 40 cm
1
Odtokovú vodnú hadicu
pripojte k hrdlu výlevky.
3
Prívodná
hadica je vybavená bezpečnostným zariadením,
ktoré bráni náhodnému
uvoľneniu. Odpojenie
hadice:
• Stlačte páku ( B ),
• Otočte pridržiavací
krúžok ( A ) proti smeru hodinových ručičiek.
2
4
Vnútorný priemer nesmie byť menší ako priemer hadice.
Ak vypúšťaciu vodnú hadicu pripojíte k hrdlu lapača
nečistôt pod výlevkou, odstráňte plastovú membránu
(A). Ak membránu nevyberiete, zvyšky potravín môžu
spôsobiť upchanie hrdla odtokovej hadice.
Pozor Presvedčite sa, že vodné spojenia sú
vodotesné, aby nedochádzalo k únikom vody.
Zapojenie do elektrickej siete
Varovanie Výrobca nezodpovedá za škody
spôsobené nedodržaním bezpečnostných
predpisov.
Spotrebič uzemnite podľa bezpečnostných predpisov.
Skontrolujte, či sú napätie a príkon uvedené na
výrobnom štítku zhodné s napätím a výkonom siete
napájania.
Vždy používajte správne nainštalovanú uzemnenú
ochrannú zásuvku.
70
Nepoužívajte rozdvojky, konektory, ani predlžovacie
káble. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Prívodný elektrický kábel nevymieňajte sami. Zavolajte
servisné stredisko.
Skontrolujte, či je prívodný elektrický kábel prístupný
aj po inštalácii.
Pri odpojení spotrebiča neťahajte za prívodný kábel.
Vždy ťahajte zástrčku.
71
www.zanussi.hu
www.zanussi.pl
www.zanussi.sk
www.zanussi.com
117953780 - 00 - 042009
www.zanussi.cz
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising