Electrolux | ESF45012 | User manual | Electrolux ESF45012 Упутство за коришћење

Electrolux ESF45012 Упутство за коришћење
Упутство за употребу
návod na používanie
Інструкція
Машинa за прање посуђа
Umývačka riadu
Посудомийна машина
ESF 45012
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
О нашем начину размишљања наћићете више на сајту
www.electrolux.com
Садржај
Упутства о безбедности
Опис производа
Контролна табла
Пре прве употребе
Подешавање омекшивача воде
Употреба соли за машину за прање
посуђа
Употреба средства за испирање
Пуњење прибора за јело и посуђа
Употреба детерџента
Функција Multitab
2
4
5
6
7
8
8
9
12
13
Избор и стартовање програма прања
Програми прања
Нега и чишћење
Шта учинити ако...
Технички подаци
Инсталација
Прикључивање воде
Прикључивање струје
Еколошка питања
14
16
17
18
19
19
20
21
22
Задржано право измена
Упутства о безбедности
Пажљиво прочитајте упутство пре
монтаже и коришћења уређаја. Ово
је у интересу ваше сигурности и
обезбеђивању правилног рада.
Чувајте ова упутства и осигурајте се
да увек буду уз уређај, ако га преме‐
штате или продате. Сва лица која ко‐
ристе уређај мора да су у потпуности
упознати његовим радом и сигурнос‐
ним опцијама.
Правилно коришћење
• Овај уређај је намењен искључиво за
употребу у домаћинству.
• Употребљавајте овај уређај само за
прање посуђа у домаћинству, које је
погодно за прање у машини.
• Не стављајте у уређај никакве раства‐
раче. Опасност од експлозије.
• Стављајте ножеве и све остале пред‐
мете са оштрим врхом у корпу за при‐
бор за јело, са врховима према доле.
Или, у хоризонталном положају у гор‐
њој корпи.
• Употребљавајте само производе који
су погодни за машине за прање посуђа
(детерџент, со и средство за испира‐
ње).
• Ако отворите врата док уређај ради,
може доћи до испуштања вреле паре.
Опасност од опекотина.
• Не вадите посуђе из машине за прање
посуђа пре него што програм прања
заврши.
• Када програм прања заврши, извуците
утикач и затворите славину за воду.
• Овај уређај сме да поправља само
овлашћен сервисни техничар. Упо‐
требљавајте само оригиналне резерв‐
не делове.
• Немојте поправљати машину сами ка‐
ко бисте спречили да се повредите и
да оштетите уређај. Увек контактирај‐
те Ваш локални Сервисни центар.
Општа безбедност
• Особе, (укључујући децу) са смање‐
ним сензорским и менталним способ‐
ностима или без довољно искуства и
знања, не смеју да користе уређај.
Њих мора да надзире или да их упути
у рад уређаја особа која је одговорна
за њихову сигурност.
• Детерџенти за машине за прање посу‐
ђа могу изазвати хемијске опеклине
очију, уста и грла. Могу угрозити жи‐
вот! Придржавајте се безбедносних
упутстава произвођача детерџента за
машине за прање посуђа.
• Не пијте воду из машине за прање по‐
суђа. У машини може имати остатака
детерџента.
electrolux 3
• Осигурајте се да су врата машине за
прање посуђа увек затворена када се
машина не пуни или празни. Тиме
спречавате да се повредите и да се
спотакнете о отворена врата.
• Немојте седети или стајати на отворе‐
ним вратима.
Безбедност деце
• Овим уређајем смеју да рукују само
одрасли. Децу мора да контролишете,
да би се осигурали да се не играју са
уређајем.
• Чувајте сву амбалажу далеко од деце.
Постоји опасност од гушења.
• Чувајте све детерџенте на сигурном
месту. Не дајте деци да додирују де‐
терџенте.
• Држите децу далеко од уређаја када су
врата отворена.
Инсталација
• Уверите се да апарат није оштећен у
току транспорта. Немојте да при‐
кључујете оштећен уређај. Ако је по‐
требно, позовите добављача.
• Уклоните сву амбалажу пре прве упо‐
требе.
• Сваку врсту електричне инсталације
прикључивања на водовод мора да из‐
води квалификовано и стручно лице.
• Не покушавајте да на било који начин
мењате спецификације или да моди‐
фикујете овај производ. То може изаз‐
вати повреду.
• Не покушавајте да на било који начин
мењате спецификације или да моди‐
фикујете овај производ. Тиме можете
да се повредите и да оштетите уређај.
• Немојте користити уређај:
– ако су кабл за струју и црева за воду
оштећени,
– или ако су подручје контролне та‐
бле, радне површине или подножја
оштећени, тако да је омогућен при‐
ступ унутар уређаја.
Обратите се локалном сервисном цен‐
тру.
• Немојте да бушите бочне зидове уре‐
ђаја, да би избегли оштећење хидрау‐
личних или електричних компоненти.
УПОЗОРЕЊЕ За повезивање струје
и воде, пажљиво пратите упутства
наведена у одговарајућим
параграфима.
4 electrolux
Опис производа
1
2
3
4
5
Горња корпа
Бирач за тврдоћу воде
Посуда за со
Дозатор детерџента
Дозатор средства за испрање
6
7
8
9
10
Плочица са подацима
Филтри
Доњи крак са млазницама
Горњи крак са млазницама
Радна површина
electrolux 5
Контролна табла
1
2
3
4
5
6
Дугме On/Off (укључ./искључ.)
Дугмад за бирање програма
Дугме за одложени старт (Delay)
Индикаторске лампице
Дигитални дисплеј
Функцијска дугмад
Индикаторске лампице
Програм у току
– Светли када изаберете програм прања.
– Остаје упаљена за читаво време трајања
програма прања.
– Гаси се на крају програма прања.
Крај програма
Пали се када је програм прања завршен. По‐
моћне функције:
• Ниво омекшивача воде.
• Активирање/дезактивирање дозатора за
средство за испирање.
• Аларм у случају дефекта на уређају.
Функција Multitab
Пали се када активирате функцију Multitab.
Видите одељак 'Функција Multitab'.
6 electrolux
Индикаторске лампице
Со1)
Пали се када је потребно допунити посуду за
со. Видите одељак 'Употреба соли за машину
за прање посуђа'.
Пошто напуните посуду, индикаторска лам‐
пица за со може да остане упаљена неколико
сати. То нема нежељеног утицаја на рад уре‐
ђаја.
Средство за испирање1)
Пали се када је потребно допунити дозатор
средства за испирање. Видите одељак 'Упо‐
треба средства за испирање'.
1) Када су посуде за со и/или средство за испирање празне, одговарајуће индикаторске
лампице се не пале у када је програм прања у току.
Дугмад за бирање програма
Овим дугмадима можете да изаберете
програм прања. Притисните дугме за из‐
бор програма, пали се одговарајућа ин‐
дикаторска лампица. Видите одељак
'Програми прања' за више детаља о про‐
грамима прања.
Дугме за одложени старт
Употребите дугме за одложени старт за
одлагање стартовања програма између
1 минута 9 часова. Видите одељак "Под‐
ешавање и стартовање програма пра‐
ња".
Дигитални дисплеј
Дигитални дисплеј показује:
• Број сати за одложени старт.
• Уколико је апарат у режиму подешава‐
ња.
• Уколико је подешен програм прања.
Функцијска дугмад
Користите функцијску дугмад за ове опе‐
рације:
• За подешавање омекшивача воде. Ви‐
дите одељак 'Подешавање омекши‐
вача воде'.
• За отказивање програма прања или
одложеног старта који је у току. Видите
одељак "Подешавање и стартовање
програма прања".
• За активирање/дезактивирање функ‐
ције Multitab. Видите одељак 'Функци‐
ја Multitab'.
• За дезактивирање/активирање доза‐
тора за средство за испирање када је
активна функција Multitab. Видите оде‐
љак 'Функција Multitab'.
Режим подешавања
Уређај мора да буде у режиму
подешавања за ове операције:
• За подешавање програма прања.
• За подешавање нивоа омекшивача во‐
де.
• За дезактивирање/активирање доза‐
тора средства за испирање.
Притисните дугме On/Off (укључ./ис‐
кључ.). Уређај је у режиму подешавања
када:
– Све индикаторске лампице у дугмету
за избор програма се пале и на диги‐
талном дисплеју се приказују три хо‐
ризонталне линије.
Притисните дугме On/Off (укључ./
искључ.). Уређај није у режиму
подешавања када:
– Пали се само једна индикаторска лам‐
пица у дугмету за избор програма и на
дигиталном дисплеју се приказује јед‐
на хоризонтална линија.
– Програм прања је подешен. Неопход‐
но је да обуставите програм да би се
вратили у режим подешавања. Видите
одељак "Подешавање и стартовање
програма прања".
Пре прве употребе
Погледајте следећа упутства за сваки
корак поступа:
1. Проверите да ли је ниво омекшивача
воде правилан за тврдоћу воде у Ва‐
electrolux 7
2.
3.
4.
5.
6. Напуните дозатор за детерџент про‐
писном количином детерџента.
7. Стартујте програм прања.
шем подручју. Уколико је потребно
подесите омекшивач воде.
Напуните посуду за со сољу за маши‐
ну за прање посуђа.
Да напуните дозатор за средство за
испирање са средством за испирање.
Напуните прибор за јело и посуђе у
машину за прање посуђа.
Подесите правилан програм за пра‐
ње за ту врсту посуђа и прљавштине.
Ако употребљавате комбиновани
детерџент у таблетама ('3 у 1', '4 у 1',
'5 у 1', итд.), видите одељак 'Функци‐
ја Multitab'.
Подешавање омекшивача воде
Омекшивач воде уклања минерале и со‐
ли из водовода. Минерали и соли могу да
имају лош утицај на рад уређаја
Тврдоћа воде се мери у еквивалентним
скалама:
• Немачки степени (dH°).
• Фанцуски степени (°TH).
• mmol/l (милимол на литар - међуна‐
родна јединица за тврдоћу воде).
• Clarke.
Сазнајте која је тврдоћа воде у вашем
подручју и подесите за тврдоћу воде пре‐
ма томе. Информације о тврдоћи воде у
вашем подручју можете добити код ло‐
калног предузећа за снабдевање водом.
Тврдоћа воде
Подешена вредност тврдоће воде
°dH
°TH
mmol/l
Кларке
ручно
електронски
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1
1)
1) Није потребна со.
Морате да подесите омекшивач во‐
де ручно и електронски.
Ручно подешавање
Уређај је фабрички подешен на по‐
ложај 2.
1. Отворите врата.
2. Уклоните доњу корпу.
3. Окрените бирач за тврдоћу воде у по‐
ложај 1 или 2 (видите табелу).
4. Поставите доњу корпу.
5. Затворите врата.
1 1)
8 electrolux
Електронско подешавање
Омекшивач воде је фабрички подешен
на ниво 5.
1. Укључите уређај.
2. Проверите да се уређаја налази у ре‐
жиму подешавања.
3. Притисните и држите притиснуто
функцијску дугмад B и C све док ин‐
дикаторске лампице функцијских дуг‐
мади A, B и C не почну да трепћу.
4. Отпустите функцијску дугмад B и C.
5. Притисните функцијско дугме A.
– Индикаторска лампица за функциј‐
ско дугме А наставља да трепће.
– Индикаторске лампице за функциј‐
ску дугмад В и С се гасе.
– Контролна лампица за крај почиње
да трепће.
Функција подешавања омекшивача
воде је активирана.
Контролна лампица за крај трепће да
би указала на ниво омекшивача воде.
Пауза је око 5 секунди.
Пример: 5 трептања, пауза, 5 трепта‐
ња, пауза, итд. = ниво 5
6. Притисните једном функцијско дугме
A да би повећали ниво тврдоће воде
за један степен.
7. Притисните дугме On/Off (укључ./ис‐
кључ.) да би меморисали операцију.
Употреба соли за машину за прање посуђа
ПАЖЊА Употребљавајте само со за
машине за прање посуђа. Све
остале врсте соли, које нису
намењене за машине за прање
посуђа, могу да оштете омекшивач
воде.
ПАЖЊА Зрна соли и слана вода на
дну уређаја може да изазове
корозију. Да би спречили корозију,
напуните уређај сољу пре
стартовања програма прања.
Поступите овако да би напунили посуду
за со:
1. Да бисте отворили посуду за со окре‐
ните поклопац улево.
2. Сипајте у посуду за со 1 литар воде
(само први пут).
3. Употребите левак да би сипали со у
посуду.
4. Уклоните со око отвора посуде.
5. Да бисте затворили посуду за со
окрените поклопац удесно.
Нормално је да из посуде прелије
вода када је напуните сољу.
Када електронски подесите омекшивач
воде на ниво 1, индикаторска лампица за
со не остаје упаљена.
Употреба средства за испирање
ПАЖЊА Користите само признате
марке средстава за испирање за
машине за прање посуђа.
Никада не пуните дозатор за сред‐
ство за испирање другим материја‐
ма (нпр., средствима за чишћење
машине за прање посуђа, течним де‐
терџентом). То може да проузрокује
оштећење уређаја.
electrolux 9
Средство за испирање омогућава
сушење посуђа без пруга и мрља.
Средство за испирање се аутомат‐
ски додаје у току последњег испира‐
ња.
Поступите овако да би напунили дозатор
за средство за испирање:
1. Притисните дугме за ослобађање (А)
да би отворили дозатор за средство
за испирање.
2. Да напуните дозатор за средство за
испирање са средством за испирање.
Ознака 'max.' показује максимални
ниво.
3. Очистите просуто средство за испи‐
рање упијајућом крпом, да би избегли
претерано стварање пене у току сле‐
дећег прања.
4. Затворите дозатор средства за испи‐
рање.
Подешавање дозирања средства за
испирање
Средство за испирање је подешено у фа‐
брици на положај 4.
Дозу средства за испирање можете да
подесите између положаја 1 (најнижа до‐
за) и положаја 6 (највиша доза).
1. Окрените дугме за подешавање
средства за испирање да бисте сма‐
њили или повећали дозу.
– Повећајте дозу ако на посуђу има
капљица воде или наслага камен‐
ца.
– Смањите дозу уколико се на посуђу
јављају пруге, беличасте мрље или
плавичасте превлаке.
Пуњење прибора за јело и посуђа
Корисни савети и предлози
ПАЖЊА Употребљавајте овај уређај
само за прање посуђа у
домаћинству, које је погодно за
прање у машини за прање посуђа.
10 electrolux
Немојте употребљавати уређај за прање
предмета који упијају воду (сунђери, ку‐
хињске крпе, итд.).
• Пре пуњења прибора за јело и посуђа,
поступите на следећи начин:
– Уклоните све остатке хране и отпат‐
ке.
– Омекшајте загорелу, преосталу хра‐
ну у шерпама.
• При пуњењу прибора за јело и посуђа,
поступите на следећи начин:
– Ређајте шупље предмете (на пр. шо‐
ље, чаше и шерпе) са отвором пре‐
ма доле.
– Проверите да се вода не сакупља у
посудама или у дубоком дну.
– Проверите да прибор за јело и посу‐
ђе не леже једно у другом.
– Проверите да прибор за јело и посу‐
ђе не покривају други прибор или по‐
суђе.
– Побрините се да се чаше не доди‐
рују.
– Ставите мале предмете у корпу за
прибор за јело.
• Пластични предмети и шерпе са не‐
лепљивом облогом имају склоност да
задржавају капи воде. Пластични
предмети се неће осушити тако добро
као порцелански и челични предмети.
• Ставите лаке предмете у горњу корпу.
Проверите да се не померају.
ПАЖЊА Осигурајте да се крак са
млазницама слободно креће пре
него што стартујете програм прања.
УПОЗОРЕЊЕ Затворите увек врата
после пуњења и пражњења уређаја.
Отворена врата могу да буду
опасна.
Доња корпа
Ставите шерпе са дугачком дршком, по‐
клопце, тањире, чиније за салату, при‐
бор за јело у доњу корпу. Сервисно по‐
суђе и велике поклопце треба распоре‐
дити око руба корпе.
Редови шиљака на доњој корпи могу да
се положе да се омогућило пуњење шер‐
пи, тигања и чинија.
electrolux 11
Корпа за прибор за јело
УПОЗОРЕЊЕ Не стављајте ножеве
са дугим сечивима усправно.
Поређајте дуге и оштре предмете
прибора за јело хоризонтално у
горњу корпу. Будите пажљиви са
оштрим предметима.
Ставите виљушке и кашике са дршкама
према доле.
Ставите ножеве са дршкама према горе.
Горња корпа
Горња корпа је за тањире (максималног
пречника 24 cm), чиније за салату, шоље,
чаше, шерпе и поклопце. Распоредите
предмете тако да вода може да доспе до
свих површина.
Помешајте кашике са другим прибором
за јело да би се спречило њихово међу‐
собно слепљивање.
Спустите ручице прибора при њиховом
стављању у корпу.
Ставите чаше са дугачким ножицама на
полицама за шоље са сталком окрену‐
тим нагоре. За предмете веће дужине,
преклопите полице за шоље нагоре.
Користите решетку за прибор. Уколико
димензије прибора спречавају употребу
решетке за прибор, онда можете лако да
је склоните.
12 electrolux
Подешавање висине горње корпе
Уколико стављате велике тањире у доњу
корпу, онда најпре померите горњу корпу
у виши положај.
Максимална висина посуђа
горња корпа
доња кор‐
па
Горњи положај
20 cm
31 cm
Доњи положај
24 cm
27 cm
Поступите овако да би померили горњу
корпу у горњи положај:
1. Извуците корпу све док се не зауста‐
ви.
2. Пажљиво подигните обадве стране
све док се механизам не укопча и док
корпа не буде стабилна.
Поступите овако да би померили горњу
корпу у доњи положај:
1. Извуците корпу све док се не зауста‐
ви.
2. Пажљиво подигните обадве стране
нагоре.
3. Држите механизам и лагано га спу‐
стите доле.
ПАЖЊА
• Немојте подизати или спуштати
корпу само на једној страни.
• Када је корпа у горњем положају,
не стављајте шоље на полице за
шоље.
Употреба детерџента
Користите само детерџенте (у праху,
течне или у таблетама), који су на‐
мењени за машине за прање посуђа.
Поштујте податке на амбалажи:
• дозирање, које препоручује произ‐
вођач.
• препоруке за чување.
Не употребљавајте више од пропи‐
сане количине детерџента. Тиме по‐
мажете у смањењу загађења.
Поступите овако да би напунили дозатор
за детерџент:
1. Отворите поклопац дозатора за де‐
терџент.
2. Напуните дозатор за детерџент ( A)
детерџентом. Ознаке показују ниво
дозирања:
electrolux 13
20 = приближно 20 g детерџента
30 = приближно 30 g детерџента.
3. Ако користите програм прања са фа‐
зом претпрања, ставите више детер‐
џента у одељак за детерџент за пре‐
прање ( B).
A
B
4. Ako користите детерџент у таблета‐
ма, ставите таблету детерџента у до‐
затор за детерџент ( A).
5. Затворите поклопац дозатора за де‐
терџент. Притисните поклопац све
док не ускочи у свој положај.
Разне марке детерџента растварају
се различно за различно време. Не‐
ке таблете не постижу најбоље ре‐
зултате код кратких програма пра‐
ња. Стога, када користите детерџент
у таблетама, користите дуге програ‐
ме за прање. То помаже да се де‐
терџент потпуно уклони.
Функција Multitab
Функција Multitab омогућава употребу
комбинованог детерџента у таблетама.
Ове таблете садрже додатке као детер‐
џент, средство за испирање и со за ма‐
шину за прање посуђа. Неки типови та‐
блета могу да садрже и друге додатке.
Проверите да ли су ове таблете погодне
за Вашу тврдоћу воде. Погледајте упут‐
ства произвођача.
Када подесите функцију Multitab, она
остаје укључена све док је не дезактиви‐
рате.
Функција Multitab аутоматски зауставља
уливање средства за испирање и соли.
Индикаторска лампица за со је дезакти‐
вирана.
Ако користите функцију Multitab, програм
може да траје дуже.
Активирајте/дезактивирајте функци‐
ју Multitab пре стартовања програма
прања.
Функцију Multitab не можете да акти‐
вирате или дезактивирате док је про‐
грам за прање у току. Откажите про‐
грам прања, па поново подесите
програм.
Да би активирали функцију Multitab:
• Притисните и држите притиснуто два
функцијска дугмета Multitab (функциј‐
ска дугмад D и E). Индикаторска лам‐
пица за функцију Multitab се пали.
Да би дезактивирали функцију Multitab:
• Притисните и држите притиснуто два
функцијска дугмета Multitab (функциј‐
ска дугмад D и E). Индикаторска лам‐
пица за функцију Multitab се гаси.
14 electrolux
Поступите овако, ако резултати пра‐
ња нису задовољавајући:
1. Да напуните дозатор за средство
за испирање са средством за
испирање.
2. Активирате дозатор средства за
испирање.
3. Да подесите дозирање средства
за испирање на положај 2.
• Можете да активирате или дезак‐
тивирате дозатор средства за
испирање када је активирана
функција Multitab.
За активирање дозатора средства за
испирање
1. Укључите уређај.
2. Проверите да се уређаја налази у ре‐
жиму подешавања.
3. Притисните и држите функцијску дуг‐
мад В и С.
– Контролне лампице за функцијску
дугмад А, В и С почињу да трепере.
4. Притисните функцијско дугме В.
– Контролне лампице за функцијску
дугмад А и С се гасе.
– Контролна лампица за функцијско
дугме В почиње да трепће.
5. Поново притисните функцијско дугме
В.
– Упалиће се индикаторска лампица
за крај програма.
6. Искључите уређај да би меморисали
ову операцију.
Да би дезактивирали дозатор средства
за испирање, извршите горе наведене
поступке док се не упали контролна лам‐
пица за крај програма.
Да би поново користили обичан де‐
терџент:
1. Дезактивирате функцију Multitab.
2. Напуните посуду за со и дозатор
за средство за испирање.
3. Подесите тврдоћу воде на најви‐
ши ниво.
4. Обавите програм прања без по‐
суђа.
5. Подесите омекшивач воде на ни‐
во тврдоће воде у Вашем под‐
ручју.
6. Подесите дозирање средства за
испирање.
Избор и стартовање програма прања
Подесите програм прања док су вра‐
та мало отворена. Програм прања
стартује само пошто затворите вра‐
та. Све дотле могуће је променити
подешавања.
Поступите овако да подесите и стартује‐
те програм прања:
1. Укључите уређај.
2. Проверите да се уређаја налази у ре‐
жиму подешавања.
3. Притисните једно од програмских
дугмади. Видите одељак 'Програми
прања'.
– Индикаторска лампица програма
се пали.
– Дигитални дисплеј приказује три
хоризонталне линије.
– Индикаторска лампица програм у
току светли.
4. Затворите врата.
– Програм прања стартује аутомат‐
ски.
– Индикаторска лампица програм у
току остаје упаљена.
– Дигитални дисплеј показује једну
хоризонталну линију. Остаје упа‐
љена за читаво време трајања про‐
грама прања.
Када је програм прања у току, не мо‐
жете да промените програм. Обуста‐
вите програм прања.
Програм прања и одложени старт
могу се бирати и док су врата затво‐
рена. Када притиснете неко про‐
грамско дугме имате само 3 секунде
да изаберете други програм за пра‐
ње или одложени старт. Након 3 се‐
кунде, изабрани програм стартује
аутоматски.
УПОЗОРЕЊЕ Прекидајте или
отказујте програма прања само ако
је то преко потребно.
electrolux 15
ПАЖЊА Пажљиво отварајте врата.
Може да дође до ослобађања вреле
паре.
Прекидање програма прања
Отворите врата.
• Програм се зауставља.
Затворите врата.
• Програм ће наставити од тачке преки‐
дања.
Обустављање програма прања
1. Притисните и држите функцијску дуг‐
мад В и С:
– Све док све индикаторске лампице
у дугмету за избор програма не упа‐
ле.
– Све док дигитални дисплеј не при‐
кааже три хоризонталне линије.
2. Отпустите функцијску дугмад B и C.
Програм за прање је обустављен.
У току овог времена, можете да поступи‐
те на следећи начин:
1. Искључите уређај.
2. Изаберете нови програм прања.
Пре него што изаберете неки нови про‐
грам прања, напуните дозатор за детер‐
џент.
Бирање и стартовање програма прања
са одложеним стартом
1. Укључите уређај.
2. Изаберите програм прања.
3. Притисните дугме за одложени старт
све док се на дисплеју не прикаже по‐
требно време одложеног старта за
програм прања.
4. Затворите врата.
– Стартује одбројавање одложеног
старта.
– Број на дисплеју светли сталном
светлошћу.
– Индикаторска лампица програм у
току се гаси.
– Одбројавање одложеног старта
смањује се у корацима од једног са‐
та.
5. Када одбројавање истече, програм за
прање стартује аутоматски.
– Индикаторска лампица програм у
току светли.
Не отварајте врата у току одбројава‐
ња да би се спречио прекид одбро‐
јавања. Када поново затворите вра‐
та одбројавање ће наставити од
тачке прекидања.
Отказивање одложеног старта
1. Притисните и држите функцијску дуг‐
мад В и С:
– Све док све индикаторске лампице
у дугмету за избор програма не упа‐
ле.
– Све док дигитални дисплеј не при‐
кааже три хоризонталне линије.
Када откажете одложени старт онда
ће бити отказан и програм прања.
2. Изаберете нови програм прања.
Крај програма прања
• Уређај се аутоматски зауставља.
• Индикаторска лампица програм у току
се гаси.
• Упалиће се индикаторска лампица за
крај програма.
• Дигитални дисплеј ће се искључити.
1. Искључите уређај.
2. Отворите врата.
3. За постизање бољих резултата суше‐
ња, оставите врата отшкринута и
сачекајте неколико минута пре него
што извадите посуђе.
Оставите да се посуђе охлади пре него
што га извадите из уређаја. Вруће посу‐
ђе се лако може оштетити.
Вађење посуђа
• Прво извадите предмете из горње кор‐
пе, па затим из доње.
• На бочним зидовима и на вратима уре‐
ђаја може да има воде. Нерђајући
челик се хлади брже од посуђа.
16 electrolux
Програми прања
Програми прања
Програм
Степен прљав‐
штине
Врста пуњења
Опис програма
Intensive
Јака прљавшти‐
на
Посуђе, прибор за
јело, шерпе и тигањи
Претпрање
Главно прање до 70°C
2 међуиспирања
Финално испирање
Сушење
Auto1)
Било који
Посуђе, прибор за
јело, шерпе и тигањи
Претпрање
Главно прање до 45°C или 70°C
1 или 2 међуиспирања
Финално испирање
Сушење
Quick2)
Нормално или
мало запрљано
Посуђе и прибор за
јело
Главно прање до 60°C
Финално испирање
Eco3)
Нормална пр‐
љавштина
Посуђе и прибор за
јело
Претпрање
Главно прање до 50°C
1 међуиспирање
Финално испирање
Сушење
Glass
Нормално или
мало запрљано
Осетљиво и стакле‐
но посуђе
Главно прање до 45°C
1 међуиспирање
Финално испирање
Сушење
1) У току аутоматског програма прања ниво запрљања посуђа одређује се према замућености
воде. Трајање програма и потрошње могу да варирају. Ово зависи од тога, да ли је уређај
потпуно или делимично напуњен и од нивоа запрљања посуђа. Уређај аутоматски подешава
температуру воде у току главног прања.
2) Ово је савршен свакодневни програм за прање не потпуно напуњене машине. Идеалан је за
породицу са 4 члана, који желе да пуне само посуђе и прибор за јело са доручка и вечере.
3) Тест програм за институте за тестирање. За податке о испитивању упућујемо Вас на посебан
приложени проспекат.
Подаци о потрошњи
Програм
Трајање (у минутима)
Потрошња енергије
(у kWh)
Вода (у литрима)
Intensive
105 - 115
1,6 - 1,8
19 - 21
Auto
80 - 125
0,8 - 1,3
10 - 19
Quick
30
0,8
8
Eco
160 - 170
0,8 - 0,9
12 - 13
Glass
65 - 75
0,6 - 0,7
11 - 12
Притисак и температура воде, про‐
мена у напону и количина посуђа мо‐
гу да утичу на промену ових вредно‐
сти.
electrolux 17
Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ Пре него што почнете
са чишћењем било којег дела
уређаја, подесите га у положај off
(искључено).
Чишћење филтра
ПАЖЊА Немојте користити уређај
без филтара. Осигурајте се у
правилно инсталирање филтара.
Неправилна инсталација ће
проузроковати незадовољавајуће
резултате прања и оштетиће уређај.
Ако је потребно да очистите филтре. Пр‐
љави филтри ће смањити резултате пра‐
ња.
Машина за прање посуђа има три фил‐
тра:
1. груби филтар (A)
2. микрофилтар (B)
3. равни филтар (C)
4. Извуците филтарски систем.
5. Ухватите груби филтар (A) за ручицу
са рупом.
6. Извуците груби филтар (A) из микро‐
филтра (B).
7. Извуците равни филтар (C) из дна
уређаја.
A
B
C
Поступите овако да би очистили филтре:
1. Отворите врата.
2. Уклоните доњу корпу.
3. Да откључате филтарски систем,
окрените ручицу на микрофилтру (B)
за око 1/4 у супротном смеру од сме‐
ра казаљке.
8. Очистите филтре испод млаза теку‐
ће воде.
9. Вратите равни филтар (C) у дно уре‐
ђаја.
10. Вратите груби филтар (A) у микро‐
филтар (B) и притисните их један уз
други.
11. Поставите филтарски систем у свој
положај.
12. Да закључате филтарски систем,
окрените ручицу на микрофилтру (B)
у смеру окретања казаљке све док не
ускочи у свој положај.
13. Поставите доњу корпу.
14. Затворите врата.
Не скидајте кракове са млазницама.
Ако су се рупице на краковима са млаз‐
ницама запушиле остацима прљавшти‐
не, уклоните их чачкалицом.
18 electrolux
Спољно чишћење
Чистите вањске површине машине и кон‐
тролне табле влажном меком крпом.
Употребљавајте само неутралне детер‐
џенте. Не употребљавајте абразивне
производе, жицу или раствараче (аце‐
тон, трихлоретилен, итд...).
температура испод 0 °C. Произвођач
не одговара за оштећења настала
због мраза.
Ако то није могуће, испразните уређај и
затворите врата. Скините доводно црево
и испразните га.
Мере предострожности против мраза
ПАЖЊА Немојте инсталирати
уређај на местима где је
Шта учинити ако...
Уређај не стартује или се зауставља у
току рада.
Уколико постоји нека неисправност, по‐
кушајте најпре да само пронађете реше‐
ње проблема. Уколико не можете да са‐
ми решите проблем, обратите се Сер‐
висном центру.
ПАЖЊА Искључите уређај пре него
што изведите следеће предложене
корективне поступке.
Шифра грешке и неправилан рад
Могући узрок и решење
• непрекидно трептање контрол‐
не лампице програма који ради
• 1 трептање контролне лампице
за крај
Машинa за прање посуђа не при‐
ма воду
• Славина за воду је блокирана или запушена каменцем.
Очистите славину за воду.
• Славина за воду је затворена.
Отворите славину за воду.
• Филтар у доводном цреву је запушен.
Очистите филтар.
• Доводно црево је погрешно прикључено. Можда је цре‐
во преломљено или згњечено.
Проверите да ли је прикључивање правилно изведено.
• непрекидно трептање контрол‐
не лампице програма који ради
• 2 трептања индикаторске лам‐
пице за "Крај програма"
Машинa за прање посуђа не испу‐
шта воду
• Прстен на сливнику је блокиран.
Очистите прстен на сливнику.
• Одводно црево је погрешно прикључено. Можда је цре‐
во преломљено или згњечено.
Проверите да ли је прикључивање правилно изведено.
• непрекидно трептање контрол‐
не лампице програма који ради
• 3 трептања индикаторске лам‐
пице за "Крај програма"
Активирао се уређај против по‐
плаве
• Затворите славину за воду и контактирајте Ваш локал‐
ни Сервисни центар.
Програм не стартује
• Врата уређаја нису затворена.
Затворите врата.
• Мрежни утикач није утакнут.
Утакните мрежни утикач.
• Избио је осигурач у кућном сандучету са осигурачима.
Замените осигурач.
• Подешен је одложени старт.
Откажите одложени старт да бисте одмах покренули
програм.
Након провере, укључите уређај. Про‐
грам ће наставити од тачке прекидања.
Ако поново дође до неправилног рада,
позовите ваш локални сервисни центар.
electrolux 19
Да би могли брзо и правилно да Вам по‐
могнемо, потребни су нам следећи под‐
аци:
• Модел (Mod.)
• Број производа (PNC)
• Серијски број (S.N.)
За ове податке, видите плочицу са под‐
ацима.
Овде упишите потребне податке:
Опис модела: ..........
Број производа: ..........
Серијски број: ..........
Резултати прања нису задовољавајући
Судови нису потпуно чисти
• Одабрани програм за прање не одговара за дотичну врсту
посуђа и прљавштине.
• Корпе нису правилно напуњене, тако да вода не може да до‐
пре до свих површина.
• Кракови са млазницама се не окрећу слободно због погрешно
поређаног посуђа.
• Филтри су прљави или нису правилно инсталирани.
• Детерџента је премало или уопште није стављен.
На посуђу има наслага ка‐
менца.
• Посуда за со је празна.
• Омекшивач воде је подешен на погрешан ниво.
• Поклопац посуде за со није прописно затворен.
Посуђе је влажно и без сја‐
ја
• Није коришћено средство за испирање.
• Дозатор средства за испирање је празан.
На чашама и посуђу има
пруга, млечних мрља или
плавичасте облоге
• Смањите дозирање средства за испирање.
На чашама и на посуђу су
се осушиле капи воде
• Повећајте дозирање средства за испирање.
• Можда је узрок у детерџенту.
Технички подаци
Димензије
Ширина cm
44,6
Висина cm
85
Дубина cm
62
Електрично повезивање – на‐
пон – јачина струје - осигурач
Информације о електричном повезивању наведене су на
плочици са подацима, на унутрашњем рубу врата машине за
прање посуђа.
Притисак воде
Минимум
0,5 bar (0,05 MPa)
Максимум
Капацитет
8 bar (0,8 MPa)
Стандардан сервис
9
Инсталација
Монтажа испод радног стола
УПОЗОРЕЊЕ Проверите да ли је
утикач ископчан из мрежне утичнице
за време инсталирања.
Ставите уређај поред славине за воду и
одвода воде. Скините радну површине
уређаја да можете да га инсталирате
испод судопере или кухињског радног
стола. Проверите да ли димензије шуп‐
љине за уградњу одговарају датим ди‐
мензијама.
20 electrolux
3. Подигните радну површину и извуци‐
те је из предњих прореза (3).
Поступите овако да би скинули радну
површине уређаја:
1. Скините задње завртње (1).
2. Повуците радну површину са задње
стране уређаја (2).
4. Употребите подесиве ножице за ни‐
велисање уређаја.
5. Инсталирајте уређај испод кухињског
радног стола. Уверите се да црева за
воду нису преломљена или згњечена.
Ако је потребна поправка, техничар мора
да има лак приступ до уређаја. Инстали‐
рајте радну површину на уређај ако же‐
лите да користите машину за прање по‐
суђа као самостојећи уређај.
Подножје код самостојећих уређаја не
може да се подешава.
Подешавање нивоа уређаја
Побрините е да је уређај нивелисан и за‐
творите врата. Када је уређај нивелисан,
врата не хватају странице кабинета. Ако
се врата не затварају добро, олабавите
или притегните подесиве ногаре све док
уређај не буде раван.
Прикључивање воде
Црево за довод воде
Уређај се прикључује на довод топле во‐
де (макс. 60°) или на довод хладне воде.
Ако врућа вода долази из алтернативних
извора енергије, који су еколошки (на пр.
соларни или фотоелектрични панели
или енергија ветра), употребљавајте тај
извор да би смањили потрошњу струје.
Повежите црево за довод воде на сла‐
вину са цевним навојем 3/4".
ПАЖЊА Не користите прикључна
црева са неког старог уређаја.
Притисак воде мора да буде у датим гра‐
ничним вредностима (видите одељак
'Технички подаци'). Потражите инфор‐
мације о просечном притиску мреже у
Вашем подручју од локалног предузећа
за снабдевање водом.
Уверите се да црева за воду нису пре‐
ломљена или згњечена.
Навртка за осигурање мора да се поста‐
ви прописно да би се избегло касније цу‐
рење воде.
ПАЖЊА Немојте повезивати уређај
на нове цеви или на цеви које нису
коришћене дуго времена. Оставите
воду да тече неколико минута, затим
прикључите доводно црево.
Доводно црево има дупли зид и има уну‐
трашњи главни кабл и сигурносни вен‐
тил. Доводно црево је под притиском са‐
мо док тече вода. Ако доводно црево цу‐
electrolux 21
ри, сигурносни вентил прекида течење
воде.
Пазите када прикључујете доводно цре‐
во:
• Немојте потапати доводно црево или
безбедносни вентил у воду.
• Ако дође до оштећења безбедносног
вентила, одмах извуците утикач из
мрежне утичнице.
• Доводно црево са сигурносним венти‐
лом сме да мења само Сервисни цен‐
тар.
УПОЗОРЕЊЕ Опасан напон
Црево за одвод воде
1. Повежите црево за одвод воде на
сливник испод судопере и прикачите
га испод радне површине. Тиме се
спречава да се отпадна вода из слив‐
ника врати у уређај.
2. Повежите црево за одвод воде на
фиксну цев са вентилацијским отво‐
ром (минималан унутрашњи пречник
4 cm).
max 400 cm
max 85 cm
Уверите се да одводно црево није пре‐
савијено или згњечено, јер то може да
спречи правилно испуштање воде.
Скините чеп на сливнику када уређај
испушта воду како би се спречило да се
вода врати у машину.
Наставак одводног црева не сме да буде
дужи од 2 m. Унутрашњи пречник не сме
да буде мањи од пречника црева.
Ако повезујете одводно црево на слив‐
ник испод судопере, цела пластична
мембрана (А) мора да се уклони. Уколико
не уклоните мембрану, остаци хране мо‐
гу да проузрокују блокирање прстена од‐
водног црева.
Овај уређај је снабдевен безбеднос‐
ним уређајем за заштиту против вра‐
ћања прљаве воде назад у машину.
Ако прстен сливника има неповрат‐
ни вентил, онда он може да спречи
правилно пражњење машине. Ски‐
ните неповратни вентил.
ПАЖЊА Проверите да ли спојке за
воду добро заптивају да би се
спречило цурење воде.
min 40 cm
Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ Произвођач не
прихвата никакву одговорност код
непоштовања следећих сигурносних
мера.
Уземљите уређај према сигурнос‐
ним прописима.
Побрините се да номинални напон и
врста струје на типској плочици од‐
22 electrolux
говарају са напоном и струјом локал‐
ног напајања.
Увек употребљавајте правилно ин‐
сталирану шуко-утичницу.
Немојте да користите вишеструке
утикаче, прикључке и продужне ка‐
блове. Постоји опасност од пожара.
Еколошка питања
Симбол
на производу или на његовој
амбалажи означава да се с тим
производом несме поступити као са
отпадом из домаћинства. Уместо тога
треба бити изручен прикладним
поступцима за рециклирање
електронских и електричних апарата.
Исправним одлагањем овог производа
спречиће потенцијалне негативне
последице на околину и здравље људи,
које би иначе могли угрозити
неодговарајућим руковањем отпада
овог производа. За детаљније
информације о рециклирању овог
производа молимо Вас да контактирате
Ваш локални градски завод, услугу за
одлагање отпада из домаћинства или
трговину у којој сте купили производ.
Амбалажа је еколошки подношљива и
може се рециклирати. Пластичне компо‐
ненте носе ознаке, нпр. >PE<, >PS<, итд.
Одстрањујте амбалажу у одговарајући
контејнер, у општинским пунктовима за
отпад.
УПОЗОРЕЊЕ За уклањање уређаја,
поступите на следећи начин:
• извуците утикач из утичнице на зи‐
ду.
• пресеците кабл и утикач и баците
их.
• уклоните браву на вратима. Тиме
спречавате да се деца затворе у
уређају и да се доведу у животну
опасност.
Немојте сами да замењујете кабл за
струју. Обратите се локалном сер‐
висном центру.
Побрините се да након монтаже лако
може да се приђе утикачу.
Не вуците кабл да би ископчали уре‐
ђај. Увек вуците утикач.
electrolux 23
Electrolux. Thinking of you.
Viac o nás na www.electrolux.com
Obsah
Bezpečnostné pokyny
Popis výrobku
Ovládací panel
Pred prvým použitím
Nastavenie zmäkčovača vody
Používanie soli do umývačky riadu
Používanie leštidla
Vkladanie jedálenského príboru a riadu
Používanie umývacieho prostriedku
Funkcia Multitab
23
24
25
26
27
28
28
29
32
32
Výber a spustenie umývacieho programu
Umývacie programy
Ošetrovanie a čistenie
Čo robiť, keď...
Technické údaje
Inštalácia
Pripojenie na vodovodné potrubie
Zapojenie do elektrickej siete
Ochrana životného prostredia
33
35
36
37
38
38
39
40
40
Zmeny vyhradené
Bezpečnostné pokyny
V záujme vašej bezpečnosti a správnej
činnosti spotrebiča si pred jeho inštaláciou a používaním spotrebiča prečítajte
tento návod na používanie. Návod musí
ostať so spotrebičom aj v prípade presťahovania alebo predaja inej osobe.
Používatelia musia poznať spôsob obsluhy a bezpečnostné opatrenia pri používaní spotrebiča.
• Po ukončení umývacieho programu vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a zatvorte vodovodný ventil.
• Spotrebič smie opravovať výhradne autorizovaný servisný technik. Používajte výhradne originálne náhradné diely.
• Spotrebič neopravujte sami, aby ste predišli zraneniam a poškodeniu spotrebiča.
Vždy volajte miestne servisné stredisko.
Správne používanie
• Spotrebič je určený výhradne na používanie v domácnosti.
• Spotrebič používajte výhradne na umývanie riadu, ktorý je vhodný na umývanie v
umývačke.
• Do spotrebiča nepridávajte žiadne rozpúšťadlá. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
• Nože a všetky ostré a špicaté predmety
vkladajte do košíka na príbor hrotmi dolu.
Ak nie, uložte ich vodorovne do vrchného
koša.
• Používajte iba značkové prípravky pre
umývačky riadu (umývací prostriedok, soľ,
oplachovací prípravok).
• Ak otvoríte dvierka, kým je spotrebič v činnosti, môže uniknúť horúca para. Hrozí nebezpečenstvo popálenia pokožky.
• Riad z umývačky riadu nevyberajte, kým sa
neukončí umývací program.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane
detí) so zníženými fyzickou, zmyslovou alebo rozumovou spôsobilosťou, ani osoby,
ktoré nemajú dostatok skúseností a poznatkov o obsluhe spotrebiča. Musia byť
pod dozorom alebo musia byť poučené o
správnej obsluhe osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť.
• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny výrobcu umývacieho prostriedku, aby ste predišli popáleninám očí, úst alebo hrdla.
• Vodu z umývačky riadu nepite. Zvyšky
umývacieho prostriedku môžu ostať v spotrebiči.
• Keď spotrebič nepoužívate, nechajte
dvierka spotrebiča vždy zatvorené, aby ste
predišli úrazom a aby ste nezakopli o dvierka.
• Na otvorené dvierka si nesadajte, ani na ne
nestúpajte.
24 electrolux
Bezpečnosť detí
• Tento spotrebič smú používať iba dospelé
osoby. Na deti dohliadajte, aby sa spotrebičom nehrali.
• Všetky baliace materiály uskladňujte mimo
dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
• Všetky umývacie a prídavné prostriedky
uskladňujte na bezpečnom mieste. Nedovoľte deťom, aby sa dotýkali umývacích
prostriedkov.
• Keď sú dvierka umývačky riadu otvorené,
nedovoľte, aby sa k nej priblížili deti.
Inštalácia
• Skontrolujte, či sa spotrebič pri preprave
nepoškodil. Poškodený spotrebič nezapájajte. Ak je to potrebné, zavolajte dodávateľa.
• Pred prvým použitím odstráňte všetky
obalové materiály.
• Elektrické zapojenie smie vykonať výhradne kvalifikovaný pracovník.
• Zapojenie k vodovodnej sieti smie vykonať
výhradne kvalifikovaný pracovník.
• Na tomto výrobku nesmiete urobiť technické úpravy, ani ináč ho modifikovať. Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia spotrebiča.
• Spotrebič nepoužívajte:
– ak je poškodený prívodný elektrický kábel alebo vodné hadice,
– ak je poškodený ovládací panel, pracovná plocha alebo oblasť sokla tak, že je
možný prístup k vnútorným častiam
spotrebiča.
Zavolajte miestne servisné stredisko.
• Steny umývačky riadu nikdy nesmiete prevŕtať, aby sa nepoškodili hydraulické alebo
elektrické časti.
Varovanie Dôsledne dodržiavajte
pokyny o elektrickom a vodovodnom
zapojení.
Popis výrobku
1
2
3
4
Horný kôš
Regulátor na nastavenie tvrdosti vody
Zásobník na soľ
Dávkovač na umývací prostriedok
5
6
7
8
Dávkovač leštidla
Výrobný štítok
Filtre
Dolné ostrekovacie rameno
electrolux 25
9 Horné ostrekovacie rameno
10 Pracovná doska
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
Tlačidlo Zap/Vyp
Programové tlačidlá
Tlačidlo Odložený štart (Delay)
Kontrolky
Digitálny displej
Tlačidlá funkcií
Kontrolky
Vykonáva sa program
– Rozsvieti sa, keď zvolíte umývací program.
– Svieti počas celej dĺžky umývacieho programu.
– Zhasne po ukončení umývacieho programu.
Koniec programu
Rozsvieti sa po ukončení umývacieho programu.
Pomocné funkcie:
• Úroveň zmäkčovača vody.
• Aktivácia/vypnutie dávkovača leštidla.
• Alarm v prípade poruchy spotrebiča.
Funkcia Multitab
Rozsvieti sa po aktivácii funkcie Multitab. Pozri
kapitolu "Funkcia Multitab".
26 electrolux
Kontrolky
1)
Kontrolka sa rozsvieti, keď treba naplniť zásobník
soli. Pozri kapitolu "Používanie soli v umývačke
riadu".
Po naplnení zásobníka môže ostať kontrolka svietiť ešte niekoľko hodín. Nemá to nepriaznivé účinky na prevádzku spotrebiča.
Leštidlo 1)
Rozsvieti sa, keď treba naplniť dávkovač leštidla.
Pozri kapitolu "Používanie leštidla".
Soľ
1) Kým je v činnosti umývací program, pri vyprázdnení zásobníka na soľ alebo leštidlo sa príslušné
kontrolky nerozsvietia.
Programové tlačidlá
Pomocou týchto tlačidiel môžte zvoliť umývací program. Po stlačení nejakého programového tlačidla sa rozsvieti príslušná kontrolka. Podrobnejšie údaje nájdete v tabuľke
'Programy umývania'.
• Na aktiváciu/zrušenie funkcie multitab. Pozri kapitolu "Funkcia Multitab".
• Zrušenie/aktivácia dávkovača leštidla, keď
je aktívna funkcia Multitab. Pozri kapitolu
"Funkcia Multitab".
Tlačidlo Odložený štart
Tlačidlo Odložený štart používajte na posunutie štartu umývacieho programu v rozmedzí 1 až 9 hodín. Pozri kapitolu "Nastavenie
a spustenie umývacieho programu".
Pri týchto operáciách musí byť spotrebič v
nastavovacom režime:
• Nastavovanie umývacieho programu.
• Nastavovanie úrovne zmäkčovača vody.
• Vypnutie/aktivovanie dávkovača leštidla.
Digitálny displej
Displej zobrazuje:
• Počet hodín odloženia štartu.
• Či je spotrebič v nastavovacom režime.
• Či je nastavený umývací program.
Stlačte tlačidlo Zap/Vyp. Spotrebič je v nastavovacom režime, keď:
– Rozsvietia sa všetky kontrolky programov
a na digitálnom displeji sa zobrazia tri vodorovné čiary.
Tlačidlá funkcií
Tlačidlá funkcií používajte pri nasledujúcich
operáciách:
• Nastavenie zmäkčovača vody. Pozri kapitolu 'Nastavenie zmäkčovača vody'.
• Na zrušenie prebiehajúceho umývacieho
programu alebo prebiehajúceho odloženého štartu. Pozri kapitolu "Nastavenie a
spustenie umývacieho programu".
Stlačte tlačidlo Zap/Vyp. Spotrebič nie je v
nastavovacom režime, keď:
– Svieti iba jedna kontrolka programu a na
digitálnom displeji sa zobrazuje jedna vodorovná čiara.
– Je nastavený umývací program. Zrušte
program, aby ste sa dostali späť k nastavovaciemu režimu. Pozri kapitolu "Nastavenie a spustenie umývacieho programu".
Nastavovací režim
Pred prvým použitím
Pri každom kroku procedúry dodržiavajte nasledujúce pokyny:
1. Skontrolujte, či úroveň zmäkčovača vody
je vhodná pre tvrdosť vody vo vašej oblasti. Podľa potreby nastavte zmäkčovač
vody.
2. Naplňte zásobník vody soľou pre umývačky riadu.
3. Naplňte dávkovač leštidla leštidlom.
4. Do umývačky riadu vložte príbor a riad na
umývanie.
5. Nastavte správny umývací program pre
druh náplne a znečistenie.
6. Naplňte zásobník na umývací prostriedok
správnym množstvom prostriedku.
7. Zapnite umývací program.
Ak používate tabletový umývací prostriedok ('3 v 1', '4 v 1', '5 v 1', atď.), pozrite
si kapitolu 'Funkcia Multitab'.
electrolux 27
Nastavenie zmäkčovača vody
Zmäkčovač vody odstraňuje minerály a soli z
privádzanej vody. Minerály a soli môžu nepriaznivo ovplyvniť činnosť spotrebiča.
Tvrdosť vody sa meria v príslušných stupniciach:
• Nemecké stupne (dH°).
• Francúzske stupne (°TH).
• mmol/l (milimóly na liter - medzinárodná
jednotka tvrdosti vody).
• Clark.
Zmäkčovač vody nastavte podľa tvrdosti vody vo vašej oblasti. Podľa potreby zavolajte
služby dodávateľa vody.
Tvrdosť vody
Nastavenie tvrdosti vody
°dH
°TH
mmol/l
Clark
ručne
elektronicky
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Netreba používať soľ.
Zmäkčovač vody musíte nastaviť manuálne alebo elektronicky.
Manuálne nastavenie
Vo výrobe bol spotrebič nastavený do
polohy 2.
1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte spodný kôš.
3. Otočte volič tvrdosti vody do polohy 1
alebo 2 (pozrite tabuľku).
4. Vložte spodný kôš.
5. Zatvorte dvierka.
Elektronická úprava
Zmäkčovač vody je z výroby nastavený
na úroveň 5.
1. Zapnite spotrebič.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v nastavovacom režime.
3. Stlačte a podržte funkčné tlačidlá B a C,
až kým nezačnú blikať funkčné tlačidlá A,
B a C.
4. Pusťte tlačidlá funkcií B a C.
5. Stlačte tlačidlo funkcie A.
– Svetelná kontrolka tlačidla funkcie A
bude ďalej blikať.
– Svetelné kontrolky tlačidiel funkcií B a
C zhasnú.
– Kontrolka skončenia programu začína
blikať.
Nastavovacia funkcia zmäkčovača vody
je aktivovaná.
Bliká kontrolka skončenia programu, čím
indikuje úroveň zmäkčovača vody. Prestávka trvá približne 5 sekúnd.
Príklad: 5 bliknutí, pauza, 5 bliknutí, pauza, atď.... = úroveň 5
28 electrolux
6. Jedným stlačením tlačidla funkcie A sa
úroveň zmäkčovača vody zvýši o jeden
stupeň.
7. Stlačením tlačidla Zap/Vyp túto operáciu
uložíte.
Používanie soli do umývačky riadu
Pozor Používajte výhradne soľ do
umývačiek riadu. Druhy solí, ktoré nie sú
určené pre umývačky riadu môžu
poškodiť zmäkčovač vody.
Pozor Zrnká soli a slaná voda na dne
spotrebiča môžu spôsobiť hrdzavenie.
Aby ste predišli hrdzaveniu, spotrebič
naplňte soľou pred spustením
umývacieho programu.
Pri napĺňaní zásobníka soli urobte nasledujúce kroky:
1. Otočte viečko smerom vľavo, čím otvoríte
zásobník soli.
2. Do zásobníka soli vlejte 1 liter vody (iba
pri prvom naplnení).
3. Na naplnenie zásobníka soľou použite lievik.
4. Odstráňte soľ z okolia zásobníka soli.
5. Otočením viečka vpravo zásobník soli zatvorte.
Je normálne, že pri pridaní soli voda pretečie cez okraj zásobníka soli.
Ak nastavíte elektronicky zmäkčovač vody
na úroveň 1, kontrolka soli nesvieti.
Používanie leštidla
Pozor Používajte výhradne značkové
leštidlo pre umývačky riadu.
Dávkovač leštidla nenapĺňajte inými produktmi (napr. umývacím prostriedkom
na riad, tekutými umývacími prostriedkami). Spôsobilo by to poškodenie spotrebiča.
Leštidlo umožňuje osušenie riadu bez
škvŕn a usadenín.
Leštidlo sa automaticky dávkuje počas
posledného oplachovania.
Pri plnení dávkovača leštidla urobte nasledujúce kroky:
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (A), aby sa
otvoril dávkovač leštidla.
2. Naplňte dávkovač leštidla leštidlom.
Značka 'max.' zobrazuje maximálnu hladinu.
electrolux 29
3. Rozliate leštidlo odstráňte pomocou
handričky, aby ste predišli tvorbe veľkého
množstva peny pri nasledujúcom umývacom programe.
4. Dávkovač leštidla zatvorte.
Úprava dávkovania leštidla
Dávkovač leštidla je z výroby nastavený do
polohy 4.
Dávkovanie leštidla môžete nastaviť do polohy 1 (najnižšie dávkovanie) až 6 (najvyššie
dávkovanie).
1. Otáčaním ovládača leštidla zvýšite alebo
znížite dávkovanie.
– Dávkovanie zvýšte, ak na riade ostávajú kvapky alebo škvrny vodného kameňa.
– Dávkovanie znížte, ak na riade vidno
pruhy, biele škvrny alebo modrastý odtieň.
Vkladanie jedálenského príboru a riadu
Užitočné rady a tipy
Pozor Spotrebič používajte výhradne na
umývanie riadu v domácnosti vhodného
na umývanie v umývačke.
Spotrebič nepoužívajte na umývanie predmetov, ktoré pohlcujú vodu (špongie, handry
a pod.).
• Pred vložením riadu a príboru do umývačky riadu vykonajte tieto kroky:
– Odstráňte všetky zvyšky potravín a hrubú špinu.
– Zmäkčite priláleniny na panviciach.
• Pri vkladaní príboru a riadu vykonajte nasledujúce kroky:
– Vložte duté predmety (napr. šálky, poháre a panvice) otvorom smerom dolu.
– Skontrolujte, či sa voda nehromadí v
nádobe alebo na dne.
– Dávajte pozor, aby jednotlivé kusy neboli vložené do seba.
– Dávajte pozor, aby riad a príbor nezakrývali iné kusy riadu.
– Dávajte pozor, aby sa poháre navzájom
nedotýkali.
– Malé predmety vložte do košíka na príbor.
• Na plastových predmetoch a panviciach s
teflónom sa môžu udržiavať kvapky vody.
Plastové predmety sa neosušia tak dobre
ako porcelánový alebo antikorový riad.
• Ľahké predmety vložte do horného koša.
Zabezpečte, aby sa predmety nehýbali.
Pozor Pred spustením umývacieho
programu skontrolujte, či sa umývacie
ramená môžu voľne otáčať.
Varovanie Po naložení alebo vyložení
riadu vždy zatvorte dvierka. Otvorené
dvierka môžu byť nebezpečné.
Spodný kôš
Panvice, pokrievky, taniere, šalátové misky a
príbor uložte do spodného koša. Servírova-
30 electrolux
cie taniere a veľké pokrievky uložte okolo
okraja koša.
horného koša. Dávajte pozor na ostré
predmety.
Vidličky a lyžice vložte rukoväťami dolu.
Nože vložte rukoväťami hore.
Lyžice striedajte s iným príborom, aby nezapadli jedna do druhej.
Sklopte rukoväť košíka, aby sa doň dal vložiť
príbor.
Rady hrotových držiakov v spodnom koši
možno ľahko sklopiť, čo vám umožní naložiť
hrnce, panvice a misy.
Použite mriežku na príbor. Ak rozmery príboru nedovoľujú použitie mriežky na riad,
môžete ju jednoducho zasunúť.
Košík na príbor
Varovanie Nože s dlhými čepeľami
neklaďte vo vertikálnej polohe. Dlhé a
ostré časti príboru uložte vodorovne do
electrolux 31
Úprava výšky horného koša
Ak do spodného koša vložíte veľké taniere,
najprv presuňte horný kôš do vrchnej polohy.
Maximálna výška riadu
Horný kôš
Horný kôš je určený pre taniere (s priemerom
maximálne 24 cm), tanieriky, šalátové misky,
šálky, poháre, hrnce a pokrievky. Uložte
predmety tak, aby voda dosiahla na celý povrch riadu.
Poháre s dlhými stopkami vložte na držiaky
na šálky stopkami hore. Pri vysokých predmetoch držiaky na šálky vyklopte.
v hornom koši
v spodnom
koši
Vrchná poloha
20 cm
31 cm
Spodná poloha
24 cm
27 cm
Pri presunutí horného koša do vrchnej polohy
urobte nasledujúce kroky:
1. Vytiahnite kôš až na doraz.
2. Pozorne nadvihnite obe bočné strany hore, kým mechanizmus nezapadne a kôš
nebude v stabilnej polohe.
Pri premiestnení horného koša do spodnej
polohy urobte nasledujúce kroky:
1. Vytiahnite kôš až na doraz.
2. Pozorne nadvihnite obe bočné strany hore.
3. Pridržte mechanizmus a pomaly ho nechajte klesnúť.
Pozor
• Nedvíhajte, ani nespúšťajte koš iba na
jednej strane.
• Ak je kôš vo vrchnej polohe, nevkladajte šálky na držiaky šálok.
32 electrolux
Používanie umývacieho prostriedku
Používajte iba umývacie prostriedky
(prášok, tekutý alebo tablety) vhodné do
umývačiek riadu.
Postupujte podľa pokynov na obale:
• Dávkovanie odporúčané výrobcom.
• Odporúčania pri skladovaní.
Nepoužívajte viac umývacieho prostriedku, ako je potrebné, ochránite tak
životné prostredie.
A
B
Pri plnení dávkovača umývacieho prostriedku urobte nasledujúce kroky:
1. Otvorte viečko zásobníka na umývací
prostriedok.
4. Ak používate umývací prostriedok v tabletách, vložte tablety do dávkovača
umývacieho prostriedku ( A).
2. Naplňte dávkovač umývacieho prostriedku ( A) umývacím prostriedkom. Značky
slúžia na určenie dávky:
20 = približne 20 g umývacieho prostriedku
30 = približne 30 g umývacieho prostriedku.
3. Pri umývacom programe s fázou predumývania pridajte umývací prostriedok aj
do priehradky na predumývanie ( B).
Funkcia Multitab
Funkcia multitab je určená pre kombinované
tabletové umývacie prostriedky.
5. Zatvorte viečko dávkovača umývacieho
prostriedku. Zatlačte, aby viečko zaskočilo na miesto.
Umývacie prostriedky rôznych značiek
sa rozpúšťajú v rôznom čase. Niektoré
umývacie prostriedky nezaručia dokonalé výsledky umývania pri krátkych
umývacích programoch. Keď používate
tabletové umývacie prostriedky, na úplné odstránenie umývacieho prostriedku
používajte dlhé programy.
electrolux 33
Tieto tablety obsahujú umývací prostriedok,
leštidlo a soľ do umývačky riadu. Niektoré
druhy tabliet môžu obsahovať aj iné látky.
Skontrolujte, či sú tieto tablety vhodné pre
tvrdosť vody vo vašej oblasti. Pozrite informácie výrobcu.
Keď nastavíte funkciu multitab, ostane aktívna, kým ju nezrušíte.
Funkcia multitab automaticky zastaví prívod
leštidla a soli. Kontrolka zásobníka soli je vypnutá.
Doba programu sa pri používaní funkcie multitab môže predĺžiť.
Aktivujte alebo zrušte funkciu multitab
predtým, ako spustíte umývací program.
Funkcia multitab sa nedá aktivovať, ani
zrušiť, kým prebieha program. Zrušte
umývací program a potom nastavte program ešte raz.
Aktivácia funkcie multitab:
• Stlačte a podržte dve tlačidlá multitab
(funkčné tlačidlá D a E). Rozsvieti sa kontrolka multitab.
Zrušenie funkcie multitab:
• Stlačte a podržte dve tlačidlá multitab
(funkčné tlačidlá D a E). Kontrolka multitab
zhasne.
Ak výsledky osušenia riadu nie sú
uspokojivé, urobte nasledujúce kroky:
1. Naplňte dávkovač leštidla leštidlom.
2. Zapnite dávkovač leštidla.
3. Nastavte dávkovanie leštidla do polohy 2.
• Aktivovať alebo zrušiť dávkovač leštidla môžete, iba ak je aktívna funkcia
multitab.
Aktivácia dávkovača leštidla
1. Zapnite spotrebič.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v nastavovacom režime.
3. Stlačte a podržte tlačidlá funkcií B a C.
– Svetelné kontrolky funkčných tlačidiel
A, B a C začnú blikať.
4. Stlačte tlačidlo funkcie B.
– Svetelné kontrolky tlačidiel funkcií A a
C zhasnú.
– Kontrolka funkčného tlačidla B bude
ďalej blikať.
5. Opäť stlačte tlačidlo funkcie B.
– Rozsvieti sa kontrolka ukončenia programu.
6. Vypnite spotrebič na uloženie operácie.
Aby ste dávkovač leštidla vyradili, zopakujte
hore uvedené pokyny, aby kontrolka ukončenia programu zhasla.
Opätovné používanie normálneho umývacieho prostriedku:
1. Zrušte funkciu multitab.
2. Naplňte zásobník soli a dávkovač leštidla.
3. Upravte nastavenie tvrdosti vody na
najvyššiu úroveň.
4. Vykonajte umývací program bez riadu.
5. Upravte zmäkčovač vody podľa tvrdosti vody vo vašej oblasti.
6. Upravte dávkovanie leštidla.
Výber a spustenie umývacieho programu
Umývací program nastavte pri pootvorených dvierkach. Umývací program sa
spustí až po zatvorení dvierok. Až do
tohto okamihu môžete upravovať nastavenia.
Pri nastavovaní a spúšťaní umývacieho programu postupujte takto:
1. Zapnite spotrebič.
2. Skontrolujte, či je spotrebič v nastavovacom režime.
3. Stlačte jedno z programových tlačidiel.
Pozrite kapitolu 'Umývacie programy'.
– Rozsvieti sa kontrolka programu.
– Na digitálnom displeji sa zobrazia tri
vodorovné čiary.
– Rozsvieti sa kontrolka priebehu programu.
4. Zatvorte dvere.
– Umývací program sa spustí automaticky.
– Kontrolka priebehu programu zostáva
svietiť.
– Na digitálnom displeji sa zobrazí iba
jedna vodorovná čiara. Zostane zobrazená počas celej doby umývacieho
programu.
34 electrolux
Keď sa umývací program vykonáva, nemôžete ho zmeniť. Zrušte umývací program.
Umývací program a odložené spustenie
možno vybrať aj so zatvorenými dverami. Keď stlačíte programové tlačidlo,
máte iba 3 sekundy na výber iného umývacieho programu alebo odloženého
spustenia. Po týchto 3 sekundách sa vybraný program automaticky spustí.
Varovanie Program prerušte alebo
zrušte, iba ak je to naozaj nevyhnutné.
Pozor Pozorne otvorte dvierka. Môže
uniknúť horúca para.
Prerušenie umývacieho programu
Otvorte dvierka.
• Program sa zastaví.
Zatvorte dvierka.
• Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Zrušenie umývacieho programu
1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlá funkcií
B a C, kým:
– sa nerozsvietia všetky kontrolky programov.
– Na digitálnom displeji sa zobrazia tri
vodorovné čiary.
2. Pusťte tlačidlá funkcií B a C. Umývací
program bol zrušený.
Ďalej môžete postupovať takto:
1. Vypnite spotrebič.
2. Nastavte nový umývací program .
Pred nastavením nového umývacieho programu naplňte dávkovač umývacieho prostriedku umývacím prostriedkom.
Výber a spustenie umývacieho
programu s posunutým štartom
1. Zapnite spotrebič.
2. Nastavte umývací program.
3. Stláčajte tlačidlo odloženia štartu, kým sa
blikajúcimi číslicami nezobrazí požadovaná doba posunutia štartu umývacieho
programu.
4. Zatvorte dvere.
– Začne sa odpočítavať doba odloženia
štartu.
– Číslo na displeji prestane blikať a rozsvieti sa neprerušovane.
– Kontrolka priebehu programu zhasne.
– Odpočítavanie posunutia štartu sa znižuje s krokom 1 hodiny.
5. Po ukončení odrátavania sa umývací program spustí automaticky.
– Rozsvieti sa kontrolka priebehu programu.
Počas odpočítavania času neotvárajte
dvierka, aby ste odpočítavanie neprerušili. Keď dvierka znovu zatvoríte, odpočítavanie bude pokračovať od bodu, v
ktorom bolo prerušené.
Zrušenie posunutého štartu
1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlá funkcií
B a C, kým:
– sa nerozsvietia všetky kontrolky programov.
– Na digitálnom displeji sa zobrazia tri
vodorovné čiary.
Ak zrušíte odloženie štartu, zruší sa aj nastavenie umývacieho programu.
2. Nastavte nový umývací program.
Koniec umývacieho programu
• Spotrebič sa zastaví automaticky.
• Kontrolka priebehu programu zhasne.
• Rozsvieti sa kontrolka ukončenia programu.
• Digitálny displej zhasne.
1. Vypnite spotrebič.
2. Otvorte dvere.
3. V záujme lepšieho vysušenia pred vybratím riadu nechajte dvierka niekoľko minút
pootvorené.
Pred vybratím zo spotrebiča nechajte riad
vychladnúť. Horúci riad sa ľahko poškodí.
Vyberanie naloženého riadu
• Najprv vyberajte riad zo spodného koša,
potom z vrchného koša.
• Na bokoch a v dverách spotrebiča môže
byť voda. Nehrdzavejúca oceľ vychladne
rýchlejšie ako taniere.
electrolux 35
Umývacie programy
Umývacie programy
Program
Stupeň znečistenia
Druh náplne
Popis programu
Intensive
Silno znečistený
Porcelán, príbor, hrnce Predumytie
a panvice
Hlavné umývanie do 70 °C
2 opláchnutia počas programu
Záverečné oplachovanie
Osušenie
Auto1)
Akýkoľvek
Porcelán, príbor, hrnce Predumytie
a panvice
Hlavné umývanie do 45 °C alebo
70 °C
1 alebo 2 oplachovania
Záverečné oplachovanie
Osušenie
Quick2)
Bežné alebo
mierne znečistenie
Porcelán a príbor
Eco3)
Bežne znečistený Porcelán a príbor
Glass
Bežné alebo
mierne znečistenie
Hlavné umývanie do 60 °C
Záverečné oplachovanie
Predumytie
Hlavné umývanie do 50 °C
1 opláchnutie počas programu
Záverečné oplachovanie
Osušenie
Jemný porcelán a sklo Hlavné umývanie do 45 °C
1 opláchnutie počas programu
Záverečné oplachovanie
Osušenie
1) Počas automatického programu sa stupeň znečistenia riadu určuje podľa zakalenosti vody. Doba
programu, spotreba vody a energie sa môže meniť. Závisí to od toho, či je spotrebič úplne naplnený
a či je riad veľmi alebo iba mierne špinavý. Spotrebič automaticky nastavuje teplotu vody hlavného
umývania.
2) Ide o veľmi vhodný program na denné umývanie čiastočne naplnenej umývačky. Ideálny program na
uspokojenie potrieb 4-člennej rodiny, ktorá potrebuje umyť iba riad a príbor použité pri raňajkách a
večeri.
3) Testovací program pre skúšobne. Údaje o testovacom programe nájdete v samostatnom popise.
Údaje o spotrebe
Program
Doba (v minútach)
Elektrický príkon (v
kWh)
Voda (v litroch)
Intensive
105 - 115
1,6 - 1,8
19 - 21
Auto
80 - 125
0,8 - 1,3
10 - 19
Quick
30
0,8
8
Eco
160 - 170
0,8 - 0,9
12 - 13
Glass
65 - 75
0,6 - 0,7
11 - 12
Uvedené hodnoty spotreby ovplyvňujú
nasledujúce faktory: tlak a teplota vody,
kolísanie napätia v elektrickej sieti a
množstvo riadu.
36 electrolux
Ošetrovanie a čistenie
Varovanie Pred čistením spotrebič
vypnite.
Čistenie filtrov
Pozor Nepoužívajte spotrebič bez
filtrov. Skontrolujte, či sú filtre
namontované správne. Nesprávna
montáž spôsobí neuspokojivé výsledky
umývania a poškodenie spotrebiča.
4. Vyberte systém filtrov.
5. Pridržte hrubý filter (A) za rukoväť s otvorom.
6. Vyberte hrubý filter (A) z mikrofiltra (B).
7. Vyberte plochý filter (C) z dna spotrebiča.
Podľa potreby filtre vyčistite. Špinavé filtre
zhoršujú výsledky umývania.
Umývačka riadu má tri filtre:
1. hrubý filter (A)
2. mikrofilter (B)
3. plochý filter (C)
A
B
C
Pri čistení filtrov urobte nasledujúce kroky:
1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte spodný kôš.
3. Aby ste systém filtrov odblokovali, otočte
rukoväť mikrofiltra (B) približne o 1/4
otáčky vľavo.
8. Vyčistite filtre pod tečúcou vodou.
9. Vložte plochý filter (C) na dno spotrebiča.
10. Vložte hrubý filter (A) do mikrofiltra (B) a
zatlačte filtre jeden do druhého.
11. Vložte systém filtrov na miesto.
12. Na zablokovanie systému filtrov otočte
rukoväť na mikrofiltri (B) vpravo, kým nezapadne na miesto.
13. Nainštalujte spodný kôš.
14. Zatvorte dvierka.
Umývacie ramená nevyberajte.
Ak sa otvory na umývacích ramenách upchajú, odstráňte nečistoty špáradlom.
Čistenie zvonka
Vonkajšie povrchy spotrebiča a ovládací panel umývajte vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, ani
rozpúšťadlá (acetón, trichlóretylén a pod....).
Ochranné opatrenia pred zamrznutím
Pozor Spotrebič neinštalujte na mieste,
kde teplota môže klesnúť pod 0°C.
Výrobca nezodpovedá za škody
spôsobené mrazom.
Ak to nie je možné, spotrebič vyprázdnite a
zatvorte dvierka. Odpojte prívodnú hadicu a
vypusťte vodu z prívodnej hadice.
electrolux 37
Čo robiť, keď...
Spotrebič sa počas činnosti nespúšťa alebo
nezastavuje.
V prípade poruchy sa najprv pokúste problém vyriešiť sami. Ak problém nedokážete
odstrániť sami, zavolajte predajcu alebo servisné stredisko.
Pozor Pred vykonaním odporúčaných
úkonov na nápravu spotrebič vypnite.
Chybový kód a chybná funkcia
Možná príčina a riešenie
• nepretržité blikanie kontrolky prebiehajúceho programu
• 1 bliknutie kontrolky ukončenia
programu
Umývačka riadu sa nenaplní vodou
• Vodovodný ventil je upchaný alebo zanesený vodným kameňom.
Vyčistite vodovodný kohútik.
• Vodovodný kohútik je zatvorený.
Otvorte vodovodný kohútik.
• Filter v prívodnej hadici je upchaný.
Vyčistite filter.
• Nie je správne pripojená prívodná hadica. Hadica je možno
zohnutá alebo stlačená.
Skontrolujte správnosť pripojenia.
• nepretržité blikanie kontrolky prebiehajúceho programu
• 2 bliknutia kontrolky ukončenia
programu
Nevypúšťa sa voda z umývačky riadu
• Upchané hrdlo výlevky.
Vyčistite hrdlo výlevky.
• Odtoková hadica nie je správne pripojená. Hadica je možno
zohnutá alebo stlačená.
Skontrolujte správnosť pripojenia.
• nepretržité blikanie kontrolky prebiehajúceho programu
• 3 bliknutia kontrolky ukončenia
programu
Zasiahlo zariadenie proti vytopeniu
• Zatvorte vodovodný ventil a zavolajte miestne servisné stredisko.
Program sa nespúšťa
• Nie sú zatvorené dvierka spotrebiča.
Zatvorte dvere.
• Sieťová zástrčka nie je zasunutá do zásuvky.
Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
• Prepálená poistka v domácej poistkovej skrinke.
Vymeňte poistku.
• Je nastavený odložený štart.
Zrušte odložený štart, aby sa program spustil ihneď.
Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude
pokračovať od bodu prerušenia. Ak sa chybná funkcia znova prejaví, obráťte sa na servisné stredisko.
Tieto informácie sú potrebné na rýchle a
správne získanie pomoci:
• Model (Mod.)
• Výrobné číslo (PNC)
• Sériové číslo (S.N.)
Tieto údaje nájdete na výrobnom štítku.
Potrebné údaje napíšte sem:
Popis modelu : ..........
Výrobné číslo : ..........
Sériové číslo : ..........
38 electrolux
Výsledky umývania nie sú uspokojivé
Riad nie je čistý
• Nastavený umývací program nie je vhodný pre druh a stupeň znečistenia riadu.
• Koše nie sú naplnené správne, preto voda nemôže dosiahnuť všetky povrchy.
• Umývacie ramená sa nemôžu voľne otáčať, pretože im v tom bráni
nesprávne uložený riad.
• Filtre sú zanesené alebo nesprávne namontované.
• Použili ste malé množstvo umývacieho prostriedku alebo ste ho zabudli použiť.
Na riade sú škvrny od vodného kameňa
• Zásobník soli je prázdny.
• Zmäkčovač vody je nastavený na nesprávnu úroveň.
• Viečko zásobníka soli nie je správne zatvorené.
Riad je vlhký a bez lesku
• Zabudli ste nadávkovať leštidlo.
• Dávkovač leštidla je prázdny.
Na pohároch a riade sú šmu- • Znížte dávkovanie leštidla.
hy, mliečne škvrny alebo modrastý povlak
Na pohároch a riade sú škvrny od kvapiek vody
• Zvýšte dávkovanie leštidla.
• Príčinou môže byť umývací prostriedok.
Technické údaje
Rozmery
Šírka cm
44,6
Výška cm
85
Hĺbka cm
62
Elektrické zapojenie - Napätie Celkový príkon - Poistka
Informácie o elektrickej prípojke sa uvádzajú na typovom štítku,
ktorý sa nachádza na vnútornom okraji dvierok umývačky riadu.
Tlak prívodu vody
minimálny
0,5 bar (0,05 MPa)
maximálny
8 bar (0,8 MPa)
Obsah
Súpravy riadu
Inštalácia
Montáž pod pult
Varovanie Pred inštaláciou
skontrolujte, či je zástrčka odpojená od
zásuvky elektrickej siete.
Spotrebič umiestnite v blízkosti vodovodného kohútika a kanalizácie. Odstráňte pracovnú plochu spotrebiča, ak ho nainštalujete
pod kuchynský drez alebo pacovnú plochu
linky. Skontrolujte, či rozmery výklenku vyhovujú uvedeným rozmerom.
9
electrolux 39
Pri odstraňovaní pracovnej plochy
spotrebiča urobte nasledujúce kroky:
1. Vyberte zadné skrutky (1).
2. Potiahnite pracovnú plochu smerom k
zadnej stene spotrebiča (2).
3. Nadvihnite pracovnú plochu a vyberte ju
z predných štrbín (3).
4. Na úpravu do vodorovnej polohy použite
nastaviteľné nožičky.
5. Nainštalujte spotrebič pod pracovnú plochu linky. Skontrolujte, či vodné hadice
nie sú zalomené, alebo stlačené.
V prípade nutnosti opravy musí byť spotrebič
ľahko prístupný pre technika. Pracovnú plochu spotrebiča nainštalujte, ak chcete umývačku riadu používať ako voľne stojaci spotrebič.
Sokel voľne stojaceho spotrebiča sa nedá
upraviť.
Úprava vodorovnej polohy spotrebiča
Skontrolujte, či je spotrebič vo vodorovnej
polohe, aby sa správne zatvárali a dosadali
dvierka. Ak spotrebič nebude vo vodorovnej
polohe, dvierka nebudú na bokoch priliehať.
Ak sa dvierka nebudú správne zatvárať, uvoľnite alebo utiahnite nastaviteľné nožičky, kým
sa poloha spotrebiča nevyrovná.
Pripojenie na vodovodné potrubie
Prívodná hadica
Zapojte spotrebič ku prívodu horúcej (max.
60°) alebo studenej vody.
Ak sa horúca voda privádza z alternatívnych,
ekologických zdrojov energie (napr. solárnych alebo fotovoltaických panelov alebo veterných turbín), používajte prívod teplej vody
na zníženie spotreby energie.
Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnej prípojke s vonkajším závitom 3/4".
Pozor Nepoužívajte prívodné hadice zo
starého spotrebiča.
Tlak vody nesmie prekročiť hraničné hodnoty
(pozrite 'Technické údaje'). Priemerný tlak
vody vo vodovode zistíte u miestnej vodárenskej spoločnosti.
Skontrolujte, či prívodná hadica nie je zalomená, stlačená alebo pokrútená.
Aby ste predišli únikom vody, utiahnite matice.
Pozor Spotrebič nezapájajte k novým
potrubiam, ani k potrubiam, ktoré neboli
dlho používané. Nechajte vodu tiecť
niekoľko minút, až potom pripojte
prívodnú hadicu.
Prívodná hadica je dvojstenná a je vybavená
vnútorným elektrickým káblom a bezpečnostným ventilom. Prívodná hadica je pod
tlakom iba pri privádzaní vody. Ak z prívodnej
hadice uniká voda, bezpečnostný ventil preruší prívod vody.
Pri zapájaní prívodnej hadice dávajte pozor:
• Neponárajte prívodnú hadicu, ani bezpečnostný ventil do vody.
• Ak sú prívodná hadica alebo bezpečnostný ventil poškodené, okamžite vytiahnite
zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
• Prívodnú hadicu s bezpečnostným ventilom smú vymeniť iba v servisnom stredisku.
40 electrolux
Varovanie Nebezpečné napätie
Keď spotrebič vypúšťa vodu, vyberte zátku
umývadla, aby sa predišlo tomu, že sa voda
vráti späť do spotrebiča.
Predĺženie odtokovej hadice nesmie byť dlhšie ako 2 m. Vnútorný priemer nesmie byť
menší ako priemer hadice.
Pri zapojení odtokovej hadice ku sifónu pod
umývadlom vyberte plastovú membránu (A).
Ak membránu nevyberiete, zvyšky jedál by
mohli sifón upchať
Hadica na vypúšťanie vody
1. Odtokovú hadicu zapojte k sifónu umývadla a pripevnite ju pod pracovnou plochou. Predídete tak tomu, že sa odpadná
voda z umývadla dostane späť do spotrebiča.
2. Zapojte odtokovú hadicu ku stúpajúcemu odtokovému potrubiu s odvetraním
(minimálny vnútorný priemer 4 cm).
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
Spotrebič je vybavený bezpečnostným
zariadením, ktoré bráni návratu vody do
spotrebiča. Ak je sifón vybavený 'nevratným ventilom', tento ventil môže spôsobiť nesprávne vypúšťanie vody zo spotrebiča. Vyberte nevratný ventil.
Pozor Skontrolujte, či sú vodovodné
prípojky utiahnuté, aby sa predišlo
únikom vody.
Skontrolujte, či odtoková hadica nie je zalomená, stlačená, čo by bránilo správnemu odtoku vody.
Zapojenie do elektrickej siete
Varovanie Výrobca nezodpovedá za
škody spôsobené nedodržaním
bezpečnostných predpisov.
Spotrebič uzemnite podľa bezpečnostných predpisov.
Skontrolujte, či sú napätie a príkon uvedené na výrobnom štítku zhodné s napätím a výkonom siete napájania.
Vždy používajte správne nainštalovanú
uzemnenú ochrannú zásuvku.
Nepoužívajte rozdvojky, konektory, ani
predlžovacie káble. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Prívodný elektrický kábel nevymieňajte
sami. Zavolajte servisné stredisko.
Skontrolujte, či je prívodný elektrický kábel prístupný aj po inštalácii.
Pri odpojení spotrebiča neťahajte za prívodný kábel. Vždy ťahajte zástrčku.
Ochrana životného prostredia
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale,
návode na použitie a záručnom liste
znamená, že s výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do
electrolux 41
najbližšieho zmluvného zberného dvora
vykonávajúceho zber odpadu z
elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto
predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad
zhodnotený a zneškodnený environmentálne
vhodným spôsobom tak, aby sa predišlo
jeho negatívnym vplyvom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na
internetovej stránke www.envidom.sk.
Materiály obalov nepoškodzujú životné prostredie a dajú sa recyklovať. Plastové časti sú
označené napr. >PE<, >PS< a pod. Vhadzujte tieto materiály do príslušných odpadových nádob na recyklovateľný odpad.
Varovanie Pri likvidácii spotrebiča
postupujte nasledovne:
• Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
• Odrežte prívodný elektrický kábel a
zástrčku a zlikvidujte ich.
• Zlikvidujte zámok dvierok. Predídete
tak tomu, že sa deti zamknú v spotrebiči a ohrozia tak svoj život.
42 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Дізнайтеся більше про нас на сайті www.electrolux.com
Зміст
Інформація з техніки безпеки
42
Опис виробу
44
Панель керування
45
Перед першим користуванням
46
Установка пом'якшувача води
47
Використання солі для посудомийних
машин
48
Використання споліскувача
49
Завантажування ножів та посуду
50
Використання миючих засобів
52
Функція Multitab
Вибір та запуск програми миття
Програми миття
Догляд та чистка
Що робити, коли ...
Технічні дані
Установка
Підключення до водопроводу
Підключення до електромережі
Охорона довкілля
53
54
56
57
58
60
60
61
62
63
Може змінитися без оповіщення
Інформація з техніки безпеки
Щоб ознайомитися з правилами без‐
пеки і правильної експлуатації при‐
ладу, уважно прочитайте цей посіб‐
ник перед встановленням та екс‐
плуатацією приладу. Зберігайте пос‐
ібник користувача разом з приладом,
навіть коли перевозите чи продаєте
його. Користувачі повинні бути повні‐
стю обізнаними з правилами екс‐
плуатації й технікою безпеки прила‐
ду.
Застосування за призначенням
• Цей прилад призначений виключно
для домашнього вжитку.
• Використовуйте прилад лише для дом‐
ашнього посуду, придатного для миття
в посудомийних машинах.
• Не застосовуйте в посудомийній ма‐
шині розчинників. Це може призвести
до вибуху.
• Ножі та всі інші предмети з гострими
кінцями необхідно завантажувати у ко‐
шик для столових приборів кінцями до‐
низу. Інакше, їх можна розмістити го‐
ризонтально у верхньому кошику для
посуду.
• Використовуйте лише фірмові засоби,
призначені для посудомийних машин
(миючі засоби, сіль, ополіскувачі).
• Якщо відкрити дверцята посудомийної
машини під час її роботи, з неї може
вирватися назовні гаряча пара. Існує
ризик отримання опіку.
• Не виймаєте посуд із посудомийної
машини до завершення програми мит‐
тя.
• Коли програма миття завершиться,
від'єднайте штепсель кабелю живлен‐
ня від електромережі та перекрийте
кран водопостачання.
• Ремонт цього приладу може здійсню‐
ватися лише уповноваженим техніч‐
ним персоналом. Для ремонту можна
застосовувати лише оригінальні за‐
пасні частини.
• Не намагайтеся самостійно ремонту‐
вати прилад, щоб уникнути травм та
пошкодження приладу. У разі необхід‐
ності, звертайтеся у свій місцевий сер‐
вісний центр.
Загальні правила техніки безпеки
• Прилад не повинні використовувати
особи (включаючи дітей) з обмежени‐
ми фізичними або розумовими здібно‐
стями, або особи, які не мають відпо‐
відного досвіду та знань. Під час вико‐
ристання приладу такі особи мають пе‐
ребувати під наглядом або виконувати
вказівки відповідальних за їх безпеку
осіб.
• Дотримуйтеся інструкцій з техніки без‐
пеки, наданих виробником миючих за‐
собів для посудомийних машин, щоб
уникнути хімічних опіків очей, ротової
порожнини та горла.
electrolux 43
• Не пийте воду з посудомийної машини.
В ній можуть бути залишки миючого
засобу.
• Завжди закривайте дверцята, коли не
користуєтеся приладом, щоб не пере‐
чепитись через відкриті дверцята і уни‐
кнути травм.
• Не сідайте і не ставайте на відкриті
дверцята.
Безпека дітей
• Користуватися приладом дозволяєть‐
ся лише дорослим. Необхідно нагля‐
дати за дітьми, щоб вони не гралися з
цим приладом.
• Не дозволяйте дітям гратися з паку‐
вальними матеріалами. Таким чином
вони можуть задихнутися.
• Зберігайте миючі засоби у безпечному
місці. Не дозволяйте дітям торкатися
миючих засобів.
• Не дозволяйте дітям наближатися до
посудомийної машини, коли її дверця‐
та відкриті.
Установка
• Переконайтеся, що прилад не пошкод‐
жено під час транспортування. Підклю‐
чати пошкоджений прилад заборо‐
няється. У разі необхідності, зверніть‐
ся до свого постачальника.
• Перш ніж розпочати користуватися
приладом, видаліть всі пакувальні ма‐
теріали.
• Роботи з підключення приладу до
електромережі мають виконуватися
кваліфікованою та компетентною осо‐
бою.
• Роботи з підключення приладу до во‐
допроводу мають виконуватися квалі‐
фікованою та компетентною особою.
• Змінювати технічні характеристики
або вносити будь-які модифікації у
прилад забороняється. Існує ризик от‐
римати травму і пошкодити машину.
• Не користуйтеся приладом:
– з пошкодженим кабелем живлення
чи водопровідними шлангами;
– з пошкодженнями панелі керування,
робочої поверхні або нижньої части‐
ни, в результаті чого з'явився доступ
усередину приладу.
Звертайтеся в місцевий центр сервіс‐
ного обслуговування.
• Не просвердлюйте отворів у корпусі
приладу, оскільки таким чином можна
пошкодити гідравлічну чи електричну
систему.
Попередження! Ретельно
дотримуйтеся інструкцій щодо
підключення до електромережі та
водопостачання.
44 electrolux
Опис виробу
1
2
3
4
5
Верхній кошик
Перемикач рівня жорсткості води
Контейнер для солі
Дозатор миючого засобу
Дозатор ополіскувача
6
7
8
9
10
Табличка з технічними даними
Фільтри
Нижній розпилювач
Верхній розпилювач
Робоча поверхня
electrolux 45
Панель керування
1
2
3
4
5
6
Кнопка вмикання/вимкнення
Кнопки вибору програм
Кнопка відкладеного запуску (Delay)
Індикатори
Цифровий дисплей
Кнопки функцій
Індикатори
Програма виконується
– Загоряється при виборі програми миття.
– Світиться протягом всього часу виконання
програми миття.
– Гасне при завершенні виконання програми
миття.
Завершення програми
Загоряється при завершенні програми миття.
Додаткові функції:
• Рівень пом'якшення води.
• Вмикання/вимкнення дозатора ополіскува‐
ча.
• Попередження у разі збою в роботі прила‐
ду.
Функція Multitab
Загоряється при вмиканні функції Multitab.
Зверніться до розділу "Функція Multitab".
46 electrolux
Індикатори
Сіль
1)
Ополіскувач 1)
Загоряється, коли необхідно наповнити кон‐
тейнер для солі. Зверніться до розділу "За‐
стосування солі для посудомийних машин".
Після заповнення контейнера індикатор солі
може горіти ще кілька годин. Це не спричиняє
негативного впливу на роботу приладу.
Загоряється, коли необхідно наповнити доза‐
тор ополіскувача. Зверніться до розділу "За‐
стосування ополіскувача".
1) Коли контейнери для солі і/або ополіскувача порожні, відповідний індикатор не загоряється
під час виконання програми миття.
Кнопки вибору програми
За допомогою цих кнопок можна вибрати
програму миття. Натисніть кнопку про‐
грами миття і засвітиться відповідний ін‐
дикатор. Детальнішу інформацію про
програми миття можна дізнатися у роз‐
ділі "Програми миття посуду".
Кнопка відкладеного запуску
Користуйтеся кнопкою відкладеного за‐
пуску, щоб затримати пуск програми мит‐
тя на 1-9 годин. Зверніться до розділу
"Встановлення і запуск програми миття".
Цифровий дисплей
На дисплеї відображається:
• Число годин у затримці пуску.
• Чи перебуває прилад у режимі нала‐
штування.
• Чи встановлена програма миття.
Кнопки функцій
Кнопки функцій використовуються для
виконання таких операцій:
• Налаштування пристрою для пом'як‐
шення води. Зверніться до розділу
"Налаштування пристрою для пом'як‐
шення води".
• Скасування програми миття або від‐
кладеного запуску програми, які вже
виконуються. Зверніться до розділу
"Встановлення і запуск програми мит‐
тя".
• Вмикання/вимкнення функції Multitab.
Зверніться до розділу "Функція
Multitab".
• Щоб вимкнути/увімкнути дозатор опо‐
ліскувача при увімкненій функції
Multitab. Зверніться до розділу "Функ‐
ція Multitab".
Режим налаштування
Прилад повинен бути в режимі
налаштування для виконання таких
операцій:
• Встановлення програми миття.
• Встановлення рівня пристрою для
пом'якшення води.
• Вимкнення/вмикання дозатора ополі‐
скувача.
Натисніть кнопку вмикання/вимкнення.
Прилад перебуває у режимі налаштуван‐
ня, якщо:
– Світяться всі індикатори програм, а ци‐
фровий дисплей показує три горизо‐
нтальні лінії.
Натисніть кнопку вмикання/вимкнення.
Прилад не перебуває у режимі
налаштування, якщо:
– Світиться лише один індикатор про‐
грами, а цифровий дисплей показує
одну горизонтальну лінію.
– Встановлена програма миття. Щоб по‐
вернутися до режиму налаштування,
необхідно скасувати програму. Звер‐
ніться до розділу "Встановлення і за‐
пуск програми миття".
Перед першим користуванням
Зверніться до інструкції щодо кожного
етапу процедури:
1. Перевірте, чи правильно встановле‐
ний рівень пристрою для пом'якшен‐
electrolux 47
2.
3.
4.
5.
ня води з урахуванням жорсткості во‐
ди у вашому регіоні. За потреби на‐
лаштуйте пристрій для пом'якшення
води.
Заповніть сіллю для посудомийних
машин контейнер для солі.
Залийте ополіскувач у дозатор ополі‐
скувача.
Завантажте столові прибори і посуд у
посудомийну машину.
Встановіть програму миття, що відпо‐
відає типу посуду і рівню його забруд‐
нення.
6. Залийте у дозатор відповідну кіль‐
кість миючого засобу.
7. Запустіть програму миття посуду.
Якщо ви використовуєте комбіновані
миючі засоби в таблетках ("3 в 1", "4
в 1", "5 в 1" та інші), див. розділ "Функ‐
ція "Multitab"".
Установка пом'якшувача води
Пристрій для пом'якшення води видаляє
мінерали і солі з води, що подається в
машину. Мінерали і солі можуть негатив‐
но впливати на роботу приладу.
Жорсткість води вимірюється за шкалою
еквівалентів:
• у німецьких градусах (dH°);
• французьких градусах (°TH);
• ммоль/л (мілімоль на літр - міжнародна
одиниця жорсткості води);
• та у кларках.
Настройте пристрій для пом'якшення во‐
ди відповідно до жорсткості води у вашій
місцевості. У разі необхідності, зверніть‐
ся до місцевих органів водопостачання.
Жорсткість води
Налаштування жорсткості води
°dH
°TH
ммоль/л
Кларк
вручну
за допомогою елек‐
троніки
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2
5
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 1)
1 1)
1) Застосовувати сіль не потрібно.
Потрібно настроїти пристрій для
пом'якшення води вручну або за до‐
помогою електроніки.
Коригування вручну
На заводі пристрій був налаштова‐
ний в положення 2.
1. Відкрийте дверцята.
2. Вийміть нижній кошик.
3. Поверніть перемикач рівня жорстко‐
сті води в положення 1 або 2 (див. та‐
блицю).
4. Встановіть нижній кошик.
48 electrolux
5. Зачиніть дверцята.
Електронне регулювання
Заводська настройка пристрою для
пом'якшення води - рівень 5.
1. Увімкніть прилад.
2. Переконайтеся, що прилад знахо‐
диться в режимі налаштування.
3. Натисніть і утримуйте кнопки функ‐
цій B та C, доки індикатори кнопок
функцій A, B та C не почнуть блимати.
4. Відпустіть кнопки функцій B та C.
5. Натисніть кнопку функції A.
– Індикатор кнопки функції A продов‐
жуватиме блимати.
– Індикатори кнопок функцій B та C
згаснуть.
– Індикатор завершення програми
почне блимати.
Налаштування функції пристрою для
пом'якшення води увімкнене.
Індикатор завершення програми бли‐
має, показуючи рівень, на який нала‐
штований пристрій для пом'якшення
води. Пауза триває приблизно 5 се‐
кунд.
Приклад: 5 блимань, пауза, 5 бли‐
мань, пауза і т.д. = рівень 5
6. Натисніть кнопку функції A один раз,
щоб збільшити рівень пом'якшення
води на одне значення.
7. Натисніть кнопку вмикання/вимкнен‐
ня, щоб зберегти операцію.
Використання солі для посудомийних машин
Обережно! Застосовуйте тільки сіль
для посудомийних машин. Якщо
застосовувати солі типів, які не
підходять для посудомийних
машина, це може призвести до
пошкодження пристрою для
пом'якшення води.
Обережно! Гранули солі або вода з
розчиненою в ній сіллю на дні
машини можуть призвести до
корозії. Щоб запобігти корозії,
заповніть пристрій сіллю до запуску
програми миття.
Щоб заповнити контейнер для солі, ви‐
конайте наведені нижче дії:
1. Відкрийте контейнер для солі, повер‐
нувши кришечку проти годинникової
стрілки.
2. Залийте в контейнер для солі 1 літр
води (лише в перший раз).
3. Користуючись лійкою, заповніть кон‐
тейнер сіллю.
4. Приберіть сіль з поверхні біля отвору
контейнера для солі.
5. Закрийте контейнер для солі, повер‐
нувши кришечку за годинниковою
стрілкою.
Якщо вода переливається через краї
контейнера для солі при його запов‐
ненні сіллю, це нормально.
Коли ви встановлюєте пристрій для
пом'якшення води за допомогою елек‐
троніки на рівень 1, індикатор солі не го‐
рить.
electrolux 49
Використання споліскувача
Обережно! Застосовуйте лише
спеціальні ополіскувачі для
посудомийних машин.
Не заливайте в дозатор ополіскува‐
ча інші речовини (напр., засіб для чи‐
щення посудомийних машин, рідкий
миючий засіб). Це може пошкодити
пристрій.
Завдяки ополіскувачу на посуді після
висихання не залишиться смуг та
плям.
Ополіскувач додається автоматично
під час останньої фази ополіскуван‐
ня.
Щоб залити ополіскувач у дозатор, вико‐
найте такі дії:
1. Щоб відкрити дозатор ополіскувача,
натисніть кнопку (A).
3. Якщо ополіскувач розлився, витріть
його за допомогою ганчірки, яка до‐
бре вбирає рідину. Це дозволить уни‐
кнути надмірного утворення піни під
час подальшого виконання програми
миття.
4. Закрийте дозатор ополіскувача.
Настройте дозатор ополіскувача
Дозатор ополіскувача встановлений ви‐
робником в положення 4.
Можна настроїти дозатор ополіскувача в
межах від 1 (найменша доза) до 6 (на‐
йбільша доза).
2. Залийте ополіскувач у дозатор ополі‐
скувача. Відмітка "max.".позначає
максимальний рівень.
1. Збільшити чи зменшити дозування
можна повернувши регулятор доза‐
тора ополіскувача.
50 electrolux
– Збільшіть дозу, якщо на посуді за‐
лишаються сліди від крапель води
чи вапняний наліт.
– Зменшіть дозу, якщо на посуді за‐
лишаються смуги, білуваті плями
чи синюватий наліт.
Завантажування ножів та посуду
Корисні поради та підказки
Обережно! Використовуйте прилад
лише для домашнього посуду,
придатного для миття в
посудомийних машинах.
Не використовуйте прилад для миття
предметів, які вбирають воду (губок, ган‐
чірок тощо).
• Перед завантаженням столових при‐
борів та посуду в машину, виконайте
такі дії:
– Видаліть усі залишки їжі та сміття.
– Розм'якшіть залишки підгорілої їжі у
сковорідках.
• Під час завантаження столових прибо‐
рів та посуду, виконайте такі дії:
– Предмети, які мають порожнину (на‐
приклад чашки, склянки та каструлі),
завантажте в машину отвором дони‐
зу.
– Подбайте про те, щоб у контейнері
або на дні не накопичувалася вода.
– Подбайте про те, щоб столові при‐
бори та посуд не знаходилися все‐
редині один одного.
– Подбайте про те, щоб столові при‐
бори та посуд не накривали один од‐
ного.
– Подбайте про те, щоб склянки не
торкалися між собою.
– Невеликі предмети кладіть у кошик
для столових приборів.
• На пластикових предметах та сково‐
рідках з антипригарним покриттям, як
правило, залишаються краплі води.
Пластикові предмети не висихають до
кінця, так само як порцеляна та сталеві
предмети.
• Легкі предмети кладіть у верхній ко‐
шик. Подбайте про те, щоб предмети
не рухалися.
Обережно! Перед запуском
програми миття переконайтеся в
тому, що розпилювачі можуть
безперешкодно рухатися.
Попередження! Завжди закривайте
дверцята після завантаження чи
розвантаження приладу. Відкриті
дверцята можуть становити
небезпеку.
Нижній кошик
Каструлі, кришки, тарілки, салатниці та
столові прибори кладіть у нижній кошик.
Блюда і великі кришки розмістіть по кра‐
ях кошика.
Ряди штирів у нижньому кошику можна
опустити, щоб розмістити каструлі, ско‐
ворідки та миски.
electrolux 51
Кошик для столових приборів
Попередження! Не розміщуйте ножі
з довгими лезами у вертикальному
положенні. Довгі й гострі столові
прибори покладіть у верхній кошик в
горизонтальному положенні. Будьте
обережні з гострими предметами.
Користуйтеся решіткою для столових
приборів. Якщо розміри столових прибо‐
рів унеможливлюють використання ре‐
шітки для розміщення столових прибо‐
рів, її можна легко зняти.
Кладіть виделки та ложки ручками вниз.
Ножі кладіть ручками вгору.
Щоб уникнути злипання ложок між со‐
бою, розмістіть їх поміж іншими прибо‐
рами.
Щоб покласти столові прибори в кошик
для столових приборів, опустіть його
ручку.
Верхній кошик
Верхній кошик призначений для тарілок
(з максимальним діаметром 24 см), блю‐
дець, салатниць, чашок, склянок, ка‐
струль та кришок. Розмістіть посуд так,
щоб вода могла досягти всіх поверхонь.
52 electrolux
Максимальна висота посуду
Нижнє поло‐
ження
24 см
27 см
Щоб перемістити верхній кошик у верхнє
положення, виконайте такі дії:
1. Потягніть кошик назовні, доки він не
зупиниться.
2. Обережно піднімайте обидві сторони,
доки не спрацює механізм, і кошик не
зафіксується у стабільному положен‐
ні.
Фужери на високих ніжках слід поставити
догори ніжками в підставки для чашок.
Якщо посуд довший, підставки для ча‐
шок можна скласти догори.
Коригування висоти встановлення
верхнього кошика
Якщо ви хочете розмістити у нижньому
кошику великі тарілки, спершу встановіть
верхній кошик у верхнє положення.
Максимальна висота посуду
Верхнє поло‐
ження
верхній ко‐
шик
нижній ко‐
шик
20 см
31 см
Щоб перемістити верхній кошик у нижнє
положення, виконайте такі дії:
1. Потягніть кошик назовні, доки він не
зупиниться.
2. Обережно потягніть обидві сторони
вгору.
3. Підтримуючи механізм, дозвольте йо‐
му повільно опуститися.
Обережно!
• Не піднімайте і не опускайте кошик
лише з одного боку.
• Коли верхній кошик перебуває у
верхньому положенні, не можна
користуватися підставками для ча‐
шок.
Використання миючих засобів
Використовуйте лише миючі засоби
(порошкові, рідкі чи таблетовані),
придатні для посудомийних машин.
Зверніть увагу на інформацію на уп‐
аковці:
• Дозування, рекомендоване вироб‐
ником.
• Рекомендації щодо зберігання.
Щоб не шкодити довкіллю, не вико‐
ристовуйте миючі засоби у кількості,
більшій за рекомендовану.
electrolux 53
Щоб заповнити дозатор миючих засобів,
виконайте наведені нижче дії:
1. Відкрийте кришку дозатора миючих
засобів.
4. У разі використання таблетованих
миючих засобів покладіть таблетку
миючого засобу в дозатор миючих за‐
собів ( A).
2. Заповніть дозатор миючого засобу
( A) миючим засобом. Позначки відо‐
бражають дозування:
20 = приблизно 20 г миючого засобу
30 = приблизно 30 г миючого засобу.
3. Якщо використовується програма
миття посуду з фазою попереднього
миття, залийте миючий засіб у відді‐
лення для попереднього миття ( B).
5. Закрийте кришку дозатора миючих
засобів. Натисніть на кришку, поки во‐
на не зафіксується.
A
Різні марки миючих засобів розчиня‐
ються протягом різного часу. Деякі
таблетовані миючі засоби не забез‐
печують найкращих результатів очи‐
щення, у разі застосування коротких
програм миття. Якщо ви користуєте‐
ся таблетованими миючими засоба‐
ми, застосовуйте довгі програми
миття, щоб забезпечити повне вида‐
лення миючого засобу.
B
Функція Multitab
Функція Multitab призначена для комбі‐
нованих таблеток миючого засобу.
Ці таблетки містять такі речовини, як
миючий засіб, ополіскувач та сіль для
посудомийних машин. Деякі типи табле‐
ток можуть містити й інші речовини.
Перевірте, чи підходять ці таблетки для
води того рівня жорсткості, яка надхо‐
54 electrolux
дить до вас. Зверніться до інструкцій ви‐
робника.
Коли ви встановлюєте функцію Multitab,
вона залишається активною, доки ви її не
деактивізуєте.
Функція Multitab автоматично припиняє
надходження ополіскувача та солі. Інди‐
катор солі вимкнено.
Якщо ви застосовуєте функцію Multitab,
тривалість виконання програми може
збільшитися.
Активізуйте або деактивізуйте функ‐
цію Multitab, перш ніж запускати про‐
граму миття посуду.
Ви не можете активізувати або деак‐
тивізувати функцію Multitab, коли
програма виконується. Скасуйте ви‐
конання програми миття посуду, а
потім встановіть програму знову.
Щоб активізувати функцію Multitab:
• Потримайте дві кнопки "Multitab" (кноп‐
ки функцій D та E). Загориться індика‐
тор multitab.
Щоб деактивізувати функцію Multitab:
• Потримайте дві кнопки "Multitab" (кноп‐
ки функцій D та E). Індикатор multitab
згасне.
Якщо результати сушіння є незадо‐
вільними, виконайте такі дії:
1. Заповніть дозатор ополіскува‐
чем.
2. Увімкніть дозатор ополіскувача.
3. Встановіть дозування ополіску‐
вача в положення 2.
• Активувати або деактивувати до‐
затор ополіскувача можна лише
при активованій функції "Multitab".
Активація дозатора ополіскувача.
1. Увімкніть пристрій.
2. Переконайтеся, що пристрій перебу‐
ває у режимі настроювання.
3. Натисніть і утримуйте кнопки функ‐
цій B та C.
– Індикатори кнопок функцій A, B та C
почнуть блимати.
4. Натисніть кнопку функції B.
– Індикатори кнопок функцій A та C
згаснуть.
– Індикатор кнопки функції B продов‐
жує горіти.
5. Натисніть кнопку функції B знову.
– Увімкнеться індикатор завершення
програми.
6. Вимкніть пристрій, щоб зберегти цю
настройку.
Щоб деактивувати дозатор ополіскува‐
ча, виконайте наведені вище дії, доки не
згасне індикатор "Програму завершено".
Щоб знову користуватися звичайним
миючим засобом:
1. Деактивуйте функцію Multitab.
2. Заповніть контейнер для солі та
дозатор ополіскувача.
3. Встановіть настройку жорсткості
води на найвищий рівень.
4. Виконайте програму миття без
посуду.
5. Настройте пристрій для пом'як‐
шення води відповідно до жорст‐
кості води у вашій місцевості.
6. Настройте дозатор ополіскувача.
Вибір та запуск програми миття
Встановіть програму миття з відкри‐
тими дверцятами. Програма миття
запуститься лише після того, як ви
зачините дверцята. До цього момен‐
ту є можливість змінити налаштуван‐
ня.
Щоб запустити програму миття, виконай‐
те такі дії:
1. Увімкніть прилад.
2. Переконайтеся, що прилад знахо‐
диться в режимі налаштування.
3. Натисніть одну з кнопок програм.
Зверніться до розділу "Програми мит‐
тя".
– Загориться індикатор програми.
– Цифровий дисплей показуватиме
три горизонтальні лінії.
– Загориться індикатор виконання
програми.
4. Зачиніть дверцята.
– Програма миття запуститься авто‐
матично.
electrolux 55
– Індикатор виконання програми про‐
довжуватиме горіти.
– Цифровий дисплей показуватиме
лише одну горизонтальну лінію. Во‐
на відображатиметься протягом
всього часу виконання програми
миття.
Коли виконується програма миття,
ви не можете змінювати програму.
Скасуйте виконання програми мит‐
тя.
Вибрати програму миття і затримку
пуску можна і при закритих дверця‐
тах. При натисканні кнопки вибору
програми у вас є тільки 3 секунди на
те, щоб вибрати іншу програму мит‐
тя або затримку пуску. Через ці 3 се‐
кунди вибрана програма запускаєть‐
ся автоматично.
Попередження! Переривати або
скасовувати виконання програми
миття можна лише у разі
необхідності.
Обережно! Відкривайте дверцята
обережно. З машини може
вирватися гаряча пара.
Переривання виконання програми
Відкрийте дверцята.
• Виконання програми зупиниться.
Закрийте дверцята.
• Виконання програми продовжиться з
того моменту, коли її було перервано.
Скасування програми миття
1. Натисніть і утримуйте кнопки функ‐
цій B та C до того часу, коли:
– Загоряться всі індикатори програм.
– З'являться три горизонтальні лінії
на дисплеї.
2. Відпустіть кнопки функцій B та C. Про‐
граму миття скасовано.
Після цього можна виконати такі дії:
1. Вимкнути прилад.
2. Встановити нову програму миття.
Заповнюйте дозатор миючого засобу,
перш ніж встановлювати нову програму
миття.
Встановлення і запуск програми миття з
відкладеним пуском
1. Увімкніть прилад.
2. Встановіть програму миття.
3. Натискайте кнопку відкладеного за‐
пуску, поки на дисплеї не почне бли‐
мати потрібна затримка пуску програ‐
ми миття.
4. Зачиніть дверцята.
– Почнеться зворотний відлік часу
затримки пуску.
– Цифра на дисплеї горітиме постій‐
ним світлом.
– Індикатор виконання програми
згасне.
– Зворотний відлік часу відкладеного
запуску відбувається із кроком в 1
годину.
5. Коли зворотній відлік часу завер‐
шиться, програма миття запуститься
автоматично.
– Загориться індикатор виконання
програми.
Не відкривайте дверцята під час зво‐
ротного відліку часу, щоб не перери‐
вати відлік часу. Коли ви зачините
дверцята знову, зворотний відлік ча‐
су почнеться з того моменту, коли він
був перерваний.
Скасування відкладеного запуску
1. Натисніть і утримуйте кнопки функ‐
цій B та C до того часу, коли:
– Загоряться всі індикатори програм.
– З'являться три горизонтальні лінії
на дисплеї.
У разі скасування відкладеного запус‐
ку також скасовується програма мит‐
тя.
2. Встановіть нову програму миття.
Завершення програми миття
• Прилад припиняє роботу автоматич‐
но.
• Індикатор виконання програми згасне.
• Загориться індикатор завершення
програми.
• Цифровий дисплей згасне.
1. Вимкніть прилад.
2. Відкрийте дверцята.
3. Щоб одержати кращі результати су‐
шіння, потримайте дверцята прочи‐
56 electrolux
неними протягом кількох хвилин,
перш ніж виймати посуд.
Дайте посуду охолонути, перш ніж вий‐
мати його з приладу. Гарячий посуд мож‐
на легко розбити.
• На стінках і дверцятах приладу може
бути вода. Нержавіюча сталь холоне
швидше, ніж посуд.
Виймання посуду
• Спершу вийміть предмети з нижнього
кошика, а потім - з верхнього.
Програми миття
Програми миття
Програма
Рівень забруд‐
нення
Тип посуду
Опис програми
Intensive
Сильне забруд‐
нення
Посуд, столові при‐
бори, каструлі та
сковорідки
Попереднє миття
Основне миття при температурі
до 70°C
2 проміжні полоскання
Остаточне полоскання
Сушіння
Auto1)
Будь-який
Посуд, столові при‐
бори, каструлі та
сковорідки
Попереднє миття
Основне миття при температурі
до 45°C або 70°C
1 чи 2 проміжні полоскання
Остаточне полоскання
Сушіння
Quick2)
Середній або
невеликий рі‐
вень забруд‐
нення
Посуд і столові при‐
бори
Основне миття при температурі
до 60°C
Остаточне полоскання
Eco3)
Середній рівень
забруднення
Посуд і столові при‐
бори
Попереднє миття
Основне миття при температурі
до 50°C
1 проміжне полоскання
Остаточне полоскання
Сушіння
Glass
Середній або
невеликий рі‐
вень забруд‐
нення
Фаянсовий та скля‐
ний посуд
Основне миття при температурі
до 45°C
1 проміжне полоскання
Остаточне полоскання
Сушіння
1) Під час автоматичної програми рівень забруднення посуду визначається за ступенем
помутніння води. Тривалість програми і показники споживання можуть змінюватися. Це
залежить від того, чи повністю завантажений пристрій, і від рівня забруднення посуду.
Прилад автоматично регулює температуру води під час основного миття.
2) Це відмінна щоденна програма для миття при неповному завантаженні. Прекрасно підходить
для родини з 4 осіб, коли потрібно завантажити лише посуд і столові прибори після сніданку
та обіду.
3) Тестова програма для дослідницьких установ. Будь ласка, зверніться до окремої брошури,
де наведено дані випробувань.
electrolux 57
Показники споживання
Програма
Тривалість програми (у
хвилинах)
Споживання елек‐
троенергії (у кВт-год)
Споживання води (у
літрах)
Intensive
105 - 115
1,6 - 1,8
19 - 21
Auto
80 - 125
0,8 - 1,3
10 - 19
Quick
30
0,8
8
Eco
160 - 170
0,8 - 0,9
12 - 13
Glass
65 - 75
0,6 - 0,7
11 - 12
Ці значення можуть змінюватися за‐
лежно від тиску і температури води,
коливання напруги в мережі та кіль‐
кості посуду.
Догляд та чистка
Попередження! Перш ніж чистити
прилад, вимкніть його.
Чищення фільтрів
Обережно! Не користуйтеся
приладом без фільтрів.
Переконайтеся, що фільтри
встановлено правильно. Неналежне
встановлення фільтрів призведе до
незадовільних результатів миття та
пошкодження машини.
У разі потреби, очистіть фільтри. За‐
бруднені фільтри погіршать результати
миття.
В посудомийній машині встановлено три
фільтри:
1. фільтр грубого очищення (A)
2. мікрофільтр (B)
3. плаский фільтр (C)
A
B
C
Щоб очистити фільтри, виконайте такі
дії:
1. Відкрийте дверцята.
2. Вийміть нижній кошик.
3. Розблокуйте систему фільтрів, по‐
вернувши ручку мікрофільтра (B)
проти годинникової стрілки приблиз‐
но на 1/4
58 electrolux
11. Встановіть систему фільтрів на міс‐
це.
12. Зафіксуйте систему фільтрів, повер‐
таючи ручку мікрофільтра (B) за го‐
динниковою стрілкою, доки вона за‐
фіксується.
13. Встановіть нижній кошик.
14. Закрийте дверцята.
Не знімайте розпилювачі.
4. Вийміть систему фільтрів.
5. Візьміть фільтр грубого очищення
(A) за ручку з отвором.
6. Вийміть фільтр грубого очищення (A)
з мікрофільтра (B).
7. Вийміть плаский фільтр (C) з дна
приладу.
Якщо отвори в розпилювачах забилися,
видаліть частки бруду за допомогою зу‐
бочистки.
Чищення ззовні
Почистіть зовнішні поверхні приладу та
панель керування вологою м'якою ткани‐
ною. Застосовуйте лише нейтральні
миючі засоби. Не застосовуйте абразив‐
ні речовини, мочалки та розчинники
(ацетон, трихлоретилен тощо).
Запобіжні заходи на випадок морозу
Обережно! Не встановлюйте прилад
там, де температура опускається
нижче 0°C. Виробник не несе
відповідальності за пошкодження
приладу в результаті його
замерзання.
8. Промийте фільтри під проточною во‐
дою.
9. Встановіть плаский фільтр (C) на дні
приладу.
10. Вставте фільтр грубого очищення
(A) в мікрофільтр (B) і стисніть їх.
Якщо цього уникнути неможливо, випо‐
рожніть прилад і зачиніть дверцята.
Від'єднайте шланг подачі води та вилий‐
те з нього воду.
Що робити, коли ...
Прилад не запускається або зупиняється
під час роботи.
Якщо з'явилась несправність, спершу
спробуйте вирішити проблему самостій‐
но. Якщо усунути проблему самостійно
не вдається, зверніться до продавця або
центру технічного обслуговування.
Обережно! Вимкніть посудомийну
машину, перш ніж виконувати
вказані нижче запропоновані дії для
усунення несправностей.
electrolux 59
Код помилки і несправність
Можлива причина несправності та спосіб її усунення
• індикатор програми, що вико‐
нується, постійно блимає
• індикатор "Завершення програ‐
ми" мигає 1 раз
Посудомийна машина не напов‐
нюється водою
• Кран подачі води забився брудом або накипом.
Почистіть кран подачі води.
• Кран подачі води закритий.
Відкрийте кран подачі води.
• Заблокований фільтр шланга для подавання води.
Прочистьте фільтр.
• Шланг для подавання води приєднано неналежним чи‐
ном. Шланг може бути перекручений або передавле‐
ний.
Переконайтеся, що шланг приєднано належним чином.
• індикатор програми, що вико‐
нується, постійно блимає
• індикатор "Завершення програ‐
ми" мигає двічі
Посудомийна машина не зливає
воду
• Забився зливний отвір раковини.
Прочистьте зливний отвір.
• Зливний шланг приєднано неналежним чином. Шланг
може бути перекручений або передавлений.
Переконайтеся, що шланг приєднано належним чином.
• індикатор програми, що вико‐
нується, постійно блимає
• індикатор "Завершення програ‐
ми" мигає двічі
Працює пристрій, що запобігає
переливанню води
• Закрийте кран подачі вони і зверніться до місцевого
сервісного центру.
Програма не запускається
• Дверцята приладу не зачинені.
Закрийте дверцята.
• Штепсель кабелю живлення не підключено.
Підключіть кабель.
• Перегорів запобіжник на домашньому електрощиті.
Замініть запобіжник.
• Встановлений відкладений пуск.
Скасуйте відкладений пуск, щоб негайно запустити
програму прання.
Після перевірки увімкніть прилад. Вико‐
нання програми продовжується з того
моменту, на якому воно було перерване.
Якщо знову з'являється повідомлення
про несправність, зверніться до місцево‐
го центру з сервісного обслуговування.
Ці дані необхідні, щоб можна було швид‐
ко і правильно допомогти вам.
• Модель (Mod.)
• Номер виробу (PNC)
• Серійний номер (S.N.)
Цю інформацію можна знайти на таблич‐
ці з технічними даними.
Вкажіть необхідні дані тут.
Опис моделі: ..........
Номер виробу: ..........
Серійний номер: ..........
Результати чищення незадовільні
Посуд не чистий
• Вибрана програма миття не підходить для типу посуду та рів‐
ня забруднення.
• Кошики завантажені неналежним чином і вода не досягає всіх
поверхонь.
• Розпилювачі не можуть безперешкодно обертатися через не‐
належне розміщення посуду.
• Фільтри забруднені або встановлені неналежним чином.
• Кількість миючого засобу недостатня або він закінчився.
Частки вапна на посуді
• Контейнер для солі порожній.
• Неправильно встановлений рівень пом'якшення води.
• Кришка контейнера із сіллю закрита неналежним чином.
60 electrolux
Результати чищення незадовільні
Посуд вологий і тьмяний
• Ополіскувач не використовувався.
• Спорожнів дозатор ополіскувача.
На склянках та іншому пос‐ • Зменште дозу ополіскувача.
уді наявні смуги, плями мо‐
лочного кольору або синю‐
ватий наліт
На склянках та іншому пос‐ • Збільште дозу ополіскувача.
уді залишаються засохлі
• Причиною може бути миючий засіб.
плями від крапель води
Технічні дані
Габарити
Ширина см
44,6
Висота см
85
Глибина см
62
Електрична схема - Напруга Загальна потужність - Запо‐
біжник
Інформація про підключення до електромережі наведена на
табличці з технічними даними, що знаходиться на внутрішнь‐
ому боці дверцят посудомийної машини.
Тиск у системі водопостачан‐
ня
Мінімум
0,5 барів (0,05 мПа)
Максимум
Місткість
8 барів (0,8 мПа)
Кількість наборів посуду для
однієї особи
Установка
Встановлення під робочу поверхню
Попередження! Перед
встановленням переконайтеся, що
кабель живлення від'єднаний від
електромережі.
Встановлюйте прилад поблизу водопро‐
воду та водовідведення. Зніміть робочу
поверхню приладу, щоб встановити його
під мийкою або кухонною робочою по‐
верхнею. Переконайтеся, що розміри за‐
глибини відповідають зазначеним габа‐
ритам.
Щоб зняти робочу поверхню приладу,
виконайте такі дії:
1. Викрутіть задні гвинти (1).
9
electrolux 61
2. Потягніть робочу поверхню позаду
приладу (2).
3. Підніміть робочу поверхню, щоб ви‐
тягнути її з передніх пазів (3).
5. Встановіть прилад під кухонною ро‐
бочою поверхнею. Переконайтеся,
що шланги не були скручені або за‐
тиснуті.
У випадку ремонту майстер повинен ма‐
ти безперешкодний доступ до приладу.
Якщо ви не хочете вбудовувати посудо‐
мийну машину і вона буде стояти окремо,
встановіть на прилад його робочу по‐
верхню.
Нижня частина невбудованого приладу
не регулюється.
Вирівнювання приладу
Переконайтеся, що прилад стоїть так,
що дверцята можуть безперешкодно
герметично закриватися. Якщо прилад
встановлено правильно, дверцята не за‐
чіпатимуть краї корпусу. Якщо дверцята
не закриваються як слід, регулюйте ніж‐
ки, поки машина не буде стояти абсо‐
лютно рівно.
4. Вирівняйте прилад, регулюючи ніжки.
Підключення до водопроводу
Наливний шланг
Під'єднайте прилад до мережі гарячого
(макс. 60°) або холодного водопостачан‐
ня.
Якщо гаряча вода надходить з альтер‐
нативних джерел енергії, які є екологічно
чистими (напр., сонячних батарей або
фотоелектричних панелей та вітряних
електростанцій), застосовуйте гарячу
воду, щоб зменшити споживання елек‐
троенергії.
Під'єднайте наливний шланг до водопро‐
відного крана з зовнішньою різьбою 3/4
дюйма.
Обережно! Не застосовуйте для
під'єднання шланги від старого
приладу.
Напір води має бути в межах, зазначених
у розділі "Технічні дані". Подбайте про те,
щоб дізнатися в місцевих органах водо‐
постачання середній напір у вашому ре‐
гіоні.
Подбайте про те, щоб наливний шланг
не був перекрученим, перетиснутим або
сплутаним.
Змонтуйте контргайку належним чином,
щоб попередити протікання води.
Обережно! Не під'єднуйте прилад до
нових труб або труб, якими довгий
час не користувалися. Злийте воду
впродовж кількох хвилин, а вже потім
під'єднуйте наливний шланг.
Наливний шланг має подвійні стінки і ос‐
нащений внутрішнім кабелем та запобіж‐
ним клапаном. Наливний шланг перебу‐
ває під тиском лише тоді, коли ним тече
вода. У разі протікання води у наливному
шлангу, запобіжний клапан перекриває
воду.
Будьте обережні, під'єднуючи наливний
шланг:
• Не кладіть наливний шланг або запо‐
біжний клапан у воду.
• У разі пошкодження наливного шлангу
або запобіжного клапану, негайно вий‐
міть вилку з розетки.
• Замінювати наливний шланг з запобіж‐
ним клапаном дозволяється лише
майстрам з Центру технічного обслу‐
говування.
62 electrolux
Попередження! Небезпечна напруга
Зливний шланг
1. Приєднайте зливний шланг до злив‐
ного отвору і прикріпіть його під робо‐
чою поверхнею. Це запобігатиме по‐
траплянню в прилад води з каналіза‐
ції.
2. Приєднайте зливний шланг до стояка
із вхідним отвором (з мінімальним
внутрішнім діаметром 4 см).
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
Подбайте про те, щоб шланг не був скру‐
чений або перетиснутий, оскільки це мо‐
же перешкоджати вільному зливу води.
Під час зливання води з машини закри‐
вати зливний отвір раковини не можна,
оскільки це може призвести до того, що
вода повертатиметься назад у машину.
Довжина подовження зливного шланга
не повинна перевищувати 2 м. Внутріш‐
ній діаметр має бути не меншим від діа‐
метру шлангу.
Якщо ви під'єднуєте зливний шланг до
сифону під раковиною, зніміть пластико‐
ву мембрану (A). Якщо ви не знімете
мембрану, залишки їжі можуть заблоку‐
вати кінець зливного шлангу
Прилад обладнано запобіжником,
який не дає брудній воді повертатися
назад у машину. Якщо сифон вашої
раковини оснащений клапаном, що
запобігає зворотному току води, це
може негативно позначитися на зли‐
ванні води з машини. Витягніть кла‐
пан, що запобігає зворотному току
води.
Обережно! Подбайте про те, щоб
муфти були добре затягнуті. Це
потрібно, щоб запобігти витіканню
води.
Підключення до електромережі
Попередження! Виробник не несе
відповідальності у разі
недотримання вами цих правил
техніки безпеки.
Заземліть прилад згідно з правила‐
ми техніки безпеки.
Переконайтеся, що номінальна на‐
пруга та характеристики електроме‐
режі, зазначені в табличці з техніч‐
ними характеристиками, відповіда‐
ють параметрам місцевої електро‐
мережі.
Завжди користуйтеся правильно
встановленою ударостійкою розет‐
кою.
Забороняється застосовувати розга‐
лужувачі та подовжувачі. Це спричи‐
няє ризик виникнення пожежі.
Не замінюйте кабель живлення са‐
мостійно. Звертайтеся до центру
технічного обслуговування.
Після встановлення машини необ‐
хідно забезпечити вільний доступ до
місця підключення кабелю живлення
до електромережі.
Не тягніть за кабель, щоб від'єднати
прилад від електромережі. Тягніть
завжди за штепсель.
electrolux 63
Охорона довкілля
Цей
символ на виробі або на його
упаковці позначає, що з ним не можна
поводитися, як із побутовим сміттям.
Замість цього його необхідно повернути
до відповідного пункту збору для
переробки електричного та
електронного обладнання.
Забезпечуючи належну переробку цього
виробу, Ви допомагаєте попередити
потенційні негативні наслідки для
навколишнього середовища та здоров’я
людини, які могли би виникнути за умов
неналежного позбавлення від цього
виробу. Щоб отримати детальнішу
інформацію стосовно переробки цього
виробу, зверніться до свого місцевого
офісу, Вашої служби утилізації або до
магазина, де Ви придбали цей виріб.
Пакувальні матеріали екологічно безпеч‐
ні і придатні для повторного використан‐
ня. На пластикових компонентах є мар‐
кування, напр., >PE<, >PS< тощо. Вики‐
дайте пакувальні матеріали у відповідні
контейнери для утилізації на переробній
фабриці.
Попередження! Викидаючи прилад,
дотримуйтеся такої процедури:
• Вийміть вилку кабелю живлення з
розетки.
• Відріжте кабель живлення і вилку
та викиньте їх.
• Вийміть фіксатор дверцят. Завдя‐
ки цьому діти не зможуть закрити‐
ся в машині зсередини, що могло
б поставити під загрозу їх життя.
www.electrolux.com
www.electrolux.sk
www.electrolux.ua
117953490-00-042009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising