Electrolux | ESF46710X | User manual | Electrolux ESF46710X Lietotāja rokasgrāmata

Electrolux ESF46710X Lietotāja rokasgrāmata
lietošanas instrukcija
Trauku mazgājamā mašīna
ESF 46710
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Dalieties ar mums savā pieredzē un pārdomās vietnē
www.electrolux.com
Saturs
Drošības informācija
Izstrādājuma apraksts
Vadības panelis
Pirmā ieslēgšana
Ūdens mīkstinātāja iestatīšana
Trauku mazgātāja sāls izmantošana
Skalošanas līdzekļa izmantošana
Izmantošana ikdienā
Trauku un virtuves piederumu ievietošana
Mazgāšanas līdzekļa izmantošana
Multitab funkcija
2
4
5
6
6
8
8
9
10
13
14
Mazgāšanas programmas izvēle
Trauku izņemšana no mazgātāja
Mazgāšanas programmas
Kopšana un tīrīšana
Ko darīt, ja ...
Tehniskie dati
Ieteikumi pārbaudes iestādēm
Uzstādīšana
Ūdens padeves pieslēgšana
Elektrības padeves pieslēgšana
Apsvērumi par vides aizsardzību
15
17
17
18
19
21
21
22
23
24
24
Izmaiņu tiesības rezervētas
Drošības informācija
Jūsu drošības nolūkos pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas uzsākšanas
nodrošinieties, lai tā tiktu pareizi lietota.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu
un iepazīstieties ar visiem tajā ietvertajiem padomiem un brīdinājumiem. Lai
novērstu nelaimes gadījumu iespējamību un ierīces darbības traucējumus, ir
svarīgi, lai visi šīs ierīces lietotāji rūpīgi iepazītos ar tās lietošanas un drošības norādījumiem. Saglabājiet šo lietošanas
pamācību un sekojiet, lai tā vienmēr
atrastos kopā ar ierīci gadījumā, ja tā tiek
pārvietota vai pārdota. Tādējādi Jūs nodrošināsiet iespēju, ka visi tās lietotāji
būs atbilstoši informēti par pareizu un
drošu ierīces lietošanu.
Pareiza lietošana
• Šī trauku mazgājamā mašīna ir paredzēta
tikai tādu trauku un galda piederumu mazgāšanai mājsaimniecībā, kas ir piemēroti
mazgāšanai trauku mazgājamajās mašīnās.
• Nelieciet trauku mazgājamā mašīnā nekāda veida šķīdinātājus. Tas var izraisīt eksploziju.
• Naži un citi asi priekšmeti jāievieto galda
piederumu groziņā ar asajiem galiem uz
leju vai augšējā grozā horizontālā veidā.
• Izmantojiet tikai trauku mazgājamām mašīnām paredzētos līdzekļus (mazgāšanas
līdzekli, sāli un skalošanas līdzekli).
• Centieties neatvērt durtiņas ierīces darbības laikā, jo no tās var izplūst karsts tvaiks.
• Neizņemiet traukus no trauku mazgājamās
mašīnas un neievietojiet tos ierīcē programmas norises laikā.
• Pēc lietošanas atvienojiet ierīci no strāvas
padeves avota un aizveriet ūdens krānu.
• Šīs ierīces tehnisko apkopi un remontu
drīkst veikt tikai autorizētā servisa centra
darbinieki. Remontam drīkst izmantot tikai
oriģinālās rezerves daļas.
• Nemēģiniet remontēt ierīci pašrocīgi. Nepieredzējušas personas veikts remonts var
radīt savainojumus vai nopietnus ierīces
darbības traucējumus. Sazinieties ar klientu atbalsta centra darbiniekiem. Vienmēr
pieprasiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
electrolux 3
Vispārīgi drošības norādījumi
• Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tostarp bērni), kuru fiziskās, garīgās spējas vai
pieredzes trūkums neļauj tiem droši izmantot ierīci. Tiem jānodrošina nepieciešamā
uzraudzība vai jāsniedz norādījumi par ierīces darbību un drošību.
• Trauku mazgāšanas līdzekļi var izraisīt ķīmiskus apdegumus acīm, mutei vai iekšējiem orgāniem. Tie var būt bīstami dzīvībai! Ievērojiet mazgāšanas līdzekļu ražotāja sniegtos norādījumus.
• Ūdeni no trauku mazgājamās mašīnas nedrīkst lietot uzturā. Ierīcē var būt palikušas
mazgāšanas līdzekļu paliekas.
• Pārliecinieties, vai laikā, kad nenotiek trauku ielikšana vai izņemšana no ierīces, trauku mazgājamās mašīnas durtiņas ir aizvērtas. Tādējādi Jūs novērsīsiet iespēju, ka
kāds aiz tām var nejauši paklupt un savainoties.
• Nesēdiet un nekāpiet uz atvērtām ierīces
durtiņām.
Bērnu drošībai
• Šo ierīci drīkst lietot tikai pieaugušie. Nepieļaujiet, lai mazi bērni spēlējas ar ierīci.
• Glabājiet iepakojuma materiālus bērniem
nepieejamās vietās. Pastāv nosmakšanas
briesmas.
• Visus mazgāšanas līdzekļus uzglabājiet
bērniem nepieejamās vietās.
• Neļaujiet bērniem atrasties trauku mazgājamās mašīnas tuvumā laikā, kad tās durtiņas ir atvērtas.
Uzstādīšana
• Pārbaudiet, vai trauku mazgājamā mašīna
transportēšanas laikā nav bojāta. Nekad
•
•
•
•
•
neuzstādiet bojātu ierīci. Ja trauku mazgājamā mašīna ir bojāta, sazinieties ar tās
pārdevēju.
Pirms lietošanas uzsākšanas ierīcei ir jānoņem viss iepakojuma materiāls.
Visi ar elektroinstalēšanu un santehniku
saistīti darbi, kas nepieciešami ierīces uzstādīšanai, kā arī šīs ierīces uzstādīšana,
jāveic kvalificētam un kompetentam speciālistam.
Drošības nolūkos ir bīstami pārveidot ierīces tehnisko specifikāciju vai jebkādā veidā mēģināt izmainīt ierīci.
Nekad neizmantojiet trauku mazgājamo
mašīnu, ja tās elektriskais vads vai ūdens
padeves vai drenāžas caurules ir bojātas;
vai ir bojāts tās vadības panelis, darba virsma vai cokola daļa tā, ka lietotājam ir brīvi
pieejamas ierīces iekšējās, strāvu vadošās
detaļas. Sazinieties ar autorizētā servisa
centra darbiniekiem, lai novērstu iespējamo negadījumu risku.
Nevienā trauku mazgājamās mašīnas
pusē nedrīkst urbt caurumus, jo tā var tikt
bojātas ierīces hidrauliskās vai elektriskās
detaļas.
Brīdinājums Pievienojot ierīci ūdens
padevei un strāvas padeves avotam,
uzmanīgi ievērojiet norādes, kas
sniegtas atbilstošajās nodaļās šajā
lietošanas pamācībā.
4 electrolux
Izstrādājuma apraksts
1
2
3
4
5
Augšējais grozs
Ūdens cietības skala
Specializētās sāls tvertne
Mazgāšanas līdzekļa dozators
Skalošanas līdzekļa dozators
6
7
8
9
10
Tehnisko datu plāksnīte
Filtri
Augšējais izsmidzinātājs
Apakšējais izsmidzinātājs
Darbvirsma
electrolux 5
Vadības panelis
1
2
3
4
5
6
Taustiņš Ieslēgt/Izslēgt
Programmu izvēles taustiņi
Atliktās ieslēgšanas taustiņš (Delay)
Indikatori
Digitālais ekrāns
Funkciju taustiņi
Indikatori
Aktivizētā programma
Izgaismojas, iestatot mazgāšanas programmu un
turpina degt visas mazgāšanas programmas darbības laikā.
Nodziest pēc mazgāšanas programmas beigām.
Beigas
Izgaismojas pēc mazgāšanas programmas beigām.
Multitab funkcija
Sāls 1)
Skalošanas līdzeklis 1)
Norāda uz funkcijas Multitab aktivizāciju/deaktivizāciju. Skatiet sadaļu "Funkcija Multitab".
Iedegas, ja beigusies specializētā sāls.
Izgaismojas, ja beidzies skalošanas līdzeklis.
1) Sāls un skalošanas līdzekļa indikators mazgāšanas programmas laikā neizgaismojas, pat ja
nepieciešama specializētās sāls un/vai skalošanas līdzekļa uzpilde.
Digitālais ekrāns
Cipardisplejs norāda uz:
• ūdens cietības līmeni, kādā tiek iestatīts
ūdens mīkstinātājs,
6 electrolux
• aptuveno aktivizētās programmas atlikušo
laiku,
• skalošanas līdzekļa dozatora aktivizāciju/
deaktivizāciju ( TIKAI , ja tiek aktivizēta
funkcija Multitab,
• mazgāšanas programmas beigām (digitālajā displejā parādīsies nulle),
• atliktās ieslēgšanas laika atskaiti,
• trauku mazgājamās mašīnas nepareizas
darbības kļūdu kodiem.
Funkciju taustiņi
Izmantojot šos taustiņus, var iestatīt tālāk minētās funkcijas:
• ūdens mīkstinātāja līmeņa iestatīšana;
• aktivizētās mazgāšanas programmas vai
atliktā starta atcelšana,
• Funkcijas "Multitab" aktivizēšana/deaktivizēana
• skalošanas līdzekļa dozatora aktivizēšana/
deaktivizēšana, ja tiek aktivizēta funkcija
Multitab.
Atcerieties, ka veicot tādas darbības kā:
– mazgāšanas programmas izvēle,
– ūdens mīkstinātāja līmeņa iestatīšana;
– skalošanas līdzekļa aktivizēšana/
deaktivizēšana,
ierīcei JĀBŪT iestatīšanas režīmā.
Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu; Iedegoties programmu taustiņu indikatoriem, pēdējā aktivizētā vai izvēlētā programma vēl arvien ir iestatīta. Tādā gadījumā, lai
atgrieztos iestatījumu režīmā, programma
jāatceļ.
Lai atceltu iestatīto vai aktivizēto
programmu
Turiet vienlaikus nospiestu funkcijas taustiņu
B un C , līdz iedegas visi programmu indikatori. Programma tiek atcelta un trauku mazgājamā mašīna pārslēdzas iestatījumu režīmā.
Iestatījumu režīms
Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu; ja iedegas VISI programmu taustiņu indikatori, ierīce atrodas iestatīšanas režīmā.
Pirmā ieslēgšana
Pirms trauku mazgājamās mašīnas lietošanas uzsākšanas:
• Nodrošiniet, lai ierīces pievienošana strāvas un ūdens padevei tiktu veikta atbilstoši
norādēm šajā lietošanas pamācībā
• Izņemiet visu iepakojuma materiālu no ierīces iekšpuses
• Iestatiet ūdens mīkstināšanas līmeni
• Ielejiet specializētās sāls tvertnē 1 litru
ūdens un pēc tam iepildiet sāli.
• Piepildiet skalošanas līdzekļa dozatoru
Ja izmantojiet kombinētās mazgāšanas līdzekļa tabletes, tādas kā: "3
in 1", "4 in 1", "5 in 1" utt.... Multitab
funkcijai (skatiet "Multitab funkcija").
Ūdens mīkstinātāja iestatīšana
Trauku mazgājamā mašīna ir aprīkota ar
ūdens mīkstināšanas sistēmu, kas paredzēta
sāļu un minerālu atdalīšanai ūdensvada ūdenī, jo tie var samazināt ierīces darbības efektivitāti.
Jo augstāks ir šo minerālvielu un sāļu saturs
ūdenī, jo tas ir cietāks. Ūdens cietība tiek mērīta ekvivalentās skalās: Vācijas (°dH), Francijas (°TH) un mmol/l (milimoli litrā - starptautiskā ūdens cietības mērvienība).
Ierīce ūdens mīkstināšanai jānoregulē atbilstoši ūdens cietībai vietā, kur ierīce ir uzstādīta. Jūsu vietējais ūdens apgādes dienests
varēs sniegt sīkāku informāciju par Jums piegādātā ūdens cietību.
Ūdens mīkstināšanas pakāpe jāiestata
divos veidos: manuāli, izmantojot ierīci
ūdens mīkstināšanas regulēšanai, un
elektroniski.
electrolux 7
Ūdens mīkstināšanas ierīces regulēšana
Ūdens cietība
Sāls
lietošana
°dH (ūdens
cietības mērvienība Vācijā)
°TH (ūdens
cietības mērvienība Francijā)
mmol/l
(starptautiska
ūdens cietība mērvienība milimoli)
manuāli
elektroniski
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
10. līmenis
jā
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
9. līmenis
jā
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
8. līmenis
jā
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
7. līmenis
jā
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
6. līmenis
jā
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
5. līmenis
jā
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
4. līmenis
jā
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
3. līmenis
jā
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
2. līmenis
jā
<4
<7
< 0,7
1
1. līmenis
nē
Manuāla iestatīšana
Trauku mazgājamā mašīna rūpnīcā iestatīta stāvoklī 2.
1. Atveriet trauku mazgājamās mašīnas
durtiņas.
2. Izņemiet zemāko grozu no trauku mazgājamās mašīnas.
3. Pagrieziet ūdens cietības skalu uz pozīciju 1 vai 2 (skat. tabulu).
4. Atlieciet vietā zemāko grozu.
Elektroniskā iestatīšana
Rūpnīcā trauku mazgājamā mašīna iestatīta 5. līmenī.
1. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Trauku mazgājamai mašīnai jābūt iestatīšanas režīmā.
2. Vienlaikus turiet nospiestu funkciju taustiņu B un C , līdz sāks mirgot funkciju tasustiņa indikators A , B un C .
3. Nospiediet funkciju taustiņu A , taustiņa
B un C indikators nodzisīs, turpretim taustiņa A indikators turpinās mirgot. Cipardisplejā parādās pašreizējais līmenis.
Piemēri:
tiek parādīts = 5. līmenis
tiek parādīts = 10. līmenis
4. Lai mainītu līmeni, nospiediet funkciju taustiņu A . Katru reizi, kad tiek nospiests
taustiņš, mainās līmenis. (lai izvēlētos jaunu līmeni, skatiet tabulā minēto informāciju)
Piemēri: ja pašreizējais līmenis ir 5, nospiežot taustiņu A vienu reizi, tiek izvēlēts
6. līmenis; ja pašreizējais līmenis ir 10, nospiežot taustiņu A vienu reizi, tiek izvēlēts
1. līmenis;
5. Lai iegūto rezultātu saglabātu ierīces atmiņā, izslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot pogu Ieslēgt/izslēgt.
8 electrolux
Trauku mazgātāja sāls izmantošana
Brīdinājums
Lietojiet tikai tādu sāli, kas paredzēta tieši
trauku mazgājamām mašīnām. Jebkura cita
veida sāls, kas nav tieši paredzēta trauku
mazgājamām mašīnām, sevišķi galda sāls,
sabojās ūdens mīkstinātāju. Sāli iepildiet tikai
tieši pirms kādas no pilnīgas mazgāšanas
programmas uzsākšanas. Tas pasargās no
sāls graudu vai sāļa ūdens veidošanās, kas
varētu izlīt un palikt kādu laiku uz mašīnas
apakšējās daļas, kas savukārt varētu izsaukt
korozijas veidošanos.
Lai uzpildītu:
1. Atveriet durvis, izņemiet apakšējo grozu
un noskrūvējiet sāls nodalījuma vāku,
griežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam.
2. Iepildiet tvertnē 1 litru ūdens (tas jāveic
tikai pirms pirmās specializētās sāls
iepildīšanas reizes) .
3. Lietojot komplektā esošo piltuvi, ielejiet
sāli, līdz nodalījums ir pilns.
4. Nolieciet vietā vāku pārliecinoties, ka nav
sāls palieku uz skrūves vītnes vai uz paplāksnes.
5. Uzlieciet vāciņu un pagrieziet to pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz tas ar
"klikšķi" nofiksējas.
Neuztraucieties, ja ūdens pārlīs pāri nodalījumam, kad pildīsiet sāli, tas ir gluži
normāli.
Pēc iepildes, sāls signāllampiņa vadības panelī var degt 2-6 stundas,
pieņemot, ka trauku mazgājamā
mašīna paliek ieslēgta. Ja lietojat
sāli, kas izšķīst ilgāk nekā parasti,
signāllampiņa var degt arī ilgāk.
Trauku mazgājamās mašīnas darbību tas neietekmē.
Skalošanas līdzekļa izmantošana
Brīdinājums Lietojiet tikai skalošanas
līdzekļus, kas paredzēti trauku
mazgājamām mašīnām.
Nekādā gadījumā nelejiet skalošanas
līdzekļa dozatorā nekādus citus līdzekļus
(piemēram, trauku mazgājamās mašīnas tīrīšanas līdzekli, šķidros mazgāšanas līdzekļus). Tādējādi ierīci var sabojāt.
Skalošanas līdzekļi nodrošina pamatīgu
skalošanu un nožūšanu bez plankumiem un strīpām.
Skalošanas līdzeklis tiek automātiski papildināts beidzamās skalošanas laikā.
1. Atveriet tvertni, nospiežot atbloķēšanas
pogu (A).
electrolux 9
3. Pēc katras uzpildes pārliecinieties, ka vāciņš ir aizvērts.
Uztīriet sālsūdeni, kas pārlijis uzpildes
laikā ar absorbējošu lupatu, lai izvairītos
no pārmērīgas putošanas nākamās
mazgāšanas reizē.
2. Iepildiet tvertnē skalošanas līdzekli. Maksimālais iepildes līmenis ir apzīmēts ar
"max" (maksimāli).
Atkarībā no gala un žūšanas rezultāta, noregulējiet skalošanas līdzekļa devu ar 6 pozīciju
selektora palīdzību (pozīcija 1 - minimāla deva, pozīcija 6 - maksimāla deva.
Deva rūpnīcā iestatīta stāvoklī 4.
Palieliniet devu, ja pēc mazgāšanas uz traukiem ir palikušas ūdens lāses vai kaļķa nogulsnes.
Samaziniet to, ja ir lipīgas baltas strīpas uz
šķīvjiem vai zilgana plēve uz stikla izstrādājumiem vai nažu asmeņiem.
Dozators ietilpina apmēram 110 ml skalošanas līdzekļa, kas ir pietiekams 16 līdz
40 mazgāšanas cikliem, atkarībā no dozēšanas iestatījuma.
Izmantošana ikdienā
• Pārbaudiet, vai ir vajadzīgs uzpildīt sāli vai
skalošanas līdzekli.
• Ielieciet galda piederumus un traukus trauku mazgājamā mašīnā.
• Iepildiet trauku mazgājamo līdzekli.
• Izvēlēties mazgāšanas programmu, kas
piemērota galda piederumu un trauku
mazgāšanai.
• Ieslēdziet mazgāšanas programmu.
Noderīgi padomi
Sūkļus, mājsaimniecības audumus un citus
priekšmetus trauku mazgājamajā mašīnā
mazgāt nevar.
• Pirms trauku ielikšanas nepieciešams:
– Notīrīt ēdiena paliekas un gru˛us.
– Atmērcēt piedegušo ēdienu no pannām
10 electrolux
• Ieliekot traukus un galda piederumus, lūdzu, ņemiet vērā:
– Trauki un galda piederumi jāieliek tā, lai
tie netraucētu griezties ūdens smidzinātājspārniem.
– Priekšmetus ar tukšu vidu, kā krūzes,
glāzes, katlus utt., jāievieto ar atveri lejup, lai ūdens neuzkrātos tukšajās vietās.
– Traukus un ēdiena gatavošanas priekšmetus nedrīkst likt vienu otrā vai tā, ka
tie pārklāj viens otru.
– Lai nepieļautu glāžu bojāšanos, tās nedrīkst saskarties.
– Mazus priekšmetus ielieciet galda piederumu grozā.
• Uz plastmasas priekšmetiem un pannām
ar nepiedegošu virsmu var palikt ūdens lāses; šādi priekšmeti nenožūs tik labi, kā
porcelāna vai tērauda priekšmeti.
• Vieglus priekšmetus (plastmasas bļodas
un tml.) jāievieto augšējā trauku grozā tā,
lai tie mazgāšanas laikā nevarētu izkustēties.
Šādi galda piederumi un trauki mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā
nav piemēroti:
nav ieteicami:
• Galda piederumi ar koka, raga, porcelāna vai
• Trauku mazgājamajā mašīnā var mazgāt tikai
perlamutra rokturiem.
tādus akmens traukus, ko ražotājs marķējis kā
• Plastmasas priekšmeti, kas nav karstumizturīgi.
piemērotus mazgāšanai trauku mazgājamajā
• Vecāki galda piederumi ar līmētām daļām, kas
mašīnā.
nav karstumizturīgi.
• Glazēti zīmējumi bieži mazgājot mašīnā var iz• Stīpoti galda piederumi vai trauki.
balot.
• Alvas vai kapara priekšmeti.
• Sudraba un alumīnija daļām trauku mazgāja• Dabiskā kristāla glāzes.
majā mašīnā ir tieksme zaudēt krāsu: Olu bal• Rūsējoša tērauda priekšmeti.
tuma, olu dzeltenuma un sinepju paliekas bieži
• Koka paplātes.
vien rada sudraba krāsas zudumu un planku• Sintētisko šķiedru priekšmeti.
mus. Tādēļ vienmēr notīriet no sudraba priekšmetiem ēdiena atliekas nekavējoties, ja tie netiek mazgāti tūlīt pēc lietošanas.
Trauku un virtuves piederumu ievietošana
Apakšējais grozs
Apakšējā grozā paredzēts ievietot pannu, vākus, šķīvjus, salātu bļodas, galda piederumus utt.
Servējamie šķīvji un lieli vāki jāizvieto gar groza malām, pārliecinoties, ka smidzinātāja
spārni var brīvi griezties.
Apakšējā groza restīšu rindu var nolocīt, lai
atvieglotu katlu, pannu un bļodu ievietošanu.
electrolux 11
Galda piederumu grozs
Naži ar gariem asmeņiem, kas ievietoti
augšupvērstā stāvoklī, ir bīstami. Gari
un/vai asi galda piederumi, piemēram,
gaļas griežamie naži, jānovieto augšējā
grozā horizontāli. Uzmanieties, ievietojot
un izņemot asus priekšmetu, piemēram,
nažus.
Labākam rezultātam iesakām lietot galda
piederumu režģi.
To var viegli paslēpt, ja galda piederumu izmēri neļauj tā pielietošanu.
Naži un dakšas jānovieto izņemamā grozā ar
rokturiem uz leju, kas paredzēts galda piederumiem, un nažu rokturiem uz augšu.
Ja rokturi izvirzās uz āru no groza lejasdaļas,
aizšķērsojot apakšējā smidzinātāja spārnu,
ievietojiet galda piederumus ar rokturiem uz
augšu.
Novietojiet karotes pamīšus ar citiem galda
piederumiem, lai tās nesaliptu kopā.
Lai vieglāk ievietotu galda piederumus grozā,
novietojiet galda piederumu groza rokturi.
Augšējais grozs
Augšējais grozs ir paredzēts šķīvjiem (deserta, pusdienu šķīvjiem, apakštasītēm līdz pat
24 cm diametrā), salātu bļodām, tasītēm un
glāzēm
Novietojiet priekšmetus virs un zem tasīšu
statīviem, lai ūdens varētu sasniegt visas virsmas.
12 electrolux
Glāzītes ar garām kājiņām var novietot ar atveres daļu uz leju tasīšu statīvos.
Mazgājot garākus priekšmetus, tasīšu statīvu
var pacelt augšup.
Galda piederumu lielums atkarīgs no augšējā
groza stāvokļa. Skatiet tālāk minēto tabulu.
Galda piederumu lielums, kas paredzēts
mazajam galda piederumu grozam
Augšējais grozs tiek
novietots augstāk
maksimāli 15 cm
Augšējais grozs tiek
novietots zemāk
maksimāli 20 cm
Mīkstie atbalsta elementi
Tie nodrošina stikla trauku stabilitāti mazgāšanas cikla laikā vai augšējā groza pārvietošanas laikā.
Maazais galda piederumu grozs
Augšējais grozs ir aprīkots ar mazo galda
piederumu grozu.
Uzmanību NENOVIETOJIET MAZAJĀ
GALDA PIEDERUMU GROZĀ NAŽUS.
TAS VAR SABOJĀT IERĪCI.
Novietojiet mazo virtuves piederumu grozu
augšējā groza priekšpusē, kreisajā pusē.
Lai pareizi uzstādītu mīkstos atbalsta elementus, skatiet attēlus. Tos var novietot tikai
groza labajā pusē.
Pēc elementu pareizas uzstādīšanas, cieši
piespiediet tos un pārbaudiet, vai tie nekustas.
electrolux 13
Maksimālais trauku augstums:
Ar augšējo
grozu zemākajā stāvoklī
Augšējais
grozs
Apakšējais
trauku grozs
24 cm
27 cm
Lai paceltu grozu augstāk, rīkojieties šādi:
1. Velciet grozu ārā, līdz tas atduras.
2. Uzmanīgi celiet abas puses uz augšu, līdz
mehānisms ir saslēdzies un grozs ir stabils.
Uzmanību PIRMS IERĪCES DURTIŅU
AIZVĒRŠANAS PĀRBAUDIET, VAI
NETIEK TRAUCĒTA IZSMIDZINĀTĀJU
DARBĪBA.
Augšējā groza augstuma regulēšana
Mazgājot ļoti lielus šķīvjus, tos var ielikt
apakšējā grozā pēc augšējā groza pacelšanas augstākajā stāvoklī.
Maksimālais trauku augstums:
Ar paceltu
augšējo grozu
Augšējais
grozs
Apakšējais
trauku grozs
20 cm
31 cm
Lai nolaistu grozu sākuma stāvoklī, rīkojieties šādi:
1. Velciet grozu ārā, līdz tas atduras.
2. Uzmanīgi celiet abas puses uz augšu,
tad, pieturot mehānismu, ļaujiet tam lēni
nolaisties uz leju.
Nekad neceliet grozu uz augšu un nelaidiet uz leju tikai aiz vienas puses
Kad grozs ir augstākajā stāvoklī, nevarēs
izmantot krūzīšu statņus.
Pēc trauku ievietošanas trauku
mazgājamā mašīnā, aizveriet ierīces
durtiņas, jo atvērtā veidā tās var
izraisīt bīstamību.
Mazgāšanas līdzekļa izmantošana
Lietojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kas
paredzēti tieši trauku mazgājamām mašīnām.
Lūdzu, ievērojiet ražotāja dozēšanas un
uzglabāšanas ieteikumus, kā norādīts uz
mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.
14 electrolux
Pareiza mazgāšanas līdzekļa daudzuma
lietošana pasargās apkārtējo vidi.
Iepildiet trauku mazgājamo līdzekli
1. Atveriet vāciņu.
2. Iepildiet mazgājamo līdzekli dozatorā (1).
Marķējums norāda dozēšanas līmeņus:
20 = apmēram 20 g mazgāšanas līdzekļa
30 = apmēram 30 g mazgāšanas līdzekļa.
1
2
3. Visas programmas ar mērcēšanu prasa
papildus mazgāšanas līdzekļa devu (5/10
g), ko jāiepilda mērcēšanas līdzekļa nodalījumā (2).
Šo mazgāšanas līdzekli izmantos mērcēšanas fāzē.
Izmantojot mazgāšanas līdzekļa tabletes;
Ielieciet tableti nodalījumā (1)
4. Aizveriet vāciņu un piespiediet, līdz tas
fiksējas savā vietā.
Mazgāšanas līdzekļa tabletes no dažādiem ražotājiem izšķīst dažādi. Šī iemesla dēļ, dažas mazgāšanas līdzekļa tabletes nenotīra pilnībā īsu mazgāšanas programmu laikā. Tādēļ lietojiet ilgas mazgāšanas programmas, lietojot mazgāšanas līdzekļa tabletes, lai nodrošinātu pilnīgu līdzekļa palieku aizskalošanu.
Multitab funkcija
Šī ierīce ir aprīkota ar kombinēto mazgāšanas līdzekļu funkciju "Multitab", kas ļauj izmantot kombinētos mazgāšanas līdzekļus
tablešu veidā.
Šie izstrādājumi ir mazgāšanas līdzekļi ar apvienotām tīrīšanas, skalošanas un sāls funkcijām. Atkarībā no izvēlēto tablešu veida, tajos var būt arī citi līdzekļi("trīs vienā", "četri
vienā", "pieci vienā" utt...).
Pārbaudiet, vai attiecīgais mazgāšanas līdzeklis ir piemērots ūdens cietībai Jūsu dzīves
vietā. Skatiet ražotāja norādes.
Kad šī funkcija izvēlēta, tā paliks aktīva arī
nākošajās mazgāšanas programmās.
Izvēloties šo funkciju, skalošanas līdzekļa un
specializētās sāls ieplūde no attiecīgā dozatora, kā arī skalošanas līdzekļa un specializētās sāls signāllampiņa tiek automātiski deaktivizeta.
Izmantojot funkciju "Multitab", mazgāšanas
cikls var mainīties. Tādā gadījumā displejā redzamais programmas izpildes laiks tiek automātiski atjaunināts.
electrolux 15
Aktivizējiet/deaktivizējiet funkciju "Multitab" pirms mazgāšanas programmas
aktivizēšanas.
Aktivizējot programmu, kombinēto mazgāšanas līdzekļu funkciju "Multitab" vairs
nevarēs mainīt. Ja vēlaties atcelt funkciju , vajadzēs atcelt programmas iestatījumu un pēc tam deaktivizēt funkciju.
Tādā gadījumā jāiestata mazgāšanas
programma (un izvēlētās iespējas) vēlreiz.
Funkcijas "Multitab" aktivizēšana/
deaktivizēšana
Vienlaikus turiet nospiestus divus funkcijas
Multitab taustiņus ( D un E ), līdz iedegsies
funkcijas Multitab indikators. Tas nozīmē, ka
funkcija ir aktīva.
Lai dezaktivētu funkciju, nospiediet atkārtoti
tos pašus taustiņus, līdz indikatora gaisma,
kas atbilst Vairāku sastāvdaļu tablešu funkcijas simbolam, nodziest.
Ja trauku žāvēšanas rezultāti ir neapmierinoši, ieteicams:
1. Uzpildiet skalošanas līdzekļa dozatoru ar skalošanas līdzekli.
2. Aktivizējiet skalošanas līdzekļa dozatoru.
3. Iestatiet skalošanas līdzekļa dozatoru 2. pozīcijā.
• Skalošanas līdzekļa aktivizēšana/
deaktivizēšana ir iespējama tikai tad,
ja ir aktivizēta funkcija "Multitab.
2. Vienlaikus turiet nospiestu funkciju taustiņu B un C , līdz sāks mirgot funkciju tasustiņa indikators A , B un C .
3. Nospiediet funkciju taustiņu B , taustiņa
A un C indikators nodzisīs, turpretim taustiņa B indikators turpinās mirgot. Cipardisplejs norāda uz pašreizējo iestatījumu.
Skalošanas līdzekļa dozators
Skalošanas līdzekļa dozators
4. Lai mainītu iestatījumu, nospiediet taustiņu B vēlreiz, un digitālajā displejā paradīsies jaunais iestatījums.
5. Lai iegūto rezultātu saglabātu ierīces atmiņā, izslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot pogu Ieslēgt/izslēgt.
Ja nolemjat atsākt tradicionālo
mazgāšanas līdzekļu izmantošanu,
ieteicams:
1. Deaktivizējiet funkciju "Multitab".
2. Piepildiet atkārtoti specializētās sāls
un skalošanas līdzekļa dozatoru.
3. Noregulējiet ūdens cietības iestatījumu augstākajā līmenī un aktivizējiet 1
parasto mazgāšanas programmu,
neievietojot trauku mazgājamajā mašīnā traukus.
4. Noregulējiet ierīci ūdens mīkstināšanai atbilstoši ūdens cietībai Jūsu dzīves vietā.
5. Skalošanas līdzekļa dozēšanas regulēšana.
Skalošanas līdzekļa dozatora
aktivizēšana/deaktivizēšana
1. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Trauku mazgājamai mašīnai jābūt iestatīšanas režīmā.
Mazgāšanas programmas izvēle
Izvēlieties mazgāšanas programmu
un atliktas ieslēgšanas funkciju, pilnībā neaizverot ierīces durtiņas. Lai
aktivizētu programmu vai atliktās ieslēgšanas laika atskaiti, aizveriet
durtiņas. Līdz tam ir iespējams mainīt iestatījumus
1. Pārbaudiet, vai grozi pareizi pipildīti un
smidzinātāji var brīvi griezties.
2. Pārbaudiet, vai ir atgriezts ūdens krāns.
3. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Trauku mazgājamai mašīnai jābūt iestatīšanas režīmā.
4. Nospiediet vēlamajai programmai atbilstošo pogu (skatiet sadaļu "Mazgāšanas
programmas").
Kad programma izvēlēta, iedegsies attiecīgā signāllampiņa.
Iedegsies aktivizētās programmas indiaktors.
16 electrolux
Aizveriet trauku mazgājamās mašīnas
durtiņas, programma sāksies automātiski.
Aktivizētās programmas indiaktors
turpinās degt.
Atliktā starta programmas iestatīšana
un uzsākšana
1. Kad ir izraudzīta mazgāšanas programma, nospiediet atlikta sākuma taustiņu
līdz elektroniskajā displejā parādās mirgojošs cipars ar stundu norādi līdz atliktajam sākumam. Sākumu izraudzītajai
mazgāšanas programmai var atlikt uz 1
līdz 19 stundām.
2. Aizveriet trauku mazgājamās mašīnas
durtiņas, programmas starta laika atskaite sākas automātiski. Cipars ekrānā vairā
nemirgo, bet ir izgaismots nepārtraukti.
3. Laika atskaite samazināsies ar soli 1 stunda.
4. Atverot durtiņas, laika atskaite tiek pārtraukta. Aizveriet durtiņas; laika atskaite
turpināsies no brīža, kad tā tika pārtraukta.
5. Kad laika atskaite beigusies, programma
tiks automātiski aktivizēta.
Iestatot atliktā starta funkciju, aktivizētās programmas indikators nodzisīs.
Tiklīdz laika atskaite būs beigusies, mazgāšanas programma automātiski ieslēgsies un iedegsies aktivizētās programmas indikators.
Mazgāšanas programmas un atliktās ieslēgšanas izvēli var veikt arī, ja ierīces
durtiņas ir aizvērtas.
Nospiežot programmas taustiņu, jūsu rīcībā būs TIKAI 3 sekundes , lai izvēlētos citu programmu vai atlikto ieslēgšanu.
Pēc šīm 3 sekundēm izvēlētā programma tiks aktivizēta automātiski.
Brīdinājums Pārtrauciet
mazgāšanas programmu TIKAI tādā
gadījumā, ja tas ir absolūti
nepieciešams.
Uzmanību! Atverot durtiņas, var izkļūt sakarsēts tvaiks. Durtiņas atveriet uzmanīgi.
Aktivizētās programmas pārtraukšana
• atveriet trauku mazgājamās mašīnas durtiņas; programmas darbība tiks apturēta.
Aizveriet durtiņas; programmas darbība
turpināsies no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.
• Nospiediet taustiņu Ieslēgt/izslēgt; visi indikatori nodzisīs. Nospiediet taustiņu Ieslēgt/izslēgt vēlreiz; programmas darbība
turpināsies no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.
Atcelt atlikta sākuma vai mazgāšanas
programmu darbībā
• Turiet vienlaikus nospiestu funkcijas taustiņu B un C , līdz iedegas visi programmu
indikatori.
• Atliktās ieslēgšanas atcelšana deaktivizēs
arī mazgāšanas programmu. Izvēlieties
mazgāšanas programmu vēlreiz.
• Ja izvēlēta jauna programma, pārbaudiet
vai mazgāšanas līdzeklis ir attiecīgajā dozatorā.
Mazgāšanas programmas beigas
• Trauku mazgājamās mašīnas darbība tiks
automātiski apturēta un nodzisīs aktivizētās programmas indikators.
• Iedegsies taustiņa Programmas beigas
indikators.
• Nupat pabeigtās programmas indikators
paliek izgaismots.
• Digitālajā ekrānā būs redzama nulle.
1. Piespiediet taustiņu ieslēgt/izslēgt un izslēdziet trauku mazgājamo mašīnu.
2. Atveriet trauku mazgājamās mašīnas
durtiņas, atstājiet tās pusvirus un pagaidiet pāris minūtes, tad izņemiet traukus;
Šādā veidā tie atdzisīs un būs labāk nožuvuši.
Gaidstāves režīms
Ja mazgāšanas programmas beigās neizslēgsiet ierīci, tā automātiski pārslēgsies
gaidstāves režīmā. Gaidstāves režīms samazina elektroenerģijas patēriņu.
Trīs minūtes pēc programmas beigām nodzisīs visi indikatori, un cipardisplejā būs redzama horizontāla josla.
Nospiediet kādu no taustiņiem (izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu), lai atgrieztos pie programmas beigu režīma.
electrolux 17
Trauku izņemšana no mazgātāja
• Karsti trauki ir jūtīgi pat pret nelieliem triecieniem. Tādēļ traukiem pirms izņemšanas
no ierīces jāļauj pietiekami atdzist.
• Vispirms iztukšojiet apakšējo trauku grozu,
tad augšējo; tādējādi ūdens nepilēs no
augšējā groza uz apakšējo.
• Uz trauku mazgājamās mašīnas sienām un
durtiņām var kondensēties ūdens, jo nerūsējošais tērauds atdziest ātrāk nekā trauki.
Kad mazgāšanas programma ir pabeigta, ieteicams atvienot trauku
mazgājamo mašīnu no strāvas padeves avota un atvienot tai ūdens
padevi.
Mazgāšanas programmas
Mazgāšanas programmas
Programma
Netīrības pakāpe
Trauku veids
Programmas apraksts
Intensive
Ļoti netīri
Trauki, galda piederumi, katli un pannas
Priekšmazgāšana
Galvenā mazgāšana līdz
pat 70 °C
2 starpskalošanas
Beigu skalošana
Žāvēšana
Auto 1)
Jebkuri
Trauki, galda piederumi, katli un pannas
Priekšmazgāšana
Galvenā mazgāšana līdz 45
°C vai 70 °C
1 vai 2 starpskalošanas
Beigu skalošana
Žāvēšana
Netīrumi normālā vai
nelielā daudzumā
Trauki un galda piederumi
Galvenā mazgāšana līdz
pat 60 °C
Beigu skalošana
Vidēji netīri
Trauki un galda piederumi
Priekšmazgāšana
Galvenā mazgāšana līdz
pat 50 °C
1 starpskalošana
Beigu skalošana
Žāvēšana
Netīrumi normālā vai
nelielā daudzumā
Trausli māla trauki un
stikla trauki
Galvenā mazgāšana līdz
pat 45 °C
1 starpskalošana
Beigu skalošana
Žāvēšana
Quick 2)
Eco 3)
Glass
1) Automātiskās mazgāšanas programmas laikā trauku netīrības pakāpe tiek noteikta pēc tā, cik duļķains
ir ūdens. Programmas darbības ilgums un patēriņa dati var mainīties. Tas ir atkarīgs no tā, vai ierīce ir
pilnībā noslogota, kā arī no trauku netīrības pakāpes. Galvenās mazgāšanas laikā ierīce automātiski
pielāgo ūdens temperatūru.
2) Šī ikdienas programma ir paredzēta neliela daudzuma trauku mazgāšanai. Tā būs it īpaši noderīga 4
cilvēku ģimenes vajadzībām, kas vēlas nomazgāt tikai brokastu un māla traukus, kā arī galda
piederumus.
3) Testēšanas programma pārbaudes institūcijām
18 electrolux
Patēriņa vērtības
Programma
Ilgums (minūtes) 1)
Enerģijas patēriņš
(kWh)
Ūdens (litri)
Intensive
-
1,6 - 1,8
19 - 21
Auto
-
0,8 - 1,3
10 - 19
Quick
-
0,8
8
Eco
-
0,8 - 0,9
12 - 13
Glass
-
0,6 - 0,7
11 - 12
1) Displejā būs redzams programmas laiks.
Šīs vērtības var mainīties atkarībā no
ūdens spiediena un temperatūras, sprie-
guma parametriem, kā arī no ievietotā
trauku daudzuma.
Kopšana un tīrīšana
Filtru tīrīšana
Periodiski pārbaudiet un tīriet filtrus. Netīri filtri
negatīvi ietekmēs mazgāšanas rezultātu.
Brīdinājums Pirms filtru tīrīšanas,
pārliecinieties, vai trauku mazgājamā
mašīna ir izslēgta.
1. Atveriet durtiņas, izņemiet apakšējo grozu.
2. Trauku mazgājamās mašīnas filtru sistēmā ir rupjais filtrs( A ), mikrofiltrs ( B ) un
plakanveida filtrs. Noņemiet filtru sistēmu,
lietojot mikrofiltra rokturi.
4. Satveriet rupjo filtru ( A ) aiz roktura, kurā
ir atvere un izņemiet to no mikrofiltra
( B ).
5. Rūpīgi iztīriet visus filtrus zem tekoša
ūdens.
6. Izņemiet no mazgāšanas nodalījuma pamatnes plakano filtru un rūpīgi notīriet
abas tā puses.
3. Pagrieziet rokturi pretēji pulksteņrādītāja
kustības virzienam par aptuveni 1/4 un
izņemiet filtru sistēmu
7. Novietojiet plakano filtru atpakaļ tam paredzētajā vietā un pārbaudiet, vai tas ievietots pareizi.
8. Ievietojiet rupjo filtru ( A ) mikrofiltrā ( B )
un saspiediet abus kopā.
electrolux 19
9. Ievietojiet filtru sistēmu atpakaļ tai paredzētajā vietā un nofiksējiet to, pagriežot
rokturi pulksteņrādītāja kustības virzienā
līdz galam. Šīs darbības laikā pārbaudiet,
vai plakanais filtrs neizvirzās virs mazgāšanas nodalījuma pamatnes.
NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neizmantojiet
trauku mazgājamo mašīnu bez filtriem. Nepareiza filtru novietošana
un uzstādīšana negatīvi ietekmēs
mazgāšanas rezultātus un var sabojāt trauku mazgājamo mašīnu.
NEKAD nenonemiet smidzinataja
sparnus.
Ja smidzinātāja spārnus atveres aizsērējušas, iztīriet tās ar zobu bakstāmā palīdzību.
Ārpuses tīrīšana
Mašīnas ārpusi un vadības paneli tīriet ar mitru, mīkstu lupatiņu. Ja nepieciešams, izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus.
Nekad neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, beršanas rīkus vai šķīdinātājus (acetonu, trihloretilēnu utt.).
Iekšpuses tīrīšana
Nodrošiniet, lai blīves ap durtiņām, mazgāšanas un skalošanas līdzekļa dozatoriem tiktu regulāri tīrītas ar mitru drāniņu.
Mēs iesakām ik pēc 3 mēnešiem ieslēgt ļoti
netīru tauku mazgāšanas programmu ar
mazgāšanas līdzekli, bet neievietojot traukus
mašīnā.
Ja netiek lietota ilgaku laiku
Ja mašīna ilgāku laiku netiek lietota, mēs iesakām:
1. Atvienot ierici no stravas un udens padeves.
2. Atstāt durtiņas nedaudz atvērtas, lai nepieļautu nevēlamu smaku veidošanos.
3. Atstāt mašīnas iekšpusi tīru.
Bridinajumi par salu
Neatstājiet mašīnu vietās, kur apkārtējā gaisa
temperatūra ir zem 0°C. Ja no tā nevar izvairīties, iztukšojiet mašīnu, aizveriet ierīces durtiņas, atvienojiet ūdens pievadcauruli un iztukšojiet to.
Mašīnas pārvietošana
Ja mašīna jāpārvieto (mainot dzīves vietu,
utt.):
1. Atvienojiet to no stravas.
2. Atsledziet udens padevi.
3. Noņemiet ūdens pievadcauruli un iztukšojiet caurules.
4. Izvelciet mašīnu kopā ar caurulēm ārā.
Pārvadāšanas laikā izvairieties no mašīnas
sasvēršanās.
Ko darīt, ja ...
Trauku mazgājamā mašīna neieslēdzas vai
apstājas darbības laikā.
Problēmas var rasties nepareizas apkopes
vai nevērības dēļ, un tās var novērst, izmantojot tabulā minēto informāciju, un nesazinoties ar klientu apkalpošanas centru.
Kļūdas uzrādīšana un darbības traucējumi
Izslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, atveriet
durtiņas un veiciet šādas ieteiktās izlabošanas darbības.
Iespējamie iemesli un risinājums
• nepārtraukti mirgo darbojošās programmas in- • Ūdens krāns ir aizvērts, vai bloķēts ar kaļķa nodikatora signāls
sēdumiem.
• cipardisplejs rāda
Iztīriet ūdens krānu.
Trauku mazgājamajā mašīna nepiepildās ar • Ūdens krāns ir aizvērts.
Atgrieziet krānu.
ūdeni
• Bloķēts ūdens ieplūdes šļūtenes filtrs (ja tāds ir).
Iztīriet ūdens ieplūdes šļūtenes filtru.
• Ūdens ieplūdes caurule nav pareizi guldīta, ir
saliekta vai saspiesta.
Pārbaudiet ūdens ieplūdes šļūtenes savienojumu.
20 electrolux
Kļūdas uzrādīšana un darbības traucējumi
Iespējamie iemesli un risinājums
• nepārtraukti mirgo darbojošās programmas in- • Izlietnes krāns ir bloķēts.
dikatora signāls
Iztīriet izlietnes krānu.
• cipardisplejs rāda
• Ūdens izvadīšanas caurule nav pareizi guldīta,
ir saliekta vai saspiesta.
Trauku mazgājamā mašīna neizsūknē ūdeni
Pārbaudiet ūdens aizplūdes šļūtenes savienojumu.
• nepārtraukti mirgo darbojošās programmas in- • Aizveriet ūdens krānu un sazinieties ar vietējo
dikatora signāls
tehniskās palīdzības centru.
• cipardisplejs rāda
Ir aktivizējusies pretpārplūšanas ierīce
Kļūme
Iespējamie iemesli un risinājums
Programma neaktivizējas.
• Trauku mazgājamās mašīnas durtiņas nav pareizi aizvērtas.
Aizveriet durtiņas.
• Strāvas spraudkontakts nav pieslēgts.
Pieslēdziet strāvas spraudkontaktu
• Izdedzis mājas drošinātājs.
Nomainiet drošinātāju.
• Iestatīts atliktais starts.
Ja trauki jāmazgā tūlīt, atceliet atlikto startu.
Tiklīdz ir veiktas pārbaudes, ieslēdziet ierīci.
Programma turpināsies no vietas, kur tā tika
pārtraukta.
Ja kļūme vai kļūmes kods parādās no jauna,
sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
Par citiem šajā tabulā aprakstītajiem kļūmes
kodiem sazinieties ar vietējo apkalpošanas
dienestu.
Sazinieties ar vietējo apkalpošanas dienestu,
nosauciet modeli (Mod.), izstrādājuma numuru (PBC) un sērijas numuru (S.N.).
Šo informāciju var atrast trauku mazgājamās
mašīnas durtiņu sānos.
Lai šie numuri vienmēr būtu pa rokai, mēs iesakām tos atzīmēt šeit:
Modelis. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izstrādājumma
nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sērijas numurs. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgāšanas rezultāti nav apmierinoši
Trauki nav tīri
• Izvēlēta nepareiza mazgāšanas programma.
• Trauki izvietoti tādā veidā, ka ūdens nepiekļūst visām virsmām. Grozos var
būt pārāk daudz trauku.
• Smidzinātāja spārni nevar brīvi griezties nepareiza trauku izkārtojuma dēļ.
• Filtri mazgāšanas nodalījuma pamatnē ir netīri vai ielikti nepareizi.
• Pārāk maz mazgāšanas līdzekļa.
• Ja uz traukiem paliek kaļķu nogulsnes; Sāls nodalījums ir tukšs vai tika iestatīts nepareizs ūdens mīkstinātāja līmenis.
• Izvades caurule nav pievienota pareizi.
• Sāls konteinera vāciņš nav pareizi aizvērts.
Trauki ir mitri un nespodri
• Netiek izmantots skalošanas līdzeklis.
• Skalošanas līdzekļa dozators ir tukšs.
Uz glāzēm un trau- • Samaziniet skalošanas līdzekļa devu.
kiem ir svītras, pienaini traipi vai zilgani plankumi.
Uz traukiem un glā- • Palieliniet skalošanas līdzekļa devu.
zēm redzamas izžu- • Iemesls var būt mazgāšanas līdzeklī. Sazinieties ar mazgāšanas līdzekļa ravušas ūdens lāses
žotāja atbildīgajiem par darbu ar patērētājiem.
electrolux 21
Ja pēc visām pārbaudēm problēma vēl aizvien saglabājas, sazinieties ar vietējo apkalpošanas dienestu.
Tehniskie dati
Izmēri
Platums
Augstums
Dziļums
45 cm
85 cm
63 cm
Elektrības pieslēgums - Spriegums - Kopējā jauda - Drošinātājs
Informācija par elektrisko savienojumu ir atrodama uz datu plāksnītes, kas nostiprināta uz trauku mazgājamās mašīnas durtiņu sānu
malas.
Ūdens spiediens
Minimāls
Maksimāls
0,05 MPa (0,5 bāri)
0,8 MPa (8 bāri)
Ietilpība
9 standarta trauku komplekti
Ieteikumi pārbaudes iestādēm
Pārbaude veicama saskaņā ar EN 60704 ,
piepildot ierīci līdz maksimālai ielādei un izmantojot testa programmu (skat. "Patēriņa
rādītāji").
Pārbaude veicama saskaņā ar EN 50242 ,
ierīces sāls nodalījumu un skalošanas līdzek-
ļa dozatoru uzpildot ar sāli un skalošanas
līdzekli un izmantojot testa programmu (skat.
"Patēriņa rādītāji").
Maksimālā ielāde: 9 standarta trauku komplekti
Nepieciešamais mazgāšanas līdzekļa daudzums:
5 g + 20 g (B tips)
Skalošanas līdzekļa iestatījums
4. pozīcija (III tips)
Veiciet testēšanu bez:
• Bez mīkstajiem atbalsta elementiem
• Bez mazā galda piederumu groza.
IZŅEMIET šos priekšmetus no augšējā
groza.
Augšējā groza izkārtojums ar salātu
bļodu
Augšējā groza izkārtojums bez salātu
bļodas
Tasīšu statīvi: A stāvoklis
22 electrolux
Izkārtojums apakšējā grozā
Izkārtojums galda piederumu grozā
Uzstādīšana
Brīdinājums Visus elektriskos un/vai
santehnikas darbu saistībā ar
ierīces uzstādīšanu drīkst veikt tikai
kvalificēti elektriķi un/vai santehniķi.
Iestiprināšana zem darba virsmas vai
izlietnes
Noņemiet iepakojumu pirms mašīnas uzstādīšanas.
Ja iespējams, novietojiet mašīnu tuvāk krānam vai notekai.
Noņemot mašīnas darba virsmu, jūs to varat
uzstādīt tieši zem izlietnes vai pastāvoša krāna, ja spraugas izmēri atbilst tiem, kas parādīti zīmējumā.
Rīkojieties šādi:
• Noņemiet trauku mazgājamās mašīnas
darba virsmu, izskrūvējot divas aizmugurējās stiprinājuma skrūves (1), velciet darba
virsmu nost no ierīces (2) un bīdiet ārā no
ierievjiem, vienlaikus ceļot darbvirsmu augšup (3).
Ievietojiet mašīnu pēc nolīmeņošanas ar regulējamām kājiņām. Ievietojot mašīnu, pārliecinieties, lai ūdens padeves un novadīšanas caurules nebūtu samezglojušās vai saplacinātas.
electrolux 23
Visām darbībām, kas prasa piekļuvi trauku
mazgājamās mašīnas iekšējām daļām, ierīce
jāatvieno no strāvas.
Vienmēr pirms ierīces uzstādīšanas pārliecinieties, vai tai būs nodrošināta brīva piekļuve
tehniskās apkopes vai remonta nepieciešamības gadījumā.
Ja trauku mazgājama mašīna tiek vēlāk lietota kā atsevišķi stāvoša ierīce, oriģinālā darba virsma jānovieto atpakaļ.
Atsevišķi stāvošai ierīcei pamatne nav regulējama.
Līmeņošana
Laba līmeņošana ir svarīga pareizai durtiņu
aizvēršanai un blīvēšanai.
Kad ierīce ir pareizi līmeņota, durtiņas neskarsies ne pie vienas, ne otras korpusa puses.
Ja durtiņas nevar pareizi aizvērt, pievelciet vai
atslābiniet regulējamo pamatni līdz mašīna ir
pilnīgi līmeņota.
Ūdens padeves pieslēgšana
Ūdens padeves pievienošana
šo ierīci var pieslēgt gan karstajam (maks. 60
°C), gan aukstajam ūdenim.
Lietojot karsto ūdeni, varat būtiski samazināt
elektroenerìijas patēriņu. Tas tomēr ir atkarīgs no tā, kā karstais ūdens tiek sagatavots.
(ieteicams izmantot apkārtējais videi nekaitīgākus citus enerìijas avotus, piemēram, saules vai fotoelementu paneļus).
Lai veiktu pieslēgumu pašrocīgi, ūdens ieplūdes šļūtenes galā atrodas vītņots uzgrieznis,
kas paredzēts pieslēgšanai gan pie caurules
ar ¾ collu vītni, gan pie speciāliem ātri atdalāmiem savienojumiem.
ūdensvada ūdens spiedienam ir jāatbilst ierīces tehnisko datu plāksnītē minētajiem parametriem. Jūsu vietējais ūdens apgādes
dienests sniegs sīkāku informāciju par piegādātā ūdens spiedienu.
Ūdens padeves caurule nedrīkst būt samezglota, saplacināta vai sapinusies, kad to pievieno.
Trauku mazgājamās mašīnas kopmlektācijā
ir ūdens ieplūdes un izplūdes šļūtene, ko, izmantojot kontruzgriezni, var uzstādīt vai nu
kreisajā, vai labajā pusē. Jālieto piemērots
kontruzgrieznis, lai nepieļautu ūdens
noplūdi.
Uzmanību! Ne visi trauku mazgājamās
mašīnas modeļi ir aprīkoti ar ūdens ieplūdes un aizplūdes šļūteni, kurai ir kontruzgrieznis. Tādā gadījumā šī iespēja
nav piemērota.
Pirms pievienot ierīci pie jauna ūdensvada vai
arī ūdensvada, kas nav ilgstoši izmantots,
pateciniet ūdeni izlietnē vairākas minūtes
pirms trauku mašīnas pievienošanas.
NELIETOJIET savienojuma caurules, kuras ir no kādas vecas ierīces.
Šī ierīce apgādāta ar drošības elementiem, kas pasargā no ierīcē lietotā ūdens
ieplūšanas atpakaļ dzeramā ūdens sistēmā. Šī ierīce atbilst sanitārtehniskajiem
noteikumiem.
Ūdens ieplūdes caurule ar drošības
vārstu
Pēc dubultās ūdens ieplūdes caurules pievienošanas, drošības vārsts atrodas tūlīt aiz
krāna. Tadel udens padeves caurule ir zem
spiediena vienigi tad, kad tek udens. Ja
ūdens padeves caurule sāk tecēt, drošības
vārsts noslēdz tekošo ūdeni.
Ludzu, rupigi ierikojiet udens padeves cauruli:
• Elektriskais kabelis drošībai vārsta atrodas
ūdens padeves caurulē ar dubultām sieniņām. Neiegremdējiet ūdens padeves cauruli vai drošības vārstu ūdenī.
• Ja ūdens padeves caurule vai drošības
vārsts ir bojāti, atslēdziet galveno kontaktu
nekavējoši.
• Ūdens padeves cauruli ar drošības vārstu
var nomainīt tikai servisa darbinieki.
Brīdinājums Bīstams spriegums
24 electrolux
Ūdens aizplūdes pieslēgums
Ūdens izvades caurules gals jāpievieno šādi:
1. Pie izlietnes notekas tapas, piestiprinot to
pie darba virsmas apakšējās virsmas. Tas
nepieļaus izlietnes notekūdeņu ieplūšanu
mašīnā.
2. Pie kanalizācijas caurules, kas aprīkota ar
ventilācijas atveri, ar iekšējo diametru ne
mazāku par 4 cm.
Tādējādi savienojuma ar notekcauruli iekšējam diametram jābūt mazākam par caurules
diametru.
Piesvienojot ūdens aizplūdes šļūteni pie izlietnes notekcaurules , jānoņem plastmasas mebrāna (A). Nenoņemot membrānu,
pārtikas atlikumi laika gaitā uzkrāsies izplūdes caurulē un bloķēs ūdens izvadīšanu no
mašīnas
max 400 cm
max 85 cm
min 40 cm
Noplūdes caurule var būt vai nu trauku mazgātāja labajā vai kreisajā pusē
Pārbaudiet, vai šļūtene nav saliekta vai saplacināta, tādējādi novēršot ūdens plūsmas
samazināšanos vai bloķēšanu.
Izlietnes tapa nedrīkst būt ievietota tad, kad
mašīna nopludina ūdeni, jo ūdens var ieplūst
atpakaļ mašīnā.
Ja izmantojat ūdens aizplūdes šļūtenes pagarinājumu, tās iekšējais diametrs nedrīkst
būt mazāks par esošās šļūtenes diametru.
Mūsu ierīces tiek aprīkotas ar drošības
mehānismu, lai aizsargātu no netīrā
ūdens ieplūšanas atpakaļ mašīnā. Ja jūsu izlietnes tapai ir iestrādāts "pretvārsts", tas varētu traucēt pareizai noplūdei jūsu trauku mazgājamai mašīnai.
Tādēļ mēs iesakām to noņemt.
Lai nepieļautu ūdens noplūdi pēc uzstādīšanas, pārbaudiet, vai ūdens savienotājdetaļas ir cieši pievilktas.
Elektrības padeves pieslēgšana
Brīdinājums Drošības standarti
prasa ierīci iezemēt.
Pirms ierīces pirmās izmantošanas
reizes pārliecinieties, ka tehnisko
lielumu plāksnītē redzamais nominālais spriegums un padeves veids
atbilst padevei, kurai ierīce tiek uzstādīta. Uz plāksnītes atrodams arī
drošinātāju nomināls
Vienmēr strāvas spraudkontaktu
pievienojiet izolētai kontaktligzdai.
Daudzkanālu spraudkontaktus, savienotājus un pagarinātājus nedrīkst izmantot. Tie pārkaršanas gadījumā var izraisīt ugunsgrēku.
Ja nepieciešams, mājas elektrotīkla
kontaktligzda jānomaina. Gadījumā,
ja elektrības kabelis ir jānomaina,
sazinieties ar vietējo palīdzības centru.
Pēc ierīces uzstādīšanas jābūt iespējai piekļūt spraudkontaktam.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz vada. Vienmēr velciet aiz
spraudkontakta.
Ražotājs neatbild par kļūmēm, kas
radušās, neievērojot iepriekšminētos drošības pasākumus.
Apsvērumi par vides aizsardzību
Simbols
uz produkta vai tā iepakojuma
norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
saimniecības atkritumos. Tas jānodod
attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu
electrolux 25
savākšanas punktos pārstrādāšanai.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī
produkta, jūs palīdzēsiet izvairīties no
potenciālām negatīvām sekām apkārtējai
videi un cilvēka veselībai, kuras iespējams
izraisīt, nepareizi izmetot atkritumos šo
produktu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju
par atbrīvošanos no šī produkta, lūdzu
sazinieties ar jūsu pašvaldību, saimniecības
atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu,
kurā jūs iegādājāties šo produktu.
Iepakojuma materiāls
Iepakojuma materiāls ir dabai nekaitīgs un izmantojams atkārtoti. Plastmasas sastāvdaļas ir apzīmētas ar marķējumu, piemēram,
>PE<, >PS<, utt. Iepakojuma materiālus izmetiet speciāli tam paredzētos, apdzīvotās
vietās uzstādītos atkritumu savākšanas konteineros.
Brīdinājums Ja ierīce vairāk netiks
izmantota:
• Izņemiet spraudkontaktu no kontaktligzdas.
• Nogrieziet vadu un spraudkontaktu un
utilizējiet tos.
• Utilizējiet durtiņu fiksatoru. Tas neļaus
bērniem iesprostot sevi un apdraudēt
savu dzīvību.
26 electrolux
electrolux 27
www.electrolux.com
www.electrolux.lv
117959420-00-112008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising