Aeg-Electrolux | F86410IM | User manual | Aeg-Electrolux F86410IM Vartotojo vadovas

Aeg-Electrolux F86410IM Vartotojo vadovas
FAVORIT 86410 I
Naudojimo
instrukcija
Indaplovė
2
Mielieji pirkėjai,
dėkojame, kad išsirinkote mūsų kompanijos gaminamą puikios kokybės
prietaisą.
Tikimės, naudodamiesi juo įvertinsite funkcionalaus dizaino bei
naujausiųjų technologijų derinio teikiamus pranašumus.
Visi mūsų prietaisai veikia patikimai, jais lengva ir patogu naudotis, jie
ergonomiški ir ekologiški — kompanija laikosi aukščiausių gamybos
standartų, todėl šios savybės mūsų gaminiams būtinos.
Atidžiai perskaitykite instrukcijų knygelę, kad galėtumėte optimaliai
naudotis prietaisu, laikykite ją saugioje vietoje — tegul ji visada būna
po ranka, kai tik prireiks. Jeigu prietaisą perduodate kitam savininkui,
kartu perduokite ir instrukcijų knygelę.
Viliamės, naujasis prietaisas teiks Jums daug džiaugsmo
lengvindamas buitį!
Tokie simboliai naudojami šioje instrukcijoje:
Svarbi informacija apie Jūsų asmeninį saugumą ir informacija, kaip
išvengti prietaiso gedimų.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Turinys
3
Turinys
Veikimo nuorodos
5
Saugos informacija
Prietaiso paskirtis
Bendrosios saugos nuorodos
Vaikų saugos nuorodos
Įrengimas
5
5
6
6
6
Gaminio aprašymas
7
8
10
10
Naudojantis pirmąkart
11
Vandens minkštintuvo nustatymas
Rankinis nustatymas
Elektroninis nustatymas
11
12
12
Indų plovimo druskos naudojimas
13
Skaliklio pripildymas
Skaliklio dozės sureguliavimas
14
15
Kasdienis naudojimas
16
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
Apatinis krepšys
Stalo įrankių krepšelis
Viršutinis krepšys
Viršutinio krepšio aukščio nustatymas
16
18
19
19
20
Ploviklio naudojimas
Ploviklio pripildymas
21
21
Kombitabletės funkcija
"Multitab" funkcijos įjungimas/išjungimas
22
23
Plovimo programos
24
Programos pasirinkimas ir startavimas
26
117975830-122007
Valdymo skydelis
Nustatymo režimas
Garso signalai
4
Turinys
Indaplovės iškrovimas
28
Valymas ir priežiūra
Filtrų valymas
Purkštuvo alkūnių valymas
Valymas iš išorės
Valymas iš vidaus
Ilgą laiką nenaudojant indaplovės
Atsargumo priemonės prieš šaltį
Mašinos perkėlimas
28
28
30
30
30
30
31
31
Ką daryti, jeigu...
31
Techniniai duomenys
33
Nuorodos patikros įstaigoms
34
Įrengimo nuorodos
37
Įrengimas
Pritvirtinimas prie šalia esančių daiktų
Išlyginimas
37
37
37
Vandens įvado prijungimas
Tiekiamo vandens prijungimas
Vandens įleidimo žarna su apsauginiu vožtuvu
Išvadinės vandens žarnos prijungimas
38
38
38
39
Elektros įvado prijungimas
41
Aplinkosauga
Pakavimo medžiagos
41
41
Galimi pakeitimai
Saugos informacija
5
Veikimo nuorodos
Saugos informacija
Tam, kad užtikrintumėte savo saugumą ir teisingą naudojimą, prieš
įrengdami prietaisą ir jį pirmą kartą naudodami, atidžiai perskaitykite šią
informaciją. Siekiant išvengti nereikalingų klaidų ir nelaimingų atsiti‐
kimų, svarbu tai, kad visi šiuo prietaisu besinaudojantys žmonės būtų
gerai susipažinę su šia informacija ir patarimais apie saugų naudojimą.
Išsaugokite šią instrukciją ir stenkitės, kad ji visada liktų su prietaisu, jį
perkeliant į kitą vietą ar parduodant. Tuomet kiekvienas šiuo prietaisu
besinaudojantis žmogus bus tinkamai informuotas apie jo veikimą bei
saugų naudojimą.
Prietaiso paskirtis
• Ši indaplovė skirta plauti tik namų apyvokos reikmenis, pritaikytus
mašininiam plovimui.
• Nepilkite į indaplovę tirpiklių. Tai gali sukelti sprogimą.
• Peilius ir kitus aštrius įrankius sudėkite į stalo įrankių krepšelį smai‐
galiais žemyn arba suguldykite horizontaliai į apatinį krepšį.
• Naudokite tik indaplovėms skirtas priemones (ploviklius, druską ir
skaliklius).
• Neatidarinėkite durelių prietaisui veikiant: gali išsiveržti karšti garai.
• Neišiminėkite indų iš indaplovės, kol nesibaigė plovimo ciklas.
• Po naudojimo išjunkite indaplovę iš maitinimo tinklo ir užsukite van‐
dens čiaupą.
• Šio gaminio techninio aptarnavimo darbus gali atlikti tik įgaliotas in‐
žinierius; remontui galima naudoti tik originalias atsargines dalis.
• Jokiu būdu nemėginkite taisyti prietaiso patys. Dėl nekvalifikuotų as‐
menų atlikto remonto kyla sužeidimų arba rimtų prietaiso gedimų
pavojus. Kreipkitės į vietos techninio aptarnavimo centrą. Visuomet
reikalaukite naudoti originalias atsargines dalis.
6
Saugos informacija
Bendrosios saugos nuorodos
• Indaplovės plovikliai gali sukelti cheminius akių, burnos ir gerklės nu‐
degimus. Gali būti pavojinga gyvybei! Laikykitės indaplovės ploviklio
gamintojo saugos nuorodų.
• Indaplovėje esančio vandens negalima gerti. Prietaise gali būti plo‐
viklio likučių.
• Jeigu nededate arba neišimate indų, indaplovės dureles visuomet
laikykite uždarytas. Už atvirų ar pravirų durelių gali užkliūti ir susižeisti
asmenys.
• Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų durelių.
Vaikų saugos nuorodos
• Šis prietaisas skirtas naudoti suaugusiems. Neleiskite vaikams
naudoti indaplovės be priežiūros.
• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Uždusimo pavojus.
• Visas valymo priemones laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
• Neleiskite vaikams būti šalia, kai atviros indaplovės durelės.
Įrengimas
• Patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas transportavimo metu. Jokiu
būdu neįjunkite apgadinto prietaiso. Jeigu prietaisas pažeistas, kreip‐
kitės į tiekėją.
• Visas pakuotės dalis prieš naudojimą reikia pašalinti.
• Visus elektros ir vandentiekio prijungimo darbus turi atlikti kvalifikuo‐
tas ir kompetentingas specialistas.
• Saugumo sumetimais pavojinga keisti techninius duomenis arba bet
kokiu būdu bandyti modifikuoti šį prietaisą.
• Niekad nenaudokite indaplovės, jei pažeisti elektros maitinimo kabe‐
lis arba vandens žarnos; arba jei apgadintas valdymo skydelis, dar‐
binis paviršius arba pagrindo sritis ir vidinės prietaiso dalys atviros.
Kad išvengtumėte pavojaus, kreipkitės į vietos techninio aptarnavimo
centrą.
Gaminio aprašymas
7
• Niekuomet negalima gręžti bet kurios indaplovės pusės, kad nebūtų
pažeisti hidraulikos ar elektros komponentai.
ĮSPĖJIMAS
Elektros ir vandentiekio prijungimą atlikite nuosekliai vadovaudamiesi
atitinkamuose skyriuose pateiktomis nuorodomis.
Gaminio aprašymas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Viršutinis krepšys
Vandens kiečio selektorius
Druskos talpykla
Ploviklio dalytuvas
Skalavimo priemonių dalytuvas
Techninių duomenų lentelė
Filtrai
Apatinis purkštuvas
Viršutinis purkštuvas
8
Valdymo skydelis
Valdymo skydelis
1
2
3
4
5
6
7
Įjungimo/išjungimo mygtukas
Programų pasirinkimo mygtukai
Paleidimo atidėjimo mygtukas
MULTITAB mygtukas
Kontrolinės lemputės
Skaitmeninis ekranas
Funkcijų mygtukai
Kontrolinės lemputės
Mirkymas
Dega veikiant mirkymo fazei.
PLOVIMAS
Dega veikiant plovimo fazei.
SKALAVIMAS
Dega veikiant skalavimo fazei.
Valdymo skydelis
9
Kontrolinės lemputės
DŽIOVINIMAS
Dega veikiant džiovinimo fazei
.
PABAIGOS CIKLAS
Dega pasibaigus plovimo programai.
DRUSKA
Užsidega, kai baigiasi speciali indaplovių
druska. 1)
SKALIKLIS
Užsidega, kai baigiasi skalavimo priemo‐
nės. 1)
UŽSUKTA SKLENDĖ
Užsidega, kai į indaplovę neteka vanduo.
FILTRAS
Kartkartėmis užsidega, nepriklausomai
nuo filtro užterštumo. Patikrinkite ir, jei
reikia, išvalykite, filtrus.
ATIDARYTOS DURYS
Užsidega, jei gerai neuždarytos durys.
1) Druskos ir skalavimo priemonių indikatoriaus lemputės niekada neužsidega, veikiant plovimo
programai, net jeigu druskos ir skalavimo priemonių būtina papildyti.
Skaitmeniniame ekrane rodoma:
• vandens kietumo lygis, kuriam nustatytas vandens minkštintuvas,
• kiek vidutiniškai liko laiko iki vykstančios programos pabaigos,
• skalavimo priemonių dalytuvo įjungimas/išjungimas (TIK veikiant
funkcijai Multitab ),
• plovimo programos pabaiga (skaitmeniniame ekrane atsiras nulis),
• likęs laikas iki atidėto paleidimo pradžios,
• netinkamai veikiančios indaplovės klaidų kodai,
• įjungti/išjungti garso signalus.
Funkcijų mygtukai
Šiais mygtukais galima nustatyti tokias funkcijas:
• nustatyti vandens minkštintuvą,
• atšaukti plovimo programą ar atidėtą paleidimą,
• įjungti/išjungti skalavimo priemonių dalytuvą, kai veikia funkcija Mul‐
titab,
10
Valdymo skydelis
• įjungti/išjungti garso signalus.
Nustatymo režimas
Kai dega visos programų lemputės, prietaise veikia nustatymo režimas.
Visada atsiminkite, kad atliekant tam tikrus veiksmus, pavyzdžiui:
• pasirenkant plovimo programą
• nustatant vandens minkštintuvą
• įjungiant/išjungiant skalavimo priemonių dalytuvą
• įjungiant/išjungiant garso signalus
prietaisas TURI veikti nustatymo režimu.
Jeigu programos lemputė dega, vadinasi, tebėra nustatyta paskutinioji
veikusi programa.
Norint sugrįžti į nustatymo režimą, reikia atšaukti programą.
Norint atšaukti nustatytą arba pradėjusią veikti programą: vienu metu
spauskite ir laikykite nuspaudę du programų mygtukus, esančius virš
žodžio RESET, kol užsidegs visos programų mygtukų lemputės.
Programa atšaukta ir mašina pradeda veikti nustatymo režimu.
Garso signalai
Garso signalai nurodo, kokius veiksmus atlieka prietaisas:
• baigia programą
• įsijungia signalas, sutrikus mašinos veikimui.
Gamyklinis nustatymas: garso signalai įjungti.
Su funkcijų mygtukais garso signalus galima išjungti.
1. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką. Prietaisas turi veikti
nustatymo režimu.
2. Vienu metu spauskite ir laikykite nuspaudę funkcijų mygtukus A ir
B, kol funkcinių mygtukų A, B ir C lemputė pradeda mirksėti.
3. Spauskite funkcinį mygtuką C, mygtukų A ir B lemputes išsijungia,
o funkcinio mygtuko C lemputė ir toliau mirksi. Skaitmeniniame
ekrane rodomas dabartinis nustatymas.
= garso signalai išjungti
= garso signalai įjungti
4. Norėdami pakeisti nustatymą, iš naujo paspauskite funkcinį
mygtuką C: skaitmeniniame ekrane bus rodomas naujas nustaty‐
mas.
5. Tam, kad veikimas būtų įrašytas į atmintį, išjunkite indaplovę.
Naudojantis pirmąkart
Prieš pradedami indaplovę naudoti pirmąjį kartą:
• pasirūpinkite, kad elektros laidai būtų sujungti pagal instaliavimo nu‐
rodymus
• iš prietaiso vidaus pašalinkite visas pakuotės medžiagas
• Nustatykite vandens minkštiklį
• į druskos talpyklą įpilkite 1 litrą vandens, o paskui – indaplovei skirtos
druskos
• pripildykite skalavimo priemonių dalytuvą
Jeigu norite naudoti indų plovimo tabletes, pavyzdžiui: "3 in 1", "4 in 1",
"5 in 1" ir t. t., nustatykite Multitab funkciją (žr., "Multitab funkcija").
Vandens minkštintuvo nustatymas
Siekiant išvengti kenksmingo arba neigiamo poveikio, indaplovėje nau‐
dojamas vandens minkštiklis, skirtas mineralinėms medžiagoms ir
druskoms iš tiekiamo vandens šalinti.
Kuo didesnis mineralinių medžiagų ir druskų kiekis, tuo kietesnis yra
vanduo. Vandens kietumas yra matuojamas atitinkamomis skalėmis –
vokiečių laipsniais (°dH), prancūzų laipsniais (°TH) ir mmol/l (milimoliais
litrui – tarptautinis vandens kietumo vienetas).
Minkštiklį reikia nustatyti pagal jūsų vietovės vandens kietumą. Vietos
vandens tiekimo įmonės atstovai gali suteikti informaciją apie jūsų vie‐
tovės vandens kietumą.
12
Vandens minkštintuvo nustatymas
Vandens kietis
Vandens kiečio parametro
reguliavimas
Druskos
naudojimas
°dH
°TH
mmol/l
rankiniu
būdu
elektroniniu
būdu
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
10 lygis
taip
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
9 lygis
taip
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
8 lygis
taip
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
7 lygis
taip
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
6 lygis
taip
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
5 lygis
taip
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
4 lygis
taip
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
3 lygis
taip
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
2 lygis
taip
<4
<7
< 0,7
1
1 lygis
ne
Vandens minkštintuvas nustatomas dviem būdais: rankiniu, naudojant
vandens kiečio selektorių ir elektroniniu.
Rankinis nustatymas
Gamykloje nustatytas 2 lygis.
1. Atidarykite indaplovės duris.
2. Ištraukite iš indaplovės apatinį
krepšį.
3. Pasukite vandens kiečio selek‐
torių į padėtį 1 arba 2 (žr.
lentelę).
4. Įstumkite apatinį krepšį.
Elektroninis nustatymas
Vandens minkštintuvas gamykloje nustatytas į 5 padėtį.
1. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką. Indaplovė turi veikti
nustatymo režimu.
Indų plovimo druskos naudojimas
13
2. Vienu metu paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtukus A ir B, kol
pradės mirksėti mygtukų A, B ir C lemputės.
3. Paspauskite mygtuką A, užgęsta mygtukų B ir C lemputės, o
mygtuko A lemputė ir toliau mirkčioja. Skaitmeniniame ekrane pa‐
rodomas esamas lygis.
Pavyzdžiai:
simbolis = 5 lygis
simbolis = 10 lygis
4. Norėdami pakeisti lygį, paspauskite mygtuką A. Kaskart paspaudus
mygtuką, lygis pasikeičia (kaip pasirinkti naują lygį, žr. lentelę).
Pavyzdžiai: Jeigu šiuo metu nustatytas 5 lygis, vieną kartą
paspaudę mygtuką A, pasirinksite 6 lygį. Jeigu šiuo metu nustatytas
10 lygis, vieną kartą paspaudę mygtuką A, pasirinksite 1 lygį.
5. Norėdami įrašyti šią funkciją į atmintį, išjunkite indaplovę,
paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką.
Indų plovimo druskos naudojimas
ĮSPĖJIMAS
Naudokite tik specialiai indaplovėms skirtą druską. Kitokia druska, kuri
nėra skirta indaplovėms (ypač valgomoji druska), sugadins vandens
minkštiklį. Druskos pripildykite tik prieš pat startuodami vieną iš pilnų
plovimo programų. Taip ant mašinos dugno ilgesniam laikui neliks drus‐
kos granulių ar išsitaškiusio druskingo vandens, galinčių sukelti
koroziją.
Pripildymas:
1. Atidarykite dureles, ištraukite apatinį krepšį ir prieš laikrodžio
rodyklę nusukite druskos talpyklos dangtelį.
2. Į talpyklą įpilkite 1litrą vandens (tai atliekama tik pirmą kartą pilant
druską) .
14
Skaliklio pripildymas
3. Per komplekte esantį piltuvėlį
pripilkite druskos pilną talpyklą.
4. Uždėkite dangtelį, patikrinkite,
ar neliko druskos ant sriegio ar
ant tarpinės.
5. Uždėkite dangtelį, stipriai
sukdami jį pagal laikrodžio
rodyklę, kol išgirsite
trakštelėjimą.
Nesijaudinkite, jei pilant druską iš
talpyklos sunksis vanduo, tai normalu.
Įpylus druskos, jos indikatoriaus lemputė valdymo skydelyje liks degti
2–6 valandas, jei indaplovė bus įjungta. Jeigu naudojate ilgiau tirpstan‐
čias druskas, tai gali užtrukti ilgiau. Prietaiso funkcijoms tai įtakos neturi.
Skaliklio pripildymas
ĮSPĖJIMAS
Naudokite tik indaplovėms skirtus specialias skalavimo priemones.
Niekada į skalavimo priemonių dalytuvą nepilkite kitų priemonių (pvz.,
indaplovės valymo priemonių, skystų ploviklių). Tai gali sugadinti
prietaisą.
Skalavimo priemonė užtikrina kokybišką skalavimą ir džiovinimą, ne‐
paliekantį dėmių ar ruožų.
Skalavimo priemonės automatiškai pridedama į paskutinio skalavimo
vandenį.
Skaliklio pripildymas
15
1. Atidarykite talpyklą, paspaudę
atidariklį (A).
2. Į talpyklą pripilkite skalavimo
priemonės. Nepilkite skalavimo
priemonės daugiau "max" žy‐
mos.
Dalytuve telpa apie 110ml
skalavimo priemonės; šio kiekio
užtenka 16–40 indų plovimo
ciklų, priklausomai nuo nustaty‐
tos dozės.
3. Kaskart, papildę skalavimo prie‐
monės, patikrinkite, ar gerai už‐
darytas dangtelis.
Jeigu papildant talpyklą skalavimo priemonė išsitaškė, nuvalykite ją ge‐
rai sugeriančia šluoste, kad kito plovimo metu nesusidarytų pernelyg
daug putų.
Skaliklio dozės sureguliavimas
Atsižvelgdami į skalavimo ir džiovinimo rezultatus, skaliklio dozę
nustatykite 6 padėčių selektoriumi (1 padėtis – minimali dozė, 6 padėtis
– maksimali dozė).
Gamykloje dozė nustatyta į 4 padėtį.
16
Kasdienis naudojimas
Jeigu ant išplautų indų lieka vandens
arba kalkių dėmių, dozę padidinkite.
Jeigu ant išplautų indų lieka lipnių
balsvų dryžių arba ant stiklinių indų ar
peilių ašmenų susidaro melsva plėvelė,
dozę sumažinkite.
Kasdienis naudojimas
• Patikrinkite, ar nereikia papildyti indaplovės druskos arba skalavimo
priemonės.
• Sudėkite stalo įrankius ir indus į indaplovę.
• Pripilkite indaplovei skirto indų ploviklio.
• Pasirinkite plovimo programą, tinkančią plaunamiems indams ir stalo
įrankiams.
• Startuokite plovimo programą.
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
Indaplovėje negalima plauti kempinių, skudurų ir kitų vandenį suge‐
riančių daiktų.
• Prieš sudėdami į indaplovę indus, turite:
– Pašalinti maisto likučius ir liekanas.
– Atmirkykite pridegusio maisto keptuvėse likučius
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
17
• Dėdami indus ir stalo įrankius į indaplovę, įsidėmėkite:
– Indai ir stalo įrankiai neturi trukdyti purkštuvo alkūnėms suktis.
– Įdubusius daiktus, pavyzdžiui, puodelius, stiklines, keptuves ir t. t.,
dėkite apvertę žemyn tam, kad juose ar ant jų dugno nesikauptų
vanduo.
– Indai ir stalo įrankiai neturi būti sudėti vienas kito viduje ar uždengti
vienas kitą.
– Kad stikliniai indai neįskiltų ar nesudužtų, jie neturi liestis vieni su
kitais.
– Mažus daiktus sudėkite į stalo įrankių krepšelį.
• Plastikiniuose daiktuose ir keptuvėse su nesvylančiu paviršiumi pa‐
prastai lieka vandens lašelių; šie daiktai taip gerai neišdžiūsta kaip
porcelianas ir plieniniai daiktai.
• Į viršutinį krepšį reikia dėti lengvus daiktus (plastikinius dubenis ir t.
t.) taip, kad jie nejudėtų.
Šie stalo įrankiai ir indai indaplovėje plauti
yra netinkami:
yra beveik netinkami:
• Keramikiniai indai su medinėmis, rago, • Molinius indus indaplovėje plaukite tik
porceliano ar perlamutrinėmis ranke‐
tada, jei gamintojas yra aiškiai nurodęs,
nomis.
kad gaminį indaplovėje plauti galima.
• Karščiui neatsparūs plastikiniai daiktai. • Dažnai plaunant indaplovėje,
glazūruoti piešiniai gali nusitrinti.
• Senesni suklijuoti, karščiui neatsparūs
keramikiniai indai.
• Sidabrinės ir aliumininės dalys plau‐
nant mašina linkusios prarasti spalvą:
• Sulipinti stalo įrankiai ar indai.
Maisto likučiai, pavyzdžiui, kiaušinio
• Alaviniai arba variniai daiktai.
baltymas, trynys ir garstyčios, neretai
• Krištolas.
išblukina ir palieka dėmių ant sidabro.
• Rūdijantys plieniniai daiktai.
Todėl visada nuo sidabrinių indų
• Medinės lėkštės.
nedelsdami nuvalykite maisto likučius,
jeigu juos panaudoję neketinate tučtuo‐
• Daiktai iš sintetinių pluoštų.
jau plauti.
Atidarykite dureles ir ištraukite krepšius indams sukrauti.
18
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
Apatinis krepšys
Apatinis krepšys skirtas padažinėms,
keptuvėms, dangčiams, salotinėms,
stalo įrankiams ir pan.
Porcijinės lėkštės ir dideli dangčiai
sudedami krepšio kraštuose, kad ne‐
trukdytų laisvai suktis purkštuvams.
Apatinio krepšio laikiklius galima
nuleisti žemiau, kad būtų galima sudėti
puodus, keptuves ir dubenis.
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
19
Stalo įrankių krepšelis
ĮSPĖJIMAS
Smaigaliu į viršų sudėti ilgakriauniai peiliai kelia pavojų. Ilgus ir (arba)
aštrius stalo įrankius, pvz., supjaustymo peilius, sudėkite apatiniame
krepšyje horizontaliai. Atsargiai dėkite ir ištraukite aštrius įrankius, pvz.,
peilius.
Norėdami užtikrinti, kad visus stalo įrankius jiems skirtame krepšyje
pasiektų vanduo, turite:
1. uždėti tinklelį ant stalo įrankių
krepšio.
2. šakutes ir šaukštus į stalo įran‐
kių krepšį turite dėti rankenėlė‐
mis žemyn.
didesnių daiktų, tokių kaip plak‐
tuvai, palikite kyšoti vieną pusę
iš stalo įrankių krepšio.
Galima atidaryti stalo įrankių krepšį.
Išimdami jį iš indaplovės visada
paimkite už abiejų dvigubos rankenos
dalių.
1. Padėkite stalo įrankių krepšį ant
stalo arba stalviršio.
2. Atidarykite dvigubą rankeną.
3. Išimkite stalo įrankius.
Viršutinis krepšys
Viršutinis krepšys skirtas lėkštėms (desertinėms lėkštėms, lėkštelėms,
pietų lėkštėms iki 24 cm skersmens), salotinėms, puodeliams ir stikli‐
nėms
Visus reikmenis ant puodelių lentynėlių ir po jomis išdėstykite taip, kad
vanduo pasiektų visus paviršius.
20
Stalo įrankių ir indų sudėjimas
Taures ilgais kotais galima sudėti ko‐
tais į viršų ant puodelių lentynėlių.
Jeigu indai aukštesni, atverskite puo‐
delių lentynėles.
Taures ilgais kotais galima sudėti ko‐
tais į viršų ant puodelių lentynėlių.
Jeigu indai aukštesni, atverskite puo‐
delių lentynėles.
Prieš uždarydami dureles patikrinkite,
ar purkštuvai gali netrikdomai suktis.
Viršutinio krepšio aukščio nustatymas
Plaudami labai dideles lėkštes, jas galite sudėti į apatinį krepšį, prieš tai
viršutinį krepšį perkėlę į aukštesnę padėtį.
Didžiausias indų aukštis:
Viršutinis krepšys
Apatinis stačius
Pakėlus viršutinį krepšį
20 cm
31 cm
Nuleidus viršutinį krepšį
24 cm
27 cm
Krepšį galite pakelti taip:
1. Ištraukite krepšį, kol sustos.
2. Atsargiai pakelkite krepšį už abiejų pusių, kol mechanizmas užsifik‐
suos ir krepšys įsitvirtins.
Į pirminę padėtį krepšį galite nuleisti taip:
1. Ištraukite krepšį, kol sustos.
Ploviklio naudojimas
21
2. Atsargiai kilstelėkite abi krepšio
puses, po to, prilaikydami,
leiskite mechanizmui lėtai
nusileisti atgal.
Niekuomet nekelkite ir nenuleiskite
krepšio, laikydami tik už vienos pu‐
sės.
Kai viršutinis krepšys yra pakelia‐
mas, jūs negalėsite naudoti puode‐
lių laikiklių.
ĮSPĖJIMAS
Sudėję indus į indaplovę, visuomet uždarykite dureles, nes atviros arba
praviros durelės gali kelti pavojų.
Ploviklio naudojimas
Naudokite tik specialiai indaplovėms skirtus ploviklius.
Vadovaukitės priemonės gamintojo dozavimo ir laikymo nuorodomis,
pateiktomis ant ploviklio pakuotės.
Nenaudojant ploviklio daugiau, nei reikia, mažiau teršiama aplinka.
Ploviklio pripildymas
1. Atidarykite dangtelį.
22
Kombitabletės funkcija
2. Ploviklio dalytuvą (1) pripildykite
ploviklio. Atžyma rodo dozavimo
lygius:
20 = maždaug 20 g ploviklio
30 = maždaug 30 g ploviklio.
3. Naudojant programas su
mirkymu, papildomą ploviklio
dozę (5/10g) reikia įpilti į
mirkymo ploviklio skyrelį (2).
Šis ploviklis bus naudojamas
mirkymo fazės metu.
4. Jeigu naudojate ploviklio
tabletę, įdėkite ją į tam skirtą sky‐
relį (1)
5. Uždarykite dangtelį ir
spustelkite, kad užsifiksuotų.
Ploviklio tabletės
Įvairių gamintojų tabletės tirpsta
skirtingu greičiu. Todėl kai kurios
ploviklio tabletės gali nepilnai ištirpti
trumpų plovimo programų metu.
Tad ploviklio tabletes naudokite tik
ilgoms plovimo programoms, kad pilnai pasišalintų ploviklio likučiai.
Kombitabletės funkcija
Šis prietaisas turi "Multitab" funkciją, leidžiančią naudoti sudėtines
"Multitab" ploviklio tabletes.
Šie produktai – tai plovikliai su suderintomis plovimo, skalavimo ir drus‐
kos funkcijomis. Juose gali būti ir kitų priemonių, atsižvelgiant į tai,
kokios rūšies tabletes pasirinksite ("3 in 1", "4 in 1", "5 in 1" ir t. t.).
Patikrinkite, ar šios plovimo priemonės tinka Jūsų vandens kiečiui. Žr.
gamintojo nurodymus.
Šią funkciją galima naudoti su visomis plovimo programomis. Pasirin‐
kus šią funkciją, skalavimo priemonių ir druskos tiekimas iš atskirų
Kombitabletės funkcija
23
talpyklų automatiškai bus sustabdytas, taip pat ir druskos bei skalavimo
priemonių indikatoriaus lemputės nustos veikti.
Prieš paleisdami plovimo programą, pasirinkite "Multitab" funkciją.
Pasirinkus šią funkciją (užsidega indikatoriaus lemputė), ji veiks šiose
plovimo programose.
Įjungus "Multitab" funkciją, gali pakisti ciklų trukmė. Šiuo atveju
skaitmeniniame ekrane automatiškai bus parodytas naujas programos
veikimo laikas.
Vykstant programai, funkcijos "Multitab" NEBEGALIMA pakeisti. Jeigu
nenorite naudoti funkcijos "Multitab" turite iš pradžių išjungti programą,
o po to išjungti "Multitab" funkciją.
Tokiu atveju jūs iš naujo turite nustatyti plovimo programą (ir norimas
parinktis).
"Multitab" funkcijos įjungimas/išjungimas
Paspauskite Multitab mygtuką: Užsidegs atitinkama kontrolinė lemputė.
Tai reiškia, kad funkcija yra įjungta.
Norėdami išjungti šią funkciją, dar kartą paspauskite mygtuką Multitab:
indikatorius užges.
Jeigu jūsų netenkina džiovinimo funkcijos rezultatai, patariame:
1. Į skalavimo priemonių dalytuvą pripilkite skaliklio.
2. Įjunkite skalavimo priemonių dalytuvą.
3. Nustatykite skaliklio dozavimo 2 padėtį.
• Skalavimo priemonių dalytuvą įjungti/išjungti galima tik veikiant funk‐
cijai "Multitab"
Skalavimo priemonių dalytuvo įjungimas/išjungimas
1. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką. Indaplovė turi veikti
nustatymo režimu.
2. Vienu metu spauskite mygtukus A and B, kol mygtukų A , B ir C
lemputės pradeda mirkčioti.
3. Paspauskite mygtuką B , mygtukų A ir C lemputės išsijungia, o
mygtuko B lemputė ir toliau mirkčioja. Skaitmeniniame ekrane ro‐
domas dabartinis nustatymas:
= skalavimo priemonių dalytuvas išjungtas.
24
Plovimo programos
= skalavimo priemonių dalytuvas įjungtas.
4. Norėdami nustatymą pakeisti, dar kartą paspauskite mygtuką B –
skaitmeniniame ekrane bus rodomas naujas nustatymas.
5. Norėdami įrašyti šią funkciją į atmintį, išjunkite indaplovę,
paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką.
Jei nuspręsite vėl naudoti standartines plovimo priemones, patariame:
1. Išjunkite "Multitab" funkciją.
2. Iš naujo pripildykite druskos talpyklą ir skalavimo priemonių
dalytuvą.
3. Nustatykite vandens kietį į aukščiausią padėtį ir, nesudėję indų į
indaplovę, paleiskite vieną paprastą plovimo programą.
4. Vandens kiečio parametrą nustatykite pagal savo vietovės vandens
kietį.
5. Skaliklio dozės sureguliavimas.
Plovimo programos
Trukmė (minutėmis)
Energija (kWh)
Vanduo (litrai)
0.8 - 1,3
10 - 19
Sąnaudos 1)
80 - 125
Džiovinimas
Glazūruo
ti fajansi‐
niai ir mo‐
liniai in‐
dai, stalo
įrankiai,
puodai ir
keptuvės
Galutinis skalavimas
Įvairūs –
vidutiniš‐
kai ir la‐
bai
užteršti
Tarpinis skalavimas
AUTOMA‐
TIC2)
Programos aprašymas
1/2x
Plaunami
reikme‐
nys
Pagrindinis plovimas
Nešvaru
mo laips‐
nis
Mirkymas
Programa
Mažai
užteršti
Glazūruo
ti fajansi‐
niai ir mo‐
liniai indai
bei stalo
įrankiai
INTENSIV
CARE 70°
Labai ne‐ Glazūruo
švarūs
ti fajansi‐
niai ir mo‐
liniai in‐
dai, stalo
įrankiai,
puodai ir
keptuvės
ECO 50°4)
Vidutiniš‐
kai ne‐
švarūs
Glazūruo
ti fajansi‐
niai ir mo‐
liniai indai
bei stalo
įrankiai
160 - 170
0,8- 0.9
12 - 13
Vidutiniš‐
kai ne‐
švarūs
Trapūs
fajansi‐
niai ir por‐
celiani‐
niai indai
bei stiklas
0,6 -0,7
11 - 12
Vanduo (litrai)
8
14 - 15
Energija (kWh)
0,8
1,3 -1,5
30
Trukmė (minutėmis)
Sąnaudos 1)
130 - 140
Džiovinimas
30 MIN3)
Galutinis skalavimas
Programos aprašymas
Tarpinis skalavimas
Plaunami
reikme‐
nys
Pagrindinis plovimas
Nešvaru
mo laips‐
nis
Mirkymas
Programa
25
65 - 75
Plovimo programos
Programos pasirinkimas ir startavimas
Trukmė (minutėmis)
Energija (kWh)
Vanduo (litrai)
0,1
3,5
Sąnaudos 1)
12
Dalinė
įkrova
(jeigu per
dieną
ketinate
įkrauti
daugiau)
Džiovinimas
Bet kokie
Programos aprašymas
Galutinis skalavimas
Plaunami
reikme‐
nys
Tarpinis skalavimas
Nešvaru
mo laips‐
nis
Mirkymas
Programa
Pagrindinis plovimas
26
5)
1) Energijos suvartojimo reikšmės pateiktos kaip orientyras ir priklauso nuo vandens slėgio bei
temperatūros,taip pat nuo elektros srovės parametrų bei indų skaičiaus.
2) Plaunant automatine programa, indų užterštumas nustatomas pagal vandens nešvarumą. Gali
skirtis programos trukmė, vandens ir energijos suvartojimas; tai priklauso nuo to, ar prietaisas
pilnai ar dalinai prikrautas ir ar indai labai ar truputį užteršti. Vandens temperatūra automatiškai
nustatoma nuo 45° C iki 70° C.
3) Idealiai tinka plauti nepilnai prikrautos indaplovės turinį. Tai tobula kasdienė programa, skirta 4
asmenų šeimos poreikiams tenkinti, kai plaunami tik pusryčių ir vakarienės indai bei reikmenys.
4) Patikros programa patikros įstaigoms.
5) Šiai programai ploviklis nenaudojamas
Programos pasirinkimas ir startavimas
Šiek tiek pravėrę indaplovės duris, pasirinkite programą ir paleidimo
atidėjimą. Programa arba atgalinis atidėjimo laiko skaičiavimas prasi‐
dės tik uždarius duris. Iki tol galima keisti atliktus nustatymus.
1. Patikrinkite, ar indai teisingai sudėti į krepšius ir ar purkštuvo alkū‐
nės gali laisvai suktis.
2. Patikrinkite, ar atsukta vandens sklendė.
3. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką: užsidega visos programų
lemputės (nustatymo režimas).
4. Paspauskite mygtuką, atitinkantį reikiamą programą (žr. lentelę
"Plovimo programos").
Programos pasirinkimas ir startavimas
27
Pasirinkus programą, užsidega ją atitinkanti lemputė. Užsidega pro‐
gramos fazės lemputės, skirtos atitinkamai programai, ir simbolis
ekrano dešinėje.
Uždarius indaplovės duris, programa prasideda automatiškai. Simbolis
ekrano dešinėje dega toliau, o fazių lemputės užgęsta, išskyrus vyks‐
tančią fazę.
Programos nustatymas ir pradėjimas su "paleidimo atidėjimu"
1. Pasirinkę plovimo programą, paspauskite paleidimo atidėjimo
mygtuką, kol ekrane pasirodys mirksinčios paleidimo atidėjimo va‐
landos. Galite pasirinkti atidėjimą nuo 1 iki 19 val.
2. Uždarykite indaplovės duris, atgalinis laiko skaičiavimas prasidės
automatiškai.
Valandų skaičius nebemirksi, o dega pastoviai.
3. Laikas skaičiuojamas atgal 1 valandos dalimis.
4. Atidarius duris, atgalinis laiko skaičiavimas sustos.
5. Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui, programa prasidės auto‐
matiškai.
Nustačius atidėto paleidimo funkciją, užgęsta simbolis ekrano dešinėje.
Pasibaigus atidėto paleidimo atgaliniam laiko skaičiavimui, automatiš‐
kai prasideda plovimo programa, o simbolis ekrano dešinėje lieka degti.
Pasirinkti plovimo programą ir atidėti paleidimą galima ir uždarius duris.
Atminkite, kad paspaudę plovimo programos mygtuką turite TIK 3 se‐
kundes kitai programai pasirinkti arba paleidimui atidėti, po to pasirinkta
programa prasidės automatiškai.
Atidėto paleidimo ir (arba) plovimo programos atšaukimas
• Norėdami sustabdyti prasidėjusį atgalinį laiko skaičiavimą, indaplovę
turite iš naujo nustatyti.
• Atšaukus paleidimo atidėjimą, atšaukiama ir nustatyta plovimo
programa. Tokiu atveju jums iš naujo reikia nustatyti plovimo
programą. Pasirinkdami naują plovimo programą, patikrinkite, ar plo‐
viklio skyrelyje yra ploviklio.
ĮSPĖJIMAS
Vykdomą programą nutraukite arba atšaukite TIK jei tai neišvengiamai
būtina. Dėmesio! Atidarius duris, gali plūstelti karšto garo srautas. At‐
sargiai atidarykite duris.
28
Indaplovės iškrovimas
Prasidėjusios plovimo programos pertraukimas:
• Atidarykite indaplovės duris; programa sustos. Uždarykite dureles;
programa bus tęsiama nuo tos vietos, kur ji buvo sustabdyta.
• Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, užges visos lemputės. Dar
kartą paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką; programa bus
tęsiama nuo tos vietos, kur ji buvo sustabdyta.
Plovimo programos pabaiga
• Indaplovė sustos automatiškai ir garso signalas praneš jums apie
plovimo programos pabaigą.
• Užsidegs programos pabaigos lemputė.
• Tik ką pasibaigusios programos lemputė liks degti.
• Ekrane užsidegs nulis.
1. Paspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką, išjunkite indaplovę.
2. Atidarykite ir palikite kelioms minutėms praviras indaplovės duris,
prieš išimdami indus; tokiu būdu atvės ir geriau išdžius indai.
Indaplovės iškrovimas
• Įkaitę indai yra trapūs.
Todėl prieš ištraukiant indus iš prietaiso, reikia palaukti, kol jie atvės.
• Pirmiausia ištuštinkite apatinį krepšį, paskui – viršutinį; taip vanduo iš
viršutinio krepšio nenuvarvės ant indų apatiniame krepšyje.
• Ant indaplovės sienelių ir durų gali atsirasti vandens, kadangi nerū‐
dijantis plienas greičiau atvėsta už indus.
ATSARGIAI
Pasibaigus plovimo programai, rekomenduojama indaplovę išjungti iš
elektros tinklo ir užsukti vandens sklendę.
Valymas ir priežiūra
Filtrų valymas
Reguliariai patikrinkite ir išvalykite filtrus. Kai filtrai užteršti, plovimo re‐
zultatai yra prastesni.
Valymas ir priežiūra
29
ĮSPĖJIMAS
Prieš valydami filtrus patikrinkite, ar mašina išjungta.
1. Atidarykite dureles, ištraukite apatinį krepšį.
2. Indaplovės filtravimo įtaisą
sudaro stambusis filtras (A),
smulkusis filtras (B) ir plokščia‐
sis filtras. Filtravimo įtaisą
ištraukite atpalaidavę
rankenėlę, esančią ant
smulkiojo filtro.
3. Pasukite rankenėlę maždaug
1/4 sūkio prieš laikrodžio
rodyklę ir ištraukite filtravimo
įtaisą.
4. Už ąselės ištraukite stambųjį
filtrą (A) iš smulkiojo (B).
5. Visus filtrus kruopščiai
išplaukite po tekančiu vande‐
niu.
6. Ištraukite plokščiąjį filtrą iš
plovimo skyriaus dugno ir
kruopščiai išplaukite abi jo
puses.
7. Padėkite plokščiąjį filtrą at‐
gal į vietą plovimo skyriaus
dugne ir patikrinkite, ar ge‐
rai įdėjote.
8. Stambųjį filtrą (A) įstatykite į
smulkųjį filtrą (B) ir juos
suspauskite.
9. Abu filtrus įstatykite į jų vietą ir užfiksuokite pagal laikrodžio rodyklę
iki galo pasukę rankenėlę. Tuo pat metu atkreipkite dėmesį, ar
plokščiasis filtras neišsikišęs aukščiau plovimo skyriaus dugno.
30
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS
JOKIU BŪDU nenaudokite indaplovės be filtrų. Neteisingai įstačius filt‐
rus ar jų neįtvirtinus, plovimo rezultatai bus prasti ir gali sugesti prietai‐
sas.
Purkštuvo alkūnių valymas
NEBANDYKITE išimti purkštuvo alkūnių.
Jeigu nešvarumų likučiai užkimšo purkštuvo alkūnių skylutes,
pašalinkite juos su kokteilio šiaudeliu.
Valymas iš išorės
Išorinį mašinos paviršių ir valdymo skydelį valykite su minkštu drėgnu
skudurėliu. Esant reikalui, naudokite neutralius ploviklius. Nenaudokite
abrazyvinių produktų, šveitimo priemonių arba tirpiklių (acetono,
trichloroetileno ir t. t.).
Valymas iš vidaus
Stenkitės reguliariai drėgnu skuduru valyti tarpines apie duris, ploviklio
ir skalavimo priemonių dalytuvus.
Kas tris mėnesius rekomenduojame paleisti plovimo programą, skirtą
smarkiai užterštiems indams, naudojant ploviklį, bet nededant indų į
indaplovę.
Ilgą laiką nenaudojant indaplovės
Jeigu ilgą laiką nenaudojate mašinos, patariame:
1. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir užsukite vandenį.
2. Palikite praviras duris, kad indaplovėje nesusikauptų nemalonus
kvapas.
3. Palikite mašinos vidų švariai išvalytą.
Ką daryti, jeigu...
31
Atsargumo priemonės prieš šaltį
Nestatykite mašinos tokioje vietoje, kur temperatūra siekia žemiau 0°
C. Iškilus tokiai būtinybei, ištuštinkite mašiną, uždarykite prietaiso duris,
atjunkite vandens įleidimo vamzdį ir ištuštinkite jį.
Mašinos perkėlimas
Jeigu jums reikia perkelti mašiną (keliatės kitur gyventi ir t. t.):
1. Atjunkite ją.
2. Užsukite vandens sklendę.
3. Ištraukite vandens įleidimo vamzdį ir ištuštinkite žarnas.
4. Ištraukite mašiną kartu su žarnomis.
Stenkitės, kad transportuojant mašina nebūtų perdaug pasvirusi.
Ką daryti, jeigu...
Indaplovė neįsijungia arba sustoja plovimo programos metu. Kai kurios
problemos kyla tiesiog dėl priežiūros stokos, ir jas galima išspręsti be
specialisto pagalbos, vadovaujantis lentelėje pateiktais nurodymais.
Išjunkite indaplovę, atidarykite duris ir patikrinkite toliau nurodytus da‐
lykus.
Gedimo kodas ir veikimo sutrikimai
• veikiančios programos lemputė
nenustoja mirkčioti
•
simbolis pasirodo ekrane.
• protarpiais girdimas garso signalas
Į indaplovę nepatenka vanduo.
Galimos priežastys ir sprendimo būdai
• Užstrigusi ar nuosėdomis užsikimšusi
vandens sklendė.
Išvalykite vandens sklendę.
• Vandens sklendė yra užsukta. Atsukite
vandens sklendę.
• Užsikimšęs žarnos jungties filtras (jei
jis yra) vandens įleidimo vožtuve.
Išvalykite sriegiamosios žarnos filtrą.
• Vandens įleidimo žarna neteisingai
paguldyta arba yra sulenkta ar
prispausta.
Patikrinkite vandens išleidimo žarnos
sujungimą.
32
Ką daryti, jeigu...
Gedimo kodas ir veikimo sutrikimai
• veikiančios programos lemputė
nenustoja mirkčioti
•
simbolis pasirodo ekrane.
• protarpiais girdimas garso signalas
Iš indaplovės neišbėga vanduo.
• veikiančios programos lemputė
nenustoja mirkčioti
•
simbolis pasirodo ekrane.
• protarpiais girdimas garso signalas
Galimos priežastys ir sprendimo būdai
• Užsikimšęs praustuvo sifonas.
Išvalykite praustuvo sifoną.
• Vandens išleidimo žarna neteisingai
paguldyta arba yra sulenkta ar
prispausta.
Patikrinkite vandens išleidimo žarnos
sujungimą.
• Užsukite vandens sklendę ir kreipkitės
į vietos techninės priežiūros tarnybą.
Įjungtas prietaisas, užkertantis kelią van‐
dens išsiliejimui.
Programa neveikia.
• Ne iki galo uždarytos indaplovės durys.
Uždarykite dureles.
• Neprijungtas pagrindinis kabelis.
Įjunkite maitinimo kabelio kištuką.
• Perdegė namo elektros skydinės sau‐
giklis.
Pakeiskite saugiklį.
• Programos paleidimas atidėtas.
Jeigu norite indus išplauti iškart,
atšaukite atidėtą paleidimą.
Patikrinę šiuos dalykus, įjunkite prietaisą: programa ims veikti nuo tos
fazės, per kurią ji buvo sustabdyta.
Jeigu veikimo sutrikimai arba gedimo kodas atsiranda iš naujo, kreip‐
kitės į techninės priežiūros tarnybą.
Jei atsirastų čia neaprašytų gedimų kodų, kreipkitės į savo vietos tech‐
ninės priežiūros tarnybą nurodydami savo prietaiso modelį (Mod.),
gaminio numerį (PNC) ir serijos numerį (S.N.).
Šią informaciją rasite techninių duomenų lentelėje, esančioje indaplo‐
vės durų vidinėje pusėje.
Kad minėtus numerius visada turėtumėte po ranka, rekomenduojame
juos užsirašyti čia:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Techniniai duomenys
33
S. N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nepatenkinami plovimo rezultatai
Nešvarūs indai
• Pasirinkta netinkama plovimo
programa.
• Indai taip sudėti, kad vanduo nepasie‐
kia visų paviršiaus vietų. Negalima
perkrauti krepšių.
• Purkštuvo alkūnės negali laisvai suktis
dėl netinkamai sudėtų indų.
• Plovimo sekcijos dugne esantys filtrai
yra purvini arba neteisingai įstatyti.
• Naudojama per mažai arba visai ne‐
naudojamas ploviklis.
• Kai ant indų atsiranda nuosėdų apna‐
šos; tuščia druskos talpykla arba nus‐
tatytas neteisingas vandens
minkštintuvo lygis.
• Neteisingai prijungta vandens išleidimo
žarna.
• Negerai uždarytas druskos talpyklos
dangtelis.
Drėgni ir pilkšvi indai
• Nebuvo naudojamos skalavimo prie‐
monės.
• Tuščias skalavimo priemonių dalytu‐
vas.
Ant stiklinių ir indų matyti dryžiai, pieno
dėmės arba melsvos apnašos
• Sumažinkite skalavimo priemonių
kiekį.
Ant stiklo dirbinių ir indų matyti išdžiūvu‐
sių vandens lašelių dėmės
• Padidinkite skalavimo priemonių kiekį.
• Priežastis gali būti ploviklis.
Skambinkite ploviklio gamintojo varto‐
tojų pagalbos linija.
Jeigu atlikus visus patikrinimus, problema išlieka, kreipkitės į vietos
techninės priežiūros tarnybą.
Techniniai duomenys
Matmenys
Plotis x aukštis x gylis (cm) 44,6 x 81,8-89,8 x 57,5
34
Nuorodos patikros įstaigoms
Elektros įvadas – įtampa –
bendroji galia – saugiklis
Informacija apie elektros įvadą pateikta techninių duo‐
menų lentelėje, esančioje ant indaplovės durelių vidinio
krašto
Tiekiamo vandens slėgis
Minimalus - Maksimalus
(MPa)
0,05 - 0,8
Našumas
indų rinkiniai
9
Maks. masė
kg
35
Nuorodos patikros įstaigoms
Bandymai pagal EN 60704 atliekami prietaisą pilnai prikrovus indų ir
paleidus testavimo programą (žr. "Plovimo programos").
Bandymai pagal EN 50242 turi būti atliekami, druskos talpyklą ir
skalavimo priemonių dalytuvą pripildžius druska ir skalavimo priemo‐
nėmis, ir naudojant testavimo programą (žr. "Plovimo programos").
Pilna įkrova: standartiniai indų rinkiniai 9 asmenims
Reikiamas ploviklio kiekis:
5 g + 20 g (B tipas)
Skaliklio parametras:
4 padėtis (III tipas)
Indų išdėstymas viršutiniame krepšyje
Nuorodos patikros įstaigoms
Puodelių lentynėlės: padėtis A
Indų išdėstymas apatiniame krepšyje
35
36
Nuorodos patikros įstaigoms
Stalo įrankių krepšys
Įrengimas
37
Įrengimo nuorodos
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS
Visus elektros ir / arba santechninio prietaiso įrengimo darbus turi atlikti
kvalifikuotas elektrikas ir / arba santechnikas arba kompetentingas as‐
muo.
Prieš pastatydami prietaisą, pašalinkite visas pakuotės dalis.
Jei įmanoma, prietaisą statykite prie vandens įvado ir kanalizacijos.
Ši indaplovė skirta statyti po stalviršiu arba darbiniu paviršiumi.
Dėmesio! Statydami indaplovę ir pritaikydami ją prie baldų, atidžiai
vykdykite pateiktus nurodymus.
Jokia papildoma ventiliacinė anga indaplovei nėra reikalinga, kad tik
būtų užtikrintas vandens įleidimas ir išleidimas bei elektros tiekimas.
Indaplovė turi reguliuojamas kojeles, leidžiančias nustatyti tinkamą
aukštį.
Bandant prieiti prie vidinių detalių, indaplovė turi būti atjungta nuo elek‐
tros tinklo.
Įstatydami prietaisą į baldą stebėkite, kad nesulenktumėte ar
neprispaustumėte vandens įvado žarnos, išleidimo žarnos arba
maitinimo kabelio.
Pritvirtinimas prie šalia esančių daiktų
Stenkitės indaplovę išlaikyti horizontalioje padėtyje.
Todėl pasirūpinkite, kad stalviršis, po kuriuo bus statoma indaplovė,
būtų gerai pritvirtintas prie stabilaus pagrindo (virtuvės komplekto spin‐
telės, sienos).
Išlyginimas
Pastatyti indaplovę tiesiai yra būtina tam, kad gerai užsidarytų ir užsi‐
rakintų durys. Kai prietaisas yra lygiai pastatytas, durys neužklius už
38
Vandens įvado prijungimas
spintelės šonų. Jeigu durys gerai neužsidaro, atlaisvinkite arba
priveržkite reguliuojamas kojeles tol, kol mašina stovės lygiai.
Vandens įvado prijungimas
Tiekiamo vandens prijungimas
Rekomenduojama prijungti prie šalto vandens vandentiekio. Jei
jungiama prie karšto vandens, maksimali leistina temperatūra yra 60°
C. Naudojant karštą vandenį ne visuomet tinkamai išplaunami labai
užteršti indai, nes plovimo programos žymiai sutrumpėja.
Prijungimą atliekant savarankiškai: jungiamoji mova, pritvirtinta prie
prietaiso įvadinės žarnos, skirta prisukti prie 3/4" dujų srieginės jungties
arba naudojama sparčiojo prijungimo, pvz., įspraudžiamam, čiaupui.
Vandens slėgis turi būti techninėse charakteristikose nurodytose
ribose. Vietos vandens tinklai gali nurodyti, koks vidutinis vandens slė‐
gis yra Jūsų vietovėje.
Prijungimo metu įvadinė vandens žarna neturi būti sulenkta, suspausta
arba susipynusi.
Indaplovėje įrengti padavimo ir nuotako žarnos, kurias, naudojantis
antveržlėmis, galima pasukti kaip patogiau – į kairę arba į dešinę.
Kad nepratekėtų vanduo, antveržlė turi būti gerai pritvirtinta.
(Dėmesio! NE VISŲ modelių indaplovėse padavimo ir nuotako žarnos
yra su antveržlėmis. Nesant antveržlės, šios galimybės irgi nėra). Jeigu
prietaisas prijungtas prie naujų arba ilgai nenaudotų vamzdžių, prieš
prijungdami įvadinę žarną, nuleiskite tam tikrą kiekį vandens.
NENAUDOKITE jungiamųjų žarnų, kurios buvo naudojamos seniems
prietaisams.
Šiame prietaise yra saugos įtaisų, užkertančių prietaise panaudotam
vandeniui patekti atgal į vandentiekį. Šis prietaisas atitinka galiojančius
sanitarinės technikos įrangai reikalavimus.
Vandens įleidimo žarna su apsauginiu vožtuvu
Prijungus vandens įleidimo žarną su dviguba sienele, apsauginis vož‐
tuvas yra šalia čiaupo. tad įvadinėje vandens žarnoje slėgis yra tik kai
Vandens įvado prijungimas
39
bėga vanduo. Jeigu paduodant vandenį žarna prateka, apsauginis vož‐
tuvas uždaro vandens tiekimą.
Įrenginėdami įvadinę vandens žarną, imkitės atsargumo priemonių:
• Apsauginio vožtuvo elektros kabelis yra dviguboje įvadinėje vandens
žarnoje. Nemerkite įvadinės vandens žarnos arba apsauginio
vožtuvo į vandenį.
• Jeigu pažeista įvadinė vandens žarna arba apsauginis vožtuvas,
nedelsdami išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
• Įvadinę vandens žarną arba apsauginį vožtuvą gali pakeisti tik atitin‐
kamos kvalifikacijos specialistas arba techninio aptarnavimo centro
darbuotojas.
ĮSPĖJIMAS
Atsargiai! Pavojinga įtampa.
Išvadinės vandens žarnos prijungimas
Išleidimo žarnos galą galima prijungti dvejopai:
1. Prie praustuvo kanalizacijos sifono, pritvirtinus jį po stalviršiu. Taip
vandens nuotekos iš praustuvo nebėgs į prietaisą.
2. Prie kanalizacijos vamzdžio su alsuokliu, kurio vidaus skersmuo ne
mažesnis kaip 4cm.
40
Vandens įvado prijungimas
Vandens išleidimo jungtis turi būti tarp
30 cm (min.) ir 100 cm (maks.) nuo in‐
daplovės dugno.
Išleidimo žarną galima nukreipti į
dešinę arba kairę indaplovės pusę.
Patikrinkite, ar žarna nesulenkta, nes
taip gali sulėtėti vandens nubėgimas iš
prietaiso.
Prietaisui išleidžiant vandenį, neužkimškite praustuvo kamščiu, nes nu‐
tekamasis vanduo gali būti susiurbtas atgal į mašiną.
Jie naudojate išleidimo žarnos prailginimą, jis neturi būti ilgesnis kaip 2
metrai, o jo vidinis diametras neturi būti mažesnis nei pridėtos žarnos.
Panašiai ir vidinis movų, jungiamų su išleidimo žarna, skersmuo neturi
būti mažesnis kaip pridėtos žarnos skersmuo.
Jungiant išleidimo žarną prie sifono,
esančio po praustuvu, visą plastikinį
apvalkalą (A) būtina pašalinti. Nepaša‐
linus apvalkalo, ilgainiui ims kauptis
maisto likučiai, kurie užkimš indaplovės
išleidimo žarnos sifoną.
Mūsų prietaise įrengtas saugos įtaisas,
neleidžiantis purvinam vandeniui
patekti atgal į mašiną. Jeigu Jūsų
plautuvėje įrengtas vienos eigos vožtuvas, tai gali sutrikdyti tinkamą
vandens nutekėjimą iš indaplovės. todėl patariame šį vožtuvą
išmontuoti.
Siekiant išvengti vandens nuotėkio prijungus prietaisą, reikia gerai
užveržti vandens žarnų jungtis.
Elektros įvado prijungimas
41
Elektros įvado prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Pagal saugos standartus reikalaujama, kad prietaisas būtų įžemintas.
Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, įsitikinkite, ar elektros įtampa ir
maitinimo tipas, nurodytas duomenų lentelėje, atitinka tinklo, prie kurio
bus jungiamas prietaisas, parametrus.
Saugiklių duomenys taip pat pateikiami duomenų lentelėje.
Elektros kištuką junkite į tvarkingai instaliuotą lizdą. Nenaudokite dau‐
giakanalių kištukų, jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Tai kelia gaisro pavojų dėl galimo perkaitimo.
Esant reikalui, pakeiskite elektros lizdą. Jeigu būtina pakeisti elektros
kabelį, kreipkitės į vietos techninės priežiūros tarnybą.
Įrengus prietaisą, elektros kištukas turi būti prieinamas.
Neatjunkite prietaiso, tiesiog traukdami už laido. Traukite paėmę už
kištuko.
Gamintojas neatsako už minėtų atsargumo priemonių nepaisymą.
Aplinkosauga
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis
nurodo, kad su
šiuo produktu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia
perduoti atitinkam surinkimo punktui, kad elektros ir elektronikos įranga
būtų perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie
apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai,
kurį gali sukelti netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl išsamesnės
informacijos apie šio produkto išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto
valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą arba parduotuvę,
kurioje pirkote šį produktą.
Pakavimo medžiagos
Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir jas galima iš naujo perdirbti.
Plastikinės dalys yra pažymėtos ženklais, pavyzdžiui, >PE <, >PS< ir
t. t. Pakavimo medžiagas sudėkite į atitinkamus buitinių atliekų kontei‐
nerius.
42
ĮSPĖJIMAS
Kai įrenginys daugiau nebenaudojamas:
• Ištraukite kištuką iš lizdo.
• Nupjaukite kabelį ir kištuką ir juos išmeskite.
• Pašalinkite durų užraktą. Tai apsaugos vaikus, kad jie neužsidarytų
prietaiso viduje ir nekeltų savo gyvybei pavojaus.
43
www.electrolux.com
117975830-122007
www.aeg-electrolux.lt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising