Aeg-Electrolux | F43480I-M | User manual | Aeg-Electrolux F43480I-M Uživatelský manuál

Aeg-Electrolux F43480I-M Uživatelský manuál
FAVORIT 43480 I
Automatick· myËka n·dobÌ
Informace pro uûivatele
PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE
Z·ruËnÌ podmÌnky
V·ûen· z·kaznice, v·ûen˝ z·kaznÌku,
proËtÏte si prosÌme peËlivÏ tyto informace pro uûivatele a uschovejte
je pro dalöÌ nahlÈdnutÌ.
P¯edejte tyto informace pro uûivatele dalöÌmu p¯ÌpadnÈmu uûivateli
spot¯ebiËe.
V textu budou pouûÌv·ny n·sledujÌcÌ symboly:
BezpeËnostnÌ pokyny
Varov·nÌ! UpozornÏnÌ, slouûÌcÌ pro vaöi osobnÌ bezpeËnost.
Pozor! UpozornÏnÌ, jeû slouûÌ k zabr·nÏnÌ ökod·m na spot¯ebiËi.
UpozornÏnÌ a praktickÈ rady
Informace k ûivotnÌmu prost¯edÌ
Vaöe automatick· myËka n·dobÌ je vybavena nov˝m mycÌm
systÈmem ÑIMPULZNÕ MYTÕì.
Aby se dos·hlo lepöÌho umytÌ n·dobÌ, mÏnÌ se p¯i tomto systÈmu
mytÌ bÏhem mycÌho programu ot·Ëky motoru a ost¯ikovacÌ tlak.
Proto se mÏnÌ takÈ ˙roveÚ hluËnosti probÌhajÌcÌho mycÌho
programu.
2
Z·ruËnÌ podmÌnky
Z·ruka vypl˝vajÌcÌ z tÏchto z·ruËnÌch podmÌnek
je poskytov·na pouze kupujÌcÌmu spot¯ebiteli
(d·le takÈ jen "KupujÌcÌ") a jen na v˝robek slouûÌcÌ
k bÏûnÈmu pouûÌv·nÌ v dom·cnosti.
Prod·vajÌcÌ poskytuje KupujÌcÌmu spot¯ebiteli
Z·ruku v trv·nÌ dvaceti Ëty¯ mÏsÌc˘, a to od data
p¯evzetÌ prodanÈho v˝robku KupujÌcÌm.
KupujÌcÌ m· v r·mci Z·ruky pr·vo na bezplatnÈ,
vËasnÈ a ¯·dnÈ odstranÏnÌ vady, pop¯ÌpadÏ - nenÌ-li
to vzhledem k povaze (tzn. p¯ÌËinÏ i projevu) vady
ne˙mÏrnÈ - pr·vo na v˝mÏnu v˝robku. Pokud
nenÌ takov˝ postup moûn˝, je KupujÌcÌ opr·vnÏn
û·dat p¯imϯenou slevu z ceny v˝robku. Pr·vo na
v˝mÏnu v˝robku nebo odstoupenÌ od kupnÌ
smlouvy lze uplatnit jen p¯i splnÏnÌ vöech
z·konn˝ch p¯edpoklad˘, a to pouze tehdy, nebyl-li
v˝robek nadmÏrnÏ opot¯eben nebo poökozen.
PodmÌnkou pro uplatnÏnÌ kaûdÈho pr·va ze Z·ruky
p¯itom je, ûe:
a) v˝robek byl instalov·n a uveden do provozu i
vûdy provozov·n v souladu s n·vodem k obsluze,
b) veökerÈ z·ruËnÌ nebo jinÈ opravy Ëi ˙pravy
v˝robku byly vûdy prov·dÏny v AutorizovanÈm
servisnÌm st¯edisku,
c) KupujÌcÌ p¯i reklamaci v˝robku p¯edloûÌ platn˝
doklad o koupi.
Pr·vo na odstranÏnÌ vady v˝robku (i vöechna
p¯Ìpadn· dalöÌ pr·va ze Z·ruky) je kupujÌcÌ povinen
uplatnit v nejbliûöÌm AutorizovanÈm servisnÌm
st¯edisku. Z·roveÚ musÌ AutorizovanÈmu
servisnÌmu st¯edisku umoûnit ovϯenÌ existence
reklamovanÈ vady, vËetnÏ odpovÌdajÌcÌho
vyzkouöenÌ (pop¯. demont·ûe) v˝robku, v provoznÌ
dobÏ tohoto st¯ediska.
KaûdÈ pr·vo ze Z·ruky je nutno uplatnit v
p¯ÌsluönÈm AutorizovanÈm servisnÌm st¯edisku
bez zbyteËnÈho odkladu, nejpozdÏji vöak do konce
z·ruËnÌ doby, jinak zanik·.
AutorizovanÈ servisnÌ st¯edisko posoudÌ
opr·vnÏnost reklamace a podle povahy vady
v˝robku rozhodne o zp˘sobu opravy. KupujÌcÌ je
povinen poskytnout AutorizovanÈmu servisnÌmu
st¯edisku souËinnost pot¯ebnou k prok·z·nÌ
uplatnÏnÈho pr·va na odstranÏnÌ vady, k ovϯenÌ
existence reklamovanÈ vady i k z·ruËnÌ opravÏ
v˝robku.
BÏh z·ruËnÌ doby se stavÌ po dobu od ¯·dnÈho
uplatnÏnÌ pr·va na odstranÏnÌ vady do provedenÌ
z·ruËnÌ opravy Autorizovan˝m servisnÌm
st¯ediskem, avöak jen p¯i splnÏnÌ podmÌnky uvedenÈ
v p¯edchozÌm bodu.
Po provedenÌ z·ruËnÌ opravy je AutorizovanÈ
servisnÌ st¯edisko povinno vydat KupujÌcÌmu
Ëitelnou kopii OpravnÌho listu. OpravnÌ list slouûÌ
k prokazov·nÌ pr·v KupujÌcÌho, proto ve vlastnÌm
z·jmu p¯ed podpisem OpravnÌho listu zkontrolujte
jeho obsah a kopii OpravnÌho listu peËlivÏ
uschovejte.
Jestliûe nebude reklamovan· vada zjiötÏna nebo
nejde-li o z·ruËnÌ vadu, za kterou odpovÌd·
Prod·vajÌcÌ, Ëi neposkytne-li KupujÌcÌ
AutorizovanÈmu servisnÌmu st¯edisku shora
uvedenou souËinnost, je KupujÌcÌ povinen
nahradit Prod·vajÌcÌmu i AutorizovanÈmu
servisnÌmu st¯edisku veökerÈ p¯ÌpadnÈ n·klady,
kterÈ jim v souvislosti s tÌm vzniknou.
Z·ruka vypl˝vajÌcÌ z tÏchto z·ruËnÌch podmÌnek
platÌ pouze na ˙zemÌ »eskÈ republiky. Nevztahuje
se na opot¯ebenÌ nebo poökozenÌ v˝robku (vËetnÏ
poökozenÌ zp˘sobenÈho poruchami v elektrickÈ
sÌti, pouûitÌm nevhodn˝ch n·plnÌ, nevhodn˝mi
provoznÌmi podmÌnkami aj.), p¯Ìpadn˝ nedostatek
jakosti nebo uûitnÈ vlastnosti (kter˝ nenÌ z·vadou)
ani na v˝robek pouûit˝ nad r·mec bÏûnÈho
pouûÌv·ni v dom·cnosti (nap¯. k podnikatelsk˝m
˙Ëel˘m aj.).
PoskytnutÌm z·ruky nejsou dotËena pr·va
KupujÌcÌho, kter· se ke koupi v˝robku v·ûÌ podle
kogentnÌch ustanovenÌ zvl·ötnÌch pr·vnÌch
p¯edpis˘.
Prod·vajÌcÌ je povinen p¯edat KupujÌcÌmu p¯i
prodeji v˝robku a na poû·d·nÌ KupujÌcÌho
poskytnout mu i kdykoli potÈ aktu·lnÌ seznam
Autorizovan˝ch servisnÌch st¯edisek v »eskÈ
republice, vËetnÏ jejich telefonnÌch ËÌsel.
JakÈkoli bliûöÌ informace o Z·ruce a
Autorizovan˝ch servisnÌch st¯ediscÌch poskytnou:
- prod·vajÌcÌ,
- Electrolux Service, a to buÔ na telefonu:
261126112, nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o.,
Electrolux Service , Hanusova ul., 140 21 Praha 4,
- Bezplatn· telefonnÌ INFOLINKA: 800-160016.
43
N·vod k instalaci
Obsah
Pokyny pro zkuöebny
OBSAH
Zkouöku podle EN 60704 je nutno prov·dÏt s pouûitÌm testovacÌho
programu (viz tabulku ÑMycÌ programyì) p¯i ˙plnÈm naplnÏnÌ myËky
n·dobÌ.
Zkouöku podle EN 50242 je nutno prov·dÏt s pln˝m z·sobnÌkem
speci·lnÌ soli zmÏkËovaËe vody, s pln˝m z·sobnÌkem leöticÌho p¯Ìpravku
a s pouûitÌm testovacÌho programu (viz tabulku ÑMycÌ programyì).
NaplnÏnÌ:
9 standardnÌch jÌdelnÌch souprav
NastavenÌ leöticÌho p¯Ìpravku:
poloha 4 (typ III)
D·vkov·nÌ mycÌho prost¯edku:
5 g + 20 g (typ B)
HornÌ koö: bez mal˝ch
misek a sal·tov˝ch mÌs
HornÌ koö: s mal˝mi
miskami a sal·tov˝mi
mÌsami
DolnÌ koö
KoöÌk na p¯Ìbory
P¯ihr·dky na ö·lky: Pozice A
42
N·vod k pouûitÌ ................................................................................................. 5
D˘leûitÈ pokyny ..................................................................................................... 4
Likvidace .................................................................................................................. 6
Hospod·rnÈ a ekologicky vhodnÈ mytÌ n·dobÌ ..................................... 6
Uspo¯·d·nÌ spot¯ebiËe .................................................................................... 7
Ovl·dacÌ panel ....................................................................................................... 8
P¯ed prvnÌm uvedenÌm myËky n·dobÌ do provozu .............................11
ZmÏkËovaË vody .............................................................................................11
NaplnÏnÌ regeneraËnÌ soli ......................................................................... 14
LeöticÌ p¯Ìpravek ............................................................................................ 15
P¯i dennÌm pouûÌv·nÌ myËky n·dobÌ ........................................................ 17
Uspo¯·d·nÌ p¯Ìbor˘ a n·dobÌ v automatickÈ myËce ...................... 17
DolnÌ koö .......................................................................................................... 18
KoöÌk na p¯Ìbory ............................................................................................ 19
HornÌ koö .......................................................................................................... 20
ZmÏna v˝ökovÈ polohy hornÌho koöe ................................................... 21
P¯id·v·nÌ mycÌho prost¯edku .................................................................. 22
R˘znÈ mycÌ prost¯edky ............................................................................... 23
MycÌ programy ................................................................................................... 25
SpuötÏnÌ mycÌho programu .......................................................................... 26
Oöet¯ov·nÌ a ËiötÏnÌ myËky .......................................................................... 29
»iötÏnÌ sÌt ......................................................................................................... 29
Co dÏlat, kdyû Ö ................................................................................................ 32
Servis ...................................................................................................................... 35
Technick· data ................................................................................................... 36
Pokyny pro instalaci ................................................................................... 37
Vestavba ........................................................................................................... 37
Vyrovn·nÌ ........................................................................................................ 37
UpevnÏnÌ .......................................................................................................... 37
P¯ipojenÌ hadice p¯Ìvodu vody ............................................................... 38
P¯ÌvodnÌ hadice s bezpeËnostnÌm ventilem ....................................... 39
P¯ipojenÌ hadice odtoku vody ................................................................ 40
Elektrick· p¯Ìpojka ....................................................................................... 41
Pokyny pro zkuöebny ....................................................................................... 42
Z·ruËnÌ podmÌnky ........................................................................................ 43
3
N·vod k pouûitÌ
N¡VOD K POUéITÕ
D˘leûitÈ pokyny
BezpeËnost elektrick˝ch spot¯ebiˢ AEG odpovÌd· uzn·van˝m
technick˝m pravidl˘m a z·konu o bezpeËnosti spot¯ebiˢ. P¯esto
povaûujeme jako v˝robce za svoji povinnost sezn·mit v·s
s n·sledujÌcÌmi bezpeËnostnÌmi pokyny.
Uloûte si peËlivÏ tento n·vod k pouûitÌ spoleËnÏ se spot¯ebiËem,
abyste v nÏm mohli i v budoucnosti v p¯ÌpadÏ pot¯eby vyhledat
p¯Ìsluönou informaci. Pokud byste spot¯ebiË prod·vali nebo
p¯enech·vali t¯etÌ osobÏ, p¯ÌpadnÏ p¯i p¯estÏhov·nÌ ponechali
ve starÈm bytÏ, pak zajistÏte, aby byla myËka p¯ed·na spoleËnÏ
s tÌmto n·vodem, tÌm bude mÌt nov˝ uûivatel moûnost se
informovat o zp˘sobu pr·ce spot¯ebiËe a o p¯Ìsluön˝ch pokynech.
Tyto informace slouûÌ k zajiötÏnÌ bezpeËnosti a mÏly se proto p¯ed
instalov·nÌm a uvedenÌm myËky do provozu pozornÏ p¯eËÌst.
Instalace
ï Zkontrolujte, zda nebyl spot¯ebiË bÏhem dopravy poökozen.
Neuv·dÏjte nikdy poökozen˝ spot¯ebiË do provozu.
Jestliûe je vaöe myËka poökozena, vyrozumÏjte prodejnu, v nÌû jste
spot¯ebiË zakoupili.
ï Z bezpeËnostnÌch d˘vod˘ neprov·dÏjte nikdy na myËce û·dnÈ zmÏny.
ï P¯izp˘sobenÌ p¯Ìvod˘ elektrickÈho proudu a vody pro p¯ipojenÌ
myËky si nechte provÈst pouze kvalifikovan˝m odborn˝m person·lem.
ï Dbejte na to, aby nest·la myËka n·dobÌ na p¯ÌvodnÌm kabelu nebo
na hadicÌch pro p¯Ìvod a odv·dÏnÌ vody.
ï Boky myËky n·dobÌ nesmÏjÌ b˝t v û·dnÈm p¯ÌpadÏ navrt·ny, neboù
tÌm by se mohly poökodit hydraulickÈ souË·sti mezi mycÌ n·dobou
a boËnÌ stÏnou.
N·vod k instalaci
Elektrick· p¯Ìpojka
JmenovitÈ hodnoty pro p¯ipojenÌ elektrickÈho proudu jsou uvedeny
na typovÈm ötÌtku na dve¯Ìch myËky.
D¯Ìve, neû zasunete z·strËku do z·suvky, zkontrolujte n·sledujÌcÌ body:
1. Zkontrolujte, zda sÌùovÈ napÏtÌ, uvedenÈ na ötÌtku, souhlasÌ se
skuteËnÏ existujÌcÌmi hodnotami.
2. ElekromÏr, jistiËe, vedenÌ proudu a p¯ipojovacÌ z·strËka jsou
dimenzov·ny pro maxim·lnÌ zatÌûenÌ.
ZajistÏte, aby byly navz·jem p¯izp˘sobeny z·suvka a z·strËka bez
redukce, dvojitÈ z·strËky, adaptÈr atd.
V jinÈm p¯ÌpadÏ nechte z·suvku vymÏnit.
Pro odpojenÌ myËky n·dobÌ z elektrickÈ sÌtÏ vyt·hnÏte z·strËku.
Pozor!
Z·strËka musÌ b˝t p¯Ìstupn· i po vestavbÏ myËky.
Pokud je nutno vymÏnit p¯ÌvodnÌ kabel, obraùte se na pracovnÌky
servisu.
Pozor!
Ve smyslu p¯edpis˘ pro zamezenÌ ˙raz˘m je nutno myËku n·dobÌ
p¯ipojit na spr·vnÏ instalovan˝ a dokonale funkËnÌ uzemÚovacÌ
vodiË.
Jestliûe nenÌ spot¯ebiË spr·vn˝m zp˘sobem uzemnÏn, nep¯ebÌr·
v˝robce û·dnou z·ruku.
ZabezpeËenÌ p¯ed dÏtmi
ï Tento spot¯ebiË je urËen v˝hradnÏ pro pouûÌv·nÌ dospÏl˝mi osobami.
ï DÏti si v û·dnÈm p¯ÌpadÏ nesmÏjÌ samy hr·t s ovl·dacÌm panelem
nebo se spot¯ebiËem samotn˝m.
4
41
N·vod k instalaci
N·vod k pouûitÌ
P¯ipojenÌ hadice odpadnÌ vody
Hadice pro odpadnÌ vodu m˘ûe b˝t p¯ipojena:
1. na sifÛnovÈm uz·vÏru mycÌho d¯ezu pomocÌ hadicovÈ objÌmky;
2. na okraji mycÌho d¯ezu pomocÌ oblouku (upozorÚujeme na to,
ûe tento oblouk je u nÏkter˝ch myËek n·dobÌ souË·stÌ dod·vky);
3. na pevnÈm pr˘chodu stÏnou s odvÏtr·nÌm odpadu a s vnit¯nÌm
pr˘mÏrem minim·lnÏ 4 cm.
P¯Ìpojka odpadu vody musÌ leûet minim·lnÏ 30 cm a smÌ b˝t maxim·lnÏ
100 cm nad podlahou
Hadici lze vÈst libovolnÏ smÏrem doprava nebo doleva.
Je t¯eba se vyvarovat p¯ehyb˘m nebo zm·ËknutÌ odpadnÌ hadice, neboù
to by odtok vody zpomalovalo nebo mohlo zcela zablokovat.
P¯ÌpadnÈ prodlouûenÌ odtokovÈ hadice nesmÌ p¯ekroËit hodnotu
2 metry a jejÌ vnit¯nÌ pr˘mÏr nesmÌ b˝t menöÌ, neû je pr˘mÏr odpadnÌ
hadice na myËce.
CS18
Ani u p¯Ìpadn˝ch p¯ipojovacÌch kus˘ pro p¯ipojenÌ hadice nesmÌ b˝t
vnit¯nÌ pr˘mÏr menöÌ, neû je pr˘mÏr odpadnÌ hadice. ProdluûovacÌ
hadice m· leûet na zemi a smÌ stoupat teprve u odtoku.
D˘leûitÈ upozornÏnÌ!
Naöe spot¯ebiËe jsou vybaveny zajiötÏnÌm proti zpÏtnÈmu chodu, kterÈ
zamezuje vracenÌ vody zpÏt do myËky. Jestliûe je instalov·n v odpadnÌm
sifÛnu vaöeho mycÌho d¯ezu zpÏtn˝ ventil, pak to m˘ûe omezovat
spr·vn˝ odtok odpadnÌ vody z automatickÈ myËky.
Proto doporuËujeme tento zpÏtn˝ ventil odstranit.
40
ï »·sti obalu myËky mohou b˝t pro dÏti velmi nebezpeËnÈ.
DÏti by se mohly udusit!
Proto tyto Ë·sti obalu odstraÚte z dosahu dÏtÌ.
ï Voda, pouûit· v myËce, nenÌ pitn·. Zbytky mycÌch prost¯edk˘ v myËce
p¯edstavujÌ pro dÏti nebezpeËÌ, proto se nesmÏjÌ dÏti k otev¯enÈmu
spot¯ebiËi p¯ibliûovat.
ï MycÌ prost¯edky je nutno ukl·dat tak, aby byly pro dÏti nep¯ÌstupnÈ.
BÏhem pouûÌv·nÌ myËky
ï MyËka n·dobÌ je urËena pro mytÌ obvyklÈho n·dobÌ v dom·cnosti.
P¯edmÏty, kterÈ p¯iöly do styku s benzÌnem, laky, ûelezn˝mi
a ocelov˝mi t¯Ìskami, korozivnÌmi chemik·liemi (kyselinami nebo
louhy), se nesmÏjÌ v myËce n·dobÌ um˝vat.
ï Dve¯e myËky bÏhem provozu neotevÌrat, zvl·ötÏ ve f·zi horkÈho
mytÌ, p¯i kterÈ by mohla ze spot¯ebiËe vyst¯Ìknout hork· voda.
V kaûdÈm p¯ÌpadÏ je myËka n·dobÌ vybavena bezpeËnostnÌm
zajiötÏnÌm, kterÈ p¯i otev¯enÌ dve¯Ì spot¯ebiËe ihned provoz p¯eruöÌ.
ï PouûÌvejte v˝hradnÏ mycÌ prost¯edky, vhodnÈ pro dom·cÌ myËky
n·dobÌ (speci·lnÌ s˘l, mycÌ prost¯edek, leöticÌ p¯Ìpravek atd.).
ï Dbejte na to, aby byly dve¯e myËky st·le uzav¯eny, kromÏ vkl·d·nÌ
a vyjÌm·nÌ n·dobÌ. Tak zabr·nÌte tomu, aby nÏkdo p¯es otev¯enÈ
dve¯e klop˝tl a mohl se poranit.
ï Po uloûenÌ nebo vyjmutÌ n·dobÌ z myËky byste mÏli jejÌ dve¯e vûdy
zav¯Ìt, neboù otev¯enÈ dve¯e p¯edstavujÌ zdroj nebezpeËÌ.
ï Nesedejte si nebo nestoupejte na otev¯enÈ dve¯e, myËka n·dobÌ by
se mohla p¯eklopit.
ï Po pouûitÌ myËky vyt·hnÏte sÌùovou z·strËku ze z·suvky a uzav¯ete
vodovodnÌ kohout.
ï Opravy p¯enechte k prov·dÏnÌ pouze odbornÈmu person·lu.
NeodbornÈ z·sahy mohou mÌt za n·sledek v·ûnÈ ohroûenÌ obsluhy.
Vyûaduje-li myËka opravu, obraùte se na p¯Ìsluön˝ servis. P¯i ˙drûbÏ
a p¯i oprav·ch vyûadujte vûdy v˝hradnÏ origin·lnÌ n·hradnÌ dÌly.
5
N·vod k pouûitÌ
N·vod k instalaci
Likvidace
P¯ÌvodnÌ hadice s bezpeËnostnÌm ventilem
Vöechny obalovÈ materi·ly, pouûitÈ pro balenÌ myËky, jsou schopnÈ
recyklace.
PlastovÈ Ë·sti jsou oznaËeny mezin·rodnÏ uûÌvan˝mi zkratkami:
>PE<
znamen· polyetylÈn, nap¯. obalovÈ fÛlie
>PS<
je oznaËenÌ pro polystyren, nap¯. ochrann· v˝plÚ v
kartÛnu (absolutnÏ bez p¯ÌmÏsi freonu)
>POM<
znamen· polyoxymetylen, nap¯. plastovÈ svorky.
KartÛnovÈ Ë·sti obalu jsou vyrobeny z recyklovanÈho papÌru a mÏly
by se odevzdat v p¯Ìsluön˝ch sbÏrn·ch starÈho papÌru.
Pokud chcete jednoho dne svoji myËku definitivnÏ odstavit z provozu,
zajistÏte nejprve, aby jiû skuteËnÏ nebyla pouûiteln·.
BezpeËnostnÌ ventil je umÌstÏn v p¯ÌvodnÌ hadici, kter· je p¯ipojena
na vodovodnÌ kohout. Kdyû je hadice netÏsn·, zabr·nÌ tento ventil
p¯Ìvodu vody.
UpozornÏnÌ! Vzhledem k tomu, ûe by se dÏti mohly p¯ÌpadnÏ bÏhem
hranÌ v myËce zav¯Ìt nebo se dostat do jin˝ch nebezpeËn˝ch situacÌ,
vûdy od¯ÌznÏte kabel p¯Ìvodu elektrickÈho proudu a odstraÚte jej.
ZniËte zavÌracÌ mechanismus dve¯Ì, aby jiû nebylo moûno dve¯e zajistit.
Zlikvidujte myËku n·dobÌ v p¯Ìsluön˝ch sbÏrn·ch, kterÈ jsou pro tyto
˙Ëely mÌstnÌmi institucemi urËeny.
PeËlivÏ p¯ipojit p¯ÌvodnÌ hadici
- Kabel p¯Ìvodu proudu bezpeËnostnÌho ventilu je v hadici samotnÈ.
P¯ÌvodnÌ hadici a / nebo bezpeËnostnÌ ventil nepono¯ovat do vody.
- Jestliûe jsou p¯ÌvodnÌ hadice nebo bezpeËnostnÌ ventil poökozenÈ,
je nutno ihned vyt·hnout z·strËku ze z·suvky.
- P¯ÌvodnÌ hadici a bezpeËnostnÌ ventil smÌ vymÏÚovat v˝hradnÏ
kvalifikovan˝ odborn˝ person·l nebo pracovnÌci servisu.
- P¯ÌvodnÌ hadice se musÌ instalovat tak, aby nikde neleûela nad
dolnÌ Ë·stÌ bezpeËnostnÌho ventilu.
Hospod·rnÈ a ekologicky vhodnÈ mytÌ n·dobÌ
ï P¯ezkouöejte, zda je spr·vnÏ nastaveno za¯ÌzenÌ pro zmÏkËov·nÌ vody.
ï N·dobÌ p¯edem neoplachujte pod tekoucÌ vodou.
ï Zvolte vûdy spr·vn˝ mycÌ program ve vztahu k n·dobÌ a druhu
zneËiötÏnÌ.
ï V û·dnÈm p¯ÌpadÏ nepouûÌvejte nadmÏrnÏ vysokÈ d·vky mycÌho
prost¯edku, speci·lnÌ soli pro automatickÈ myËky a leötÌcÌho
p¯Ìpravku.
Dodrûujte n·vody k provozu, uvedenÈ v tÈto p¯ÌruËce, stejnÏ jako
pokyny v˝robc˘ mycÌch prost¯edk˘.
6
39
N·vod k instalaci
P¯ipojenÌ hadice p¯Ìvodu vody
N·vod k pouûitÌ
Popis spot¯ebiËe
Tato automatick· myËka n·dobÌ m˘ûe b˝t p¯ipojena na studenou nebo
teplou vodu s teplotou do 60 ∞C. DoporuËuje se vöak zvolit pro myËku
p¯Ìvod studenÈ vody.
P¯i p¯ipojenÌ na teplou vodu se doby mytÌ znaËnÏ zkracujÌ, zvl·ötÏ p¯i
silnÏ zneËiötÏnÈm n·dobÌ by vöak mohl b˝t v˝sledek mytÌ nep¯ÌznivÏ
ovlivnÏn.
P¯ipojte hadici p¯Ìvodu vody na vodovodnÌ kohout s p¯ipojovacÌm
z·vitem 3/ 4ì nebo na hadicovou rychlospojku (press-block).
Zkontrolujte, zda hodnota tlaku vody ve vodovodnÌ sÌti odpovÌd·
uveden˝m ÑTechnick˝m dat˘mì.
Vyvarujte se p¯ehyb˘m nebo zm·ËknutÌ p¯ÌvodnÌ hadice, neboù tÌm se
p¯Ìvod vody zpomaluje nebo se m˘ûe zcela znemoûnit.
Konec hadice, p¯ipojen˝ na spot¯ebiË, je moûno uvolnÏnÌm upÌnacÌ
objÌmky libovolnÏ orientovat.
UpÌnacÌ objÌmku je t¯eba dob¯e ut·hnout, aby neunikala û·dn·
voda.
(Je nutno upozornit na to, ûe nÏkterÈ modely majÌ hadice bez upÌnacÌch
objÌmek, proto je nelze upravovat).
Pokud se p¯ipojuje myËka n·dobÌ na novÈ nebo delöÌ dobu
nepouûÌvanÈ hadice, ponechte vodu p¯ed p¯ipojenÌm nÏkolik minut
protÈkat, abyste p¯ÌpadnÏ vypl·chli st·vajÌcÌ pÌsek nebo zbytky rzi,
kterÈ by mohly ucp·vat filtr na p¯ÌvodnÌm potrubÌ.
NepouûÌvejte pro p¯ipojenÌ myËky û·dnÈ starÈ, jiû pouûitÈ hadice.
MyËka n·dobÌ je vybavena bezpeËnostnÌmi za¯ÌzenÌmi, kter· zamezujÌ
zpÏtnÈmu vracenÌ vody do vodovodnÌho potrubÌ a odpovÌdajÌ platn˝m
bezpeËnostnÌm ustanovenÌm.
D˘leûitÈ upozornÏnÌ!
P¯Ìpojky p¯ÌvodnÌ hadice musejÌ b˝t pevnÏ utaûeny
P¯ed umÌstÏnÌm spot¯ebiËe do jeho definitivnÌ polohy zkontrolujte,
zda neunik· û·dn· voda! I nepatrn· mnoûstvÌ vody mohou zp˘sobit
v pr˘bÏhu Ëasu velkÈ ökody.
38
IN155
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Aretace koöe na n·dobÌ
SpÌnaË rozsahu tvrdosti vody
Z·sobnÌk na s˘l
Z·sobnÌk na mycÌ prost¯edek
Ovl·dacÌ panel
Typov˝ ötÌtek
7. Z·sobnÌk pro leöticÌ p¯Ìpravek
8. SÌta
9. DolnÌ ost¯ikovacÌ rameno
10. HornÌ ost¯ikovacÌ rameno
11. HornÌ koö na n·dobÌ
7
N·vod k pouûitÌ
N·vod k instalaci
Ovl·dacÌ panel
N·vod k instalaci
tlaËÌtko funkce
"3 v 1"
tlaËÌtka funkcÌ
1 2 3
tlaËÌtko pro zapnutÌ / vypnutÌ
tlaËÌtka program˘
svÏtelnÈ ukazatele
TlaËÌtka funkcÌ: P¯ÌdavnÏ k indikovanÈmu mycÌmu programu je moûno
s pouûitÌm tÈto kombinace tlaËÌtek:
- nastavit stupeÚ zmÏkËovaËe vody
- zapnout / vypnout dod·v·nÌ leöticÌho p¯Ìpravku
- zruöit probÌhajÌcÌ program.
TlaËÌtka program˘: stisknÏte p¯ÌsluönÈ tlaËÌtko poûadovanÈho
programu mytÌ (viz tabulky ÑMycÌ programyì).
KontrolnÌ ukazatele: Ukazatele majÌ n·sledujÌcÌ v˝znam:
S˘l - doplnit speci·lnÌ s˘l
LeöticÌ p¯Ìpravek - doplnit leöticÌ p¯Ìpravek
KontrolnÌ ukazatele nesvÌtÌ nikdy bÏhem probÌhajÌcÌho mycÌho
programu, a to ani tehdy, kdyû chybÌ s˘l, p¯ÌpadnÏ leöticÌ p¯Ìpravek.
Pr·ce, pot¯ebnÈ k p¯ipojenÌ myËky na elektrickou instalaci, byste
si mÏli nechat provÈst odborn˝m a opr·vnÏn˝m elektrik·¯em.
Pr·ce, nutnÈ k p¯ipojenÌ vody a odpadu musÌ provÈst odborn˝
a opr·vnÏn˝ instalatÈr.
Instalujte myËku v blÌzkosti p¯Ìvodu a odpadu vody.
Vestavba
Tento model je moûno instalovat pod st·vajÌcÌ pracovnÌ desku,
resp. pod kryt myËky.
Pozor!
P¯i mont·ûi desky na dve¯e a p¯i vestavbÏ myËky n·dobÌ je nutno
p¯esnÏ dodrûovat ˙daje, uvedenÈ na p¯iloûenÈ öablonÏ.
P¯ÌdavnÈ vÏtracÌ otvory pro myËku nejsou zapot¯ebÌ, avöak otvory
pro pr˘chod p¯ÌvodnÌho kabelu a hadic pro p¯Ìvod a odpad vody
jsou nutnÈ.
PomocÌ se¯izovacÌch noûiËek s velk˝m rozsahem nastavenÌ lze regulovat
v˝öku spot¯ebiËe.
P¯i vöech pracÌch na vnit¯nÌch souË·stech myËky se musÌ vyt·hnout
z·strËka ze z·suvky.
P¯i zasunov·nÌ myËky dejte pozor na to, aby nebyly hadice a p¯ÌvodnÌ
kabel zalomeny.
Vyrovn·nÌ
Spr·vnÈ vyrovn·nÌ spot¯ebiËe je nezbytn˝m p¯edpokladem k tomu,
aby byly dve¯e dokonale vodotÏsnÈ.
Je nutno zajistit, aby se dve¯e myËky zavÌraly ¯·dnÏ a bez boËnÌho
t¯enÌ.
Se¯izovacÌ noûiËky ot·Ëejte tak dlouho, dokud se dve¯e nezavÌrajÌ
optim·lnÌm zp˘sobem.
UpevnÏnÌ
Spot¯ebiË je t¯eba zajistit proti p¯eklopenÌ.
K tomuto ˙Ëelu je nutno kryt myËky, resp. stolnÌ desku upevnit na
stÏnÏ nebo na sousedÌcÌch kusech n·bytku.
8
37
Technick· data
N·vod k pouûitÌ
Ukazatele pr˘bÏhu programu: Ukazatele majÌ n·sledujÌcÌ v˝znam:
Technick· data
RozmÏry
ä̯ka
V˝öka
Max. hloubka
Max. hloubka p¯i otev¯en˝ch dve¯Ìch
44,6 cm
81,8 - 87,8 cm
57,5 cm
114 cm
Elektrick· p¯Ìpojka
ProvoznÌ napÏtÌ / kmitoËet
Celkov˝ p¯Ìkon
JiötÏnÌ
JmenovitÈ hodnoty pro p¯ipojenÌ elektrickÈho proudu
jsou uvedeny na typovÈm ötÌtku na dve¯Ìch myËky.
Tlak vody z vodovodu
min.
max.
50 kPa (0,5 bar)
800 kPa (8 bar)
Kapacita
9 standardnÌch jÌdelnÌch souprav
HluËnost
49 dB
Tento spot¯ebiË odpovÌd· n·sledujÌcÌm smÏrnicÌm EU:
- 73/23/EWG z 19. 2. 1973 - SmÏrnice pro nÌzkÈ napÏtÌ
- 89/336/EWG. z 3. 5. 89 (vËetnÏ vöech zmÏnov˝ch smÏrnic)
SmÏrnice EMV
MytÌ - ukazatel se rozsvÌtÌ, kdyû probÌh· f·ze mytÌ
SuöenÌ - ukazatel se rozsvÌtÌ, kdyû probÌh· f·ze suöenÌ
Konec - ukazatel se rozsvÌtÌ, kdyû skonËÌ mycÌ program
a m· n·sledujÌcÌ indikaËnÌ funkce:
- nastavenÌ stupnÏ zmÏkËovaËe vody
- zapnutÌ / vypnutÌ dod·v·nÌ leöticÌho p¯Ìpravku
- poruchy funkce
Po nastavenÌ mycÌho programu zaËnou p¯ÌsluönÈ kontrolky blikat.
Po spuötÏnÌ programu kontrolky zhasnou.
Trvale svÌtÌ pouze kontrolka pr·vÏ probÌhajÌcÌ f·ze mytÌ.
Funkce Ñ3 v 1ì
Tato myËka n·dobÌ je vybavena funkcÌ 3 v 1, jejÌû pomocÌ je moûno
optim·lnÏ vyuûÌvat kombinovanÈ mycÌ tablety systÈmu Ñ3 v 1ì nebo
Ñ4 v 1ì.
Tuto funkci lze nastavit u vöech mycÌch program˘.
Jestliûe je tato funkce aktivnÌ, p¯eruöÌ se p¯iv·dÏnÌ soli a leöticÌho
p¯Ìpravku z p¯Ìsluön˝ch z·sobnÌk˘, a kontrolky pro s˘l a leöticÌ p¯Ìpravek
nejsou aktivnÌ.
Funkce 3 v 1 se nastavuje p¯ed nastavenÌm mycÌho programu.
Pokud je tato funkce nastavena (rozsvÌtÌ se odpovÌdajÌcÌ kontrolka),
z˘stane aktivnÌ u vöech mycÌch program˘, kterÈ po nÌ n·sledujÌ.
Jestliûe je funkce 3 v 1 aktivnÌ, mohou se odchylovat doby mytÌ,
jeû jsou uvedenÈ v tabulce ÑMycÌ programyì.
UPOZORNÃNÕ: Po spuötÏnÌ mycÌho programu jiû NENÕ moûno funkci
3 v 1 zmÏnit. Pokud byste si p¯·li tuto funkci vypnout, musÌte zruöit
mycÌ program (viz odstavec ÑSpuötÏnÌ mycÌho programuì - ÑZruöenÌ
probÌhajÌcÌho programuì), a potom funkci s pouûitÌm p¯ÌsluönÈho
tlaËÌtka vypnout. V tomto p¯ÌpadÏ musÌte znovu nastavit mycÌ
program (a p¯ÌpadnÈ doplÚkovÈ funkce).
36
9
N·vod k pouûitÌ
UPOZORNÃNÕ: Jestliûe nenÌ suöenÌ dostateËnÈ, je moûno leötÌcÌ
p¯Ìpravek samostatnÏ znovu aktivovat.
Aktivov·nÌ, resp. zablokov·nÌ leötÌcÌho p¯Ìpravku je moûnÈ pouze
tehdy, kdyû je funkce 3 v 1 aktivnÌ.
ZapnutÌ / vypnutÌ dod·v·nÌ leöticÌho p¯Ìpravku
(P¯i vypnutÈm spot¯ebiËi)
SouËasnÏ s aktivov·nÌm d·vkov·nÌ leöticÌho p¯Ìpravku se takÈ
automaticky aktivuje kontrolka pro leötÌcÌ p¯Ìpravek na ovl·dacÌm
panelu.
1. StisknÏte tlaËÌtko Zap / Vyp. SvÌtÌ vöechny kontrolky tlaËÌtek pro
volbu program˘ (f·ze nastavov·nÌ).
Jestliûe svÌtÌ pouze jedna kontrolka programov˝ch tlaËÌtek, je mycÌ
program jiû nastaven.
MycÌ program je nutno zruöit:
stisknÏte souËasnÏ tlaËÌtka funkcÌ 2 a 3 po dobu asi 2 sekund,
kontrolka nastavenÈho programu po dobu asi 2 sekund blik·.
Po uplynutÌ asi 2 sekund svÌtÌ vöechny kontrolky tlaËÌtek pro volbu
program˘ trvale. To znamen·, ûe je nastaven˝ program zruöen
a myËka je opÏt ve f·zi pro nastavov·nÌ.
2. StisknÏte souËasnÏ funkËnÌ tlaËÌtka 2 a 3, potom blikajÌ kontrolky
tlaËÌtek 1, 2 a 3.
3. StisknÏte funkËnÌ tlaËÌtko 2, kontrolky tlaËÌtek 1 a 3 zhasnou,
zatÌmco kontrolka tlaËÌtka 2 nad·le blik·.
4. Pro aktivaci p¯id·v·nÌ leötÌcÌho p¯Ìpravku stisknÏte znovu funkËnÌ
tlaËÌtko 2. SouËasnÏ se rozsvÌtÌ kontrolka ÑKonecì a ohlaöuje tÌm,
ûe je p¯id·v·nÌ leöticÌho p¯Ìpravku aktivnÌ.
5. Pro uloûenÌ tohoto nastavenÌ je t¯eba spot¯ebiË s pouûitÌm tlaËÌtka
Zap / Vyp vypnout nebo 60 sekund poËkat. Potom p¯ejde spot¯ebiË
opÏt do nastavovacÌ f·ze.
ServisnÌ sluûba
SERVISNÕ SLUéBA
Jestliûe nenÌ moûno po zkontrolov·nÌ tÏchto zdroj˘ z·vad funkËnÌ
poruchu odstranit, zavolejte nejbliûöÌ servisnÌ st¯edisko a oznamte jÌ
druh z·vady, oznaËenÌ modelu (Mod.), ËÌslo PNC (PNC) a sÈriovÈ ËÌslo
(S.N.). Tyto ˙daje m˘ûete p¯evzÌt z typovÈho ötÌtku automatickÈ myËky
(viz obr·zek).
RA07
Abyste mÏli ËÌsla ihned po ruce,
doporuËujeme jejich zaps·nÌ do
n·sledujÌcÌch ¯·dk˘:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servis a n·hradnÌ dÌly
⁄drûbu tohoto spot¯ebiËe smÌ prov·dÏt v˝hradnÏ odbornÌk, a p¯i
oprav·ch se musÌ pouûÌvat pouze origin·lnÌ n·hradnÌ dÌly.
Nepokouöejte se za û·dn˝ch okolnostÌ sami spot¯ebiË opravovat.
Opravy, kterÈ nebyly provedeny p¯Ìsluön˝m odborn˝m person·lem,
mohou mÌt za n·sledek poranÏnÌ nebo v·ûnÈ chybnÈ funkce na vaöÌ
myËce.
Obracejte se vûdy na p¯Ìsluönou servisnÌ sluûbu.
Trvejte vûdy na pouûitÌ origin·lnÌch n·hradnÌch dÌl˘.
V p¯ÌpadÏ, ûe je û·doucÌ p¯id·v·nÌ leöticÌho p¯Ìpravku opÏt deaktivovat,
je t¯eba zopakovat stejn˝ postup, dokud kontrolka ÑKonecì nezhasne.
10
35
N·vod k pouûitÌ
Öv˝sledek mytÌ n·dobÌ nenÌ uspokojiv˝
N·vod k pouûitÌ
P¯ed prvnÌm uvedenÌm myËky do provozu
N·dobÌ se neumyje doËista
P¯ed prvnÌm zapnutÌm myËky n·dobÌ je nutno provÈst n·sledujÌcÌ ˙kony:
1. Zajistit, aby odpovÌdaly p¯Ìpojky elektrickÈho proudu a vody instrukcÌm,
uveden˝m pro instalaci myËky
2. Odebrat z myËky veöker˝ obalov˝ materi·l
3. Nastavit zmÏkËovaË vody d·le uveden˝m zp˘sobem
4. Do z·sobnÌku soli nalÌt 1 litr vody a naplnit jej speci·lnÌ solÌ
5. Naplnit z·sobnÌk leöticÌho p¯Ìpravku
ï Nebyl zvolen spr·vn˝ mycÌ program.
ï N·dobÌ bylo v myËce uloûenÈ tak, ûe se voda nedostala ke vöem
kus˘m. Koöe s n·dobÌm nesmÏjÌ b˝t p¯eplnÏnÈ.
ï Ost¯ikovacÌ ramena se nemohou volnÏ ot·Ëet.
ï SÌta ve dnu mycÌ vany nejsou Ëist· nebo nejsou spr·vnÏ nasazena.
ï Nebyl pouûit znaËkov˝ mycÌ prost¯edek nebo byla zvolena jeho p¯Ìliö
mal· d·vka.
ï VznikajÌ-li na n·dobÌ v·penitÈ skvrny: Z·sobnÌk speci·lnÌ soli je
pr·zdn˝ nebo je chybnÏ nastaven zmÏkËovaË vody.
ï UzavÌracÌ vÌËko z·sobnÌku soli nenÌ spr·vnÏ zav¯eno.
ï NenÌ spr·vnÏ uloûena odtokov· hadice.
Za¯ÌzenÌ pro zmÏkËov·nÌ vody
Voda obsahuje vûdy podle stanoviötÏ vÌce nebo mÈnÏ v·penit˝ch a miner·lnÌch
solÌ, kterÈ se usazujÌ na mytÈm n·dobÌ a jsou d˘vodem tvorby skvrn.
»Ìm vyööÌ je obsah solÌ, o to tvrdöÌ je voda.
Automatick· myËka n·dobÌ je vybavena zmÏkËovaËem vody, kter˝ p¯i pouûitÌ
zvl·ötnÌ soli dod·v· pro mytÌ vodu bez obsahu v·pna.
Tvrdost vody je mϯena ekvivalentnÌmi stupnicemi, jako nap¯. v nÏmeck˝ch
stupnÌch, francouzsk˝ch stupnÌch nebo v jednotk·ch mmol/litr.
ZmÏkËovaË je nutno nastavit v z·vislosti na tvrdosti vody, kterou pouûÌv·te
ve svÈm bydliöti. O tvrdosti tÈto vody v·s m˘ûe informovat p¯Ìsluön˝
vod·rensk˝ podnik.
ZmÏkËovaË vody musÌ b˝t nastaven mechanicky a elektronicky.
N·dobÌ neschne a z˘st·v· bez lesku
ï Nebyl pouûit znaËkov˝ leöticÌ p¯Ìpravek.
ï Z·sobnÌk pro leöticÌ p¯Ìpravek je pr·zdn˝.
Na sklenicÌch a na n·dobÌ se objevujÌ ömouhy, matn· mÌsta,
pruhy, mlÈËnÈ skvrny nebo mod¯e opalizujÌcÌ povlak
ï Zmenöit d·vku leöticÌho p¯Ìpravku.
Tvrdost vody
Na sklenicÌch a na n·dobÌ se objevujÌ zaschlÈ kapky vody
ï Zv˝öit d·vku leöticÌho p¯Ìpravku.
ï P¯ÌËinou m˘ûe b˝t mycÌ prost¯edek. Informujte se v z·kaznickÈm
servisu v˝robce mycÌch prost¯edk˘.
10
9
8
7
6
10
9
8
7
6
III
5
4
5
4
1,9 - 2,5
II
3
3
7 - 18
0,7 - 1,8
I/II
2
2
<7
< 0,7
I
˚dH
˚TH
mmol/l
(francouzsk·
stupnice)
(milimoly na litr,
mezin·rodnÌ jednotka
pro tvrdost vody)
51 - 70
43 - 50
37 - 42
29 - 36
23 - 28
91 - 125
76 - 90
65 - 75
51 - 64
40 - 50
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
6,5 - 7,5
5,1 - 6,4
4,0 - 5,0
IV
19 - 22
15 - 18
33 - 39
26 - 32
3,3 - 3,9
2,6 - 3,2
11 - 14
19 - 25
4 - 10
<4
34
elektronicky
PoËet blikacÌch
impuls˘
kontrolky
"Konec"
(nÏmeck·
stupnice)
Rozsah
NastavenÌ
stupnÏ tvrdosti
mechanicky
2
1
1
s˘l nenÌ
zapot¯ebÌ
1
11
N·vod k pouûitÌ
N·vod k pouûitÌ
Po provedenÌ tÏchto kontrol znovu spusùte mycÌ program, zav¯ete
dve¯e myËky a stisknÏte tlaËÌtko programu, kterÈ bylo nastaveno p¯ed
v˝strahou. Program probÌh· d·le od toho bodu, v nÏmû byl p¯eruöen.
Jestliûe se vöak znovu ohl·sÌ porucha, obraùte se na servisnÌ sluûbu.
Pokud se projevÌ v˝strahy, kterÈ nejsou uvedeny v tabulce, obraùte se
laskavÏ na servisnÌ sluûbu.
a) MechanickÈ nastavenÌ
1. Otev¯ete dve¯e myËky n·dobÌ.
2. VyjmÏte z myËky dolnÌ koö na n·dobÌ.
3. NatoËte spÌnaË rozsahu tvrdosti na
hodnotu 1 nebo 2 (viz tabulku).
4. DolnÌ koö na n·dobÌ znovu usaÔte do
myËky.
SpÌnaË rozsahu tvrdosti vody je od
v˝robce nastaven do polohy 2.
...se p¯i provozu myËky n·dobÌ objevÌ problÈmy
AA07
Porucha
b) ElektronickÈ nastavenÌ
(P¯i vypnutÈm spot¯ebiËi)
MyËka n·dobÌ je od v˝robce nastavena na stupeÚ 5.
1. StisknÏte tlaËÌtko Zap / Vyp. SvÌtÌ vöechny kontrolky tlaËÌtek pro
volbu program˘ (f·ze nastavov·nÌ).
Jestliûe svÌtÌ pouze jedna kontrolka programov˝ch tlaËÌtek, je mycÌ
program jiû nastaven.
MycÌ program je nutno zruöit:
stisknÏte souËasnÏ tlaËÌtka funkcÌ 2 a 3 po dobu asi 2 sekund,
kontrolka nastavenÈho programu po dobu asi 2 sekund blik·.
Po uplynutÌ asi 2 sekund svÌtÌ vöechny kontrolky tlaËÌtek pro volbu
program˘ trvale. To znamen·, ûe je nastaven˝ program zruöen
a myËka je opÏt ve f·zi pro nastavov·nÌ.
2. StisknÏte souËasnÏ funkËnÌ tlaËÌtka 2 a 3, potom blikajÌ kontrolky
tlaËÌtek 1, 2 a 3.
3. StisknÏte funkËnÌ tlaËÌtko 1, kontrolky tlaËÌtek 2 a 3 zhasnou,
zatÌmco kontrolka tlaËÌtka 1 nad·le blik·.
SouËasnÏ blik· kontrolka ÑKonecì.
Blik·nÌm kontrolky ÑKonecì se poskytuje informace o regeneraËnÌm
stupni (viz tabulku).
P¯Ìklad:
5 blikacÌch impuls˘ = stupeÚ 5
12
Moûn· p¯ÌËina
OdstranÏnÌ poruchy
Dve¯e myËky nejsou
spr·vnÏ zav¯enÈ.
Zav¯ete dv̯ka myËky.
Z·strËka elektrickÈho
p¯Ìvodu nenÌ zasunuta v
z·suvce.
ZasuÚte sÌùovou z·strËku
do z·suvky.
NenÌ v po¯·dku jiötÏnÌ
dom·cÌ elektroinstalace.
ZapnÏte jistiË nebo
vymÏÚte pojistku v
dom·cÌ instalaci.
U model˘ myËek n·dobÌ
s p¯edvolbou doby startu:
je p¯edvolena doba
startu.
Pokud chcete mycÌ
program ihned spustit,
zruöte nastavenÈ
zpoûdÏnÌ doby startu.
PÌsklav˝ zvuk je
bezv˝znamn˝.
Pouûijte jin˝ znaËkov˝
mycÌ prost¯edek.
NespustÌ se program.
P¯i mytÌ se oz˝v· pÌsklav˝
zvuk.
33
N·vod k pouûitÌ
N·vod k pouûitÌ
Co dÏlat, kdyû...
Pokuste se menöÌ poruchy myËky n·dobÌ odstranit sami pomocÌ
pokyn˘, kterÈ jsou uvedeny v tomto textu. D¯Ìve, neû zavol·te servisnÌ
sluûbu, projdÏte n·sledujÌcÌm seznamem moûn˝ch zdroj˘ z·vad.
...se objevÌ hl·öenÌ o poruöe
Kdyû se automatick· myËka n·dobÌ nespustÌ nebo z˘stane bÏhem
provozu st·t a nefunguje jiû û·dnÈ tlaËÌtko, kromÏ tlaËÌtka pro zapnutÌ
a vypnutÌ, a zaËnou blikat r˘znÈ kontrolky (viz tabulka dole).
Otev¯ete dve¯e myËky a proveÔte n·sledujÌcÌ kontroly.
Porucha
OdstranÏnÌ poruchy
Je ucpan˝ vodovodnÌ
kohout nebo je zanesen˝
vodnÌm kamenem.
VyËistit vodovodnÌ
kohout.
Je zav¯en˝ vodovodnÌ
kohout.
Otev¯Ìt vodovodnÌ kohout
Je zanesenÈ sÌtko (pokud
je instalovanÈ) v
hadicovÈm öroubenÌ u
vodovodnÌho kohoutu.
VyËistit sÌtko v
hadicovÈm öroubenÌ.
Hadice pro p¯Ìvod vody
nenÌ spr·vnÏ uloûena.
P¯ezkouöet uloûenÌ
hadice.
- Blik· kontrolka
probÌhajÌcÌho programu
- 2 jednotlivÈ blikacÌ
impulsy kontrolky
"Konec"
MyËka n·dobÌ
neodËerp·v· û·dnou vodu.
Je ucpan˝ sifÛn.
VyËistit sifÛn.
Hadice pro odtok vody
nenÌ spr·vnÏ uloûena.
P¯ezkouöet uloûenÌ
hadice.
- Blik· kontrolka
probÌhajÌcÌho programu
- 3 jednotlivÈ blikacÌ
impulsy kontrolky
"Konec"
Zareagoval systÈm
ochrany p¯ed ˙nikem
vody.
Zav¯Ìt vodovodnÌ kohout
a vyrozumÏt servisnÌ
sluûbu.
- Blik· kontrolka
probÌhajÌcÌho programu
- 1 jednotliv˝ blikacÌ
impuls kontrolky
"Konec"
Do myËky n·dobÌ
nep¯itÈk· voda.
32
Moûn· p¯ÌËina
4. Pro zmÏnu stupnÏ je nutno stisknout funkËnÌ tlaËÌtko 1.
P¯i kaûdÈm stisku tohoto tlaËÌtka se regeneraËnÌ stupeÚ zmÏnÌ.
(k volbÏ jinÈho stupnÏ viz hodnoty v tabulce).
P¯Ìklad: jestliûe je nastaven stupeÚ 5 a tlaËÌtko 1 se stiskne jednou,
nastavÌ se tÌm stupeÚ 6.
P¯Ìklad: jestliûe je nastaven stupeÚ 10 a tlaËÌtko 1 se stiskne jednou,
nastavÌ se tÌm stupeÚ 1.
5. Pro uloûenÌ novÈho stupnÏ je t¯eba myËku n·dobÌ s pouûitÌm tlaËÌtka
Zap / vyp vypnout nebo 60 sekund poËkat.
Potom p¯ejde spot¯ebiË opÏt do nastavovacÌ f·ze.
13
N·vod k pouûitÌ
N·vod k pouûitÌ
NaplnÏnÌ regeneraËnÌ soli
DelöÌ odstavenÌ spot¯ebiËe
PouûÌvejte v˝hradnÏ speci·lnÌ s˘l, urËenou pro automatickÈ myËky
n·dobÌ. OstatnÌ druhy soli obsahujÌ podÌly jin˝ch l·tek, kterÈ by
mohly trvale zmÏkËovaË vody poökodit.
S˘l, rozsypan· bÏhem plnÏnÌ, m˘ûe p˘sobit korozÌvnÏ.
Proto byste mÏli plnit s˘l teprve kr·tce p¯ed spuötÏnÌm mycÌho
programu.
P¯i delöÌm odstavenÌ automatickÈ myËky n·dobÌ:
1. Vyt·hnÏte z·strËku ze z·suvky a zav¯ete vodovodnÌ kohout.
2. Nechte dve¯e spot¯ebiËe napolo otev¯enÈ, abyste tak zamezili
vytv·¯enÌ nep¯Ìjemn˝ch pach˘ ve vnit¯nÌm prostoru.
3. VyËistÏte vnit¯nÌ Ë·st myËky.
PlnÏnÌ:
1. Vyt·hnÏte ven z myËky dolnÌ koö, otoËte vÌËkem z·sobnÌku soli
o 90∞ smÏrem doleva a vyjmÏte jej ven.
2. Nalijte do z·sobnÌku jeden litr vody (to je zapot¯ebÌ pouze p¯i
prvnÌm pouûitÌ myËky).
3. NaplÚte z·sobnÌk solÌ s pomocÌ
LE
SA UT
n·sypky, kter· je souË·stÌ dod·vky
ZO LT
SA LZ
myËky.
SA L
SŸ
4. Po oËiötÏnÌ z·vitu a tÏsnÏnÌ od zbytk˘
soli zaöroubujte uzavÌracÌ vÌËko opÏt
peËlivÏ zpÏt.
SlyöitelnÈ ÑkliknutÌì na konci ohlaöuje,
ûe je vÌËko spr·vnÏ uzav¯eno.
NebezpeËÌ zamrznutÌ
Jestliûe je myËka vystavena teplot·m niûöÌm neû nula, odeberte
p¯ÌvodnÌ hadici vody a vypr·zdnÏte ji.
P¯ed spuötÏnÌm programu postavte myËku n·dobÌ do mÌstnosti
s teplotou vyööÌ neû 0 ∞C.
Doprava myËky n·dobÌ
BÏhem dopravy myËky nep¯ipusùte jejÌ p¯Ìliö silnÈ nakl·nÏnÌ.
SR14
NynÌ jednoduöe pravidelnÏ doplÚujte s˘l do z·sobnÌku.
Abyste si to p¯ipomenuli, m· vaöe myËka n·dobÌ na ovl·dacÌm panelu
ukazatel pro pot¯ebu doplnÏnÌ soli. Kontrolka se rozsvÌtÌ, kdyû je nutno
s˘l doplnit.
UpozornÏnÌ!
Ukazatel pro nutnost doplnÏnÌ soli na ovl·dacÌm panelu svÌtÌ po
naplnÏnÌ soli jeötÏ po dobu 2 ñ 6 hodin, s p¯edpokladem ûe je myËka
n·dobÌ zapnuta. U druh˘ soli, kterÈ se rozpouötÏjÌ pouze velmi
pomalu, to m˘ûe trvat jeötÏ dÈle. TÌm vöak nenÌ nep¯ÌznivÏ
ovlivnÏna funkce myËky n·dobÌ.
Z·sobnÌk soli obsahuje vûdy vodu. Je proto zcela norm·lnÌ, ûe tato
voda p¯i plnÏnÌ soli p¯etÈk·.
14
31
N·vod k pouûitÌ
N·vod k pouûitÌ
4. Uchopte hrubÈ sÌto (A) za z·chytnÈ poutko a vyt·hnÏte je z
mikrofiltru (B).
5. Vöechna sÌta d˘kladnÏ vymyjte pod tekoucÌ vodou.
6. Vyt·hnÏte ze dna mycÌ vany velkoploönÈ sÌto (C) a na obou stran·ch
je d˘kladnÏ vymyjte.
LeöticÌ p¯Ìpravek
Tento p¯Ìpravek ËinÌ n·dobÌ leskl˝m a p¯ÌznivÏ ovlivÚuje jeho suöenÌ.
P¯Ìpravek se automaticky do myËky dod·v· bÏhem teplÈ oplachovacÌ
f·ze.
Z·sobnÌk, umÌstÏn˝ ve vnit¯nÌ Ë·sti dve¯Ì, m· kapacitu cca 110 ml
leöticÌho p¯Ìpravku, coû postaËuje vûdy podle nastavenÈho d·vkov·nÌ
pro 16 - 40 um˝vacÌch cykl˘.
PlnÏnÌ leöticÌho p¯Ìpravku
7. VelkoploönÈ sÌto (C) znovu nasaÔte do dna mycÌ vany.
8. ZasuÚte do mikrofiltru (B) hrubÈ sÌto (A) a spojte je.
9. Celou kombinaci sÌt zasaÔte na mÌsto, a pootoËenÌm drûadla
ve smÏru ot·ËenÌ hodinov˝ch ruËiËek ji zajistÏte aû na doraz.
Dejte p¯itom pozor na to, aby velkoploönÈ sÌto nevyËnÌvalo nad
dno mycÌ vany.
1. StisknutÌm tlaËÌtka (A) otev¯ete vÌËko z·sobnÌku leöticÌho p¯Ìpravku.
2. Nalijte leöticÌ p¯Ìpravek do plnicÌho otvoru, dokud nenÌ z·sobnÌk
zcela pln˝. Maxim·lnÌ hladinu naplnÏnÌ je moûno odeËÌtat na znaËce
Ñmaxì.
D˘leûitÈ upozornÏnÌ!
Bez instalovan˝ch sÌt se v û·dnÈm p¯ÌpadÏ nesmÌ v myËce n·dobÌ
um˝vat.
äpatn· nebo nespr·vnÏ nasazen· sÌta mohou b˝t p¯ÌËinou öpatn˝ch
v˝sledk˘ mytÌ.
VÌËko zaklapnÏte zpÏt a p¯itlaËte je, aû zaskoËÌ.
NeplÚte û·dn˝ mycÌ prost¯edek do z·sobnÌku pro leöticÌ p¯Ìpravek.
Abyste zamezili nadmÏrnÈmu vytv·¯enÌ pÏny p¯i n·sledujÌcÌm mytÌ,
je nutno odstranit hadrem leöticÌ p¯Ìpravek, kter˝ se p¯ÌpadnÏ
rozlije okolo z·sobnÌku.
NIKDY se nepokouöejte odstranit hornÌ
ost¯ikovacÌ rameno.
P¯ÌpadnÏ ucpanÈ trysky vyËistÏte
p·r·tkem na zuby.
MA40
30
15
N·vod k pouûitÌ
N·vod k pouûitÌ
D·vkov·nÌ
Oöet¯ov·nÌ a ËiötÏnÌ
NastavenÈ d·vkov·nÌ ovlivÚuje lesk n·dobÌ a v˝sledek jeho usuöenÌ.
K tomu nastavte mnoûstvÌ leötÌcÌho prost¯edku s pouûitÌm voliËe se
öesti polohami, kter˝ se nach·zÌ ve vnit¯nÌ Ë·sti plnicÌho otvoru. (Poloha
pro minim·lnÌ mnoûstvÌ 1, poloha pro
maxim·lnÌ mnoûstvÌ 6).
Od v˝robce je d·vkov·nÌ nastaveno na
hodnotu Ñ4ì.
Pokud z˘st·vajÌ na umytÈm n·dobÌ vodnÌ
kapky nebo bÌlÈ v·penitÈ skvrny, je nutno
d·vkov·nÌ leöticÌho p¯Ìpravku zv˝öit.
Jestliûe jsou na n·dobÌ bÏlavÈ, lepivÈ
pruhy, je t¯eba d·vkov·nÌ p¯Ìpravku snÌûit.
Ovl·dacÌ panel by se mÏl pravidelnÏ Ëistit s pouûitÌm mÏkkÈ, vlhkÈ
utÏrky. Pro ËiötÏnÌ se smÏjÌ pouûÌvat v˝hradnÏ neutr·lnÌ ËisticÌ
prost¯edky a û·dnÈ prost¯edky na drhnutÌ nebo rozpouötÏdla, jako
aceton, trichlÛretylÈn atd.
Pryûov· tÏsnÏnÌ dve¯Ì a z·sobnÌku mycÌho prost¯edku, resp. leöticÌho
p¯Ìpravku ËistÏte vlhkou utÏrkou.
ProveÔte jednou roËnÏ nebo p¯ÌpadnÏ i ËastÏji jeden mycÌ program
p¯i pr·zdnÈ myËce, s p¯id·nÌm mycÌho prost¯edku nebo lÈpe
speci·lnÌho v˝robku pro oöet¯ov·nÌ automatick˝ch myËek n·dobÌ,
kter˝ je moûno obvykle zakoupit ve speci·lnÌch prodejn·ch.
DoplÚte do z·sobnÌku leötÌcÌ p¯Ìpravek tehdy, kdyû se rozsvÌtÌ kontrolka
tohoto prost¯edku na ovl·dacÌm panelu.
»iötÏnÌ sÌt
SÌta se musejÌ pravidelnÏ kontrolovat a Ëistit.
ZneËiötÏn· sÌta nep¯ÌznivÏ ovlivÚujÌ koneËnÈ v˝sledky mytÌ.
1. Otev¯ete dve¯e myËky, vyt·hnÏte dolnÌ koö na n·dobÌ.
2. SystÈm sÌt v myËce n·dobÌ tvo¯Ì hrubÈ sÌto (A), mikrofiltr (B)
a velkoploönÈ sÌto (C).
UvolnÏte cel˝ systÈm sÌt drûadlem mikrofiltru a vyt·hnÏte jej
z myËky.
3. Drûadlem pootoËte asi o Ëtvrt ot·Ëky proti smÏru ot·ËenÌ
hodinov˝ch ruËiËek a sÌta vyt·hnÏte.
MA39
16
29
N·vod k pouûitÌ
8. VyjÌm·nÌ n·dobÌ z myËky
N·vod k pouûitÌ
P¯i dennÌm pouûÌv·nÌ myËky n·dobÌ
HorkÈ n·dobÌ je citlivÈ na n·raz. Proto radÏji nechte n·dobÌ p¯ed
vyjmutÌm z myËky vychladnout.
Abyste zamezili odkap·v·nÌ kapek vody z hornÌho koöe na n·dobÌ,
jeû se nach·zÌ v dolnÌm koöi, doporuËuje se vypr·zdnit nejprve
dolnÌ a teprve potom hornÌ koö.
P¯ÌpadnÏ existujÌcÌ zkondenzovan· voda na vnit¯nÌch stÏn·ch a na
dve¯Ìch myËky je d˘sledek suöÌcÌho procesu, p¯i kterÈm se zbyl·
p·ra z n·dobÌ sr·ûÌ na chladnÏjöÌch stÏn·ch.
ï Zkontrolujte, zda nenÌ nutno doplnit speci·lnÌ s˘l a leöticÌ p¯Ìpravek.
ï Uloûte do myËky p¯Ìbory a n·dobÌ
ï NaplÚte do myËky mycÌ prost¯edek, urËen˝ pro tyto spot¯ebiËe.
ï Zvolte pro p¯Ìbory a n·dobÌ vhodn˝ mycÌ program
ï Spusùte mycÌ program
Pozor!
DoporuËuje se zav¯Ìt po kaûdÈm mycÌm procesu vodovodnÌ kohout
a vyt·hnout sÌùovou z·strËku ze z·suvky.
V automatickÈ myËce n·dobÌ se nesmÏjÌ um˝vat mycÌ houby, hadry
pro dom·cnost a vöechny p¯edmÏty, kterÈ se mohou zcela nas·t
vodou.
ï P¯ed uloûenÌm n·dobÌ do myËky byste mÏli:
- Odstranit hrubÈ zbytky pokrm˘.
- Hrnce s p¯ip·len˝mi zbytky jÌdel nechat p¯edem odmoËit.
ï P¯i ukl·d·nÌ n·dobÌ a p¯Ìbor˘ do automatickÈ myËky mÏjte na z¯eteli:
- N·dobÌ a p¯Ìbory nesmÏjÌ omezovat ot·Ëiv˝ pohyb ost¯ikovacÌch
ramen.
- DutÈ n·doby, jako ö·lky, sklenice, hrnce atd. ukl·dejte otvorem
smϯujÌcÌm dol˘, aby se nemohla v prohlubenin·ch nebo hlubok˝ch
dnech shromaûÔovat voda.
- N·dobÌ a Ë·sti p¯Ìbor˘ nesmÏjÌ b˝t uloûeny tÏsnÏ u sebe nebo se
vz·jemnÏ zakr˝vat.
- Aby se zabr·nilo poökozenÌ sklenic, nesmÏjÌ se jednotlivÈ kusy
navz·jem dot˝kat
- MalÈ p¯edmÏty uloûte do koöÌku na p¯Ìbory.
Uspo¯·d·nÌ p¯Ìbor˘ a n·dobÌ v myËce
ï PlastovÈ n·dobÌ a hrnce s teflonov˝m povlakem majÌ sklon
k zesÌlenÈmu udrûov·nÌ kapek vody, proto schne tento druh
n·dobÌ trochu h˘¯e, neû porcel·n a nerezov· ocel.
28
17
N·vod k pouûitÌ
N·vod k pouûitÌ
Pro mytÌ v automatickÈ myËce n·dobÌ jsou n·sledujÌcÌ p¯Ìbory a n·dobÌ
nevhodnÈ:
ï P¯Ìbory s rukojetÌ ze d¯eva, rohoviny,
porcel·nu nebo perletÏ.
ï PlastovÈ p¯edmÏty, jeû nesn·öejÌ
vysokÈ teploty.
ï StaröÌ p¯Ìbory, jejichû tmel je citliv˝
na teplotu.
ï LepenÈ Ë·sti n·dobÌ nebo p¯Ìbor˘.
ï CÌnovÈ, p¯ÌpadnÏ mÏdÏnÈ p¯edmÏty.
ï OlovnatÈ k¯iöù·lovÈ sklo.
ï OcelovÈ Ë·sti citlivÈ na rezavÏnÌ.
ï D¯evÏn· a snÌdaÚov· prkÈnka.
ï UmÏleckÈ p¯edmÏty.
podmÌnÏnÏ vhodnÈ:
ï KameninovÈ n·dobÌ um˝vat v myËce
n·dobÌ pouze tehdy, kdyû je v˝slovnÏ
deklarov·no v˝robcem jako vhodnÈ
k mytÌ v automatickÈ myËce.
ï Ozdoby na glazu¯e mohou po velmi
ËastÈm mytÌ v myËce vyblednout.
ï St¯ÌbrnÈ a hlinÌkovÈ p¯edmÏty jsou p¯i
mytÌ v myËce n·chylnÈ ke zmÏnÏ
zabarvenÌ. Zbytky jÌdel, jako nap¯. bÌlky,
ûloutky, ho¯Ëice Ëasto zp˘sobujÌ zmÏnu
zabarvenÌ, p¯ÌpadnÏ skvrny na st¯Ìb¯e.
St¯Ìbro je proto t¯eba vûdy ihned oËistit
od zbytk˘ pokrm˘, pokud se nebude
um˝vat bezprost¯ednÏ po upot¯ebenÌ.
ï NÏkterÈ druhy skla se mohou po mnoha
umytÌch v myËce zakalit.
P¯eruöenÌ programu:
a) Otev¯ete dve¯e myËky; nato bude program p¯eruöen.
P¯i opÏtovnÈm zav¯enÌ dve¯Ì zaËne program pracovat znovu na
stejnÈm mÌstÏ.
b) StisknÏte tlaËÌtko Zap / Vyp (vöechny kontrolky zhasnou).
Znovu stisknÏte tlaËÌtko Zap / Vyp. Program zaËne pracovat opÏt
na stejnÈm mÌstÏ.
ZruöenÌ probÌhajÌcÌho programu
StisknÏte souËasnÏ tlaËÌtka funkcÌ 2 a 3 po dobu asi 2 sekund,
kontrolka nastavenÈho programu po dobu asi 2 sekund blik·.
Po uplynutÌ asi 2 sekund svÌtÌ vöechny kontrolky tlaËÌtek pro volbu
program˘ trvale. To znamen·, ûe je nastaven˝ program zruöen
a myËka je opÏt ve f·zi pro nastavov·nÌ.
NynÌ je moûno nastavit nov˝ mycÌ program.
(Chcete-li spustit nov˝ mycÌ program, zkontrolujte nejd¯Ìve, zda je
v z·sobnÌku mycÌ prost¯edek).
7. Na konci mycÌho programu
Otev¯ete dve¯e a vyt·hnÏte koöe.
DolnÌ koö
V dolnÌm koöi se uspo¯·dajÌ hrnce, poklice, tal̯e, sal·tovÈ mÌsy, p¯Ìbory
atd.
ServÌrovacÌ tal̯e a velkÈ poklice je vhodnÈ rozmÌstit na okraji koöe,
p¯iËemû je nutno db·t na to, aby nebyla ost¯ikovacÌ ramena omezov·na
ve svÈm pohybu.
UI51
18
MyËka n·dobÌ se zastavÌ automaticky. RozsvÌtÌ se kontrolka ÑKonecì.
VypnÏte myËku n·dobÌ tlaËÌtkem Zap / Vyp.
Otev¯ete dve¯e myËky. PoËkejte nÏkolik minut, d¯Ìve neû vyjmete
z myËky n·dobÌ. ZamezÌte tÌm pop·lenÌ a p¯ÌznivÏ ovlivnÌte suöenÌ
n·dobÌ.
UI12
27
N·vod k pouûitÌ
N·vod k pouûitÌ
SpuötÏnÌ mycÌho programu
KoöÌk na p¯Ìbory
1. Zkontrolujte, zdaÖ
Noûe s dlouhou rukojetÌ ve vzp¯ÌmenÈ poloze jsou potenci·lnÌmi
zdroji nebezpeËÌ.
DlouhÈ a / nebo ostrÈ p¯Ìbory a d·le ohnutÈ noûe by se mÏly umÌstit
horizont·lnÏ do hornÌho koöe.
P¯i ukl·d·nÌ nebo vyjÌm·nÌ ostr˝ch p¯edmÏt˘, jako nap¯. noû˘,
postupujte velmi opatrnÏ.
N·dobÌ a p¯Ìbory jsou uspo¯·d·ny v myËce tak, aby se ost¯ikovacÌ
ramena mohla bez p¯ek·ûek volnÏ ot·Ëet.
2. Zcela otev¯ete vodovodnÌ kohout
3. Zav¯ete dve¯e automatickÈ myËky
4. StisknÏte tlaËÌtko ÑZap / Vypì
SvÌtÌ vöechny kontrolky tlaËÌtek pro volbu program˘.
5. NastavenÌ a spuötÏnÌ mycÌho programu
Pro nastavenÌ mycÌho programu stisknÏte tlaËÌtko poûadovanÈho
programu (viz tabulku ÑMycÌ programyì).
Kontrolka poûadovanÈho programu svÌtÌ, zatÌmco ostatnÌ kontrolky
programov˝ch tlaËÌtek se vypnou.
Kontrolky p¯Ìsluön˝ch f·zÌ blikajÌ.
Mezi nastavenÌm a startem programu probÏhnou asi 3 sekundy,
v nichû je moûno zmÏnit nastavenÌ jeötÏ stisknutÌm jinÈho
programovÈho tlaËÌtka.
Po spuötÏnÌ programu vöechny kontrolky zhasnou, aû na kontrolku
pr·vÏ probÌhajÌcÌ f·ze mytÌ.
UPOZORNÃNÕ: Program mytÌ je moûno nastavit i tehdy, jsou-li
dve¯e myËky lehce otev¯enÈ.
V tomto p¯ÌpadÏ zaËne program, resp. nastaven· doba startu asi
3 sekundy po zav¯enÌ dve¯Ì.
P¯Ìbory by mÏly b˝t umÌstÏny v p¯ÌborovÈm koöÌku takov˝m zp˘sobem,
aby smϯovaly rukojeti smÏrem dol˘. Pokud rukojeti dole vyËnÌvajÌ
a p¯itom blokujÌ dolnÌ ost¯ikovacÌ rameno, pak se musejÌ postavit
obr·cenÏ.
Pro lepöÌ umytÌ se doporuËuje promÌchat lûÌce s ostatnÌmi p¯Ìbory,
aby nemohly zapad·vat do sebe.
St¯ÌbrnÈ p¯Ìbory by se nemÏly um˝vat spoleËnÏ s p¯Ìbory, vyroben˝mi
z jin˝ch kov˘.
M¯Ìûkovou vloûku je moûno takÈ sklopit.
Aby bylo moûno umytÈ p¯Ìbory snadnÏji odebrat, lze koöÌk na p¯Ìbory
rozloûit.
Pro zamezenÌ nebezpeËÌ, ûe se koöÌk s p¯Ìbory p¯i vyjÌm·nÌ otev¯e,
mÏli byste vûdy rukou uchopit celou dvoudÌlnou rukojeù.
1. Postavte koöÌk na p¯Ìbory na st˘l nebo na pracovnÌ desku.
2. ObÏ Ë·sti rukojeti odklopte od sebe.
3. VyjmÏte p¯Ìbory.
4. ObÏ Ë·sti rukojeti znovu p¯iklopte k sobÏ.
6. P¯eruöenÌ nebo zruöenÌ probÌhajÌcÌho programu
ProbÌhajÌcÌ program p¯eruöujte nebo zruöte pouze tehdy,
kdyû je to bezpodmÌneËnÏ nutnÈ.
Pozor! P¯i otev¯enÌ dve¯Ì myËky se m˘ûe vyvalit ven hork· p·ra.
Proto otevÌrejte dve¯e myËky velmi opatrnÏ.
26
UI25
19
N·vod k pouûitÌ
Popis programu
Voda (litry)
Energie (kWh)
SuöenÌ
Doba trv·nÌ (minuty)
Hodnoty
spot¯eby 3
StupeÚ zneËiötÏnÌ
LeöticÌ oplach
Druh n·dobÌ
Mezioplach
Program
MytÌ
Do hornÌho koöe se ukl·dajÌ ö·lky, sklenice, sal·tovÈ mÌsy, podö·lky,
dezertnÌ tal̯e aû do pr˘mÏru 24 cm.
Na a pod sklopnÈ podpÏry pro ö·lky umÌstÏte spr·vnÏ nastavenÈ Ë·sti,
aby mohla voda bÏhem mytÌ vöude dob¯e vtÈkat. Pro vysokÈ kusy
n·dobÌ je moûno odkladaËe pro ö·lky vyklopit nahoru.
Sklenice s dlouhou stopkou je moûno zavÏöovat obr·cenÏ do vyööÌch
drû·k˘ na ö·lky.
Do hornÌho koöe na n·dobÌ se ukl·dajÌ p¯ednostnÏ lehkÈ p¯edmÏty,
jako plastovÈ mÌsy atd.
MycÌ programy
P¯edoplach
HornÌ koö
N·vod k pouûitÌ
INTENSIV
CARE 70∞
N·dobÌ, p¯Ìbory
a hrnce pro
va¯enÌ
SilnÏ zneËiötÏnÈ
• • •
• • 2x
115 1,60 19
aû aû aû
125 1,80 21
30 MIN 1
N·dobÌ
a p¯Ìbory
Lehce zneËiötÏnÈ
- • - • -
25 0,70 7
aû aû aû
30 0,80 8
ECO 50∞ 2
N·dobÌ
a p¯Ìbory
Norm·lnÏ zneËiötÏnÈ
• • • • •
160 0,75 12
aû aû aû
170 0,80 13
1) Ide·lnÌ pro snÌdaÚovÈ n·dobÌ a n·dobÌ od veËe¯e (ËerstvÈ zneËiötÏnÌ). Kr·tk· mycÌ f·ze.
Tento program byl vyvinut speci·lnÏ pro tal̯e, ö·lky a p¯Ìbory od snÌdanÏ a od veËe¯e dom·cnosti
se 4 osobami.
Varov·nÌ!
Po uspo¯·d·nÌ n·dobÌ zkontrolujte, zda se mohou ost¯ikovacÌ
ramena volnÏ ot·Ëet.
(2) Porovn·vacÌ program pro zkuöebnÌ normu EN 50242 (viz odstavec ÑPokyny pro zkuöebnyì).
Tento program byl vyvinut pro pouûitÌ mycÌch prost¯edk˘ s obsahem enzym˘, a nabÌzÌ moûnost
dos·hnout p¯i snÌûenÈ spot¯ebÏ energie stejn˝ch v˝sledk˘ umytÌ, kterÈ jsou moûnÈ jinak pouze
u program˘ s teplotami vody 65 ∞C a s obvykl˝mi mycÌmi prost¯edky. Doba trv·nÌ mycÌ a suöÌcÌ f·ze
byla prodlouûena, aby se vyrovnala niûöÌ pouûit· teplota.
(3) Tyto ˙daje jsou platnÈ pouze jako smÏrn· hodnota, a jsou z·vislÈ na tlaku a na teplotÏ vodovodnÌ
vody a d·le na zmÏn·ch napÏtÌ sÌtÏ.
20
25
N·vod k pouûitÌ
PouûitÌ mycÌch prost¯edk˘ systÈmu Ñ3 v 1ì nebo Ñ4 v 1ì
P¯estavenÌ v˝öky hornÌho koöe
Obecn· upozornÏnÌ
Jestliûe se obvykle pouûÌvajÌ velkÈ tal̯e, mohou se umÌstit do dolnÌho
koöe na n·dobÌ, p¯iËemû se musÌ hornÌ koö posunout do vyööÌ polohy.
U tÏchto v˝robk˘ se jedn· o mycÌ prost¯edky s kombinovan˝mi
funkcemi p˘sobenÌ mycÌho prost¯edku, leöticÌho p¯Ìpravku a speci·lnÌ
soli, pop¯ÌpadÏ jeötÏ ochrannÈho p¯Ìpravku proti korozi skla.
1. P¯ed pouûitÌm tÏchto v˝robk˘ musÌte nejprve zkontrolovat,
zda m· voda ve vaöÌ dom·cnosti spr·vnou tvrdost pro pouûitÌ
tÏchto v˝robk˘, jak doporuËuje v˝robce mycÌho prost¯edku ve
sv˝ch instrukcÌch (instrukce jsou uvedeny na obalu v˝robku).
2. Pokud tyto v˝robky pouûÌv·te, dodrûujte vûdy pokyny v˝robce
mycÌho prost¯edku.
3. Jestliûe by se projevily p¯i prvnÌm pouûitÌ v˝robk˘ systÈmu Ñ3 v 1ì
nebo Ñ4 v 1ì jakÈkoliv problÈmy, informujte se laskavÏ v servisnÌm
oddÏlenÌ v˝robce mycÌho prost¯edku (telefonnÌ ËÌslo je uvedeno
na obalu v˝robku).
Zvl·ötnÌ upozornÏnÌ
Pokud pouûÌv·te kombinovanÈ mycÌ prost¯edky, nastavte funkci
"3 v 1".
Jestliûe chcete upravit nastavenÌ na pouûitÌ standardnÌho mycÌho
prost¯edku, postupujte n·sledujÌcÌm zp˘sobem:
ï NaplÚte opÏt z·sobnÌky speci·lnÌ soli a leöticÌho p¯Ìpravku.
ï P¯epnÏte zmÏkËovaË vody na maxim·lnÏ moûnÈ nastavenÌ a proveÔte
aû t¯i norm·lnÌ mycÌ programy bez naplnÏnÌ myËky n·dobÌm.
ï Tvrdost vody potom nastavte na hodnotu, pot¯ebnou pro v·mi
pouûÌvanou vodu (viz odstavec ÑZa¯ÌzenÌ pro zmÏkËov·nÌ vodyì).
24
N·vod k pouûitÌ
Maxim·lnÌ v˝öka n·dobÌ v:
hornÌm koöi
dolnÌm koöi
p¯i zvednutÈm hornÌm koöi
20 cm
31 cm
p¯i spuötÏnÈm hornÌm koöi
24 cm
27 cm
⁄prava v˝öky se prov·dÌ n·sledujÌcÌm zp˘sobem:
1. OtoËte p¯ednÌ aretaËnÌ zar·ûky (A) hornÌho koöe na n·dobÌ smÏrem
ven a vyt·hnÏte koö.
2. ZasuÚte koö do vyööÌ polohy a otoËte aretaËnÌ zar·ûky (A) smÏrem
dop¯edu.
Kdyû je hornÌ koö v hornÌ poloze,
nenÌ moûno pouûÌvat drû·k na ö·lky,
resp. drû·ky na ö·lky.
RC01
Po uloûenÌ n·dobÌ zav¯ete vûdy dve¯e myËky, neboù otev¯enÈ dve¯e
p¯edstavujÌ st·le zdroj nebezpeËÌ.
21
N·vod k pouûitÌ
N·vod k pouûitÌ
P¯id·v·nÌ mycÌho prost¯edku
R˘znÈ mycÌ prost¯edky
PouûÌvejte v˝hradnÏ mycÌ prost¯edky v tekutÈ, pr·ökovitÈ formÏ
nebo ve tvaru tablet, vhodnÈ pro mytÌ v automatick˝ch myËk·ch
n·dobÌ.
P¯imϯen˝m pouûÌv·nÌm mycÌch prost¯edk˘ se rovnÏû chr·nÌ ûivotnÌ
prost¯edÌ.
NaplÚte do myËky mycÌ prost¯edek p¯ed nastavenÌm mycÌho
programu.
MycÌ prost¯edek je d·vkov·n bÏhem procesu mytÌ.
Dodrûujte peËlivÏ ˙daje k d·vkov·nÌ a uchov·v·nÌ mycÌho
prost¯edku, uvedenÈ na jeho obalu.
MycÌ tablety
MycÌ tablety se rozpouötÏjÌ ponÏkud pomaleji, proto se m˘ûe st·t,
ûe se urËitÈ tablety mycÌho prost¯edku p¯i kr·tk˝ch mycÌch programech
zcela nerozpustÌ a jejich mycÌ ˙Ëinek se plnÏ neprojevÌ. Pokud
pouûÌv·te tyto v˝robky, mÏli byste nastavit delöÌ mycÌ programy, aby
bylo zajiötÏno, ûe se zbytky tablet mycÌho prost¯edku zcela odstranÌ.
Nikdy neukl·dejte tablety do vnit¯nÌho prostoru myËky n·dobÌ
nebo do koöe na n·dobÌ, neboù tÌm se v˝kon myËky sniûuje.
Uloûte tablety vûdy do z·sobnÌku pro mycÌ prost¯edek.
KompaktnÌ mycÌ prost¯edky
PlnÏnÌ mycÌho prost¯edku
1. Jestliûe je zav¯enÈ vÌËko z·sobnÌku, stisknÏte odjiöùovacÌ knoflÌk (1).
VÌËko vyskoËÌ.
2. NaplÚte mycÌ prost¯edek do z·sobnÌku pro tento prost¯edek (2).
Jako d·vkovacÌ pom˘cka slouûÌ oznaËovacÌ Ë·ry:
20 = odpovÌd· p¯ibliûnÏ 20 g mycÌho prost¯edku,
30 = odpovÌd· p¯ibliûnÏ 30 g mycÌho prost¯edku,
MycÌ prost¯edky pro automatickÈ myËky n·dobÌ je moûno podle jejich
chemickÈho sloûenÌ rozdÏlit do dvou z·kladnÌch typ˘:
- tradiËnÌ alkalickÈ mycÌ prost¯edky s leptav˝mi sloûkami
- nÌzkoalkalickÈ kompaktnÌ mycÌ prost¯edky s p¯ÌrodnÌmi enzymy
MycÌ programy s pouûitÌm teploty 50∞C sniûujÌ ve spojenÌ
s kompaktnÌmi mycÌmi prost¯edky zatÌûenÌ ûivotnÌho prost¯edÌ,
a z·roveÚ chr·nÌ vaöe n·dobÌ, protoûe tyto mycÌ programy jsou
speci·lnÏ p¯izp˘sobeny vlastnostem enzym˘, kterÈ jsou souË·stÌ
kompaktnÌch mycÌch prost¯edk˘ a jejichû ˙kolem je uvolÚovat
neËistoty. Proto dosahujÌ mycÌ programy ve spojenÌ s kompaktnÌmi
mycÌmi prost¯edky jiû p¯i teplotÏ 50∞C stejn˝ch v˝sledk˘ mytÌ, kter˝ch
je moûno dos·hnout jinak pouze s programy, pracujÌcÌmi s teplotou
65∞C.
KombinovanÈ mycÌ prost¯edky
DE19
DE22
3. U vöech program˘ s f·zÌ p¯edoplachu se musÌ naplnit malÈ mnoûstvÌ
mycÌho prost¯edku (5 / 10 g) do kom˘rky (3) z·sobnÌku. Tento mycÌ
prost¯edek bude p˘sobit jiû bÏhem p¯edoplachu.
4. VÌËko zaklapnÏte zpÏt a p¯itlaËte, aû uz·vÏr zaskoËÌ
22
Jestliûe pouûÌv·te mycÌ prost¯edky, kterÈ jiû obsahujÌ leöticÌ p¯Ìpravek,
musÌte tento mycÌ prost¯edek naplnit do d·vkovaËe pro tento
prost¯edek.
V tomto p¯ÌpadÏ je nutno deaktivovat d·vkov·nÌ leöticÌho p¯Ìpravku,
aby se tak zamezilo p¯ed·vkov·nÌ.
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising